Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
763001
  Бондаренко А.Ф. "Народное целительство": психологический анализ феномена // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.167-181
763002
  Зайцев Б. "Народные дружины" на улицах Англии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
763003
  Фабиюнке Г. "Народный капитализм" в теории и на практике / Г. Фабиюнке. – М, 1959. – 96с.
763004
  Будиш Дж.М. "Народный капитализм". / Дж.М. Будиш. – М, 1959. – 84с.
763005
  Седляр О. "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси": спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 155-167. – ISSN 2078-6077
763006
  Моїсеєнко Є. "Народознавчі зошити": історія становлення, спрямованість і місце в системі періодичних видань етнологічного спрямування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 50-54
763007
  Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 174 с.
763008
  Радчук-Павленко Народно-исторические основы развития древнерусской литературы 14-15 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радчук-Павленко С.Т. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 23 с.
763009
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 282-291. – ISSN 2225-7586
763010
  Штундер З.К. Народно-ладовые основы гармонии Н.В.Лысенко. : Автореф... канд. искусствовед..наук: / Штундер З.К.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского.. – К., 1965. – 19л.
763011
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе. / П.П. Белов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 218 с.
763012
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
763013
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
763014
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
763015
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
763016
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – М., 1952. – 16л.
763017
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
763018
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
763019
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
763020
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
763021
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
763022
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
763023
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
763024
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
763025
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
763026
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
763027
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
763028
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
763029
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
763030
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
763031
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
763032
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
763033
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
763034
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
763035
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
763036
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
763037
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1983. – 120с.
763038
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1987. – 168с.
763039
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
763040
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
763041
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
763042
   Народно-сценический танец.. – М, 1976. – 224с.
763043
  Ройзман И.И. Народно-хозяйственная и хозрасчетная эффективность производства / И.И. Ройзман; Отв. ред. Д.Н. Карпухин. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 226 с.
763044
  Синягов А.А. Народно-хозяйственная эффективность аватоматизации производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Синягов А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
763045
  Казакевич Д.М. Народно-хозяйственные затраты в планировании эффективности производства / Д.М. Казакевич. – Москва, 1979. – 192 с.
763046
   Народно-хозяйственные модели. – Новосибирск, 1974. – 346с.
763047
   Народно-хозяйственные пропорции: динамика, методология планирования.. – М, 1984. – 199с.
763048
  Кочерга А.И. Народно-хозяйственный комплекс и социальные проблемы / А.И. Кочерга, А.А. Мазараки. – М, 1981. – 272с.
763049
  Грошев В.П. Народно-хозяйственный научный комплекс / В.П. Грошев. – М, 1985. – 256с.
763050
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1935 год. – Сталино : Изд-е Доноблплана, 1935. – 180 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
763051
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1936 год. – Сталино : Из-во Доноблплана, 1936. – 342 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
763052
  Арсон С. Народно-хозяйственный план на 1928/29 год. Контрольные цифры. / С. Арсон. – Х., 1928. – 52с.
763053
   Народно-хозяйственный план на 1935 год.. – М, 1935. – 263с.
763054
   Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год.. – М, 1937. – 40с.
763055
  Маркин М.С. Народное хозяйство / М.С. Маркин. – Київ, 1967. – 31с.
763056
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 году.. – Баку, 1984. – 260с.
763057
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет.. – Баку, 1980. – 375с.
763058
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию Великого Октября.. – Баку, 1977. – 377с.
763059
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию образования СССР.. – Баку, 1982. – 354с.
763060
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1972. – 282с.
763061
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1987. – 313с.
763062
   Народное хозяйство Алтайского края в 1971-1975 гг.. – Барнаул, 1976. – 104с.
763063
   Народное хозяйство Армянской ССР : статистический сборник. – Ереван : Госстатиздат, 1957. – 180 с.
763064
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
763065
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1982. – 316с.
763066
   Народное хозяйство Казахстана : Библиографический указатель. – Алма-Ата, 1985. – 258с.
763067
   Народное хозяйство Казахстана 1980-1982 гг. : Библиогр. указатель. – Алма-Ата, 1987. – 372с.
763068
   Народное хозяйство Казахстана в 1973 г.. – Алма-Ата, 1975. – 271с.
763069
   Народное хозяйство Казахстана в 1974 г.. – Алма-Ата, 1975. – 319с.
763070
   Народное хозяйство Казахстана в 1976 г.. – Алма-Ата, 1977. – 264с.
763071
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
763072
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1978. – 247с.
763073
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1981. – 330с.
763074
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1984. – 287с.
763075
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1986. – 319с.
763076
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1989. – 391с.
763077
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1990. – 391с.
763078
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1983. – 272с.
763079
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1985. – 314с.
763080
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1988. – 383с.
763081
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
763082
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
763083
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
763084
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
763085
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
763086
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
763087
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1986. – 272с.
763088
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
763089
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
763090
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
763091
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1961. – 245с.
763092
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
763093
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
763094
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1981. – 300с.
763095
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1982. – 263с.
763096
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
763097
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
763098
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
763099
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
763100
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
763101
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
763102
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
763103
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
763104
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
763105
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
763106
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
763107
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
763108
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
763109
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
763110
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
763111
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
763112
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
763113
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
763114
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
763115
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
763116
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
763117
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
763118
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
763119
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
763120
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
763121
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
763122
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
763123
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
763124
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
763125
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1978. – 260с.
763126
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1979. – 303с.
763127
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1981. – 283с.
763128
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1982. – 274с.
763129
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
763130
   Народное хозяйство Московской области,1981-1985.. – М, 1986. – 270с.
763131
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
763132
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1981. – 254с.
763133
   Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток.. – Одесса, 1977. – 128с.
763134
   Народное хозяйство Новгородской области : статистический сборник. – Новгород : Лениздат ; Новгородское отделение, 1976. – 91 с.
763135
   Народное хозяйство Новосибирской области и города Новосибирска.. – Новосибирск, 1957. – 192с.
763136
   Народное хозяйство Новосибирской области.. – Новосибирск, 1961. – 335с.
763137
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1960. – 335с.
763138
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1969. – 220с.
763139
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1973. – 238с.
763140
   Народное хозяйство Орловской области.. – Орел, 1957. – 136с.
763141
   Народное хозяйство Пензенской области. – Пенза, 1957. – 23с.
763142
   Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти.. – Пермь, 1977. – 136с.
763143
   Народное хозяйство Пскова и Псковской области в девятой пятилетке.. – Л, 1976. – 124с.
763144
   Народное хозяйство России за 1921 г.. – Берлин, 1922. – 319с.
763145
   Народное хозяйство Ростовской области в 1959 году.. – Ростов н/Д, 1960. – 40с.
763146
   Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. – Москва : Гос. статистическое из-во, 1957. – 372 с.
763147
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1969. – 463с.
763148
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1974. – 528с.
763149
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1982. – 350с.
763150
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1983. – 303с.
763151
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1984. – 407с.
763152
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 471с.
763153
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1988. – 687с.
763154
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1989
763155
   Народное хозяйство РСФСР в 1958 году.. – М, 1959. – 508с.
763156
   Народное хозяйство РСФСР в 1967 году.. – М, 1968. – 648с.
763157
   Народное хозяйство РСФСР в 1975 году.. – М, 1976. – 520с.
763158
   Народное хозяйство РСФСР в 1983 году : стат. ежегодник. – М., 1984. – 384с.
763159
   Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. – М, 1986. – 397с.
763160
   Народное хозяйство РСФСР в1924-25 г. : (сборник обзоров по важнейшим отраслям народного хозяйства РСФСР в 1924-25 г.). – Москва : Финиздат НКФ СССР, 1926. – 136 с.
763161
   Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 367с.
763162
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1961. – 572с.
763163
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1962. – 624с.
763164
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1963. – 608с.
763165
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 600с.
763166
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 576с.
763167
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1966. – 616с.
763168
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1970. – 468с.
763169
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1972. – 459с.
763170
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1973. – 511с.
763171
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1978. – 343с.
763172
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1979. – 343с.
763173
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1980. – 391с.
763174
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1981. – 406с.
763175
   Народное хозяйство Саратовской области за 60 лет.. – Саратов, 1977. – 127с.
763176
   Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска : статистический сборник. – Свердловск : Гос. статистическое из-во, 1956. – 151 с.
763177
   Народное хозяйство Северо-Кавказского края в диаграммах.. – Ростов н/Д, 1932. – 107с.
763178
   Народное хозяйство Северо-Казахстанской области.. – Петропавловск, 1962. – 208с.
763179
   Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926-1927 г.г.. – Новосибирск : Изд. Сибкрайплана, 1926. – 146 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
763180
   Народное хозяйство Смоленской области.. – Смоленск, 1956. – 107с.
763181
   Народное хозяйство социаистических стран в 1968 году. – Москва, 1969. – 187с.
763182
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1983. – 184с.
763183
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1985. – 192с.
763184
   Народное хозяйство социалистических стран в 1963 году.. – М, 1964. – 191с.
763185
   Народное хозяйство социалистических стран в 1964 году.. – М, 1965. – 256с.
763186
   Народное хозяйство социалистических стран в 1966 году.. – М, 1967. – 168с.
763187
   Народное хозяйство социалистических стран в 1967 году.. – М, 1968. – 140с.
763188
   Народное хозяйство социалистических стран в 1970году.. – М, 1971. – 199с.
763189
   Народное хозяйство социалистических стран в 1983 году.. – М, 1984. – 183с.
763190
   Народное хозяйство социалистических стран в 1986 году. – М, 1987. – 157с.
763191
   Народное хозяйство социалистических стран в1962 году.. – М, 1963. – 206с.
763192
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1962. – 187с.
763193
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1972. – 176с.
763194
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 166с.
763195
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 174с.
763196
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1980. – 182с.
763197
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1981. – 142с.
763198
   Народное хозяйство Средней Азии в 1963 году.. – Ташкент., 1964. – 372с.
763199
   Народное хозяйство СССР. – Москва, 1974. – 862с.
763200
   Народное хозяйство СССР. – М, 1982. – 623с.
763201
   Народное хозяйство СССР в 1-ом полугодии 1924-25 года.. – М-Л, 1925. – 416с.
763202
   Народное хозяйство СССР в 1917-1920 гг.. – М, 1967. – 620с.
763203
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – М, 1980. – 223с.
763204
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва, 1980. – 337с. – (Народное хозяйство СССР)
763205
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Нар. хоз. СССР)
Ч. 1 : Новая экономическая политика. – 1980. – 270с.
763206
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 2 : Управление народным хозяйством. 1980. – 1980. – 270с.
763207
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. в 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, Кн. 1 : Кооперация. – 1980. – 256с.
763208
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, Кн. 2 : Кооперация. – 1980. – 179с.
763209
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва, 1981. – 142с. – (Народное хозяйство СССР)
763210
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 2 : Промышленность и строительство. – 1984. – 344с.
763211
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – М
2. – 1986. – 284с.
763212
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1980 гг.: Пром-сть и строительство. Сел. хоз-во.: Алф. указ. авт. и загл. работ, опис. не на авт. – Москва, 1988. – 151с. – (Народное хозяйство СССР)
763213
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указатель сов. лит-ры 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР ; Вып. 3)
Ч. 6 : Сельское хозяйство. – 1988. – 307с.
763214
   Народное хозяйство СССР в 1923-24 гг.. – М, 1925. – 509с.
763215
   Народное хозяйство СССР в 1924-25 гг.. – М, 1926. – 231с.
763216
   Народное хозяйство СССР в 1956 г.. – М, 1957. – 296с.
763217
   Народное хозяйство СССР в 1958 году.. – М, 1959. – 959с.
763218
   Народное хозяйство СССР в 1959 году. – М, 1960. – 896с.
763219
   Народное хозяйство СССР в 1962 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 736 с.
763220
   Народное хозяйство СССР в 1963 г.. – М, 1964
763221
   Народное хозяйство СССР в 1964 г.. – М, 1965. – 888с.
763222
   Народное хозяйство СССР в 1965 г.. – М, 1966. – 910с.
763223
   Народное хозяйство СССР в 1967 г.. – М, 1968. – 1008с.
763224
   Народное хозяйство СССР в 1968 г. – Москва, 1969. – 832с.
763225
   Народное хозяйство СССР в 1969 г.. – Москва : Статистика, 1970. – 864 с.
763226
   Народное хозяйство СССР в 1970 г.. – М, 1971. – 824с.
763227
   Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 616 с.
763228
   Народное хозяйство СССР в 1973 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1974. – 880с.
763229
   Народное хозяйство СССР в 1977 г.. – М, 1978. – 655с.
763230
   Народное хозяйство СССР в 1982 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 574с.
763231
   Народное хозяйство СССР в 1984 г. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 632с.
763232
   Народное хозяйство СССР в 1985 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 656с.
763233
   Народное хозяйство СССР в 1987 г. : статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. – ISBN 5-279-00125-2
763234
   Народное хозяйство СССР в 1988 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 765с.
763235
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – М., 1973. – 63с.
763236
   Народное хозяйство СССР в переходный период /1917-1937 гг./. – М, 1982. – 320с.
763237
   Народное хозяйство СССР в1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 4 : Труд. – 1981. – 227с.
763238
   Народное хозяйство СССР в1980 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 584с.
763239
   Народное хозяйство СССР за 1922-1923 гг.. – М-Л, 1924. – 662с.
763240
   Народное хозяйство СССР за 1923-24 гг.. – М. – 837с.
763241
   Народное хозяйство СССР за 60 лет. : Юбилейный статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 710с.
763242
   Народное хозяйство СССР на пороге третьего года пятилетки и контрольные цифры на1931 год.. – М-Л, 1931. – 288с.
763243
   Народное хозяйство СССР.. – М-Л, 1932. – 670с.
763244
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1948. – 514с.
763245
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1950. – 448с.
763246
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1951. – 428с.
763247
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1956. – 262с.
763248
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 765с.
763249
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 750с.
763250
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 766с.
763251
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1961. – 943с.
763252
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1962. – 861с.
763253
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1965. – 760с.
763254
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1972. – 848с.
763255
   Народное хозяйство СССР.. – Москва, 1973. – 824с.
763256
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1984. – 607с.
763257
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
763258
   Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.. – Душанбе, 1980. – 171с.
763259
   Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок развитого социализма.. – Душанбе, 1985. – 347с.
763260
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
763261
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
763262
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
763263
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
763264
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
763265
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
763266
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
763267
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
763268
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
763269
  Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири / М.Я. Жорницкая. – М, 1983. – 152с.
763270
  Ким Н.С. Народное художественное творчество Советского Востока / Н.С. Ким. – М, 1985. – 197с.
763271
  Чернейко Г.А. Народной Болгарии - 30 лет / Г.А. Чернейко. – М., 1974. – 64с.
763272
  Зудинов Ю.Ф. Народной Болгарии - 40 лет / Ю.Ф. Зудинов. – М., 1984. – 64с.
763273
   Народной инициативе - широкую дорогу. : Из практики работы общественных самодеятельных организаций Псковской области. – Псков : Издательство газеты "Псковская правда", 1962. – 54, [2] с.
763274
  Тригубенко М.Е. Народной Корее - 30 лет / М.Е. Тригубенко. – М., 1975. – 64с.
763275
  Донская Г.К. Народной хозяйство СССР и экономические законы социализма / Г.К. Донская. – Москва, 1972. – 96с.
763276
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
763277
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
763278
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
763279
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 95с.
763280
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
763281
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
763282
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
763283
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
763284
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
763285
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
763286
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
763287
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
763288
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
763289
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
763290
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
763291
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
763292
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
763293
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
763294
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
763295
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
763296
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
763297
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-17


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
763298
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
763299
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
763300
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
763301
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
763302
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
763303
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
763304
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
763305
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
763306
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
763307
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
763308
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
763309
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
763310
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
763311
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
763312
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
763313
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
763314
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
763315
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 26-35. – ISSN 1682-3540
763316
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
763317
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
763318
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
763319
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
763320
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
763321
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
763322
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
763323
  Острой О.С. Народность -- основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
763324
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
763325
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
763326
  Рукавицын М.М. Народность и партийность искусства / М.М. Рукавицын. – М, 1978. – 112с.
763327
  Гей Н.К. Народность и партийность литературы / Н.К. Гей. – М., 1964. – 134с.
763328
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
763329
  Дремов А.К. Народность искусства социалистического реализма / А.К. Дремов, В.А. Попков. – М., 1981. – 152с.
763330
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. / Л.В. Бакус. – Тверь, 1991. – 99с.
763331
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
763332
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
763333
  Вартанов Григорий иванович Народность советской пчати. Проблемы совершенствования связей газеты с массаами в период строительства коммунизма. (1956-1971 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Вартанов Григорий иванович; ЛГУ. Фак-т журналистики. – Л., 1973. – 36л.
763334
  Рийкоя Э Народнохозяйственная основа правли номинального сложения существительных в эстонском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рийкоя Э П.; АН ЭССР, Ин-т яз. и лит. – Таллин, 1960. – 31л.
763335
  Делеян Арут Андронникович Народнохозяйственная эффективность в развитом социалистическом обществе: сущность и критерии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Делеян Арут Андронникович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 18л.
763336
  Бегма Ю.С. Народнохозяйственная эффективность внешней торговли / Ю.С. Бегма. – М., 1982. – 58с.
763337
  Амосов А.И. Народнохозяйственная эффективность межотраслевых связей / А.И. Амосов. – Москва, 1980. – 64 с.
763338
  Лебедев В.Г. Народнохозяйственная эффективность развития техники / В.Г. Лебедев. – М., 1971. – 372с.
763339
   Народнохозяйственная эффективность регионального развития производства. – Москва : Наука, 1987. – 107 с. – (Проблемы советской экономики)
763340
  Бобровский П.А. Народнохозяйственная эффективность химизации производства / П.А. Бобровский. – М, 1966. – 287с.
763341
  Кошкин Леонид Исаевич Народнохозяйственная эффективность химизации производства / Кошкин Леонид Исаевич. – М., 1990. – 319с.
763342
  Шехин В.Г. Народнохозяйственнй экономический анализ / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1990. – 112с.
763343
  Хасанов А.Х. Народнохозяйственное значение и вопросы экономики минерального сырья : Учеб. пособие / А.Х. Хасанов; М-во нар. образования ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1990. – 124с. – Библиогр.: с.122-123
763344
  Коренченко Р.А. Народнохозяйственное значение и основное направление экономии сырья, материалов и повышения качества продукции. / Р.А. Коренченко. – Пермь, 1972. – 35с.
763345
  Кузнецов Б.Д. Народнохозяйственное значение и основные направления развития производства комбикормов на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов Б.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
763346
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. жил. строительства Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1966. – 17л.
763347
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. строит. Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 20л.
763348
  Выдрина М.Н. Народнохозяйственное значение механизации труда в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Выдрина М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
763349
  Белоусов Борис Васильевич Народнохозяйственное значение освоения реки Свири : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Белоусов Борис Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 26л.
763350
  Федоренко Н.П. Народнохозяйственное значение синтетических материалов / Н.П. Федоренко. – М., 1959. – 48с.
763351
  Лазеев Г.С. Народнохозяйственное значение укрупнения колхозов : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: / Лазеев Г.С. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 22 с.
763352
  Томилова Л.И. Народнохозяйственное значение, рациональное использование и охрана природных ресурсов лекарственных растений Урала. / Л.И. Томилова, Г.И. Таршис. – Свердловск, 1988. – 46с.
763353
  Карпенко А.П. Народнохозяйственное и социальное планирование в СССР и профсоюзы / А.П. Карпенко. – М., 1974. – 335с.
763354
  Коробков И.М. Народнохозяйственное использование водных ресурсов Пермской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Коробков И. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 15л.
763355
  Курнаев А.А. Народнохозяйственное планирование в годы Великой Отечественной войны. / А.А. Курнаев, А.И. Залкинд. – М., 1985. – 157с.
763356
  Брянчуков В.Ф. Народнохозяйственное планирование материльно-технического снабжения / В.Ф. Брянчуков, 1962. – 34с.
763357
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышеленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
763358
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышленности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
763359
  Торкановский Е.П. Народнохозяйственное планирование, встречные планы и социалистическоесоревнование / Е.П. Торкановский, Т.В. Торкановская. – М, 1979. – 95с.
763360
   Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование.. – М, 1989. – 239с.
763361
  Авдуевский В.С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В.С. Авдуевский, Г.Р. Успенский. – Москва : Машиностроение, 1985. – 415 с. : ил.
763362
   Народнохозяйственные и отраслевые проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М, 1983. – 202с.
763363
   Народнохозяйственные комплекс Молдавии ССР.. – М, 1979. – 231с.
763364
  Шаренков С.С. Народнохозяйственные комплексы стран СЭВ в условиях интеграции / С.С. Шаренков, Б.И. Медведев. – М., 1983. – 64с.
763365
   Народнохозяйственные модели в долгосрочном планировании.. – М, 1981. – 272с.
763366
  Исянгулов В.А. Народнохозяйственные основы развития городов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Исянгулов В.А.; Сарат. экон. ин-тут. – Саратов, 1969. – 20л.
763367
   Народнохозяйственные проблемы повышения эффективности общественного производства.. – М, 1978. – 159с.
763368
  Мишин Е.В. Народнохозяйственные проблемы рационального использования трудовых ресурсов сельской местности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мишин Е.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 21л.
763369
  Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла / Л.Л. Зусман. – М., 1985. – 232с.
763370
  Тумар Николай Брониславович Народнохозяйственный агропромышленный комплекс и пути повышения эффективности его функционирования (Политико-экономический аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тумар Николай Брониславович; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
763371
   Народнохозяйственный комплекс зрелого социализма.. – М, 1981. – 268с.
763372
   Народнохозяйственный комплекс Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 154с.
763373
   Народнохозяйственный комплекс СРВ.. – М, 1989. – 232с.
763374
  Мазанова М.Б. Народнохозяйственный комплекс СССР / М.Б. Мазанова. – М, 1977. – 48с.
763375
   Народнохозяйственный комплекс СССР : (аспекты совершенствования территориальной структуры). – Москва : МФГО СССР, 1985. – 118 с.
763376
  Ищук С.И. Народнохозяйственный комплекс Украинской ССР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
763377
   Народнохозяйственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенствования : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1989. – 144 с. – ISBN 5-7455-0014-Х
763378
   Народнохозяйственный комплекс: теория и практика. – М, 1980. – 208с.
763379
  Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1983. – 168с.
763380
   Народнохозяйственный комплеск ЦЧЭР.. – Воронеж, 1989. – 141с.
763381
   Народнохозяйственный план 1933 года -- первого года второй пятилетки.. – М-Л, 1933. – 4с.
763382
  Курский А.Д. Народнохозяйственный план 1938 г. и его выполнение / А.Д. Курский. – Москва, 1938. – 52с.
763383
  Попов А.А. Народнохозяйственный план в свете решений 21 съезда КПСС. / А.А. Попов. – Л, 1959. – 116с.
763384
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – 2-е изд. – М, 1936. – 648с.
763385
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – М
2. – 1936. – 543с.
763386
  Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – Київ, 1986. – 153с.
763387
  Задоя Анатолий Александрович Народнохозяйственный потенциал социализма: структура и особенности наращивания в условиях интенсификации воспроизводства : Дис... док. эконом.наук: 08.00.01 / Задоя Анатолий Александрович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1987. – 343л. – Бібліогр.:л.319-343
763388
  Смирнов М.А. Народнохозяйственный эффект экспортной деятельности / М.А. Смирнов. – М., 1993. – 128с.
763389
  Погребенник В.Ф. Народною творчістю натхненна / В.Ф. Погребенник. – Київ, 1990. – 45 с.
763390
  Кашафутдинов Р.Г. Народные (общественные и семейные) праздники казанских татар : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Кашафутдинов Р.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 23л.
763391
   Народные артист РСФСР Григорий Рошаль.. – М, 1964. – 50с.
763392
   Народные артистки.. – Ростов н/Д, 1938. – 16с.
763393
  Пименов В.Ф. Народные артисты / В.Ф. Пименов. – М, 1986. – 170с.
763394
   Народные артисты.. – Казань, 1980. – 592с.
763395
  Линтур П.В. Народные баллады Закарпатья и их западнославянские связи / П.В. Линтур. – К., 1963. – 60с.
763396
   Народные баллады.. – М-Л, 1963. – 447с.
763397
  Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая / Г.Г. Стратанович. – М, 1978. – 256с.
763398
  Волнин А. Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христианского учения о почитании святых и праздников. – Киев : Униврситетская тип., 1904. – 24 с. – Отд.отт.
763399
  Сташевский Е.Д. Народные волнения в Московском государстве.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1912. – 50с.
763400
  Тхоржевский С.И. Народные волнения при первых Романовых / С.И. Тхоржевский. – Птгр., 1924. – 223с.
763401
  Мавродин В.В. Народные восстания в Древней Руси 12 - 13 вв. / В.В. Мавродин. – М., 1961. – 118с.
763402
  Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648) / Б.Ф. Поршнев. – М.-Л., 1948. – 724с.
763403
  Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце 13-начале 14 века / В.Л. Керов. – М., 1986. – 134с.
763404
  Мейер М.С. Народные выступления в городах Османской империи в конце XVII - начале XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Мейер М.С.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1964. – 15л.
763405
  Малафеев П.А. Народные галереи / П.А. Малафеев. – Л., 1982. – 112с.
763406
   Народные герои.. – М, 1983. – 303с.
763407
  Кириллова Т.В. Народные говоры Калининской области. / Т.В. Кириллова, А.А. Белова. – Калинин
1. – 1971. – 156с.
763408
   Народные гулянья в Орловской области : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
763409
  Кузнецов Е.В. Народные движения в Англии в середине 15 века / Е.В. Кузнецов. – М., 1982. – 72с.
763410
  Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI веке / Ю.М. Сапрыкин. – Москва, 1963. – 98 с.
763411
  Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии XIV - начало XV века / Рутенбург В.И. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1958. – 384 с., 10 л. ил. – На корешке загл.: Народные движения в Италии. – Библиогр.: с. 358-367
763412
  Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв. / И.М. Рейснер. – М., 1961. – 308с.
763413
  Хасанов А.Х. Народные движения в Киргизии / А.Х. Хасанов. – М, 1977. – 87с.
763414
  Костяева А.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. / А.С. Костяева. – М., 1970. – 152с.
763415
  Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки / Х.Н. Бабабеков. – Ташкент, 1990. – 116с.
763416
  Сиротенко В.Т. Народные движения в поздней Римской империи и образование варварских королевств / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1988. – 78 с.
763417
  Чистякова Е.В. Народные движения в России в середине XVII в. (1635-1649). : Автореф... доктор истор.наук: / Чистякова Е.В.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1966. – 24л.
763418
  Сиротенко В.Т. Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1990. – 80с.
763419
  Чеканцева З.А. Народные движения во Франции в 18 веке / З.А. Чеканцева. – Новосибирск, 1990. – 72с.
763420
  Сторчак А.И. Народные движения на Украине в 17-18 вв. в украинской демократической историографии второй половины 19 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Сторчак А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
763421
  Мавродин В.В. Народные движения против иноземных захватчиков / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 52 с.
763422
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 656с.
763423
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 367с.
763424
   Народные депутаты СССР.. – Саранск, 1991. – 232с.
763425
   Народные депутаты СССР: экономика сегодня и завтра.. – М, 1990. – 254с.
763426
  Титов Виктор Степанович Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917-1941 гг.) : этногр. очерки бондарного промысла и изготовления трансп.средств / Титов Виктор Степанович. – Минск : Наука и техника, 1976. – 135 с. : ил.
763427
  Барков А. Народные добровольцы / А. Барков. – Брянск, 1961. – 28с.
763428
  Колесников А.А. Народные дома в общественно-политической и культурной жизни Турецкой республики. / А.А. Колесников. – М., 1984. – 151с.
763429
   Народные дружины в борьбе за безопасность движения автомототранспорта.. – М, 1976. – 72с.
763430
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1976. – 79с.
763431
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1977. – 79с.
763432
  Ткачевский Ю.М. Народные дружины в борьбе с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 62 с.
763433
  Яблоков Н.П. Народные дружины на страже общественного порядка. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1963. – 22с.
763434
   Народные дружины.. – К, 1976. – 319с.
763435
   Народные загадки.. – Кострома, 1959. – 32с.
763436
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – Москва, 1965. – 62 с.
763437
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – 2-е изд. – М, 1967. – 72с.
763438
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Москва, 1957. – 62с.
763439
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Изд.3-е, испр. – Москва, 1960. – 84с.
763440
  Сабалиев Б. Народные заседатели в советском суде / Б. Сабалиев. – Алма-Ата, 1970. – 48с.
763441
   Народные заседатели.. – М, 1966. – 160с.
763442
   Народные знания. Фольклор. Народное искусство.. – М, 1991. – 166с.
763443
   Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов.. – М, 1985. – 638с.
763444
  Хакназар Н. Народные и просветительно-антифеодальные движения в Афганистане : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Хакназар Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
763445
  Назаров Х.Н. Народные и просветительско-антифеодальные движения в Афганистане / Х.Н. Назаров. – Душанбе, 1976. – 262с.
763446
  Асадлы К.Х. Народные и религиозные праздники в Ширванском регионе Азербайджана в конце XIX - начале XX века // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – с. 12-18. – ISSN 2076-1554
763447
   Народные изречения и пословцы Дагестана.. – Махачкала, 1966. – 139с.
763448
  Гетьман-Павлова Народные иски в защиту интересов несовершеннолетних в римском праве // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
763449
  Хайбуллаев С.М. Народные истоки аварской поэзии / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1966. – 60с.
763450
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического историзма, стиля и языка эпопеи Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" : Дис... канд. филолог.наук: / Карпенко А.И.;. – Черновцы, 1962. – 478л. – Бібліогр.:л.444-447
763451
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического иторизма, стиля и языка эпопеии Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко А. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 26л.
763452
  Мирошниченко Поликарп Яковлевич Народные истоки революционно-демократического социализма в России: (От крестьянской правды к гуманизму А.И.Герцена, Н.П.Огарева, В.Г.Белинского) : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Мирошниченко Поликарп Яковлевич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1989. – 32л.
763453
  Карпенко А.И. Народные истоки эпического стиля исторических повестей Н.В.Гоголя / А.И. Карпенко. – Черновцы, 1961. – 80с.
763454
   Народные исторические песни. – М-Л, 1962. – 405 с.
763455
  Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. / Н.А. Криничная. – Л., 1974. – 183с.
763456
  Модестова Н.А. Народные источники творчества Раблэ : Дис... кандидата филологич.наук: / Модестова Н.А.; Киевский Гос. Университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1947. – 380л. – Бібліогр.:л.1-7
763457
  Джимгиров М.Э. Народные калмыцкие сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Джимгиров М. Э.; Ин-т народов Азии АН СССР, Калмыц. НИИ языка, лит. и ист. при СМ Калм.АССР. – М.-Элиста, 1963. – 24л.
763458
  Евсеев И.Ф. Народные комитеты Закарпатской Украины - органы государственной власти / И.Ф. Евсеев. – М., 1954. – 148с.
763459
  Евсеев И.Ф. Народные Комитеты Закарпатской Украины : Автореф... Канд.юрид.наук: / Евсеев И.Ф.; Ан УССР. – Киев, 1951. – 20 с.
763460
   Народные контролеры в поиске резервов.. – М, 1985. – 176с.
763461
  Кравцов В. Народные контролеры за работой / В. Кравцов, П. Богатый. – Кишинев, 1963. – 56с.
763462
  Чирков Б.В. Народные контролеры Московской области в борьбе за экономию и бережливое использование трудовых ресурсов в свете решений ХХУ1 съезда КПСС / Б.В. Чирков. – М., 1981. – 46с.
763463
   Народные лауреаты.. – М, 1964. – 71с.
763464
   Народные лирические песни.. – Л, 1961. – 610с.
763465
  Щаницин В.А. Народные личные имена / В.А. Щаницин. – Москва, 1989. – 64 с.
763466
  Коган Л.Н. Народные массы-решающая сила общественного развития / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1955. – 28с.
763467
  Славина Л.Л. Народные массы -- решающая сила в создании и укреплении политической организации социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славина Л.Л. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
763468
  Ребрин В.А. Народные массы - решающая сила общественного развития. / В.А. Ребрин. – Новосибирск, 1954. – 39с.
763469
  Гришуков С.М. Народные массы - решающая сила общественного развития. Роль личности в истории / С.М. Гришуков. – Л., 1960. – 42с.
763470
  Жигалов И.И. Народные массы и внешняя политика империализма / И.И. Жигалов. – Москва, 1969. – 48с.
763471
  Беляева Г.Ф. Народные массы и личность как объективная сила и субъекты исторического процесса / Г.Ф. Беляева, Л.В. Николаева. – М., 1985. – 92с.
763472
  Ашин Г.К. Народные массы и мировая политика / Г.К. Ашин, Р.Ф. Додельцев. – Москва, 1982. – 97с.
763473
  Кузин В.А. Народные массы и революция / В.А. Кузин. – Казань, 1966. – 224с.
763474
   Народные массы и строительство советской культуры.. – М, 1969. – 204с.
763475
  Биисов А.В. Народные массы как категория исторического материализма. : Автореф... Канд.философ.наук: 620 / Биисов А.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 21л.
763476
  Круссер Р.Г. Народные массы Сибири в исследованиях политических ссыльных 70-х -- начала 90-х годов XIX века / Р.Г. Круссер. – Кемерово, 1989. – 80с.
763477
  Рогов А.П. Народные мастера : биографические очерки / А.П. Рогов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 268, [4] с.
763478
   Народные мастера Приамурья.. – М, 1981. – 71с.
763479
   Народные мастера.. – М, 1981. – 24с.
763480
   Народные мастера.Традиции, школы.. – М, 1985. – 295с.
763481
  Рогов А.П. Народные мастера: А.Мерзина, И.Мазин, В.Ворносков, И.Голиков. Биогр. очерки. / А.П. Рогов. – М., 1982. – 271с.
763482
  Осипов К. Народные мстители / К. Осипов. – М, 1942. – 15с.
763483
  Кайсенов К. Народные мстители / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1978. – 363с.
763484
  Рашкевиц А.К. Народные мстители Латвии / А.К. Рашкевиц. – М., 1973. – 164с.
763485
  Павленко П. Народные мстители. / П. Павленко, Б. Изаков. – Москва, 1942. – 64с.
763486
   Народные мстители.. – М, 1961. – 280с.
763487
   Народные мстители.. – Воронеж, 1966. – 263с.
763488
   Народные мстители.. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 207с.
763489
  Кожухарь М.А. Народные мстители. Воспоминания партизана. / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1974. – 212с.
763490
  Хашба И.М. Народные музыкальные инструменты абхазов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хашба И.М.; АН Груз.ССР.Ин-т истории археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
763491
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1987. – 260с.
763492
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1988. – 326с.
763493
  Гринко Г.В. Народные названия растений в молдавских говорах Котовского района МССР. (Атлас нар. названий растений в молдав. говорах Котовского р-на МССР. Опыт структуральн-стат. анализа диалектальной лексики) : Автореф... канд. филол.наук: / Гринко Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Кишинев, 1962. – 17л.
763494
  Барг М.А. Народные низы в Английской революции XVII в. : движение и идеология истинных левеллеров / М.А. Барг ; АН СССР.Ин-т истории. – Москва : Наука, 1967. – 351 с.
763495
  Рюде Дж. Народные низы в истории 1730-1848 гг / Дж. Рюде. – Москва, 1984. – 320 с.
763496
  Бронштэн В.А. Народные обсерватории : метод. пособие / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
763497
  Зотов А.И. Народные основы русского искусства / А.И. Зотов. – Москва
1. 2. – 1961. – 239, 270с.
763498
  Фетисов М.И. Народные певцы Советской Эстонии / М.И. Фетисов. – Саранск, 1956. – 224с.
763499
   Народные песни Вологодской области. – Ленинград, 1938. – 138 с.
763500
   Народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1974. – 143с.
763501
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 1 : Думи и думки. – 1878. – [1], 557-747, 24, 388, II с., : 5 аpк. мал. + 1 аpк каpт. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Hа отд. лист.: Госудаpю Импеpатоpу Александpу Hиколаевичу Самодеpжцу Всея России Цаpю Освободителю посвящает веpноподданный Яков Головацкий. - В кн. також pозвідка Я.Ф. Головацького "Каpпатская Русь" (pус.) та "Этногpафическая каpта pусскаго ...
763502
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 2 : Обрядные песни. – 1878. – 841, II, LVII-LXXX : 6 аpк. іл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  В кн. також пісні записані Е. Талапковичем, О.В. Духновичем, І.М. Гушалевичем, Г.М. Галькою, О.І. Павловичем, О.І. Тоpонським, С. Счастним [С. Щасний].
763503
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 2. Обpядныя песни. – 1878. – 556, 16, LXIV, с. : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
763504
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : Изданіе Имп. О-ва Истоpіи и Дpевностей Рос. пpи Моск. Ун-те. Унив. тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 1. Думы и думки /. – 1878. – 523, III с., : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
763505
   Народные песни Ингерманландии. – Ленинград, 1974. – 516 с.
763506
  Мохирев И.И. Народные песни Кировской области / И.И. Мохирев. – Москва, 1966. – 352с.
763507
  Зданович И.К. Народные песни местечка Селец / И.К. Зданович. – Москва, 1931. – 40с.
763508
  Яцковская К.Н. Народные песни монголов / К.Н. Яцковская. – Москва, 1988. – 254с.
763509
  Горелов А.А. Народные песни о Ермаке : Автореф... канд. фифлол.наук: / Горелов А. А.; ЛГУ, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 18л.
763510
  Сумцов Н.Ф. Народные песни об отравлении змеиным ядом / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
763511
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
1. – 1966. – 275с.
763512
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
2. – 1968. – 414с.
763513
   Народные песни Прииртышья.. – Новосибирск, 1969. – 168с.
763514
  Щепотьев В. Народные песни, записанные в Полтавской губернии (с нотами ) : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / В.Щепотьев ; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Полтава : Изд. Полтавской губ. арх. комиссии ; Т-во Печатного дела (тип. быв. Дохмана), 1915. – 32 с., 59 с. нот. – Тексты песен на укр. яз.
763515
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / Сост. Соболев. – М, 1956. – 156с.
763516
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / А.И. Соболев; ред. Велецкая. – М, 1961. – 327с.
763517
  Ни Н.И. Народные поэты Республики Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 67-71. – ISSN 0321-5075
763518
  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси / Н.П. Степанов. – Москва : Возрождение, 1990. – 93, [3] с.
763519
  Левицький Пилип Народные предания в Подолии. Граф Мотыка : [Поема] / сочинние Гр. Биберштейна [псевд.]. – Каменец-Подольск (Кам"янець-Подільський) : Русская типография, 1881. – 59 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії.- Пеpедм. та пpиміт. pос. - Hа окp. аpк. пpисвята О.П. Левицькому
763520
  Мегрелидзе И.В. Народные предания о Шоте Руставели / И.В. Мегрелидзе. – М.-Л, 1938. – 39 с.
763521
  Кононов И.С. Народные предприятия / И.С. Кононов. – М., 1991. – 96с.
763522
   Народные приметы / [сост. Э.Г. Левицкий]. – Минск : Ураджай, 1984. – 127 с. – Миниатюрное издание
763523
  Хренов Л.С. Народные приметы и календарь / Л.С. Хренов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 63с.
763524
  Жарков Н С. Народные приметы и предсказание погоды : В помощь учителю / Н С. Жарков. – Москва, 1954. – 168с.
763525
  Срезневский Б.И. Народные приметы о погоде / Б.И. Срезневский. – 27с.
763526
  Богданова Светлана Народные промыслы на грани выживания : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 32-33 : Фото
763527
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 134с.
763528
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 142с.
763529
  Канцедикас А.С. Народные промыслы. / А.С. Канцедикас. – М., 1968. – 47с.
763530
  Кузьмин Г.М. Народные промышленные предприятия - материально-техническая база построения социализма в Чехословакии : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Кузьмин Г.М.; МВТ СССР. – Москва, 1954. – 21с.
763531
  Вовчок Марко Народные рассказы / Вовчок Марко. – Москва : Книга, 1985. – 368с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
763532
  Вовчок Марко Народные рассказы и сказки / Вовчок Марко. – Москва : Детгиз, 1954. – 272с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
763533
  Иванов П.В. Народные рассказы о Доле : (Матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) П. Иванова. – Харьков : Тип. К Счасни, 1892. – 36 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1892, т. 4. - Кн. на pус. яз. стар. орф. - В кн. также укp. наp. оповідання, пеpекази изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
763534
  Иванов П.В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках : (матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) / П. Иванова. – Харьков : Тип. Губернского правл., 1893. – 52 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1893. Т. 5, вып. 1


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
763535
  Кызласов Л.Р. Народные рисунки хакасов. / Л.Р. Кызласов, Н.В. Леонтьев. – М., 1980. – 176с.
763536
  Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья / В.А. Барадулин. – Л, 1988. – 198с.
763537
   Народные русские легенды А.Н.Афанасьева.. – Новосибирск, 1990. – 270с.
763538
  Афанасьева А.Н. Народные русские сказки : В 3-х тт. / А.Н. Афанасьева. – Москва : Госиздат художественной литературы
Т.2. – 1957. – 510с.
763539
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Москва
3. – 1957. – 572с.
763540
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1977. – 348с.
763541
   Народные русские сказки : Из сборника А.Н.Афанасьева. – Москва : Художественная литература, 1977. – 348с.
763542
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Воронеж, 1984. – 432с.
763543
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – Красноярск, 1988. – 318с.
763544
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн. 1-2. – 1863
763545
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 4 кн. – 2-е изд., вновь пересм.; [посмертное]. – Москва
Кн. 3. – 1873
763546
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
Т. 1. – 1957. – 515с.
763547
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
2. – 1957. – 510с.
763548
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1978. – 175с.
763549
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
1. – 1978. – 175с.
763550
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Ленинград, 1983. – 446с.
763551
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва
3. – 1983. – 111с.
763552
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 т. / А.Н. Афанасьев; издание подгот.: Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; [отв. ред.: Э.В. Померанцева, К.В. Чистов]. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 1. – 1984. – 511, [1] с.
763553
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 2. – 1985. – 463с.
763554
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 томах / А.Н. Афанасьев. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 3. – 1985. – 495с.
763555
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. / А.Н. Афанасьев. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1981. – 162 с. : ил.
763556
   Народные русские сказки.. – М, 1979. – 348с.
763557
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1982. – 575с.
763558
   Народные русские сказки. / Афанасьева А.Н. – Москва : Художественная литература, 1982. – 320с.
763559
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1989. – 319с.
763560
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1990. – 272с.
763561
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1991. – 269с.
763562
  Новский Л.А. Народные самодеятельные театры / Л.А. Новский. – М., 1959. – 30с.
763563
  Смирнов Г. Народные самодеятельные театры Казахстана / Г. Смирнов. – Алма-Ата, 1961. – 78с.
763564
   Народные сатирические сказки.. – Сталинград, 1960. – 24с.
763565
  Степанян Р.М. Народные сбережения в системе социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степанян Р.М.; Ереван.гос.ун-ит. – Ереван, 1973. – 32л.
763566
  Вишневская Е.Д. Народные сказки / Е.Д. Вишневская, 1938. – 67 с.
763567
  Добрушин И. Народные сказки / И. Добрушин. – М, 1939. – 64с.
763568
  Огнянова Е. Народные сказки / Е. Огнянова. – София, 1968. – 143 с.
763569
   Народные сказки вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Цечоева Л. Х,; Цечоева Л. Х,; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1971. – 23л.
763570
   Народные сказки Воронежской области.. – Воронеж, 1977. – 175с.
763571
  Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса / А.М. Астахова. – Москва-Ленинград, 1962. – 120с.
763572
   Народные сказки о боге, святых и попах. – Москва, 1963. – 230 с.
763573
   Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг.. – Уфа, 1969. – 192с.
763574
  Канцедикас Сс А. Народные скульпторы Литвы. / Сс А. Канцедикас. – М., 1967. – 31с.
763575
  Казанцев Д.А. Народные собрания в политической жизни Древней Руси и Византии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 148-152. – ISSN 1680-2721
763576
   Народные сокровища Киргизии. – Кыргызстан : Кыргызстан, 1974. – 109, [2] с.
763577
  Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции / Н.Д. Ерофеев. – М., 1979. – 192с.
763578
  Гогоберидзе Нина Сергеевна Народные способы воспитания в горных областях Восточной Грузии (Игры и игрушки) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.07 / Гогоберидзе Нина Сергеевна; АН Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 21с.
763579
   Народные суды Туркестанского края : Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К.К. Паленом. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 220, 311 с.
763580
  Ларин С.В. Народные таланты / С.В. Ларин. – Владимир, 1952. – 153с.
763581
  Денисов Ф Народные танцы / Ф Денисов, . – М., 1954. – 296с.
763582
  Ткаченко Т.С. Народные танцы : болгарские, венгерские , немецкие , польские , румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие / Т.С. Ткаченко. – М, 1975. – 351с.
763583
  Панов Л. Народные танцы викингов // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 13-19


  Історію норвежських народних танців можна вивчати за наскельними малюнками
763584
  Ошурко Л.В. Народные танцы Молдавии / Л.В. Ошурко. – Кишинев, 1957. – 771с.
763585
  Жорницкая М.Я. Народные танцы Якутии / М.Я. Жорницкая. – М, 1966. – 168с.
763586
   Народные танцы.. – М, 1964. – 40с.
763587
   Народные танцы.. – М, 1981. – 223с.
763588
  Михеева А.Н. Народные театры в Западной Европе / А.Н. Михеева. – М., 1973. – 150с.
763589
   Народные театры республики. – Сыктывкар, 1967. – 40с.
763590
   Народные театры страны.. – М, 1968. – 239с.
763591
   Народные театры.. – М, 1964. – 78с.
763592
  Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1951. – 168 с.
763593
  Могытыч И.Р. Народные традиции в высокогорном строительстве Гуцульщины и их место в этнической истории украинских Карпат. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Могытыч И.Р.; АН БелССР. Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1980. – 25л.
763594
   Народные традиции и современность.. – Кишинев, 1980. – 142с.
763595
  Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. / К.В. Чистов. – Л., 1986. – 303с.
763596
  Давитадзе А.О. Народные традиции обработки и использования дерева в Аджарии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Давитадзе А.О.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 26л.
763597
  Доржиева Жалма Доржиевна Народные традиции трудового воспитания у бурят (по материалам народной педагогики) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Доржиева Жалма Доржиевна; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
763598
  Алиев А.К. Народные традиции, обычаи и их роль в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. К.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1968. – 23л.
763599
  Денисюк Н.П. Народные традиции, обычаи и их роль в формиравании личности коммунистического общества (На материалах БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Денисюк Н. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
763600
  Алиев А.К. Народные традиции. обычаи и их роль в формировании нового человека / А.К. Алиев. – Махачкала, 1968. – 291 с.
763601
  Акимова Татьяна Михайловна Народные удалые песни в устном бытовании и в художественной литературе конца XVIII - первой половины XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акимова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1964. – 35 с.
763602
  Бутник-Сиверский Народные украинские рисунки / Бутник-Сиверский. – М., 1971. – 164с.
763603
   Народные умельцы. – Москва, 1983. – 48 с.
763604
   Народные умельцы.. – Донецк, 1980. – 126с.
763605
  Даринский А.В. Народные университеты -- центры самообразования. / А.В. Даринский. – М, 1977. – 38с.
763606
  Дубровина Л.В. Народные университеты / Л.В. Дубровина. – М, 1963. – 231с.
763607
  Красновидова С.С. Народные университеты и педагогика сотрудничества / С.С. Красновидова. – Л., 1989. – 30с.
763608
  Соколова Л.И. Народные университеты и развитие социального творчества масс. / Л.И. Соколова. – М., 1975. – 32с.
763609
   Народные университеты Кубани.. – Краснодар, 1968. – 64с.
763610
  Свободин А.П. Народные университеты культуры. / А.П. Свободин. – М., 1959. – 40с.
763611
   Народные университеты культуры.. – Л, 1960. – 116с.
763612
  Красновидова С.С. Народные университеты охраны природы / С.С. Красновидова. – М., 1982. – 48с.
763613
  Климочкина Н.Я. Народные университеты педагогических знаний / Н.Я. Климочкина. – Алма-Ата, 1984. – 111с.
763614
  Абдарахманов Н.Ч. Народные университеты педагогических знаний и их роль в пропаганде педагогических знаний среди родителей и населения. : Автореф... Канд. пед наук: 13.730 / Абдарахманов Н.Ч.; МВ и ССО Казахск. ССР. – Чимкент, 1972. – 21л.
763615
   Народные университеты.. – Саратов, 1969. – 56с.
763616
   Народные учителя как сельские хозяева.. – 69-79с.
763617
  Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. – М., 1980. – 176с.
763618
   Народные художественные промыслы Горьковской области.. – Горький, 1986. – 143с.
763619
  Тесленко В.В. Народные художественные промыслы Молдавии / В.В. Тесленко. – Кишинев, 1978. – 96с.
763620
   Народные художественные промыслы России.. – М, 1984. – 231с.
763621
   Народные художественные промыслы СССР. – Москва, 1983. – 366 с.
763622
   Народные художественные промыслы.. – М, 1984. – 191с.
763623
  Кондарев Н. Народные читальни в Болгарии / Н. Кондарев. – Киев, 1947. – 28с.
763624
   Народные шахиры Туркменистана.. – Ашхабад, 1948. – 207с.
763625
   Народные южнорусские песни : [Метлинский А.(изд.)] / [сост., авт. пpедисл. и пpимеч.] Амвpосий Метлинский. – Киев : Изд. А. Метлинского ; Унив. тип., 1854. – XX, 472, VI с. – О некоторых песнях сообщил М.В. Гоголь. - Пpиложение: Пpавила пpи записывании наpодних дум, песен...: с. II-IV. - Список кобзаpей (бандуpистов) и лиpников: с. IV. - Текст песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
763626
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 1. – 1869. – XI, III, 216, [3] с. – Пеpедм. pос. - В кн. 83 укp. наp. казки


  В кн. 83 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, А. Петpуняка [О.І. Лоначевський], І.П. Hовицький, П.Я. Рудченко [П. Миpний], В. Панченко, С. Лоначевський, О. Шапченко, С. Войтко, Й.І. Лозинський, Давиденко, А. Ломака [О.І. Лоначевський], К. ...
763627
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1870. – II, [2], 210, II с. – Пеpедм. pос. - В кн. 54 укp. наp. казки


  В кн. 54 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, П.Я. Рудченко [П. Миpний], М. Hечипоpенкова, І. Шевченко, Мегеp, А.П. Свидницький, Б. Познанський, М.І. Костомаpов, К. Мельниченко, М. Hомис, А.И. Петpуняка [О.І. Лоначевський], Л.В. Ільницький, ...
763628
  Ефименко А. Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии / А. Ефименко. – С.Петербург : Типография В. Киршбаума, 1877. – 231 с.
763629
  Кобзева Р.М. Народные ямщицкие песни. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Кобзева Р.М.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 18л.
763630
  Кузнецова А.С. Народный артист / А.С. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с.
763631
  Максимов Д.К. Народный артист / Д.К. Максимов, В.И. Смоляр. – Якутск, 1965. – 48с.
763632
  Бейлин А.М. Народный артист Александр Борисов / А.М. Бейлин. – Л., 1964. – 115с.
763633
  Попов Э.А. Народный артист П.А. Мысов / Э.А. Попов. – Сыктывкар, 1981. – 120с.
763634
  Колодяжная В.С. Народный артист РСФСР Б.Ф.Андреев / В.С. Колодяжная. – М, 1951. – 36с.
763635
  Крымов А. Народный артист РСФСР К.В.Скоробогаов / А. Крымов. – М, 1952. – 32с.
763636
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР Аскольд Анатольевич Макаров. – Ленинград, 1972. – 16с.
763637
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР профессор Аскольд Анатольевич Макаров.. – Л, 1982. – 17с.
763638
  Цимбал С.Л. Народный артист РСФСР лауреат Сталинской премии Александр Иосифович Лариков / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1951. – 68с.
763639
  Парфенов Л. Народный артист РСФСР Николай Афанасьевич Крючков. / Л. Парфенов, Якубович-Ясный. – М., 1951. – 40с.
763640
  Ильина Л.А. Народный артист РСФСР Николай Иванович Боголюбов / Л.А. Ильина, В. Ильина. – М., 1951. – 32с.
763641
  Ходорковская Л.С. Народный артист Советского Союза А.А.Остужев / Л.С. Ходорковская. – М., 1955. – 32с.
763642
   Народный артист Союза ССР К.П.Хохлов.. – К, 1968. – 291с.
763643
  Яковлев Н.К. Народный артист СССР / Н.К. Яковлев. – М, 1949. – 12с.
763644
  Красина Т. Народный артист СССР А.Ф. Борисов / Т. Красина, И. Сосновский. – М., 1952. – 48с.
763645
  Смирнова Е. Народный артист СССР Алексей Денисович Дикий / Е. Смирнова. – М., 1952. – 32с.
763646
  Кульганек Э. Народный артист СССР Алексей Николаевич Грибов / Э. Кульганек. – М., 1952. – 36с.
763647
  Олидор О. Народный артист СССР Борис Петрович Чирков / О. Олидор. – М., 1950. – 52с.
763648
  Калужский В.М. Народный артист СССР Валерий Егудин / В.М. Калужский. – Новосибирск, 1989. – 94с.
763649
  Жукова А. Народный артист СССР Василий Васильевич Ванин / А. Жукова. – Москва, 1952. – 60с.
763650
   Народный артист СССР Григорий Козинцев.. – Л, 1967. – 52с.
763651
  Михайлов А. Народный артист СССР Иван Пырьев. / А. Михайлов. – М., 1952. – 171с.
763652
  Остроухов С. Народный артист СССР лауреат Государственной премии Николай Константинович Симонов / С. Остроухов. – Л., 1951. – 80с.
763653
   Народный артист СССР лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Георгий Александрович Товстоногов.. – Ленинград, 1983. – 24с.
763654
  Краснов П. Народный артист СССР Михаил Иванович Жаров / П. Краснов. – М., 1951. – 31с.
763655
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1950. – 183с.
763656
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 200с.
763657
  Крымов А. Народный артист СССР Н.К.Симонов / А. Крымов. – М, 1950. – 32с.
763658
  Бейлин А.Ю. Народный артист СССР Николай Константинович Черкасов / А.Ю. Бейлин. – М, 1951. – 100с.
763659
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
763660
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
763661
  Бейлин А.М. Народный артист СССР Николай Павлович Охлопков / А.М. Бейлин. – М., 1953. – 116с.
763662
  Явчуновский Я.И. Народный артист. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1961. – 62с.
763663
  Соболенко Э.Р. Народный быт белоруссов в творчестве Якуба Коласа : Автореф... канд. ист.наук: / Соболенко Э.Р.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1967. – 22л.
763664
  Бестужева-Лада Народный генерал // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-25
763665
   Народный генерал.. – Алма-Ата, 1967. – 367с.
763666
  Панков В.К. Народный героизм и литература. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1977. – 263 с.
763667
  Жирмунский В.М. Народный героический эпос : Сравнительно-исторические очерки / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 435 с.
763668
  Гоголюк В.К. Народный герой Олекса Борканюк / В.К. Гоголюк. – Киев, 1968. – 128с.
763669
  Лазо О.А. Народный герой Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Иркутск, 1957. – 82с.
763670
  Плеханов Н.Н. Народный глаз / Н.Н. Плеханов. – Кишинеы, 1964. – 48с.
763671
  Чиковани М.Я. Народный грузинский эпос о прикованом Амирани / М.Я. Чиковани. – М., 1966. – 328с.
763672
  Савченко Г.Ф. Народный депутат. / Г.Ф. Савченко. – Кишинев, 1978. – 76с.
763673
   Народный депутат.. – М, 1979. – 40с.
763674
  Гранкин И.В. Народный депутат. / И.В. Гранкин. – М., 1988. – 77с.
763675
   Народный дом.. – Казань
в.1. – 1919. – 80 с.
763676
   Народный дом.. – Казань
в.2. – 1919. – 112 с.
763677
   Народный дом.. – Казань
в.3. – 1919. – 64 с.
763678
  Прокопович С.Н. Народный доход западно-европейских стран. / С.Н. Прокопович. – М-Л, 1930. – 196с.
763679
  Вайнштейн А.Л. Народный доход России и СССР / А.Л. Вайнштейн. – Москва, 1969. – 168с.
763680
  Петров А.И. Народный доход СССР / А.И. Петров. – М., 1949. – 32с.
763681
   Народный доход СССР, его образование и учет.. – М-Л, 1939. – 272с.
763682
  Колганов М.В. Народный доход СССР. / М.В. Колганов. – М., 1940. – 111с.
763683
  Иванов В.А. Народный заседатель / В.А. Иванов. – Л., 1963. – 52с.
763684
  Радутная Н.В. Народный заседатель / Н.В. Радутная ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 118, [2] с.
763685
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибиров. – Цхинвали : Ирыстон, 1976. – 279, [3], с.
763686
  Чибыров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибыров. – Цкинвели, 1976. – 282с.
763687
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин.. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.07 / Чибиров Л.А.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1977. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
763688
  Беркутов В.М. Народный календань и метрология булгаро-татар / В.М. Беркутов. – Казань, 1987. – 93с.
763689
  Рыбаков Б.В. Народный календарь / Б.В. Рыбаков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 110 с.
763690
  Рыбаков Б.В. Народный календарь : нар. приметы, пословицы, поговорки... / Б. Рыбаков ; худож. Г. Кетов. – [2-е изд.]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 269, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7529-0318-1
763691
  Болонев Ф.Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. / Ф.Ф. Болонев. – Новосибирск, 1978. – 159с.
763692
   Народный Китай на пути к социализму.. – Пекин, 1956. – 219с.
763693
  Тихонова Зоя Николаевна Народный комиссар здоровья : (О Н.А.Семашко) / Тихонова Зоя Николаевна. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32с.
763694
  Резник Я.Л. Народный комиссар. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1965. – 190с.
763695
  Ломовцев В.Г. Народный комиссариат земледелия РСФСР в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Ломовцев В.Г.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1970. – 21л.
763696
  Цикулин В.А. Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР (1932-1936 гг.) (Из ист. гос. учрежд. СССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Цикулин В. А.; Мос. гос. ист. архивн. ин-т, Каф. ист. гос. учрежд. и делопроизв. СССР. – М., 1955. – 16л.
763697
  Песикина Е.И. Народный Комиссариат по делам национальностей и его деятельность в 1917-1918 гг. / Е.И. Песикина. – М., 1950. – 156с.
763698
  Степанов А.С. Народный Комиссариат по делам национальностей и подготовка к созданию СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов А.С.; Мин.просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1951. – 16л.
763699
  Макарова Г.П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, 1917-1923 гг. / Г.П. Макарова. – М., 1987. – 172с.
763700
   Народный комиссариат по просвещению.. – М, 1920. – 80 с.
763701
  Долженко Алла Никаноровна Народный комиссариат юстиции УССР в первые годы Советской Власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Долженко Алла Никаноровна; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т. – Х., 1986. – 24л.
763702
   Народный конгресс.. – Таллин, 1989. – 223с.
763703
   Народный контролер.. – Свердловск, 1964. – 80с.
763704
   Народный контролер.. – М, 1970. – 288с.
763705
  Комаров А.Г. Народный контроль -- неотъемлемая часть системы управления. / А.Г. Комаров. – Уфа, 1987. – 141с.
763706
  Макаров Б.М. Народный контроль - демократия в действии / Б.М. Макаров. – М, 1981. – 110с.
763707
  Сафронов В.М. Народный контроль / В.М. Сафронов. – М., 1964. – 63с.
763708
  Туровцев В.И. Народный контроль / В.И. Туровцев. – М., 1970. – 158с.
763709
  Макаров Б.М. Народный контроль : органы и правовые формы деятельности / Б.М. Макаров. – М, 1975. – 151с.
763710
  Худайбердыев А. Народный контроль в борьбе за осуществление решений XXII съезда КПСС в промышленности Туркменистана (1963-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Худайбердыев А.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 21л.
763711
  Портнов В.П. Народный контроль в вузе / В.П. Портнов, Г.Е. Худяков. – Москва, 1984. – 136с.
763712
  Манов Г.Н. Народный контроль в действии. / Г.Н. Манов. – Душанбе, 1964. – 107с.
763713
   Народный контроль в действии.. – Кишинев, 1964. – 135с.
763714
  Куликов Б.А. Народный контроль в ДОСААФ. / Б.А. Куликов, Ю.П. Грачев. – М., 1983. – 79с.
763715
   Народный контроль в европейских социалистических странах.. – М, 1965. – 168с.
763716
  Макаров Б.М. Народный контроль в системе советской социалистической демократии / Б.М. Макаров. – М, 1982. – 46с.
763717
  Комаров А.Г. Народный контроль в системе управления производством / А.Г. Комаров. – М., 1984. – 47с.
763718
  Субботин В.Е. Народный контроль в системе управления социалистической экономикой. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Субботин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 22л.
763719
  Туровцев В.И. Народный контроль в социалистическом обществе / В.И. Туровцев. – М., 1974. – 255с.
763720
  Чанышева Г.С. Народный контроль в СССР / Г.С. Чанышева. – М, 1977. – 108с.
763721
  Цабрия Д.Д. Народный контроль в СССР / Д.Д. Цабрия. – Москва, 1981. – 78с.
763722
  Туранов В.И. Народный контроль в СССР : учеб. пособие / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 88 с.
763723
  Чанышев Г.С. Народный контроль в СССР : Указ. книг и ст. на рус. яз за 1977-1982 гг. / Г.С. Чанышев. – Москва, 1983. – 71с.
763724
  Иконников С.Н. Народный контроль в СССР, 1966-1970 гг. / С.Н. Иконников. – М., 1978. – 326с.
763725
   Народный контроль в СССР.. – М, 1985. – 71с.
763726
   Народный контроль в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения.. – М, 1980. – 199с.
763727
  Гудилин Евгений Александрович Народный контроль за выполнением директив КПСС о повышении эффективнсоти промышленного производства (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Гудилин Евгений Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 20л.
763728
  Туровцев В.И. Народный контроль и воспитание трудящихся / В. Туровцев ; [ред. Ж. Захарова]. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 70, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
763729
  Куцевол В.С. Народный контроль и его роль в укреплении государственной дисциплины / В.С. Куцевол. – К., 1981. – 64с.
763730
   Народный контроль и письма трудящихся.. – М, 1985. – 174с.
763731
  Сонин В.В. Народный контроль и рабоче-крестьянская инспекция на дальнем Востоке (1920 - март 1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сонин В.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 18л.
763732
  Константинов И.Ф. Народный контроль как функция социалистического управления. (Опыт социол. исследования) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Константинов И.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 18л.
763733
   Народный контроль на современном этапе.. – М, 1982. – 224с.
763734
   Народный Латвийский ССР Ромис Бем.. – М, 1990. – 56с.
763735
   Народный лечебник.. – Свердловск, 1991. – 95с.
763736
   Народный месяцеслов. – М, 1991. – 126с.
763737
   Народный месяцеслов : Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде. – Москва : Современник, 1992. – 127с.
763738
  Бобров А. Народный музей в Даниловском / А. Бобров. – Вологда, 1963. – 17с.
763739
  Шилов В.В. Народный музей революционной истории Невской заставы. / В.В. Шилов. – Л., 1987. – 92с.
763740
  Астахишвили Я К. Народный опыт передвижения в горах и его применение в практике современногод альпинизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астахишвили К.Я,; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1967. – 27л.
763741
  Шерхунаев Р.А. Народный певец-сказитель Бурятии А.А.Тороев / Р.А. Шерхунаев, Д О. Тармаханова. – Улан-Удэ, 1969. – 53с.
763742
  Костанов Д.Г. Народный певец / Д.Г. Костанов. – Майкоп, 1950. – 60с.
763743
  Григулис А.П. Народный писатель Андрей Упит и его творчество. / А.П. Григулис. – Рига, 1954. – 52 с.
763744
   Народный писатель Вилис Лацис.. – Рига, 1964. – 85 с.
763745
  Боголюбов К.В. Народный писатель. К пятилетию со дня смерти П.П. Бажова / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1955. – 30с.
763746
  Александров В. Народный писеннык з найкpащых укpаинськых писень, яки тепеp найчастиш спиваються [Народний пісенник з найкращіх українських пісень, які тпер найчастіш співаються] : (З нотами) / Скомпонував Вл. Александpов. – Харькив (Харків) : Выдав Ф. Михайлов ; Дpук. И.В. Попова, 1887. – IV, 113 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
763747
   Народный побыт : материалы и исследования по этнографии Воронежского края. – Воронеж : Воронежский Губмузей, 1927. – 48 с.
763748
   Народный подвиг в битве за Кавказ.. – М, 1981. – 408с.
763749
  Бирюлин В.В. Народный полководец / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1986. – 144с.
763750
  Низов А. Народный почин / А. Низов. – М., 1945. – 32с.
763751
  Рыленков Н.И. Народный поэт / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 116с.
763752
  Нальский Я.И. Народный поэт / Я.И. Нальский. – Сталинабад, 1955. – 194с.
763753
   Народный поэт Беларусі.. – Мінськ, 1962. – 364 с.
763754
  Назаревич А.Ф. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров / А.Ф. Назаревич. – Махачкала, 1953. – 54с.
763755
  Рамазанова М. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров. / М. Рамазанова, С. Регуш. – Махачкала, 1968. – 35с.
763756
  Эфендиев И.А. оглы Народный поэт Самед Вургун / И.А. оглы Эфендиев. – Баку, 1956. – 70с.
763757
   Народный поэт Самед Вургун.. – Баку, 1957. – 144с.
763758
  Бойцова В.В. Народный правозащитник / В.В. Бойцова. – Тверь
1. – 1994. – 122с.
763759
  Кислова С. Народный примитив волынской иконы // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 24-27
763760
  Чиллаев К. Народный роман "Абу Муслим-наме" / К. Чиллаев. – Душанбе, 1985. – 191с.
763761
  Озерная М.Г. Народный роман Я. К. Гриммельсгаузена "Симплициссимус" : Автореф... канд. филол.наук: / Озерная М. Г.; Моск. гос.пед. инзт. – М., 1969. – 18л.
763762
  Григорьян С.М. Народный сектор -- основа мирной экономики Германской Демакратической Республики. / С.М. Григорьян. – М, 1957. – 215с.
763763
   Народный сказ "Витязь в тигровой шкуре". – Тбилиси, 1941. – 43 с.
763764
  Введенская В.П. Народный сказ в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Введенская В.П.;. – М, 1966. – 18л.
763765
  Кожевников В.М. Народный солдат / В.М. Кожевников. – М., 1955. – 64с.
763766
  Жаназарова А.М. Народный социально-бытовой эпос-основа трагедии Г.Н.Мусрепова *Козы-Корпеш и Баян-слу*. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жаназарова А.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
763767
  Усеинов Т.Б. Народный стих Мемедемина Яшара / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 159, [1] с. – Библигр.: с. 119-123. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 2). – ISBN 978-966-354-281-2
763768
  Скуратов Ю.И. Народный суверенитет развитого социализма (конституционные вопросы) / Ю.И. Скуратов. – Красноярск, 1983. – 164с.
763769
  Добровольская Т.Н. Народный суд - основное звено судебной системы СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1956. – 119с.
763770
  Кашепов В.П. Народный суд на страже социалистической законности / В.П. Кашепов. – М., 1965. – 72с.
763771
  Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка / Н.В. Радутная ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 142, [2] с.
763772
  Ткаченко Т.С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – 2-е изд. – М, 1967. – 655с.
763773
  Иноземцева Г.В. Народный танец / Г.В. Иноземцева. – М, 1971. – 48с.
763774
  Настюков Г.А. Народный танец на самодеятельной сцене / Г.А. Настюков. – М, 1976. – 6с.
763775
  Титкина Т. Народный театр : Учеб. пособие для студентов заоч. отд. / Т. Титкина. – Л. : б.и., 1964. – 60с.
763776
   Народный театр. – М, 1991. – 541с.
763777
  Бабкина М.П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – М., 1964. – 168с.
763778
  Брыжинский В.С. Народный театр мордвы / В.С. Брыжинский. – Саранск, 1985. – 168 с.
763779
  Головачев В.Г. Народный театр на Дону / В.Г. Головачев, Б. Лащилин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 184с.
763780
   Народный театр.. – Л, 1974. – 184с.
763781
  Благоева С.Д. Народный трибун Испании Долорес Ибаррури / С.Д. Благоева. – М., 1937. – 36с.
763782
  Белов И.Д. Народный ум в пословицах и поговорках / [И. Белов] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [10] с. : 1 л. рис. (1881 г.Ї
763783
   Народный университет : Лекции, читанные проф. и лекторами О-ва народных университетов / Под ред. К.И. Арабажина // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 128 с. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])


  Содерж.: Фердинанд Лассаль / Dr. phil. Гр. Полонский. Иван Карамазов / Проф. К. Жаков. Генрих Ибсен / Гр. Полонский. Гоголь, как поэт и мыслитель / М. Марковский. Вершины человечества (Виктор Гюго) / А. Хирьяков
763784
  Максяшев П.Ф. Народный университет / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1962. – 40с.
763785
  Жарков А.Д. Народный университет "Коммунизм и современник" / А.Д. Жарков, В.А. Каграманов. – М., 1979. – 64с.
763786
  Константинов В.И. Народный университет культуры / В.И. Константинов. – Красноярск, 1961. – 20с.
763787
  Лягушев Н.Е. Народный университет технического прогресса. / Н.Е. Лягушев. – М., 1964. – 140с.
763788
  Козин И.Е. Народный учитель / И.Е. Козин. – Челябинск, 1964. – 23с.
763789
   Народный учитель. – М, 1981. – 157с.
763790
  Скрабе Н.И. Народный учитель Августин Петрович Скрабе / Н.И. Скрабе. – Махачкала, 1955. – 72с.
763791
   Народный учитель СССР.. – М, 1985. – 220с.
763792
  Парфенов А.В. Народный учитель. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1953. – 40с.
763793
   Народный учитель.. – М, 1968. – 295с.
763794
  Ягодовский Л.С. Народный фронт в европейских странах социализма. / Л.С. Ягодовский. – М., 1968. – 192с.
763795
  Гарсиа Х. Народный фронт в Испании (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гарсиа Х.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 15 с.
763796
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин Ф.А.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1969. – 26л.
763797
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили. 1936-1941 / Ф.А. Гаранин. – М., 1973. – 309с.
763798
  Торез М Народный фронт во Франции / М Торез, Ж. Коньо. – М, 1937. – 64с.
763799
  Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции / Ю.В. Егоров. – Л., 1972. – 290с.
763800
  Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции (1934-1938 гг.) / Е.А. Кравченко. – М., 1972. – 296с.
763801
  Харчев В В. Народный характер / В В. Харчев, . – Горький, 1978. – 176с.
763802
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1944. – 35 с.
763803
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – М.-Л, 1946. – 52с.
763804
   Народный художник Азербайджанской ССР Надир Абдурахманов. – Москва : Советский художник, 1976. – 8 с.
763805
   Народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Гос.премии АзССР Марал Юсиф кызы Рахманзаде. – Москва, 1988. – 40 с.
763806
  Арутюнян А.А. Народный художник Армянской ССР А.А. Арутюнян / А.А. Арутюнян. – Москва, 1982. – 15с.
763807
   Народный художник Армянской ССР Анатолий Папян. – Москва, 1991. – 39с.
763808
   Народный художник Армянской ССР Эдуард Амаякович Исабекян.. – М, 1988. – 20с.
763809
   Народный художник Армянской ССР, лауреат премии им.Дж.Неру и премии им.Г.А..Насера Мариам Аршаковна Асламазян. – Москва, 1989. – 79с.
763810
   Народный художник Армянской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Акоп Акомян.. – Москва, 1990. – 72с.
763811
   Народный художник Башкирской АССР Федор Александрович Кащеев.. – М, 1988. – 38с.
763812
   Народный художник Болгарии Златю Бояджиев. – М., 1974. – 27с.
763813
   Народный художник Болгарии Стоян Венев.. – М, 1966. – 14с.
763814
   Народный художник Грузинской ССР Вахтанг Дугладзе. – Москва, 1986. – 31с.
763815
  Нижарадзе З.А. Народный художник Грузинской ССР Зураб Прчилович Нижарадзе / З.А. Нижарадзе. – Москва, 1981. – 13с.
763816
  Урушадзе И.А. Народный художник Грузинской ССР Силован Якимович Какабадзе / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1966. – 23с. : ил.
763817
   Народный художник Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Грузии Темо Гоцадзе. – Москва, 1989. – 38с.
763818
   Народный художник Киргизской ССР Л.А.Ильина.. – Фрунзе, 1965. – 23с.
763819
   Народный художник ЛатССР Рудольф Карлович Хеймрат. – Москва, 1987. – 35с.
763820
  Цултэм Нямосорын. Народный художник МНР, лауреат Государственной премии МНР НЯмосорын Цултым. / Нямосорын. Цултэм. – М., 1976. – 7с.
763821
   Народный художник республики академик Василий Дмитриевич Поленов.. – М, 1950. – 84с.
763822
   Народный художник РСФСР Александр Владимирович Казанский. – Москва, 1987. – 24с.
763823
   Народный художник РСФСР Алексей Васильевич Моторин.. – М, 1986. – 31с.
763824
   Народный художник РСФСР Альберт Георгиевич Сергеев. – Смоленск, 1987. – 59с.
763825
   Народный художник РСФСР Альдона Ненашева.. – М, 1990. – 14с.
763826
   Народный художник РСФСР Анатолий Зыков.. – М, 1991. – 59с.
763827
   Народный художник РСФСР Василий Михайлович Звонцов.. – М, 1988. – 15с.
763828
   Народный художник РСФСР Владимир Иванович Переяславец. – Москва, 1990. – 25с.
763829
   Народный художник РСФСР действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР Алексей Федорович Пахомов.. – Л, 1970. – 39с.
763830
   Народный художник РСФСР Евгений Евгеньевич Лансере / Лансере, Выставка, Ленинград. произведений., 1975. – Л., 1975. – 63с.
763831
   Народный художник РСФСР Евгений Куманьков. – Москва, 1986. – 66с.
763832
   Народный художник РСФСР Иван Филиппович Титов. – Москва, 1991. – 96с.
763833
   Народный художник РСФСР Кондратий Петрович Белов.. – М, 1990. – 62с.
763834
  Абрамов М.А. Народный художник РСФСР Марк Александрович Абрамов : полит. карикатура, станковая графика, плакат, рис., акварель : кат. выст. / А.М. Абрамов ; М-во культуры СССР, Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Союз журналистов СССР, Изд-во ЦК КПСС "Плакат". – Москва : Советский художник, 1983. – [43] с. : ил., цв. ил.
763835
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – М., 1974. – 19с.
763836
   Народный художник РСФСР Михаил Смирнов. – Москва, 1987. – 55с.
763837
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков.. – М, 1989. – 12с.
763838
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков: каталог выставки. – М.1981. – 9с.
763839
   Народный художник РСФСР Николай Михайлович Чернышов.. – М, 1990. – 175с.
763840
   Народный художник РСФСР Николай Соломин. – Москва, 1986. – 47с.
763841
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР Анна Петровна Остроумова-Лебедева.. – Л, 1971. – 63с.
763842
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР и Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Юрий Петрович Кугач. – Москва, 1987. – 103с.
763843
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Дмитрий Спиридонович Бисти, 1925-1990 гг.. – Москва, 1991. – 32 с.
763844
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Коми АССР Рем Николаевич Ермолин. – М, 1986. – 31с.
763845
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Валентин Иванович Курдов. – Москва, 1988
763846
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Николай Николаевич Соломин.. – Москва, 1991. – 71с.
763847
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Союза жуналистов СССР Борис Иванович Лебедев. – Москва, 1989. – 39с.
763848
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермий СССР Алексей Пархоменко.. – М, 1990. – 44с.
763849
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Владимир Александрович Игошев. – Москва, 1988
763850
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – Иваново, 1979. – 16с.
763851
   Народный художник РСФСР, Марат Самсонов. – Москва, 1986
763852
   Народный художник РСФСР, скульптор Иван Семенович Ефимов.. – М, 1969. – 22с.
763853
   Народный художник РСФСР, член-коррескондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.пермии СССР Василий гаврилович Стамов.. – Москва, 1990. – 39с.
763854
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Леонид Сойфретис. – Москва, 1989. – 71с.
763855
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Юрий Львович Чернов. – Москва, 1991. – 32с.
763856
  Абоев Народный художник Северо-Осетинской АССР Заур-Бек Абоев : Графика. Каталог. выст. / Абоев, Заур-Бек. – Москва : Советский художник, 1983. – 40 с. : ил.
763857
   Народный художник СССР Николай Петрович Глушко. – Москва, 1986. – 30с.
763858
   Народный художник СССР, Ахмат Фаткуллович Лутфуллин. – Москва, 1990. – 24с.
763859
   Народный художник СССР, действильеный член Академии художеств СССР Вячеслав Францевич Загонек.. – Л, 1990. – 49с.
763860
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Афанасий Николаевич Осипов. – Москва, 1988. – 95с.
763861
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Владимир Александрович Серов.. – М, 1965. – 44с.
763862
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский. – Москва, 1986. – 127с.
763863
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Юрий Михайлович Непринцев. – Ленинград, 1989. – 55с.
763864
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР Юрий Михайлович Непринцев / Непринцев, Выставка, Ленинград произведений., Москва. -, 1979-1980. – Л., 1979. – 43с.
763865
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский.. – Москва, 1986. – 128с.
763866
  Моисеенко Е.Е. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Е.Е.Моисеенко. / Е.Е. Моисеенко, . – Москва, 1983. – 33с.
763867
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, профессор Эвальд Окас / Окас, Выставка, Москва. произведений., 1976. – М., 1976. – 20с.
763868
   Народный художник СССР, действительный член Академии художетсв СССР, профессор Йонас Кузминскис: Каталог выставки / Кузминскис, Выставка, Москва. графики., 1977. – М., 1977. – 20с.
763869
   Народный художник СССР, Константин Федорович Юон.. – М, 1962. – 64с.
763870
   Народный художник СССР, лауреат Гос.премии СССР Николай Багратович Никогосян. – Москва, 1990. – 95с.
763871
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР Илья Богдеско. – Москва, 1987. – 44с.
763872
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т.Г.Шевченко Михаил Гордеевич Дерегус. – Москва, 1984. – 32с.
763873
  Пророков Б.И. Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Борис Иванович Пророков, 1911-1972 / Б.И. Пророков. – М., 1981. – 18с.
763874
   Народный художник Туркменской ССР.-- Бяшим Нурали.. – М, 1967. – 16с.
763875
  Абдуллаев А. Народный художник Узбекской ССР Абдулхак Абдуллаев : каталог выставки / А. Абдуллаев; Союз художников СССР, Союз художников Узбекской СССР ; [авт. текста А. Умаров]. – Москва : Советский художник, 1973. – 24 с. : ил.
763876
  Круковская С.М. Народный художник Узбекской ССР Искандар Икрамов / С.М. Круковская. – Ташкент, 1955. – 63с.
763877
   Народный художник Узбекской ССР Рахим Ахмедов.. – М, 1968. – 17с.
763878
   Народный художник Узбекской ССР Уста Якубджан Рауфов. – Ташкент, 1973. – 6с.
763879
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат Гос.премии СССР Баходир Джалалов.. – М, 1991. – 23с.
763880
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана Медат Кагаров.. – М, 1990. – 36с.
763881
   Народный художник Украинской ССР Вадим Одайник.. – М, 1986. – 23с.
763882
   Народный художник Украинской ССР Георгий Георгиевич Чернявский. – Москва, 1986. – 39с.
763883
  Штурдик Й. Народный художник ЧССР Йозеф Штурдик / Й. Штурдик. – М, 1985. – 23с.
763884
   Народный художник Чувашской АССР, Заслуженный художник РСФСР Николай Карачарсков. – М, 1987. – 19с.
763885
   Народный художник Эстонской ССР Ильмар Торн. – Москва, 1986. – 31с.
763886
  Адамсон М. Народный художник Эстонской ССР Мари Адамсон / М. Адамсон. – Москва : Советский художник, 1976. – 8 с.
763887
   Народный художник Эстонской ССР Эллионов Пийпуу.. – М, 1988. – 55с.
763888
   Народный хужник Армянской ССР Ара Беканян. – Москва, 1989. – 30с.
763889
  Сеитмурадов Народный шахир Туркменистана Дурды Клыч. : Автореф... канд.филол.наук: / Сеитмурадов к.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.обществ.наук. – Ашхабад, 1963. – 20л.
763890
   Народный эпос "Кузы-Курпес и Маян-хылу".. – Уфа, 1964. – 124с.
763891
   Народный юмор.. – Тбилиси, 1964. – 235с.
763892
  Вахонин В.А. Народный, имени М.И. Ульяновой / В.А. Вахонин. – Москва, 1982. – 55с.
763893
  Горелик И.И. Народным дружинникам о советских законах / И.И. Горелик, Е.А. Матвиенко. – Минск, 1961. – 100с.
763894
  Пятровіч С.А. Народныя тэатры Беларусі / С.А. Пятровіч. – Мінськ, 1966. – 208с.
763895
  Івась Удовиченко Народня дума [Народна дума] / Ивась Удовыченко. – Киев : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго. Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
763896
  Мартович Л. Народня ноша / Л. Мартович. – Львів ; Київ, 1918. – 56 с.
763897
  Костенко В. Народня пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Харків, 1928. – 60с.
763898
   Народньо-господарський плян на 1933 рік.. – Х, 1933. – 208с.
763899
  Тун Я. Народньогосподарський план СРСР та УСРР на 1931 рік / Я. Тун; Я. Тур : Вид. "Пролетар", 1931. – 116 с. – (Добудуймо фундамент соціялістичної економіки)
763900
   Народов дружная семья. – Москва, 1972. – 207 с.
763901
   Народов малых не бывает. – М, 1991. – 203с.
763902
  Самедова Л.Д. Народов связующая нить / Л.Д. Самедова. – Баку, 1980. – 144с.
763903
  Шевченко Сергій Народовбивство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-5212
763904
  Гладун І. Народовбивця "святая" Москва / І. Гладун. – М, 1990. – 22с.
763905
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1900. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
763906
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1901. – 877 с.
763907
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1903. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
763908
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1903. – 877 с. : с 513 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 4 карт.
763909
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 4-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1904. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
763910
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 1 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 63, [1] с. : ил.
763911
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 2 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 78, [2] с.
763912
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 3 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 76, [4] с.
763913
  Петришин О. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С . 4-11. – ISSN 0132-1331
763914
  Мацюк А.А. Народовладдя в контексті конституційної трансформації України / Мацюк А.А. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 978-966-7166-21-2
763915
  Кириченко Л.Д. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.3-13. – Бібліогр.: 11 назв.
763916
  Кириченко Л. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.91-99. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
763917
  Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 20-30. – ISSN 1993-0909
763918
  Чапала Г.В. Народовладдя, демократія, самоврядування-співвідношення понять // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
763919
  Ямко Н.М. Народовладдя: справжнє і мниме / Н.М. Ямко. – К., 1984. – 47с.
763920
  Алексеев В.П. Народовластие в Древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 69 с. – Экз. № 46140; 116908 дефектные без обл.
763921
  Арбузкин А.М. Народовластие в свете современных конституций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-40. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
763922
  Григорян Л.А. Народовластие в СССР / Л.А. Григорян. – М, 1972. – 296с.
763923
  Копейчиков В.В. Народовластие и личность. / В.В. Копейчиков. – К., 1991. – 275с.
763924
  Тодыка О.Ю. Народовластие как конституционная ценность // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 33-42. – ISSN 0201-7245
763925
  Петришин А.В. Народовластие как фундамент демократического, правового, социального государства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 6-14. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе анализа классических и современных теорий демократии дается обзор наиболее существенных и дискуссионных моментов концепции народовластия как основы современного демократического, правового, социального государства. On the basis of the ...
763926
  Кабышев В.Т. Народовластие развитого социализма. / В.Т. Кабышев. – Саратов, 1979. – 145с.
763927
  Сырцов Н.Г. Народовластие: от теории к практике / Н.Г. Сырцов. – К., 1989. – 48с.
763928
   Народоволец А.И.Баранников в его письмах.. – М, 1935. – 160 с.
763929
  Кащенков И.В. Народовольцы / И.В. Кащенков. – М., 1989. – 63с.
763930
  Барабанова А.И. Народовольцы в Петербурге / А.И. Барабанова, Е.А. Ямщикова. – Л, 1984. – 223с.
763931
  Гомон Михаил Лукич Народовольцы в художественном сознании Ф.М.Достоевского и В.М.Гаршина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гомон Михаил Лукич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
763932
  Куделли П. Народовольцы на перепутьи. / П. Куделли. – Л, 1925. – 168с.
763933
   Народовольцы после 1-го марта 1881 года.. – М, 1928. – 191с.
763934
  Свободин А.П. Народовольцы. / А.П. Свободин. – М., 1969. – 70с.
763935
  Шиманский Николай Александрович Народовольческое движение на Киевщине : Дис... канд. историч.наук: / Шиманский Николай Александрович;. – Киев; Москва, 1939. – 274л. – Бібліогр.:л.252-274
763936
  Янишин Б.І. Народовці на рубежі 70-80-х рр. ХІХ ст.: творення нової моделі політичної культури // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-100. – ISSN 0130-5247
763937
  Зиль А. Народознавець : Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. – Київ : Казка, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2163-46-9
763938
  Лобода Т.М. Народознавець Василь Кравченко та процес "Спілки визволення України" (за матеріалами судової справи Волинського OB ДПУ) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядаються невідомі сторінки ходу судового процесу над "СВУ", пов"язані з особою народознавця В.Г. Кравченка. Реконструйовано перебіг розслідування, показано повну безпідставність висунутих слідчими органами звинувачень представникам української ...
763939
   Народознавство. – Київ
№ 49/50. – 1998
763940
   Народознавство. – Київ
№ 51. – 1998
763941
   Народознавство. – Київ
№ 52. – 1999
763942
  Борисенко В.К. Народознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 234-235
763943
  Ткач А. Народознавство у повісті "Земля" О.Ю.Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 11-13
763944
  Ігнатенко П.Р. Народознавство у школі / П.Р. Ігнатенко, Ю.Д. Руденко. – К., 1990. – 46с.
763945
  Трошина О. Народознавство як засіб формування комунікативних компетенцій учнів на уроках української мови // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 69-76
763946
  Стефанюк С.К. Народознавча валеологія : Деякі аспекти досвіду народознавчо-валеологічної роботи 116-ї гімназії м.Харкова; Науково-метод. видання / С.К. Стефанюк; Мін.освіти України; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-23-9
Ч.1. – 1998. – 100с.
763947
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 294 л. – Додатки: л. 279-294. – Бібліогр.: л. 210-278
763948
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
763949
  Скрипник Г. Народознавча діяльність Хведора Вовка у світлі сучасної гуманітаристики // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 7-19. – ISSN 0130-6936
763950
  Сявавко Є.І. Народознавча культура як складова педагогічної культури М.Остроградського та його послідовників / Є.І. Сявавко, Т.М. Файник // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 91-95. – ISSN 2045-146X
763951
  Скрипник Ганна Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-23. – ISSN 0130-6936
763952
  Дутка Р. Народознавча тематика на сторінках часопису "Нова хата" 1925-1927 // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 884-903. – ISSN 1028-5091
763953
  Олійник І.М. Народознавчий гурток Кам"янець-Подільської духовної семінарії в середині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність народознавчого гуртка Кам"янець-Подільської духовної семінарії (середина ХІХ ст.). The article presents the analysis of the creative activity of the ethnographic community of Kamyanets"-Podilsky vocational school (middle XIX ...
763954
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – 2010
763955
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – 2010
763956
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 5/6 (95/96), вересень - грудень. – 2010
763957
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (97), січень - лютий. – 2011. – С. 1-184. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763958
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (98), березень - квітень. – 2011. – С. 185-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763959
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (99), травень - червень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763960
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (100), липень - серпень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763961
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (101), вересень - жовтень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763962
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (102), листопад - грудень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763963
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (103), січень - лютий. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763964
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (104), березень - квітень. – 2012. – С. 169-372. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763965
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (105), червень - липень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763966
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (106), липень - серпень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763967
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (107), вересень - жовтень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763968
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (108), листопад - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763969
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (111), травень - червень. – 2013. – С. 385-572. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763970
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (112), липень - серпень. – 2013. – С. 573-772. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763971
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (113), вересень - жовтень. – 2013. – С. 773-948. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763972
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (116), березень - квітень. – 2014. – С. 185-428. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія історична)
763973
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (118), липень - серпень. – 2014. – С. 637-824. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія філологічна)
763974
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (119), вересень - жовтень. – 2014. – С. 825-1092. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
763975
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (120), листопад - грудень. – 2014. – С. 1093-1592. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
763976
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (121), січень - лютий. – 2015. – С. 1-280. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763977
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (122), березень - квітень. – 2015. – С. 281-520. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763978
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (123), травень - червень. – 2015. – С. 521-748. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763979
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (124), липень - серпень. – 2015. – С. 749-996. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763980
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (125), вересень - жовтень. – 2015. – С. 997-1248. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763981
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (126), листопад - грудень. – 2015. – С. 1249-1512. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763982
  Жадько В. Народознавчі мотиви у творчості Миколи Аркаса / Віктор Жадько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Журналістика ; Вип. 3)
763983
  Гудченко Зоя Народознавчі осередки у гірських селах Закарпаття ( за експедиційними враженнями ) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0130-6936
763984
  Линченко М. Народознавчі студії І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 179-181. – ISBN 966-594-298-0
763985
  Сегеда Сергій Народознавчі студії Федора Вовка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена общей характеристике научной деятельности выдающегося украинского этнолога конца XIX - начала XX ст. Федора Вовка в сфере антропологии, этнологии, археологии и других направлениях народоведения.
763986
  Хвостін М.П. Народом осуджені (боротьба Ком. Партії Зах. України проти укр.буржуазного націоналізму , сіонізму та клерикалізму) / М.П. Хвостін. – Ужгород, 1975. – 111с.
763987
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2005
763988
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2005
763989
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2006
763990
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2006
763991
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2006
763992
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2007
763993
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2007
763994
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2008
763995
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (45) : Материалы Международной научной конференции "Качество человеческого потенциала" 22-23 октября 2009 г. ИСЭПН РАН, г. Москва. – 2009
763996
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (47). – 2010
763997
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (48). – 2010
763998
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии в последней четверти 18-начале 19 вв. : Автореф... Канд. ист. наук: 07.571 / Дмитриев П.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 21л.
763999
  Перковский А.Л. Народонаселение Украины в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Перковский А.Л.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1968. – 17л.
764000
  Барановський М. Народонаселення світу: поступ у ХХІ століття // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 16. – С36-39
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,