Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
761001
  Гримм Д.Д. [Лекции по догме римского права проф. Д.Д. Гримма]. [Вып. 2] // Лекции по догме римского права проф. Д.Д. Гримма : пособие для слушателей / Д.Д. Гримм. – Amsterdam : Типография М.М. Стасюлевича, 1907. – [Вып. 1]. – 147 с.
761002
  Косович О.В. Лексичні інновації 2000-2012 рр. у мовній картині світу // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 6-11. – ISSN BIB-ID 83558
761003
  Балаховська Л.В. Лексичні інновації в романах "Люди зі страху" і "Додому нема вороття" Романа Андріяшика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 12-20. – ISSN 2075-437X


  Проаналізовано лексичні інновації в романах "Люди зі страху" і "Додому нема вороття" Р. Андріяшика. Розглянуто найпродуктивніші способи творення лексичних інновацій. Проанализированы лексические инновации в романах "Люди из страха" и "Домой нет ...
761004
  Борис Д.П. Лексичні інновації в сучасній мовознавчій терміносистемі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 14-18
761005
  Колесник О.Ю. Лексичні й фразеологічні засоби творення комізму в малій прозі Остапа Вишні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 43-45. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
761006
  Навальна М.І. Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 127-135. – ISSN 2309-1797
761007
  Дев"ятко С Ю. Лексичні лакуни як культуроспецифічний феномен: особливості добирання перекладних відповідників у медичній термінології (на матеріалі стоматологічних текстів) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 44-50. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
761008
  Дель Лексичні латинізми у старослов"янській мові / Дель, Ґаудіо Сальваторе // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 80-88. – ISSN 2311-2697


  У статті на основі даних лексикографічних джерел проаналізовано загальну кількість лексичних латинізмів, зафіксованих у старослов"янській мові. Таке дослідження сприятиме подальшому тлумаченню латинського елемента в історії розвитку окремих ...
761009
  Каліщук Д. Лексичні маркери концептуальних стилів Б. Обами та Дж. Буша // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 77-82. – ISSN 2410-0927
761010
  Хавченко Т. Лексичні маркери реклами як інформаційного тексту в аспекті перекладу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 221-226


  У статті розглянуто особливості перекладу лексичних маркерів реклами; здійснено аналіз прагматичного використання лексики в рекламних текстах; окреслено комунікативні задачі реклами при перекладі. The article deals with peculiarities of lexical ...
761011
  Столярова А.А. Лексичні маркери суб"єктивної модальності в текстах грецького кримінального законодавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 355-359


  У статті досліджуються особливості лексичних засобів вираження категорії суб"єктивної модальності в новогрецьких законодавчих текстах та розглядаються прагматичні аспекти її функціонування. Аналіз проведено на матеріалі текстів чинних кримінального, ...
761012
  Самусенко О.М. Лексичні мінімуми з української мови як іноземної: основні підходи до укладання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 144-150


  Стаття присвячена методиці викладання української мови як іноземної. У праці розглянуто питання укладання лексичних мінімумів з української мови як іноземної. У розвідці наведено європейські рекомендації щодо володіння лексикою іноземної мови на різних ...
761013
  Мариненко Павло Ігорович Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Мариненко П. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр. : 12 назв
761014
  Мариненко П.І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Павло Ігорович Мариненко; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2006. – 277л. – Додатки: л.220-277. – Бібліогр.: л.184-214
761015
  Швидка В. Лексичні новотвори як відбиття українсько-російської збройної конфронтації // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 88-97. – ISSN 2411-6548


  Статтю присвячено аналізу прагматичного потенціалу лексичних новотворів, що оприявлюють українсько-російську збройну конфронтацію. У науковій розвідці заналізовано неологізми, які перебувають на стадії символізації; виявлено аксіологічну систему ...
761016
  Ільєнко О.Л. Лексичні новоутворення із колоративним компонентом у сучасних англомовних наукових і публіцистичних текстах / О.Л. Ільєнко, О.В. Первашова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 66-70
761017
  Трегубова Г. Лексичні норми сучасної української літературної мови в офіційно-діловому стилі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.47-55. – ISBN 966-7773-28-0
761018
  Шевчук О.О. Лексичні одиниці на позначення "населений пункт" в західно-германських та східнослов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 451-455


  Стаття присвячена зіставному аналізу лексико-семантичної групи "населений пункт" в західно-германських та східнослов"янських мовах; виділяються аломорфні та ізоморфні риси зазначеного ЛСГ; аналізується семна структура конституентів. Статья посвящена ...
761019
  Бєлуха В.А. Лексичні одиниці на позначення квітів в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 36-40
761020
  Тур О. Лексичні одиниці на позначення назв поземельних мір, що вживалися в Україні в XI - XVI ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 149-153. – ISSN 0869-3595
761021
  Ковальчук І.В. Лексичні одиниці на позначення предметів у маркувальних текстах на товарних упаковках // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 228-236


  У статті розглядаються особливості лексичних одиниць, характерні для текстів на упаковці. Особлива увага приділена способам словотвору, які зустрічаються в назвах фірм-виробників та брендів. Пропонується аналіз лексики на семантичному рівні з метою ...
761022
  Бадзюнь О.Є. Лексичні одиниці на позначення станів та явищ погоди в англійському дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 73-80


  У статті розглянуто лексичні одиниці на позначення станів та явищ погоди, які представлені ієрархічно організованим системним комплексом - лексико-семантичним полем "Погода". Досліджено особливості функціонування лексем в англійському дискурсі ...
761023
  Тімкова Т.М. Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 428-436


  У статті йдеться про особливості турецьких лексичних одиниць що позначають атмосферні явища, а саме такі лексичні одиниці як дощ, сніг, хмара, вітер, грім, блискавка, хуртовина, веселка, смерч у давньотюркській мові. В статье идет речь об ...
761024
  Бобух Н.М. Лексичні опозиції в поетичному ідіолекті Євгена Маланюка // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 162-167. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
761025
  Бобух Н.М. Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 95-103. – ISSN 2313-4437


  Стаття присвячена актуальній і цікавій проблемі сучасної лінгвостилістики – дослідженню семантично протиставлюваних лексем. У пропонованій розвідці проаналізовано антонімічні пари, антонімічно-синонімічні парадигми й оксиморонні синтагми, зафіксовані ...
761026
  Чорна О.Ю. Лексичні опозиції в поетичному словнику Сергія Жадана // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 77-88. – ISSN 2313-4437
761027
  Бобух Н.М. Лексичні опозиції як засіб створення контрасту в повісті Івана Нечуя-Левицького "Хмари" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 3-11. – ISSN 2313-4437
761028
  Коцюба О.П. Лексичні особливості австрійського варіанту німецької мови у прозі Йозефа Рота // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 392-396


  У статті проаналізовано лексичну специфіку австрійського мовного варіанту у художній прозі Й. Рота. В статье проанализирована лексическая специфика австрийского языкового варианта в художественной прозе Й. Рота. In the article the lexical ...
761029
  Стецюра К. Лексичні особливості англомовного політичного дискурсу // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 152-157. – ISBN 978-617-639-379-5


  Особливістю англомовного політичного дискурсу є наявність у ньому двох протилежних шарів – власне політичних слів та понять, що переходять із інших, споріднених галузей.
761030
  Матола В. Лексичні особливості вираження суб"єктивної оцінки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 153-162


  Йдеться про мовні засоби, що використовуються в суб"єктивних висловлюваннях авторів у газетних текстах. Оцінці як характерній рисі журналістського тексту притаманне вживання авторами емоційно-оцінних демінутивів, фразеологічних та синтаксичних ...
761031
  Осіпчук Ю.В. Лексичні особливості давньоукраїнських пам"яток // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 222-230. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
761032
  Баранова С.В. Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань) / С.В. Баранова, Н.В. Хаба, В.К. Тур // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – C. 9-15. – ISSN 2077-804X
761033
  Лукашенко Н.Г. Лексичні особливості іспаномовних інтернет-форумів з проблематики родинних стосунків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 3-6
761034
  Котенко В.Л. Лексичні особливості іспанської мови у Країні Басків та Наваррі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 154-158. – (Бібліотека Інституту філології)
761035
  Богдан Л. Лексичні особливості мови українських дитячих казок в японському перекладі (на матеріалі казок "Сірко", "Солом"яний бичок", "Кривенька качечка") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В статті досліджено лексичні особливості мови перекладу (японської мови) українських дитячих казок. Висвітлено питання оформлення японськими лексичними засобами експресивності та образності української лексики та способи передачі її ...
761036
  Менделюк Т. Лексичні особливості мовлення. Творча спадщина письменниці Лесі Українки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 3/4) : Підготовка до ЗНО. – С. 108-111
761037
  Тараненко Л.І. Лексичні особливості науково-технічного перекладу (на матеріалі текстів сфери ядерної енергетики) / Л.І. Тараненко, М.А. Куценко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 357-362
761038
  Лях О. Лексичні особливості наукової статті / О. Лях, А. Непран // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 1. – С. 111-117. – ISSN 2411-6548
761039
  Добродій В. Лексичні особливості німецької фахової мови права // Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" : 27-28 берез. 2019 р. / "Переклад і мова: компаративні студії", міжнар. конф. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7446-79-7
761040
  Круть І. Лексичні особливості передвиборчої агітації як об"єкт політичної лінгвістики // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 96-105. – ISSN 2413-3094
761041
  Черкес Г. Лексичні особливості перекладу оглядів футбольних матчів з французької мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 258-266


  У статті розглядаються особливості перекладу футбольних оглядів із французької мови на українську. Особлива увага приділяється проблемам, що можуть виникнути при перекладі футбольних оглядів та шляхи їх вирішення.
761042
  Каптюрова В.В. Лексичні особливості повідомлень в Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 228-232


  У статті розглядаються лексичні особливості повідомлень в соціальній мережі Twitter. Також досліджуються новостворені лексичні одиниці, а також способи їхнього словотворення. В статье рассматриваются лексические особенности сообщений в социальной сети ...
761043
  Непоп Лідія Василівна Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей : Автореф. дис. ... кандид. фылолог. наук: 10.02.03 / Непоп Л.В.; НАНУ. Ін-тут української мови. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
761044
  Непоп Л.В. Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей / Л.В. Непоп; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 212с. – ISBN 966-594-449-5
761045
  Діденко Т.О. Лексичні особливості публіцистичних текстів Пілар Бонет // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 273-277


  У статті розглянуто лексичні особливості статей, репортажів, інтерв’ю та некрологів відомої іспанської журналістки, кореспондента газети "Ель Паіс" Пілар Бонет та засоби їхнього відтворення українською мовою. В статье рассмотрены лексические ...
761046
  Гірняк С. Лексичні особливості спогадів Константини Малицької // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 5-12. – ISBN 978-617-7235-55-8
761047
  Онищенко М.Ю. Лексичні особливості творів Володимира Даниленка / М.Ю. Онищенко, Г.А. Онищенко // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 22-25


  Даниленко Володимир Григорович - український письменник-прозаїк, критик, літературознавець. Був викладачем кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2002-2003).
761048
  Кондратенко Н.В. Лексичні особливості текстів мовленнєвого жанру "політична програма" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 85-90. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
761049
  Баран Е.О. Лексичні особливості текстів спортивної тематики в інтернет-виданнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17
761050
  Сидоренко О. Лексичні особливості українського мовлення студентів, що навчаються в Австрії та Німеччині // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 145-150.
761051
  Маймескул О.А. Лексичні особливості французької мови Швейцарії: відображення традицій швейцарської демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 91-95. – (Іноземна філологія)


  Аналізується традиційно специфічна лексика суспільно-політичної сфери франкомовної Швейцарії в її історичному формуванні та сучасному функціонуванні.
761052
  Івахненко Т.П. Лексичні параметри туристського жаргону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 67-73. – (Серія "Філологічні науки")
761053
  Сірук О. Лексичні перекладні еквіваленти в болгарських і українських паралельних текстах / О. Сірук, І. Держанський // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 75-86. – ISSN 0320-3077


  Мова йде про укладання Корпусу болгарських і українських паралельних текстів та його застосування для дослідження лексичної семантики українських і болгарських перекладних еквівалентів. Речь идет о создании корпуса болгарских и украинских параллельных ...
761054
  Кобелянська О. Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII-XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – C. 27-37


  Основною метою дослідження є встановлення кількісних показників, а також визначення головних художньо-стилістичних функцій лексичних повторів і ономатопів-редуплікатів у мові японської класичної поезії VIII- XX ст.Насамперед у дослідженні чітко ...
761055
  Тома Н.М. Лексичні польські запозичення в мовотворчості Петра Могили // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 58-71
761056
  Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу / К.М. Сухенко. – Київ, 1972. – 23с.
761057
  Ткачук О. Лексичні процеси в мові хорватських та українських мас-медіа в контексті суспільно-політичних змін кінця XX - поч. XXI століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 14-21. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
761058
  Гнатовська Г. Лексичні репрезентанти концепту "буття" у англо-санскритському словнику Моньє-Вільямса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 10-15. – (Філософія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню етимології та смисловим конотаціям термінів санскриту : sat, bh ? va, sambhava, bhavitar/bhavit ? , bhavya, bhavat, bh ? ti, bh ? ta, sarvabh ? ta, bhavaka, sattva, satt ? , sa ? v ? tti, v ? tti, dh ? ta, sa ? sth ? ...
761059
  Помирча С.В. Лексичні риси химерної прози в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, М.О. Яценко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 22-26
761060
  Помирча С.В. Лексичні риси химерної прози в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 255-259
761061
  Колпаков М.О. Лексичні рівні й тематичні групи в українській термінології художньої обробки металів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 165-171. – ISSN 2522-493X


  У статті за допомогою логіко-поняттєвого аналізу виявлено основні лексичні рівні, тематичні групи та підгрупи української термінології художньої обробки металу. Показано, що терміни художньої обробки металу становлять термінологічну систему, де кожна ...
761062
  Дичка Ю. Лексичні та граматичні еквіваленти у перекладі твору Е. Гемінгвея "Старий і море" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 157-160. – ISBN 978-617-7926-22-0
761063
  Їжакевич Г.П. Лексичні та граматичні засоби у функціональній стилістиці слов"янських мов / Г.П. Їжакевич, М.М. Пилинський. – Київ, 1973. – 32с.
761064
  Христенок В. Лексичні та граматичні риси мови грамот XIV-XV століть // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 322-330. – ISSN 2304-9383
761065
  Нічаєнко І. Лексичні та лексико-фразеологічні складники семантичного поля краси в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 3-6. – Бібліогр.: Літ.: с. 6
761066
  Кожушний О.В. Лексичні та метричні особливості поетичного мовлення Григорія Богослова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 52-57. – ISSN 2411-1562


  У статті наведено результати аналізу лексичних та метричних особливостей поетичного мовлення Григорія Богослова. Зазначається, що, заперечуючи свою приналежність до язичницької літературної традиції і викриваючи її занепад, автор водночас насичує свої ...
761067
  Гаманюк В. Лексичні та синтаксичні засоби вираження фазових значень в оповіданнях П. Хаммесфар // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 24-27
761068
  Дем"янюк М.П. Лексичні та фонетико-граматичні особливості анонімного латинсько-слов"янського словника XVIII ст. // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 469-478. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
761069
  Калініна-Шамрай Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 292 л. – Додатки: л. 250-292. – Бібліогр.: л. 216-249
761070
  Калініна-Шамрай Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
761071
  Прокопова Л.І. Лексичні та фонетичні особливості німецької мови в єдиному стилістичному полі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 44-47. – ISSN 0027-2833
761072
  Мазепова О.В. Лексичні тра фразеологічні засоби вираження концепту душа в перській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1608-0599
761073
  Паніна О.В. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі (на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології) // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 392-397. – ISSN 2076-815X
761074
  Кононенко В. Лексичні трансформації в перекладі суспільно-політичних текстів арабської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 144-148. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
761075
  Лук"янченко М.П. Лексичні трансформації при перекладі українською мовою "Першої людини" Альбера Камю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 233-241


  Статтю присвячено вивченню лексичних трансформацій при перекладі українською мовою роману "Перша людина" А. Камю. Адекватне відтворення лексичних та стилістичних засобів оригіналу є одним з пріоритетних завдань художнього перекладу. Статья посвящена ...
761076
  Соболь А.Ю. Лексичні трансформації при перекладі юридичних текстів // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 135-136. – ISBN 978-617-8037-94-9
761077
  Гнатюк Н.Г. Лексичні трансформації при синхронному перекладі доповідей англійською мовою на екологічну тематику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглянуто найуживаніші лексичні трансформації, які застосовуються при синхронному перекладі текстів доповідей із проблем екології. Особлива увага приділяється аналізу лексичних трансформацій, які містять спеціальну термінологію.
761078
  Тимощук Н.О. Лексичні трансформації у перекладах поезії Тараса Шевченка іспанською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 261-268


  У статті досліджено найважливіші лексичні трансформації, які застосовуються при перекладі поезії Тараса Шевченка іспанською мовою. Розглянуто загальні відомості про лексичні трансформації, їхні різновиди та особливості використання при перекладі ...
761079
  Ангерчік Є.Д. Лексичні труднощі відтворення розмовно-побутового стилю в англійському перекладі твору О. Гончара "Собор" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 31-36


  Розглядаються основні лексичні елементи розмовно-побутового стилю у творі "Собор" Олеся Гончара та труднощі їх відтворення в англійському перекладі: через культурні розбіжності між українською та англійською мовами перекладачу достатньо складно дібрати ...
761080
  Курдіш О.К. Лексичні труднощі перекладу сучасної англійської наукової прози / О.К. Курдіш, О.О. Чешко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 64-65
761081
  Бернар Г. Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 118-123. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
761082
  Дьяконова І.Л. Лексичні характеристики електронного листування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 150-154. – ISBN 966-581-388-9
761083
  Борисова О. Лексичні, граматичні та синтаксичні проблеми перекладу міжнародних документів з англійської мови на українську // Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" : 27-28 берез. 2019 р. / "Переклад і мова: компаративні студії", міжнар. конф. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7446-79-7
761084
  Мітіна Т. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу творів Тараса Шевченка, які містяться у фондовій колекції Шевченківського національного заповідника // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 231-236. – ISBN 978-617-646-453-2


  The article explores the problem of correspondence between Taras Shevchenko"s original texts and their translations from the point of view of translation and literature theory, in view of their historical, linguistic and social significance. У статті ...
761085
  Комарницька Т. Лексичні, граматичні та стилістичні негативні явища в мові масової культури Японії (на прикладі мови японських модних журналів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-11. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, на матеріалі японського модного журналу Cosmopolitan Japan. У царині лексики мови модних журналів спостерігаємо засилля невмотивованих ...
761086
  Малафей М. Лексичніі новотвори як репрезентанти новіітнііх поліітичних подіій (на матерііаліі мовлення Євромайдану) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 202-210


  У статті розглядаються неологізми як основа для збагачення мови, утворення новотворів на тлі соціальних вибухів. Подаються визначення головних неологізмів 2013 р., утворених внаслідок подій Євромайдану, розглядаються перспективи використання цих слів в ...
761087
  Будзько І. Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 39-59. – ISSN 0076-0390
761088
  Малащук К.О. Лексічні засоби етико-християнського виховання особистості у мові Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 46-53. – Бібліогр.: c. 52-53; 8 поз.


  У статті фналізується лексико-семантичне поле слів із значенням християнської етики та виховання особистості на матеріалі творів Г. Сковороди. The article is devoted the problem of lexical-semantic field of the words with the meaning of Christian ...
761089
  Судавичене Л.В. Лексческие особенности московского перевода - редакции Литовского Статуса 1588 г. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Судавичене Л.В. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
761090
   Лектини в дослідженні морфології та функції серця / Б.О. Надрага, Є.А. Согомонян, А.М. Ященко, О.Д. Луцик // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 140-145. – ISSN 2079-8334
761091
  Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела / Антонюк В.О. – Львів : Кварт, 2005. – 554 с. : іл., табл., портр. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 460-540. – ISBN 966-8792-12-2
761092
   Лектинова активність клітинних стінок і клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за біотичного стресу / Ю.М. Письменна, О.О. Панюта, В.Н. Белава, Н.Ю. Таран // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1129. – С. 65-72. – (Серія "Біологія" ; вип. 23). – ISSN 2075-5457


  Досліджували зміни лектинової активності фракції клітинних стінок і сумарної фракції клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum L.) різних за стійкістю до патогена сортів за інфікування збудником очкової плямистості ...
761093
  Письменна Ю.М. Лектинова активність різних клітинних фракцій органів проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за патогенезу / Ю.М. Письменна, О.О. Панюта // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 71-71
761094
  Погоріла Н.Ф. Лектинологія - перспективна галузь наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-89. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку ретроспективу досліджень в галузі лектинології, зокрема рослинних аглютинінів. Окреслено пріоритетні напрямки вивчення фітоаглютинінів науковцями України. Here was presented a short retrospective review in the field of lectinology, ...
761095
  Луцик М.Д. Лектины / М.Д. Луцик, М.Д. Панасюк, А.Д. Луцик. – Львов, 1981. – 155с.
761096
  Луцик А.Д. Лектины в гистохимии / А.Д. Луцик, Е.С. Детюк, М.Д. Луцик. – Львов, 1989. – 140с.
761097
  Чурилов Юрий Семенович Лектины некоторых черноморских водорослей: Содержащие, выделение в среду, влияние на эколого-физиологические показатели окружающих видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Чурилов Юрий Семенович; Ин-т биолохии Южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 23л.
761098
  Шатилов И.М. Лектор-наставник и его школа / И.М. Шатилов. – Москва, 1983. – 176с.
761099
  Мельников Н.Л. Лектор-организатор производства / Н.Л. Мельников, А.И. Валентик. – М., 1966. – 24с.
761100
  Мовсисянц А.П. Лектор - сельскому хозяйству / А.П. Мовсисянц. – Москва, 1988. – 47 с.
761101
  Серова И.И. Лектор в студенческой аудитории / И.И. Серова. – Минск, 1988. – 70 с.
761102
  Гриценко Л. Лектор Вищої школи адвокатури, адвокат Людмила Гриценко: "Мій рецепт від вигорання - техніка С. Кові, баланс професійної діяльності та ліміт на кількість справ" / Розмову вів В. Якуша // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 15-21 травня (№ 19/20). – С. 1, 14
761103
  Куницын А.Н. Лектор вошел в аудиторию / А.Н. Куницын. – Л, 1973. – 16с.
761104
  Левин А.М. Лектор и аудитория. / А.М. Левин. – изд. перераб. и доп. – М., 1964. – 119с.
761105
  Левин А.М. Лектор и аудитория. Заметки лектора. / А.М. Левин. – М., 1960. – 86с.
761106
  Межиковский С.М. Лектор и популяризация науки / С.М. Межиковский. – М, 1988. – 34с.
761107
  Мехонцев Н.И. Лектор и слушатель / Н.И. Мехонцев. – М, 1975. – 160с.
761108
   Лектори з Німеччини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  З курсом лекцій до Житомирського державного університету імені Івана Франка прибули двоє науковців з Німеччини: доктор, професор, керівник Брехтівського науково-дослідного центру (м. Берлін), Юрген Гіллесгайм та доктор Кароліна Шпренгер.
761109
   Лектории на дому. – Грозный, 1968. – 22с.
761110
  Хиля О. Лекторій для юних хіміків / О. Хиля, Д. Мілохов, В. Москвіна // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "На хімічному факультеті стартував новий навчальний проект – «Лекторій для юних хіміків». Він є унікальною можливістю для учнівської молоді осягнути хімічний світ у всій його красі та логічній довершеності. У програмі Лекторію – тематичні лекції з ...
761111
  Хиля О. Лекторій для юних хіміків / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  Хімічний факультет розпочав реєстрацію учасників на новий навчальний рік освітнього проєкту "Лекторій для юних хіміків".
761112
  Чихачев В.П. Лекторское красноречие русских ученых XIX века. / В.П. Чихачев. – М., 1987. – 93с.
761113
  Иванова С.Ф. Лекторское мастерство / С.Ф. Иванова. – М, 1983. – 111с.
761114
  Ножин Е.А. Лекторское мастерство на этапе перестройки / Е.А. Ножин. – М, 1988. – 63с.
761115
  Яцков П.М. Лекторское мастерство преподавателей истории КПСС / П.М. Яцков. – К., 1971. – 23с.
761116
   Лекторское наставничество. – М., 1988. – 62с.
761117
   Лектору-общественнику. – Воронеж, 1951. – 72с.
761118
  Ломизе Л.С. Лектору о путях перестройки высшей школы / Л.С. Ломизе. – Москва, 1989. – 60с.
761119
  Бельчиков Ю.А. Лектору о слове / Ю.А. Бельчиков, Н.Н. Кохтев. – Москва : Знание, 1973. – 103 с. – Библиогр.: с. 100-102. – (Методика лекторского мастерства и ораторского искусства)
761120
   Лектору о современном мире. – М., 1987. – 287с.
761121
  Иоч Э.В. Лектору о технических средствах пропаганды / Э.В. Иоч. – М, 1977. – 42с.
761122
  Бабанский Ю.К. Лектору о школьной реформе / Ю.К. Бабанский. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63 (5 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Методика и орг. лекц. пропаганды ; № 8, 1986)
761123
  Білик Г. Лектура Івана Дзюби про Ліну Костенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 260-261. – ISSN 2075-1222
761124
  Бурлака Г. Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 296-310. – (Нова серія ; вип. 18)
761125
  Росовецький С. Лектура Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 270-307


  Присвячено лектурі Шевченка, яку розглядаємо і як сукупність прочитаних ним словесних текстів, і як своєрідність поета-читача. Метою є пошук прийомів дослідження і методів узагальнення, у тому числі статистичного, отриманих результатів. Розглянуто такі ...
761126
  Слабошпицький М. Лектура, приречена на зацікавлення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 9


  Про книжку Надії Миронець "Володимир Винниченко: таємниці кохання. Хронологія інтимів: документальна розповідь" (2013)
761127
  Боголюбов М.М. Лекцiї з квантової статистики : Питання статистичної механіки квантових систем / М.М. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1949. – 228 с.


  Ця моногpафiя пpисвячена викладовi pяду нових методiв статистичної фiзики та питанням їх застосування, зокpема застосуванням до теоpiї надплинностi та до теоpiї поляpної моделi металу. Моногpафiя pозpахована на студентiв стаpших куpсiв ...
761128
  Лащенко Р.М. Лекцiї по iстоpiї укpаїнського пpава / Р.М. Лащенко. – Київ : Укpаїна, 1998. – 254с. – ISBN 9665240528
761129
  Янг Л. Лекци по вариационному исчислению и теории оптимального управления / Л. Янг; под ред. В.М. Алексеева. – Москва : Мир, 1974. – 488 с.
761130
  Вольберг О.А. Лекци по начертательной геометрии / О.А. Вольберг. – Москва-Ленинград, 1947. – 348 с.
761131
  Остроградский М.В. Лекции алгебраического и трансцендентного анализа, чит. в Морском кадет. корпусе в 1836 году : читанные академиком Остроградским : Лекции 1-14 / сост. С. Бурачком, корп. кораб. инж. кап. и С. Зеленым, лейтенантом. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Конрада Вингебера
Первый год (начаты 16 октября 1836) : [Анализ алгебраический] ; Ч.1: Решение алгебраических уравнений. – 1837. – XXIV, 508, [2] с., 1 л. черт. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге
761132
  Остроградский М.В. Лекции алгебраического и трансцендентного анализа, чит. в Морском кадет. корпусе в 1836 году / М.В. Остроградский. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1940. – 464с.
761133
  Майорова-Щеглова Лекции в социологическом образовании: проблемы и новые технологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 12 (356). – С. 108-112. – ISSN 0132-1625
761134
  Хаббард Л.Р. Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 22. – 2005. – [ 9 ], 314 с. + 14 CD-ROM. – Книга в одном футляре с: Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : лексты лекций, глоссарий...; лекц. 23 - 42 / Л. Р. Хаббард
761135
  Хаббард Л.Р. Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 23-42. – 2005. – [ 7 ] с., с. 315-599 + 14 CD-ROM. – Книга в одном футляре с: Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : лексты лекций, глоссарий...; лекц. 1 - 22 / Л. Р. Хаббард
761136
  Хаббард Л.Р. Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 11], 89 с. – Книга в одном футляре с: Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 1 - 22 / Л. Р. Хаббард и Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 23 - 42 / Л. Р. Хаббард
761137
  Муаньо Лекции вариационного исчисления / [соч.] аббата Муаньо ; Пер. с фр. М. Раевского и М. Хандрикова. – Москва : В университетской тип. Каткова и К*, 1864. – [2], VI, [2], 348, II с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Пер.: Хандриков, Митрофан Федорович (1837-) (КУ) На № 194915 экслибрис
761138
  Красновский Лекции высшей алгебры. – 74 с.
761139
  Бер П. Лекции зоологии / [соч.] проф. Поля Бера ; пер. с фр. д-ра Л.Н. Симонова ; под ред. [с предисл.] с доп. М.А. Мензбира Анатомия и физиология. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : И.И. Билибина, 1891. – XVI, 475 с., 402 рис.
761140
  Бер Поль Лекции зоологии : с 402 рис. в тексте / [соч.] Поля Бера (Paul Bert) ; Пер. с фр. Л.Н. Симонова, д-ра. – 3-е русское изд., под ред. и с дополн. М.А. Мензвира, проф. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина, 1897. – XVI, 475 с.,


  Пер.: Симонов, Леонид Николаевич (1860-) Ред., авт. предисл.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
761141
  Кривогуз И.М. Лекции и борьба за единство рабочего движения / И.М. Кривогуз, Ю.Л. Молчанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1969. – 496с.
761142
  Хаббард Л.Р. Лекции и демонстрации по дианетике : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции 1 - 4 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [9], 285 с. + 5 CD-ROM
761143
  Терентьева Л.Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учеб.-метод. пособие / Л.Н. Терентьева ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – Одесса : ОНУ, 2017. – 255, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 249-252 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-689-209-0
761144
  Басова Л.А. Лекции и задачи по математике : (из опыта работы летней физ.-мат. школы в Карелии) : пособие для учителей / Л.А. Басова, М.А. Шубин, Л.А. Эпштейн. – Москва : Просвещение, 1981. – 96 с. : ил.
761145
   Лекции и задачи по метафизике : в 2 ч. / М-во образования и науки Украины ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-207-6; 978-966-190-208-3
Ч. 1 : Лекции по метафизике / А.И. Уемов. – 2009. – 162, [2] с.
761146
   Лекции и задачи по метафизике : в 2-х ч. / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-207-6; 978-966-190-209-0
Ч. 2 : Вопросы, упражнения, тесты / Л.Н. Терентьева. – 2009. – 120 с.
761147
  Болтянский В.Г. Лекции и задачи по элементарной математике / В.Г. Болтянский, Ю.В. Сидоров, М.И. Шабунин. – Москва : Наука, 1972. – 592 с. : с черт.
761148
  Болтянский В.Г. Лекции и задачи по элементарной математике : [для подгот. отд-ний вузов] / В.Г. Болтянский, Ю.В. Сидоров, М.И. Шабунин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1974. – 576 с. : с черт.
761149
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1894. – VIII, 382 с. – В 1-м изд. послед. с. помечена ошибочно: 282. – Библиогр. в начале каждой главы
761150
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – VI, 480 с. – В 1-м изд. послед. с. помечена ошибочно: 282. – Библиогр. в начале каждой главы
761151
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / [Соч.] В. Сергеевича, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – VIII, 664 с. – Библиогр. в начале каждой главы
761152
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Изд. вышло в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1883. – [2], VIII, 997 с. – Библиогр. в начале каждой главы
761153
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Изд. вышло в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля
[Ч. 1]. – 1883. – [2], VIII, 574 с. – Библиогр. в начале каждой главы
761154
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Изд. вышло в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля
[Ч. 2]. – 1883. – С. 575-997. – Экз. без тит. л., и оригин. обл. – Библиогр. в начале каждой главы
761155
  Еремин И.П. Лекции и статьи по истории дрвней русской литературы / И.П. Еремин. – 2-е изд., доп. – Л., 1987. – 326 с.
761156
  Чупров А.И. Лекции истории политической экономии : Лекции засл. орд. проф. А.И. Чупрова. – Москва : Тип. О-ва распространения полез. кн., аренд. В.И. Вороновым, 1906. – 64 с. – Студенч. изд. на правах рукописи
761157
  Ефимов В.В. Лекции истории римского права приват-доцента С.-Петербургского университета В.В. Ефимова. – С.-Петербург : Тип. Я.И. Либермана
2 семестр : Внутренняя история. – 1887. – 180 c.


  На тит. стр. дарственная надпись: На память студентам юридического факультета Киевского госуд. унив-та. доц. Я. [подпись?] 23/III 51 Киев
761158
  Залеский В.Ф. Лекции истории философии права / В.Ф. Залеский, орд. проф. энцикл. и истории права в имп. Казан. ун-те. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1902. – 412, II с.
761159
  Ключевский В.О. Лекции Ключевского : в 3 ч. – [Москва]
[Т. 1]. – 383 с. – Без обл. и тит. л. - Напечатано на машинке. - Литография. - Конволют. - Переплетено: Лекции Ключевского. [Т. 1-3]
761160
  Ключевский В.О. Лекции Ключевского. [Т. 2] : в 3 ч. // Лекции Ключевского : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – [Т. 1]. – 3-258 с.
761161
  Ключевский В.О. Лекции Ключевского. [Т. 3] : в 3 ч. // Лекции Ключевского : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – [Т. 1]. – 3-305 с.
761162
  Куликова А.С. Лекции М.М. Лунина по истории реформаци : К 200-летию со дня рождения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 228-238. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
761163
  Михайлов М.М. Лекции местных гражданских законов М.М. Михайлова : [читанные в Санкт-Петербургском университете], 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. С. Бекенева, 1860. – 116 с.
761164
  Кокшаров Н.И. Лекции минералогии, читанные Николаем Кокшаровым, горным инженером, экстраординарным академиком Императорской С.-Петербургской Академии наук .... – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1863. – [6], 226 с.
761165
  Чепмэн Т. Лекции о Q-многообразиях / Т. Чепмэн. – Москва : Мир, 1981. – 156 с. – (Новое в зарубежной науке ; 27 ; Математика)
761166
  Фишер А. Лекции о бактериях / D-r А. Фишер, проф. ботаники в Лейпциг. ун-те ; Пер. А.В. Генерозова, с предисл. и ст. "Дыхание и брожение" Н.Н. Худякова. – Москва : Тип. И.А. Баландина, 1902. – VI, XVI, 299, VI, 24 с. – Дыхание и брожение : статья / соч. Н.Н. Худякова. – Библиограф. в примеч. – (Библиотека для самообразования, издаваемая под ред. А.С. Белкина, П.Г. Виноградова, М.И. Коновалова, проф. и [др.] ; № 3)


  Авт. предисл.: Худяков, Николай Николаевич (1866-1927)
761167
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей / А.С. Макаренко. – 4-е изд. – Москва, 1952. – 96 с.
761168
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. – 3-е изд. – М, 1950. – 104с.
761169
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. – 5-е изд. – М, 1953. – 96с.
761170
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. – Минск, 1978. – 96с.
761171
  Успенский В.А. Лекции о вычислимых функциях / В.А. Успенский. – Москва : Физматлит, 1960. – 492 с.
761172
  Стейнберг Роберт Лекции о группах Шевалле. / Стейнберг Роберт. – М., 1975. – 262с.
761173
  Вундт В. Лекции о душе человека и животных / В. Вундт. – Санкт-Петербург : Риккер К.Л., 1894. – 466с.
761174
  Сонин А.С. Лекции о жидких кристаллах / А.С. Сонин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1979. – 157с.
761175
  Сонин А.С. Лекции о жидких кристаллах / А.С. Сонин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1980. – 174с.
761176
  Клингенберг В. Лекции о замкнутых геодезических / В. Клингенберг. – Москва, 1982. – 414 с.
761177
  Мюллер П. Лекции о заражении и иммунитете : с 16 рис. в тексте / P. Th. Muller, прив.-доц. гигиены в Грацск. ун-те ; Пер. с нем. д-ра мед. М.Я. Брейтмана. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Практическая медицина" (В.С. Эттингер), 1906. – [6], 262 с. : ил. – Отд. оттиск из журн: Практическая медицина. 1905, № 2, 5, 8-9, 11-12. – Библиогр. в конце каждой главы
761178
  Чаклин А.В. Лекции о здоровье и долголетии / А.В. Чаклин. – Москва : Знание, 1986. – 60с.
761179
  Попов А.П. Лекции о Китае // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 5. – С. 15-43. – ISSN 1812-8696
761180
  Попов А.П. Лекции о Китае // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 13-68. – ISSN 1812-8696
761181
  Мамфорд Д. Лекции о кривых на алгебраической поверхности / Д. Мамфорд. – Москва : Мир, 1968. – 236 с.
761182
  Кемтц Л.Ф. Лекции о метеорологии / Л.Ф. Кемтц
1. – 615с.
761183
  Кемтц Л.Ф. Лекции о метеорологии / Л.Ф. Кемтц. – М
2. – 1941. – 338с.
761184
  Веберн А. Лекции о музыке / А. Веберн. – Москва : Музыка, 1975. – 143 с.
761185
  Ферми Э. Лекции о пи - мезонах и нуклонах : Пер. с англ. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 109с.
761186
  Шайн Б.М. Лекции о полугруппах преобразований. / Б.М. Шайн. – Саратов, 1970. – 50с.
761187
  Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях / А.Н. Крылов. – 2-е изд., перераб. и значит. доп. – Ленинград, 1933. – 541с.
761188
  Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях / А.Н. Крылов. – 5-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 400 с.
761189
  Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях / А.Н. Крылов. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 400 с.
761190
  Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство типография Печатный Двор, 1927. – 372 с.
761191
  Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов; Академия медицинских наук СССР. – Москва : АМН СССР, 1952. – 285с.
761192
  Павлов И.П. Лекции о работе главных пищеварительных желез / И.П. Павлов. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Высочайше утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К.), 1897. – II, 223 с.
761193
  Клейн Ф. Лекции о развитии математики в 19 столетии / Ф. Клейн. – Ленинград, 1937. – 432с.
761194
  Клейн Ф. Лекции о развитии математики в 19 столетии / Ф. Клейн. – Москва : Наука
Том 1. – 1989. – 453 с.
761195
  Шевырев С.П. Лекции о русской литературе,читанные в Париже в 1862 году С.П.Шевыревым. – Санкт-Петербург, 1884. – 280 с.
761196
  Тиндаль Д. Лекции о свете : с 57 рис. / Джон Тиндаль ; Пер. Л.А. Левенстерна под ред. М. Филиппова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1902. – 134 с. : ил. – (Народный университет : Сборник оригинальных и переводных статей и лекций для самообразования, издаваемый редакцией журнала "Научное обозрение" ; № 1)


  Пер.: Левенстерн, Леонтий Арнольдович Ред.: Филиппов, Михаил Михайлович (1858-1903)
761197
  О"Мира Лекции о симплектрических группах / О"Мира. – М, 1979. – 166с.
761198
  Радыно Я.В. Лекции о спектральной теореме : Курс лекций / Я.В. Радыно. – Минск : БГУ, 2002. – 138 с. – ISBN 985-445-819-9
761199
  Мечников И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления / И.И. Мечников; под ред. Л.А. Тарасевича. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1917. – XVIII, 206, [5] с.
761200
  Мечников И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления / И.И. Мечников. – М, 1947. – 200с.
761201
  Мечников И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления, читанные в апреле и мае 1891 г. в Пастеровском Институте / И.И. Мечников. – С.-Петербург : Типо- литография Шредера, 1892. – VIII, 162, [5] с.
761202
  Шелест В.П. Лекции о структуре и свойствах адронов при высоких энергиях / В.П. Шелест. – Москва : Атомиздат, 1976. – 248с.
761203
  Стоилов С. Лекции о топологических принципах теории аналитических функций / С. Стоилов. – Москва : Наука, 1964. – 227 с.
761204
  Пэнлеве П. Лекции о трении / П. Пэнлеве. – Москва, 1954. – 316 с.
761205
  Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях / Д. Мамфорд. – Москва : Мир, 1988. – 446 с.
761206
  Тольятти П. Лекции о фашизме. / П. Тольятти. – М., 1974. – 200с.
761207
  Лузин Н.Н. Лекции об аналитических множествах и их приложения / Н.Н. Лузин. – Москва, 1953. – 360с.
761208
  Сакрисон Д.Д. Лекции об аналоговой связи. / Д.Д. Сакрисон. – М., 1974. – 76с.
761209
  Клейн Ф. Лекции об икосаэдре и решении уравнений пятой степени. / Ф. Клейн. – Москва : Наука, 1989. – 335 с.
761210
  Бохнер С. Лекции об интегралах Фурье = Lectures of fourier integrals : с добавлением автора о монотонных функциях, интегралах Стильтьеса и гармонич. анализе / С. Бохнер ; пер. с англ. В.М. Борок ; под ред. Я.И. Житомирского с предисл. Г.Е. Шилова. – Москва : Физматгиз, 1962. – 360 с. – Библиогр. в примеч.: с. 308-316
761211
  Ахиезер Н.И. Лекции об интегральных преобразованиях / Ахиезер Н.И. – Харьков : Вища школа, 1984. – 120 с.
761212
  Тэн И. Лекции об искусстве / И. Тэн. – Москва. – 102 с.
761213
  Тэн И. Лекции об искусстве / И. Тэн. – 3-е изд. – М. – 128 с.
761214
  Тэн И Лекции об искусстве / И Тэн, . – М, 1919. – 96 с.
761215
  Гольдцигер И. Лекции об исламе : Прил. ст. Г. Вамбери: "Культурное движение среди русских татар" / И. Гольдцигер, проф. в Будапеште, чл.-кор. Петерб. акад. наук ; Пер. с нем. А.Н. Черновой. – Санкт-Петербург : Изд. "Брокгауз-Ефрон", 1912. – XII, 302 с. – (Современное человечество. Библиотека обществознания / Под общ. ред. И.М. Бикермана)
761216
  Вант-Гофф Лекции об образовании и разложении двойных солей / Вант-Гофф. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1937. – 120с.
761217
  Хадвигер Г. Лекции об объеме, площади, поверхности изопериметрии / Г. Хадвигер. – Москва, 1966. – 416с.
761218
  Никольский Н.К. Лекции об операторе сдвига / Н.К. Никольский. – М, 1980. – 383с.
761219
  Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными / И.Г. Петровский. – Москва ; Ленинград, 1950. – 304 с.
761220
  Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными / И.Г. Петровский. – Москва : Физматлит, 1961. – 400 с.
761221
  Олейник О.А. Лекции об уравнениях с частными производными / О.А. Олейник; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2005. – 260с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94774-208-X
761222
  Тиндаль Д. Лекции об электричестве Джона Тиндаля, профессора физики в Королевском институте в Лондоне и т. д. : Пер. с англ. / под ред. [и с предисл.] Н. Гезехуса. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд.] кн. ск. Н.Н. Цылова ; Тип. Б.Г. Янпольского, 1880. – [8], 96 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл., ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1910)
761223
  Алексеев П. Лекции органической химии : Лекции читанные в Университете Св. Владимира: (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 35с.
761224
  Алексеев П. Лекции органической химии : Лекции читанные в Университете Св. Владимира: (Окончание) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 26с.
761225
  Алексеев П. Лекции органической химии : Лекции читанные в Университете Св. Владимира: (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 23с.
761226
  Меншуткин Н.А. Лекции органической химии / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – VIII, IV, 823 с. : ил.
761227
  Меншуткин Н.А. Лекции органической химии / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е вновь написонное изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1891. – VIII, [2], 728, [2] с. : ил.
761228
  Меншуткин Н.А. Лекции органической химии / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1901. – X, 760 с. : ил.
761229
  Алексеев П. Лекции Органической химии Н. Меншуткина, проф. И. С.-Петербургского университета. Спб. 8 VIII + 823 стр. Ц. 5 / [П. Алексеев] // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [10] с.
761230
  Станевичене Л.И. Лекции по LRK -анализу. / Л.И. Станевичене. – М., 1983. – 54с.
761231
  Капланов М.Р. Лекции по автоматической подстройке частоты / М.Р. Капланов. – Москва, 1962. – 50 с.
761232
  Берендтс Э.Н. Лекции по административному праву Великого княжества Финляндского, читанные в Императорском С.-Петербургском университете в 1901-1902 учебном году : в 2 т. / Э.Н. Берендтс ; Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во Р. Голике и А. Вильборг
Т. 2 : Главные органы управления в Финляндии. – 1903. – [6], 275, [2] с.


  На тит. л. печать-фам. Вячеслав Михайлович Грибовский и от автора
761233
  Егоров И.П. Лекции по аксиоматике Вейля и неевклидвым геометриям / И.П. Егоров. – Рязань, 1973. – 192 с.
761234
   Лекции по актуальным проблемам истории советского общества. – Барнаул, 1990. – 284с.
761235
  Дольд А. Лекции по алгебраической топологии / А. Дольд. – Москва : Мир, 1976. – 464с.
761236
  Матвеев С.В. Лекции по алгебраической топологии : Учеб. пособие для студ., аспирантов математическ. специальностей ун-тов / С.В. Матвеев. – Москва - Ижевск : Институт компьютерных исслед., 2003. – 96с. – ISBN 5-93972-286-5
761237
  Постников М.М. Лекции по алгебраической топологии: основы теории гомотопий. / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1984. – 416 с.
761238
  Постников М.М. Лекции по алгебраической топологии: Теория гомотопий клеточ. пространств. / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1985. – 335 с.
761239
  Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре : Учеб. пособие для студ. ун-тов и пед. ин-тов / Д.К. Фаддеев. – Москва : Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит., 1984. – 416с.
761240
  Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре : учеб. пособие для вузов / Д.К. Фаддеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 415, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Учебники для вузов ; Специальная литература). – ISBN 5-8114-0447-6
761241
  Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре : Учебное пособие для вузов / Д.К. Фаддеев. – 3-е изд., стереотипн. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 416с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0447-6


  Этот курс рассчитан на 3 семестра. Большим достоинством книги является то, что абстрактные понятия вводятся в ней как результаты обобщения конкретного математического материала
761242
  Потапов М.К. Лекции по алгебре и элементарным функциям / М.К. Потапов. – М., 1978. – 384с.
761243
  Трейман С. Лекции по алгебре токов : пер. с англ. / С. Трейман, Р. Джекив, Д. Гросс. – Москва : Атомиздат, 1977. – 232с.
761244
  Таперова А.А. Лекции по амфотерности / А.А. Таперова, З.Г. Васильева. – изд. 2-е. – М, 1959. – 16с.
761245
  Погорелов А.В. Лекции по аналитической геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1957. – 162с.
761246
  Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии / П.С. Александров. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1963. – 110 с.
761247
  Веселов А.П. Лекции по аналитической геометрии : Учебное пособие / А.П. Веселов, Е.В. Троицкий. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 160с. – ((Учебники для вузов, специальная литература)). – ISBN 5-8114-0498-0
761248
  Оболенский А.Ю. Лекции по аналитической геометрии : Учебно-методическое пособие / А.Ю. Оболенский, И.А. Оболенский. – Москва - Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2004. – 216 с. – (Университетские учебники и учебные пособия). – ISBN 5-93972-283-0
761249
  Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии, пополненные необходимыми сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабженных решениями, составленного А.С.Пархоменко : Учебник / П.С. Александров. – Москва : Наука, 1962. – 164с.
761250
  Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии, пополненный необходимыми сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабжённых решениями составленного А.С. Пархоменко : учебник для студ. ун-тов / П.С. Александров. – Москва : Наука, 1968. – 912 с.
761251
  Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике / Ф.Р. Гантмахер. – Москва : Физматлит, 1960. – 296 с.
761252
  Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике : Учеб. пособ. для вузов / Ф.Р. Гантмахер. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Наука, 1966. – 300 с.
761253
  Степанов Н.Ф. Лекции по аналитической механике / Н.Ф. Степанов, А.В. Немухин. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 162 с.
761254
  Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике : Учеб. пособ. для вузов / Ф.Р. Гантмахер; под ред.Е.С. Пятницкого. – 3-е изд. – Москва : Физматлит, 2001. – 264 с. – ISBN 5-9221-0067-Х
761255
  Кильчевский Н.А. Лекции по аналитической механике оболочек / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1974. – 231с.
761256
  Адлер Г. Лекции по аналитической психологии / Г. Адлер. – Москва-Київ : Рефл-бук, Ваклер, 1966. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-042- Х 966-543-065-3
761257
  Голубев В.В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений / В.В. Голубев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1950. – 436 с.
761258
  Матвеев П.Н. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений : учебное пособие / П.Н. Матвеев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 336с. – ISBN 978-5-8114-0571-8
761259
  Латышева К.Я. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений и их приложения / К.Я. Латышева, Н.И. Терещенко. – К, 1970. – 393с.
761260
  Смирнова В.Д. Лекции по анатомии и физиологии / В.Д. Смирнова, 1961. – 84с.
761261
  Крашенинников Ф.Н. Лекции по анатомии растений / Ф.Н. Крашенинников. – Москва-Л., 1937. – 447с.
761262
  Гаузе Г.Ф. Лекции по антибиотикам / Г.Ф. Гаузе. – Изд. 3-е доп. – Москва, 1958. – 356 с.
761263
  Каракулаков В.В. Лекции по античной литературе / В.В. Каракулаков. – Душанбе, 1962. – 20с.
761264
  Мамардашвили Мераб Лекции по античной философии / Мамардашвили Мераб; Под ред.Ю.П.Сенокосова. – Москва : Аграф, 1998. – 320с. – (Путь к очевидности). – ISBN 5-7784-0021-7
761265
  Харитонов В.М. Лекции по антропогенезу и археологии палеолита. / В.М. Харитонов. – М., 1987. – 138с.
761266
  Дуйчев И. Лекции по архивистика / И. Дуйчев. – София, 1993. – 355с.
761267
  Матусевич Н. Лекции по астрономии / Н. Матусевич; Военно-морская академия: Кафедра геодезии и астрономии. – Б.м.
Гл. 13 : Движение Земли и планет. – 1941. – 54 с.
761268
  Разбитная Е.П. Лекции по астрономии : пособие / Е.П. Разбитная. – Владимир : ВГПИ, 1969. – 308 с.
761269
  Борн М. Лекции по атомной механике : пер. / М. Борн. – Харьков, Киев : ОНТИ НКТП
Т. 1. – 1934. – 312 с.
761270
  Ферми Э. Лекции по атомной физике : Пер. с итал. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 124с.
761271
  Горяга Г.И. Лекции по атомной физике / Г.И. Горяга. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 317 с.
761272
  Горяга Г.И. Лекции по атомной физике / Г.И. Горяга. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 292 с.
761273
  Литвинов П.В. Лекции по бельгийской литературе (де Костер и Бельгия) / П.В. Литвинов. – Баку, 1973. – 100с.
761274
  Ильичев В.Д. Лекции по биоакустике / Ильичев В.Д. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1971. – 92 с. – Библиогр.: с. 87-89
761275
  Синицын Д.Ф. Лекции по биологии / Д.Ф. Синицын. – Москва
Ч. 1 : Законы жизни. – 136с.
761276
  Синицын Д.Ф. Лекции по биологии доктора зоологии Д.Ф. Синицына / Моск.об-во народных университетов. – Москва : Тип. И.Д. Сытина
Ч. 1 : Законы жизни. – 1913. – 350 с. : ил.
761277
   Лекции по биофизике. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 478 с.
761278
  Рыбин И.А. Лекции по биофизике : Учебное пособие / И.А. Рыбин; Рец.: Большаков В.Н.,Безель В.С. – Свердловск : Уральский университет, 1990. – 240с. – ISBN 5-7625-0119-9
761279
  Рубин А.Б. Лекции по биофизике / А.Б. Рубин. – Москва, 1994. – 160с.
761280
  Кукушкин А.К. Лекции по биофизике фотосинтеза растений / А.К. Кукушкин, А.Н. Тихонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 320 с.
761281
  Мезенцев П.В. Лекции по бухгалтерскому учету / П.В. Мезенцев. – М
3. – 1960. – 120с.
761282
  Блисс Г.А. Лекции по вариационному исчислению / Г.А. Блисс ; пер. с англ. Ю.К. Солнцева ; под ред. Л.Э. Эльсгольца. – Москва : иноиздат, 1950. – 348 с. – Библиогр.: с. 334-343
761283
  Ахиезер Н.И. Лекции по вариационному исчислению : [учебник для гос. ун-тов] / Ахиезер Н.И. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 248 с. : черт.
761284
  Михаил (Грибановский М. М.) Лекции по введению в круг богословских наук / [Соч.] Архим. Михаила (Грибановского) (скончавщегося в сане епископа Таврического и Симферопольского 19 августа 1898 г.). – Казань : Ред. журн. "Православ. собеседник", на средства высокопреосвященнейшего Арсения, архиеп. Казанского, 1899. – 224 с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
761285
  Кнауэр Ф.И. Лекции по введению в языкознание / Сост. студ. С.Ц. // Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – 2-е изд., Студ. Ун-та Св. Владимира и слушат. Выс. Жен. Курсов. – Киев, 1914. – 268 с.
761286
  Рихтер Г.И. Лекции по введению в языкознание / Г.И. Рихтер. – 2-е изд. – Донецк, 1970. – 135с.
761287
  Поливанов Е.Д. Лекции по введению в языкознание и общей фонетике / Е.Д. Поливанов. – Берлин, 1923. – 96с.
761288
  Ясинский М.Н. Лекции по внешней истории русского права. Вып. 1 / [cоч.] М.Н. Ясинского, прив.-доц. Ун-та св. Владимира. // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 162 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Владимиру Константиновичу Пискорскому на добрую память от М. Ясинского 19 апрел. 1898
761289
  Ясинский М.Н. Лекции по внешней истории русского права / Соч.] М.Н. Ясинского, прив.-доц. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого
Вып. 1 : 1. Введение. 2. История источников права первого (земского) периода. – 1901. – 162 с.
761290
  Волобуев-Артемов Лекции по вопросам методологии экономической географии : (Курс "Введение в экономическую географию") / Волобуев-Артемов. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1954. – 183 с.
761291
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – изданные под ред. проф. В.К. Нидлера. – Харьков : Изд. кн. маг. Д.Н. Полуехтова ; [Тип. Окружного штаба]
Т. 2 : История новых веков / в обраб. и дополн. проф. В.К. Надлером. – 1888. – [2], X, 296, X с.
761292
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – изданные под ред. проф. В.К. Нидлера. – Харьков : Изд. кн. маг. Д.Н. Полуехтова ; [Тип. Окружного штаба]
Т. 3 : История новых веков (Реформационная эпоха) / в обработке В.П. Бузескула. – 1888. – XI, 216 с.
761293
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – изданные под ред. проф. В.К. Нидлера. – Харьков : Изд. кн. маг. Д.Н. Полуехтова ; [Тип. Окружного штаба]
Т. 4 : История новых веков (От Вестфальского мира до Конвента) / в обработке В.П. Бузескула. – 1894. – VI, 222 с.
761294
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е, испр и дополн. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 3 : История новых веков (Реформационная эпоха) / в обработке В.П. Бузескула. – 1904. – XII , 226 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого


  На тит. стр.: Дар от А Брай....
761295
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 4 : История новых веков (От Вестфальского мира до Конвента) / в обработке В.П. Бузескула. – 1905. – X, 248 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого


  На тит. стр.: Дар от А Брай....
761296
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1906. – VI, 162 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого. - Конволют. - Перепл.: Лекции по всемирной истории. Т. 2. История средних веков ; Ч. 2. Время от крестовых походов до исхода XV столетия / М.Н. Петров
761297
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1906. – VI, 162 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого. - Экз. № 321474 дефектный, без обл. и отсутв. с. 145-162
761298
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 2. Время от крестовых походов до исхода XV столетия / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1908. – VI, 150 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого


  На тит. стр.: Дар от А Брай....
761299
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. Т. 2 : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров // Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1906. – Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – VI, 150 с.
761300
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров ; 3-е изд., вновь пересм. и доп. П.Н. Ардашевым, проф. Ун-та Св. Владимира. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литограф. М.П. Фроловой]
Т. 3 : История новых веков (Реформационная эпоха) / в обработке В.П. Бузескула. – 1913. – X, 270 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого
761301
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров ; 3-е изд., вновь пересм. и доп. П.Н. Ардашевым, проф. Ун-та Св. Владимира. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литограф. М.П. Фроловой]
Т. 4 : История новых веков (От Вестфальского мира до Конвента) / в обработке В.П. Бузескула. – 1913. – VIII, 298 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого
761302
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 3-е, обр. и дополн. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литограф. М.П. Фроловой]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1916. – VIII, 298 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого
761303
  Веселовский А.Н. Лекции по всеобщей литературе : Введение в Божественную комедию Данте. 1887-1888 г. / Пр. Веселовский ; Высш. жен. курсы. – Литогр. изд. – Санкт-Петербург : Лит. Гробовой, 1888. – 288 с. – Написано от руки. Литогр.
761304
  Поляков А.П. Лекции по высшей математике / А.П. Поляков. – 2-е изд. – Москва, 1923. – 138 с.
761305
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике / А.Д. Мышкис. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1967. – 640 с.
761306
  Гильдерман Ю.И. Лекции по высшей математике для биологов / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1974. – 410 с.
761307
  Суходольский Г.В. Лекции по высшей математике для гуманитариев : [учебное пособие] / Г.В. Суходольский. – Харьков : Гуманит. Центр, 2001. – 247, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248. – ISBN 966-95859-0-2
761308
  Волков А.А. Лекции по высшей математике, чит. в Моск. высш. техн. училище и Моск. ин-те инж. путей сообщения / А.А. Волков, А.П. Поляков. – Изд. 2-е. – Москва, 1919. – 121с.
761309
  Коялович Б.М. Лекции по высшей математике, читанные профессором Б.М. Коялович / С.-Петербургский технологический институт Императора Николая I. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих
Т. 1 : Дифференциальное исчисление с приложением к анализу и геометрии. Начала интегрального исчисления. – 1909. – X, [2], 366 с.
761310
  Субботин Лекции по высшей математике. / Субботин, В.Г. Фирсов. – Воронеж, 1974. – 114с.
761311
  Ботина М.А. Лекции по вычислительной математике для студентов старших курсов / М.А. Ботина ; ред. И.А. Брин ; Московский энергетический ин-т. – Москва : [Б. и.], 1971. – 114 с.
761312
  Поспелов Д.А. Лекции по вычислительным системам / Д.А. Поспелов. – М, 1972. – 124с.
761313
  Тумашев Г.Г. Лекции по газовой динамике / Г.Г. Тумашев. – Казань : Из-во университета, 1987. – 100с.
761314
  Барабанов В.Ф. Лекции по генетической минералогии / В. Барабанов. – Т. 1. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1969. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 190
761315
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестp ІІ.Линейная алгебра : Учебное пособие для вузов / М.М. Постников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Линейная алгебра. – 1986. – 400c.
761316
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр I. Аналитическая геометрия : Учебное пособие для студ., обуч-ся по специальности "Математика" / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1979. – 336 с.
761317
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр I. Аналитическая геометрия : учеб.пособие / М.М. Постников. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 416 с.
761318
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие многообразия : Учебное пособие. / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1987. – 480 с.
761319
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр IV. Дифференциальная геометрия : учеб.пособие / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1988. – 496с. – ISBN 5-02-013741-1
761320
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр V. Группы и алгебры Ли : Учеб.пособие / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1982. – 447с.
761321
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр ІІ. Линейная алгебра и дифференциальная геометрия : Учебное пособие для вузов,обуч.по спец."Математика" / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1979. – 312 c.
761322
  Валландер С.В. Лекции по гидроаэромеханике / С.В. Валландер. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 295 с.
761323
  Кондратьев Е.А. Лекции по гидролизу / Е.А. Кондратьев. – М, 1959. – 17с.
761324
  Слезкин Н.А. Лекции по гидромеханике / Н.А. Слезкин. – Москва, 1984. – 225 с.
761325
  Магазинер Я. М. Лекции по государственному праву / Я. М. Магазинер. – Петроград (Санкт-Петербург), 1919. – 234 с.
761326
   Лекции по гражданской обороне. – Москва, 1969. – 154с.
761327
   Лекции по гражданскому праву / Юридический фак. Семейный университет, гражданское право. – 96 с.
761328
  Курдиани С.З. Лекции по дендрологии / С.З. Курдиани. – Харьков, 1916. – 397с.
761329
  Макаров И.В. Лекции по детской психиатрии / И.В. Макаров. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 292, [3] с. – Библиогр. в конце лекций. – (Современный учебник). – ISBN 5-9268-0614-3
761330
  Ай Сы-ци Лекции по диалектическому материализму : пер. с китайского / Ай Сы-ци. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 307 с.
761331
  Лебедев П.А. Лекции по дидактике / П.А. Лебедев. – М., 1974. – 163с.
761332
  Пухначев В.В. Лекции по динамике вязкой несжимаемой жидкости / В.В. Пухначев. – Новосибирск
Ч.1. – 1969. – 199 с.
761333
  Харламов П.В. Лекции по динамике твердого тела / П.В. Харламов. – Новосибирск
1. – 1965. – 222 с.
761334
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Харьков, 1956. – 184с.
761335
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – 3-е. – Харьков, 1961. – 165 с.
761336
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1967. – 163с.
761337
  Стернберг С. Лекции по дифференциальной геометрии / С. Стернберг; Пер. с англ. Д.В. Алексеевского; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Мир, 1970. – 412 с.
761338
  Лютин А.В. Лекции по дифференциальному исчислению / А.В. Лютин. – Б.м., 1925. – 45с.
761339
  Богданов Ю.С. Лекции по дифференциальным уравнениям : учеб. пособие для студ. физ. спец. вузов / Ю.С. Богданов. – Минск : Высшая школа, 1977. – 240 с.
761340
  Кутузов Б.В. Лекции по дифференциальным уравнениям математической физики и специальным функциям / Б.В. Кутузов. – М., 1971. – 224с.
761341
  Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : пособие для слушателей / Д.Д. Гримм. – 3-е изд., исправ. и доп. – С.-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1910. – 421 с.
761342
  Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм. – 6-е изд. исправ. доп. – Киев, 1919. – 279с.
761343
  Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм ; [под ред. и с предисл. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Томсинова] ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало, 2003. – 495, [1] с. – (Серия "Русское юридическое наследие"). – ISBN 5-8078-0088-5
761344
  Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права проф. Д.Д. Гримма : пособие для слушателей. – Amsterdam : Типография М.М. Стасюлевича
[Вып. 1]. – 1907. – XIII, 232 с. – Конволют. Перепл. с: [Лекции по догме римского права] / Д.Д. Гримм, вып. 2 (147 с.)
761345
  Введенский А.А. Лекции по документальному источниковедению истории СССР / А.А. Введенский. – Київ, 1963. – 220с.
761346
  Введенский А.А. Лекции по документальному источниковедению по истории СССР : Дипломатика / А.А. Введенский. – Киев : Київський університет, 1963. – 219с.


  Книга представляет собой исследования автора в области стилистического синтаксиса, а именно- исследование приема несобственно-прямой речи как актуального типа организации языка современной художественной прозы. Во введение дается общая основная ...
761347
  Соболев В.И. Лекции по дополнительным главам математического анализа / В.И. Соболев. – Москва : Наука, 1968. – 288 с.
761348
  Грунский Н.К. Лекции по древне-церковно-славянскому языку / Н.К. Грунский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1906. – 162, [1] с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. 1907
761349
  Грунский Н.К. Лекции по древне-церковно-славянскому языку / Н.К. Грунский. – 2-е изд. (конспективное) со снимк. и текстами. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – 111, [43], XVIII с. : факс. – Экз. № 81234 деф., отсутств. с. , [1-43], I-XVIII с. факс.
761350
  Грунский Н.К. Лекции по древне-церковно-славянскому языку / Н.К. Грунский. – 2-е изд. (конспективное) со снимк. и текстами. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – 111, [43], XVIII с. : факс. – Конволют. - Пер. 13 с работами проф. Н.К. Грунского
761351
  Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М.К. Любавский, проф. – Москва : [Т-во скоропечатня А.А. Левенсон ], 1915. – 306, VI с. – Экз. № 47658 деф., с. 15-32 в середине кн. неправильно перепл.


  На кн. № 135269 печать. периода немецкой окупации
761352
  Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М.К. Любавский, проф. – 2-е изд. – Москва : [Т-во скоропечатня А.А. Левенсон ], 1916. – [4], 306, VI с. – Библиогр. в конце каждой гл.
761353
  Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М.К. Любавский, проф. – 3-е изд. – Москва : [Фотолитогр. т/д Г.А. Леман и П.С. Филиппов], 1918. – 306, VI с.
761354
  Еремин И.П. Лекции по древней русской литературе / И.П. Еремин. – Л., 1968. – 208 с.
761355
  Голубовский Петр В. Лекции по древнейшей русской истории / [соч.] Голубовского, проф. Киевского ун-та. – Киев : Университетская тип.В.И.Завадского, 1904. – 546 с. – Стеклографическое издание
761356
  Цехер Е.А. Лекции по естествознанию : Сборник естественно-научных материалов / Е.А. Цехер. – Курск, 1946. – 56с.
761357
  Геккель Эрнст Лекции по естествознанию и философии : картины мира Дарвина и Ламарка; Из истории биологии XIX столетия; Монизм, как связь между религией и наукой; Проблемы человека и приматы Линнея / Эрнст Геккель, проф. ; Пер. Р.Х. Макстыс; Под ред. и с предисл. д-ра ботаники прив.-доц. А.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" (В.В. Битнера), 1913. – 95 с. – Бесп. прил. к "Неделе Вестн. знания". – Библиогр.: ил., портр.
761358
  Фридман В.Г. Лекции по естествознанию, чит. в Сокольническом районе / В.Г. Фридман. – Москва, 1923. – 294с.
761359
  Либинзон Е З. Лекции по зарубежной литературе XVIII века. / Е З. Либинзон. – Горький, 1955. – 122с.
761360
  Либинзон З. Лекции по зарубежной литературе XVIII века. / З. Либинзон, И. Финкельштейн. – Горький, 1957. – 163с.
761361
  Литвинов Н.И. Лекции по зоогеографии / Н.И. Литвинов. – Иркутск, 1981. – 45с.
761362
  Браунер А.А. Лекции по зоологии / Одесса. – Одесса : [б. и.], 1922. – 17 с. – Отд. оттиск
761363
  Хавинсон С.Я. Лекции по интегральному исчислению / С.Я. Хавинсон. – М., 1976. – 200с.
761364
  Зон Б.А. Лекции по интегральным уравнениям : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Б.А. Зон. – Москва : Высшая школа, 2004. – 96с. – ISBN 5-06-004753-9
761365
  Голубев В.В. Лекции по интегрированию уравнений движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки / В.В. Голубев. – Москва, 1953. – 288 с.
761366
  Остапенко В.А. Лекции по информатике / В.А. Остапенко. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
761367
  Исакова С.К. Лекции по искусству С.К. Исакова, прочитанные членам Союза "Вестник Знания" при обзоре музея Имп. Александра III : I, II. Введение в историю русской живописи. Древнерусское искусство и главнейшие течения русской религиозной живописи XIX столетия : С рис. в тексте и прозрачными картинами для волшебного фонаря // Русская литература в ее историческом развитии : в 2 ч. / А. Брюкнер. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" (В.В. Битнера), 1906. – Ч. 1 : с портр. и снимками с картин. – 40 с. : ил. – Библиогр. в предисл. (с. 2) и с. 39-40. – (Главнейшие течения мировой литературы)


  (Научный театр. Популярные лекции по естествознанию, истории и обществоведению/Под ред. В.В. Битнера)
761368
  Гладких Б.А. Лекции по исследованию операций / Б.А. Гладких. – Томск, 1979. – 119 с.
761369
  Бершадский С.А. Лекции по истори философии права / С.А. Бершадский. – набрано и литографировано в типо-литогр. С.В. Шепердсон. – [Санкт-Петербург] : Печатня А. Григорьева
[Ч.1] ; [Ч.2] : История философии права / изд. Исаевич. – 1884. – 8, 100, 25, 102 с. – Без тит. л. и обл. - Приплетено к изд.: Программа лекций по истори философии права / С.А. Вершадского
761370
  Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. / А.Н. Савин. – 2-е изд. – М., 1937. – 388с.
761371
  Савин А.Н. Лекции по истории Английской Революции. / А.Н. Савин. – Москва, 1924. – 428 с.
761372
  Нейгебауер О. Лекции по истории античных математических наук / О. Нейгебауер. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 243с.
761373
  Шердаков Н.И. Лекции по истории атеизма / Н.И. Шердаков. – Л, 1963. – 120с.
761374
  Толпыго А. Лекции по истории Великой французской революции 1789 / А.Толпыго. – Киев : Основные ценности, 2004. – 531с. – ISBN 966-7856-28-3
761375
  Кулаковский Ю.А. Лекции по истории Византии. – [Киев] : б. и., 1908. – XXI, 221 с. – Библиограф. С. XXI и 221 ([6] назв.)
761376
  Шестаков С.П. Лекции по истории Византии / С.П. Шестаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Казань : Издание книжного магазина М.А. Голубева
Т. 1. – 1915. – 438 c.
761377
  Васильев А.А. Лекции по истории Византии / А.А. Васильев. – Петроград (Санкт-Петербург) : Тип. Я. Башмаков и К°
Т. 1 : Время до эпохи крестовых походов (до 1081 года). – 1917. – 355 с.
761378
  Корецкий В.М. Лекции по истории государства и права / В.М. Корецкий. – Москва, 1947. – 95 с. – На обл. На правах рукописи
761379
  Виленский Б.В. Лекции по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов
1. – 1985. – 222с.
761380
  Бузескул В.П. Лекции по истории Греции. – Изд. 3-е, перераб. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX в. – 1915. – XV, 592 с. – Частное заглавие также на отд. тит. л. – Библиогр.: с. 1 и в примеч.


  На обороте 2-го тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Андриану Ивановичу Пиотровскому от От В. Бузескула 21 дек. 1916
761381
  Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи (начало) / Р.Ю. Виппер. – Ростов-на-Дону. – ISBN 5-85880-124-2
Т. 1. – 1995. – 474 с.
761382
  Перетц В.Н. Лекции по истории древнерусской литературе / В.Н. Перетц. – Репрографія. – Б.м. : Б.и. – 324с. – Книга без тит. арк., приблизно початку 20в.
761383
  Коялович М.И. Лекции по истории Западной России / [cоч.] М. Кояловича. – Москва : В тип. Бахметева, 1864. – 393, 41, [4] с., [1] л. табл.


  На с.1 № 276454 надпись: из книг Андрей Иванович Грошевич
761384
  Ястребов Н.В. Лекции по истории западных славян : (студенческие записи, просмотренные лектором) / Н.В. Ястребов. – Изд. 11-е, испр. и доп. – Птгр. : Тип. лит. Юделевича, 1916. – [400] с. – [Литогр. изд.]
761385
  Орлов С.А. Лекции по истории зарубежной литературы новейшего времени / С.А. Орлов. – Горький, 1955. – 112с.
761386
  Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского союза / Ю.Д. Ильин. – Харків : Консум, 1998. – 156с. – ISBN 966-7124-41-Х
761387
  Клеваев В. Лекции по истории искусства / Вадим Клеваев. – Киев : Факт, 2007. – 720с. + CD ROM. – ISBN 966-359-131-5
761388
   Лекции по истории Коммунистической партии Советского Союза (1937-1967 гг.). – Минск, 1969. – 368 с.
761389
   Лекции по истории КПСС. – Москва
1. – 1963. – 359с.
761390
   Лекции по истории КПСС. – Москва
1. – 1965. – 654с.
761391
   Лекции по истории КПСС. – Москва
2. – 1966. – 671с.
761392
   Лекции по истории КПСС. – Москва
2. – 1966. – 671с.
761393
   Лекции по истории КПСС. – 2-е изд. – Москва
1. – 1968. – 670с.
761394
   Лекции по истории КПСС. – 2-е изд. – Москва
1. – 1969. – 672с.
761395
   Лекции по истории КПСС. – Москва
Вып. 3. – 1969. – 622с.
761396
   Лекции по истории КПСС. – 2-е изд. – Москва
Вып. 1. – 1970. – 672с.
761397
   Лекции по истории КПСС. – 2-е изд. – Москва
Вып. 2. – 1970. – 670с.
761398
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
1. – 1971. – 429с.
761399
   Лекции по истории КПСС. – Куйбышев
1. – 1971. – 128с.
761400
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
2. – 1971. – 479с.
761401
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
1. – 1972. – 429с.
761402
   Лекции по истории КПСС. – Куйбышев
2. – 1972. – 112с.
761403
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
3. – 1972. – 526с.
761404
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
1. – 1973. – 429с.
761405
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
2. – 1973. – 477с.
761406
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд., перераб. – Москва
Вып. 2. – 1974. – 477с.
761407
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 429с.
761408
   Лекции по истории КПСС. – 6-е изд. дораб. – Москва : Мысль
Вып. 1. – 1977. – 429 с.
761409
   Лекции по истории КПСС. – 7-е изд., дораб. – Москва : Мысль
Вып. 2. – 1977. – 477 с.
761410
   Лекции по истории КПСС. – 5-е изд. доп. дораб. – Москва : Мысль
Вып. 3. – 1978. – 572 с.
761411
  Боев Г.П. Лекции по истории математики : учеб. пособ. для студ. физ.-мат. фак-та Саратовского гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского / Г.П. Боев. – Саратов : Коммунист
Ч. 1. – 1956. – 282 с. – Библиогр.: с. 277-278
761412
  Полюхов Н.М. Лекции по истории мировой и отечественной культуры : ( К курсу "Культорология" ). Учебн. пособ. с метод. рекомендациями / Н.М. Полюхов; Приднепровский гос. ун-тет им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1997. – 144с
761413
  Бобович И.М. Лекции по истории народного хозяйства СССР : (Эпоха феодализма) / И.М. Бобович, М-во высш. образования СССР, Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1959. – 186 с.
761414
  Бобович И.М. Лекции по истории народного хозяйства СССР. Эпоха капитализма / И.М. Бобович, Т.К. Пажитнова ; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 152 с.
761415
  Введенский Лекции по истории новой философии / Введенский. – 169с.
761416
  Погодин А.Л. Лекции по истории польской литературы / А.Л. Погодин, орд. проф. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. "Печатное дело"
Ч. 1 : Средние века и польско-латинский гуманизм первой половины 16 века. – 1913. – 261, [2] с. – Библиогр. в примеч.
761417
  Ладенбург А. Лекции по истории развития химии от Лавуазье до нашего времени / Проф. А. Ладенбург ; Пер. с 4-го изд. под ред. Е.С. Ельчанинова, прив.-доц. Новорос. ун-та ; С присоединением Очерка истории химии в России. Акад. П.И. Вальдена. – Одесса : Mathesis, 1917. – VIII, 690, [6] с.
761418
  Казанцев Л.Н. Лекции по истории римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 219-238. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
761419
  Покровский И.А. Лекции по истории римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 389-475. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
761420
  Модестов В.И. Лекции по истории римской литературы, читанныя в Киевском и С.-Петербургском университах В.И. Модестовым, ординарным профессором по кафедре римской словесности : (3 курса в одном томе). – Полное изд. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; Тип. и лит. В.А. Тихонова, 1888. – 764, XII, XII с.
761421
  Модестов В.И. Лекции по истории римской литературы, читанныя в университете Св. Владимира В.И. Моедестовым, ординарным профессором по кафедре римской словесности. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – С-Петербург : Тип. Майкова,в д. Министерства Финансов
Курс 1-й : От начала римской литературы до эпохи Августа. – 1876. – 458 с. + Алфавитный цуазатель С.445-458. – Кн. нап.: рос.мов.стар. вид
761422
  Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства / [соч.] И.Д. Беляева, ординарного проф. Имп. Московского ун-та ; [предисл.: С. Петровский] ; рец. М. Владимирский-Буданов. – Москва : Типо-литогр. С.А. Петровского и Н.П. Панина, 1879. – VIII, 728 с.


  На кн. печать: Библиотека Е. Левенец
761423
  Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства / [соч.] И. Д. Беляева, ординарного проф. Имп. Московского ун-та ; [предисл.: С. Петровский]. – 2-е изд. – Москва : Тип. А.А. Карцева, коммисионера Имп. о-ва люб. ест. , антроп. и этногр., 1888. – [2], II, 584 с.
761424
  Владимирский-Буданов М.Ф. Лекции по истории русского законодательства И.Д. Беляева. Москва, 1879 года : [рецензия] / [М. В.-Буданов]. – [Киев] : Унив. тип., 1879. – 29 с. – Авт. указан в конце текста.- Отд. оттиск из: Университетские известия, 1879 (с. 136-164) - Конволют. Перепл. с 5 отд. оттисков работ В.Ф. Владимирского-Буданова. – Библиогр. в прим.


  Содержание конволюта: 1. Лекции по истории русского законодательства И.Д. Беляева. Москва, 1879 года [Рецензия]/[М. В.-Буданов]; 2. К истории права русских инородцев. Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взысканий (Цааджин-Бичик). [Соч.] ...
761425
  Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка / Б.А. Ларин. – Москва, 1975. – 327с.
761426
  Булаховский Л.А. Лекции по истории русского литературного языка первой половины Х1Х века : (введение в изучение лексики) / Л.А. Булаховский ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1940. – 40 с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок" ХГУ им. А.М. Горького № 20 за 1940 год
761427
  Сергеевич В.И. Лекции по истории русского права
2. – С. 577-997. – Отд. оттиск
761428
  Сергеевич В.И. Лекции по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. С. Волпянского, 1890. – [2], 708 с. – Библиогр. в начале каждой главы
761429
  Малиновский И.А. Лекции по истории русского права / И. Малиновский, проф. – 1914-1915. – Варшава : Тип. "Рус. о-ва"
Вып. 1 : Введение; Литература; Источники; История государственного права. – 1914. – 293 с.
761430
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира. – Киев : Унив. тип., 1888. – [8], 216, [1] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1888. - Конволют. - Пер.: Очерки из истории русского языка / А. Соболевский. – Библиогр.: "Источники" (с. 5-18); "Литература" в конце кажд. главы
761431
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира. – Киев : Унив. тип., 1888. – [8], 216, [1] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1888. – Библиогр.: "Источники" (с. 5-18); "Литература" в конце кажд. главы
761432
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, акад. Имп. Акад. наук, и проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., с изм. и доп. – Москва : Университетская тип., 1903. – [4], 303 с. – Экз в разных тип. переплетах и на разной бумаге. – Библиогр.: "Источники", с. 5-18 ; "Из литературы предмета", с. 281-287
761433
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, акад. Имп. Акад. наук, и проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – 4-е изд. – Москва : Университетская тип., 1907. – [4], 309 с. – Экз в разных тип. переплетах и на разной бумаге. – Библиогр.: "Источники", с. 5-18 ; Литература в конце кажд. главы
761434
  Будде Е.Ф. Лекции по истории русского языка : 1906/07 академический год / Будде Е.Ф. – Казань : Типо-литография Имп. Университета, 1907. – 253 с.
761435
  Будде Е.Ф. Лекции по истории русского языка / Будде Е.Ф. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Казань : Изд. книжного магазина М.А. Голубева, 1913. – 368 с.
761436
  Шляпкин И.А. Лекции по истории русской литературы. – Санкт-Петербург
ч.1,издание первое. – 1910. – 762 с.
761437
  Бороздин А.К. Лекции по истории русской литературы / А.К. Бороздин, проф. ; Историко-филологич. ин-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Издательство студ. М.А. Мартиновича
Ч. 2 : Смутное время, Юго-Западная образованность в Москве, древне-русские повествования, народная словесноть, Петровская эпоха, Екатерининское время. – 1910. – 463 с. – Изд.лекц. раз. автором с Подписью. - Два тит. л.: один печатан в тип., другой написан от руки, литогрфия. - Написано от руки. - Литография Трофимова
761438
   Лекции по истории русской литературы XIX века.. – Москва
1. – 1951. – 262 с.
761439
   Лекции по истории русской литературы XIX века.. – М.
2. – 1951. – 232с.
761440
  Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца 19 - начала 20 в. / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1976. – 367 с.
761441
  Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца 19 - начала 20 в. / Ф.И. Кулешов. – Минск
2. – 1980. – 383 с.
761442
  Веселовский А.А. Лекции по истории русской литературы, читанные проф. А.Н.Веселовским в 1882-1883 г. / А.А. Веселовский, 1883. – 263 с.


  На тит. л. подпись: Ю. Яворский
761443
  Сиповский В. Лекции по истории русской литературы.вып.1 / В. Сиповский. – Баку, 1921. – 134с.
761444
  Кузьмин М.К. Лекции по истории русской медицины / М.К. Кузьмин. – М, 1964. – 76с.
761445
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – М., 1977. – 383с.
761446
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 383с.
761447
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – Москва, 1985. – 367с.
761448
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
1. – 1951. – 188 с.
761449
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
2. – 1951. – 160 с.
761450
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
3. – 1951. – 104 с.
761451
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
4. – 1951. – 128 с.
761452
   Лекции по истории русской советской литературы. – М., 1953
761453
  Кузьмин М.К. Лекции по истории руссой медицины / М.К. Кузьмин. – М, 1961. – 47с.
761454
  Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья : (авторский конспект и записи слушателей) / Т.Н. Грановский ; пред. и под. тек. А.С. Асиновская ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР ; Ин-т истории. – Москва : Академии наук СССР, 1987. – 432 с.
761455
  Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. / Т.Н. Грановский. – М., 1986. – 427с.
761456
  Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. / Т.Н. Грановский. – М., 1986. – 428с.
761457
  Виноградов Лекции по истории средних веков : читанные экстаординарным профессором Виноградовым в весеннем семестре 1886/7 г., 1887. – 467, 16 с. – Рукописное издание
761458
  Ясинский А.Н. Лекции по истории средних веков : раннее средневековье : (печатано по запискам студентов) / А.Н. Ясинский : Типография Эд. Бергмана, 1910. – 403 c.
761459
  Гегель Ф Г.В. Лекции по истории философии / Ф Г.В. Гегель. – СПб : Наука. – ISBN 5-02-028171-9
Кн. 1. – 1993. – 348с.
761460
  Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 15-234. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
761461
  Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права проф. П.И. Новгородцева : Учения нового времени. XVI-XIX вв. – Москва : Изд. кн. маг. "Высшая школа" ; [Типо-лит. Н.А. Яшкина], 1914. – 234 с. – На правах рукописи. - Напеч. на пиш. маш. Литогр.
761462
  Любавский М.К. Лекции по истории Чехии. – Москва, 1912. – 176 с.
761463
  Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы / И.М. Кулишер. – 6-е изд. перераб. – Птгр.
1. – 1920. – 235с.
761464
  Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы / И.М. Кулишер. – 6-е изд. перераб. – Птгр.
2. – 1922. – 359с.
761465
   Лекции по истории эстетики. – Ленинград : Лениздат
Кн. 1. – 1973. – 206 с.
761466
   Лекции по истории эстетики. – Ленинград : Лениздат
Кн. 2. – 1974. – 200 с.
761467
   Лекции по истории эстетики. – Л.
кн.3,ч.2. – 1977. – 184с.
761468
   Лекции по истории эстетики. – Ленинград : Лениздат
Кн. 4. – 1980. – 232 с.
761469
   Лекции по истории эстетики [В 4-х книгах]. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та
Кн.3, ч.1. – 1976. – 192с. – Список лит.: с.182-190
761470
  Собинникова В.И. Лекции по исторической грамматике русского языка. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1967. – 230с.
761471
  Белявский И.Г. Лекции по исторической психологии / И.Г. Белявский. – Одесса : Астропринт, 2004. – 448 с. – ISBN 966-318-084-6
761472
  Газенко В.И. Лекции по историческому материализму / В.И. Газенко. – Москва
2. – 1957. – 100с.
761473
  Газенко В.И. Лекции по историческому материализму / В.И. Газенко. – М.
3. – 1959. – 90с.
761474
  Пенев П. Лекции по история на българския драматически театър / П. Пенев. – София
Т. 3. – 1956. – 396 с.
761475
  Пенев П. Лекции по история на българския драматически театър / П. Пенев. – София
Т. 1. – 1959. – 412 с.
761476
  Мутафчиев П. Лекции по история на Византия / Петьр Мутафчиев ; [под. науч. ред. Г. Бакалова]. – Първо изд. – София : Анубис. – (Серия "Исторические этюды")
Т. 1. – 1995. – 350, [2] с. – Текст кн. на болг. яз.
761477
  Мутафчиев П. Лекции по история на Византия / Петьр Мутафчиев ; [под. науч. ред. Г. Бакалова]. – Първо изд. – София : Анубис. – (Серия "Исторические этюды")
Т. 2. – 1995. – 429, [3] с. – Текст кн. на болг. яз. – Библиогр.: с. 428-429
761478
  Лобода А.М. Лекции по история новой русской литературы / А.М. Лобода. – (на правах рукописи). – Киев : Изд. студ. филолог. фак-та ун-та Св. Владимира ; Тип. И.И. Чоколова, 1909. – 193 с.
761479
  Лобода А.М. Лекции по история новой русской литературы / А.М.Лобода. – (на правах рукописи). – Киев : Изд. студ. историко-филолог. фак-та ун-та Св. Владимира ; Тип. К.В. Андрусича
Ч. 1 : (XVIII-й век). – 1910. – 224 с.
761480
  Лобода А.М. Лекции по история новой русской литературы / А.М.Лобода. – (на правах рукописи). – Киев : Идз. студ. ист.-фил. фак.ун.слуш. Выс. Женск. Курсов ; Тип., хромо-литогр. и нотопечат. И.И. Чоколов
Ч. 1 (XVIII-й век). – 1912. – 218 с.
761481
  Лобода А.М. Лекции по история новой русской литературы / А.М.Лобода. – (на правах рукописи). – Киев : Идз. студ. ист.-фил. фак.ун.слуш. Выс. Женск. Курсов ; Тип., хромо-литогр. и нотопечат. И.И. Чоколов
Ч. 1 (XVIII-й век). – 1913. – 218 с.
761482
  Какурин С.Н. Лекции по ІІ-й части курса "Теоретические основы радиотехники" / С.Н. Какурин. – Москва, 1960. – 68 с.
761483
  Атья М.Ф. Лекции по К-теории / М.Ф. Атья ; пер. с англ. В.М. Бухштабера [и др.] ; под ред. А.А. Кириллова. – Москва : Мир, 1967. – 261 с. – (Библиотека сборника "Математика")


  Топология алгебраическая
761484
  Оболенский А.Ю. Лекции по качественной теории дифференциальных уравнений / А.Ю. Оболенский. – Москва - Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2006. – 320с. – (Университетские учебники и учебные пособия). – ISBN 5-93972-458-2
761485
  Мартынюк Д.И. Лекции по качественной теории разностных уравнений. / Д.И. Мартынюк ; Под ред. акад. Ю. А. Митропольского ; АН УССР, Ин-т математики ; М-во высш. и сред. спец. образования, Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наук. думка,, 1972. – 246 с. : черт.
761486
  Альфорс Л. Лекции по квазиконформным отображениям / Л. Альфорс. – Москва : Мир, 1969. – 134 с.
761487
  Дирак М П.А. Лекции по квантовой механике : пер. с англ. / М П.А. Дирак. – Москва : Мир, 1968. – 84 с.
761488
  Дирак Поль Лекции по квантовой механике [Электронный ресурс] / П. Дирак. – Ижевск, 1998. – 148 с. – (Физика. Лекционные курсы ; Т. 6). – ISBN 5-89806-014-6
761489
  Ферми Энрико Лекции по квантовой механике [Электронный ресурс] / Э. Ферми ; пер. с англ. под ред. Н.В. Мицкевича. – Изд. 2-е. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. – 248 с.
761490
  Фаддеев Л.Д. Лекции по квантовой механике для студентов-математиков : Для студентов-математиков / Л.Д. Фаддеев, О.А. Якубовский; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 200 с.
761491
  Ермолаев А.М. Лекции по квантовой статистике и кинетике : учебно-методическое пособие / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба; МОНУ; Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина
1 : Основные понятия квантовой механики. – 2007. – 64с. – К 100-летию академика Л.Д. Ландау
761492
  Дирак М П.А. Лекции по квантовой теории поля : Пер.с англ. / М П.А. Дирак. – Москва : Мир, 1971. – 244 с.
761493
  Суханов А.Д. Лекции по квантовой физике : учеб.пособие / А.Д. Суханов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 382с.
761494
  Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике / Н.В. Карлов. – Москва : Наука, 1983. – 319 с.
761495
  Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике / Н.В. Карлов. – Москва : Наука, 1988
761496
  Старжинский В.М. Лекции по кинематике / В.М. Старжинский. – Москва, 1960. – 96 с.
761497
  Оспанов Х.К. Лекции по кинетике гомогенных и гетерогенных химических процессов / Х.К. Оспанов. – Алма-Ата, 1991. – 215с.
761498
  Татаринов Я.В. Лекции по классической динамике / Я.В. Татаринов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 295 с.
761499
  Арнольд В.И. Лекции по классической механике / В.И. Арнольд. – Москва, 1966. – 56с.
761500
  Мандельштам Л.И. Лекции по колебаниям (1930-1932 гг.) / Л.И. Мандельштам. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 504 с.
761501
  Яглом И.М. Лекции по комбинаторной геометрии. / И.М. Яглом. – Ярославль, 1981. – 50с.
761502
  Шафрановский И.И. Лекции по кристалломорфологии / И.И. Шафрановский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 173с.
761503
  Шафрановский И.И. Лекции по кристалломорфологии минералов : Учебное пособие / И.И. Шафрановский. – Львов : Львівський університет, 1960. – 164с.
761504
  Поликарпов В.С. Лекции по культурологии / В.С. Поликарпов. – Москва : Гардарики, 1997. – 344 с. – ISBN 5-7357-0139-8
761505
  Зеленская В.П. Лекции по курсу "АСУ финансов" / В.П. Зеленская. – Ленинград, 1976. – 48с.
761506
  Бондарь В.Д. Лекции по курсу "Введение в механику сплошных сред" : [прочит. студентам II курса отд. инж. математики математ. фак-та Новосибирск. гос. ун-та] / В.Д. Бондарь ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 1967. – 353 с.
761507
  Левитов А.М. Лекции по курсу "Истории экономических учений" / А.М. Левитов; Отв. ред. Гозулов А.И. – Ростов-на-Дону, 1957. – 179 с.
761508
  Долинин А.А. Лекции по курсу "Межрайонные экономические связи" : (учебное пособие) / А.А. Долинин. – Ленинград, 1975. – 42 с.
761509
  Сурин Н.А. Лекции по курсу "Основы марксистско-ленинской эстетики" / Н.А. Сурин. – Рига, 1973. – 69с.
761510
  Мельников Н.А. Лекции по курсу "Проектирование и эксплуатация электрических сетей и систем" / Н.А. Мельников, М.Н. Розанов. – К., 1964. – 120с.
761511
   Лекции по курсу "Теоретическая механика". – М.
2. – 1975. – 228с.
761512
  Аносович Б.Ф. Лекции по курсу "Теория электрической связи" / Б.Ф. Аносович, К.Е. Кульбацкий. – Москва : ВЗЗИС
Вып. 1, гл. 1 : Основные характеристики сигналов различных видов связи ; Гл. 2: Распространение электромагнитных волн по однородным линиям. – 1964. – 210 с.
761513
  Кульбацкий К.Е. Лекции по курсу "Теория электрической связи" / К.Е. Кульбацкий. – М.
4. – 1964. – 92с.
761514
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович, 1966. – 36с.
761515
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
4. – 1966. – 21с.
761516
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
8. – 1968. – 30с.
761517
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
9. – 1968. – 44с.
761518
  Савровский Д.С. Лекции по курсу "Технология производства радиоаппаратуры", "Технологическая подготовка производства" / Д.С. Савровский. – Москва, 1960. – 32 с.
761519
   Лекции по курсу "Экономика отраслей народного хозяйства". – М., 1974. – 230с.
761520
  Сталь Г.Н. Лекции по курсу "Электроакустика" / Г.Н. Сталь. – Москва, 1961. – 173 с.
761521
  Порошенко Г.Г. Лекции по курсу генетики / Г.Г. Порошенко. – Москва : Просвещение, 1968. – 104с.
761522
  Алексеев В.А. Лекции по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1951. – 68с.
761523
  Алексеев В.А. Лекции по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1951. – 68с.
761524
  Дворянкин Ф.А. Лекции по курсу дарвинизма. / Ф.А. Дворянкин. – М., 1951. – 48с.
761525
   Лекции по курсу истории КПСС. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1961. – 502 с.
761526
   Лекции по курсу научного коммунизма. – Москва
Вып. 2 : Мировая система социализма и ее развитие на современном этапе. М.В. Иголкин. – 1972. – 35 с.
761527
  Ненахова К.А. Лекции по курсу немецкого языка для студентов экономических вузов. / К.А. Ненахова. – К., 1965. – 52с.
761528
  Мавлютов И.Ф. Лекции по курсу нечертательной геометрии для студентов строительных специальностей / И.Ф. Мавлютов. – Казань
ч.2. – 1969. – 80с.
761529
  Конунова Ц.Б. Лекции по курсу общей и неорганической химии / Ц.Б. Конунова. – К.
1. – 1977. – 64с.
761530
  Шведов Ф.Н. Лекции по курсу опытной физики, читанные заслуженным профессором Ф.Н. Шведовым в Императорском Новороссийском университете / сост. студ. М. Цитрон. – 2-е изд., доп. – [Киев] : [Типо-лит. "Прогресс"]
Ч. 1 : Введение; Механическая часть физики; Звук; Свет; Поляризация света. – 1903. – [369] c. разд. паг. – Литография. - Написано от руки
761531
  Шведов Ф.Н. Лекции по курсу опытной физики, читанные заслуженным профессором Ф.Н. Шведовым в Императорском Новороссийском университете / сост. студ. М. Цитрон. – 2-е изд., доп. – [Киев] : [Типо-лит. "Прогресс"]
Ч. 2 : Молекулярная физика; Магнетизм; Электричество. – 1903. – 116, 35, 91 с. – Литография. - Написано от руки
761532
  Шведов Ф.Н. Лекции по курсу опытной физики, читанные заслуженным профессором Ф.Н. Шведовым в Императорском Новороссийском университете / сост. студ. М. Цитрон. – 2-е изд., доп. – [Киев] : [Типо-лит. "Прогресс"]
Ч. 3 : Чертежи. – 1903. – 26 л. черт. – Литография. - Написано от руки
761533
  Ламовицкий В.С. Лекции по курсу теоретическая механика / В.С. Ламовицкий. – Москва
1. – 1961. – 224 с.
761534
  Артоболевский С.И. Лекции по курсу теории механизмов и машин / Артоболевский С.И. ; Всес. заочный энергетич. ин-т. – Москва : [б. и.]
Вып. 4, роздел IV : Кулачковые механизмы. – 1961. – 72 с.
761535
  Артоболевский С.И. Лекции по курсу Теория механизмов и машин / С.И. Артоболевский. – Москва
3. – 1961. – 43с.
761536
  Артоболевский С.И. Лекции по курсу Теория механизмов и машин / Артоболевский С.И. ; Всес. заоч. энергетич. ин-т, Каф. теории механизмов и деталей машин. – Москва : [б. и.]
Вып. 5, раздел V : Стержневые механизмы. – 1962. – 60 с.
761537
  Кудрявцев В.В. Лекции по курсу Технология электроизоляции. / В.В. Кудрявцев, В.С. Стефанов. – М., 1965. – 60с.
761538
  Длужневский Г.И. Лекции по курсу физики / Г.И. Длужневский. – 3-е перераб. изд. – Москва
2. – 1957. – 72 с.
761539
  Никитин Н.А. Лекции по курсу физики / Н.А. Никитин. – Москва : ВЗЭИ
вып. 5 : Волновые процессы. – 1957. – 80 с.
761540
  Руженцов А.С. Лекции по курсу: Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах / А.С. Руженцов, С.М. Смирнов. – М., 1971. – 133с.
761541
  Супрун А.Е. Лекции по лингвистике / А.Е. Супрун. – Минск, 1980. – 144с.
761542
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Москва-Ленинград, 1948. – 204 с.
761543
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1951. – 252 с.
761544
  Бочкарев Д. Лекции по линейной алгебре / Д. Бочкарев ; Мордовский гос. пед. ин-т им. А.И. Полежаева, Кафедра алгебры и анализа. – Саранск : [Б. и.], 1955. – 298 с.
761545
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1966. – 280 с.
761546
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Изд. 4-е, доп. – Москва : Наука, 1971. – 271 с.
761547
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд ; [ред. В.В. Ященко]. – 6-е изд., испр. – Москва : КДУ ; Добросвет, 2006. – 319, [1] с. – ISBN 5-98227-173-X
761548
  Финкельштейн Б.В. Лекции по линейному программированию / Б.В. Финкельштейн. – М
1. – 1960. – 124с.
761549
  Заботин Я.И. Лекции по линейному программированию / Я.И. Заботин. – Казань, 1985. – 97с.
761550
  Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям : Учеб.пособие / С.Г. Михлин. – Москва : Физматлит, 1959. – 232 с.
761551
  Трев Ж. Лекции по линейным уравнениям в частных производных с постоянными коэффициентами / Ж. Трев. – Москва, 1965. – 296с.
761552
  Лимантов Ф.С. Лекции по логике вопросов / Ф.С. Лимантов. – Ленинград, 1975. – 112с.
761553
  Боровик Е.С. Лекции по магнетизму : [учеб. пособ. для студ. физ. специальностей ун-тов] / Е.С. Боровик, А.С. Мильнер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1966. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-356 (89 назв.)
761554
  Боровик Е.С. Лекции по магнетизму : учеб. пособие / Е.С. Боровик, А.С. Мильнер, В.В. Еременко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1972. – 248 с.
761555
  Боровик Е.С. Лекции по магнетизму : учеб. пособие : [для физ. фак. вузов] / Е.С. Боровик, А.С. Мильнер, В.В. Еременко. – 2-е изд, перераб. и доп. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1972. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 242-246 (190 назв.)
761556
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Ленинград
1. – 1963. – 132с.
761557
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л
2. – 1964. – 231с.
761558
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л
3. – 1966. – 216с.
761559
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – 2-е расшир. и перераб. – Ленинград, 1971. – 766 с.
761560
   Лекции по марксистско-ленинской философии и научному атеизму. – М.
2. – 1962. – 139с.
761561
  Зись А.Я. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Я. Зись. – М, 1960. – 200с.
761562
   Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – М., 1961. – 199с.
761563
  Зись А.Я. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Я. Зись. – М, 1964. – 236с.
761564
  Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Ф. Еремеев. – Свердловск
ч. 1. – 1969. – 152с.
761565
  Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Ф. Еремеев. – Свердловск
ч. 2. – 1971. – 359с.
761566
  Еремеев Аркадий Федорович Лекции по марксистско-ленинской эстетике / Еремеев Аркадий Федорович; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск : [ Уральский ун-т]
Ч.4 : Природа эстетических модификаций. – 1975. – 272с.
761567
   Лекции по марксистско-ленинской этике. – М., 1960. – 159с.
761568
   Лекции по марксистско-ленинской этике. – К., 1962. – 172с.
761569
  Архангельский Л.М. Лекции по марксистской этике / Архангельский Л.М. ; Уральсукий гос. ун-т. – Свердловск : [б. и.]
Ч. 1 : Методологические проблемы. – 1969. – 132 с.
761570
  Босс В. Лекции по математике : [краткое и ясное изложение предмета] / В. Босс. – Москва : URSS : КомКнига. – ISBN 5-484-00190-0
Т. 5 : Функциональный анализ. – 2005. – 214 с. – Предм. указ.: с. 209-214. – Библиогр.: с. 207-208
761571
  Макки Лекции по математическим основам квантовой механики : Пер. с англ. / Макки, У. – Москва : Мир, 1965. – 221 с.
761572
  Гладкий А.В. Лекции по математической лингвистике для студентов НГУ / А.В. Гладкий. – Новосибирск, 1966. – 190с.
761573
  Мощенский В.А. Лекции по математической логике / В.А. Мощенский. – Минск : БГУ, 1973. – 160 с.
761574
  Вершинин В.И. Лекции по математической обработке результатов химического эксперимента / В.И. Вершинин. – Омск, 1988. – 61с.
761575
  Линьков Ю.Н. Лекции по математической статистике : учеб. пособие для студентов и аспирантов : [в 2 ч.] / Ю.Н. Линьков ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Донецк : Истоки
Ч. 1. – 1999. – 250, [1] с. – Библиогр.: с. 247-249


  У пр. № 1741338 напис: Дорогой Юлии Степановне от автора с глубоким уважением. 08.06.99. Подпись.
761576
  Линьков Ю.Н. Лекции по математической статистике : учеб. пособие для студентов и аспирантов : [в 2 ч.] / Ю.Н. Линьков ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Донецк : Истоки
Ч. 2. – 2001. – 274, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 271-274


  У пр. № 1741337 напис: Мишуре Юлии Степановне от автора с наилучшими пожеланиями. 14.03.2001. Подпись
761577
  Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости / Б.П. Демидович. – Москва : Наука, 1967. – 472с.
761578
  Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости : учебное пособие / Б.П. Демидович. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – Библиогр.: с. 470-473. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0891-7
761579
  Гирсанов И.В. Лекции по математической теории экстремальных задач / И.В. Гирсанов. – Москва, 1970. – 119 с.
761580
  Свешников А.Г. Лекции по математической физике : Учебное пособие для студ. вузов по спец. "Физика" и "Прикладная математика" / А.Г. Свешников, А.Н. Боголюбов, В.В. Кравцов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 362с.
761581
  Свешников А.Г. Лекции по математической физике : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.Г. Свешников, А.Н. Боголюбов, В.В. Кравцов В.В.; МГУ им. М.В. Ломоносов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ; Наука, 2004. – 416с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04899-7
761582
  Решетняк Ю.Г. Лекции по математическому анализу / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1964. – 42 с.
761583
  Рождественский Б.Л. Лекции по математическому анализу : учеб.пособие / Б.Л. Рождественский. – Москва : Наука, 1972. – 544с.
761584
  Гудков Д.А. Лекции по математическому анализу / Д.А. Гудков. – Горький, 1973. – 107 с.
761585
  Богданов Ю.С. Лекции по математическому анализу : учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов / Ю.С. Богданов. – Минск : Издательство Белорусского университета
Ч. 1. – 1974. – 175 с.
761586
  Акилов Г.П. Лекции по математическому анализу / Г.П. Акилов, В.Н. Дятлов ; [отв. ред. С.С. Кутателадзе] ; Новосибир. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 1975. – 160 с.
761587
  Богданов Ю.С. Лекции по математическому анализу : учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов / Ю.С. Богданов. – Минск : Издательство Белорусского университета
Ч. 2. – 1978. – 184 с.
761588
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник для студ. физ.- мат. спец. вузов / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-03433-3 (Ч.1)
Ч. 1. – 1995. – 172 с.
761589
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник для студ. физико - матем. спец. вузов / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-87597-035-9
Ч. 2. – 1997. – 172 с.
761590
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Механико-математический ф-тет. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-211-03865-7
Ч. 3. – 1997. – 202 с.
761591
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Механико - математический фак-тет. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-87597-037-5
Ч. 4. – 1997. – 139 с.
761592
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник для студ. ун-тов и пед. вузов / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; под ред.В.А. Садовничего. – Москва : Высшая школа, 1999. – 695 с. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-003596-4
761593
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник для студ. ун-тов и пед. вузов / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 696 с. – ISBN 5-06-003955-2


  Рекомендовано научно-метод. советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
761594
  Яковлев Геннадий Николаевич. Лекции по математическому анализу : Учебное пособие для студ. вузов по направлению "Прикладная математика и физика" / Геннадий Николаевич. Яковлев; Федеральная целевая прогр. "Гос. поддержка интегр. высш. образ. и фунд. науки на 1997-2000гг. – Москва : Физматлит. – (Лекции каф. высш. математики). – ISBN 5-94052-024-3
Ч.1. – 2001. – 400с.


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
761595
  Яковлев Геннадий Николаевич Лекции по математическому анализу : Учебное пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / Яковлев Геннадий Николаевич; Федеральная цел. программа "Гос. поддержка интеграции высш. образ. и фундамент.науки". – Москва : Физматлит. – (Лекции кафедры высшей математики МФТИ). – ISBN 5-94052-038-3
Ч.2. – 2001. – 480с.


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
761596
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; под ред. В.А. Садовничего. – 5-е изд., испр. – Москва : Дрофа ; Изд-во Московского ун-та, 2004. – 640 с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7107-8900-3
761597
  Борисов Ю.Ф. Лекции по математическому анализу с элементами дифференциальной геометрии / Ю.Ф. Борисов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [Б. и.]
Ч. 1. – 1972. – 274 с.
761598
  Клементьев З.И. Лекции по математическому анализу. / З.И. Клементьев. – Томск, 1975. – 118с.
761599
  Клементьев З.И. Лекции по математическому анализу. / З.И. Клементьев. – Томск, 1985. – 203с.
761600
  Клементьев З.И. Лекции по математическому анализу. / З.И. Клементьев. – Томск, 1987. – 336с.
761601
  Решетняк Ю.Г. Лекции по математическому анализу. Интегральное исчисление. / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1968. – 48с.
761602
  Решетняк Ю.Г. Лекции по математическому анализу. Математический анализ на многообразиях / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1972. – 186 с.
761603
  Ильин Ю.Д. Лекции по международному публичному праву / Ю.Д. Ильин. – Харків : Консум, 1996. – 236с.
761604
  Калюжная Г.П. Лекции по международному публичному праву та тему "Государственные органы внешних сношений" / Г.П. Калюжная. – М., 1954. – 42с.
761605
  Калюжная Г.П. Лекции по международному публичному праву та тему "Суверенное государство как субъект международного права" / Г.П. Калюжная. – М., 1952. – 43с.
761606
  Абчук В.А. Лекции по менеджменту : решение, предвидение, риск / В.А. Абчук. – Санкт-Петербург : Союз, 1999. – 336 с. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 5-87852-094-Х
761607
  Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений / И.П. Мысовских. – Москва, 1962. – 342с.
761608
  Гавурин М.К. Лекции по методам вычислений / М.К. Гавурин. – Москва, 1971. – 248с.
761609
  Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач / Ф.П. Васильев. – Москва, 1974. – 374с.
761610
  Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В.Г. Гречихин. – М., 1988. – 230с.
761611
   Лекции по методике конкретных социальных исследований / В.И. Добреньков, А.П. Куприян, Л.А. Петровская, Г.М. Андреева; Добреньков В.И., Куприян А.П., Петровская Л.А., Андреева Г.М. ; под ред. проф. Г.М. Андреевой. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 202 с.
761612
   Лекции по методике преподавания литературы. – Л.
1. – 1975. – 160 с.
761613
  Зверева Н.М. Лекции по методике физики / Н.М. Зверева, Л.И. Резников. – Горький : Издательство Горьковского университета
Вып. 1. – 1974. – 98 с.
761614
  Зверева Н.М. Лекции по методике физики : учеб. пособие / Н.М. Зверева, Л.И. Резников. – Горький : Издательство Горьковского университета
Вып. 2. – 1974. – 127с.
761615
  Митропольский Ю.А. Лекции по методу интегральных многообразий. / Ю.А. Митропольский, О.Б. Лыкова. – К., 1968. – 416с.
761616
  Митропольский Ю.А. Лекции по методу усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митропольский. – К., 1966. – 469с.
761617
  Тулайкова К.П. Лекции по микробиологии / К.П. Тулайкова. – Ульяновск, 1969. – 216с.
761618
  Крайнов В.П. Лекции по микроскопической теории атомного ядра / В.П. Крайнов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 224 с.
761619
  Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу / Э. Маленво. – Москва : Наука, 1985. – 390 с. – (Экономико-математическая библиотека)


  Книга написана на основе докладов, прочитанных авторами на международных семинарах в Финляндии, Италии и США, посвященных проблемам коэволюции человека и биосферы и возможным последствиям ядерного конфликта. Для научных работников в области ...
761620
  Савельева М.Ю. Лекции по мифологии культуры / М.Ю. Савельева. – Киев : Парапан, 2003. – 272с. – ISBN 966-8210-13-1
761621
  Наберухин Ю.И. Лекции по молекулярной спектроскопии : спецкурс / Ю.И. Наберухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1973. – 293 с.
761622
  Иоффе А.Ф. Лекции по молекулярной физике / А.Ф. Иоффе. – Петроград : Издание М. и С. Сабашниковых, 1919. – 215 с.
761623
  Иоффе А.Ф. Лекции по молекулярной физике / А.Ф. Иоффе. – 2-е совершенно перераб .изд. – Петроград : Издание М. и С. Сабашниковых, 1923. – 335 с.
761624
  Некрасов Н.П. Лекции по морфологии русского языка, читанные студентам Императорского С. Петербургского историко-филологического института профессором Н.П. Некрасовым / Н.П. Некрасов. – [Б. м.] : [б. и.], 1884. – 230 с.
761625
  Лобода А.М. Лекции по народной словесности / А.М. Лобода. – Изд.студ. истор.-филол. ф-та Ун-та Св. Влад(на правах рукописи). – Киев : Тип. К.В. Андрусича, 1910. – 119 с.
761626
  Лобода А.М. Лекции по народной словесности / А.М. Лобода. – (на правах рукописи). – Киев : изд. слушательниц Киев. высш. жен. курсов ; Тип. хромо-литогр. и нотопеч. И.И. Чоколова, 1912. – 135 с.
761627
  Архангельский С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С.И. Архангельский. – Москва : Высшая школа, 1976. – 200 с. : граф.
761628
   Лекции по научному коммунизму. – М., 1975. – 350с.
761629
  Рыжов Н.Н. Лекции по начертательной геометрии / Н.Н. Рыжов. – Москва
2. – 1964. – 48с.
761630
  Михайлов В.П. Лекции по начертательной геометрии / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Новочеркасск, 1968. – 118с.
761631
  Глазунова И.М. Лекции по начертательной геометрии / И.М. Глазунова, О.В. Локтев. – М., 1972. – 218 с.
761632
  Зигель К.Л. Лекции по небесной механике / К.Л. Зигель; Пер. с нем. М.С. Яров-Ярового; Под ред. Г.Н.Дубошина. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 300 с.
761633
  Пуанкаре А. Лекции по небесной механике : пер. с фр. / А. Пуанкаре. – Москва : Наука, 1965. – 572 с.
761634
  Алексеев В.М. Лекции по небесной механике [Электронный ресурс] / В.М. Алексеев. – Ижевск : Ред. журнала "Регулярная и хаотическая динамика", 1999. – 160 с. – (Библиотека "Регулярная и хаотическая динамика" ; Т. 10)
761635
  Ниренберг Л. Лекции по нелинейному функциональному анализу. / Л. Ниренберг. – Москва : Мир, 1977. – 232 с.
761636
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский ; отв. ред. Ю.А. Митропольский ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев
Ч. 1 : Нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – 1974. – 456 с. – Библиогр.: с. 445-452
761637
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский ; отв. ред. Ю.А. Митропольский ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев
Ч. 2 : Точные методы интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений с частными производными. – 1974. – 292 с. – Библиогр.: с. 289-292
761638
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский ; АН УССР, Ин-т математики. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – 1976. – 452 с. – Библиогр.: с. 445-452
761639
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский ; АН УССР, Ин-т математики. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Точные методы интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений с частными производными. – 1976. – 292 с. – Библиогр.: с. 289-292
761640
  Кузнецова З.Б. Лекции по неорганической химии / З.Б. Кузнецова. – Горький
1. – 1968. – 165с.
761641
  Удовенко В.В. Лекции по неорганической химии / В.В. Удовенко. – К., 1974. – 96с.
761642
  Бауер В.В. Лекции по новой истории : чит. в Санкт-Петербургском ун-те / В.В. Бауер. – Санкт-Петербург : Изд-во графа А.А. Мусина-Пушкина
Т. 1. – 339 с.
761643
  Бауер В.В. Лекции по новой истории : чит. в Санкт-Петербургском ун-те / В.В. Бауер ; подготовка к печати, ред. и изд. А.А. Мусин-Пушкиным. – Санкт-Петербург : Изд-во графа А.А. Мусина-Пушкина
Т. 2. – 1888. – V, 566 с.
761644
  Савинов М. Лекции по новой русской литературе = (Особое приложение к отчету по учебной части Хорьковского коммерческого училища ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III за 1910-11 учебный год). – Харьков, 1912. – 159 с.
761645
  Сиповский В.В. Лекции по новой русской литературы. – [Санкт-Петербург]
Т. 3. – 1906. – 384 с. – Напеч. на пиш. маш. Литография. - Экз. дефектный, без обл. и тит л. описан по ген каталогу


  Студент: Фатов, Николай Николаевич ; Чл. изд. ком.: Игнатов, Сергей Сергеевич 1887-
761646
  Курош А.Г. Лекции по общей алгебре / А.Г. Курош. – Москва : Физматлит, 1962. – 396 с.
761647
  Курош А.Г. Лекции по общей алгебре / А.Г. Курош. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
761648
  Киселева З.С. Лекции по общей биологии / З.С. Киселева. – Новосибирск
1. – 1973. – 139с.
761649
  Пехов А.П. Лекции по общей генетике / А.П. Пехов. – Москва, 1976. – 192с.
761650
  Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии / Л.Б. Ительсон. – Владимир, 1970. – 268с.
761651
  Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии / Л.Б. Ительсон. – Владимир
2. – 1972. – 595с.
761652
  Лурия А.Р. Лекции по общей психологии : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / А.Р. Лурия. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. – 319, [1] с. : табл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-559-5
761653
  Лурия А.Р. Лекции по общей психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.Р. Лурия. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 320с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-559-5
761654
  Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / [соч.] Н.М. Коркунова, проф. СПб. ун-та. – изд. 4-е. – Санкт-Петербург : Изд. юрид книжного маг. Н.К. Мартынова, Коммисионера Госуд. тип. ; [Центр. типо-литогр. М.Я. Минков], 1897. – 354, X с.
761655
  Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / [соч.] Н.М. Коркунова, проф. СПб. ун-та. – 6-е изд. (без имен.). – Санкт-Петербург : Изд. юрид книжного маг. Н.К. Мартынова, Коммисионера Госуд. тип. ; [Типо-литогр. И.Г. Гершуна], 1904. – 354, X с.
761656
  Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / [соч.] Н.М. Коркунова, проф. СПб. ун-та. – 8-е изд. (без имен.). – Санкт-Петербург : Изд. юрид книжного маг. Н.К. Мартынова, Коммисионера Госуд. тип. ; [Тип. А.И. Белокопытова], 1909. – 354, X с.
761657
  Гредескул Н.А. Лекции по общей теории права (1907-8 уч. год.). – Санкт-Петербург : Изд. Кассы взаимоп. СПб. полит. ин-та ; Литография Трофимова, 1909. – 459, [1] с. – На обложке составной с окантовкой корешка эк. № 130240 тип. надпись: проф. Гредескул. Энциклопеция права. Снизу : Ф. И.


  На тит. стр. № 118004 подпись: С. Зарудный
761658
  Хомяков К.Г. Лекции по общей химии / К.Г. Хомяков. – Москва
Ч. 1. – 1957. – 203 с.
761659
  Лысяк К.И. Лекции по общей химии / К.И. Лысяк. – Л., 1959. – 123с.
761660
  Хомяков К.Г. Лекции по общей химии : [Для хим. фак. ун-тов] / К.Г. Хомяков. – 2-е изд. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1966. – 198 с. : ил.
761661
  Калеганов Б.Ф. Лекции по общей химии / Б.Ф. Калеганов. – М.
ч. 2. – 1975. – 148с.
761662
  Гузей Л.С. Лекции по общей химии / Л.С. Гузей. – Москва : Московский университет, 1984. – 76 с.
761663
  Гузей Л.С. Лекции по общей химии / Л.С. Гузей. – М, 1988. – 74с.
761664
  Одинцов В.С. Лекции по общей энтомологии / В.С. Одинцов. – Москва, 1977. – 43с.
761665
  Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву / Ф. Кокошкин. – 2-е изд. – Москва : Изд. Бр. Башмаковых, 1912. – V, [3], 306 с. – В 1-м изд. загл.: Русское государственное право в связи с основными началами общего государственного права
761666
  Щукарев С.А. Лекции по общему курсу химии / С.А. Щукарев. – Ленинград
1. – 1962. – 407с.
761667
  Богородицкий В.А. Лекции по общему языковедению / В.А. Богородицкий. – Казань : Типо-литография Имп. Ун-та, 1911. – IV, 246 с.
761668
  Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию : учебное пособие для студентов филологических спец. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 381 с. – ISBN 5-06-000442-2
761669
   Лекции по общественной этике профессоров Вольного университета общественных наук / пер. с фр. А.Ф. К.-Ш.; под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера), 1905. – 136 с. – Предисл. к фр. изд.: Эмиль Бутру ; Прил. к журн. "Вестн. знания". 1905, № 10. – (Читальня "Вестника знания")


  Авторы: Э. Дэльбэ, Л. Дарлю, М. Бернес, Вагнер, В. Момюс, Ж. Бело, Ж, Сорель, Ш. Жид, Л. Бруншвигг, Э. де-Роберти, Р. Малаперт
761670
   Лекции по общим проблемам ЕСТПП. – Москва, 1976. – 200с.
761671
  Фогель Р.Ф. Лекции по описательной (общей) астрономии / Р. Фогель, проф. – 2-е изд. – [Киев] : [Типо-лит. С. В. Кульженко], 1913. – 266, 76, [2] с. – С. 1-76: Спектральный анализ. - Написано от руки. - Литография
761672
  Ньютон И. Лекции по оптике : перевод / И. Ньютон. – Ленинград : АН СССР, 1946. – 295 с. – ("Классики науки")
761673
  Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике / Л.И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 438с.
761674
  Простаков Н.С. Лекции по органической химии. / Н.С. Простаков. – М., 1963. – 172с.
761675
  Простаков Н.С. Лекции по органической химии. / Н.С. Простаков. – 3-е изд. – М., 1971. – 196с.
761676
  Лебедева Л.А. Лекции по орнитологии / Л.А. Лебедева. – Саратов
Ч. 1. – 1986. – 124с.
761677
  Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики / Л.В. Овсянников. – Новосибирск, 1967. – 234с.
761678
  Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики : Учебное пособие для студ. мех.-мат. специальностей унив-ов / Л.В. Овсянников. – Москва : Наука, 1981. – 368 с.
761679
  Вальков К.И. Лекции по основам геометрического моделирования / К.И. Вальков. – Ленинград, 1975. – 180с.
761680
  Гастер Л.М. Лекции по основам методики экономического анализа. / Л.М. Гастер. – Л., 1976. – 44с.
761681
  Рузлева Н.П. Лекции по основам номографии / Н.П. Рузлева. – Москва, 1965. – 32с.
761682
  Мигулин В.В. Лекции по основам радиолокации / В.В. Мигулин. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 124 с.
761683
  Алабужев П.М. Лекции по основам теории подобия и моделирования / П.М. Алабужев ; МВО РСФСР ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1968. – 36 с.
761684
  Погорелов А.В. Лекции по основаниям геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1959. – 134с.
761685
  Погорелов А.В. Лекции по основаниям геометрии / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Харьков, 1964. – 138с.
761686
  Вульферт А.К. Лекции по особенной части русского уголовного права, читанные в Императорском Александровском лицее в 1898-99 году ординарным профессором Александровской военно-юридической академии А.К. Вульфертом. – Санкт-Петербург : Военная тип., 1899. – [2], 171 с.
761687
  Гоби Хр. Лекции по отделу тайнобрачных и голосемянных растений, читанные проф. Христофором Яковлевичем Гоби в С.-Петербургском университете в 1891-92 г. / Сост. и изд. студент С.-Петерб. ун-та В.Л. Комаров, под руководством Хр.Я. Гоби. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1892. – [4], 221 с. : ил.


  Сост., изд. : Комаров, Владимир Леонтьевич (1869-1945)
761688
  Вальковский В.А. Лекции по параллельному программированию : Параллелизм в ЭВМ и яз. программирования : учеб. пособие / Вальковский В.А. ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1982. – 88 с. – Библиогр.: с. 86-87
761689
   Лекции по партийному строительству. – Москва : Мысль
Вып. 1. – 1971. – 453 с.
761690
   Лекции по партийному строительству : [В 2 вып.]. – Москва : Мысль
Вып. 2 : Идеологическая деятельность КПСС. – 1977. – 367 с.
761691
   Лекции по партийному строительству : В 3 вып. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва : Мысль
Вып. 1 : Строение партии ; Организационно-партийная работа. – 1978. – 414 с.
761692
   Лекции по партийному строительству. – Москва
Вып. 3. – 1980. – 397 с.
761693
  Грунский Н.К. Лекции по педагогике / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1908. – 292 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. 1908 г., №№ 7-8; 1909 г., №№ 1-6
761694
  Грунский Н.К. Лекции по педагогике / Н.К. Грунский, проф. – 2-е изд. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – 208, LVIII, [1] с.
761695
   Лекции по педагогике. – Минск, 1970. – 280с.
761696
   Лекции по педагогике. – Калинин, 1975. – 90с.
761697
  Питишкин-Лотанич Лекции по педагогике / Питишкин-Лотанич. – Симферополь, 1997. – 97с.
761698
  Ржецкий Н.Н. Лекции по педагогике : Фундаментальные основы / Н.Н. Ржецкий. – Киев. – ISBN 5-7763-1596-4
Ч.2. – 2002. – 40с.
761699
  Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / В.В. Давыдов. – Москва : Академия, 2006. – 224 с. – (Классическая учебная книга. Высшее образование). – ISBN 5-7695-2918-0
761700
  Фиалко М.Б. Лекции по планированию эксперимента / М.Б. Фиалко. – Томск, 1977. – 131 с.
761701
  Туган-Барановский Лекции по политической экономии. / Туган-Барановский. – 354с.
761702
  Цытович Н.М. Лекции по полицейскому праву // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 5-178. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
761703
  Клещук В.Г. Лекции по полупроводниковой СВЧ электронике / В.Г. Клещук. – Томск, 1984. – 147 с.
761704
  Гольдштейн С.М. Лекции по польско-литовским древностям, читана в С.-Петербургском Археологическом Институте за 1896-97 акад.год. преподавателем и Действ. членом Института С.М.Гольдштейном. – С.-Петербург : Литогр. А.Богданова, 1897. – 213 с.
761705
  Попов А.А. Лекции по правовым основам предпринимательской деятельности в Украине / А.А. Попов. – Харьков : Консум, 1997. – 104с. – ISBN 966-7124-26-6
761706
  Вахгельт А.Ф. Лекции по прикладной газовой динамике / А.Ф. Вахгельт. – Томск, 1991. – 67с.
761707
  Митропольский Ю.А. Лекции по применению асимптотический методов к решению уравнений в частных производных / Митропольский Ю.А., Мосеенков Б.И. ; / АН УССР. Ин-т математики. М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 415 с. : черт. – Библиогр.: с. 402-410
761708
  Заславский Г.М. Лекции по применению метода ВКБ в физике / Г.М. Заславский. – Новосибирск, 1965. – 53 с.
761709
  Бейман Б.Ф. Лекции по применению теории групп в ядерной спектроскопии : пер. с англ. / Б.Ф. Бейман; пер. с англ. Ю.И. Харитонова ; под ред. А.З. Долгинова. – Москва : Изд-во физико-математической лит-ры, 1961. – 227 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце книги (25 назв.)
761710
  Чаленко П.И. Лекции по програмиране / П.И. Чаленко. – Пловдив, 1974. – 323с.
761711
  Карр Д. Лекции по программированию / Д. Карр. – Москва, 1963. – 288 с.
761712
  Заваруева А.Н. Лекции по программированию / А.Н. Заваруева. – Москва
1. – 1975. – 65 с.
761713
  Заваруева А.Н. Лекции по программированию / А.Н. Заваруева. – Москва
2. – 1976. – 113с.
761714
   Лекции по психологии. – К., 1919. – 99с.
761715
  Гальперин П.Я. Лекции по психологии : Учебное пособие для студ. вузов / П.Я. Гальперин. – Москва : Университет; Высшая школа, 2002. – 400с. – ISBN 5-8013-0161-5: 5-06-004310-X
761716
  Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека : Учеб. пособие / В.С. Мерлин. – Пермь, 1971. – 120с.
761717
  Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека / В.С. Мерлин. – Пермь, 1971. – 120с.
761718
   Лекции по религиоведению : Учебное пособие для студ. вузов, обуч по спец. "Религиоведение". – Москва : МГУ, 1998. – 144с. – ISBN 5-211-03547-Х
761719
  Нетушил И.В. Лекции по римской истории : в 3-х т. / И.В. Нетушил. – 3-е изд. ; литограф. – Харьков : Изд. фил. отдела О-ва взаимопомощи студент.-филолог. Харьк. унив. ; Типо-литогр. С. Иванченко
Т. 1 : До Гракхов. – 1909. – 274, [2] с. – Кн. написана от руки
761720
  Нетушил И.В. Лекции по римской истории : в 3-х т. / И.В. Нетушил. – 3-е изд. ; литограф. – Харьков : Изд. фил. отдела О-ва взаимопомощи студент.-филолог. Харьк. унив. ; Типо-литогр. С. Иванченко
Т. 2 : От Гракхов до Клавдия. – 1909. – 200 с. – Кн. написана от руки
761721
  Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву / З.М. Черниловский. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 207с.
761722
  Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте преподавателем Института Л.М. Савеловым. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
[2] : Второе полугодие. – 1909. – 157 с. – На правах рукописи
761723
  Костомаров Н.И. Лекции по русской истории : Составлены по записям слушателей П. Г-вым / Проф. Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп.
Ч. 1 : Источники русской истории. – 1861. – [4], 100 с. – Предисл.: П. Гайдебуров
761724
  Антонович В.Б. Лекции по русской истории : [университетский курс]. – Стеклографическое издание. – [Б. м.] : [б. и.], 1879. – 581с. – На правах рукопису
761725
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Курс. 2 : в 3 курсах / [соч. Платонова, проф.] ; С.-Петерб. высш. жен. курсы // Лекции по русской истории : в 3 курсах / С.Ф. Платонов. – Санкт-Петербург, 1892. – Курс. 1. – 945 с.


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761726
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории : в 3 курсах / [соч. Платонова, проф.] ; С.-Петерб. высш. жен. курсы. – Санкт-Петербург
Курс. 1. – 1892. – 347 с. – В курсе 1 авт. не указан. - Написано от руки. Литогр.


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761727
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Курс. 3 : в 3 курсах / [соч. Платонова, проф.] ; С.-Петерб. высш. жен. курсы // Лекции по русской истории : в 3 курсах / С.Ф. Платонов. – Санкт-Петербург, 1892. – Курс. 1. – 166 с.


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761728
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / [соч.] С.Ф. Платонова, проф. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Ив. Блинова ; Сенатская тип., 1907. – [4], 651 с. – Экз. дефектный, отсутсв. с. 641-651


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761729
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / [соч.] С.Ф. Платонова, проф. – 6-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Ив. Блинова ; Сенатская тип., 1909. – [4], 664 с.


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761730
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / [соч.] С.Ф. Платонова, проф. – 8-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Ив. Блинова ; Сенатская тип., 1913. – [4], II, 748 с. – Экз. дефектный, отсутсв. с. 744-748


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761731
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / [соч.] С.Ф. Платонова, проф. – 9-е изд., испр. – Петроград : Изд. Ив. Блинова ; Сенатская тип., 1915. – [4], II, 743 с.


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761732
  Пресняков А.Е. Лекции по русской истории : в 3 т. / А.Е. Пресняков. – Москва : Соцэкгиз ; (Образцовая тип.)
Т. 1 : Киевская Русь / предисл. "От редакции": Н. Рубинштейн. – 1938. – 279 с.
761733
  Пресняков А.Е. Лекции по русской истории / А.Е. Пресняков. – Москва
Т. 2. – 1939. – 247 с.
761734
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – Москва : Летопись-М, 2000. – 742с. – ISBN 5-88730-066-3
761735
  Ключевский В.О. Лекции по Русской истории : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]
Ч. 1. – VIII, [2], 291, V с. – На обл. назв.: Русская история. - Напечатано на машинке. - Литография. - Конволют. - Переплетено: Лекции по Русской истории, Ч. 1-3
761736
  Ключевский В.О. Лекции по Русской истории. Ч. 2 : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский // Лекции по Русской истории : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – Ч. 1. – 244, IV с.
761737
  Ключевский В.О. Лекции по Русской истории. Ч. 3 : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский // Лекции по Русской истории : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – Ч. 1. – [4], 368, V с.
761738
  Мякотин В.А. Лекции по Русской истории / В.А. Мякотин, преп. Имп. Александровского лицея. – Санкт-Петербург : Тип. Р. голике, 1892. – [2], 468 с.


  На форзаце подпись 1903 г.
761739
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории профессора С.Ф. Платонова. – [Санкт-Петербург] : [Лит. В. Комарова]
Курс 2. – 1891. – 945 с. – В надз.: Высшие женские курсы. - Написано от руки. - Литография. - Конволют. - Переплетено: Программа лекций по Русской истории 1890-1891 гг.
761740
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории профессора С.Ф. Платонова, доктора русской истории, читанные в 1899-1900 учебном году в Александровской военно-юридической академии, Императорском С.-Петербургском университете и на Высших женских курсах : в 3 вып. / издали на правах рукописи слушатели Александровской военно-юридической академии поручики Блинов и фон-Раупах. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского градоначальства
Вып. 1. – 1900. – 616, XII с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
761741
  Иконников В.С. Лекции по русской истории, читанная доцентом В. Иконниковым, 29 сентября 1869 года / В.С. Иконников. – [Киев], 1870. – 25 с. – Отд. оттиск: университетские известия, 1870 г.
761742
  Федоров А.И. Лекции по русской фразеологии / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1964. – 43с.
761743
  Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву / Н.И. Лазаревский. – 1908-1910. – Санкт-Петербург : Типография акц. общ "Слово"
Т. 1 : Конституционное право. – 1908. – VII, [3], 509 с.
761744
  Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву / Н.И. Лазаревский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типография акц. общ "Слово"
Т. 1 : Конституционное право. – 1910. – VII, [3], 479 с.
761745
  Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву / Н.И. Лазаревский. – С.-Петербург : Типография акц. общ "Слово"
Т. 2 : Административное право, ч.1 : Органы управления. – 1910. – [6], 276 с.
761746
  Егиазаров С.А. Лекции по русскому государстенному праву : Земское упраление в России ; Вып. 1-5. – Изд.студентов (вместо рукописи). – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып.1,2,3,4,5-(1,2). – 1906. – 587 с.
761747
  Синайский В.И. Лекции по русскому гражданскому процессу / упорядник Ірина Ізарова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 57-118. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Читанные в Киевском коммерческом институте в 1915 - 1916 г.
761748
  Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира : [вып. 1-4]. – 1887-1892. – Санкт-Петербург : В гос. тип.
Общая часть : Вып. 1. – 1887. – [6], 380, XIV c. – Сплошная пагинация
761749
  Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира : [вып. 1-4]. – 1887-1892. – Санкт-Петербург : В гос. тип.
Общая часть : Вып. 2. – 1888. – [2], XV-XXVIII, 381-974 c. – Сплошная пагинация
761750
  Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира : [вып. 1-4]. – 1887-1892. – Санкт-Петербург : В гос. тип.
Общая часть : Вып. 3. – 1890. – [2], XXIX, 975-1216. – Сплошная пагинация. - Конволют. - Пер.: Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым... . - Часть Общая, вып. 4
761751
  Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира : [вып. 1-4]. – 1887-1892. – Санкт-Петербург : В гос. тип.
Общая часть : Вып. 3. – 1890. – [2], XXXI, 975-1216. – Сплошная пагинация
761752
  Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира : [вып. 1-4]. – 1887-1892. – Санкт-Петербург : В гос. тип.
Общая часть : Вып. 4 и последний. – 1892. – XXXII-XXXVII, 1225-1928 с., 1 л. (табл.). – Сплошная пагинация. - Экз. № 119634 без табл.
761753
  Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира. Общая часть : [вып. 1-4] // Лекции по русскому уголовному праву, читанные Н.С. Таганцевым, доктором уголовнаго права, ординарным профессором Императорскаго Училища правоведения, почетным членом университетов С.-Петербургскаго и Св. Владимира : [вып. 1-4] / Н.С. Таганцев. – 1887-1892. – Санкт-Петербург : В гос. тип., 1890. – Общая часть : Вып. 3. – XXXI-XXXVII, 1225-1928 с., 1 л. (табл.)
761754
   Лекции по русскому языкознанию. – Калининград, 1975. – 116с.
761755
   Лекции по русскому языкознанию для студентов-заочников. – Калининград, 1973. – 147с.
761756
  Вайнштейн Л.А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике / Л.А. Вайнштейн, В.А. Солнцев. – Москва : Советское радио, 1973. – 399 с.
761757
   Лекции по сельскохозяйственной метеорологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 340с.
761758
  Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка / О.Б. Сиротинина. – Москва : Высшая школа, 1980. – 143с.
761759
  Кулагин Н.М. Лекции по систематике насекомых, читанные в Московском Сельскохозяйственном институте / Н.М. Кулагин, проф. ; Записаны студ. Ин-та П.Е. Вукотичем и В.Ф. Сережниковым ; В прилож. определитель сем. саранчевых, сост. ассист. при кафедре энтомологии В.П. Поспеловым. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1899. – 186, 12, [3] с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Российской Академии наук. 1918
761760
  Брандтом Р.Ф. Лекции по славянорусской палеографии, читанные проф. Романом Федоровичем Брандтом в 1908-9 г.. – Москва : Моск. археол. ин-т, 1909. – 70 с.
761761
  Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву / С.И. Вильнянский. – Харьков
1. – 1958. – 339с.
761762
  Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву / М.В. Гордон. – Х, 1960. – 346с.
761763
  Зарецкий Ю.К. Лекции по современной механике грунтов / Ю.К. Зарецкий ; отв. ред. В.А. Ильичев. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 607 с. : ил. – Библиогр. в конце лекций
761764
  Нагумо М. Лекции по современной теории уравнений в частных производных / М. Нагумо. – Москва : Мир, 1967. – 132 с.
761765
  Козловский В.М. Лекции по современной философии / В.М. Козловский. – С-Пб., 1911. – 164с.
761766
  Болотин В.В. Лекции по сопротивлению материалов для студентов гидроэнергетического факультета / В.В. Болотин ; Моск. ордена Ленина енергетический ин-т, Кафедра сопротивления материалов. – Москва : [Б. и.], 1957. – 195 с.
761767
  Аксенова Е.М. Лекции по специальному курсу структура творческой индивидуальности писателя : для судентов филологических педагогических институтов / Е.М. Аксенова ; Владимировский гос. пед. ин-т. – Владимир, 1970. – 216 с.
761768
  Ардентов Б.П. Лекции по спецкурсу "Выражение времени в русском языке" / Б.П. Ардентов ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинёв : КГУ, 1975. – 131 с. – Библиогр.: с. 129-130
761769
  Стальмахов В.С. Лекции по спиновым волнам / Стальмахов В.С., Игнатьев А.А. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1983. – 182 с.
761770
  Бючли О. Лекции по сравнительной анатомии / Отто Бючли, проф. зоологии и сравн. анат. Гейдельбергского ун-та ; пер. с нем. Сергей Чахотин, д-р филос. Гейдельберг. ун-та, ассист. при Физиол. лаб. Акад. наук. – Петроград : Изд. А.Ф. Девриена
Ч. 1 : Введение; Сравнительная анатомия Protozoa; Кожные покровы и скелет Metazoa. – 1917. – XIV, 502 с. : ил.
761771
  Воронин Л.Г. Лекции по сравнительной физиологии высшей нервной деятельности / Л.Г. Воронин. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 184с.
761772
  Матвеева-Исаева Лекции по старославянскому языку / Матвеева-Исаева. – Л., 1958. – 223с.
761773
  Скупский Б.И. Лекции по старославянскому языку / Б.И. Скупский. – Махачкала
4 : Морфология. – 1958. – 159 с.
761774
  Скупский Б.И. Лекции по старославянскому языку / Б.И. Скупский. – Махачкала
5. – 1960. – 137с.
761775
  Скупский Б.И. Лекции по старославянскому языку / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1962. – 171с.
761776
  Уленбек Дж. Лекции по статистической механике / Дж. Уленбек, Дж. Форд; Пер. с англ. под ред. И.А. Квасникова. – Москва : Мир, 1965. – 307с.
761777
  Березин Ф.А. Лекции по статистической физике / Ф.Б. Березин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 141 с.
761778
  Степухович А.Д. Лекции по статистической физике : учеб. пособие / А.Д. Степухович, В.А. Улицкий. – Москва : Высшая школа, 1978. – 149с.
761779
  Евстигнеев В.А. Лекции по стереометрии и алгебре / В.А. Евстигнеев. – Новосибирск, 1975. – 201 с.
761780
  Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. / А.К. Панфилов. – Москва, 1968. – 81с.
761781
  Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. / А.К. Панфилов. – Москва
Ч.2. – 1969. – 64с.
761782
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу / Б.Я. Пинес. – Х, 1937. – 252с.
761783
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу / Б.Я. Пинес. – 2-е изд. – Х, 1957. – 455с.
761784
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу : Учеб.пособие / Б.Я. Пинес. – 3-е изд., перераб. – Харьков : Харьковский университет, 1967. – 476 с.
761785
  Фогель Р.Ф. Лекции по сферической астрономии : Лекции, читанные математикам II курса в 1903/4 году / Р.Ф. Фогель, проф. Ун-та Св. Владимира. – [Киев] : Изд. математиков III курса, 1904. – 353 с. – Написано от руки. - Литография
761786
   Лекции по теме исторического материализма "Общественное сознание и его формы". – М., 1957. – 129с.
761787
  Победря Б.Е. Лекции по тензоному анализу / Б.Е. Победря. – М., 1974. – 206с.
761788
  Победря Б.Е. Лекции по тензоному анализу / Б.Е. Победря. – 2-е, доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 223 с.
761789
  Победря Б.Е. Лекции по тензорному анализу : Учеб. пособие / Б.Е. Победря. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 262 с.
761790
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 2-е изд. – Ленинград, 1924. – 118 с.
761791
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1932. – 136 с.
761792
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1932. – 160с.
761793
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1933. – 152с.
761794
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1934. – 239 с.
761795
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 5-е изд. – Ленинград-Москва, 1934. – 275 с.
761796
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 6-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 275 с.
761797
  Валле Пуссен де ла Лекции по теоретической механике / Валле Пуссен де ла; Пер. со 2-го франц. издания А.В. Гермогенова. – Москва : Изд. иностр. лит.
Том 1. – 1948. – 340с.
761798
  Бессонов И.И. Лекции по теоретической механике / И.И. Бессонов. – Киров : [б. и.], 1960. – 176 с.
761799
  Березкин Е.Н. Лекции по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 309 с.
761800
  Бондарь В.Д. Лекции по теоретической механике / В.Д. Бондарь ; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.]
Ч. 1 : Кинематика. – 1970. – 236 с.
761801
  Бондарь В.Д. Лекции по теоретической механике / В.Д. Бондарь ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.]
Ч. 3 : Аналитическая динамика. – 1974. – 270 с.
761802
  Бессонов И.И. Лекции по теоретической механике / И.И. Бессонов ; под ред. А.М. Изергина ; Кировский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – 2-е изд. – Киров : [б. и.], 1975. – 192 с. : ил.
761803
  Ляпунов А.М. Лекции по теоретической механике / А.М. Ляпунов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 632с.
761804
  Павленко Ю.Г. Лекции по теоретической механике : учебник для студ. / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 336 с. – ISBN 5-211-00965-7
761805
  Хейнлоо М. Лекции по теоретической механике / М. Хейнлоо. – Тарту
1. – 1992. – 72с.
761806
  Валле Пуссен де ла Лекции по теоретической механике [Электронный ресурс] : пер. с франц. А.В. Гермогенова / Валле Пуссен де ла. – Москва : Изд. иностр. лит.
Т. 2. – 1949. – 338 с.
761807
  Путята Т.В. Лекции по теоретической механике для студентов заочного факультета / Т.В. Путята. – Киев, 1960. – 124 с.
761808
  Березкин Е.Н. Лекции по теоретической механики / Е.Н. Березкин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Кинематика, статика, динамика точки. – 1967. – 314 с. – Библиогр.: с. 310
761809
  Лоренц Г.А. Лекции по теоретической физике : лекции /учеб. пособие / пер. с нем. / Г.А. Лоренц. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 1 : Теория излучения. – 1935. – 80 с.
761810
  Трахтеров А.Л. Лекции по теоретическому курсу фонетики английского языка / А.Л. Трахтеров. – Москва, 1955. – 97 с.
761811
  Айзерман М.А. Лекции по теории автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва : ГТТИ, 1956. – 428 с. – Библиогр.: с. 401-422
761812
  Айзерман М.А. Лекции по теории автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва : Физматгиз, 1958. – 520 с. : черт. – Библиогр.: с. 495-516
761813
  Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации / Ахиезер Н.И. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1947. – 323 с.
761814
  Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации / Ахиезер Н.И. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1965. – 407 с. : граф. – Библиогр. в примеч.: с. 397-403
761815
  Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации / Н.И. Ахиезер. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Главная редакция физико-математической литературы, 1965. – 408 с.
761816
  Гайер Д. Лекции по теории аппроксимации в комплексной области / Д. Гайер. – Москва : Мир, 1986. – 216 с.
761817
  Ландау Л.Д. Лекции по теории атомного ядра / Л.Д. Ландау, Я.А. Смородинский. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 140 с.
761818
  Боровиков А.А. Лекции по теории вероятностей / А.А. Боровиков ; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск : [Б. и.], 1969. – 160 с.
761819
  Боровков А.А. Лекции по теории вероятностей / А.А. Боровков ; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск : [Б. и.], 1969. – 160 с.
761820
  Черкасов И.Д. Лекции по теории вероятностей / И.Д. Черкасов. – Саратов
1. – 1985. – 171с.
761821
  Черкасов И.Д. Лекции по теории вероятностей / И.Д. Черкасов. – Саратов
2. – 1985. – 160с.
761822
  Саульев В.К. Лекции по теории вероятностей и математической статистике / В.К. Саульев. – Москва, 1974. – 128 с.
761823
  Вишневский Л.Д. Лекции по теории вероятностей и элементам математической статистики / Л.Д. Вишневский. – Киев, 1971. – 131с.
761824
  Рольфс К. Лекции по теории волн плотности : пер. с англ. / К. Рольфс. – Москва : Мир, 1980. – 208 с.
761825
  Больцман Л. Лекции по теории газов : пер. с нем. под ред. [с предисл., вступ. ст. и примеч.] Б.И. Давыдова / Л. Больцман. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 555 с. : 1 л. портр. – (Классики естествознания. Математика. Механика. Физика. Астрономия)
761826
  Больцман Л. Лекции по теории газов : пер. с нем. / Л. Больцман ; пер. с нем. под ред. Б.И. Давыдова. – Москва : ГТТИ, 1956. – 555 с. – (Классики естествознания. Математика. Механика. Физика. Астрономия)
761827
  Питербарг В.И. Лекции по теории гауссових процессов / В.И. Питербарг. – М, 1986. – 86с.
761828
  Полторак О.М. Лекции по теории гетерогенного катализа / О.М. Полторак. – Москва : Московский университет, 1968. – 155 с.
761829
  Ишлинский А.Ю. Лекции по теории гироскопов: уч. пособие / А.Ю. Ишлинский. – Москва, 1983. – 245с.
761830
   Лекции по теории графов. – Москва : Наука, 1990. – 382 с.
761831
  Овсянников Л.В. Лекции по теории групповых свойств дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – Новосибирск, 1966. – 132с.
761832
  Пономаренко А.И. Лекции по теории и методам оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1979. – 48с.
761833
   Лекции по теории и практике редактирования. – М.
2. – 1957. – 187с.
761834
   Лекции по теории и практике редактирования. – М.
3. – 1958. – 140с.
761835
   Лекции по теории и практике редактирования. – М.
4. – 1961. – 212с.
761836
  Бурсиан В.Р. Лекции по теории излучения / В.Р. Бурсиан. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1936. – 95 с.
761837
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – Москва-Ленинград, 1948. – 120 с.
761838
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград, 1951. – 128 с.
761839
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1965. – 127 с.
761840
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – 4-е, испр. – Москва : МГУ, 1984. – 136 с.
761841
  Цаленко М.С. Лекции по теории категорий / М.С. Цаленко, Е.Г. Шульгейфер. – Москва, 1970. – 280 с.
761842
  Кондратьев А.С. Лекции по теории квантовых жидкостей : учеб. пособие / А.С. Кондратьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 263 с.
761843
  Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний / Л.И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 470 с.
761844
  Митропольский Ю.А. Лекции по теории колебаний систем с запаздыванием / Ю.А. Митропольский, Д.И. Мартынюк. – Киев, 1969. – 309с.
761845
  Голубев В.В. Лекции по теории крыла / В.В. Голубев. – Москва ; Ленинград, 1949. – 480 с.
761846
  Соболев С.Л. Лекции по теории кубатурных формул / С.Л. Соболев, А.А. Ляпунов. – Новосибирск, 1965. – 264с.
761847
  Беляев В.Б. Лекции по теории малочастичных систем / В.Б. Беляев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 126, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 123-125 (89 назв.)
761848
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории масового обслуживания. Выпуск 1 и 2. / Б.В. Гнеденко. – К., 1960. – 208с.
761849
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К.
1. – 1959. – 102 с.
761850
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К., 1960. – 208 с.
761851
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К, 1960. – 208с.
761852
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К.
1. – 1960. – 208 с.
761853
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, Н И. Коваленко, . – Киев, 1963. – 316с.
761854
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания. / Б.В. Гнеденко. – Выпуск 1 и 2. – К., 1960. – 208с.
761855
  Копелиович И.М. Лекции по теории металлов / И.М. Копелиович. – Харьков : ХПИ, 1960. – 182 с.
761856
  Колосницын В.И. Лекции по теории научного атеизма / В.И. Колосницын. – Свердловск
1. – 1975. – 171с.
761857
  Гренандер У. Лекции по теории образов / У. Гренандер. – Москва
1. – 1979. – 383с.
761858
  Гренандер У. Лекции по теории образов / У. Гренандер. – Москва : Мир
Кн. 2 : Анализ образов. – 1981. – 446 с.
761859
  Гренандер У. Лекции по теории образов: регулярные структуры / У. Гренандер. – Москва : Мир
3. – 1983. – 432 с.
761860
  Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе / Архангельский С.И. – Москва : Высшая школа, 1974. – 384 с. : граф.
761861
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 6-е изд., испр. – Москва-Ленинград, 1949. – 208 с.
761862
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 5-е изд., доп. – Москва, 1964. – 272с.
761863
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 6-е изд., испр. – М., 1970. – 279с.
761864
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 7-е, испр. – Москва, 1984. – 295 с.
761865
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности / А.А. Логунов. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 221 с.
761866
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации / А.А. Логунов. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
761867
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации. Современный анализ проблемы / А.А. Логунов. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 258 с.
761868
  Адзерихо К.С. Лекции по теории переноса лучистой энергии / К.С. Адзерихо ; под ред. М.А. Ельяшевича. – Минск : БГУ, 1975. – 192 с. : ил. – Список лит.: с. 188-191
761869
  Смелов В.В. Лекции по теории переноса нейтронов. / В.В. Смелов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 176 с.
761870
  Смелов В.В. Лекции по теории переноса нейтронов. : учеб. пособие / В.В. Смелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 216с.
761871
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния / А.Г. Ситенко. – Киев, 1969
761872
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния / А.Г. Ситенко. – Киев, 1969
761873
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния / А.Г. Ситенко. – Киев, 1969
761874
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния / А.Г. Ситенко. – Киев, 1969. – .
761875
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния / А.Г. Ситенко. – Киев, 1970
761876
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния : Учеб.пособие / А.Г. Ситенко. – Киев : Вища школа, 1971. – 260 с.
761877
  Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности : Пособие для студентов фил.фак-тов вузов / А.Е. Супрун. – Минск : Белорусский фонд Сороса, 1996. – 287с. – ISBN 985-440-001-8
761878
  Морозов В.П. Лекции по теории симметрии молекул / В.П. Морозов, А.А. Дышлис. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1991. – 180 с.
761879
   Лекции по теории систем связи. – Москва : Мир, 1964. – 402 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
761880
  Заренков Н.А. Лекции по теории систематики / Н.А. Заренков. – М, 1976. – 140с.
761881
  Заренков Н.А. Лекции по теории систематики / Н.А. Заренков. – М, 1976. – 140с.
761882
  Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко. – Москва : Советское радио, 1973. – 439 с.
761883
  Смирнов В.С. Лекции по теории твердотельных лазеров / В.С. Смирнов. – Новосибирск, 1977. – 46 с.
761884
  Нгуен Ван Хьеу Лекции по теории унитарной симметрии элементарных частиц / Нгуен Ван Хьеу. – Москва : Атомиздат, 1967. – 344с.
761885
  Красовский Н.Н. Лекции по теории управления / Н.Н. Красовский. – Свердловск
1. – 1968. – 47с.
761886
  Зубов В.И. Лекции по теории управления / В.И. Зубов. – Л
1. – 1972. – 203с.
761887
  Неймарк Ю.И. Лекции по теории управления / Ю.И. Неймарк. – Горький, 1973. – 37с.
761888
  Зубов В.И. Лекции по теории управления / В.И. Зубов. – Москва : Наука, 1975. – 496с.
761889
  Крейн М.Г. Лекции по теории устойчивости решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве / М.Г. Крейн. – Киев, 1964. – 186 с.
761890
  Мартынюк Д.И. Лекции по теории устойчивости решений систем с последствием. / Д.И. Мартынюк. – К, 1970. – 179с.
761891
  Таймуразов Х.И. Лекции по теории функций действительного переменного / Х.И. Таймуразов. – Махачкала, 1958. – 95 с.
761892
  Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного / Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин. – Москва : Наука, 1976. – 408с.
761893
  Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного / Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 488с.
761894
  Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного : учебник / Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1989. – 477с. – ISBN 5-02-013954-8
761895
  Мальгранж Б. Лекции по теории функций нескольких комплексных переменных / Б. Мальгранж. – М, 1969. – 120с.
761896
  Баев Н.А. Лекции по теории цепей с сосредоточенными элементами / Н.А. Баев, А.П. Удалоов. – Москва : Связьиздат, 1955. – 276 с. – Библиогр.: с. 272
761897
  Степухович А.Д. Лекции по теории цепных реакций / А.Д. Степухович. – Саратов
Ч.1. – 1983. – 106с.
761898
  Степухович А.Д. Лекции по теории цепных реакций / А.Д. Степухович. – Саратов
2. – 1983. – 98с.
761899
  Хассе Г. Лекции по теории чисел / Г. Хассе. – Москва, 1953. – 547 с.
761900
  Дирихле Л П.Г. Лекции по теории чисел. В обработке и с добавлением Р.Дедекинда. / П.Г.Л. Дирихле. – Москва - Ленинград, 1936. – 403 с.
761901
  Хлебосолов Е.И. Лекции по теории эволюции / Е.И. Хлебосолов. – Москва : Перспектива, 2004. – 264 с. – ISBN 5-7744-0167-7
761902
  Крылов Н.В. Лекции по теории эллиптических дифференциальных уравнений / Н.В. Крылов. – Москва, 1972. – 177 с.
761903
  Бете Г. Лекции по теории ядра : пер. с англ. / Г. Бете ; пер. с англ. В.Б. Берестецкого. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 155 с.
761904
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
2. – 1971
761905
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
3. – 1971
761906
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г.Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
4. – 1971
761907
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
5. – 1971. – 50 с.
761908
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
6. – 1971. – 73 с.
761909
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
7. – 1971
761910
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва
8. – 1971
761911
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра : Учеб.пособие / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 351с.
761912
  Бурсиан В.Р. Лекции по термодинамике / В.Р. Бурсиан, П.Т. Соколов. – Ленинград : Кубуч, 1934. – 352 с.
761913
  Путилов К.А. Лекции по термодинамике : лекц. 1-3 / К.А. Путилов. – Вып.1. – Москва, 1939. – 92 с.
761914
  Путилов К.А. Лекции по термодинамике : лек. 8-10 / К.А. Путилов. – Вып.4. – Москва, 1939. – 80 с.
761915
  Лоренц Г.А. Лекции по термодинамике : пер. с англ. / Г.А. Лоренц. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1941. – 154 с.
761916
  Лоренц Г.А. Лекции по термодинамике : пер. с англ. / Г.А. Лоренц. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 156 с.
761917
  Лоренц Г.А. Лекции по термодинамике [Электронный ресурс] / Г.А. лоренц ; пер. с англ. М.Е. Гинцбурга ; под ред. К.В. Астахова. – Изд. 2-е. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. – 176 с. – ISBN 5-93972-033-1
761918
  Еремин Е.Н. Лекции по термодинамике неравновесных процессов / Е.Н. Еремин. – М., 1975. – 64с.
761919
  Мак-Лайн Лекции по технике реакторостроения / Мак-Лайн. – Л., 1957. – 212с.
761920
  Егоров Ю.Н. Лекции по технической кибернетике / Ю.Н. Егоров ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – [Ленинград] : [б. и.], 1970. – 148 с. : черт.
761921
  Фукс А.А. Лекции по технологии производства спирта / А.А. Фукс. – К, 1933. – 98с.
761922
  Исковский В.А. Лекции по трехмерным алгебраическим многообразиям : Многообразия Фано / В.А. Исковский. – Москва, 1988. – 163 с.
761923
  Трикоми Ф. Лекции по уравнениям в частных производных = Lezioni sulle equazioni a dweivate parziali / Ф. Трикоми ; пер. с ит. Д.А. Райкова ; с предисл. Б.М. Левитана. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1957. – 443, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 436-440. – Библиогр. в подстроч. примеч.
761924
  Крикунов Ю.М. Лекции по уравнениям математической физики и интегральны уравнениям / Ю.М. Крикунов. – Казань, 1970. – 209с.
761925
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными / Ю.В. Егоров. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 168 с.
761926
  Клюшников В.Д. Лекции по устойчивости деформируемых систем / В.Д. Клюшников. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 223 с.
761927
  Боровик Е.С. Лекции по ферромагнетизму : [учеб. пособ. для студ. физ. и физ.-мат. фак. ун-тов УССР] / Е.С. Боровик, А.С. Мильнер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1960. – 235 с. – Библиогр.: с. 231-232
761928
  Роше В.К. Лекции по физике : лекции, прочитанные на Киевских Высших Женских Курсах / В.К. Роше. – Киев : Издание слушательниц, 1912. – 18 с.
761929
  Безденежных Е.А. Лекции по физике / Е.А. Безденежных, Ю.В. Игнатович, С.Д. Равикович ; Киев. ордена Трудового Красного Знамени мед. ин-т им. акад. А.А. Богомольца, Каф. физики. – Киев, 1965. – 238 с.
761930
  Шредингер Э. Лекции по физике [Электронный ресурс] / Э. Шредингер. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. – 160 с. – ISBN 5-93972-030-7
761931
  Биленький С.М. Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных процессов / С.М. Биленький. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 213 с.
761932
  Синельников К.Д. Лекции по физике плазмы : Учеб.пособие / К.Д. Синельников, Б.Н. Руткевич. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1964. – 242 с.
761933
  Франк-Каменецкий Лекции по физике плазмы : Учеб.пособие / Франк-Каменецкий. – Москва : Атомиздат, 1964. – 283 с.
761934
  Франк-Каменецкий Лекции по физике плазмы : Учеб.пособие / Франк-Каменецкий. – Изд. 2-е. – Москва : Атомиздат, 1968. – 286с.
761935
  Лихтман В.И. Лекции по физике твердого тела / В.И. Лихтман. – Москва, 1965. – 208 с.
761936
  Жданов Г.С. Лекции по физике твёрдого тела: Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С. Жданов, А.Г. Хунджуа. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 231 с.
761937
  Павлов И.П. Лекции по физиологии / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград, 1952. – 492с.
761938
  Макаров Ф.Н. Лекции по физиологии животных, читанные и составленные преподавателем С.-Петербургского III реального училища Ф.Н. Макаровым : (для учеников 7-го класса). – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Рапопорта, 1906. – 36 с., 8 л. ил. : ил. – Без ориг. обл.
761939
  Латманизова Л.В. Лекции по физиологии нервной системы / Л.В. Латманизова. – М, 1965. – 312с.
761940
  Латманизова Л.В. Лекции по физиологии нервной системы / Л.В. Латманизова. – Москва
Изд.2-е. – 1968. – 312с.
761941
  Орбели Л.А. Лекции по физиологии нервной системы. / Л.А. Орбели. – Л-М, 1934. – 228с.
761942
  Орбели Л.А. Лекции по физиологии нервной системы. / Л.А. Орбели. – 2-е изд. – Л, 1935. – 412с.
761943
  Иост Людвиг Лекции по физиологии растений / Людвин Иост, проф. С.-х. акад. в Бонн-Поппельсдорфе ; Пер. с 2-го нем. изд. [и предисл.] А.В. Генерозова. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина
Ч. 1 : Обмен веществ. – 1912. – XIV, [2], 476 с., 1 л. схем. : ил.
761944
  Иост Людвиг Лекции по физиологии растений : лекции, читанные в Страсбургском университете / Л. Иост, д-р, проф. Страсбургского ун-та ; Пер. с разреш. авт., с 3-го нем. изд. прив.-доц. С.-Петерб. ун-та А.А. Рихтера. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Сенатская тип.], 1914. – XX, 954 с., 2 л. ил. : ил.


  Пер.: Рихтер, Андрей Александрович
761945
  Рубин Б.А. Лекции по физиологии растений. / Б.А. Рубин. – М, 1959. – 223с.
761946
  Кекчеев К.Х. Лекции по физиологии труда : лекции / К.Х. Кекчеев. – Москва : Новая Москва, 1926. – 96с.
761947
  Павлов И.П. Лекции по физиологии. 1912-1913 / И.П. Павлов. – Москва, 1949. – 332с.
761948
  Павлов И.П. Лекции по физиологии. 1912-1913 / И.П. Павлов. – Москва, 1952. – 332с.
761949
  Краснов А.Н. Лекции по физической географии / А.Н. Краснов. – Харьков : Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1910. – VII, 471 с. – 23 табл.
761950
  Сивухин Д.В. Лекции по физической оптике / Д.В. Сивухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 1. – 1968. – 355с.
761951
  Сивухин Д.В. Лекции по физической оптике / Д.В. Сивухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1969. – 482с.
761952
  Костенко А.А. Лекции по философии. / А.А. Костенко. – Харьков, 1993. – 187с.
761953
  Болдырев Г.И. Лекции по финансовой науке / Г.И. Болдырев ; Центр. заочные курсы финансово-экономических наук НКФ СССР. – Москва : Финиздат, 1928. – 436 с.
761954
  Васильев Л.М. Лекции по фонетике современного русского языка / Л.М. Васильев. – Уфа, 1975. – 68 с.
761955
  Фортунатов Ф.Ф. Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка / Ф.Ф. Фортунатов. – Птгр., 1919. – 294с.
761956
  Распопов И.П. Лекции по фонологии и лексикологии. / И.П. Распопов. – Воронеж, 1986. – 119с.
761957
  Либинзон З. Лекции по французской литературе XVIII века / З. Либинзон. – Горький, 1960. – 44с.
761958
  Либинзон З.Е. Лекции по французской литературе XVIII века / З.Е. Либинзон. – Горький, 1960. – 32с.
761959
  Либинзон З.Е. Лекции по французской литературе XVIII века / З.Е. Либинзон. – Горький, 1960. – 38 с.
761960
  Рисс Ф. Лекции по функциональному анализу : пер. с фр. / Ф. Рисс, Секефальви-Надь. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 500 с.
761961
  Рисс Ф. Лекции по функциональному анализу : Пер. с фр. / Ф. Рисс, Сёкефальви-Надь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1979. – 587 с.
761962
  Крестинский В.Н. Лекции по химии терпенов / В.Н. Крестинский. – Л., 1933. – 179с.
761963
  Полторак О.М. Лекции по химической термодинамике / О.М. Полторак. – Москва : Высшая школа, 1971. – 256 с.
761964
  Воробьева Л.А. Лекции по химическому анализу почв / Л.А. Воробьева. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 150с.
761965
   Лекции по численным методам краткосрочного прогноза погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 736с.
761966
  Вейсман А. Лекции по эволюционной теории / А. Вейсман ; Пер. с нем. В. Елпатьевского и Г. Риттера ; Под ред. В.Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых. – (Серия учебников по биологии)
Ч. 1 : с. 95 рис. и 3 цветными табл. – 1905. – XVI, 505, [7] с., 3 л. цв. ил. : ил. – В экз. № 77416 отсутств. с. [3-7] с., 3 л. цв.


  На экз. № 77416 печать-фамилия: Д.Е Белинг
761967
  Вейсман А. Лекции по эволюционной теории, чит. в университете во Фрейбурге (в Брейсгау) / А. Вейсман. – Петроград, 1918. – 357 с.
761968
  Юсуфов А.Г. Лекции по эволюционной физиологии растений / А.Г. Юсуфов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 104с.
761969
   Лекции по экономико-математическим методам. – М.
1. – 1972. – 518с.
761970
  Барсов Н.Н. Лекции по экономической географии зарубежных стран : [для экон. вузов. и фак.] / Н.Н. Барсов, Н.С. Гинсбург, А.А. Долинин ; Ленинградский физ.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та
Ч. 1. – 1967. – 168 с.
761971
  Вольпе В.М. Лекции по экономической географии СССР / В.М. Вольпе, В.С. Клупт; Мин-во высш.образов.СССР;Ленингр.фин.-эконом. ин-т;Кафедра экономической географии. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ГУ
Ч.1 : Общая экономико - географическая характеристика страны. – 1957. – 259с.
761972
  Вольпе В.М. Лекции по экономической географии СССР : Общая экономико-географическая характеристика страны / В.М. Вольпе, В.С. Клупт. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч.1. – 1969. – 280 с.
761973
  Вольпе В.М. Лекции по экономической географии СССР / В.М. Вольпе, В.С. Клупт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч.3. – 1973. – 240с.
761974
  Барсов Н.Н. Лекции по экономической географии СССР : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Н.Н. Барсов, И.М. Богушевич, В.К. Бугаев, В.М. Вольпе, А.А. Долина, О.П. Литовка, Т.А. Русанова ; под ред. В.М. Вольпе. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1979. – 224 с.
761975
  Семенов Г.В. Лекции по экономической кибернетике / Г.В. Семенов. – Казань, 1990. – 105с.
761976
  Саушкин Ю.Г. Лекции по экономическому районированию СССР / Ю.Г. Саушкин. – Москва, 1960. – 236с.
761977
  Бернар К. Лекции по экспериментальной патологии / Клод Бернар ; пер. Д.Е. Жуковского ; ред. вступ. ст. и примеч. Л.Н. Карлик. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1937. – 512 с. : ил. – (Классики биологии и медицины)
761978
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Э. Мейман. – 4-е изд. – Москва
1. – 659 с.
761979
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. с нем. под ред. прив.-доц. Н.Д. Виноградова. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1909. – XII, 302 с.
761980
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. с нем. под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Н.Д. Виноградова. – Москва : Мир
Ч. 3 : Наглядное обучение, обучение чтению, письму, рисованию и арифметике. – 1910. – [2], II, 260, X с. : ил. – Библиогр.: с. I-V
761981
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. с нем. под ред. прив.-доц. Н.Д. Виноградова. – 1911-1913. – Москва : Мир
Ч. 1 : Умственное и физическое развитие детей. – 1911. – XII, 302 с.
761982
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н.Д. Виноградова с последнего перераб. и значительно расширенного нем. изд. – 3-е изд. – Москва : Мир
Ч. 2 : Индивидуальные особенности детей. – 1917. – X, 710 с., [1] табл. : ил.
761983
  Гинзберг А.С. Лекции по экспериментальной петрографии. / А.С. Гинзберг. – Л., 1938. – 167с.
761984
  Солимар Л. Лекции по электрическим свойствам материалов / Л. Солимар, Д. Уолш. – Москва : Мир, 1991. – 501 с.
761985
  Судаков Н.И. Лекции по электромагнетизму : учеб. пособие / Н.И. Судаков, Т.А. Слинкина. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1985. – 128с.
761986
  Кочеткова А.В. Лекции по электронике / А.В. Кочеткова. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1981. – 133с.
761987
  Судаков Н.И. Лекции по электростатике : учеб. пособие / Н.И. Судаков. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1983. – 131с.
761988
  Паркер Т. Лекции по элементарной биологии : с 88 рис. / Т. Паркер ; Пер. со 2-го анг. изд. с изменениями и доп. В.Н. Львова, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1898. – X, 396 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939)
761989
  Паркер Т. Лекции по элементарной биологии : с 129 рис. / Т. Паркер ; Пер. с анг. изд. с изменениями и доп. В.Н. Львова. – 2-е изд., перераб. и доп. по послед. англ. изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1901. – X, 436 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939)
761990
  Паркер Т. Лекции по элементарной биологии : с 129 рис. / Т. Паркер ; Пер. с анг. изд. с изменениями и доп. В.Н. Львова. – 3-е изд., перераб. и доп. Н.К. Кольцовым. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1910. – XII, 432 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939) На тит. л. подпись: Белинг
761991
  Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедия права / кн. Е.Н. Трубецкого. – Москва : Тип. Импер. Моск. университета, 1909. – 227 с. – На тит. листе надпис;На правах рукописи
761992
  Халмош П.Р. Лекции по эргодической теории / П.Р. Халмош. – М., 1959. – 147с.
761993
  Халмош П.Р. Лекции по эргодической теории [Электронный ресурс] / П.Р. Халмош ; пер. с анг. и доп.С.В. Фомина. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 136 с. – (Библиотека "Регулярная и хаотическая динамика" ; Т. 12). – ISBN 5-7029-0367-6
761994
  Гегель Ф Г.В. Лекции по эстетике / Ф Г.В. Гегель; Пер. Б.Г.Столпнера. – Москва : Мысль. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026774-0(Т.1); 5-02-026773-2
Т.1. – 1999. – 622с.
761995
  Гегель Ф Г.В. Лекции по эстетике / Ф Г.В. Гегель. – Москва : Мысль. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026775-9(Т.2); 5-02-026773-2
Т.2. – 1999. – 603с.
761996
   Лекции по эстетике и эстетическому воспитанию. – М., 1972. – 246с.
761997
  Кант Иммануил Лекции по этике / Кант Иммануил; Пер.с нем./Общ.ред.,сост.А.А.Гусейнова. – Москва : Республика, 2000. – 431с. – (Библиотека этической мысли). – ISBN 5-250-01790-8
761998
  Закс М.Б. Лекции по ЭЦВМ и программированию / М.Б. Закс. – Саратов, 1971. – 98с.
761999
  Супрун А.Е. Лекции по языковедению / А.Е. Супрун. – Минск, 1978. – 143с.
762000
  Супрун А.Е. Лекции по языкознанию / А.Е. Супрун. – Минск, 1971. – 144 с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,