Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
790001
  Танчер В.В. "Масова культура" проти мас / В.В. Танчер. – Киев, 1972. – 110 с.
790002
  Іванов С.О. "Масова культура" як продукт розвитку суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 125-127. – ISBN 978-966-452-103-8
790003
  Якубіна В.Л. "Масова людина" - кожен з нас? Розмисли над працею Майкла Оукшотта "маси в представницькій демократії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
790004
  Лапко В.В. "Масова пісня" в культурному полі США в першій половині XX ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 474-481. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна статті полягає у вияві особливостей «масової пісні» в культурі США означеного періоду: взаємопроникнення різних культурних традицій. На основі аналізу наукової літератури визначено етапи становлення жанру «масової пісні»: поява ...
790005
  Григорова О.В. "Масова" література в контексті літературного процесу / О.В. Григорова, Т.І. Шепель, Т.М. Левченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 40-46
790006
  Безугла Р.І. "Масова" та "елітарна" культури: стратегії сприйняття в сучасній культурології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 68-75
790007
  Білокінь С. "Масовий терор в СРСР був спрямований і проти людності, і проти культури" / інтерв"ю взяла Надія Кир"ян // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Інтерв"ю з Сергієм Білоконем - істориком, джерелознавцем про його книжку "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941. Том 1"
790008
  Забара В.В. "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцоговині після завершення бойових дій у 1996 р. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 35-40. – ISSN 2077-5709
790009
  Емельяненко В. "Масскульт и СМИ не убивают, а ограничивают литературную норму" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 18-21
790010
   "Массовая культура" - иллюзии и действительность.. – М., 1975. – 256с.
790011
  Карцева Е.Н. "Массовая культура" в США и проблема личности / Е.Н. Карцева. – М., 1974. – 192с.
790012
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" и государственно-монополистический капитализм / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1977. – 38с.
790013
  Гершкович З.И. "Массовая культура" и фильсификация мирового худоственного наследия / З.И. Гершкович. – Москва, 1986. – 62с.
790014
  Сосонкин И.Л. "Массовая культура" как форма современной буржуазной идеологии / И.Л. Сосонкин. – Ашхабад, 1976. – 88с.
790015
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" как явление государственно-монополистического капитализма / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
790016
  Смолик А.И. "Массовая литература" как социально-культурное явление // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 89-96. – ISBN 985-6798-15-9
790017
  Можнягун С.Е. "Массовое искусство" -- против масс / С.Е. Можнягун. – Москва, 1969. – 40с.
790018
  Позняков В.В. "Массовое искусство" - искусство против масс / В.В. Позняков. – М, 1987. – 61с.
790019
  Богданова О.В. "Мастер и Маргарита" как претекст русского постмодерна (Булгаков и Пелевин) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 20-28


  В статье рассматриваются концептуальные связи романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" и романа современного русского прозаика-постмодерниста В.О. Пелевина "Чапаев и Пустота". На основе сопоставления композиционной структуры текстов, соизмеримости и ...
790020
  Масако О. "Мастер и Маргарита" М.А.Булгакова и "Краткая повесть об антихристе" В.С.Соловьева (к вопросу об образе Воланда и апокалипсисе) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 209-215. – ISBN 966-72-77-79-8
790021
  Бегичева В. "Мастер и Маргарита": смотрим и читаем. Про себя / В. Бегичева, В. Лобачев // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0130-7045
790022
   "Мастер класс", Нижний Новгород : Мальтийский жезл языкознания. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39 : Фото
790023
  Мартинхеймо А. "Мастерский выстрел" и другие рассказы / А. Мартинхеймо. – М, 1989. – 126с.
790024
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 95-119
790025
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
790026
   Мас-спектрометричне дослідження термолізу аміноцукрів, адсорбованих на поверхні модифікованих білком пірогенних оксидів / Н.Ю. Клименко, Н.П. Галаган, Б.Г. Місчанчук, В.О. Покровський // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
790027
  Пилипенко Вікторія Вячеславівна Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонетами біополімерів : Автореф. ... дис. фіз.-мат. наук: 03.00.02. / Пилипенко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
790028
   Мас-спектрометричні дослідження термостабілізаторів полістиролу на основі фенілмалеімідів та фенілсукцинімідів / А.О. Гусак, Ю.М. Карабець, Д.В. Биліна, О.Ю. Колендо, О.А. Бєда // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135
790029
  Лукомська О.Р. Мас-спектрометричні характеристики еплеренона в умовах іонізації електророзпиленням / О.Р. Лукомська, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 142
790030
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : Навчальний посібник для магістрів хімічного фа-ту / О.В. Іщенко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 966-594-091-0
790031
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : підручник / О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, О.А. Бєда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 244, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-240. – ISBN 978-966-933-003-1
790032
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 2-3.
790033
  Попович О.А. Масмедійний дискурс українського визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 132-146. – ISSN 2313-5603
790034
  Бутиріна М. Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Феномен стереотипізації розглядається в контексті сучасних уявлень про природу категорій. Рубрикація змісту видання подається як варіант акцидентної категоризації. Робиться висновок про когнітивну спорідненість медійних стереотипів та категорій. The ...
790035
  Весельська А.А. Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 108-116. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
790036
  Шкрібляк Петро Масова депортація із Західної України в 1947 році // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 73-77
790037
  Козачок І. Масова економробота серед молоді. / І. Козачок, А. Самохвалів. – Харків, 1929. – 61с.
790038
   Масова комунікація : підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун; [Москаленко А.З. та ін.]. – Київ : Либідь, 1997. – 216 с. – ISBN 966-06-0007-0
790039
  Коновець О.Ф. Масова комунікація : теорії, моделі, технології : навчальний посібник / Олександр Коновець ; [ за ред. А.А. Жукова ]. – Київ : Луцький гуманітарний ун-т, 2009. – 265 с. – ISBN 966-531-196-4
790040
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : монографія / О. Бєляков ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 149 с. – ISBN 966-594-253-0
790041
  Чекмишев О. Масова комунікація та соціальна відповідальлність ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.23-25
790042
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 430 л. – Бібліогр.: л. 382-430
790043
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 24 назви
790044
  Демченко С. Масова комунікація як предмет вивчення (сучасний стан проблеми та її перспективи) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 164-173
790045
  Іванов В.Ф. Масова комунікація як соціальне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 129-139
790046
   Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л.Українки, 2012-. – ISSN 2226-8669
№ 5/6 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
790047
  Ніколаєнко Л.Г. Масова комунікація: сучасні особливості та функції / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає ідею "масової комунікації" і наводить її визначення. Автори зосереджують увагу на різних підходах до проблеми визначення засобів масової комунікації. Також аналізуються функції, що виконуються зазначеними засобами. Розглядається ...
790048
  Колісник В. Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
790049
  Пітякова Тетяна Масова культура : втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-137. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове ...
790050
  Танчер В.В. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття / В.В. Танчер, Т.В. Свиридон // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
790051
  Данилюк Алла Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Данилюк Алла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.165-179
790052
  Данилюк Алаа Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Данилюк Алаа Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
790053
  Денисюк Ж.З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 42-48. – ISSN 2225-7586
790054
  Наумкіна О.С. Масова культура в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається стан масової культури в Україні на сучасному етапі та її вплив на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді, а також на становлення та розвиток сучасної української культури.
790055
  Ткаченко Н. Масова культура в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 187-190
790056
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202, [2] л. – Додатки: л. 203-204. – Бібліогр.: л. 189-202
790057
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
790058
  Русаков С.С. Масова культура в умовах нової соціокультурної ситуації в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 215-217
790059
  Новиченко Ю.М. Масова культура другої половини XX століття в контексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Новиченко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
790060
  Войцехівська О.І. Масова культура і масова свідомість в контексті сучасних соціокультурних трансформацій // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 73-78. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті дається філософське осмислення впливу сучасних соціокультурних трансформацій на формування масової свідомості українського соціуму. Аналізуютьсяособливості використання символів американської масової культури у формуванні семантичного простору ...
790061
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
790062
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Вид. 2-е. – Київ : КНТ, 2019. – 224 с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
790063
  Степанов В.Ю. Масова культура сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 30-38
790064
  Вовкун В.В. Масова культура та проблеми формування особистості: історико-культурологічний контекст // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
790065
  Драбчук Ю.П. Масова культура та свідомість дюдей: вплив та наслідки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
790066
  Савицька С.В. Масова культура як елемент сучасного виховного простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
790067
  Комарницька Т.К. Масова культура як загроза культурі мови (приклад Японії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 86-94


  Статтю присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, зокрема, вказано бідність лексики, загрозливі явища мовної гібридизації та засмічення мови варваризмами. The paper is devoted to ...
790068
  Застольська В.В. Масова культура як засіб маніпулювання в українському суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
790069
  Лященко І.С. Масова культура як соціальний феномен ХХ століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 340-349. – ISBN 978-966-177-064-4
790070
  Лященко І. Масова культура як соціокультурна домінанта сучасності // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 617-632. – ISBN 978-966-423-392-4
790071
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
790072
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
790073
  Кривець Є.В. Масова культура: виклики сучасності // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 95-99. – ISBN 978-966-02-9610-7
790074
  Павлишин М. Масова література в Україні: стан і перспективи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2013. – № 284/285/286. – С. 353-376
790075
  Бернадська Н. Масова література і сучасний роман // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 59-67. – ISSN 1682-2366
790076
  Демська-Будзуляк Масова література та канон в українських літературних історіографіях 20-х років ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 68-75. – ISSN 0236-1477


  Після остаточного утвердження радянської влади на території Наддніпрянської України нова країна вимагала розбудови в кількох напрямках. Один із пріоритетних - гуманіатрний напрям, за допомогою якого мала сформуватися ідентичність "нової радянської ...
790077
  Пеха М. Масова література як продукт літературного дискурсу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-392-4


  У доповіді розглядається зв"язок жанрів масової літератури і "високої" літератури, передумови виникнення й функціонування масової літератури в літературному дискурсі, аналізується роль читача як реципієнта й замовника в створенні й появі текстів ...
790078
  Філоненко С. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 81-93. – Бібліогр.: Літ.: с. 92-93; 40 назв. – ISSN 0236-1477
790079
   Масова література: каталог видань ДВУ.. – Харьків : Держвидав України, 1930. – 163 с.
790080
  Кононенко Є. Масова література: правила гри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 30-36. – ISSN 0868-9644


  Мова йде про те, чим відрізняється масова література від елітарної і що, власне діється зараз з красним і не дуже красним письменством в Україні
790081
  Городиська О.М. Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблювання антропологічної кризи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 144-154. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
790082
  Бойко А.О. Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 74-84. – ISSN 2072-1692
790083
  Зелінський М.Ю. Масова маргіналізація населення України на етапі транзиту: основні детермінанти та джерела / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 26-28


  У статті розкриваються основні характеристики феномена маргіналізації, визначаються економічні, політичні та соціальні фактори її виникнення. Показано вплив кризи ідентичності, соціальної нерівності, зубожіння населення на процеси маргіналізації ...
790084
  Кваскова А.О. Масова музика в контексті історії музичної культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
790085
  Устименко-Косоріч Масова музика як атрибут молодіжної культури середини 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : спец.: 26.00.11- теорія та історія культури / Устименко-Косоріч О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
790086
  Кошель А. Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 28-31
790087
  Сергієнко П.П. Масова політична свідомість і перебудова / П.П. Сергієнко. – К., 1989. – 46с.
790088
  Корсунська Б.Л. Масова революційна поезія Жовтня / Б.Л. Корсунська. – К., 1960. – 212с.
790089
  Черкасов М. Масова робота з фізкультури влітку / М. Черкасов. – Х-К, 1931. – 43с.
790090
  Артинов М.М. Масова робота редакції газети : (з досвіду міських і районних газет УРСР) / Артинов М.М. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 59 с.
790091
  Фомічова В.М. Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Робиться спроба диференціації феноменів масової свідомості та свідомості мас. Аналізується їх роль у регуляції індивідуальної поведінки. Визначається їх місце у сфері суспільної свідомості. There is an attempt to differentiate the phenomena of mass ...
790092
  Дзюба М.Т. Масова свідомість як об"єкт впливу в ході проведення інформаційно-комунікативних заходів у збройних конфліктах та локальних війн другої половини ХХ початку ХХІ ст. / М.Т. Дзюба, С.В. Павловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – Бібліогр. : 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається механізм інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість у локальніх війнах та збройних конфліктах на зламі тисячоліть. In the article the mechanism of information psychological influence on mass consciousness in ...
790093
  Стадник А.Г. Масова свідомість як об"єкт інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 219-231. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
790094
  Полисаєв О.П. Масова свідомість як чинник суспільних практик: до постановки питання про соціальну міфотворчість у філософських дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-16
790095
  Головатий М.Ф. Масова стихійна поведінка в дзеркалі сучасної політичної психології: анатомія явища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
790096
  Головатий М. Масова стихійна поведінка: анатомія явища // Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2014. – № 1 (165). – С. 5-13. – ISSN 0868-8893


  У статті аналізується феномен масової стихійності дій великих груп людей на прикладі двох українських Майданів - 2004 і 2013 років.
790097
  Калініченко М. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському , російському та північноамериканському літературзнавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
790098
  Садовська Ю.В. Масова та індивідуальна свідомість у "Творах про революцію" (М. Асуела, О. Серафимович) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 239-250. – ISSN 2312-6809


  У статі поставлене питання про взаємодію масової та індивідуальної свідомості в романах, що відтворюють революційну дійсність. Об’єкт дослідження - романи М. Асуели «Ті, хто знизу» і О. Серафимовича «Залізний потік». Доводиться, що народна маса ...
790099
  Безугла Р.І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 86-91


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
790100
  Куліков Г. Масова трудова міграція з України: мотиви, наслідки, способи стримування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 17 назв
790101
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 182-188
790102
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 352-364
790103
  Колодко А. Масове кіно України періоду незалежності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
790104
  Янкул О.М. Масове мистецтво або мистецтво для мас: стрит-арт у Харкові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – C. 316–330. – (Серія "Історія" ; вип. 57). – ISSN 2220-7929
790105
  Жихарєва Є.М. Масове музичне мистецтво як феномен індустрії в умовах глобалізації культури XXI століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 368-375
790106
  Чернишевич Н.І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Чернишевич Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
790107
  Коен Роберта Масове переміщення людей внаслідок конфліктів і одностороннього насильства : національна та міжнародна реакція / Коен Роберта, Френсіс, Денг // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 13-35. – ISBN 978-966-7272-95-1
790108
   Масове переселення московитів в Україну після Голодомору // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 12
790109
   Масове суспільство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
790110
  Панченко Л.Ф. Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 19-28. – ISSN 2227-2747


  У статті розглянуто можливості феномену масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) як альтернативної форми підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.
790111
  Безносов О.І. Масовий еміграційний рух серед менонітів та німців Півдня України наприкінці 20-х рр. XX ст. // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 227-235. – ISBN 978-966-8856-58-7
790112
  Різник О.Р. Масовий позов в адміністративному процесі: питання доцільності запровадження в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 192-198. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанню запровадження масового позову в Україні. Наведено досвід європейських країн та проаналізовано судову практику, яка дає можливість зрозуміти важливість такого інституту. Зроблено висновок про доцільність запровадження інституту ...
790113
  Романюк Я.М. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 35-47
790114
  Романюк Я. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
790115
  Зент Й. Масовий психотерапевтичний процес: психологічні особливості його учасників та ефекту впливу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
790116
  Миронюк В.І. Масовий розвиток деяких водоростей у Канівському заповіднику та на його околицях / В.І. Миронюк, Л.С. Гук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 28)


  Проведено моніторинг кількісних та якісних показників домінантних таксонів водоростей. Виявлено, що здатність до утворення значної кількості біомаси (масовий розвиток чи "цвітіння води") має обмежена кількість видів (15), в основному синьозелених (8) ...
790117
  Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941рр. ) : Джерелознавче дослідження / Сергій Білокінь ; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 1999. – 447 с. – (Серія "Україна у ХХ ст." ; т. 1). – ISBN 966-02-1230-5
790118
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. Дзюба І.М.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 690, [4] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 657-690. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-00-2


  У книзі вперше в історичній науці розкривається механізм винищення населення в тоталітарній державі.
790119
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. І.М. Дзюба ]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Пенмен, 2017. – 765, [3] с. – Імен. покажч.: с. 728-765. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7443-13-0
790120
  Кульчицький С. Масовий терор як метод експропріації селян-власників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 340-399. – ISBN 966-00-0025-1
790121
  Дряглін В. Масовий шахтарський рух в незалежній Україні в період 1990 рр. - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – C. 50-53
790122
  Дряглін В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 146-148
790123
  Байкєніч Д. Масовий штучний глод 1921 - 1923 рр. на Донеччині // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 11-15. – ISBN 978-617-7837-20-5
790124
  Ільчишин С.О. Масові арешти учасників шкільної акції 1933 р. за документальними свідченнями // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 44-58. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
790125
  Хоменко І. Масові афекти і масова комунікація: погляд радіодраматурга // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 78-82. – ISBN 978-966-01-0468-6
790126
  Кароєва Т. Масові бібліотеки України під час нацистської окупації 1941-1944 рр.: зона цивільної адміністрації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 44-49. – ISSN 2076-9326
790127
  Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 18-25


  У сучасному світі набули поширення, особливо в Канаді та США, масові відкриті дистанційні курси. Вони базуються на коннективістському підході, запропонованому Дж. Сіменсом у 2005 р. Основними особливостями масових відкритих дистанційних курсів є ...
790128
  Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 31-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто сутність масових відкритих дистанційних курсів як інноваційної тенденції в освіті. охарактеризовано основні вимоги й тенденції, на які слід орієнтувіати освітні інновації.
790129
  Конотоп О.С. Масові відкриті онлайн-курси для формування і розвитку критичного мислення студентів як основи формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 26-33. – ISSN 1817-8510
790130
  Махиня Т.А. Масові відкриті онлайн курси як інноваційний підхід до підготовки майбутніх магістрів менеджменту освіти в умовах магістратури // Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : колективна монографія / З.П. Бондаренко, Г.О. Вовченко, В.А. Гладуш, Є.М. Гречка, Д.Г. та ін. Грищук. – Дніпро : Біла К.О., 2022. – С. 206-247. – ISBN 978-617-645-476-2
790131
  Яровий В.І. Масові демократичні рухи Західної Європи в кампанії проти нейтронної зброї (1977-1978 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється одна з найбільш масових антивоєнних кампаній в країнах Західної Європи, спрямована проти американських планів виробництва та розміщення на європейському континенті нейтронної зброї. Розкриваються форми і методи боротьби демократичних ...
790132
  Устьянцев В.В. Масові досвіди /колективні/. / В.В. Устьянцев, М.В. Тунік. – К., 1927. – 72с.
790133
  Михалюк М.М. Масові єврейські поховання та місця пам"яті жертв Голодомору як меморіальна спадщина малих містечок столичного суспільно-географічного районк України // Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 141-143. – ISBN 978-966-285-482-4
790134
  Дячкін М.О. Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 288-291. – ISSN 2219-5521
790135
  Шиянь О. Масові заворушення: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-113
790136
  Тормахова А.М. Масові заходи як візуальні практики в контексті культури сьогодення // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 66-69. – ISSN 2616-9967
790137
  Лугова О. Масові захоронення жертв розстрілів НКВС в кінці червня 1941 р. в околицях Бережанського замку: розкриття історичної правди та морльні чинники вивчення // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 240-246. – ISBN 978-617-7034-13-0
790138
  Квіт С.М. Масові комунікації : підручник для студентів вищих навч. закладів / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 208с. – Бібліогр.: с. 197-206. – ISBN 978-966-518-451-5
790139
  Терещук В.І. Масові комунікації : навч. посібник для студентів ВНЗ / Терещук В.І. ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 200, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 188-196. – ISBN 978-966-170-011-5
790140
  Квіт С. Масові комунікації / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 350, [2] с. : табл. – Вид. здійснено за підтримки Фундації "Будучність", Фонд ім. Ольги і Семена Біди. – Бібліогр.: с. 324-350 та в кінці тем. – (Серія "Могилянський підручник"). – ISBN 978-966-518-752-3
790141
  Арнаутова В.В. Масові комунікації як культурний феномен глобалізації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 276-283
790142
  Січкаренко Г. Масові комунікації: проблеми міждисциплінарного підходу у вищій освіті // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 368-385. – ISSN 2518-7600
790143
   Масові легкоатлетичні кроси.. – К., 1941. – 32с.
790144
  Мозгова О.М. Масові пісенні жанри та естрада: проблема взаємодії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 224-227
790145
  Морозова С.Є. Масові позови - перспективи запровадження в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 332-342. – ISBN 978-617-7530-15-1
790146
  Русін Р.М. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991-1999) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 103-105. – ISSN 2076-1554
790147
  Амонс А. Масові поховання жертв політичних репресій 1937 - 1941 рр. в Україні: проблеми виявлення та дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 199-222. – ISBN 978-617-7034-13-0
790148
  Скальський В. Масові похорони у Києві (1917 - 1919 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 215-219. – ISBN 978-966-95419-8-7
790149
  Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки 20 століття / Микола Шитюк; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Тетра, 2000. – 534с. – ISBN 966-7149-24-2
790150
  Мєшкова В.Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області : монографія / В.Л. Мєшкова, М.С. Колєнкіна ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 180, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-617-7229-29-1
790151
  Іванов С.П. Масові розмноження тварин і теорії градацій / С.П. Іванов. – Київ : АН УРСР, 1938. – 252с.
790152
  Юдова-Романова Масові свята в умовах первісного суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 152-157. – ISSN 2226-3209
790153
  Куцак С.А. Масові свята незалежної України: традиції та інновації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 39-47. – ISSN 2226-0285
790154
  Малоока Л.В. Масові свята як чинник формування національної культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 31-35. – ISSN 2312-4679
790155
  Бурцева М.Є. Масові танки / М.Є. Бурцева. – Харків : На варті, 1931. – 64 с.
790156
  Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
790157
  Сбруєва А.А. Масовізація вищої освіти у світі, в ЄС та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 86-92. – ISBN 978-966-698-309-4
790158
  Оксамитна С. Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні / С. Оксамитна, С. Стукало // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 207-220. – ISSN 2078-6948


  У статті йдеться про окремі тенденції відтворення освітньої нерівності в Україні на тлі перетворення вищої освіти у масову.
790159
  Мусієнко Н.Б. Масовість мистецтва у вимірі західноєвропейського середньовіччя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 203-211
790160
  Трепак В. Масовість як характерна ознака корупції в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 99-109. – ISSN 2082-4939
790161
  Хилько М. Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 84-93. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Зазначено, що особливу увагу використанню сучасних можливостей таких технологій Росія почала приділяти з кінця ...
790162
  Приступа Х. Масово-агітаційна робота МОПРу. / Х. Приступа. – Харків, 1930. – 36с.
790163
   Масово-політична робота в парторганізаціях України. – Київ : Політвидав УРСР, 1954. – 171 с.
790164
  Чубучний В. Масово-політична робота в районі / В. Чубучний, О. Калиновська. – К, 1952. – 64с.
790165
  Сухоребра І.В. Масово-політична робота КП(б)У на промислових підприємствах в умовах воєнно-комуністичного штурму (1929-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухоребра І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
790166
   Масово-політична робота на селі.. – Київ, 1958. – 192с.
790167
  Гаєвський А.М. Масово-політична робота партійних організацій серед трудящих / А.М. Гаєвський. – Київ, 1966. – 86с.
790168
  Шуман О.М. Масово-політична робота партійних організацій України на селі (1961-1965 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шуман О.М.; ІПК викладачів суспільних наук при КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 265, XVIл. – Бібліогр.:л.І-XVI
790169
  Врублевський В.Г. Масово-політична та культурно-освітня робота комсомольських організацій України в роки четвертої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 20-24. – (Серія історії ; № 15)
790170
  Клімчук Т.П. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 242-244. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
790171
  Губерський Л.В. Масол Віталій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 27. – ISBN 966-316-045-4
790172
   Масол Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 295. – ISBN 978-966-439-754-1
790173
  Козаченко Ю.В. Масол Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 400. – ISBN 978-966-02-8345-9
790174
   Масол Людмила Михайлівна = До 50-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2003. – 34с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 12)
790175
  Волкова О.Ю. Масонская ложа "Любовь к истине" в исследовании современных историков // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 88-93. – (Серия "История" ; т. 12). – ISSN 2222-9124
790176
  Добрянский С.Ф. Масонские ложи / М. Довнар-Запольский. – Вильна : Изд. Сев.-зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1911. – [2], 32 с. ил. – Отд. оттиск: Записки Северо-западного отделения Императорского Русского географического общества, кн. 2. – Библиогр. в примеч.


  РГБ имеет электронный ресурс
790177
  Лопухин И.В. Масонские труды : 1. Духовный рыцарь. 2. Некоторые черты о внутренней церкви / [Предисл.: В. С[аводник]]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913. – [4], VI, 72 с. : ил. – (Материалы по истории русского масонства XVIII века / Изд. В.Ф. Саводника ; Вып. 1)
790178
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 1]. – 1991. – 255 с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К. Ф. Некрасова, [1914]
790179
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 2]. – 1991. – VIII, 265, [8] с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К.Ф. Некрасова, [1915]
790180
  Соловьев О.Ф. Масонство : Словарь-справочник / О.Ф. Соловьев. – Москва : Аграф, 2001. – 432 с. – ISBN 5-7784-0117-5
790181
   Масонство в его прошлом и настоящем. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
[Т. 1]. – 1914. – XII, 255 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
790182
   Масонство в его прошлом и настоящем / под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
Т. 2. – 1915. – XI, 267 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
790183
  Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем / Миккеле Морамарко ; пер. с итал. В.П. Гайдука ; вступ. ст. [с. 5-21] и общ. ред. В.И. Уколовой. – Москва : Прогресс, 1990. – 289 с.
790184
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку війни / публікація, передмова та примітки Ігоря Гирича та Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 149-160
790185
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку її // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 407-425. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
790186
  Ходоровський М. Масонство і політика на галицькому грунті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 232-257. – ISSN 0869-3595


  Масонський рух на Галичині
790187
  Волкова О. Масонство і релігія I чверті XIX століття у Російській імперії: сучасна історіографія // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 126-128. – ISBN 978-966-171-893-6
790188
  Прилуцька О. Масонство на українських землях у XVIII ст.: погляд XXI-го // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 252-255. – ISBN 966-7865-75-4
790189
  Задорожнюк А. Масонство у Кам"янці-Подільському: персоналії, ідеї, символи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 157-168. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254


  Масонство повсюдно вважало своїм основним завданням створення всесвітнього, наднаціонального братства, нехтувало специфікою національного розвитку тих країн, де знаходило свій притулок і відверто прагнуло універсалізму. Шлях європейського масонства до ...
790190
  Кравців Б.-Ю.М. Масонство(- каменяр, муляр) - космополітичний релігійно-етичний рух) / Б.-Ю.М. Кравців, О.П. Оглоблин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 433. – ISBN 978-966-02-8345-9
790191
  Ліщук Г. Масонський фактор у декабристському русі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-793-9
790192
  Аврех А.Я. Масоны и революция / А.Я. Аврех. – Москва : Издательство политической литературы, 1990. – 350 с. – ISBN 5-250-00806-2
790193
  Левицька М.Б. Масообмін при адсорбціх з розчинів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Левицька М. Б.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
790194
  Мартиняк Масообмін при екстрагуванні фероцена в умовах екранування його реакційною масою : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Мартиняк О.-Р.В.; Держ. уні-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
790195
  Волікова Наталя Миколаївна Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Волікова Наталя Миколаївна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
790196
  Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
790197
  Оглобля В.І. Масоперенос Cr, Ni у сталі 1Х18Н10Т-ВД при селективній корозії в рідкому літії / В.І. Оглобля, В.І. Лозовий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За даними рентгенівського мікроаналізу визначено швидкості селективної корозії Ni, Cr й ефективні коефіцієнти масопереносу D[нижній індекс Ni], D[нижній індекс Cr] у зразках 1Х18Н10Т-ВД, що піддавались корозійним динамічним випробуванням у рідкому Li ...
790198
  Нагурський О.А. Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.13 / Нагурський О.А.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львов, 1998. – 18л.
790199
  Гэрбэлэу Н.В. Масс- спектрометрия координационных соединений / Н.В. Гэрбэлэу, К.М. Индричан. – Кишинев, 1984. – 339с.
790200
   Масс-медиа и гражданское общество : монография / Международный исслед. центр "Челове: язык, культура, познание"; [ под ред. А.М. Холода, А. Бартошек, А. Лобанова, С. Михальчик и др. ]. – Кривой Рог, 2008. – 227с. – ISBN 966-594-167-X
790201
  Абдакимова Д.А. Масс-медиа как инструмент управления инновационного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916
790202
  Капарини М. Масс-медиа, сектор безопасности и власть : Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности. Научное пособие / Авт. кол. М. Капарини , Д. Рельик и др.; Под ред. М.Капарини; КНУТШ; Ін-т журналістики; Женевский центр демократичного контроля над вооруженными силами. – Киев, 2005. – 280с. – ISBN 92-9222-030-6
790203
  Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.123-134. – ISSN 0321-2017
790204
  Червонный А.Д. Масс-спектральное исследование термодинамических свойств хлоридов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Червонный А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 20л.
790205
  Шумиловский Масс-спектральные методы / Шумиловский, Р.И. Стаховский. – М-Л, 1966. – 160с.
790206
  Сидоров Л.Н. др Масс-спектральные термодинамические исследования / Л.Н. др Сидоров. – Москва, 1985. – 208с.
790207
  Сидоров Л.Н. Масс-спектральные термодинамические исследования двухкомпонентных систем со сложным молекулярным составом пара : Автореф... доктор хим.наук: / Сидоров Л.Н.; МГУ. – М., 1970. – 30л.
790208
   Масс-спектральный анализ смесей с применением ионно-молекулярных реакций. – Москва : Химия, 1989. – 240 с.
790209
  Борискин Александр Иванович Масс-спектрометр высокого разрешения с лазерно-плазменным источнико ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борискин Александр Иванович; Московский инженерно-физич. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
790210
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 22 с.
790211
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 23 с.
790212
  Рафальсон А.С. Масс-спектрометрические приборы / А.С. Рафальсон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 236с.
790213
  Агафонов И.Л. Масс-спектрометрический анализ газов и паров особой чистоты / И.Л. Агафонов, Г.Г. Девятых ; АН СССР, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1980. – 334 с., ил.
790214
   Масс-спектрометрический анализ ионого состава оиносферы Земли на высотах 120-170 кмм : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Жлудько А. Д,; Жлудько А. Д,; Ин-т эесперимент. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
790215
  Ларин Н.В. Масс-спектрометрический анализ моносилана и моногермана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ларин Н. В. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1967. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
790216
  Есиков А.Д. Масс-спектрометрический анализ природных вод / А.Д. Есиков. – Москва : Наука, 1980. – 203с.
790217
  Стасевич Б.М. Масс-спектрометрический метод изотопного анализа окиси дейтсрия и газообразных соединений дейтерия и водорода. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стасевич Б.М.;, 1955. – 8л.
790218
   Масс-спектрометрический метод определения следов. – Москва : Мир, 1975. – 455 с.
790219
  Крижановский Л.М. Масс-спектрометрическое изучение выхода осколков деления плутония-239 реакторными нейтронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крижановский Л.М.; АН СССР. Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1958. – 8л.
790220
  Бочкарев В.Н. Масс-спектрометрическое изучение некоторых депсипептидных систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Бочкарев В.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 20л.
790221
  Буриков В.М. Масс-спектрометрическое изучение некоторых циклопептидов и циклодепсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Буриков В. М.; АН СССР Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 22л.
790222
  Овчинникова Н.С. Масс-спектрометрическое изучение производных, изомеров и продуктов превращения пенициллинов : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. С.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1970. – 23л.
790223
  Разаков Р. Масс-спектрометрическое исследование алкалоидов Amaryllidacae. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Разаков Р.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 20л.
790224
  Иващенко Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование вторичной ионной эмисии, возникающей при бомбардировке металлов и сплавов ионным пучком : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Иващенко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1971. – 16 с.
790225
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование галогенидов лития и цезия с использованием двойной эффузионной камеры : Автореф... канд. хим.наук: / Горохов Л. Н.; ГК СМ СССР по хим. Науч.-иссл. физ.-хим ин-т. – М., 1962. – 9л.
790226
  Клюев Н.А. Масс-спектрометрическое исследование и анализ основных азотсодержащих гетероциклических соединений нефти. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюев Н.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
790227
  Жигулев К.К. Масс-спектрометрическое исследование изоксазольных систем : Автореф... канд. химнаук: / Жигулев К. К.; Моск. с. х. акад. – М., 1972. – 24л.
790228
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – 156 л. – Библиогр.: л. 146-156
790229
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с. – Библиогр.: 9 назв
790230
  Высоцкий В.И. Масс-спектрометрическое исследование индольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Высоцкий В.И.; Моск. с.=х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1970. – 24л.
790231
  Егоров Н.П. Масс-спектрометрическое исследование ионного и нейтрального состава тлеющего разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Егоров Н.П.; Моск.инж-физ-ин-т. – М, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
790232
  Адылов А.А. Масс-спектрометрическое исследование ионных продуктов катодного распыления вольфрама и молибдена под действием удара ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Адылов А.А.; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 11л.
790233
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения двуокисей титана, циркония, гафния и тория. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенов Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
790234
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения оксидных систем / Г.А. Семенов, В.Л. Столярова. – Л., 1990. – 299с.
790235
  Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование межмолекулярных взаимодействий азотистых оснований нуклеиновых кислот в вакууме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Суходуб Л.Ф.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 20л.
790236
  Талвари Андрес Андресович Масс-спектрометрическое исследование монозамещенных циклопентеновых и циклогексеновых углеводородов С6-С15 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Талвари Андрес Андресович; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
790237
  Долгих Алла Федоровна Масс-спектрометрическое исследование некоторых биогенных индольных структур : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Долгих Алла Федоровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1975. – 14л.
790238
  Хоц М.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых классов органических соединений с применением ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.056 / Хоц М.С.; АН СССР. Филиал Ордена Ленина ин-та химической физики. – М., 1972. – 24л.
790239
  Головкина Л.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых производных многоатомных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Головкина Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 31л.
790240
  Никитин О.Т. Масс-спектрометрическое исследование некоторых термодинамических свойст элементарного бора, окиси бора и метабората натрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Никитин О.Т.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 10 с.
790241
  Денисов Ю.В. Масс-спектрометрическое исследование некоторых циклических пептидов и дипсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов Ю. В.; АН СССР, Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 23л.
790242
  Пикус Г.Я. Масс-спектрометрическое исследование оксидных катодов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пикус Г.Я. ; КГУ. – Киев, 1956. – 11с.
790243
  Абдуллаева М.К. Масс-спектрометрическое исследование отрицательно-ионного распыления твердых тел при бомбардировке положительными ионами щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Абдуллаева М.К.; АН УзССР. – Ташкент, 1973. – 24л.
790244
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое исследование паров некоторых чистых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. аэрол. обсерватория ГУГМС при СМ СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – М., 1961. – 10л.
790245
  Сергеев Ю.Л. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации бензола и его моногалоидпроизводных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 054 / Сергеев Ю.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 12л.
790246
  Сорокин В.В. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации кислородосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сорокин В.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 18л.
790247
  Краснощек А.П. Масс-спектрометрическое исследование пиразольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Краснощек А.П.; МГУ. Хим. фак. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
790248
  Романова Г.Ф. Масс-спектрометрическое исследование поверхности германия и кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романова Г.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12
790249
  Ермаков А.И. Масс-спектрометрическое исследование производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Ермаков А.И.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1972. – 24л.
790250
  Зубков В.И. Масс-спектрометрическое исследование промежуточных продуктов неполного хлорирования кремня в реакции прямого синтеза хлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Зубков В.И.; М-во хим. пром. – Москва, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
790251
  Вербовская Г.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации молекул возбужденными атомами . : Автореф... канд. хим.наук: 02-073 / Вербовская Г.В.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
790252
  Балуев А.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации хлоридов и метаборатов щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Балуев А.В.; Хим. фак-т. – М., 1970. – 16л.
790253
  Ратьковский И.А. Масс-спектрометрическое исследование процессов испарения окислов галлия, индия и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Ратьковский И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 22л.
790254
  Ивакин Ю.Д. Масс-спектрометрическое исследование процессов на поверхности бинарных полупроводников ZnO и CdSb. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ивакин Ю.Д.; МГУ. хим. ф-тет. – М., 1980. – л.
790255
  Щередин В.П. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств бинарных систем NaF-MeF3 (Me=Sc, Y, La) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Щередин В.П. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
790256
  Рыков А.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем. MeF-BeF2 (Me-Li,R,Rb) : Автореф... канд. хим.наук: / Рыков А.Н.; МГУ. – Москва, 1974. – 14л.
790257
  Сидоров Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы Na-F-ZrF4 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сидоров Л.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1963. – 12 с.
790258
  Шольц В.Б. МАСС-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы. : Автореф... канд. хим.наук: / Шольц В.Б.; МГУ. – М., 1969. – 17л.
790259
  Елькин Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование тетрациклических тритерпенов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Елькин Ю.Н.; АН СССР. Ин-т биол. активных веществ. – Владивосток, 1970. – 23л.
790260
  Филиппов В.П. Масс-спектрометрическое исследование углеводородов нефтей Нижнего Поволжья : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Филиппов В.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
790261
  Зякун А.М. Масс-спектрометрическое исследование фенил- и металтиогидантоинов аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Зякун А.М.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1966. – 22л.
790262
  Акопян М.Е. Масс-спектрометрическое исследование фотоионизации паров органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акопян М.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 8л.
790263
  Неволин Владимир Николаевич Масс-спектрометрическое исследование характеристик ионов лазерной плазмы при плотностях потока излучения 10 8 - 10 11 вт/см2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Неволин Владимир Николаевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
790264
  Паперная И.Б. Масс-спектрометрическое определение положений двойной связи в полициклических системах : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Паперная И.Б.; Ан СССР.Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1969. – 32л.
790265
  Золотарева Г.М. Масс-спектрометрическое определение строения некоторых оксиаминотетрагидропиранов и аминодезоксисахаров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Золотарева Г.М.; Моск. ин-тут тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 23л.
790266
  Гусаров А.В. Масс-спектрометрическое определение энергий диссоциации молекул и гидроокисей калия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Гусаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
790267
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое сследование паров некоторых чистых металлов : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ. – М., 1961. – 128л. – Бібліогр.:л.116-128
790268
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрия в неорганической химии / Л.Н. Горохов. – М., 1984. – 64с.
790269
  Полякова А.А. Масс-спектрометрия в органической химии / А.А. Полякова, Р.А. Хмельницкий. – Ленинград : Химия, 1972. – 368 с.
790270
  Терентьев П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии / П.Б. Терентьев. – Москва : Высшая школа, 1979. – 223 с.
790271
  Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специализации 011004 - Органическая химия / А.Т. Лебедев. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 496 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-052-4
790272
  Муинов Т.М. Масс-спектрометрия деструкции полимеров с дефектыми макромолекулами / Т.М. Муинов. – Душанбе, 1986. – 248с.
790273
  Хмельницкий Масс-спектрометрия загрязнений окружающей среды / Хмельницкий, Е.С. Бродский. – Москва : Химия, 1990. – 184 с.
790274
  Исаев Р.Н. Масс-спектрометрия и ее применение / Р.Н. Исаев. – Банраул, 1990. – 75с.
790275
  Бейнон Д. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии / Д. Бейнон ; пер. с англ. А.А. Поляковой, Р.А. Хмельницкого ; [предисл. А. Петрова и др.] ; под ред. А.А. Петрова. – Москва : Мир, 1964. – 701 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
790276
   Масс-спектрометрия и изотопная геология.. – М., 1983. – 164с.
790277
   Масс-спектрометрия и химическая кинетика.. – М., 1985. – 344с.
790278
  Вомпе Георгий Александович Масс-спектрометрия кинетики термического распада аммиака и метана в ударных волнах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Вомпе Георгий Александович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
790279
  Заикин В.Г. Масс-спектрометрия малых циклов (C, Si, Ge) / В.Г. Заикин. – М., 1983. – 159с.
790280
  Хафизов Х. Масс-спектрометрия некоторых классов органических соединений трехвалентного азота. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хафизов Х.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
790281
  Вульфсон Н.С. Масс-спектрометрия органических соединений / Н.С. Вульфсон, В.Г. Заикин, А.И. Микая. – Москва : Химия, 1986. – 312 с.
790282
  Хвостенко В.И. Масс-спектрометрия отрицательных ионов в органической химии / В.И. Хвостенко. – Москва : Наука, 1981. – 159 с.
790283
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов и фотоэлектронная спектрометрия / Хвостенко В.И. – Уфа, 1983. – 112 с.
790284
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов: метод и ретроспективный обзор. – Уфа : БФАН СССР, 1987. – 219 с.
790285
  Лейпунский Илья Овсеевич Масс-спектрометрия свободных радикалов. Идентификация парамагнитных продуктов химических и фотохимических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лейпунский Илья Овсеевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21
790286
  Ефремов Ю.Я. Масс-спектрометрия теренов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремов Ю.Я.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 27л.
790287
  Джейрам Р. Масс-спектрометрия: Теория и приложения : пер. с англ. / Р. Джейрам. – Москва : Мир, 1969. – 252 с.
790288
  Любитов Ю.Н. Масс-спектроскопические исследования процесса испарения с учетом взаимодействия пара со стенками эффузионного сосуда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любитов Ю.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.20-21
790289
  Рик Г.Р. Масс-спектроскопия / Г.Р. Рик. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 296 с.
790290
  Розынов Б.В. Масс-спектрохимическое исследование некоторых природных и синтетических депсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Розынов Б. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1966. – 19л.
790291
  Астон Ф.В. Масс-спектры и изотопы / Ф.В. Астон. – Москва, 1948. – 298с.
790292
  Холбаев А. Масс-спектры многозарядных ионов плазмы, образованные двухканальным лазерным излучением : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Холбаев Авазбай ; АН УССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1990. – 19 с. – Библиогр. : 10 назв.
790293
  Петров А.А. Масс-спектры нефтяных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1986. – 309с.
790294
  Люц А.Е. Масс-спектры стереоизомеров некоторых производных декагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Люц А.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
790295
  Малышева Нелли Николаевна Масс-спктрометрическое исследование производсных олигосахаридов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Нелли Николаевна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М,, 1973. – 20л.
790296
   Масс - спектрометрия верхней атмосферы Земли : Сборник статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 306с.
790297
  Гайворонский П.Е. Масс.-спектрометрическое исследование бисареновых П-комплексов хрома и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гайворонский П.Е.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 26л.
790298
  Логунов А.А. Масса гравитона и развитие фридмановской Вселенной / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 22 с.
790299
  Завельский Ф.С. Масса и ее измерение / Ф.С. Завельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 238 с.
790300
  Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. / В.П. Скобелев. – Воронеж, 1975. – 341с.
790301
  Владимирова Екатерина Масса удовольствия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 126-130 : рис., фото
790302
  Грузинцев А.П. Масса электрона по электромагнитной теории проводников / А.П. Грузинцев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 10 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества, 1910
790303
  Бирюков А.А. Массаж - спутник здоровья : кн. для учащихся / А.А. Бирюков. – Москва : Просвещение, 1992. – 109, [2] с. : ил. – (Школа здоровья). – ISBN 5-09-004078-8
790304
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1985. – 208с.
790305
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1988. – 237с.
790306
  Бирюков А.А. Массаж : учеб. для ин-тов физ. культуры / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 252 с.
790307
  Бирюков А.А. Массаж в борьбе с недугами / А.А. Бирюков. – Москва : Советский спорт, 1991. – 77 с. : ил. – (Физкультура против недуга). – ISBN 5-85009-084-3
790308
  Штеренгерц А.Е. Массаж для взрослых и детей / А.Е. Штеренгерц, Н.А. Белая. – Киев : [б. и], 1992. – 384 с.
790309
  Дубровский В.И. Массаж при травмах и заболеваниях у спортсемнов / В.И. Дубровский. – М, 1979. – 128с.
790310
  Аленькин Б.Ф. Массаж, баня и здоровье / Б.Ф. Аленькин, А.А. Рудаков ; науч. ред. И.Е. Оранский. – Свердловск : Среднекральское кн. издательство, 1988. – 60 с.
790311
  Белоусова Г.А. Массам - об истории ленинской партии : (к 80-летию выхода в свет первых большевист. учеб. по истории партии) / Г.А. Белоусова, Н.Н. Маслов. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : История и политика КПСС ; 2)
790312
   Массандра. – Симферополь : Таврия, 1976. – 56с.
790313
  Гуров Е.П. Массив Алешковские пески как возможная импактная структура / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
790314
  Тимошевская Ю. Массив Арабика: властный зов бездны // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0321-0669


  Горный массив Арабика в Абхазии на Западном Кавказе. Путевые заметки.
790315
   Массив Гремяха - Вырмес на Кольском полуострове.. – М.Л., 1967. – 236с.
790316
  Литвинова Л.А. Массив украинских диссертаций по книговедению,библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998-2007) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 43-53
790317
  Померанцева Галина Валентиновна Массивные поля в окрестности черной дыры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Померанцева Галина Валентиновна; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 10л.
790318
  Ганієв Олександр Массімо Муссапі:"Чесно кажучи, я не хочу мати стиль. Стиль - це етикетка!" // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 80-83 : фото
790319
  Крушинська Олена Массіф-Сантраль. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 120-125 : фото
790320
  Озолс Р.Я. Массо- и теплоперенос в магнитном поле : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.14 / Озолс Р. Я.; АН Латв.ССР, Объед. сов. От-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
790321
  Цалко Э.А. Массо- и теплоперенос при неизотермическом турбулентном обтекании поверхности аэро-дисперсным потоком : Автореф... канд. техн.наук: 024 / Цалко Э. А.; АН СССР, Ин-т теорет. и прикладн. мех. – Новосибирск, 1970. – 21л.
790322
  Поляков Петр Васильевич Массо- и теплоперенос при электролизе расплавных солей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.05 / Поляков Петр Васильевич; Уральский науч. центр. ин. электрохимии. – Свердловск, 1977. – л.
790323
  Алиханян А.С. Массо-спектрометрическое исследование темподинамических свойств двукомпонентных систем : Автореф. ... канд. хим. наук / Алиханян А.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 18 с.
790324
  Осман Э А. Массобмен при физическом и химическом растворении твердых тел в условиях вакуума. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Осман А.Э.-Х.; МО Укр.Гос.ун-т."Львов.политика". – Львов, 1995. – 16л.
790325
  Саенкова Л.П. Массова культура : Эволюция зрелищных форм / Л.П. Саенкова. – Минск : БГУ, 2003. – 123 с. – ISBN 985-445-873-3
790326
  Гафт Л.Г. Массовая "Рабочая газета" (1922-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гафт Л.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
790327
  Шишков Ю.В. Массовая безработица на Западе и и ее социально -экономические последствия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Науч. коммунизм ; 9/1987)
790328
  Инькова Л.М. Массовая библиотека сегодня / Л.М. Инькова. – Москва, 1976. – 48с.
790329
  Комский Д.М. Массовая внеклассная работа по физике и технике : пособие для учителей / Д.М. Комский. – Свердловск : СПИ, 1988. – 85 с.
790330
  Кожиков И.П. Массовая геологическая работа / И.П. Кожиков. – М.-Л.-Новосибирск, 1934. – 72с.
790331
  Агапов Ю.В. Массовая и немассовая культура в образовании // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  Анализируются соотношения массовой культуры и культуры образовательной деятельности. Обосновывается вывод о необходимости разграничения явлений масскульта, проникающих в сферу образования, и феномена образовательной культуры.
790332
   Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт компл. социал.исслед.. – М., 1980. – 446с.
790333
   Массовая информация и коммуникация в современном мире: Сб. обзоров.. – М.
1. – 1989. – 183с.
790334
  Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право / Ю.М. Колосов. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с.
790335
  Кашлев Ю.Б. Массовая информация и международные отношения / Ю.Б. Кашлев. – М., 1981. – 256с.
790336
   Массовая информация и общественное мнение молодежи.. – К., 1990. – 283с.
790337
  Дудаков Б.Г. Массовая информация через космос / Б.Г. Дудаков. – М, 1975. – 56с.
790338
  Поклад Б А. Массовая информация: международное общество или подрывная пропаганда? / Б А. Поклад, Н.И. Юдина. – М, 1987. – 91с.
790339
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация / В.Ф. Иванов. – Киев : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной прессы, 2013. – 899, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 900-901. – Библиогр. : с. 850-899. – ISBN 978-966-2123-40-1
790340
  Тавокин Е.П. Массовая коммуникация в современном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 11. – С. 986-993. – ISSN 0869-5873


  Коммуникация возникла вместе с появлением человеческих общностей как потребность людей делиться друг с другом сведениями, необходимыми для совместных действий. Без коммуникации невозможно существование и функционирование социума любого уровня. Она ...
790341
   Массовая коммуникация в социалистическом обществе.. – Л., 1979. – 243с.
790342
   Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции.. – Л., 1981. – 166с.
790343
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1971. – 20с.
790344
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1976. – 160с.
790345
  Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н. Богомолова. – Москва : Знание, 1988. – 78, [2] с. – Библиогр.: с. 79. – (В помощь ректору. Библиотечка "Психология общения")
790346
   Массовая коммуникация и охрана среды: ОПыт социол. исслед.. – Таллин, 1987. – 255с.
790347
   Массовая коммуникация и развитие социалистического образа жизни : матер. конфер., Тарту. – Тарту, 1986. – 333 с.
790348
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация как общественное явление // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 120-135
790349
  Макеева М.А. Массовая коммуникция и ее роль в формировании общественного мнения : Автореф... канд. филос.наук: / Макеева М. А.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
790350
  Катасонова Е. Массовая культура - японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 57-66. – ISSN 0321-5075
790351
  Райнов Б. Массовая культура / Б. Райнов. – М, 1979. – 487с.
790352
  Смольская Е.П. Массовая культура / Е.П. Смольская. – М., 1986. – 142с.
790353
  Лебедев В.А. Массовая культура и власть // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1 (38). – С. 83-88. – ISSN 2073-803X
790354
  Шапинская Е.Н. Массовая культура и массовое искусство: "за" и "против" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 139-142. – ISSN 0235-1188
790355
  Кохановский Е.В. Массовая культура и российский профессиональный спорт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 130-136. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Массовая культура призвана транслировать социально значимую информацию широким слоям населения на языке обыденного понимания массового потребителя. Продукция массовой культуры формируется рынком, а необходимым условием такой продукции является ...
790356
   Массовая культура и социально-культурный авангардизм в буржуазном обществе : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1976. – 205, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы современной буржуазной культуры")
790357
  Ильин А.Н. Массовая культура и субкультура : общее и особенное // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С. 69-75. – ISSN 0132-1625
790358
  Стародумов А.А. Массовая культура как аспект общества потребления // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 2073-9702


  В статье выявляются понятия массовой культуры и потребления, а также выявляется их глубокая взаимосвязь. Тотальное потребление продуктов производства переносится и на продукты культуры, подчиняя последние "моде" и "потребностям" аудитории. ...
790359
  Чумаков А.Н. Массовая культура как порождение и спутник глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 130-131. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
790360
  Стадлер Т.М. Массовая культура как продукт двойного социального конструирования // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 249-253. – ISSN 1606-951Х
790361
  Катасонова Е. Массовая культура. Японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-5075
790362
  Бройтман Леонид Аврамович Массовая культурно-просветительная работа в Бурятии в восстановительный период (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бройтман Леонид Аврамович; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Улан-Удэ, 1973. – 20л.
790363
  Черняк М.А. Массовая литература 20 века : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) - филологическое образование / М.А. Черняк. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-9765-0052-5
790364
   Массовая литература в странах Азии и Африки. – Москва, 1985. – 276 с.
790365
   Массовая литература и кризис буржуазной культуры Запада.. – М., 1974. – 224с.
790366
  Сидорова Г.П. Массовая литература и читательские предпочтения 1960-х - начала 1980-х гг. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 128-136. – ISSN 0132-1625
790367
  Мохов И.А. Массовая литература по обработке металлов резанием в годы построения социализма в СССР : Автореф... канд. пед.наук: / Мохов И.А.; Ленингр. гос. библиотечный ин-т им. Н.К.Крупской. – Ленинград, 1951. – 14 с.
790368
  Молчанов В.В. Массовая мистификация / В.В. Молчанов. – Л., 1987. – 108с.
790369
  Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
790370
  Макеев Н. Массовая музыкальная работа на новых путях / Н. Макеев. – Москва : Музгиз, 1931. – 24 с.
790371
   Массовая оборонная литература. – М., 1941. – 38с.
790372
  Фет А.И. Массовая обработка информации в специализированных однородных процессорах. / А.И. Фет. – Новосибирск, 1976. – 200с.
790373
  Тарасов В.Т. Массовая партизанская поэзия Белоруссии периода Великой Отечественной войны : Автореф... кандид. филологич.наук: / Тарасов В.Т.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1951. – 16 с.
790374
  Еникеев Джевад Касымович Массовая политико-воспитатеьлная работа Компартии Туркменистана в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Еникеев Джевад Касымович; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 23л.
790375
  Парасунько О.А. Массовая политическая забастовка в Киеве в 1903 г. / О.А. Парасунько. – Киев, 1953. – 132с.
790376
  Кружков В.С. Массовая политическая работа на селе и задачи печати / В.С. Кружков. – М, 1954. – 32с.
790377
  Николюкин А.Н. Массовая поэзия в Англии конца 18-- начала 19 веков. / А.Н. Николюкин. – М, 1961. – 276с.
790378
  Юдин Н.Е. Массовая производственно-техническая литература и особенности ее редактирования : Автореф... канд. филол.наук: / Юдин Н.Е.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1965. – 15л.
790379
  Барабаш М.А. Массовая протикоревая иммунизация и эпидемиологический процесс кори. : Автореф... канд. мед.наук: 780 / Барабаш М.А.; Куйбышевский мед. ин-т. – Кишинев, 1970. – 20л.
790380
   Массовая профилактика сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними.. – Женева, 1988. – 63с.
790381
  Голованов Б.Д. Массовая психология и доктрины "высокой политики" / Б.Д. Голованов, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 34-39. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
790382
  Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек : Учебно-методическое пособие / Г.К. Олзоева; Ред. О.Р. Бородин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 43). – ISBN 5-85129-175-3
790383
  Шеменев В.П. Массовая работа в книжном магазине. / В.П. Шеменев. – М., 1968. – 32с.
790384
   Массовая работа в организациях ДОСААФ.. – М., 1953. – 76с.
790385
  Супоницкая Ю. Массовая работа во дворце культуры / Ю. Супоницкая. – М., 1958. – 48с.
790386
  Степанова В.Г. Массовая работа нашей библиотеки / В.Г. Степанова. – Алма-Ата, 1953. – 48с.
790387
  Кернес И.В. Массовая работа областной библиотеки / И.В. Кернес. – Л., 1964. – 150с.
790388
   Массовая работа отделов литературы на иностранных языках библиотек системы МК СССР.. – М., 1981. – 39с.
790389
   Массовая работа профсоюзных библиотек.. – М., 1949. – 108с.
790390
  Старостин В.М. Массовая работа районной газеты. / В.М. Старостин. – М., 1960. – 64с.
790391
   Массовая работа с читателями в ЦБС: Метод. реком.. – М., 1988. – 72с.
790392
  Грибанов М. Массовая работа советов / М. Грибанов, А. Смахтин. – М.-Л., 1932. – 92с.
790393
  Печеная А.В. Массовая работа современных университетских библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0130-9765


  Формы и методы массовой работы Сумского областного методического объединения библиотек вузов.
790394
   Массовая работа технических библиотек.. – М., 1964. – 44с.
790395
  Сизоненко Г.С. Массовая революционная организация трудящихся Западной Украины "Сельроб" (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Сизоненко Г.С. ; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Киев, 1968. – 16 с.
790396
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
6. – 1968. – 72с.
790397
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
7. – 1970. – 68с.
790398
   Массовая спортивная работа с учащимися школ.. – М., 1968. – 48с.
790399
   Массовая физическая культура в вузе. – Москва : Высшая школа, 1991. – 239с.
790400
   Массовая физическая культура и спорт - важнейшие средства формирования активной жизненной позиции советских людей.. – М., 1979. – 221с.
790401
   Массовая физическая культура, здоровье и труд.. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
790402
  Арцишевский В. Массовая физкультурная работа. : опыт работы физкультурного сектора ЦПК и О им. М. Горького / перед загл. авт.: В. Арцишевский, В. Витшас, М. Сегал. – Москва : Физкультура и туризм, 1938. – 126 с.
790403
   Массовику затейнику.. – Алма-Ата, 1961. – 199с.
790404
  Быков Б.Б. Массово-политическая деятельность Коммунистической партии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Быков Б.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 17л.
790405
  Бабичев Александр Иванович Массово-политическая деятельность Коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бабичев Александр Иванович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 22л.
790406
  Бабичев А.И. Массово-политическая деятельность коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бабичев А.И.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 266л. – Бібліогр.:л.199-229
790407
  Осипова Т.В. Массово-политическая работа в деревне в первый год социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.В.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1964. – 22л.
790408
  Федосеев Н.Е. Массово-политическая работа в колхозе / Н.Е. Федосеев. – Ульяновск, 1956. – 44с.
790409
  Петров П. Массово-политическая работа в сельском районе / П. Петров. – Одесса, 1949. – 24с.
790410
  Михеев В.И. Массово-политическая работа Вологодской областной партийной организации на промышленных предприятиях в годы 8 пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михеев В.И.; ЛГУ. – Л., 1974. – 18л.
790411
  Лешуков Т.Н. Массово-политическая работа и культура быта / Т.Н. Лешуков. – Москва, 1968. – 63с.
790412
  Сасыхов А.В. Массово-политическая работа клуба / А.В. Сасыхов, Ю.А. Стрельцов. – Улан-Удэ
2. – 1969. – 70с.
790413
  Заруцкая Е.В. Массово-политическая работа Коммунистической партии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заруцкая Е.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
790414
  Усманов А. Массово-политическая работа Коммунистической партии Узбекистана среди тружеников села (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Усманов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 25л.
790415
  Захарова Л.М. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарова Л.М.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
790416
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбаса 1943-1950 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билык В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1954. – 16л.
790417
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбасса 1943-1950 гг. (По материалам Сталинской и Ворошиловоградской обл.) : Дис... канд. ист.наук: / Билык В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.280-295
790418
  Мачуленко А.И. Массово-политическая работа Компартии Белоруссии в послевоенный период (1946-1950 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Мачуленко А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 23л.
790419
  Емельянова Е.Е. Массово-политическая работа компартии Белоруссии на промышленных предприятиях республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельянова Е.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1966. – 25л.
790420
  Бершимбаев С. Массово-политическая работа Компартии Казахстана между 20 и 23 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бершимбаев С.; ЛГУ. – Л, 1968. – 36л.
790421
  Неелов М.М. Массово-политическая работа КП в период установления и упрочения Советской власти / М.М. Неелов. – Омск, 1970. – 360с.
790422
  Сухоребрая Ирина Васильевна Массово-политическая работа КП(б)У на промышленных предприятиях в условиях военно-коммунистического штурма (1929-1933 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухоребрая Ирина Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
790423
   Массово-политическая работа КПСС в период строительства социализма.. – Иваново, 1985. – 156с.
790424
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа КПСС в современных условиях, 1959-1974. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 222с.
790425
  Хромова Ю.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди населения города в годы блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хромова Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
790426
  Жуков Г.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди партизанской молодежи в годы. ВОВ : Автореф... канд. истнаук: / Жуков Г. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
790427
  Абраменко А.С. Массово-политическая работа на весеннем севе / А.С. Абраменко. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 76, [4] с.
790428
  Синцов Н.Д. Массово-политическая работа на избирательном участке / Н.Д. Синцов. – Ленинград, 1945. – 32 с.
790429
   Массово-политическая работа на лесозаготовках.. – Молотов, 1951. – 40с.
790430
  Сергеева А.К. Массово-политическая работа на предприятии / А.К. Сергеева. – Ташкент, 1954. – 48с.
790431
   Массово-политическая работа на селе. – Москва, 1954. – 132с.
790432
  Черненко К.У. Массово-политическая работа на селе / К.У. Черненко. – Кишинев, 1955. – 92с.
790433
  Кобзева К.К. Массово-политическая работа партии в деревне в период между ХХ и ХХІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кобзева К.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
790434
  Пашаев И.А. Массово-политическая работа партийной организации Дагестана в период между 20 и 21 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаев И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 19л.
790435
  Мусурманов З. Массово-политическая работа партийной организации Казахстана среди тружеников сельского хозяйства в 1953-1958 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусурманов З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
790436
  Курохтин М.В. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне 1953-1958 гг. (На материалах Воронежской, Тамб. и Липец. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Курохтин М.В.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л.
790437
  Чугаев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чугаев В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1955. – 16л.
790438
  Челидзе К.С. Массово-политическая работа партийных организаций Грузии (период между ХХ и XXII съездами КПСС). : Автореф... канд. истор.наук: / Челидзе К.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 20л.
790439
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций Дона. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1967. – 148с.
790440
  Ткаченко А.С. Массово-политическая работа партийных организаций на шахтах Донбаса в годы пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По матер. Донецкой обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ткаченко А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1966. – 26л.
790441
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины (1943-1945 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Томэк В.И.; КГУ. Каф. истории КПСС гуманитар. ф-тов. – К., 1971. – 194, XXIIIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
790442
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины 1943-1945 гг.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Томэк В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
790443
  Баландин Николай Иванович Массово-политическая работа партийных организаций среди тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 00.01 / Баландин Николай Иванович ; Ленингр. гос. ин-т. – Ленинград, 1972. – 17с.
790444
  Шуман А.М. Массово-политическая работа партийных организаций Украины на селе (1961-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шуман А.М. ; КГУ. – Киев, 1969. – 20 с.
790445
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
790446
  Гончаренко Л.Г. Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Л.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 208л.
790447
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970. (На материалах Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
790448
  Морозов М.А. Массово-политическая работа партийных организаций. Для ун-тов марксизма-ленинизма. / М.А. Морозов. – Москва, 1967. – 46с.
790449
   Массово-политическая работа среди животноводов.. – Краснодар, 1957. – 56с.
790450
  Кузнецов А.с. Массово-политическая работа среди населения / А.с. Кузнецов. – Свердловск, 1954. – 70с.
790451
  Смирнов В.А. Массово-политическая работа среди трудящихся. / В.А. Смирнов. – Москва, 1972. – 64с.
790452
  Агаджанов Ю.Г. Массово-политическая работа Чечерно-Ингушской партийной организации. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Агаджанов Ю.Г.; Дагестан.гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 24л.
790453
   Массово-политическая работа: методика и результаты.. – Москва, 1976. – 168с.
790454
  Сталюнас Д. Массовое антиеврейское насилие в Литве: место и время // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 94-100. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
790455
  Веревкин Л.П. Массовое высшее образование в условиях конкуренции и коммерциализации // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 921-929. – ISSN 0869-5873
790456
  Черняк Е.Б. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце VVIII -- начале XIX вв. / Е.Б. Черняк. – М., 1962. – 720с.
790457
   Массовое жилищное строительство в УССР. – Киев, 1966. – 172 с.
790458
  Ковылков А.П. Массовое изобретательство и рационализаторство - важное средство повышения экономической эффективности общественного труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковылков А.П. ; Высш.школа профдвижения Всесоюз.центр совета профсоюзов. – Москва, 1968. – 28 с.
790459
  Золотько С.К. Массовое изобретательство на предприятиях транспортного и тяжелого машиностроения и пути увеличения его экономической эффективности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотько С.К.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1954. – 16л.
790460
  Михайлова Т. Массовое искусство и культура постмодерна / Т. Михайлова, В. Руднев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 16-21. – ISSN 0130-1640
790461
  Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (Масове винищення лезгинів в Кубинському повіті Азербайджану в 1918 році) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 205-208. – ISSN 2076-1554
790462
  Гуменюк П.П. Массовое колхозное движение на Украине в 1929-1931 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуменюк П.П.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1952. – 16 с.
790463
  Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября / Н.А. Кравчук. – Москва, 1971. – 280с.
790464
   Массовое обслуживание в системах передачи информации.. – М., 1969. – 196с.
790465
  Кофман А. Массовое обслуживание.Теория и приложения / А. Кофман, Р. Крюон. – Москва : Мир, 1965. – 302 с.
790466
  Юферов Б.А. Массовое общение и духовные интересы личности : Автореф... канд. философк.наук: 09.620 / Юферов Б.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 26л.
790467
  Томашевский Р. Массовое общество и smart-образование (перспектива регионального университета) // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 225-227. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
790468
  Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание / П.А. Сергиенко. – Киев, 1991. – 175с.
790469
  Куценко В.И. Массовое производственное творчество / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 73с.
790470
   Массовое просвещение в СССР (к итогам первой пятилетки). – Москва-Ленинград
2. – 1933. – 163 с.
790471
   Массовое просвещение в СССР к 15-летю октября.. – М.Л.
1. – 1932. – 123с.
790472
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Массовое размножение полевок и мышей в Киевской губернии / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Бюллетень о вредителях сель. хоз-ва. 1914, № 6, изд.Харьк. Энтом. и фитопат бюро


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
790473
  Демьянов Н.И. Массовое разучивание гимна Советского Союза / Н.И. Демьянов. – Москва-Л., 1944. – 16 с.
790474
  Атаманенко Н.С. Массовое распространение опыта новаторов производства и его влияние на производительность труда в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Атаманенко Н.С.; Ленингр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1960. – 18л.
790475
   Массовое распространение передового стахановского опыта. – Одесса, 1953. – 64с.
790476
  Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А. Грушин. – М., 1987. – 367с.
790477
  Горшков М. Массовое сознание в России: к итогам двадцатилетия реформ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 5-57. – ISSN 0207-3676
790478
  Судас Л.Г. Массовое сознание и некоторые проблемы управления его формированием в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Судас Л.Г.; МГУ. Спец. совет по теории науч. коммунизма в МГУ им. М.В.Ломоснова. Филос. ф-тет. – М., 1978. – 24л.
790479
   Массовое сознание и политические ориентации французов. – М., 1990. – 38с.
790480
  Вайнштейн Г.И. Массовое сознание и социальный процесс в условияхх современного капитализма / Г.И. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 169с.
790481
  Гайтанджиев Г.С. Массовото музикално възпитание: принципи, идеи, проблеми / Г.С. Гайтанджиев. – София, 1980. – 232с.
790482
  Обросов Ю.П. Массовые библиотеки в городах. (Структура сети, помещения и здания). / Ю.П. Обросов, Ф.Н. Пащенко. – Москва, 1973. – 176с.
790483
   Массовые виды искусства и современная художественная культура.. – М., 1986. – 271с.
790484
  Мазохин-Поршняков Массовые вредители степного лесоразведения из отряда чешекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Мазохин-Поршняков Г. А.; МГУ,Биол. почв. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
790485
  Побережников И.В. Массовые выступления крестяьн Западной Сибири в XVIII в. / И.В. Побережников. – Новосибирск, 1989. – 176с.
790486
   Массовые движения в современном обществе.. – М., 1990. – 198с.
790487
  Овсянников В.И. Массовые движения народов Азии и оценка их К.Марксом и Ф.Энгельсом / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 135с.
790488
   Массовые движения социального протеста в США.. – М., 1978. – 343с.
790489
  Гинцберг Л.И. Массовые демократические движения в ФРГ и партия "зеленых" / Л.И. Гинцберг. – М., 1988. – 253с.
790490
   Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М., 1988. – 250с.
790491
  Файзуллин И.Г. Массовые и дальние проплывы / И.Г. Файзуллин. – М, 1954. – 160с.
790492
  Семенчук Г.Г. Массовые и энергетические распределения осколков деления ядер у-квантами высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семенчук Г.Г.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
790493
   Массовые игры в помощь клубному затейнику.. – Ижевск, 1969. – 75с.
790494
  Карпихин В.В. Массовые измерения в производстве радиоконденсаторов / В.В. Карпихин. – Москва-Ленинград, 1961. – 151 с.
790495
  Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы Массовые источники по истории монополистического капитала в бакинской нефтяной промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
790496
   Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого социализма.. – Москва, 1982. – 208с.
790497
   Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. – Москва, 1979. – 415 с.
790498
   Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. – Москва, 1979. – 374 с.
790499
  Любцев А.В. Массовые кампании в партийно-советской печати как средство борьбы за повышение политической активности трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Любцев А.В.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики и лит. – М., 1966. – 16л.
790500
   Массовые коммуникации и общественное сознание. – Москва
Вып. 6. – 1988. – 224 с. – (Теория и практика пропаганды за рубежом)
790501
  Матюшевич П.Н. Массовые коммуникации, их структура и социальные функции. (По материалам Ленинграда 1965-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Матюшевич П.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
790502
  Ниякий В.В. Массовые крестьянские восстания в Западной Болгарии и Восточной Сибири во второй четветри XIX века и революционное движение болгарских эмигрантов в 1841-1843 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ниякий В. В.; АН СССР, ин-т славяновед. – Москва, 1962. – 23л.
790503
   Массовые международные пролетарские организации. : [Межвуз. науч. сб]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 151 с.
790504
   Массовые мероприятия библиотек в 1 квартале 1975 года. – Рига, 1975. – 88с.
790505
   Массовые мероприятия библиотек в 3 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 60с.
790506
   Массовые мероприятия библиотек во 2 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 75с.
790507
  Бычкова Е.Ф. Массовые мероприятия отдела экологической информации ГПНТБ России: из опыта работы / Е.Ф. Бычкова, А.В. Крюкова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-94. – ISSN 0130-9765
790508
  Долгая М.Д. Массовые мероприятия по биологии в Красногорской средней школе / М.Д. Долгая. – Брянск, 1964. – 12с.
790509
  Торопова В.И. Массовые миграции птиц в Северной Киргизии / В.И. Торопова, Э.Д. Шукуров. – Бишкек : Илим, 1991. – 197с.
790510
  Самойленко В.М. Массовые музыкальные представления / В.М. Самойленко. – М, 1989. – 143с.
790511
  Веселая Г.А. Массовые общественные выступления московского студенчества в конце XIX-начале XX века /1896-1904 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02. / Веселая Г.А.; Моск. гос. истор.-архив. ин-т. – М., 1974. – 17л.
790512
  Аха Диас Антонио Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Аха Диас Антонио; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
790513
  Антонио Аха Диас Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Антонио Аха Диас ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1986. – 184 л. – Библиогр.: л. 165-184
790514
  Тарасов Н.Г. Массовые обществоведческие экскурсии и общественно-полезный труд. / Н.Г. Тарасов. – М., 1927. – 35с.
790515
  Ноэль Э. Массовые опросы / Э. Ноэль. – М, 1978. – 380с.
790516
   Массовые организации трудящихся в социалистической революции.. – Л., 1988. – 270с.
790517
  Богданова Д.А. Массовые открытые онлайновые курсы - мировая экспансия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 10-18


  В статье рассматриваются новые для системы высшего образования США и мировой практики массовые открытые онлайновые курсы (МООК), анализируются их перспективы и возможное влияние на высшее образование в целом.
790518
  Колтер М. Массовые открытые онлайновые курсы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 49-54. – ISSN 0130-9765


  Доклад, представленный на совместном заседании секции «Управление знаниями» и Секции вузовских и научных библиотек в ходе Всемирного конгресса ИФЛА (17–23 авг. 2013 г., Сингапур). Кратко изложена история возникновения массовых открытых онлайновых ...
790519
   Массовые песни. – Москва Ленинградасс, 1946. – 64с.
790520
   Массовые песни.. – Л., 1938. – 96с.
790521
  Черный Г.П. Массовые пионерские праздники как средство нравственного воспитания подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черный Г.П.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 16л.
790522
  Бурцева М.Е. Массовые пляски / М.Е. Бурцева. – Харьков, 1929. – 64 с.
790523
  Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Москва, 1975. – 140с.
790524
   Массовые праздники и зрелища.. – М., 1961. – 327с.
790525
  Байрамов К.М. Массовые рабочие организации Азербайджана в борьбе за победу Советской власти 1918-1920 гг. / К.М. Байрамов ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1983. – 235 с.
790526
   Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи. – Москва, 1987. – 80с.
790527
   Массовые радиоприемники. – Москва-Ленинград, 1949. – 65 с.
790528
  Табачник Дмитрий Владимирович Массовые репресии против интеллигенции Украины во второй половине 30-х начале 40-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Табачник Дмитрий Владимирович; Институт истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 39л.
790529
  Антимонов Н.А. Массовые снегомерные съёмки / Н.А. Антимонов ; под ред. О.А. Спенглера. – Ленинград : ГИМИЗ, 1950. – 48 с. – (Библиотека гидрометнаблюдателя)
790530
  Асатрян Г.М. Массовые соотношения и симметрии адронов и лептонов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Асатрян Г.М.; Ерев. физ.инст. – Ереван, 1980. – 14л.
790531
  Крюденер Массовые таблицы и таблицы сбега для березы в удельных лесах южной половины России (лесостепной области) : По данным работ 1904-1908 гг. / Крюденер. – С.-Петербург
Вып. 2, часть 2. – 1909. – 57с.
790532
   Массовые театрализованные представления и праздники.. – М., 1963. – 105с.
790533
   Массовые формы военно-патриотической пропаганды.. – М., 1974. – 86с.
790534
   Массовые формы информирования в системе научно-технической информации вуза. – Москва, 1979. – 17с.
790535
   Массовые формы культурного отдыха и развлечений.. – Пермь, 1970. – 72с.
790536
  Канбеков З.М. Массовые формы пропаганды в системе атеистического воспитания населения. / З.М. Канбеков, Р.З. Штейнгарт. – М, 1979. – 39с.
790537
   Массовые юнатские праздники.. – Куйбышев, 1960. – 44с.
790538
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 183с.
790539
  Менделеев А.Г. Массовый еженедельник и специфика его агитационно-пропагандистского воздействия на читателя : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / Менделеев А.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1969. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
790540
  Павлова Т.В. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 78-87 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
790541
  Зент Йохан Массовый психотерапевтический процесс: психологические особенности его участников и эффект воздействия : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Йохан; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 162л. – Бібліогр.:л.136-162
790542
  Самойлов Юрий Массовый сегмент: да здравствуют визы? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
790543
  Хлебцевич Е.И. Массовый читетель и работа с книгой / Е.И. Хлебцевич. – М., 1936. – 209с.
790544
  Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР / А.Н. Кренке. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
790545
  Гумницкий Я.М. Массообмен в системе твердое тело -- жидкость в условиях газоподвода и газовыделения. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08 / Гумницкий Я.М.; Моск.ин-т.тонкой техн.технологии. – М, 1985. – 36л.
790546
  Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело - жидкость / Аксельруд Г.А. – Львов : Издательство Львовского университета, 1970. – 188 с.
790547
   Массообмен в химической технологии: Сб. науч.тр.. – Рига, 1988. – 106с.
790548
  Лепезин Г.Г. Массообмен на контакте высокоглиноземистых метапелитов и жедритсодержащих гнейсов при высоких температурах и умеренных давлениях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-63 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7525
790549
  Исаева Л.А. Массообмен при свободной конвекции в электрохимии расплавленных солей и деффузионный слой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Исаева Л.А. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1975. – 17 с.
790550
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1989. – 140с.
790551
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1991. – 125с.
790552
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Казань, 1988. – 150с.
790553
  Врагов А.П. Массообменные процессы и оборудование химических и газонефтеперерабатывающих производств : учебное пособие / А.П. Врагов ; МОН Украины ; Сумский гос. ун-т. – Сумы : СумГУ, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-657-122-2
790554
  Шервуд Т. Массопередача / Т. Шервуд. – М, 1982. – 696с.
790555
  Саттерфилд Ч.Н. Массопередача в гетерогенном катализе / Ч.Н. Саттерфилд. – М., 1976. – 240с.
790556
   Массопередача в жидких металлах. – Москва, 1957. – 24 с.
790557
  Хоблер Т. Массопередача и обсорбция / Т. Хоблер. – Л, 1964. – 480с.
790558
  Астарита Дж. Массопередача с химической реакцией / Дж. Астарита ; пер. с англ. М.И. Балашова ; под ред. Серафимова Л.А. – Ленинград : Химия, 1971. – 224 с.
790559
  Бояджиев Х. Массоперенос в движущихся пленках жидкости : пер. с англ. / Христо Бояджиев, Венко Бешков ; пер. с англ. Д.А. Казенина ; под ред. Ю.А. Буевича, Л.М. Рабиновича. – Москва : Мир, 1988. – 136, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 130-136. – (Механика : Новое в зарубежной науке / Ред. А.Ю. Ишлинский, Г.Г. Черный ; № 43). – ISBN 5-03-000491-2
790560
   Массоперенос в подземных водах. – Ташкент, 1976. – с.
790561
  Абрамец А.М. Массоперенос в природных дисперсных системах / А.М. Абрамец, И.И. Лиштван, Н.В. Чураев ; АН Беларуси, Ин-т проблем использования природ. ресурсов и экологии. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 286, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-287
790562
  Макушок Е.М. Массоперенос в процессах трения / Е.М. Макушок. – Минск, 1978. – 272 с.
790563
  Колешко В.М. Массоперенос в тонких пленках / В.М. Колешко, В.Ф. Белицкий. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 294 с.
790564
  Могилатенко В.Г. Массоперенос водорода в алюминиевых сплавах, легированных медью, магнием, марганцем, цинком и кремнием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Могилатенко В.Г. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1982. – 22 с.
790565
  Жиглинский А.Г. Массоперенос при взаимодействии плазмы с поверхностью / А.Г. Жиглинский, В.В. Кучинский. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 207 с.
790566
  Лукаш В.С. Массоперенос при жидкостной эпитаксии структур для диодов Ганна : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лукаш Виталий Сергеевич ; Ленинград. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
790567
  Гладун К.К. Массопернос в условиях нестационарного электролиза / К.К. Гладунов, В.И. Гончаров, Ф.И. Кукоз. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1981. – 120 с.
790568
  Гупало Ю.П. Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком / Ю.П. Гупало. – Москва : Наука, 1985. – 336 с.
790569
  Титов Н.Е. Масспектрометрическое определение постоянных и радиоактивного распада К 40 и некоторые вопросы практического применения радиоактивности калия к определению геологического возраста : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Н. Е.; АН СССР, Радиевый ин-т. – Л., 1958. – 8л.
790570
  Горощенко Ю.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем / Ю.Г. Горощенко. – К., 1982. – 263с.
790571
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер : Автореф... д-рф физ.-мат.наук: / Кравцов В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1964. – 22л.
790572
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 376 с.
790573
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 343с.
790574
  Райх В. Массы и государство / В. Райх. – Тверь, 1995. – 66с.
790575
  Демирханов Р.А. Массы и энергетические характеристики атомных ядер : Автореф... докт физ. мат.наук: / Демирханов Р. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
790576
  Мусаханов М.М. Массы легких адронов и пион-адронные взаимодействия в кирально-инвариантной модели "мешков" / М.М. Мусаханов. – Киев, 1980. – 12 с.
790577
  Нгуен Нгок Зао Массы частиц (адронов) и константы связи в одной модели нелинейной теории материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Нгуен Нгок Зао; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
790578
  Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
790579
  Дробау Л.Н. Мастацтва Беларускай ССР = Искусство Белорусской ССР / Л.Н. Дробау. – Ленинград : Аврора, 1971. – 28, [176] с.
790580
  Ганчароу М.І. Мастацтва мужнасці і гераізму / М.І. Ганчароу. – Минск : Беларусь, 1976. – 160 с.
790581
   Мастацтва савецкай Беларусі.. – Мінск, 1968. – 85 с.
790582
  Коровченко Г.М. Мастер-взрывник / Г.М. Коровченко. – М, 1961. – 240с.
790583
  Барцева Татьяна Мастер-класс - это про нас. // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 31-33. – ISSN 0869-4915
790584
  Прокопович Наталья Мастер-класс делового туризма : что от нас ждет клиент? // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 58-59
790585
  Стрельникова Т.Д. Мастер-класс как форма повышения квалификации и обобщения педагогического опыта : методика и опыт. Повышение квалификации // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 51-54 : . – ISSN 0016-7207
790586
   Мастер-класс от "звездных" поваров // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 72-74 : фото
790587
  Мишкевич Г.И. Мастер-невидимка. / Г.И. Мишкевич. – Изд., переработ. и расшир. – Л., 1966. – 252с.
790588
  Резник С.Д. Мастер-руководитель и организатор трудового коллектива строителей. / С.Д. Резник. – М., 1987. – 238с.
790589
  Емельянов С.И. Мастер - воспитатель и наставник молодежи / С.И. Емельянов. – М., 1971. – 56с.
790590
   Мастер - класс: искусство выставляться : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 6 : Іл.
790591
  Сидоренко Л Мастер - педагог О.И.Татарченко / Л Сидоренко. – Таганрог, 1962. – 24с.
790592
  Маршак С.Я. Мастер / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1981. – 9с.
790593
  Токомбаев А. Мастер : стихи / Аалы Токомбаев ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 160 с.
790594
  Аршинник Татьяна Мастер PRINT : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 22-23 : Іл.
790595
  Степанов А.В. Мастер Альбрехт / А.В. Степанов. – Л., 1991. – 181с.
790596
   Мастер Бинь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 18-35.
790597
  Дрегало А.А. Мастер в жизни производственного коллектива. / А.А. Дрегало, О.В. Овчинников. – М., 1987. – 217с.
790598
  Зимин А.А. Мастер в системе управление предприятием / А.А. Зимин. – М, 1978. – 95с.
790599
  Бузуев В.М. Мастер в системе управления. / В.М. Бузуев. – Москва, 1976. – 64с.
790600
  Левин К.Я. Мастер ведет участок / К.Я. Левин. – М., 1943. – 24с.
790601
  Цветаева А.И. Мастер волшебного звона / А.И. Цветаева, Н.К. Сараджев. – Москва, 1988. – 103 с.
790602
  Никаноров Б.С. Мастер высоких урожаев льна / Б.С. Никаноров. – Смоленск, 1954. – 16с.
790603
  Омельченко Н.М. Мастер голубого огня / Н.М. Омельченко. – К, 1976. – 15с.
790604
  Садовская В. Мастер делового администрирования (МВА) : новый образовательный проект / Валентина Садовская // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 0869-4915
790605
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин, 1946. – 203с.
790606
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин. – Л, 1948. – 220с.
790607
  Никитин М. Мастер земли / М. Никитин. – Москва, 1935. – 48с.
790608
  Косничук Э. Мастер и его Маргариты // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 112-128. – ISSN 1726-6084


  О. Довженко
790609
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Воронеж, 1987. – 542с.
790610
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Ижевск, 1987. – 558с.
790611
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Горький, 1987. – 446с.
790612
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1988. – 556с.
790613
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 399с. – (Биб-ка сов. романа)
790614
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Пермь, 1988. – 398с.
790615
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 320с.
790616
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / М.А. Булгаков. – Киев : Молодь, 1988. – 348с.
790617
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Магадан, 1988. – 397с.
790618
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Алма-Ата, 1988. – 510с.
790619
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 386с. – (Классики и современники. Сов. лит-ра)
790620
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Волгоград, 1989. – 508с.
790621
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Казань, 1989. – 367с.
790622
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 559с.
790623
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 302с.
790624
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Сыктывкар, 1989. – 462с.
790625
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 480с.
790626
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Томск, 1989. – 635с.
790627
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва, 1990. – с.
790628
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 364с.
790629
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Чебоксары, 1990. – 365с.
790630
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва, 1991. – 702с.
790631
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Петрозаводск, 1991. – 310 с.
790632
  Булгаков М. Мастер и Маргарита / М. Булгаков. – Николаев, Симферополь : Академия, Таврия, 1994. – 414с. – ISBN 5-85654-017-4
790633
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман. Рассказы / М. Булгаков. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 672с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-001952-1
790634
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / М. Булгаков. – Москва : Профиздат, 2004. – 400с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01437-0
790635
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / Михайло Булгаков ; Переклад з рос. М.Білоруса; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3336-6
790636
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 608c. – ISBN 5-352-00628-X
790637
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [худож.-оформитель Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 432 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5454-8
790638
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [послеслов. и примеч. Н.П. Евстафьевой]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с. – Примеч.: с. 416-424. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6017-4
790639
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Електронний ресурс] : аудиокнига / М. Булгаков ; читает В. Зозулин ; М. А. Булгаков ( наследники ) ; ООО "Аудиокнига". – Москва : М. А. Булгаков ( наследники ), 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ, Pentium-233, Windows 9x-XP, CD-ROM, звуков. карта. -Время звучания 21 ч. 55 мин. - Заглавие с этикетки диска. – (Бестселлер)


  Роман "Мастер и Маргарита" только спустя четверть века пришла к читателю - поистине символическая судьба для русской литературы!
790640
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Белая гвардия : романы / М.А. Булгаков. – Хабаровск, 1989. – 608с. – ISBN 5-7663-0076-0
790641
  Биишева Зайнаб Абдулловна Мастер и Подмастерье : рассказы : для сред. и ст. шкл. возраста / Зайнаб Биишева ; пер. с башк. Ю. Аминова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1979. – 56 с.
790642
  Шатохина Е.М. Мастер и слово / Е.М. Шатохина. – Кишинев, 1990. – 187с.
790643
  Цвирка П. Мастер и сыновья : роман / ПятрасЦвирка ; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 208 с.
790644
  Беляев Е.В. Мастер игровой реальности в связи с представлением о божественном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
790645
  Эдоков В.И. Мастер из Аноса: о Г.И.Гуркине. / В.И. Эдоков. – Барнаул, 1984. – 72с.
790646
  Белов С.В. Мастер книги : очерк жизни и деятельности С.М. Алянского / С.В. Белов ; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – 112 с., [3] л. ил. : ил. – (Серия "Науч. биогр.")
790647
  Тамарин С. Мастер книжных шедевров. Стефан Кульженко прославил Киев своими иллюстрированными изданиями // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20/1. – С. 3


  Вспоминая свои гимназические годы, проведенные в Киеве, Константин Паустовский писал, что иногда он отправлялся "на окраину города в заброшенный парк "Кинь-Грусть". Он принадлежал киевскому меценату Кульженко. За две-три папиросы сторож впускал меня в ...
790648
  Пиксанов Н.К. Мастер критического реализма И.А. Гончаров / Н.К. Пиксанов. – Ленинград, 1952. – 24 с.
790649
  Гофман А Э.Т. Мастер Мартин-Бочар и его подмастерья / А Э.Т. Гофман. – Москва-Л., 1937. – 96с.
790650
  Джейкобс Шэрон Мастер на все руки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 26 : фото
790651
  Благовещенский Н.И. Мастер охотничьего промысла / Н.И. Благовещенский. – Москва : Заготиздат, 1952. – 32 с. – (Библиотека промыслового охотника)
790652
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 286 с.
790653
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1975. – 368 с.
790654
  Эткинд Е. Мастер поэтической композиции. Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 187-230
790655
  Проходцев С.П. Мастер производства -- мастер воспитания / С.П. Проходцев. – М., 1962. – 56с.
790656
  Филиппов В.С. Мастер производственного обучения / В.С. Филиппов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 64 с. – (Библиотечка мастера производственного обучения)
790657
  Гоноболин Ф.Н. Мастер производственного обучения как педагог / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 100с.
790658
  Зархин В.Г. Мастер психологии о проблемах индивидуальных различий и психодиагностики : [рецензія] / В.Г. Зархин, А.К. Осницкий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 168-169. – ISSN 0042-8841
790659
  Штейн А.Л. Мастер русской драмы. Этюды о творчестве Островского / А.Л. Штейн. – М. : Советский писатель, 1973. – 432 с.
790660
   Мастер Сергей Белавенец : С.В. Белавенец, о нем. – Москва : [б. и.], 1963. – 160 с.
790661
  Распопов Б.Д. Мастер скорости. / Б.Д. Распопов. – М., 1953. – 70с.
790662
  Белогорцева Е. Мастер словесной палитры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 4-11


  О русском писателе Константине Паустовском.
790663
  Васина-Гроссман Мастер советского романса / Васина-Гроссман. – Москва, 1980. – 316с.
790664
  Гарин Ф. Мастер стального оружия / Ф. Гарин. – М, 1951. – 64с.
790665
  Перуц Л. Мастер страшного суда / Л. Перуц. – М., 1992. – 126с.
790666
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – Москва, 1959. – 94с.
790667
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – 2-е изд. – М., 1964. – 79с.
790668
  Коничев К. Мастер торпедного удара / К. Коничев. – Архангельск, 1947. – 58с.
790669
  Найман Эрик Мастер трейдинг: секретные материалы / Найман Эрик. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 320 с. – ISBN 5-94599-033-7
790670
  Живов М.С. Мастер художественного репортажа // Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Э. Киш. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – С. 5-26
790671
   Мастер, мудрец, сказочник: Воспоминания о П.Бажове.. – М., 1978. – 590с.
790672
  Чайковская И. Мастер, ученик Мастера : Жизнь и творчество Генри Джеймса в контексте его русских связей // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 15. – С. 311-317. – Библиогр.: Лит.: с. 317. – ISSN 1609-5359
790673
  Садовников Г.М. Мастер. / Г.М. Садовников, Н.И. Леонов. – М., 1968. – 188с.
790674
  Михайлов Н.А. Мастер. Записки о творчестве С.Я. Маршака / Н.А. Михайлов. – Москва : Знание, 1979. – 80 с.
790675
  Петров А.П. Мастер. Трудовые права и обязанности / А.П. Петров. – Москва, 1966. – 152с.
790676
  Карусель Вероника Мастер: жизнь вне компромиса : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
790677
  Карусель В. Мастер: жизнь вне компромисса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173.
790678
   Мастера-универсалы : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
790679
  Горбатов Б.Л. Мастера / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1933. – 79с.
790680
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.1. – 1936. – 333с.
790681
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.2. – 1937. – 292с.
790682
  Мурзиди К.Г. Мастера / К.Г. Мурзиди. – Челябинск, 1944. – 24с.
790683
  Кондырев Л.Н. Мастера / Л.Н. Кондырев. – М, 1949. – 80с.
790684
  Ларин С.В. Мастера / С.В. Ларин. – Владимир, 1963. – 64с.
790685
  Михайловская К.Н. Мастера / К.Н. Михайловская. – М, 1972. – 93с.
790686
  Верхотин К.В. Мастера / К.В. Верхотин, В.Г. Пленков. – Киров, 1980. – 128с.
790687
  Долгополов И.В. Мастера : Новеллы о художниках / И.В. Долгополов. – Москва : Воениздат, 1981. – 591с.
790688
  Тендитник Н.С. Мастера / Н.С. Тендитник. – Иркутск, 1981. – 303с.
790689
  Красавин Ю.В. Мастера : Роман / Ю.В. Красавин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 400с.
790690
  Быховский И.А. Мастера "потаенных" судов / И.А. Быховский. – М, 1950. – 92с.
790691
  Демидов В. Мастера "Черного дела" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 10-11


  В США после победы северян на Юге была создана тайная организация. Называлась она странно - ку-клукс-клан (ККК). Цель же объявила ясную и недвусмысленную - возвращение власти белым. С тех пор ночные рейды"белых балахонов" и горящие кресты на пустырях ...
790692
   Мастера архитектуры об архитектуре. – Москва, 1972. – 590 с.
790693
   Мастера афоризма : от Возрождения до наших дней : [мудрость и остроумие от Возрождения до наших дней]. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Эксмо, 2006. – 894, [1] с. – Библиогр.: с. 883-889. – ISBN 5-699-18966-1
790694
  Львов-Анохин Мастера Большого балета / Львов-Анохин. – Москва : Искусство, 1976. – 241 с.
790695
   Мастера Большого театра. – Москва : Советский композитор, 1976. – 693 с.
790696
  Марголин Л.Г. Мастера веселого ремесла : очерк о загорских резчиках Рыжовых. / Л.Г. Марголин. – Москва : Госместпромиздат, 1960. – 56 с.
790697
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства XX века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 2. – 1983. – 175 с.
790698
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства ХХ века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1974. – 175 с.
790699
  Ваняшова М.Г. Мастера Волковской сцены. / М.Г. Ваняшова. – Ярославль, 1975. – 304с.
790700
   Мастера детектива. – М., 1989. – 636с.
790701
   Мастера детектива. – Москва : Правда, 1990. – 752 с.
790702
   Мастера детектива. – Москва, 1991. – 752с.
790703
   Мастера детектива. – Самара, 1992. – 316с.
790704
  Брунов Н.И. Мастера древнерусского зодчества / Н.И. Брунов. – Москва, 1953. – 80 с.
790705
  Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры : рельефы Юрьева-Польского / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1966. – 66, [89] с.
790706
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры : в 3-х томах / И.В. Долгополов. – Москва : Изобразительное искусство
Т. 1. – 1986. – 717 с.
790707
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры : в 3-х томах / И.В. Долгополов. – Москва : Изобразительное искусство
Т. 2. – 1987. – 752 с.
790708
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – Москва
Т. 3. – 1988. – 784 с.
790709
  Сарыкулова Г. Мастера изобразительного искусства Казахстана / Г. Сарыкулова. – Алма-Ата, 1972. – 143с.
790710
   Мастера изобразительного искусства Казахстана : Живопись. Скульптура. Графика. Прикл. искусство. / Сарыкулова Г. – Алма-Ата, 1984. – 169с.
790711
  Циммер Карл Мастера изящных убийств : цветы зла / Циммер Карл, Шмитц Хелен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-105 : Фото
790712
   Мастера индийского искусства в Советском Союзе. К концертным выступлениям индийских артистов.. – М., 1954. – 47с.
790713
   Мастера искусств депутаты Верховного Совета СССР : Искусство, 1938. – 183 с.
790714
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 3. – 1934. – 824 с.
790715
   Мастера искусства об искусстве. – 2-е изд., доп. – Москва
Т. 2. – 1936. – 431с.
790716
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 1. – 1937. – 623 с.
790717
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 1. – 1965. – 269 с.
790718
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 2. – 1966. – 397с.
790719
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 3. – 1967. – 503 с.
790720
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 4. – 1967. – 624 с.
790721
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 5, кн. 2. – 1969. – 541с.
790722
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 6. – 1969. – 546 с.
790723
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 7. – 1970. – 654 с.
790724
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 5. – 1974. – 448с.
790725
   Мастера искусства советуют. – Москва : Советская Россия, 1964. – 88 с.
790726
  Балаж-Пири Мастера карикатуры социалистических стран : мастера карикатуры социалистических стран / Б. Балаж-Пири, А. Месарош ; ред.: А.А. Купецян, А.Ю. Стеркин. – Москва : Советский художник, 1983. – 23 с.
790727
   Мастера кинорежиссуры о социалистическом реализме. – Москва, 1979. – 131с.
790728
   Мастера китайского цигуна. – Новосибирск, 1992. – 20с.
790729
   Мастера классического искусства Запада. – М., 1983. – 287с.
790730
   Мастера книгоиздания. На благо отечества [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4 : 3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 9, Фильм 10)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
790731
   Мастера книжной иллюстрации : каталог выставки. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 68 с.
790732
  Чоговадзе В.И. Мастера коконов / В.И. Чоговадзе. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
790733
   Мастера колхозного животноводства.. – Сталино, 1957. – 56с.
790734
   Мастера красноречия. – Москва, 1991. – 144с.
790735
   Мастера крепостной России.. – М., 1938. – 197с.
790736
  Анисимов И.И. Мастера культуры : А. Франс, Р. Роллан, Т. Драйзер, Г. Манн / И.И. Анисимов ; [предисл. Р. Самарина]. – Москва : Художественная литература, 1968. – 302 с.
790737
  Анисимов И.И. Мастера культуры : Анатоль Франс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Генрих Манн / И.И. Анисимов ; [предисл. Р. Самарина]. – Изд. 2-е. – Москва : Художественная литература, 1971. – 288 с.
790738
   Мастера ландшафтного искусства. – Москва, 1986. – 47 с.
790739
  Иодко В.В. Мастера меткого огня. / В.В. Иодко. – М, 1953. – 80с.
790740
   Мастера мировой живописи в музеях Советского Союза.. – Ленинград, 1970. – 24с.
790741
   Мастера мировой живописи. Рерих Николай Константинович. – Ленинград, 1976. – 16с.
790742
  Санд Жорж Мастера мозаики : Повесть / Санд Жорж. – Москва : Детгиз, 1961. – 127с.
790743
   Мастера на все лапы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 66-67 : Фото. – ISSN 1029-5828
790744
  Марголис Я. Мастера народных инструментов. / Я. Марголис. – М., 1952. – 40с.
790745
  Рапопорт В.Л. Мастера оптики. / В.Л. Рапопорт. – М, 1983. – 207с.
790746
  Лихачев К.П. Мастера острого слова / К.П. Лихачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 110с.
790747
  Казанцева Ася Мастера разведения. Как лечат пустотой и сахаром. Гомеопаты. Растворенная магия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 90-97 : фото
790748
  Эфрос А.М. Мастера разных эпох / А.М. Эфрос. – М, 1979. – 335с.
790749
  Шарафутдинов Д.Р. Мастера российской историографии: Индус Ризакович Тагиров // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 66-81. – ISSN 0869-6322
790750
  Болотина Н.Ю. Мастера российской историографии: Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) / Н.Ю. Болотина, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 158-173. – ISSN 0869-6322
790751
   Мастера русского пейзажа : И.К.Айвазовский, А.И.Куинджи, И.И.Шишкин.. – Воронеж, 1965. – 10с.
790752
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
1. – 1953. – 178с.
790753
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
2. – 1959. – 301с.
790754
   Мастера Русского Севера. Вологодская земля. – М., 1987. – 319с.
790755
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
1. – 1968. – 526с.
790756
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
2. – 1968. – 468с.
790757
  Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса / С.Г. Ивенский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 336 с.
790758
  Сахарова Е.М. Мастера русской драмы ХІХ века. / Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1975. – 176 с.
790759
   Мастера русской и советской сцены. : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1990. – 334с.
790760
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии : Рудольф Германович Пихоя // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 102-117. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
790761
   Мастера русской историографии: Александр Александрович Фурсенко (1927-2008) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-178. – ISSN 0869-6322
790762
  Намазова А.С. Мастера русской историографии: Альберт Захарович Манфред (1906-1976) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 60-75. – ISSN 0869-6322
790763
  Мельников А.В. Мастера русской историографии: Артемий Владимирович Арциховский (1902-1978) / А.В. Мельников, С.О. Шмидт // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 34-49. – ISSN 0869-6322
790764
  Гайдуков П.Г. Мастера русской историографии: Валентин Лаврентьевич Янин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 44-59. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
790765
  Антощенко А.В. Мастера русской историографии: Георгий Петрович Федотов (1886-1951) / А.В. Антощенко, С.С. Бычков, Г.С. Петрушина // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-119. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
790766
   Мастера русской историографии: Евгений Алексеевич Косминский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-61. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
790767
   Мастера русской историографии: историки конца XIX - начала XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-179. – ISSN 0869-6322
790768
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: Историки првой половины XIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 164-180. – ISSN 0869-6322


  "Фотолетопись".
790769
   Мастера русской историографии: Историки Россиии второй половины ХIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 173-191. – ISSN 0869-6322


  Фото Антоновича В.Б., Лучицкого И.В., Иконникова В.С.
790770
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: История XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 2. – С. 70-90. – ISSN 0869-6322
790771
  Илизаров С.С. Мастера русской историографии: Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) / С.С. Илизаров, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 195-210. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
790772
  Матханова Н.П. Мастера русской историографии: Николай Николаевич Покровский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-50. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
790773
  Вандалковская М.Г. Мастера русской историографии: Павел Николаевич Милюков (1859-1943) / М.Г. Вандалковская, А.А. Чернобаев // Исторический архив : Научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2007. – № 4. – С. 146-161. – ISSN 0869-6322
790774
  Киселев М.Ю. Мастера русской историографии: Сергей Данилович Сказкин (1890-1973) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-77. – ISSN 0869-6322
790775
  Сухова Н.П. Мастера русской лирики / Н.П. Сухова. – М, 1982. – 112с.
790776
  Лебедев Д.Н. Мастера русской оперной сцены / Д.Н. Лебедев. – 2-е изд. доп. – Л. : Музыка, 1973. – 120 с.
790777
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1978. – 303, [2] с.
790778
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1978. – 249 с.
790779
   Мастера советского балета.. – Москва, 1963. – 4с.
790780
   Мастера советского изобразительного искусства. – Москва, 1951. – 604 с.
790781
   Мастера советского изобразительного искусства. Десятая выставка произведений чл. Акад. художеств СССР.. – Москва, 1972. – 27с.
790782
   Мастера советского искусства в пейзаже.. – М., 1963. – 152с.
790783
  Раабен Л.Н. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1964. – 180с.
790784
  Дурылин С.Н. Мастера советского театра в пьесах А.Н.Островского / С.Н. Дурылин. – Москва, 1939. – 180с.
790785
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Киев, 1953. – 176 с.
790786
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Москва
1. – 1975. – 544 с.
790787
  Семенов И.М. Мастера советской карикатуры / И.М. Семенов. – Москва : Советский художник, 1973. – [50] с.
790788
  Зелинский В.Ф. Мастера советской карикатуры / В.Ф. Зелинский. – Москва : Советский художник, 1974. – [34] с.
790789
  Крылов А. Мастера советской карикатуры / А. Крылов. – Москва : Советский художник, 1976. – 29 с.
790790
  Ефимов Б.Е. Мастера советской карикатуры / Б.Е. Ефимов. – Москва : Советский художник, 1976. – [42] с.
790791
  Невлер К.И. Мастера советской карикатуры : альбом / К.И. Невлер, М.Л. Ушац. – Москва : Советский художник, 1980. – [45] с.
790792
  Некрасов А. Мастера советской карикатуры / А. Некрасов. – Москва : Советский художник, 1980. – 47 с.
790793
  Самойлов Л.С. Мастера советской карикатуры / Л.С. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1981. – [43] с.
790794
  Жаринов В.П. Мастера советской карикатуры / В.П. Жаринов. – Москва : Советский художник, 1981. – [46] с.
790795
  Крылов А. Мастера советской карикатуры / А. Крылов. – Москва : Советский художник, 1984. – 36 с.
790796
  Житомирский А. Мастера советской карикатуры / А. Житомирский. – Москва : Советский художник, 1986. – [45] с.
790797
  Самойлов Л. Мастера советской карикатуры / Л. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1987. – [46] с.
790798
  Виндедзис Г. Мастера советской карикатуры : Гунарс Виндедзис / Г. Виндедзис. – Москва : Советский художник, 1983. – 32 с.
790799
  Чижиков В. Мастера Советской карикатуры. В. Чижиков / В. Чижиков. – Москва : Советский художник, 1975. – 40 с.
790800
   Мастера советской мультипликации.. – Москва : Искусство, 1972. – 191 с.
790801
   Мастера советской оперной сцены. – Л. : Музыка, 1990. – 172 с.
790802
   Мастера советской песни. – М., 1977. – 150с.
790803
  Смирнова Н.И. Мастера советской песни / Н.И. Смирнова. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
790804
   Мастера советской пианистической школы. – М., 1961. – 238с.
790805
  Нурок А.Ю. Мастера советской станковой графики / А.Ю. Нурок. – Москва : Академия Художеств СССР, 1962. – 76 с.
790806
   Мастера современной гравюры и графики : сборник материалов. – Москва-Ленинград : Москва-Ленинград, 1928. – 415 с.
790807
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1952. – 128с.
790808
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1953. – 247с.
790809
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – Москва, 1960. – 23с.
790810
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1962. – 23с.
790811
  Коуэн Г. Мастера строительного искусства / Г. Коуэн. – Москва, 1982. – 240 с.
790812
   Мастера сцены - Герои Социалистического Труда. – Москва, 1979. – 528 с.
790813
   Мастера сцены - самодеятельности.. – Москва, 1964. – 110с.
790814
   Мастера сцены - театральной самодеятельности.. – Москва, 1963. – 111с.
790815
  Деген А.Б. Мастера танца / А.Б. Деген, И.В. Ступников. – Л, 1974. – 248с.
790816
   Мастера театра в образах Шекспира.. – Москва-Л., 1939. – 187 с.
790817
  Жданов Ю.Г. Мастера театра и кино о времени, жизни, творчестве / Ю.Г. Жданов. – К, 1988. – 148с.
790818
   Мастера театра об искусстве актера.. – Москва, 1949. – 192 с.
790819
  Гумилевский Л.И. Мастера техники / Л.И. Гумилевский. – Москва-Л., 1949. – 312с.
790820
  Абидов Т. Мастера узбекского цирка / Т. Абидов. – Ташкент : Издательство литературры и искусства, 1973. – 154 с. : ил.
790821
  Юлдашбаева Т.А. Мастера узбекской оперной сцены / Т.А. Юлдашбаева. – Ташкент, 1985. – 172с.
790822
  Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков : проблемы теории и практики художественного творчества / К.М. Муратова. – Москва : Искусство, 1988. – 349 с. : 48 л. ил.
790823
  Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории / Птица К.Б. – Москва : Музыка, 1970. – 120 с.
790824
   Мастера хорошего настроения.. – М., 1966. – 130с.
790825
   Мастера художественного слова. – Москва, 1983. – 302 с.
790826
   Мастера художественного слова. – Москва : Искусство, 1983. – 271 с.
790827
  Качибая И.Д. Мастера чая и цитрусов / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
790828
  Мельниченко В.А. Мастера шахматной композиции / В.А. Мельниченко. – К., 1984. – 150с.
790829
  Голосуев В.М. Мастера шашечных турниров / В.М. Голосуев. – Л., 1989. – 108с.
790830
   Мастера эстрады.. – Москва, 1964. – 179 с.
790831
  Лебедев В.В. Мастера. / В.В. Лебедев. – Москва, 1937. – 250с.
790832
  Щеглов Д.А. Мастера. / Д.А. Щеглов. – М-Л, 1951. – 32с.
790833
  Шикула В. Мастера. Герань. Вильма / В. Шикула. – М., 1981. – 640с.
790834
  Меньшиков М.П. Мастера. Очерки о людях Советского Киргизстана. / М.П. Меньшиков. – Фрунзе, 1959. – 160с.
790835
  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины / Э.В. Рихвк. – М, 1988. – 125с.
790836
  Чернышевский Н.Г. Мастерица варить кашу / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1953. – 63с.
790837
  Исбах А.А. Мастеровые / А.А. Исбах. – Москва, 1966. – 343с.
790838
  Семенова Л.Н. Мастеровые и работные люди Петербурга в первой половине 18 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова Л.Н.; Ленингр.отдел.ин-та истории АН СССР. – Л, 1967. – 17л.
790839
  Черкасова А.С. Мастеровые и работные люди Урала / А.С. Черкасова. – М, 1985. – 247с.
790840
  Полищук В.Р. Мастеровые науки / В.Р. Полищук. – М., 1989. – 285с.
790841
  Щербаков А.И. Мастерок / А.И. Щербаков. – Красноярск, 1987. – 165с.
790842
  Антокольский П.Г. Мастерская : стихи / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 110 с.
790843
  Платонов А.П. Мастерская / А.П. Платонов. – М. : Советская Россия, 1977. – 142 с.
790844
  Крутилин С.А. Мастерская / С.А. Крутилин. – М., 1981. – 541с.
790845
  Торопыгин В.В. Мастерская / В.В. Торопыгин. – Л, 1986. – 215с.
790846
  Вегин П.В. Мастерская / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 122с.
790847
  Ксенофонтова Н. Мастерская африканского Гефеста // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0321-5075


  [Культ племенных богов у африканских народов.]
790848
  Панасенко Л.Н. Мастерская для Сикейроса: Сб. науч.-фант. расск. и пов. / Л.Н. Панасенко. – М., 1986. – 269с.
790849
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1969. – 319с.
790850
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1974. – 334с.
790851
  Никифоров В.Н. Мастерская живого постоянства / В.Н. Никифоров. – Москва, 1985. – 80с.
790852
   Мастерская монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, 1935 - 1948. – Москва, 1978. – 215с.
790853
  Лаасер В. Мастерская программа по обучению с использованием информационных технологий как пример программ дистанционного обучения нового поколения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 4-12. – ISSN 1818-4243


  В статье описываются самые последние разработки в области дистанционного обучения, выполненные в компании Worldwide Education, Австрия. Чтобы получить четкое представление о том, почему эти разработки важны для настоящего и будущего развития ...
790854
  Морозова В.А. Мастерская пряток / В.А. Морозова. – М., 1989. – 173с.
790855
  Варламов Р.Г. Мастерская радиолюбителя / Р.Г. Варламов. – Москва, 1983. – 65 с.
790856
  Ерлыкин Л.А. Мастерская рыболова / Л.А. Ерлыкин. – Москва, 1988. – 96с.
790857
  Подвиг В.П. Мастерская Сергея Бондарчука / В.П. Подвиг. – М, 1985. – 401с.
790858
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1974. – 182с.
790859
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1990. – 197с.
790860
  Жамкова Татьяна. Мастерская социального проектирования : "Бродячий щенок" из города Сланцы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
790861
  Галицких Е.О. Мастерская творческого письма "простой бумаги белый лист" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 19-24
790862
   Мастерская человека. – Пермь, 1991. – 412с.
790863
  Ушаков Н.Н. Мастерская: о поэзи и поэтах. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1983. – 423с.
790864
  Кривич М. Мастерские науки / М. Кривич, О. Ольгин. – М., 1988. – 192с.
790865
  Добиаш-Рождественская Мастерские письма на заре / Добиаш-Рождественская. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 33 с.
790866
  Слетов П.В. Мастерство / П.В. Слетов. – Москва, 1930. – 205с.
790867
  Котов А.А. Мастерство / А.А. Котов. – Москва, 1975. – 222с.
790868
  Голубков В.В. Мастерство А.П.Чехова / В.В. Голубков. – Москва, 1958. – 198с.
790869
  Гаджиев Гаджимамед Гурбан оглы Мастерство азербайджанской советской лирики (1945-1965) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаджиев Гаджимамед Гурбан оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 39л.
790870
  Львов Н. Мастерство актёра / Н. Львов, И. Максимов. – Москва : Художественная литература, 1935. – 402 с.
790871
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б.Е. Захава. – Москва, 1964. – 287 с.
790872
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б.Е. Захава. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 320 с.
790873
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б.Е. Захава. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 271с.
790874
   Мастерство актера театра кукол. Программа для отделений актеров театра кукол театральных институтов.. – Москва, 1969. – 47 с.
790875
  Букетова Ж Мастерство Александра Копыленко (дилогия "Очень хорошо", "Десятикласники") : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Букетова Ж П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 192л. – Бібліогр.:л.181-191
790876
  Букетова Ж.П. Мастерство Александра Копыленко (Дилогия "Очень хорошо", "Десятикласники") : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Букетова Ж. П.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
790877
  Апресян В.З. Мастерство бессмертно : [очерки] / В.З. Апресян. – Москва : Трудрезервиздат, 1959. – 264 с. : ил.
790878
  Киселёва Л. Мастерство в "авторитете" / Людмила Киселёва // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
790879
  Мамедзаде Б.М. оглы Мастерство в комедиях Наджар-Бека Везирова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедзаде Б.М. оглы;. – Бау, 1978. – л.
790880
   Мастерство в публицистике. – Ташкент, 1987. – 95с.
790881
  Зимин Е.В. Мастерство в твоих руках / Е.В. Зимин. – М, 1989. – 95с.
790882
   Мастерство в фильме. – К., 1982. – 247 с.
790883
   Мастерство воспитателя.. – М., 1970. – 288с.
790884
  Соколов Н.И. Мастерство Г.И.Успенского / Н.И. Соколов. – Л., 1958. – 256с.
790885
  Мудрик Г.И. Мастерство Г.Тютюнника-романиста : Автореф... канд. филол.наук: / Мудрик Г.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20л.
790886
   Мастерство гимнастов.. – М., 1969. – 198с.
790887
  Белый А. Мастерство Гоголя : исследование / Андрей Белый. – Ленинград : [б. и.], 1934. – 322 с.
790888
  Разумовская Т.Ф. Мастерство Голсуорси-романиста (проблема традиций и новаторства в довоенном творчестве). : Автореф... канд.филол.наук: / Разумовская Т.Ф.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 20л.
790889
  Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова - романиста / Н.И. Пруцков. – М-Л, 1962. – 230 с.
790890
  Чурина Л.В. Мастерство Д.И.Писарева - литературного критика : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Чурина Л.В.; Моск. обл. пед ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 28л.
790891
  Западов А.В. Мастерство Державина / А.В. Западов. – М : Советский писатель, 1958. – 259 с.
790892
   Мастерство живого слова. – М., 1988. – 62с.
790893
   Мастерство журналиста.. – Москва, 1977. – 263с.
790894
  Озеров Л.А. Мастерство и волшебство / Л.А. Озеров. – М. : Советский писатель, 1972. – 392 с.
790895
  Озеров Л.А. Мастерство и волшебство / Л.А. Озеров. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1976. – 503 с.
790896
  Ростков А.Ф. Мастерство и мужество. О М.Е. Катукове / А.Ф. Ростков. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с.
790897
  Иваненко В.Г. Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Иваненко В.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 23с.
790898
  Иваненко Владимир Григорьевич Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Иваненко Владимир Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.196-231
790899
  Иваненко В.Г. Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста. : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.10 / Иваненко В.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
790900
  Сапаров К.С. Мастерство И. А. Бунина (Новелла и повесть 20-х год.) : Автореф... канд. филол.наук: / Сапаров К. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
790901
  Кошчанов М. Мастерство изображения характеров в романах Айбека / М. Кошчанов. – Ташкент, 1959. – 188с.
790902
  Мурадян Ишан Мастерство Иоаннеса Иоаннисяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурадян Ишан А. ; АН АрмССР , Ин-т лит-ры. – Ереван, 1965. – 16 с.
790903
  Салиев Абдурахим Мастерство Камила Яшена в использовании фольклора : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Салиев Абдурахим; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1973. – 19л.
790904
  Белоусов Ю.А. Мастерство киноактера / Ю.А. Белоусов, А.И. Липков ; Нар. ун-т, Фак. лит-ры и искусства. – Москва : Знание, 1964. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 85-86
790905
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1961. – 304с.
790906
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга : автореф. дис. ... док. искусств. наук / Вайсфельд И.В. ; Ин-т истории искусств. – Москва, 1964. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
790907
  Головня А.Д. Мастерство кинооператора / А.Д. Головня. – М., 1965. – 239с.
790908
  Медынский С.Е. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов / С.Е. Медынский. – М, 1984. – 223 с.
790909
  Власов М.П. Мастерство кинорежиссера / М.П. Власов. – Москва, 1964. – 80с.
790910
  Кириллова Л.И. Мастерство композиции: пространство, пластика, ансамбль / Л.И. Кириллова. – Москва, 1983. – 173 с.
790911
  Степанов Н.Л. Мастерство Крылов-баснописца / Н.Л. Степанов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 290 с.
790912
  Плахотишина В.Т. Мастерство Л.Н.Толстого-романиста / В.Т. Плахотишина. – Днепропетровск, 1960. – 329 с.
790913
  Мышковская Л.М. Мастерство Л.Н.Толстого / Л.М. Мышковская. – М., 1958. – 435с.
790914
  Каштанова И.А. Мастерство Л.Н.Толстого как писателя для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Каштанова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
790915
  Медведев М.В. Мастерство лектора-международника / М.В. Медведев. – Ленинград, 1965. – 48 с.
790916
  Филиппов П.П. Мастерство Леонида Леонова. (Искусство психол. анализа в ранней прозе) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Филиппов П.П.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
790917
  Холопова В.Ф. Мастерство литературного портрета у М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: 10.000, 10.641 / Холопова В.Ф.; Петрзав-ий гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 30л.
790918
  Мотяшов Игорь Павлович Мастерство М.М.Пришвина. (Творчество 40-50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Мотяшов Игорь Павлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1961. – 21 с.
790919
  Бритиков А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова / А.Ф. Бритиков. – Москва-Ленинград, 1964. – 203 с.
790920
  Лизунова Е. Мастерство Мухтара Ауэзова / Евгения Лизунова. – Алма-Ата, 1968. – 288 с.
790921
  Усейнова Сафура Усейн казы Мастерство Мушфика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Усейнова Сафура Усейн казы; АН Аз.ССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1974. – 42л.
790922
  Боескоров Г.К. Мастерство Н.Е. Мординова / Г.К. Боескоров ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. филиал. Ин-т яз.. литературы и истории. – Якутск : Книжное издательство, 1973. – 238 с.
790923
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – Москва, 1952. – 644 с.
790924
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М : Художественная литература, 1955. – 688 с.
790925
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 3-е изд. – М : Советский писатель, 1959. – 726 с.
790926
  Чуковский Корней Мастерство Некрасова / Чуковский Корней. – Издание третье, исправленное. – Москва : Советский писатель, 1959
790927
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 4-е изд. – М : Художественная литература, 1962. – 728 с.
790928
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М : Художественная литература, 1971. – 711 с.
790929
  Холодов Е.Г. Мастерство Островского / Е.Г. Холодов. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1967. – 543 с.
790930
   Мастерство очеркиста.. – Казань, 1970. – 120 с.
790931
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1963 г. – 1964. – 523 с.
790932
   Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель
за 1964 г. – 1965. – 546 с.
790933
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1966 г. – 1968. – 536 с.
790934
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 6 : 1969. – 1969. – 591 с.
790935
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 6 : 1969. – 1970. – 590 с.
790936
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 7 : 1970. – 1970. – 543 с.
790937
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 8 : 1971. – 1971. – 488 с.
790938
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 9. – 1973. – 527 с.
790939
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 10 : 1974. – 1975. – 502 с.
790940
   Мастерство перевода : Сборник одиннадцатый 1976. – М. : Сов. писатель, 1977
790941
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 11 : 1976. – 1977. – 558 с.
790942
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 12 : 1979. – 1981. – 592 с.
790943
   Мастерство перевода. : сб. ст. – Москва : Советский писатель, 1959
790944
   Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1962 г. : 1962. – 1963. – 624 с.
790945
   Мастерство писателя. – Смоленск, 1975. – 86с.
790946
   Мастерство писателя и взаимодействие литератур. – Алма-Ата, 1982. – 151 с.
790947
   Мастерство писателя.. – М., 1961. – 244с.
790948
  Нечаева И.П. Мастерство Погодина-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Нечаева И.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 17л.
790949
  Машбиц-Веров Мастерство поэта. О В.В.Маяковском. / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1961. – 72 с.
790950
  Федоренко Я.А. Мастерство прозаика (принципы и приемы создания образов крестьян в романе Панаса Мирного "Гулящая" ("Повія") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.642 / Федоренко Я.А. ; КГУ. – Киев, 1971. – 22 с.
790951
  ПриходькоМ.Н Мастерство пропагандиста, в чем оно? / ПриходькоМ.Н. – М., 1971. – 64с.
790952
  Исенов А.Х. Мастерство психологического анализа. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исенов А.Х.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 30л.
790953
   Мастерство психологического консультирования / А.А. Бадхен, М.В. Бадхен, С.М. Зелинский, М.М. Певзнер, М.Я. и др. Соловейчик; [А.А. Бадхен, М.В. Бадхен, С.М. Зелинский, М.М. Певзнер, М.Я. Соловейчик и др.; под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной]. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 240с. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0472-8
790954
  Маркичева Т.Б. Мастерство публичного выступления: Учеб. пособие. / Т.Б. Маркичева, Е.А. Ножин. – Москва, 1989. – 174с.
790955
  Цейтлин А. Мастерство Пушкина / А. Цейтлин. – Москва : Советский писатель, 1938. – 364 с.
790956
  Благой Д.Д. Мастерство Пушкина : вдохновенный труд. - Пушкин - мастер композиции / Д.Д. Благой. – Москва : Советский писатель, 1955. – 268 с.
790957
  Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина / А.Л. Слонимский. – М, 1959. – 527с.
790958
  Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина / А.Л. Слонимский. – 2-е изд., испр. – М : Художественная литература, 1963. – 527 с.
790959
  Есаян Е.А. Мастерство раннего Горького (Произведения 90-х годов о крестянах) : Автореф... канд. филол.наук: / Есаян Е.А.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Х.Абегяна. – Ереван, 1960. – 19л.
790960
  Сирак И.И. Мастерство рассказов И.Франко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирак И.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. ордена Ленина гос. ун-т. – Львов, 1962. – 20 с.
790961
  Поламишев А.М. Мастерство режиссера / А.М. Поламишев. – М, 1982. – 224с.
790962
   Мастерство режиссера.. – Москва, 1956. – 460 с.
790963
  Геодаков А.И. Мастерство ретуши / А.И. Геодаков. – М., 1987. – 95с.
790964
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.в. Прянишников. – М., 1937. – 62с.
790965
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – 2-е изд. – М.
1. – 1938. – 80с.
790966
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – Москва
Вып. 1. – 1939. – 76 с.
790967
  Суренский В. Мастерство речи / В. Суренский. – М.
3. – 1941. – 176с.
790968
   Мастерство русских классиков : сб. статей. – Москва : Художественная литература, 1959. – 511с.
790969
   Мастерство русских классиков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 495 с.
790970
  Пирматов Кадыр Мастерство Саида Ахмада - новеллиста : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Пирматов Кадыр; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 19л.
790971
  Владимирова В Н. Мастерство Саида Ахмада / В Н. Владимирова. – Ташкент, 1973. – 88с.
790972
  Озмитель Е.К. Мастерство сатиры Мяковского-поэта : Автореф... канд. филол.наук: / Озмитель Е. К.; БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1956. – 20л.
790973
  Кошечкин С.П. Мастерство Сергея Есенина. (Произведения 1924-1925 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кошечкин С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 16л.
790974
  Беляков В.Т. Мастерство советских гимнастов / В.Т. Беляков. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 212 с. : ил.
790975
  Мартыненко Ю.Я. Мастерство советских кинооператоров / Ю.Я. Мартыненко. – М, 1963. – 56с.
790976
   Мастерство современных бурятских сказителей. – Улан-Удэ, 1978. – 135с.
790977
  Жгутов О.М. Мастерство стрелка / О.М. Жгутов. – М., 1958. – 119с.
790978
  Цейтлин А. Мастерство Тургенева-романиста / А. Цейтлин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 433, [2] с.
790979
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. / В.Н. Иванов, В.И. Ваганов. – Москва, 1982. – 222с.
790980
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – М, 1978. – 254с.
790981
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – Москва, 1982. – 255с.
790982
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – 3-е изд., перераб. – М, 1989. – 254с.
790983
  Кохтев Н.Н. Мастерство устного публичного выступления / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1987. – 51 с.
790984
  Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи лектора : текст лекций / А.Ч. Козаржевский. – Москва, 1983. – 77 с.
790985
   Мастерство устной речи.. – Москва, 1965. – 200с.
790986
   Мастерство устной речи.. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 200с.
790987
  Селезнев И.Н. Мастерство фотолюбителя. / И.Н. Селезнев. – 3-е изд. – М, 1978. – 109с.
790988
  Селезнев И.Н. Мастерство фотолябителя. / И.Н. Селезнев. – М, 1971. – 73с.
790989
  Курганский И.П. Мастерство Франко--публициста. : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Курганский И. П.; Львов. гос ун-т им. И. Франко. – Львов, 1970. – 23л.
790990
  Мясников Г.А. Мастерство художника кино. (Введение в курс). / Г.А. Мясников. – М., 1965. – 56с.
790991
  Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика / Б.И. Бурсов. – Л., 1956. – 338с.
790992
  Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика / Б.И. Бурсов. – Л., 1959. – 320с.
790993
  Сойфер М.И. Мастерство Шолохова / М.И. Сойфер. – Ташкент, 1961. – 416с.
790994
  Сойфер М.И. Мастерство Шолохова / М.И. Сойфер. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1976. – 461с.
790995
  Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши / М.О. Чудакова. – М : Наука, 1972. – 100 с.
790996
  Протасова М.Е. Мастерство Я.А. Галана - памфлетиста (языковые средства сатиры) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Протасова М.Е. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 24 с.
790997
  Самуйленков Д.Ф. Мастерство, педагогический такт и авторитет учителя / Д.Ф. Самуйленков. – 2-е изд. испр. и доп. – Смоленск, 1961. – 214с.
790998
   Мастерство, творчество, поиск.. – Москва, 1977. – 96с.
790999
  Курманович И.С. Мастерство, фантазия, щедрость / И.С. Курманович. – Минск, 1984. – 143с.
791000
  Клюев А.А. Мастеру и начальнику цеха о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.М. Прудинский. – Москва, 1990. – 205с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,