Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
789001
  В"ятрович В. "Місцева влада зрозуміла: декомунізація - це серйозно" / розмову вела Наталія Лебідь // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 45). – С. 4-5


  Голова Українського інституту національної пам"яті розповів "УМ" про першочергові завдання його установи, а також завдання, що стоять нині перед владою і соціумом.
789002
  Сморжевська О. "Місця сили" сучасних язичників (рідновірів) України // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Різновидами релігійного туризму є туризм езотеричний та сакральний. Метою езотеричного є розширення своїх світоглядних горизонтів, певні філософські пошуки. Сакральний туризм надає можливість людині, що відвідала певні місця, встановити чи відновити ...
789003
  Афанасьєва В. "Місячна стежка на спині..."; "Я можу сама осідлати землю..."; "Як побачиш в очах бажання..."; "А сонце встало з-за криниці..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 105-107
789004
  Василюк А.В. "Міське товариство", "Уранія" та діяльність інших спілок у Празі в період з 1845 до 1939 року // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
789005
  Сав"юк А.М. "Міф Галичини" Леопольда фон Захер Махоха як ситуація етнокультурного порубіжжя // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 386-396. – (Слово). – ISSN 2304-7402
789006
  Павленко О.Е. "Міф про Сизифа" А. Камю в контексті концепції "Homo ludens" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі філософські питання сучасної культури. This article is about some philosophical problem of contemporary culture.
789007
  Немилівська Н. "Міфи нелегко розвінчувати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що дала Україні підписана 15 років тому Хартія про особливе партнерство України і НАТО. Згадується Центр інформації та документації (ЦІДН), який розміщується в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
789008
   "Міфологіки" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 826-827. – ISBN 966-316-069-1
789009
  Голубець О. "Міфологічний простір" тоталітаризму, або Про рудименти і стереотипи, які дісталися від мистецтва XX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 6
789010
  Дем"янчук В. Місце та роль адміністративних процедур у реалізації державної антикорупційної політики України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 122-131
789011
  Компанієць І.М. Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні / І.М. Компанієць, А.О. Нечитайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 91-98. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
789012
  Тєвікова О.В. Місце та роль бібліотек у формуванні та збереженні національної історичної пам"яті українського суспільства в період хрущовської "відлиги" (1950 - 1960 роки) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 158-165
789013
  Апшай Н.І. Місце та роль бібліотеки в інформаційному просторі ВНЗ / Н.І. Апшай // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 131-136. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні аспекти процесу інтеграції бібліотек до єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів
789014
  Гіржева О.М. Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 145-154. – (Економічні науки)
789015
  Фірер Д.О. Місце та роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 77-84. – ISSN 2307-9878
789016
  Жулковський В.В. Місце та роль виховника у національно-патріотичному вихованні молоді в західній українській діаспорі (друга половина XX - початок XXI століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 187-191. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
789017
  Халюк С.О. Місце та роль вищої ради юстиції у формуванні високопрофесійного суддівського корпусу в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
789018
  Білий В.Я. Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час / В.Я. Білий, В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-14
789019
  Горбачова Л.О. Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 73-81 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
789020
  Карпа М.І. Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 95-103. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
789021
  Аніловська Г.Я. Місце та роль державного підприємництва у ринковій трансформації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1
789022
  Гулак О.В. Місце та роль державної лісової охорони в сучасній організаційно-правовій моделі державних органів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 178-182. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
789023
  Капелюшок С.В. Місце та роль джазу в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-201
789024
  Капустін Е.В. Місце та роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у лікуванні непліддя та збереженні фертильності / Е.В. Капустін, Г.Й. Геревич // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 30-33. – ISSN 2413-550Х
789025
  Різник В. Місце та роль економічного інтелекту в сучасній психолого-педагогічній парадигмі професійної підготовки майбутніх фахівців / В. Різник, Н. Різник // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 108-115. – ISSN 2308-5126
789026
  Новікова В.Г. Місце та роль жінок у волонтерському русі в період проведення АТО (2014-2018) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (32). – C. 38-49
789027
  Омельченко А.В. Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
789028
  Кисленко Д.П. Місце та роль іноваційних технологій в професійній підготовці майбутнього фaxiвця з oxopoннoї дiяльнocтi // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 96-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
789029
  Слободянюк С.О. Місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349


  Визначено місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі. З"ясовано сутність поняття "державна реєстрація", здійснено спробу встановлення галузевої природи норм і правовідносин з приводу державної ...
789030
  Чабаненко М.В. Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Розглянуто особливості висвітлення інтернет-виданнями подій, які виникають безпосередньо в інформа ційному середовищі інтернету; здійснено спробу визначити місце та роль таких повідомлень у загальному потоці інтернет-новин під кутом зору новітніх ...
789031
  Бут Я.В. Місце та роль католицьких університетів у сучасній європейській вищій освіті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
789032
  Волікова М.М. Місце та роль керівника в органах державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 7-12. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
789033
  Клименко К.Ф. Місце та роль королівства Улад у політичній структурі Ірландії легендарного періоду // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 229-235. – ISBN 978-617-689-216-8
789034
  Журба І. Місце та роль країн Союзу Арабського Магрибу в сучасній системі міжнародних економічних відносин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 118-125. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
789035
  Монаєнко А.О. Місце та роль КРУ в системі державного контролю за використанням коштів бюджету // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
789036
  Год Б.В. Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах / Б.В. Год, Н.В. Год // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 84-96. – ISSN 2075-1451
789037
  Набок І.І. Місце та роль міжнародної виставкової діяльності в Україні // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 170-173. – ISSN 1729-7036
789038
  Іваненко В.О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр.: 2 назви
789039
  Мельнічук Н. Місце та роль місцевих поліційних формувань Райхскомісаріату "Україна" в Голокості: сучасна вітчизняна історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 203-209
789040
  Дзюбчук Р. Місце та роль наукових досліджень у забезпеченні освітньої діяльності вищого військового навчального закладу технічного профілю підготовки / Р. Дзюбчук, Г. Капосльоз, О. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 57-68
789041
  Піотровська Д.С. Місце та роль національної системи ЗМІ в громадсько-політичному житті суспільства Польщі у період переходу від тоталітаризму до до демократії (кін. XX - поч. XXI ст.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 154-162


  У статті досліджується роль польських ЗМІ у період переходу від тоталітарної до демократичної суспільно-політичної системи в Польщі.
789042
  Андрійчук В.Г. Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства / В.Г. Андрійчук, Є.І. Іванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 92-101. – ISSN 2308-6912


  Досліджено причини зменшення ролі тарифного інструментарію в регу- люванні міжнародної торгівлі. Проаналізовано структуру та масштаби поширення нетарифних заходів, їх вплив на формування торговельних відносин між країнами з різним рівнем економічного ...
789043
  Корнієвський О.А. Місце та роль неурядових організацій у вираженні та обстоюванні суспільних інтересів: концептуальні підходи та основні перешкоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 136-146
789044
  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 109-119. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
789045
  Вдовиченко Г.В. Місце та роль П. Демчука в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-22


  Ця стаття подає перший комплексний аналіз місця та ролі в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. П. Демчука як одного з її провідних представників. Основну увагу присвячено аналізу бібліографії наукових праць П. Демчука і специфіки його ...
789046
  Сизоненко В.О. Місце та роль підприємництва у формуванні інноваційної моделі розвитку національної економіки / В.О. Сизоненко, О.Л. Куровський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-93. – ISBN 966-614-021-7
789047
  Якименко А.М. Місце та роль політичної комунікації в формуванні масової свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 284-292
789048
  Стрілець О.М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 51-57. – ISSN 1563-3349
789049
  Руденко В.Ю. Місце та роль прокуратури в системі державних інститутів, що захищають права і свободи людини і громадина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 195-198. – ISSN 1563-3349
789050
  Зороглян А. Місце та роль прокуратури у системі органів державної влади України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-28-6
789051
  Пітінова Т.В. Місце та роль промо-акції в системі маркетингових комунікацій підприємства / Т.В. Пітінова, К.В. Хижняк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 65-71. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
789052
  Яценюк П. Місце та роль профспілок в радянській політичній системі: погляд з XXI століття // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 172-177
789053
  Сусловець А.О. Місце та роль публічної служби в органах державної податкової служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 64-68
789054
  Шальман Т.М. Місце та роль регіональних ЗМІ в сучасному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 167-171


  У статті розглядаються актуальні питання діяльності регіональних засобів масової інформації, їх місце та роль в умовах сучасного українського суспільства. Проаналізовано основні характеристики регіональних ЗМІ як соціального інституту і суб"єкта ...
789055
  Любченко О. Місце та роль регіонального маркетингу в узгодженні інтересів суб"єктів економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
789056
  Красота О.В. Місце та роль середнього класу у соціальній структурі сучасного суспільства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 251-254. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
789057
  Парфьонова Л.Г. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 3 (63). – С. 91-96. – ISSN 1683-1942


  Описано сучасний етап еволюції світової цивілізації та українського суспіль- ства зокрема. Обґрунтовано надзвичайне значення освіти і науки для інфор- маційного суспільства та його вищої стадії розвитку – суспільства знань. Визначе- но місце системи ...
789058
  Годованик Є. Місце та роль системи права у національній правовій системі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 53-57. – ISSN 2524-0129
789059
  Федорова А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 93-101. – ISSN 1026-9932


  Віднесення питань соціальної політики до цілей Європейського Союзу та постійне зростання їх ролі і значення відображаються і в угоді про асоціацію з Україною. Особлива увага приділяється аналізу змісту розширених соціальних положень в угодах про ...
789060
  Багаева Т. Місце та роль соціології брендинґу в розбудові та викладанні комунікаційних дисциплін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 151-178. – ISSN 1563-3713
789061
  Лук"яненко О.М. Місце та роль студентського самоврядування у вищому навчальному закладі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 70-71. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
789062
  Іванишина Г.С. Місце та роль суб"єктів господарювання у системі пробірного нагляду України // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 53-57. – ISSN 2073-9982
789063
  Уханова І.О. Місце та роль технопарку у регіональній інноваційній системі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 286-295
789064
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC i SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. – Бібліогр.: л.116-146
789065
  Козлов М.М. Місце та роль тотемів-годувальників в язичницькій свідомості східних слов’ян язичницької доби // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-37
789066
  Родащук Г.Ю. Місце та роль транспортної складової в економічному розвитку сільських територій / Г.Ю. Родащук, С.Д. Скуртол // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 31-38 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
789067
  Кушнарьова О.В. Місце та роль уніфікації нормативної правової термінології у юридичній техніці // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 20-28
789068
  Ігнатуха Ю.С. Місце та роль утопічних проектів в сучасному філософському дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 66-67
789069
  Коваль О.П. Місце та роль фінансових посередників у накопичувальній системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 231-235
789070
  Касьяненко Л.М. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізми правового забезпечення фінансової безпеки України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 39-42
789071
  Білецька І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / І. Білецька, В. Орлова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 29-33. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто управління фінансовою безпекою у взаємозв"язку з іншими видами управління.
789072
  Бисага К.В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 223-229. – (0). – ISSN 2078-9165
789073
  Козюк В. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-32 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
789074
  Жуйкова М.В. Місце та функції параметричних прикметників у дефініціях англомовних словників / М.В. Жуйкова, А.І. Чупрун // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 119-124
789075
  Пастушенко О.В. Місце та функції реклами в соціально-комунікаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-145. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
789076
  Кубарська О.М. Місце та функції соціального педагога в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз функціонального призначення соціального працівника та соціального педагога в Україні та зарубіжних країнах. Показано доцільність застосування праці соціального педагога в організаціях різних типів, зокрема, в ...
789077
  Лажнік В.Й. Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США / В.Й. Лажнік, Л.С. Мельник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 69-75. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
789078
  Герасименко Д.Г. Місце талмудичної парадигми мислення в діалогізмі Е. Левінаса // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 146-148
789079
  Дига Н. Місце творів Т. Шевченка в сучасній програмі та особливості їх прочитання
789080
  Колесник А.М. Місце твору "Князь Єремія Вишневецький" в історичній прозі другої половини ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Визначається місце роману "Князь Єремія Вишневецький" І. Нечуя-Левицького в історичній прозі другої половини ХІХ ст.; зроблена спроба ввести цей твір у контекст історичної романістики української літератури.
789081
  Конік Г.В. Місце театральних практик серед методик викладання французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 234-240


  У роботі схарактеризовано особливості освітніх можливостей театральних практик та проаналізовано переваги та недоліки їх використання у практиці викладання та вивчення іноземної мови у шкільному віці. Визначено види навчальної діяльності та форми ...
789082
   Місце теми "Інструкція SELECT" в змістовому модулі "Реляційні бази даних" та методика її навчання / О.Ю. Мулеса, Ф.Е. Гече, Г.М. Розлуцька, Ю.Ю. Імре // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 260-263. – ISSN 2413-1571
789083
  Аболіна Т.Г. Місце теоретичної етики в плюралістичному культурному світі // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – С. 3-4
789084
  Осадча Я.Д. Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 138-143. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
789085
  Куценко О. Місце теорії доказів і доказового права у системі наукових знань // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-52.
789086
  Гаджиєв В.В. Місце теорії ігор в концепції соціального контракту Д. Готьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 82-84
789087
  Навроцький В. Місце теорії кримінально - правової кваліфікації в системі науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.461-465. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
789088
  Братаніч Б.В. Місце теорії маркетингу в соціально-філософському обгрунтуванні інформаційного суспільства // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 22-27. – (Серія "Філософія")
789089
  Бойченко М.І. Місце теорії соціальних Інститутів у сучасній соціальній філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 7-21
789090
  Ней Н.С. Місце теорії управління в правознавстві : Монографія / Н.С. Ней; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 244с. – ISBN 966-568-870-7
789091
  Киричук Ю.А. Місце тероризму у визвольній боротьбі УВО-ОУН // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 556-573. – ISBN 966-00-0025-1
789092
  Галицький І.В. Місце толерантності в правовому менталітеті та політико-правовій думці українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-48
789093
  Ярова А. Місце традиційного житла в сучасному світі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
789094
  Левківський О. Місце транснаціональних корпорацій у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 93-95
789095
  Черняков І.Т. Місце Трипільської культури в стародавній історії Європи // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 5-19. – ISSN 0235-3490
789096
  Шедяков В. Місце трудових відносин у відтворенні відчуження як форми економічної соціалізації особистості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-56. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
789097
  Кривошей В. Місце трудового капіталу у визначенні добробуту ресторанного господарства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 290-294. – ISSN 1993-0259
789098
  Козуб І. Місце трудового права в системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 57-61
789099
  Телешун К.О. Місце турецької фахової мови торгівлі в системі загальнонаціональної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 266-273
789100
  Дедеоглу Беріл Місце Туреччини у глобальній та регіональній системах безпеки з огляду на новий баланс сил // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 77-84. – ISBN 978-966-579-439-4
789101
  Матвієнко Н.М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 204-210


  Проаналізовано місце туризму в господарському комплексі Мальти. Розглянуто позицію Мальти за індексом конкурентоспроможності туризму (на основі даних Всесвітнього економічного форуму). Проанализировано место туризма в хозяйственном комплексе Мальты. ...
789102
  Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-50. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
789103
  Чернійчук В.М. Місце Угод про партнерство і співробітництво в зовнішніх зносинах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 304-314. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено особливості Угод про партнерство і співробітництво як новий різновид договорів ЄС та їх значення для правової природи Європейського Союзу. The article deals with the specific features of the Partnership and Cooperation Agreements, which ...
789104
  Сіваракша І. Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 125-133. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
789105
  Панченко І.С. Місце укладення договору відчуження нерухомого майна: проблеми термінологічної невизначеності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 14-17
789106
  Шаров О.М. Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 4-19. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
789107
  Кишкан В.В. Місце України в глобальному інноваційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 231-235


  В статті узагальненні сутність поняття інновація та інноваційний простір, розглянуті стратегічні пріоритетні напрямки високотехнологічної діяльності на майбутні роки а також негативні фактори, що стоять на заваді побудови ефективної національної ...
789108
  Демчишак Р. Місце України в польських зовнішньополітичних концепціях у контексті колоніальної політики польського окупаційного режиму в Західній Україні (1920 - 1930 -і рр.) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 91-99. – ISBN 978-966-1594-12-7
789109
  Яворська О.М. Місце України в процесі глобального забруднення атмосферного повітря // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 93-99. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
789110
  Семененко Андрій Місце України в процесі остаточного розвалу СРСР (вересень-грудень 1991 р.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-147. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів розкривається роль України в процесі остаточної ліквідації СРСР (вересень - грудень 1991р.).
789111
  Семененко Андрій Місце України в процесі остаточного розвалу СРСР (вересень - грудень 1991 р.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів розкривається роль України в процесі остаточної ліквідації СРСР (вересень-грудень 1991 р.).
789112
  Литвиненко О.В. Місце України в світовому інформаційному просторі та інформаційні операції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглянуто характеристики сучасного світового інформаційного простору, проаналізовано різні типи національної інформаційної політики, визначне місце України в цьому просторі. Окрему увагу приділено проблемі інформаційних операцій як аспекту "м"якої ...
789113
  Захарчук О.І. Місце України в системі сучасного рабства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 90-92
789114
  Саварін М.М. Місце України в сучасних інтеграційних європейських процесах в галузі освіти // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 172-174. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  В статье дано определение Болонского процеса.
789115
  Чернецький Ю.О. Місце України в сучасній типології національних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-17. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1811-3141
789116
  Вознюк Ю.С. Місце України в сучасному геополітичному просторі / Ю.С. Вознюк, О.В. Кабиш // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 482-491
789117
  Пестушко Валерій Місце України в транспортних системах Євразії : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 41
789118
  Тульчинська С.О. Місце України за міжнародними рейтингами конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 30-34.
789119
  Ковальчук С. Місце України на міжнародному ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 47-48
789120
  Мілаш А.А. Місце України на міжнародному ринку сонячної енергетики: стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7069-02-6
789121
  Малицький Б. Місце України на науковій карті світу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 107-111


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
789122
  Середа В.І. Місце України на світовому ринку зернових // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 119-128
789123
  Прощаликіна А.М. Місце України на світовому ринку продукції АПК / А.М. Прощаликіна, Т.С. Петренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
789124
  Марена Т.В. Місце України на світовому фондовому ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 136-142. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
789125
  Чепелюк М.І. Місце України у глобальних міжнародних індексах розвитку // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 40-42. – ISBN 978-9934-571-43-5
789126
  Проволоцька О.М. Місце України у світових рейтингах як індикатор її інвестиційної привабливості / О.М. Проволоцька, С.В. Волошина, О.С. Гура // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 108-114. – ISSN 2222-0712
789127
  Кондратюк О.І. Місце України у світовому господарстві в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 64-68.
789128
  Михайловська О.В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 36-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
789129
  Гоєр О.Д. Місце України у світовому співтоваристві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.171-178
789130
  Конча С. Місце України у світовому цивілізаційному процесі: підходи до побудови наукової парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується і конкретизується зміст понять "цивілізація", "цивілізаційний процес", "світовий цивілізаційний процес". Уточнюються аспекти цивілізаційного поділу світу та принципи виділення локальних цивілізацій. Окреслюється місце України в світовому ...
789131
  Тімкін І.Ф. Місце України у сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 200-202
789132
  Корома Н. Місце України у формуванні Балто-Чорноморського регіону: від ідеї до реального співробітництва : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію розвитку ідеї формування Балто-Чорнонорського регіону та роль України. The history of development the idea of formation The Baltic-Black Sea Region and the role of Ukraine are researched.
789133
  Біляєва С.О. Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII-XVIII ст. (деякі аспекти міжкультурних контактів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1608-0599
789134
  Лубкович І.М. Місце українських медій в інформаційній війні 2013–2014 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 182-187


  Розмежувавши ЗМІ та мас-медіа як принципово різні явища, автор вважає, що посилення ролі українських мас-медій в сучасній інформаційній війні вкрай необхідне. Для цього вони повинні чіткіше позиціонувати себе як власне медії, не допускати свого ...
789135
  Ярошко О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 15 с.
789136
  Гунько Л.О. Місце університетів у системі освіти КНР // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 284-288. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
789137
  Левченко В.О. Місце уповноваженого з прав дитини в адміністративно-ювенальній системі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 95-103


  Розглянуто питання захисту прав і свободи дитей, обгрунтовано необхідність введення в адміністративно-ювенальну систему України посади Уповноваженого з прав дитини.
789138
  Фостолович В.А. Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством / В.А. Фостолович, О.О. Сімаков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 36-45. – ISSN 2306-6806
789139
  Бернадський Б.В. Місце установ пенітенціарної системи Російської імперії в конторрозвідувальній діяльності // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 4 (6). – С. 77-84. – ISSN 2523-4552
789140
  Аніщук В.В. Місце уявної оборони у системі кримінального права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 280-283
789141
  Токунова А. Місце факторингу в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 114-117
789142
  Білокінь С. Місце Федора Ернста в історії культури XX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 4-19 : Є фото: Інтер"єр музею мистецтв КУ. – ISSN 0131-2685


  Вихованець Глухівської гімназії, де навчалися також Георгій Нарбут, В. Романівський, Микола Ернст та інші, 1909 р. Федір Ернст вступив на історичний відділ фак-ту Берлінського ун-ту. В 1910 повернувся до Києва, де став учнем проф. Г Павлуцького (КУ). ...
789143
  Ліхоносова Г.С. Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-53. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
789144
  Літостанський В.В. Місце феномену традицій в сучасному гуманітарному знанні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 239-243. – ISSN 2076-1554
789145
  Тимчук С. Місце фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві в умовах євроінтеграційних процесів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 199-202. – ISSN 1818-2682
789146
  Литвиненко Ольга Дмитрівна Місце фізичного потенціалу в загальному конструкті адаптаційного потенціалу особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 118-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
789147
   Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу / [Завгородній Ю.Ю. та ін. ; відп. ред. О.А. Ярош] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2013. – 245, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1309-4
789148
  Мозгова Н.Г. Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід XIX ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 18-22. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606


  Метою статті виступила хронологічна та логічна реконструкція дискусії, яка розгорнулась між професорами світських і духовних навчальних закладів Києва щодо місця філософії в системі освіти. Головними учасниками широкої дискусії кінця XIX - початку XX ...
789149
  Козюбра М.І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.37-41. – ISBN 966-568-656-9
789150
  Колотило М. Місце філософії та науковій навігаційній мапі сучасності // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 32-35
789151
  Селівестова Л.С. Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 84-90. – ISSN 1993-6788


  У статті показано, шо фінансова система України характеризується специфічними формами та методами фінансових відносин, які мають відповідне законодавче й організаційне забезпечення. Запропоновано вдосконалену структуру фінансової системи України, що ...
789152
  Краєвський В. Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті, з теоретичної точки зору, розглядається місце фінансових інститутів у системі національних рахунків. Розглянуті основні джерела інформації для розрахунку випуску та проміжного споживання по сектору фінансових корпорацій. В статье с ...
789153
  Сиротюк Ю.В. Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 338-345. – ISSN 2222-4459
789154
  Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 173-178
789155
  Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 3-5
789156
  Дмитренко Е.С. Місце фінансових санкцій у системі заходів державного примусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 75-82
789157
  Монаєнко А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 228-237. – ISSN 0132-1331
789158
  Іванський А.Й. Місце фінансово-правової відповідальності у системі юридичної відповідальності: концептуальний погляд // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-54.
789159
  Очкуренко С.В. Місце фінансового права в системі права України : дис. ... д-ра. юрид. наук. : 12.00.07 / Очкуренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 474, [3] арк. – Додатки: арк. 469-474, [3]. – Бібліогр.: арк. 423-468
789160
  Очкуренко С.В. Місце фінансового права в системі права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. : 12.00.07 / Очкуренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
789161
  Зимовець В. Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 15-26 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
789162
  Рубан О.О. Місце фінансової безпеки страхового ринку у системі фінансової безпеки держави / О.О. Рубан, О.М. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 397-405
789163
  Петров В.П. Місце фольклору в краєзнавстві / В.П. Петров. – Київ : Друкарня Української Академії Наук, 1926. – 10 с.
789164
  Бєлікова О.В. Місце фондового ринку в системі фінансово-правових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 83-90. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
789165
  Дем"янчук Ю. Місце франкфуртських документів 1948 року у конституційному процесі ФРН // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 57-59
789166
   Місце функціональних напоїв у харчуванні людини / Т.Г. Лемзякова, О.О. Аліфер, Ю Ю. Тимошенко, // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (188). – С. 25-28. – ISSN 1997-9894
789167
  Осецький В. Місце футурології у структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 27-44. – ISSN 1682-2366


  Наведені футуристичні прогнози щодо майбутніх змін розвитку системи освіти.
789168
  Ванієв Е. Місце ханських ярликів та султанських фірманів серед джерел права кримського ханства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 33-39. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
789169
  Сторожук С.В. Місце харківського етнографічного гуртка в процесі українського національного відродження ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 44-46
789170
  Рим О.М. Місце Хартії основоположних прав Європейського Союзу у системі джерел трудового права ЄС // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 73-76. – ISBN 978-617-7625-74-1
789171
  Міма І.В. Місце християнсько-правових традицій у трансформаційних процесах права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
789172
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 56-58
789173
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки РФ // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 48-49
789174
  Грушко В.С. Місце Центрально-Східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 93-98. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
789175
  Скоморович І.Г. Місце церкви в еволюції банківництва : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 109-113. – Бібліогр.: 3 назви
789176
  Панасенко О.В. Місце церкви в інституційній структурі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 53-71
789177
  Федоренко Т.М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X - першої третини ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто питання про співвідношення таких понять як "правова система", "система права", "система законодавства", "канонічне право" з поняттям "церковне право" на підгрунті давньоруського історико-правового матеріалу. The question about correlations ...
789178
  Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 125-138. – ISSN 0132-1331
789179
  Чангулі О.Г. Місце ч. 2 ст. 39 Конституції СРСР (1977 р.) в системі радянського права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматривается место конституционного запрета использования прав и свобод советских граждан в ущерб интересам общества, государства, права других граждан в системе советского права. Делается попытка выделить наиболее важные формы ...
789180
  Левченко Г. Місце Шевченка в історії української літературної мови / Г. Левченко. – [Київ], 1939. – с
789181
  Гарник А.І. Місце штрафу в системі покарань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7178-01-8
789182
  Пількевич В. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 46-49. – (Історичні науки)
789183
  Гнат Н. Місце юридичних осіб публічного права у суб"єктному складі цивільних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 191-196. – ISSN 2524-0129
789184
  Занфіров М.В. Місце юридичних санкцій в системі фінансово-правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 367-372. – ISSN 1563-3349


  Досліджено правову природу місцевих фінансів. Визначено їх місце та роль у фінансовій системі України, а також у забезпеченні реалізації покладених на органи місцевого самоврядування завдань та функцій. Исследовано правовую природу местных финансов. ...
789185
  Бровченко Н.В. Місце юридичних фактів у структурі механізму конституційно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78.
789186
  Анохін Ю. Місце юридичної антропології у системі суспільствознавства (наукознавчі аспекти) // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 94-98. – ISSN 1561-4999
789187
  Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
789188
  Олійник О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв"язок та взаємодія // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 245-251. – ISSN 0132-1331
789189
  Зайцева В.І. Місце юридичної соціології в системі правових наук // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.9-13. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
789190
  Савлук О.М. Місце явища граматикалізації та метафоричних і метонімічних процесів в граматичній системі іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 231-236


  У статті висвітлюється явище граматикалізації, метафоричні та метонімічні процеси в граматичнй системі іспанської мови. Досліджується розмежування понять метафори та метонімії, зв"язок між даними поняттями на основі конструкції "venir a+infinitive".
789191
  Пащенко О. Місце як ознака об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-121
789192
  Дзівіш М. Місце японізмів у системі української мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 97-101. – ISSN 2075-1486
789193
  Вікняннський П. Місце, де змінють майбутнє / беседу вела С. Галата // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  "Студентська республіка" прагне побудувати суспільство, де навчаються все життя. Інтерв"ю с лідером громадської організації "Студентська республіка" Павлом Вікнянським.
789194
  Кристофорова Т. Місце, де можна дізнатися про все на світі (враження після відвідування бібліотек Польщі) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 36-39. – ISSN 2518-7341
789195
  Яковленко К. Місце, де твориться історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 22


  Пам"ятки всесвітньої спадщини у Потсдамі займають близько 500 гектарів паркової площі та об"єднують 150 споруд.
789196
  Косян М. Місце, куди не їздять потяги. (Уривок) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 188-195
789197
  Фесенко Є.В. Місце, час, обстановка та їх значення для кваліфікації злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 22-27. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются вопросы места, времени и обстановки - признаков объективной стороны состава преступления, которые имеют существенные особенности, выполняют важные функции при квалификации преступного деяния. Делается также попытка рассмотреть ...
789198
  Макрець М.В. Місце, яке гордо називають фізфак / М.В. Макрець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Фізичний факультет.
789199
  Ковальова С.Г. Місцева адміністрація Руських земель Великого князівства Литовського в обласних привілеях (XV - початок XVI ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-617-7293-17-9
789200
  Малкіна Г.М. Місцева влада в Києві: шляхи оптимізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
789201
  Онупрієнко А. Місцева влада в системі вертикального поділу влади: загальнотеоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 27-31
789202
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: від політики панування до соціального партнерства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.183-188. – ISBN 966-7800-08-3
789203
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: пошук шляхів взаємодії // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.23-28
789204
  Варналій З. Місцева влада та малий бізнес: фінансові аспекти взаємодії : теорія і практика / З. Варналій, Н. Кожевіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 39-43 : Табл., рис.
789205
  Власенко О. Місцева демократія: практичні кроки чи імітація руху? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
789206
  Селіванов А.О. Місцева державна виконавча влада і самоврядування: необхідність реформ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Проведення реформ виконавчої влади і самоврядування в Україні, яка обрала шлях національно-державної незалежності, обумовлено створенням власної системи державного устрою та побудовою демократичних Рад самоврядування населення. мета реформування ...
789207
  Коленко І.О. Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом - запорука успішного протирецидивного лікування // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 107-113. – ISSN 2226-1230
789208
  Монаєнко А.О. Місцева нормотворчість у сфері видатків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 372-378. – ISSN 1563-3349
789209
  Гончаренко Олексій Миколайович Місцева поліція рейхскомісаріату "Україна": проблеми кадрового забезпечення в системі нацистського окупаційного режиму(1941 -1944 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-54
789210
  Хітрова Т. Місцева преса як фактор формування української "історичної пам"яті" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 75-78
789211
   Місцева промисловість Дніпропетровщини в першому півріччі 1935 року. – видання Д.О.У.М.П. липень 1935 рік. – Дніпропетровськ : видання Д.О.У.М.П., 1935. – 44 с.
789212
  Горбенко Є.М. Місцева промисловість Української РСР та питання її спеціалізації (на прикладі підприємств Бориспільського району Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 57-62. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье кратко освещается роль местной промышленности в производстве предметов народного потребления, указывается место и дается краткая характеристика местной промышленности Украинской ССР, освещаются перспективы ее развития в двадцатилетии 1961-1980 ...
789213
   Місцева промисловість УСРР у вересні та за 9 місяців 1936 р.. – К. – 32с.
789214
   Місцева протиповітряна оборона. – К., 1956. – 144с.
789215
  Калиновський Б.В. Місцева публічна влада в Україні: теоретичні основи та конституційно-правова регламентація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
789216
  Березинський В.П. Місцева самоорганізація населення та її роль у становленні громадянського суспільства в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 82-87. – ISSN 2077-1800
789217
  Нескоромний О. Місцева символіка єднає Україну // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 27-28. – ISSN 2313-559X
789218
  Стрельбіцька Н. Місцеве і міське самоврядування на Поділлі наприкінці XVIII - початку ХХ ст.: хроніка становлення // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 116-122. – ISBN 966-8653-41-6
789219
  Бойчук-Товста Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією / Бойчук-Товста, М.М. Рожко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 109-111. – ISSN 1681-276Х


  "...Захворювання тканин пародонта займають одне з перших місць у структурі стоматологічних захворювань, які виявляються під час вагітності. Ще глибші зміни в гомеостазі ротової порожнини відбуваються у разі патологічного перебігу вагітності. Одним із ...
789220
  Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.44-49
789221
  Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 290-295. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
789222
  Кузькін Є.Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 34-47 : рис. – Бібліогр.:26 назв. – ISSN 2305-7645
789223
  Савіцка К. Місцеве податкове законодавство // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 318-338. – ISSN 2082-4939
789224
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування - інститут політичної системи України: теоретико - методологічні проблеми дослвжження // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.18-29
789225
  Лотюк О. Місцеве самоврядування - основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються проблеми розуміння місцевого самоврядування як основи формування громадянського суспільства в Україні. Аналізуються особливості місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах. В ...
789226
  Ткачук А. Місцеве самоврядування / А. Ткачук. – К, 1997. – 187с.
789227
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 1. – 1998
789228
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 2. – 1998
789229
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 3. – 1998
789230
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 4. – 1998
789231
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 5. – 1998
789232
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 6. – 1998
789233
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 7. – 1998
789234
   Місцеве самоврядування : 10 років здобутків. – Київ : Україна, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-08-4
789235
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування : історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 12-15
789236
  Бевзенко В. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-18
789237
  Котенко Т.В. Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства: функціональний рівень // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 311-314. – ISSN 2524-017X
789238
  Бойко Л.М. Місцеве самоврядування в ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 254-259
789239
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
789240
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр. : л. 186-215
789241
  Попко В.В. Місцеве самоврядування в Королівстві Данія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 372-378. – ISSN 2219-5521
789242
   Місцеве самоврядування в країнах східного партнерства / [М. Канавець та ін.] ; Нац. агентство України з питань держ. служби ; Центр адаптації держ. служби до стандартів Європ. Союзу. – Київ : [б. в.], 2017. – 49, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Служба в органах місцевого самоврядування в країнах східного партнерства. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Eastern Partnership : EaP)
789243
  Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно - правовий аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-18. – ISSN 0132-1331
789244
  Слиш В. Місцеве самоврядування в небезпеці! // Людина і влада : загальнонаціональний теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-7


  Проблеми місцевого самоврядування в регіонах
789245
  Батанов О.М. Місцеве самоврядування в політичній системі України: історія, проблеми, перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.34-43
789246
  Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 444-453. – ISBN 978-966-458-148-3
789247
  Павко Анатолій Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з провідних тенденцій суспільного розвитку України, як і загалом європейських країн, є трансформаційні зміни у змісті та складових їхніх політичних систем, модернізаційні процеси, які відбуваються в інститутах політичної влади. Зазначмо, що до ...
789248
  Андресюк Борис Павлович Місцеве самоврядування в сучасній Україні (політологічний аналіз) : Автореф. дис. ... док. політич. наук : 23.00.02 / Андресюк Борис Павлович ; НАН України. Ін-т політичн. і етнонац. досліджень. – Київ, 1998. – 30 с.
789249
  Рибалка С.В. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: політичні детермінанти реформування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
789250
  Ліпич І.І. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: пошук ефективної моделі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222
789251
  Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / В.М. Кампо; НАНУ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ : ІнЮре, 1997. – 36с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України"). – ISBN 966-7183-16-5
789252
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні : Муніципальне право: Навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій та ін. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-06-03
789253
  Овчаренко В.А. Місцеве самоврядування в Україні : історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В.А. Овчаренко. – Київ : Логос, 2014. – 911, [1] с. : іл., табл. – Політ., громад., військ. діячі та відомі науковці, посилання на яких мають місце у кн.: с. 801-854. – Бібліогр.: с. 855-911. – ISBN 978-966-171-813-4
789254
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 38-46.
789255
  Чернеженко О.М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / Чернеженко О.М. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2018. – 379, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-79-8
789256
  Гринишин М. Місцеве самоврядування в Україні та Польщі на шляху до спільного європейського дому / М. Гринишин, С. Трохимчук; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Кафедра країнознавства та міжнар. туризму. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 96с. – (Країнознавство: 5.05)
789257
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право : Навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій та ін. – Київ : Атіка, 2000. – 304с. – ISBN 966-7714-06-03
789258
  Любченко П. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
789259
  Оніщенко А.В. Місцеве самоврядування в Україні: основні проблеми та можливості розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 187-189
789260
  Саєнко Ю.І. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози / Ю.І. Саєнко. – К., 1997. – 147с.
789261
  Мальцев С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми реалізації повноважень на основі принципу субсидіарності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 268-271.
789262
  Тужик В. Місцеве самоврядування в Україні: теоретико-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 66-71
789263
  Мороз О. Місцеве самоврядування в умовах авторитаризму: земський досвід Російської імперії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 254-261.
789264
  Чапала Г. Місцеве самоврядування і громавдянське суспільство: проблеми співвідношення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.127-133. – ISSN 0132-1331
789265
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування і громадські організації: правове регулювання взаємовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 19-27. – ISSN 0201-7245
789266
  Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв"язку і взаємної детермінації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 17-23.
789267
  Андрєєв В.І. Місцеве самоврядування і мале та середнє підприємництво: концептуальні проблеми становлення і взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 173-178. – ISSN 1563-3349
789268
  Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси вумовах адміністративного реформування : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 162-169 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
789269
  Гробова В.П. Місцеве самоврядування Іспанії: особливості та засади функціонування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 71-77. – (Серія "Право" ; вип. 2)
789270
  Торончук І. Місцеве самоврядування на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 126-130
789271
  Черемісін О. МІсцеве самоврядування Південної України кінця XVIII — першої половини XIX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 222-227
789272
  Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 255-262
789273
  Жовнірчик Я. Місцеве самоврядування та адміністративно-територіальний устрій України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 256-274.
789274
  Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління : конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В.І. Борденюк. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-611-577-8
789275
  Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : практ. посібник / Анатолій Ткачук ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO". – Київ : Софія, 2012. – 118, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Децентралізація та врядування). – ISBN 978-966-8684-94-4
789276
  Сірик З.О. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 266-274
789277
  Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємництва / М.О. Баймуратов, В.І. Андрєєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупол. держ. ун-т, Представництво європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2011. – 209, [3] с. – Бібліогр.: с. 188-209. – ISBN 978-966-680-576-1
789278
  Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування та конституційний лад України: питання теорії і практики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
789279
  Батанов О. Місцеве самоврядування та права людини в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 72-77. – ISSN 1819-7329
789280
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
Пілотний вип., грудень. – 2012
789281
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1, січень - березень. – 2013
789282
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 2, квітень - червень. – 2013
789283
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2012-
№ 3, липень - вересень. – 2013
789284
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
789285
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1 (5), січень - березень. – 2014
789286
   Місцеве самоврядування територіальних громад : науково-виробниче видання / Приватне п-во "Ін-т економіки, технологій і підприємства". – Тернопіль : ПП "ІЕТП"
№ 1. – 2016. – 158 с.
789287
   Місцеве самоврядування у громаді : практичний посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2004. – 304с. – ISBN 966-8312-05-8
789288
  Матвієнко А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах досвід для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 190-194. – ISSN 1563-3349
789289
  Пахолюк В.М. Місцеве самоврядування у регіональных державах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
789290
  Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку : (національний та міжнародний досвід) : монографія / Л.А. Сидорчук ; [ за заг. ред. О.М. Бандурки ]. – Київ : КиМУ, 2009. – 220с. – ISBN 978-966-8299-55-1
789291
  Фелонюк Т.А. Місцеве самоврядування у Французькій Республіці:еволюція становлення та розвитку // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
789292
  Пaxoлoк B.M. Місцеве самоврядування у централізованій унітарній державі (на прикладі Франції) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
789293
  Коструба В.В. Місцеве самоврядування у Швеції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 109-113. – ISSN 1563-3349
789294
  Гуркова А.В. Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 93-99. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
789295
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як елемент глобального конституціоналізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-212. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
789296
  Черниш Я.В. Місцеве самоврядування як засіб забезпечення політичної свободи особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 259-267
789297
  Скрипнюк О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 38-43
789298
  Кубай Т.Є. Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 266-273
789299
  Байрак С.О. Місцеве самоврядування як інститут демократичної держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
789300
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
789301
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
789302
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування як конституційний засіб обмеження державної влади // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 42-51. – ISSN 0201-7245
789303
  Хмельников А.О. Місцеве самоврядування як ланка політичного управління регіоном: компоненти структури і рівень компетенції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 270-278
789304
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як об"єкт міжнародно-правового регулювання та предмет багатосторонніх міжнародних міждержавних угод // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 260-286. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
789305
  Руденко В.В. Місцеве самоврядування як об"єкт фінансування: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 187-192.
789306
  Боярський О.О. Місцеве самоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 84-101. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
789307
  Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 252-258
789308
  Татаренко Т.М. Місцеве самоврядування як соціальний інститут і його методологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 83-94. – ISBN 966-628-197-5
789309
  Маслов Ю.К. Місцеве самоврядування як структурний елемент системи влади сучасних країн Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
789310
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт компетенції: до визначення парадигми повноважень // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 119-125.
789311
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт парагеополітики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
789312
  Козлова Л.В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 231-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
789313
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації
789314
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 315-325. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
789315
  Бориславська О. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 127-133. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
789316
  Присяжнюк Володимир Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Місцеве самоврядування є однією з найважливіших передумов демократичного розвитку українського громадянського суспільства, чинником ефективності самоідентифікації та самоусвідомлення спільності інтересів і потреб вільних територіальних громад. Серед ...
789317
  Заяць І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 126-133. – ISSN 0132-1331
789318
  Сергєєва А.К. Місцеве самоврядування: історичні аспекти та суть / А.К. Сергєєва, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 233-236. – ISBN 978-617-571-143-9
789319
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-34
789320
  Ткачук А. Місцеве самоврядування: на часі кардинальні зміни // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-32.
789321
  Гройсман В. Місцеве самоврядування: проблеми розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 276-289
789322
  Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навчальний посібник / Н.В. Камінська ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-373-601-3
789323
  Руденко А.Ф. Місцеве самоврядування: як подолати кризу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 57-59
789324
   Місцеве та регуональне самоврядування України. – К., 1992. – 75с.
789325
  Майор О. Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 98-103. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
789326
  Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : Навчальний посібник; Словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. – Київ : Дакор, 2004. – 336с. – ISBN 966-8379-00-4
789327
   Місцевий бюдждет Української Соціалістичної Радянської Республіки на 1928-1929 рр.. – Х., 1929. – 90с.
789328
  Федорук А.П. Місцевий бюджет - головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м. Буча на 2012 рік) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-129. – Бібліогр.: 3 назв.
789329
   Місцевий бюджет Київщни на 1924-25 рр.. – Київ, 1925. – 197 с.
789330
  Квачан О.С. Місцевий бюджет як джерело відтворення основного капіталу / О.С. Квачан, Т.М. Лівацька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 109-115. – ISSN 0321-0499
789331
  Калениченко М.М. Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб"єкта у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 53-59. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в ...
789332
  Сунцова О.О. Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект.. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
789333
   Місцевий імунітет травного тракту : Навчальний посібник / А.А. Стасенко, В.Ф. Саєнко, Ю.А. Діброва, О.І. Дронов, О.М. Литвиненко, В.В. Кучерук; Академія мед. наук України; Ін-т хірургії та трансплантології; За ред. А.А. Стасенко. – Київ : Три крапки, 2005. – 216с. – ISBN 966-95634-6-1
789334
  Буряченко А. Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 32-36. – ISSN 1606-3732
789335
  Горєлов М.Є. Місцевий патріотизм в державницькій теорії В. Липинського // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 58-62. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
789336
  Малахов І.М. Місцевий план дій з охорони довкілля (МПДОД) : посібник для тренерів та громад / І.М. Малахов, П.Г. Павличенко, П.М. Грицишин; [ред.: Таращук С.В.]. – Київ : ДІА, 2003. – 48с. : іл. – ISBN 966-8311-02-7
789337
  Ванда І.В. Місцевий прикордонний рух: суть і територіальне охоплення в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 78-80. – ISBN 978-966-285-399-5
789338
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 92-97. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
789339
  Ставнійчук А. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 24-28
789340
  Кірєєв Д.Б. Місцевий референдум як інструмент децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 32-34
789341
  Любченко П.М. Місцевий референдум як пріоритетна форма волевиявлення громадян у сфері місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
789342
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 207-239
789343
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
789344
  Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 37-44. – ISSN 1993-0909
789345
   Місцевий розвиток за участі громади. – Суми : Університетська книга. – (Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II"). – ISBN 978-966-680-689-8
Т. 1 : Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду : монографія/ [Петрушенко Ю.М. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Петрушенка]. – 2013. – 350, [2] с. : іл., табл.
789346
   Місцевий та регіональний розвиток в Україні : Досвід Полтавщини. – Київ : Міленіум, 2001. – 286с. – ISBN 966-95982-4-9
789347
  Косиця О.О. Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги як суб"єкт надання публічних послуг / О.О. Косиця, Т.О. Козир // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 43-49. – ISSN 2519-2353
789348
  Авксентьєв Ю. Місцеві боргові зобов"язання у фінансуванні соціально-економічних програм // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 67-76. – ISSN 1605-2005
789349
  Загоровець Ю.А. Місцеві бюджети - основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування / Ю.А. Загоровець, А.В. Кулай // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 55-56. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
789350
  Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак ; Ін-т громадянського суспільства. – Київ : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-57-1
789351
  Кириленко Ольга Павлівна Місцеві бюджети в економічній системі держави : Дис.... доктора економ. наук: 08.04.01 / Кириленко Ольга Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 461л. + Додатки: л. 413-461. – Бібліогр.: 374-413
789352
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави : Автореф. дис... доктора економічних наук: 08.04.01. / Кириленко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 28-30
789353
  Горник А.В. Місцеві бюджети в системі розвитку місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-51. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
789354
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в системі фінансово-економічного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 209-213. – ISSN 2222-4459
789355
  Юревич Л.М. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи України / Л.М. Юревич, І.О. Ковтун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 181-186. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
789356
  Воротіна Н.В. Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 117-121
789357
  Коваленко С.О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації / С.О. Коваленко, Ю.І. Мастеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
789358
  Раделицький Ю.О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Ю.О. Раделицький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 312, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0465-8
789359
  Чеберяко О. Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації: Україна і зарубіжний досвід / О. Чеберяко, О. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено визначенню основних тенденцій та проблем розвитку системи місцевих бюджетів в Україні. Проведено дослідження сутності фінансово-бюджетної децентралізації як однієї із складових процесу управління, спрямованого на зменшення залежності ...
789360
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в умовах трансформації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 110-119. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
789361
  Юрійчук С.М. Місцеві бюджети в управлінні національним господарством: їх сутність та визначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 77-78
789362
  Мартьянов М.П. Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
789363
  Шульга М. Місцеві бюджети і земля // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 51-55.
789364
  Осадчук Н.В. Місцеві бюджети і їх роль у регіональному розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 219-223. – Бібліогр.: на 4 пункти
789365
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і місцеве господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто фіскальну роль доходів від місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів України.
789366
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і фінансова безпека держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 106-112
789367
  Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Визначаються основні кількісні та якісні показники, що характеризують розвиток місцевих бюджетів в Україні, рівень централізації бюджетних ресурсів, розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи. Basic quantitative activities ...
789368
  Гвазава Н.Г. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
789369
  Яфінович О. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 92-100. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню механізмів ефективної організації відносин у середині бюджетної системи України та Європи, а саме через вибудову оптимального балансу між бюджетом центрального уряду і бюджетами органів місцевого самоврядування. Розглянуто ...
789370
  Легкоступ І.І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 131-137


  Досліджено механізм реалізації міжбюджетних відносин у системі бюджетного регулювання, визначено його складові.
789371
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 180-197
789372
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
789373
  Письменний В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 123-128. – ISSN 1818-2682
789374
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2000. – 384с. – ISBN 966-95321-7-5
789375
  Глущенко Ю.А. Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 2220-1394
789376
  Булавинець В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 166-174. – ISSN 1818-5754
789377
  Нечитайло У.П. Місцеві бюджети як фінансовий інструмент розвитку гірських громад / У.П. Нечитайло, К.С. Машіко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 147-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано підхід до розуміння ролі місцевих бюджетів у забезпеченні розвитку гірських населених пунктів, що, на відміну від існуючого, акцентує увагу на другорядності цих ресурсів, порівняно із недержавними фінансовими ресурсами, та загальними ...
789378
   Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 232 с. – ISBN 966-611-069-5
789379
  Козарезенко Л.В. Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 65-83. – ISSN 2305-7645
789380
  Кузьменко О.А. Місцеві бюджети: правові засади самостійності та фінансової самодостатності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 60-67
789381
  Толуб"як В. Місцеві бюджети: шляхи збільшення доходів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.408-412
789382
  Нагорний С. Місцеві вибори-2010 в Україні: удосконалення організації виборчого процесу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 112-117
789383
   Місцеві вибори - 2006. Вибори Київського міського голови : Інформаційно-довідкове видання. – Київ, 2006. – 260с.
789384
   Місцеві вибори - 2010 : пульс країни : [результати експерт. моніторингу] / [П. Білак та ін.; відп. ред. А. Когут, К. Сідаш] ; Мережа підтримки реформ, Громад. асамблея України. – Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186, 39 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн.-"переверт". - До кн. приплетено вид. англ. м. : Local ekection 2010. - Паг. окр. – ISBN 978-966-1594-12-7
789385
  Коваль О. Місцеві вибори в Польщі: кожен уважає себе переможцем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 5


  "Місцеві вибори в Польщі, що відбулися в неділю 21 жовтня, засвідчили стабільну підтримку правлячої популістської партії "Право і справедливість" (ПіС) у провінції й продемонстрували зростання підтримки проєвропейської опозиції в містах. "Право і ...
789386
  Смокович М. Місцеві вибори в Україні: застосування нового законодавства // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-10
789387
   Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання. – Київ, 2006. – 136с. – ISBN 966-7625-92-3
789388
  Маркова С. Місцеві вибори в УСРР та національних республіках СРСР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 44-48
789389
  Чернецька О. Місцеві вибори як форма прямого народовладдя: порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-75.
789390
   Місцеві вибори: порядок змінено, проблеми залишаються // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 4
789391
  Онупріенко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
789392
  Савчук Є.В. Місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 224-226. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
789393
  Самородов А.С. Місцеві державні адміністрації як суб"єкти земельних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 126-132. – ISSN 2224-9281
789394
  Сушинський О.І. Місцеві державні адміністрації: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 122с. – ISBN 966-8687-01-9
789395
  Аледінова С. Місцеві друковані ЗМІ (на прикладі Криму) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.21-22
789396
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону ( на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Слащук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
789397
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської обл.) : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Слащук Андрій Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Волинський держ.ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 212л. + Додатки:л.184-212. – Бібліогр.:л.170-184
789398
  Прокоп"юк О.Б. Місцеві єпархіальні органи влади в Київській митрополії 1721-1786 рр.: реконструкція повноважень // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 81-88
789399
  Шевченко О.В. Місцеві запозичення у системі фінансового регулювання регіональних диспропорцій // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 148-154. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
789400
  Максимчук О. Місцеві запозичення як джерело здійснення капітальних видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
789401
  Духовна О.В. Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комугального господарства: особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 127-131
789402
  Брязкало А.Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 98-101. – ISSN 2306-6806
789403
  Заєвська Ж.А. Місцеві запозичення як інструмент фінансового менеджменту в Автономній Республіці Крим // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
789404
  Губені Ю. Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій / Ю. Губені, П. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
789405
  Мельник Ю.З. Місцеві органи виконавчої влади в системі державних органів // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19.
789406
  Коваль Л.В. Місцеві органи влади і господарська реформа / Л.В. Коваль. – Київ, 1970. – 48с.
789407
  Горян Е. Місцеві органи влади на українських землях (з часів Київської Русі до 1861 р.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.101-104
789408
  Бершеда Р.В. Місцеві органи державної влади в СРСР / Р.В. Бершеда. – Київ, 1954. – 40с.
789409
  Галатир В.В. Місцеві органи державної влади на Правобережжі України у мемуарах (період гетьманату П. Скоропадського) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 176-183. – ISSN 0320-9466
789410
  Бабій Б.М. Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917-1920 рр. / Б.М. Бабій ; Акад. наук Укр. РСР ; Сектор держави і права. – Київ : Вид-во академії наук УРСР, 1956. – 268 с.
789411
  Бурда В. Місцеві органи радянської влади в Україні в 1919 - 1921 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-783-0
789412
  Савченко І.В. Місцеві органи управління Новоросійської та Азовської губернії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.244-243. – ISBN 966-7089-17-7
789413
  Рибак В.В. Місцеві особливості переходу України на шлях сталого розвитку, на прикладі міста Хмельницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 171-182 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
789414
  Шевченко Я.О. Місцеві паливні ресурси УРСР і шляхи використання / Я.О. Шевченко. – К., 1953. – 28с.
789415
  Гостєва О.Ю. Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 134-139. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
789416
  Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.95-100
789417
  Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 46-49 : Табл.
789418
  Піхоцький В. Місцеві податки і збори у проекті Податкового кодексу // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
789419
  Вишневський В.П. Місцеві податки і збори у ринковій економіці / В.П. Вишневський, В.В. Рибак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.11-20
789420
  Заклекта О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 152-160. – ISSN 1818-5754
789421
  Бикадорова Н.О. Місцеві податки і збори як чинник ефективної діяльності місцевого самоврядування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 33-39. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
789422
  Кирієнко О Місцеві податки і збори: механізм справляння та порядок сплати // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.55-58
789423
  Біленчук П.Д. Місцеві податки і збори: правове регулювання : Навчальний посібник / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 120c. – ISBN 966-95627-5-9
789424
  Полишин Г. Місцеві податки та збори в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 162-165. – ISSN 2663-5313
789425
  Вікторчук М.В. Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 178-182. – ISSN 1727-1584
789426
  Джабраїлов Р. Місцеві податки та збори як складова частина об"єктів комунальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-81
789427
  Войцеховський Н.В. Місцеві податки як інструмент розвитку територій // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 104-109. – ISBN 978-966-423-466-2
789428
  Фадеєва О. Місцеві податки як фінансова основа забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.179-184.
789429
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.1. – 2000. – 672с.
789430
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.2. – 2000. – 776с.
789431
  Клещова А.Р. Місцеві податки. Проблеми формування місцевих бюджетів // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 100-101
789432
   Місцеві позики в країнах з перехідною економікою: досвід, правове регулювання, уроки для України. – Київ : К.І.С., 2001. – 72с. – ISBN 966-7048-35-7
789433
  Пастернак М.М. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.11 / М.М.Пастернак; Акад. держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
789434
  Пісна Т.М. Місцеві позики: становлення і проблеми : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 67-70 : Табл.
789435
  Єрмолаєв В.М. Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 32-43. – ISSN 2224-9281
789436
  Чушенко В.І. Місцеві представницькі органи державної влади Народної Республіки Болгарії / В.І. Чушенко. – Львів, 1975. – 78с.
789437
  Шолкова Т. Місцеві публічні фонди грошових коштів: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-118
789438
  Федонюк К.Є. Місцеві Ради -- органи народовладдя / К.Є. Федонюк, О.І. Лимаренко. – Львів, 1968. – 72с.
789439
  Гарагонич І.Г. Місцеві Ради в боротьбі за семирічку / І.Г. Гарагонич. – Ужгород, 1961. – 88с.
789440
  Павловський Р.С. Місцеві Ради в системі органів радянської загальнонародної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 56-64
789441
  Коваль Л.В. Місцеві Ради і вдосконалення організації торгівлі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 101-106
789442
  Лопушинський І. Місцеві ради і державна мовна політика в Україні: наміри та практичні кроки (хроніка протистояння 2006 року) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 238-251.
789443
  Бутко І.П. Місцеві Ради і забезпечення законності / І.П. Бутко, Ю.С. Шемшученко. – К., 1973. – 232с.
789444
  Костицький В.В. Місцеві Ради і раціональне природокористування / В.В. Костицький. – К., 1989. – 48с.
789445
  Карлов О.О. Місцеві Ради і розвиток соціалістичної демократії на сучасному етапі / О.О. Карлов. – К, 1978. – 208с.
789446
  Туркевич І.К. Місцеві Ради народних депутатів як суб"єкти діяльності по забезпеченню соціалістичної законності, охорони правопорядку та попередженню правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматривается деятельность местных Советов народных депутатов в сфере обеспечения социалистической законности, охраны правопорядка и предупреждения правонарушений. В этом аспекте анализируются взгляды специалистов по вопросам функций и ...
789447
  Москаленко Василь Григорович Місцеві Ради УРСР в системі тоталітарної влади (30-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Москаленко Василь Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
789448
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні більшовицької монополії на державну владу (1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 245 арк. – Бібліогр.: арк. 213-245 та в підрядк. прим.
789449
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
789450
   Місцеві Ради: Проблеми місцевого самоврядування і місцевого господарства. – Львів, 1990. – 108с.
789451
  Коваленко Д.Н. Місцеві резерви підвищення родючості грунтів / Д.Н. Коваленко, А.А. Чернегов. – К., 1986. – 49 с.
789452
  Аскерова Л. Місцеві ресторани та трактири Чернігова XIX - початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 163-167. – (Історичні науки ; № 8)
789453
  Онишко О.Б. Місцеві референдуми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 57-66. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
789454
  Холявчук Д. Місцеві риси клімату Сучавського плато та їхня мінливість / Д. Холявчук, Д. Лазурка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
789455
  Ільчук М.В. Місцеві суди в умовах оптимізації судів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7096-97-8
789456
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. – Київ : Кондор, 2004. – 282с. – ISBN 966-7982-17-3
789457
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.К. Бечко, О.В. Ролінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-364-518-6
789458
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д.Рожко. – Київ : Кондор, 2009. – 282 с. – ISBN 966-7982-17-3
789459
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Сунцова. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-364-864-4


  У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами ...
789460
   Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону : монографія / [Д.А. Ковалевич, А.А. Москальов, Т.Л. Томнюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. фінансів, банк. справи та підприємництва. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 194-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-07-2
789461
  Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-444. – ISBN 978-966-2361-91-9
789462
  Клапків Л. Місцеві фінанси та система територіальної організації влади: діалектика взаємного розвитку / Л. Клапків, А. Лучка // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 91-96. – ISSN 1818-2682
789463
   Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / Гапонюк М.А. [та ін.] ; за заг. ред. В.М.Фєдосова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 600, [8] с. : іл., табл. – Додатки: с. 202-599. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-446-6
789464
  Кравченко Василь Іванович Місцеві фінанси України : Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Кравченко Василь Іванович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 403л. – Бібліогр.: л. 348-391
789465
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Кравченко В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. Наук.- дослідн. ин-ту при Мін-ві фінанс. України. – Київ, 1997. – 34 с.
789466
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Навч. посіб. / В.І. Кравченко. – 2-ге видання. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 487с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 966-7293-74-2
789467
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Сунцова; МОНУ; Нац. ун-т "Києво-могилянська акад.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 560с. – ISBN 966-364-119-3
789468
  Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В.В. Зайчикова; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2007. – 299с. – ISBN 978-966-7675-36-3
789469
  Наркізова Т.М. Місцеві фінанси України та розвиток їх форм в умовах ринкових перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 132-136


  Визначено особливості формування місцевих фінансів в Україні в умовах самостійності та розвитку ринкових відносин. Проаналізовано джерела формування місцевих бюджетів як основної форми місцевих фінансів.
789470
  Виговська Н.Г. Місцеві фінанси як об"єкт державного фінансовго контролю // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
789471
  Швець В. Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 156-162. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1562-0905
789472
  Мунько А.Ю. Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 84-91
789473
  Кобильник Д. Місцеві фінансові ресурси // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 85-90.
789474
  Серьогін С. Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97
789475
  Косташук О.М. Місцевокліматичні властивості урбанізованих ландшафтів: історія і теоретичні засади досліджень // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 140-150. – Бібліогр.: 29 назв
789476
  Антонюк О.О. Місцевості оборонних ландшафтних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 96-100. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
789477
  Розуменко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : довідник / С.В. Розуменко. – Київ : Наукова думка, 1971. – 282с.
789478
  Розумейко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : Довідник / С.В. Розумейко; АН УРСР. Ін-т геології і геохімії горючих копалин; Відп. ред. Темнюк Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1971. – 280с.
789479
  Присажнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків неогену південно-західної частини Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
789480
  Присяжнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків середнього сармату східної частини Волино-Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 75-82 : рис. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 0367-4290
789481
  Поп"юк Я.А. Місцезнаходження плейстоценової фауни молюсків в долині середнього Дністра (за матеріалами М.О.Куниці) / Я.А. Поп"юк, Б.Т. Рідуш // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 71-74. – ISBN 978-617-7069-75-8
789482
  Оборотов Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 142-151. – ISSN 0132-1331
789483
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додаток: л. 213-222. – Бібліогр.: л. 183-212
789484
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
789485
   Місця держзамовлення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відтепер усі вступники можуть переглянути інформацію, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен виш, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, на 2018 рік. Відповідний документ розміщено на сайті МОН у розділі ...
789486
  Каронін Місця немає. Вибрані оповідання. / Каронін, Е М. (Петропавловський. – Київ, 1936. – 209с.
789487
   Місця пам"яті М.Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 58-59. – ISSN 0131-2685


  "Місця пам"яті" Михайла Могилянського встановили: Тамара Демченко, Тетяна Журавльова, Світлана Іваницька, Світлана Ляшко, Микола Чабан.
789488
  Пролеєв С. Місця пам"яті та безпам"ятство в культурі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 10-13. – ISSN 0235-7941
789489
  Белінська Л. Місця пам"яті української політичної еміграції: Ніна Лужницька з Конашинських // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 258-267. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Описано місця пам’яті відомої української акторки Ніни Лужницької, які відображають долю української інтелігенції першої половини ХХ століття, людей, що вимушено стали емігрантами через низку історичних обставин. Місцями пам’яті є рідне село акторки ...
789490
  Теміров Б. Місця пам"яті щодо постаті Степана Бандери // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 135-139. – ISSN 1998-4634
789491
  Горбачов В. Місця ув"язнення як об"єкт прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 18-25. – ISSN 2311-6676
789492
  Котляров П. Місцями Данте і Петрарки // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 5


  Магістри кафедри історії мистецтв історичного факультету побували у сонячній Італії задля знайомства із шедеврами світового мистецтва. Кафедрі історії мистецтв ще немає двох років (її створено за наказом ректора у 2015 р.). Колись така кафедра ...
789493
  Пінчук А.П. Місцями життя і діяльність Я.Галана у Львові. Екскурсія по місту / А.П. Пінчук. – Львів, 1976. – 23с.
789494
  Славутич Я. Місцями запорозькими / Яр Славутич // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – С. 27-32
789495
  Славутич Я. Місцями запорозькими : Нариси та спогади / Я. Славутич. – Львів, 1991. – 64с.
789496
  Видашенко М.Б. Місцями Івана Федорова на Україні / М.Б. Видашенко. – Львів, 1982. – 124 с.
789497
   Місцями ожеледь : роман / Грюн, , Макс, фон дер; Макс фон дер Грюн ; [з нім. пер. Євген Попович]. – Київ : Дніпро, 1980. – 224 с.
789498
  Чоп В.М. Місцями пам"яті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна / Володимир Чоп, Ігор Лиман ; Запоріз. облдержадмін., Бердян. держ. пед. ун-т ; НДІ Іст. урбаністики [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2017. – 100 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
789499
  Скуратівський В.Т. Місяцелик / В.Т. Скуратівський. – К., 1993. – 208с.
789500
  Баняс В.В. Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2015. – 172, [2] с. – ISBN 978-966-2726-35-0
789501
  Баняс В.В. Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 170, [6] с. – ISBN 978-966-2726-54-1
789502
  Христенко І.М. Місяцю-князю / І.М. Христенко. – К, 1991. – 132с.
789503
  Вакуленко О. Місяць-лебідь : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 23-25. – ISSN 0868-4790
789504
  Околітенко Н.І. Місяць активного сонця : оповідання / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1979. – 144 с.
789505
  Бейтс Герберт Ернест Місяць біля озера : новела / пер. з англ. О. Поманська // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320 - 8370
789506
  Бейтс Г.Е. Місяць біля озера : новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320 - 8370
789507
  М"ястківський А.П. Місяць вересень / А.П. М"ястківський. – Київ, 1965. – 265 с.
789508
  Борисенко С.М. Місяць здивувань / С.М. Борисенко. – К., 1982. – 59с.
789509
  Моем Сомерсет Місяць і мідяки. На жалі бритви : Романи / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1989. – 573с.
789510
  Савчук О.І. Місяць лютий : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 136 с.
789511
  Кислюк В.С. Місяць на небі... / В.С. Кислюк ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ : Академперіодика, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-360-126-7
789512
  Харчук Б.М. Місяць над майданом : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 280 с.
789513
  Щербань Н. Місяць над селом / Н. Щербань. – Одеса, 1958. – 60с.
789514
   Місяць над Фудзі. – К., 1971. – 113с.
789515
  Патриляк І. Місяць надій // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 5. – ISSN 0042-9422
789516
   Місяць науки // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Протягом 20 років у травні на хімічному ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка проходила міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". На пленарних засіданнях були проведені лекції провідних вітчизняних та іноземних учених.
789517
  Войтенко З. Місяць науки на хімічному / З. Войтенко, В. Москвіна // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  V Міжнародна наукова конференція з хімії "Київ-Тулуза" проходить раз на два роки, почергово у Києві та Тулузі. Із 2 по 6 червня на ювілейну Х конференцію до Тулузи приїхала рекордна кількість українців. Конференція продемонструвала високий потенціал ...
789518
  Чемерис В. Місяць сюрчання коників : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 26-47. – ISSN 0130-321Х
789519
  Горпенюк Максим Місяць у Норвегії за 300 доларів : Експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-111 : Фото
789520
  Воробйов М.П. Місяць шипшин / М.П. Воробйов. – Київ, 1986. – 79с.
789521
  Світличний І.М. Місячна борозна : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1986. – 70 с.
789522
  Цулеїскірі Н.О. Місячна ніч. / Н.О. Цулеїскірі. – К., 1977. – 199с.
789523
   Місячна одіссея : [збірник науково-популярних праць] / К.Д. Покровський, Ю.Г. Шкуратов, В.С. Кислюк, Л.М. Литвиненко, Я.С. та ін. Яцків; [Покровський К.Д., Шкуратов Ю.Г., Кислюк В.С., Литвиненко Л.М. та ін.; під ред. Я.С. Яцківа]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 244с. : іл. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-082-6
789524
  Корсунь А.О. Місячна рапсодія Віталія Степановича Кислюка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 17-18. – ISSN 2518-7104
789525
  Логвиненко Л.А. Місячна соната війни : [есе, вірші, світлини] / Леонід Логвиненко. – Харків : Майдан, 2016. – 247, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-372-662-5
789526
  Нижник І.Й. Місячне коло : вірші / І.Й. Нижник. – Київ : Молодь, 1971. – 48 с.
789527
  Волошин І.І. Місячне срібло : повісті, оповідання / І.І. Волошин. – Київ, 1961. – 364 с.
789528
  Кушнір Ю.Б. Місячний бюджет студента Ужгородського університету (9 лютого - 9 березня 2016 року) / Ю.Б. Кушнір, О.С. Молнар, Р.О. Мадяр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 367-370. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  "У статті досліджуються основні статті доходів (кишенькові, стипендія, зарплата) і витрат (продукти харчування та харчування поза домом, одяг взуття, транспортні витрати, подарунки, оренда житла, комунальні платежі, аптека (лікування)) однієї з ...
789529
  Коллінз У. Місячний камінь / У. Коллінз. – К., 1957. – 504с.
789530
  Коллінз У. Місячний камінь : роман / Уїлкі Коллінз ; З англ. пер. Волдимир Коробко та Леонід Суярко. – Київ : Дніпро, 1993. – 240 с. : іл.
789531
  Крикуненко В. Місячний провулок / В. Крикуненко. – К., 1985. – 56с.
789532
  Тагор Раб ін-Дранат Місячний серп. : Кpитичний етюд / Тагор Раб ін-Дранат. – Київ : Вид-во "Грунт", 1918. – 63с. : портрет автора. – (Унівеpсальна бібліотека ; №5)
789533
  Чайка І. Місячний слід козацьких ракет. Крига забуття унікальної особистості - генерала Засядька - почала скресати, по суті, тільки після проголошення незалежності України // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 210). – С. 6


  "У статті наведено маловідомі й цікаві факти про діяльність на українській землі першого ракетного генерала, який зробив великий внесок у створення, випробування і використання порохових ракет".
789534
  Василик Л.Є. Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині у міжвоенний період / Л.Є. Василик, Ю.О. Попович // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 46-51. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині і міжвоєнний період. Висвітлено суспільно-політичні умови, в яких розвивалася національна журналістика Буковини під верховенством румунської окупації ...
789535
  Лєцкін М. Місячник Івана Огієнка "Рідна мова" в українському літературному gроцесі 30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 109-116


  У статті розглянуто факти співпраці в щомісячному журналі «Рідна мова», який видавався протягом 30-х років ХХ ст. у Варшаві українським професором Іваном Огієнком, видатних літераторів-белетристів (С. Черкасенка, Б.-І. Антонича, А. Чайковського) та ...
789536
  Москалець В.К. Місячні моря : повісті / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 163 с.
789537
  Салій І. Міська влада (1943-1991 рр.) // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 67-241. – ISBN 978-966-507-311-6
789538
  Панченко В. Міська герадьдика Східного Покуття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 26-27
789539
  Панченко В. Міська геральдика "соляного краю" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 22-24
789540
  Панченко В. Міська геральдика Бучацької землі // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-21


  Геральдика міст Бучач, Бариш, Золотий Потік, Монастирська, Усть-Зелене, Язловець Тернопільської області
789541
  Панченко В. Міська геральдика Дубнівщини // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23
789542
  Панченко Володимир Міська геральдика Зіньківщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 22-23 : фото
789543
  Панченко Володимир Міська геральдика Кременеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 24-25 : Фото
789544
  Ящук А.В. Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946-1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних документів Управління з питань архітектури при Раді Міністрів УРСР, розглянуто геральдичні проекти 1946-1947 рр. Виявлено, що пробудження інтересу до міської геральдики припадає на перші післявоєнні роки. Цей інтерес базувався не на ...
789545
  Панченко В. Міська геральдика Рівненщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 22-23
789546
  Панченко Володимир Міська геральдика Рогатинщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 14-16 : Рис.
789547
  Панченко В. Міська геральдика Слобожанщини середини XVIII століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 90-101
789548
  Панченко В. Міська геральдика Сторожинеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27
789549
  Кошман Ю.С. Міська гра як один з інструментів побудови іміджу міста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 310-312. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
789550
  Солуха Б.В. Міська екологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Б.В. Солуха, Г.Б. Фукс; МОіНУ; Київський нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 338с. – ISBN 966-627-095-1
789551
  Кривошеїн В.В. Міська ідентичність у Центрально-східній Україні: соціологічний аспект // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 4-8. – ISBN 978-617-7351-11-4
789552
  Мезенцев К.В. Міська ідентичність, геополітика та повсякденне життя: про що можуть розповісти соціальні мережі / К.В. Мезенцев, О.О. Денисенко // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 217-218. – ISBN 978-966-285-599-9
789553
  Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування / Ярослава Верменич, Володимир Дмитрук, Світлана Архипова ; НАНУ, Ін-т історії України, Сектор теоретико-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5542-5
789554
  Смирнов І.Г. Міська логістика та ГІС: площини взаємодії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 95-100. – ISBN 966-7650-87-1
789555
  Мельник Альона Міська олімпіада з основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 15 : фото
789556
  Стеченко Д.М. Міська політика забезпечення якості життя населення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-223


  Поставлені питання щодо становлення в ринкових умовах міської пполітики забезпечення якості життя населення. Аргументується необхідність визначення суті міської політики та її місця у вирішенні проблем життєдіяльності. Розкриті основні риси міської ...
789557
  Мельничук О.С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади : монографія / О.С. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 404, [4] с. – Бібліогр.: с. 357-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-024-9
789558
  Омельчук І. Міська реформа 1870 р. та її наслідки для міст Волинської губернії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 57-63. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються політичні та правові наслідки міської реформи 1870 року для міст Волинської губернії.
789559
  Панченко В. Міська символіка Лохвиччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 21-23
789560
  Панченко Володимир Міська символіка Острожчини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 17-18 : Фото
789561
  Панченко Володимир Міська символіка Роменщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 11-12 : Фото
789562
  Панченко В.О. Міська та містечкова геральдика лівобережної України доби гетьманщини : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.06 / Панченко В.О.; НАН Укр.Ін-т укр.археогр.та джерелознавства. – Київ, 1999. – 16л.
789563
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада - новий суб"єкт земельних відносин в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 141-144. – ISBN 978-966-7957-18-6
789564
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада як суб"єкт земельних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 209-214. – ISSN 2219-5521
789565
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
789566
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
789567
  Тиганій К.А. Міське виборче право за міським положенням для Одеси від 30 квітня 1863 р. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1561-4999
789568
  Ткачук О.А. Міське господарство : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / О.А. Ткачук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 244, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 236-241. – Бібліогр.: с. 241-244. – ISBN 978-966-327-401-0
789569
  Ковалко Н. Міське право: як німці змінили наше життя? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 147-166. – ISBN 978-617-7544-31-8
789570
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
789571
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 277с. + Додатки: л. 166-260. – Бібліогр.: л. 261-277
789572
  Доценко А. Міське розселення у Київській області: динаміка та структура // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 33-41. – ISSN 2413-7154


  The article deals with the socio-geographical processes of the development of urban settlement in a specific region of Ukraine, such as Kyiv Region, where a relatively large, branched and stable urban settlement network has historically been formed. In ...
789573
  Білявська О.С. Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління Російської імперії // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С.42-53
789574
  Кіселичник В.П. Міське самоврядування Львава: Правові основи, організаційна структура і діяльність органів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кіселичник В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
789575
  Кіселичник В.П. Міське самоврядування Львова : правові основи, організаційна структура і діяльність органів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кіселичник В.П.; ЛЬвівсткий дкрж. ун-т ім. І Франка. – ЛЬвів, 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.197-212
789576
  Черемісін О. Міське самоврядування Миколаєва та виселення євреїв на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 44-45
789577
  Шара Л. Міське самоврядування на Чернігівщині: десяь років діяльності (1871-1880 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.31-38
789578
  Чунаєв О. Міське самоврядування у Києві за часів української національної революції // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 345-355. – ISBN 966-7060-54-1
789579
  Черемісін О. Міське самоврядування Херсона на рубежі XIX - XX століть // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 262-271
789580
  Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини XIX-початку XX ст. / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Інновація, 2008. – 104 с. – Бібліогр.: с. 73-82 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8676-23-9
789581
  Заяць А.Є. Міське суспільство Волині XVI - першої половини XVIІ ст. : монографія / Андрій Заяць ; [наук. ред. М.Г. Крикун] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 581, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Покажчики: с. 538-580. - Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 496-537 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0532-7
789582
  Заяць А.Є. Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст. : автореф. дис. … д-ра іст. наук. : 07.00.01 / Заяць Андрій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
789583
   Міський бюджет м. Львова на 2007 рік. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 840с.
789584
  Глизь Ю. Міський голова Києва М.К. Реннекампф: спроба соціологічного портрету // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 191-196. – ISSN 2222-5250


  Йдеться про діяльність київського голови М.К. Ренненкампфа. Розглянуто його внесок у благоустрій міста. З"ясовано, чому кияни віддали перевагу професору-правнику університету Св. Володимира та його мотивацію до обіймання цієї посади.
789585
  Колотуха І.О. Міський громадський транспорт як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 179-188. – ISSN 2308-135X
789586
  Осадца М.З. Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Осадца Марта Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
789587
  Шабанов М.О. Міський політичний режим у контексті сучасних цивілізаційних змін // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 150-157. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
789588
  Яремчук В.Д. Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 88-109. – ISSN 2524-0137
789589
  Шкільнюк Н.М. Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 18-22. – ISSN 2076-1554
789590
  Корома Н.С. Міський простір навколо великого міста: результати польових досліджень // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 156-173
789591
  Гогуля М. Міський простір у прозі Данила Кіша // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 138-144. – ISSN 2307-2261
789592
  Бардашевська Ю.І. Міський ринок повсякденних товарів на території Криму в умовах соціально-економічних перетворень Перебудови (1985–1991 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 218-226. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
789593
  Тимошенко Т.С. Міський соціум як чинник активізації екзистенційних пошуків людини в інтелектуальній прозі В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-195. – ISBN 978-966-551-315-5
789594
  Левицький В. Міський текст у літературі для дітей: особливості репрезентації Києва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 49-52. – ISSN 2307-2261
789595
  Михайлова Ю.С. Міський текст як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 287-291
789596
  Борисенко М. Міський транспорт у контексті життя городян України 20-30-х років ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 224-232. – ISSN 0869-3595
789597
  Борисенко Мирослав Міський транспорт у контексті життя городян України 20 - 30-х років XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 224-232. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
789598
  Глибовець В.Л. Міський туризм : навч.-метод. комплекс забезпечення виклад. навч. дисципліни / [Глибовець В.Л., Нич Т.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ : Логос, 2019. – 47, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 44-47
789599
  Ліптуга Іван Міський туризм як шлях до глобального розвитку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
789600
  Сізова К. Міські глянцеві проекти: між рекламним каталогом і журналом / К. Сізова, Н. Алексеєнко // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 183-187


  У статті розглянуто міський глянцевий журнал як нове явище у регіональній періодиці; досліджено особливості кременчуцьких видань цього типу; вивчено концепцію видань, тематичну спрямованість, джерела фінансування і способи розповсюдження журналу. ...
789601
  Салій І. Міські голови // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 30-44. – ISBN 978-966-507-311-6
789602
  Хільчевська І.Г. Міські городи як форма організації суспільного простору задля стійкого розвитку міста // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 163-165. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Століття глобалізації принесло із собою цілий ряд явищ і процесів, які прийнято називати глобальними, тобто всеохоплюючими, як-то глобальна торгівля, глобальна мережа інтернет, глобальні проблеми і т.д. Серед цих глобальних проблем особливо слід ...
789603
  Дячук А. Міські грунти: їхня класифікація та вміст гумусу в них (огляд наукових досліджень) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 44-50. – Бібліогр.: 25 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
789604
  Назимко С.П. Міські думи та управи після маніфесту 17 жовтня 1905 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядається діяльність міських дум та управ під час масових виступів населення з приводу дарованих свобод та хвилі міських погромів (18-24 жовтня).
789605
  Байдіков І.А. Міські екомережі: структурно-функціональні особливості та проблеми обгрунтування (на прикладі найбільших міст Запорізької області) : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 53-58 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
789606
  Сопов Д.С. Міські землі у структурі землекористування (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 230-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
789607
  Лук"янченко О.О. Міські інформаційні системи: досвід і перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
789608
  Мозговий А. Міські конфлікти в інформаційну еру // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 18-25. – ISSN 2413-7154
789609
  Каракай С.В. Міські мостові переходи України і безпека руху / С.В. Каракай; МОНУ. КНУБА. Під ред. Є.О. Рейцена. – Київ, 2004. – 159с. – ISBN 966-627-057-9
789610
  Тарнавський В.В. Міські мотиви / В.В. Тарнавський. – К., 1983. – 456с.
789611
  Мохначук С.С. Міські населені пункти : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
789612
  Яструбова О. Міські настрої // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 79-82. – ISSN 0130-1608
789613
  Яцентюк Ю.В. Міські парадинамічні антропогенні ландшафтні системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 69-79 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
789614
  Коваленко Г.М. Міські поселення : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
789615
  Андрощук О.В. Міські поселення в системі територіального устрою УРСР 40-60-х років XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 134-140
789616
  Міськов І.О. Міські поселення північно-східної Угорщини 11 - першої чверті 16 ст. : Авторед. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Іван Олексійович Міськов; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20с. – бібліогр.:7 назв
789617
  Ковтонюк М.О. Міські поселення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 53-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
789618
  Лугова О.А. Міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 16-21. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано фактори розвитку центрів активізації транскордонного співробітництва: залучення іноземних інвестицій, рівень розвитку виробничої сфери, наявність трудових ресурсів, забезпечення фінансовими інституціями, рівень розвитку прикордонної ...
789619
  Заставецький Т. Міські поселення як центри нових територіальних громад у аграрному регіоні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
789620
  Мезенцев К.В. Міські публічні простори в Україні: суспільно-географічний погляд на сучасні виклики / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-617-7069-75-8
789621
   Міські селища УСРР. – Х., 1929. – 184с.
789622
  Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Олександр Олегович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
789623
  Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження / О.О. Малишев ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 318-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-04-0
789624
  Гладкий О. Міські системи розселення: становлення та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-22. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості формування системи міського розселення населення. Висвітлено особливості її територіальної структури в різних регіонах. Розкрито особливості формування опорного каркасу системи міського розселення населення. Проаналізовано ...
789625
  Водотика Т. Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 263-276
789626
  Панченко В.О. Міські та містечкові герби України / Володимир Панченко. – Київ : Просвіта, 2000. – 186с. : іл. – ISBN 966-7551-21-0


  Видання є своєрідною енциклопедією минулого українських міст і містечок у символах. Воно містить зображення, описи, відомості з історії старовинних гербів 465 міських поселень усіх регіонів України. Зацікавить тих, хто небойдужий до минулого нашого н
789627
  Сокальська О.В. Міські та повітові місця ув"язнення на українських землях у другій половині XVI-XVII столітті // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 57-64. – ISSN 2523-4552
789628
  Бітківська Г.В. Міські тексти в літературно-художніх виданнях географічної локалізації: компаративний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 47-53


  У статті розглядаються структурно-семіотичні складові міських текстів у часописах "Київ", "Нева" й визначаються основні напрями теоретичного осмислення топосів міст у моделях літературно-художніх видань. В статье рассматриваются ...
789629
  Жлуктенко Н.Ю. Міт-історія Іляса Венезиса ("Еолійська земля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 375-380


  На основі місткого концепту поетичного циклу Й. Сефериса "Міт-історема" у статті зроблено спробу інтерпретації онтологічних та історичних міфологем у романі "Еолійська земля" провідного грецького прозаїка "покоління 30-х" Іліяса Венезиса. ...
789630
  Руснак І. Міт "української Америки" : (на матеріалі книжкии Уласа Самчука "Слідами піонерії" // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 41-52. – ISSN 0042-9422
789631
  Гриневич В. Міт війни та війна мітів // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 2-8
789632
  Сверстюк Є. Міт Лесі Українки : [лекція] / Євген Сверстюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2008. – 33, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-600-352-5
789633
  Скоркін К. Міт Новоросії: край реакційних утопій // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 27-30
789634
  Боровик М. Міт революції і нова схема української історії // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-17. – ISSN 1563-6461
789635
  Савенко А.О. Міт у поетичній парадигмі збірки Й. Сеферіса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 444-448. – ISBN 978-966-171-092-3
789636
  Матіяш Б. Міти й мітології HERstories // Критика. – Київ, 2006. – Травень, (число 5). – С. 24-28
789637
  Химка І. Міти національної консолідації, Голодомор і Голокост: відповідь Романові Сербину // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 30-34. – ISSN 1563-6461
789638
  Романченко А. Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 131-135. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
789639
  Лубчак В. Мітинг он-лайн / В. Лубчак, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 11


  Експерт: "Здебільшого, українські канали добре склали іспит на об"єктивне висвітлення Майдану".
789640
   Мітинги проти видобутку сланцевого газу в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 32 : фото
789641
  Бондар-Терещенко Мітичні історії в жанрі життя // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 30-31


  Спогади Ю. Шевельова, А. Любченка, В. Борового.
789642
  Митропольський О.Ю. Мітін Лев Іванович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-110 : фото. – ISSN 0367-4290
789643
  Клековкін О.Ю. Мітіюкі // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 409-424. – ISBN 978-966-136-114-9


  Жанри театрознавчих досліджень.
789644
  Мойсєєва М.Н. Мітогенетичне проміння. / М.Н. Мойсєєва, 1936. – 87-99с.
789645
  Нікольський Н.М. Мітолегія і абрадавасьць валачобных песень. / Н.М. Нікольський. – Менск, 1931. – 207-364с.
789646
  Грабович Г. Мітологізації Львова: відлуння присутности та відсутности // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 11-17
789647
  Шевчук Т. Мітологійне у слов"янському фольклорі: ворожба і затемнення світил / Т. Шевчук, П. Сосенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 628-634


  Досліджується мітологійний мотив викрадення зірок/місяця та символіка смерті. Аналізується зв"язок між ворожбою (чарами), крадіжками нечистою силою і затемненнями астральних світил.
789648
  Кавун Л. Мітологічна й філософська топіка у творчості Б.- І. Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 20-28. – Бібліогр.: С. 28
789649
  Сосенко П. Мітологічний мотив затемнення астрального неба / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 31-46


  Розглянуто і продовжено дослідження мітологічного мотиву викрадення небесних світил, що виокремив у слов"янській народній поезії відомий російський учений М. Толстой. Досліджуючи нові фольклорні тексти та матеріали, автори виявили багатовимірний мотив ...
789650
  Жук О. Мітотична активність клітин в період ембріогенезу пшениці за умов посухи та дії синтетичних регуляторів росту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Показано, що 6-бензиламінопурин (БАП) та 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота зменшують втрату води рослинами та негативний вплив посухи на проліферативні процеси в період ембріогенезу пшениці і сприяють наростанню маси зернівок It was shown that the ...
789651
  Смірнов А.С. Мітотична активність клітин слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів в умовах дії епіхлоргідрину, адаптогену й антиоксиданту / А.С. Смірнов, М.А. Мірзебасов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 104-106. – ISSN 1681-276Х


  "...В експериментах на білих щурах-самцях вивчали характер впливу епіхлоргідрину на процеси поділу клітин слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів, а також експериментально обґрунтовували можливість використання екстракту ехінацеї пурпурової ...
789652
  Кургалюк Н.М. Мітохондріальне дихання, окисне фосфорилювання, стан системи антиоксидантного захисту та ПОЛ при іонізуючому опроміненні тварин і введенні альфа-кетоглутарату натрію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У хронічному експерименті на білих щурах досліджували процеси мітохондріального дихання і окисного фосфорилювання (ОФ) у тканині печінки після щоденного рентгенівського опромінення в дозі 1 Р до досягнення сумарних доз опромінення 10, 20 і 30 Р і ...
789653
  Марущак М.І. Мітохондріальні механізми апоптозу при гострому ушкодженні легень в експерименті // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 121-124. – ISSN 1681-276Х


  "...Розглядаючи механізми реалізації апоптозу клітини, важливе місце приділяється мітохондріям, які утворюють складну систему, являючись як мішенями, так і продуцентами активних форм кисню. Проведені в останні роки дослідження показали чіткі докази ...
789654
  Грегуль А.О. Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Грегуль Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 280 арк. – Додатки: арк. 214-280. – Бібліогр.: арк. 185-213
789655
  Грегуль А.О. Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Грегуль Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
789656
   Міттенвальд 1946-1951 : З нагоди 50-ліття таборів українських біженців в Міттенвальді, Німеччина. – Воррен, 2001. – ХІV,753с. – Текст парал.укр. та англ. мовами. – ISBN 0-9711883-0-0
789657
  Матішов Г. Міус-фронт і його значення в історії Великої Вітчизняної війни / Г. Матішов, Є. Кринко // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 108-113
789658
  Мандебура Т.О. Міф / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 247-248. – ISBN 966-642-073-2
789659
  Демська О. Міф "кінця світу" у західноєвропейській культурі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-54
789660
  Жмундуляк Д. Міф "університетського міста" як чинник культурного іміджу Чернівців // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 125-131. – ISSN 1728-9343
789661
  Сніжко В. Міф в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 110-117
789662
  Черніченко А.О. Міф дитинства в автобіографічному романі Нікоса Казандзакіса "Посвята Ель Греко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 58-63


  Статтю присвячено спробі аналізу міфу дитинства головного героя в романі Нікоса Казандзакіса „Посвята Ель Греко”. Визначено, що в досліджуваному автобіографічному романі поняття міфу отримує авторське тлумачення. Архетипна складова та низка образів, на ...
789663
  Андрійчук Т.В. Міф Європи. "N-простір" нашого вибору // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.16-21. – (Філософські науки)
789664
  Бестюк І. Міф і антиміф російсько-народної гармошки в українській літературі 1920-1930-х років ("Гармонія" (1933) Григорія Косинки) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 24-28
789665
  Хазанов О.Т. Міф і дійсність : (Наука і релігія про довголіття людини) / О.Т. Хазанов, І.І. Яременко. – Київ : Знання, 1971. – 45с.
789666
  Ставицький А.В. Міф і дослідник: проблема суб"єктивної рефлексіїміф і дослідник: проблема суб"єктивної рефлексії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 26-33
789667
  Бондарева О. Міф і драма: амплуа сучасної взаємодії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 32-41
789668
  Бондарева О. Міф і драма: амплуа сучасної взаємодії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 32-40
789669
  Зварич І. Міф і казка // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 75-81. – ISBN 966-7577-96-1
789670
  Волос В.Є. Міф і конституювання смислу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 106-107
789671
  Чумаченко Олександр Анатолійович Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознвства:17.00.01 / Чумаченко О.А.; Київ. нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
789672
  Ісаєнко С.В. Міф і основні структуроутворюючі постмодерністських текстів // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.52-56. – ISBN 966-568-658-5
789673
  Артюх А. Міф і пізнання (маніфест когнітивної відносності) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 48-58. – ISSN 0130-6936
789674
  Пономарьов Л.С. Міф і правда про "велике суспільство" / Л.С. Пономарьов. – К., 1968. – 89с.
789675
  Коваленко В. Міф і реальність у "Думі про Зінька Самгородського " Тодося Осьмачки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 106-111. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
789676
  Нємцова В. Міф і реальність у творчості Олександра Жолудя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.65-67. – ISSN 0130-1799
789677
  Темченко А. Міф і сновидання в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлень) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 202-222. – ISBN 978-966-02-7872-1
789678
  Темченко А. Міф і сновидіння в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлянь) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 141-151. – ISSN 2313-8505
789679
  Білик О.М. Міф і філософія : монографія / Олексій Білик. – Харків : Едена, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-8230-40-0
789680
  Наєнко М. Міф і фольклор як своєрідні форми художньої свідомості // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 93-97. – ISSN 2075-1222
789681
  Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 371-378


  Йдеться про спільне й відмінне в міфах та фольклорних творах. Автор вважає, що міфи (єдність науки і мистецтва) є не народною (нім. die Folklore) творчістю; вони народилися, коли існував не народ, а колективна, стадна форма співжиття людей.
789682
  Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 388-397. – ISBN 978-966-439-809-8
789683
  Панасюк Б. Міф Переяславської ради // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 6-7
789684
  Польова Ю. Міф Праги у чеській постмодерній прозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 223-230. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
789685
  Білоус П. Міф про "древнерусскую" літературу: термінологія та ідеологія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 35-40. – ISSN 0236-1477
789686
  Охріменко Ю.М. Міф про "душу" в світілі сучасної науки / Ю.М. Охріменко. – К, 1977. – 32с.
789687
  Грабовський С. Міф про "золоту добу" Брежнєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 11


  До 50-річчя приходу до влади "дорогого Леоніда Ілліча".
789688
  Анастасова Катерина Міф про "літаючі" ікони / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
789689
  Вайнберг М.Ц. Міф про "народний капіталізм" / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1958. – 44с.
789690
  Лисенко А.Є. Міф про "стовпотворіння" та людські мови / А.Є. Лисенко. – Київ, 1965. – 80с.
789691
  Панич О.І. Міф про баптистів у радянському суспільстві 1950-1980-х рр.: марновірство і пропаганда // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 123-142. – ISSN 0130-5247
789692
  Клименко Р.В. Міф про безсмертя. Від старовини до сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 90-98. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
789693
  Смольницька О. Міф про вічне повернення у поезії Віри Вовк // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 78-89. – ISSN 2225-5095
789694
  Костюк О.В. Міф про героя в контексті біблійних текстів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 24-25
789695
  Віндерських С.О. Міф про Геру і Зевса та його інтерпретація у романі Джозефа Хеллера "Портрет митця в старості" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 106-110


  У статті проаналізовано міфологічний поступ Гери і Зевса в останньому романі американського класика Джозефа Хеллера (1923 – 1999). В статье проанализирована мифологический план Геры и Зевса в последнем романе американского классика Джозефа Хеллера ...
789696
  Михед Т. Міф про Едем у просторі американської романтичної літератури
789697
  Ашин Г.К. Міф про еліту / Г.К. Ашин. – Київ, 1964. – 48с.
789698
  Козовик І.Я. Міф про Єлену в античній літературі : Дис... канд. філолог.наук: / Козовик І.Я.; Івано-Франківськ. держ. ун-т. Кафедра іноземних мов. – Івано-Франківськ, 1967. – 278л. – Бібліогр.:л.262-278
789699
  Левицький В.А. Міф про колиску vs. ідея безсоння: культура Києва в концепції Миколи Анциферова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 28-30
789700
  Предко Д.Є. Міф про культурного героя: психоаналітичний та культурологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується феномен культурного міфу про героя, його витоки у психоаналітичному та культурологічному аспектах. Звернено увагу на процесс становлення концепції героічного міфу, його трансформаційний характер. In this article investigates the ...
789701
  Павленко С. Міф про Мазепу / С. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 248с. – ISBN 966-502-044-7
789702
  Жиляєв Ю Б. Міф про небесний вогонь / Ю Б. Жиляєв, . – Київ, 1965. – 52с.
789703
  Грабовський С. Міф про непереможного Жукова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  "Великий полководець" російського державного телебачення.
789704
  Горовець Є. Міф про непідприємницький характер адвокатської діяльності: причини, аргументи і наслідки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-47.
789705
  Горовець Є. Міф про непідприємницький характер адвокатської діяльності: причини, аргумети і наслідки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-87
789706
  Кобзар О. Міф про нібелунгів: рецепція, трансформація, ідеологія // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – C. 14-19. – ISSN 2075-1486
789707
  Косенко М.Я. Міф про Орфея в поезії Мирослава Лаюка (на матеріалі збірки "Осоте!") // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 20-23. – ISSN 1996-9872
789708
  Рубан А.А. Міф про Орфея та його втілення Р.М. Рільке і Л.М. Андреєва // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 257-262. – ISBN 978-966-8847-84-4
789709
  Борисенко В. Міф про поліетнічність України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-7. – ISSN 0869-3595
789710
  Малахов В. Міф про правові цінності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 180-186. – ISSN 0132-1331
789711
  Крамар О. Міф про російськомовні регіони // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Надання російській мові статусу другої державної чи навіть офіційної на частині території посилить дискримінацію україномовної більшості та полегшить експансію Кремля.
789712
  Матюхіна О. Міф про створення світу в давньослов"янській міфології // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 281-297. – ISSN 2523-4234
789713
  Савчук І. Міф про Схід як спосіб відчуження від зовнішнього світу // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.49-54. – ISSN 1728-6875
789714
  Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов"янські народи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 31). – С. 9
789715
  Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов"янські народи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 8
789716
  Іскринський М.І. Міф про Христа, його походження і класова суть. / М.І. Іскринський. – М., 1938. – с.
789717
  Левченко Г.Д. Міф проти історії : семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 327, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 308-327. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-059-2
789718
  Моклиця М. Міф проти історії: семіосфера лірики Лесі Українки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8 (12), серпень. – С. 2-3
789719
  Хоменко В.В. Міф світу в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Пустеля"


  Розглянуто міфологему світу в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Пустеля" та проаналізовано такі її компоненти як хронотоп, рух та матерію, складену з першоелементів (землі, води, вогню, повітря). Відзначається близькість авторської інтерпретації світу та його ...
789720
  Яструбецька Г. Міф Сізіфа, або епістемологічна відвертість : (романи "Книга забуття" й "Та сама курява дороги" В. Слапчука) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
789721
  Грабовський С. Міф Сталінграда і ресталінізація Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 104). – С. 5
789722
  Грабовський С. Міф Столипіна: химерний і небезпечний // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 37 (202). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561
789723
  Бондарева О.Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця 20-початку 21 століття : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури / Бондарева О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 529л. – Бібліогр.: л. 474-529
789724
  Бондарева Олена Євгенівна Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ-початку ХХІ століття : Автореф. дис. ... д-ра філологічних наук; 10. 01. 01; 10. 01. 06 / Бондарева О. Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібл.: 26 назв
789725
  Григорчук Д. Міф та божевілля = Myth and madness : роман / Даніель Григорчук ; пер. з англ. Ігоря Пошивайла. – Київ : Кліо, 2018. – 349, [3] с. – ISBN 978-617-7023-83-7
789726
  Баняс В. Міф та оніризм у літературі романтизму / В. Баняс, Н. Баняс // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 12-16
789727
  Борисенко В. Міф та правда про 130 "народів" в Україні // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 22-27. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядається важливе питання етнічної взаємодії українців та представників різних етнічних спільнот; на основі статистики спростовується пропагандистський міф про 130 "народів" України, порушується питання про інтеграцію етнічних груп в ...
789728
  Борисюк І. Міф творення в поезії Оксани Забужко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 57-61
789729
  Зварич І. Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 236 с. – ISBN 966-7577-96-1
789730
  Зварич І. Міф у історичній пісні // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 89-91. – ISBN 966-7577-96-1
789731
  Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: інтернет як простір утілення неоміфологем // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 155-163


  Розглянуто кіберпростір як простір утілення неоміфологем сучасної культури; виявлено діапазон сучасних міфів, репрезентованих у мережі Інтернет; визначено статус міфу в Інтернет-культурі постсучасності.
789732
  Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в сучасній культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Старкова Ганна Володимирівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
789733
  Зварич І. Міф у колядках та щедрівках // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 86-89. – ISBN 966-7577-96-1
789734
  Баняс В.В. Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 3-16. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Парадоксальним чином важлива проблема - інтерпретація культурою Західної Європи першої половини 19 ст. явища міфу - не знайшла різнобічного, об"ємного висвітлення в якості наукових робіт. Усе, що можна знайти, – фрагментарні роботи, де відсутня ...
789735
  Зварич І. Міф у контексті творчості Т.Г. Шевченка // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 149-182. – ISBN 966-7577-96-1
789736
  Бурковський М.В. Міф у культурному просторі Європи в добу Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 119-127
789737
  Костюк І. Міф у науковому дискурсі 20 ст.: історіографічний огляд // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 310-320. – ISSN 0236-4832
789738
  Шуруй О.П. Міф у циклі "Киммерийские сумерки" Максиміліана Волошина // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 239-243. – ISBN 978-966-171-217-0
789739
  Бондарева О.Є. Міф України у драматургії української діаспори // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 75-82. – ISBN 966-8188-10-1
789740
  Павлова О.М. Міф Чорнобиля у п"єсі Павла Ар"є "На початку і наприкінці часів" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 245-252. – (Слово). – ISSN 2304-7402
789741
  Райхель Ю. Міф Юрія Андропова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 8


  До 100-річчя від дня народження. Ким він був? Реформатором чи консерватором? Відповідь шукають досі.
789742
  Зварич І. Міф як базовий фактор формування традицій / І. Зварич, Г. Кравченко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 79-84. – ISSN 2311-9896
789743
  Мямліна А.В. Міф як етнокомунікативна домінанта образного простору тексту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С.91-94. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
789744
  Макаренко Є. Міф як засіб масової комунікації // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 244-251
789745
  Зубрицька Л.Й. Міф як засіб політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається міф як засіб політичного маніпулювання, а також роль засобів масової інформації у розповсюдженні політичних міфів.
789746
  Бобошко Н.М. Міф як інваріантна основа філософії історії Шеллінга // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 22-23. – ISBN 966-8365-12-7
789747
  Нетичук О.М. Міф як об"єкт наукового пізнання та сучасний літературознавчий міфоаналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 77-82. – ISSN 1729-360Х
789748
  Дев"ятко Н.В. Міф як основа відродження національної свідомості через ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 258-263


  Досліджується можливість національного відродження через актуалізацію міфічної свідомості та національних архетипів, подолання впливу постмодерністського світобачення при переході до міфічно-національного світогляду. The article is devoted to the ...
789749
  Васьківська Г. Міф як першоджерело пізнання світу і людини
789750
  Васьківська Г. Міф як першоджерело пізнання світу і людини
789751
  Литвиненко Т. Міф як предмет порівняльного літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 214-219.
789752
  Калашнік О.В. Міф як синкретична форма віртуальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 141-151. – ISSN 2072-1692
789753
  Магдич Ю.А. Міф як складова політичного маніпулювання: парадигмальний підхід // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 169-171
789754
  Косинська Н. Міф як спроба порятунку у повісті Марії Матіос "Москалиця" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 251-256. – ISSN 2307-2261
789755
  Марина Д.О. Міф як універсальний спосіб людського світосприйняття у творчості М. Еліаде // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 93-98. – ISBN 978-617-7132-80-5
789756
  Полисаєв О.П. Міф як феномен життя і світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 59-70
789757
  Даниленко Ю.В. Міф як феномен соціальної реальності: спроба філософського осмислення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 32-33
789758
  Зубрицька Людмила Йосипівна Міф як феномен сучасної політики : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Зубрицька Л.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л. 166 - 180
789759
  Зубрицька Людмила Йосипівна Міф як феномен сучасної політики : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Зубрицька Л.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
789760
  Скрипник І.І. Міф як форма втечі: Б.І. Антонич та Б. Шульц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 455-460. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
789761
  Жовта Н. Міф, казка і мова: основні напрямки лінгвістичного дослідження взаємозв"язків // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 92-104. – ISBN 978-2-919320-35-6
789762
  Дзюба О.В. Міф, магія та релігія в структурі сучасної суспільної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
789763
  Мишанич Мотря Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика : Історія інтерпритації і розмежування понять. Доповідь на V Міжнародному конгресі україністів (м. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.) / Мишанич Мотря, Мишанич Степан; Мін-во освіти і науки України; ДонДУ. – Донецьк : Норд-Прес, 2002. – 60 с. – ISBN 966-8085-20-5
789764
  Білецький І.П. Міф, мова, ідентичність серед арабів та південних слов"ян: компаративістський аналіз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – C. 5-12. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
789765
  Стовбун Т.В. Міф, побачений зсередини: до тлумачення роману Дж. Гарднера "Грендель" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 573-579. – ISBN 966-581-481-8
789766
  Найден О.С. Міф. Фольклор. Форма. Образ / О.С. Найден. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 314, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим., комент. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7122-93-6
789767
  Розова Т. Міф: від образу архаїчного мислення до сучасної міфологізації держави та права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
789768
  Гулак А.А. Міфалагічны кірунак у беларускай фалькларыстыцы другой палавіны XIX ст. : аутарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / Гулак А.А. ; Дзяржауная навуковая установа "Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акад. навук Беларусі". – Мінск, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
789769
  Базова В. Міфема лосося як носій національної сингулярності у контексті оповідання Шермана Алексі "Найкрутіший індіанець у світі" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 49-54. – ISSN 2413-3094


  "У статті проаналізовано ключові варіанти модифікації міфеми лосося крізь призму міфології корінних народів Америки, визначено різноманітність потрактувань міфологічного символу".
789770
  Ковалів Ю. Міфемні коди поетичного мовлення Б.-І. Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-140


  У статті розглянута образна система лірики Б.-І. Антонича, основу якої, поряд з металогічною семантикою, складають міфами та міфологеми, що мають глибоке архетипне підґрунтя. The article is devoted to the imagery of poetry B.-I. Antonych, which is ...
789771
  Прокопенко М. Міфи "Підйому науки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 10-11


  Міністерство освіти і науки планує привести до ладу ситуацію з фаховими виданнями. Але...затверджує в їхньому переліку відверту профанацію.
789772
  Косолапов В.В. Міфи антикомунізму про новий етап НТР / В.В. Косолапов. – К., 1984. – 48с.
789773
  Ластовський В. Міфи в історичній літературі щодо Остафія Дашковича // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 244-247. – ISSN 2078-0850
789774
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції : для серед. та старш. шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1977. – 198 с.
789775
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції / К.І. Гловацька. – К, 1986. – 239с.
789776
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції : для серед. та старш. шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1991. – 262 с.
789777
   Міфи Давньої Греції : для серед. та старшого шк. віку : для дітей переказала Катерина Гловацька. – Київ : Веселка, 1977. – 183, [16]с. – (Бібліотечна серія)
789778
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун. – Київ : Котигорошко, 1993. – 267с. – ISBN 5-7707-5082-0
789779
  Гловацька К.І. Міфи Давньої Греції / Переказала К. Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 5-е вид., зі змінами. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 295с. : іл. – ISBN 966-01-0324-7
789780
   Міфи Давньої Греції : Твори давньогрецьких авторів: Навч. посібник. У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-34-0 (кн.2)
Кн.2. – 2005. – 520с.
789781
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун. – Київ : Велес, 2006. – 280с. – ISBN 966-8263-19-7
789782
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун ; [пер. з рос. О.М. Іванченко ; кер. проекту та ред. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2009. – 270, [2] с. : іл. – ISBN 966-8263-19-7
789783
   Міфи Давньої Греції: для серед. та старш. шк. віку. – К., 1977. – 183с.
789784
   Міфи Давньої Греції: для серед. шк. віку. – К., 1980. – 215с.
789785
   Міфи Давньої Індії: для старш. шк. віку. – Київ, 1992. – 200 с.
789786
  Хміль Ф. Міфи зарубіжної науки менеджменту і українські реалії : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 66-71. – ISSN 0131-775Х
789787
  Кулініч О.О. Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві:специфіка співіснування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті зроблена спроба осмислити явища, які відбуваються в сучасному інформаційному суспільстві, яким чином вони впливають на міфи й технології у PR-галузі. Окрему увагу приділено технологізації суспільства, відповідно розглянуто співіснування ...
789788
  Позняк-Хоменко Міфи і легенди бою під Крутами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 11). – С. 4-5


  "…11 січ. 1918 р. газета "Нова Рада" опублікувала звернення "До українського студентства", підписане Українською фракцією центру Університету Св. Володимира, де був заклик до молоді записуватися до "Куреня Січових Стрільців". Саме на їх основі була ...
789789
  Степаненко В.І. Міфи і легенди Греції : для мол. та серед. шк. віку / Василь Степаненко ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2015. – 517, [3] с. : іл. – Слов. міфол. імен та геогр. назв: с. 503-518. – ISBN 978-966-01-0454-9
789790
  Хаткіна М.О. Міфи і легенди народів світу : дітям 5-12 років / Хаткіна М.О., Зав"язкін О.В. – Донецьк : БАО, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-481-195-5
789791
  Шанін Ю.В. Міфи і люди Олімпії : нариси / Ю.В. Шанін. – Київ : Веселка, 1980. – 159с.
789792
  Магрицька І. Міфи і правда про Голодомор // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 1, 5
789793
  Олійник В. Міфи і правла про "мідного Богдана" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20 липня - 10 серпня (№ 27). – С. 15


  Пам"тник Боглану Хмельницькому у Львові і в Київ. Із тексту: Два монументи, різні за стилем і художньою вартістю, об"єднує те, що їх встановили окупанти української землі.
789794
  Суярко Л.О. Міфи і реалії західного світу / Л.О. Суярко. – К., 1987. – 47с.
789795
  Мащенко І.Г. Міфи і реалії телерадіоефіру / І.Г. Мащенко. – Київ : Агентство ТРК, 2001. – 263с. – ISBN 966-95959-0-8
789796
  Корсак К.В. Міфи і реалії: вища освіта і університети в ХХІ столітті / К.В. Корсак, О.І. Косенко, Ж.П. Ольховська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 112. – С. 245-253.
789797
  Кирилюк О. Міфи і реальність про вчинення правочинів з нерухомістю на блокчейні // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 83-85
789798
  Акопян О. Міфи і реальність про епоху Відродження / О. Акопян, О. Гринкруг // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 37-40
789799
  Шевченко В. Міфи і реальність прямого врегулювання // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
789800
  Коробанова О.Л. Міфи і реальність у політичній свідомості сучасної молоді // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 109-118. – ISBN 978-617-689-193-2
789801
  Остапенко Д. Міфи і страшилки про законопроект № 9055 про адвокатуру: хто їх розповсюджує і чому? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 4. – ISSN 1992-9277
789802
  Піддубний С. Міфи і українська історія // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 197-202
789803
   Міфи і факти про насильство в родині // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 42-44.
789804
  Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні / О.П. Знойко. – К, 1989. – 305с.
789805
  Маляренко В.В. Міфи навколо // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 23-25
789806
  Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 1992-9277
789807
  Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 1992-9277
789808
  Яцунська О. Міфи президентської виборчої кампанії в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 71-86.
789809
  Щаслива Лілія Міфи про дешеву та екологічно-безпечну атомну енергію / Щаслива Лілія, Пашков Анатолій, Стецька Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 5-7 : фото, табл. – Бібліогр.: 9 назв.
789810
  Антоненко А. Міфи про ідилічне життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 7


  Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" - номінант Премії Жана Моне.
789811
  Котлярчук Андрій Міфи про командора Беринга : Машина часу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-64 : Фото, карта
789812
   Міфи про НАТО // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 26-29.
789813
  Кузьмук О. Міфи про походження українців у вітчизняній масовій культурі // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 43-60. – ISBN 966-7332-13-6
789814
  Хижняк Л.М. Міфи про соціальну статистику, професійна підготовка соціологів та інформаційна безпека держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 92-95. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
789815
  Крестовська Н. Міфи про ювенальну юстицію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 15 (276). – С. 45-49
789816
   Міфи скандінавів, північноамериканських індіанців. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0544-1
кн.4. – 1995. – 64с
789817
   Міфи стародавніх Єгипту, Індії, Китаю, Вавілона. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0536-1
кн.2. – 1995. – 56 с
789818
   Міфи стародавніх українців, греків, римлян. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0535-03
кн.1. – 1995. – 48с
789819
  Георгієва Ц. Міфи та архетипи в болгарській літературі (друга половина 20. ст.) / Цветана Георгієва. – Київ : Маслаков, 2018. – 244, [2] с. – Бібліогр.: с. 237-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-14-7


  У пр. 1728337 напис: Дар от автора. Підпис.
789820
  Петрик В. Міфи та вигадки з історії Десятинної церкви / В. Петрик, В. Цибулькін // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2312-9697
789821
  Плачинда С. Міфи та легенди давньої України / С. Плачинда. – Київ : Спалах, 1997. – 176с. – ISBN 966-512-030-1
789822
   Міфи та легенди українців / уклад. Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. – (Серія "Шкільна бібліотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5461-6
789823
  Новикова М. Міфи та місія / Марина Новикова ; [ Національний університет "Києво-Могилянська Академія" ; Центр європейських гуманітарних досліджень ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 432с. – ISBN 966-378-001-0
789824
  Чорний О.І. Міфи та правда про укуси змій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 37-38 : фото
789825
  Кульчицький С. Міфи та правда. Коли Західна Україна возз"єдналася з УРСР? // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 441-466. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
789826
  Докашенко Г. Міфи та реалії українсько-болгарських освітянських зв"язків (60-80-ті роки XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 99-104. – ISSN 1728-9343
789827
  Гаврилечко Ю. Міфи та реалії українського ринку праці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-18.
789828
  Кулик Н. Міфи та реалії церковнопарафіяльної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про нові принципи фінансування галузі, новації законопроекту "Про професійну освіту", вдосконалення мережі закладів і управління їхнім майном а також про зміни у нормативній базі "Освіти України" розповідає директор Департаменту професійно-технічної ...
789829
  Предко О.І. Міфи та стереотипи як конструкти ідеологем // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 191-192
789830
   Міфи України : за книгою Геогрія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – Київ : Довіра, 2003. – 383 с. – ISBN 966-507-147-5
789831
   Міфи України : за книгою Георгія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – Київ : Довіра, 2006. – 383 с. – ISBN 966-507-147-5
789832
  Міщенко Г. Міфи України Сергія Глущука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
789833
  Міщенко Григорій Міфи України Сергія Глущука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
789834
  Баровська А.В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС : аналітична доповідь / А.В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-197-4
789835
  Колдошук Н. Міфізація минулого й сучасності в художньому світі Василя Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 159-168. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
789836
  Сергєєва М.С. Міфілогічний образ колісниці у графіці населення степів Східної Європи доби бронзи // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-18. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
789837
  Шоріна Т.Г. Міфіологізація масової свідомості: онтологічні та феноменологічні виміри // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
789838
  Колесник О.С. Міфічна істота в сучасних мовних картинах світу англійців і українців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 81-85
789839
  Білик О.М. Міфічна символіка в філософській літературі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-1. – С. 21-24. – (Серія "Теорія культури і філософія науки"). – ISSN 0453-8048
789840
  Слоньовська О. Міфічна Україна давно минулого (арії - скіфи - готи - трипільці - етруски (палазги) в ліриці Олега Ольжича // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 156-164. – (Філологія ; Вип. 23/24)
789841
  Вольвач П. Міфічний проект коштом України // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 6


  Створення Каховського водосховища і Каховської ГЕС.
789842
  Ярмоленко Н. Міфічні анахронізми жанру загадок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 11-20.
789843
  Панков Г.Д. Міфічні антропоморфізми в християнсько-теїстичній культурі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 148-153. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
789844
  Наумовська О. Міфічні істоти "підземного світу" в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 88-96
789845
  Коваленко А. Міфічні принади Митного союзу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 12 (280). – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Митний союз породжує значні економічні проблеми не лише для його "міноритарних" членів - Казахстану та Білорусі, а й для головного "акціонера" - Росії.
789846
  Савчук Н.М. Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
789847
  Балабуха Н.В. Міфоаналіз літературної казки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 102- 109. – ISSN 1729-360Х
789848
  Балабуха Н.В. Міфоаналіз літературної казки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 102-109. – ISSN 1729-360Х
789849
  Семерин Х.Д. Міфоархетипна репрезентація єврейського в малій прозі Катрі Гриневичевої // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 99-105. – ISSN 2077-804X
789850
  Буряк В.Д. Міфоархетипна свідомість як система образного відображення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 18-23. – Бібліогр.: С. 22
789851
  Богуцький В.М. Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій: когнітивно-аксіологіческій аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 20-27. – Бібліогр.: Літ.: с. 27; 10 п.
789852
  Сембе К.А. Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сембе Карина Альфредівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 219 арк. – Додатки: арк. 216-219. – Бібліогр.: арк. 3-4, 198-215
789853
  Сембе К.А. Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.01.04 / Сембе Карина Альфредівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
789854
  Сяньвей Є. Міфоепічні прообрази китайської музичної драми перетворень початку XXI ст.: герменевтичний аналіз музично-поетичного тексту опери Сан Бо "Метелик" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 34-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Герменевтичний підхід до вивчення китайської музичної драми перевтілень Сан Бо «Метелик» (2008) дозволив виявити її взаємодію з міфологічними, філософсько-поетичними, художніми прообразами. Національні міфологеми (метаморфози, переваги сина над ...
789855
  Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття : дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.03; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 467 л. – Бібліогр.: л. 416-467
789856
  Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освівти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
789857
  Крупеньова Т.І. Міфокосмоніми збірки оповідань "Зоряний вуйко" братів Капранових / Т.І. Крупеньова, А.О. Рогоза // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 414-418. – ISBN 978-966-927-169-3
789858
  Шадріна Т.В. Міфокритичний напрям у вітчизняному літературознавстві: провідні тенденції та основні здобутки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.10-17. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
789859
  Орлова Т.В. Міфологема "Берегині" в світлі критики українських суспільствознавців // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-213
789860
  Сенчук І. Міфологема "води" в ліриці Вільяма Б. Єйтса // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 197-204. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
789861
  Величко З. Міфологема "Галичина" в комунікативному дискурсі міжвоєнного періоду: між Сходом і Заходом // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
789862
  Гурдуз А.І. Міфологема "золотого віку" в романах О. Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В. Винниченка "Сонячна машина" / А.І. Гурдуз, М.Л. Бояревич // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.
789863
  Гурдуз А. Міфологема "золотого віку" в романах О.Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В.Винниченко "Сонячна машина" / А. Гурдуз, М. Бояревич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.21- 24
789864
  Мельник О.В. Міфологема "руїни" в Українській державі (2014 - 2015 рр.) за матеріалами інтернет-простору // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 123-133. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
789865
  Темченко А. Міфологема "три дівиці / три сестри / три пташки" в обрядових текстах українців (на матеріалі замовлянь) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 5-11. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто семантику потроєння, яке проявляється в образах дівиць / пташок / сестер. В процесі дослідження встановлено, що в лікувальних обрядових текстах ці образи перебувають в опозиційних відношеннях до інших міфологічних персонажів, які ...
789866
  Рижко О.М. Міфологема "Україна" в націєтворчому дискурсі періоду незалежності Української держави у віддзеркаленні видань УГКЦ (на прикладі часопису "Нова Зоря") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 72-78


  У статті на прикладі греко-католицького часопису "Нова Зоря" досліджується специфіка розгортання міфологеми "Україна" як одного з варіантів цілісного українського етнонаціонального міфу в контексті націєтворчого дискурсу. The peculiarity of the myth ...
789867
  Райбедюк Г. Міфологема вогню в індивідуально-поетичній моделі світу українських дисидентів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С.126-135. – ISBN 966-7773-70-1
789868
  Чухонцева Н.Д. Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 68-71. – ISSN 2077-804X


  Досліджено специфіку художнього втілення міфологеми води в ліриці Дніпрової Чайки і доведено, що ця міфологема відіграє важливу роль у творенні дисонансів ліричної свідомості, надає внутрішнього драматизму образові ліричної героїні. Суб"єктивні ...
789869
  Неїло І. Міфологема долі в дослідженнях П.В. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-42. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Присвячено погляду народу на Долю людини в дослідженнях Петра Іванова.
789870
  Жуковська Г. Міфологема дому в "Кобзарях"Тараса Шевченка 1840 та 1860 років // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 89-105
789871
  Донченко Л. Міфологема дому як структуруючий чинник у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 274-280. – ISSN 0130-528Х
789872
  Біла І.В. Міфологема дороги в романах Олеся Гончара "Твоя зоря" та Галини Пагутяк "Писар західних воріт притулку" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 141-150
789873
  Полякова С.В. Міфологема дороги в романах Олеся Гончара ("Твоя зоря", "Прапороносці" та Бориса Харчука "Волинь", "Майдан", "Невловиме літо") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 103-107. – ISBN 978-966-551-315-5


  На матеріалі творів Олеся Гончара "Твоя зоря", "Прапороносці" та Бориса Харчука "Волинь", "Майдан", "Невловиме літо" аналізується своєрідність художнього вираження образу-символу-дороги в різних площинах лексичного, філософського та психологічного ...
789874
  Троцан Д.Ю. Міфологема дороги в українській мовній картині світу (на прикладі окремих жанрів фольклору) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 614-615
789875
  Астаф"єв О. Міфологема Дунаю в українській літературі (на прикладі творів Володимира Каліки)


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, "Слові о полку Ігоревім", творах Т. Шевченка, М. Коцюбинського, І. Драча, Б. Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми В. Каліки "Перепливу Дунай"
789876
  Бігун О. Міфологема Єрусалима в поезії Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 8-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про рецепцію та інтерпретацію міфологеми Єрусалиму у творах Тараса Шевченка. Розглядається символіко-алегоричний складник паралелі "Київ-Єрусалим". Аналізується типологія "єрусалимних" локусів у Шевченкових творах.
789877
  Казимирів Х. Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 51-58. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
789878
  Буслаєва К.О. Міфологема золотого віку: Наталена Королева й Олег Ольжич // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
789879
  Наумовська О. Міфологема лісу у творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 161-168
789880
  Ломакіна І. Міфологема митця у прозі Дона Деліло // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 252-257. – ISSN 2078-340X
789881
  Бахтіарова Т.В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антоновича // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 21-27. – ISSN 2077-804X
789882
  Ломакіна І. Міфологема міста у романах Джеймса Джойса "Уліс" та Дона Деліло "Космополіс" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 233-237. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Зіставлено міфологеми міста як головного елементу створення сюжету в творах Джойса та Деліло, що дало можливість продемонструвати розвиток цієї міфологеми у художніх системах модернізму та постмодернізму.
789883
  Цепкало Т.О. Міфологема місяця в поезіях Богдана Лепкого й Олександра Олеся // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 240-245. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
789884
  Цепкало Т.О. Міфологема місяця в поезіях Яра Славутича // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 16-20. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується поезія укр. письменника з діаспори Яра Славутича за допомогою міфопоетичного методу. Детально вивчається архетипний образ місяця та специфіка його розвитку у поетичній спадщині митця, звертається увага на інтерпретацію цього ...
789885
  Пащенко Є. Міфологема на карті Хорватії: Дубровник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-82. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
789886
  Астаф"єв О. Міфологема Петербурга у творчості Тараса Шевченка й Адама Міцкевича // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 217-231. – ISBN 978-966-193-015-4
789887
  Фрис І. Міфологема раю як саду у прозовій творчості Тадеуша Новака // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 341-348.
789888
  Астаф"єв О. Міфологема русалки як джерело романтичної традиції (на матеріалі творів А. Міцкевича і поетів "української школи") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 14-26
789889
  Файзулліна Г.С. Міфологема світового дерева у філософському романі Володимира Дрозда "Листя землі" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 121-124. – (Філософські науки)


  У статті з позицій філософії етнокультури інтерпретовано центральний міфопоетичний образ роману Володимира Дрозда "Листя землі" - міфологема Світового дерева, що в художньому осмисленні автора модифікується як Дерево Краю - Дерево життя - Дерево роду - ...
789890
  Литвин І. Міфологема смерті у повісті "Перехресні стежки" І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 181-183. – ISBN 966-594-298-0
789891
  Карпенко Н.Г. Міфологема смерті у релігійно-філософській ліриці Єремії де Деккера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 232-237. – ISBN 966-581-481-8
789892
  Ткаченко О.А. Міфологема сну від античності до сьогодення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 382-386


  Стаття присвячена аналізу "оніричної" міфології. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються етимологічні особливості назв міфічних божеств на матеріалі трьох ...
789893
  Ковтун Л. Міфологема софійності в культурі Київської Русі // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2213-81-2


  В статті аналізується пізнання софійності в київській традиції християнства.
789894
  Астаф"єв О. Міфологема степу і література степу // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 296-307. – ISBN 978-966-3888-379-3


  Вперше введено у наук. обіг маловідому доповідь Дмитра Донцова "Література степу", виголошену у Варшавському Пен-клубі 1931 р. З"ясовано співвідношення понять "міфологема степу" і "література степу", окреслено зміст і обсяг останної як чинник розвитку ...
789895
  Фрис І. Міфологема циклічності буття (життя-смерть-воскресіння) у польській та українській літературах 20 ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 122-128. – ISSN 0203-9494
789896
  Яковлева Н.М. Міфологема шляху та хронотоп зустрічі у романі Джозефа Конрада "Серце пітьми" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 61-62
789897
  Бовсунівська Т. Міфологема як резистентний складник літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 49-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 10 п. – ISSN 0130-5263
789898
  Литвинчук М. Міфологеми "гріха" і "долі" у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала..." : (на основі народнобаладного мотиву "Ой не ходи, Грицю...") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 107-119
789899
  Чухонцева Н. Міфологеми "першостихій" у ліриці Дніпрової Чайки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 216-220. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
789900
  Мельник О.В. Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 118-126. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  В роботі на матеріалах інтернет-видань досліджується проблема використання старих та нових міфологем під час російськоукра їнської війни 2014 року. Аналізуються нові та старі підходи до проведення інформаційної війни, а також різниця у позиціях та ...
789901
  Федотова Т.В. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі інтерпретаційні моделі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01- українська література / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 206 л. + Додатки: л. 191-206. – Бібліогр.: л.171-191
789902
  Федотова Тетяна Володимирівна Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
789903
  Олексенко Ю. Міфологеми дому та дороги у романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 61-64
789904
  Смольницька О. Міфологеми жінки-змії і водяного божества у творчості Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 105-112. – ISSN 0130-528Х
789905
  Перепльотчикова С.Є. Міфологеми концепту [текст грецькою мовою]\гнів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 181-186


  У статті представлено спробу простежити зв’язок концептуальних метафор вогню та тимчасового божевілля, які використовуються для розуміння [текст грецькою мовою]/гнів у новогрецькій мові, з міфологемами помста та тимчасове божевілля, актуалізованими в ...
789906
  Коротєєва В.В. Міфологеми першостихій у поезії В.Стуса та А.Тарковського: типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Коротєєва Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
789907
  Шестопалова Т.П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації / Тетяна Шестопалова ; [наук. ред. Моренець В.П.]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 196, (2) с. – Бібліогр.: с. 186-196. – ISBN 966-617-113-9
789908
  Дяченко А.С. Міфологеми постаті Тараса Шевченка: конфлікт інтерпретацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 200-201
789909
  Казимирів Х. Міфологеми природних стихій у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки та їхні музичні втілення (на прикладі творів Михайла Скорульського та Віталія Кирейка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 64-72. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  У музикознавстві проблема художнього втілення міфологем, зокрема тих, що народжені із відчуття і трактування природних стихій, поки не отримала спеціального опрацювання. Проаналізовано відображення міфологем усіх стихій у музичних втіленнях ...
789910
  Береза І.Ю. Міфологеми про птаство в поезії Т.Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 131-136.
789911
  Олійник С.М. Міфологеми стихій в українському фентезі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 105-116
789912
  Пімонова Т.Г. Міфологеми субконцепта WEALTH // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 360-366


  У статті розглянуто міфологічне трактування феномена БАГАТСТВО і те, як воно відтворено у вербалізованому субконцепті WEALTH. В статье рассматривается мифологическая трактовка феномена БОГАТСТВО и то, как она отражена в вербализованном субконцепте ...
789913
  Ніколаєва Т.Д. Міфологеми у британському виборчому дискурсі (на матеріалі текстів ЗМІ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 242-248


  У статті проаналізовано особливості британських політичних міфологем концепту "вибори", визначено їхні основні характеристики та маніпуляційний потенціал. В статье рассматриваются особенности политических мифологем концепта "выборы", определяются ...
789914
  Смольницька О. Міфологеми у поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк: до витоків проблеми // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 161-170. – ISSN 2413-7065
789915
  Бурда О.В. Міфологеми як вияв національної ментальності в контексті етнолінгвістики / О.В. Бурда, Т.Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 112-118. – Бібліогр.: Літ.: С.117-118 ; 10 поз.
789916
  Кравець Л. Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
789917
  Меньок В. Міфологізація дійсності як індивідуально-авторська нарація у творчості Бруно Шульца // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 187-198. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
789918
  Лабащук О. Міфологізація дороги до пологового будинку в розповідях матерів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 95-106
789919
  Розпутенко І.В. Міфологізація економічних процесів в умовах невизначеності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 50-52 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
789920
  Полисаєв О.П. Міфологізація інформаційного простору України в умовах трансформаційних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 261-270. – ISBN 966-628-197-5
789921
  Полякова Г.О. Міфологізація кризи на шпальтах економічних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 58-61


  У статті розглянуто проблему кризи, котру автори економічної преси часто висвітлюють у міфологічній формі. The article considers the problem of crisis covered by the authors of economic periodicals in mythological form. В статье рассмотрена проблема ...
789922
  Іваннікова Л. Міфологізація образу запорожця у фольклорі XVIII-XIX ст.: від злочинця до характерника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 67-75. – ISSN 0236-1477
789923
  Денисенко Ю.М. Міфологізація образу України у творчості діячів української діаспори // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C.33-39
789924
  Школа В. Міфологізація образу Шевченка у п"єсах українських драматургів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 142-144
789925
  Божко Я.В. Міфологізація політики як важливий фактор конструювання образу політичного лідера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 15-16
789926
  Давиденко І. Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 181-187. – ISSN 2307-2261
789927
  Хохель Д. Міфологізація простору епітетами (на матеріалі роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 211-216. – ISSN 2307-2261
789928
  Конюхова Л. Міфологізація телереклами як засіб маніпулювання свідомістю мас / Л. Конюхова, С. Конюхов // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 320-324
789929
  Полисаєв О.П. Міфологізація трансформаційних процесів в Україні / О.П. Полисаєв, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 57-58
789930
  Насмінчук Г.Й. Міфологізація українського часопростору в експериментальних романах Галини Тарасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 96-101. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
789931
  Калакура Я. Міфологізація української історії в добу хрущовської "відлиги" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-41
789932
  Когут Оксана Міфологізація урбаністичного часопростору в сюжетах сучасної української драматургії
789933
  Маслянка Ю. Міфологізація фольклору в першій половині XIX століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 60-76. – ISBN 966-95452-4-3
789934
  Марків Р. Міфологізм "Лісової пісні " : (Мавка: неоромантична концепція міфологічного персонажа) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 314-343. – ISBN 978-966-02-4721-5
789935
  Мосюженко А.Г. Міфологізм повісті М. Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 60-67
789936
  Скиба О. Міфологізм поезії Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 455-458. – ISSN 1728-9572
789937
  Тиховська О. Міфологізм роману Доріс Лессінґ "Ущелина" / О. Тиховська, І. Бура // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 136-140
789938
  Хоменко В.В. Міфологізм роману Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Протокол" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 86-92. – ISBN 966-581-148-7
789939
  Дронь К.І. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) / Катерина Дронь ; Нац. акад. наук України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 240, [2] с. – Імен. покажч.: с. 231-237. - Покажч. творів І. Франка: с. 238-240. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1297-4
789940
  Янковська Ж. Міфологізм української прози першої половини XIX століття як один із проявів її фольклоризму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 228-238
789941
  Янковська Ж. Міфологізм української прози першої половини ХІХ століття як один із проявів її фольклоризму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 335-345


  Фольклоризм української літературної прози першої половини ХІХ століття – явище незаперечне, цікаве та багатоаспектне, а тому має різні форми вияву. Одним із численних векторів, граней його прояву є міфологізм творів Маркіяна Шашкевича, Ганни Барвінок, ...
789942
  Левчук Ю.О. Міфологізм як метод інтерпретації античного сюжету у творчості Лесі Українки та Оксани Забужко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 77-82. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено спробу дослідити особливості рецепції та інтерпретації античних міфів у творчості письменниць Лесі Українки та Оксани Забужко. Встановлюються історико-генеалогічні зв"язки між творами поетес та первісними міфічними сюжетами, а також ...
789943
  Наумовьска Н. Міфологізм японської народної казкової прози легендарного типу // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 98-107


  Статтю присвячено дослідженню трансформованих форм поетичного переосмислення давніх міфологічних уявлень в японській народній казковій прозі: міфологічного підґрунтя, образів, мотивів, символів. Проведено компаративний аналіз із вітчизняним казковим ...
789944
  Каменецька Ю. Міфологізми в екслібрисах Руслана Агірби // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 22-23. – ISSN 2308-8095
789945
  Михайлова О. Міфологізми в сучасній біологічній номенклатурі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 11-15.
789946
  Борисюк І.В. Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
789947
  Винар С.В. Міфологічна ономастика: комунікативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядається питання рецепції міфологічних образів у творчості Лесі Українки на основі драматичної поеми "Іфігенія в Тавріді". Особлива увага зосереджена на художніх особливостях міфологічних імен, що сприяють розширенню їх рецептивно - ...
789948
  Пастух Т. Міфологічна онтологія текстів Віктора Кордуна // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 185-196. – ISBN 978-966-02-6024-5
789949
  Мірошниченко Н.Л. Міфологічна парадигма у п"єсі Олени Клименко "Дивна і повчальна історія Каспара Гаузера…" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті автор аналізує п"єсу Олени Клименко "Дивна і повчальна історія…" у контексті міфологічної парадигми. Дослідник використовує принцип неоміфологічного моделювання тексту із застосуванням концепції Р.Барта про три рівні міфологізації. Твір є ...
789950
  Лисюк Н. Міфологічна природа постійного епітета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячена дослідженню генетичних коренів і міфологічних функцій постійного епітета, особливо двох його архаїчних типів - умовно-нереалістичного і тавтологічного. Автор вважає, що вихідною функцією цього тропа є маркування предмета (явища) як ...
789951
  Проскуріна Н.Ю. Міфологічна символіка дилогії Д. Лессінг "Маара і Данн" / Н.Ю. Проскуріна, О.М. Кравець // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 51-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
789952
  Лавриненко С.І. Міфологічна система східних слов"ян та її історична трансформація // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 14-18. – ISSN 2076-8982
789953
  Каплюк К. Міфологічна складова тексту роману "Нікуб. Кров кажана" В.Шкляра // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 305-315
789954
  Стоян С.П. Міфологічна традиція в літературній творчості XX століття. Загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
789955
  Литвиненко Т. Міфологічне поле масової літератури // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 743-753. – ISBN 978-966-2763-27-0
789956
  Гавадзин В. Міфологічний аспект гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості як елемент відображення локальної ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 68-73


  У статті розглядається ранньовесняна календарна обрядовість гуцулів крізь призму міфології. Робиться спроба з"ясувати своєрідні риси міфологічної системи гуцульського народного календаря. При цьому характеризується формування певної ідентичності на ...
789957
  Гойман О.О. Міфологічний аспект реклами у масовій культурі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 30-33
789958
  Ткачева А. Міфологічний аспект роману Е. Єлінек "Піаністка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 606-612. – ISBN 966-581-481-8
789959
  Челпан В.М. Міфологічний вимір концепту "ZQO" в грецькому біоморфному коді культури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 52-58. – Bibliogr.: Літ.: с. 57-58; 23 поз.
789960
  Піхманець Р. Міфологічний дискурс Марка Черемшини // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 92-100. – (Філологія ; Вип. 23/24)
789961
  Лучинська А.І. Міфологічний етап інтернет-соціалізації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 330-339
789962
  Смольницька О. Міфологічний зміст ностальгійних мотивів у вибраній творчості Віри Вовк і Богдана Рубчака і порівнянні з іншими літературами // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 52-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (38))
789963
  Шлапак І.М. Міфологічний код поетоніма в структурі книги Дж. Джойса "Finnegans wake" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 267-273. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
789964
  Демченко А. Міфологічний код роману Наталки та Олександра Шевченків «Бранці мороку» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7480-12-8
789965
  Сорочук Л. Міфологічний простір в етнокультурі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 175-178


  У статті розглядаються питання трансформації та функціонування міфологічного простору в етнокультурі українців. У фольклорних текстах, календарно-обрядовій поезії та родинній обрядовості зафіксовано й збережено давні вірування наших предків, які лягли ...
789966
  Суржик І.О. Міфологічний світогляд в контексті наукових досліджень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 126-132


  В статті розглянуто основні принципи становлення розвитку та функціонування міфологічного світогляду на рівні окремого індивіда та суспільства в цілому.Наведено приклади дослідження міфологічного світогляду в сучасних наукових студіях.
789967
  Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
789968
  Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2014. – 304 л. – Додатки: л. 224-304. – Бібліогр.: л. 174-223
789969
  Вишницька Ю.В. Міфологічний сценарій "Втраченого Раю": сучасний духовно-сакральний контекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 58-63. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Статтю присвячено одній із ключових міфологем: міфологемі "Втраченого Раю". На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено сучасний етносценарій "втрати та знаходження раю". Сценарій реконструйовано через призму універсальної міфологеми шляху з ...
789970
  Бокшань Г. Міфологічний та культурно-історичний інтертексти у повісті Галини Пагутяк "Гірчичне зерно" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 238-248
789971
  Нахлік Є. Міфологічний топос долі і житейські роздуми автора в "Енеїді" Івана Котляревського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 561-574. – ISBN 978-966-2763-27-0
789972
  Кармадонова С.М. Міфологічний хронотоп у повісті Миколи Гоголя "Вій" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 260-266


  У статті проаналізовано міфологічний хронотоп на матеріалі повісті "Вій" Миколи Гоголя. Висвітлено феномен хронотопу у повісті "Вій" у контексті психоаналітичного підходу. Розглянуто поняття хронотопу, інфернальність топосу,роль кольорів в ...
789973
  Фастрига Є.С. Міфологічний час в практиці рекламної комунікації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 319-321
789974
  Гогінанашвілі Н.П. Міфологічні витоки естетизації природи в культурі Київської Русі // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 22-29
789975
  Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 67-73
789976
  Куєвда В.Т. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект : монографія / Володимир Куєвда ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр (м. Донецьк). – Донецьк : Український культурологічний центр, 2007. – 236, [3] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 214-236. – ISBN 978-966-2018-01-1
789977
  Вернюк Я. Міфологічні добротворці у Волинно-Поліських колискових піснях / Я. Вернюк, С. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 22-26


  Досліджуючи українську народну казку, Лідія Францівна Дунаєвська (1948 – 2006) застосувала науковий поділ персонажів на добротворців, злотворців та знедолених [2.4, 406]. Вважаємо, що таке оригінальне групування варто використати і до інших фольклорних ...
789978
  Глінка Н.В. Міфологічні елементи в оповіданнях Д.Г. Лоуренса 20-х років XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 22-25. – ISBN 966-581-148-7
789979
  Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 163-175
789980
  Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
789981
  Фрис І. Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 377-382. – ISBN 978-966-3888-379-3


  У статті розглянуто поняття міфу в наук. концепціях представників провідних шкіл міфокритики 20 ст. У дефініціях М. Еліаде, Є. Мелетинського і К. Юнга міф потрактовано як універсальний феномен людської цивілізації, що наділений трансцендентним змістом ...
789982
  Якубовська Н.О. Міфологічні моделі образу Цирцеї в літературі ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 310-315
789983
  Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
789984
  Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 238-239. – Бібліогр.: л. 190-237
789985
  Бокшань Г. Міфологічні мотиви й образи в романі Галини Пагутяк «Магнат» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 19-27. – ISBN 978-617-7480-12-8
789986
  Марченко Н.В. Міфологічні образи в творчості М.В. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 175-180
789987
  Гаєвська Н.М. Міфологічні образи в українській жіночій прозі к. XIX - п. XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 52-64
789988
  Балла Е.Ю. Міфологічні образи водної стихії в ліриці Василя Пачовського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 5-7. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
789989
  Макаренко Є.Д. Міфологічні образи і мотиви в оповіданнях Володимира Даниленка "Сон із дзьоба стрижа" та "Поцілунок Анжели" / Є.Д. Макаренко, С.В. Полякова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 145-149. – ISBN 978-966-921-000-5


  "Проза Володимира Даниленка – це постійне і безперервне експериментування з формою і стилем. В 2006 році вийшла збірка оповідань В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа», яка ще раз підтверджує тезу про самобутність його прози".
789990
  Рудакова Н. Міфологічні образи та мотиви - підґрунтя фольклорної моделі козаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 235-239


  Розглянуто стійкі семантичні структури, що є компонентами системи козацької культурної спільноти. Проаналізовано основні мотивно-сюжетні тенденції та поетичні деталі, що складають художній образ козака в народній свідомості. The article is considered ...
789991
  Райбедюк Г. Міфологічні основи художнього мислення Тараса Мельничука // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 278-286. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
789992
  Давидюк В. Міфологічні персонажі в ігровому фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 155-170


  Статтю присвячено міфологічним персонажам українського ігрового фольклору. З"ясовується етимологія онімів і висловлюється припущення, що вони увійшли в ігрову практику в період порубіжжя ер.
789993
  Мащенко І.О. Міфологічні персонажі спортивно-художніх дійств у сучасній культурі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 83-87. – ISSN 2312-4679
789994
  Вишницька Ю.В. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах : монографія / Юлія Вишницька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – 612, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 559-612 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-020-1


  В пр. №1709807 напис: Бібліотеці університету ім. Т. Шевченка з вдячністю від колишньої студентки. Листопад. Ю.В.
789995
  Колесник О. Міфологічні сценарії у вимірі лінгвосеміотики та фреймової семантики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 50-60. – Бібліогр.: Літ.: 59-60; 28 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)


  Міжфреймова взаємодія розглядається під кутом зору інтертекстуальністі та гіпертекстуальності.
789996
  Вишницька Ю. Міфологічні сценарії: до проблеми методології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 185-192


  У статті окреслено теоретичний аспект дослідження: методика фреймового аналізу як одного із способів «прочитання» міфологічних сценаріїв, що проходять тривалий час адаптації у соціумі. Описано методику фреймів у текстах символічної та симуляційної ...
789997
  Якубіна В.Л. Міфологічні уявлення східних слов"ян як світоглядна передумова формування філософії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 242-243. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
789998
  Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 15-23


  У статті здійснено історіографічний аналіз праць українських, російських, польських дослідників кінця XVIII - другої половини XIX ст., присвячених вивченню слов"янських міфологічних вірувань (у тому числі - нижчої міфології українців). Розглянуто ...
789999
  Портнова М. Міфологічність простору в романі Мішеля Тремблє "Товста жінка в сусідній кімнаті вагітна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Присвячена розгляду структури простору в названому романі Трембле, що репрезентує канадську постмодерну літературу. Просторовість є найголовнішим мотивом цього твору, вона стверджується як у зовнішньому фізичному, так і у внутрішньому психологічному ...
790000
  Драненко Г.Ф. Міфологічність роману Д. Літтелла "Евменіди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 191-196
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,