Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
786001
  Коцовський В.М., Огоновський І.М. Методична граматика руської мови для 4 кляси шкіл 5- і 6-клясових / уложили В. Коцовский і І. Огоновский. – 2-ге, попр. вид. – У Львові (Львів) : Hакладом ц[ісар.]-к[орол.] Вид-ва книжок шкільних ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 98, II с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
786002
   Методична граматика української мови / уложили: В. Коцовский, І. Огоновский. – 4-те поправл. вид. – Вінніпег : Накладом Української книгарні. – 98 с. + 1 дод., надрук. на машинці: Завваги до книжки: Методична граматика української мови. Коцовський і Огоновський. 4-те вид. Вінніпег ; Манітоба: Українська книгарня / К. Яворівський. Лос Анхелес, 1972 (21 окр. арк). – Вид. містить вкладення, (21 окр. арк) надрук. на машинці: Лос. Анхелес, 26 вересня 1972 р. ; Корнило Яворівський. Завваги до книжки: Методична граматика української мови/ Коцовський і Огоновський. 4-те вид.- Вінніпег, Манітоба: Українська книгарня
786003
  Вилегжаніна Т Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 4-6


  Розглянуто основні платформи методичного забезпечення бібліотечної діяльності у віртуальному просторі. Серед них сайти, портали, соціальні медіа (блоги, сторінки в соціальних мережах, форуми) та інші засоби комунікації. Висвітлено низку проблемних ...
786004
  Павленко О.О. Методична діяльність викладача економіки як педагогічна проблема // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 33-39. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
786005
  Запорожець Г.М. Методична допомога вчителям з охорони здоров"я та БЖД загальноосвітних навчальних закладів І-ІІІ ступенів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 25-26 : фото
786006
  Сливінська Інна Методична допомога дошкільним навчальним закладам області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 14-15 : фото
786007
  Жорнова О.І. Методична компетентність викладача ВНЗ : навч. посібник / Олена Жорнова, Ольга Жорнова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 333-334. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-140-6
786008
  Майер Н.В. Методична компетентність майбутніх викладачів французької мови як компонент загальнопрофесійної підготовки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 1 (77). – С. 35--39. – ISSN 1817-8510
786009
  Рейдало В. Методична компетентність у структурі професійної підготовки майбутнього викладача літератури
786010
   Методична література для вчителів історії : (інформаційний покажчик літератури за 1 півріччя 1973 року). – Київ : [б. в.], 1973. – 54 с.
786011
   Методична література для вчителів історії : (інформаційний покажчик літератури за ІІ півріччя 1973 року). – Київ : [б. в.], 1974. – 63 л.
786012
  Чернявський В.В. Методична модель дистанційного навчання фізики курсантів вищих морських навчальних закладів на основі мережного середовища // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 303-306. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
786013
  Ганчук О. Методична модель організації групової пізнавальної діяльності студентів у процесі навчальних екскурсій з географії // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 785. – С. 40-53. – (Географія ; вип. 785). – ISSN 2311-9276
786014
  Мхитарян О. Методична модель розвитку навчальних досягнень в учнів з низьким рівнем літературних знань і вмінь
786015
  Бондаренко Л. Методична модель уроку за піснями Марусі Чурай
786016
  Черняк А.С. Методична оцінка чинників, що впливають на архітектурно-планувальну організацію санаторно-курортних закладів на базі термальних джерел // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 545-553 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
786017
  Грицай Н.Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в європейському освітньому просторі // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 62-69. – ISSN 2411-1317
786018
  Грицай Н. Методична підготовка майбутніх учителів біології в країнах Європейського Союзу // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 42-44. – ISBN 978-966-644-365-9
786019
  Упатова І.П. Методична підготовка майбутніх учителів за умов упровадження дидактико-методичних комплексів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 316-324. – ISSN 2074-8922


  "...Перебудова структури й змісту середньої загальної освіти в сучасних умовах викликає суперечності між освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів і підготовкою вчителів у педагогічних ВНЗ."
786020
  Дудник О.О. Методична підготовка педагогів для впровадження методу проектів в практику ДНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 144-151


  У статті розглянуто педагогічну інновацію – впровадження у практику методу психолого-педагогічного проектування. Окреслено основні завдання у підготовці сучасного вихователя ДНЗ, що полягають у зміні відношення педагога до вихованців як до ...
786021
  Степанова Т.М. Методична підготовка студентів магістратури до викладання фахових дисциплін // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 127-131. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.45 (106)). – ISSN 2078-2128
786022
  Дояр Л. Методична рада Книжкової палати України: сторінки історії та особливості діяльності (1946—1964) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 25-30. – ISSN 2076-9326
786023
  Гамза А. Методична реалізація описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 29-33. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
786024
   Методична робота в школах Київської області. – Київ, 1957. – 39 с.
786025
  Кіндрат К.П. Методична робота в школі / К.П. Кіндрат. – К, 1958. – 59с.
786026
  Усик Світлана Методична робота з творчими педагогами / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 13 : фото
786027
   Методична робота кафедри цивільного права // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 200-286. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Методичні основи організації навчального процесу в юридичних вищих навчальних закладах. Підготовка юриста: сучасні вимоги та методичні проблеми. Проблеми впровадження стандартів Болонського процесу.
786028
  Новікова Т. Методична робота на допомогу реалізації ефективної стратегії управління змінами в бібліотеках ВНЗ / Тетяна Новікова, Людмила Лупіка // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 34-37. – ISSN 1811-377X


  У статті висвітлюються напрямки методичної діяльності, яка все більше трансформується в оперативну систему підтримки прийнятих рішень під час виникнення нестандартних проблем в управлінні сучасною бібліотекою ВНЗ.
786029
   Методична робота районної бібліотеки. – К, 1965. – 67с.
786030
  Осадчий І. Методична робота: чи все так безнадійно? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 11, 14. – ISSN 2219-5793


  Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) - структурних підрозділів місцевих органів управління освітою.
786031
   Методична розробка "Положення про організацію державної атестації бакалаврів, спеціалістів і магістрів у Київському університеті". – Киев, 1997. – 17 с.
786032
  Александрова Т.Ф. Методична розробка для проведення тренінгу "Надання само- та взаємодопомоги: екстрена реанімаційна та перша медична допомога" / Т.Ф. Александрова, В.Р. Ганжа // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 6-10 : табл., мал.
786033
  Ільченко В.В. Методична розробка до вивчення спецкурсу з фізики рапівпровідникових приладів / В.В. Ільченко. – Київ : КУ, 1997. – 18 с.
786034
   Методична розробка до курсу лекцій: Релігійна філософія і теологія: компаративний аналіз. – Київ, 2001. – 88с.
786035
   Методична розробка до лекції з теоретичного курсу громадсько-політичної практики студентів "Політична пропаганда - випробуваний засіб комуністичного виховання трудящих" : На правах рукопису. – Київ
Тема № 2. – 1973. – 30 с.
786036
   Методична розробка до лекції на тему "Вклад українських і російських учених у вивчення української мови та її історії". – Харків, 1972. – 84 с.
786037
   Методична розробка до спецкурсу: Релігія іудаїзму в контексті світової філософії та культури : (для студентів філософського факультету). – Київ, 2001. – 22с.
786038
  Лось В.Є. Методична розробка до теми "Партія більшовиків у революції 1905-1907 років у Росії" / В.Є. Лось. – К, 1975. – 21с.
786039
  Нечипоренко Н.Д. Методична розробка з економічної статистики по темі: "Класифікація та групування в економічній статистиці" / Н.Д. Нечипоренко. – Київ, 1971. – 53с.
786040
  Сущанський В.І. Методична розробка з курсу "математична логіка" / В.І. Сущанський. – Київ, 1979. – 51 с.
786041
  Бондаренко Л.Ф. Методична розробка з курсу німецької мови / Л.Ф. Бондаренко. – К, 1973. – 72с.
786042
  Боровець Г.М. Методична розробка з розв’язування задач диференціальної геометрії / Г.М. Боровець, Н.Ю. Петкевич. – К., 1975. – 77 с.
786043
  Черепаха В.М. Методична розробка за темою "Первинні засоби пожежогасіння" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: с. 18
786044
  Жарких С Ю. Методична розробка із загального курсу фізики : Розділ "Механіка" для студентів радіофізичного факультету / С Ю. Жарких, ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
786045
   Методична розробка та програма спецкурсу "Проблема життя та смерті в релігії та історії філософії" (міфологичні та середньовічні інтерпретації) : (для студентів філософського факультету). – Київ, 2000. – 36с.
786046
  Решетило Л.Г. Методична розробка уроку англійської мови для студентів професійно-технічних закладів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 47-52. – ISSN 1817-8510


  У цій публікації представлено методичну розробку уроку англійської мови на тему "Природа і довкілля" (підтема "Вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля") для студентів І курсу професійно-технічних закладів освіти.
786047
  Дмітренко Н.Є. Методична система автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 ; 01 ; 011 / Дмітренко Наталія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 70 назв
786048
  Мисліцька Н.А. Методична система вивчення загального курсу фізики з використанням методичної пропедевтики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 139-142. – ISSN 1563-3713
786049
  Дмитрук С.І. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 35-36
786050
  Рябовол Л. Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі / Л. Рябовол, В. Гриценко, О. Сокуренко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 16-26. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
786051
  Галушко С. Методична система навчання аналітичної хімії у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 57-62. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто теоретичне обгрунтування методичної системи навчання аналітичної хімії у педагогічному ВНЗ. Доведено, що ефективною є традиційна лекційно-лабораторно-практична система з її систематичним характером навчання, впорядкованістю, логічно ...
786052
  Ткаченко І.А. Методична система навчання астрономії майбутніх учителів астрономії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 72-76. – ISSN 1563-3713
786053
   Методична система опанування стандартами та штабними процедурами НАТО як чинник досягнення творчого рівня компетенції при їх імплементації / О.А. Макогон, В.П. Варакута, І.М. Криленко, О.В. Соколіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 130-137. – ISSN 2524-0056


  Впровадження стандартів та штабних процедур (СШП) НАТО у ЗС України - це важлива складова тих зусиль, які докладає держава для просування шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Для забезпечення подальшого функціонування основних структурних ...
786054
  Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп"ютерних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 174-179. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
786055
  Соломенко А.О. Методична система розвитку критичного мислення студентів у процесі вивчення теоретичної фізики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 227-234. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
786056
  Приймак С.Г. Методична система розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення : автореф. дис. ... д-ра педагог. наук : 13.00.02 / Приймак Сергій Георгійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченко. – Чернігів, 2019. – Бібліогр.: 39 наз
786057
  Перегняк І. Методична система формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 119-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Висвітлено основні характеристики розробленої методичної системи формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом, як комплексне утворення з відповідними складовими: цілями підготовки, така система представлена організаційними ...
786058
  Бігич О.Б. Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності : монографія / Бігич О.Б. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. – 108 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-638-317-7
786059
  Галата С. Методична служба: модернізація починається // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Чітке розмежування методичних функцій можливе лише за умови розробки нової моделі й виокремлення двох найбільш важливих напрямів діяльності РНМЦ (районні науково-методичні центри): методичної роботи та інформаційно-консультаційної діяльності, ...
786060
  Чернета Т.О. Методична спадщина А.Ф. Омельченка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 168-174. – ISSN 2226-2180


  "У статті розглядається методична спадщина та епістолярій бандуриста А.Ф. Омельченка. В центрі уваги автора – листування науковця-методиста з колегами з різних областей України та інші архівні матеріали, що зберігаються у Державному архіві ...
786061
  Гриценко Г.П. Методична спадщина М.Ф. Бунакова та її значення для сучасної школи / Г.П. Гриценко. – Київ, 1965. – 100 с.
786062
  Швецова-Водка Галина Методична спрямованість і професійна відповідальність // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Подається відгук на спеціалізовані бібліотечні випуски наукового журналу "Культура народів Причорномор"я". Висвітлюється діяльність бібліотек Криму зі створення паралельних друкованих та електронних версій наукових видань.
786063
  Коломієць К.В. Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор"я / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 73-80 : карта. – Бібліогр.: с. 80. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
786064
  Причепій Є.М. Методична функція категорій в руслі ідей П. Копніна // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 115-118
786065
  Хилько Є.Є. Методична характеристика змісту підготовки майбутніх бакалаврів з соціальної педагогіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 99-107. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
786066
  Боровик Л. Методична система як засіб формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 26-31. – ISSN 2308-4634


  Сьогодення вимагає від офіцерів-прикордонників високого рівня професійної компетентності, до складу якої входить психолого-педагогічна компетентність. Формування психолого-педагогічної компетентності розпочинається під час навчання у відомчому закладі ...
786067
  Преображенська О.С. Методичне забезпечення аналізу безпеки розвитку регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 241-248 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
786068
  Іваненко О. Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок шляхом оцінювання впливу економічних параметрів діяльності кредитної спілки на бальну оцінку. Здійснено позиціонування кредитних спілок і встановлено вплив ...
786069
  Турчинов О.В. Методичне забезпечення аналізу оподаткування / О.В. Турчинов. – К., 1995. – 44с.
786070
  Іванова О. Методичне забезпечення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів: переваги та недоліки / О. Іванова, А. Удовенко, Чечетова-Терашвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 43-53. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
786071
  Московець В.І. Методичне забезпечення відбору та психологічної підготовки керівників в органах внутрішніх справ / В.І.Московець, А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія соціал. та психол. роботи в ОВС. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 95с.
786072
  Муравйова В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з впровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 19-22


  У статті розглянуто методичне забезпечення україномовної Універсальної десяткової класифікації, розроблене фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова у період з 1997 р. до теперішнього часу для впровадження у роботу публічними ...
786073
   Методичне забезпечення для вивчення економічних дисциплін в кредитно-модульній системі / КНУТШ ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : Київський університет, 2010. – 80 с.
786074
  Жилінський А.І. Методичне забезпечення економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основною метою статті є визначення і обгрунтування найприйнятніших, з погляду автора, методів економічного аналізу діяльності комерційного банку для різних користувачів. Основним завданням статті є розробка методичного забезпечення економічного аналізу ...
786075
  Бойко В.В. Методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства / В.В. Бойко, О.Г. Парфентьєва // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 47-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
786076
  Ящук В.І. Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 281-286. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
786077
   Методичне забезпечення контролю якості нового вітчизняного фунгіциду ГРІНЕКС, РК і безпеки його застосування на сої та винограді / Є.Р. Заєць, В.Ф. Демченко, Ю.С. Баранов, С.В. Ольшевський // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 12-23. – ISSN 1729-7192
786078
  Стороженко І.П. Методичне забезпечення курсу "вица математика" для дистанційної форми навчання в НФаУ / І.П. Стороженко, В.О. Тіманюк // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-285-311-7
786079
  Лазаренко В.І. Методичне забезпечення маркетингових досліджень у системі екологічного маркетингу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6792
786080
  Шевченко І.О. Методичне забезпечення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів : аналітичний огляд / І.О. Шевченко ; М-во культури і мистецтв України ; Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК, 1997. – 40 с. + Додатки: с. 20-37. – Бібліогр.: с. 38
786081
  Корнілова І.М. Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій / І.М. Корнілова, Є.О. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 85-94. – ISSN 2222-4459
786082
  Лаптєв В.І. Методичне забезпечення оцінки дієвості управління людськими ресурсами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 269-274. – ISSN 2222-4459
786083
  Попов О.Є. Методичне забезпечення оцінки економічного потенціалу розвитку міжсекторальних партнерських відносин / О.Є. Попов, А.В. Мордовець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 151-160. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
786084
  Тульчинський Р.В. Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки регіону в сучасних умовах / Р.В. Тульчинський, С.Г. Ханін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 30-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
786085
  Колодізєва Т.О. Методичне забезпечення оцінки ефективності логістичної діяльності підприємств : монографія / Колодізєва Т.О., Руденко Г.Р. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 290, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 211-288. – Бібліогр.: с. 197-210. – ISBN 978-966-676-533-1
786086
  Пухальський В.В. Методичне забезпечення оцінки результативності та ефективності податкового контролю в Україні та напрями його вдосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 41-47. – ISSN 2306-6806
786087
  Чечетова-Терашвілі Методичне забезпечення оцінки рівня дерегулювання підприємницької діяльності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 34-40. – ISSN 2413-9610
786088
  Балан В. Методичне забезпечення оцінки стратегічної гнучкості вітчизняних підприємств / В. Балан, М. Ситницький // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-31.
786089
  Горбанюк О.С. Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача / О.С. Горбанюк, О.С. Куц // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 37-45. – ISSN 2411-3190
786090
  Горбанюк О.С. Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача / О.С. Горбанюк, О.С. Куц // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 37-45 : табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2411-3190
786091
  Горбась І. Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-64. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру синергічного ефекту, а також фактори, що спричиняють його появу. Представлено алгоритм застосування інструментарію оцінювання рівня синергії від взаємодії елементів підприємства як складної, динамічної системи. Исследована ...
786092
   Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків / О.С. Горбанюк, В.Т. Размус, К.С. Кава, О.В. Михайлич // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 36-47. – ISSN 2218-4511


  У статті розкрито недоліки існуючих методик оцінювання сприйманих ознак особистості політиків і розроблено інноваційний методичний підхід щодо комплексного оцінювання іміджу особистості політиків. Отримані опитувальники дають можливість планувати ...
786093
  Балан В. Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств та запропоновано інтегральний підхід до її визначення на основі методів багатокритеріального аналізу, зокрема методів TOPSIS та критеріальних обмежень. The basic ...
786094
  Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємств / В.Г. Балан, Л.А. Анісімова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 23-31


  Наведено загальну характеристику існуючих підходів до визначення рівня конкурентоспроможності підприємств, запропонована модель побудови рейтингів конкурентоспроможності підприємств з використанням методів багатокритеріального аналізу та визначенням ...
786095
  Отенко П.В. Методичне забезпечення оцінювання корпоративної безпеки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 275-280. – ISSN 2222-4459
786096
  Гойхман М.І. Методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 237-247. – ISSN 2226-8820
786097
  Возносименко Д. Методичне забезпечення підготовки майбутніх вчителів математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 31-37. – ISSN 2307-4914
786098
  Приходько В.М. Методичне забезпечення підготовки фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти до проведення моніторингових досліджень // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 2. – С. 37-44
786099
  Іванік О. Методичне забезпечення прогнозування зсувної небезпеки на регіональному та локальному рівні: принципи, методи, моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-60. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Визначення пріоритетності факторів виникнення небезпечних явищ на окремих ділянках функціонування відповідних техногенних систем повинно здійснюватись через інтегрований аналіз якісних і значною мірою кількісних даних з геолого - геоморфологічної ...
786100
  Ло Чао Методичне забезпечення процесу вокальної підготовки майбутніх вчителів музики на основі технології персоніфікації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 133-140. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
786101
  Московець В.І. Методичне забезпечення психологічного супроводження діяльності вищого навчального закладу системи МВС України / В.І.Московець, А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ; Науково-дослідна лаборапторія соціал. та психол. роботи в ОВС. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 240с.
786102
  Юань Янь Методичне забезпечення самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 89-92. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
786103
  Горобець О. Методичне забезпечення статистичного аналізу відтворення населення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 119-123. – ISSN 1993-0259
786104
  Панухник О.В. Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 152-157. – ISSN 1993-6788
786105
  Рєзнік Н.М. Методичне забезпечення страхування травматизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-65. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання страхування від нещасних випадків.
786106
  Шилова В.І. Методичне забезпечення управління якістю освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 176-178. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
786107
  Шилова В.І. Методичне забезпечення управління якістю освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 176-178. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
786108
  Семеног О.М. Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства / О.М. Семеног, О.В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 281-288. – ISSN 2413-1571
786109
  Глікман С. Методичне забезпечення формування професійних якостей майбутніх судноводіїв // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 128-133. – ISSN 2308-4634


  "Розкрито окремі аспекти використання тренінгів у формуванні професійних якостей майбутніх судноводіїв, а саме: поетапність впливу на особистість курсантів; моделювання реакцій курсантів, спрямованих на досягнення конкретного результату; формування ...
786110
  Панченко М.В. Методичне забеспечення викладання дисципліни "Сімейне право" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 53-61
786111
  Юрченко Є.О. Методичне забеспечення викладання дисціпліни "Адміністративне право" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 73-81
786112
  Боровський О.А. Методичне і методологічне забезпечення викладання курсу "Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-498-3
786113
  Литвин Т. Методичне об"єднання вчителів предмету "Захист Вітчизни" м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24 : фото
786114
  Серпухов М. Методичне обгрунтування позиції країни у торговельній війні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 55-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
786115
  Сокол О.Ф. Методичне опрацювання комп"ютерних шрифтів для технічного редагування видань // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. № 1 (31). – С. 82-87. – ISSN 2411-3611
786116
  Лакида І.П. Методичне підгрунтя для розроблення системи моделей росту та продуктивності деревостанів основних лісоутворювальних деревних видів України / І.П. Лакида, Р.Д. Василишин // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0459-1216
786117
  Фещенко О.П. Методичне та інформаційне забезпечення управління фінансовим станом корпорацій в Україні // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 50-58. – ISSN 2306-0050
786118
  Герасимова С.В. Методичне та кадрове забезпечення управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 151-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
786119
  Гончаренко О.В. Методичне та педагогічне забезпечення, як чинник удосконалення безперервної професійної освіти державних службовців (досвід Франції) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 137-142


  У статті визначена необхідність методичного та педагогічного забезпечення для удосконалення безперервної професійної освіти державних службовців. Описано функції форматорів, основні принципи та фази їх навчання, викладена неохідність використання ...
786120
  Огійчук М. Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 53-57 : табл.,. – Бібліогр.: 4 назв.
786121
  Юрченко О.Є. Методичний апарат вивчення туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 229-235 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
786122
  Мороз О.В. Методичний апарат наукознавства: міждисциплінарний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 97-101. – ISSN 1729-360Х
786123
  Шворов С.А. Методичний апарат організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Є. Лукін, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 143-147


  Розглядається методичний апарат побудови та раціональної організації функціонування перспективних інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом, що забезпечує підготовку тих, кого навчають за мінімальними ...
786124
   Методичний апарат оцінювання стану економічної складової воєнної безпеки держави / О.Г. Водчиць, В.В. Кострач, Е.І. Сарафанюк, О.І. Зарицький // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 62-68. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
786125
   Методичний апарат параметричного синтезу інтелектуальних роботизованих систем спеціального призначення / С.А. Шворов, В.О. Осипа, М.М. Михайлов, Д.В. Чирченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано підхід та методичний апарат параметричного синтезу, за допомогою яких визначаються раціональний варіант побудови та параметри інтелектуальної роботизованої системи спеціального призначення. Предложен подход и методический аппарат ...
786126
  Іщенко Д.А. Методичний апарат розробки варіантів застосування безпілотного авіаційного комплексу розвідки і спостереження / Д.А. Іщенко, Р.М. Осадчук // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 40-41
786127
  Шляхова В. Методичний аспект аналізу лінгвістичної термінології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
786128
  Романишина Н. Методичний аспект вивчення творчості письменника, відомого одночасно як драматург і прозаїк


  У статті йдеться про те, що майбутні філологи мають навчатися на високому рівні утруднення; аналізувати цілісні художні твори; досліджувати такі глибинні зв"язки, як взаємопроникнення родів літератури, контамінація компонентів структури різних жанрів
786129
  Кузіна Р. Методичний аспект контент аналізу узгодженності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 25-31. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені методичні підходи до вибору ключових показників для оцінки збіжності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. Було ідентифіковано 187 ключових елементів міжнародних ...
786130
  Варенко В. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми / Володимир Варенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 46-48. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано технології та проблеми створення й оформлення інформаційно-аналітичних документів як важливого чинника управлінської діяльності.
786131
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський університет. Історичний факультет. – Харків
№ 1. – 2002
786132
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 2. – 2003
786133
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 3. – 2004
786134
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 4. – 2005
786135
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
№ 6. – 2007
786136
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
№ 7. – 2008
786137
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : збірник наукових праць. – Харків
№ 8. – 2010
786138
  Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / С.А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-440. – ISBN 978-966-680-428-3
786139
  Шляхова В. Методичний доробок Світлани Єрмоленко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 95-100
786140
  Рудіна М. Методичний експеримент упровадження методу проектів при навчанні іноземної мови студентів спеціальності "Філологія" / М. Рудіна, А. Гарбуз // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 282-287. – ISBN 978-617-646-477-8
786141
  Мікаелян С.Г. Методичний інструментарій аналітичного моніторингу ринків високотехнологічної продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 149-153. – ISSN 2222-4459
786142
  Ширяєва Н.Ю. Методичний інструментарій бренд-менеджменту будівельних бізнес-організацій // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 45-48. – ISBN 978-9934-571-51-0
786143
  Кулинич М. Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності / М. Кулинич, Л. Ляшко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 122-130. – ISSN 2411-4014
786144
  Мисліцька Н.А. Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики / Н.А. Мисліцька, В.Ф. Заболотний // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 24-31. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
786145
  Сін Чжефу Методичний інструментарій дослідження рівнів адаптованості іноземних студентів до навчання в українських університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 110-114. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
786146
  Поліщук Т. Методичний інструментарій і понятійний апарат мемуаристики // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 145-147
786147
  Бутко М. Методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі : розвиток регіонів / М. Бутко, В. Мащенко, О. Михайленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 18-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
786148
  Чирва О.Г. Методичний інструментарій обгрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 117-121. – Бібліогр.: 5 назв
786149
  Білорус Т. Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-29. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Визначено актуальність та охарактеризовано основні етапи задоволення потреби у персоналі в сучасних умовах господарювання. Доведено необхідність та узагальнено вимоги до формування карт компетенций як інструменту відбору персоналу. Розроблено алгоритм ...
786150
  Гросул В.А. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства / В.А. Гросул, С.О. Зубков // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 252-258. – ISSN 2222-4459
786151
  Юхименко В.В. Методичний інструментарій оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку / В.В. Юхименко, Н.М. Стрельченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-25.
786152
  Стецюк П.А. Методичний інструментарій оцінки та прогнозування інвестиційного ринку / П.А. Стецюк, С.А. Федюнін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 36-42. – ISSN 2415-8089
786153
  Маккі Л.М. Методичний інструментарій оцінки фінансового потенціалу підприємства / Л.М. Маккі, О.О. Горошанська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 372-377. – ISSN 2222-4459
786154
  Бондарук Т. Методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України / Т. Бондарук, І. Бондарук, М. Дубина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 60-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
786155
  Возняк Г.В. Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 110-120. – ISSN 1562-0905
786156
  Щербакова І.Б. Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
786157
  Корнілова І.М. Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації / І.М. Корнілова, Т.В. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 77-82


  У статті розглянута сутність і структуру інтелектуального капіталу як економічного явища. Визначено основні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу організації та розглянуто конкретні методи й показники оцінки. Виділено метод оцінювання ...
786158
  Чмутова І.М. Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків / І.М. Чмутова, О.С. Безродна, Д.І. Нечипоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 296-309. – ISSN 2222-4459
786159
  Момот О.М. Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності банків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 41-47. – ISSN 2306-6814
786160
  Жилінська О. Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено сучасний методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн світу, проаналізовано можливості його застосування у вітчизняних умовах. The author deals with the modern methodical instruments of estimation ...
786161
  Тимчеико І.П. Методичний інструментарій оцінювання потенціалу синергізму // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-02-6
786162
  Мацьків В. Методичний інструментарій оцінювання фінансового забезпечення підприємства // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 54-63. – ISSN 2410-0919
786163
  Акімова О.В. Методичний інструментарій оцінювання якості праці менеджера // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
786164
  Птащенко Л.О. Методичний інструментарій регулювання й управління корпоративним сектором економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
786165
  Шигун М.М. Методичний інструментарій стратегічного управління витратами / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 39-46. – ISSN 2221-8440
786166
  Хомутенко А.В. Методичний інструментарій управління державними фінансами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 350-356. – ISSN 2222-0712
786167
  Ротова Т.А. Методичний інструментарій управління страховими ризиками // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.140-144
786168
  Островська О. Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб"єктів підприємництва / О. Островська, О. Соколова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
786169
  Халатур С. Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК / С. Халатур, О. Халатур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
786170
  Овчинникова М.О. Методичний інструментарій формування збалансованої господарської політики // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – C. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
786171
  Шаповалов Б.Б. Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни : метод. посібник / Б.Б. Шаповалов, З.М. Діхтяренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 142, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 127-141. – ISBN 978-966-189-490-6
786172
  Дудник О.М. Методичний коментар до розв"язання педагогічних задач контекстної спрямованості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 92-94 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
786173
  Дятленко С.М. Методичний лист щодо вивчення предмета "Захист Вітчизни" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-10 : фото, табл.
786174
  Дятленко С.М. Методичний лист щодо вивчення предмету "Захист Вітчизни" у 2006 / 2007 навчальному році / С.М. Дятленко, Є.Ю. Василенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 10-11
786175
  Ревенко Н.Г. Методичний підхід до аналізу ефективності використання організаційних ресурсів промислових підприємств / Н.Г. Ревенко, Д.А. Ломоносов, О.В. Пулянович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
786176
  Єрмошенко А.М. Методичний підхід до аналізу стресостійкості страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 369-377. – ISSN 1993-6788
786177
  Ковальська Л.Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 66-72. – ISSN 2071-4653
786178
  Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
786179
  Раєвнєва О.В. Методичний підхід до анкетування цільових груп – користувачів послуг ВНЗ / О.В. Раєвнєва, Л.А. Гольтяєва, Т.С. Мілевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 81-87. – ISSN 2222-4459


  Цільовою спрямованістю запропонованої методики є отримання системної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ на підстваві аналізу потреб і переваг різних цільових груп, які користуються його послугами, що є інструментом підвищення привабливості вищого ...
786180
  Булавченко О.С. Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 203-209. – ISSN 2222-4459
786181
  Андренко О.А. Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 116-122. – ISSN 2222-4459
786182
  Хаустова В.Є. Методичний підхід до вибору стратегії розвитку підприємства з урахуванням його ринкової вартості та стадії життєвого циклу (на пркладі підприємств галузі чорної металургії України) / В.Є. Хаустова, О.І. Хоменко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 197-205 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2222-0712
786183
  Кацалап В.О. Методичний підхід до визначення джерел загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері / В.О. Кацалап, О.В. Войтко, Ю.В. Цурко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 103-108. – ISSN 2311-7249
786184
  Сігаєва Т.Є. Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 153-157. – ISSN 2222-4459
786185
  Кочарян І.С. Методичний підхід до визначення завдань управління системою вищої освіти у сфері культури та мистецтва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 150-155. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
786186
  Колєсніков Д.В. Методичний підхід до визначення і оцінки взаємного впливу синергетичних ефектів у вертикально-інтегрованих структурах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С.14-20 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
786187
  Мащенко М.А. Методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 132-139. – ISSN 2308-1988
786188
  Проценко Я.М. Методичний підхід до визначення критеріїв воєнно-політичної обстановки // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 305
786189
  Косарецький Є.І. Методичний підхід до визначення та оцінювання мобілізаційних спроможностей боєприпасної галузі // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2618-1614
786190
  Горбенко В.М. Методичний підхід до визначення форм дій та способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил / В.М. Горбенко, В.В. Тюрін, О.А. Коршець // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглянуто існуючі підходи до визначення форм дій і способів застосування військових формувань у сучасних умовах. Проаналізовано взаємозв’язок форм і способів застосування військових формувань різних рівнів (стратегічного, оперативного, ...
786191
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
786192
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
786193
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
786194
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
786195
  Лозовіцький П.С. Методичний підхід до визначення якості природних вод і заходів з її поліпшення при використанні для зрошення грунтів чорноземного типу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 451-459 : Табл. – Бібліогр.: 13. – ISBN 966-521-129-3
786196
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
786197
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
786198
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
786199
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
786200
  Скриньковський Р.М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 185-192. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розроблено та запропоновано методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості (ІП) машинобудівних підприємству системі "інвестор-реципієнт", який дозволить удосконалити методику оцінювання ІП підприємств машинобудування.
786201
  Бондаренко О.Г. Методичний підхід до економічної оцінки господарської діяльності військової частини (на прикладі продовольчої служби) : економіка та управління підприємствами / О.Г. Бондаренко, В.П. Василенко, Ю.І. Кушнерук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 99-105. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
786202
  Макаренко О.І. Методичний підхід до ідентифікації кластерних можливостей регіону / О.І. Макаренко, А.В. Онопрієнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-92. – (Економічні науки ; № 2 (22))
786203
  Заєць Т.О. Методичний підхід до інтегральної оцінки рівня якості корпоративного управління // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 143-146. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
786204
  Мельникова К.В. Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 236-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
786205
  Сущенко О.В. Методичний підхід до моделювання у хмелярстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 207-211. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786206
  Бараннік І.О. Методичний підхід до моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 148-153. – ISSN 2222-4459
786207
  Янчев А.В. Методичний підхід до обліку витрат підприємств ресторанного господарства з функціями кейтерингу / А.В. Янчев, Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 155-159. – ISSN 2222-4459
786208
  Кирильєва Л.О. Методичний підхід до обліку розрахункових операцій при використанні криптовалюти / Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 304-308. – ISSN 2222-4459
786209
  Нікішина О.В. Методичний підхід до оцінки відтворювальної ефективності кооперативного збутового каналу на зерновому ринку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 3-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2312-847X
786210
  Лактіонова О.А. Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 124-138. – ISSN 2222-0712
786211
  Настасенко О.Г. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 120-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
786212
  Назаренко І.М. Методичний підхід до оцінки забезпеченності капіталом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 8-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
786213
  Шелест В.В. Методичний підхід до оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки довірчих товариств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 134-140. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
786214
  Матюшенко І.Ю. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції та асоціації з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 85-93. – ISSN 2222-4459
786215
  Левандовська Н.І. Методичний підхід до оцінки кінцевого трудового внеску працівників у сфері виробництва будівельних матеріалів : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 186-195 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
786216
  Тищенко О.М. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Тищенко, Л.О. Норік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 115-121


  Розглянуто теоретичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства На прикладі вітчизняних коксохімічних підприємств апробовано розроблені методичні рекомендації щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства з ...
786217
  Соколик М. Методичний підхід до оцінки потенціалу домашніх господарств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 181-185. – ISSN 1993-0259
786218
  Дмитрієв Є.Є. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності Республіки Казахстан в умовах волатильності світових товарних ринків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
786219
  Крамарев Г.В. Методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 96-107. – ISSN 2222-0712
786220
  Семів Л.К. Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 37-48. – ISSN 1562-0905
786221
  Марченко В.М. Методичний підхід до оцінки стійкості корпорації до зовнішніх флуктуацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 155-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786222
  Оболенцева Л.В. Методичний підхід до оцінки сучасного стану промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 136-142. – ISSN 2222-4459
786223
  Харазішвілі Ю. Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в Україні / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
786224
  Брюховецька Н.Ю. Методичний підхід до оцінки трансакційних витрат підприємств при залученні власного та позикового капіталу / Н.Ю. Брюховецька, О.А. Ігнатова, О.А. Богуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 229-234. – ISSN 0321-0499
786225
  Ягі М. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 176-181. – ISSN 2222-4459
786226
  Линенко А.В. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності об"єднання підприємств / А.В. Линенко, К.С. Цикало // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 56-60. – ISSN 2226-8820
786227
  Семененко О.М. Методичний підхід до оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї / О.М. Семененко, В.Л. Іванов, М.Б. Сушак // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 92-98
786228
  Артюшин Л Методичний підхід до оцінювання ефективності ліцензійного виробництва літальних апаратів військового призначення / Л Артюшин, О.Є. Мавренков, К.М. Раєв // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 11-18
786229
  Гавкалова Н.Л. Методичний підхід до оцінювання ефективності менеджменту персоналу на підприємстві / Н.Л. Гавкалова, Л.В. Терещенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 465-470. – ISSN 2222-4459
786230
  Думенко М.П. Методичний підхід до оцінювання ефективності системи комплектування персоналом Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 133-138. – ISSN 2311-7249
786231
  Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.281-286. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
786232
  Карюк В.І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалупромислових підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 176-182 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786233
  Чорна М. Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі / М. Чорна, Р. Бугріменко, О. Зонвіре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-56. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення вільних від конкуренції принципово нових ринків - блакитних океанів. Формування методичного підходу здійснено на ...
786234
  Чорна В. Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі / В. Чорна, Р. Бугріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-56. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення вільних від конкуренції принципово нових ринків – блакитних океанів. Формування мето- дичного підходу здійснено на ...
786235
  Зима О.Г. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму / О.Г. Зима, М.О. Голуб // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 14-21. – ISSN 1683-1942
786236
  Ковальська Л.С. Методичний підхід до оцінювання регіонального потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 38-43. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
786237
  Комаров В.С. Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 152-155. – ISSN 1997-9568


  У сучасних умовах ведення гібридної війни проти України особливої уваги заслуговує вирішення питання щодо визначення ефективної та адекватної системи показників оцінювання намірів і дій протилежної воєнно-політичної сили. На етапах підготовки та на ...
786238
  Сніцаренко П.М. Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію / П.М. Сніцаренко, Ю.І. Міхєєв, Г.П. Чернявський // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 12-19. – ISSN 2076-1546
786239
  Олех Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 139-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
786240
  Висоцька Н.Ю. Методичний підхід до попереднього відбору кращих деревостанів тополі чорної за матеріалами лісовпорядкування // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 86-92. – ISSN 0459-1216
786241
  Свинарець С.О. Методичний підхід до проведення порівняльної оцінки регіонів за рівнем розвитку "зеленої" економіки // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 194-197
786242
  Саєнко О.Р. Методичний підхід до прогнозування основних показників діяльності підприємства з урахуванням податкової складової // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6806
786243
  Пушкар О.І. Методичний підхід до просування послуг на засадах економіки вражень (на прикладі послуг освітньої галузі) / О.І. Пушкар, Ю.Л. Курбатова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 4 (63). – С. 133-144. – ISSN 1681-116Х


  "...Запропоновано методичний підхід щодо просування послуг на основі економіки вражень. Доведено, що конкурентні переваги при просуванні послуг має ВНЗ, реклама якого викликає емоції та справляє враження."
786244
   Методичний підхід до розробки алгоритмів подвійної дозиметрії та його застосування для інтервенційних кардіологів / А.О. Моргун, В.В. Чумак, О.В. Баханова, В.М. Волоський, С.М. Фуркало, О.А. Власенко, П.А. Гиндич, О.Г. Бородінчик, Н.П. Деняченко // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 127-132. – ISSN 2304-8336
786245
  Молнар О.С. Методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму / О.С. Молнар, О.В. Вівчарський, А.А. Смагін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 82-86
786246
  Савінов О.М. Методичний підхід до систематизації результатів досліджень в області вдосконалення засобів навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 138- 143
786247
  Моргун Г.В. Методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 242-248. – ISSN 2222-4459
786248
  Руликівський В.П. Методичний підхід до формалізації задачі державного управління розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченні продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 99-101
786249
  Семенченко А. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування в сфері державного управління // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-58.
786250
  Сурков О.О. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (62). – С. 34-40. – ISSN 2304-2699
786251
  Яблонська-Агу Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 90-94. – ISSN 2222-4459
786252
  Барилюк М.Р. Методичний підхід до формування організаційно-економічного забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 191-200. – ISSN 2222-4459
786253
  Попов О.Є. Методичний підхід до формування структури експортного портфеля підприємства / О.Є. Попов, А.І. Осадчук // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 83-90. – ISSN 2413-9610
786254
   Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 74-81. – ISSN 1681-7710


  "У статті представлений методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення, у якому визначені основні етапи, заходи, що здійснюються на кожному з етапів, а також методи, способи і ...
786255
  Денисюк О.В. Методичний підхід до формування та розвитку стратегічних знань підприємства / О.В. Денисюк, Я.М. Стоказ // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 191-198. – ISSN 2222-0712
786256
  Коцуренко Ю.В. Методичний підхід до формування технічного обрису перспективного бойового вертольота / Ю.В. Коцуренко, І.Р. Єрмолаєв, В.М. Пістрюга // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 19-23
786257
  Дякон Л.Л. Методичний підхід до формування фінансової стратегії підприємства на основі функцій контролінгу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 104-109
786258
  Нікішина О.В. Методичний підхід до цінового моніторингу товарного ринку (на прикладі ринку хлібопродуктів) // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
786259
  Корінєв В.Л. Методичний підхід до ціноутворення в умовах нестабільної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-68. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
786260
  Колісник О.Л. Методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу / О.Л. Колісник, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 224-233


  У статті запропонований методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу. Отримані результати дозволяють науково-обґрунтовано визначати рівень лідерських якостей у курсантів ...
786261
  Болотова О.О. Методичний підхід щодо визначення умов організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .375-380. – ISSN 2222-4459
786262
  Кравчук Д. Методичний підхід щодо встановлення неправомірного використання позначень відповідно до статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 14-19
786263
  Дроздова Л. Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
786264
  Семенченко А.В. Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 137-141. – ISSN 2222-4459
786265
  Стахорська С.І. Методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості регіонів України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 30-38. – ISSN 2413-9610
786266
  Нагорний Л.В. Методичний підхід щодо оцінки можливості експлуатації вертольотів з втомними пошкодженнями силових елементів / Л.В. Нагорний, А.В. Внуков, А.А. Шульгін // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 166-170
786267
  Яльницький О.Д. Методичний підхід щодо оцінки рухомості бойових легкоброньованих машин / О.Д. Яльницький, Ы.В. Овчаренко, Р.А. Момот // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 86-91


  В статті запропонований методичний підхід щодо оцінки рухомості бойових легкоброньованих машин. Такий підхід дозволяє якісно та кількісно здійснювати оцінку впливу можливих конструктивно-технічних рішень на таку властивість бойової машини, як ...
786268
   Методичний підхід щодо формування номенклатури технічних характеристик бойових машин легкої категорії ваги / А.В. Крижний, А.М. Андрієнко, В.І. Тхоржевський, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 70-72


  Розглядається один із можливих шляхів пошуку оптимальних рішень при визначенні важливості технічних характеристик бойових машин легкої категорії ваги, побудований на методі експертних оцінок. Рассматривается один из возможных путей поиска оптимальных ...
786269
  Баглай Й.О. Методичний порадник : для написання курсових і дипломних робіт із зарубіжної літератури : (на домогу студ. романо-герм. філолог. ун-тів.) / Й.О. Баглай, Б.П. Бендзар; Мін-во вищої і середн. спец. освіти УРСР ; Ужгородський держ. ун-т. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ужгород : МВ і ССО УРСР, 1973. – 75 с.
786270
  Добош В.І. Методичний порадник по написанню курсових та дипломних робіт з українскької мови / В.І. Добош. – Ужгород, 1964. – 48с.
786271
   Методичний посібник для дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України. – Київ, 2002. – 128с.
786272
   Методичний посібник для представників ЗМІ щодо співпраці з органами та установами Державної пенітенціарної служби України / [упоряд. : Мукшименко А.П., Андрушко І.В., Жданова Ю.П.]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 92 с. – На тит. арк.: Швейцарсько-український проект "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". – ISBN 978-966-437-223-4
786273
   Методичний посібник для студентів з археології. – К, 1974. – 136с.
786274
  Гамілтон Д. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда : Для студентів та викладачів екон.вузів,економістів,бізнесменів та ін. / Д. Гамілтон; Пер.з англ.А.Олійник та ін. – Київ : Основи, 1996. – 223с. – ISBN 966-500-055-1
786275
   Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт. – Київ : Київський університет, 1998. – 36 с.
786276
  Поліщук А.С. Методичний посібник до курсу "Вступ до класичної філології" / Поліщук Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл., карти. – Назва обкл.: Вступ до класичної філології. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-306-165-3
786277
   Методичний посібник до курсу економічної теорії для студентів заочного відділення педагогічного університету. – Луганск : Альма-Матер, 2001. – 62с. – ISBN 966-617-070-1
786278
  Березинський В.М. Методичний посібник з аглійської мови / В.М. Березинський, Б.М. Князевський. – Львів, 1967. – 59с.
786279
  Коринська В.О. Методичний посібник з географії материків (6 клас) / В.О. Коринська, Л.П. Прозоров, В.А. Щенько; За ред. Щеньова В.А. – 2-ге, ререроб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 230с.
786280
   Методичний посібник з економічної географії. – К, 1977. – 224с.
786281
   Методичний посібник з історії. – К, 1939. – 247с.
786282
   Методичний посібник з історії. – К
2. – 1939. – 247с.
786283
   Методичний посібник з історії. – К
3. – 1939. – 371с.
786284
   Методичний посібник з історії. – К
4. – 1940. – 287с.
786285
   Методичний посібник з історії. – К
4. – 1941. – 393с.
786286
   Методичний посібник з історії СРСР. – К, 1982. – 398с.
786287
  Василик О.І. Методичний посібник з курсу "Математична статистика" : (для студентів заочного відділення механіко-матем. факультету) / О.І. Василик, І.В. Розора, Р.Є. Ямненко ; КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2008. – 71 с.
786288
   Методичний посібник з курсу "Мікроекономіка" на тему "Теорія особистого споживання". – Київ : Київський ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. – 33с.
786289
   Методичний посібник з курсу "Основи держави і права". – Київ : Радянська школа, 1984. – 291 с.
786290
  Тимошенко П.Д. Методичний посібник з курсу історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ : Київський університет, 1959. – 42с.
786291
   Методичний посібник з курсу основ політичних знань. – К, 1967. – 180с.
786292
   Методичний посібник з навчальної топографічної практики : для студентів географічного ф-ту та Військового і-ту Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1997. – 47с.
786293
   Методичний посібник з навчальної топографічної практики : для студентів географічного ф-ту та Військового і-ту Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1998. – 111с.
786294
   Методичний посібник з політичної економії. – Київ, 1969. – 274 с.
786295
   Методичний посібник з фізичної географії. – Киев, 1980. – 197 с.
786296
  Максимов М.О. Методичний посібник з фізичної географії ( 5 клас) / М.О. Максимов. – 2-ге вид., випр й доп. – Київ, 1979. – 150с.
786297
   Методичний посібник з філософії. – Київ, 1968. – 270 с.
786298
   Методичний посібник з філософії. – Київ, 1969. – 271 с.
786299
  Ганш А.І. Методичний посібник з хімії / Мін. освіти і науки України, Одесск. нац. ун-тет ім І.І.Мечникова; Уклад.: Ганш А.І., Глинська Л.Я., Марцинко О.Е. – Одеса, 2003. – 220с.
786300
  Лавітська З.Г. Методичний посібник по вивченню нижчих рослин під час літньої практики студентів / З.Г. Лавітська, О.П. Оксіюк. – Львів, 1962. – 91с.
786301
   Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків. – Київ, 2000. – 128с. – ISBN 966-7902-00-5
786302
  Кожухар О.А. Методичний посібник проведення "Дня безпеки на воді" у навчальному (оздоровчому) закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-25 : фото
786303
  Галіцан О. Методичний ресурс формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / О. Галіцан, Т. Койчева, Т. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 7-13. – ISSN 2414-5076
786304
  Ярошенко О.Г. Методичний складник професійного розвитку науково-педагогічного працівника // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 35-42. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
786305
  Ступницька С. Методичний супровід бібліотек об"єднаних територіальних громад: з досвіду Рівненської ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 6-8
786306
  Міщенко С.Г. Методичний супровід професійного зростання викладача // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 238–243. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
786307
  Саух І.В. Методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу туристичних підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 272-278. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
786308
  Онипченко П.М. Методичні аспекти автоматизації процесу професійної підготовки льотного складу / П.М. Онипченко, О.М. Полуйко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 172-178. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
786309
  Магдич І. Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-64. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методичні підходи до аналізу грошових потоків в інвестиційній діяльності підприємства; сформовано систему руху чистих грошових потоків, що відображає вплив ефективності управління грошовими потоками на обсяг та джерела формування ...
786310
  Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
786311
  Багрій К.Л. Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
786312
  Морозова О.О. Методичні аспекти аналізу жанру інтерв"ю в наукових дослідженнях // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 135-139


  У статті розглянуто методичні підходи українських дослідників до аналізування жанру інтерв"ю. Methodical approaches of the Ukrainian scientists to the analysis of the genre of interview are examined in the article. В статье рассматриваются ...
786313
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 53-57
786314
  Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 28)
786315
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
786316
  Кулицький С. Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 111-121. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні функціонування інформаційного простору української економіки, акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в організації аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її ...
786317
  Васюренко О. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Пасічник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 22-24 : Табл.
786318
  Запотоцька І. Методичні аспекти вивчення соціальної сфери області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення методики дослідження територіальної організації соціальної сфери регіону. In job the improvement of a technique research of territorial organization of social sphere of region is offered.
786319
  Удовиченко В.В. Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження / В.В. Удовиченко, В.С. Скляренко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 16-25. – Бібліогр.: 8 назв.
786320
  Штангрет А.М. Методичні аспекти використання внутрішньогосподарського контролю в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 24-27
786321
  Аркушина Г.Ф. Методичні аспекти використання гербарію та ботанічних колекцій в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін / Г.Ф. Аркушина, Г.Г. Найдьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 66-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
786322
  Гончарова Н.О. Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2411-1317
786323
  Кучер С. Методичні аспекти використання інформаційних технологій у графічній підготовці студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 56-67. – ISSN 2077-1827


  "Метою статті є виявлення методичних аспектів використання інформаційних комп"ютерних технологій у графічній підготовці майбутніх учителів технологій у процесі вивчення спеціальних дисциплін".
786324
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)
786325
  Жилінська О. Методичні аспекти впрвадження асистенської практики у програмі підготовки магістрів (з досвіду роботи кафедри). // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С42-46. – ISSN 1682-2366


  З досвіду роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім.Т.Шевченка.
786326
  Михайленко І. Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 97-108. – ISSN 2312-5993
786327
  Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
786328
  Лановська Г.І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва / Г.І. Лановська, І.В. Демяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
786329
  Мельничук М.О. Методичні аспекти забезпечення аналітичного оцінювання фінансової стійкості / М.О. Мельничук, І.В. Нагорна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 312-318. – ISSN 2222-4459
786330
  Чобіток В.І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 181-192. – ISSN 2075-4892
786331
  Крамарчук С.П. Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 77-82. – ISSN 1993-0259
786332
  Абдулоєва О.С. Методичні аспекти картування оселищ в Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавська область) / О.С. Абдулоєва, О.А. Коваленко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-14. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
786333
  Шубала І.В. Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 192-196
786334
  Німченко Н.С. Методичні аспекти концепції глобального міста // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 197-202. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
786335
  Захарчук-Дуке Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 30-37
786336
  Мартинюк О.С. Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 237-239. – (Серія : Педагогічні науки)
786337
  Лабурцева О.І. Методичні аспекти обгрунтування цін для участі в тендері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 10-14. – ISSN 2306-6806
786338
  Кузьмінська А.Є. Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 19-25. – ISSN 2307-9878
786339
  Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 214-220 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
786340
  Братчук Л. Методичні аспекти обліку орендних операцій : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 12-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
786341
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
786342
  Радзієвська О.В. Методичні аспекти опрацювання англіцизмів майбутніми вчителями-філологами в середній школі / О.В. Радзієвська, С.В. Рижкова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 189-199. – ISSN 2220-6310
786343
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
786344
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
786345
  Щербак О. Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему деградації підземних вод під впливом антропогенної діяльності. Зроблено наголос на застосуванні кількісних критеріїв та ГІС-технологій для оцінки просторово-часових особливостей зміни антропогенного впливу на підземну гідросферу. ...
786346
  Решетова Г.В. Методичні аспекти оцінки вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С.124-129. – ISSN 2306-6814
786347
  Хільчевський В.К. Методичні аспекти оцінки впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
786348
  Станіславик О.В. Методичні аспекти оцінки ефекту синергії в корпоративних системах та економіко-правові основи корпоративного рейдерства в Україні / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко, Р.С. Пономаренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 51-55. – ISSN 2409-1944
786349
  Гусак О.Ю. Методичні аспекти оцінки національних податкових систем // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано методичні аспекти оцінки національних податкових систем у структурі міжнародних економічних рейтингів із метою визначення перспектив їх використання для розробки методики оцінювання рівня розвитку національних систем оподаткування.
786350
  Стефанишин Л.С. Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
786351
  Стецюк П.А. Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 236-243. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
786352
  Ізмайлов Я. Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства за даними фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 211-218. – ISSN 1818-2682
786353
  Мороз О.В. Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
786354
  Швень Н.І. Методичні аспекти паралельних метеорологічних спостережень / Н.І. Швень, В.О. Манукало // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 73-79. – ISSN 2306-5680
786355
  Калюжна Ю.І. Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "людина-техніка" // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 75-85. – ISSN 2226-4078
786356
  Матюха М.М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
786357
  Садовенко С.Г. Методичні аспекти розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 57-65. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
786358
  Шевченко А.М. Методичні аспекти системи прогнозування біржового товарного ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
786359
  Мельничук Ю.І. Методичні аспекти створення бази даних щодо хімічного складу атмосферних опадів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36 : Табл. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні етапи, методику та технологію створення бази даних на прикладі хімічного складу атмосферних опадів.
786360
  Кулик Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 181-187
786361
  Камбалова Яніна Методичні аспекти створення навчально-методичного комплекту з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 24-28
786362
  Ребрик Ю.С. Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урухуванням стандартів базеля III / Ю.С. Ребрик, М.А. Ребрик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 89-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
786363
  Соловйов І.В. Методичні аспекти структурно-палеовулканічного аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 12)


  Детально вивчаються вулканіти Гірського Криму. Визначаються їх просторово-часові зв"язки. Запропонована нова методика структурно-палеовулканологічного аналізу.
786364
  Мезенцев К.В. Методичні аспекти суспільно-географічного прогнозування регіонального ринку праці / К.В. Мезенцев, В.С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 33-40
786365
  Новосад І.Г. Методичні аспекти типології типових житлових будинків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 352-358. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
786366
  Майданюк А.В. Методичні аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено системи розчинників, які дають змогу швидко і якісно визначати аденозин, АМР, АДР, АТР методом ТШХ на силуфолі UV- 254
786367
  Пристай Г.В. Методичні аспекти формування аудитивної компетентності у майбутніх вчителів англійської мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 66-70. – ISSN 2304-5809
786368
  Галацин К. Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 32-36. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
786369
  Алексич К.О. Методичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції як основного важелю ефективного управління діяльністю суб"єктів господарювання // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 16-26. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
786370
  Подлевська Н. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови


  Стаття присвячена розгляду структурних елементів методики формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови.
786371
  Антонюк Я.М. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору : податки / Я.М. Антонюк, Т.Г. Васильців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
786372
  Пілевич О.А. Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
786373
  Ісмаілов В.Б. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 167-173.


  Стаття присвячена дослідженню ціни, як суттєвого елементу комплексу банківського маркетингу, ціновій політиці банку в цілому, яка відображає концепцію його діяльності, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу від різноманітних операцій, є ...
786374
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки / Б.М. Мазурмович. – Київ
786375
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
786376
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 280 с.
786377
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізіології рослин для студентів агрономічного і єкономічного факультетів. – Львів, 1965. – 100 с.
786378
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із практикуму "Органічна хімія" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Н.М. Юхименко, Л.О. Вретік]. – Київ : Київський університет, 2010. – 24 с.
786379
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
786380
   Методичні вказівки для заочників географічних факультетів педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
786381
   Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ; Львів : Радянська школа, 1948. – 36 с.
786382
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1938. – 4
786383
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1946. – 47с.
786384
   Методичні вказівки для заочників та єкстернів до програм з ботанічних дисциплін. – Київ : Радянська школа, 1936. – 52 с.
786385
  Сич А.В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з політичної економії / А.В. Сич. – Львів, 1965. – 16с.
786386
   Методичні вказівки для першокурсників. – Київ, 1977. – 37 с.
786387
   Методичні вказівки для практичних занять студентів у школі і вивчення досвіду роботи учителів. – Київ, 1957. – 15 с.
786388
   Методичні вказівки для проведення практичних занять з математичного аналізу : для студ. другого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2003. – 87 c.
786389
   Методичні вказівки для редакторів і авторів української радянської енциклопедії : (Проект). – Київ, 1958. – 160 с.
786390
   Методичні вказівки для самостійної роботи над курсом із загальної хімії для студентов нехімічних спеціальностей : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 46с.
786391
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1948. – 28с.
786392
   Методичні вказівки до вивчення вибраних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24с.
786393
   Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
786394
   Методичні вказівки до вивчення деяких формул та узагальнених понять математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1988. – 36с.
786395
   Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
786396
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" : (тема "Основи алгебри"), для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
786397
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" (Тема: "Основи алгебри"). – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
786398
  Горбенко Є.М. Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і планування промислового підприємства" / Є.М. Горбенко. – Київ : КДУ, 1961. – 80 с.
786399
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Тележурналістика" : (Розділ "Система зображально-виражальних засобів телебачення") для студентів другого курсу факультету журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 24 с.
786400
  Литвиненко А.Р. Методичні вказівки до вивчення курсу Біохімія : для студентів-заочників 3 курсу біологічного фак-ту держ. ун-тів / А.Р. Литвиненко. – Київ : Київський університет, 1960. – 60 с.
786401
  Лучканин С.М. Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей : (літинська юридична термінологія і фразелдлгія) / С.М. Лучканин ; КНУТШ ; Філог. фак-т, кафедра заг. мовознавства і клас. філол. – Київ : Тов. "Міжнародна фінансова агенція", 1998. – 47 с. – ISBN 966-7009-86-6
786402
   Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу "Основи сучасного програмування " (тема "Delphi-середовище візуального програмування") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 64с.
786403
   Методичні вказівки до вивчення окремих питань теоретичного та практичного курсів математичного аналізу для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
786404
   Методичні вказівки до вивчення розділів "Водорості", "Гриби", "Лишайники" курсу "Нижчі рослини" для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
786405
   Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Проблеми імпліцитної і оціночної номінації" : для судентів ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1994. – 27с.
786406
   Методичні вказівки до вивчення теми: "Робітничий клас України в боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1946-1950 рр.)". – Київ, 1967. – 28 с.
786407
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
786408
   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Територіально-виробничі комплекси і економіко-географічне районування". – Київ : Київський університет, 1997. – 19 с.
786409
  Голенков М.Н. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічної географії / М.Н. Голенков. – Київ, 1961. – 35 с.
786410
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аеродинаміки : [навчальне видання для підготовки студентів за спец. 6.0803 - "Механіка"] / О.М. Харитонов, Л.В. Харитонова, Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; [Харитонов О.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 90, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 91
786411
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Картографія з основами картографічного креслення" для студентів географічного факультету : для судентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1996. – 55с.
786412
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи оптики". – Київ : Київський університет
Частина 2. – 1997. – 60с.
786413
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика шаруватих систем" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Макара В.А. та ін.]. – Київ : Компринт, 2012. – 37, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
786414
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної фізики : Для студ.фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 70с.
786415
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу "Воднобалансові дослідження і розрахунки" : для студ. географічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
786416
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу "Гідрометрія і ведення ДВК " : для судентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 61 с.
786417
   Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму "Імерсійний метод вивчення мінеральної речовини" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 19с.
786418
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
786419
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Річковий стік та гідрологічні розрахунки" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 37с.
786420
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія" : для студентів 2 курсу геогр. ф-ту напрям підгот. 6.040105 гідрометеорологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.] І.О. Підлісецька. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 35 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 33
786421
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки" : для студентів геологічного факультету. – Київ, 2006. – 19с.
786422
   Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з курсу " Математичні методи в інженерній геології" (роботи 8, 9)_ : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
786423
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
786424
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
786425
   Методичні вказівки до вступної лекції з нормативного курсу "Нижчі рослини" : Тема "Предмет і обсяг курсу. Основні групи нижчих рослин" ; для студентів біол.ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 14 с.
786426
  Станішевський О.В. Методичні вказівки до застосування наочності у викладанні граматики англійської мови. / О.В. Станішевський. – Київ-Львів, 1948. – 20с.
786427
  Пелих Г.Ф. Методичні вказівки до історичного синтаксису української мови. / Г.Ф. Пелих. – Одеса, 1961. – 30с.
786428
  Бурбело Б.І. Методичні вказівки до курсу "Вступ до романського мовознавства". / Б.І. Бурбело. – Київ, 1977. – 56с.
786429
   Методичні вказівки до курсу "Математичний аналіз" : (тема "Нескінченні добутки"), для студ.природничих факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
786430
   Методичні вказівки до курсу "Сучасна українська літературна мова" для студентів філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1977. – 54 с.
786431
   Методичні вказівки до курсу "Хімія природного середовища" (розділ "Хімія екотоксикантів") : Для студ. хім. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
786432
   Методичні вказівки до курсу програмування : розділ "Norton Commander" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
786433
   Методичні вказівки до курсу програмування (розділ" Norton Commander") : Для студ.фак. кіб. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
786434
   Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійногоо методу і петрографії осадочніх порід. – Львів, 1967. – 71с.
786435
   Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студентів-магістрів хімічного факультету з дисципліни "Біоаналітика". – Київ : Київський університет, 2007. – 58 с.
786436
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів другого курсу хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 50с.
786437
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 52с.
786438
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
786439
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Ч. 3. – 2010. – 44 с. : іл.
786440
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Розділ 2, ч. 1 : Молекулярна фізика. – 2009. – 32 с. : іл.
786441
  Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
786442
   Методичні вказівки до лабораторного спецпрактикуму " Молекулярна організація хромосом" : Для студ. біолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 17с.
786443
  Колчинський І.Г. Методичні вказівки до лекції "Незвичайні небесні явища" / І.Г. Колчинський. – Київ : Центр. лекц. бюро, 1956. – 35 с.
786444
   Методичні вказівки до лекцій з курсу "Історіографія історії УРСР (радянський період)" : для студ. заочного відділення істор. ф-ту. – Харків : ХДУ, 1989. – 24 с.
786445
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
786446
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
786447
   Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів геологічного фак-ту спеціальності 0804 "Гідроекологія та інженерна геологія". – Київ : Київський університет, 1997. – 23 с.
786448
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
786449
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Автоматизовані системи управління" (тема "Системи підтримки прийняття рішень") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 61с.
786450
  Нелідова І.А. Методичні вказівки до Підручника англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1958. – 103с.
786451
  Бєлова О.В. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 7 класу / О.В. Бєлова, Л.Р. Тодд. – К., 1959. – 151с.
786452
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
786453
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
786454
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
786455
  Щоголева В.А. Методичні вказівки до підручника німецької мови. / В.А. Щоголева, Д.А. Шефер. – К., 1959. – 124с.
786456
  Андреєвська-Левенстерн Методичні вказівки до Підручника французської мови для 10-го класу : посібник для вчителів / Андреєвська-Левенстерн Л.С., Єлухіна Н.В. – Киев : Радянська школа, 1962. – 123 с.
786457
  Ронська Л.Н. Методичні вказівки до Підручника французської мови для VII класу / Л.Н. Ронська. – К, 1959. – 131с.
786458
  Ройзенбліт Є.Б. Методичні вказівки до підручника французької мови для 6 класу / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ : Радянська школа, 1958. – 131 с.
786459
  Ройзенбліт Є.Б. Методичні вказівки до підручника французької мови для 9 класу / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ : Радянська школа, 1961. – 154 с.
786460
   Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1983. – 78 с.
786461
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : Для студентів біологічного факультету. – Київ, 1984. – 57с.
786462
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 128с.
786463
   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рівняння математичної фізики" : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом підготовки "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.В. Ловейкін, А.П. Креневич, Г.В. Верьовкіна]. – Київ : Київський університет, 2014. – 37, [1] с. : іл. – Бібліогр. у вступі: с. 3
786464
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : для студ .хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 56с.
786465
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
786466
   Методичні вказівки до проведення занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1981. – 16 с.
786467
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи фізики вакууму та вакуумної техніки". – Київ : Киевский университет, 2001. – 115с.
786468
   Методичні вказівки до проведення першої навчальної геологічної практики : для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 43с.
786469
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з аналітичної геометрії та лінейної алгебри : для студ. фізичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
786470
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
786471
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16 с.
786472
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
786473
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Векторні простори, системи лінійних рівнянь" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 60 с.
786474
   Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з векторного і матричного числення. – Київ : Київський університет, 1986. – 47с.
786475
   Методичні вказівки до програми та контрольні роботи з математичного аналізу для студентів-заочників. – Чернівці, 1983. – 22с.
786476
  Горбунцова Т.Ю. Методичні вказівки до роботи з "читанкою" для 2 класу видання 1952 та 1953 рр. / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1953. – 71с.
786477
   Методичні вказівки до розв"язання задач із колоїдної хімії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 33с.
786478
   Методичні вказівки до розв"язування задач з аналітичної геометрії : для студ.фіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 50с.
786479
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23 с.
786480
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділ " Магнетизм" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 64с.
786481
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділи " Оптика. Атомна фізика. Ядерна фізика" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 52с.
786482
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( тема " Вага тіла" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 32 с.
786483
   Методичні вказівки до самостійної роботи з лінійної алгебри евклідного простору. – Київ : Київський університет, 1989. – 23с.
786484
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу векторних і тензорних полів. – Київ : Київський університет, 1983. – 55с.
786485
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу випадкових величин. – Київ : Київський університет, 1985. – 51с.
786486
   Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Теорія еволюції" : Для студентів біологічного фак. – Київ, 1997. – 21с.
786487
   Методичні вказівки до спецпрактикуму " Генетичний аналіз" : для студентів біологічного фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
786488
  Кравець Г.К. Методичні вказівки до таблиці "Еволюція.... / Г.К. Кравець. – Київ, 1976. – с.
786489
   Методичні вказівки з автоматизованої обробки і контролю даних гідрометеорологічних спостережень / Держ. служба України з надзвичайних ситуації, Центр. геофіз. обсерваторія. – Київ : [б. в.]
Вип. 3 : Метеорологічна інформація гідрометеорологічних станцій і постів, ч. 1 : Метеорологічна інформація станцій. – 2013. – 46 с. : табл. – Без тит. арк.
786490
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 19с.
786491
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студенті геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 14с.
786492
   Методичні вказівки з екологічного обгрунтування кондицій на мінеральну сировину (нафту та газ, тверді корисні копалини, підземні води). – Київ, 2007. – 48с.
786493
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки з зоології / Б.М. Мазурмович. – Київ
786494
  Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
786495
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
786496
   Методичні вказівки з лабораторних занять до курсу "Геологія родовищ корисних копалин" (мінераграфія) : Для студ.геол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34 с.
786497
   Методичні вказівки з математичної обробки робіт із спецпрактикуму " Хімічна кінетика" : Для студ.геол.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 13с.
786498
   Методичні вказівки з мовно-стилістиних курсів : для студентів факультету журналістики. – Київ : Київський університет, 1985. – 79 с.
786499
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 11с.
786500
   Методичні вказівки і завдання до семінарських і практичних занять з радянського кримінального процесу. – Київ : КДУ, 1983. – 24 с.
786501
   Методичні вказівки і завдання з курсу логіки : Тема "Поняття", "Судження"; для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 17 с.
786502
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Одеса, 1967. – 38 с.
786503
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Вид. 3-є, доп. – Одеса, 1970. – 48с.
786504
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 45с.
786505
  Назаров І.І. Методичні вказівки і теми контрольних робіт до вивчення курсу "Економіка соціалістичної промисловості" / І.І. Назаров. – Київ, 1967. – 50с.
786506
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
786507
   Методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів і нотаріусів Української РСР по вивченню дисуиплін курсів і.... – Київ : КДУ, 1966. – 58 с.
786508
  Литвинська В.А. Методичні вказівки студентам 1 та 2 курсу геологічного факультету для читання фахової літератури на англ. мові / В.А. Литвинська. – Київ, 1967. – 66с.
786509
  Дзюба О.А. Методичні вказівки студентам II - III курсу механіко-математичного факультету для читання фахової літератури на англійській мові / О.А. Дзюба, М.А. Гапоненко. – Київ, 1967. – 80 с.
786510
   Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторної роботи "Програмування задач чисельного аналізу" : для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
786511
   Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з методики викладання української мови в середній школі : для студентів четвертого-п"ятого курсів заочної форми навчання філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1984. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
786512
  Кепич Т.Ю. Методичні вказівки та завдання до курсу "Опір матеріалів" : Навч. посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко; КНУТШ. – Київ : Наук. вид-во ТВіМС, 2001. – 67с.
786513
   Методичні вказівки та завдання з логіки : для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 7 с.
786514
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування : розділ "Програмування в першому наближенні" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
786515
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ "Програмування в першому наближинні" : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
786516
   Методичні вказівки та навчальні завдання до курсу "Теорія груп" : для студ. хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
786517
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50 с.
786518
   Методичні вказівки та плани практичних занять до курсу "Історія української літератури 20 століття". – Київ, 2002. – 37с.
786519
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Головні особливості та специфіка розвитку містичних вчень" : (для студентів філософського факультету). – 2-е вид., доп. та перер. – Київ, 1999. – 27с.
786520
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Людська суб"єктивність в психотерапії" : для студентів факультету соціології та психології. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.:с.6-7
786521
   Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Радянський кримінальний процес" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1982. – 8 с.
786522
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
786523
  Мельниченко О.В. Методичні засади аналізу рефінансування банків України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 272-279. – ISSN 2309-1533
786524
  Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг / Р. Балашова, Л. Івченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
786525
  Дивак В.І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дивак Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
786526
  Яремик М.І. Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин / М.І. Яремик, Х.Я. Яремик // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 154-162. – ISSN 1998-6912
786527
  Панченко О.В. Методичні засади визначення ефективності маркетингових комунікацій діяльності банків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
786528
   Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності / І. Дрозд, Н. Дрозд, Н. Заєць, Д. Красніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх розрахунків та наслідки щодо відповідальності посадових осіб. Рассмотрена сущность, эволюция нормативного ...
786529
  Нямещук Г. Методичні засади визначення конкурентних переваг країни на світових ринках високих технологій // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 322-338. – ISBN 978-966-2075-05-2
786530
  Попова В.В. Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика дослідження, спрямована на доповнення кількісних параметрів розвитку національної економіки якісними характеристиками формування ВВП. Інтерпретація авторського підходу наводиться з використанням статистичних даних СРСР і сучасної ...
786531
  Белінська С.М. Методичні засади внутрішнього аудиту / С.М. Белінська, Л.В. Терещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6792
786532
  Красовська О.О. Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 37-46. – ISBN 978-966-7359-68-3
786533
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
786534
  Іванік О.М. Методичні засади геоморфологічних та фаціальних досліджень приантарктичних морів Південного океану (геоінформаційний аспект) // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 77-86. – ISSN 1999-7566


  У статті наведено результати аналітичних узагальнень та методичних розробок морфолітогенетичних досліджень приантарктичних морів Південного океану.
786535
  Крижицький С.Д. Методичні засади графічної реконструкції житлових будинків Ольвії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 103-116. – ISSN 0235-3490
786536
  Шипуліна Ю.С. Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 269-279. – ISSN 1993-0259
786537
  Знаменський Г.Л. Методичні засади дослідження ефективності інноваційного законодавства // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 32-37. – ISSN 2311-4894
786538
  Ухаль К.В. Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
786539
  Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 106-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
786540
  Бондарук Т.Г. Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 47-56
786541
   Методичні засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування / С.В. Лэнков, В.М. Штепа, А.О. Дудник, А.С. Шворов // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 233-239. – ISSN 2223-5744
786542
  Тарнавська-Тетерська Методичні засади і фактична база суспільно-географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 123-136. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
786543
  Дейнека О.М. Методичні засади інтеграції навчання технічних дисциплін і фізики в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Дейнека Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
786544
  Бабірад-Лазунін Методичні засади митної статистики правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації стосовно виокремлення статистики контрабанди та митних правопорушень, як нової гілки в спеціалізованій митній ...
786545
  Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
786546
  Удовиченко І.В. Методичні засади навчання географії учнів 10 - 11 класів на профільному рівні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Удовиченко Ірина Віталіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
786547
  Сторчова Т.В. Методичні засади навчання майбутніх філологів граматики латинської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 145-146
786548
  Гарапко Н.І. Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 388-398 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786549
  Порохнавець Я. Методичні засади організації контролю у підприємствах з видобування природних ресурсів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 125-135. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
786550
  Шульга Н.П. Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу : банківська справа / Н.П. Шульга, О.А. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
786551
  Іванік О.М. Методичні засади оцінки впливу потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ на інженерні споруди у різних ландшафтно-кліматичних зонах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується істотний вплив на функціонування природно-техногенних систем потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ, визначаються їх головні параметри та характеристики у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Запропоновано класифікаційну схему ...
786552
  Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 106-111
786553
  Поліванцев А.С. Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 237-243


  У даній статті розроблена економіко-математична модель впливу податків на зовнішню торгівлю та зокрема на товарні потоки, доходи суб"єктів господарювання та бюджету з урахуванням нелегального переміщення товарів, а також запропонована концептуальна ...
786554
  Іванишин В.В. Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва / В.В. Іванишин, В.К. Рудик, А.П. Печенюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
786555
  Валуйський І.А. Методичні засади оцінки спрямованості бюджетної політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 27-32. – ISSN 2413-9610
786556
  Костинець В.В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності туристичних брендів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 160-165 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
786557
  Надрага В.І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-7206
786558
  Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 141-151. – Бібліогр.: Бібілогр: 19 назв. – ISSN 1993-6788
786559
  Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
786560
  Козаченко Г.В. Методичні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону / Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 59-66. – ISSN 2222-0712
786561
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ
786562
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 201-218. – ISSN 2219-438X
786563
  Чайківська Р.Т. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни. - / Р.Т. Чайківська, Т.В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 86-90. – ISSN 0321-0499


  Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів і викладення матеріалу з метою покращання освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для ...
786564
  Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
786565
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
786566
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
786567
  Якименко О.Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
786568
  Армаш Т.С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Армаш Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
786569
  Миколайко В.В. Методичні засади реалізації продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти II ступеня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Миколайко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
786570
  Калюжна Ю.І. Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 202-212. – ISSN 2226-4078
786571
  Шигун М. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / М. Шигун, К. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
786572
  Горбатко О.С. Методичні засади ролі реклами у просуванні продукції на українському товарному ринку / О.С. Горбатко, І.О. Парфенчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 61-63. – ISBN 978-617-645-232-4
786573
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 153-160


  Розглядаються методичні основи побудови та організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом. Рассматриваются методические основы построения и организации функционирования ...
786574
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
786575
  Андрієць Т. Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику базових принципів структурно-морфометричного аналізу для дослідження новітнього тектогенезу. Продемонстровано можливість застосування класичної методики до гірських регіонів з використанням функці- ональних можливостей ...
786576
  Шворов С.А. Методичні засади структурного синтезу територіально розподілених систем передачі даних / С.А. Шворов, М.М. Михайлов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 46-50


  Розглядаються методичні засади вирішення задач оцінювання існуючих та синтез перспективних топологій систем передачі даних спеціального призначення. Рассматриваются методические основи решения задач оценивания существующих и синтез перспективных ...
786577
  Єрошина Т.В. Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
786578
  Волошин Р.В. Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
786579
  Самайчук С.І. Методичні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 55-59 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
786580
  Чернякова Ж. Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 155-172. – ISSN 2312-5993


  У статті висвітлено методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів.
786581
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
786582
  Тімченко В.М. Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок / В.М. Тімченко, О.П. Оксіюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
786583
  Ломоносов А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : економіка освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
786584
  Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих витрат за "центрами відповідальності", що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих ...
786585
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
786586
  Арнаут Ф. Методичні застосування рими та паузи в частівках (мані) (на прикладах мані гагаузьких та балканських турків // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 60-65


  "Uluslararas folklor forumlara katlm deneyimi dunyann ulkelerindeki folklor ile ilgili durumu analiz edilme konusunda yardmc? olmaktadr. Folklorun ozelliklerinin sekillendirilmesinde en onemli olan husus folklor cevresi ve halkn dusunce tarzdr. Muhim ...
786587
  Бондаренко Т. Методичні зауваги до викладання студентам-журналистам дисципліни "Типологія мовних помилок" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 8-15. – ISBN 978-966-493-306-0
786588
  Клименко І.В. Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспивів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 256-264
786589
  Булкот Г. Методичні і теоретичні основи аналізу підлриємств-банкрутів у контексті сучасних систем правового регулювання економіки // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1728-9343
786590
  Тарасенкова Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 53-66. – ISSN 2078-1016
786591
  Рогальчук Л. Методичні матеріали до Дня Соборності України (з досвіду створення віртуальних книжкових виставок на сайтах бібліотек України) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 139. – ISSN 2306-3505
786592
   Методичні матеріали. Аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств. Методика складання бізнес-планів. Розробка планів реструктуризації державних підприємств, 1997. – 48с.
786593
  Бабко Л.М. Методичні мости безпеки / Л.М. Бабко, В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
786594
  Підгорна Л. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць М. Костомарова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 253-259


  У статті проаналізовані наукові засади і методологічні принципи у збирацькій діяльності Миколи Костомарова. Розглянуто комплексний підхід стосовно фіксації, систематизації творів усної народної словесності. Звернуто увагу на проблемах точної ...
786595
  Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти


  У статті розглянуто актуальні проблеми методики викладання української літератури в сучасній школі, розглядаються традиційні і нові методи, прийоми і форми вивчення української літератури.
786596
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23.
786597
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23
786598
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молокопродуктовому комплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст.
786599
  Сегіда К.Ю. Методичні основи аналізу розселення населення регіону // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 150-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
786600
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
786601
  Гуляєв А.В. Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 16-18


  В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для визначеного ремонтного органу. Рішення задачі вибору ефективного способу ...
786602
  Котова Т.В. Методичні основи визначення рівня техногенної деформації водних екосистем для окремих природно-сільськогосподарських зон України / Т.В. Котова, О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
786603
  Бондарук Т.Г. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
786604
  Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 44-45 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
786605
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
786606
  Ткаченко Т.П. Методичні основи дослідження еколого-географічного комплексу адміністративної області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 184-189. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
786607
  Матвієнко В.М. Методичні основи дослідження життєвого і творчого шляху вченого // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 50-56. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7293-90-4
786608
  Дубина О.М. Методичні основи дослідження наукового потенціалу регіонів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 231-236. – Бібліогр.: 4 назви
786609
  Жарська І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 81-94. – ISSN 2218-4511


  У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове дослідження ...
786610
  Рожко І.М. Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат / І.М. Рожко, С.Ю. Зюзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
786611
  Никитюк Т.О. Методичні основи дослідження управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-203


  Проаналізовано окремі методичні підходи до підвищення ефективності управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності.
786612
  Сергєєва Н.П. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях / Н.П. Сергєєва, М.І. Сеньків // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 92-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
786613
  Гончерюк О.М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончерюк Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
786614
  Маліна І.А. Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Маліна Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
786615
  Рудько Г.І. Методичні основи інженерного захисту території від зсувів / Г.І. Рудько, О.М. Беспалова, В.О. Скакун // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
786616
  Купрієнко Д. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами / Д. Купрієнко, Я. Варга, В. Соляр // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
786617
  Литовченко І. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі / І. Литовченко, М. Ботушан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
786618
  Мандрик Б.М. Методичні основи моделювання еколого-гідрогеологічних умов : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто питання постановки еколого-гідрогеологічних досліджень та прогнозів. Наведено структурну схему досліджень. Основою прогностичних розрахунків служать геофільтраційні та стохастичні моделі.
786619
  Феоктистів А. Методичні основи навчання української мови в У, УП, УП групах ФЗС і ШКМ / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 35с.
786620
  Стрельський В.І. Методичні основи науково-дослідної робота студентів гуманітарних факультетів Київського державного університету / В.І. Стрельський, А.М. Іваненко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-9. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрываются формы и методы воспитания у студентов навыков активного овладения знаниями, развития у них творческого мышления, умения изучать методические основы научно-исследовательской работы, обобщать и излагать результаты собственных ...
786621
  Горіна Ж. Методичні основи національно-текстової концептосфери майбутніх учителів-словесників // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 60-66. – ISSN 2075-1478
786622
  Ворожко В.П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів : економіка підприємства / В.П. Ворожко, О.І. Матяш // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
786623
  Пташенко П.О. Методичні основи оцінки ефективності забезпечення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 3-7.
786624
  Сухін О.В. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою / О.В. Сухін, Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 344-353. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Запропоновано методику визначення ймовірностей реалізації планових обсягів підготовки фахівців з базовою і повною вищою освітою гуманітарного і технічного профілей в умовах невизначеності випадкового типу і пересічення гіпотез про фактичні розподіли ...
786625
   Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України / О.В. Мельник, А.І. Дешко, А.Є. Слівак, І.В. Молчанова, І.В. Караюз // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 40-45


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
786626
  Береговий М.В. Методичні основи побудови технології фізичної реабілітації для жінок першого зрілого віку з порушенням енергетичного обміну та ожирінням / М.В. Береговий, І.О. Жарова, Л.Д. Кравчук // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
786627
  Репін І.І. Методичні основи проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб"єктами та центрами надання адміністративних послуг / І.І. Репін, А.В. Дайнеко, М.О. Лугіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 41-46
786628
  Чубань В.С. Методичні основи процесу формування цін продукції сільського господарства на товарній біржі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 29-34


  У статті проведений аналіз методик формування цін сільськогосподарської продукції, які склалися на товарних біржах України. На підставі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обґрунтовані напрями підвищення ...
786629
  Яковенко В.В. Методичні основи реалізації моделі інтегрованого навчання математиці з використанням дистанційних освітніх технологій на допрофесійному етапі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-285-311-7
786630
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786631
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
786632
  Бган Т.С. Методичні основи створення й використання комп"ютерних ігрових засобів навчання математиці / Т.С. Бган, Н.І. Клочко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 160-164
786633
  Роман В. Методичні основи та особливості навчання іншомовного письма у ВНЗ / В. Роман, К. Куренна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 117-126. – ISSN 2411-6548
786634
  Шеховцова В.А. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-60.
786635
  Олійник Д.І. Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 12 назв
786636
  Корміна Л. Методичні основи формування світоглядних знань студентів у навчанні: емоційно-особистісний аспект // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 82-88. – ISSN 2415-8143
786637
  Денисов А.С. Методичні основи формування тарифів на атомну електричну енергію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 118-124.
786638
  Завражна О. Методичні особливості викладання теми "Принцип віртуальних переміщень" при вивченні класичної механіки / О. Завражна, І. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 62-73. – ISSN 2312-5993
786639
  Глібчук П.В. Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 50-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
786640
  Бондаренко Е. Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано методику автоматизованого та ручного дешифрування даних супутників сімейства Landsat за системою класифікації земельних ресурсів CORINE. Визначено основі спектральні ознаки категорій земельного покриву території Чернівецької області. ...
786641
  Мороз О.Л. Методичні особливості змішаного навчання професійно-орієнтованого спілкування в системі неперервної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 141-145. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
786642
  Калужська Л. Методичні особливості навчання фразеологізмів на уроках англійської мови в початковій школі / Л. Калужська, О. Гончарова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 58-64. – ISSN 2307-4906
786643
  Дубовський С.В. Методичні особливості оптимізації cкладу регулюючих енергоблоків ТЕС з обмеженими динамічними властивостями з урахуванням їх взаємодії із системними споживачами-регуляторами / С.В. Дубовський, Р.В. Григор"єв, М.Є. Бабін // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 15-23. – ISSN 1562-8965
786644
  Возняк Г.В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності : економіка та управління інноваціями / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92. – Бібліогр.: 13 назв
786645
  Білик Р.М. Методичні особливості підготовки майбутнього вчителя технологічного профілю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 8-9
786646
  Терещенко Т.Є. Методичні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
786647
  Марченко А.М. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) / А.М. Марченко, М.В. Сидоров // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 116-122. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні. Основна увага зосереджена на пізнавальних можливостях використання віньєток у соціологічному дослідженні, особливостях їх відбору, аналізу та інтерпретації ...
786648
  Внукова М Н. Методичні особливості рейтингування страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання рейтингу страхових компаній.
786649
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 43-46. – ISBN 966-7890-03-1
786650
  Лісіна Л Методичні особливості розробки і реалізації курсу "Основи інноваційного навчання фізики" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 37-44. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
786651
  Каменська І.Б. Методичні особливості формування англомовної лінгвістичної компетенціі в усному мовленні майбутніх менеджерів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 177-191. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
786652
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
786653
  Соснова М. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 153-164. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті досліджуються можливості використання фреймових структур, які постають основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається, як одиниця знань, яка зберігається в пам’яті ...
786654
  Буличева Т.В. Методичні питання вивчення Київської регіональної системи розселення // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 62-64. – ISBN 966-7293-90-4
786655
  Паламарчук М.М. Методичні питання визначення рівнів господарського розвитку областей / М.М. Паламарчук, В.О. Білозерова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 3-11 : Табл.
786656
  Корецький Л.М. Методичні питання дослідження територіальної організації сільськогосподарських зон промислових вузлів : теорія. Історія / Л.М. Корецький, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 10-18
786657
  Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 144-151.
786658
  Рудченко О.Ю. Методичні питання щодо формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 3-8
786659
  Заросило А. Методичні підходи аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 95-104. – ISSN 2410-0706
786660
  Журавель Ю. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-172. – ISSN 1818-5754
786661
  Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
786662
  Купалова Г.І. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі / Г.І. Купалова, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему показників для аналізу загального, ...
786663
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
786664
  Ковальська Л.Л. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентноспроможності регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 109-124 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786665
  Болдуєва О. Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 62-65. – ISSN 1993-0259
786666
  Кочетков В.М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 98-101. – Бібліогр.: 3 назв
786667
  Ярочевська А.В. Методичні підходи до аналізу та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 121-123. – ISBN 978-617-645-231-7
786668
  Козоріз Г.Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 76-82. – ISSN 1562-0905
786669
  Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-91. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Methodical approaches of analysis of financial reliability of insurance companies in the field of insurance and statistic"s ...
786670
  Лукаревська О.М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 160-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
786671
  Васильців Т.Г. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС / Т.Г. Васильців, О.О. Левицька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 153-162. – ISSN 1562-0905
786672
  Гевчук А.В. Методичні підходи до аналітичної оцінки рівня дебіторської заборгованості підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
786673
  Дробязко О.М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-50. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
786674
  Колєшня Л. Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю : соціальна політика / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
786675
  Гринько Т.В. Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб"єктів підприємництва / Т.В. Гринько, М.О. Шибецька // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 94-101. – ISSN 2413-9610
786676
  Іщук С.І. Методичні підходи до вивченнч промислово-агломераційних утворень / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 39-53
786677
  Огородніков В.І. Методичні підходи до вивчення донних відкладів сучасних водойм й геоекологічного картографування акваторій // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 179-185. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-631-331-6
786678
  Перепелюк М.М. Методичні підходи до вивчення експресії інтерферону альфа в інтактній та регенеруючій печінці щурів / М.М. Перепелюк, А.М. Слончак, М.Ю. Оболенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи щодо визначення експресії інтерферону ? в інтактній і регенеруючій печінці щурів. Експериментально обгрунтовано, що при виділенні РНК необхідно використовувати центрифугування в CsCl задля повного очищення препарату РНК ...
786679
  Дорош Й.М. Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
786680
  Терюханова І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності професійного навчання незайнятого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 10-14


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
786681
  Левченко Ю.Г. Методичні підходи до визначення ефективності господарської діяльності підприємства / Ю.Г. Левченко, Н.А. Шекмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 130-136. – (Економіка ; Вип. 32)
786682
   Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість грунту / П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, Н.Г. Буслаєва, Н.П. Коваленко, О.В. Демиденко, І.С. Шаповал // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0372-8498
786683
  Ганжа Б.О. Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 63-68. – ISSN 2309-1533
786684
  Андрійчук В.Г. Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / В.Г. Андрійчук, І.С. Сас // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 22-33. – ISSN 2221-1055
786685
  Іваненко Є.І. Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об"єктів (на прикладі степової зони) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1561-4980
786686
  Прилипко Ю.І. Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки в сільському господарстві / Ю.І. Прилипко, К.Ю. Рєпін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
786687
  Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 107-117. – ISSN 1562-0905
786688
  Балан В.Г. Методичні підходи до визначення рейтингів корпоративного управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 51-56. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
786689
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи : ринок фінансових послуг / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 73-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
786690
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
786691
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
786692
  Ножова Г.М. Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-611-01-0721-1
786693
  Богдан І.В. Методичні підходи до вимірювання досліджень і розробок згідно з міжнародними стандартами / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 15 назв
786694
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до вимірювання ризиків в АПК для прийняття економічно доцільних управлінських рішень // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретико-методичні підходи щодо вимірювання ризиків в АПК як важливої передумови для прийняття економічно доцільних управлінських рішень.
786695
  Сторонянська І.З. Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду) / І.З. Сторонянська, І.Р. Залуцький // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (708). – С. 41-59 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
786696
  Ющенко А.М. Методичні підходи до грошової оцінки землі // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 231-233.
786697
  Коваленко В.В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської сисеми : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 193-199 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
786698
  Яковлєва Ю. Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості соціогеосистеми як об"єкту дослідження. Розроблено програму дослідження соціального розвитку геосистеми. Охарактеризовано основні методичні підходи та визначено сферу їх застосування у соціогеографічних дослідженнях. The special ...
786699
  Олійник Я.Б. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 34-40. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1561-4980
786700
  Бутко М.П. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці / М.П. Бутко, Б.М. Ворвинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 95-106. – ISSN 1562-0905
786701
  Скриньковський Р.М. Методичні підходи до економічного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для портфельних інвесторів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 177-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
786702
  Дяченко О.О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 81-87. – Бібліогр.: Бібілогр..: 11 назв. – ISSN 1993-6788
786703
  Паливода О.М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
786704
  Янишівський В.М. Методичні підходи до інтегральної оцінки інтелектуального капіталу регіону // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 16-25. – ISSN 2072-9480
786705
  Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства : економічна наука / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-105 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
786706
  Костюченко В. Методичні підходи до консолідації звіту про рух грошових коштів групи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-56 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
786707
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
786708
  Жук П.В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
786709
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 72-81. – ISSN 2305-7645
786710
  Тимошенко Є.В. Методичні підходи до навчання програмної інженерії у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 122-126. – (Педагогічні науки ; № 3)
786711
  Бугай В.З. Методичні підходи до обгрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 11-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
786712
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до оцінки внеску компаній у реалізацію цілей сталого розвитку та протидію COVID - 19 / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, М.В. Кучерява // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 26 назв
786713
  Баліцька В.В. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
786714
  Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
786715
  Кисіль С.С. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності планувальних і конструктивних рішень багатоповерхових автостоянок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 284-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
786716
  Терно І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 22-28
786717
  Шепель Т. Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва тваринницької продукції в особистих селянських господарствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 110-118. – ISSN 2410-0919


  "Підвищення ролі ОСГ вимагає пошуку нових підходів до оцінки ефективності цієї важливої у сучасних умовах форми господарювання. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування ...
786718
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
786719
  Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 46-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
786720
  Балабанюк Ж.М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-45
786721
  Поліщук В.Г. Методичні підходи до оцінки заставної вартості зкмлекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
786722
  Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 67-75. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
786723
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
786724
  Терованесов М.Р. Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 159-163. – ISSN 2222-0712
786725
  Череп А.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності промислових підприємств : монографія / А.В. Череп, В.В. Ярмош ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-599-433-6
786726
  Козоріз М.А. Методичні підходи до оцінки капіталізації регіональних активів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / М.А. Козоріз, Л.В. Ключник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 174-181 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
786727
  Мостенець О. Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 66-77
786728
  Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 150-157 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
786729
  Назаров М.І. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 91-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
786730
  Радова О. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 91-103
786731
  Синютка О.М. Методичні підходи до оцінки метрополій них функцій регіональних метрополій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 368-375
786732
  Туранова А. Методичні підходи до оцінки об"єктів нерухомості // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 59-63. – ISSN 1815-3232
786733
  Пікус Р.В. Методичні підходи до оцінки платоспроможності страховика та джерел її забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі платоспроможності страхових компаній у ринкових умовах. Розглянуто основні методичні підходи щодо її оцінки. Визначено специфіку формування джерел її забезпечення.
786734
  Байдала В.В. Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні / В.В. Байдала, В.М. Бутенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
786735
  Турчин Л.Є. Методичні підходи до оцінки рівня довіри до банківської системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
786736
  Мельник С.І. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 101-108. – (Серія економічна ; вип. 2)
786737
  Никифорак В.А. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 210-214. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
786738
  Нусінова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 68-72
786739
  Лактіонова О.А. Методичні підходи до оцінки рівня фінансових обмежень корпорацій / О.А. Лактіонова, А.С. Лук"яненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 41-47
786740
  Затонацька Т.Г. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 94-101. – Бібліогр.: 12 назв
786741
  Чуй І.Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави / І.Р. Чуй, О.В. Мицак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 225-231. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
786742
  Фролова Л.В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства / Л.В. Фролова, О.В. Роженко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 199-209. – ISSN 1993-6788
786743
  Власова О.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-43


  У статті досліджено трактування сутності поняття "ефективність господарської діяльності підприємства" у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Визначено основні чинники впливу на неї, обгрунтовано основні етапи оцінки.
786744
  Пенцак С.П. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 98-100. – Бібліогр.: 10 назв
786745
  Чмир Олена Сергіївнв Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності) / Чмир Олена Сергіївнв, Кваша Тетяна Костянтинівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 47 назв.
786746
  Сахарова К. Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу територіальної громади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 150-157. – ISSN 2414-4436
786747
  Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-34 : Табл. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
786748
  Михайленко С. Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 54-62 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
786749
   Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості / І.О. Іртищева, О.В. Гуріна, Д.Є. Нікон, О.А. Іщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
786750
  Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
786751
  Гринюк Н.А. Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 109-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
786752
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
786753
  Музичка О.М. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків / О.М. Музичка, Н.Р. Журибіда, Є.О. Галько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 322-327. – ISSN 2222-4459
786754
  Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
786755
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
786756
  Щеглюк С.Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 57-63. – ISSN 2071-4653
786757
  Новікова І.Е. Методичні підходи до оцінювання та обліку інтелектуального продукту у дослідницьких університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 383-399. – ISBN 978-617-620-309-4
786758
  Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
786759
  Коренєва Н.А. Методичні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
786760
  Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
786761
  Гребінь В.В. Методичні підходи до проблеми ландшафтно-гідрологічного районування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 139-144. – ISBN 966-7650-87-1
786762
  Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічною безпекою підприємства / Т.О. Меліхова, К.О. Журавель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
786763
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
786764
  Валецька О.В. Методичні підходи до проведення семінарських занять з курсу "Трудове право" за темою "Правове регулювання заробітної плати" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 171-176. – ISBN 966-8009-46-0
786765
  Бурлай Т. Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 22-33 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
786766
  Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912
786767
  Щербина Л.Ф. Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-31
786768
  Моторина Т.М. Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 59-60
786769
  Середа К.А. Методичні підходи до розробки комплексу природоохоронних заходів на зарегульованих малих річках басейну Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 26-34. – Бібліогр.: 6 назв
786770
  Дорош О.С. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
786771
  Трофименко О.О. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 78-80
786772
  Міщук В.В. Методичні підходи до самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з загальної хірургії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 150-152. – ISSN 2077-4214
786773
  Бутенко Н. Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства / Н. Бутенко, М. Кривенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Детально проаналізовано механізм систематизації конкурентних переваг при побудові конкурентної карти ринку. Розглянуто сучасний стан конкуренції на кондитерському ринку України. Особливу увагу приділено побудові та аналізу конкурентної карти ...
786774
  Савченко А.С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
786775
  Васьків С.Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 43-48
786776
  Свиноус І. Методичні підходи до типологізації фермерських господарств / І. Свиноус, О. Гаврик, В. Биба // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 105-116. – ISSN 2410-0919
786777
  Утеченко Д.М. Методичні підходи до трактування поняття "людський капітал" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 68-72. – ISSN 2306-6792
786778
  Череп А.В. Методичні підходи до управління антикризовими заходами на підприємствах машинобудування / А.В. Череп, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
786779
  Савченко В. Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства / В. Савченко, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-9
786780
  Шишкін В.О. Методичні підходи до управління диверсифікацією виробництва шляхом формування конкурентної стратегії підприємства / В.О. Шишкін, С.М. Марченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 282-287. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
786781
  Іванова Олександра Борисівна Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / Іванова Олександра Борисівна, Кравець Анна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
786782
  Сагайдак М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 24-28


  У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на ...
786783
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
786784
  Синенко О.І. Методичні підходи до формування механізму макроекономічного регулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 28-31
786785
  Ценклер Н.І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 242-244. – ISBN 978-611-01-0721-1
786786
  Вахович І.М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І.М. Вахович, С.О. Пиріг, Л.І. Ішук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 208-216. – ISSN 1993-6788


  Проведено типологію стратегій розвитку інформаційної економіки в регіонах України, яка базується на кластеризації регіонів за рівнем розвитку параметрів сфер інформаційної економіки.
786787
  Манько А.О. Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 94-99. – Бібліогр.: 12 назв.
786788
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 36-41
786789
  Белевят О. Методичні підходи до щцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств / О. Белевят, Ю. Чебан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 44-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
786790
  Гомольська Л.П. Методичні підходи дослідження впливу бренд-комунікацій // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 30-31
786791
  Грабовецька О. Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 120-125 : табл.
786792
  Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 26-31
786793
  Горун М.В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
786794
  Вострякова В.І. Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 56-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
786795
  Клименко А.А. Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування / А.А. Клименко, П.І. Литвин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 32-35. – ISSN 1997-4167
786796
  Олійник О.С. Методичні підходи оцінки персоналу підприємства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-654-490-5
786797
  Волчанська Л.Ф. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6792
786798
  Антонюк О.Ю. Методичні підходи підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 71-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
786799
  Васьків С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860
786800
  Леонова С.В. Методичні підходи та критерії оцінки рекреаційних територій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 73-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
786801
  Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62-65. – ISSN 0321-0499
786802
  Грозав А.М. Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / А.М. Грозав, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
786803
  Заблодська І.В. Методичні підходи щодо ідентифікації об"єднаних територіальних громад / І.В. Заблодська, С.І. Гречана // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 10 назв
786804
  Одосій О.В. Методичні підходи щодо оцінки економічних наслідків формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.211-218. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
786805
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
786806
   Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації) / О.В. Пархоменко, І.С. Катеринчук, В.М. Кулик, Н.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 9-14 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
786807
  Мамрош Т.В. Методичні підходи щодо порядку визначення об"єктів що підлягають приватизації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 190-194
786808
  Козак С. Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання щодо методичних підходів для статистичного оцінювання основних складових ринку нерухомості в Україні. Рассмотрены вопросы относительно методических подходов для статистической оценки основных составляющих рынка недвижимости в ...
786809
  Балан А. Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії / А. Балан, С. Філиппова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
786810
  Кушнірова Л. Методичні погляди і рекомендації В.І. Масальського щодо граматичного розбору в середній школі
786811
  Нікішина О.В. Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 3-16. – ISSN 2312-847X
786812
  Бриндзя О.З. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – C. 5-9
786813
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
786814
  Матвіїшин В.Є. Методичні положення з кількісного аналізування ризиків енергоресурсів підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 80-87. – ISSN 0321-0499
786815
  Рижов С.М. Методичні поради до вивчення курсу "Основи антропології" для студентів історичного факультету / С.М. Рижов; КНУТШ. Історичний фак-тет. – Київ : Стилос, 2002. – 98с. – ISBN 966-7321-48-7
786816
  Ціпов"яз Лариса Методичні поради до вивчення теми "Героїчні пісні й балади народів світу" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-41
786817
   Методичні поради до виконання курсових робіт з археології : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 16 с.
786818
  Троян М.В. Методичні поради до написання дипломних робіт з історії. / М.В. Троян. – Ужгород, 1964. – 18с.
786819
   Методичні поради до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з історії слов"янських країн Центральної та Південно-Східної Європи : Для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
786820
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
786821
   Методичні поради по написанню контрольних робіт з курсу політичної економії : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1973. – 9, [9] с.
786822
   Методичні поради системи природного оздоровлення П.І.Іванова : для студентів університету. – Київ : КУ, 1997. – 14 с.
786823
  Базась М.Ф. Методичні прийоми державного фінансового контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-11.
786824
  Натарова О.В. Методичні прийоми контролю та шляхи їх удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-8. – Бібліогр.: 11 назв
786825
  Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 55-60. – Бібліогр.: на 5 пунктів
786826
   Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-34. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу методичних принципів застосування геофізичних методів досліджень при вивченні карстонебезпеч- них територій. Наведено завдання, що ставляться при спеціалізованих дослідженнях карсту, та геофізичні методи їхнього вирішення. Виділено ...
786827
  Бойко М.Г. Методичні принципи детермінації підприємств за форматами господарської діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 165-175


  В статті розвинуті теоретичні положення та запропоновані методичні підходи щодо детермінації підприємств за форматами господарської діяльності на основі сполучення коефіцієнтного та графоаналітичного методів.
786828
  Пилипенко О.П. Методичні принципи інтенсивного викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 274-283. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
786829
  Кукса Б.В. Методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 343-348


  Стаття розкриває методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Наводяться прикладжи реалізації ...
786830
  Михайлов В.С. Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі / В.С. Михайлов, Ю.І. Прилипко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
786831
  Швайка О.М. Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 281-287. – ISBN 966-581-589-Х
786832
  П"ятецька О.В. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 153-155. – Бібліогр.: Літ.: с. 155.
786833
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
786834
   Методичні рекомендації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6
786835
  Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівникам, психологам щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботіі з основ безпеки життєдіяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
786836
   Методичні рекомендації для виконання техніко-економічного аналізу стану втробництва з пропозиціями шляхів подолання кризових фінансово-виробничих явищ (реструктуризації виробництв). – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 92с.
786837
   Методичні рекомендації для побудови блок-діаграм для студентів географічних факультетів спеціальностей " Фізична географія" та " Геоекологія ". – Харків, 1997. – 16с.
786838
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні рівняння" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 76 с.
786839
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія науки і техники" : для студ.в філос. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 27 с.
786840
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія УРСР" (епоха соціалізму)" : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 63 с.
786841
  Крижанівський В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" / Віталій Крижанівський ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії, правознавства та методики навчання. – Глухів ; Кропивницький : [б. в.], 2017. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
786842
  Бикова К. Методичні рекомендації до вивчення курсу "основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ ( заочне відділення) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
786843
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія перекладу" : Для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с.
786844
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства, 30-50-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 64 с.
786845
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період удосконалення соціалістичного суспільства, 60-80-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 72 с.
786846
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
786847
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Україна в період імперіалізму: соціально-економічний розвиток" з курсу історії України : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1993. – 27с.
786848
  Бурбан А.Ф. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т природничих наук, Кафедра хімії. – Київ : НаУКМА, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35
786849
  Малієнко Юлія Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 4. Європейські держави в ХV - першій половині XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 33-42. – Бібліогр. в кінці ст.
786850
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 1. Великі географічні відкриття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
786851
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до викладання предмета "економіка" в 2009/10 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 13-14
786852
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
786853
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 6-7
786854
   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів економічного факультету спеціальності " Інноваційний менеджмент". – Київ : Київський університет, 1995. – 17с.
786855
  Масімова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : галузь знань: 0303 журналістика та інформація, напрям підготовки: 6.030303 видавнича справа та редагування, кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та редагування / Л.Г. Масімова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14
786856
   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. 2 та 3 курсу, галузь знань: 0401 - природничі науки, напрям підготовки: 040104 - географія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад.: Гринюк О.Ю. та ін.]. – Київ : Черенок К.В., 2013. – 36 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
786857
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : Для студ. біол. і гег. фак-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 167с.
786858
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
786859
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" : для студентів хімічного факультету (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2006. – 88с.
786860
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Гідрометрія" : для студентів спец. 6.040105 Гідрометеорологія геогр. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Чорноморець Ю.О., Коноваленко О.С.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-55
786861
  Куліченко С.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Застосування супрамолекулярних систем на основі поверхнево-активних речовин в аналізі" : для студентів хімічного факультету / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-7344-60-3
786862
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з колориметрії. – Київ, 2005. – 38с.
786863
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з оптики : для студ. фізичного факультету. – Київ : Киевский университет, 1997. – 108 с.
786864
   Методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програмування на персональних комп"ютерах : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 56с.
786865
   Методичні рекомендації до використання системи комп"ютерної алгебри MathCAD у математичних курсах : для студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 31с.
786866
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786867
  Кірносова Н. Методичні рекомендації до курсу "Ієрогліфіка китайської мови" [Електронний ресурс] / Надія Кірносова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. мов і літератур Далекого Сходу. – Київ : [б. в.], 2021. – 35 с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-35
786868
   Методичні рекомендації до курсу практики перекладу : для магістрів та викладачів перекладацького відділення ф-ту іноземної філології. – Київ : Киевский университет, 2002. – 25с.
786869
   Методичні рекомендації до лабораторних практикумів кафедри ядерної фізики : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
786870
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 86 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786871
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи " Растровий електронний мікроскоп " з курсу " Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
786872
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Визначення довжини екстинкції електронів за допомогою електронного мікроскопа" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.четвертого курсу радіофіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 22с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786873
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студ. радіофізичн. фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786874
   Методичні рекомендації до модуля "Основи кримінального права та процесу". – Київ : Вид-во УАДУ, 1997. – 42с.
786875
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.істор. факул. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
786876
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студентів спец. "Освітні, педагогічні науки" освіт. програми "Педагогіка вищої школи", "Менеджмент" освіт. програми "Управління закладом вищої освіти" другого (магістерського) рівня / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2019. – 70 с., включ. обкл. : табл. – Книга описана за обкл. – Бібліогр.: с. 66-70
786877
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
786878
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
786879
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" : Тема "Концептуальні основи роботи мереж". Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786880
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема "Сучасні комп"ютерні технології") : для студентів фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 34с.
786881
  Коляда Ігор Методичні рекомендації до організації та проведення уроку - історичного аукціону на тему: Розвиток науки і техніки (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / Коляда Ігор, Милько Володимир, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-44
786882
   Методичні рекомендації до оцінки похибок вимірювань фізичних величин для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
786883
  Філончук З.В. Методичні рекомендації до підсумкового заняття з курсу "Фінансова грамотність", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 31-35
786884
  Чернінський А.О. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" / Чернінський А.О., Крижановський С.А., Зима І.Г. ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.35
786885
   Методичні рекомендації до практикуму з курсу "Гідробіологія" : (розділ "Методи збирання та обробки зоопланктону"). – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
786886
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786887
   Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
786888
   Методичні рекомендації до проведення занять у формі рольової гри з розділу: "Журналістика як творчий процес" : Для студентів Інс-ту журналістики. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. – 17 с.
786889
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення професійно-орієнтованої практики студентів 2-го курсу географічного факультету / Савицька О.В. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛОГОС, 2012. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26
786890
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Історія України" на тему: "Україна в 20-х - 30-х рр. 20 ст." : Для студентів Інституту філології. – Київ, 2006. – 94с. – ISBN 966-8998-03-0
786891
   Методичні рекомендації до самостійної роботи з векторноїалгебри та вступу до аналтичної геометрії. – Київ : Київський університет, 1987. – 23с.
786892
   Методичні рекомендації до спецкурсу " Охорона генофонду рослин і тварин" : для студ.біологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 51с.
786893
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
786894
  Крижанівський В.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Історія української культури" / Крижанівський Віталій ; М-во освіти і науки України, Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 34, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
786895
   Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування / Ін-т політики, Укр. асоціація студентського самоврядування ; [над вид. працювали : Томенко М., Суслов Є., Рехлицький М. та ін.]. – Київ : Геопринт, 2010. – 30с. – ISBN 978-966-7863-90-6
786896
   Методичні рекомендації з екологічно безпечної заготівлі (викошування) очерету. – Київ, 2007. – 56с. – (Сер.:Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі)
786897
   Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
786898
   Методичні рекомендації з курсу "Хімія з основами геохімії" для студентів географічного факультету заочної форми навчання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії ; [уклад.]: Слободяник М.С., Теребіленко К.В. – Київ : Підприємство УВОІ "Допомога", 2013. – 54 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт.
786899
   Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
786900
  Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
786901
  Шатров А.М. Методичні рекомендації з організації робіт з підтримання справності керованих авіаційних засобів ураження / А.М. Шатров, Д.В. Довжук, О.В. Ільїна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 187-191
786902
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідніцької практики студентів магістратури : ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786903
  Безверхий К. Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності / К. Безверхий, Т. Бочуля // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 15-26


  У статті розглянуто оцінку активів і зобов"язань для формування облікової звітності. Дослідження оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв"язку з виробничими та ...
786904
  Метлицька О.І. Методичні рекомендації з оцінювання ступеню прояву захисної поведінки бджолиних сімей української степової породи / [Метлицька О.І., Міщенко О.А., Палькіна М.Д.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича". – Чубинське : [б. в.], 2018. – 32 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 26-29
786905
  Дубова Н.Й. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів у дошкільних навчальних закладах / Н.Й. Дубова, Н.П. Лимаренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-40
786906
  Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
786907
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
786908
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
786909
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Менеджмент міжнародних екологічних проектів" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISBN 978-966-171-330-6
786910
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Регіональні та локальні екомережі" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISBN 978-966-171-329-0
786911
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-30. – ISBN 978-966-171-348-1
786912
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологія України" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISBN 978-966-171-349-8
786913
  Михайленко Н.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Медична географія з основами курортології" / Михайленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 38 с. : табл. + Додатки: с. 34-36. – Бібліогр.: с. 37-38
786914
  Васютинський В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35. – ISBN 978-966-8063-87-11
786915
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення військової техніки зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / Національний техниічний університет України "Київський політехнічний інститут". Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 6-12


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використаннчм електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
786916
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 10-15


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
786917
  Шевченко В.М. Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху / Шевченко В.М. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-189-322-0
786918
  Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 85-88. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
786919
   Методичні рекомендації обробки результатів непрямих вимірювань у лабораторних роботах із загальної фізики : Для студ.перших-третіх курсів радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 64с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
786920
  Моцна І.В. Методичні рекомендації підвищення мотивації студентів до навчання у вишах // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 84-85
786921
  Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
786922
   Методичні рекомендації по проведенню підводних археологічних досліджень : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1990. – 52 с.
786923
   Методичні рекомендації по складанню рекомендаційних бібліографічних посібників суспільно-політичної тематики. – Київ, 1984. – 24 с.
786924
  Коляда І. Методичні рекомендації проведення уроку-дискусії з теми: "Українська правова держава- міф чи реальність?" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-48
786925
  Комаревич І. Методичні рекомендації Соломії Крушельницької в контексті вокальної педагогіки її сучасників // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 55-62. – ISSN 2224-0926
786926
  Пижик А.М. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження педагогічної практики / А.М. Пижик, О.Г. Пилипчук, О.П.Машевський ; КНУТШ. – Київ : [Б.в.], 2006. – 55 с. – ISBN 966-7820-27-0
786927
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Сприймання" : для студентів відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2004. – 21с.
786928
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної та експериментальної психології (тема "Відчуття") : для студентів відділення психології фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
786929
   Методичні рекомендації та навчальні завдання з органічної хімії : (розділ "Кисневмісні органічні сполуки" теми :" Спирти", " Ароматичні спирти та феноли", " Альдегіди та кетони") для вступ. до вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
786930
   Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
786931
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 2-6
786932
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Гільберг Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-8
786933
   Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх начальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
786934
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 2-12
786935
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України
786936
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 на : (Лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т. Яценко, З. Шевченко
786937
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України
786938
  Таранік-Ткачук к. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році. : (Лист МОН від 22.05.2009 р. №1/9-353) / к. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова
786939
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н.р. та інші матеріали МОН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 2-18. – ISSN 0130-5263
786940
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326
786941
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
786942
   Методичні рекомендації щодо виконання реферативних, курсових і дипломних робіт для студентів факультету соціології та психології відділення "соціологія". – Київ : Київський університет, 2004. – 43 с.
786943
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технолгій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
786944
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33
786945
   Методичні рекомендації щодо втвчення української літератури в загальноосвітніх закладах у 2009-2010 навчальному році : лист МОН України від 22.05.2009 р. № 1/9-353
786946
   Методичні рекомендації щодо нотаріального посвідчення заповітів // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 53-61
786947
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8 : фото, табл., рис.
786948
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
786949
  Шапошникова І.В. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у вищій школі (види навчальних занять) : [навч.-метод. посібник] / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Начально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-69-8
786950
   Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
786951
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 23-31 : табл., схема
786952
   Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистенської практики : (для студ. магістратури галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", "Економіка", "Економічна теорія та економічна політика" / упоряд.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська та ін. – Київ : Нічлава, 2017. – 72 с. – Шифр дубл 33 Мето
786953
   Методичні рекомендації щодо особливості проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н.р. : лист Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2019 року № 1/9-41 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 78-84
786954
   Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 51-66.
786955
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків під час перебування в місцях купання дітей, учнівської та студентської молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
786956
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
786957
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.08 № 1/9-241 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-23. – ISSN 0130-8890
786958
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-24
786959
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
786960
   Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 2020/2021 навчальний рік : наказ Міністерства освіти і науки України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 2 травня 2020 р. № 22.1/10-1358 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 68-86
786961
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
786962
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
786963
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
786964
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : [офіц. вид.]. – Київ : Знання, 2005. – 7, [1] с. – ISBN 966-346-059-8
786965
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
786966
   Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП). – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 86с. – ISBN 966-553-372-Х
786967
  Волошин О.Ф. Методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу "Математична економіка" : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; КНУТШ ; під. заг. ред. О.Ф. Волошина. – Київ : [Інвазор], 2010. – 192 с. – ISBN 966-642-048-1
786968
   Методичні рекомендації. Історія Української РСР (період капіталізму) : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
786969
   Методичні рекомендації: "Настанови з управління арештованим майном" : [навч.-метод. вид.] / Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). – Київ : Ваіте, 2018. – 207, [1] с. : табл. – Публікація здійснена за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-13-4
786970
  Ситченко А.Л. Методичні родзинки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 37
786971
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
786972
  Солодовнік В. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 6. Прикладні науки. Медицина. Техніка / В. Солодовнік, М. Ахвердова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
786973
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу І Філософія. Психологія / Ю. Набхан, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326


  У матеріалі розглядається індексування видань класу 1 Філософія. Психологія
786974
  Моренець В.В. Методичні розробки до курсу "Старослов"янська мова" / В.В. Моренець. – К., 1974. – 66с.
786975
   Методичні розробки до курсу й практикуму "Деструкція і стабілізація полімерів" : Для студ.хімічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 45с.
786976
   Методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Систематика вищих рослин" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 71 с.
786977
   Методичні розробки до лабораторних робіт з електронної мікроскопії : для студентів фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1998. – 54 с.
786978
   Методичні розробки до спецпрактикуму з фізіології вищої нервової діяльності : для студентів біол. фак. та фак. соціології та психології (спец."Фізіологія людини і тварин" та "Психологія"). – Київ, 1994. – 68с.
786979
  Медушевський А.П. Методичні розробки з грамматики української мови. / А.П. Медушевський. – К, 1954. – 164с.
786980
   Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу зі спецкурсу "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 52с.
786981
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Біофізика сенсорних систем" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська, В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 47 с. : іл.
786982
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Фізика біосистем" та семінарських занять "Сучасні проблеми оптики" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
786983
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська , В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 63 с. : іл.
786984
  Кравець Г.К. Методичні розробки і короткий довідник студента-вечірника біологічного факультету / Г.К. Кравець. – Київ, 1971. – 55 с.
786985
  Лутак Н.Г. Методичні розробки конкурсів, вікторини - заходи, присвячені збереженню життя дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 6-10 : табл., рис.
786986
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
786987
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
786988
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – Київ
2. – 1971. – 41 с.
786989
  Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
786990
  Трегуб М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
786991
  Коблянська О.І. Методичні та організаційні аспекти аудиту експортних операцій / О.І. Коблянська, Ю.В. Сліпченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 3-8.
786992
  Царук А.Ю. Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 86-89. – ISSN 1683-1942


  Досліджено питання проведення попереднього екологічного аналізу виробничої діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств як субституту екологічного аудиту та основи для подальшої екологічної сертифікації виробництва.
786993
  Черниш Н.І. Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій (з редакторского досвіду М.П. Бажана) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 3-16. – ISSN 1998-6912
786994
  Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 28-38. – ISSN 2306-6792
786995
  Вербицький Ю.Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Вербицький Юрій Тарасович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
786996
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф., 21 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та практики викладання іноземної мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-285-017-8
786997
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
786998
  Дерхо Віктор Методичні умови вивчення пам"яток мистецтва на уроках історії з учнями 7 класу та формування їх естетичних почуттів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
786999
  Киричук А.С. Методичні шляхи вдосконалення практичної підготовки студентів ВНЗ в контексті європейської кредитно-трансфертної системи навчання (на прикладі проектної технології ) / А.С. Киричук, Н.Б. Копняк // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 228-236. – ISSN 2218-5348
787000
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,