Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
793001
   "... необхідно бути!" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – 94-95
793002
  Мезенцев В.А. "НЕобыкновенные " явления в атмосфере / В.А. Мезенцев. – М, 1959. – 93с.
793003
  Новикова Н.Г. "Необыкновенные" небесные явления / Н.Г. Новикова. – М.-Л., 1950. – 64с.
793004
  Новикова Н.Г. "Необыкновенные" небесные явления / Н.Г. Новикова. – 2-е изд. – М.-Л., 1951. – 64с.
793005
  Шишаков В.А. "Необыкновенные" небесные явления : Стенограмма / В.А. Шишаков; Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. – Москва, 1952. – 24с.
793006
  Новикова Н.Г. "Необыкновенные" небесные явления / Н.Г. Новикова. – 4-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 64 с.
793007
  Астапович И.С. "Необычайные" явления на небе / И.С. Астапович. – Ашхабад : Издательство АН ТССР, 1956. – 42 с.
793008
  Бачурин А.С. "Необычные явления", гадание и запрет "моноими" в японском обществе периода Хэйан (794-1185) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0869-1908
793009
  Познер В.М. "Неогегельянская" разновидность социал-фашистской философии. / В.М. Познер. – М-Л, 1933. – 46с.
793010
  Шеин Н.В. "Неоготика" в творчестве Айрис Мердок как проблема литературоведческих исследований // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 132-136
793011
  Семенов И.Н. "Неожиданные" неорганические соединения. / И.Н. Семенов, К.В. Овчинников. – Л., 1972. – 105с.
793012
  Білик Г. "Неокласики" в українській та російській літературі початку XX століття: компаративний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 97-107. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті в порівняльно-історичному аспекті висвітлена літературно-художня діяльність українських та російських письменників-"неокласиків" початку ХХ ст., вирізнені естетичні засади й особливості поетики їхньої творчості. Також зауважені основні ...
793013
  Соболь О.Н. "Неоконсервативная революция": лозунги и реальность / О.Н. Соболь, А.Н. Ермоленко. – Киев, 1990. – 189 с.
793014
  Єрмоленко С. "Неокраяне крило" мовотворчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
793015
  Сегеда Сергій "Неолітична революція" в Європі. Проблема походження індоєвропейців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
793016
  Бессонов Б.Н. "Неомарксизм" - идеология современного оппортунизма / Б.Н. Бессонов. – М., 1983. – 285с.
793017
  Капустин Б.Г. "Неомарксистская социология", исторический материализм и развивающиеся страны / Б.Г. Капустин. – М., 1988. – 149с.
793018
  Гайда А.В. "Неомарксистская" философия истории / А.В. Гайда. – Красноярск, 1986. – 197с.
793019
  Пасс А.А. "Неонэп" Г.М. Маленкова и кооперативная промышленность в 1953-1956 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 27-38. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, кооперативная промышленность в 1956-1960 гг. была частично, а затем и полностью национализирована. Коллективное предпринимательство оказалось под запретом.
793020
  Потапов Н.А. "Неопарламентаризм" в современной Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 20-26. – ISSN 044-748Х
793021
  Сліденко І.Д. "Неоране поле" українського конституціоналізму. Досвід кризи 2007 року: аналіз та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 215-220. – ISSN 1563-3349
793022
  Мірошниченко В.С. Необхідність "цілісної асиметрії": до проблеми "комфортності" сучасної української літератури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 83-91
793023
  Колошук Н. Необхідність вивчення табірної поезії як віртуально-цілісного феномену // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 17-30. – ISSN 2304-9383
793024
  Томашевський Ю. Необхідність використання погодних індексів у страхуванні природно-кліматичних ризиків рослинництва в Україні // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 100-105. – ISSN 2313-3627
793025
  Карлін М. Необхідність використання системного підходу до визначення місцевих платежів в Україні // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 2411-4014
793026
  Силка Д.Р. Необхідність використання спрощенної системи оподаткування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 307-308. – ISBN 978-966-188-219-4
793027
  Ніколаєнко Ю.В. Необхідність внесення змін до процесів управління кредитними ризиками банків України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 40-45. – ISSN 2306-6792
793028
  Савинова О.М. Необхідність впровадження міжнародних стандартів складання бюджету в Україні // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.238-248. – ISBN 966-7695-78-6
793029
  Шрамова О.С. Необхідність встановлення обов"язкової нотаріальної форми згоди жінки на проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 17-20
793030
  Архангельський Ю.С. Необхідність державного планування економіки обгрунтовано економіко-математичною теорією // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
793031
  Джерелейко С.Д. Необхідність державного регулювання банківської діяльності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 29-35. – ISSN 2308-1988
793032
  Варивода Н.О. Необхідність децентралізації бюджетної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 32-35
793033
  Комаха Л.Г. Необхідність епістеми "апріорного" в аргументах "концептуального прагматизму" // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 112-120. – ISSN 2075-1443
793034
  Пушкар П. Необхідність забезпечення національної безпеки як підстава обгрунтованого обмеження прав людини в практиці європейських держав (за практикою європейського суду з прав людини) // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 91-95
793035
  Іншин М.І. Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 169-174. – ISSN 2306-9082
793036
  Шаркова А. Необхідність законодавчого визначення понять "безпосередньо" та "щойно" при вирішенні питання про затримання особи в порядку статті 208 КПК України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 182-185. – ISSN 2409-4544
793037
  Скомороха Л. Необхідність законодавчого врегулювання кваліфікаційних вимог, які висуваються до кандидатів на посади суддів в Україні, або хто "сидить" у кріслі судді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 135-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
793038
  Скомороха Л. Необхідність законодавчого врегулювання кваліфікаційних вимог, які висуваються до кандидатів на посади суддів в Україні, або хто "сидить" у кріслі судді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 135-144. – ISSN 0132-1331
793039
  Вовк І.Г. Необхідність застосування інструментарію стратегічного управління при виході українських компаній на зовнішні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 227-234.
793040
  Бегішев С.Ю. Необхідність застосування інструментів цінової політики в діяльності сучасних торговельних підприємств / С.Ю. Бегішев, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 14-16. – ISBN 978-617-645-229-4
793041
  Будз Ю. Необхідність здійснення фіскальної консолідації задля подолання боргової кризи в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 45-46. – бібліогр. в кінці ст.


  Країни Європи опинилися в складній ситуації у зв"язку з високим боргом та дефіцитом державного бюджету. Фіскальний пакет виступає інструментом підтримання реального та фінансового секторів економіки.
793042
  Кашинцева О.Ю. Необхідність зконодавчого закріплення авторського права на знак // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.65-70
793043
  Волошенко А. Необхідність і методологія розробки моделі антикорупційного дирижизму // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (143). – С. 61-86. – ISSN 1605-2005
793044
  Щочка А.В. Необхідність і можливість віднесення ремітентом до складу витрат номінальної вартості векселя // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 130-133
793045
  Марко Є.І. Необхідність і проблеми формування інформаційного ринку: глобалізаційний вимір : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 19-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
793046
  Скубашевська О. Необхідність і реалії інноваційного розвитку освіти : (Стаття перша) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-37
793047
  Мошенець О.В. Необхідність і шляхи подолання бюрократичної складової економічного розвитку України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
793048
  Якимчук Т.П. Необхідність імплементації рейтингу надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / Т.П. Якимчук, Г.О. Хлівна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 60-63 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
793049
  Моссаковський В. Необхідність інтеграції звітної інформації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв
793050
  Гордієнко І .В. Необхідність інтермодальності для ефективного функціонування транспортної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 123-128
793051
  Семенюк Н.В. Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 197-207
793052
  Півненко В. Необхідність кардинальної зміни стратегії боротьби зі злочинністю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 81-86. – ISSN 0132-1331
793053
  Мамушева К. Необхідність консолідації банківської системи України на сучасному етапі // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 77-84 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
793054
  Сурмін Ю. Необхідність концептуальних змін професійного навчання державних службовців в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 84-92
793055
  Саенко С. Необхідність коригування конституційної формули презумпції знання закону, адміністратнвно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 44-50.
793056
  Костін М. Необхідність кримінально-правової заборони незаконного вивезиння за межі України анатомічних матеріалів людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 100-102. – ISSN 0132-1331
793057
  Бородій І. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 295-302. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1562-0905
793058
  Грица Р.В. Необхідність медіаетики у формуванні професійності журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 141-142


  Етичні принципи е "дорожньою картою" у вихованні журналіста. У багатьох країнах "професійні кодекси" по-своєму пропонують чітко визначені критерії того, чого не слід робити, проте найважливіше - це зорієнтованість на доброта правду. Саме це і є ...
793059
  Корсак Ю. Необхідність нових наук і термінів для забезпечення ноопрогресу людства у XXI столітті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 79-90. – ISSN 1682-2366
793060
  Ковальчук Т.Т. Необхідність нової державної стратегії землекористування / Т.Т. Ковальчук, О.М. Розинка // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-14.
793061
   Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв"язку з пріоритетністю загальної практики - сімейної медицини / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько, В.М. Творко, О.Р. Ясній // Сімейна медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 2016. – № 4 (66). – С. 118-120. – ISSN 2307-5112
793062
  Веклич О.О. Необхідність опрацювання механізму податкових стимулюючих регуляторів екологобезпечного господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Аргументовано актуальність науково обгрунтованого розроблення системи пільгового екологічного оподаткування в Україні як інструменту поліпшення стану фінансування екологічних потреб.
793063
  Кулиняк І.Я. Необхідність організування маркетингової діяльності малих туристичних підприємств / І.Я. Кулиняк, Я.В. Панас, О.В. Стрілецька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
793064
  Дубенець Т.Г. Необхідність охорони рослинного покриву степів Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено та вивчено степові фітоценози в Середньому Придніпров"ї. Зроблено флористичний аналіз цих степових ділянок та рекомендовано під охорону.
793065
  Предборський В.А. Необхідність переходу до якісно нової системи елітного сектора економіки як стратегія детінізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 12-16. – Бібліогр.: на 7 пунктів
793066
  Касьянов Д.В. Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 112-121
793067
  Карпенко Н.В. Необхідність підтримки технопарків як ключового елемента іноваційної інфраструктури України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 51-56
793068
  Солодкий І. Необхідність Податкового кодексу для України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 69-70
793069
  Шелюк Л. Необхідність поєднання вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 186-195
793070
  Осипчук Д.Г. Необхідність покращення взаємодії грошово-кредитної та бюджетної політики України як основа економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 49-52
793071
  Яценюк А. Необхідність політичного консенсусу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 81-82.
793072
  Боринська О.Л. Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 288-292. – ISSN 2076-1554
793073
  Лащенко Н. Необхідність прийняття Інформаційного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 43-45
793074
  Мисько К.А. Необхідність проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель Тернопільської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 33-36
793075
  Сидоренко М.Г. Необхідність проведення розрахунків динамічних рядів на регіональному рівні під час переходу від ЗКГНГ до КВЕД // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
793076
  Волохова І.С. Необхідність проведення фінансової децентралізації: економічна ефективність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
793077
  Сарай Н. Необхідність проведення фінансової діагностики підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 32-37
793078
  Задорожній О.В. Необхідність реформування Конституції України у зв"язку із агресією Російської Федерації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
793079
  Савенко П.І. Необхідність реформування національної депозитарної системи, як критерій розвитку фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 297-299. – ISBN 978-966-188-219-4
793080
  Жукова О.В. Необхідність реформування податкової системи України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 26-27
793081
  Горохов С. Необхідність реформування системи медичного страхування в Україні / С. Горохов, С. Старинчук // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 187-193. – ISSN 1561-4999
793082
  Пачолай П. Необхідність розвитку українського виборчого законодавства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 85-87.
793083
  Турило А.М. Необхідність розмежування категорій "інтелектуальний капітал" та "інтелектуальний капітал підприємництва" / А.М. Турило, О.В. Корнух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 60-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
793084
  Нікітюк В.О. Необхідність скоординованого підходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.119-122
793085
  Поліщук Н.В. Необхідність становлення антропокосмічної педагогіки у ХХІ столітті (філософсько-освітній, педагогічний і духовний аспекти) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 17-25. – ISSN 2077-1800
793086
  Єфімченко Т. Необхідність створення в Україні екологічного банку та основні засади його дяльності : аналізують науковці / Т. Єфімченко, І. Лазепко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 71-80 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
793087
  Бурлак О.В. Необхідність створення в Україні нового національного органу з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 296-301
793088
  Остроух В.І. Необхідність створення та використання карт на основі ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 68-70. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
793089
  Бовтенко Т.А. Необхідність стратегічного іноземного інвестування в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглянуто місія та основні цілі, якими керуються компанії, що займаються стратегічним іноземним інвестуванням у підприємства України.
793090
  Волошенко А. Необхідність та методи державного регулювання цін в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться дослідження необхідності в умовах світової фінансової кризи посилення впливу держави в ціноутворення. Розглядаються методи державного регулювання цін. Пропонуються використовувати стратегічний контроль за цінами з тим, щоб ...
793091
  Кравченко Т.Д. Необхідність та напрями забезпечення фінансового оздоровлення комерційних банків в Україні / Т.Д. Кравченко, В.С. Тігранян // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 201-205. – ISSN 2225-6407
793092
  Карлін М.І. Необхідність та напрями реформування фінансової політики України в умовах розширення Європейського співтовариства // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 169-176. – Бібліогр.: на 8 пунктів
793093
  Долбнєва Д.В. Необхідність та передумови впровадження автоматизованих інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 185-192. – ISSN 2308-1988
793094
  Жукова Н.К. Необхідність та сутність банківського кредитування підприємств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються засади банківського кредитування підприємств в Україні. The basic principles of bank crediting of enterprises in Ukraine are considered in the article.
793095
  Богач Ю. Необхідність та функції державного регулювання в процесі побудови «ефективної держави» // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 73-76. – ISSN 1815-3232
793096
  Гура Н. Необхідність та шляхи адаптації податкового обліку до потреб бухгалтерського обліку : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-64 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
793097
  Бридун Є. Необхідність та шляхи впровадження екологічного страхування в Україні / Є. Бридун, В. Новицький // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 60-67
793098
  Другов О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 47-53 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
793099
  Уткіна О. Необхідність таргетування інфляції в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 12 (338), грудень. – С. 17-22. – ISSN 1810-3944


  Стаття розкриває сутність та особливості режиму інфляційного таргетування, висвітлює причини необхідності його запровадження в Україні. Зазначаються та аналізуються необхідні елементи при застосуванні режиму інфляційного таргетування. Наводяться ...
793100
  Бугера С.І. Необхідність удосконалення законодавства з питань виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції з урахуванням міжнародного досвіду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 114-119. – ISSN 2306-9082
793101
  Кізін Г.В. Необхідність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням економічної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6814
793102
  Бензерук М. Необхідність управління оборотним капіталом підприємства в сучасних умовах // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 16-29. – ISSN 2409-9260
793103
  Сазонець І.П. Необхідність управління реструктуризацією підприємств в умовах транснаціоналізації економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 222-225. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
793104
  Горова К.К. Необхідність участі студентів у конференціях, конкурсах та олімпіадах для всебічної підготовки майбутніх фахівців / К.К. Горова, Д.М. Горовий // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 48-52. – ISSN 1562-529Х
793105
  Воробець Т.І. Необхідність фінансових інвестицій в умовах ринкової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 1 (6). – С. 39-43
793106
  Редзюк Є.В. Необхідність формування ефективних вітчизняних корпоративних інститутів власності в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 122-133. – ISSN 2308-6912


  Розвиток корпоративного сектору України за роки незалежності суттєво трансформувався, змінив форму з державної на приватну, але має відмінності від аналогічних закордонних структур, є суттєві вади і недоліки. В значній мірі це обумовлено відсутністю ...
793107
  Череп А.В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 134-148 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
793108
  Кислицька Ю. Необхідність формування правової культури працівників освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-78.
793109
  Полєжаєва С.М. Необхідність, сутність і роль страхування споживчого кредиту // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 93-105. – ISSN 2310-9734
793110
  Кириленко Л. Необхідність, сутність та напрями соціальної орієнтації економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано підходи до розуміння сутності процесів соціалізації економічної системи, що виступають дієвим каталізатором перетворення людини в активного суб"єкта, який здобуває повноваження на регулювання соціально-економічних процесів відповідно до ...
793111
  Бречкевич М.В. Необхідно організувати історичний кабінет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Студенти історичного факультету позбавлені можливості провадити самостійну роботу в своєму, історичному кабінеті, де була б зосеореджена необхідна література.
793112
  Гриньов Б. Необхідно серйозно ставитися до залучення студентів у науку високового рівня // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 25/26 (791/792). – С. 13
793113
  Клековкин В. Необходим, но недостаточен. Рейтинг университетов надо дополнить рейтингами регионов и предприятий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 5


  Четверть века опыта осуществления студенческих обменов и подготовки различных экспертных заключений позволяет нам высказать несколько соображений по вопросу глобального рейтингования вузов. Подводя итог размышлений по проблеме рейтингования в системах ...
793114
  Капустина Н.П. Необходима ли сегодня систематизация законодательства в России? // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805
793115
  Уэллс Г.Д. Необходима осторожность / Г.Д. Уэллс. – М, 1957. – 327с.
793116
  Михайлиди П. Необходима радикальная реформа законодательства о банкротстве // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 24. – С. 6.
793117
  Веверис Э. Необходимая боль : стихи / Э. Веверис; пер. с латыш. А.Корнеева. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103 с.
793118
  Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона / Т.Г. Шавгулидзе. – Тбилиси, 1966. – 160с.
793119
  Соколов Н Н. Необходимая оборона / Н Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1972. – 96с.
793120
  Козак В.Н. Необходимая оборона и ее гарантии по советскому уголовному законодательству : Автореф... канд.юрид.наук: 715 / Козак В.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1969. – 16л.
793121
  Якубович М.И. Необходимая оборона и задержание преступника / М.И. Якубович. – М, 1976. – 80с.
793122
  Паше-Озерский Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому уголовному праву / Паше-Озерский. – М., 1962. – 181с.
793123
  Гельфанд Й.А. Необходимая оборона по советскому уголовному праву / Й.А. Гельфанд, Н.Т. Куц. – К., 1962. – 46с.
793124
  Халиков К. Необходимая оборона по советскому уголовному праву. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Халиков К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
793125
  Пушечников А.Г. Необходимая оборона по советскому уголовному праву. / А.Г. Пушечников. – Алма-Ата, 1979. – 49с.
793126
  Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. / В.И. Ткаченко. – М., 1979. – 120с.
793127
  Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. / Т.Г. Шавгулидзе. – Тбилиси, 1966. – 160с.
793128
  Овсянников Ю.М. Необходимая профессия / Ю.М. Овсянников. – М, 1965. – 48с.
793129
  Трофимов А.А. Необходимей сердца / А.А. Трофимов. – М, 1986. – 333с.
793130
  Жуков А.Н. Необходимо для счастья / А.Н. Жуков. – М., 1986. – 347с.
793131
  Дергачев А. Необходимо изменить характер украино-российских отношений // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С. 40-43


  Российско - украинские отношения
793132
  Шатило В.В. Необходимо ли таможенным органам Украины осуществление оперативно-розыскных мероприятий? // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 82-87
793133
  Рыбачук О. Необходимо перейти от советских стандартов к европейским // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-30


  Российско - украинские отношения
793134
  Менихес Л.Д. Необходимое и достаточное условие линейной регуляризуемости и некоторые классы линейно регуляризуемых отображений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Менихес Л.Д.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 17л.
793135
  Винокуров В.А. Необходимое и достаточное условие регуляризуемости и общие свойства погрешности решения линейніх задач. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Винокуров В.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
793136
  Ибрагимов Н.С. Необходимое условие в задаче идентификации для линейного стационарного уравнения квазиоптики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В данной работе рассматривается задача идентификации по финальному наблюдению для линейного стационарного уравнения квазиоптики. Для решения рассматриваемой задачи идентификации доказано необходимое условие в виде вариационного неравенства. In this ...
793137
   Необходимое условие в оптимальном управлении. – Москва : Наука, 1990. – 318 с.
793138
  Ильин М.А. Необходимое условие победы коммунизма. / М.А. Ильин. – М., 1962. – 56с.
793139
  Кусаев А.Д. Необходимость / А.Д. Кусаев. – Грозный, 1975. – 43с.
793140
  Луконин М.К. Необходимость / М.К. Луконин. – М., 1976. – 152с.
793141
  Артемов Н.В. Необходимость / Н.В. Артемов. – Вильнюс, 1981. – 56с.
793142
  Гущин И.Н. Необходимость / И.Н. Гущин. – М., 1986. – 62с.
793143
   Необходимость внесения кардинальных дополнений и изменений в строительные СНипы и ДБН Украины / Е.Г. Соболев, В.А. Высотюк, Б.И. Воевода, В.Ф. Живора, В.А. Щугорев, В.Б. Вавровський, В.Я. Клюйко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
793144
  Троекурова И.С. Необходимость государственного решения проблем недропользования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 81-95. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
793145
  Улетова Г.Д. Необходимость дальнейшего реформирования гражданского судопроизводства: сквозь призму научных взглядов профессора Е. В. Васьковского на актуальные проблемы российского гражданского процесса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 42-47
793146
  Суровцев Ю.И. Необходимость диалектики / Ю.И. Суровцев. – М, 1982. – 535с.
793147
  Ионов И.Н. Необходимость диалога школы Ахиезера и западной теории цивилизаций // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 2. – С.63-67. – ISSN 0235-1188
793148
  Финк Л.А. Необходимость Дон Кихота. Книга о Данииле Гранине / Л.А. Финк. – М : Советский писатель, 1988. – 317 с.
793149
   Необходимость законодательного обеспечения электронных билетов в Украине // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 18-19 : рис.
793150
  Юманова Лидия Александровна Необходимость и пути улучшения сочетания общенародных, коллективных и личных экономических интересов в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Юманова Лидия Александровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
793151
  Николаева Л.В. Необходимость и свобода в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Николаева Л. В.; АОН при ЦК ВКП(б), Каф. диалект. и истор. материал. – Москва, 1950. – 30 л.
793152
  Бровко Николай Николаевич Необходимость и свобода в художественной деятельности : Автореф. дис. ... канд.философ. наук : 09.00.01 / Бровко Николай Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
793153
  Шубняков Б.П. Необходимость и свобода при социализме. / Б.П. Шубняков. – Ярославль, 1962. – 52с.
793154
  Голубенко В.П. Необходимость и свобода. / В.П. Голубенко. – Москва : Наука, 1974. – 200 с.
793155
  Яхот О.О. Необходимость и случайность / О.О. Яхот. – Москва, 1956. – 55 с.
793156
  Цинцадзе Г.В. Необходимость и случайность : Автореф... канд. филос.наук: / Цинцадзе Г. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 44л.
793157
  Пилипенко Н.В. Необходимость и случайность / Н.В. Пилипенко. – М., 1965. – 231с.
793158
   Необходимость и случайность. – К., 1988. – 310с.
793159
  Сотченков В.А. Необходимость и случайность (на матер. физиологии высшей нервной деятельности животных). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сотченков В.А.; МГУ. – М., 1969. – 12л.
793160
  Тюшкевич С.А. Необходимость и случайность в войне / С.А. Тюшкевич. – М., 1962. – 136с.
793161
  Мамедов М.А. Необходимость и случайность в живой природе (на материале генетики) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мамедов М.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 32л.
793162
  Савостьянова М. Необходимость и случайность в парадигмальной науке // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.135-144
793163
  Горан В.П. Необходимость и случайность в философии Демокрита / В.П. Горан. – Новосибирск, 1984. – 208с.
793164
  Уколова С.И. Необходимость и случайность как категории детерминизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Уколова С.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1968. – 20л.
793165
  Чухно А.А. Необходимость и сущность переходного периода // Закон. возникнов.и станов. экон. системы, 1968
793166
  Корсак Ю.К. Необходимость использования дисциплины " концепция современного естествознания" в высшей школе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 11-19


  Тема статьи является сформированная к настоящему времени система идей и принципов исследования явлений природы и вопрос использования результатов этих исследований в практической повседневной деятельности людей.
793167
  Прожогина С.В. Необходимость напоминания. К 55-летию начала национально-освободительной войны в Алжире // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 64-67. – ISSN 0321-5075
793168
  Соловова Е.Н. Необходимость обучения студентов профильных языковых вузов/факультетов реферированию звучащих академических текстов / Е.Н. Соловова, И.А. Басова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 19-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Существует ряд причин, по которым необходимо обучать студентов письменному реферированию именно звучащего академического текста. Для успешного выполнения реферата аудиотекста следует придерживаться определенной последовательности действий, а при его ...
793169
  Шпитальный В.М. Необходимость оценки и прогноза экологических ситуаций в период проведения реструктуризации предприятий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 80-82. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
793170
  Богачев Василий Необходимость повышения экологической безопасности в Украине // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
793171
  Рычихина Э.Н. Необходимость подготовки муниципальных служащих в области управленческого мониторинга // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32-34. – ISSN 1726-667Х
793172
  Озеров Л.А. Необходимость прекрасного / Л.А. Озеров. – М. : Советский писатель, 1983. – 327 с.
793173
  Лакизо Н.В. Необходимость проведения структурной перестройки промышленных предприятий в условиях перехода к рыночной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.126-134
793174
  Сухорукова Т.Г. Необходимость развития философии образования в современных условиях / Т.Г. Сухорукова, Ю.Т. Боровик // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 166-172. – ISSN 2075-4892


  В статье исследована история развития понятия "философия образования" обоснована необходимость формирования новой парадигмы образования в современных условиях, раскрыты цель и задачи философии образования с учетом современных реалий.
793175
  Васильев Ю.В. Необходимость реструктуризации и диверсификации ОПК // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.49-54. – ISSN 1680-2721
793176
  Фисенко В.Н. Необходимость реформирования ОБСЕ // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 151-172. – ISBN 978-985-518-189-8
793177
  Дубинина Т.В. Необходимость системного подхода к стратегическому управлению // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.43-45. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
793178
  Марков В.Н. Необходимость творчества и его радикально-структурная модель // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.12-25
793179
  Вальдсоо М.К. Необходимость товарного производства и использование функций денег в народном хозяйстве СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Вальдсоо М.К.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1958. – 14л.
793180
  Сушкова О.В. Необходимость трансформации правового регулирования отношений интеллектуальной собственности в России с учетом перспектив развития космической деятельности / О.В. Сушкова, П.А. Гроссе // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 130-140. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
793181
  Светличная В.Ю. Необходимость, проблемы и перспективы инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве в процессе реализации политики энергоресурсосбережения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 138-146. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
793182
  Куклин Л.В. Необходимость. / Л.В. Куклин. – Л, 1961. – 88с.
793183
  Костаки Г. Необходимостьи значение правосознания и правового воспитания в современном обществе / Г. Костаки, С. Злобин // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 4-10. – ISSN 1810-3081
793184
  Душина И.В. Необходимы ли в структуре школьной географии страноведческие курсы? : Методика и опыт. В Министерстве образования РФ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр.: 7 назв
793185
  Ночевкина Л. Необходимы ли отраслевые предпочтения для инноваций? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 13-21. – ISSN 0131-2227
793186
   Необходимы стандарты детского туризма и отдыха // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 81 : Фото
793187
   Необходимые доказательства и практика их использования в гражданском процессе: практич. пособие. – Саратов, 1987. – 79с.
793188
  Репников В.Д. Необходимые и достаточные условия стабилизации решения задачи Коши для параболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Репников В.Д. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
793189
  Перестюк Н.А. Необходимые и достаточные условия устойчивости характеристических показателей линейной системы дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Докл. АН УССР. Сер. А : АН УССР, 1985. – № 3
793190
  Тагиев Магомед Гамид оглы Необходимые и достаточные условия экстремума в вырожденных задачах классического вариационного вычисления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тагиев Магомед Гамид оглы; МГУ. – М., 1981. – 15л.
793191
  Лудерер Б. Необходимые и достаточные условия экстремума в задачах математического программирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Лудерер Б.; МГУ. – М, 1976. – 15л.
793192
  Головин Е. Необходимые поправки в рецензии проф. Мейера на мою статью "Наблюдения над нематодами. Экскреторный аппарат" / Напечатано по определению физикщ-математического ф-та Импю Казанского Ун-та. – [Казань] : Типо-литография Имп. Казанск. Ун-та, 1903. – 14 с.
793193
  Жидков Ю.Н. Необходимые условия оптимальности в двухуровневых иерархических динамических системах с векторныыми критериями. / Ю.Н. Жидков. – М., 1981. – 47с.
793194
  Альсевич Виталий Викентьевич Необходимые условия оптимальности в негладких задачах оптимального управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Альсевич Виталий Викентьевич; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
793195
  Гороховик С.Я. Необходимые условия оптимальности высокого порядка в задача с ограничениями высокого порядка в задачах с ограничениями на управление и траекторию : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Гороховик С. Я.; И-т математ.АН БССР. – Минск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
793196
  Тарасенко Н.В. Необходимые условия оптимальности высокого порядка для дискретных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Тарасенко Н.В.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 16л.
793197
  Джгаркава Д.Т. Необходимые условия оптимальности для задач со смешанными односторонними ограничениями. / Д.Т. Джгаркава. – Тбилиси, 1986. – 129 с.
793198
  Гусакова М.Л. Необходимые условия оптимальности для непрерывных и дискретных систем общего вида. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусакова М.Л.; АН БССР. – Минск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
793199
  Стрельцов С.В. Необходимые условия оптимальности для одного класса гибридных систем управления. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Стрельцов С.В.; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1978. – 16л.
793200
  Маркозашвили Н.И. Необходимые условия оптимальности для управляющих систем с предысторией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маркозашвили Н.И.; Тбилис. мат. ин-т. – 20л.
793201
  Перестюк Н.А. Необходимые условия существования интегральных множеств дифференциальных уравнений / Н.А. Перестюк, А Ф. Асроров // Украинская конференция "Моделирование и исследование устойчивости систем"
793202
  Пшеничный Б.Н. Необходимые условия экстремума / Б.Н. Пшеничный. – Москва, 1969. – 152с.
793203
  Гинайло П.И. Необходимые условия экстремума в динамических задачах с многозначными отображениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.01.02 / Гинайло П.И.; КГУ ім.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
793204
  Бродский Юрий Игоревич Необходимые условия экстремума в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Бродский Юрий Игоревич ; МВ и ССО РСФСР , Моск. физико-технический ин-т. – Москва, 1979. – 23 с.
793205
  Ненахов Э.И. Необходимые условия экстремума в задачах с операторными ограничениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Ненахов Э.И.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
793206
   Необходимые условия экстремума для дифференциальных включений и задача убегания.. – К., 1978. – 48с.
793207
  Яковлева Алла Петровна Необходимые условия экстремума для дифференциальных включений с последействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Яковлева Алла Петровна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 22л.
793208
  Михалевич В.М. Необходимые условия экстремума для оптимального управления на многообразияхк : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Михалевич В.М. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
793209
  Пшеничный Б.Н. Необходимые условия экстремума и дифференциальные игры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Пшеничный Б.Н.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
793210
  Пшеничный Б.Н. Необходимые условия экстремума. / Б.Н. Пшеничный. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 143с.
793211
  Тухтарова Е.Х. Необходимые условия эффективного механизма "сбережения-инвестиции": уроки Исландии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 10. – С. 11-18. – ISSN 2074-6040
793212
  Гинайло Петр Иванович Необходимые условиях экстремума в динамических задачах с многозначными отображениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гинайло Петр Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 90л. – Бібліогр.:л.82-90
793213
  Виолентов Е.Н. Необходимый и прибавочный продукт в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Виолентов Е.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 20л.
793214
  Валиев Э.А. Необходимый и прибавочный продукт в СССР. / Э.А. Валиев. – Москва, 1973. – 104с.
793215
  Вечканова Г.Р. Необходимый и прибавочный продукт в условиях перехода к рыночной экономике / Г.Р. Вечканова, А.А. Бондаренко. – Ленинград, 1991. – 71с.
793216
  Осадько М.П. Необходимый и прибавочный продукт при социализме / М.П. Осадько. – Москва, 1962. – 63с.
793217
  Водолазский А.А. Необходимый и прибавочный продукт социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Водолазский А.А.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Новочеркасск, 1971. – 26л.
793218
  Исхаков С.А. Необходимый и прибавочный труд при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: / Исхаков С.А.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 21л.
793219
  Жуковец Г.А. Необходимый на земле человек: (Проф. становление молодого рабочего). / Г.А. Жуковец. – М., 1986. – 63с.
793220
  Ревайкин А.С. Необходимый продук, его величина и структура при социализме. / А.С. Ревайкин. – Петрозаводск, 1974. – 270с.
793221
  Микучионис Пятрас Феликсович Необходимый продукт в колхозах (На матер. Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Микучионис Пятрас Феликсович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
793222
  Ткачук А.Ф. Необходимый продукт в колхозах. (на прим. колхозов Укр.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ткачук А.Ф.; КИНХ. – К., 1971. – 21л.
793223
  Пастухов И.С. Необходимый продукт в колхозах: теория и практика формирования и использ. / И.С. Пастухов, Г.С. Попов. – Воронеж, 1980. – 89с.
793224
  Радченко Л.П. Необходимый продукт в колхозном производстве в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Радченко Л.П. ; МВ и ССО УССР , Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 25 с.
793225
  Шавлохова Л.Н. Необходимый продукт в колхозном производственном секторе, его формы и их развитие на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шавлохова Л.Н.; Рост. гос. ун-т. – Севастополь, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
793226
  Тютюнникова Светлана Владимировна Необходимый продукт в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тютюнникова Светлана Владимировна; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 21л.
793227
  Тихонов Николай Макарович Необходимый продукт в условиях развитого социализма / Тихонов Николай Макарович. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 239 с.
793228
  Шилейка Альгис Необходимый продукт в условиях социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Шилейка Альгис К.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 18л.
793229
  Сиротина Н.В. Необходимый продукт и его норма при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Сиротина Н.В.; ЛГУ. – Л, 1976. – 20л.
793230
  Дудкин Г.Я. Необходимый продукт и его развитие в условиях зрелого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Дудкин Г.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 24л.
793231
  Ромасев Н.И. Необходимый продукт и его рол в формировании и развитии потребностей члено социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ромасев Н. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 16л.
793232
  Ромасев Н.И. Необходимый продукт и его рол в формировании и развитии потребностей члено социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ромасев Н. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 16л.
793233
  Гришин Г.П. Необходимый продукт и материальное стимулирование / Г.П. Гришин. – Ростов -на-Дону, 1987. – 110с.
793234
  Ковалев А.А. Необходимый продукт и повышение эффективности труда при социализме / А.А. Ковалев. – Москва, 1984. – 136с.
793235
  Гончарова Наталья Александровна Необходимый продукт и развитие его функций в зрелом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гончарова Наталья Александровна ; МВ и ССО УССР, КГУ. – л.
793236
  Гончарова Н.А. Необходимый продукт и развитие его функций в зрелом социалистическом обществе : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончарова Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 219л. – Бібліогр.:л.175-205
793237
  Пивнев Виталий Александрович Необходимый продукт и развитие личного фактора производства при сокиализме. (генетико-методолгической аспект политэкономического анализа) : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Пивнев Виталий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 47 с.
793238
  Пивенев Виталий Александрович Необходимый продукт и развитие личного фактора производства при социализме : Дис... доктора. эконом.наук: 08.00.11 / Пивенев Виталий Александрович; Минвуз УССР. Одессакий инженерно-строительный ин-т. – Одесса, 1980. – 390л. – Бібліогр.:л.390-436
793239
  Пивнев В.А. Необходимый продукт и развитие личного фактора производства при социализме: теорет. очерк. / В.А. Пивнев. – К., 1979. – 170с.
793240
  Суздалев Ф.Х. Необходимый продукт и фонд личного потребления при социализме : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.01 / Суздалев Ф.Х. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л. – Библиогр.: с. 27-28
793241
  Чухно А.А. Необходимый продукт и формы его проявления / А.А. Чухно, Г.А. Маляренко // Экон. Сов. Украины., 1967


  Рец. на кн.: Денисенко И.Д. Необходимый продукт.
793242
  Джалалов Ф. Необходимый продукт как материальная основа воспроизводства рабочей силы в колхозах в период развитого социализма (На матер. колхозов Андижан. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Джалалов Ф.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 21л.
793243
  Шилейка А.К. Необходимый продукт как экономическая категория социализма / А.К. Шилейка. – Вильнюс, 1976. – 288с.
793244
  Кремнев А.И. Необходимый продукт при социализме и его формы. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кремнев А.И.; Иркутск. ин-тут нар. хоз. – Иркутск, 1973. – 24л.
793245
  Макдауэлл Д. Необходимый разговор / Д. Макдауэлл. – М, 1991. – 25с.
793246
  Евдокимов Н.С. Необходимый человек / Н.С. Евдокимов. – М., 1970. – 255с.
793247
  Леонов В.Н. Необходимый человек / В.Н. Леонов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 334с.
793248
  Солнцев Р.Х. Необщая тетрадь / Р.Х. Солнцев. – Красноярск, 1968. – 269с.
793249
  Селихов К.Н. Необъявленная война / К.Н. Селихов. – М, 1985. – 64с.
793250
  Селихов К.Н. Необъявленная война / К.Н. Селихов. – М, 1988. – 276с.
793251
   Необъявленная война против Польши: подрывная деятельность зап. спецслужб. – М., 1984. – 221с.
793252
  Хлебников П.П. Необъявленные войны США / П.П. Хлебников. – М., 1984. – 271с.
793253
  Эттингер И.Л. Необъятные запасы и непредсказуемые катастрофы : ( Твердые растворы газов в недрах Земли) / И.Л. Эттингер. – Москва : Наука, 1988. – 175с.
793254
  Подгаецкая И.М. Необъятный мир слова. Рассказы о лексическом значении слова и о том, как возникают названия предметов и явлений действительности / И.М. Подгаецкая, И.И. Постникова // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2013. – № 3. – С. 19-24
793255
  Яглом И.М. Необыкновенная алгебра / И.М. Яглом. – Москва, 1968. – 71 с.
793256
  Дарбни А.М. Необыкновенная вежливость. / А.М. Дарбни. – Ереван, 1956. – 80с.
793257
  Окский Г.А. Необыкновенная встреча / Г.А. Окский. – М., 1958. – 47с.
793258
  Масс А.В. Необыкновенная встреча: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1979. – 64с.
793259
  Волынский М.С. Необыкновенная жизнь обыкновенной капли / М.С. Волынский. – Москва : Знание, 1986. – 141,3с.
793260
  Гончаров И.А. Необыкновенная история / И.А. Гончаров. – Санкт-Перербург, 1924. – 189с.
793261
  Твен М. Необыкновенная история / М. Твен. – Москва, 1945. – 64с.
793262
  Захаров Н. Необыкновенная повседневность / Н. Захаров. – Пермь, 1972. – 80с.
793263
  Суорц Кл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений : пер. с англ. / Кл.Э. Суорц. – Москва : Наука
Т. 1. – 1986. – 399с.
793264
  Суорц Кл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений : пер. с англ. / Кл.Э. Суорц. – Москва : Наука
Т. 2. – 1987. – 384с.
793265
  Пестушко Валерий Необыкновенное лакомство : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52
793266
  Федин К. Необыкновенное лето / К. Федин. – Ленинград, 1949. – 72с.
793267
  Федин К. Необыкновенное лето / К. Федин. – Ленинград, 1949. – 68с.
793268
  Федин К.А. Необыкновенное лето / К.А. Федин. – М., 1954. – 710с.
793269
  Федин К. Необыкновенное лето / К. Федин. – Москва : Известия, 1970. – с.
793270
  Федин К.А. Необыкновенное лето / К.А. Федин. – М., 1974. – 718с.
793271
  Федин К.А. Необыкновенное лето / К.А. Федин. – Саратов, 1984. – 543с.
793272
  Федин К.А. Необыкновенное лето / К.А. Федин. – Л., 1984. – 653с.
793273
  Федин К.А. Необыкновенное лето / К.А. Федин. – Киев, 1985. – 672с.
793274
  Федин К. Необыкновенное лето. / К. Федин. – М, 1949. – 680с.
793275
  Федин К. Необыкновенное лето. / К. Федин. – М, 1949. – 720с.
793276
  Федин К. Необыкновенное лето. / К. Федин. – Рига, 1949. – 368с.
793277
  Федин К. Необыкновенное лето. / К. Федин. – Л, 1949. – 44с.
793278
  Федин К. Необыкновенное лето. / К. Федин. – Л, 1949. – 52с.
793279
   Необыкновенное чудо. Рассказы латиноамериканских писателей.. – М., 1968. – 96с.
793280
  Пименов Ю.И. Необыкновенность обыкновенного / Ю.И. Пименов. – М, 1964. – 349с.
793281
  Сейтлиев К. Необыкновенные глаза / К. Сейтлиев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
793282
  Козырев М. Необыкновенные истории / М. Козырев. – Л, 1927. – 40с.
793283
  Ильф И.А. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска : Рассказы, фельетоны, очерки, пьесы, сценарии / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва : Книжная палата, 1989. – 494с. – (Из архива печати). – ISBN 5-7000-0125-X
793284
  Березко Г.С. Необыкновенные москвичи / Г.С. Березко. – Москва, 1967. – 566с.
793285
  Березко Г.С. Необыкновенные москвичи / Г.С. Березко. – М, 1977. – 653с.
793286
  Сергеев И. Необыкновенные небесные явления / И. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 30 с.
793287
  Сергеев И. Необыкновенные небесные явления / И. Сергеев. – Горький : ОГИЗ, 1945. – 32 с.
793288
  Баев К.Л. Необыкновенные небесные явления / К.Л. Баев. – Москва : Московский планетарий, 1945. – 50 с.
793289
  Сергеев И. Необыкновенные небесные явления / И. Сергеев. – Тамбов : Тамбовская правда, 1946. – 28 с.
793290
  Сергеев И. Необыкновенные небесные явления / И. Сергеев. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1946. – 44 с.
793291
  Артамкин В.Н. Необыкновенные превращения атомной энергии. / В.Н. Артамкин, Б.А. Ушаков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1966. – 110с.
793292
   Необыкновенные приключения знаменитого международного сыщика Нат Пинкертона.. – вып. 2, 1990. – 25с.
793293
   Необыкновенные приключения знаменитого международного сыщика Нат Пинкертона.. – Л., 1990. – 27с.
793294
   Необыкновенные приключения знаменитого международного сыщика Нат Пинкертона.
вып. 3 : Покушение на президента. – 1990. – 22с.
793295
   Необыкновенные приключения знаменитого международного сыщика Нат Пинкертона.
вып. 4 : Кровавый алтарь. – 1990. – 23с.
793296
  Ларри Я.Л. Необыкновенные приключения Карлика и Вали / Я.Л. Ларри. – М, 1991. – 331с.
793297
  Додэ А. Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона / А. Додэ. – М., 1951. – 88с.
793298
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барсака / Ж. Верн. – Ростов-на-Дону, 1991. – 176с.
793299
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барска / Ж. Верн. – Красноярск, 1955. – 192с.
793300
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барска / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 168с.
793301
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барска / Ж. Верн. – Уфа, 1960. – 351с.
793302
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барска / Ж. Верн. – Горький, 1983. – 288с.
793303
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барска / Ж. Верн. – Ижевск, 1984. – 230с.
793304
  Верн Ж. Необыкновенные приключения экспедиции Барска / Ж. Верн. – Минск, 1985. – 366с.
793305
  Фрадкин Н.Г. Необыкновенные путешествия / Н.Г. Фрадкин. – Москва : Мысль, 1978. – 144с.
793306
  Миндлин Э.Л. Необыкновенные собеседники / Э.Л. Миндлин. – М., 1968. – 490с.
793307
  Миндлин Э.Л. Необыкновенные собеседники / Э.Л. Миндлин. – 2-е, испр. и доп. – М., 1979. – 559с.
793308
  Шариков К.Е. Необыкновенные явления в растительном и животном мире / К.Е. Шариков. – Минск, 1978. – 224с.
793309
  Андреев Ю. Необыкновенные явления на небе / Ю. Андреев. – Москва, 1949. – 49с.
793310
   Необыкновенный день. Рассказы соврем. иранских писателей.. – М., 1963. – 94с.
793311
  Федоров Н.Д. Необыкновенный осциллограф / Н.Д. Федоров. – Москва : Атомиздат, 1969. – 72 с.
793312
  Дмитриев Ю.Д. Необыкновенный охотник / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1974. – 159с.
793313
  Канцлер С. Необычайная дружба. / С. Канцлер. – М., 1947. – 18с.
793314
  Фальк Анри Необычайное приключение Себастьяна Флипо / Анри Фальк ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 45)
793315
  Безыменский А.И. Необычайное происшествие / А.И. Безыменский. – Москва : Правда, 1957. – 48 с.
793316
  Эль-Регистан Необычайное путешествие / Эль-Регистан. – М., 1936. – 191с.
793317
  Кузнецова В.Н. Необычайное путешествие / В.Н. Кузнецова. – Алма-Ата, 1955. – 308с.
793318
  Эренбург И.Г. Необычайные похождения Хулио Хуренито ; Жизнь и гибель Николая Курбова / И.Г. Эренбург. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 384с.
793319
  Сомадева Необычайные похождения царевича Нараваханадатты / Сомадева. – М, 1972. – 540с.
793320
   Необычайные приключения Насретдина Афанди.. – Ташкент, 1959. – 251с.
793321
  Шамиссо А. Необычайные приключения Петера Шлемиля : Повесть / А. Шамиссо. – Москва : Художественная литература, 1955. – 72с.
793322
  Игнатов П.К. Необычайные приключения. (Из боевых эпизодов кубанских партизан) / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1946. – 48с.
793323
  Суслова Е.Н. Необычайные судьбы / Е.Н. Суслова. – М., 1979. – 80с.
793324
  Аксенов Г.П. Необычная судьба книги академика В.И. Вернадского "Биосфера" / Г.П. Аксенов, А.Н. Земцов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 5. – С. 450-455. – ISSN 0869-5873
793325
  Колесников В.П. Необычная фотография. / В.П. Колесников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев, 1990. – 139с.
793326
  Дудочкин П.П. Необычное в обычном / П.П. Дудочкин. – Изд. 2-е, доп. – М., 1967. – 256с.
793327
  Кац А.Л. Необычное лето 1972 года / Авраам Львович Кац. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 59 с., [2] л. карт. : граф., карт.
793328
  Наровчатов С.С. Необычное литературоведение : памяти Атыка / С.С. Наровчатов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 336с. – (Эврика)
793329
  Наровчатов С.С. Необычное литературоведение. / С.С. Наровчатов. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 396с.
793330
  Наровчатов С.С. Необычное литературоведение. / С.С. Наровчатов. – 3-е изд. – М. : Детская литература, 1981. – 366 с.
793331
  Хамидов А.А. Необычное произведение Г.С. Батищева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 144-156. – ISSN 0042-8744


  Статья знакомит с до сих пор не опубликованным сочинением известного философа советского периода Г.С. Батищева "Тезисы не к Фейербаху"
793332
  Воскресенский Н.А. Необычные дни / Н.А. Воскресенский. – Новосибирск, 1956. – 192с.
793333
  Касаткин В.Н. Необычные задачи математики : для старш. классов сред. шк. / В.Н. Касаткин. – Киев : Радянська школа, 1987. – 125 с.
793334
  Китаев Ю. Необычные истории из жизни Мориса Бежара // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 42-47.
793335
  Чирва Ф.Е. Необычные каникулы / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1985. – 190с.
793336
  Скопенко В.В. Необычные магнитные свойства комплекса железа (III) состава (Fe(dipy)2{ONC(CN)2}2 {ONC(CN)2 CH3CN-экспериментальные данные / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, Ласло Надь // Докл. АН УССР.Сер.Б., 1991. – №7
793337
  Алексин А.Г. Необычные похождения Севы Котлова / А.Г. Алексин. – Москва, 1958. – 190 с.
793338
  Алексин А.Г. Необычные похождения Севы Котлова / А.Г. Алексин. – Москва, 1963. – 224с.
793339
  Голубев Г.Н. Необычные путешествия / Г.Н. Голубев. – М., 1958. – 223с.
793340
  Займовский А.С. Необычные свойства обычных металлов / А.С. Займовский, Т.Л. Колупаева. – Москва : Наука, 1984. – 191 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 32)
793341
  Кондратьев С.А. Необычные случаи на охоте и рыбной ловле / С.А. Кондратьев. – М, 1960. – 110с.
793342
   Необычные студенты: 15-летний второкурсник и заочник в 76 // Сегодня. – Киев, 2014. – 26 августа (№ 186). – С. 23


  В 15 лет Юра Шиховцев закончил первый курс физического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.
793343
  Поликанов С.М. Необычные ядра и атомы / С.М. Поликанов; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 151 с. – (Серия "Проблемы науки и технического прогресса")
793344
  Глейзер С.И. Необычный аквариум / С.И. Глейзер, В.Д. Плонский. – М., 1988. – 192с.
793345
  Гальпер А.М. Необычный астрономический объект Лебедь Х-3 / А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – М, 1988. – 64с.
793346
  Хэллидей Б. Необычный круиз / Б. Хэллидей. – Ставрополь, 1990. – 89с.
793347
  Зверев М.Д. Необычный охотник / М.Д. Зверев. – М., 1966. – 80с.
793348
  Дал Роалд Необычный пассажир : проза // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 9 : За живое. – С. 88-94
793349
  Масолов Н.В. Необычный рейд. / Н.В. Масолов. – М., 1972. – 152с.
793350
  Шумилов И.Х. Необычный уголь девона- новый тип гагата // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1854-1870 : рис. – Библиогр.: с. 1868-1870. – ISSN 0016-7886
793351
  Хан-Магомедова Необычный художник Александр Максимов // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 55-56. – ISSN 0206-5231
793352
  Петленко І.В. Неоведантизм Свамі Рамакрішни // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 218-220
793353
  Трубенко А.І. Неогегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 623-625. – ISBN 966-316-069-1
793354
  Бабаев Ю.В. Неогегельянство в России в конце ХІХ - начале ХХ века : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бабаев Ю.В. ; МГУ. – Москва, 1968. – 14 с.
793355
  Гончаров В.В. Неоген-плейстоценовая история развития рельефа Бахмутской возвышенной равнины : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 78-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
793356
   Неоген - четвертичная палеоокеанология по микропалеонтологическим данным. – Москва : Наука, 1989. – 284с. – ISBN 5-02-004681-7
793357
  Крашенинникова О.В. Неоген Днепровско-Донецкой впадины. Региональное обоснование структурно-геологического картирования / О.В. Крашенинникова, И.Е. Слензак. – Киев : Киевский университет, 1951. – 47с.
793358
  Молявко Г.І. Неоген півдня України / Г.І. Молявко. – Київ : АН УРСР, 1960. – 208с.
793359
  Узнадзе М.Д. Неогеновая флора Грузии : Автореф... доктора геол.-минералогич.наук: / Узнадзе М.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 27л.
793360
  Василенко А.Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Василенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 179 арк. – Бібліогр.: арк. 154-179
793361
  Василенко А.Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Василенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
793362
  Спитковская С.М. Неогеновые гипабиссальные интрузии Закарпатья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Спитковская С.М.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
793363
  Топачевский В.А. Неогеновые и плейстоценовые низшие хомякообразные юга Восточной Европы : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик; Отв. ред. Воинственскый М.А. – Киев : Наукова думка, 1992. – 242с.
793364
   Неогеновые и четвертичные отложения Западной Сибири.. – М., 1968. – 168с.
793365
  Востряков А.В. Неогеновые и четвертичные отложения, рельеф и неотектоника юго-востока Русской платформы / А.В. Востряков. – Саратов, 1967. – 355с.
793366
  Хуссейн Камаль Мухеддин Неогеновые и четвертичные споровопыльцевые комплексы Сирии : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.09 / Хуссейн Камаль Мухеддин; МГУ. Геологич. фак-т. Кафедра палеонтологии. – М., 1973. – 32л.
793367
  Дорофеев П.И. Неогеновые и четвертичные флоры юго-востока Европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. геог. наук / Дорофеев П.И. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1951. – 8 с.
793368
  Чубинишвили К.Г. Неогеновые континентальные молассы Восточной Грузии / К.Г. Чубинишвили. – Тбилиси, 1982. – 312с.
793369
  Семенов Д.Ф. Неогеновые магматические формации Южного Сахалина. / Д.Ф. Семенов. – Хабаровск, 1975. – 208с.
793370
  Година А.Я. Неогеновые местонхожденя позвоночных на территории Молдавской ССР. / А.Я. Година, А.И. Давид. – Кишинев, 1973. – 107с.
793371
  Шешукова-Порецкая Неогеновые морские диатомовые водоросли Сахалина и Камчатки : монография / Шешукова-Порецкая. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 432с.
793372
  Байшашов Б.У. Неогеновые носороги Казахстана / Б.У. Байшашов; НАН республики Казахстан, Ин-тут зоологии; Отв. ред. Решетов В.Ю. – Алматы : Гылым, 1993. – 146с.
793373
   Неогеновые отложения Белорусси: Стратиграфия, литология, геохимия. Сб. ст.. – Минск, 1982. – 159с.
793374
  Осетров И.И. Неогеновые отложения Криворожского железорудного бассейна : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Осетров И.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 18 с.
793375
  Молявко Г.И. Неогеновые отложения Юга УССР : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Молявко Г.И. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1959. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
793376
  Ильинская И.А. Неогеновые флоры Закарпатской области УССР / И.А. Ильинская. – Ленинград, 1968. – 123с.
793377
  Хозацкий Л.И. Неогеновые черепахи Молдавии / Л.И. Хозацкий, О.И. Редкозубов; Отв. ред. Давид А.И. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 92с.
793378
  Чхиквадзе В.М. Неогеновые черепахи СССР / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси, 1989. – 102с.
793379
  Разумова К.Н. Неогеновые, четвертичные отложения и рельеф западного склона Приволжской возвышенности. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.09 / Разумова К.Н.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.31
793380
  Малеев Е.Ф. Неогеновый вулканизм Закарпатья / Е.Ф. Малеев. – М., 1964. – 254с.
793381
  Дишлик О.П. Неогеографія і майбутнє картографії : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-58 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1561-4980
793382
   Неогеодинамічні особливості порід кристалічного фундаменту природного заказника "Жуків Хутір" за даними екогеофізичних досліджень : геофізика / М.І. Толстой, О.В. Шабатура, І.І. Онищук, В.Д. Бичок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На прикладі досліджень неогеодинамічних процесів в породах кристалічного фундаменту природного заказника "Жуків Хутір" комплексом екогеофізичних робіт була доведена висока інформативність структурно-геодинамічного картування в поєднанні з геофізичними ...
793383
  Носов А.В. Неоглобализм США в Латинской Америке / А.В. Носов, Б.Н. Щеголев. – М, 1988. – 172с.
793384
  Шевченко Анатолій Неоголошена війна проти української мови // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 12. – С.2-4. – ISSN 0130-5263
793385
  Кононенко Т. Неоготичні тенденції у прозі Анджели Картер // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 3. – С. 50-56.
793386
  Крисвелл М. Неограненнй алмаз : Роман / М. Крисвелл; Пер. с англ. А.А. Помогайбо. – Москва : АСТ, 1997. – 432с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000373-5
793387
  Носков Б.Н. Неограниченные движения искусственных небесных тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Носков Б.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1970. – 8 с.
793388
  Губреев Геннадий Михайлович Неограниченные оперативные узлы и их характеристические операторы-функции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Губреев Геннадий Михайлович; АН УССР. ин-т приклад. математики и механики. – Донецк, 1978. – 22л.
793389
  Пришвин М.М. Неодетая весна / М.М. Пришвин. – Псков : Псковское обл. газетно-книж. изд., 1950. – 328с.
793390
  Кулемин В.Л. Неодетая весна. / В.Л. Кулемин. – М., 1969. – 224с.
793391
  Кулешов С. Неоджерелознавство як напрям історичного джерелознавства? // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 90-96. – ISBN 966-625-035-7
793392
  Задорожна О.Г. Неодирижизм як інтегрально-відроджувальна функція держави-влади в антикризовому національному господарському розвитку на основі дії соціокультурних законів // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 68-78
793393
  Ярема А.Г. Неоднакове застосування закону судами як підстава звернення до Верховного Суду України / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 28-37
793394
  Райхель Ю. Неоднозначне нагородження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 жовтня (№ 186). – С. 9


  Чому Нобелівська премія миру викликає дискусії?
793395
  Віват А.Й. Неоднозначність TPS та GPS при геодезичному зніманні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 103-105 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
793396
  Пивоварова Н.П. Неоднозначність операціоналізації поняття "релігійність" як одна з проблем соціології релігії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 140-144. – ISSN 2077-1800
793397
  Хлапонін Ю.І. Неоднозначність трактування та протиріччя деяких визначень в нормативних документах системи технічного захисту інформації // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 104-109. – ISSN 2409-7292


  Розглядаються питання відмінності тлумачень визначень ,,автоматизована система", ,,інформаційна система", ,,інформаційно-телекомунікаційна система" різними документами із діючої нормативної бази з технічного захисту інформації. Обгрунтовано роль, яку ...
793398
  Федотова С.В. Неоднозначность аскетического идеала в творчестве Вячеслава Иванова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
793399
  Лозицкий В.Г. Неоднозначность магнитографических наблюдений при существующих методах их калибровки // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1981. – С. 89-98. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Сопоставлены и критически проанализированы магнитографические наблюдения различных авторов, в частности те из них, калибровка которых выполнялась методами "отношения напряженностей в линиях" и "трехщелевого магнитографа в одной линии". С этой целью в ...
793400
  Хорошкевич М.Г. Неоднозначность массовой культуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 111-116. – ISSN 0132-1625
793401
  Воронин Е.Г. Неоднозначность полетной фотограмметрической калибровки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 17-22 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
793402
  Логунов А.А. Неоднозначность предсказаний общей теории относительности и релятивистская теория гравитации / А.А. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 31 с.
793403
  Логунов А.В. Неоднозначность предсказаний ОТО / А.В. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – М., 1987. – 13 с.
793404
  Шкредова Э.Г. Неоднократность (повторность) и совокупность преступлений как формы множественности по уголовному законодательству стран СНГ // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 90-98. – ISSN 0132-0769
793405
  Мирсалимов В.М. Неодномерные упругопластические задачи / В.М. Мирсалимов. – Москва : Наука, 1987. – 255 с.
793406
  Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) : нова економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
793407
  Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
793408
  Рябошлик Володимир Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) : публікація 3 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 71-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
793409
  Рябошлик Володимир Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
793410
  Рябошлик В.В. Неоднорідна економіка: цілісний погляд на кризи (нові основи економічних знань) = Heterogeneous economy: a holistic view of crises (New Principles of Economics) / Володимир Рябошлик. – Київ : Освіта України, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-966-188-154-8
793411
  Сохацький В.П. Неоднорідне перемагнічування спінових клапанів / В.П. Сохацький, Денис, Д.Г. Макаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітні характеристики спінових клапанів розраховувались із врахуванням доменної структури; отримані рівноважні розподіли намагніченості досліджувались експериментально магнітооптичними, електричними та магніторезонансними методами. З отриманих даних ...
793412
  Пінкевич І.П. Неоднорідне розширення і світлоіндукована зміна спектральних смуг поглиблення в рідких кристалах з домішковими молекулами / І.П. Пінкевич, В.М. Хотяїнцев, О.М. Хотяїнцева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 419-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто неоднорідно розширені завдяки впливу домішок смуги поглинання в нематичному рідкому кристалі. Показано, що конформаційні перетворення молекул, зумовлені поглинанням світла на електронних частотах, можуть приводити до деформації спектрального ...
793413
   Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині / Л. Скакун, І. Мисяк, Я. Косовський, С. Бондаренко, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Самородна мідь Волині характеризується неоднорідною внутрішньою будовою. Неоднорідність будови виявлено за результатами досліджень форм структурного травлення і хімічного складу міді. Встановлено ознаки скелетного росту, осциляційної ростової ...
793414
  Харламова Г.О. Неоднорідність інвестиційного простору України : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
793415
  Баранський П.І. Неоднорідності напівпровідників і актуальні задачі міждефектної взаємодії в радіаційній фізиці і нанотехнології / П.І. Баранський, А.В. Федосов, Г.П. Гайдар. – Київ ; Луцьк : [б. в.], 2006. – 314, [2] с. – Бібліогр.: c. 273-309. – ISBN 966-7667-64-2
793416
   Неоднорідності структури земної кори проток Брансфілд (Західна Антарктика) за даними геофізичних досліджень / Ю.В. Козленко, І.М. Корчагин, С.П. Левашов, В.Д. Соловйов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 99-108 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
793417
  Кремнева Ю.П. Неоднородная билинейная система (случай, когда ) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кремнева Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
793418
  Розов С.И. Неоднородная газоразрядная плазма в скрещенных полях ЕхН полях : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Розов С. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1968. – 11л.
793419
  Айрапетян Левон Рубенович Неоднородная сортировка и ее применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Айрапетян Левон Рубенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
793420
  Айрапетян Л.Р. Неоднородная сортировка и ее применения : 01.01.09 ; Дис. ... канд. физ.- мат. наук / Айрапетян Л.Р. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 115 л. – Бібліогр.:л.113-115
793421
  Перелыгин В.П. Неоднородная структура F-слоя ионосферы в области формирования радиосигнала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Перелыгин В.П.; Томск. гос. ун-т. Сиб. физ.-технич. ин-т. – Томск, 1971. – 18л.
793422
  Кушнеревский Ю.В. Неоднородная структура и движение в слое F2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушнеревский Ю.В.; МГУ. – М., 1962. – 15л.
793423
   Неоднородная структура ионосферы различных пространственных и временных масштабов: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 188с.
793424
  Тептин Г.М. Неоднородная структура нижней ионосферы и распространение радиоволн / Г.М. Тептин, Ю.М. Стенин. – Казань, 1989. – 94с.
793425
  Арбузов Валерий Иванович Неоднородная структура спектров и эффективность свечения редкоземельных ионов в стекле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Арбузов Валерий Иванович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1983. – 22л.
793426
  Ляпунов Н.В. Неоднородности в Н- и П-волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляпунов Н.В. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 8 c. – Бібліогр.:с.7-8
793427
  Яшкин А.Я. Неоднородности в прямоугольном волноводе : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Яшкин А.Я.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 8л.
793428
  Соснина Э.Г. Неоднородности в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Соснина Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
793429
  Казаков Л.Я. Неоднородности коэффициента преломления воздуха в тропосфере / Л.Я. Казаков, А.Н. Ломакин. – Москва : Наука, 1976. – 165 с.
793430
  Гельберг М.Г. Неоднородность высокоширотной ионосферы / М.Г. Гельберг. – Новосибирск, 1986. – 193с.
793431
  Рац М.В. Неоднородность горных пород и их физических свойств / М.В. Рац. – Москва : Наука, 1968. – 108с.
793432
   Неоднородность кристаллического фундамента по сейсмическим данным.. – М., 1977. – 124с.
793433
   Неоднородность ландшафтов и природнопользование. – М., 1983. – 183с.
793434
  Лозицкий В.Г. Неоднородность магнитного поля в солнечной вспышке 25.VII.1981 г. / В.Г. Лозицкий, Н.И. Лозицкая, Л.Н. Курочка // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 33-41. – (Астрономия ; вып. 29)


  Анализируется спектр вспышки 25.VII.1981 г. балла 2n, сфотографированный на эшельном спектрографе горизонтального солнечного телескопа АО Киевского университета с использованием анализатора круговой поляризации. Для одного и того же места вспышки ...
793435
  Винник Д.В. Неоднородность ментальных феноменов и проблема редукции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 134-149. – ISSN 1560-7488
793436
   Неоднородность минералов и рост кристаллов. – М., 1980. – 335с.
793437
   Неоднородность поселенчества: социально - экономический аспект : соціальна економіка / С. Лекарь, В. Шабанов, Ю. Привалов, М. Лощинин // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 6 (296). – С. 4-30 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1810-3944
793438
  Мамлеев В.Ш. и др. Неоднородность сорбентов / В.Ш. и др. Мамлеев. – Алма-Ата, 1989. – 287с.
793439
   Неоднородность тектоносферы и развитие земной коры. – Москва : Недра, 1986. – 229с.
793440
  Баязитов М.И. Неоднороднсоть распределения углерода в феррите : Автореф... канд. техн.наук: / Баязитов М.И.; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1965. – 13л.
793441
  Гутман А.М. Неоднородные векторные связи в амтомных спектрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гутман А.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Ленинград, 1961. – 8 с.
793442
  Харитонов О.М. Неоднородные волны в геологических средах / О.М. Харитонов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 254с.
793443
   Неоднородные вычислительные системы. Мат. семинара. – М., 1975. – 170с.
793444
   Неоднородные вычислительные системы. Сб. ст.. – К., 1975. – 183с.
793445
  Лионс Ж.-Л. Неоднородные граничные задачи и их приложения / Ж.-Л. Лионс, Э. Мадженес. – Москва : Мир, 1971. – 372 с.
793446
  Кислов Н.В. Неоднородные граничные здачи для дифференциально-операторных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кислов Н.В.; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 25л.
793447
   Неоднородные диффузионные структуры электронной концентрации в процессах амбиполярной диффузии. – К., 1981. – 32с.
793448
  Некрасов М.М. Неоднородные диэлектрики, физические основы надежности и микроминиатюризация радиоэлектронных устройств : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Некрасов М.М. ; Киев. политехнич. ин-т. – Киев, 1967. – 47 с.
793449
   Неоднородные и примесные полупроводники во внешних полях. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 148 с.
793450
  Уханов Юрий Алексеевич Неоднородные краевые задачи для уравнения Гельмгольца в областях с бесконечными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Уханов Юрий Алексеевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
793451
  Буценко Ю.П. Неоднородные локально безгранично делимые процессы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Буценко Ю. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.146-151
793452
  Буценкод Ю.П. Неоднородные локально безгранично делимые процессы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Буценкод Ю.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
793453
  Гинье А. Неоднородные мателлические твердые растворы / А. Гинье. – М., 1962. – 158с.
793454
  Гриднев Н.П. Неоднородные МГД-течения с Т-слоем / Н.П. Гриднев, С.С. Кацнельсон, В.П. Фомичев. – Новосибирск, 1984. – 177 с.
793455
  Содха М.С. Неоднородные оптические волноводы / М.С. Содха, А.К. Гхатак; Киселев В.А. – Москва : Связь, 1980. – 216 с.
793456
  Клепиков В.Ф. Неоднородные состояния магнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клепиков В.Ф.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 14л.
793457
  Зюбанов А.Е. Неоднородные состояния тонких сверх проводящих и ферромагнитных пленок в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зюбанов А.Е.; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1982. – 18л.
793458
  Санчес-Паленсия Неоднородные среды и теория колебаний : пер. с англ. / Санчес-Паленсия. – Москва : Мир, 1984. – 472 с.
793459
  Габровски Иван Здравков Неоднородные цепи Маркова с дискретным вмешательством случая и некоторые системы массового обслуживания при наличии ветвления очереди : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.00.5 / Габровски Иван Здравков ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 13 с.
793460
  Габровски И.З. Неоднородные цепи Маркова с дискретным вмешательством случая и некоторые системы массового обслуживания при наличии ветвления очереди : Дис... на соиск. учен. степени канд. физ.наук: / Габровски И.З.; КГУ. Кафедра теории вероятностей и математической статистики. – Киев, 1973. – 108л. – Бібліогр.:л.98-108
793461
  Лещенко Вячеслав Григорьевич Неоднородные электромагнитные волны на границе раздела изотропных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Лещенко Вячеслав Григорьевич; АН БССР. Ин-т физики. – Минск, 1981. – 16л.
793462
  Сидорец В Неоднословное наименование действия у восточных славян - избыточность или необходимость / В Сидорец. – Мозырь, 1993. – 93с.
793463
  Литвин С.М. Неодолимость любви / С.М. Литвин. – М., 1985. – 71с.
793464
  Харчев А.Г. Неодолимость нового в общественной жизни / А.Г. Харчев. – Л, 1955. – 31с.
793465
  Вольнов Н.Ф. Неодолимость нового в условиях Советского социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Вольнов Н.Ф.; Высш. парт школа при ЦК КПСС. – М., 1959. – 15л.
793466
  Якименко Н.Д. Неодолимость нового, прогрессивного -- закона развития : Дис... канд. философ.наук: / Якименко Н.Д.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 285л. – Бібліогр.:л.274-285
793467
  Матюхин Ю.П. Неодолимые / Ю.П. Матюхин. – М., 1985. – 287с.
793468
  Тельнюк С.В. Неодцвітаюча весно моя... / С.В. Тельнюк. – К., 1991. – 334с.
793469
  Берегова Г.Д. Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 257-261. – ISSN 2076-1554


  У роботі використано теоретичні, методологічні й емпіричні методи дослідження. Акцентується увага на необхідності надавати сучасній особистості майбутнього фахівця протягом навчання у вищій школі більш широкого спектру знань про світ, де одне з ...
793470
  Івангородський К.В. Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов"ян // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 34-51. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
793471
  Челидзе О.С. Неожиданная встреча : стихи, баллады и поэма / О.С. Челидзе. – Москва : Советский писатель, 1961. – 82 с.
793472
  Браев А.Г. Неожиданная встреча. : рассказы / А.Г. Браев; пер. с кабард. М.Эльберда. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1964. – 44 с.
793473
  Странджев К. Неожиданная любовь. / К. Странджев. – София, 1974. – 80с.
793474
  Широков В.С. Неожиданная Эстония / В.С. Широков. – М., 1991. – 252с.
793475
  Реньяр Ж.Ф. Неожиданное возвращение : пьеса в 1-ом дейст. / Жан-Франсуа Реньяр ; пер. с фр. Н.Н. Соколовой. – Москва : Искусство, 1957. – 46 с. : ил. – (Репертуар худ. самодеят. ; Т. 2 : Одноактные пьесы)
793476
  Безуглов А.А. Неожиданное доказательство / А.А. Безуглов. – М, 1962. – 48с.
793477
  Генгу Х. Неожиданное обаяние Тхонена / Х. Генгу, А. Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2015. – T. 11, № 3 : Тхонён: маленький город со многими прелестями. – С. 4-9. – ISSN 1738-8252
793478
  Чукова Ю.П. Неожиданное родство / Ю.П. Чукова. – М, 1991. – 62с.
793479
  Гранин Д.А. Неожиданное утро / Д.А. Гранин. – Москва, Ленинград : Советский писатель, 1962. – 130 с.
793480
  Гранин Д.А. Неожиданное утро / Д.А. Гранин. – Л, 1970. – 342с.
793481
  Гранин Д.А. Неожиданное утро / Д.А. Гранин. – Л, 1987. – 349с.
793482
  Снегов С.А. Неожиданность / С.А. Снегов. – Красноярск, 1958. – 154с.
793483
  Кербабаев Б.М. Неожиданность : стихи и поэмы / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1966. – 151 с.
793484
  Година Н.И. Неожиданность души / Н.И. Година. – Челябинск, 1975. – 87 с.
793485
  Гусев В.И. Неожиданность очевидного / В.И. Гусев. – М : Советский писатель, 1988. – 384 с.
793486
  Хохлов Н С. Неожиданность. / Н С. Хохлов. – М., 1969. – 80с.
793487
  Шутова Наталья Неожиданные грани уральских самоцветов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-81
793488
  Фомичев Н.А. Неожиданные люди / Н.А. Фомичев. – М., 1988. – 350с.
793489
  Асанов Н.А. Неожиданные повести / Н.А. Асанов. – Москва, 1961. – 656с.
793490
  Асанов Н.А. Неожиданные повести / Н.А. Асанов. – Москва, 1963. – 656с.
793491
  Ишуткина Л.П. Неожиданные эссе : классическая филология, история литературы, литературоведение, искусствознание, краеведение / Лилия Ишуткина. – Одесса : Друк Південь, 2011. – 418, [6] с. : ил. – ISBN 978-966-389-335-8
793492
   Неожиданный визит: Рассказы и повести писательниц ГДР. – М., 1988. – 494с.
793493
  Саворенко П.М. Неожиданный заказ. / П.М. Саворенко. – Брянск, 1961. – 60с.
793494
  Бессонов Ю.Н. Неожиданный поворот / Ю.Н. Бессонов. – Л., 1948. – 192с.
793495
  Синицын И.С. Неожиданными торапами / И.С. Синицын. – Калуга, 1958. – 171с.
793496
  Резнікова Н.В. Неозалежність української економіки як прояв викликів економічнії безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
793497
  Экшут С. Неозбузданный порыв, или Ломоносов есть Ломоносов / С. Экшут, Е. Зайцева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 103-107. – ISSN 0235-7089
793498
  Корпало О. Неозначеність особи в польській мові / Оксана Корпало // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 77-83. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
793499
  Воробьев Е.М. Неоиндустриализация как форма экономической модернизации / Е.М. Воробьев, Т.И. Демченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 76-81. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  В статье рассматриваются необходимость и возможность осуществления процесса экономической модернизации национальной экономики на базе неоиндустриализации, а также перспективы тесного экономического сотрудничества России и Украины.
793500
  Апатова Н.В. Неоинституционализм и экономика индивидуального знания / Н.В. Апатова, М.В. Быстрова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 65-70. – Бібліогр.:17 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
793501
  Лопатина Н.В. Неоинституциональный подход как теоретико-методологическая основа изучения библиотечной профессии // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена поиску новых теоретико-методологических инструментов изучения позиции библиотечной профессии в современном обществе. В качестве альтернативы структурно-функциональному и традиционному социально-институциональному подходам в ...
793502
  Татришвили Н.Ф. Неоинтрузии Верхней Рачи / Н.Ф. Татришвили, 1941. – 633-640с.
793503
  Скляренко Д.В. Неоізоляціонізм як альтернативна стратегія американської зовнішньої політики після "холодної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-88. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні засади американської зовнішньополітичної концепції неоізоляціонізму після "холодної" війни, що є альтернативою сучасного зовнішньополітичного курсу США. Зроблено спробу додатково проаналізувати європейський напрям даної концепції - ...
793504
  Ожеван М.А. Неоімперська "доктрина Путіна" та "українська криза" в оцінках західних експертів // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 489-506. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
793505
  Гордієнко М.Г. Неоімперський синдром путінізму як виклик суб"єктності української нації // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 80-91. – ISBN 978-966-428-404-9
793506
  Кузьменко В. Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 65-76


  Стаття присвячена аналізу ідіостилю сучасної української письменниці Любові Пономаренко, справжнього майстра неоімпресіоністичної новели з небуденною внутрішньою напругою та енергетикою. Самобутність ідіостилю письменниці виявляється в оригінальному ...
793507
  Кузьменко В. Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 3-7
793508
  Шовкун І.А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-69. – ISSN 1605-7988
793509
  Шепетько Р.І. Неоіндустріалізація як фаза технологічного розвитку реального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 29-33
793510
  Бодрова Д.В. Неоіндустріальна модернізація української економіки: інституціональний конструкт // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 22-31


  У статті розглядаються суперечливі процеси посткризового розвитку економіки України, обгрунтовується необхідність переходу до неоіндустріальної моделі модернізації національного господарства і здійснення відповідних інституціональних перетворень.
793511
  Дейнеко Л.В. Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України : колективна монографія / [Дейнеко Л.В., ШовкунІ.А., шелудько Е.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л,В. Дейнеко ; НАН України. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2016. – 278 с. : табл., рис. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf (електронне видання). – ISBN 978-966-02-8124-0
793512
  Гайдай Т. Неоінституціалізм та його аналітично-дослідницький потенціал // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 60-66. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
793513
  Гайдай Т.В. Неоінституційна парадигма та аналіз ринкових трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-42. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Статтю присвячено дослідженню за допомогою методологічного інструментарію неоінституціоналізму таких аспектів ринкової трансформації, як формування ринкової інституційної структури та реалізація механізму інституційних змін перехідної економіки.
793514
  Рібун Л.В. Неоінституційна парадигма у сучасній економічній думці / Л.В. Рібун, М.В. Маліновська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 296-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
793515
  Вірченко В.В. Неоінституціональна теорія як основа нової ліберальної економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 89-90
793516
  Бульдович П.В. Неоінституціональний підхід до вирішення дилем колективної дії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 29-34. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
793517
  Астапова Г.В. Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств / Г.В. Астапова, С.Т. Пілецька // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 113-119. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
793518
  Ярмиш Є.О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 176-195
793519
  Ярмиш Є.О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
793520
  Гусельцева Марина Сергеевна Неокантианская методология: пройденный этап или перспектива развития психологии? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Данная статья представляет собой обзор истории взаимоотношений психологии и неокантианства. Неокантианство рассматривается как один из методологических источников культурно-аналитического подхода в психологии. Обсуждаются также взаимоотношения ...
793521
  Воронцов А.В. Неокантианская социология Б.А. Кистяковского / А.В. Воронцов, И.А. Громов // История социологии. XIX - начало XX века : в 2 ч. : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.] / А.В. Воронцов, И.А. Громов. – Москва : Владос, 2005. – Ч. 2 : Русская социология. – С. 326-336. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01407-2
793522
  Крижевский М.В. Неокантианские дискуссии в литературоведении: Б.М. Энгельгардт и М.М. Бахтин о романе Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 153-157. – Библиогр.: Лит.: с. 157; 13 п. – ISSN 0042-8744
793523
  Мелещенко З.Н. Неокантианство как философская основа ревизионизма / З.Н. Мелещенко. – Л., 1960. – 68с.
793524
  Григорьян Б.Т. Неокантианство. / Б.Т. Григорьян. – М, 1962. – 90с.
793525
  Трубенко А.І. Неокантіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 625-626. – ISBN 966-316-069-1
793526
  Прокопенко О. Неокантіантські установки та їх переосмислення в дослідженнях М. Гартмана // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 95-104. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
793527
  Мюллер В К.О. Неокейнсианство / В К.О. Мюллер. – М., 1977. – 216с.
793528
  Петров В. Неокласики / Віктор Петров // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 65-82. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
793529
  Єсюк Л.В. Неокласики в українській літературі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 21-24


  "Наприкінці першого десятиліття ХХ століття в поезію та прозу приходить нова генерація митців, які поєднують у собі поета й ученого, а сама поезія стає об"єктом серйозного наукового дослідження. Найбільш яскраво ця тенденція поєднання науки й ...
793530
  Наєнко М. Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-790-8


  Ідеться про основні постулати філологічної школи літературознавства, про неокласицизм як стиль творчості і погляди на нього різних дослідників. Автор міркує також про витоки і традиції неокласицизму в творчості "останніх" послідовників цього типу ...
793531
  Наєнко М. Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 107-110. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про основні постулати філологічної школи літературознавства, про неокласицизм як стиль творчості і погляди на нього різних дослідників. Автор міркує також про витоки і традиції неокласицизму в творчості «останніх» послідовників цього типу ...
793532
  Сусак В.В. Неокласицизм в українському живописі 1920-1930-х рр.: Іван Бабій та Микола Глущенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 181-188
793533
  Черкасова К. Неокласицизм у творчості О. Бекетова. Будівля Харківського медичного товариства // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
793534
  Погребняк М. Неокласицизм у хореографічних театрах Л. М"ясіна, Б. Ніжинської, Ф. Лопухова як сходинка до неокласичного стилю у театрі Дж. Баланчіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-155. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  З’ясовано естетико-стильові особливості неокласичного танцю у театрі Джорджа Баланчіна. Проаналізовано авторські хореографічні твори Л. М’ясіна, Б. Ніжинської, Ф. Лопухова. Виявлено і систематизовано естетико-стильові особливості неокласицизму у ...
793535
  Турган О. Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 294-299. – ISBN 966-8110-14-5
793536
  Котенко Н. Неокласична антологія Юрія Клена // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 35-41
793537
  Коломієць Л. Неокласична генеза Григорія Кочура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-184. – Бібліогр.: Літ.: с. 183-184; 4 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
793538
  Бодров В.Г. Неокласична модель інвестиційного процесу і можливість її застосування в трансформаційній економіці / В.Г. Бодров, Ю.В. Денисенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Економіка ; Вип. 39)


  Досліджуються питання інвестиційного процесу з погляду теоретиків "економіки пропозиції" та "раціональних сподівань". Виділяються чинники, що стримують впровадження даної моделі в трансформаційній економіці.
793539
  Калєтнік А.А. Неокласична неологія: лінгвістичний статус : монографія / А.А. Калєтнік. – Київ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-061-0
793540
  Пухонська О. Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 127-134. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті звернено увагу на особливості творчості неокласиків у період модерністичних новацій вітчизняної словесності та впровадження панівної ідеології соцреалізму. Основна проблема дослідження порушена у контексті урбаністичних студій поезії Максима ...
793541
  Пухонська О. Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 6 (10). – C. 37-40
793542
  Демська-Будзуляк Неокласичний дискурс початку XX ст.: еволюція класичної традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
793543
  Денисенко Ю. Неокласичний підхід у сучасній теорії корпоративних фінансів : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 53-55. – Бібліогр.: 6 назв
793544
  Погребняк М. Неокласичний танець: генеза та формування його естетико-стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 250-259. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Досліджено генезу неокласичного танцю. Розкрито сутність ідеї танцсимфонії Ф. Лопухова. Виявлені і систематизовані естетико-стильові особливості неокласичного танцю у театрі Дж. Баланчіна.
793545
  Калєтнік А.А. Неокласичний текст як естетико-художня целісність у філологічних парадигмах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 60-71. – Бібліогр.: с. 70-71; 25 поз.


  Статтю присвячено аналізу методологічних засад у формуванні філологічних критеріїв оцінки творчості київських неокласиків, а також сформульовано ідеї про поступовість мовознавчої аргументації. The article deals with analysis of methodology whie ...
793546
  Башманівський В.І. Неокласичні домінанти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  З"ясовано особливості раннього періоду творчості М.Т. Рильського, зосереджує увагу на неокласичних рисах поетичних текстів, наголошує, що в основі неокласичних уподобань поета були його висока освіченість, знання мов, розуміння специфіки культурної ...
793547
  Шкільняк С.С. Неокласичні кванторні логіки з рівністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 222-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються неокласичні кванторні логіки з предикатом рівності. Розглядаються їх семантичні та синтаксичні властивості, будуються аксіоматичні системи гільбертівського типу - неокласичні кванторні числення з рівністю.
793548
  Шкільняк С.С. Неокласичні секвенційні числення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 261-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються семантичні та синтаксичні властивості неокласичних логік. Для таких логік пропонуються аксіоматичні системи секвенційного типу - неокласичні секвенційні числення. На їх основі доводиться теорема повноти та вивчаються її наслідки.
793549
  Компанієць А.С. Неокласичні теорії економічного зростання та їх практичне застосування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 65-67. – ISBN 978-966-188-219-4
793550
   Неоклассицизм на руинах древнего Рима : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 38 : фото
793551
  Лубский А.В. Неоклассическая модель исторического исследования в культурно-єпистемологическом контексте начала ХХІ века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С.158-168. – ISSN 0869-0499
793552
  Чихарев И.А. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения переменных глобального и национально-государственного уровней в формировании внешнеполитического курса / И.А. Чихарев, А.А. Косоруков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 50-66. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
793553
  Кириченко В.П. Неоколоиалистическая политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70- е годы. : Дис... докт. ист.наук: 07.00.05 / Кириченко В.П.; Киевс. с/х академия. – К, 1981. – 389л. – Бібліогр.:л.358-389
793554
  Степанов Л.В. Неоколониализм -- стратегия и тактика империализма. / Л.В. Степанов. – М, 1966. – 32с.
793555
  Кива А.В. Неоколониализм / А.В. Кива. – Москва, 1976. – 64с.
793556
  Булатов А.А. Неоколониализм в военном мундире / А.А. Булатов. – Москва : Военное издательство, 1982. – 142 с., 4 л. ил.
793557
   Неоколониализм в Океании. – М., 1987. – 213с.
793558
  Киселев А.П. Неоколониализм в печать / А.П. Киселев. – Москва, 1971. – 192с.
793559
   Неоколониализм в сельском хозяйстве.. – М., 1966. – 102с.
793560
  Фридлендер П. Неоколониализм Западной Германии / П. Фридлендер, Х. Шиллинг. – М., 1963. – 232с.
793561
   Неоколониализм и Африка в 70-х годах: закономерности и специфика антиимпериалист. борьбы. – М., 1975. – 437с.
793562
  Вахрушев В.В. Неоколониализм и международные организации / В.В. Вахрушев. – Москва, 1968. – 223с.
793563
  Байчоров А.М. Неоколониализм и международный тероризм / А.М. Байчоров. – М, 1985. – 158с.
793564
  Княжинская Л.А. Неоколониализм и продовольственная проблема в развивающихся странах / Л.А. Княжинская. – М., 1977. – 63с.
793565
  Ахундов И.А. Неоколониализм и Турция / И.А. Ахундов. – Баку : Азернешр, 1990. – 408 с.
793566
   Неоколониализм против прав человека. – Москва : Международные отношения, 1982. – 192 с.
793567
   Неоколониализм США в Латинской Америке.. – М., 1970. – 168с.
793568
  Ульяновский Р.А. Неоколониализм США и слаборазвитые страны Азии. / Р.А. Ульяновский. – М., 1963. – 344с.
793569
  Прошин А.А. Неоколониализм США и Южная корея / А.А. Прошин, А.А. Тимонин. – М., 1985. – 190с.
793570
  Пефтиев В.И. Неоколониализм Франции в странах Тропической Африки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пефтиев В.И. ; Киев. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 17 с.
793571
   Неоколониализм: сущность, формы, методы. – М., 1987. – 271с.
793572
  Жолобов В.Н. Неоколониализм: финансовый аспект / В.Н. Жолобов. – М, 1982. – 165с.
793573
   Неоколониализм: формы и методы эксплуатации развивающихся стран : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 175 с.
793574
  Хворостяный И.М. Неоколониалистическая политика Англии в зоне Персидского залива. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Хворостяный И.М.; АН УССР.Ин-т истории. – К, 1975. – 24л.
793575
  Журкин В.В. Неоколониалистические доктрины и политика США в Юго-Восточной Азии (вторая половина 1950-х гг. 1965 г) : Автореф... канд. ист.наук: / Журкин В. В.; Ин-т мировой эконом. и междунар. отнолш. АН СССР. – Москва, 1968. – 18л.
793576
  Дорохин Владимир Матвеевич Неоколониалистическое разделение труда в капиталистической системе мирового хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дорохин Владимир Матвеевич; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 18л.
793577
  Кириченко В.П. Неоколониалистская политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70-е годы : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Кириченко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 47л.
793578
  Елютин Юрий Петрович Неоколониалистская политика США в Латинской Америке и программа "Союза ради прогресса" : Автореф... канд. ист.наук: / Елютин Юрий Петрович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1964. – 18л.
793579
  Парфенов И.Д. Неоколониальная политика лейбористского правительства Англии в 1945-1951 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парфенов И.Д.; Перм.гос.ун-т. – Саратов, 1965. – 19л.
793580
  Савчук В.С. Неоколоніалізм -- історична приречність. / В.С. Савчук. – К., 1975. – 63с.
793581
  Савчук В.С. Неоколоніалізм - історична приреченість. / В.С. Савчук. – К., 1975. – 63с.
793582
  Михньов Р.М. Неоколоніалізм буде знищено! / Р.М. Михньов. – Київ : Знання, 1965. – 46 с.
793583
  Озадовський А.А. Неоколоніалізм США в Африці / А.А. Озадовський. – Київ, 1971. – 91с.
793584
  Ковальчук Т. Неоколоніальна абсолютизація (Чи існують національні пріоритети в державній монетарній політиці?) // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 122-126. – ISSN 1605-2005
793585
   Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 266-270. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  Розглядається останній роман Володимира Винниченка "Нова заповідь"
793586
  Державин В. Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 290-296. – ISSN 0130-528Х
793587
  Билорус О.Г. Неоконвергенция социально-экономических систем в условиях глобальных вызовов // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 54-61. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
793588
  Плугаторенко О. Неоконсервативна критика зовнішньої політики США (кін. 1960 - кін. 1970-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 86-88
793589
  Воронянський О.В. Неоконсервативна модель державного регулювання економічних процесів: сутність та досвід // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 51-60. – (Економічні науки)
793590
  Павроз А.В. Неоконсервативная концепция сильного государства как новая модель социально-политического взаимодействия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 21-27. – ISSN 1812-8696
793591
  Кепеци Б. Неоконсерватизм и "новые правые" / Б. Кепеци. – М, 1986. – 142с.
793592
  Лакішик Д.М. Неоконсерватизм у зовнішній політиці Дж. Буша - молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 91-96
793593
  Удовенко О.Ю. Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 62-64. – ISSN 1728-3671
793594
  Панченко Ю.В. Неоконсерватизм: традиції та сучасні тенденції розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 117-126. – (Історія ; Вип. 36)


  Зроблено спробу проаналізувати поняття неоконсерватизму, його історичні корені, визначитися із соціальною базою цієї течії й основними принциповими положеннями.
793595
  Рассолова П.Э. Неоконсерваторы и война в Ираке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 77-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
793596
  Киселев И.Я. Неоконсерваторы против рабочего класса / И.Я. Киселев. – М, 1988. – 157с.
793597
  Напетваридзе Г. Неоконченная баллада / Г. Напетваридзе. – Тбилиси, 1966. – 166с.
793598
   Неоконченная история: Писатели ГДР о молодежи. – М., 1989. – 317с.
793599
  Гаджиев М.Г. Неоконченная картина : повесть / М.Г. Гаджиев. – Москва : Современник, 1983. – 240 с.
793600
  Исаев К.Ф. Неоконченная повесть / К.Ф. Исаев. – ИМ, 1956. – 102с.
793601
  Малышко А.С. Неоконченная повесть / А.С. Малышко. – Сталинабад : Таджикгоиздат, 1961. – 36с.
793602
  Лацис М.И. Неоконченная повесть / пер. с латыш. М. Лацис. – Москва : Советский писатель, 1965. – 235 с.
793603
  Демин Д.А. Неоконченная повесть / Д.А. Демин. – М, 1981. – 31с.
793604
  Титова Л. Неоконченная повесть о детстве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 135-157. – ISSN 0131-8136
793605
  Арабаджиу Р.В. Неоконченная симфония : очерк жизни и творчества певицы М.Чеботари / Р.В. Арабаджиу. – Кишинёв, 1990. – 142с.
793606
  Головченко И.Х. Неоконченное дело / И.Х. Головченко. – К., 1984. – 223с.
793607
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт; Пер. с англ. Серпинского С.С. – Москва : Мысль, 1975. – 379с.
793608
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1978. – 398с.
793609
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт. – Москва : Армада, 1998. – 411с. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0719-Х
793610
  Арагон Л. Неоконченные роман. - Эльза. / Л. Арагон. – Москва, 1960. – 352с.
793611
  Слуцкий Б.А. Неоконченные споры / Б.А. Слуцкий. – М., 1978. – 232с.
793612
  Турков А.М. Неоконченные споры / А.М. Турков. – М., 1989. – 45с.
793613
   Неоконченные споры: лит. полемика: сб.. – М., 1990. – 413с.
793614
  Чичков В.М. Неоконченный диалог. / В.М. Чичков. – М., 1977. – 216с.
793615
  Малева В.Л. Неоконченный дневник : повести для ст. и ср. возр. / В.Л. Малева. – Кишинев : Лумина, 1968. – 304 с.
793616
  Маяков Ю.В. Неоконченный дневник: повесть / Ю.В. Маяков. – Иркутск, 1975. – 176с.
793617
  Хорунжий А.М. Неоконченный полет / А.М. Хорунжий. – Москва, 1961. – 144 с.
793618
  Хорунжий А.М. Неоконченный полет : повести и рассказы / А.М. Хорунжий. – Москва : Воениздат, 1982. – 303 с.
793619
  Сиденко Светлана Неоконченный полет : фрагмент сценария // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61
793620
  Чаковский А.Б. Неоконченный портрет : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
793621
  Гарифуллина Н.Х. Неоконченный разговор / Н.Х. Гарифуллина. – Алма-Ата, 1981. – 187с.
793622
  Курганский В.Н. Неоконченный роман с жизнью : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : УкрДГРІ, 2015. – 204, [1] с. : іл.


  В пр. №1704800 напис: Дорогому Леониду Васильевичу с пожеланием всего самого доброго в жизни. У нас прекрасная страна. Где взять такое ж государство?.. С уважением. Підпис. 6/VIII - 15
793623
  Оноприенко В. Неоконченое интервью с П.Г. Костюком // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 26-39. – ISBN 978-617-571-042-5
793624
  Ковтун О. Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
793625
  Пасько Я.І. Неокорпоративна версія держави загального блага: держава проти громадянського суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-133.
793626
  Ботвинников А.Д. Неокоторые вопросы политехнического обучения и преподавания черчения / А.Д. Ботвинников. – 2-е изд,, испр. – М., 1959. – 250с.
793627
  Шакрыл К.С. Неокторые лексические и звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках / К.С. Шакрыл. – Сухуми, 1968. – 107с.
793628
  Данчук Н.Ф. Неолексеми у поетичній творчості Ліни Костенко // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 104-105
793629
  Сніжко Н. Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 98-109. – ISSN 1682-3540
793630
  Болдуин Д.А. Неолиберализм, неореализм и мировая политика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 33-52. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
793631
  Патрушев А.И. Неолиберальная историогарфия ФРГ / А.И. Патрушев. – М., 1981. – 149с.
793632
  Джурич Ж. Неолиберальная теория и практика в современном обществе / Ж. Джурич, М. Стоядинович // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (371). – С. 107-113. – ISSN 0132-1625
793633
  Гаджиев К.С. Неолиберальное направление в современной американской буржуазной историографии (основные концепции и методологические принципы на примере творчества Артура М.Шлезингера-младшего, Ричарда Хофстедтера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.03 / Гаджиев К.С.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1973. – 28л.
793634
  Гаджиев К.С. Неолиберальное направление в сповременной американской буржуазной историографии. (Основные концепции и методол. принципы на примере творчества Артура М.Шлезингера-младшего, Ричарда Хофстедтера и Лью : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гаджиев К.С.; МГУ. Ист фак. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
793635
  Ермишина Н.Д. Неолит - системно-преобразовательский тип культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-44. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
793636
  Зимина М.П. Неолит бассейна р.Мсты / М.П. Зимина. – М, 1981. – 205с.
793637
  Левенок В.П. Неолит Верхнего ДОна и его место среди неолитических культур лесостепной зоны Европейской части СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Левенок В. П.; АН СССР, Ин-т археол. Лен. от-ние. – Л., 1969. – 19л.
793638
  Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1978. – 230 с.
793639
  Титов В.С. Неолит Греции : периодизация и хронология / В.С. Титов. – Москва : Наука, 1969. – 256 с.
793640
  Небиеридзе Л.Д. Неолит Западного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: / Небиеридзе Л.Д.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
793641
   Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Ч. 1 и 2 : Историко-археологическое исследование / Окладников А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – № 18 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Историко-археологическое исследование. Ч. 1 и 2. / Окладников А.П. – С. 1-412, илл.
793642
  Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Т. 3 : Историко-археологическое исследование / Окладников А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград, 1955. – № 43 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья Ч. 3. Глазковское время / Окладников А.П. – С.1-375, рис., вкл. л.
793643
  Ивашина Л.Г. Неолит и энеолит лесостепной зоны Бурятии / Л.Г. Ивашина. – Новосибирск, 1979. – 158с.
793644
   Неолит и энеолит Северного Прикаспия: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1989. – 192с.
793645
   Неолит и энеолит юга Европейской части СССР // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – № 102 : Неолит и энеолит юга Европейской части СССР. – С. 1-152
793646
  Метелкин Николай Неолит на Земле продолжается : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 2-3
793647
  Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья / В.Ф. Исаенко. – Минск, 1976. – 128с.
793648
  Чалая Л.А. Неолит Северо-Восточного и Центрального Казахстана : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Чалая Л.А. ; Истор. ф-тет. каф. археологии. – Москва, 1971. – 24 с.
793649
  Даниленко В.Н. Неолит Украины / В.Н. Даниленко. – Киев, 1969. – 259с.
793650
   Неолит юга Дальнего Востока: древ. поселение в пещере Чертовы Ворота. – М., 1991. – 223с.
793651
  Крижевская Л.Я. Неолит Южного Урала // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1968. – № 141 : Неолит Южного Урала / Крижевская Л.Я.; Отв. ред. Гурина Н.Н. – С.1-184
793652
  Неприна В.И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине / В.И. Неприна. – Киев, 1976. – 151с.
793653
  Гогитидзе Сергей Исмаилович Неолитическая культура Юго-Восточного Причерноморья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Гогитидзе Сергей Исмаилович; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этногр. им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 31л.
793654
  Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове / Л.А. Динцес. – Ленинград : Советская Типография, 1929. – 8 с.
793655
  Котова Н.С. Неолитические материалы нижнего слоя поселения Бузьки в Черкасской области // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 7-24. – ISSN 2227-4952
793656
  Телегин Д.Я. Неолитические могильники мариупольского типа : Свод археологических источников / Д.Я. Телегин. – Киев : Наукова думка, 1991. – 91с.
793657
  Полосьмак Н.В. Неолитические могильники Северной Барабы. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1989. – 101с.
793658
  Окладников А.П. Неолитические памятники Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1974. – 319с.
793659
  Окладников А.П. Неолитические памятники Нижней Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1976. – 328с.
793660
  Окладников А.П. Неолитические памятники Средней Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1975. – 319с.
793661
  Виноградов А.В. Неолитические памятники Хорезма / А.В. Виноградов. – 8 вып. – Москва, 1968. – 173с.
793662
  Третьяков В.П. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы / Третьяков В.П.; АН СССР, Ин-т археологии, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 194, [3] с. – Библиогр.: с. 183-195 (403 назв.)
793663
   Неолитические поселения и средневовые города. – Ашхабад, 1971. – 180с.
793664
  Земляков Б.Ф. Неолитические стоянки восточного берега Онежского озера. / Б.Ф. Земляков. – М.-Л.
1. – 1936. – 141с.
793665
  Мухин А. Неолитические храмы Мальты // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 3 (283). – С. 52-55. – ISSN 0869-8171
793666
  Куц Г.М. Неолібералізм в європейській та англо-американській традиціях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 249-258. – ISSN 2224-9281
793667
  Нестеренко О. Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-81. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні напрями критики теорії та політики кейнсіанства з позицій неоавстрійського неолібералізму. Розкрито процес становлення Ф. фон Хайєка як вченого та переконаного захисника неоліберальної традиції. Main directions critique of ...
793668
  Романюк К.П. Неолібералізм трансгуманізму: перспективи та наслідки становлення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 298-300
793669
  Корабльова В. Неолібералізм як маркетизм: ідеологія ринкового суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 192-194
793670
  Безрук О.О. Неолібералізм: соціально-філософський аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – C. 20-24. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
793671
  Нестеренко О. Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано провідні неоліберальні підходи Ф. фон Хайєка до дослідження соціально-економічних явищ. Визначено сутність концепцій спонтанного порядку, недосконалого знання та конкуренції як основ неоліберальної теорії. Analysing of F. fon Hayek"s ...
793672
  Вілков В.Ю. Неоліберальна концепція нації та національно-державного будівництва Вілла Кимлічки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-11. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз основних неоліберальних ідейно-теоретичних і методологічних настанов інтерпретації процесів націогенезу, рекомендацій щодо сучасного демократичного національно-державного будівництва В. Кимлічки. Представлен анализ основных ...
793673
  Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціально відповідальної держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 78-80. – ISBN 966-614-021-7
793674
  Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціальної справедливості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 77-81


  У статті доведено, що концепція соціальної справедливості австрійського неолібералізму тяжіє до класичних ліберальних поглядів, виявляє жорстке критичне ставлення до інтервенціоністських теорій. Підкреслена надзвичайна важливість неоліберального ...
793675
  Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 72-84. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
793676
  Кораблін С.О. Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 90-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
793677
  Смоляр В.І. Неолітична революція в харчуванні людини // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2014. – № 2 (41). – С. 75-77. – ISSN 1993-1751
793678
  Сорокун А. Неолітичні матеріали поселення Плюти 1 (за матеріалами досліджень 2007 року) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 25-27
793679
  Попко Л.П. Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности : монография / Попко Л.П. ; М-во образования Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2007. – 363, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 309-336. – ISBN 966-8683-92-7


  У прим. № 1693683 напис: Уважаемой Елене Степановне с почтением и благодарностью. 7.03.2008 г. Л.П.
793680
  Пацера Л.В. Неологизация имен существительных русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Пацера Л.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 24л.
793681
  Виросткова А. Неологизмы английского происхождения в функциональном аспекте // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 68-71. – ISBN 978-966-8904-46-2
793682
  Байтикова Ш.К. Неологизмы в Казахской советской литературе. : Автореф... канд. филол.наук: / Байтикова Ш.К.; Каз. гос. пед. ин-т им Абая. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
793683
   Неологизмы в лексике, грамматике и фонетике: сб. науч. тр.. – Рига, 1985. – 186с.
793684
  Брагина А.А. Неологизмы в русском языке / А.А. Брагина. – М., 1973. – 224с.
793685
  Заботкина В.И. Неологизмы в современном английском языке / В.И. Заботкина. – Калининград, 1982. – 80 с.
793686
  Миклашевская Г.А. Неологизмы в современном английском языке периода с 1946 по 1957 год : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Миклашевская Г.А.; Тбилисский гос. ун-т. – К., 1971. – 29л.
793687
  Федорищев В.Е. Неологизмы в современном польском литературном языке (на материале прессы) : Дис... канд. филол.наук: / Федорищев В.Е.; Черновицкий гос. ун-т. Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. – Черновцы, 1963. – 382л. – Бібліогр.:л.347-379
793688
  Федорищев В.Е. Неологизмы в современном польском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорищев В.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 20л.
793689
  Некрот А.Д. Неологизмы русского происхождения в лексике чешского литературного языка (1917-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Некрот А.Д. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 16 с.
793690
  Григораш А.М. Неология как актуальное направление современной лингвистической науки // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 37-40. – Бібліогр.: Лит.: с. 40; 24 назв. – ISBN 978-966-439-400-7


  Сучасні учені відзначають, що неологізм - це явище мови, що охоплює всі його рівні: фонетичний, граматичний, синтаксичний. В кінці XX - початку XXI століть спостерігається бурхлива активізація процесів неологизациі російської і української мов, ...
793691
  Василенко Д.В. Неологізація англомовної військової термінологічної лексики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 475-478. – Бібліогр.: Літ.: с. 478; 9 п. – ISSN 1729-360Х
793692
  Грицина С.В. Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 76-81
793693
  Яцимірська М.Г. Неологізація сучасного медіатексту:бар"єри та активізатори перцептивності / М.Г. Яцимірська, Л.А. Гурч // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Проаналізовано перцепцію неологізмів у медіадискурсі, зокрема на основі соціологічного анкетування з"ясо вано ставлення респондентів до неологізації журналістського тексту, виокремлено бар"єри й ктивізатори сприйняття нових слів. The article analyzes ...
793694
  Колеснікова І. Неологізація: теденції та вектори // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 33-36. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
793695
  Фоменко О.С. Неологізми-мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 512-517. – ISBN 966-581-388-9
793696
  Семенюк Л.Й. Неологізми : бути чи не бути ? / Л.Й. Семенюк, В Т. Книш // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 201-204. – ISSN 1729-360Х
793697
  Зацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90 років ХХ століття / Ю.А. Зацний; МО України, Запорізький держ. унів. – Запоріжжя : Тандем-У, 1997. – 396с. – ISBN 966-7089-16-9
793698
  Сухініна О. Неологізми в авангардистської поезії М. Семенка // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 355-360. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто формування авторських неологізмів та їх роль у поетичній творчості М. Семенка. Зосереджено увагу на інтралінгвальних чинниках утворення нових слів.
793699
  Захаренко О.М. Неологізми в іспанській мові / О.М. Захаренко, Т.Д. Лазаренко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 42-42
793700
  Бородянський І.А. Неологізми в мові американської та англійської технічної літератури / І.А. Бородянський, Л.О. Пономаренко, В.П. Секірін; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1974. – 18с.


  В роботі аналізуються шляхи та засоби утворення термінологічної лексики в сучасній англійській та американській науково - технічній літературі. Визначаються найбільш продуктивні моделі термінів-неологізмів, встановлюються поширені типи структурних ...
793701
  Б"ялик В. Неологізми в ситуативній моделі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: Літ.: С. 70-71; 12 назв. – ISBN 966-7825-79-5
793702
  Моклиця А. Неологізми в структурі ідіостилю В. Гомбровича // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 172-180
793703
  Білецька О.О. Неологізми в сучасних друкованих ЗМІ (на прикладі британських мас-медіа) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 2226-3209
793704
  Кавун Н.Л. Неологізми в сучасній англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 135-138. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
793705
  Чаглей А.І. Неологізми в сучасній німецькій фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 44-48. – Бібліогр.: Літ.: с. 47-48
793706
  Пономаренко О.В. Неологізми в сучасному політичному дискурсі в Італії (1992-2007 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 119-123. – Бібліогр.: Літ.: с. 122-123;
793707
  Барчук М. Неологізми в текстах перемиських друків середини XIX століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 25-33. – ISSN 2411-4758


  У статті проаналізовано низку неологізмів та оказіоналізмів у контексті лексичних змін в українській літературній мові Галичини окресленого періоду. Матеріалом для розвідки стали перемиські друки, вміщені головно в альманасі “Лірвак з-над Сяну” 1850 р. ...
793708
  Пічахчи О.В. Неологізми з афіксоїдними компонентами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 187-191


  У статті розглянуто морфемний статус афіксоїдів, описано визначальні особливості морфем перехідного типу на матеріалі неологізмів новогрецької мови. В статье рассмотрен морфемный статус афиксоидов, описаны определяющие особенности морфем переходного ...
793709
  Головко О.М. Неологізми і процеси розвитку мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 203-207
793710
  Любчук Н.В. Неологізми німецької мови як проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 90-94


  У статті розглянуто типи та джерела походження неологізмів німецької мови, проблему запозичень та деякі лінгвістичні аспекти перекладу неологізмів українською мовою. В статье рассматриваются типы и источники происхождения неологизмов немецкого языка, ...
793711
  Пічахчи О.В. Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 231- 236


  У статті розглянуто тематичні групи неологізмів у новогрецьких інтернет-виданнях, їхні словотвірні особливості, показано зростання питомої ваги композитівм та абревіатур, авторських неосемантизмів та оказіоналізмів. В статье рассмотрены ...
793712
  Пономаренко О.В. Неологізми політичного дискурсу Італії (1995-2005) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено неологізми, що виникли в італійському політичному дискурсі упродовж останнього десятиріччя. Проаналізовано їхнє походження, розвиток значення, актуальні конотації. Запропоновано класифікацію неологізмів. The article deals with neologisms ...
793713
  Бортничук О.М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О.М. Бортничук, Л.П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 64-70
793714
  Лисецька Н.Г. Неологізми сучасної німецької мови у концептосферах нового стилю життя та ситуації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1729-360Х
793715
  Білоус О.М. Неологізми та їхня семантична адаптація у німецькій мові / О.М. Білоус, А.Л. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 63-73. – Бібліогр.: Літ.: С. 72-73; 14 поз.
793716
  Клімова Ю.І. Неологізми та оказіональні слова в художньому тексті (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 268-271


  У даній статті досліджується наявність оказіональних слів, потенційних слів та неологізмів на матеріалі художніх творів Софі Кінселли з метою досягнення чіткості у розмежуванні цих понять
793717
  Клименко Н.Ф. Неологізми у різних стилях сучасної української та новогрецької мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 388-394. – ISBN 966-638-08406
793718
  Пічахчи О.В. Неологізми як засіб інтелектуалізації новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 69-76


  У статті розглянуто шляхи оновлення лексичного складу новогрецької мови, зокрема неологізми як засіб мовної інтелектуалізації, які полягають у використанні нової абстрактної лексики, калькуванні та перекладі або перифразі термінізованої лексики. В ...
793719
  Кузьмич О. Неологізми як засіб комічного / Олена Кузьмич // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (3). – С. 98-105. – ISSN 2311-5165
793720
  Андрусяк І.В. Неологічна картина світу англомовного суспільства кінця XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 7-11. – ISBN 966-581-295-5
793721
  Жулавська О.О. Неологічні засоби вербалізації концепту "тероризм" у британському газетному дискурсі 2014 року / О.О. Жулавська, А.С. П"янтковська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 60-64
793722
  Левун Н.В. Неологічні назви осіб, мотивовані онімами // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 82-92. – ISSN 2313-4593
793723
  Яковенко О.І. Неологічні процеси в економічній терміносистемі сучасної італійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 119-125
793724
  Семенюк О. Неологія П. Тичини крізь призму фольклорної традиції // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 167-172. – ISSN 2413-0923
793725
  Антипов-Каратаев Неомальтузианство и "теория" убывающего плодородия почвы на службе империализма / Антипов-Каратаев. – Москва, 1954. – 24с.
793726
  Парнюк М.А. Неомальтузианство на службе империалистической реакции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Парнюк М.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
793727
   Неомарксизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 833-835. – ISBN 966-316-069-1
793728
   Неомарксизм и проблемы социологии культуры: Макс Вебер и кризис зап.-европ. разума.. – М,, 1980. – 352с.
793729
  Бовсунівська Т.В. Неомарксистська критика жанру Террі Іглтона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 31-35
793730
  Оліфіренко В.В. Неомарксистська критика позитивізму як методологічної засади соціального пізнання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 73-74
793731
  Навашин С.Г. Неоменделизм. / С.Г. Навашин. – Вологда, 1926. – 42с.
793732
  Кропивко І.В. Неомімесис у постмодерністських художніх текстах: теоретичний аспект // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 19-27. – ISSN 2313-1802
793733
  Варчук В. Неоміфічний образ землі у романі-трилогії Уласа Самчука "Ост" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 100-102. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
793734
  Кравець О.М. Неоміфологізм в американській літературі XX - поч. XXI ст. (На матеріалі творчості В. Фолкнера) / О.М. Кравець, Ю.ю. Шамаєва // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 188-194. – ISBN 978-966-285-302-5
793735
  Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів (польська література) / Фрис І.Б. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 194л. – Бібліогр. : л.175-194
793736
  Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 8 назв
793737
  Верховська В. Неоміфологізм у творах сербського письменника-постмодерніста Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 57-59
793738
  Смольницька О. Неоміфологічна інтерпретація образу Богоматері у поезії Тараса Шевченкка і Віри Вовк: українські реалії народного православ"я і народного католицизму // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 259-270. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті вперше порівнюється неоміфологічна інтерпретація образу Богоматері у Тараса Шевченка і Віри Вовк. Наведено історико-культурний контекст народного католицизму в Бразилії, окреслені особливості цього явища. Використані матеріали польових ...
793739
  Смольницька О. Неоміфологічне підгрунтя релігійного дуалізму (на матеріалі поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк) // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 120-129
793740
  Смольницька О. Неоміфологічні паттерни в українській літературі: компаративний аналіз поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 141-148


  У статті порівнюються неоміфологічні паттерни на матеріалі поезій Тараса Шевченка і Віри Вовк. Простежено спільну основу витоків жіночих образів. Розглянуто архетипну складову, систематизовано неоміфогічних жіночих персонажів в обох авторів. У ...
793741
  Гречуха Н.Г. Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 80-90-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Гречуха Н.Г.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
793742
  Усанов І.В. Неоміфологія постсучасної особистості / І.В. Усанов, Л.А. Усанова // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 155-166. – ISSN 2075-1443
793743
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 3, № 2 (8). – 2013. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793744
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 5, № 4 (18). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793745
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 5, № 2 (16). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793746
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 2 (20). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793747
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 3 (21). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793748
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 4 (22). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793749
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 1 (23). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793750
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 2 (24). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793751
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 3 (25). – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793752
  Бланк А.С. Неонацизм - орудие реакции / А.С. Бланк. – М., 1979. – 63с.
793753
  Бланк А.С. Неонацизм - реваншизм / А.С. Бланк. – М., 1985. – 239с.
793754
  Самойлов Д.С. Неонацизм без маски. / Д.С. Самойлов. – М, 1979. – 64с.
793755
  Швагуляк М.Н. Неонацизм без маски. / М.Н. Швагуляк. – К., 1987. – 148с.
793756
  Ломейко В.Б. Неонацизм в ФРГ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ломейко В.Б. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1969. – 15 с.
793757
  Новик Ф.И. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения 1949-1974 гг. / Ф.И. Новик. – Москва, 1976. – 224с.
793758
  Николаев Ю.Н. Неонацизм опутывает ФРГ / Ю.Н. Николаев. – М., 1968. – 30с.
793759
  Поморин Ю. Неонацисты / Ю. Поморин, Р. Юнге. – М., 1980. – 294с.
793760
  Коржаєва Ю. Неонімія у сучасній французькій мові: способи та шляхи термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 68-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 15 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
793761
  Угляренко П.В. Неонові вогні : оповідання та маленькі повісті / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 240 с.
793762
  Колодійчук Є.С. Неонові штани / Є.С. Колодійчук. – К., 1984. – 205с.
793763
  Коралов Эмиль Неоновые солнца. / Коралов Эмиль. – София, 1970. – 164с.
793764
  Кашанский Н.А. Неоновый дождь / Н.А. Кашанский. – Донецк, 1972. – 191с.
793765
  Корпачев Э.М. Неоновый самолет / Э.М. Корпачев. – М., 1968. – 48с.
793766
   Неопаленная душа. Рассказы. – М., 1965. – 31с.
793767
  Чередниченко Д.С. Неопалима колиска. / Д.С. Чередниченко. – К., 1987. – 110с.
793768
  Рильський М.Т. Неопалима купина / М.Т. Рильський. – Москва, 1944. – 63с.
793769
  Колісниченко Ю.Я. Неопалима купина / Ю.Я. Колісниченко, С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1968. – 250с.
793770
  Плачинда С.П. Неопалима купина : історичні повісті / С.П. Плачинда, Ю.Я. Колісниченко. – Київ : Грайлик, 1993. – 278 с.
793771
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 1995
793772
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 3/4. – 1995
793773
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6. – 1995
793774
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 2/3. – 2006
793775
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2007
793776
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2008
793777
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2009
793778
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2010. – редакційна передплата
793779
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2010. – редакційна передплата
793780
  Шот Микола Неопалима купина Гутиська // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 25-26


  "О, Гутисько наше, як цвіт навесні", - лине пісня. Вслухаюся в дзвінкість голосів тутешніх виконавців, у зміст сільського гімну. Автор слів Михайло Михайлишин, як на мене, добрав досить вдале порівняння. Бо впродовж історії поселення, особливо ...
793781
  Вільний В.М. Неопалима совість : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 126 с.
793782
  Моложавенко В.С. Неопалимая купина / В.С. Моложавенко. – Москва : Мысль, 1974. – 157с.
793783
  Давтян В.А. Неопалимая купина : стихи / В.А. Давтян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
793784
  Федорович В.Ф. Неопалимая. / В.Ф. Федорович. – М., 1948. – 48с.
793785
  Проханов А.А. Неопалимый цвет / А.А. Проханов. – М., 1972. – 61с.
793786
  Ліпкан В. Неопарадигма національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.19-23. – ISSN 0132-1331
793787
  Фісун Олександр Неопатримоніалізм проти демократії в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 4-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У чому сутність українського політичного процесу? Які його рушійні сили й основні характеристики? Як можна визначити специфіку політичного режиму України? Чи позбулися ми спадщини посткомунізму і чи стала демократія "the only game in town"? Такі ...
793788
  Кирилюк Ф.М. Неопатримоніалізм: історія, теорія, практика : монографія / Кирилюк Федір Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. політології. – Київ : Вадекс, 2014. – 553 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-9725-15-8


  У прим. № 1693147 напис: Шановному Валерію Володимировичу! З великою повагою і вдячністю за підтримку та побажання добра, злагоди і здоров"я. Від автора. Підпис
793789
  Власюк О. Неописані бони України періоду Громадянської війни // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 29-30. – ISSN 1811-542X
793790
   Неоплазми риб Азовського моря і річки Дніпро / Л.П. Бучацький, В.М. Мальцев, К.О. Галахін, О.В. Ногарев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 53-54. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
793791
  Різник Л.Й. Неоплатні борги : повість, оповідання / Л.Й. Різник. – Київ : Молодь, 1985. – 120 с.
793792
  Черепанова Н.М. Неоплатный счет. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1965. – 68с.
793793
  Алєксандрова О.В. Неоплатонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137-139. – ISBN 966-316-069-1
793794
  Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації : монографія / Іван Мозговий. – Суми : УАБС НБ України, 2009. – 471 с. – ISBN 978-966-8958-41-0
793795
  Одарченко О. Неоплатонізм: основа та обгрунтоване. (Спроба реконструкції) // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; Під ред.: О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2016. – № 17. – С. 12-13. – ISBN 966-8460-14-6
793796
  Бакаєв М.Ю. Неоплатонічна інтерпретація гоетії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 67-69
793797
  Ніколаєнко С.В. Неоплатонічна концепція любові як одне з ідейно-філософьких джерел культури європейського відродження // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 114-122


  У статті розглядаються витоки неоплатонічної концепції Любові, панівної в епоху Відродження, що слугувала філософським підгрунтям творчості видатних митців Ренесансу та мала надзвичайний вплив на культуру європейського Відродження. В статье ...
793798
  Носов О.А. Неоплаченный долг : Повести / О.А. Носов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 303с.
793799
  Гусейнов Г.К. Неоплачиваемые счета / Г.К. Гусейнов. – М, 1987. – 63с.
793800
  Санько А.Ф. Неоплейстоцен Северо-Восточной Белоруссии и смежных районов РСФСР. / А.Ф. Санько. – Минск, 1987. – 176с.
793801
  Соляник Е.А. Неоплейстоценовые и голоценовые янтаресодержащие отложения Украинского Полесья // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 88-92 : рис. – Библиогр.: 6 назв.
793802
   Неоплейстоценовые отложения разреза Великая Андрусовка (Среднее Приднепровье) / М.С. Комар, А.И. Крохмаль, Е.В. Мельник, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 106-113 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
793803
  Бойко С.В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 122-126 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
793804
  Зятковський В.І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 39-41, 43


  У статті розкрито зміст інвестиційної податкової пільги у формі неоподатковуваних резервних фондів, що застосовуються в системі прибуткового оподаткування підприємств у країнах Західної Європи. Представлено розроблені автором теоретико-методологічні ...
793805
  Зятковський В.І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 39-41, 43


  У статті розкрито зміст інвестиційної податкової пільги у формі неоподатковуваних резервних фондів, що застосовуються в системі прибуткового оподаткування підприємств у країнах Західної Європи. Представлено розроблені автором теоретико-методологічні ...
793806
  Швырев В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обеснования науки / В.С. Швырев. – Москва, 1966. – 216с.
793807
  Журавлев Л.А. Неопозитивизм на службе религии / Л.А. Журавлев. – Москва, 1962. – 56с.
793808
   Неопозитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 835-837. – ISBN 966-316-069-1
793809
  Соболь В. Неопознанные аллюзии. Критика 1970-х о романе Георгия Владимова "Три минуты молчания" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 301-319. – ISSN 0042-8795
793810
  Кузовкин А.С. Неопознанные объекты / А.С. Кузовкин, А.Е. Семенов. – М, 1990. – 48с.
793811
  Волкова Наталия Неопознанные субъекты чтения : профессиональные заметки по результатам исследований в Псковской области // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Наряду с вопросом о том, читают ли дети, следует задаться и другими вопросами: есть ли в пространстве рядом с ними книги? Доступны ли они? Готовы ли мы, взрослые, создать для подростка комфортную среду чтения? Готовы ли мы, профессионалы, к диалогу с ...
793812
  Горовенко С.А. Неополіцеїстика та ії місце в сучасній теорії адміністративного права історико-правовий аналіз // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 66-70. – ISBN 978-617-7293-17-9
793813
  Окороков В.Б. Неопостмоденрный топос мысли А. Бадью // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 41-44
793814
  Пригодій С.М. Неопрагматичне тлумачення художнього тексту // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 194-206


  Cтаття являє собою неопрагматичне тлумачення оповідання А. Бірса "Вершник у небі". Статья представляет собой неопрагматичный анализ рассказа А. Бирса "Всадник в небе". The article presents a Neopragmatic interpretation of A. Bierc"s story ...
793815
  Падучева Е.В. Неопределенно-личное предложение и его субъект // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 27-41. – ISSN 0373-658Х
793816
  Ефанова Л.П. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в памятниках 16-18 вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Ефанова Л.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 24л.
793817
  Ерыгина Лидия Ивановна Неопределенно-личные конструкции во французском и испанском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ерыгина Лидия Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 19л.
793818
  Низяева Г.Ф. Неопределенно-личные предложения в современном урсском языке (семантико-грамматическая организация) : Автореф... канд. филол.наук: / Низяева Г. Ф.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
793819
  Гаврилюк В.А. Неопределенное бытие - первая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Европейский университет, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. ; Вып. 5 ; Серия "Теория развития")
793820
  Гаврилюк В.А. Неопределенное и определенное бытие как ступени развития / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; Вып. 6)
793821
  Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
793822
  Розмаинский И. Неопределенность и институциональная эволюция в сложных экономических системах: посткейнсианский подход // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 48-59. – ISSN 0042-8736
793823
  Гречанова В.А. Неопределенность и противоречивость в концепции детерминизма / В.А. Гречанова. – Л., 1990. – 132с.
793824
  Лушин П.В. Неопределенность и типы отношения к ней: ситуация психологической помощи // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 33-40. – ISSN 2410-1249
793825
  Абдурасулов У. Неопределенность как политика: Размышляя о природе российского протектората в Средней Азии / У. Абдурасулов, П. Сартори // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 118-164. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
793826
  Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2227
793827
  Бондарев Т. Неопределенность смысла или смысл в неопределенности? / Т. Бондарев, А. Дякулич // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Антимонопольное регулирование соглашений в дистрибуции".
793828
  Янчилин В.Л. Неопределенность, гравитация, космос / В.Л. Янчилин. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 120с. – (Relata Refero). – ISBN 5-354-00371-7
793829
  Глушковска Ядвига Неопределенные местоимения в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глушковска Ядвига; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 14л.
793830
   Неопределенный интеграл : Сб. заданий для текущего контроля. – Новочеркаск, 1970. – 30 с.
793831
  Бушминская Ж.Г. Неопределенный интеграл / Ж.Г. Бушминская, Н.А. Пругалова. – Москва, 1971. – 69 с.
793832
   Неопределенный интеграл : методич. разработка. – Рига, 1989. – 56 с.
793833
  Пашинина Д.П. Неопределимость мифа и особенности организации мифопоэтической картины мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.88-108. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
793834
  Кузнецов Д.В. Неопровержимое / Д.В. Кузнецов. – М., 1962. – 109с.
793835
   Неопротерозойские коллизионные S-гранитоиды Енисейского кряжа: петрогеохимические особенности, U-pb, Ar-Ar и Sm-Nd изотопные данные / А.Д. Ножкин, Н.В. Попов, Н.В. Дмитриева, А.А. Стороженко, Н.Ф. Васильев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 881-889 : рис., табл. – Библиогр.: с. 887-889. – ISSN 0016-7886
793836
  Лиханов И.И. Неопротерозойские комплексы-индикаторы континентального рифтогенеза как свидетельство процессов распада Родинии на западной окраине Сибирского кратона / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 675-694 : рис., табл. – Библиогр.: с. 691-694. – ISSN 0016-7525
793837
  Кузьмичов А.Б. Неопротерозойские островные дугивосточного Саяна: длительность магматической активности по результатам датирования вулканокластики по цирконам / А.Б. Кузьмичов, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 45-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – ISSN 0016-7886
793838
   Неопротерозойские терригенные отложения Тувино-Монгольского массива: геохимическая корреляция, источники сноса, геодинамическая реконструкция / Е.Ф. Летникова, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, А.Б. Кузнецов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2110-2121 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2120-2121. – ISSN 0016-7886
793839
   Неопротерозойский щелочной и ассоциирующий с ним магматизм в западном обрамлении Сибирского кратона: петрография, геохимия и геохронология / И.В. Романова, А.Е. Верниковская, В.А. Верниковский, Н.Ю. Матушкин, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1530-1555 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1552-1555. – ISSN 0016-7886
793840
  Первенцев А.А. Неопрошенные свидетели / А.А. Первенцев. – Пенза, 1945. – 38с.
793841
  Сапрыкин С.Ю. Неопубликованная эпитафия из Горгиппии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.190-194. – ISSN 0321-0391


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
793842
  Павлов И.П. Неопубликованные и малоизвестные материалы И.П. Павлова / И.П. Павлов. – Ленинград, 1975. – 136с.
793843
  Саянов В.М. Неопубликованные и малоизвестные произведения / В.М. Саянов. – Л., 1962. – 252с.
793844
  Шмидт О.Ю. Неопубликованные письма О.Ю.Шмидта / О.Ю. Шмидт. – Минск, 1976. – 30с.
793845
  Шишков В.Я. Неопубликованные произведения / В.Я. Шишков. – Л, 1965. – 475с.
793846
  Шишков В.Я. Неопубликованные произведения / В.Я. Шишков. – Л, 1965. – 475с.
793847
  Ключевский В.О. Неопубликованные произведения / В.О. Ключевский. – М., 1983. – 416с.
793848
  Чернышевский Н.Г. Неопубликованные произведения. / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1939. – 527с.
793849
  Сеченов И.М. Неопубликованные работы, переписка и документы // Научное наследство / Отв. ред. Коштоянц Х.С.; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – Том 3 : Неопубликованные работы, переписка и документы/ И.М. Сеченов. – С. 15-280
793850
  Чарский И.Д. Неопубликованные стптьи, письма и дневники / И.Д. Чарский. – Иркутск, 1956. – 370с.
793851
   Неопубликованный перевод: координация, общие требования и правила оформления.. – М., 1982. – 10с.
793852
  Анастасьева И.Л. Неопубликованный синопсис Н. Евреинова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 132-138. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуется отношение Николая Евреинова к кинематографу, в котором драматург видел способность катартически, целительно воздействовать на аудиторию.
793853
  Вальо М. Неопублікована праця академіка М. Возняка про рукописну спадщину Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 260-282. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
793854
  Коваленко О. Неопублікована праця Андрія Пригари "Особое или топографическое описание города губернского Новгород-Северского" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.160-165
793855
  Терен Т. Неопублікована розмова з Анатолієм Дімаровим: "Шкодую, що в такий страшний час жив, коли не можна було писати правду" : інтерв"ю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
793856
  Білокінь С. Неопублікована Шевченкознавча студія Дмитра Антоновича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 105-114. – ISSN 1728-6875


  Публікація джерелознавчої статті Д. Антоновича про автопортрет Т. Шевченка 1845 року.
793857
  Мовчун Л. Неопублікований "Словник рим І.П. Котляревського" І.І. Гурина в контексті української римографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 101-124. – ISSN 1682-3540
793858
  Корнієнко В. Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 376-379. – ISSN 2310-3310
793859
  Котенко Т.І. Неопублікований нарис В.П. Науменка ("Чумаки , або Україна з 1768 року" П.С. Морачевскього - редакції) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 345-358. – ISSN 2222-4203
793860
  Виноградська Г. Неопублікований розділ "Жнива" праці А. Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 353-360. – ISSN 1028-5091
793861
  Мачинська С Т. Неопублікований рукопис Р.Дж. Коллінгвуда "Принципи історії" про об"єкт історичного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У цій статті розглядається зміст рукопису Р.Дж. Коллінгвуда "Принципи історії", який був підготовчим матеріалом до праці "Ідея історії".
793862
  Стамбол І.І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 406-421


  В статті досліджено розміщення і вміст неопублікованих джерел пов"язаних із постаттю одного із провідників українського національного руху кінця ХІХ - початку ХХ ст. І. Липи. Проаналізовано факти, які містяться в цих джерелах. Визначено роль ...
793863
  Крип"якевич І.П. Неопубліковані листи Богдана Хмельницького 1650-1657 рр. / І.П. Крип"якевич. – 24 с.
793864
   Неопубліковані листи Михайла Петровича Драгоманова до Ольги Косач-Кривинюк // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 596-605. – ISBN 978-966-579-271-0
793865
  Романова О.О. Неопубліковані пам"ятники з фондів Одеського архелолгічного музею НАНУ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1608-0599
793866
  Капарулін Ю. Неопубліковані праці О.О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 23-41
793867
  Погорілий Семен Неопубліковані романи Володимира Винниченка = The unpublished novels of Volodymyr Vynnychenko / Погорілий Семен; Укр.вільна акад.у США, Комісія для вивчення й публікації спадщини В.Винниченка. – Hью-Йорк, 1981. – 212с. – (З нашого минулого ; ч.4)
793868
  Папакін Г.В. Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 45-57. – ISSN 0130-5247
793869
  Українка Леся Неопубліковані твори / Українка Леся. – Львів, 1947. – 142с.
793870
  Українка Леся Неопубліковані твори / Українка Леся. – Львів, 1947. – 142с.
793871
  Огуй О. Неопубліковані щоденники Івана Бажанського як нове джерело до історії та мови Буковини // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 353-357. – ISBN 966-02-4003-1
793872
   Неораціоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 838-839. – ISBN 966-316-069-1
793873
  Петрин А.Н. Неорганизованая публика / А.Н. Петрин. – Москва, 1969. – 79 с.
793874
  Продан Е.А. Неорганическая топохимия / Е.А. Продан. – Минск, 1986. – 239с.
793875
  Реформатский А.А. Неорганическая химия / А.А. Реформатский. – М.-Л., 1933. – 400с.
793876
  Лаури Т.М. Неорганическая химия / Т.М. Лаури. – М, 1935. – 558с.
793877
  Лаури Т.М. Неорганическая химия / Т.М. Лаури. – Москва
Т. 2. – 1935. – 567-1036 с.
793878
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 9-е, испр. – Москва, 1944. – 240с.
793879
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 10-е, испр. – Москва-Ленинград, 1945. – 240с.
793880
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1946. – 96с.
793881
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1947. – 260с.
793882
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 14-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 96с.
793883
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 13-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 260с.
793884
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1965. – 303с.
793885
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1969. – 640с.
793886
  Щукарев С.А. Неорганическая химия / С.А. Щукарев. – Москва
Т. 1. – 1970. – 352с.
793887
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну. – Москва : Мир
Т. 1. – 1971. – 560с.
793888
  Балезин С.А. Неорганическая химия / С.А. Балезин. – 2-е изд. – М, 1972. – 319с.
793889
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия / Ю.В. Ходаков. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1972. – 431с.
793890
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну ; перевод с румынского Д.Г. Батыра, Х.Ш. Харитона ; под ред. В.И. Спицына, И.Д. Колли. – Москва : Мир
Т. 2 : Химия металлов. – 1972. – 871 с.
793891
  Петров М.М. и др. Неорганическая химия / М.М. и др. Петров. – Л., 1974. – 423с.
793892
  Щукарев С.А. Неорганическая химия / С.А. Щукарев. – Москва
Т. 2. – 1974. – 382с.
793893
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учебное пособие / Н.С. Ахметов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 670с.
793894
  Балезин С.А. Неорганическая химия / С.А. Балезин. – 6-е изд. – М, 1976. – 319с.
793895
  Балезин С.А. Неорганическая химия / С.А. Балезин. – 8-е изд. – М, 1978. – 319с.
793896
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1979. – 127с.
793897
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1980. – 160с.
793898
  Петров М.М. и др. Неорганическая химия / М.М. и др. Петров. – 3-е изд., перераб. – Л., 1981. – 544с.
793899
  Николаев Л.А. Неорганическая химия / Л.А. Николаев. – М., 1982. – 640с.
793900
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 160с.
793901
  Павлов Н.Н. Неорганическая химия : учебник / Н.Н. Павлов. – Москва : Мир, 1986. – 335 с.
793902
  Хьюи Дж. Неорганическая химия : строение вещества и реакционная способность / Дж. Хьюи. – Москва : Химия, 1987. – 696с.
793903
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия = Учебное пособие для учащихся 8-9 кл. / Н.С. Ахметов. – Москва : Просвещение, 1988. – 400с.
793904
  Угай Я.А. Неорганическая химия : Учебник для студентов высших учебных заведений,обучающихся по специальности "Химия" / Я.А. Угай. – Москва : Высшая школа, 1989. – 463с. – ISBN 5-06-000070-2
793905
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – Ленинград, 1989. – 543с.
793906
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-00906-1
Ч.1. – 1991. – 480с.
793907
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – 3-изд. – Москва
1. – 1992. – 207с.
793908
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – 3-изд. – Москва
2. – 1992. – 191с.
793909
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. проф. В.П.Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003629-6
Т.2. – 2004. – 486 с.
793910
  Делимарский Ю.К. Неорганическая химия (Избранные главы) / Ю.К. Делимарский. – Киев : Вища школа, 1973. – 195с.
793911
  Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов / М. Хьюз. – М, 1983. – 414с.
793912
  Клинский Г.Д. Неорганическая химия для биологов : учебное пособие / Клинский Г.Д., Скопинцев В.Д. – Москва : МСХА, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94327-031-0
793913
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 12-е изд. – 239с.
793914
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 2-е. – М., 1970. – 240с.
793915
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е. – М., 1971. – 239с.
793916
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 5-е. – М., 1973. – 239с.
793917
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд., 8-е, испр. – М., 1976. – 239с.
793918
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 10-е изд. – М., 1978. – 239с.
793919
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 11-е изд. – М., 1979. – 239с.
793920
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 14-е, перераб. – М., 1982. – 239с.
793921
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 15-е изд., перераб. – М., 1984. – 238с.
793922
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 16-е изд., перераб. – М., 1985. – 240с.
793923
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 17-е изд. – М., 1986. – 240с.
793924
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 18-е изд. – М., 1987. – 238с.
793925
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е. – М., 1972. – 208с.
793926
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 6-е, испр. – М., 1975. – 192с.
793927
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. Ходаков. – Изд. 8-е, испр. – М., 1977. – 192с.
793928
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 11-е изд., испр. – М., 1980. – 192с.
793929
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 13-е изд., перераб. – М., 1982. – 176с.
793930
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 14-е изд. – М., 1984. – 176с.
793931
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 16 изд. – М., 1987. – 176с.
793932
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 17-е изд. – М., 1988. – 175с.
793933
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 15-е изд. – М.-Л., 1929. – 630с.
793934
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 17-е изд., стереотипное. – М.-Л., 1930. – 624с.
793935
  Ениколопян Н.С. Неорганические газообразные окислы как сомономеры. / Н.С. Ениколопян, П.Е. Матковский. – М., 1985. – 88с.
793936
  Кучерова Ф.Н. Неорганические ионы жидкой части белковой оболочки яйца и их значение для развития тканей у зародыша в разных условиях инкубации / Ф.Н. Кучерова. – Ростов-на-Дону, 1965. – 72с.
793937
  Сычев М.М. Неорганические клеи / М.М. Сычев. – Л., 1974. – 157с.
793938
  Будников П.П. Неорганические материалы / П.П. Будников. – Москва, 1968. – 420с.
793939
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 1. – 1995
793940
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 1. – 1996
793941
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 1. – 1997
793942
   Неорганические материалы. – Москва, 1965-. – ISSN ISSN-0002--337Х
Том 39, № 1. – 2003
793943
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 2. – 2003
793944
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 8. – 2003
793945
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 10. – 2003
793946
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 12. – 2003
793947
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 6. – 2003
793948
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 7. – 2004
793949
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 11. – 2004
793950
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 1. – 2004
793951
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 2. – 2004
793952
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 4. – 2004
793953
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 6. – 2004
793954
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 1. – 2005
793955
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 9. – 2005
793956
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 10. – 2005
793957
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 2. – 2005
793958
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 3. – 2005
793959
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 5. – 2005
793960
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 4. – 2005
793961
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 8. – 2005
793962
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 11. – 2005
793963
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 2. – 2006
793964
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 6. – 2006
793965
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 7. – 2006
793966
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 8. – 2006
793967
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 9. – 2006
793968
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 10. – 2006
793969
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 11. – 2006
793970
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 7. – 2007
793971
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 8. – 2007
793972
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 3. – 2008
793973
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 4. – 2008
793974
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 5. – 2008
793975
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 6. – 2008
793976
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 7. – 2008
793977
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 8. – 2008
793978
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 9. – 2008
793979
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 12. – 2008
793980
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 1. – 2009
793981
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 2. – 2009
793982
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 3. – 2009
793983
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 9. – 2010
793984
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 11. – 2010. – мова резюме рос., англ.
793985
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 10. – 2010
793986
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 3. – 2010
793987
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 10, октябрь. – 2013
793988
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 11, ноябрь. – 2013
793989
  Крогиус Е.А. Неорганические оксониевые соединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Крогиус Е.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 17л.
793990
  Рожанец Неорганические полифосфаны некоторых животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Рожанец в.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
793991
  Борнеман Г. Неорганические препараты / Г. Борнеман. – Л, 1933. – 262с.
793992
  Олейник И.Ф. Неорганические составные части и ферментативная активность сока поджелудочной железы при нервном и гуморальном ее раздражении : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник И. Ф.; КГУ, Каф. физиол. жив. и челов. – К., 1958. – 20л.
793993
  Роусон Г. Неорганические стеклообразующие системы. / Г. Роусон. – М, 1970. – 312с.
793994
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез : Учебное пособие / Н.Г. Ключников. – Москва : Просвещение, 1971. – 320с.
793995
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – М., 1983. – 304с.
793996
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 238с.
793997
   Неорганическое материаловедение : в 2-х томах / НАН Украины, Ин-т материаловедения им. И.Н. Францевича; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода; редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0664-5
Т.1 : Основы науки о материалах / В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – 2008. – 1152 с. : илл.
793998
   Неорганическое материаловедение : в двух томах / НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; редкол. : В.В. Скороход (гл. ред.), В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др. ]. – энциклопедическое издание. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 1 : Материалы и технологии. А - О/ В.В. Скороход, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др.]. – 2008. – 856с.
793999
   Неорганическое материаловедение : материалы и технологии : в двух томах : энциклопедическое издание / НАНУ ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; отв. ред. В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 2 : Материалы и технологии: П - Э. – 2008. – 896с.
794000
  Калинко М.К. Неорганическое происхождение нефти в свете современных данных : (критический анализ) / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1968. – 336с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,