Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
763001
  Науменко В. "Листування - це найтяжчий жанр" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 4/6. – С. 171-173. – ISSN 0130-1608
763002
  Рачас А. "Литва була розвиненішою за Фінляндію до 1939 року" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 5 (208). – С. 31-33


  Чому литовці добиваються суду над військовими, які керували розгоном протестів у Вільнюсі 1991-го, розповідає журналіст Артур Рачас.
763003
  Януконіс Марюс "Литва готова допомагати Україні захищати свою країну" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)


  Посол Литви в Україні Марюс Януконіс поділився з "літньошколярами" литовським досвідом інтеграції, безпеки й оборони.
763004
  Сергійчук В. "Литва квитнет русчизною..." // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 6
763005
  Сергійчук В. "Литва квитнет русчизною..." // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-24 квітня (№ 15/16). – С. 7
763006
  Остер Г. "Литература замедленного действия" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 261-272. – ISSN 0042-8795


  Беседу вела Е. Калашниковпа
763007
  Горбунова А.В. "Литература по культуре и искусству": серия реферативно-библиографических баз данных на CD / Анна Викторовна Горбунова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-37
763008
  Кулініч А.В. "Литература русского зарубежья": принципы построения курса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Мова йде про новий, сучасний підхід до величезного історико-літературного матеріалу - літератури російської еміграції, про принципи побудови курсу "Література російського зарубіжжя".
763009
  Савицкий П.Н. "Литература факта" в "Слове о Полку Игореве". / Савицкий П.Н. – Москва. – 344-354 с. – Отд. оттиск
763010
  Вчерашняя А.В. "Литература" и "словесность" в стихотворении Б.Кенжеева "Словно тетерев песней победной..." // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – 251-260. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглянуто протистояння творчих принципів "літератури" та "словесності" (як їх трактує С.С.Аверінцев) в свідомості ліричного героя Б. Кєнжеєва.
763011
   "Литературная газета" А.С.Пушкина и А.А.Дельвига, 1830 год, № 1-13.. – Москва : Советская Россия, 1988. – 253 с.
763012
  Грєбцова І. "Литературные вечера" М. Фумелі як джерело з вивчення соціокультурного життя Одеси середини XIX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 345-362. – ISSN 2312-6825
763013
  Липинський В. Листування / Вячеслав Липинський; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К. Липинського ; Ін-т Східноєвропейських досліджень НАНУ; гол. ред. Ярослав Пеленський. – Київ ; Філадельфія : Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського (США) ; Смолоскип. – (Повне зібрання творів, архів, студіїї : [у 25 т.] / гол. ред Ярослав Пеленський ; Т. 1 ; Архів). – ISBN 966-7332-91-8(Т.1)
Т. 1 : А - Ж / ред. Роман Залуцький, Христина Пеленська. – 2003. – 959 с.
763014
  Чикаленко Є.Х. Листування : 1901-1922 роки / Євген Чикаленко, Петро Стебницький ; НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; [упоряд.: Н.Миронець, І.Старовойтенко, О.Степченко; вступна стаття Н. Миронець, І. Старовойтенко]. – Київ : Темпора, 2008. – 628 с. + Фотододаток: с.597-627. – Бібліогр.: Анатований покажч. імен та назв: с. 520-696. – ISBN 978-966-8201-41-7
763015
  Нікін О.В. Листування А.О. Білецького з В.В. Виноградовим як documents humains українсько-російських наукових зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-47. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Мова йде про листування професора Київського університету А.О. Білецького з російським академіком В.В. Виноградовим, яке зберігається в архіві РАН. Публікуються два листи А.О. Білецького: у першому листі міститься попередній аналіз матеріалів, зібраних ...
763016
  Василюк О.Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 172-182. – ISSN 2222-4203
763017
  Горбач Ю. Листування Андрія Ніковського з Олександром Олесем (1907-1915) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 167-205. – ISSN 2306-4250
763018
  Мицик Ю. Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр.: регести // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 127-135. – ISSN 2306-4250
763019
  Мудрий М. Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років XIX ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 52-64
763020
  Черченко Ю. Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 545-569. – (Нова серія ; вип. 16/17)
763021
  Скржинська М.В. Листування в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 178-187. – ISSN 0130-5247
763022
  Сахно І. Листування В. Винниченка з В. Левінським як просопографічне джерело // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 357-363
763023
  Сахно І. Листування В. Винниченка як джерело для просопографічних досліджень: Історіографія питання // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 458-485
763024
  Непомнящий Андрій Листування В. Філоненка з академіком Г. Крачковським: нове джерело з історії кримознавства 20-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-18. – Бібліогр. в кінці ст.
763025
  Орел Ю.В. Листування військового аташе при посольсьтві Росії у США А.К. Бонде у фондах ЦДІА України, м. Київ // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 175-183. – ISSN 0320-9466
763026
  Антонович В.Б. Листування Володимира Антоновича з Михайлом Драгомановим // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 103-129 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
763027
  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908-1928) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 449-513. – (Нова серія ; вип. 18)
763028
  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Сергієм Єфремовим (1905-1916) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 498-521. – (Нова серія ; вип. 15)
763029
  Сахно І. Листування Володимира Винниченка як джерело для просопографічних досліджень // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 458-485


  Проаналізовано листування В.Винниченка, видатного письменника, політика і непересічної особистості з використанням опублікованих джерел, а також листів, не залучених до наукового обігу. Зазначено, що В.Винниченко був людиною емоційною, амбітною, ...
763030
  Сокіл В. Листування двоюрідних братів - єпископа Костянтина Чеховича та судового надрадника Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1483-1495. – ISSN 1028-5091


  "Подано добірку листів двоюрідних братів по материнській лінії - К. Чеховича і Т. Реваковича. К. Чехович - єпископ Перемиської єпархії, за переконаннями народовець. У часи його правління на парафії призначались свідомі українці. Багато зробив для ...
763031
  Добрянська Л. Листування дирекції Львівської консерваторії з приводу видання праць Філарета Колесси // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – C. 69-83. – ISSN 2310-0583
763032
  Старовойтенко І. Листування Є.X. Чикаленка з П.Я. Стебницьким як історичне джерело // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 112-138. – (Нова серія ; вип. 8/9)
763033
  Миронець Н. Листування Євгена Чикаленка з Володимиром Винниченком як джерело інформації про суспільно-політичне життя в Україні на початку XX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 282-288. – ISBN 5-7702-0821-X
763034
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 165-172. – ISSN 0320-9466
763035
  Чернецький Ю.О. Листування з Долею : 111 поезій різних років / Юрій Чернецький. – Харків : Майдан, 2012. – 137, [1] с. – ISBN 978-966-372-470-6


  Високошановному колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора з побажаннями процвітання,незмінної академічної наснаги та безлічі нових історичних звершень ! Підпис, 12 квітня 2013 р.
763036
  Луцький Ю.О. Листування з Євгеном Сверстюком = A correspondence with Ievhen Sverstiuk / Юрій Луцький. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. – 89 с. : іл., портр. – Парал. тит. англ. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч.62). – ISBN 0-914834-66-5
763037
  Колосок Б.В. Листування з О. М. Цинкаловським // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 177-184. – ISSN 2078-0133
763038
  Ріпецький Н. Листування з Олександром Архипенком // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 19-21
763039
  Гавриленко О.А. Листування з Ю.В. Шевельовим // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 182-190. – ISBN 966-544-344-5
763040
  Нудьга Г.А. Листування запорожців з турецьким султаном / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 72с.
763041
  Якобчук Н. Листування І. Каманіна з Г. Барвінок про видання творів П. Куліша // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 140-150. – ISSN 0869-3595
763042
  Мазоха Г.С. Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. XX ст.) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 242-251. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  Іван Олексійович Світличний (1929-1992) - український радянський літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років.
763043
  Зілинський І.М. Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913-1951) / Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, Наук. т-во ім. Шевченка у Словаччині, Асоц. укр. Словаччини ; [упоряд., вступ. ст. та примітки: М. Мушинка]. – Нью-Йорк ; Пряшів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2008. – 197 с. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-80-969634-5-4
763044
  Якобчук Н. Листування Івана Каманіна з Іваном Білозерським у 1903-1909 роках як історичне джерело // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 85-90
763045
  Огієнко І.І. Листування Івана Огієнка (1909-1921) / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., Держ. архів Хмельниц. обл. ; [упоряд. та авт. передм. В.Р. Адамський]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 687, [1] с. – Імен. покажч.: с. 621-365. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-074-2
763046
   Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова = The correspondence between Ivan Franko and Mykhailo Drahomanov. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 560с. – До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-613-461-6
763047
  Михед П. Листування Ігоря Качуровського: виміри суб"єктивності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – C. 1, 6
763048
   Листування Ігоря Костецького з Дмитром Чижевським (1946-1961 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 265-282. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
763049
  Марочко В. Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 55-58. – ISSN 2222-5250
763050
  Житецький І. Листування Костомарова з харківськими громадянами при видання народних книжок / І. Житецький. – 69-72с.
763051
  Черченко Ю. Листування Леоніда Мостендза з Михайлом Селешком (1938-1939 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 3-23
763052
  Подиряко О. Листування Лесі Українки як психологічний коментар до її творчості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 172-178. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті на основі епістолбярію Лесі Українки та спогадів про неї розглянуто типи темпераменту, наявні в психоструктурі поетеси й виявленні більшою мірою в процесі написання художніх творів
763053
  Якімова А.М. Листування Лідії Шишманової з Емілем Роланом // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 24-29. – ISSN 2227-183Х
763054
  Гураль О. Листування Людмили Старицької-Черняхівської з Веронікою Черняхівською під час арешту в справі "Спілки визволення України" як джерело історичної та біографічної інформації // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-99. – ISBN 978-617-7034-13-0
763055
  Руденко І.В. Листування М. Грабовського з Ю.І. Крашевським: критичний огляд мови польських літературних творів середини XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 240-246


  У даній статті проаналізовано кореспонденції літературного критика М. Грабовського до польського письменника ХІХ ст. Ю.І. Крашевського. Розглянуто ставлення теоретика до прозових творів Ю.І. Крашевського, визначено його місце серед митців польської ...
763056
  Грушевський М.С. Листування М. Грушевського з М. Марром / вступна стаття В.В.Тельвака // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 187-193. – ISSN 0130-5247
763057
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова зі співробітниками та випускниками Ніжинської вищої школи (за документами Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 144-148. – ISBN 978-966-02-7337-5
763058
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (вересень 1882 р. - липень 1883 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 409-427. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
763059
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна: джерелознавчий огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 584-596. – ISSN 2222-4203
763060
   Листування М.П. Драгоманова зі Старою Громадою // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 442-595. – ISBN 978-966-579-271-0
763061
  Жебокрицький В.А. Листування М.С. Дринова з О.М. Бодянським // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 129-138
763062
  Житецький І. Листування М.С. Лєскова з професором П.О. Терновським / [Подав Ігнат Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 182-193. – Бібліограф. в подстрок примітках


  Получено в дар от автора
763063
  Сидоренко Н. Листування Микити Шаповала з українською "таборовою грамадою" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 123-131


  На основі архівних матеріалів, зокрема листів, адресованих Микиті Шаповалу до Праги, аналізується культурно-освітня та духовно-творча атмосфера серед українців, які перебували в таборах інтернованих у Польщі. Переписка Микиты Шаповала с украинской ...
763064
   Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 568с. – ISBN 966-518-344-3
763065
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Українське іст. т-во ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; упоряд.: І. Старовойтенко, О. Тодійчук ; ред. Л. Винар. – Київ [та ін.] : Простір, 2010. – 289, [7] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 249-289. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 5). – ISBN 978-966-2068-20-7
763066
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським / Укр. іст. товариство ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; ред. Ігор Гирич, Алла Атаманенко ; упоряд. Віталій Тельвак, Мирослава Дядюк. – Київ [та ін. : б. в.], 2019. – 197, [7] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 184-195. - Слов. маловживаних та іншомов. слів: с. 196-197. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 7). – ISBN 978-617-7328-70-3
763067
  Тельвак В. Листування Михайла Грушевського з Михайлом Дьяконовим (1910, 1916 рр.) / В. Тельвак, І. Гирич // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 233-243. – ISSN 0320-9466
763068
  Непорожня Н. Листування Михайла Грушевського та Ігнаса Йонінаса в контексті литовсько-українських науково-культурних взаємин першої половини XX ст. // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 381-396. – ISBN 966-7060-35-7
763069
  Єловських У.О. Листування між українськими органами влади і німецьким дипломатичним представництвом на Україні як джерело з історії українсько-німецьких відносин доби Центральної Ради // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 85-90. – ISSN 2076-1554
763070
  Світлик Н.М. Листування між Я.Головацьким і О.Духновичем як джерело особистої співпраці // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 125-138. – ISBN 978-617-7009-44-3


  Приватні листи – важливе джерело для дослідника. Вони несуть в собі велику наукову вартість. Особливо цінними вони є для вивчення спадщини відомих історичних постатей, адже в листах дуже часто культивувалися думки, які інколи не втілювалися в наукових ...
763071
   Листування НТШ з комітетом по підготовці ХІ археологічного з"їзду // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 363-365. – ISBN 966-7272-00-1
763072
  Омельковець О. Листування О. Зінкевича й А. Кобилка з питань організації діяльності журналу "Смолоскип" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 648-660
763073
  Крячок М.І. Листування О.Г. Сластьона з М.С. Грушевським та з К.М. Грушевською // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 5 (223), вересень - жовтень. – С. 32-41. – ISSN 0320-9466
763074
  Омельковець О. Листування О.Зінкевича й А. Кобилка з питань організації діяльності журналу "Смолоскип" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 648-660
763075
  Гирич І Листування Оглоблина і В. Дорошенка та його грушевськознавча проблематика / І Гирич, В. Кавунник // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 316-358. – ISBN 978-966-02-9726-5
763076
  Черченко Ю. Листування Олега Оьжича та документи про нього в архіві ОУН у Києві // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 627-640. – (Нова серія ; вип. 15)
763077
  Клепацький П.Г. Листування Олександра Андріевича Безбородько з своїм батьком, як історичне джерело. / П.Г. Клепацький. – 280-285с.
763078
  Сокіл В. Листування Олександра Кониського і Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 668-712. – ISSN 1028-5091
763079
   Листування Ольги Франко і Ольги Кобилянської // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 198-208. – ISSN 0130-528Х
763080
  Збир І. Листування Оскара Кольберга з науковими інституціями та редакціями провідних часописів середини і кінця XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 29-33
763081
  Старовойтенко І.М. Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 375-384. – ISBN 966-02-3854-1
763082
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії прсвітництва в Україні початку 20 ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 310-322. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
763083
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 366-374. – ISBN 966-02-3854-1
763084
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 396-419. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
763085
  Жолтовський П.М. Листування Павла Жолтовського / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд., вступ. ст. і комент. І.Ю. Тарасенко ; під. ред. Ю.А. Мицика]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2012. – 184, [3] с. – ISBN 978-966-02-6604-9
763086
  Наулко В.І. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.105-125. – ISBN 966-7089-17-7
763087
  Трофимук М. Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 170-180. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
763088
  Мазоха Г. Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 76-89


  Стаття присвячена дослідженню листування майстрів художнього слова української діаспори в контексті культурних традицій другої половини ХХ століття. Епістолярна спадщина Віри Вовк, Василя Барки, Ю. Соловія та великий масив літературно-критичного ...
763089
  Ряско Л. Листування Порфирія Мартиновича як засіб творчого спілкування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 223-229


  У статті говориться про листування Порфирія Денисовича Мартиновича, яке було одним із засобів його творчого і наукового спілкування зі своїми сучасниками, а також зауважується, що коло кореспондентів, характер листів, їх тематика дає можливість ...
763090
  Кравченко Володимир Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962-1982 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 208-294. – ISBN 978-966-8603-36-5
763091
  Старовойтенко І. Листування Сергія Єфремова та Євгена Чикаленка: до концепції видання // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 63-83. – ISBN 978-966-493-554-5
763092
  Савчук Б.Р. Листування Степана Федака в російському полоні з Володимиром Охримовичем (Серпень 1915 - грудень 1916 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 233-238. – ISSN 2312-1165


  "Стаття присвячена аналізу листів львівського адвоката С. Федака до етнографа В. Охримовича. Розкрито обставини у яких діячі здійснювали обмін кореспонденцією та основні аспекти їх становища в умовах російського полону. Охарактеризовано тематику та ...
763093
   Листування Тараса Шевченка / за ред. Сергія Єфремова ; [передм. С. Єфремова]. – Репр. відтворення вид. 1929 р. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 1055 с., [2] арк. портр., [6] арк. рукоп. : іл. – Додатковий тит. арк. ориг. - Вих. дан. ориг.: Київ: Державне видавництво України, 1929. – Бібліогр.: с. 1003-1013 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-453-127-3
763094
   Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем 1906-1944 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій ; [упоряд. Ю. Горбач]. – Київ : Оріон, 2017. – 447, [1] с. : іл., портр. – Геогр. покажч.: с. 350–410. – Бібліогр.: с. 411-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-85-40-6
763095
  Наулко В.І. Листування Ф.К. Вовка (з фондів архівів) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 97-102
763096
  Якобчук С.О. Листування Ф.П. Матушевського з М.С. Грушевським (1896-1911 рр.) як історичне джерело // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 368-381. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
763097
  Якобчук С. Листування Ф.П. Матушевського з українськими письменниками // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 126-148. – ISSN 0869-3595
763098
  Вовк Ф.К. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Ф.К. Вовк, В.М. Гнатюк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Ін-т археології, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [упоряд. та комент.: В. Наулка та ін. ; редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Київ : [б. в.], 2001. – 214, [2] с. – Покажчики: с. 190-214. – ISBN 966-02-1822-2
763099
  Наулко Всеволод Листування Федора Вовка з Володимиром Шухевичем // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-27


  Статья посвящена анализу творческой переписки Федора Вовка и Владимира Шухевича.
763100
  Старков В. Листування Федора Вовка та Євгена Чикаленка // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 577-590. – (Нова серія ; вип. 15)
763101
  Лавріненко Ю. Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Ю. Лавріненко, Ю. Шерех; вступне слово й коментарі Тетяни Шестопалової // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 75-86. – ISSN 0236-1477


  У публікації подано частину листування (шістьперших листів) між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебівання в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949). У другій половині 40-х рр. там сформувався й діяв "Мистецький Український Рух". ...
763102
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – 82-94. – ISSN 0236-1477


  Публікація вміщує листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949).
763103
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Підготовка та коментарі Тетяни Шестопалової та Олександра Брайка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 84-98. – ISSN 0236-1477
763104
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підготовка й коментарі Тетяни Шестопалової // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 76-88. – ISSN 0236-1477


  Продовження публікації листів Юрія Лавріненка та Юрія Шереха один до одного під час перебування в Західній Європі (Німеччина, Автсрія, 1945-1949). Подано листи 1946 й частково 1947 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. Кореспонденція ...
763105
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підгот. тексту і прим. Тетяни Шестопалової // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
763106
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 87-96. – ISSN 0236-1477


  Публікація вміщує листування між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949 рр.), Подано останнюю частину листів 1949 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. У них продовжено ...
763107
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 96-110. – ISSN 0236-1477
763108
  Кірієнко О.В. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 274-288
763109
  Кірієнко О. Листування Ярослава Стешенка як джерело до вивчення його життя та діяльності // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 43-61. – ISBN 978-966-2410-25-9
763110
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.Я. Елизаренкова, Л.В. Шапошникова, А.Л. Яншин). – ISBN 5-86988-041-6
Т. 1 : (1931-1935) / [предисл. Л.В. Шапошниковой ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 1999. – 671, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: с. 641-665. – Библиогр. в подстроч. примеч.
763111
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – 2-е изд. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-088-2
Т. 2 : (1936-1941) / [предисл. C.А. Пономаренко ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2000. – 511, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: c.462-502. – Библиогр. в подстроч. примеч.
763112
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-105-6
Т. 3 : (1942-1947) / [предисл. М.В. Забродиной ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2002. – 669, [3] с., [16] л. ил. : портр. – Указ.: с. 608-658. – Библиогр. в подстроч. примеч.
763113
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 79с.
763114
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1952. – 224с.
763115
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Изд. 2-е. – Петрозаводск, 1955. – 219с.
763116
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1971. – 247с.
763117
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1990. – 222с.
763118
  Линевский А.М. Листы каменной книги // Пещеры Красной реки / К. Сенак. – Пермь : Перм. кн., 1992. – С. 157-381. – (Школьная библиотека ;Во тьме веков). – ISBN 5-7625-0357-7
763119
  Винокур М.С. Листы опорных сигналов и структурно-логические схемы на уроках географии : Пособие для учителя / М.С. Винокур, О.Я. Скуратович. – Киев : Радянська школа, 1990. – 47с.
763120
   Листы сада Мории. – Минск, 1994. – 202с.
763121
   Листы Сада Мории. 1925. – [перепеч. с 1925 г., Париж]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-133-1
Кн. 2 : Озарение. – 2003. – 324, [2] с.
763122
  Комаров Е.И. Листы фронтового альбома : каталог / Е.И. Комаров; отв. ред.: Л.С. Яралова. – Москва : Советский художник, 1989. – 23 с.
763123
  Байрамов Б.С. Листя : роман / Байрам Байрамов ; пер. с азерб. І. Буше. – Київ : Дніпро, 1966. – 248 с. : іл.
763124
  Реп"ях С.П. Листя / С.П. Реп"ях. – К., 1969. – 79с.
763125
  Чубач Г.Т. Листя в криниці : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Молодь, 1984. – 135 с.
763126
  Кудлик Р.М. Листя дикого винограду : поезії / Р.М. Кудлик. – Київ, 1987. – 94 с.
763127
  Дрозд В.Г. Листя землі : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 1992. – 559 с.
763128
  Дрозд В.Г. Листя землі : Нові книги роману / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 2003. – 514 с. – ISBN 966-579-087-0
763129
  Дрозд В.Г. Листя землі / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2009. – 703 с.
763130
  Дрозд В.Г. Листя землі : [роман : у 2 кн. ] / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Олійник Б.І. (голова) та ін.). – ISBN 966-010320-4 (серія) ; 978-966-518-532-1; 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2011. – 621, [3] с. – Сер. засн. 2002 р.
763131
  Дрозд В.Г. Листя землі : у двох кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2012. – 701, [3] с.
763132
  Дрозд В.Г. Листя землі : у 2-х кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2012. – 621, [3] с.
763133
  Усенко П.М. Листя і роздуми : поезії / Павло Усенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 208 с.
763134
  Сингаївський П.Ф. Листя поліського ясеня : Лірика / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95с.
763135
  Уітмен У. Листя трави / У. Уітмен. – Київ, 1969. – 195с.
763136
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром : відкрите листування / Г. Пагутяк, П. Сорока // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 38-96. – ISSN 0130-1608
763137
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром край поля / Г. Пагутяк, П. Сорока // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 353-412
763138
  Зубар В.В. Листям і росою / В.В. Зубар. – Ужгород, 1983. – 87с.
763139
  Константинова В.К. Листья / В.К. Константинова. – Баку, 1960. – 31с.
763140
  Жданова Л.В. Листья / Л.В. Жданова. – Рига, 1963. – 66с.
763141
  Байрамов Б.С. Листья : роман и повести : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 424 с., [1] л. портр. : ил.
763142
  Никаноркин А.И. Листья / А.И. Никаноркин. – Симферополь, 1963. – 88с.
763143
  Аракчеев Ю.С. Листья : [рассказы] / Ю.С. Аракчеев ; [ил.: Г.И. Сауков]. – Москва : Советская Россия, 1974. – 206 с. : ил.
763144
  Харис Ренат Листья : стихи, поэмы / Ренат Харис; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 160 с.
763145
  Абдулова В.В. Листья банана : истории про Южную Индию / В.В. Абдулова ; ил. В. Гусева. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 91 с., [5] л. ил. : ил.
763146
  Чирва Ф.Е. Листья белой осени : [роман] / Ф.Е.Чирва ; [ил.: В. Безелюк]. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 335 с.
763147
  Поликарпова Т.Н. Листья будущего лета : повести : [для сред. и ст. возраста] / Татьяна Поликарпова ; худож. Г. Акулов. – Москва : Дет. лит., 1989. – 284 с.
763148
  Рыбочкин А.И. Листья в багрянце. / А.И. Рыбочкин. – М, 1963. – 92с.
763149
  Вилип П.М. Листья в костре / П.М. Вилип; пер. с латыш. Г.Горского. – Рига : Лиесма, 1972. – 183 с.
763150
  Мигдалова Л.П. Листья в ноябре / Л.П. Мигдалова. – М, 1977. – 96с.
763151
  Ле И. Листья весны : Повести и рассказы / И. Ле. – Москва : Советский писатель, 1978. – 400с.
763152
  Сенин В.Т. Листья вырастают вновь / В.Т. Сенин. – Л., 1987. – 268с.
763153
  Мауленов С. Листья горят : стихи / Сырбай Мауленов ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 190 с.
763154
  Хайтов Н. Листья граба / Н. Хайтов. – София, 1968. – 284с.
763155
  Хайтов Н. Листья граба : пер. с болг. / Николай Хайтов. – София : Свят, 1988. – 343с. : ил.
763156
  Друцэ И.П. Листья грусти / И.П. Друцэ. – Москва, 1965. – 319 с.
763157
   Листья дней. – Таллин, 1984. – 63с.
763158
  Метельский Г.В. Листья дуба : Повесть о родной стороне / Г.В. Метельский. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1974. – 255с.
763159
  Метельский Г.В. Листья дуба. / Г.В. Метельский. – Москва, 1966. – 302с.
763160
  Никифоров А.М. Листья живут корнями / А.М. Никифоров. – М, 1964. – 63с.
763161
  Герт Ю.М. Листья и камни / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1979. – 382с.
763162
  Ершов Листья и корни / Ершов, ЛФ. – Москва, 1971. – 47 с.
763163
  Скосырев П.Г. Листья и цветы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1957. – 287 с.
763164
  Суйковский Б. Листья коки / Б. Суйковский. – Москва, 1965. – 292 с.
763165
  Шарапов А.Я. Листья лет / А.Я. Шарапов. – Минск, 1969. – 175с.
763166
  Забелин И.М. Листья лофиры : американские повести / И.М. Забелин. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1963. – 254с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
763167
  Свеженец И.И. Листья на ветру / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1991. – 286с.
763168
  Мейен С.В. Листья на камне : Новое в жизни, науке, технике / С.В. Мейен. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Наука о земле ; 1)
763169
  Барышев М.И. Листья на скалах : роман / М.И. Барышев ; ил. В. Котанов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 384 с. : ил.
763170
  Барышев М.И. Листья на скалах : роман, повести / М.И. Барышев ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1983. – 368 с. : ил.
763171
  Демидов В.И. Листья начинаются с корней / В.И. Демидов. – М, 1966. – 98с.
763172
  Шишкан К.Б. Листья огня : стихи разных лет / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1983. – 255 с.
763173
  Фесенко А.Я. Листья одного дерева / А.Я. Фесенко. – Москва, 1962. – 270с.
763174
  Любин Н.А. Листья опадают на время / Н.А. Любин. – Тула, 1972. – 266 с.
763175
  Баграмов Л.А. Листья падают с клена : очерки / Л.А. Баграмов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 207 с. : ил. – ([Ровесник])
763176
  Сааринен И.И. Листья памяти : стихи / Илмари Сааринен ; пер. с фин. О.Мишина. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 59 с.
763177
  Кобидзе Р. Листья папоротника : роман / Рамаз Кобидзе; пер. с груз. В.Зининой. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 557 с.
763178
  Уитмен У. Листья травы : Проза / Уот Уитмен ; Пер. и предисл. К. Чуковского. – Петербург : Госиздат, 1922. – 261 с. – (Всемирная литаратура. : Америка ; Избранные сочинения Уота Уитмэна, 1819-1892)
763179
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1935. – 232с.
763180
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1955. – 355с.
763181
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – Москва : Художественная. литература, 1982. – 495 с.
763182
  Абрамов Г.М. Листья, волны, облака ... : стихи / Герман Абрамов ; [худож. Н. Фадеева]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95 с. : ил.
763183
  Никонов Н.Г. Листья. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1964. – 340с.
763184
  Фейхтвангер Л. Лисы в винограднике : [роман] / Лион Фейхтвангер ; пер. с нем. С. Апта и Б. Арон. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 695 с. : ил.
763185
   Лисюк Віктор Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 171. – ISBN 978-966-439-757-2
763186
  Гаврилюк О. Лисянка - велич українського духу / Олександр Гаврилюк ; Лисян. козацький полк Черкас. обл. козацького т-ва ВГО "Укр. реєстрове козацтво". – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – 592 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 497-587. – ISBN 978-966-2911-98-5
763187
  Горак Р. Лисянка // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 34-65. – ISBN 966-7109-34-8


  До 208-ї річниці від народження Тараса Шевченка.
763188
  Горак Р. Лисянка. До чергової річниці Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 190-203. – ISSN 08-68-4790-03-04
763189
  Гарматюк А.П. Лисяча наука : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Донецьк, 1966. – 63 с.
763190
  Волков М.И. Лисьи горы : байки. – 2-е изд. – Москва : Моск. т-во писателей
Кн. 1. – 1928. – 176 с.
763191
  Разикашвили Т.П. Лисьи увертки / Т.П. Разикашвили. – Тбилиси, 1961. – 254с.
763192
  Крыштофович Ф. Лисьи фермы в Северной Америке / Ф. Крыштофович. – 2-е, доп. изд. – С.-Петербург, 1911. – 14с.
763193
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва : Художественная литература, 1970. – 383 с.
763194
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары. -- Странные истории / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва, 1955. – 296с.
763195
  Саутолл А. Лисья нора; Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1988. – 189с.
763196
  Турківський М.П. Литаври літа : поезії / М.П. Турківський. – Київ, 1987. – 88 с.
763197
  Гулиа Г.Д. Литавры / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1963. – 102с.
763198
  Шестопал Я.Е. Литавры для отчетности / Я.Е. Шестопал. – М., 1989. – 78с.
763199
  Тимофеев Л.И. Литаратура - учебник жизни / Л.И. Тимофеев, Н.Н. Жегалов. – М. : Знание, 1961. – 34 с.
763200
   Литва - край янтарный. – Вильнюс, 1964. – 28с.
763201
  Марценюк Р. Литва - Україна - Литва - життєвий та творчий шлях професора Олександра Міцкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі архівних та історіографічних джерел здійснено аналіз життя та науково-педагогічної діяльності Олександра Міцкевича, одного з перших професорів Університету св. Володимира. Також це спроба, з одного боку, схарактеризувати проблему ...
763202
   Литва - Україна : історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – 279с.
763203
   Литва. – Вильнюс, 1968. – 17с.
763204
   Литва. – Вильнюс, 1970. – 16с.
763205
   Литва. – Рига, 1989. – 672с.
763206
   Литва була і залишається одним із найважливіших стратегічних союзників // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
763207
  Грот Я. Литва или Скандинавия ?. – [Санкт-Петербург] : [Б. и.], 1901. – 377-388 с. – Без обл. и тит. л.. - Авт. указан в конце текста
763208
  Черкас Б. Литва і Крим: причини конфлікту // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 55-66. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
763209
   Литва на шляху в 21 сторіччя. – Вільнюс, 1998. – 40с.
763210
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Вільнюсі відбулося Сьоме засіданні українсько-литовської Комісії з питань співробітництва у сфері науки і технологій під головуванням заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи та Директора Департаменту вищої освіти, науки та ...
763211
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 3
763212
  Кумжа Альгірдас Литва обрала шлях до Євросоюзу : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні А. Кумжею] / Кумжа Альгірдас, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0130-5212
763213
   Литва сегодня. – Вильнюс
Вып. 12. – 1977
763214
   Литва сегодня. – Вильнюс
Вып. 13. – 1977
763215
   Литва сегодня. – Вильнюс
Вып. 14. – 1978
763216
  Никжентайтис А. Литва, Европа и Россия // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 99-102. – ISBN 978-5-94067-261-6
763217
  Любіцева О.О. Литва, Литовська Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 264-268. – ISBN 978-966-02-7999-5
763218
  Мицкевич-Капсукас Литва. / Мицкевич-Капсукас. – Москва-Л., 1931. – 63с.
763219
  Малко Ромко Литва. Бурштинова країна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-58 : Фото
763220
  Кравченко В. Литва. Лицар без страху і докори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
763221
  Птахів Семен Литва: туристична вишуканість у міжсезоння // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
763222
  Литвин В. Литвин В. Володимир Литвин: "Я пропонував вихід із ситуації". // Дзеркало тижня, 2004. – 17-23 січня.


  [Бесіда з Головою Верховної Ради України ]
763223
  Литвин В. Литвин В. Криза парламентаризму // Україна і світ сьогодні, 2004. – 17-23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України щодо ситуації у парламенті ]
763224
   Литвин В.М. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 230-231. – ISSN 1993-0909


  У квітні 2016 р. виповнилося 60 років від дня народження визначного українського вченого-правознавця в галузі проблем новітньої історії України, питань теорії функціонування органів державної влади, становлення правової системи, конституційного ...
763225
  Слюсаренко А.Г. Литвин Володимир Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 236. – ISBN 96966-8060-04-0
763226
  Губерський Л.В. Литвин Володимир Михайлович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 724. – ISBN 966-316-039-X
763227
   Литвин Володимир Михайлович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 11. – ISBN 978-966-96823-1-4
763228
   Литвин Володимир Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 266. – ISBN 978-966-439-754-1
763229
  Капелюшний В.П. Литвин Володимир Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 277. – ISBN 978-966-02-7999-5
763230
  Литвин В. Литвин вступився за суддів: герой тижня // Закон і бізнес, 2004. – 29 травня - 4 червня


  [Стаття Голови Верховної Ради України про роль суддів в суспільстві]
763231
   Литвин Леонід Єгорович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 6 : Литвин Леонід. – С.3-15
763232
   Литвин Сергій Харитонович: учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч : (до 70-річчя від дня народж. та 35-ліття наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Добровольська В.В., Збанацька О.М.]. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 131, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Покажчики: с. 113-129. - Назва обкл.: Сергій Харитонович Литвин : учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч. – ISBN 978-966-452-303-2
763233
   Литвиненко Євгенія Володимирівна (1926-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 266-267. – ISBN 978-966-439-754-1
763234
   Литвиненко Олександр Валерійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 267. – ISBN 978-966-439-754-1
763235
   Литвиненко Сергій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 297 : фото
763236
   Литвинов Григорій Сергійоіич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 267. – ISBN 978-966-439-754-1
763237
   Литеpатуpный збиpнык, зложеный на спомын Олександpа Кониського (1836-1900). – У Кыиви : З друк. Петра Барського, 1903. – 401, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На окр. аpк.: Пам"яти незабутного трудовныка на ныви народній Олександра Кониського. - Авт. поет., пpозових творів, доpожних наpисів та спогадів: О. Білоусенко [О.Г. Лотоцький], П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, Г. Гpигоpенко, Дніпрова Чайка, О.О. ...
763238
   Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та
[за 1888 г.]. – 1889. – VII, 434, XIX, 121, [1] с. – Отд. позиции в Галицко-русской библиографии за 1888 г. - на укр. яз.


  Hа отд. л.: Блаженной памяти Великодеpжавной импеpатpиці Маpии Теpезии и... Импеpатоpу Иосифу II... с благоговением посвящает Сочинитель. Содержание: Сводная Галичско-pусская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / А.С. Петpушевич ; ...
763239
  Басина М.Я. Литейный, 36 : докум. повесть о Н.А. Некрасове : для сред. и ст. возраста / М.Я. Басина. – Ленинград : Детская литература ; Ленинградское отд-ние, 1971. – 255 с. : ил. – (По дорогим местам)
763240
  Дроздов И.Л. Литейщики. / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1968. – 256с.
763241
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
763242
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
763243
  Каверин В.А. Литератор / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 304 с.
763244
  Лурье С.А. Литератор Писарев : роман / С.А. Лурье. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 352 с.
763245
  Охтников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охтников. – 2-е. – Л., 1968. – 48с.
763246
  Охотников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охотников. – 3-е. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 37с.
763247
   Литераторы Забайкалья : Читин. писат. орг. сегондя: Библиогр. справ. – Чита, 1989. – 247с.
763248
  Эскарпи Р. Литератрон / Р. Эскарпи. – М, 1966. – 159с.
763249
  Бурмистенко Е.Д. Литератуно-критические взгляды Яна Неруды : Дис... канд. филол.наук: / Бурмистенко Е. Д.; МВССО УССР, КГУ, Каф-ра славчнской филол. – Киев, 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.I-XIII
763250
  Шаталов С.Е. Литература - вид искусства / С.Е. Шаталов. – Москва, 1981. – 160 с.
763251
  Истратова С.П. Литература - глазами писателя / С.П. Истратова. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
763252
  Соколов-Ремизов Литература - каллиграфия - живопись / Соколов-Ремизов. – М., 1985. – 311с.
763253
  Бондарев Ю.В. Литература - народу / Ю.В. Бондарев, С.В. Михалков. – Москва : Советская Россия, 1974. – 36 с. – (Писатель и время)
763254
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература / Д.С. Лихачев. – Л. : Советский писатель, 1981. – 215 с.
763255
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература : (cборник) / Д.С. Лихачев. – Л. : Советский писатель, 1984. – 271 с.
763256
  Эйхенбаум Б.М. Литература / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
763257
   Литература. – Москва, 1954. – 436 с.
763258
  Бутовская А.Б. Литература / А.Б. Бутовская. – Ленинград, 1977. – 188 с.
763259
  Желева Д.Ж. Литература / Д.Ж. Желева, М.Д. Фурнаджиева. – София, 1979. – 145с.
763260
  Северикова Н.М. и др. Литература : учеб. пособ. для сред. спец. учеб. заведений / Н.М. Северикова, Н.М. Архипова и др. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 656 с.
763261
  Северикова Н.М. и др. Литература : учеб. пособ. для сред. спец. учеб. заведений / Н.М. Северикова, Н.М. Архипова, В.В. Трофимова. – 4-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1983. – 639 с. – Библиогр. в конце разделов
763262
   Литература : справочные материалы. – Москва : Просвещение, 1988. – 334 с.
763263
  Маранцман В.Г. Литература / В.Г. Маранцман. – М., 1992. – 317с.
763264
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-9-003953-4
Ч. 1. – 1992. – 224 с.
763265
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1992. – 224 с.
763266
  Александрова В.М. Литература : учеб. пособие для студентов-иностранцев / В.М. Александрова, Л.А. Бондарь ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 245, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-439-371-0
763267
  Василевич Е.А. Литература "поколения 1990-х" : учеб. пособие / Е.А. Василевич, А.Ю. Мережинская ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Логос, 2018. – 193, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7446-34-6
763268
  Гудзий Н.К. Литература "Слова о полку Игореве" за последнее двадцатилетие (1894-1913) : (критико-библиографический обзор) / Н.К. Гудзий. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1914. – 37 с.
763269
  Маранцман В.Г. Литература (метод разработки для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам) / В.Г. Маранцман. – Л., 1973. – 160 с.
763270
  Разумовская М.В. Литература 17-18 веков / М.В. Разумовская. – Минск, 1989. – 283с.
763271
   Литература 20-21 веков: история и поэтика. Исследования. Наблюдения. Публикации : к 70-летию филологического фак-та Орловского госуд. университета. – Орёл : Картуш, 2002. – 150 с.
763272
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит. 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 2, №249-476. – 1985. – 28с.
763273
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 3, №477-730. – 1985. – 29 с.
763274
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит. Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 7. – 1987. – 32с.
763275
  Лапидус Н.И. Литература XIX века : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус, С.Д. Малюкович. – Минск, 1992. – 270с.
763276
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях. Английская литература : Натурализм в Англии. Озерная школа. Байрон и его группа / Г. Брандес; Пер. с нем. М. Иолшина. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1898. – [6], 340 стб. – Кн. в разных тип. переплетах
763277
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях.Французская литература : Литература эмигрантов. Реакция во Франции. Романтическая школа ; С 13 портр. и вступ. ст. Е.А. Соловьева / Г. Брандес ; Пер. с нем. Эл. Зауер. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1895. – [6], XIV с., 408, 392 стб., 1 л. фронт. (портр.)
763278
  Ариф М. Литература азербайджанского народа / Мамед Ариф. – Баку : Азернешр, 1958. – 85 с.
763279
   Литература Англии. XX век : [уч. пособие] / К.А. Шахова, Н.Ю. Жлуктенко, С.Д. Павлычко, Н.П. Михальская, Г.Э. Йонкис, Н.П. и др. Михальская; Под ред. К.А.Шаховой. – Киев : Вища школа, 1987. – 397 с. : ил. – Авт. указ. на обор. тит.л. – Bibliogr.: Бииблиогр.:с.395
763280
   Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы 1939-1945. Сб. ст.. – М., 1972. – 595с.
763281
  Герасимова А.С. Литература Афганистана / А.С. Герасимова, Г.Г. Гирс. – М., 1963. – 195с.
763282
  Гетегежев В.А. Литература борьбы и созидания / В.А. Гетегежев. – Нальчик, 1976. – 135с.
763283
   Литература в 6 классе. Метод руководство. – М., 1973. – 319с.
763284
  Анашенков Б.А. Литература в век научно-технической революции : кн. для учащихся / Б.А. Анашенков; Анашенко Б.А. – Москва : Просвещение, 1979. – 112 с.
763285
   Литература в воспитании школьника. Сб.с т.. – Москва : Просвещение, 1964. – 120 с.
763286
  Фридлендер Г.М. Литература в движении времени / Г.М. Фридлендер. – М., 1983. – 300с.
763287
  Белая Г.А. Литература в зеркале критики : современные проблемы : [монография] / Г. Белая. – Москва : Советский писатель, 1986. – 365, [2] с. : 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 351-366
763288
  Ковский В.Е. Литература в изменяющемся мире / В.Е. Ковский. – М., 1974. – 64с.
763289
   Литература в изменяющемся мире. – Москва, 1975. – 463с.
763290
  Сенько И.М. Литература в контексте истории, этнологии, компаративистики : науч.-метод. пособие для студентов-филологов / И.М. Сенько ; Гос. ВУЗ "Ужгород. нац. ун-т", Филол. фак. – Ужгород : Говерла, 2016. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в примеч.: с. 121-124. – ISBN 978-617-7333-21-9
763291
   Литература в контексте культуры: Памяти К.В.Цуринова. – М., 1986. – 272с.
763292
   Литература в контексте культуры: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1993. – 155с.
763293
   Литература в контексте художественной культуры : сб. ст. – Новосибирск
Вып. 1. – 1991. – 147с.
763294
  Земсков В.Б. Литература в латиноамериканском культуростроительном процессе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 71-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 10 п. – ISSN 044-748Х
763295
  Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности : статьи, эссе, заметки / Лидия Гинзбург. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 397 с.
763296
   Литература в Свердловской области. 1961 г.. – вып. 1. – Свердловск, 1962. – 78с.
763297
  Есина А.Ф. Литература в средней школе / А.Ф. Есина. – Новосибирск, 1956. – 80 с.
763298
   Литература в школе : Рекоменд. список литературы в помощь пед. практике студ. – Саратов, 1986. – 24с.
763299
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1995
763300
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1995
763301
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1995
763302
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1995
763303
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1995
763304
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1996
763305
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1996
763306
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1996
763307
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1996
763308
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1996
763309
   Литература в школе. – Москва
№ 6. – 1996
763310
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1997
763311
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1997
763312
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1997
763313
  Яковлев Б.Г. Литература в эпоху НТР / Б.Г. Яковлев. – М., 1979. – 39с.
763314
  Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века : учебник / В.В. Ивашева. – Москва : Высшая школа, 1984. – 488с.
763315
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 2. – Москва, 1975. – 352с.
763316
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 3. – М., 1980. – 588с.
763317
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 4. – М., 1985. – 343с.
763318
   Литература великого подвига. ВОВ в сов. литературе : Сб. ст. – М., 1970. – 439с.
763319
  Трифонова Т.К. Литература Великой революции / Т.К. Трифонова. – М, 1957. – 47с.
763320
  Владиславлев И.В. Литература велиского десятилетия (1917 - 1927) / И.В. Владиславлев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
1. – 1928. – 300 с.
763321
  Умнякова Е.В. Литература Венгерской Советской Республики 1919 года. / Е.В. Умнякова. – М., 1969. – 64с.
763322
   Литература возрождения народа : Сб. критич. ст. – Саранск, 1959. – 167с.
763323
   Литература Востока. – вып. 1. – Пб., 1919. – 69с.
763324
   Литература Востока. – вып. 2. – Пб., 1920. – 175с.
763325
   Литература Востока : Сб. ст. – М., 1969. – 222с.
763326
   Литература Востока в новейшее время (1917-1945) : Уч. для филол. спец. – Москва, 1977. – 560 с.
763327
   Литература Востока в новое время : Уч. для вузов. – М., 1975. – 705с.
763328
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 1. – 1970. – 472с.
763329
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 2. – 1970. – 464с.
763330
  Китанов Борис Литература вьрху висшата флора и растительната география на Бьлгария 1959-1968 / Китанов Борис; Бьлгарска академия на науките. – София : Изд-ние на БАН, 1975. – 270с.
763331
  Зуев А.Н. Литература ГДР / А.Н. Зуев, К.К. Мартенс. – М., 1974. – 256 с.
763332
   Литература ГДР : проза, поэзия, драматургия, лит. портреты. – Киев : Вища школа, 1982. – 192 с.
763333
   Литература Германской Демократической Республики : Сб. ст. – М., 1958. – 575с.
763334
   Литература Германской демократической республики. Аннотир. каталог 1945-1949 гг.. – М., 1950. – 251с.
763335
  Озмитель Е.К. Литература горного края / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1971. – 136с.
763336
  Корзун В.Б. Литература горских народов Северного Кавказа. / В.Б. Корзун. – Грозный, 1966. – 132с.
763337
   Литература Дагестана и жизнь : сб. лит.-критич. ст. – Махачкала, 1978. – 115с.
763338
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1984. – 112с.
763339
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1986. – 126с.
763340
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. ст.. – Махачкала, 1963. – 180с.
763341
   Литература двух континентов : сб. статей. – Москва, 1979. – 182с.
763342
  Лейтес А.М. Литература двух миров / А.М. Лейтес. – Москва, 1934. – 184с.
763343
  Мухина С.Л. Литература декабризма о нерусских народах / С.Л. Мухина. – Фрунзе, 1972. – 192 с.
763344
   Литература древнего Востока. – Москва, 1962. – 467с.
763345
   Литература древнего Востока : Учебник. – Москва : Московский университет, 1971. – 411с.
763346
   Литература древнего Востока: Иран. Индия. Китай : тексты. – Москва : Московский университет, 1984. – 352 с.
763347
   Литература древнего Китая : Сб. ст. – Москва, 1969. – 288с.
763348
  Артамонов С.Д. Литература древнего мира : кн. для учащихся ст. классов / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1988. – 254, [2] с. : ил.
763349
   Литература Древней Греции и Рима. – Санкт-Петербург : Скрипториум, 2001. – 667с. – (Мировое наследие). – ISBN 5-9271-0023-6
763350
  Переверзев В.Ф. Литература Древней Руси / В.Ф. Переверзев. – Москва : Наука, 1971. – 302 с.
763351
  Творогов О.В. Литература Древней Руси / О.В. Творогов. – М., 1981. – 129с.
763352
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – М., 1986. – 151с.
763353
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – Москва, 1988. – 151 с.
763354
   Литература Древней Руси : Хрестоматия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 544с. – ISBN 5-06-001585-8
763355
  Еремин И.П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики) / И.П. Еремин. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 264 с.
763356
  Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья 11-13 вв: очерки лит.-ист. типологии. / А.Н. Робинсон. – М., 1980. – 336с.
763357
   Литература Древней Руси: источниковедение : сб. ст. – Л. : Наука, 1988. – 311 с.
763358
   Литература Древней Руси: межвуз. сб. науч. тр.. – вып. 2. – Москва, 1978. – 151 с.
763359
  Тимофеева В.М. Литература европейских социалистических стран / В.М. Тимофеева. – Минск : БГУ, 1979. – 264с.
763360
  Владова J. Литература за деца / Jадранка Владова. – Скопje : Гурга, 2001. – 162, [2] с. – (Едициjа Синтези ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-952-15-Х
763361
  Перцов В. Литература завтрашнего дня / В. Перцов. – М, 1929. – 176с.
763362
   Литература зарубежных социалистических стран в 60-70-е годы: Реф. сб.. – Москва, 1977. – 233с.
763363
  Млечина И.В. Литература и "общество потребления" / И.В. Млечина. – М, 1975. – 240с.
763364
  Кузнецов М.М. Литература и антилитература / М.М. Кузнецов. – Москва, 1975. – 96с.
763365
  Лепилов В.П. Литература и астрономия / В.П. Лепилов. – Астрахань, 1991. – 46с.
763366
  Плоткин Л.А. Литература и война / Л.А. Плоткин. – М-Л : Советский писатель, 1967. – 358 с.
763367
  Свирин Н. Литература и война. Сб. критич. ст. / Н. Свирин. – Л., 1931. – 149с.
763368
  Роговер Е.С. Литература и воспитание нравственности: личность и коллектив в современ. сов. прозе. / Е.С. Роговер. – Л., 1986. – 31с.
763369
  Пехтелев И.Г. Литература и время / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1964. – 112с.
763370
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1964. – 348с.
763371
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – Москва, 1966. – 137с.
763372
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1967. – 368с.
763373
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – Москва, 1976. – 352с.
763374
  Амбрасас К. Литература и время : лит.-крит. ст. и исслед. : [пер. с лит.] / К. Амбрасас ; [вступ. ст. В. Арешки]. – Вильнюс : Vaga, 1982. – 574 с.
763375
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 365с.
763376
  Бочаров А.Г. Литература и время / А.Г. Бочаров. – М., 1988. – 383с.
763377
   Литература и время. Сб. ст.. – Минск, 1970. – 180с.
763378
   Литература и время. Сб. ст.. – Москва, 1973. – 279с.
763379
   Литература и время. Сб. ст.. – Кишинев, 1973. – 142 с.
763380
   Литература и время: вопр. рус. яз. и лит.: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1987. – 133 с.
763381
   Литература и время: лит.-худож. критика в ЧССР. – Москва, 1977. – 460с.
763382
  Урнов Д. Литература и движение времени / Д. Урнов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 269 c.
763383
  Благой Д.Д. Литература и действительность : вопросы теории и истории литературы / Д.Д. Благой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 515 с.
763384
  Левидов А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. – Л., 1987. – 429с.
763385
  Надъярных Н.С. Литература и духовная жизнь / Н.С. Надъярных. – М., 1979. – 64с.
763386
  Старкова З.С. Литература и живопись / З.С. Старкова. – М., 1985. – 112с.
763387
   Литература и живопись. – Пермь, 1990. – 78с.
763388
   Литература и живопись: сб. ст.. – Л., 1982. – 288с.
763389
  Михайловский Н.К. Литература и жизнь : (Письма о разных разностях) / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Тип. газеты "Новости", 1892. – [6], 394 с. – Экз. без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Из предисл.: "Эта книжка составилась из фельетонов, напечатанных в "Русских ведомостях", (один - в "Волжском вестнике") за 1890 и 1891 годы под загл. "Письма о разных разностях", и нескольких статей, напечатанных в "Русской мысли" за 1891 г. под загл. ...
763390
  Перец И.-Л. Литература и жизнь / И.-Л. Перец. – Вильно, 1926. – 286 с.
763391
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 339с.
763392
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 168с.
763393
  Рюриков Б.С. Литература и жизнь / Б.С. Рюриков. – М., 1953. – 382с.
763394
  Веленгурин Н. Литература и жизнь / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1959. – 116с.
763395
  Волков И.Ф. Литература и жизнь / И.Ф. Волков. – Москва, 1972. – 32с.
763396
  Инжеватов И.К. Литература и жизнь / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1982. – 272с.
763397
  Хепке К. Литература и жизнь / К. Хепке. – Москва, 1984. – 320с.
763398
   Литература и жизнь народа: Лит.-худож. критика в СРР. Сб. ст.. – М., 1981. – 479с.
763399
  Титов В.Г. Литература и жизнь. Политика КПСС в области литературы / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 20 с.
763400
   Литература и журналистика США : Анннот. указ. – Москва, 1987. – 268с.
763401
  Батай Ж. Литература и зло : Эмили Бронтэ. Бодлер. Мишле. Блейк. Сад. Пруст. Кафка. Жене / Батай Ж.; пер. с фр. и коммент. Н.В.Бунтман и Е.Г.Домогацкой. – Москва : МГУ, 1994. – 166 с. – ISBN 5-211-03159-8
763402
   Литература и идейно-нравственное воспитание учащихся: сб. ст.. – Пермь, 1975. – 142 с.
763403
  Крук И.Т. Литература и идеологическая борьба / И.Т. Крук. – Киев, 1988. – 192 с.
763404
  Сотников А.Т. Литература и изобразительное искусство в 10-м классе средней школы / А.Т. Сотников. – Москва, 1959. – 73с.
763405
  Астафьева Г.Г. Литература и изобразительное искусство на уроках географии : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 78-79
763406
  Арагон Л. Литература и искусство : избр. ст. и речи : пер. с фр. / Луи Арагон ; [ред. и послесл. Б.А. Песиса]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 343 с., [1] л. портр. : 1 л. портр.
763407
   Литература и искусство. – Москва
№ 2. – 1978
763408
   Литература и искусство. – Москва
№ 3. – 1978
763409
   Литература и искусство в нравственном и эстетическом воспитании школьника: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 158с.
763410
  Вайнберг И.И. Литература и искусство в романе М.Горького "Жизнь Клима Самгина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайнберг И.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 18л.
763411
   Литература и искусство в системе культуры : сборник. – Москва : Наука, 1988. – 500 с.
763412
   Литература и искусство Воронежа. – Воронеж, 1958. – 46 с.
763413
   Литература и искусство КНР, 1976-1985. – М., 1989. – 235с.
763414
  Колосенок С.В. Литература и искусство советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – М., 1959. – 34с.
763415
   Литература и искусство Советской Украины к декаде в Москве. – К., 1960. – 222с.
763416
   Литература и искусство. 1978 : рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
1978 р. – 1979
763417
   Литература и искусство. 1979 : рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
1979 р. – 1980
763418
   Литература и искусство. 1980 : рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
1980 р. – 1981
763419
   Литература и искусство. 1981 : рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
1981 р. – 1982
763420
   Литература и искусство. 1981 : рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
1981 р. – 1983
763421
   Литература и искусство. 1982 : рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
1982 р. – 1983
763422
   Литература и искусство. 1986 : рекомендательный библиографический справочник. – Москва : Книжная палата, 1987
763423
   Литература и искусство. 1988 : рекомендательный библиографический справочник. – Москва : Книжная палата, 1989. – ISBN 5-7000-0067-9
763424
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – Москва : Художественная литература, 1969. – 528 с.
763425
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – 2-е. – Москва : Художественная литература, 1982. – 512с.
763426
  Лобин А.М. Литература и история: к вопросу о методах изображения истории в современной беллетристике // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 453-457. – Библиогр.: Лит.: с.457; 9 п. – ISSN 1606-951Х
763427
   Литература и история: Освободит. война 1877-1878 г. и болгарская литература. – М., 1979. – 368с.
763428
   Литература и Кавказ. – Ставрополь, 1972. – 178 с.
763429
  Старкова З.С. Литература и кино / З.С. Старкова. – М., 1978. – 96 с.
763430
   Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России: сб.. – Новосибирск, 1987. – 254с.
763431
  Плеханов Г.В. Литература и критика / Г.В. Плеханов. – Москва : Новая Москва
1. – 1922. – 373 с.
763432
  Динеков П. Литература и культура / П. Динеков. – София, 1982. – 419с.
763433
   Литература и культура древней и средневековой Индии. – М., 1987. – 272с.
763434
   Литература и культура древней и средневековой Индии: сб. ст.. – М., 1979. – 238с.
763435
   Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник. – М., 1994. – 336с.
763436
   Литература и культура Китая. Сб. ст.. – М., 1972. – 360с.
763437
  Якимова Л.П. Литература и литераторы Сибири / Л.П. Якимова. – Новосибирск, 1988. – 176с.
763438
  Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения : системно-синергетический подход : учеб. пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – Москва : Флинта : Наука, 2011. – 274, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце кн., в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9765-0907-8
763439
  Цехновицер О. Литература и мировая война / О. Цехновицер. – Москва, 1938. – 342 с.
763440
   Литература и мифология: сб. науч. тр.. – Л., 1975. – 143с.
763441
   Литература и музыка : сборник статей. – Ленинград, 1975. – 227 с.
763442
  Дымшиц А.Л. Литература и народ / А.Л. Дымшиц. – Л, 1958. – 383 с.
763443
  Рыльский Литература и народ / Рыльский, Ф. – М., 1959. – 317с.
763444
  Елеонский С.Ф. Литература и народное творчество. / С.Ф. Елеонский. – М : УЧПЕДГИЗ, 1956. – 239 с.
763445
   Литература и новый человек. – Москва, 1963. – 432 с.
763446
  Кузьмичев И.К. Литература и нравственное воспитание личности / И.К. Кузьмичев. – М : Просвещение, 1980. – 175 с.
763447
  Кунчева Л.И. Литература и нравственность / Л.И. Кунчева. – Москва, 1969. – 48с.
763448
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч..1. – 1983. – 120 с.
763449
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч.2. – 1983. – 154 с.
763450
  Днепров В.Д. Литература и нравственный опыт человека / В.Д. Днепров. – Ленинград, 1970. – 424с.
763451
   Литература и общественное сознание Запада : сб. научн. трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 266 с.
763452
  Иванов-Разумник Литература и общественность / Иванов-Разумник. – [1911-1912]. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Прометей" И.И. Михайлова, 1911. – [4], 194, [1] с. – (Сочинения ; [Т. 1])
763453
  Жечев Т. Литература и Общество / Т. Жечев. – София, 1976. – 342с.
763454
  Бредсдорф Э.Л. Литература и общество в Скандинавии / Э.Л. Бредсдорф. – М., 1971. – 199с.
763455
  Полонский В. Литература и общество: Сб. ст. / В. Полонский. – М., 1929. – 404с.
763456
  Иванова Т.И. Литература и перестройка / Т.И. Иванова. – М, 1989. – 63с.
763457
  Теунов Х.И. Литература и писатели Кабарды / Х.И. Теунов. – Изд. 20е, доп. – М, 1958. – 382с.
763458
  Шагинян М.С. Литература и план / М.С. Шагинян. – М, 1934. – 159с.
763459
   Литература и познание дейсвительности. Проблемы истории рус. лит.. – Душанбе, 1973. – 147с.
763460
  Хорев В.А. Литература и политическая борьба в Польше (1980-1981) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 68-81. – ISSN 0132-1366
763461
   Литература и природа : Сб. – Москва, 1987. – 93с.
763462
   Литература и природа: Сб.. – Москва : Знание, 1985. – 94 с.
763463
  Адамович А.М. Литература и проблемы века : (Задачи сов. лит. в борьбе за мир, за жизнь на Земле) / Адамович А.М. – Москва : Знание, 1986. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Литература ; 11/1986)
763464
  Маца И.Л. Литература и пролетариат на Западе / И.Л. Маца. – Москва, 1927. – 214с.
763465
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 1. – 1902. – VIII, 213 с.
763466
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 2. – 1902. – VI, 272 с.
763467
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 2. – 1902. – VI, [2], 271 с. – Экз. № 39326 без обл.
763468
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 3. – 1902. – [2], 199 с.
763469
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 4. – 1902. – [2], 312 с.


  На кн. печать: Редакция журнала Киевская старина
763470
  Троцкий Л.Д. Литература и революция / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 399 с.
763471
   Литература и русский язык. Контр. задания. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 128 с.
763472
  Трифонова Т.К. Литература и современность / Т.К. Трифонова. – М, 1962. – 350с.
763473
   Литература и современность. – Кишинев, 1963. – 264с.
763474
   Литература и современность. – Москва : Художественная литература
Сборник 15. – 1977. – 400 с.
763475
   Литература и современность. – Москва
Сб. 16. – 1978
763476
   Литература и современность. – Москва
Сб. 17. – 1979
763477
   Литература и современность. – Москва
Сб. 18. – 1981
763478
   Литература и современность. – Москва
Сб. 19. – 1982
763479
   Литература и современность. – Москва
Сб. 20. – 1983
763480
   Литература и современность. Статьи о литературе 1959-1960 годов. – Москва
Вып. 1. – 1960. – 503 с.
763481
   Литература и современность. Статьи о литературе 1961-1962 годов. – Москва
Вып. 3. – 1962. – 527 с.
763482
   Литература и современность. Статьи о литературе 1967 года. – Москва : Художественная литература
Вып. 8. – 1968. – 487с,
763483
   Литература и современность. Статьи об укр. советской лит.. – Москва, 1959. – 322с.
763484
   Литература и современность: сб. ст.. – Саратов, 1978. – 103 с.
763485
   Литература и современный мир. – Ташкент, 1970. – 198с.
763486
  Серебрянский М.И. Литература и социализм. / М.И. Серебрянский. – М, 1935. – 216с.
763487
   Литература и социология : сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1977. – 414 с.
763488
  Канторович В.Я. Литература и социология : статьи, воспоминания / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
763489
   Литература и страноведение : сб. ст. – Москва, 1978. – 143с.
763490
  Берковский Н.Я. Литература и театр : статьи разных лет / Н.Я. Берковский. – Москва : Искусство, 1969. – 639 с. : 1 портр
763491
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М : Современник, 1978. – 283 с.
763492
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М : Советская Россия, 1979. – 287 с.
763493
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 199 с.
763494
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 232 с.
763495
  Азадовский М.К. Литература и фольклор : очерки, этюды / М.К. Азадовский. – Ленинград : ГИХЛ, 1938. – 295 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
763496
  Пошатаева А.В. Литература и фольклор / А.В. Пошатаева. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
763497
  Далгат У.Б. Литература и фольклор / У.Б. Далгат. – М., 1981. – 303с.
763498
   Литература и фольклор. – Волгоград, 1990. – 190 с.
763499
   Литература и фольклор Восточной Сибири. – Иркутск, 1977. – 160 с.
763500
   Литература и фольклор Восточной Сибири: Респ. сб.. – Иркутск, 1978. – 146 с.
763501
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск
1. – 1975. – 172 с.
763502
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1976. – 184 с.
763503
   Литература и фольклор Казахстана. – Караганда, 1983. – 122 с.
763504
   Литература и фольклор народов Востока. – М., 1967. – 256с.
763505
   Литература и фольклор народов СССР. – Москва : Книга, 1975. – 237 с.
763506
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1978. – 96с.
763507
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1979. – 84с.
763508
  Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция / Д.Н. Медриш. – Саратов, 1980. – 296 с.
763509
  Медриш Давид Наумович Литература и фольклорная традиция (Проблемы поэтики) : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.08, 10.01.09 / Медриш Давид Наумович; Ин-т литературы АН УССР. – К., 1983. – 53л.
763510
  Ликова Р. Литература и художественни тьроения / Р. Ликова. – София, 1982. – 492с.
763511
  Канторович В.Я. Литература и читатель / В.Я. Канторович. – Москва, 1976. – 63с.
763512
  Гус М.С. Литература и эпоха / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 363 с.
763513
  Тамарченко Д.Е. Литература и эстетика / Д.Е. Тамарченко. – Л, 1936. – 236с.
763514
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 1. – 1958. – 614 с.
763515
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 2. – 1958. – 670 с.
763516
   Литература и эстетика : сб. статей. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1960. – 336 с.
763517
  Рачинская Н.Н. Литература и язык: уч. пособие на нем. яз. для студ.-заоч. 1 и 2 курсов пед. ин-тов. / Н.Н. Рачинская. – М., 1978. – 111с.
763518
   Литература издательского объединения "Вища школа" 1981-1985. – Киев : Вища школа, 1986. – 394с.
763519
  Плавскин З.И. Литература Испании : [уч. пособие для филол. спец. вузов] / З.И. Плавскин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 172 с. – Бібліогр. : с.175
763520
  Выгодский Д. Литература Испании и испанской Америки 1898-1929 / Д. Выгодский. – Ленинград, 1929. – 41с.
763521
  Штейн А.Л. Литература испанского барокко / А.Л. Штейн. – Москва : Наука, 1983. – 177с.
763522
  Владимирский-Буданов М.Ф. Литература истории русского права за 1880-1882 гг. : Государства Московское и Литовское. – [Киев] : [В Унив. тип.], 1882. – 48 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882, № 5 (с. 203-226), № 6 (с. 289-313)


  Обзор кн.: Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, по Высочайшему повелениюизд. Имп. Рус. Истор. О-вом (Сборник, т. 35). - Спб., 1882, под ред. Г.Ф. Карпова
763523
   Литература исторического оптимизма. – Москва, 1977. – 389с.
763524
  Волков И.Ф. Литература как вид художественного творчества : кн. для учителя / И.Ф. Волков. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
763525
  Чичерин А.В. Литература как искусство слова : очерк теории литературы / А.В. Чичерин. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 148 с.
763526
  Шумская О.Н. Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна "Ф") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 206-212. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
763527
  Каримтаева Т.К. Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. казах. сов. лит. 20-30-х гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Т. К.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
763528
  Каримтаева Толеу Кабжановна Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. Казахской советской литературы 20-30-х годов) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Толеу Кабжановна; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1989. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
763529
  Яфаров Б.А. Литература камско-волжских булгар X-XIV вв. и рукопись "Нахж-Эль-Фарадис" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Яфаров Б.А.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 15 с.
763530
   Литература капиталистических стран в оценке современной зарубежной критики: Сб. обзоров.. – Москва, 1989. – 241с.
763531
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и древнейшие инословянские литературы / Н.К. Гудзий. – М, 1958. – 67 с.
763532
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII-XVIII веков / Н.К. Гудзий; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 374, [2] с.
763533
  Ларин С.И. Литература крылатой мечты / С.И. Ларин. – Москва, 1961. – 48с.
763534
   Литература Латинской Америки: история и современные процессы. – М., 1986. – 166с.
763535
  Ганиева А. Литература Лесбоса // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-2036
763536
  Джордж К.М. Литература малаялам. Краткий очерк / К.М. Джордж. – М., 1972. – 206с.
763537
  Прожогина С.В. Литература Марокко и Туниса / С.В. Прожогина. – М., 1968. – 92с.
763538
  Метляева М. Литература Молдовы на стыке веков. Литературная критика. Переводы. Эссе / Мирослава Метляева ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chisinau : Profesional Service, 2014. – 791, [1] с. – ISBN 978-9975-4460-3-7
763539
  Герасимович Л.К. Литература Монгольской Народной Республики 1921-1964 годов / Л.К. Герасимович. – Л, 1965. – 312с.
763540
  Георгиев Емил Литература на втората бълграска дъержава / Георгиев Емил. – София
1. – 1977. – 294 с.
763541
  Георгиев Емил Литература на изострени борби в средновековка / Георгиев Емил. – София, 1966. – 322 с.
763542
  Сукиасян Э.Р. Литература на иностранных языках в каталогах и картотеках библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 38-51. – ISSN 0130-9765


  Рассматривается проблема отражения в системе каталогов библиотеки литературы на иностранных языках - одна из интересных и наиболее сложных в методическом отношении.
763543
  Кирпотин В. Литература на новом этапе / В. Кирпотин, Л. Субоцкий. – Москва, 1933. – 80 с.
763544
  Цветков И. Литература на човешкия подвиг / И. Цветков. – София, 1980. – 232с.
763545
   Литература народов Востока.. – М., 1970. – 190с.
763546
   Литература народов Дагестана. – Махачкала, 1966. – 272 с.
763547
  Гамзатов Г.Г. Литература народов Дагестана дооктябрьского периода / Г.Г. Гамзатов. – М., 1982. – 527с.
763548
  Исаков С.Г. Литература народов Закавказья / С.Г. Исаков. – Тарту, 1990. – 85с.
763549
  Василенок С.И. Литература народов СССР / С.И. Василенок. – Москва, 1961. – 47с.
763550
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР / П.Ф. Славгородский. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1970. – 535с.
763551
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Москва
Ч. 1. – 1971. – 520 с.
763552
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Изд. 3-е, перераб. – Москва
Ч. 2. – 1971. – 478 с.
763553
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – Москва, 1977. – 191с.
763554
  Воловников Г.М. Литература народов СССР / Г.М. Воловников. – Москва
1. – 1981. – 142с.
763555
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
763556
   Литература народов СССР : кн. для внеклас. чтения. – М., 1986. – 319с.
763557
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР в средней школе / П.Ф. Славгородский. – М., 1958. – 200с.
763558
  Климович Л.И. Литература народов СССР: хрестоматия / Л.И. Климович. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 448 с.
763559
   Литература народов СССР: хрестоматия. – 4-е изд., дораб. – М., 1987. – 448с.
763560
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – Москва, 1976. – 448 с.
763561
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – 3-е изд., испр. – Москва, 1982. – 431 с.
763562
  Никифорова И.Д. Литература национального возрождения / И.Д. Никифорова. – Москва, 1968. – 48с.
763563
   Литература некрасовских журналов. – Иваново, 1987. – 173 с.
763564
  Птушкина И.Г. Литература немецкого просвещения в оценке А.И.Герцена : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Птушкина И.Г. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
763565
  Гирс Г.Ф. Литература непокоренного народа / Г.Ф. Гирс. – М., 1966. – 196с.
763566
  Луначарский А.В. Литература нового мира / А.В. Луначарский. – М : Советская Россия, 1982. – 320 с.
763567
  Фрадкин И.М. Литература новой Германии / И.М. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 402 c.
763568
  Фрадкин И. Литература новой Германии / И. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 508 с.
763569
  Соколов В.П. Литература нравственных исканий. / В.П. Соколов. – М., 1978. – 64с.
763570
  Александрова А.А. Литература о Бродском 2004-2007 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 205-214. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
763571
   Литература о войне и проблемы века.. – Минск, 1986. – 270с.
763572
  Голлербах Ф Э. Литература о Детском Селе. / Ф Э. Голлербах. – Ленинград, 1933. – 66 с.
763573
   Литература о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова : Библиогр. указ., 1825-1916 гг. – Ленинград, 1991. – 344с.
763574
   Литература о Западной Сибири.. – Новосибирск, 1962. – 364с.
763575
  Шулик П.Л. Литература о кибуцах в контексте развития израильской литературы // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 21-23
763576
   Литература о Липецкой области за 1957 год.. – Липецк, 1959. – 200с.
763577
  Лукирская К.П. Литература о М. Горьком / К.П. Лукирская, А.С. Морщихина. – Москва-Л., 1965. – 406 с.
763578
   Литература о М. Горьком : Библиогр. указ., 1966-1970 гг.: В 2-х Частях. – Ленинград
Ч. 1. – 1985. – 368 с.
763579
   Литература о М. Горьком : Библ. указ., 1966-1970: В 2-х частях. – Ленинград
Ч. 2. – 1985. – 235 с.
763580
   Литература о М. Горьком : Библиогр. указ. – Ленинград, 1987. – 207 с.
763581
  Лукирская К.П. Литература о М.Горьком : Библиография 1961 - 1965 / К.П. Лукирская. – Ленинград, 1970. – 292 с.
763582
   Литература о Марксе и Энгельсе за 20 лет.. – М., 1990. – 85с.
763583
   Литература о международном революционном движении. – Москва, 1959. – 191с.
763584
   Литература о минералах Южного Урала.. – Л., 1933. – 160с.
763585
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1955. – 344с.
763586
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1958. – 275с.
763587
   Литература о народонаселении : Библ. указ. – Москва, 1987. – 286с.
763588
   Литература о населении: Библ. указ.. – Москва, 1981. – 255с.
763589
  Демешева Г.А. Литература о науке и научно-исследовательской работе в Казахстане 1917-1966 / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1970. – 980с.
763590
   Литература о Ростовской области за 1-е полугодие 1962 г.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 159с.
763591
   Литература о Свердловской области 1961 г.. – Свердловск
4. – 1962. – 60с.
763592
   Литература о Свердловской области 1962 г.. – Свердловск
3-4. – 1963. – 136с.
763593
   Литература о странах Азии, Африки и Океании в 1969 году. – Москва, 1978
763594
   Литература о странах Азии, Африки и Океании в 1970 году. – Москва, 1978
763595
   Литература о странах Азии, Африки и Океании в 1976 году. – Москва, 1980
763596
   Литература о странах Азии, Африки и Океании в 1977 году. – Москва, 1980
763597
  Саармаа Эха Литература о Тартуском Университете : Библиогр. указ. за 1940-1980 гг. / Саармаа Эха. – Тарту, 1983. – 368с.
763598
   Литература о типах насаждений Европейской России., 1909. – 6с.
763599
  Устинов И.А. Литература о Харьковской губернии : (библиографический указатель) / [составление] И.А. Устинова. – Харьков : Изд. Харьк. губ. статис. комитета 4 Тип. Губ. правления, 1886. – 239 с.
763600
   Литература партии "Народная воля".. – М. – с.
763601
   Литература Партии Народной Воли.. – Спб.
1. – 287с.
763602
  Диев В.А. Литература первых лет социалистической революции / В.А. Диев. – Москва : Знание, 1957. – 32 с.
763603
   Литература периода Великой Отечественной войны.. – Л., 1973. – 32с.
763604
  Зайцев А.Н. Литература по вопросам документоведения 1924-1975 гг. : Аннотированный указатель / А.Н. Зайцев, В.А. Нарышкин. – Москва, 1979. – 180с.
763605
   Литература по вопросам народного образования.. – Минск, 1960. – 34с.
763606
   Литература по вопросам советского строительства. – Минск
Декабрь. – 1976
763607
   Литература по вопросам советского строительства. – Минск
Ноябрь. – 1976
763608
   Литература по вопросам советского строительства. – Минск
Октябрь. – 1976
763609
   Литература по вопросам советского строительства. – Минск
Июнь. – 1976
763610
   Литература по вопросам советского строительства. – Минск
Январь. – 1977
763611
   Литература по вопросам советского строительства.. – Минск, 1964. – 28с.
763612
   Литература по воспросам экономики и организации социалистической промышленности.. – Минск, 1960. – 20с.
763613
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 4. – 1978
763614
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 5. – 1978
763615
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 6. – 1978
763616
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 7. – 1978
763617
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 10. – 1978
763618
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 2. – 1979
763619
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 5. – 1979
763620
   Литература по географическим наукам. – Москва
№ 6. – 1979
763621
  Ошерович Э.Я. Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. / Э.Я. Ошерович. – Москва
Вып. 1 : Книги. поступившие в Гос. б-ку им. В.И.Ленина в 1966-1975 гг. на араб., вьетнам., дари, китайск., корейск., монгольск., персидск., турецк., хинди и япон. яз. – 1978. – 155 с.
763622
   Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. – Москва
Вып. 2 : Книги поступившие в гос. б-ку СССР им. В.И.Ленина в 1976-1980 гг. на араб. . вьетнам., китайском, корейском, турецком, хинди и япон. языках. – 1985. – 60с.
763623
  Мотроненко И.Л. Литература по искусству: лингвистическое обеспечение каталога РГБИ / И.Л. Мотроненко, Ю.В. Катковская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29-36. – ISSN 1560-7968


  Авторы статьи, сотрудники Российской государственной библиотеки по искусству (РГБИ) рассматривают искусствоведческую терминологию как инструментарий для развития предметизационной системы РГБИ при формировании рубрик в формате RUSMARC.
763624
   Литература по истории КПСС, организационно-партийной и идеологической работе.. – Минск, 1970. – 30с.
763625
  Ощепкова М.М. Литература по истории Средних веков и раннего Нового времени, вышедшая в России в 2003 г. = Библиография // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С.154-216. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
763626
  Лазаренко Е.К. Литература по минералогии Украины за 1953 год / Е.К. Лазаренко, Ф.Ф. Максименко. – с.
763627
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1959 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1960. – 28с.
763628
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1961 и 1962 годы / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1963. – 16с.
763629
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1963 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1964. – 15с.
763630
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1964 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1965. – 17с.
763631
  Юнович М. Литература по мировому хозяйству и мировой политике за 10 лет (1917-1927) : Библиогр. указ. книг и статей на русс. яз. / М. Юнович. – Москва, 1929. – 248с.
763632
  Рошкован Е.И. Литература по молдавскому языкознанию. / Е.И. Рошкован. – Кишинев, 1979. – 54с.
763633
  Ефремов Г.В. Литература по неорганическому химическому анализу / Г.В. Ефремов. – 2-е изд. – Л, 1967. – 76с.
763634
  Омельченко В.И. Литература по палеонтологии Укаины за 1967-1977 гг. / В.И. Омельченко, Ф.Ф. Максименко; Научная библиотека Львовского унивенситета им. И. Франко. – Львов, 1980. – 24с.
763635
   Литература по паразитологии Казахстана. – Алма-Ата : [Б. и.], 1957. – 312 с.
763636
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 3 (108). – 1978
763637
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 1 (110). – 1979
763638
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 3 (120). – 1981
763639
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 2. – 1982
763640
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 3 (124). – 1982
763641
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 4. – 1982
763642
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 1. – 1983
763643
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 2. – 1983
763644
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 3. – 1983
763645
   Литература по педагогическим наукам : библиографический указатель. – Москва
Вып. 4. – 1983
763646
  Ильина В.А. Литература по педагогическим наукам и народному образованию / В.А. Ильина. – М.
3. – 1963. – 224с.
763647
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 1 (106). – 1978
763648
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 2 (107). – 1978
763649
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 3 (108). – 1978
763650
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 4 (105). – 1978
763651
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 4 (109). – 1978
763652
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 2. – 1979
763653
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 1 (114). – 1980
763654
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 2 (115). – 1980
763655
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 3 (116). – 1980
763656
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 4 (117). – 1980
763657
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 1 (118). – 1981
763658
   Литература по педагогическим наукам и народному образованию. – Москва
Вып. 2 (119). – 1981
763659
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д.И. Менделеева : 1869 - 1969 / В.И. Семишин. – Москва : Высшая школа, 1969. – 240 с.
763660
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д.И.Менделеева. / В.И. Семишин. – Москва, 1975. – 95с.
763661
   Литература по проблемам астробиологии.. – Л., 1967. – 76с.
763662
   Литература по проблемам планетологии : 1665 - 1964. – Ленинград, 1965. – 164 с.
763663
  Бочевер А.М. Литература по сельскому хозяйству. / А.М. Бочевер, Л.М. Раскин. – Москва, 1975. – 158с.
763664
   Литература по советскому праву. : Библиографический указатель. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 280с.
763665
   Литература правды и мечты.. – Кемерово, 1966. – 204 с.
763666
  Мотылева Т.Л. Литература против фашизма : по страницам новейшей зарубежной прозы / Т. Мотылева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 382 с.
763667
   Литература развивающихся стран 1970-е годы.. – М., 1981. – 178с.
763668
  Афанасьев А.Л. Литература русского зарубежья : антология в 6-ти томах / ред. А.Л. Афанасьев. – Москва
Т. 2. – 1991. – 559 с.
763669
   Литература русского зарубежья : Третья волна эмиграции: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – Киев : Рута, 2003. – 456с. – ISBN 966-7795-31-4
763670
   Литература русского зарубежья (1920-1990) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 520300 и специальности 021700 - филология / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. и др. Карпов; С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. Карпов и др. ; под общей ред. А.И. Смирновой. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 640 с. – ISBN 5-89349-674-4
763671
  Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Т.П. Буслакова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 365с. – ISBN 5-06-004236-7
763672
   Литература русского зарубежья: Антология. – Москва
Т. 1, кн. 1. – 1990. – 430с.
763673
   Литература русского зарубежья: Антология.. – Москва
т. 1, кн. 2. – 1990. – 398с.
763674
  Омельянчук М. Литература серебряного века в советской филателии // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246-252. – (Бібліотека інституту філології)


  В статье представлен краткий анализ того, каким образом литература Серебряного века и ее представители были отображены на марках Советского Союза, что помогает проследить официальное отношение власти к каждому отдельно взятому писателю в то или иное ...
763675
  Чмыхало Б.А. Литература Сибири XVII-XVIIIвв. / Б.А. Чмыхало. – Красноярск, 1983. – 72с.
763676
   Литература Сибири: история и современность. – Новосибирск : Наука, 1984. – 255 с.
763677
  Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870-1970) : учеб. пособие для филол. спец. внз / В.П. Неустроев. – Москва : Высшая школа, 1980. – 279 с.
763678
   Литература славянских и балканских народов конца ХІХ - начала ХХ веков. : реализм и другие течения. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
763679
   Литература славянских народов.. – М.
1. – 1956. – 164с.
763680
   Литература славянских народов.. – М.
2. – 1957. – 144с.
763681
   Литература славянских народов.. – М.
3. – 1958. – 184с.
763682
   Литература славянских народов.. – М.
4. – 1959. – 283с.
763683
   Литература славянских народов.. – Москва
5. – 1960. – 276с.
763684
   Литература славянских народов.. – М.
6. – 1961. – 279с.
763685
   Литература славянских народов.. – М.
7. – 1962. – 220с.
763686
   Литература славянских народов.. – М.
8. – 1963. – 266с.
763687
  Жданов И.Н. Литература слова о Полку Игореве / Иван Жданов. – Киев : В университетской типографии (І. Зпавадского), 1880. – 57 с. – Оттиск из Университетских известий.
763688
   Литература Советского Дона.. – Ростов-на-Дону, 1969. – 324 с.
763689
   Литература Советской Бурятии.. – Улан-Удэ, 1973. – 240с.
763690
   Литература советской Хакасии.. – Абакан, 1962. – 152с.
763691
  Лейтес А.М. Литература современного американского империализма / А.М. Лейтес. – Москва, 1947. – 24с.
763692
   Литература созидания и борьбы.. – М., 1973. – 360с.
763693
   Литература социалистических стран.. – М., 1981. – 191с.
763694
   Литература социалистического реализма : Аактуальные проблемы теории и художественной практики: Сб. обзоров и реф. – Москва, 1983. – 188с.
763695
  Бернштейн И.А. Литература социалистической Чехословакии : Споры. Искания. Решения. / И.А. Бернштейн; И.А. Берштейн. – Москва : Советский писатель, 1965. – 248 с.
763696
  Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии : [уч. пособие] / М.П. Алексеев; М.П. Левин ; [предисл. и ком. Ю.Д. Левина]. – Москва : Высшая школа, 1984. – 351, [1] с. – Библиогр.: порт.
763697
  Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения : учебн. пособие для студ. филол. фак. вузов / Т.В. Ковалева, И.Л. Лапин, Н.А. Паньков ; под ред. Я.Н. Засурского. – Минск : Университетское, 1988. – 237 с. – (История зарубежной литературы). – ISBN 5-7855-0036-1
763698
  Гельфанд Н.В. Литература средних веков. Западная Европа. Византия : Указ. работ., изд. на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Н.В. Гельфанд. – Москва, 1978. – 317с.
763699
   Литература стран Африки.. – М., 1964. – 199с.
763700
   Литература стран Африки.. – М.
2. – 1966. – 280с.
763701
  Ивашева В.В. Литература стран Западной Африки / В.В. Ивашева. – Москва, 1967. – 258с.
763702
   Литература стран зарубежного Востока 70-х годов. – Москва, 1982. – 311с.
763703
   Литература стран зарубежного Востока и советская литература.. – Москва, 1977. – 318с.
763704
   Литература США в 70-е годы ХХ века.. – М., 1983. – 368с.
763705
  Беляев А.А. Литература США и действительность / А.А. Беляев. – Москва : Знание, 1965. – 40 с. – (Новое в жизни, науке, технике : 6 серия. Литература и искусство)
763706
  Канторович И.Б. Литература США новейшего времени. / И.Б. Канторович. – Свердловск
1. – 1976. – 101с.
763707
   Литература США ХІХ-ХХ вв.. – Краснодар, 1985. – 144 с.
763708
   Литература США ХХ века.. – М., 1978. – 568с.
763709
   Литература США.. – М., 1973. – 269с.
763710
  Корнев В. Литература Таиланда. / В. Корнев. – М., 1971. – 240с.
763711
  Гуров Н.В. Литература телугу / Н.В. Гуров, З.Н. Петруничева. – М., 1967. – 250с.
763712
  Маджиди Р. Литература Узбекистана / Р. Маджиди. – М, 1934. – 36с.
763713
   Литература Узбекистана.. – М., 1935. – 387с.
763714
  Глебов Н.В. Литература урду. / Н.В. Глебов, А.С. Сухочев. – М., 1967. – 232с.
763715
  Фогельсон И.А. Литература учит. 10 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 302с.
763716
  Фогельсон И.А. Литература учит. 11 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 206с.
763717
  Ловцова О.В. Литература Франции (1917-1965) / О.В. Ловцова. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1966. – 224 с.
763718
  Евнина Е.М. Литература французского сопротивления. / Е.М. Евнина. – М., 1951. – 172с.
763719
  Обломиевский Д.Д. Литература Французской революции 1789-1794 гг. Очерки. / Д.Д. Обломиевский. – М., 1964. – 356с.
763720
  Челышов Е.П. Литература хинди / Е.П. Челышов. – М, 1968. – 325с.
763721
  Флоринский С.М. Литература ХІХ-ХХ веков / С.М. Флоринский, Н. Трифонов. – Москва, 1935. – 320с.
763722
  Флоринский С.М. Литература ХІХ века / С.М. Флоринский, Б. Рождественский. – Х.К., 1933. – 223с.
763723
  Поляк Л.М. Литература ХХ века / Л.М. Поляк, Е.Б. Тагер. – М., 1940. – 415 с.
763724
   Литература ХХ века : Хрестоматия для 11 класса школ с русским языком обучения. – 3-, доп., перераб. – Киев : Освіта, 1998. – 672 с. – ISBN 966-04-0105-1
763725
   Литература ХХ века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 1, №1-248. – 1985. – 36с.
763726
   Литература человеконенавистничества: Сб. статей.. – М., 1980. – 318с.
763727
   Литература Чехословакии и советская литература 20-30х годов.. – М., 1980. – 368с.
763728
   Литература Швейцарии.. – М., 1969. – 432с.
763729
   Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы.. – Москва : Наука, 1967. – 516 с.
763730
  Багратион-Мухранськая Литература эпохи романтизма: как заинтнресовать? (На материале творчества Р.Бернса, В.Скотта) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-35


  Статья открывает цикл работ, посвященных вопросу формирования мотивации учеников, развитию желания узнать больше о литературе эпохи романтизма, по-новому посморреть на творчество таких ее знаменитых представителей, как Р.Бернс и В.Скотт.
763731
   Литература эпохи феодализма.. – М.Л., 1927. – 102 с.
763732
   Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М., 1982. – 311с.
763733
  Вольпе М.Л. Литература Эфиопии. / М.Л. Вольпе. – Москва, 1981. – 223с.
763734
  Толстой Л.Н. Литература, искусство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 272с.
763735
   Литература, искусство и формирование личности в социалистическом обществе.. – М., 1974. – 365с.
763736
  Чаковский А.Б. Литература, политики, жизнь / А.Б. Чаковский. – Москва : Политиздат, 1982. – 367с.
763737
  Керимжанова Б. Литература, рождённая Октябрём / Б. Керимжанова. – Фрунзе, 1969. – 64с.
763738
   Литература, рожденная Октябрем (советская литература за 60 лет), выставка.. – Москва, 1977. – 40с.
763739
   Литература, рожденная Октябрем.. – Якутск, 1969. – 120с.
763740
  Голубков В.В. Литература. / В.В. Голубков, Л.С. Мирский. – 6-е изд. перераб. – М., 1938. – 296 с.
763741
   Литература.. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 440 с.
763742
  Сарычев Д.П. Литература. / Д.П. Сарычев. – М., 1963. – 79с.
763743
  Теплинский М.В. Литература. 9 класс : [пробный учебник для средних общеобразов. школ с русским языком обучения] / М.В. Теплинский, Ю.И. Султанов. – Киев; Ирпень : Перун, 1997. – 448с. : илл. – ISBN 966-569-130-9
763744
  Михалков С.В. Литература. Время. Жизнь / С.В. Михалков. – Москва, 1978. – 288с.
763745
   Литература. Контрольные задания. – 3-е изд. – М., 1966. – 88с.
763746
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
763747
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
763748
   Литература. Контрольные задания. – М., 1968. – 76с.
763749
   Литература. Контрольные задания. – Москва, 1969. – 128 с.
763750
   Литература. Контрольные задания. – Москва : Высшая школа, 1970. – 87 с.
763751
   Литература. Контрольные задания с программой и методич. указаниями.. – М., 1968. – 80с.
763752
   Литература. Метод. пособие для учащихся заоч. сред. спец. уч. заведений. – Киров, 1964. – 78с.
763753
  Леков Д. Литература. Общество. Культура. / Д. Леков. – София, 1982. – 365с.
763754
   Литература. Программа для сред. спец. уч. завед., в которых изуч. лит. союзной республики. – М., 1966. – 52с.
763755
   Литература. Программа, задания для контрольных работ. – Москва : Высшая школа, 1965. – 59 с.
763756
   Литература. Программа, метод. указ. и контр. задания. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1961. – 144 с.
763757
   Литература. Русская литература для сред. уч. спец. завед.. – М., 1967. – 59с.
763758
   Литература. Язык. Культура : сб. ст. – М., 1986. – 293с.
763759
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига, 1989. – 69с.
763760
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига
ч. 2. – 1990. – 50с.
763761
   Литература: Уч.-хрестоматия для 7 кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1993. – 384с.
763762
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003944-5
Ч. 1. – 1992. – 222с.
763763
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003946-1
Ч. 2. – 1992. – 222с.
763764
   Литература: Уч. хрестоматия для 6-го кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1992. – 415 с. – ISBN 5-09-003948-8
763765
   Литература: Уч. хрестоматия для 8-го кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1993. – 383с. – ISBN 5-09004361-2
763766
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-026-6
Книга първа. – 1995. – 406с.
763767
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-027-4
Книга втора. – 1996. – 445с.
763768
   Литературен кръг "Стрелец". – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 260с. – Библиогр.:с.258-260. – (Литературни кръгове и издания N2)
763769
  Гин М. Литератури и время. Исследования и статьи. / М. Гин. – Петрозаводск, 1969. – 274с.
763770
  Димов Г. Литературна критика и литературен процес / Г. Димов. – София, 1979. – 275с.
763771
   Литературная Аджария.. – Батуми, 1954. – 210с.
763772
   Литературная Астрахань.. – Астрахань, 1953. – 320с.
763773
   Литературная Астрахань.. – Астрахань, 1954. – 203с.
763774
   Литературная Вологда. – Вологда, 1955. – 279с.
763775
   Литературная газета. Оглавление 1 и 2 тома "Литературной газеты" (1830-1831). – Санкт-Петербург, 1830. – [6] л. – Видання 2 -го тому 1831 р. Кн. описана за обкладинкою
763776
  Буш В.В. Литературная деятельность Гл.Успенского / В.В. Буш, 1927. – 263с.
763777
  Изергина Н.П. Литературная жизнь Вятки (1870-1917 гг.) / Н.П. Изергина. – Киров, 1990. – 205 с.
763778
  Дюма Р. Литературная и художественная собственность / Р. Дюма. – М., 1989. – 335,1с.
763779
  Дюма Р. Литературная и художественная собственность / Р. Дюма. – М., 1993. – 379с.
763780
   Литературная история Соединенных Штатов Америки = Literary history of the United States : [пер. с англ.]. – Рус. текст печат. с перераб. однотомного изд. на англ. яз. – Москва : Прогресс
Т. 3. – 1979. – 645 с.
763781
   Литературная история Соединенных Штатов Америки. = Literary history of the United States. – Печат. с перераб. изд. в одном томе. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1977. – 607 с.
763782
   Литературная история Соединенных Штатов Америки. = Literary history of the United States. – Рус. текст печат. с перераб. однотомного изд. на англ. яз. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1978. – 526 с.
763783
  Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене / [Е.В. Вановская] ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской, Каф. сценической речи, М-во культуры РСФСР. – Ленинград : [б. и.], 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78
763784
  Воровский В.В. Литературная критика / В.В. Воровский. – Москва, 1971. – 574с.
763785
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 262 с.
763786
  Надеждин Н.И. Литературная критика / Н.И. Надеждин. – М. : Художественная литература, 1972. – 575 с.
763787
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 447 с.
763788
  Аксаков К.С. Литературная критика / Аксаков К.С., Аксаков И.С. – Москва : Современник, 1981. – 383 с. – (Библиотека "Литература российской словесности". Из литературного наследия)
763789
  Аксаков К.С. Литературная критика / Аксаков К.С., Аксаков И.С. – Москва : Современник, 1982. – 383 с. – (Библиотека "Любиделям росийской словесности". Из литературного наследия)
763790
  Дружинин А.В. Литературная критика / А.В. Дружинин. – М : Советская Россия, 1983. – 384 с.
763791
  Майков А.Н. Литературная критика / А.Н. Майков. – Л : Художественная литература, 1985. – 407 с.
763792
  Михайловский Н.К. Литературная критика / Н.К. Михайловский. – Л : Художественная литература, 1989. – 608 с.
763793
  Алиева С.У. Литературная критика в действии : по страницам респ. и обл. лит.-худож. журн. / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 12)
763794
  Боткин В.П. Литературная критика. Публицистика. Письма / В.П. Боткин. – М., 1984. – 320с.
763795
  Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2-х т. / Н.А. Добролюбов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1984. – 398 с.
763796
  Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2-х т. / Н.А. Добролюбов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1984. – 518 с.
763797
  Полевой Н.А. Литературная критика: статьи и рецензии, 1825-1842 / Н.А. Полевой, К.А. Полевой; [сост., вступ. ст. и коммент. В. Березиной, И. Сухих ; ред. А. Шелаева]. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 588, [4] с.
763798
  Перелыгин Л.М. Литературная лениниана в школе. / Л.М. Перелыгин. – М. : Просвещение, 1970. – 128 с.
763799
  Ланн Е. Литературная мистификация / Евгений Ланн. – Москва ; Ленинград : Печатный двор, 1930. – 232 с.
763800
  Ашукин Н. Литературная мозаика : очерки - неизданные материалы / Н. Ашукин. – [Москва] : Московское т-во писателей, 1931. – 212 с.
763801
  Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков / Лисевич И.С. – Москва : Наука, 1979. – 266 с. – Библиогр.: с. 240-250
763802
  Нурмухамедов М.К. Литературная наука и идеологическая борьба / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1976. – 24с.
763803
   Литературная Осетия. – Орджоникидзе
№ 56. – 1980
763804
   Литературная Осетия. – Орджоникидзе
№ 57. – 1981
763805
   Литературная Осетия. – Орджоникидзе
№ 59. – 1982
763806
  Вербицкая М.В. Литературная пародия как объект филологического исследования / М.В. Вербицкая. – Тбилиси, 1987. – 166с.
763807
  Вертинский Н. Литературная работа в клубе / Н. Вертинский. – Москва, 1927. – 56с.
763808
  Балухатый С.Д. Литературная работа М.Горького. / С.Д. Балухатый. – Москва-Л., 1936. – 522с.
763809
  Балухатый С.Д. Литературная работа М.Горького. / С.Д. Балухатый, К. Муратова. – Москва-Л., 1941. – 195с.
763810
  Ведерникова Т.В. Литературная судьба Н.Н. Страхова в истории русской культуры // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 317-320
763811
  Желоховцев А.Н. Литературная теория и политическая борьба в КНР / А.Н. Желоховцев. – М, 1979. – 208с.
763812
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1995
763813
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1996
763814
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1997
763815
   Литературная Чечено-Ингушетия. 1978. – Горький, 1978
763816
  Захариев Д. Литературни бдения / Д. Захариев. – София, 1975. – 228с.
763817
  Георгиев Любен Литературни кръговрати / Георгиев Любен. – София, 1983. – 416 с.
763818
  Бураго Д.С. Литературний салон Федора Сологуба в "Уснувших веснах" Игоря Северянина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 25-38
763819
  Белоусов Д.А. Литературно-краеведческий кружок в сельской школе : книга для учителя : из опыта внеклассной работы / Д.А. Белоусов ; под ред. М.Д. Янко. – Москва : Просвещение, 1987. – 48 с.
763820
  Кедрина З.С. Литературно-критеские статьи / З.С. Кедрина. – М : Советский писатель, 1956. – 319 с.
763821
  Егоров Б.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского / Б.Ф. Егоров. – М, 1982. – 175с.
763822
  Золотухин Г.А. Литературно-критическая деятельность: диалектика объективного и субъективного / Г.А. Золотухин. – Киев : Наукова думка, 1992. – 120 с.
763823
  Илиев А. Литературно-критически и теоретически статии / А. Илиев. – София, 1983. – 346с.
763824
  Казаркин А.П. Литературно-критические оценки. / А.П. Казаркин. – Томск, 1987. – 240с.
763825
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1935. – 488 с.
763826
  Лафарг П. Литературно-критические статьи / П. Лафарг. – М, 1936. – 302с.
763827
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 560 с.
763828
  Воровский В.В. Литературно-критические статьи / В.В. Воровский. – Москва, 1948. – 255с.
763829
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Минск, 1953. – 252 с.
763830
  Воровский В.В. Литературно-критические статьи / В.В. Воровский. – Москва, 1956. – 479с.
763831
  Михайловский Н.К. Литературно-критические статьи / Н.К. Михайловский. – М : Художественная литература, 1957. – 664 с.
763832
  Ломидзе Г.И. Литературно-критические статьи / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1962. – 276с.
763833
  Добрушин И.М. Литературно-критические статьи / И.М. Добрушин. – М, 1964. – 268с.
763834
  Замбахидзе Вл. Литературно-критические статьи / Вл. Замбахидзе. – Тбилиси, 1971. – 175с.
763835
  Мирский Д.П. Литературно-критические статьи / Д.П. Мирский. – М. : Советский писатель, 1978. – 327 с.
763836
  Маргвелашвили Г.Г. Литературно-критические статьи. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1958. – 266с.
763837
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1966. – 176с.
763838
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1971. – 136с.
763839
  Боград Г.Л. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского / Г.Л. Боград, Б.Н. Рыбалко, Е.М. Тустановская. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 103
763840
  Паси И. Литературно-философские этюды / И. Паси. – М., 1974. – 230с.
763841
  Ивбулис В.Я. Литературно-худдожественное творчество Рабиндраната Тагора: пробл. метода / В.Я. Ивбулис. – Рига, 1981. – 390с.
763842
  Баранов В.И. Литературно-художественная критика : учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. "Журналистика" / В.И. Баранов, А.Г. Бочаров, Ю.И. Суровцев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 208 с.
763843
  Озеров В.М. Литературно-художественная критика и современность / В.М. Озеров. – Москва, 1972. – 47с.
763844
  Белый О.В. Литературно-художественная ценность : методол. аспекты и критика буржуаз. концепций / О.В. Белый ; АН УССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 358 с. – (Литературоведение)
763845
   Литературно-художественный сборник. – Ленинград, 1946. – 334с.
763846
  Астахов В.Г. Литературно-эстетические взгляды Г.В. Плеханова в советской критике. (20-е и начало 30-х гг.) / Астахов В.Г. ; М-во нар. образования Тадж. ССР ; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе : Дониш, 1973. – 218 с. – Список лит.: с. 206-217
763847
   Литературно-эстрадный сборник. – Курск, 1946. – 47с.
763848
   Литературно-эстрадный сборник. – Калуга, 1947. – 67с.
763849
  Алова М.А. Литературно-языковые игры : на материале нем. яз. : пособие для учителей и учащихся по внеклассной работе / М.А. Алова. – Ленинград : Учпедгиз, 1959. – 116 с. : ил.
763850
  Антюхин Г.В. Литературное былое : книга очерков о лит. прошлом и памят. местах Воронеж. края / Антюхин Г.В. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1987. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 275-286
763851
  Михайловская Н.Д. Литературное движение 70-х годов XIX века / Н.Д. Михайловская. – Воронеж, 1957. – 49 с.
763852
   Литературное дело : сборник. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е, Колпинского, 1902. – [1], 356 с.
763853
  Милонов Н.А. Литературное краеведение / Н.А. Милонов. – М., 1985. – 192с.
763854
  Наумов К.В. Литературное мастерство Ленина-публициста / К.В. Наумов. – Львов, 1970. – 176с.
763855
  Иванов А.И. Литературное наследие Максима Грека. Характеристика, атрибуции, библиография / А.И. Иванов. – Ленинград, 1969. – 248с.
763856
  Амангельдыева Г. Литературное наследие Талиби / Г. Амангельдыева ; под ред. И.А. Сосонкина, М.О. Овезгельдыева ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 114, [3] с.
763857
  Гайдебуров П.П. Литературное наследие: воспоминания / П.П. Гайдебуров. – Москва, 1977. – 464с.
763858
   Литературное наследство. – Москва
№ 11/12 : Щедрин, кн. 1. – 1933
763859
   Литературное наследство. – Москва
Т. 49-50 : Н.А. Некрасов. – 1946
763860
   Литературное наследство. – Москва
Т. 89. – 1978
763861
   Литературное наследство. – Москва
Т. 90, кн. 4 : УТолстого. – 1979
763862
   Литературное наследство. – Москва
Т. 90 кн. 1. – 1979
763863
   Литературное наследство. – Москва
Т. 90 кн. 2. – 1979
763864
   Литературное наследство. – Москва
Т. 90. – 1979
763865
   Литературное наследство. – Москва
Т. 92, кн. 1 : А. Блок. – 1980
763866
   Литературное наследство. – Москва
Т. 92, кн. 2 : А. Блок. – 1981
763867
   Литературное наследство. – Москва
Т. 91 : Русско-английские литературные связи (18 век - первая половина 19 века). – 1982
763868
   Литературное наследство. – Москва
Т. 92, кн. 3 : А. Блок. – 1982
763869
   Литературное наследство. – Москва
Т. 93 : Из истории советской литературы 1920-1930 годов. – 1983
763870
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 95 : Горький и русская журналистика в начале 20 века. Неизведанная переписка. – 1988
763871
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 97, кн. 1 : Ф.И. Тютчев. – 1988
763872
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 97, кн. 2 : Ф.И. Тютчев. – 1989
763873
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 98, кн. 1 : В. Брюсов и его корреспонденты. – 1991
763874
  Михайлов Г.И. Литературное наследство монголов / Г.И. Михайлов. – М, 1969. – 176с.
763875
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
763876
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
763877
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
763878
  Гиршман М.М. Литературное произведение / М.М. Гиршман. – М., 1991. – 159с.
763879
  Науман М. Литературное произведение и история литературы : сб. избранных работ / Макфред Науман. – Москва : Радуга, 1984. – 423 с.
763880
  Лучников М.Ю. Литературное произведение как высказывание: Уч. пособие по спецкурсу. / М.Ю. Лучников. – Кемерово, 1989. – 84с.
763881
  Петров В.П. Литературное произношение некоторых наименований, освоенных киргизским языком в советскую эпоху / В.П. Петров, А.О. Осмонкулов. – Фрунзе, 1969. – 231с.
763882
   Литературное редактирование. – 2-е изд., испра. и доп. – М, 1989. – 125с.
763883
  Немзер Андрей Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е / Немзер Андрей; Худ. О. Смирнов. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 432с. – ISBN 5-86793-034-3
763884
   Литературное содружество народов СССР. – Тбилиси, 1983. – 312с.
763885
   Литературное содружество народов СССР. – Тбилиси, 1985. – 199с.
763886
  Киреева И.В. Литературное творчество Джона Рида. / И.В. Киреева. – Горький, 1974. – 150с.
763887
   Литературное творчество М.В.Ломоносова.. – М.-Л., 1962. – 318с.
763888
  Клейн В.Г. Литературное чтение / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 318с.
763889
  Клейн В.Г. Литературное чтение в 5-6 классах школ с расширенной программой по немецкому языку. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – М, 1963. – 295с.
763890
  Клейн В.Г. Литературное чтение в 5-6 классах школ с расширенной программой по немецкому языку. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – М, 1965. – 359с.
763891
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 6 классе / Г.К. Бочаров. – Москва, 1956. – 239с.
763892
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 6 классе / Г.К. Бочаров. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 229с.
763893
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 7 классе / Г.К. Бочаров. – Москва, 1958. – 125с.
763894
   Литературное чтение в V-VII классах.. – М, 1938. – 120 с.
763895
   Литературное чтение в V-VII классах.. – М, 1950. – 452 с.
763896
   Литературное чтение в школе. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1952. – 712 с.
763897
   Литературное чтение в школе. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1954. – 608 с.
763898
  Клейн В.Г. Литературное чтение в5-6 классах школ с преподаванием немецкого языка. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – 4-е изд. – М, 1970. – 295с.
763899
   Литературное эхо. – Москва, 1964. – 368 с.
763900
   Литературное эхо.. – Москва, 1970. – 288с.
763901
   Литературные беседы.. – Саратов, 1929. – 174 с.
763902
  Гальперин Ю.М. Литературные вечера / Ю.М. Гальперин. – М, 1974. – 167с.
763903
   Литературные вечера в школе.. – Ярославль, 1972. – 152 с.
763904
   Литературные взгляды и творчество славянофилов: 1830-1850 гг.. – Москва : Наука, 1978. – 502 с.
763905
  Кондрашов В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – М, 1957. – 164с.
763906
  Кондрашов В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – 2-е изд. – М, 1968. – 248с.
763907
  Панаев И.И. Литературные воспоминания / И.И. Панаев. – Л., 1950. – 472с.
763908
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст., с. 5-43, подгот. текста и примеч. В.П. Дорофеева. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 686 с., [11] л. ил. : ил. – (Серия литературных мемуаров / под общ. ред. С.Н. Голубова [и др.])
763909
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст. В.И. Кулешова, с. 5-32 ; коммент. А.М. Долотовой [и др.]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 694 с., [9] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 539-653. – (Серия литературных мемуаров / редкол. сер.: В.Э. Вацуро [и др.])
763910
  Панаев И.И. Литературные воспоминания / И.И. Панаев. – Москва : Правда, 1988. – 442 с.
763911
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст. В.И. Кулешова ; коммент.: А.М. Долотовой, Г.Г. Елизаветиной, Ю.В. Манна [и др.]. – Москва : Правда, 1989. – 684, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: в примеч.: с. 517-542. – (Литературные воспоминания)
763912
  Панаев И.И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском / [соч.] И.И. Панаева. – Санкт-Петербург : Изд.В. Ковалевского, 1876. – [6], 420 с., 1 л. портр. – Экз. деф., без тит. л.
763913
  Воронин Литературные деятели и литературные места в Мордовии / Воронин, и.Д. – Саранск, 1951. – 170с.
763914
  Воронин И.Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии / И.Д. Воронин. – Саранск, 1976. – 336с.
763915
   Литературные дискуссии.. – М., 1931. – 24с.
763916
   Литературные задачи.. – М., 1949. – 16с.
763917
  Каландадзе Л.Г. Литературные заметки / Л.Г. Каландадзе. – Тбилиси, 1974. – 315с.
763918
  Каландадзе Л.Г. Литературные зарисовки / Л.Г. Каландадзе. – Тбилиси, 1980. – 250с.
763919
  Блохина В.Н. Литературные игры и занятия / В.Н. Блохина. – Горький : Книжное издательство, 1960. – 231с. : ил. – Библиогр.: с. 221-227
763920
  Мануйлов В.А. Литературные игры. Сборник. / В.А. Мануйлов. – Л.-М., 1938. – 214 с.
763921
  Розанов В.В. Литературные изгнанники = Literary exiles / В.В. Розанов; Rozanov V.V. – London : Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. – 547с. – ISBN 1-870128-23-0
763922
   Литературные имена арабских и персидских авторов. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 334 с.
763923
   Литературные имена арабских и персидских авторов. – Москва
Ч. 2, кн. 1. – 1979. – 244 с.
763924
  Боярский И.Я. Литературные коллажи / Иосиф Боярский. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 303, [1] с., [6] л. фот.
763925
   Литературные композиции. – Москва, 1950. – 376с.
763926
   Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – Москва : Московский университет, 1980. – 617 с.
763927
   Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – Москва : Московский университет, 1980. – 638с.
763928
   Литературные манифесты французских реалистов.. – Л., 1935. – 207с.
763929
   Литературные места Вологодской области.. – Вологда, 1971. – 18 с.
763930
   Литературные места России. – Москва, 1971. – 24с.
763931
   Литературные места России. – Москва, 1987. – 283с.
763932
  Белинский В.Г. Литературные мечтания : элегия в прозе : полное издание с портр. автора и предисл. / В.Г. Белинский. – Киев : Гонг, 1834. – 142 с. : портр. = Библиотека "Гонг" ; № 1-2
763933
   Литературные музеи Ленинграда. – Л., 1987. – 85 с.
763934
   Литературные направления в русской поэзии начала XX века. Поэзия Саши Черного.. – Ашхабад, 1983. – 75 с.
763935
   Литературные направления и стили.. – М., 1976. – 391с.
763936
   Литературные новинки.. – Воронеж, 1969. – 271с.
763937
  Григорьян К.Н. Литературные опыты М.А. Гамазова / Григорьян К.Н. – М-Л, 1959. – 360-369 с.
763938
   Литературные отклики. – Москва : Т-во "Книгоиздат писателей в Москве", 1923. – 82 с.


  Содержание: П. Сакулин, "В веках"; В. Львов-Рогачевский "Последний подвижник великой русской литературы"; Леонид Гроссман, "Заметки о языке Достоевского"; В. Вересаева, "Редактор" ( из воспоминаний); М. Цябловский "Критика и история литературы за ...
763939
  Воровский В.В. Литературные очерки / В.В. Воровский. – Москва, 1923. – 233с.
763940
  Линин А.М. Литературные очерки : М. Горький, А Серафимович, А. Чехов / А.М. Линин. – Ростов -на-Дону : Азово-Черноморское краевое книгоизд., 1955. – 123 с.
763941
  Неустроев В.П. Литературные очерки и портреты / В.П. Неустроев. – Москва, 1983. – 264 с.
763942
   Литературные памятники : Справочник. – Москва : Наука, 1964. – 137 с.
763943
   Литературные памятники. – Москва, 1967. – 125с.
763944
   Литературные памятники : справочник. – Москва : Наука, 1973. – 116 с.
763945
   Литературные памятники : Справочник. – Москва : Наука, 1978. – 129с.
763946
   Литературные памятные места Ленинграда.. – Л., 1959. – 586 с.
763947
   Литературные памятные места Ленинграда.. – 2-е, доп. – Л., 1968. – 671 с.
763948
   Литературные памятные места Ленинграда.. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1976. – 544 с.
763949
  Кузьмичев И.К. Литературные перекрестки / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1983. – 208с.
763950
   Литературные портреты. – К.
Т. 1. – 1960. – 736с.
763951
  Крамов И.Н. Литературные портреты / И.Н. Крамов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 336 с.
763952
  Крамов И.Н. Литературные портреты / И.Н. Крамов. – М., 1976. – 368с.
763953
   Литературные портреты : [сборник очерков]. – Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, Кировское отд., 1977. – 223 с. : портр. – Списки лит. в конце очерков
763954
  Ключевский В.О. Литературные портреты / В.О. Ключевский. – Москва : Современник, 1991. – 461 с.
763955
  Грудцова О.М. Литературные портреты: (Луговской, Светлов, Симонов, Наровчатов) / О.М. Грудцова. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.
763956
  Мышковская Л.М. Литературные проблемы пушкинской поры / Л.М. Мышковская. – Москва, 1934. – 188 с.
763957
  Максимов С.В. Литературные путешествия / С.В. Максимов. – М. : Современник, 1986. – 415 с.
763958
  Нагибин Ю.М. Литературные раздумья. / Ю.М. Нагибин. – М., 1977. – 157с.
763959
  Осадченко И.Е. Литературные связи молдавии и России в 19 в. / И.Е. Осадченко. – Кишинев, 1983. – 263с.
763960
  Николюкин А.Н. Литературные связи России и США / А.Н. Николюкин. – М : Наука, 1981. – 406 с.
763961
   Литературные связи славянских народов : Исследования. Публикации. Библиография. – Ленинград : Наука, 1988. – 344,[2] с. – ISBN 5-02-027981-1
763962
  Дашкова Е.Р. Литературные сочинения / Е.Р. Дашкова. – М., 1990. – 363с.
763963
  Бучис А.А. Литературные судьбы / А.А. Бучис. – М., 1982. – 406с.
763964
  Гузар И.Ю. Литературные традиции и наваторство в реализме И.В. Гете / И.Ю. Гузар. – ЛЬвов, 1963. – 68с.
763965
  Илешин Б.И. Литературные тропинки отчего края / Б.И. Илешин. – Москва, 1986. – 204с.
763966
  Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. / Р.А. Будагов. – Москва, 1967. – 376с.
763967
  Гердзей-Капица Литературный кружок в X классе посвященный изучению А.М.Горького / Гердзей-Капица. – Л, 1948. – 24 с.
763968
  Духан Я.С. Литературный Ленинград / Я.С. Духан. – Л., 1974. – 61 с.
763969
  Khomenko Kateryna Литературный миф Одессы в малоизвестных текстах ХІХ века // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 241-254. – ISSN 1640-7806
763970
  Лощинин Н.П. Литературный музей и школа / Н.П. Лощинин. – Москва : Просвещение, 1976. – 135 с.
763971
  Грызлова И.К. Литературный музей. Очерк-путеводитель / И.К. Грызлова, В.А. Лебедева. – Тула, 1966. – 224с.
763972
   Литературный Омск. Сборник произведений омских писателей.. – Омск, 1953. – 175с.
763973
   Литературный процесс в его жанровом и стилевом своеобразии. Сборник научных трудов.. – Ташкент, 1987. – 100с.
763974
   Литературный процесс и русская журналистика конца XIX - начала XX века, 1890-1904 гг.. – Москва : Наука, 1982. – 372 с.
763975
   Литературный процесс и русская журналистика конца XIX - начала XX века: 1890-1904 гг.. – Москва : Наука, 1981. – 390 с.
763976
   Литературный процесс и творческая индивидуальность. Сборник статей.. – Кишинев, 1990. – 167 с.
763977
  Забелин П.В. Литературный разъезд / П.В. Забелин. – Иркутск, 1974. – 143 с.
763978
   Литературный распад : Критический сборник. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. "Т-ва Издательское Бюро"
Кн. 1. – 1908. – 300 с.


  Авторы: Ю. Стеклов, Ю. Каменев, П. Юшкевич, Ст. Иванович, А. Луначарский, Л. Войтоловский, Н. Троцкий, В. Базаров, М. Морозов, М. Горький
763979
   Литературный распад : Критический сборник о сочинениях Арцыбашева, Л. Андреева, М. Горького, Б. Зайцева, Мережковского, Ф. Сологуба и др. – Санкт-Петербург
[Кн. 2]. – 1909. – 280 с.


  В содерж.: Христиане Третьего Завета и строителя Башни Вавилонской/ В. Базаров. Сумерки искусства/ Л. Войтоловский. О робком пламени гг. Антонов Крайних/ Ю. Каменев. Двадцать третий сборник "Знания"/ А. Луначарский. Старосветский мистик. (Творчество ...
763980
   Литературный Сахалин. Литературно-художественный сборник произведений молодых авторов.. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 150с.
763981
  Никифоров Л. Литературный сборник / Л. Никифоров. – Л. – 287с.
763982
   Литературный сборник XVII века "Пролог". – Москва : Наука, 1978. – 287 с.
763983
   Литературный сборник Кострома. – Кострома, 1948. – 253с.
763984
   Литературный сборник.. – Петрозаводск, 1938. – 90с.
763985
   Литературный Севастополь. Стихи, рассказы, очерки.. – Симферополь, 1958. – 111с.
763986
  Михнюкевич В.А. Литературный сказ Урала / В.А. Михнюкевич. – Иркутск, 1990. – 187 с.
763987
   Литературный Сталинград. Литературно-художественный сборник.. – Сталинград, 1960. – 70с.
763988
   Литературный текст: проблемы и методы исследования.. – Калинин, 1987. – 164с.
763989
   Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – 750с.
763990
  Кожин А.Н. Литературный язык допушкинской России / А.Н. Кожин. – Москва : Русский язык, 1989. – 283с.
763991
   Литературный язык и народная речь. – Пермь
Вып. 1. – 1977
763992
   Литературный язык и народная речь. – Пермь, 1981. – 91с.
763993
   Литературный язык и народная речь.. – Пермь, 1984. – 152с.
763994
   Литературный язык и народная речь.. – Пермь, 1986. – 152с.
763995
   Литературный язык и народная речь.. – Пермь, 1988. – 135с.
763996
  Кожин А.Н. Литературный язык Киевской Руси / А.Н. Кожин. – 1-е изд. – М., 1981. – 188с.
763997
  Кожин А.Н. Литературный язык Московской Руси / А.Н. Кожин. – Москва : Русский язык, 1984. – 184с.
763998
  Залыгин С.П. Литературных заботы / С.П. Залыгин. – Москва : Современник, 1972. – 303с. – (О времени и о себе)
763999
  Залыгин С.П. Литературных заботы / С.П. Залыгин. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1979. – 366с.
764000
  Залыгин С.П. Литературных заботы / С.П. Залыгин. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1982. – 457с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,