Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
790001
  Димитров В.Ю. "Методологічний ландшафт" сучасної науки та управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 21-30


  Здійснюється аналіз практичного та теоретичного аспектів управління в ракурсі сучасної методологічної ситуації зі включенням до нього міждисциплінарного підходу. Осуществляется анализ практического и теоретического аспектов управления в ракурсе ...
790002
  Кремень В. "Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України.
790003
  Кулагін Д.О. "Методологія підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03, 14 / Кулагін Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
790004
  Маслікова І.І. Методологічна база досліджень культурних інститутів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – C. 8-12. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджуються "атомістичні", "голістичні", "телеологічні" теорії соціальних інститутів, які заклада- ють методологічну базу досліджень культурних інститутів. У розгляді основних підходів до визначення соціального інституту з"ясовуються ...
790005
   Методологічна єдність геологічних та геоморфологічних пам"яток / С.Ю. Бортник, Н.П. Герасименко, О.О. Комлєв, Е.Т. Палієнко, В.В. Стецюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 179-183. – ISSN 2306-5680
790006
  Наконечна В.В. Методологічна конвертація синергетики в хімію // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 37-39
790007
  Ларін Д.І. Методологічна криза кінця XIX століття та її значення у становленні нової психологічної парадигми // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 153-162. – ISBN 978-613-8-33760-7
790008
  Яковенко Юрій Методологічна невизначеність в епоху постмодерну ( з роботи І конгресу соціологічної асоціації України ) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.200-204. – ISSN 1810-2131
790009
  Гусельцева М. Методологічна оптика як інструмент пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 4 (70). – C. 39-55. – ISSN 1810-2131
790010
  Кириленко І.С. Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 96-102. – ISSN 2312-1831
790011
  Головчук В.М. Методологічна основа наукового аналізу норми права: поняття та структура // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-966-940-002-4
790012
  Сокіл О.Г. Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 47-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
790013
  Козубцов І.М. Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену / І.М. Козубцов, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 150-156. – ISSN 2311-7249


  У статті автори аналітично порівняли методології наукової, навчальної та професійної діяльності у системі вищої військової освіти. Відмінності від загальнонаукової методології утворюють характерні ознаки феномену організації діяльності у Збройних Силах ...
790014
  Рудишин С.Д. Методологічна основа формування змісту професійного навчання й виховання студентів-екологів у вищій школі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 47-55.
790015
  Ященко В.А. Методологічна парадигма сучасної правової науки в Україні / В.А. Ященко, О.М. Балинська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 4 (10). – С. 12-20. – ISSN 2617-4162
790016
  Фурман А. Методологічна план-карта освітології як синтетичної наукової дисципліни // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 143-156. – ISBN 978-966-654-520-9
790017
  Ярошовець Володимир Методологічна рефлексія історико-філософського процесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.65-86. – ISSN 1810-2131
790018
  Ревасевич І. Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 57-68. – ISSN 1810-2131
790019
  Оляндер Л.К. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 29-32. – Бібліогр.: Літ. : с. 32; 17 назв. – ISSN 1729-360Х


  Мета статтіполягає в тому, щоб, врахувавши загальнослов"янський контекст, з"ясувати стан методології в українському літературознавстві.
790020
  Наконечна В.В. Методологічне визначення місця хімічної кінетики серед основних теорій хімії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 52-61


  Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування хімічної кінетики в сучасній хімічній науці, зокрема, її роль у становленні синергетичного підходу та формуванні хімічної картини світу. Визначається, що хімічна кінетика є однією із основних ...
790021
  Руденко О.В. Методологічне дослідження мови як момент сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 56-58
790022
  Камінський В.Ф. Методологічне забезпечення оптимізації землекористувань сільських територій у контекстіреалізації евроінтеграційної політики / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (91). – С. 8-11. – ISSN 0372-8498
790023
  Булгаков В.П. Методологічне значення дослідження таксонів при вирішенні проблем екологічної гармонізації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 9-10
790024
  Марусіна О.С. Методологічне значення когнітивної лінгвістики для сучасних студій філософії мови // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 34-35
790025
  Руденко Б.В. Методологічне значення логіки у порівняльно-правових дослідженнях // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 150-152
790026
  Васянович Г. Методологічне значення наукової спадщини Івана Франка в осмисленні сутності війни як соціального явища // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 186-193. – ISSN 2078-4643
790027
  Оржеховський С.П. Методологічне значення феномена проблеми в суспільно-гуманітарному пізнанні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Cтаття є спробою показати засадничі умови науковості, які безпосередньо ма- ють своєю основою спосіб осягнення людиною себе та навколишнього світу. І з цих умов показати можливий спосіб існування суспільно-гуманітарних наук, як наук що безпосередньо ...
790028
  Чуйко В.Л. Методологічне значення фрактальної моделі соціальних інститутів суспільства консервативного розвитку / В.Л. Чуйко, Атаманчук-Ангел // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 65-66
790029
  Лазарєва С.Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 117-125


  Стаття присвячена дослідженню й узагальненню світового і вітчизняного досвіду з забезпечення аудиту інформаційних технологій (ІТ-аудиту).
790030
  Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.02 / Борщенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 162-190. – Бібліогр.: л. 191-209
790031
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 158-176
790032
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
790033
  Фурман А.В. Методологічне обгрунтування предметного поля теоретичної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 5-37 : рис. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 1810-2131
790034
  Безносюк О.О. Методологічне обгрунтування психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 244-251


  У статті методологічно обгрунтовано психолого-педагогічні умови процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ. При визначенні змісту спеціальних дисциплін військових кафедр ВНЗ необхідно виходити з методологічних основ, розроблених ...
790035
  Кривонос О. Методологічне обґрунтування феномену адаптації студентів до навчання в закладі вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 98-108. – ISSN 2312-5993
790036
  Яворська В.В. Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 11-16. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Традиційно головним напрямком дослідження територіальної організації населення у нашій країні лишається концепція територіальних систем розселення, жорстко прив"язаних до сучасного адміністративно-територіального устрою країни. У контексті державної ...
790037
  Книш М.Г. Методологічниі підходи консалтингу: проектне, процесне, експертне консультування / М.Г. Книш, М.Б. Буньо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 184-190. – ISSN 0321-0499
790038
  Максименко С. Методологічний аналіз прогнозування та внутрішні лінії розвитку психічного здоров"я особистості // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-83
790039
  Бондаренко В.М. Методологічний аналіз функціональних складових підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 71-75. – ISSN 1562-529Х
790040
  Тімуш І.С. Методологічний аспект інтегративного підходу до правознавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 33-40
790041
  Марусіна О.С. Методологічний аспект лінгвістичних студій у контексті дослідження соціокультурних трансформацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 49-58
790042
  Меленко О.В. Методологічний аспект науково-правової спадщини Б.О. Кістяківського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 37-40. – (Правознавство ; Вип. 478)
790043
  Сич Т.В. Методологічний аспект спрямованості досліджень у галузі управління освітою на актуальні проблеми з позиції сучасної науки // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 204-210. – ISSN 2227-2844
790044
  Голік О. Методологічний аспект теорії жанрів періодичних ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-120. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
790045
  Стецюк П.А. Методологічний базис управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 13-23. – ISSN 2415-8089
790046
  Філіпенко А. Методологічний дискурс міжнародної економічної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (18). – С. 5-21. – ISSN 1811-9824


  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів - з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з"ясовуються ...
790047
  Ківалоа С.В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 3-12
790048
  Бобровник С.В. Методологічний інструментарій дослідження правових категорій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 50-56. – ISSN 0896-2491
790049
  Слатвінська М. Методологічний інструментарій дослідження фіскальної політики держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 178-206. – ISSN 2409-9260
790050
  Ландяк О.М. Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 128-136
790051
  Сторожев Р.І. Методологічний інструментрарій розвитку лідерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6814
790052
  Харченко І. Методологічний концепт формування культури професійної комунікації фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 122-130. – ISSN 2077-1827
790053
  Бушинська В. Методологічний націоналізм в умовах глобалізації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 347-349
790054
  Сухіна О.М. Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 89-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
790055
  Сухіна О.М. Методологічний підхід до визначення розміру екологічної ренти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 85-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
790056
  Рудковський О.В. Методологічний підхід до корпоративної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 141-149


  Розглянуто значення методологічних засад управління економічною безпекою для формування економічної безпеки підприємства. Визначено різноманітність варіантів трактування поняття "методологія". Визначено значення методологічних теоретичних напрацювань ...
790057
  Лактіонова О.А. Методологічний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 439-454. – ISSN 2222-0712
790058
  Омельчук І.В. Методологічний потенціал "системного плюралізму" Л. Н. Столовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 46-48
790059
  Аракелян М.Р. Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
790060
  Бульдович П.В. Методологічний потенціал нового інституціоналізму в політичній науці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 5-6


  Ключовою проблемою науки є рефлексія з приводу того, в який спосіб відбувається пізнання її предмету. Від цього способу залежить зміст і валідність наукового знання, його перетворюючий потенціал. Завдання експлікації та ефективного відбору таких ...
790061
  Слюсаревський М.М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-психологічних теорій: спроба обгрунтування концепції // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (172). – С. 1-6
790062
  Чирков О. Методологічний семінар з українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 197-204


  У семінарі взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка: В. Крисаченко з доповіддю "Українознавство як наука" та в обговоренні проблем розвитку українознавства - А. Ціпко.
790063
  Леонов В.В. Методологічний та змістовний аспекти системного аналізу у воєнних дослідженнях / В.В. Леонов, І.М. Сівоха, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 42-47. – ISSN 2304-2699
790064
  Павко А.І. Методологічний та світоглядний потенціал соціогуманітарних наук у контексті модернізації вищої освіти України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 5/12. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
790065
  Гундорова Т. Методологічний тиск // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 14-17


  Гуманітаристика в Україні.
790066
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського ( до 150-річчя від дня народження ) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 7-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
790067
  Щербина С.В. Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 18 назв
790068
  Портоварас Т. Методологічні аспекти аналізу фінансових ризиків як інструменту управління ними // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 128-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
790069
  Масина О.П. Методологічні аспекти антикризового регулювання банківської системи в умовах сучасного фінансово-економічного занепаду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 60-64
790070
  Волот О.І. Методологічні аспекти безпеки інформаційних потоків підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 232-238. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
790071
   Методологічні аспекти викладання дисциплін на кафедрі безпеки життєдіяльності та охорони здоров"я людини згідно з вимогами кредитно-модульної системи / О.Ф. Гавриленко, Л.Д. Олешко, Г.А. Кремечик, І.В. Гончаренко, О.І. Шпак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-39 : схема. – Бібліогр.: 1 назв.
790072
  Хілько Є.В. Методологічні аспекти відносин УПЦ-КП і УПЦ-МП у першому десятилітті XXI сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 208-215
790073
   Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти / В.В. Лавров, О.І. Блінкова, О.М. Іваненко, З.В. Поліщук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 81-98. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (46)). – ISSN 1992-4917


  "Зміни екологічних умов дубових лісів зеленої зони міста показано на прикладі урочища «Голендерня» Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України та урочища «Товста», що на околиці м. Біла Церква. Вони спричинені нерегульованим рекреаційним ...
790074
  Стороженко І.С. Методологічні аспекти дослідження Запорозької Січі кінця ХVI - середини Х VII ст. // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 3-18. – ISBN 966-551-159-9
790075
  Пащенко Ю.А. Методологічні аспекти дослідження іміджу політичного лідера у виборчій кампанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 234-242


  Феномен іміджу політичного лідера розглянуто через теорію конвертації капіталів та мережеву теорію. Автор більш докладно зупиняється на вивченні іміджів українських політичних лідерів у рамках президентської виборчої кампанії 2010 року. Феномен имиджа ...
790076
  Тітар О.О. Методологічні аспекти дослідження освіти як фактора економічного розвитку / О.О. Тітар, В.І. Удодова, В.І. Шаповал // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 100-101. – ISSN 2075-4892
790077
  Тарахонич Т.І. Методологічні аспекти дослідження правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 20-26. – ISSN 1563-3349
790078
  Орлик Василь Михайлович Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 187-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена проблемам методології дослідження податкової і політики російського царату в українських губерніях у дореформений період.
790079
  Сафін О.Д. Методологічні аспекти дослідження проблеми вдосконалення управлінської діяльності в особливих умовах: психолого-акмеологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті викладені найбільш важливі методологічні аспекти дослідження проблеми удосконалення управлінської діяльності військового керівника в особливих умовах, визначена специфіка її психолого-акмеологічного супроводу. Ключові слова: управлінська ...
790080
  Садов"як О.Д. Методологічні аспекти дослідження релігійної свідомості й мови в ісламі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 21-27. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
790081
  Нетецька Є.В. Методологічні аспекти дослідження символу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 122-124
790082
  Заліско О. Методологічні аспекти дослідження структури капіталу ТНК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено головні методологічні аспекти аналізу структури капіталу ТНК на основі спеціальних фінансових коефіцієнтів, передусім ліквідності та фінансового левериджу. Визначено специфіку та особливості застосування окремих груп коефіцієнтів, виявлено ...
790083
  Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1605-2005
790084
  Мохонько Г.А. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємста видавничо-поліграфічної галузі / Г.А. Мохонько, І.П. Малик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 144-150 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
790085
  Шевчук О.О. Методологічні аспекти застосування дохідного підходу до оцінювання вартості страхових компаній // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 124-131. – ISSN 1562-0905
790086
  Мазоренко Д. Методологічні аспекти інтеграції суспільства, інтелігенції і освітян на виклики глобальної кризи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 17-18. – ISSN 1562-529Х
790087
  Проценко В.М. Методологічні аспекти інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 166-172. – ISSN 2222-0712
790088
  Костюк Л. Методологічні аспекти історико-типологічного дослідження етнічної ментальності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 287-298. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
790089
  Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (19-20 ст.) : монографія / П.М. Леоненко. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 434 с. – ISBN 966-669-099-3
790090
  Котюк І.І. Методологічні аспекти класифікації досліджень у сфері судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 73-82.
790091
  Біскуб І.П. Методологічні аспекти лінгвістичного моделювання у мовленнєвому спілкуванні людини і комп"ютера // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 20-29
790092
  Шляхова Н. Методологічні аспекти літературознавчого синтезу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
790093
  Лисенко О. Методологічні аспекти міждисциплінарних зв’язків у вивченні історії Другої світової війни / О. Лисенко, Л. Хойнацька // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 21-33
790094
  Сергієнко С.А. Методологічні аспекти організації перевірки академічних текстів на плагіат / С.А. Сергієнко, В.О. Огарь, Г.А. Сивякова // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред. Загірняк М.В. – Кременчук, 2018. – № 1 (5). – С. 182-184. – ISSN 2221-5190


  В умовах розвитку системи української освіти та наближення її до європейських стандартів важливого значення набуває розвиток академічної культури у закладах вищої освіти.
790095
  Козьяков І. Методологічні аспекти організації прокурорської діяльності на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33
790096
  Милашич Ю.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 263-265. – ISBN 978-966-188-219-4
790097
  Соломенко О.Є. Методологічні аспекти оцінки ризику на малих підприємствах легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 165-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методи оцінки ризику для визначення можливості їх застосування на малих підприємствах легкої промисловості. Встановлено, що показник ризику втрати платоспроможності може використовуватися як узагальнюючий показник ризику иа малих ...
790098
  Вітковська К.В. Методологічні аспекти оцінки рівня життя в регіонах України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
790099
   Методологічні аспекти оцінки стану військово-технічної політики та її складових : науково-методичне видання / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; керівн. авт. кол. Горбулін В.П. ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-1648-24-0
790100
  Корнійчук Г.В. Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агроформувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6792
790101
  Коломієць Н.О. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством / Н.О. Коломієць, В.М. Павліченко, О.П. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 223-230. – (Економічні науки)
790102
  Котюк І.І. Методологічні аспекти понятійно-категоріального апарату теорії права: психофізіологічні механізми формування та загальна характеристика понять / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
790103
  Козьяков І. Методологічні аспекти предметизації прокурорського нагляду // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 31-37
790104
  Шашкова Л. Методологічні аспекти проблеми інтеграції природничо-наукового та соціально-гуманітарного знання // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 9-13. – (Філософія)
790105
  Кульпінський С. Методологічні аспекти прогнозування відсоткових ставок на фінансовому ринку України в контексті IS - LM моделі : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
790106
  Товканець О.С. Методологічні аспекти професійної діяльності педагога вищої школи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 176-178. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
790107
  Кільдеров Д.Е. Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 91-96. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
790108
  Буцик І.М. Методологічні аспекти реалізації системного підходу у формуванні дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 21-27. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
790109
  Гетьман А. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 15-18. – ISSN 0132-1331
790110
  Поляк Н. Методологічні аспекти розроблення системи показників та індикаторів у сфері безпеки та благополуччя дитини / Н. Поляк, Т. Дубок // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 03
790111
  Яровенко А.Г. Методологічні аспекти створення елктронних ресурсів навчального призначення // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 195-200. – ISBN 978-966-479-051-9
790112
  Васєчко О.О. Методологічні аспекти створення статистики груп підприємств в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
790113
  Булах Т.М. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 198-202
790114
  Браславська О.В. Методологічні аспекти сучасної рекреаційної географії / О.В. Браславська, І.В. Кравцова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  У статті поставлено за мету вирішення завдань сучасної рекреаційної географії на основі чітко окреслених методологічних аспектів її наукового апарату. Розв"язання поставленої мети стало можливим за допомогою таких методів як аналіз наукових джерел із ...
790115
  Козаченко І.М. Методологічні аспекти та методика визначення взаємного розташування постраждалого та стволової зброї в момент заподіяння поранення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 467-470
790116
  Кравчук А.А. Методологічні аспекти теоретичної систематизації геологічного знання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 31-33
790117
  Козлик І.В. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О.В. Чичеріна = Методологические аспекты теории литературного стиля А.В. Чичерина : (repetitorium к теме) : (repetitorium до теми) / І.В. Козлик ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, Ін-т філол. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 44 с. – До 110-роковин від. дня народження доктора філол. наук, проф. Олексія Володимировича Чичеріна. – ISBN 978-617-7009-17-6
790118
  Смичковська О.М. Методологічні аспекти удосконалення викладання графічних дисциплін у закладах вищої освіти / О.М. Смичковська, В.П. Бредньова, І.М. Прохорец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 155-161. – ISSN 2414-5076
790119
  Федорець В.М. Методологічні аспекти удосконалення здоров"язбережувальної компетентності соціального працівника в умовах післядипломної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 185-191. – Бібліогр.: с. 189-190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
790120
  Кордюм А.Б. Методологічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами з урахуванням впливу господарської діяльності на водні ресурси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 21-33. – Бібліогр.: 6 назв
790121
  Ігнатенко С. Методологічні відмінності бухгалтерського та податкового обліку результатів обмінних операцій з іноземною валютою : бухгалтерський облік / С. Ігнатенко, Р. Бондарчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-23
790122
  Петренко Н.О. Методологічні елементи стратегічного упрвління підприємствами аграрного сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
790123
  Маматова Т.В. Методологічні засади адаптації системи технічного регулювання України до міжнародних вимог // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-77
790124
  Сіденко В. Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-99. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1811-3141
790125
  Школьна О. Методологічні засади вивчення українського фарфору-фаянсу кінця XIX - початку XXI століття // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 298-315
790126
  Вишневська Л.Б. Методологічні засади вивчення фразеологічних інновацій (на матеріалі польської мови) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 23-24
790127
  Матіко Ф.Д. Методологічні засади визначення об"єму втрат природного газу та мінімізації його дисбалансів в системах транспортування та розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Матіко Федір Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 57 назв
790128
  Ольшанська О.В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
790129
  Васиньова Н.С. Методологічні засади використання системного підходу дослідження розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть XX - початок XXI століття) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 33-37. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
790130
  Пантелеєв Володимир Павлович Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 243-249. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст методології проведення контролю, методолога внутрішнього контролю з урахуванням загальнонаукових основ; встановлено, що методологія передбачає наявність мети, застосування певних прийомів та способів досягнення цієї мети, а ...
790131
  Шамрай В. Методологічні засади впливу сучасних процесів глобалізації на розвиток конституційного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 176-180. – ISSN 2307-8049
790132
  Балинська О.М. Методологічні засади герменевтики та прагматизму у процесі тлумачення норм права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 3-12. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
790133
  Любохинець Л.С. Методологічні засади гнучкого управління системою економічної безпеки підприємств / Л.С. Любохинець, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 216-221. – ISSN 2222-4459
790134
  Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 170-185
790135
  Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
790136
  Шабашова Л.Ю. Методологічні засади дослідження етногеографічних процесів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 88-92. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-95774-3-8
790137
  Сорока М.В. Методологічні засади дослідження історії української історії української політичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються наявні у сучасній науковій літературі методологічні концепції, методи та прийоми вивчення історії української філософії, формулюються методологічні засади дослідження автором історії української політичної філософії. В статье ...
790138
  Ткаченко О.В. Методологічні засади дослідження кадрового забезпечення державного управління освітою в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 88-91. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються наявні у сучасній науковій літературі теоретичні та методологічні розробки проблем кадрового забезпечення державного управління освітою, визначені умови можливості застосування їх результатів у якості теоретичних та ...
790139
  Бойко С. Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні / С. Бойко, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Представлено методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націє творення в Україні. Аналізується процес специфікації української національної самосвідомості, який зумовлюється історико-культурною самобутністю ...
790140
  Складановська М.Г. Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 77-84. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
790141
  Лазебник Ю.О. Методологічні засади дослідження соціальних медіа у ресторанному бізнесі як інструменту протидії наслідкам COVID-19 / Ю.О. Лазебник, М.Г. Івасенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 152-158. – ISSN 2222-0712
790142
  Демчук Н. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 113-119. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
790143
  Глузман Олександр Методологічні засади дослідження університетської педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 8-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
790144
  Соколова А.К. Методологічні засади дослідження формування й розвитку флористичного права України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.92-99. – ISSN 2224-9281
790145
  Середюк В.В. Методологічні засади дослідження юридичної відповідальності в науці права України тпа Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 241-250
790146
  Дудар Т.В. Методологічні засади екологічної безпеки територій з техногенно-підсиленими джерелами природного походження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Дудар Тамара Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 70 назв
790147
  Филипович Л.О. Методологічні засади експертної діяльності: досвід українських релігієзнавців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 23-32
790148
  Стегній О. Методологічні засади емпіричного дослідження екоатрибутивних практик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 24-26. – ISSN 1563-3713
790149
  Буркальцева Д.Д. Методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 57-61
790150
  Олійник О.В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової - захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
790151
  Азарова І.Б. Методологічні засади забезпечення сталого розвитку територій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 13-17. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
790152
  Коротун О.В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 117-129. – ISSN 1998-6939
790153
  Суходоля О.М. Методологічні засади ідентифікації та стратегування рівня енергетичної безпеки України / О.М. Суходоля, Ю.М. Харазішвілі, Д.Г. Бобро // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 20-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
790154
  Павко А.І. Методологічні засади інноваційних процесів в системі вищої освіти України / А.І. Павко, А.Ф. Павко // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 14-21. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
790155
  Бокал Г.В. Методологічні засади історико-філософського дослідження філософії тибетського буддизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 3-10


  Стаття присвячена розкриттю ключових методологічних засад історико- філософського дослідження тибетського буддизму. The article is devoted to discovering the main methodological principles of historical and philosophical research of theTibetan ...
790156
  Климчук О.В. Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
790157
  Кушнаренко Н.М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 84-94. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні складові методологічного апарату наукових досліджень з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства.
790158
  Коваль В.О. Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 17-21. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.43 (98)). – ISSN 2078-2128


  У ствтті проаналізовано проблему компетентнісного підходу, окреслено сутність поняття, методологічні засади та значення компетентнісного підходу.
790159
  Ляшенко І.В. Методологічні засади концепції "нового історизму" В. Дільтея // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 151-154
790160
  Деркач С.П. Методологічні засади кооперативного навчання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 350–354. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
790161
  Хом"як О.І. Методологічні засади курсу "Мова і культура суспільства" для студентів гуманітарних спеціальностей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 54-60. – Бібліогр.: с. 59-60; 10 поз.


  Висвітлення науково-методичної бази курсу "Мова і культура суспільстві". Закцентовано увагу на актуальних питаннях формування гуманітарної освіти з позицій синтезу лінгвістичних та культурологічних знань. The article is devoted to the examination ...
790162
  Варналій З.С. Методологічні засади механізму забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто принципи, функції та методи забезпечення економічної безпеки держави. Розкрито сутність та складові системи забезпечення економічної безпеки України.
790163
  Хвесик Ю.М. Методологічні засади моделювання та дослідження регіональних кластерів в аграрній сфері / Ю.М. Хвесик, І.І. Окольнича // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 130-133. – ISBN 978-617-7069-75-8
790164
   Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-931-6
790165
   Методологічні засади навчання та залучення медичних сестер до профілактики серцево-судинних захворювань / Т.С. Ласиця, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, О.О. Дзізінська // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 50-59. – ISSN 2310-4910


  "обгрунтування заходів щодо оптимізації підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою (МСМО) до впровадження локального протоколу медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань (ССЗ)» в Державній науковій установі ...
790166
  Біленчук П. Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 13-15
790167
  Дмитренко І.М. Методологічні засади обліку нематеріальних активів з погляду національних та міжнародних стандартів / І.М. Дмитренко, Р.О. Костирко, В.П. Бондар // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 111-120 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
790168
  Самойлік М.С. Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 187-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
790169
  Радіонова Н.Й. Методологічні засади організації стратегічного управлінського обліку на підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 57-64. – ISBN 978-617-571-134-7
790170
  Сарай Н.І. Методологічні засади оцінки конкурентного потенціалу підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 97-103. – ISSN 2308-1988


  "Узагальнено теоретико-методологічні дослідження щодо визначення категорії «конкурентний потенціал підприємства». Запропоновано класифікацію методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства за рядом класифікаційних ознак. Обгрунтовано різні ...
790171
  Ігнатенко М.М. Методологічні засади оцінки ресурсного потенціалу підприємств рекреаційної діяльності // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 32-36. – ISSN 1997-4167
790172
  Бєлова І.В. Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 89-98. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
790173
  Міщук Є.В. Методологічні засади оцінки рівня та стану стратегічної економічної безпеки підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
790174
  Буряк Володимир Методологічні засади педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-46. – Бібліогр.: с. 35, 38, 44-45. – ISSN 1682-2366


  Розглядається роль учителя на сучасному етапі розвитку суспільства і в досягненні ним нового рівня суспільства знань; з огляду на це підкреслюються вимоги, які висуває сьогодення до рівня підготовки сучасного педагога та шляхи досягнення цього рівня.
790175
  Сухарніков Ю. Методологічні засади перебудови й осучаснення вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 35-61. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються розбіжності сутнісних засад функціонування систем вищої освіти в Україні та європейського простору вищої освіти, а також пов"язані з цим розбіжності у дидактичному трактуванні основоположних термінів, які забезпечують розробку адекватного ...
790176
  Бокал Г.В. Методологічні засади періодизації східних історій філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 242-244
790177
  Котюк І.І. Методологічні засади пізнавальних процесів у сфері судочинства потребують вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-147. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
790178
  Швець В. Методологічні засади побудови системи статистичного моніторингу державного боргу / В. Швець, О. Царук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті основні засади побудови системи моніторингу економічних об"єктів. Визначені мета та задачі стати-стичного моніторингу державного боргу. Запропоновані етапи проведення статистичного моніторингу державного боргу України та визначений їх ...
790179
  Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 194л. – Бібліогр.: л.177-194
790180
  Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. :10 назв.
790181
  Бадер С.О. Методологічні засади проблеми формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 10-15. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
790182
  Рощенко О. Методологічні засади продуктивної наукової школи І.А. Котляревського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 75-82. – ISSN 2224-0926
790183
  Зуєва Л. Методологічні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 103-113. – ISSN 2312-5993
790184
  Караїм О.А. Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні / О.А. Караїм, З.В. Лавринюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
790185
  Брич В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні / В. Брич, М. Нагара // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 18-23
790186
  Ніколайчук Т.О. Методологічні засади розвитку підприємницької діяльності соціально-природоохоронного напряму на основі інклюзивного підходу / Т.О. Ніколайчук, Н.І. Хумарова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 125-138. – ISSN 2524-003X
790187
  Тименко В.П. Методологічні засади розвитку практичного інтелекту студентів у закладах вищої мистецької і технічної освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2018. – № 1 (98). – C. 20-30. – ISSN 2304-06294


  "...Сформульовано проблему збереження національної самобутності педагогічної освіти і культури в умовах глобалізації."
790188
  Панасюк О.Т. Методологічні засади розвитку трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 220-223. – ISBN 978-617-7450-09-1
790189
  Мурза В.В. Методологічні засади розмежування наглядової та контрольної функцій держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 46-52. – ISSN 2227-796X


  В статті проведено аналіз концептуальних положень, поглядів та ідей щодо розмежування наглядової функції держави від контрольної. Зроблено аналіз по їх співвідношенню і віднайденою відмінностей. Наведено авторське визначення досліджуваних понять. In ...
790190
  Полторак А.С. Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави / А.С. Полторак, А.О. Зайко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
790191
  Столєтова І.Г. Методологічні засади статистичного оцінювання регіонального розвитку у США та країн ЄС за допомогою контекст-індикаторів / І.Г. Столєтова, А.М. Манцурова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 88-95
790192
  Абизов В.А. Методологічні засади створення етнодизайну середовища // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 3-10. – ISSN 2415-8151
790193
  Мазнєв Г.Є. Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 70-77. – ISSN 2221-1055
790194
  Руденко С.В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Руденко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 391 л. – Бібліогр.: л. 348-391
790195
  Бацевич Ф.С. Методологічні засади сучасної лінгвістичної прагматики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 23-28. – ISSN 0027-2833
790196
  Тищенко М.П. Методологічні засади сучасної політичної економії // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 134-142
790197
  Фліссак К.А. Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Фліссак Костянтин Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
790198
  Боронь О.В. Методологічні засади та наглядні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 53-58. – Бібліогр.: Літ.: с. 58; 9 п. – ISBN 978-966-171-217-0
790199
  Білоусова С.В. Методологічні засади та педагогічні принципи В. Івка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 196-202. – ISSN 2312-4679
790200
  Ковтун Н.В. Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України / Н.В. Ковтун, Бабірад-Лазунін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 14-24. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
790201
  Столяров В.Ф. Методологічні засади та складові управління активами майбутніх періодів в умовах формування нового світового просторового розвитку / В.Ф. Столяров, Ю.Ю. Ямко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 136-144. – ISSN 1729-7206
790202
  Наливайко Т.В. Методологічні засади теоретико-правового аналізу громадського контролю у системі виконавчих органів державної влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 25-34.
790203
  Грималюк А.В. Методологічні засади теоретичного аналізу китайської моделі економічного розвитку / А.В. Грималюк, Т.Я. Продан, О.Л. Гура // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 7-14. – ISSN 2313-4569
790204
  Рибалка В.В. Методологічні засади теоретичної та практичної психології: особистість, психологічна діяльність, духовність // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 9-19. – ISSN 2226-4078
790205
  Польська І.І. Методологічні засади теорії та історії музичного ансамблю // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 191-199. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
790206
  Олійник В.В. Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 101-104. – ISSN 2306-6806
790207
  Різун В. Методологічні засади українського журналістикознавства як гуманітарної науки / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Статтю написано в результаті аналізу авторефератів дисертацій з журналістикознавства. Автори наголошують на відставанні здобувачів наукових ступенів у застосуванні сучасних наукових методів. Наведено та пояснено основні методи наукових досліджень у ...
790208
  Смольницька О.О. Методологічні засади університетських літературознавчих досліджень в контексті філософії О. Гілярова, О. Новицького, С. Гогоцького // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 141-179
790209
  Комеліна О.В. Методологічні засади управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 159-163
790210
  Дорош О.С. Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 13-18. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 2306-1677
790211
  Ольшанська О.В. Методологічні засади формування когнітивної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 16-18


  У статті розглядаються передумови винекнення нового напряму сучасної економічної теорії - когнітивної економіки. Обгрунтовані методологічні, теоретичні та концептуальні підходи до трактування когнітивної економіки як міждисциплінарної науки.
790212
  Твердовська О.В. Методологічні засади формування критичного мислення особистості в освітньому процесі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 102-104
790213
  Помаза-Пономаренко Методологічні засади формування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814
790214
  Утенкова К.О. Методологічні засади формування моделі аудиту економічної безпеки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 144-153. – ISSN 2307-9878
790215
  Пархоменко-Куцевіл Методологічні засади формування професійних кадрів у системі публічного управління // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 112-118. – ISSN 2414-05-62
790216
  Атаманова Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-53.
790217
  Колодійчук Ірина Методологічні засади формування територіально-збалансованих систем управління відходами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
790218
  Іваній І.В. Методологічні засади формування фізичної культури особистості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 32-37. – ISSN 1818-9172
790219
  Бєлай С.В. Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 293-301. – ISSN 2078-9165
790220
  Шекера Я. Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-Чжао, 1084-1151)


  Стаття присвячена методам і способам аналізу китайської поезії доби Сун (960-1279) в жанрі ци з урахуванням її настроєвості та функціонування художніх образів і засобів, як-от: порівняння, метафора, алегорія, метонімія, синекдоха тощо. Висвітлення суті ...
790221
  Калакура Я. Методологічні засади цивілізаційного пізнання культури / Я. Калакура, М. Юрій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 41-54. – ISSN 2524-0137


  З"ясовуються сутність та особливості методології цивілізаційного пізнання української культури як сегменту світової в контексті її взаємодії з цивілізацією. Розглянуто пріоритетні принципи дослідження культури: системного, синергетичного та ...
790222
  Павко А.І. Методологічні засади Шевченконіани // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі залучення історичних та літературних документів і матеріалів, оригінальних соціогуманітарних видань здійснено спробу привернути увагу дослідників до окремих дискусійних питань життєвого і творчого шляху видатного українського поета ...
790223
  Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Бібліогр.: л. 206-231
790224
  Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір : дис. автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
790225
  Кугай Н.В. Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни "комплексний аналіз" майбутнього вчителя математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 305-315. – ISSN 2312-5993
790226
  Хай М. Методологічні і методичні засади дослідження в українському етноінструментзнавстві. Історія - ідеологія – методологія - метод // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 124-135. – ISSN 2313-8505
790227
  Чорноморденко Д.І. Методологічні ідеї екологічно орієнтованого розвитку суспільства у наукових працях В.І. Вернадського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 38-48
790228
  Михайлин І. Методологічні ідеї з висвітлення української радянської літератури в літературній критиці Юрія Шереха (Шевельова) // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 30-40. – ISBN 978-966-285-429-9
790229
  Віфлянцев В.В. Методологічні імплікації постнекласичної біології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 86-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу методологічних підходів, які формуються на сьогодні в біології при розгляді живих об"єктів як історичних, відкритих і складних систем. Обґрунтовується теза про те, що переосмислення відношень категорій "живе" - "неживе" ...
790230
  Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посібник / О.П. Хохліна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
790231
  Карпенко А. Методологічні колізії гайдеггерознавства: біографічна транскрипція в рефлексії ідеологічної історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 269-273. – ISSN 1728-9343
790232
  Кіндзерський В.В. Методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 18-23. – ISSN 2222-4459
790233
  Дробот Р. Методологічні критерії "Аналітики влади" М. Фуко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 379-380
790234
  Ємельяненко Г.Д. Методологічні новації К. Барта в сучасній теології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 125-126
790235
  Пунченко О.П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 27-37. – ISSN 2072-1692
790236
  Гайдай Т. Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію методологічних основ економічної теорії на різних історичних етапах її розвитку. Обґрунтована продуктивність реалізації для цього нового методологічного підходу, що полягає у використанні досягнень сучасної філософії науки, ...
790237
  Лігоцький А. Методологічні ознаки проектування інноваційної моделі вищої освіти в контексті світового і національного розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" : наукове фахове видання / Київ. кооператив. ін-т бізнесу та права ; Приват. установа "Н.-д. ін-т публічного права" ; Громад. орг. "Міжнар. акад. освіти і наук" ; Т-во з обмеженою відп. "Фінансова Рада України" ; голов. ред. Курило В.І. – Київ, 2019. – С. 62-69. – (Серія: "Юридичні науки" ; № 3 (17)). – ISSN 2520-2308
790238
  Ганаба С. Методологічні орієнтири вивчення символічного простору міста на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 40-48
790239
  Локшина О. Методологічні орієнтири порівняльно-педагогічних досліджень в умовах сучасності: світовий досвід та українські перспективи // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 8-15. – ISBN 978-966-2633-02-3
790240
  Іконнікова М. Методологічні орієнтири професійної підготовки філологів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 46-52. – ISSN 2309-9127
790241
  Фаст О. Методологічні орієнтири формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів у контексті викликів освітньої реформи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 215-226. – ISSN 2312-5993
790242
  Карамбович І. Методологічні основи аналізу митних відносин в системі міжнародних економічних відносин / І. Карамбович, Л. Шевченко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 69-74. – ISSN 1818-2682
790243
  Чміль А.І. Методологічні основи біоенергетичного аналізу сільськогосподарських технологічних процесів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 252. – С. 72-78. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
790244
  Табачун Б.М. Методологічні основи бюджетного устрою України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 159-164.
790245
  Носаченко Т. Методологічні основи вивчення орнаменту у процесі професійної підготовки вчителів мистецтва // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 115-127. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
790246
  Бегма В.М. Методологічні основи визначення економічної доцільності експорту військових технологій / В.М. Бегма, Б.П. Щеглюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
790247
  Фисун І. Методологічні основи визначення капіталу в страховій діяльності та форми його реалізації в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором розглядаються методологічні основи визначення капіталу у страховій діяльності, вивчаються форми його реалізації в регіонах України. Methodological fundamentals of capital determination in insurance industry are defined. Forms of its ...
790248
  Хилько М.М. Методологічні основи дослідження журналістикознавства // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 172-177. – ISBN 966-7943-03-8


  Аналізуються проблеми формування методології дослідження журналістикознавства як науки про історію, теорію і практику засобів масової інформації; про загальні і специфічні закономірності, що діють у ЗМІ як одному з інститутів суспільства і як формі ...
790249
  Оверчук О. Методологічні основи дослідження механізму правотворчості унітарної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність і роль методології у становленні правової системи України в правотворчому механізмі. Акцентовано увагу на проблемних підходах до визначення методологічних основ правотворчого механізму. Проаналізовано поточний стан правотворчості в ...
790250
  Гринишин В.Є. Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 141-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
790251
  Багрова І.В. Методологічні основи економічного механізму забезпечення надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 90-96.
790252
  Кириченко Олександр Анатолійович Методологічні основи економічної безпеки суб"єктів господарювання в трансформаційній економіці / Кириченко Олександр Анатолійович, Кім Юрій Геннадійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 53-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття і методологічні основи економічної безпеки, взаємозв"язок національної та державної безпеки України, взаємозв"язок державної безпеки і безпеки підприємства. Визначено методичні основи і принципи побудови системи ...
790253
  Мусієнко А.П. Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Мусієнко Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
790254
  Андрющенко Яна Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 11-15. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
790255
  Станкевич О.М. Методологічні основи ідентифікування типів макроруйнування матеріалів за енергетичними параметрами акустичної емісії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Станкевич Олена Михайлівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
790256
  Машкін В.В. Методологічні основи інтерпретації поняття суб"єкта в аспекті пошуку нової нормативної парадигми / В.В. Машкін, М.Р. Бійовський // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 82-95
790257
  Деревінський В.Ф. Методологічні основи історико-біографічних досліджень // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 64-75. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
790258
  Пилипенко Р.Є. Методологічні основи когнітивного моделювання фреймів у німецькому інституційному економічному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 201-205. – ISBN 966-581-589-Х
790259
  Малярець Л.М. Методологічні основи моделювання розвитку соціально-економічного потенціалу промислового підприємства в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методологічні основи розробки економіко-математичних моделей розвитку соціально-економічного потенціалу промислового підприємства в умовах перехідної економіки. Рекомендується технологія моделювання для розв"язування задач ...
790260
  Щербак В.І. Методологічні основи моніторингу біоти природних вод / В.І. Щербак, Л.А. Ковальчук, Н.В. Майстрова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 137-145. – Бібліогр.: 21. – ISBN 966-521-129-3
790261
  Павліченко В.М. Методологічні основи нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 140-148. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
790262
  Максим В.Л. Методологічні основи оцінки економічної ефективності виробництва свинини // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 228-238. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
790263
   Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах / Н.С. Шлапак, Д.В. Солоха, Т.В. Серкутан, О.В. Бєлякова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 218-225. – ISSN 2225-6407
790264
  Нестеровський В.А. Методологічні основи оцінювання якості музейних колекцій як самостійного об"єкту державного надбання України / В.А. Нестеровський, Л.О. Волконська // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 277-291. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
790265
  Айлікова Г.В. Методологічні основи планування території регіонів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Айлікова Ганна Вітольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
790266
  Капінос Н.О. Методологічні основи понятійного базису інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
790267
  Авдієнко В.І. Методологічні основи понять "менеджмент" і "управління" / В.І. Авдієнко, В.В. Остапенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
790268
  Палагін В.А. Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Палагін Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 57 назв
790269
  Данкевич А.Є. Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69.
790270
  Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 43, [1] с. – Бібліогр.: 55 назв
790271
  Прокопенко Т.П. Методологічні основи розробки рекламної програми // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 134-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-95774-3-8
790272
  Іщук С.І. Методологічні основи системного аналізу територіально-виробничої системи адміністративної області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 18-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
790273
  Буряк П.Ю. Методологічні основи створення фінансово-промислових груп : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 25-35. – Бібліогр.: 8 назв
790274
  Шевчук С.М. Методологічні основи суспільно-географічного джерелознавства // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 45-52. – Бібліогр.: 3 назви
790275
  Ємець В.В. Методологічні основи та інструменти аналізу деструктивного впливу економічної нестабільності на процеси нагромадження капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 160-165. – ISSN 1993-6788
790276
  Лисенко С.М. Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп"ютерних систем в умовах кіберзагроз : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 61 назва
790277
  Горбенко А.В. Методологічні основи та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих WEB-систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Горбенко Анатолій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
790278
  Мельничук О.Ю. Методологічні основи та моделі системи землеустрою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Мельничук Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
790279
  Завальнюк В.В. Методологічні основи та основні принципи юридичної антропології: загальна характеристика // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 59. – C. 15-25
790280
  Кущенко О. Методологічні основи та складові програми відновлення активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
790281
  Іваночко Н.В. Методологічні основи управління збутовою діяльністю підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988
790282
  Пітерська Варвара Михайлівна Методологічні основи управління інноваційними проектно-орієнтованими організаціями / Пітерська Варвара Михайлівна, Крамський Сергій Олександрович // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 11-20 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2219-5300
790283
  Кравець П.В. Методологічні основи управління лісами на засадах сталого розвитку в контексті теорії збереження основного капіталу / П.В. Кравець, А.І. Карпук // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 103 : Лісівництво. Декоративне садівництво. – С. 76-87
790284
  Нестерова С.В. Методологічні основи факторного аналізу у процесі оцінки фінансового стану підприємства / С.В. Нестерова, Є.Ю. Делеган // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 241-245. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
790285
  Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 51-59 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
790286
  Друшляк М.Г. Методологічні основи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти: філософський рівень // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2413-1571
790287
  Кравчук І.А. Методологічні основи формування доданої вартості продукції // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 70-75. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
790288
  Казьмірович О.Р. Методологічні основи формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Казьмірович Олег Романович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 79 назв
790289
  Зякун А.І. Методологічні основи юридичної психології як науки / А.І. Зякун, Р.О. Дегтяр // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 7-10. – ISSN 2519-2353
790290
  Гвоздяк В.М. Методологічні особливості біосферного моделювання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 20-29
790291
  Прохорова А.А. Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 32-37. – ISSN 1996-5931
790292
  Макаренко Н.Ю. Методологічні особливості і проблематика сучасних етнодемографічних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 217-233
790293
  Шлімкевич І.В. Методологічні особливості контролю знань студентів в науково-педагогічному контексті навчання за кредитно-модульною системою у вищих медичних закладах / І.В. Шлімкевич, О.Я. Царук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 135-138. – ISSN 1681-2751
790294
  Ковальчук П.І. Методологічні особливості концепції системного управління водними ресурсами за басейновим принципом / П.І. Ковальчук, Р.Ю. Коваленко, Г.А. Балихіна // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 17-23. – ISSN 2616-5643
790295
  Чорноморденко Д.І. Методологічні особливості міждисциплінарності наукових зв"язків в сучасній екології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 63-64
790296
  Чекмишев О.В. Методологічні особливості поєднання методів моніторингу ЗМІ та методу анкетування під час дослідження міжнародних медіакомунікацій (на прикладі українських,російських та польських телеканалів) / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 61-68


  У статті визначено основні методологічні особливості дослідження контенту міжнародних медіакомуні кацій. Проаналізовано різні аспекти використання дослідницьких методів різного рівня формалізованості. Розглянуто приклади експериментальних досліджень ...
790297
  Мазурок А.І. Методологічні особливості проведення моніторингового соціологічного дослідження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 245-247
790298
  Панасюк О.Т. Методологічні особливості сучасного етапу кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7069-52-1
790299
  Парсяк В.Н. Методологічні передумови здійснення маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів : фінансовий ринок / В.Н. Парсяк, В.В. Зельдіс // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 69-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
790300
  Альков В.А. Методологічні перспективи історії повсякдення в українському історико-медичному краєзнавстві // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 73-80. – ISSN 2617-1929
790301
  Джунь В. Методологічні питання дослідження господарського права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 154-168. – ISSN 1993-0909
790302
  Ткачова Н. Методологічні питання дослідження проблеми виховання правової свідомості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 12-16
790303
  Ямненко Т.М. Методологічні питання предмета і методу фінансового права на сучасному етапі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-24.
790304
  Прокопов Денис Методологічні підвалини диференціації ідей у філософії XVII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються проблеми окремих складових частин методу істинного пізнання, як він тлумачиться Б. Спінозою в контексті проекту "вдосконалення розуму", а також питання диференціації ідей як умови пізнання істини.
790305
  Самойленко В.М. Методологічні підвалини і прикладні застосування стохастичної екологічної гідрології // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-109-9
790306
  Хоменко О. Методологічні підстави осмислення словесності у теоретичному дискурсі Тараса Шевченка та Миколи Костомарова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 26-43
790307
  Стафійчук В.І. Методологічні підходи в геополітиці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 26-33. – Бібліогр.: 7 назв
790308
  Тверитникова О.Є. Методологічні підходи в дослідженнях з історії електротехніки // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 57-63. – ISSN 2617-1929
790309
  Хомутенко А. Методологічні підходи в управлінні державними фінансами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  У статті досліджено сучасну методологію управління державними фінансами. Стисло охарактеризовано системний та холістичний підходи. Проаналізовано практику використання проектно-орієнтованого підходу в управлінні державними фінансами України. Розглянуто ...
790310
  Волощук В.Р. Методологічні підходи визначення ефективності інноваційного розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 72-79. – ISSN 2309-1533
790311
  Прокопенко А.Л. Методологічні підходи визначення трансакційних витрат у лізинговій діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-89.
790312
  Лі Цзіци Методологічні підходи виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-30. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суб"єкт-діяльнісний, особистісно-зорієнтований, суб"єкт-суб"єктний, акмеологічний підходи виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів. Виявлено організаційно-педагогічні умови виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів у ...
790313
  Середа О.С. Методологічні підходи до аналізу запитань в соціологічних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 96-97
790314
  Афанасьєва В. Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 44-49


  У статті порушено проблему системного підходу до визначення методологічних засад сучасного українського віршознавства, проаналізовано генезу та еволюцію віршознавчої методології, окреслено основні віхи в розвитку методологічних підходів до вивчення ...
790315
  Батрименко В.І. Методологічні підходи до вивчення інституту місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 151-161
790316
  Валіулліна З.В. Методологічні підходи до вивчення моделей розвитку процесів транснаціоналізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6814
790317
  Кучеренко Світлана Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.134-151. – ISSN 1810-2131
790318
  Ярова І.І. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження Інтернет-технологій у просуванні товаропотоків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.І. Ярова, О.В. Березін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 208-216. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
790319
  Стежко Н.В. Методологічні підходи до визначення категоріального апарату світової продовольчої безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 37-41. – ISSN 2218-1199
790320
  Богдан І. Методологічні підходи до визначення поняття "творчий працівник" // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 171-174. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Наочним відображенням зазначеного підходу може бути: визнання роботодавцем працівника “творчим” у посадовій інструкції або на підставі змісту установчих документів підприємства, установи, організації (наприклад, статус члена творчої спілки підтверджує ...
790321
  Ковальов В. Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект) / В. Ковальов, О. Атаєва, К. Шевченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
790322
  Міненко В.Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-78
790323
  Семенів Н.М. Методологічні підходи до вирішення етнічних конфліктів у площині практики сучасних міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 268-276. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
790324
  Чугаєв О.А. Методологічні підходи до датування валютних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 119-122. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проведений порівняльний аналіз існуючих методів датування валютних криз, виявлені їх переваги та недоліки і запропоновано новий метод.
790325
  Крилова І.І. Методологічні підходи до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 37-46. – ISSN 2311-6420
790326
  Грекова В. Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554
790327
  Кустріч Л.О. Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
790328
  Григоров Г.А. Методологічні підходи до дослідження освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 109-114. – ISSN 2077-1800
790329
  Прокопенко О.В. Методологічні підходи до екологізації діяльності підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 22-30.
790330
  Семків О.В. Методологічні підходи до категоризації витрат приватного сектору на впровадження директиви 2003/87/ЕС Європейського Союзу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 193-199. – ISSN 2309-1533
790331
  Фесюк Василь Методологічні підходи до класифікації джерел басейну річки Турія / Фесюк Василь, Параниця Іванна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 33-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
790332
  Гринько Т.В. Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 39-44. – ISSN 2222-4459
790333
  Власенко Ю.Л. Методологічні підходи до моделювання ефективного законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 119-126.
790334
  Іванова В.В. Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 412-419. – ISSN 1993-6788
790335
  Чорнолуцький Р.В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 63-70. – ISSN 2306-9082
790336
  Ступак Д. Методологічні підходи до організації підготовки курсантів по наданню самодопомоги у структурі дисципліни "Безпека життєдіяльності" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 273-284. – ISSN 2312-5993
790337
  Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства : економіка підприємства / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
790338
  Бутко М.П. Методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування регіонального ринку продовольчих ресурсів / М.П. Бутко, О.М. Шевченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 14-17
790339
  Кучеренко С.Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва, О.Г. Семененко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 43-47. – ISSN 1728-6220
790340
  Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв
790341
  Шевчук О.О. Методологічні підходи до оцінювання економічного еквіваленту вартості життя в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 74-83. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
790342
  Шевченко М.М. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки / М.М. Шевченко, В.А. Соколов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 148-154. – ISSN 2306-6814
790343
  Колеснік Я.В. Методологічні підходи до побудови системи комплексного статистичного аналізу діяльності банків // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 6-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
790344
  Руденко І.В. Методологічні підходи до розподілу фінансових ресурсів між бюджетами в контексті проведення реформи адміністративно-територіального устрою : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
790345
  Леонов В.В. Методологічні підходи до системного аналізу особливостей та характеру сучасних війн і воєнних конфліктів / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – C. 13-19. – ISSN 2304-2699
790346
  Фільштейн Л.М. Методологічні підходи до стратегічного управління розвитком мезосистем в структурі національної економіки / Л.М. Фільштейн, Ю.В. Малаховський, Алі Ахмед Кансо // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 266-274. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
790347
  Панчак О. Методологічні підходи до тлумачення закону про кримінальну відповідальність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С..279–287. – (Серія юридична ; Вип. 48)
790348
  Диба М. та інш. Методологічні підходи до трактувавння сутності капіталізації банківської системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 1 (215). – С. 22-29. – ISSN 2310-2624
790349
  Юрченко О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 236-242. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
790350
  Лепьохін О.В. Методологічні підходи до управління життєдіяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
790351
  Друшляк М.Г. Методологічні підходи до формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 52-57. – ISSN 2413-1571
790352
  Доронін С.А. Методологічні підходи до формування внутрішньої системи якості освіти вищого навчального закладу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 218-223. – ISSN 2222-4459
790353
  Ціпуринда В.С. Методологічні підходи до формування інноваційних моделей управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-83. – ISBN 966-614-021-7
790354
  Іванюта В.Ф. Методологічні підходи дослідження міжнародних інтеграційних процесів в аграрному секторі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 2. – С. 142-145.
790355
  Пінчук Є.А. Методологічні підходи соціально-філософського аналізу модернізації вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 110-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті акцентується увага на наступні положення: об"єктивний процес розвитку сучасної цивілізації обумовлює поступовий перехід до модернізаційного суспільства. Модернізація - це побудова інформаційного суспільства, це процес розвитку всього ...
790356
  Татаренко Т.М. Методологічні підходи та джерела аналізу в діагностиці розвитку регіональних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 69-81
790357
  Кафарський В.І. Методологічні підходи та методи дослідження конституційно-правового регулювання діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 182-188. – ISSN 1563-3349
790358
  Мацюк А. Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного закону держави / А. Мацюк, А. Мацюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 18-26. – ISSN 2306-9082
790359
   Методологічні підходи та особливості проведення семінарських занять з дисципліни "Етика і деонтологія у фармації" на фармацевтичному факультеті / І.Г. Купновицька, Н.В. Губіна, Р.І. Белегай, Н.Р. Артеменко, І.П. Фітковська, В.І. Клименко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 217-221. – ISSN 2077-4214


  У статті наведені дані про методологічні підходи проведення семінарських занять з дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» в рамках кредитно-модульної системи. Наводиться план та етапність підготовки до заняття, участь викладача у цьому процесі, ...
790360
  Швед З.В. Методологічні підходи у філософсько-релігієзнавчих дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 199-207
790361
  Моторин Р.М. Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі / Р.М. Моторин, К.Р. Приходько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 25-36. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
790362
  Войт Д.С. Методологічні підходи щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій / Д.С. Войт, О.О. Топчій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
790363
  Акімова Л.М. Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 225-232
790364
  Кравчук Н. Методологічні підходи щодо проблеми формування соціальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISSN 2307-4906
790365
   Методологічні підходи щодо радіочастотної корекції результатів дистанційного зондування посівів, отриманих за допомогою БПЛ / В.П. Лисенко, О.О. Опришко, Д.С. Комарчук, А.І. Марцифей, Н.А. Пасічник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 69-78 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
790366
  Тарангул Д.О. Методологічні підходи щодо формування податкової політики в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
790367
  Коломієць К.В. Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 90-103 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
790368
  Алієв Х.М. Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 5-11. – ISSN 2074-8167
790369
  Куташев І.В. Методологічні положення державного стратегічного управління розвитком соціально-економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 55-58. – ISSN 2306-6814
790370
  Глущенко В. Методологічні пошуки С.Б. Кримського й сучасне мовознавство: до проблеми структури лінгвістичного методу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 3-12. – ISSN 2411-6548
790371
  Сусська О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 119-130. – ISSN 1563-3713
790372
  Яворська В. Методологічні принцип дослідження геодемографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються методологічні принципи дослідження геодемографічних процесів. В соціально-економікогеографічному аспекті геодемографічний процес є функцією багатьох аргументів – населення, виробництва, соціальної та культурної сфери, природного ...
790373
  Пандяк І. Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 249-253. – (Серія географічна ; Вип. 36)
790374
  Михайлов В.С. Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі / В.С. Михайлов, С.П. Коваль // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрито основні принципи та підходи щодо вирішення методологічних завдань проведення вибіркових спостережень у статистиці оптової торгівлі України. Серед основних завдань організації вибіркових статистичних спостережень підприємств оптової ...
790375
  Коперльос Р.Ю. Методологічні принципи дослідження складності в нелінійній науці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 27-28
790376
  Сорока Т.В. Методологічні принципи зіставно-типологічного аналізу системи цінностей віддалено споріднених і неспоріднених мов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 15-19. – ISSN 2307-4558
790377
  Одношевна О.О. Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
790378
  Черняк Є.В. Методологічні принципи конституційно-правового дослідження інституту охорони Конституції як елементу системи сучасного конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 2219-5521
790379
  Філіпенко А.С. Методологічні принципи міждисциплінарних досліджень // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – C. 13-13
790380
  Журба І.Є. Методологічні принципи розробки соціально-економічних та фінансових основ сталого розвитку в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 42-48. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
790381
  Слюсаревський М.М. Методологічні принципи розроблення і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 3-19
790382
  Холод О.М. Методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 20-26


  У статті з"ясовано та описано методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу ЗМІ на аудиторію. Зокрема, такими принципами визначено інмутацію/мутацію суспільства під впливоммедіа, а також кількісні показники-маркери епістеми. Тhe ...
790383
  Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття друга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 104-114. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена сучасному викладенню основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин - системі методологічних принципів. Так, застосовуючи принцип інтерференції, дослідник отримує додаткові методологічні можливості для визначення ...
790384
  Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття перша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 104-115. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена сучасному викладенню основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин - системі методологічних принципів. У даному дослідженні розглядаються принципи емпіричного підходу, ціннісного підходу, раціонального підходу, ...
790385
  Плахотнік О.О. Методологічні принципи формування механізмів управління соціально-економічними системами у мережевій економіці // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 139-143
790386
  Соснюк О.П. Методологічні принципи формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності в умовах тренінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психологічним проблемам інноваційної діяльності. Представлено модель тренінгу розвитку здатності до самокорекції особистісної позиції з метою формування психологічної готовності до інноваційної діяльності. The article is dedicated to the ...
790387
  Кривчик Г.Г. Методологічні принципи як норми етичного і професійного кодексу історика // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 270-279. – ISSN 2409-3661


  Показано взаємозв’язок основних етичних норм із загальнонауковими й спеціальними історичними методологічними принципами, уточнено визначення й наведено приклади застосування останніх, вміщено критику щодо порушення етики й наукової методології.
790388
  Левченко А.М. Методологічні причини взаємодії культури і масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 112-117.


  У статті висвітлено основні підходи в українській та зарубіжній науці до дослідження феномену культури. Проаналізовано взаємодію культури та масової комунікації у світлі різноманітних теорій, які містять достатній потенціал для нового їх осмислення і ...
790389
  Іваницька О.М. Методологічні проблеми аналізу розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS) / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 55-71. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
790390
  Михальченко М.І. Методологічні проблеми аналізу сучасних цивілізацій // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 13-37. – ISSN 2518-7546
790391
  Поспишил І. Методологічні проблеми ареальних досліджень: еволюція брненської концепції // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 394-408. – ISSN 2411-4758


  У статті розглянуто проблематику ареальних та філологічно-ареальних досліджень, порівняльного літературознавства, генології. Ареальні підходи в літературознавстві проілюстровано на прикладах творів Оти Філіпа, Оксани Забужко, Йозефа Сухего. З’ясовано, ...
790392
  Зорій Н. Методологічні проблеми в психології та критерії наукового знання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 60-65. – ISSN 2311-9896
790393
  Шемшученко Ю.С. Методологічні проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства в сучасній Україні / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 3-12. – ISSN 0869-2491
790394
  Книш В.В. Методологічні проблеми визначення дефініції "конституційно-правова відповідальність суб"єктів державно-політичних відносин" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 124-130. – ISSN 1563-3349
790395
  Батюк Л.А. Методологічні проблеми вимірювання економічного зростання: динаміка інфляції та реального продукту / Л.А. Батюк, А.В. Петренко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 3. – C. 17-22. – ISSN 2524-0455
790396
  Флюд І. Методологічні проблеми виявлення еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 328-332. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
790397
  Скорик М. Методологічні проблеми гендерних досліджень мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 132-149


  У статті здійснено огляд і аналіз проблемного поля сучасних гендерних досліджень мас-медіа як порівняно нової, але перспективної дослідницької галузі, що перебуває у стадії становлення; визначено пріоритетні напрями таких досліджень і їх ...
790398
  Фенич В.І. Методологічні проблеми дослідження державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 56-58. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджуються методологічні проблеми вивчення державно-церковних відносин у незалежній Україні.
790399
  Шаркова І.М. Методологічні проблеми дослідження добросовісності (bona fides) у римському праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 210-214. – ISSN 1818-992Х
790400
  Лещенко С.В. Методологічні проблеми дослідження політичної соціалізації в період зміни поколінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується політична соціалізація в суспільстві, яке змінюється, виявляючи та долаючи наявні за таких умов методологічні проблеми. Article is devoted to consideration of methodology of studying of political socialization.
790401
  Хорт І. Методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 27-29. – ISSN 2313-559X
790402
  Єремєєв П. Методологічні проблеми застосування теорії "церква-секта" при дослідженні історії релігії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 552-562
790403
  Степанов В. Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень / В. Степанов, С. Рассадникова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
790404
  Кордюм А.Б. Методологічні проблеми кількісної оцінки змін норми річкового стоку під впливом антропогенної діяльності людини в сучасних умовах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 42-48. – Бібліогр.: 4 назви
790405
   Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-22-8


  В пр. №1704494 напис: Леоніду Васильовичу знаному організаторові науки ректору нашої alma mater філософу на добру згадку. 30.12.2014 р. (Підпис)
790406
  Макаренко Ігор Петрович Методологічні проблеми макроекономічного прогнозування // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі поєднання економічних теорій циклічності та макроекономіки розглядаються особливості методології прогнозування економічної динаміки.
790407
  Маценка С. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 7-19. – ISSN 2313-5921
790408
  Рибачук В.П. Методологічні проблеми оцінювання продуктивності наукової діяльності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 46-52. – ISSN 0374-3896


  Обговорюються методологічні принципи, покладені в основу прийнятих в Україні в 2011-2012pp. нормативно-правових актів, що визначають порядок проведення державної атестації наукових установ. Аналізуються проблеми реалізації урядових рішень щодо переходу ...
790409
  Ковтуненко Є.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роботи провідних вчених, які займалися проблемами соціальних трансформацій. Також проаналізовані чотири основні парадигми, в полі зору яких перебуває трансформаційний процес: модернізацій ну, акторську, структуралістичну та культуралістичну. ...
790410
  Жоль К. Методологічні проблеми теоретичного вираження результатів міждисциплінарних досліджень у постнеокласичній науці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 156-163
790411
  Ковальчук О.М. Методологічні проблеми у встановленні ієрархії правових цінностей // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 61-66. – ISSN 2413-6433
790412
  Шевчук В.М. Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 229-247. – ISSN 1993-0909
790413
  Садоха О.В. Методологічні проекції квазікультурних світів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 100-107. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  Стаття присвячена дослідженню перспективних розвідок щодо розв’язання проблеми закладання соціальних взаємин через актуалізацію та вивчення концептуалізацій життєвосвітовой прагматики.
790414
  Ємець Т. Методологічні розбіжності засад розбудови української науки у М. Грушевського та В. Вернадського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 326-335. – ISBN 966-7060-35-7
790415
  Бідняк М.Н. Методологічні системи управління в соціально-економічних системах // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  В статті розглянуті питання управління в соціально-економічних системах та його роль і значення. Визначений закон функціонування складних динамічних систем загального характеру.
790416
  Потіщук О.О. Методологічні стратегії соціальної історії науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
790417
  Матусевич К.М. Методологічні суперечності теорій вартості і цінності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
790418
  Бебих В.В. Методологічні та дидактичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах дистанційного навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 9-27. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729


  Метою статті є окреслення педагогічних умов та методичних принципів формування іншомовноїкомунікаивної компетентності майбутнього фахівця на основі розробленої педагогічної моделі навчання іноземних мов.
790419
  Юхименко Н.Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931
790420
  Демчишак Н.Б. Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 16-21. – ISSN 2306-6814
790421
  Сальник І.В. Методологічні та методичні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя фізики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 208-214. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
790422
  Тіщенко Є. Методологічні та методичні засади організації управління ризиками проектного фінансування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 47-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
790423
  Тертична Ю.В. Методологічні та методичні основи дослідження етноекзогенного туризму Закарпатської області // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 152-157
790424
  Строкович Г.В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства : монографія / Г.В. Строкович ; Народ. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-966-8558-93-1


  Дарунок від Народної української академії
790425
  Криклій А. Методологічні та організаційні основи формування потреби у персоналі в умовах нової економіки : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
790426
  Стрельбицька Л.М. Методологічні та організаційно-правові засади формування і функціонування системи державного управління національною безпекою України / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 110-120. – ISSN 2616-6798
790427
  Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 229-238. – ISSN 2312-5993
790428
  Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 24-34 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
790429
  Вахнован В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні / Вікторія Вахнован // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 40-42


  Розглядаються проблеми формування бібліотечної соціології як галузевої соціологічної науки. Зазначається, що великі перспективи мають дослідження методологічних і соціокультурних аспектів бібліотечної соціології, визначення подальших шляхів її розвитку ...
790430
  Коверзнев В.О. Методологічні та теоретичні засади формування кооперативного права України // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2456-11-0
790431
  Данкевич В.Є. Методологічні уроки європейського досвіду розвитку земельних банків // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 32-38. – (Економічні науки ; № 4 (28))
790432
  Остроух В.І. Методологічні, теоретичні і методичні основи застосування комп"ютерних технологій у створенні шкільного атласу "Географія України" // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 25-29. – ISBN 966-95774-3-8
790433
  Закаленко О.В. Методологічно-антропологічні засади дослідження та розуміння права на адміністративний позов / О.В. Закаленко, О.В. Большакова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 111-117. – ISSN 2311-4894
790434
  Тодорова Є.М. Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (2 частина) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 63-72


  Розглядаються основні методологічні підходи і наукові концепції теорії бібліографії, внесок відомих бібліографознавців у розвиток науки. Ключові слова: теорія бібліографії, методологічний підхід, наукова концепція, бібліографознавець, бібліографічна ...
790435
  Тодорова Є.М. Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 136-143


  Розглядаються основні методологічні підходи і наукові концепції теорії бібліографії, внесок відомих бібліографознавців у розвиток науки. Ключові слова: бібліографознавство, теорія бібліографії, методологічний підхід, наукова концепція, ...
790436
  Шефель С.В. Методологічно-правовий сенс екософської концепції Ф.-Е. Шварцкопфа // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 104-110. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
790437
  Кремень В. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-14


  Проаналізовано роботу Академії в контексті модернізації її діяльності. Аргументовано доцільність застосування наукових розробок вчених Академії в інноваційний розвиток національної освіти.
790438
  Кремень В.Г. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність НАПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 5-13
790439
  Новгородська А.О. Методологія "театру пригноблених" Аугусто Боаля // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 84-85
790440
  Солом"янюк П.Г. Методологія аналізу глобалізації в контексті економічної теорії / П.Г. Солом"янюк, Л Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 153-157. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті, виходячи зі змісту глобалізації як процесу переходу людства до рівня органічної системної цілісності, до так званого "безпосереднього (усуспільненого) людства", та наслідків цьго процесу, обгрунтовується необхідність перегляду традиційної ...
790441
  Якименко Ю.В. Методологія аналізу динаміки партійних систем: основні підходи та особливості їх застосування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 300-309


  Узагальнюються основні підходи до аналізу змін партійних систем, які представлені у світовій політичній науці. Ключові слова: політичні партії, партійні системи, типологія партійних систем, виміри партійних систем. Обобщаются основные подходы к ...
790442
  Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 4-18. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
790443
  Нікітенко В.О. Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 68-75. – ISSN 2072-1692
790444
  Леоненко П.М. Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 31-49. – Бібліогр.: 37 назв
790445
  Новіцький В.В. Методологія аналізу прав людини та юридичних гарантій їх реалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 28-38. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
790446
  Мельник П.О. Методологія аналізу прізонізації суспільства у контексті висвітлення організації протидії злочинності в Україні у 1960-1991 р. // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 168-170. – ISBN 978-966-97457-5-0
790447
  Бетін В.І. Методологія андрогогічного дослідження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 30-32
790448
  Зачко О.Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
790449
  Редько Т.В. Методологія біхевіористських досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 8 назв
790450
  Камінська Т.Г. Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 360-371. – ISSN 1993-6788
790451
  Горбик Р. Методологія в історії журналістики: можливості комплексного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 5-12


  У статті розглянуто проблеми методологічних підходів до дослідження історії журналістики (на прикладі періоду 20-30-х рр. ХХ ст.) на різних рівнях. Зокрема, запроваджено розрізнення субтекстуального, текстуального й супертекстуального рівнів. ...
790452
  Ковальчук К.Ф. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками : монографія / Ковальчук К.Ф., Савчук Л.М., Вишнякова І.В. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 118 с. – ISBN 978-966-331-145-6
790453
  Вишнякова І.В. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди промисловим підприємством : навчальний посібник / І.В. Вишнякова. – Павлоград, 2005. – 120с.
790454
  Семенюк О.В. Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 135-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
790455
  Злотник-Шагіна Методологія вивчення української літератури XVII-XVIII століть Іваном Франком // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 213-220


  У статті досліджується проблема методології вивчення української літератури XVII-XVIII століть у науковій спадщині Івана Франка. Аналізується "Історія української літератури" та інші праці вченого.
790456
  Бірюченко С.Ю. Методологія визначення вартості робочої сили суб"єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 177-180
790457
  Панова О.В. Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення / О.В. Панова, О.В. Ходаковський // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 310-319 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-815X
790458
  Шепеленко О.Г. Методологія визначення інноваційної конкурентоспроможності регіонів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 66-71. – ISSN 2311-6420
790459
   Методологія визначення інтенсивності дихання грунтів та емісійні втрати вуглецю агроландшафтами Лівобережного Полісся наприкінці періоду вегетації рослин / П. Трофименко, Н. Трофименко, С. Веремеєнко, Ф. Борисов // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 238-243. – (Агрономія ; № 23). – ISSN 2616-7719
790460
  Кітура А.Я. Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 71-76. – Бібліогр.: 35 назв
790461
  Сморжевський Ю.Л. Методологія використання системи фізичних задач при вивченні тригонометричних функцій в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 73-76. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
790462
  Майданик Р.А. Методологія вирішення правових спорів у німецькій юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 57-63
790463
  Різун В. Методологія виявлення і дослідження масовокомунікаційного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 42-57. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміст поняття "вплив", розглянуто види, форми і методи масового впливу, описано маніпулятивні механізми та детально викладено методологію виявлення та дослідження масовокомунікаційного впливу. Определено содержание понятия "влияние", ...
790464
  Гриценко В. Методологія впровадження інформаційно-аналітичних систем управління університетом // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 107-112. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 2). – ISSN 2519-254X
790465
  Фесенко І.А. Методологія врахування часу в економічних обгрунтуваннях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 10-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
790466
  Юзва Л.Л. Методологія дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 1 (36). – С. 55-76. – ISSN 1681-116Х
790467
  Веклич В.О. Методологія дослідження адміністративно-правових засад політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
790468
  Сащук Т.І. Методологія дослідження актуальної соціальної проблематики: принципи фіксації та каталогізації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 33-36. – ISSN 2312-5160


  Обґрунтовано методологічні підходи до вивчення форм презентації соціальної проблематики в публікаціях національних друкованих мас-медіа "День", "Україна молода", "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Газета по-українськи". Визначено базові ...
790469
  Батрименко О.В. Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і зміст бюрократії як феномену суспільно-політичного життя. Розглянуто методологію як сукупність пізнавальних підходів дослідження бюрократії у політичній сфері суспільного життя та розкрито специфіку розуміння бюрократії при ...
790470
  Шкуренко К.О. Методологія дослідження демократичних стандартів політичних партій і партійної системи України // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 233-238
790471
  Шульга Н.Д. Методологія дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 111-116. – ISSN 2306-6814
790472
  Чернега О.Б. Методологія дослідження електронної торгівлі як поліфункціонального явища / О.Б. Чернега, С.В. Маловичко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 212-217. – ISSN 2309-1533
790473
  Москалик Г. Методологія дослідження інформаційно-комунікаційного середовища і технології відповіді на виклики епохи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 178-190
790474
  Лузан А.В. Методологія дослідження комплексної системи цивільно-правової охорони винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 206-209. – ISSN 2219-5521
790475
  Веремчук Т.Ю. Методологія дослідження комунікацій ЄС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 4-8. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
790476
  Струнгар В. Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 488-500. – ISSN 2224-9516
790477
  Олійник В. Методологія дослідження кримінально-правової охорони державної таємниці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 58-62. – ISSN 2311-6676
790478
  Литвиненко Н.В. Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 262-265. – ISSN 2076-1554
790479
  Суржик І.О. Методологія дослідження міфологічних засад української етнічної культури в контексті західної та вітчизняної наукових течій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні ідеї дослідження міфу в контексті культури. Автор наводить визначення етносів, народів, націй в різноманітних наукових розвідках. Також розглянуто походження націй в теоріях континентальних європейських, англо-американських, ...
790480
  Пивавар І.В. Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 147-157. – ISSN 2222-4459
790481
  Михальченко М.І. Методологія дослідження парадигми політичного розвитку України: цивілізаційний аспект // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 7-61. – ISBN 978-966-02-9194-2
790482
  Олійник Н.Ю. Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена формуванню методологічного інструментарію для дослідження громадсько-політичної участі жінок на основі поєднання конвенційного політичного аналізу та гендерного підходу. Аналіз західної наукової літератури засвідчив, що у традиційній ...
790483
  Копча В.В. Методологія дослідження правового явища: поняття, структура, інструментарій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
790484
  Оніщенко Н.М. Методологія дослідження правової традиції як об"єкт методологічної рефлексії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 30-34. – ISSN 1563-3349
790485
  Конотоп Л.Г. Методологія дослідження релігійного досвіду в сучасній філософії Заходу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 12-15
790486
  Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. Методологія дослідження суб"єктивності в німецькій традиції філософування / Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – C. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
790487
  Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 16-19. – ISSN 1683-1942
790488
  Цмоць У.О. Методологія дослідження юридичної практики як філософської правової категорії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – C. 336-342. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
790489
  Мельник В. Методологія досліджень міграції радіонуклідів у грунтовому покриві / В. Мельник, Ю. Бліндер, О. Піскунова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 56-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1819-1339
790490
  Холох О.І. Методологія досліджень символічної антропології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 182-191


  В статті досліджуються основні положення, напрямки та методологічні підходи досліджень символічної антропології. В статье исследуются основные положения, направления и методологические подходы исследований символической антропологии. The article ...
790491
  Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / Олександр Холод ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Львів : ПАІС, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7065-23-3
790492
  Михайлюк Г.О. Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 75-80. – ISSN 1996-5931
790493
  Гавриленко О.П. Методологія екогеографічних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 207-213 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
790494
   Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : колективна монографія / [О.М. Мандрик, Л.М. Архипова, М.М. Приходько та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Л.М. Архипової ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 298, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 289-298. – ISBN 978-966-694-286-2
790495
  Кашицький Д.С. Методологія економічних та іхтіо-екологічних досліджень при заморах риб у водних екосистемах / Д.С. Кашицький, В.С. Мовчанець, О.В. Ясінська // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 99-102. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
790496
  Солопенко Р.І. Методологія економічного обгрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 118-125. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
790497
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-17. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
790498
  Єгорченкова Н.Ю. Методологія електронного управління проектами // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 67-68
790499
  Галянтич М. Методологія житлового права: сучасний стан та шляхи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331
790500
  Бондаренко О.В. Методологія забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній передавання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв.
790501
  Корольов І.Р. Методологія і методика дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 202-211


  У статті розглядається феномен національної кооперативної комунікативної поведінки, зокрема уточнюється визначення цього поняття, а також висвітлюються певні методологічні аспекти і постулати у вивченні досліджуваного об"єкта. На основі синтезу та ...
790502
   Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів / Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцова, В.М. Чехній, Н.І. Батова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
790503
  Герасіна Л.М. Методологія і праксеологія досліджень політичних процесів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 16-28. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
790504
  Борщевський В.В. Методологія і практика безпеки структурно-інституційної трансформації економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 228-230. – ISSN 1562-0905
790505
  Каніщенко О.Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каніщенко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 418л. + Додатки: л.373-399. – Бібліогр.: л.400-418
790506
  Каніщенко О.Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.02 / Каніщенко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 34с. – Бібліогр.: 55 назв
790507
  Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку = Methodology and practice of measurement in financial accounting / Галина Нашкерська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 426 с. – ISBN 978-966-613-675-9
790508
  Горбунов Л.В. Методологія інтерактивного навчання у вищій школі / Л.В. Горбунов, О.В. Звягінцева, В.І. Ворфоломєєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 143-148. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
790509
  Мейш А.В. Методологія інформаційного захисту / А.В. Мейш, О.В. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
790510
  Пятківський Р.О. Методологія історико-філософського дослідження суб"єкта історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-83. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
790511
  Колесник І. Методологія історії чи історія методології : метафори історичного дискурсу // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 55-85. – ISBN 966-7679-18-7 (Вип.5)
790512
  Калакура Я.С. Методологія історіографічного дослідження : навч.-метод. посібник / Ярослав Калакура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 319, [1] с. – Предм. покажч.: с. 313-315. – Бібліогр.: с. 265-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-896-8
790513
   Методологія кількісної прогнозної оцінки ризиків від розвитку екзогенних геологічних процесів: селеві ризики : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ / Т.Б. Чепурна, Д.В. Касіянчук, Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
790514
  Кудрявцева Н.С. Методологія когнітивних досліджень: перспективи емпіричного підходу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-76. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена розгляду основних методів дослідження, застосовуваних у парадигмі суч. когнітивної лінгвістики. Найпродуктивнішою методикою визнається теорія прототипів Дж. Лакоффа з огляду на її найбільший емпіричний потенціал. Здійснюється спроба ...
790515
  Шиян А. Методологія комплексного захисту людини та соціальних груп від негативного інформаційно-психологічного впливу // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 94-98. – ISSN 2225-5036


  Інформаційно-психологічна безпека - важлива складова інформаційної безпеки держави, яка визначає захищеність громадян та суспільства від шкідливих інформаційно-психологічних впливів. Остання події у нашій державі та світі загалом вплинули на те, що ...
790516
  Пономаренко В.С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / Пономаренко В.С., Гонтарева І.В. ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-380. – ISBN 978-966-676-582-9
790517
  Шірінян Л.В. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України / Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 34-51 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2522-9303
790518
  Лепьохін О.В. Методологія концептуального підходу до управління життєдіяльністю підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-47. – (Економічні науки ; № 2 (22))
790519
  Асєєв Георгій Методологія корпоративного документообігу: побудова САSЕ-моделей офісних інформаційних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Викладені принципи створення інформаційної системи документообігу офісу, орієнтовані на творче використання і модернізацію існуючих бізнес-процесів документопотоків. Описані існуючі САSЕ-засоби, що забезпечують можливість не розробляти заново ...
790520
  Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: ринок систем і вимоги до них / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37


  Розглянуто ринок засобів систем електронного документообігу (СЕД) за класифікацією аналітичних компаній IDC і Gartner Group. Наведено вимоги до СЕД, орієнтованих на вітчизняне діловодство. Описані складові ефективності впровадження СЕД. Акцентується на ...
790521
  Шевчук В.М. Методологія криміналістики: дискусії, "новації", "перспективи" // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 193-202
790522
  Аленін Ю. Методологія кримінально-процесуальної науки: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю. Аленін, А. Мурзановська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – C. 17-30. – ISSN 1026-9932
790523
  Мельник Т.С. Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мельник Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
790524
  Топчієв О.Г. Методологія математичного моделювання в географії // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 67-74. – Бібліогр.: 12 назв
790525
  Хоменко І.А. Методологія медійних досліджень у часи системної кризи суспільства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-18


  Статтю присвячено прийомам і методам журналістикознавчих досліджень під час воєн, суспільних криз та політичних конфліктів. Розглянуто засоби встановлення наукової істини в умовах системної дезінформації суспільства, детермінованих зовнішньою медійною ...
790526
  Масліна В. Методологія моделювання демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 106-110
790527
  Мазуренко В. Методологія моделювання корупції в умовах глобалізації світогосподарських процесів / В. Мазуренко, Г. Буряк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методологічні підходи до моделювання корупції як соціально-економічного та політичного явища в сучасних умовах глобалізації світогосподарських процесів. The article discusses methodological approaches to the modeling of corruption ...
790528
  Беспалько Р.І. Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Беспалько Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 75 назв
790529
  Піддубна Д. Методологія на шляху розробки науково-теоретичного підґрунтя щодо органічного господарювання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 131-132
790530
  Сокіл О.Г. Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
790531
  Удалов В.Л. Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний "перехідний період" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 16-27. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У дослідженні висвітлено суто об"єктивну картину чотирьох історичних рівнів розвитку будь-якої науки - з опорою на типологію розвитку її методології як основи, на прикладах з різних наук, зокрема літературознавства, - та стисло сказано про сучасний ...
790532
  Цехмістрова Г.С. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.С. Цехмістрова; МОНУ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-8407-88-8
790533
  Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-234. – ISBN 978-966-327-321-1


  У пр. № 1704712 напис: Дарунок бібліотеці від автора Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
790534
  Зацерковний В.І. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, В.К. Демидов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 978-647-527-156-8
790535
  Зачосова Н.В. Методологія наукових досліджень проблем забезпечення економічної безпеки держави / Н.В. Зачосова, А.О. Коваленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 56-59. – ISSN 2306-6806
790536
  Нікітін Ю.В. Методологія наукового дослідження та її значення для кримінології та запобігання злочинності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (198). – С. 16-20. – ISSN 2308-9636
790537
  Коперльос Р.Ю. Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-75


  Стаття присвячена філософсько-методологічному аналізу концепту "складність" та розгляд проблематичності єдиного визначення цього терміну через багатоманітність його смислів в різних контекстах застосування. Статья посвящена ...
790538
  Чобіток В.І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 234-240. – ISSN 2222-0712
790539
  Портнов А.В. Методологія наукового пошуку в царині визначення сутності актів конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 57-65
790540
  Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – Київ ; Вінниця : Видавництво Університету "Україна", 2008. – 479 [1] с. – ISBN 978-966-388-249-9
790541
   Методологія наукової діяльності : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін.] ; за ред. Д.В. Чернілевського ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, перероб.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 363, [1] с. : іл. – Авт. зазначені в кінці кн. – Бібліогр.: с. 358-363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-61-2
790542
  Фігун Н.В. Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку / Н.В. Фігун, А.В. Фігун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
790543
  Бульдович П.В. Методологія неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бульдович Павло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
790544
  Садовий М. Методологія освітньої парадигми синергетики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 31-37. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Розглядається проблема застосування принципів самоорганізації складних, відкритих для обміну енергією, речовиною та інформацією систем. У психолого-педагогічних дослідженнях в останні роки використовується поняття синергетики. Зроблена спроба створити ...
790545
  Заворотній Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 111-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
790546
  Єльнікова Ю.В. Методологія оцінки впливу фінансового та фондового ринків на ринок похідних фінансових інструментів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 265-272. – ISSN 2309-1533
790547
  Чигринець О. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 315-323. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
790548
  Жорова Є.Р. Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
790549
  Клевцов С.В. Методологія оцінки запасів безпеки атомних електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Клевцов Сергій Валерийович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
790550
  Осмятченко Л.М. Методологія оцінки інтелектуального капіталу : монографія / Л.М. Осмятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-483-608-8
790551
  Кваша Т.К. Методологія оцінки продовольчої безпеки України та її практичне застосування / Т.К. Кваша, О.О. Дубровіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 168-175
790552
  Селіщев С.В. Методологія оцінки ризиків припинення діяльності, пов"язаних з неефективністю управління підприємством // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 78-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
790553
  Покришка Д.С. Методологія оцінки технологічного потенціалу структурної трансформації національної економіки / Д.С. Покришка, Т.А. Тищук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
790554
  Белоліпський В.О. Методологія оцінювання вологозабезпеченості грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 35-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
790555
  Коваленко Є.О. Методологія оцінювання ефективності державного управління якістю життя населення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 70-75
790556
  Кречковська Г.В. Методологія оцінювання критичного стану тривало експлуатованих конструкційних сталей за зміною їх структури, мікромеханізмів та опору руйнуванню : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України, Фізико-механ. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 47 назв
790557
  Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : монографія / Фурман Анатолій Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, Терноп. нац. екон. ун-т, НДІ методології та економіки вищої освіти. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 99, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 99. – Бібліогр.: с. 87-98. – ISBN 978-966-654-332-8
790558
  Буряк В. Методологія педагогічної теорії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти
790559
  Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтепретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Кривонос Я.В.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2007. – 256л. + Додатки: л.236-256. – Бібліогр.: л.203-235
790560
  Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Кривонос Я. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
790561
  Михайленко О.О. Методологія перекладу: понятійно- термінологічні особливості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.83-89


  У статті представлено стислий огляд позицій теоретиків перекладу щодо проблеми визначення понять перекладацьких прийомів та трансформації як важливих категорій теорії перекладу. Запропоновано систематизовану та уточнену дефініцію термінів ...
790562
  Костицький М.В. Методологія пізнання української історико-правової дійсності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 12-17. – ISSN 2078-6670
790563
  Глухов С.І. Методологія побудови автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Глухов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 378 арк. – Додатки: арк. – Бібліогр.: арк. 329-351
790564
  Гулак Г.М. Методологія побудови захищених гарантоздатних систем дистанційного навчання закладів вищої освіти сектору національної безпеки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Гулак Геннадій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
790565
  Грищук Р. Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах / Р. Грищук, С. Євсеєв // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 3. – С. 204-214. – ISSN 2225-5036
790566
  Молодецька-Гринчук В К. Методологія побудови системи забезпечення інформаційной безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
790567
  Кондрацька Л.П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 169-180 : Рис. – Бібліогр.: 34 назви
790568
  Цюра С.Б. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 65-72. – ISSN 2411-1317
790569
  Скальські Д. Методологія порівняльно-педагогічного дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах ЄС // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 46-56. – ISSN 2312-5993
790570
  Ратушний Р.Т. Методологія портфельно-гібридного управління розвитком територіальних систем безпеки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Ратушний Роман Тадейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
790571
  Абрамов В. Методологія постнекласичної науки в дослідженні національної безпеки та особливості державного управління в її забезпеченні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 2664-3618
790572
  Меленко О.В. Методологія правової науки в науковій спадщині Б.О. Кістяківського : монографія / Меленко О.В. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 161, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-160 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-04-6
790573
  Василенко В. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 pp. в Україні як злочину геноциду // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 13-73. – ISBN 978-966-518-655-7
790574
  Кельман М. Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 61-67. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
790575
   Методологія приватного права // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 129-134. – ISBN 978-966-919-129-8
790576
  Ставицький О.В. Методологія прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напряму розвитку підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 59-65. – ISSN 2306-6792
790577
  Бенедик М.І. Методологія проведення досліджень наукового дискурсу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 27-33. – ISBN 978-617-7132-63-8
790578
   Методологія проведення конкурсного відбору при вступі на ступені бакалавр магістр ОКР "Спеціаліст" / Литвиненко, , , О.Т. Мерлак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 13-19. – ISSN 1562-529Х
790579
  Ількова Н.В. Методологія проведення судово-економічних експертиз по вирішенню питань, пов"язаних з банкрутством підприємств // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 374-378
790580
  Рижакова Г.М. Методологія прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 25-28
790581
  Осауленко І.А. Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука-бізнес-держава : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Осауленко Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
790582
  Прохорова В.В. Методологія процесу формування інноваційного управління розвитком підприємств / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 183-188. – ISSN 2222-4459
790583
  Панасюк О.Т. Методологія розвитку "інформаційного трудового права" // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-916-903-7
790584
  Зарічна О.В. Методологія розвитку підприємництва на засадах транскордонного партнерства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Зарічна Олена Володимирівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 39 назв
790585
  Вяткіна Т.Г. Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 68-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
790586
  Єсімов С. Методологія синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 124-130. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
790587
  Копійка О.В. Методологія синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Копійка Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
790588
  Голубничий О.Г. Методологія синтезу та обробки узагальнених бінарних послідовностей баркера для широкосмугових каналів зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Голубничий Олексій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 44 назви
790589
  Симоніна І.В. Методологія створення журналістського твору // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 127-129


  У статті розглядається методологія створення журналістського твору, також досліджуються заголовки сучасної періодики. In the article is considered the methodology of creation of journalistic work, and also the titles of modern periodicals are probed.
790590
  Асєєв Георгій Методологія створення сховищ даних: проблема виявлення нового знання методами Knowledge Discovery in Databases // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті проблеми виявлення нового знання у сховищах даних електронних документів - Knowledge Discovery in Databases - (KDD) і основний крок цього процесу - Data Mining (DM) - розроблення даних або, дослівно, "добування даних".
790591
  Асєєв Г. Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 30-32


  Представлено основну частину термінології, уживаної при створенні електронних сховищ даних. Розглянуто стандарти моделей сховищ даних, названих схемами "зірка" і "сніжинка". Дано рекомендації з їхнього використання.
790592
  Черкашин А.І. Методологія сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
790593
  Хрідочкін А.В. Методологія сучасного правознавства : навч. посібник / А.В. Хрідочкін, П.В. Макушев ; Дніпропетров. гуманітар. ун-т. – Дніпро : Гельветика, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-367 та в кінці розд. – ISBN 978-966-916-315-8
790594
  Смольницька О.О. Методологія сучасного українського перекладознавства: відтворення кельтської та скандинавської образності (на прикладі балади ірландського поета Вільяма Аллінгема "Бенші") // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 119-122
790595
  Орендарець О. Методологія сучасної еколого-правової науки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 19-24. – ISSN 1561-4999


  На основі доктринальних підходів, які склалися в юридичній науці в цілому та в науці екологічного права зокрема, розглядаються теоретичні та практичні аспекти методології сучасної еколого-правової науки. В статті досліджуються поняття "методологія" ...
790596
  Лучик В.Є. Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів / В.Є. Лучик, С.Д. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 40-51. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджується методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів. Встановлено, що сценарне прогнозування є методикою реалізації системного дослідження складних об"єктів, що розвиваються. Пропонується при формуванні ...
790597
  Табурець І.І. Методологія та економічне обгрунтування просування продукції, послуг та технологій військового і подвійного призначення на світовому ринку озброєнь // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджується специфіка та особливості ведення маркетингової діяльності на міжнародному ринку продукції військового та подвійного призначення в умовах сьогодення. Разом із теоретичними підходами до класичного маркетингу акцент зроблено на аналізі ...
790598
  Лігоненко Л.О. Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 105-117. – ISSN 2218-4511
790599
  Белявцева В.В. Методологія та інструментарій управління інноваційним розвитком регіону : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Белявцева Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 34 назви
790600
  Лагодинський О.С. Методологія та методи дисертаційного дослідження з проблем фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 118-124


  У статті викладено етапи та хід проведення дисертаційного дослідження з теорії та практики фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах.
790601
  Горбань Ю.І. Методологія та методи дослідження проблеми зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлені питання методології та методів дослідження зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України, зокрема таких як системний, діяльнісний, аксіологічний, соціокультурний, інформаційний, екологічний, когнітивний тощо
790602
  Конта Р. Методологія та методи етнологічних досліджень у Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940) в наукових студіях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 80-85. – ISSN 1998-4634
790603
  Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Пащенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 231, [1] с. – Імен. покажч.: с. 228. - Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 978-966-340-411-0
790604
  Гаврилова В. Методологія та методика дослідження паремій із компонентом "календарний хрононім" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 70-76. – ISSN 2411-6548
790605
   Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент органіізацій" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укл.: В.М. Кислий ]. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.
790606
  Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки : л.221-265. – Бібліогр. : л.202-220
790607
  Цимбалюк С.О. Методологія та оцінка оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці в Україні / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 290-297. – ISSN 2222-0712
790608
  Міхневич Л.В. Методологія та поняттєво-термінологічний апарат дослідження // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 20. – ISBN 978-966-483-563-0
790609
  Максименко С.Д. Методологія та теорія генетичних методів // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 6-18. – ISSN 2410-1249
790610
  Смолін І.В. Методологія та форма стратегії : (проблеми вибору та координації) : монографія / І.В. Смолін, О.Я. Дрінь. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 271, [1] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-271. – ISBN 978-617-7096-76-3
790611
  Голосніченко Д. Методологія теорії повноважень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-9.
790612
  Дмитренко Н.В. Методологія трансдиcциплінарності в концепціях сучасної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  У статті проаналізовано характерні риси методології трансдисциплінарності у багатогранності її проявів в сучасній науці. Досліджено суспільні, комунікативні і наукові засади трансдисциплінарності. В статье проанализированы характерные черты ...
790613
  Костицький В.В. Методологія удосконалення нормативно-прпвових актів України: теоретико-практичні аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 144-147
790614
  Дробязко С.І. Методологія управління економічною безпекою підприємств страхового сектору : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дробязко Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
790615
  Шмиголь Н.М. Методологія управління непрямими доходами підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
790616
  Близнюк Т.П. Методологія управління персоналом у мультинаціональній компанії : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Близнюк Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 50 назв
790617
  Самофатова В.А. Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 86-93. – ISSN 2221-1055
790618
  Колумбет О.П. Методологія управлінського аналізу оборотних матеріальних активів в управлінні підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 61-68. – ISSN 2309-1533
790619
  Бурлуцький С.В. Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 1993-6788
790620
  Бурлуцький Сергій Віталійович Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / Бурлуцький Сергій Віталійович, Бурлуцька Світлана Владиславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методологічні основи побудови функції споживчих витрат домашнього господарства в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності. Запропоновано використання нелінійної функції споживчих витрат та обгрунтовано умови ...
790621
  Черняк О.І. Методологія формування композиційних індикаторів / О.І. Черняк, М.І. Шумаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-91. – (Економічні науки ; № 1 (21))
790622
  Судомир С.М. Методологія формування результативного управління розвитком соціально-економічних систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
790623
  Зубков С.О. Методологія формування стратегії розвитку підприємств торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зубков Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
790624
  Єрмаков О.Ю. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств / О.Ю. Єрмаков, О.О. Лайко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 107-114. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
790625
  Порохня В.М. Методологія формування та управління інтелектуальним капіталом підприємств / В.М. Порохня, К.М. Крикуненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 103-106 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
790626
  Куриляк В.Є. Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 80-85. – ISSN 1729-7206
790627
  Куценко В.В. Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К"єркеґора // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 36-43


  В статті розглядається проблема методології дослідження темпоральності, яка постає з огляду на грандіозну кількість теорій і розвідок, присвячених феномену часу. Окреслено 3 методологічні підходи до часу, яким протиставляється так званий "досвід ...
790628
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 716 с.
790629
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць / МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Бакіров В.С., Арбєніна В.Л., Бабенко С.С., Куценко О.Д. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 579 с.
790630
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – 2014. – 361, [1] с. : іл., табл. – Укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ; Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ...
790631
  Кубаєвський М. Методологування як засіб розуміння смислу / М. Кубаєвський, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 47-57. – ISSN 1810-2131
790632
  Казаковцев В.С. Методолодгия оценки и выбора проектов исследований и разработок / В.С. Казаковцев. – М, 1981. – 83с.
790633
  Эпштейн В.М. Методолоические основы гуманитаризации биологического образования / В.М. Эпштейн. – Киев, 1993. – 76с.
790634
  Тарадайко С. Методом "тику" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
790635
  Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенкова. – М., 1988. – 192с.
790636
  Возовикова Т. Методом погружения. Подготовку абитуриентов столичные вузы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 19


  Специалисты МГУ им. М.В.Ломоносова организуют интеллектуальные конкурсы; для желающих подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников готовят методические рекомендации, адресованные как ребятам, так и учителям. Начальник Отдела ...
790637
  Московкин В. Методом приближения. Для усиления позиций российских научных журналов необходимо ориентироваться на мировой опыт. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  последние годы в академических и правительственных кругах России отмечается большая озабоченность неконкурентоспособностью российской науки, проявляющейся в слабой публикационной активности и цитируемости отечественных ученых в международно признанных ...
790638
  Голуб Ніна Методом щоденних вправ : практичні аспекти риторизації вивчення української мови та літератури в школі


  У зв"язку з процесами реформування освітньої галузі перед вищою школою стоять нові завдання, одне з яких - формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя, лікаря, юриста, менеджера, економіста тощо. Було б неправильно вважати це лише ...
790639
  Белянкин И.И. Методъ двойственности на плоскости. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 51с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф. Отд. оттиск из Известий Киевскаго Политехническаго Ин-та Имератора Александра II
790640
  Кравець Н. Методы DATA MINING в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потребителей образовательных услуг // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 34-37. – ISSN 1562-529Х
790641
  Пешкова В.М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии : [учеб. пособ. для студ. хим. спец. ун-тов] / В.М. Пешкова, М.И. Громова ; под ред. И.П. Алимарина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 280 с.
790642
   Методы автоматизации прогнозирования и планирования работ по защите растений. – Л, 1980. – 112с.
790643
  Малышев Н.Г. Методы автоматизации проектирования технлогических структур промышленных систем. / Н.Г. Малышев. – Ростов, 1986. – 216с.
790644
  Ступин Ю.В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ. / Ю.В. Ступин. – М., 1983. – 288с.
790645
  Теличко Константин Эдуардович Методы автоматизированного анализа аэрогазовой обстановки на выемочных участках угольных шахт с применением вычислительной техники : Автореф... кандид. технич.наук: 05.26.01 / Теличко Константин Эдуардович; Мин-во угольн. промышл. Украины. Гос. Макеевский научно-исслед. ин-т по безопасности рабо. – Макеевка, 1997. – 22л.
790646
  Лесникова Галина Васильевна Методы автоматизированного вычисления стока воды для рек с различными физико-географическими условиями его формирования : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Лесникова Галина Васильевна; МГУ. Геогр. фак. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
790647
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 1. – 1986. – 193 с.
790648
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 2. – 1986. – 183 с.
790649
  Мясников В.А. Методы автоматизированного проектирования систем телеобработки данных: Для студ. вузов. / В.А. Мясников. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 285с.
790650
  Хорошун Л.П. Методы автоматизированного расчета физико-механических постоянных композиционных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов. – Киев, 1980. – 156 с.
790651
  Калабеков Б.А. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи / Б.А. Калабеков. – Москва, 1990. – 270 с.
790652
   Методы автоматизированной оценки пористости. – Тюмень, 1987. – 118с.
790653
   Методы автоматизированных исследований нейронных механизмов поведения. – Ленинград : Наука, 1989. – 216 с. – (Методы физиологических исследований)
790654
   Методы автоматического анализа и синтеза текста. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 222 с.
790655
  Картавых Ю.В. Методы автоматического измерения информативного комплекса параметров магнитных сердечников С ППГ и их реализация : Автореф... канд. техн.наук: / Картавых Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
790656
  Вермишев Ю.Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю.Х. Вермишев. – Москва, 1982. – 152 с.
790657
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 327с.
790658
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 716с.
790659
  Майзель Л.М. Методы автоматического учета штучной продукции / Л.М. Майзель. – М.-Л, 1962. – 120с.
790660
  Цегелик Г.Г. Методы автоматической обработки информации / Г.Г. Цегелик. – Львов : Вища школа, 1981. – 131 с.
790661
  Богданов А.П. Методы автоматической обработки спектров гамма-лучей / А.П. Богданов, О.А. Образцов. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 28 с.
790662
  Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений : Учебное пособие / Н.В. Гулинова; Под ред.Ю.И.Черкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 152с.
790663
  Уланова Е.С. Методы агрометеорологических прогнозов / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 280с.
790664
   Методы агрохимического исследования почв. – Рига, 1955. – 144с.
790665
  Попов Ю.В. Методы адаптивного управления некоторыми классами случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Попов Ю.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1976. – 11л.
790666
  Курицын С.А. Методы адаптивной обработки сигналов передачи данных / С.А. Курицын. – Москва, 1988. – 144 с.
790667
   Методы активизации музыкального воспитания. – Саратов
Вып. 1. – 1974. – 83с.
790668
  Генц Н.Н. Методы активизации слушателей / Н.Н. Генц. – М, 1973. – 103с.
790669
   Методы активного обучения. – М, 1990. – 99с.
790670
  Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – Москва, 1991. – 175 с.
790671
  Шевчук И.А. Методы активного обучения в аналитической химии / И.А. Шевчук, Т.Н. Симонова. – Донецк, 1987. – 72с.
790672
   Методы активного обучения в высшей школе : Библиогр. указ. лит. за 1979-1982 гг. – Одесса, 1982. – 53с.
790673
   Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
790674
   Методы активного обучения в системе практических занятий. – Новочеркасск, 1982. – 164с.
790675
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 1. – 1990. – 131с.
790676
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 2. – 1990. – 128с.
790677
  Маршев В.И. Методы активного обучения управлению / В.И. Маршев, Е.Н. Лукаш. – М.
1. – 1991. – 46с.
790678
  Симчера В.М. Методы актуарных вычислений. / В.М. Симчера. – М., 1987. – 80 с.
790679
   Методы алгебраического программирования : формальные методы разработки параллельных программ / Ф.И. Андон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т програм. систем. – Киев : Наукова думка, 2017. – 438, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 417-431. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1570-8
790680
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии = Methods of algebraic geometry / В . Ходж, Д. Пидо ; пер. с англ. Л.И. Головиной и О.Н. Головина ; под ред. А.И. Узкова. – Москва : Издательство Иностранной литературы
1. – 1954. – 461, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 454-457. – Библиогр.: с. 452-453
790681
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
2. – 1954. – 426с.
790682
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
3. – 1955. – 375 с.
790683
   Методы алгебры и анализа. – Тарту, 1988. – 211с.
790684
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
790685
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы. / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
790686
  Рвачев В.Л. Методы алгебры логики в математической физике / В.Л. Рвачев. – Киев : Наукова думка, 1974. – 259 с.
790687
   Методы алгоритмизации и реализации процессов решения интеллектуальных задач : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1986. – 70с.
790688
  Марунина А.Т. Методы амперометрического определения меди, свинца, никеля и цинка в некоторых сплавах и электролитах. : Автореф... канд. хим.наук: / Марунина А.Т.; МВО СССР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1955. – 10л.
790689
  Скобелев В.В. Методы анализа автоматно-алгебраических моделей / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-48. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В работе рассмотрены методы анализа автоматных моделей, определенных над конечными кольцами. Для управляемых логических операций исследована сложность обнаружения и локализации неисправностей в процессе off-line контроля их аппаратных реализаций, а ...
790690
  Минскер И.Н. Методы анализа АСУ химико-технологическими процессами. / И.Н. Минскер, Э.Л. Ицкович. – М., 1990. – 118с.
790691
  Давидсон Ф.М. Методы анализа баланса : практическое руководство для финработников, хозяйственников и ревизоров / Ф.М. Давидсон, И.М. Бык. – Москва : Финансовое Изд. НКФ СССР, 1925. – 123 с.
790692
  Горячев А.А. Методы анализа в решении народохозяйственных задач / А.А. Горячев. – Кишинев, 1977. – 107с.
790693
   Методы анализа веществ высокой частоты. – Москва, 1965. – 528 с.
790694
   Методы анализа вещественного состава горных пород и вод при геохимических исследованиях. – Минск : Наука и техника, 1978. – 154с.
790695
   Методы анализа взаимодействия в экономических системах. – Новосибирск, 1980. – 207 с.
790696
  Ержанов Ж.С. Методы анализа возвращаемости движения системы твердых тел / Ж.С. Ержанов, А.А. Калыбаев. – Алма - Ата, 1985. – 132 с.
790697
  Белихов А.В. Методы анализа выполнения норм выработки. / А.В. Белихов. – М., 1955. – 152с.
790698
  Соколов В.А. Методы анализа газов. / В.А. Соколов. – М., 1958. – 375с.
790699
  Жендарева О.Г. Методы анализа гальванических ванн / О.Г. Жендарева, З.С. Мухина. – М, 1963. – 270с.
790700
  Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. – Ленинград, 1987. – 188с.
790701
   Методы анализа данных. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 357с.
790702
  Леонов Сергей Юрьевич Методы анализа динамических режимов элементов и устройств вычислительной техники : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.05-05.13.16 / Леонов Сергей Юрьевич; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 20л.
790703
  Шашкин В.Л. Методы анализа естественных радиоактивных элементов. / В.Л. Шашкин. – М., 1961. – 150с.
790704
  Сырокомский В.С. Методы анализа железных и марганцевых руд / В.С. Сырокомский. – 2-е изд. – Свердловск-М., 1950. – 240с.
790705
   Методы анализа загрязнений воздуха. – М, 1984. – 386с.
790706
  Ровинский Ф.Я. Методы анализа загрязнения окружающей среды: токс. металлы и радионуклиды. / Ф.Я. Ровинский. – М., 1978. – 264с.
790707
  Бобров С.Т. Методы анализа и изготовления дифракционных оптических элементов для микроэлектроники : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Бобров Сергей Тимофеевич ; Ленинград. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
790708
  Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента / Ю.П. Пытьев. – Москва : Московский университет, 1990. – 286 с. – ISBN 5-211-00470-1
790709
  Тарасов В.Т. Методы анализа и обоснования интенсификации промышленного производства / В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1989. – 88 с.
790710
  Воронков А.А. Методы анализа и оценки госудпрственных программ в США / А.А. Воронков. – Москва, 1986. – 188с.
790711
  Яковенко И.М. Методы анализа и оценки эффективности энергосбережения в развитии рекреационной системы // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 47-55
790712
  Шемина Э.И. Методы анализа и планирования наблюдений для решения некоторых задач рыболовства : Автореф... канд. техн.наук: / Шемина Э. И.; ВНИРО. – М., 1970. – 28л.
790713
  Ковальски М. Методы анализа и расчета вентильных преобразователей на базе вариационного принципа Гамильтона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Ковальски М.; КПИ. – К, 1986. – 14л.
790714
  Авдулов П.В. Методы анализа и расчета организационных структур управления : учеб. пособие / П.В. Авдулов, А.Б. Баскаков ; Акад. нар. хоз-ва СССР, Каф. экон.-мат. методов планир. и упр. – Москва : АНХ, 1979. – 107 с. : ил. – Библиогр. c. 107
790715
  Бондарь В.А. Методы анализа и расчета электронных схем / В.А. Бондарь. – Томск, 1989. – 306 с.
790716
  Чайковский А.В. Методы анализа и синтеза в предпосылочном знании // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 149-157. – ISBN 978-966-318-900-0
790717
  Пухов Г.Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых электронных цепей / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 567 с..
790718
  Чинаев П.И. Методы анализа и синтеза многомерных автоматических систем / П.И. Чинаев. – Киев : Техніка, 1969. – 380с.
790719
  Янбых Г.Ф. Методы анализа и синтеза сетей ЭВМ. / Г.Ф. Янбых, Б.Я. Эттингер. – Л., 1980. – 95с.
790720
   Методы анализа и синтеза структур управляющих систем. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 296 с.
790721
  Устинов А.Н. Методы анализа капиталистического строительства в районе городе. / А.Н. Устинов. – М., 1972. – 136с.
790722
  Затолокин В.М. Методы анализа качества продукции. / В.М. Затолокин. – М., 1985. – 214с.
790723
  Белов Ю.П. Методы анализа конфликтных ситуаций. : Обзор.(Потенциальные возможности применения этих методов в решении геологических и экономических задач) / Ю.П. Белов. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45с. – (Математические методы исследований в геологии)
790724
  Чесноков В.И. Методы анализа космических объектов / В.И. Чесноков. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
790725
  Эгерт В.Э. Методы анализа лекарственных средств 5-нитрофуранового ряда / Эгерт В.Э. – Рига, 1967. – 26 л.
790726
   Методы анализа медицинских изображений / А.В. Дороничева, Н.Э. Косых, С.К. Полумиенко, С.З. Савин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 148-170 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
790727
   Методы анализа металлов и сплавов. – Москва : Оборонгиз, 1959. – 528 с. – Библиогр.: с. 521-524
790728
  Финкельштейн Д.Н. Методы анализа минерального сырья : ( Из опыта работы центральной лаборатории Уральского геологического управления) / Д.Н. Финкельштейн, В.А. Борецкая. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 184с.
790729
   Методы анализа минерального сырья. – М, 1971. – 266с.
790730
  Счетин В.С. Методы анализа многоканальных дистанционных измерений радиотеплового излучения океана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Счетин В.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 13л.
790731
   Методы анализа многомерной экономической информации. – Новосибирск : Наука, 1981. – 207 с.
790732
  Балыбердин В.А. Методы анализа мультипрограммных систем / В.А. Балыбердин. – Москва, 1982. – 153 с.
790733
   Методы анализа на пучках заряженных частиц. – Киев : Наукова думка, 1987. – 148 с.
790734
  Дьяченко Н.А. Методы анализа налоговой отчетности / Н.А. Дьяченко. – М, 1949. – 65с.
790735
  Будник С.В. Методы анализа некоторых особенностей морфометрии склонов // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 80-84. – Бібліогр.: 5 назв
790736
   Методы анализа нелинейных динамических моделей / М. Холодниок, А. Клич, М. Кубичек, М. Марек; Пер. с чешск.И.Е. Зино; Под ред.Э.Э. Шноля. – Москва : Мир, 1991. – 365 с.
790737
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1983. – 294 с.
790738
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1988. – 141 с.
790739
  Михалев В.Ф. Методы анализа организационно-технического уровня промышленного производства. : Автореф... кад. экон.наук: 601 / Михалев В.Ф.; МГУ им.. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
790740
   Методы анализа органических соединений. – М, 1951. – 240с.
790741
  Косматый Е.С. Методы анализа остатков пестицидов. / Е.С. Косматый. – М., 1968. – 180с.
790742
  Арасимович Методы анализа пектиновых веществ, гемицеллюлоз и пектолических ферментов в плодах / Арасимович. – Кишинев, 1970. – 85с.
790743
   Методы анализа пестецидов. – Москва, 1967. – 559 с.
790744
   Методы анализа пестецидов в препаратах, продуктах питания, почве и воде : Материалы совещания. – Кишинев : Редакцийно-издательский отдел АН МССР, 1968. – 75 с.
790745
  Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н.С. Полуэктов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1967. – 307с.
790746
   Методы анализа поверхностей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 584 с.
790747
  Юдалевич И.Г. Методы анализа полупроводниковых соединений типа Аш Ву и исходных веществ для их синтеза. / И.Г. Юдалевич, А.М. Буянова. – Новосибирск, 1971. – 114с.
790748
  Кельман Ф.Н. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений / Ф.Н. Кельман. – М, 1965. – 391с.
790749
  Резников А.А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П. Муликовская. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 236с.
790750
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 404с.
790751
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 3-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1970. – 488с.
790752
  Моросанова С.А. Методы анализа природных и промышленных объектов : Учебное пособие / С.А. Моросанова. – Москва : Московский университет, 1988. – 95с. – ISBN 5-211-00114-1
790753
  Касьянов В.Н. Методы анализа программ / В.Н. Касьянов. – Новосибирск, 1982. – 92 с.
790754
  Куколь В.В. Методы анализа профилей рентгеновских интерференций и их применение к исследованию вакуумных конденсатов железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Куколь В.В.; Ан УССР. – Харьков, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
790755
  Беляевский И.К. Методы анализа развития торговли в районе (городе) / И.К. Беляевский. – Москва, 1970. – 128с.
790756
  Крастинь О.П. Методы анализа регрессий и корреляций при определении агроэкономических функций / О.П. Крастинь. – Рига, 1970. – 348с.
790757
   Методы анализа редких и цветных металлов. – М, 1956. – 176с.
790758
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 1. – 1971. – 176с.
790759
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 2. – 1971. – 108с.
790760
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 3. – 1973. – 49с.
790761
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 4. – 1973. – 44с.
790762
   Методы анализа режимов электроэнергетических систем и установок : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1987. – 152с.
790763
  Васин Ф.П. Методы анализа себестоимости продукции в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Васин Ф.П.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1950. – 16л.
790764
  Филлипс Д.Т. Методы анализа сетей / Д.Т. Филлипс. – Москва : Мир, 1984. – 486 с.
790765
  Поляк И.И. Методы анализа случайных процессов и полей в климатологии / И.И. Поляк. – Л., 1979. – 255с.
790766
  Эйзен О.Г. Методы анализа смол переработки твердого топлива и химический состав эстонской сланцевой смолы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Эйзен О.Г.; АН Эстон.ССР.Совет.физ-мат. и техн.наук. – Таллин, 1967. – 51л.
790767
  Демиденкова И.В. Методы анализа соединений, обогащенных стабильными изотопами, по инфракрасным спектрам поглощения : Автореф... канад хим.наук: / Демиденкова И. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 12л.
790768
  Левин В.С. Методы анализа состава и физических свойств сублиторальных морских данных осадков в экологических исследованиях / В.С. Левин. – Владивосток, 1987. – 88с.
790769
  Анкудинов Г.И. Методы анализа специализированных ЭВМ : учеб. пособие / Г.И. Анкудинов ; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 78 с. – Библиогр.: с. 63
790770
  Обрезков Г.В. Методы анализа срыва слежения. / Г.В. Обрезков, В.Д. Разевич. – М., 1972. – 239с.
790771
  Рябушкин Т.В. Методы анализа статистических данных в работах В.И. Ленина / Т.В. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1964. – 88 с.
790772
  Гриншпан Л.А. Методы анализа стохастических сетевых моделей вычислительных систем / Л.А. Гриншпан. – Минск : Наука и техника, 1988. – 128 с.
790773
  Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи / Б.П. Филин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 204 с.
790774
  Нейбауэр Г. Методы анализа удобрений / Г. Нейбауэр. – М-Л, 1932. – 160с.
790775
  Бова Н.Т. Методы анализа устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Ю.В. Толстиков. – Киев, 1976. – 103 с.
790776
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
790777
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
790778
   Методы анализа цепей с ключевыми элементами. – Ташкент, 1983. – 109 с.
790779
   Методы анализа чистых химических реактивов. – М, 1984. – 280с.
790780
  Сигорский В.П. Методы анализа электрических схем с многополюсными элементами / В.П. Сигорский ; АН УССР. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1958. – 402 с. : ил. – Библиогр.: с. 384-395
790781
  Крылов В.В. Методы анализа электрических цепей на ЭВМ и основы программирования на ФОРТРАНе : учебное пособие / В.В. Крылов, Т.В. Крылова. – Горький, 1978. – 121 с.
790782
   Методы анализа электровакуумных материалов. – Москва, 1973. – 136 с.
790783
  Чабан В.И. Методы анализа электромеханический систем / В.И. Чабан. – Львов : Вища школа, 1985. – 190 с.
790784
  Дурандин К.П. и др. Методы анализа эффективности функционирования сложных систем / К.П. и др. Дурандин. – Л., 1978. – 75с.
790785
  Бубелев Э.Г. Методы анализа ядерных реакций в образах пространства скоростей : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бубелев Э. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. Лаборат. высоких частот. – Дубна, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.19-20
790786
   Методы анализа, сбора и обработки социально-экономической информации. – Москва, 1976. – 180 с.
790787
  Зиновьев А.Л. Методы аналитического выражения радиосигнала / А.Л. Зиновьев, Л.И. Филлипов. – М, 1966. – 104с.
790788
   Методы аналитического контроля. – М, 1975. – 45с.
790789
  Эгерт В.Э. Методы аналитического определения соединений 5-нитрофуранового ряда. / В.Э. Эгерт. – Рига, 1968. – 174с.
790790
  Маловичко А.К. Методы аналитического продолжения аномалий силы тяжести и их приложения к задачам гравиразведки. / А.К. Маловичко. – М., 1956. – 160с.
790791
  Богатырева И.В. Методы аналитической теории предельной точности интеферометра Фабри-Перо : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Богатырева И. В.; МВиССО, Харьк.ГУ. – Х., 1987. – 15л.
790792
  Шарло Г. Методы аналитической химии : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 2. – 1969. – С. 668-1204
790793
  Шарло Г. Методы аналитической химии. : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 1. – 1969. – 667 с.
790794
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло. – М.-Л., 1965. – 975с.
790795
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло; пер. с франц. доп. и ред. Ю.Ю. Лурье. – Москва; Ленинград : Химия, 1966. – 975с.
790796
  Сунцов Н.Н. Методы аналогий в аэрогидродинамике / Н.Н. Сунцов. – Москва : Физматлит, 1958. – 324 с.
790797
  Дитман А.О. Методы аналогий в аэродинамике летательных аппаратов / А.О. Дитман, В.Д. Савчук. – Москва, 1987. – 152 с.
790798
  Бартольд Э.Е. Методы аналого-цифрового моделирования : учеб. пособ. / Э.Е. Бартольд, А.Д. Модяев, П.И. Рудаков. – Москва : МИФИ, 1979. – 58 с. : ил. – Библиогр.: с. 56-57 (9 назв.)
790799
  Тетельбаум И.М. Методы аналогового моделирования / И.М. Тетельбаум. – Москва, 1977. – 82с.
790800
  Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей / Г.Г. Фурст. – М, 1979. – 155с.
790801
  Карпов В.К. Методы английского колониального управления в Танганьике (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Карпов В.К.; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
790802
  Троян В.Н. Методы аппроксимации геофизических данных на ЭВМ / В.Н. Троян, Ю.М. Соколов. – Ленинград, 1989. – 300с.
790803
   Методы аппроксимации и интерполяции. – М, 1981. – 155с.
790804
   Методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск : [Б. в.], 1989. – 127 с.
790805
  Мордухович Б.Ш. Методы аппроксимаций в задачах оптимизации и управления. / Б.Ш. Мордухович. – М., 1988. – 360с.
790806
  Булатов В.П. Методы апроксимации при решении некоторых экстемальных задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булатов В. П.; Томск.ГУ. – Иркутск, 1967. – 12л.
790807
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – М, 1989. – 222с.
790808
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 240с. – ISBN 5-06-004226-Х
790809
  Гликин Я.Д. Методы архитектурной гармонии / Я.Д. Гликин. – Ленинград, 1979. – 96 с.
790810
  Эскобал П. Методы астродинамики : пер. с англ. / П. Эскобал. – Москва : Мир, 1971. – 343 с.
790811
   Методы астрономии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 536 с.
790812
   Методы астрономо-геодезических исследований : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 163 с.
790813
   Методы атомных расчетов. – Москва : АН СССР, 1983. – 271с.
790814
  Воронцов П.А. Методы аэрологических исследований пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 224с.
790815
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1987. – 221с.
790816
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1990. – 291с.
790817
  Шауб Ю.Б. Методы аэроэлектроразведки, основанные на использовании искусственных гармонических электромагнитных полей. / Ю.Б. Шауб. – Ленинград : Недра, 1971. – 222с.
790818
   Методы белковой химии : учебное пособие. – Горький, 1977. – 72 с.
790819
   Методы билингвистических исследований. – М., 1976. – 132с.
790820
   Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС. – Москва : Наука, 1988. – 162 с. : табл., ил.
790821
  Абелев Г.И. Методы биологии развития : эксперим.-эмбриол., молекулярно-биол. и цитол. / [Г.И. Абелев и др. ; ред.: Т.А. Детлаф (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1974. – 619 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
790822
   Методы биотестирования вод. – Черноголовка, 1988. – 127с.
790823
   Методы биотестирования качества водной среды. – Москва : Московский университет, 1989. – 124 с.
790824
  Марковский Б.П. Методы биофациального анализа / Б.П. Марковский. – Москва : Недра, 1966. – 271с.
790825
  Конарев В.Г. Методы биохимии и цитохимии нуклеиновых кислот растений / В.Г. Конарев, С.Л. Тютерев. – Ленинград, 1970. – 204с.
790826
  Петров К.П. Методы биохимии растительных продуктов : Учеб. пособие для студ. технологич. спец. ин-тов пищевой пром. / К.П. Петров. – Киев : Вища школа, 1978. – 223с.
790827
  Асатиани В.С. Методы биохимических исследований : рук. для врачей-лаборантов и биохимиков / В.С. Асатиани. – Москва : Медгиз, 1956. – 472 с. : табл.
790828
   Методы биохимических исследований : (липидный и энергетический обмен): Учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 188 назв.
790829
   Методы биохимических исследований в селекции масличных культур. – Краснодар, 1973. – 95с.
790830
   Методы биохимических исследований растений. – Тбилиси, 1983. – 156с.
790831
  Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений / Х.Н. Починок; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наукова думка, 1976. – 334 с.
790832
   Методы биохимического анализа растений. – Ленинград, 1978. – 192с.
790833
   Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Смирнова-Иконникова, И.К. Мурри. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1952. – 520 с.
790834
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 456с.
790835
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : Агропромиздат, 1987. – 430 с. : ил.
790836
   Методы биохимического эксперимента. – Москва : Московский университет, 1974. – 138 с.
790837
   Методы битуминологических исследований. – Л., 1975. – 319с.
790838
  Консон А.С. Методы более точного измерения качества работы электротехнических предприятий и фирм. / А.С. Консон. – Л., 1964. – 20с.
790839
  Тарасов В.В. Методы борьбы с вредными членистоногими. / В.В. Тарасов. – Москва, 1986. – 117с.
790840
  Боршевский А. Методы борьбы с корупцией в Республике Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 39--43. – ISSN 1810-3081
790841
  Якушенко Ю.Г. Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах / Ю.Г. Якушенко, В.Н. Луканцев, М.П. Колосов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 179 с.
790842
  Часалин Г.А. Методы борьбы с сорными растениями / Г.А. Часалин. – М., 1953. – 36с.
790843
  Ринькис Г.Я. Методы быстрого определения микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Co, Mo и В) в почвах и растениях : Автореф... канд. с. х.наук: / Ринькис Г. Я.; Гос. ком.ВССО СССР СМ Латв.ССР, Лавт. с. х. акад.). – Рига, 1959. – 30л.
790844
   Методы введения избыточности для вычислительных систем. – М., 1966. – 456с.
790845
  Кришталь В.З. Методы введения структурной и информационной избыточности для повышения надежности релейных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: / Кришталь В.З.; АН СССР. Ин-тут автоматики и телемеханики. – М., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
790846
  Рякин О.М. Методы введения структурной избыточности для контроля преобразования информации в дискретных автоматах : Автореф... канд. техн.наук: / Рякин О. М.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
790847
   Методы ввода информации в малые обучающие машины, 1966. – 24с.
790848
   Методы ведения государственного водного кадастра по подземным водам. – М., 1989. – 119с.
790849
  Рожков В.А. Методы вероятностного анализа океанологических процессов / В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 280с.
790850
  Драган Я.П. Методы вероятностного анализа ритмики океанологических процессов / Я.П. Драган, В.А. Рожков, И.Н. Яворский; Под ред. В.А.Рожкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 319с.
790851
   Методы вибрационной диагностики реологических характеристик мягких материалов и биологических тканей. – Горький, 1989. – 154с.
790852
  Столярова И.А. Методы визуальной колориметрии в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столярова И.А.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 12л.
790853
   Методы вирусологии и молекулярной биологии. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
790854
  Москаленко Е.И. Методы внеатмосферной астрономии : Учеб.пособие для вузов / Е.И. Москаленко. – Москва : Наука, 1984. – 280 с.
790855
  Родина А.Г. Методы водной микробиологии / А.Г. Родина. – Москва-Л., 1965. – 364с.
790856
  Петров В.Г. Методы возведения обстройки реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Петров Виктор Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1988. – 19 с. – Библиогр.: 4 назв.
790857
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
790858
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
790859
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
790860
   Методы возмещения затрат на геологоразведочные работы в оптовых ценах. – Москва, 1974. – 136с.
790861
  Зойтендейк Г. Методы возможных направлений / Г. Зойтендейк. – Москва, 1963. – 176с.
790862
  Найфэ А.Х. Методы возмущений / А.Х. Найфэ. – Москва : Мир, 1976. – 455 с.
790863
   Методы возмущений в механике. – Новосибирск, 1982. – 160с.
790864
  Коул Д. Методы возмущений в прикладной математике / Д. Коул. – М, 1972. – 274с.
790865
  Макушкин Ю.С. Методы возмущений и эффективные гамильтонианы в молекулярной спектроскопии / Ю.С. Макушкин, В.Г. Тютерев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
790866
  Гузь А.Н. Методы возмущения в пространственных задачах теории упругости / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К., 1982. – 350 с.
790867
  Ван-Дайк Милтон Методы возмущенний в механике жидкости / Ван-Дайк Милтон. – Москва : Мир, 1967. – 310 с.
790868
  Збандуто С.Ф. Методы воспитания коммунистической морали в советской школе (в 5-10 классах) : Автореф... д-ра пед.наук: / Збандуто С.Ф.; АПН РСФСР. Научно-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Одесса, 1953. – 36л.
790869
  Сербаринов А.Е. Методы восстановления геологического прошлого Земли. / А.Е. Сербаринов, Р.А. Доманский. – М.
ч. 1. – 1974. – 247с.
790870
  Бартошевич Р. Методы восстановления органических соединений / Р. Бартошевич, В. Мечниковска-Столярчик, Б. Опшондек ; пер. с польс. Я. Островского, Я. Столярека ; под ред. И.А. Кобазева. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1960. – 406 с. : ил.
790871
  Моторный В.П. Методы восстановления функций / В.П. Моторный. – Днепропетровск, 1986. – 86с.
790872
  Акимов Ю.К. Методы временного и амплитудного отбора импульсов сцинтилляционных счетчиков в опытах на синхроциклотроне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов Ю.К.; Ин-т теоретич. и эксперим. физики Акад. наук СССР. – Дубна, 1961. – 12л.
790873
  Ханевич Л.М. Методы выбора оптимальных параметров технического обеспечения информационных процессов в управлении строительством. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Ханевич Л.М.; МВ и ССО УССР.КИСИ. – К, 1985. – 19л.
790874
  Кокрен У. Методы выборочного исследования / У. Кокрен. – Москва : Статистика, 1976. – 440 с.
790875
  Степаненко Г.С. Методы выведения сортов сахарной свеклы для условий Киргизии. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Степаненко Г.С.; М-во с-х. СССР. – К, 1973. – 30л.
790876
  Друженьяков Г.И. Методы выведения, биологические особенности и продуктивные качества новой, тяньшаньской, породы овец : Автореф... канд. биол.наук: / Друженьяков Г.И.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 40л.
790877
   Методы выделения и анализа неметаллических включений в стали. – М., 1954. – 56с.
790878
  Добровольская Т.Г. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий : учебное пособие для студентов биолого-почвенных фак-тов / Т.Г. Добровольская, И.Н. Скворцова, Л.В. Лысак. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 71 с.
790879
   Методы выделения и исследования белков-компонентов фотосинтетического аппарата. – Пущино-на-Оке, 1973. – 163с.
790880
  Бергер Г.С. Методы выделения мономинеральных фракций / Г.С. Бергер, И.А. Ефимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 203с.
790881
  Симон И.С. Методы выделения природного лобелина и его количественное определние в растительном сырье : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Симон И.С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 21л.
790882
   Методы выделения растительных ассоциаций. – Ленинград : Наука, 1971. – 256с.
790883
  Садыков С.С. Методы выделения структурных признаков изображений. / С.С. Садыков. – Ташкент, 1990. – 101с.
790884
   Методы выпуклого программирования и некоторые приложения. – Свердловск, 1992. – 112с.
790885
  Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов / К.-Т. Вильке; Под ред. Т.Г. Петрова и Ю.О. Пунина. – Ленинград : Недра, 1968. – 424с.
790886
  Клубович В.В. Методы выращивания кристаллов из растворов / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 295с. – ISBN 5-343-00706-6
790887
   Методы высокомолекулярной органической химии. – Москва
Т. 1. – 1953. – 670 с.
790888
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматлит
Т. 1. – 1959. – 464 с.
790889
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2. – 1959. – 620 с.
790890
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва
Т. 2. – 1960. – 620с.
790891
  Березин И.С. Методы вычислений : Учеб.пособие / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИФМЛ
Т. 1. – 1962. – 464с.
790892
  Березин И.С. Методы вычислений : Учеб.пособие / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2. – 1962. – 639с.
790893
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1966. – 632 с.
790894
   Методы вычислений. – Иваново, 1983. – 108с.
790895
  Волошановская С.Н. Методы вычислений / С.Н. Волошановская, М.М. Крачевский. – Казань, 1986. – 104 с.
790896
  Журкин И.Г. Методы вычислений в геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей вузов / И.Г. Журкин, Ю.М. Нейман; ред.: Л.Г. Иванова, С.А. Базаева, А.В. Куприянова. – Москва : Недра, 1988. – 303 с. – ISBN 5-247-00349-7
790897
   Методы вычислений в квантовой химии. – К.
1. – 1967. – 162с.
790898
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : Справочное пособие / В.В. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 584с.
790899
  Галкин В.Я. Методы вычислений плотностей возбужденных состояний атомных ядер и их использование в анализе фотоядерных экспериментов : учеб. пособие / В.Я. Галкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 99 с.
790900
  Ляшко И.И. Методы вычислений. (Численный анализ. Методы решения задач математической физики) : учеб. пособ для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная математика" / И.И. Ляшко, В.Л. Макаров, А.А. Скоробогатько. – Киев : Вища школа, 1977. – 408 с.
790901
  Путилова Р.И. Методы вычислений: Тексты лекций / Р.И. Путилова. – Самарканд, 1980. – 72с.
790902
  Карчевский М.М. Методы вычислений: численные методы решения дифференциальный уравнений. Уч.-метод. пособие / М.М. Карчевский. – Казань, 1990. – 122с.
790903
  Теслер Г.С. Методы вычисления элементарных функций на ЭЦВМ с помощью рекуррентных формул и некоторые вопросы анализа эффективности алгоритмов вычисления элементарных функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теслер Г. С.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1970. – 22л.
790904
  Фурсенко М.А. Методы вычисления эфемерид Луны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсенко М.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1965. – 3л.
790905
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Новосибирск, 1973. – 352с.
790906
   Методы вычислительной математики. – Новосибирск : Наука, 1975. – 277 с.
790907
  Троицкий В.А. Методы вычислительной математики / В.А. Троицкий, И.М. Иванова. – часть 1. – Ленинград, 1975. – 95с.
790908
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва, 1977. – 608с.
790909
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва : Наука, 1980. – 536 с.
790910
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики : Учеб. пособие / Г.И. Марчук. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1989. – 608с. – ISBN 5-02-014222-0
790911
  Барьяхтар В.Г. Методы вычислительной физики в теоpии твеpдого тела : Атомные свойства металлов / В.Г. Барьяхтар, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; В.Г. Баpьяхтаp, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; АН УССР. Институт металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 376 с. – ISBN 5-12-001266-3


  В моногpафии систематически изложены основы микpоскопической теоpии атомных свойств металлов.Исследовано поведение металлов в шиpоком интеpвале темпеpатуp и давлений, включая область плавления и полимоpфные фазовые пеpеходы под давлением.
790912
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела : Электронная структура дихалькогенидов редких металлов / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 292 с. – ISBN 5-12-001323-6
790913
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Зонная теория металлов / В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 407 с.
790914
   Методы вычислительной физики в теории твёрдого тела. Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов / отв.ред. Немошкаленко В.В. – Киев : Наукова думка, 1991. – 454 с. – ISBN 5-12-002556-0
790915
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 422 с. – ISBN 5-12-009316-7
790916
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронные состояния в неидеальных кристаллах / В.В. Немошкаленко, Ю.Н. Кучеренко ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 296 с.
790917
  Лавров В.С. Методы выявления закономерностей в распределении магнитных аномалий на поверхности Земли и магнитных источников в земной коре / В.С. Лавров. – Ростов н/Д, 1974. – 67с.
790918
  Корчун В.С. Методы выявления и анализа территориального развития специализированных продовольственных комплексов области // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 27-32. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
790919
  Гиббонс С. Методы выявления изменяющихся потребностей пользователей библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0130-9765
790920
  Левин А.Е. Методы выявления неиспользованных резервов снижения себестоимости продукции стекольной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Левин А. Е.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
790921
  Мейкшане Д.А. Методы выявления отношения учащихся к религии и воспитание воинствующих атеистов (на материале школ Латвийской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Мейкшане Д.А.; АПН РСФСР. Науч.-иссл. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1965. – 20л.
790922
  Мовшович Э.Б. Методы выявления погребенных речных систем в связи с поисками нефти и газа / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 62с.
790923
  Каплан С.А. Методы газодинамики межзвездной среды : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Каплан С.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 21л.
790924
  Василькова З.Г. Методы гельминтологических исследований / З.Г. Василькова. – Москва, 1955. – 228 с.
790925
  Уразаев Р.П. Методы генерации алгоритмов прогнозирования при помощи операций над базовыми алгоритмами / Р.П. Уразаев. – Москва, 1988. – 25 с.
790926
  Трухин М.И. Методы генерирования и спектроскопии атомов серебра. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 65с.
790927
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 1. – 1985. – 311 с.
790928
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 2. – 1985. – 629 с.
790929
  Девис Р. Методы генетической инженерии. Генетика бактерий : Генетика бактерий / Р. Девис, Д. Ботстайн, Дж. Рот. – Москва : Мир, 1984. – 176 с.
790930
   Методы географических исследований : Сборник статей. – Москва : Географгиз, 1960. – 392с.
790931
  Тойн П. Методы географических исследований : 1 выпуск. Экономическая география / П. Тойн, П. Ньюби. – Москва : Прогресс, 1977. – 271с.
790932
  Ханвелл Дж. Методы географических исследований / Д. Ханвелл, М. Ньюсон. – Москва : Прогресс
В. 2 : Физическая география. – 1977. – 392 с.
790933
  Соловьев Ф.Ф. Методы геодезической привязки глубоких скважин при бурении на нефть и газ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 500 / Соловьев Ф.Ф. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 15 с.
790934
  Гринли Э. Методы геологической съемки / Э. Гринли, Х. Вильямс. – Москва; Ленинград; Новосибирск, 1933. – 280с.
790935
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск, 1934. – 220с.
790936
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 240с.
790937
  Куприенко М.Г. Методы геологической съемки и картографии : Библиографический указатель / Всесоюз. геолог. б-ка; Сост.: М. Г. Куприенко. – Ленинград
Вып. 2 : Отечественная и иностранная литература за 1946-1974 гг. – 1976. – 303с.
790938
  Леонтьев О.К. Методы геолого-геоморфологического исследования дна Мирового океана / О.К. Леонтьев, Б.Н. Котенев. – М, 1969. – 46с.
790939
  Маловичко А.К. Методы геолого-геофизической интерпретации гравитационных аномалий. / А.К. Маловичко, В.А. Гершанок. – Пермь, 1982. – 99с.
790940
  Четверухин Н.Ф. Методы геометрических построений / Н.Ф. Четверухин. – 2-е. – Москва, 1952. – 148 с.
790941
  Пинчук С.И. Методы геометрической теории функций комплексного переменного : учебное пособие / С.И. Пинчук. – Уфа, 1984. – 69с.
790942
   Методы геоморфологических исследований. – Новосибирск : Наука
1. – 1967. – 234с.
790943
   Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии. – М, 1985. – 184с.
790944
   Методы геофизических исследований скважин. – Минск, 1981. – 97с.
790945
   Методы геохимических анализов горных пород природных вод. – Минск, 1974. – 161с.
790946
  Алентьев Ю.А. Методы геохимического изучения пород и использование полученной информации для целей прогнозирования (На примере геол.-съемочных работ в Вост. Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-минарл.наук: 04.00.11 / Алентьев Ю. А.; АН УССР, Ин-т геохимии и физики менерало. – К., 1973. – 26л.
790947
   Методы геохимического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1988. – 254с. – ISBN 5-247-00115-X
790948
  Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований : Учебное пособие для студ. специальности Н 33 01 03 "Геоэкология" / Н.В. Гагина, Т.А. Федорцова; Белорусский государственный ун-тет; Географический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 98 с. – ISBN 985-445-780-Х
790949
  Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования / В.И. Жадин. – Москва : Высшая школа, 1960. – 192 с.
790950
   Методы гидрогеологических исследований и расчётов для обоснования магазинирования пресных вод. – М., 1968. – 137с.
790951
   Методы гидрогеологического и инженерно-геологического картографирования. – М., 1987. – 192с.
790952
   Методы гидрологических расчётов при водохозяйственном проектировании. – Л., 1984. – 167с.
790953
   Методы гидрофизических исследований. – Горький, 1984. – 275с.
790954
   Методы гидрофизических исследований. – Новгород, 1990. – 370с.
790955
   Методы гидрофиизических исследований. – Горький, 1987. – 379с.
790956
   Методы гидрохимических исследований океана. – Москва : Наука, 1978. – 271с. + Схема
790957
  Морен К. Методы гильбертова пространства / К. Морен. – Москва : Мир, 1965. – 570 с.
790958
  Бовкун Г.Ю. Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины / Г.Ю. Бовкун, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 45-48. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
790959
  Гудрамович В.С. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций = Holographic interferometry methods in mechanics of inhomogeneous thin-walled structures / В.С. Гудрамович [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Ин-т техн. механики НАН Украины и гос. косм. агентства Украины. – Днепр : Лира, 2017. – 286, [2] с. : ил., табл. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 252-282. – ISBN 978-966-383-823-6
790960
  Туркевич Юрий Георгиевич Методы голографической интерферометрии при исследовании механических колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Туркевич Юрий Георгиевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1973. – 11л.
790961
  Гельфанд С.И. Методы гомологической алгебры / С.И. Гельфанд, Ю.И. Манин. – Москва : Наука
1. – 1988. – 415 с.
790962
  Чугаева Л.С. Методы государственного регулирования рынка венчурного капитала в развитых и развивающихся странах на примере США, Бразилии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 47-57. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
790963
  Онищик Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Онищик Н. В.; АН УССР, Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 18л.
790964
  Онищук Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений / Н.В. Онищук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 93 с.
790965
  Бреббия К. Методы граничных элементов / К. Бреббия. – Москва : Мир, 1987. – 524 с.
790966
  Крауч С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / С. Крауч, А. Старфилд. – Москва : Мир, 1987. – 328 с.
790967
  Бенерджи П.К. Методы граничных элементов в прикладных науках / П.К. Бенерджи, Р. Баттерфилд. – Москва : Мир, 1984. – 494 с.
790968
   Методы графических изображений и их применение на занятиях по труду и основам производства. – М., 1959. – 168с.
790969
  Цветаев А.А. Методы группирования в сейсморазведке / А.А. Цветаев. – М.-Л., 1953. – 92с.
790970
  Бадриев И.Б. Методы двойственности в прикладных задачах : общ. теория : учеб. пособие / Бадриев И.Б., Карчевский М.М. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1987. – 146 с. – Библиогр.: с. 142-143
790971
  Люблинский Р.Н. Методы декомпозиции при оптимальном управлении непрерывными производствами. / Р.Н. Люблинский, Н.М. Оскорбин. – Томск, 1979. – 221с.
790972
   Методы демографических исследований. – М,, 1969. – 144с.
790973
  Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования / Г.Ш. Бахметова. – М, 1982. – 159с.
790974
  Громов Н.А. Методы деревьев, контракций и аналитических продолжений в теории представлений классических групп и квантовых алгебр / Н.А. Громов, С.С. Москалюк, Ю.Ф. Смирнов; Академия наук Украины; Ин-т теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 310с. – ISBN 5-12-003788-9
790975
  Ляпидевский В.К. Методы детектирования излучений : учеб. пособие для физ. и инж.-физ. спец. вузов / В.К. Ляпидевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 404 с.
790976
   Методы дефектоскопии и нитроскопии. – М., 1970. – 9с.
790977
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : Материалы Всесоюзного семинара, сост. 6-12 марта 1961 г. – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
790978
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : (материалы Всесоюзного семинара, состоявшегося 6 - 12 марта 1961 г.). – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
790979
  Кузнецов Э.И. Методы диагностики высокотемпературной плазмы / Э.И. Кузнецов, Д.А. Щеглов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 200 с.
790980
   Методы диагностики и количественного определения содержаний цеолитов в горных породах. – Новосибирск, 1984. – 216с.
790981
  Рассказова Е.И. Методы диагностики качества жизни в науках о человеке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
790982
  Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.55-59
790983
   Методы диагностирования электронных устройств. – Владивосток, 1983. – 122 с.
790984
  Слипченко Методы диакоптики в электронике / Слипченко, Г.Н. Елизаренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 207 с.
790985
  Кокошвили С.М. Методы динамических испытаний жестких полимерных материалов / С.М. Кокошвили. – Рига, 1978. – 181с.
790986
  Елизаров Е.Я. Методы динамического и нелинейного программирования в задачах оптимизации продуктивности биосистем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Елизаров Е.Я.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – Ленинград, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
790987
  Юрченко А.С. Методы динамического распределения страничной памяти / А.С. Юрченко. – Киев, 1979. – 27 с.
790988
  Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости / В.Б. Поручиков. – Москва : Наука, 1986. – 328 с.
790989
   Методы дискретной оптимизации и эффективная ортанизация пакетов программ. – К., 1985. – 67с.
790990
   Методы дистанционных исследований для решения природоведческих задач. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
790991
  Францевич И.Н. Методы дифракционной микрорентгенографии / И.Н. Францевич, В.А. Кравец. – Киев : Наукова думка, 1977. – 67с.
790992
   Методы дифракционных исследований кристаллических материалов : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 183 с.
790993
  Нахабцев А.С. Методы длинного кабеля и электромагнитного профилирования при детальных поисково-картировочных работах в рудных районах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Нахабцев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
790994
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
1. – 1924. – 379с.
790995
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
2. – 1924. – 408с.
790996
   Методы долговременных региональных прогнозов экзогенных геологических процессов. – М., 1984. – 169с.
790997
  Гирс А.А. Методы долгосрочных прогнозов погоды / А.А. Гирс, К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 343с.
790998
   Методы естественных и технических наук в археологии. – Москва, 1963. – 64с.
790999
   Методы естественных наук в археологии. – М., 1987. – 158с.
791000
   Методы журналистского творчества. – Москва, 1982. – 151с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,