Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
763001
  Панчук Л.В. . Методичні аспекти формування механізму санації транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 213-217
763002
  Іванов Ю.Б. Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
763003
  Магдич І. Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-64. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методичні підходи до аналізу грошових потоків в інвестиційній діяльності підприємства; сформовано систему руху чистих грошових потоків, що відображає вплив ефективності управління грошовими потоками на обсяг та джерела формування ...
763004
  Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
763005
  Багрій К.Л. Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
763006
  Морозова О.О. Методичні аспекти аналізу жанру інтерв"ю в наукових дослідженнях // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 135-139


  У статті розглянуто методичні підходи українських дослідників до аналізування жанру інтерв"ю. Methodical approaches of the Ukrainian scientists to the analysis of the genre of interview are examined in the article. В статье рассматриваются ...
763007
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 53-57
763008
  Жилінська О.І. Методичні аспекти аналізу та оцінки функціонування технопарків / О.І. Жилінська, О.І. Габрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано світовий досвід та вітчизняну практику створення та функціонування технопарків як елементу інноваційної інфраструктури. Запропоновано методичні підходи до аналізу й оцінки їх діяльності.
763009
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
763010
  Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 79-89. – ISSN 1818-5754
763011
  Васюренко О. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Пасічник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 22-24 : Табл.
763012
  Запотоцька І. Методичні аспекти вивчення соціальної сфери області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення методики дослідження територіальної організації соціальної сфери регіону. In job the improvement of a technique research of territorial organization of social sphere of region is offered.
763013
  Брюханова Г.В. Методичні аспекти викладання курсу "Технології поліграфії" з використанням засобів ЕНК // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 502-508


  "Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання курсу «Технології поліграфії» з використанням таких засобів ЕНК, як: розробка навчальних модулів для забезпечення необхідного рівня засвоєння матеріалу, розробка змістовного наповнення і ...
763014
  Голотюк В.В. Методичні аспекти викладання студентам паліативної та хоспісної допомоги на кафедрі онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 63-66. – ISSN 2521-1455


  Чітка організація практичної, самостійної та науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами фахових навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо ...
763015
  Штангрет А.М. Методичні аспекти використання внутрішньогосподарського контролю в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 24-27
763016
  Гончарова Н.О. Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2411-1317
763017
   Методичні аспекти використання електронних навчальних матеріалів / В.С. Гуць, О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, О.О. Солдатенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-37 : р
763018
  Дима Я. Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізики / Я. Дима, О. Саенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 135-140. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність залучення комп"ютерних вимірювальних комплексів до процесу навчання фізики, зокрема, для проведення демонстраційного експерименту. Виокремлено модифікацію комплексу на базі ПК, основою якої є звукова карта та ...
763019
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)
763020
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)


  Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження проектніх методик у навчальний процес на прикладі скреч-проектів. ...
763021
  Михайленко І. Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 97-108. – ISSN 2312-5993
763022
  Осьодло В.І. Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 123-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються окремі питання, що розкривають методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструменти, які можуть бути використані для ...
763023
  Барановський М. Методичні аспекти дослідження депресивних аграрних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-18. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розроблено загальний алгоритм дослідження депресивних аграрних територій, визначені головні методи, критерії та показники ідентифікації, аналізу та прогнозування розвитку проблемних територій сільської місцевості. The general algorithm of the research ...
763024
  Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
763025
  Лановська Г.І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва / Г.І. Лановська, І.В. Демяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
763026
  Берлізов А.М. Методичні аспекти експериментального дослідження ефекту двофотонного випромінювання в атомних ядрах в умовах жорсткої конкуренції з боку процесу парної конверсії (результати моделювання за методом Монте-Карло) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 269-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою методу Монте-Карло проведено розрахунки впливу на результати недавнього експерименту по вивченню двофотонного випромінювання у 0[верхній індекс +] [прямує до] 0[верхній індекс +] переході з енергією 1761 кеВ в [верхній індекс 90]Zr з боку ...
763027
  Рудько Г.І. Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні / Г.І. Рудько, І.Р. Михайлів // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
763028
  Вуйців М.М. Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю позиції процесного обліку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-84 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
763029
  Абдулоєва О.С. Методичні аспекти картування оселищ в Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавська область) / О.С. Абдулоєва, О.А. Коваленко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-14. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
763030
  Шубала І.В. Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 192-196
763031
  Захарчук-Дуке Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 30-37
763032
  Ланченко Є.О. Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 146-153. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
763033
  Мартинюк О.С. Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 237-239. – (Серія : Педагогічні науки)
763034
  Кузьмінська А.Є. Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 19-25. – ISSN 2307-9878
763035
  Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 214-220 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763036
  Братчук Л. Методичні аспекти обліку орендних операцій : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 12-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
763037
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
763038
  Радзієвська О.В. Методичні аспекти опрацювання англіцизмів майбутніми вчителями-філологами в середній школі / О.В. Радзієвська, С.В. Рижкова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 189-199. – ISSN 2220-6310
763039
  Воробйов Ю.М. Методичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-49. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу.
763040
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
763041
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
763042
  Шандова Н.А. Методичні аспекти організації управління витратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 53-57 : Табл.
763043
  Щербак О. Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему деградації підземних вод під впливом антропогенної діяльності. Зроблено наголос на застосуванні кількісних критеріїв та ГІС-технологій для оцінки просторово-часових особливостей зміни антропогенного впливу на підземну гідросферу. ...
763044
  Хільчевський В.К. Методичні аспекти оцінки впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
763045
  Олійник Т.І. Методичні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств у ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 69-72. – ISSN 2306-6806


  "На основі проведеного аналітичного дослідження виявлено, що питання оцінки економічної безпеки підприємств має практичну значимість і цінність. Саме результати оцінки є основою вироблення заходів управлінського впливу щодо стабілізації діяльності ...
763046
  Демиденко О.А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестеційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-276. – ISSN 0321-0499
763047
  Пахаренко О.В. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів реструктуризації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
763048
  Сисак Е. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів: сучасний стан та перспективи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 330-333. – ISSN 1993-0259
763049
  Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
763050
  Гусак О.Ю. Методичні аспекти оцінки національних податкових систем // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано методичні аспекти оцінки національних податкових систем у структурі міжнародних економічних рейтингів із метою визначення перспектив їх використання для розробки методики оцінювання рівня розвитку національних систем оподаткування.
763051
  Рогожин О.Г. Методичні аспекти оцінки потенційної чисельності сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 101-107
763052
  Стефанишин Л.С. Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
763053
  Паранюк А. Методичні аспекти оцінювання ефективності інноваційних проектів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 66-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
763054
  Ізмайлов Я. Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства за даними фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 211-218. – ISSN 1818-2682
763055
  Мороз О.В. Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
763056
  Каїра З.С. Методичні аспекти підвищення надійності прогнозування: приклад вугільної промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 135-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
763057
  Калюжна Ю.І. Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "людина-техніка" // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 75-85. – ISSN 2226-4078
763058
  Смірнова О. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
763059
  Матюха М.М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
763060
  Ніконова М.В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 61-65.
763061
  Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26
763062
  Хижняк І.А. Методичні аспекти розроблення й застосування електронних посібників із мови для початкової школи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 72-83. – ISSN 1998-6939
763063
  Швець Н.І. Методичні аспекти світлолокаційних вимірювань висоти нижньої межі хмар / Н.І. Швець, О.А. Павленко, І.А. Орнатський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
763064
  Шевченко А.М. Методичні аспекти системи прогнозування біржового товарного ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
763065
  Мельничук Ю.І. Методичні аспекти створення бази даних щодо хімічного складу атмосферних опадів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36 : Табл. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні етапи, методику та технологію створення бази даних на прикладі хімічного складу атмосферних опадів.
763066
  Кулик Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 181-187
763067
  Камбалова Яніна Методичні аспекти створення навчально-методичного комплекту з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 24-28
763068
  Ребрик Ю.С. Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урухуванням стандартів базеля III / Ю.С. Ребрик, М.А. Ребрик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 89-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
763069
  Соловйов І.В. Методичні аспекти структурно-палеовулканічного аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 12)


  Детально вивчаються вулканіти Гірського Криму. Визначаються їх просторово-часові зв"язки. Запропонована нова методика структурно-палеовулканологічного аналізу.
763070
  Мезенцев К.В. Методичні аспекти суспільно-географічного прогнозування регіонального ринку праці / К.В. Мезенцев, В.С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 33-40
763071
  Новосад І.Г. Методичні аспекти типології типових житлових будинків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 352-358. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
763072
  Майданюк А.В. Методичні аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено системи розчинників, які дають змогу швидко і якісно визначати аденозин, АМР, АДР, АТР методом ТШХ на силуфолі UV- 254
763073
  Осипенко С.М. Методичні аспекти управління вартістю підприємства / С.М. Осипенко, О.А. Товма // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 114-124. – ISSN 2312-394X
763074
  Литвин Н. Методичні аспекти управлінського обліку витрат в банківських установах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 105-111. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISSN 1818-5754
763075
  Вахнюк С.В. Методичні аспекти фінансового прогнозування перспектив розвитку нанотехнологій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 175-181. – ISSN 1993-6788
763076
  Подлевська Н. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови


  Стаття присвячена розгляду структурних елементів методики формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови.
763077
  Антонюк Я.М. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору : податки / Я.М. Антонюк, Т.Г. Васильців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
763078
  Кичко І.І. Методичні аспекти формування особистих потреб за умови сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 25-30
763079
  Бойко М.Г. Методичні аспекти формування програми розвитку підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 51-59. – ISBN 966-614-021-7
763080
  Стадніченко С.М. Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 110-116. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему модернізації системи практичних задач з медичної і біологічної фізики. У роботі проаналізовано зміст збірників задач з медичної біофізики для вищих медичних закладів освіти з метою виявлення наявності й обсягу в них професійно ...
763081
  Ісмаілов В.Б. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 167-173.


  Стаття присвячена дослідженню ціни, як суттєвого елементу комплексу банківського маркетингу, ціновій політиці банку в цілому, яка відображає концепцію його діяльності, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу від різноманітних операцій, є ...
763082
  Бурда М.І. Методичні вимоги до підручника з математики рівня стандарту // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 64-72. – ISBN 978-966-544-404-5
763083
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки / Б.М. Мазурмович. – Київ
763084
   Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-4
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 414 с.
763085
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
763086
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 280 с.
763087
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізіології рослин для студентів агрономічного і єкономічного факультетів. – Львів, 1965. – 100 с.
763088
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із практикуму "Органічна хімія" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Н.М. Юхименко, Л.О. Вретік]. – Київ : Київський університет, 2010. – 24 с.
763089
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
763090
   Методичні вказівки для заочників географічних факультетів педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
763091
   Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ; Львів : Радянська школа, 1948. – 36 с.
763092
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1938. – 4
763093
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1946. – 47с.
763094
   Методичні вказівки для заочників та єкстернів до програм з ботанічних дисциплін. – Київ : Радянська школа, 1936. – 52 с.
763095
   Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна інженерна графіка". – Київ, 1997. – 47с.
763096
   Методичні вказівки для першокурсників. – Київ, 1977. – 37 с.
763097
   Методичні вказівки для практичних занять студентів у школі і вивчення досвіду роботи учителів. – Київ, 1957. – 15 с.
763098
   Методичні вказівки для проведення практичних занять з математичного аналізу : для студ. другого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2003. – 87 c.
763099
   Методичні вказівки для редакторів і авторів української радянської енциклопедії : (Проект). – Київ, 1958. – 160 с.
763100
   Методичні вказівки для самостійної роботи над курсом із загальної хімії для студентов нехімічних спеціальностей : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 46с.
763101
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1948. – 28с.
763102
   Методичні вказівки до великого спецпрактикуму. Розділи: цитологія та цитохімія : Для біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1997. – 34с.
763103
   Методичні вказівки до вивчення вибраних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24с.
763104
   Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
763105
   Методичні вказівки до вивчення деяких формул та узагальнених понять математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1988. – 36с.
763106
   Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
763107
   Методичні вказівки до вивчення курсу " Геологія та корисні копалини СРСР", 1960. – 55 с.
763108
  Вдовенко М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Геологія та корисні копалини СРСР" : (для студентів-заочників географічних факультетів) / М.В. Вдовенко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1960. – 55с
763109
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Дифференціальні рівняння" для студентів геологічного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 24с.
763110
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" : (тема "Основи алгебри"), для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
763111
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" (Тема: "Основи алгебри"). – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
763112
  Горбенко Є.М. Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і планування промислового підприємства" / Є.М. Горбенко. – Київ : КДУ, 1961. – 80 с.
763113
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Тележурналістика" : (Розділ "Система зображально-виражальних засобів телебачення") для студентів другого курсу факультету журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 24 с.
763114
  Сирота Н.П. Методичні вказівки до вивчення курсу "Фізична географія УРСР" / Н.П. Сирота. – Львів, 1960. – 44с.
763115
  Литвиненко А.Р. Методичні вказівки до вивчення курсу Біохімія : для студентів-заочників 3 курсу біологічного фак-ту держ. ун-тів / А.Р. Литвиненко. – Київ : Київський університет, 1960. – 60 с.
763116
  Лучканин С.М. Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей : (літинська юридична термінологія і фразелдлгія) / С.М. Лучканин ; КНУТШ ; Філог. фак-т, кафедра заг. мовознавства і клас. філол. – Київ : Тов. "Міжнародна фінансова агенція", 1998. – 47 с. – ISBN 966-7009-86-6
763117
   Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу "Основи сучасного програмування " (тема "Delphi-середовище візуального програмування") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 64с.
763118
   Методичні вказівки до вивчення окремих питань теоретичного та практичного курсів математичного аналізу для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
763119
   Методичні вказівки до вивчення розділів "Водорості", "Гриби", "Лишайники" курсу "Нижчі рослини" для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
763120
   Методичні вказівки до вивчення службових частин мови. – Донецьк, 1986. – 20с.
763121
   Методичні вказівки до вивчення спеціальних питань математичного аналізу : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с. – карточки физикам есть
763122
   Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Проблеми імпліцитної і оціночної номінації" : для судентів ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1994. – 27с.
763123
   Методичні вказівки до вивчення теми: "Робітничий клас України в боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1946-1950 рр.)". – Київ, 1967. – 28 с.
763124
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
763125
   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Територіально-виробничі комплекси і економіко-географічне районування". – Київ : Київський університет, 1997. – 19 с.
763126
  Голенков М.Н. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічної географії / М.Н. Голенков. – Київ, 1961. – 35 с.
763127
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аеродинаміки : [навчальне видання для підготовки студентів за спец. 6.0803 - "Механіка"] / О.М. Харитонов, Л.В. Харитонова, Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; [Харитонов О.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 90, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 91
763128
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 25с.
763129
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Картографія з основами картографічного креслення" для студентів географічного факультету : для судентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1996. – 55с.
763130
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
763131
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи оптики". – Київ : Київський університет
Частина 2. – 1997. – 60с.
763132
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптичних методів аналізу : для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 49с.
763133
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної фізики : Для студ.фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 70с.
763134
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу "Гідрометрія і ведення ДВК " : для судентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 61 с.
763135
   Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму "Імерсійний метод вивчення мінеральної речовини" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 19с.
763136
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
763137
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи географії рекреації та туризму" : для студ. геогр. ф-тів напряму "географія" спец. "географія рекреації та туризму" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад. О.Ю. Гринюк]. – Київ : ЛГТ, 2012. – 54 с. : іл., табл. – Додатки: с. 41-51. – Бібліогр.: с. 52
763138
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Річковий стік та гідрологічні розрахунки" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 37с.
763139
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізична географія України". – Київ : Київський університет, 2001. – 16с. – географам карточки есть
763140
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки" : для студентів геологічного факультету. – Київ, 2006. – 19с.
763141
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Математині методи в гідрометеорології" : для студ. геогр. ф-ту / КНУТШ ; [упоряд. О.І. Лук"янець]. – Київ : Київський університет, 2010. – 60 с.
763142
   Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з курсу " Математичні методи в інженерній геології" (роботи 8, 9)_ : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
763143
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
763144
   Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт : Для студ. біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1981. – 40с.
763145
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
763146
   Методичні вказівки до загального курсу мікробіології : Метод. вказівки підготовлено на кафедрі мікробіології біологічного фак. КДУ. – Київ : Вид-во КДУ, 1982. – 40с.
763147
  Станішевський О.В. Методичні вказівки до застосування наочності у викладанні граматики англійської мови. / О.В. Станішевський. – Київ-Львів, 1948. – 20с.
763148
  Пелих Г.Ф. Методичні вказівки до історичного синтаксису української мови. / Г.Ф. Пелих. – Одеса, 1961. – 30с.
763149
  Гержедович П.І. Методичні вказівки до курсу "Ботанічна географія з основами загальної ботаніки" / П.І. Гержедович. – Київ, 1959. – 48с.
763150
  Бурбело Б.І. Методичні вказівки до курсу "Вступ до романського мовознавства". / Б.І. Бурбело. – Київ, 1977. – 56с.
763151
   Методичні вказівки до курсу "Інформатика" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с. – бл. карточки есть
763152
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 66с.
763153
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерні віруси та методи боротьби з ними" : Для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 33с.
763154
   Методичні вказівки до курсу "Комп’ютерне моделювання в біології" [Електронний ресурс] : для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 65 с.
763155
   Методичні вказівки до курсу "Математичний аналіз" : (тема "Нескінченні добутки"), для студ.природничих факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
763156
   Методичні вказівки до курсу "Основи морської геології" : для студ. геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
763157
   Методичні вказівки до курсу "Сучасна українська літературна мова" для студентів філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1977. – 54 с.
763158
   Методичні вказівки до курсу "Українська діалектологія" : для студентів-заочників філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1982. – 28 с.
763159
   Методичні вказівки до курсу "Хімія природного середовища" (розділ "Хімія екотоксикантів") : Для студ. хім. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
763160
  Буймола Г.Л. Методичні вказівки до курсу креслення с основами нарисної геометріі / Г.Л. Буймола. – Львов : ЛДУ, 1959. – 36с.
763161
   Методичні вказівки до курсу програмування : розділ "Norton Commander" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
763162
   Методичні вказівки до курсу програмування (розділ" Norton Commander") : Для студ.фак. кіб. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
763163
   Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійногоо методу і петрографії осадочніх порід. – Львів, 1967. – 71с.
763164
  Татаринов К.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Біологія лісових птахів, звірів та мисливствознавство" / К.А. Татаринов. – Львів, 1968. – 58с.
763165
   Методичні вказівки до лабораторних занять із колоїдної хімї : для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Л. Малишева ; ред. О. Грицаюк]. – Київ : Київський університет, 2014. – 54, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
763166
   Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студентів-магістрів хімічного факультету з дисципліни "Біоаналітика". – Київ : Київський університет, 2007. – 58 с.
763167
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів другого курсу хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 50с.
763168
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 52с.
763169
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
763170
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика". – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2002. – 59с.
763171
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Ч. 3. – 2010. – 44 с. : іл.
763172
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніка і електроніка НВЧ". – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
763173
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Розділ 2, ч. 1 : Молекулярна фізика. – 2009. – 32 с. : іл.
763174
   Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу "Хроматографічні та екстракційні методи аналізу" : для студентів хімічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. О.М. Лисенко]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29
763175
  Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
763176
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Фізика напівпровідникових матеріалів". – Київ : Київський університет, 2005. – 69 с.
763177
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізичної і колоїдної хімії. – Київ : Київський університет, 2000. – 40с. – Шифр дубл.54 Мето.Доп.карт.хим.ч.з.
763178
   Методичні вказівки до лабораторного спецпрактикуму " Молекулярна організація хромосом" : Для студ. біолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 17с.
763179
  Колчинський І.Г. Методичні вказівки до лекції "Незвичайні небесні явища" / І.Г. Колчинський. – Київ : Центр. лекц. бюро, 1956. – 35 с.
763180
   Методичні вказівки до лекцій з курсу "Історіографія історії УРСР (радянський період)" : для студ. заочного відділення істор. ф-ту. – Харків : ХДУ, 1989. – 24 с.
763181
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
763182
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
763183
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ, 2002. – 33с.
763184
   Методичні вказівки до навчальної топографічної практики : для студ. географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с. – гр. карточки есть
763185
   Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів геологічного фак-ту спеціальності 0804 "Гідроекологія та інженерна геологія". – Київ : Київський університет, 1997. – 23 с.
763186
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Структурна геологія та геологічне картування" : Для студентів спеціальності "Геологія". – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
763187
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
763188
   Методичні вказівки до написання практичних кваліфікаційних (бакалаврських) робіт із історії української журналістики для студентів Інституту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 32с.
763189
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Автоматизовані системи управління" (тема "Системи підтримки прийняття рішень") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 61с.
763190
  Нелідова І.А. Методичні вказівки до Підручника англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1958. – 103с.
763191
  Вейзе А.А. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 10 класу середньої школи / А.А. Вейзе. – Київ : Радянська школа, 1962. – 140 с.
763192
   Методичні вказівки до підручника англійської мови для 9 класу. – К, 1961. – 144с.
763193
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
763194
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
763195
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
763196
  Кудрявцева О.Е. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 6-го класу. / О.Е. Кудрявцева. – К, 1958. – 127с.
763197
  Кудрявцева О.Є. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1960. – 88с.
763198
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
763199
  Щоголева В.А. Методичні вказівки до підручника німецької мови. / В.А. Щоголева, Д.А. Шефер. – К., 1959. – 124с.
763200
  Дауе К.Н. Методичні вказівки до підручника французької мови для 8-го класу. / К.Н. Дауе, О.Я. Лівшиць. – Київ : Радянська школа, 1960. – 95 с.
763201
   Методичні вказівки до практикуму "Основи радіоелектроніки" : Для студентів фізичного факультету. – Київ, 2007. – 121с.
763202
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія праці" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.
763203
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія сенсорних ситем" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 43 с.
763204
  Максутов Д.Д. Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету / Д.Д. Максутов; за ред. І.С. Горбаня; сост. Гуменюк А.Ф., Погорєлов В.Є., Слободянюк О.В., Шиманська О.Т., Губанов В.О., Кондиленко О.І., Безручко І.В. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1981. – 111 с.
763205
   Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1983. – 78 с.
763206
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : Для студентів біологічного факультету. – Київ, 1984. – 57с.
763207
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 128с.
763208
   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рівняння математичної фізики" : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом підготовки "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.В. Ловейкін, А.П. Креневич, Г.В. Верьовкіна]. – Київ : Київський університет, 2014. – 37, [1] с. : іл. – Бібліогр. у вступі: с. 3
763209
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : Для студентів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 44с.
763210
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Графіка обчислювальних процесів". – Львів, 1986. – 31с.
763211
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
763212
   Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на тему "Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини" / Н.А. Касьянов, І.Н. Арнаут, В.І. Сало, Н.А. Пительгузов, Д.В. Михайлов, О.Н. Сухарєвська, А.А. Андріанова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
763213
   Методичні вказівки до проведення занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1981. – 16 с.
763214
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Вимірювання". – Київ : Київський університет, 2003. – 29с.
763215
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерний експеримент". – Київ : Київський університет, 2005. – 16 с.
763216
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 43с.
763217
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи фізики вакууму та вакуумної техніки". – Київ : Киевский университет, 2001. – 115с.
763218
   Методичні вказівки до проведення першої навчальної геологічної практики : для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 43с.
763219
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з аналітичної геометрії та лінейної алгебри : для студ. фізичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
763220
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
763221
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2003. – 88с.
763222
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16 с.
763223
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
763224
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Векторні простори, системи лінійних рівнянь" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 60 с.
763225
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Визначники та матриці" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 64 с.
763226
   Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з векторного і матричного числення. – Київ : Київський університет, 1986. – 47с.
763227
   Методичні вказівки до програми та контрольні роботи з математичного аналізу для студентів-заочників. – Чернівці, 1983. – 22с.
763228
  Горбунцова Т.Ю. Методичні вказівки до роботи з "читанкою" для 2 класу видання 1952 та 1953 рр. / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1953. – 71с.
763229
   Методичні вказівки до роз" язування задач з теорії функцій комплексної змінної для студентів, механіко-математичного факультету. – Львів : ЛДУ, 1992. – 64с.
763230
   Методичні вказівки до розв"язання задач з математичного аналізу. – Львів, 1986. – 48с.
763231
   Методичні вказівки до розв"язання задач із колоїдної хімії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 33с.
763232
   Методичні вказівки до розв"язування задач з аналітичної геометрії : для студ.фіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 50с.
763233
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23 с.
763234
   Методичні вказівки до розділу "Числові ряди" курсу "Вища математика". – Дніпропетровськ, 1996. – 39с.
763235
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділ " Магнетизм" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 64с.
763236
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділи " Оптика. Атомна фізика. Ядерна фізика" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 52с.
763237
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( тема " Вага тіла" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 32 с.
763238
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " Ч.1. Механіка : для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 132с.
763239
   Методичні вказівки до самостійної роботи з лінійної алгебри евклідного простору. – Київ : Київський університет, 1989. – 23с.
763240
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу векторних і тензорних полів. – Київ : Київський університет, 1983. – 55с.
763241
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу випадкових величин. – Київ : Київський університет, 1985. – 51с.
763242
   Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Теорія еволюції" : Для студентів біологічного фак. – Київ, 1997. – 21с.
763243
   Методичні вказівки до спецкурсу "Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи та напрямки" : для студ. філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
763244
   Методичні вказівки до спецкурсу "Технологія оптичного приладобудування" : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
763245
   Методичні вказівки до спецпрактикуму " Генетичний аналіз" : для студентів біологічного фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
763246
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Антибіотики" : Для студ. біологічного фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 32с.
763247
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Виділення чистих культур мікроорганізмів" : для студ. біологічного факультету. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 23с.
763248
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
763249
  Кравець Г.К. Методичні вказівки до таблиці "Еволюція.... / Г.К. Кравець. – Київ, 1976. – с.
763250
  Кулик Б.М. Методичні вказівки до таблиць з морфології української мови. / Б.М. Кулик. – 7-е вид. – К., 1966. – 44с.
763251
   Методичні вказівки з автоматизованої обробки і контролю даних гідрометеорологічних спостережень / Держ. служба України з надзвичайних ситуації, Центр. геофіз. обсерваторія. – Київ : [б. в.]
Вип. 3 : Метеорологічна інформація гідрометеорологічних станцій і постів, ч. 1 : Метеорологічна інформація станцій. – 2013. – 46 с. : табл. – Без тит. арк.
763252
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 19с.
763253
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 18с.
763254
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи спеціаліста : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
763255
   Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
763256
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 14с.
763257
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студенті геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 14с.
763258
   Методичні вказівки з екологічного обгрунтування кондицій на мінеральну сировину (нафту та газ, тверді корисні копалини, підземні води). – Київ, 2007. – 48с.
763259
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки з зоології / Б.М. Мазурмович. – Київ
763260
  Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
763261
  Могила А.П. Методичні вказівки з курсу "Українська діалектологія" / А.П. Могила. – К, 1957. – 14с.
763262
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
763263
   Методичні вказівки з математичної обробки робіт із спецпрактикуму " Хімічна кінетика" : Для студ.геол.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 13с.
763264
   Методичні вказівки з мовно-стилістиних курсів : для студентів факультету журналістики. – Київ : Київський університет, 1985. – 79 с.
763265
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
763266
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 11с.
763267
  Литовченко В.І. Методичні вказівки з питань виховання у учнів радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1969. – 24 с.
763268
   Методичні вказівки з підготовки наукових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 18с.
763269
   Методичні вказівки з практичного використання текстових процесорів MS 6.0, MS Word 7.0 у середовищі Windows 95 для студентів факультету кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 93с.
763270
   Методичні вказівки і завдання до семінарських і практичних занять з радянського кримінального процесу. – Київ : КДУ, 1983. – 24 с.
763271
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Одеса, 1967. – 38 с.
763272
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Вид. 3-є, доп. – Одеса, 1970. – 48с.
763273
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 45с.
763274
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства і теорії літератури. – Київ : Київський університет, 2002. – 28с.
763275
   Методичні вказівки по вдосконаленню використання в навчальному процесі світоглядної та лінгвістичної проблематики праць класиків марксизму-ленінізму : для викладачів, аспірантів і студентів факультету романо-германської філології. – Київ : Київський університет, 1985. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
763276
   Методичні вказівки по написанню курсових робіт з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 8 с.
763277
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
763278
   Методичні вказівки по підготовці рейтингових завдань з хімії елементів для студентів нехімічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1999. – 59с
763279
   Методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів і нотаріусів Української РСР по вивченню дисуиплін курсів і.... – Київ : КДУ, 1966. – 58 с.
763280
  Дзюба О.А. Методичні вказівки студентам II - III курсу механіко-математичного факультету для читання фахової літератури на англійській мові / О.А. Дзюба, М.А. Гапоненко. – Київ, 1967. – 80 с.
763281
  Миронець І.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з колгоспного права / І.М. Миронець, В.З. Янчук. – Київ
1. – 1976. – 32с.
763282
   Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з теоретичної механіки : для студ. механіко-математичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
763283
   Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з методики викладання української мови в середній школі : для студентів четвертого-п"ятого курсів заочної форми навчання філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1984. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
763284
  Кепич Т.Ю. Методичні вказівки та завдання до курсу "Опір матеріалів" : Навч. посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко; КНУТШ. – Київ : Наук. вид-во ТВіМС, 2001. – 67с.
763285
  Корольова М.Р. Методичні вказівки та завдання з перекладу і безперекладного читання для студенстів історичного і філософського факультетів / М.Р. Корольова. – К, 1977. – 54с.
763286
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92с.
763287
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2002. – 69с.
763288
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Основні парадигми програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
763289
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ "Програмування в першому наближинні" : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
763290
   Методичні вказівки та навчальні завдання до курсу "Теорія груп" : для студ. хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
763291
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50 с.
763292
   Методичні вказівки та плани практичних занять до курсу "Історія української літератури 20 століття". – Київ, 2002. – 37с.
763293
   Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу " Історія української журналістики ХІХ-початку ХХ ст. " для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
763294
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Головні особливості та специфіка розвитку містичних вчень" : (для студентів філософського факультету). – 2-е вид., доп. та перер. – Київ, 1999. – 27с.
763295
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Людська суб"єктивність в психотерапії" : для студентів факультету соціології та психології. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.:с.6-7
763296
  Колісник П.І. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / П.І. Колісник. – Київ, 1958. – 39с.
763297
  Шульгіна Л.М. Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 180-185. – ISSN 2222-4459
763298
   Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" освіт.-проф. програми "Менеджмент державних фінансів" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів ; [упоряд.: З.С. Варналій, Т.В. Гришенко, Ю.В. Петленко]. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 39-42
763299
   Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" освіт.-проф. програми "Менеджмент державних фінансів", освіт.-проф. програми "Корпоративні фінанси" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів ; [упоряд.: Ю.В. Петленко, В.А. Делас, Н.А. Плєшакова]. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 36 с. : табл.
763300
   Методичні вказівки, плани семінарських і практичних занять, вправи та завдання до вивчення курсу "вступ до мовознавства" : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 49 с. – Бібліогр.: 48-49 с.
763301
  Лящук Б.Ф. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з географії / Б.Ф. Лящук, В.В. Луговой. – Львів, 1967. – 47с.
763302
   Методичні вказівки, програма та контрольні роботи з математики : Для слух. підгот. курсів. – Київ, 1962. – 32 с.
763303
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
763304
   Методичні завдання з домашнього читання з англійської мови (як другої іноземної) для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 28 с.
763305
  Чепіга Я.Ф. Методичні замітки до навчання грамоти по згуковому методу / Під орудою С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка : Видавництво "Українська школа", 1917. – 39 с. – (Українська педагогічна бібліотека ; №11)
763306
  Грабчук О.М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 291-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
763307
  Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг / Р. Балашова, Л. Івченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
763308
  Соломаха І.В. Методичні засади вивчення динаміки міської території за космічними знімками з високою роздільною здатністю // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
763309
  Панченко О.В. Методичні засади визначення ефективності маркетингових комунікацій діяльності банків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
763310
   Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності / І. Дрозд, Н. Дрозд, Н. Заєць, Д. Красніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх розрахунків та наслідки щодо відповідальності посадових осіб. Рассмотрена сущность, эволюция нормативного ...
763311
  Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 181-193.
763312
  Попова В.В. Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика дослідження, спрямована на доповнення кількісних параметрів розвитку національної економіки якісними характеристиками формування ВВП. Інтерпретація авторського підходу наводиться з використанням статистичних даних СРСР і сучасної ...
763313
  Красовська О.О. Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 37-46. – ISBN 978-966-7359-68-3
763314
  Дейнека О.М. Методичні засади впровадження інтегрованого навчання загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних училищах / О.М. Дейнека, А.В. Касперський, О.М. Кучменко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 29-34. – ISSN 2413-1571
763315
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
763316
  Іванік О.М. Методичні засади геоморфологічних та фаціальних досліджень приантарктичних морів Південного океану (геоінформаційний аспект) // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 77-86. – ISSN 1999-7566


  У статті наведено результати аналітичних узагальнень та методичних розробок морфолітогенетичних досліджень приантарктичних морів Південного океану.
763317
  Ободовський О.Г. Методичні засади гідроморфологічної оцінки якості річок Українських Карпат / О.Г. Ободовський, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 37-44.
763318
  Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
763319
  Ухаль К.В. Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
763320
  Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 106-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
763321
  Хараджян Н. Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у СКМ SAGE // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 121-128. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичну систему мультифрактального аналізу в процесі професійної підготовки фахівців у галузі економічної кібернетики. Показано перевагу застосування Web-СКМ Sage для роботи за спецкурсом "Моделювання складних економічних систем" за ...
763322
  Дюканова О.В. Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-122. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
763323
   Методичні засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування / С.В. Лэнков, В.М. Штепа, А.О. Дудник, А.С. Шворов // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 233-239. – ISSN 2223-5744
763324
  Тарнавська-Тетерська Методичні засади і фактична база суспільно-географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 123-136. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
763325
   Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.В. Лавренюк, В.І. Лавренюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
763326
  Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
763327
  Удовиченко І.В. Методичні засади навчання географії учнів 10 - 11 класів на профільному рівні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Удовиченко Ірина Віталіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
763328
  Слободянюк І.Ю. Методичні засади навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободянюк Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
763329
  Гарапко Н.І. Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 388-398 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
763330
  Порохнавець Я. Методичні засади організації контролю у підприємствах з видобування природних ресурсів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 125-135. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
763331
  Воловик О.П. Методичні засади організації та проведення практикуму з розв"язування математичних задач у класичних університетах : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Воловик О.П. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
763332
  Шульга Н.П. Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу : банківська справа / Н.П. Шульга, О.А. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
763333
  Іванік О.М. Методичні засади оцінки впливу потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ на інженерні споруди у різних ландшафтно-кліматичних зонах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується істотний вплив на функціонування природно-техногенних систем потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ, визначаються їх головні параметри та характеристики у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Запропоновано класифікаційну схему ...
763334
  Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 106-111
763335
  Горячук В.І. Методичні засади оцінки капіталізації підприємств / В.І. Горячук, Ю.А. Назаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 20-29. – ISSN 2313-4569


  "У статті капіталізація підприємств розглядається як процес створення доданої вартості, а її оцінку здійснено на основі дохідного підходу. Обґрунтовано, що валова додана вартість підприємства є ключовим показником діяльності підприємства, як з точки ...
763336
  Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки капіталізації підприємств України на основі витратного (інвестиційного) підходу // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 1 (70). – С. 113-121. – ISSN 2524-003X
763337
  Козоріз М.А. Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону / М.А. Козоріз, І.С. Музика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 58-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
763338
  Огієнко М.М. Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 33-40. – ISSN 2306-6792
763339
  Поліванцев А.С. Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 237-243


  У даній статті розроблена економіко-математична модель впливу податків на зовнішню торгівлю та зокрема на товарні потоки, доходи суб"єктів господарювання та бюджету з урахуванням нелегального переміщення товарів, а також запропонована концептуальна ...
763340
  Іванишин В.В. Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва / В.В. Іванишин, В.К. Рудик, А.П. Печенюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
763341
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
763342
  Сахаров В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня / В.Є. Сахаров, Д.О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 152-168 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
763343
  Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 141-151. – Бібліогр.: Бібілогр: 19 назв. – ISSN 1993-6788
763344
  Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
763345
  Козаченко Г.В. Методичні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону / Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 59-66. – ISSN 2222-0712
763346
  Олійник О. Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності підприємства в соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
763347
  Гросул В.А. Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.А. Круглова, О.Д. Рачкован // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 62-74. – ISSN 1993-6788
763348
  Кучер С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості / С.Л. Кучер, Г.М. Квіта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 164-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763349
  Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
763350
  Бут Анатолій Методичні засади побудови експериментальної системи проблемних завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр. 20 назв
763351
  Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту касових операцій як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6806
763352
  Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
763353
  Кірей К.О. Методичні засади проведення практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки IT-фахівців у контексті інтерактивного навчання // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 104-109. – ISSN 1998-7005
763354
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
763355
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
763356
   Методичні засади професійного психологічного відбору курсантів для фахової підготовки в цивільному вищому навчальному закладі. – Київ : Київський університет, 2003. – 24с.
763357
  Белінська С.М. Методичні засади процесу експлуатації основних засобів / С.М. Белінська, Н.М. Рябоконь // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
763358
  Якименко О.Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
763359
  Армаш Т.С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Армаш Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
763360
  Миколайко В.В. Методичні засади реалізації продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти II ступеня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Миколайко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
763361
  Синчак В Методичні засади реєстрації платників ПДВ В Україні : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 54-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
763362
  Петрук В.В. Методичні засади розвитку стратегічного планування в системі управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 351-357
763363
   Методичні засади розпізнавання образів із використанням багатошарового персептрона / С.А. Шворов, В.М. Штепа, І.М. Болбот, Н.А. Заєць, А.О. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 66-72


  Проаналізовано перспективність використання нейромережевих структур для розпізнавання образів, синтезовано та перевірено на адекватність відповідний багатошаровий персептрон. Обгрунтовано можливість його використання в системах спеціального призначення
763364
  Шигун М. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / М. Шигун, К. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
763365
   Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2007. – 228 с. : 51 табл., 35 рис. – Бібліогр.: с. 228 (132 джерела)


  Об"єкт досліджень: по розділу 1 - радіаційно забруднені ландшафти північних областей України; по розділу 2 - урбанізаційне природокористування в межах України; по розділу 3 - туристично-рекреаційні ресурси України; по розділу 4 - повітряне середовище ...
763366
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
763367
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 153-160


  Розглядаються методичні основи побудови та організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом. Рассматриваются методические основы построения и организации функционирования ...
763368
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
763369
  Ляхоцька Л. Методичні засади створення підручника з української мови (за матеріалами творчої спадщини І. Огієнка) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 61-69. – ISSN 1561-6223
763370
  Андрієць Т. Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику базових принципів структурно-морфометричного аналізу для дослідження новітнього тектогенезу. Продемонстровано можливість застосування класичної методики до гірських регіонів з використанням функці- ональних можливостей ...
763371
  Шворов С.А. Методичні засади структурного синтезу територіально розподілених систем передачі даних / С.А. Шворов, М.М. Михайлов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 46-50


  Розглядаються методичні засади вирішення задач оцінювання існуючих та синтез перспективних топологій систем передачі даних спеціального призначення. Рассматриваются методические основи решения задач оценивания существующих и синтез перспективных ...
763372
  Єрошина Т.В. Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
763373
  Колотуха І. Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-61. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, ...
763374
  Кравченко К.О. Методичні засади суспільно-географічного дослідження системи розселення регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-617-7069-75-8
763375
  Волошин Р.В. Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
763376
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
763377
  Тімченко В.М. Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок / В.М. Тімченко, О.П. Оксіюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
763378
  Ломоносов А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : економіка освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
763379
  Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих витрат за "центрами відповідальності", що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих ...
763380
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
763381
  Тарасова А.С. Методичні засади формування рекреаційних систем : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 115-118. – Бібліогр.: 3 назви
763382
  Тюнюнник Н.В. Методичні засоби формування грунтозахисних агроландшафтів Донецької області / Н.В. Тюнюнник, О.В. Качанова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: с. 115. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
763383
  Булкот Г. Методичні і теоретичні основи аналізу підлриємств-банкрутів у контексті сучасних систем правового регулювання економіки // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1728-9343
763384
  Лазарєв А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-42
763385
  Тарасенкова Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 53-66. – ISSN 2078-1016
763386
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
763387
   Методичні матеріали комплексного забезпечення викладання та вивчення курсів економічних дисциплін : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1999. – 194с.
763388
   Методичні матеріали. Аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств. Методика складання бізнес-планів. Розробка планів реструктуризації державних підприємств, 1997. – 48с.
763389
  Коробов В.К. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики / В.К. Коробов, Д.С. Мальчикова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 189-194 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
763390
  Покась Лілія Методичні можливості засвоєння нових знань з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-13. – Бібліогр.: 8 назв
763391
  Бабко Л.М. Методичні мости безпеки / Л.М. Бабко, В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
763392
  Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти


  У статті розглянуто актуальні проблеми методики викладання української літератури в сучасній школі, розглядаються традиційні і нові методи, прийоми і форми вивчення української літератури.
763393
  Момот В.Є. Методичні основи адаптації стратегії підприємства до етапів життєвого циклу / В.Є. Момот, П.М. Рибалка // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
763394
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23.
763395
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23
763396
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молоко продуктовому підкомплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-25
763397
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молокопродуктовому комплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст.
763398
  Сегіда К.Ю. Методичні основи аналізу розселення населення регіону // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 150-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
763399
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
763400
   Методичні основи вибору раціональної стратегії управління при формуванні рішення в умовах невизначеності / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, М.М. Шевцов, О.В. Шуригін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 81-87. – ISSN 2524-0056
763401
  Гуляєв А.В. Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 16-18


  В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для визначеного ремонтного органу. Рішення задачі вибору ефективного способу ...
763402
  Савченко В.Ф. Методичні основи визначення економічної ефективності і природоохоронної діяльності : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 192-200 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763403
  Котова Т.В. Методичні основи визначення рівня техногенної деформації водних екосистем для окремих природно-сільськогосподарських зон України / Т.В. Котова, О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
763404
  Бондарук Т.Г. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
763405
  Ачасов А.Б. Методичні основи використання БПЛА для контроля забур"яненості посівів / А.Б. Ачасов, А.О. Сєдов, А.О. Ачасова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
763406
  Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 44-45 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
763407
  Андрєєва Н.М. Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємств / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 119-127. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто умови, в яких функціонують сучасні підприємства та виділено ключові фактори успіху, до яких можна віднести здатність до своєчасного та ефективного реагування на зміни зовнішнього середовища, а також налагоджений процес впровадження ...
763408
  Назаренко Л. Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти
763409
  Сегіда К. Методичні основи геодемографічного прогнозування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 109-116 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
763410
  Генсецький Микола Петрович Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Генсецький М.П.; КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
763411
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
763412
  Ткаченко Т.П. Методичні основи дослідження еколого-географічного комплексу адміністративної області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 184-189. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
763413
  Матвієнко В.М. Методичні основи дослідження життєвого і творчого шляху вченого // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 50-56. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7293-90-4
763414
  Дубина О.М. Методичні основи дослідження наукового потенціалу регіонів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 231-236. – Бібліогр.: 4 назви
763415
  Рожко І.М. Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат / І.М. Рожко, С.Ю. Зюзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
763416
  Никитюк Т.О. Методичні основи дослідження управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-203


  Проаналізовано окремі методичні підходи до підвищення ефективності управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності.
763417
  Іщук С.І. Методичні основи економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто основні методічні підходи до економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району.
763418
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
763419
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 249л. + Додатки: л.215-249. – Бібліогр. л.192-214
763420
  Гончерюк О.М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончерюк Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
763421
  Маліна І.А. Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Маліна Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
763422
  Рудько Г.І. Методичні основи інженерного захисту території від зсувів / Г.І. Рудько, О.М. Беспалова, В.О. Скакун // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
763423
  Колосок А.М. Методичні основи інформаційного забезпечення оцінювання розвитку соціально-трудового партнерства у Волинській області : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 123-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
763424
  Литовченко І. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі / І. Литовченко, М. Ботушан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
763425
  Мандрик Б.М. Методичні основи моделювання еколого-гідрогеологічних умов : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто питання постановки еколого-гідрогеологічних досліджень та прогнозів. Наведено структурну схему досліджень. Основою прогностичних розрахунків служать геофільтраційні та стохастичні моделі.
763426
  Феоктистів А. Методичні основи навчання української мови в У, УП, УП групах ФЗС і ШКМ / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 35с.
763427
  Стрельський В.І. Методичні основи науково-дослідної робота студентів гуманітарних факультетів Київського державного університету / В.І. Стрельський, А.М. Іваненко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-9. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрываются формы и методы воспитания у студентов навыков активного овладения знаниями, развития у них творческого мышления, умения изучать методические основы научно-исследовательской работы, обобщать и излагать результаты собственных ...
763428
  Горіна Ж. Методичні основи національно-текстової концептосфери майбутніх учителів-словесників // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 60-66. – ISSN 2075-1478
763429
  Ворожко В.П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів : економіка підприємства / В.П. Ворожко, О.І. Матяш // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
763430
  Олещенко А.В. Методичні основи оптимізації внутрішньої територіальної організації індивідуальних біосферних заповідників та їх реалізація на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 180-195 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
763431
  Братанич А.А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Братанич Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
763432
  Довгаль Наталія Сергіївна Методичні основи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу є важливою науковою проблемою з огляду на вплив ресурсної складової на загальну ефективність діяльності підприємства. У статті розглянуті кількісні і якісні аспекти безперервного використання ...
763433
  Пташенко П.О. Методичні основи оцінки ефективності забезпечення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 3-7.
763434
  Дем"янчук Б.О. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей / Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв, П.С. Литвиновська // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65-75. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
763435
  Ангелко І.В. Методичні основи оцінки обсягів тіньового сектору економіки // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 180-189. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
763436
  Сухін О.В. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою / О.В. Сухін, Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 344-353. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Запропоновано методику визначення ймовірностей реалізації планових обсягів підготовки фахівців з базовою і повною вищою освітою гуманітарного і технічного профілей в умовах невизначеності випадкового типу і пересічення гіпотез про фактичні розподіли ...
763437
  Герасименко О. Методичні основи оцінки результатів праці у сфері прикладних досліджень та розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Економіка ; вип. 41)


  Обгрунтовано необхідність урахування специфіки трудової діяльності в науково-технічній сфері при формуванні досконалих методів та методик оцінки затрат і результатів праці. Сформульовано основні принципи визначення результатів праці в галузі прикладних ...
763438
  Заюкова М.С. Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763439
  Римкіна М.С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприєиства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
763440
   Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України / О.В. Мельник, А.І. Дешко, А.Є. Слівак, І.В. Молчанова, І.В. Караюз // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 40-45


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
763441
  Репін І.І. Методичні основи проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб"єктами та центрами надання адміністративних послуг / І.І. Репін, А.В. Дайнеко, М.О. Лугіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 41-46
763442
   Методичні основи проектування дистанційних навчальних курсів / С.А. Шворов, В.Є. Лукін, В.О. Осипа, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 300-304


  У статті надаються методичні засади проектування дистанційних навчальних курсів на основі використання мультимедійної моделі у вигляді Web-сайту з застосуванням мов програмування HTML і JavaScript В статье раскрываются методические основы ...
763443
  Чубань В.С. Методичні основи процесу формування цін продукції сільського господарства на товарній біржі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 29-34


  У статті проведений аналіз методик формування цін сільськогосподарської продукції, які склалися на товарних біржах України. На підставі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обґрунтовані напрями підвищення ...
763444
  Яковенко В.В. Методичні основи реалізації моделі інтегрованого навчання математиці з використанням дистанційних освітніх технологій на допрофесійному етапі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-285-311-7
763445
  Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
763446
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
763447
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
763448
  Бган Т.С. Методичні основи створення й використання комп"ютерних ігрових засобів навчання математиці / Т.С. Бган, Н.І. Клочко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 160-164
763449
  Коваленко О.Ю. Методичні основи створення національних природних парків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
763450
  Шеховцова В.А. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-60.
763451
  Литвин О.О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 159-166. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
763452
  Дробязко С.І. Методичні основи управління витратами підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 55-60. – ISSN 2074-5354
763453
  Нужнова Ю.А. Методичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних кластерних утворень АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-43. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
763454
  Олійник Д.І. Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 12 назв
763455
  Котляревський Я.В. Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / Я.В. Котляревський, О.В. Халіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 86-90
763456
  Сергієнко О.М. Методичні основи формування показників утворення доходів на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 193-197
763457
  Вишиванюк М.В. Методичні основи формування системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України на засадах сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв
763458
  Денисов А.С. Методичні основи формування тарифів на атомну електричну енергію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 118-124.
763459
  Завражна О. Методичні особливості викладання теми "Принцип віртуальних переміщень" при вивченні класичної механіки / О. Завражна, І. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 62-73. – ISSN 2312-5993
763460
  Бочар Ю.І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 318-326. – (Педагогіка ; № 3)
763461
  Бондаренко Е. Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано методику автоматизованого та ручного дешифрування даних супутників сімейства Landsat за системою класифікації земельних ресурсів CORINE. Визначено основі спектральні ознаки категорій земельного покриву території Чернівецької області. ...
763462
  Кравчук А.А. Методичні особливості об"єкта й предмета геології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-192. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
763463
  Дубовський С.В. Методичні особливості оптимізації cкладу регулюючих енергоблоків ТЕС з обмеженими динамічними властивостями з урахуванням їх взаємодії із системними споживачами-регуляторами / С.В. Дубовський, Р.В. Григор"єв, М.Є. Бабін // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 15-23. – ISSN 1562-8965
763464
  Возняк Г.В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності : економіка та управління інноваціями / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92. – Бібліогр.: 13 назв
763465
  Марченко А.М. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) / А.М. Марченко, М.В. Сидоров // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 116-122. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні. Основна увага зосереджена на пізнавальних можливостях використання віньєток у соціологічному дослідженні, особливостях їх відбору, аналізу та інтерпретації ...
763466
  Внукова М Н. Методичні особливості рейтингування страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання рейтингу страхових компаній.
763467
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 43-46. – ISBN 966-7890-03-1
763468
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
763469
  Дук Н.М. Методичні особливості створення серії карт історії митної справи в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-7650-87-1
763470
  Молікевич Р. Методичні особливості суб"єктивної оцінки здоров"я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 34-44. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні підходи до суб"єктивної оцінки суспільного здоров"я та якості життя населення. Наведено план-схему етапів проведення опитування респондентів в адміністративних утвореннях та розглянуто принципи його організації. ...
763471
  Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 151-157 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
763472
  Правдюк Н.Л. Методичні особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-109.
763473
  Каменська І.Б. Методичні особливості формування англомовної лінгвістичної компетенціі в усному мовленні майбутніх менеджерів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 177-191. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
763474
  Нечай Світлана Методичні особливості формування професіоналізму майбутніх вихователів у питаннях музичного виховання дітей дошкільного віку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовуються підходи до розробки нового змісту дисципліни "Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку", становлення спеціальної професійної компетентності майбутнього педагога як готовності до вирішення системи професійних завданьз ...
763475
  Чайковська В.Б. Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни "Основи звукорежисури" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 159-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
763476
  Буряк М. Методичні передумови взаємопов"язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 21-31. – ISSN 2312-5993
763477
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
763478
  Мазуренко В.П. Методичні передумови побудови індексних рядів та їх аналізу (індексний моніторинг) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто принципи побудови індексних рядів, їх перебазування та зімкнення, приведення їх до зіставного виду за допомогою різних дефляторів, вивчення тенденцій, циклічних та сезонних коливань, використання їх в біржовому моніторингу і порівняльному ...
763479
  Соснова М. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 153-164. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті досліджуються можливості використання фреймових структур, які постають основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається, як одиниця знань, яка зберігається в пам’яті ...
763480
  Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
763481
  Буличева Т.В. Методичні питання вивчення Київської регіональної системи розселення // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 62-64. – ISBN 966-7293-90-4
763482
  Іщук С.І. Методичні питання вивчення територіальних систем продуктивних сил : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 3-9. – Бібліогр.: 7 назв
763483
  Пітюренко Ю.І. Методичні питання виділення територіальних систем міських поселень і визначення їх меж : населення, Трудові ресурси / Ю.І. Пітюренко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 40-47
763484
  Паламарчук М.М. Методичні питання визначення рівнів господарського розвитку областей / М.М. Паламарчук, В.О. Білозерова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 3-11 : Табл.
763485
  Корецький Л.М. Методичні питання дослідження територіальної організації сільськогосподарських зон промислових вузлів : теорія. Історія / Л.М. Корецький, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 10-18
763486
  Тащук К.О. Методичні питання дослідженя територіальної структури промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 21-27. – Бібліогр.: 15 назв
763487
  Кичко І.І. Методичні питання забезпечення потреби в житлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 92-100
763488
  Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 144-151.
763489
  Рудченко О.Ю. Методичні питання щодо формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 3-8
763490
  Журавель Ю. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-172. – ISSN 1818-5754
763491
  Сірант В.М. Методичні підходи для покращення контролю знань студентів при вивченні спеціальних дисциплін / В.М. Сірант, В.В. Підлісний, О.М. Семенов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 120-129. – ISSN 2521-6449
763492
  Підлісний В.В. Методичні підходи для покращення самостійної роботи студентів з дисципліни "Використання техніки в АПК" / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В.М. Сірант // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 131-138
763493
  Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
763494
  Купалова Г.І. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі / Г.І. Купалова, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему показників для аналізу загального, ...
763495
  Ковальська Л.Л. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентноспроможності регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 109-124 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
763496
  Хомюк Н.Л. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації / Н.Л. Хомюк, Н.В. Павліха // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 47-55. – ISSN 1562-0905
763497
  Болдуєва О. Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 62-65. – ISSN 1993-0259
763498
  Кочетков В.М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 98-101. – Бібліогр.: 3 назв
763499
  Ярочевська А.В. Методичні підходи до аналізу та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 121-123. – ISBN 978-617-645-231-7
763500
  Козоріз Г.Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 76-82. – ISSN 1562-0905
763501
  Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-91. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Methodical approaches of analysis of financial reliability of insurance companies in the field of insurance and statistic"s ...
763502
  Лукаревська О.М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 160-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
763503
  Алещенко В. Методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу, об"єктивні і суб"єктивні чинники, які впливають на його стан. Проаналізовано існуючі методики оцінювання рівня ...
763504
  Гевчук А.В. Методичні підходи до аналітичної оцінки рівня дебіторської заборгованості підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
763505
  Дробязко О.М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-50. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
763506
  Колєшня Л. Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю : соціальна політика / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
763507
  Іщук С.І. Методичні підходи до вивченнч промислово-агломераційних утворень / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 39-53
763508
  Монастирський В.Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 81-87 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0868-6939
763509
  Огородніков В.І. Методичні підходи до вивчення донних відкладів сучасних водойм й геоекологічного картографування акваторій // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 179-185. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-631-331-6
763510
  Перепелюк М.М. Методичні підходи до вивчення експресії інтерферону альфа в інтактній та регенеруючій печінці щурів / М.М. Перепелюк, А.М. Слончак, М.Ю. Оболенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи щодо визначення експресії інтерферону ? в інтактній і регенеруючій печінці щурів. Експериментально обгрунтовано, що при виділенні РНК необхідно використовувати центрифугування в CsCl задля повного очищення препарату РНК ...
763511
  Дорош Й.М. Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
763512
  Гуштан К.В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 163-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2227-3220
763513
  Терюханова І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності професійного навчання незайнятого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 10-14


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
763514
  Левченко Ю.Г. Методичні підходи до визначення ефективності господарської діяльності підприємства / Ю.Г. Левченко, Н.А. Шекмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 130-136. – (Економіка ; Вип. 32)
763515
  Ганжа Б.О. Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 63-68. – ISSN 2309-1533
763516
  Прилипко Ю.І. Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки в сільському господарстві / Ю.І. Прилипко, К.Ю. Рєпін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
763517
  Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 107-117. – ISSN 1562-0905
763518
  Буряк В. Методичні підходи до визначення повних витрат за окремими кредитними проектами при оцінці їх ефективності : слово практикам / В. Буряк, В. Волохов // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 73-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
763519
  Балан В.Г. Методичні підходи до визначення рейтингів корпоративного управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 51-56. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
763520
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи : ринок фінансових послуг / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 73-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
763521
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
763522
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
763523
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 232-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
763524
  Ножова Г.М. Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-611-01-0721-1
763525
  Бородіна О.С. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 21-23
763526
  Журавка Ф.О. Методичні підходи до визначення сутності та змісту амортизації основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 27-31
763527
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 114-118
763528
  Сівашенко Т.В. Методичні підходи до використання лізингу як інструменту відтворення основних фондів авіакомпанії : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-45 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
763529
  Кльоба Лев Гнатович Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 110-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним є питання використання новітніх технологій та інструментів, необхідних для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю з метою забезпечення надійного та ...
763530
  Богдан І.В. Методичні підходи до вимірювання досліджень і розробок згідно з міжнародними стандартами / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 15 назв
763531
  Мазур М.В. Методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
763532
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до вимірювання ризиків в АПК для прийняття економічно доцільних управлінських рішень // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретико-методичні підходи щодо вимірювання ризиків в АПК як важливої передумови для прийняття економічно доцільних управлінських рішень.
763533
  Костюченко В. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні / В. Костюченко, А. Малиновська, А. Мамонова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 2-14 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
763534
  Скачек Н.Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
763535
  Ющенко А.М. Методичні підходи до грошової оцінки землі // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 231-233.
763536
  Коваленко В.В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської сисеми : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 193-199 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
763537
  Димеденко І. Методичні підходи до діагностики фінансового стану в системі управління діяльністю підприємств туристичного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 161-164. – ISSN 1993-0259
763538
  Вахович І.М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 105-114.
763539
  Казакова Н.А. Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку / Н.А. Казакова, А.С. Перепелиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 336-340. – ISSN 2222-4459
763540
  Варченко Ольга Миронівна Методичні підходи до дослідження ринкової кон"юнктури регіональних продовольчих ринків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено методичний інструментарій дослідження кон"юнктури регіонального продовольчого ринку, основні чинники, які впливають на стан попиту і пропозиції на ринку, та показники, які дозволяють визначити розмір і силу дії деяких ...
763541
  Яковлєва Ю. Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості соціогеосистеми як об"єкту дослідження. Розроблено програму дослідження соціального розвитку геосистеми. Охарактеризовано основні методичні підходи та визначено сферу їх застосування у соціогеографічних дослідженнях. The special ...
763542
  Олійник Я.Б. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 34-40. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1561-4980
763543
  Цапліна К.М. Методичні підходи до екологічної індикації стану екосистеми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 165-168. – Бібліогр.: 10 назв
763544
  Маруняк Є.О. Методичні підходи до економіко-географічного дослідження процесів глобалізації в контексті стратегії регіонального розвитку України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-33 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
763545
  Скриньковський Р.М. Методичні підходи до економічного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для портфельних інвесторів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 177-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
763546
  Гашков С. Методичні підходи до здійснення контролю фінансового зебезпечення соціальної політики держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-33
763547
  Дяченко О.О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 81-87. – Бібліогр.: Бібілогр..: 11 назв. – ISSN 1993-6788
763548
  Янишівський В.М. Методичні підходи до інтегральної оцінки інтелектуального капіталу регіону // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 16-25. – ISSN 2072-9480
763549
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
763550
  Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства : економічна наука / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-105 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
763551
  Костюченко В. Методичні підходи до консолідації звіту про рух грошових коштів групи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-56 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
763552
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
763553
  Жук П.В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
763554
  Мокій А.І. Методичні підходи до обгрунтування доцільності проектів зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто основні шляхи та методи регіональної економічної інтеграції України.
763555
  Бугай В.З. Методичні підходи до обгрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 11-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
763556
  Русакова І. Методичні підходи до організації навчання першокурсників іноземної мови (англійської) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 198-200
763557
  Лавреньєва О.О. Методичні підходи до організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних і інженерно-педагогічних спеціальностей в інформаційному навчальному середовищі закладу вищої освіти / О.О. Лавреньєва, О.О. Цись // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 161-167. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
763558
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до оценки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 43 (4). – С. 143-152
763559
  Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 145-147
763560
  Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінки витрат. Дано рекомендації щодо розробки методичних вказівок оцінки витрат, які складаються із таких розділів, як загальні положення, класифікація витрат, віднесення витрат до об"єктів обліку, облік і калькулювання ...
763561
  Тисячна Ю.С. Методичні підходи до оцінки до оцінки якості кредитного портфеля банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 278-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
763562
  Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
763563
  Бесчастний А.В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки в державі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
763564
  Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – C. 7-14. – ISSN 2309-821X
763565
  Кисіль С.С. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності планувальних і конструктивних рішень багатоповерхових автостоянок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 284-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
763566
  Гладкий О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності розміщення промислового виробництва території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-23. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні підходи до визначення економічної ефективності розміщення промислового виробництва. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування промислових підприємств. Запропоновано методику оцінки економічної ...
763567
  Терно І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 22-28
763568
  Черевиков Є.Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 60-68. – Бібліогр.: 9 назв
763569
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
763570
  Бутко М.П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 39-47. – ISSN 1562-0905
763571
  Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 46-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763572
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва в контексті забезпечення його сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 349-356. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
763573
  Балабанюк Ж.М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-45
763574
  Поліщук В.Г. Методичні підходи до оцінки заставної вартості зкмлекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
763575
  Шепель Т.В. Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів, як об"єкта обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 43-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
763576
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
763577
  Онищенко В.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб"єктів господарювання : фінансова політика й економічне регулювання / В.О. Онищенко, В.І. Пазинич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
763578
  Череп А.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності промислових підприємств : монографія / А.В. Череп, В.В. Ярмош ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-599-433-6
763579
  Козоріз М.А. Методичні підходи до оцінки капіталізації регіональних активів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / М.А. Козоріз, Л.В. Ключник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 174-181 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
763580
  Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 150-157 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
763581
  Назаров М.І. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 91-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
763582
  Синютка О.М. Методичні підходи до оцінки метрополій них функцій регіональних метрополій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 368-375
763583
  Туранова А. Методичні підходи до оцінки об"єктів нерухомості // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 59-63. – ISSN 1815-3232
763584
  Гвоздев Ю.В. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Гвоздев, І.О. Герасименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
763585
  Шепель Т.П. Методичні підходи до оцінки основних засобів: вітчизняний та зарубіжний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 52-55. – ISSN 2306-6806
763586
  Пікус Р.В. Методичні підходи до оцінки платоспроможності страховика та джерел її забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі платоспроможності страхових компаній у ринкових умовах. Розглянуто основні методичні підходи щодо її оцінки. Визначено специфіку формування джерел її забезпечення.
763587
  Лалакулич М.Ю. Методичні підходи до оцінки потенціалу вищої освіти: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 70-75. – (Економіа ; Вип. 24)
763588
  Павлюк М. Методичні підходи до оцінки результативності програм у сфері корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
763589
  Турчин Л.Є. Методичні підходи до оцінки рівня довіри до банківської системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
763590
  Никифорак В.А. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 210-214. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
763591
  Нусінова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 68-72
763592
  Лактіонова О.А. Методичні підходи до оцінки рівня фінансових обмежень корпорацій / О.А. Лактіонова, А.С. Лук"яненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 41-47
763593
  Булович Т. Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
763594
  Затонацька Т.Г. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 94-101. – Бібліогр.: 12 назв
763595
  Ворсовський О.Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 25-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
763596
  Внукова Н.М. Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані підходи до оцінки фінансової надійності страховиків. Запропонована методика кредитно-рейтингової оцінки надійності страхових організацій шляхом аналізу кількісних і якісних показників, розрахованих по публічній ...
763597
  Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 38-47 : Табл. 5. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
763598
  Костенко М.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 104-106 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
763599
  Даниленко О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 89-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763600
  Россоха В.В. Методичні підходи до оцінювання і використання потенціалу природних ресурсів в аграрній сфері економіки // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 83-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
763601
  Пенцак С.П. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 98-100. – Бібліогр.: 10 назв
763602
  Сахарова К. Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу територіальної громади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 150-157. – ISSN 2414-4436
763603
  Макаренко М.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 259-264. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
763604
  Захарченко С.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-109. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
763605
  Патика Н.І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
763606
  Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-34 : Табл. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
763607
  Михайленко С. Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 54-62 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
763608
   Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості / І.О. Іртищева, О.В. Гуріна, Д.Є. Нікон, О.А. Іщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
763609
  Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
763610
  Тищук І.В. Методичні підходи до оцінювання регіональних особливостей поширення сільського зеленого туризму в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 136-143. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
763611
  Гринюк Н.А. Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 109-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
763612
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
763613
  Музичка О.М. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків / О.М. Музичка, Н.Р. Журибіда, Є.О. Галько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 322-327. – ISSN 2222-4459
763614
  Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
763615
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
763616
  Щеглюк С.Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 57-63. – ISSN 2071-4653
763617
  Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
763618
  Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 142-147. – ISSN 0321-0499
763619
  Полутренко У.Б. Методичні підходи до пам"яткоохоронного зонування території замкових комплексів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 151-158. – ISBN 978-966-929-625-2
763620
  Коренєва Н.А. Методичні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763621
  Откидач М.В. Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
763622
  Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
763623
  Гребінь В.В. Методичні підходи до проблеми ландшафтно-гідрологічного районування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 139-144. – ISBN 966-7650-87-1
763624
  Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічною безпекою підприємства / Т.О. Меліхова, К.О. Журавель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
763625
  Хомутенко В.П. Методичні підходи до проведення внутрішньогосподарського фінансового контролю у кредитних спілках України / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 73-79
763626
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
763627
  Ониишко С.В. Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / С.В. Ониишко, І.С. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – ISSN 1993-6788
763628
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
763629
  Валецька О.В. Методичні підходи до проведення семінарських занять з курсу "Трудове право" за темою "Правове регулювання заробітної плати" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 171-176. – ISBN 966-8009-46-0
763630
  Бурлай Т. Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 22-33 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
763631
  Проценко Н.Б. Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкості функціонування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
763632
  Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912
763633
  Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9276
763634
  Щербина Л.Ф. Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-31
763635
  Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-118
763636
  Вакулич М.М. Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 17-28. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
763637
  Ярошевич Н.Б. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 69-75 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
763638
  Моторина Т.М. Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 59-60
763639
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С.М. Кожем"якіна, С.А. Мазуров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
763640
  Лаврук О.С. Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства / О.С. Лаврук, Н.А. Славіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 42-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
763641
  Середа К.А. Методичні підходи до розробки комплексу природоохоронних заходів на зарегульованих малих річках басейну Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 26-34. – Бібліогр.: 6 назв
763642
  Дорош О.С. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
763643
  Коваль А.А. Методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств України (на прикладі підприємств молочної галузі) : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 143-150 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
763644
  Трофименко О.О. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 78-80
763645
  Яровий М.М. Методичні підходи до розроблення структури бази даних гідромережі басейну Дніпра : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
763646
  Бутенко Н. Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства / Н. Бутенко, М. Кривенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Детально проаналізовано механізм систематизації конкурентних переваг при побудові конкурентної карти ринку. Розглянуто сучасний стан конкуренції на кондитерському ринку України. Особливу увагу приділено побудові та аналізу конкурентної карти ...
763647
  Васьків С.Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 43-48
763648
  Рудюк Т.Я. Методичні підходи до створення валідних тестових завдань з природничих наук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 34-36.
763649
  Утеченко Д.М. Методичні підходи до трактування поняття "людський капітал" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 68-72. – ISSN 2306-6792
763650
  Мисака Г. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції / Г. Мисака, І. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-38. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методи коригування статей фінансової звітності в умовах зміни цін та інфляції. Систематизовано методику розрахунку інфляційного прибутку (збитку) підприємства згідно чинного законодавства. Исследованы методы корректировки статей финансовой ...
763651
  Савченко В. Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства / В. Савченко, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-9
763652
  Шишкін В.О. Методичні підходи до управління диверсифікацією виробництва шляхом формування конкурентної стратегії підприємства / В.О. Шишкін, С.М. Марченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 282-287. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
763653
  Кузенко Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
763654
  Саєнко С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 192-197 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
763655
  Іванова О.Б. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / О.Б. Іванова, А.В. Кравець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
763656
  Іванова Олександра Борисівна Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / Іванова Олександра Борисівна, Кравець Анна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
763657
  Ігнашкіна Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств : прикладна економіка / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
763658
  Новик В.С. Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
763659
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
763660
  Шумейко Я. Методичні підходи до формування ключових індикаторів операційних ризиків / Я. Шумейко, Ю. Заруба // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
763661
  Фомова О.А. Методичні підходи до формування корпоративної інноваційної системи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 135-149 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
763662
  Ценклер Н.І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 242-244. – ISBN 978-611-01-0721-1
763663
  Михайлов М.Г. Методичні підходи до формування оцінки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 8-13. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
763664
  Вахович І.М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І.М. Вахович, С.О. Пиріг, Л.І. Ішук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 208-216. – ISSN 1993-6788


  Проведено типологію стратегій розвитку інформаційної економіки в регіонах України, яка базується на кластеризації регіонів за рівнем розвитку параметрів сфер інформаційної економіки.
763665
  Нечипорук С.В. Методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 124-128. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства. Визначено місце розробки маркетингових стратегій у системі управління маркетингом підприємства. Висвітлено такі етапи розробки ...
763666
  Галайко Н.Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 132-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку, необхідність і ефективність застосування стратегічного планування та управління в умовах динамічного внутрішнього середовища перехідного ...
763667
  Білик М.Д. Методичні підходи до формування центрів фінансової відповідальності на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 151-156.
763668
   Методичні підходи до формулювання тем дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, В.В. Лавриновик, К.К. Пішеніна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 129-131. – ISSN 2221-1055
763669
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 36-41
763670
  Белевят О. Методичні підходи до щцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств / О. Белевят, Ю. Чебан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 44-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
763671
  Гомольська Л.П. Методичні підходи дослідження впливу бренд-комунікацій // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 30-31
763672
  Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 26-31
763673
  Горун М.В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
763674
  Вострякова В.І. Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 56-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
763675
  Олійник О.С. Методичні підходи оцінки персоналу підприємства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-654-490-5
763676
  Джаман В.О. Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-95774-3-8
763677
  Волчанська Л.Ф. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6792
763678
  Антонюк О.Ю. Методичні підходи підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 71-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
763679
  Васьків С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860
763680
  Леонова С.В. Методичні підходи та критерії оцінки рекреаційних територій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 73-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
763681
  Савчук І.Г. Методичні підходи та принципи дослідження виробничого, інформаційного і фінансового потенціалів регіону України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 33-40 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
763682
  Бервено О.В. Методичні підходи щодо активізації інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Бервено, А.Ю. Артамонова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 171-176. – ISSN 2222-4459
763683
  Циганюк А.В. Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 53-57
763684
  Лєснікова М. Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці / М. Лєснікова, С. Мельник // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 94-102
763685
  Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62-65. – ISSN 0321-0499
763686
  Грозав А.М. Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / А.М. Грозав, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
763687
  Володін С.А. Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері / С.А. Володін, Л.В. Шанда // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 11-17
763688
  Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз матеріалів, що описують методики обрахунку екологічних ризиків та оцінки асиміляційного потенціалу різних природних середовищ. Дослідження зосереджене на виявленні та обґрунтуванні взаємозв"язків між цими показниками стану територій, ...
763689
  Одосій О.В. Методичні підходи щодо оцінки економічних наслідків формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.211-218. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
763690
  Ляхно М.І. Методичні підходи щодо оцінки ефективності впливу науково-технічного прогресу на рівень використання основних факторів виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 69-73
763691
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
763692
  Єріс Л.М. Методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 42-46.
763693
  Моісєєва Н.І. Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6806
763694
  Мамрош Т.В. Методичні підходи щодо порядку визначення об"єктів що підлягають приватизації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 190-194
763695
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 23-29
763696
  Козак С. Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання щодо методичних підходів для статистичного оцінювання основних складових ринку нерухомості в Україні. Рассмотрены вопросы относительно методических подходов для статистической оценки основных составляющих рынка недвижимости в ...
763697
  Котвицька Н.М. Методичні підходи щодо створення системи моніторингу стійкого розвитку економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 156-159. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
763698
  Свиноус І.В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
763699
  Балан А. Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії / А. Балан, С. Філиппова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
763700
  Сивченко Г. Методичні підходи щодо централізації системи депозитарної діяльності в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
763701
  Бриндзя О.З. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – C. 5-9
763702
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
763703
  Матвіїшин В.Є. Методичні положення з кількісного аналізування ризиків енергоресурсів підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 80-87. – ISSN 0321-0499
763704
  Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 363-370. – (Право. Економіка. Управління)
763705
  Ванькович Л.Я. Методичні положення щодо класифікацї управлінських інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
763706
  Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 134-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
763707
  Нікішина О.В. Методичні положення щодо моніторингу індикаторів "зеленого" зростання у контексті сталого розвитку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 15-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
763708
  Ціпов"яз Лариса Методичні поради до вивчення теми "Героїчні пісні й балади народів світу" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-41
763709
  Троян М.В. Методичні поради до написання дипломних робіт з історії. / М.В. Троян. – Ужгород, 1964. – 18с.
763710
   Методичні поради до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з історії слов"янських країн Центральної та Південно-Східної Європи : Для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
763711
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
763712
   Методичні поради по написанню контрольних робіт з курсу політичної економії : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1973. – 9, [9] с.
763713
  Литовченко В.І. Методичні поради практикантам у проведенні ідейно-виховної роботи з учнями старших класів. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1973. – 32 с.
763714
   Методичні поради та витяги з основних нормативних вимог з питань планування, проведення та оформлення результатів науково-дослідних робіт. – Київ : Київський університет, 2000. – 50с.
763715
  Базась М.Ф. Методичні прийоми державного фінансового контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-11.
763716
  Натарова О.В. Методичні прийоми контролю та шляхи їх удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-8. – Бібліогр.: 11 назв
763717
  Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 55-60. – Бібліогр.: на 5 пунктів
763718
  Рубинський О.Ю. Методичні принципи виховання актора харківської школи лялькарів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 136-147
763719
  Бойко М.Г. Методичні принципи детермінації підприємств за форматами господарської діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 165-175


  В статті розвинуті теоретичні положення та запропоновані методичні підходи щодо детермінації підприємств за форматами господарської діяльності на основі сполучення коефіцієнтного та графоаналітичного методів.
763720
  Пилипенко О.П. Методичні принципи інтенсивного викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 274-283. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
763721
  Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 42-47. – ISSN 2078-1016


  У ВНЗ інколи забувають, що наука - галузь людської діяльності, спрямована на набування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства та різних галузей господарства. Як і всі інші види діяльності людей, наукова діяльність має попередньо ...
763722
  Кукса Б.В. Методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 343-348


  Стаття розкриває методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Наводяться прикладжи реалізації ...
763723
  Михайлов В.С. Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі / В.С. Михайлов, Ю.І. Прилипко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
763724
  Швайка О.М. Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 281-287. – ISBN 966-581-589-Х
763725
  П"ятецька О.В. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 153-155. – Бібліогр.: Літ.: с. 155.
763726
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
763727
  Бурковська В.В. Методичні рекомендації аналізу демографічного потенціалу УРСР за 1970-1985 рр. та на період до 2000 р. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 29-32
763728
  Ляшенко С.Д. Методичні рекомендації вчителям ЗОШ із формування антинаркогенного мислення школярів на уроках і в позаурочний час за методикою колективного та творчого виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-45
763729
   Методичні рекомендації для виконання техніко-економічного аналізу стану втробництва з пропозиціями шляхів подолання кризових фінансово-виробничих явищ (реструктуризації виробництв). – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 92с.
763730
   Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам"яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки. – Київ, 2007. – 135 с. – ISBN 978-966-02-4452-8
763731
  Бережна Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров"я в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-11
763732
   Методичні рекомендації для побудови блок-діаграм для студентів географічних факультетів спеціальностей " Фізична географія" та " Геоекологія ". – Харків, 1997. – 16с.
763733
   Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, годин кураторів щодо запобігання травматизму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-33
763734
   Методичні рекомендації для проведення тестування професійної придатності студентів до усного перекладу. – Київ : [б. в.], 2007. – 54 с. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
763735
   Методичні рекомендації для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
763736
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6
763737
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10
763738
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8-11
763739
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні нерівності. Нестандартні тригонометричні рівняння та нерівності" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
763740
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні рівняння" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 76 с.
763741
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема "Система тригонометричних рівнянь" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
763742
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Електоральна політологія". – Київ, 2001. – 16с.
763743
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія науки і техники" : для студ.в філос. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 27 с.
763744
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія УРСР" (епоха соціалізму)" : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 63 с.
763745
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Математика" для слухачів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 30с.
763746
  Крижанівський В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" / Віталій Крижанівський ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії, правознавства та методики навчання. – Глухів ; Кропивницький : [б. в.], 2017. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
763747
  Бикова К. Методичні рекомендації до вивчення курсу "основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ ( заочне відділення) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
763748
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія перекладу" : Для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с.
763749
   Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Групи взаємодопомоги" : [навч.-метод. розробка] для студентів ф-ту психології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. роботи ; [укладач: Анна Сергіївна Іващенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 24-27
763750
  Майко Наталія Валентинівна Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу вищої математики : Вступ до аналізу:метод математичної індукції,комплексні числа / Майко Наталія Валентинівна, Рябічев В"ячеслав Львович; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 40с.
763751
   Методичні рекомендації до вивчення розділу "Антична філософія". – Дніпропетровськ : ДДУ, 1995. – 38с.
763752
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства, 30-50-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 64 с.
763753
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період удосконалення соціалістичного суспільства, 60-80-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 72 с.
763754
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
763755
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Україна в період імперіалізму: соціально-економічний розвиток" з курсу історії України : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1993. – 27с.
763756
   Методичні рекомендації до вивчення теми "Деякі спеціальні інтеграли" для студентів фізичного та радіофізичного факультетів / Упор. Ю.В. Придатченко, Г.П. Головач, Н.В. Майко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004. – 37 с.
763757
  Бурбан А.Ф. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т природничих наук, Кафедра хімії. – Київ : НаУКМА, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35
763758
  Себта Т.М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел 19 - початку 21 ст. / Тетяна Себта ; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-02-4864-9
763759
  Малієнко Юлія Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 4. Європейські держави в ХV - першій половині XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 33-42. – Бібліогр. в кінці ст.
763760
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 1. Великі географічні відкриття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
763761
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас. Тема 2. Людина у мінливому світі XVI - XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-34. – Бібліогр. в кінці ст.
763762
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 4. Європейські держави в добу Середньовіччя: Священна Римська імперія. Країни басейну Середземномор"я // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-42. – Бібліогр. в кінці ст.
763763
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 5. "Культура середньовіччя: знання, освіта, література і мистецтво" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст.
763764
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їх сусіди. Утворення і розквіт держав Центральної та Східної Європи" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.
763765
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
763766
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
763767
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до викладання предмета "економіка" в 2009/10 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 13-14
763768
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
763769
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 6-7
763770
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 6-8
763771
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до викладання теми "Запобігання торгівлі людьми" / Л.Г. Ковальчук, І.І. Огороднійчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
763772
   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів економічного факультету спеціальності " Інноваційний менеджмент". – Київ : Київський університет, 1995. – 17с.
763773
   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. 2 та 3 курсу, галузь знань: 0401 - природничі науки, напрям підготовки: 040104 - географія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад.: Гринюк О.Ю. та ін.]. – Київ : Черенок К.В., 2013. – 36 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
763774
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : Для студ. біол. і гег. фак-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 167с.
763775
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
763776
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" : для студентів хімічного факультету (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2006. – 88с.
763777
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітичних хімія" : Навчальний посібник для студентів хімічного фа-ту (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2007. – 87с.
763778
  Куліченко С.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Застосування супрамолекулярних систем на основі поверхнево-активних речовин в аналізі" : для студентів хімічного факультету / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-7344-60-3
763779
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп"ютерах. – Київ : Київський університет, 2000. – 68с.
763780
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Дослідження властивостей сигналів за допомогою неперервного хвильового перетворення" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 22с.
763781
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Оптична обробка інформації" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 21с.
763782
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з колориметрії. – Київ, 2005. – 38с.
763783
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з оптики : для студ. фізичного факультету. – Київ : Киевский университет, 1997. – 108 с.
763784
   Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
763785
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Гідрологія та гідрохімія світового океану" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
763786
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Гідрологічні прогнози" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 26с.
763787
   Методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програмування на персональних комп"ютерах : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 56с.
763788
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до використання відеододатку "Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 19-20 : фото. – Бібліогр.: 1 назв.
763789
   Методичні рекомендації до використання системи комп"ютерної алгебри MathCAD у математичних курсах : для студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 31с.
763790
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763791
   Методичні рекомендації до курсу "Історія української літератури другої половини ХІХ століття" : для студ.слов"янського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 22с.
763792
   Методичні рекомендації до курсу "Соціологія масової комунікації". – К, 1998. – 21с.
763793
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – К., 1995. – 22с.
763794
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – Київ : Київський університет, 1998. – 20с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763795
   Методичні рекомендації до курсу практики перекладу : для магістрів та викладачів перекладацького відділення ф-ту іноземної філології. – Київ : Киевский университет, 2002. – 25с.
763796
   Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія" : Для студ. біолог. фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 86с.
763797
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Системне програмування та операційні системи" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 42 с.
763798
   Методичні рекомендації до лабораторних практикумів кафедри ядерної фізики : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
763799
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики / Упор.В.М.Антонов,В.М.Панченко,Т.М.Бишовець,КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763800
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з нейтронної фізики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 32с
763801
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму зі спецкурсу "Фізика напівпровідників" : Для студ. кафедри оптики фізичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 50с.
763802
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи " Растровий електронний мікроскоп " з курсу " Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
763803
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Визначення довжини екстинкції електронів за допомогою електронного мікроскопа" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.четвертого курсу радіофіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 22с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763804
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Дослідження структури поверхні невпорядкованих тіл методом спектроскопії пружно відбитих електронів" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 20с.
763805
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Мікросмужкові твердотільні електрично керовані кріоелектронні елементи" з курсу "Кріогенна електроніка" : для студентів радіофізичного факультету / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, В.Ю. Малишев, О.В. Романюк ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріог. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
763806
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студ. радіофізичн. фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763807
   Методичні рекомендації до модуля "Основи кримінального права та процесу". – Київ : Вид-во УАДУ, 1997. – 42с.
763808
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт : для студентів напряму підгот. 6.010106 "Соц. педагогіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 52-54
763809
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт курсантами-перекладачами п"ятого курсу. – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
763810
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.істор. факул. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
763811
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
763812
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
763813
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема "Сучасні комп"ютерні технології") : для студентів фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 34с.
763814
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Internet - всесвітня мережа") : Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763815
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") для студентів факультету кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с
763816
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" для студентів факультету кібернетики. – Київ, 1997. – 40с.
763817
  Коляда Ігор Методичні рекомендації до організації та проведення уроку - історичного аукціону на тему: Розвиток науки і техніки (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / Коляда Ігор, Милько Володимир, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-44
763818
   Методичні рекомендації до оформлення тексту і приміток у виданні "Український археографічний щорічник". – Київ : [б. в.], 2005. – 17, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
763819
   Методичні рекомендації до оцінки похибок вимірювань фізичних величин для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
763820
  Філончук З.В. Методичні рекомендації до підсумкового заняття з курсу "Фінансова грамотність", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 31-35
763821
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-му класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13.
763822
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-ому класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13
763823
  Чернінський А.О. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" / Чернінський А.О., Крижановський С.А., Зима І.Г. ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.35
763824
   Методичні рекомендації до практикуму з вірусології. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 23с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763825
   Методичні рекомендації до практикуму з курсу "Гідробіологія" : (розділ "Методи збирання та обробки зоопланктону"). – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
763826
   Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів досдідження вірусів. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
763827
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія програмування" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с.
763828
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763829
   Методичні рекомендації до проведення занять у формі рольової гри з розділу: "Журналістика як творчий процес" : Для студентів Інс-ту журналістики. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. – 17 с.
763830
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення професійно-орієнтованої практики студентів 2-го курсу географічного факультету / Савицька О.В. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛОГОС, 2012. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26
763831
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Ландшафтознавство" / Савицька О.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 978-966-171-423-5
763832
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Історія України" на тему: "Україна в 20-х - 30-х рр. 20 ст." : Для студентів Інституту філології. – Київ, 2006. – 94с. – ISBN 966-8998-03-0
763833
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Півничної Америки "Проблеми історичного синтаксису української мови". – Київ : Київський университет, 2002. – 23с.
763834
   Методичні рекомендації до самостійних і контрольних робіт із дисципліни "Історії української журналістики" : для студ. Ін-ту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд.: А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 36 с.
763835
   Методичні рекомендації до самостійної роботи з векторноїалгебри та вступу до аналтичної геометрії. – Київ : Київський університет, 1987. – 23с.
763836
   Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Рослинність України» [Електронний ресурс] : Для студентів 5 курсу. – Київ : КНУТШ, 2007. – 13с. : табл.
763837
   Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із спецкурсу «Цитоембріологія» [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 6с.
763838
   Методичні рекомендації до спецкурсу " Охорона генофонду рослин і тварин" : для студ.біологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 51с.
763839
   Методичні рекомендації до спецпрактикумів "Віруси мікроорганізмів", "Віруси рослин" та "Молекулярна біологія вірусів" : Для студ. біолог. фак. – Київ, 1997. – 42с.
763840
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
763841
  Ніка О.І. Методичні рекомендації до спецсемінару "Проблеми історичного синтаксису української мови" : для студ. філолог. факультету / О.І. Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2000. – 28с.
763842
  Пагіря О.М. Методичні рекомендації до теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)" / Пагіря О.М. ; Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!". – Київ : К.І.С., 2011. – 24 с. + CD. – ISBN 978-966-2141-91-7
763843
  Литвин І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 229-237. – ISSN 0321-0499
763844
   Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування / Ін-т політики, Укр. асоціація студентського самоврядування ; [над вид. працювали : Томенко М., Суслов Є., Рехлицький М. та ін.]. – Київ : Геопринт, 2010. – 30с. – ISBN 978-966-7863-90-6
763845
   Методичні рекомендації з екологічно безпечної заготівлі (викошування) очерету. – Київ, 2007. – 56с. – (Сер.:Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі)
763846
   Методичні рекомендації з курсу " Математичні методи дослідження операцій" (Тема "Динамічне програмування") : для студ. економ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 24с.
763847
   Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
Ч.2 : Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – 1999. – 26с.
763848
   Методичні рекомендації з курсу " Українська література" : для студентів 2 і 3 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту журналістики], 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 22-25
763849
   Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
763850
   Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
763851
  Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
763852
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідницької практики студентів магістратури : для студ. ф-ту соціології та психології. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763853
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідніцької практики студентів магістратури : ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763854
  Безверхий К. Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності / К. Безверхий, Т. Бочуля // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 15-26


  У статті розглянуто оцінку активів і зобов"язань для формування облікової звітності. Дослідження оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв"язку з виробничими та ...
763855
  Шпонтак І.М. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності дітей під час літніх канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 26-30 : фото
763856
  Дубова Н.Й. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів у дошкільних навчальних закладах / Н.Й. Дубова, Н.П. Лимаренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-40
763857
  Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
763858
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
763859
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
763860
  Ляпіна О. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії : Тематика курсових та дипломних робіт / О. В. Ляпіна; КНУТШ, Кафедра історії Росії; За ред. В.М. Мордвінцева. – Київ, 2007. – 38с.
763861
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Менеджмент міжнародних екологічних проектів" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISBN 978-966-171-330-6
763862
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Регіональні та локальні екомережі" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISBN 978-966-171-329-0
763863
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-30. – ISBN 978-966-171-348-1
763864
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологія України" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISBN 978-966-171-349-8
763865
  Михайленко Н.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Медична географія з основами курортології" / Михайленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 38 с. : табл. + Додатки: с. 34-36. – Бібліогр.: с. 37-38
763866
  Васютинський В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35. – ISBN 978-966-8063-87-11
763867
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення військової техніки зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / Національний техниічний університет України "Київський політехнічний інститут". Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 6-12


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використаннчм електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
763868
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 10-15


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
763869
  Степаненко Т.О. Методичні рекомендації з управління матеріальними ресурсами промислового підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 2306-6806
763870
  Шевченко В.М. Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху / Шевченко В.М. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-189-322-0
763871
  Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 85-88. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
763872
   Методичні рекомендації командирам військових частин та військовим комісарам усіх рівнів Збройних Сил України щодо організації рекламування військової служби за контрактом. – Київ, 2004. – 48с.
763873
  Лемешко О.В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 156-161. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
763874
   Методичні рекомендації обробки результатів непрямих вимірювань у лабораторних роботах із загальної фізики : Для студ.перших-третіх курсів радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 64с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
763875
   Методичні рекомендації по впровадженню урочно-консультативної форми навчання в умовах демократизації навчально-виховного процесу у вищих учбових закладах І рівня акредитації. – 2-а редакція з доповненням. – Здолбунів, 1999. – 32 с.
763876
  Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
763877
   Методичні рекомендації по проведенню підводних археологічних досліджень : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1990. – 52 с.
763878
   Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 11-28
763879
  Коляда І. Методичні рекомендації проведення уроку-дискусії з теми: "Українська правова держава- міф чи реальність?" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-48
763880
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків. – Київ, 1998. – 128с. – ISBN 966-7530-07-8
763881
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. – Київ, 1999. – 103с. – ISBN 966957-1-5
763882
  Пижик А.М. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження педагогічної практики / А.М. Пижик, О.Г. Пилипчук, О.П.Машевський ; КНУТШ. – Київ : [Б.в.], 2006. – 55 с. – ISBN 966-7820-27-0
763883
   Методичні рекомендації та контрольні завдання з курсу "Загальна фізика" : для самостійної роботи студ. заоч. форми навчання природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 30 с.
763884
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Мислення". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
763885
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Сприймання" : для студентів відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2004. – 21с.
763886
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології за темами "Увага" та "Пам"ять". – Київ : Київський університет, 2001. – 40с.
763887
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної та експериментальної психології (тема "Відчуття") : для студентів відділення психології фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
763888
   Методичні рекомендації та навчальні завдання з органічної хімії : (розділ "Кисневмісні органічні сполуки" теми :" Спирти", " Ароматичні спирти та феноли", " Альдегіди та кетони") для вступ. до вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
763889
   Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді. що призначається вперше і перевірки їх професійних знань у вищій раді юстиції // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.76-86. – ISSN 0132-1331
763890
   Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Сходу в новий час (друга пол. 19 століття - 1918 р.). – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
763891
  Єгоров І.Ю. Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України / І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті викладено методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України за програмою INNO-Policy Trend Chart Європейської комісії. Розрахунки, проведені за представленими рекомендаціями, дадуть ...
763892
   Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
763893
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 2-6
763894
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Гільберг Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-8
763895
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (348). – С. 2-10
763896
   Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх начальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
763897
   Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Людина і світ". – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(18)). – ISBN 966-333-188-7
763898
  Єресько Олег Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Природознавство" в 5 - 6 класах / Єресько Олег, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-7
763899
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 2-12
763900
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України
763901
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-12. – ISSN 0130-5263
763902
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-13. – ISSN 0130-5263
763903
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 на : (Лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т. Яценко, З. Шевченко
763904
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т.О. Яценко, З.О. Шевченко
763905
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України
763906
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
763907
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
763908
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Г.Т. Шелехова
763909
  Таранік-Ткачук к. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році. : (Лист МОН від 22.05.2009 р. №1/9-353) / к. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова
763910
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н.р. та інші матеріали МОН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 2-18. – ISSN 0130-5263
763911
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326
763912
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
763913
  Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
763914
   Методичні рекомендації щодо виконання реферативних, курсових і дипломних робіт для студентів факультету соціології та психології відділення "соціологія". – Київ : Київський університет, 2004. – 43 с.
763915
  Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства / О.А. Чирков ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2009. – 25 с.
763916
  Бійчук Галина Методичні рекомендації щодо використання програмно-методичного комплексу "Українська література. 11 клас" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-20. – ISSN 0130-5263
763917
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технолгій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
763918
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33
763919
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков
763920
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / Федоренко Валерій, Ковбасенко Юрій, Невінчана Наталя, Панченков Андрій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
763921
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-60. – Бібліогр.: с. 57
763922
   Методичні рекомендації щодо втвчення української літератури в загальноосвітніх закладах у 2009-2010 навчальному році : лист МОН України від 22.05.2009 р. № 1/9-353
763923
  Городнича Л.В. Методичні рекомендації щодо диференційованого навчання студентів іншомовного аудіювання з використанням комп"ютерних вправ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 76-79. – (Педагогічні науки)
763924
   Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". – Київ, 2004. – 62с.
763925
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-48 : рис.
763926
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" Продовження. Початок у № 6 за 2007 рік. // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48 : рис.
763927
  Гавриленко В.С. Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об"єктів природно-заповідного фонду України / [Гавриленко В.С., Шаповал В.В., Поліщук І.К.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН. – Київ : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 42, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 41-42
763928
  Пилипко Ю. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки / Ю. Пилипко, Л. Мусіна, Т. Кваша // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-44 : Табл. 5. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
763929
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-47
763930
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань Міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-43 : фото
763931
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8 : фото, табл., рис.
763932
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
763933
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-44 : Табл.
763934
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії. Закінчення : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-38 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
763935
   Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
763936
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 23-31 : табл., схема
763937
   Методичні рекомендації щодо особливості проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н.р. : лист Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2019 року № 1/9-41 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 78-84
763938
   Методичні рекомендації щодо підвищення соціальної активності місцевих спільнот. – Київ : Фоліант, 2006. – 59с. – ISBN 966-8474-37-6
763939
   Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 51-66.
763940
   Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
763941
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків під час перебування в місцях купання дітей, учнівської та студентської молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
763942
  Берзін П.С. Методичні рекомендації щодо порядку обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52
763943
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
763944
  Авраменко Олександр Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів / Авраменко Олександр, Федоренко Валерій
763945
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.08 № 1/9-241 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-23. – ISSN 0130-8890
763946
  Коваленко О. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атествції з іноземної мови у 9-х класах та підсумкових контрольних робіт із іноземних мов у 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навч.р. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 44-56
763947
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-24
763948
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
763949
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учнівською молоддю перед початком канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-28. – Бібліогр.: 4 назв.
763950
   Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчаннями мовами національних меншин : витяги з листа МОН України від 08.10.08 № 1/9-647
763951
  Ющенко Л.М. Методичні рекомендації щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Ющенко, В.П. Кононенко, П.М. Куліков; МОіНУ; Департамент економіки та фінансування. Держ. центр економ. освіти і науки. – 2-ге вид., доп. – Київ : б.в., 2004. – 94с.
763952
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
763953
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
763954
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
763955
   Методичні рекомендації щодо складання та подання заперечення до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. – Київ, 2006. – 16с.
763956
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : [офіц. вид.]. – Київ : Знання, 2005. – 7, [1] с. – ISBN 966-346-059-8
763957
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
763958
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
763959
   Методичні рекомендації щодо структури,змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.116-120. – ISSN 1682-2366
763960
   Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. – Київ, 1998. – 192с. – ISBN 966-7530-09-4
763961
   Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/09 навчальному роц : лист Міністерства освіти і науки України від 17.09.08 р. № 1/9-599 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 60-81. – ISSN 0130-8890
763962
   Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП). – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 86с. – ISBN 966-553-372-Х
763963
  Волошин О.Ф. Методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу "Математична економіка" : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; КНУТШ ; під. заг. ред. О.Ф. Волошина. – Київ : [Інвазор], 2010. – 192 с. – ISBN 966-642-048-1
763964
   Методичні рекомендації. Історія Української РСР (період капіталізму) : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
763965
   Методичні рекомендації: "Настанови з управління арештованим майном" : [навч.-метод. вид.] / Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). – Київ : Ваіте, 2018. – 207, [1] с. : табл. – Публікація здійснена за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-13-4
763966
  Ситченко А.Л. Методичні родзинки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 37
763967
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 41-47. – ISSN 2076-9326
763968
  Ахвердова М. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / М. Ахвердова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 34-36. – ISSN 2076-9326
763969
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу І Філософія. Психологія / Ю. Набхан, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326


  У матеріалі розглядається індексування видань класу 1 Філософія. Психологія
763970
  Клюшнников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшнников, О.М. Онищенко. – Київ, 1970. – 54с.
763971
  Клюшников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ, 1971. – 48с.
763972
   Методичні розробки до курсу й практикуму "Деструкція і стабілізація полімерів" : Для студ.хімічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 45с.
763973
   Методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Систематика вищих рослин" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 71 с.
763974
   Методичні розробки до лабораторних робіт з електронної мікроскопії : для студентів фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1998. – 54 с.
763975
   Методичні розробки до розв"язування задач з біофізики та структура навчальних модулів до загального курсу "Біофізика". – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2002. – 33с.
763976
   Методичні розробки до спецпрактикуму з фізіології вищої нервової діяльності : для студентів біол. фак. та фак. соціології та психології (спец."Фізіологія людини і тварин" та "Психологія"). – Київ, 1994. – 68с.
763977
   Методичні розробки з курсу "Електронна мікроскопія матеріалів" : Для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Розділ 1. : Формування зображень в електронному мікроскопі. – 1999. – 34с.
763978
   Методичні розробки з фізіології вищої нервової діяльності : (Для студентів біологічного та філософського факультетів). – Київ, 1976. – 65 с.
763979
   Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу зі спецкурсу "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 52с.
763980
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Біофізика сенсорних систем" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська, В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 47 с. : іл.
763981
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська , В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 63 с. : іл.
763982
  Кравець Г.К. Методичні розробки і короткий довідник студента-вечірника біологічного факультету / Г.К. Кравець. – Київ, 1971. – 55 с.
763983
   Методичні розробки і короткий довідник студента-заочника біологічного факультету. – Київ, 1970. – 63с.
763984
  Лутак Н.Г. Методичні розробки конкурсів, вікторини - заходи, присвячені збереженню життя дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 6-10 : табл., рис.
763985
  Неміч З.Г. Методичні розробки лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1976. – 125 с.
763986
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
763987
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
763988
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – Київ
2. – 1971. – 41 с.
763989
  Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
763990
  Трегуб М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
763991
  Коблянська О.І. Методичні та організаційні аспекти аудиту експортних операцій / О.І. Коблянська, Ю.В. Сліпченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 3-8.
763992
  Царук А.Ю. Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 86-89. – ISSN 1683-1942


  Досліджено питання проведення попереднього екологічного аналізу виробничої діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств як субституту екологічного аудиту та основи для подальшої екологічної сертифікації виробництва.
763993
  П"ятницька Г.Т. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П"ятницька, О.М. Григоренко, В.С. Найдюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 53-63 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2306-6792
763994
  Вербицький Ю.Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Вербицький Юрій Тарасович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
763995
  Шубалий О.М. Методичні та прикладні засади інтегрального оцінювання комплексності використання лісоресурсного потенціалу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 60-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
763996
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф., 21 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та практики викладання іноземної мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-285-017-8
763997
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
763998
  Дерхо Віктор Методичні умови вивчення пам"яток мистецтва на уроках історії з учнями 7 класу та формування їх естетичних почуттів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
763999
  Киричук А.С. Методичні шляхи вдосконалення практичної підготовки студентів ВНЗ в контексті європейської кредитно-трансфертної системи навчання (на прикладі проектної технології ) / А.С. Киричук, Н.Б. Копняк // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 228-236. – ISSN 2218-5348
764000
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,