Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
787001
  Глушко М. "Материяли до українсько-руської етнольогії" - історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 5-24. – ISSN 2664-4282
787002
  Чепіга Г.Г. "Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії" Феодосія (О.Г. Макаревського) як історичне та історіографічне джерело // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 19-28. – ISSN 1728-3671


  Автор аналізує працю єпископа Феодосія (О.Г. Макаревського) «Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії», яка у багатьох наукових працях використовується авторами як історичне джерело і закладає підґрунтя для визначення дати ...
787003
  Сегеда С.П. "Матеріали з антропології України" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 498. – ISBN 978-966-02-8345-9
787004
  Омельченко С.В. "Матеріали сільсько-господарської бібліографії України" К.В. Дубняка - цінне інформаційне джерело з вивчення історії аграрної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 187-189
787005
  Куликов С. "Матёрые волки" или революционеры? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 103-106. – ISSN 0235-7089


  Кто убил Столыпина?
787006
   [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / МОН України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді МОН України, Нац. наук. мед. б-ка України [та ін. ; за ред. Т.П. Гарник, Н.А. Добровольської]. – Київ : [б. в.], 2021. – 170 с. – На початку назви помилково пропущено слово: Матеріали. - Ст. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст.
787007
  Півторацька Н.І. Материнська елегія: поезії / Н.І. Півторацька. – К., 1987. – 109с.
787008
  Харчук Б.М. Материнська любов : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1972. – 232 с.
787009
  Кияк Т.Р. Материнська Олена Валеріївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 488. – ISBN 978-966-02-8345-9
787010
  Ткаченко Т. Материнська рефлексія у прозі Леся Гринюка і Сильвестра Яричевського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 170-174. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
787011
  Прожогіна І.М. Материнська символіка у казках (на матеріалі східнослов"янських, німецької та індійської казок) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 97-101
787012
  Кушнір П.С. Материнська соната / П.С. Кушнір. – Одеса, 1979. – 48с.
787013
  Сердюк Ю.О. Материнська хата : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ, 1988. – 238 с.
787014
  Кульбак Л.А. Материнське дерево : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Дніпро, 1989. – 277 с.
787015
  Айтматов Ч.Т. Материнське поле. Прощай Гульсари! : повісті / Ч. Айтматов ; з киргиз. [пер. з рос. вид. А. Осипчука]. – Київ : Дніпро, 1967. – 295 с. : іл.
787016
  Лаврик Д.С. Материнський код - основа формування мовної особистості дитини // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 59-63. – Бібліогр.: Літ.: С. 62-63 ; 9 поз.
787017
  Апанович М. Материнський міф як складова міфологема роду в поезіях Ганни Чубач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 45-57
787018
  Малахута М.Д. Материнський хліб : роман / М.Д. Малахута. – Київ, 1982. – 198 с.
787019
  Бахтинський М.Й. Материнські зорі : поезії / Бахтинський М.Й. ; вступ. ст. Степана Крижанівського. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
787020
  Бахтинський М.Й. Материнські зорі : поезії / Михайло Бахтинський. – Київ : [б. в.], 1998. – 220, [1] с. : портр.
787021
  Ковусов А. Материнські руки / А. Ковусов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 139 с.
787022
  М"ястківський А. Материнської пісні безсмерття // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 12-17. – ISSN 0208-0710
787023
  Опарин А.И. Материя-жизнь-интеллект / А.И. Опарин. – Москва, 1977. – 206с.
787024
  Сведберг Т. Материя : Ее исследование в прошлом и настоящем / Т. Сведберг; пер. с нем. С.А. Алексеева под ред. А.Н. Фрумкина. – с приложением статьи Э.Резерфорда "Электрическая природа материи. – Москва : Госищздат. – 164 с. : 15 рис. – (Природа и культура ; Кн. 6)
787025
  Мелюхин С.Т. Материя в её единстве, бесконечности и развитии / С.Т. Мелюхин. – Москва : Мысль, 1966. – 383с.
787026
  Лосский Н.О. Материя в системе органического мировоззрения / Н.О. Лосский. – Птгр, 1922. – 31с.
787027
  Максвелл К. Материя и движение : пер. с англ. / К. Максвелл; С примеч. и доп. Дж. Лармора; Пер. с англ. под ред. Н.Н. Андреева. – Москва : Госиздат. – 143 с. – (Природа и культура ; Кн. 7)
787028
  Максуэлль Клерк Материя и движение / Клерк Максуэлль ; пер. с англ. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1885. – [4], 156 с. – Библиогр.: черт.


  Пер.: Антонович, Максим Алексеевич (1835-1918)
787029
  Солопов Е.Ф. Материя и движение / Е.Ф. Солопов. – Л., 1972. – 220с.
787030
  Янков Митрю Материя и информация. / Янков Митрю. – Москва, 1979. – 334с.
787031
  Вдовиченко Г.Г. Материя и основные формы ее существования : Материалы к лекции / Г.Г. Вдовиченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев : КГУ, 1969. – 70с.
787032
  Вдовиченко Г.Г. Материя и основные формы ее существования : Материалы к лекции / Г.Г. Вдовиченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 52с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
787033
  Вдовиченко Г.Г. Материя и основные формы ее существования / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1977. – 51с.
787034
  Карлюк А.С. Материя и основные формы её существования / А.С. Карлюк. – Минск, 1972. – 58с.
787035
  Любименко В.Н. Материя и растения / В.Н. Любименко. – Ленинград, 1924. – 208с.
787036
  Колбановский В. Материя и сознание : Лекция, читан. на Всес. совещ. руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма / В. Колбановский. – [Москва] : Госполитиздат, 1939. – 36 с. – (Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм)
787037
  Хасхачих Ф.И. Материя и сознание / Ф.И. Хасхачих. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 208 с.
787038
  Баженов Л.Б. Материя и сознание : лекция по курсу диалект. и ист. материализма / Л.Б. Баженов ; М-во высш. образования. – Москва : Советская наука, 1954. – 24 с.
787039
  Рейнфельдт Б.К. Материя и сознание / Б.К. Рейнфельдт. – Йошкар-Ола, 1958. – 26 с.
787040
  Черный И.И. Материя и сознание / И.И. Черный. – Х, 1959. – 24 с.
787041
  Мещерякова И.Н. Материя и сознание / И.Н. Мещерякова. – Москва, 1959. – 52 с.
787042
  Арефьева Г.С. Материя и сознание / Г.С. Арефьева ; ред. Е.А. Лехнер ; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1959. – 36 с.
787043
  Горштейн И.С. Материя и сознание / И.С. Горштейн. – Москва, 1960. – 26 с.
787044
  Куражковская Е.А. Материя и сознание / Е.А. Куражковская. – Москва, 1960. – 52 с.
787045
  Арсеньев А.С. Материя и сознание / Арсеньев А.С. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 48 с. – Библиогр.: с. 45-47. – (Методические советы по философии)
787046
  Мокроносов Г.В. Материя и сознание / Г.В. Мокроносов. – Свердловск, 1963. – 24 с.
787047
  Михайлова И.Б. Материя и сознание / И.Б. Михайлова. – Москва : Поитиздат лит-ры, 1966. – 48 с.
787048
   Материя и сознание. – Л., 1973. – 52с.
787049
  Друянов Л.А. Материя и формы ее существования / Л.А. Друянов. – Москва, 1957. – 68 с.
787050
  Макаровский А.А. Материя и формы ее существования / А.А. Макаровский, М.В. Стародубцев. – М, 1960. – 24с.
787051
  Гончарук С.И. Материя и формы ее существования / С.И. Гончарук. – Москва, 1962. – 45 с.
787052
  Вислобоков А.Д. Материя и формы ее существования / А.Д. Вислобоков, Д.П. Грибанов. – Москва, 1976. – 47с.
787053
  Горштейн И.С. Материя и формы её существования / И.С. Горштейн. – Москва, 1960. – 24с.
787054
  Эйхенвальд А.А. Материя и энергия // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 331-339
787055
  Архипцев Ф.Т. Материя как философская категория / Ф.Т. Архипцев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1961. – 272 с.
787056
  Богданов В.А. Материя неисчерапема, природа бесконечна / В.А. Богданов. – Краснодар, 1975. – 48с.
787057
  Кандыбо Г.В. Материя, движение, техника. / Г.В. Кандыбо, В.М. Страшников. – Минск, 1977. – 200с.
787058
  Гeeн [De-Heen P.] Материя, ее зарождение, жизнь и конец / P. de-Heen, проф. эксперим. физики в Льеж. ун-те, чл. Корол. акад. наук в Бельгии ; Авториз. пер. с фр. [и предисл.] Р. Хариной ; Под ред. д-ра физ.-мат. наук Б. Брониславского. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва Ш. Буссель Н-ки, 1910. – 110, [2] с., черт.
787059
  Сведберг Те Материя, ее исследование в прошлом и настоящем / Те Сведберг, проф. Упсальск. ун-та ; Пер. с нем. С.А. Алексеева ; Под ред. А.Н. Фрумкина. – Москва : Государственное издательство, 1924. – 164 с. : ил. – Доб. тит. л. : "Die materie. Von The Svedberg". – (Природа и культура ; Кн. 6)
787060
  Богачева И.Е. Материя, отражение, познание / И.Е. Богачева. – Воронеж, 1971. – 168с.
787061
  Орлов В.В. Материя, развитие, человек / В.В. Орлов. – Пермь, 1974. – 397 с.
787062
  Томсон Дж.Дж. Материя, энергия и эфир : Речь, произнесенная на съезде Британской Ассоциации в Виннипеге (Канада) в 1909 г. / Дж.Дж. Томсон ; Пер. С.А. Алексеева, под ред. С.О. Майзель. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1911. – 64 с. : ил.


  Ред.: Майзель, Сергей Осипович (1882-1955)
787063
  Рассоха А.А. Материя. Всеобщая окончательная физическая теория солитонной диффузии материи / Рассоха Александр. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 430, [1] с. : ил. – Загл. обл.: Материя. – ISBN 978-617-648-135-5
787064
  Васильев М.В. Материя: Повествование о элементах, стихиях и царствах природы, о великой власти человека и соврем. загадках мироздания. / М.В. Васильев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 383 с.
787065
   Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – 1904. – 272 с. : іл., 3 кольор. табл. – Надзаголовкові дані парал. франц. мовою
787066
  Писнячевский В.О. Материялы к вопросу о распознавании и предсказании при туберкулезе // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 41-52
787067
  Вієру Г.П. Матері / Г.П. Вієру. – Москва, 1986. – 159 с.
787068
  Пастушенко А.Ю. Матері не вмирають. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1964. – 152с.
787069
  Юхимович В.Л. Матері. : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1955. – 48 с.
787070
  Полушкіна В. Матеріал "на замовлення": особливості сучасної журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.10-11
787071
  Нікітенко І.С. Матеріал половецьких кам"яних баб Полтавського краєзнавчого музею / І.С. Нікітенко, І.Б. Супруненко, М.Л. Куцевол // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 21-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-5443
787072
   Матеріали : Міжнародна наукова конференція. / Від наукового товариства ім. Шевченка до українського вільного університету; АНУ, Ун-т П. Й. Шафарика, УВУ, НТШ та ін. – Київ та ін., 1992. – 404с. – ISBN 5-7702-533-4
787073
   Матеріали : У двох томах / Міжнародна славістична конференція пам"яті професора Костянтина Трофимовича; Відп.ред.В.Моторний; Львівськ.держ.ун-т.Каф.слов"янськ.філологі .Громадський фонд "Центр Східно-ївроп. – Львів : Літопис. – ISBN 966-7007-08-1
Т. 1. – 1998. – 434 с.
787074
   Матеріали : У двох томах / Міжнародна славістична конференція пам"яті професора Костянтина Трофимовича; Львівськ.держ.ун-т.Каф.слов"янськ.філологі .Громадський фонд."Центр Східно-Ївропейських студій". – Львів : Літопис. – ISBN 966-7007-08-1
Т. 2. – 1998. – 406 с.
787075
   Матеріали "Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні при АН УРСР" по місту Переяславу-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому району Київської області за 1946 р. // Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – С. 125-172. – ISBN 978-617-7009-26-8
787076
   Матеріали "круглого столу" на тему: "Зовнішні та внутрішні чинники розвитку політичної ситуації в Україні.Україна і світовий політичний процес". – Дніпропетровськ, 2001. – 90с.
787077
   Матеріали "Круглого столу" на тему: Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб"єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 року. – Одеса : Оптімум, 2001. – 180с. – ISBN 966-7776-15-8
787078
   Матеріали "круглого столу" Української Всесвітньої Координаційної Ради з нагоди 60-річчя УПА. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 88с. – ISBN 966-542-115-8
787079
  Ніколайчук О. Матеріали "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Чугуєвського козацького полку у XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 157-159. – ISBN 978-966-171-893-6
787080
   Матеріали 1-го з"їзду Всеукраїнського об"єднання християн / Всеукраїнське об"єднання християн, з"їзд. – Київ, 1998. – 48с.
787081
   Матеріали 10 регіональної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2004 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; ЛНУ ім.І.Франка; Ред.кол.: П.М.Рабінович, В.О.Семків, А.М.Бойко та ін.; Науков. редаг.: В.О.Семків. – Львів, 2004. – 530 с.
787082
   Матеріали 14 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (8-9 лютого 2010 р.) : : / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Юридичний ф-т ; [ ред. кол.: П.М. Рабінович (гол. ред.) , А.М. Бойко, В.М. Бурдін та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с.
787083
   Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції: Право і лінгвістика / Право і лінгвістика; МВС України. Нац. ун-т внут. справ; Редкол.: В.С.Венедиктов, О.І.Остапенко, Ю.Ф.Прадід. – Сімферополь : Доля. – ISBN 966-8584-44-9
Ч.1. – 2004. – 208с.
787084
   Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції: Психологія особистості безробітного / Психологія особистості безробітного; Мін-во праці і соціальної політики України; АПН Укр., Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; Відп. ред О.В. Киричук та ін. – Київ : Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2006. – 268с.
787085
   Матеріали 3 з"їзду Українського ботанічного товариства. – Київ : Наукова думка, 1965. – 317с.
787086
   Матеріали 3 конференції молодих орнітологів України : (м.Київ, 14-15 березня 1998 р.). – Чернівці, 1998. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Беркут" ; 7)
787087
   Матеріали 5-ї сесії Верховної Ради СРСР у питання роззроєння і заборони атомної та водневої зброї 16 липня 1956 року.. – К., 1956. – 90с.
787088
   Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 7-9 жовтня 2004 р. = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the enyironment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ ; МОіНУ ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол. : Грінченко В.Ф. (відп. ред.), Вижва С.А. (заст. відп. ред.), Кензера О.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 185 с. – 170 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка
787089
   Матеріали 6-ї звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : У 2-х частинах / Науково-практична конференція науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ; МВС України; Редкол.: Венедиктов В.С. (відп. ред.), Остапенко О.І. та ін. – Сімферополь : ДОЛЯ. – ISBN 966-8584-57-0
Ч. 2. – 2004. – 188с.
787090
   Матеріали 6-ї звітної щорічної студентської наукової конференції: Правова держава очима молодих дослідників / Правова держава очима молодих дослідників; Редкол. М.О.Баймуратов, Б.А.Пережняк, Н.А.Мирошниченко та ін. – Одеса : Юридична література, 2003. – 440с. – ISBN 966-8104-40-4
787091
   Матеріали 6 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 6-8 жовтня 2005 р., Київ = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ ; НАНУ ; [ред. кол. : В.А. Михайлов, С.А. Вижва, О.В. Кензера та ін.]. – Київ, 2005. – 223 с.
787092
   Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" = Proceedings of the 7th international interdisciplinary young scientists" conference "Shevchenkivska vesna 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та асп. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – 192 с. : іл., табл. – На обкл. назва лише англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
787093
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.1. – 2005. – 236с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
787094
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.2. – 2005. – 260с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
787095
   Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / [відп. ред.: О.О. Нігреєва ; редкол.: П.П. Білик та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 234, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-199-0
787096
   Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / [редкол.: О.А. Бачинська, О.М. Дзиговський, Н.М. Діанова та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – 354, [1] с. : іл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-216-8
787097
   Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ "УжНУ". Серія "Біологія" : т. 1 / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Біол. ф-т ; [редкол.: Я.С. Гасинець та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2019. – 187, [1] с. – Продовження назви: Матеріали ІІІ міжнародної конференції молодих учених та студентів "Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні" : т. 2 - На обкл. зазнач. назва обох томів. – Бібліогр. в кінці ст.
787098
   Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень; КНУТШ ; редкол.: В.Б. Євтух, В.В. Чепак, Т.С. Кириленко. – Київ : Київський університет, 2006. – 190 с.
787099
   Матеріали 8 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 20-23 вересня 2007 року = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; МОНУ ; КНУТШ ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна [та ін.]. – Київ, 2007. – 224 с.
787100
   Матеріали 8 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (13-14 лютого 2003 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка; Ред.кол.: П.М.Рабінович, В.М.Косович, А.М.Бойко та ін. – Львів, 2002. – 312 с.
787101
   Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (13-14 лютого 2003 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ред.кол.: П.М. Рабінович, І.Б. Заверуха, А.М. Бойко та ін. – Львів, 2003. – 564 с.
787102
   Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Ф-т політико-інформ. менеджменту ; [редкол.: Рибак А.І. та ін. ; за заг. ред. Матласевича О.В.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Назва конф. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці ст.
787103
   Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Рівнен. облдержадмін., Рівнен. відокремл. підрозділ "Центр розвитку місцевого самоврядування" [та ін.] ; [редкол.: Мошинський В. та ін.]. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 185, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад. - Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-416-521-8
787104
   Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "Будівля театру Скарбка(Скарбека): пам"ятка австрійського, польського та українського народів", присвячено 170-річчю будівлі театру графа Скарбка : 1 жовт. 2012 р. / М-во культури України, Держ. п-во "Нац. акад. укр. драм. театр ім. Марії Заньковецької" ; ТзОВ "Укрдизайнгруп" ; [організац. ком.: А. Мацяк та ін.]. – Львів : [б. в.], 2012. – 100 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
787105
   Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т., Н.-д. лаб. "Дослідження історії Волині" ; [відп. за вип. Гуцало Л.В.]. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – 169, [7] с. – ISBN 978-966-485-045-9
787106
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі" : 26-28 листоп. 2014 р., Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; [упоряд. А.М. Штангрет, редкол.: В.В. Мартинів та ін.]. – Львів : Українська академія друкартсва, 2014. – 84 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787107
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: О.О. Романова (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 381 с. : іл., табл. – текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
787108
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [упоряд.: Маринич О.В., Харіна О.О.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
787109
   Матеріали II Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії : 16-17 травня 2013 р. : [зб. тез] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Зарва В.А. та ін. ; упоряд.: А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, Д.С. Ніколова]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 117, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
787110
   Матеріали II Регіональної студентської науково-практичної конференції "Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції" (іноземними мовами) : Дніпропетровськ, 28-29 квіт. 2016 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства [та ін.] ; [упоряд. О.Є. Коломойченко]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-223-2
Т. 1 : Лінгвістика, економіка, інформатика: інтердисциплінарна взаємодія. – 2016. – 103, [1] с. – Текст англ., нім., фр. – Бібліогр. в кінці ст.
787111
   Матеріали II Регіональної студентської науково-практичної конференції "Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції" (іноземними мовами) : Дніпропетровськ, 28-29 квіт. 2016 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтва [та ін.] ; [упоряд. О.Є. Коломойченко]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-224-9
Т. 2 : Соціо-культурний аспект ведення бізнесу в країнах світу. – 2016. – 87, [1] с. : табл. – англ., нім., фр. – Бібліогр. в кінці ст.
787112
   Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" = III Uluslararasi Ukrayna"da Turkce Konusan Halklar Sempozyumu", 18-21 Eylul 2012 : bildiriler : [збірник статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології і каф. фольклористики [та ін.] ; [редкол.: С. Вижва, П. Бех, Г. Семенюк та ін.] ; відп. за вип.: Ірфан Юнвер Насраттиноглу [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Текст ст. укр., рос., тюрк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
787113
   Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу - 2017" = Materials III International scientific-practical conference "Current technologies of industrial complex - 2017" : Вересень 12, 2017 - Вересень 17, 2017 / М-во освіти і науки України ; АН Вищої освіти України ; НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" [та ін.] ; [відп. за вип.: Ю.Г. Розов]. – Херсон : ХНТУ. – ISBN 978-966-2207-54-5
[вип. 3]. – 2017. – 269, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
787114
   Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / [Безручко О. та ін. ; упоряд. : Н. Грабар, О. Мокану, М. Горбатюк] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 440 с., [1] с. – Зміст: Матеріали III наукового семінару "Роль...": 14 грудня 2007 р.; Матеріали IV наукового семінару "Роль ... ": 12 грудня 2008 р.; Матеріали V наукового семінару "Роль ... ": 17 грудня 2009 р. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-25-9
787115
  Гондюла В.П. Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань (17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 75. – ISBN 966-693-015-3
787116
   Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня заснування Київського національного торговельно-економічного університету "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних..." : присвяч. 70-річчю з дня заснування КНТЄУ / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Грачова І.В. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 343, [1] с. : табл. – Текст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
787117
   Матеріали III Всеукраїнської науково-творчої конференції з міжнародною участю "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі" : 19 трав. 2015 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. хореогр. спілка України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 184 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787118
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Студентська молодь в умовах глобалізації" : (м. Дніпро, 21 квіт. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Запоріз. нац. ун-т ; [відп. за вип. проф. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2017. – 163, [1] с. – Деякі ст. фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-22-0
787119
   Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф.; [упоряд. Матвієнко П.Г. ; заг. ред. Кузнєцова Л.Ф.]. – Київ : АП АКФ, 2007. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
787120
   Матеріали III науково-практичної конференції "Формування тверезого способу життя в сім"ї та суспільстві" : 4-5 листоп. 2016 : [зб. доповідей] / Громад. організація "Рух "Твереза Україна" ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; Укр. лікарське т-во у Львові ; [редкол.: В.Г. Штибель (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Рух "Твереза Україна", 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787121
   Матеріали III науково-практичної конференції "Формування тверезого способу життя в сім"ї та суспільстві" : 4-5 листоп. 2016 р., Львів / Громад. орг. "Рух "Твереза Україна", Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Укр. лік. т-во у Львові ; [редкол.: В.Г. Штибель (відп. ред.), О.А. Почекета]. – Львів : Рух "Твереза Україна", 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Cт. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787122
   Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: О.О. Романова (голова), О.В. Лященко]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 394, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787123
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров"я людини" = Materials IV International scientific conference "Actual problems physical education, sport and helth humen" : 05-06 листоп. 2015 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: О.С. Куц та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7096-43-5
787124
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Юридичного факультету "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 10-11 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В.В. та ін.]. – Київ : КДАВТ, 2014. – 373 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787125
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; редкол.: Садовий М.І. (відп. ред.) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787126
   Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції ITSEC = Proceedings of the 4th international scientific conference ITSEC : 20-23 трав. 2014 р., м. Київ, Нац. авіац. ун-т / [Каф. безпеки інформ. технологій Нац. авіац. ун-ту]. – Київ : Національний авіаційний університет, 2014. – 176, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос.
787127
   Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи" (присвяченої пам"яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича) : 6 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2018. – 320 с. – Статті укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст
787128
   Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: С.В. Мельничук та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 966-8653-41-6
Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – 2005. – 484, [2] с. : табл. – Назва обкл.: 130 Чернівецькому університетові. – Бібліогр. в кінці ст.
787129
   Матеріали V засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО високого рівня з питань воєнної реформи (СРГ ВР) // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 105-158.
787130
   Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Ф-т іноземної філолології ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 138 с. – Без тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
787131
   Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В.В. та ін.]. – Київ : КДАВТ, 2015. – 615 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
787132
   Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / [Нац. екол. центр України, Черномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Регіон. ландшафтний парк "Тилігульський" та ін. ; під ред. Г. Коломієць]. – Київ : LAT@K, 2017. – 85, [1] с. : іл., табл. – Покажчик: с. 85. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
787133
   Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / [ред. Гільорме Т.В.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 291, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018 рр.). - Текст укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-013-7
787134
   Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / [Безручко О. та ін. ; упоряд. : Н. Грабар, Л. Каневська, О. Мокану] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 209 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-26-6
787135
   Матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи" / М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; [редкол.: В.І. Жила та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – 329, [1] с. : іл., табл. – 25-річчю Незалежності України присвячується. – Бібліогр. в кінці ст.
787136
   Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-645-8
Т. 1. – 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів (14-15 травня 2013 року) "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень". - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787137
   Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-646-5
Т. 2. – 2013. – 219, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів (14-15 травня 2013 року) "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень". – Бібліогр. в кінці ст.
787138
   Матеріали VIII Міжнародного науково-практичного форуму "Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених" [Електронний ресурс] : м. Красноармійськ, 31 трав. - 01 черв. 2016 р. / Донецьк. нац. техн. ун-т. – Красноармійськ : Дон НТУ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – На диску напис: 95 - років ДонНТУ. - Назва з етикетки диску. – (Науковий вісник Донецького національного технічного університету ; № 1, 2016 р.)
787139
   Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів]. – Київ : [Логос]
Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – 2012. – 562 с. : іл., табл. – Анот. до ст. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
787140
   Матеріали X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" : Українознавство - наука самопізнання українського народу : 18-20 жовт. 2001 р. / Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства, міжнар. наук.-практ. конф.; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; [редкол.: Кононенко П.П. та ін. ; заг. ред. П.П. Кононенко ; упоряд. і наук. ред. О.Б. Ярошинський]. – Київ : НДІУ, 2001. – 322 с.


  У пр. напис: Шановному і поважному директору Центру Українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка панові Володимиру Сергійчуку з найкращими побажаннями. Оргсектор. 16.05.2002 р. Підпис.
787141
   Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2014" = Proceedings of XII International scientific-practical conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna 2014" : 25-28 берез. 2014 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.]
Ч. 2 : Фізико-математичні науки / [програм. ком.: І.О. Анісімов та ін. ; організац. ком.: С.С. Батарчук (голова) та ін. ]. – 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали XII конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
787142
   Матеріали XIII з"їзду Українського ботанічного товариства, (Львів, 19-23 вересня 2011 р.) = Proceedings of the 13th meeting of the Ukrainian botanical society, (September, 19-23, 2011, Lviv, Ukraine) / НАНУ; Українське ботанічне т-во ; Львівське від-ня УБТ [та ін.] ; [наук.-програмний комітет : К.М. Ситник (голова ком.), М.А. Голубець, М.М. Барна та ін.]. – Львів : Простір М, 2011. – 508 с. – ISBN 978-966-02-6120-4


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
787143
   Матеріали XIV з"їзду ВЛКСМ. – Київ, 1962. – 130с.
787144
   Матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 13 листоп. 2020 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Ін-т проф. Жана-Урбана Сандала (Норвегія) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 55, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-16-9
787145
   Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" = Proceedings of XVI International scientific-practical conference "Shevchenkivska Vesna - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [програм. ком.: Городній М.Ф. та ін. ; орг. ком.: Зубченко В.П. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 51, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - Заголовок обкл.: ХVI Міжнародна науково-практична конференція : "Математика, статистика та механіка, прикладна математика та комп"ютерні науки". Шевченківськ весна. – Бібліогр. в кінці ст.
787146
   Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" = Proceeding of XVII International scientific-practical conference"Shevchenkivska vesna - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 46, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: XVII міжнародна науково-практична конференція Математика, статистика та механіка. Прикладна математика, комп"ютерні науки, інженерія програмного забезпечення та системний аналіз "Шевченківська весна". – Бібліогр. в кінці ст.
787147
   Матеріали XXII Iз"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1966. – 115 с.
787148
   Матеріали XXII Iз"їзду КПРС. – Київ, 1966. – 288с.
787149
   Матеріали XXII з"їзду Комуністичної Партії України. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 112 с.
787150
   Матеріали XXII з"їзду КПРС. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 438 с.
787151
   Матеріали XXIII з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1966. – 285 с.
787152
   Матеріали XXIV з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1971. – 126 с.
787153
   Матеріали XXIV з"їзду КПРС. – Київ, 1971. – 360с.
787154
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 1 : Конференція "Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія". – 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930–2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787155
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 2 : Конференція "Автоматизовані системи та комп"ютеризовані технології радіоелектронного приладобудування". – 2020. – 186, [2] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 184-185. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787156
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 3 : Конференція "Інформаційні радіотехнології та технічний захист інформації". – 2020. – 206, [2] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 204-205. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787157
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 4 : Конференція "Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно-вимірювальних технологій". – 2020. – 186, [2] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 182-183. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787158
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 5 : Конференція "Віртуальний та фізичний комп"ютінг". – 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 213-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787159
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 6 : Конференція "Інформаційні інтелектуальні системи". – 2020. – 415, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787160
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
[Т. 7, 9/10] : Конференція "Сучасні методи обробки зображень" ; Конференція "Актуальні проблеми економічної кібернетики та економічної безпеки" ; Конференція "Управління знаннями та конкурентна розвідка". – 2020. – 327, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787161
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 8 : Конференція "Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства". – 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787162
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 11 : Конференція "Україна в історико-культурному та мовному просторі". – 2020. – 67, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787163
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. : до 90 річчя Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, 1930-2020 / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. автомоб.-дорожній ун-т [та ін.]. – Харків : ХНУРЕ
Т. 12 : VII Міжнародна науково-практична конференція іноземних слухачів і студентів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти" / [упоряд. : Л.Ю. Морозова, П.Ф. Павлов]. – 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
787164
   Матеріали XXV з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1976. – 132 с.
787165
   Матеріали XXV з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1976. – 288 с.
787166
   Матеріали XXV з"їзду КПРС. – К, 1976. – 288с.
787167
   Матеріали XXVI з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1981. – 140 с.
787168
   Матеріали XXVI з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1981. – 264 с.
787169
   Матеріали XXVII з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав, 1986. – 422 с.
787170
   Матеріали XXVII з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав, 1986. – 133 с.
787171
   Матеріали XXVIII з"їзду Комуністичної партії України : 19-23 червня 1990 р. (Перший етап). – Київ : Політвидав України, 1990. – 141 с.
787172
  КП України. З"їзд 28-й. 1990 Матеріали XXVIII з"їзду Комуністичної партії України 19-23 червня 1990 року : (Перший етап) / України. З"їзд 28-й. 1990 КП, Київ. – Київ : Політвидав України, 1990. – 140 с.
787173
  Сидорчук Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 80-90. – ISSN 2306-4323
787174
  Сидорчук Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 101-116. – (Нова серія ; вип. 18)
787175
  Шелудяков Р. Матеріали американських газет як об"єкт захисту прав інтелектуальної власності США в першій половині XIX століття / Р. Шелудяков, Н. Шелудякова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 162-168. – ISSN 2663-5313
787176
  Баб"як П. Матеріали архівів до історії українських видавництв і редакцій періодичних видань XIX - поч. XX ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 95-103
787177
  Пришляк В.В. Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 146-161. – ISSN 0320-9466
787178
  Пірко В.О. Матеріали архіву Коша Нової Запорозької Січі як джерело з історії Донбасу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 56-61. – ISBN 966-7517-08-X
787179
  Друг О. Матеріали архітектора Павла Альошина в Музеї історії міста Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 70-71. – ISSN 0131-2685
787180
   Матеріали березневого (1962 року) Пленуму Центрального Комітету КП України. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 68 с.
787181
   Матеріали в справі землевпорядження, передачі лісів селянству та стану державних лісів. – Х., 1926. – 75с.
787182
  Прудивус С. Матеріали верхнього одягу козацької старшини за писемними джерелами кінця XVII - першої половини XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-783-0
787183
   Матеріали весняного вибіркового перепису 1929 року. – Полтава, 1930. – 88с.
787184
   Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука = Proceedings of Eighteenth international scientific Mykhailo Kravchuk conference = Материалы Восемнадцатой международной научной конференции имени академика Михаила Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ін-т математики нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-57-4
Т. 1. – 2017. – 247, [5] с. : іл., портр., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787185
   Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука = Proceedings of eighteenth international scientific Mykhailo Kravchuk conference = Материалы Восемнадцатой международной научной конференции имени академика Михаила Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ін-т математики нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-58-1
Т. 2. – 2017. – 319, [1] с. : іл., портр., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787186
   Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т., Н.-д. лаб. "Дослідження історії Волині" ; [відп. за вип. Гуцало Л.В.]. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-485-023-7
787187
   Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи" = Материалы восьмой международной научно-практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы" : 29-30 берез. 2013 р. за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна / [М-во освіти і науки, молоді та спорту України], Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Екон.-прав. ф-т] ; [уклад. Васильєв С.Г. ; редкол.: Сахацький М.П. та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – 339, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., рос., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
787188
   Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 199, [1] с. – Назва обкл.: Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань. - Також зазнач. дати: 1876-1939. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-693-015-3
787189
   Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-077-5
Вип. 3. – 2014. – 299, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787190
  Кононенко Петро Матеріали всеукраїнських читань, присвячених пам"яті Анатолія Погрібного : провісник нової світоглядної парадигми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-18
787191
   Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика", (м. Полтава, 26-27 квітня 2007 р.) / Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Редкол.: Пащенко В.О, Лагно В.І., Гриньова М.В. та ін. – Полтава : Астрая, 2007. – 304 с.
787192
   Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі. – Тернопіль, 1998. – 95с.
787193
   Матеріали всеукраїнської (національної) конференції на тему: "Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи" : [22-24 листоп. 2012 р.] / М-во соц. політики України, Держ. служба з питань інвалідів та ветеранів України, Всеукр. громад. орг. інвалідів "Ін-т реабілітації та соц. технологій" ; [за заг. ред. А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка]. – Київ : ІР СТ Україна, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787194
   Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф.; М-во освіти України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [відп. за вип. Горчинський О.Д.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – 126, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-77-63-2310-X
787195
   Матеріали Всеукраїнської конференції сумної пам"яті великого терору 1937 року "Злочин без кари" / Злочин без кари; [авт.-упоряд.: А.А. Кондрацький, М.М. Роженко; редкол.: А.А. Кондрацький, С.Г. Кудра, К.С. Малеєв та ін.]. – Київ : Стилос, 1998. – 272 с., 5л. іл. – ISBN 966-7321-21-5
787196
   Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів. Вища технічна освіта України і Болонський процес. – Харків : ХПІ, 2004. – 197с.
787197
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Економічна безпека держави та суб"єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення" : 15-16 трав. 2014 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України [та ін.] ; [упоряд. А.М. Штангрет ; редкол.: О.І. Амоша та ін.]. – Львів : Українська акад. друкарства, 2014. – 149, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
787198
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України, Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т [та ін. редкол.: О.І. Гуржій та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2019. – 103, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Всеукраїнська науково-практична конференція "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське ханство в культурно-історичній спадщині України". - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-789-7
787199
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2014) сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та технологій моделювання програмних та інформаційних систем" : 29-31 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького [та ін] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Черкаси : [б. в.], 2014. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787200
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог" : м. Івано-Франківськ, 5-6 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Пед. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 186 с. : табл. – Загол. обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-640-389-9
787201
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Укр. центр культур. дослідж., Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" ; [редкол.: О.А. Гриценко (голова редкол.), М.К. Дмитренко, В.Д. Шульгіна та ін.]. – Київ : Сталь, 2010. – 499, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 494 та в кінці ст. – ISBN 978-966-1555-63-0
787202
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [24 жовт. 2014 р., Харків : збірник] / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Медвідь М.М. (голова), Романова О.О.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 304 с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787203
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: Токовенко О.С. (наук. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – 118, [2] с. : табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8676-80-2
787204
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика", 25-27 листопада 2002 / Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Українська секція міжнар. т-во прав людини. – Київ : Міленіум, 2002. – 424 с. – ISBN 966-8063-22-5
787205
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / М-во культури і туризму України, Укр. центр культур. дослідж., Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" ; [редкол.: Гриценко О.А. (голова) та ін.]. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 270, [1] с. : іл. – На обкл. назва: Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-035-2
787206
   Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Трансформація економіки України: виклики та можливості" : 27 груд. 2019 р. : [збірник доп.] / Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки, Наук. фахове вид. "Формування ринкових відносин в Україні". – Київ : ДНДІІМЕ, 2020. – 90, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7047-36-9
787207
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії права та держави. – Київ : Людмила, 2018. – 190, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7638-01-7
787208
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара". – Київ : НАКККіМ
Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – 2016. – 215, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики. - В кінці кн. помилково: Том II. – Бібліогр. в кінці ст.
787209
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах соціологія, психологія, педагогіка)" : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 293 с.
787210
   Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки : присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства / Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки; МОНУ, Мелітопольський держ. пед. ун-т, Мелітопольськ. відділ українського географічного тов-ва; [редкол.: Аносов І.П., Воровка В.П., Арабаджі О.С. та ін.]. – Мелітополь : Мелітополь, 2006. – 272с.
787211
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології / Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології; МВСУ; Київський ін-т внутр. справ; За ред. Л.І. Мороз. – Київ : КІВС, 2003. – 260с.
787212
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфкеренції "Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі", 19-29 квітня 2007 / Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі; МКТУ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв; [ред. кол.: Поплавський М.М., Безклубенко С.Д. та ін.]. – Київ, 2007. – 452с.
787213
   Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Діалог культур у просторі полікультурного світу" : 9-10 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787214
   Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Каф. сусп. наук ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 195, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
787215
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Велесова книга - пам"ятка української культури" / Велесова книга - пам"ятка української культури; Упоряд. І.П. Ющук; Редкол.: Ю.І. Ковалів, Ю.Л. Мосенкіс, О.Н. Мушкудіані; МОНУ. Київський міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2005. – 88с.
787216
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України ; Львів. облдержадмін., Львів. міськрада [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
787217
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 21-24 вересня, Київ = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; НАНУ ; Держ. геологРед. кол.: В.А. Михайлов, С.А. Вижва, О.В. Кензера, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков та ін.; КНУТШ; НАН України; Держ. геолог. служба України [та ін.] ; [ред. кол. : Михайлов В.А., Вижва С.А. та ін]. – Київ, 2006. – 284 с.
787218
   Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / М-во культури, Управління культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Білоцерків. краєзн. музей, ВГО "Діаспора чеченського народу" ; [редкол.: Садаєв С.А. (голова) та ін.]. – Ічня : Формат, 2016. – 81, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 71-72 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1567-34-3
787219
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) запорізька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району" : Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон : Тандем-У, 2002. – 228с. – ISBN 966-7089-59-1
787220
  Іванцова І.В. Матеріали газети "Голос социал-демократа" як джерело з історії боротьби більшовиків України за ленінську політику миру (березень-жовтень 1917 р.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 64-70. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
787221
  Перетокін А.Г. Матеріали галузевої преси в дослідженнях професора Володимира Крутікова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 146-151. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
787222
  Лобко Н. Матеріали Генерального опису Лівобережної України (1765-1769) як генеалогічне джерело // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-68
787223
   Матеріали геофізичних розвідок в УСРР.. – К.
1. – 1936. – 216с.
787224
   Матеріали ГІС - Форуму : 13-16 листопада 2000. – Київ, 2000. – 204с.
787225
   Матеріали грудневого (1957 року) Пленуму ЦК КПРС. – Київ, 1957. – 32с.
787226
  Васильєва М. Матеріали демографічної статистики та їх інтерпретація у дослідженні молодої сім"ї в поліетнічному складі населення Одещини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 190-194. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються основні джерела статистичного характеру для аналізу шлюбно-сімейних відносин поліетнічного населення Одещини, які інтерпретуються на основі опублікованих методик з метою визначення особливої специфіки регіону. В статье ...
787227
  Курач Т.М. Матеріали дистанційного зондування землі в ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 64-70


  В статті розглядаються можливості використання матеріалів ДЗЗ в ГІС, дається визначення і основні вимоги до використання ДЗЗ. Характеризується апаратне забезпечення і його параметри, необхідні для повноцінної роботи з матеріалами дистанційного ...
787228
  Курач Т. Матеріали дистанційного зондування при створенні карт для сільського господарства / Т. Курач, М. Шемчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 126-130. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості використання матеріалів дистанційного зондування при створенні карт для потреб сільського господарства. Отримано та опрацьовано матеріали аерофотознімання групи полів у Шепетівському районі Хмельницької області, із яких створено ...
787229
   Матеріали для бесід з учняями про ХХІІ з"їзд КПРС.. – Київ, 1964. – 369с.
787230
  Тутковський П. Матеріали для бібліографії мапонавства України / П. Тутковський. – К.
Ч.1. – 1924. – 63с.
787231
  Багалій Д.І. Матеріали для біографії В.Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / Д.І. Багалій ; ред. Дмитро Багалій. – Київ : З друк. Всеукр. АН, 1929. – 129 с. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН / Всеукраїнська Академія наук ; № 92 ; № 92)
787232
  Побожій С.І. Матеріали для вивчення життя та діяльності історика мистецтва // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 69-73. – ISSN 2227-183Х


  До 150-річчя від дня народження Є.К. Рєдіна.
787233
  Іваневич Л. Матеріали для виготовлення й декорування народного вбрання українців Поділля: класифікація та особливості // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 42-54. – ISSN 0130-6936
787234
  Зуб Н. Матеріали для історії Азербайджану в архівосховищах Києва та Одеси // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 92-103. – ISBN 978-617-527-162-9
787235
  Оссе Аннеке Матеріали для обговорення : Посібник для викладача з теми "Поліція і права людини" / Оссе Аннеке. – Страсбург : Рада Європи, 2002. – 84с. : ill.
787236
  Коміренко М.М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики : посібник для вчителя / М.М. Коміренко, Н.І. Коміренко, С.М. Коміренко. – Київ : Радянська школа, 1989. – 223, [1] с. : іл.
787237
   Матеріали для позааудиторської самостійної роботи студентів із курсу "Синтаксис української літературної мови". – Луганськ : Луганський держ. пед. ун-т, 2001. – 47с.
787238
  Коган А.І. Матеріали для позашкільної роботи з творами І. Франка / А.І. Коган. – Київ, 1941. – 127 с.
787239
  Козаченко І.В. Матеріали для практичних занять з курсу демографії. (Метод. розробки). / І.В. Козаченко. – К., 1970. – 34с.
787240
  Тутковський П.А. Матеріали для сільскогосподарської бібліографії України / П.А. Тутковський. – Вип. 1. – Київ, 1924. – 48с.
787241
  Харік О.Ю. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 5-7 / О.Ю. Харік. – Харків : Основа, 2008. – 144с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 8(68)). – ISBN 978-966-333-937-5
787242
  Рижков М.О. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 8-11 / М.О. Рижков. – Харків : Основа, 2008. – 96с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 9(69)). – ISBN 978-966-333-947-4
787243
  Клеопов Ю.Д. Матеріали для флори Надазов`я / Ю.Д. Клеопов. – с.
787244
   Матеріали для читання на англійській мові з історії СРСР. – К.
Вип.1 : Епоха соціалізму. – 1969. – 73с.
787245
  Тростянська З.К. Матеріали для читання на англійській мові з історії СРСР / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – К
2. – 1970. – 60с.
787246
  Тростянська З.К. Матеріали для читання на англійській мові з історії СРСР / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
Вип. 3. – 1971. – 81 с.
787247
  Желєзняк І.М. Матеріали до "Історико-етимологічного словника топонімів Києва". IV // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 35-44. – ISBN 966-02-3762-6
787248
   Матеріали до 70-річчя Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України / О.М. Івасишин, Є.Г. Лень, В.М. Надутов, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 1-18. – ISSN 1024-1809


  Етапи розвитку та напрями досліджень в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
787249
   Матеріали до VI сесії ВУЦВК про діяльність Дніпропетровської Міської Ради в галузі радянського, гсоподарського і культурнооо будівництва за 1933 рік. – Дніпропетровськ, 1933. – 108с.
787250
  Белінг Д.О. Матеріали до аналізу рибного населення р.Десни та водойм її долини / Д.О. Белінг. – Київ, 1935. – 93-105с. – Окремий відб.: Українська АН. Збірник праць зоологічного музею.
787251
  Яворницький Д.І. Матеріали до биографії Т.Г. Шевченка / [Уклад., авт. передм. та поясн.] Д.І. Яворницький (Д.И. Эварницкий). – Катеринослав : [Видано коштом В. М. Хрінникова. Губерн. тип.], 1909. – [30] с. – Hа обкл. Д.І. Явоpницький зазначений як авт. - Зі змісту: Письмо П.А. Кулиша Петру Ивановичу З. [П.І. Зуйченко]. - Решта матеріалів рос.
787252
  Ткач М. Матеріали до бібліографії антропологічної літератури України за останнє десятиріччя 1918-1928 / М. Ткач. – "Антропологія" 1928 р. – Київ, 1929. – [5] с.
787253
   Матеріали до бібліографії Богдана Якимовича 2001-2011 // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 16-114. – ISSN 2223-1196
787254
   Матеріали до бібліографії з питань сільського господарства. – Львів, 1955. – 112с.
787255
   Матеріали до бібліографії істрії Комуністичної партії Західної України. – Львів, 1958. – 200 с.
787256
   Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 356с.
787257
   Матеріали до бібліографії М.О. Максимовича : підготовлено до друку співробітниками НБ ім. М. Максимовича / керівник авт. кол.: В.Г. Нестеренко // Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття / В. Короткий, С. Біленький. – Київ : Київський університет, 1999. – С. 275-387. – (Видатні постаті Київського університету). – ISBN 966-594-119-4
787258
  Дроздовська О. Матеріали до біобліографічного словника українських журналістів, публіцистів, видавців, редакторів (За публікаціями щоденника "Галичанинъ" (Львів, 1893-1913) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 471-492. – ISSN 1561-6224
787259
   Матеріали до біографії А.К. Буцика (До 100-річчя з дня народження) / підготували до друку Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 204-217. – ISBN 978-966-02-4425-2
787260
  Подлужний А. Матеріали до біографії барда та вченого В.С. Берковського у поточному архіві ПАТ "Дніпроспецсталь" // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 31-37. – ISBN 978-966-981-311-4
787261
  Березін С.Є. Матеріали до біографії Г.О. Афанасьєва як джерело інформації про "Кадрову політику" на кафедрі всесвітньої історії Новоросійського університету // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 353-365. – ISSN 2312-6825
787262
  Чернихівський Г. Матеріали до біографії Оксани Лятуринської // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 113-122. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
787263
  Папакін А.Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 113-124. – ISSN 0320-9466
787264
  Єсюнін С.М. Матеріали до біографії педагога та етнографа Петра Чуйкевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 343-346. – ISSN 2218-4805


  Подано архівні документи, що висвітлюють біографічні відомості із життя П. Чуйкевича - педагога та етнографа, уродженця Глухівщини.
787265
  Шалагінова О. Матеріали до біографії сестер Лесі Українки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 281-284
787266
   Матеріали до біографії та бібліографії Миколи Олександровича Чмихова // Микола Чмихов : збірник на пошану пам"яті / Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Academia, 2000. – С. 36-53. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-117-3
787267
   Матеріали до біографій етнологів та народознавців України. – Київ-Запоріжжя : Дике поле, 2001. – 174с. – ISBN 966-7037-59-2
787268
  Лебедєв А.Г. Матеріали до вивчання біоценозу листяного лісу / А.Г. Лебедєв. – Б.м. – 55с. – Окремий відбиток
787269
   Матеріали до вивчення агроноічних руд України. – К.
4. – 1930. – 80с.
787270
   Матеріали до вивчення агроноічних руд України. – К.
7/8. – 1930. – 71с.
787271
  Рамач Я. Матеріали до вивчення апокрифів з рукописних збірок русинів Південної Угорщини (XIX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 158-166. – ISSN 0203-9494


  "У повідомлені розповідається про рукописні збірники духовної поезії і прози русинів Південної Угорщини, віднайдені Володимиром Гнатюком наприкінці ХІХ ст. Представлені короткі описи рукописних збірників духовної прози, наведені дані про деякі ...
787272
  Ліхарев Б. Матеріали до вивчення верхньокам"яновугільних брахіопод Донецького басейну / Б. Ліхарев. – Ленинград : АН УРСР, 1938. – 73-129с. – (Геологічний журнал ; Т. 5, Вип. 3)
787273
   Матеріали до вивчення виробничих об"єднань. – К.
2. – 1931. – 123с.
787274
  Кришталь О.П. Матеріали до вивчення ентомофауни долини Середнього Дніпра / О.П. Кришталь. – Київ
Час.1. – 1949. – 249с.
787275
  Чернобривенко С.И. Матеріали до вивчення зернових бобових Білоцерківщини / С.И. Чернобривенко. – Біла-Церква, 1928. – 21с.
787276
   Матеріали до вивчення історії та природи району Канівського заповідника : (Окремий відбиток). – Київ : Київський університет, 1962. – 152с.
787277
   Матеріали до вивчення історії української літератури. – Київ : Радянська школа
Т. 5, кн. 2 : Радянська література. – 1966. – 511 с.
787278
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Давня українська література (доба феодалізму - до кінця XVIII ст.). – 1959. – 652 с.


  На тит.арк. № 815386 дарчий надпис: Дорогому акад. Івану Трохимовичу Швецю з найкращими побажаннями від упорядників Ол. Білецький 1. II. 1960 р. та підпис.
787279
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Література другої половини XIX ст. – 1960. – 596 с.
787280
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Література першої половини XIX ст. / упор.: І.П. Скрипник, канд. філол. н., П.М. Сіренко, канд. філол. н. – 1961. – 492 с.
787281
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Література кінця XIX - початку XX ст. – 1961. – 507 с.
787282
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : в 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 5, кн. 1 : Радянська література. – 1963. – 592 с.
787283
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів гуманіт. спец. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. – 662с.
787284
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Тексти, науково-критичні статті: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спеціальн. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 675с. – ISBN 966-594-425-8
787285
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу (від найдавніших часів до раннього і зрілого Середньовіччя) : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. – Київ : Київський університет, 2003. – 139с. – ISBN 966-594-346-4
787286
  Підоплічка І.Г. Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР / І.Г. Підоплічка. – Київ : Вид-во АНУРСР
Вип.1. – 1938. – 176с.
787287
  Підоплічко І.Г. Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР / І.Г. Підоплічко; Відп. ред. Маркевич О.П. – Київ : АН УРСР
Вип. 2. – 1956. – 236с.
787288
  Карякін Л.І. Матеріали до вивчення наметнів українського Полісся. / Л.І. Карякін
т. 1. – 1931. – С. 109-145
787289
  Рудинський М.Я. Матеріали до вивчення неолітичної доби сточища р.Ворскла. Стація в ур.Біла Гора під Полтавою / М.Я. Рудинський. – Київ : З друкарні Української Академії Наук, 1926. – 15, [3] с. – (Кабінет антропології та етнології ім. Хв. Вовка, відділ антропології та передісторії)
787290
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : ( 8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-44.
787291
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : (8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-31.
787292
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-44
787293
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-31
787294
  Гузь О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 23-41
787295
  Назарець В.М. Матеріали до вивчення постмодерністських романів К. Рансмайра та П. Зюскінда / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
787296
  Герхнер В.Ю. Матеріали до вивчення птахів Поділля : Доклав 13.I.28 В.О. Караваєв, директор Зоолог. Музею / В.Ю. Герхнер. – Київ. – (Українська Акад наук.Труди Фізично-математичного відділу. ; 1928, т. VI, вип. 3)
3. – 1928. – С. 229-370. – Без обкл. та тит л. - Окр. відб.: Збірник праць зоологічного Музею АН УРСР, 1928, № 5, с. 51–192.
787297
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення розділу "Людина та її світ у давніх літературах" : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-76
787298
  Дядищева-Росовецька Матеріали до вивчення старослов"янської мови : для студ. 1 курсу Ін-ту філології спец. "Літературна творчість, українська мова та література, іноземна мова" / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 107, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-164-5
787299
  Мартиняк О. Матеріали до вивчення стилістики в шкільному курсі рідної мови // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 62-69
787300
  Нетреб"юк З.М. Матеріали до вивчення творчості Дж.Байрона : ( 9 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 41-42.
787301
  Фремд М.В. Матеріали до вивчення типів зсувів на теріторії УРСР. / М.В. Фремд, О.В. Лучицький. – К, 1935. – 7с.
787302
  Шпет Г. Матеріали до вивчення фауни п"явок р.Південного Бугу / Г. Шпет, 1928. – С. 23-31
787303
  Савицький В. Матеріали до вивчення християнської культурної символіки на Волині у X-XIV ст. / В. Савицький, В. Свінцицький, О. Потрапелюк // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 47-64
787304
  Нечаєва Н.Т. Матеріали до витоків біоцентрології в заповіднику Асканія-Нова // Наукові праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природна та історико-культурна спадщина району заповідника "Кам"яні Могили" : (до 90-річчя від створення заповідника "Кам"яні Могили"), с. Назарівка, Донец. обл., 25-27 трав. 2017 р. / "Природна та історико-культурна спадщина району заповідника "Кам"яні Могили", наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Дике поле, 2017. – С. 58-74. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 4). – ISBN 978-966-7433-11-7
787305
   Матеріали до вищої допризивної підготовки по вузах. – Харків, 1926. – 80 с.
787306
   Матеріали до відчитної доповіді Волинського Окрвиконкому на IV окружному з"їзді. – Житомир, 1927. – 89с.
787307
   Матеріали до відчиту Бобринецького Райвиконому до VIII районового з"їзду Рад, 1931. – 42с.
787308
   Матеріали до відчиту Запорізької міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів VIII скликання. До перевиборів Рад 1930/31 р.. – Запоріжжя, 1930. – 99 с.
787309
   Матеріали до відчиту про діяльність Зінов"ївської Міськради V скликання за 1928-29 -- 1929-30. – Зінов"ївське, 1930. – 57с.
787310
   Матеріали до відчиту про діяльність Миколаївської Міськради ІХ-го скликання за 1929-30 роки. – Миколаїв, 1930. – 75с.
787311
  Дмитрієнко Марія Федорівна Матеріали до генеалогії Патонів / Дмитрієнко Марія Федорівна, Томазов Валерій В"ячеславович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 183-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на грунтовній джерельній базі відтворюється історія славетного роду Патонів, що відіграв визначну роль в історії, науці й культурі України та Росії. Більшість архівних матеріалів уводяться до наукового обігу вперше.
787312
  Біленко Д.К. Матеріали до геологічної історії долини верхнього і середнього Дніпра. / Д.К. Біленко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1939. – 144с.
787313
  Біленко Д.К. Матеріали до геологічної історії долини Верхнього та Середнього Дніпра : Дис... канд. геол.-мін.наук: / Біленко Д. К.;, 1938. – 598л. – Бібліогр.:л.580-598
787314
   Матеріали до гідрогеології України. – Київ
Т.1, Вип.2 : Акад.П.Тутковський, проф.Є.Оппоков. Показник головнішої літератури про підземні води на Україні та почасти на сумежних просторах у зв"язку з геологічною літературою взагалі. – 1929. – 100с.
787315
   Матеріали до гудробіологічної характеристики дніпрових заплавних водойм і визначення їх рибопродуктивності. – 51с.
787316
  Денисюк І. Матеріали до дискусії // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 96-99
787317
  Сагаровський А.А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-791-3
Вип. 1 : А - Об"ясняться / [Сагаровський А.А. ; відп. ред. Калашник В.С.]. – 2011. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл.
787318
   Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-933-7
Вип. 2 : Оварійка - Ящурячий / [А.А. Сагаровський ; відп. ред. В.С. Калашник]. – 2013. – 309, [1] с.
787319
   Матеріали до доповіді 3 поширеному пленумові Київського Окрвиконкому 11 склику. – К., 1930. – 15с.
787320
   Матеріали до доповіді правління украсельбанку в Президії ВУЦВКу у березні 1928 р.. – Х., 1928. – 31с.
787321
   Матеріали до доповіді про піврічну роботу металургійних заводів Дніпропетровщини на XVIII Окрпартконференції. – Дніпропетровськ, 1930. – 31с.
787322
  Холодний М.Г. Матеріали до електрофізіології росту / М.Г. Холодний, Є.Х. Занкевич. – 105-124с.
787323
   Матеріали до етнології. – Львів
Т. 21/22. – 1939
787324
  Пащенко О.М. Матеріали до життєпису = Materials to life history : [мемуар.-публіц. пр.] / Олімпіада Пащенко ; [упоряд., авт. передм. В. Адамський]. – Хмельницький : Мельник А.А., 2012. – 469, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 450-467. – Бібліогр. в прим.: с. 443-449. – ISBN 978-966-8587-90-0
787325
  Возняк Михайло Матеріали до життєпису Франка : (З додатком двох друкованих його автобіографій) / Михайло Возняк, 1927. – [21] с. – Окремий відб.: За сто літ. К., 1927, кн. 1, с. 166-186


  За сто літ - збірники Комісії новітньої історії України ВУАН (підзаголовок - «Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст.»). Вони продовжували видавничу програму Історичної секції УНТ з нумерацією її «Записок». Редактор ...
787326
   Матеріали до засідання Ради Народних Комісарів УРСР 13 березні 1941 р. о "20" годині. – 13с.
787327
   Матеріали до звіту Житомирського міського партійного комітету КП(б) : за час з 1-го червня 1931 р. по 20-е червня 1932 р. (Від II до III Партконференції). – Житомир : МПК КП(б)У, 1932. – 94 с.
787328
   Матеріали до звіту Житомирської Міської Ради робітничо-селянських т а червоноармійських депутатів ХІ скликання за час з лютого 1931 р. до жовтня 1934 р.. – Житомир, 1934. – 112с.
787329
   Матеріали до звіту про результати наукової діяльності Волинського державного університету імені Лесі Українки за 2000 рік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 48с.
787330
   Матеріали до зводу пам"яток історії та культури народів СРСР по українській. – К., 1984. – 134с.
787331
  Яцій В.О. Матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів Львівщини // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 257-265. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
787332
  Балабушевич Т.А. Матеріали до історичної географії України у фондах Російського держвавного військово-історичного архіву // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 64-. – ISSN 1996-5931
787333
  Бойко А.В. Матеріали до історії Азовського козачого війська / А.В. Бойко, Маленко Л.М.; Мін.освіти України.Запорізький держ. ун-т.Дніпропетровське відділення ін-ту Укр.археографі HАH Укра. – Запоріжжя, 1995. – 220 с.
787334
   Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу. – 229с.
787335
  Полонська-Василенко Матеріали до історії гірничої промісловості Донбасу / Полонська-Василенко. – 209-229с.
787336
  Сурева Н.В. Матеріали до історії дворянських зборів Південної України (остання чверть ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.15-35. – ISBN 966-7089-17-7
787337
  Багалій О. Матеріали до історії декабристського руху на Україні
787338
  Кіндратюк Б. Матеріали до історії дзвонів і дзвонінь в Україні на сторінках джерельних видань // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-89. – ISSN 1728-6875
787339
  Клименко І.В. Матеріали до історії дитячих періодичних видань "Волошки", "Барвінок", "Весняні хвилі" в 1917-1920-ті рр. (з фондів ІР НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 103-105. – ISBN 978-966-02-7337-5
787340
   Матеріали до історії друку та до бібліографії Поділля : Часописи Поділля : іст.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на. Україні (1776—1926) та 10-ліття існування УСРР. – У Вінниці (Вінниця), 1927. – 146, 21, 4, III с. – (Матеріали до історії друку та до бібліографії Поділля ; Т. 1, вип. 20)
787341
  Іхтюсський В.П. Матеріали до історії євреїв на Київщині, Волині та Поділлі за першої половини ХІХ ст. / В.П. Іхтюсський. – 273-302с.
787342
  Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 49-55. – ISBN 966-02-2208-4
787343
  Кордт В.А. Матеріали до історії картографії України / В. Кордт [авт.-уклад.], дісний член Археогр. ком.; ВУАН; Археогр. коміс. – У Києві : [6-та друк. УПП ДВОУ]
Ч. 1. – 1931. – 34 с., 41 л. карт.
787344
  Грушевський М.С. Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського братства. Признання Кирило-Мефодіївців. – Приладив до друку [та авт. пеpедм.] М. Грушеський. – Київ : Друк. 2-ої артілі, 1915. – 157 с.
787345
  Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку = Materials to the history of cossack movement of the 17th century / Василь Гарасимчук ; [Акад. наук України, Ін-т укр. археографії, Львів. від-ня]. – Львів : Атлас, 1994. – 153, [1] с. – На тит. арк. також: Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944). - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Львівські історичні праці. Джерела = L"viv historical researches. Sources ; вип. 1). – ISBN 5-7702-0623-3
787346
  Франко І. Матеріали до історії Коліївщини / І. Франко
787347
  Грушевський М.С. Матеріали до історії Коліївщини : [Василиянські записки й листи про Колїївщинe] / подав А. Крижановський ; До друку приладив [з передм.] М. Грушевський. – [Львів], 1904. – 24 с. – Окр. відбиток: Записки НТШ, т. 57, 1904


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1904. - На тит. арк. та обкл. ...
787348
  Росляк Р. Матеріали до історії Одеської кінофабрики ВУФКУ ( друга половина 1920-х років) з фондів державного архіву Одеської області // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 133-158. – ISSN 0869-3595
787349
   Матеріали до історії розвитку охорони здоров"я на Україні. – Київ, 1957. – 382с.
787350
   Матеріали до історії селянських революційних рухів на Чигиринщині (1875-1879 рр.), 1934. – 440 с.
787351
  Кіндратенко А.М. Матеріали до історії Скитії - України 4 - 5 століть. Походження та дії гунів / А.М. Кіндратенко. – Харків : Просвіта. – ISBN 966-7409-25-2
Книга 2 : Гуни в описі Пріска Панійського. – 2002. – 96с.
787352
  Кіндратенко А.М. Матеріали до історії Скитії - України ІV - V століть. Походження та дії гунів / А.М. Кіндратенко. – Харків : Просвіта. – ISBN 966-7409-28-7
Книга 1 : Гуни в описі Амміана Марцеліна та в повідомленнях інших письменників. – 2002. – 84с.
787353
  Гончарова К. Матеріали до історії споруди Арсеналу Києво-печерської фортеці з Київських архівосховищ // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 3-38
787354
  Крипякевич І.П. Матеріали до історії торговлі Львова / І.П. Крипякевич. – 46с.
787355
  Василенко М.П. Матеріали до історії українського права / Н.П. Василенко. – У Київі (Київ) : З друк. Всеукр. АН, 1929. – LXIII, 335 с. – Обкл. та тит. стор. написані двума мовами: укр. та франц. – (Всеукраїнська Академі наук. Збірник соціально-економічного відділу ; № 11)
787356
  Перетц В.М. Матеріали до історії української літературної мови / В.М. Перетц. – 32 с.
787357
  Белінг Д.О. Матеріали до іхтіофавни р. Півд. Бог / Д.О. Белінг, проф. – Київ, 1927. – С. 333-357
787358
  Максименко Ф.Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України. 1847-1929 : список бібліографічних праць, що стосуються до окремих місцевостей УССР, Басарабії, Дону й Криму / Ф. Максименко ; Всенар. б-ка України при ВУАН. – Київ, 1930. – 264 с.
787359
  Алексєєв В.П. Матеріали до краніологічної характеристики українського народу // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 30-54
787360
  Холодний М.Г. Матеріали до критики теорії фототропізму Бляу / М.Г. Холодний, 1933. – 43-65с. – Окр. відбиток
787361
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України" : Борис Грінченко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 21-24
787362
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Іван Франко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-27
787363
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Микола Лисенко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 44-48
787364
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Михайло Грушевський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-21
787365
  Чубукова Тетяна Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Сергій Єфремов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 44-49
787366
  Никончук М.В. Матеріали до лексичного атласу української мови / М.В. Никончук. – Київ, 1979. – 316 с.
787367
  Крутікова Н.Є. Матеріали до лекції на тему: "Життя та творчість М.В. Гоголя" / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 74 с.
787368
  Коваль К . Матеріали до лінгвістичної бази даних "Весільна фразеологія": вузол / англ. knot // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 43-46. – ISSN 2307-0544
787369
  Морочковський С.Ф. Матеріали до мікрофлори заповідника Хомутовський степ / С.Ф. Морочковський, 1956. – С. 74-84
787370
   Матеріали до народногосподарського плану та бюджету МАСРР на 1936 рік. – Тирасполь : Держплан МАСРР. – (Пролетарі всіх країн, єднайтесь!)
Четвертий рік другої п"ятирічки. – 1936. – 111 с.
787371
   Матеріали до народногосподарського плану УСРР на 1936 рік : Четвертий рік другої п"ятирічки. – Київ : Держплан УССР, 1936. – 119 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтесь!)
787372
   Матеріали до оподаткування прибутків населення. – Х.
2. – 1928. – 183с.
787373
   Матеріали до організації. – К.
1. – 1926. – 120с.
787374
  Кирпиченко М. Матеріали до орнітофауни Білоцерківщини / М. Кирпиченко, 1932. – С. 91-104
787375
  Шарлемань М.В. Матеріали до орнітофауни державного степового заповідника "Чаплі" та його району / М.В. Шарлемань, 1924. – 48-94с.
787376
   Матеріали до п"ятирічного перспективного плану розвитку сільського господарства України. – Х.
7. – 1930. – 29с.
787377
  Шарлемань М.В. Матеріали до питання про іжу Talpa europea L / М.В. Шарлемань. – К., 1929. – 18-26с.
787378
  Лазарева О. Матеріали до пізнання фауни Hemiptera-Heteroptera водойм району м. Києва / О. Лазарева, 1937. – С. 141-173. – Окр. відбиток
787379
  Лазарев О. Матеріали до пізнання фауни Hemiptera-Heteroptera водойм району м.Києва. / О. Лазарев, 1937. – С. 141-173
787380
  Іванов С.П. Матеріали до пізнання шкідливої ентомофауни грунту на полях Правобережного лісостепу та Полісся України / С.П. Іванов, О.П. Кришталь. – 36 с. – Окр. відбиток
787381
   Матеріали до плану суцільної колетивізації Херсонщини. – Херсон, 1930. – 56с.
787382
   Матеріали до пластового мартиролога (пам"яті Івана Гавдиди) / Т. Гривул, В. Мороз, В. Муравський, В. Окаринський; Тарас Гривул, Володимир Мороз, Володимир Муравський, Володимир Окаринський; підготовано і видано куренем УСП-УПС "Орден Залізної Остроги"; передм. О. Сича. – Львів, 2003. – 120с.
787383
   Матеріали до Пленуму Міськради : Підсумки роботи заводів "Криці" в м. Дніпропетровському за 1 -ше півріччя 1929-1930 року. – Дніпропетровськ, 1930. – 16с.
787384
   Матеріали до порайонового вивчення друбних звірів та птахів, що ними живляться. – К.
1. – 1932. – 116с.
787385
  Цитріна З. Матеріали до проведення читацької конференції "Гоголь і Україна" / З. Цитріна, Щорс Вадим // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-6
787386
  Максименко С.Д. Матеріали до програми "Психологія. 11 клас.Профільний рівень" / С.Д. Максименко, С.І. Боллтивець, О.В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 3163
787387
   Матеріали до районізації України. – Київ
1. – 1922. – 108с.
787388
  Шилін Ю.О. Матеріали до реконструкції бібліотеки Сергія Федоровича та Михайла Грушевського // Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2013. – Вип. 5 (2012 р.). – С. 57-66. – ISBN 978-966-2954-69-2
787389
  Легун Ю. Матеріали до реконструкцій родоводів казенних селян Поділля (кін. XVIII - сер. ХІХ ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 105-128
787390
  Врагов А.П. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. ; М-во науки і освіти, Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.167-169. – ISBN 978-966-657-207-6
787391
   Матеріали до розробки концепції Кодексу законів про освіту / підготовлено експертом Громадської організації "Інститут виборчого права" та Товариства конституційного права України. – Київ : Відродження, 2009. – 136 с.
787392
  Ролл Я. Матеріали до санітарно-біологічної характеристики р.Десни на дільниці від м. Новгород-Сіверська до м. Остра / Я. Ролл, Ю. Марковський, С. Перваченко, 1936. – С. 33-91. – Окр. відбиток
787393
  Саєнко В. Матеріали до сімейної історії родини Тереножкіних // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 401-416
787394
  Васько Л.М. Матеріали до Словника архівних діячів на сторінках часопису "Архіви України" // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С.196-198
787395
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
1. – 1971. – 99с.
787396
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
2. – 1971. – 60с.
787397
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
3. – 1972. – 85с.
787398
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
4. – 1976. – 120с.
787399
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
5. – 1978. – 100с.
787400
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
6. – 1978. – 107с.
787401
  Піпаш Ю. Матеріали до словника гуцульських говірок Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області / Юрій Піпаш, Борис Галас; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2005. – 266с. – ISBN 966-7400-09-3
787402
  Лозова Н. Матеріали до Словника концептуальної / ідеографічної організації назв суб"єктів культурної діяльності (термінографічна когнітосфера культури та мистецтва) // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 117-128. – ISBN 978-966-489-285-5
787403
  Тимченко Є.К. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. / Є.К. Тимченко; НАНУ. Українська Вільна Академія Наук у США; Підготували до вид. В.В.Німчук та Г.І.Лиса. – Київ-Нью-Йорк. – (Пам"ятки української мови). – ISBN 966-7252-25-6
Кн. 1. – 2002. – 512 с.
787404
  Тимченко Є.К. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. / Є. Тимченко ; підгот. до вид. В.В. Німчук та Г.І. Лиса ; НАН України ; Укр. Вільна Академія Наук у США. – Київ ; Нью-Йорк : Літопис-ХХ. – (Пам"ятки української мови / НАН України ; Укр. Вільна Академія Наук у США ; Серія словників). – ISBN 966-7252-52-6
[Кн. 2 : О-Ящур]. – 2003. – 512 с. – Сер. засн. 1961 р.
787405
  Скорук І. Матеріали до словника прізвиськ Волині / І. Скорук, Р. Яцук // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 271-282. – ISSN 2304-9383
787406
  Грицак М.А. Матеріали до словника українських говірок Закарпатської області / М.А. Грицак ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-48-8
Вип. 1 : А-Б / [працювали: П.Ю. Гриценко (відп. ред., авт. передм.) та ін.]. – 2017. – 376, [3] с. : портр.
787407
  Попов П. Матеріали до словника українських граверів // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. / [за ред. М.О. Макаренка, С.І. Маслова]. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – С. 219-352
787408
  Сторчай В О. Матеріали до творчої біографії Михайла Бойчука: спогади Петра Іванченка // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 193-208. – ISBN 966-02-2984-4
787409
   Матеріали до творчої біографії Я.І. Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 441-453. – ISBN 966-02-2554-7
787410
   Матеріали до тем: 11. Радянський Союз -- оплот миру, демократії і соціалізму.. – К., 1950. – 120с.
787411
  Страшнюк С.Ю. Матеріали до теми "Західна Європа. 1945-2003 рр." / С.Ю. Страшнюк, Г.Г. Грінченко. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.1). – ISBN 966-8245-82-2
787412
   Матеріали до теоретичної конференції, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1967. – 126с.
787413
   Матеріали до українського біографічного словника : Короткі біографічні довідки. – Київ. – ISBN 966-02-3784-7(серія; 966-02-3785-5)
Вип. 1 : А. – 2006. – 259 с.
787414
   Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 966-02-3167-9
Вип. 9 (12). – 2010. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787415
   Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 978-96602-6551-6
Вип. 11 (14). – 2012. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787416
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 966-02-3167-9
Вип. 12 (15). – 2013. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787417
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 13 (16). – 2014. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787418
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 14 (17). – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787419
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 15 (18). – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787420
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 16 (19). – 2017. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787421
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – ISSN 2313-8505
Вип. 17 (20). – 2018. – 202, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
787422
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 1995-. – ISSN 2313-8505
Вип. 18 (21). – 2019. – 210, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
787423
  Сокіл В. Матеріали до української фольклористичної енциклопедії. Вип. 2 / В. Сокіл, О. Бриняк // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 530-579. – ISSN 1028-5091


  Матеріали містять біографічні дані про М.С. Грушевського, П.М. Попова.
787424
  Глазова О. Матеріали до уроків мови у 8 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 26-38. – ISSN 0130-5263
787425
  Тихоша В. Матеріали до уроків мовленневого розвитку (11 клас, поглиблене вивчення української мови) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.6-9. – ISSN 0130-5263
787426
  Тихоша Валентина Матеріали до уроків мовленнєвого розвитку. 11 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
787427
  Тихоша Валентина Матеріали до уроків розвитку мовлення : 11 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 11-12. – ISSN 0130-5263
787428
  Локтіонов Віталій Матеріали до уроку-лекції "Узагальнення. Всесвітні соціально-економічні відносини" (10 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
787429
  Дяченко-Лисенко Матеріали до уроку у 8 класі за історичною повістю з 16-го століття Осипа Назарука "Роксоля" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 16-19
787430
  Караваєв В. Матеріали до фавни мурашок лісів в околицях Брянська = Beitrag zur Ameisenfauna der Walder in der Umgegend von Brjansk / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди Фізико-математичного Відділу. Т.ХІІІ, в.1. – Київ : Всеукраїнська АН, 1929. – C.59-63. – Окремий відбиток
787431
  Янкович О.В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література) заняття №1 / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 2 : Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальносв. навч. закл. у контексті допрофільної гуман. підготовки 9 клас. – С. 5-40
787432
  Губарьов М. Матеріали до фауни Chiroptera Нагірного Карабаха (АзРСР) / М. Губарьов. – Київ, 1939. – С. 287-291
787433
  Катеринич А.А. Матеріали до фауни Lepidoptera на Волині. / А.А. Катеринич, 1937. – 289-298с.
787434
  П"ятакова В.Л. Матеріали до фауни жуків-дротяників Київщини. / В.Л. П"ятакова. – вип. 2
15. – 1930. – 221-225с.
787435
  Шарлемань М.В. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області / М.В. Шарлемань. – К., 1936. – 118с.
787436
  Страутман Ф.І. Матеріали до фауни хребетних тварин криволісся Східних Карпат / Ф.І. Страутман, К.А. Татарінов. – Вирізка з журн. Наукові записки, 1949. – 121-152с.
787437
  Лавітська З.Г. Матеріали до флори Erysiphaeeae околиць Києва / З.Г. Лавітська. – Вирізка з Студентських наукових праць КДУ № 4, 1939. – Київ, 1939. – 167-172с.
787438
  Лазаренко А.С. Матеріали до флори листяних мохів України. / А.С. Лазаренко. – с.
787439
  Лавітська З.Г. Матеріали до флори слизовиків (Myxomycetes) району Середнього Дніпра / З.Г. Лавітська. – Оттиск з журн. Труди Канівського біогеографічного заповідника. №. – К., 1949. – 47-49с.
787440
  Сокіл В. Матеріали до фольклористичної енциклопедії. Випуск 3 // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 589-630. – ISSN 1028-5091
787441
  Кушмет М. Матеріали до фразеологічного словника українських східностепових говірок (на матеріалі говірки с. Оленівки Волноваського району Донецької області) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 34-50. – ISSN 1728-9572
787442
   Матеріали до характеристики каолінів України. – К.
1. – 163с.
787443
   Матеріали до цінування окремих елементів балансу народного господарсьва України. – Х., 1929. – 54с.
787444
  Мойсіенко А. Матеріали до шахового словника української мови (задачні та етюдні теми українських авторів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 115-135. – ISSN 0320-3077


  Вперше друкується українською мовою фрагмент укладенного автором шахового словника.
787445
   Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців" : 15-16 вересня 2005 року, Бердянськ / Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців; МОНУ ; Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ" ; Ін-т економіко-правових досліджень НАНУ ; Техніко-гуманітарна академія (Польща) ; ЗАТ "Приазовкурорт" ; [ редкол. : Котляревський М.Б., Мамутов В.К., Пономаренко В.І. та ін. ]. – Бердянськ : АУІТ "АРІУ", 2005. – 154 с. – ISBN 966-7787-10-9


  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних комп"ютерних технологій в управлінні підприємством і в організації бухгалтерського обліку та аудиту
787446
  Канівец І.І. Матеріали дослідження грунтів в межах Згурівського району / І.І. Канівец. – Київ, 1928. – 27с. – Окр. відбиток з: "Матеріали досліджень грунтів України", Вип. 2
787447
   Матеріали дослідження грунтів України. – [Харків
5 : Материалы для характеристики четвертичных отложений Восточной и Южной Украины/В. И. Крокос. – 1927. – 326с.
787448
   Матеріали дослідження грунтів України. – Х.
6. – 1927. – 151с.
787449
   Матеріали дослідження грунтів України. – Х.
7. – 1927. – 62с.
787450
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
1. – 1928. – 124с.
787451
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
2. – 1928. – 194с.
787452
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
3. – 1929. – 68с.
787453
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
13. – 1931. – 170с.
787454
  Канівець І.І. Матеріали дослідження становища сільського господарства на солонцях Наддніпрянщини та заходи поліпшити їх / І.І. Канівець. – 24с. – Орк. відбиток
787455
   Матеріали досліджень Михайловського Золотоверхого монастиря 1940-1967 рр. / Н.В. Хамайко, Л.В. Чміль, М.О. Гунь, Л.В. Миронено // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Сон Н.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (34). – С. 152-180. – ISSN 2227-4952
787456
   Матеріали Другого Міжнародного конгресу "Українська освіта у світовому часопросторі", 25-27 жовтня 2007 року / Українська освіта у світовому часопросторі; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; [упоряд. О.Б. Ярошинський; ред. рада: Кононенко П.П., Ажнюк Б.М., Баран В.Д. та ін.]. – Київ : Рада
Кн. 1. – 2007. – 592с.
787457
   Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної енергетики" : 24-26 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип.: В.О. Резнік]. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 137, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. – Бібліогр.в кінці ст. – ISBN 978-966-2207-43-9
787458
   Матеріали електронної техніки. – Чернівці, 1996. – 39 с.
787459
  Михальський І. Матеріали жандармських управлінь як джерело з історії українськіх політичних партій початку ХХ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.374-386. – ISBN 966-625-033-0
787460
  Щербак М.Г. Матеріали жандармсько-поліцейських та судових органів царизму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Щербак М.Г.;. – Київ, 1993. – 43 с.
787461
  Щербак М.Г. Матеріали жандармсько-поліцейського та судових органів царизму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 103-107
787462
  Забіяка І.М. Матеріали журналу "Киевская старина" - першоджерело і привід для роздумів (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-11. – Бібліогр.:с 11, Літ.: 4 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор переймається проблемою неуваги дослідників історії української журналістики до журналу "Киевкая старина", який багатьма своїми матеріалами й до цього часу залишається актуальним як з погляду науковця, так і з сьогоднішнього політичного моменту.
787463
  Гриненко О.О. Матеріали журналу "Тризуб" про розслідування вбивства С. Петлюри (1926-1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 34-43. – ISSN 0130-5247
787464
   Матеріали з антропології України. – Київ : Наукова думка
Вип. 5. – 1971. – 124 с. – Резюме рос. мовою
787465
   Матеріали з археології півнчного Причерномор"я. – Одеса
3. – 1960. – 311с.
787466
   Матеріали з геології і геохімії корисних копалин України. – К., 1962. – 176с.
787467
   Матеріали з геології і геохімії корисних копалин України. – К., 1964. – 188с.
787468
  Житецький І. Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м.


  Зміст конволюту: 1. Лист М.О. Максимовича до Т.Г. Шевченка, 1860-го року : [Матеріали і замітки про Шевченка] / [подав Іг. Житецький].. - С. 141-143; 2. Шевченко і харківська молодь : [Матеріали і замітки про Шевченка] / [подав Ігн.П. Житецький].. - ...
787469
   Матеріали з дослідження печер Києво-Печерської лаври в 1931 р. З архіву П.П. Курінного на ІА НАН України // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 23, спецвип. 9 : Дослідження монастирських печерних клмплексів. – С. 158-162
787470
  Маркевич О.П. Матеріали з дослідження фауни паразитів риб озера Юксово (Ленінградська область). / О.П. Маркевич. – 363-379с.
787471
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. – Київ : Освіта України. – ISBN 966-8847-32-6
Том 1 : Бердянська чоловіча гімназія, (остання третина 19 століття). – 2006. – 528с.
787472
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdiansk state pedagogical university. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-8847-72-1
Том 2 : Бердянська чоловіча гімназія, (1901-1919 роки). – 2007. – 631с.
787473
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state pedagogical university / Бердянський державний педагогічний ун-т ; [ упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова ]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-044-2
Т. 3 : Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки). – 2008. – 569 с.
787474
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state Pedagogical university / Бердянський держ. пед. ун-т ; [упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-103-6
Т. 4 : Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932-1953 роки). – 2009. – 781, [1] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
787475
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state pedagogical university / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ. – ISBN 978-966-2569-83-4
Т. 5 : Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953-1991 роки). – 2012. – 637, [1] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
787476
  Кунанець Н. Матеріали з історії бібліотечної справи в Україні на сторінках фахових журналів ("Вісник Книжкової палати" та "Бібліотечний вісник": 1993-2001 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 351-356. – ISBN 966-02-2347-1
787477
  Пагор В. Матеріали з історії вищої медичної освіти в одному з фондів ЦДАВО України (1920-ті рр.) / В. Пагор, О.М. Завальнюк // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 64-73


  У статті окреслено інформаційне наповнення одного з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Виявляється, що енциклопедичні довідки навіть найновіших вітчизняних історичних енциклопедій не відображають усіх ...
787478
   Матеріали з історії візантійсько-слов"янської літератури та мови. – Одеса, 1928. – 544 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
787479
  Шваб А. Матеріали з історії Кременецького ліцею 1920-1939 рр. у фондах Кременецького краєзнавчого музею / А. Шваб, Н. Оболончик // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 239-241
787480
   Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 2001. – 448с. – (Навчальні посібники). – ISBN 996-95154-2-4
787481
  Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування / К. Берладіна. – Харків : [б. в.]
Зб. 1, Ч. 2 : Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелоней від середини 17 до 20 ст. – 1928. – [1], С. 68-106, [19] с. : табл. 6-15. – Табл. LVI-LXV
787482
  Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування / К. Берладіна. – Харків : [б. в.], 1937. – [1], С. 389-411, [14] с. : 10 табл. – Відбиток: Наукові записки наук.-дослідчої катедри іст. укр. культури, № 6
787483
  Федченко П.М. Матеріали з історії української журналістики / П.М. Федченко. – К
1. – 1959. – 339с.
787484
  Сидорчук Т. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 517-526
787485
   Матеріали з метеорології і гідрології України. – К., 1963. – 143с.
787486
   Матеріали з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" : спеціалізація "Європейська політика". – Київ : [б. в.], 2003. – 138 с. : іл. – Підгот. та видруковано в рамках програми ТЕМПУС. – Бібліогр. в підрядк. прим.
787487
   Матеріали з петрографії та мінералогії Українського кристалічного щита. – Київ : АН УРСР, 1963. – 99 с.
787488
   Матеріали з питань статевої рівності в американському конституційному і трудовому праві : 1-2 липня 1999 р. : Верховенство права. – 206 с
787489
  Квітковський В.І. Матеріали з рільництва жителів поселення П"ятницьке I / В.І. Квітковський, Г.О. Пашкевич, С.А. Горбаненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0235-3490
787490
  Верба І.В. Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 4/6 (244). – C. 80-83
787491
  Лобко Н.В. Матеріали загальноросійських переписів: інформаційний потенціал та особливості використання у генеалогічних дослідженнях // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 36-45. – ISSN 2227-183Х
787492
   Матеріали засідання секції "Соціаологія" молоді. – К., 1993. – 160с.
787493
   Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів. – ISBN 966-02-0451-5
Вип.2 : 1995-1997рр. – 1999. – 480с.
787494
  Захарчук А.С. Матеріали засідань Української Центральної Ради як джерело дослідження її державотворчої діяльності: до проблеми відносин з тимчасовим урядом // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-34
787495
   Матеріали зборів партійно-господарського активу Української РСР 25 травня 1984 р. : 25 травня 1984 року. – Київ : Політвидав України, 1984. – 120 с.
787496
  Куцкір Г.М. Матеріали звуко-, відеозапису як вид джерела доказів у кримінальному провадженні // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 430-442. – ISSN 0130-2655
787497
  Мальшина К. Матеріали зі словенської політичної історії міжвоєнного періоду у архівах Словенії та поза її межами // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 317-334
787498
  Кіца М.О. Матеріали ЗМІ як інструментарій інформаційної війни у воєнний час / М.О. Кіца, І.М. Мудра // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 46-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
787499
  Капустін К. Матеріали золотоординського та литовського часів з Києва // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2312-9697
787500
   Матеріали І-V з`їздів Соціалістичної партії України. – Київ : Редакція журналу"Вибір". – ISBN 966-2257-01-6
Т.1 : 1991-1994. – 1997. – 236с.
787501
   Матеріали і документи до вивчення історії комуністичної партії. – Київ
1. – 1938. – 543с.
787502
   Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Київ : Академія Наук Української РСР
Вип. 3. – 1961. – 156 с.
787503
   Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Київ : Академія Наук Української РСР
Вип. 4. – 1962. – 140 с.
787504
   Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Київ : Наукова думка
Вип. 5. – 1964. – 140 с.
787505
   Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів : Ін-т укр-ства ім і.Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-3997-1
Вип. 10. – 2006
787506
  Майстренко-Вакуленко Матеріали і техніки рисунків іконописної майстерні Києво-Печерської лаври // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 435-454. – ISSN 1992-5514
787507
  Йовенко Я. Матеріали І. Стешенка у фондовій колекції // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 30-35 : фото. – ISSN 0131-2685
787508
   Матеріали ІІ конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – 228с. – (Бібліотека журналу "Беркут" ; 3)
787509
   Матеріали ІІ конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – 227 с.
787510
   Матеріали ІІ міжнародного симпозіуму "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій". – Львів-Дубляни : Слово і комерція, 1996. – 448с.
787511
   Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 15 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2016. – 511, [1] с. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7480-14-2
787512
  Потульницький Г. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 205-209. – ISSN 2222-5250
787513
   Матеріали інтелектуального форуму України. – Київ : Логос, 2003. – 76 с. – ISBN 966-581-409-5
787514
   Матеріали історико-краєзнавчої конференції "Макарівські історико-краєзнавчі читання" : смт Макарів Київ. обл., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України [та ін. ; упоряд. Савченко Г.П., Гедз В.А., Букет Є.В.]. – Київ : Пугач О.В., 2012. – 202, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8359-10-1
787515
  Пірко В.О. Матеріали картографії як джерело до історії Півдня України ХVІІІ ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 25-39. – (Нова серія ; вип. 5/6)
787516
  Білан А.М. Матеріали Київської секретної комісії про таємні товариства (1838-1839 рр.) та воєнно-слідчої комісії при Київському ордонанс-гаузі (1863-1865 рр.) як джерело історії революційно-демократичного руху в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 112-122. – (Серія історії ; № 10)
787517
   Матеріали комплексної експедиції в районі Дніпрельстану. – К.
1. – 1934. – 159с.
787518
  Прибитько Валентина Матеріали конкурсу "Вчимося жити на Землі" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 11-12 : фото
787519
   Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" = Conference proceedings I International scientific-practical conference "Modernization of the content of education in the context of the multicultural environment" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / Департамент освіти виконав. ком. Кременчуц. міськради Полтав. обл., Кременчуц. міський наук.-метод. центр Кременчуц. міськради Полтав. обл., Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського [та ін.]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – 227, [1] с. : табл. – Назва також пол.: Materialy konferencyjne I Miedzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna "Modernizacja tresci ksztalcenia w kontekscie wielokulturowego srodowiska" - Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
787520
   Матеріали Конференції високого рівня стосовно майбутнього Європейського суду з прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 774-802
787521
   Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 38 с., [4] с. іл. : табл.
787522
   Матеріали конференції молодих вчених біологічного факультету. – Київ, 1966. – 99с.
787523
   Матеріали конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2007" : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, міжнародно-правова секція) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 104-116. – ISSN 1814-3385


  В розділі представлені тези виступів з різноманітної міжнародно-правової тематики: деякі проблеми співробітництва в енергетичній сфері, питання використання Дунаю, регулювання питань сільського господарства в рамках СОТ, різноманітні аспекти ...
787524
   Матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування державного показового Дитячого містечка ім. III Комінтерну в Одесі "Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи" : Матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування державного показового Дитячого містечка ім. ІІІ Комінтерну в Одесі / Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи; МОНУ; Одеська нац. юрид. акад.; Ред.кол.:А.І.Паньков, М.О.Баймуратов и др. – Одеса : Юридична література, 2001. – 252 с. – ISBN 966-7694-75-5
787525
   Матеріали конференції, присвяченої підсумкам науково-дослідної роботи за 1963 рік : Тези. – Ізмаїл, 1964. – 68с.
787526
   Матеріали Котляревських читань 1967 року. – Х.
5. – 1969. – 192с.
787527
   Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства ; наук. ред. й упоряд. д-ра філол. наук, проф. Оксани Сліпушко. – Київ : [б. в.], 2015. – 73 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
787528
   Матеріали круглого столу "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 77-94. – ISSN 0236-1477


  19 листопада 2014 року кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в партнерстві із часописом "Слово і час" провели семінар на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна". Із програмними ...
787529
   Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / М-во культури України, Держ. агенція промоції культури України, Нац. заповідник "Софія Київська", Наук.-дослід. від. "Ін-т "Свята Софія" ; [редкол.: Н.М. Нікітенко (наук. ред.) та ін. ; відп. за вип.: Н.М. Куковальська]. – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – 146, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2377-29-3
787530
   Матеріали липневого (1968 року) Пленуму ЦК КПРС. – Київ, 1968. – 23с.
787531
   Матеріали липневого (1978 року) Пленуму Центрального Комітету Компартії України. – Київ : Політвидав України, 1978. – 56 с.
787532
   Матеріали листопадового (1977 року) пленума Центрального Комітету Компартії України. – Київ : Політвидав України, 1977. – 51 с.
787533
  Медовкіна Л. Матеріали листування К.В. Харламповича та М.С. Грушевського як джерело з історії наукової еліти 20-30-х рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
787534
  Клебан Л. Матеріали львівських архівів і бібліотек як джерело до вивчення наукової та громадської діяльності Михайла Возняка // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 262-268. – ISSN 2078-6077
787535
   Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених "Актуальні дослідження іноземних мов і літератур" / Актуальні дослідження іноземних мов і літератур, міжвуз. наук.-практ. конф.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Каліущенко, А.А. Пузік, М.Г. Сенів, Л.А. Мироненко. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 334 с.
787536
   Матеріали Міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І.Я. Франка. – Львів, 1968. – 135 с.
787537
   Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Каф. фінансів ; [відп. за вип.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – 179 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
787538
   Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань "Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей" : Львів, 10-11 червня 2008 року / Ун-т банківської справи НБУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; Московський держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова та ін.; [ редкол.: Т.С. Смовженко, Ю.М. Осипов, А.А. Мазаракі та ін. ]. – Львів, 2008. – 416 с.
787539
  Валанчюс В. Матеріали Міжнародного круглого столу "Гарантії здійснення права власності та йогоо захист в особливих умовах" / В. Валанчюс, Н. Кузнєцова, Р. Майджаник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 8 (192). – С. 2-6
787540
   Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [за наук. ред. Купчика О.Р.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 107, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
787541
   Матеріали Міжнародного семінару "Проблеми оборони в демократичних суспільствах", 4 травня-22 червня 1995 р., Київ / Проблеми оборони в демократичних суспільствах; За ред. Вергуна В.А., Тищенко Л.В., Шинкаренка В.І.;Укра на.Ін-т міжн.відносин КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Різо-Принт, 1995. – 191с.
787542
   Матеріали міжнародної конференції / Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення; Ін-т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна"; Керівник проекту І. Солоненко. – Київ : К.І.С., 2003. – 206с. – ISBN 966-8039-25-4
787543
   Матеріали міжнародної конференції " Реформування сектору безпеки України: отриманий досвід" // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 4-97.
787544
   Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового гос-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: Хмара М.П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 197 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
787545
   Матеріали міжнародної конференції "Північне Причорномор"я: до витоків слов"янської культури" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-106. – ISSN 0869-3595


  IV читання пам"яті академіка О. М. Трубачова-Алупка, 2006
787546
   Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / Всеукр. правозахисна орг. "Меморіал" ім. Василя Стуса ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні ХХ століття". Матеріали конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 16 травня 2018 року. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
787547
   Матеріали міжнародної конференції (Україна, Київ, 11 квітня 2002 року) / Тероризм і національна безпека України; НАВСУ. Міжвідом. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організов. злочин.; Гол. ред.: Я.Ю.Кондратьєв. – Київ : НАВСУ, 2003. – 276с.
787548
   Матеріали міжнародної конференції"Північне Причорномор"я: до витоків слов"янської культури" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 77-143. – ISSN 0869-3595


  П"яті читання пам"яті академіка О. М. Трубачова.
787549
   Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми математичної освіти" : ПМО - 2009 : 7-9 квітня 2009 року, м. Черкаси, Україна / МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін] ; [ред.кол.МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін] ; [ред.кол. Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А. та ін.]. – Черкаси, 2009. – 290 с.
787550
   Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Chernivtsi International Medical Сonference (CIMEC) 2017"1" : м. Чернівці 02-03 черв. 2017 р. / ГО "Буковин. мед. громада" ; ГО "Т-во клін. патологів" ; ГО "Укр.-Пол. мед.-філос. Т-во Polonus Medicus Kievienis" ; [упоряд.: О.В. Бесединська та ін. ; голова ред. ради: Є.Р. Денека ; ред. рада: О.В. Власова та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 47, [1] с. – Ст. англ., укр., рос.
787551
   Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна), Ін-т проф. Жана-Урбана Сандала (Норвегія) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 90, [2] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-27-5
787552
   Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 14 листоп. 2019 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Кристіанштад. ун-т (Швеція) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-07-7
787553
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах: Виховання в контексті соціальної адаптації ... / Виховання в контексті соціальної адаптації студенства; МОіНУ; Ред. кол.: В.І.Астахова. – Харків : Народна українська академія. – ISBN 966-8558-03-0; 966-8558-04-9
Частина 1. – 2003. – 220 с.
787554
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах: Виховання в контексті соціальної адаптації ... / Виховання в контексті соціальної адаптації студенства; МоіНУ; Ред. кол.: В.І.Астахова. – Харків : Народна українська академія. – ISBN 966-8558-03-0; 966-8558-05-7
Частина 2. – 2003. – 176с.
787555
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Chernivtsi international medical conference (CIMEC) 2017"2" : м. Чернівці 05 груд. 2017 р. / ГО "Буковин. мед. громада" [та ін.] ; [ред. рада: Є.Р. Денека (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 79, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., рос., англ. – ISBN 978-617-7611-01-0
787556
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Нац. іст. б-ка України ; [упоряд., наук. ред. С.М. Садовенко ; редкол.: Садовенко С.М. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 687, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-103-8
787557
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Азербайджан - Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства", присвяченої 80-річчю Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва / Азербайджан - Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства; Посольство Азербайджан. Республіки в Україні; Республіці Білорусь і Респуб. Молдова; Упор. Агазаде Ф., Гулієв А. – Харків : Форт, 2003. – 208 с. – На тит.арк. назва паралельно укр. та азерб. мовами. – ISBN 966-7097-64-1
787558
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти" : 18-19 квіт. 2014 р. : [збірник доп.] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології ; [редкол.: Федяєва В.Л. та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014. – 207, [1] с. – Текст: укр., рос. пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-91-6
787559
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн [та ін.] ; [редкол.: Гончар Б.М. (голова) та ін. ; уклад. та наук. ред.: О.П. Машевський, О.О. Сухобокова]. – Київ : Логос, 2013. – 282, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Зміст укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-651-2
787560
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. Гельсінська спілка з прав людини ; Ун-т Центр. Ланкаширу (Сполучене Королівство) на Кіпрі ; за фін. підтримки Агентства США з міжнар. розвитку (USASD) ; [редкол.: І.А. Грицяк та ін.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – 361, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787561
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" = Материалы международной научно-практической конференции "Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций" : 24.10-25.10.2013 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; [редкол.: Ільганаєва В.О. та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 2013. – 248, [15] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. рос. - Текст укр., рос., англ. - Назва обкл.: Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы международной научно-практической конференции, 24-25 октября 2013 г. – Бібліогр. наприкінці ст.
787562
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. фак., Фак. європ. права та правознавства, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. фак. ; [редкол.: Бисага Ю.М. (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – 267, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-84-8
787563
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. музей "Меморіал жертв голодомору" ; Фундація укр. Голодомору-Геноциду (Чикаго, США) [та ін.] ; [редкол.: Л. Гасиджак (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Ю. Коцур]. – Київ : О. Філюк, 2017. – 197, [3] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7122-39-4
787564
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" = Die Europaisierung der Ukrainischen Juristischen Ausbildung: deutsch-ukrainische Erfahrungen : Київ, 21-22 листоп. 2014 / Федеральне М-во освіти і науки Федератив. Респ. Німеччина, Ун-т ім. Георга Августа М. Геттінгена, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр нім. права, Нім.-укр. правознавчий діалог. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – 142, [1] с. – Дод. тит. арк. нім. - Текст укр., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
787565
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Золтан Баконій і закарпатська школа живопису XX століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдські виміри", м. Ужгород, 2016 р. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 58-122. – ISSN 2520-6419


  "Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдський виміри" - під такою назвою відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена внеску діяча в розвиток образотворчості на Закарпатті й ...
787566
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна), Варшав. технол. ун-т "Варшавська політех." (Польща) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – 66, [2] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-71-2
787567
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна), Варшав. технол. ун-т "Варшавська політех." (Польща) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 92, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-75-0
787568
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Технол. ун-т м. Лулео (Швеція) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 66, [2] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-81-1
787569
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 15-16 листоп. 2018 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Кристіанштадський ун-т (Швеція) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 79, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-8177-93-4
787570
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; [редкол.: О.О. Стасюк (голов. ред.) та ін.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7837-20-5
787571
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Політичні репресії на Поділлі в 20 столітті" / Політичні репресії на Поділлі в 20 столітті; Вінницька обласна держ. адміністрація; ВОР; Ред.кол.: А.Т.Давидюк, П.М.Кравченко, В.П.Лациба. – Вінниця : Велес, 2002. – 212с. – ISBN 966-7993-26-4
787572
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [редкол.: Бевзенко В.М. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 307, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7178-01-8
787573
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів" : (11 липня 2006 р.) / "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів", міжнар. наук.-практ. конф.; Ін-т Медіа Права ; [за ред.: В.П. Палюка, Т.С. Шевченка ; упоряд. Т.Г. Бондаренко]. – Київ : [Чабаненко Ю.А.], 2007. – 173, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-493-028-1
787574
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, Н.Л. Губерська та ін.]. – Київ : Гельветика, 2018. – 111, [1] с. – Окремі статті рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-966-916-708-8
787575
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку" : ( 15-16 травня 2006 року, м. Харків) / "Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку", міжнар. наук.-практ. конф.; МОНУ ; Харк.нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – 350 с. – ISBN 966-623-338-X
787576
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (16-17 жовтня 2008 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-623-537-7
787577
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; IBO-Italia [та ін. ; редкол.: І.Г. Кушнір та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 311, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 листопада 2019 року). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7611-61-4
787578
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія" : присвяч. 90-річчю з дня народж. ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників каф. хірург. стоматології та щелеп.-лиц. хірургії Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, Короленко Александра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2013. – 170 с. : іл., табл. – До 175-річчя з дня заснування Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця (1941-2016). - Ст. укр, рос. – Бібліогр.: с. 169-170
787579
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія" : 12 трав. 2017 : присвяч. 100-літтю Поля Луї Тесье, 100-літтю Павла Захаровича Аржанцева : 12 трав. 2017 / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Каф. хірург. стоматології та щелеп.-лиц. хірургії [та ін. ; заг. ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2017. – 236 с. : іл., табл. – Ст. укр., частково рос.. - Назва обкл.: V з"їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, Київ 2017. – Бібліогр.: с. 231-236
787580
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія", присвяченої 175-літтю НМУ імені О.О. Богомольця, 120-літтю з для народження проф. Фетісова М.В., 90-літтю проф. Бердюка І.В., 20-літтю УАЧЩЛХ : 13 трав. 2016 / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2016. – 272, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 267-272
787581
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія", присвяченої 25-річниці створення Національної академії медичних наук України, 40-річчю відновлення наукової дентальної імплантації в Україні : 11 трав. 2018 / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2018. – 228 с. : іл., табл. – Ст. укр, рос.
787582
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії [та ін. ; редкол.: Чайковський А.С. та ін.]. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – 333, [1] с. : портр. – 200 років від дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка з повагою від одного з членів Редколегії! Підпис. 25 вересня - 7 жовтня 2014 р.
787583
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Трансформація системи публічного управління створенням здоров"язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток)" : 22 черв. 2020 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Каф. публ. упр. (МАУП) [та ін. ; за заг. ред. О.І. Пархоменко-Куцевіл]. – Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. – 105, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
787584
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2013. – 671, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787585
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Шимон Голлош - яскравий представник Нодьбанської школи живопису, педагог та художник". До 160-ої річниці від дня народження 22-23 лютого 2017 року // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 10-31. – ISSN 2520-6419
787586
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Гельветика, 2020. – 154, [2] с. – Назва обкл.: Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку. 13 березня 2020 року. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
787587
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 10 - 11 жовтня 2001 року) / Туризм у 21 столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості; МОіНУ; Держ. тур. адмін. України; Упор.: Т.С. Пархоменко, С.В. Горський. – Київ : Знання України, 2002. – 560с. – ISBN 966-7999-31-9
787588
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) / Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку, міжнар. наук.-практ. конф; МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ, Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. – 252 с. – ISBN 966-623-412-2
787589
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ГІС-Форум 2001, 18 - 20 грудня 2001 р.. – Київ, 2001. – 236с. – На обкл. 5 ГІС форум
787590
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: "Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень" / Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень; Держ. комітет України у справах сім"ї та молоді; Держ. ін-т проблем сім"ї та молоді; Упоряд. А.Толстокорова. – Київ, 2002. – 222с. – ISBN 966-7902-26-9
787591
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Міжбюджетні відносини центру та регіонів / Міжбюджетні відносини центру та регіонів; Редкол.: П.І.Гайбуцький, В.М.Геєць, В.І.Кравченко та ін. – Київ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-669-113-2
787592
   Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Каф. фінансів ; [відп. за вип.: М.Д. Бедринець та ін.]. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – 198 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787593
   Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, НДІ інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: О.П. Орлюк, А.О. Кодинець, Ю.Є. Атаманова та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 277, [2] с. : іл. – Книга надійшла до фонду з типограф. дефектом. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-024-2


  Пр. №1735518 дефектний
787594
   Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ" : 21-22 квіт. 2011 р. / Запоріз. обл. рада [та ін. ; редкол.: Лепський М.А. (голова) та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. – 200 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96965-8-8
787595
   Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / М-во культури України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787596
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави "24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
787597
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави" : Секції "Ресурсний потенціал біомаси в Україні" та "Системи машин та обладнання для роботи з використанням альтернативних видів палива та енергії" 24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 2 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
787598
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави" : Секція "Стан та розвиток біоенергетичних технологій" 24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
787599
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енкргетичної та екологічної безпеки держави" : Секції "Економічні та екологічні аспекти біоенергетики (виробництва біопалива)" та "Проблеми законодавства, стратегії розвитку і фінансування біоенергетики (виробництва біопалива)" 24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
787600
   Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" = International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" : до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам"яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) : 22-24 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-305-093-5
787601
   Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" = International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" : до 60-річчя з дня заснування Терноп. нац. техн. ун-у ім. Івана Пулюя та 175-річчя з дня народж. Івана Пулюя (14-15 травня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – 283, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-305-106-2
787602
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)" : [м. Київ, 19-20 листопада 1998 року] / Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України); Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; НДФІ при Мін-ві фінансів України ; Ін-т міжнар. розвитку Гарвардського ун-ту (США) ; редкол. : Філіпенко А.С., Бузинар Б.А., Гальчинський А.С. та ін. – [Київ] : [Діалог Прес], 1998. – 283 с. : іл., табл.
787603
   Матеріали Міжнародної наукової конференції "Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця" : присвяч. 115 річниці від дня народж. видат. економіста, Нобелів. лауреата з економіки 1971 р. : 26-28 трав. 2016 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Університет. Агентство Франкофонії ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 42, [6] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Статті укр., рос., англ., фр. – ISBN 978-966-8177-73-6
787604
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, за сприяння Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАН України [та ін. ; вступ. сл.: Губерський Л.В. ; організац. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с.
787605
   Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" = Abstracts international scientific conference "Unconventional sources of hydrocarbons in Ukraine: exploration, prospects" : 27-29 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України ; М-во екології та природн. ресурсів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С.А. Вижва (відп. ред.), О.М. Карпенко, В.А. Михайлов та ін.]. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – 163, [1] с. : іл., табл. – Статті та зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
787606
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті; Ред.кол.: Губерський Л.В., Бруз В.С., Буткевич В.Г. та ін. – Ялта, 2000. – 287с.
787607
   Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [Британська рада в Україні] ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – 769, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787608
   Матеріали міжрегіональної конференції молодих учених. – Горлівка, 2003. – 232с. – ISBN 966-8469-06-2
787609
   Матеріали на допомогу створенню на базі ЦБС Публічних центрів регіональної інформації. – Київ, 2000. – 50 с.
787610
  Головченко Т. Матеріали на історичну тематику в сучасних ЗМІ (на прикладі журналу "Корреспондент") / Т. Головченко, І. Гук // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 172-178


  У статті представлено результати кількісного та якісного аналізу публікацій на історичну тему в рубриці "Архив" журналу "Корреспондент" за 2005-2006pp. Розглянуто головні проблеми висвітлення історичних подій, спотворення їх у свідомості старшого ...
787611
   Матеріали Наради працівників сільського господарства Української РСР. – Київ, 1962. – 127с.
787612
   Матеріали наради учителів, що працюють з двома класами. – К., 1938. – 95с.
787613
   Матеріали наукових заходів : Наук. конф. "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекон. нестабільності : нац. та глобал. виміри ", 26 лют. 2015 р., м. Київ : Круглий стіл "Центри сили" в світовій економіці: конкуренція або співробітництво", 12 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: к.е.н. Хмара М.П., к.е.н. Підчоса О.В., к.е.н. Шкрабалюк Ю.О.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
787614
   Матеріали наукових читань "Дніпровська орбіта - 2008" : присвячено 100-річчю від дня народження Валентина Петровича Глушко, (11-13 вересня) / Національне космічне агенство України; Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова; [ гол. ред. Санін Ф.П.; редкол.: Петренко О.М., Дячук І.Д., Мурзін О.Б. та ін. ]. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2008. – 190 с. – ISBN 9667459118
787615
   Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С.Г.Hавашиним. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 240 с. – ISBN 9667459118
787616
   Матеріали наукових читань, присвячених 80-річчю від дня народження академіка НАН України Олександра Савича Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С. 4-92. – ISSN 0027-2833
787617
   Матеріали науково-краєзнавчої конференції, приуроченої 300-й річниці страти Данила Братковського м. Луцьк, 22-23 листопада 2002року : Науковий збірник / Данило Братковський - поет і громадянин; Волинська облдержадміністрація. Волинський краєзнавчий музей; Ред. група: А.Силюк, Н.Пушкар, О.Бірюліна. – Луцьк, 2002. – 161с. – ISBN 966-7397-10-6
787618
   Матеріали науково-меморіальної експедиції "Місцями голодомору в Україні 1933 р." / [ ред. М. Зваричевська ]. – [ Б.м. ] : Анна Семенюк, 2008. – 52 с. : фотоіл.
787619
   Матеріали науково-методичного семінару "Сучасні підходи до навчання англійської мови в початковій школі у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання" : Присвяченого 90-річчю Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка та 10-річчю спеціал. "мова та література (англійська) фак-ту початкового навчання, (12 травня 2006 р.) / Сучасні підходи до навчання англійської мови в початковій школі у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; Чернігівський держ пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка; Відп. за вип. Іванишина В.П. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – 76 с.
787620
   Матеріали науково-методичної конференції "Програмно-технічні засоби інформації освіти". – К., 1995. – 157с.
787621
   Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / [відредагували: Вашеняк Ю.А., Василюк О.В.]. – Київ : LAT@K, 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Покажч. установ: с. 239. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
787622
   Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України ; [за заг. ред. О.І. Локшина, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – ISBN 978-966-2633-02-3
Ч. 1. – 2011. – 290, [2] с. : іл., табл. – За підтримки: Ін-ту інформ. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-ту пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Сум. держ. пед. ун-ті ім. А.С. Макаренка, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Бібліогр. в кінці ст.
787623
   Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України ; [за заг. ред. О.І. Локшина, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – ISBN 978-966-2633-03-0
Ч. 2. – 2011. – 229, [1] с. : іл., табл. – За підтримки: Ін-ту інформ. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-ту пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Сум. держ. пед. ун-ті ім. А.С. Макаренка, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Бібліогр. в кінці ст.
787624
   Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини, Ін-т педагогіки ; [за заг. ред., передм. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 151, [1] с. : іл., табл. – За підтримки: Ін-ту пед. освіти та освіти дорослих, Ін-ту інформ. технологій і засобів навчання, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", Сум. держ. пед. ун-ті ім. А.С. Макаренка, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини, Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Бібліогр. в кінці ст.
787625
   Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України [та ін. ; за заг. ред., передм. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2249-24-8
787626
   Матеріали науково-практичної конференції ""Німецькі поселення в Україні 2 пол. 18 - 1 пол. 20 ст.", присвяченої 240-ій річниці від часу заснування Біловезької німецької колонії (18-19 вересня 2007 р.) / Відділ культури і туризму Бахмацької райдержадміністрації ; Бахмацький районний історичний музей ; [ за ред. Т.М. Стрикун ]. – Бахмач, 2008. – 128 с.
787627
   Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т. Півд. регіон. наук. центр. Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Стратонов В.Н. та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014. – 291, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-91-6
787628
   Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій, Навч.-наук. ін-т менеджменту та підприємництва ; [відп. за вип. І.І. Тищенко]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – 169, [1] с. : іл., табл. – Ст. частково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787629
   Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / М-во культури України, Нац. ін-т стратег. досліджень, Ін-т культурології [та ін. ; редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 207, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
787630
   Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Гладуш Н.Ф. та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 291, [1] с. : іл. – Ст. укр., фр. та нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
787631
   Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Гладуш Н.Ф. та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 316 с. : табл. – Ст. укр., англ., фр., нім. та ін. – Бібліогр. в кінці ст.
787632
   Матеріали науково-практичної конференції "Питання удосконалення судової системи України" / Питання удосконалення судової системи України; Академія правових наук України; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого за сприяння Проекту Агенства міжнар. розвитку США "Україна: Верховенство права"; Редкол.: Ю.В. Баулін, Н.В. Сібільова, Девід М. Вон. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 148с. – ISBN 966-8759-31-1
787633
   Матеріали науково-практичної конференції "Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах" / Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах (Київ; 2002); КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2002. – 36с.
787634
   Матеріали науково-практичної конференції "Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування" / Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування", (Київ; 2002); Національний банк України. – Київ, 2002. – 270с.
787635
   Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787636
   Матеріали науково-практичної конференції бібліотечних працівників вузів України присвяченої 50-річчю Великої Жовстнеовї соціалистичної революції. – К., 1969. – 207с.
787637
   Матеріали науково-практичної конференції з міжнар. участю "Актуальні питання лікування ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи", яка присвяч. 90-річчю каф. травматології та ортопедії ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України" : ІV Укр. симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи : Дніпро, 19-20 верес. 2019 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Придніпров. наук. центр НАН і МОН України [та ін. ; упоряд.: О.Є. Лоскутов, А.Ф. Булат ; уклад. Д.А. Синєгубов ; за ред. О.Є. Лоскутова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 85, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 84. – ISBN 978-966-981-248-3
787638
   Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 200-літтю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (1804-1873) та Дню міста Канева : 1 жовтня 2004 р. / Науково-практична конференція, присвячена 200-літтю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (1804-1873) та дню міста Канева; М-во культури і мистецтв України, Канів. міська рада, Шевченків. нац. заповідник, Канів. училище культури і мистецтв ; [редкол.: Тулін В.І. (голова) та ін.]. – Канів : Видавництво ЧНУ, 2004. – 154, [2] с.
787639
   Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) : Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) / Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики); Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, Координаційний Центр громадської ініціативи; Відп. ред. Б.Ковальчук. – Львів : Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, Наукове Товариство ім. Шевченк, 2003. – 416с. – ISBN 966-7155-71-4
787640
   Матеріали науково-рятівних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. / Г.Ю. Івакін, В.Г. Івакін, Д.В. Бібіков, В.І. Баранов, І.В. Зоценко, Л.В. Чміль, А.М. Оленич // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 133-145. – ISSN 2227-4952


  У статті розглянуто попередні результати науковорятівних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції, матеріали яких представлені на виставці до 70-річчя Гліба І вакіна в Археологічному музеї І А НАН України у 2017 р. Розглянуто археологічний ...
787641
   Матеріали науково-технічної конференції "Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні" : [в рамках XI Міжнар. виставкового форуму] "Технології захисту - 2012" / Держ. агентство України з упр. зоною відчуження, Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон" ; [підгот.: Г.О. Жильцова та ін.]. – Київ : КІМ, 2012. – 111, [1] c. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
787642
  Гримич М.В. Матеріали наукової експедиції для вивчення етнічної історії та етнокультури населення Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 27-49. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить фрагменти спогадів респондентів (кримських татар) за такими темами: господарська діяльність, усна історія, звичаєве право, обрядова культура та вірування. Ці матеріали дають нам картину збереженості традиційної культури кримських татар ...
787643
   Матеріали Наукової і конференції, присвяченої 40-річчю Великої Жовтневої соціалистичної революції : Тези доп. – Житомир, 1957. – 45 с.
787644
   Матеріали Наукової іконференції професорсько-викладацького складу по підсумках науково-дослідної роботи за 1967 рік. – Київ, 1967. – 271с.
787645
   Матеріали наукової конференції Всеукраїнского Братства вояків УПА : Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія: Історія, уроки, сучасність. 16-17 січня 1993р., м. Івано-Франківськ. – Стрий : Увіс, 1993. – 126с.
787646
   Матеріали наукової конференції молодих науковців. – Ужгород, 1969. – 182с.
787647
   Матеріали Наукової конференції по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. – Вып. 1. – Львів : Львівський університет
Природні умови, ресурси та розміщення продуктивних сил на Поділлі. – 1966. – 175 с.
787648
   Матеріали Наукової конференції, присвяченої 50-річчю Коуністичної партії України. – Одеса, 1968. – 188с.
787649
   Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Є.К. Лазаренка. – Львів, 1992. – 96с.
787650
   Матеріали наукової сесії. – Львів : Львів.обл.книж.-журн.вид-во
Зб. №10. – 1952. – 136с.
787651
  Дудко О. Матеріали неоліту і бронзи з колекції Щорського Історичного музею // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 394-399. – ISBN 978-966-171-795-3
787652
  Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як джерело доказів у кримінальних справах про торгівлю людьми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 142-146


  Досліджено проблемні питання використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів у кримінальному процесі в кримінальних справах про торгівлю людьми.
787653
  Демченко Т. Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарнавського як джерело вивчення культурної спадщини України // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 114-121. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
787654
  Трибуцька О.А. Матеріали особового фонду Павла Рябкова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 137-142. – ISSN 0320-9466


  До 165-річчя від дня народження відомого вченого-етнографа і громадського діяча.
787655
   Матеріали охорони природи на Україні. – Х.
1. – 1928. – 185с.
787656
   Матеріали педагогічних конференцій 2015-2017 роки : [збірка] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об"єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. навч.-метод. центр закладів культури і мистецтва ; [редкол.: В.Ю. Нечепуренко (голова) та ін. ; відп. за вип. О.С. Стрильчук]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 63, [1] с. – Текст кн.: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-371-0
787657
  Зінорук Н.О. Матеріали перевірки читання мовчки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 24. – С. 18-24.
787658
  Грибанова С. Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 103-111
787659
   Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / Ін-т соціальної та політ. психології Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [за наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, В.В. Савінова]. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – 169, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
787660
   Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної сходознавчої конференції : зб. наук. праць. – Київ : [б. в.]
Вип. 1. – 1998. – 127, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
787661
   Матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції / Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагогічних наук України; Ред. І.Г.Грабар. – Житомир, 2003. – 136с.
787662
   Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці = Proceedings of the first bi-annual conference on Canadian studies, 26-28 February 2010, Chernivtsi / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Богатирець В. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Канадознавство. - На обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
787663
   Матеріали першої сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання, 11-12 квітня 1984. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1984. – 78 с.
787664
   Матеріали першої, другої та третьої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2008. – 103 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
787665
   Матеріали пленуму Центрального Комітету Компартії України 31 березня 1990 року. – Київ : Політвидав України, 1990. – 64 с.
787666
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. – Київ : Політвидав України, 1982. – 12 с.
787667
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. – М, 1984. – 16с.
787668
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. – К, 1984. – 32с.
787669
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС 5-7 лютого 1990 року : 5-7 лютого 1990 року. – Київ : Політвидав України, 1990. – 384 с.
787670
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 15-16 березня 1989 р.. – Київ : Політвидав України, 1989. – 171 с.
787671
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 17-18 лютого 1988 р.. – Київ : Політвидав України, 1988. – 74 с.
787672
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 29 липня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 46 с.
787673
   Матеріали по дослідженню грунтів України. – Х.
1. – 1926. – 256с.
787674
   Матеріали по обміну досвідом роботи організації товариства. – К., 1962. – 36с.
787675
   Матеріали по обміну досвідом роботи організації товариства. – К., 1962. – 29с.
787676
  Дегтярьов С. Матеріали повітових судів Лівобережної України (характеристика джерела) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело та показати стан збереженості документів цих установ в обласних архівах. In the article are analysis of stuffs of district courts of Ukraine (of the ...
787677
   Матеріали позачергового ХХІ з"їзду КПРС. – Київ, 1959. – 308с.
787678
  Кірієнко О. Матеріали поліційного нагляду як джерело для вивчення українського політичного руху (на прикладі "Київського українського клубу") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-25. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Київського українського клубу як національно-революційної організації. In article the activity of the Kiev Ukrainian Club is analyzed as national-revolutionary organization.
787679
  Палієнко М.Г. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Визначено та охарактеризовано основні комплекси джерел з історії української державності, які були зібрані представниками української еміграції у Празі у період між двома світовими війнами. This article is devoted to the analyses of the main complexes ...
787680
  Осередчук О.А. Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету
787681
  Осередчук О.А. Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 143-162. – ISSN 0320-9466
787682
   Матеріали про 5-ку соціалістичного будівництва. – Одеса, 1930. – 32с.
787683
   Матеріали про виконання наказу виборців зінов"ївською міськрадою у скликання. – Зінов"ївськ, 1931. – 126с.
787684
  Моргуновська Л.Р. Матеріали про відбудову Успенського собору // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.95-98. – ISBN 966-7671-25-9
787685
  Іофанов Д.М. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка / Д.М. Іофанов. – Київ, 1957. – 239с.
787686
   Матеріали про життя, науково-педагогічну діяльність, наукові дослідження / укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 242-255


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
787687
  Ханко В. Матеріали про музейні установи Полтавщини (перша половина ХХ ст.) // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 354-359
787688
   Матеріали про роботу місцевої промисловості Дніпропетровської області в 1934 році. – Дніпропетровськ, 1935. – 65с.
787689
   Матеріали про розвиток мов в Українській РСР. – К., 1991. – 47с.
787690
   Матеріали ПСП 1994-1999 [Електронний ресурс] : Програма сприяння парламентові України. – Київ
Ч.3. – 1 CD. – Англійська та українська версії; СВ: Процесор Pentium - 120 MHz; Оперативна пам"ять - 32 Mb; Жорсткий диск об"ємом 30 Mb; Наявність CD-ROM; Монітор SVGA; OC Windows 95/98/2000/NT
787691
   Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору" (іноземними мовами) : Дніпропетровськ, 14 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. інозем. мов для інж.-техн. та природн. спец. ; [упоряд. Посудієвська О.Р.]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 107, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., нім. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-221-8
787692
   Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України" : 22 листопада1995 р. / "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України", регіон. наук.-теорет. конф.; Львів. ін-т внутрішніх справ при Укр. акад. внутрішніх справ ; [відп. за вип. Б.Й. Токарський]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996. – 46с. – До 400-річчя від дня народження гетьмана України Богдана-Зиновія Хмельницького
787693
   Матеріали республіканської наради працівників сільського господарства Полісся. – К., 1952. – 188с.
787694
   Матеріали Республіканської наукової конференції з питань політехнічного навчання в школах Української РСР. – К.
1. – 1956. – 247с.
787695
   Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 75-річчю II з"їзду РСДРП та 60-річчю I з"їзду Компартії України : 27 липня 1978 року м. Київ. – Київ : Політвидав України, 1978. – 57 с.
787696
   Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-21 вересня 1997 року) / Світовий Конгрес українців Холмщини і Підляшшя; Рівненська ветеранська орг. т-во "Холмщина"; [редкол. : Пацула Й. та ін.] ; [в дскусії беруть участь : І. Білас, В. Сергійчук, В. Борисенко, Г. Вишневська та ін.]. – Рівне, 1998. – 130 с.
787697
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
Семінар 1 : Що таке "відкритий доступ"? Рух європейських університетів за відкритий доступ. – 2009. – 30 с.
787698
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викладачів, аспірантів, студентів / Шкодзінський О.К. [та ін.] ; МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
Семінар 2 : Огляд існуючих інституційних репозитаріїв у світовій науковій спільноті. – 2009. – 22 с.
787699
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Онисько Г.Я. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
Семінар 3 : Проблеми авторського права при електронній публікації у відкритому доступі. – 2009. – 18 с.
787700
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розробив Дубик С.О.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
Семінар 4 : Публікація тез конференцій ТДТУ в інституційному репозитарії ELARTU. – 2009. – 26 с.
787701
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Костишин С.О. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
Семінар 5 : Робота авторів у середовищі інституційного репозатирію ELARTU. Проблема самоархівування. – 2009. – 18 с.
787702
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
Семінар 6 : Досвід роботи інституційного репозитарію НАУКМА - eKMAIR. – 2009. – 18 с.
787703
   Матеріали семінару-практикуму та "Народознавчих студій пам"яті Василя Скуратівського" з проведенням Круглого столу на тему: "Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української культури" / М-во культури України ; Укр. центр культурних досліджень ; [редкол. : Садовенко С.М., Дмитренко М.К., Цимбалюк Н.М. та ін.]. – Тернопіль ; Київ : УЦКД, 2011. – 500 с. – Бібліогр. в кінці розділів
787704
   Матеріали Семінару бібліотечних працівників Української РСР з питань пропаганди технічної літератури. – Х., 1967. – 85с.
787705
   Матеріали семінару Європейського центру парламентських досліджень та документації (ECPRD) = Independent parliamentary researches / Незалежні парламентські дослідження; Інформаційне управління апарату Верховної Ради України; ЄЦПДД; Упор. Е.А. Афонін. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 328с. – Текст паралельно англ., укр. мовами. – ISBN 966-611-041-5
787706
   Матеріали січневого (1961 року) Пленуму Центрального Комітету КП України. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 121 с.
787707
  Білан А.М. Матеріали слідчих і судових органів царизму другої половини ХІХ ст. як джерело з історії революційно-демократичного руху в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 83-93. – (Серія історії ; № 11)
787708
   Матеріали спільного урочистого засідання ЦК КП України і Верховної Ради Української РСР, присвяченого 50-річчю утворення Союза Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1967. – 36с.
787709
   Матеріали спільного урочистого засідання ЦК КП України і Верховної Ради Української РСР, присвяченого 50-річчю утворення Союза Радянських Соціалістичних Республік 15 грудня 1972 року. – Київ, 1972. – 71 с.
787710
   Матеріали спільної колегії міністерств вищої і середньої спеціальної освіти, народної освіти, культури, охорони здоров"я, торгівлі, комітету у справах молоді, фізкультури та спорту. – Київ, 1991. – 24 с.
787711
   Матеріали студентської наукової конференції : 14-15 травня 2003 року. – Чернівці : Рута
Книга 1 : Природничі науки. – 2003. – 759 с.
787712
   Матеріали студентської наукової конференції : 14-15 травня 2003 року. – Чернівці : Рута
Книга 3 : Гуманітарні науки. – 2003. – 696с.
787713
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : (11-12 травня 2006 року). – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2006. – 536 с.
787714
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : (11-12 травня 2006 року). – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2006. – 504с.
787715
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : 11-12 травня 2006 року. – Чернівці : Рута
Філософсько-педагогічні науки. – 2006. – 376с.
787716
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2005. – 336 с.
787717
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2005. – 336с.
787718
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2004. – 472с.
787719
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2004. – 390с.
787720
  Білан А.М. Матеріали судово-слідчих установ як джерело з історії Харківсько-Київського таємного товариства (1856-1860 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 71-81. – (Серія історії ; № 15)
787721
   Матеріали та документи 2-го з"їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців (25 грудня 1996, м. Київ) / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Гол. ред. :П.Т.Тронько. – Київ : Рідний край, 1997. – 185с. – ISBN 966-02-0299-7
787722
   Матеріали та документи 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища "Довкілля для Європи" / Довкілля для Європи. – UNDP Ukraine. – Київ, 2004. – 544с. – На обкл. назва: 5-а Пан-Європейськ конференція міністрів "довкілля для Європи". - Розстав. знак для проф. б-к: 5/Дов
787723
   Матеріали та документи служби безпеки ОУН (Б) у 1940-х рр.. – Київ, 2003. – 254с. – ISBN 966-02-2729-9


  На тит. стор. дарчий надпис В.І. Сергійчуку
787724
  Сморжевська О.О. Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу "Культурний простір постмодерної України" (модуль 1) для студентів I курсу магістерського відділення історичного факультету / Оксана Сморжевська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новіт. історії України. – Київ : Знання України, 2010. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 44-47. – ISBN 978-966-316-271-3
787725
   Матеріали та методичні рекомендації до спецкурсів з ідіостилістики. – Київ : Київський університет, 2001. – 45с.
787726
   Матеріали травневого (1966 року) Пленуму ЦК КПРС. – Київ, 1966. – 62с.
787727
   Матеріали третіх наукових читань : доповіді та матеріали наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. 28 листопада 2003 р. – Київ
Вип. 1. – 2004. – 64 с.
787728
   Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної енергетики" / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип.: В.О. Резнік]. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 184, [1] с. : іл., табл. – Режим доступу: http://kntu.net.ua/Conference_APME. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.в кінці ст. – ISBN 978-966-2207-59-0
787729
   Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1970. – 190с.
787730
   Матеріали тридцать четвертої наукової Шевченківської конференції : У двох книгах / Наукова Шевченківська конференція; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Ред. кол.В.Л.Смілянська, М.Г.Жулинський, Л.М.Задорожна та ін. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-19-3
Книга перша. – 2003. – 192с.
787731
   Матеріали тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції : У двох книгах / Наукова Шевченківська конференція; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Ред. кол. В.Л.Смілянська, М.Г.Жулинський, Л.М.Задорожна та інші. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-19-3
Книга друга. – 2003. – 264с.
787732
  Срібняк І. Матеріали українських та зарубіжних архівів як джерело з історії таборів полонених та інтернованих українців у країнах Європи (1914-1924 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 169-184. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
787733
  Старовойтенко І. Матеріали української газети "Рада" про пам"ятні Шевченківські заходи 1907-1908 рр.: їхні особливості, зміст, географію та національне значення // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 233-255. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Щоденна українська газета Наддніпрянщини “Рада”, що виходила в Києві в 1906–1914 рр., умістила на своїх шпальтах потужний масив матеріалів про Тараса Шевченка та його спадщину. Вона відобразила трактування публіцистами початку ХХ ст. поглядів великого ...
787734
   Матеріали університетської наукової конференції молодих учених, присвяченої 100-річчю з дня народження В.І.Леніна : Природничі науки. – Одеса, 1970. – 306с.
787735
   Матеріали урочистого засідання ЦК КП України і Верховної Ради Української РСР, присвяченого 50-річчю Української Радянської Соціалистичної Республіки. – К., 1968. – 52с.
787736
   Матеріали установчої конференції Української наукової асоціації 9-10 червня 1990 р.. – К., 1991. – 68с.
787737
  Потапенко С. Матеріали фондів Відділу рукописів Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург) до історії Слобідської України кінця XVIII - початку ХХ століть: загальний огляд // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 18-30. – (Нова серія ; вип. 21/22)
787738
  Мицик Ю.А. Матеріали фонду 1523 (Глухівська міська ратуша) ЦДІАК України як джерело з історії краю / Ю.А. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 163-168. – ISSN 2218-4805


  У статті розглядаються незнані документи з історії Глухівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. з фонду 1523 Центрального державного історичного архіву України у Києві, вказано на їх значення як джерела з історії краю.
787739
  Берковський В.Г. Матеріали фонду 166 ЦДАВО України як джерело до історії Київського політехнічного інституту (20-30-ті роки XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 13-23


  Розглядаються документи 1920-х - 1930-х рр., що пов"язані з історією КПІ. Саме цей вищий навчальний заклад відіграв одну з провідних ролей у формуванні науково-технічного простору новоствореної Української радянської республіки.
787740
  Костилєва С.О. Матеріали фонду Адміністрації Президента України Л.М. Кравчука про становлення державної політики України в інформаційній сфері (1991-1994) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд матеріалів практично невідомого широкому загалу науковців фонду Адміністрації Президента України Л.М. Кравчука щодо історії формування новітньої політики держави в інформаційній сфері.
787741
  Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції ( друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст. ) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 5 назв
787742
  Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.213-224. – Бібліогр.: л.198-212
787743
  Коренюк Ю. Матеріали фотоархіву І. Моргілевського у фондах національного заповідника "Софія Київська" / Ю. Коренюк, Н. Світлична. // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 83-109. – ISBN 978-966-2241-27-3
787744
   Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" = Proceedings of the international scientific conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna 2012" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / [Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів]. – Київ : [Логос]
Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – 2012. – 133, [1] с. : іл. – Кн. описана за обкл. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
787745
   Матеріали ХІ з"їзду Українського ботанічного товариства : (Харків, 25-27 вересня 2001 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 285с. – ISBN 966-623-132-8
787746
   Матеріали ХІІІ конференції Інституту археології АН УРСР, присвяченої 50-річчю Академї наук УКраїнської РСР.. – К., 1972. – 336с.
787747
   Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Фізичні та комп"ютерні технології" : 7-9 грудня 2016 року, м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, Публічне акціонер. т-во "ФЕД" [та ін.] ; [уклад.: Ф.В. Новіков]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 510, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-383-795-6
787748
  Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) : дис. ... канд. іторичних наук: 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 231 л. + Додаток: л. 178-187. – Бібліогр. : л. 188-231
787749
  Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
787750
  Пірко В. Матеріали центальних державних архівів Росії як джерело до історії Донбасу XVI - XVIII ст // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 6-15. – ISSN 1728-9572
787751
  Антоненко В. Матеріали Центрального статистичного управління УСРР як джерело з історії міських бюджетів 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 150-152. – ISBN 978-966-171-795-3
787752
   Матеріали черняхівської культури з Лубенського краєзнавчого музеюполтавська обл / А.В. Гейко, Р.М. Рейда, В.М. Верещака, С.В. Сапєгін // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-8999-84-0
787753
   Матеріали Четвертої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій " Теорія, технологія, впровадження ГІС ". ГІС-Форум-98. – Київ, 1998. – 186с.
787754
   Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної енергетики" : 22-24 трав. 2019 р. : до 60-річчя заснування Херсон. нац. техн. ун-ту / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип.: В.О. Резнік]. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч. авторів: с. 182-183. - Режим доступу: http://kntu.net.ua/Conference_APME. - Ст. укр., рос., анг. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97799-7-7
787755
   Матеріали четвертої та п"ятої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2011. – 100 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
787756
   Матеріали Шостої Міжнародної науково-творчої конференції, присвяченої 10-річчю кафедри мистецьких технологій "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" : 8-9 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтв, Каф. мистец. технологій ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін. ; ред. Шульга О.В.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 259, [1] с. : іл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
787757
   Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закорд. справ України, Посольство України в Болгарії, Фундація "Мати Україна", Укр. неділ. школа ; [упоряд. Антоніна Якімова ; редкол.: А. Ангелова, В. Власенко, Е. Данков та ін.]. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISSN 1314-927Х
787758
   Матеріали що до природнього руху населення України. – Київ-Харків : Видання Центрального Статистичного Управління УСРР, 1924. – 99ис.
787759
  Казанник В.В. Матеріали щодо зимової орнітофауни національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, Н.М. Миленко // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – С. 155-163


  Пирятинський національний природний парк - природоохоронна територія в Україні, в межах Пирятинського району Полтавської області. Розташований у долині річки Удаю.
787760
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання в Університеті Святого Володимира (частина 1) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 2 (18). – C. 60-72. – ISSN 2413-5461


  Згадуються професори мед. ф-ту Університету св. Володимира: І.М. Фонберг, Е.Е. Мірам, В.П. Караваєв, М.І. Козлов та ін.
787761
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 99-115. – ISSN 2413-5461


  Акцентовано увагу на науково-педагогічній та організаційній діяльності родоначальника Київської школи внутрішньої медицини професора-терапевта Ф.С. Цицуріна та про-фесора-терапевта С.П. Алфер"єва.
787762
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 3: професор Ф. Ф. Мерінг) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 4 (20). – С. 70-89. – ISSN 2413-5461
787763
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 1 (21). – С. 63-73. – ISSN 2413-5461
787764
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті Святого Володимира (частина 5: професор В.Т. Покровський) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 3 (23). – С. 66-87. – ISSN 2413-5461


  У статті подано матеріали щодо організації в Університеті Св. Володимира клінічного викладання внутрішньої медицини та заснування Київської школи терапевтів. В її п"ятій частині акцентовано увагу на науково-педагогічній та організаційній діяльності ...
787765
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 6, подання 1: визначний уродженець Корсунщини професор-інтерніст К.Г. Трітшель) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 10, № 3 (38). – С. 66-75. – ISSN 2413-5461
787766
   Матеріали щодо переведення підприємств зв"язку на госпрозрахунок. – Харків, 1932. – 79 с.
787767
   Матеріали ювілейної конференції молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – 366с.
787768
   Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалистичної революції. – Одеса, 1968. – 204 с.
787769
   Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Житомир, 1954. – 112 с.
787770
  Симоненко З. Матеріали, що отримані в іноземній державі як джерело доказів в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 395
787771
   Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; [відп. ред. Микола Кравчук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 243, [1] с. – На обкл.: До 50-ти річчя Тернопільського національного університету. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-199-6
787772
  Козій І.В. Матеріалізація філософії Гегеля Я. Блудовим // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 22-31
787773
   Матеріалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817-819. – ISBN 966-316-069-1
787774
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 287с.
787775
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 267с.
787776
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 340с.
787777
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 500с.
787778
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 372с.
787779
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1984. – 357с.
787780
  Білецький І.П. Матеріалізм і нелокальність // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 17-20. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
787781
  Туниця Ю. Матеріалізм і реалізм - основа якості освіти й науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Національного лісотехнічного університету України, акад. НАНУ Ю. Туниця.
787782
  Донець А.С. Матеріалізм у філософії Л. Фейєрбаха // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 74-75
787783
  Кононенко Т.П. Матеріалізм французький // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
787784
  Булатов М.О. Матеріалізм(- філософське вчення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 505-506. – ISBN 978-966-02-8345-9
787785
  Чолпан П.П. Матеріалістична діалектика - науковий метод пізнання в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
787786
  Злотіна М.Л. Матеріалістична діалектика / М.Л. Злотіна. – Київ, 1958. – 40с.
787787
   Матеріалістична діалектика і актуальні питання суспільної практики та наукового пізнання. – Київ, 1973. – 287 с.
787788
  Колодяжний В.І. Матеріалістична діалектика і еволюційний метод в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
787789
  Косолапов В.В. Матеріалістична діалектика і математичні методи в економіці / В.В. Косолапов. – Київ, 1964. – 106с.
787790
  Волинка Г.І. Матеріалістична діалектика і суспільне життя / Г.І. Волинка. – Київ, 1986. – 157с.
787791
  Храмова В.Л. Матеріалістична діалектика та гносеологічні закономірності переходу від емпіричного до теоретичного в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
787792
   Матеріалістична філософія К. Маркса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 819-822. – ISBN 966-316-069-1
787793
  Бойченко І.В. Матеріалістичне розуміння історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 232-235. – ISBN 966-642-073-2
787794
  Дьогтєв Г.Ф. Матеріалознавство / Г.Ф. Дьогтєв. – К, 1975. – 255с.
787795
   Матеріалознавство. – Львів, 1997. – 109 с.
787796
  Сологуб М.А. Матеріалознавство та технологія матеріалів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами підгот. та спец. галузі знань "Енергетика та енергет. машинобудування" / М.А. Сологуб ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 385-390. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-612-176-2
787797
  Огієнко А.Д. Матеріаломісткість виробництва: шляхи зниження / А.Д. Огієнко. – К., 1990. – 44с.
787798
  Городковъ Б.Н. Матеріалы къ изследованію колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Сибири / Б.Н. Городковъ, 1913. – 14с.
787799
  Жиляєв І.Б. Матеріальна база вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-966-7909-71-0
787800
  Сенкченко А.В. Матеріальна база дозвілля та її вплив на розвиток культурно-дозвільної діяльності : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.05 / Сенкченко А.В.; Мін.культури Укр.Київ держ.ун-т. – Київ, 1995. – 27л.
787801
  Сесак І. Матеріальна база Кам"янець-Подільського середнього технічного училища - основа для заснування Державного українського університету (1906-1918) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 114-121
787802
  Козак В.Є. Матеріальна база сільскої школи. / В.Є. Козак. – К., 1979. – 155с.
787803
  Овсієнко В.В. Матеріальна відповідальність за невиконання господарських договорів // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
787804
  Московченко М. Матеріальна відповідальність працівника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.73-78. – ISBN 966-667-078-Х
787805
  Гербеда О. Матеріальна відповідальність працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 11-13
787806
  Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.77-80. – ISSN 0132-1331
787807
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за радянським трудовим правом // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
787808
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців. / М.І. Данченко. – Київ, 1977. – 32с.
787809
  Бондаренко О. Матеріальна відповідальність роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 15-17.
787810
  Невіднича М. Матеріальна відповідальність роботодавця при порушенні права працівника на працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-15-6
787811
  Павлович З.А. Матеріальна відповідальність членів колгоспу / З.А. Павлович. – К., 1976. – 133с.
787812
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність. / М.І. Данченко. – К., 1975. – 62с.
787813
  Розовик О. Матеріальна допомога біженцям з голодуючих районів Поволжя в УСРР у 1921-1925 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1920 р. на Поволжі та південному Уралі почалася засуха, яка тривала до 1923 р. Її наслідки були катастрофічними для сільського господарства Симбірської, Самарської, Саратовської, Царицинської, Оренбурзької губерній. Неврожай був і в інших районах ...
787814
  Шевчук Юлія Матеріальна допомога, службові відрядження... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47. – ISSN 0868-9644
787815
  Єленець Ю.В. Матеріальна допомога: особливості обліку та оподаткування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 77-79. – ISSN 2313-0431
787816
  Крімер Б. Матеріальна забезпеченість як фактор народжуваності: специфіка народжень різких черговостей / Б. Крімер, О. Галиця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-6912 01
787817
  Кирієнко М.М. Матеріальна заінтересованість і розвиток колгоспного виробництва. / М.М. Кирієнко. – К., 1971. – 152с.
787818
  Надольська В.В. Матеріальна і духовна культура народів світу : Метод. рекомендації до вивч. норм. курсу "Етнологія" для студ. 1 курсу істор. фак-ту / В.В. Надольська; Волинський держ. у-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 72с.
787819
  Винокур І.С. Матеріальна і духовна культура населення Середнього Подністров"я в першій половині I тисячоліття н. е. / І.С. Винокур. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 42 с.
787820
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 46-63
787821
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 79-96
787822
  Дмитрук І. Матеріальна культура гуцулів у польських етнографічних дослідженнях другої половини XIX - першої половини XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 525-531. – ISBN 978-966-02-5080-2
787823
  Кожолянко Г.К. Матеріальна культура українського населення. : Автореф... Доктор.істор.наук: 07.00.07 / Кожолянко Г.К.; АН Укр. – К, 1992. – 47л.
787824
  Житкова О. Матеріальна основа діяльності православних церков у м. Києві (1920-1930-ті рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 243-246. – ISBN 978-966-171-90295
787825
   Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : колектив. монографія / [Безгін О.І. (керівник) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-2241-13-6
787826
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 - історія України / Роговий В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр. : 34 назв.
787827
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 486 л. + Додатки: л. 438-441. – Бібліогр.: л. 442-486
787828
  Роговий В. Матеріальна підтримка української еміграції в підготовці української національної еліти за кордоном // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 195-201. – ISBN 978-966-171-651-2
787829
  Тищенко В.Г. Матеріальна рецепція іноземного права в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.97-103
787830
  Ковальчук Олена Матеріальна та дисциплінарна відповідальність (9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-48
787831
  Панченко О.І. Матеріальна та майнова відповідальність поліцейських: порівняльна характеристика // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7069-52-1
787832
  Бродель Фернан Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г. Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-045-4
Т. 3 : Час світу. – 1998. – 631с. – Тит. арк. парал. франц. мовою
787833
  Бродель Фернан Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г.Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-7640-4 (т.1); 5-7707-7639-0
Т. 1 : Структура повсякденності: можливе і неможливе. – 1995. – 543с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
787834
  Бродель Фернан Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г.Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-215-5
Т. 2 : Ігри обміну. – 1997. – 585с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
787835
  Лавровська І.Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 7 (155). – С. 35-47
787836
  Сілантьєв О.І. Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 22-29. – ISSN 2074-5354
787837
  Савченко Г. Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.) / Григорій Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-152


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, поповнення його складу та матеріального забезпечення солдатів й офіцерів. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса русской армии, пополнения его состава, ...
787838
  Левицька Н.М. Матеріальне забезпечення викладачів гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянської України (XIX - початку XX ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 4 (52). – С. 34-40. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджено матеріальне становище науково-педагогічних працівників на прикладі Київського університету св. Володимира, Харківського університету, Київських вищих жіночих курсів. Порівнюється матеріальне забезпечення викладачів за дією ...
787839
  Сокирко О.Г. Матеріальне забезпечення Генеральної артилерії Козацького Гетьманату в середені XVII-XVIII ст. // Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / О.А. Алфьоров, О.І. Божко, О.О. Васильєва, Д.С. Вирський, В.В. [та ін.] Грибовський. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – С. 31-41. – ISBN 978-966-8809-52-1
787840
  Кравчук Л.В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю в 1939-1941 р. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 84-87. – ISSN 2076-1554


  Також згадується КДУ ім. Т.Г. Шевченка
787841
  Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов"язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Губська Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
787842
  Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов"язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Губська Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 261 арк. – Додатки: арк. 260-261. – Бібліогр.: арк. 233-259
787843
  Федорченко О. Матеріальне забезпечення поштово-телеграфних службовців Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічні аспекти дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 22-30. – ISSN 2077-7280
787844
  Кагальна М.В. Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської "відлиги" крізь призму повсякдення (1953–1964 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 70-78. – ISSN 0320-9466
787845
  Пагор В.В. Матеріальне забезпечення студентів медичних вишів радянської України (20-30-ті рр. XX ст.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 35-36
787846
  Палкін Ю.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці / Ю.І. Палкін. – Київ, 1975. – 133с.
787847
  Власюк Т.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці в колгоспах / Т.І. Власюк. – Київ
1. – 1989. – 120с.
787848
  Дюбуї Л. Матеріальне право Європейського Союзу = Droit materiel de L"Union Europeenne / Луї Дюбуї, Клод Блюман ; [пер. з фр. Є.Т. Марічева]. – 2-ге вид. – Київ : ІМВ, 2002. – 375, [1] с. – ISBN 2-7076-1257-X
787849
  Чупис О. Матеріальне становище білого духовенства на Лівобережній Україні в XVIII ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 318-319. – ISBN 978-966-623-745-6
787850
  Коляструк О. Матеріальне становище науково-педагогічної інтелігенції Києва у першій половині 20-х рр. XX ст. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 86-101
787851
  Петренко А. Матеріальне становище парафіяльного духовенства за митрополита Платона (Городецького) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 33-39. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено проблемі матеріального та пенсійного забезпечення православного кліру в Київській єпархії за часів правління митрополита Платона (Городецького). Використана різноманітна джерельна база дає змогу дослідити один із аспектів ...
787852
  Кукуленко Я.І. Матеріальне становище педагогічних вишів УРСР у роки перебудови // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 57-70. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
787853
  Василенко В.М. Матеріальне становище професорської корпорації Університету Св. Володимира в 1834–1884 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 35-38. – ISBN 978-966-920-241-3
787854
  Левицька Н.М. Матеріальне становище студентства вузів України наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 56)


  На основі аналізу архівних джерел, а також вивчення наукової літератури і матеріалів періодичних видань зроблено спробу охарактеризувати матеріально-правове становище студентського контингенту України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
787855
  Комарніцький О. Матеріальне становище студентства педагогічних вишів Одеси у 20-30-ті рр. XX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 116-138. – ISSN 2312-6825
787856
  Комарніцький О.Б. Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 354-362. – ISSN 2218-0567
787857
  Лицур Н. Матеріальне становище української міської інтелігенції у міжвоєнній Польщі (1921-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5080-2
787858
  Микитась В. Матеріальне становище. Професорські корпорації // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 199-213. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Лящевський Василь, чернече ім"я Варлаам (Лящевський) (1704-1774) - український церковний педагог, один із засновників вищої освіти у Московії. Випускник Кивєо-Могилянської академії, мовознавець, професор, ректор Московської слов"яно-греко-латинської ...
787859
  Гук М.М. Матеріальне стимулювання в радгоспах і колгоспах. / М.М. Гук. – К, 1967. – 111с.
787860
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання в умовах економічної реформи / А.А. Чухно. – К, 1971. – 207с.
787861
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і підвищення ефективності виробництва // Актуальні проблеми економічноії науки в світлі рішень вересневого Пленуму ЦК КПРС (1965 р.) : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1966. – С.16-27
787862
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і план // Екон. Рад. України, 1966
787863
  Силенко О.М. Матеріальне стимулювання працівників закладів вищої освіти до забезпечення якості освітніх послуг / О.М. Силенко, О.В. Григор"єва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 93-99. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено практичні рекомендації з удосконалення існуючих систем матеріального стимулювання педагогічного й науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти І та ІІ рівня акредитації. Визначено блоки інформаційне забезпечення прийняття ...
787864
  Костін Д.Ю. Матеріальне стимулювання трудової діяльності на підприємствах електроенергетики // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 67-69. – ISSN 1729-7206
787865
  Карлова І.О. Матеріальне стимулювання трудової діяльності працівників транспортної галузі України / І.О. Карлова, А.А. Зелена // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
787866
  Венедіктов Сергій Валентинович Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Венедіктов С.В. – Харків, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.169-186
787867
  Нахлік Я. Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в"язниця духа чи прихисток душі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 448-455. – ISBN 978-966-3888-379-3
787868
  Наконечна О.В. Матеріальний артефакт як об"єкт культурологічного дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 88-95
787869
  Назимко Єгор Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 93-98.
787870
  Степанюк А.А. Матеріальний і колізійний методи міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 85-91. – ISSN 0201-7245
787871
  Лавер О.Г. Матеріальні витрати народонаселення української держави внаслідок агресії Російської Федерації / О.Г. Лавер, Б.О. Матяшовська, Н.Я. Шумило // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 48-54. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
787872
  Місієвич С.В. Матеріальні джерела канонічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.23-28. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
787873
  Чухно А.А. Матеріальні і моральні стимули та актуальні проблеми розвитку господарської реформи. Ч.1 // Вчення про мат. та моральні стимули та його здійснення на суч. етапі
787874
  Медицький І.Б. Матеріальні наслідки фізичного насильства: кримінологічний аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 112-123. – ISSN 2524-0323
787875
  Зянько В. Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статі виявлено та проаналізовано основні причини низької активності інноваційної підприємницької діяльності в Україні, обґрунтовано необхідність державної фінансової підтримки інноваційного підприємництва, визначено шляхи активізації інноваційної ...
787876
  Трушкіна Н.В. Матеріальні потоки в логістичній діяльності підприємства: теоретичний аспект // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 22, № 1 (74). – С. 140-151. – ISSN 2524-003X


  Новизна авторського трактування матеріального потоку полягає у тому, що це визначення є достатньо комплексним і відображає безперервний рух сукупності необхідних видів ресурсів на промисловому підприємстві при послідовному здійсненні всього переліку ...
787877
  Забуранна Л.В. Матеріальні потоки підприємств: сутність і особливості / Л.В. Забуранна, О.М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
787878
  Струк Н.Р. Матеріальні потоки як об"єкт логістичного управління // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 244-250. – ISSN 1998-6912
787879
   Матеріальні ресурси регіону: наявність, облік і аналіз використання. – Чернівці : ЧДУ, 1994. – 41с.
787880
  Михальчишина Л.Г. Матеріальні ресурси та визначення їх складових: обліково-економічний огляд // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 128-131. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
787881
  Пісной І.М. Матеріальні свідки судових реформ // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.7-10


  Історія судових реформ в Україні
787882
  Ніщимна С.О. Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 114-120. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються матеріальні складові бюджетного права. Досліджуються наукові погляди на визначення понять «бюджетна система» та «бюджетний устрій». Підіймається проблема політизації бюджетного права. The article examines the material components ...
787883
  Карасевич О.О. Матеріальні та людські ресурси сільського господарства України 1953-1964 рр.: вітчизняний науковий дискурс другої половини XX ст. - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Карасевич Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
787884
  Пилипенко Ю.О. Матеріальні умови вступу у фактичний шлюб // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 102-104. – ISBN 978-966-927-199-0
787885
  Мартиненко Т.К. Матеріальність світу / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1957. – 51с.
787886
  Буяшенко В.В. Матеріальність як парадигма співбуття : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Буяшенко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
787887
  Шаптала О.С. Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
787888
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х-початок 1930-х рр.) : Автореф. дис. ... канд істор. наук: 07.00.01 / Трубенок О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
787889
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х - початок 1930-х рр.) : Дис. ...канд.історичних наук:07.00.01 / Трубенок Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 208л. + Додатки: л.188-208. – Бібліогр.:л.154-188
787890
  Зубко О. Матеріально-побутове життя українських пражан 1921 - 1939 роках: помешкання, харчування, одяг // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 31-38. – ISSN 2522-4611
787891
  Гордієнко Г. Матеріально-побутове забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The living conditions of invalids of the Patriotic War (during the war and post-war periods) are investigated in the article. The efficiency of measures taken by the Soviet State aimed at social welfare of invalids, front-line soldiers are analysed. В ...
787892
  Дорошко М.С. Матеріально-побутове забезпечення партійно-радянської номенклатури УСРР в умовах голодомору 1932-1933 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISBN 978-966-581-930-1
787893
  Кошкідько А. Матеріально-побутове становище наукової інтелігенції в 1920-х рр.(за матеріалами "Щоденників" С. Єфремова) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 197-200. – ISBN 978-966-171-795-3
787894
  Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 388-398
787895
  Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50 - 60-ті рр. XX ст. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 415-433
787896
  Страшко Є.М. Матеріально-побутові умови життя ніжинців у контексті історії повсякдення (кін. 1943-1953 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 107-124. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  Автор робить спробу простежити причини акцентування уваги у пострадянській історіографії на повсякденному житті суспільства в цілому, соціальних груп чи окремих осіб. У статті обгрунтовано неспроможність ортодоксальної та застарілої методології ...
787897
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
787898
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
787899
  Павлюк А.Г. Матеріально-правове відведення: нормативне конституювання та методологічне значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Павлюк Анатолій Григорович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
787900
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
787901
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 200-223
787902
  Калакура В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
787903
  Погрібний І.І. Матеріально-речовинні іменники: проблема лексико-семантичного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 92-99. – (Філологічні науки)
787904
   Матеріально-технічна база агропромислового комплексу : (розвиток та ефективність). – Київ : Урожай, 1985. – 296 с.
787905
  Чухно А.А. Матеріально-технічна база комунізму - вирішальна умова переходу до комунізму / А.А. Чухно, Г Н. Петрович, . – К, 1965. – 43с.
787906
  Кукуленко Я.І. Матеріально-технічна база, матеріальне становище трудового і студентського колективів вишів Кам"янця-Подільського у період перебудови (1986 - 1991 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 132-139
787907
  Самойлик Ю.В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 17-22. – ISSN 2218-1199
787908
  Колішенко Р.О. Матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 230-232. – ISBN 978-966-188-219-4
787909
  Жук Л.В. Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних закладах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 188-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Досліджено проблему матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень у вітчизняних вищих навчальних закладах. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові документи з питань розвитку матеріально-технічної бази університетів. Наведено ...
787910
  Писаренко А. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-45.
787911
  Безпалова О.І. Матеріально-технічне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.І. Безпалова, С.В. Іванов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 43-48. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
787912
  Кінаш І.П. Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки : монографія / І.П. Кінаш ; [М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-257. – ISBN 978-966-694-199-5
787913
  Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням інтернет-технологій // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
787914
  Шкуратенко Ю. Матеріально-тілесна образність у гуморесках Павла Глазового: сатирично-бурлескний дискурс // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 281-285. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
787915
  Іванченкова Л.В. Матеріально-фінансова збалансованість у діяльності харчових підприємств та її роль у формуванні фінансово-економічних результатів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 47-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
787916
  Тарнавська С.В. Матеріально-фінансове забезпечення вищих навчальних закладів УСРР в 1920-х – на початку 1930-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 111-115. – ISSN 2076-1554
787917
  Барков В Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики / В Барков, Н. Прозорова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.294-301. – ISBN 966-73-53-51-Х
787918
  Ховрич С.М. Матеріально–побутові проблеми студентів Наддніпрянської України та спроби їх вирішення (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 37-39. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовані причини та суть головних фінансових та побутових проблем студентів деяких українських вишів, а також досліджені шляхи подолання їх в умовах російського самодержавного режиму наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. У світлі розглядуваної ...
787919
  Кришталь С.П. Матеріально–технічне та фінансове забезпечення робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на початку 1930–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 64-68. – ISSN 2076-1554
787920
  Корчак Н. Матеріально - правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.6-10
787921
  Костишин Р.В. Матеріально фінансове забезпечення передвиборчої агітації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
787922
  Селецький П. Матерії зоряні згустки : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0208-0710
787923
  Савельєв О.К. Матерільна культура тіри (I - початок V ст.н.е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Савельєв Олег Костянтинович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назв
787924
  Мойсишин В. Матерія : [поезії] / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-668-503-5
787925
  Волошин Л. Матерія духу і думки Любомира Медвідя // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 0130-1799
787926
  Рижків В.Л. Матерія і життя / В.Л. Рижків. – Харків, 1924. – 77с.
787927
  Алєксандрова О.В. Матерія і ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 134-135. – ISBN 966-316-069-1
787928
  Інфельд Л. Матерія і кванти в світлі сучасної науки : пер. з англ. / Л. Інфельд. – Харків : ДНТВУ, 1937. – 208 с.
787929
  Хасхачих Ф.Г. Матерія і свідомість / Ф.Г. Хасхачих. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 187 с.
787930
  Фесенко Д.Я. Матерія і свідомість / Д.Я. Фесенко. – Київ, 1958. – 45 с.
787931
  Кубланов Б.Г. Матерія і свідомітсть / Б.Г. Кубланов. – Львів, 1958. – 63с.
787932
  Скрипник І. Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б.І. Антонича та Б. Шульца // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 190-194. – ISSN 2307-2261
787933
  Ткачук В. Матеріяли до гідрологічної клясифікації грунтів / В. Ткачук. – Київ, 1931. – С.129-160
787934
  Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ століття / М.Є. Слабченко. – Київ
2. – 1927. – 278с.
787935
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.1 : Ніна Заглада. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля. – 1929. – 180 с.
787936
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.2. – 1929. – 223 с.
787937
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.3 : Матеріяли до монографії С. Старосілля. – 1931. – 190 с.
787938
   Матеріяли до звіту Одеського Округового виконавчого комітету робочих, селянських, червоноармійських та червонофлотських депутатів ІХ скликання. – Одеса, 1929. – 86с.
787939
   Матеріяли до звіту уряду А.М.С.Р.Р. V -му з"їздові Рад Молдавії за 1929 та 1930 роки. – Тираспіль : Вид-ня ЦВК та РНК АМРСР, 1931. – 141 с.
787940
   Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857-1933 = Documents for the study of literature and of ideiological trends : Correspondence from American archives 1857-1933. – Нью-Йорк, 1992. – 814с. – (Джерела до новітньої історії України/УВА у США;Заг.ред.Білінський Я. та ін. ; Том 3). – ISBN 0916381064
787941
   Матеріяли до історії українського патріярхального руху (1963-2001) = Towards a history of the Ukrainian Patriarchal movement (1963-2001) / упорядник А. Сороковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 364 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 978-966-395-251-2
787942
   Матеріяли до історії української козаччини. Т. 5 = Acta historica res gestas Kozacorum Ucrainiensium illustrantia / Видані під загальною редакцією Михайла Грушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1911. – Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – С. I-VI, 1-545
787943
   Матеріяли до історії української медицини = Contributions to the history of Ukrainian medicine. – Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Українського Лікарського Товариства Півничної Америки
Т. 1. – 1975. – 336, XVI с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
787944
   Матеріяли до історії Української церкви : збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963) // Наукові записки Українського вільного університету / Український вільний університет. – Мюнхен ; Рим ; Париж, 1969. – Т. 9/10 (1967/1968) : Матеріяли до історії Української Церкви: збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963). – 387 с.
787945
   Матеріяли до контрольних чисел Шевченківської округи на 1930 - 31 рік. – Черкаси, 1930. – 329с.
787946
   Матеріяли до обрання нових академіків : Постанова РНК УСРР з 16 квітня 1929 р. – Київ : Київ-Друк, 1929


  Конвлют містить: Характеристики кандидатів на академіки ВУАН, подані з доручення особливих комісій (118)
787947
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів / П.М. Попов. – Київ : Київ-Друк, 1926. – 137, [4] с.
787948
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів : додаток 1 / П.М. Попов. – додаток 1. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 34 с.
787949
  Артоболевський В.М. Матеріяли до списку птахів Південої половини Чернігівщини : (Відомості попередні) / Володимир Артоболевський. – [Київ], 1926. – С. 113-126. – Без обл. и тит. арк. - Окр. відб.: Записки Київського iнституту народної освiти. Київ, 1926, т. 1, с. 113-126. - Авт. та назва пар. нім. та укр. мов.


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Петровивичу Семенову-Тянь Шанскому от автора
787950
   Матеріяли до української діялектології = Specimina Dialectorum Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Пам"ятки мови, I :Два почаївські стародруки: "Книжиця для господарства" (1778) та "Полътика свъцкая" (1770/1790). – 1985
787951
  Курило О.Б. Матеріяли до української діялектології та фольклористики / О. Курило // Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О.Б. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – 135 с. – (Всеукраїнська Академія наук ; № 21 ;(Праці етнографічної комісії))
787952
   Матеріяли Другого Збору Конгресу Українських Hаціоналістів. – Київ : Головний Провід Конгресу Українських Hаціоналістів, 1997. – 360 с. – ISBN 966-7060-11-Х
787953
   Матеріяли другої п"ятилітки Київської области. – Вип. 1. – Київ : Укрголовліт № 1614
Промисловість. – 1932. – 148 с. – На правах рукопису
787954
   Матеріяли другої республіканської агрономічної наради. – К.-Х., 1951. – 184с.
787955
  Харлампович П.В. Матеріяли з археології та історії Первомайщини / П.В. Харлампович. – С. 65-85
787956
   Матеріяли і спогади = Materials and memories : Матеріяли до життя студентів українців у високих школах у Варшаві між двома світовими війнами. – Рочестер : Babiuk Enterprises, 1999. – 133c. : іл.
787957
   Матеріяли наради робітників Київа до Всеукраїнської музейної наради : [Протоколи 1-... Пленуму Музейних комісій : Завдання та ромота музеїв : Типи Музеїв : Статути Музеїв]. – Київ, 1928. – 61 с. – Надруковано на машинці. - Літографія
787958
   Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю Української Головної Визвольної Ради. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с. – На обкл.: Українська Головна Визвольна Рада: Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю створення
787959
   Матеріялы до исторіи російскои царославнои місіи въ Повночнои Америцъ водъ року 1896 до 1907 = Материалы к истории Российской православной миссии в Северной Америке с 1896 по 1907 г. – Санкт-Петербург : Премиум Пресс, 2016. – 165, [1] с. – Текст укр., рус., старорус. – Библиогр.: с. 158-163 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906649-27-0
787960
  Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини = Material culture of Lemkos" land / Юліан Бескид. – 2-ге вид, допов. – Торонто : Організація оборони Лемківщини, 1972. – 166 с.
787961
  Савченко Е.М. Матерыали до фауни УРСР. Пластиноатовусы жуки. / Е.М. Савченко. – К., 1938. – 208с.
787962
   Матерыялы да гісторі мануфактуры Беларусі у часы распада феадалізма. – Минск
2. – 1935. – 380 с.
787963
  Чуковский К. Матерям о детских журналах. – Санкт-Петербург, 1911. – 103 с.
787964
  Ветюков Владимир Матерь вод: вверх к Тибету : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 40-58 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
787965
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1969. – 140с.
787966
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 64с.
787967
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94с.
787968
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 116с.
787969
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : Повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 157с.
787970
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1985. – 181с.
787971
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Москва : Профиздат, 1986. – 159 с.
787972
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Москва : Художня література, 1981. – 463 с.
787973
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Минск, 1987. – 459 с.
787974
   Матерьялы по вопросу об улучшении сельского хозяйства в Одесском уезде. – Одесса : "Славянская тип.", 1888. – 9 с. – Отд.отт.
787975
  Поклад Наталка Мати - берегиня // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 17-18 : фото
787976
  Головко А.В. Мати / А.В. Головко : Книгоспілка. – 276с.
787977
  Копиленко О. Мати / О. Копиленко. – Київ, 1929. – 48 с.
787978
  Горький Максим Мати / Горький М. – Львів : ЛІМ, 1933. – 355 с. – (Бібліотечка колгоспника)
787979
  Горький М. Мати / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 368с.
787980
  Головко А. Мати / А. Головко. – Харків; Київ : ДЛВ, 1935. – 315с. – (Б-ка художньої літератури)
787981
  Головко А. Мати / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
787982
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1939. – 248с.
787983
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1940. – 314с.
787984
  Мокрієв Ю.О. Мати / Ю.О. Мокрієв. – Київ ; Харків, 1945. – 77 с.
787985
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1947. – 307с.
787986
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1950. – 260с.
787987
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1952. – 256с.
787988
  Головко А. Мати : Роман / А. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 283с. – (Б-ка українського романа та повісті)
787989
  Бордуляк Т. Мати / Т. Бордуляк. – Львів, 1959. – 48с.
787990
  Горький Максим Мати / Горький М. ; [ Пер. з рос. Маненка І. ; Вступ. ст. : Прожогін В. "Літ. маніфест пролетарської ери" , с. 5-25 ; Дереворити худож. Василенка В. ]. – Київ : Дніпро, 1968. – 403 с. : іл.
787991
  Магера М.Н. Мати : Оповідання та новели / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1971. – 78с.
787992
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1973. – 284с. – (Шкільна б-ка)
787993
  Головко А. Мати : роман / Андрій Головко ; [ред. М.І. Дорошенко]. – Львів : Каменяр, 1978. – 286, [2] с
787994
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1980. – 287с. – (Шкільна б-ка)
787995
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1986. – 260с.
787996
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1986. – 315с.
787997
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Львів : Каменяр, 1986. – 260с. – (Шкільна б-ка)
787998
  Стех Я. Мати "Солідарності" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 23 жовтня (№ 43). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серед загиблих в авіакатострофі польського президентського літака у Смоленську, яким разом із президентом Лехом Качинським летіло 96 державних діячів, була діячка профспілки "Солідарність", українка Анна Валентович.
787999
  Фромм Е. Мати або бути? = To have or to be ? / Еріх Фромм. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 303, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Fromm E. To have or to be? New York [etc.]: Harper & Row, 1980. – Бібліогр.: с. 296-301. – ISBN 978-617-12-7457-0
788000
  Іщук-Пазуняк Мати в поемі "Ніобея" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 340-345. – ISBN 978-966-355-009-1
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,