Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
757001
  Романова Р.М. Методика вводных и вставных предложений в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Р. М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 20л.
757002
  Кульматова Н.С. Методика вдосконалення картографічного дизайну // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 40-45. – ISBN 966-7650-87-1
757003
  Мазулевський Олег Євгенович Методика вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Мазулевський О. Є.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
757004
  Усенко Л.М. Методика вдосконалення податкового планування на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.417- 422. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
757005
  Бруханський Л. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
757006
  Неманова Раиса Петровна Методика взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на начальном этапе языкового вуза. (русский язык как иностранный) : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Неманова Раиса Петровна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – л.
757007
  Серова Т.С. Методика взаимосвязанного обучения устной речи и чтению на иностранном языке в техническом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Серова Т.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1970. – 26л.
757008
  Жук О.Г. Методика вибору параметрів сигналу засобів радіозв"язку в умовах імітаційних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 27-32
757009
  Кудирко Василь Методика вивчення властивостей географічної карти в шкільних географічних курсах : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр. 15 назв
757010
   Методика вивчення ділового мовлення в середній та вищій школі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Умань, 24-25 травня 2001 р. – Київ : Знання України, 2001. – 110с. – ISBN 966-95920-0-3
757011
  Строєв К.Ф. Методика вивчення економічної географії СРСР / К.Ф. Строєв. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240с.
757012
  Балик Надія Романівна Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балик Надія Романівна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1995. – 24л.
757013
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання іх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1954. – 52с.
757014
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання їх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології,господарське значення.
757015
  Бугайко Т.Ф. Методика вивчення ліричного твору в вередній школі. : Дис... наук: / Бугайко Т.Ф.; МО УРСР. Київський держ. пед. інст. ім.Горького. – К., 1946. – 204л. – Бібліогр.:л.191-202
757016
  Романишина Н. Методика вивчення малої прози О.Довженка на основі теоретико-літературознавчої рефлексії


  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подолання упереджено-стереотипного погляду літературознавців і методистів на новелістику О.Довженка як щось "другорядне". Стаття є спробою науково-методичного забезпечення міні-модуля "Епічне осмислення ...
757017
  Кудирко Василь Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об"єктивного географічного образу території : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 33-36. – Бібліогр.: 12 назв
757018
  Климова І.О. Методика вивчення мови ділових листів: порівняльний аспект // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 258-260. – ISSN 2219-4290
757019
  Єгоренков А.І. Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.02 / Єгоренков А.І.; Ін-т.пед.і просолог.профес.освіти акад.пед.наук Укр. – К, 1997. – 23л.
757020
  Астахов О.І. Методика вивчення на уроках хімії синтетичних полімерів. Демонстрація та прак. спроби / О.І. Астахов, Т.П. Севрук. – Київ, 1963. – 84с.
757021
  Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії / Н.Г. Шкуратяна. – К., 1985. – 130с.
757022
  Паламар С. Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури"
757023
  Коляда І. Методика вивчення теми "Створення українських політичніх партій у Наддніпрянській Україні" : Історія України, 10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 18-26
757024
  Коляда І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907-1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 27-36


  Фото: Кінна поліція біля Університета Св. Володимира у Києві під час студентських протестів 1910 р.
757025
  Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 28-36. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена формуванню системи народознавчо-літературознавчих та пізнавально-пгошукових ознак і понять під час вивчення ук5раїнської літератури у школі
757026
  Рєзнікова О.С. Методика визначення агромаркетингової стратегії для кожної стадії життєвого цикла товару // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 238-241. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
757027
  Капцова Н.І. Методика визначення втрат газу на компресорних станціях і при продуванні газопроводів / Н.І. Капцова, О.М. Слатова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 143-146. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
757028
  Бугаєвський Г.М. Методика визначення дійсного руху коливальних систем / Г.М. Бугаєвський, Є.В. Літвінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-73. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Запропонована комплексна методика визначення дійсного руху коливальних систем (детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію), яка включає методики проведення спостережень за допомогою інженерно-сейсмометричного вимірювального ...
757029
  Чаленко О.Ю. Методика визначення економічного потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
757030
  Черевко Г.В. Методика визначення ефективності агротуристичної діяльності / Г.В. Черевко, І.В. Черевко, Г.І. Шішечко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.39-45. – ISSN 2221-1055
757031
   Методика визначення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національної гвардії України для охорони громадського порядку в мирний час / В.О. Табуненко, О.В. Іванченко, П.Б. Буряк, В.І. Кужелович // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 82-87. – ISSN 2078-7480
757032
  Коротін С.М. Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 36-45. – ISSN 2309-7647
757033
  Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
757034
  Яременко О. Методика визначення інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів / О. Яременко, О. Балакірєва // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.58-70. – ISSN 1682-2366
757035
  Браун В.О. Методика визначення коефіцієнтів демпфірування плаваючої машини на мілководді / В.О. Браун, С.О. Пашков, О.М. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – Бібліогр.: С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній статті приводиться методика розрахунку коефіцієнту демпфірування при вертикальних коливаннях плаваючої машини на мілководді, та встановлення залежностей амплітудно-частотних характеристик ПМ від відносних величин. Метою даної статті є ...
757036
  Ващук Б.Л. Методика визначення компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 269-281. – (Юридична ; Вип. 1)
757037
  Грицишин Н. Методика визначення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 314-322. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
757038
  Гладкий О.В. Методика визначення меж моноцентричних господарських агломерацій // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 53-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
757039
  Буяло О.В. Методика визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання при впливі дестабілізуючих факторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 6-9


  У статті запропонований методичний підхід для визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання в умовах впливу на цей процес різних дестабілізуючих факторів. Отримані результати дозволяють раціонально планувпти використання ...
757040
  Баженова О.В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-9
757041
  Бодюк А.В. Методика визначення платежів за використання природно-промислових ресурсів : Монографія / А.В. Бодюк. – Київ, 2001. – 211с. – ISBN 966-646-042-4
757042
  Ганзюк С.М. Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 69-70
757043
  Головань О.М. Методика визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 84-94. – ISSN 2078-7480


  "Подано методику визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Методика комплексно враховує: динаміку і складність оперативної ...
757044
  Луньов О.Ю. Методика визначення раціонального порядку застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України / О.Ю. Луньов, І.В. Ковальов, К.О. Споришев // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 26-37. – ISSN 2078-7480
757045
  Яценко А.Д. Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 322-326. – Бібліогр.: 4 назв.
757046
  Ковнатський М.П. Методика визначення соматотипу за домінуючою ознакою / М.П. Ковнатський, П.М. Мироненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розроблено принципово новий підхід до проблеми визначення соматотипу тіла людини, в основу якого покладено визначення домінуючої ознаки будови тіла. Визначені головні антропометричні параметри кістякового та м"язового компонента (мезоморфії), який ...
757047
  Вініченко О.М. Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 149-159. – ISSN 2222-4459
757048
  Богданов С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
757049
  Мейш А.В. Методика визначення та порядок формуання фінансових результатів торговельних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 40-43. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
757050
  Щербань М.І. Методика визначення темперетури повітря в елементах ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 22-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 19)
757051
  Старовєров В.С. Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій : геодезія / В.С. Старовєров, О.В. Адаменко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-12 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
757052
  Вишнівський В.В. Методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів / В.В. Вишнівський, Ю.В. Каменчук, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 377-380


  Запропоновано методику визначення зон прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів з урахуванням тактичних властивостей місцевості, метеорологічних умов і характеристик ґрунтового покриву, які залежать від сезонно-метеорологічних ...
757053
  Малинка В.Є. Методика визначення фінансових моделей інтернет-медіа за допомогою аналізу їхнього контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Контент будь-якого медіа чітко пов"язаний із завданнями, які це медіа виконує для його власників. А вони, у свою чергу, зазвичай визначають фінансову модель, яку це медіа використовує. Однак закономірності цього зв"язку досі не були описані в науковій ...
757054
  Коришко Н.Є. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
757055
  Макаренко М.І. Методика визначення цінової нестабільності як загрози економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 130-133
757056
  Дубинчук О.С. Методика викладанная алгебри в 7-9-х классах / О.С. Дубинчук. – К., 1991. – 252 с.
757057
  Грузинська І.А. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.А. Грузинська. – Київ : Радянська школа, 1939. – 164 с.
757058
  Грузинська І.О. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.О. Грузинська. – К., 1948. – 196с.
757059
  Гладушина Н.О. Методика викладання астрономії в 10 класі : посібник для вчителів / Н.О. Гладушина. – Київ : Радянська школа, 1985. – 137 с.
757060
  Кузнецова В.І. Методика викладання біології : практикум / В.І. Кузнецова. – Київ : Вища школа, 1993. – 159 с. : табл.
757061
   Методика викладання біології : Навчально-польовий практикум. – Полтава : АСМІ, 2003. – 188с. – ISBN 966-7653-06-8
757062
   Методика викладання біологічних наук : Республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 5. – 1970. – 147 с.
757063
  Всесвятський Б.В. Методика викладання ботаніки в середній школі / Б.В. Всесвятський, В.Н. Вутетіч. – Изд. 2-е. – Київ, 1939. – 312с.
757064
  Гриньова М.В. Методика викладання валеології : Навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова; МОіНУ; Полтавський держ. педагог. ун-тет ім. В.Г. Короленка. – 2-е вид., доп. – Полтава : АСМІ, 2003. – 220с. – ISBN 966-7653-23-4
757065
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.2. – 1967. – 392с.
757066
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.1. – 1968. – 392с.
757067
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.3. – 1970. – 100с.
757068
  Шипович Є.Й. Методика викладання географії / Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа, 1981. – 175с.
757069
   Методика викладання географії в школі : Навчально-методич. посібник. – Київ : Стафед-2, 2000. – 320с. – ISBN 966-95729-1-6
757070
  Герасимчук В.М. Методика викладання географії Українскьої РСР : Посібник для вчителя / В.М. Герасимчук, В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1989. – 100с
757071
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
757072
  Гоголь І. Методика викладання граматичної теми "Узгодження часів в англійській мові" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 230-232
757073
  Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навчальний посібник / О.В. Аксьонова; МОУ. Київськ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1998. – 280с. – ISBN 966-574-190-Х
757074
  Балягіна І.А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І.А. Балягіна, М.А .Богорад, Г.О. Ковальчук ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-310 та в кінці тем. – ISBN 966-574-539-5
757075
  Ковальова К.І. Методика викладання економіки в школі : навч. посібник / К.І. Ковальова, В.В. Ковальов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2012. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-2609-22-6
757076
  Тхоржевський Д.О. Методика викладання загально-технічних дисциплін і трудого навчання / Д.О. Тхоржевський. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 1980. – 350с.
757077
  Бєляєв М.М. Методика викладання зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з 2-го випр. рос. вид. Вид. 2-е. – К., 1939. – 567с.
757078
  Яхонтов О.О. Методика викладання зоології. / О.О. Яхонтов, К.О. Фльорова. – К., 1958. – 484с.
757079
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 13. – 1984. – 120 с.
757080
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 14. – 1985. – 128 с.
757081
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 15. – 1986. – 104 с.
757082
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 16. – 1987. – 120 с.
757083
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 17. – 1988. – 126 с.
757084
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 18. – 1989. – 118 с.
757085
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 19. – 1990. – 127 с.
757086
   Методика викладання іноземних мов у вищій школі. – Київ, 1971
757087
   Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид. випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328с. – ISBN 966-7043-45-2
757088
   Методика викладання історико-журналістських дисциплін і професійні потреби : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної наукової конференції "Журналістика 2008: українське журналістикознавство, освіта, термінологія і стандарти", Київ, 17-18 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики; Дослідницький центр історії укр. преси; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 100с.
757089
  Прокопчук В.Є. Методика викладання історії : Робоча програма та метод. рекомендації / В.Є. Прокопчук; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44c.
757090
  Левітас Ф.Л. Методика викладання історії : Посібник учителя / Ф.Л. Левітас, О.О. Салата. – Харків : Основа, 2006. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(32)). – ISBN 966-333-379-0
757091
  Агібалова К.В. Методика викладання історії середніх віків в 6 класі / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой; Агибалова Е.В., Донской Г.М. – Київ : Радянська школа
26. – 1971. – 208 с.
757092
  Коровкін Ф.П. Методика викладання історії стародавного світу / Ф.П. Коровкін. – Київ, 1975. – 207 с.
757093
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
1. – 1970. – 191с.
757094
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
Ч. 2. – 1971. – 160 с.
757095
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К., 1985. – 271с.
757096
  Чжан Я. Методика викладання китайської мови іноземцям = The approach of teaching Chinese as a foreign language / Яцзюнь Чжан. – Пекін : Сяньдай чубаньше, 1990. – 381 с. – Видання китайською мовою
757097
  Самсонова А.В. Методика викладання кінематики : посібник для вчителів / А.В. Самсонова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 80 с.
757098
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1961. – 231с.
757099
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1967. – 192с.
757100
  Гуцол М.І. Методика викладання латинської та іноземних мов, в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах України // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 190-194. – ISSN 2079-8334
757101
  Власенко О.І. Методика викладання математики / О.І. Власенко. – Київ, 1974. – 207с.
757102
   Методика викладання математики. – Київ : Вища школа, 1981. – 197с.
757103
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі / В.М. Брадіс. – Київ, 1951. – 472 с.
757104
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – 2-е. – Київ, 1954. – 484 с.
757105
   Методика викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у закладі вищої освіти / Р. Харченко, С. Хоменко, А. Красілов, П. Рибалко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 183-194. – ISSN 2312-5993
757106
  Філіппова Л.Л. Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект" // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 181-191. – ISBN 978-966-644-413-7


  Висвітлено методику викладання навчальної дисципліни «Штучний інтелект» у професійній освіті студентів ВНЗ. Використано такі теоретичні методи: аналіз, по- рівняння, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень; педагогічне ...
757107
  Александер В.М. Методика викладання німецької мови для викладачів середньої школи і студентів вищих педагогічних закладів : переклад з видання Учпедгизу / Александер В.М. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1937. – 208 с.
757108
  Боголюбов Л.Н. Методика викладання новітньої історії / Л.Н. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 224с.
757109
  Джеджула К.О. Методика викладання нової історії у 8-9 класах середньої школи / К.О. Джеджула, С.Є. Крол. – Київ : Радянська школа, 1973. – 248 с. – (Бібліотека вчителя історії та суспільства)
757110
  Борбат О.М. Методика викладання оптики : Посiбник для вчителiв / О.М. Борбат, В.В. Смолянець. – Київ : Радянська школа, 1978. – 110с.


  У книжцi pозглянуто методику фоpмування основних понять оптики, її полiтехнiчну спpямованiсть, зв"язок викладання оптики з пpактикою комунiстичного будiвництва. Особливу увагу пpидiлено фоpмуванню наукового свiтогляду учнiв. Описано основнi, ...
757111
   Методика викладання плавання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2003. – 26с.
757112
  Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 39-59. – ISBN 966-8009-46-0
757113
  Купчак М.Я. Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України / М.Я. Купчак, О.В. Повстин, З.Г. Гонтар // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 196-205. – ISSN 2078-4643
757114
  Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі : Навчально-методичний посібник / Анатолій Михайлович Гуз. – Київ : КНТ, 2006. – 180с. – ISBN 966-373-106-0
757115
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-1176-3
Ч. 2. – 2011. – 48 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 48
757116
  Картель Л.М. Методика викладання природознавства в IV класі / Л.М. Картель. – К., 1976. – 152с.
757117
  Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі. / М.М. Скаткін. – 2-е вид. – К., 1953. – 227с.
757118
  Власова О.І. Методика викладання психології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
757119
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Ф. Мірошниченко. – Київ : Вища школа, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-642-346-X
757120
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л.Ф. Мірошниченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-036-8
757121
  Таранік-Ткачук Методика викладання світової літератури: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 7-14
757122
  Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / О.О. Крикун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-231. – ISBN 978-966-623-891-0
757123
  Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / Н.В. Кошечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – 116 с. : табл. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-527-070-7


  Шановним читачам з побажаннями творчості, натхнення та успіху, від автора, 20.10.2014 р. Підпис
757124
  Куцевол О.М. Методика викладання української літератури : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
757125
  Бугайко Г.Ф. Методика викладання української літератури в V-VII класах. / Г.Ф. Бугайко. – Київ, 1950. – 208 с.
757126
  Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в VIII-X класах середньої школи. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1952. – 283с.
757127
  Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – Київ, 1978. – 248 с.
757128
  Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навчальний посібник / Е.А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с. – ISBN 966-7043-33-9
757129
  Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Ганна Токмань. – Київ : Міленіум, 2002. – 320с. – ISBN 966-8063-26-13
757130
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : бібліогр. покажч. (1945–1965 рр.) / В. Т. Горбачук ; АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка. – Київ, 1971. – 190 с.
757131
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : Бібліогр. покажч. за 1966-1975 рр. / В.Т. Горбачук. – Харків, 1976. – 80с.
757132
  Потапенко О.І. Методика викладання української мови / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко. – Київ : Вища школа, 1992. – 125 с.
757133
   Методика викладання української мови : Навч. посібник для педучилищ. – 2-ге вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 398с. – ISBN 5-11-003672-1
757134
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі / С. Чавдаров. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1939. – 191 с.
757135
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі / С. Чавдаров, проф., засл. діяч. науки. – 3-є вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 213 с.
757136
  Перехейда В. Методика викладання української мови в контексті реалізації концепції "нова українська школа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
757137
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початкових классах / Г.А. Чуйко. – 4-е вид. – М, 1975. – 384с.
757138
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови в початковій школі : підручник для педагогічних технікумів і пос. для учителів початкової школи / С. чавдаров. – Київ : Учбово-педагічне вид. "Радянська школа", 1937. – 240 с.
757139
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко, І.А. Гавеля. – М, 1955. – 312с.
757140
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко. – 2-е вид. – М, 1960. – 316с.
757141
  Грибан Г.В. Методика викладання української мови в середнії школі. : Зошит-посібник для лабораторних робіт студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 120с. – ISBN 966-7982-07-6
757142
  Домилівська Л.В. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посібник / Людмила Домилівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 143, [1] с. : табл. – Слов. основ. термінів: с. 139-143. – Бібліогр.133-138. – ISBN 978-966-306-181-2
757143
  Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1965. – 286с.
757144
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1972
757145
  Соколов І.І. Методика викладання фізики в середній школі. / І.І. Соколов. – Київ, 1952. – 528 с.
757146
  Наумчик П.І. Методика викладання фізики. 10 клас : електростатика, закони постійного струму, магнітне поле, струм у різних середовищах / Наумчик П.І. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2188-02-8
757147
  Буданов В.П. Методика викладання фізичної географії. : Посібник для вчителів середньої школи / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1949. – 184с.
757148
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ, 1952. – 328с.
757149
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1956. – 320с.
757150
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навчальний посібник / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Київ : Купріянова О.О., 2002. – 384с. – ISBN 966-96252-0-3
757151
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Найдьонов, А.І. Гнатюк. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 382, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8668-16-2
757152
  Ганшина К.О. Методика викладання французької мови / К.О. Ганшина. – Київ, 1954. – 260с.
757153
  Астахов О.І. Методика викладання хімії / О.І. Астахов. – Київ, 1953. – 252с.
757154
  Раскін С.Я. Методика викладання хімії в сьомому класі / С.Я. Раскін. – 2-е вид., доп. і випр. – К., 1953. – 167с.
757155
  Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" : підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – Київ : Знання, 2008. – 301 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-352-0
757156
  Рижиков В. Методика використання "мозкового штурму" на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 26-32. – ISSN 2308-4634
757157
  Бутко О.В. Методика використання віртуальних зошитів з економіки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 38-46. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
757158
  Фріндт М. Методика використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів автомобільної дороги Сімферополь - Ялта - Севастополь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) В статті запропоновано методику використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів. Розроблено концептуальну модель. Наведено структуру бази ...
757159
  Покась Л.А. Методика використання елементів релаксопедичної технології на уроках географії у 7 класі / Л.А. Покась, Л.В. Пінчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 15-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
757160
  Ємельянова С. Методика використання інтелект-карт // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 18-19
757161
  Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії / Д.Л. Десятов. – Харків : Основа, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 107-111. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (90)). – ISBN 978-617-00-0961-6
757162
  Дерець Є. Методика використання комп"ютерних презентацій для створення тренажера з вищої математики для самостійної роботи студентів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 88-93. – ISSN 2519-2884
757163
  Манойлова С.В. Методика використання комп"ютерних технологій навчання на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома." : Навчальний посібник / С.В. Манойлова; МОНУ. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 96с.
757164
  Калашников А.М. Методика використання мемуарів про Велику Вітчизняну війну у навчальному процесі / А.М. Калашников, Р.Н. Петренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 50-57. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье излагаются методические рекомендации по использованию мемуаров о Великой Отечественной войне в учебном процессе.
757165
  Боровик Л.В. Методика використання методів кооперативного навчання у формуванні англомовної лексичної компетентності у дорослих / Л.В. Боровик, І.О. Басараба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 199-209. – ISSN 2524-0056
757166
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
757167
  Буднік А. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі / А. Буднік, І. Хижняк
757168
  Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навчальний посібник для студ. вищ. педагогічних навч. закладів / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Вороліс. – Київ : Освіта України, 2007. – 256с. – ISBN 966-8847-46-6
757169
  Больман С. Методика вимірювання рівня соціалізації дітей-сиріт / С. Больман, К. Шкуропат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-15. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі порушення процесу соціалізації дітей-сиріт. Автори розкривають особливості конструкції, валідності та адаптації розробленого ними опитувальника, що призначений для діагностики рівня соціалізації дітей-сиріт. Статья посвящена ...
757170
   Методика вимірювання розподілу локальної висоти тунельного бар"єру на поверхні твердого тіла / С.Ю. Булавенко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, І.Е. Оносов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується методика вимірювання локальної висоти тунельного бар"єру. Наведено результати її випробування на чистій поверхні Si(111) 7x7 та на інтерфейсі Bi/Si(111) 7x7.
757171
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.02 / Харченко Наталя Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
757172
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Харченко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
757173
  Бабій Л. Методика вимірювання та максимізації результатів кооперативної поведінки компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання адекватного оцінювання результатів кооперативної поведінки для окремої компанії у міжнародному бізнесі. Розглядаються наявні у сучасній економічній науці підходи до цієї проблеми та формується узагальнена методика її ...
757174
  Прокопець В.М. Методика вимірювань кінетики фотопровідності напівпровідникових гетероструктур / В.М. Прокопець, С.В. Кондратенко, І.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 359-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Часові залежності релаксації фотопровідності напівпровідникових гетероструктур, як правило, мають складний характер та містять багато різних за швидкістю спаду ділянок, які відповідають механізмам рекомбінації через різні рекомбінаційні центри у ...
757175
  Лисенко Ф.О. Методика випробовування каолінів / Ф.О. Лисенко. – Київ, 1934. – 29 с.
757176
  Майданик Р.А. Методика вирішення юридичного казусу в приватному праві Німеччини та України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С, 52-58. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
757177
  Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О. Сухомлинський. – К, 1971. – 208с.
757178
  Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів / Л.В. Волков. – Київ, 1980. – 104с.
757179
  Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К., 1990. – 366с.
757180
  Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс [для студ. вищ. навч. закладів] / Л.Г. Ярощук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 313, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словн.: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 201-212. – ISBN 978-966-194-067-2
757181
  Чернишук С.В. Методика виявлення кібернетичних загроз у природомовних текстах // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 8. – С. 112-122. – ISSN 2076-1546
757182
  Вишнівський І. Методика виявлення та розслідування злочинів у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46.
757183
  Кушнір М.А. Методика виявлення функції цінності інвесторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-118. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянута методика оцінки функції цінності інвесторів, функцію цінності автор пропонує виявляти, шляхом вибору між ризиковим та безризиковим еквівалентом. Методика була застосована на групи респондентів різної статі,віку та рівня доходу. У ...
757184
  Аксьонова Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 385-396. – ISSN 2224-9516
757185
   Методика відновлення працездатності із застосуванням баночного масажу та аутогенного тренування баскетболісток студентських команд / Ж.Л. Козіна, Л.В. Кожухар, І.М. Собко, М.А. Вакслер, А.О. Тихонова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-9172
757186
  Алиев Г.Г. Методика внекласной работы по ботанике в школах-интернатах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев Г. Г.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1965. – 42л.
757187
  Назарова Г.Б. Методика внутрішнього аудиту доходів підприємства / Г.Б. Назарова, Т.В. Фоміна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 99-104
757188
  Сисюк С.В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 172-176. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто методику внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах на основі вітчизняного законодавства та вимог, викладених в базових документах Міжнародної організації вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI).
757189
  Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива / В.А. Сухомлинский. – М, 1981. – 192с.
757190
  Степанов Е.И. Методика воспитания общей выносливости у лыжников младшего школьного возраста на внеклассных занятиях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Степанов Е.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 23л.
757191
  Осипова М.П. Методика воспитательной работы / М.П. Осипова. – Минск, 1991. – 199с.
757192
  Богданова О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах / О.С. Богданова, В.И. Петрова. – 2-е изд., испр. – М, 1980. – 208с.
757193
  Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе / Н.И. Болдырев. – М, 1974. – 223с.
757194
  Рижиков В. Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової осівти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової / В. Рижиков, К. Горячева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  "Ігрова діяльність є провідною складовою у вищому військовому навчальному закладі, тому що сприяє формуванню позитивних якостей особистості, активної життєвої позиції курсантів в колективі та суспільстві, що особливо важливо для підготовки майбутнього ...
757195
  Руденко Т. Методика впровадження інтерактивних технологій навчання в сучасний освітній мовознавчий процес // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 252-261. – ISSN 2411-6548


  У статті подано основні рекомендації щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процес викладання української мови у ВНЗ 1–2 рівнів акредитації. Проаналізовано науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій і шляхи реалізації на ...
757196
  Боровик Л. Методика впровадження методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прікордонників // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 88-97. – ISSN 2415-8143
757197
  Смага О.В. Методика впровадження системи інформаційного моніторингу в практичну діяльність організацій: основні принципи та проблеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 119-126


  Виокремлено сім етапів проведення інформаційного моніторингу в організації, докладно розглянуто кожний етап дослідження. Наведено основні принципи і проблеми впровадження інформаційного моніторингу в організації, який покликаний сприяти підвищенню ...
757198
  Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-156. – Бібліогр.: 11 назв
757199
  Запорожан Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 188-191. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
757200
  Кононов Б.Т. Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора / Б.Т. Кононов, Ю.Д. Мусаїрова, А.О. Нечаус // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 100-107. – ISSN 1997-9568


  " У статті розглядається методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора, в якій знаходяться частоти та амплітуди власних крутильних коливань шестициліндрового дизель-генератора, ...
757201
   Методика встановлення гідроенергетичного потенціалу річок (на прикладі річок Українських Карпат) / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець, Ю. Ободовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-12. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено та обґрунтовано алгоритм та методику встановлення гідроенергетичного потенціалу річок. Апробація алгоритму та методики здійснювалась на водотоках Українських Карпат. За результатами апробації запропоновано підхід визначення ...
757202
   Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – Київ, 2001. – 48 с. – ISBN 5-8238-0721-Х
757203
  Данович В.Д. Методика выбора оптимальных параметров рессорного подвешивания грузовых вагонов : Автореф... канд. техн.наук: 433 / Данович В.Д.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
757204
  Панкратов М.А. Методика выработки условных рефлексов у животных в уголках живой природы школ / М.А. Панкратов. – Москва, 1961. – 72 с.
757205
  Соловьева Н.М. Методика выразительного чтения в 5-7 классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Соловьева Н.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
757206
  Каленицкий Анатолий Иванович Методика высокоточной гравиразведки применительно к задачам поисков полиметаллических месторождений в Рудном Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Каленицкий Анатолий Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
757207
  Пампуха І.В. Методика генералізації підписів на електронних картах / І.В. Пампуха, Р.В. Писаренко, Р.В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 142-147. – ISSN 2524-0056
757208
   Методика геоботанических исследований.. – Л.М., 1925. – 130с.
757209
  Аржанов С.П. Методика географии : лекции, прочит. на сентябрьских педагогич. курсах в 1918 г. в Петрограде / С.П. Аржанов. – Петербург : Изд. отд. подгот. учит. НКП Союза Коммунист. Северной оласти, 1918. – 120 с.
757210
  Грузинская В.А. Методика географии в вспомогательной школе : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Москва : Учпедгиз, 1940. – 151 с.
757211
  Грузинская В.А. Методика географии для вспомогательной школы : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 142 с.
757212
  Половинкин А.А. Методика географии для учителей / А.А. Половинкин, В.А. Грузинская. – К., 1939. – 224с.
757213
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1939. – 184с.
757214
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1940. – 184с.
757215
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. + Додатки: л.193-214. – Бібліогр.: л.183-192
757216
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т. Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
757217
  Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений / М.Е. Пискунов. – Москва : Недра, 1980. – 248 с.
757218
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території україни : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Юлія Анатоліївна; КНУТШ; Oлішевська Ю.А. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л.172-208. – Бібліогр.: л.157-171
757219
  Олішевська Ю.А. Методика геоекологічного районування території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Викладено алгоритм проведення геоекологічного районування території України на основі показника геоекологічного потенціалу. Запропоновано карту геоекологічного потенціалу території України, яка є базовою основою для розробки схеми геоекологічного ...
757220
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
757221
  Чижевська Л.Т. Методика геоекологічної оцінки Шацького району / Л.Т. Чижевська, С.В. Полянський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
757222
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
757223
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 312 л. + Додатки: л.254-312. – Бібліогр.: л.241-253
757224
  Корогода Н.П. Методика геоінформаційного моделювання проектної регіональної екомережі / Н.П. Корогода, В.М. Самойленко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
757225
  Донских В.В. Методика геологической съёмки древних вулканов : Методическое пособие по геологической съемке масшт. 1:50 000 / В.В. Донских, В.Н. Зелепугин, И.И. Кронидов. – Ленинград : Недра
Ч. 4. – 1980. – 278с.
757226
  Мельников Г.А. Методика геолого-экономической оценки комплексных месторождений цветных и редких металлов / Г.А. Мельников. – Чита, 1962. – 124с.
757227
   Методика геологоразведочных работ на нефть и газ и пути повышения ее эффективности.. – Львов, 1985. – 92с.
757228
   Методика геологосъемочных работ в акватории Азовского моря. – Киев : Наукова думка, 1974. – 170с.
757229
  Борисенко З.Г. Методика геометризации резервуаров и залежей нефти и газа / З.Г. Борисенко. – Москва : Наука, 1980. – 208с.
757230
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. Ф.Н. и В.А. Крогиус. – С.-Петербург
Ч. 2. – 1913. – 165с.
757231
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. под ред. Ф.В. Филипповича. – 2 изд. – Петроград
Ч. 1. – 1916. – 179с.
757232
  Извольский Н.А. Методика геометрии / Н.А. Извольский. – Пб., 1924. – 162 с.
757233
  Бескин Н.М. Методика геометрии / Н.М. Бескин. – Москва-Ленинград, 1947. – 276с.
757234
  Бескін Н.М. Методика геометрії / Н.М. Бескін. – Київ, 1949. – 256с.
757235
  Балаян Б.М. Методика геоморфологических исследований береговой зоны моря. : учебное пособие / Б.М. Балаян. – Калининград, 1985. – 66с.
757236
   Методика геоморфологического картирования. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
757237
  Макарова Н.В. Методика геоморфологического картирования и описание геологических маршрутов Чашниковского полигона / Н.В. Макарова, А.В. Вихерт. – Москва, 1988. – 72с.
757238
  Половінкін О.О. Методика георафії / О.О. Половінкін. – К., 1940. – 184с.
757239
  Ткачук Л.М. Методика геосистемного аналізу політико-географічного виміру туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 139-148. – ISSN 2308-135X
757240
   Методика геофизических исследований на Украине.. – К., 1975. – 159с.
757241
   Методика геофизических исследований областей развития соляной тектоники. – Москва : Недра, 1975. – 215с.
757242
   Методика геофизических исследований океанов.. – М., 1974. – 199с.
757243
  Шарапов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапов. – М., 1974. – 174с.
757244
  Шарапанов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапанов, Г.Я. Черняк, В.А. Барон. – Москва : Недра, 1974. – 173с.
757245
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод / И.М. Мелькановицкий. – М, 1982. – 239с.
757246
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке минеральных вод / И.М. Мелькановицкий, Г.С. Вартанян, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1978. – 173с.
757247
   Методика геофизических исследований скважин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
757248
   Методика геофизических исследований скважин при работах на нефть и газ.. – М., 1979. – 128с.
757249
   Методика геофизических поисков и изучения глубокозалегающих рудных месторождений Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 121с.
757250
  Поморцев Геннадий Павлович Методика геофизических поисков, разведки и прогнозирования месторождений самородной серы в Предкарпатье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Поморцев Геннадий Павлович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 18л.
757251
  Судов Б.А. Методика геохимических поисков полиметаллческих руд на территории Северной Эстонии в зависимости от ландшафтных условий. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Судов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 28 с.
757252
  Суеркулов Э.А. Методика геохимических поисков ртутных месторождений трещинного типа в условиях ландшафтов высоких предгорий Алай-Туркменского хребта (Южная Фергана). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Суеркулов Э.А.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
757253
  Аристов В.В. Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1984. – 200 с. – Библиогр.: с. 198-199
757254
   Методика геохимического картирования при геологосъемочных и поисковых работах : сб. науч. тр. – М., 1989. – 132с.
757255
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на массивах орошения / Н.В. Роговская. – Москва : госгеолтехиздат, 1956. – 136с.
757256
  Мазарович А.Н. Методика гидрогеологических исследований / А.Н. Мазарович. – Москва, 1926. – 71с.
757257
  Климентов П.П. Методика гидрогеологических исследований : Учебник / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 447с.
757258
   Методика гидрогеологических исследований криолитозоны. – Новосибирск, 1983. – 112с.
757259
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 309с.
757260
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1991. – 418с.
757261
   Методика гидрогеологических исследований при инженерно-геологических изысканиях.. – М., 1970. – 390с.
757262
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологического районирования для обоснования мелиораций. / Н.В. Роговская. – М., 1959. – 176с.
757263
  Горев Л.Н. Методика гидрохимических исследований : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1985. – 215с. : ил.39 + Табл.55. – Библ.:40 назв.
757264
  Глик Д. Методика гисто- и цитохимии / Д. Глик. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 516 с.
757265
  Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень : Навчальний посібник / С.В. Корнєєнко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 69 с.
757266
  Любимов Г.А. Методика гравимагнитных исследований с использованием ЭВМ / Г.А. Любимов, А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1988. – 302с.
757267
   Методика грамматики и орфографии в начальных классах.. – 2-е изд. – М., 1979. – 239с.
757268
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – Москва
Ч. 1. – 1939. – 111 с.
757269
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – М., 1940. – 103с.
757270
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 2-е изд. – М., 1949. – 304с.
757271
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 4-е изд. – К., 1954. – 336с.
757272
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 3-е изд. – Минск, 1954. – 344с.
757273
  Шарилова Е.Е. Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения: ""четырехугольники старости (молодости)"" // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 33-39 : рис. – Библиогр.: 9 назв
757274
  Марков Б.М. Методика групування роздрібних торговельних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 62-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
757275
   Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення / Х. Бурштинська, Денис.Ю, Ю. Мадяр, Б. Поліщук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 148-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
757276
  Теселько П.О. Методика детектування біомолекул для створення сенсорів на основі наноструктурованого Si. / П.О. Теселько, В.Б. Шевченко // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 521-528. – ISSN 0130-2655
757277
  Пантилеев С.Р. Методика диагностики защитных механизмов личности / С.Р. Пантилеев, Е.Ю. Жилина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-80. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
757278
  Морозова С.В. Методика диагностики профессиональной мотивации изучения учебной дисциплины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-67. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
757279
   Методика диагностики устойчивости растений.. – Л., 1970. – 75с.
757280
  Чернобровкин В.Н. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов :(Оценочные таблицы) / В.Н. Чернобровкин, В.А. Чернобровкина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-25


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
757281
  Чмут А.В. Методика диагностирования автоматизированной системы управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чмут А.В. ; Нац. авиац. ун-т. – Киев, 2010. – 157 л. + Приложения: л. 151-157. – Библиогр.: л. 141-150
757282
   Методика диагностирования отказов в автоматизированной системе управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности / О.В. Барабаш, В.А. Савченко, А.С. Слюняєв, А.В. Чмут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 114-120
757283
  Барабаш О.В. Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением / О.В. Барабаш, А.В. Чмут, А.С. Слюняєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута методика діагностування відмов в розподілених автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонована методика діагностування розподілених АСУВД забезпечує діагностування несправностей при будь-якій формі їх прояви, які ...
757284
  Конон Н.И. Методика динамической калибровки навигационных космических спутников / Н.И. Конон, Н.Н. Конон, С.Н. Конон // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-27. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
757285
  Мирзабекова О.В. Методика дистанционного обучения физике будущих инженеров / О.В. Мирзабекова, А.А. Мирзабеков // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 153-161. – ISSN 1812-9463
757286
  Заярна І.С. Методика дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заярна Інна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 228, [6] арк. – Додатки: арк. 216-228, [6]. – Бібліогр.: арк. 10-12, арк. 190-215 та в додатках: арк. 216-217, 226-228
757287
  Заярна І.С. Методика дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заярна Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
757288
  Гурєєва Л.В. Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська мови) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гурєєва Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
757289
  Гурєєва Л.В. Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська мови) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гурєєва Людмила Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 233 с., [5] арк. – Додатки: с. 209-233. – Бібліогр.: с. 180-208
757290
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 268, [3] арк. – Додатки: арк. 241-268, [3]. – Бібліогр.: арк. 211-240
757291
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
757292
  Романов І.І. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Романов Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 233, [2] арк. – Додатки: арк. 228-233, [1]. – Бібліогр.: арк. 8-10, 204-227 та в додатках: арк. 228-231
757293
  Романов І.І. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Романов Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
757294
  Кравченко А.О. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравченко Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 245, [5] с. – Додатки: с. 234-245, [5]. – Бібліогр.: с. 12-14, 198-233 та в додатках: с. 242-245
757295
  Кравченко А.О. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
757296
  Серебрякова Л.И. Методика дифференциального списания деформаций и повторные спутниковые определения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 47-50 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
757297
  Коваленко В.В. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості) / В.В. Коваленко, В.І. Фучеджи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 136-143 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
757298
  Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
757299
  Вишнівський В.В. Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 30-33
757300
  Глухов С.І. Методика діагностування цифрових пристроїв радіоелектронної техніки на основі методів фізичного діагностування та результатів прискорених випробувань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 12-19. – ISSN 2524-0056


  У рамках вирішення задач покращення характеристик надійності об"єктів радіоелектронної техніки було запропоновано комплексне використання методів фізичного діагностування (енергодинамічного, енергостатичного, електромагнітного) та результатів ...
757301
  Лубяна К. Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (285). – С. 36-42. – ISSN 2663-5313
757302
  Шакірзанова Ж.Р. Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджебейського і Куяльницького лиманів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 17-24. – ISSN 2306-5680


  Здійснено оцінку ефективності методики довгострокового прогнозу надходження поверхневих вод весняного водопілля до замкнених лиманів Причорномор"я. Выполнена оценка эффективности методики долгосрочного прогноза поступления поверхностных вод весеннего ...
757303
   Методика дозиметрического и радиометрического обследования мест проведения работ с закрытыми источниками ионизирующих излучений и генераторами нейтронов.. – М., 1975. – 22с.
757304
  Марголин Л.М. Методика долгосрочного прогноза сроков вскрытия рек бссейна Оки : Автореф... канд. географ.наук: / Марголин Л.М.; Глав. упра. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 32л.
757305
   Методика допроса несовершеннолетних.. – М., 1939. – 32с.
757306
  Корж В. Методика доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной группой, преступной организацией: сущность, понятие структура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.61-66
757307
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
757308
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27. – ISSN 2411-3190
757309
  Макарчук С В. Методика дослідження державно-територіального статусу західноукраїнських земель періоду Другої світової війни (1939-1945рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-27. – (Юридична ; Вип. 2)
757310
  Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 146-150


  Дослідження народного мистецтва та орнаментики
757311
  Аксьонова Н. Методика дослідження народних ігор // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 47-52
757312
  Олійник Я. Методика дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії: ідентифікація та вивчення / Я. Олійник, С. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 5-8. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває методичні основи комплексного вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії. Матеріал дослідження визначає основні етапи вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: виявлення комплексу джерельної бази, аналіз ...
757313
  Короваєв О.С. Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 2519-2949
757314
   Методика дослідження оптичної неоднорідності, напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів / С.В. Лєнков, В.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Авторами статті розглянуті особливості методу одночасного визначення фазових і амплітудних розподілів у пучку когерентного випромінення, що пройшло через напівпровідниковий матеріал з метою контролю його оптичної неоднорідності. Запропонована ...
757315
  Кобченко М.Ю. Методика дослідження переорієнтації землекористування традиційних господарств в екологізованому напрямі // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 37-39. – ISBN 978-9934-571-51-0
757316
  Головченко Р.О. Методика дослідження промисловості України на прикладі SWOT аналізу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 243-245
757317
  Оверченко А.І. Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 21-30
757318
  Нежинська О.О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування гендерної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
757319
  Казанжи М.Й. Методика дослідження смислової мотивації допомоги // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 81-92
757320
  Нетребіна С.П. Методика дослідження соматикону емоційного реагування персонажа // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-149. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Стаття присвячена методиці дослідження соматикону емоційного реагування персонажів на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлені основні напрями досліджень невербальних знаків у руслі номінативно-дискурсивного підходу української ...
757321
  Марченко А.М. Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115. – ISBN 978-966-171-498-3
757322
  Забуранна Л. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 32-41. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано методику розвитку туристичного ринку, що містить три основні блоки, які дають змогу визначити основні завдання, котрі постають перед представниками туристичного бізнесу та органами державного регулювання щодо питань розвитку сучасної ...
757323
  Бульбенюк С.С. Методика дослідження сутності правової культури у сучасних наукових підходах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.18-20. – ISBN 966-660-151-6
757324
  Сорокіна Л.Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) : природничо-географічні дослідження / Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 16-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
757325
  Хорошилов Євген Вікторович Методика дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13. 03 / Хорошилов Є. В.; НАН України; Національне космічне агенство України; Інститут космічних досліджень. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 19 назв
757326
  Павлов С.В. Методика дослідження територіальної організації релігійного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Показано, що головним методологічним підходом при географічному дослідженні рілігійного процесу є геоситуаційний. Георелігійна ситуація досліджується за допомогою конкретних методів, що дають характеристику стану ГРС в цілому та окремих її компонентів ...
757327
  Сніжко С.І. Методика дослідження територіальної структури гідрохімічних систем // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 67-73. – Бібліогр.: 7 назв
757328
  Субота В.М. Методика дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 135-137


  У статті обговорюються результати пілотного дослідження когнітивної обмеженості термінологічної системи телепростору та пропонується оригінальна методика майбутнього дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу. In the article ...
757329
  ШульгінаЛ.М Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 375-383. – (Право. Економіка. Управління)
757330
  Ромашихіна Ж.І. Методика досліджень впливу пошкоджень стрижнів ротора при діагностиці асинхронних двигунів / Ж.І. Ромашихіна, А.П. Калінов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
757331
  Погребняк П.С. Методика досліджень на комплексних географічних стаціонарах (КГС) / П.С. Погребняк, Ф.В. Вольвач // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13 : Табл., схема. – Бібліогр.: 14 назв
757332
  Сніжко С.І. Методика досліджень факторів формування гідрохімічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Представлено методику дослідження гідрохімічних систем поверхневих вод суходолу, яка створена на базі методів мультиваріаційної статистики.
757333
  Скоп Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
757334
   Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – С. 26-30
757335
  Богосвятська А.І. Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
757336
  Адаменко Я.О. Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, Н.М. Москальчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 37-42. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
757337
   Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко, О.М. Журавель, О.В. та ін. Пендерецький // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-33 : Карти. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
757338
  Маруняк Є.О. Методика економіко-географічного дослідження процесів глобалізації на прикладі України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 63-68 : Таблиці. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
757339
  Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 40-51. – ISSN 2312-394X


  Подано результати аналізу наукових підходів до визначення поняття "методика економічного аналізу" та надано її дефініцію. Для підвищення ефективності управління підприємством запропоновано структурні елементи методики економічного аналізу і досліджено ...
757340
  Книш В.І. Методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1 м2 загальної площі / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 302-309 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
757341
  Резнік Н П Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 87-91
757342
  Касян С.Я. Методика економічної оцінки інвестування у сучасні енергозберігаючі технології підприємства / С.Я. Касян, Т.В. Гільорме // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 192-196. – ISSN 2309-1533
757343
  Шостак І.К. Методика експертної оцінки пріоритетів реконструкції зрошувальних систем : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику експертної оцінки, реалізованої в інформаційно-порадчій системі "Реконструкція", що є інструментом для здійснення обгрунтованого вибору пріоритетності реалізації заходів з реконструкції та модернізації зрошувальних систем на ...
757344
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Додатки: л. 203-222. – Бібліогр.: л. 184-202
757345
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова А.М.; Кліменко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і навки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
757346
  Ульянинский В.Ю. Методика естествознания в трудовой школе. / В.Ю. Ульянинский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.-Л., 1930. – 276с.
757347
  Лубкович І. Методика ефективного викладання у виші // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 28-31. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324


  На прикладі предмету "Соціологія масової комунікації".
757348
  Харченко В.В. Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 329-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності застосування інформаційних технологій в аграрне підприємництво. Наведено основні характеристики даних підходів. Исследованы теоретико-методические подходы к оценке эффективности внедрения ...
757349
  Черкашина М.В. Методика забезпечення ефективності комунікацій для стратегічного управління підприємством / М.В. Черкашина, С.О. Колмаков // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 87-94. – ISSN 2075-4892
757350
  Солопенко Р.І. Методика забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 88-94. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
757351
  Меліхова Т.О. Методика загального аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-138. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
757352
  Экк Я.Г. Методика заключительного (обобщающего) повторения грамматики иностранного языка в выпуклом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Экк Я.Г.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Омск, 1960. – 18л.
757353
   Методика занятий в школьных мастерских.. – М., 1966. – 376с.
757354
   Методика заочного экономического образования в вузе. – Москва
2. – 1974. – 164с.
757355
  Мартынова К.Е. Методика записей и зарисовок на уроках физики / К.Е. Мартынова. – Москва, 1961. – 120 с.
757356
  Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. / О.А. Правдюк. – К., 1981. – 56с.
757357
  Жуков М.Н. Методика застосування інформаційної системи геологічних даних "Фільтр" для побудови кореляційних схем магматичних комплексів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-158. – (Геологія ; Вип. 14)


  Ідеться про методику застосування розробленої автором інформаційної системи для побудови кореляційних схем геологічних утворень на основі комплексної геологічної інформації. база даних інформаційної системи передбачає ознакові поля для реєстрації ...
757358
  Маслов Е.П. Методика застосування модульно-рейтингової системи контролю успішності студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на кафедрі "Забезпечення життєдіяльності" НТУУ(КПІ) / Е.П. Маслов, Ю.В. Міхєєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-37 : табл.
757359
  Астахов О.І. Методика застосування на уроках хімії просторових схем та моделей атомів і молекул / О.І. Астахов, Т.П. Севрук; МО УРСР. Науково-дослыдний ынститут педагогыки УРСР. – Київ : Радянска школа, 1960. – 32с.


  У брошурі описують найпростіші прострові схеми моделі та інші засоби унаочення природи поведінки атомів і молекул.
757360
   Методика застосування Плану рахунків : Метод. рек. з перенесення сальдо на рахунки нового Плану рахунків. Метод. рек. щодо визначення вступ.сальдо Балансу. – Київ : Компас, 2000. – 52с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
757361
  Герлянд Т.М. Методика застосування проектної технології навчання у закладах професійної (професійно-технічної освіти) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 42-45. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
757362
  Кузенков Є.О. Методика застосування технічного обладнання для розвитку рухових якостей студентської молоді у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кузенков Євгеній Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
757363
  Піскова Ж. Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 11-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
757364
  Шигаль Д.А. Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 14-21. – ISSN 2224-9281
757365
  Клочко Я. Методика здійснення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
757366
  Мурована Л.В. Методика здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 153-159. – ISSN 2309-1533
757367
  Соколова Ю.О. Методика зіставного дослідження етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 538-544
757368
  Горнова І. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії XI ст. у "Хронографії" Михаїла Пселла // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 306-326. – ISSN 2310-3310
757369
  Беляев М.М. Методика зоологии / М.М. Беляев, Н.Г. Кременецкий. – М., 1936. – 560с.
757370
  Ковалева А.Ф. Методика зоологии / А.Ф. Ковалева. – М, 1964. – 326с.
757371
  Бєляєв М.М. Методика зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з рос. вид. – К.-Х., 1937. – 567с.
757372
   Методика и автоматизировання система прогноза нефтегазоносности "Припять".. – Минск, 1981. – 172с.
757373
  Старостенко В.И. Методика и Алгол /Фортран/- программы устойчивого решения обратных линейных и нелинейных задач гравиметрии / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203с.
757374
   Методика и алгоритм расчета на ЭВМ потребности кормов для производства планового объема продукции животноводства.. – К., 1968. – 26с.
757375
  Бенашвили М.А. Методика и алгоритмы оптимизации суточных режимов энергосистем по активной мощности, основанные на методе групповой релаксации : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Бенашвили М.А.; Груз. политех. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 23л.
757376
   Методика и алгоритмы составления учебного расписания с помощью ЭЦВМ "Наири". – Москва, 1975. – 50с.
757377
  Петера Владимир Методика и аппаратура автоматического определения химического состава облачной воды применительно к проблемам электричества облаков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Петера Владимир; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 20л.
757378
   Методика и аппаратура для исследования психофизиологических характеристик человека-оператора.. – Москва, 1977. – 102с.
757379
  Кугаевский А.Ф. Методика и аппаратура для поддрежания единства измерений параметров магнитных материалов на высоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кугаевский А.Ф.; Гос.ком.стандартов, мер и измерит.приборов СССР. – Л, 1963. – 16л.
757380
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиогр. указ. отечеств. и иностр. лит. 1974-1977 гг. 3010 названий. – Ленинград, 1977. – 484с.
757381
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы. – Ленинград
Вып. 6 : 1977-1980 гг. – 1982. – 694с.
757382
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литнратуры. – Москва
Вып. 7 : 1980-1984 гг. 4507 названий. – 1985. – 597с.
757383
   Методика и аппаратура психофизиологического эксперимента. – М., 1983. – 96с.
757384
  Лурье А.Г. Методика и геологические результаты сейсмозондирований МОВ в Среднем Приобье. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Лурье А.Г.; Новосиб. гос. ун-тет. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
757385
  Фисуненко Олег Петрович Методика и геологическое значение эколого-тафономических исследований (на примере среднего карбона Донбасса) : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.00.09 / Фисуненко Олег Петрович; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1973. – 39л.
757386
   Методика и интерпретация геофизических исследований : Сб. науч. тр. – Киев, 1978. – 163с.
757387
   Методика и интерпретация геофизических наблюдений. – Казань
6. – 1974. – 131с.
757388
  Ляховицкий Ф.М. Методика и интерпретация данных сейсморазвелки / Ф.М. Ляховицкий. – М., 1970. – 67с.
757389
   Методика и интерпретация результатов минералогических и геохимических исследований. – Вильнюс, 1976. – 192с.
757390
  Маркочев В.М. Методика и исследование кинетики макроразрушения листовых материалов при однократном и повторном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: / Маркочев В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – М., 1966. – 22л.
757391
  Старостенко В.И. Методика и комплекс программ решения обратной линейной задачи гравиметрии на ЭВМ "Минск-22". / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – К, 1976. – 62с.
757392
   Методика и лингвистика : иностранный язык для научных работников. – Москва : Наука, 1981. – 248 с.
757393
  Попов В.П. Методика и материалы по изучению динамики почвенной влаги / В.П. Попов. – К., 1933. – 158с.
757394
   Методика и методология изучения языка. – М., 1988. – 159с.
757395
  Елистратова Т.А. Методика и некоторые вопросы организации математического практикума по приближенным методам анализа в высшей технической школе : Автореф... Канд.пед.наук: / Елистратова Т.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 8л.
757396
  Зынь В.И. Методика и некоторые результаты исследования полимеризации адсорбированных органических молекул медленными электронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01046 / Зынь В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
757397
  Ариель Н.З. Методика и некоторые результаты расчета структурных характеристик метеорологических элементов в пограничном слое атмосферы : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ариель Н.З. ; Глав. геофиз. обсераватория им. А.И. Войкова. – Ленинград, 1969. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20
757398
  Бабаджанов П.Б. Методика и некоторые результаты фотографических исследований метеоров / П.Б. Бабаджанов, Е.Н. Крамер. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 144 с.
757399
  Акишин А.И. Методика и оборудование имитационных испытаний материалов космических аппаратов / Акишин А.И., Новиков Л.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядер. физики. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 89 с.
757400
  Оберт Б.О. Методика и опыт определения оптимального размера литейных цехов и заводов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Оберт Б.О. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 33 с.
757401
  Строганов В.А. Методика и опыт применения геохимических нефтегазопоисковых исследований в структурных скважинах по опорным газометрическим горизонтам / В.А. Строганов. – М., 1974. – 63с.
757402
  Столяров Ю.Н. Методика и организация комплектования библиотечных фондов при централизованной системе библиотечного обслуживания. / Ю.Н. Столяров. – М., 1975. – 35(9) с.
757403
  Беклемишев А.В. Методика и организация лабораторных занятий по физике в высшей школе : учеб. пособие / А.В. Беклемишев. – Москва : Советская наука, 1952. – 317 с.
757404
   Методика и организация наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений.. – М., 1983. – 72с.
757405
  Зубилевич С.Я. Методика и организация нормативного учета затрат на производство в строительстве (на прим. государственных общестроительных организаций Украгростроя) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.12 / Зубилевич С.Я.; МВ и ССО УССР, КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 21л.
757406
   Методика и организация преподавания политической экономии: : Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Уральский гос. университет, 1978. – 70 с.
757407
   Методика и организация преподавания политической экономии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1982. – 103с.
757408
   Методика и организация учебногоо процесса при повышении квалификации рабочих в группах целевого назначения.. – М., 1969. – 26с.
757409
  Надеинский Б.П. Методика и организация учебных занятий в высшем заочном учебном заведении / Б.П. Надеинский. – Москва, 1975. – 78с.
757410
  Каналин В.Г. Методика и практика выделения эксплуатационных объектов на многопластовых нефтяных месторождениях. / В.Г. Каналин, Л.Ф. Дементьев. – М, 1982. – 224с.
757411
   Методика и практика выявления и оконтуривания несводных литологических ловушек на севере Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 159с.
757412
   Методика и практика геофизических исследований.. – Львов, 1981. – 108с.
757413
  Коваль А.В. Методика и практика партийно-политической работы / А.В. Коваль. – Львов, 1987. – 390с.
757414
  Жданов М.А. и др. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа / М.А. и др. Жданов. – Москва, 1967. – 404с.
757415
   Методика и практика преподавания в техническом вузе. – Ленинград, 1985. – 170с.
757416
  Гаймакова Б.Д. Методика и практика редактирования телевизионных передач / Б.Д. Гаймакова. – М., 1975. – 131с.
757417
   Методика и практика сохранения памятников архитектуры. – Москва, 1974. – 143 с.
757418
   Методика и практика стандартизации.. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1971. – 586с.
757419
  Плотников К.Н. Методика и практика ценообразования / К.Н. Плотников. – Москва, 1975. – 223с.
757420
  Воробьева С.В. Методика и программа преподавания логики в контексте когнитивного моделирования // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 14-15
757421
   Методика и программа расчета ресурсов в многоцелевых системах сетевого планирования для ЭВМ М-20.. – К., 1966. – 80с.
757422
  Защелкин К.В. Методика и программная реализация построения информационной модели LUT-схемы, размещенной в среде FPGA // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 59-64 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
757423
  Бадмаев Б.Ц. Методика и психология / Б.Ц. Бадмаев, Ю.И. Садчиков. – М., 1974. – 71с.
757424
   Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества: Мужвуз. сб.науч. тр.. – Свердловск, 1986. – 108с.
757425
  Соколов В.А. Методика и результаты газовых геохимических нефтегазопоисковых работ. / В.А. Соколов, Г.Г. Григорьев. – М,, 1962. – 404с.
757426
   Методика и результаты геолого-геофизических нефтепоисковых исследований в Припятском прогибе.. – Минск, 1984. – 260с.
757427
   Методика и результаты геотермических исследований: Сб.науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 88с.
757428
   Методика и результаты геофизических исследований Воронежского кристаллического массива : Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1985. – 126с.
757429
   Методика и результаты геофизических исследований Восточной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 160с.
757430
   Методика и результаты геофизических исследований докембрийских пород восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1987. – 163с.
757431
   Методика и результаты геофизических исследований северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1980. – 141с. – Библиогр. к каждой ст.
757432
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
757433
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 126с.
757434
  Поспергелис М.М. Методика и результаты измерений полного вектора Стокса излучения, рассеянного природными объектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поспергелис М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1966. – 4л.
757435
  Никифорук Б.С. Методика и результаты изучения сейсмическим методом структуры домелового комплекса пород равинниного Крима : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Никифорук Б. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22л.
757436
   Методика и результаты изучения Сибирской платформы геофизическими методами: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 114с.
757437
  Суворов В.Д. Методика и результаты изучения скорости упругих волн при глубинных сейсмических исследованиях в Западной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Суворов В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минералог. наукам. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
757438
   Методика и результаты интерпретации каротажа нефтяных скважин : Сб. науч. тр. – Минск, 1982. – 100с.
757439
   Методика и результаты исследований земной коры и верхней мантии.. – М., 1972. – 264с.
757440
   Методика и результаты исследований новыми геофизическими методами.. – Казань, 1978. – 118с.
757441
   Методика и результаты исследования подземных вод Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 177с.
757442
  Линдпере А.В. Методика и результаты исследования химического состава торфа верховых болот Эстонии : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Линдпере А.В.; АН ЭССР. – Таллин, 1970. – 24л.
757443
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 180с.
757444
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
757445
  Черныш. Г.Ш. Методика и результаты корреляционного графо-аналитического прогнозирования нефтегазоносных структур центральной части Днепровско-Донецкой Впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Черныш. Г.Ш.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1985. – 21л.
757446
   Методика и результаты морских сейсмических исследований.. – Владивосток, 1983. – 95с.
757447
   Методика и результаты оценки эффективности региональных систем сейсмических наблюдений.. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 172с.
757448
  Иванов Н.И. Методика и результаты палеоструктурно-геохимического изучения флюидопроводимости региональлных разрывов Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Иванов Н.И.; АН УССР. Ин-тут геол. наук. – К., 1980. – 26л.
757449
  Захаров Е.П. Методика и результаты поисков кобальтовых арсенидных месторождений по первичным и вторичным литохимическим ореолам рассеяния ртути : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 98-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
757450
  Попов В.М. Методика и результаты построения плотностных карт Приазовского геоблока / В.М. Попов, П.И. Пигулевский, Ю.Г. Тимофеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 136-143 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрена методика построения плотностных карт Приазовского геоблока. Сущность ее заключается в приведении среднеарифметических значений плотности для фиксированных точек отбора образцов к сети геофизических наблюдений соответствующего масштаба. ...
757451
  Снеговский С.С. Методика и результаты региональных исследований МОВ на акваториях Южной части Охотского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.051 / Снеговский С.С.; МГУ. – М., 1972. – 19л.
757452
   Методика и результаты сейсмических исследований в Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 191с.
757453
  Куц В.Г. Методика и результаты структурно-геохимического прогнозирования нефтегазоносных ловушке в Днепровско-Донецкой впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Куц В.Г.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1987. – 18л.
757454
   Методика и результаты электроразведки, гравиразведки, магнито-разведки и морской геофизики.. – М., 1979. – 127с.
757455
   Методика и система работы по осуществлению взаимосвязи предметов общеобразовательного и профессионально-технического циклов в средних профтехучилищах.. – М., 1977. – 96с.
757456
  Райков Б.Е. Методика и техника ведения экскурсий / Б.Е. Райков. – Пб, 1922. – 128с.
757457
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – Изд. 8-е перераб. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 328 с. : ил.
757458
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – 2-е,перераб и доп. – Москва : Недра, 1968. – 283 с.
757459
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 319 с.
757460
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / Казаков А.Т. – 5-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 295, [1] с. – Библиогр.: с. 294
757461
   Методика и техника воздушной стереофотосъемки : полевые и камеральные работы практическое пособие. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Главная редакция геологоразведочной и геодезической литературы, 1936. – 112 с. – составлен коллективом работников воздушной стереофотосъемки
757462
  Померанц Л.И. Методика и техника газового каротажа / Л.И. Померанц. – М., 1973. – 48с.
757463
   Методика и техника геокриологических исследований: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 162с.
757464
  Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин : Учебное пособие для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1974. – 279с.
757465
   Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений.. – М., 1977. – 58с.
757466
  Шульга М.С. Методика и техника демонстрационных опытов по молекулярной физике и теплоте в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шульга М.С.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 19л.
757467
   Методика и техника дифракционного преобразования сейсмических записей и временных разрезов в изображения среды. – Киев : Наукова думка, 1972. – 228с.
757468
  Полонский М. Методика и техника киноработы в школе. Учеб. пособие для педагог. техникумов и высш. педаг. учебн. завед. / М. Полонский. – М., 1934. – 87с.
757469
   Методика и техника конктретно-социологических исследований. – К., 1968. – 156с.
757470
   Методика и техника лекционных демонстраций по физике : (сборник трудов I межвузовской конференции по лекционным демонстрациям). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 281 с., [2] л. ил. – Библиогр., сост. М.А. Маликова, с. 271-277, и в конце докл.
757471
  Смолдырев А.Е. Методика и техника морских геолого-разведочных работ / А.Е. Смолдырев. – Москва : Недра, 1978. – 303с.
757472
  Морозов Ю.Т. Методика и техника направленного бурения скважин на твердые полезные ископаемые / Ю.Т. Морозов. – Л., 1987. – 220с.
757473
  Маркевич А.П. Методика и техника паразитологического обследования рыб. / А.П. Маркевич. – К., 1950. – 24с.
757474
   Методика и техника петрофизических исследований.. – Апатиты, 1977. – 125с.
757475
  Иманов С.Ш. Методика и техника применения кинопроекции и других видов проекции на уроках физики в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Иманов С.Ш.; Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1963. – 33л.
757476
   Методика и техника психофизиологических исследований операторской деятельности.. – М., 1984. – 101с.
757477
   Методика и техника психофизиологического эксперимента.. – Москва, 1987. – 104с.
757478
  Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений / М.Е. Евгеньев. – Киев, 1940. – 307с.
757479
  Мильчин Э А. Методика и техника редактирования текста / Э А. Мильчин. – Москва, 1972. – 320с.
757480
  Чиботару Р.И. Методика и техника ретгенологического исследования поджелудочной железы / Р.И. Чиботару, КичерманА.П. – Кишинев, 1973. – 24с.
757481
   Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях.. – Новосибирск, 1988. – 122с.
757482
   Методика и техника сейсморазведки.. – М., 1979. – 130с.
757483
  Ткаченко А.А. Методика и техника селекции озимых хлебов на Весело-подолянской сортоводной станции / А.А. Ткаченко. – К., 1927. – 65с.
757484
   Методика и техника следственной работы.. – К., 1934. – 226с.
757485
  Гражданников Е.Д. Методика и техника социологических исследований / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1975. – 75с.
757486
   Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации.. – М., 1968. – 328с.
757487
  Бронникова А М. Методика и техника судебномедицинской экспертизы вещественных доказательств / А М. Бронникова, С А. Гаркави, . – М, 1963. – 2478с.
757488
  Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе / Н.М. Яковлев. – М, 1959. – 126с.
757489
  Яковлев Методика и техника урока в школе / Яковлев, М А. Сохор. – М, 1985. – 208с.
757490
  Синенко В.Я. Методика и техника школьного физического эксперимента : учеб. пособие / В.Я. Синенко. – Новосибирск : Новосибирский педагогический институт, 1990. – 100с.
757491
  Райков Б.Е. Методика и техника экскурский / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1927. – 148с.
757492
   Методика и техника эксперимента в области прикладной физиологии человека.. – М., 1978. – 96с.
757493
  Мамонтов В.В. Методика и техника электрорентгенографии / В.В. Мамонтов, С.Ф. Шибаев. – Л., 1981. – 205с.
757494
  Кишковский А.Н. Методика и техника электрорентгенографии / А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин. – М, 1982. – 208с.
757495
   Методика и техника эффективного использования средств обучения в учебно-воспитательном процессе.. – М., 1984. – 176с.
757496
   Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 118с.
757497
   Методика и технология направленного бурения скважин в сложных геологических условиях.. – Л., 1980. – 56с.
757498
  Шлейников Владимир Иванович Методика и технология построения мобильных систем символьной обработки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Шлейников Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетки. – К., 1979. – 18л.
757499
  Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. педагогических училищ и колледжей, обучающихся по специальности "Социальная педагогика" / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. – Москва : Владос, 2007. – 399с. – ISBN 978-5-691-01382-9


  Представлены методика и технологии работы нормативно-правовые основы деятельности социального педагога
757500
  Ершова Н.Ю. Методика и технология реализации модульного принципа в рамках модели открытого обучения физике / Н.Ю. Ершова, А.И. Назаров // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 4 (87). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрена реализация принципа модульного обучения в рамках модели системы открытого обучения физике. Предложена структура сетевой версии электронного учебно-методического комплекса и методика его использования. На примере модуля дисциплины "Основы ...
757501
   Методика и экономика морских геологоразведочных работ.. – Л., 1980. – 288с.
757502
  Гандур Арафат Абдул Рауф Методика и эффективность физкультминуток на уроках в 6-7 классах общеобразовательной школы : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Гандур Арафат Абдул Рауф; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
757503
   Методика изготовления и контроля жидкого биомицинового препарата.. – 2-е изд. – М., 1960. – 32с.
757504
  Иоффе С.Б. Методика изготовления монохроматических интерференционно-поляризационных светофильтров. : Автореф... канд. технич.наук: / Иоффе С.Б.;, 1951. – 14 л.
757505
  Зимин А.А. Методика издания древнерусских актов / А.А. Зимин. – Москва, 1959. – 64с.
757506
  Ефремова Е.В. Методика изложения на русском языке в 5-7 классах нерусских школ / Е.В. Ефремова. – К., 1960. – 64с.
757507
  Добронравов В.Е. Методика изложения темы "Всемирное тяготение" в курсе физики / В.Е. Добронравов. – Москва, 1964. – 72 с.
757508
  Федотов И.П. Методика излучения раздела магнетизма в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотов И.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 15л.
757509
   Методика измерений земных приливов и медленных деформаций земной поверхности. – Москва : Наука, 1970. – 184с.
757510
   Методика измерений паров ртути при поисках ртутных месторождений.. – М., 1975. – 72с.
757511
  Мебед Махмуд Мохаммед Методика измерений температуро-проводности и теплоемкости твердых тел в области температур 1300-2600 0К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мебед Махмуд Мохаммед; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 18л.
757512
  Фисенко Анатолий Владимирович Методика измерения радиоактивного аргона-39 в метеоритах и ее применение для решения некоторых задач метеоритики : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.02 / Фисенко Анатолий Владимирович; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
757513
  Романец А.С. Методика измерения расхода суспензий содовой промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Романец А. С.; МВО УССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1959. – 16л.
757514
  Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.144-153. – ISSN 0042-8841
757515
   Методика измерения светотехнических характеристик информации на дисплеях (видиомодулях), основанных на электронно лучевых трубках.. – Л., 1989. – 22с.
757516
  Гуляев Б.И. Методика измерения фотосинтетически активной радиации и об усвоении солнечной энергии некоторыми сельскохозяйтвенными культурами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуляев Б.И.; Всесоюзн.акад. с-х.наук. – Л, 1964. – 27л.
757517
  Тооминг Х.Г. Методика измерения фотосинтетически активной радиации. / Х.Г. Тооминг, Б.И. Гуляев. – Москва, 1967. – 144с.
757518
  Логачева Ю.П. Методика изучения аналитической химии в общеобрзовательной трудовой политехнической средней школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логачева Ю.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 19л.
757519
   Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов.. – Москва : Наука, 1975. – 240 с. : табл.12, ил.32. – Библиогр.: в конце глав
757520
   Методика изучения бюджетов времени трудящихся.. – Новосибирск, 1966. – 300с.
757521
  Манеев Г.С. Методика изучения в средней школе молекулярных свойств твердых тел : Автореф... канд. пед.наук: / Манеев Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
757522
  Петрова Русанка Георгиевна Методика изучения векторов и геометрических преобразований на факультативных занятиях в средней школе Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрова Русанка Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1982. – 18л.
757523
  Дедеев А В. Методика изучения внутренней структуры фундамента платформы / А В. Дедеев, . – Ленинград : Наука, 1972. – 159с.
757524
  Чугунов Методика изучения возраста и роста рыб / Чугунов, а. – М, 1952. – 116с.
757525
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – Москва, 1952. – 116с.
757526
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – М, 1959. – 164с.
757527
  Бельская Т.Н. Методика изучения возрастных изменений у растений по морфологическим признакам / Т.Н. Бельская. – М-Л., 1949. – 120с.
757528
  Эфендиев Я.С. Методика изучения вспомогательных частей речи на уроках азербайджанского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Эфендиев Я.С.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 33л.
757529
   Методика изучения гидротермально-метасоматических образований. – Ленинград : Недра, 1981. – 264с.
757530
  Баев П.М. Методика изучения глагола в 5 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Баев П.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1954. – 16л.
757531
  Муртазалиев М.М. Методика изучения глагола на уроках родного языка в аварской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Муртазалиев М.М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1968. – 21л.
757532
  Джугарян Т.Г. Методика изучения глагола. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джугарян Т.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
757533
  Дюдин В.И. Методика изучения глубокого подземного стока / В.И. Дюдин. – М, 1985. – 136с.
757534
  Ревинская О.Г. Методика изучения динамики реактивного движения в курсе общей физики с использованием компьютерных моделей / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 116-127. – ISSN 1609-4646


  Предложена методика изучения в курсе общей физики динамики реактивного движения тела в лабораторном практикуме с помощью компьютерной модели
757535
  Асланов М.С. Методика изучения драматических произведений в старших классах средней школы. : Автореф... наук: / Асланов М.С.; Ком. высш. и спец. обр. Совета Мин. АзССР. – Баку, 1962. – 24л.
757536
   Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М. : Наука, 1978. – 207с.
757537
  Дерябин В.М. Методика изучения единиц измерения физических величин в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дерябин В. М.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 20л.
757538
  Аймагамбетова К. Методика изучения живой природы Казхстана в I - III классах казахских школ. : Автореф... канд. канд. пед.наук: 731 / Аймагамбетова К.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
757539
  Бирюков Н.С. Методика изучения зоны аэрации и грунтовых вод при лесогидрологических исследованиях / Н.С. Бирюков. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 67с.
757540
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод / Семенова-Ерофеева. – Москва : Недра, 1987. – 89с.
757541
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников эксплуатационных ресурсов подземных вод. / Семенова-Ерофеева. – Москва, 1987. – 88 с.
757542
  Карташов В.Н. Методика изучения и обобщения юридической практики / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1989. – 42с.
757543
   Методика изучения и преподавания истории русской журналистики на факультетах журналистики государственных университетов.. – М., 1987. – 111с.
757544
   Методика изучения и прогноза экзогенных геологических процессов. – М., 1988. – 215с.
757545
  Косоплечев Н.П. Методика изучения и разработки мер предупреждения преступности в городе и районе / Н.П. Косоплечев. – М., 1975. – 129с.
757546
  Чалышев В.И. Методика изучения ископаемых почв / В.И. Чалышев. – Москва : Наука, 1978. – 73с.
757547
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 2. – 1963. – 87с.
757548
   Методика изучения карста. – Пермь
4 : Палеокарст и карст. – 1963. – 82 с.
757549
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 5 : Геофизические методы. – 1963. – 99 с.
757550
   Методика изучения карста. – Пермь
6 : Гидрогеология карста. – 1963. – 163с.
757551
   Методика изучения карста. – Пермь
7 : Инженерная геология. – 1963. – 78с.
757552
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 8 : Гидрология карста. – 1963. – 84с.
757553
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 9 : Пещеры. – 1963. – 95с.
757554
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 10 : Изучение карста туристами и учащимися. – 1963. – 27с.
757555
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 3 : Карстологическая съемка. – 1964. – 56с.
757556
  Поротов Г.С. и др. Методика изучения комплексных магнетитовых руд / Г.С. и др. Поротов. – Л., 1976. – 168с.
757557
  Красовский А.С. Методика изучения критических статей В.И.Ленина в 9-10 классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Красовский А.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 10л.
757558
  Гаджиев А.Д. Методика изучения лирических произведений в 5-8 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев А.Д.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 29л.
757559
  Рыбальская В.Я. Методика изучения личности потерпевшено по делам о преступлениях несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская. – Иркутск, 1975. – 53с.
757560
  Карпова Г.В. Методика изучения личности учащихся ПТУ. / Карпова Г.В., Михайлычев Е.А. – Москва : Высш. школа, 1989. – 125, [1] с.
757561
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе истории партии.. – Минск, 1986. – 84с.
757562
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе марксистско-ленинской философии. – Минск : Университетское, 1986. – 126 с.
757563
  Рогов И.В. Методика изучения материальной части танкового вооружения. / И.В. Рогов, Б.Н. Большев. – М., 1968. – 149с.
757564
   Методика изучения неотектоники и геоморфологии Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1982. – 56с.
757565
  Грудкин К.А. Методика изучения нефтегазоносных мезозойских отложений Западного Узбекистана по материалам исследований поисковых и разведочных скважин : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 136 / Грудкин К.А. ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1970. – 25л.
757566
   Методика изучения новых вопросов курса математики средней школы.. – Л., 1975. – 153с.
757567
  Боковвнев О.А. Методика изучения основных тем программы по геометрии в средних ПТУ / О.А. Боковвнев, В.И. Колобов. – М., 1986. – 62с.
757568
  Савинова Л.Н. Методика изучения отношения школьников к атеизму и религии. Метод. мат. / Л.Н. Савинова. – М., 1975. – 39с.
757569
   Методика изучения партийных документов в курсе истории КПСС. – М., 1984. – 271с.
757570
  Сандалов Г.Н. Методика изучения передового производственного опыта в вечерней школе / Г.Н. Сандалов. – М., 1963. – 48с.
757571
   Методика изучения периодической печати: Сб. статей.. – М., 1977. – 109с.
757572
  Шорохова А.А. Методика изучения плодовитости человека / А.А. Шорохова. – Ташкент, 1935. – 100с.
757573
  Евсюков А.А. Методика изучения приципов осциллографироания и телевидения в курсе физики средней школы на специально разработанных комплектах приборов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евсюков А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 15л.
757574
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – 2-е изд. – М, 1990. – 208с.
757575
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуационных правил / Г.И. Блинов. – М, 1972. – 208с.
757576
  Станкевич Г.Л. Методика изучения районного обзора в курсе экономической географии СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Станкевич Г.Л. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
757577
  Федорова Е.Н. Методика изучения растворов в средней школе. / Е.Н. Федорова. – М., 1957. – 23с.
757578
  Литвинович А.Н. Методика изучения редких рассеянных элементов в полиметаллических рудах / А.Н. Литвинович. – Алма-Ата, 1961. – 107с.
757579
  Линденбратен Л.Д. Методика изучения рентгеновских снимков / Л.Д. Линденбратен. – 2-е перераб. и расширен. изд. – Москва, 1971. – 352с.
757580
  Иванкин П.Ф. Методика изучения рудоносных структур в терригенных толщах / П.Ф. Иванкин, Н.И. Назарова. – М., 1988. – 253с.
757581
   Методика изучения русского языка: Пособ. для учителя.. – Киев, 1986. – 286с.
757582
   Методика изучения сапропелевых отложений. – Москва : АН СССР
Вып. 1. – 1953. – 220с.
757583
  Мышинская Р.П. Методика изучения сельского хозяйства в школьном курсе экономической географии / Р.П. Мышинская. – М., 1972. – 126с.
757584
   Методика изучения силы роста семян полевых культур.. – М., 1964. – 24с.
757585
  Мариничева В.Ф. Методика изучения сказуемого простого двусоставного предложения в связи с развитием мышления и речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мариничева В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 21л.
757586
  Абдуллаев М.А. Методика изучения словообразования в процессе преподавания азербайджанскоо языка 4-6 классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Абдуллаев М.А.; Азербайдж.гос.пед.ин-т. – Баку, 1980. – 26л.
757587
  Кондрусова Полина Петровна Методика изучения словосочетания во взаимосвязи с лексикой, морфологией, орфографией (2-е - 5-е классы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кондрусова Полина Петровна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 20л.
757588
  Калдымолдоева А. Методика изучения сложноподчиненного предложения родного языка в киргизской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Калдымолдоева А.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 23л.
757589
  Кязимова А.Б. Методика изучения сложноподчиненных предложений русского языка в связи с развитием речи учащихся в азаербайджанской 8-летней школе : Автореф... наук: / Кязимова А.Б.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 23л.
757590
  Малахова М.М. Методика изучения сложносочиненных предложений в средней школе : Автореф. дис. .... канд. пед. наук: / Малахова М.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 20 с.
757591
  Мусабаев Д. Методика изучения служебных слов в 6 классе киргизской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусабаев Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
757592
  Лавров Н.А. Методика изучения служебных частей речи в средней школе. / Н.А. Лавров. – М., 1959. – 54с.
757593
  Гонцова С.А. Методика изучения состава и словообразования русского языка в казахской средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Гонцова С.А. ; Тбилисский гос. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 20 с.
757594
  Гонцова С.А. Методика изучения состава слова и словообразования русского языка в казахской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гонцова С.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 16л.
757595
  Плюснин К.П. Методика изучения тектонических структур складчатых поясов. / К.П. Плюснин. – Пермь, 1971. – 217с.
757596
  Абгарян П.М. Методика изучения темы "Важнейшие классы неорганических веществ" в общеобразовательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абгарян П.М. ; МП АССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1974. – 41 с.
757597
  Макаровская И.А. Методика изучения темы "Волновые свойства света" : Автореф... канд. пед.наук: / Макаровская И. А.; КВ и ССО СМ АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1953. – 19л.
757598
  Крейденко Т.Ф. Методика изучения темы "Муждународная интеграция в школьном курсе географии на профильном уровне : методика и опыт / Т.Ф. Крейденко, А.Н. Новик // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
757599
  Любимова Е.А. Методика изучения тепловых потоков через дно океанов / Е.А. Любимова. – Москва, 1973. – 176с.
757600
  Барбаш Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации городской среды / Н.Б. Барбаш; Ин-т географии АН СССР. – Москва, 1986. – 181с.
757601
  Малеваный Юрий Иванович Методика изучения тождественных преобразований в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Малеваный Юрий Иванович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
757602
  Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации / И.Г. Кокурина. – М, 1990. – 55с.
757603
  Маркович Э.С. Методика изучения уравнений высших степеней в связи с задачами общего образования : Автореф... канд. пед.наук: / Маркович Э.С.; Моск. облю пед. ин-т. Каф-ра методики матем. – Москва, 1951. – 15 с.
757604
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев; предисл. И.П. Павлова. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство Печатный Двор, 1926. – 64 с.
757605
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
757606
   Методика изучения условных рефлексов.. – Москва
2. – 1952. – 180с.
757607
  Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И.Н. Бейдеман. – Новосибирск : Наука, 1974. – 155с.
757608
   Методика изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных растений.. – М., 1960. – 278с.
757609
  Поляков Е.А. Методика изучения физических свойств коллекторов нефти и газа / Е.А. Поляков. – Москва : Недра, 1981. – 182с. : Ил. – Библиогр.: с.178-181
757610
  Иванов П.П. Методика изучения фонетики в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва, 1959. – 96 с.
757611
  Ханмамедов Б. Методика изучения фонетики родного языка в туркменской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Ханмамедов Б.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1970. – 24л.
757612
  Ковалев А.Г. Методика изучения характера школьника / А.Г. Ковалев. – Симферополь, 1947. – 32с.
757613
   Методика изучения хозяйственного использования земель для составления крупномасштабных карт : семинар по географии сельского хозяйства. – Москва : ЛИК МГУ, 1962. – 22 с.
757614
  Ахмедов А.М. Методика изучения членов предложения в восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Ахмедов А.М.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 37л.
757615
  Агабабян Г.М. Методика изучения членов предложения русского языка в 7-10 классах армянской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агабабян Г.М.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 20л.
757616
  Строев К.Ф. Методика изучения экономической географии СССР : пособие для учителей / К.Ф. Строев, Ковалевская М.К., Ром В.Я. – Москва : Просвещение, 1973. – 255 с. – (Методическая библиотека школы)
757617
  Хазарадзе О.С. Методика изучения электрических свойств и применение твердого тела в курсе физики 10 класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Хазарадзе О.С.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 21л.
757618
  Таир-Заде Методика изучения элементов животноводства и некоторые вопросы преподавания зоологии в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Таир-Заде Т.Р.; Аз. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 40л.
757619
  Ахундов Л.Р. Методика изучения элементов раздела "переменный ток" в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Ахундов Л.Р.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
757620
   Методика изучения элементов территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу. – Пермь, 1979. – 93 с.
757621
  Ранская Л.А. Методика изучения элементов физики твердого тела в среденей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ранская Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1967. – 24л.
757622
   Методика изучения, обработки и интерпретации магнитных и гравиметрических полей при поисках кимберлитовых тел в трапах. – Новосибирск, 1977. – 100с.
757623
  Поспелов А.Г. Методика изучения, систематика и клссификация фитогенных образований и проблематики верхнего докембрия Алтае-Саянской складчатой области / А.Г. Поспелов, С.Л. Тарновский; Отв. ред. Гинцингер А.Б. – Новосибирск : СНИИГГиМС, 1978. – 69с.
757624
  Епифанов Г.Д. Методика иллюстрирования классических литературных произведений : конспект лекций / Г.Д. Епифанов. – Москва, 1961. – 20, [3] с.
757625
  Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник для ВУЗов / Г.К. Бондарик. – Москва : Недра, 1986. – 332с.
757626
  Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник / Г.С. Золотарев. – Москва : МГУ, 1990. – 383с.
757627
   Методика инженерно-геологических исследований высоких обвальных и оползневых склонов / Золотарев Г.С. – Москва, 1980. – 184с.
757628
  Нестеров К.В. Методика инженерно-геологических исследований на месторождениях железных руд Керченского типа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нестеров К.В. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 16 с.
757629
  Сергеев А.И. Методика инженерно-геологического изучения торфяных массивов / А. Сергеев ; [отв. ред.: Е.М. Сергеев] ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии. – Москва : Наука, 1974. – 135с. : табл., ил., карты. – Библиогр.: с. 126-134
757630
   Методика инженерно-геологического прогнозирования при разведке шахтных полей месторождений каменных углей. – М., 1973. – 81с.
757631
   Методика интегральной оценки знаний абитуриентов / М.В. Грязев, А.А. Хадарцев, А.Г. Хрупачев, С.П. Туляков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28-32. – ISSN 0869-3617


  Методика интегральной оценки знаний абитуриентов и ее программное обеспечение позволяют составить более полную и объективную картину об образовательном уровне поступающих в вузы. Алгоритм программы «ЕГЭ - Абитуриент» построен с применением функции ...
757632
  Мотайленко Л.В. Методика интеграции образования и профессионального сообщества на базе информационных технологий / Л.В. Мотайленко, Д.И. Полетаев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 51-54. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматривается методика интеграции образования и профессионального сообщества, полученная на базе внедрения в учебный процесс вуза информационной технологии построения компетентностных областей. Сформулированы основные принципы и возможности ...
757633
  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М, 1982. – 141с.
757634
  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – Москва : Высшая школа, 1986. – 101, [3] с.
757635
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам.. – Киев : Вища школа, 1988. – 342с.
757636
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Уч.-метод. пособие. / Китайгородская Г.А. – М., 1988. – 168с.
757637
  Лизинский Марк Данилович Методика интерпретации данных сейсморазведки при изучении эффузивно-осадочных толщ докембрия. (На примере Печенг. никеленосной структуры) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Лизинский Марк Данилович; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
757638
  Аткин Е.Р. Методика интерпретации данных электрического каротажа. / Е.Р. Аткин. – Москва, 1961. – 27с.
757639
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.131 / Логинов В.Е. ; КГУ. – Киев, 1970. – 20 с.
757640
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора. : Дис... Канд. геолого-минерал. наук: / Логинов В.Е.; КГУ. Геологич. фак-т. – Новокузнецк, 1970. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
757641
  Шестаков В.М. Методика интерпретации опытно-фильтрационных наблюдений / В.М. Шестаков. – Москва, 1982. – 52с.
757642
  Панасенко В.Н. Методика интерпретации подземных гравитационных аномалий в условиях Криворожского железорудного бассейна. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Панасенко В.Н.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Ивано-Франковск, 1965. – 20л.
757643
  Бахвалов А.Н. Методика интерпретации результатов векторной скважинной магнитометрии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Бахвалов А.Н.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геофизики. – Свердловск, 1967. – 19л.
757644
  Саенко Г.В. Методика информационного обеспечения процесса устойчивого развития хозяйствующих систем в переходной экономике : інформаційні технології в економіці та управлінні / Г.В. Саенко, И.А. Демидова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
757645
   Методика информационного обеспечения расчетов экономической эффективности новой техники.. – К., 1976. – 107с.
757646
  Тагиев Гач ай Таги Методика использования алгебраических знаний учащихся при преподавании геометрии в VI-VIII классах : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Тагиев Гач ай Таги оглы ; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 18 с.
757647
  Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. При обуч. рус. яз. как иностр. в вузе. / А.Н. Щукин. – Москва : Русский язык, 1981. – 128 с.
757648
  Пепеляев Александр Кузьмич Методика использования грамматических правил при обучении чтению (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пепеляев Александр Кузьмич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
757649
  Купо А. Методика использования динамических слайд-лекций при обучении физике в ВУЗе / А. Купо, Т. Желонкина, С. Лукашевич // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 100-106. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  Был проведен комплексный анализ современных методов обучения с использованием информационных и компьютерных технологий, а так же программных продуктов, посредством которых могут быть реализованы современные средства обучения. С использованием ...
757650
  Гулиева Д.Б. Методика использования живописи на уроках русского языка для развития речи учащихся 4-8 классов азербайджанской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гулиева Д.Б.; МВ и ССО Азерб.ССР. – Баку, 1974. – 26л.
757651
  Кулешов В.У. Методика использования задач и деловых игр в преподавании политэкономии / В.У. Кулешов. – М., 1991. – 173с.
757652
  Червякова Л.Д. Методика использования лингафонной техники в процессе обучения иностранным языкам. / Л.Д. Червякова. – М., 1981. – 36с.
757653
  Новолодская Е.Г. Методика использования моделей природных явлений и процессов на уроках географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-47 : Рис. – ISSN 0016-7207
757654
  Базыкин В.В. Методика использования наглядных пособий по астрономии / В.В. Базыкин, И.Ф. Шевляков. – М., 1963. – 40с.
757655
  Гуменюк С.А. Методика использования нр ИФВЭ для обработки данных в экспериментах на камере "Мирабель" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Гуменюк С.А. ; Ин-т физики высших энергий. – Серпухов, 1979. – 20 с.
757656
  Роберт И.В. Методика использования операторнологических моделей мышления в обучении алгебре средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Роберт И. В.; АзГУ. – Баку, 1981. – 18л.
757657
  Роберт И.В. Методика использования операторнологических моделей мышления в обучении алгебре средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Роберт И. В.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 22л.
757658
  Герасимов В.А. и др. Методика использования отладочного пульта при решении задач на ЭВМ МИР / В.А. и др. Герасимов. – К., 1973. – 36с.
757659
  Салахов А. Методика использования представителей фауны Азербайджана на уроках зоологии в средней школе : Автореф... кандид. пед.наук: / Салахов А.; Министерство просвещения Азербайджанской ССР. Азербайджанский н.-иссл. ин-т педагогики. – Баку, 1952. – 26 с.
757660
  Шкиль А.С. Методика использования результатов тестирования в болонской системе оценивания // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 135-141. – ISBN 978-966-285-210-3
757661
  Боровикова Елена Алексеевна Методика использования системы игр для обучения неофициальному общению (французский яз., неязыковый вуз) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Боровикова Елена Алексеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 26л.
757662
  Полторак Д.И. Методика использования средств обучения в преподавании истории / Д.И. Полторак. – Москва, 1987. – 207 с.
757663
  Полат Е.С. Методика использования средств обучения иностранному языку в языковой лаборатории профтехучилища / Е.С. Полат. – М, 1988. – 158с.
757664
   Методика использования физического эксперимента в учебном процессе : сб. науч. трудов. – Свердловск : СПИ, 1985. – 133 с.
757665
  Селецкий В.И. Методика использования художественной литературы в преподавании марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1979. – 20 с.
757666
  Барон Л.И. Методика испытаний горных пород на контактную прочность / Л.И. Барон, Л.Б. Глатман. – М., 1961. – 12с.
757667
  Эпштейн Р.М. Методика испытаний и накладки систем регулирования гидротурбин / Р.М. Эпштейн. – М.Л., 1957. – 80с.
757668
  Вершинский Е.В. Методика исследований в области физического воспитания / Е.В. Вершинский. – Москва, 1957. – 52с.
757669
   Методика исследований высшей нервной деятельности человека.. – М., 1963. – 92с.
757670
  Каплин Виталий Михайлович Методика исследований планктонных инфузорий озера Байкал : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каплин Виталий Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
757671
  Шацилов В.И. Методика исследований при оценке сейсмической опасности территории. / В.И. Шацилов. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
757672
  Сандон Г. Методика исследования Protozoa почв / Г. Сандон. – С. 253-278. – Отд. оттиск
757673
  Продайвода Г.Т. Методика исследования анизотропии обратимой магнитной восприимчивости горных пород на астатическом магнитометре / Г.Т. Продайвода, И.В. Орищенко, В.В. Назаришин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 42-47 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 8)
757674
  Петлин В.Н. Методика исследования взаимодействия сопряженных природных территориальных комплексов полустационарными и экспедиционными методами : некоторые аспекты исследования природы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
757675
   Методика исследования взаимодействия школы, семьи и общественности в воспитании учащихся.. – М., 1976. – 79с.
757676
   Методика исследования восприятия информации.. – Л., 1972. – 152с.
757677
  Кормушин В.А. Методика исследования газово-жидких включений в минералах. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1981. – 153с.
757678
   Методика исследования грамматики и стилистики китайского языка.. – Шанхай, 1991. – 334с.
757679
   Методика исследования делопроизводственных процессов в аппарате управления.. – Москва, 1972. – 73 с.
757680
  Орлова Г.В. Методика исследования долины реки с учащимися 7 класса в преподавании географии. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлова Г.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 8л.
757681
  Романюта В.Г. Методика исследования зрительного обнаружения сигналов человеком : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Романюта В. Г.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1973. – 26л.
757682
  Лахе Л.А. Методика исследования и состав полициклических ароматических углеводородов сланцевых смол : Автореф... канд. хим.наук: / Лахе Л. А.; АН ЭССР, Сов. по хим. и геол. минер. наукам. – Таллин, 1972. – 32л.
757683
  Рауде Х.Э. Методика исследования и химический состав углеводородной части кипящей выше 200 о сланцевой смолы туннельных печей : Автореф... канд. хим.наук: / Рауде Х.Э.; АН Эст.ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 29л.
757684
  Пересекин В.И. Методика исследования интегральных районов города // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 13-16. – ISBN 0201-8683
757685
  Тварионавичюс П. Методика исследования использования текстильного оборудования (на примере прядильных машин хлопчатобумажного производства Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тварионавичюс П.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
757686
  Хусаинова Бэла Нуровна Методика исследования комплекса тепловых свойств твердых и жидких металлов и полупроводников в интервале температур 500-1400 оК : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Хусаинова Бэла Нуровна ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 18 с.
757687
  Яшина М.Г. Методика исследования культурно-маркированной лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 192-199. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
757688
  Шапошников В.М. Методика исследования морфоструктур в практике нефтепоисковых работ / В.М. Шапошников. – М., 1973. – 208с.
757689
  Озерецкий Н. Методика исследования моторики / Н. Озерецкий. – М.-Л., 1930. – 174с.
757690
  Хаимова-Малькова Методика исследования напряжений поляризационно-оптическим методом / Хаимова-Малькова. – М, 1970. – 116с.
757691
  Сафронов А.В. Методика исследования политической географии древних майя классического периода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 101-118. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
757692
  Оникиенко С.К. Методика исследования породообразующих минералов в прозрачных шлифах : Учебное пособие для вузов / С.К. Оникиенко. – Москва : Недра, 1971. – 127с.
757693
  Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе / Г.С. Гринь. – Х., 1962. – 92с.
757694
  Федоров Ю.В. Методика исследования процессов деформирования, разрушения и формирования поверхностного слоя при резании труднообрабатываемых материалов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.171 / Федоров Ю.В.; МВ и ССО СССР. Москов. авиац. ин-т. – М., 1972. – 19л.
757695
  Бедринцев Кирилл Николаевич Методика исследования районныхъ комплексных экономических проблем. (На примере Ферганы и Ангрена). : Автореф... д-ра экон.наук: / Бедринцев Кирилл Николаевич; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1958. – 41л.
757696
  Корнилов К.Н. Методика исследования ребенка раннего возраста / К.Н. Корнилов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1922. – 90с.
757697
  Каган М.С. Методика исследования рекомбинации горячих электронов при их нагреве высокочастотными электрическим полем / М.С. Каган, Е.Г. Ландсберг. – М, 1972. – 20с.
757698
  Беляева А.П. Методика исследования содержания образования в средних профтехучилищах / А.П. Беляева. – М., 1974. – 128с.
757699
  Лице Н.И. Методика исследования состояния фрустрации в межличностных отношениях / Н.И. Лице. – Рига, 1990. – 19с.
757700
  Алаев Т.И. Методика исследования спектров ЭПР при гидростатических давлениях до 10 кбар. (На примере рубина) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Алаев Т.И.; Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 11л.
757701
  Пожидаєва И.В. Методика исследования трансформации концепта в виртуальном манипулятивном дискурсе русскоязычной блогосферы (на примере концепта ПАТРИОТИЗМ) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-54. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
757702
   Методика исследования устной политической пропаганды и агитации в трудовом коллективе.. – М., 1978. – 204с.
757703
  Поляков Николай Филиппович Методика исследования характеристик потока в малотурбулентной аэродинамической трубе и явлений перехода в несжимаемом пограничном слое : Автореф... канд. техн.наук: 01.024 / Поляков Николай Филиппович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 32л.
757704
  Васильев Я.В. Методика исследования целевой направленности личности / Я.В. Васильев. – Николаев, 1993. – 12с.
757705
  Молчанова Т.К. Методика истользования средств обучения на уроках литературы в средних профтехучилищах / Т.К. Молчанова. – М. : Высшая школа, 1980. – 72 с.
757706
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 6-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. Л.П. Кругликова-Гречаного; [Тип. И.И. Чоколова], 1911. – IV 144 с. – иблиогр.: "Список книг для чтения по истории" (с. 100-120); "Книги по методике истории" (с. 139-141) и в тексте
757707
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Тип. И.И. Чоколова, 1913. – IV, 150 с. – На обр. стороне тит. л. год изд. в тип. 1912
757708
  Влахопулов Б.А. Методика истории / Б.А. Влахопулов. – Киев : Склад изд. в кн. маг. Н.Я. Оглоблина, 1913. – 132, IV с. – Без тит. л.


  На обл. дарств. напись: Многоуважаемой Наталье Дмитриевне Полонской от автора
757709
  Влахопулов Б.А. Методика истории / Б.А. Влахопулов. – 2-е изд., испр. и доп. – Петроград-Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1916. – VIII, 104 с.
757710
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 6-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Типо-лит. "Прогресс" З.М. Сахнина], 1918. – [6], 122 с.


  На тит. л. дарств. надпись автора: Бибилиотеке педагогического семинара при И.Н.О.. Киев
757711
  Игнатьев В.И. Методика историко-геологического анализа на примере северной части Волго-Уральской антеклизы / В.И. Игнатьев. – Казань : Казанский ун-т, 1985. – 176с.
757712
   Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. – 224с.
757713
  Санцевич А.В. Методика исторического исследования / А.В. Санцевич. – Киев, 1984. – 190 с.
757714
  Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения : учеб. пособие / А.П. Пронштейн; Северо-Кавказский науч. центр высшей школы. – 2-е изд., доп. и испр. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-то, 1976. – 479 с. – Загл. 1-го изд.: Методика исторического исследования
757715
  Хаейн Т.М. Методика і засіб метрологічної атестації координатно-вимірювальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хаейн Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
757716
  Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 430с. – ISBN 978-966-364-569-8
757717
  Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 271 л. + Додаток: л. 180-242. – Бібліогр.: л. 243-271
757718
  Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
757719
  Більська М.А. Методика і результати географічного аналізу лісистості Розточчя та суміжних територій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-39. – (Географія ; Вип. 45)


  Проведено аналіз лісистості Розточчя станом на 1980 - 1982 рр., яка свідчить про диференційовану за територією та часом її динаміку.
757720
  Шульга М.С. Методика і техніка демонстраційних дослідів з фізики у 6 і 7 кл. / М.С. Шульга. – К., 1977. – 192с.
757721
  Коршак Є.В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту : практикум/ навч. посібник / Є.В. Коршак, Б.Ю. Миргородський. – Киев : Вища школа, 1981. – 279 с.
757722
  Кліменкова А.М. Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (50). – С. 10-22. – ISSN 1681-116Х


  У статті описано процедуру розробки авторської методики ідентифікації культурних кодів комерційної реклами, побудованої на основі застосування семантичного диференціала.
757723
  Балан В. Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України / В. Балан, Г. Кочедикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначені проблеми енергетичної сфери та процесу енергозабезпечення України енергетичними ресурсами. Запропоновано економіко-математичну модель ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України з використанням лінійної детермінантної ...
757724
  Левченко О. Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 122-129. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки тестових питань різних типів за допомогою простих операцій у Word і Excel.
757725
  Окландер Т. Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій / Т. Окландер, І. Окландер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 57-60 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
757726
  Петраков Я.В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки. / Я.В. Петраков, К.В. Гнедіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 148-155. – ISSN 2222-0712
757727
  Антоненко Л. Методика інтегральної рейтингової оцінки комплексного розвитку районних АПК / Л. Антоненко, М. Жерноклєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.61-66. – ISSN 0131-775Х
757728
  Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 240, [3] арк. – Додатки: арк. 220-240, [3]. – Бібліогр.: арк. 196-219
757729
  Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр..: 14 назв
757730
  Герасіна О.В. Методика інтелектуальної ідентифікації та прогнозування трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 94-99. – ISSN 1681-7710
757731
  Горошко Ю.В. Методика інформатики - історія і перспективи / Ю.В. Горошко, Г.Ю. Цибко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 61-64. – (Серія : Педагогічні науки)
757732
  Богдашина О.М. Методика історичних досліджень М.С. Грушевського // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 29-39
757733
  Шморгун П.М. Методика історичного дослідження / П. Шморгун // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 241-242. – ISBN 966-642-073-2
757734
  Карцов В.Г. Методика історії СРСР у початковій школі. (На допомогу вчителеві) / В.Г. Карцов. – К., 1948. – 228с.
757735
  Матейко С.В. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 156-162. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
757736
  Павловський В.Т. Методика й техніка розмови в трудовій школі / В.Т. Павловський. – Х, 1929. – 67с.
757737
  Дмитрук А. Методика й технологія укладання "Японсько-українського словника" І. Бондаренка / А. Дмитрук, В. Дмитрук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-617-607-958-3


  "У статті розглянуто й заналізовано макро- та мікроструктури «Японсько-українського словника» (укладачі Бондаренко І., Бондар Ю., Букрієнко А. й ін.). Описано особливості цього лексикографічного джерела".
757738
  Кузло М.Т. Методика ймовірністної оцінки стійкості грунтових укосів з урахуванням режимів фільтрації при зниженні рівнів води / М.Т. Кузло, Д.В. Стефанишин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 27-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
757739
  Крепиш П.В. Методика календарного планирования производства на машиностроительном предприятии / П.В. Крепиш. – М., 1961. – 252с.
757740
   Методика картирования вулканических формаций. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
757741
   Методика картирования метаморфических комплексов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 152с.
757742
  Конфектов М.Н. Методика картографирования плотности застройки пригородных районов по космическим снимкам высокого разрешения (на примере западного Подмосковья) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 16-24 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
757743
  Ковач Н.С. Методика картографирования сложных инженерных сооружений по данным лазерного сканирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 49-55 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
757744
  Гаврюшин О.В. Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MарInfo // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 40-45 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
757745
  Ермоленко Н.Н. Методика картографо-статистического исследования направленности современных эрозийных процессов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
757746
   Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони відчуження : природно-географічні дослідження / В.С. Давидчук, Л.Ю. Сорокіна, Р.Ф. Зарудна, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 3-12 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
757747
  Сухарев Д.А. Методика квалификации преступлений против социалистической собственности / Д.А. Сухарев, А.Д. Гобуза. – Свердловск, 1983. – 78с.
757748
  Бордзиловский С.А. Методика кваризэнтропического сжатия конденсированного вещества при низких начальных температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Бордзиловский С.А.; Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1977. – л.
757749
  Лукомський Д.В. Методика керування параметрами твердотільних фотоелектричних перетворювачів для енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння, що необслуговуються : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Лукомський Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
757750
  Лукомський Д.В. Методика керування параметрами фотоелектричних перетворювачів. Нанесення антивідбиваючих покриттів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 97-101


  Запропоновано нову методику керування параметрами фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) на підставі аналізу комплексного показника якості і надійності. Показано можливість застосування методики для керування режимами формування антивідбиваючих ...
757751
  Лукомський Д.В. Методика керування якістю контактів компонентів фотоелектричних систем енергозабезпечення РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методики керування параметрами кремнієвих фотоелектричних перетворювачів на підставі аналізу комплексного параметра якості і надійності для випадку вибору раціональних режимів формування контактної металізації мультикремнієвих ...
757752
  Парсяк К. Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 70-72. – ISSN 1810-3944
757753
   Методика кількісної обробки СТМ-зображень частково-впорядкованих систем / С.Ю. Булавенко, В.Н. Курашов, Ю.С. Мусатенко, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропонована методика обробки СТМ-зображень частково-впорядкованих інтерфейсів метал/впорядкована поверхня для вилучення кількісних характеристик впорядкованості. На прикладі СТМ-зображення інтерфейсу Bi/Si(111)7x7 з кількістю вісмуту 0,5 МШ ...
757754
  Позняк О. Методика кількісної оцінки впливу трудових міграцій на розвиток ринку праці // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 112-115. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
757755
  Лажнік В.Й. Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об"єктів на мікрорівні : Автореф... канд. герграф.наук: 11.00.02 / Лажнік В.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 21л.
757756
  Лажнік Володимир Йосипович Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об"єктів на мікрорівні : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Лажнік Володимир Йосипович; МО України, Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1995. – 264л. – Бібліогр.:л.206-234
757757
  Сапіжинський А.В. Методика кількісної оцінки засобів розповсюдження реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-38. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто вибір ефективних засобів розповсюдження реклами. Запропоновано економіко-математичні оптимізаційні моделі, що описують процес вибору друкованих видань для розміщення у них рекламних звернень.
757758
  Віршило І.В. Методика кількісної оцінки мінералогічного складу континентальної земної кори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наведено методичні аспекти оцінки мінералогічного складу сейсмомінералогічним методом. Розглядається використання автоматизованої системи інтерпретації даних сейсмоакустики. Наведено приклади практичного застосування методу при дослідженнях ...
757759
  Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
757760
  Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.22 - геофізика / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
757761
  Шамурина С.Е. Методика классификации литературы по языкознанию, литературоведению, художественной литературе и искусству / С.Е. Шамурина. – М., 1960. – 20с.
757762
  Амбарцумян З.Н. Методика классификации общественно-политической литературы в массовых библиотеках / З.Н. Амбарцумян. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1961. – 36 с.
757763
   Методика классификации сельскохозяйственной литературы по УДК.. – М., 1964. – 44с.
757764
   Методика классифицирования музыкальных произведений (нотных изданий) по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М., 1977. – 126с.
757765
  Мориц В.Э. Методика классического тренажа. Рекоменд. в качестве учебн. пособия для хореографич. училищ / В.Э. Мориц. – Москва-Ленинград : Искусство, 1940. – 188 с.
757766
  Лермантов В.В. Методика классных опытов и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 3-е. – М. – 118с.
757767
  Сасыхов А.В. Методика клубной работы / А.В. Сасыхов, Стрельцов Ю.А. . – Улан-Уде
3. – 1970. – 92с.
757768
  Ходоровский М.С. Методика количественной оценки концентраций естественных радиоактивных элементов на ЭВМ : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / М.С. Ходоровский, Н.В. Ходоровская // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
757769
  Карлье Э. Методика количественной оценки месторождений урана / Э. Карлье. – Москва : Атомиздат, 1966. – 352с.
757770
  Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. / И.П. Иванов. – М., 1990. – 143с.
757771
  Сбітнєв А.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення / А.І. Сбітнєв, О.І. Литвиненко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 396
757772
  Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 176 л. – Додатки: л. 155-176. – Бібліогр.: л. 144-154
757773
  Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформацйній системі військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 21 назва
757774
  Литвиненко Н.І. Методика комп"ютерної підтримки рішень при організації та здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ / Н.І. Литвиненко, О.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 50-52
757775
  Стефанчук Р. Методика компенсації моральної шкоди: Unus Passus ad Creationem // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 237-255. – ISSN 1026-9932
757776
  Богосвятська А.І. Методика компетентнісного викладання на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 56-63
757777
  Красовский С.С. Методика комплексирования геофизических исследований при геологическом картировании : (На примере Приазовского кристаллического массива и зоны сочленения его с Донбассом) / С.С. Красовский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 144с.
757778
  Божилина Е.А. Методика комплексного автоматизированного дешифрирования растительности на примере участка Северной Монголии / Е.А. Божилина, С.А. Мамыкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-29 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
757779
  Божилина Е.А. Методика комплексного автоматизированного дешифрирования растительности на примере участка Северной Монголии / Е.А. Божилина, С.А. Мамыкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-29 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
757780
  Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности : Краткий курс для высших учебных заведений / Г.В. Савицкая. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000775-Х
757781
  Шеремет А.Д. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности промышленного предприятия / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М, 1980. – 232с.
757782
   Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.. – М., 1982. – 64с.
757783
  Тхоржевський Р.П. Методика комплексного вивчення паперових грошових знаків, бон : (на основі аналізу паперових грошей періодів громадянської війни та відбудови народного господарства СРСР. 1918-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 90-96. – (Серія історії ; № 17)
757784
  Шаповал В.І. Методика комплексного вивчення фізичних властивостей гірських порід кристалічного фундаменту в районі Середнього Побужжя / В.І. Шаповал, Є.І. Антонюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 52-55. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
757785
  Гончарук О. Методика комплексного дослідження англомовної байки у прагмастилістичному аспекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 66-70. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
757786
  Прыткова М.Я. Методика комплексного изучения осадконакопления в малых водохранилищах / М.Я. Прыткова, И.В. Семенцов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 88с.
757787
   Методика комплексного изучения политической экономии. – Москва
Т. 2. – 1982. – 240с.
757788
   Методика комплексного изучения политической экономии.. – Москва
Т. 1. – 1981. – 245 с.
757789
  Бакурко Виктор Евгеньевич Методика комплексного использования образной и условногафической наглядности при обучении истории древнего мира и средних веков. : Автореф... канд. ист.наук: 13.00.02 / Бакурко Виктор Евгеньевич; МП РСФСР. – М., 1974. – 28л.
757790
  Кухаренко В.М. Методика комплексного оцінювання якості тестів : Частина 1 / В.М. Кухаренко, Л.П. Перхун, Н.М. Товмаченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
757791
  Кухаренко В.М. Методика комплексного оцінювання якості тестів. : Частина 2 / В.М. Кухаренко, Л.П. Перхун, Н.М. Товмаченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
757792
   Методика комплексного подхода к воспитанию учащихся средних профтехучилищ.. – М., 1978. – 112с.
757793
   Методика комплексного подхода к преподаванию общественных наук в условиях перестройки высшей школы. – К., 1987. – 124с.
757794
   Методика комплексного прогнозирования нефтегазоносных локальных структур: На прим.Днепров.-Донец. впадины.. – Киев, 1982. – 196с.
757795
  Шарыгин М.Д. Методика комплексного экономико-географического исследования территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, А.М. Свисткова. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 96 с.
757796
  Овчаренко Т. Методика комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 82-85. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методична база інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств. Проведена оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства на основі рівнів виробництва (технічного, технологічного, організаційного). Запропоновано ...
757797
  Грішнова О.А. Методика комплексної оцінки конкурентоспроможності персоналу / О.А. Грішнова, О.В. Юрченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 79-85


  У статті досліджено взаємозв"язок конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності персоналу. Запропоновано методику, яка дозволяє чисельно визначити конкурентоспроможність персоналу. Оцінки, здійснені за ...
757798
  Антонов В.В. Методика комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць : (на прикладі Дніпропетровської обл.) / В.В. Антонов, Л.М. Зайцева. – Дніпропетровськ, 2004. – 34 с.
757799
  Полька Н.С. Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей / Н.С. Полька, Д.П. Сергета // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
757800
  Юрчак Е.В. Методика комплексної оцінки ступеня успішності брендів закладів ресторанного господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 50-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
757801
  Ягибеков Владимир Ибрагимович Методика комплексной интерпретации геолого-промысловых и геофизических материалов нижнемеловых отложений равнинного Дагестана с целью их доразведки : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.17 / Ягибеков Владимир Ибрагимович; Ин-т геол. АН Аз.ССР. – Баку, 1981. – 20л.
757802
   Методика комплексной мерзлотно-гидрогеологической и инженерно-геологической съемки масштабов 1:200 000 и 1:500 000.. – Москва : Московский университет, 1970. – 356с.
757803
  Элланский М.М. Методика комплексной обработки промыслово-географических материалов и керна при изучении продуктивных коллекторов с помощью математических методов и ЭВМ / М.М. Элланский. – М., 1975. – 61с.
757804
   Методика комплексных полевых исследований озерных экосистем : учебное пособие. – Иркутск, 1989. – 144 с.
757805
   Методика комплексных региональных гидрогеологических и инженерно-геологических исследований глубоких горизонтов месторождений на примере Криворожского железнорудного бассейна. – М, 1974. – 88с.
757806
  Гаджиева Н.М. Методика комсомольской работы в школе / Н.М. Гаджиева, С.Г. Кутепова. – Москва, 1988. – 128с.
757807
  Фомичева И.Д. Методика конкретных социологических исследований и печать / И.Д. Фомичева. – Москва, 1980. – 105 с.
757808
  Бердар М. Методика контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито концептуальні засади створення ефективної контрольної системи в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, обгрунтовано методичні прийоми та процедури зовнішнього та внутрішнього контролю. В статье раскрыты концептуальные ...
757809
  Князєва О.В. Методика контролю витрат за центрами відповідальності з використанням ваучерів (на прикладі підприємств рибного господарства України) : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 185-195 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
757810
   Методика контролю дії корсету для сидіння у пацієнтів з нервово-м"язовою деформацією хребта / О.В. Гадяцький, Л.К. Роман, І.М. Василенко, В.С. Качер, І.М. Чернишова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 39-42. – ISSN 0030-5987
757811
  Тревого І.С. Методика контролю температурних деформацій надземних переходів магістральних газопроводів : геодезія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 6-9 : Мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
757812
  Шваб В.К. Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних зособів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Шваб В.К.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
757813
  Катін Павло Юрійович Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Катін П.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
757814
  Жиров Г.Б. Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатисного методу діагностування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Генадій Борисович Жиров; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
757815
  Жиров Генадій Борисович Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатичного методу діагностування : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Жиров Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168л. + Додатки: л.153-168. – Бібліогр.: л.143-152
757816
  Савков Павло Анатолійович Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Савков П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
757817
   Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння / Б.П. Креденцер, П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
757818
   Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння / Б.П. Креденцер, П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 122-125


  Методика дозволяє автоматизувати процес контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням бази даних типових логічних елементів і функціональних вузлів. Це дає можливість суттєво скоротити час контролю підозрюваних у несправності цифрових ТЕЗ за ...
757819
  Біляк Ю.В. Методика контролю утилізації ГМО // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
757820
  Габитова В.Р. Методика контроля знаний в обучающих средах для формализованных предметных областей // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.18-25.
757821
  Шваб В.К. Методика контроля технического состояния аналоговых модулей радиоэлектронных средств вооружения на месте их хранения с использованием параимпульсного метода диагностирования : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Шваб В.К.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 128л. + Додатки: л.127-128. – Библиогр.: л.124-126
757822
  Катин Павел Юрьевич Методика контроля технического состояния аналоговых устройств радиоэлектронных средств вооружения с использованием обобщенной контрольной точки : Дис. ... канд. технических наук: 20.02.14 / Катин П.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 161л. + Додатки: л.147-161. – Библиогр.: л.139-146
757823
  Савков Павел Анатолиевич Методика контроля технического состояния цифровых типовых элементов замены, содержащих элементы с обратными связями, непосредственно на месте дислокации радиоэлектронных средств вооружения : Дис. ... канд. техническ. наук: 20.02.14 / КНУТШ; Военный ин-т; Савков П.А. – Київ, 2004. – 270л. + Додатки: л.156-270. – Библиогр.: л.150-155
757824
  Слободян М. Методика концептуального аналізу у сучасній когнітивній лінгвістиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 105-115. – Бібліогр.: Літ.: с.113-115; 14 назв. – ISBN 966-7773-70-1
757825
  Головко І.В. Методика коригування показників фінансової звітності підприємства в умовах інфляційної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 178-186
757826
  Кіптенко Є.М. Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва / Є.М. Кіптенко, Т.В. Козленко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 138-150 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
757827
  Лисогор С.М. Методика короткочасного прогнозу переформування берегів водосховищ (на прикладі Київського водосховища) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 150-155 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
757828
  Ильинский Н.В. Методика краеведческих исследований / Н.В. Ильинский. – Вологда
Ч.1 : Природные условия района. – 1927. – 120с.
757829
  Русаков М.Г. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту та його околиць / М.Г. Русаков. – Київ
ч. 1. – 1958. – 168с.
757830
  Русаков М.Г. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту та його околиць / М.Г. Русаков. – Київ
ч. 2. – 1959. – 108с.
757831
  Щукин А.Н. Методика краткосрочного обучения русскому языку как иностранного / А.Н. Щукин. – Москва : Русский язык, 1984
757832
  Вальдман Р.В. Методика краткосрочного прогнозирования - программирования классов электронной техники на основе информационных моделей / Р.В. Вальдман, З.А. Бозина. – Москва : ЦНИИ "Электроника", 1976. – 78 с. – (Информатика: наука, практика ; 1(39))
757833
  Самошина З.Г. Методика криминалистического исследования машинописного текста : Автореф... канд. юрид.наук: / Самошина З.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1952. – 14 с.
757834
   Методика криминологического изучения личного несовершеннолетнего преступника.. – Москва, 1977. – 132с.
757835
  Данилов И.Д. Методика криолитологических исследований / И.Д. Данилов. – М, 1983. – 200с.
757836
   Методика критики современной буржуазной философии и социологии в преподавании диалектического и исторического материализма. – Москва, 1980. – 280 с.
757837
   Методика крупномасштабного глубинного геологического картирования: Метод. рекоменд.. – Л., 1980. – 43с.
757838
  Милкина Л.И. Методика крупномасштабного реконструктивного геоботанического картирования / Л.И. Милкина. – Киев, 1984. – 135 с.
757839
  Канивец И.И. Методика крупномасштабных съемок почв совхозов и ее научно-производственное значение / И.И. Канивец, 1937. – 20с. – Отд. оттиск из: "Почвоведение", 1937, №7
757840
  Амелина А.М. Методика курса "Машинопись и основы делопроизводства" : пособие для учителей / А.М. Амелина. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 159
757841
  Козловский Ю.Г. Методика курса "Начертательная геометрия" / Ю.Г. Козловский. – Минск, 1971. – 256с.
757842
   Методика курса "Основы производства. Выбор профессии.". – Москва, 1987. – 95с.
757843
   Методика курса "Стенография": Пособ. для учит.. – М., 1981. – 94с.
757844
  Звягинцев Ю.Е. Методика курсового проектирования по оргнизации и планированию машиностоительной промышленности. / Ю.Е. Звягинцев. – К, 1959. – 20с.
757845
  Видро Є.Д. Методика лабораторних занять та демонстрацій з анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – 2-е вид. – Київ, 1962. – 208с.
757846
  Галкин Е.В. Методика лабораторно-практических занятий по тракторам и автомобилям. / Е.В. Галкин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 296с.
757847
  Зубков В.В. Методика лабораторных петрографических работ / В.В. Зубков. – М, 1953. – 44с.
757848
   Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографировании состояний природно-территориальных комплексов : материалы к полевой школе-семинару по изуч. сост. геосистем. – Тбилиси, 1983. – 199 с.
757849
  Малишева Л.Л. Методика ландшафтно-екологічної оцінки стану міського середовища / Л.Л. Малишева, Т.В. Сергєєва // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-37. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Подано розгорнутий аналіз існуючих методик оцінки екологічного стану міського середовища. викладена власна методика оцінки екологічного стану міських ландшафтів.
757850
  Дмитрук Олександр Юрійович Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.11. / Дмитрук Олександр Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 252л. – Бібліогр.:л.229-244
757851
  Дмитрук О.Ю. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
757852
  Любич И.И. Методика ландшафтного демиофрирования почвенного покрова пахотных земель по материалам аэрофотосъемки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Любич И.И.; АН УССР. Ин-т геофизики. – К., 1978. – 22л.
757853
  Шищенко П.Г. Методика ландшафтного обоснования проектов контурного земледелия : теория и практика экологических исследований в физической географии / П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 39-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
757854
   Методика ландшафтных исследований. – Ленинград, 1971. – 152с.
757855
  Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка / М.Т. Баранов. – М, 1988. – 190с.
757856
  Иванович К.А. Методика лекций и лабораторных занятий в сельско-хозяйственных ВУЗах / К.А. Иванович. – Москва, 1934. – 48 с.
757857
   Методика лекционного курса по философии.. – Москва, 1978. – 285 с.
757858
  Михневич А.Е. Методика лекционной пропаганды / А.Е. Михневич, Р.Н. Тартаковский. – Минск, 1986. – 232 с.
757859
  Бали Абдерразак бен Мохамед Методика лечебной гимнастики при хронической пневмонии и бронхиальной астме у детей. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бали Абдерразак бен Мохамед; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1978. – 28л.
757860
  Кулибина Н.В. Методика лингвострановедческой работы над художественным текстом / Н.В. Кулибина. – Москва : Русский язык, 1987. – 142с.
757861
  Липаев А.А. Методика литературного чтения / А.А. Липаев. – Москва, 1950. – 264 с.
757862
  Смирнов С.А. Методика литературного чтения / С.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. – М., 1950. – 180с.
757863
  Липаев А.А. Методика литературного чтения / А.А. Липаев. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 268 с.
757864
  Счастный И.С. Методика литературного чтения на родном языке в белорусских школах. : Автореф... канд. пед.наук: / Счастный И.С.; Ин-т лит. и искусства АН БССР. – Минск, 1954. – 20л.
757865
   Методика литературного чтения.. – М.Л., 1947. – 144с.
757866
   Методика литературной экспозиции.. – М.
1. – 1957. – 188с.
757867
  Богданов А.Н. Методика литературоведческого анализа / А.Н. Богданов, Л.Г. Юдкевич. – Москва : Просвещение, 1969. – 190 с.
757868
  Кобилев А.Г. Методика литолого-фациального прогноза / А.Г. Кобилев. – М., 1976. – 121с.
757869
  Галенко О.М. Методика ліквідації підприємства в системі цивільно-правових відносин / О.М. Галенко, Г.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 60-69. – Бібліогр.: на 5 пунктів
757870
  Бохун Н.В. Методика лінгвістичного аналіза портретних описів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 21-30. – ISSN 2413-5593
757871
  Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І.І. Ковалик. – К, 1984. – 117с.
757872
  Ситченко А.Л. Методика літератури : випуск 20: фрагмент словника (пояснення дає А.Л. Ситченко). // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11
757873
  Ситченко А.Л. Методика літератури : продовження. Випуск 21 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-64
757874
  Ситченко А.Л. Методика літератури : продовження. Випуск 22 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-57
757875
  Ситченко А.Л. Методика літератури : (Фрагмент словника (пояснення дає А.Л.Ситченко) Продовження.Випуск 23-24 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13.
757876
  Чередник Тетяна Методика літератури в поняттях і термінах : словник-довідник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17
757877
  Чередник Тетяна Методика літератури в поняттях і термінах : словник-довідник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
757878
  Волинський П.К. Методика літературного читання в 5-7 класах / Волинський П.К. – Київ : Радянська школа, 1940. – 176 с.
757879
   Методика літературного читання в 5-7 класах. / Волинський П.К. – К. : Радянська школа, 1947. – 187 с.
757880
  Бабюх В.А. Методика літочислення міст: світовий досвід / Віталій Бабюх ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр теор.-метод. проблем іст. регіоналистики. – Київ : Інститут історії НАН України, 2009. – 82 с. – ISBN 978-966-02-5124-3
757881
  Меньшиков В.А. Методика локального прогноза слюдоносности по геофизическим данным на Мамско-Чуйских слюдяных месторождениях. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Меньшиков В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
757882
   Методика магнитных измерений и интерпретации в геофизике.. – Свердловск, 1970. – 80с.
757883
  Ладанивский Б.Т. Методика магнитовариационного зондирования мантии Земли в диапазоне периодов / Б.Т. Ладанивский, В.Ю. Семенов, И.М. Логвинов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 50-59 : Рис. – Бібліогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
757884
  Бутенко Н.В. Методика маркетингового планування на промисловому підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-107. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання маркетингового планування: його сутність, необхідність та етапи, визначено його місце в корпоративній структурі.
757885
  Кальченко В.Н. Методика математического моделирования и исследования перспективных уровней потребления природного газа в основных отраслях промышленности / В.Н. Кальченко, М.И. Минц. – К., 1972. – 255с.
757886
  Константинов Г.Н. Методика математического моделирования магнитных полей железорудных месторождений для решения разведочных задач. (На примере Таштаголского железнорудного месторождения Горной Шории) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Константинов Г.Н.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
757887
  Зюбин Б.Н. Методика машинного анализа морфометрических показателей при идентификации нематод / Б.Н. Зюбин, В.Д. Матяшков. – Фрунзе, 1991. – 58с.
757888
   Методика машинных экономических экспериментов.. – Фрунзе, 1979. – 63с.
757889
  Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований : учеб. пособ. / И.М. Маергойз. – Москва : Московский университет, 1981. – 137 с.
757890
   Методика мерзлотной съемки.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 358с.
757891
   Методика метеорологических наблюдений.. – М.Л., 1946. – 138с.
757892
   Методика механизации обработки отчетных статистических форм по себестоимости и труду.. – Свердловск, 1968. – 53с.
757893
   Методика микроклиматических наблюдений в естественных и искуственных полостях, в закарстованых породах и во льдах : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований / В.М. Голод, В.Е. Дмитриев, В.Н. Дублянский, В.С. Лукин, Б.Р. Мавлюдов, Л.М. Соцкова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 22-26. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
757894
  Мещерский Р.М. Методика микроэлектродного исследования / Р.М. Мещерский. – Москва : Медгиз, 1960. – 192с.
757895
  Нусратов Т.С. Методика минимизации множества вариантов и выбора оптимального технологического маршрута изготовления деталей : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Нусратов Т.С.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
757896
  Мешбей В.И. Методика многократных перекрытий в сейсморазведке / В.И. Мешбей. – Москва : Недра, 1985. – 264с.
757897
  Баженов М.М. Методика мови та літератури / М.М. Баженов; Н.К.О., Всеукр. ін-т підв. квал. педагогів (кол. ВЗВНО). – [Харьков] : б.в.
Лекція 3-4 : Культура усної мови. – 35, [2] с.
757898
  Кравченко Н.К. Методика моделирования жанровых семиосфер международно-правового дискурса // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 84-90. – ISBN 966-8906-05-5
757899
  Рудько Г.И. Методика моделирования природных катастроф с целью прогноза и инженерной защиты процесоопасных территорий / Г.И. Рудько, И.Н. Суматохина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
757900
   Методика моделирования работы многомашинного комплекса АСУ ФЭ ХФТИ.. – Харьков, 1983. – 41с.
757901
   Методика моделювання запорошених радіочастотних розрядів в аргоні / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, Т.Є. Лиситченко, Г.І. Левада, Р.О. Романенко, М.М. Юрчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 299-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена методика числового моделювання радіочастотних розрядів низького тиску ( р < 1 тор) в аргоновій плазмі з пиловими частинками. Приведений аналіз моделі задачі на основі експериментальних даних для перетинів основних елементарних ...
757902
  Бакун П. Методика моделювання обсягу активів комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
757903
  Дуравкін Євген Володимирович Методика моделювання протоколів інформаційного обміну за допомогою апаратів Е-мереж та ймовірностно часових графів / Дуравкін Є.В.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
757904
  Дробноход М.І. Методика моделювання профільних геофільтраційних потоків стосовно до крутопадаючих пластів в умовах розробки вугільних шахт Донбасу / М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, О.І. Придатко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 116-126. – (Геологія ; Вип. 14)


  На прикладі вивчення еколого-гідрогеологічних умов району шахти "Олександр-Захід" розроблено методику побудови геофільтраційних профільних потоків. Побудовано модель, яка дає можливість вивчати характер руху підземних вод у межах шахтних полів, ...
757905
  Дмитрук О.Ю. Методика моделювання регіонального урбаністичного природокористування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 158-165. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
757906
  Панчук Т.В. Методика моделювання трудомісткості у тваринництві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 171-175 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
757907
  Свидрук І.І. Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій / І.І. Свидрук, Н.О. Батьковець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 21-30. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
757908
  Шевчук В.М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Шевчук В.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 25 с. – Бібліогр. : 9 назв.
757909
  Цвелих Т.І. Методика морального виховання дітей молодшого і середнього шкільного віку / Т.І. Цвелих. – К., 1974. – 144с.
757910
   Методика морской магнитной съемки.. – М., 1989. – 115с.
757911
   Методика морфофизиологических исследований в антропологии.. – М., 1981. – 104с.
757912
  Ковалів В.Я. Методика музичного виховання на релятивній основі / В.Я. Ковалів. – Київ : Музична Україна, 1973. – 152 с.
757913
   Методика музичної роботи в середній школі : збірка статтів. – Харків : Радянська школа, 1935. – 80 с.
757914
   Методика музыкального воспитания в детском саду.. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 269с.
757915
  Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе : [учеб. для пед. уч-щ по спец. 03.05.00 "Муз. воспитание", 03.07.00 "Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк."] / Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. – Москва : Просвещение, 1989. – 206, [2] с. : ил., нот.
757916
   Методика на вооружении пропагандиста.. – М., 1969. – 136с.
757917
  Кабасанов С. Методика на обучението по български език в горния курс на средните училища. / С. Кабасанов. – София, 1956. – 260с.
757918
   Методика наблюдений за развитием серой зерновой совки и сигнализация сроков проведения мероприятий по борьбе с ней.. – М., 1962. – 16с.
757919
  Чхало О.М. Методика навчання аналітичної хімії студентів фармацевтичних спеціальностей з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чхало Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
757920
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання Англійської мови на II курсі технічного вузу / О.Б. Тарнопольський. – К., 1993. – 162с.
757921
  Ітельсон Є.І. Методика навчання англійськой мови в середній школі / Є.І. Ітельсон. – Київ, 1969. – 211с.
757922
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
757923
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 224, [5] арк. – Додатки: арк. 213-224, [5]. – Бібліогр.: арк. 193-212
757924
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 254, [5] л. – Додатки: л. 222-259. – Бібліогр.: л. 192-221
757925
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
757926
  Стадніченко С. Методика навчання біофізики у вищих медичних закладах // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 65-67
757927
   Методика навчання ботаніки.. – К., 1976. – 347с.
757928
  Набережнєва Т.Є. Методика навчання галузевого перекладу для студентів філологічних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – C. 7-12. – ISSN 2520-6397
757929
   Методика навчання географії : навчальна програма дисципліни циклу проф. та практ. підготовки / МОНУ ; Ін-т педагогіки АПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; укладачі: Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. ; відп. за вип. І.М. Чорноморець. – Київ : ПТЗО, 2009. – 36с.
757930
  Кобернік С.Г. Методика навчання географії : практикум для лаб. занять студентів спец. 014.07 Середня освіта (географія) / С.Г. Кобернік ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т природн.-геогр. освіти та екології. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 98, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-98. – ISBN 978-966-931-182-5
757931
  Чумаченко Д.В. Методика навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чумаченко Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
757932
  Мягкова А.Н. Методика навчання загальної біології / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комісаров. – Київ : Радянська школа, 1982. – 331с.
757933
  Мазепа І.І. Методика навчання зоології / І.І. Мазепа, Е.В. Середенко. – Київ, 1972. – 328с.
757934
  Грибоєдов С.В. Методика навчання індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців у процесі проходження ними військової служби : Навч.посібник / С.В. Грибоєдов, О.І. Почтарьов, І.Д. Шпотаковський; Київський університете імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 68с. – ISBN 966-594-017-1
757935
  Бойко В.А. Методика навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків засобами комп"ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бойко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 45 назв
757936
  Вишневський І О. Методика навчання іноземних мов : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2
757937
   Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова, С.І. Потапенко, Г.С. Чекаль ]. – Київ : Академія, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 320-327. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-315-7
757938
  Лабінська Б.І. Методика навчання іноземних мов у Західній Україні (1867-1890 рр.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 188-193. – (Серія : Педагогічні науки)
757939
   Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вузів. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с. – Бібліогр.: с. 306-316. – ISBN 9667043-11-8
757940
  Возниця В.М. Методика навчання іноземної мови / В.М. Возниця. – Львов, 1977. – 75с.
757941
  Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328с. – ISBN 966-504-462-1
757942
  Ніколайчук Д. Методика навчання історії у вищій школі: педагогічні новації М. Драгоманова // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 6-10
757943
  Гевко І. Методика навчання комп"ютерної графіки студентів закладів вищої освіти / І. Гевко, П. Коляса // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 6-12. – ISSN 2308-4634
757944
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 244, [3] арк. – Додатки: арк. 229-244, [3]. – Бібліогр.: арк. 198-228
757945
  Забронський В.В. Методика навчання креслення в школі / В.В. Забронський. – Київ, 1976. – 167с.
757946
  Мартинова Р.Ю. Методика навчання лінгвістичного аналізу англомовних художніх текстів студентів-філологів / Р.Ю. Мартинова, А.В. Кордонова
757947
  Чернявський Б.В. Методика навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва проектування із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чернявський Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. декорат.-приклад. мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
757948
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 258, [4] арк. – Додатки: арк. 230-258. – Бібліогр.: арк. 202-229
757949
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
757950
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник / З.І. Слєпкань. – Київ : Зодіак- ЕКО, 2000. – 512с. – ISBN 966-7090-18-3
757951
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навч. закладів / З.І. Слєпкань. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2006. – 584с. – Шифр дубл.51 Слєп.Доп.карт.киб,м.м. – ISBN 966-642-267-0


  Розглянуто підходи до вивчення навчального матеріалу основних змістовних ліній шкільного курсу: діяльнісний, системний, комплексний та особистісно-орієнтовний. Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
757952
  Монігетті А.В. Методика навчання німецької мови в III-IV класах. / А.В. Монігетті. – 1-е вид. – Київ-Львів, 1951. – 116с.
757953
   Методика навчання основ здоров"я, валеології та безпеки життєдіяльності : Навч. програма для студ. пед. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "валеологія", "дошкільна освіта" та "початкова освіта" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 16с. – ISBN 966-8847-23-7
757954
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
757955
  Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії / М.П. Откаленко; Мін-во освіти УРСР. Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1963. – 170с.
757956
  Рябовол Л. Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури.. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 139-145. – ISSN 2309-9127
757957
  Федорова В.М. Методика навчання природознавства в 4 класі: посіб. для вчителів. / В.М. Федорова, С.З. Якупов. – К., 1986. – 142с.
757958
  Леценко О.М. Методика навчання рідної мови і грамоти / О.М. Леценко. – К., 1972. – 238с.
757959
  Шовковий В.М. Методика навчання розуміння давногрецьких оригінальних текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 342-348
757960
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
757961
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-382-135-1
757962
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
757963
  Комісаров К. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі


  Рецензія на автореферат: Асадчих Оксана Василівна. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мо- влення на початковому етапі : Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К. 2007.
757964
  Костриця Н.М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов; . – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-235-1
757965
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
757966
   Методика навчання у вищій школі : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. Плахотнік О.В.]. – Київ : Інфодрук, 2012. – 103, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
757967
  Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : [навч. посібник для студентів-філологів] / Анатолій Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2011. – 291, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8995-60-6
757968
  Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3
757969
   Методика навчання української мови : поточ. та модульний контроль : тести, контрольні роботи : навч.-метод. посіб. / [М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич, Н.С. Бородіна, О.М. Андрієць]. – Київ : Ленвіт, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 223-231, 189-194 та в тексті. – ISBN 978-966-8995-73-6
757970
  Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії : Навчальний посібник / С.О. Караман. – Київ : Ленвіт, 2000. – 272с. – ISBN 966-7043-30-4
757971
   Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посібник для студентів філол. спец. вузів / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, ін. та; О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська [та ін.] ; за заг. ред. О.І. Потапенко. – Київ : Міленіум, 2006. – 332 с. – ISBN 966-8063-41-2
757972
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 385, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 376-385, в кінці тем та в тексті. – ISBN 978-966-364-373-1
757973
   Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник для студентів філол. ф-тів ун-тів / [М.І. Пентилюк та ін.] ; за ред. проф. М. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2009. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 397-399 та в підрядк. прим. – ISBN 966-70-43-91-6
757974
  Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ма Мінь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 199, [5] арк. – Додатки: арк. 198-199, [5]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 179-197 та в додатках: арк. 198
757975
  Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ма Мінь ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
757976
  Коновалова Л.В. Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновалова Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
757977
  Дзус С.Б. Методика навчання фахових дисциплін майбутніх учителів технологій з використанням комп"ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзус Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
757978
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. Механіка : посібник для вчителів / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 208 с.
757979
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі: Молекулярна фізика : посібник для вчителя / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 169 с.
757980
  Суховірська Л.П. Методика навчання фізики на основі фреймового підходу / Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 117-123. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему вдосконалення методики навчання фізики засобами фреймового підходу. Проаналізовано дослідження і публікації з питань удосконалення загальнонавчальних умінь з фізики, технології інтенсифікації навчання, теорії фреймів, теоретичних та ...
757981
   Методика навчання фізики у восьмирічній школі.. – К., 1969. – 268с.
757982
  Кирюшкін Д.М. Методика навчання хімії / Д.М. Кирюшкін, В.С. Полосін. – Київ, 1974. – 415с.
757983
  Єловська Ю. Методика навчання читання англійською мовою з використанням автентичних текстів для студентів спеціальних факультетів (на матеріалі роману К. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і стара шафа) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 171-181. – ISSN 2305-3852
757984
  Пріміна Н. Методика навчання читання англомовної професійної документації курсантів морських закладів вищої освіти: результати педагогічного експерименту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 168-175. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Розглянуто результати експеріментально-дослідної апробації методики навчання курсантів морських вишів читання англомовної професійної документації. Описано дидактичні і методичні принципи навчання читання англомовної морської документації, алгоритм ...
757985
   Методика написання дипломних робіт з політичної економії.. – Київ : КДУ, 1977. – 15 с.
757986
  Кухаренко Л.І. Методика написання дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту) / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – Київ, 1971. – 27с.
757987
  Кухаренко Л.І. Методика написання курсових і дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту). / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – К., 1969. – 29с.
757988
  Іванченко А.В. Методика науково-атеїстичного виховання в школі / А.В. Іванченко. – Київ, 1973. – 144с.
757989
  Роменец В.А. Методика научно-обоснованного составления учебного плана / В.А. Роменец, И.Б. Моргунов. – Москва, 1976. – 80с.
757990
   Методика начального военного обучения.. – М., 1987. – 237с.
757991
  Аржанов С.П. Методика начального курса географии / С.П. Аржанов. – Изд. 2-е испр., пересм. и значит. доп. – Петроград : Жизнь и знание, 1918. – 224 с.
757992
   Методика начального обучения иностранным языкам. – Москва, 1957. – 532с.
757993
  Баранов П. Методика начальной физики : Пособие к преподаванию физики в объеме курса высш. нач. уч-щ (применительно к учеб. того же авт. "Начальная физика") : С подроб. указаниями по пр-ву опытов и оборудования физ. каб. / П. Баранов, преп. Моск. учит. ин-та. – Москва : [Тип.- лит. т-ва Н. И. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1913. – 172 с. : Рис.
757994
  Адфельдт Н.В. Методика начинается с содержания / Н.В. Адфельдт. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 80 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
757995
  Грашин Ю.М. Методика некоторых экспериментов с мезонными пучками синхроциклотрона ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Грашин Ю. М.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1965. – 8л.
757996
  Коновалов А.И. Методика непрерывного оперативно-производственного планирования для мебельных предприятий / А.И. Коновалов, Т.М. Сердюк. – Воронеж, 1969. – 67с.
757997
  Вахрамеев Г.С. Методика нестационарных электромагнитных зондирований в рудной электроразведке / Г.С. Вахрамеев, Н.О. Кожевников. – Иркутск, 1988. – 220с.
757998
  Хромов В.Т. Методика нефтегазопоисковых работ в Прикаспийской впадине / В.Т. Хромов. – Москва, 1982. – 98с.
757999
  Лосєв М.Ю. Методика нечітко-множинного аналізу економічного стану регіонів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
758000
  Борисова Н.П. Методика неэмпирических расчетов двухатомных молекул в эллипсоидальном базисе : учеб. пособие / Н.П. Борисова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 88 с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,