Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
793001
  Зайцев Б. "Народные дружины" на улицах Англии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
793002
  Фабиюнке Г. "Народный капитализм" в теории и на практике / Г. Фабиюнке. – М, 1959. – 96с.
793003
  Будиш Дж.М. "Народный капитализм". / Дж.М. Будиш. – М, 1959. – 84с.
793004
  Седляр О. "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси": спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 155-167. – ISSN 2078-6077
793005
  Моїсеєнко Є. "Народознавчі зошити": історія становлення, спрямованість і місце в системі періодичних видань етнологічного спрямування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 50-54
793006
  Падюка Н. "Народописна карта українсько-руського народу" Г. Величка: історія створення і наукове значення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 430-444. – ISSN 1561-6223
793007
   Народ-победитель. – М., 1985. – 159с.
793008
   Народ-победитель : Советская литература о Великой Отечественной войне. – Л., 1985. – 370с.
793009
  Ильин М. Народ-строитель. Рассказы о пятом пятилетнем плане. / М. Ильин. – М., 1955. – 184с.
793010
  Лівенцов В. Народ-творець комунізму / В. Лівенцов, Ю. Ширяєв, 1963. – 27-33с.
793011
  Афанасьев А.Н. Народ-художник / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1986. – 366с.
793012
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе. / П.П. Белов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 218 с.
793013
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
793014
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
793015
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
793016
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
793017
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
793018
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
793019
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
793020
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
793021
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
793022
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
793023
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
793024
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
793025
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
793026
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
793027
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
793028
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
793029
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
793030
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
793031
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
793032
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
793033
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
793034
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
793035
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
793036
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
793037
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
793038
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1987. – 168с.
793039
   Народно-революционная партия Лаоса. III съезд. – Москва, 1983. – 120 с.
793040
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
793041
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
793042
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
793043
   Народно-сценический танец.. – М : Искусство, 1976. – 224 с.
793044
  Ройзман И.И. Народно-хозяйственная и хозрасчетная эффективность производства / И.И. Ройзман; Отв. ред. Д.Н. Карпухин. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 226 с.
793045
  Синягов А.А. Народно-хозяйственная эффективность аватоматизации производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Синягов А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
793046
  Казакевич Д.М. Народно-хозяйственные затраты в планировании эффективности производства / Д.М. Казакевич. – Москва, 1979. – 192 с.
793047
   Народно-хозяйственные модели. – Новосибирск, 1974. – 346с.
793048
   Народно-хозяйственные пропорции: динамика, методология планирования.. – М, 1984. – 199с.
793049
  Кочерга А.И. Народно-хозяйственный комплекс и социальные проблемы / А.И. Кочерга, А.А. Мазараки. – Москва, 1981. – 272 с.
793050
  Грошев В.П. Народно-хозяйственный научный комплекс / В.П. Грошев. – М, 1985. – 256с.
793051
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1935 год. – Сталино : Изд-е Доноблплана, 1935. – 180 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
793052
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1936 год. – Сталино : Из-во Доноблплана, 1936. – 342 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
793053
  Арсон С. Народно-хозяйственный план на 1928/29 год. Контрольные цифры. / С. Арсон. – Х., 1928. – 52с.
793054
   Народно-хозяйственный план на 1935 год.. – М, 1935. – 263с.
793055
   Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год.. – М, 1937. – 40с.
793056
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
793057
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
793058
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
793059
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 95с.
793060
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
793061
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
793062
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
793063
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
793064
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
793065
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
793066
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
793067
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
793068
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
793069
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
793070
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 518-533. – ISSN 1028-5091
793071
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 289-307. – ISSN 1028-5091
793072
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
793073
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
793074
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
793075
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
793076
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
793077
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
793078
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
793079
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
793080
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
793081
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
793082
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
793083
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
793084
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
793085
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
793086
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
793087
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
793088
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
793089
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
793090
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
793091
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
793092
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
793093
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
793094
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
793095
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
793096
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
793097
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка
793098
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
793099
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
793100
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
793101
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
793102
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
793103
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
793104
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
793105
  Острой О.С. Народность -- основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
793106
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
793107
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
793108
  Рукавицын М.М. Народность и партийность искусства / М.М. Рукавицын. – М, 1978. – 112с.
793109
  Гей Н.К. Народность и партийность литературы / Н.К. Гей. – М., 1964. – 134с.
793110
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
793111
  Дремов А.К. Народность искусства социалистического реализма / А.К. Дремов, В.А. Попков. – М., 1981. – 152с.
793112
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. / Л.В. Бакус. – Тверь, 1991. – 99с.
793113
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
793114
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
793115
  Вартанов Григорий иванович Народность советской пчати. Проблемы совершенствования связей газеты с массаами в период строительства коммунизма. (1956-1971 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Вартанов Григорий иванович; ЛГУ. Фак-т журналистики. – Л., 1973. – 36л.
793116
  Рийкоя Э Народнохозяйственная основа правли номинального сложения существительных в эстонском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рийкоя Э П.; АН ЭССР, Ин-т яз. и лит. – Таллин, 1960. – 31л.
793117
  Делеян Арут Андронникович Народнохозяйственная эффективность в развитом социалистическом обществе: сущность и критерии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Делеян Арут Андронникович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 18л.
793118
  Бегма Ю.С. Народнохозяйственная эффективность внешней торговли / Ю.С. Бегма. – М., 1982. – 58с.
793119
  Амосов А.И. Народнохозяйственная эффективность межотраслевых связей / А.И. Амосов. – Москва, 1980. – 64 с.
793120
  Лебедев В.Г. Народнохозяйственная эффективность развития техники / В.Г. Лебедев. – М., 1971. – 372с.
793121
   Народнохозяйственная эффективность регионального развития производства. – Москва : Наука, 1987. – 107 с. – (Проблемы советской экономики)
793122
  Бобровский П.А. Народнохозяйственная эффективность химизации производства / П.А. Бобровский. – М, 1966. – 287с.
793123
  Кошкин Леонид Исаевич Народнохозяйственная эффективность химизации производства / Кошкин Леонид Исаевич. – М., 1990. – 319с.
793124
  Шехин В.Г. Народнохозяйственнй экономический анализ / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1990. – 112с.
793125
  Хасанов А.Х. Народнохозяйственное значение и вопросы экономики минерального сырья : Учеб. пособие / А.Х. Хасанов; М-во нар. образования ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1990. – 124с. – Библиогр.: с.122-123
793126
  Коренченко Р.А. Народнохозяйственное значение и основное направление экономии сырья, материалов и повышения качества продукции. / Р.А. Коренченко. – Пермь, 1972. – 35с.
793127
  Кузнецов Б.Д. Народнохозяйственное значение и основные направления развития производства комбикормов на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов Б.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
793128
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. жил. строительства Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1966. – 17л.
793129
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. строит. Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 20л.
793130
  Выдрина М.Н. Народнохозяйственное значение механизации труда в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Выдрина М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
793131
  Белоусов Борис Васильевич Народнохозяйственное значение освоения реки Свири : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Белоусов Борис Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 26л.
793132
  Федоренко Н.П. Народнохозяйственное значение синтетических материалов / Н.П. Федоренко. – М., 1959. – 48с.
793133
  Лазеев Г.С. Народнохозяйственное значение укрупнения колхозов : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: / Лазеев Г.С. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 22 с.
793134
  Томилова Л.И. Народнохозяйственное значение, рациональное использование и охрана природных ресурсов лекарственных растений Урала. / Л.И. Томилова, Г.И. Таршис. – Свердловск, 1988. – 46с.
793135
  Карпенко А.П. Народнохозяйственное и социальное планирование в СССР и профсоюзы / А.П. Карпенко. – М., 1974. – 335с.
793136
  Коробков И.М. Народнохозяйственное использование водных ресурсов Пермской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Коробков И. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 15л.
793137
  Курнаев А.А. Народнохозяйственное планирование в годы Великой Отечественной войны. / А.А. Курнаев, А.И. Залкинд. – М., 1985. – 157с.
793138
  Брянчуков В.Ф. Народнохозяйственное планирование материльно-технического снабжения / В.Ф. Брянчуков, 1962. – 34с.
793139
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышеленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
793140
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышленности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
793141
  Торкановский Е.П. Народнохозяйственное планирование, встречные планы и социалистическоесоревнование / Е.П. Торкановский, Т.В. Торкановская. – М, 1979. – 95с.
793142
   Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование. – Москва, 1989. – 239 с.
793143
  Авдуевский В.С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В.С. Авдуевский, Г.Р. Успенский. – Москва : Машиностроение, 1985. – 415 с. : ил.
793144
   Народнохозяйственные и отраслевые проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М, 1983. – 202с.
793145
   Народнохозяйственные комплекс Молдавии ССР.. – М, 1979. – 231с.
793146
  Шаренков С.С. Народнохозяйственные комплексы стран СЭВ в условиях интеграции / С.С. Шаренков, Б.И. Медведев. – М., 1983. – 64с.
793147
   Народнохозяйственные модели в долгосрочном планировании.. – М, 1981. – 272с.
793148
  Исянгулов В.А. Народнохозяйственные основы развития городов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Исянгулов В.А.; Сарат. экон. ин-тут. – Саратов, 1969. – 20л.
793149
   Народнохозяйственные проблемы повышения эффективности общественного производства.. – М, 1978. – 159с.
793150
  Мишин Е.В. Народнохозяйственные проблемы рационального использования трудовых ресурсов сельской местности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мишин Е.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 21л.
793151
  Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла / Л.Л. Зусман. – М., 1985. – 232с.
793152
  Тумар Николай Брониславович Народнохозяйственный агропромышленный комплекс и пути повышения эффективности его функционирования (Политико-экономический аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тумар Николай Брониславович; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
793153
   Народнохозяйственный комплекс Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 154с.
793154
   Народнохозяйственный комплекс СРВ.. – М, 1989. – 232с.
793155
  Мазанова М.Б. Народнохозяйственный комплекс СССР / М.Б. Мазанова. – М, 1977. – 48с.
793156
   Народнохозяйственный комплекс СССР : (аспекты совершенствования территориальной структуры). – Москва : МФГО СССР, 1985. – 118 с.
793157
  Ищук С.И. Народнохозяйственный комплекс Украинской ССР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
793158
   Народнохозяйственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенствования : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1989. – 144 с. – ISBN 5-7455-0014-Х
793159
   Народнохозяйственный комплекс: теория и практика. – М, 1980. – 208с.
793160
  Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1983. – 168с.
793161
   Народнохозяйственный комплеск ЦЧЭР.. – Воронеж, 1989. – 141с.
793162
   Народнохозяйственный план 1933 года -- первого года второй пятилетки.. – М-Л, 1933. – 4с.
793163
  Курский А.Д. Народнохозяйственный план 1938 г. и его выполнение / А.Д. Курский. – Москва, 1938. – 52с.
793164
  Попов А.А. Народнохозяйственный план в свете решений 21 съезда КПСС. / А.А. Попов. – Л, 1959. – 116с.
793165
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – 2-е изд. – М, 1936. – 648с.
793166
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – М
2. – 1936. – 543с.
793167
  Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – Київ, 1986. – 153с.
793168
  Задоя Анатолий Александрович Народнохозяйственный потенциал социализма: структура и особенности наращивания в условиях интенсификации воспроизводства : Дис... док. эконом.наук: 08.00.01 / Задоя Анатолий Александрович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1987. – 343л. – Бібліогр.:л.319-343
793169
  Смирнов М.А. Народнохозяйственный эффект экспортной деятельности / М.А. Смирнов. – М., 1993. – 128с.
793170
  Погребенник В.Ф. Народною творчістю натхненна / В.Ф. Погребенник. – Київ, 1990. – 45 с.
793171
  Кашафутдинов Р.Г. Народные (общественные и семейные) праздники казанских татар : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Кашафутдинов Р.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 23л.
793172
   Народные артист РСФСР Григорий Рошаль.. – М, 1964. – 50с.
793173
   Народные артистки.. – Ростов н/Д, 1938. – 16с.
793174
  Пименов В.Ф. Народные артисты / В.Ф. Пименов. – М, 1986. – 170с.
793175
   Народные артисты.. – Казань, 1980. – 592с.
793176
  Линтур П.В. Народные баллады Закарпатья и их западнославянские связи / П.В. Линтур. – К., 1963. – 60с.
793177
   Народные баллады.. – М-Л, 1963. – 447с.
793178
  Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая / Г.Г. Стратанович. – М, 1978. – 256с.
793179
  Волнин А. Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христианского учения о почитании святых и праздников. – Киев : Униврситетская тип., 1904. – 24 с. – Отд.отт.
793180
  Сташевский Е.Д. Народные волнения в Московском государстве.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1912. – 50с.
793181
  Тхоржевский С.И. Народные волнения при первых Романовых / С.И. Тхоржевский. – Птгр., 1924. – 223с.
793182
  Мавродин В.В. Народные восстания в Древней Руси 12 - 13 вв. / В.В. Мавродин. – М., 1961. – 118с.
793183
  Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648) / Б.Ф. Поршнев. – М.-Л., 1948. – 724с.
793184
  Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце 13-начале 14 века / В.Л. Керов. – М., 1986. – 134с.
793185
  Мейер М.С. Народные выступления в городах Османской империи в конце XVII - начале XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Мейер М.С.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1964. – 15л.
793186
  Малафеев П.А. Народные галереи / П.А. Малафеев. – Л., 1982. – 112с.
793187
   Народные герои.. – М, 1983. – 303с.
793188
  Кириллова Т.В. Народные говоры Калининской области. / Т.В. Кириллова, А.А. Белова. – Калинин
1. – 1971. – 156с.
793189
   Народные гулянья в Орловской области : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
793190
  Кузнецов Е.В. Народные движения в Англии в середине 15 века / Е.В. Кузнецов. – М., 1982. – 72с.
793191
  Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI веке / Ю.М. Сапрыкин. – Москва, 1963. – 98 с.
793192
  Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии XIV - начало XV века / Рутенбург В.И. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1958. – 384 с., 10 л. ил. – На корешке загл.: Народные движения в Италии. – Библиогр.: с. 358-367
793193
  Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв. / И.М. Рейснер. – М., 1961. – 308с.
793194
  Хасанов А.Х. Народные движения в Киргизии / А.Х. Хасанов. – М, 1977. – 87с.
793195
  Костяева А.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. / А.С. Костяева. – М., 1970. – 152с.
793196
  Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки / Х.Н. Бабабеков. – Ташкент, 1990. – 116с.
793197
  Сиротенко В.Т. Народные движения в поздней Римской империи и образование варварских королевств / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1988. – 78 с.
793198
  Чистякова Е.В. Народные движения в России в середине XVII в. (1635-1649). : Автореф... доктор истор.наук: / Чистякова Е.В.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1966. – 24л.
793199
  Сиротенко В.Т. Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1990. – 80с.
793200
  Чеканцева З.А. Народные движения во Франции в 18 веке / З.А. Чеканцева. – Новосибирск, 1990. – 72с.
793201
  Сторчак А.И. Народные движения на Украине в 17-18 вв. в украинской демократической историографии второй половины 19 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Сторчак А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
793202
  Мавродин В.В. Народные движения против иноземных захватчиков / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 52 с.
793203
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 656с.
793204
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 367с.
793205
   Народные депутаты СССР.. – Саранск, 1991. – 232с.
793206
   Народные депутаты СССР: экономика сегодня и завтра.. – М, 1990. – 254с.
793207
  Титов Виктор Степанович Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917-1941 гг.) : этногр. очерки бондарного промысла и изготовления трансп.средств / Титов Виктор Степанович. – Минск : Наука и техника, 1976. – 135 с. : ил.
793208
  Барков А. Народные добровольцы / А. Барков. – Брянск, 1961. – 28с.
793209
  Колесников А.А. Народные дома в общественно-политической и культурной жизни Турецкой республики. / А.А. Колесников. – М., 1984. – 151с.
793210
   Народные дружины в борьбе за безопасность движения автомототранспорта.. – М, 1976. – 72с.
793211
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1976. – 79с.
793212
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1977. – 79с.
793213
  Ткачевский Ю.М. Народные дружины в борьбе с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 62 с.
793214
  Яблоков Н.П. Народные дружины на страже общественного порядка. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1963. – 22с.
793215
   Народные дружины.. – К, 1976. – 319с.
793216
   Народные загадки.. – Кострома, 1959. – 32с.
793217
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – Москва, 1965. – 62 с.
793218
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – 2-е изд. – М, 1967. – 72с.
793219
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Москва, 1957. – 62с.
793220
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Изд.3-е, испр. – Москва, 1960. – 84с.
793221
  Сабалиев Б. Народные заседатели в советском суде / Б. Сабалиев. – Алма-Ата, 1970. – 48с.
793222
   Народные заседатели.. – М, 1966. – 160с.
793223
   Народные знания. Фольклор. Народное искусство.. – М, 1991. – 166с.
793224
   Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов.. – М, 1985. – 638с.
793225
  Хакназар Н. Народные и просветительно-антифеодальные движения в Афганистане : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Хакназар Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
793226
  Назаров Х.Н. Народные и просветительско-антифеодальные движения в Афганистане / Х.Н. Назаров. – Душанбе, 1976. – 262с.
793227
  Асадлы К.Х. Народные и религиозные праздники в Ширванском регионе Азербайджана в конце XIX - начале XX века // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – с. 12-18. – ISSN 2076-1554
793228
   Народные изречения и пословцы Дагестана.. – Махачкала, 1966. – 139с.
793229
  Гетьман-Павлова Народные иски в защиту интересов несовершеннолетних в римском праве // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
793230
  Хайбуллаев С.М. Народные истоки аварской поэзии / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1966. – 60с.
793231
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического историзма, стиля и языка эпопеи Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" : Дис... канд. филолог.наук: / Карпенко А.И.;. – Черновцы, 1962. – 478л. – Бібліогр.:л.444-447
793232
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического иторизма, стиля и языка эпопеии Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко А. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 26л.
793233
  Мирошниченко Поликарп Яковлевич Народные истоки революционно-демократического социализма в России: (От крестьянской правды к гуманизму А.И.Герцена, Н.П.Огарева, В.Г.Белинского) : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Мирошниченко Поликарп Яковлевич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1989. – 32л.
793234
  Карпенко А.И. Народные истоки эпического стиля исторических повестей Н.В.Гоголя / А.И. Карпенко. – Черновцы, 1961. – 80с.
793235
   Народные исторические песни. – М-Л, 1962. – 405 с.
793236
  Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. / Н.А. Криничная. – Л., 1974. – 183с.
793237
  Модестова Н.А. Народные источники творчества Раблэ : Дис... кандидата филологич.наук: / Модестова Н.А.; Киевский Гос. Университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1947. – 380л. – Бібліогр.:л.1-7
793238
  Джимгиров М.Э. Народные калмыцкие сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Джимгиров М. Э.; Ин-т народов Азии АН СССР, Калмыц. НИИ языка, лит. и ист. при СМ Калм.АССР. – М.-Элиста, 1963. – 24л.
793239
  Евсеев И.Ф. Народные комитеты Закарпатской Украины - органы государственной власти / И.Ф. Евсеев. – М., 1954. – 148с.
793240
  Евсеев И.Ф. Народные Комитеты Закарпатской Украины : Автореф... Канд.юрид.наук: / Евсеев И.Ф.; Ан УССР. – Киев, 1951. – 20 с.
793241
   Народные контролеры в поиске резервов.. – М, 1985. – 176с.
793242
  Кравцов В. Народные контролеры за работой / В. Кравцов, П. Богатый. – Кишинев, 1963. – 56с.
793243
   Народные лауреаты.. – М, 1964. – 71с.
793244
   Народные лирические песни.. – Л, 1961. – 610с.
793245
  Щаницин В.А. Народные личные имена / В.А. Щаницин. – Москва, 1989. – 64 с.
793246
  Коган Л.Н. Народные массы-решающая сила общественного развития / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1955. – 28с.
793247
  Славина Л.Л. Народные массы -- решающая сила в создании и укреплении политической организации социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славина Л.Л. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
793248
  Ребрин В.А. Народные массы - решающая сила общественного развития. / В.А. Ребрин. – Новосибирск, 1954. – 39с.
793249
  Гришуков С.М. Народные массы - решающая сила общественного развития. Роль личности в истории / С.М. Гришуков. – Л., 1960. – 42с.
793250
  Жигалов И.И. Народные массы и внешняя политика империализма / И.И. Жигалов. – Москва, 1969. – 48с.
793251
  Беляева Г.Ф. Народные массы и личность как объективная сила и субъекты исторического процесса / Г.Ф. Беляева, Л.В. Николаева. – М., 1985. – 92с.
793252
  Ашин Г.К. Народные массы и мировая политика / Г.К. Ашин, Р.Ф. Додельцев. – Москва, 1982. – 97с.
793253
  Кузин В.А. Народные массы и революция / В.А. Кузин. – Казань, 1966. – 224с.
793254
   Народные массы и строительство советской культуры.. – М, 1969. – 204с.
793255
  Биисов А.В. Народные массы как категория исторического материализма. : Автореф... Канд.философ.наук: 620 / Биисов А.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 21л.
793256
  Круссер Р.Г. Народные массы Сибири в исследованиях политических ссыльных 70-х -- начала 90-х годов XIX века / Р.Г. Круссер. – Кемерово, 1989. – 80с.
793257
  Рогов А.П. Народные мастера : биографические очерки / А.П. Рогов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 268, [4] с.
793258
   Народные мастера Приамурья.. – М, 1981. – 71с.
793259
   Народные мастера.. – М, 1981. – 24с.
793260
   Народные мастера.Традиции, школы.. – М, 1985. – 295с.
793261
  Осипов К. Народные мстители / К. Осипов. – М, 1942. – 15с.
793262
  Кайсенов К. Народные мстители / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1978. – 363с.
793263
  Рашкевиц А.К. Народные мстители Латвии / А.К. Рашкевиц. – М., 1973. – 164с.
793264
  Павленко П. Народные мстители. / П. Павленко, Б. Изаков. – Москва, 1942. – 64с.
793265
   Народные мстители.. – М, 1961. – 280с.
793266
   Народные мстители.. – Воронеж, 1966. – 263с.
793267
   Народные мстители.. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 207с.
793268
  Кожухарь М.А. Народные мстители. Воспоминания партизана. / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1974. – 212с.
793269
  Хашба И.М. Народные музыкальные инструменты абхазов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хашба И.М.; АН Груз.ССР.Ин-т истории археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
793270
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1987. – 260с.
793271
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1988. – 326с.
793272
  Гринко Г.В. Народные названия растений в молдавских говорах Котовского района МССР. (Атлас нар. названий растений в молдав. говорах Котовского р-на МССР. Опыт структуральн-стат. анализа диалектальной лексики) : Автореф... канд. филол.наук: / Гринко Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Кишинев, 1962. – 17л.
793273
  Барг М.А. Народные низы в Английской революции XVII в. : движение и идеология истинных левеллеров / М.А. Барг ; АН СССР.Ин-т истории. – Москва : Наука, 1967. – 351 с.
793274
  Рюде Дж. Народные низы в истории 1730-1848 гг / Дж. Рюде. – Москва, 1984. – 320 с.
793275
  Бронштэн В.А. Народные обсерватории : метод. пособие / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
793276
  Зотов А.И. Народные основы русского искусства / А.И. Зотов. – Москва
1. 2. – 1961. – 239, 270с.
793277
  Фетисов М.И. Народные певцы Советской Эстонии / М.И. Фетисов. – Саранск, 1956. – 224с.
793278
   Народные песни Вологодской области. – Ленинград, 1938. – 138 с.
793279
   Народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1974. – 143с.
793280
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 1 : Думи и думки. – 1878. – [1], 557-747, 24, 388, II с., : 5 аpк. мал. + 1 аpк каpт. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Hа отд. лист.: Госудаpю Импеpатоpу Александpу Hиколаевичу Самодеpжцу Всея России Цаpю Освободителю посвящает веpноподданный Яков Головацкий. - В кн. також pозвідка Я.Ф. Головацького "Каpпатская Русь" (pус.) та "Этногpафическая каpта pусскаго ...
793281
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 2 : Обрядные песни. – 1878. – 841, II, LVII-LXXX : 6 аpк. іл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  В кн. також пісні записані Е. Талапковичем, О.В. Духновичем, І.М. Гушалевичем, Г.М. Галькою, О.І. Павловичем, О.І. Тоpонським, С. Счастним [С. Щасний].
793282
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 2. Обpядныя песни. – 1878. – 556, 16, LXIV, с. : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
793283
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : Изданіе Имп. О-ва Истоpіи и Дpевностей Рос. пpи Моск. Ун-те. Унив. тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 1. Думы и думки /. – 1878. – 523, III с., : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
793284
   Народные песни Ингерманландии. – Ленинград, 1974. – 516 с.
793285
  Мохирев И.И. Народные песни Кировской области / И.И. Мохирев. – Москва, 1966. – 352с.
793286
  Зданович И.К. Народные песни местечка Селец / И.К. Зданович. – Москва, 1931. – 40с.
793287
  Яцковская К.Н. Народные песни монголов / К.Н. Яцковская. – Москва, 1988. – 254с.
793288
  Горелов А.А. Народные песни о Ермаке : Автореф... канд. фифлол.наук: / Горелов А. А.; ЛГУ, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 18л.
793289
  Сумцов Н.Ф. Народные песни об отравлении змеиным ядом / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
793290
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
1. – 1966. – 275с.
793291
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
2. – 1968. – 414с.
793292
   Народные песни Прииртышья.. – Новосибирск, 1969. – 168с.
793293
  Щепотьев В. Народные песни, записанные в Полтавской губернии (с нотами ) : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / В.Щепотьев ; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Полтава : Изд. Полтавской губ. арх. комиссии ; Т-во Печатного дела (тип. быв. Дохмана), 1915. – 32 с., 59 с. нот. – Тексты песен на укр. яз.
793294
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / Сост. Соболев. – М, 1956. – 156с.
793295
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / А.И. Соболев; ред. Велецкая. – М, 1961. – 327с.
793296
  Ни Н.И. Народные поэты Республики Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 67-71. – ISSN 0321-5075
793297
  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси / Н.П. Степанов. – Москва : Возрождение, 1990. – 93, [3] с.
793298
  Левицький Пилип Народные предания в Подолии. Граф Мотыка : [Поема] / сочинние Гр. Биберштейна [псевд.]. – Каменец-Подольск (Кам"янець-Подільський) : Русская типография, 1881. – 59 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії.- Пеpедм. та пpиміт. pос. - Hа окp. аpк. пpисвята О.П. Левицькому
793299
  Мегрелидзе И.В. Народные предания о Шоте Руставели / И.В. Мегрелидзе. – М.-Л, 1938. – 39 с.
793300
  Кононов И.С. Народные предприятия / И.С. Кононов. – Москва, 1991. – 96 с.
793301
   Народные приметы / [сост. Э.Г. Левицкий]. – Минск : Ураджай, 1984. – 127 с. – Миниатюрное издание
793302
  Хренов Л.С. Народные приметы и календарь / Л.С. Хренов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 63с.
793303
  Жарков Н С. Народные приметы и предсказание погоды : В помощь учителю / Н С. Жарков. – Москва, 1954. – 168с.
793304
  Срезневский Б.И. Народные приметы о погоде / Б.И. Срезневский. – 27с.
793305
  Богданова Светлана Народные промыслы на грани выживания : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 32-33 : Фото
793306
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 134с.
793307
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 142с.
793308
  Канцедикас А.С. Народные промыслы. / А.С. Канцедикас. – М., 1968. – 47с.
793309
  Кузьмин Г.М. Народные промышленные предприятия - материально-техническая база построения социализма в Чехословакии : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Кузьмин Г.М.; МВТ СССР. – Москва, 1954. – 21с.
793310
  Вовчок Марко Народные рассказы / Вовчок Марко. – Москва : Книга, 1985. – 368с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
793311
  Вовчок Марко Народные рассказы и сказки / Вовчок Марко. – Москва : Детгиз, 1954. – 272с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
793312
  Иванов П.В. Народные рассказы о Доле : (Матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) П. Иванова. – Харьков : Тип. К Счасни, 1892. – 36 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1892, т. 4. - Кн. на pус. яз. стар. орф. - В кн. также укp. наp. оповідання, пеpекази изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
793313
  Иванов П.В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках : (матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) / П. Иванова. – Харьков : Тип. Губернского правл., 1893. – 52 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1893. Т. 5, вып. 1


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
793314
  Кызласов Л.Р. Народные рисунки хакасов. / Л.Р. Кызласов, Н.В. Леонтьев. – М., 1980. – 176с.
793315
  Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья / В.А. Барадулин. – Л, 1988. – 198с.
793316
   Народные русские легенды А.Н.Афанасьева.. – Новосибирск, 1990. – 270с.
793317
  Афанасьева А.Н. Народные русские сказки : В 3-х тт. / А.Н. Афанасьева. – Москва : Госиздат художественной литературы
Т.2. – 1957. – 510с.
793318
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Москва
3. – 1957. – 572с.
793319
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1977. – 348с.
793320
   Народные русские сказки : Из сборника А.Н.Афанасьева. – Москва : Художественная литература, 1977. – 348с.
793321
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Воронеж, 1984. – 432с.
793322
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Красноярск, 1988. – 318с.
793323
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн. 1-2. – 1863
793324
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 4 кн. – 2-е изд., вновь пересм.; [посмертное]. – Москва
Кн. 3. – 1873
793325
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
Т. 1. – 1957. – 515с.
793326
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
2. – 1957. – 510с.
793327
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1978. – 175с.
793328
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
1. – 1978. – 175с.
793329
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Ленинград, 1983. – 446с.
793330
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
3. – 1983. – 111с.
793331
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 т. / А.Н. Афанасьев; издание подгот.: Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; [отв. ред.: Э.В. Померанцева, К.В. Чистов]. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 1. – 1984. – 511, [1] с.
793332
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 2. – 1985. – 463с.
793333
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 томах / А.Н. Афанасьев. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 3. – 1985. – 495с.
793334
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. / А.Н. Афанасьев. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1981. – 162 с. : ил.
793335
   Народные русские сказки.. – М, 1979. – 348с.
793336
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1982. – 575с.
793337
   Народные русские сказки. / Афанасьева А.Н. – Москва : Художественная литература, 1982. – 320с.
793338
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1989. – 319с.
793339
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1990. – 272с.
793340
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1991. – 269с.
793341
  Новский Л.А. Народные самодеятельные театры / Л.А. Новский. – М., 1959. – 30с.
793342
  Смирнов Г. Народные самодеятельные театры Казахстана / Г. Смирнов. – Алма-Ата, 1961. – 78с.
793343
   Народные сатирические сказки.. – Сталинград, 1960. – 24с.
793344
  Степанян Р.М. Народные сбережения в системе социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степанян Р.М.; Ереван.гос.ун-ит. – Ереван, 1973. – 32л.
793345
  Вишневская Е.Д. Народные сказки / Е.Д. Вишневская, 1938. – 67 с.
793346
  Добрушин И. Народные сказки / И. Добрушин. – М, 1939. – 64с.
793347
  Огнянова Е. Народные сказки / Е. Огнянова. – София, 1968. – 143 с.
793348
   Народные сказки вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Цечоева Л. Х,; Цечоева Л. Х,; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1971. – 23л.
793349
   Народные сказки Воронежской области.. – Воронеж, 1977. – 175с.
793350
  Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса / А.М. Астахова. – Москва-Ленинград, 1962. – 120с.
793351
   Народные сказки о боге, святых и попах. – Москва, 1963. – 230 с.
793352
   Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг.. – Уфа, 1969. – 192с.
793353
  Канцедикас Сс А. Народные скульпторы Литвы. / Сс А. Канцедикас. – М., 1967. – 31с.
793354
  Казанцев Д.А. Народные собрания в политической жизни Древней Руси и Византии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 148-152. – ISSN 1680-2721
793355
   Народные сокровища Киргизии. – Кыргызстан : Кыргызстан, 1974. – 109, [2] с.
793356
  Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции / Н.Д. Ерофеев. – М., 1979. – 192с.
793357
  Гогоберидзе Нина Сергеевна Народные способы воспитания в горных областях Восточной Грузии (Игры и игрушки) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.07 / Гогоберидзе Нина Сергеевна; АН Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 21с.
793358
   Народные суды Туркестанского края : Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К.К. Паленом. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 220, 311 с.
793359
  Ларин С.В. Народные таланты / С.В. Ларин. – Владимир, 1952. – 153с.
793360
  Денисов Ф Народные танцы / Ф Денисов, . – М., 1954. – 296с.
793361
  Ткаченко Т.С. Народные танцы : болгарские, венгерские , немецкие , польские , румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие / Т.С. Ткаченко. – М, 1975. – 351с.
793362
  Панов Л. Народные танцы викингов // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 13-19


  Історію норвежських народних танців можна вивчати за наскельними малюнками
793363
  Ошурко Л.В. Народные танцы Молдавии / Л.В. Ошурко. – Кишинев, 1957. – 771с.
793364
  Жорницкая М.Я. Народные танцы Якутии / М.Я. Жорницкая. – М, 1966. – 168с.
793365
   Народные танцы.. – М, 1964. – 40с.
793366
   Народные танцы.. – М, 1981. – 223с.
793367
  Михеева А.Н. Народные театры в Западной Европе / А.Н. Михеева. – М., 1973. – 150с.
793368
   Народные театры республики. – Сыктывкар, 1967. – 40с.
793369
   Народные театры страны.. – М, 1968. – 239с.
793370
   Народные театры.. – М, 1964. – 78с.
793371
  Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1951. – 168 с.
793372
  Могытыч И.Р. Народные традиции в высокогорном строительстве Гуцульщины и их место в этнической истории украинских Карпат. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Могытыч И.Р.; АН БелССР. Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1980. – 25л.
793373
   Народные традиции и современность.. – Кишинев, 1980. – 142с.
793374
  Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. / К.В. Чистов. – Л., 1986. – 303с.
793375
  Давитадзе А.О. Народные традиции обработки и использования дерева в Аджарии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Давитадзе А.О.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 26л.
793376
  Доржиева Жалма Доржиевна Народные традиции трудового воспитания у бурят (по материалам народной педагогики) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Доржиева Жалма Доржиевна; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
793377
  Алиев А.К. Народные традиции, обычаи и их роль в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. К.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1968. – 23л.
793378
  Денисюк Н.П. Народные традиции, обычаи и их роль в формиравании личности коммунистического общества (На материалах БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Денисюк Н. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
793379
  Алиев А.К. Народные традиции. обычаи и их роль в формировании нового человека / А.К. Алиев ; Дагестан. филиал АН СССР. – Махачкала, 1968. – 291 с. – Библиогр.: с. 266-269
793380
  Акимова Татьяна Михайловна Народные удалые песни в устном бытовании и в художественной литературе конца XVIII - первой половины XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акимова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1964. – 35 с.
793381
  Бутник-Сиверский Народные украинские рисунки / Бутник-Сиверский. – М., 1971. – 164с.
793382
   Народные умельцы. – Москва, 1983. – 48 с.
793383
   Народные умельцы.. – Донецк, 1980. – 126с.
793384
  Даринский А.В. Народные университеты -- центры самообразования. / А.В. Даринский. – М, 1977. – 38с.
793385
  Дубровина Л.В. Народные университеты / Л.В. Дубровина. – М, 1963. – 231с.
793386
  Красновидова С.С. Народные университеты и педагогика сотрудничества / С.С. Красновидова. – Л., 1989. – 30с.
793387
  Соколова Л.И. Народные университеты и развитие социального творчества масс. / Л.И. Соколова. – М., 1975. – 32с.
793388
   Народные университеты Кубани.. – Краснодар, 1968. – 64с.
793389
  Свободин А.П. Народные университеты культуры. / А.П. Свободин. – М., 1959. – 40с.
793390
   Народные университеты культуры.. – Л, 1960. – 116с.
793391
  Красновидова С.С. Народные университеты охраны природы / С.С. Красновидова. – М., 1982. – 48с.
793392
  Климочкина Н.Я. Народные университеты педагогических знаний / Н.Я. Климочкина. – Алма-Ата, 1984. – 111с.
793393
  Абдарахманов Н.Ч. Народные университеты педагогических знаний и их роль в пропаганде педагогических знаний среди родителей и населения. : Автореф... Канд. пед наук: 13.730 / Абдарахманов Н.Ч.; МВ и ССО Казахск. ССР. – Чимкент, 1972. – 21л.
793394
   Народные университеты.. – Саратов, 1969. – 56с.
793395
   Народные учителя как сельские хозяева.. – 69-79с.
793396
  Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. – М., 1980. – 176с.
793397
   Народные художественные промыслы Горьковской области.. – Горький, 1986. – 143с.
793398
  Тесленко В.В. Народные художественные промыслы Молдавии / В.В. Тесленко. – Кишинев, 1978. – 96с.
793399
   Народные художественные промыслы России.. – М, 1984. – 231с.
793400
   Народные художественные промыслы СССР. – Москва, 1983. – 366 с.
793401
   Народные художественные промыслы.. – М, 1984. – 191с.
793402
  Кондарев Н. Народные читальни в Болгарии / Н. Кондарев. – Киев, 1947. – 28с.
793403
   Народные шахиры Туркменистана.. – Ашхабад, 1948. – 207с.
793404
   Народные южнорусские песни : [Метлинский А.(изд.)] / [сост., авт. пpедисл. и пpимеч.] Амвpосий Метлинский. – Киев : Изд. А. Метлинского ; Унив. тип., 1854. – XX, 472, VI с. – О некоторых песнях сообщил М.В. Гоголь. - Пpиложение: Пpавила пpи записывании наpодних дум, песен...: с. II-IV. - Список кобзаpей (бандуpистов) и лиpников: с. IV. - Текст песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
793405
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 1. – 1869. – XI, III, 216, [3] с. – Пеpедм. pос. - В кн. 83 укp. наp. казки


  В кн. 83 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, А. Петpуняка [О.І. Лоначевський], І.П. Hовицький, П.Я. Рудченко [П. Миpний], В. Панченко, С. Лоначевський, О. Шапченко, С. Войтко, Й.І. Лозинський, Давиденко, А. Ломака [О.І. Лоначевський], К. ...
793406
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1870. – II, [2], 210, II с. – Пеpедм. pос. - В кн. 54 укp. наp. казки


  В кн. 54 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, П.Я. Рудченко [П. Миpний], М. Hечипоpенкова, І. Шевченко, Мегеp, А.П. Свидницький, Б. Познанський, М.І. Костомаpов, К. Мельниченко, М. Hомис, А.И. Петpуняка [О.І. Лоначевський], Л.В. Ільницький, ...
793407
  Ефименко А. Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии / А. Ефименко. – С.Петербург : Типография В. Киршбаума, 1877. – 231 с.
793408
  Кобзева Р.М. Народные ямщицкие песни. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Кобзева Р.М.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 18л.
793409
  Кузнецова А.С. Народный артист / А.С. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с.
793410
  Максимов Д.К. Народный артист / Д.К. Максимов, В.И. Смоляр. – Якутск, 1965. – 48с.
793411
  Бейлин А.М. Народный артист Александр Борисов / А.М. Бейлин. – Л., 1964. – 115с.
793412
  Попов Э.А. Народный артист П.А. Мысов / Э.А. Попов. – Сыктывкар, 1981. – 120с.
793413
  Колодяжная В.С. Народный артист РСФСР Б.Ф.Андреев / В.С. Колодяжная. – М, 1951. – 36с.
793414
  Крымов А. Народный артист РСФСР К.В.Скоробогаов / А. Крымов. – М, 1952. – 32 с.
793415
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР Аскольд Анатольевич Макаров. – Ленинград, 1972. – 16с.
793416
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР профессор Аскольд Анатольевич Макаров.. – Л, 1982. – 17 с.
793417
  Цимбал С.Л. Народный артист РСФСР лауреат Сталинской премии Александр Иосифович Лариков / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1951. – 68 с.
793418
  Парфенов Л. Народный артист РСФСР Николай Афанасьевич Крючков. / Л. Парфенов, Якубович-Ясный. – М., 1951. – 40с.
793419
  Ильина Л.А. Народный артист РСФСР Николай Иванович Боголюбов / Л.А. Ильина, В. Ильина. – М., 1951. – 32с.
793420
  Ходорковская Л.С. Народный артист Советского Союза А.А.Остужев / Л.С. Ходорковская. – М., 1955. – 32с.
793421
   Народный артист Союза ССР К.П.Хохлов.. – К, 1968. – 291с.
793422
  Яковлев Н.К. Народный артист СССР / Н.К. Яковлев. – М, 1949. – 12с.
793423
  Красина Т. Народный артист СССР А.Ф. Борисов / Т. Красина, И. Сосновский. – М., 1952. – 48с.
793424
  Смирнова Е. Народный артист СССР Алексей Денисович Дикий / Е. Смирнова. – М., 1952. – 32с.
793425
  Кульганек Э. Народный артист СССР Алексей Николаевич Грибов / Э. Кульганек. – М., 1952. – 36с.
793426
  Олидор О. Народный артист СССР Борис Петрович Чирков / О. Олидор. – М., 1950. – 52с.
793427
  Калужский В.М. Народный артист СССР Валерий Егудин / В.М. Калужский. – Новосибирск, 1989. – 94с.
793428
  Жукова А. Народный артист СССР Василий Васильевич Ванин / А. Жукова. – Москва, 1952. – 60с.
793429
  Марьямов А.М. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин / А.М. Марьямов. – Москва, 1951. – 240 с.
793430
  Марьямов А.М. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин / А.М. Марьямов. – Москва, 1952. – 287 с.
793431
   Народный артист СССР Григорий Козинцев.. – Л, 1967. – 52с.
793432
  Михайлов А. Народный артист СССР Иван Пырьев. / А. Михайлов. – М., 1952. – 171с.
793433
  Остроухов С. Народный артист СССР лауреат Государственной премии Николай Константинович Симонов / С. Остроухов. – Л., 1951. – 80 с.
793434
   Народный артист СССР лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Георгий Александрович Товстоногов.. – Ленинград, 1983. – 24с.
793435
  Краснов П. Народный артист СССР Михаил Иванович Жаров / П. Краснов. – М., 1951. – 31с.
793436
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1950. – 183с.
793437
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 200с.
793438
  Крымов А. Народный артист СССР Н.К.Симонов / А. Крымов. – М, 1950. – 32 с.
793439
  Бейлин А.Ю. Народный артист СССР Николай Константинович Черкасов / А.Ю. Бейлин. – М, 1951. – 100с.
793440
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
793441
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
793442
  Бейлин А.М. Народный артист СССР Николай Павлович Охлопков / А.М. Бейлин. – Москва, 1953. – 116 с.
793443
  Явчуновский Я.И. Народный артист. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1961. – 62 с.
793444
  Фризман Л. Народный артист. К 80-летию Владимира Высоцкого // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 167-174. – ISSN 0131-8136
793445
  Соболенко Э.Р. Народный быт белоруссов в творчестве Якуба Коласа : Автореф... канд. ист.наук: / Соболенко Э.Р.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1967. – 22л.
793446
  Бестужева-Лада Народный генерал // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-25
793447
   Народный генерал.. – Алма-Ата, 1967. – 367с.
793448
  Панков В.К. Народный героизм и литература. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1977. – 263 с.
793449
  Жирмунский В.М. Народный героический эпос : Сравнительно-исторические очерки / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 435 с.
793450
  Гоголюк В.К. Народный герой Олекса Борканюк / В.К. Гоголюк. – Киев, 1968. – 128с.
793451
  Лазо О.А. Народный герой Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Иркутск, 1957. – 82с.
793452
  Плеханов Н.Н. Народный глаз / Н.Н. Плеханов. – Кишинеы, 1964. – 48с.
793453
  Чиковани М.Я. Народный грузинский эпос о прикованом Амирани / М.Я. Чиковани. – М., 1966. – 328с.
793454
  Савченко Г.Ф. Народный депутат. / Г.Ф. Савченко. – Кишинев, 1978. – 76с.
793455
   Народный депутат.. – М, 1979. – 40с.
793456
  Гранкин И.В. Народный депутат. / И.В. Гранкин. – М., 1988. – 77с.
793457
   Народный дом.. – Казань
в.1. – 1919. – 80 с.
793458
   Народный дом.. – Казань
в.2. – 1919. – 112 с.
793459
   Народный дом.. – Казань
в.3. – 1919. – 64 с.
793460
  Прокопович С.Н. Народный доход западно-европейских стран. / С.Н. Прокопович. – М-Л, 1930. – 196с.
793461
  Вайнштейн А.Л. Народный доход России и СССР / А.Л. Вайнштейн. – Москва, 1969. – 168с.
793462
  Петров А.И. Народный доход СССР / А.И. Петров. – М., 1949. – 32с.
793463
   Народный доход СССР, его образование и учет.. – М-Л, 1939. – 272с.
793464
  Колганов М.В. Народный доход СССР. / М.В. Колганов. – М., 1940. – 111с.
793465
  Иванов В.А. Народный заседатель / В.А. Иванов. – Л., 1963. – 52с.
793466
  Радутная Н.В. Народный заседатель / Н.В. Радутная ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 118, [2] с.
793467
  Чибыров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибыров. – Цкинвели, 1976. – 282с.
793468
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибиров. – Цхинвали : Ирыстон, 1976. – 279, [3], с.
793469
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин.. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.07 / Чибиров Л.А.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1977. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
793470
  Беркутов В.М. Народный календань и метрология булгаро-татар / В.М. Беркутов. – Казань, 1987. – 93с.
793471
   Народный календарь, 1908. – 220 с. с разд. паг.
793472
  Рыбаков Б.В. Народный календарь / Б.В. Рыбаков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 110 с.
793473
  Рыбаков Б.В. Народный календарь : нар. приметы, пословицы, поговорки... / Б. Рыбаков ; худож. Г. Кетов. – [2-е изд.]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 269, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7529-0318-1
793474
  Болонев Ф.Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. / Ф.Ф. Болонев. – Новосибирск, 1978. – 159с.
793475
   Народный Китай на пути к социализму.. – Пекин, 1956. – 219с.
793476
  Тихонова Зоя Николаевна Народный комиссар здоровья : (О Н.А.Семашко) / Тихонова Зоя Николаевна. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32с.
793477
  Резник Я.Л. Народный комиссар. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1965. – 190с.
793478
  Ломовцев В.Г. Народный комиссариат земледелия РСФСР в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Ломовцев В.Г.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1970. – 21л.
793479
  Цикулин В.А. Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР (1932-1936 гг.) (Из ист. гос. учрежд. СССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Цикулин В. А.; Мос. гос. ист. архивн. ин-т, Каф. ист. гос. учрежд. и делопроизв. СССР. – М., 1955. – 16л.
793480
  Песикина Е.И. Народный Комиссариат по делам национальностей и его деятельность в 1917-1918 гг. / Е.И. Песикина. – М., 1950. – 156с.
793481
  Степанов А.С. Народный Комиссариат по делам национальностей и подготовка к созданию СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов А.С.; Мин.просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
793482
  Макарова Г.П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, 1917-1923 гг. / Г.П. Макарова. – М., 1987. – 172с.
793483
   Народный комиссариат по просвещению.. – М, 1920. – 80 с.
793484
  Долженко Алла Никаноровна Народный комиссариат юстиции УССР в первые годы Советской Власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Долженко Алла Никаноровна; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т. – Х., 1986. – 24л.
793485
   Народный конгресс.. – Таллин, 1989. – 223с.
793486
   Народный контролер.. – Свердловск, 1964. – 80с.
793487
   Народный контролер.. – М, 1970. – 288с.
793488
  Комаров А.Г. Народный контроль -- неотъемлемая часть системы управления. / А.Г. Комаров. – Уфа, 1987. – 141с.
793489
  Макаров Б.М. Народный контроль - демократия в действии / Б.М. Макаров. – М, 1981. – 110с.
793490
  Сафронов В.М. Народный контроль / В.М. Сафронов. – М., 1964. – 63с.
793491
  Туровцев В.И. Народный контроль / В.И. Туровцев. – М., 1970. – 158с.
793492
  Макаров Б.М. Народный контроль : органы и правовые формы деятельности / Б.М. Макаров. – М, 1975. – 151с.
793493
  Худайбердыев А. Народный контроль в борьбе за осуществление решений XXII съезда КПСС в промышленности Туркменистана (1963-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Худайбердыев А.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 21л.
793494
  Портнов В.П. Народный контроль в вузе / В.П. Портнов, Г.Е. Худяков. – Москва, 1984. – 136с.
793495
   Народный контроль в действии.. – Кишинев, 1964. – 135с.
793496
  Манов Г.Н. Народный контроль в действии. / Г.Н. Манов. – Душанбе, 1964. – 107с.
793497
  Куликов Б.А. Народный контроль в ДОСААФ. / Б.А. Куликов, Ю.П. Грачев. – М., 1983. – 79с.
793498
   Народный контроль в европейских социалистических странах.. – М, 1965. – 168с.
793499
  Макаров Б.М. Народный контроль в системе советской социалистической демократии / Б.М. Макаров. – М, 1982. – 46с.
793500
  Комаров А.Г. Народный контроль в системе управления производством / А.Г. Комаров. – М., 1984. – 47с.
793501
  Субботин В.Е. Народный контроль в системе управления социалистической экономикой. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Субботин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 22л.
793502
  Туровцев В.И. Народный контроль в социалистическом обществе / В.И. Туровцев. – М., 1974. – 255с.
793503
  Чанышева Г.С. Народный контроль в СССР / Г.С. Чанышева. – М, 1977. – 108с.
793504
  Цабрия Д.Д. Народный контроль в СССР / Д.Д. Цабрия. – Москва, 1981. – 78с.
793505
  Туранов В.И. Народный контроль в СССР : учеб. пособие / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 88 с.
793506
  Чанышев Г.С. Народный контроль в СССР : Указ. книг и ст. на рус. яз за 1977-1982 гг. / Г.С. Чанышев. – Москва, 1983. – 71с.
793507
  Иконников С.Н. Народный контроль в СССР, 1966-1970 гг. / С.Н. Иконников. – М., 1978. – 326с.
793508
   Народный контроль в СССР.. – М, 1985. – 71с.
793509
   Народный контроль в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения.. – М, 1980. – 199с.
793510
  Гудилин Евгений Александрович Народный контроль за выполнением директив КПСС о повышении эффективнсоти промышленного производства (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Гудилин Евгений Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 20л.
793511
  Туровцев В.И. Народный контроль и воспитание трудящихся / В. Туровцев ; [ред. Ж. Захарова]. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 70, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
793512
   Народный контроль и письма трудящихся.. – М, 1985. – 174с.
793513
  Сонин В.В. Народный контроль и рабоче-крестьянская инспекция на дальнем Востоке (1920 - март 1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сонин В.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 18л.
793514
  Константинов И.Ф. Народный контроль как функция социалистического управления. (Опыт социол. исследования) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Константинов И.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 18л.
793515
   Народный контроль на современном этапе.. – М, 1982. – 224с.
793516
   Народный Латвийский ССР Ромис Бем.. – М, 1990. – 56с.
793517
   Народный лечебник.. – Свердловск, 1991. – 95с.
793518
   Народный месяцеслов. – М, 1991. – 126с.
793519
   Народный месяцеслов : Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде. – Москва : Современник, 1992. – 127с.
793520
  Бобров А. Народный музей в Даниловском / А. Бобров. – Вологда, 1963. – 17с.
793521
  Шилов В.В. Народный музей революционной истории Невской заставы. / В.В. Шилов. – Л., 1987. – 92с.
793522
  Астахишвили Я К. Народный опыт передвижения в горах и его применение в практике современногод альпинизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астахишвили К.Я,; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1967. – 27л.
793523
  Шерхунаев Р.А. Народный певец-сказитель Бурятии А.А.Тороев / Р.А. Шерхунаев, Д О. Тармаханова. – Улан-Удэ, 1969. – 53с.
793524
  Костанов Д.Г. Народный певец / Д.Г. Костанов. – Майкоп, 1950. – 60с.
793525
  Григулис А.П. Народный писатель Андрей Упит и его творчество. / А.П. Григулис. – Рига, 1954. – 52 с.
793526
   Народный писатель Вилис Лацис.. – Рига, 1964. – 85 с.
793527
  Боголюбов К.В. Народный писатель. К пятилетию со дня смерти П.П. Бажова / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1955. – 30с.
793528
  Александров В. Народный писеннык з найкpащых укpаинськых писень, яки тепеp найчастиш спиваються [Народний пісенник з найкращіх українських пісень, які тпер найчастіш співаються] : (З нотами) / Скомпонував Вл. Александpов. – Харькив (Харків) : Выдав Ф. Михайлов ; Дpук. И.В. Попова, 1887. – IV, 113 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
793529
   Народный побыт : материалы и исследования по этнографии Воронежского края. – Воронеж : Воронежский Губмузей, 1927. – 48 с.
793530
   Народный подвиг в битве за Кавказ.. – М, 1981. – 408с.
793531
  Бирюлин В.В. Народный полководец / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1986. – 144с.
793532
  Низов А. Народный почин / А. Низов. – М., 1945. – 32с.
793533
  Рыленков Н.И. Народный поэт / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 116с.
793534
  Нальский Я.И. Народный поэт / Я.И. Нальский. – Сталинабад, 1955. – 194с.
793535
   Народный поэт Беларусі.. – Мінськ, 1962. – 364 с.
793536
  Назаревич А.Ф. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров / А.Ф. Назаревич. – Махачкала, 1953. – 54с.
793537
  Рамазанова М. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров. / М. Рамазанова, С. Регуш. – Махачкала, 1968. – 35с.
793538
  Эфендиев И.А. оглы Народный поэт Самед Вургун / И.А. оглы Эфендиев. – Баку, 1956. – 70с.
793539
   Народный поэт Самед Вургун.. – Баку, 1957. – 144с.
793540
  Бойцова В.В. Народный правозащитник / В.В. Бойцова. – Тверь
1. – 1994. – 122с.
793541
  Кислова С. Народный примитив волынской иконы // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 24-27
793542
  Чиллаев К. Народный роман "Абу Муслим-наме" / К. Чиллаев. – Душанбе, 1985. – 191с.
793543
  Озерная М.Г. Народный роман Я. К. Гриммельсгаузена "Симплициссимус" : Автореф... канд. филол.наук: / Озерная М. Г.; Моск. гос.пед. инзт. – М., 1969. – 18л.
793544
  Григорьян С.М. Народный сектор -- основа мирной экономики Германской Демакратической Республики. / С.М. Григорьян. – М, 1957. – 215с.
793545
   Народный сказ "Витязь в тигровой шкуре". – Тбилиси, 1941. – 43 с.
793546
  Введенская В.П. Народный сказ в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Введенская В.П.;. – М, 1966. – 18л.
793547
  Кожевников В.М. Народный солдат / В.М. Кожевников. – М., 1955. – 64с.
793548
  Жаназарова А.М. Народный социально-бытовой эпос-основа трагедии Г.Н.Мусрепова *Козы-Корпеш и Баян-слу*. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жаназарова А.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
793549
  Усеинов Т.Б. Народный стих Мемедемина Яшара / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 159, [1] с. – Библигр.: с. 119-123. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 2). – ISBN 978-966-354-281-2
793550
  Скуратов Ю.И. Народный суверенитет развитого социализма (конституционные вопросы) / Ю.И. Скуратов. – Красноярск, 1983. – 164с.
793551
  Добровольская Т.Н. Народный суд - основное звено судебной системы СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1956. – 119с.
793552
  Кашепов В.П. Народный суд на страже социалистической законности / В.П. Кашепов. – М., 1965. – 72с.
793553
  Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка / Н.В. Радутная ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 142, [2] с.
793554
  Ткаченко Т.С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – 2-е изд. – М, 1967. – 655с.
793555
  Иноземцева Г.В. Народный танец / Г.В. Иноземцева. – М, 1971. – 48с.
793556
  Настюков Г.А. Народный танец на самодеятельной сцене / Г.А. Настюков. – М, 1976. – 6с.
793557
  Титкина Т. Народный театр : Учеб. пособие для студентов заоч. отд. / Т. Титкина. – Л. : б.и., 1964. – 60с.
793558
   Народный театр. – М, 1991. – 541с.
793559
  Бабкина М.П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – М., 1964. – 168с.
793560
  Брыжинский В.С. Народный театр мордвы / В.С. Брыжинский. – Саранск, 1985. – 168 с.
793561
  Головачев В.Г. Народный театр на Дону / В.Г. Головачев, Б. Лащилин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 184с.
793562
   Народный театр.. – Л, 1974. – 184с.
793563
  Благоева С.Д. Народный трибун Испании Долорес Ибаррури / С.Д. Благоева. – М., 1937. – 36с.
793564
  Белов И.Д. Народный ум в пословицах и поговорках / [И. Белов] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [10] с. : 1 л. рис. (1881 г.Ї
793565
   Народный университет : Лекции, читанные проф. и лекторами О-ва народных университетов / Под ред. К.И. Арабажина // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 128 с. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])


  Содерж.: Фердинанд Лассаль / Dr. phil. Гр. Полонский. Иван Карамазов / Проф. К. Жаков. Генрих Ибсен / Гр. Полонский. Гоголь, как поэт и мыслитель / М. Марковский. Вершины человечества (Виктор Гюго) / А. Хирьяков
793566
  Максяшев П.Ф. Народный университет / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1962. – 40с.
793567
  Жарков А.Д. Народный университет "Коммунизм и современник" / А.Д. Жарков, В.А. Каграманов. – М., 1979. – 64с.
793568
  Константинов В.И. Народный университет культуры / В.И. Константинов. – Красноярск, 1961. – 20с.
793569
  Лягушев Н.Е. Народный университет технического прогресса. / Н.Е. Лягушев. – М., 1964. – 140с.
793570
  Козин И.Е. Народный учитель / И.Е. Козин. – Челябинск, 1964. – 23с.
793571
   Народный учитель. – М, 1981. – 157с.
793572
  Скрабе Н.И. Народный учитель Августин Петрович Скрабе / Н.И. Скрабе. – Махачкала, 1955. – 72с.
793573
   Народный учитель СССР.. – М, 1985. – 220с.
793574
  Парфенов А.В. Народный учитель. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1953. – 40с.
793575
   Народный учитель.. – М, 1968. – 295с.
793576
  Ягодовский Л.С. Народный фронт в европейских странах социализма. / Л.С. Ягодовский. – М., 1968. – 192с.
793577
  Гарсиа Х. Народный фронт в Испании (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гарсиа Х.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 15 с.
793578
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин Ф.А.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1969. – 26л.
793579
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили. 1936-1941 / Ф.А. Гаранин. – М., 1973. – 309с.
793580
  Торез М Народный фронт во Франции / М Торез, Ж. Коньо. – М, 1937. – 64с.
793581
  Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции / Ю.В. Егоров. – Л., 1972. – 290с.
793582
  Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции (1934-1938 гг.) / Е.А. Кравченко. – М., 1972. – 296с.
793583
  Харчев В В. Народный характер / В В. Харчев, . – Горький, 1978. – 176с.
793584
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1944. – 35 с.
793585
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – М.-Л, 1946. – 52с.
793586
   Народный художник Азербайджанской ССР Надир Абдурахманов. – Москва : Советский художник, 1976. – 8 с.
793587
   Народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Гос.премии АзССР Марал Юсиф кызы Рахманзаде. – Москва, 1988. – 40 с.
793588
  Арутюнян А.А. Народный художник Армянской ССР А.А. Арутюнян / А.А. Арутюнян. – Москва, 1982. – 15с.
793589
   Народный художник Армянской ССР Анатолий Папян. – Москва, 1991. – 39с.
793590
   Народный художник Армянской ССР Эдуард Амаякович Исабекян.. – М, 1988. – 20с.
793591
   Народный художник Армянской ССР, лауреат премии им.Дж.Неру и премии им.Г.А..Насера Мариам Аршаковна Асламазян. – Москва, 1989. – 79с.
793592
   Народный художник Армянской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Акоп Акомян.. – Москва, 1990. – 72с.
793593
   Народный художник Башкирской АССР Федор Александрович Кащеев.. – М, 1988. – 38с.
793594
   Народный художник Болгарии Златю Бояджиев. – М., 1974. – 27с.
793595
   Народный художник Болгарии Стоян Венев.. – М, 1966. – 14с.
793596
   Народный художник Грузинской ССР Вахтанг Дугладзе. – Москва, 1986. – 31с.
793597
  Нижарадзе З.А. Народный художник Грузинской ССР Зураб Прчилович Нижарадзе / З.А. Нижарадзе. – Москва, 1981. – 13с.
793598
  Урушадзе И.А. Народный художник Грузинской ССР Силован Якимович Какабадзе / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1966. – 23с. : ил.
793599
   Народный художник Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Грузии Темо Гоцадзе. – Москва, 1989. – 38с.
793600
   Народный художник Киргизской ССР Л.А.Ильина.. – Фрунзе, 1965. – 23с.
793601
   Народный художник ЛатССР Рудольф Карлович Хеймрат. – Москва, 1987. – 35с.
793602
  Цултэм Нямосорын. Народный художник МНР, лауреат Государственной премии МНР НЯмосорын Цултым. / Нямосорын. Цултэм. – М., 1976. – 7с.
793603
   Народный художник республики академик Василий Дмитриевич Поленов.. – М, 1950. – 84с.
793604
   Народный художник РСФСР Александр Владимирович Казанский. – Москва, 1987. – 24с.
793605
   Народный художник РСФСР Алексей Васильевич Моторин.. – М, 1986. – 31с.
793606
   Народный художник РСФСР Альберт Георгиевич Сергеев. – Смоленск, 1987. – 59с.
793607
   Народный художник РСФСР Альдона Ненашева.. – М, 1990. – 14с.
793608
   Народный художник РСФСР Анатолий Зыков.. – М, 1991. – 59с.
793609
   Народный художник РСФСР Василий Михайлович Звонцов.. – М, 1988. – 15с.
793610
   Народный художник РСФСР Владимир Иванович Переяславец. – Москва, 1990. – 25с.
793611
   Народный художник РСФСР действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР Алексей Федорович Пахомов.. – Л, 1970. – 39с.
793612
   Народный художник РСФСР Евгений Евгеньевич Лансере / Лансере, Выставка, Ленинград. произведений., 1975. – Л., 1975. – 63с.
793613
   Народный художник РСФСР Евгений Куманьков. – Москва, 1986. – 66с.
793614
   Народный художник РСФСР Иван Филиппович Титов. – Москва, 1991. – 96с.
793615
   Народный художник РСФСР Кондратий Петрович Белов.. – М, 1990. – 62с.
793616
  Абрамов М.А. Народный художник РСФСР Марк Александрович Абрамов : полит. карикатура, станковая графика, плакат, рис., акварель : кат. выст. / А.М. Абрамов ; М-во культуры СССР, Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Союз журналистов СССР, Изд-во ЦК КПСС "Плакат". – Москва : Советский художник, 1983. – [43] с. : ил., цв. ил.
793617
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – М., 1974. – 19с.
793618
   Народный художник РСФСР Михаил Смирнов. – Москва, 1987. – 55с.
793619
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков.. – М, 1989. – 12с.
793620
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков: каталог выставки. – М.1981. – 9с.
793621
   Народный художник РСФСР Николай Михайлович Чернышов.. – М, 1990. – 175с.
793622
   Народный художник РСФСР Николай Соломин. – Москва, 1986. – 47с.
793623
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР Анна Петровна Остроумова-Лебедева.. – Л, 1971. – 63с.
793624
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР и Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Юрий Петрович Кугач. – Москва, 1987. – 103с.
793625
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Дмитрий Спиридонович Бисти, 1925-1990 гг.. – Москва, 1991. – 32 с.
793626
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Коми АССР Рем Николаевич Ермолин. – М, 1986. – 31с.
793627
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Валентин Иванович Курдов. – Москва, 1988
793628
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Николай Николаевич Соломин.. – Москва, 1991. – 71с.
793629
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Союза жуналистов СССР Борис Иванович Лебедев. – Москва, 1989. – 39с.
793630
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермий СССР Алексей Пархоменко.. – М, 1990. – 44с.
793631
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Владимир Александрович Игошев. – Москва, 1988
793632
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – Иваново, 1979. – 16с.
793633
   Народный художник РСФСР, Марат Самсонов. – Москва, 1986
793634
   Народный художник РСФСР, скульптор Иван Семенович Ефимов.. – М, 1969. – 22с.
793635
   Народный художник РСФСР, член-коррескондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.пермии СССР Василий гаврилович Стамов.. – Москва, 1990. – 39с.
793636
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Леонид Сойфретис. – Москва, 1989. – 71с.
793637
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Юрий Львович Чернов. – Москва, 1991. – 32с.
793638
  Абоев Народный художник Северо-Осетинской АССР Заур-Бек Абоев : Графика. Каталог. выст. / Абоев, Заур-Бек. – Москва : Советский художник, 1983. – 40 с. : ил.
793639
   Народный художник СССР Николай Петрович Глушко. – Москва, 1986. – 30с.
793640
   Народный художник СССР, Ахмат Фаткуллович Лутфуллин. – Москва, 1990. – 24с.
793641
   Народный художник СССР, действильеный член Академии художеств СССР Вячеслав Францевич Загонек.. – Л, 1990. – 49с.
793642
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Афанасий Николаевич Осипов. – Москва, 1988. – 95с.
793643
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Владимир Александрович Серов.. – М, 1965. – 44с.
793644
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский. – Москва, 1986. – 127с.
793645
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Юрий Михайлович Непринцев. – Ленинград, 1989. – 55с.
793646
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР Юрий Михайлович Непринцев / Непринцев, Выставка, Ленинград произведений., Москва. -, 1979-1980. – Л., 1979. – 43с.
793647
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский.. – Москва, 1986. – 128с.
793648
  Моисеенко Е.Е. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Е.Е.Моисеенко. / Е.Е. Моисеенко, . – Москва, 1983. – 33с.
793649
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, профессор Эвальд Окас / Окас, Выставка, Москва. произведений., 1976. – М., 1976. – 20с.
793650
   Народный художник СССР, действительный член Академии художетсв СССР, профессор Йонас Кузминскис: Каталог выставки / Кузминскис, Выставка, Москва. графики., 1977. – М., 1977. – 20с.
793651
   Народный художник СССР, Константин Федорович Юон.. – М, 1962. – 64с.
793652
   Народный художник СССР, лауреат Гос.премии СССР Николай Багратович Никогосян. – Москва, 1990. – 95с.
793653
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР Илья Богдеско. – Москва, 1987. – 44с.
793654
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т.Г.Шевченко Михаил Гордеевич Дерегус. – Москва, 1984. – 32с.
793655
  Пророков Б.И. Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Борис Иванович Пророков, 1911-1972 / Б.И. Пророков. – М., 1981. – 18с.
793656
   Народный художник Туркменской ССР.-- Бяшим Нурали.. – М, 1967. – 16с.
793657
  Абдуллаев А. Народный художник Узбекской ССР Абдулхак Абдуллаев : каталог выставки / А. Абдуллаев; Союз художников СССР, Союз художников Узбекской СССР ; [авт. текста А. Умаров]. – Москва : Советский художник, 1973. – 24 с. : ил.
793658
  Круковская С.М. Народный художник Узбекской ССР Искандар Икрамов / С.М. Круковская. – Ташкент, 1955. – 63с.
793659
   Народный художник Узбекской ССР Рахим Ахмедов.. – М, 1968. – 17с.
793660
   Народный художник Узбекской ССР Уста Якубджан Рауфов. – Ташкент, 1973. – 6с.
793661
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат Гос.премии СССР Баходир Джалалов.. – М, 1991. – 23с.
793662
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана Медат Кагаров.. – М, 1990. – 36с.
793663
   Народный художник Украинской ССР Вадим Одайник.. – М, 1986. – 23с.
793664
   Народный художник Украинской ССР Георгий Георгиевич Чернявский. – Москва, 1986. – 39с.
793665
  Штурдик Й. Народный художник ЧССР Йозеф Штурдик / Й. Штурдик. – М, 1985. – 23с.
793666
   Народный художник Чувашской АССР, Заслуженный художник РСФСР Николай Карачарсков. – М, 1987. – 19с.
793667
   Народный художник Эстонской ССР Ильмар Торн. – Москва, 1986. – 31с.
793668
  Адамсон М. Народный художник Эстонской ССР Мари Адамсон : каталог выставки / М. Адамсон ; Союз художников СССР, Союз художников ЭССР. – Москва : Советский художник, 1976. – [8] с., 12 л. ил. : ил.
793669
   Народный художник Эстонской ССР Эллионов Пийпуу.. – М, 1988. – 55с.
793670
   Народный хужник Армянской ССР Ара Беканян. – Москва, 1989. – 30с.
793671
  Сеитмурадов Народный шахир Туркменистана Дурды Клыч. : Автореф... канд.филол.наук: / Сеитмурадов к.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.обществ.наук. – Ашхабад, 1963. – 20л.
793672
   Народный эпос "Кузы-Курпес и Маян-хылу".. – Уфа, 1964. – 124с.
793673
   Народный юмор.. – Тбилиси, 1964. – 235с.
793674
  Вахонин В.А. Народный, имени М.И. Ульяновой / В.А. Вахонин. – Москва, 1982. – 55с.
793675
  Горелик И.И. Народным дружинникам о советских законах / И.И. Горелик, Е.А. Матвиенко. – Минск, 1961. – 100с.
793676
  Пятровіч С.А. Народныя тэатры Беларусі / С.А. Пятровіч. – Мінськ, 1966. – 208с.
793677
  Івась Удовиченко Народня дума [Народна дума] / Ивась Удовыченко. – Киев : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго. Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
793678
  Мартович Л. Народня ноша / Л. Мартович. – Львів ; Київ, 1918. – 56 с.
793679
  Костенко В. Народня пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Харків, 1928. – 60с.
793680
   Народньо-господарський плян на 1933 рік.. – Х, 1933. – 208с.
793681
  Тун Я. Народньогосподарський план СРСР та УСРР на 1931 рік / Я. Тун; Я. Тур : Вид. "Пролетар", 1931. – 116 с. – (Добудуймо фундамент соціялістичної економіки)
793682
   Народов дружная семья. – Москва, 1972. – 207 с.
793683
   Народов малых не бывает. – М, 1991. – 203с.
793684
  Самедова Л.Д. Народов связующая нить / Л.Д. Самедова. – Баку, 1980. – 144 с.
793685
  Шевченко Сергій Народовбивство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-5212
793686
  Гладун І. Народовбивця "святая" Москва / І. Гладун. – М, 1990. – 22с.
793687
  Ратцель Ф. Народоведение / [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1900. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
793688
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1901. – 877 с.
793689
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1903. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
793690
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1903. – 877 с. : с 513 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 4 карт.
793691
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 4-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1904. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
793692
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 1 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 63, [1] с. : ил.
793693
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 2 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 78, [2] с.
793694
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 3 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 76, [4] с.
793695
  Петришин О. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С . 4-11. – ISSN 0132-1331
793696
  Мацюк А.А. Народовладдя в контексті конституційної трансформації України / Мацюк А.А. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 978-966-7166-21-2
793697
  Кириченко Л.Д. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.3-13. – Бібліогр.: 11 назв.
793698
  Кириченко Л. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.91-99. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
793699
  Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 20-30. – ISSN 1993-0909
793700
  Чапала Г.В. Народовладдя, демократія, самоврядування-співвідношення понять // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
793701
  Ямко Н.М. Народовладдя: справжнє і мниме / Н.М. Ямко. – К., 1984. – 47с.
793702
  Алексеев В.П. Народовластие в Древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 69 с. – Экз. № 46140; 116908 дефектные без обл.
793703
  Арбузкин А.М. Народовластие в свете современных конституций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-40. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
793704
  Григорян Л.А. Народовластие в СССР / Л.А. Григорян. – М, 1972. – 296с.
793705
  Копейчиков В.В. Народовластие и личность. / В.В. Копейчиков. – К., 1991. – 275с.
793706
  Тодыка О.Ю. Народовластие как конституционная ценность // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 33-42. – ISSN 0201-7245
793707
  Петришин А.В. Народовластие как фундамент демократического, правового, социального государства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 6-14. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе анализа классических и современных теорий демократии дается обзор наиболее существенных и дискуссионных моментов концепции народовластия как основы современного демократического, правового, социального государства. On the basis of the ...
793708
  Кабышев В.Т. Народовластие развитого социализма. / В.Т. Кабышев. – Саратов, 1979. – 145с.
793709
  Сырцов Н.Г. Народовластие: от теории к практике / Н.Г. Сырцов. – К., 1989. – 48с.
793710
   Народоволец А.И.Баранников в его письмах.. – М, 1935. – 160 с.
793711
  Кащенков И.В. Народовольцы / И.В. Кащенков. – М., 1989. – 63с.
793712
  Барабанова А.И. Народовольцы в Петербурге / А.И. Барабанова, Е.А. Ямщикова. – Л, 1984. – 223с.
793713
  Гомон Михаил Лукич Народовольцы в художественном сознании Ф.М.Достоевского и В.М.Гаршина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гомон Михаил Лукич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
793714
  Куделли П. Народовольцы на перепутьи. / П. Куделли. – Л, 1925. – 168с.
793715
   Народовольцы после 1-го марта 1881 года.. – М, 1928. – 191с.
793716
  Свободин А.П. Народовольцы. / А.П. Свободин. – М., 1969. – 70с.
793717
  Шиманский Николай Александрович Народовольческое движение на Киевщине : Дис... канд. историч.наук: / Шиманский Николай Александрович;. – Киев; Москва, 1939. – 274л. – Бібліогр.:л.252-274
793718
  Янишин Б.І. Народовці на рубежі 70-80-х рр. ХІХ ст.: творення нової моделі політичної культури // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-100. – ISSN 0130-5247
793719
  Зиль А. Народознавець : Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. – Київ : Казка, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2163-46-9
793720
  Лобода Т.М. Народознавець Василь Кравченко та процес "Спілки визволення України" (за матеріалами судової справи Волинського OB ДПУ) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядаються невідомі сторінки ходу судового процесу над "СВУ", пов"язані з особою народознавця В.Г. Кравченка. Реконструйовано перебіг розслідування, показано повну безпідставність висунутих слідчими органами звинувачень представникам української ...
793721
   Народознавство. – Київ
№ 49/50. – 1998
793722
   Народознавство. – Київ
№ 51. – 1998
793723
   Народознавство. – Київ
№ 52. – 1999
793724
  Борисенко В.К. Народознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 234-235
793725
  Ткач А. Народознавство у повісті "Земля" О.Ю.Кобилянської
793726
  Ігнатенко П.Р. Народознавство у школі / П.Р. Ігнатенко, Ю.Д. Руденко. – К., 1990. – 46с.
793727
  Трошина О. Народознавство як засіб формування комунікативних компетенцій учнів на уроках української мови // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 69-76
793728
  Стефанюк С.К. Народознавча валеологія : Деякі аспекти досвіду народознавчо-валеологічної роботи 116-ї гімназії м.Харкова; Науково-метод. видання / С.К. Стефанюк; Мін.освіти України; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-23-9
Ч.1. – 1998. – 100с.
793729
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 294 л. – Додатки: л. 279-294. – Бібліогр.: л. 210-278
793730
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
793731
  Скрипник Г. Народознавча діяльність Хведора Вовка у світлі сучасної гуманітаристики // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 7-19. – ISSN 0130-6936
793732
  Сявавко Є.І. Народознавча культура як складова педагогічної культури М.Остроградського та його послідовників / Є.І. Сявавко, Т.М. Файник // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 91-95. – ISSN 2045-146X
793733
  Скрипник Ганна Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-23. – ISSN 0130-6936
793734
  Дутка Р. Народознавча тематика на сторінках часопису "Нова хата" 1925-1927 // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 884-903. – ISSN 1028-5091
793735
  Олійник І.М. Народознавчий гурток Кам"янець-Подільської духовної семінарії в середині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність народознавчого гуртка Кам"янець-Подільської духовної семінарії (середина ХІХ ст.). The article presents the analysis of the creative activity of the ethnographic community of Kamyanets"-Podilsky vocational school (middle XIX ...
793736
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – 2010
793737
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – 2010
793738
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 5/6 (95/96), вересень - грудень. – 2010
793739
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (97), січень - лютий. – 2011. – С. 1-184. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793740
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (98), березень - квітень. – 2011. – С. 185-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793741
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (99), травень - червень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793742
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (100), липень - серпень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793743
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (101), вересень - жовтень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793744
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (102), листопад - грудень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793745
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (103), січень - лютий. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793746
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (104), березень - квітень. – 2012. – С. 169-372. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793747
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (105), червень - липень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793748
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (106), липень - серпень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793749
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (107), вересень - жовтень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793750
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (108), листопад - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793751
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (111), травень - червень. – 2013. – С. 385-572. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793752
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (112), липень - серпень. – 2013. – С. 573-772. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793753
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (113), вересень - жовтень. – 2013. – С. 773-948. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793754
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (115), січень - лютий. – 2014. – С. 1-184. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія історична)
793755
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (116), березень - квітень. – 2014. – С. 185-428. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія історична)
793756
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (117), травень - червень. – 2014. – С. 429-636. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія філологічна)
793757
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (118), липень - серпень. – 2014. – С. 637-824. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія філологічна)
793758
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (119), вересень - жовтень. – 2014. – С. 825-1092. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
793759
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (120), листопад - грудень. – 2014. – С. 1093-1592. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
793760
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (121), січень - лютий. – 2015. – С. 1-280. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793761
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (122), березень - квітень. – 2015. – С. 281-520. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793762
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (123), травень - червень. – 2015. – С. 521-748. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793763
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (124), липень - серпень. – 2015. – С. 749-996. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793764
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (125), вересень - жовтень. – 2015. – С. 997-1248. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793765
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (126), листопад - грудень. – 2015. – С. 1249-1512. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793766
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (128), березень - квітень. – 2016. – С. 249-500. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793767
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (129), травень - червень. – 2016. – С. 501-752. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793768
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (130), липень - серпень. – 2016. – С. 753-1008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793769
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (131), вересень - жовтень. – 2016. – С. 1009-1260. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793770
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (132), листопад - грудень. – 2016. – С. 1261-1450. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793771
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (138), листопад - грудень. – 2017. – C. 1253-1620. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793772
  Жадько В. Народознавчі мотиви у творчості Миколи Аркаса / Віктор Жадько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Журналістика ; Вип. 3)
793773
  Гудченко Зоя Народознавчі осередки у гірських селах Закарпаття ( за експедиційними враженнями ) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0130-6936
793774
  Линченко М. Народознавчі студії І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 179-181. – ISBN 966-594-298-0
793775
  Сегеда Сергій Народознавчі студії Федора Вовка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена общей характеристике научной деятельности выдающегося украинского этнолога конца XIX - начала XX ст. Федора Вовка в сфере антропологии, этнологии, археологии и других направлениях народоведения.
793776
  Хвостін М.П. Народом осуджені (боротьба Ком. Партії Зах. України проти укр.буржуазного націоналізму , сіонізму та клерикалізму) / М.П. Хвостін. – Ужгород, 1975. – 111с.
793777
   Народонаселение. – М, 1973. – 112с.
793778
   Народонаселение. – М, 1973. – 112с.
793779
   Народонаселение. – М, 1973. – 136с.
793780
   Народонаселение. – М, 1973. – 79с.
793781
  Урланис Б.Ц. Народонаселение / Б.Ц. Урланис. – М., 1976. – 359с.
793782
   Народонаселение. – М, 1987. – 254с.
793783
   Народонаселение. – М, 1991. – 227с.
793784
   Народонаселение. – М, 1994. – 639с.
793785
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2003
793786
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2003
793787
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 : Материалы международной научной конференции. посвященной 15-летию ИСЭПН РАН "Население и социально-экономические трансформации в России". – 2003
793788
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2003
793789
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2004
793790
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2004
793791
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2004
793792
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2004
793793
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2005
793794
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2005
793795
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2005
793796
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2005
793797
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2006
793798
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2006
793799
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2006
793800
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2006
793801
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2007
793802
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 : Мат. межд. конф. "Уровень и качество жизни населения". – 2007
793803
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2007
793804
   Народонаселение = Population : научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2007
793805
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2008
793806
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2008
793807
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2008
793808
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (42). – 2008
793809
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (43). – 2009
793810
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (44). – 2009
793811
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (45) : Материалы Международной научной конференции "Качество человеческого потенциала" 22-23 октября 2009 г. ИСЭПН РАН, г. Москва. – 2009
793812
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (46). – 2009
793813
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (47). – 2010
793814
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (48). – 2010
793815
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (49). – 2010
793816
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (50). – 2010
793817
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (52). – 2011
793818
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (53). – 2011
793819
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (54). – 2011
793820
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (55). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
793821
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (56). – 2012
793822
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (57) : Материалы Международной конференции "Новое в исследовании населения", Москва, 28-29 мая 2012 г. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
793823
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (58). – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
793824
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (59). – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
793825
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (60). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
793826
   Народонаселение = Population : ежеквартальный научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения Рос. акад. наук. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (62). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
793827
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (64). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
793828
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (65). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
793829
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (66), октябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
793830
  Болдырев В.А. Народонаселение в развитом социалистическом обществе. / В.А. Болдырев. – М, 1983. – 231с.
793831
  Бодрова В.В. Народонаселение европейских социалистических стран / В.В. Бодрова. – М, 1976. – 200с.
793832
   Народонаселение зарубежных стран. – Москва : Статистика, 1974. – 93 с.
793833
  Пресса Р. Народонаселение и его изуение / Р. Пресса. – Москва : Статистика, 1966. – 444с.
793834
  Нитти Франческо Народонаселение и общественный строй : пер. с итальянского / Франческо С. Нитти : проф. Неаполитан. ун-та...; Пер. с фр. под ред. Д. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Изд. О. Н. Поповой : Печ. в тип. И. Скороходова, 1898. – [2], XXXII, 342, [1] с. – (Культурно-историческая библиотека)


  Ред.: Коропчевский, Дмитрий Александрович (1842-1903)
793835
   Народонаселение и природа. – Москва : Финансы и статистика
Вып. 46 : Народонаселение. – 1984. – 96с.
793836
  Погорелов Н.С. Народонаселение и продовольствие / Н.С. Погорелов. – Киев, 1979. – 200с.
793837
   Народонаселение и экономика. – М, 1967. – 188с.
793838
  Петров В.В. Народонаселение Индии / В.В. Петров. – М., 1978. – 318с.
793839
   Народонаселение мира 1990. – Москва, 1990. – 37с.
793840
   Народонаселение мира в 2011 году : люди и возможности в мире с населением 7 миллиардов / Фонд ООН в обл. народонаселения (ЮНФПА) ; [редкол.: Р. Коллодж и др. – Нью-Йорк : ЮНФПА, 2011. – IV, 132 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-994-5
793841
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии в последней четверти 18-начале 19 вв. : Автореф... Канд. ист. наук: 07.571 / Дмитриев П.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 21л.
793842
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии. / П.Г. Дмитриев. – Кишинев, 1973. – 155с.
793843
  Крикун Н.Г. Народонаселение Подольского воеводства в XVII-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крикун Н.Г.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. Ист. ф-тет. – Львов, 1965. – 22 с.
793844
  Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. / В.М. Кабузан. – Москва, 1963. – 231 с.
793845
   Народонаселение СССР и мира. – М, 1983. – 207с.
793846
   Народонаселение СССР и некоторых зарубежных стран. – М, 1975. – 268с.
793847
  Писарев И.Ю. Народонаселение СССР. Соц.-экон. очерк. / И.Ю. Писарев. – М., 1962. – 190с.
793848
   Народонаселение стран мира. – М, 1974. – 479с.
793849
   Народонаселение стран мира. – М, 1978. – 527с.
793850
   Народонаселение стран мира. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 447с.
793851
  Кадыров Ш.Х. Народонаселение Туркменистана / Ш.Х. Кадыров. – Ашхабад, 1986. – 116с.
793852
  Мулляджанов И.Р. Народонаселение Уз.ССР / И.Р. Мулляджанов. – Ташкент, 1967. – 232с.
793853
  Перковский А.Л. Народонаселение Украины в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Перковский А.Л.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1968. – 17л.
793854
  Леви Л. Народонаселение, окружающая среда и качество жизни / Л. Леви, Л. Андерсон. – М., 1979. – 144с.
793855
  Гозулов А.И. Народонаселения СССР. / А.И. Гозулов, М.Г. Григорьянц. – М., 1969. – 172с.
793856
  Цапок С. та інш. Народонаселення - головна передумова становлення трудового потенціалу суспільства // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.29-38. – ISSN 1562-0905
793857
  Барановський М.О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
793858
  Барановський М. Народонаселення світу: поступ у ХХІ століття // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 16. – С36-39
793859
  Заярна Н.М. Народонаселення як одна із проблем демографічної ситуації сьогодення в Україні / Н.М. Заярна, В.В. Лотоцька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
793860
  Беднарский Владимир НаРОДОСОМ единый : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 48-56 : Фото
793861
  Синягов А.А. Народохозяйственая эффективность автоматизации производства и управления / А.А. Синягов. – М., 1975. – 220с.
793862
  Тронько П.Т. Народу сила незборима / П.Т. Тронько. – К., 1969. – 64с.
793863
  Горбунов Т.С. Народы-братья. О связях белорусского народа с народами Прибалтики / Т.С. Горбунов. – Минск, 1961. – 32с.
793864
   Народы Австралии и Океании. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 852 с., ил. карт. : 16 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
793865
   Народы Азии и Африки : история, экономика, культура. – Москва : Наука. – ISSN 0130-6995
№ 2. – 1985. – 224 с. – Резюме на англ. яз.
793866
   Народы Азии и Африки в борьбе за мир. – Прага, 1987. – 160с.
793867
   Народы Америки. – Москва : Изд-во АН СССР. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 1 : [Северная Америка (без Мексики)]. – 1959. – 672 с., ил. карт. : 8 л. ил. и карт
793868
   Народы Америки. – Москва : Изд-во АН СССР. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2 : [Центральная и Южная Америка]. – 1959. – 670 с., ил. карт. : 6 л. ил. и карт
793869
   Народы Африки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 732 с., ил., карт. : 20 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
793870
  Датлин С.В. Народы Африки на пути к освобождению / С.В. Датлин. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
793871
  Вощенков К.П. Народы в борьбе за мир / К.П. Вощенков. – Москва, 1983. – 111с.
793872
   Народы в Крестьянской войне. – Уфа, 1977. – 138с.
793873
  Ермолаев А. Народы Востока сбрасывают ярмо колониализма / А. Ермолаев. – Алма-Ата, 1962. – 260с.
793874
   Народы Востока. Основные тенденции и противоречия социально-экономического и политического развития : Тезисы докладов к региональной конференции 15-17 мая 1986 г. – Иркутск, 1986. – 108 с.
793875
   Народы Восточной Азии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 1028 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
793876
   Народы Дагестана. – Москва, 1955. – 248 с.
793877
   Народы Дальнего Востока СССР в 17 - 20 вв.. – М, 1985. – 239с.
793878
  Шабаев Ю.П. Народы европейского Севера России: положение, специфика идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 54-63. – ISSN 0132-1625
793879
   Народы Европейской части СССР т.1. – Москва : Наука. – (Народі мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнография)
[Т.] 1. – 1964. – 984 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт.
793880
   Народы Европейской части СССР т.2. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2. – 1964. – 919 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт
793881
  Пономарев Б.Н. Народы Европы против Гитлера. / Б.Н. Пономарев. – М., 1942. – 94с.
793882
  Арутюнян Народы Закавказья в борьбе против царизма в годы первой русской революции / Арутюнян, АБ. – Ереван, 1957. – 184с.
793883
   Народы зарубежной Европы т.1. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 1. – 1964. – 999 с., ил., карт. : 10 л. ил. и карт
793884
   Народы зарубежной Европы т.2. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнограические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2. – 1965. – 640 с., ил., карт. : 4 л. ил.
793885
   Народы земли
2. – 510с.
793886
   Народы земли. – СПб
3. – 204с.
793887
  Арутюнов С.А. Народы и культуры / С.А. Арутюнов. – Москва, 1989. – 243с.
793888
  Реклю Э. Народы и страны Западной Европы / Э. Реклю. – Москва, 1915. – 390 с.
793889
   Народы и языки Сибири : ареальные исследования. – Москва : Наука, 1978. – 106, [2] с.
793890
   Народы и языки Сибири. – М, 1978. – 178с.
793891
   Народы и языки Сибири. – Новосибирск, 1980. – 272с.
793892
  Марков Г.Е. Народы Индонезии / Г.Е. Марков. – М, 1963. – 40с.
793893
   Народы Кавказа. – Москва
1. – 1960. – 614 с.
793894
  Савельев А.Е. Народы Кавказа в русской историографии X - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 161-165. – ISSN 0042-8779
793895
   Народы Кавказа т.2. – Москва, 1962. – 684 с.
793896
   Народы Карачаево-черкесии. – Ставрополь, 1957. – 154 с.
793897
  Скачко А. Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства / А. Скачко ; [отв. ред Я.П. Кошкин]. – Ленинград : Ин-т народов Севера, 1934. – 76 с.
793898
   Народы Латинской Америки в борьбе против американского империализма. – Москва, 1951. – 461 с.
793899
   Народы Латинской Америки в борьбе против империализма и местной реакции. – М, 1979. – 195с.
793900
  Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии / Е.В. Ревуненкова. – Москва, 1980. – 274 с.
793901
   Народы мира : Историко-этнографический справочник. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. – 624 с. – Библиогр.: Указ. этноним. и аннот.предм.: с.605-624
793902
  Альбедиль М. Народы мира : Учебное пособие для средней школы / М. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 320с. – ISBN 5-8114-0150-7
793903
  Опарин А.И. Народы мира в борьбе за мир / А.И. Опарин. – Москва, 1951. – 24с.
793904
   Народы мира в нравах и обычаях : с 584 ил. в тексте и 8 цв. картинами на отд. листах. – Петроград : Изд-во П.П. Сойкина, 1916. – 644 с., ил. : 8 л. ил. – Беспл. прилож. к журналу "Природа и люди" за 1916 г.
793905
   Народы мира о Ленине. – М, 1970. – 303с.
793906
  Биддёлф М. Народы населяющие Гинду-Куш : сочинение / М. Биддёлф. – Асхабад : Типо-литография Н.В. Полторанова, 1886. – 2, [1], 218, [1] с.
793907
  Доватур А.И. Народы нашей страны в "Истории" Геродота / А.И. Доватур. – Москва : Наука, 1982. – 455 с.
793908
  Исмагилова Р.Н. Народы Нигерии. / Р.Н. Исмагилова. – Москва, 1963. – 274 с.
793909
  Ганковский Ю.В. Народы Пакистана / Ю.В. Ганковский. – М, 1964. – 280с.
793910
   Народы Передней Азии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 615 с., ил. карт. : 21 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
793911
   Народы Поволжья и Приуралья. – Л, 1981. – 36с.
793912
   Народы Поволжья и Приуралья. – М, 1985. – 309с.
793913
   Народы России : Энциклопедия. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1994. – 479с. – ISBN 5-85270-082-7
793914
  Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. : численность и этнический состав / В.М. Кабузан. – Москва : Наука, 1990. – 254с. – ISBN 5-02-009518-4
793915
   Народы России о Ленине. – М, 1969. – 428с.
793916
   Народы России о Ленине. – М, 1980. – 448с.
793917
   Народы России. Литовцы и латыши. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1878. – 46 с.
793918
   Народы Российской империи / [ ред. Д. Ващенко ]. – Москва : Белый город, 2008. – 256 с. : илл. – Текст печатается по изданию: Большая энциклопедия. В 22 томах / под ред. С.Н. Южакова . - М., 1898-1909. – ISBN 978-5-7793-1406-0
793919
  Степанов В.В. Народы Севера в зеркале переписи 2002 г. : География. Население России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-25 : Табл. – ISSN 0016-7207
793920
   Народы севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и литературного музея. – Томск, 1986. – 228с.
793921
  Боцвадзе Т.Д. Народы Северного Кавказа в грузинско-русских политических взаимоотношениях XVI-XVIII веков / Т.Д. Боцвадзе. – Тбилиси, 1974. – 106с.
793922
   Народы Сибири : под ред. М.Г.Левина, Л.П. Потапова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1956. – 1083 с., ил., карт. : 24 л. ил. и карт + 1 отд. л. карт. – (Народы мира : этнограические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
793923
  Демидов В.А. Народы Сибири / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1990. – 176с.
793924
  Базилевич К.В. Народы Сибири в 16-17 вв. / К.В. Базилевич. – М., 1940. – 1-19с.
793925
  Иванов В.Н. Народы Сибири в трудах Ф.Я. Кона / В.Н. Иванов. – Новосибирск, 1985. – 174 с.
793926
   Народы Сибири на современном этапе. – Новосибирск, 1989. – 187с.
793927
  Магомедов Р.М. Народы советского Дагестана / Р.М. Магомедов, В.П. Дзагурова. – Махачкала, 1966. – 24с.
793928
   Народы Советского Севера. – М, 1991. – 260с.
793929
  Иноятов Х.Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней конрреволюции / Х.Ш. Иноятов. – М, 1984. – 463с.
793930
   Народы Средней Азии и Казахстана. – Москва
Т. 1. – 1962. – 768 с.
793931
   Народы Средней Азии и Казахстана. – Москва
Т. 2. – 1963. – 780 с.
793932
  Якунин А.Ф. Народы Средней Азии и Казахстана во второй половине 19 века. / А.Ф. Якунин. – М., 1954. – 23с.
793933
   Народы СССР - испанскому народу.. – М., 1937. – 176с.
793934
   Народы СССР. – М.-Л, 1958. – 44с.
793935
   Народы СССР в борьбе за свободу и независимость своей Родины. – М, 1965. – 64 с.
793936
  Сагинов А.Дж. Народы СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на матер. Ташаузской обл. Туркменск. ССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Сагинов А. Дж.; Ташауз.гос.пед. ин-т. – Ташауз, 1954. – 16л.
793937
   Народы СССР и Кубы навеки вместе. – М, 1963. – 447с.
793938
  Куманев Г.А. Народы СССР на защите социалистческого Отечества / Г.А. Куманев. – М., 1982. – 64с.
793939
  Джанаев А.К. Народы Терека в российской революции 1905-1907 гг. / А.К. Джанаев. – Орджоникидзе, 1988. – 312с.
793940
  Датлин С.В. Народы Туниса, Алжира, Марокко в борьбе за независимость / С.В. Датлин. – М, 1953. – 83с.
793941
   Народы Чехословакии в борьбе за социализм. – М, 1957. – 255с.
793942
  Райт М.В. Народы Эфиопии / М.В. Райт. – Москва, 1965. – 260с.
793943
   Народы Юго-Восточной Азии. – Москва, 1966. – 763 с.
793944
   Народы Южной Азии : Индия, Пакистан, Непал, Сикким, Бутан, Цейлон и Мальдивские острова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 964 с., ил. : 10л. ил. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
793945
  Потапов Л.П. Народы Южной Сибири / Л.П. Потапов. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1953. – 189, [3] с.
793946
  Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древне-тюркскую эпоху. / Д.Г. Савинов. – Л., 1984. – 175с.
793947
   Народы Южной Сибири в коллекциях Омского государственного исторического музея. – Томск, 1990. – 202с.
793948
  Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры / Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова. – Москва : Наука, 1971. – 256с.
793949
  Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры. / Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова. – М., 1985. – 271с.
793950
  Павленко Ю.В. Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко ; под ред. Ю.Н. Пахомова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев : Феникс, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-032-6


  Особое внимание уделено идеям предреволюционных и эмигрантских, русских и украинских мыслителей (Н.И. Костомарова, М.П. Драгоманова, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Г.П. Федорова, евразийцев - Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и Г.В. ...
793951
  Качмала В. Наростання загальної кризи на Лівобережній Україні в роки Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-246
793952
  Бажан Олег Григорович Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х - 1960-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 147-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі широкого кола архівних джерел простежено процес політизацїї руху громадськості на захист української мови, висвітлюється позиція владних структур щодо мовного питання в Українській РСР у другій половині 1950-х - 1960-х рр.
793953
  Рудницький Я. Наростки -ище, -исько, -сько в українській мові / Я. Рудницький. – Варшава, 1935. – 66 с.
793954
  Кузнецов В.Д. Наросты при резании и трении / В.Д. Кузнецов. – М., 1956. – 284с.
793955
  Танк Максим Нарочанские сосны : книга новых стихов / Танк Максим. – Москва : Советский писатель, 1972. – 215 с.
793956
  Танк Максим Нарочанские сосны : книга новых стихов / Танк Максим. – Москва : Художественная литература, 1982. – 255 с.
793957
  Подорожный Н.Е. Нарочская операция в марте 1916 г / Н.Е. Подорожный. – М, 1938. – 180с.
793958
  Аль Кхатіб Ахмад Абдульфатах Нарощувані процесорні ядра НВІС для виконання ортогональних перетворень в реальному масштабі часу : Автореф...канд.техн.наук:05.13.13 / Аль Кхатіб А.А.;МОіНУ. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.14
793959
  Лущак Н.С. Нарощування інтелектуального капіталу для інноваційної модернізації економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 156-163. – ISSN 0321-0499
793960
  Мельник Я.В. Нарощування конкурентоспроможності вітчизняної продукції на умовах членства України в СОТ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
793961
  Радченко В.В. Нарощування продовольчих ресурсів України як чинник конкурентних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 219-223


  Розглядаються конкретні переваги України в сфері виробництва продовольства. Дається оцінка соціально-економічних перетворень в аграрному секторі економіки як таких, що підірвали конкурентоспроможність країни на світових продовольчих ринках.
793962
  Базилевський В. Нарощування світла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 7


  Поезія Люби Проць
793963
  Ушеренко С.В. Нарощування торгівлі послугами в торговельно-економічних відносинах України і Франції з допомогою засобів міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 169-171
793964
  Левченко Е.Г. Нарратив в контексте формулы сюжета // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 26-50. – ISSN 2077-8309
793965
  Боголюбова В.П. Нарратив романа Кирстен Бойе "С детьми же никто не разговаривает" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 57-64. – ISSN 0130-9730


  В статье рассматриваются особенности нарратива в детском психологическом романе К. Бойе "С детьми же никто не разговаривает"., состоящего из двух частей: романа-воспоминания и романа-разышления.
793966
  Мішалова О.В. Нарратив як предмет і метод міждисциплінарних досліджень в сучасному гуманітарному пізнанні // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 167-181. – ISBN 978-966-177-064-4
793967
  Никонова С.Б. Нарратив: описание истории или самосознание историка? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 166-173. – ISSN 0236-2007
793968
  Кравиц В. Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации? Размышления о феноменологии повествования права Байтеева // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 18-32. – (Правоведение ; № 1 (300)). – ISSN 0131-8039
793969
  Люлька В.Н. Нарративные стратегии романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 34-40. – ISSN 2075-1486


  "Евгений Онегин" - трудное произведение. Самая легкость стиха подчеркнуто простого, парадоксально создают добавочные трудности в понимании пушкинского романа в стихах. Иллюзорное представление о "понятности" произведения скрывает от сознания совр. ...
793970
  Селезнева Л.В. Нарративный дискурс дастана "Лейли и Меджнун" Нурмухаммеда Андалиба и традиции восточной поэзии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
793971
  Иванов К. Нарспи : поэма / К. Иванов. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 141 с.
793972
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 92 с.
793973
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов; пер. с чуваш. – Куйбышев, 1958. – 83 с.
793974
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1965. – 144 с.
793975
  Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос вайнахов / А.О. Мальсагов. – Грозный, 1970. – 180 с.
793976
  Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос ингушей и чеченцев : Автореф... канд. филол.наук: / Мальсагов А.О.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 26л.
793977
   Нартекс. Byzantina Ukrainensis / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др. ; ред. совет: Онуфрий (О.В. Легкий) и др. ; редкол.: С.Б. Сорочан (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Майдан. – ISBN 978-966-372-490-4
Т. 2 : Сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана. – 2013. – 591, [5] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
793978
   Нартіада : героїчний епос / [переказ укр., передм. А.П. Стоянова ; ілюстр. Ж. Шанаєва]. – Київ : Персонал, 2010. – 199, [3] с. : іл. – На обкл. також.: Нартський епос: арії, скіфи, сармати, українці. – ISBN 978-617-02-0057-0
793979
  Данилевский В В. Нартов / В В. Данилевский. – М, 1960. – 173с.
793980
  Гизе М.Э. Нартов в Петербурге / М.Э. Гизе. – Л., 1988. – 172с.
793981
  Данилевский В.В. Нартов и "Ясное зрелище машин" / В.В. Данилевский. – М-Л, 1958. – 272с.
793982
  Пушкарь А.И. Нартовый след. / А.И. Пушкарь. – Хабаровск, 1968. – 72с.
793983
   Нартские сказания. – М, 1949. – 436с.
793984
   Нартский эпос. – Дзауджикау, 1949. – 80с.
793985
   Нартский эпос. – Орджоникидзе, 1957. – 232с.
793986
  Кузнецов В.А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1980. – 136с.
793987
   Нарты. – М., 1957. – 527с.
793988
   Нарты. – М., 1957. – 383с.
793989
   Нарты. – М., 1957. – 401с.
793990
   Нарты. – Нальчик, 1962. – 136с.
793991
   Нарты. – Черкесск, 1975. – 335с.
793992
   Нарты. Кабард. эпос.. – 2-е изд. – М., 1957. – 527с.
793993
   Нарты. Кабард. эпос.. – М., 1957. – 383с.
793994
   Нарты. Кабардинский эпос. – Москва, 1951. – 503 с.
793995
   Нарты. Эпос осетинского народа.. – М., 1957. – 401с.
793996
  Орлова М.А. Наружные росписи средневековых памятников архитектуры / М.А. Орлова. – М., 1990. – 237с.
793997
  Селіванов В.М. Наручники для демократії / В.М. Селіванов, П.М. Колос. – К, 1984. – 136с.
793998
  Зенкин С.В. Нарушающие четность ядерные силы в модели SU(2)xU(1)xSU(3) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зенкин С.В.; АН ССР Ин-т ядер. иссл. – М., 1984. – 12л.
793999
  Корецкая Т.Ф. Нарушение азотного обмена при завядании растений : Автореф... канд. биол.наук: / Корецкая Т.Ф.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1966. – 28л.
794000
  Климковский М. Нарушение слухо-речевой памяти при поражениях левой височной доли. : Автореф... канд. пед.наук: / Климковский М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,