Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
761001
   "Логіка смислу" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 794-795. – ISBN 966-316-069-1
761002
   "Логіко-філософський трактат" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 796-797. – ISBN 966-316-069-1
761003
  Богдановський І.В. "Логічні каркаси" Р. Карнапа: антиметафізика чи нова онтологія? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
761004
  Муравьев В.Л. "Ложные друзья переводчика" / В.Л. Муравьев. – 2-е изд. – М., 1985. – 48с.
761005
  Кулида С. "Ложусь на подушку и чувствую, что под моей головой Украина". О Татьяне Яблонской - к 100-летию со дня рождения // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2017. – 1-7 марта (№ 9). – С. 8
761006
  Бурунов О.О. "Локальна ядерна війна" в оцінках Г.А. Кіссінджера // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 211-221. – ISSN 2312-6825
761007
  Власова Т. "Локальні наративи" постмодернізму і проблеми становлення духовності сучасного українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 202-204. – ISBN 978-966-439-357-4
761008
  Леньшина Н.В. "Локальные политические исследования" как способ изучения муниципальной политики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.73-82. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
761009
  Прокопов Д.Є. "Локк - Лейбниць": конституювання можливих світів філософського діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167-168. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
761010
   "Локомотив" российской экономики / С. Семенцов, А. Мурзина, А. Горбань, О. Туригина // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 102-109. – ISSN 0042-8736
761011
   "Локомотив" российской экономики / С. Семенцов, А. Мурзина, А. Горбань, О. Туригина // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 102-109. – ISSN 0042-8736
761012
   "Ломоносов и Елизаветинское время" выставка (1912; Петербург) : Состоящая под Высочайшим его императорскаго величества государя императора покровительством выставка "Ломоносов и Елизаветинское время" / Отдел 8-9. Книги и рукописи. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1912. – 168 с.
761013
   "Ломоносов как историк" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0869-6322


  Обсуждение доклада академика Б.Д. Грекова на заседании Отделения истории и философии АН СССР. 1940 г.
761014
   "Ломоносов".Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам : Материалы. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-9217-0011-8
Вып.6 : Биология. Востоковед.и африканист. География.Геология.Гос.и муницип.упр.Ин.яз.Математ и механ.Психол.Социол.Филол.Флос.Фунд.материаловед.Фунд.медицина.Юрид.науки. – 2001. – 552с.
761015
  Йорданіду М. [Локсандра / Марія Йорданіду. – 42-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 246, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 196]). – ISBN 960-05-0138-6
761016
  Демірська Інна Олександрівна Логіка і філософія: парадигми розвитку (історико-філософський) аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Демірська І. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
761017
  Костюк В.М. Логіка квантової механіки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
761018
  Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / Менкур Олсон; Пер. з англ. С.В. Слухая. – Київ : Лібра, 2004. – 272с. – ISBN 966-7035-65-4
761019
  Білецький І.П. Логіка конфуціанського дискурсу та філософія Імануїла Канта в контексті сучасності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 79-84. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 59). – ISSN 2306-6687
761020
  Земляний М.І. Логіка курс лекцій для студентів юридичного факультету / М.І. Земляний. – Київ
1. – 1968. – 69с.
761021
  Пушкарук Н. Логіка Макрона / Н. Пушкарук, О. Сушко, К. Зарембо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 172). – С. 3


  Як президент Франції пропонує реформувати ЄС.
761022
  Антонова О.В. Логіка метафори на матеріалі англомовного юридичного дискурсу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 9-14. – Бібліогр.: С. 14; 9 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
761023
  Титар О.В. Логіка міфу та логіка науки у сучасній культурі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 138-142. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
761024
  Шашкова Л.О. Логіка науки та містицизм релігії з позиції Бертрана Рассела // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 85. – С. 3-12
761025
  Костюченко Ю. Логіка нобелівських парадоксів - 2014 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 9


  Досить несподіваним виявився нарочито прикладний характер наукових досліджень, відзначений премією цього року.
761026
  Петік Я.О. Логіка обчислювальної складності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 94-109


  Побудовано семантику логічної модальної метатеорії для дослідження класів алгоритмічної складності. Досліджується ефективність цього числення на прикладі розгляду відомої проблеми класів алгоритмічної складності - питання про рівність класів P та NP. ...
761027
  Шликов В.В. Логіка подій: Жіль Дельоз і філософія історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Аналізується філософія подій Ж. Дельоза та її значення для сучасної трансцендентальної філософії історіі. Досліджується поняття історичності та запроваджується поняття номади. The author analyzed the philosophy of events by G. Deleuze and it ...
761028
  Беліченко Н.М. Логіка поліфонічного мислення у перспективі музикознавчих студій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 101-107. – ISSN 2312-4679
761029
  Кожелянко В. Логіка речей : Новели / Василь Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-663-226-8
761030
  Автомонов П. Логіка розвитку методів навчання як категорії дидактики вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти розвитку категорії дидактики вищої школи - методів навчання. Здійснено її аналіз, починаючи з визначення сутності, класифікацій, вибору до характеристики "активних" та "інтерактивних" методів в навчальному ...
761031
  Автомонов П.П. Логіка розвитку сугестивного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Проаналізовано розвиток сугестопедичних ідей івд "сугестопедії" Г.Лозанова до практичної їх реалізації в методичній системі Г.Китайгородської, а також у досвіді учителів-практиків. Обгрунтовано актуальність і необхідність подальшого розвитку цих ідей.
761032
  Грабовський В. Логіка символіки музики у філософії С"юзен Лангер // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 25-30. – ISSN 2224-0926
761033
  Беседін В.Ф. Логіка стратегічного планування: сутність, рефоормування, напрями восконалення / В.Ф. Беседін, О.Г. Пенькова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 9-14
761034
  Шенгерій Л.М. Логіка та аналітика: проблема співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 92. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
761035
  Соболєвський П.А. Логіка та дисципліни логічного циклу у форматі масових відкритих онлайн курсів // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 56-58
761036
  Конверський А.Є. Логіка та дисципліни логічного циклу: проблеми викладання / А.Є. Конверський, І.В. Хоменко, Н.А. Колотілова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 117-122. – ISBN 966-594-988-8
761037
  Гудима І.П. Логіка та інтуіція в науковому відкритті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 27-33. – (Серія "Філософія")
761038
  Хоменко І.В. Логіка та право: проблема взаємозв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 203-212. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
761039
  Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність : монографія / Л.М. Шенгерій ; КНУТШ. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2009. – 223с. – ISBN 978-966-2088-25-0
761040
  Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність : продукування принципів стандартизації знання // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.209-220. – ISSN 2075-1443
761041
  Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність як складові логіко-раціональної моделі пізнання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
761042
  Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність: аналітика взаємозв"язку : автореф. ... д-ра філос. наук :09.00.06 / Шенгерій Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 34 с. – Бібліогр.: 12 назв
761043
  Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність: аналітика взаємозв"язку : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.06 / Шенгерій Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 401л. – Бібліогр.: л. 362-401
761044
  Колотілова Н.А. Логіка та риторика: складові взаємозв"язку : дис. … д-ра філос. наук : 09.00.06 / Колотілова Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 391 арк. – Додатки: арк. 373-391. – Бібліогр.: арк. 343-372
761045
  Колотілова Н.А. Логіка та риторика: складові взаємозв"язку : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.06 / Колотілова Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
761046
  Щербина О.Ю. Логіка та юридична аргументація : монографія / О.Ю. Щербина ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 275-303. – ISBN 978-966-439-705-3
761047
  Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна : підручник для студентів вищих навч. закладів / А.Є. Конверський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 440с. – Шифр. дубл. 1 Конв. – ISBN 966-594-977-2


  На форзаці екз. № 1605696 дарчий надпис: Дорогому Віктори Дмитровичу! В день народження з щирими побажаннями. З повагою. 28.05.09 р.
761048
  Павлов В.І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Павлов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 408с. – Шифр дубл. 1 Павл. – ISBN 978-966-364-647-3


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
761049
  Сльозко Т.М. Логіка формування концептуальних основ системи бухгалтерського обліку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-148.
761050
  Сльозко Т.М. Логіка формування концептуальних основ системи бухгалтерського обліку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-148. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання пізнання концептуальних основ бухгалтерського обліку через призму філософського методологічного підходу та діалектичної логіки. В результаті дослідження визначені концептуальні основи системи бухгалтерського обліку, показана ...
761051
  Ремігайло Ілона Логіка формування тарифної політики готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 44-47 : фото
761052
  Шевчик Б.М. Логіка хвилі: пасіонарність та ентропія у циклі економічної динаміки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 31-40. – ISSN 2308-1988
761053
  Супрун Н.Т. Логіка як практична дисципліна в Київській духовній академії (1819-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Супрун Надія Тарасівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
761054
  Супрун Н.Т. Логіка як практична дисципліна в Київській духовній академії (1819-1920 рр.) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Супрун Надія Тарасівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 187 л. – Бібліогр.: л. 172-187
761055
  Супрун Н.Т. Логіка як практична дисципліна в Київської духовній академії (1819-1920 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються логічні погляди представників Київської духовної академії. Зазначається особливість розуміння поняття "практичної логіки" та її місця серед інших наук. В статье анализируются логические взгляды представителей Киевской духовной ...
761056
  Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика : [посібник для студ. та аспірантів гуманітарних спец.] / Н.В. Карамишева. – Львів : Астролябія, 2002. – 352 с. : табл. – Видавнича програма "Підручники". – Бібліогр.: с. 345-348 та в кінці частин. – ISBN 966-96118-4-9
761057
  Хоменко І.В. Логіка. Практикум : Навчальний посібник / І.В. Хоменко; МОіНУ. КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 240с. – ISBN 966-667-034-8
761058
  Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Хоменко ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 400с. – До 175-річчя університету присвячується. – ISBN 978-966-364-945-0


  Містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу
761059
  Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 398, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-398. – ISBN 978-966-364-945-0
761060
  Нікітченко М.С. Логіки h-квазіарних предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 110-111. – ISBN 978-966-188-165-4
761061
  Шкільняк С.С. Логіки безкванторно-функціональних рівнів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Досліджено логіки часткових квазіарних предикатів безкванторнo-функціональних рівнів. Виділено різновиди таких логік із композиціями слабкої рівності та строгої рівності. Описано семантичні моделі й мови цих логік, досліджено їх семантичні властивості, ...
761062
  Нікітченко М.С. Логіки часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 141-142
761063
  Нікітченко М.С. Логіки часткових предикатів із розшириними реномінаціями та предикатами-індикаторами наявності значення / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 169-171. – ISBN 978-966-622-589-7
761064
  Нікітченко М.С. Логіки часткових предикатів як засоби моделювання знань в експертних системах / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Для розробки засобів моделювання знань в експертних системах пропонується логіки спеціальних часткових предикатів (еквітонних предикатів), заданих на номінативних даних, - неокласичні композиційно-номінативні логіки. Розглядаються семантичні та ...
761065
  Гошко Б.М. Логіко-алгебраічні моделі та програмна реалізація інформаційно-пошукових систем : Автореф. дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03 / Гошко Б. М.; НАН України, Ін-т кібернетики. – Київ, 1997. – 15с.
761066
  Зубенко Антон Віталійович Логіко-алгоритмічний аналіз процесів авторизації в динамічних коаліційних истемах : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Зубенко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 133л. + Додатки: с. 129 - 133. – Бібліогр.: с.118 - 129
761067
  Зубенко Антон Віталійович Логіко-алгоритмічний аналіз процесів авторизації в динамічних коаліційних системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Зубенко А. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
761068
  Шенгерій Л.М. Логіко-аналітична реконструкція становлення математичної парадигми (на прикладі створення неевклідових геометрій) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 52-59. – ISSN 2075-1443
761069
  Шенгерій Л. Логіко-аналітичний дискурс класичного раціоналізму // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2008. – Вип. 19. – С. 149-161.
761070
  Збаравська Л.Ю. Логіко-генезисний аналіз фізичних знань для реалізації взаємозв"язку фундаментальної та професійної спрямованості навчання майбутніх інженерів-аграріїв / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, Ж.А. Задорожна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 41-47


  Одним з прийомів активізації навчальної діяльності є складання опорного конспекту.
761071
  Мороз О.Я. Логіко-гносеологічний аналіз принципів кібернетичного моделювання / О.Я. Мороз. – Київ, 1972. – 159с.
761072
  Романенко В.В. Логіко-гносеологічні передумови машинного доведення теорем
761073
  Руденко С.В. Логіко-гносеологічні та методологічні засади історико-філософської концепції В.П.Петрова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 107-109
761074
  Ніколаєнко Т. Логіко-граматичні типи речень і структура надфразних єдностей // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 172-175. – ISSN 0320-3077
761075
  Михайленко В. Логіко-інформаційні девіації у структурі медіатексту // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 70-85. – ISSN 2522-1442
761076
   Логіко-історична школа інституціонально-економічних досліджень (лідер - чл.-кор. НАН України А.А. Гриценко) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 366-376. – ISBN 978-966-02-8705-1
761077
  Кричевська Т. Логіко-історичний аналіз довіри в контексті соціально-економічних відносин // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-18. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
761078
  Кричевська Т.О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Кричевська Тетяна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
761079
  Гриценко А.А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 39-57. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
761080
  Рева Н.О. Логіко-когнітивний аналіз концепту "мислення" : дис. ... д-ра філософії : 033, 03 / Рева Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 220 арк. – Додатки: арк. 213-220. – Бібліогр.: арк. 180-212
761081
  Хоменко І.В. Логіко-когнітивний аналіз поняття "хиба" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
761082
  Ткачук Р.Л. Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Ткачук Р. Л.; Українська академія друкарства. – Львів, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 26 назв
761083
  Коваль А.А. Логіко-лінгвістичні моделі в нечітких системах // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 375-378. – ISSN 1727-4907
761084
  Самойленко В.М. Логіко-математична модельна діагностика першопричин погіршання екологічного стану геосистеми басейну Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 110-121. – ISSN 0868-6939
761085
  Підлипняк І.Ю. Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: особливості освітньо-виховного процесу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 194-197. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
761086
   Логіко-математичні та програмологічні засоби інформаційних технологій : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 124с. : 20 рис., 3 табл. – Бібліогр.: 94 дж.
761087
  Павлов В.Т. Логіко-методологічна функція категорії причинності / В.Т. Павлов. – Київ, 1972. – 197с.
761088
  Незабитовський Г.В. Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Незабитовський Георгій Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 184-201
761089
  Незабитовський Г.В. Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Незабитовський Георгій Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
761090
  Лисенко Ю. Логіко-методологічні засади розвитку міжнародної політичної економії / Ю. Лисенко, Н. Далевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 99-116. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1811-3141
761091
  Терлецький В.М. Логіко-методологічні засади теоріі особливості : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09. 00.01 / Терлецький В. М.; МО Укр., КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 24 с.
761092
  Яловець А.Л. Логіко-обчислювальна семантична мережа як модель подання знань : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Яловець А.Л.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 44с. – Бібліогр.: 30 назв
761093
  Барабаш Н.П. Логіко-правові аспекти формулювання дефініції категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 236-241. – ISSN 2219-5521
761094
  Пасmернак Ю.Б. Логіко-правові основи кримінально-процесуального доказування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 515-521. – ISSN 1563-3349
761095
  Кутуза Н. Логіко-психологічна аргументація в рекламному тексті // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 247-253


  Статю присвячено аналізу логікопсихологічної аргументації у рекламних кон­текстах. Розглянуто частотні раціональні та емоційні аргументи в рекламних дискурсах. З"ясовано основні маніпулятивні прийоми, підґрунтям яких є емо­ційна аргументація. The ...
761096
  Охріменко В.І. Логіко-риторична модель аргументації прототипного іспаномовного рекламного тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 60-65. – ISBN 966-581-476-1
761097
  Білоус А.О. Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Білоус Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 241 арк. – Додатки: арк. 239-241. – Бібліогр.: арк. 216-238
761098
  Білоус А.О. Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Білоус Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
761099
  Дерба С.М. Логіко-семантична систематизація термінів прикладної (комп"ютерної) лінгвістики за джерельними матеріалами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 136-141. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
761100
  Хавроненко В.Д. Логіко-семантичний аналіз конфуціанського принципу "чжен мін" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 232-234
761101
  Дерба С.М. Логіко-семантичні відношення у системі термінів прикладної (комп"ютерної) лінгвістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 76-80
761102
  Синиця А.С. Логіко-семантичні ідеї Г. Фреге та їх вплив на розвиток аналітичної філософії // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 76-86
761103
  Степаненко О.П. Логіко-семантичні та структурно-композиційні прийоми актуалізації метафоричних значень полісемів : На матеріалі любовної лірики Дмитра Павличка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 85 : Філологічні науки


  Предметом статті є спеціальні прийоми організації мовних одиниць (логіко-семантичні та структурно-композиційні), що актуалізують переновні значення полісемів і забезпечують адгерентну експресивність текстів поезій Дмитра Павличка. Розглянуто механізми ...
761104
  Васько Р.В. Логіко-семіотичне й образно-символічне моделювання фразеологізмів із компонентом "рука" в арабській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 25-30. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
761105
  Лимонченко В. Логіко-смислова експлікація поняття "дискурс" як передумова розрізнення релігійної та філософської свідомості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 8-13. – ISSN 0321-0499
761106
  Афанасьєва О.М. Логіко-структурна організація сучасного політологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 32-37


  У статті досліджуються особливості логічної та структурної організації наукового викладу в сучасному французькому політологічному дискурсі та визначаються їх прагмакомунікативні особливості. Встатье исследуются особенности логической и структурной ...
761107
  Пасічник О. Логіко-структурний аналіз особливостей відображення тематики навчання іноземних мов у програмах для шкіл україни (1991-2019 рр.) / О. Пасічник, О. Пасічник // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 216-229. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
761108
  Коваленко Т. Логіко-структурні дефекти земельно-правових норм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-23. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті визначаються юридичні ознаки логіко-структурних дефектів земельно-правових норм, аналізуються такі їх різновиди як юридичні дефекти внутрішньої форми (структури) земельно-правової норми, а також колізія, конкуренція, прогалини, дублювання ...
761109
  Заморська Л.І. Логіко-структурні закономірності щодо визначених норм права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
761110
  Мамедова Т.Е. Логіко-феноменологічний розгляд аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Мамедова Таміла Ельханівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 175 л. – Бібліогр.: л. 159-175
761111
  Мамедова Т.Е. Логіко-феноменологічний розгляд аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Мамедова Таміла Ельханівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
761112
  Богдановський І.В. Логіко-філософський аналіз емпіричного знання: в контексті розвитку аналітичної філософії : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.01. / Богдановський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 14 с. – Бібліогр: с.10-11
761113
  Богдановський Ігор Валерійович Логіко-філософський аналіз емпіричного знання:в контексті розвитку аналітичної філософії : Дис...канд.філософ.наук:09.00.01 / Богдановський Ігор Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.179-196
761114
  Соболєвський П.А. Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Соболєвський Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 177 арк. – Бібліогр.: арк. 164-177
761115
  Соболєвський П.А. Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Соболєвський Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
761116
  Комаха Лариса Григорівна Логіко-філософський аналіз поняття "дія" : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.06 / Комаха Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л. 163 -180
761117
  Комаха Лариса Григорівна Логіко-філософський аналіз поняття "дія" : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.06 / Комаха Лариса Григорівна; Комах Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
761118
  Зиков О.О. Логіко-філософський вступ до вищої математики = Logical-philosophical introduction to higher mathematics : навч. посібник : пер. з рос. / О.О. Зиков ; [пер. укр.: Г.В. Коваленко, Н.О. Меранова ; пер. англ.: К.В. Кузьменко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 253, [3] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-927-277-5
761119
  Пхиденко С.С. Логіко-філософські аспекти комунікаційних процесів в індійському брахманізмі і буддизмі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 146-152. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
761120
  Титов В.Д. Логіко-філософські погляди Л. Петражицького // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 118-128. – ISSN 2075-1443
761121
  Подорожна Т.С. Логіко-функціональні аспекти розташування дефініцій у тексті закону // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 61-65. – ISSN 1563-3349
761122
  Кучер Т.М. Логіко-юридичні підходи до теорії доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 208-211


  Статтю присвячено дослідженню правової природи роцедури доказування з позицій етимологічного значення термінів та прийомів і способів логіки як фундаментальної науки про мислення для отримання нового знання для усунення неточностей та суперечностей у ...
761123
  Бокал Г.В. Логіко–семантичні основи принципу "Чжен мін" в ранньому конфуціанстві / Г.В. Бокал, О.О. Гордієнко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 161-165. – ISSN 2076-1554
761124
  Чулаков П.І. Логіко - інформаційна модель механізму реалізації регіональної цільової програми по розвитку легкої промисловості якелемент державної регуляторної політики виробничої сфери : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 121-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
761125
  Невідомий В. Логіко історичний аспект розвитку конституціоналізму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 24-30
761126
  Судакова О. Логістизація як забезпечення економічної безпеки підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 3-12. – ISSN 1728-9343
761127
  Кальченко А.Г. Логістика : Навчальний посібник / А.Г. Кальченко; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 148с. – ISBN 966-574-038-5
761128
  Пономарьова Ю.В. Логістика : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.В. Пономарьова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 189, [3] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 180-188. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 966-8253-67-1
761129
  Кальченко А.Г. Логістика : Підручник / А.Г. Кальченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 284 с. – ISBN 966-574-484-4
761130
  Кальченко А.Г. Логістика : Підручник / А.Г. Кальченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 284с. – ISBN 966-574-484-4
761131
  Пономарьова Ю.В. Логістика : Навч. посібник / Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-364-100-2
761132
  Кальченко А.Г. Логістика : навальний посібник / А.Г. Кальченко, Кривещенко В.В. ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 472 с. – ISBN 966-574-915-3
761133
  Крикавський Є.В. Логістика : основи теорії : підручник для студентів напряму "Менеджмент" ВНЗ / Євген Крикавський ; [відп. ред. А.Ф. Барвінський] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. і прероб. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 453, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-453. – ISBN 966-7597-57-1
761134
  Банько В.Г. Логістика : Навч. посібник / В.Г. Банько. – 2-е вид., перероб. – Київ : КНТ, 2007. – 332с. – ISBN 978-966-373-242-8
761135
  Окландер О.М. Логістика : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Окландер; МОНУ; Одес. держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 346с. – Шифр дубл.1 Окла. – ISBN 978-966-364-675-6
761136
   Логістика : конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ укладач В.М. Кислий ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с.
761137
   Логістика : навчальний посібник / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В Мішина. І.І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 566, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 547-552 та в підрядк. приміт. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-525-8


  Розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності
761138
  Гурч Л.М. Логістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Гурч ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 555, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 358-366. – Бібліогр.: с. 369-378, 547-548. – ISBN 978-966-608-815-7
761139
  Кальченко А.Г. Логістика : зб. ситуаційних та практ. завдань : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 221, [2] с. : іл. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-464-0
761140
  Горбенко О.В. Логістика : навч. посібник / О.В. Горбенко. – Київ : Знання, 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0161-9
761141
  Тюріна Н.М. Логістика : навч. посібник / Н.М. Тюріна, І.В. Гой, І.В. Бабій. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-370. – ISBN 978-617-673-386-7
761142
  Балабанова Л.В. Логістика : підручник для студентів ВНЗ / Балабанова Л.В., Германчук А.М. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетингового менеджменту. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 362-367. – Бібліогр.: с. 358-361. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-077-4
761143
  Лола Ю.Ю. Логістика в міжнародному туризмі : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Лола Ю.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 247 с. : табл. – Додатки: с. 243-246. – Бібліогр.: с. 234-242. – ISBN 978-966-676-506-5
761144
  Смирнов І.Г. Логістика в ресторанному бізнесі як складник логістики туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 149-167 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
761145
  Смирнов І. Логістика в сфері гостинності: історичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 273-279. – (Серія географічна ; вип. 43, ч. 2). – ISSN 2078-6441


  Розкрито історичні взаємозв"язки в розвитку готельно-ресторанної справи та транспортно-логістичної діяльності (сучасною термінологією). Показано істотну роль геологістичного чинника в формуванні та функціонуванні стародавніх готельно-ресторанних ...
761146
  Козар Л.М. Логістика вантажних перевезень у прикладах на залізничному та автомобільному видах транспорту : навч. посібник / Л.М. Козар, Є.В. Романович, Г.М. Афанасов ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 206, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 201-206. – Бібліогр.: с. 198-200. – ISBN 978-617-654-044-15
761147
  Крикавський Є. та інш. Логістика виробничого підприємства // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.20-25
761148
  Смирнов І.Г. Логістика готельних послуг у туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 124-133
761149
  Нікішина О. Логістика доданої вартості у ринковому вимірі // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 98-108. – ISBN 978-617-7768-14-1
761150
  Смирнов І.Г. Логістика італійською: ефект "бичачого батога" та його подолання компанією "Barilla" // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 4-22
761151
  Смирнов І.Г. Логістика італійською: ефект "бичачого батога" та його подолання компанією "Barilla" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 3-30
761152
  Смирнов І.Г. Логістика кейтеренгу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 53-63 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
761153
  Смирнов І.Г. Логістика комерційного й соціального кейтерингу: міжнародний та український вимір // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 5-11
761154
  Голодний В.Ф. Логістика компанії Amway / В.Ф. Голодний, Т.О. Голодна // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 65-68 : табл.
761155
  Смирнов І.Г. Логістика круїзного туризму: теорія та практика // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 59-63
761156
  Смирнов І.Г. Логістика круїзного туризму: теорія та практика досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
761157
  Смирнов І.Г. Логістика круїзної подорожі як чинник виходу з кризи, пов"язаної з пандемією короновірусу COVID-19 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 3-14. – ISSN 2308-135X
761158
  Смирнов І. Логістика митних режимів в Україні в суспільно-географічному вимірі : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36 : Рис, табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні аспекти митно-логістичної діяльності. There are exposed the human-geographical aspects of custom-logistic activity.
761159
  Смирнов І.Г. Логістика митного контролю міжнародних туристичних потоків в світлі підготовки України до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 3-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
761160
  Кіт Л. Логістика мікрокосмосу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Винахід за патентом № 110280 «Міцелярна композиція для доставки протиракового препарату», власником якого є КНУ імені Тараса Шевченка, став третім серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід року – 2015». До його фінальної частини ...
761161
  Смирнов І.Г. Логістика муніципальних послуг: міжнародний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 115-120.
761162
  Смірнов І.Г. Логістика на міжнародних ринках металургійної, хімічної продукції та будматеріалів: досвід компанії "Stinnes Logistics AG" (Німеччина) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 300-307. – Бібліогр.: 5 назв
761163
  Смирнов І.Г. Логістика на міжнародних ринках металургійної, хімічної продукції та будматеріалів: досвід компанії "Stinnes Logistics FG" (Німеччина) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 4-8
761164
  Мажник Л.О. Логістика невиробничої сфери: управління ризиками в логістиці : навч. посібник / Л.О. Мажник, В.О. Письмак ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 163, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 157-161. – Бібліогр.: с. 122-127. – ISBN 978-966-676-638-3
761165
  Волков В.П. Логістика нерухомості у житлово-комунальному господарстві : монографія / В.П. Волков, Л.А. Горошкова ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 644, [1] с. : іл., табл. – 10-ти річчю каф. менеджменту орг. та логістики присвячується. – Бібліогр.: с. 632-644. – ISBN 978-966-599-435-0
761166
  Смирнов І.Г. Логістика овертуризму: регіональний аспект // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 263-267. – ISBN 978-966-285-599-9
761167
  Смирнов І.Г. Логістика послуг: концептуальні засади та територіальний вимір // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 123-128
761168
  Смирнов І. Логістика постачання в готельному бізнесі: сутність, структура, основні показники // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 233-242. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
761169
  Смирнов І.Г. Логістика ресурсної бази туризму як чинник його сталого розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 68-77
761170
  Вороніна Р.М. Логістика рециклінгу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 28-33. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано проблему утилізації відходів в Україні
761171
  Каїра-Мариновська Логістика ринків : підручник для студентів ВНЗ / З.С. Каїра-Мариновська, О.П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 321-322. – Бібліогр.: с. 317-320. – ISBN 966-8278-62-3
761172
  Смирнов І. Логістика та географія круїзного туризму: теорія та практика досліджень / Ігор Смирнов // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 22-31. – ISSN 2076-1333


  Розкрито концептуальні основи та практичні особливості логістики та управління ланцюжками поставок в круїзному туризмі як джерела конкурентної переваги на світовому круїзному ринку. Запропоновано концепцію комплексності ланцюжків поставок у круїзному ...
761173
  Іванов Р.В. Логістика та домашні господарства / Р.В. Іванов, К.Р. Іванов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 34-39
761174
  Смирнов І.Г. Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння / І.Г. Смирнов, Є.М. Просвірніна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 204-212 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
761175
  Смирнов І.Г. Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння (досвід США) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 24-31


  Розкрито проблему захисту від терористичних актів, що є нині важливим питанням у системі управління логістикою.
761176
  Смирнов І.Г. Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: світові тенденції посткризового періоду // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 19-24
761177
  Смирнов І.Г. Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: тенденції посткризового періоду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 183-187. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
761178
  Смирнов І. Логістика та управління ланцюжками поставок як чинник ефективного розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 2). – ISSN 2306-4420
761179
  Смирнов І.Г. Логістика товарно-матеріальних запасів та складська логістика в готельному господарстві // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 63-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
761180
  Палант О.Ю. Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку) : [монографія] / О.Ю. Палант. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-966-400-278-0
761181
  Смирнов І.Г. Логістика туризму : навчальний посібник / І.Г. Смирнов. – Київ : Знання, 2009. – 444 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-578-4
761182
  Сивак Р. Логістика туризму: світові виклики і завдання науки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 47-49. – ISSN 1818-2682
761183
  Сорока В. Логістика управління освітою. Незабаром для громадського обговорення оприлюднять проект Концепції розвитку педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
761184
  Білуха М. Логістика формування товарних потоків у торгівлі: обік і контроль / М. Білуха, О. Сапоговська // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 11-14.
761185
  Колесніков В.П. Логістика хімічних виробництв : [навч. посібник] / Колесніков В.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-617-7351-01-5
761186
  Гнатишин А. Логістика як засіб досягнення мети підприємств // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 238-242. – ISSN 1815-3232
761187
  Вашків О. Логістика як засіб ефективного управління в системі вантажних автоперевезень // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.39-43. – ISBN 966-654-085-1
761188
  Іваницька Л.Л. Логістика як засіб ров"яання завдань управління зовнішньоекономічною діяльністю України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 133-136.
761189
  Мельник Ю. Логістика як інструмент оптимізації бізнес процесів на підприємстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 201-203.
761190
  Корженівська Н.Л. Логістика як Інструмент підвищення ефективності господарювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 359-362. – (Право. Економіка. Управління)
761191
  Климович Т.А. Логістика як основа ефективного управління організацією / Т.А. Климович, О.Є. Ігнатов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 128-132
761192
  Трачук В.В. Логістика як фактор міжнародної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 220-221. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто основні напрями вдосконалення логістики з метою підвищення конкурентоспроможності національних виробників.
761193
  Пожуєв О.В. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 118-123. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
761194
  Климова І.Г. Логістика як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.163-166. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
761195
  Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. – Київ : Кондор, 2007. – 340 с. – ISBN 966-351-052-8
761196
  Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. – Київ : Кондор, 2009. – 338с. – ISBN 966-351-052-8
761197
  Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір / І.Г. Смирнов; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 335с. – ISBN 966-95774-1-1
761198
   Логістика: теорія та практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. ; МОН України ; Сумський державний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 360с. – ISBN 978-611-01-0046-5
761199
  Касян С.Я. Логістико-лінгвістичні компоненти енергорозподілення та енергозбереження на підприємствах / С.Я. Касян, О.Є. Коломойченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 95-98. – ISBN 978-617-645-229-4
761200
  Шталь Т. Логістична діяльність торговельного підприємства: сутнісні характеристики та формалізація моделі / Т. Шталь, А. Уварова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-71. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові погляди на зміст логістичної діяльності підприємства. Надано сутнісні характеристики логістичної діяльності за функціонального та процесного підходів, з урахуванням функціонально-операційних та управлінських аспектів процесів і ...
761201
  Шталь Т. Логістична діяльність торговельного підприємства: сутнісні характеристики та формалізація моделі / Т. Шталь, А. Уварова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-71. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817
761202
  Лір В.Е. Логістична інтегрована модель управління ризиками в системах енергоменеджменту / В.Е. Лір, Я.В. Ліфанова, Е.В. Лобань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
761203
  Смиричинський В.В. Логістична інформатизація - інноваційниц інструмент формування в Україні ситсеми державних закупівель та управління цією системою // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 20-27 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв
761204
  Кучкова О.В. Логістична інформаційна систем промислового підприємства в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 89-92
761205
  Талан М.В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 266-272 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
761206
  Сумець О.М. Логістична інфраструктура: значущість, тлумачення дефініції, зміст // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 22-29 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв
761207
  Нагорна М.М. Логістична концепція just-in-time (JIT): сучасне розуміння // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-33
761208
  Сорока Г. Логістична концепція підприємства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 170-173.
761209
  Маловичко А.С. Логістична концепція розвитку транзитних перевезень України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 39-45. – ISSN 2313-4569
761210
  Сорокіна Л.В. Логістична модель аналізу стабільності розвитку мікроекономічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 138-143.
761211
  Сапура О. Логістична нерухомість // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... На які особливості необхідно звернути увагу при придбанні логістичної нерухомості".
761212
  Городко М.В. Логістична основа конкурентоспроможності молокопереробних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
761213
  Дорошкевич Д.В. Логістична підтримка інвестиційних процесів на регіональному рівні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 23-27. – ISSN 2306-6792
761214
  Сапотніцька Н.Я. Логістична політика в реалізації стратегії сталого розвитку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сапотніцька Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
761215
  Шкляр С.В. Логістична регресія з гомоскедастичною похибкою - модель Берксона // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Розглянуто логістичну регресію з одним регресором, на який накладається нормально розподілена гомоскедастична похибка спостережень - модель Берксона. Дисперсія цих похибок вважається відомою. Знайдені достатні умови того, що у структурній моделі ...
761216
  Болдирева Л.М. Логістична система агропродовольчого сектора економіки: формування та розвиток // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 107-112. – ISSN 2218-1199
761217
  Смиричинський В. Логістична система державних закупівель у контексті бюджетної доктрини України / В. Смиричинський, В. Дем"янишин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 18-25. – ISSN 1818-5754
761218
  Одрехівський М.В. Логістична система інноваційних структур // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 1562-0905
761219
  Ковтуненко К.В. Логістична система підприємства: визначення, властивості, класифікація / К.В. Ковтуненко, Д.В. Скоморохін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – C. 60-72
761220
  Смиричинський В.В. Логістична система управління фінансовими потоками підприємств та її інформаційне забезпечення // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 81-83 : фото
761221
  Тарасенко О.В. Логістична система як основа кластерної стратегії підвищення конкурентоспроможності м"яса та м"ясопродуктів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 92-99. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
761222
  Косарева Т.В. Логістична система: сутність дефініцій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9
761223
  Антоненко І.Я. Логістична стратегія як управлінська інновація в індустрії туризму / І.Я. Антоненко, Г.І. Михайліченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 281-291. – ISSN 0321-0499
761224
  Нікішина О.В. Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 2. – С. 20-30. – ISSN 2312-847X
761225
  Смирнов І.Г. Логістична характеристика митних режимів в Україні (зовнішньоторгівельний контекст) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-14.
761226
  Шкода М.С. Логістичне забезпечення процесу реалізації проекту розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 202-207. – ISSN 1993-6788


  Досліджено й обгрунтовано концепцію логістичного забезпечення, можливості її застосування в процесі реалізації проектів.
761227
  Попов А.В. Логістичне моделювання виробництва для створення автоматизованої системи управління підприємством : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Андрій Вячеславович Попов; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. С.М.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
761228
  Колодійчук В.А. Логістичне обгрунтування простортвої локалізації зернозберігаючих потужностей у Львівській області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 164-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
761229
  Смиричинський В.В. Логістичне обслуговування муніципальних утворень та контрактні (тендерні) закупівлі для муніципальних потреб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 370-375. – (Право. Економіка. Управління)
761230
  Харсун Л.Г. Логістичне обслуговування товаропотоків між Україною та країнами ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 112-121. – ISSN 0131-775Х
761231
  Беспалюк Х.М. Логістичне та маркетингове забезпечення інноваційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 14-22. – ISSN 0321-0499
761232
  Смирнов І.Г. Логістичне управління в круїзному туризмі: світовий та український досвід // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 36-46
761233
  Горецька Ю.М. Логістичне управління підприємством - запорука успіху // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 145-148 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
761234
  Товма Л.Ф. Логістичне управління підприємством в умовах ринкової економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 349-355. – ISSN 2075-4892
761235
  Пухальська Я.П. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 28-31. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
761236
  Мішенін Є. Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку "зеленої" економіки в Україні / Є. Мішенін, І. Коблянська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 8-12 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
761237
  Зернюк О.В. Логістичний аналіз управління збутовою діяльністю промислового підприємства / О.В. Зернюк, В.О. Ігнатенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 60-65. – ISSN 2218-1199
761238
  Бакушевич І.В. Логістичний аспект міжрегіонального співробітництва залізниці України з європейською транспортною системою / І.В. Бакушевич, Р.О. Гуменюк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 1562-0905
761239
  Смирнов І.Г. Логістичний аспект туристичних чудес України заповідник "Кам"янець" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 136-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
761240
  Бакаєв Л.О. Логістичний аутсорсинг - засіб забезпечення конкурентної переваги організації / Л.О. Бакаєв, І.Г. Бакаєва
761241
  Бакаєв Л.О. Логістичний аутсорсинг - засіб забезпечення конкурентної переваги організації / Л.О. Бакаєв, І.Г. Бакаєва // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 78-85
761242
  Шарчук Т.В. Логістичний аутсорсинг - шлях до оптимізації управління бізнес-процесами підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 772-780. – ISSN 0321-0499
761243
   Логістичний аутсорсинг у фармації: теорія та практика / М.В. Білоус, О.П. Шматенко, О.А. Рижов, Т.С. Райкова, Д.В. Дроздов // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 3/4, травень - серпень. – С. 18-25. – ISSN 0367-3057
761244
  Бакута А.В. Логістичний аутсорсинг як інноваційний метод в управлінні конкурентоспроможністю сучасного підприємства / А.В. Бакута, Д.В. Борисенко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 92-97


  В статті проаналізовано підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до визначення поняття "аутсорсинг". В результаті аналізу та узагальнення досліджень науковців окреслено економічну сутність терміну. Підкреслено, що аутсорсинг є методом оптимізації ...
761245
  Вернюк Н.О. Логістичний аутсорсинг як чинник глобальних конкурентних переваг / Н.О. Вернюк, І.М. Новак, О.О. Школьний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 184-193. – ISSN 1993-6788
761246
  Левіщенко О.С. Логістичний консалтинг та його роль у сучасному бізнесі // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 41-46. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
761247
  Козак Л.С. Логістичний контролінг як інтегрована концепція управління / Л.С. Козак, Є.В. Бондаренко, Н.М. Гаврилюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 15, ч. 2. – С. 85-94. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
761248
  Михаліцька Н.Я. Логістичний менеджмент : навч. посібник / Н.Я. Михаліцька, М.Р. Верескля ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 439, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 417-428. – Бібліогр.: с. 429-439 та в кінці тем. – ISBN 978-617-511-319-6
761249
  Ярова Н.В. Логістичний менеджмент як інструмент ефективного управління транспортною системою підприємств регіону / Н.В. Ярова, К.С. Омельчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 422-430. – (Економічні науки)
761250
  Соляник А.А. Логістичний менеджмент як стратегія оптимізації системи документопостачання бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 189-199. – ISBN 966-7352-66-8


  Розкриваються сутність, значення та інструментарій логістичного менеджменту як засобу наскрізного управління документ ними потоками на основі мінімізації загальних витрат та підвищення якості документопостачання бібліотечних фондів.
761251
  Савенко І.І. Логістичний менеджмент, як інструмент оптимізації логістичних витрат / І.І. Савенко, Д.В. Седіков // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 42-50. – ISSN 2312-847X
761252
  Железняк К.Л. Логістичний менеджмент: стан і проблеми розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 161-164
761253
  Смирнов Ігор Георгійович Логістичний напрям в суспільній географії: теорія і практика досліджень : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02 / Смирнов І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 450л. + Дод.: л.407-440. – Бібліогр.: л.385-406
761254
  Смирнов Ігор Георгійович Логістичний напрям в суспільній географії: теорія і практика досліджень : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук / Смирнов І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33 с. – Бібліогр.: 69 назв.
761255
  Смірнов І.Г. Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 160-166. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
761256
  Смирнов І.Г. Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору великого міста // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 44-48. – ISBN 978-617-604-077-4
761257
  Микуланинець С.І. Логістичний підхід до управління розвитком регіону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 315-319. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
761258
  Матвійчук Т.О. Логістичний підхід до формування моделей просторової організації міст // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 163-169. – ISSN 2309-1533
761259
  Смирнов І. Логістичний потенціал сталого розвитку туристичних дестинацій (на прикладі міського туризму) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 105-111. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
761260
  Кучкова О.В. Логістичний потенціал України в міжнародному рейтингу / О.В. Кучкова, Н.В. Архірейська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 39-43. – ISSN 2222-4459
761261
  Кривещенко В.В. Логістичний процес на складі / В.В. Кривещенко, А.Ф. Павленко // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 152-158


  В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій закономірно виникає потреба дослідження особливостей формування логістичного процесу на складі.
761262
  Лебедєва Р.Ю. Логістичний сервіс як інноваційна складова трансформації підприємств сфери послуг // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 52-54
761263
  Смирнов І.Г. Логістичний та маркетинговий аспекти ефективної організації туристичного геопростору великого міста / І.Г. Смирнов, А. Мітіленко // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 21-23. – ISBN 978-966-285-300-1
761264
  Солодка О.В. Логістичний та операційний менеджмент: взаємозв"язок та субординація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 242-249. – ISSN 0321-0499
761265
  Смирнов І. Логістичний чинник сталого розвитку туристичних територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму / І. Смирнов, Ю. Бенч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-49. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито логістичний підхід для досягнення стійкого розвитку туристських територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського видів туризму, включаючи практичний матеріал з найбільш популярних туристських дестинацій (міст) України - Києва та ...
761266
  Смирнов І.Г. Логістичний, географічний та маркетинговий аспекти розвитку сільского туризму в контексті його сталого розвитку / І.Г. Смирнов, Ю.С. Бондарчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 48-60. – ISSN 2308-135X
761267
  Копець Г.Р. Логістичні аспекти комунальної енергетичної політики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 283-290. – ISSN 0321-0499
761268
  Фігун Н.В. Логістичні аспекти модульного виробництва транспортних засобів // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 72-78 : рис., фото. – Бібліогр.: 7 назв
761269
  Сопко В. Логістичні витрати в обліковій політиці підприємства / В. Сопко, О. Августова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
761270
  Сумець О.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання : монографія / О.М. Сумець ; Харків. гуманітар. ун-т "Народна укр. акад.". – Харків : НУА, 2017. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-184. – ISBN 978-966-8558-92-2
761271
  Задорожний З. Логістичні витрати та їх класифікація / З. Задорожний, А. Грицишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 109-117. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
761272
  Шкода М.С. Логістичні інновації в інвестиційному проекті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 58-63 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
761273
  Кустріч Л.О. Логістичні інновації як основа управління підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 10-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
761274
  Смирнов І.Г. Логістичні основи ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 3-15. – ISSN 2308-135X
761275
  Остапова Г.М. Логістичні підходи до управління матеріальними запасами промислового підприємства / Г.М. Остапова, К.М. Сиваш // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 247-251. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
761276
  Ваховська М.Ю. Логістичні потоки: визначення, особливості, параметри // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 22-28. – ISSN 0321-0499
761277
  Карп І. Логістичні потреби в системі мікроекономічної науки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 35-38. – ISSN 1818-2682
761278
  Муромець Н.Є. Логістичні принципи побудови організаційної структури торговельного підприємства / Н.Є. Муромець, А.А. Черненко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 95-100. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
761279
  П"ятницька Г.Т. Логістичні процеси в торгівлі: систематизація наукових поглядів та оцінювання впливу на управління підприємствами / Г.Т. П"ятницька, М.Б. Шевчун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 322-330. – ISSN 2222-4459
761280
  Баб"як М.М. Логістичні системи вищого навчального закладу / М.М. Баб"як, М.В. Одрехівський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 152-157. – ISSN 0321-0499
761281
  Смирнов І.Г. Логістичні стратегії на світовому ринку стільникового зв"язку: досвід Nokia // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-26.
761282
  Коваленко Г.О. Логістичні стратегії сільськогосподарських підприємств / Г.О. Коваленко, І.В. Чукіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 65-70. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
761283
  Смирнов І. Логістичні стратегії сталого розвитку туризму в регіональному вимірі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 60-68.
761284
  Бондаренко О.С. Логістично-орієнтоване управління фінансовими потоками: цінність логістичного ланцюга та вартість підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
761285
  Хохлов М.П. Логістично-реінжиніринговий підхід до управління матеріальними ресурсами підприємства : монографія / Хохлов М.П., Лола Ю.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 188 с. : табл. – Додатки: с. 171-186. – Бібліогр.: с. 156-170. – ISBN 978-966-676-521-8
761286
  Кириченко В.В. Логіцизм (- напрям у філософії математики) / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 599. – ISBN 978-966-02-7999-5
761287
  Бугров В.А. Логіцистська парадигма аналітичної філософії: аналіз як логічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається розуміння сутності аналізу в логіцистській парадигмі аналітичної філософії.
761288
  Бугров В.А. Логіцистська парадигма аналітичної філософії: Б. Рассел (І) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 102-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про головні основоположення філософії логічного атомізму та логічного аналізу Б. Рассела.
761289
  Бугров В.А. Логіцистська парадигма аналітичної філософії: Г. Фреге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про витоки античної філософії у працях Г. Фреге.
761290
  Криворот Т.Г. Логічна алгебра та основи мислення людини // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 242. – С. 236-241. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
761291
  Капелюшний А. Логічна компонента творення конструкцій з однорідними членами речення в телевізійному мовленні наживо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 276-287. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
761292
  Кохан Я. Логічна можливість як семантична категорія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 68-78. – ISSN 0235-7941
761293
  Кабанець Н.І. Логічна основа інтерпретації поняття суспільного логовору // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 2222-5374
761294
  Титов В. Логічна підготовка юристів в США // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 158-166
761295
   Логічна семантика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 797-798. – ISBN 966-316-069-1
761296
  Ющук І. Логічна структура дієслівних словоформ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 30-31. – ISSN 0130-5263
761297
  Кедровський О.І. Логічна структура математичного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
761298
  Сергєєва Наталія Логічна структура поняттєво-термінологічного апарату географічних інформаційних систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
761299
  Ющук І. Логічна структура синтаксису // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 30-34
761300
  Гоцуляк С.Л. Логічна структура Статуту лікарняного 1857 р // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 11-13
761301
  Бабенко А.В. Логічна структура тактики слідчого // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 80-82
761302
   Логічна термінологія: проблема кодифікації / А. Баумейстер, А. Васильченко, В. Кебуладзе, Н. Козаченко, А. Конверський, А. Лактіонова, О. Маєвський, В. Навроцький, О. Остроушко, М. Попович, І. Хоменко, Я. Шрамко, О. Щербина // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 3 : Логічна термінологія. – С. 6-33. – ISSN 0235-7941
761303
  Пхиденко С.С. Логічне вчення аль-Фарабі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 94-102. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
761304
  Заяць В.М. Логічне і функціональне програмування. Системний підхід : підручник для студентів базового напряму підготовки "Комп"ютерні науки", "Комп"ютерна інженерія" та "Програмна інженерія" / В.М. Заяць, М.М. Заяць ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – 2-ге вид., випр. та допов. – Рівне : НУВГП, 2018. – 421, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-404. – ISBN 978-966-327-375-4
761305
  Пхиденко С.С. Логічне мислення і гносеологія санкх"ї // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 138-144. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
761306
  Щербина О.Ю. Логічне моделювання та юридична аргументація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті, виходячи з виділення зовнішнього та внутрішнього аспектів логічного моделювання, а також, з "модельного" підходу до ролі логіки у праві, визначається в якому сенсі можна говорити про логіку як модель для аналізу юридичної аргументації. В ...
761307
  Канцір В.С. Логічне обгрунтування мислення та емоцій сучасного терориста // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 292-296.
761308
  Глушановська С.В. Логічне підгрунтя кримінально-правової кваліфікації злочиннів // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 108-110
761309
  Карпічков В.О. Логічне та історичне в історико-правовому пізнанні // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 115-116. – ISBN 978-966-97457-5-0
761310
  Комаха Л.Г. Логічний аналіз в системі аргументацій "філософія мови" // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606
761311
  Комаха Л.Г. Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Комаха Лариса Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
761312
  Комаха Л.Г. Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Комаха Лариса Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 425 арк. – Бібліогр.: арк. 394-425
761313
  Шапіро О.О. Логічний аналіз запитань та відповідей у конфлікті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 116-120. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті проаналізовано запитання та відповіді, що мають місце у суперечці, яка відбувається на демонстративній стадії розвитку конфлікту. Визначено найбільш типові помилки, яких припускаються сперечальники та запропоновано правила, за допомогою яких ...
761314
  Шапіро О.О. Логічний аналіз конфліктних ситуацій: багатоманітність підходів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 52-53
761315
  Шапіро О.О. Логічний аналіз конфлікту : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.06 / Шапіро О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 175л. – Бібліогр. : л.156-175
761316
  Шапіро О.О. Логічний аналіз конфлікту : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Шапіро О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назва
761317
  Алексюк І.А. Логічний аналіз нестандартних кванторних виразів: бінарна та обмежена квантифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 150-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз сутності і механізмів застосування стратегій символізації висловлювань природної мови із використанням обмеженої та бінарної квантифікації. The analysis of the essence and use strategies of binary and restricted quantifiers in ...
761318
  Потапов Ігор Генадійович Логічний аналіз протоколів мереж ЕОМ на основі моделі взаємодіючих автоматів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Потапов І.Г.; Донец. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
761319
  Яремчук О.О. Логічний аналіз рекламного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Яремчук Оксана Олександрівна ; МОНмолодьспорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
761320
  Яремчук О.О. Логічний аналіз рекламного дискурсу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Яремчук Оксана Олександрівна ; МОНмолодьспорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 188-205
761321
  Коротун О.О. Логічний аналіз рекламного дискурсу: симбіоз підходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається особливості рекламного дискурсу та обгрунтовується важливість застосування логіки до його аналізу, враховуючи аргументативний характер реклами. В статье рассматриваются особенности рекламного дискурса и обосновывается важность ...
761322
  Фалін Л.М. Логічний аналіз способу зв"язку понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
761323
  Щербина О.Ю. Логічний аналіз юридичної аргументації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Щербина Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
761324
  Щербина О.Ю. Логічний аналіз юридичної аргументації : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Щербина Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 424 л. – Бібліогр.: л. 388-424
761325
  Загудаєва О.А. Логічний аспект моделювання юридичної аргументації : дис. … канд. філос. наук : 09.00.06 / Загудаєва Олеся Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 172-193
761326
  Загудаєва О.А. Логічний аспект моделювання юридичної аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Загудаєва Олеся Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
761327
  Щербина О.Ю. Логічний аспект проблеми інтерпретації терміна "кваліфіковане мовчання законодавця" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 113-115
761328
  Дуцяк І.З. Логічний метод виявлення усіх можливих варіантів у процесі формулювання слідчих версій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод виявлення логічно можливих варіантів у процесі формулювання слідчих версій для одного із класів пізнавальних проблем. Описаний метод забезпечує повноту сформульованих версій. Method of disclosure of logically possible variants in ...
761329
   Логічний позитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 798-799. – ISBN 966-316-069-1
761330
  Гоян І.М. Логічний психологізм Теодора Ліппса // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 68-69
761331
  Кобзаренко П.В. Логічні аспекти кваліфікації умисних вбивств за обтяжуючих обставин / П.В. Кобзаренко, В.Л. Володарський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 123-134. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Пропонуються уточнення змісту ст. 93 КК України та керівних роз"яснень Верховного Суду щодо застосування даної статті. Доводиться хибність тих вказівок, які один злочин (замах на вбивство двох або більше двох осіб, коли відповідно вдалося винному вбити ...
761332
  Навроцький В.В. Логічні аспекти легітимації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 185-188. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему обґрунтування норм: засоби обґрунтування, його когнітивна база. Головну увагу приділено логічному аспекту цієї проблеми, а саме обґрунтуванню нормативних міркувань з використанням засобів немонотонної логіки.
761333
  Юркевич О.М. Логічні аспекти юридичної герменевтики // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 34-44. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
761334
  Семенов І.С. Логічні елементи емпіричних узагальнень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
761335
  Гайдич Н.М. Логічні закони в концепціях Г. Фреге й Е. Гусерля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
761336
  Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л.Г. Комаха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 343-359 та в посиланнях: с. 312-342. – ISBN 978-617-673-409-3
761337
  Косович В.М. Логічні засоби правозастосовної техніки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 10-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
761338
  Сільвейструк Л.М. Логічні зв"язки між значеннями обмежень кардинальності для підходів "дивитися через" та участі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальності моделі "сутність-зв"язок": кардинальність "дивитися через", кардинальність участі. Обгрунтовуються логічні зв"язки між значеннями обмежень кардинальності для підходів "дивитися через" та ...
761339
  Беньківський В.О. Логічні і теоретичні підстави встановлення причинового зв"язку в кримінальному праві / В. Беньківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-54. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються логічні і теоретичні підстави встановлення причинового зв"язку в кримінальному праві. В статье рассматриваются логические и теоретические основания установления причинной связи в уголовном праве. Logical and theoretical basis ...
761340
  Сорохан Н.М. Логічні ідеї Г. Фреге і сучасна логіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
761341
  Кратко М. Логічні конструкції у драмах Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 72-96. – ISBN 978-966-600-358-7


  Вказано деякі логічні елементи, які Леся Українка використовувала у драматичних творах. Ці елементи належать лише так званій класичній логіці, багатозначні й модальні логіки зовсім не бралися нами до уваги. Приклади наведено з драм „В катакомбах”, „На ...
761342
  Юркевич О.М. Логічні методи висновлення в гуманітарному пізнанні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 13-19. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
761343
  Невельська-Гордєєва Логічні міркування в пошуку істини: подолання логічних помилок // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 91-93
761344
  Решетніченко А.В. Логічні основи розвитку суспільства: гносеологічні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
761345
  Єлісовенко Ю. Логічні паузи в тексті та мовленні // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 181-184
761346
  Дуцяк І.З. Логічні підстави типології простих розповідних речень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 131-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  За основу типології простих розповідних речень узято відмінність відношень обсяг імен, які фіксують ці речення. Вявлення варіантів речень здійснено шляхом інтерпретації булевих функцій як однозначних відношень між обсягами, імен. The difference in ...
761347
  Рева Н.О. Логічні помилки божевільного в аргументації на свій захист // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 112-114
761348
  Гриднєва Л.М. Логічні помилки в дипломних роботах студентів-редакторів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 120-124


  Дослідження присвячене одному з найважливіших аспектів редагування, а саме аналізу логічних основ наукових текстів. Логічний аналіз вимагає уваги передусім до термінологічного апарату, до правил визначення, правил поділу понять (класифікації), ...
761349
  Большешапова І.В. Логічні помилки в доказі висунутого юристом положення // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 86-87
761350
  Буряк Н.Г. Логічні помилки при розслідуванні кримінальних справ у слідчій діяльності // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 97-98
761351
  Рева Н.О. Логічні помилки та когнітивне викривлення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 110-116


  Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори впливу на міркування. Вони виступають тими головними факторами, що дозволяють людині приймати миттєві рішення чи дії. Водночас вони також можуть бути факторами людських помилок у мисленні. Ці фактори мають ...
761352
  Невельська-Гордєєва Логічні помилки як прийоми маніпулювання свідомістю // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 43-47
761353
  Коваль Г.Ю. Логічні проблеми визначень юридичних термінів у правознавстві // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 146-147
761354
  Копилов С.О. Логічні проблеми інтеграції психологічних систем // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 14-19. – ISSN 2522-493Х
761355
  Хоменко І. Логічні студії у Києві (ХІХ-початок ХХ сторіччя) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 19-31. – ISSN 0235-7941


  Історія філософського факультетуї Універитету Св. Володимира.
761356
  Самойленко Л.О. Логічні та психологічні погляди М.Я. Грота // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 102-104
761357
  Фіялка С.Б. Логічні та фактичні помилки в навчальній літературі з культурознавства для вищої школи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 143-148


  Проаналізовано типові логічні та фактичні помилки, виявлені в підручниках і навчальних посібниках із культурознавства для вищих навчальних закладів. Запропоновано варіанти їх виправлення. The most common logical errors and distortion of facts in ...
761358
  Беньківський В. Логічні та юридичні передумови дослідження причинного зв"язку у кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 224-228. – ISSN 2663-5313
761359
  Навроцький В. Логічні теорії діалогу і дискурсу : когнітивний підхід. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-29.
761360
  Лисанюк Є. Логічні теорії раціональної поведінки, право і аргументація // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 148-159. – ISSN 2227-7153
761361
  Нікітченко М.С. Логічні формалізми, орієнтовані на специфікації програм та моделювання предметних областей / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 146-149
761362
  Коротун О.О. Логічність і раціональність реклами // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 209-214. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається реклама як особливий вид аргументації. Обгрунтовується можливість і актуальність аналізу реклами з точки зору категорій логічності та раціональності.
761363
  Холод Б.І. Логічно-структурна схема впровадження принципових засад Болонської декларації / Б.І. Холод, В.Є. Момот // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 190-197. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
761364
  Бялик В. Логнітивний вимір лексичного квантора // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 117-132. – ISBN 978-617-639-227-9
761365
  Голиневич Н.А. Лого и мелос философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 102-113. – ISSN 0235-1188
761366
  Головачев В. Логово зверя : [ фантастический роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 384 с. – (Стальная крыса). – ISBN 978-5-04-005474-9
761367
  Милоголов С.В. Логогенез и становление технологического базиса цивилизации / С.В. Милоголов, П.Н. Нестеров // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
761368
  Пирогов В.Л. Логографічне письмо як інструмент пізнання й моделювання світу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 88-97. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
761369
   Логойская астроблема. – Москва : Наука, 1991. – 133с.
761370
  Масюренко Ю.А. Логометрические преобразователи с автоматической коррекцией погрешностей. / Ю.А. Масюренко. – М., 1983. – 86с.
761371
  Анашкин Н.Я. Логопедическая работа с детьми, страдающими церебральным параличом в условиях их санаторно-курортного лечения : Дис... канд пед. наук: 13.00.03 / Анашкин Н.Я.; Московский гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 156 л. – Бібліогр.: л. 141-156
761372
  Ващук Т.С. Логопедичний супровід дітей з дитячим церебральним паралічем - обов"язкова складова програми раннього втручання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 42-49. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
761373
  Хватцев Е М. Логопедия / Е М. Хватцев, . – 3-е изд. – М, 1939. – 275с.
761374
   Логопедия. – Москва, 1989. – 527с.
761375
  Лопухина И.С. Логопедия / И.С. Лопухина. – Москва, 1996. – 384 с.
761376
  Правдина О.В. Логопедия. Уч. пособие / О.В. Правдина. – М., 1969. – 304с.
761377
  Конопляста С.Ю. Логопсихологія : навчальний посібник / Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К.Шеремет. – Київ : Знання, 2010. – 293с. – ISBN 978-966-346-353-7
761378
  Конопляста С.Ю. Логопсихологія : навч. посібник / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. д-ра пед. наук, проф. М.К. Шеремет. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 293, [3] с. – Бібліогр.: с. 284-293 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-951-5
761379
   Логос. – Москва : Мусагет
Кн.1. – 1910. – 289с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761380
   Логос : Международный ежегодник по философии культуры. – Москва : Мусагет
Кн. 2. – 1910. – 298с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761381
   Логос : Меджународный ежегодник по философии культуры. – Москва : Мусагет
Кн. 1. – 1911. – 238с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761382
   Логос : Меджун. Ежегодник по Философіи Культуры. Русс. изд. – Москва : Мусагет
Кн. 2-3 : 1911г. – 1912. – 318с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761383
   Логос : Международный ежегодник по философии культуры. – Москва : Вольф
Т.1. Вып.2. – 1914. – 366с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761384
   Логос : Международній ежегодник по философии культуры. – Москва : Вольф
Т.1. Вып.1. – 1914. – 187с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761385
  Риндик С. Логос = Logos / Степан Риндик. – 2-ге вид. – Чікаго : [б. в.], 1961. – 96 с.


  В прим. № 1694959 дарчий напис: Дорогому Другові проф. В.П. Приходькові на пам"ять 18.11.61. С. Риндик
761386
   Логос. – Ленинград
1. – 1991. – 254 с.
761387
   Логос : Философско- литературный журнал. – Москва. – ISSN 0869-5377
т.3. – 1992. – 287с. – В наук.фонді видання належить до періодики
761388
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. Спецвып. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 1 : " Война ". – 2003
761389
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 2. – 2003
761390
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 3. – 2003
761391
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 4/5. – 2003
761392
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 6. – 2003
761393
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 1. – 2004
761394
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 2. – 2004
761395
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 3/4. – 2004
761396
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 5. – 2004
761397
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 6. – 2004
761398
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 1. – 2005
761399
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 2. – 2005
761400
   Логос : Философско-литературный журнал. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 3. – 2005
761401
   Логос : Журнал по философии и прагматике культуры. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 4. – 2005
761402
   Логос : Философско-литературный журнал. Юбилейный номер. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 5. – 2005
761403
   Логос : Философско-литературный журнал. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 6. – 2005
761404
  Алєксандрова О.В. Логос / О.В. Алєксандрова, Т.П. Кононенко // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 128-130. – ISBN 966-316-069-1
761405
   Логос : философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 4. – 2006
761406
   Логос : Философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 1. – 2007
761407
   Логос : Философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 2. – 2007
761408
   Логос : философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 3. – 2007
761409
   Логос : философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 4. – 2007
761410
   Логос : философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 5. – 2007
761411
   Логос : философско-литературный журнал. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 6. – 2007
761412
   Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 1 : Этика добродетели. – 2008
761413
   Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 2 : Фуко. – 2008
761414
   Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 3 : Город. – 2008
761415
   Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 4 : Религия сегодня. – 2008
761416
   Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва : Наука, 1991-. – ISSN 0869-5377
№ 5 : О прве лгать. – 2008
761417
  Тихолоз Б. Логос еросу: реабілітація libido sexualis у пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 55-63
761418
  Куприянов И. Логос и человек : философский дискурс / Игорь Куприянов, Владимир Дорошкевич. – Изд. 2-е, доп. – Запорожье : Просвіта, 2010. – 24 с. – ISBN 978-966-653-247-6
761419
  Цыркун Нина Логос, пафос и этос // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 5. – С. 131-137. – ISSN 0130-6405


  Комікс (від англ. comic - комедійний, комічний, смішний) - послідовність малюнків, зазвичай з короткими текстами, які створюють певну зв"язну розповідь. Тексти мають специфічну форму "мовної бульки" ("мовної хмарки", "мовного димка", виноски), яка ...
761420
  Василюк О.В. Логотип компанії як відображення корпоративної культури // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 177-184
761421
  Гражина Ф. Логотип марки як код ДНК: прагматичні та мовні зауваги // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 168-181. – ISSN 2522-1442


  Матеріальну основу пропонованого дослідження становить автомобільна галузева преса маркетинговорекламного характеру, а саме видані в 2014-2016 рр. польськомовні номери часопису "Peugeot Experience Magazine. Magazyn marki Peugeot", який із 2016 р. ...
761422
   Логоцентризм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 799. – ISBN 966-316-069-1
761423
  Майданюк Д.В. Логоэпистема-идеоним в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 184-187. – ISSN 2307-4558
761424
  Майданюк Д.В. Логоэпистематика как новое направление лингвокультурологии // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 46-49. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
761425
  Семенова Мария Лодброк в поход собрался : Рагнар Кожаные Штаны. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 22-35 : Фото
761426
  Зайцев П.М. Лодейное Поле / П.М. Зайцев. – Л., 1964. – 175с.
761427
  Соколова Т.М. Лоджии Рафаэля / Т.М. Соколова. – Л., 1975. – 17с.
761428
  Корольков Г.К. Лодзинская операция 2 ноября-19 декабря 1914 г. / Г.К. Корольков. – М, 1934. – 208с.
761429
  Рыбин Д. Лодзинская операция на русском фронте мировой войны в 1914 году / Д. Рыбин. – М., 1938. – 48с.
761430
  Хренов И.А. Лодзинское восстание / И.А. Хренов. – М, 1958. – 167с.
761431
  Бондаренко Олена Лодзь - Траляльодзь : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 50-54 : Фото
761432
  Щурек Влодзимеж Лодзь в роли птицы Феникс : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
761433
  Бовсунівська Т. Лодій Петро Дмитрович (1764-1829) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-40-Х
761434
  Ратнер А.Г. Лодка - жизнь : стихотворения / Александр Ратнер. – Днепропетровск : ЛИРА, 2013. – 126, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-383-476-4
761435
  Шкляревский И.И. Лодка / И.И. Шкляревский. – Минск, 1964. – 80с.
761436
  Шкляревский И.И. Лодка / И.И. Шкляревский. – М., 1977. – 271с.
761437
  Сундетов М. Лодка без весел : роман / Магзом Сундетов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 262 с.
761438
  Грубиян М.М. Лодка и течение : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1967. – 136 с.
761439
  Аксельрод Е.М. Лодка на снегу : стихи / Аксельрод Е.М. – Москва : Совецкий писатель, 1986. – 140 с.
761440
  Солнцев Р.Х. Лодка пойдет на дрова / Р.Х. Солнцев. – 2-е изд. – Казань, 1978. – 240с.
761441
  Мартынов А.И. Лодки - в страну предков / А.И. Мартынов. – Кемерово, 1966. – 36 с.
761442
  Наджафов Г. Лодки уходят в шторм / Г. Наджафов. – М., 1987. – 400с.
761443
  Бандопадхая Маник Лодочник с реки Падмы / Бандопадхая Маник. – Ташкент, 1959. – 128с.
761444
  Бондопаддхай М. Лодочник с реки Падмы / М. Бондопаддхай. – М., 1969. – 157с.
761445
  Мэккин У. Лодочные гонки / У. Мэккин. – Москва, 1958. – 55 с.
761446
  Жукова Л.Н. Лодыгин / Л.Н. Жукова. – Москва, 1983. – 302с.
761447
  Жукова Л.Н. Лодыгин / Л.Н. Жукова. – Москва, 1989. – 303 с.
761448
  Некрасов Андрій Лоей. Сеанси тайнесу або "Зелений" туризм по-тайському // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 50-57 : фото
761449
  Михайлюта О. Ложа преси : Нариси, статті, інтерв"ю ( творча майстерня журналіста: постаті, діалоги, роздуми) / Олександр Михайлюта. – Київ : Журналіст України, 2002. – 344с. – ISBN 966-7865-26-6
761450
  Дубняк С.С. Ложе океану // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 607. – ISBN 978-966-02-7999-5
761451
  Фернандес Ложись! / Фернандес, де ла. – М., 1965. – 480с.
761452
  Кораблін С. Ложка меду в бочці е-дьогтю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 1, 6


  "Одне з останніх вітчизняних топ-шоу — е-декларації — породило чимало емоцій, причому здебільшого вкрай негативних. Як у декларантів, так і в громадян, що спостерігають за ними: одні обурені позахмарними статками своїх "слуг", інші — заздрістю бідних ...
761453
   Ложка, вилка и... кинджал // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 40-43 : фото
761454
  Катков Н.И. Ложкой по лбу. / Н.И. Катков. – Пенза, 1956. – 22с.
761455
  Бучнева О.В. Ложная аневризма дуги аорты под маской опухолевого процесса и медиастинита / О.В. Бучнева, А.В. Петков, Я.В. Шафер // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 163-167. – ISSN 2224-0586
761456
  Пентикост Х. Ложная жертва : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 495 с. – Зміст: По следу смеющегося маньяка. Ложная жертва. Крылья безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01109-5
761457
  Яшпал Ложная правда / Яшпал. – Москва
Кн. 1. – 1963. – 486 с.
761458
  Яшпал Ложная правда / Яшпал. – Москва
2. – 1963. – 552 с.
761459
  Смирнов Н.В. Ложное сознание / Н.В. Смирнов. – Донецк
Ч.1. – 1968. – 274с.
761460
  Редикорцев В В. Ложноскорпионы Уральской фауны : (с 12 рис.) / В.В. Редикорцев, (старш. Зоолог Акад. наук). – Екатеринбург, 1924. – 17 с. : ил. – (Записки Уральского Общества естествоиспытателей ; Т. XXXIX, 1923-1924)


  На обл. № 251301 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. 9.VI.1924
761461
  Боровикова А.З. Ложнощитовки - вредители плодовых культур юго-востока Казахстана и энтомофаги : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Боровикова А.З.; АН Каз.ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 23л.
761462
  Осичнюк Е.В. Ложные альтернативы / Е.В. Осичнюк. – Киев, 1987. – 167с.
761463
  Баканурский Г.Л. Ложные доктрины, реакционная политика. Критика союза иудейской религии и сионизма / Г.Л. Баканурский. – Одесса : Маяк, 1982. – 240 с.
761464
  Антонов М.Ф. Ложные маятники и вечные истины : пути выхода страны из кризиса и рус. обществ. мысль / М.Ф. Антонов. – Москва : Современник, 1991. – 301, [2] с.
761465
  Лукин А.Е. Ложные покрышки нефтяных и газовых залежей - потенциальный источник природного газа // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
761466
  Санги В.М. Ложный гон : роман и повесть / Владимир Санги ;. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 208 с.
761467
  Санги В.М. Ложный гон : роман и повесть / Володимир Санги ;. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 251 с. – (Молодая проза Сибири)
761468
  Абуш А. Ложный путь одной нации : к пониманию герм. истории / А. Абуш ; пер. с нем. Г. Рудого. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 349 с.
761469
  Ворков С.С. Ложусь на боевой курс / С.С. Ворков. – Сыктывкар, 1971. – 94с.
761470
  Наживин И.Ф. Ложь : Рассказ Ив. Наживина. – Ростов-на-Дону : Тип. Донская Речь Н.Е. Парамонова, 1905. – 12 с. – На обл.: № 117 - Без обл. и тит. л.
761471
  Солодарь Ц.С. Ложь / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1981. – 48с.
761472
  Федоров Ю.И. Ложь : Исторический роман / Ю.И. Федоров. – Москва : Советский писатель, 1988. – 464с.
761473
  Платонов Р.П. Ложь буржуазно-клерикальной пропаганды / Р.П. Платонов. – Минск, 1983. – 64 с.
761474
  Селиванов П.А. Ложь буржуазных фальсификаторов / П.А. Селиванов. – Минск, 1985. – 88с.
761475
  Папаян А. Ложь в капкане : сборник / Арамашот Папаян; пер. с арм. – Москва : Искусство, 1984. – 197 с.
761476
  Климчук Ложь в эристическом диалоге / Климчук, И // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 84-86
761477
  Салынский А.Д. Ложь для узкого круга / А.Д. Салынский. – Москва, 1964. – 64с.
761478
  Закатов А.А. Ложь и борьба с нею / А.А. Закатов. – Волгоград, 1984. – 192с.
761479
  Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект / Е.И. Морозова; МОНУ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина. – Харьков : Экограф, 2005. – 300с. – ISBN 966-7655-19-9
761480
  Зубец О.П. Ложь как самоустранение // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.91-102. – ISSN 0869-5377
761481
  Де Филиппо Ложь на длинных ногах / Эдуардо де Филиппо. – Москва, 1955. – 95 с.
761482
  Пальм А.Я. Ложь на душу населения / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1990. – 157с.
761483
  Комаровский В.С. Ложь на экспорт / В.С. Комаровский. – М., 1983. – 143с.
761484
  Комаровский В.С. Ложь на экспорт / В.С. Комаровский. – Москва
Т. 1. – 1985. – 137 с.
761485
   Ложь не задушит правду. – Л., 1959. – 391с.
761486
  Алешинцев И.А. Ложь у детей / И.А. Алешинцев. – Псков : Тип. Г.А. Румеля, 1908. – 20 с. – В примеч.: "Ложь у детей" была напеч. в журн. "Пед. листок" 1907 г., кн. 2 , 3
761487
  Тихомиров А. Ложь, как неизбежное следствие антихристианства. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр.Сергиевой Лавры, 1913. – 12 с. – Отд.отт. из : Душеполезное чтение, № 1, 1913
761488
  Кобезський М.Д. Лоза / М.Д. Кобезський. – Киев ; Харьков, 1936. – 68 с.
761489
  Мориц Ю.П. Лоза / Ю.П. Мориц. – Москва, 1970. – 160с.
761490
  Сингаївський М.Ф. Лоза і камінь : Болгарська книга: Вірші, поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 152 с.
761491
  Якушко А. Лозанська конференція в контексті франко-турецької дипломатії / А. Якушко, О. Осмоловська // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 21-23
761492
  Наніїв П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / Павло Наніїв; Асоц. дослід. голодоморів в Україні; Ін-тут історії України; НАНУ. – Київ - Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 2003. – 140с. – ISBN 966-581-440-0
761493
  Медведев Г.С. Лозинское поле : роман / Григорий Медведев ; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1984. – 558 с.
761494
   Лозинський Роман Мар"янович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 27. – ISBN 978-617-7069-48-4
761495
  Тряпичкин С.Ф. Лозняковские будни. Очерк. / С.Ф. Тряпичкин. – Омск, 1959. – 151с.
761496
  Смирнов Г.В. Лозняковцы / Г.В. Смирнов. – Куйбышев, 1961. – 46с.
761497
   Лозовий Володимир Іванович (1937-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 270. – ISBN 978-966-439-754-1
761498
   Лозовик Григорій Натанович (1865-1936) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 270-271. – ISBN 978-966-439-754-1
761499
  Захарченко В.І. Лозові кошики. / В.І. Захарченко. – К., 1986. – 368с.
761500
   Лозовіцький Павло Станіславович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 66
761501
   Лозовіцький Павло Станіславович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 131-132 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
761502
   Лозовіцький Павло Станіславович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 136-137. – ISBN 978-966-439-961-3
761503
   Лозовіцький Павло Станіславович (1956) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 72-73. – ISBN 966-95774-3-5
761504
   Лозовський Валерій Зіновійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 304 : фото
761505
   Лозовський Валерій Зіновійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 271. – ISBN 978-966-439-754-1
761506
  Рущак М.Ю. Лозоплетіння / М.Ю. Рущак. – Ужгород : Карпати, 1970. – 125 с.
761507
  Стеченко О.Ф. Лозоплетіння : практичні поради по виготовленню із лози та інших видів рослинної сировини виробів побутового, сувенірно-подарункового і художнього призначення / О.Ф. Стеченко. – Київ : Урожай, 2007. – 288с., 16л. іл. – ISBN 966-05-0058-0
761508
  Литвинчук Н. Лозоплетіння на Сумщині: історія розвитку та сучасний стан // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 68-78. – ISSN 2309-9356


  Автор статті ставить за мету висвітлити закономірності еволюції лозоплетіння на Сумщині впродовж кінця ХІХ - початку ХХІ ст. Унаслідок проведеного аналізу розкрито технологічні особливості заготівлі сировини та виготовлення плетених виробів, окреслено ...
761509
  Войтенко Анна Лозоплеты. Лоза из Изы // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 124-135 : фото
761510
  Валдманис Я.Е. Лозоходство - вековая загадка / Я.Е. Валдманис, Я.А. Долацис, Т.К. Калнинь. – Рига : Знание, 1979. – 116 с. : ил.
761511
  Остролуцька Л. Лозунг дня: "Щоб іти в ногу з часом, треба бігти!" // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 17/18). – С. 1-3


  На сесії Загальних зборів Національної академії наук України підсумували здобутки у 2018 році та обговорили перспективи на завтра.
761512
  Маяковский В.В. Лозунги-рифмы. / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 71с.
761513
  Александров И. Лозунги и дела китайского руководства : об идейно-политической сущности маоизма / Александров И., Федосеев П.Н. – Москва : Правда, 1971. – 39 с. – (Статьи, опубл. в газ. "Правда" от 4 сент. и 5 дек. 1971 г.)
761514
  Верстюк В.В. Лоївська битва 1649 р. в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 11-12
761515
   Лой Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 271. – ISBN 978-966-439-754-1
761516
  Бойченко М.І. Лой Анатолій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 637. – ISBN 978-966-02-7999-5
761517
  Короткий В.А. Лойкарт Карл Георг Фрідріх Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 181. – ISBN 966-06-0393-2
761518
  Мазур Юлия Лойкербадские термы или как вернуть молодость // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 24-27 : фото
761519
  Ільїн В.В. Лока // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 57. – ISBN 966-316-069-1
761520
  Марков В.Т. Локализации некоммутативных колец и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Марков В.Т.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 11л.
761521
  Марков В.Т. Локализации некоммутативных колец и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Марков В.Т.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
761522
   Локализация аварий на АЭС. – Москва, 1987. – 128 с.
761523
  Лапина Е.П. Локализация геологических объектов по магнитометрическим данным с использованием алгоритмов автоматизированного подбора / Е.П. Лапина, Т.Л. Михеева, Н.В. Панченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 160-172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 169-172. – ISSN 0203-3100
761524
  Любовцева Л.А. Локализация гистамина в структурах вилочковой железы в норме и условиях эксперимента у лабораторных животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Любовцева Л.А.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1980. – 21л.
761525
  Буянов А.Д. Локализация границ растровых полей в экосистемах с применением алгебры нечетких множеств / А.Д. Буянов, А.М. Башкатов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 88-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
761526
  Третяк О.В. Локализация заряда на гидрофобной и гидрофильной поверхностях кремния и в оксидной пленке / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, В.В. Пятицкий // Микроэлектроника, 1997. – №6
761527
  Альтман Я.А. Локализация звука / Я.А. Альтман. – Ленинград, 1972. – 214с.
761528
   Локализация и делокализация в кватновой химии = Атомы и молекулы в основном состоянии. – Москва : Мир, 1978. – 411 с.
761529
  Мох"д Локализация и природа аномалий естественного импульсного электромагнитного поля Земли : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 - Геофизика / Мох"д А. Тх. Маджали ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 141 л. – Библиогр.: л. 128 - 141
761530
   Локализация и расаознавание номерных знаков транспортных средств с помощью метода опорных векторов и гистограмм направленных градиентов / А.С. Тлебалдинова, Ю.В. Крак, А.В. Бармак, Н.Ф. Денисова // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 123-129. – ISSN 0572-2691
761531
  Давтян Э.А. Локализация личинок (Mullerius capillaris, Cystocauluc Nigrescens Synthetocaulus spp.) в моллюсках и механизм их выхождения из ноги последних / Э.А. Давтян. – Ереван, 1947. – 23-26с.
761532
  Калашников А.Л. Локализация минимума функционала в частично упорядоченных банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калашников А.Л.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 10л.
761533
  Созанский В.И. Локализация нефтяных углеводородов в структуре продуктивных горизонтов Днепровско-Донецкой впадины / В.И. Созанский. – К, 1986. – 156с.
761534
  Звоновский В.Б. Локализация ответственности как фактор социального поведения / В.Б. Звоновский, М.Г. Мацкевич // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.45-56. – ISSN 0132-1625
761535
  Белугина Екатерина Александровна Локализация пластической деформации при знакопеременном кручении, статическом растяжении и ползучести : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белугина Екатерина Александровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
761536
  Костовский А.Н. Локализация по модулям нулей ряда Лорана и его производных / А.Н. Костовский. – Львов
1. – 1967. – 208с.
761537
  Пуритис Т.Я. Локализация пробоя В р-а переходах кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пуритис Т.Я.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
761538
  Фаизова С.Н. Локализация сверхпластической деформации сплава Zn-22% Al на разных структурных уровнях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фаизова С.Н.; Росс. Акад. наук. Ин-т проблем сверхпластичн. металлов. – Уфа, 1994. – 20л.
761539
  Мазко А.Г. Локализация спектра и устойчивость динамических систем / А.Г. Мазко. – Київ : Ін-т матаматики НАН України, 1999. – 216с. – ISBN 966-02-1465-0
761540
  Шапиро Е.А. Локализация субстанционных изменений при развитии периферического торможения (пессимума Введенского) : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапиро Е.А.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 19л.
761541
  Пароди М. Локализация характеристических чисел матриц и ее применения / М. Пароди; Крейн М.Г. – Москва, 1960. – 170 с.
761542
  Прокофьев А.А. Локализация, образования и состояние каучука в растениях. / А.А. Прокофьев. – М-Л, 1948. – 303с.
761543
  Каратыгин С.А. Локализованная версия Paradox 4.0 / С.А. Каратыгин, А.Ф. Тихонов. – Киев : Диалектика, 1994. – 480 с.
761544
  Пушкаров Х.И. Локализованные возбуждения в кристаллах с линейными и двумерными дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 046 / Пушкаров Х.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 8 с.
761545
  Киреев В.Е. Локализованные магнитные неоднородности в антиферромагнетике с системой дислокаций / В.Е. Киреев, Б.А. Иванов // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 45, № 12. – С. 1485-1492. – ISSN 0132-6414
761546
  Носова А.Н. Локализованные перетоки знания и эволюция высокотехнологичных кластеров Баварии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 82-93 : рис. – Библиогр.: с. 90-91. – (География ; № 5). – ISSN 0201-7385
761547
  Шкрабак О. Локалізація "базальної"Mg2+-АТФази у плазматичній мембрані гладеньком"язових клітин матки свині / О. Шкрабак, Г. Данилович, Т. Векліч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-57. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив дигітоніну на Mg2+-АТФазну активність фракції плазматичних мембран. Показано внутрішньоклітину локалізацію "базальної" Мg2+-АТФази в плазматичній мембрані. We have studied influence of digitonin on the Mg2+-ATPase activity of ...
761548
  Толстанова Г. Локалізація VEGF в товстій кишці щурів при експериментальному коліті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що в нормі основним джерелом VEGF білку є ендотеліальні клітини кровоносних судин, якими добре васкуляризована стінка товстої кишки. При розвитку запального процесу, за умов експериментального виразкового коліту - епітеліальні клітини ...
761549
  Руденко Т. Локалізація в публічних закупівлях. Її наслідки для виробництва та конкуренції // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)
761550
  Шовкун І.А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 31-56. – ISSN 1605-7988
761551
  Клімов С.В. Локалізація впливу осушувальних систем застосуванням дренажно-екранних модулів : монографія / С.В. Клімов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 249, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-212. – ISBN 978-966-327-372-3
761552
  Мошовський Тарас Локалізація генези феномену нації в рамках європейської християнської культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.101-104. – ISSN 1728-9343
761553
  Азарський К.І. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Азарський К.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 24 назв.
761554
  Попело О.В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / О.В. Попело ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-355. – ISBN 978-617-7571-30-7
761555
  Федунків З.Б. Локалізація замку і міських укріплень м. Калуш XVI–XVIIІ ст. за історичними та картографічними матеріалами // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 278-290. – ISSN 2078-0133
761556
  Антосяк П. Локалізація інтервалів зміни оптимальних рангів об"єктів у задачі знаходження медіани Кемені-Снелла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  У роботі сформульовано і обґрунтовано необхідні умови оптимальності для задачі знаходження медіани Кемені-Снелла. Запропоновано процедури локалізації інтервалів зміни оптимальних рангів об"єктів, на основі яких розроблено алгоритм скорочення множини ...
761557
  Дубінін Д.П. Локалізація ландшафтних пожеж шляхом створення протипожежних бар"єрів вибухом зарядів з суміші вибухонебезпечних газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Дубінін Дмитро Петрович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
761558
  Кліменко Н.І. Локалізація мікрооб"єктів під час скоєння злочинів проти особи і їх доказове значення / Н.І. Кліменко, О.І. Онисько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Ідеться про поняття мікрооб"єктів, їх можливу локалізацію та доказове значення при скоєнні злочинів проти особи у справах про порушення державного кордону України.
761559
  Козир І.А. Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел / І.А. Козир, О.В. Чорний // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 11-27. – ISSN 0130-5247
761560
  Філімонов Д.Г. Локалізація на території Орільсько-самарського межиріччя двох польових редутів російсько-турецької війни 1735-1739 рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 129-141. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
761561
  Бондар В.В. Локалізація об"єктів корпоративного менеджменту в метрополісі Києва у контексті розвитку його організаційно-управлінських функцій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 1 (109). – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
761562
  Копцюх Б. Локалізація племінних союзів на території Прикарпаття / Богдан Копцюх. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 172с. – ISBN 966-8090-74-8


  Монографія ідентифікує археологічні системи Прикарпаття 1 тис. н.е. з місцевими племінними союзами, які виступають власними самоназвами, розкриває їхні зв"язки з спорідненими групами на теріторії України, висвітлює етапи формування українського ...
761563
  Кулинич П. Локалізація правового регулювання сільськогосподарського землекористування: поняття, юридична природа та механізм здійснення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 94-100
761564
  Онищенко Ю.К. Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Онищенко Ю.К. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 260л. + Додатки : л.223-260. – Бібліогр. : л.190-222
761565
  Онищенко Ю.К. Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Онищенко Юлія Костянтинівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
761566
  Михайлова О.Г. Локалізація різних комунікативних культур у мовній особистості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 23-30


  У статті викладені результати експериментального дослідження особливостей комунікативної поведінки представників національних та професійних комунікативних культур України. Представлено дослідження щодо 4 груп комунікативних культур: україномовні ...
761567
  Семенов Андрій Олександрович Локалізація скалярної зарядженої частинки у фазовому просторі : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02. / Семенов А.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв.
761568
  Семенов Андрій Олександрович Локалізація скалярної зарядженої частинки у фазовому просторі : Дис.... канд.фізико-математ. наук: 01.04.02 / Семенов Андрій Олександрович; НАНУ. Ін-тут фізики. – Київ, 2002. – 174 л. + Додаток:л. 172-174. – Бібліогр.: л.155-172
761569
  Страцинська І. Локалізація стартів на життєвому шляху творчої особистості // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.149-155. – ISBN 966-7411-88-5
761570
  Мох"д Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі : автореф. дис. ... канд геолог. наук. спец. 04.00.22 - геофізика / Мох"д А. Тх. Маджалі ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр. 11 назв
761571
  Перепелиця А.І. Локалізація точки методом бінарного розбиття простору // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 41
761572
  Ткачук С.І. Локалізація ураження легень при негоспітальній пневмонії у військовослужбовців в Західному регіоні України // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 193-201. – ISSN 2310-4910


  "Наведено результати аналізу ураження легень при негоспітальній пневмонії у військовослужбовців (у т. ч. і серед мобілізованих військовослужбовців), які находились на лікуванні у клініках Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. У ...
761573
   Локалізація фактора росту ендотелію судин і трансформувального фактора росту-[beta] в тканинах навколовідламкової зони після переломів довгих кісток кінцівок у людини / В.В. Григор"єв, О.К. Попсуйшапка, Н.О. Ашукіна, Ф.М. Галкін // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 62-69. – ISSN 0030-5987
761574
  Щегельський В. Локалізація часо-просторової моделі дитячого життя (на матеріалі ігрової традиції Поділля) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі комплексного аналізу текстів народних ігор Поділля як національно-ідентичних фольклорних форм виокремлюється часо-просторова модель дитячого соціуму. Запропоновано авторське визначення фольклористичної категорії "гра". Увага ...
761575
  Щегельський В. Локалізація часопросторової моделі дитячого життя (на матеріалі усної ігрової традиції Поділля) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 80-85. – ISSN 0236-1477
761576
  Денисенко О.О. Локалізація штаб-квартир ТНК як прояв організаційно-управлінської функції центрів світового господарства // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 35-42. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
761577
  Головацька Ю.Б. Локалізація як засіб збереження емоційної експресії рекламного повідомлення при перекладі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 7-11. – ISBN 978-966-330-308-6
761578
  Грицак В.В. Локалізована безточкова модель нейросистеми / В.В. Грицак, Л.Г. Тарасова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 264-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Пропонується категорно-логічна модель обчислювальної нейросистеми. Як недосяжний взірець виступає природний мозок. В якості архітектоніки моделі пропонується "незалежна" категорна модель. У зв"язку із використанням нетрадиційної термінології і для ...
761579
   Локалізований поверхневий плазмонний резонанс в наночастинках срібла полімерній матриці / О.Г. Лопатинська, А.М. Лопатинський, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 189-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
761580
  Коломієць О.Г. Локалізовані економічні системи в контексті мережево-просторового розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 64-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
761581
   Локальна екомережа міста Вінниця / Г.І. Денисик, Ю.В. Яцентюк, В.М. Воловик, Ж.Г. Барчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 41-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
761582
  Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації / Ярослава Верменич ; [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Сектор теорет.-методол. проблем іст. регіоналістики]. – Київ : Ін-т України НАН України, 2012. – 283, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6264-5
761583
  Зіневич Н. Локальна історія: виклики і перспективи // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 2746
761584
   Локальна й дистантна синхронізація ЕЕГ людини при сприйнятті нюхового плацебо / А.О. Чернінський, І.Г. Зима, С.А. Крижановський, Н.Г. Піскорська, С.В. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  При сприйнятті нюхового плацебо спостерігалася помірна активізація головного мозку людини за показниками ЕЕГ: перерозподіл спектральних потужностей різних діапазонів в бік високочастотних компонентів та підвищення рівня просторової взаємодії різних ...
761585
  Гордієнко О. Локальна конкретизація права в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 195-201. – ISSN 2663-5313
761586
  Зиков Г.О. Локальна лазерна мас-спектрометрія в медико-біологічних дослідженнях / Г.О. Зиков, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 404-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються принципові можливості застосування локальної лазерної мас-спектрометрії в медико-біологічних дослідженнях. Встановлено, що для потоків енергії густиною біля 10[верхній індекс 10] Вт/кв.см відбувається випаровування до 10[верхній індекс ...
761587
  Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кириленко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 198-220
761588
  Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кириленко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
761589
  Яковлєва Т.Ю. Локальна пластична деформація і втома металів при різних швидкостях навантажування та асиметрії циклів : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.02.04 / Тамара Юліївна Яковлєва; Ін-т проблем міцності ім.Г.С.Пісаренкаб НАНУ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.:30 назв
761590
  Марковський А.І. Локальна самобутність та особливості архітектури Києва першої половини ХХ ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 76. – С. 150-159. – ISSN 2076-815X
761591
  Удовиченко В.В. Локальна специфіка позиційно-динамічної ландшафтної структури лісостепових комплексів території лівобережної України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 58-67. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті стисло окреслено зміст поняття "позиційно-динамічна ландшафтна структура" та її значення для вирішення теоретико-методологічних аспектів і запитів практики. Представлено результати моделювання такої структури на прикладі ділянки ...
761592
  Курилко Олександр Локальна структура двовимірної течії Стокса поблизу кута прямокутної порожнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджена течія Стокса в двовимірній прямокутній порожнині, яка приводиться в рух однією зі стінок, що рухається по заданому закону. Метод суперпозиції виявляється ефективним для розв"язання задач механіки, що стосуються повільної течії в"язкої рідини ...
761593
  Бордун О. Локальна туристична система міста Львів: переваги та проблеми сталого розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
761594
  Сокальська О.В. Локальна тюремна реформа у Великій Британії у кінці XVIII століття // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 18-29. – ISSN 2523-4552
761595
   Локальная автоматизированная аналитическая система патентно-лицензионной информации. – Л., 1983. – 42с.
761596
  Кутоянц Ю.А. Локальная асимптотическая нормальность для случайных процессов и их применение в статистике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.01 / Кутоянц Ю.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
761597
  Лоллекова О. Локальная вариабильность в культуре и хозяйстве джейтунских племен / О. Лоллекова ; Отв. ред. Г. Ф. Коробкова; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 178,[1] с., [6] л. ил. : ил.
761598
   Локальная защита атмосферы от загрязнения / Н.Н. Беляев, И.В. Калашников, В.В. Беляева, А.В. Берлов // Збірник наукових праць Національного гірничого університету / Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 2018. – № 56. – C. 223-231. – ISSN 2071-1859
761599
  Мусиездов А.А. Локальная идентичность как бренд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 116-120. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
761600
  Радченко Ю. Локальная история геноцида в Галиции // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 101-114. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
761601
  Романюк Л.Э. Локальная маркировка фразеологических единиц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Романюк Л. Э. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 22 с.
761602
  Ерофеева Т.И. Локальная окрашенности разговорной речи у лиц, владеющих литературным языком (анализ записей речи пермской интеллигенции) : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Ерофеева Т.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
761603
  Ерофеева Т.И. Локальная окрашенность литературной разговорной речи / Т.И. Ерофеева. – Пермь, 1979. – 91с.
761604
  Яковлева Т.Ю. Локальная пластическая деформация и усталость металлов / Т.Ю. Яковлева; НАНУ. Ин-тут проблем прочности им. Г.С.Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2003. – 236с. – ISBN 966-00-00-0103-7
761605
  Рубен Мартинес Солер Локальная пластичность пейсмекерных нейронов моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубен Мартинес Солер; МГУ. Биол. фак. – Москва, 1975. – 22л.
761606
  Дойчо И.К. Локальная плотноть электронных состояний в алмазоподобных полупроводников с дефектами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дойчо И.К.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 16л.
761607
  Ивасава К. Локальная теория полей классов / К. Ивасава. – М., 1983. – 183 с.
761608
  Арсланов М.М. Локальная теория степеней неразрешимости и --множества / Арсланов М.М. ; науч. ред. В.Д. Соловьев. – Казань : Казанский университет, 1987. – 140 с.
761609
  Потапов В.А. Локальная терапия - современный тренд в лечении вагинальных инфекций // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (31). – С. 68-72. – ISSN 2309-4117
761610
  Гердт В.П. Локальная униформизация амплитуды упругого адронадронного рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Гердт В.П.; Объед.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.12
761611
  Лихоман М.А. Локальная физико-географическая дифференциация. : Пособие по спецкурсу "Основі ландшафтоведения" / М.А. Лихоман. – Саратов, 1969. – 28с.
761612
  Жалис Э.А. Локальнве предельные теоремы для иерархически зависимых случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Жалис Э.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
761613
  Панченко Вікторія Локальне нормативно-правове регулювання внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарському підприємстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 63-66
761614
  Ковальчук Т. Локальне нормативно-правове регулювання діяльності науково-правничих шкіл в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 209-216
761615
  Куценко М.В. Локальне протиерозійне зонування земель // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 42-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
761616
  Сіроха Д.І. Локальне регулювання як складова правового регулювання трудових та безпосередньо пов"язаних з ними відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 87-92. – ISSN 2617-5967
761617
  Култаєва М. Локальне у лабіринтах всесвітнього суспільства: методологічний аспект // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 49-63. – ISSN 0235-7941
761618
  Мартиненко М.А. Локальний аналіз напруженого стану просторового тіла в околі граничного кола конічної тріщини / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 114-119. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про напружений стан пружного середовища з конічною тріщиною. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних інтегральних рівнянь відносно функції Лежандра, а потім - до системи ...
761619
  Водотика С. Локальний зріз поступу історичної науки в координатах історичної регіоналістики // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 185-200
761620
  Курилас О. Локальний і транслокальний дейксис у німецькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 91-98. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
761621
  Коцарев О. Локальний і універсальний вимір // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6 лютого (№ 21). – С. 7


  У видавництві Laurus вийшла книжка есеїв відомого поета Петра Мідянки.
761622
  Макарчук О.М. Локальний імунітет при фонових процесах шийки матки, асоційованих із пухлинними утворами придатків / О.М. Макарчук, Н.І. Матвійків // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 35-37. – ISSN 2413-550Х
761623
  Радловська К.О. Локальний моніторинг довкілля для адміністративних районів і територіальних громад : монографія / Катерина Радловська ; ред. О.С. Волошкіна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун -т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Петраш К.Т., 2015. – 184, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-184. – ISBN 978-966-97500-5-1


  У пр. № 1717074 напис: Бібліогтеці Київського національного університету від авторки. Підпис. 20.12.2017 р. Кафедра екології. Підпис. 15.02.2016
761624
  Верховцева І. Локальний соціум Українського Придунав"я: у пошуках колективної ідентичності / І. Верховцева, О. Запорожченко, Т. Шевчук // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 279-296
761625
  Пожидаєва М. Локальні акти банків і небанківських фінансових установ: їх правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 157-160
761626
  Майданник Р.А. Локальні акти в цивільному праві України: поняття, природа, класифікація // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 78-85


  Досліджуються поняття, природа і місце локальних правових актів у цивільному праві.
761627
  Гулаєва Наталія Михайлівна Локальні алгоритми та їх ефективна реалізація в багатопроцесорних обчислювальних системах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Гулаєва Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. + Додатки: л. 160 - 209. – Бібліогр.: 9 назв
761628
  Гулаєва Наталія Михайлівна Локальні алгоритми та їх ефективна реалізація в багатопроцесорних обчислювальних системах : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Гулаєва Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л. 160 - 209. – Бібліогр.: л. 142 - 160
761629
  Сушко В. Локальні варіації української традиційної культури Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 18-23. – ISSN 0130-6936
761630
  Пивовар С.Ф. Локальні війни / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 227-228. – ISBN 966-642-073-2
761631
  Бадах Ю.Г. Локальні війни і збройні конфлікти та оцінка їхніх результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 118-121. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику воєнних конфліктів та рекомендації щодо оцінки результатів локальних війн і збройних конфліктів, коли відсутні архівні документи. In the article the characteristic of the military conflictings and guidelines according to outcomes ...
761632
  Лавер О.Г. Локальні війни початку ХХІ століття на Близькому та Середньому Сході і їхній влив на міграційні процеси в регіоні / О.Г. Лавер, Б.О. Матяшовська, Н.Я. Шумило // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 155-164. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
761633
  Шевченко Г. Локальні властивості мультидробового стійкого поля // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Визначено анізотропне гармонізоване мультидробове стійке поле. Доведено його неперервність. Встановлено існування та квадратичну інтегрованість локального часу. У гауссівському випадку доведено неперервність локального часу за сукупністю змінних. The ...
761634
  Боднарчук С.В. Локальні властивості розподілів розв"язків стохастичних рівнянь з шумом Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук С.В.; Бондарчук Семен Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
761635
  Боднарчук С.В. Локальні властивості розподілів розв"язків стохастичних рівнянь з шумом Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Семен Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 112 л. – Бібліогр.: л. 104-112
761636
  Кнопова В.П. Локальні властивості розподілу та траєкторій процесів типу Леві : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кнопова Вікторія Павлівна ; НАН України, Ін-т кібернетики В.М. Глушкова. – Київ, 2016. – 349 арк. – Додатки: арк. 343-349. – Бібліогр.: арк. 315-342
761637
  Кнопова В.П. Локальні властивості розподілу та траєкторій процесів типу Леві : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кнопова Вікторія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
761638
  Ракович О.І. Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 67-74 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
761639
  Перегуда Ю.М. Локальні деформації квадратичних форм Тітса : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Перегуда Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
761640
  Перегуда Ю.М. Локальні деформації квадратичних форм Тітса : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Перегуда Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 150 л. – Бібліогр.: л. 141-150
761641
  Кендзера О.В. Локальні землетруси Волино-Поділля та їх значення для сейсмічного районування / О.В. Кендзера, Л.В. Миронівська, С.В. Мичак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-21. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання тектонічної приуроченості локальних землетрусів Волино-Поділля. Детально проаналізовано сейсмотектоніку району виникнення Микулинецького землетрусу, який відбувся неподалік від м. Тернополя 03.01.2002 року і мав магнітуду М=4. ...
761642
  Богданович В.І. Локальні й глобальні системи / В.І. Богданович, С.М. Кириченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
761643
  Немич О.В. Локальні конфлікти 1980-х рр. у Близькосхідному регіоні та інтереси "Групи семи" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 160-167. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  Виявлено та висвітлено мотиви держав G7 у врегулюванні близькосхідних локальних конфліктів. Робота політолога-міжнародника Київського університету О. Коппель стосується проблем безпеки Перського регіону. Автор досліджує ступінь ефективності проблем ...
761644
  Зварич Р. Локальні конфлікти в глобальній економіці // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 88-101 : рис. – Бібліогр: 18 назв. – ISSN 1818-5754
761645
   Локальні конфлікти: методологічні засади дослідження / В.Б. Вагапов, О.М. Гончаренко, В.О. Косевцов, Е.М. Лисицин // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.19-28
761646
  Тичкова О. Локальні корпоративні норми: сутність та спірні підходи до розуміння // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 68-73.
761647
  Копієвська О. Локальні культурні ландшафти України в умовах гібридної реальності // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7196-23-4
761648
  Раєвська М. Локальні майже-кільця з мультиплікативною групою Міллера-Морено // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано всі майже-поля з мультиплікативною групою Шмідта та вивчено локальні майже-кільця з мультиплікативною групою Міллера-Морено, що не є 2-групою. All near-fields with multiplicative Schmidt group are described. Furthermore, local near-rings with ...
761649
  Раєвська І.Ю. Локальні майже-кільця на неметациклічних групах Міллера-Морено / І.Ю. Раєвська, М.Ю. Раєвська, Я.П. Сисак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що довільна неметациклічна p-група Міллера-Морено порядку p[верхній індекс n] > 8 є адитивною групою деякого локального майже-кільця, причому мультиплікативна група кожного такого майже-кільця має порядок p[верхній індекс n-1](p-1). It is ...
761650
  Раєвська І. Локальні майже-кільця на неметациклічній Р-групі Міллера-Морено // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі отримано необхідні і достатні умови існування локальних майже-кілець на неметациклічній р-групі Міллера-Морено. Necessary and sufficient conditions of existence of local near-rings on non-metacycle p -group of Miller-Moreno are given.
761651
  Зубарець А.В. Локальні медіа як засоби творення медіареальності: особливості впливу на світогляд аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 44-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
761652
  Пожоджук Д. Локальні мистецьки традиції та митці. Солом"яна королева. На його писанках ангели літають // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 81-88. – ISSN 0130-6936


  Кравчук Марія Василівна (н. 1954), майстриня з соломи, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1999), заслужений майстер народної творчості України (2006).
761653
  Джуринський О. Локальні нормативно-правові акти господарського законодавства: поняття та види // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються локальні нормативно-правові акти, норми яких регулюють внутрішньогосподарські відносини. Зроблено висновок, що зазначені акти і їх різновид - корпоративні нормативно-правові акти - є одним із видів джерел господарського права, що ...
761654
  Бернінг Р. Локальні області течії Стокса в клині та напівплощині / Р. Бернінг, В. Мелешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані аналітичні локальні розв"язки двовимірних задач про течію Стокса у клині ті півплощині Виявлено суттєву різницю між двома розв"язками. Ключові слова: течії Стокса двовимірна бігармонічна задача , локальні особливості. Analytical local ...
761655
  Мовчан І.І. Локальні оборонні споруди Верхнього Києва X-XI ст. / І.І. Мовчан, А.О. Козловський, М.М. Ієвлев // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 105-115. – ISBN 966-8029-58-5
761656
   Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення. ДСТУ 2229-93. – Вид. офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 44с. – (Системи оброблення інформації)
761657
  Серебрякова О. Локальні особливості ворожінь за участю собаки та кота на Покутті // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 398-404. – ISSN 1028-5091
761658
  Боренько Н. Локальні особливості народного харчування у XX століття на порубіжжі Гуцульщини та Покуття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 37-48. – ISSN 0130-6936
761659
  Письменний Віталій Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 70-80. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
761660
  Михайленко Т.І. Локальні проблеми вивезення побутових відходів: локальні рішення (на прикладі СМТ Побузьке) / Т.І. Михайленко, А.І. Січка // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 154-156. – ISBN 978-966-285-599-9
761661
  Прудніков Ю.В. Локальні ринки сільськогосподарської продукції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 255-261. – ISSN 2309-1533
761662
  Стрельчук Г.П. Локальні риси української мови в пам"ятках XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Досліджуються локальні риси української мови в галицьких пам"ятках ХVІІ ст. Стверджується думка, що мова пам"яток окресленого періоду не може бути натуралістичним копіюванням говірок тих територій, звідки вони походять.
761663
  Верменич Я. Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 9-40
761664
  Семків М. Локальні розв"язки задач динамічного поширення однорідних та інтерфейсних тріщин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналітичні дослідження динамічного поширення однорідних тріщин, а також поширення тріщин вздовж межі розділу двох середовищ з різними механічними характеристиками. Отримано показник сингулярності напружень і вирази для кутового розподілу ...
761665
  Зражевський Г.М. Локальні розв"язки задач динамічного розповсюдження тріщин вздовж границі розділу .двох середовищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проведене аналітичне дослідження динамічного розповсюдження тріщини вздовж границі розділу двох середовищ з різними механічними властивостями. Досліджені три моделі руйнування. В першій моделі припускається, що береги тріщини не контактують. Друга ...
761666
  Доан П.В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Доан Павло Ванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 арк. – Додатки: арк. 194-248. – Бібліогр.: арк. 183-193
761667
  Доан П.В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Доан Павло Ванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
761668
  Гаврилко П.П. Локальні стимули активізації українсько-румунської транскордонної співпраці / П.П. Гаврилко, А.В. Колодійчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 13-17. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
761669
  Блінова М.Ю. Локальні стратегії розвитку архітектурного середовища міст України: до постановки проблеми / М.Ю. Блінова, С.А. Ільченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-3455
761670
  Щибря В. Локальні типи нагрудного одягу селян Правобережжя Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - середині ХХ ст. (за матеріалами польових досліджень) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 24-28. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто регіональні особливості та стан побутування нагрудного одягу селян на Подніпров"ї у кінці ХІХ - середині ХХ ст. Проаналізоване видове різноманіття корсеток, способи їхнього крою, а також матеріали і складові частини, характерні для ...
761671
  Мігущенко Ю.В. Локальні туристично-рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльністі у туристичній галузі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 163-169
761672
  Мащенко С.О. Локальні умови слабкої індивідуальної оптимальності рівноваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 142-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються основні властивості слабких індивідуально-оптимальних рівноваг та необхідні й достатні умови їх існування в іграх з диференційованими функціями виграшу гравців. Basic properties of individual-optimum equilibria and necessary and ...
761673
  Конча С.В. Локальні цивілізації: проблеми закономірностей еволюції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 152-154
761674
  Жук М.В. Локальні чинники розвитку продуктивних сил в умовах регіональної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 5/6. – С.40-44


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
761675
  Жугаєвич А.Я. Локальність функцій Гріна кінетичного рівняння на гратці // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що функція Гріна кінетичного рівняння на гратці (перехідна імовірність однорідного марковського ланцюга) спадає з відстанню експоненційно для просторових граток і факторіально для граток типу інформаційних мереж.
761676
  Журавель Ігор Михайлович Локально-адаптивні методи підвищення контрастності зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Журавель І.М.; НАНУ держ. наук. досл. ін-тут. – Львів, 2001. – 19 с.
761677
  Батюк Анатолій Євгенович Локально-Адаптичні алгоритми та спеціализовані високопродуктивні засоби фільтрації і розпізнавання зображень в реальному часі : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Батюк Анатолій Євгенович; Національна Академія наук Украіни. Фізико-Механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1994. – 22л.
761678
  Головизнин В.М. Локально-баротронные разностные схемы газовой динамики / В.М. Головизнин, Е.А. Самарская. – М., 1986. – 49с.
761679
  Немировский Ю.В. Локально-вихревая теория турбулентных течений / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1980. – 92с.
761680
  Киктуст П.Б. Локально-глобальный анализ строения обкновенных графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Киктуст П.Б.; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
761681
  Пелих В.О. Локально-коваріантні методи і проблема додатності енергії у загальній теорії відносності : Автореф. дис. ...д-ра. фіз.-мат. наук: Спец.01.04.02 / Володимир Олександрович Пелих; НАН України; Ін-т теор. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.:35 назв
761682
  Глушков В.М. Локально-нильпотентные группы без кручения с условиями обрыва некоторых цепей подгрупп : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Глушков В.М.; Уральский гос. университет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1951. – 6 с.
761683
  Динчев Костадин Лазаров Локально-региональные аспекты болгарской фольклорной культуры (теория, методы и результаты собирания в связи с восточнославянской исследовательской традицией) : Дис... докт. филол.наук: 10.01.09. / Динчев Костадин Лазаров; КГУ. – К., 1991. – 387л. – Бібліогр.:л.371-387
761684
  Динчев К.Л. Локально-региональные аспекты Болгарской фольклорной культуры. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.09 / Динчев К.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 37л.
761685
  Пастух Н. Локально-регіональна своєрідність символіки української весільної пісні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 189-197. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
761686
  Верменич Я.В. Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
761687
  Немировська О.Ф. Локально-темпоральна лексична парадигма у "фронтових поезіях" О.Т. Гончара // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 78-82. – ISSN 2307-4558
761688
  Бурак В. Локально - правове регулювання щорічних відпусток на підприємствах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.378-383. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
761689
  Дмитрук А.А. Локально адекватні дуо-кільця як узагальнення адекватних справа кілець // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 39-42. – ISSN 1810-3022
761690
  Супрун Ольга Миколаївна Локально компактні групи з деякими обмеженнями для операцій перерізу та топологічного породження підгруп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Супрун Ольга Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 100л. – Бібліогр.:л.97-100
761691
  Супрун О.М. Локально компактні групи з деякими обмеженнями для операцій перерізу та топологічного породження підгруп. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Супрун О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 15л.
761692
  Вольвачев Р.Т. Локально нильпотентные подгруппы классических групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вольвачев Р.Т.; Акад. наук БССР. Объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Отд. физики твердог. – Минск, 1963. – 7л.
761693
  Сисак К.Я. Локально нільпотентні алгебри Лі диференціювань комутативних кілець : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сисак Катерина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 122 арк. – Додатки: арк. 120-122. – Бібліогр.: арк. 6-7, 114-119 та в додатках: арк. 120-121
761694
  Сисак К.Я. Локально нільпотентні алгебри Лі диференціювань комутативних кілець : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сисак Катерина Ярославівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
761695
  Луньо Н.Б. Локально нільпотентні диференціювання та комбінаторні тотожності класичних многочленів : дис. ... д-ра філософії : 111 / Луньо Наталія Богданівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 140 арк. – Додатки: арк. 138-140. – Бібліогр.: арк. 126-137
761696
  Шевчук І.О. Локально однолисте наближення многочленами / І.О. Шевчук, Ю.С. Семікіна, Т.М. Жеребко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 4/5 : Коплексний аналіз, теорія потенціалу і застосування. – С. 570-574. – ISSN 1815-2910
761697
  Барышовец Петр Павлович Локально разрешимые группы с дополняемыми коммутантами собственных подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Барышовец Петр Павлович ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1974. – 15 с.
761698
  Семенов В.В. Локально рівномірно опуклі функціонали та одна "патологія" в WCG-просторах без властивості Радона-Нікодима // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 115-124. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Доведено лему про точки максимуму локально рiвномiрно опуклих функцiоналiв. Показано, що коли E - банахiв WCG-простiр без властивостi Радона-Нiкодима, то iснують лiнiйно гомеоморфна замкненiй одиничнiй кулi B1 (E) множина X E i опуклий лiпшицевий на X ...
761699
  Тураш Оксана Василівна Локально розв"язані групи з обмеженнями на системи фактор-груп. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Тураш Оксана Василівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 113л. – Бібліогр.:л.105-113
761700
  Лукашова Т.Д. Локально скінченні p - групи (р [не дорівнює] 2) з неабелевою нормою нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються локально скінченні р-групи (р [не дорівнює] 2), нециклічна норма яких неабелева. Одержано повний опис та встановлено зв"язки між нециклічною та абелевою нециклічною нормою локально скінчених р-груп (р [не дорівнює] 2) з цією умовою.
761701
  Сімонова І.Г. Локально табличні розширення довідностно-інтуіціоністської логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У статті отримано критерій локальної табличності логік із ZI А. Показано, що єдиною передлокально-табличною логікою в решітці ZI А являється логіка LC А. In the article we have received the criteria of local tabularity of logics from ZI A and showed, ...
761702
  Култаева М. Локальное в лабиринтах всемирного общества: методологический аспект // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 34-44. – ISSN 0042-8744
761703
   Локальное взаимодействие океана и атмосферы в Ньюфаундлендской энергоактивной области (Ньюфаэкс-88). – Москва, 1990. – 380с.
761704
  Ключник Р.М. Локальное измерение политических кризисов // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 203-208. – ISSN 2312-4342
761705
  Розенталь Ю.Г. Локальное напряженное состояние некоторых призматических оболочек : Автореф... канд. техн.наук: / Розенталь Ю. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1966. – 18л.
761706
  Гулида Л.С. Локальное плавание деформированных тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулида Л.С.; Гулид Л.С.; Мин-во высшего образования СССР. – Харьков, 1951. – 10 с.
761707
  Рудерфер В.И. Локальное поведение решений уравнений и систем уравнений в частных производных в аналитическом и неаналитическом случаях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рудерфер В.И.; АН СССР. Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1979. – 8л.
761708
  Рудерфер В.И. Локальное поведение решений уравнений и систем уравнений в частных производных в аналитическом и неаналитическом случаях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рудерфер В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1980. – 9л.
761709
  Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование : теорет. исслед. / Л.И. Антонова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 152 с. – Библиогр.: с. 138-151
761710
   Локальное прогнозирование в рудных районах Востока СССР. – Москва : Наука, 1972. – 238с.
761711
   Локальное прогнозирование плутоногенных месторождений молибдена, вольфрама и олова. – М., 1985. – 2243с.
761712
  Дажаев П.Ш. Локальное распределение атомов в некоторых твердых растворах металлов на основе никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дажаев П.Ш.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – Москва, 1970. – 12л.
761713
  Верменич Я.В. Локальность в системе понятий исторической науки // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 166-172. – ISSN 0869-5687


  О феноменологической парадигме исторического знания и ее месте в системе гуманитарной эпистемологии начала XXI века.
761714
   Локальные автоматизированные системы автоматики. – К., 1978. – 196с.
761715
   Локальные автоматизированные системы автоматики. – К., 1983. – 156с.
761716
   Локальные автоматизированные системы автоматики и вычислительной техники. – К., 1976. – 144с.
761717
  Тащук К.А. Локальные агрегированные элементы территориальной структуры городского расселения // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 24-30. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
761718
  Шошитайшвили А.Н. Локальные алгебры критических точек функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Шошитайшвили А.Н. ; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1976. – 10 с.
761719
  Дидманидзе И.Ш. Локальные алгоритмы и их параллельная реализация : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Дидманидзе И.Ш.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
761720
  Дидманидзе Ибраим Шотаевич Локальные алгоритмы и их параллельная реализация : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09. / Дидманидзе Ибраим Шотаевич; МВ и ССО УССР, Киевск. гос. ун-т. – К., 1988. – 144л. – Бібліогр.:л.140-144
761721
  Журавлев Ю.И. Локальные алгоритмы решения дискретных экстремальных задач : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Журавлев Ю. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Совет матем. секции Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
761722
  Панкрушев Г.А. Локальные варианты карельской археологической культуры периода неолита и раннего металла и их отношения к этническим общностям.. : Автореф... канд. ист.наук: / Панкрушев Г.А.; АН СССР. Ин-т истории материальной культуры.. – М,, 1955. – 16л.
761723
   Локальные внесение удобрений. – М., 1990. – 141с.
761724
   Локальные войны: История и современность. – М., 1981. – 304с.
761725
   Локальные вычислительные сети. – Рига, 1984. – 307с.
761726
  Бойченко Е.В. Локальные вычислительные сети / Е.В. Бойченко. – М., 1985. – 304с.
761727
   Локальные вычислительные сети. – Рига, 1986. – 297 с.
761728
   Локальные вычислительные сети и распределенная обработка данных. – Новосибирск, 1990. – 101с.
761729
   Локальные вычислительные сети: Локсеть-88. – Рига
1. – 1988. – 280с.
761730
   Локальные вычислительные сети: Локсеть-88. – Рига
2. – 1988. – 250с.
761731
   Локальные вычислительные сети: Локсеть-90. – Рига, 1990. – 435с.
761732
   Локальные вычислительные сети: Справочник. – Москва
1. – 1994. – 205 с.
761733
   Локальные вычислительные сети: Справочник. – Москва
2. – 1994. – 263 с.
761734
  Роте Детлеф Локальные гамологии и когомологии и периферическая когомологическая локальная связнь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Роте Детлеф; МГУ. – Москва, 1981. – 13л.
761735
  Бондарь В А. Локальные геометрические характеристики голоморфных отображений / В А. Бондарь, . – Киев : Наукова думка, 1992. – 218 с.
761736
  Харлап А.Э. Локальные гомологии и когомологии и некоторые их приложения к гомологической размерности и к теории обобщенных многообразий : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.04 / Харлап А.Э. ; МГУ. – Москва, 1974. – 14 с.
761737
  Рухадзе Л.Р. Локальные группы гомологии и некоторые их свойства. Соотношение двойственности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе Л.Р.; АН ГрузССР. Матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
761738
  Агабабян К.Г. Локальные детекторы зрительного анализатора : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 009 / Агабабян К.Г. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
761739
   Локальные землетрясения на Украинском щите / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В А. Омельченко, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 114-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 125-127. – ISSN 0203-3100
761740
   Локальные и глобальные примеси в атмосфере. – Вильнюс, 1984. – 143с.
761741
  Стяпанаускас Г.Г. Локальные и интегральные законы распределения для аддитивных арифметических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Стяпанаускас Г.Г. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 14 с.
761742
  Любенов В.И. Локальные и полные параметрические решения уравнений ламинарного пограничного слоя в потоке однородного газа с большими скоростями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Любенов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Л., 1969. – 8л.
761743
   Локальные и распределенные системы обработки данных. – К., 1984. – 78с.
761744
   Локальные и синкретические культы. – Москва : Наука, 1991. – 315 с.
761745
  Самсонадзе Гурам Титеевич Локальные и счетно-локальные теоремы в группах и других алгебраических структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Самсонадзе Гурам Титеевич; Грузинский политех. ин-т. – Тбилиси, 1985. – 107л. – Бібліогр.:л.104-107
761746
  Самсонадзе Гурам Титеевич Локальные и счетно-локальные теоремы в группах и других алгебраических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Самсонадзе Гурам Титеевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
761747
  Кочедыков А.С. Локальные и темпоральные компоненты в простом предложении современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кочедыков А.С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1981. – 24л.
761748
  Бердалиев Е. Локальные изменения геомагнитного поля и их связь с сейсмотектоническими процессами в земной коре (на примере Ташкентского геодинамического полигона) : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Бердалиев Есенали ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1981. – 16 с.
761749
  Чаянова Э.А. Локальные индикатрисы рассеяния и структура атмосферного аэрозоля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чаянова Э.А. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1966. – 13 с.
761750
  Якубайтис Э.А. Локальные информационно-вычислительные сети / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1985. – 284 с.
761751
  Гнатовская Валентина Николаевна Локальные колебания молекулярных центров NO2- и NO3- в щелочно-галоидных матрицах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гнатовская Валентина Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 17 с. – Бібліогр.:с.17-18
761752
  Гадиров В.Г. Локальные магнитные аномалии Среднекуринской впадины Азербайджана и их геологическое истолкование / В.Г. Гадиров, К.В. Гадиров, М.А. Бекиров // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 146-153 : рис., табл. – Библиогр.: с. 152-153. – ISSN 0203-3100
761753
  Токарь В.И. Локальные межотраслевые корреляции и ближний порядок в микроскопической теории сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Токарь В.И. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1990. – 18 с.
761754
   Локальные методы анализа материалов. – М., 1973. – 296с.
761755
  Прангишвили И.В. Локальные микропроцессорные вычислительные сети / И.В. Прангишвили, В.С. Подлазов, Г.Г. Стецюра. ; АН СССР, Ин-т пробл. управления. – Москва : Наука, 1984. – 176 с. – Библиогр.: с. 168-174
761756
  Барановский Е.П. Локальные минимумы плотности решетчатого покрытия четырехмерного евклидова пространства равными шарами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барановский Е.П. ; АН СССР, Матам. ин-т. – Москва, 1966. – 6 с.
761757
  Волков Н.Г. Локальные морфоструктуры Днепровско-Донецкой впадины / Н.Г. Волков. – Київ : Наукова думка, 1977. – 154с.
761758
  Лукасевич С. Локальные нагрузки в пластинах и оболочках / С. Лукасевич. – Москва, 1982. – 542 с.
761759
  Коротаев А.Д. Локальные неоднородности и их влияние на свойства некоторых никелевых сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротаев А. Д.; МВиССО СССР, Том. ГУ. – Томск, 1962. – 14л.
761760
  Александров А.А. Локальные неоднородности соляных толщ в сейсморазведке / А.А. Александров, А.Н. Левит, Б.В. Семакин ; отв. ред. В.В. Корягин, В.М. Свищен ; Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1989. – 77 с.
761761
  Ганзбург М.И. Локальные неравенства для многочленов и дифференциальные свойства функций многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ганзбург М.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 16л.
761762
  Иделиович Леонид Львович Локальные нормы советского трудового права и внедрение научной организации труда на промышленном предприятии : Автореф... канд. ист.наук: 12.00.05 / Иделиович Леонид Львович; МВ и ССО УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1973. – 16л.
761763
  Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование / Р.И. Кондратьев. – ЛЬвов, 1973. – 160с.
761764
  Кропотова Н. Локальные особенности поэтики караимских народных сказок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 167-173


  Караїмські народні казки мають досить багато спільних і схожих рис з фольклорними зразками інших тюркських народів. Завдяки писемної традиції ведення сімейних рукописних фольклорних збірників, казка зберегла в собі риси архаїчного, міфо-поетичного ...
761765
   Локальные особенности русского фольклора Сибири. – Новосибирск, 1985. – 112с.
761766
  Скрабутенас Р.Ю. Локальные предельные теоремы для арифметрических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Скрабутенас Р.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1977. – 4л. – Бібліогр.:с.14
761767
  Науджюнене Ванда Витаутосовна Локальные предельные теоремы для максимума сумм независимых случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Науджюнене Ванда Витаутосовна; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1978. – 9л.
761768
  Статилявичус В.А. Локальные предельные теоремы для неоднородных цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Статилявичус В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1959. – 8 с.
761769
  Дубинскайте Ионе Ионо Локальные предельные теоремы для сумм независимых случайных векторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Дубинскайте Ионе Ионо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 13л.
761770
  Марколенко Ю.К. Локальные псевдопотенциалы ковалентных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Марколенко Ю.К.; Одес. ун-т им. и.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 17л.
761771
  Полозов Михаил Николаевич Локальные свойства волновых физических полей в общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Михаил Николаевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
761772
  Мацак Иван Каленикович Локальные свойства выборочных функций случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мацак Иван Каленикович; КГУ. – К., 1977. – 11л.
761773
  Мацак Иван Каленикович Локальные свойства выборочных функций случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Мацак Иван Каленикович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 11 с.
761774
  Синявский В.Ф. Локальные свойства выборочныхл функций случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Синявский В.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
761775
  Островский Е.И. Локальные свойства гауссовских процессов и полей : Автореф... канд.физ-мат.наук: 005 / Островский Е.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
761776
  Яровая Наталия Владимировна Локальные свойства процессов и полей типа дробного эффекта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Яровая Наталия Владимировна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 с.
761777
  Яровая Наталья Владимировна Локальные свойства процессов и полей типа дробового эффекта : автореф. дис. ... кандидата физико-математическихнаук: 01.01.05 / Яровая Наталья Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 14 с.
761778
  Яровая Наталия Владимировна Локальные свойства процессов и полей типа дробового эффекта : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Яровая Наталия Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 138л. – Бібліогр.:л.132-138
761779
  Гермогенова Т.А. Локальные свойства решений уравнения переноса / Т.А. Гермогенова. – Москва : Наука, 1986. – 271 с.
761780
  Дьяченко М.И. Локальные свойства функции и разложения в ряды Фурье : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01. / Дьяченко М.И. ; МГУ. – Москва, 1980. – 6 с.
761781
  Мацак И.К. Локальные свойствва выборочных ыункций случайных процессов : Дис... канд.физ-мат.наук: / Мацак И.К.;. – К., 1976. – 157л.
761782
  Кулаков Ю.А. Локальные сети : Учебное пособие / Ю.А. Кулаков, Г.М. Луцкий. – Київ : Юниор, 1998. – 336с. – ISBN 966-7323-10-2
761783
  Петров К. Локальные сети в помощь студенту, или как получитьлюбую книгу, не выходя из общежития // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 34-37. – ISSN 0869-4915
761784
   Локальные сети и микропроцессорные системы. – Рига, 1991. – 246с.
761785
  Фролов А.В. Локальные сети персональных компьютеров / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 160с.
761786
  Фролов А.В. Локальные сети персональных компьютеров. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – 2-е изд. – М, 1995. – 168с.
761787
  Фролов А.В. Локальные сети персональных компьютеров. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – 3-е изд. – М
7. – 1995. – 170с.
761788
  Флинт Д. Локальные сети ЭВМ : архитектура, принципы построения, реализации / Д. Флинт. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 360с.
761789
  Шмарцев Ю.В. Локальные состояния электронов в полупроводниках : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук : 01.049 / Шмарцев Ю.В. ; АН СССР, Физ.-технич. ин-т. – Ленинград, 1972. – 26 с.
761790
  Куликова Н.И. Локальные стада кеты советского Дальнего Востока : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Куликова Н.И.; ТИНРО. – Владивосток, 1970. – 20л.
761791
  Слензак О.И. Локальные структуры зон напряжений докембрия / О.И. Слензак. – Киев : Наукова думка, 1984. – 103с.
761792
  Удот Г.Д. Локальные струтуры Печерской плиты в связи с нефтегазоносностью / Г.Д. Удот. – Ленинград : Наука, 1979. – 95с.
761793
  Малов В.Ю. Локальные территориальные системы : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; В.Ю. Малов ; отв. ред. М.К. Бандман. – Новосибирск : Наука, 1992. – 149 с. – ISBN 5-02-029862-Х
761794
  Пуцко В.Г. Локальные традиции в русской иконописи // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 72-90.
761795
  Торопова Н.А. Локальные уточнители при немецких глаголах движения как фактор формирования значений эквивалентных видовым. : Автореф... канд. филолог.наук: / Торопова Н.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 15л.
761796
  Степаненко А.Н. Локальные цивилизации и проблема сохранения их культурно-цивилизационной идентичности // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 160-166. – ISSN 2072-1692
761797
  Мордухович М.И. Локальный акустический метод измерения температуры воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мордухович М.И.; Акад. наук СССР. Ин-т физики атмосферы. – М., 1960. – 8л.
761798
  Симоненко И.Б. Локальный метод в теории одномерных сингулярных интегральных уравнний с кусочко-непрерывными коэффициентами. Нетеровость / И.Б. Симоненко, Н.М. Чинь. – Ростов -на-Дону, 1986. – 56с.
761799
  Пилиди В.С. Локальный метод исследования нелинейных операторных уравнений типа бисингулярных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пилиди В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
761800
  Брюно А.Д. Локальный метод нелинейного анализа дифференциальных уравнений / А.Д. Брюно. – Москва, 1979. – 255 с.
761801
   Локальный погноз нефтегазоносности западно-сибирской геосинеклизы. – Тюмень, 1989. – 185с.
761802
  Чудинова Светлана Алексеевна Локальный порядок в бинарных системах окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чудинова Светлана Алексеевна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 36л.
761803
  Белоусов Вадим Николаевич Локальный порядок и стеклование линейных аморфных полимеров : Автореф. дис. ... док. хим. наук : 01.04.16 / Белоусов Вадим Николаевич ; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1991. – 45 с.
761804
   Локальный прогноз скарново-магнетитового оруденения. – Новосибирск, 1985. – 167с.
761805
  Миляева Локальный рынок труда депрессивного региона / Миляева, Н.П. Подольная // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.66-72. – ISSN 0132-1625
761806
  Косовец Ю.Г. Локальный спектральный лазерный анализ в гелогии / Ю.Г. Косовец, О.Д. Ставров. – М., 1983. – 104с.
761807
  Вега Г. Локарифмически- тригонометрическое руководство / Г. Вега. – Москва-Ленинград, 1932. – 579с.
761808
  Турок В.М. Локарно / В.М. Турок. – М.-Л., 1949. – 268с.
761809
   Локарнская конференция 1925 г.. – М., 1959. – 512с.
761810
   Локарнский соглашения. – М., 1925. – 40с.
761811
  Овчаренко О.І. Локарнські угоди 1925 року: передумови й мотиви реконструкції Версальської системи // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 33-43. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
761812
  Овчаренко О. Локарнські угоди 1925 року: передумови й мотиви реконструкції Версальської системи // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 300-314. – ISBN 978-617-7475-32-2
761813
  Топоров В.Н. Локатив в славянских языках : Автореф. дис ... канд. филол. наук / Топоров В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
761814
  Топоров В.Н. Локатив в славянских языках / В.Н. Топоров. – М, 1961. – 380с.
761815
  Охотина Н.В. Локативная форма в языке зулу : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Охотина Н.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1956. – 16 с.
761816
  Гаркуша Т. Локативність та засоби її вираження в поетичному мовленні (на прикладі поезії київських "Неокласиків") / Тетяна Гаркуша // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах] / Асоціація навч. закладів України приватної форми власності; [редкол.: Тимошенко І.І., Кондратенко Л.І. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2005. – Т. 1. – С. 128-133
761817
  Котович В.В. Локативність як лінгвокультурологічна ознака ойконімів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 86-94. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
761818
  Буниятова И.Р. Локативные и направительные синтаксемы в среднеанглийском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Буниятова И.Р. ; КГУ. – Киев, 1989. – 21л.
761819
  Буниятова И.Р. Локативные и направительные синтаксемы в среднеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буниятова И. Р.; КГУ. – К., 1989. – 21л.
761820
  Транов А.А. Локативный синкретизм в семантической структуре простого предложения современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Транов А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 15 с.
761821
  Вельховер Е.С. Локаторы здоровья / Е.С. Вельховер, В. Никифоров, Б. Радыш. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 207с. – (Эврика)
761822
  Вельховер Е.С. Локаторы здоровья / Е.С. Вельховер. – Москва, 1991. – 208с.
761823
  Миколаєць В.А. Локаут: міжнародний досвід правового регулювання // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 511-514. – ISBN 978-966-600-475-1
761824
  Банах В.А. Локационное распространение лазерного излучения в турбулентной атмосфере / В.А. Банах, В.Л. Миронов. – Новосибирск, 1986. – 170 с.
761825
  Артемьев В.М. Локационные системы роботов : справ. пособие / Артемьев В.М. – Минск : Высшая школа, 1988. – 221, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 217-218 (32 назв.)
761826
  Ильичев В.Д. Локация птиц / В.Д. Ильичев. – Москва : Наука, 1975. – 196с.
761827
  Малімон Н. Локачі: дорогою крізь віки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 16-17


  Волинське містечко, яке має унікальну історію, відзначає 510 років від часу першої писемної згадки.
761828
  Чаттопадхьяя Дебипрасад Локаята даршана / Чаттопадхьяя Дебипрасад. – Москва, 1961. – 736с.
761829
  Бондарь Т.И. Локиго-гносеологический анализ аксиоматического метода. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бондарь Т.И.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1984. – 167л. – Бібліогр.:л.150-167
761830
  Кононенко Т.П. Локк Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 350-354. – ISBN 966-316-069-1
761831
  Гусев В.І. Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 38-44. – ISSN 1996-5931
761832
  Яковлев А.А. Локк о границах прерогативы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 3. – С. 148-154. – ISSN 0042-8744
761833
  Секеринский Денис Локк, Маркс или Достоевский? Американское восприятие перестройки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
761834
  Паперная Т.З. Локли Э. Христианские коммуны // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 244-255. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
761835
   Локомаоция животных и биомеханика опорно-двигательного аппарата. – К., 1979. – 190с.
761836
   Локомотив впровадження грантового фінансування науково-дослідницької діяльності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 14 травня (№ 88). – С. 3


  Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій заслухав інформацію про діяльність Національного фонду досліджень України.
761837
  Тертишник В. Локомотив судової реформи 1864р. - граф Дмитро Блудов та його час (до 218-ї річниці від дня народження) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-5
761838
  Савельв Владимир Локомотив экономики Горного Алтая // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 74-77 : Фото
761839
   Локомотив, який забезпечить економічну стабільність держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  У МОНмолодьспорту відбувся TEMPUS-cемінар із проекту "Національна освітня інфраструктура вдосконалення інноваційної і підприємницької діяльності IT-cтудентів".
761840
   Локомотивы истории // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 38. – С. 60-61


  Основні етапи сучасної цивілізації (давні великі цивілізації)
761841
  Гончарук С.И. Локомотивы истории: Социальная революция как закон развития общества / С.И. Гончарук. – М., 1985. – 128с.
761842
  Мельник К.П. Локомоторный аппарат млекопитающих / К.П. Мельник, В.И. Клыков. – К., 1991. – 205с.
761843
  Свидерский В.Л. Локомоция насекомых: Нейрофизиол. аспекты / В.Л. Свидерский. – Л., 1988. – 258с.
761844
  Круглов В.Є. Локотош Тетяна Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 644. – ISBN 978-966-02-7999-5
761845
  Перуанская В.В. Локоть друга / В.В. Перуанская. – Москва, 1960. – 76 с.
761846
  Титов Константин Локоть друга / Титов Константин. – Минск : ГИЗ БССР Ред. худ. лит-ры, 1961. – 88с.
761847
  Ростовцев Л.И. Локоть друга / Л.И. Ростовцев. – Тбилиси, 1966. – 166с.
761848
  Афонин И.Г. Локоть друга : очерки / Афонин И.Г. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1971. – 72 с.
761849
  Крючков В.С. Локтев и локтевцы / В.С. Крючков. – Москва : Советский композитор, 1975. – 94 с.
761850
  Аннинский Л.А. Локти и крылья : литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы : сборник / Л.А. Аннинский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 315, [1] с. : 1 л. портр.
761851
  Астапенко І. Локус urbi у збірці Емми Андієвської "Міста-валети" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 11-15. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано художню своєрідність поетичної збірки Емми Андієвської "Міста-валети" (сонети й білі вірші), специфіку інтерпретації локусу urbi в метафоричній канві тексту.
761852
  Наєнко М.К. Локус Гоголя в "Записках українського самашедшего" Ліни Костенко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 362-368


  Йдеться про гоголівські візії в романі відомої сучасної письменниці "Записки українського самашедшего". Автор аналізує зв"язки художнього мислення Л. Костенко з образною системою творів М. Гоголя
761853
  Наєнко М. Локус Гоголя в "Записках українського самашедшого" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 324-329. – ISBN 978-617-7480-77-7
761854
  ЛітвинчукТ.В Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману "Аптекар" Юрія Винничука) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 32-40


  Статтю присвячено вивченню локусу дому в середньовічному Львові на матеріалі роману Ю. Винничука "Аптекар". Визначено домінантні риси культурно-історичної та локальної ідентифікації локусу дому, способи його візуалізації та наративні прийоми, ...
761855
  Боронь О. Локус дому у просторовому космосі Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-9. – Бібліогр.: с. 9, Літ.: 12 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються символічні значення просторового образу хати в поезії Т. Шевченка, визначається типологія згаданого простору, окреслюється його роль у поетиці творчості письменника.
761856
  Гришаева І.В. Локус контролю та статева поведінка молодих людей у контексті епідемії ВІЛ/СНІД // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  У статті відображено результати вивчення чинників, які впливають на стратегії статевої поведінки. Визначено характер взаємозв"язку між інтернальністю - екстернальністю та ризикованою поведінкою у респондентів різної статі.
761857
  Булавінов А.Б. Локус контролю юнаків / А.Б. Булавінов, В.М. Качарова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 3-7
761858
  Безрукова О.А. Локус контролю як показник відповідальності особливості за даними соціологічних досліджень // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 87-96. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
761859
  Севостьянов Д.А. Локус контроля и инверсивность: поведение человека в культурной среде // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 9-15. – ISSN 2073-9702
761860
  Карпов А.О. Локус научной одаренности: программа "Шаг в будущее" // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 725-731. – ISSN 0869-5873


  В России на протяжении последних 20 лет существует программа "Шаг в будущее". Развитие програмы "Шаг в будущее" привело к формированию "локуса научной одаренности", а именно сетевой образовательной системы, обеспечивающей воспитание инновационно ...
761861
  Денисюк Х. Локус несамовитості в готичному романі // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 157-163. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті висвітлено деякі теоретичні аспекти художнього простору, запропоновано термін "локус несамовитості" стосовно його жанротворчої функції у готичному романі, простежено модифікації цього прийому готичної поетики у романах Г. Уолпола, А. Радкліфф, ...
761862
  Абеді І. Лола - любляче серце / Ізабель Абеді ; іл. Дагмар Генце ; [пер. з нім. С. Колесник]. – Харків : Ранок ; Loewe, 2016. – 316, [3] с. : іл., портр. – На тит. арк. зазнач.: кн. 7. – ISBN 978-617-09-0287-0
761863
  Набоков В.В. Лолита : Роман / В.В. Набоков. – Москва, 1989. – 365с.
761864
  Набоков В.В. Лолита : Роман / В.В. Набоков. – Москва : Прометей, 1990. – 282с.
761865
  Набоков В.В. Лолита : Роман / В.В. Набоков. – Хабаровск, 1991. – 365с.
761866
  Набоков В.В. Лолита : [ роман ; пер с англ. ] / Владимир Набоков. – Краснодар : Соло : Лесинвест, 1991. – 304 с. – ISBN 5-85892-005-5
761867
  Набоков В.В. Лолита : Роман / В.В. Набоков. – Москва : Художественная литература, 1991. – 416 с.
761868
  Набоков В.В. Лолита : роман / Владимир Набоков ; [пер. с англ. авт. ; предисл. В. Ерофеева]. – Киев : СП "Свенас", 1992. – 422, [8] с. – В кн. также : История любви / Э. Сигал. – ISBN 5-85722-029-7
761869
  Набоков В. Лолита : Роман / Владимир Набоков. – Київ : АСТ, 1998. – 480с. – (Рандеву). – ISBN 5-237-01284-1
761870
  Набоков В. Лолита : Роман, рассказ / В. Набоков; Пер. с англ. – Москва, Харьков : АСТ; Фолио, 1999. – 432 с. – ISBN 5-237-02915-9; 966-03-0122-7
761871
  Набоков В.В. Лолита : роман / Владимир Набоков ; пер. с англ. – Москва : АСТ, 2000. – 368 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-004204-3
761872
  Набоков В.В. Лолита : Роман / В.В. Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2002. – 448с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00016-8


  Одна из самых скандально известных историй оказалась на поверку историей о "любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда"
761873
  Набоков В.В. Лолита : Роман / В.В. Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 448с. – ISBN 5-352-00016-8
761874
  Набоков В.В. Лолита : Роман, рассказ / Владимир Набоков. – Харьков : Фолио, 2005. – 432с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2994-6
761875
  Набоков В.В. Лолита : Роман / Владимир Набоков. – Москва : АСТ МОСКВА, 2006. – 365с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-009829-4
761876
  Набоков В.В. Лолита : роман : пер. с англ. автора / Владимир Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука, 2013. – 412, [3] с. – Год изд. ориг.: 1955. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-05671-8
761877
  Маар М. Лолита и немецкий лейтенант // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 137-172. – ISSN 1130-6545
761878
  Лихберг Х. Лолита: Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 173-180. – ISSN 1130-6545
761879
  Набоков В.В. Лоліта : роман / Володимир Набоков ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з рос. П. Таращука. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4128-9
761880
  Левицький Д. Лоліта проти Голмса. ТОП-10 українських перекладів світових хітів у 2018-му // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 14


  "...Цьогоріч на книжкових форумах та книжкових полицях з"явиться чимало світових бестселерів, перекладених українською мовою, - до того ж новими перекладачами. Про окремі книжки DT.UA розповіли самі видавці".
761881
  Джуманазарова Алтынай Ломаная линия : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-95. – ISSN 0012-6756
761882
   Ломать - не строить : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 24 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
761883
  Гамазина Ф.В. Ломаются льды / Ф.В. Гамазина. – Ярославль, 1986. – 239с.
761884
  Хнеупек Б. Ломая печати / Б. Хнеупек. – М, 1986. – 319с.
761885
  Смолянников А.П. Ломая стереотипы / А.Л. Смолянников, И.И. Куликов, В.Г. Нечесин. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 155, [2] с. – (Перестройка: опыт, проблемы)
761886
  Казьмирчук М. Ломбарди України на зламі XIX - XX ст. ст. / Марія Казьмирчук. – Київ : Вид. дім "Пєрєяслав", 2004. – 190, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 141-167. – Бібліогр.: с. 168-190 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7053-16-2
761887
  Гоцуєнко Н. Ломбарди: життя у борг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 9


  "Мопеди, музичні інструменти, рибальські снасті, навіть бензопили в заставі — вже не екзотика. Останнім часом ломбарди перетворилися на торгово-обмінну індустрію з безліччю філій та суміжних підприємств, де не тільки оцінюють речі і видають кошти, а й ...
761888
  Прокопович Е.С. Ломбардский диалект в провинции Бергамо: современный статус и перспективы существования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 79-87. – Библиогр.: Літ.: с. 86; 12 п. – ISSN 1562-1391
761889
  Караманиц Е. Ломбарды как альтернативная форма кредитования: отечественный и зарубежный опыт / Е. Караманиц, М. Бандура // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 137-140. – ISSN 1993-0259
761890
  Чернишенко Володимир Ломехуза : гостросюжетна повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 27-96. – ISSN 0130-321Х
761891
  Кі Л. Ломиголовки // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 70-74. – ISSN 1029-4171
761892
  Дейч А.И. Ломикамень / А.И. Дейч. – Москва : Детская литература, 1962. – 222 с.
761893
  Стрілець О.О. Ломикамінь : вірші / О.О. Стрілець. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 87 с.
761894
  Конашевич С. Ломикамінь у прямому значенні: доля кримського музею Лесі Українки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1)
761895
   Ломикін Костянтин Матвійович. – К., 1974. – 13с.
761896
   Ломиноси у зелених насадженнях Києва / І.Б. Ковалишин, А.П. Пінчук, В.М. Маурер, Н.Г. Вахновська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 30-38. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
761897
   Ломинський Федір Іванович (1856-1927) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 271. – ISBN 978-966-439-754-1
761898
  Мушкудіані О.Н. Ломідзе Георгій Йосипович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 650-651. – ISBN 978-966-02-7999-5
761899
  Соболева М.В. Ломкий хризотил-асбест / М.В. Соболева, Н.Д. Соболев. – Москва : Недра, 1965. – 68с.
761900
  Смагина В.В. Ломоносов - лингвист, историк, экономист, философ хозяйства // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 1(79). – С. 41-49. – ISSN 2073-6118
761901
  Уразовский С.С. Ломоносов - основоположник материалистических идей в русской науке / С.С. Уразовский. – Х., 1946. – 20с.
761902
  Некрасова Е.А. Ломоносов - художник / Е.А. Некрасова. – М, 1988. – 143с.
761903
  Шторм Г.П. Ломоносов / Г.П. Шторм. – Москва, 1933. – 144 с.
761904
  Бухштаб Б.Я. Ломоносов : Указатель основной литературы / Б.Я. Бухштаб. – Ленинград, 1940. – 31 с.
761905
   Ломоносов. – М-Л
1. – 1940. – 411с.
761906
   Ломоносов. – СПб.
9. – 1940. – 197с.
761907
   Ломоносов. – М.-Л, 1946. – 305с.
761908
   Ломоносов. – М-Л, 1951. – 632с.
761909
   Ломоносов : Сборник статей и материалов. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1951. – 632 с.
761910
  Солонин Г.И. Ломоносов / Г.И. Солонин. – М., 1958. – 48с.
761911
  Солосин Г.И. Ломоносов / Г.И. Солосин. – М., 1958. – 48с.
761912
  Муратов М.В. Ломоносов / М.В. Муратов. – М., 1960. – 228с.
761913
   Ломоносов. – М-Л
4. – 1960. – 464с.
761914
  Морозов А.А. Ломоносов / А.А. Морозов. – Сокр. изд. – М., 1961. – 638с.
761915
   Ломоносов. – М-Л
5. – 1961. – 400с.
761916
  Морозов А.А. Ломоносов / А.А. Морозов. – 5-е изд. – М., 1965. – 576с.
761917
   Ломоносов : сборник статей и материалов. – Л.
7. – 1977. – 203с.
761918
   Ломоносов. – Ленинград, 1979. – 28с.
761919
   Ломоносов. – Л.
8. – 1983. – 171с.
761920
  Лебедев Е.Н. Ломоносов / Е.Н. Лебедев. – Москва, 1990. – 602с.
761921
   Ломоносов : Краткий энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 259c. – ISBN 5-02-028392-4
761922
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва. – ISSN 1683-755 Х
№ 1. – 2002
761923
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва. – ISSN 1683-755 Х
№ 2. – 2002
761924
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 3. – 2002
761925
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 4. – 2002
761926
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 5. – 2002
761927
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 6. – 2002
761928
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 1. – 2003
761929
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 2. – 2003
761930
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 3. – 2003
761931
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 4. – 2003
761932
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 5. – 2003
761933
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 6. – 2003
761934
   Ломоносов : Современный мир науки. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 7/8. – 2003
761935
   Ломоносов : Науково-популярный журнал. – Москва, 2002-. – ISSN 1683-755 Х
№ 9. – 2003
761936
  Селин А.И. Ломоносов // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 205-235. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
761937
  Соболевский А.И. Ломоносов в истории русского языка. 1711-1911 : речь А.И. Соболевского, произнес. в торжеств. заседании Имп. Акад. наук, 8 нояб. 1911 г. в память 200-летия со дня рождения М.В. Ломоносова / [соч.] А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1911. – [2], 11 с.


  На обл. дарственная надпись: В.З. Завитневичу от автора
761938
  Аксаков К.С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка : рассуждение кандидата Московского университета Константина Аксакова, писанное на степень магистра Философского фак-та первого отделения. – Москва : В тип. Николая Степанова, 1846. – 517, [5] с. – Без ориг. обл.


  На обл. дарственная надпись: В.З. Завитневичу от автора
761939
  Лихоткин Г.А. Ломоносов в Петербурге. / Г.А. Лихоткин. – Л, 1981. – 237с.
761940
  Перевалов В.А. Ломоносов и Арктика : Из истории географической науки и географических открытий / В.А. Перевалов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 504с.
761941
   Ломоносов и география : географы МГУ - к 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова : [сборник] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Географический факультет МГУ, 2011. – 99 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89575-197-8
761942
  Моисеева Г.Н. Ломоносов и древнерусская литература. / Г.Н. Моисеева. – Л : Наука, 1971. – 284 с.
761943
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XVII : Малороссия. – 1912. – 77 с.
761944
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел V : Архитектура. – 1912. – 28 с. : 2 рис. на обл.
761945
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел X : Бытовой отдел. – 1912. – 33 с.
761946
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XV : Виды и планы городов : 2-е изд., испр. и доп. – 1912. – 48 с.
761947
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XIII : Военно-ученый. – 1912. – 35 с.
761948
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XII : Военно-исторический. – 1912. – 12 с.
761949
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – 2-е изд. – Санкт-Петербург
Отдел I : Зал Империатрицы Елисаветы Петровны. Отдел II. Искусство. – 1912. – 24 с.
761950
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – 2-е изд. – Санкт-Петербург
Отдел VIII-IX : Книги и рукописи. – 1912. – 168 с.
761951
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – 2-е изд. – Санкт-Петербург
Отдел VII : Ломоносов; Академия наук; Московский университет. – 1912. – 178 с. – Экх. № 252809 деф., без обл.
761952
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел VI : Монеты и медали царствования Императрицы Елисаветы I. – 1912. – 60 с.
761953
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XIV : Морской отдел. – 1912. – 43 с.
761954
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел III : Портреты деятелей. – 1912. – 28 с.
761955
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург, 1912. – 32 с.
761956
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : Программа выставки / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург, 1912. – 25 с.
761957
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел IV : Русская гравюра. – 1912. – 20 с.
761958
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XI : Театр. – 1912. – 29 с.


  50264 из кн. Василенко
761959
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург
Отдел XVI : Церковный отдел. – 1912. – 47 с.
761960
  "Ломоносов и Елизаветинское время", выставка (1912; Петербург) Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством. – Санкт-Петербург, 1912. – разд. паг. – Конволют. Пер. с Отдела I-XVII
761961
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел I : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 24 с.
761962
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел III : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 28 с.
761963
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел IV : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 20 с.
761964
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел V : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 28 с. : 2 рис. на обл.
761965
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел VI : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 60 с.
761966
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел VII : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 178 с.
761967
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел VIII-IX : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 168 с.
761968
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел X : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 33 с.
761969
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XI : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 29 с.


  50264 из кн. Василенко
761970
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XII : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 12 с.
761971
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XIII : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 35 с.
761972
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XIV : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 43 с.
761973
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XV : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 48 с.
761974
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XVII : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 77 с.
761975
   Ломоносов и Елизаветинское время. Отдел XVI : [Путеводитель по... выставке] / сост. под Высоч. Его Имп. Вел. государя императора покровительством // Ломоносов и Елизаветинское время : [Путеводитель по... выставке] : Путеодитель и каталоги / и Елизаветинское "Ломоносов, время", (1912 ; Петербург) выставка. – Санкт-Петербург, 1912. – 53 с.
761976
   Ломоносов и Елизаветинское время. – Пг.
VI. – 1918. – 232с.
761977
   Ломоносов и книга : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 184 с.
761978
  Берков П.Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750-1765 / П.Н. Берков. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 224 с. : портр. – Библиогр.: с. 287-315. – (Институт литературы / АН СССР)
761979
  Щеглов В.П. Ломоносов и материалистическое естествознание. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1952. – 26с.
761980
  Щеглов В.П. Ломоносов и материалистическое естествознание. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1953. – 32с.
761981
  Садовничий В. Ломоносов и Московский университет // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 2-7. – ISSN 0235-7089
761982
  Оришин А.Д. Ломоносов и наша современность / А.Д. Оришин. – ЛЬвов, 1961. – 53с.
761983
  Шевяков Л.Д. Ломоносов и русская геология / Л.Д. Шевяков. – М., 1945. – 25с.
761984
  Лебедев-Полянский Ломоносов и русская литература / Лебедев-Полянский. – М., 1946. – 24с.
761985
  Лебедев-Полянский Ломоносов и русская литература / Лебедев-Полянский. – М., 1947. – 32с.
761986
   Ломоносов и русская литература. – Москва, 1987. – 389с.
761987
  Маслин М.А. Ломоносов и русское Просвещение: к 300-летию со дня рождения основателя Московского университета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-23. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
761988
  Визе В.Ю. Ломоносов и Северный морской путь / В.Ю. Визе. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 19с. – (Ломоносовские чтения)
761989
  Кулябко Е.С. Ломоносов и учебная деятельность Академии наук XVIII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулябко Е.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1959. – 16 с.
761990
  Данилевский В.В. Ломоносов и художественное стекло / В.В. Данилевский. – Москва-Ленинград, 1964. – 443с.
761991
  Литвиненко А.Н. Ломоносов как историк. : Дис... Канд. ист. наук: / Литвиненко А.Н.;. – 211л. – Бібліогр.:л.1-8
761992
  Вальден П.И. Ломоносов как химик : Речь П.И. Вальдена, произнес. в торжеств. собр. Имп. Акад. наук 8 нояб. 1911 г. в память 200-летия со дня рождения М.В. Ломоносова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – 21 с.
761993
   Ломоносов М.В.: "Устами движет Бог..." : Стихотворения и оды. Биография // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 2. – С. 112-127
761994
   Ломоносов Михайло Васильович : До 300-річчя від дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 11/12. – 20-22. – ISSN 0130-7037


  Ломоносов Михайло Васильович, російський учений-натураліст, поет, реформатор російської мови; перший російський академік Петербурзької Академії наук (1745), член Академії мистецтв (1763) і основоположник нової російської літератури народився 1711 року ...
761995
  Данилевский В.В. Ломоносов на Украине / В.В. Данилевский. – Ленинград : Газетно-журнальное и книжное издательство, 1954. – 136 с.
761996
  Писаренко Константин Ломоносов против Шумахера. Столкновение мнимых врагов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 65-68. – ISSN 0235-7089
761997
  Боднарский М. Ломоносов, как географ / М. Боднарский. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1912. – 58 с.
761998
  Шалина А.А. Ломоносов, как драматург / А.А. Шалина. – Варшава : Тип. Варш. учебн. округа, 1915. – [2], 36 с. – Без. ориг. обл. - Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На экз дарственная надпись: Глубокоуважаемому Николаю Козьмичу Грунскому от А Шалиной-Кудрявской. Юрьев 1915. 15. IV
761999
  Кузнецов Б.Г. Ломоносов, Лобачевский, Менделеев. Очерки о жизни и мировоззрения. / Б.Г. Кузнецов. – М.-Л., 1945. – 332с.
762000
  Буторина Т. Ломоносов. Личная судьба // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 11. – С. 67-75. – ISSN 0028-1263
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,