Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
763001
  Конверський А. "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 14-25. – ISSN 0235-7941


  Стаття декана філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка акад. А. Конверського присвячена загальній моделі підготовки фахового філософа.
763002
  Скорина Л. "Модель" історичного роману Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 184-194. – ISBN 978-966-793-136-3
763003
  Левітас С.Ф. "МодельМелюзини" в готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 294-299


  Стаття присвячена практичній реалізації "моделі Мелюзини" в англійській готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота. Розглянуто, наскільки легендарно-міфологічний образ Мелюзини може змінювати аксіологічні домінанти своїх традиційних ...
763004
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
763005
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
763006
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
763007
  Ирибаджаков Н. "Модерн" критици на марксизма философско-социологические проблемы на борбата против съвременния антимарксмзъм / Н. Ирибаджаков. – София, 1960. – 612с.
763008
  Лапкин В.В. "Модернизация" и "капитализм": переосмысляя современное развитие // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 41-54. – ISSN 0321-2017
763009
  Трубицын Д.В. "Модернизация" и "негативная мобилизация" конструкты и сущность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С. 3-12. – ISSN 0132-1625
763010
  Федорус О.М. Моделювання асоціативної пам"яті засобами ПАРКС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 198 : Комп"ютерні науки. – С. 65-67. – ISSN 1996-5931
763011
  Фасолько Т.В. Моделювання взаємозв"язку між державним боргом та бюджетним дефіцітом у контексті забезпечення платоспроможності країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 246-255. – ISSN 2078-9165
763012
  Тріпак М. Моделювання видатків інклюзивного вищого навчального закладу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 78-88 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
763013
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202, [5] арк. – Додатки: арк. 197-202, [5]. – Бібліогр.: арк. 174-196
763014
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
763015
  Порохня В.М. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі / В.М. Порохня, радєва, В.І. Кузнецов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 22-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
763016
  Ставицький А. Моделювання впливу обсягів державного боргу на економічне зростання країн світу / А. Ставицький, М. Біличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто вплив обсягів державного боргу на економічне зростання різних країн світу. Покращено існуючий метод оцінки впливу державного боргу на економічне зростання розвинених країн із використанням характеристики стабільності боргу та економетричної ...
763017
  Шушпанов Д.Г. Моделювання впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров"я населення України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
763018
  Семенова І.Г. Моделювання врожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
763019
   Моделювання геологічної будови покладів нафти і гідродинаміки процесів їх розробки / Д.О. Єгер, М.Р. Ковальчук, Р.М. Ковальчук, В.В. Григоренко, В.М. та ін. Дорошенко; Єгер Д.О. [та ін.] ; за ред. д. т. н. акад. УНГА Єгера Дмитра Олександровича ; Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Дочірнє підприємство "НДІ нафтогаз. пром-сті". – Львів ; Київ : [б. в.], 2005. – 361, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-342. – ISBN 966663188-1
763020
  Безніцька Н.В. Моделювання грунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування ГІС-технологій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 33-45. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
763021
  Миронова М.І. Моделювання динаміки національного доходу України на основі множинної регресії / М.І. Миронова, Ю.Б. Миронов, Д.Р. Сватюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 107-113
763022
  Шерстенников Ю.В. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 89-93. – ISSN 2222-4459
763023
  Пряжнікова К.В. Моделювання динаміки рудопотоку на гірничо-збагачувальному комбінаті в умовах багатозонного тарифу на електроенергію / К.В. Пряжнікова, І.А. Бєлкіна, Є.В. Кочура // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
763024
  Федорус О.М. Моделювання засобами ПАРКС операцій реляційної алгебри вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З розвитком інтернету та хмарних обчислень зросла і потреба у зберіганні та ефективній обробці великих даних. Феномен "Big Data" створив багато викликів для традиційних реляційних баз даних, особливо у масштабованих і високо-паралельних системах, таких ...
763025
  Позднякова Л. Моделювання ієрархії загроз ефективному розвитку системи комерційного страхування / Л. Позднякова, Г. Мамонова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 136-148 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
763026
  Пасічник Т. Моделювання інноваційних процесів у західних областях України / Т. Пасічник, В. Смолінський, Г. Бабій // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 5-15 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 2313-3627
763027
  Соколовський С.А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 120-128. – ISSN 2075-4892
763028
  Панченко Л.Ф. Моделювання інформаційно-освітнього середовища університету засобами факторного аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 6-17. – ISSN 2227-2844
763029
  Деркач І.О. Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 21-28. – ISSN 2221-8440
763030
  Дмитрук О.В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 235-242


  У статті здійснено аналіз серії комунікативних ходів, розрахованих на реалізацію маніпулятивних задуму у довготривалій перспективі. Розглядаються конкретні лінгвальні та позалінгвальні засоби, які сприяють успішності здійснення маніпулятивних намірів. ...
763031
  Талах С.М. Моделювання конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу при взаємодії з грунтовою основою / С.М. Талах, О.М. Дубик // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 62-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
763032
  Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
763033
  Ботвіновська С.І. Моделювання криволінійних поверхонь об"єктів дизайну та управління їх формою // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 451-457 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
763034
  Чижевська І.А. Моделювання найближчої перспективи: новітні гравці, функції та технології в енергетиці країни // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 137-143. – ISSN 1813-5420
763035
  Богданов В.Р. Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв"язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  За допомогою розробленої методики розв"язування задач плоскої деформації у пружно-пластичній динамічній математичній постановці з урахуванням процесу розвантаження матеріалу було отримано числовий розв"язок для брусків з поперечним перерізом у формі ...
763036
  Загородня А Моделювання освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 13-18. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
763037
  Жегус О.В. Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 410-417. – ISSN 2222-0712
763038
  Кривошеїн О.О. Моделювання продуктивності одновидових агроекосистем на основі використання різних за масштабом грунтових карт // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 121-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
763039
  Муха Т.О. Моделювання просторової структури агрорекреаційного екопоселення / Т.О. Муха, В.В. Руденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
763040
  Омельяненко С.В. Моделювання професійних ситуацій у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 122-127. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
763041
  Якимова Н.С. Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення ії конкурентоспроможності // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 184-193. – ISSN 2410-4752
763042
   Моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу угрупування технічних об"єктів / С.В. Лєнков, І.В. Толок, В.М. Цицарєв, Є.С. Лєнков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 155-162. – ISSN 1997-9568
763043
  Мекуш О.Г. Моделювання процесів популяційної динаміки: огляд методів та комп"ютерна реалізація / О.Г. Мекуш, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 114-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У статті проводиться огляд методів математичного та комп"ютерного моделювання процесів популяційної динаміки, проводиться аналіз моделей, наводяться можливості застосування таких моделей в різних галузях науки та перспективи подальших впроваджень. Крім ...
763044
  Бондаренко Т.В. Моделювання процесів технічного обслуговування за станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних технічних засобів озброєння / Т.В. Бондаренко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 17-24. – ISSN 2524-0056
763045
  Бомба А.Я. Моделювання процесу вибуху в анізотропному середовищі методами квазіконформних відображень / А.Я. Бомба, К.М. Малаш // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
763046
  Гуров С. Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 57-63. – ISSN 2308-4634
763047
   Моделювання процесу відмов відновлюваних об"єктів з ієрархічною конструктивною структурою / Г.Б. Жиров, Є.С. Лєнков, В.М. Цицарєв, Я.М. Проценко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 30-40. – ISSN 2524-0056
763048
  Черненко С.О. Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м"яча у вертикальну ціль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С.37-43 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
763049
  Кабак В.В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 62-68. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
763050
  Науменко Ю.О. Моделювання процесу розповсюдження реклами на основі гібридного рівняння дифузії // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7010-11-0
763051
  Грешук В. Моделювання процесу творення слова в дериватології // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 92-96. – ISSN 2415-8208
763052
  Проценко Я.М. Моделювання процесу технічного обслуговування за станом об"єктів радіоелектронної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 55-63. – ISSN 2524-0056
763053
  Семеніхіна О. Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики / О. Семеніхіна, Я. Чкана // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 112-125. – ISSN 2077-1827


  "У статті описано структурно-функціональну модель процесу формування математичної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час вивчення фахових дисциплін".
763054
  Самборська Н. Моделювання процесу формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 71-76. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
763055
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 235 арк. – Додатки: арк. 198-235. – Бібліогр.: арк. 172-197
763056
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
763057
  Бєлова А.І. Моделювання результативності функціонування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
763058
  Запорожець О.І. Моделювання рефракції при поширенні звуку на відкритому повітрі / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 106-113 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
763059
  Щербань П.П. Моделювання ризиків комерційних банків за основними напрямами діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6792
763060
  Бобало Ю.Я. Моделювання роботи зі студентською молоддю в навчально-виховному процесі національного університету "Львівська політехніка" / Ю.Я. Бобало, Ю.М. Козловський // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 74-84. – ISSN 2411-1317
763061
  Зінько Р.В. Моделювання роботи різнорідної військової техніки на основі подібності графів її конструкцій / Р.В. Зінько, П.І. Ванкевич, Б.В. Коробка // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 35
763062
  Федорчак В.В. Моделювання розвитку систем державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 113-115. – ISSN 2306-6814
763063
  Фурманець О.А. Моделювання розподілу теплових ресурсів на схилових землях в умовах Лісостепу України / О.А. Фурманець, О.О. Олійник, О.О. Безносова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 147-153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
763064
  Глушенко Т.М. Моделювання системи вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 55-56
763065
  Бармак О.В. Моделювання системи прогнозування тексту / О.В. Бармак, Ю.В. Крак, Р.О. Багрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі проведено дослідження інтелектуалізації введення інформації за допомогою системи прискореного введення тексту в цифрові пристрої з метою побудови моделі корпусу розмовної української мови та системи набору тексту, яка базується на цій моделі. ...
763066
  Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 301 арк. – Додатки: арк. 231-301. – Бібліогр.: арк. 194-230
763067
  Костирко І. Моделювання сільського розвитку / І. Костирко, Т. Гром"як // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
763068
  Кульбабська О.В. Моделювання словесного портрета жінки засобами експресивного синтаксису (на матеріалі "Щоденника страченої" Марії Матіос // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 45-57. – ISSN 2313-4437
763069
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 80. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763070
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 81. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763071
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 82. – 2018. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
763072
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 83. – 2018. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
763073
  Лєнков Є.С. Моделювання та оптимізація системи планових ремонтів складних об"єктів техніки високої відповідальності / Є.С. Лєнков, І.В. Толок // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2017. – № 3 (50). – С. 11-16. – ISSN 2411-3816
763074
  Юзефович Р.М. Моделювання та статистичний аналіз взаємопов"язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
763075
  Завідна Л.Д. Моделювання фінансової стратегії підприємства готельного господарства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 206-213. – ISSN 2222-0712
763076
  Ляшенко Г.В. Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор"ї / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 113-121. – ISSN 0868-6939
763077
  Кваша С.М. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні / С.М. Кваша, А.В. Іванько // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 37-46. – ISSN 2221-1055
763078
  Семенець-Орлова Моделювання як метод публічного управління освітніми змінам // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 35-43. – ISSN 2414-4436
763079
  Бондаревська О. Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 127-130. – ISSN 2308-4634
763080
  Копаниця Л. Моделююча роль культури в ментальних процесах: духовні домінанти в житті українця // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 176-186. – ISBN 966-95452-3-8
763081
  Штирліна А.А. Модель "держава єдиного вікна", як основа сучасного постіндустріального суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 111-112
763082
   Модель "Доход-товарі" и баланс народного хозяйства.. – М, 1978. – 294с.
763083
  Казаков В. Модель "загасаючого " конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
763084
  Богданова Н.Г. Модель "креативної соціальної філософії освіти" у працях П. Фрейре // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 154-156. – ISSN 2076-1554
763085
  Грабович Г. Модель "Критики" // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-6


  Сучасний український інтелектуальний часопис аналітичної есеїстики, публіцистики та рецензій. - "Критика". Видається в Києві з 1997 року видавництвом "Критика" з ініціативи відомого літературознавця, історика культури, професора Гарвардського ...
763086
  Партала Я. Модель "народного театру" Гната Хоткевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.84-91
763087
  Пресіч О. Модель "нового героя" в українській прозі Канади II половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 162-168. – ISSN 2307-2261
763088
  Воронянський О.В. Модель "соціум - держава - нація - політична еліта" в умовах конкурентної боротьби за доступ до ресурсів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 414-423
763089
  Сільвейструк Л.М. Модель "сутність-зв"язок" - популярна семантична модель: історія формалізація, бібліографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зроблено стислий екскурс в історію виникнення та розвитку моделі "сутність-зв"язок", наведено короткий огляд моделі та зроблено спробу систематизувати велику кількість навчально-наукової літератури, присвяченої цій моделі. Ключові слова: модель ...
763090
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей і типи зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 129-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі поняття моделі "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей, сильні та слабкі типи зв"язків. Розкрито принципи побудови діаграми сутностей та зв"язків. Ключові слова: сильний тип сутності, слабкий тип ...
763091
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": формалізація сутностей та зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі основні поняття моделі "сутність-зв"язок": сутності, зв"язки, структурні обмеження зв"язків. Ключові слова: сутність, зв"язок, структурні обмеження. Such basic notions of "entity-relationship" model - entities, ...
763092
  Коломієць К.В. Модель "центр-периферія" в регіональному вимірі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 176-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
763093
  Родионова Н. Модель «экономического человека» в системе экономических знаний / Н. Родионова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 56-67. – ISSN 0869-3617
763094
  Приймак Ю.А. Модель MDM-X та її застосування для економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7069-02-6
763095
  Кибрик А.Е. Модель автоматического анализа письменного текста / А.Е. Кибрик. – М., 1970. – 366с.
763096
  Блискун О. Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 154-160. – ISSN 1810-2131
763097
  Дирибало О. Модель Адама Міцкевича "поет і народ" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 65-75


  Розглянуто літературно-критичні виступи українських письменників І. Франка, М. Рильського, М. Бажана, Д. Павличка, Ю. Андруховича стосовно творчості А. Міцкевича
763098
  Муратова Е.И. Модель адаптации студентов к профессиональной среде / Е.И. Муратова, И.В. Федоров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 91-97. – ISSN 0869-3617
763099
  Міхнєва Г.П. Модель адаптивного керування точністю процесу вимірювання та обробки інформації на координатно-вимірювальній машині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуто основні підходи до побудови адаптивних систем керування та обробки інформації у вимірювальних роботах. Показано рішення задачі оптимального управління процесом вимірювання та обробки інформації в координатно-вимірювальної машині з ...
763100
  Табаченко А.Н. Модель алгебры токов с жесткими пионами и низкоэнергетическое пN-рассеяние : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Табаченко А.Н.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
763101
  Суходоля О. Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 31-37 : Табл.3. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
763102
  Несвет В.І. Модель аналізу рентабельності власного капіталу // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 1729-7206
763103
  Смага О. Модель аналітичної системи інформаційно-комп"ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
763104
  Запасский Сергей Петрович Модель анизотронного молекулярного поля в теории магнитных свойств редко земельных металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Запасский Сергей Петрович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
763105
  Гладкова Г.П. Модель анотації текстового корпусу як засіб дослідженя художньої картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 524-528
763106
  Кудзіновський А. Модель апеляції в цивільному процесі України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 237-238
763107
  Котов В.Е. Модель асинхронных паралленых вычислений и ее языковая и архитектурная реализация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.10 / Котов В.Е.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 34л.
763108
  Тулашвілі Ю.Й. Модель багаторівневого модульного навчання для підготовки інженерних кадрів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 185-188. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
763109
  Суліма О. Модель багаторівневої системи доступу // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 2. – С. 122-129. – ISSN 2225-5036
763110
  Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
763111
  Блінкова О.А. Модель басейнової міграції населення : Геоінформатика, геомоделювання / О.А. Блінкова, Г.О. Павленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
763112
  Камінський А. Модель бенчмаркингу на ринку споживчого кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 136-140. – ISSN 2078-5860
763113
  Проскурін Д.П. Модель Бергера-Кобурна-Лєбова пари q- комутуючих ізометрій / Д.П. Проскурін, К.М. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 272-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається q-аналог моделі Бергера-Кобурна-Лєбова для опису пар ізометрій.
763114
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное масштабное уравнение состояния вещества / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // УФЖ, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
763115
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное уравнение состояния вещества вблизи критической точки / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // Всесоюзный симпозиум по меж-мол.взаим. и конформации молекул. Тез.доклада, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
763116
  Ляшенко Г.В. Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 123-128 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
763117
  Копилова М.С. Модель взаємин держави та православної церкви у Другій Речі Посполитій (1918-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано поняття моделі державно-церковних відносин та основні її класифікації, критерії виокремлення останньої, а також особливості реалізації. Визначеномодель державно-конфесійних взаємовідносин, що склаласяв Польській республіці. ...
763118
  Колянова Т. Модель взаємодії природженого імунітету та інфекції // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 127-129
763119
  Перхун Л.П. Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці / Л.П. Перхун, Ю.С. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
763120
  Лаговський В.В. Модель взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 49-55. – ISSN 2413-743X
763121
  Ярмолюк А.Г. Модель взаємозв"язку та відповідності компетенції фахівця та вимог роботодавців // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
763122
  Нурутдинова А.Р. Модель взаимодействия технопарковых структур вуза // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-96
763123
  Радлаб Моканнад Модель взаимодействующих сетей Петри : 05.13.11 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радлаб Моканнад ; КГУ. – Киев, 1990. – 94 л. – Бібліогр. : л. 87-94
763124
  Раджаб Моханнад Модель взаимодействующих сетей Петри : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Раджаб Моханнад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
763125
  Вітлінський В.В. та інш. Модель вибору інвестиційного проекту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.63-72
763126
  Бирка М.І. Модель вибору іноземного інвестора у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 95-102. – ISSN 2071-4653
763127
  Омардибірова В.Н. Модель вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 129-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена опису моделі вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів. Ключові слова: інвестиційний портфель. RFT-перетворювачі, фондовий індекс. The article is devoted to the description of optimal ...
763128
  Котелюк М.Ю. Модель визначення прогнозу летальності у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу з урахуванням показників міжклітинного матриксу // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 7-18. – ISSN 2312-7015


  Розвиток і перебіг гострого інфаркту міокарда (ГІМ) супроводжується змінами міжклінічного матриксу. На сьогодні залишається дискутивним питанням впливу гіперглікемії на систему міжклітинного матриксу у хворих на ГІМ і цукровий діабет (ЦД) 2-го типу.
763129
  Чечель А.А. Модель визначення рентабельності природного капіталу для еколого-економічної оцінки ефективності природокористування на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 223-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
763130
  Германенко Л.М. Модель вимірювання рівня продовольчого потенціалу регіонів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-20


  В статті розглянуті інтенсивні та екстенсивні показники сільськогосподарського виробництва України та Черкаської області, розроблена концепція і загальний алгоритм оцінки рівня продовольчого потенціалу регіону, здійснена диференціація регіонів України ...
763131
   Модель випускника бакалаврату "Програмна інженерія" ( З досвіду роботи науково-методичної підкомісії 050103) / М. Бондаренко, М. Сидоров, Т. Морозова, І. Мендзебровскький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 50-61. – ISSN 1682-2366
763132
  Зелена А.С. Модель виховання епохи Київської Русі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 95-100
763133
  Коваленко О.М. Модель виховної системи сучасного вищого навчального закладу в умовах загрози світової екологічної катастрофи // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-87.
763134
  Шестаков В.І. Модель виявлення кібернетичних загроз за результатами моніторингу у відкритих джерелах інформації / В.І. Шестаков, С.В. Чернишук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 224-228


  У статті розкрито ознаки кібернетичної загрози, які можуть проявлятися у відкритих джерелах інформації, та запропоновано критерій її ідентифікації за сукупністю таких ознак. Наведено опис моделі виявлення кібернетичних загроз за результатами ...
763135
  Андрощук Г. Модель відкритих інновацій: мотиви безкоштовного передання патентних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 21-29. – ISSN 1608-6422
763136
  Куценко О.М. Модель військово-соціальної адаптації особистості військовослужбовця строкової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено актуальним проблемам військово-соціальної адаптації військовослужбовця строкової служби; розглядається модель військово-соціальної адаптації та аналізуються її основні компоненти.
763137
   Модель ВІЛ-1 протеази зі штучними потенціалами міжатомних взаємодій для розрахунку спектральних характеристик ядерного магнітного резонансу / Д.В. Баламут, Д.Б. Ковальський, Р.П. Порядченко, О.О. Судаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення математичної моделі білка ВІЛ-1 протеази, застосованої у відкритому програмному комплексі GROMACS 3, шляхом введення додаткових потенціалів міжатомних взаємодій distance restrains ("стримування відстаней"). Це вдосконалення ...
763138
  Янковский Н.А. Модель внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности / Н.А. Янковский. – Донецк, 1997. – 168с.
763139
  Акіншина О.В. Модель внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами / О.В. Акіншина, І.Б. Плотніченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
763140
  Безверхий К. Модель внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками та зборами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
763141
  Пичугина Т.С. Модель возведения комплекса объектов / Т.С. Пичугина. – Х, 1985. – 134с.
763142
  Приходько К.Р. Модель впливу ВВП на рівень життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-95. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні засади моделювання впливу ВВП на рівень життя населення. Проаналізовано вплив ВВП на рівень життя населення на основі даних за 1998-2004. Described the methodological basis for modeling GDP and living standard. Analyzed the ...
763143
  Грищенко О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України / О. Грищенко, Ю. Рак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 28-42. – ISSN 1605-2005
763144
  Колупаєва І.В. Модель впливу регуляторної політики на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
763145
  Зубов В. Модель выхода из кризиса для России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-41. – ISSN 0207-3676
763146
  Кайдаров К.К. Модель вязко-упругого однородного массива с несплошным сцеплением слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кайдаров К.К.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 14л.
763147
  Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток / Л.О. Коваленко, Абакуменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 241-251 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
763148
  Лук"янов Д.О. Модель генерації вихідних криптографічних ключів просторово віддаленими членами групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 228-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований механізм оптимізації розподілу криптографічних ключів.
763149
  Алексеев И.И. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. И.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л.
763150
  Алексеев И.М. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. М.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
763151
  Черезов А.М. Модель геотектонического развития Центральной Азии. / А.М. Черезов. – Новосибирск, 1991. – 108с.
763152
  Зарва В.А. Модель героя-праведника у прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60-80-х рр. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 239-244


  При створенні моделі героя-праведника російські письменники конкретними образами представників різних соціальних станів стверджували своє бачення ідеалу і шляхів рятування людства. М. Лєсков і Ф. Достоєвський, створюючи християнську концепцію світу і ...
763153
  Зарва В. Модель героя-праведника у прозі Ф. Достоєвського і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
763154
  Мороз С.В. Модель героя в романі В.Ф. Одоєвського "Русские ночи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 77-81


  Метою стаття є дослідження особливостей моделі героя роману В.Ф. Одоєвського в контексті сформованих у літературознавстві уявлень про романтичного героя
763155
  Зарва В. Модель героя ліберала-реформатора, культурника в романі "Хмари" І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 267-276. – ISBN 978-966-793-136-3
763156
  Мельник Т.П. Модель гідрогеологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій (на прикладі р. Боржави) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 149-155
763157
   Модель глобальных течений Солнца / А.А. Логинов, В.Н. Криводубский, Н.Н. Сальников, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
763158
   Модель глубинного строения Донецкого складчатого сооружения и пилегающих структур по данным региональных геофизических наблюдений / В.И. Старостенко, А.Е. Лукин, В.П. Коболев, О.М. Русаков, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 44-68 : Рис. – Бібліогр.: с. 65-68. – ISSN 0203-3100
763159
  Попова А.В. Модель государственного и общественного устройства России в трудах неолиберальных мыслителей на рубеже XIX-XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С.43-46. – ISSN 1812-3805


  Либеральная модель общественного переустройства, представленная в системе политико-правовых идей русских неолибералов, была направлена на формирование гражданского общества в России, а через него на создание демократического правового государства, ...
763160
  Метушевская Т.И. Модель государственной службы в России в XVIII в. // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
763161
  Матвійчик М. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізми їх балансування // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 190-196. – ISBN 966-7574-11-3
763162
  Дизенко А.Д. Модель данных "объект - свойство" / А.Д. Дизенко. – М., 1990. – 28с.
763163
  Шульга В.П. Модель движения / В.П. Шульга. – Москва, 2001. – 43с. – ISBN 5-7856-0220-2
763164
  Остроумов А.В. Модель движения снежных лавин лоткового типа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Остроумов А.В.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – Москва, 1972. – 12л.
763165
  Торосян Г.Т. Модель двух механизмов множественного рождения андронов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Торосян Г.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1983. – 10л.
763166
   Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України : практ. посібник / [М. Дадел та ін. ; пер. з пол.: Б. Лесечко, О. Котовська]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 136 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польсько-канадська програма підтримки демократії. Проект "Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг" / Асоц. "Час. Простір. Ідентичність"). – ISBN 978-617-7351-13-8
763167
  Червякова О. Модель державного регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 168-181.
763168
  Плиса В. Модель державного соціального страхування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 44-52. – ISBN 966-7574-11-3
763169
  Жолос А.О. Модель державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника у розрізі теорії ігор. Побудовано теоретико-ігрові моделі, які описують дану проблему з позиції інтересів держави, суспільства, вітчизняних та іноземних виробників.
763170
  Кузнецов С.В. Модель деформируемой пористой среды и ее применение к задачам механики горных пород. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов С.В.; Акад.наук СССР. – Новосибирск, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
763171
  Бедный Б. Модель диагностики научного потенциала и результативности аспирантуры / Б. Бедный, А. Миронос // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 121-131. – ISSN 0869-3617


  Рассмотренная в статье модель позволяет получить количественную информацию о потенциале подготовки научных кадров, результативности науч. исследований, эффективности подготовки аспирантов.
763172
  Закалюжний В.М. Модель дидактичної системи навчання фізики в контексті запровадження компетентнісної освіти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 14-18. – ISSN 1563-3713
763173
  Шерстенников Ю.В. Модель динамики развития двухпродуктового малого предприятия : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 211-216 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763174
  Меркулова Т.В. Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 405-418. – ISSN 1993-6788


  В статье рассмотрена модель динамики собственного капитала банка с постоянным темпом роста депозитов. Представлены результаты параметрического анализа решения модели: получены математические условия, связывающие параметры модели и определяющие тип ...
763175
  Камінський А.Б. Модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 44)


  В умовах припущення про слабку форму інформаційної ефективності фінансового ринку розглядається модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни. Відносно стрибкоподібних змін припускається, що вони носять характер пуассонівського процесу.
763176
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 319-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропонована математична модель, яка являє собою систему нелінійних диференціальних рівнянь з відхилюючимся аргументом запізнюючогося типу. Отримані умови асимптотичної стійкості нульового положення, рівномірної по запізненню. При дослідженні ...
763177
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення й обсягу продажів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Досліджено математичну модель динаміки ціноутворення й обсягу продаж на ринку вільної конкуренції, що є системою нелінійних диференціальних рівнянь із квадратичною й дрібно-раціональною правою частинами.
763178
  Ціватий В. Модель дипломатії Австрійської Республіки: традиційність і новаційність (погляд із України) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 208-216. – ISBN 978-617-7037-10-0
763179
  Ціватий В.Г. Модель дипломатії та дипломатичної служби Арабської Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
763180
  Ціватий В. Модель дипломатії Турецької Республіки: традиції та інституційний розвиток // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 338-346. – ISBN 978-966-579-439-4
763181
  Бурбело В.Б. Модель дискурсу в парадигмальному вимірі


  Присвячено дослідженню дискурсивної моделі як вузла взаємодії трьох парадигм - праксисно-рефлекторної, комунікативної та лінгвальної. Системно-функціональний характер дискурсу виявлено в основних парадигмальних категоріях позиції, ролі, функції та ...
763182
  Тесленко Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / Т.І. Тесленко, Г.В. Мамонова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
763183
  Руська Р. Модель діагностики фінансового стану кредитних спілок // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 133-137. – ISSN 1993-0259
763184
  Шкаріна К.А. Модель для вивчення пухлинно-стромальних взаємодій на основі тривимірної культури клітин / К.А. Шкаріна, В.В. Філоненко, А.І. Хоруженко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 107
763185
  Бідненко В.М. Модель для інтраопераційного контролю за зоною руйнування пухлини при фотодинамічній терапії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 323-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена модель інтраопераційного визначення зони руйнування тканини при фотодинамічній терапії пухлин мозку. Розрахунки основані на послідовній фіксації зміни фази відбитого від пухлини модульованого лазерного променя й проведені в дифузійному ...
763186
  Ревенчук І. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти / І. Ревенчук, Т. Шатовська, А. Чуприна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 103-108. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм - допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність ...
763187
  Чан Дык Хай Модель дождевых паводков и ее реализация на примере рек Приморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чан Дык Хай; МВ и ССО УССР. Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1979. – 21л.
763188
  Буряк Р.І. Модель доскальності Європейського фонду управління якістю (EFGM), як інструмент оцінки управління якістю діяльності підприємств АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 20-24
763189
  Лісойван О.В. Модель дослідження реконструкції системи символів: концептуальні підходи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 18-29. – ISSN 2309-8287
763190
  Раєвнева О.В. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промисловоо підприємства / О.В. Раєвнева, А.С. Середа // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 243-257 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
763191
  Тустановська Л. Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В межах Канівського Придніпров"я виконано структурно-морфометричні побудови із застосуванням просторового ГІС-аналізу. Аналіз різниць суміжних базисних та вершинних поверхонь та різниць між однопорядковими вершинними та базисними поверхнями дозволив ...
763192
  Ляшко Л.П. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 124-128. – ISSN 2076-1554
763193
  Ляшко Л. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Юріо Сепанмаа // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 139-148. – ISSN 2227-1503
763194
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
763195
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
763196
  Глубокий В.М. Модель економічного капіталу банку: умови впровадження та етапи реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 132-129
763197
  Горчакова О. Модель економічного простору // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 67-72. – ISSN 0131-775Х
763198
  Сильченко В. Модель економічної безпеки для України // Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-11


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
763199
  Вакульчик О. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу промислового підприємства / О. Вакульчик, Г. Ступнікер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 34-39. – ISSN 1810-3944
763200
   Модель експериментальної оцінки показників надійності інформаційно-економічних систем / А.В. Невзоров, Д.О. Дементьєв, Є.С. Лєнков, О.Д. Рибак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 95-99


  У статті запропонована модель, з використанням якої надається можливість оцінювати та прогнозувати показники надійності інформаційно-економічних систем, спираючись на експериментальні дані їх експлуатації. Це надає можливість знижувати можливі втрати ...
763201
  Седякин Ю.М. Модель ЕС "Восточное партнерство" и проблемы ее реализации // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 261-267. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
763202
   Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму : наук.записка / [Кресіна І.О. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2016. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8148-6
763203
  Ладжун Ю.Ю. Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919–1939) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
763204
  Дец О.С. Модель етосу соціологічної спільноти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 141-148. – ISBN 978-966-651-861-9


  В даній статті здійснено спробу реконструювати модель етосу соціології. Рефлексивний погляд на етос соціології дає підстави нам виокремити три виміри етосу соціології, що в сукупності складають трьохрівневу структуру єдиного феномену: ідеальний ...
763205
  Цицик Р.В. Модель ефективного бюджетного механізму структурної перебудови економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 409-418


  Стаття присвячена проблемам бюджетної політики України. Визначений ряд заходів для активізації інвестиційного процесу з метою забезпечення інноваційного та технологічного оновлення національної економіки.
763206
  Дурманенко О. Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкривається сутність моделювання та його роль у педагогічних дослідженнях; обгрунтовується модель моніторингу організації виховної роботи у вищих навчальних закладах, яка містить цільовий, змістово-процесуальний та результативний блоки.
763207
  Хоменко І. Модель ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 12-15
763208
   Модель єдиного інформаційного простору управління навчальним процесом / К.П. Сторчак, В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, Г.І. Гайдур // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (125). – С. 30-34. – ISSN 2412-9070
763209
  Логвиненко В.І. Модель житлового іпотечного кредитування на основі механізму пайової участі обласного і місцевого бюджетів / В.І. Логвиненко, Я.А. Суха // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14.
763210
  Шерстенников Ю.В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 334-347 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763211
  Пилипчук В. Модель забезпечення державної безпеки: теоретико-правові проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 71-83. – ISSN 1993-0909
763212
  Левицька І.В. Модель забезпечення пропорцій відтворення основних засобів у корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 165-170
763213
  Текле Микаэль Ассефа Модель заключительной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Текле Микаэль Ассефа; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 12л.
763214
  Волошин І. Модель закритої економіки на основі енергетичного підходу Миколи Руденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 50-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
763215
  Іларіонова Н.М. Модель залежності інноваційного розвитку та прямих іноземних інвестицій в економіці регіонів України / Н.М. Іларіонова, Н.М. Сукурова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
763216
  Артеменко А.В. Модель замикання атмосферної турбулентності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 42-43
763217
  Беспалова С.В. Модель збудження водневого зв"язку при гідролізі АТФ / С.В. Беспалова, А.А. Кириенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 100-105. – ISSN 1023-2427
763218
  Дунаева Н.В. Модель земельной (крестьянской) реформы в коронном секторе российского землевладения в законопроектах 1861 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 2070-9773
763219
  Савельєв В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-54. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті базові сегменти споживачів, проаналізовані їх мотиви споживання. Розроблена модель зміни поведінки споживачів в умовах зниження купівельної спроможності та запропоновані рекомендації щодо ефективних стратегічних дій з метою ...
763220
  Макаров Д.Г. Модель змішаної анізотропії у фотомагнетику Y3Fe5-xSixO12 при його опроміненні лінійно поляризованим світлом / Д.Г. Макаров, О.В. Тичко, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель фотоіндукованих змін магнітної анізотропії у фотомагнітному середовищі. Розглянуто кінетику фотоіндукованого перерозподілу активних центрів, яка обумовлює появу і/або зміну змішаної магнітної анізотропії у фотомагнетику. Представлені ...
763221
  Лемак В.В. Модель змішаної республіки в Румунії та Україні: порівняльно-правові аспекти / В.В. Лемак, І.П. Шимон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 275-282. – ISSN 2306-9082
763222
  Газуда М.В. Модель змішаної ринкової економіки та аналіз механізму стимулювання сукупного попиту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 27)
763223
  Єщенко П.С. Модель зростання для трансформаційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто теоретичний аналіз трансформаційних процесів в Україні, вибору моделі економічного зростання.
763224
  Харазішвілі Ю. Модель зростання та сценарний аналіз розвитку економіки України / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 9-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1605-2005
763225
  Назаров Н.А. Модель и алгоритмы расчета формирования речного стока на лесном водосборе / Н.А. Назаров, А.А. Сирин. – М., 1988. – 107с.
763226
  Тертышный В.А. Модель и метод многоаспектного поиска фактографических данных для поддержки принятия решений / В.А. Тертышный, И.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 19-25 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
763227
  Шевченко И.В. Модель и метод построения многоуровневой системы распознавания / И.В. Шевченко, Н.С. Шкарупа, М.В. Гончар // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 54-63 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
763228
  Балашов Владимир Григорьевич Модель и методы динамического управления многопродуктовы ассортиментом крупных фирм и коммерческих сетей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Балашов Владимир Григорьевич; Московский физико-техн. ин-т. – М., 1996. – 15л.
763229
  Елышевская Г.В. Модель и образ : концепция личности в рус. и сов. живопис. портр. / Г.В. Елышевская. – М., 1984. – 213с.
763230
  Бабицкий А. Модель и проект рыночной экономики / А. Бабицкий. – Київ : Знання, 1993. – 144с. – ((Сер.3.Практична економіка (поради бізнесменам, підприємцям, управлінцям).Вип.2-8)). – ISBN 5-7770-0427-х
763231
  Загребнов В.А. Модель Изинга для жесткой и сжимаемой решеток : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Загребнов В.А.;. – Дубна, 1973. – 13л.
763232
  Летова Л.В. Модель измерения профессиональной деятельности преподавателей // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 68-74. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрыты достоинства модели Раша, как методического инструмента для измерения латентных величин в социальной сфере. В статье представлен опыт Омского государственного технического университета по использованию модели для измерения латентной ...
763233
  Аллахвердов М.В. Модель имплицитной теории доверия: экспериментальная проверка / М.В. Аллахвердов, Н.В. Гришина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 28-36. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
763234
  Бармута К.А. Модель инновационного развития предприятия с позиции НТП // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 31-32. – ISSN 1728-8878
763235
  Лантух В.В. Модель институциональных изменений торговли для целей государственного регулирования / В.В. Лантух, Н.Н. Грицай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 117-128 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
763236
  Грибков Д.Н. Модель интеграции информационных ресурсов культурно-образовательной сферы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-29. – ISSN 0130-9765


  Предложен подход к созданию регионального информационного ресурсного центра, обоснованный результатами изучения потребностей ученых и специалистов Орловской области.
763237
  Кузьмин Д. Модель интеграции КНР в мировую экономику и антициклическая политика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-117. – ISSN 0130-9625
763238
  Желюк Т. Модель интеграции Украины в Европейский Союз в системе государственной службы / Т. Желюк, М. Сагайдак // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 66-83. – ISSN 1684-906Х
763239
   Модель информационного обеспечения науки на примере Института математических проблем биологии РАН / С. Захарова, Е. Бескаравайная, Е. Довбня, И. Черкасова; Светлана Захарова, Елена Бескаравайная, Елена Довбня, Ирина Черкасова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 0869-4915
763240
  Булигина О.С. Модель информационного пространства в е-экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 1728-8878
763241
  Смирнова Наталия Васильевна Модель ионизационно-рекомбинационного цикла д-области ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Смирнова Наталия Васильевна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 14л.
763242
  Гитман Е.К. Модель использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов / Е.К. Гитман, Ю.Ю. Тимкина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 40-43. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены целевой, содержательный, процессуальный и контрольный компоненты модели использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов по изучению иностранного языка в сельскохозяйственном вузе The article deals with special ...
763243
  Крижановська Г.О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації концепції мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Крижановська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
763244
  Крицький Д.М. Модель і методи управління змістом проекту створення безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крицький Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
763245
  Гьорц Г. Модель і наочність у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
763246
   Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного інтернет-ресурсу / В.М. Саух, Л.П. Оксамитна, Т.В. Фесенко, С.О. Позняков
763247
  Коваль В.М. Модель ідеального реципієнта в публіцистиці українського раннього бароко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 60-67


  У статті досліджуються початки моделювання активного реципієнта ранньобарокової публіцистики як адресата комунікативної системи, який вводиться до структури твору. In the article it is researched the origins of modeling of active receipient of ...
763248
  Саєнко О.Г. Модель ідентифікації стану інформаційної мережі на основі нечіткої бази знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С 139-146


  У статті розглянуто особливості реалізації моделі аналізу (ідентифікації) стану інформаційної мережі, заданої у вигляді нечіткої бази знань, яка представляє собою сукупність правил "ЯКЩО-ТО", які зв"язують лінгвістичні оцінки параметрів функціонування ...
763249
  Ліпкан В. Модель ієрархічної системи нормативно- правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.223-230
763250
  Кожем"якіна О.М. Модель інкапсульованої довіри Р. Хардіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 63-65
763251
  Щербань В.М. Модель інноваційного менеджменту в системі командного управління корпоративною організацією / В.М. Щербань, І.В. Дьячук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 45-48
763252
  Захарченко П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко, С.А. Жваненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 12 назв
763253
  Пилипенко Д.Ю. Модель інституціонального управління і метод оцінювання культури інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Пилипенко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
763254
  Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано модель технічної організації проблемного соціально-психологічного проектування. Розглянуто головні напрямки використання моделі в соціальній роботі. Як метод дослідження використано системно-діяльнісний підхід.
763255
  Гумовський М.О. Модель інтегральної інтенсивності розсіяння вигнутими кристалами довільної товщини з дефектами / М.О. Гумовський, Г.І. Низкова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 39-40
763256
  Слюняев А.С. Модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи аеропорту / А.С. Слюняев, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 116-119
763257
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
763258
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 142-147


  Обґрунтовано показники оцінки продуктивності роботи фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору та розроблена модель інтенсивної підготовки операторів, використання якої скорочує часові (фінансові) витрати навчання. Обоснованы ...
763259
  Фатюха Ю.Л. Модель інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень на підприємстві / Ю.Л. Фатюха, В.В. Фатюха // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.367-372. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
763260
  Крутова А.С. Модель інформаційного захисту систем електронного документообігу / А.С. Крутова, А.В. Янчев // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-611-01-0721-1
763261
  Білова Т.Г. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади / Т.Г. Білова, І.О. Побіженко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 27-31. – ISSN 1681-7710
763262
  Гулак Ю.С. Модель інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2439-41-0
763263
  Гріненко О.О. Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 104-112. – ISSN 2412-4338
763264
  Кубявка М.Б. Модель інформаційної дії на контрагентів впливу / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 54-58. – ISSN 2311-7249


  Дане дослідження формалізує модель інформаційної дії на контрагентів взаємодії з метою подальшого створення інформаційних технологій підтримки і супроводу спеціальних інформаційних операцій, що забезпечить безпрецедентну перевагу в ході проведення ...
763265
  Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного мислення у словацькій компаративістиці
763266
  Лаюк М.М. Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим"юка: історія роду як вісь світоустрою // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872


  Розглянуто темпоральну організацію «карпатського тексту» Василя Герасим’юка. Доведено, що основою моделі історії в цьому тексті є «родова пам’ять», яка постає певною віссю світоустрою: події світової, державної чи регіональної історії промислені через ...
763267
  Бровко О. Модель історії в сучасній художній літературі // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 150-155


  Стаття присвячена співвідношення реальності й літератури, взаємозв"язку людини та історії. Дослідження міжкультурних комунікацій і художньому просторі розкриває універсальність сучасної естетики.
763268
  Ротова Т.А. Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики / Т.А. Ротова, Л.М. Клапків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
763269
  Кобушкин А.П. Модель квазинезависимых кварков и некоторые вопросы теории рассеяния адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобушкин А.П.; АН УССР. Ин-тут теорет. физики. – Киев, 1971. – 10л.
763270
  Шульга В.П. Модель кванта с процессом поле- массовых превращений / В.П. Шульга. – Москва : ВИНИТИ, 1998. – 40с. – ISBN 5-7856-0085-4
763271
  Волков М.К. Модель квантовой теории поля со спектральными функциями быстрого роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3278 / Волков М.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
763272
  Паршин Ю.І. Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 77-85. – ISSN 2074-5354
763273
  Байдарова О. Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства / О. Байдарова, П. Кликова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати емпіричного дослідження моделі компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства. Дана модель складається із двох блоків, що описують здатність прийомних батьків ...
763274
  Трагель М.В. Модель компетенций преподавателя, способствующих реализации интерактивных педагогических технологий на занятиях в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 111-113. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание авторской модели формирования ключевых исследовательских компетенций и возможностей ее применения на примере студенческого контингента Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики. Дано подробное описание ...
763275
  Брич В.В. Модель комплексного впливу на формування репродуктивного здоров"я студентської молоді / В.В. Брич, Дуткевич-Іванська // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – С. 9-12. – ISSN 2415-8763


  "В результаті дослідження встановлені особливості поведінкових практик статевого життя студентів (ранній вступ у статеве життя, декілька статевих партнерів), недостатня інформованість щодо контрацептивних засобів, їх функцій; низький рівень обстеження ...
763276
  Баюра Д.О. Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств / Д.О. Баюра, Т.В. Білоног // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 54-57. – ISSN 1728-6220
763277
  Довбня С.Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства = фінанси підприємств / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
763278
  Булгаков Р.В. Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 144-150. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
763279
   Модель комплексної оцінки якості спеціального програмного забезпечення та її програмна реалізація / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак, І.В. Пампуха, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено опис алгоритму моделі оцінки якості спеціального програмного забезпечення та його програмної реалізації. This article presents the special software quality evaluation model, its algorithm and software implementation.
763280
  Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І. Чернобай, О.І. Дума // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 24-31
763281
  Пивоварчук Т.О. Модель комунікативних здібностей студента-філолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 424-431. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
763282
  Гончар К.М. Модель комунікації P.O. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про модель комунікації, розроблену російським лінгвістом Р. Якобсоном, і зокрема про мовленнєвий акт комунікації.
763283
  Драгомирецька Н. Модель комунікації в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-31
763284
  Гончар К.М. Модель комунікації за Р. Якобсоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
763285
  Драгомирецька Н. Модель комунікації менеджменту в діяльності державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-122. – бібліогр. на 26 пунктів
763286
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Дис... канд. філос. Наук: 09.00.04. / Гончар Катерина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – Бібліогр.: л. 160-181
763287
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.04. / Гончар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назв.
763288
  Знаменська М.А. Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров"я дітей шкільного віку / М.А. Знаменська, Г.О. Слабкий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 42-43. – ISSN 2226-1230
763289
  Блохина Н.С. Модель конвективного перемешивания в пресных водоемах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Блохина Н.С.; МГУ. – М, 1976. – 11л.
763290
  Александров А.А. Модель конвертивного энергообмена в океане и атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Александров А. А.; МГУ, физ. фак. – М., 1975. – 12л.
763291
  Томашик Я.В. Модель конкуренції на оптовому ринку електроенергії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
763292
  Васильєв О. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття / О. Васильєв, В. Решетняк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 91-101 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
763293
  Міхеева Т.П. Модель конституційної юстиції Ханса Кельзена: історичні та теоретичні аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 485-487. – ISBN 966-660-151-6
763294
  Пузіков Д. Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовано актуальність конструювання педагогами компетентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій школі, доцільність виконання означеної діяльності в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Представлено модель ...
763295
  Залукаева Н.И. Модель консультирования при угрозе суицида // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 53-54
763296
  Меньшиков И.И. Модель контаминированных образов в синтаксисе. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1972. – 139с.
763297
  Мамишев А. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0131-775Х
763298
  Прісняков В. Модель конфліктів в ешелонах влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 296-302.
763299
  Деменчук О. Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 51-65. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
763300
  Нагорняк Т.Л. Модель кореляції легітимності влади і політичної активності територіальної громади у контексті брендингу територій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 114-117
763301
  Наконечна А.С. Модель коригування структури капіталу суб"єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 182-190. – ISSN 1993-6788


  У статті підкреслено значення структури капіталу суб"єктів господарювання як визначального фактору вартості сучасного бізнесу. Обгрунтовано необхідність визначення цільового рівня фінансового левериджу в кожному періоді часу відповідно до зміни фаз ...
763302
  Панченко С. Модель корпоративного навчання як інноваційна технологія післядипломної освіти педагогів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 168-178. – ISSN 2312-5993
763303
  Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинсих бибилотек Украины // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 21-26. – ISSN 1811-377X
763304
  Должанська Ю.В. Модель кохання в українському соцреалізмі (за творами С. Мушника "Скрипка", "У котловані", "Осокорова заметіль", "Ясина") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 28-35. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
763305
  Максимихин И.А. Модель краснознаменного крейсера "Аврора" / И.А. Максимихин, А. Холодняк. – М., 1956. – 88с.
763306
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.5. – 1984. – 188с.
763307
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
763308
  Носова Г.Н. Модель крупномасштабной структуры слоя и применения этой модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Носова Г.Н.;. – М., 1978. – л.
763309
  Пархоменко В.П. Модель крупномасштабных океанических течений. / В.П. Пархоменко. – М., 1984. – 19с.
763310
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 1. – 1984. – 188с.
763311
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.3. – 1984. – 188с.
763312
   Модель крупномасштабных элетрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
763313
   Модель крупномаштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 2. – 1984. – 178с.
763314
  Буян О.А. Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 440-451
763315
  Герчанівська П.Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 19-22


  Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження соціокультурного феномена на підставі принципів теорії систем. Аналіз ґрунтується на концептуальній парадигмі: соціокультурний об"єкт є системою, що складається з окремих ...
763316
  Кононов М.В. Модель лазерної та мікрохвильової термотерапії для оптимізації тактики введення енергії / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено систему для комп"ютерного моделювання процесу лазерної та мікрохвильової термотерапії. Систему призначено для практичного застосування в медичній практиці. З її допомогою проведено пошук оптимальної тактики вводу енергії в зону ...
763317
  Клементьев С.Д. Модель линкора управляемая по радио / С.Д. Клементьев. – Москва, 1948. – 47с.
763318
  Замаруєва І.В. Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природомовної текстової інформації / І.В. Замаруєва, В.Б. Толубко, О Л. Ніколаєвський Литвиненко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 75-81. – ISSN 2223-5744
763319
  Козловський В.В. Модель лінгвокультурної реальності (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 218-221
763320
  Пуніна О. Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху " Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 86-91. – ISSN 1728-9572
763321
  Ляховецький Р.В. Модель локального аналізатора / Р.В. Ляховецький, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 67-71. – ISSN 1023-2427
763322
  Медведев Б.В. Модель локальной теории с нарушенной причиностью / Б.В. Медведев. – К, 1969. – 8с.
763323
  Галушка З.І. Модель людини в сучасній економічній теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
763324
  Полюга В.В. Модель людини у спадщині Василя Стуса і Альберта Камю // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.84-87
763325
  Климюк У.Б. Модель майбутньої державності поляків та українців в Галичині напередодні Першої світової війни: порівняльний аспект // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 45-51. – ISSN 2312-1165


  "У статті прослідковано еволюцію державницької ідеї поляків та українців на переломі ХІХ – ХХ ст. Одночасно висвітлено бачення поляками моделі державності українців, а також ставлення української політичної еліти до незалежницьких прагнень поляків у ...
763326
  Ящук В. Модель макромолекули з однонапрямленим перенесенням електронних триплетних збуджень / В. Ящук, Г. Головач, В. Кілін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову модель макромолекули, в якій реалізується однонапрямлене перенесення триплетного збудження. Змодельовано процес перенесення збудження в такій макромолекулі. Проаналізовано визначальні параметри та їх вплив на процес перенесення ...
763327
  Калініна Л. Модель максимізації сукупного впливу економічних факторів на стан бізнес-середовища національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
763328
  Шерстенников Ю.В. Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 278-287 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763329
  Дубницкий В.И. Модель маркетинга взаимодействия в контексте управления маркетингом промышленного комплекса региона // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
763330
  Бершадська І.М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 57-61. – ISSN 2074-5354
763331
  Бутенко О.С. Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры / О.С. Бутенко, В.С. Бутенко // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 100-103. – ISSN 1026-955X


  Представлена модель междисциплинарной сетевой аспирантуры для подготовки научных кадров мирового уровня с широким использованием технологий и возможностей современных университетов. Presented is a model of inter-disciplinary network of post-graduate ...
763332
  Маро Ж. Модель менеджмента качества библиотеки университета города Виго // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 24-25.


  В Галиссии (Испания).
763333
  Рябічев В.Л. Модель мережевого журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті розглянуто професійні навички, необхідні мережевому журналістові, особливості подання ним матеріалу, робота з аудиторією, пошук та поширення інформації, безпека медіадіяльності та методи верифікації. Окремо проаналізовано роботу адміністратора ...
763334
  Фоменко И.Г. Модель методов диагностики кадрового потенциала библиотеки // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1815-3186


  Обосновывается необходимость создания модели методов диагностики кадрового потенциала библиотек. Подчеркивается необходимость характеристики количественной и качественной сторон кадрового потенциала, для определения которых и необходимы диагностические ...
763335
  Семів Л.К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л.К. Семів, А.Р. Шендер // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905
763336
  Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры / Д.С. Раевский. – М., 1985. – 256с.
763337
  Тагунова И.А. Модель мирового образовательного пространства в контексте Интернет // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-16. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Осмысление роли Интернет в процессах преобразования действительности в период перехода к новому проекту общественного развития - постиндустриализму.
763338
  Михайловська О.В. Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці / О.В. Михайловська, В.І. Мойсей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 28-41
763339
  Бакурова А.В. Модель міжфірмової мережі для розвитку агротуризму / А.В. Бакурова, Т.Б. Мартиненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
763340
  Румянцев М. Модель мінімізації трансакцйних витрат / М. Румянцев, М. Медведєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 96-101. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
763341
  Фелонюк Т.А. Модель місцевого самоврядування Франції: досвід для України // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
763342
  Ластовський В.В. Модель місця церкви в державі у роботі В. Липинського "Релігія і церква в історії України" (1925) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7107-21-6
763343
  Гече Ф.Й. Модель множини дійсних чисел // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1998. – С. 57-65. – (Серія: Математика ; Вип. 3). – ISSN 0869-0782
763344
  Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 99-102. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
763345
   Модель моніторингу кризових ситуацій соціального характеру на базі використання геоінформаційних технологій / В.Е. Лісіцин, С.В. Бєлай, В.І. Воробйов, С.О. Воробйов, І.С. Луговський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 33-43. – ISSN 2078-7480
763346
  Юр"єва К.А. Модель моніторингу результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 35-38
763347
  Таланова К.С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 238-255. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
763348
  Мирошниченко Д. Модель мотивації до праці та безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 200-208. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
763349
  Тюленєва Ю.В. Модель мотивації праці на підприємстві / Ю.В. Тюленєва, В.Ю. Степанюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 136-140. – ISSN 2310-5534
763350
  Чолій С.М. Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-203. – ISBN 978-966-8063-90-16
763351
  Бовда Е.М. Модель мультиагентної метапошукової системи / Е.М. Бовда, І.Ю. Субач, Р.Р. Дзюба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 17-23


  Сучасні пошукові системи мають ряд проблем щодо забезпечення якості наданих на запити користувачів результатів. Для їх подолання у статті пропонується модель мультиагентної метапошукової системи. Дана система дозволить за рахунок розширення запиту ...
763352
  Фісуненко А.Л. Модель мультиагентної системи обробки візуальної інформації для вирішення задач реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Надано огляд сучасного стану моделювання мультиагентних адаптивних систем обробки візуальної інформації з перспективою загальносвітової тенденції зростання обсягів надвеликих масивів даних. Визначено доцільність використання мультиагентної архітектури ...
763353
  Приставка П.О. Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей / П.О. Приставка, О.В. Тиводар // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 132-142. – ISSN 2312-119Х
763354
  Девятисильный А.С. Модель навигационной интегрированной системы с функцией оценки напряженности гравитационного поля / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-9 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
763355
  Фамілярська Л.Л. Модель навчального середовища у післядипломній педагогічній освіті // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 28-32. – ISBN 978-617-645-237-9
763356
  Червінко Є.О. Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 22-38. – ISBN 978-617-7188-08-6
763357
  Володько А.М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 25-29. – ISSN 1817-8510


  Обгрунтовано етапи реалізації моделі організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Проаналізовано структуру навчального модуля та переваги запропонованого розподілу аудіо-візуальних зразків для навчання усного послідовного ...
763358
  Креденцер Б.П. Модель надійності дворежимної резервованої системи епізодичного використання / Б.П. Креденцер, В.Б. Горшколєпов, М.І. Резніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-85. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель надійності одного класу складних систем, у якій враховуються складові резерву часу, які поповнюються і не поповнюються, що використовуються спільно зі структурним резервом при різному ступені навантаження. Даються розрахункові ...
763359
  Кучер Д.Б. Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості / Д.Б. Кучер, Л.В. Литвиненко, Н.Б. Смиринська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 11-15. – ISSN 1681-7710
763360
  Халімон О.П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Халімон О.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
763361
  Соскін О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
763362
  Соскін О.І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 16-29. – ISSN 1993-6788
763363
  Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С.3-6. – ISSN 1728-6220
763364
  Гаманюк В.А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В.А. Гаманюк, Н.С. Жданова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 233-241. – ISSN 2305-3852


  У статті розкриваються підходи до розробки єдиного наскрізного мовного курикулуму у освіті ЄС. Розглядається сутність, мета створення курикулуму, порядок уведення та формат вивчення мов (першої, другої, іноземних мов). У статті вказується на ті ...
763365
  Капосльоз Г.В. Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – С. 102-121. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено варіант організації наукових досліджень в інтересах військової освіти, що базується на моделі наукового забезпечення ії функціонування та розвитку".
763366
  Поляков Н.В. Модель национального университета в условиях перестройки высшего образования Украины / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 419-436. – ISBN 978-966-551-249-3


  В.В. Скопенко. - С. 435.
763367
  Аністратенко А. Модель національного героя України як історіографічний результат // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 67-74. – ISSN 2311-9896
763368
  Синчук С. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 17-23. – ISSN 1026-9932
763369
  Ляшенко О.М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О.М. Ляшенко, В.М. Олейко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-10
763370
  Стоянов С.Г. Модель начальной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Стоянов С.Г.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 11л.
763371
  Волков М.К. Модель нейтрального пион-нуклонного неперенормируемого взаимодействия без ультрафиолетовых расходимостей / М.К. Волков. – Київ, 1969. – 21с.
763372
  Ситенко А.Г. Модель нелокального ядерного / А.Г. Ситенко, В.Ф. Харченко. – Москва, 1968
763373
  Астахова Е.В. Модель непрерывного образования: подходы и особенности ХГУ "НУА" (ретроспективный анализ) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 7-28. – ISSN 1993-5560


  "Статья представляет собой попытку проанализировать концептуальные подходы и авторские основы модели непрерывного образования, которая в течение четверти века воспроизводилась и развивалась в ХГУ «НУА». Особое внимание уделено историографии вопроса, ...
763374
  Чигінь В.І. Модель нерівноважної плазми пульсівної негативної корони / В.І. Чигінь, С.Ю. Карп"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 317-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше змодельовано нерівноважну плазму пульсівної негативної корони в азоті із домішкою кисню. Показано, що параметри плазми пульсують як у просторі (0.003 - 0.008 см від поверхні катода), так і в часі, синфазно із зміною струму при проходженні піка ...
763375
  Хлапонін Ю.І. Модель нечіткої нейронної продукційної мережі в системах захисту інформації / Ю.І. Хлапонін, В.В. Козловський, А.В. Міщенко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 231-235. – ISSN 2225-5036


  У даній статті запропоновано модель оцінки рівня захищеності інформації на основі нечіткої нейронної продукційної мережі. Методологія якісного оцінювання рівня захищеності інформації в системі ґрунтується на результатах вимірювань та експертних ...
763376
  Горшкова О.О. Модель образовательного процесса, ориентированная на формирование готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х
763377
  Карпова С.И. Модель образовательного учреждения для работы с одаренными детьми // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 20-27. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается опыт создания модели гимназии в Одинцовском муниципальном районе Московской области для работы с одаренными детьми в аспекте основных современных тенденций развития общего среднего образования
763378
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах. – Воронеж
Вып. 2. – 1976. – 132 с.
763379
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах.. – Нальчик, 1991. – 116с.
763380
  Попова М.А. Модель онтологічного інтерфейсу агркгації розподілених інформаційних ресурсів у гаалузі екологічної безпеки з використанням ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
763381
  Різниченко В. Модель ООН в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5


  В Інституті міжнародних відносин відбулася наукова конференція "Модель ООН в ІМВ". На конференції було представлено діяльність органів Системи ООН та обговорені найгостріші глобальні питання, які стоять перед людством.
763382
  Буй Д.Б. Модель операции пересечения спецификаций классов объектно-ориентированного программирования / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 210-213. – ISSN 1814-4225


  Рассматривается формальное уточнение операции пересечения спецификаций классов. Спецификация классов уточняется как пара соответствующих функциональных бинарных отношений. Пересечение спецификаций классов уточняется как теоретико-множественное ...
763383
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 362-370. – ISSN 2312-5993
763384
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 211-218. – ISSN 2312-5993


  На основе широко известной модели Генри Ицковица разработана модель образовательной тройной спирали, учитывающая закономерности протекания информационных процессов в образовании. Модель представляется перспективной в связи с переходом к ...
763385
  Алексєєв А. Модель оподаткування з урахуванням відтворення виробництва / А. Алексєєв, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модифікації моделей оподаткування, які визначають вплив показника податкового навантаження на темпи збільшення виробництва та мінімальну норму прибутку виробництва. The article considers the modification of models that define the influence ...
763386
  Алєксєєв А.А. Модель оподаткування прибутку з урахуванням захисту інтересів підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано модель оподаткування, коли за основу береться ефективність використання капіталу підприємства. При цьому має бути забезпечений норматив рентабельності та норматив відрахувань необхідних коштів для виробництва.
763387
  Горіцина І.А. Модель оптимального випуску комплектної продукції та її розв"язок / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.С. Михайличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель максимального випуску комплектної продукції для будівництва. Досліджується пряма та двоїста задачі. Дано алгоритм знаходження розв"язку.
763388
  Діленко В.О. Модель оптимального економічного зростання з індукованим науково-технічним прогресом // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
763389
  Гостєв В.І. Модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-рєгулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.В. Ананьін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-регулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку і методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджено систему автоматичного регулювання потужності передавача, яка ...
763390
  Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку : банківська справа / А.А. Алексєєв, А.В. Розумний // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
763391
  Іванов М. Модель оптимізації витрат бюджету вищого навчального закладу в ринкових умовах / М. Іванов, І. Рекун // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 83-86. – ISSN 0201-758Х
763392
  Чорна М.В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
763393
  Ніценко В.С. Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні / В.С. Ніценко, В.І. Гавриш, О.В. Захарченко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький О.В. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 31-44. – ISSN 2524-0455


  Збільшення кількості ВНЗ в Україні на початку 2000 років, особливо їх філій у регіонах призвело до зниження якості освіти. Останні тенденції характеризуються не тільки зменшення чисельності абітурієнтів й студентів у ВНЗ, а й самоліквідацією багатьох ...
763394
  Макаріна Г.В. Модель оптимізації розвитку економіки індустріального регіону в умовах невизначеності інформації // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
763395
  Вельдбрехт О.О. Модель оптимуму креативності як здатності до соціально-психологічної адаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.15-20
763396
  Балтренас П. Модель организации докторантуры в Вильнюсском техническом университете // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 151-156. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт разработки и реализации программ докторантуры в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса. Указаны критерии приема в докторантуру по направлению «Инженерия окружающей среды», её цели, особенности организации, объём и ...
763397
  Зеленова Е.В. Модель организации православного паломничества // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 7-10. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1813-1212
763398
  Перлова И.В. Модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 96-99. – ISSN 1026-955X


  Представлена гибкая модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов. Гибкость модели предполагает постепенный переход от жесткого управления со стороны преподавателя к наращиванию управленческих ...
763399
  Ладыгин О.О. Модель организованной культуры : структура и факторы влияния // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 94-97. – ISSN 2073-9702
763400
  Матяш І. Модель організації архівної справи доби Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 285-291. – ISBN 966-02-0276-8
763401
  Ціпан О.Я. Модель організації бенчмаркінгового процесу в авіації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 12-14
763402
  Шатовська Т. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "Науковий парк - інноваційна структура - університет" / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
763403
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 1817-8510
763404
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 1817-8510
763405
  Авдєєва Ірина Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
763406
  Одінцов О.М. Модель організації регіонального агропромислового кластера в умовах трансформаційної економіки // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 36-42. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
763407
  Сазонець І.Л. Модель основного ядра банківської галузі України / І.Л. Сазонець, В.Т. Сухотеплий // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-308. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
763408
  Бурлакова І. Модель особистості в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 106-115. – ISBN 966-7773-70-1
763409
  Культенко В.П. Модель особистості в рамках нелінійного підходу до освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 167-169
763410
  Гончарук А. .Г. Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
763411
  ГончарукАнатолий Григорьевич Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
763412
  Щенников С. Модель открытого дистанционного образования взрослых // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.31-36. – ISSN 0321-0383
763413
  Гарафутдинова Г.Р. Модель оценивания профессиональных компетенций / Г.Р. Гарафутдинова, А.Е. Упшинская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-25. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается актуальность оценивания профессиональных компетенций выпускника вуза. Предложена обобщенная структура профессиональных компетенций, модель оценивания, критерии оценивания и уровни сформированности профессиональных компетенций.
763414
  Воронов М.В. Модель оценки деятельности преподавателей вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 12-24. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблематика построения системы мониторинга образовательного процесса вуза. Выявлены основные компоненты, необходимые для формирования оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вуза. Предлагаются модели структуризации ...
763415
  Митин А.И. Модель оценки удовлетворенности качеством профессиональной подготовки и ее практическая реализация / А.И. Митин, Т.А. Филичева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 1 (102). – С. 36-43. – ISSN 1818-4243


  В статье предложен метод мониторинга качества профессиональной подготовки, позволяющий оценить степень удовлетворенности качеством профессиональной подготовки на основе экспертных опросов и использования лингвистических переменных. Описывается ...
763416
  Середенко Е.С. Модель оценки экономической ффективности аналитических информационных систем / Е.С. Середенко, Н.Н. Середенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 82-92. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
763417
  Сауле Егембердиева Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана / Сауле Егембердиева, Толкын Азатбек, Айжан Аринова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 340-346 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763418
  Сєріков Анатолій Васильович Модель оцінки вартості блага: синтезуючий підхід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 236-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель оцінки вартості блага, яка синтезує у собі три достатньо відомі підходи, а саме: витратний, дохідний і порівняльний. Запропоновано також розрахункові формули для визначення можливої мінової вартості будь-якого блага.
763419
  Жарнова А.Г. Модель оцінки доцільності аутсорсингу знань у процесі розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 209-213
763420
  Іванова Н.С. Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 26-29. – ISSN 1728-6220
763421
  Добровольський А.Б. Модель оцінки ефективності і технічних засобів охорони кордону при врахуванні інформаційних характеристик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 25-30


  У статті проведено оцінку інформаційної ємності різноманітних видів технічних засобів охорони кордону за існуючими тактико-технічними характеристиками, а також за умов реалізації в ТЗО - запам "ятовування інформації про факт порушення, визначення ...
763422
  Сергієнко О.А. Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів / О.А. Сергієнко, М.С. Татар // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
763423
  Пілько А.Д. Модель оцінки інвестиційного потенціалу регіону / А.Д. Пілько, Г.Д. Грабовецька // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 219-224. – ISSN 2222-0712
763424
   Модель оцінки наслідків тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України / С.С. Шумська, М.І. Скрипниченко, В.Т. П"ятницький, К.А. Бобер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
763425
  Меленчук В.М. Модель оцінки ризиків проектів/програм/портфелів транспортної логістики із застосуванням нечіткого логічного виведення // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
763426
  Піменова О.В. Модель оцінки рівня ефективності форм господарювання в аграрному секторі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 63-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
763427
  Дець Т. Модель оцінки стану територій у зоні впливу техногенно небезпечних об"єктів (на прикладі Хмельницької АЕС) // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
763428
  Лисєнок О.В. Модель оцінки сукупного ступеня ризикованості комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 8-12.
763429
  Грушак З.М. Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
763430
  Павленко С.О. Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 55-98. – ISSN 2078-7480
763431
   Модель оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців / В.П. Городнов, В.В. Овчаренко, С.М. Суконько, В.Е. Лісіцин // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 17-24. – ISSN 2078-7480
763432
  Строкаченко О.І. Модель оцінювання економічної ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 121-130
763433
  Семикін П. Модель оцінювання ефективності державного регулювання процесу безпечної експлуатації енергоблоків АЕС України в понад установлений проектом термін // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 146-153.
763434
  Петрусь Н.Б. Модель оцінювання ефективності регіональних інвестиційних форумів за умов невизначеності інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 245-254 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
763435
  Якуненко К.В. Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 146-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
763436
  Колісник Ю.О. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства / Ю.О. Колісник, Т.В. Книш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 40-44. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
763437
  Костенко О.П. Модель оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства / О.П. Костенко, Т.О. Адєєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
763438
  Тригоб"юк С.С. Модель оцінювання моменту прийняття стратегічних управлінських рішень на малих і середніх підприємствах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
763439
  Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості та світовий досвід інформаційного ризик-менеджменту. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до аналізу та управління інформаційними ризиками в корпоративних системах, в якому б із системних позицій розглядались усі ...
763440
  Скорик М.М. Модель оцінювання соціально-психологічних теорій: шляхи побудови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 77-92
763441
  Ілляшенко О.В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 301-308. – ISSN 2222-0712
763442
  Лемак В.В. Модель парламентаризму у Словацькій Республіці в 1992-1993 роках: проблеми ідентифікації / В.В. Лемак, С.А. Болдіжар // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 24-29
763443
  Лапина О.А. Модель педагога в контексте современного представления о профессиональном развитии специалиста / О.А. Лапина, Н.Н. Пядушкина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 18-22. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ современной трактовки понятий «профессиональная индивидуальность», «индивидуальный стиль», «иконнативный стиль» в модели специалиста-педагога. Исследованы проблемы развития педагогической профессии в условиях перехода на новые ...
763444
  Чжеф Сін Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 38-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
763445
  Гуменюк В. Модель пенсійної реформи: без конфліктів на користь малозабезпечених : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 6-7 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
763446
  Войцеховський В.С. Модель перевезення вантажів в мережі авіаліній перевізника // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
763447
  Волошин М. Модель перевкладення депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
763448
  Павлов М.О. Модель перцепції художнього тексту в перекладі творів епічного і драматичного жанрів


  Автор подає власну модель перцепції текстів художніх творів епічного і драматичного жанрів у перекладі, розглядаючи художній твір як єдність трьох елементів, виражених у мовному матеріалі: сукупно-семантичного (інформації), сукупно-смислового (ідеї) і ...
763449
  Лопатинська І.С. Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 185-193. – ISSN 2524-0064
763450
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатичних кадрів Австрійської Республіки: традиції, інституції, кадровий менеджмент (досвід для дипломатії України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
763451
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатів XXI-століття: теоретико-концептуальний та інституціональний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 29-35


  Стаття присвячена актуальним питанням оновлення моделі підготовки дипломатів XXI століття в Україні на основі вивчення досвіду кадрового забезпечення дипломатичних служб світу.
763452
  Лісніченко Ю. Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 106-112. – ISSN 2309-9127
763453
  Грищенко І. Модель підприємницького університету / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про виклики, які постають перед українськими вишами, вплив ефективності господарювання ВНЗ на реформування галузі в цілому, родзинки управління закладом і важливість проведення комплексу заходів з енергоефективності розповідає ректор Київського ...
763454
  Шестопалова Т. Модель підручника з літературної критики // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 233-239
763455
  Полякова О.Ю. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки / О.Ю. Полякова, С.М. Булкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 350-356. – ISSN 2222-0712
763456
  Соломянюк Н.М. Модель планування "воронки продаж" на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 2409-1944
763457
  Шерстенников Ю.В. Модель планування проекту малого аба середнього підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 205-2016 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763458
  Дудик М.В. Модель пластичної зони в адгезійному шарі біля вершини між фазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено модель маломасштабної пластичної зони із зоною деструкції, що розвиваються у з"єднувальному матеріалі кусково-однорідного тіла з вершини міжфазної тріщини, яка в умовах плоскої деформації виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох ...
763459
  Циватый В.Г. Модель поведения дипломата, коммуникационные практики и межкультурная коммуникация в условиях кросс-культурного взаимодействия: лингво-институциональный аспект // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 4-21. – ISBN 978-617-7037-08-7
763460
  Пресняков В.Ф. Модель поведения предприятия / В.Ф. Пресняков. – Москва, 1991. – 190 с.
763461
  Гаврилов Александр Сергеевич Модель пограничного слоя атмосферы на основе использования уравнений для вторых моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гаврилов Александр Сергеевич ; Ленингр. гидрометеор. ин-т. – Ленинград, 1977. – 21 с.
763462
  Беркутова Д.И. Модель подготовки учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся: от проектирования к реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема современной высшей школы - подготовка учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся. Автор проектирует модель подготовки учителя к данному виду профессионально-педагогической ...
763463
  Манушин Э. Модель подготовки элитного специалиста / Э. Манушин, А. Добряков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0869-3617
763464
  Гаврюшенко Д.А. Модель полегшеної дифузії кисню в м"язах / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 457-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана теорія дифузії системах з циліндричною симетрією з наявністю зворотних хімічних реакцій, що базується на фундаментальних законах термодинаміки нерівноважних процесів і описує весь процес, використовуючи лише фізичні механізми. Визначені ...
763465
  Мельник О.Г. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 64-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
763466
  Булавін Л.А. Модель полімерного розчину Флорі-Хаггінса: нова версія самоузгодженого наближення середнього поля / Л.А. Булавін, Т.В. Локотош, М.П. Маломуж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 303-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблений авторами метод незвідних багаточастинкових кореляційних функцій (МБНКФ) [1-3] застосовується для розрахунку ентропії решіточної моделі Флорі полімерного розчину. На відміну від феноменологічних підходів Флорі та Гугенхайма, МНБК є ...
763467
  Домрачев В.М. Модель попиту на гроші в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 102-109
763468
  Бушуєва І. Модель порівняльної оцінки складності реалізації банківських бізнес-процесів : теорія і практика / І. Бушуєва, Г. Лавінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 53-56. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
763469
  Соломицький М.Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соломицький Максим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
763470
  Володина Д. Модель потребителя будущего в теориях постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 120-131. – ISSN 0207-3676
763471
  Чудакова А. Модель пошуку лідерів думок в задачах моніторингу спеціальних мереж / А. Чудакова, У. Чжундун, М. Смірнова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
763472
  Садовська А.О. Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 27-38. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
763473
  Гетьман І. Модель правового спілкування у законодавстві України . // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
763474
  Меньшиков И.И. Модель предложения и его парадигма: Учеб. пособие. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1979. – 79с.
763475
  Руденко М. Модель представницької функції прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 30-35. – ISSN 2311-6676
763476
  Пампуха І.В. Модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки воєнно-політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами / І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський, Ю.В. Березовська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 138-147


  Розробляється модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки военно- політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами. Отримана модель утворює найважливіший етап формалізації проблеми, що визначає структуру прийнятття рішень, ...
763477
  Захаров В.В. Модель принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам в России в 1864-1917 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805


  Судебная реформа, переживающая в нашей стране очередной этап, актуализирует поиск юридической наукой наиболее оптимальных моделей судоустройства и судопроизводства. Это обусловливает рост интереса к различным аспектам истории правосудия, в том числе к ...
763478
  Рак Ю.П. Модель проактивного управління складними системами (на прикладі проекту впровадження Системи 112 / Ю.П. Рак, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
763479
  Найниш Л.А. Модель прогноза результатов профессиональной подготовки / Л.А. Найниш, Т.В. Голубинская, О.И. Лазарева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 39-44. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы прогнозирования результатов профессиональной подготовки, порожденные высокой степенью неопределенности, сложности процесса обучения. Но любой процесс обучения развивается по известным закономерностям, опираясь на которые можно ...
763480
  Тирса В.В. Модель прогнозованого управління виконавчим механізмом з можливістю самоналаштування / В.В. Тирса, П. Меркореллі, О.Ю. Сергієнко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
763481
  Прусов В.А. Модель прогнозу погоди для ЄВРО-2012 готують університетські метеорологи / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інтерв"ю вела Кіт Л. з професором кафедри метеорології кліматології географічного факультету, одним з авторів підручника "Математичне моделювання атмосферних процесів",Прусовим В.А.
763482
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території українського щита : Дис. ... доктора геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна і регіональна геологія / КНУТШ; Федоришин Ю.І. – Київ, 2007. – 405л. – Бібліогр.: л.368-405
763483
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території Українського щита : Автореф. дис. ... д-ра геологічних наук: 04.00.01 / Федоришин Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 44с. – Бібліогр.: 21 назва
763484
  Гладченко О.О. Модель промислового генератора ацетилену зі схемою завантаження карбіду у воду / О.О. Гладченко, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 21-22
763485
  Волошин І. Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту перекладення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 9-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
763486
  Полозова Т.В. Модель просторової та часової діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 99-108. – ISSN 2309-1533
763487
  Білик Ю.М. Модель протистояння етичних систем у повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 25-28
763488
  Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи щодо визначення основних складових моделі сучасного менеджера. Надано практичні рекомендації щодо інжинірингу комунікативного і технологічного середовища управління та адаптації КМ-орієнтованої стратегії компанії. В статье ...
763489
   Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331
763490
  Сущенко В. Модель професійної культури адвоката: критерії та підходи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 42-43
763491
  Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії - третій етап європейської інтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 96-102. – ISSN 2078-1016
763492
  Погорєлова Т.Ф. Модель професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 266-268
763493
  Білозерська С.І. Модель професіоналізму педагогічної діяльності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 30-38. – ISSN 2227-1376
763494
  Мошак Г. Модель професора В. Гомолки (ФРН) щодо єврейського шлюбного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 163-169. – ISSN 1026-9932
763495
  Черемных О.Е. Модель профессионального обучения в ЦБС // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 2. – С. 181-186


  О системе повышения квалификации работников публичных библиотек в г. Каменск-Уральский (Россия).
763496
  Байдак Т.М. Модель профессионального поведения преподавателей как способ конкретизации существующих станартов оценки качества в вузе / Т.М. Байдак, О.Б. Дворова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISBN 966-593-181-4
763497
  Таланчук П. Модель процвітаючої України (виступ, що не відбувся). "Реформи в Україні треба починати не з поліції, а з освіти і культури... У нас має правити "культ знань", які виховують творців, а не кваліфікованих споживачів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 1, 6-7


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 16 листопада 2016 року організував парламентські слухання на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Виступ, що не відбувся, професора, доктора технічних наук, Президента ...
763498
  Кузнецова С.В. Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-80. – ISSN 1726-667Х
763499
  Макеев С.П. Модель процесса координации в линейной задаче распределения ресурсов / С.П. Макеев. – М, 1984. – 47с.
763500
  Дробышева И.В. Модель процесса формирования тестологических компетенций будущего учителя математики / И.В. Дробышева, В.И. Кузнецова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются содержание и структура тестологических компетенций будущего учителя математики. Анализируются основы построения структурно-функциональной модели процесса формирования компетенций в вузе, раскрывается сущность компонентов модели.
763501
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 22-28


  Розроблено модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки (РЕТ), що заснована на імітаційній статистичній моделі прогнозування його безвідмовності. Як критерій граничного стану об"єкта РЕТ прийнято ...
763502
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, В.К. Шваб, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
763503
  Бондаренко В.В. Модель процесу побудови розкладу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З розвитком обчислювальної техніки з"явилася можливість побудувати об"єктноорієнтовані інтерактивні системи для складання розкладів. Такі системи мають реалізовувати деякий зручний метод, що використовується при ручному створенні розкладів. В статті ...
763504
  Маляренко О.В. Модель процесу сприйняття людиною навколишнього середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто існуючі концептуальні моделі сприйняття людиною навколишнього середовища. Запропоновано оригінальну схему перцепції життєвого простору людиною, яка дозволяє проаналізувати у сукупності властивості фізичного середовища, індивідуальні ...
763505
  Чемодуров О.М. Модель процесу формування ринкової ціни облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
763506
  Кондратюк С.М. Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 147-157


  У статті проаналізовано принципи організації та проведення формуваль-ного етапу дослідження психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання. Запропонована корекційна програма, яка включає в себе психомо-торні вправи для підвищення ...
763507
  Гірняк Г. Модель психологічного проектування інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних закладів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 129-140. – ISSN 1810-2131
763508
  Литвинчук Л. Модель психологічної реабілітації наркозалежних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-89. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Сучасний етап становлення реабілітації та розробка нашої психологічної моделі реабілітації вибудовується з урахуванням міжнародного досвіду і розуміння тієї обставини, що "наркотична залежність - це складний стан, що вимагає тривалого лікування, ...
763509
  Гасюк М.Б. Модель психологічної служби вищого навчального закладу / М.Б. Гасюк, О.М. Гринів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 30-37. – ISSN 2227-1376
763510
  Шинкарюк Анатолій Модель психомоторно-рівневої структури активності та свободи суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
763511
  Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
763512
  Саймон Б. Модель Р (ф) 2 эвклидовой квантовой теории поля / Б. Саймон. – Москва : Мир, 1976. – 357 с.
763513
  Кузнецов В. Модель рабочей программы технической дисциплины. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.14-16. – ISSN 0321-0383
763514
  Андреев А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
763515
  Джига Н.Д. Модель развития обучения как процесса управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 24-35. – (Педагогическое образование ; № 4)
763516
  Папенов К.В. Модель размещения населения с учетом естественного и механического движения : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Папенов К.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
763517
  Панчук Л.В. Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 149-152


  Розкриваються різноманітні заходи запобігання банкрутства ТНК, причини зародження неспроможності корпорацій тощо.
763518
  Гуля Ю.В. Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 284-291. – ISSN 2222-4459
763519
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 249-258


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
763520
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 194-203. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
763521
  Оболенський О.Ю. Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 90-94
763522
  Гордієнко Л. Модель регулювання доходів населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
763523
  Єгоров П.В. Модель регулювання кредитної політики підприємства / П.В. Єгоров, А.О. Кобець // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
763524
  Мусієнко О.Г. Модель регулювання ринку послуг вищої освіти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 59-61


  "Для ефективного функціонування ринку вищої освіти мають бути сформовані необхідні законодавчі акти, норми, правила, які б регулювали взаємовідносини між суб"єктами ринку, чітко встановлювали їхні права, формували рівні можливості для реалізації ...
763525
  Никулин В.А. Модель регулярной пристеночной турбулентности в потоках с добавками полимеров и мыл : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никулин В.А.; МГУ. – Москва, 1978. – 20л.
763526
  Притуляк М.В. Модель религиозной политики Византийского государства при Константине Великом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
763527
  Карнаухова Н.Л. Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 3-12


  Автор аналізує специфіку вимірів священного, репрезентованих феноменологі- єю релігії Нініана Смарта. The author analyzes the specific dimensions of the sacred, represented Ninian Smart"s phenomenology of religion.
763528
  Барбашов Б.М. Модель релятивистской струны в физике адронов / Б.М. Барбашов, В.В. Нестеренко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с.
763529
  Горбонос Ф.В. Модель реструктуризації економічного простору сільської територіальної одиниці / Ф.В. Горбонос, Л.А. Янковська, Ф Н. Павленчик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 71-81. – ISSN 2221-1055
763530
  Смиковчук Т.В. Модель реструктуризації підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 326-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
763531
  Пустовойт О. Модель ресурсокористування України: окремі підсумки та штрихи розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0131-775Х
763532
  Саух П.Ю. Модель реформування вітчизняної університетської освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 41-45. – ISSN 1609-8595
763533
  Третьяков О.Е. Модель речевой коммуникации и ее использование в образовательном процессе при подготовке начинающих преподавателей // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 213-224. – ISSN 2073-8536
763534
  Парфенюк Т.Ю. Модель ринково-орієнтованої освітньої реформи в Австралії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
763535
  Герасименко А.Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806
763536
  Соломатіна Т.В. Модель ринкової системи земельних відносин // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 265-269. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
763537
  Костинець Ю.В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-123. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
763538
  Назарага І.М. Модель ринку праці макроекономіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Наведено основні рівняння, які описують сектори домогосподарств та виробників, а також співвідношення, що визначають їх взаємодію на ринку праці української економіки, обчислено параметри отриманої моделі. Ключові слова: ринок праці, виробники. ...
763539
  Останкова О.С. Модель рівнів зрілості як основа організаційної будови софтверного підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-88 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
763540
  Павленко В.В. Модель розвитку особистості вчителя у стресових ситуаціях навчально-виховного процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 113-120
763541
  Дяків В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар"єру (м. Калуш) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 128-138 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
763542
  Сіліна Н. Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 65-68. – ISSN 0131-6788
763543
  Воронецький В.Б. Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2018. – C. 31-43. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
763544
  Ткачук О.В. Модель розвитку складових міжнародної торгівлі в умовах переходу до відкритої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 129-132
763545
  Гринченко Н.О. Модель розвитку споживчого ринку і оцінки його впливу на рівень життя населення / Н.О. Гринченко, Г.В. Басько, Ю.С. Алеєксєєв // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-60 : табл.
763546
  Гольтяєва Л.А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-62. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
763547
  Клюшин Д.А. Модель розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів: радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium-3) / Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57
763548
  Іщук С.О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 134-143 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
763549
  Журавський В.Л. Модель руху фахівця в освітньому просторі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С179-186
763550
  Горькова К.А. Модель самонастройки хозяйственных систем / К.А. Горькова, И.М. Сыроежин. – Л, 1984. – 62с.
763551
  Булгаков В.А. Модель самоорганізації в геополітичному самовизначенні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 254-264. – ISBN 966-628-132-5
763552
  Хачатурян Х.В. Модель самоуправления для Украины 21 в. : учебное пособие / Х.В. Хачатурян. – Київ : КиМУ, 2008. – 126с. – ISBN 978-966-8299-33-9
763553
  Хома І.Б. Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стану // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
763554
  Хом’як Т.В. Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 156-166. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
763555
  Кужільна Л. Модель світу в "тексті" поетів-шістдесятників і В. Стуса: "модерн" і "постмодерн" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 19-25
763556
  Голишкіна Л. Модель світу в інтерпретації сучасних культурологів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 145-148
763557
  Тараненко А.В. Модель світу дитини в українській прозі 70-80-х років XX століття: своєрідність творення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – C. 137-147. – ISSN 2313-1802
763558
  Штанов Ю.В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
763559
  Лівенко І.М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського : Монографія / Ірина Лівенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 279с. – ISBN 978-966-511-297-Х
763560
  Пустовитенко Б.Г. Модель сейсмической опасности северо-западной части Черного моря / Б.Г. Пустовитенко, В.Е. Кульчицький, А.А. Пустовитенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 87-101 : рис., табл. – Библиогр.: с. 99-101. – ISSN 0203-3100
763561
  Аль-Зубейди Модель сильнофокусирующего ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль-Зубейди А. Дж. А.; Моск. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
763562
  Зубейди А А.Дж. Модель сильнофокусирующегося ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубейди А.Дж.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л.
763563
  Коломієць А.Р. Модель системи елементарних частинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 193-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянута можливість об"єднання дійсно елементарних частинок в систему, яка дозволяє застосовувати основні характеристики частинок для обчислення їх мас. Ключові слова: група, рівень, згусток. The possibility of unification of true elementary ...
763564
  Савка І. Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 143-148. – ISSN 2309-9127
763565
  Ліннік О.О. Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб"єкт-суб"єктної взаємодії з учнями початкової школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 150-157. – ISSN 2227-2844
763566
  Дем"янишин В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров"я: концептуальні засади й альтернативи : бюджетна політика / В.Г. Дем"янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 45-53 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
763567
  Прокоф"єв Л.Б. Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 20-26. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Обґрунтовано необхідність розробки моделі педагогічної системи іншомовної підготовки майбутніх юристів, зокрема для здійснення іншомовного посередництва. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується через створення відповідних ...
763568
  Суходоля О. Модель системно-структурних взаємовідносин як основа прийняття рішень з формування енергоефективної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
763569
  Ігнатенко Н. Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
763570
   Модель системного поражения организма / Ю.Б. Чайковский, Д.М. Иродов, М.В. Драгулян, Т.П. Гулько, П.В. Бучек, А.В. Корсак, А.В. Неверовский, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 283-297. – ISSN 2413-7944
763571
   Модель системы образования России в перспективе 2020 года: поворот к экономике, основанной на знаниях / А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов, И.М. Реморенко, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, Л.И. Якобсон // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
763572
  Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.59--62
763573
  Казымбетова Дж.Х. Модель системы транспортировки и хранения сжиженного газа / Дж.Х. Казымбетова. – К., 1972. – 15с.
763574
  Ольгина И.Г. Модель системы управления библиотекой и роль информационных технологий в принятии управленческих решений / И.Г. Ольгина, Е.В. Тесля // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается необходимость переосмысления системы управления библиотекой в условиях информационного общества, глобальной автоматизации библиотечных процессов и перехода к использованию электронных библиотек и, как следствие, подчеркивается важность ...
763575
  Сорбат И.В. Модель системы управления персоналом / И.В. Сорбат, О.Г. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 92-97. – (Економічні науки)
763576
  Павлов О.І. Модель сільського розвитку в Україні та її відповідність стандартам Європейського Союзу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-100
763577
  Богза Н. Модель сільської бібліотеки: професійне бачення // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-20
763578
  Пичугина Л.А. Модель современной корпоративной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 3. – С. 240-243. – ISSN 1997-0803
763579
  Андреева В Модель согласования объемов производства с доходами и потреблением населения в межотраслевом балансе / В Андреева. – Душанбе, 1977. – 53с.
763580
  Пановкин Б.Н. Модель солнечной короны по данным радионаблюдений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пановкин Б.Н.; НИИ ридоифиз. при Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 7л.
763581
  Грищенко О.М. Модель сорту квасолі звичайної овочевого напрямку використання для умов лісостепу України / О.М. Грищенко, Н.М. Осередько, В.Л. Жемойда // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 113-114. – ISBN 978-966-924-274-7
763582
  Дадаян Владислав Суренович Модель социалистического воспроизвосдства как инструмент оптимальных расчетов : Автореф... д-ра экон.наук: / Дадаян Владислав Суренович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
763583
  Шаронова Е.Г. Модель социально-экологического воспитания будущего учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 0869-561Х


  Разработана модель социально-экологического воспитания будущего учителя, которая включает в себя характеристику компонентов: детерминального, методологического, целевого, содержательного, организационного, технологического, деятельно-практического, ...
763584
  Хомич Л.В. Модель соціально психологічної ресоціалізації жертв деструктивних культів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
763585
  Тучна І. Модель соціального центру для літніх людей в Чеській Республіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено досвід Чехії щодо соціально-реабілітаційних послуг людям із деменцією, котрі живуть в будинках для літніх людей. Проаналізовано системи надання соціально-реабілітаційних послуг на прикладі окремого закладу. Исследован опыт Чехии с ...
763586
  Крутова А.С. Модель соціальної відповідальності суб"єктів державного сектора економіки / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
763587
  Клещова Є.В. Модель соціальної політики України: сучасний стан та перспективи розвитку / Є.В. Клещова, О.Є. Людовик // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 360-361. – ISBN 978-966-419-280-1
763588
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
763589
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
763590
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
763591
  Гречанюк Р.В. Модель спеціальних антикорупційних органів України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-89-2
763592
  Кустинський О.В. Модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 239-245
763593
  Козубцов І.М. Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 133-140. – ISSN 2311-7249


  У статті автором обґрунтовано модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу у системи вищої військової освіти. Результат дослідження є складовою частиною дисертаційного дослідження, яке відповідає паспорту ...
763594
  Джалладова І.А. Модель стабільного функціонування валютних операцій банку / І.А. Джалладова, А.О. Харламов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано математичну модель стабільного функціонування валютних операцій банку з врахуванням випадкових коливань, які мають напівмарковський характер. Розглянуто частинний випадок, коли напівмарковський процес набуває трьох станів та ...
763595
  Кіптенко В.К. Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю / В.К. Кіптенко, П.В. Доан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
763596
  Майкопар А.С. Модель станционарной открытой электрической дуги / А.С. Майкопар. – М, 1959. – 8с.
763597
  Хомицька І.Ю. Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
763598
  Ковтуненко О.П. Модель ствольної ракети як об"єкта керування, обгрунтування структури системи керування / О.П. Ковтуненко, О.П. Коростельов, В.В. Зубарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються підходи до вирішення актуальних питань формування моделі ствольної ракети як об"єкта керування з урахуванням специфічних особливостей процесу її наведення по лазерному випромінюванню та обгрунтування структури системи керування. The ...
763599
  Анненкова Е.В. Модель стратегического управления трудовым потенциалом машиностроительного комплекса региона / Е.В. Анненкова, А.Д. Олейник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальне питання забезпечення машинобудівного комплексу конкурентоспроможним трудовим потенціалом з інноваційною підготовкою. Розроблено блок-схему організаційної моделі довгострокового кадрового забезпечення машинобудівних підприємств.
763600
  Никоненко А.В. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
763601
  Ржевська Н. Модель стратегічного партнерства Україна - США в умовах геополітичних трансформацій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
763602
  Кравченко О.І. Модель стратегічного розвитку університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
763603
  Русаліна В.К. Модель стратегічного управління персоналом організації // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-02-6
763604
  Ситницький М.В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 447-452. – ISSN 2222-4459
763605
  Кобернік Сергій Модель сучасного методичного посібника з географії для загальноосвітньої школи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-12 : Схеми. – Біблігор. 11 назв
763606
  Попович М. Модель сучасного університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.16-18. – ISBN 966-01-0371-9
763607
  Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 44-45. – ISSN 1811-377X


  Формування сучасної моделі бібліотеки - стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.
763608
  Воронин Е.Г. Модель съемки и модель обработки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 48-51. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
763609
  Попова О.В. Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 168-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
763610
  Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
763611
  Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
763612
  Гончаренко Алевтина Петрівна Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено та узагальнено модель здійснення НІД як зв"язку форм, методів, видів інформаційної продукції і послуг та схеми руху інформації та інформаційних потреб у системі інформаційного забезпечення. Модель с відкритою системою, що забезпечує ...
763613
  Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
763614
  Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
763615
  Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
763616
  Кавин С. Модель та основні принципи світової і європейської системи освітньо-наукового простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-204. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  Досліджено ознаки, складові елементи, засади формування і функціонування світової та європейської систем освітньо-наукового простору, а також кегель моделей освіти.
763617
  Залановська Л.І. Модель та програма формування міжетичної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599
763618
  Лагусева Н.Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях перехода к двухуровневой системе обучения / Н.Н. Лагусева, Л.Г. Гагарина, К.А. Кадетова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 124-127.
763619
  Дем"янченко О.П. Модель теплообміну у сферичній області // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 46-52. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
763620
  Креденцер Б.П. Модель технічного обслуговування за станом машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель технічного обслуговування машин з урахуванням інженерного озброєння динаміки зміни їх технічного стану та почасового резервування. Результати дозволяють під час дослідження надійності об"єктів озброєння і військової техніки ...
763621
  Коробко Т.В. Модель торгівлі з ендогенними збереженнями, споживанням і вільним часом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і досліджена ендогенна модель торгівлі для двох країн при наявності оптимального розвитку їх економік. В рамках даної моделі аналізуються умови існування розв"язку і алгоритм його побудови. This paper proposed a simple two-country ...
763622
  Деркач І.О. Модель торгової системи трейдера / І.О. Деркач, Г.В. Туровцев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
763623
  Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
763624
  Элинг Г.И. Модель турбины с промежуточным перегревом и регулируемым отбором пара / Г.И. Элинг. – Москва, 1963. – 24с.
763625
  Бочкарева С.М. Модель тьюторской деятельности как средство сопровождения индивидуальной траектории развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х
763626
  Полікарпов В.С. Модель у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
763627
  Пермінова А.В. Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 102-108. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються актуальність, особливості, компоненти та структурні елементи моделі розвитку управлінських компетенцій завідувача кафедри."
763628
  Іщенко Д.А. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів / Д.А. Іщенко, Д.Л. Федорчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 136-146. – ISSN 2076-1546
763629
  Мартинюк О.Р. Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 78-81. – ISSN 2311-7249


  У статті викладена модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка описується законами руху окремих БпЛА побудованих на системах диференційних рівнянь першого порядку. Рух БпЛА відбувається в потенційному полі, сформованому ...
763630
  Захарченко В. Модель українського економічного дива: типологічні риси // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-58 : табл. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1811-3141
763631
  Романюк Л.М. Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 225-227. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
763632
  Щоткін І.Л. Модель ультразвукового двигуна з фрикційним перетворенням типу руху, яка враховує зчеплення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано удосконалену математичну модель ультразвукового двигуна, в якому коливання пружного стержня перетворюються в обертання ротора. Розглянуто загальний випадок руху з частинним проковзуванням та частинним зчепленням на протязі періоду ...
763633
  Гринюк И.Н. Модель управления дебиторской задолженностью // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 37-48. – ISSN 0131-7741
763634
  Сайфуллина С.Ф. Модель управления инновационным развитием предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 60-63. – ISSN 1728-8878
763635
  Гнатышина Е.А. Модель управления качеством компетентностной подготовки педагога профессионального обучения // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 7-11. – ISSN 1998-1740
763636
  Рычихина Э.Н. Модель управленческого мониторинга инновацийного образовательного учреждения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 1561-2465
763637
   Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 1726-667Х
763638
  Цой Валерий Иванович Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
763639
  Костинець В.В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / В.В. Костинець, Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
763640
  Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 115-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви.
763641
  Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 32-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
763642
  Полуектова Н.Р. Модель управління впровадженням ERP-систем / Н.Р. Полуектова, Д.Г. Алексієвський // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 64-70. – ISSN 2077-8031
763643
  Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 37-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
763644
  Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
763645
  Левикін В.М. Модель управління каталогом ІТ-послуг / В.М. Левикін, І.О. Юр"єв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 102-106. – ISSN 2075-0781


  "Каталог ІТ-послуг є ключовим джерелом інформації про ІТ-послуги, що надаються бізнесу постачальником ІТ-послуг. Він надає бізнесу актуальну, достовірну та цілісну картину про доступні ІТ-послуги, їх деталі і статуси. В каталозі ІТ-послуг повинні ...
763646
  Руденський Р.А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
763647
  Сисоєв В.В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
763648
  Мілька А.І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 23-27
763649
  Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М. Рева, О.В. Сіроштан // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 8-16. – ISBN 966-8847-12-1
763650
  Чепоров В. Модель управління регуляторами вищої освіти в університетах з урахуванням структури ринку / В. Чепоров, Г. Чепорова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 338-395. – ISBN 966-7574-11-3
763651
  Шиманська Л.М. Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 206-209 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
763652
  Павлов О.І. Модель управління сільськими територіями України: просторовий вимір // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
763653
  Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 377-381. – ISSN 1993-0259
763654
  Базь А.И. Модель уравнений ядерной физики / А.И. Базь. – Киев, 1971. – 38 с.
763655
  Борщевская Е.В. Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
763656
  Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 165-171. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено аспекти теоретичних, методичних і практичних засад підготовки менеджерів туристичної сфери в галузі готельної діяльності, та розвитку готельної індустрії. Організації проведення турів для іноземних туристів та їх розміщення в ...
763657
  Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 229-237


  У статті висвітлено обмеження диспозиційного підходу до аналізу поведінки суб’єкта, визначено основні положення ситуативного підходу. Автор наводить модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації. Запропонована модель враховує подвійність позиції ...
763658
  Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
763659
  Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 72-88. – ISSN 1684-906Х
763660
  Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128. – ISSN 1998-6939
763661
  Сергеев Д.Н. Модель федеральной системы конституционной юстиции России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1812-8696
763662
  Ван Ихань Модель финансовой стабилизации деятельности организации // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 29-32. – ISBN 978-617-645-235-5
763663
  Овечко В.С. Модель фізичної адсорбції в пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено інфрачервоні спектри поглинання адсорбційних центрів пористого кремнезему й адсорбованих молекул. Запропоновано осциляторну модель адсорбції, оптичні методи вимірювання її параметрів.
763664
  Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 74-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
763665
  Кузьмін О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства : фінанси підприємства / О.Є. Кузьмін, Т.І. Кужда // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
763666
   Модель фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Зміни у системі фінансування закладів профосвіти.
763667
  Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 141-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
763668
  Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 40-50
763669
  Юрьев В.М. Модель формирования бренда вуза с учетом фактора организационной культуры / В.М. Юрьев, И.В. Грошев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сторонами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирования бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их атрибутивности.
763670
   Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования / С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Е.А. Хлонь, А.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Е. Никанорова, В.Ю. Осипенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 44-65. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрено современное состояние геологической и геохимической изученности действующего вулкана острова Десепшен (Западная Антарктида).
763671
  Шнипа Н.Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 191-198. – ISSN 1811-0916
763672
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф... канд .геогр.наук: 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидорометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23л.
763673
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф. дис. ... канд .геогр. наук : 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23 с.
763674
  Карлинская Я.В. Модель формирования информацинной компетентности студентов в процессе учебы естественно математических дисциплин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 231-236. – (Педагогіка ; № 3)
763675
  Черкасова Е.В. Модель формирования красноцветных песчаников и накопления меди в поровых растворах / Е.В. Черкасова, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 450-467 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
763676
  Борисова В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.27-28. – ISSN 1726-667Х
763677
  Решетняк О.И. Модель формирования образовательных кластеров с целью повышения конкурентоспособности региона // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 314-320. – ISSN 1993-5560


  "Анализ перспектив экономического развития регионов Украины посредством формирования образовательных кластерных структур. В статье предложено осуществить формирование образовательных кластеров, как метода обеспечения формирования конкурентных ...
763678
  Науменко А.Д. Модель формирования палеоцен-эоценовой осадочной толщи в прибортовой зоне Кировско-Тимашевской ступени // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 76-82 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
763679
  Иванова А.В. Модель формирования поликультурной компетенции школьников в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740


  В статтье описана модель формирования поликультурной компетенции через различные структурные единицы образовательной программы. Проанализированы предметный, межпредметный и надпредметный компоненты модели, представленые урочной и внеурочной ...
763680
  Борисенко В.И. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов / В.И. Борисенко, Ю.Ф. Пионтковский, В.В. Горанчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 364-373. – ISSN 1818-331Х
763681
  Емец Елена Викторовна Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
763682
  Емец Е.В. Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 1726-667Х
763683
  Нидерер Н.В. Модель формирования этнокультурного диалога субъектов полиэтнической образовательной сркды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.255-262. – ISSN 1811-0916
763684
  Єрмолаєва Л. Модель формування бренда туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
763685
  Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310-317. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті аналізується визначення понять "моделювання" та "модель", окреслено основні принципи та етапи побудови наукової моделі. Автором запропоновано структурну модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ...
763686
  Тинкалюк О. Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 27-39. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Актуальність викладеного матеріалу зумовлена потребою спеціальної підготовки майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування та необхідністю створення моделі такої підготовки.
763687
  Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 978-617-7009-20-6
763688
  Шалімова І. Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ / І. Шалімова, В. Бурбига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 55-62. – ISSN 2308-4634
763689
  Мосейчук А.Р. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 96-102. – ISSN 1681-2751
763690
  Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М Вінник, Ю. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159. – ISSN 1998-6939


  Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних проектах кафедри, а зокрема у міжнародних ...
763691
  Антонюк Д.С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
763692
  Сивак О.А. Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ / О.А. Сивак, А.В. Акульшина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 196-201. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  Розглянути етапи процесу створення електронних ресурсів бібліотеки. Представлено узагальнену модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ.
763693
  Тверезовська Н.Т. Модель формування інформаційної культури майбутніх економістів / Н.Т. Тверезовська, Л.П. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 24-31. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
763694
  Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки, визначаються її функції в навчальному процесі, а також описуються етапи педагогічного моделювання.
763695
  Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення державної служби статистики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-92. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, ...
763696
  Бабіч О.В. Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 13-21. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
763697
  Малик Ю.І. Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 162-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
763698
  Скорнякова О. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 81-86. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
763699
  Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні аспекти формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови ...
763700
  Мельничук Л.Б. Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-77-5
763701
  Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 6-9. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
763702
  Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0131-775Х
763703
  Каландирець Н.М. Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 69-73. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
763704
  Ковнір Ольга Модель формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій статті подана модель становлення політичної культури курсантів морських навчальних закладів (далі - МНЗ), що забезпечить глибокі теоретичні знання в галузі політичного життя, котрі й собі розвиватимуть у студентської молоді риси ...
763705
  Огаренко Т.Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано модель формування попиту у сфері послуг вищої освіти, яка враховує темп зростання кількості потенційних абітурієнтів регіону, величину маркетингових витрат вищого навчального закладу, величину знижок в оплаті за навчання та ...
763706
  Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 74-78. – ISSN 2308-4634


  У статті конкретизовано модель формування правової компетентності майбутнього менеджера аграрної галузі в умовах університетської освіти. Обґрунтовано структуру правової компетентності і функціональні зв"язки елементів цієї структури, які є основою ...
763707
  Мурзина О. Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
763708
  Ковальчук І.С. Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 173-178. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
763709
  Федьович О.М. Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385-191. – ISSN 2312-5993
763710
  Заїка Л.А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
763711
  Шиба А.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 233-236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
763712
  Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 29-41. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано актуальність формування професійної толерантності майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних ії цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.
763713
  Стародуб Ю.П. Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплення / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 70-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
763714
  Каниболоцкая Л.В. Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 136-142. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
763715
  Лісінчук Н. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
763716
  Семенов В.В. Модель формування середнього класу на основі індексів поляризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель формування середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості на основі використання індексів поляризації Естебана-Рея. За період 1999-2007 рр. обчислені індекси поляризації за доходами в Україні. Отримані результати ...
763717
  Комарницький І.М. Модель формування системи логістики підприємства / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 9-16. – (Економічні науки ; Вип. 2)
763718
  Александрова Н.М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 147-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено, обгрунтовано та проаналізовано структурні складові авторської моделі формування управлінської культури.
763719
  Герасимов Б.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда за легкоброньованіш об"єктом та оцінка її адекватності / Б.М. Герасимов, І.М. Добровольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті пропонується модель функціонування осколково-фугасного снаряда по легкоброньованому об"єкту. Доведена адекватність створеної моделі на основі гіпотези про близькість значень кожної n-ї компоненти відгуків моделі, відповідним середнім ...
763720
  Шворов С.А. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, А.В. Краснік, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 156-161


  У статті наведені основні завдання, принципи створення та організації функціонування тренажерів та тренажерних систем, за допомогою яких при мінімальних витратах часу забезпечується підготовка операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних ...
763721
  Григорова О.В. Модель хмаро - та опадоутворення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 64-65
763722
  Шепелева М.С. Модель целостности как метод исследования общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
763723
  Тодорцев-Хлача Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 36-42. – ISSN 1029-7200


  Розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обгрунтовується необхідність розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних бібліотек.
763724
  Ільїн О.Ю. Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів / О.Ю. Ільїн, І.І. Борисенко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-31


  У статті розглянуто центр управління перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов"язаних між собою. Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на ...
763725
  Сакара Н.Ю. Модель цивільного судочинства та проблема його доступності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
763726
  Волошин І. Модель швидкого зростання банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
763727
  Жданко Б.Д. Модель школи як відтворення моделі суспільства у філософії Джона Дьюї // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 147-149
763728
  Голубев В.С. Модель эволюции геосфер / В.С. Голубев. – Москва, 1990. – 94с.
763729
  Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли / Я.В. Федорин. – К., 1991. – 110с.
763730
  Чижов Ю.А. Модель экономики США / Ю.А. Чижов. – Новосибирск, 1977. – 205с.
763731
  Балацкий Е. Модель экономической эволюции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 22-42. – ISSN 0207-3676
763732
  Жамалетдинов А.А. Модель электропроводности литосферы по результатам исследований с контролируемыми источниками поля / А.А. Жамалетдинов. – Л., 1990. – 158с.
763733
  Киселев В.А. Модель эмиссий ионов N*2 и О* дневной атмосферы / В.А. Киселев, А.Е. Микиров. – М., 1986. – 251с.
763734
  Місуно А.В. Модель як форма взаємозняття теорії та експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
763735
  Чернишова Н.П. Модель, алгоритми та інформаційні технології керування розвитком функціональних підсистем транспорту (на прикладі цивільної авіації) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07, 05.13.16 / Чернишова Н.П.; Харків. Політ. ін-т. – Харків, 1994. – 20 c.
763736
  Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
763737
  Перович Л. Модель, пережившая свое время // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Идейные истоки радикализма в Сербии.
763738
  Федоров А.В. Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 161-176
763739
   Модель.. – М, 1978. – 264с.
763740
  Обербек Э.Б. Модельер = The Dressmaker : Элизабет Обербек ; [пер. с англ. В.И. Бродецкого] / Э.Б. Обербек. – Москва : Мир книги, 2007. – 285, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. по изд.:The Dressmaker / Elizabeth Birkelund Oberbeck. 2006. – ISBN 978-5-486-01655-4
763741
  Бєляков К.І. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-27.


  Розглянуто теоретичні положення застосування моделювання як загальнонаукового методу. Досліджено історичні аспекти розвитку та міжнародний досвід використання юридичної техніки модельної законотворчості. Theoretical positions of application of ...
763742
  Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
763743
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 316-324 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
763744
  Шерстенников Ю.В. Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова, Ю В. Брицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 186-192. – ISSN 2222-4459
763745
  Самойленко В.М. Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 15-35


  Основною метою даної статті, яка є логічним продовженням праці, а також наших монографій, було дослідження можливостей параметризації, по-перше, складників параметричної стійкості басейнової геосистеми та, по-друге, її надійності.
763746
  Костик О.І. Модельна фраза, ідеоматичність та її структурне оформлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-263. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 263; 6+4 поз.
763747
  Фишман С.Н. Модельная теория некоторых равновесных свойств биополимеров и кинетики их матричного синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фишман С.Н.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
763748
  Лондар С.Л. Модельне дослідження формування грошового попиту в українській економіці / С.Л. Лондар, О.С. Деревко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 143-156. – (Економічні науки)
763749
  Харазішвілі Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
763750
  Колєснік В.В. Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 90-97
763751
  Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 92-99. – ISSN 2222-4459
763752
  Антипов Д.О. Модельний опис самодифузії води в поліакріламідних гелях в межах теорії ефективного середовища / Д.О. Антипов, Л.А. Булавін, В.В. Клепко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 379-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Ця стаття присвячена розгляду динаміки рідини в полімерних гелях. На основі експериментальних даних, які було отримано при розсіянні повільних нейтронів на поліакріламідних (ПАА) гелях, отримано залежність коефіцієнта самодифузії води та його ...
763753
  Моісєєва Н.І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
763754
  Куцик А.М. Модельний підхід до декомпозиції спектрів 14 поглинання суміші ацетону та хлороформу / А.М. Куцик, О.О. Ільченко, В.В. Обуховський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
763755
  Замковий О.В. Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою середовища розробки INGENIAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття ілюструє модельний підхід до розробки агентів та мультиагентних систем (МАС), зокрема, у сфері пошуку у мережі Інтернет, показуючи при цьому Agent Unified Modeling Language (AUML) репрезентацію пошукової системи, викопану в середовищі ...
763756
   Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка / І.В. Захарченко, О.В. Крилов, С.Г. Неділько, Л.Й. Робур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка. Розраховано частотний спектр випромінювання такого лазера для найнижчих повздовжніх мод ТЕМ00q1 в околі максимуму коефіцієнта підсилення активного середовища. A model of laser ...
763757
  Зеліско А.В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 249-253. – ISSN 1563-3349
763758
  Конча О. Модельний статут як новація в українському законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-617-7069-17-0
763759
  Панчук Тетяна Вячеславівна Модельні варіанти умов виробництва у тваринництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто принципи побудови модельних варіантів формування нормативної трудомісткості утримання тварин з урахуванням різних умов виробництва (на прикладі скотарства).
763760
   Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем / П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Вервес, В.М. Войціцький, С.П. та ін. Ірклієнко; П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Ю.Г. Вервес [та ін.]. – Київ : Український фітосоцілогічний центр, 2001. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-202. – ISBN 966-7938-57-3


  У пр. № 1715859 напис: Бібліотеці Кафедри ядерної фізики від автора. Підпис. Векслярський. 11.03.2003 р.
763761
  Грабар Н.Г. Модельні зразки суб"єкт-суб"єктних аспектів спілкування в бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21


  У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб"єкт-суб"єктного бібліотечного спілкування
763762
  Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
763763
  Селезень П.О. Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
763764
  Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-64. – ISSN 0132-1331
763765
  Щепотіна Н.Ю. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 80-85. – ISSN 1818-9172
763766
  Думбрайс О.В. Модельно-независимое определение реальных частей амплитуд упругого адрон-адронного рассеяния вперед. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Думбрайс О.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
763767
  Казимир Володимир Вікторович Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Казимир В.В.; НАН України Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
763768
  Валькман Ю.Р. Модельно-параметрическое пространство. Теория и применение / Ю.Р. Валькман, В.И. Гриценко, А.Ю. Рыхальский ; НАН Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Междунар. научно-учебный центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2012. – 190, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-966-00-1120-5
763769
  Хлебалин А.В. Модельно-теоретическая семантика, принцип композициональности и определение истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 16-28. – ISSN 1560-7488
763770
  Селезнев А.Ф. Модельное изучение некоторых вопросов радиационной защиты. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селезнев А.Ф.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1967. – 10л.
763771
  Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений : [монография] / В.Д. Самойлов; НАНУ, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 200с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0681-2
763772
  Кулешов В.В. Модельное обеспечение технологии плановых расчетов / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1980. – 143с.
763773
  Шеметов П.В. Модельное обспечение разработки региональных программ / П.В. Шеметов. – Новосибирск, 1984. – 142с.
763774
  Гранатов Г.Г. Модельное представление педагогического мышления в философии образования человека (концепция дополнительности) // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 156-165. – ISSN 1811-0916
763775
   Модельные двигатели.. – М, 1973. – 239с.
763776
  Кирсанова Т.С. Модельные задачи двуногой ходьбы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кирсанова Т.С.; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 12л.
763777
  Утегенов Куанышбек Модельные задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости с учетом капиллярных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Утегенов Куанышбек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
763778
  Селиванов И.А. Модельные задачи фильтрации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Селиванов И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1978. – 12л.
763779
  Юртаева Е.А. Модельные законы в государствах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.39-44. – ISSN 1812-3910


  Модельные законы - законы, рекомендованные международнгыми организациями
763780
   Модельные исследования гидротурбин.. – Л, 1971. – 288с.
763781
  Перепелицына Людмила Николаевна Модельные исследования закономерностей влияния межфазных слоев на механические свойства наполненных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Перепелицына Людмила Николаевна; АН УССР, Ин -т химии высокомолекул. соединений. – К., 1989. – 16л.
763782
  Огородний В.В. Модельные исследования пресинаптического торможения, вызываемого кожными афферентами на входе синного мозга : Автореф... канл. биол.наук: 03.00.02 / Огородний В. В.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1975. – 25л.
763783
  Хашаб М Э.А. Модельные исследования релеевских волн в неоднородном слое. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Хашаб Э.А.М.Х.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
763784
  Шамина О.Г. Модельные исследования физики очага землетрясений / О.Г. Шамина. – Москва, 1981. – 192 с.
763785
  Василевский А.Н. Модельные оценки помех при скважинном гравиметрическом мониторинге месторождений нефти и газа / А.Н. Василевский, Ю.А. Дашевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 970-983 : рис., табл. – Библиогр.: с. 982-983. – ISSN 0016-7886
763786
  Серегина Галина Анатольевна Модельные представления о личности выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
763787
  Кручпненко В.Р. Модельные расчеты нагревания метеорных тел в ненормальном окружении // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 76-87. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приведена методика и результаты модельных расчетов высот начала разрушения крупных и мелких метеорных тел в ненормальном окружении, т. е. когда нагревание тела начинается с произвольной высоты в пределах метеорной зоны. В процессе вычислений ...
763788
  Печерская Алла Александровна Модельные расчеты пространственной организации макромолекул методом Монте-Карло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Печерская Алла Александровна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
763789
  Смирнов М.М. Модельные уравнения смешанного типа четвертого порядка / М.М. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 125 с.
763790
  Кузнецов В.В. Модельные характеристики легкоатлетов / В.В. Кузнецов. – К., 1979. – 88с.
763791
  Зилов Е.А. Модельные экосистемы и модели экосистем в гидробиологии / Е.А. Зилов, Д.И. Стом. – Иркутск : Иркутский университет, 1992. – 65 с.
763792
   Модельные эксперименты с механизмами экономического управления. – М, 1989. – 221с.
763793
  Комова Т.А. Модельный глагол в языке и речи: (На материале гоалолов shall и will в истории англ. яз.) / Т.А. Комова. – М., 1990. – 140с.
763794
  Елкин А.П. Модельный расчет и анализ устойчивости и латерального смещения протофибрилл в поперечно-полосатых мышцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Елкин А.П.; Науч. центр. биол. исследований АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 25л.
763795
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
763796
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
763797
  Гусева Е.Н. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки / Евгения Николаевна Гусева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 0869-608Х


  Автором обозначены цели, задачи и принципы "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки", разработанного и утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в Год культуры - 2014 год. Дано описание Модельного стандарта. Отмечены ...
763798
  Сиротко В.К. Модельный трансформатор малой мощности / В.К. Сиротко. – М, 1959. – 12с.
763799
  Лебедєва Катерина Модем. Тигр : розповідь
763800
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Т. Ратбон. – Москва, 1994. – 287с.
763801
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон. – 2- издание. – Киев : Диалектика, 1996. – 352с. – ISBN 966-506-012-0
763802
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон; Пер. с англ. О.А. Меженного, О.Л. Пелявского, и др. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 384с. – ISBN 966-506-072-4
763803
  Фролов А.В. Модемы и факс-модемы. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 285с. – (Библитотека системного программиста Т.16)
763804
  Медведев В.Н. Модеонизация Российского государства и государственный финансовый контроль / В.Н. Медведев, О.Е. Томазова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
763805
   Модератор секції " Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. Н.Д. Городня. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
763806
  Островський В. Модератор українського світла світу. Він - український художник Степан Химочка! // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0130-1799
763807
   Модератори секції " Актуальні проблеми історії країн Західної Європи XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. О.Ф. Іванов та канд. іст. наук, доц. Н.С. Папенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
763808
   Модератори секції " Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток США та Канади у XX - початку XXI ст." д-р іст. наук, проф. Т.В. Алєнтьєва та канд. іст. наук, доц. Т.А. Грищенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
763809
   Модератори секції "Історіографія, джерелознавство та бібліографія новітньої історії зарубіжних країн і міжнародних відносин" д-р іст. наук, проф. Сергій Петрович Стельмах та канд. іст. наук, доц. Наталія Ігорівна Шевченко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
763810
  Подольская Е.А. Модерация как путь повышения методической компетентности преподавателя высшей школы // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 223-227
763811
  Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
763812
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 193-222
763813
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
763814
   Модерн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828. – ISBN 966-316-069-1
763815
  Ивашко Ю.В. Модерн в архитектуре Японии // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 31-36. – ISBN 978-617-7185-03-0
763816
  Булгакова Н. Модерн в стиле ретро? Былые эксперименты с наукой, похоже, ничему не научили современных реформаторов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 10


  В уставе образованной в 1724 году Российской академии наук значилось: “Науки принуждения и насилия терпеть не могут”. Никакой диалектикой нельзя объяснить нынешнего отношения к науке реформаторов.
763817
  Ивашко Ю.В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации / Юлия Ивашко, Ли Шуань ; под. ред. вице-президента Укр. акад. архитектуры, нар. архитектора Украины, д-ра архитектуры, проф. Н.М. Демина ; Посольство Китайской Нар. Респ. в Украине. – Киев : Феникс, 2015. – 151, [1] с., [2] л. цв. фотоил. : ил., схемы. – Тит. л. частично кит. – Библиогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-136-224-5


  В прим. №1693808 дарчий напис китайською мовою. Підпис. 20.03.2015
763818
  Ільїна Г.В. Модерн и постмодерн: питання раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 65-66
763819
  Шатохін В. Модерн і постмодерн у сучасній західній філософії / В. Шатохін. – Івано-Франківськ
1. – 1995. – 68с.
763820
  Мінаков М.А. Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-53. – ISSN 1996-5931
763821
  Мартьянов В.С. Модерн продолжается? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 108-122. – ISSN 0321-2017
763822
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Єрмоленко В.А.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: 194-224
763823
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 -філос. антропол., філос. культури / Єрмоленко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
763824
  Куцепал С.В. Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість? // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 3-13. – ISBN 978-966-177-064-4
763825
  Осипчук В. Модерн центру і сходу. Інноватика в сучасній освіті присутня там, де хочуть навчати по-новому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 19


  У Києві відбулася дев"ята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті"
763826
  Тимо О. Модерн як художнє втілення теорії стилю епохи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 142-149. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто теорію стилю, розроблену у теоретичних працях представників модерну. Досліджено зв’язок художньої практики модерну із характерними для зазначеного періоду теоретичними уявленнями про стильову природу мистецтва. З’ясовано, що художня практика ...
763827
  Шкаруба Л. Модерн: причудливый мир форм // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-26
763828
  Ткаченко О. Модерна естетика роману Юрія Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 236-245
763829
  Кавун Л. Модерна естетика української прози 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 207-219. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена з"ясуванню модерної естетики в українській прозі 20-х років ХХ століття. Здійснено спробу розглянути творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Шкурупія в контексті філософської парадигми О. Шпенглера й А. Бергсона
763830
  Людвічук М.В. Модерна ідентифікація кооперації у контексті трансформаційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 433-437. – ISBN 5-7763-2435-1
763831
  Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Modern nation: Ukrainian in the and space / О. Мороз; ЛНУ ім. І. Франка. Фак-тет журналістики. – Львів : Універсум, 2001. – 448с. – (Наукові праці української діаспори). – ISBN 5-7707-4694-7


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
763832
  Бриних М. Модерна нетутешність // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 88-93


  Знайомство з літературою української діаспори триває й досі. Нью-Йоркська група.
763833
  Голобородько Я. Модерна одвічність. Ліричний триптих Анатолія Марущака
763834
  Сняданко Н. Модерна патафізика в українському контексті // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 29-31


  Французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак Борис Віан. Автор низки модерністських та фантастичних епатажних творів, який, попри це, став після смерті класиком французької літератури, передбачивши бунт нонконформістських творів 60-х років XX ...
763835
  Приходько І.Ф. Модерна поетика раннього Юрія Яновського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 59-67
763836
  Мукан А. Модерна Україна народилася за доби бароко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 3


  9 квітня в Інститутф філології відбулася зустріч з письменником і літературознавцем, директором видавництва Канадського інституту українських студій Марком Робертом Стехом. Зустріч відбулася у рамках Циклу презентацій видань на вшанування 200-річчя від ...
763837
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 9


  Зародження, формування та утвердження. Парадокс реалій буття українців у Російській імперії полягав у тому, що в той час, як інші її не східнослов"янські народи, мали свій визнаний у державі статус, то українцям доводилося виборювати саме право ...
763838
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 8


  На початку 40-х років XIX ст. одним із провідних центрів національного руху стає Київ. Студенти й молоді викладачі Київського університету організували таємний гурток "Київська молода". Найактивніші діячі "Київської молоди" - учитель із Полтави В. ...
763839
  Реєнт О. Модерна українська нація: зародження, формування й утвердження / закінчення. Початок у ч. 15, 16 за 2013 р. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 10-11


  "Малоруссы, малороссы (иногда наз. южноруссами), представители одной из трех восточно-славянских народностей, вместе именуемых русскими" - так починається стаття про українців в одній із найпопулярніших у Російській імперії енциклопедій. Головною ...
763840
  Славутич Я. Модерна українська поезія 1900-1950 = Modern ukrainian poetry / Яр Славутич. – Філядельфія : Америка, 1950. – 72 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
763841
  Пастух Т.В. Модерне експериментаторство Василя Голобородька в умовах заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 158-165. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
763842
  Кутова Т.В. Модерне осмислення філософії Григорієм Сковородою // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 438-440
763843
  Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
763844
  Решмеділова О.М. Модерне розуміння творчого процесу в сучасних теоретичних концепціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичну і практичну необхідність дослідження української культури кінця ХІХ - початку ХХ століть у контексті філософсько-антропологічної методології. Проаналізовано сучасні теоретичні концепції українських дослідників в галузі культури ...
763845
  Прозоровский А. Модернизаторский авторитаризм в Индонезии и Южной Корее // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 83-92. – ISSN 0131-2227
763846
  Сладковский С.А. Модернизационная журналистика и ее трансформация в пост-журнализм // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 227-237. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
763847
  Рожкова Л.В. Модернизационные ориентации и ценности студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 64-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются модернизационные ориентации студенческой молодежи в рамках либеральной модели и аналитической концепции современной личности. На основе проведенного исследования проводится типологический анализ по характеру ориентаций студенческой ...
763848
  Сейсен Н.Б. Модернизационные процессы в казахстанском обществе: постановка проблем // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 59-62


  В статье проводится всесторонний комплексный политологический анализ различных аспектов модернизации на пути построения демократии в Республике Казахстан, которая характеризуется сложностью и противоречивостью, позволяет выявить общую логику ключевых и ...
763849
  Касич А.А. Модернизационные процессы в Украине в контексте мирового опыта // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 9 (662). – C. 38-58. – ISSN 0131-7741
763850
  Молчанов М. Модернизационные реформы: взаимосвязь экономического и социально-политического развития / М. Молчанов, В. Молчанова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
763851
  Саломатин А.Ю. Модернизационный проект для США: конвент в Филадельфии и сборник "Федералист" об оптимальном конституционном устройстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 41-44. – ISSN 1812-3805


  Статья рассматривает дискуссии американских "отцов-основателей" по поводу Конституции 1787 г., которая символизировала модернизационный старт для нового государства.
763852
  Золотухина Модернизация - архаизация - имитация: кто "правит бал"? / Золотухина, -Аболина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0235-1188
763853
  Келлер Я. Модернизация - гуманизация общества или коррозия бытия? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.48-53. – ISSN 0132-1625
763854
  Люкманов А. Модернизация "по-османски" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-49. – ISSN 0130-9625
763855
  Крупин Антон Модернизация GNSS и современное геодезическое GNSS-оборудование Trimble / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 17-18
763856
  Кулиев Э. Модернизация Азербайджана: Светское и религиозное в современном обществе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 51-68. – ISSN 1998-1813
763857
  Павлов А.И. Модернизация аппаратно-программного комплекса обеспечения сохранности данных в связи с внедрением технологии обслуживания читательского заказа в системе ИРБИС / А.И. Павлов, И.С. Баженов, Е.Б. Грешнов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 89-96. – ISSN 0130-9765
763858
  Чучалин А.И. Модернизация бакалавриата в области техники и технологий с учетом международных стандартов инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-29. – ISSN 0869-3617


  Автор рассматривает вопросы модернизации подготовки бакалавров в области техники и технологий. В России, где традиционной была подготовка дипломированных специалистов с пятилетним сроком обучения, при переходе на уровневую структуру образовательных ...
763859
  Василенко М.И. Модернизация бедуинского мира и контрабанда (по поэтическим коллекциям И.Бейли) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0869-1908


  Сінайські бедуїни, їх побут
763860
  Черноморова Т.В. Модернизация британской системы высшего образования: очередная реформа // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 50-82. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются реформы финансирования системы высшего образования в Великобритании в конце XX - начале XXI в. Особое внимание уделено сотрудничеству между университетами и бизнесом, участию университетов в инновационном процессе.
763861
  Протас М. Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры и свободы "воли к безмерному" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 135-153. – ISBN 978-966-8917-14-1
763862
  Алиева С.И. Модернизация в Азербайджане и на Северном Кавказе в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 143-149. – ISSN 0042-8779


  У истоков формирования национального самосознания, реализации культурно-просветительских реформ и повышения уровня образованности мусульманского народа Азербайджана и Северного Кавказа в конце 19 - начале 20 в. стояла национальная интеллигенция и ...
763863
  Погосян В.Г. Модернизация в дискурсе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-96. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
763864
  Яницкий О.Н. Модернизация в России и вокруг: конспект // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 136-145. – ISSN 0132-1625
763865
  Фиговский О. Модернизация в России и за рубежом - особенности "русского" пути // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640


  Лет 20-30 тому назад, пишет Олег Фиговский, российская наука, прежде всего фундаментальная, имела очень высокий приоритет. Увы, в последние годы он резко упал – и в этом наше кардинальное отличие от ведущей индустриальной страны мира – США. О том, ...
763866
  Мау В. Модернизация в условиях политической стабильности (Реформы второй половины ХIX в. логика и этапы комплексной модернизации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32-50. – ISSN 0042-8736
763867
  Кирпичников М. Модернизация ВАК: курс на эффективность // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726


  Беседа с Председателем ВАК Минобрнауки РФ М. Кирпичниковым.
763868
  Ахмедов Модернизация вероучения ислама в современных условиях : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ахмедов К-М. А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
763869
  Харин А.С. Модернизация вертикального круга Ваншаффа и результаты наблюдений Солнца и больших планет в 1970-1977 гг. / А.С. Харин. – Киев : Наукова думка, 1980. – 95 с.
763870
  Сухарев В.В. Модернизация вертикальной внутривалковой конусной мельницы вибрационного типа // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 51-57 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
763871
  Каменнов П. Модернизация военно-промышленного комплекса КНР: достижения и проблемы // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-87. – ISSN 0130-9757
763872
  Климова Е.К. Модернизация высшего образования в России: социологический и социально-психологический анализ некоторых аспектов российского законодательства / Е.К. Климова, Т.Е. Чернышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы проектного подхода к реформе российского образования.
763873
  Медведев В. Модернизация высшего юридического образования с учетом трудностей в реализации Болонского процесса // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
763874
  Себастьян Ж.Ф. Модернизация геодезического обеспечения Республики Ангола. Основные задачи / Ж.Ф. Себастьян, Кутушев, Ш.-И.Б // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 19-24 : табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
763875
  Орлова Олеся Модернизация гостиницы Атлантик // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 22-25 : фото
763876
  Саломатин А.Ю. Модернизация государства и особенности ее осуществления в различных странах : (на примере США, Франции, Великобритании) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 144-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Компоненты государственной модернизации в конце XVIII - начале XX вв., ее связь с гражданским обществом и правовым государством. Особенности модернизации в США, Франции и Великобритании.
763877
  Капогузов Е.А. Модернизация госуправления в Европе: на пути к неовебериансту? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 29-40. – ISSN 0201-7083
763878
  Андрощук Г. Модернизация закона об авторском праве Канады: экономические последствия // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
763879
  Кудров В. Модернизация и инновации - главные моторы современного прогресса // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 65-76. – ISSN 0201-7083


  Рассматривается вопрос в международном сравнении России с другими странами.
763880
  Павлов К.В. Модернизация и инновационное развитие воспроизводственной системы старопромышленных регионов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 246-252. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  В статье определяются социально-экономические особенности модернизации некоторых старопромышленных регионов России, а также обосновывается целесообразность выделения экономики и экологии старопромышленных регионов как отдельного направления ...
763881
  Шмелев Н.П. Модернизация и международные интересы России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 7-16. – ISSN 0201-7083
763882
  Шмелев Н. Модернизация и международные интересы России // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 4-16. – ISSN 1998-1813
763883
  Захаров Н. Модернизация и новое качество государственного управления (политико-экономический аспект) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 67-73
763884
  Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров / С. Мюллер. – М., 1996. – 896с.
763885
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs / Скотт Мюллер; Пер. с англ. – 6-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 976с. – ISBN 966-506-057-0
763886
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК / С. Мюллер. – 11-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 1136 с. – ISBN 5-8459-0047-6
763887
  Граймз Гелен Модернизация и ремонт ПК / Гелен А. Граймз; Пер. с англ. О.А. Меженного. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 288с. – ISBN 5-8459-0086-7
763888
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК / Скотт Мюллер; Пер.с англ. – 12-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 1184с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0167-7
763889
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and repairing PCs / Скотт Мюллер ; [пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк]. – 15-е юбилейное изд. – Москва : Вильямс, 2004. – 1339, [1] с. : ил., табл. + 1 опт. диск (CD-Rом). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
763890
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК : Навчальні видання / Скотт Мюллер; Пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк. – 15-е изд. Юбилейное. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1344с. + CD-ROM. – Парал. тит. на англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
763891
  Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для "чайников" / Э. Ратбон. – Киев, 1995. – 240 с.
763892
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Вильям Оглтри; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 928с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0090-5


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
763893
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Оглтри. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1328 с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0688-1


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
763894
  Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: проблемы и решения // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 41-53. – ISSN 0042-8736
763895
  Купряшин Г.Л. Модернизация и управляемость // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 67-86. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
763896
  Антонова Н.И. Модернизация идеологии и деятельности современного христианского сектантства : Автореф... канд. филос.наук: / Антонова Н.И.;. – М, 1970. – 22л.
763897
  Клопский В.М. Модернизация изучения геометрии в старших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Клопский В.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23
763898
  Шевченко В.Н. Модернизация или национальный путь развития России ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С.46-59. – ISSN 0235-1188
763899
  Шевченко В. Модернизация или национальный путь России? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 5-15. – ISSN 1998-1813
763900
  Миронов Б.Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 137-155. – ISSN 0869-5687
763901
  Каптерев А.И. Модернизация как способ выживания // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х
763902
  Мартынов А. Модернизация как трансформация // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С.3-30. – ISSN 0207-3676
763903
  Хильчевский В.К. Модернизация класссификации природных вод О.А. Алекина для исследования трансформации химического состава поверхностных вод / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, Р.В. Руденко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 32-37.
763904
   Модернизация компоновок автоматизированных гидротехнических сооружений.. – Фрунзе, 1990. – 70с.
763905
   Модернизация котельного и турбинного оборудования на электростанциях Украинской ССР.. – К, 1966. – 41с.
763906
  Мирзоев М.С. Модернизация математических дисциплин в подготовке учителей информатики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 37-40. – ISSN 0321-0383


  В статье отражены корректировка содержания структур математических дисциплин в подготовке учителей информатики в педагогических вузах в условиях реализации образовательных стандартов второго поколения, а также методика обучения этим дисциплинам The ...
763907
  Зубарев Ю.М. Модернизация машиностроения зависит от уровня подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы повышения уровня подготовки специалистов для машиностроительного комплекса России. Анализируются ключевые аспекты качества инженерного образования, которое зависит от тщательности подготовки стандартов третьего поколения, от ...
763908
  Бурденко И.Н. Модернизация международно-правового регулирования рынка деривативов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 311-318. – ISSN 2222-4459
763909
  Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России. Выход из кризиса. // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.3-20. – ISSN 0042-8744
763910
  Фурсенко А.А. Модернизация науки и развитие новых технологий // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 1726-667Х
763911
  дружинин Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии / дружинин, О.Н. Мисько // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
763912
  Вовк А.Г. Модернизация оборудования - крупный резерв роста производства / А.Г. Вовк. – Москва, 1961. – 20с.
763913
  Байбазаров Ю.В. Модернизация оборудования / Ю.В. Байбазаров. – Душанбе, 1991. – 171с.
763914
  Шульгальтер Л.Я. Модернизация оборудования и ее экономическая эффективность / Л.Я. Шульгальтер. – Москва, 1959. – 48с.
763915
  Чумаченко В Модернизация оборудования на действующих электростанциях. / В Чумаченко. – М., 1962. – 25с.
763916
  Образцова Л. Модернизация образования Германии в контексте Болонского процесса. Использование кредитно-модульной системы в учебном процессе высшей школы // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 53-57. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
763917
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С.20-26. – ISSN 1726-667Х


  Ректор Мордовского гос.ун-та им. Н.П. Огарева о ваимодйствии бизнеса и высшей школы, о коррупции в образовательной сфере
763918
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора. Статья первая. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 6. – С.15-24. – ISSN 1726-667Х
763919
  Сафонов К.Б. Модернизация образования. Проблемы инновационного развития социума // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 22-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема модернизации образования в контексте внедрения инноваций. Рассмотрены особенности обучения как фактора социализации личности, средства формирования новой социокультурной реальности. Выявлены предпосылки инновационного развития ...
763920
  Кореневский А.В. Модернизация образования: индивидуализация и междисциплинарность / А.В. Кореневский, И.М. Узнародов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 113-118. – ISSN 0869-3617


  В статье изложен опыт Южного федерального университета по внедрению индивидуализированных методов обучения и междисциплинарных подходов. The article is devoted to the implementation experience of individualized learning methods and interdisciplinary ...
763921
  Савицкая Е.В. Модернизация образования: сотрудничество университетов и корпораций // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 10-20
763922
  Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
763923
  Исаев М.А. Модернизация Основного закона. Опыт Норвегии // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0132-0769
763924
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждении и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
763925
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
763926
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
763927
  Овчинников А.В. Модернизация отечественного образования в условиях политического кризиса начала XX в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-89. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные нормативно-правовые акты в области народного просвещения, принятые в России начала XX столетия - сложного периода выбора путей модернизации национальной системы образования, требовавшей оптимального сочетания традиций и ...
763928
  Волков Н.П. Модернизация паротурбинных электростанций / Н.П. Волков, А.М. Леонков. – Минск, 1963. – 128с.
763929
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 87-93. – ISSN 0132-1625
763930
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования в условиях изменения требований к профессии преподавателя // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 39-50. – ISSN 1561-2465


  Модернизация педагогического образования является одним из основных условий подготовки современного преподавателя. Раскрывается роль центральной задачи модернизации педагогического образования – формирование мотивации учащихся и студентов на учебу. ...
763931
  Мареев В.И. Модернизация педагогического образования в Южном федеральном университете / В.И. Мареев, И.Э. Куликовская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 73-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается проблема модернизации педагогического образования в Южном федеральном университете, который находится в сфере особой государственной ответственности. Подготовка педагога, владеющего современным содержанием и технологиями обучения и ...
763932
  Орлов А.А. Модернизация педагогической подготовки студентов педвузов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 88-95. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются пути и средства обновления содержания и технологий педагогической подготовки будущего педагога в контексте модернизации педагогического образования на основе введения в действие Федерального государственного образовательного ...
763933
  Яковлев А. Модернизация по-саудовски // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0321-5075


  [Аравийское Королевство в поисках своего места в меняющемся мире.]
763934
  Сорокопуд Ю.В. Модернизация подготовки преподавательских кадров высшей школы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 3 (39). – С. 27-33.


  В статье рассмотрены основные методологические подходы, сущностные черты, цель и задачи, доминантные идеи, условия реализации, основные этапы и прогнозируемые результаты модернизации подготовки преподавательских кадров для высшей школы.
763935
  Джабер Наджим Абдулла аль-Темими Модернизация политической системы Ирака через призму национальных выборов // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 722-727. – ISSN 1563-3349
763936
  Головашина О.В. Модернизация после модерна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702
763937
  Щербак С.И. Модернизация постсоветских обществ: проблема институциональных изменений // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 138-140
763938
  Балабанова Е.С. Модернизация предприятий: факторы и направления / Е.С. Балабанова, А.О. Грудзинский // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0132-1625
763939
   Модернизация прессового и станочного оборудования.. – М, 1965. – 52с.
763940
  Журавский А.Д. Модернизация промышленной отсадочной машины программируемым логическим контроллером / А.Д. Журавский, О.А. Жульковский // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 77-80. – ISSN 2519-2884
763941
  Наурзалиева М.В. Модернизация профессионального образования и познавательный интерес студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема модернизации профессионального образования. Выделяются педагогические условия, способствующие развитию познавательного интереса студентов. Анализируются сущностные характеристики понятий: модернизация профессионального ...
763942
  Гендин Г.С. Модернизация радиовещательной аппаратуры / Г.С. Гендин. – Москва : Энергия, 1973. – 169 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 830)
763943
   Модернизация РЛС ІІ-18 МУ и ІІ-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, В.Ю. Коротков // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
763944
   Модернизация РЛС П-18 МУ и П-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 5-8


  У статті наведені результати проведення модернізації РЛС П-18 і П-19. При проведенні модернізації були використані новітні досягнення в області цифрової обробки сигналів, сучасна елементна база, заснована на твердотільній технології й модульному ...
763945
  Гранин Ю.Д. Модернизация Россиии: без науки и образования? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 11. – С. 993-999. – ISSN 0869-5873


  К недостаткам нынешней государственной политики в этой области, по мнению автора, следует отнести явно недостаточное финансирование институтов науки и образования, развитие которых подменено их перманентным "реформированием".
763946
  Жилина И.Ю. Модернизация российской экономики: Пути и перспективы // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 8-39. – ISSN 1998-1791
763947
  Угрюмов.М.В Модернизация Росссийской академии наук на основе исторической преемственности или "до основанья, а затем...? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 7. – С. 600-615. – ISSN 0869-5873
763948
  Назарчук Л.М. Модернизация рынка возобновляемой энергетики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 84-93 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
763949
  Мингалеев Г.Ф. Модернизация системных основ образовательного процесса в техническом университете / Г.Ф. Мингалеев, В.В. Мельничнов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
763950
  Кирилловых А.А. Модернизация системы высшего образования в нормативно-правовом измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 50-56. – ISSN 1812-8696
763951
  Лапина Н.Ю. Модернизация системы высшего образования во Франции: проблемы и решения // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-164. – ISSN 0235-5620


  Рассматриваются основные направления реформирования системы французского высшего образования, анализируется процесс создания новых институтов, которые были призваны наладить кооперацию между университетами, исследовательскими центрами, предприятиями.
763952
  Глузман А.В. Модернизация системы караимского народного образования. Реформы середины 60-х - начала 70-х гг. XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 141-149. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
763953
  Селиверстова О.И. Модернизация системы образования в свете присоединения России к ВТО // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 0869-3617
763954
  Ялбулганов А.А. Модернизация системы органов регионального финансового контроля (Финансово-правовой аспект) / А.А. Ялбулганов, И.Б. Лагутин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0132-0769
763955
  Яковлева Н.И. Модернизация системы профессионально-педагогической переподготовки кадров: социокультурный подход // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 14-31. – ISSN 1609-4646


  На рубеже эпох (ХХ-ХХI вв.) в обществе и образовании произошли глобальные изменения ценностно-целевого характера, приведшие к изменению методологии развития системы непрерывного образования и, в частности, профессиональной дифференциации систем ...
763956
  Лунгу К. Модернизация содержания математического образования в техническом вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 49-57
763957
  Ильченко В.Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема / В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х


  В статье в связи с разработкой государственных образовательных стандартов второго поколения поднимается проблема влияния фактологического и целостного содержания образования на понимание, здоровье, интеллект, образ мира молодых поколений и ...
763958
  Мукушев Б.А. Модернизация содержания правового образования в педагогическом вузе / Б.А. Мукушев, М.С. Малибекова, С.Б. Мукушев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 0321-0383
763959
  Косухан П. и. Модернизация социально-этических концепций современного христианского сектантсва : Автореф... канд. филос.наук: / Косухан П. и.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1967. – 19л.
763960
  Иванова Л.С. Модернизация стратегического управления подготовкой кадров для инновационной экономики // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 1561-2465


  Анализируется проблема модернизации стратегического управления подготовкой кадров. Отмечаются основные принципы подготовки кадров для инновационной экономики, способных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять ...
763961
  Надутый В.П. Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом / В.П. Надутый, З.Р. Маланчук, В.Я. Корниенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 67-74 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
763962
  Безвесельный Е.С. Модернизация традиционной формы экзаменов в украинском заочном политехническом институте / Е.С. Безвесельный; Информ. центр. высшей школы. – Москва, 1973. – 20с. – (Научная организация труда в учебном процессе в вузах)
763963
  Азбукин Ю.И. Модернизация турбогенератора / Ю.И. Азбукин, В.Ю. Аврух. – Москва : Энергия, 1980. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-229
763964
  Алексеев В.И. Модернизация тюремной системы как отрасли государственного управления (1879-1917 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 18. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается система взаимосвязанных элементов. В функциональном аспекте тюремное управление характеризуется способностью к устранению возникающих противоречий на различных их уровнях.
763965
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1981. – 88 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1030)
763966
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 140 с.
763967
  Чеботарев Г.Н. Модернизация университетов как условие инновационного развития страны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются пятилетний опыт модернизации Тюменского государственного университета и поэтапный переход его от модели классического университета к университету исследовательского типа. Показана роль программно-проектного подхода к развитию вуза, ...
763968
  Яковлева Н.И. Модернизация управления системой переподготовки педагогических кадров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 0869-561Х


  Модернизация системы образования закономерно требует модернизации управления этой системой. Это особенно актуально для системы переподготовки педагогических кадров как новой формы получения высшего образования. В статье раскрываются социокультурные ...
763969
  Владимиров В. Модернизация управления университетом: экономический аспект / В.Владимиров, З. Карпасова, Г. Мокрецова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
763970
  Соина И. Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве / И. Соина, Н. Петрусенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 130-136. – ISSN 2309-9127
763971
  Гришнова Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 41-46. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается необходимость обновления высшего профессионального образования на компетентностной основе в соответствии с инновационной моделью экономического развития. Особое значение в этом процессе приобретают общие (общекультурные) ...
763972
  Бабосов Е.М. Модернизация философско-теологической доктрины католицизма под воздействием научно-техничесой революции : Автореф... докт филос.наук: / Бабосов Е.М.; Акад. общест.наук при ЦК КПСС Ин-т научного атеизма. – М, 1971. – 44л.
763973
  Сенчагов В. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-64. – ISSN 0042-8736
763974
  Подоляк В.А. Модернизация христианской идеологии как проявление кризиса религии / В.А. Подоляк. – Киев : Вища школа, 1979. – 144 с.
763975
  Григорьев Л. Модернизация через коалиции / Л. Григорьев, В. Тамбовцев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59-70. – Бібліогр.: с. 62. – ISSN 0042-8736
763976
  Касаев Э. Модернизация через фундаментализм. Эволюция политизации ислама на национальном и региональном уровнях // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 41-58
763977
  Жеребин В.М. Модернизация экономики и занятость населения // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 10. – С. 19-30. – ISSN 0320-8168
763978
  Чучалин А.И. Модернизация экономики и повышение качества инженерного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 12-18. – ISSN 0321-0383


  статье поднята проблема совершенствования российского инженерного образования в условиях модернизации экономики страны. Представлен опыт Ассоциации инженерного образования России и Томского политехнического университета. The article deals with the ...
763979
  Лапкин Владимир Валентинович Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
763980
  Галкин А.А. Модернизация, обратная связь и публичная сфера // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 69-84
763981
  Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и право / Н.А. Бусова; МОиНУ; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : Прометей-Прес, 2004. – 352с. – ISBN 966-8649-00-1
763982
  Будко Анатолий Модернизация. Схематизация опыта : вопросы теории; методика // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4 (272). – С. 34-37. – ISSN 0869-8171
763983
  Удовицька Т.А. Модернизація прийому до вишів як фактор виникнення ризиків в процесі професійного вибору молоддю // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 55- 61. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
763984
  Клюєв А. Модернизація стартувала: РНБО знову на передовій державних інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
763985
  Лармин О.В. Модернизм - против человека и человечности / О.В. Лармин. – М, 1965. – 159 с.
763986
  Малахов Н.Я. Модернизм / Н.Я. Малахов. – М., 1986. – 148с.
763987
  Саттаров Р. Модернизм альтернативных духовных систем (АДС) в социополитическом развитии новых независимых государств // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 62-64
763988
  Гус М.С. Модернизм без маски / М.С. Гус. – М, 1966. – 307с.
763989
  Каримов А. Модернизм в идеологии современного ислама : Дис... канд. философ.наук: / Каримов А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.188-201
763990
  Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование. Эволюция. Кризис / А.М. Зверев. – М., 1979. – 320с.
763991
   Модернизм враждебен искусству.. – М, 1964. – 384с.
763992
  Калинин Ю.А. Модернизм русского православия / Ю.А. Калинин. – Киев, 1988. – 75с.
763993
  Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация : монография / Надежда Сподарец. – Одеса : Астропринт, 2017. – 499, [3] с. – Библиогр.: с. 398-449 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-335-2
763994
   Модернизм.. – М, 1969. – 244с.
763995
   Модернизм.. – 2-е изд. – М, 1973. – 279с.
763996
   Модернизм.. – 3-е изд. – М, 1980. – 311с.
763997
   Модернизм.. – М, 1987. – 302с.
763998
   Модернизъм в българската и македонската литература = Модернизaм во бугарската и македонската литература : сходства и различия / Българ. акад. на науките ; Макед. акад. на науките и уметностите ; ред.: Милан Гюрчинов и Александър Йорданов. – София ; Скопjе : Век 21-прес, 2015. – 320 с. – Текст. макед. та болг. - Дані тит. арк. та обкл. парал. болг., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-619-90248-6-7


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
763999
  Шмит Х. Модернизъм под прикритие. Антологийните проекти на Валерий Брюсов и Пенчо Славейков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история / Нац. б-ка "Св. св. Кирил и Методий" ; Софийски ун-т "Св. Климент Орхидски". – София, 2016. – Г. 23 (62), 3. – С. 102-120. – ISSN 0861-847Х
764000
  Бернадська Н. Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі)


  У статті розглянуто основні етапи розвитку любовного роману, а також його специфічні риси у творах Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,