Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
735001
  Козубцов І.М. Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену / І.М. Козубцов, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 150-156. – ISSN 2311-7249


  У статті автори аналітично порівняли методології наукової, навчальної та професійної діяльності у системі вищої військової освіти. Відмінності від загальнонаукової методології утворюють характерні ознаки феномену організації діяльності у Збройних Силах ...
735002
  Ревасевич І. Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 57-68. – ISSN 1810-2131
735003
  Руденко Б.В. Методологічне значення логіки у порівняльно-правових дослідженнях // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 150-152
735004
  Чуйко В.Л. Методологічне значення фрактальної моделі соціальних інститутів суспільства консервативного розвитку / В.Л. Чуйко, Атаманчук-Ангел // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 65-66
735005
  Безносюк О.О. Методологічне обгрунтування психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 244-251


  У статті методологічно обгрунтовано психолого-педагогічні умови процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ. При визначенні змісту спеціальних дисциплін військових кафедр ВНЗ необхідно виходити з методологічних основ, розроблених ...
735006
  Марусіна О.С. Методологічний аспект мовних досліджень в соціокультурних трансформаціях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 27-28
735007
  Філіпенко А. Методологічний дискурс міжнародної економічної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (18). – С. 5-21. – ISSN 1811-9824


  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів - з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з"ясовуються ...
735008
  Ківалоа С.В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 3-12
735009
  Ландяк О.М. Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 128-136
735010
  Побожий С. Методологічний інструментарій у мистецтвознавчому дослідженні // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 105-114
735011
  Лактіонова О.А. Методологічний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 439-454. – ISSN 2222-0712
735012
  Аракелян М.Р. Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
735013
  Федоренко С.В. Методологічний потенціал навчання суспільно корисному служінню у формуванні гуманітарної культури студентів США // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 159-163. – ISSN 2078-1016


  У статті висвітлено сутнісні особливості навчання суспільно корисному служінню у практиці вищих навчальних закладів США.
735014
  Бойченко А.Ю. Методологічний пошук в полі дослідження філософії мови та сучасної культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 69-70
735015
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 7-33. – ISSN 2305-7645
735016
  Гетьманчук М.П. Методологічні аспекти вивчення особливості формування національної ідентичності у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 405-415. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
735017
  Кондрашихін А.Б. Методологічні аспекти ідентифікації кафедри у просторі вищої школи // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 7-20


  Розглянуто структуру територіального розподілу кафедр зі спеціальності "Фінанси і кредит" по місту Києву. Запропоновано методологію відбору показників для оцінки територіальної організації вищої освіти з використанням поширених даних й інформаційних ...
735018
  Наливайко О.Ю. Методологічні аспекти класифікації персональних даних // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 1563-3349
735019
  Маркевич О.В. Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 102-107. – Бібліогр.: 6 назв
735020
  Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
735021
  Малишкін О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-54 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
735022
  Румянцева А.Ю. Методологічні засади дослідження піаністичної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 209-217
735023
  Семчик В.І. Методологічні засади дослідження проблем адаптації енергетичного та ядерного законодавства України до законодавства Європейського Союза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-617-7021-00-0
735024
  Демчук Н. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 113-119. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
735025
  Соколова А.К. Методологічні засади дослідження формування й розвитку флористичного права України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.92-99. – ISSN 2224-9281
735026
  Олійник О.В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової - захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
735027
  Павко А.І. Методологічні засади інноваційних процесів в системі вищої освіти України / А.І. Павко, А.Ф. Павко // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 14-21. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
735028
  Кушнаренко Н.М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 84-94. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні складові методологічного апарату наукових досліджень з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства.
735029
  Ляшенко О. Методологічні засади моніторингу якості освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 47-49
735030
  Нагорічна О.С. Методологічні засади наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 130-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
735031
  Іванова Т. Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологічний підхід щодо нормування фінансових показників малих підприємств, який дозволяє забезпечити порівнянність показників фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств, а також розробити методику розрахунку ...
735032
  Ковтун Н.В. Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в котексті міжнародних підходів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 54-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
735033
  Проскура К.П. Методологічні засади податкового адміністрування / К.П. Проскура, О.М. Капустян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 195-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
735034
  Мурза В.В. Методологічні засади розмежування наглядової та контрольної функцій держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 46-52. – ISSN 2227-796X


  В статті проведено аналіз концептуальних положень, поглядів та ідей щодо розмежування наглядової функції держави від контрольної. Зроблено аналіз по їх співвідношенню і віднайденою відмінностей. Наведено авторське визначення досліджуваних понять. In ...
735035
  Тищенко М.П. Методологічні засади сучасної політичної економії // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 134-142
735036
  Ковтун Н. Методологічні засади та методика статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі / Н. Ковтун, Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті розроблено методологічні засади та методичне забезпечення статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі за УКТЗЕД на рівні 4-х знаків. Здійснено практичну реалізацію запропонованої триетапної індексної моделі та оцінено умови зовнішньої ...
735037
  Мамалига А. Методологічні засади та традиції проведення наукових конференцій з української мови у ВНЗ (до 10-річного ювілею в Інституті журналістики) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 3-8


  Висвітлено науково-методологічні традиції організації й проведення на теренах вищої школи міжвузівських конференцій з питань розвитку, функціонування української мови та мовної політики в Україні. IAre covered scientific and methodological ...
735038
  Олійник В.В. Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 101-104. – ISSN 2306-6806
735039
  Смольницька О.О. Методологічні засади університетських літературознавчих досліджень в контексті філософії О. Гілярова, О. Новицького, С. Гогоцького // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 141-179
735040
  Чуркіна О.І. Методологічні засади фінансових механізмів стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері / О.І. Чуркіна, І.В. Самчинська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
735041
  Ольшанська О.В. Методологічні засади формування когнітивної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 16-18


  У статті розглядаються передумови винекнення нового напряму сучасної економічної теорії - когнітивної економіки. Обгрунтовані методологічні, теоретичні та концептуальні підходи до трактування когнітивної економіки як міждисциплінарної науки.
735042
  Твердовська О.В. Методологічні засади формування критичного мислення особистості в освітньому процесі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 102-104
735043
  Карташов Є.Г. Методологічні засади формування регуляторних механізмів забезпечення стійкості еколого-економічних систем на основі суспільного партнерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 102-105. – Бібліогр.:10 назв
735044
  Федулова Л.І. Методологічні засади формування технологічних кластерів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 3, липень - вересень. – С. 61-73. – ISSN 1605-7988
735045
  Іваній І.В. Методологічні засади формування фізичної культури особистості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 32-37. – ISSN 1818-9172
735046
  Бєлай С.В. Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 293-301. – ISSN 2078-9165
735047
  Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір : дис. автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
735048
  Стефаненко М.М. Методологічні заходи удосконалення організації зовнішньо-економічної діяльності на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-5
735049
  Філіпенко А.С. Методологічні інновації в дослідженні світового господарства і міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 186-188
735050
  Журба І.Є. Методологічні інновації професора Філіпенка А.С. в теоріях та практиці світового господарства і міжнародних економічних відносин // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 106-112
735051
  Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посібник / О.П. Хохліна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
735052
  Ємельяненко Г.Д. Методологічні новації К. Барта в сучасній теології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 125-126
735053
  Пунченко О.П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 27-37. – ISSN 2072-1692
735054
  Найчук А.В. Методологічні основи дослідження держави // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 82-92
735055
  Скрипниченко М. Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем / М. Скрипниченко, А. Абдрахманова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
735056
  Машкін В.В. Методологічні основи інтерпретації поняття суб"єкта в аспекті пошуку нової нормативної парадигми / В.В. Машкін, М.Р. Бійовський // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 82-95
735057
  Крап-Спісак Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
735058
  Бідняк М.Н. Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті розглядаються питання методологічних основ моделювання стратегій розвитку виробничих систем. Методом досліджень пропонується метод імітаційного моделювання. Об"єктом дослідження є організаційно-економічні системи виробничого характеру.
735059
  Бугрова О. Методологічні основи оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 29-32. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
735060
  Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 43, [1] с. – Бібліогр.: 55 назв
735061
  Пушкар О.І. Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів. - / О.І. Пушкар, О.В. Фомічова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 48-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті сформовані методологічні основи організації та проведення тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів, які базуються на моделі формування готовності студентів до реалізації інноваційної поведінки та моделі інноваційного процесу ...
735062
  Звєряков О.М. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 175-182 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
735063
  Осиченко Г.О. Методологічні основи формування естетики міського середовища : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
735064
  Чорноморденко Д.І. Методологічні особливості міждисциплінарності наукових зв"язків в сучасній екології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 63-64
735065
  Чекмишев О.В. Методологічні особливості поєднання методів моніторингу ЗМІ та методу анкетування під час дослідження міжнародних медіакомунікацій (на прикладі українських,російських та польських телеканалів) / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 61-68


  У статті визначено основні методологічні особливості дослідження контенту міжнародних медіакомуні кацій. Проаналізовано різні аспекти використання дослідницьких методів різного рівня формалізованості. Розглянуто приклади експериментальних досліджень ...
735066
  Мазурок А.І. Методологічні особливості проведення моніторингового соціологічного дослідження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 245-247
735067
  Сметаніна Н.В. Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 317-321
735068
  Ніколаєнко Н.В. Методологічні підходи в дослідженні постнекласичних практик // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 34-36
735069
  Середа О.С. Методологічні підходи до аналізу запитань в соціологічних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 96-97
735070
  Афанасьєва В. Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 44-49


  У статті порушено проблему системного підходу до визначення методологічних засад сучасного українського віршознавства, проаналізовано генезу та еволюцію віршознавчої методології, окреслено основні віхи в розвитку методологічних підходів до вивчення ...
735071
  Григоров Г.А. Методологічні підходи до дослідження освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 109-114. – ISSN 2077-1800
735072
  Семків О.В. Методологічні підходи до категоризації витрат приватного сектору на впровадження директиви 2003/87/ЕС Європейського Союзу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 193-199. – ISSN 2309-1533
735073
  Іванова В.В. Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 412-419. – ISSN 1993-6788
735074
  Бень Т. Методологічні підходи до формування власних інвестиційних ресурсів підприємства / Т. Бень, Я. Лоскутова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
735075
  Мацюк А. Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного закону держави / А. Мацюк, А. Мацюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 18-26. – ISSN 2306-9082
735076
  Мельничук О. Методологічні підходи та принципи дослідження права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 3-5
735077
  Аітова О.В. Методологічні правила тлумачення текстів у філософській герменевтиці Ф. Шлейєрмахера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 13-16. – ISSN 2077-1800
735078
  Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 9-17


  Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам розвитку національних фінансових систем. Запропоновано концептуальну структуру дослідження фінансового розвитку. The article considers theoretical aspects of development of the national financial ...
735079
  Слюсаревський М.М. Методологічні принципи розроблення і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 3-19
735080
  Хорт І. Методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 27-29. – ISSN 2313-559X
735081
  Степанов В. Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень / В. Степанов, С. Рассадникова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
735082
  Гуторова Н.О. Методологічні проблеми пеналізації злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 217-220. – ISBN 978-966-458-403-3
735083
  Шляхова Н. Методологічні проблеми створення літературних історій // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 28-33. – ISBN 978-966-171-312-2
735084
  Любіч О.О. Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи / О.О. Любіч, І.В. Волошин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 94-114. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 2305-7645
735085
  Садоха О.В. Методологічні проекції квазікультурних світів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 100-107. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  Стаття присвячена дослідженню перспективних розвідок щодо розв’язання проблеми закладання соціальних взаємин через актуалізацію та вивчення концептуалізацій життєвосвітовой прагматики.
735086
  Бідняк М.Н. Методологічні системи управління в соціально-економічних системах // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  В статті розглянуті питання управління в соціально-економічних системах та його роль і значення. Визначений закон функціонування складних динамічних систем загального характеру.
735087
  Потіщук О.О. Методологічні стратегії соціальної історії науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
735088
  Горенко Л.І. Методологічні та історичні детермінанти культурологічних концепцій Я.С. Калакури // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 35-47


  У статті висвітлено наукову діяльність українського історика і теоретика в галузі історіографії, джерелознавства та українознавства проф. КНУ імені Тараса Шевченка - Ярослава Степановича Калакури. Аналіз його праць здійснено з урахуванням ...
735089
  Строкович Г.В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства : монографія / Г.В. Строкович ; Народ. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-966-8558-93-1


  Дарунок від Народної української академії
735090
  Данкевич В.Є. Методологічні уроки європейського досвіду розвитку земельних банків // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 32-38. – (Економічні науки ; № 4 (28))
735091
  Тодорова Є.М. Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 136-143


  Розглядаються основні методологічні підходи і наукові концепції теорії бібліографії, внесок відомих бібліографознавців у розвиток науки. Ключові слова: бібліографознавство, теорія бібліографії, методологічний підхід, наукова концепція, ...
735092
  Кремень В.Г. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність НАПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 5-13
735093
  Шерозія В.М. Методологія аналізу асиметрії україно-грузинських торговельно-економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 134-136
735094
  Мазуренко В.П. Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації / В.П. Мазуренко, Ю.В. Гойнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 53-59


  В статті розкрито економічну сутність поняття "привабливість міжнародних товарних ринків", особливості функціонування товарних ринків в умовах асиметрії інформації та визначено систему показників, що впливають на привабливість міжнародного товарного ...
735095
  Полтавцев О. Методологія гуманітарного пізнання: між раціоналізмом та герменевтикою // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 330-336. – ISBN 978-966-8009-72-3
735096
  Сащук Т.І. Методологія дослідження актуальної соціальної проблематики: принципи фіксації та каталогізації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 33-36. – ISSN 2312-5160


  Обґрунтовано методологічні підходи до вивчення форм презентації соціальної проблематики в публікаціях національних друкованих мас-медіа "День", "Україна молода", "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Газета по-українськи". Визначено базові ...
735097
  Батрименко О.В. Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і зміст бюрократії як феномену суспільно-політичного життя. Розглянуто методологію як сукупність пізнавальних підходів дослідження бюрократії у політичній сфері суспільного життя та розкрито специфіку розуміння бюрократії при ...
735098
  Пришляк Г.Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: 7 назв
735099
  Литвиненко Н.В. Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 262-265. – ISSN 2076-1554
735100
  Маловічко О.В. Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 189-194
735101
  Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 16-19. – ISSN 1683-1942
735102
  Удод О. Методологія історії та гуманітаризація знання / О. Удод, М. Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 54-69 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні проблеми історичної науки. Розкриваються формаційний та цивілізаційний підходи в історичному процесі, роль гуманітаризації знання.
735103
  Кудрявцева Н.С. Методологія когнітивних досліджень: перспективи емпіричного підходу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-76. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена розгляду основних методів дослідження, застосовуваних у парадигмі суч. когнітивної лінгвістики. Найпродуктивнішою методикою визнається теорія прототипів Дж. Лакоффа з огляду на її найбільший емпіричний потенціал. Здійснюється спроба ...
735104
  Лепьохін О.В. Методологія концептуального підходу до управління життєдіяльністю підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-47. – (Економічні науки ; № 2 (22))
735105
  Савчук Н.В. Методологія моделювання бюджетної системи країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 146-155. – ISSN 2313-4569
735106
  Удалов В.Л. Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний "перехідний період" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 16-27. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У дослідженні висвітлено суто об"єктивну картину чотирьох історичних рівнів розвитку будь-якої науки - з опорою на типологію розвитку її методології як основи, на прикладах з різних наук, зокрема літературознавства, - та стисло сказано про сучасний ...
735107
  Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики та моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-966-694-214-5
735108
  Єльнікова Ю.В. Методологія оцінки впливу фінансового та фондового ринків на ринок похідних фінансових інструментів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 265-272. – ISSN 2309-1533
735109
  Чигринець О. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 315-323. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
735110
  Михайленко О.О. Методологія перекладу: понятійно- термінологічні особливості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.83-89


  У статті представлено стислий огляд позицій теоретиків перекладу щодо проблеми визначення понять перекладацьких прийомів та трансформації як важливих категорій теорії перекладу. Запропоновано систематизовану та уточнену дефініцію термінів ...
735111
  Чечельницький В.Я. Методологія підвищення ефективності телекомунікаційних систем на основі інтеграції канального кодування та шифрування даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Чечельницький Віктор Якович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
735112
  Берназюк Я. Методологія проведення наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі: визначення основних завдань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 136-144. – ISSN 1026-9932
735113
  Копійка О.В. Методологія синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Копійка Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
735114
  Малишева М.Х. Методологія систематизації господарського законодавства України у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 92
735115
  Черкашин А.І. Методологія сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
735116
  Орендарець О. Методологія сучасної еколого-правової науки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 19-24. – ISSN 1561-4999


  На основі доктринальних підходів, які склалися в юридичній науці в цілому та в науці екологічного права зокрема, розглядаються теоретичні та практичні аспекти методології сучасної еколого-правової науки. В статті досліджуються поняття "методологія" ...
735117
  Міхневич Л.В. Методологія та поняттєво-термінологічний апарат дослідження // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 20. – ISBN 978-966-483-563-0
735118
  Колумбет О.П. Методологія управлінського аналізу оборотних матеріальних активів в управлінні підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 61-68. – ISSN 2309-1533
735119
  Сазанович Л.В. Методологія формального аналізу фольклорного тексту // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 51-54


  Розглядаються існуючі структурально-типологічні практики, використання яких надає науковцям можливість абстрагуватися від конкретики фольклорного матеріалу та вийти на рівень широких узагальнень.
735120
  Черняк О.І. Методологія формування композиційних індикаторів / О.І. Черняк, М.І. Шумаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-91. – (Економічні науки ; № 1 (21))
735121
  Єрмаков О.Ю. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств / О.Ю. Єрмаков, О.О. Лайко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 107-114. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
735122
  Босовська М.В. Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 115-122. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
735123
  Колодько Т.М. Методологія як системне осмислення феноменів культури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 297-302


  У статті автором висвітлено роль культури й культурних цінностей у методологічному арсеналі наукових досліджень. Подана класифікація методів дослідження. Розглянуті сучасні засоби комунікації та їх роль у науковому дослідженні. Показано місце і роль ...
735124
  Кубаєвський М. Методологування як засіб розуміння смислу / М. Кубаєвський, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 47-57. – ISSN 1810-2131
735125
  Казаковцев В.С. Методолодгия оценки и выбора проектов исследований и разработок / В.С. Казаковцев. – М, 1981. – 83с.
735126
  Тарадайко С. Методом "тику" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
735127
  Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенкова. – М., 1988. – 192с.
735128
  Возовикова Т. Методом погружения. Подготовку абитуриентов столичные вузы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 19


  Специалисты МГУ им. М.В.Ломоносова организуют интеллектуальные конкурсы; для желающих подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников готовят методические рекомендации, адресованные как ребятам, так и учителям. Начальник Отдела ...
735129
  Московкин В. Методом приближения. Для усиления позиций российских научных журналов необходимо ориентироваться на мировой опыт. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  последние годы в академических и правительственных кругах России отмечается большая озабоченность неконкурентоспособностью российской науки, проявляющейся в слабой публикационной активности и цитируемости отечественных ученых в международно признанных ...
735130
  Виноградов А.И. Методом убеждения / А.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 40с.
735131
  Голуб Ніна Методом щоденних вправ : практичні аспекти риторизації вивчення української мови та літератури в школі


  У зв"язку з процесами реформування освітньої галузі перед вищою школою стоять нові завдання, одне з яких - формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя, лікаря, юриста, менеджера, економіста тощо. Було б неправильно вважати це лише ...
735132
  Белянкин И.И. Методъ двойственности на плоскости / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 51с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф. Отд. оттиск из Известий Киевскаго Политехническаго Ин-та Имератора Александра II
735133
  Кравець Н. Методы DATA MINING в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потребителей образовательных услуг // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 34-37. – ISSN 1562-529Х
735134
  Пешкова В.М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии : [учеб. пособ. для студ. хим. спец. ун-тов] / В.М. Пешкова, М.И. Громова ; под ред. И.П. Алимарина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 280 с.
735135
   Методы автоматизации прогнозирования и планирования работ по защите растений. – Л, 1980. – 112с.
735136
  Малышев Н.Г. Методы автоматизации проектирования технлогических структур промышленных систем. / Н.Г. Малышев. – Ростов, 1986. – 216с.
735137
  Ступин Ю.В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ. / Ю.В. Ступин. – М., 1983. – 288с.
735138
  Теличко Константин Эдуардович Методы автоматизированного анализа аэрогазовой обстановки на выемочных участках угольных шахт с применением вычислительной техники : Автореф... кандид. технич.наук: 05.26.01 / Теличко Константин Эдуардович; Мин-во угольн. промышл. Украины. Гос. Макеевский научно-исслед. ин-т по безопасности рабо. – Макеевка, 1997. – 22л.
735139
  Лесникова Галина Васильевна Методы автоматизированного вычисления стока воды для рек с различными физико-географическими условиями его формирования : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Лесникова Галина Васильевна; МГУ. Геогр. фак. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
735140
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 1. – 1986. – 193 с.
735141
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 2. – 1986. – 183 с.
735142
  Мясников В.А. Методы автоматизированного проектирования систем телеобработки данных: Для студ. вузов. / В.А. Мясников. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 285с.
735143
  Хорошун Л.П. Методы автоматизированного расчета физико-механических постоянных композиционных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов. – Киев, 1980. – 156с.
735144
  Калабеков Б.А. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи / Б.А. Калабеков. – Москва, 1990. – 270 с.
735145
   Методы автоматизированной оценки пористости. – Тюмень, 1987. – 118с.
735146
   Методы автоматизированных исследований нейронных механизмов поведения. – Ленинград : Наука, 1989. – 216 с. – (Методы физиологических исследований)
735147
   Методы автоматического анализа и синтеза текста. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 222 с.
735148
  Картавых Ю.В. Методы автоматического измерения информативного комплекса параметров магнитных сердечников С ППГ и их реализация : Автореф... канд. техн.наук: / Картавых Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
735149
  Вермишев Ю.Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю.Х. Вермишев. – Москва, 1982. – 152 с.
735150
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 327с.
735151
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 716с.
735152
  Майзель Л.М. Методы автоматического учета штучной продукции / Л.М. Майзель. – М.-Л, 1962. – 120с.
735153
  Цегелик Г.Г. Методы автоматической обработки информации / Г.Г. Цегелик. – Львов : Вища школа, 1981. – 131 с.
735154
  Богданов А.П. Методы автоматической обработки спектров гамма-лучей / А.П. Богданов, О.А. Образцов. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 28 с.
735155
  Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений : Учебное пособие / Н.В. Гулинова; Под ред.Ю.И.Черкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 152с.
735156
  Уланова Е.С. Методы агрометеорологических прогнозов / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 280с.
735157
   Методы агрохимического исследования почв. – Рига, 1955. – 144с.
735158
  Попов Ю.В. Методы адаптивного управления некоторыми классами случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Попов Ю.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1976. – 11л.
735159
  Курицын С.А. Методы адаптивной обработки сигналов передачи данных / С.А. Курицын. – Москва, 1988. – 144 с.
735160
   Методы активизации музыкального воспитания. – Саратов
Вып. 1. – 1974. – 83с.
735161
  Генц Н.Н. Методы активизации слушателей. / Н.Н. Генц. – М, 1973. – 103с.
735162
   Методы активного обучения. – М, 1990. – 99с.
735163
  Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – Москва, 1991. – 175 с.
735164
  Шевчук И.А. Методы активного обучения в аналитической химии / И.А. Шевчук, Т.Н. Симонова. – Донецк, 1987. – 72с.
735165
   Методы активного обучения в высшей школе : Библиогр. указ. лит. за 1979-1982 гг. – Одесса, 1982. – 53с.
735166
   Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
735167
   Методы активного обучения в системе практических занятий. – Новочеркасск, 1982. – 164с.
735168
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 1. – 1990. – 131с.
735169
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 2. – 1990. – 128с.
735170
  Маршев В.И. Методы активного обучения управлению / В.И. Маршев, Е.Н. Лукаш. – М.
1. – 1991. – 46с.
735171
  Симчера В.М. Методы актуарных вычислений. / В.М. Симчера. – М., 1987. – 80 с.
735172
   Методы алгебраического программирования : формальные методы разработки параллельных программ / Ф.И. Андон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т програм. систем. – Киев : Наукова думка, 2017. – 438, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 417-431. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1570-8
735173
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии = Methods of algebraic geometry / В . Ходж, Д. Пидо ; пер. с англ. Л.И. Головиной и О.Н. Головина ; под ред. А.И. Узкова. – Москва : Издательство Иностранной литературы
1. – 1954. – 461, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 454-457. – Библиогр.: с. 452-453
735174
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
2. – 1954. – 426с.
735175
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
3. – 1955. – 375 с.
735176
   Методы алгебры и анализа. – Тарту, 1988. – 211с.
735177
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
735178
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы. / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
735179
  Рвачев В.Л. Методы алгебры логики в математической физике / В.Л. Рвачев. – Киев : Наукова думка, 1974. – 259 с.
735180
   Методы алгоритмизации и реализации процессов решения интеллектуальных задач : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1986. – 70с.
735181
  Марунина А.Т. Методы амперометрического определения меди, свинца, никеля и цинка в некоторых сплавах и электролитах. : Автореф... канд. хим.наук: / Марунина А.Т.; МВО СССР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1955. – 10л.
735182
  Скобелев В.В. Методы анализа автоматно-алгебраических моделей / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-48. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В работе рассмотрены методы анализа автоматных моделей, определенных над конечными кольцами. Для управляемых логических операций исследована сложность обнаружения и локализации неисправностей в процессе off-line контроля их аппаратных реализаций, а ...
735183
  Минскер И.Н. Методы анализа АСУ химико-технологическими процессами. / И.Н. Минскер, Э.Л. Ицкович. – М., 1990. – 118с.
735184
  Давидсон Ф.М. Методы анализа баланса : практическое руководство для финработников, хозяйственников и ревизоров / Ф.М. Давидсон, И.М. Бык. – Москва : Финансовое Изд. НКФ СССР, 1925. – 123 с.
735185
  Горячев А.А. Методы анализа в решении народохозяйственных задач / А.А. Горячев. – Кишинев, 1977. – 107с.
735186
   Методы анализа веществ высокой частоты. – Москва, 1965. – 528 с.
735187
   Методы анализа вещественного состава горных пород и вод при геохимических исследованиях. – Минск : Наука и техника, 1978. – 154с.
735188
   Методы анализа взаимодействия в экономических системах. – Новосибирск, 1980. – 207 с.
735189
  Ержанов Ж.С. Методы анализа возвращаемости движения системы твердых тел / Ж.С. Ержанов, А.А. Калыбаев. – Алма-Ата, 1985. – 132с.
735190
  Белихов А.В. Методы анализа выполнения норм выработки. / А.В. Белихов. – М., 1955. – 152с.
735191
  Соколов В.А. Методы анализа газов. / В.А. Соколов. – М., 1958. – 375с.
735192
  Жендарева О.Г. Методы анализа гальванических ванн / О.Г. Жендарева, З.С. Мухина. – М, 1963. – 270с.
735193
  Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. – Л., 1987. – 188с.
735194
   Методы анализа данных. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 357с.
735195
  Леонов Сергей Юрьевич Методы анализа динамических режимов элементов и устройств вычислительной техники : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.05-05.13.16 / Леонов Сергей Юрьевич; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 20л.
735196
  Шашкин В.Л. Методы анализа естественных радиоактивных элементов. / В.Л. Шашкин. – М., 1961. – 150с.
735197
  Сырокомский В.С. Методы анализа железных и марганцевых руд / В.С. Сырокомский. – 2-е изд. – Свердловск-М., 1950. – 240с.
735198
   Методы анализа загрязнений воздуха. – М, 1984. – 386с.
735199
  Ровинский Ф.Я. Методы анализа загрязнения окружающей среды: токс. металлы и радионуклиды. / Ф.Я. Ровинский. – М., 1978. – 264с.
735200
  Бобров С.Т. Методы анализа и изготовления дифракционных оптических элементов для микроэлектроники : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Бобров Сергей Тимофеевич ; Ленинград. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
735201
  Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента / Ю.П. Пытьев. – Москва : Московский университет, 1990. – 286 с. – ISBN 5-211-00470-1
735202
  Тарасов В.Т. Методы анализа и обоснования интенсификации промышленного производства / В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1989. – 88 с.
735203
  Воронков А.А. Методы анализа и оценки госудпрственных программ в США / А.А. Воронков. – Москва, 1986. – 188с.
735204
  Яковенко И.М. Методы анализа и оценки эффективности энергосбережения в развитии рекреационной системы // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 47-55
735205
  Шемина Э.И. Методы анализа и планирования наблюдений для решения некоторых задач рыболовства : Автореф... канд. техн.наук: / Шемина Э. И.; ВНИРО. – М., 1970. – 28л.
735206
  Ковальски М. Методы анализа и расчета вентильных преобразователей на базе вариационного принципа Гамильтона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Ковальски М.; КПИ. – К, 1986. – 14л.
735207
  Авдулов П.В. Методы анализа и расчета организационных структур управления : учеб. пособие / П.В. Авдулов, А.Б. Баскаков ; Акад. нар. хоз-ва СССР, Каф. экон.-мат. методов планир. и упр. – Москва : АНХ, 1979. – 107 с. : ил. – Библиогр. c. 107
735208
  Бондарь В.А. Методы анализа и расчета электронных схем / В.А. Бондарь. – Томск, 1989. – 306 с.
735209
  Чайковский А.В. Методы анализа и синтеза в предпосылочном знании // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 149-157. – ISBN 978-966-318-900-0
735210
  Пухов Г.Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых электронных цепей / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 567 с..
735211
  Чинаев П.И. Методы анализа и синтеза многомерных автоматических систем / П.И. Чинаев. – Киев : Техніка, 1969. – 380с.
735212
  Янбых Г.Ф. Методы анализа и синтеза сетей ЭВМ. / Г.Ф. Янбых, Б.Я. Эттингер. – Л., 1980. – 95с.
735213
   Методы анализа и синтеза структур управляющих систем. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 296 с.
735214
  Устинов А.Н. Методы анализа капиталистического строительства в районе городе. / А.Н. Устинов. – М., 1972. – 136с.
735215
  Затолокин В.М. Методы анализа качества продукции. / В.М. Затолокин. – М., 1985. – 214с.
735216
  Белов Ю.П. Методы анализа конфликтных ситуаций. : Обзор.(Потенциальные возможности применения этих методов в решении геологических и экономических задач) / Ю.П. Белов. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45с. – (Математические методы исследований в геологии)
735217
  Чесноков В.И. Методы анализа космических объектов / В.И. Чесноков. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
735218
  Эгерт В.Э. Методы анализа лекарственных средств 5-нитрофуранового ряда / Эгерт В.Э. – Рига, 1967. – 26 л.
735219
   Методы анализа медицинских изображений / А.В. Дороничева, Н.Э. Косых, С.К. Полумиенко, С.З. Савин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 148-170 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
735220
   Методы анализа металлов и сплавов. – Москва : Оборонгиз, 1959. – 528 с. – Библиогр.: с. 521-524
735221
  Финкельштейн Д.Н. Методы анализа минерального сырья : ( Из опыта работы центральной лаборатории Уральского геологического управления) / Д.Н. Финкельштейн, В.А. Борецкая. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 184с.
735222
   Методы анализа минерального сырья. – М, 1971. – 266с.
735223
  Счетин В.С. Методы анализа многоканальных дистанционных измерений радиотеплового излучения океана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Счетин В.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 13л.
735224
   Методы анализа многомерной экономической информации. – Новосибирск : Наука, 1981. – 207 с.
735225
  Балыбердин В.А. Методы анализа мультипрограммных систем / В.А. Балыбердин. – Москва, 1982. – 153 с.
735226
   Методы анализа на пучках заряженных частиц. – Киев : Наукова думка, 1987. – 148 с.
735227
  Дьяченко Н.А. Методы анализа налоговой отчетности / Н.А. Дьяченко. – М, 1949. – 65с.
735228
  Будник С.В. Методы анализа некоторых особенностей морфометрии склонов // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 80-84. – Бібліогр.: 5 назв
735229
   Методы анализа нелинейных динамических моделей / М. Холодниок, А. Клич, М. Кубичек, М. Марек; Пер. с чешск.И.Е. Зино; Под ред.Э.Э. Шноля. – Москва : Мир, 1991. – 365 с.
735230
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1983. – 294 с.
735231
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1988. – 141 с.
735232
  Михалев В.Ф. Методы анализа организационно-технического уровня промышленного производства. : Автореф... кад. экон.наук: 601 / Михалев В.Ф.; МГУ им.. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
735233
   Методы анализа органических соединений. – М, 1951. – 240с.
735234
  Косматый Е.С. Методы анализа остатков пестицидов. / Е.С. Косматый. – М., 1968. – 180с.
735235
  Арасимович Методы анализа пектиновых веществ, гемицеллюлоз и пектолических ферментов в плодах / Арасимович. – Кишинев, 1970. – 85с.
735236
   Методы анализа пестецидов. – Москва, 1967. – 559 с.
735237
   Методы анализа пестецидов в препаратах, продуктах питания, почве и воде : Материалы совещания. – Кишинев : Редакцийно-издательский отдел АН МССР, 1968. – 75 с.
735238
  Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени. / Н.С. Полуэктов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1967. – 307с.
735239
   Методы анализа поверхностей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 584 с.
735240
  Юдалевич И.Г. Методы анализа полупроводниковых соединений типа Аш Ву и исходных веществ для их синтеза. / И.Г. Юдалевич, А.М. Буянова. – Новосибирск, 1971. – 114с.
735241
  Кельман Ф.Н. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений / Ф.Н. Кельман. – М, 1965. – 391с.
735242
  Резников А.А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П. Муликовская. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 236с.
735243
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 404с.
735244
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 3-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1970. – 488с.
735245
  Моросанова С.А. Методы анализа природных и промышленных объектов : Учебное пособие / С.А. Моросанова. – Москва : Московский университет, 1988. – 95с. – ISBN 5-211-00114-1
735246
  Касьянов В.Н. Методы анализа программ / В.Н. Касьянов. – Новосибирск, 1982. – 92с.
735247
  Куколь В.В. Методы анализа профилей рентгеновских интерференций и их применение к исследованию вакуумных конденсатов железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Куколь В.В.; Ан УССР. – Харьков, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
735248
  Беляевский И.К. Методы анализа развития торговли в районе (городе) / И.К. Беляевский. – М., 1970. – 128с.
735249
  Крастинь О.П. Методы анализа регрессий и корреляций при определении агроэкономических функций / О.П. Крастинь. – Рига, 1970. – 348с.
735250
   Методы анализа редких и цветных металлов. – М, 1956. – 176с.
735251
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 1. – 1971. – 176с.
735252
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 2. – 1971. – 108с.
735253
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 3. – 1973. – 49с.
735254
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 4. – 1973. – 44с.
735255
   Методы анализа режимов электроэнергетических систем и установок : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1987. – 152с.
735256
  Васин Ф.П. Методы анализа себестоимости продукции в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Васин Ф.П.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1950. – 16л.
735257
  Филлипс Д.Т. Методы анализа сетей / Д.Т. Филлипс. – Москва : Мир, 1984. – 486 с.
735258
  Поляк И.И. Методы анализа случайных процессов и полей в климатологии / И.И. Поляк. – Л., 1979. – 255с.
735259
  Эйзен О.Г. Методы анализа смол переработки твердого топлива и химический состав эстонской сланцевой смолы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Эйзен О.Г.; АН Эстон.ССР.Совет.физ-мат. и техн.наук. – Таллин, 1967. – 51л.
735260
  Демиденкова И.В. Методы анализа соединений, обогащенных стабильными изотопами, по инфракрасным спектрам поглощения : Автореф... канад хим.наук: / Демиденкова И. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 12л.
735261
  Левин В.С. Методы анализа состава и физических свойств сублиторальных морских данных осадков в экологических исследованиях / В.С. Левин. – Владивосток, 1987. – 88с.
735262
  Анкудинов Г.И. Методы анализа специализированых ЭВМ / Г.И. Анкудинов. – Ленинград, 1977. – 78с.
735263
  Обрезков Г.В. Методы анализа срыва слежения. / Г.В. Обрезков, В.Д. Разевич. – М., 1972. – 239с.
735264
  Рябушкин Т.В. Методы анализа статистических данных в работах В.И. Ленина / Т.В. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1964. – 88 с.
735265
  Гриншпан Л.А. Методы анализа стохастических сетевых моделей вычислительных систем / Л.А. Гриншпан. – Минск : Наука и техника, 1988. – 128 с.
735266
  Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи / Б.П. Филин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 204 с.
735267
  Нейбауэр Г. Методы анализа удобрений / Г. Нейбауэр. – М-Л, 1932. – 160с.
735268
  Бова Н.Т. Методы анализа устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Ю.В. Толстиков. – Киев, 1976. – 103 с.
735269
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
735270
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
735271
   Методы анализа цепей с ключевыми элементами. – Ташкент, 1983. – 109 с.
735272
   Методы анализа чистых химических реактивов. – М, 1984. – 280с.
735273
  Сигорский В.П. Методы анализа электрических схем с многополюсными элементами / В.П. Сигорский ; АН УССР. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1958. – 402 с. : ил. – Библиогр.: с. 384-395
735274
  Крылов В.В. Методы анализа электрических цепей на ЭВМ и основы программирования на ФОРТРАНе : учебное пособие / В.В. Крылов, Т.В. Крылова. – Горький, 1978. – 121 с.
735275
   Методы анализа электровакуумных материалов. – Москва, 1973. – 136 с.
735276
  Чабан В.И. Методы анализа электромеханический систем / В.И. Чабан. – Львов : Вища школа, 1985. – 190 с.
735277
  Дурандин К.П. и др. Методы анализа эффективности функционирования сложных систем / К.П. и др. Дурандин. – Л., 1978. – 75с.
735278
  Бубелев Э.Г. Методы анализа ядерных реакций в образах пространства скоростей : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бубелев Э. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. Лаборат. высоких частот. – Дубна, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.19-20
735279
   Методы анализа, сбора и обработки социально-экономической информации. – Москва, 1976. – 180 с.
735280
  Зиновьев А.Л. Методы аналитического выражения радиосигнала / А.Л. Зиновьев, Л.И. Филлипов. – М, 1966. – 104с.
735281
   Методы аналитического контроля. – М, 1975. – 45с.
735282
  Эгерт В.Э. Методы аналитического определения соединений 5-нитрофуранового ряда. / В.Э. Эгерт. – Рига, 1968. – 174с.
735283
  Маловичко А.К. Методы аналитического продолжения аномалий силы тяжести и их приложения к задачам гравиразведки. / А.К. Маловичко. – М., 1956. – 160с.
735284
  Богатырева И.В. Методы аналитической теории предельной точности интеферометра Фабри-Перо : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Богатырева И. В.; МВиССО, Харьк.ГУ. – Х., 1987. – 15л.
735285
  Шарло Г. Методы аналитической химии : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 2. – 1969. – С. 668-1204
735286
  Шарло Г. Методы аналитической химии. : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 1. – 1969. – 667 с.
735287
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло. – М.-Л., 1965. – 975с.
735288
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло; пер. с франц. доп. и ред. Ю.Ю. Лурье. – Москва; Ленинград : Химия, 1966. – 975с.
735289
  Сунцов Н.Н. Методы аналогий в аэрогидродинамике / Н.Н. Сунцов. – Москва : Физматлит, 1958. – 324 с.
735290
  Дитман А.О. Методы аналогий в аэродинамике летательных аппаратов / А.О. Дитман, В.Д. Савчук. – Москва, 1987. – 152 с.
735291
  Бартольд Э.Е. Методы аналого-цифрового моделирования / Э.Е. Бартольд. – Москва, 1979. – 58 с.
735292
  Тетельбаум И.М. Методы аналогового моделирования / И.М. Тетельбаум. – Москва, 1977. – 82с.
735293
  Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей / Г.Г. Фурст. – М, 1979. – 155с.
735294
  Карпов В.К. Методы английского колониального управления в Танганьике (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Карпов В.К.; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
735295
  Троян В.Н. Методы аппроксимации геофизических данных на ЭВМ / В.Н. Троян, Ю.М. Соколов. – Ленинград, 1989. – 300с.
735296
   Методы аппроксимации и интерполяции. – М, 1981. – 155с.
735297
   Методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск : [Б. в.], 1989. – 127 с.
735298
  Мордухович Б.Ш. Методы аппроксимаций в задачах оптимизации и управления. / Б.Ш. Мордухович. – М., 1988. – 360с.
735299
  Булатов В.П. Методы апроксимации при решении некоторых экстемальных задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булатов В. П.; Томск.ГУ. – Иркутск, 1967. – 12л.
735300
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – М, 1989. – 222с.
735301
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 240с. – ISBN 5-06-004226-Х
735302
  Гликин Я.Д. Методы архитектурной гармонии / Я.Д. Гликин. – Ленинград, 1979. – 96 с.
735303
  Эскобал П. Методы астродинамики : пер. с англ. / П. Эскобал. – Москва : Мир, 1971. – 343 с.
735304
   Методы астрономии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 536 с.
735305
   Методы астрономо-геодезических исследований : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 163 с.
735306
   Методы атомных расчетов. – Москва : АН СССР, 1983. – 271с.
735307
  Воронцов П.А. Методы аэрологических исследований пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 224с.
735308
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1987. – 221с.
735309
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1990. – 291с.
735310
  Шауб Ю.Б. Методы аэроэлектроразведки, основанные на использовании искусственных гармонических электромагнитных полей. / Ю.Б. Шауб. – Ленинград : Недра, 1971. – 222с.
735311
   Методы белковой химии : учебное пособие. – Горький, 1977. – 72 с.
735312
   Методы билингвистических исследований. – М., 1976. – 132с.
735313
   Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС. – Москва : Наука, 1988. – 162 с. : табл., ил.
735314
  Абелев Г.И. Методы биологии развития : эксперим.-эмбриол., молекулярно-биол. и цитол. / [Г.И. Абелев и др. ; ред.: Т.А. Детлаф (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1974. – 619 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
735315
   Методы биотестирования вод. – Черноголовка, 1988. – 127с.
735316
   Методы биотестирования качества водной среды. – Москва : Московский университет, 1989. – 124 с.
735317
  Марковский Б.П. Методы биофациального анализа / Б.П. Марковский. – Москва : Недра, 1966. – 271с.
735318
  Конарев В.Г. Методы биохимии и цитохимии нуклеиновых кислот растений / В.Г. Конарев, С.Л. Тютерев. – Л, 1970. – 204с.
735319
  Петров К.П. Методы биохимии растительных продуктов : Учеб. пособие для студ. технологич. спец. ин-тов пищевой пром. / К.П. Петров. – Киев : Вища школа, 1978. – 223с.
735320
  Асатиани В.С. Методы биохимических исследований : руководство для врачей-лаборантов и биохимиков / В.С. Асатиани. – Москва, 1956. – 472с. : табл.
735321
   Методы биохимических исследований : (липидный и энергетический обмен): Учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 188 назв.
735322
   Методы биохимических исследований в селекции масличных культур. – Краснодар, 1973. – 95с.
735323
   Методы биохимических исследований растений. – Тбилиси, 1983. – 156с.
735324
  Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений / Х.Н. Починок; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наукова думка, 1976. – 334с.
735325
   Методы биохимического анализа растений. – Л., 1978. – 192с.
735326
   Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Смирнова-Иконникова, И.К. Мурри. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1952. – 520 с.
735327
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 456с.
735328
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : Агропромиздат, 1987. – 430 с. : ил.
735329
   Методы биохимического эксперимента. – Москва : Московский университет, 1974. – 138 с.
735330
   Методы битуминологических исследований. – Л., 1975. – 319с.
735331
  Консон А.С. Методы более точного измерения качества работы электротехнических предприятий и фирм. / А.С. Консон. – Л., 1964. – 20с.
735332
  Тарасов В.В. Методы борьбы с вредными членистоногими. / В.В. Тарасов. – М., 1986. – 117с.
735333
  Боршевский А. Методы борьбы с корупцией в Республике Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 39--43. – ISSN 1810-3081
735334
  Якушенко Ю.Г. Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах / Ю.Г. Якушенко, В.Н. Луканцев, М.П. Колосов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 179 с.
735335
  Часалин Г.А. Методы борьбы с сорными растениями / Г.А. Часалин. – М., 1953. – 36с.
735336
  Ринькис Г.Я. Методы быстрого определения микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Co, Mo и В) в почвах и растениях : Автореф... канд. с. х.наук: / Ринькис Г. Я.; Гос. ком.ВССО СССР СМ Латв.ССР, Лавт. с. х. акад.). – Рига, 1959. – 30л.
735337
   Методы введения избыточности для вычислительных систем. – М., 1966. – 456с.
735338
  Кришталь В.З. Методы введения структурной и информационной избыточности для повышения надежности релейных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: / Кришталь В.З.; АН СССР. Ин-тут автоматики и телемеханики. – М., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
735339
  Рякин О.М. Методы введения структурной избыточности для контроля преобразования информации в дискретных автоматах : Автореф... канд. техн.наук: / Рякин О. М.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
735340
   Методы ввода информации в малые обучающие машины, 1966. – 24с.
735341
   Методы ведения государственного водного кадастра по подземным водам. – М., 1989. – 119с.
735342
  Рожков В.А. Методы вероятностного анализа океанологических процессов / В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 280с.
735343
  Драган Я.П. Методы вероятностного анализа ритмики океанологических процессов / Я.П. Драган, В.А. Рожков, И.Н. Яворский; Под ред. В.А.Рожкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 319с.
735344
   Методы вибрационной диагностики реологических характеристик мягких материалов и биологических тканей. – Горький, 1989. – 154с.
735345
  Столярова И.А. Методы визуальной колориметрии в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столярова И.А.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 12л.
735346
   Методы вирусологии и молекулярной биологии. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
735347
  Москаленко Е.И. Методы внеатмосферной астрономии : Учеб.пособие для вузов / Е.И. Москаленко. – Москва : Наука, 1984. – 280 с.
735348
  Родина А.Г. Методы водной микробиологии. Практич. руководство. / А.Г. Родина. – М.-Л., 1965. – 364с.
735349
  Петров В.Г. Методы возведения обстройки реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Петров Виктор Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1988. – 19 с. – Библиогр.: 4 назв.
735350
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
735351
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
735352
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
735353
   Методы возмещения затрат на геологоразведочные работы в оптовых ценах. – Москва, 1974. – 136с.
735354
  Зойтендейк Г. Методы возможных направлений / Г. Зойтендейк. – Москва, 1963. – 176с.
735355
  Найфэ А.Х. Методы возмущений / А.Х. Найфэ. – Москва : Мир, 1976. – 455 с.
735356
   Методы возмущений в механике. – Новосибирск, 1982. – 160с.
735357
  Коул Д. Методы возмущений в прикладной математике / Д. Коул. – М, 1972. – 274с.
735358
  Макушкин Ю.С. Методы возмущений и эффективные гамильтонианы в молекулярной спектроскопии / Ю.С. Макушкин, В.Г. Тютерев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
735359
  Гузь А.Н. Методы возмущения в пространственных задачах теории упругости / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1982. – 350с.
735360
  Ван-Дайк Милтон Методы возмущенний в механике жидкости / Ван-Дайк Милтон. – Москва : Мир, 1967. – 310 с.
735361
  Збандуто С.Ф. Методы воспитания коммунистической морали в советской школе (в 5-10 классах) : Автореф... д-ра пед.наук: / Збандуто С.Ф.; АПН РСФСР. Научно-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Одесса, 1953. – 36л.
735362
  Сербаринов А.Е. Методы восстановления геологического прошлого Земли. / А.Е. Сербаринов, Р.А. Доманский. – М.
ч. 1. – 1974. – 247с.
735363
  Моторный В.П. Методы восстановления функций / В.П. Моторный. – Днепропетровск, 1986. – 86с.
735364
  Акимов Ю.К. Методы временного и амплитудного отбора импульсов сцинтилляционных счетчиков в опытах на синхроциклотроне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов Ю.К.; Ин-т теоретич. и эксперим. физики Акад. наук СССР. – Дубна, 1961. – 12л.
735365
  Ханевич Л.М. Методы выбора оптимальных параметров технического обеспечения информационных процессов в управлении строительством. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Ханевич Л.М.; МВ и ССО УССР.КИСИ. – К, 1985. – 19л.
735366
  Кокрен У. Методы выборочного исследования / У. Кокрен. – Москва : Статистика, 1976. – 440 с.
735367
  Степаненко Г.С. Методы выведения сортов сахарной свеклы для условий Киргизии. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Степаненко Г.С.; М-во с-х. СССР. – К, 1973. – 30л.
735368
  Друженьяков Г.И. Методы выведения, биологические особенности и продуктивные качества новой, тяньшаньской, породы овец : Автореф... канд. биол.наук: / Друженьяков Г.И.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 40л.
735369
   Методы выделения и анализа неметаллических включений в стали. – М., 1954. – 56с.
735370
  Добровольская Т.Г. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий : учебное пособие для студентов биолого-почвенных фак-тов / Т.Г. Добровольская, И.Н. Скворцова, Л.В. Лысак. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 71 с.
735371
   Методы выделения и исследования белков-компонентов фотосинтетического аппарата. – Пущино-на-Оке, 1973. – 163с.
735372
  Бергер Г.С. Методы выделения мономинеральных фракций / Г.С. Бергер, И.А. Ефимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 203с.
735373
  Симон И.С. Методы выделения природного лобелина и его количественное определние в растительном сырье : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Симон И.С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 21л.
735374
   Методы выделения растительных ассоциаций. – Ленинград : Наука, 1971. – 256с.
735375
  Садыков С.С. Методы выделения структурных признаков изображений. / С.С. Садыков. – Ташкент, 1990. – 101с.
735376
   Методы выпуклого программирования и некоторые приложения. – Свердловск, 1992. – 112с.
735377
  Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов / К.-Т. Вильке; Под ред. Т.Г. Петрова и Ю.О. Пунина. – Ленинград : Недра, 1968. – 424с.
735378
  Клубович В.В. Методы выращивания кристаллов из растворов / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 295с. – ISBN 5-343-00706-6
735379
   Методы высокомолекулярной органической химии. – Москва
Т. 1. – 1953. – 670 с.
735380
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматлит
Т. 1. – 1959. – 464 с.
735381
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2. – 1959. – 620 с.
735382
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва
Т. 2. – 1960. – 620с.
735383
  Березин И.С. Методы вычислений : Учеб.пособие / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИФМЛ
Т. 1. – 1962. – 464с.
735384
  Березин И.С. Методы вычислений : Учеб.пособие / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2. – 1962. – 639с.
735385
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1966. – 632 с.
735386
   Методы вычислений. – Иваново, 1983. – 108с.
735387
  Волошановская С.Н. Методы вычислений / С.Н. Волошановская, М.М. Крачевский. – Казань, 1986. – 104с.
735388
  Журкин И.Г. Методы вычислений в геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей вузов / И.Г. Журкин, Ю.М. Нейман; ред.: Л.Г. Иванова, С.А. Базаева, А.В. Куприянова. – Москва : Недра, 1988. – 303 с. – ISBN 5-247-00349-7
735389
   Методы вычислений в квантовой химии. – К.
1. – 1967. – 162с.
735390
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : Справочное пособие / В.В. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 584с.
735391
  Галкин В.Я. Методы вычислений плотностей возбужденных состояний атомных ядер и их использование в анализе фотоядерных экспериментов : учеб. пособие / В.Я. Галкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 99 с.
735392
  Ляшко И.И. Методы вычислений. (Численный анализ. Методы решения задач математической физики) : учеб. пособ для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная математика" / И.И. Ляшко, В.Л. Макаров, А.А. Скоробогатько. – Киев : Вища школа, 1977. – 408 с.
735393
  Путилова Р.И. Методы вычислений: Тексты лекций / Р.И. Путилова. – Самарканд, 1980. – 72с.
735394
  Карчевский М.М. Методы вычислений: численные методы решения дифференциальный уравнений. Уч.-метод. пособие / М.М. Карчевский. – Казань, 1990. – 122с.
735395
  Теслер Г.С. Методы вычисления элементарных функций на ЭЦВМ с помощью рекуррентных формул и некоторые вопросы анализа эффективности алгоритмов вычисления элементарных функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теслер Г. С.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1970. – 22л.
735396
  Фурсенко М.А. Методы вычисления эфемерид Луны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсенко М.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1965. – 3л.
735397
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Новосибирск, 1973. – 352с.
735398
   Методы вычислительной математики. – Новосибирск : Наука, 1975. – 277 с.
735399
  Троицкий В.А. Методы вычислительной математики / В.А. Троицкий, И.М. Иванова. – часть 1. – Ленинград, 1975. – 95с.
735400
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва, 1977. – 608с.
735401
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва : Наука, 1980. – 536 с.
735402
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики : Учеб. пособие / Г.И. Марчук. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1989. – 608с. – ISBN 5-02-014222-0
735403
  Барьяхтар В.Г. Методы вычислительной физики в теоpии твеpдого тела : Атомные свойства металлов / В.Г. Барьяхтар, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; В.Г. Баpьяхтаp, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; АН УССР. Институт металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 376 с. – ISBN 5-12-001266-3


  В моногpафии систематически изложены основы микpоскопической теоpии атомных свойств металлов.Исследовано поведение металлов в шиpоком интеpвале темпеpатуp и давлений, включая область плавления и полимоpфные фазовые пеpеходы под давлением.
735404
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела : Электронная структура дихалькогенидов редких металлов / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 292 с. – ISBN 5-12-001323-6
735405
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Зонная теория металлов / В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 407 с.
735406
   Методы вычислительной физики в теории твёрдого тела. Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов / отв.ред. Немошкаленко В.В. – Киев : Наукова думка, 1991. – 454 с. – ISBN 5-12-002556-0
735407
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 422 с. – ISBN 5-12-009316-7
735408
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронные состояния в неидеальных кристаллах / В.В. Немошкаленко, Ю.Н. Кучеренко ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 296 с.
735409
  Лавров В.С. Методы выявления закономерностей в распределении магнитных аномалий на поверхности Земли и магнитных источников в земной коре / В.С. Лавров. – Ростов н/Д, 1974. – 67с.
735410
  Корчун В.С. Методы выявления и анализа территориального развития специализированных продовольственных комплексов области // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 27-32. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
735411
  Гиббонс С. Методы выявления изменяющихся потребностей пользователей библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0130-9765
735412
  Левин А.Е. Методы выявления неиспользованных резервов снижения себестоимости продукции стекольной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Левин А. Е.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
735413
  Мейкшане Д.А. Методы выявления отношения учащихся к религии и воспитание воинствующих атеистов (на материале школ Латвийской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Мейкшане Д.А.; АПН РСФСР. Науч.-иссл. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1965. – 20л.
735414
  Мовшович Э.Б. Методы выявления погребенных речных систем в связи с поисками нефти и газа / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 62с.
735415
  Каплан С.А. Методы газодинамики межзвездной среды : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Каплан С.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 21л.
735416
  Василькова З.Г. Методы гельминтологических исследований / З.Г. Василькова. – Москва, 1955. – 228 с.
735417
  Уразаев Р.П. Методы генерации алготитмов прогнозирования при помощи операций над базовыми алгоритмами / Р.П. Уразаев. – М., 1988. – 25с.
735418
  Трухин М.И. Методы генерирования и спектроскопии атомов серебра. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 65с.
735419
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 1. – 1985. – 311 с.
735420
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 2. – 1985. – 629 с.
735421
  Девис Р. Методы генетической инженерии. Генетика бактерий : Генетика бактерий / Р. Девис, Д. Ботстайн, Дж. Рот. – Москва : Мир, 1984. – 176 с.
735422
   Методы географических исследований : Сборник статей. – Москва : Географгиз, 1960. – 392с.
735423
  Тойн П. Методы географических исследований : 1 выпуск. Экономическая география / П. Тойн, П. Ньюби. – Москва : Прогресс, 1977. – 271с.
735424
  Ханвелл Дж. Методы географических исследований / Д. Ханвелл, М. Ньюсон. – Москва : Прогресс
В. 2 : Физическая география. – 1977. – 392 с.
735425
  Соловьев Ф.Ф. Методы геодезической привязки глубоких скважин при бурении на нефть и газ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 500 / Соловьев Ф.Ф. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 15 с.
735426
  Гринли Э. Методы геологической съемки / Э. Гринли, Х. Вильямс. – Москва; Ленинград; Новосибирск, 1933. – 280с.
735427
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск, 1934. – 220с.
735428
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 240с.
735429
  Куприенко М.Г. Методы геологической съемки и картографии : Библиографический указатель / Всесоюз. геолог. б-ка; Сост.: М. Г. Куприенко. – Ленинград
Вып. 2 : Отечественная и иностранная литература за 1946-1974 гг. – 1976. – 303с.
735430
  Леонтьев О.К. Методы геолого-геоморфологического исследования дна Мирового океана / О.К. Леонтьев, Б.Н. Котенев. – М, 1969. – 46с.
735431
  Маловичко А.К. Методы геолого-геофизической интерпретации гравитационных аномалий. / А.К. Маловичко, В.А. Гершанок. – Пермь, 1982. – 99с.
735432
  Четверухин Н.Ф. Методы геометрических построений / Н.Ф. Четверухин. – 2-е. – Москва, 1952. – 148 с.
735433
  Пинчук С.И. Методы геометрической теории функций комплексного переменного : учебное пособие / С.И. Пинчук. – Уфа, 1984. – 69с.
735434
   Методы геоморфологических исследований. – Новосибирск : Наука
1. – 1967. – 234с.
735435
   Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии. – М, 1985. – 184с.
735436
   Методы геофизических исследований скважин. – Минск, 1981. – 97с.
735437
   Методы геохимических анализов горных пород природных вод. – Минск, 1974. – 161с.
735438
  Алентьев Ю.А. Методы геохимического изучения пород и использование полученной информации для целей прогнозирования (На примере геол.-съемочных работ в Вост. Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-минарл.наук: 04.00.11 / Алентьев Ю. А.; АН УССР, Ин-т геохимии и физики менерало. – К., 1973. – 26л.
735439
   Методы геохимического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1988. – 254с. – ISBN 5-247-00115-X
735440
  Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований : Учебное пособие для студ. специальности Н 33 01 03 "Геоэкология" / Н.В. Гагина, Т.А. Федорцова; Белорусский государственный ун-тет; Географический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 98 с. – ISBN 985-445-780-Х
735441
  Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования / В.И. Жадин. – Москва : Высшая школа, 1960. – 192 с.
735442
   Методы гидрогеологических исследований и расчётов для обоснования магазинирования пресных вод. – М., 1968. – 137с.
735443
   Методы гидрогеологического и инженерно-геологического картографирования. – М., 1987. – 192с.
735444
   Методы гидрологических расчётов при водохозяйственном проектировании. – Л., 1984. – 167с.
735445
   Методы гидрофизических исследований. – Горький, 1984. – 275с.
735446
   Методы гидрофизических исследований. – Новгород, 1990. – 370с.
735447
   Методы гидрофиизических исследований. – Горький, 1987. – 379с.
735448
   Методы гидрохимических исследований океана. – Москва : Наука, 1978. – 271с. + Схема
735449
  Морен К. Методы гильбертова пространства / К. Морен. – Москва : Мир, 1965. – 570 с.
735450
  Бовкун Г.Ю. Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины / Г.Ю. Бовкун, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 45-48. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
735451
  Гудрамович В.С. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций = Holographic interferometry methods in mechanics of inhomogeneous thin-walled structures / В.С. Гудрамович [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Ин-т техн. механики НАН Украины и гос. косм. агентства Украины. – Днепр : Лира, 2017. – 286, [2] с. : ил., табл. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 252-282. – ISBN 978-966-383-823-6
735452
  Туркевич Юрий Георгиевич Методы голографической интерферометрии при исследовании механических колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Туркевич Юрий Георгиевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1973. – 11л.
735453
  Гельфанд С.И. Методы гомологической алгебры / С.И. Гельфанд, Ю.И. Манин. – Москва : Наука
1. – 1988. – 415 с.
735454
  Чугаева Л.С. Методы государственного регулирования рынка венчурного капитала в развитых и развивающихся странах на примере США, Бразилии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 47-57. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
735455
  Онищик Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Онищик Н. В.; АН УССР, Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 18л.
735456
  Онищук Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений / Н.В. Онищук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 93 с.
735457
  Бреббия К. Методы граничных элементов / К. Бреббия. – Москва : Мир, 1987. – 524 с.
735458
  Крауч С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / С. Крауч, А. Старфилд. – Москва : Мир, 1987. – 328 с.
735459
  Бенерджи П.К. Методы граничных элементов в прикладных науках / П.К. Бенерджи, Р. Баттерфилд. – Москва : Мир, 1984. – 494 с.
735460
   Методы графических изображений и их применение на занятиях по труду и основам производства. – М., 1959. – 168с.
735461
  Цветаев А.А. Методы группирования в сейсморазведке / А.А. Цветаев. – М.-Л., 1953. – 92с.
735462
  Бадриев И.Б. Методы двойственности в прикладных задачах / И.Б. Бадриев, М.М. Карчевский. – Казань, 1987. – 146с.
735463
  Люблинский Р.Н. Методы декомпозиции при оптимальном управлении непрерывными производствами. / Р.Н. Люблинский, Н.М. Оскорбин. – Томск, 1979. – 221с.
735464
   Методы демографических исследований. – М,, 1969. – 144с.
735465
  Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования / Г.Ш. Бахметова. – М, 1982. – 159с.
735466
  Громов Н.А. Методы деревьев, контракций и аналитических продолжений в теории представлений классических групп и квантовых алгебр / Н.А. Громов, С.С. Москалюк, Ю.Ф. Смирнов; Академия наук Украины; Ин-т теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 310с. – ISBN 5-12-003788-9
735467
  Ляпидевский В.К. Методы детектирования излучений : учеб. пособие для физ. и инж.-физ. спец. вузов / В.К. Ляпидевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 404 с.
735468
   Методы дефектоскопии и нитроскопии. – М., 1970. – 9с.
735469
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : Материалы Всесоюзного семинара, сост. 6-12 марта 1961 г. – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
735470
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : (материалы Всесоюзного семинара, состоявшегося 6 - 12 марта 1961 г.). – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
735471
  Кузнецов Э.И. Методы диагностики высокотемпературной плазмы / Э.И. Кузнецов, Д.А. Щеглов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 200 с.
735472
   Методы диагностики и количественного определения содержаний цеолитов в горных породах. – Новосибирск, 1984. – 216с.
735473
  Рассказова Е.И. Методы диагностики качества жизни в науках о человеке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
735474
  Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.55-59
735475
   Методы диагностирования электронных устройств. – Владивосток, 1983. – 122 с.
735476
  Слипченко Методы диакоптики в электронике / Слипченко, Г.Н. Елизаренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 207 с.
735477
  Кокошвили С.М. Методы динамических испытаний жестких полимерных материалов / С.М. Кокошвили. – Рига, 1978. – 181с.
735478
  Елизаров Е.Я. Методы динамического и нелинейного программирования в задачах оптимизации продуктивности биосистем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Елизаров Е.Я.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – Ленинград, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
735479
  Юрченко А.С. Методы динамического распределения страничной памяти / А.С. Юрченко. – Киев, 1979. – 27 с.
735480
  Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости / В.Б. Поручиков. – Москва : Наука, 1986. – 328 с.
735481
   Методы дискретной оптимизации и эффективная ортанизация пакетов программ. – К., 1985. – 67с.
735482
   Методы дистанционных исследований для решения природоведческих задач. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
735483
  Францевич И.Н. Методы дифракционной микрорентгенографии / И.Н. Францевич, В.А. Кравец. – Киев : Наукова думка, 1977. – 67с.
735484
   Методы дифракционных исследований кристаллических материалов : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 183 с.
735485
  Нахабцев А.С. Методы длинного кабеля и электромагнитного профилирования при детальных поисково-картировочных работах в рудных районах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Нахабцев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
735486
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
1. – 1924. – 379с.
735487
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
2. – 1924. – 408с.
735488
   Методы долговременных региональных прогнозов экзогенных геологических процессов. – М., 1984. – 169с.
735489
  Гирс А.А. Методы долгосрочных прогнозов погоды / А.А. Гирс, К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 343с.
735490
   Методы естественных и технических наук в археологии. – Москва, 1963. – 64с.
735491
   Методы естественных наук в археологии. – М., 1987. – 158с.
735492
  Мельник Г.С. Методы журналистики : учебное пособие для студ. фак. журналистики / Г.С. Мельник, М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Изд. Михайлова, 2008. – 272 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0283-6
735493
   Методы журналистского творчества. – Москва, 1982. – 151с.
735494
  Моисеев В.С. Методы заряда и естественного электрического поля при поисках и разведке полиметаллических рудных полей (на прим. Северо-Зап. части рудного Алтая).. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 040012 / Моисеев В.С.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1973. – 24л.
735495
   Методы защиты окружающей среды от загрязнений. – М., 1976. – 259с.
735496
  Рябченков А.В. Методы защиты стали от коррозионной усталости : А.В. Рябченков ; ИТЭИ СССР / А.В. Рябченков. – Москва : Госпланиздат, 1948. – 50 с.
735497
  Ларский Э.Г. Методы зонального электрофореза / Э.Г. Ларский. – М, 1971. – 112с.
735498
  Бейко И.В. Методы и алгоpитмы pешения задач оптимизации / И.В. Бейко, Б.Н. Бублик, П.Н. Зинько. – Киев : Вища школа, 1983. – 512 с.


  В спpавочном пособии изложены совpеменные методы и алгоpитмы для pешения задач оптимизации,возникающих во многих облостях науки и техники,в сфеpе упpавления экономическими,социальными,техническими и дp.пpоцессами.
735499
   Методы и алгоритмы автоматизации проектирования БИС. – Москва, 1985. – 120 с.
735500
  Поплавский А.А. Методы и алгоритмы автоматизированного прогноза цунами. / А.А. Поплавский. – М, 1988. – 127с.
735501
   Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных систем управления. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216с.
735502
  Владимиров В.Л. Методы и алгоритмы автоматизированной поверки средств измерений электрических величин с кодовым выходом. / В.Л. Владимиров, С.А. Андрусяк, Е.И. Ясеницкий. – Москва, 1989. – 145 с.
735503
  Гош Т.С. Методы и алгоритмы адаптивной идентификации моделей статистических режимов объектов химической технологии : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01, 05.13.07 / Гош Т. С.; КПИ. – К., 1987. – 16л.
735504
  Русакова Людмила Трофимовна Методы и алгоритмы анализа влияющих на здоровье факторов в гигиенических исследованиях : Дис... канд. тех.наук: 05.13.02. / Русакова Людмила Трофимовна; КГУ. – К, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.158-178
735505
   Методы и алгоритмы анализа эмпирических данных. – Москва : Институт проблем управления, 1988. – 83 с.
735506
   Методы и алгоритмы аппроксимации решений на неравномерной сетке. – Минск, 1991. – 140с.
735507
  Алиев Р.А. Методы и алгоритмы в промышеленных системах управления / Р.А. Алиев, М.И. Либерзон. – Москва : Радио и связь, 1987. – 208, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 203-207
735508
   Методы и алгоритмы в численном анализе. – М., 1984. – 191с.
735509
  Грибов Л.А. Методы и алгоритмы вычислений в теории колебательных спектров молекул / Л.А. Грибов, В.А. Дементьев. – Москва : Наука, 1981. – 356 с.
735510
   Методы и алгоритмы диагноза электронных устройств. – Владивосток, 1987. – 133 с.
735511
  Светальский Б.К. Методы и алгоритмы идентификации на основе приципов самоорганизации для прогнозирования и оптиального управления в сложных системах : Автореф... канд .техн.наук: 05.13.01 / Светальский Б. К.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1980. – 24л.
735512
  Зырянов Б.А. Методы и алгоритмы обработки случайных и детемированных периодических процессов. / Б.А. Зырянов, С.М. Власов, Э.В. Костромин. – Свердловск : Свердловский гос. университет, 1990
735513
  Гиль Н.И. Методы и алгоритмы оптимизации нерегулярного размещения геометрических объектов в задачах проектирования. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Гиль Н.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1978. – 23л.
735514
  М Методы и алгоритмы оптимизации программного и технического обеспечения АСУ промышленного назанчения / М; Козлик Г.А. – Киев, 1990. – 156 с.
735515
   Методы и алгоритмы полиномиальной аппроксимации лекальных кривых. – Минск, 1983. – 46с.
735516
  Сураев В.Ф. Методы и алгоритмы преобразования и обработки спектрометрических данных информационно-измерительных системах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Сураев В.Ф.; Винницких политехн. ин-т. – Винница, 1985. – 19л.
735517
  Никифоров А.М. Методы и алгоритмы преобразования типов признаокв / А.М. Никифоров, Ш.Х. Фазылов. – Ташкент, 1988. – 130с.
735518
   Методы и алгоритмы прикладной математики в задачах теплофизики и обработки эксперимента : сб. науч. трудов. – Якутск : АН СССР СО, 1983. – 115 с.
735519
  Стоян Ю.Г. Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов. / Ю.Г. Стоян, Н.И. Гиль. – К., 1976. – 247с.
735520
  Тверской Ю.С. Методы и алгоритмы расчета автоматических систем регулирования на ЭВМ / Ю.С. Тверской. – Иваново, 1978. – 90с.
735521
  Сулейманов В.Н. Методы и алгоритмы расчета с помощью ЭЦВМ режимов работы электрических сетей с неуравновешенными трансформаторами связи, оптимизации коэффициентов трансформации и распределения реактивных мощностей. : Автореф... канд. техн.наук: 275 / Сулейманов В.Н.; КПИ. – К., 1967. – 29л.
735522
  Филатова Светлана Анатольевна Методы и алгоритмы синтеза нелинейных и инвариантных измерительно-вычислительных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Филатова Светлана Анатольевна; Моск. гос. ун-т. – М., 1992. – 16л.
735523
  Юдин Дмитрий Витальевич Методы и алгоритмы совместной обработки данных, полученных в физическом эксперименте и из других источников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юдин Дмитрий Витальевич; Москов. гос. ун-т. – М., 1986. – 16л.
735524
   Методы и алгоритмы статистического моделирования. – Новосибирск, 1983. – 173с.
735525
   Методы и алгоритмы численного анализа. – М, 1987. – 142с.
735526
   Методы и алгоритмы численного анализа. – М, 1990. – 154с.
735527
   Методы и алгоритмы численного анализа и их приложения. – М., 1989. – 186с.
735528
   Методы и аппаратура. – Геленджик, 1986. – 128с.
735529
   Методы и аппаратура в шахтной геологии и геофизике. – Л., 1983. – 70с.
735530
  Балдин Борис Юрьевич Методы и аппаратура временного анализа в физических экспериментах на ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. тех.наук: 01.04.01 / Балдин Борис Юрьевич; Ин-т физики вісоких єнергий. – Серпухов, 1980. – 26л.
735531
   Методы и аппаратура геофизических исследований скважин за рубежом. – М., 1974. – 61с.
735532
  Приходько В.И. Методы и аппаратура для автоматизации обработки одномерных и многомерных спектров. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Приходько В.И.; ОИЯИ. Лабор. нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
735533
  Котюк А.Ф. Методы и аппаратура для анализа характеристик случайных процессов / А.Ф. Котюк. – М, 1967. – 240с.
735534
  Степанов Э.К. Методы и аппаратура для аттестации спектрометрических источников ионизирующих излучений. : Автореф... канд.техн.наук: 250 / Степанов Э.К.; Всес.науч-исслед.ин-т.физ-техн.и радиотехн.измерений. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
735535
  Юдин М.Ф. Методы и аппаратура для градуировки дозиметрических приборов / М.Ф. Юдин. – Москва, 1962. – 119 с.
735536
  Тихомандрицкая В.А. Методы и аппаратура для измерения высококачественных параметров тонких магнитных пленок в коаксиальных СВЧ трактах : Автореф... канд. техннаук: 246 / Тихомандрицкая В.А.; Политехн. ин-т. – Томск, 1971. – 26л.
735537
  Кравченко И.И. Методы и аппаратура для измерения дисперсного состава аэрозолей в диапазоне размеров 5 10 +5 10 см : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.10 / Кравченко И.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
735538
   Методы и аппаратура для исследований люминесценции : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1985. – 151с.
735539
  Колотов О.С. и др. Методы и аппаратура для исследования импульсных свойств тонких магнитных пленок / О.С. и др. Колотов. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 192с.
735540
   Методы и аппаратура для исследования информационых характеристик электромагнитных полей в геофизике. – Киев : Наукова думка, 1966. – 203с.
735541
   Методы и аппаратура для океанологических исследований. – Севастополь, 1982. – 172с.
735542
  Щербина Д.М. Методы и аппаратура для определения спектральной степени черноты материалов с низкой теплопроводностью : Автореф... Канд.техн.наук: 250 / Щербина Д.М.; Всес.науч-исслед.ин-т.метрологии. – Ленинград, 1968. – 23л.
735543
  Дудник Б.С. Методы и аппаратура для радиолокационных исследование метеоров. : Автореф... Канд.техн.наук: 290 / Дудник Б.С.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1968. – 20л.
735544
   Методы и аппаратура для регистрации быстропеременных величин. – М., 1966. – 200с.
735545
  Агбалян Ю.Г. Методы и аппаратура для точных измерений магнитной индукции сильных магнитных полей до 10 тесла : Автореф... канд. техн.наук: 246 / Агбалян Ю.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1970. – 27л.
735546
   Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1981. – 77 с.
735547
   Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений. – М., 1987. – 98с.
735548
   Методы и аппаратура для физических исследований : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1989. – 206 с.
735549
   Методы и аппаратура инженерно геологических исследований на шельфе морей СССР. – Рига, 1987. – 84с.
735550
  Розанов Ю.М. Методы и аппаратура люминесцентной фотометрии в цитологии : Автореф... канд. техн.наук: / Розанов Ю. М.; Гос. опит. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
735551
  Челноков Л.П. Методы и аппаратура многомерной спектрометрии в экспериментах с тяжелыми ионами. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Челноков Л.П.; ОИЯИ. Лабор. нейтронной физики. Лабор. ядерных реакций. – Дубна, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
735552
  Аварзад О. Методы и аппаратура приема и обработки изображений в нейтронной радиографии по времени пролета на импульсном реакторе ИБР-2. : Автореф... Канд.техн.наук.наук: 0-1.04.01 / Аварзад О.; Объединенный ин-т.ядерных исследов. – Дубна, 1995. – 15л.
735553
   Методы и аппаратура спектрального и корреляционного анализа сложных сигналов. – Таганрог, 1978. – 215с.
735554
   Методы и аппаратура экспериментального исследования аналого-цифровых преобразователей. – Саратов, 1984. – 75с.
735555
  Катыс Г.П. Методы и высислительные средства обработки изображений / Г.П. Катыс. – Кишинев, 1991. – 209с.
735556
   Методы и достижения бионеорганической химии. – Москва : Мир, 1978. – 416 с.
735557
   Методы и достижения в физико-органической химии. – М., 1973. – 549с.
735558
  Костицын В.И. Методы и задачи детальной гравиразведки / В.И. Костицын. – Иркутск, 1989. – 128с.
735559
  Кротов В.Ф. Методы и задачи оптимального управления / В.Ф. Кротов, В.И. Гурман. – М, 1973. – 446с.
735560
  Горшенин Д.С. Методы и задачи практической аэродинамики / Д.С. Горшенин. – М., 1977. – 239с.
735561
  Назаров В.Н. Методы и изобразительные средства в картографии / В.Н. Назаров. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 88 с.
735562
   Методы и их дидактические функции. – Челябинск, 1983. – 112 с.
735563
  Авдеева А.А. Методы и контроль сжигания газа на электростанциях / А. А. Авдеева ; Гос. произв. ком. по энергетике и электрификации СССР, Всесоюз. гос. трест по орг. и рационализации район. электр. станций и сетей "Оргрэс". – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144
735564
   Методы и критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся при программированном обучении. – М., 1969. – 116с.
735565
   Методы и критерии промышленной оценки минерально-сырьевой базы сланцедобывающих предприятий. – Л., 1984. – 172с.
735566
  Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П.И. Образцов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2004. – 267, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 264-267. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Краткий курс). – ISBN 5-94723-731-8
735567
  Сосна А. Методы и механизмы защиты прав и свобод: Европейский суд по правам человека // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 32-39. – ISSN 1810-3081
735568
  Петровский А.А. Методы и микропроцессорные средства обработки широкополосных и быстропротекающих процессов в реальном времени / А.А. Петровский. – Минск : Наука и техника, 1988. – 271 с.
735569
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
1. – 1983. – 318с.
735570
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
2. – 1983. – 356с.
735571
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
Т. 1. – 1986. – С. 1-390
735572
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
Т. 2. – 1986. – С. 392-692
735573
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
Т. 3. – 1986. – С. 694-862
735574
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
1. – 1989. – 370 с.
735575
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
2. – 1989. – 282с.
735576
   Методы и модели АСПР. – Москва, 1989. – 237 с.
735577
  Анисимов-Спиридонов Методы и модели больших систем оптимального планирования и управления / Анисимов-Спиридонов; Отв. ред. В.Г. Шорин. – Москва : Наука, 1969. – 360 с.
735578
  Машунин Ю.К. Методы и модели векторной оптимизации / Ю.К. Машунин. – М., 1986. – 140с.
735579
  Шарапов А.Д. Методы и модели вероятностного программирования / А.Д. Шарапов. – К., 1976. – 52с.
735580
   Методы и модели дистанционного обучения в подготовке экономистов : Научное издание / А.И. Пушкарь, А.Н. Барков, Е.Б. Бережная, А.В. Бизюк, В.В. Браткевич, В.П. Гаврилов, А.С. Евсеев, Е.А. и др. Оробинская; Пушкарь А.И., Барков А.Н., Бережная Е.Б., Бизюк А.В., Браткевич В.В., Гаврилов В.П., Евсеев А.С., Оробинская Е.А. и др.; Под ред. А.И. Пушкаря. – Харьков : ХНЭУ, 2006. – 336с. – ISBN 966-676-154-8
735581
   Методы и модели для управления работами и манипуляторами в производстве и научных исследованиях. – М., 1979. – 165с.
735582
  Кофман А. Методы и модели исследование операций / А. Кофман. – М, 1966. – 523с.
735583
  Кофман Методы и модели исследования операций : целочисл. программирование / А. Кофман ; перевод с фр. Б.Т. Вавилова [и др.] ; под ред. чл.-кор. АН СССР Н.П. Бусленко. – Москва : Мир, 1977. – 432 с. – Библиогр.: с. 423-426
735584
   Методы и модели исследования территориальных пропорций. – Новосибирск, 1977. – 191с.
735585
   Методы и модели оптимального управления в экономике : Учебное пособие / Т.С. Клебанова, Н.А. Дубровина, О.Ю. Полякова, Н.Л. Чернова, Е.А. Сергиенко; Т.С.Клебанова, Н.А.Дубровина, О.Ю.Полякова, Н.Л.Чернова, Е.А.Сергиенко; МОН Украины; Харьковский нац. эконом. унив. – Харьков : ХНЭУ, 2005. – 236с. – ISBN 966-676-128-9
735586
  Черкесов Г.Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем / Г.Н. Черкесов. – Москва, 1987. – 116с. – В изд. также: Активная защита от отказов микропроцессорных вычислительных. / И.Б. Шубинский
735587
  Левченко А.И. Методы и модели оценки природного (рентного) потенциала месторождений твердых полезных ископаемых : дисс. ... канд. геол. наук : 04.00.19. / Левченко А.И. ; КНУТШ. – Киев, 2010. – 172 л. – Библиогр.: л. 162-172
735588
   Методы и модели принятия решений в планировании и управлении. – М., 1985. – 168с.
735589
  Почс Р.Я. Методы и модели прогнозирования производительности труда : (по материалам промышленности Латвийской ССР) / Р.Я. Почс; Ред. И.Г. Адирим. – Рига : Зинатне, 1977. – 140 с.
735590
  Темников Ф.Е. Методы и модели развертывающих систем. / Ф.Е. Темников. – 2-е изд. – М, 1987. – 134с.
735591
   Методы и модели развития региональных экономических систем : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1985. – 164 с.
735592
  Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений : Учеб.пособие / А.М. Чавкин. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02292-6
735593
   Методы и модели синтеза иерархических систем. – Барнаул, 1989. – 171с.
735594
  Лагоша Б.А. Методы и модели совершенствования организационных структур. / Б.А. Лагоша. – М, 1988. – 186с.
735595
   Методы и модели согласования иерархических решений. – Новосибирск, 1979. – 239 с.
735596
  Давыдов Э.Г. Методы и модели теории антагонистических игр / Э.Г. Давыдов. – М, 1978. – 208с.
735597
  Бескровный И.М. Методы и модели управления отраслевым производством. / И.М. Бескровный, К.Н. Шихаев. – Москва, 1987. – 271с.
735598
  Кузин Б. Методы и модели управления фирмой : Учебное пособие / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 432с. – Шифр дубл. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-318-00461-Х
735599
  Павленко В.Д. Методы и модели формирования и организации управления межотраслевыми народнохозяйственными комплексами / В.Д. Павленко. – М., 1984. – 89с.
735600
  Хилюк Ф.М. Методы и модели экономического прогнозирования. / Ф.М. Хилюк. – К., 1970. – 160с.
735601
  Цветков Н.И. Методы и модели экономической оценки месторождений минерального сырья в районах нового освоения / АН СССР ; Дальневосточный научный центр ; Ин-т экономических исследований ; Н.И. Цветков ; [отв. ред. А.М. Марголин]. – Москва : Наука, 1982. – 166 с. – (Проблемы советской экономики)
735602
  Егорова Т.М. Методы и некоторые результаты наблюдений радиоизлучения межзвездного водорода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.М.; АН СССР. – Л, 1964. – 8л.
735603
  Стародубцева Т.П. Методы и некоторые результаты наблюдения за электромагнитным полем пучка в установках со встречными пучками. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стародубцева Т.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Учен.совет.ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 13л.
735604
   Методы и оборудование контроля интегральных микросхем высокой функциональной сложности. – Москва, 1982. – 117 с.
735605
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 1, № 1. – 2006. – 86 с. – з 2009р. див. назву укр. мовою
735606
   Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 1, № 2. – 2006. – з 2009р. див. назву укр. мовою
735607
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 2, № 1. – 2007. – з 2009р. див. назву укр. мовою
735608
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 2, № 2. – 2007. – з 2009р. див. назву укр. мовою
735609
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 3, № 1. – 2008. – з 2009р. див. назву укр. мовою
735610
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 3, № 2. – 2008. – з 2009р. див. назву укр. мовою
735611
   Методы и опыт построения систем обработки данных. – К., 1979. – 94с.
735612
   Методы и опыт построения систем обработки данных. – Киев, 1980
735613
   Методы и опыт проектирования и построения автоматизированных информационных систем. – К., 1981. – 111с.
735614
   Методы и организация комплексной геологической съёмки. – М.-Новосибирск, 1933. – 163с.
735615
  Фокин Л.Ф. Методы и орудия химической техники. / Л.Ф. Фокин. – Л.
2. – 1925. – 540с.
735616
  Манучаров А.С. Методы и основы реологии в почвоведении / А.С. Манучаров. – М., 1990. – 97с.
735617
   Методы и портативная аппаратура для исследования индивидуально-психологических различий человека. – Казань, 1976. – 238с.
735618
   Методы и практика исследований глубинного строения недр. – Л., 1987. – 138с.
735619
   Методы и практика исследований глубинного строения недр. – Л., 1987. – 140с.
735620
   Методы и практика управления ускорением научно-технического прогресса и оценки его эффективности. – Кишинёв, 1984. – 154с.
735621
  Гохберг Л Ж.Г. Методы и приборы автоматического контроля выбросов ТЭС / Л Ж.Г. Гохберг, С М. Захаров, . – М, 1986. – 140с.
735622
   Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в строительстве. – М., 1976. – 335с.
735623
   Методы и приборы геофизического эксперимента. – Фрунзе, 1977. – 60с.
735624
  Пикуш Н.В. Методы и приборы гидрометрии / Н.В. Пикуш. – Л., 1967. – 208с.
735625
  Черепин В.Т. Методы и приборы для анализа поверхности материалов / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – Киев : Наукова думка, 1982. – 400 с.
735626
   Методы и приборы для анализа состава вещества. – К., 1971. – 114с.
735627
   Методы и приборы для анализа состава вещества. – К., 1973. – 183с.
735628
   Методы и приборы для измерений рН в нефтяной промышленности. – М.-Л., 1953. – 207с.
735629
  Катыс Г.П. Методы и приборы для измерения параметров нестационарных тепловых процессов. / Г.П. Катыс. – М., 1959. – 218с.
735630
   Методы и приборы для измерения расхода и количества жидкости, газа и пара. – Таллинн, 1972. – 155 с.
735631
   Методы и приборы для исследования физических процессов в океане. – К., 1966. – 216с.
735632
   Методы и приборы для контроля качества кристаллов рубина. – М., 1968. – 107с.
735633
  Аманназаров А. Методы и приборы для определения водорода (газовый анализ) : справочник / А. Аманназаров [и др.]. – Москва : Химия, 1987. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 93-98
735634
  Аманназаров А. Методы и приборы для определения кислорода (газовый анализ) : справочник / А. Аманназаров, А.И. Шарнопольский. – Москва : Химия, 1988. – 143, [1] с. : ил.
735635
   Методы и приборы определения состава и свойств вещества. – Фрунзе, 1968. – 102с.
735636
  Слабкий Л.И. Методы и приборы предельных измерений в экспериментальной физике / Л.И. Слабкий. – Москва : Наука, 1973. – 272с.
735637
   Методы и приборы ультразвуковых исследований. – Маріуполь
1. – 1966. – 592 с.
735638
  Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджеров и бизнесменов / Н.Я. Сацков; Ин-т праксеологии. – Киев, 1993. – 399 с. – Авт.не указ.на тит.л. – Библиогр.:с.389-390. – (Б-ка деятельного человека). – ISBN 5-7707-4439-3
735639
   Методы и приёмы деятельности менеджеров и бизнесменов. – Белая Церковь, 1994. – 399с.
735640
  Баутин Н.Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости / Н.Н. Баутин. – Москва : Наука, 1976. – 496 с.
735641
  Баутин Н.Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости / Н.Н. Баутин, Леонтович-Андронова. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 486 с.
735642
   Методы и приёмы лингвистического анализа в общем и романском языкознании. – Воронеж, 1988. – 155с.
735643
   Методы и приёмы научного анализа в филологических исследованиях. – Воронеж, 1978. – 171с.
735644
   Методы и приёмы обучения иностранным языкам в группах подготовки к преподаванию математики, физики, химии на иностранном языке. – 167с.
735645
  Кульман Алла Дмитриевна Методы и приемы семантической обработки информации в буржуазной пропаганде : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кульман Алла Дмитриевна; МГУ. – М., 1979. – 24л.
735646
  Ласков А.А. Методы и приемы физиологического контроля трининга спортивных лошадей : Автореф... канд. биол.наук: / Ласков А. А.; МВССО, РСФСР, Рос. ГУ. – М., 1962. – 21л.
735647
  Мурзагалиев К.Ж. Методы и приемы формирования теоретико-литературных понятий в 5-7 классах казахской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Мурзагалиев К.Ж. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
735648
  Коншин М.Д. Методы и приемы фотограмметрических работ при создании топографических карт / М.Д. Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 186 с.
735649
  Мосенцова Л.В. Методы и прикладные программные средства решения нелинейных задач интерпретации результатов наблюдений в интегральной постановке : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мосенцова Людмила Викторовна ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова. – Киев, 2015. – 162 л. – Прил.: л. 161-162. – Библиогр.: л. 148-160
735650
   Методы и применение нейтроноактивационного анализа. – Рига : Зинатне, 1969. – 179 с.
735651
  Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1979. – 60с.
735652
  Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1988. – 84с.
735653
  Бедрос Терес Методы и принципы построения процесса идентификации в экспертных система : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.17, 05.13.01 / Бедрос Терес; Киевске. политехн. ин-т. – К., 1993. – 18л.
735654
  Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю.С. Степанов. – М., 1975. – 311с.
735655
  Горбунова А.И. Методы и причины активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе сообдения учителем новых знаний : Автореф... канд. пед.наук: / Горбунова А. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
735656
   Методы и проблемы экотоксикологического моделирования и прогнозирования. – Пущино, 1979. – 214с.
735657
   Методы и программные средства оптимизации, моделирования и построения схем. – К., 1988. – 93с.
735658
   Методы и программные средства оптимизации, моделирования и создания вычислительных систем. – К., 1990. – 80с.
735659
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 1. – 1982. – 256с.
735660
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 2. – 1982. – 156с.
735661
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 1. – 1984. – с.
735662
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 2. – 1984. – 133с.
735663
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
1. – 1989. – 229с.
735664
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
2. – 1989. – 115с.
735665
   Методы и процедуры проектирования схем баз данных. – К., 1982. – 69с.
735666
   Методы и процессы химической технологии. – М.-Л.
1. – 1955. – 236с.
735667
   Методы и результаты гидрогеологических исследований в Молдавии. – Кишинев, 1980. – 184 с.
735668
  Королюк И.К. Методы и результаты изучения пермского рифогенного массива Шахтау / И.К. Королюк. – М, 1985. – 110с.
735669
  Юнга С.Л. Методы и результаты изучения сейсмотектонических деформаций / С.Л. Юнга. – М., 1990. – 190с.
735670
   Методы и результаты исследования сейсмоактивных зон Киргизии. – Фрунзе, 1982. – 224с.
735671
  Курочка Л.Н. Методы и результаты исследования спектров оптических солнечных вспышек // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 33-37. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  В работе кратко описаны следующие методы анализа спектров эмиссионных образований, разработанные на Астрономической обсерватории Киевского университета: определения оптических толщ по контурам эмиссионных линий и по числу наблюдаемых линий в серии ...
735672
  Шаврина А.В. Методы и результаты количественного анализа молекулярных спектров звезд / А.В. Шаврина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 144 с.
735673
  Рабинский П.М. Методы и результаты определения масштаба измерений на станциях международной службы широты. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Рабинский П.М.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1963. – 17л.
735674
   Методы и результаты расчёта циркуляции вод Мирового океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 150с.
735675
  Черепащук А.М. Методы и результаты узкополосных фотометрических исследований тесных двойных звезд с протяженными атмосферами и других нестационарных объектов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.03.02 / Черепащук А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
735676
  Жданов С.А. Методы и рыночная технология экономического управления / С.А. Жданов. – Москва : Дело и Сервис, 1999. – 272с. – ISBN 5-8018-0056-5
735677
   Методы и системы автоматизации в задачах науки и производства. – М, 1986. – 259с.
735678
  Катыс Г.П. Методы и системы автоматического контроля нестационарных параметров и параметрических полей. / Г.П. Катыс. – М., 1963. – 360с.
735679
  Войтинский Е.Я. Методы и системы для статистического анализа электроэнцефалограмм / Е.Я. Войтинский, В.А. Прянишников. – Москва, 1968. – 88с.
735680
  Журавлев А.К. Методы и системы измерения дальности : Теория оценивания. Принципы построения импульсных дальномеров / А.К. Журавлев, Г.И. Никитин. – Ленинград, 1977. – 80с.
735681
   Методы и системы принятия решений. – Рига, 1979. – 152с.
735682
   Методы и системы принятия решений. – Рига, 1990. – 174с.
735683
   Методы и службы отдела изучения аудитории Би-Би-Си. – М., 1968. – 68с.
735684
  Колтик М.А. Методы и способы реализации автоматизированной поддержки проведения испытаний компьютерной системы защиты информации (КСЗИ) // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-99. – ISSN 1727-4907


  Рассматриваются этапы создания КСЗИ, описывается их технология проведения испытаний КСЗИ, а также подход к разработке программного средства поддержки проведения испытаний КСЗИ, выделяются задачи, которые могут быть реализованы с использованием ...
735685
  Быков Н.М. Методы и средств измерения и преобразования информации в системах машинного распознавания речи. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Быков Н.М.; МВ и ССО УССР. – Винница, 1985. – 21л.
735686
  Закорина В.А. Методы и средства автоматизации / В.А. Закорина. – Харьков, 1983. – 163 с.
735687
   Методы и средства автоматизации метрологических испытаний и поверки средств измерений. – Львов, 1988. – 108с.
735688
   Методы и средства автоматизации научного эксперимента. – Фрунзе, 1976. – 64с.
735689
   Методы и средства автоматизации процессов проектирования. – К., 1976. – 44с.
735690
   Методы и средства автоматизации психологических исследований. – М., 1982. – 175с.
735691
   Методы и средства автоматизации сбора и обработки экспериментальных данных. – Новосибирск, 1984. – 155с.
735692
  Бойко А.В. Методы и средства автоматизации топографических съемок / А.В. Бойко; рец. Неумывакин Ю.К. – Москва : Недра, 1980. – 222с.
735693
  Чайка В.Д. Методы и средства автоматизированного управления жилищным обеспечением областного центра. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Чайка В.Д.; КИСИ. – К., 1986. – 16л.
735694
  Саран В.Н. Методы и средства автоматизированной диагностики изменений функционального состояния мозга рецидивирующих бронхолегочных заболеваний : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Саран В. Н.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1990. – 16л.
735695
   Методы и средства автоматического контроля и управления. – Ленинград, 1969. – 156 с.
735696
   Методы и средства алгебраического и логического программирования. – К., 1990. – 74с.
735697
  Кольцов Ю.В. Методы и средства анализа и формирования сверхширокополосных сигналов : Монография / Ю.В. Кольцов. – Москва : Радиотехника, 2004. – 128с. – ISBN 5-88070-052-6


  Книга представляет собой синтез знаний официальной и народной медицины, а также открытий, сделанных самим автором. В ней описаны составы доброкачественных и злокачественных опухолей и способы исцеления от них методами фитотерапии.
735698
   Методы и средства анализа пространственно-временных полей. – Львов, 1987. – 94с.
735699
   Методы и средства анализа случайных пространственно-временных полей : сб. науч. трудов. – Львов : ВНИИметрологии, 1983. – 87с.
735700
   Методы и средства аналого-цифрового преобразования. – Новосибирск
1. – 1969. – 154с.
735701
   Методы и средства аналого-цифрового преобразования параметров электрических сигналов и полей. – Саратов, 1976. – 206с.
735702
   Методы и средства аналоговой и цифровой обработки информации. – Таллин, 1988. – 198с.
735703
   Методы и средства биологических экспериментов : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1989. – 60 с.
735704
  Артюхин И.Н. Методы и средства борьбы с синантропными тараканами в отдельных городах СССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Артюхин И.Н. ;. – Москва, 1974. – 29 с.
735705
   Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. – Рига, 1986. – 288с.
735706
   Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. – Рига
1. – 1990. – 204с.
735707
   Методы и средства диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней животных. – Москва, 1986. – 150 с.
735708
  Войтенков И.Н. Методы и средства дифференциального оценивания и идентификации моделей / И.Н. Войтенков. – Київ : Наукова думка, 1989. – 288 с.
735709
  Ленков С.В. Методы и средства защиты информации : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-22-4 (Т.1)
Т. 1 : Несанкционированное получение информации. – 2008. – 464с.
735710
  Ленков С.В. Методы и средства защиты информации : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-23-1 (Т.2)
Т. 2 : Информационная безопасность. – 2008. – 344 с.
735711
  Бессонов А.А. Методы и средства идентификации динамических объектов / А.А. Бессонов. – Л., 1989. – 279с.
735712
  Куликовский К.Л. Методы и средства измерений / К.Л. Куликовский, В.Я. Купер. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 447 с.
735713
  Ратанов Г.С. Методы и средства измерений динамических давлений : Учеб. пособие / Г.С. Ратанов; Под ред. Н.П. Медведевой. – Томск : Изд. Томск. ун-та, 1986. – 108с.
735714
  Червинский М.М. и др. Методы и средства измерений магнитных характеристик пленок / М.М.Червинский, С.Ф.Глаголев, В.Б.Архангельский. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 208с.
735715
   Методы и средства измерений параметров лазерного излучения. – Москва, 1985. – 143 с.
735716
  Трунов А.И. Методы и средства измерения коэффициента гармоник электрических сигналов : монография / Трунов А.И. – Полтава : Фирма "Техсервис", 2011. – 206 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 184-200. – ISBN 978-966-8892-65-3
735717
   Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля и управления. – Саратов, 1987. – 80с.
735718
   Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля и управления. – Пенза, 1989. – 183с.
735719
   Методы и средства измерения параметров высокотемпературной плазмы : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1983. – 105с.
735720
  Рыков В.И. Методы и средства измерения световых параметров источников света / В.И. Рыков, Д.И. Четвергов. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1988. – 94с.
735721
  Атамалян Э.Г. Методы и средства измерения электрических величин : учеб. пособие / Э.Г. Атамалян. – Москва : Высшая школа, 1974. – 200 с.
735722
   Методы и средства измерения, преобразования и обработки информации. – Таллин, 1987. – 170с.
735723
  Калиниченко Л.А. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных / Калиниченко Л.А. – Москва : Наука, 1983. – 423 с. – Библиогр.: с. 414-421
735724
   Методы и средства информатики. – К., 1984. – 74с.
735725
   Методы и средства информатики речи. – К., 1991. – 60с.
735726
   Методы и средства информационной технологии на основе систем баз данных и знаний. – К., 1988. – 74с.
735727
  Андерман Д.И. Методы и средства испытаний РЭА / Д.И. Андерман, Б.А. Воробьев. – Томск, 1986. – 102 с.
735728
   Методы и средства исследований структуры геомагнитного поля. – М., 1989. – 198с.
735729
   Методы и средства исследований стуктуры геомагнитного поля. – М., 1987. – 158с.
735730
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1986. – 179с.
735731
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1988. – 166с.
735732
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1989. – 155с.
735733
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1990. – 109с.
735734
   Методы и средства контроля загразнения атмосферы и промышленных выбросов и их применение. – Л., 1988. – 300с.
735735
   Методы и средства контроля загразнения атмосферы и промышленных выбросов и их применение. – М., 1988. – 274с.
735736
  Примак А.В. Методы и средства контроля загрязнения атмосферы / А.В. Примак, А.Н. Щербань. – Киев : Наукова думка, 1980. – 295с.
735737
  Али Мусбах Методы и средства контроля технического состояния параметров изоляции в распределительных сетях : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Али Мусбах Э.; НТУУ "КПИ". – К., 1995. – 17л.
735738
   Методы и средства лазерной прецизионной дальнометрии. – Москва : Из-во стандартов, 1987. – 224 с.
735739
  Тихончук С.Т. Методы и средства математического моделирования в задачах исследования управляемых распределенных объектов : Автореф... докт.техн.наук: 05.13.16, 05.13.05 / Тихончук С.Т.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1994. – 48л.
735740
   Методы и средства математического моделирования нелинейных процессов физики и техники : сб. науч. статей. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1983. – 180 с.
735741
   Методы и средства математического моделирования нестационарных процессов : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1985. – 154 с.
735742
   Методы и средства математического моделирования процессов переноса : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Московского университета, 1985. – 161с.
735743
  Шерстюков Н.Г. Методы и средства метрологического обеспечения дилатомертии в диапазоне температур 0 0 + 900 0 С : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Шерстюков Н. Г.; ВНИИ физ. техн. и радиотехн. измер. – М., 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
735744
   Методы и средства моделирования в системах обработки сигналов. – Днепропетровск, 1987. – 93с.
735745
   Методы и средства моделирования физических процессов. – К., 1979. – 157с.
735746
   Методы и средства обеспечения качества автоматизированных систем. – Минск, 1985. – 153с.
735747
   Методы и средства обработки графической информации. – Горький, 1986. – 194с.
735748
   Методы и средства обработки графической информации. – Горький, 1989. – 155с.
735749
  Гуляев В.А. Методы и средства обработки диагностической информации в реальном времени / В.А. Гуляев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 224с.
735750
   Методы и средства обработки и вывода из ЭВМ сложной графической информации. – Минск, 1986. – 155с.
735751
   Методы и средства обработки информации в системах реального времени. – К., 1990. – 84с.
735752
  Гним Антун Методы и средства обработки информации в специализированных вычислительных системах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13 / Гним Антун; КПИ. – К., 1994. – 17л.
735753
   Методы и средства обработки сигналов. – М., 1988. – 164с.
735754
  Садыхов Р.Х. Методы и средства обработки сигналов в дискретных базисах / Р.Х. Садыхов. – Минск, 1987. – 294 с.
735755
   Методы и средства обработки физической информации : сб.науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1983. – 96 с.
735756
  Крампит И.А. Методы и средства обработки ядерно-геофизической информации / И.А. Крампит, А.А. Никитин. – Москва : Недра, 1992. – 222с.
735757
   Методы и средства обучения в высшей школе : Библиогр. указ. – Львов, 1987. – 37с.
735758
   Методы и средства объектно-ориентированного программирования. – К., 1991. – 68с.
735759
   Методы и средства оперативного ввода и вывода информации в вычислительных системах. – М., 1987. – 119с.
735760
   Методы и средства оптимизации социально-экоомических процессов. – К, 1992. – 64с.
735761
  Радван К.С. Методы и средства организации параллельных вычислений в системах баз данных на основе транспьютеров : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.08 / Радван К.С.; НАН Укр.Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К, 1996. – 17л.
735762
   Методы и средства отображения динамической сцены воздушной обстановки в реальном времени / М.И. Васюхин, В.В. Долынный, А.А. Каспаревич, И.М. Капелистая // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 256-261 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
735763
   Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 314 с.
735764
  Гриценко Дмитрий Владимирович Методы и средства параллельно-рекурсивного программирования для траспьютерных комплексов : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.05.03 / Гриценко Дмитрий Владимирович; Ин-тут кибернетики им. В. Глушкова НАН Украины. – К., 1996. – 121л. – Бібліогр.:л.116-121
735765
   Методы и средства повышения эффективности. – К., 1989. – 142с.
735766
   Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве. – М., 1985. – 145с.
735767
   Методы и средства повышения эффективности систем управления. – К., 1987. – 92с.
735768
  Бардис Евгениос Методы и средства повышения эффективности хеш-адресации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Бардис Евгениос; КПИ. – К., 1995. – 16л.
735769
  Бродолин Л.И. Методы и средства подготовки, хранения , обработки поиска и воспроизведения микрофильмированной информации / Л.И. Бродолин. – М, 1979. – 91с.
735770
  Лисовский М.С. Методы и средства построения адаптивных информацинных систем квазиреляционного типа : Дис... Канд. физ-мат. наук: 05.13.11 / Лисовский М.С.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 145л. – Бібліогр.:л.131-139
735771
  Лисовский Михаил Сергеевич Методы и средства построения адаптивных информационных систем квазиреаляционного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лисовский Михаил Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
735772
  Лисовский Михаил Сергеевич Методы и средства построения адаптивных информационных систем квазиреляционного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Лисовский Михаил Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
735773
  Антимиров Валентин Максимильянович Методы и средства построения формальных спецификаций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Антимиров Валентин Максимильянович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
735774
  Антимиров В.М. Методы и средства построения формальных спецификаций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Антимиров В.М.; МВ и ССО РСФСР, Москов. физ.-техн. ин-т. – К., 1987. – 175л. – Бібліогр.:л.148-157
735775
   Методы и средства преобразования информации. – К., 1966. – 183с.
735776
   Методы и средства преобразования сигналов. – Рига, 1976. – 288с.
735777
   Методы и средства преобразования сигналов. – Рига
1. – 1978. – 224с.
735778
   Методы и средства преобразования сигналов. – Рига
2. – 1978. – 248с.
735779
   Методы и средства прецизионной спектрометрии : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИ ФТРИ, 1987. – 133 с.
735780
   Методы и средства прогнозирования надёжности интегральных схем. – Рига, 1979. – 104 с.
735781
   Методы и средства программной инженерии. – К., 1989. – 84с.
735782
   Методы и средства проектирования дискретных систем. – К., 1984. – 83с.
735783
   Методы и средства проектирования дискретных систем. – К., 1988. – 105с.
735784
   Методы и средства проектирования многопроцессорных систем. – К., 1987. – 89с.
735785
  Филимонов Сергей николаевич Методы и средства псевдослучайного тестирования программно управляемых устройств : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.05 / Филимонов Сергей николаевич; АН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1993. – 32л.
735786
  Леонов Б.И. Методы и средства радиационной интроскопии / Б.И. Леонов, Ф.Р. Соснин. – М, 1984. – 104с.
735787
   Методы и средства разведки месторождений полезных ископаемых. – Томск, 1977. – 108с.
735788
   Методы и средства разработки информационного обеспечения для задач управления. – К., 1987. – 84с.
735789
   Методы и средства решения задач горной геомеханики. – Москва, 1987. – 248 с.
735790
   Методы и средства сбора, распределения и обработки информации в АСУ реального времени. – М., 1986. – 164с.
735791
   Методы и средства системного программирования. – К., 1984. – 143с.
735792
  Титова С.Ц. Методы и средства создания и использования банков данных САПР объектов строительства : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Титова С. Ц.; МВССО УССР, КИСИ. – К., 1986. – 16л.
735793
   Методы и средства статистического анализа. – Новосибирск, 1990. – 113с.
735794
  Круг Г.К. Методы и средства статистического анализа объектов управления. : Автореф... доктор техн.наук: 255 / Круг Г.К.; Москов. энергетич. ин-тут. – М., 1968. – 42л.
735795
   Методы и средства технической кибернетики. – Рига
11. – 1968. – 48с.
735796
   Методы и средства точных дистанционных измерений параметров быстропротекающих процессов. – Москва, 1977. – 214 с.
735797
  Мусхелишвили Г.Н. Методы и средства управления процессами разделения изотопных смесей в насадочных колоннах / Г.Н. Мусхелишвили, Г.Н. Черкесов. – Тбилиси, 1979. – 341с.
735798
   Методы и средства цифровой обработки пространственно-временных сигналов. – Свердловск, 1988. – 114 с.
735799
   Методы и средства численного интегрирования краевых задач. – Алма-Ата, 1982. – 79с.
735800
  Ермолов И.Н. Методы и средчтва неразрушающего контроля качества / И.Н. Ермолов. – Москва, 1988. – 363 с.
735801
   Методы и структуры систем телетрафика. – Москва, 1979. – 208 с.
735802
  Важенина З.П. Методы и схемы временной задержки импульсных сигналов / З.П. Важенина, Н.Н. Волкова, И.И. Чадович. – Москва, 1971. – 286 с.
735803
   Методы и техника аэрофизических исследований. – Новосибирск, 1978. – 147с.
735804
  Еськов Е.К. Методы и техника зоологического эксперимента / Е.К. Еськов. – Рязань, 1991. – 128с.
735805
  Петунин А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока. / А.Н. Петунин. – М., 1972. – 332с.
735806
   Методы и техника машинного анализа биологических структур. – М., 1972. – 135с.
735807
  Богородский В.В. Методы и техника обнаружения нефтяных загрязнений вод / В.В. Богородский, М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 24с.
735808
  Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях / Ж. Макс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 172с.
735809
  Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях / Ж. Макс. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 243с.
735810
  Небабин В.Г. Методы и техника радиолокационного распознавания / В.Г. Небабин, В.В. Сергеев. – Москва, 1984. – 152 с.
735811
   Методы и технические средства автоматизации обработки материалов аэро- и космических съёмок : сборник научн. трудов. – Ленинград, 1979. – 160 с.
735812
   Методы и технические средства геодезического обеспечения геологоразведочных работ. – Новосибирск, 1990. – 109с.
735813
  Данилин Н.С. Методы и технические средства неразрушающего контроля аппаратуры и приборов автоматики, радиоэлектроники и электроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1974. – 53 с.
735814
  Ястребов В.С. Методы и технические средства океанологии / В.С. Ястребов. – Л., 1986. – 271с.
735815
  Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн / С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. – (Социально-политические технологии). – ISBN 978-5-8291-0862-5
735816
  Келин Н.А. Методы и устройства для контроля магнитных свойств постоянных магнитов / Н.А. Келин, В.К. Кудрявцев. – Москва, 1984. – 79 с.
735817
  Офенгенден Р.Г. Методы и устройства для накопления и сортивровки статистической информации при исследованиях в области ядерной физики средних и низких энергий : Автореф... доктора.техн.наук: 260 / Офенгенден Р.Г.; АН УССР.Объед.учен.совет.ин-тов.физ.металофиз.и полупровод. – Киев, 1970. – 38л.
735818
  Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС / О.П. Глудкин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 336 с.
735819
   Методы и устройства магнитных и электрических измерений. – Омск, 1985. – 140 с.
735820
  Пискляров В.И. Методы и устройства непрерывного контроля магнитных параметров цилиндрических тонких магнитных пленок в технологическом процессе : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Пискляров В.И.; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1974. – 22л.
735821
   Методы и устройства оптической голографии : сб.науч. трудов. – Ленинград : Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, 1983. – 232 с.
735822
   Методы и устройства первичной обработки сигналов и радиотехнических системах. – Горький, 1985. – 136 с.
735823
   Методы и устройства радио- и акустической голографии : сб. науч.трудов. – Ленинград : Наука, 1983. – 126 с.
735824
  Бакулев П.А. Методы и устройства селекции движущихся целей / П.А. Бакулев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 286 с.
735825
  Кирианаки Н.В. Методы и устройства цифрового измерения низких и инфранизких частот / Н.В. Кирианаки, В.Б. Дудыкевич. – Львов, 1975. – 187 с.
735826
   Методы и факторы интенсификации социалистического общественного воспроизводства. – Л., 1988. – 162с.
735827
  Лушников А. Методы и формы агитации. / А. Лушников. – Казань, 1936. – 29с.
735828
  Сумцов А.И. Методы и формы бухгалтерского учета и проблемы их совершенствования / А.И. Сумцов. – М., 1969. – 216с.
735829
  Мохова А.П. Методы и формы научного познания / А.П. Мохова. – Киев, 1968. – 40с.
735830
  Михайлова И.Б. Методы и формы научного познания / И.Б. Михайлова ; Заочная ВПШ при ЦК КПСС, Каф. марксиско-лен. филос. – Москва : Мысль, 1968. – 112 с.
735831
  Сичивица О.М. Методы и формы научного познания / О.М. Сичивица. – М, 1972. – 95с.
735832
  Лукьянов А.Т. Методы и формы научного познания / А.Т. Лукьянов. – Киев, 1973. – 37с.
735833
  Джигкаев А.М. Методы и формы нучного познания. / А.М. Джигкаев. – Горький, 1971. – 44с.
735834
   Методы и формы обучения русскому языку в национальной аудитории. – Вильнюс, 1977. – 152с.
735835
  Герасимова Т.П. Методы и формы организации обучения географии / Т.П. Герасимова, В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1954. – 223с.
735836
  Герасимова Т.П. Методы и формы организации обучения географии / Т.П. Герасимова, В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1964. – 223с
735837
   Методы и формы организации самостоятельной работы студентов. – Саратов, 1985. – 182с.
735838
   Методы и формы пропаганды литературы на иностранных языках в работе по дальнейшему улучшению эстетического воспитания читателей. – М., 1983. – 52с.
735839
   Методы и формы профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии : Рек. указ.лит. за 1984-1987 гг. – Ленинград, 1988. – 52с.
735840
   Методы и формы управления социалистической экономикой. – М., 1981. – 191с.
735841
  Малевич И.А. Методы и электронные системы анализа оптических процессов / И.А. Малевич. – Минск, 1981. – 383 с.
735842
  Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов / А.М. Дейч. – М, 1979. – 240с.
735843
  Скоч А.В. Методы идентификации и анализе региональных кластеров в отраслях промышленности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-56. – ISSN 1728-8878
735844
  Ченцов В.Ф. Методы идентификации и внутримашинного представления информации для автоматизированного проектирования систем обработки данных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Ченцов В.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1980. – 25л.
735845
  Панкратов А.Н. Методы идентификации неорганических веществ. / А.Н. Панкратов, Е.Г. Сумина. – Саратов, 1989. – 69с.
735846
  Гроп Д. Методы идентификации систем / Д. Гроп. – М., 1979. – 304с.
735847
  Тертычный А.А. Методы идеологической работы журналиста, аргументация в публицистике / А.А. Тертычный. – М, 1985. – 80с.
735848
   Методы извлечения нефти из залежей сложного строения. – Тюмень, 1987. – 140с.
735849
  Витриченко Э.А. Методы изготовления астрономической оптики / Э.А. Витриченко. – Москва : Наука, 1980. – 196 с.
735850
  Валидов М.А. Методы изготовления высокоотражающих зеркал. : Автореф... Канд.техн.наук: / Валидов М.А.; Гос.оптический ин-т., 1962. – 8л.
735851
   Методы измерений. – Краснодар, 1984. – 34 с.
735852
  Браунбек В. Методы измерений в ядерной физике : Пер.с нем. / В. Браунбек. – Москва : Атомиздат, 1961. – 87 с.
735853
   Методы измерений и испытаний закрытых источников ионизирующих излучений. – М., 1976. – 288с.
735854
  Кузьмин И.А. Методы измерений и расчеты прохождения аврорального рентгеновского иозлучения на разные атмосферы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кузьмин И.А.; МГУ. – Апатиты, 1974. – 18л.
735855
  Туманович В.Н. Методы измерений импульсных помех в проводных каналах связи, предназначенных для передачи данных : Автореф... канд. техн.наук: / Туманович В.Н.; Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. – К., 1967. – 19л.
735856
   Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне. – Ленинград, 1985. – 272 с.
735857
  Осипов Г.В. Методы измерения в социологии / Г.В. Осипов. – М, 1977. – 183с.
735858
   Методы измерения в электрохимии. – Москва : Мир
Т. 2. – 1977. – 475 с.
735859
   Методы измерения внутренней миграции. – Нью-Йорк, 1971. – 231с.
735860
  Архипов В.М. Методы измерения внутризаводских пропорций производства.(На примере приборов и машиностр. предпр.). : Автореф... наук: 08.594 / Архипов В.М.; Ленингр. фин-эконом. инст. им.Н.А.Вознесенского. – Л., 1970. – 15л.
735861
   Методы измерения и стимулирования роста производительности труда. – Л., 1973. – 188с.
735862
  Мирошник И.А. Методы измерения импульсных характеристик малогабаритных магнитных сердечников / И.А. Мирошник, А.И. Пирогов. – Москва, 1977. – 96 с.
735863
  Коростелев А.А. Методы измерения координат объектов и обработки радиолокационных сигналов / А.А. Коростелев, Ю.А. Мельник, А.С. Касаткин. – Ленинград, 1968. – 241 с.
735864
  Кирее В.Ф. Методы измерения кривизны скважин : Автореф... канд. техн.наук: / Кирее В.Ф.; М-во высш. образования СССР. Аз. индустр. ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1955. – 15л.
735865
  Стариков В.Д. Методы измерения на СВЧ с применением измерительных линий / В.Д. Стариков. – Москва : Советское радио, 1972. – 145 с.
735866
  Мурадян Генрик Ваганович Методы измерения нейтронных сечений и исследование параметров нейтронных резонансов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мурадян Генрик Ваганович; Ин-т атомной энегии им. И.В.Курчатова. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.16-20
735867
   Методы измерения основных величин ядерной физики : определение зарядов, геометрических размеров ядер, импульсов и энергий быстрых частиц и гамма-лучей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1964. – 462 с.
735868
  Рембеза С.И. Методы измерения основных параметров полупроводников : учебное пособие / С.И. Рембеза. – Воронеж : Воронежский университет, 1989. – 221 с.
735869
  Валитов Р.А. Методы измерения основных характеристик флуктуационных сигналов. / Р.А. Валитов, К.И. Палатов, А.Е. Черный. – Харьков, 1961. – 140 с.
735870
   Методы измерения параметров поверхности полупроводниковых материалов и приборов, 1964. – 36с.
735871
  Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов / Л.П. Павлов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 239 с.
735872
   Методы измерения параметров полупроводниковых приборов. – Москва, 1961. – 263 с.
735873
  Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов / Е.И. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 270с.
735874
  Гудков Методы измерения твердости металлов и сплавов / Гудков, Ю.И. Славский. – Москва, 1982. – 167 с.
735875
   Методы измерения температур в промышленности. – М., 1952. – 432с.
735876
  Шимановский С.В. Методы измерения температур горных пород / С.В. Шимановский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 64с.
735877
   Методы измерения температуры : сб. статей. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1954. – 470 с.
735878
  Красногоров С.И. Методы измерения угловых координат / С.И. Красногоров, 1961. – 77 с.
735879
  Бобровников Г.Н. Методы измерения уровня / Г.Н. Бобровников. – М, 1977. – 167с.
735880
   Методы измерения характеристик антенн СВЧ. – Москва, 1985. – 368 с.
735881
  Зубов В.А. Методы измерения характеристик лазерного излучения / В.А. Зубов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
735882
   Методы измерения характеристик термоэлектрических материалов и преобразователей. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
735883
  Барышников Андрей Сергеевич Методы измерения экономической эффективности системы управления сельскохозяйственными предприятиями и анализ факторов ее повышения (на примере совхозов Ленинградской области). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Барышников Андрей Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1975. – 26л.
735884
  Цок О.Е. Методы измерения энергетических параметров ультразвукового поял средних частот в жидких и твердых средах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Цок О. Е. ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1966. – 10 с.
735885
  Ахматилов М.А. Методы измерения эффективности социально-ориентированной экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 24-30. – ISSN 1728-8878
735886
   Методы измерения, анализа и планирования производительности труда в колхозах и совхозах. – М., 1963. – 212с.
735887
   Методы измереняи трития. – М., 1978. – 94с.
735888
  Перельман Ф.М. Методы изображения многокомпонентных систем. Системы пятикомпонентные. / Ф.М. Перельман. – М., 1959. – 136с.
735889
   Методы изотопной геологии. – М.
Ч. 1. – 1987. – 316 с.
735890
   Методы изотопной геологии. – М.
Ч. 2. – 1987. – 254 с.
735891
   Методы изследования пищевых продуктов и напитков : практическое руководство. – Петроград : Типография Э.Ф. Мекс, 1915. – VIII, 313, [6] с.
735892
   Методы изучения in vitro клеточного иммунитета. – М., 1974. – 303с.
735893
  Сляднев А.Ф. Методы изучения баланса грунтовых вод / А.Ф. Сляднев. – Ташкент, 1961. – 131с.
735894
  Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод / А.В. Лебедев. – Ленинград : Госгеолтехиздат, 1963. – 192 с.
735895
  Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод / А.В. Лебедев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 223с.
735896
   Методы изучения биогеоценозов песчаной пустыни : сборник статей. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 180 с. – ISBN 5-8338-0161-3
735897
   Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах. – Москва : Мысль, 1978. – 183 с.
735898
  Бехли Е.Ю. Методы изучения быстрых реакций в растворах / Е.Ю. Бехли. – М., 1976. – 59с.
735899
   Методы изучения вещественного состава пород и органического вещества в осадочых бассейнах. – М., 1990. – 190с.
735900
  Роде А.А. Методы изучения водного режима почв. / А.А. Роде. – М., 1960. – 244с.
735901
  Кузнецов С.И. Методы изучения водных микроорганизмов / С.И. Кузнецов, Г.А. Дубинина. – Москва : Наука, 1989. – 285 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 267-282. – ISBN 5-02-004020-7
735902
  Стасенков В.В. Методы изучения геологической неоднородности нефтяных пластов / В.В. Стасенков. – М, 1972. – 167с.
735903
  Маловичко А.К. Методы изучения глубинных недр Земли : Учеб. пособие по спецкурсу / А.К. Маловичко. – Пермь : Пермский гос. ун-тет, 1978. – 99с.
735904
  Девишвили В.М. Методы изучения движений человека / В.М. Девишвили. – Москва, 1979. – 57 с.
735905
   Методы изучения детей и подростков
1. – 1935. – 312с.
735906
  Юзбашев М.М. Методы изучения динамики распределений и зависимостей / М.М. Юзбашев. – М., 1974. – 188с.
735907
  Шестопалов В.М. Методы изучения естественных ресурсов подземных вод / В.М. Шестопалов. – Москва : Недра, 1988. – 168с.
735908
   Методы изучения и контроля состояния окружающей среды. – М., 1990. – 62с.
735909
   Методы изучения и моделирования геологических явлений. – Новосибирск, 1987. – 111с.
735910
  Липатов В.С. Методы изучения и нормирования управленческого труда / В.С. Липатов. – М., 1975. – 80с.
735911
   Методы изучения и охраны хищных птиц. – М, 1990. – 315с.
735912
   Методы изучения и оценка ресурсов глубоких подземных вод. – Москва : Недра, 1986. – 478с.
735913
   Методы изучения и оценка ресурсов глубоких подземных вод глубоких горизонтов. – Москва, 1986. – 110с.
735914
   Методы изучения и оценки ртутных и сурьмяных месторождений. – М., 1988. – 85с.
735915
   Методы изучения и практического использования почвенных водорослей. – Киров, 1972. – 288с.
735916
  Раевский В.И. Методы изучения изменчивости свойств пластовых месторождений / В.И. Раевский. – Л., 1976. – 101с.
735917
   Методы изучения инженерно-геологических свойств глинистых пород Предкавказья в связи с оценкой оползневых и просадочных процессов. – М., 1967. – 192с.
735918
  Фриман Э. Методы изучения истории. Главные периоды Европейской истории : восемь лекций 1884 г. с прил. вступит. лекции об обязанностях профессора истории : шесть лекций 1885 г. с прил. ст. о греческих городах под римским управлением / [соч.] Эдарда Фримана ; пер. П. Николаева. – Санкт-Петербург : К.Т. Солдатенков ; типо-литогр. В. Рихтер, 1893. – [2], 338, IV с.


  Содерж.: 1. Очерк развития английской конституции с древнейших времен / Соч. Эдуарда Фримана; 2. Очерк конституционной истории английской нации до времен Эдуарда I / [Соч.] Проф. В. Стебса В РГБ есть элетронный ресурс
735919
   Методы изучения источников по истории русской общественной мысли периода феодализма. – М., 1989. – 219с.
735920
  Постникова И.Е. Методы изучения карбонатных формаций платформенных областей / И.Е. Постникова. – Москва : Недра, 1988. – 205с.
735921
  Чикишев А.Г. Методы изучения карста / А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1973. – 91с.
735922
   Методы изучения катализаторов. – М.-Л., 1948. – 327с.
735923
  Болдырев В.В. Методы изучения кинетики термического разложения твердых веществ. / В.В. Болдырев. – Томск, 1958. – 332с.
735924
  Лохматов Г.И. Методы изучения консемиментационных тектонических структур на юге Сибирской платформы, в связи с поисками месторождений нефти и калийных солей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Лохматов Г.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 18л.
735925
   Методы изучения лексики. – Минск, 1975. – 232с.
735926
  Волощук Александр Методы изучения лессовых грунтов, основанные на классической теории просадочности // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 24-29 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
735927
  Курочкин Н.И. Методы изучения личности школьника / Н.И. Курочкин. – Ярославль, 1986. – 88с.
735928
   Методы изучения мембран растительных клеток. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 191с.
735929
  Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения / В.И. Переведенцев. – М, 1975. – 231с.
735930
   Методы изучения миграций птиц. – М., 1977. – 272с.
735931
  Захарова И.Я. Методы изучения микробных полисахаридов / И.Я. Захарова, Л.В. Косенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 192 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 152-163
735932
   Методы изучения минералогического состава и органического вещества почв. – Ашхабад, 1975. – 416 с.
735933
  Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности : Опыт исслед. личност.-смыслового аспекта мотивации. / Е.Е. Насиновская. – М., 1988. – 80с.
735934
  Рубцов И.А. Методы изучения мошек. / И.А. Рубцов. – М.-Л., 1956. – 56с.
735935
   Методы изучения народнохозяйственных территориальных комплексов экономических районов. – Москва : МГУ, 1973. – 80 с.
735936
  Азаматов В.И. Методы изучения неоднородных коллекторов в связи с оценкой запасов нефти и газа / В.И. Азаматов, Н.М. Свихнушин. – Москва : Недра, 1976. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-214
735937
   Методы изучения нефтей, природных газов, органического вещества пород и вод. – Л., 1980. – 226с.
735938
  Рихтер В.Г. Методы изучения новейшей и современной тектоники шельфовых зон морей и океанов / В.Г. Рихтер. – Москва : Недра, 1965. – 244с.
735939
   Методы изучения обмена веществ микроорганизмов : учебное пособие. – Казань : Казанский университет, 1980. – 88 с.
735940
  Рубинов А.Н. Методы изучения оптических свойств вещества при больших освещенностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинов А.Н.; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физики. Ин-та математики и вычислит. техники. Ин-та твердого тела и полупров. – Минск, 1965. – 17л.
735941
  Малышев В. Методы изучения оптических свойств ландшафтов / В. Малышев, И. Жемерова, Б. Фомин // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 67-73 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
735942
   Методы изучения опыта работы школ. – М., 1983. – 95с.
735943
  Ершова А.С. Методы изучения организации труда в подразделениях предприятия / А.С. Ершова. – Л., 1991. – 93с.
735944
   Методы изучения осадочных пород. – Москва : Госгеолтехиздат
Т. 1. – 1957. – 611с.
735945
   Методы изучения осадочных пород. – Москва : Госгеолтехиздат
Т. 2. – 1957. – 564с.
735946
   Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитозами сельскохозяйственных животных. – К., 1957. – 208с.
735947
   Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитозами сельскохозяйственных животных. – 2-е доп. и перераб. изд. – К., 1961. – 352с.
735948
  Деч В.Н. Методы изучения периодических явлений в геологии. / В.Н. Деч, Л.Д. Кноринг. – Л., 1985. – 255с.
735949
  Пустовалов В.В. Методы изучения пластичности и прочности твердых тел при низких температурах / В.В. Пустовалов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 95 с.
735950
  Литвинов М.А. Методы изучения почвенных микроскопических грибов. / М.А. Литвинов. – Л., 1969. – 122с.
735951
   Методы изучения почвеных микроорганизмов и их метаболитов. – М., 1966. – 216с.
735952
  Кантор М.М. Методы изучения превращений в стали. / М.М. Кантор. – М., 1950. – 188с.
735953
   Методы изучения природных очагов болезней человека. – М., 1964. – 308с.
735954
  Мавлянов Г.А. Методы изучения просадочности лессовых пород с целью ирригационного освеоения целинных земель / Г.А. Мавлянов. – Ташкент, 1975. – 80с.
735955
  Покровский С.Г. Методы изучения пространственно-временных особенностей природопользования : Учебное пособие / С.Г. Покровский. – Москва, 1993. – 91с.
735956
  Кушнарев И.А. Методы изучения разрывных нарушений / И.А. Кушнарев. – М., 1977. – 248с.
735957
   Методы изучения расселения. – М., 1987. – 239с.
735958
   Методы изучения реакторных характеристик на критических сборках БФС. – М., 1977. – 89с.
735959
  Брюзгин В.Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам / В.Л. Брюзгин. – Киев : Наукова думка, 1969. – 187с.
735960
  Юшко С.А. Методы изучения руд в отраженном свете. / С.А. Юшко. – М.-Грозный-Л.-Новосибирск, 1934. – 196с.
735961
  Юшко С.А. Методы изучения руд под микроскопом в отраженном свете. / С.А. Юшко. – 2-е изд., перераб. – М., 1949. – 304с.
735962
   Методы изучения свойств полимерных материалов и изделий в условиях холодного климата. – Якутск, 1989. – 118с.
735963
  Московкина Р.А. Методы изучения синтаксиса в школе : учебное пособие по методике русского языка / Р.А. Московкина ; Кубанск. гос. ун-т, вып. 257. – Краснодар : Кубанск. ун-т, 1978. – 108 с. – Библ.: с. 103-106
735964
   Методы изучения системы и эволюции языка. – Свердловск, 1988. – 112с.
735965
   Методы изучения состава и свойств минералов и горных пород Кольского полуострова. – Апатиты, 1980. – 136 с.
735966
  Обожда Василий Андреевич Методы изучения социально-экономического строя крестьянского хозяйства советской доколхозной деревни. (По данным бюджетных обследований крестьянства Урала) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Обожда Василий Андреевич; МГУ. – М., 1975. – 26л.
735967
  Обожда Василий Андреевич Методы изучения социально-экономического строя крестьянского хозяйства советской доколхозной деревни. (По данным бюджетных обследований крестьянства Урала) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Обожда Василий Андреевич; МГУ. Ист. фак. – М., 1975. – 25л.
735968
  Селунская Н.Б. Методы изучения социальной структуры помещичьего хозяйства России конца 19 -- начала 20 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Селунская Н.Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
735969
   Методы изучения социальной структуры советского общества. – М., 1984. – 190с.
735970
  Петкевич Г.И. Методы изучения стимулированных явлений в петрофизике / Г.И. Петкевич, С.А. Лизун, В.С. Сизоненко. – Киев : Наукова думка, 1991
735971
  Лукин Л.И. Методы изучения структур постмагматических рудных месторождений / Л.И. Лукин. – М., 1986. – 229с.
735972
  Горшкова О.О. Методы изучения сформированности компонентов готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 28-33. – ISSN 1026-955X


  Выделены и проанализированы этапы эксперимента по проверке эффективности модели образовательного процесса, ориентированного на подготовку будущих инженеров к исследовательской деятельности. Приведены методики изучения сформированности компонентов ...
735973
   Методы изучения тектоники угольных месторождений в процессе разведки и эксплуатации. – М., 1981. – 180с.
735974
   Методы изучения тектонических структур. – Москва : АН СССР
Т. 1. – 1960. – 336с.
735975
   Методы изучения тектонических структур. – Москва : АН СССР
Вып. 2. – 1961. – 268с.
735976
   Методы изучения термического режима грунтов криолитозоны. – М., 1989. – 128с.
735977
   Методы изучения техногенных геохимических аномалий. – М., 1984. – 91с.
735978
   Методы изучения уплотнения терригенных пород при палеогеологических реконструкциях. – М., 1982. – 141с.
735979
  Петрова Эмма Михайловна Методы изучения условий труда учителя : Автореф... канд. пед.наук: 10.00.01 / Петрова Эмма Михайловна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1975. – 24л.
735980
  Керкис Е.Е. Методы изучения фильтрационных свойств горных пород / Е.Е. Керкис. – Ленинград : Недра, 1975. – 231с.
735981
  Бабушкин В.Д. Методы изучения фильтрационных свойств неоднородных пород / В.Д. Бабушкин, И.И. Плотников, В.М. Чуйко. – Москва : Недра, 1974. – 208с.
735982
   Методы изучения фольклора. – Л., 1983. – 154с.
735983
  Ковальченко Милов И. Методы изучения формирование единого аграрного рынка в России XVIII - XX вв. / Милов И. Ковальченко. – М, 1970. – 11с.
735984
  Бондаренко О.А. Методы изучения формирования доз облучения от трансурановых элементов (на позднем этапе Чернобыльской аварии) / О.А. Бондаренко; НИИ радиационной защиты АТНУ. – Київ : Наукова думка, 1998. – 136с. – (Дозиметрия и радиационная защита). – ISBN 966-00-0180-Х
735985
  Бондаренко О.А. Методы изучения формирования доз облучения от трансурановых элементов (на позднем этапе Чернобыльской аварии) / О.А. Бондаренко; Научно-исследовательский ин-тут радиационной защиты АТН Украины. – Киев : Наукова думка, 1998. – 136 с. – ISBN 966-00-0180-Х
735986
   Методы изучения эксплуатационных запасов подземных вод в речных долинах Прибалтики. – Вильнюс, 1979. – 84с.
735987
  Каширцева М.Ф. Методы изучения эпигенетических изменений в рыхлых осадочных породах = (Минерально-геохимические исследования на молибден-селен-урановых инфильтрационных месторождениях) / М.Ф. Каширцева. – Москва : Недра, 1970. – 152с.
735988
   Методы изучения, расчётов и прогнозов водных и климатических ресурсов. – Пермь, 1978. – 143с.
735989
  Акишин А.И. Методы имитации воздействия окружающей среды на материалы космических аппаратов / Акишин А.И., Новиков Л.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядер. физики, Отд. ядер. физ. ф-та МГУ. – Москва : МГУ, 1986. – 92 с.
735990
  Бутомо И.Д. Методы имитационного моделирования вычислительных систем / И.Д. Бутомо. – Л., 1979. – 72с.
735991
  Михайлов А.Т. Методы иммунохимического анализа в биологии развития / А.Т. Михайлов, В.Н. Симирский. – Москва : Наука, 1991. – 286с. – ISBN 5-02-05442-9
735992
  Поддубный В.В. Методы инвариантного погружения и аппроксимации в рестриктивных задачах управления и фильтрации / В.В. Поддубный; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1993. – 270с.
735993
   Методы инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях, применяемых при разведке месторождений в основных угольных бассейнах. – М., 1974. – 36с.
735994
  Ярг Л.А. Методы инженерно-геологических исследований процесса и кор выветривания / Л.А. Ярг. – Москва : Недра, 1991. – 136с.
735995
  Дусматов Б.А. Методы инновационного развития промышленных предприятий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 19-22


  Стаття присвячена основним поняттям інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Для здійснення інноваційної діяльності промислових підприємств необхідна наявність інноваційного потенціалу підприємства, який характеризується як сукупність різних ...
735996
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.М. Матвеев. – Л., 1955. – 655с.
735997
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.М. Матвеев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1967. – 564с.
735998
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : учебник / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 766 с.
735999
  Борисов А.Н. Методы интерактивной оценки решений / А.Н. Борисов, А.С. Левченков. – Рига, 1982. – 139с.
736000
  Страхов В.Н. Методы интерпретации гравитационных и магнитных аномалий / В.Н. Страхов. – Пермь, 1984. – 71с.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,