Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
767001
  Антипенко І. "Медіаосвіта": для студентів та учнів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 28


  У Херсонському державному університеті створили клуб, де навчають критичному сприйняттю інформації.
767002
  Грушевський М. "Медійне місто": комфортний простір містянина // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 132-135. – ISBN 978-966-285-572-2
767003
  Крисенко Д. "Медійний фронт" "Холодної війни" 1980-х років // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено взаєминам США та СРСР на завершальному етапі «холодної війни», основну увагу приділено стратегії і тактиці адміністрації Р. Рейгана щодо Радянського Союзу в інформаційно-психологічній сфері. This article is devoted to the relations ...
767004
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – Л, 1975. – 191с.
767005
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – 2-е доп. – Л, 1982. – 191с.
767006
  Корев Ю.С. "Медный всадник" Р. Глиэра / Ю.С. Корев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 52 с.
767007
  Макаровская Г.В. "Медный всадник". Итоги и проблемы изучения / Г.В. Макаровская; Под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1978. – 95 с.
767008
  Мовна У. "Медовий" код українських народин // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 33-38. – ISSN 0130-6936
767009
  Мельничук Н.Ю. "Межа" як архетипна ознака законотворення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 325-345. – (Юридична ; Вип. 1)
767010
  Лебедев А.Д. "Межамериканская система" на современном этапе / А.Д. Лебедев. – Москва, 1971. – 87с.
767011
  Ткачев "Между боями" / Ткачев, А.П. Ткачев. – Москва, 1974. – 22с.
767012
  Авдеенко С. "Между страной и премьером - трещина" / С. Авдеенко, Д. Сабов // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 19 (5097). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  В интервью "Огоньку" главный редактор La Republika Эцио Мауро объясняет, почему личная жизнь государственного деятеля должна быть достоянием читателей
767013
  Гаман В.П. Мед-полин любові : Оповідання різних років / В.П. Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1995. – 384с. – ISBN 5-333-015-456-6
767014
  Бусол О.Ю. Медіа-корупція в Україні: проблема криміналізації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 102-109


  В статті доведено необхідність криміналізації та віднесення до корупційного такого злочину, як поширення завідомо недостовірної інформації на замовлення представником засобу масової інформації.
767015
  Великодна Є.М. Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 229-232. – ISSN 2076-1554
767016
  Пожидаєва О.А. Медіа-лінгвістика у сучасній науковій парадигмі знань / О.А. Пожидаєва, О.Е. Кирпиченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 133- 136. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
767017
  Неприцька Т.І. Медіа-моделювання політичного процесу під час президентських виборів у США у 2008 році // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 174-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
767018
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 1. – 2001
767019
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 2. – 2001
767020
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 3 : січень. – 2002
767021
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 4/5. – 2002
767022
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 6/7. – 2002
767023
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 8. – 2002
767024
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 9. – 2002
767025
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
767026
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
767027
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
767028
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
767029
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
767030
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
767031
  Петриченко І.А. Медіа-носії в рекламному дискурсі Японії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 103-107. – ISBN 966-8188-07-1
767032
  Петриченко І.А. Медіа-носії в рекламному дискурсі Японії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 103-107. – ISBN 966-8188-08-X
767033
  Коновець О. Медіа-освіта та формування інноваційного середовища // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-10
767034
  Макух-Федоркова Медіа-освіта як інноваційний напрям освітньої політики Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 60-73. – ISSN 2519-4518
767035
  Нестеряк Ю.М. Медіа-освіта як інструмент сучасної медіа-політики // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 339-341
767036
  Великодна Є.М. Медіа-освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 293-296. – ISSN 2076-1554
767037
  Слюсаревський М. Медіа-освіта: українська перспектива / М. Слюсаревський, Л. Найдьонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 57-58. – ISSN 0131-6788
767038
  Май М. Медіа-політика в інформаційному суспільстві = Medienpolitik in der informationsgesellschaft / Манфред Май ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Акад. Укр. Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 283, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека масової комунікації). – ISBN 978-966-2123-24-1
767039
  Петрова Н. Медіа-право : для студентів факультетів/відділень журналістики на замовлення проекту ЄС "Жорна" / Наталія Петрова, В"ячеслав Якубенко; [ Ін-т журналістики КНУТШ ]. – Київ, 2007. – 280с. – Бібліогр.: с. 242-244
767040
  Філіпова Л.Я. Медіа-простір та документальні комунікації: інфомаційно-технологічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 57-60
767041
  Найдьонова Л.А. Медіа-психологія як нова галузь соціально-психологічного знання: проблеми і перспективи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 218-230. – ISBN 978-966-8063-84-3
767042
  Москвич О. Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 52-56. – ISSN 2306-3974
767043
  Зінковська М.М. Медіа-тероризм у світовому інформаційному просторі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 121-131. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті висвітлюються проблеми співіснування суспільства та засобів масової інформації у період активного розвитку тероризму та його складової медіа-тероризму.
767044
  Білецька Т.В. Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 210-218
767045
  Тормахова А.М. Медіа-технології та science art у контексті сучасних культурно-мистецьких практик // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 98-101. – ISSN 2616-9967
767046
  Непляха О.С. Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського стан, перспективи розвитку // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 266 - 273. – ISBN 978-966-529-203-6
767047
   Медіакритика. – Львів
№ 3. – 2003
767048
   Медіакритика. – Львів
№ 4. – 2003
767049
   Медіакритика. – Львів
№ 5. – 2004
767050
   Медіакритика. – Львів
№ 6. – 2004
767051
   Медіакритика. – Львів
№ 7. – 2004
767052
   Медіакритика. – Львів
№ 8. – 2005
767053
   Медіакритика : навч.-метод. комплекс для студентів спец. "Журналістика" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.П. Михайлюта]. – Київ : Київський університет, 2011. – 94, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 86-94 та в кінці лекцій
767054
  Потятинник Б. Медіакритика в системі журналістської освіти України Львів-Київ-транзит // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 54-61. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
767055
  Супрун Л.В. Медіакультура : навч.-метод. вказівки [для магістрантів спец. "Журналістика"] / Л.В. Супрун, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 23, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
767056
   Медіакультура особистості : соціально-психологічний підхід : навчально-методичний посібник / [Баришполець О.Т. та ін.] ; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-362. – ISBN 978-966-8063-80-5
767057
  Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль медіакультури в сучасному інформаційному просторі. визначено її соціальні функції; досліджено вплив медіакультури й медіаосвіти на сучасну свідомість і світогляд людини
767058
  Лазарєва Л.М. Медіакультура та її функції // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 140-145


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
767059
  Григор"єва Є.В. Медіакультура як вимір в соціальній повсякденності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 48-49
767060
  Кубко В.П. Медіакультура як міждисциплінарний феномен // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 225-228. – ISBN 978-966-927-534-9
767061
  Стецюра К.О. Медіакультурний вимір змішаного навчання у предметному полі філософії освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 142-152. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
767062
  Горенко Л.І. Медіакультурологія в системі гуманітарних концепцій початку ХХІ ст. // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 54-59
767063
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика : слов. термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 183-202. – ISBN 978-966-439-636-0
767064
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика = Medialinguistics : словник термінів і понять : навчальний посібник для студ ВНЗ / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 325, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Другий тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-218. – ISBN 978-966-439-737-4
767065
  Супрун Л.В. Медіалінгвістика : навч.-метод. посібник для підгот. до практ. занять / Л.В. Супрун ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 57, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50-56
767066
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-12
767067
  Дудар В.І. Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізійного інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 269-275


  У статті досліджено лінгвостилістичні особливості політичної метафори як засобу інтерпретації реальності в мас-медіа. Проаналізовано специ- фіку функціонування політичної метафори в жанрі інтерв"ю на Громадському телебаченні. Визначено оцінний і ...
767068
  Булах М.Б. Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 50-64. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуті основні напрямки досліджень медійних перифраз як особливого ресурсу вторинної номінації у сучасному мовознавстві. The article defines the tradition of periphrastic studies in different scientific paradigms. The main aspects of ...
767069
  Онкович Г.В. Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-освітнього простору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – C. 6-10


  У статті йдеться про використання віртуального простору знань в інтегрованому освітньому середовищі засобами медіаосвіти та про медіалогію як інтегральну науку про медіа. The article is about the use of virtual knowledge space in the integrated ...
767070
  Кравченко А.І. Медіальна перспектива мовно-знакової еволюції музики (на матеріалі українських камерно-інструментальних композицій межі X-XXI століть) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 145-155. – ISSN 2225-7586
767071
  Ткачук О. Медіальний наратив поеми "Сон" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 128-136
767072
  Бебик В. Медіамаркетинг - 2007: політичні комунікації та реклама / В. Бебик, А. Слісаренко, В. Лола // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 71-75.
767073
  Сипченко О. Медіаменеджмент студентського самоврядування / О. Сипченко, Г. Попова, Е. Яблочанська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 201-221. – ISSN 2077-1827
767074
  Чекалюк В.В. Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – C. 246-257. – ISBN 978-966-8299-26-2
767075
  Шубенко Н.О. Медіамузика в системі нових мистецтв медійного простору // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 187-195
767076
  Косюк О.М. Медіанасилля крізь призму архаїки ("переливання" жахів з реальності у сферу ритуальної знаковості) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 39-43


  У статті розглянуто проблему медіанасилля. Публікація є органічною частиною досліджень, що стосуються патогенних текстів. In the article we considered the problem of media violence that is the component of investigation of pathogenic texts. В статье ...
767077
  Найдьонова Л.А. Медіаобдарованість: синтез комунікативних та інформаційних компетентностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 140-150. – Бібліогр. в кінці ст.
767078
  Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної республіки Крим (2002-2007 рр.) : Дис. ... канд. соціальної комунікації. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217л. + Додатки: л.200-217. – Бібліогр.: л.179-199
767079
  Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної Республіки Крим (2002 - 2007) рр. : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
767080
  Попович О. Медіаобраз ОУН та УПА в інформаційному просторі України (2005-2014) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 218-233. – ISSN 2524-0331


  Головним експертом газети "Експрес" вважається В. Сергійчук . (С. 221)
767081
  Баландіна Н.Ф. Медіаобраз Томаша Падури як символ українсько-польського єднання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 20-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
767082
  Слюсаревський М.М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 3-17
767083
  Слюсаревський М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788
767084
  Слюсаревський М.М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 18-29
767085
  Архипова Є.О. Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 11-18. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
767086
  Моткрогуз О. Медіаосвіта в контексті шкільної історії / О. Моткрогуз, В. Тандура // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 27-33
767087
  Дінділевич Є.М. Медіаосвіта в підготовці майбутнього вчителя фізики / Є.М. Дінділевич, А.М. Кух // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 50-52
767088
  Маркова В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326
767089
  Іванов В. Медіаосвіта і виховання / В. Іванов, Т. Іванова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 8


  Сьогодні в усьому світі в освітні програми підготовки молоді включено вивчення нового предмета , який отримав назву "Медіаосвіта / медіаграмотності". 20 травня 2010 р. постановою Президії НАПН України була схвалена Концепція впровадження медіа-освіти в ...
767090
  Сєнічева О.А. Медіаосвіта і проблеми виховання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 11-13


  У статті аналізуються проблеми медіаосвіти в умовах Болонського процесу, характеризуються моделі навчання для студентів-журналістів. У дослідженні підіймається питання стосовно нових методів роботи з аудиторією. The problems of media education under ...
767091
  Ячменик М. Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 216-221. – ISSN 2308-4081
767092
  Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України


  У статті окреслено тенденції медіаосвіти майбутнніх учителів рідної мови у вищих навчальних закладах США, Великої Британії, Франції, Польщі, Росії, України, акцентовано увагу на медіасамоосвіті і труднощах упровадження медіаосвіти в навчальний процес ...
767093
  Іванов В Медіаосвіта та медіаграмотність : короткий огляд / Валерій Іванов, Оксана Волошенюк, Леся Кульчинська ; Акад. укр. преси. – Київ : Акад. укр. преси ; Центр вільн. преси, 2011. – 58, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-27 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-26-5
767094
   Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. для студ. вищ. навч. закладів та слухачів Ін-тів підвищення кваліфікації вчителів / [В.Ф. Іванов та ін. ; за наук. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Академія української преси ; Центр вільної преси, 2012. – 352, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 345. – Бібліогр. наприкінці ч. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-39-5
767095
  Іванова Т.В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т.В. Іванова, В.Ф. Іванов // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 46-55


  Розглянуто основні поняття й тенденції розвитку медіаоствіти та медаграмотності в контексті виховання в молоді культури споживання та обробки інформації. Розкрито понятійний апарат медіаграмотності як складової нової галузі в педагогіці - ...
767096
  Іванов В.Ф. Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів / В.Ф. Іванов, О.Я. Шкоба // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 41-52


  У статті йдеться про теоретичні підходи до визначення термінів "медіаосвіта" та "медіаграмотність". Автори аналізують увесь масив теоретичних напрацювань науковців і наводять аргументи на підтвердження The article deals with the theoretical and ...
767097
  Прикидько О.М. Медіаосвіта та позитивний онлайн-контент для дітей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Проаналізовано різноманітні міжнародні та вітчизняні програми й організації, що спрямовані на грамотне й безпечне навчання дітей у користуванні інтернетом та соціальними мережами. Реалії сьогодення показують, що з раннього віку інтернет стає найкращим ...
767098
  Коновець О.Ф. Медіаосвіта та формування інноваційного середовища в навчальних закладах // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 31-33.


  Розглядаються деякі аспекти розвитку медіаосвіти для громадян. Some aspects of the development of media education are in consideration.
767099
  Онкович Г. Медіаосвіта у вищій школі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 8-9
767100
  Авхутська С.О. Медіаосвіта у вищій школі: вітчизняний досвід // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 4-6. – ISBN 978-966-698-290-5
767101
  Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 209 л. – Бібліогр.: л. 164-209
767102
  Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
767103
  Доброносова Ю.Д. Медіаосвіта як продуктивний чинник розвитку вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 124-133. – ISSN 2413-0966
767104
  Найдьонова Л. Медіаосвіта як рушій реформуання в умовах нових інформаційних викликів // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 6


  Президія НАПН України розглянула питання "Про започаткування всеукраїнськог проекту дослідно-експериментальної роботи з масового впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів.
767105
  Куценко О.В. Медіаосвіта як складник професійної підготовки журналістів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 159-163


  У статті розглянуто актуальність і необхідність поєднання жедіаосвіти і журналістики, формування аудіовізуальної культури у студентів-журналістів як важливого складника процесу підготовки майбутніх професіоналів у галузі ЗМІ. Доведено, що освоєння ...
767106
  Рижанова А.О. Медіаосвіта як складова вищої освіти для інноваційного розвитку України // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 215-222. – ISSN 2227-2844
767107
  Мельник А.Р. Медіаосвіта як чинник змісту засобів масової інформації (на прикладі видань "Українська правда", "Сегодня") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 164-168


  У статті проаналізовано медіаосвітній потенціал контенту засобів масової інформації на прикладі популярних українських онлайн-видань та запропоновано практичні кроки для розвитку медіасамоосвіти засобами медіа. The article analyzes the ...
767108
  Григоров Г.А. Медіаосвіта як чинник, що формує нову парадигму освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 96-99. – ISSN 2077-1800
767109
  Баришполець О.Т. Медіаосвіта, масові комунікації - конфронтація чи паралельний розвиток? // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 163-173. – ISBN 978-966-8063-99-46
767110
  Серебрянська І.М. Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 3. – С. 69-76. – ISSN 2077-804X
767111
  Вознесенська О.Л. Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості / О.Л. Вознесенська, Н.І. Череповська // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 231-244
767112
  Кристопчук Т.Є. Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу / Т.Є. Кристопчук, І.О. Якимчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 66-72. – ISSN 2521-6449
767113
  Гурова Т. Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів / Т. Гурова, Т. Рябуха, Н. Гостіщева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 51-56. – ISSN 2308-4634
767114
  Сипченко О. Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів / О. Сипченко, Н. Кизь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 110-121. – ISSN 2077-1827
767115
  Янишин О. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 48-54. – ISSN 2078-1016
767116
  Ляшенко К.О. Медіаосвітній клуб як засіб соціально-психологічної роботи з батьками та дітьми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 198-207
767117
  Огар Е.І. Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 108-115. – ISSN 0554-4866


  Охарактеризовано ключові концепти медіаосвіченості як важливої професійної компетентності медійників, зокрема спеціалістів для видавничої справи, уточнено базові терміни; запроваджено поняття "медіаосвіченість видавця". Зацкентовано на тих ...
767118
  Онкович Г. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-69.
767119
  Череповська Н.І. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 316-327
767120
  Афанасьєва Медіапідзвітність та контент нових медіа: нове прочитання моделі саморегулювання / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 54-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
767121
  Черемних І.В. Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті аналізується комплексний підхід мерчандайзингової політики телемовців щодо стратегічно го планування телеефіру та застосування оптимально послідовних дій з програмування, розповсюдженнята реалізації телепродуктів. Мерчандайзингова діяльність ...
767122
   Медіаплатформа Campus Radio Ukraine – студент-TV об"єднує // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "…16 березня 2011 року стартувало у прямому ефірі онлайн-радіо, яке створюється студентами і для студентів за аналогом популярного в світі формату "сollege" (або "сampus"). Сьогодні - це навчально-виробнича медіаплатформа, яка базується в Інституті ...
767123
  Крайнікова Т.С. Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 183-19
767124
  Лебединська Т. Медіаповедінка української молоді у процесі професійного самовизначення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
767125
  Євтушенко Л.В. Медіаполітика окупаційної армії США щодо розв"язання "німецького питання" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 57-64


  Стаття досліджує інформаційну політику та аудиторію газети "Нойє цайтунг" - офіційного органу військового командування США в Європі та в Німеччині. The article investigates the information policy and an audience of the newspaper "Neue Zeitung" as an ...
767126
  Гиріна Т.С. Медіапрограми інтеграції мігрантів: вимір історії українського радіомовлення Польщі // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 249-256. – ISSN 1998-6912
767127
  Коцур В. Медіапростір на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей у 2014-2020 рр. в умовах російсько- української війни / В. Коцур, Л. Коцур, І. Іваннікова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 135-159. – ISSN 2518-7600
767128
  Ороховська Л.А. Медіапростір України на перехресті світових медіакультурних векторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 147-159


  У статті досліджуються особливості формування медіапростору України, яка знаходиться на перехресті світових медіакультурних векторів "Схід - Захід". Згадуються професори КУ - Огієнко І., Антонович В., Драгоманов М. В статье исследуются особенности ...
767129
  Кучина Н.І. Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 149-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  У розвідці за допомогою системного підходу досліджено медіапростір як ареал побутування інформаційної культури. Медіапростір - система відносин виробників і споживачів інформації - розглянуто з позиції чотирьох взаємопов"язаних компонентів: генератори ...
767130
  Ромашов О. Медіапростір: цікава тенденція // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-29


  Перехіх на НЦМ (наземне цифрове мовлення) створить у сфері аудівізуальних ЗМІ нові реалії, і налагодження співпраці між регулятором - Національною радою України з питань ТБ і РМ, телевізійною індустрією і громадськістю.
767131
  Крайнікова Т.С. Медіапросьюмеризм: загальна характеристика явища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 226-233


  Узагальнено економічні, маркетингові, культурологічні погляди на просьюмеризм; розроблено поняття "медіапросьюмеризм" (компетентне медіаспоживання) на основі аналізу наукових джерел.
767132
  Бутиріна М.В. Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 26-30


  У статті представлено концептуальний підхід до моделювання медійного контенту. The article deals with the media psychological approach to media content modeling. В статье представлен концептуальный подход к моделированию медийного контента.
767133
  Бенцал І. Медіапсихологія політичних інформаційних технологій у новинах українського телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 140-146
767134
  Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л.А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Вид. 2-ге, стер. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-243. – ISBN 978-966-189-249-7
767135
  Толокновська О.О. Медіареальність в умовах політичної кампанії (особливості пропагандистських текстів) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 184-189


  Розглядається проблема впливу прийомів пропаганди на свідомість людини, порівнюється інформативний потенціал друкованої пропаганди СРСР (на матеріалах газети "Правда") з сучасними технологіями політичної агітації (матеріали PR-кампаній, надруковані під ...
767136
  Косюк О.І. Медіарелаксація: спроба аналізу проблеми в проекції на лудологічну культуру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 10-14


  Подано аналіз та класифікацію розважальної продукції електронних ЗМІ (за вертепною традицією). The article deals with analysis and classification of entertaining production elektronic mass media (according to tne Nativity Play tradition).
767137
  Павленко В. Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 71-76. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
767138
  Кочубей Л. Медіарепутація органів державної влади в Україні: антикризовий інструментарій // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 152-168. – ISSN 2616-7948


  Метою даної статті є: дослідити основні тенденції, які існують в одній із важливих сфер – вироблення антикризової стратегії для ефективного формування медіарепутації органів державної влади України. У процесі проведення дослідження було використано ...
767139
  Лебедєва А. Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів у школах гірських регіонів // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 79-82. – ISSN 1994-4845
767140
  Зінчина О.Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 332-339. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
767141
  Вознесенська О. Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-26. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття містить часткові результати емпіричного дослідження образів персонажів сучасних серіалів, що є основою для гендерної соціалізації особистості. Виділені типові стереотипні серіальні образи. Зроблено висновок щодо викривлень у гендерних моделях ...
767142
  Крайнікова Т.С. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Виявлено притаманні масовій свідомості образи історичних діячів і сучасних політиків; з"ясовано особ ливості рецепції цих медіагероїв українськими медіаспоживачами. In the article the images of historical figures and modern politicians, which inherent ...
767143
  Ковпак В.А. Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних смислів української діаспори / В.А. Ковпак, І.Л. Пенчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 8-11. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
767144
  Нагорняк М. Медіатекст новин Першого каналу суспільного радіо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 107-113. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
767145
  Сизонов Д.Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 389-392


  У статті в контексті медіалінгвістичних досліджень розглядаються категорії медіатексту та медіадискурсу. Характеризуються критерії розрізнення основних категорій сучасного медіапростору не тількі в мовознавчому, а й культурологічному аспектах, ...
767146
  Санталов М.І. Медіатекст у когнітивно-прагматичній парадигмі мовознавства (на матеріалі китайськомовних пубікацій) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 545-550
767147
  Подаряща О.І. Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 108-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
767148
  Мамич М. Медіатекст у контексті українського жіночого журналу
767149
  Кузнєцова Т. Медіатекст як об"єкт аксіологічного дослідження // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 235-238
767150
  Ковпак В.А. Медіатексти як результат інформаційно-комунікаційної діяльності еміграційної громади в контексті етнокультурної компетенції // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 226-237. – ISSN 0554-4866
767151
  Череватюк В.Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект / В.Б. Череватюк, К.Л. Сірук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 41-46. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
767152
  Бондарєва М.В. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18-20


  В статті аналізуються питання застосування нотаріусами медіативних (посередницьких) процедур у нотаріальній діяльності і виконання нотаріусом медіативної функції при вчиненні проваджень з оформлення спадкових прав. В статье анализируются вопросы ...
767153
  Бондарєва М. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
767154
  Ривліна В.М. Медіатизація культури: термінологічний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 22-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
767155
  Лошакова О. Медіатизація політики: причини та перспективи // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 47-49


  Автор у статті порушує проблему медіатизації політики в сучасному українському суспільстві. На дум ку автора, цей процес зумовлений напруженою політичною боротьбою, що триває з часу президентських та парламентських виборів і до сьогодні. Медіатизація ...
767156
  Жуковська А. Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 53-65. – ISSN 2522-1663
767157
  Балаклицький М.А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років / Максим Балаклицький ; [відп. ред. А.А. Бойко]. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-375. – ISBN 966-444-036-1
767158
  Куля А.Е. Медіатизація суспільства та її вплив на журналістику // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 58-63. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано системний аналіз явища медіатизації суспільства. Розглянуто основні характеристики так званої медійної діяльності людини та її потреби у споживанні та відтворенні інформації. Окремо винесено питання залежності індивіда від інформаційних ...
767159
  Квітка К.А. Медіатизація сучасного політичного життя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 335-345
767160
  Туркаві Мухамад Медіатизація та мультимедійність екранної культури в інформаційному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 235-242
767161
  Петренко-Лисак Медіатизований простір міста: новітні технології та містяни майбутнього // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 168-180. – ISBN 978-966-2229-90-5
767162
  Іщук Н.М. Медіатрансформації: рік перший [колективна монографія]. Покажчик змісту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 43-44


  Колектив авторів систематизував відомості щодо сучасного феномена медіатрансформацій різних каналів комунікації. Визначаючи суспільні зміни, автори вказують і на впливи цих змін на медіагалузь. У виданні розглядаються різні аспекти трансформацій, що ...
767163
  Санакуєв М.Г. Медіафілософія як нова галузь філософського знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 137-140. – ISSN 2076-1554
767164
  Корнєєв В.М. Медіаформат як об"єкт дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 309-312. – Бібліогр.: Літ.: с. 312; 5 п. – ISSN 1729-360Х
767165
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
767166
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2018. – 277, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
767167
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 7 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2019. – 321, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
767168
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2020. – 238, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
767169
  Шумицька Г.В. Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу / Г.В. Шумицька, В.І. Путрашик // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті обґрунтовується доцільність створення й функціонування у вищих навчальних закладах спе ціалізованих медійних структур для професійного втілення інформаційної політики відповідного вишу. The article proves the feasibility of establishment and ...
767170
  Карпенко О.О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 161-171. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості медіа центру щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу навчання фахівців в умовах інформатизації, гуманізації та індивідуалізації вищої освіти, зокрема бібліотечно-інформаційної, Визначається поняття ...
767171
  Ороховська Л.А. Медіацентрована демократія як феномен інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 104-106
767172
  Кучерова М. Медіаційна та мирова угода при врегулюванні земельних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 83-87. – ISSN 2
767173
  Туманяц А.Р. Медіаційне провадження за законодавством Польщі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 139-142. – ISSN 0201-7245
767174
  Власенко О. Медіація-основа громадянського суспільства // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1608-6422
767175
  Сидоришина Т. Медіація - нова фішка комунікації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 26-27
767176
  Байтала О. Медіація - як новий вид адвокатської діяльності в Україні: перспективи запровадження та розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 336-337
767177
  Верейці О. Медіація (загальна характеристика) та її місце у професійній діяльності нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 120-132
767178
  Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
767179
  Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад запровадження медіації (посередництва) як альтернативного способу вирішення господарських спорів у вітчизняну сферу господарювання. Визначено поняття, головну мету, принципи та види, стадії, а також ...
767180
  Нестор Н.В. Медіація (примирення) - новела кримінального процесу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 114-117. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження загальних положень інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано основні шляхи впровадження зазначеного інституту в Україні, наголошено на основних питаннях організаційного та правового ...
767181
  Мороз В. Медіація vs регулювання спору за участю судді: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 14-15
767182
  Нагірняк Я.Л. Медіація в адвокатській діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 71-75


  Стаття присвячена аналізу правової природи медіації та її ролі у адвокатській діяльності. Обґрунтована доцільності впровадження процедури медіації в Україні зокрема, при розгляді судом цивільних спорів, що виникають із сімейних та спадкових відносин. ...
767183
  Карпанасюк В. Медіація в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 96-97. – ISBN 978-617-7069-15-6
767184
  Ілюшина Т. Медіація в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 117-118. – ISBN 978-617-7069-14-9
767185
  Горецький О. Медіація в адмінсудочинстві - неможливе можливо? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 22-23
767186
  Ковалко Н. Медіація в діяльності адвоката // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7046-89-8
767187
  Ковалко Н. Медіація в діяльності державного виконавця та приватного виконавця // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 438-445. – ISBN 978-617-7046-89-8
767188
  Горбань Н.С. Медіація в діяльності нотаріусів України: теорія і практика // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-32


  Стаття містить аналіз наукового підходу щодо можливості, доцільності та переваг засто- сування медіації в діяльності нотаріусів України. Підкреслюється важливість законодавчого визначення суб"єктів, наділених правом здійснювати медіацію. Статья ...
767189
  Савченко С. Медіація в Казахстані // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-38. – ISSN 1608-6422
767190
  Маст Е. Медіація в контексті досвіду США / Е. Маст, С. Шероуз // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-37. – ISSN 1608-6422
767191
  Гуменчук А. Медіація в корпоративному управлінні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
767192
  Осітрова Ю. Медіація в кримінальному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 207-208
767193
  Турман Н.О. Медіація в кримінальному процесі України // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 92-96. – ISBN 978-617-7611-44-7
767194
  Михайлова І.М. Медіація в кримінальному процесі щодо неповнолітніх // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 24-32
767195
  Кононець О.М. Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та українські реалії / О.М. Кононець, А.С. Кравчук // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 148-151
767196
  Крестовська Н. Медіація в міжнародних конфліктах середньовіччя та модерної доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 324-331. – ISSN 2663-5313
767197
  Притика Ю.Д. Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-90.
767198
  Сергєєва С. Медіація в ОАЕ та правила застосування альтернативних способів вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 38
767199
  Єнін М.Н. Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації / М.Н. Єнін, Д.В. Макаренко, О.П. Северинчик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 59-64. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
767200
  Можайкіна О. Медіація в політичних конфліктах / О. Можайкіна, О. Кононець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 63-70. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
767201
  Бородін Є. Медіація в публічному управлінні як форма інституціонального компромісу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
767202
  Крючков І.М. Медіація в сучасній європейській практиці: досвід Франції й Бельгії // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 166-169. – ISSN 0201-7245
767203
  Шаповалова А.О. Медіація в трудових правовідносинах // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-52-1
767204
  Загрія Н. Медіація в трудових спорах: коли варто використовувати, а коли ні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 16-17
767205
  Ремко Медіація в Україні - перспективна альтернатива розгляду справ у суді / Ремко, ван Рі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
767206
  Горбатюк О. Медіація в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 368-370
767207
  Мазаракі Н.А. Медіація в Україні як соціальний та правовий інститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 169-173. – ISSN 2219-5521
767208
  Фурса С. Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання про доцільність та необхідність законодавчої регламентації процедури медіації у різних юрисдикційних процесах, зокрема, судочинстві, нотаріальному та виконавчому процесі. В статье затронут вопрос о целесообразности и ...
767209
  Крестовська Н. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання / Н. Крестовська, Л. Романдзе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 13. – ISSN 1992-9277
767210
  Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 61-62.
767211
  Яковлєв В.В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 94-104. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
767212
  Василенко Ю.В. Медіація між потерпілим та правопорушником як спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 187-197. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
767213
  Яковець І.С. Медіація на стадії виконання покарання як показник виправлення засуджених // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 195-201. – ISBN 966-8759-17-6
767214
  Полянська В.Ю. Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 121-129
767215
  Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 13-18. – ISSN 2663-5313
767216
  Бондарчук Н.В. Медіація та фасилітація як позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність / Н.В. Бондарчук, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
767217
  Залізняк В.А. Медіація у вирішенні господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 171-179. – ISSN 2412-8465
767218
  Демченко С. Медіація у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 3-5
767219
  Прокопчук С. Медіація у кримінальному процесі в Україні // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 1999-4966
767220
  Нестор Н.В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 144-148. – ISSN 2312-1831
767221
  Озерський І.В. Медіація у кримінальному процесі України: виклики часу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/2. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
767222
   Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / [Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Наталі Крестовської, Луїзи Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 454, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-89-8
767223
  Бартусяк П.І. Медіація у публічно-правових конфліктах: деякі теоретичні зауваження // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 96-99. – ISBN 978-617-7611-44-7
767224
  Потьомкіна Ю. Медіація у сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 26-27
767225
  Садовий Р. Медіація у спорах, що стосуються міжнародної торгівлі (приклади кейсів) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 10
767226
  Костя Д.В. Медіація як альтернатива судовому процесу / Д.В. Костя, Л.М. Костя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
767227
  Шкіря Г.Ю. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 267-277
767228
  Коберідзе М.К. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-617-673-442-0
767229
  Троцюк Н.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 116-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
767230
  Романюк А.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 94-96
767231
  Черненко О.А. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання спорів між суб"єктами господарювання // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 100-118. – ISBN 978-617-7087-39-6
767232
   Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 137-141
767233
  Нестор Н. Медіація як навчальна дисципліна // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 397-400
767234
  Юлдашев С.О. Медіація як напрям вдосконалення господарського судочинства // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 155-158
767235
  Подковенко Т. Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
767236
  Галай В. Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-37. – ISSN 0132-1331
767237
  Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв"язання юридичних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 31-38. – ISSN 1563-3349
767238
  Шевчук О. Медіація як позасудовий метод врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 121-124. – ISSN 2524-0129
767239
  Минюк О.Ю. Медіація як прогресивний спосіб вирішення господарських спорів / О.Ю. Минюк, В.О. Сокол // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 18-24. – ISSN 2072-8670
767240
  Зайчук О.В. Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 158-161


  25-26 червня 2010 р. група українських науковців взяла участь у Німецько-українсько-польській науково-практичній конференції "Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу".
767241
  Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв"язання конфліктів: генеза та інституційні засади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 17-22. – ISSN 2524-0129
767242
  Бліхар М. Медіація як спосіб вирішення адміністративних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 78-82. – ISSN 2663-5313
767243
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави виникнення останнього. У статті також зазначається про те, що в сучасних ринкових умовах економіка України ...
767244
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави його виникнення. Також зазначається що в сучасних ринкових умовах економіка України все частіше потерпає ...
767245
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 166-172. – Бібліогр.: арк. 146-165
767246
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
767247
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
767248
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цівільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 215-226. – Бібліогр.: арк. 197-214
767249
  Супрун Л.В. Медіація як спосіб мовомислення М. Грушевського - журналіста // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 208-216
767250
  Вишневська А. Медіація як технологія регулювання конфлікту // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-24. – ISSN 1608-6422
767251
  Хрімлі О. Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 51-55
767252
  Миколаєнко Я.Ю. Медіація, як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 184-188
767253
  Сергєєва С. Медіація. А як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 20-21


  Досвід Німеччини.
767254
  Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 26-27
767255
  Старовойтова Д.. Медіація: в яких сферах ІВ є найбільш ефективною? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 40
767256
  Безхлібна Н. Медіація: європейський досвід та українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 12-13
767257
  Гермаківська І.Д. Медіація: європейський досвід, українські реалії та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (205). – C. 6-9. – ISSN 2308-9636
767258
  Стеценко О.А. Медіація: її поняття, принципи та придатність для публічних спорів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 159-162. – ISSN 2220-1394
767259
  Власюк К. Медіація: мирний шлях у процесі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 11
767260
  Мінченко Н. Медіація: міжнародний та національний досвід / Н. Мінченко, Н. Самоловова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 78-84. – ISSN 2308-0361
767261
  Подковенко Т. Медіація: міжнародно-правові стандарти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 47-54. – ISSN 2524-0129
767262
  Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 16-23. – ISSN 2308-0361
767263
  Банних М. Медіація: спосіб позасудового розв"язання конфліктів або профанація? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-35. – ISSN 1608-6422
767264
  Львова Ю.В. Медіація: становлення інституту в умовах реформи системи правосуддя // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7768-00-4
767265
  Дубова Ю. Медіашкола Brain Park: атракціони для мозку від команди менторів Регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 6-8
767266
   Медієвістика. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966549032
Вип.1. – 1998. – 160с.
767267
   Медієвістика : збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-466-Х
Вип. 2. – 2000
767268
   Медієвістика : Збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-783-9
Вип. 3. – 2002
767269
  Юдова-Романова Медієвістика публічної смертної кари як масового свята // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 157-166
767270
  Сидоренко О.О. Медієвістична школа Київського університету: М.М. Бубнов (1858-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються основні моменти життєдіяльності та наукової творчості професора Київського університету св. Володимира М.М. Бубнова.
767271
  Ілюк А. Медієвістичні дослідження професора Чернівецького університету Йогана Лозерта // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 62-63
767272
  Козловський С.О. Медієвістичні студії Тадеуша Войцеховського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 139-143
767273
  Матях В.М. Медієвістично-ранньоновістичний конструкт "Українського історичного журналу": проблемно-видова структура та евристичні ракурси // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 19-60. – ISSN 0130-5247
767274
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 26-35. – ISSN 2311-2697


  У статті схарактеризовано традиції та перспективи фахового опрацювання медійної жанрології. З"ясовано критерії аналізу жанрів масової інформації з погляду журналістики, визначено медіалінгвістичну аспектологію дослідження жанрів ЗМІ у проекції на ...
767275
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в сучасній науці: лінгвістична постановка питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 36-43. – ISSN 2311-2697


  З"ясовується специфіка лінгвістичного опрацювання жанрів масової інформації. Окреслюються основні проблеми, завдання, напрямки нової галузі мовознавчого знання - медійної жанрології. Визначаються перспективи мовознавчого вивчення жанрової парадигми ...
767276
  Ярошевська М.О. Медійна інтерпретація та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 331-338. – Бібліогр.: Літ.: с. 338; 8 п.
767277
  Шевченко Л.І. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  У статті в термінах та ідеях сучасної функціональної стилістики проаналізовано ситуацію з виникненням і розвитком теорії інтертекстуальності. Актуалізовано знання про авторство терміна "інтертекстуальність", хронологічні межі його виникнення, розвиток ...
767278
  Дєнєжніков С.С. Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 238-245. – ISSN 2312-5993
767279
  Сизонов Д.Ю. Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 79-86
767280
  Шевченко Л.І. Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 7-16. – ISSN 2311-2697


  У статті представлено аргументи, що засвідчують перспективу й необхідність розвитку медійної лексикографії. Схарактеризовано науковий контекст, у якому розглядаються різні підходи до природи, функцій та специфіки медіа. Обґрунтовано категорію медійного ...
767281
  Демченко К. Медійна реклама в Інтернеті. Закон один для всіх // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
767282
  Пилипенко Р.Є. Медійна роль німецьких діалектів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 354-359


  Статтю присвячено дослідженню медійної ролі німецьких діалектів. Досліджено провідні тенденції їхнього розвитку. У німецькомовному медійному просторі діалект розглядається як індикатор етномовної ідентичності та інструмент емоційного зближення ...
767283
  Даниленко С.І. Медійна складова інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства / С.І. Даниленко, М.М. Бойченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 234-238
767284
  Шевченко О.В. Медійна складова кліматичної дипломатії // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 354-376. – ISBN 978-966-9725-65-3
767285
  Чужиков А.В. Медійна таксономія в системі глобальних папдигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 67-83. – ISSN 2308-6912


  Досліджено генезис дефініції "парадигма", в межах якого з"ясовано особливості її еволюції та визначенння класифікаційних ознак. Встановлено трендовий характер трансформації контенту парадигм в умовах посилення процесів постмодернізму, культурної ...
767286
  Сизонов Д.Ю. Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 94-108. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізована одна з ключових категорій медійної фразеології – експресивність. Автор акцентує увагу на традиційних та нових фразеологізмах, що виникають в масовій свідомості під впливом експресії. Проаналізовані сучасні теорії про ...
767287
  Захарченко А. Медійний "порядок денний" у висвітленні заяв українських політичних лідерів (на матеріалах 2014-2019 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 189-199. – (Серія "Журналістика" ; вип. 47). – ISSN 2078-7324
767288
  Ніколаєнко Н. Медійний адміністративний ресурс у Російській Федерації: форми, методи та маніпуляційний складник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 79-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
767289
  Носова Б.М. Медійний дискурс есеїв А. Міхніка як історико-філософський аспект політичної комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  На основі концептуальних засад медійної, політичної та соціальної комунікацій здійснено огляд публіцистичних творів одного з найвидатніших європейських мислителів, польського есеїста, публіциста, громадського діяча, головного редактора провідного ...
767290
  Хітрова Т. Медійний дискурс радянської історичної пам"яті на шпальтах республіканських друкованих видань 50-60-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 27-39


  жя : КПУ, 2009. – 180 с. В статье анализируются основные стратегии и коммуникатив- ные технологии реализации советской политики памяти. Акцен - тируется внимание на интенсивной политизации основных медиа- дискурсов, коммуникативная составляющая ...
767291
  Шевченко Л.І. Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 3-13
767292
  Андрущак О.В. Медійні впливи на написання сучасного американського роману (на прикладі творчості Девіда Бейкера) / О.В. Андрущак, І.А. Девлиш // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 51-52. – ISSN 2304-5809
767293
  Александров П.М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Александров Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр: 17 назв
767294
  Шевченко Л.І. Медійні константи масової мовної свідомості: колористика / Л.І. Шевченко, Д.В. Деркач // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 286-292


  У статті аналізується семантика колоративів у текстах мас-медіа як комунікативної сфері вербалізації масової свідомості. В статье анализируется семантика колоративов в текстах масс-медиа как коммуникативной сфере вербализации языкового сознания. The ...
767295
  Гвоздєв В.М. Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 206-210


  У статті аналізуються різні стратегії ставлення мас-медіа до аудиторії, які відображені в поняттях "парадигми журналістської творчості (діяльності)", "комунікаційні матриці". Розглянуто статусно-рольові характеристики суб"єктів масової комунікації, ...
767296
  Подліняєва О.О. Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 256-260. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових ...
767297
  Борисова О.В. Медіоланський Едикт (313р.) і Загальна декларація прав людини (1948р.): паралелі і взаємозв"язок / О.В. Борисова, М.В. Орешкін // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.147-152
767298
  Гончар Б.М. Медісон Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 32. – ISBN 966-316-045-4
767299
  Матвієнко С. Медіюм і медгерменевтика: загублений гайвей Маї Дерен // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 28-32


  Майя Дерен — американська режисерка та акторка незалежного кіно, хореограф, етнограф, поетеса, теоретик авангарду.
767300
  Гофман В.Г. Медленная река : стихи / В.Г. Гофман. – Москва : Советский писатель, 1982. – 63с.
767301
  Аракелов Г Г. Медленная состовляющая потенциала, связанного с событием в стрессовой реакции / Г Г. Аракелов, Е.А. Федоровская, И.В. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.41-52. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
767302
  Бланкенагель А. Медленно запрягают. но быстро ездят? // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.153-163. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
767303
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
767304
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
767305
  Третяк О.В. Медленновременные релаксации фототока в структурах металл-туннельный диэлектрик-полупроводник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С С. Кильчицький // Всесоюзная конф. "Фотоэлектрические явления в полупроводниках"
767306
  Авербух А.З. Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук: 01.02.05 / Авербух А.З. ; МГУ. – Москва, 1974. – 5 с.
767307
  Никитин Е.Е. Медленные атомные столкновения / Е.Е. Никитин, Б.М. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
767308
  Зуев В.А. Медленные вирусные инфекции человека и животных / В.А. Зуев. – Москва, 1988. – 250с.
767309
   Медленные движения земной коры. – М, 1972. – 270с.
767310
   Медленные деформации Земли и ее вращение. – М, 1985. – 119с.
767311
  Тимаков В.Д. Медленные инфекции / В.Д. Тимаков, В.А. Зуев. – Москва : Медицина, 1977. – 280 с.
767312
  Турчин В.Ф. Медленные нейтроны / В.Ф. Турчин. – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 372с.
767313
  Митропольский Ю.А. Медленные процессы в нелинейных колебательных системах со многими степенями свободы. / Ю.А. Митропольский, 1950. – 139-170с.
767314
  Иванов А.Я. Медленные синаптические процессы в нейронах вегетативных ганглиев. : Автореф... канд. биол.наук: 013 / Иванов А.Я.; АН УССР. Ин-тут филологии. – К., 1972. – 26л.
767315
  Матвеенко А.В. Медленные столкновения в системе трех тел, взаимодействующих по закону Кулона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвеенко А.В.; ОИЯИ. ЛЯП. 4-5102. – Дубна, 1970. – 12л.
767316
  Карпов В.А. Медленные физические процессы в тепловых гелийохлаждаемых реакторах. / В.А. Карпов. – М., 1990. – 262с.
767317
  Дубро Е.В. Медленные часы / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1976. – 188с.
767318
  Аладжалова Н.А. Медленные электрические процессы в головном мозге / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1962. – 240 с.
767319
  Урусов В.Г. Медленный ветер / В.Г. Урусов. – М., 1982. – 77с.
767320
  Анисимов С.М. Медная верстка : повести, рассказы / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 120 с.
767321
  Занадворов В.Л. Медная гора / В.Л. Занадворов. – Пермь, 1963. – 126с.
767322
  Буренков В.М. Медная гора / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1979. – 235с.
767323
  Янушонис Медная инфляция 1660-1663 гг. в великом княжестве литовском и политико-экономические ее причины : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Янушонис Станиславас-Альгимантас Пятрович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
767324
  Иванов В.В. Медная лампа - Пасмурный лист. - Сизиф, сын Эола / В.В. Иванов. – Москва, 1966. – 63с.
767325
  Иванов В.В. Медная лампа : Рассказы, повести, романы / В.В. Иванов. – Москва, 1983. – 525с.
767326
  Иванов В.В. Медная лампа : Фантаст. рассказы и роман / В.В. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 304с.
767327
  Салыков К.С. Медная лань : стихи / Какимбек Салыков ; пер. с каз. Г.Колесникова. – Алма Ата : Жазушы, 1977. – 135 с.
767328
   Медная лира. – М, 1970. – 272с.
767329
  Синклер Э. Медная марка / Э. Синклер. – Харьков, 1924. – 77 с.
767330
  Шмитт Г.А. Медная провинция Юго-Запада (Северная Америка) / Г.А. Шмитт. – М., 1960. – 12с.
767331
   Медная промышленность капиталистических стран в 1967 г.. – М, 1968. – 83с.
767332
  Черноухов А.В. Медная промышленность на Урале в XVIII веке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Черноухов А.В.; МВ и ССО РФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 16л.
767333
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград
1. – 1922. – 136 с.
767334
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград
2. – 1925. – 116 с.
767335
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – М., 1981. – 255с.
767336
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – М., 1990. – 201с.
767337
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – М., 1991. – 572с.
767338
  Ямпольский А.М. Меднение и никелирование / А.М. Ямпольский. – 2-е изд, доп. и перераб. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 60 с.
767339
  Федоров Ю.В. Меднение стальных изделий в кислых сульфатных электролитах в присутствии добавок поверхностно-активных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: / Федоров Ю.В.; МВО СССР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1956. – 10л.
767340
  Славов А. Медни съдове / А. Славов. – София, 1974. – 328с.
767341
  Воинов А.И. Медников выполняет приказание / А.И. Воинов. – Москва, 1964. – 126с.
767342
  Лобанов К.В. Медно-колчеданное Карчигинское месторождение в высокометаморфизованных породах Курчумского блока: геологическое строение, особенности образования и метаморфизма (Рудный Алтай) / К.В. Лобанов, И.В. Гаськов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 101-119 : рис., табл., фото. – Библиогр.: с. 118-119. – ISSN 0016-7886
767343
  Пиджян Г.О. Медно-молибденовая формация руд Армянской ССР : Геология, минералогия и геохимия / Г.О. Пиджян. – Ереван : АН АССР, 1975. – 311с.
767344
   Медно-никелевые месторождения Балтийского щита. – Л, 1985. – 329с.
767345
   Медно-никелевые руды в гранулитовом комплексе. – Л, 1979. – 208с.
767346
  Попов В Ю. Медно-полиметаллические руды докемрийских щитов / В Ю. Попов. – Москва : ВИЭМС, 1979. – 256с.
767347
   Медно-порфировое месторождение Дальнее. – Москва, 1983. – 108 с.
767348
  Павлова И.Г. Медно-порфировые месторождения : Закономерности размнщения и критерии прогнозирования) / И.Г. Павлова. – Ленинград : Недра, 1978. – 275с.
767349
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
767350
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 198с.
767351
   Медно-порфировые месторождения Алмалыка. – Ташкент, 1974. – 186с.
767352
  Кривцов А.И. Медно-порфировые месторождения мира / А.И. Кривцов, И.Ф. Мигачев, В.С. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 237с.
767353
   Меднодколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1988. – 241с.
767354
  Юдин И.М. Медное месторождение Коунрад. / И.М. Юдин. – М, 1969. – 151с.
767355
  Русаков М.П. Медное месторождение Коунрад: пути и итоги оформления запасов и перспективы. / М.П. Русаков. – Л.-Москва-Грозный-Новосибирск, 1934. – 115с.
767356
  Ермаченков В.К. Медное милосердие / В.К. Ермаченков. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
767357
  Лизен А.М. Медное небо / А.М. Лизен. – М., 1985. – 424с.
767358
  Факир М.Н. Медное оруденение зоны Кундалянского разлома (южный Афганистан) : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 133 / Факир М.Н.; КГУ. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.153-157
767359
  Насим Факир Мухаммед Медное оруденение зоны Кундалянского разлома в южной части Афганистана : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералогич. наук : 133 / Насим Факир Мухаммед ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
767360
   Медное оруденение Мугоджар. – Алма-Ата, 1974. – 175с.
767361
  Лауринчюкас А.К. Медное солнце / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1973. – 335с.
767362
  Сандулова А.В. Меднозакисные выпрямители, оформованные в высококачественном поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Сандулова А.В.; МВО СССР. Львовский гос. университет им. Ивана Франко. – Львов, 1951. – 12 с.
767363
   Медноколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1985. – 287с.
767364
  Фурманская А.И. Меднолитейное ремесло в Ольвии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фурманская А.И. ; АН УССР. Отд. общественных наук. – Киев, 1953. – 15 с.
767365
  Голованов И.М. Меднорудные формации Западного Тянь-Шаня / И.М. Голованов. – Ташкент, 1978. – 262с.
767366
  Венедиков И. Медното гумно на Пра-Българитэ / И. Венедиков. – София, 1983. – 270с.
767367
  Гулин В.С. Медные богатства Урала и пути их использования / В.С. Гулин. – М., 1924. – 43с.
767368
  Брикнер А. Медные деньги в России 1656-1663 и денежные знаки в Швеции 1716-1719. – Санкт-Петербург : Тип. Александра Якобсона, 1864. – 129, [1] с.
767369
  Пудов Г. Медные изделия уральских заводов Демидовых = К вопросу об истоках художественного стиля : памятники, реликвии, шедевры / окончание. Нач. в № 5, 2010 // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6 (274). – С. 43-46. – ISSN 0869-8171


  Автор обращается к проблеме происхождения художественного стиля изделий уральских мастеров
767370
  Ефремов С.И. Медные реки / С.И. Ефремов. – Казань, 1961. – 96с.
767371
  Спицын А.С. Медный век в Верхнем Поволжье / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1903. – 17, [6] с.
767372
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
767373
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Курск, 1937. – 23с.
767374
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1947. – 55с.
767375
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1949. – 55с.
767376
  Клюевская К.В. Медный всадник / К.В. Клюевская. – Л., 1967. – 35с.
767377
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 55 с.
767378
  Пушкин А.С. Медный всадник : Петербургская повесть / А.С. Пушкин ; иллюстрации-гравюры на дереве худож. Ф. Константинова. – Москва : Детская литература, 1975. – 55 с. с ил. : ил.
767379
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин ; АН СССР ; изд. подг. Н,В, Измайлов. – Ленинград : Наука, 1978. – 288 с. – (Литературные памятники)
767380
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 288с.
767381
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – К, 1979. – 158с.
767382
  Пушкин А.С. Медный всадник : Книга для чтения со словарем и иллюстрированным комментарием на английском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1980. – 166с.
767383
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1984. – 158 с.
767384
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1989. – 78с.
767385
  Клюев Н. Медный кит / Н. Клюев. – Птгр., 1919. – 116с.
767386
  Клюев Н.А. Медный кит / Н.А. Клюев. – Москва, 1990. – 124с.
767387
  Никонов В.Г. Медный кряж. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1981. – 315с.
767388
  Ахматова Р.С. Медный листопад : стихи : пер. с чечен. / Ахматова Р.С. ; ил. Б. Эм. – Москва : Современник, 1974. – 126 с. : ил.
767389
   Медный пояс Северной Родезии. – М, 1963. – 473с.
767390
  Радзієвський В.О. Медобори / В.О. Радзієвський, В.О. Бурма. – Львів, 1975. – 88с.
767391
   Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-318-7
№ 9 (за 2014 р.). – 2015. – 239 с.
767392
  Гюнтерот Хорст Медова братва : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-52 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
767393
  Молчанова І. Медова щемливість любові: (Читаючи поему Дмитра Павличка "На Спаса") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.183-184. – ISSN 0208-0710
767394
  Шатберашвили Г.И. Медовая гора : рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1957. – 80 с.
767395
  Хоменко О.Б. Медовий жар : повість у новелах / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 168 с.
767396
   Медовий місяць китів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 20 : фото
767397
  Кремінь Д. Медовий місяць у Карфагені = З нової книги : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 281-287
767398
  Брезіцький Р. Медовий місяць у Кенгірі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 84-97. – ISSN 0868-4790
767399
  Соколов-Микитов Медовое сено / Соколов-Микитов. – Москва, 1979. – 335с.
767400
   Медовой праздник. – Тула, 1978. – 191с.
767401
  Могильна Ю. Медовосунична "чьокнута"- рідна // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 130-131
767402
  Цыбин В.Д. Медовуха / В.Д. Цыбин. – М., 1960. – 115с.
767403
  Орешкин В.Н. Медовые времена / В.Н. Орешкин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 312с.
767404
  Леонов А.Д. Медовые кладовые / А.Д. Леонов. – Л, 1979. – 190с.
767405
  Борисов Е.И. Медовые пряники / Е.И. Борисов. – М., 1980. – 144с.
767406
  Рощин Б.А. Медовые росы / Б.А. Рощин. – Л, 1984. – 375с.
767407
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1965. – 183 с. : ил.
767408
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1966. – 160 с. : ил.
767409
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 496 с. : ил.
767410
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1969. – 496 с. : ил.
767411
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Махачкала : Советская Россия, 1972. – 355 с. : ил.
767412
  Чантуриа Т. Медовый век / Т. Чантуриа. – Москва, 1983. – 95 с.
767413
  Чантурия Таризл Медовый век : стихи / Таризл Чантурия. – Москва : Советский писатель, 1983. – 96 с.
767414
  Ячменева Е.С. Медовый год / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1963. – 149с.
767415
  Матюшин М.И. Медовый год / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1986. – 445с.
767416
  Сладков Н.И. Медовый дождь. / Н.И. Сладков. – Л., 1984. – 287с.
767417
  Сидоров Кирилл Медовый заговор // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 74-79 : фото
767418
  Ефимов Г.А. Медовый запах липы : повести и рассказы / Георгий Ефимов ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 269 с.
767419
  Гриценко А.И. Медовый месяц / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1965. – 55с.
767420
  Московкин В.Ф. Медовый месяц / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1967. – 152 с.
767421
  Фекете Д. Медовый месяц : Повести / Д. Фекете. – Москва : Радуга, 1986. – 555с.
767422
  Ильина В.А. Медовый месяц / В.А. Ильина. – Чебоксары, 1987. – 334с.
767423
  Митрохин В.В. Медовый месяц май / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1981. – 95с.
767424
  Рогозинский Виктор Медовый месяц Михаила Булгакова = Киевская феерия // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 5 : Виктор Рогозинский. Медовый месяц Михаила Булгакова. Киевская феерия. – С. 2-56
767425
  Шойерманн Кристоф Медовый месяц с оленями : Путешествие / Шойерманн Кристоф, Карстен Хойер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-106 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
767426
  Колобов В.М. Медовый угол / В.М. Колобов. – М., 1973. – 80с.
767427
  Поліщук В.П. Медоносні дерева і кущі / В.П. Поліщук, В.І. Білоус. – Київ, 1972. – 159 с.
767428
  Хачумова В.П. Медоносные и перганосные растения Акушинского и Левашинского районов нагорного Дагестана и пути их использования в пчеловодстве. : Автореф... канд.биол.наук: / Хачумова В.П.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
767429
  Магомеди Б.Р. Медоносные и перганосные растояния Ленкоранского массива Аз.ССР и развитие пчеловодства в нем. : Автореф... канд. биол.наук: / Магомеди Б. Р.; Аз. с.х. ин-т. – Кировобад, 1965. – 32л.
767430
  Глухов М.М. Медоносные растения / М.М. Глухов. – изд. 6-е, перераб и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 512 с.
767431
  Гайдукевич Мария Евгеньевна Медоносные растения лесов Прикарпатья, их ресурсы и рациональное использование : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Гайдукевич Мария Евгеньевна; Центр. республ. Ботанич. сад. АН УССР. – К., 1984. – 21л.
767432
  Гутникова З.И. Медоносные растения Приморского края / З.И. Гутникова. – 2-е доп. изд. – Владивосток, 1947. – 118с.
767433
  Карташова Н.Н. Медоносные растения Томской области / Н.Н. Карташова. – Томск, 1955. – 80с.
767434
   Медоносные растения Украины. – Днепропетровск, 1990. – 182 с.
767435
  Никитин С.К. Медосбор / С.К. Никитин. – Ярославль, 1984. – 239с.
767436
  Титов М.П. Медоцвіт : Вибране / М.П. Титов. – Донецьк : Донбас, 1968. – 183с.
767437
   Медресе любви. – Москва, 1969. – 175 с.
767438
   Медреформа в Украине: 10 рисков, о которых молчит У. Супрун // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 18-19
767439
  Шклярська О. Медреформа наближається: страховка та ліки, моїливо стануть доступнішими // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 15. – ISSN 1992-9277
767440
  Шклярська О. Медреформа: українська fata morgana може стати реальністю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 15. – ISSN 1992-9277
767441
   Медроволосая девушка. – М, 1964. – 272с.
767442
  Терещенко Г.М. Медсанбат / Г.М. Терещенко. – К., 1985. – 262с.
767443
  Дягилев В.Я. Медсанбат 0013 / В.Я. Дягилев. – Л., 1976. – 231с.
767444
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
767445
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2016. – 36 с. – Резюме укр., англ. мовами
767446
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2016. – 65 с. – Резюме укр., англ. мовами
767447
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2017. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
767448
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
767449
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
767450
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2018. – 85 с. – Резюме укр., англ. мовами
767451
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
767452
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2018. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
767453
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
767454
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2019. – 55 с. – Резюме укр., англ. мовами
767455
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
767456
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2019. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
767457
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2019. – 41 с. – Резюме укр., англ. мовами
767458
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2020. – 67 с. – Резюме укр., англ. мовами
767459
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2020. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
767460
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2020. – 49 с. – Резюме укр., англ. мовами
767461
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2020. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовами
767462
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2021. – 79 с. – Резюме укр., англ. мовами
767463
  Гудима А.А. Медсестринство в Україні XXI століття - погляд на проблему // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 120-123. – ISSN 1681-2751
767464
  Гудима А.А. Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 72-76. – ISSN 1681-276Х
767465
  Господарський І.Я. Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 38-41. – ISSN 1681-276Х
767466
  Веген Анна Медтуризм класу люкс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 9 : фото
767467
  Валентайн Викки Медуза вместо миксера. Море волнуется раз : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 72 : Фото
767468
  Арнольд Кэрри Медузы любят симметрию. Любовь к симметрии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 57 : фото
767469
  Дубровина Э.М. Медуница / Э.М. Дубровина. – Л, 1959. – 159с.
767470
  Мусатов А.И. Медуница / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 256с.
767471
  Леошко В. Медуніверситету - переселенцю готують дім // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 166). – С. 7
767472
  Милько В.И. и др. Медцинская радиология / В.И. и др. Милько. – К., 1980. – 280с.
767473
  Якушева Т.И. Медынь / Т.И. Якушева. – Тула, 1974. – 129с.
767474
  Седова Н.Н. Медь- и сереброорганические соединения цимантрена. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Седова Н.Н.; МГУ. – М, 1973. – 19л.
767475
  Подчайнова В.Н. Медь / В.Н. Подчайнова, Л.Н. Симонова. – М, 1990. – 278с.
767476
  Онаев А И. Жакибаев Медь в истории цивилизации / А И. Жакибаев Онаев. – Алма-Ата, 1983. – 158с.
767477
  Абдулаев Д.В. Медь в организме каракульских овец и ее взаимосвязь с цинком и витамином С в условиях нормы и медной недостаточности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абдулаев Д.В. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
767478
  Сабин-Гусс Медь в породах, почвах, водах и растениях Мерисского бассейна : Автореф... канд. хим.наук: / Сабин-Гусс И. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 18л.
767479
   Медь в России.. – Птгр., 1920. – 184с.
767480
  Сучков И Д. Медь и ее сплавы / И Д. Сучков. – М., 1967. – 248с.
767481
  Шарафутдинова Ф.Х. Медь и ее формы в основных типах почв Ферганской долины. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шарафутдинова Ф.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 17л.
767482
  Жизневская Г.Я. Медь, молибден и железо в азотном обмене бобовых растений : Автореф... докт. биол.наук: / Жизневская Г. Я.; Ин-т физиол. растен. АН СССР. – М., 1969. – 44л.
767483
  Забродин В.Е. Медь, цинк, свинец Центральной и Южной Африки : Обзор. Геол., методы поисков и разв. м-ний метал. полезн. ископаемых / В.Е. Забродин, Б.М. Крятов. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 29 с.
767484
  Жизневская Г.Я. Медь,молибден и железо в азотном обмене бобовых растений / Г.Я. Жизневская; Пейве Я.В. – Москва : Наука, 1972. – 335с.
767485
   Медьсодержащие аэросилы как катализаторы реакций уретанообразования / В.В. Скопенко, Е.А. Ротер, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко, В.А. Тетерский // Катализаторы, содержащие нанесенные комплексы. Сб. научных трудов, 1980
767486
  Бакаев Файзулла Бакаевич Медьсодержащие ферменты каракульских овец в норме и при нарушении медного обмена. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бакаев Файзулла Бакаевич; Самаркандский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
767487
   Меер Айзенштадт, 1895-1961. – Москва : Советский художник, 1991. – [31] с. : ил.
767488
  Федоров Г.А. Меер Аксельрод / Г.А. Федоров. – Москва, 1982. – 135с.
767489
  Аксельрод М.М. Меер Аксельрод, 1902-1970 : живопись, графика, театрально-дикоративное искусство : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; авт. предис. Ю. Герчук. – Москва : Совецкий художник, 1982. – 16 с.
767490
  Ожешко Э. Меер Эзофович : Повесть Эл. Ожешко в двух частях. – Б. м. : б. и. – Стп. 730-1012. – На с. 1 сноска: Соч. Ожешко. Т. 5
767491
  Ожешко Э. Меер Эзофович / Э. Ожешко. – 504 с.
767492
  Широкий В.А. Меж вечера и света. / В.А. Широкий. – М., 1990. – 463с.
767493
  Шошин М.Д. Меж высоких хлебов / М.Д. Шошин. – Иваново, 1956. – 208с.
767494
  Маген И. Меж двумя бурями / И. Маген. – М., 1961. – 120с.
767495
  Нгуен Туан Меж двумя веснами / Нгуен Туан. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 144 с.
767496
  Ганзелка И. Меж двумя океанами / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага : Мысль, 1960. – 378с. : ил.
767497
  Бакланов М.Г. Меж двух Америк : [о Панаме] / М.Г. Бакланов. – Москва : Новости, 1991. – 300, [2] с., [16] л. ил.
767498
  Финней Дж. Меж двух времен / Дж. Финней. – М, 1972. – 429с.
767499
  Костыря И.С. Меж двух звезд. Повести и рассказы / И.С. Костыря. – К., 1972. – 283с.
767500
  Юр Моника Меж двух миров : пьеса в 3 д. / Моника Юр ; Пер. с анг. А. д"Актиля. – Ленинград : Прибой, 1926. – 59 с.
767501
  Гнеушев В.Г. Меж двух морей / В.Г. Гнеушев. – Москва, 1981. – 151с.
767502
  Ганзелка И. Меж двух океанов / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 391с. : карта
767503
  Зенкович В.П. Меж двух океанов / В.П. Зенкович. – Москва : Мысль, 1972. – 294с.
767504
   Меж двух столиц : Большое путешествие / Дмитриев Михаил, Воловенская Светлана, Хоботова Любов, Колыбалов Аркадий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 40-60 : Фото, карта


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
767505
  Алексеев М.Н. Меж дней бегущих / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 446с.
767506
  Ревунов В.С. Меж крутых берегов / В.С. Ревунов. – М., 1956. – 248с.
767507
  Горбунов К.Я. Меж крутых берегов / К.Я. Горбунов. – М, 1972. – 638с.
767508
  Золотов В.А. Меж крутых берегов / В.А. Золотов. – Москва, 1982. – 254 с.
767509
  Золотов В.А. Меж крутых бережков : лирическая повесть / В.А. Золотов. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1961. – 254с.
767510
  Золотов В.А. Меж крутых бережков : повесть / В.А. Золотов. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 232 с.
767511
  Ларин С.В. Меж лесных берегов / С.В. Ларин, С.К. Никитин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – 176 с. : ил.
767512
  Рыльский Меж людей с людьми / Рыльский, Ф. – М., 1982. – 222с.
767513
   Меж Непрядвой и Доном.. – Москва, 1980. – 268с.
767514
  Порчхидзе Ш. Меж тишиной и шумом : стихи / Шалва Порчхидзе ; пер. с груз. Ю.Ряшенцева. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 130 с.
767515
  Ярославцев Б. Межа / Б. Ярославцев. – Ужгород
1. – 1949. – 192с.
767516
  Ананьев А.А. Межа : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Н.А. Шишловский]. – Москва : Совецкий писатель, 1970. – 392 с.
767517
  Онкович Д.Ю. Межа / Д.Ю. Онкович. – Київ : Молодь, 1971. – 47 с.
767518
  Ананьев А.А. Межа : роман : [в 2 кн.] / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 7 (677))
Кн. 1 : Гл. I-VIII. – 1971. – 80 с.
767519
  Ананьев А.А. Межа : роман : в 2 кн. / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 8 (678))
Кн. 2 : ГЛ. IX-XVII. Окончание. – 1971. – 77 с.
767520
  Ананьев А.А. Межа : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Г.В. Алимов]. – Москва : Солецкий писатель, 1972. – 368 с.
767521
  Ананьев А.А. Межа / А.А. Ананьев. – Москва, 1982. – 368с.
767522
  Ананьев А.А. Межа : роман / Анатолий Ананьев. – Москва : Современник, 1986. – 335, [1] с. – (РР : Б-ка рос. романа)
767523
  Шангин М.С. Межа / М.С. Шангин. – Омск, 1989. – 381с.
767524
  Гурба О. Межа : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-69. – ISSN 0130-321Х
767525
  Коваленко І.В. Межа "обману" в управлінні персоналом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 70-71. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
767526
  Забіяка І. Межа 1980-1990-х як початок "сучасної української літератури": погляд із 2010-х // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 50-57. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
767527
  Маслов А. Межа деградации. Сюрпризы замкнутого круга // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.20-23


  Международные отношения Украины.История и современность
767528
  Райхель Ю. Межа лицемірства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 травня (№ 80). – С. 8


  Чим відрізняється антитерористична операція в Україні від каральних операцій у Росії.
767529
  Мала Ю.І. Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі Правобережної України) = The boundary between forest-steppe and steppe zones: eco-coenotic assessment (case study of the Right-Bank Ukraine) / Ю.І. Мала. – Київ : Наукова думка, 2016. – 165, [1] с., [12] арк. кольор. іл., карт : іл., табл. – Парал. тит. арк., анот. англ. – Бібліогр.: с. 145-163. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1572-2
767530
  Наумовська О. Межа між просторами як етап на шляху до вічного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 190-196.


  У статті подається характеристика картини просторової моделі в українській народній прозі. Описується межа між "своїм" та "чужим" простором, "цим" та "тим" світами. In the article the description of picture of spatial model is given in Ukrainian ...
767531
  Шаров И.Н. Межа на воде / И.Н. Шаров. – М., 1990. – 185с.
767532
  Літвінов О.С. Межа постіндустріалізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 15-20. – ISSN 2222-4459
767533
  Закревська Г.В. Межа розповсюдження кристалічних порід по річці Уші / Г.В. Закревська. – 3с.
767534
  Закревська Г.В. Межа розповсюдження кристалічних порід по річці Уші (Вужу) : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
767535
  Дмітрієв М.С. Межа роповсюдження наметнів Дніпровського язика Скандинаво-Руської льодовикової поволоки / М.С. Дмітрієв. – Харків, 1928. – 55-76с.
767536
  Каганець Ігор Межа толерантності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8. – ISSN 0868-9644


  Здорове суспільство орієнтує людей не на вимушене терпіння одне одного, а на взаємну повагу.
767537
  Хоменко І.А. Межа точності, або Термінологічні проблеми соціальної комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 28-34


  Статтю присвячено проблемі термінологічної семантики соціальної комунікації, зокрема, теорії Радіомовлення Статья посвящена проблеме терминологической семантики социальной коммуникации, в частности, теории радиовещания. The article is devoted to the ...
767538
  Маслова Т.Я. Межа успіху : навч. посібник з англ. мови для студентів ВНЗ спец. "Економіка" та "Менеджмент організацій" / аслова Т. Я., Падалко Я. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2012. – 311, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 311. – ISBN 978-966-638-257-6
767539
  Студінський В. Межа Юрка Гудзя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 1-2
767540
  Маня Н. Межа як втрата / розмову вів В. Махно // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 66-71


  Інтерв"ю видатного румунського прозаїка Нормана Маня.
767541
  Венгринюк Х.Ю. Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар" та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 45-48. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
767542
  Пшеничний М.І. Межа: поема-фреска / М.І. Пшеничний. – Львів, 1986. – 42с.
767543
   Межакадемическая медицинская сеть // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 22-23. – ISBN 978-966-136-423-2
767544
   Межакадемический совет // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-966-136-423-2
767545
  Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР. – Киев, 1986. – 170 л. – Библиогр.: л. 151-170
767546
  Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
767547
  Миронов Н.М. Межамериканская система защиты прав человека: генезис и основные институты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 29-41. – ISSN 1812-3910
767548
  Гуменюк Б.И. Межамериканский договор о взаимопомощи - инструмент агрессивной политики США в Центральной Америке / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 35-41. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
767549
  Круминь М.Я. Межапарк / М.Я. Круминь. – Рига, 1967. – 48с.
767550
  Дахан Али Абдулла Межарабская интеграция и проблемы субрегионального сотрудничества в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Дахан Али Абдулла; МВ образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 222л. – Бібліогр.:л.206-222
767551
  Дахан Али Абдулла Межарабская интеграция и проблемы субрегионального сотрудничества в 80-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Дахан Али Абдулла; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 25л.
767552
  Араслы Межарабские экономические отношения / Араслы, , Эльман Гамид-оглы. – Москва, 1985. – 267с.
767553
  Одишария Г.А. Межатомное взаимодействие в миграционных процессах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Одишария Г.А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
767554
   Межбассейновое перераспределение водных ресурсов и его вличение на природные условия и народное хозяйство : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1980. – 165с.
767555
   Межбассейновое перераспределение водных ресурсов и его влияние на природные условия и народное хозяйство : (Тезисы докладов секции V - VII съезда Географического об-ва СССР). – Ленинград, 1980. – 112с.
767556
  Левченко В.В. Межберг Наум (Наїм) Ісакович ( історик) / В.В. Левченко, Е.П. Петровський // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 35. – ISBN 978-966-02-8346-6
767557
   Межбиблиотечній абонемент.. – М, 1963. – 124с.
767558
  Назарова З.В. Межбиблиотечный абонемент : Рек. указ. / Сост.: З.В.Назарова. – Москва, 1978. – 23с.
767559
  Багрова И.Ю. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов за рубежом / И.Ю. Багрова, Ю.В. Самодова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-47
767560
  Качалина Валентина Валентиновна Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов: современные тенденции // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 220-250. – Бібліогр. в кінці ст.
767561
   Межблоковые зоны северо-западного плеча Байкальского рифта: результаты геолого-геофизических исследований по профилю пос. Баяндай - м. Крестовский / К.Ж. Семинский, Н.О. Кожевников, А.В. Черемных, Е.В. Поспеева, А.А. Бобров, В.В. Оленченко, М.О. Тугарина, В.В. Потапов, Ю.П. Бурзунова; К.Ж. Семинский и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 250-269 : рис. – Библиогр.: с. 267-269. – ISSN 0016-7886
767562
  Коваленко Г.А. Межбюджетные отношения в РФ: проблема самостоятельности регионов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.12-22. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
767563
  Добрынин Н.М. Межбюджетные отношения в системе нового россиского федерализма: проблемы тенденции, перспективы // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.81-93. – ISSN 1608-8794
767564
  Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине : монография / Ю.Н. Воробьев, И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-2372-17-5
767565
   Межведовые и внутривидовые отношения растений в искусственных фитоценозах. – Минск, 1987. – 175 с.
767566
  Шпанцева С.М. Межведомственная кооперация - фактор эффективного управления комплектованием Национального библиотечного фонда / С.М. Шпанцева, С.Г. Кузнецова, Е.В. Кочукова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 0869-608Х
767567
   Межведомственная централизация массовых государственных и профсоюзных библиотек.. – М, 1981. – 94с.
767568
   Межведомственная централизация массовых государственных и профсоюзных библиотек.. – М, 1984. – 44с.
767569
   Межведомственные связи в условиях социалистической экономической интеграции : правовой аспект. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
767570
  Харитонович Ф.Н. Межвидовая борьба и взаимопомощь в степных насаждениях / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1950. – 32с.
767571
  Николюкин Н.И. Межвидовая гибридизация рыб. / Н.И. Николюкин. – Саратов, 1952. – 312с.
767572
  Лудилов В.А. Межвидовая гибридизация тыкв и отдаленные прививки в семействе Cucurbitaceae. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Лудилов В.А.; Кубан.с-х.ин-т. – Краснодар, 1966. – 19л.
767573
  Банникова В.П. Межвидовая несовместимость у растений / В.П. Банникова; АН УССР; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1986. – 231 с.
767574
  Давидовский Г.М. Межвидовые взаимоотношения сорных и культурных растений / Г.М. Давидовский, 1962. – С. 49-59
767575
  Клинковская Н.И. Межвидовые гибриды v.viniferalx v. amurensis rupr. и перспективность их использования в виноградарстве. : Автореф... канд. биол.наук: / Клинковская Н.И.; Ростов. н/Д гос. ун-тет им. В.М.Молотова, 1953. – 14л.
767576
  Крапивный А.П. Межвидовые отношения животных / А.П. Крапивный, М.Д. Култаева. – Х., 1989. – 39с.
767577
  Резникова Ж.И. Межвидовые отношения муравьев / Ж.И. Резникова. – Новосибирск, 1983. – 206 с.
767578
   Межвузовская конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1986. – 165с.
767579
   Межвузовская конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1986. – 128с.
767580
   Межвузовская конференция по вопросам частотных словарей и автоматизации лингвоститистических работ.. – Л, 1966. – 96с.
767581
   Межвузовская конференция по истории якобинской диктатуры 20-22 июня 1958 г.. – Одесса, 1958. – 84 с.
767582
   Межвузовская конференция по научной организации труда и управления производством.. – Свердловск, 1973. – 480с.
767583
   Межвузовская конференция по применению вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях.. – Алма-Ата, 1980. – 222с.
767584
   Межвузовская конференция по проблемам германских языков.. – Рига, 1967. – 188с.
767585
   Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" : 29 ноября : сб. докладов / Минобрнауки России, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования [и др. ; отв. ред. В.В. Калашников]. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – 204, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7629-1497-0
767586
   Межвузовская научная конференция "Русская революция 1917 года: проблемы истории и историографии" : 16 ноября 2012 : сб. докладов / Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. электротехнический ун-т "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. – 181, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
767587
   Межвузовская научная конференция литетатуроведов, посвященная 50-летию Октября.. – Л, 1967. – 143с.
767588
   Межвузовская научная конференция на тему: "Социалистическая законность, толкование и применение советских законов". – Київ, 1961. – 108с.
767589
   Межвузовская научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. – Ленинград, 1963. – 68с.
767590
   Межвузовская научно-методическая конференция по впопросам преподавания русского языка в нерусской аудитории. – Алма-Ата, 1968. – 188 с.
767591
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – М., 1961. – 134 с.
767592
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – М., 1961. – 142 с.
767593
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – Москва, 1961. – 159 с.
767594
   Межвузовская научно-теоретическая конференция аспирантов. – Ростов -на-Дону, 1974. – 332с.
767595
   Межвузовская научно-теоретическая конференция аспирантов.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 436с.
767596
   Межвузовская научно-техническая конференция по применению высокоскоростных машин с электроприводом повышенной частоты в народном хозяйстве.. – Краснодар, 1967. – 226 с.
767597
   Межвузовская студенческая конференция по радиотехнике и связи. – Харьков
Ч. 1. – 1974. – 140 с.
767598
  Алексеевский Н.И. Межвузовский научно-координационный совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова - 30 лет успешной работы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 110-111. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
767599
   Межвузовский научно-методический семинар "Физико-математическая подготовка во втузе в современный период научно-технической революции".. – Омск, 1973. – 107с.
767600
   Межвузовский сборник научных трудов "Комплексное применение ЭВМ в учебном процессе". – Москва, 1981. – 96с.
767601
   Межвузовский семинар "Соверменные проблемы номографии" 24-30 мая 1981 г.. – М, 1981. – 59с.
767602
   Межвузовское научное совещание-семинар "Проблемы функциональной микроэлектроники". – Горький, 1980. – 205 с.
767603
   Межвузовское научное совещание "Сорок лет Советского государства и права и развитие правовой науки".. – Л, 1957. – 92с.
767604
  Сюняев Р.А. Межгалактическая среда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюняев Р.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. Ин-т прикладной матем. АН СССР. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
767605
  Фиалков Я.А. Межгалоидные соединения / Я.А. Фиалков. – Киев, 1958. – 395с.
767606
   Межгенерационная трудовая мобильность.. – К, 1988. – 317с.
767607
  Шуйский Ю.Д. Межгодовая изменчивость поверхностных температур водной толщи и вариации солнечной активности (на примере Тихого океана) / Ю.Д. Шуйский, А.В. Холопцев // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 101-114 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
767608
  Мильшин А.А. Межгодовые и внутригодовые вариации содержания водяного пара в атмосфере Северной Атлантики по данным спутниковых микроволновых измерений / А.А. Мильшин, Н.К. Шелобанова, А.Г. Гранков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 18-25 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
767609
  Сайдалиева М.С. Межгорные впадины Западного Тянь-Шаня и перспективы их нефтегазоносности. / М.С. Сайдалиева, Х. Ахмедов. – Ташкент, 1975. – 131с.
767610
  Макаров В.И. Межгорные и внутригорные впадины Тянь-Шаня: формационные, структурные и геодинамические различия / В.И. Макаров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 476-488 : рис. – Библиогр.: с. 486-488. – ISSN 0016-7886
767611
  Шнырков А.И. Межгосударственная производственная кооперация социалистических стран в условиях экономической интеграции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шнырков А.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1981. – 20л.
767612
  Кавун К.П. Межгосударственная целевая программа "Разработка принципов и путей совершенствования классификаций запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых стран СНГ с учетом требований Рамочной Классификации (РК) ООН и других международных стандартов" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 20-40. – ISSN 1726-5428
767613
  Левин Ю.Л. Межгосударственное регулирование рынков сырья / Ю.Л. Левин. – М., 1988. – 204с.
767614
  Нигматуллин Р.В. Межгосударственное сотрудничество по борьбе с преступностью государств-участников СНГ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805
767615
  Гадоалиева Н.Б. Межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов в сфере противодействия незаконной миграции // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 231-233. – ISSN 1684-2618
767616
  Дехтяренко Г.В. Межгосударственные институты капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Дехтяренко Г. В.; Всес. заочн. физ.-экон. ин-т. – Москва, 1975. – 30л.
767617
  Отару Эллен Питер Межгосударственные конфликты в Африке южнее Сахары середины 70-х - начала 90-х годов (типология и пути урегулирования) : Дис... кандид. политич.наук: 23.00.04 / Отару Эллен Питер; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 181л. – Бібліогр.:л.161-181
767618
   Межгосударственные миграционные связи Украины: Основные тенденции и проблемы : Суспільно-географічні дослідження / Н.И. Фащевський, Л.Г. Руденко, М.П. Немченко, К.Н. Мисевич // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
767619
  Этингер Я.Я. Межгосударственные организации стран Азии и Африки / Я.Я. Этингер. – М, 1976. – 191с.
767620
  Этингер Я.Я. Межгосударственные отношения в Африке / Я.Я. Этингер. – М : Наука, 1972. – 319с.
767621
   Межгосударственные отношения в Латинской Америке. – Москва : Наука, 1977. – 332 с.
767622
   Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке.. – Москва : Наука, 1987. – 311с.
767623
   Межгосударственные региональные организации Азии в международных отношениях.. – М, 1991. – 222с.
767624
  Пузин И.Н. Межгосударственные связи стран НАТО / И.Н. Пузин, М.А. Баланчук. – М, 1979. – 255с.
767625
  Шугуров М.В. Межгосударственные споры о толковании и применении конвенций по правам человека: ценностно-нормативный аспект // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 36-46. – ISSN 1812-3910


  Одним из важнейших достижений международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека стало формирование международно-правового института разрешения межгосударственных споров (разногласий) о толковании и применении международных соглашений по ...
767626
  Пирогов А.В. Межгосударственные экономические отношения: принцип суверенного равенства / А.В. Пирогов. – К., 1987. – 86с.
767627
   Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. ГОСТ 7.77-98. – Киев : Госстандарт Украины, 1999. – 7с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
767628
  Гулевич Ольга Александровна Межгрупповая дифференциация в сфере справедливости // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследовалось влияние групповой принадлежности человека на выбор им норм справедливости. Выбор норм рассматривался как одна из форм проявления межгрупповой дифференциации. Предполагалось, что важность разных норм справедливости зависит от того, по ...
767629
  Аксянова Г.А. Межгрупповая изменчивость полового диморфизма в строении черепа у коренного населения Северной и центральной Азии / Г.А. Аксянова, А.А. Евтеев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 61-79. – ISSN 0869-5415
767630
  Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие : социал.-психол. проблемы / В.С. Агеев. – Москва : Издательство МГУ, 1990. – 239, [1] с., ил.
767631
  Демьяненко И.В. Междеународное право и образование : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Демьяненко И. В.; МОУ, Укр. ин-т междунар. отнош. при КУ. – Киев, 1992. – 22л.
767632
  Злодеева К.И. Междислокационные взаимодействия реагирующих дислокаций и сопротивление движению в сплвах с дальним и ближним атомных порядком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Злодеева К.И.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 22л.
767633
  Егоров А.Ф. Междисциплинарная автоматизированная система обучения на основе сетевых технологий для многоуровневой подготовки химиков-технологов / А.Ф. Егоров, Т.В. Савицкая, Л.А. Запасная // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 20-33. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены вопросы создания междисциплинарной автоматизированной системы обучения на основе сетевых технологий для подготовки химиков-технологов, а также рекомендации по ее совершенствованию в соответствии с новыми образовательными стандартами. ...
767634
  Носков Михаил Валерианович Междисциплинарная интеграция в условиях компетентностного подхода / Носков Михаил Валерианович, Шершнева Виктория Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
767635
  Симонов П.В. Междисциплинарная концепция человека / П.В. Симонов. – М., 1989. – 63с.
767636
  Музыченко Мадина Ярохметовна Междисциплинарная область науки: формы организации и стилии руководства (на примере академического института молекулярно-биологического профиля) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Музыченко Мадина Ярохметовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1988. – 26 с.
767637
  Иванов П. Междисциплинарное видение мира : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0131-2227
767638
  Сукиасян Э.Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 49 - 57. – ISSN 0130-9765
767639
  Сукиасян Э.Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК : статья первая // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 69-78. – ISSN 0130-9765
767640
  Матусевич Е.В. Междисциплинарное измерение "пограничного мышления" в постколониальной теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-163. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
767641
  Сидорцов В.Н. Междисциплинарность в исторических исследованиях // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.19-27. – ISBN 985-445-538-6
767642
  Санникова О.В. Междисциплинарность содержания социально-гуманитарного образования: социокультурные основания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
767643
  Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки / Э.М. Мирский. – М., 1980. – 304с.
767644
   Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей.. – Ереван, 1990. – 294с.
767645
  Попова Н.В. Междисциплинарные мобильные дидактические модули как дополнительный ресурс в обучении студентов иностранному языку // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 50-55. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено модульное обучение в высшей школе, по дисциплине "Иностранный язык".
767646
  Лубский А.В. Междисциплинарные научные исследования: когнитивная "мода" или социальный "вызов" // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10 (378). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625


  В статье рассматриваются причины повышенного интереса академического сообщества к междисциплинарным научным исследованиям. Представлены логико-методологические основания разграничения мультидисциплинарных, междисциплинарных и трансдисциплинарных ...
767647
  Ларионова И.Г. Междисциплинарные подходы к развитию сетевых процессов в рыночной экономике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 5 (73). – С. 38-40. – ISSN 1680-2721
767648
  Толмачева И.А. Междисциплинарный анализ благотворительности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 5. – С. 35-38. – ISSN 2073-9702
767649
  Ильина Виолетта Александровна Междисциплинарный подход к изучению сознания как объекта исследований в психологии и философии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
767650
   Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества.. – М, 1990. – 170с.
767651
  Якупова Алевтина Равильевна Междисциплинарный принцип формирования содержания гуманитарного образования / Якупова Алевтина Равильевна, Бабийчук Ирина Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 67-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
767652
  Астафьева О.Н. Междисциплинарный проект как коммуникативная практика // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 7-18. – ISSN 2077-8309
767653
  Греханкина Л.Ф. Междисциплинарный элективный курс "География здоровья" // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
767654
  Герасимов О.І. Междисциплинарньій фактор современного университетского образования как задача физического моделирования / О.І. Герасимов, І.Д. Спаський // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 86-88
767655
   Междисциплинаррный подход к проблемам личности и городского образа жизни. – Вильнюс, 1983. – 176с.
767656
  Матуленис Арвидас Юозович Междолинные процессы в варизонных полупроводниках : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Матуленис Арвидас Юозович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
767657
  Гаджиев Камал Байрам оглы Междометие в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Гаджиев Камал Байрам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
767658
  Иманалиев С. Междометие в киргизском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Иманалиев С.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Киргиз. гос. ун-тет. – Алма-Ата; Фрунзе, 1964. – 22л.
767659
  Гечечиладзе О.С. Междометия в новогрузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Гечечиладзе О.С.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 31л.
767660
  Рустамов А Р. Междометия в современном турецком литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Рустамов Р.А.оглы; Тбилс. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 27л.
767661
  Агакишиев А.Ю. Междометия и вокативные слова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 156-160. – ISSN 1684-2618
767662
  Германович А.И. Междометия и звукоподражательные слова русского языка. : Автореф... наук: / Германович А.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Симферополь, 1961. – 59л.
767663
  Дагуров Г.В. Междометия как особый разряд слов : Автореф... канд. филол.наук: / Дагуров Г.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1960. – 15л.
767664
  Германович А.И. Междометия русского языка / А.И. Германович. – К., 1966. – 171с.
767665
  Григорян Ашот Арамович Междометия системе частей речи английского языка (Аспекты взаимодействич классов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорян Ашот Арамович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
767666
  Косов В.Т. Междометия современного немецкого языка как особый разряд слов : Автореф... канд. филол.наук: / Косов В. Т.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
767667
  Касим Ю.Ф. Междометия украинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Касим Ю.Ф.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
767668
  Григорьев С.А. Междометные глагольные формы в витебских говорах белорусского языка и смежноых с ними переходных смоленских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Григорьев С.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1953. – 12л.
767669
  Максимова В.Н. Междпредметные связи в процессе обучения. / В.Н. Максимова. – М., 1988. – 191с.
767670
  Максимова В.Н. Междпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы: уч. пособие / В.Н. Максимова. – М., 1987. – 158с.
767671
  Московкина И.И. Между "pro" и "contra": координаты художественного мира Леонида Андреева / И.И. Московкина; Мин-во образования и науки Украины; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 288с. – ISBN 966-623-210-3
767672
  Месхидзе Д. Между "горной дырой" и городским кварталом: поиски "почвы" в романе Йозефа Цодерера "Итальяшка" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 358-361. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
767673
  Джевицки А. Между "Партнерством во имя модернизации" и "Восточным партнерством" - немецкое видение восточной политики Европейского Союза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 12-24
767674
  Фрейд З. Между "Я" и "Сверх-Я" / Зигмунд Фрейд // Сверхчеловек против супер-эго : [сборник] / Ф.В. Ницше. – Москва : Алгоритм, 2013. – С. 188-302. – (Философский поединок). – ISBN 978-5-4438-0504-7
767675
  Варга Е.С. Между VI и VII конгрессами Коминтерна : экономика и политика, 1928-1934 гг. / Е. Варга. – Москва : Партиздат, 1935. – 190 с.
767676
  Вулф В. Между актов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 135-223. – ISSN 1130-6545
767677
  Вулф В. Между актов : [ роман ] / Вирджиния Вулф ; [ пер. с англ. Е. Суриц ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 224 с. – ISBN 5-352-01160-7
767678
  Вулф В. Между актов : роман / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 220, [3] с. – Пер. изд.: Between the acts / Virginia Woolf.1941. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0991-9
767679
   Между Арктикой и Антарктикой : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
767680
   Между Арктикой и Антарктикой : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
767681
  Гельман Захар Между Ахмадинежадом и его оппонентами разницы нет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
767682
  Норден А. Между Берлином и Москвой / А. Норден. – М, 1956. – 411с.
767683
  Чубаров И.М. Между бессмыслицей и абсурдом : статус футуризма и беспредметного искусства в эстетических теориях 20-х гг. ( В.Шкловский, Л.Выготский, В.Кандинский, Г.Шпет и ГАХН ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.114-125. – ISSN 0042-8744
767684
  Цейтлин С. Между благоговением и привычкой : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.167-179. – ISSN 1130-6545
767685
  Громов Д. Между Богом и Демоном // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 46. – С. 76-78
767686
  Петухов Л. Между варварством и цивилизацией: Англо-бурская война на страницах российского внешнеполитического официоза // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 116-125. – ISSN 0869-5687
767687
  Фигл Аманда Между вилами и вилкой. Как накормить планету? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 38-39 : фото
767688
  Пшибыльский П. Между виселицей и амнистией: процессы против военных преступников в зеркале Нюрнберга / П. Пшибыльский. – М,, 1985. – 213с.
767689
  Брандыс К. Между войнами. / К. Брандыс. – Москва
1. – 1957. – 494с.
767690
  Брандыс К. Между войнами. / К. Брандыс. – Москва
2. – 1958. – 335с.
767691
   Между Волгой и Уралом.. – Ижевск, 1977. – 459с.
767692
   Между Волгой и Уралом.. – Йошкар-Ола, 1978. – 383с.
767693
   Между Волгой и Уралом.. – Чебоксары, 1980. – 384с.
767694
   Между Волгой и Уралом.. – Саранск, 1982. – 423с.
767695
   Между Волгой и Уралом.. – Казань, 1984. – 414с.
767696
   Между Волгой и Уралом.. – Чебоксары, 1989. – 364с.
767697
  Горев Н.П. Между Волмой и Свислочью / Н.П. Горев. – Минск, 1985. – 208с.
767698
  Евдокимова Н.П. Между Востоком и Западом. / Н.П. Евдокимова. – Л., 1985. – 166с.
767699
  Хейнц Х. Между временем и вечностью = Zwischen Zeit und Ewigkeit / Ханс Хейнц ; [ пер. с нем. Гусаров Д., Гусарова Л. ]. – Николаев : МедНа. – 260 с. – Тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-8348-00-1
767700
  Воннегут К. Между временем и Тимбукту или "Прометей-5" / К. Воннегут. – Москва, 1990. – 60с.
767701
  Рудин В. Между вчера и завтра / В. Рудин. – Кемерово, 1984. – 285с.
767702
  Постников Н.А. Между выстрелами. / Н.А. Постников. – Львов, 1967. – 187с.
767703
  Герасимова Е. Между Генуей и Францией. Административное управление на Корсике в XVI в. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 17-18
767704
  Фридланд В.М. Между Гималаями и Аравийским морем / В.М. Фридланд. – Москва, 1968. – 174с.
767705
  Воропай Т.С. Между глобализацией и масскультурой (несколько фрагментов об идентичности) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-31. – ISSN 0235-1188
767706
  Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву / Х.Э. Палли. – Таллин, 1966. – 342с.
767707
  Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны (1701-1704). : Автореф... канд. ист.наук: / Палли Х.Э.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1965. – 23л.
767708
  Искин А.Ю. Между двумя звонками / А.Ю. Искин. – Харьков, 1966. – 167 с.
767709
  Гусенков В.П. Между двумя рассветами / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1968. – 188с.
767710
  Горенский М.Г. Между двумя революциями / М.Г. Горенский. – Красноярск, 1960. – 180с.
767711
  Цветков-ПросвещенскийА.К Между двумя революциями (1907-1916 гг.) / Цветков-ПросвещенскийА.К. – М., 1957. – 163с.
767712
   Между двумя съездами. – Л, 1934. – 301 с.
767713
   Между двумя юбилеями 1998-2003 : писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына : альманах. – Москва : Русский путь, 2005. – 554 с. – ISBN 5-85887-205-0
767714
  Большакова О.В. Между двумя юбилеями: англоязычная историография отмены крепостного права // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 14-26. – ISSN 0869-5687
767715
  Новиков И.А. Между двух зорь: (Дом Орембовских); Страна Лекхорн : Романы / И.А. Новиков. – Москва : Правда, 1991. – 652с.
767716
  Синклер Э. Между двух миров / Э. Синклер. – Москва, 1948. – 552 с.
767717
  Прожогина С. Между двух миров // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0321-5075


  [Литературное творчество французских писателей - выходцев из стран Магриба.]
767718
  Каневский З.М. Между двух океанов / З.М. Каневский. – Москва : Политиздат, 1969. – 88с. – (Страницы истории советской родины)
767719
  Белый А. Между двух революций / А. Белый. – Ленинград, 1934. – 409с.
767720
  Белый А. Между двух революций / А. Белый. – Москва : Художественная литература, 1990. – 672 с. – (Серия литературных мемуаров)
767721
  Клюев Е.В. Между двух стульев / Е.В. Клюев. – М., 1989. – 158с.
767722
  Янжул И.И. Между делом : Очерки по вопросам нар. образования, экон. политики и обществ. жизни / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 476 с.
767723
  Шарнхорст Э. Между детством и зрелостью / Э. Шарнхорст. – Минск, 1985. – 94с.
767724
  Федосеев С. Между джипом и багги // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 118-125


  Військова автотехніка
767725
  Федосеев Семен Между джипом и багги : арсенал // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 118-125 : Фото


  Історія виникнення Португалії
767726
  Хафизова Н.А. Между долгом не лгать и долгом человеколюбия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 3 (май - июнь). – С. 98-110. – ISSN 0236-2007
767727
  Резникова Ж.И. Между драконом и яростью: Этологические и эволюционные аспекты межвидовых отношений животных (гипотезы и теории; хищники и жертвы) : Учебное пособие / Ж.И. Резникова; Федер. целевая программа "Госуд. поддержка интеграц. высшего образов. и фундам. науки на 1997 - 2000 годы". – Москва : Научный мир. – ISBN 5-891-176-099-1
Ч.ІІ. – 2000. – 208с.
767728
  Заславский О.Б. Между драмой "Два брата" и романом "Княгиня Лиговская" (об одном лермонтовском наброске) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
767729
  Варламова Н.В. Между единогласием и волей большенства. / Н.В. Варламова, Н.Б. Пахоленко. – Москва, 1997. – 65с.
767730
  Къев К. Между живота и смъртта / К. Къев. – София : Издателство на бзнс, 1987. – 297, [3] с.
767731
  Рыжков В.Л. Между жизнью и смертью / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1925. – 59с.
767732
  Альбанов В.И. Между жизнью и смертью : дневник участника экспедиции Брусилова / В.И. Альбанов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 103с.
767733
  Ильяшенко П.С. Между жизнью и смертью / П.С. Ильяшенко. – Тула, 1965. – 240с.
767734
  Даули Н. Между жизнью и смертью : повесть / Н. Даули. – Москва : Детская литература, 1965. – 192 с.
767735
  Царукаев А.И. Между жизнью и смертью : рассказ / А.И. Царукаев; пер. с осет. К.Бойцовой. – Орджоникидзе : Ир, 1972. – 16 с.
767736
  Даули Н. Между жизнью и смертью : повесть, рассказ / Н. Даули; пер. с татар. М.Рафикова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 208 с.
767737
  Даули Н. Между жизнью и смертью. / Н. Даули. – Казань, 1960. – 191с.
767738
   Между жизнью и смертью.. – Днепропетровск, 1992. – 203с.
767739
  Яворская Н. Между завтра и вчера. / Н. Яворская. – Л., 1983. – 87с.
767740
   Между здоровьем и болезнью.. – М, 1989. – 94с.
767741
  Орр К. Между Землей и Космосом / К. Орр. – Л., 1964. – 244с.
767742
  Адамьянц Между знанием и пониманием ( феномен понимания в семиосоциопсихологической парадигме ) / Адамьянц, З // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.223-231
767743
  Афасижев М.Н. Между иллюзией и действительностью : (критич. анализ теории и практики модернизма) / Афасижев М.Н. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; 7/1986)
767744
  Хант Майкл Между империей и гегемонией: сумятица в политике США / пер. С. Матикеевой // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0321-2017
767745
  Шелешнева-Солодовникова Между инженерией и скульптурой. Испанская архитектура в эпоху глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 85-98. – ISSN 044-748Х
767746
  Митрофан Между историей и историософией: 400 лет возобновления православной иерархии Киевской митрополии / Митрофан, (Божко), иеромонах // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: М. Сорокопуд ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2020. – № 1 (26) : Безграничные "Границы" Веры. – С. 26-30
767747
  Адлер Г. Между Каиром и Будапештом / Г. Адлер ; пер. с нем.: А. Галкина и О. Накропина. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1957. – 135 с.
767748
  Самсонов С.А. Между Камой и Чепцой / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1977. – 176 с.
767749
  Самсонов С.А. Между Камой и Чепцой / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1977. – 176 с.
767750
  Грундиг Г. Между карнавалом и великим постом : воспоминания художника / Г. Грундиг, вступ. ст.: А.А. Сидорова, М.Я. Либмана. – Москва : Искусство, 1964. – 347 с.
767751
  Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом. / Б.Г. Реизов. – Л., 1962. – 254с.
767752
  Бежанишвили Зураб Русланович Между конфликтами и партнерством: современное развитие российско-грузинских отношений // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
767753
  Елисеев М.Г. Между конфронтацией и разрядкой. / М.Г. Елисеев. – Минск, 1989. – 334с.
767754
  Брасс А. Между Лениным и Арафатом / Александр Брасс. – Москва : "Русь-Олимп" ; ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 315, [4] с. : ил. – Сер. осн. в 2004 г. – (Терроризм: история и современность). – ISBN 5-9648-0011-4
767755
  Лисовска О. Между летом и осенью : стихи / О. Лисовска. – Москва : Советский писатель, 1968. – 72 с.
767756
  Штейн А.П. Между ливнями / А.П. Штейн. – Москва, 1966. – 78с.
767757
  Филиппова К. Между людьми / К. Филиппова. – Свердловск, 1952. – 256с.
767758
  Решетников Ф.М. Между людьми: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1985. – 525 с.
767759
  Зайцев В.К. Между львом и драконом / В.К. Зайцев. – Минск, 1969. – 164 с.
767760
  Камша В. Между Львом и Орлом // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 6-13. – ISSN 1681-9012


  Як Англія і Росія ділили Середню Азію
767761
  Некипелов В.А. Между Марсом и Венерой / В.А. Некипелов. – Ужгород, 1966. – 79с.
767762
  Селегей П.Е. Между Машуком и Бештау... / П.Е. Селегей. – Ставрополь, 1976. – 176 с.
767763
  Нысанбаев А.Н. Между мифом и разумом: из опыта духовных исканий ХХ века / А.Н. Нысанбаев, Ф.М. Сулейманов. – Алма-Ата, 1991. – 138 с.
767764
  Дударев В. Между молотом и наковальней // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089


  Польский вопрос в оценке Отто фон Бисмарка.
767765
  Джамил Браунсон Между молотом и наковальней: интернационализация преподавания географии в Турции : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Джамил Браунсон, Аня Бутт, Новаковски и Бурку Алкан Николас // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 70-74. – Бібліогр.: 5 назв
767766
  Беляев Владимир Между Москвой и Вашингтоном // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-36. – ISSN 0130-9625
767767
  Головко В.А. Между Москвой и Западом: дипломатическая деятельность Х.Г. Раковского / В.А. Головко. – Харьков, 1994. – 383с.
767768
  Савченко А. Между нами - океан. / А. Савченко. – Одесса, 1971. – 104с.
767769
  ЧиликинВ.К Между нами гворя / ЧиликинВ.К. – Барнаул, 1958. – 56с.
767770
  Благов Ю.Н. Между нами говоря / Ю.Н. Благов. – М., 1962. – 110с.
767771
  Фидлер Ю.В. Между нами говоря.... / Ю.В. Фидлер. – Баку, 1958. – 116с.
767772
  Арслан Т.Г. Между нами, джигитами : сатир. стихи / Тимер Арслан ; пер. с башкир. М. Воловика ; худож. А. Штабель. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1981. – 79 с. : ил.
767773
  Лебедева М.А. Между нами, женщинами / М.А. Лебедева. – М., 1989. – 187с.
767774
  Тарасов А.А. Между нами, мужчинами / А.А. Тарасов. – М., 1983. – 209с.
767775
  Рожанский М.Я. Между настоящим и реальностью: оптика советского идеализма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 47-57. – ISSN 0236-2007
767776
  Боляновский А. Между национальными устремлениями и колониализмом Гитлера: восточноевропейские военные формирования в Вооруженных силах Германии в 1941-1945 гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2012. – № 3. – С. 134-167. – ISBN 978-5-89423-110-5
767777
  Пане Армин Между небом и землей. / Пане Армин. – М., 1959. – 84с.
767778
  Власюк В. Между небом и землей. Астрофизиков тревожит судьба знаменитой обсерватории / беседовал С.Фиолетов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 22 августа (№ 33/34). – С. 8


  Интервью с заместителем директора Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН В. Власюком. Коррективы в деятельность САО и ее крупнейших телескопов - оптического Большого телескопа азимутального (БТА) и радиотелескопа РАТАН-600 вносит не только ...
767779
  Струк Е. Между небом и землей. Как украинский астроном Клим Чурюмов, чье имя сегодня повторяют на всех языках, борется с земным притяжением // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 45 (407), 7 ноября. – С. 42-45 : фото. – ISSN 2075-7093
767780
  Гусева Е. Между НЭБом и землей: к разработке стратегии и тактики преобразований библиотек России / Евгения Гусева, Вадим Степанов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 20-23. – ISSN 1726-6726


  Человечество вступило в цифровую эру своей эволюции. В этой ситуации библиотеки, являющиеся одним из древнейших и до недавнего времени весьма значимых социальных институтов, подвергаются мощнейшему давлению со стороны цифровых ...
767781
  Гусева Е. Между НЭБом и землей: к разработке стратегии и тактики преобразований библиотек России / Евгения Гусева, Вадим Степанов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 27-29. – ISSN 1726-6726


  НЭБ по замыслу учредителей и организаторов в недалёком будущем призвана выступить в роли «электронного коллектора», с помощью которого производители интеллектуальных продуктов, прежде всего издательства, получат возможность осуществлять оптовую продажу ...
767782
  Манолакев Х. Между образа и четенето : руската преводна белетристика през Българското възраждане / Христо Манолакев ; [ред. Н. Аретов]. – София : Кралица Маб, 1996. – 245, [1] с. – Библиогр.: Бележки: с. 222-245. – ISBN 954-533-013-9
767783
  Харичев И. Между обществом и наукой. О журнале "Знание - сила" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893
767784
  Новиков В.В. Между океаном и Сахарой / В.В. Новиков. – Москва : Наука, 1990. – 131 с.
767785
   Между осенью и весной мировая политика оказалась не менее изменчивой, чем погода / А.Г. Арбатов, С.К. Ознобищев, Б.Д. Пядышев, И.Б. Рунов, А.М. Салмин, А.Н. Яковлев // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-18. – ISSN 0130-9625


  Как события 11 сентября 2001 года повлияли на мировую политику
767786
  Капица С.П. Между очевидным и невероятным / С.П. Капица. – М., 1985. – 197с.
767787
  Ставиский Б.Я. Между Памиром м Каспием. / Б.Я. Ставиский. – М., 1966. – 327с.
767788
  Колоколова М. Между патернализмом и самоорганизацией: к вопросу о развитии гражданского общества в Украине // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 163-174. – ISSN 1822-5136
767789
  Лурье Х.Г. Между первым и вторым. / Х.Г. Лурье. – М., 1928. – 112с.
767790
  Бок К. Между пивом и будущим. Копенгаген готовится стать столицей Евронауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 19 апреля (№ 16). – С. 14


  Очередной смотр европейских и отчасти мировых научных достижений ESOF-2014 (European Science Open Forum) состоится в конце июня будущего года. На этот раз он пройдет в столице Дании, которая получила право на организацию масштабного фестиваля науки еще ...
767791
  Ватсон Ф. Между планетами : пер. с англ. / Ф. Ватсон. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 227 с.
767792
  Барт Хиц Между политикой и историей – фрагментаризация исторического прошлого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 97-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Целью статьи анализ теоретических основ избранных парадигм между историей - повествованием о ней, а политикой в фоне совершающего себя процесса систематической трансформации в Польше. Автор поддерживает тезис, что повествовательность интерпретационный ...
767793
  Зингер М Е. Между полюсом и Европой / М Е. Зингер, . – Москва : Мысль, 1975. – 206с.
767794
  Зингер М Е. Между полюсом и Европой / М Е. Зингер, . – 2-е изд. доп. и испр. – Москва : Мысль, 1981. – 206с.
767795
  Байтеева М.В. Между понятием и смыслом справедливости // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (307). – С. 8-17. – ISSN 0131-8039
767796
  Зоркая Н.М. Между прошлым и будущим / Н.М. Зоркая. – М., 1961. – 87с.
767797
  Гущев С.З. Между прошлым и будущим. Рассказы о соврем. науке и технике / С.З. Гущев. – М., 1977. – 112с.
767798
  Суслов Б.Н. Между пылинками и молекулами. / Б.Н. Суслов. – М-л, 1949. – 56с.
767799
  Лонго Л. Между реакцией и революцией / Л. Лонго, К. Салинари. – М, 1974. – 303с.
767800
  Цветков-Просвещенский Между революциями 1907-1916 гг. : Записки старого большевика / А.К. Цветков-Просвещенский. – Москва : Изд-во политкаторжан, 1933. – 277, [3] с., 8 вкл. л. ил. : ил.
767801
  Стрелкова Е.Н. Между реформами и советской модернизацией : техническое образование на Северном Кавказе в 1917-1940 гг. // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 12. – С. 52-64. – ISSN 1813-100X
767802
  Меншинг Х. Между Рифом и Дра : Путешествие по Марокко / Х. Меншинг. – Москва : Географгиз, 1957. – 183с.
767803
  Яшанина Екатерина Между рогатыми и хвостатыми : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 16-17 : Фото
767804
  Ясна Чапо Жмегач Между родиной и диаспорой (хорваты в Германии) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 74-83. – ISSN 1810-228Х
767805
  Северняк С. Между розой и львом / С. Северняк. – София, 1974. – 173с.
767806
   Между Северным и Южным полюсами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
767807
   Между сердцем и временем : воспоминания об Александре Дейче / [составитель: Евгения Дейч]. – Киев : Феникс, 2009. – 342, [2] с., [16] л. фот. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-717-6
767808
  Ростовцева И.И. Между словом и молчанием / И.И. Ростовцева. – М, 1989. – 366с.
767809
  Василевский А.А. Между сменами / А.А. Василевский. – Москва, 1973. – 287с.
767810
  Потапов Владимир Между собакой и волком : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
767811
  Елагина Е. Между совой и жаворонком : поезія // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 75-77. – ISSN 0012-6756
767812
  Шемятенков В.Г. Между стихией и планомерностью. / В.Г. Шемятенков. – М., 1987. – 269с.
767813
  Кожевникова Мария Между сушей и водой : фильтр Европы / Кожевникова Мария, Колотилин Андриан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 160-181 : Фото
767814
  Иванова Н.К. Между Сциллой и Харибдой: рассуждения о проблемах обучения английскому языку / Н.К. Иванова, М.Н. Милеева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 89-95. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные проблемы иноязычной подготовки в российских вузах в контексте требований к изменению научно)образовательной среды в нашей стране в связи с необходимостью формирования ее конкурентоспособного научного и ...
767815
  Матюшин А.Н. Между Тигром и Евфратом / А.Н. Матюшин; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1975. – 119с. – (Путешествия по странам Востока)
767816
  Зелинский В. Между титаном и вепрем // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 44-77. – ISSN 0042-8795
767817
  Балашова Т. Между традицией и экспериментом. Опыт Андре Мальро - писателя и министра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 267-285. – ISSN 0042-8795
767818
  Краминов Д.Ф. Между тревогой и надеждой / Д.Ф. Краминов. – М., 1970. – 368с.
767819
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель, 1975. – 487 с.
767820
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель
3. – 1979. – 373 с.
767821
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель
4. – 1982. – 400 с.
767822
  Кросс Я. Между тремя поветриями / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва
1. – 1990. – 667 с.
767823
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман о Балтазаре / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, ЛО
2. – 1990. – 558 с.
767824
  Динеков П. Между фолклора и литературата / П. Динеков. – София, 1978. – 504 с.
767825
  Ахиезер А.С. Между циклами мышления и циклами истории // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.122-132. – ISSN 0869-0499
767826
  Нариньяни Александр Семенович Между эволюцией и сверхвысокими технологиями: новый человек ближайшего будущего // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744
767827
   Междубиблиотечный абонемент. – М, 1974. – 80с.
767828
   Междубиблиотечный абонемент в системе библиотечно-библиографического обслуживания науки и производства.. – М, 1972. – 126с.
767829
  Гордеева Л.Т. Междубиблиотечный абонемент в специальных библиотеках / Л.Т. Гордеева. – М, 1976. – 49с.
767830
  Сахаров В.Ф. Междубиблиотечный абонемент. / В.Ф. Сахаров. – Л., 1946. – 84с.
767831
   Междубиблиотечный абонемент.. – М, 1971. – 80с.
767832
   Междуведомственная магнитная комиссия, учрежденная при Императорской Академии наук для произвоства магнитной сьемки России
Первое собрание 24-25 сентября 1913 г. : Протокол заседаний, сост. в Малом Конферец-зале АН 24-го сентября в 10 утра и 25-го сентября в 10 ч. утра и 8 вечера 1913 г. – 8 с. – В надзаг.: Корректура. - Отд. оттиск. - Без обл. и тит. л.
767833
   Междуведомственная магнитная комиссия, учрежденная при Императорской Академии наук для произвоства магнитной сьемки России. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук]
Первое собрание 24-25 сентября 1913 г. : Протокол заседаний, сост. в Малом Конферец-зале АН 24-го сентября в 10 утра и 25-го сентября в 10 ч. утра и 8 вечера 1913 г. – 1914. – 13 с. – Отд. оттиск. - Без обл. и тит. л.
767834
   Междуведомственная экспедиция по программе ПОЛЭКС-Юг-81.. – Л, 1986. – 208с.
767835
   Междуведомственный геофизический комитет при Президиуме Академии Наук СССР. – Москва, 1982. – 23с.
767836
   Междуведомственный тематический сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК
дистанционное зондирование при картографировании Земли и планет Солнечной системы. – 1986. – 150 с.
767837
   Междуведомственный тематический сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК
проектирование и издание мелкомасштабных карт. – 1986. – 107 с.
767838
   Междуведомственный тематический сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК
Исследования по прикладной геодезии и фотограмметрии. – 1986. – 132 с.
767839
  Байков А.Л. Междувластные и властные отношения в теории права : опыт теоретико-познавательного построения / А.Л. Байков. – Ярославль : [Тип. Губ. правл.], 1912. – VI, [2], 413 с.
767840
  Искра В.Д. Междузонная оптика и явления переноса свободных квазичастиц в неупорядоченных полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Искра В.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 32л.
767841
  Искра Валентина Дмитриевна Междузонная оптика и явления переноса свободных квазичастиц и неупорядоченных полупроводниках. : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Искра Валентина Дмитриевна; Госагропром СССР, Украинская сельскохоз. академия. – К., 1989. – 318л. – Бібліогр.:л.298-318
767842
  Шатковский Е.В. Междузонная рекомбинация неравновесных носителей заряда в арсениде индия при высоких уровнях фотовозбуждения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Шатковский Е.В.; АН СССР.Физ.ин-т. – М, 1972. – 15л.
767843
  Татьяничева Л.К. Междузорье : Стихи / Л.К. Татьяничева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 142с.
767844
  Уляницкий В. Междукняжеские отношения во Владимиро-Московском великом княжестве в XIV-XV в. : (К вопросу о "двуименных" или "союзных" деньгах) / В. Уляницкий. – Москва : Унив. тип., 1893. – 54 с. – Из "Чтений в Имп. О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те"
767845
  Кяйвяряйнен И.И. Междунардные отношения на Севере Европы в начале XIX века и присоединение Финляндии к России в 1809 году / И.И. Кяйвяряйнен. – Петрозаводск, 1965. – 283с.
767846
  Костомаров В.Г. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы / В.Г. Костомаров, Е.В. Суслова. – М., 1970. – 18с.
767847
  Константинов Ю.А. Международная валютная система стран-членов СЭВ / Ю.А. Константинов. – М., 1982. – 232с.
767848
   Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
№ 4. – 2001
767849
   Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
№ 5. – 2001
767850
  Коршунова Е.Н. Международная защита прав женщин / Е.Н. Коршунова. – Москва, 1975. – 96 с.
767851
  Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщины / Г.К. Дмитриева. – Киев, 1975. – 168 с.
767852
  Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщины / Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев, 1985. – 157 с.
767853
  Дадиани Л.Я. Международная защита прав человека / Л.Я. Дадиани. – Москва, 1968. – 32с.
767854
  Карташкин В.А. Международная защита прав человека / В.А. Карташкин. – Москва, 1976. – 223с.
767855
  Лазарев М.И. Международная конференция юристов в защиту демократических свобод. / М.И. Лазарев. – М., 1954. – 84с.
767856
  Бельсон Я.М. Международная ораганизация уголовной полиции / Я.М. Бельсон. – Москва, 1981. – 76 с.
767857
  Жарков Б.Н. Международная организация труда и её роль в международно-правовом регулировании труда / Б.Н. Жарков. – Москва, 1980. – 42с.
767858
  Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей / М.М. Богуславский. – Москва, 1979. – 191 с.
767859
  Богуславский М.М. Международная охрана промышленной собственности (Парижская конвенция) / М.М. Богуславский. – Москва, 1967. – 80 с.
767860
  Базакуца В.А. Международная система единиц / В.А. Базакуца ; под общ. ред. Г.Д. Бурдуна. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1963. – 128 с. – Библиогр.: с. 128
767861
  Базакуца В.А. Международная система единиц : учеб. пособие для вузов / В.А. Базакуца ; под общ. ред. Г.Д. Бурдуна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1966. – 176 с. – Библиогр.: с. 170
767862
  Базакуца В.А. Международная система единиц : учеб. пособие / В.А. Базакуца ; под общ. ред. Г.Д. Бурдуна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1970. – 210 с. – Библиогр.: с. 204
767863
  Кузнецов Н.И. Международная система единиц (СИ) : Учеб.пособие / Н.И. Кузнецов. – Изд. 2-е,испр. и доп. – Минск : Высшая школа, 1965. – 96 с.
767864
  Елисеева И.И. Международная статистиа. / И.И. Елисеева. – Минск, 1995. – 224с.
767865
  Азов В.Н. Международная торговля: два подхода / В.Н. Азов, Г.И. Рубинштейн. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизне, науке, технике. Серия "Международная" ; № 11)
767866
  Киреев Алексей Международная экономика : В двух частях / Киреев Алексей; Учебн.пособие для студ.высш.учебн.зав. – М. : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0899-5
Ч.1 : Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – 1997. – 416с.
767867
  Румянцев А.П. Международная экономика : Краткий конспект лекций / А.П. Румянцев, Н.С. Румянцева. – Київ : МАУП, 1999. – 101с. – ISBN 966-7312-63-1
767868
  Киреев А.П. Международная экономика : Учебник для студ.высш.учеб.заведений; В 2-х ч. / А.П. Киреев. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1027-2
Ч. 1 : Международная экономика движение товаров и факторов производства. – 2000. – 416с.
767869
  Киреев А.П. Международная экономика : Учеб.пособие для студ.высш.учебн.завед.В 2-х ч. / А.П. Киреев. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1028-0
Ч. 2 : Международная экономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. – 2000. – 488с.
767870
  Кругман П.Р. Международная экономика. Теория и политика : Учебник / П.Р. Кругман, М. Обстфельд; Перевод с анг. под ред. В.П.Колесова, М.В.Кулакова. – Москва : Экономический факультет МГУ, ЮHИТИ, 1997. – 799с. – ISBN 5851730625
767871
  Кистерский Л.Д. Международная экономическая безопасность : внешнеторговый,валютно-финансовый и энергетический аспекты / Л.Д. Кистерский. – К, 1991. – 182с.
767872
   Международная энциклопедия. Социально-экономические концепции стран мира на рубеже тысячелетий (власть, экономика, социальная сфера). – Москва : Международный университет "Содружество", 2000. – 192с. – ISBN 5-93945-001-6
767873
  Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. / О.С. Колбасов. – Москва : Международные отношения, 1982. – 237 с.
767874
  Каламкарян Р.А. Международно-правовое значение односторонних юридических актов государств / Р.А. Каламкарян. – М., 1984. – 136с.
767875
  Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ : Учебное пособие / Е.Г. Моисеев; Под ред .К.А.Бекяшева. – Москва : Юристъ, 1997. – 272с. – ISBN 5-7975-0008-6
767876
  Комарова Л.А. Международно-правовые принципы и формы экономического сотрудничества государств / Л.А. Комарова. – М., 1986. – 46с.
767877
  Анашкин В.М. Международно-правовые проблемы атомного судоходства / Анашкин В.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 128 с.
767878
  Богданов О.В. Международно-правовые проблемы разоружения / О.В. Богданов. – М, 1979. – 189с.
767879
  Анисимов Н Л. Международно-правовые средства разрешения межгосударственных споров (конфликтов) / Л.Н. Анисимов ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1975. – 164 с.
767880
  Захаров В.П. Международно-правовые формы борьбы СССР за мир / В.П. Захаров. – М., 1955. – 52с.
767881
  Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной экономике / Е.А. Звонова. – Москва : Экономика, 2000. – 324с. – ISBN 5-282-02020-3
767882
  Киселева Н.А. Международное демократической женское движение в борьбе за мир, равноправие и социальный прогресс / Н.А. Киселева. – Москва, 1982. – 80 с.
767883
  Иванов Н.Т. Международное значение 22 сьезда КПСС / Н.Т. Иванов. – Минск, 1962. – 32с.
767884
  Зубок Л.И. Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции : стеногр. лекции, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. Л.И. Зубок ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 1)
Лекция 1 : Международное значение великой Октябрьской Социалистической революции : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / Л.И. Зубок, проф. – 1944. – 32, [2] с. – Без тит. л. - Описан по обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
767885
  Деборин Г.А. Международное значение победы СССР над гитлеровской Германией. / Г.А. Деборин. – Москва, 1965. – 40с.
767886
  Дунаевский В.А. Международное значение русской революции 1905-1907 годов / В.А. Дунаевский. – М., 1959. – 78с.
767887
  Заславский Д.И. Международное значение советской семилетки / Д.И. Заславский. – Москва, 1961. – 71с.
767888
  Каганович Л.М. Международное и внутреннее положение и задачи комсомола : доклад и заключительное на IX съезде ВЛКСМ / Л.М. Каганович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ Молодая гвардия, 1931. – 94 с.
767889
  Ануфриев Е.А. Международное коммунистическое движение : [лекция] / Ануфриев Е.А. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при МГУ, Каф. науч. коммунизма. – Москва : Московский университет, 1968. – 40 с.
767890
  Красин Ю.А. Международное коммунистическое движение как предмет изучения / Ю.А. Красин. – М., 1980. – 88с.
767891
  Копылов М.Н. Международное космическое право / М.Н. Копылов. – Москва, 1987. – 69 с.
767892
  Левиков Г.А. Международное морское торговое судоходство / Г.А. Левиков. – М., 1978. – 296с.
767893
  Деборин Г.А. Международное обозрение. / Г.А. Деборин. – Москва, 1959. – 19с.
767894
  Деборин Г.А. Международное обозрение. / Г.А. Деборин. – Москва, 1961. – 24с.
767895
  Деборин Г.А. Международное обозрение. / Г.А. Деборин. – Москва, 1964. – 43с.
767896
  Коррадов Т. Международное положение / Т. Коррадов. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 48 с.
767897
  Лебедев В.В. Международное положение России накануне Октябрьской революции / В.В. Лебедев. – М., 1967. – 312с.
767898
  Крайнов П.А. Международное положение СССР в годы Отечественной войны в борьбе за всеобщий и прочный мир / П.А. Крайнов. – М., 1946. – 68с.
767899
  Майоров М.В. Международное посредничество: из опыта отечественной дипломатии // Новая и новейшая история. – Москва, 2000. – № 6. – С. 17-34. – ISSN 0130-3864
767900
  Лисовский В.И. Международное право / В.И. Лисовский. – Москва, 1955. – 478 с.
767901
  Лисовский В.И. Международное право / В.И. Лисовский. – 2-е. – Москва, 1961. – 484с.
767902
  Лисовский В.И. Международное право / В.И. Лисовский. – Москва, 1970. – 440с.
767903
   Международное право : Учебник. – Москва : Межденародные отношения, 1994. – 608с. – ISBN 5-7133-0479-5
767904
   Международное право : Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Юриспруденция". – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1995. – 399с. – ISBN 5-06-003230-2
767905
   Международное право : Учебник. – Москва : Международные отношения, 1995. – 608 с. – ISBN 5-7133-0479-5
767906
   Международное право : Учебник. – 2-е изд., допол. и переработанное. – Москва : Международные отношения, 1998. – 624с. – ISBN 5-7133-0945-2
767907
  Ушаков Н.А. Международное право : Учебник / Н.А. Ушаков; Ин-тут государства и права РАН. – Москва : Юристъ, 2000. – 304с. – Шифр дубл. – ISBN 5-7975-0293-3
767908
  Лисовский В.И. Международное право XV сессия Генеральной Ассамблеии ООН / В.И. Лисовский. – М., 1961. – 40с.
767909
   Международное право в документах : Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЦУПЛ, 2000. – 824с. – ISBN 5-86095-211-2
767910
  Игнатенко Г.В. Международное право и общественный прогресс / Г.В. Игнатенко. – Москва, 1972. – 152с.
767911
  Коровин Е.А. Международное право на современном этапе / Е.А. Коровин. – Москва, 1946. – 24с.
767912
  Лазарев М.И. Международное право о международных долгах. / М.И. Лазарев. – М., 1988. – 78с.
767913
  Коровин Е.А. Международное право переходного времени / Е.А. Коровин, (ассистент ин-та) ; Ин-т Советского права. – Москва - Петроград : Госиздат, 1924. – 140 с.
767914
  Коровин Е.А. Международное право переходного времени / Е.А. Коровин, (ассистент ин-та) ; Ин-т Советского права. – Москва - Петроград : Госиздат, 1924. – 139 с.
767915
  Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : Учебник / И.И. Лукашук. – Москва : БЕК, 1996. – 371с. – ISBN 5-85639-129-2; 3-406-40577-0
767916
  Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть : Учебник для юрид. фак-ов и вузов / И.И. Лукашук; РАН, Ин-т госуд-ва и права, Академический правовой ун-т. – Москва : БЕК, 1998. – 410с. – ISBN 5-85639-181-0, 3-406-42338-8
767917
  Баскин Ю.Я. Международное право: проблемы методологии / Ю.Я. Баскин, Д.И. Фельдман. – М., 1971. – 176с.
767918
  Лисовский В.И. Международное публичное право / В.И. Лисовский. – М., 1949. – 392с.
767919
  Лосев Ю.Г. Международное рабочее движение в годы первой мировой войны / Ю.Г. Лосев. – М, 1963. – 62с.
767920
  Лаврищев А.Н. Международное разделение общественного труда на современном этапе : учеб. пособ. / А.Н. Лаврищев, Н.А. Барменкова ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва : ВЗФЭИ, 1984. – 90 с.
767921
  Иголкин А.А. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы / А.А. Иголкин, В.В. Мотылев. – М., 1988. – 182с.
767922
  Зубков А.И. Международное раздление труда и развитие металургии социалистических стран / А.И. Зубков. – М, 1968. – 198с.
767923
  Евинтов В.И. Международное сообщество и правопорядок / В.И. Евинтов. – Киев, 1990. – 127 с.
767924
  Лаврищев А.Н. Международное сотрудничество и резделение общественного труда / А.Н. Лаврищев. – М., 1975. – 64с.
767925
  Берков П.Н. Международное сотрудничество славистов и вопросы организации славяноведческой библиографии / П.Н. Берков. – Москва, 1958. – 32 с.
767926
  Барчукова Н.С. Международное сотудничество гасударств в области туризма / Н.С. Барчукова. – М., 1986. – 172с.
767927
  Копелев Л.М. Международное социалистическое разделение труда. / Л.М. Копелев. – М., 1960. – 48с.
767928
  Сандровский К.К. Международное таможенное право : Учебник / К.К. Сандровский. – 2-е изд., испр. – Київ : Знання, 2001. – 461с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-073-2
767929
  Лисовский В.И. Международное торговое и финансовое право / В.И. Лисовский. – Москва, 1974. – 215с.
767930
  Лисовский В.И. Международное торговое право / В.И. Лисовский. – Москва, 1965. – 157с.
767931
  Аметистов Э.М. Международное трудовое право и рабочий класс / Э.М. Аметистов ; Ин-т междунар. рабочего движения АН СССР. – Москва : Международные отношения, 1970. – 184 с.
767932
  Панов В.П. Международное уголовное право : Учебное пособие / В.П. Панов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 320с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-350-5
767933
  Крылов С.Б. Международное частное право / С.Б. Крылов. – Л, 1930. – 328с.
767934
  Лунц Л.А. Международное частное право / Л.А. Лунц. – М., 1959. – 280с.
767935
  Лунц Л.А. Международное частное право / Л.А. Лунц. – Москва, 1970. – 357с.
767936
  Богуславский М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. – Москва : Международные отношения, 1974. – 271 с.
767937
  Богуславский М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1982. – 336 с.
767938
  Лунц Л.А. Международное частное право / Л.А. Лунц, Н.И. Марышева, О.Н. Садиков. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 336 с.
767939
  Богуславский М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. – Москва : Международные отношения, 1989. – 365с.
767940
  Данилькевич Н.И. Международное частное право / Н.И. Данилькевич, О.Н. Федоров. – Днепропетровск, 1998. – 78с.
767941
   Международное частное право : Учебное пособие. – Харків : Консум, 1998. – 752с. – ISBN 966-7124-04-5
767942
  Гаврилов В.В. Международное частное право : Краткий учебный курс / В.В. Гаврилов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 304с. – (Краткие учебные курсы. Юридических наук). – ISBN 5-89123-447-5 5-16-000327-4
767943
  Богуславский М.М. Международное экономическое право / М.М. Богуславский. – Москва : Международные отношения, 1986. – 303с.
767944
  Жвания Г.Е. Международноправовые гарантии защиты национальных меньшинств / Г.Е. Жвания. – Тбилиси, 1959. – 133с.
767945
   Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 592с. – ISBN 5-279-0118-43
767946
  Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны / Анулова Г.Н. ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1988. – 182, [2] с. – Библиогр.: с. 176-183
767947
  Семенов А К. Международные валютные и финансовые операции / А К. Семенов. – Москва : ТЕИС, 2000. – 176с. – ISBN 5-7218-0218-9
767948
  Коровин Е.А. Международные договоры и акты нового времени / проф. Е.А.Коровин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 395 с. – (Проблемы советского права / под общ. ред. Д.А.Магеровского)
767949
  Черкасов В.Е. Международные инвестиции : Учебно-методич.объед.вузов по образ.в области финансов, бух.учета / В.Е. Черкасов; Акад.нар.хозяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 160с. – ISBN 5-7749-0156-4
767950
  Ковальский Н.А. Международные католические организации / Н.А. Ковальский. – М, 1962. – 111с.
767951
  Березной А.В. Международные компании развивающихся стран / А.В. Березной. – М, 1986. – 201с.
767952
  Короткина Б.М. Международные конгрессы по языкознанию / Б.М. Короткина. – Ленинград, 1973. – 193 с.
767953
  Короткина Бела Михайловна Международные конгрессы по языкознанию : Библиогр. указ.: В 3-х ч. / Короткина Бела Михайловна. – Ленинград
Вып. 2. – 1983. – 356с.
767954
  Иванов Л. Международные конференции и договоры. / Л. Иванов. – Х., 1938. – 256с.
767955
  Астапович А.З. Международные корпорации США: тенденции и противоречивые развития / А.З. Астапович ; АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 192 с.
767956
  Любский М.С. Международные кредитные отношения стран СЭВ / М.С. Любский. – Москва, 1988. – 260с.
767957
  Луньков Ю.Г. Международные молодежные организации / Ю.Г. Луньков. – М., 1970. – 46с.
767958
  Белоус Т.Я. Международные монополии и вывоз капитала / Т.Я. Белоус ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1982. – 319, [1] с.
767959
  Диканский М.Г. Международные монополии по металлам / М.Г. Диканский. – Москва, 1960. – 224с.
767960
  Диканский М.Г. Международные монополии. Возникновение и развитие важнейших междунар. картелей / М.Г. Диканский, В.А. Шильдкрут. – Москва, 1966. – 271с.
767961
  Бекяшев К.А. Международные морские организации / К.А. Бекяшев, В.В. Серебряков. – Л., 1979. – 607с.
767962
  Лютова К.В. Международные научные конгрессы / К.В. Лютова, Б.М. Короткина. – Л., 1964. – 120с.
767963
  Коваленко И.И. Международные неправительственные оарганизации / И.И. Коваленко. – М, 1976. – 167с.
767964
  Апро А. Международные организации стран-членов СЭВ в условиях социалистической экономической интеграции : пер. с венг. / А. Апро. – Москва : Экономика, 1972. – 111 с.
767965
  Деборин Г.А. Международные отношения до первой мировой империалистической войны (1871-1914 гг.) / Г.А. Деборин. – Москва, 1941. – 104с.
767966
  Кирсанов А. Международные отношения и внешняя политика СССР 1918-1940 гг. / А. Кирсанов, А. Зусманович. – Москва, 1941. – 311с.
767967
  Ларин В. Международные отношения и идеологическая борьба (60-70-г годы) / В. Ларин. – Москва, 1976. – 248с.
767968
  Кандалов Ю.И. Международные отношения и идеологическое сотрудничество братских социалистических стран. / Ю.И. Кандалов. – М, 1981. – 239с.
767969
  Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы / М.Л. Лопатин. – М, 1985. – 165с.
767970
  Белоус Т.Я. Международные промышленные монополии / Т.Я. Белоус. – М, 1972. – 279с.
767971
  Иоффе А.Е. Международные связи советской науки, техники и культуры / А.Е. Иоффе. – М, 1975. – 429с.
767972
  Абуталипов Ч.А. Международные связи Узбекистана / Ч.А. Абуталипов. – Ташкент : ГосиздатУзССР, 1964. – 119 с.
767973
  Джавад Ю.Х. Международные соглашения по морскому судоходству. / Ю.Х. Джавад. – 2-е изд. – М, 1968. – 144с.
767974
  Иванов Ю.Н. Международные сравнения национального дохода. / Ю.Н. Иванов. – М, 1974. – 127с.
767975
  Зонненштраль-Пискорский Международные торговые договоры и соглашения 1919-1924 / Зонненштраль-Пискорский. – М., 1925. – 142с.
767976
  Зонненштраль-Пискорский Международные торговые договоры Персии / Зонненштраль-Пискорский. – М., 1931. – 254с.
767977
  Кабардин О.Ф. Международные физические олимпиады школьников / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. – Москва : Наука, 1985. – 160 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 43)
767978
  Шреплер Х.А. Международные экономические организации. : Справочник / Х.А. Шреплер. – Москва : Международные отношения, 1999. – 456с. – ISBN 5-7133-0989-4
767979
  Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности : Учебное пособие / И.Н. Герчикова. – Москва : Консалтбанкир, 2001. – 624с. – ISBN 5-85187-093-1
767980
  Буглай В.Б. Международные экономические отношения : Учеб.пособ.для студ.экон.спец.вузов / В.Б. Буглай, Ливенцев Николай Николаевич; Под.ред.Н.Н.Ливенцева. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 159с. – ISBN 5-279-01526-1
767981
  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : Учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин; ИВЦ " Маркетинг". – 5-е изд., перер. и дополненое. – Москва : Маркетинг, 2000. – 320с. – ISBN 5-7856-0076-5
767982
  Дадалко В.А. Международные экономические отношения : Учебное пособие / В.А. Дадалко; Науч. центр исслед. эконом. полит.и бизнеса "Армита". – Минск : Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2000. – 488 с. – ISBN 985-6320-79-8
767983
  Иванов Н.И. Международные экономические отношения нового типа. / Н.И. Иванов. – М, 1968. – 213с.
767984
  Лазарев С.Л. Международный арбитраж / С.Л. Лазарев. – М., 1991. – 216с.
767985
   Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я. – Москва : Дело и Сервис, 1998. – 192с. – ISBN 5-80180-0026-3
767986
  Смыслов Д.В. Международный валютный фонд: современные тенденции и наши интересы / Д.В. Смыслов. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 224с. – ISBN 5-279-01050-2
767987
  Ленин В.И. Международный день работниц 8-е марта / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 47с.
767988
  Доронина Н.И. Международный конфликт / Н.И. Доронина. – Москва, 1981. – 181с.
767989
  Котова Е.В. Международный кредит и экономическое развитие освободившихся стран Азии. / Е.В. Котова. – М., 1983. – 165с.
767990
  Маджаро С. Международный маркетинг / С. Маджаро. – Москва, 1979. – 264с.
767991
  Азарян Е.М. Международный маркетинг : Учебно-практическое пособие для студ.вузов по спец."Маркетинг" / Е.М. Азарян. – Киев : ИСМО МО Украины, HВФ "Студцентр", 1998. – 200с. – ISBN 5-7763-8837-6
767992
  Ермишина Е.В. Международный обмен информацией: правовые аспекты / Ермишина Е.В. – Москва, 1988. – 144 с.
767993
  Деннис Дж. Международный словарь английских тектонических терминов / Дж. Деннис. – Москва : Мир, 1971. – 288с.
767994
  Крылов С.Б. Международный суд ООН / С.Б. Крылов. – М, 1958. – 168с.
767995
  Кожевников Ф.И. Международный суд ООН / Ф.И. Кожевников, Г.В. Шармазанашвили. – Москва, 1971. – 160с.
767996
  Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж / С.Н. Лебедев. – Москва, 1965. – 220 с.
767997
  Ильин-Женевский Международный шахматный турнир в Москве / Ильин-Женевский. – М., 1926. – 48с.
767998
  Боголюбов Е.Д. Международный шахматный турнир в Москве 1925 г. / Е.Д. Боголюбов. – Л.
2. – 1927. – 129с.
767999
  Котов А.А. Международный шахматный турнир. / А.А. Котов. – М, 1952. – 268с.
768000
  Кучер Б.И. Международный экономический правопорядок / Б.И. Кучер. – Киев, 1988. – 226с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,