Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
782001
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
782002
  Нагірний В.М. Методика палеогеоморфологічних досліджень при вивченні буровугільних покладів Дніпровського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 48-51. – Бібліогр.: 6 назв
782003
   Методика палеомагнитного изучения красноцветов. – Казань, 1979. – 132с.
782004
   Методика палеонтологических исследований. – Москва : Мир, 1973. – 392с. – (Науки о земле ; Т. 51 ; Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
782005
   Методика палеопедологических исследований. – Киев : Наукова думка, 1979. – 272с.
782006
   Методика партийного образования. – Москва, 1969. – 320с.
782007
   Методика партийного образования. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 304 с.
782008
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1966. – 303с.
782009
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1967. – 303с.
782010
   Методика партийной учебы / Вишняков А.С. – Москва, 1978. – 384с.
782011
   Методика партийной учебы. – Москва, 1989. – 366с.
782012
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании : учеб. пособие / Ашмарин Б.А. – Ленинград, 1973. – 152 с.
782013
   Методика педагогического воздействия. – М, 1967. – 144с.
782014
  Ромакин М.И. Методика первоначального обучения линейному программированию в средних общеобразовательных и специализированных школах, развиваемого на транспортной задче : Автореф... канд. пед.наук: / Ромакин М. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 11л.
782015
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
782016
  Стельмахович І.В. Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов"язанних з порушенням порядку проведення приватизації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-97.
782017
  Бондарь С.Н. Методика перевода с иностранного языка на родной в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Бондарь О.Н.; 1-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1951. – 14 с.
782018
  Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі : з досвіду роботи / В.Я. Андрушенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 92 с.
782019
  Петкевич Г.И. Методика петрофизичского изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые / Г.И. Петкевич, О.В. Шеремета, Г.И. Притупко; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1979. – 130с.
782020
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
782021
  Коротков П.А. Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності / П.А. Коротков, Є.К. Кириленко, С.М. Гальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 248-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного ...
782022
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
782023
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1964. – 32с.
782024
  Ружейников В.Т. Методика підготовки і читання лекцій на педагогічні теми / В.Т. Ружейников. – К., 1963. – 23с.
782025
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання масових лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Х, 1954. – 36с.
782026
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
782027
  Демченко Ю.М. Методика підготовки студентів до проведення уроків математики в початкових класах // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 130-133. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
782028
  Лубенченко О.Е. Методика підготовки суб"єктів аудиторської діяльності до зовнішнього контролю якості аудиторських послуг / О.Е. Лубенченко, А.В. Лисюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 116-130 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
782029
  Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 75-82. – ISSN 2411-1317
782030
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
782031
  Назарова Г. Методика підтримки прийняття рішень на галузевому рівні : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Г. Назарова, І. Золотарьова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 25-27 : Табл., рис.
782032
   Методика планирования производительности труда в промышленности. – М., 1964. – 80с.
782033
  Зеленовский А.Ф. Методика планирования себестоимости промышленной продукции. / А.Ф. Зеленовский. – М., 1937. – 64с.
782034
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – Л., 1970. – 264с.
782035
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – К., 1972. – 136с.
782036
   Методика планирования труда на основе трудоемкости. – М., 1967. – 96с.
782037
   Методика планирования фанерного производства (формы и методы расчета техпромфинплана). – М., 1940. – 391с.
782038
  Горелик И.Г. Методика планирования черной металлургии / И.Г. Горелик. – М, 1937. – 124с.
782039
  Лисенко Н.Ф. Методика по гравиметрии и титриметрии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1981. – 38с.
782040
   Методика по построению нелинейных регрессионных моделей технологических процессов массового производства (байесовский подход). – М., 1977. – 39с.
782041
  Серебровський Олександр Миколайович Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об"єктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Серебровський О.М.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
782042
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
782043
  Мургул М.А. Методика повышения энергетической эффективности жилой исторической застройки Санкт-Петербурга / М.А. Мургул, Е.П. Олейник // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 197-204. – Библиогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
782044
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
782045
  Попова А.А. Методика подготовки и проведения лекций на экономические темы. / А.А. Попова. – Пермь, 1973. – 35с.
782046
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1980. – 16с.
782047
  Лютер А.И. Методика подготовки и проведения устных журналов : лекция по курсу "культ. просвет. работа" / А.И. Лютер; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. библиотеч. ин-т. – Москва : [б. и.], 1961. – 40 с.
782048
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
782049
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
782050
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
782051
  Пономарева И.Д. Методика подготовки и чтения лекций по биологии / И.Д. Пономарева. – К., 1977. – 16с.
782052
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1976. – 32 с. – (В помощь лектору)
782053
   Методика подготовки к семинарским занятиям по политической экономии. – М., 1977. – 190с.
782054
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
782055
   Методика подготовки обзоров по культуре и искусству. – М., 1976. – 26с.
782056
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
782057
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
782058
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
782059
  Бекетов В.А. Методика Подготовки юных спортсменов. / В.А. Бекетов. – Киев, 1988. – 52с.
782060
  Мудрецова Е.А. Методика подземных гравиразведочных работ с гравиметрами на рудных месторождениях / Е.А. Мудрецова. – Москва, 1963. – 36с.
782061
  Иванова Р.А. Методика подкотовки и выполнения дипломной работы по истории партийно-советской печати / Р.А. Иванова. – М, 1969. – 20с.
782062
  Хом"як І.М. Методика подолання інтерференційних впливів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 70-79


  Аналізуються інтерференційні впливи на мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Характеризується методика навчання правопису з урахуванням мовленнєвого середовища, в якому перебувають школярі. The article deals with the analysis of the ...
782063
  Изаксон С.С. Методика подсчета запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва, 1940. – 220с.
782064
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
782065
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
782066
  Ралль Ю.М. Методика поевого изучения грызунов и борьбы с ними / Ю.М. Ралль. – Ростов-на-Дону, 1947. – 159с.
782067
  Соколовский И.Л. Методика поєтапного изучения неотектоники / И.Л. Соколовский, Н.Г. Волков. – К., 1965. – 134с.
782068
   Методика позакласної роботи з географії : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1974. – 192с.
782069
  Петренко В.С. Методика позакласної роботи з історії / В.С. Петренко. – К, 1973. – 144с.
782070
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
782071
  Рябченко В.М. Методика поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 19л.
782072
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
782073
  Ним Ю.А. Методика поисков глубокозалегающих полиметаллических меторождений пластового типа зондированиями методом переходных процессов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Ним Ю.А. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
782074
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
782075
  Габриэлянц Г.А. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа / Г.А. Габриэлянц. – Москва : Недра, 1985. – 304 с.
782076
   Методика поисков и разведки залежей нефти и газа в подсолевых отложениях Прикаспийской нефтегазоносной провинции. – Саратов, 1985. – 140с.
782077
  Машкович К.А. Методика поисков и разведки нефти и газа в Саратовском Поволжье / К.А. Машкович. – М., 1961. – 246с.
782078
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288с.
782079
   Методика поисков и разведки угольных месторождений Печорского бассейна. – Москва, 1981. – 260с.
782080
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
782081
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
782082
   Методика поисково-разведочных работ на нефть и газ. – Москва : Недра, 1964. – 858с.
782083
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
782084
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры : с 52 рис. в тексте / В.В. Алехин ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с. : ил.
782085
   Методика полевого исследования сырьевых растений. – М.-Л., 1948. – 251с.
782086
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М, 1965. – 423с.
782087
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
782088
   Методика полевых археологических исследований. – М., 1983. – 78с.
782089
   Методика полевых археологических исследований. – Л., 1989. – 100с.
782090
   Методика полевых археологических исследований. – Чебоксары, 1992. – 28с.
782091
   Методика полевых геоботанических исследований. – М.-Л., 1938. – 215с.
782092
   Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и гербицидами : [cборник статей]. – Москва : Наука, 1967. – 183 с., [1] л. граф. – Библиогр. в конце статей
782093
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов, 1986. – 76с.
782094
  Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина. – Саратов, 1968. – 54с.
782095
  Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
782096
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
782097
   Методика полевых физико-географических исследований. – Минск : Высшая школа, 1972. – 303с.
782098
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
782099
   Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. – Калининград : Калининградский ун-т, 1984. – 60 с.
782100
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
782101
  Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях / В.И. Михеев. – М., 1986. – 83с.
782102
  Стецюк Є.І. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов"язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Стецюк Євген Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782103
  Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
782104
  Шубалий Олександр Михайлович Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
782105
  Василенко Ю.С. Методика постановки голоса / Ю.С. Василенко, О.С. Орлова. – Москва, 1980. – 16с.
782106
  Прокопова Л.І. Методика постановки німецької вимови в середній школі / Л.І. Прокопова. – Київ, 1969. – 144с.
782107
   Методика постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. – Москва : Просвещение, 1982. – 239с.
782108
  Масло С.В. Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики / С.В. Масло, С.Н. Гапеев // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 97-105. – ISSN 1999-981Х
782109
  Егерев Методика построения графиков функций / Егерев, Радунский, Д.А. Тальский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 131 с.
782110
  Борисов С.Н. Методика построения номограмм с помощью БЭСМ-6 / С.Н. Борисов. – Москва, 1982. – 67 с.
782111
  Азбель И.Я. Методика построения скоростного разреза верхней мантии по годографам первых вступлений и амплитудным кривым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Азбель И.Я.; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1968. – 12л.
782112
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
782113
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
782114
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8 с.
782115
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
782116
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
782117
  Миронов М.М. Методика пояснювального читання / М.М. Миронов. – 2-е вид. переробл., доп. – К., 1959. – 224с.
782118
  Иванов П.П. Методика правописания безудараных галасных корня слова. / П.П. Иванов. – М, 1948. – 158с.
782119
  Иванов П.П. Методика правописания безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1955. – 240с.
782120
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
782121
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
782122
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
782123
  Асаров Х.К. Методика практикума по агрохимии : пособие для учителей сельск. школ / Асаров Х.К., Замяткин Г.А. – Москва : Просвещение, 1974. – 143 с. : ил., черт.
782124
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
782125
  Егорова Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М., 1975. – 160с.
782126
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
782127
   Методика практических работ по химии. – 81с.
782128
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
782129
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
782130
   Методика предупреждения осложнений при бурении скважин. – 2-е изд., стер. – Саратов, 1983. – 45с.
782131
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
782132
  Рустамов Т.М. Методика преподавания "Основы генетики и селекции" в курсе общей биологии среденй школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рустамов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 32 с.
782133
  Кудреватов Г.А. Методика преподавания алгебраических уравнений в 7-9 классах общеобразованительной школы с политехническим обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудреватов Г.А.; М-вод просвещения РСФСР,. – М, 1962. – 19л.
782134
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
782135
  Барыбин К.С. Методика преподавания алгебры / К.С. Барыбин. – Москва, 1965. – 343 с.
782136
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
782137
  Димент М.И. Методика преподавания английского герундия в узбекской студенческой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: / Димент М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 21л.
782138
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах / В.Д. Аракин ; под ред. И.В. Карпова и И.В. Рахманова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1950. – 324 с. – Библиогр.: с. 315-320. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
782139
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в VIII-X класcах / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 372 с. – Библиогр.: с. 361-366. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
782140
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 5-е. – М., 1947. – 222с.
782141
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе : учеб. пособие для пед. ин-тов / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 233-240
782142
  Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. / Б.Ф. Корндорф. – М., 1958. – 327с.
782143
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
782144
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
782145
  Пчелко А.С. Методика преподавания арифметики в начальной школе / А.С. Пчелко. – М., 1949. – 363 с.
782146
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
782147
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе / М.Е. Набоков. – 2-е изд. – Москва : ГУПИ, 1955. – 215с.
782148
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
782149
   Методика преподавания астрономии в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 254 с.
782150
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе. / М.Е. Набоков. – М., 1947. – 192с.
782151
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
782152
   Методика преподавания биологии. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1962. – 336с.
782153
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
782154
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
782155
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
782156
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии : Методические указания / Д.П. Широких. – Москва, 1978. – 71с.
782157
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
782158
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
782159
  Лисакович Петр Иосифович Методика преподавания в высшем общевойсковом командном училище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лисакович Петр Иосифович; Тбилис. гос. ун-т. – Орджоникидзе, 1976. – 28л.
782160
   Методика преподавания в торговом вузе. – Киев, 1973. – 198с.
782161
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 415с
782162
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
782163
  Бабков И.И. Методика преподавания географии : общие методич. указания / И.И. Бабков ; ЛГУ, Отдел заочного обучения, Географический фак-т, V курс. – Ленинград : ЛГУ
Методическое письмо № 1 / И.И. Бабков. – 1959. – 24 с.
782164
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
782165
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1966. – 319с.
782166
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 2-е исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1966. – 415с
782167
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : Практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с.
782168
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
782169
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
782170
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студ.-заочн. географ. факультетов гос. ун-тов / Н.Н. Студенцов, Е.Ф. Легенькая, Э.Л. Файбусович; МВиССО СССР. Моск. гос. ун-т. – 4, перераб. – Москва : Моск. ун-та, 1983. – 54 с.
782171
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – Москва, 1989. – 79с.
782172
  Богданова Л.А. Методика преподавания географии в начальной школе : пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 169с.
782173
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
782174
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – Москва, 1950. – 223с.
782175
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
782176
   Методика преподавания геометрии в старших классах средней школы. – М., 1967. – 271с.
782177
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ошкаров А. ; Алма-Ат. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 33 с.
782178
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ошкаров А.; Алма-Ат.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
782179
  Гукасова Т.М. Методика преподавания глагольных форм немецкого языка при обучении техническому персоналу : Дис... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; МВО СССР. Львовский политехнических ин-т. – Львов, 1950. – 328л.
782180
  Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев / З.Н. Иевлева. – М, 1981. – 144с.
782181
   Методика преподавания грамматики русского языка иностранным учащимся. – Л., 1989. – 95с.
782182
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
782183
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
782184
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1952. – 287с.
782185
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
782186
   Методика преподавания естествознания. – Л., 1955. – 668с.
782187
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
782188
  Рыков Н.А. Методика преподавания зоологии / Н.А. Рыков. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Л., 1957. – 512с.
782189
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии. / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – М., 1955. – 528с.
782190
  Рубцов И.Е. Методика преподавания и изучения философии в высшей партийной школе / И.Е. Рубцов, Н.С. Пономарев. – М., 1986. – 72с.
782191
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
782192
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
782193
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
782194
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
782195
  Рысбекова Б. Методика преподавания имени существительнгого в Киргизской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рысбекова Б.; МНО Кирг.ССР, Криг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 48л.
782196
  Бетлемидзе Н.Р. Методика преподавания имени существительного в 5 классе грузинских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бетлемидзе Н.Р.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 20л.
782197
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 64с.
782198
   Методика преподавания иностранных языков. – М., 1963. – 150с.
782199
   Методика преподавания иностранных языков. – Москва
Т. 1. – 1963. – 150 с.
782200
   Методика преподавания иностранных языков. – Ашхабад, 1975. – 40с.
782201
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Комков И.Ф. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 352 с. – Библиогр.: с. 351
782202
  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М., 1981. – 159с.
782203
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 204с.
782204
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 139с.
782205
   Методика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
782206
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М., 1967. – 464с.
782207
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М.
2. – 1976. – 455с.
782208
   Методика преподавания иностранных языков и литератур в СССР : Аннот. библиогр. указ. – Киев, 1987. – 118с.
782209
   Методика преподавания иностранных языков на неспециальных факультетах. – М., 1972. – 152с.
782210
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1958-1961. – М.
1. – 1963. – 150с.
782211
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1962-1963. – Москва
Ч. 2. – 1966. – 176 с.
782212
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1964-1965. – Москва
Т. 3. – 1968. – 382 с.
782213
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1967. – Москва
Т. 5. – 1972. – 288 с.
782214
   Методика преподавания информатики по машинному варианту (10 класс). – М.
1. – 1990. – 149с.
782215
  Андреевская Н.В. Методика преподавания истории в семилетней школе : допущено ... в качестве учебного пособия для учительских институтов / Андреевская Н.В., Бернадский В.Н. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 216 с.
782216
  Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – Москва, 1968. – 431с.
782217
   Методика преподавания истории в средней школе. – Москва, 1986. – 272с.
782218
   Методика преподавания истории КПСС в вузе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 336с.
782219
   Методика преподавания истории КПСС в высшей школе. – Киев, 1974. – 223с.
782220
   Методика преподавания истории КПСС в заочном вузе. – Москва, 1985. – 193с.
782221
   Методика преподавания истории средних веков по опыту Московского университета. – М, 1981. – 128с.
782222
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
782223
  Стражев А.И. Методика преподавания истории. / А.И. Стражев. – М., 1964. – 287с.
782224
  Тотибадзе С.С. Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тотибадзе С.С. ; Тбилис. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1961. – 26 с.
782225
  Гукасова Т.М. Методика преподавания клагольных форм немецкого языка при обучении техническому переводу : Автореф... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 21 с.
782226
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
782227
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
782228
   Методика преподавания курса общей теории статистики. – М, 1958. – 148с.
782229
   Методика преподавания курса советского права в вузе. – Воронеж, 1988. – 192с.
782230
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – М, 1979. – 142с.
782231
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
782232
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
782233
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва : Гос.учеб.-пед.изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1962. – 494 с.
782234
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – М., 1964. – 60с.
782235
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – М., 1968. – 72с.
782236
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1971. – 72с.
782237
   Методика преподавания литературы. – Москва : Просвещение, 1977. – 384 с.
782238
   Методика преподавания литературы : Учебник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 368 с.
782239
  Роткевич Я.А. Методика преподавания литературы в советской школе / Я.А. Роткевич. – М., 1969. – 376с.
782240
  Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе / В.А. Никольский. – Москва : Просвещение, 1971. – 256 с.
782241
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – М : Высшая школа, 1982. – 256 с.
782242
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – 2-е изд. – М : Высшая школа, 1987. – 382 с.
782243
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
782244
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
782245
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
782246
   Методика преподавания марксистско-ленинской эстетики в высшей школе. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127 с.
782247
   Методика преподавания математики. – Ленинград ; Москва, 1952. – 452 с.
782248
   Методика преподавания математики. – 2-е изд. – Ленинград, 1955. – 484 с.
782249
   Методика преподавания математики. – Ленинград
2. – 1956. – 654 с.
782250
  Потемкин Л.В. Методика преподавания математики : методические указания / Л.В. Потемкин, Ю.А. Палант. – М., 1984. – 68с.
782251
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387 с.
782252
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.А. Полевщикова. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с.
782253
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах / Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с.
782254
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – Москва, 1949. – 472 с.
782255
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 504 с.
782256
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1977. – 480с.
782257
   Методика преподавания математики в средней школе. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
782258
   Методика преподавания математики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 336 с.
782259
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1987. – 414с.
782260
   Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1975. – 462 с.
782261
  Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе: уч. пособие. / Н.М. Рогановский. – Минск, 1990. – 266с.
782262
  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомагательной школе / М.Н. Перова. – 3-е, доп, перераб. – М., 1989. – 335с.
782263
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники : метод. указ. для студентов.-заочников математ. ф-тов гос. ун-тов / Алтухов Е.В., Потемкин Л.В. ; Гос комитет СССР по народ. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та. – 2- е изд., доп. – Москва : МГУ, 1989. – 80 с.
782264
  Крамаренко В.И. Методика преподавания международных экономических отношений : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Крамаренко, З.О. Адаманова; МОНУ.Таврич. нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2002. – 196с. – ISBN 966-8025-12-1
782265
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Астрова Г.Г., Малинко В.В. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224 с. : рис.
782266
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 64с.
782267
   Методика преподавания научного коммунизма. – Л, 1970. – 200с.
782268
   Методика преподавания научного коммунизма. – Москва, 1973
782269
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1983. – 95с.
782270
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
782271
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман. – М, 1951. – 200с.
782272
   Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – Москва, 1983. – 224с.
782273
  Александер В.М. Методика преподавания немецкого языка для преподавателей средней школы и студентов высших педагогических учебных заведений / Александер В.М. – Москва ; Ленинград, 1934. – 195 с.
782274
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
782275
  Бушок Г.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе / Г.Ф. Бушок, Е.Ф. Венгер ; НАН Украины, Ин-т физики полупроводников ; Винницкий гос. пед. ун-т. – Киев : [б. и.], 2000. – 416 с. – ISBN 966-02-1882-6
782276
   Методика преподавания общественных наук. – К, 1975. – 132с.
782277
   Методика преподавания общественных наук в военно учебных заведениях. – М, 1975. – 252с.
782278
   Методика преподавания общественных наук в высшей школе. – 2-е изд. – М, 1975. – 350с.
782279
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
782280
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
782281
  Мельников М.И. Методика преподавания основ дарвинизма / М.И. Мельников. – М., 1953. – 292с.
782282
   Методика преподавания основ Советского государства и права. – М, 1984. – 159с.
782283
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – М., 1973. – 126с.
782284
  Нодельман А.Я. Методика преподавания основных вопросов теории уравнений 1-й и 2-й степени в школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Нодельман А.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1952. – 18 л.
782285
  Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: уч. пособие. / Н.В. Савин. – М., 1987. – 206с.
782286
  Захарова В.М. Методика преподавания педагогических дисциплин в дошкольном педучилище / В.М. Захарова. – М., 1968. – 72с.
782287
   Методика преподавания пения в школе. – М, 1952. – 348с.
782288
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
782289
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
782290
  Чайковский В.Д. Методика преподавания площадей поверхностей и объемов в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чайковский В.Д.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. методики матем. – К., 1955. – 14л.
782291
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
782292
  Драчев В.К. Методика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1971. – 219с.
782293
   Методика преподавания политической экономии. – М, 1988. – 141с.
782294
   Методика преподавания политической экономии. – Москва, 1989. – 414 с.
782295
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Л, 1973. – 191с.
782296
   Методика преподавания политической экономии в системе вечернего и заочного обучения. – М, 1991. – 108с.
782297
   Методика преподавания политической экономии в экономических вузах. – М, 1961. – 186с.
782298
   Методика преподавания предмета "Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях". – М, 1983. – 199с.
782299
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
782300
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 208 с.
782301
   Методика преподавания предмета "Экономика , организация и планирование сельскохозяйственного производства". – М, 1982. – 288с.
782302
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1984. – 82 с.
782303
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1989. – 77с.
782304
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
782305
  Кязимов Н.С. оглы Методика преподавания раздела "Арифметика неотрицательных целых чисел" в курсе математики факультета педагогики и методики начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кязимов Н.С. оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
782306
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – Москва : Искусство, 1951. – 176 с.
782307
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1952. – 228 с.
782308
  Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам / Ю.Г. Лебедева. – М., 1973. – 216с.
782309
  Самбикина М.А. Методика преподавания русского языка / М.А. Самбикина. – М, 1958. – 24с.
782310
  Лапатухин М.С. Методика преподавания русского языка / М.С. Лапатухин. – М, 1960. – 483с.
782311
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
782312
   Методика преподавания русского языка : Библиогр. указ. за 1950-1984 гг. – Москва, 1985. – 8с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
782313
   Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.А. Ипполитова, П.Ф. Ивченков; Баранов М.Т. – Москва : Просвещение, 1990. – 365с.
782314
  Прик О.Я. Методика преподавания русского языка в дагестанской национальной школе / О.Я. Прик. – Махачкала, 1989. – 69 с.
782315
  Куруч Р.Д. Методика преподавания русского языка в молдавской школе / Р.Д. Куруч. – Черновцы, 1974. – 42с.
782316
  Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1985. – 1206707с.
782317
   Методика преподавания русского языка в национальной школе. – М, 1990. – 414с.
782318
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
782319
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1958. – 528с.
782320
  Кормилицына М.А. Методика преподавания русского языка в школе: контрольные работы для студентов-заочников. / М.А. Кормилицына. – Саратов, 1981. – 36с.
782321
   Методика преподавания русского языка за рубежем. – М, 1981. – 173с.
782322
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
782323
  Бархударов С.Г. Методика преподавания русского языка иностранцам / С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.], 1967. – 302 с.
782324
  Рожкова Г.И. Методика преподавания русского языка как иностранного / Г.И. Рожкова. – Иркутск, 1973. – 156с.
782325
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1977. – 161с.
782326
  Волосатова Р.Б. Методика преподавания русского языка как иностранного / Р.Б. Волосатова, А.Н. Малехова. – Ленинград, 1988. – 53с.
782327
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Русский язык, 1990. – 267с.
782328
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1990. – 231с.
782329
  Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
782330
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – Москва : Русский язык, 1983. – 165с.
782331
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
782332
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 3-е изд. – М, 1989. – 247с.
782333
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1977. – 48с.
782334
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка на подготовительном факультете. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1978. – 48с.
782335
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
782336
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
782337
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
782338
   Методика преподавания русской литературы в национальной школе. – Л : Просвещение, 1984. – 311 с.
782339
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
782340
  Горбачук В.Т. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Горбачук В. Т.; МП УССР, НИИ педагогики. – К., 1959. – 16л.
782341
  Садецкая А.С. Методика преподавания склонения румынских имен существительных (на 1-м году обучения в ВУЗе) : Автореф... канд. пед.наук: / Садецкая А. С.; МГИМО, Каф. роман. яз. – М., 1958. – 19л.
782342
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
782343
  Егоров А.Л. Методика преподавания строения и свойств твердых тел в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Егоров А.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 13л.
782344
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в 5-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1951. – 15л.
782345
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в V-классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
782346
  Ильевский И.Д. Методика преподавания сферической и практической астрономии в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильевский И.Д.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1965. – 19л.
782347
  Вашакидзе А.И. Методика преподавания темы "Иностранная интервенция и гражданская война" в 11 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Вашакидзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 19л.
782348
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
782349
  Иваненко А.Ф. Методика преподавания темы "Свойства газов и паров" в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко А.Ф.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л.
782350
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
782351
  Голубева К.Г. Методика преподавания темы: "Магнитное поле и магнитные свойства вещества" в 10-м классе средней школы : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Голубева К.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 8 с.
782352
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
782353
  Товстик А.К. Методика преподавания теории литературы в V-VII классах средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Товстик А.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 14 с.
782354
  Чичигин В.Г. Методика преподавания тригонометрии / В.Г. Чичигин. – Москва, 1954. – 339 с.
782355
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
782356
  Дьяченко В.К. Методика преподавания учения о понятии в курсе логики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
782357
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
782358
   Методика преподавания факультативных курсов по биологии. – М, 1981. – 174с.
782359
  Кобахидзе В.С. Методика преподавания физики : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Кобахидзе В.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси., 1968. – 52л.
782360
  Осадчук Л.А. Методика преподавания физики : Дидактические основы/Учеб.пособие / Л.А. Осадчук. – Киев : Вища школа, 1984. – 351с.
782361
   Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384с.
782362
   Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
782363
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1980. – 320 с.
782364
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
782365
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
782366
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
782367
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
782368
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
782369
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
782370
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 2-е изд. – Ленинград, 1954. – 552 с.
782371
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 3-е изд. – Ленинград, 1955. – 552 с.
782372
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва : Издательство АПН РСФСР
Т. 1 : Механика. – 1958
782373
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
782374
   Методика преподавания физики в средней школе. – Л, 1976. – 124с.
782375
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : Учеб.пособие / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с.
782376
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе. / Л.И. Резников. – М., 1974. – 238с.
782377
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
782378
   Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. Основы электродинамики : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 256 с.
782379
  Глазунов А.Т. Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский; Пинский А.А. – Москва : Просвещение, 1989. – 272с.
782380
   Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителя. – 2-е изд., перараб. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с.
782381
   Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы : учеб. пособие для студентов. – Москва : Просвещение, 1987. – 335 с.
782382
   Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 199 с.
782383
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – М., 1950. – 352с.
782384
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1953. – 352с.
782385
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208с.
782386
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188с.
782387
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108 с.
782388
  Рожин В.П. Методика преподавания философии / В.П. Рожин. – М, 1975. – 176с.
782389
   Методика преподавания философии : проблемы перестройки. – М, 1991. – 399 с.
782390
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
782391
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1974. – 31с.
782392
  Осмонкулов А. Методика преподавания фонетики киргизского языка в восьмилетней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Осмонкулов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.25
782393
   Методика преподавания французских временных глагольных форм. – Л, 1958. – 87с.
782394
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
782395
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
782396
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
782397
  Любарська А.А. Методика преподавания французского языка в средней школе / А.А. Любарська. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 199с.
782398
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн Л.С., Михайлова О.Э. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 424 с.
782399
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : для факультетов иностранных языков педагогических институтов / Л.С. Андреевская-Левенстерн. – Москва : Высшая школа, 1973. – 272 с. : ил.
782400
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Андреевская-Левенстерн Л.С. – Москва : Просвещение, 1983. – 222 с. – Библиогр.: с. 205-211 (45 назв.)
782401
  Ерадиева Букеш Методика преподавания функциональных форм в киргизской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ерадиева Букеш; Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1974. – 26л.
782402
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1979. – 131с.
782403
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1983. – 37с.
782404
   Методика преподавания химии : Учебное пособие. – Москва, 1984. – 415с.
782405
  Глориозов П.А. Методика преподавания химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 200 с.
782406
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1934. – 376с.
782407
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 372с.
782408
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – М., 1958. – 611с.
782409
  Зуева М.В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М.В. Зуева. – Москва, 1981. – 191с.
782410
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
782411
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в восьмилетней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – М., 1965. – 279с.
782412
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
782413
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 319с.
782414
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 303с.
782415
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 335с.
782416
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
782417
   Методика преподавания экономических дисциплин : Учебное пособие для студ.эконом.спец. / В.И. Крамаренко, Н.П. Панова, Ю.Т. Туляков, Г.А. Гужва; МОУ.Киевск.нац.эконом.ун-т.Крымск.эконом.ин-т.Крымск.ин-т экономики и хоз.права. – Симферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2626-5
782418
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 451 с.
782419
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
782420
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
782421
  Грандберг З Методика преподавания экономической теории : методологический, теоретический и гуманитарный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 110-117. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
782422
  Мургузов Наджаф Исмаил оглы Методика преподавания элементов графической математики на факультативных занятиях в 7-8 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мургузов Наджаф Исмаил оглы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1975. – 48 с.
782423
  Джапаридзе Г.Н. Методика преподавания элементов математического анализа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джапаридзе Г. Н.; Тбил. гос. пед. инзт. – Тбилиси, 1964. – 20л.
782424
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
782425
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
782426
  Самедов А.А. Методика преподавания эпических произведений (рассказов и басен) в V-VIII классах восьмилетних школ : Автореф... кандидата пед. (по методике преподавания литературы)наук: / Самедов А.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
782427
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Омарова Ш. Н. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 60л.
782428
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Омарова Ш. Н. кызы; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 44л.
782429
   Методика преподавания этики в высшей школе. – Москва, 1980. – 144с.
782430
   Методика преподавания юридических дисциплин. – М, 1986. – 194с.
782431
  Агибалова Е.В. Методика преподавання истории средних веков / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; Агібалова К.В., Донськой Г.М. – Москва : Просвещение, 1966. – 314с.
782432
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
782433
  Фетисов А.И. Методика преподования геометрии в старших классах средней школы. / А.И. Фетисов. – М, 1967. – 271с.
782434
  Совсун В.Г. Методика преподования русского языка иностранцам / В.Г. Совсун. – М., 1976. – 82с.
782435
   Методика претензионной работы на предприятиях и в организациях совнархоза. – Ростов, 1965. – 148с.
782436
  Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для вирішення завдань керування радіолокаційною системою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – Бібліогр.: С. 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є розробка методики обробки експертної інформації методами теорії нечітких множин. Ця мето-дика являє собою взаємозалежну сукупність математичних моделей, що забезпечують організацію експертизи та обробку її результатів для ...
782437
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – Москва, 1981. – 55с.
782438
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
782439
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
782440
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
782441
  Писаренко В.И. Методика прикладного социологического исследования бюджета времени студентов / В.И. Писаренко, К.В. Шульга. – Минск, 1974. – 91с.
782442
  Чхенкели Л.В. Методика применение зрительно-слуховой наглядности на уроках русского языка в грузинской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чхенкели Л.В.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
782443
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах : метод. пособие / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва : Высшая школа, 1983. – 112 с. – (Проф.-техн. образование)
782444
  Буньков А.М. Методика применения корреляционного метода преломленных вольн для изучения структур восточного склона Урала и Зауралья в связи с поискам угольных и нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буньков А. М.; Урал. фил-ал АН СССР, Ин-т геофизики. – Свердловск, 1960. – 19л.
782445
   Методика применения общих типовых делений в ББК. – М, 1968. – 72с.
782446
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
782447
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
782448
   Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М, 1967. – 36с.
782449
   Методика применения универсального тензометрического комплекса в процессе производственного обучения учащихся профтехучилищ. – М, 1980. – 80с.
782450
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
782451
  Комиссарова Татьяна Сергеевна Методика природного районирования переувлажненных территорий Северо-Запада Нечерноземной зоны СССР : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.01 / Комиссарова Татьяна Сергеевна; Ленингр. гос. пед. ин. – Л., 1976. – 24л.
782452
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл, учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918


  Книга має тільки перші 32 стор.
782453
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
782454
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – Киев, 1979. – 24с.
782455
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
782456
  Иванов Д.В. Методика проведения аналитического чтения в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов Д.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1959. – 18 с.
782457
   Методика проведения бесед по искусству. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 110с.
782458
  Жучкова И.А. Методика проведения вводного курса при обучении немецкому языку на базе французского (На фак-ах иностр. яз. педвуза) : Автореф... канд. пед.наук: / Жучкова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 30л.
782459
   Методика проведения занятий в начальном комсомольском политкружке. – М, 1951. – 216с.
782460
   Методика проведения занятий в политшколе. – М, 1950. – 190с.
782461
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
782462
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
782463
  Линчевский Э.Э. Методика проведения занятий по курсу "профессиональная этика и психология в торговле" / Э.Э. Линчевский, И.А. Дуберштейн. – М., 1983. – 136с.
782464
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
782465
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
782466
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" : [метод. пособие для сред. сельских ролф.-тех. училищ] / Андреев Н.Н. – Москва : Высшая школа, 1978. – 200 с. – Список лит.: с. 196
782467
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
782468
  Прохоров А.Н. Методика проведения комплексных геолосъемочных и поисковых работ в закрытых районах / А.Н. Прохоров. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
782469
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
782470
  Попиков И.Г. Методика проведения лабораторных работ по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
782471
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
782472
  Алиев Ш.Г. оглы Методика проведения некоторых физических экспериментов с полупроводниковыми приборами в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алиев Ш. Г. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
782473
  Анцыз С.М. Методика проведения оптимизационных расчетиов в ОАСУ : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.02 / Анцыз С.М. ;. – Москва, 1979. – 22 с.
782474
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва, 1983. – 160 с.
782475
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
782476
  Захарин А.Д. Методика проведения практических занятий по физике в высших учебных заведениях (нетехнических) : Автореф... канд. пед.наук: / Захарин А.Д.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемника. – Москва, 1953. – 16 с.
782477
   Методика проведения производственной практики в средних специальных учебных заведениях. – М, 1976. – 32с.
782478
  Авилиани Ш.И. Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: / Авилиани Ш.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 30л.
782479
   Методика проведения семинаров занятий на историческом факультете университетов. – М, 1979. – 240с.
782480
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
1. – 1963. – 238с.
782481
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
2. – 1964. – 122с.
782482
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М, 1970. – 368с.
782483
   Методика проведения семинаров по курсу научного коммунизма. – М, 1972. – 184с.
782484
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
782485
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М
1. – 1971. – 288с.
782486
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М, 1973. – 311с.
782487
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
782488
  Дооталиев Х. Методика проведения словарной работы на уроках объяснительного чтения в начальной киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дооталиев Х.; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 20л.
782489
  Редькина Н.С. Методика проведения технологического аудита в библиотеке // Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 9/10 : Сибирь. – С. 58-67.
782490
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
782491
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
782492
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
782493
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
782494
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
782495
  Манке Г.Г. и др. Методика проведения факультативных занятий по биологии : пособие для учителей / Г.Г. и др. Манке. – Москва : Просвещение, 1977. – 275 с.
782496
  Мамаев К.А. Методика проведения экскурсий по овощеводству, плодоводству и защите растений / К.А. Мамаев. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М., 1977. – 54с.
782497
  Коблянська Г. Методика проведення аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 39-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
782498
  Шрамко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у війскових частинах Збройних Сил України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
782499
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
782500
  Шкуліпа П.А. Методика проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 106-111


  Розробляється методика проведення діагностування аналогових пристроїв, що працюють як система автоматичного управління динамічним методом. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до широкого класу аналогових ...
782501
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152 с.
782502
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – К, 1973. – 116с.
782503
  Руденко В.П. Методика проведення занять у шкільних майстернях. / В.П. Руденко. – К., 1964. – 142с.
782504
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
782505
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
782506
  Дроздов В. Методика проведення інтерв"ю з радянськими емігрантами під час реалізації "Гарвардського проєкту" (1950-1954 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 109-115. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
782507
  Корюкаєв М.М. Методика проведення комплексного навчально-тренувального заняття студентів у пауерліфтингу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 55-58. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
782508
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
782509
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
782510
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
782511
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
782512
  Цибульський В. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря / В. Цибульський, П. Кузьменко, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Відпрацьовано методику проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля на основі пружного та акустичного хвильових рівнянь за допомогою програмного продукту Tesseral 2D на ділянці Прикерченського шельфу. Зосереджено увагу на впливі особливостей ...
782513
  Огуй С. Методика проведення практичних занять під час підготовки фахівців сфери обслуговування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 45-59. – ISSN 1682-2366
782514
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
782515
  Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
782516
  Іващук О.В. Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів / О.В. Іващук, Р.Ф. Юрій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 104-106. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
782517
   Методика проверки резографов МИ-92-76. – М., 1976. – 10с.
782518
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
782519
  Андриенко Н.Н. Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 196-201. – ISSN 2076-2429
782520
  Ющенко Юрий Сергеевич Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере Верхней Сухоны) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Ющенко Юрий Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гидрометеорологический институт. – Л., 1986. – 20с.
782521
  Мадатов А.Г. Методика прогнозирования водо-нефте-газовых контактов в залежах по данным сейсморазведки (на прим. Днепровско-Донецк. впадины) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Мадатов А. Г.; Ин-т геофищ. АН УССР. – К, 1985. – 17л.
782522
   Методика прогнозирования и поиска литологических стратиграфическихи комбинированных ловушек нефти и газа. – М, 1988. – 269с.
782523
   Методика прогнозирования комбинированных нефтегазоносных ловушек = (на примере Днепровско-Донецкой впадины). – Москва : Наукова думка, 1986. – 151с.
782524
   Методика прогнозирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа. – Л, 1981. – 114с.
782525
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.1. – 1989. – 46с.
782526
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.2. – 1989. – 40с.
782527
   Методика прогнозирования развития школы 2000-2005 гг. – М, 1982. – 86с.
782528
  Гдзелишвили Е.Я. Методика прогнозирования сильного ветра на 1-3 дня в условиях Грузии : Автореф... канд. географ.наук: / Гдзелишвили Е.Я.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
782529
   Методика прогнозирования численности специалистов с помощью метода экспонентного сглаживания. – Москва, 1977. – 36 с.
782530
  Гарагуля Л.С. Методика прогнозной оценки антропогенных изменений мерзлотных условий / Л.С. Гарагуля. – М., 1985. – 224с.
782531
  Чудновець І. Методика прогнозування імпортних надходжень м"яса птиці в Україні : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
782532
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
782533
  Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
782534
  Лазарук Я.Г. Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини) / Я.Г. Лазарук, І.І. Дем"яненко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 1682-721Х
782535
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
782536
   Методика проектирования машинных агрегатов с оптимальными характеристиками. – Минск, 1986. – 54 с.
782537
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.20.02.12 / Андрій Анатолійович Репецький; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
782538
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
782539
  Бородієнко О.В. Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 392-400. – ISSN 2312-5993
782540
  Сабиров М. Методика произведения лабораторных и практических занятий по физике в педагогических институтах с применением элементов программированного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров М.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
782541
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности / А.А. Гусев. – М, 1960. – 31с.
782542
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в цлях установления личности по чертм внешности / А.А. Гусев. – М., 1960. – 31с.
782543
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
782544
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
782545
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
782546
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 64с.
782547
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 40с.
782548
  Куровец Игорь Михайлович Методика пространственного анализа данных скважинной сейсмоакустики для целей ПГР (на примере Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Куровец Игорь Михайлович; М-во геологии УССР, Укр. НИ геологоразвед. ин-т. – Львов, 1986. – 16л.
782549
  Зашляпін Л.О. Методика професійного захисту на попередньому слідстві: історико - логічний аналіз поняття // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17
782550
  Рожин В.П. Методика прподавания марксистско-ленинской философии / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 160с.
782551
  Ахалаия Амиран Васильевич Методика прподавания систематического курса десятичных дробей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахалаия Амиран Васильевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 28л.
782552
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
782553
   Методика психофизиологических исследований при составлении планов НОТ. – Свердловск
1. – 1966. – 63с.
782554
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
782555
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
782556
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
782557
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
782558
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – М., 1959. – 290с.
782559
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 331с.
782560
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – М, 1978. – 221с.
782561
   Методика работы в самодеятельном хоровом коллективе. – Ленинград, 1963. – 44 с.
782562
  Гинзбург И.В. Методика работы искусствоведа : учеб. пособие / И.В. Гинзбург. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 78 с.
782563
  Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя. / Н.И. Болдырев. – М, 1984. – 143с.
782564
   Методика работы молодежной дискотеки. – Ленинград, 1990. – 103 с.
782565
  Луговая А.Л. Методика работы на начальном этапе занятий по технической тематике в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Луговая А.Л.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
782566
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими истониками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 92с.
782567
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1969. – 84 с.
782568
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – Москва, 1964. – 66с.
782569
  Фаенова М.О. Методика работы над культурой речи на иностранном языке. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фаенова М.О.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 12л.
782570
  Павлова И.П. Методика работы над лексикой английского языка с применением программированных пособий. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Павлова И.П.; Москов. гос. пед. ин-т.. – М., 1970. – 29л.
782571
  Ховрина Людмила Николаевна Методика работы над лексикой для чтения в неязыковом вузе с использованием лингафонно-машинного комплекса (ЛМК-1) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ховрина Людмила Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
782572
  Мельник С.И. Методика работы над лексикой иностранного языка в интенсивном курсе устной речи : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Мельник С.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1970. – 28л.
782573
  Папкович Н.Л. Методика работы над лексикой при обучении монологической устной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Папкович Н.Л.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – М, 1980. – 24л.
782574
   Методика работы над лексикой русского языка. – М, 1990. – 154с.
782575
  Ястребова Ольга Ивановна Методика работы над лексикой, обозначающей советские реалии, в процессе чтения общественно-политической литературы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ястребова Ольга Ивановна; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
782576
  Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом : учеб. пособие / А.С.Пучков, А.В. Триселев. – Москва : Просвещение, 1982. – 160 с.
782577
  Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна Методика работы над научно-популярной литературой в старших классах школы с углубленным изучением английского языка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
782578
  Сайгушева Нелли Александровна Методика работы над пассивным словарем в неязыковом вузе. (немецкий яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайгушева Нелли Александровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 24л.
782579
   Методика работы над практическим курсом английского языка. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264с.
782580
  Лидман-Орлова Гомма Кузьминична Методика работы над предикативными отношениями, выражаемыми с помощью глагола. (В связи с задачами совершенствования письм. речи учащихся IV кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лидман-Орлова Гомма Кузьминична; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
782581
  Корзина Светлана Андреевна Методика работы над речевыми клише при обучении диалогической речи в языковом вузе. (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Корзина Светлана Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 19л.
782582
  Сулейменов Д. Методика работы над русским произношением в 5 классе казахской школы в связи с применением технических средств. : Автореф... канд. пед.наук: / Сулейменов Д.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
782583
  Пискунова Евгения Ивановна Методика работы над словообразованием для чтения литературы по специальности (неязыковой вуз, немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пискунова Евгения Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 23л.
782584
  Семенова Н.К. Методика работы над сочинениям в старших классах средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
782585
  Хомизурашвили Циала Николаевна Методика работы над специальными медицинскими текстами (на материале обучения английскому языку в Тбилисском медицинском ин-те) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомизурашвили Циала Николаевна; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
782586
   Методика работы над спецтекстом в неязыковом вузе. – Москва, 1977. – 60 с.
782587
  Арсеньева М.З. Методика работы над творческим дипломным сочинением : учеб.-метод. пособие для студ. ф-т и отд. журналистики гос. ун-тов / Арсеньева М.З. ; Гос. ком-т СССР по нар. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обуч. – Москва : МГУ, 1989. – 40 с.
782588
  Гетманский М.И. Методика работы над устной русской речью в школе. / М.И. Гетманский. – Минск, 1973. – 256с.
782589
  Керн Наталья Мечеславовна Методика работы над формальными средствами межфразовой связи в обучении чтению оригинальной литературы по специальности (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: .. / Керн Наталья Мечеславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М. – л.
782590
  Нуфена Цветка Нгасса Бертин Методика работы над частицами немецкого языка при обучении диалогической речи в лицеях Камеруна : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.02 / Нуфена Цветка Нгасса Бертин; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
782591
  Ипполитова Н.А. Методика работы по грамматической стилистике в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ипполитова Н.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
782592
  Иваненко В.К. Методика работы по орфографии в процессе изучения синтаксиса. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко В.К.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 18л.
782593
  Михайловская Н.А. Методика работы по переводу в высшей технической школе (в связи с проблемой преемственности между средней и высшей школой). : Автореф... канд. пед.наук: / Михайловская Н.А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Ленинград, 1952. – 16 с.
782594
  Носова И.М. Методика работы по практике устной и письменной речи на общественно-политическую тематику в языковом вузе. (На материале нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Носова И.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 23л.
782595
  Моц Т.А. Методика работы по фонетическому членению французской речи на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Моц Т.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 20л.
782596
  Бурлаченко О.Ю. Методика работы по формированию навыков самостоятельного анализа образа-персонажа в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бурлаченко О. Ю.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1959. – 15л.
782597
  Кушнир Е.М. Методика работы с картой в начальной школе / Е.М. Кушнир. – М., 1943. – 104с.
782598
  Березин С.И. Методика работы с книгой / С.И. Березин. – Л, 1968. – 16с.
782599
  Баймурзин С. Методика работы с отстающими учащимися в 5-7 классах по матаматике : Автореф... канд. пед. наук: / Баймурзин С. ; Алма-Атинский гос. пед ин-т им. Алабая. – Караганда, 1954. – 21 с.
782600
  Липаев А.А. Методика работы с учебной книгой по русской литературе / А.А. Липаев. – Москва, 1953. – 144 с.
782601
   Методика работы с художественной литературой. – М, 1975. – 28с.
782602
  Беляков Л.В. Методика работы с читателями / Л.В. Беляков. – М., 1975. – 69с.
782603
  Бровченко Г.Н. Методика работы телевизионного журналиста / Г.Н. Бровченко. – М., 1982. – 61с.
782604
  Мухтаров Г.М. Методика разведения русской речи учащихся старших классов Азербайджанских вечерних (сменных) школ в связи с изучением типов простых предложений с оним гавным членом. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухтаров Г.М.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азер.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 23л.
782605
   Методика разведки и оценки месторождений формовочных материалов. – М, 1963. – 196с.
782606
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
782607
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
782608
  Мелик-Пашаев Методика разведки нефтяных местораждений / Мелик-Пашаев. – М, 1968. – 184с.
782609
  Огарков В.С. Методика разведки угольных месторождений платформенного типа = Принципы геолого-экономического обоснования / В.С. Огарков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 100с.
782610
  Савич Т.З. Методика развития знаний учащихся об обратимости химических реакций и химическом равновесии. / Т.З. Савич. – М., 1961. – 87с.
782611
  Мамедов Вашиф Исрафил оглы Методика развития письменной речи учащихся восьмилетней школы на уроках русского языка (4-8 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мамедов Вашиф Исрафил оглы; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 25л.
782612
  Мишина Н.В. Методика развития понятия об обмене веществ в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека в вечерней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина Н.В.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 16л.
782613
  Сайдалиев Саидумар Методика развития речевого слуха студентов при обучении произношению иноязычной речи в языковом вузе. (Немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайдалиев Саидумар; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
782614
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1980. – 240с.
782615
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1991. – 240с.
782616
  Мамедова С.Б. Методика развития речи студентов в связи с изучением морфологической структуры слова и словообразвоания в русском языке в азербайджанском вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова С.Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
782617
  Гудоните А. Методика развития самостоятельности взрослых учащихся в процессе изучения синтаксиса (простого предложения) родного (литовского) языка : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гудоните А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 18л.
782618
  Султанова А.А. Методика развития связной русской речи учащихся V-VIII классов азербайджанской школы в связи с изучением синтаксиса простого предложения. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Султанова А.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
782619
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1962. – 53с.
782620
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1963. – 53с.
782621
  Липсиц В.Б. Методика разработки заданий по себестоимости продукции промышленности. / В.Б. Липсиц. – М., 1958. – 80с.
782622
   Методика разработки и внедрения планов НОТ на промышленных предприятиях. – М, 1966. – 48с.
782623
   Методика разработки и использования демонстрационных опытов по физике полупроводников. – Ташкент, 1983. – 55с.
782624
  Воробьев Е.М. Методика разработки интерактивных учебных пособий по математическим дисциплинам для системы ВебМатематика / Е.М. Воробьев, В.А. Никишкин // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 25-32. – ISSN 1818-4243


  Изложена методика создания JSP-файлов интерактивных электронных учебных пособий системы ВебМатематика. В качестве примера выбрано учебное пособие по аналитической геометрии.
782625
  Мирвис М.С. Методика разработки калькуляций нормативной себестоимости и использования их для внутризаводского планирования и анализа себестоимости. / М.С. Мирвис. – Л., 1960. – 22с.
782626
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1962. – 70с.
782627
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1963. – 70с.
782628
  Голиков А.А. Методика разработки обучающих и контролирующих программ для технических средств обучения и контроля / А.А. Голиков, Е.В. Коровин. – Москва, 1980. – 48с.
782629
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
2. – 1973. – 88с.
782630
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
3. – 1973. – 76с.
782631
   Методика разработки поисковых прогнозов изменения геологической среды. – Москва, 1988. – 250 с.
782632
   Методика разработки целевой комплексной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Ленинграда и Ленинградской области на период 1986-2000 г. : проект. – Ленинград, 1980. – 110 с.
782633
   Методика ранжирування "гарячи точок" Чорного моря: загальний огляд та результати для України / К.Б. Уткіна, В.С. Кресін, В.В. Брук, Н.Г. Яковлєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2073-5057
782634
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
782635
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
782636
  Павлов Р.А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 152-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
782637
  Кургинян Е.А. Методика раскрытия узловых вопросов в школьном курсе новейшей истории (1945-1977гг.). / Е.А. Кургинян. – М., 1979. – 208с.
782638
  Яблоков Н.П. Методика раследования автотранспортных происшествий. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1959. – 71с.
782639
  Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений : (Некоторые теоретические проблемы и практика); Учебное пособие / В.Н. Герасимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 110 с.
782640
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1962. – 255 с.
782641
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1985. – 90 с.
782642
  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / С.П. Митричев. – М., 1973. – 38с.
782643
  Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступный нарушений правил пожарной безопасности. / С.П. Митричев. – М., 1959. – 48с.
782644
  Громов Вл. Методика расследования преступлений / Вл. Громов. – 2-е доп. изд. – М, 1930. – 136с.
782645
  Салтевский М.В. Методика расследования преступлений. / М.В. Салтевский. – К., 1974. – 125с.
782646
  Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. Учеб. пособие. / И.Ф. Пантелеев. – М., 1975. – 47с.
782647
  Митрохина З.И. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации городского электрического транспорта : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Митрохина З.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридический ин-т. – Х., 1970. – 22л.
782648
  Митричев С.П. Методика расследования спекуляции. / С.П. Митричев. – М., 1960. – 36с.
782649
  Яблоков Н.П. Методика расследования уголовных дел о нарушении правил техники безопасности. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1958. – 60с.
782650
  Князев В.А. Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Князев В.А.; Харьков. юрид. ин-тут. – Х., 1972. – 24л.
782651
  Сидоров М.И. Методика расследования хищения лесоматериалов и денежных средств в системе лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организаций. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Сидоров М.И.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 21л.
782652
  Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : Научно-практическое пособие / В.П. Корж; Национальный ун-тет внутренних дел. – Харьков : Лицей, 2002. – 280с. – ISBN 966-689-034-8
782653
   Методика расчета внутригодового распределения атмосферніх осадков на территории Урала. – Свердловск, 1974. – 135с.
782654
  Вуглинский В.С. Методика расчета водного баланса горных водосборов (на примере бассейна р.Витим) : Автореф... кан. техн.наук: 276 / Вуглинский В.С.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Гос. гидрогеологич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
782655
  Голованова И.В. Методика расчета глубинных температур с учетом исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока / И.В. Голованова, Р.Ю. Сальманова, Ч.Д. Тагирова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1434-1435. – ISSN 0016-7886
782656
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) для случая, когда подстилающая среда представлена породами очень высокого или очень низкого сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Цеков Г. Д.; Акад. нефт. пром. НИИ геофиз. метод. развед. – М., 1954. – 9л.
782657
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых электрического зондирования / Г.Д. Цеков. – М., 1957. – 82с.
782658
  Кордукова Нина Владимировна Методика расчета некоторых элементов водного баланса неосушенных болот : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Кордукова Нина Владимировна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
782659
  Андреева В.Д. Методика расчета оптических систем с переменными характеристиками, содержащих компоненты значительной толщины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Андреева В.Д.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
782660
  Асанбаев В.Н. Методика расчета параметров и характеристик электрических машин с массивным зубчатым ротором / В.Н. Асанбаев, В.А. Саратов ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Київ, 1982. – 56 с. – Библиогр.: с. 53
782661
  Белов В.В. Методика расчета распределения эрозионного смыва грунтов, транспорта и отложений наносов на водосборах : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 364-370 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
782662
  Чокин Ш.Ч. Методика расчета регулирования стока. / Ш.Ч. Чокин. – Алма-Ата, 1977. – 300с.
782663
  Пранис-Праневич Методика расчета светосильных систем, концетрирующих поток на заданную площадку. : Автореф... канд. техн.наук: 044 / Пранис-Праневич Л.И.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
782664
   Методика расчета систем проветривания тупиковых подземных разведочных работ. – Москва, 1975. – 42 с.
782665
  Гапишко В.Г. Методика расчета снегозапасов и водного бланса среднегорных бассейнах : ( на примере Западного Тянь-Шаня) / В.Г. Гапишко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 103с.
782666
  Ильин Б.М. Методика расчета таблиц в издательстве. / Б.М. Ильин. – М., 1973. – 80с.
782667
  Щербань А.Н. Методика расчета температуры промывочной житкости и горных пород в бурящихся скважинах : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 42с.
782668
  Зенова Е.Ф. Методика расчета тероидальных оболочек и некоторые случаи ее практического применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зенова Е.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 6 с.
782669
   Методика расчета экономической эффективности. – М, 1976. – 48с.
782670
   Методика расчета экономической эффективности мероприятий по научной организации труда и производства. – Куйбышев : Центральное бюро технической информации, 1968. – 106 с.
782671
  Михайлов Л.А. Методика расчета электрических параметров соляных ванн / [Л.А. Михайлов, В.Г. Кауфман, В.М. Пылаев]. – Москва : ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике, 1966. – 40 с. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 37-38 (36 назв.)
782672
  Тигранян Х.К. Методика расчетоа внутригодового распределения стока неизученых рек Армянской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Тигранян Х. К.; Ерев. политехн. ин-т. – Ереван, 1968. – 26л.
782673
   Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта. – Москва : Транспорт, 1966. – 524 с.
782674
  Орищенко И.В. Методика расчетов изсменений упругих характеристик горных пород при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Орищенко И.В.; Ин-т геофизики АН Груз.ССР. – К, 1983. – 20л.
782675
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 120-157. – Бібліогр.: л. 108-119
782676
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
782677
  Магиденко А.С. Методика рачета экономических показателей производства изделий по их электрической схеме : Автореф... канд. экон.наук: / Магиденко А. С.; АН ЛатССР, От-ние общ. наук. – Раги, 1951. – 24л.
782678
  Далиннгер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике / В.А. Далиннгер. – М., 1991. – 80 с.
782679
  Королев А.А. Методика реализации принципов сочетания различных кадастровых систем учета географических объектов в едином информационном пространстве // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-48. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
782680
  Козаченко І.О. Методика реалізації взаємозв"язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
782681
  Бузенко І.Л. Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 84-91. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
782682
  Волинець Т.В. Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Волинець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки [України], Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782683
  Гром"як Р.Т. Методика реалізації рецептивного підходу до літературних явищ у компаративних студіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 64-85. – ISBN 966-8474-34-1
782684
  Палічук Ю. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров"язбереження економіста // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 29-32. – ISSN 2220-7481


  У статті розглянуто методику реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження в освітньому просторі економічного вищого навчального закладу. Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язберігальних технологій в освітньому ...
782685
  Пермінова А.В. Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 333-345


  Статтю присвячено висвітленню особливостей застосування методу реверсивно-зіставного аналізу на площині поетичного перекладу. Дослідження проведено на матеріалі українських рекреацій вірша Е.Е. Каммінгса "La Guerre. ІІ" у виконанні Олександра Гриценка ...
782686
   Методика региональных геофизических исследований. – Москва, 1973. – 53 с.
782687
  Балуховский Н.Ф. Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 156с.
782688
  Федорова О.В. Методика регистрации движений глаз "визуальный мир": шанс для сближения психолингвистических традиций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 98-120. – ISSN 0373-658Х
782689
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Автореф. дис. ... кнд. географ. наук: 11.00.11 / Кір"янова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
782690
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Дис... канд. географічних наук: 11.00.11. / Кір"янова Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л.146-152. – Бібліогр.: л.134-145
782691
  Сляднєв В.О. Методика регіональної оцінки підземних вод з використанням критеріїв їх уразливості // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-113. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
782692
  Ляпичев П.А. Методика регулирования речного стока / П.А. Ляпичев. – Москва, 1955. – 390с.
782693
  Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 43-49
782694
  Тимошик М.С. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 3)
782695
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1975. – 88 с.
782696
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1976. – 104с.
782697
   Методика редактирования. – Москва, 1984. – 82 с.
782698
  Гаранина Н.С. Методика редактирования (Виды текстов) / Н.С. Гаранина, К.М. Накорякова. – М., 1982. – 108с.
782699
  Юдин Н.Е. Методика редактирования производственно-технической литературы. / Н.Е. Юдин. – М, 1968. – 40с.
782700
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1980. – 320с.
782701
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению "Издательское дело" / Мильчин А.Э. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 524с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 5-98704-033-7
782702
  Накорякова М К. Методика редакторской оценки текста / М К. Накорякова. – М., 1970. – 28с.
782703
  Женченко М. Методика редакційного опрацювання нормативно-правових актів Верховної Ради України (на матеріалах "Парламентського видавництва") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка, операції та правила редакційного опрацювання нормативно-правових актів, особливості внесення змін та складності роботи редактора над текстами офіційно оприлюднених нормативно-правових актів. The specificity, operations and ...
782704
  Костюкевич Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366
782705
  Костюкевич Руслан Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366


  Пропонується методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету в цілому, а також різні види заохочень для стимулювання роботи кращих за рейтингами викладачів, кафедр і факультетів.
782706
  Демьянченко А.Г. Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв
782707
  Кузьменко Є.С. Методика рейтинговой оценки надежности банков : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 164-175 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
782708
   Методика реконструкции городов. – Москва, 1976. – 140 с.
782709
  Герасименко Н.П. Методика реконструкції внутрішньорегіональної ландшафтної структури для палеогеографічних етапів четвертинного періоду (на прикладі території м. Київ та прилеглих районів) / Н.П. Герасименко, Н.В. Хруль // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 14-20. – ISSN 0868-6939


  Розроблено методику реконструкції палеоландшафтів внутрішньорегіонального рівня для палеогеографічних етапів плейстоцену (частково пліоцену) на прикладі території м. Київ та прилеглих районів. В основу методики покладено комплексне і взаємопов"язане ...
782710
  Радіонов Т.В. Методика реконструкції типової забудови міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Радіонов Тимур Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
782711
  Яценко А.Д. Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 70-73. – Бібліогр.: 5 назв.
782712
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1961. – 215 с.
782713
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1977. – 164 с.
782714
  Бойко К.В. Методика ретроспективного аналізу хеджування ризиків шляхом укладання угод на строковому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 261-265. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
782715
  Ивлев А.К. Методика рецензирования лекций на правовые темы / А.К. Ивлев. – Москва, 1983. – 32с.
782716
  Гараев Султан Шаймухаметович Методика реченаправленной работы над грамматикой немецкого языка на начальном этапе обучения в киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гараев Султан Шаймухаметович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
782717
  Гуслистий П.Г. Методика решения арифметической задачи, в связи с развитием словесной речи глухонемых учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гуслистий П.Г.; Научн-исслед.ин-т. – Киев, 1950. – 19 с.
782718
  Абкин Г.Л. Методика решения вычислительных задач по химии : пособие для учителей средней школы / Г.Л. Абкин. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 158 с. – (Пособие для учителей средней школы)
782719
   Методика решения задач механики. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
782720
  Ильичева Е.Н. Методика решения задач оптики / Е.Н. Ильичева, Ю.А. Кудеяров, А.Н. Матвеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 232 с.
782721
  Меркушева С.А. Методика решения задач по аналитической химии / С.А. Меркушева. – Минск, 1985. – 224с.
782722
  Черных И.С. Методика решения задач по генетике и селекции. / И.С. Черных. – Тула, 1978. – 51с.
782723
  Буховцев Б.Б. Методика решения задач по механике / Б.Б. Буховцев, С.С. Чесноков. – Москва, 1989. – 110 с.
782724
  Кассандрова О.Н. Методика решения задач по молекулярной физике / О.Н. Кассандрова, А.Н. Матвеев, В.В. Попов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 191 с.
782725
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1962. – 307 с.
782726
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 307 с.
782727
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 168 с.
782728
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 248 с.
782729
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 247с.
782730
  Глебашев Г.Я. Методика решения задач по физике (Оптика) / Г.Я. Глебашев. – Казань, 1974. – 79с.
782731
  Александров Д.А. Методика решения задач по физике в средней школе : пособие для учителей / Александров Д.А., Швайченко И.М. – Ленинград : Учпедгиз, 1949. – 240 с.
782732
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – Москва, 1971. – 447 с.
782733
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе : книга для учителя / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 335с.
782734
  Чуцков Василий Михайлович Методика решения задач по физике в средней школе с применением алгоритмических предписаний : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чуцков Василий Михайлович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
782735
  Абкин Г.Л. Методика решения задач по химии : пособ. для учителей / Г.Л. Абкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 200 с. – (Пособие для учителей)
782736
  Ерыгин Д.П. Методика решения задач по химии / Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. – Москва, 1989. – 173с.
782737
  Антонов Л.И. Методика решения задач по электричеству / Л.И. Антонов, Л.Г. Деденко, А.Н. Матвеев ; под общ. ред. А.Н. Матвеева. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168 с.
782738
  Старостенко В.И. Методика решения прямых задач гравиметрии и магнитометрии на шарообразных планетах / В.И. Старостенко. – К, 1986. – 111с.
782739
  Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии. / П.Н. Протасов, И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 127с.
782740
  Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по химии. / И.К. Цитович, П.Н. Протасов. – 4-е изд., перераб. – М., 1983. – 127с.
782741
  Лигнау А.Г. Методика решения тактических задач на планах / А.Г. Лигнау. – М.
1. – 1926. – 78с.
782742
  Гершгорн А.С. Методика решения типовых задач по теории вероятностей и математической статистике / Гершгорн А.С., Пузик В.В. – Львов, 1967. – 100 с.
782743
  Лабунская Г.В. Методика рисования и лепки : для педагогических техникумов и учителей начальной школы / Г.В. Лабунская. – Москва : Полиграфкнига, 1935. – 72 с.
782744
  Чернышев Н.И. Методика ритмотекстурного анализа осадочных толщ / Н.И. Чернышев. – Пермь, 1978. – 86с.
782745
  Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру / Т. Гарбуз. – Х, 1930. – 198с.
782746
   Методика різнорівневого рейтингового контролю якості знань (в умовах блокової, модульної організації навчального процесу). – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 17 с.
782747
  Бердичевский А.Л. Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 227-232. – ISSN 2307-4558


  Статтю присвячено проблемам сучасної методики російської мови як іноземної. Аналізуючи стан викладання РМІ на сучасному етапі, автор приходить до висновку, що чисто комунікативна методика не задовольняє сучасним вимогам Європейської освіти. Як мету у ...
782748
  Вікович Р.І. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 24-29. – ISSN 1817-8510


  У статті описані стадії навчання майбутніх перекладачів аудіювання англомовних теленовин, визначено їх мету і зміст. Представлено етапи роботи з відеосюжетом новин та наведено приклад заняття середньої стадії навчання аудіювання англомовних теленовин.
782749
  Лебедев П.М. Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. / П.М. Лебедев. – Київ, 1964. – 92с.
782750
  Откаленко М.П. Методика роботи з картою / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 140с.
782751
  Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в V-VIII класах / І.С. Олійник. – К., 1964. – 180с.
782752
  Штепа М.М. Методика роботи з цифровим матеріалом на уроках географії / М.М. Штепа. – Київ, 1968. – 119с.
782753
  Абакумова В. Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 23-26. – ISSN 2075-1478
782754
   Методика роботи над книгою. – К, 1951. – 9с.
782755
  Кондратюк Світлана Методика роботи над продуктивним сприйманням епічних творів учнями 5-6 класів


  На основі власного науково-педагогічного досвіду автор розглядає проблему формування умінь сприймати епічні твори учнями 5-6 класів на уроках української літератури. Особлива увага приділена проблемі добору методичних засобів, які допоможуть ...
782756
  Гнатенко І К. Методика роботи над характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гнатенко Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
782757
  Пащук Ю.М. Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних військ України в Антитерористичній операції / Ю.М. Пащук, Ю.П. Сальник, Н.В. Пащук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 127-133. – ISSN 2312-4458
782758
  Трембовецький О.Г. Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника / О.Г. Трембовецький, Д.Ю. Гулеватий // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 133-142. – ISSN 1997-9568
782759
  Цуркан К. Методика Розалії Шалленфельд. Її виникнення та застосування в навчальному процесі у жіночих фахових школах Галичини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1404-1412. – ISSN 1028-5091
782760
  Крокос В.І. Методика розв"язання деяких питань четвертинної геології України / В.І. Крокос. – Київ, 1931. – 29-35 с.
782761
  Васильєва Л.В. Методика розв"язання задачі групування багатомірних об"єктів за допомогою кластерного аналізу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 31-34. – ISSN 2413-1571
782762
  Нарольський М. Методика розв"язання нелінійних крайових задач магнітопружності кільцевих пластин змінної жорсткості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 121-123
782763
  Власенко О.І. Методика розв"язування арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1963. – 184с.
782764
  Гуслистий П.Г. Методика розв"язування арифметичної задачі в зв"язку з розвитком словесної мови глухонімих учнів : Дис... канд. пед.наук: / Гуслистий П.Г.;. – 214л. – Бібліогр.:л.207-214
782765
  Яворський А.М. Методика розв"язування задач без обчислень з фізики / А.М. Яворський. – Київ, 1951. – 127 с.
782766
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки / Т.В. Путята,Б.Н. Фрадлін. – Київ, 1952. – 367 с.
782767
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 391 с.
782768
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – Київ : Радянська школа, 1966. – 276 с.
782769
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1969. – 367 с.
782770
  Коршак Є.В. Методика розв"язування задач з фізики : практикум: навч. посібник / Коршак Є.В., Гончаренко С.У., Коршак Н.М. – Київ : Вища школа, 1976. – 239 с.
782771
  Шаповалов А.І. Методика розв"язування задач з хімії / А.І. Шаповалов. – К., 1989. – 83с.
782772
  Горват А.А. Методика розв"язування задач. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2006. – 160с. – ISBN 966-7231-75-5
782773
  Бевз Г.П. Методика розв"язування стереометричних задач / Г.П. Бевз. – К, 1988. – 190с.
782774
  Желіба О. Методика розв"язування тестових завдань з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 23-29
782775
  Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки : Навчальний посібник / Р.Ф. Пустовійт. – 2-ге видання. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1
782776
  Мороз Петро Методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми : (на матеріалі історії стародавнього світу) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст.
782777
  Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-93. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (101)). – ISBN 978-617-00-1316-3
782778
  Феоктістов О.П. Методика розвитку мови в У, У1 і УП класах / О.П. Феоктістов. – Київ-Харків, 1939. – 159с.
782779
  Чупріна О.В. Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чупріна Олена Вадимівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
782780
   Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі / М.М. Медвідь, В.І. Тробюк, І.Ю. Черніченко, О.А. Д"яченко, В.І. Хомякова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 226-235. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  За результатами проведеного дослідження визначено методику розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО, особливості здійснення її процедур та заходів у ВВНЗ. Складовими методики розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО є: вхідні ...
782781
  Ягодзінський В.П. Методика розвитку фізичних якостей курсантів-десантників засобами кросфіту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ягодзінський Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
782782
  Жукович І Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність / І Жукович, , Г.І. Терещенко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
782783
  Смирний М. Методика розрахування ставок науково-педагогічних працівників кафедр // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-89. – ISSN 1682-2366


  Відповідно до чинних нормативів.
782784
  Телима С.В. Методика розрахунків забруднення грунтових вод на землях зрошення та прилеглих територіях / С.В. Телима, В.С. Кремез // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 82-93 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
782785
  Пармакли Д. Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах / Д. Пармакли, Т. Деркач, Л. Бахчиванжи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 87-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
782786
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу виробничого устаткування і ефективності його використання на прибуток підприємства / В.О. Костюк, С.Ю. Юр"єва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 66-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
782787
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 43-46. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
782788
  Новоселецький О.М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 77-82.
782789
   Методика розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми типових елементів заміни Електромагнітним способом / М. Жердєв, В. Вишнівський, Г. Жиров, С. Глухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми розробки методики розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни електромагнітним способом. Considered is ...
782790
  Плющай І.В. Методика розрахунку електронної структури ГЦК кристалів / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються особливості розрахунку густини електронних станів ГЦК кристалів методом сильно зв"язаних електронів. Наведена методика розрахунку спектрів 3d-електронів, яка дозволяє отримати напівширину 3d-смуги, близьку до експериментально ...
782791
  Потапенко В.Г. Методика розрахунку збитків природоохоронних та рекреаційних об"єктів від надзвичайних ситуацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 189-194. – Бібліогр.: 11 назв
782792
  Доля В.К. Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці / В.К. Доля, Д.П. Понкратов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 81-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
782793
  Кузьминчук Н.В. Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 170-175
782794
   Методика розрахунку інфільтраційного живлення грунтів на основі аналізу коливань рівня грунтових вод / В.Ю. Саприкін, Д.О. Бугай, О.С. Скальський, Ю.О. Кубко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
782795
   Методика розрахунку кривих інтенсивності рентгенівських променів, розсіяних потрійними розплавами / О.С. Муратов, В.О. Півницька, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, Н.В. Головата, В.Е. Сокольський, О.М. Мірошников // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 43-49. – ISSN 0041-6045
782796
   Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату / В.А. Овчарук, Є.Д. Гопченко, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 69-71. – ISSN 2306-5680
782797
  Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття / М.В. Гопцій, Є.Д. Гопченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 45-50
782798
  Семенченко Н.В. Методика розрахунку надійності збутових мереж : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр.: 9 назв
782799
  Можаровский В.В. Методика розрахунку напружено-деформованого стану шаруватих труб з урахуванням явищ повзучості і релаксації / В.В. Можаровский, Д.С. Кузьменков, О.А. Голубева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі розглядається реалізація пружної i в"язкопружної задач для тришарових циліндричних труб з ізотропних i функціально-градієнтних матеріалів (ФГМ), розв"язок яких зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Для розв"язання розглянутих ...
782800
  Джулій А.В. Методика розрахунку нестаціонарної інтенсивності потоку нелегальних користувачів на входу систми захисту / А.В. Джулій, А.Г. Зінчик, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 91-96


  У статті представлено дослідження моделі неоднорідного за часом марківського процесу, що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей станів b змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей розроблено пряний ...
782801
  Зайченко В.В. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у ПТНЗ / В.В. Зайченко, А.В. Лаптєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 39-42. – Бібліогр.: 5 назв
782802
  Кацман М.Д. Методика розрахунку параметрів небезпечних факторів аварій // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-20 : фото
782803
  Лєнков С.В. Методика розрахунку параметрів пружної мембрани багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, О.І. Ликов, Д.В. Лісовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – Бібліогр.: С.30 (11 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику розрахунку та математичну модель, які дозволяють провести розрахунки параметрів пру-жної мембрани багатофункціонального прожектора. Показано, що мембрана, у якої товщина у радіальному напрямі змінюється відповідно до розробленої ...
782804
  Липчанська О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 194-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
782805
  Чайка В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп"ютерних систем : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 58-59 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
782806
   Методика розрахунку середнього розміру частинок багатокомпонентної порошкової суміші / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі запропоновано методику розрахунку середнього розміру частинок в полікомпонентній суміші порошків. Показано, що розрахункові та експериментальні дані знаходяться у добрій відповідності.
782807
  Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 184-193. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
782808
  Кульнева Г.М. Методика розрахунку стану національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
782809
  Жукович І.А. Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного обстеження підприємств // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 50-59. – ISSN 0374-3896
782810
  Орловський М.М. Методика розрахунку та досліджень нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних профілів во взаємодії з турбулентними струминами. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Орловський М.М.; Дер.аерокосм.ун-т. – Харків, 1999. – 16л.
782811
  Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51
782812
  Кічук Н.С. Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
782813
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу методик розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні. Розглянуто та враховано фактори, які впливають на структуру ціни консалтингових бізнес-послуг, що дає змогу кінцевому споживачеві консалтингових послуг обрати для себе ...
782814
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160.
782815
  Оксіюк О.Г. Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 133-140. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
782816
   Методика розробки Web-додатку на основі порталу Liferay / Ю.В. Кравченко, М.Г. Тищенко, О.О. Шапран, Є.О. Судніков, В.Г. Твардовський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 71-80. – ISSN 2311-7249
782817
  Дерець Є.В. Методика розробки адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2018. – Вип. 2 (33). – С. 127-132. – ISSN 2519-2884
782818
  Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
782819
  Гордюк І.В. Методика розробки архітектурних макетів в будівельній сфері на прикладі макету адміністративних будівель Софії, Болгарія / І.В. Гордюк, В.О. Нещадим // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 346-353. – ISSN 2077-3455
782820
   Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, М.К. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (52). – С. 46-51. – ISSN 1997-9568
782821
  Попович Н. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
782822
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів з фахової підготовки менеджерів туризму / О.О. Любіцева; Київський нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104с. – ISBN 966-542-174-3
782823
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з фахової підготовки менеджерів туризму / Любіцева О.О. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
782824
  Алексахіна Т.О. Методика розроблення ідеографічної класифікації фразеологізмів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – C. 6-10
782825
  Войтович Є.М. Методика розслідування вбивств минулих років : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Войтович Є.М. ; Гуманітар. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. управ..". – Запоріжжя, 2003. – 199л. – Додатки: л.194-199. – Бібліогр.: л. 185-193
782826
  Бояров В Методика розслідування вбивств на замовлення / В Бояров, Л. Лебедюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.88-93
782827
  Довгань А.І. Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Довгань Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
782828
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш Віктор Петрович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 237л. + Додаток: л. 222 - 237. – Бібліогр.: л. 205 - 222
782829
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
782830
  Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 155-160
782831
  Озар В.Г. Методика розслідування катувань (ст. 127 КК України) : монографія / В.Г. Озар ; [за заг. ред. Р.Л. Степанюка]. – Харків : Панов, 2016. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-57-5
782832
  Жеребко О.І. Методика розслідування крадіжок // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 153-160. – ISSN 0130-2655
782833
  Скригонюк М. Методика розслідування масових заворушень - елемент структури плебсології - якісно нового філософсько-правового вчення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 187-190
782834
  Лилик В.А. Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лилик Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
782835
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Смаль І.В.; Донецький юрид. ін-т Луганського державного ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк, 2007. – 267л. + Додатки: л.207-267. – Бібліогр.: л.191-206
782836
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смаль І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
782837
  Оперук В.І. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оперук В.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв.
782838
  Карпенко М.І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні / М.І. Карпенко, М.І. Садівник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 104-109. – ISSN 2222-5374
782839
  Івасюк Х.С. Методика розслідування шахрайства у сфері страхування : дис. ... д-ра філософії за спец. 081 "Право" / Івасюк Христина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 194, [2] арк. – Дщдатки: арк. 187-194, [2]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 169-186
782840
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 147 л. – Додатки: л. 143-147. – Бібліогр.: л. 133-142
782841
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
782842
  Драгомирецький О.В. Методика розшифрування процесів формування докембрійських золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 147-158 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
782843
   Методика рудной сейсморазведки. – Новосибирск : Наука, 1968. – 130с.
782844
  Кейлина З.А. Методика руководства педагогической практикой : Автореф... канд. пед.наук: / Кейлина З.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
782845
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Санкт-Петербург : Издание Я. Башмакова и Ко, 1912. – 304 с.
782846
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 2-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1913. – 276 с.
782847
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагогич. классов и для учителей низшей и сред. школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / проф. Н. Кульман. – Изд. 4-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1914. – 288 с.
782848
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагог. классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 6-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1916. – 276 с.
782849
  Данилов В.В. Методика русского языка : применительно к преподаванию в высш. нач. училищах, 2-х кл. двухклассных училищ , а также в мл. классах сред. учеб. завед. / В.В. Данилов. – 2-е перераб. изд. – Петроград ; Киев : Сотрудник, 1917. – [IV], 204 с. : ил. – На тит. л.: С рисунками в тексте
782850
  Афанасьев П.О. Методика русского языка : для педагогических училищ и преподавателей начальной школы / Афанасьев П.О. – Изд. 12-е, испр. – Москва : Учпедгиз, 1937. – 288 с.
782851
   Методика русского языка. – Л, 1947. – 29с.
782852
   Методика русского языка. – Москва, 1973. – 413 с.
782853
  Баринова Е.А. Методика русского языка : учеб. пособ. для студ. фак-тов рус. яз. и лит-ры пед. ин-тов / Е.А. Баринова, Л.Ф. Боженкова, В.И. Лебедев ; под общ. ред. Е.А. Бариновой. – Москва : Просвещение, 1974. – 368 с.
782854
   Методика русского языка. – Москва, 1982. – 389 с.
782855
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1939. – 176с.
782856
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1965. – 272с.
782857
  Палей И.Р. Методика русского языка в занятиях со взрослыми / И.Р. Палей. – Москва, 1941. – 272с.
782858
  Костин Н.А. Методика русского языка в начальной школе / Н.А. Костин. – М.-Л., 1949. – 360с.
782859
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1935. – 331с.
782860
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – Харьков, 1935. – с.
782861
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 4-е изд.,испр.и доп. – Л.-М., 1950. – 518с.
782862
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – 2-е изд. – М., 1935. – 264с.
782863
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – изд. 3-е. – М., 1937. – 307с.
782864
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – 2-е изд., перераб. – М., 1970. – 606с.
782865
  Лапатухин М.С. Методика русского языка в средней школе : Пособие для заочников / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324с.
782866
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе : учебник / А.В. Текучев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 414 с.
782867
  Мурина Л.А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л.А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 319 с. – ISBN 5-7855-0225-9
782868
  Грузинский А.Е. Методика русского языка и литературы : курс, читанный на Московских высш. женск. курсах в 1916-1917 учебн. г. / А.Е. Грузинский. – [Москва] : Издательское общество при историко-философском факультете Московских высших женских курсов, 1917. – 122 с. – Издан по запискам слушательниц без просмотра автором
782869
  Поздняков Н.С. Методика русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1948. – 208с.
782870
  Пономаренко В.С. Методика самооцінки привабливості освітнього профілю ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, О.І. Бровко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 226-252. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Проаналізовано привабливість вищої освіти за 2010/2011 - 2015/2016 рр; кількість абітурієнтів за освітнім рівнем "бакалавр"; кількість студентів за освітнім рівнем "спеціаліст"; кількість студентів за освітнім рівнем "магістр"; кількість прийнятих осіб ...
782871
  Кличникова З.І. Методика самостійної роботи з книгою / З.І. Кличникова. – Київ, 1962. – 39с.
782872
   Методика самостійної роботи над книгою. – Львів, 1956. – 54 с.
782873
  Флякс С.С. Методика самостійної роботи студента-заочника / С.С. Флякс. – Одеса, 1962. – 40с.
782874
  Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 103-110.
782875
  Штернштейн Я. Методика самостоятельного изучения трудов классиков марксизма-ленинизма / Я. Штернштейн, В. Кляц. – Одесса, 1968. – 39с.
782876
  Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы : уч. пособие / Н.П. Ерастов. – Москва, 1985. – 79с.
782877
  Литвин С.А. Методика самостоятельной работы по изучению истории КПСС / С.А. Литвин, А.С. Смирнов. – М., 1961. – 48с.
782878
  Роговицкий В.И. Методика самостоятельной работы с политической литературой. / В.И. Роговицкий. – Волгоград, 1967. – 24с.
782879
  Кирюшкин Д.М. Методика самостоятельных работ на уроках химии в 7 классе / Д.М. Кирюшкин. – Москва, 1971. – 101с.
782880
  Гусев А.В. Методика сбора и обработки материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб / А.В. Гусев. – Ленинград, 1983. – 47 с.
782881
  Крымгольц Г.Я. Методика сбора и обработки палеонтолого-стратиграфического материала : В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 44с.
782882
  Ковальская Н.Я. Методика сбора полевых материалов для курсовых и дипломных работ по экономической географии СССР : учебно-методическое пособие / МВО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному обучению при МГУ им. М.В. Ломоносова ; Н.Я. Ковальская ; [отв. ред. Ю.Г. Саушкин]. – Москва : Московский университет, 1956. – 136 с.
782883
  Малышев В. Методика сбора фитометрической информации для создания базы данных спектрометрических и предметно-специфических характеристик геосистем / В. Малышев, И. Жемерова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 34-37 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
782884
  Сасим П.С. Методика сбора шлихов / П.С. Сасим. – Иркутск, 1960. – 16с.
782885
   Методика сейсмических исследований. – Киев, 1967. – 119 с.
782886
  Меркулов В.И. Методика сейсмических исследований меловых отложений равнинного Крыма и Керченского полуострова с помощью отраженных волн. : Автореф... Канд.техн.наук: 131 / Меркулов В.И.; Днептропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
782887
  Турчаненко Н.Т. Методика сейсмической разведки палеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины (в связи с нефтегазоносностью) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Турчаненко Н.Т.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
782888
   Методика сейсморазведки. – Москва : Наука, 1965. – 243с.
782889
   Методика сейсморазведки. – М, 1965. – 243с.
782890
  Павленкин А.Д. Методика сейсморазведки при изучении межгорных впадин Северной Киргизии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.051 / Павленкин А.Д.; АН СССР. Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 32с.
782891
  Телегин А.Н. Методика сейсморазведочных работ МОВ и обработка материалов / А.Н. Телегин. – Ленинград : Недра, 1991. – 237с.
782892
  Бєляков Р.О. Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки / Р.О. Бєляков, А.В. Шишацький, Є.В. Лебідь // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 6-13
782893
  Дузь-Крятченко Методика селекции овса / Дузь-Крятченко. – К., 1927. – 36с.
782894
  Берри Д. Методика сельскохозяйственного уклона в американских школах. / Д. Берри. – Москва, 1926. – 195с.
782895
  Шульгин А.М. Методика сельскохозяйственной оценки климата / А.М. Шульгин. – М., 1966. – 99с.
782896
  Ступак І.В. Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 193-197. – ISSN 2307-4558
782897
   Методика семинара по философии. – М, 1975. – 256с.
782898
  Хиврич Л.Н. Методика симфонических произведений украинских советских композиторов. (Нар.-песенные истоки) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Хиврич Л.Н.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1968. – 30л.
782899
  Мельников Методика синтеза структур данных специальных систем программирования / Мельников, и.А. – Таллин, 1957. – 52с.
782900
  Пекуровський Г.В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з використанням активних інтелектуальних методів зниження шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пекуровський Гліб Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
782901
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.14 - озброєння і військова техніка / Сєлюков О.В.; Науково-виробнича корпорація "КІА". – Київ, 2006. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 168-183
782902
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Сєлюков О.В.; КНУТШ; Військовий ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
782903
  Березко Н. Методика системного аналізу даних медико-екологічних досліджень // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 50-51
782904
   Методика системного проектирования подземных блоков на Хибинских апатитовых рудниках. – Новосибрск, 1988. – 46 с.
782905
  Миронов В.В. Методика системных расстановок // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 5-12. – ISSN 2226-7549
782906
  Овдій Ю. Методика складання бюджету банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 25-30 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
782907
  Нагаєв В. Методика складання модульних програм в системі кредитно-модульної технології / В. Нагаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С.50-56. – ISSN 1562-529Х
782908
  Гойко А.Ф. Методика складання нормативів кошторисної вартості із застосуванням кореляційно-регресійного методу по укрупнених видах робіт об"єктів реконструкції житла / А.Ф. Гойко, Ю.О. Гриценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
782909
  Осауленко Л.Є. Методика складання серії кореляційних медико-географічних карт / Л.Є. Осауленко, В.Ф. Рудиченко, І.Ю. Мелика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
782910
  Чабанюк О.М. Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
782911
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
782912
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
782913
  Никанорова Е.И. Методика словарной работы в курсе истории древнего мира / Е.И. Никанорова. – Л, 1956. – 39с.
782914
  Корнєєв В.М. Методика смислово-експресивного картування в роботі редактора // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 90-106


  Запропоновано використання методики смислово-експресивного картування для аналізу публіцистичного тексту. Такий аналіз дає змогу виявити наявні в тексті смислові нашарування, декодувати потенційний додатковий смисл, оцінити ефективність впливу ...
782915
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклора / В.Н. Морохин. – М., 1990. – 83с.
782916
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклорных произведений / В.Н. Морохин. – Горький, 1968. – 36с.
782917
  Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре баскетбол. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Вальтин А.И.; Киев.гос.ин-т физ-ры. – К, 1984. – 24л.
782918
  Мазулевский О.Є. Методика совершенствования контроля защищенности компьютерной сети автоматизированной системы управления военного назначения : Дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 - военная кибернетка, системы управления и связь / Олег Евгеньевич Мазулевский; Полтавский военный ин-т. – Полтава, 2006. – 152,[3]л. – Библиогр.: л. 142-149
782919
  Пашков И.Н. Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 27-31 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
782920
  Глуздов И.М. Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Политехн. музей, НИИ пробл. высш. шк. // Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – С. 108
782921
  Гейдаров Октай Ахмед Оглы Методика совершенствования русской речи студентов азербайджанского вуза с применением языковых трансформаций : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Гейдаров Октай Ахмед Оглы; МВ и ССО Грузинской ССР. Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 16л.
782922
  СорокинА.М Методика совершенствования универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1968. – 72с.
782923
   Методика создания и использования средств обучения русскому языку. – Л, 1988. – 269с.
782924
   Методика создания и современное состояние цифровой карты рельефа Республики Мордовия / С.А. Тесленок, К.С. Тесленок, Д.Н. Ютяева, Е.А. Васильковская // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 251-258 : рис. – Библиогр.: 10 назв.
782925
  Широкова Т.А. Методика создания трехмерных реалистичных сцен городских территорий по данным воздушного лазерного сканирования / Т.А. Широкова, А.В. Антипов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
782926
  Матвеев Николай Николаевич Методика создания фотографического каталога южных звезд в зоне от -16 до -30 по склонению на Гиссарской астрономической обсерватории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Матвеев Николай Николаевич; АН СССР, Гл. астроном. обс. – Л., 1985. – 10л.
782927
   Методика сопряжения морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазопоисковіх целях. – Киев, 1982. – 39с.
782928
   Методика сортоиспытания главнейших с.-х. культур. – Ленинград-Москва
Вып. 6 : Методы анализа и организации труда в химичеких лабораториях массовых анализов растительных веществ/М.И. Княгиничев. – 1936. – 70с.
782929
   Методика составления "семафорной карти" с целью исследования устойчивости ландшафтов (на примере Западной Грузии) / Т.П. Гердезиани, Р.Д. Маисурадзе, З.Д. Лаошвили, М.Д. Шарашенидзе // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 32-38. – ISSN 0868-6939
782930
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1976. – 32с.
782931
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1992. – 38с.
782932
  Шамурин Е.И. Методика составления аннотаций / Е.И. Шамурин. – Москва, 1959. – 230 с.
782933
  Мансуров А.А. Методика составления археологической карты. / А.А. Мансуров. – М., 1939. – 64с.
782934
  Мавлянов Г.А. и Ганиев К.Г. Методика составления водного баланса межгорных впадин / Г.А. и Ганиев К.Г. Мавлянов. – Ташкент : Фан, 1973. – 116с.
782935
  Вайшнорас А.К. Методика составления и анализ перспетивного водохозяйственного баланса Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Вайшнорас А.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 29л.
782936
   Методика составления и использования крупномасштабных почвенных карт : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1976. – 224с.
782937
  Фромберг А.Э. Методика составления и проведения тестов по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 47-53 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 25 назв
782938
   Методика составления инженерно-геологических карт. – Москва, 1950. – 43с.
782939
  Ахмедсафин У.М. Методика составления карт прогнозов и обзор артезианских бассейнов Казахстана / У.М. Ахмедсафин; АН КазССР. Ин-т геологич. наук. Мин-во геологии и охраны недр КазССР. – Алма-Ата, 1961. – 106с.
782940
  Михайлова Н.А. Методика составления крупномасштабных литолого-фациальных и палеогеографических карт / Н.А. Михайлова. – Москва : Наука, 1973. – 54с.
782941
  Долгова Л.С. Методика составления мелкомасштабных почвенных карт / Л.С. Долгова; ред.: И.И. Щехура, Л.М. Батыгина. – Москва : Московский университет, 1980. – 80 с.
782942
  Гордезиани К.Ш. Методика составления методических указаний и контрольных работ по общему курсу физики (На основе программир. обуч.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордезиани К. Ш.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
782943
  Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ / Н.Ф. Талызина. – М, 1980. – 47с.
782944
   Методика составления почвенных карт. – М, 1962. – 116с.
782945
  Храбров Ю.Б. Методика составления прогнозов погоды на 3-7 дней. / Ю.Б. Храбров. – М., 1959. – 184с.
782946
  Бондаренко Я.И. Методика составления раздела "Экономико-географическая характеристика" в плане социально-экономического развития административного района / Я.И. Бондаренко, Н.И. Усачев, Г.А. Черниченко; Институт экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 31 c.
782947
  Неверов Г.С. Методика составления семестровых расписаний занятий в вузе с помощью ЭЦВ "Минск-22" / Г.С. Неверов, М.В. Медведский, 1970. – 184с.
782948
  Агеев В.С. Методика составления социально-психологической характеристики для аттестации кадров : спецпрактикум по социальной психологии / В.С. Агеев, Т.Ю. Базаров, В.В. Скворцов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии. – Москва : Издательство МГУ, 1986. – 123 с.
782949
  Чернин К.Е. Методика составления таблиц вспомогательных коэффициентов для решения основных граничных задач теории гармонических функций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернин К.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 7 с.
782950
   Методика составления техпромплана. – М, 1961. – 240с.
782951
   Методика составления техпромфинплана. – Москва, 1961. – 240 с.
782952
  Годлевский М.Н. Методика составления физико-химических диаграмм / М.Н. Годлевский. – Москва : Недра, 1965. – 89с.
782953
  Сафрай Г.Е. Методика составления финансового плана / Г.Е. Сафрай. – Москва : Финансы, 1969. – 160 с.
782954
  Филиппова И.А. Методика социально-педагогического исследования / И.А. Филиппова. – М, 1989. – 78с.
782955
  Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии / Е.П. Бунятян. – Киев, 1985. – 228с.
782956
   Методика социологических исследований : (Курс лекций). – Ленинград, 1975. – 128 с.
782957
  Сагалаков Б.Ф. Методика соціологічного дослідження передвиборної кампанії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 62-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
782958
  Атаян А.М. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.М.; МВ и ССО АзССР. Аз.гос. пед. инст. – Баку, 1980. – 21л.
782959
  Атаян А.А. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.А.; Аз. гос.пед. инс. им.В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 21л.
782960
  Кочарян Г.Е. Методика сочинения. (5-8 классы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кочарян Г.Е. ; Ком. Совета Министров Арм. ССР по высш. и сред. спец. образованию. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 17 с.
782961
  Веклич А.М. Методика спектроскопічної діагностики плазми електричної дуги / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розроблено швидкісний спектрометр із ПЗЗ-лінійкою як реєструючим пристроєм, на базі якого реалізовано діагностику плазми електричної дуги. Як приклад, показано радіальні розподіли температури та інтенсивностей випромінювання спектральних ліній дугового ...
782962
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1976. – 112 с.
782963
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1985. – 272 с.
782964
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
782965
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 134л. – Бібліогр. : л.123-134
782966
  Вальц И.Э. Методика спорового анализа для целей синхронизации угольных пластов / И.Э. Вальц. – Москва-Ленинград, 1941. – 48с.
782967
  Шебанова В.І. Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 439-447. – ISSN 2219-2654
782968
  Соболев Н.А. Методика сравнительного анализа художественных произведений в страших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Соболев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
782969
   Методика сравнительной оценки эффективности применения электролюминесцентных индикаторов / С.В. Ленков, А.В. Селюков, Ю.А. Гунченко, В.В. Жеревчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – Бібліогр.: С. 16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Электролюминесцентные индикаторы являются одним из наиболее применяемых приборов современных средств оптоэлектроники. Существует большое разнообразие таких приборов, затрудняющее выбор их оптималь-ных вариантов при проектировании систем отображения ...
782970
  Донецкая С.С. Методика статистического анализа банков тестовых заданий для компьютерного тестирования / С.С. Донецкая, Н.С. Железняк // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 118-130. – ISSN 1609-4646


  Российские вузы все чаще используют компьютерное тестирование для оценки качества знаний студентов. Однако существующие методики статистического анализа тестовых заданий разработаны для бланкового тестирования и не могут быть использованы в практике ...
782971
  Забрянский Г.Й. Методика статистического изучения преступности. / Г.Й. Забрянский. – Краснодар, 1976. – 82с.
782972
  Жуков М.Н. Методика статистичного аналізу даних геохімічного випробування / М.Н. Жуков, В.О. Дядюра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 67-74. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
782973
  Захаров П.О. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / П.О. Захаров, І.П. Милько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 203-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
782974
  Джеджула О.М. Методика створення електричних схем у графічних редакторах / О.М. Джеджула, А.О. Кубай // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 41-48. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
782975
   Методика створення електронних підручників : програми і підручники / Волинський Володимир, Красовський Олексій, Чорноус Оксана, Якушина Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
782976
  Солодка О.О. Методика створення іміджу комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.94-101 : Табл., рис.
782977
  Кравчук О.В. Методика створення карти спільних дій (Joint Operations Graphics) з картографічних продуктів вітчизняного виробництва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 204-206


  В результаті порівняльного аналізу карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250000 (серії 1501 сухопутний варіант) та вітчизняної топографічної карти масштабу 1:200000 розроблена методика створення карти масштабу 1:250000 в стандартах НАТО. В результате ...
782978
  Фриз В.П. Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 51-58. – ISSN 2076-1546
782979
  Барабанова Н. Методика створення тестів знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу / Н. Барабанова, С. Аверіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
782980
   Методика стереометрії. – Київ, 1949. – 193 с.
782981
  Будих И.В. Методика стимулирования устной речи (говорения) при обучении иностранному языку (2-й курс) : Автореф... канд. пед.наук: / Будих И. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 16л.
782982
   Методика страноведческого исследования : (Экономическая и социальная география): Учеб. пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 152с. : Ил. – Библиогр.: с.150
782983
   Методика строевой выучки. – Москва, 1972. – 204 с.
782984
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
782985
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
782986
   Методика строевой подготовки. – Москва, 1978. – 176 с.
782987
  Полканова Валентина Борисовна Методика структурно-геоморфологических исследований "закрытых" территорий на примере центральной части Западно-Сибирской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полканова Валентина Борисовна ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 19-21
782988
  Троцюк В.Я. Методика структурно-геоморфологических исследований аккумулятивных равнин при нефтегазопоисковых работах. / В.Я. Троцюк. – Москва : Наука, 1967. – 152с.
782989
  Розанов Л.Л. Методика структурно-геоморфологического изучения речных долин : (на примере северо-востока Русской равнины) / Л.Л. Розанов. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
782990
  Сніжко А.С. Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 275-284


  У статті автор аналізує структурні та технологічні особливості політичного плакату та виявляє ефективні/неефективні механізми реалізації візуально-графічної пропаганди. В статье автор анализирует структурные и технологические особенности политического ...
782991
  Пальчук М. Методика суспільно-географічного дослідження взаємодії користувачів із публічними просторами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 157-160. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Суспільно-географічні дослідження даної проблематики в Україні розпочалися із 2010 р. і проводилися на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Запропоновано методику ...
782992
  Заваріка Г. Методика суспільно-географічного дослідження впливу конфліктів на розвиток туризму // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 31-41. – ISSN 2413-7154


  The paper focuses on the methodological issues of socio-geographical research of conflicts in reference to their influence on the tourism development. The relevance of the investigated question is obvious given great reduction of tourism development ...
782993
  Задворний С. Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 91-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
782994
  Мирош М.В. Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 188-197 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
782995
  Минаев А.Н. Методика теплового расчета рекуператоров. / А.Н. Минаев, А.В. Рачинский. – М, 1968. – 50с.
782996
  Соседов И.С. Методика территориальных водно-балансовых обобщений в горах / И.С. Соседов. – Алма-Ата, 1976. – 151 с.
782997
  Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов /мужчин/. / М.Л. Укран. – М., 1971. – 280с.
782998
  Репьев В.В. Методика тригонометрии / В.В. Репьев. – Москва, 1937. – 152 с.
782999
  Реп"єв В.В. Методика тригонометрії / В.В. Реп"єв. – К.-Х., 1938. – 152с.
783000
  Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1973. – 350с.
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,