Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
73001
   "Multis" Proletariat Klassenkampf.. – Berlin, 1981. – 424с.
73002
  Nowacka D. "My latwo znajdziemy wspolny jezyk". Michal Lesiow i Taras Franko // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 86-92


  Cпроба показати історію знайомства Михайла Лесіва і Тараса Франка - двох філологів, яких поєднала спільна ідея популяризації української мови та вироблення принципів, які допомогли б використовувати її українцями, які живуть в України та за кордоном.
73003
  Потницева Т.Н. "Mystery not mastery": "вторая волна" неовикторианского романа // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 106-113
73004
  Kalba M. "Nachtigal": Ukrainski Batalion 1941 r. / Myroslaw Kalba. – Detroit; Lwow : Wydawnictwo Druzyny Ukrainskich Nacjonalistow, 1995. – 133с.
73005
  Bernacki B. "Najostrzejsze narzedzie naszej partii..." : okupacja sowiecka polnocno-wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej ( 1939 - 1941 ) w swietle polskojezycznej prasy "Gadzinowej" / Bartlomiej Bernacki. – Torun : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009. – 295 s. – ISBN 978-83-60738-63-4
73006
   "Najstarsze druki cerkiewnoslowianskie i ich stosunek do tradycji rekopismiennej". Materialy z sesji Krakow 7-10 Xi 1991.. – Krakow, 1993. – 350с.
73007
  Зислин М.Н. "NaOR AYiN" -- караимская грамматика древнееврейского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.18 / Зислин М.Н.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 16 с.
73008
  Posochowa L. "Narodziny" szlachcica: idealy i praktyka wychowania dzieci starszyzny kozackiej na Hetmanszczyznie i Ukrainie Slobodzkiej w drugiej polowie XVIII wieku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 361-369. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
73009
  Deubner Fritz ... nach Adam Ries: Leben und Wirken des grossen Rechenmeisters / Deubner Fritz; Riemer W. – Leipzig, 1992. – 106с.
73010
  Бєляєв В.М. m-звідність з інформаційними обмеженнями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Володимир Миколайович Бєляєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
73011
  Беляев Владимир Николаевич m-сводимость с информационными ограничениями : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.08 / Беляев В.Н.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2005. – 112 л. – Библиогр.: л.108-112
73012
  Цыбанов m-факторизуемые группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Цыбанов м. В.; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1975. – 15л.
73013
  Antonyc B.I. Most iznad vremena. – Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. – 148, [6] s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 7). – ISBN 978-953-55390-2-5
73014
  Boulle Pierre Most na rzece Kwai / Boulle Pierre; Kydrynski J. – Warszawa, 1975. – 160с.
73015
  Fleszarowa-Muskat Most nad rwaca rzeka / Stanislawa Fleszarowa-Muskat. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1984. – 286s. – ISBN 83-215-8265-6
73016
  Eliescu Mihail Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul Republicii Socialiste Romania / Eliescu Mihail. – Bucuresti, 1966. – 382с.
73017
  Gonick Jean Mostly true confessions: looking for love in the eighties. / Gonick Jean. – Harmondsworth, 1987. – 201с.
73018
   Mosty pro zitrek. – Praha, 1987. – 237с.
73019
   Mosty pro zitrek. – Praha, Berlin, 1987. – 237с.
73020
  Brodszkij Borisz Moszkva kincsei. / Brodszkij Borisz. – Budapest, 1990. – 371с.
73021
  Dobozy Imre Moszkvai utazas / Dobozy Imre. – Budapest, 1955. – 144с.
73022
  Bilinski P. Moszynscy : studium z dziejow loniowskiej linii rodu w 19 wieku / Piotr Bilinski. – Krakow : Uniw. Jagiellonski - Bibl. Jagiellonska, 2006. – 342, [ 2 ] s., [ 4 ] aрк. портр., [ 2 ] арк. табл. – ISBN 83-921946-4-0
73023
  Chu-Van-Tan Mot dien doi cach mang to lon o mien nui. (Tong ket cuoc van dong hop tac hoa nong nghiep phat trien san xuat ket hop hoan thanh cai cach dan chu o mien nui thuoc mien Bac niroc ta tu 1959 den 1961) / Chu-Van-Tan. – Ha-Noi, 1962. – 76с.
73024
  Yerkes R.M. Mother-infant relations in Chimpanzee / R.M. Yerkes, M.I.Tomilin; Laboratories of Comparative Psychology, Yale Univercity. – [S. l. : s. n.], 1935. – P. 321-359. – Reprinted from The Journal of Comparative Psychology, Vol. 20, No. 3, December, 1935
73025
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
73026
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
73027
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1966. – 336с.
73028
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – M., 1981. – 478с.
73029
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – Moscow, 1988. – 405 с.
73030
   Mother Goose Rhymes. – Moscow, 1988. – 684с.
73031
  Mayo K. Mother India / K. Mayo. – New York : Harcourt, Brace & company, 1928. – XIV, 440 p.
73032
   Mother"s Encyclopedia. – New York : Parents" Magazine Enterprises, Inc., 1969. – 640с.
73033
  Bassoff Evelyn Mothers and daughters: loving and letting go / Bassoff Evelyn. – New York, 1989. – 289 p.
73034
  Childers J.W. Motif-Index of the Cuentos of Juan Timoneda / J.W. Childers. – Bloomington : Indiana University, 1946. – XVI, 58 p. – (Folklore series / Indiana University Publications ; No 5)
73035
  Rotunda D.P. Motif - Index of the Italian novella in prose / D.P. Rotunda ; Indiana University Publications. – Bloomington : Indiana University, 1942. – XXXII, 218 p. – (Folklore Series ; NO 2)
73036
  Rodo J.E. Motifs de protee / J.E. Rodo. – Paris, 1966. – 304с.
73037
  Romanetz V. Motifs evangeliques dans la prose de Victor Hugo // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – S. 127-135. – ISSN 2312-6809
73038
   Motility of Vertebrate Cells in Culture and in the Organism : Molecular Mechanisms and Morphologic Manifestations. – Basel; Munchen : S.Karger, 1985. – 266p. : With 144 figures, 2 cpl. and 5 tables. – (Experimental Biology and Medicine = Monographs on Interdisciplinary Topics ; V. 10)
73039
  Infeld Leopold Motion and relativity / Infeld Leopold, Plebanski Jerzy. – Oxford a.o. : Rergamon Press, 1960. – 230 с.
73040
  Grzegorz Koziel Motion carture // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 365-370 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
73041
  Duric A.B. Motiv u krivicnom pravu / Alexandar B.Duric; Prav. fak. Univ. Nis. – Nis, 2006. – 11,333 s., 5 tab. – ISBN 86-909147-0-6
73042
  Savin-Zgardan Motivatia locutiunilor verbale romanesti : probleme ale aspectualitatii / Angela Savin-Zgardan. – Chisinau : Inst. de Filologie, 2008. – 124 p. – ISBN 978-9975-9582-0-2
73043
   Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher education establishments / A. Borysova, V. Arkhypova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено шляхи посилення мотивації опанування іноземної мови в немовних ВНЗ.
73044
  Simonov P. Motivation del cerebro: Actividad nerviosa superior y fundamentos cientificos de psicologia general / P. Simonov. – Moscu, 1990. – 292с.
73045
  Свистунова С.С. Motivation in language learning // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – P. 162-163
73046
  Exton William Motivational Leverage. / Exton William. – West Nyack, 1975. – 225с.
73047
  Myagkova O.V. Motivations for mergers and acquisitions: pros and cons // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – P. 58-63. – ISSN 2222-5323
73048
  Zabolotna V. Motivations in Western culture: A psychological perspective // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 45-48. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  The most actual question for modern social structures is how to maintain constant motivation of the participants at the high level, given that biologically adaptation reinforce the desire to conserve resources (whether physical or mental). Approaches ...
73049
  Douglas-Hamilton James Motive for a mision: the story Behind Hess"s flight to Britain / Douglas-Hamilton James. – London, 1971. – 290с.
73050
   Motives : 46 Contemporary German authors discuss their life and work. – London : Oswald Wolff, 1975. – 228р.
73051
  Boboc Nicolae Motivul premioritic in lumea colindelor / Boboc Nicolae. – Timisoara, 1985. – 248с.
73052
  Pilipenko S. Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact" / S. Pilipenko, O. Kabanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 100-101. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Changes in spontaneous and carbaholine-stimulated gastric motor activity was studied in rats after 28 days administration of omeprazole (proton pump inhibitor) and after 28 days simultaneous administration of omeprazole and multiprobiotic "Apibact". It ...
73053
  Haukova Jirina Motyl a smrt (1970-1975). / Haukova Jirina. – Praha, 1990. – 79с.
73054
  Hemingway Ernest Motyl i czolg. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1975. – 101с.
73055
  Reiprich Andrej Motyle slovenska oblast slovenskeho raja / Reiprich Andrej. – Bratislava : Slovenskej Academie Vied, 1960. – 553S.
73056
  Niesiolowski W. Motyle wieksze Tatr Polskich / W. Niesiolowski. – Krakowie : Polskiej Academji Umiejetnosci, 1929. – 88 s. – (Polska akademja umiejetnosci : Prace monograficzne komisji fizjograficznej ; T.5)
73057
  Svabinsky Max Motyli cas / Svabinsky Max. – Praha, 1953. – 64с.
73058
  Grabda Eugeniusz Motylica Watrobowa / Grabda Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. – 61с. – (Popularne Monografie Zoologiczne ; 2)
73059
  Matusiak Agnieszka Motyw snu w prozie starszych symbolistow rosyjskich (Fiodor Sologub). 2303 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-189 : Portr. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
73060
  Luzny R. Motywy polskie w tworczosci Aleksandra Hercena / R. Luzny, 1971. – [9] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
73061
  Skwara Marta Motywy szalenstwa w tworczosci Witkacego i Conrada : Studium porownawcze / Skwara Marta. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1999. – 288s. – ISBN 83-229-1959-X
73062
  Smith W. Mount Mazama: explosion versus collapse / W. Smith, C.R. Swartzlow. – Eugene : University of Oregon, 1936. – P. 1809-1830
73063
   Mountain journeys. – New York, 1989. – 252с.
73064
  Fedoseyev Grigory Mountain trails. / Fedoseyev Grigory. – M., 1965. – 496с.
73065
  Turnbull E.S. Mountains of Myths Moved by Faith In The Word of God / E.S. Turnbull. – Sunshine. – 91с.
73066
  Hasluck P. Mounting and framing pictures : With numerous engravings diagrams / P. Hasluck. – London, New York : Cassel and Company, 1912. – 160 p.
73067
  Durrell Lawrence Mountolive / Durrell Lawrence. – New York, 1986. – 320с.
73068
   Mouvement antiguerre aujourdhui. – Moscou, 1987. – 120с.
73069
  Maciu Vasile Mouvements nationaux et sociaux roumains au XIXe siecle / Maciu Vasile. – Bucarest, 1971. – 334с.
73070
  Pye D. Move up : advanced : practice book / Diana Pye, Simon Greenall. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 94, [2] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29777-5
73071
  Greenall S. Move up : advanced : student"s book / S. Greenall; Simon Greenal ; ed. consult.: Bridget Green, James Hunter. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 139, [1] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29776-7
73072
  Lelyveld Joseph Move your shadow: South Africa, black and white / Lelyveld Joseph. – Harmondsworth, 1986. – 390с.
73073
  Зорина С.И. Movement : трилогия / Светлана Зорина. – Харьков : Фолио, 2008. – 792, [4] с. – ISBN 978-966-03-4311-5


  Женщина может все, если она умна, красива и... ею движет любовь. Именно такова героиня трилогии «Movement» судья Анна Васильева, которая круто меняет жизнь, когда ее любимый попадает на скамью подсудимых. Анна не останавливается даже перед должностным ...
73074
  Brodbeck Emil Movie and videotape special effects. / Brodbeck Emil. – New York, 1968. – 192с.
73075
  Cushman George Movie making in lessons / Cushman George. – New York, 1971. – 128с.
73076
  Moshinsky M. Movimientos colectivos y las reacciones nucleares / M. Moshinsky. – Mexico, 1957. – 41 с.
73077
  Oleinikova O. Moving out of "Their Places": Migration into Australia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 54-58. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Using а combination of migration literature analysis and practical experiences of Ukrainian migrants in Australia this paper examines the character of post-independence Ukrainian migration to Australia. Through comparative analysis of Ukrainian ...
73078
  Zelvys Rimantas Moving Towards Different Educational Models of the Welfare State: Comparing the Education Systems of the Baltic Countries / Zelvys Rimantas, Jakaitiene Audrone, Stumbriene Dovile // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 2. – P. 139-150. – ISSN 0235-7186


  Перехід до різних моделей освіти держави добробуту: порівняння освітніх систем країн Балтії.
73079
  Slobodnik Wlodzimierz Mowa codzienna / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1956. – 140с.
73080
  Lindner Jadwiga Mowa ojczysta / Lindner Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 140с.
73081
  Bak Stanislaw Mowa polska na Slasku. / Bak Stanislaw. – Wroclawi, 1974. – 222с.
73082
   Mowa rozswietlona mysla: Swiadomisc normatywno-stylistyczna wspolczesnych Polakow / Pod.red. J.Miodka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 338 s.: il. – ISSN 0239-6661
73083
  Belger Herold Mowen uber der Steppe / Belger Herold. – Alma-Ata, 1976. – 180с.
73084
  Nowogrodzki Henryk Mowi obronca... / Nowogrodzki Henryk. – Warszawa, 1988. – 152с.
73085
  Rospond Stanislaw Mowia nazwy / Rospond Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 276с.
73086
   Mowia zolnierze Korei.... – Warszawa, 1955. – 182с.
73087
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniw.Gdanskiego. – ISBN 83-7017-910-X
[1]. – 2000. – 219
73088
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 83-7326-016-1
Tom 2. – 2001. – 240s.
73089
   Mowimy po polsku. – Warszawa, 1970. – 344с.
73090
  Kotyczka J. Mowimy po polsku. 3 / J. Kotyczka, U. Wierzbicka. – Berlin
3. – 1973. – 236с.
73091
   Mowity po polsku / Bisko Waclaw, Karolak Stanislaw, Wasilewska Danuta, Krynski Stanislaw. – Warsawa : Wiedza Powszechnа, 1988. – 328 s. – ISBN 83-214-0024-8
73092
  Brodzinski K. Mowy i pisma patrjotyczne / K. Brodzinski. – Krakow, 1926. – 96 p. – (Biblioteka narodowa ; 1)
73093
  Pillat Dinu Mozaic istorico-literar. Secolul XX / Pillat Dinu. – Bucuresti, 1969. – 226с.
73094
  Kitzinger Ernst Mozaiques byzantines israeliennes. / Kitzinger Ernst. – Milano, 1965. – 24с.
73095
   Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – IX, 170 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 167-170. – ISBN 978-1-47556-510-2
73096
   Mozambique"s Development Corridors: Platforms for Shared Prosperity / G. Rasagam, M. Engman, T. Gurcanlar, E. Fernandes // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 87-96. – ISBN 978-1-47556-510-2
73097
  Iyabo Mashsa Mozambique"s Growth Experience, Macroeconomic Policy Mix, and Institutions / Iyabo Mashsa, Ross Doris // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 7-25. – ISBN 978-1-47556-510-2
73098
  Lledo V. Mozambique"s Quest for Inclusive Growth // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 51-62. – ISBN 978-1-47556-510-2
73099
  Furnberg Louis Mozart-Novelle / Furnberg Louis. – Berlin, 1955. – 69с.
73100
  Curzon Henri de Mozart / Curzon Henri de. – Paris, 1938. – 219с.
73101
  Komroff Manuel Mozart / Komroff Manuel. – New York, 1956. – 172с.
73102
  Stromenger Karol Mozart / Stromenger Karol. – Warszawa, 1962. – 330с.
73103
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Lpz., 1956. – 84с.
73104
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Berl., 1965. – 122с.
73105
  Einstein Alfred Mozart. Czlowiek i dzielo / Einstein Alfred. – Warszawa, 1975. – 547с.
73106
  Tenschert Roland Mozart. Ein Biographie / Tenschert Roland. – Leipzig. – 172с.
73107
  Jacob Heinrich Eduard Mozart. Geist-Musik-Schicksal / Jacob Heinrich Eduard. – Munchen, 1978. – 478с.
73108
  Kerner Dieter Mozarts Todeskrankheit zum 170. / Kerner Dieter. – Berlin-Mainz, 1961. – 32с.
73109
  Zeyland Andrzej Moze jutro / Zeyland Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1975. – 221 s.
73110
  Cort J.H. Mozek a telesne tekutiny / J.H. Cort. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1963. – 99s.
73111
  Sidovski Kosta Moznosti za zgolemuvanje na izvozot od NR Makedonija i nekoi negovi problemi / Sidovski Kosta. – Skopje, 1962. – 168с.
73112
  Popper Jan Mozoly a medaile. Kniha o Ludviku Dankovi / Popper Jan. – Praha, 1975. – 153с.
73113
  Naipaul V.S. Mr Stone and the Knights Companion. / V.S. Naipaul. – Harmondsworth, 1977. – 125с.
73114
  Gamow G. MR Tompkins explores the atom / G. Gamow. – Cambridge : University Press, 1946. – IX, 97 p.
73115
  Coit Margaret Mr. Baruch / Coit Margaret. – Boston : Mifflin, 1957. – 784 p.
73116
  Thomas Norman Mr. Chaiman, ladies and gentlemen... / Thomas Norman. – New York, 1955. – 128с.
73117
  Steincrohn Peter Mr. Executive: keep well - live longer : A doctor"s guide to better health and longer life under executive tensions / Steincrohn Peter. – New York : Fell, 1960. – 341p.
73118
  Marryat Frederik Mr. Midshipman easy / Marryat Frederik. – M., 1982. – 464с.
73119
  Koontz Dean Mr. Murder / Koontz Dean. – New York : Berkley books, 1994. – 480p. – ISBN 0-425-14442-9
73120
  Bellow Saul Mr. Sammler"s planet / Bellow Saul. – Harmondsworth, 1973. – 313с.
73121
  Coi Margaret Mr.Baruch. / Coi Margaret. – Boston
9. – 1957. – 784с.
73122
  Kostic Dusan Mreze / Kostic Dusan. – Beograd, 1955. – 112с.
73123
  Netreba A.V. Mri for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal / A.V. Netreba, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 160-161
73124
  Kowalska Anna Mroczne poludnie / Kowalska Anna. – Krakow, 1979. – 110с.
73125
  Peisson Edouard Mroczny kurs / Peisson Edouard. – Gdansk, 1972. – 139с.
73126
  Mikolajek T. Mrok / Tadeusz Mikolajek. – Wroclaw i.i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1982. – 120 s. – ISBN 83-04-01272-3
73127
  Mitzner Zbigniew Mroki dnia / Mitzner Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 248с.
73128
  Putek Jozef Mroki sredniowiecza : obyczaje, przesady, fanatysm jkrucienstwa i ucisk spoleczny w Polsce / Putek Jozef. – Krakow, 1956. – 544 s.
73129
  Stephan Halina Mrozek / Stephan Halina. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1996. – 279с. : ill. – bibliog.:ss.256-275. – ISBN 83-08-02650-8
73130
  Szamyakin Iwan Mrozna zimy / Szamyakin Iwan. – Lodz, 1977. – 432с.
73131
  Woolf Virginia Mrs Dalloway / Woolf Virginia; Wint.an introd.by N.Fusini. – London : Campbell Publishers, 1993. – 219p. – (Everyman"s Library ; 157 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-157-7
73132
  Woolf Virginia Mrs Dalloway and Essays / Woolf Virginia. – Moscow : Raduga publishers, 1984. – 399 p.
73133
  Pollard Arthur Mrs Gaskell. Novelist and biographer / Pollard Arthur. – Cambridge, 1967. – 268с.
73134
  Maugham William Somerset Mrs Graddock / Maugham William Somerset. – London, 1978. – 253с.
73135
  Weingarten Violet Mrt. Beneker / Weingarten Violet. – New York : Simon and Schuster, 1967. – 222 p.
73136
  Dvoracek K. Mrtva reka / K. Dvoracek. – Praha, 1971. – 278с.
73137
  Gogol N.V. Mrtve duse / N.V. Gogol. – Praha, 1968. – 280 s.
73138
  Gogol N. Mrtve duse / N. Gogol. – Praha, 1975. – 337с.
73139
  Tesnohlidek R. Mrtvy u krize a jine soudnicky / R. Tesnohlidek. – Praha, 1971. – 373с.
73140
   MS-DOS-6.2. – Мjcrdf : ВА-ПРИНТ, 1994. – 362 с.
73141
  Kalfa W. MS-DOS-Patgeber: Tips & Tricks MS-DOS. / W. Kalfa, H.-J. u.a. Meier. – Leipzig, 1991. – 224с.
73142
  Финогенов К.Г. MS-DOS 5.0 / К.Г. Финогенов. – Москва : малип
2. – 1992. – 64.
73143
   MS-DOS 6 : Руководство пользователя : Microsoft Corporation, Омета, 1993. – 228c.
73144
  Франкен Г. MS-DOS 6.2 ... для пользователя / Г. Франкен, С. Молявко; Пер.с англ. – Киев; Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 448с. – ISBN 5-85959-023-7
73145
  Богумирский Б. MS-DOS 6.2/6.22 : Hовые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – Санкт-Петербург : Кристал, 1997. – 464 с. – ISBN 5853660217
73146
  Шиб Й. MS-DOS 6.22 / Й. Шиб. – М., 1995. – 230с.
73147
  Финогенов К.Г. MS-DOS 6.22 / К.Г. Финогенов. – Москва : ABF, 1995. – 112с.
73148
  Франкен Г. MS-DOS 6.22 для пользователя / Г. Франкен, С. Молявко. – Киев, 1995. – 448с.
73149
  Фролов А.В. MS-DOS для программиста. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 256с. – (Библитотека системного программиста Т.18)
73150
  Фролов А.В. MS-DOS для программиста. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ. – (Библитотека системного программиста Т.19)
Ч. 2. – 1995. – 256с.
73151
  Франкен Г. MS - DOS 5.0 ... для пользователя / Г. Франкен. – 2-е изд., перер. – Київ : BHV, 1992. – 513с. – ISBN 3-8936-079-5; 5-87282-072-0
73152
  Бемер С. MS Access...для пользователя / С. Бемер, Г. Фратер; Пер. с нем.Молявко С.М., Яблочковой Е.Б. – Киев Москва : Торгово-издательское бюро BHV, БИНОМ, 1994. – 384с. – ISBN 5-85959-048-2
73153
  Бемер С. MS ACESS 2.0 / С. Бемер. – Москва : BHV- Санкт-Петербург, 1995. – 448с.
73154
  Кох Олаф MS Excel 4.0 для пользования / Кох Олаф. – Киев, 1994. – 448 с.
73155
  Гультяев А.К. MS Project 2002 : Управление проектами. Русифицированная версия: Практическое пособие. / А.К. Гультяев. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2003. – 592с. – ISBN 5-7931-0239-6
73156
  Шутова Наталья MTTF-2008: туризм, гостиничное дело и много-много шоколада : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 12-13 : Фото
73157
  Cojepnhicop V. Muc do kien cuong. / V. Cojepnhicop. – M., 1974. – 115с.
73158
  Afanasjew Jerzy Mucha i aniol / Afanasjew Jerzy. – Warszawa, 1959. – 246с.
73159
  Safrin Horacy Mucha na cokole / Safrin Horacy. – Lodz, 1959. – 160с.
73160
  Biedni Boris Muchachas / Biedni Boris. – M., 1966. – 326с.
73161
  Gabriel Muchos anos despues / Gabriel, Galan J.A. y. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1991. – 494c.
73162
  Mackiewicz Stanislaw Muchy chodza po mozgu / Mackiewicz Stanislaw. – Krakow, 1957. – 215с.
73163
  Varma Rajendra Mucopolysaccharides -Glycosaminoglycans- of Body Fluids in Health and Disease / Varma Rajendra, Varma Randir. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1983. – 647p.
73164
  Savenkov S. Mueller matrices for linear and circular degenerate anisotropy / S. Savenkov, E. Oberemok, V. Nikonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 36-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The optical elements with linear and circular degenerate anisotropies have been examined in this article. The matrix model of these objects has been presented. The aspects of solving inverse problem on the basis of incomplete Muller matrices questions ...
73165
  Albinowski Stanislaw Muellerowie na co dzien: Miedzy Hamburgiem a Monachium. / Albinowski Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 367с.
73166
  Miguel L. de Muerte en Valencia / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 17a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 51 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Coleccion Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-017-0
73167
  Miguel L. de Muerte en Valencia / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 18-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 51 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-017-0
73168
  Ayala F. Muertes de perro. El fondo del vaso / F. Ayala. – Madrid : Espasa Calpe, 1991
73169
  Tokei Ferenc Mufajelmelet kinaban a III-VI szazadban, (Liu Hie elmelete a koltoi mufajokrol) / Tokei Ferenc. – Budapest, 1967. – 326с.
73170
  Rahman Lutfor Muhammad Ali Sircar: The First of the World"s Officially Recognized Student-Author from British India / Rahman Lutfor. – Bangladesh, 1990. – 92с.
73171
  Rahman Lutfor Muhammad Ali SIRCAR: The First of the World"s Officially Recognized Student-Author from British India / Rahman Lutfor. – Bangladesh, 1991. – 57с.
73172
  Sheed Wilfrid Muhammad Ali: a portrait in words and photographs / Sheed Wilfrid. – New York, 1976. – 351с.
73173
   Muhlhausen.. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1975. – 111S. : Mit Fotos von Heyde W.G. – Підписи до илюстрацій англійською, російською та французькою мовами
73174
  Laugaste E. Muistendid Kalevipojast / E. Laugaste, E. Normann. – Tallinn, 1959. – 670с.
73175
  Lustig Arnost Muj znamy Vili Feld / Lustig Arnost. – Praha, 1961. – 118с.
73176
   Mujeres y hombres en la formacion del pensamiento occidental. – Madrid : Ediciones de la Universidad Autonoma. – ISBN 84-7477-213-3
Vol. 1. – 1989
73177
   Mujeres y hombres en la formacion del pensamiento occidental. – Madrid : Ediciones de la Universidad Autonoma. – ISBN 84-7477-218-4
Vol. 2. – 1989
73178
  Paral Vladimir Muka obraznosti / Paral Vladimir. – Praha, 1986. – 382с.
73179
  Chotjewitz Peter Mulavita: Mafia zwischen gestern und morgen / Chotjewitz Peter. – Berlin, 1979. – 302с.
73180
  Koch Jerzy Multatuli (1820-1887) w Polsce : Proba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przelomie X1X i XX wieku // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2163. – 281 s. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11). – ISSN 0860-0716


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
73181
  Maltseva A.A. Multi-criteria assessment of regions to determine the perspectives for creation of snnovative development territories // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 229-238 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
73182
  Duda R. Multi-level governance - MLG : nowy sposob zarzadzania unia europejska w obliczu procesow integracji i regionalizacji / Renata Duda. – Wroclaw : Arboretum, 2013. – 230 s. – Bibliogr.: s. 215-230. – ISBN 978-83-62563-26-5
73183
   Multi-Parametric Data Recovery for Unmanned Aerial Vehicle Navigation Sestem / V.P. Kharchenko, N.S. Kuzmenko, A.G. Kukush, I.V. Ostroumov // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 295-299. – ISBN 978-1-5090-1052-3
73184
   Multi-photon microscopy and optical recording = Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис / V. V. Petrov [et al.] ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for information recording]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 153, [3] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. парал. укр. - Текст англ. – Bibliogr.: p. 146-153. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-311-7
73185
   Multi-state models for evaluating conversion options in life insurance / D"Amico, M. Guillen, R. Manca, F. Petroni // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 127-139. – ISSN 2351-6046


  In this paper we propose a multi-state model for the evaluation of the conversion option contract. The multi-state model is based on age-indexed semi-Markov chains that are able to reproduce many important aspects that influence the valuation of the ...
73186
  Lendel V.V. Multibeam interference in a range of ultrashort radio-waves / V.V. Lendel, Yu. Melnychenko, I.A. Shaykevich // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 64
73187
  Tomashik V. Multicomponent alloys based on II-VI semiconductor compounds / Vasyl Tomashik, Petro Feychuk, Larysa Shcherbak. – Chernivtsi : Chernivtsi national university, 2012. – 479, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-423-263-7
73188
  Makojevic N. Multicriteria approach in business environment ranking: case of new EU and transition countries / N. Makojevic, P. Veselinovic, A. Fedajev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 415-425 : Tabl. – Bibliogr.: 75 назв. – ISSN 1993-6788
73189
  Dolenko G. Multicriteria decision making problem of financial capital market / G. Dolenko, A. Lobach, O. Sotnichenko // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – P. 20-21
73190
  Sojka E. Multidimensional Comparative Analysis of Levels of Living of Populations in EU Member States // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 72-77. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The major purpose of the article is the comparative analysis of levels of living of populations in EU member states, determination of features that differ studied populations and indication of groups of countries of similar levels of living of their ...
73191
  Lanczont M. Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri-and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine / M. Lanczont, T. Madeyska // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2013. – Vol. 49 (за 2011) : Special theme: geoarchaeology in Poland. – P. 5-29. – ISSN 0066-5924
73192
  Logunova N.A. Multifaceted analysis of the structure of economic potential of enterprises in the cruise industry / N.A. Logunova, I.V. Charova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 194-200 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
73193
  Shalaiko T.O. Multifractionality: a modern tool to model complex behaviour / T.O. Shalaiko, G.M. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 107-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У статті побудовано мультидробовий процес із заданими локальними версіями на нескінченності та у скінченних точках. Обговорюються застосування до фінансової математики. We construct a multifractional process which has prescribed local versions at ...
73194
   Multilateral agreements.. – Vienna, 1959. – 260с.
73195
   Multilateral economic co-operation in Latin America.
1. – 1962. – 166с.
73196
   Multilateral scientific and technological co-operation among the CMEA member countries: To the 10th Anniversary of the Comprehensive Programme of Socialist Economic Integration of the CMEA member co. – M., 1982. – 197с.
73197
  Brockova K. Multilateral trade rules and environmental protection / K. Brockova, S. Mraz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 182-191. – ISSN 1993-6788


  This paper deals with the correlation between multilateral trade rules and environmental protection needs. The aim of this paper is to analyze WTO"s approach to dealing with situations when multilateral trade rules collide with its member states" ...
73198
  Yaholnyk A. Multilateral trading system - legal and economic aspects = Міжнародна торгівельна система - правові та економічні аспекти : (collection of essays) / Antonina Yaholnyk, Oleh Malskyy ; Ministry of education and science of Ukraine ; The I. Franko national university of Lviv. – Lviv : The Ivan Franko national university of Lviv, 2003. – 229, [2] p. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 966-613-243-5
73199
   Multilateral treaty framework: an invitation to universal participation : focus 2006: crosssing borders:Treaty event, 13-15 September 2006, United Nations headquarters. – New York : United Nations, 2006. – 12, 145, 131, 12 p. – Книга-перевертиш, має також назву: Traites multilateraux: pour une participation universelle
73200
   Multimedia et enseignement du francais : La Suisse et la francophonie. Actes de la 17-e biennale (Neuchatel, 1997). – Paris : Biennale de la langue francaise, 1998. – 525p. – ISBN 2-9507591-3-0
73201
  Korolchuk V. Multimedia in the Educational Process of Higher Education // Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Min. of internal affairs of Ukraine, Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: V. Cherniei et al.]. – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 46-47


  Використання мультимедіа в навчальному процесі вищої школи.
73202
   Multiple-purpose river basin development. Part 2D.. – Bangkok, 1961. – 76с.
73203
  Alfred Stepan Multiple but Complementary, Not Conflictual, Leaderships: The Tunisian Democratic Transition in Comparative Perspective // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 95-108. – ISSN 0011-5266
73204
  Hochberg Yosef Multiple comparison procedures / Hochberg Yosef, Tamhane Ajit. – New York, 1987. – 450с.
73205
  Titeler Milton Multiple dopamine receptors : Receptor Binding Studies in Dopamine Pharmacology / Titeler Milton; Department of Pharmacology University of Toronto; Toronto, Ontario, Canada. – New York, Basel : Marcel Dekker, 1983. – 173S. – (Receptors and Ligands in Intercellular Communication / Series Editor: Bernhard Cinader ; Volume 1)
73206
  Mishchenko M.I. Multiple scattering of light by particles : Radiative transfer and coherent backscattering / M.I. Mishchenko, L.D. Travis, A.A. Lacis. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2006. – 16,478 p. : ill.,14p.ill. – ISBN 0-521-83490-2
73207
   Multiplex plotter procedures. – Washington : United States Goverment Printing Office
Book 3. Part 3F : Mapping procedures. Stereocompilation procedures. – 1960. – 45p.
73208
  Popa Ancuata Multipliers of Romanian economic structure: an analysis in terms of input-output model / Popa Ancuata, Dospinescu Andrei // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 432-441 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
73209
   Multipoint observations of Ionospheric Alfven Resonance / N.A. Baru, A.V. Koloskov, Y.M. Yampolsky, R.A. Rakhmatulin // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 45-49. – ISSN 2227-1481


  Among the processes that form properties of the geospace in the circumterrestrial plasma the electromagnetic resonances of the Earth, such as Schummann Resonance (SR) and Ionospheric Alfven Resonance (IAR) are of great importance. IAR is more localized ...
73210
  Divakaruni Chitra Multitude: cross-cultural readings for writers / Divakaruni Chitra. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1993. – XXV,525p. : ill. – ISBN 0-07-017081-9
73211
  Hand D.J. Multivariate analysis of variance and repeated measures: a practical approasch for behavioural scientists / D.J. Hand, C.C. Taylor. – Amsterdam, 1987. – 262 p.
73212
  Тургенев Иван Сергеевич Mumu - Муму: Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1978. – 92с.
73213
  Тургенев Иван Сергеевич Mumu - Муму: Кн. для чтения с коммент. на пол. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1978. – 88с.
73214
   Munca organizatiilor de baza pentru primirea de candidati si noi membri in partid.. – Bucuresti, 1954. – 32с.
73215
   Munca si protectie sociala = Travail et securite sociale= Labour and social Protection. – Bucuresti. – ISBN 973-567-022-4
V. 7. – 1993. – 247 p. – Назва обкл.: Legislation Roumaine=Romanian legislation
73216
  Pavelescu Ion Munca sub semnul creatiei / Pavelescu Ion. – Bucuresti, 1979. – 130с.
73217
  Toma Sorin Munca ziarelor cu corespondentii muncitori si tarani. Raport prezentat la Congresul Corespondentilor muncitori si tarani din R.P.R. tinut la Bucuresti in zilele de 18 si 19 August 1951 / Toma Sorin, 1952. – 32с.
73218
  Munch Munch. / Munch; Andrzej Oseka. – Warszawa
1. – 1978. – 16с.
73219
  Munch Munch. / Munch; Andrzej Oseka. – Warszawa
2. – 1978. – 19с.
73220
  Stingl Miloslav Munchelgeld und Strassenkreuzer. Ein Ethnologe erzahlt von Melanesien / Stingl Miloslav. – Leipzig, 1975. – 260с.
73221
   Munchen-Stadt im Blickpunkt.. – Frankfurt am Main, 1972. – 127с.
73222
   Munchen. – Munchen : F.Bruckmann Graphische Kunstanstalten, 1960. – 34c.
73223
  Beyer Hans Munchen 1919 / Beyer Hans. – Berlin, 1956. – 56с.
73224
   Munchen Report: 248 Farbfotos.. – 5., aktualisierte Aufl. – Hamburg, 1986. – 135с.
73225
  Keller"""s Munchen und seine aus fluge / Keller"""s. – Berlin ; Leipzig : Gruyter & Co, 1946. – 201 S. – Без начала. – (Sammlung Goschen)
73226
  Brambock Peter Munchen und seine Geschichte / Brambock Peter. – Munchen : Buchhandler Hillenbrand"s Verlag, 1989. – 64S. : Ill. – Текст паралельно німецькою, англійською, фрацузькою мовами. - На обкл.: Deutsch. English. Francais
73227
   Munchen.. – Munchen, 1991. – 127с.
73228
   Munchen. Blick auf eine Weltstadt / Landeshauptstadt Munchen, Schul- und Kultusreferat ; [Hrsg.: Christine Metzger]. – Aktualisierte Nachaufl. – Munchen : Landeshauptstadt Munchen, Schul- und Kultusreferat, 2008. – 144 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM
73229
  Saint Mont Ange de Munchhausen : Piece de theatre en deux actes / Saint Mont Ange de. – s.l. : Saint Mont, 2001. – 124p. – ISBN 2-84755-002-Х
73230
   Munchhausens Abenteuer.. – Изд. 2-е. – M., 1965. – 63с.
73231
  Burger Gottfried August Munchhausens Reisen und Abenteuer = Приключения барона Мюнхаузена / Burger Gottfried August. – Moskau : Progress, 1979. – 140с.
73232
   Muncile Agricole de Primavara in U.R.S.S.. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1951. – 47s.
73233
  Burger A. Munckhausen. / A. Burger. – Berlin, 1972. – 168с.
73234
  Bergmann Gunter Mundarten und Mundartforschung / Bergmann Gunter. – Lpz., 1964. – 88с.
73235
  Паничок Т.Я. Mundliche Kommunikation Im Fremdsprachenunterricht // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – P. 364-368. – ISBN 978-966-2668-24-7
73236
   Mundo iberico, mundo eslavo : Afinidades e interrelaciones / Coord.: P.Sawicki,R.M.Amoros, A.Sawicka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2220. – (Estudios hispanicos ; N 8)
73237
   Munera litteraria.. – Poznan, 1962. – 424с.
73238
   Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata.. – Wroclaw, 1988. – 239с.
73239
   Munera poznaniensia. – Poznan, 1965. – 408с.
73240
  Posea Grigore Municipiul Bucuresti cu Sectorul agricol Ilfov / Posea Grigore, Stefanescu Ioana. – Bucuresti, 1984. – 291с.
73241
  Aradi Nora Munkasabrazolas a magyar kepzomuveszetben. / Aradi Nora. – Budapest, 1976. – 242с.
73242
  Bacaintan N. Muntii Baraolt = Les Monts Baraolt = The Baraolt Mountains : Studiu geomorfologic / Nicolae Bacaintan; Editat сu sprijinul Agentiei nationale pentru stiinta, tehnologie si inovare. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1999. – 160 p., 5 hart. : il. – ISBN 973-27-0643-0
73243
  Illenicz Mihai Muntii Ciucas-Buzau: Studiu geomorfologie / Illenicz Mihai. – Bucuresti, 1984. – 146с.
73244
  Schreiber Wilfried Eckart Muntii Harghita : Studiu geomorfologic / Schreiber Wilfried Eckart. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1994. – 134s. – ISBN 973-27-0446-2
73245
  Iliescu Emilian Muntii Rodnei / Iliescu Emilian, 1968. – 214с.
73246
  Coldea G. Muntii Rodnei. Studiu geobotanic / G. Coldea. – Bucuresti : Ed. Academiei Romane, 1990. – 183s.
73247
  Sircu Ion Muntii Rodnoi. Studiu morfogeografici / Sircu Ion. – Bucuresti, 1978. – 112с.
73248
  Grigore Mihai Muntii Semenic: Potentialul reliefului / Grigore Mihai. – Bucuresti, 1981. – 134с.
73249
  Ichim Ionita Muntii Stinisoara / Ichim Ionita. – Bucuresti, 1979. – 120с.
73250
  Argesel Ion Popescu Muntii Tracaului. / Argesel Ion Popescu. – Bucuresti, 1977. – 174с.
73251
  Muica Cristina Muntii Valcanului: Structura si evolutia peisajului / Muica Cristina. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1995. – 158 p. – ISBN 9732704241
73252
  Huppert Hugo Munzen im Brunnen. Erlebtes Italien / Huppert Hugo. – Berl., 1965. – 510с.
73253
  Balicka Kozlowska Helena Mur mial dwie strony / Balicka Kozlowska Helena. – Warszawa, 1958. – 190с.
73254
  Dimitrov Zahari Mural ornaments from south-west Bulgaria. / Dimitrov Zahari, Sharov Boris. – Sofia, 1980. – 116с.
73255
   Mural paintings of Kokuryo tombs.. – Pyongyang. – 62с.
73256
   Muralia Hungarica. Mai magyar epuletdiszito muveszet.. – Budapest, 1978. – 171с.
73257
   Murby""s maps and models for geology including models of extinct Vertebrates. – London : Murby, 1934. – 15 p.
73258
  Young Scott Murder in a cold climate / Young Scott. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 240 p.
73259
  House Jack Murder not proven? / House Jack. – Harmondsworth, 1989. – 190с.
73260
   Murdered by Moscow : Petlura - Konovalets - Bandera : hree leaders of the Ukranian National Liberation Movement assassinated at the orders of Stalin and Khrushchov. – London : Ukrainian Publishers, 1962. – 73, [2] p., [2] p. phot.
73261
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Worterbuch / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Teil 1, 2 : Englisch - Deutsch, Deutsch-Englisch. – 1910. – 1967s., 1883 s.
73262
   Muret-Sanders Enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsch-englisches worterbuch. – Berlin
T. 1 : Englisch - deutsch. – 1898
73263
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsches-englisches Worterbuch / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Teil 1 : Englisch - Deutsch. – 1910. – 1967 s.
73264
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsches-englisches Worterbuch / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Teil 2 : Deutsch-Englisch. – 1910. – 1183 s.
73265
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches Worterbuch der englischen und deutschen Sprache / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Bd. 1 : Englisch - Deutsch, A - K. – 1909. – XXXII, 1067 S.
73266
  Breza Tadeusz Mury Jerycha. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 284с.
73267
  Stamati Constantin Musa romaneasca. Compuneri originale si imitatii din autorii Europei : Buciumului Roman
T. 1. – 1868
73268
  Arion J. Musca hessilor cecidomia graului / J. Arion; Ministerul agriculturii si domeniilor. – Bucuresti : Centrala, 1935. – 8 p.
73269
  Arion J. Musca hessilor cecidomia graului / J. Arion; Ministerul agriculturii si domeniilor. – Bucuresti : Centrala, 1936. – 8 p.
73270
  Gheorghiu Mihnea Muschetarul lui Cantemir. / Gheorghiu Mihnea. – Bucuresti, 1990. – 224с.
73271
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 1. – 1983. – XI,374s. – Edited by Alfred Stracher
73272
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 2. – 1983. – XI,213s. – Edited by Alfred Stracher
73273
   Musee d"anthropologie et d"ethnographie Pierre le Grand, Leningrad. – Leningrad : D"Art Aurora, 1989. – 22p.
73274
   Musee d`histoire naturelle "Gr. Antipa", 1831-1961.. – Bucuresti. – 120с.
73275
   Musee d`Histoire Naturelle "Gr. Antipa", 1831-1961.. – Bucuresti, 1961. – 120с.
73276
  Davidson I. Musee de l`Ermitage. / I. Davidson, G. Katchalina. – Leningrad-M., 1965. – 96с.
73277
  Davidson I. Musee de l`Ermitage. / I. Davidson, G. Katchalina. – L., 1967. – 94с.
73278
   Musee de l`Ermitage. Peinture d`Europe Occidentale des XIXe-XXe siecles.. – L., 1976. – 307с.
73279
   Musee de l`Ermitage. Peinture d`Europe occidentale.. – L., 1984. – 158с.
73280
   Musee de l`Ermitage: Guide. – L., 1983. – 215с.
73281
   Musee de L`Ermitage: L`art de l`Europe occidentale: Peiture. Dessin. Sculpture.. – Leningrad, 1984. – 334с.
73282
  Doin M.G.T. Musee Des Protestants Celebres Ou Portraits Et Notices Biographiques Et Litteraires Des Personnages Les Plus Eminens Dans L"Histoire de La Reformation. – Paris, 1822. – 496 p.
73283
  Опарин И. Musee du Louvre // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 146-153.
73284
   Musee Historique. Moscou: Tresors d`orfevrerie.. – L., 1985. – 168с.
73285
   Musee National de l`Ermitage. Petit guide.. – M., 1955. – 128с.
73286
   Musee national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou.. – M., 1980. – 31с.
73287
   Museen Kiews: Museumsfuhrer / M. Faktorowitsch, D. Kolesnokowa, L. Tschlenowa, I. Weremejewa. – M., 1984. – 247с.
73288
  Baikova J. Musei di Mosca e dintorni / J. Baikova. – Mosca, 1983. – 197 с.
73289
   Musenkuss und Pferdefuss. Verse, vorwiegend heiter.. – Berl., 1964. – 286с.
73290
   Museo de bellas artes Radischev. Saratov.. – L., 1985. – 175с.
73291
  Alvarez J.M. Museo de cera / J.M. Alvarez. – Madrid, 1993
73292
  Shapiro Y. Museo del Ermitag. Guia / Y. Shapiro. – M., 1976. – 208с.
73293
   Museo Nacional de Cuba. Pintura.. – Habana-Leningrado, 1978. – 15с.
73294
   Museo Nacional de Cuba. Pintura. Retratos de fayum. Pintura europea. Pintura cubana.. – Habana-Leningrado, 1978. – 15с.
73295
  Fernandez Luis Museologia : Introduccion a la teoria y practica del museo / Fernandez Luis. – Madrid : Istmo, 1993. – 390 p. : il. – Bibliogr.: p.353-390. – ISBN 84-7090-278-4
73296
  Veremeeva I. Museos de Kiev / I. Veremeeva, D. Kolesnikova, M. Faktorovich. – M., 1984. – 247с.
73297
  Jagodzinska K. Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European respective // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2016. – 17, 1. – P. 9-29. – ISSN 1896-8201
73298
   Museum der bildenden Kunste, Leipzig.. – Lpz., 1961. – 116с.
73299
   Museum der westlichen und orientalischen Kunst Kiev.. – L., 1986. – 191с.
73300
   Museum fur auslandische Kunst der lettischen SSR, Riga. – Leningrad, 1986. – 183с.
73301
   Museum of the Ethnography of the Peoples of the USSR, Leningrad.. – Leningrad, 1990. – 191с.
73302
   Museum of Western and Oriental Art, Kiev. – Leningrad : Aurora, 1985. – 191s.
73303
  Lorentz Stanislaw Museums and collections in Poland 1945-1955 / Lorentz Stanislaw. – Warsaw, 1956. – 134с.
73304
  Baikova J. Museums in and around Moscow = Музеи Москвы и Подмосковья / J. Baikova. – Moscow, 1983. – 196 с.
73305
   Museums in the USSR / USSR Central Museum of the Revolution.. – Moscow, 1989. – 68с.
73306
   Museums of Kiev : a guide. – Moscow : Raduga Publishers, 1984. – 248 p.
73307
   Museums of Latvia / USSR Company for Foreign Travel Riga Branch.. – Riga, 1990. – 15с.
73308
  Rosenberg Irene Museums of Tartu / Rosenberg Irene. – Tallinn, 1988. – 127с.
73309
   Museumskunde : Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 76, 1 : Interdisziplinaritat. – 2011
73310
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 76, 2 : Museum nachgefragt. – 2011
73311
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 77, 1 : Medien fur Museen - Mittel der Kommunikation und Vermittlung. – 2012
73312
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 77, 2 : Alle Welt im Museum? Museen in der pluralen Gesellschaft. – 2012
73313
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 78, 1 : Museen im politischen Raum - ein Erfahrungsaustausch. – 2013
73314
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 78, 2 : Sammellust und Sammellast. Chancen und Herausforderungen von Museumssammlungen. – 2013
73315
  Weber Karl Heinz Museumsrauber / Weber Karl Heinz. – [Berlin] : Das Neue Berlin, 1976. – 223 S.
73316
  Leczycka Maria Jadwiga Musi rodzic / Leczycka Maria Jadwiga. – Warszawa, 1978. – 195с.
73317
  Huxley Aldous Music an night and other essays / Huxley Aldous. – London, 1931. – 269с.
73318
  Lihus M.V. Music as the embodiment of the will in the philosophy of A. Schopenhauer // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 32-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the analysis of the aesthetic views of A. Schopenhauer, particularly with his theory of music as the manifestation of the Will and the highest level of the spiritual perception of existence. It is considered the justification of ...
73319
  McCourt Music at the close / Edward McCourt. – Toronto : McClelland a. Stewart limited, 1979. – 170 p.
73320
  Свириденко Н.С. Music for a while // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 444-453
73321
  Hood K. Music in druze life : ritual, values and performance practice / Kathleen Hood ; with an introd. by Ali Jihad Racy. – London : Druze Heritage Foundation, 2007. – XXIX, 192 p. : іл., табл., ноти + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-904850-13-7
73322
  Tunley D. Music in the 19th-century Parisian salon : the thirteenth Gordon Athol Anderson memorial lecture delivered at the University of New England, on 2 October 1997 / D. Tunley; the University of New England. – Armidale : UNE, 1997. – 24 p. – (The 1997 lecture series). – ISBN 1-86389-942-1
73323
   Musica antiqua Europae Orientalis.Bydgoszcz 1966 Polska.. – Warszawa
1. – 1966. – 520с.
73324
  Ardevol Jose Musica y revolucion. / Ardevol Jose. – La Habana, 1966. – 226с.
73325
  Sandor Frigyes Musical education in Hungary / Sandor Frigyes. – Budapest, 1966. – 254с.
73326
  Krishnaswami S. Musical instruments of India. / S. Krishnaswami. – Delhi, 1967. – 102с.
73327
   Musienko Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 182
73328
  Meyer Ernst Hermann Musik der Renaissance - Aufklarung - Klassik / Meyer Ernst Hermann. – Leipzig, 1979. – 275с.
73329
  Butting Max Musik Geschichte, die ich miterlebte. / Butting Max. – Berl., 1955. – 264с.
73330
  Hohne Erich Musik in der Kunst / Hohne Erich. – Lpz., 1965. – 18с.
73331
   Musik.. – Lpz., 1959. – 368с.
73332
   Musika Galiciana : Kultura muzyczna Galicji w kontekscie stosunkow polsko-ukrainskich (od doby piastowsko-ksiazecej do roku 1945). – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej. – ISBN 83-87288-73-Х
Tom 3 : Pod red.Mazepy L. – 1999. – 354s.
73333
  Hoffmann A E.T. Musikalische Novellen / A E.T. Hoffmann. – Lpz. – 280с.
73334
   Musikgeschichte in Bildern. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Musik
Bd. 3. Musik des Mittelalters und der Renaissance / Lieferung 3 /Musikerziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter / Joseph Smits van Waesberghe. – 1969. – 213 S. : Ill.
73335
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
2. – 1963. – 144с.
73336
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
2. – 1964. – 196с.
73337
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
1. – 1965. – 234с.
73338
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
3. – 1966. – 206с.
73339
  Mularczyk Andrzej Musisz to wypic do dna / Andrzej Mularczyk. – Warszawa : Wyd-wo radia i telewizji, 1976. – 144s.
73340
  Attar Farid ud-Din Muslim Saints and Mystics. / Attar Farid ud-Din. – London, 1990. – 287с.
73341
  Frndic N. Muslimanske junacke pjesme / N. Frndic. – Zagreb, 1969. – 651с.
73342
  Schonfelder Harry Mussen Kinder schwierig sein? / Schonfelder Harry. – 6 Aufl. – Berlin, 1990. – 112с.
73343
  Fermi Laura Mussolini. / Fermi Laura. – Chicago, 1961. – 477с.
73344
  Belin Mustapha et Zeangir : Tragedie : Le prix est de vingt sols / Par m. Belin // Venceslas : Tragi-comedie / Rotrou, , de. – A Paris : Chez Pierre Ribou, 1698. – [10], 81, [3] .
73345
  Dreyer Georg Musterbeispiele und Ubungsaufgaben zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 9. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1957. – 198 S. : 219 Bild.
73346
  Boghel B. Mustervertrage, die jeder braucht / Bernhard Boghel. – Augsburg : Weltbild, 1999. – 237, [1] S. – (Vertraglich abgesichert!). – ISBN 3-89604-405-2
73347
  Palotas Laszlo Muszaki mechanika / Palotas Laszlo. – Budapest, 1959. – 168с.
73348
  Sztaba Zygmunt Muszka w biale grochy / Sztaba Zygmunt. – Katowice, 1957. – 222с.
73349
  Rusinek Michal Muszkieter z Itamariki / Rusinek Michal. – Warszawa, 1955. – 314с.
73350
   Mutations in Plant Breeding : Proceedings of a Panel on Co-Ordination of Research on the Production and Use of Induced Mutations in Plant Breeding. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1966. – 271p. – (Panel Proceedings Series)
73351
  Schwanitz F. Mutationsauslosung / F. Schwanitz. – Munchen, 1966. – 6с.
73352
  Баровский В.В. Mutillidae Петроградской губ. (Hymenoptera) / В.В. Баровский, 1921. – с.
73353
  Баровский В.В. Mutillidae Петроградской губ. (Hymenoptera) / В.В. Баровский, 1921. – 6с.
73354
  Frobel Friedrich Mutter-, Spiel- und Koselioder: Entworfenes und Gedrucktes zu und aus Friedriech Frobels Familien - buch / Frobel Friedrich. – Berlin, 1984. – 111с.
73355
  Noll Dieter Mutter der Tauben / Noll Dieter. – Berlin, 1955. – 48с.
73356
  Mann Heinrich Mutter Marie. Eugenie, oder Die Burgerzeit / Mann Heinrich. – Berlin-Weimar, 1975. – 397с.
73357
  Menz Peter Mutter Weber / Menz Peter. – Berl., 1956. – 352с.
73358
  Menz Peter Mutter Weber und ihre Kinder / Menz Peter. – Berl., 1957. – 314с.
73359
  Schneider K.M. Mutterliebe bei Tieren / K.M. Schneider. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1956. – 104с.
73360
  Baudisch Winfried Muttersprachliche Bildung und Erziehung in der Hilfsschule, Klassen 1 bis 4 / Baudisch Winfried. – Berlin, 1973. – 135с.
73361
  Федоренко К. Mutti, Mutti, що маєм робити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 вересня (№ 33). – С. 5


  "Жителі Німеччини, однієї з ключових країн Європейського Союзу, 24 вересня обиратимуть новий склад нижньої палати парламенту. Але "найнудніша виборча кампанія за всю історію", як її вже встигли охрестити журналісти, показує: найпевніше лідером держави ...
73362
  Kropotkin P. Mutual aid : a factor of evolution / P. Kropotkin, with a foreword by H.L. Beales. – Harmondsworth : Penguin books, 1939. – 278 S.
73363
  Stendhal Muvei. 10. Francia foldon. (Egy turista feljegyzesei) / Stendhal. – Budapest
10. – 1975. – 744с.
73364
  Mann Thomas Muvei. 9. Lotte Weimarban. A kivalasztott. A torveny / Mann Thomas. – Budapest
9. – 1970. – 717с.
73365
  Nagy Lajos Muvei. Egy lany a szazadfordulon. / Nagy Lajos. – Budapest, 1955. – 528с.
73366
  Nagy Lajos Muvei. Kiskunhalom. - Harom boltoskisasszony. - Falu. / Nagy Lajos. – Budapest, 1955. – 596с.
73367
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
1-2. – 1960. – 392с.
73368
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
3. – 1961. – 230с.
73369
  Mihalyfi Erno Muveszek, barataim: Valogatott kepzomuveszeti irasok. Muveszet es elmelet / Mihalyfi Erno. – Budapest, 1977. – 306с.
73370
   Muveszeti Kislexikon. – Budapest, 1973. – 687с.
73371
   Muveszetpolitikank idoszeru kerdesei: Tanulmanyok.. – Budapest, 1977. – 404с.
73372
  Rozniatowski T. Muz po styridsiatke / T. Rozniatowski. – Bratislava : Osveta, 1964. – 168s.
73373
  Barathova Nora Muz, ktory kracal za strcom / Barathova Nora. – Kosice, 1975. – 224с.
73374
  Sbarcea G. Muza cu har : Doua secole de muzica usoara romaneasca / George Sbarcea. – Bucuresti : Muzica, 1984. – 254 p.,18 f.il. : il.
73375
  Slekowa Ludwika Muza domowa: Okolicznosciowa poezja rodzinna czasow renesansu i baroku / Slekowa Ludwika. – Wroclaw, 1991. – 175с.
73376
   Muzea Krakowa. – Warszawa : Arkady, 1981. – 172s. : il. – (Muzea swiata). – ISBN 83-213-3070-3
73377
  Szymanska Kazimiera Zdislawa. Muzea literackie w Polsce / Kazimiera Zdislawa. Szymanska; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1994. – 256,[50]s. : il. – На обкл. рік 1994
73378
  Mihalache Marin Muzeele din Bucuresti / Mihalache Marin. – Bucuresti, 1960. – 242с.
73379
  Petrescu-Dimbovita Muzeul de istorie a Moldovei / Petrescu-Dimbovita, Al. Andronic. – Bucuresti, 1966. – 96с.
73380
  Georgescu Florian Muzeul de istorie a orasului Bucuresti. / Georgescu Florian, Op.I. Cernovodeanu. – Bucuresti. – 128с.
73381
   Muzeul Doftana. Filiala a muzeului de istorie a partidului muncitoresc Romin.. – Bucuresti, 1960. – 94с.
73382
  Butura Valeriu Muzeul etnografic al Transilvaniej Cluj. / Butura Valeriu. – Bucuresti, 1966. – 29с.
73383
  Marian B. Muzeul prietenilor mei, sau carte de dedicatii : ode, ditirambe, sarje, epigrame pentru amici si cunoscuti / Boris Marian // Музей моих друзей или Книга посвящений : оды, панегирики, эпиграммы, дифирамбы а также шаржи: дружеские и не очень / Б. Мариан. – Кишинев : [б. и.], 2015. – C. 1-63
73384
   Muzeul Romano-Rus., 1950. – 126с.
73385
  Petrescu I.C. Muzeul Scoalei si al Satului : ce s""a infaptuit la Comarnic / Ioan C. Petrescu. – Comarnic : [fara a publica], 1935. – 20, XXX p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
73386
   Muzeum a soucasnost.. – Roztoky u Prahy, 1977. – 174с.
73387
   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.. – Poznan, 1959. – 8с.
73388
   Muzeum imienia dzieduszyckich we Lwowie. – Lwow : ZI Zwiazkowej drukarni, 1880. – XXXIX,36S.
73389
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1917. – 112 s., 9 tabl., IV s.
73390
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1918. – VIII, 256 s.
73391
  Sutovec Milan Muzi a zbrane / Sutovec Milan. – Praha, 1977. – 178с.
73392
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1960. – 180с.
73393
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1968. – 138с.
73394
  Rusu Liviu Muzica in Bucovina / Rusu Liviu. – Bucuresti. – 49с.
73395
   Muzica si publicul.. – Bucuresti, 1976. – 136с.
73396
  Corolenco V.G. Muzicantul orb. / V.G. Corolenco. – Bucuresti, 1953. – 154с.
73397
   Muzicko vaspitanje i obrazovanje.. – Beograd, 1966. – 128с.
73398
   Muzy i Hestia : Studia dedykowane Profesor Ludwice Slekowej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1999. – 327s. – ISBN 83-229-1958-1
73399
  Hollanek Adam Muzyka dla was, chlopcy / Hollanek Adam. – Warszawa, 1975. – 203с.
73400
   Muzyka i totalitaryzm. – Poznan : Ars nova, 1996. – 204s. – ISBN 83-85409-47-5
73401
   Muzyka polska.. – Krakow, 1967. – 508с.
73402
  Chyla-Szypulowa Irena Muzyka w poezji wieszczow / Chyla-Szypulowa Irena. – Kielce : Akademia swietokrzyska im.Jana Kochanowskiego, 2000. – 179s. – ISBN 83-7133-137-1
73403
  Eder Boris My animal friends / Eder Boris. – M., 1965. – 120с.
73404
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M. – 608с.
73405
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1968. – 422с.
73406
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1973. – 485с.
73407
  Gorky Maxim My apprenticeship / Gorky Maxim. – M., 1976. – 485с.
73408
  Waugh Alec My brother Evelyn & other profiles / Waugh Alec. – London : Cassell, 1967. – 340 p.
73409
  Alexin Anatoly My brother plays the clarinet. / Alexin Anatoly. – Moscow, 1972. – 127с.
73410
  Yutang Lin My country and my people / Yutang Lin. – New York : John Dey, 1935. – 382 p.
73411
  Du Maurier Daphne My cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – Middlesex, 1962. – 302с.
73412
  Du Maurier Daphne My Cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – London; Sydney, 1974. – 302с.
73413
  Tursun-Zadeh Mirze My day and age. Selected poems / Tursun-Zadeh Mirze. – M., 1977. – 191с.
73414
  Lasak P. My dream mobility Visiting the Minzu University of China // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354


  Про Китайський університет Мінзу.
73415
  Голтаренко А.В. My duck"s vision: высмеивание ради высмеивания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 86-87
73416
  Churchill Winston My early life: a roving commission / Churchill Winston. – London, Glasgow, 1959. – 382с.
73417
  Binur Yoram My enemy, my self / Binur Yoram. – Harmondsworth, 1990. – 215с.
73418
  Durrell Gerald My family and other animals / Durrell Gerald. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 302с.
73419
  Sit"ko S.P. My father - Panteleimon Onufrievich Sit"ko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – P. 17-24. – ISSN 1023-2427
73420
   My Favourite Stories.. – 4 ed. – M., 1954. – 76с.
73421
   My favourite Stories. Three stories from "The arabian nights".. – 3-d edition. – M., 1952. – 87с.
73422
  Урина О.К. My first ABC book / О.К. Урина. – М., 1965. – 32с.
73423
  Абрам С. My first English Newspaper. Моя первая английская газета. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва : Центриздат, 1931. – 68 с. – (Английский язык. Серия для начинающих)
73424
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalygina. – M., 1960. – 60с.
73425
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalyguna. – 2-d edit. – M., 1963. – 60с.
73426
   My first steps in English. Comp. for the 5-th form of the 8-year school. / M.M. Markova, N.O. Mastalygina. – Kiev, 1963. – 60с.
73427
  Gerard James My four years in Germany / Gerard James. – New York : Doran, 1917. – 448p. : Ill.
73428
  Mikhalkov Sergei My friend / Mikhalkov Sergei. – M., 1955. – 56с.
73429
  Mortimer Penelope My friend says it is bullet-proof / Mortimer Penelope. – Harmondsworth, 1991. – 225с.
73430
  France Anatole My friend"s book / France Anatole, 1923. – 296с.
73431
  Gallant Mavis My heart is broken / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1991. – 273с.
73432
   My Helpdesk: все для удобства агентов : компания "Амадеус Украина" запустила новый сайт My Helpdesk, разработанный специально для агентов, использующих систему Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 12-13 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
73433
   MY HELPDESK: все для удобства агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 12-13 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
73434
  Richberg D.R. My hero : The indiscreet memoirs of an eventful but unheroic life / D.R. Richberg. – New York : Putnam"s Sons, 1954. – VIII, 367 p. : ill.
73435
  Dorfman Ariel My house is on fire / Dorfman Ariel. – New York, 1991. – 167с.
73436
  Gumowska Irena My i nasz dom. (Z kultury zycia codziennego) / Gumowska Irena. – Warszawa, 1955. – 356с.
73437
  Potichnyj P.J. My journey // Літопис Української Повстанської Армії / відпов. ред. Петро Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – P. 1-123. – (Події і люди ; Кн. 4)
73438
  Potichnyj P.J. My journey = Моя дорога / Peter J. Potichnyj. – Ancaster ; Lviv : [s. n.], 2012. – 342, [1] p. : phot., portr. – Парал. тит. арк. укр. – ISBN 978-1-897431-40-5
73439
  Potichnyj P.J. My journey. Pt. 3 / Peter J. Potichnyj // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2012. – P. 1-159 : ill., portr. – (Серія "Події і люди" ; кн. 4, ч. 3). – ISBN 978-966-2105-39-1(Ukr.) ; 978-1-897431-39-9(Can.)
73440
  Meir Golda My Life / Meir Golda. – New York, 1975. – 480с.
73441
  Chekhov Anton My Life and Other Stories / Chekhov Anton; Translated from the Russian by Contance Garnett with anIntroduction by Craig Raine. – London : Campbell Publishers, 1992. – 586p. – (Everyman"s Library ; Vol. 120 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-120-8
73442
  Prorokov Boris My life and times / Prorokov Boris. – M., 1983. – 366с.
73443
  Nizer Louis My life in court / Nizer Louis. – Garden City; New York : Doubleday & company, 1961. – 524p.
73444
  Chaplin Charles My life in puctures / Chaplin Charles. – London, 1974. – 306с.
73445
  Levshin L.V. My lifelong road to light : trans. from rus. / L.V. Levshin. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – 264 p.
73446
  Fedenko P. My Meetings with Arnold Margolin // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1959. – Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – Р. 1680-1687 : фото
73447
  Borgen Johan My mordercy i inne nowele / Borgen Johan; Wyb.i przedmow. J. Giebultowicza; Tlum. J. Giebultowicz, B.Hlasko. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1966. – 283. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
73448
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – M., 1961. – 120с.
73449
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – 2-е изд. – M., 1964. – 116с.
73450
  Hitler Adolf My new order / Hitler Adolf. – New York, 1941. – 1008с.
73451
  Moore Susanna My old sweetheart / Moore Susanna. – Harmondsworth, 1983. – 211с.
73452
  Roosevelt James My parents: a differing view / Roosevelt James, Libby Bill. – London, 1977. – 369с.
73453
   My prisli, soudruzi.... – Praha, 1955. – 368с.
73454
  Levesque Rene My Quebec. / Levesque Rene. – Toronto, 1979. – 191с.
73455
  Wilson August My Rainey"s black botton / Wilson August. – New York : A plume book, 1985. – 111 p.
73456
  Rama Rau Santha My Russian journey / Rama Rau Santha. – New York, 1959. – 300с.
73457
  George Jean Craighead My side of the mountain. / George Jean Craighead. – New York, 1988. – 177с.
73458
   My sveta dobudem.. – Praha, 1950. – 132с.
73459
  Glowacki J. My sweet Raskolnikow. Obciach / Janusz Glowacki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 115 s.
73460
  Arliss G. My ten years in the studios : with illustrations / G. Arliss. – Boston : Little ; Brown, 1940. – XII, 349 p. : ill.
73461
   My town : writers on American cities / Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state ; [execut. ed.: Michael Jay Friedman ; photo research: Ann Monroe Jacobs]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2010. – 84 p. : phot. – Contents: The poetry of bridges / D. Bottoms. Good old Baltimore / J. Yardley. Ghosts / C. Rotella. Chicago aquamarine / S. Dybek [et al.]
73462
  Dickens Monica My turn to make the tea. / Dickens Monica. – Harmondsworth, 1978. – 222с.
73463
  Dostoyevsky Fyodor My uncle"s dream / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1966. – 408 p.
73464
  Gorky M. My universities / M. Gorky. – M., 1968. – 184с.
73465
  Mielnik Wlodzimierz My z pulku mysliwcow / Mielnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1955. – 271с.
73466
  Hartung Hugo My, Meisegeierowie / Hugo Hartung; Przel. I.Naganowska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 332s.
73467
  Borkovcova Hana My, trojka cudakow / Borkovcova Hana; Kostyrko H. – Warszawa, 1977. – 199с.
73468
   Mya Handschrift der Sachsischen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis. – Berl., 1962. – 24с.
73469
  Stepnik A. Mychajlo Hruszewski - polska recepcja dorobku historiograficznego // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – S. 72-118. – ISBN 978-966-353-435-0
73470
   Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages / A.A. Siromolot, O.S. Oliinyk, D.V. Kolibo, S.V. Komisarenko // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – P. 62-70. – ISSN 2409-4943
73471
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 384 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9912-8
73472
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 371, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9916-6
73473
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 395, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9915-9
73474
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 410 p. : ll., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9911-1
73475
   Mykhailo Hrushevs"kyi 1866 -1934 : bibliographic sources. – New York ; Munich ; Toronto : [ S. n. ], 1985. – 18,199, [ 3 ] p. : portr.
73476
   Mykhailo Iosypovych Yadrenko // International conference "Modern stochastics: theory and applications III" : Sept. 10-14, 2012, Kiev, Ukraine : conference materials / Modern stochastics: theory and applications III, intern. conf. – Kiev : Київський університет, 2012. – P. 6-7
73477
   Mykhailo Kravchuk - pride and glory of Ukrainian science (27.09.1892 - 9.03.1942) / V. Maslyuchenko, P. Zaderei, G. Nefodova, J. Shtenda, N. Zaderei // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 5, № 3/4. – Р. 110-117. – ISSN 2309-4001


  27 вересня 2017 року виповнилося 125 рокiв вiд дня народження видатного українського математика, громадського дiяча, академiка Михайла Кравчука. Висвiтлено життєвий та творчий шлях всесвiтньо вiдомого вченого, життя якого було трагiчно обiрване ...
73478
   Mykhailo Ostrohradskyi: liffe devoted to science / M. Zagirnyak, V. Serhiienko, S. Serhiienko, K. Kovalenko // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – P. 9-13. – ISSN 1995-0519
73479
  Pryhara Maria Mykhailyk the Cossack Orderly / Pryhara Maria. – Kiev, 1990. – 155с.
73480
  Bilinsky Y. Mykhaylo Drahomanov, Ivan Franko, and the Relations between the Dnieper Ukraine and Galicia in the Last Quarter of the 19th Century / Yaroslav Bilinsky // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1959. – Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – Р. 1542-1566
73481
  Kyrychenko V.V. Mykola Ivanovych Kovantsov (to 75-th birthday). (Ukrainian. English summary) / V.V. Kyrychenko, V.I. Mykhajlovs"kyj, M.O. Perestyuk; Univers. im. Tarasa Shevchenka // Visnyk. Ser. Fiz.-Mat. Nauky. – No.1
73482
  Chernetsky V. Mykola Khvyl"ovyi"s "A Sentimental Story": In Search of a Ukrainian Modernity // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 165-177. – ISSN 0363-5570
73483
   Myocardial Ischemia and Lipid Metabolism. – New York, London : Plenum Press, 1984. – 341с.
73484
  Kornicker Louis S Myodocopid Ostracoda from the late Permian of Greece and a basic classification for Paleozoic and Mesozoic Myodocopida / Louis S Kornicker, I G Sohn // Smithsonian сontribution to paleobiology / Smithsonian institution. – Washington, 1999. – N 85. – 33 p.:il.
73485
  Karawajew W. [Kapaвaeв B.] Myrmekophilen aus Transkaspien = Мирмекофилы Закаспия / W. [Kapaвaeв B.] Karawajew; Труды русского энтомологического обозр. № 3. – Kiew, 1909. – 11 с.
73486
  Pilat A. Myshrooms and other fungi / A. Pilat. – Lond., 1961. – 160с.
73487
  Маріна Лілія MySims2Go: зв"язок під вашим брендом! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
73488
  Dabrowska Maria Myski o sprawach i ludziach. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1956. – 232с.
73489
  Sobeski Michal Mysl a marmur i inne szkice estetyczne / Sobeski Michal. – Warszawa, 1959. – 320с.
73490
  Zuraw J. Mysl filozoficzna i spoleczna Tadeusza Kosciuszki : tradycje i wspolczesnosc / Jozef Zuraw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. – 304 s. – ISBN 83-11--06251-X
73491
  Szyjkowski Maryan Mysl Jana Jakoba Rousseau w Polsce XVIII wieku / Szyjkowski Maryan. – Krakow, 1913. – 270с.
73492
  Bujwid-Kurek Mysl polityczna i panstwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875) / Bujwid-Kurek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2000. – 307s. – ISBN 83-7188-309-9
73493
  Blachowska Katarzyna Mysl Siergieja Solowjowa w koncepcji dziejow Rosji Feliksa Konecznego // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 253-271. – ISBN 978-83-935192-3-1
73494
  Barcik Krzysztof Mysl spoleczna Hugo Chaveza // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – P. 71-80. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
73495
   Mysl spoleczna Jana Pawla II : Studia i szkice. – Warszawa; Lodz : Uniw. Lodzki, PWN, 1999. – 247s. – ISBN 83-01-12830-5
73496
   Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – 495 c., [10] арк. фот. – Indeks: s. 475-490. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935192-3-1
73497
  Kozak A. Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / Artur Kozak ; do druku przygot. M. Pichlak ; wstep: A. Bator // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 1-259. – ISSN 0239-6661
73498
  Augustyn Leszek Myslenie z wnetrza objawienia : Studium filozofii Siemiona L.Franka / Augustyn Leszek. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2003. – 262s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada programowa serii: B.Lagowski, G.Przebinda i.i. ; 6 ; Historia.Religia.Polityka). – ISBN 83-233-1741-0
73499
  Lamac Miroslav Myslenky modernich maliru / Lamac Miroslav. – Praha, 1968. – 445с.
73500
  Irzykowski Karol Mysli / Irzykowski Karol; Grzeniewski L.B. – Warszawa, 1974. – 144с.
73501
  Conrad Joseph Mysli : Wybor / Conrad Joseph. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1974. – 49s.
73502
  Mikolajczak Aleksander Wojciech Mysli europejskie / Mikolajczak Aleksander Wojciech; Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 180s. – ISBN 83-252-1173-6
73503
  Bieganski W. Mysli i aforyzmy o etyce lekarskiej / W. Bieganski. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1957. – 164s.
73504
  Amosow M. Mysli i serce / M. Amosow; Tlumacz J.H.Bayer. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1969. – 338s. – (Wiedza i zdrowie)
73505
  Rojek Bracia Mysli ludzi wielkich, srednich oraz psa Fafika / Rojek Bracia. – Warszawa, 1959. – 264с.
73506
  Lec Stanislaw Jerzy Mysli nieuczesane / Lec Stanislaw Jerzy. – Krakow, 1959. – 160с.
73507
  Norwid Cyprian Kamil Mysli o Polsce i polakach / Norwid Cyprian Kamil. – Bialystok, 1985. – 64с.
73508
  Norwid Cyprian Mysli o sztuce i literaturze / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1960. – 256с.
73509
  Locke John Mysli o wychowaniu / Locke John; Wnorowski F., Mrozowska K. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 240с.
73510
   Mysli patryotyczno-polityczne : do stanow Rzeczypospolitey Polskiey na seym 1788. roku zgromadzonych przez obywatela o Wolnosc i Samowladztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego
Czesc 1. – 1788. – 134 p.


  Видання містить екслібрис: Ex libris Reverendi Domini Casimiri Stanislai de Korczak Newelski
73511
  Hlinka Anton Myslitelia a myslienky / Hlinka Anton. – 3. vyd. – Martin, 1993. – 118с.
73512
  Vrba Jan Myslivcuv.rok. Podzim - zima / Vrba Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1964. – 330 s.
73513
   Myslivecka rocenka 1966. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 258s.
73514
  Mottl S. a kol. Myslivecky zapisnik 1969 / S. a kol. Mottl. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1968. – 126s.
73515
  Аткинсон Леон MySQL = Core MySQL : Библиотека профессионала / Аткинсон Леон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, 2002. – 624с. – ISBN 5-8459-0291-6
73516
  Дюбуа П. MySQL : Полное и исчерпывающее руководство по применениюи администрированию баз данных MySQL 4, а также программированию приложений / П. Дюбуа. – 2-е изд.; Поль Дюбуа. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 1056с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0515-Х


  Описана реляционная система управления базами данных MySQL. Автор показывает как можно максимально эффективно использовать эту СУБД. Рецепты решения проблем.Интеграция MySQL с программными средствами
73517
  Веллинг Л. MySQL : Учебное пособие: Краткое изложение основ работы с MySQL / Люк Веллинг и Лора Томсон. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 304с. – ISBN 5-8459-0769-1


  Книга представляет собой краткое, но ясное изложение как основных теоретических принципов, так и практических примеров работы с MySQL
73518
  Denychtchouk P. Mysteres de la chirurgie plastique / Pavlo Denychtchouk ; trad. francaise par Olena Solomarska et Dmytro Tchystiak. – Paris : Editions Institut culturel de Solenzara, 2014. – 165, [7] p. : ill. – (Etudes ukrainiennes transdisciplinaires ; fasc. 6). – ISBN 978-2-919320-87-5
73519
   Mysteries of the Deeps : From the depths of Lake Baikal to the ocean floor. – Moscow : Progress, 1989. – 383p.
73520
  Юнг К.Г. Mysterium Coniunctionis / К.Г. Юнг. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 684с. – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-062-4; 966-543-008-4
73521
  Duplessis-Mornay Ph. Mysterium iniquitatis seu, Historia papatus. Qvibus gradibus ad id fastigii enisus sit, quamque acriter omni tempore ubique a piis contra intercessum : Asseruntur etiam Jura Imperatorum, Regum, & Principum Christianorum adversus Bellarminum & Baronium Cardinales / Auctore Philippo Mornayo Plessiaci Marliani ... – 2da ed., locupletior, ab ipso authore recognita. – Salmurii (Saumur) : Apud Thomam Porthaeum, 1612. – [34], 1420, [60] p. – Accesserunt necessarii indices


  На тит арк. та в інших місцях прямокутна печатка з текстом: 1918 р. Національна бібліотека Української держави у Київі. На тит арк. напис хімічним олівцем: Куплено од Раєвського 30 липня 1919. На стор. 3 кругла печатка червоним чорнилом з текстом: ...
73522
  Dvorak Antonin Mystr Jeronym / Dvorak Antonin. – Praha, 1961. – 276с.
73523
  Rachkevych M. Myth and facts on the Ukrainian Insurgent Army (UPA) : Church and life // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – P. 4
73524
  Highwater Jamake Myth and sexuality / Highwater Jamake. – New York, 1991. – 224с.
73525
  Lipps G.F. Mythenbildung und Erkenntnis : eine Abhandlung uber die Grundlagen der Philosophie / G.F. Lipps. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1907. – VIII, 312 S. – (Wissenschaft und Hypothese ; 3)
73526
  Придюк М.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 55-60. – ISSN 0372-4123
73527
  Combesque M.A. Mythologies americaines : reperes pour un autre voyage / M.A. Combesque, I. Warde. – Paris : Editions du Felin, 1996. – 255, [ 2 ] p. – ISBN 2-86645-213-5
73528
  Blackwell Ch.W. Mythology for dummies / Christopher W.Blackwell, Amy Hackney Blackwell. – New York a.o. : Hungry minds, 2002. – 22,360 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5432-8
73529
  Hamilton Edith Mythology: timeless tales of gods and heroes. / Hamilton Edith. – New York, 1989. – 335с.
73530
  Vrchlicky Jaroslav Mythy. Selske balady. Ma vlast / Vrchlicky Jaroslav. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1955. – 525, [6] s.
73531
  Hajek Jiri Mytus a realita januara 1968. / Hajek Jiri. – Bratislava, 1970. – 198с.
73532
  Hajek Jiri Mytus a realita ledna 1968. / Hajek Jiri. – Praha, 1970. – 187с.
73533
  Черняк В.Я. Mас-спектрометричні дослідження плазми несамостійного розряду в дейтерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дейтерієву плазму несамостійного розряду, що підтримується плазмовим потоком. Як джерело плазмового потоку використане коаксіально-торцевий розрядник з порожнистим катодом. З розгляду кінетики механізмів утворення та витрат триатомних ...
73534
  Матвійчук Л.О. Mихайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 183-197. – ISSN 2222-4203
73535
   Mоніторинг і оцінка ефективності впровадження заходів національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства" за 2013-2015 рр. / Ю.Г. Антипкін, Т.К. Знаменська, Г.О. Слабкий, О.О. Дудіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 5-16. – ISSN 2226-1230
73536
  Жук Р.А. N-(2-фуранилин)-, N-(2-пиранидил)- и 6-(2-фурилвинил) урацилы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Жук Р. А. ; АН Лат.ССР , От-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1969. – 28 с.
73537
  Петюнин П.А. N - ариламиды оксикарбоновых кислот и превращение их в гетероциклические соедиения : Автореф... д-ра хим.наук: / Петюнин П.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
73538
  Скопенко В.В. N, N - диэтилдитиокарбонатные комплексы лантаноидов, содержащие гексаметилфосфортриамид / В.В. Скопенко, А.Ф. Савостоянова, Ю.Л. Зуб // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №7
73539
  Скопенко В.В. N, N` - Bis - (Benzal) athylendiimin und N, N` - Bis - (Theophen - 2 - ol) athylendiimin / В.В. Скопенко, Е. Хойєр // Z. anorg. allgem. Chemie, 1965. – Bd. 339. Heft 3-4
73540
  Знов"як К.О. N,N[штрих]-тетраетил-N"-трихлорацетилфосфортриамід: універсальний амбідентатний ліганд / К.О. Знов"як, В.М. Амірханов, В.А. Овчинніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані по координаційно-хімічним властивостям представника амбідентатних лігандів карбациламідофосфатного типу - N,N[штрих]-тетраетил- N"-трихлорацетилфосфор-триаміду (НХ) - щодо іонів 3-d металів, лантаноїдів та уранілу. Розглянуто ...
73541
  Calinescu G. N. Filimon / G. Calinescu. – Bucuresti, 1959. – 270с.
73542
  Oprescu G. N. Grigorescu / G. Oprescu. – Bucuresti, 1961. – 276с.
73543
  Oprescu G. N. Grigorescu, anii de ucenicie / G. Oprescu, R. Niculescu. – Bucuresti, 1956. – 134 p.
73544
  Cerny A. N. I. Lobacevskij / A. Cerny. – Praha : Obris, 1946. – 370 s. – (Kdo je ; 11)
73545
  Berza M. N. Iorga / M. Berza. – Bucuresti, 1965. – 56с.
73546
  Rapeanu V. N. Iorga, la vie de l"histoire et l"histoire d"une vie / V. Rapeanu. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica, 1989. – 317.p. – ISBN 973-29-0156-X
73547
  Zakrzewski Jan N. Y. N. Y. Nowy Jork / Zakrzewski Jan. – Warszawa : Iskry, 1980. – 336s. – ISBN 83-207-0177-5
73548
  Krushkow W.S. N.A. Dobroljubows gesellschaftlich-politische und philosophische Anschaungen. / W.S. Krushkow. – Berl., 1953. – 73с.
73549
  Burian Karel Vladimir N.A. Rimskij-Korsakov. / Burian Karel Vladimir. – Praha, 1949. – 37с.
73550
  Dima E. N.A. Ursu, sapte decenii de cercetare academica // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 73-78. – ISSN 1583-7017


  N.A. Ursu - сімдесят років академічних досліджень.
73551
  Ene Virgiliu N.D. Cocea / Ene Virgiliu. – Bucuresti, 1966. – 168с.
73552
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1981. – 40p.
73553
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1988. – 62p.
73554
  Doppe Friedrich Na also, Wenk / Doppe Friedrich. – Berl., 1961. – 84с.
73555
  Komornicki Stanislaw Na barykadach Warszawy. Pamietnik z powstania 1954 r. / Komornicki Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 364с.
73556
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz; A. i Cz. Centkiewicowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1958. – 216 s.
73557
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 329 s.
73558
  Centkiewiczowa Alina Na bialym szlaku / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 323с.
73559
  Ostrover L. Na brehu Dviny / L. Ostrover. – Praha, 1954. – 192с.
73560
  Stano Jiri Na brezich Ostravice. Historicky obraz z prvni republiky / Stano Jiri. – Praha, 1954. – 294с.
73561
  Franko Iwan Na Ceremosi / Ivan Franko. – Praha : Melantrich, 1951. – 104 s.
73562
  Tomczyk Roman Na co mu przyszlo / Tomczyk Roman. – Krakow, 1977. – 274с.
73563
  Akimow Igor Na cudzym progu / Akimow Igor, Karpieko Wladimir; Przeloz.D.Mazur. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1976. – 200 s.
73564
  Skoczylas Anna Na cztery wiatry / Skoczylas Anna. – Krakow, 1976. – 62с.
73565
  Burchard Przemyslaw Na dno swiata. / Burchard Przemyslaw. – Warszawa, 1961. – 176с.
73566
  Lovell J. Na dobre i na zle : Rodzina po polsku / Jerzy Lovell. – Warszawa : Iskry, 1975. – 244 s. – (Biblioteka literatury faktu 30-lecia)
73567
  Olszewski Edward Na drodze przemian. Lubelszozyzna 1944-1979 / Olszewski Edward. – Lublin, 1979. – 33с.
73568
  Kedziora Juliusz Na drogach slowa / Kedziora Juliusz. – Poznan; Warszawa; Lublin : Ksiegarnia Sw. Wojciecha
T.2 : Portret Apostola. – 1957. – 338s.
73569
  Konjetzky Klaus Na drugim koncu dnia / Konjetzky Klaus; Przelozyla K.Niebenthal. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1987. – 207s. – ISBN 83-06-01301-8
73570
  Behounek Frantisek Na dwoch planetach : Powiesc fantastyczno-naukowa / Behounek Frantisek; Z jezyka czeskiego tlum. J.Bulakowska. – Katowice : Slask, 1967. – 221s.
73571
   Na fali humoru i satyry.. – Warszawa, 1955. – 198с.
73572
  Galsworthy John Na gieldzie Forsyteow / Galsworthy John. – Warszawa, 1957. – 220с.
73573
  Ziemski K. Na goracym uszynku / K. Ziemski. – Warszawa : Iskry, 1976. – 248 s. – (Kluh srebrnego klucza)
73574
  Grigo T. Na Gornym Czerniakowie / Tadeusz Grigo. – Warszawa : MON, 1979. – 392s. : 24 s. fot. – ISBN 83-11-06258-8
73575
  Labedzki L. Na granicy dwoch swiatow : Walery Baginski 1893-1925 :biografia / Lukasz Labedzki. – Lodz : Ibidem, 2010. – 109 s. – Bibliogr.: s. 97-100. – ISBN 978-83-88679-96-4
73576
   Na granicy epok. Wspomnienia c udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917-1921.. – Warszawa, 1967. – 861с.
73577
  Barrett William E. Na grzbiecie zolwia / William E. Barrett; Tlum.Z.Kierszys. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1976. – 240s.
73578
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1955. – 179с.
73579
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1956. – 152с.
73580
  Bojarska Teresa Na jednym plotnie / Bojarska Teresa. – Warszawa, 1974. – 263с.
73581
  Bret Harte Francis Na Kalifornskyсh sierrach. / Bret Harte Francis. – Bratislava, 1967. – 201с.
73582
  Wojcik Zbigniew Na katorzniczym szlaku / Wojcik Zbigniew, Zagorski Andrzej. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1994. – 265s. – ISBN 83-7021-172-0
73583
  Kubin J.S. Na kazdeho dojde. / J.S. Kubin. – Praha, 1962. – 222с.
73584
  Pirandello Luigi Na kogo kolej? / Pirandello Luigi; Przelozyl S. Kasprzysiak. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 152s. – ISBN 83-08-01412-7
73585
  Brandstetter Alois Na konto listonoszy / Brandstetter Alois; Przelozyl I.Maslarz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1981. – 201s. – ISBN 83-08-00571-3
73586
  Skoszkiewicz Janusz Na krawedzi czasu / Skoszkiewicz Janusz. – Lodz, 1957. – 32с.
73587
  Krleza M. Na krawedzi rozumu / Miroslav Krleza; Tlum. M.Krukowska. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 362s.
73588
  Sieroszewski Waclaw Na kresach lasow / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1958. – 272с.
73589
  Kraszewski Jozef Ignacy Na krolewskim dworze. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 466с.
73590
  Kraszewski J.I. Na krolewskim dworze. Czasy Wladyslawa IV. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 470с.
73591
  Biskupski Stanislaw Na kursie - "Bismark" / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 140с.
73592
  Novakova Tereza Na librove grunte / Novakova Tereza. – Praha, 1952. – 144с.
73593
  Bielski Marian Na linii zycia i smerci / Bielski Marian. – Gdansk, 1974. – 316с.
73594
  Zajacowna J. Na lupinie orzecha / J. Zajacowna. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 227 s.
73595
  Korzeniowski Witold Na marginesie wielkiej wojny / Korzeniowski Witold. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 127,[26]s. : il.
73596
  Grzesiuk St. Na marginesie zycia / St. Grzesiuk. – Wyd. 3. – Warszawa, 1972. – 233с.
73597
  Azuela Arturo Na miare piekiel / Azuela Arturo; Przelozyla A.Grodzicka. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 392s.
73598
  Godlewski Aleksander Lech Na morzach poludniowych. / Godlewski Aleksander Lech. – Wroclaw, 1976. – 287с.
73599
  Milewski Wladyslaw Na morzu i na ladzie / Milewski Wladyslaw. – Gdansk, 1976. – 287с.
73600
  Konopnicka Maria Na normandzkim brzegu / Konopnicka Maria. – Gdansk, 1978. – 109с.
73601
  Katajev V. Na obzoru plachta bila. / V. Katajev. – Praha, 1955. – 36 с.
73602
  Katajev Valentin Na obzoru plachta bila. / Katajev Valentin. – Praha, 1977. – 304с.
73603
  Fac Boleslaw Na pamiec. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1976. – 213с.
73604
  Bernatt Stanislaw Na panstwie losu / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 24с.
73605
  Jaskiernia A. Na papierze i na tablecie. Zmiany w sektorze czasopism w Stanach Zjednoczonych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 129-144. – ISSN 1641-0920


  Про перілдичні видання США.
73606
  Matusowa-Kwiatkowska Barbara Na partyzanski possly boj... / Matusowa-Kwiatkowska Barbara. – Warszawa, 1976. – 606с.
73607
  Sulewski Wojciech Na partyzanskich sciezkach / Sulewski Wojciech. – Warszawa, 1961. – 124с.
73608
  Dygat Stanislaw Na piec minut przed zasnieciem / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 4552с.
73609
  Sewer Na pobojowisku. Maciek w powstaniu / Sewer, (Ignacy Maciejowski). – Krakow, 1956. – 182с.
73610
   Na pochodu. Patnact let nasi lidove armady v obraze povidky.. – Praha, 1959. – 220с.
73611
  Kiwka Zbigniew Na poczatku byl front. / Kiwka Zbigniew. – Poznan, 1965. – 154с.
73612
  Centkiewiczowie Alina i Czeslaw Na podboj Arktyki / Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa, 1956. – 600с.
73613
  Hadyna Stanislaw Na podboj kontynentu. / Hadyna Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 418с.
73614
  Bowen Elizabeth Na polnoc / Bowen Elizabeth; Tlum.A.Szpakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 476 s.
73615
  Uminski Z. Na polnoc od Alp / Zdzislaw Uminski. – wydanie drugie, przejrzane i poprawione prez autora. – Warszawa : PAX, 1972. – 209 s.
73616
  Wernic W. Na poludnie ed Rio Grande / W. Wernic; Il. s. Rezwadowski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 318 s. : il.
73617
   Na poludnie od Sahary : Opowiadania afrykanskie. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 470s.
73618
  Amort Cestmir Na pomoc ceskoslovenskemu lidu. / Amort Cestmir. – Praha, 1960. – 520с.
73619
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Na powislu i na woli / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1974. – 350с.
73620
  Prochazkova Marketa Na prahu lasku / Prochazkova Marketa. – Praha, 1984. – 115с.
73621
  Tomcik Milos Na prelome epoch / Tomcik Milos. – Bratislava, 1961. – 252с.
73622
  Fuchs Vivian Na przelaj przez Antarktyde / Fuchs Vivian, Hillary Edmund. – Warszawa, 1959. – 446с.
73623
  Barycz Henryk Na przelomie dwoch sluleci / Barycz Henryk. – Wroclaw, 1977. – 332с.
73624
   Na przelomie Oswiecenia i Romantyzmu : O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 303s. – ISBN 83-7262-048-2
73625
  Boniewicz Leokadia Na przestrzeni wieku. Wspomnienia z lat 1860-1956 / Boniewicz Leokadia. – Warszawa, 1979. – 338с.
73626
  Fuks Fafal Na przyklad Kohnart / Fuks Fafal. – Gdynia, 1962. – 152с.
73627
  Hamera Bogdan Na przyklad Plewa. / Hamera Bogdan. – Warszawa, 1953. – 240с.
73628
  Sempolowska S. Na ratunek / S. Sempolowska. – Warszawa, 1955. – 275с.
73629
  Sitensky Ladislav Na reku...! / Sitensky Ladislav. – Praha, 1957. – 160с.
73630
   Na rogu Brackiej i... Konopackiej.. – Warszawa, 1983. – 241с.
73631
  Novy Karel Na rozcesti / Novy Karel. – Praha, 1953. – 324с.
73632
   Na rozhrani stoleti.. – Praha, 1967. – 18с.
73633
  Terej J.J. Na rozstajach drog : ze studiow nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej ; Polska Akademia nauk, Instytut histori. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich : Wyd-wo Polskiej Akademii nauk, 1978. – 315 s.
73634
  Panas Henryk Na rozstajnych drogach / Panas Henryk. – Lodz, 1974. – 364с.
73635
  Krleza Miroslav Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 245с.
73636
  Jastrzebski J. Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3139 : Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie / J. Jastrzebski. – S. 1-227. – ISSN 0239-6661
73637
  Latawiec K. Na scenie swiata i teatru : o dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Krakow : UNIVERSITAS, 1994. – 168 s. – ISBN 8370522386
73638
  Stankiewicz L. Na sciezkach samopoznania : Etap osobistego bilansu / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1994. – 97s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-05-5
73639
  Kovalcik Vlastimil Na severnom prahu / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1983. – 190с.
73640
  Sygietynski Antoni Na skalach Galvados / Sygietynski Antoni. – Krakow, 1956. – 216с.
73641
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1955. – 510с.
73642
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1976. – 427с.
73643
  Lacina Vaclav Na skodnou a do netresku. Vybor z versu a prozy. 1923-1954 / Lacina Vaclav. – Praha, 1955. – 292с.
73644
  Meissner Janusz Na skrzydlach burzy / Meissner Janusz. – Warszawa, 1954. – 204с.
73645
  Kriebel Zdenek Na slunecne strane: Vybor z dila. / Kriebel Zdenek. – Praha, 1961. – 284с.
73646
  Gornicki Gerard Na sniegu widniala gwiazda / Gornicki Gerard. – Poznan, 1978. – 200с.
73647
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 340 s. : il.
73648
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 392 s.
73649
  Osterloff Konrad Na stadionach aztekow. XIX Igryska Olimpijskie, Meksys 1968 / Osterloff Konrad. – Warszawa, 1971. – 309с.
73650
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1949. – 32с.
73651
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1951. – 30с.
73652
  Klukanova Ludmila Na stitu bylo vytesano kolo. / Klukanova Ludmila. – Brno, 1984. – 113с.
73653
  Volcek J. Na stope / J. Volcek. – Praha, 1958. – 184 с.
73654
  Saysse-Tobiczyk Kazimierz Na szczytach Tatr / Saysse-Tobiczyk Kazimierz. – Warszawa, 1956. – 228с.
73655
  Potocki Jaroslaw Na szlakach i bezdrozach Alaski / Potocki Jaroslaw. – Warszawa, 1959. – 266с.
73656
   Na szlakach niepodleglej : polska mysl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. M. Marszala, M. Sadowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3150 : Na szlakach niepodleglej / pod red. M. Marszala i M. Sadowskiego. – S. 1-465. – ISSN 0239-6661
73657
  Bienisz Jozef Na szlaku Stanleya / Bienisz Jozef; Majewski M. – Warszawa, 1968. – 324с.
73658
  Wojciechowski Grzegorz Na szlaku walki : Wspomnienia / Wojciechowski Grzegorz; Oprac. i przedmowe napisal B.Kogut. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 148s.
73659
  Beylin Stefania Na tasmie wspomnien / Beylin Stefania. – Warszawa, 1962. – 104с.
73660
  Pavlo L"udovit Na tenkom l"ade / Pavlo L"udovit. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 130s. – ISBN 80-7090-459-3
73661
  Wiatr J.J. Na tropach antyludzkiego mitu / Jerzy J. Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo "Iskry", 1959. – 104 s.
73662
  Kosman Marceli Na tropach bohaterow. Trylogii / Kosman Marceli. – Wyd.5,popraw. – Warszawa : KiW, 1996. – 222с. – ISBN 83-05-12833-4
73663
  Sell Hans Joachim Na tropach syna / Sell Hans Joachim; Przelozyla G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 132s. – (Wspolczesna proza swiatowna)
73664
  Gordon B. Na tropie "Korsarza" / B. Gordon. – Warszawa, 1973. – 187с.
73665
  Gromowa A. Na tropie tajemnicy : Powiesc fantastyczno-naukowa / A. Gromowa, W. Komarow; Przelozyl . A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1965. – 282s.
73666
  Kuroczko Eustachy Na trudnej drodze nauczyciela. Autobiografia. - Rozprawy Artykuly. - Przemowienia. / Kuroczko Eustachy. – Warszawa, 1962. – 358с.
73667
  Baran Jozef Na tylach awiata / Baran Jozef. – Krakow, 1977. – 62с.
73668
  Samozwaniec Magdalena Na ustach grzechu / Samozwaniec Magdalena. – Katowice, 1957. – 144с.
73669
  Mishima Yukio Na uwiezi. Ballada o milosci / Mishima Yukio; Przelozyla A.Demkowska-Bohdziewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 262s. – (Proza wspolczesna)
73670
   Na vecne casy.. – Praha, 1955. – 175с.
73671
   Na vecne casy.. – Praha, 1965. – 22с.
73672
  Teveljov Matvej (Teweljow) Na Verchovine / Teveljov Matvej (Teweljow). – Praha, 1955. – 416с.
73673
  Senkevic Jurij Na voru "Ra" pres Atlantik / Senkevic Jurij. – Praha, 1975. – 145с.
73674
  Dygasinski Adolf Na warszawskim bruku. Na panskim dworze / Dygasinski Adolf. – Warszawa, 1959. – 464с.
73675
   Na wesolej lwowskiej fali. – Warszawa : Polonia, 1991. – 245s. – ISBN 83-7021-134-8
73676
  Fac Boleslaw Na widoku. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1979. – 260с.
73677
  Robinson William Albert Na wielki ocean poludniowy / Robinson William Albert. – Gdansk, 1975. – 237с.
73678
  Rytard Jerzy Mieczyslaw Na wielkiej grani. Wniebowstapienie / Rytard Jerzy Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 288с.
73679
  Osmanczyk Edmund Na wielkiej konferencji Warszawskiej / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 80с.
73680
   Na wszystko jest przyslowie.. – Poznan, 1975. – 319с.
73681
  Vincenz S. Na wysokiej poloninie / Stanislaw Vincenz. – Warszawa : PAX. – ISBN 83-211-0270-0
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 1: Zwada. – 1981. – 604s.
73682
  Vincenz Stanislaw Na wysokiej poloninie / Vincenz Stanislaw. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX"
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 2: Listy z nieba. – 1982. – 571s.
73683
  Segal Kalman Na wyspie / Segal Kalman. – Katowice, 1961. – 108с.
73684
  Adamczewska Helena Na wyspie innego swiata. / Adamczewska Helena. – Warszawa, 1963. – 256с.
73685
  Ludwinska Jadwiga Sabina Na wyzwolonym Slasku / Ludwinska Jadwiga Sabina. – Warszawa, 1977. – 283с.
73686
  Rodziewiczowna Maria Na wyzynach / Rodziewiczowna Maria. – 8-me wyd. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1991. – 285s. – ISBN 83-7001-515-8
73687
   Na zapadni vyspe. Vlastivedny sbornik Karlovarska. sv. 3-1961.. – Plzen, 1961. – 181с.
73688
  Bednorz Zbyszko Na Zapiecku trzy okna / Bednorz Zbyszko. – Warszawa, 1978. – 163с.
73689
   Na zdravie!...: smiech XX storocia.. – Martin
5. – 1994. – 193с.
73690
  Jakubec Milan Na zemi i nad morom / Jakubec Milan. – Martin, 1997. – 345с.
73691
  Banasikowski Edmund Na zew ziemi wilenskiej / Banasikowski Edmund. – Warszawa-Paryz : Edit.Spotkania, 1990. – 455с. : ill. – ISBN 2-869-035-5
73692
  Boucek B. Na zkameneliny do okoli Radotinas a Chuchle / B. Boucek. – Praha : [S. n.], 1935. – 16 s.
73693
   Na+ - залежний транспорт кальцію у травних залозах / М.Ю. Клевець, Л.О. Дубицький, М.О. Гальків, В.В. Манько, Н.В. Федірко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що на диспергованих ацинусах підшлункової залози щурів та шлункових залозах морських свинок зменшення натрієвого градієнта супроводжується активацією секреції амілази та пепсиногена, що зумовлено надходженням у клітини Ca2+. Полівалентні ...
73694
  Steenbergen Bart van Naar een ontwerpende sociologie / Steenbergen Bart van. – Amersfoort : De Horstink, 1983. – 146blz. – ISBN 90 6184 187 9
73695
   Naar groter eenheid : De geschiedenis van het Nederlands Verbond van vakverenigingen 1906-1981 / Hueting Ernest, Jong, de Edz.Frits, Neij Rob. – Amsterdam : Van Gennep, 1983. – 432blz. : ill.
73696
  Krupkat Gunther Nabou. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1972. – 126с.
73697
  Krupkat Gunther Nabou: Utopischer Roman. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1982. – 276с.
73698
   Nabozenstvi v zivote jednotlivce a spolecnosti. – Praha, 1961. – 332 s.
73699
  Szewczuk Walery Nabrzezna, 12 / Szewczuk Walery. – Warszawa, 1974. – 265с.
73700
   Nabyvanets" Bohdan // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 184
73701
   Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiow wyzszych : Materialy z konferencji naukowej. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 195s. – ISBN 83-7133-165-7
73702
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = Приобретание [т. е. Приобретение] польского гражданства / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-40-8
73703
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-44-6
73704
  Konrad Edmond Nac vzpomenu / Konrad Edmond. – Praha, 1967. – 192с.
73705
  Orlow Wladimir Nach dem Regen am Donnerstag / Orlow Wladimir. – Berlin, 1976. – 111с.
73706
  Elm L. Nach Hitler. Nach Honecker : Zum Streit der Deutschen um die eigene Vergangenheit / L. Elm. – Berlin : Dietz, 1991. – 208 S. – ISBN 3-320-01761-6
73707
  Keun Irmgard Nach Mitternacht. / Keun Irmgard. – Berl., 1956. – 172с.
73708
  Wille Hanns Julius Nach verlorenen Jahren / Wille Hanns Julius. – Berlin : Verlag der Nation, 1957. – 279 S.
73709
  Peters Hermann Nachdenken uber realistische Kunst: Polemiken: Standpunkte: Argumente / Peters Hermann. – Berlin, 1988. – 182с.
73710
  Hermlin Stephan Nachdichtungen / Hermlin Stephan. – Berl., 1957. – 248с.
73711
  Vazquez A.G. Nachito / A.G. Vazquez. – La Habana, 1965. – 98 p.
73712
  Stifter Adalbert Nachkommenschaften / Stifter Adalbert. – Berl., 1956. – 112с.
73713
  Renn Ludwig Nachkrieg / Renn Ludwig. – Lpz., 1969. – 256с.
73714
   Nachricht von den Liebenden.. – Berl., Weimar, 1964. – 104с.
73715
  Wohman Gabriele Nachrichtensperre / Wohman Gabriele. – Berlin, Weimar : Aufbau, 1978. – 432 S. : Ill.
73716
  Moebes R. Nachrichtenubertragung uber Hochspannungsleitungen / R. Moebes. – Berl., 1955. – 110с.
73717
  Weiss Peter Nacht mit Gasten. Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wird. Zwei Stucke. / Weiss Peter. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1969. – 98 S.
73718
  Schneider Hans Nacht ohne Alibi / Schneider Hans. – 2 Auf. – Rudolstadt, 1970. – 236с.
73719
  Sandner Kurt Nacht ohne Gnade / Sandner Kurt. – Berl., 1957. – 156с.
73720
  Welskopf-Henrich Liselotte Nacht uber der Prarie : Roman / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher-Verl, 1975. – 614 S.
73721
  Welskopf-Henrich Nacht uber der Prarie : Roman / L. Welskopf-Henrich. – Halle ; Leipzig : Mitteldeutscher-Verl, 1984. – 499 s.
73722
  Roland Otto Nacht uber Osterreich / Roland Otto. – Berlin, 1982. – 390с.
73723
  Bohler Hellmuth Nachtaunahmen mit jeder Kamera / Bohler Hellmuth. – Halle, 1957. – 48с.
73724
  Freyer Egbert Nachtflug: Erzahlungen / Freyer Egbert. – Berlin, 1986. – 176с.
73725
  Schmieder Meike Nachtfrost / Schmieder Meike. – Berlin, 1975. – 191с.
73726
  Hilprecht Alfred Nachtigall und Sprosser / Hilprecht Alfred. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 94с. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
73727
  Редінг Б. Nachtingal / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 30, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 1)
73728
  Schlotheim E.F. Nachtrage sur Petrefactenkunde. – Gotha : Becker"schen Buchhandlung, 1822. – 114 S.
73729
  Shuchowizki Leonid Nachts in einer fremden Wohnung: Zwei Erzahlungen / Shuchowizki Leonid. – Berlin, 1981. – 179с.
73730
  Oettingen Hans von Nachts kamen die Ratten / Oettingen Hans von. – Berl., 1962. – 170с.
73731
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / E.T. A. Hoffmann ; Hrsg. K. Martens. – Berlin : Deutsche Bibliothek, 1925. – 313 s. – Ex libris: Eduard Perlstein
73732
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar, 1977. – 564с.
73733
  Kosiguin A.N. Nacia nuevos exitos en la edification comunista / A.N. Kosiguin. – Moscu, 1970. – 45с.
73734
   Nacional financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1963.. – Mexico, 1964. – 292с.
73735
   Nacional Financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1964.. – Mexico, 1965. – 286с.
73736
   Nacional financiera, S.A. Informe anul. Correspondiente a 1962.. – Mexico, 1963. – 274с.
73737
  Morejon Nancy Nacionen y mestizeje en Nocolas Guillen / Morejon Nancy. – Habana, 1982. – 331с.
73738
  Koutek Jaroslav Nacisticka pata kolona v CSR / Koutek Jaroslav. – Praha, 1962. – 256с.
73739
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1958. – 564с.
73740
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1974. – 530с.
73741
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1976. – 530с.
73742
  Tarno Jan Pawel Naczelny sad administracyjny : A wykladnia prawa administracyjnego / Tarno Jan Pawel. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 1997. – 133p. – ISBN 83-7171-044-5
73743
  Gruszecka Aniela Nad jeziorem. Sielanka wielkopolska z XIII wieku / Gruszecka Aniela. – Krakow, 1961. – 240с.
73744
  Lebrekht Hans (Leberecht) Nad Koordi svita / Lebrekht Hans (Leberecht). – Bratislava, 1950. – 283с.
73745
  Broniewski Wladyslaw Nad Mazowsza rownina ctwarta. / Broniewski Wladyslaw, H. Hermanowicz. – Warszawa, 1963. – 112с.
73746
  Kraszewski Jozef Ignacy Nad modrym Dunajem. Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 334с.
73747
  Przybyszewski Stanislaw Nad morzem / Przybyszewski Stanislaw. – Gdansk, 1978. – 64с.
73748
  Marek Jiri Nad nami svita / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 212с.
73749
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Kaunas, 1953. – 683с.
73750
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
1. – 1973. – 167с.
73751
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
2. – 1973. – 182с.
73752
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
3. – 1973. – 224с.
73753
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1998. – 779 s. – (Ser.:"Biblioteka klasyki"). – ISBN 8370234372
73754
  Nagorski J. Nad plonacym Baltykiem. / J. Nagorski. – Warszawa, 1960. – 202с.
73755
  Skiba Wolody (Wl. Sabowski) Nad poziomy. Powiesc z roku 1863 / Wolody (Wl. Sabowski) Skiba. – Warszawa, 1968. – 376с.
73756
  Gitlin Jan Nad Rio de la Plata. / Gitlin Jan. – Warszawa, 1958. – 344с.
73757
  Piescikowski Edward Nad tworczoscia Boleslawa Prusa / Piescikowski Edward. – Poznan, 1989. – 236с.
73758
  Syska Henryk Nad Wisla nad Bugiem / Syska Henryk. – Warszawa, 1959. – 264с.
73759
  Pilich Przemyslaw Nad Wkra, Lydynia i Sona / Pilich Przemyslaw. – Warszawa, 1977. – 55с.
73760
  Warnenska M. Nad woda wielka i czysta / Monika Warnenska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1976. – 254 s.
73761
  Laforet C. Nada / C. Laforet. – Barcelona, 1991
73762
  Umbral F. Nada en el domingo / F. Umbral. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1993. – 140 p.
73763
  Sadoveanu M. Nada florilor / M. Sadoveanu. – Craiova, 1974. – 212с.
73764
  Sadoveanu Mihail Nada florilor. Amintirile unui pescar cu undita / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti, 1968. – 198с.
73765
  Skopec Rudolf Nadar. Robert Felix Tournachon. Fotograf, vzduchoplavec, spisovatel / Skopec Rudolf. – Praha, 1960. – 42с.
73766
  Jaskiernia A. Nadawcy publiczni w Stanach Zjednoczonych, czyli jak przetrwac na wolnym rynku mediow / Alicja Jaskiernia // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 95-112. – ISSN 1641-0920
73767
   Nadia Somko. S. Makarenko. – New York : East European Research Institute W.K. Lypynsky, 1971. – 112 p. : ill. – Exlibris: Dr. A. Olesiiuk
73768
  Auerbach Theodor Nadja sammelt Redewendungen. / Auerbach Theodor. – M., 1964. – 136с.
73769
  Kowalewski Stanislaw Nadliczbowy / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 172с.
73770
  Dabrowolska Halina Maria Nadzieja. / Dabrowolska Halina Maria. – Warszawa, 1961. – 98с.
73771
  Sroga A. Nadzieje : Cztery dni w bagnie. Dwadziescia dwa dni pod mostem. Przez linie frontu / Alojzy Sroga. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 185 s.
73772
  Bove Alexander Naerly free tuition: let the IRS pay for your child"s education / Bove Alexander. – Harmondsworth, 1988. – 240с.
73773
  Sinclair Upton Nafta / Sinclair Upton; Z upowaznienia autora przelozyla A.Sokolicz. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka
Tom 2. – 1949. – 269s.
73774
   NAFTA chapter eleven reports. – The Hague : Kluwer Law International. – ISBN 90-411-2285-0
Vol. 1 : Primary materials / Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge. – 2006. – XXV, [3], 718 p. – На обкл.: Editors: Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge
73775
  Hisao Inagaki Nagarjuna"s Discourse on the ten stages // Ryukoku literature series. – Kyoto, 1998. – Vol. 5. – ISSN 13430378
73776
  Gerber Robert Nagetiere Deutschlands. / Gerber Robert. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1952. – 102с.
73777
  Mysliwski W. Nagi sad. Palac / Wieslaw Mysliwski. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 529 s.
73778
  Skou-Hansen Tage Nagie drzewa / Skou-Hansen Tage; Przelozyla I. Naganowska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 196s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
73779
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Autumn. – P. 12-14. – ISBN 978-9952-806-82-3
73780
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2017. – Spring 2017. – P. 10-11. – ISBN 978-9952-806-82-3
73781
  Mustafayev E. Nagorno-Karabakh: forgotten, not frozen // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
73782
   Nagoya University Bulletin. Academic Years 1989-1990, 1990-1991.. – Nagoya, 1989. – 369с.
73783
   Nagoya University bulletin: 1981-1982. – Nagoya, 1982. – 221с.
73784
   Nagoya University catalogue.. – Nagoya. – 1с.
73785
   Nagoya University Catalogue. 1960-1961. – Nagoya, 1961. – 22с.
73786
   Nagoya University Catalogue. 1961-1962. – Nagoya, 1962. – 23с.
73787
   Nagoya University Catalogue. 1962-1963.. – Nagoya, 1963. – 23с.
73788
   Nagoya University Catalogue. 1963-1964. – Nagoya, 1964. – 25 p.
73789
   Nagoya University, 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 36с.
73790
   Nagoya University, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 36с.
73791
   Nagoya University. 1985-1986.. – Nagoya, 1985. – 37с.
73792
   Nagoya University. 1998-1999 : Bulletin. – Nagoya : The editorial committee for Nagoya university bulletin, 1998. – 320p. : il.
73793
   Nagoya University. Bulletin. Academic years 1991-1992, 1992-1993.. – Nagoya, 1991. – 406с.
73794
   Nagoya University: 1981-1982.. – Nagoya, 1981. – 25с.
73795
   Nagoya University: 1984-1985.. – Nagoya, 1984. – 33с.
73796
   Nagoya University: Bulletin. Academic Years 1987-1988, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 326с.
73797
   Nagoya University: Bulletin: Academic Years 1985-1986; 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 316с.
73798
   Nagroda Nobla a kontrowersje zwiazane z wyborem jej laureatow / [M. Glowacka et al.] ; pod red Elzbiety Stadtmuller, Jaroslawa Sadlochy, Marcina Rozyckiego, Marii Glowackiej. – Wroclaw : Arboretum, 2015. – 202, [2] s. – Bibliogr.: s. 183-202. – ISBN 978-83-62563-46-3
73799
  Bilinski W. Nagrody i odznaczenia / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1978. – 257 s. – (Kolekcja polskiej literatury wspolczesnej)
73800
  Cooper J.F. Nagy Indiankonyv. / J.F. Cooper. – Budapest, 1974. – 966с.
73801
  Berenyi Andrasne Nagy Rozalia a nevem / Berenyi Andrasne. – Budapest, 1975. – 438с.
73802
  Gyorffy Istvan Nagykunsagi kronika / Gyorffy Istvan, 1955. – 184с.
73803
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 3. – 1974
73804
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 7. – 1974
73805
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 8. – 1974
73806
  Scherzer Landolf Nahaufnahmen. Aus Sibirien und dem sowjetischen Orient / Scherzer Landolf. – Rudolstadt, 1977. – 243с.
73807
  Spisiak Jan Nahrada skody a zaruka v oblasti hospodarskych zmluv / Spisiak Jan. – Bratislava, 1956. – 554с.
73808
  Frost Margarete Nahst du mit? / Frost Margarete. – 2. Auflage. – Leipzig, 1985. – 144с.
73809
  Jachnin Boris Nahybejte se z oken / Jachnin Boris, 1962. – 50с.
73810
  Nairn Ian Nairn`s London. / Nairn Ian. – Harmondsworth, 1988. – 246с.
73811
  Suresvaracarya S. Naiskarmyasiddhi / S. Suresvaracarya. – Mysore, 1965. – 230с.
73812
  Suwala Halina Naissance d(une doctrine formation des idees litteraires et esthetiques de Zola (1859-1865)) / Suwala Halina. – Warszawa, 1976. – 205с.
73813
  Kelemen B. Naivno slikarstvo Jugoslavije. / B. Kelemen. – Zagreb, 1969. – 121с.
73814
  Hensel Witold Najdawniejsze stolice polski. Gniezno-Kruszwica-Poznan. / Hensel Witold. – Warszawa, 1960. – 232с.
73815
   Najdawniejsze zabytki jezyka polskiego.. – Wyd. 5. – Wroclaw, 1975. – 268с.
73816
  Reisel Vladimir Najdrahsi sperk / Reisel Vladimir. – Bratislava, 1958. – 80с.
73817
  Glowczyk Apolinary Najemnicy przed trybunalem. / Glowczyk Apolinary, Rychlewski Czeslaw. – Warszawa, 1979. – 150с.
73818
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1961. – 580с.
73819
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1973. – 524с.
73820
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1976. – 591с.
73821
  Edigey Jerzy Najgorszy jest poniedzialek / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1975. – 200с.
73822
  Konieczny Andrzej Najlepsi pilkarze swiata / Konieczny Andrzej, Kukulski Janusz. – Warszawa, 1978. – 239с.
73823
  Blazek Karel Najlepsi stoleti / Blazek Karel. – Brno, 1982. – 309с.
73824
  Levi P. Najlepsza jest woda / Primo Levi; przel. H. Wisniowska. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1983. – 237 s. – ISBN 83-08-00834-8
73825
  Caldwell Erskine Najlepsze nowely / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1984. – 356с.
73826
  Slipek Maria Najlepsze po raz drugi / Slipek Maria. – Warszawa, 1974. – 183с.
73827
  Brlic-Mazuranic Ivane Najljepse price. / Brlic-Mazuranic Ivane. – 2. izd. il. – Zagreb, 1975. – 120с.
73828
  Gorkiewiczowa Janina Najmlodszy / Gorkiewiczowa Janina. – warszawa, 1973. – 386с.
73829
  Przybos Julian Najmniej slow / Przybos Julian. – Krakow, 1955. – 214с.
73830
  Bobrowski Lech Najmniejszy obywatel swiata / Bobrowski Lech. – Warszawa, 1958. – 512 с.
73831
  Kacka-Rutkowska Najnowsze dzieje Polski 1914-1989 : Wybor zrodel / Kacka-Rutkowska, Sadaj-Sado, S. Stepka. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1997. – 361s. – ISBN 83-00-03033-6
73832
  Czubinski Antoni Najnowsze dzieje Polski, 1914-1983 / Czubinski Antoni. – Warszawa, 1987. – 462с.
73833
   Najnowsze dzieje Polski. Materialy i studia z okresu II Wojny Swiatowej.. – Warszawa
3. – 1959. – 252с.
73834
   Najnowsze dzieje Polski. Materialy i studia z okresu II Wojny Swiatowej.. – Warszawa
7. – 1963. – 200с.
73835
  Szenic Stanislaw Najstarszy szlak Warszawy. Krakowskie Przedmiescie. Nowy Swiat. Aleje Ujazdowskie / Szenic Stanislaw, Chudek Jozef. – Warszawa, 1955. – 368с.
73836
   Najstarszy zwod prawa polskiego.. – Warszawa, 1959. – 312с.
73837
  Maliszewski E. Najwazniejsze wiadomosci o Polsce / E. Maliszewski. – Warszawa : Ministerstwo W. R. i O. P., 1928. – 79 p.
73838
  Lonsdale G. Najwyzsza stawka : Wspomnienia pracownika wywiadu / Gordon Lonsdale. – Katowice : Slask, 1967. – 181s., 7 k. il.
73839
  Pirandello Luigi Naked masks / Pirandello Luigi. – New York, 1952. – 386с.
73840
  Гурович Оля Nakupenda sana Africa : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 44-52 : Фото
73841
   Nalezy minci v Cechach, na Morave a ve Slezsku.. – Praha
2. – 1956. – 300с.
73842
   Nalezy minci v Cechach, na Morave a ve Slezsku.. – Praha
3. – 1957. – 278с.
73843
  Mocsar Gabor Nalunk videken... / Mocsar Gabor. – Budapest, 1967. – 266с.
73844
  Fleischer Wolfgang Namen und Mundart im Raum von Dresden. Toponymie und Dialektologie der Kreise Dresden - Altstadt und Freital als Beitrag zur Sprache- und Siedlungsgeschichte / Fleischer Wolfgang. – Berl.
1. – 1961. – 388с.
73845
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig, 1998. – ISSN 09430849
73846
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 75/76. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73847
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 77/78. – 2000
73848
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 79/80. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73849
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 81/82. – 2002
73850
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 83/84. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73851
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 85/86. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73852
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 87/88. – 2005
73853
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 89/90. – 2006. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
73854
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 91/92. – 2007. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
73855
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 93/94. – 2008. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
73856
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 95/96. – 2009. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
73857
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 97. – 2010. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
73858
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 98. – 2010. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
73859
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 99/100. – 2011. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
73860
   Namenkundliche Informationen. Beiheft. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 20. – 1999
73861
   Namenkundliche Informationen. Beiheft. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 21. – 2001
73862
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
1. – 1982. – 90с.
73863
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
2. – 1982. – 91с.
73864
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
3. – 1983. – 95с.
73865
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
4. – 1983. – 88с.
73866
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
5. – 1984. – 86с.
73867
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
6. – 1984. – 80с.
73868
   Namibia.. – Munchen, 1994. – 158с.
73869
   Namibia: A Struggle for Independence.. – Moscow, 1988. – 183с.
73870
  Lopalewski Tadeusz Namiestnik narodu / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 168с.
73871
  Kummer K. Namietnosci. / K. Kummer. – Gdansk-Bydgoszsz, 1972. – 213с.
73872
  Navasky V.S. Naming names / V.S. Navasky, 1991
73873
  Godly Edward Naming organic compounds: a systematic instruction manual / Godly Edward. – 2nd ed. – Hertfirdshire, 1995. – 264с.
73874
  Nouza Jan Namluvy jezevcikem / Nouza Jan. – Ceske Budejovice, 1986. – 148с.
73875
  Zola Emile Nana / Zola Emile. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 158 S.
73876
  Zola Emile Nana / Zola Emile. – Harmondsworth : Penguin books, 1972. – 469 p.
73877
  Fechner G.T. Nanna, oder Uber das seelenleben der Pflanzen : mit einer Einleitung von Kurd Lasswitz / G.T. Fechner. – 2te Aufl. – Hamburg ; Leipzig : Verlag von Leopold Voss, 1899. – XVII, [1], 300 S.
73878
  Sokolova M.V. Nano-suspension of SN2P2S6 in DC electric field / M.V. Sokolova, O.V. Kurochkin // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – P. 58
73879
  Boyko O. Nanobacteria: dissemination, properties, hypothesis / O. Boyko, A. Boyko, O. Grytsev // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2013. – № 3. – С. 115-117. – ISSN 2077-4893


  Проаналізовано матеріали наукової літератури щодо існування "нанобактерій", виявлених у біоценозах, які контамінують органи ссавців
73880
   Nanobiotechnology : Concepts, applications and perspectives. – Weinheim : Wiley-VCH, 2004. – 22,469p. – (Further titles of interest). – ISBN 3-527-30658-7
73881
   Nanocharacterisation. – Cambridge : RSC, 2007. – 304 p. : ill. – (RSC nanoscience & nanotechnology / [series editors: Sir Harry Kroto a.o.]). – ISBN 978-0-85404-241-8
73882
  Ozin G.A. Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials / Geoffrey A.Ozin, Andre C. Arsenault; The Royal society of chemistry. – Cambridge : RSC, 2006. – 628 p. – Copyright 2005. – ISBN 0-85404-664-X
73883
   Nanocomposite complex EMAP II influence on tumor necrosis factor and interferon / Kolomiets-Babenko, Bohorad-Kobelska, N.L. Kovalchuk, M.Ja. Spivak, A.I. Kornelyuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; Ed. Chief: S. Komisarenko. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 5. – Р. 18-23. – ISSN 2410-7751
73884
   Nanocomposites of Copper-Titaniym-Multiwall Carbon Nanotubes / O.I. Boshko, M.M. Dashevskyi, K.O. Ivanenko, S.L. Revo // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 37, № 7. – С. 921-931. – ISSN 1024-1809
73885
  Dudchenko N.O. Nanomagnetite Synthesis via Co-precipitation of Iron Salts by Potassium and Ammonium Hydroxides / N.O. Dudchenko, A.B. Brik, O.I. Stych // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy, 2014. – Vol. 3, № 1 : 4th International conference "Nanomaterials: application & properties - 2014 (NAP-2014)", Lviv, Ukraine, 21-26 september, 2014. – P. 01MFPM02-1-01MFPM02-2. – ISSN 2304-1862


  Magnetite nanoparticles were synthesized via co-precipitation of iron (II) and iron (III) salts by potassium hydroxide or ammonium hydroxide in aqueous solution at 80°C and their properties were compared. Magnetic properties of obtained magnetite ...
73886
   Nanosized tin dioxide modified by Pt as gas sensitive material for semiconductor sensors to methane detection in air / G.V. Fedorenko, L.P. Oleksenko, N.P. Maksymovych, I.P. Matushko, O.P. Ripko, G.I. Skolyar // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 204
73887
  Litoshenko L. Nanostructure"s synthessis on the fiber nanoneedle"s surface / L. Litoshenko, V. Grygoruk, V. Ogenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 115-116
73888
  Ivasishin O.M. Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels = Наноструктуровані шари та покриття, отримані за допомогою іоно-плазмових потоків у титанових сплавах та сталях / O.M. Ivasishin, A.D. Pogrebnjak, S.N. Bratushka ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov inst. for metal physics, Sumy state univ., Sumy, Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2011. – 284, [2] p. : ill., tab. – Англ. мовою.-Парал. тит. арк. та обкл. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 259-283. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-181-6
73889
   Nanostructured silicon: chemical composition and properties / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 222
73890
   Nanostructures in lightly doped silicon carbide crystals with polytypic defects / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, L.V. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 2. – P. 155-159. – ISSN 1560-8034


  In this work, photoluminescence spectra of lightly doped SiC crystals with ingrown original defects are reported. Undoped SiC single crystals with the impurity concentration of ND ЎV NA ~ (2ЎK8)„Є1016 cmЎV3, NA ~ (2ЎK8)„Є1017 cmЎV3, and ND ЎV NA ~ ...
73891
  Tkachenko M.Y. Nanostructures on crystal surface / M.Y. Tkachenko, O.I. Moroz // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 74
73892
  Wiese F.W. Nantahala national Forest / F.W. Wiese. – [S. l.] : Forest service, 1936. – 24 p.
73893
  Gambee Robert Nantucket Island. / Gambee Robert. – New York, 1974. – 192с.
73894
   Naokolo swiata : Krotki informator geograficzny. – Warszawa : Iskry, 1960. – 648s. : Додаток містить прапори країн та фізичні карти континентів
73895
  Boldrewood Rolf Napad z bronia w reku / Boldrewood Rolf; Niepokolczyci W. – Warszawa, 1970. – 415с.
73896
  Skvorecky Josef Napady ctenare detektivek / Skvorecky Josef. – Praha, 1967. – 197с.
73897
  Schulz Milan Napalmanach / Schulz Milan. – Praha, 1960. – 144с.
73898
  Prinzler Heinz Naphthensauren / Prinzler Heinz. – Lpz., 1963. – 156с.
73899
  Pasierbiak P. Naplyw zagranicznych invwestycji bezposrednich oraz polityka wobec nich w Korei Poludniowej w latach 1998 - 2012 // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 79-89. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 2). – ISSN 0459-9586


  Прямі іноземні інвестиції в економіку Республіки Корея в 1998 - 2012 рр.
73900
  Skierski Zenon Napoj milosny / Skierski Zenon. – Warszawa, 1960. – 468с.
73901
  Ludwig E. Napoleon / E. Ludwig; transl. by Eden Paul, Cedar Paul. – New York : Liveright, 1943. – X, 706 p.
73902
  Ludwig Emil Napoleon / Ludwig Emil; Przeklad autoryzowany L. Staffa. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1958. – 565s.
73903
  Tarle E. Napoleon / E. Tarle. – 10 aufl. – Berlin, 1973. – 549с.
73904
  Johnson P. Napoleon / Paul Johnson. – London : Phoenix, 2003. – 208 p. – ISBN 978-1-8421-2650-9
73905
  Mossiker Frances Napoleon and Josephine / Mossiker Frances. – New York, 1964. – 447с.
73906
  Lovett Gabriel Napoleon and the birth of modern Spain / Lovett Gabriel. – New York : New York University press
Vol.1 : The challenge to the old order. – 1965. – 414p.
73907
  Heiden-Berndt Anita Napoleon auf dem Lande. / Heiden-Berndt Anita. – Berlin, 1983. – 299с.
73908
  Eminescu Gh. Napoleon Bonaparte / Gh. Eminescu. – Bucuresti
1. – 1973. – 233с.
73909
  Eminescu Gh. Napoleon Bonaparte / Gh. Eminescu. – Bucuresti
2. – 1973. – 255с.
73910
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Praha, 1975. – 614с.
73911
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Warszawa, 1980. – 804с.
73912
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – M., 1980. – 658с.
73913
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Warszawa, 1980. – 803с.
73914
  Perez Galdos Benito Napoleon en Chamartin / Perez Galdos Benito. – Habana, 1984. – 330с.
73915
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
3. – 1900. – 430с.
73916
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
4. – 1902. – 511с.
73917
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
1. – 1904. – 455с.
73918
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
6. – 1906. – 370с.
73919
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
7. – 1906. – 511с.
73920
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
8. – 1907. – 368с.
73921
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
9. – 1907. – 452с.
73922
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
2. – 1914. – 368с.
73923
  Barabas Tibor Napoleon foglya : Kisfaludy Sandor eletregenye / Barabas Tibor. – Budapest, 1971. – 360 l.
73924
  Artom Guido Napoleon is dead in Russia. / Artom Guido. – New York, 1970. – 256с.
73925
  Flower Raymond Napoleon to Nasser: the story of modern Egypt / Flower Raymond. – London, 1972. – 271с.
73926
  Wieland Rotraud Napoleon und ich / Wieland Rotraud. – Halle -Leipzig : Mitteldeutscher, 1982. – 102 S.
73927
  Artom Guido Napoleon zginal w Rosji. / Artom Guido. – Warszawa, 1972. – 270с.
73928
  Segur Count Napoleon"s Russian campaign / Segur Count, Philippe-Paul de. – New York, 1965. – 295с.
73929
  Wilkins V. Napoleon"s submarine / Vaughan Wilkins. – London : New English library; Times mirror, 1972. – 542p. – На обкл.: A novel by V. Wilkins. – (New English library)
73930
  Merezhkovsky Dmitri Napoleon: a study / Merezhkovsky Dmitri; Zvegintzov C. – London, Toronto. – 267с.
73931
  Flukowski Stefan Napomkniete cieniem / Flukowski Stefan. – Warszawa, 1961. – 80с.
73932
  Hotmar Josef Napric kantinenty / Hotmar Josef. – Praha, 1976. – 321с.
73933
  Granin Daniil Naprzeciw burzy / Granin Daniil; Przelozyla W.Komarnicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 435s.
73934
   Narada Sutras: The Philosophy of Love.. – London, 1983. – 102с.
73935
  Bocian Marianna Narastanie / Bocian Marianna. – Wroclaw, 1975. – 105с.
73936
  Ionescu-Ruxandoiu Liliana Naratiune si dialog in proza romaneasca: elemente de pragmatca a textului literar / Ionescu-Ruxandoiu Liliana. – Bucuresti, 1991. – 184с.
73937
  Sanchez Espeso Narciso / Sanchez Espeso. – Barcelona : Ediciones Destino, 1979. – 196 p. – ISBN 84-233-0981-9
73938
  Thiry-Stassin Martine Narcisse. Conte ovidien francais du XII siecle / Thiry-Stassin Martine, , Tyssens Madel. – Paris, 1976. – 177с.
73939
  Solomon Marion Narcissism and intimacy: love and marriage in an age of confusion / Solomon Marion. – New York; London, 1989. – 217с.
73940
   Narcotics and the Hypothalamus. – New York : Raven Press, 1974. – 272с.
73941
  Невский С.А. Nardeae, Leptureae Hordeeae флоры СССР. / С.А. Невский, 1934. – 587-728с.
73942
  Kopecny Frantisek Nareci Urcic a okoli. Prostejovsky usek hanackeho nareci centralniho / Kopecny Frantisek. – Praha, 1957. – 158с.
73943
  Dudok Daniel Narecie Pivnice v Backe / Dudok Daniel. – Martin, 1972. – 288с.
73944
  Hanausek Tadeusz Narkomania. / Hanausek Tadeusz, Hanausek Wieslawa. – Warszawa, 1976. – 244с.
73945
  Modzelewski Wojciech Narod i postep / Modzelewski Wojciech. – Warszawa, 1977. – 243с.
73946
  Grossman W. Narod jest niesmiertelny / W. Grossman. – Moskwa, 1944. – 120 s.
73947
  Lobodowski Jozef Narod jest niesmiertelny / Lobodowski Jozef. – Poznan : Wers, 1996. – 104p. – ISBN 83-86906-06-5
73948
  Wojcik Stanislaw Narod polski w publicystyce PRL / Wojcik Stanislaw; Katolicki universytet Lubelski. – Lublin : Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2002. – 231s. – ISBN 83-228-0861-5
73949
  Prazak Albert Narod se branil: Obrany naroda a jazyka ceskeho od najstarsich dob po pritomnost / Prazak Albert. – Praha, 1945. – 409с.
73950
  Lewandowski Jerzy Narod w dziejach zbawienia / Lewandowski Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 188s. – ISBN 83-7072-190-7
73951
  Dinic Jordan Narodna Republika Kina / Dinic Jordan, Lazic Dusan. – Beograd, 1970. – 372с.
73952
  Delorko O. Narodne pjesme otoka Braca / Olinko Delorko. – [Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku], 1975. – S. 161-234. – Окремий відбиток з часопису "Narodna umjetnost". 1975, № 11/12
73953
   Narodni fronta : Ceskoslovenske Socialisticke Republiky. – Praha : Mlada fronta, 1987. – 295 s. : il.
73954
  Kesner Ladislav Narodni galerie v Praze. / Kesner Ladislav. – Praha, 1965. – 80с.
73955
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava 1998. – Praha : Narodni knihovna CR, 1999. – 106s. : ill. + Брошура "National library of the Czech Republic ...1998". - 28 p. – ISBN 80-7050-339-4
73956
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava 1999. – Praha : Narodni knihovna CR, 2000. – 106s. : ill. + Брошура "National library of the Czech Republic...1999". - 16 p. – ISBN 80-7050-358-0
73957
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava = Annual report 2000. – Praha : Narodni knihovna CR, 2001. – 148s. – ISBN 80-7050-377-7
73958
   Narodni knihovna CR : Vyrocni zprava 1995. (Annaual report). – Praha : Narodni knihovna, 1996. – 124s. : il. – На обкл.: Narodni knihovna Ceske republiky. – ISBN 80-7050-242-8
73959
  Marsakova-Nemejcova Narodni parky, rezervace a jina chranena uzemi prirody v Ceskoslovensku / Marsakova-Nemejcova, S. Mihalik. – Praha : Academia, 1977. – 474s.
73960
  Burianek Frantisek Narodni umelec Frana Sramek. / Burianek Frantisek. – Praha, 1960. – 140с.
73961
  Pecirka Jaromir Narodni umelec Josef Lada / Pecirka Jaromir. – Praha, 1955. – 76с.
73962
  Malik Jan Narodni umelec Josef Skupa / Malik Jan. – Praha, 1962. – 144с.
73963
  Rektorisova Klementa Narodni umelec Petr Bezruc / Rektorisova Klementa. – Praha, 1950. – 67с.
73964
  Hajek Jiri Narodni umelkyne Marie Majerova. / Hajek Jiri. – Praha, 1952. – 239с.
73965
  Maly Michal Narodni vybory a obcan / Maly Michal, Friedl Arnost. – Praha, 1973. – 166с.
73966
  Skoda Vaclav Narodni vybory. Zakladni organy jednotne statni moci v CSSR / Skoda Vaclav. – Praha, 1975. – 259с.
73967
  Kollar Jan Narodnie spievanky / Kollar Jan. – Bratislava
1. – 1953. – 777с.
73968
  Kollar Jan Narodnie spievanky / Kollar Jan. – Bratislava
2. – 1953. – 691с.
73969
  Musinka M. Narodnostna mensina pred zanikom? : statisticky prehl"ad rusinsko-ukrajinskych obci na Slovensku v rokoch (1773) 1881-2001 / Mikulas Musinka - Alexander Musinka ; Spolocnost" pre vyskum a rozvoj minoritnych skupin - Minoritas [etc.]. – Presov : [s. n.], 2011. – 618 s. : іл., табл. – Резюме укр., рос., англ. та нім. мовами. – Bibliogr.: s. 601-609. – ISBN 978-80-89450-05-3
73970
  Podolak Peter Narodnostne mensiny v Slovenskej republike z hl"adiska demografickeho vyvoja / Podolak Peter. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 91s. : il. – ISBN 80-7090-506-9
73971
  Kolejka Josef Narodnostni programy pro stredn a jihovychodni Evropu. Z dejin socialisticke teorie narodnostni otazky 1848-1917. Od Marxe k Leninovi / Kolejka Josef. – Brno, 1971. – 431с.
73972
  Mazur Arnost Narodnostni vyvoj na uzemi CSSR / Mazur Arnost. – Opava
1. – 1969. – 287с.
73973
  Mazur Arnost Narodnostni vyvoj na uzemi CSSR / Mazur Arnost. – Opava
2. – 1969. – 619с.
73974
  Duriska Z. Narodny cintorin v Martine : Pomniky a osobnosti / Zdenko Duriska. – Martin : Matica slovenska, 2007. – 332s. : il. – ISBN 978-80-7090-800-6
73975
   Narodny kalendar 1995. – Martin : Matica slovenska, 1994. – 232s. : il. – ISBN 80-7090-306-6
73976
   Narodny kalendar 1997. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 249s. : il. – ISBN 80-7090-394-5
73977
   Narodny kalendar 1998. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 210 s. : іл.. – ISBN 80-7090-439-9
73978
   Narodny Kalendar 1999. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 240 s. – ISBN 8070904968
73979
   Narodopisna literatura na Slovensku za roku 1901-1959. – Martin : Martica Slovenska, 1989. – 795с.
73980
  Holuby Jozef Ludovit Narodopisne prace / Holuby Jozef Ludovit. – Bratislava, 1958. – 548с.
73981
  Twardowski S. Narodovna paskwalina / S. Twardowski. – Krakow, 1926. – 158 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 1)
73982
  Maryanski A. Narodowosci swiata / A. Maryanski. – Warszawa, 1988. – 170с.
73983
  Sztajnert Bernard Narodziny Brunona Bundera / Sztajnert Bernard. – Lodz, 1961. – 132с.
73984
  Swierczak J.L. Narodziny buntu / J.L. Swierczak. – Warszawa, 1973. – 315с.
73985
  Jablonski Henryk Narodziny drugiej Rzeczypospolitej (1918-1919) / Jablonski Henryk. – Warszawa, 1962. – 312с.
73986
  Manteuffel Tadeusz Narodziny herezji : Wyznawcy dobrowolnego ubostwa w sredniowieczu / Manteuffel Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 148 s.
73987
  Pacho Aleksander Narodziny lekarza / Pacho Aleksander. – Warszawa : Iskry, 1970. – 287с.
73988
  Boguslawski Stanislaw Narodziny mysli i mowy / Boguslawski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 204с.
73989
  Buszko Jozef Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich. / Buszko Jozef. – Krakow, 1967. – 272с.
73990
  Morcinek Gustaw Narodziny serca / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1957. – 186с.
73991
  Morcinek Gustaw Narodziny serca / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1961. – 142с.
73992
  Malek P. Naroubovany Zivot: kapitoly o transplantacich / P. Malek. – Praha : Albatros, 1975. – 153s.
73993
  Brach B. Narracje wydarzenia medialnego na podstawie problemu Stoczni Gdanskiej i obchodow 20. rocznicy wyborow 4 czerwca 1989 roku // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 3 (42). – C. 23-36. – ISSN 1641-0920
73994
  Douglass Frederick Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written by Himself / Douglass Frederick. – Harmondsworth, 1986. – 159с.
73995
  Khodorenko A.V. Narrative research. Linguistic aspect // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – P. 139-143. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
73996
   Narratori italiani del primo Novecento : la vita, le opere, la critica. – Roma : NIS, 1985
73997
   Narratori italiani del secondo Novecento : la vita, le opere, la critica. – Roma : NIS, 1985
73998
  Stolper Armin Narrenspiel will Raum. Von Stucken und von Stuckeschreibern / Stolper Armin. – Berlin, 1977. – 239с.
73999
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – M., 1957. – 512с.
74000
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar
8. – 1972. – 463с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,