Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
734001
  Прокопов Д.Є. "Критика здатності судження" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 444-447. – ISBN 966-316-069-1
734002
  Прокопов Д.Є. "Критика практичного розуму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 448-451. – ISBN 966-316-069-1
734003
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; pа ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 1 : Кавафіс - Паламас]. – 1980. – 221 с. – Видання новогрецькою мовою
734004
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 2 : Поетика: дійові особи і тексти. – 1981. – 289 с. – Видання новогрецькою мовою
734005
  Остроумов А. [Критика и библиография] : [рец.] В.К. Совинский. Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемоей с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции. – 17 с.
734006
  Филиппович П. [Критика и библиография] : О втором томе академического издания сочинений Боратынского Е.А. – [10] с. – Отд. оттиск
734007
  Петровский Н. [Критика и библиография] / Н. Петровский. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск
734008
  Кульбакин С. [Критика и библиография] : Несколько разъяснений по поводу "Лекций по древне-церковно-славянскому языку" проф. Н.К. Грунского, 1911. – [17 c.]. – Отд.оттиск
734009
  Лазаренко Е.К. [Критика и библиография] : Литература по минералогии Украины за 1947 год. / [составитель] Е.К. Лазаренко. – Львов : [б.и.], 1948. – [5] с. – Отд. оттиск из: Минералогический сборник Львовского геологического общества, № 2, 1948
734010
  Петровский Н. [Критика и библиография]. Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. : Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. / Н. Петровский. – Казань : Тип. Императорского Университета, 1911. – 11 с. – Отд.оттиск
734011
   Критерій моральної вихованості молодих школярів. – К, 1989. – 94с.
734012
  Головащук Н.С. Критерій невід"ємновизначеності цілих квадратичних форм / Н.С. Головащук, Г.В. Грюкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі властивості невід"ємновизначеності квадратичних форм. Наводиться критерій невід"ємновизначеності для цілих квадратичних форм. Ми порівнюємо критерії невід"ємновизпаченості для цілих квадратичних форм, цілих унітарних форм та дійсних ...
734013
  Война О.А. Критерій однорідності для скінченних марковських моделей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Вивчені умови існування оцінок максимальної правдоподібності параметрів марковських моделей з довільним фазовим простором, а також досліджені їхні асимптотичні властивості. На підставі отриманих результатів побудовано критерій для перевірки гіпотез ...
734014
  Веклич Р.А. Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
734015
  Федорянич Т.В. Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто однорідне та ізотропне неперервне в середньому квадратичному гауссове випадкове поле. За допомогою оцінок для розподілів квадратичних форм та їх границь від квадратично гауссових випадкових величин, побудовано критерій для перевірки ...
734016
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
734017
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
734018
  Джунь Й.В. Критерій рангової кореляції Спірмена і особливості його застосування у педагогічних дослідженнях / Й.В. Джунь, Ю.Г. Лотюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 46-55. – ISBN 978-966-7359-77-5
734019
  Бабюк В.Л. Критерій релевантності в оцінці аргументації: огляд тенденцій неформальної логіки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 70-72
734020
  Ковальчук Т.В. Критерій розв"язності лінійної нетерової крайової задачі для системи динамічних рівнянь на часовій шкалі / Т.В. Ковальчук, Т.В. Шовкопляс // Дослідження в математиці і механіці : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: М.О. Перестюк, В.М. Євтухов, О.Д. Кічмаренко [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (32). – С. 43-53. – ISSN 2519-206Х
734021
  Мудрик С.П. Критерій руйнування поверхні крихких матеріалів при локальних силових навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мудрик Сергій Павлович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2017. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
734022
  Ходико Ю.Є. Критерій творчості (оригінальності) як умова охороноздатності об"єкта авторського права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 27-37. – ISSN 2224-9281
734023
  Свінціцька Г.І. Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя / Г.І. Свінціцька, М.М. Талерко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 121-125. – ISSN 0868-6939


  Дослідження присвячено розробленню моделі формування повітряних потоків в конвективній хмарі та виведенню на її основі критерію умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них. Research is dedicated to the development of ...
734024
  Честертон Гилберт Кийт Критик : фрагмент из книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 254-258. – ISSN 1130-6545
734025
  Честертон Г.К. Критик : проза : фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 258-267. – ISSN 1130-6545
734026
  Геращенко И. Критик власти / беседу вела Татьяна Катриченко // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 29 (720), 23.07.2021. – С. 16-19. – ISSN 2075-7093
734027
  Макаров А.Н. Критик и писатель / А.Н. Макаров. – М, 1974. – 462с.
734028
  Гнатюк М. Критик, що поміняв перо на зброю : літ.-крит. діяльність Миколи Євшана (Федюшки) / Михайло Гнатюк. – Львів : Львівський державний університет ім. І. Франка, 1995. – 46, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-8326-0042-8
734029
  Чупринин С.И. Критика - это критики: проблемы и портреты. / С.И. Чупринин. – М., 1988. – 313с.
734030
  Пшибышевский Ст. Критика : К психологии индивидуума. 1. Шопен и Ницше / Ст. Пшибышевский. – Изд. 2-е. – Москва : Саблин В.М. – 256с.
734031
  Аграс Теллос Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – (Філологічна бібліотека ; 4)
Т. 3 : Форми і тексти прози. – 1984. – 345 с. – Видання новогрецькою мовою
734032
  Аграс Теллос Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – (Філологічна бібліотека ; 4). – ISBN 960-320-023-9
Т. 4 : Спеціальні та загальні теми. – 1995. – 523 с. – Видання новогрецькою мовою, описано за укр. перекладом
734033
   Критика. – Київ, 1997-
Серпень - Вересень, (число 1). – 1997. – 40 с.
734034
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Грудень, (число 2). – 1997. – 32 с.
734035
   Критика. – Київ, 1997-
Січень, (число 1). – 1998. – 32 с.
734036
   Критика. – Київ, 1997-
Лютий, (число 2). – 1998. – 32 с.
734037
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1998. – 32 с.
734038
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1998. – 32 с.
734039
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1998. – 32 с.
734040
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1998. – 32 с.
734041
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1998. – 32 с.
734042
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1998. – 32 с.
734043
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1998. – 32 с.
734044
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1998. – 32 с.
734045
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1998. – 32 с.
734046
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 1999. – 32 с.
734047
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1999. – 32 с.
734048
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1999. – 32 с.
734049
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1999. – 32 с.
734050
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1999. – 32 с.
734051
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1999. – 32 с.
734052
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1999. – 32 с.
734053
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1999. – 32 с.
734054
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1999. – 32 с.
734055
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1999. – 32 с.
734056
   Критика. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2000. – 32 с.
734057
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2000. – 32 с.
734058
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2000. – 32 с.
734059
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2000. – 32 с.
734060
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2000. – 32 с.
734061
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2000. – 32 с.
734062
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2000. – 32 с.
734063
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2000. – 32 с.
734064
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2000. – 32 с.
734065
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2000. – 32 с.
734066
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2001. – 30 с.
734067
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2001. – 34 с.
734068
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2001. – 34 с.
734069
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2001. – 34 с.
734070
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2001. – 34 с.
734071
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2001. – 34 с.
734072
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2001. – 34 с.
734073
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2001. – 34 с.
734074
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2001. – 34 с.
734075
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2001. – 34 с.
734076
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2002. – 32 с.
734077
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2002. – 36 с.
734078
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2002. – 36 с.
734079
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2002. – 36 с.
734080
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2002. – 36 с.
734081
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2002. – 40 с.
734082
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2002. – 32 с.
734083
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2002. – 36 с.
734084
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2002. – 32 с.
734085
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2002. – 40 с.
734086
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2003. – 40 с.
734087
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2003. – 32 с.
734088
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2003. – 32 с.
734089
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2003. – 32 с.
734090
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2003. – 36 с.
734091
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2003. – 48 с.
734092
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2003. – 32 с.
734093
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2003. – 32 с.
734094
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2003. – 36 с.
734095
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2003. – 40 с.
734096
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2004. – 40 с.
734097
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2004. – 32 с.
734098
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2004. – 32 с.
734099
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2004. – 32 с.
734100
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2004. – 32 с.
734101
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2004. – 40 с.
734102
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2004. – 48 с.
734103
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2004. – 36 с.
734104
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2004. – 40 с.
734105
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2005. – 40 с.
734106
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2005. – 36 с.
734107
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2005. – 36 с.
734108
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2005. – 36 с.
734109
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2005. – 32 с.
734110
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2005. – 32 с.
734111
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2005. – 36 с.
734112
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2005. – 32 с.
734113
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2005. – 32 с.
734114
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2005. – 32 с.
734115
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2006. – 40 с.
734116
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2006. – 36 с.
734117
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2006. – 36 с.
734118
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2006. – 36 с.
734119
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2006. – 36 с.
734120
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2006. – 40 с.
734121
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2006. – 36 с.
734122
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2006. – 36 с.
734123
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2006. – 32 с.
734124
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2006. – 32 с.
734125
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2007. – 40 с.
734126
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2007. – 36 с.
734127
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2007. – 36 с.
734128
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2007. – 32 с.
734129
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2007. – 32 с.
734130
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2007. – 40 с.
734131
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2007. – 32 с.
734132
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2007. – 32 с.
734133
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2007. – 32 с.
734134
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2007. – 32 с.
734135
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2008. – 40 с.
734136
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2008. – 32 с.
734137
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2008. – 32 с.
734138
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2008. – 32 с.
734139
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2008. – 32 с.
734140
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2008. – 40 с.
734141
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2008. – 32 с.
734142
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Листопад, (число 10/11). – 2008. – 32 с.
734143
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2008. – 32 с.
734144
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2009. – 40 с.
734145
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2009. – 40 с.
734146
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2009. – 40 с.
734147
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2009. – 40 с.
734148
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2009. – 40 с.
734149
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2010. – 48 с.
734150
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2010. – 48 с.
734151
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2010. – 48 с.
734152
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2010. – 48 с.
734153
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2010. – 48 с.
734154
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2010. – 48 с.
734155
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2011. – 48 с.
734156
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2011. – 40 с.
734157
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2011. – 48 с.
734158
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2011. – 48 с.
734159
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2011. – 48 с.
734160
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2011. – 48 с.
734161
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2012. – 40 с.
734162
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2012. – 32 с.
734163
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Квітень, (число 4). – 2012. – 32 с.
734164
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Травень, (число 5). – 2012. – 32 с.
734165
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Червень, (число 6). – 2012. – 32 с.
734166
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2012. – 48 с.
734167
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2012. – 40 с.
734168
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2012. – 48 с.
734169
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2013. – 48 с.
734170
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2013. – 48 с.
734171
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Травень - Червень, (число 5/6). – 2013. – 48 с.
734172
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2013. – 48 с.
734173
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2013. – 40 с.
734174
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2013. – 40 с.
734175
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2014. – 40 с.
734176
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2014. – 40 с.
734177
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Травень - Червень, (число 5/6). – 2014. – 40 с.
734178
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2014. – 40 с.
734179
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2015. – 40 с.
734180
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2015. – 40 с.
734181
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2015. – 40 с.
734182
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2015. – 40 с.
734183
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2015. – 40 с.
734184
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2016. – 40 с.
734185
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2016. – 40 с.
734186
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2016. – 40 с.
734187
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2016. – 40 с.
734188
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2016. – 40 с.
734189
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2016. – 40 с.
734190
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2017. – 40 с.
734191
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2017. – 40 с.
734192
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2017. – 40 с.
734193
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2017. – 40 с.
734194
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2017. – 40 с.
734195
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2017. – 40 с.
734196
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2018. – 40 с.
734197
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2018. – 40 с.
734198
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень (число 5/6). – 2018. – 40 с.
734199
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень (число 7/8). – 2018. – 40 с.
734200
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень (число 9/10). – 2018. – 40 с.
734201
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень (число 11/12). – 2018. – 40 с.
734202
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий (число 1/2). – 2019. – 40 с.
734203
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2019. – 40 с.
734204
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2019. – 40 с.
734205
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень (число 7/8). – 2019. – 40 с.
734206
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - (число 9/10). – 2019. – 40 с.
734207
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень (число 11/12). – 2019. – 40 с.
734208
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий (число 1/2). – 2020. – 40 с.
734209
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2020. – 40 с.
734210
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень (число 5/6). – 2020. – 40 с.
734211
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень (число 7/8). – 2020. – 40 с.
734212
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень (число 9/10). – 2020. – 40 с.
734213
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень (число 11/12). – 2020. – 40 с.
734214
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий (число 1/2). – 2021. – 42 с.
734215
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2021. – 42 с.
734216
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень (число 5/6). – 2021. – 42 с.
734217
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - серпень (число 7/8). – 2021. – 44 с., вкл. обкл.
734218
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - жовтень (число 9/10). – 2021. – 42 с., вкл. обкл.
734219
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - грудень (число 11/12). – 2021
734220
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий (число 1/2). – 2022. – 42 с.
734221
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - квітень (число 3/4). – 2022. – 42 с.
734222
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - червень (число 5/6). – 2022. – 42 с.
734223
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - серпень (число 7/8). – 2022. – 42 с.
734224
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - жовтень (число 9/10). – 2022. – 42 с.
734225
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - грудень (число 11/12). – 2022. – 42 с.
734226
  Попов П. Критика "диалектического гиперэмпиризма / П. Попов. – Москва, 1981. – 318 с.
734227
  Рудик А.О. Критика "елекційних" форм організації державної влади Феофаном Прокоповичем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 127-128
734228
  Ойзерман Т.И. Критика "критического рационализма" / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1988. – 64с.
734229
  Надра Ф. Критика "национального социализма" / Ф. Надра. – М., 1977. – 182с.
734230
  Якушевский И.Т. Критика "советологических" интерпретаций диалектики теории и практики : Автореф... д-ра филос.наук: 620 / Якушевский И.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
734231
  Ковалева А.Д. Критика "советологических" интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ковалева А.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
734232
  Змитрович И.О. Критика "советологических" концепций роли интеллигенции в политической жизни СССР : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Змитрович И.О.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 21л.
734233
  Григорьян Р.Г. Критика "социологии знанич" К.Мангейма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьян Р.Г.; АОН при ЦЕ КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
734234
  Новиков Н.В. Критика "Теории социального действия". : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков Н.В.;. – М., 1963. – 20л.
734235
  Орехов И.И. Критика "Философии жизни" Вильгельма Дильтея и его последователей. : Автореф... Канд.филос.наук: / Орехов И.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 15л.
734236
  Зорин Петр Данилович Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зорин Петр Данилович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.181-211
734237
  Зорин П.Д. Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Зорин П.Д.; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
734238
  Сокольникова Зоя Львовна Критика "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сокольникова Зоя Львовна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
734239
  Танчер В.К. Критика "Християнського соціалізму" / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1960. – 44с.
734240
  Клевцов А.И. Критика А.И.Герцена немецкого идеализма конца XVIII начала XIXвв : Дис... наук: / Клевцов А.И.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. кафедра философии. – К, 1950. – 421л. – Бібліогр.:л.404-421
734241
  Стойков А. Критика абстрактного искусства и его теории / А. Стойков. – М, 1964. – 247с.
734242
  Стойков-Атанасов Критика абстрактного искусства и его теорий. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Стойков-Атанасов А.; ВПШ и АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 16л.
734243
  Шургая А.Г. Критика агностических теорий и обоснование познаваемости мира В.И.Лениным. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургая А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
734244
  Русанова І.О. Критика адвокатом учасників судового процесу: реалізація права на захист чи неповага до суду? / І.О. Русанова, А.П. Никонюк, І.В. Балим // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (227). – С. 42-49. – ISSN 2308-9636
734245
  Владимирова И.В. Критика аксиологических основ гносеологии прагматизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Владимирова И.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20л.
734246
  Райнов Петр Яковлевич Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США : 07.00.05 : Дис... канд. ист. наук / Райнов Петр Яковлевич ; КГУ. – Киев, 1987. – 178л.
734247
  Районов П.Я. Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США в 70-е -- начале 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.05 / Районов П.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
734248
  Петров Владимир Иванович Критика американских концепций эффективности средств массовой информации : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Петров Владимир Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1981. – 24л.
734249
  Соколова Л.А. Критика американского буржуазного общества в творчестве Фенимора Купера : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова Л.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
734250
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
734251
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
734252
  Пономарев Н.В. Критика анархистской концепции власти и современность / Н.В. Пономарев. – Казань, 1978. – 139с.
734253
  Амираджиби Т.С. Критика английского буржуазного общества в творчестве Бернарда Шоу : Автореф... кандид. филолог.наук: / Амираджиби Т.С.; Тбилисский гос. университет им Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
734254
  Джангирян В.Г. Критика англо-америанской буржуазной историографии М.А. Бакунина и бакунизма / В.Г. Джангирян. – Москва : Мысль, 1978. – 181 с.
734255
  Даниленко Э.В. Критика англо-американских фальсификаторов истории ВЛКСМ : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Даниленко Э.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
734256
  Жеманов О.Н. Критика англо-американской социологии труда / О.Н. Жеманов. – Свердловск, 1972. – 135с.
734257
  Окенко М. Критика антиисторического толкования отчуждения : Автореф... канд. филос.наук: / Окенко М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
734258
   Критика антикоммунизма. – Х., 1974. – 192с.
734259
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании научного коммунизма / Е.Л. Богина ; Ин-т повышения квалификации преп. обществ. наук при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1986. – 78, [1] с.
734260
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании общественных наук : методология и методика / Е.Л. Богина, Н.В. Щербань. – Москва : Издательство МГУ, 1981. – 207 с.
734261
   Критика антикоммунизма и буржуазных концепций развития социалистических стран. – М, 1980. – 155с.
734262
  Шарапов Г.В. Критика антикоммунизма по аграрному вопросу / Г.В. Шарапов. – Москва, 1966. – 398с.
734263
  Грошков Юрий Евгеньевич Критика антикоммунизма по вопросу о сущности и роли государства в системе политической организации социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грошков Юрий Евгеньевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 30л.
734264
  Цага В.Ф. Критика антикоммунизма по некоторым проблемам политической экономии социализма / В.Ф. Цага. – М, 1970. – 159с.
734265
  Сирота Н.М. Критика антикоммунизма по проблемам войны, мира и революции / Н.М. Сирота. – М, 1973. – 64с.
734266
   Критика антикоммунистических измышлений идеологов империализма. – М, 1965. – 125с.
734267
  Болотин И.С. Критика антикоммунистических концепций современного религиозного национализма / И.С. Болотин. – Москва : Знание, 1984. – 63 с. – Библиогр.: с. 62. – (Новое в жизни, науке, технике : Научный атеизм ; 7)
734268
   Критика антикоммунистических фальсификаций ленинской теории социалистической революции. – М, 1975. – 176 с.
734269
  Сирота Н.М. Критика антикоммунистических фальсификаций места и роли рабочего класса при капитализме / Н.М. Сирота. – М, 1981. – 63с.
734270
  Пугачев В.П. Критика антикоммунистических фальсификаций роли идеологии в советском обществе / В.П. Пугачев. – М., 1984. – 48с.
734271
  Дмитришинд А.Д. Критика Антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского колхозного крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дмитришинд А.Д.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 27л.
734272
  Дмитришин А.Д. Критика антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дмитришин А.Д.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 27л.
734273
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества / Л.А. Лахин. – М, 1967. – 71с.
734274
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества в период социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Лахин Л. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 16л.
734275
  Горовская Н.Ф. Критика антимарксистких фальсификаций пролетарского интернационализма / Н.Ф. Горовская. – К, 1982. – 16с.
734276
  Ривкин Р.М. Критика антимарксисткой теории "самоликвидации капитализма" И. Шумпетера : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ривкин Р. М. ; КИНХ, Каф. полит. экон. – Киев, 1964. – 19 c.
734277
   Критика антимарксистских взглядов по вопросам социально-политического развития советского общества. – Х., 1972. – 163 с.
734278
   Критика антимарксистских взглядов по проблемам НТР. – Москва, 1987. – 158 с.
734279
  Заиченко Г.А. Критика антимарксистских концепций в курсах общественных наук / Г.А. Заиченко, В.Д. Сикора. – Киев, 1981. – 56 с.
734280
   Критика антимарксистских концепций в курсе научного коммунизма.. – К., 1985. – 279 с.
734281
   Критика антимарксистских концепций в преподавании общественных наук. – Л, 1969. – 144с.
734282
   Критика антимарксистских концепций экономического развития. – Киев : Мысль, 1979. – 124 с.
734283
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 1. – 1985. – 178 с. – Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
734284
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 2. – 1985. – 182 с. – В надзаг.: Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
734285
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Леоненко П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
734286
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Дис... канд. экон.наук: / Леоненко П. М.; КГУ, каф. полит. экон. эконом. фак-та. – К., 1971. – 194л. – Бібліогр.:л.I-XIII
734287
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – Л., 1970. – 68с.
734288
  Афанасьев В.С. и др. Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии : учеб. пособ. / Под ред. В.С. Афанасьева, Г.Н. Сорвиной. – Москва : Мысль, 1979. – 383 с.
734289
  Афанасьев В.С. Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии : учеб.-пособ. для высш. парт. шк. / ред. В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1983. – 552 с.
734290
  Денисов Б.А. Критика антимарксистских теорий государственно-монополистического капитализма / Б.А. Денисов. – М., 1960. – 48с.
734291
  Мамалуй А.П. Критика антимарксистских теорий по аграрному вопросу / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1962. – 54с.
734292
  Брюхов В.С. Критика антимарксистских теорий равновесия : Автореф... канд. филос.наук: / Брюхов В. С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1965. – 16л.
734293
   Критика антимарксистских теорий современного экономического развития капитализма. – Москва, 1983. – 231с.
734294
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Москва : Высшая школа, 1976. – 351 с.
734295
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Киев, 1978. – 191с.
734296
   Критика антимарксистских экономических теорий. – М, 1981. – 359с.
734297
  Матвеев Станислав Александрович Критика антимарксистских экономических теорий империализма : Автореф... доктора эконом.наук: 08.00.01, 08.00.02 / Матвеев Станислав Александрович; Одесский ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1983. – 31л.
734298
   Критика антимарксистской фальсификации революционного процесса и реального социализма. – Горький, 1986. – 100 с.
734299
  Мочерний С.В. Критика антимарксистських теорій державної капіталістичної власності / С.В. Мочерний. – К, 1979. – 159с.
734300
  Алаберт Юлле Эйновна Критика антимарскистских взглядов о роли государства в развитии социалистической интеграции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Алаберт Юлле Эйновна ; Московский гос. ун-т, Специализ. совет К.053.05.42 по теории науч. социализма и коммунизма. – Москва, 1989. – 28 с.
734301
  Свідло М.С. Критика антинаукових концепцій "лівого" ревізіонізму / М.С. Свідло. – Київ, 1976. – 46с.
734302
  Білан Г.М. Критика антинаукових поглядів на сутність сучасної епохи / Г.М. Білан, Е.П. Тугай. – Київ, 1973. – 48 с. – (Товариство "Знання" УРСР. Серія 1 Суспільно-політична ; 2)
734303
  Решетник М.Д. Критика антинаучного характера культурантропологии М. Ландмана // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
734304
   Критика антинаучных концепций. – Саратов, 1974. – 127с.
734305
   Критика антинаучных концепций о природе. обществе и познании. – Л., 1974. – 206 с.
734306
  Моисеев В.Н. Критика антиреволюционной идеологии французский "новых философов". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Моисеев В.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
734307
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Боева С. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
734308
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Дис. ... канд. истор. наук: 07.00.01 / С.Ю. Боева ; МВ ССО УССР, Киевск. инжен.-строит. ин-т. – Киев : [Б. и.], 1985. – 209 л. – Библиогр.: л. 171-209
734309
  Аширов Н. Критика антисоветской фальсификации положения ислама и мусульман в СССР / Аширов Н., Исмаилов Х.И. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия : научный атеизм ; 4)
734310
  Любутин К.Н. Критика антропологического идеализма в немецкой буржуазной философии XIX-XX вв. Пособие по курсу "Истории философии" для студентов гуманитарных фак-тов и заочников. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1963. – 20с.
734311
  Никонов К.И. Критика антропологического обоснования религии. / К.И. Никонов. – М, 1989. – 190с.
734312
  Попович М.Д. Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 79-96
734313
  Середюк В.В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 258-262. – ISSN 2524-017X
734314
  Іваненко О.Ф. Критика апологетичних теорій імперіаліістичної держави / О.Ф. Іваненко, М.В. Вітрук // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
734315
  Горська Н.Д. Критика аріанства в збірці проповідей Л. Барановича "Меч Духовний" (1666 р.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 41-46
734316
  Брагина В.А. Критика атеистической концепции французских экзистенциалистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Брагина В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
734317
  Телячий Ю. Критика Б. Мартосом монографії С. Наріжного "Українська еміграція" (маловідоме про відому книгу) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 349-365
734318
  Підлипська А.М. Критика балету в УСРР 1920-1930-х років: від авангардних інтенцій до утвердження соцреалістичного канону : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Підлипська Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 37 назв
734319
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Дис... канд. философ.наук: / Беленко Т. И.; МВССО УССР.-- КГУ. – Киев, 1973. – 194 л. – Бібліогр.:л.183-194
734320
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Беленко Т.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 24л.
734321
  Грабовський С. Критика бездарного розуму / Сергій Грабовський. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-2213-19-5
734322
  Бердышев Г.Д. Критика биологизаторских концепций в курсе генетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
734323
  Філоненко М.В. Критика богословских концепций суспільно-історичного розвитку / М.В. Філоненко. – Київ : Знання, 1984. – 47 с.
734324
  Федосик В.А. Критика богословских концепций сущности християнского катехумената / В.А. Федосик. – Минск, 1983. – 87с.
734325
  Сухих А.А. Критика богословских попыток примирения современного православия и естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухих А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
734326
  Михайлов Г.А. Критика богословской фальсификации истории России / Г.А. Михайлов, Ю.П. Зуеа. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
734327
  Пронин С.В. Критика буржаузных концепций распределения доходов. / С.В. Пронин. – М., 1978. – 367с.
734328
  Барабанов Михаил Васильевич Критика буржжуазной политэкономии США по вопросам экономического соревнования двух систем. : Автореф... канд. экон.наук: / Барабанов Михаил Васильевич; Моск. гос. ин-т. – М., 1961. – 22л.
734329
  Прозорова Н.С. Критика буржуазних вигадок про радянські конституційні права й обов"язки громадян / Н.С. Прозорова, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье подвергнуты критике буржуазные вымыслы о "декларативности" конституционных прав и свобод советских граждан, о том, что их признание якобы зависит от произвола государства, а предоставляются они лишь по выполнении гражданами установленных ...
734330
  Румлянский П.М. Критика буржуазних истолкований научных принципов / П.М. Румлянский. – Кишинев, 1982. – 90с.
734331
  Майборода О.М. Критика буржуазних концепцій етногенезу українського народу / О.М. Майборода. – К, 1987. – 189с.
734332
  Ігнатов В.О. Критика буржуазних концепцій майбутнього націй і національних відносин / В.О. Ігнатов. – Київ, 1985. – 47с.
734333
  Ігнатенко М.А. Критика буржуазних концепцій свободи художньої творчості / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1979. – 48с.
734334
  Гопченко П.Г. Критика буржуазних концепцій суспільства майбутнього / П.Г. Гопченко. – Київ, 1971. – 48с.
734335
  Мельник Л.Г. Критика буржуазних поглядів на суть і значення виникнення великої промисловості в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 82-87. – (Серія історії ; № 15)
734336
  Карпенко М.Ф. Критика буржуазних реформістських і ревізіонністських теорій з проблем суспільного розвитку / М.Ф. Карпенко, Б.В. Похвалинський. – К., 1980. – 48с.
734337
  Пухтинський П.А. Критика буржуазних соціологічних теорій права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье подчеркивается, что особое место среди буржуазных правовых учений занимают социологические теории права, что наличие оценочных критериев, отрицание классовой сущности и нормативного характера права свидетельствует об активной ...
734338
  Ващишин А.М. Критика буржуазних теорій "регульованого" капіталізму / А.М. Ващишин. – Львів, 1974. – 179с.
734339
  Степаненко В.П. Критика буржуазних теорій інфляції / В.П. Степаненко. – К., 1978. – 127с.
734340
   Критика буржуазних теорій культури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 227 с.
734341
  Войтко В.І. Критика буржуазних теорій науково-технічного прогресу / В.І. Войтко, В.А. Ганов. – Київ, 1971. – 40с.
734342
  Ангелов Г.В. Критика буржуазних фальсифікацій історії другої світової війни / Г.В. Ангелов, Л.Д. Суркіс. – Київ, 1984. – 48 с. – Бібліогр.:47-48. – (Серія 4. "Міжнародна" / Т-во "Знання" УРСР ; №9)
734343
  Нагорна Л.О. Критика буржуазних фальсифікацій націоальної політики КПРС / Л.О. Нагорна. – Київ, 1981. – 48 с.
734344
   Критика буржуазних, ревізіоністських економічних теорій. – Київ, 1963. – 276 с.
734345
  Ветчинов І.А. Критика буржуазних, ревізіоністських теорій ринкового соціалізму / І.А. Ветчинов. – Київ, 1971. – 137с.
734346
  Багмет Н.С. Критика буржуазних, реформістських, ревізіоністьских та догматичних поглядів з питань основного змісту і характеру нашої епохи, ролі світової системи соціалізму в сучасному світовому революційному процесі : з питань 4-го й 5-го розділів курсу наукового комунізму / Н.С. Багмет ; Київ. політехн. ін-т., Кафедра наукового комунізму. – Київ : [б. в.], 1971
734347
  Римаренко Ю.И. Критика буржуазно-националистической доктрины нации и национальных отношений : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Римаренко Ю. И.; АН УССР, Объед. сов. Ит-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 60л.
734348
  Цитанян В.С. Критика буржуазно-националистической фальсификации опыта строительства социализма в Армении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цитанян В. С.; ЕГУ. – Ереван, 1977. – 25л.
734349
   Критика буржуазно-націоналістичних та ревізіониських перекручень. – Київ, 1975. – с.
734350
  Давыдова Г.А. Критика буржуазно-ревизионистских концепций социального творчества / Г.А. Давыдова. – М., 1981. – 40с.
734351
   Критика буржуазно-реформистских и ревизионистских теорий. – М, 1960. – 287с.
734352
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г. Белинским и А.И. Герценом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катрич В.М.; Касьянов А.В. ; Моковск. гос. пед. ни-т им. В.И. Ленина. – Киев, 1953. – 16 с.
734353
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г.Белинским и А.И.Герценом. : Дис... канд. юридич.наук: / Катрич В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. теории и истории государства и права. – К., 1953. – 300л.
734354
  Ковач Ф. Критика буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ковач Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 18л.
734355
  Нуралов Э.Л. Критика буржуазного искусства в эстетике Л.Н.Толстого : Автореф... кандидата филол.наук: / Нуралов Э.Л.; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. Кафедра русской литературы. – М., 1965. – 20л.
734356
  Москвичев Л.Н. Критика буржуазного мифа о "конце идеологии" : Автореф... канд. фиолос.наук: / Москвичев Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
734357
  Ронгонен Л.И. Критика буржуазного общества в творчестве Минны Кант : Автореф... канд. филол.наук: / Ронгонен Л.И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1954. – 18л.
734358
  Кульнева Галина Михайловна Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кульнева Галина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
734359
  Кульнева Г.М. Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кульнева Г. М.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.118-147
734360
  Катрич В.М. Критика буржуазної демократії та буржуазного парламентаризму М.Г. Чернишевським і М.О. Добролюбовим // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 77-82. – (Серія права ; № 7)


  В данной статье показана деятельность русских революционных демократов Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и их единомышленника М.Е. Салтыкова-Щедрина как критиков буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, а также подчеркивается, что эта их ...
734361
  Вигнан З.К. Критика буржуазної соціологічної концепції масового суспільства / З.К. Вигнан. – Чернівці, 1967. – 39с.
734362
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "конвергенції" двох систем / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1972. – 168с.
734363
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "Конвергенції" двох систем. / Р.Х. Васильєва. – Київ : КДУ, 1972. – 168с.


  У книзі викривається одна з найпідступнішних сучасних концепцій, що використовується сучасним антикомунізмом,- буржуазна теорія "Конвергенції" (зближення) капіталістичної і соціалістичної системи. Піддано критиці економічний аспект цієї концепції, ...
734364
  Жученко В.С. Критика буржуазної, реформістської теорії "другої промислової революції" / В.С. Жученко. – Київ, 1964. – 71с.
734365
   Критика буржуазной "социологии спорта". – М, 1965. – 148с.
734366
  Агишев Р.М. Критика буржуазной бальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе (1964-1970гг., на материале ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агишев Р.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
734367
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь ленинской национальной политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 510л.
734368
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь национальной ленинской политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 43л.
734369
   Критика буржуазной и реформистской философии и социологии. – М, 1967. – 156с.
734370
  Силин М.А. Критика буржуазной идеологии и победа марксизма-ленинизма в Чехословакии / М.А. Силин. – М., 1960. – 216с.
734371
  Полищук М.Л. Критика буржуазной идеологии индустриализма : Автореф... канд. философ.наук: / Полищук М.Л.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 17л.
734372
  Здор И.А. Критика буржуазной идеологии, ее идеалов так называемого "потребительского общества". / И.А. Здор. – Омск, 1974. – 32с.
734373
   Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма. – Алма-Ата, 1981. – 209с.
734374
  Пелых В.А. Критика буржуазной интерпретации некоторых социальных последствий современной научно-технической революции при капитализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Пелых В.А. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 26 с.
734375
   Критика буржуазной историографии. – М, 1987. – 50с.
734376
  Чарских Игорь Юрьевич Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских Игорь Юрьевич; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1982. – 316л. – Бібліогр.:л.217-316
734377
  Чарских И.Ю. Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских И.Ю.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 28л.
734378
   Критика буржуазной историографии истории СССР. – М, 1985. – 167с.
734379
   Критика буржуазной историографии по проблемам исторического процесса. – М, 1981. – 177с.
734380
   Критика буржуазной историографии советского общества. – М, 1972. – 412с.
734381
  Чигарев Г.Г. Критика буржуазной историографии современной аграрной политики КПСС. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чигарев Г.Г.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 23л.
734382
  Игрицкий Ю.И. Критика буржуазной историографии трех революций в России / Ю.И. Игрицкий, Н.В. Романовский. – Москва, 1975. – 64с.
734383
  Хомякова Н.А. Критика буржуазной концепции "сравнительного анализа экономических систем" : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хомякова Н.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1970. – 27л.
734384
  Ойзерман Т.И. Критика буржуазной концепции смерти философии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1980. – 63с.
734385
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : [б. и.]
Т. 1 : Суб"ективная школа в буржуазной политической экономии. – 1962. – 872 с., [1] л. портр. : портр.
734386
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : [б. и.]
Т. 2 : Критика современной английской и американской политической экономии. – 1962. – 520 с.
734387
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
3. – 1962. – 380с.
734388
   Критика буржуазной политической экономии. – Москва : Московский университет, 1967. – 152с.
734389
   Критика буржуазной политической экономии. – М
2. – 1969. – 179с.
734390
   Критика буржуазной политической экономии. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1972. – 251с.
734391
  Гришаев П.И. Критика буржуазной правовой идеологии (Разоблачение буржуазных взглядов на советское право и законности) / П.И. Гришаев. – Москва, 1964. – 208с.
734392
  Давидюк Георгий Петрович Критика буржуазной теории "единого индустриального общества" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Давидюк Георгий Петрович ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
734393
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Дис... канд.эконом.наук: / Кредисов А.И.; КГУ. Кафедра полит. эконом. – Киев, 1970. – 242л. – Бібліогр.:л.1-15
734394
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кредисов А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
734395
  Скулкин М.Р. Критика буржуазной теории "нового индустриального общества" / М.Р. Скулкин. – Свердловск, 1972. – 54с.
734396
  Загороднюк П.А. Критика буржуазной трактовки двойственной природы философии как познания и мировоззрения / П.А. Загороднюк, З.С. Полякова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
734397
  Некипелов Александр Дмитриевич Критика буржуазной трактовки международной социалистической кооперации труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Некипелов Александр Дмитриевич; МГУ. Экон. фак. – М., 1976. – 25л.
734398
  Сивенок М.В. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС в период развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сивенок М.В.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 26л.
734399
  Полищук В.Д. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе / В.Д. Полищук. – Саратов, 1982. – 225с.
734400
  Молибошко В.А. Критика буржуазной фальсификации вопросов партийного строительства КПСС / Молибошко В.А. – Минск, 1977. – 191 с.
734401
  Косачев Г В. Критика буржуазной фальсификации деятельности Коммунистической партии по созданию второй уголоно-металлургической базы СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Косачев В.Г,; Урал. ГУ. – Свердловск, 1974. – 22л.
734402
  Батраков Анатолий Федорович Критика буржуазной фальсификации истории социалистической индустриализации СССР. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Батраков Анатолий Федорович; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. Кафедра истории СССР сов. периода. – М., 1974. – 22л.
734403
  Грошев И.И. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / И.И. Грошев, О.И. Чеченкина. – Москва, 1974. – 238с.
734404
  Редженова Огульгозель Сахатовна Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Редженова Огульгозель Сахатовна;. – Москва, 1978. – 24л.
734405
  Реджепова О.С. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / О.С. Реджепова. – Ашхабад, 1980. – 143с.
734406
  Бушмарин Н.В. Критика буржуазной фальсификации политики КПСС по отношению к молодежи в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бушмарин Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 16л.
734407
  Безьзычный Геннадий Владимирович Критика буржуазной фальсификации положения ислама в республиках Советского Востока : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Безьзычный Геннадий Владимирович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 18л.
734408
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – Москва, 1971. – 280с.
734409
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1975. – 316с.
734410
  Тарасов КЕ К. Критика буржуазной философии в медицине. / КЕ К. Тарасов, М.С. Кельнер. – М., 1976. – 104с.
734411
  Скриннік Н.А. Критика буржуазной цивилизации в трагедии А.Ф. Писемского "Птенцы последнего слета", "Ваал" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 402-411. – ISSN 2075-437X


  В статье выявлено своеобразия тематики и проблематики драматической дилогии А.Ф. Писемского "Бывые соколы" и "Птенцы последнего слета". В работе прослеживается рождение дельцов, предпринимателей, тема "свободной" любви, безнравственности, бездуховности ...
734412
  Карпинская Н.П. Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Карпинская Н. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
734413
  Карпинская Наталья Павловна Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развитого социалистического общества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинская Наталья Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 173л. – Бібліогр.:л.148-173
734414
  Михеев В.И. Критика буржуазных "теорий трансформации" капитализма / В.И. Михеев. – Москва, 1971. – 48с.
734415
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных "теорий" о советском государстве / М.Н. Перфильев. – Москва, 1964. – 33с.
734416
  Смолянский В.Г. Критика буржуазных "теорий" о советском плановом хозяйстве / В.Г. Смолянский. – Москва : Высшая школа, 1962. – 96 с.
734417
  Хавина С.А. Критика буржуазных взглядов на закономерности социалистического хозяйствования / С.А. Хавина. – Москва : Мысль, 1968. – 256с.
734418
  Калиниченко З.Д. Критика буржуазных взглядов на социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калиниченко З.Д.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 20л.
734419
  Дидковский Николай Иванович Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран - членов СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Дидковский Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
734420
  Дидковский Н.И. Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран членов СЭВ : Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Дидковский Н.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24с.
734421
  Бурова С.Е. Критика буржуазных взглядов на экономическое сотрудничество стран СЭВ / С.Е. Бурова, А.М. Воинов, Э.Я. Шейнин; отв. ред. Ю.С. Ширяев. – Москва : Наука, 1986. – 154 с.
734422
   Критика буржуазных воззрений на экономическую систему социализма. – М, 1984. – 142с.
734423
  Тихоненко А.К. Критика буржуазных и ревизионистических концепций по проблемам теории научного коммунизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Тихоненко А. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 59л. – Бібліогр.:с.56-59
734424
   Критика буржуазных и ревизионистких фальсификаций. – Воронеж, 1984. – 69с.
734425
  Тихоненко Алексей Кузьмич Критика буржуазных и ревизионистских концепций покоренным проблемам научного коммунизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва : Высш. школа, 1980. – 240с.
734426
  Эспенхайн Р. Критика буржуазных и ревизионистских концепций социализма / Р. Эспенхайн. – М., 1980. – 173с.
734427
  Достовалов Ю.Л. Критика буржуазных и ревизионистских теорий социалистического распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1975. – 92с.
734428
  Ольсевич Ю.Я. Критика буржуазных и ревизионистских теорий экономики социализма / Ю.Я. Ольсевич. – Москва, 1970. – 63с.
734429
  Никольников Г.Л. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаторов ленинского принципа мирного сосуществования двух систем / Г.Л. Никольников. – Киев, 1969. – 43с.
734430
  Кифорак В.Ф. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций марксистко-ленинской теории стоимости / В.Ф. Кифорак. – Киев, 1987. – 142с.
734431
  Сагамонов В.А. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций места и роли Советов в условиях совершенствования развитого социализма. / В.А. Сагамонов. – М., 1983. – 40с.
734432
  Затуренский А.Г. Критика буржуазных и реформистских "моделий" социализма. / А.Г. Затуренский. – Киев, 1983. – 182с.
734433
  Степаненко В.А. Критика буржуазных и реформистских теорий валютно-финансовых отношений капитализма. / В.А. Степаненко. – Киев, 1979. – 331с.
734434
  Демков С.Я. Критика буржуазных и социал-реформистских фальсификоторов по вопросам советских профсоюзов (На матер. ФРГ) : Автореф... канд ист.наук: 07.00.02 / Демков С. Я.; Выс. школа проф. движ. ВЦСПС. – М., 1978. – 16л.
734435
  Троицкий Е.С. Критика буржуазных извращений закономерностей строительства социализма / Е.С. Троицкий. – М, 1977. – 64с.
734436
  Сурнин А.А. Критика буржуазных извращений идеологии современной революционной демократии. (На прим. стан Африки). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сурнин А.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 17л.
734437
   Критика буржуазных извращений реального социализма. – Казань, 1984. – 200с.
734438
  Маслин М.А. Критика буржуазных интерпретаций иделологии русского революционного народничества / М.А. Маслин. – Москва, 1977. – 118с.
734439
  Жабский М.И. Критика буржуазных истолкований социальной роли киноискусства / М.И. Жабский. – М., 1979. – 63с.
734440
  Кравченко И.И. Критика буржуазных концепций "кризиса цивилизации" / И.И. Кравченко. – М., 1984. – 73с.
734441
  Иконникова С.Н. Критика буржуазных концепций "молодёжной культуры" / С.Н. Иконникова. – М., 1976. – 40с.
734442
   Критика буржуазных концепций "Технологического детермизма". – М, 1987. – 171с.
734443
  Румянцева Т.Г. Критика буржуазных концепций "Человеческой агрессивности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Румянцева Т.Г. ; БГУ. – Минск, 1979. – 26 с.
734444
  Селунская Н.Б. Критика буржуазных концепций аграрного строя России накануне Октября / Н.Б. Селунская. – М, 1980. – 64с.
734445
  Косолапов В.В. Критика буржуазных концепций будущего / В.В. Косолапов, В.А. Лисичкин. – М., 1978. – 166с.
734446
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего нации и национальных отношений : Автореф... наук: 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 23л.
734447
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
734448
  Игнатов В.А. Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений. : Дис... наук: / Игнатов В.А.; Ин-т философии АН УССР. – К., 1977. – 173л.
734449
  Гуревич П.С. Критика буржуазных концепций идеологии / П.С. Гуревич. – М,, 1981. – 64с.
734450
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций искусства / М.Н. Афасижев. – Москва : Знание, 1972. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; 10)
734451
   Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. – М, 1962. – 430с.
734452
  Гущин Н.Я. Критика буржуазных концепций истории советской сибирской деревни / Н.Я. Гущин, В.А. Жданов. – Новосибирск, 1987. – 293с.
734453
  Иванов Н.Л. Критика буржуазных концепций истории социалистических преобразований в БССР (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов Н.Л.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1977. – 21л.
734454
   Критика буржуазных концепций истории СССР. – М, 1982. – 164с.
734455
  Корнеев М.Я. Критика буржуазных концепций личности. / М.Я. Корнеев. – М., 1975. – 32 с.
734456
  Фомин С.С. Критика буржуазных концепций народонаселения / С.С. Фомин. – М., 1985. – 104с.
734457
  Судоплатов А.П. Критика буржуазных концепций народонаселения. / А.П. Судоплатов. – М., 1989. – 72с.
734458
   Критика буржуазных концепций науки. – К, 1986. – 168с.
734459
  Аболтин В.Я. Критика буржуазных концепций научно-технической революции / [ В.Я. Аболтин и др.] ; отв. ред. д-р экон. наук В.Я. Аболтин ; [Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР]. – Москва : Мысль, 1976. – 271 с. – (Современный капитализм и идеологическая борьба)
734460
  Вербило А.Н. Критика буржуазных концепций по вопросам войны и мира / А.Н. Вербило. – Київ, 1980. – 48с.
734461
   Критика буржуазных концепций по вопросам советского военного строительства. – Москва : Военное издательство, 1987. – 48 с.
734462
  Боев Ю.А. Критика буржуазных концепций политики империалистических государств на Ближнем Востоке : эпоха пробуждения Азии / Ю.А. Боев. – Киев : Вища школа : Издательство при Киевском университете, 1979. – 135 с.
734463
  Савельев В.Л. Критика буржуазных концепций политической системы социализма / В.Л. Савельев. – К., 1987. – 108с.
734464
  Кредисов А.И. Критика буржуазных концепций развития советской экономики / А.И. Кредисов. – Киев, 1983. – 48 с.
734465
  Кондрашова В.М. Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова В.М.; КГУ. – Киев, 1988. – 232л. – Бібліогр.:л.171-232
734466
  Кондрашова Виктория Михайловна Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова Виктория Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
734467
  Генов Георги Филипов Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Генов Георги Филипов; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 220л. – Бібліогр.:л.197-220
734468
  Генов Ф Г. Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Генов Г.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 12 с.
734469
  Залысин Игорь Юрьевич Критика буржуазных концепций социально-политической сущности студенческого движения (на материалах США) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Залысин Игорь Юрьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
734470
  Сазонов Н.И. Критика буржуазных концепций социальной природы советского колхозного крестьянства. / Н.И. Сазонов, А.Д. Дмитришин. – Х., 1986. – 124с.
734471
  Первушина Валентина Николаевна Критика буржуазных концепций социальной структуры общества (на материалах американской социологии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.01 / Первушина Валентина Николаевна ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
734472
  Охрименко О.Г. Критика буржуазных концепций управления научно-техническим прогрессом // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
734473
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций художественного творчества / М.Н. Афасижев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127с.
734474
  Васильева Р.Х. Критика буржуазных концепций экономики реального социализма / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1985. – 49с. – ("Экономика:наука,управление,практика" ; с.3,№19)


  Анализируются особенности кризиса буржуазной экономической теории на современном этапе. Раскрывается банкротство новейших буржуазных концепций "кризиса" социалистической экономики.На фактическом материале показываются успехи в экономическом развитии ...
734475
   Критика буржуазных концепций экономики социализма. – Москва : Наука, 1974. – 158 с.
734476
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных концепций, отрицающих неизбежность революционной замены капитализма социализмом : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Пильгуй Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
734477
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных макроэкономических моделей регулирования / Н.А. Пильгуй. – К., 1977. – 228с.
734478
  Харазишвили Б.В. Критика буржуазных методов судебного почерковедения / Б.В. Харазишвили. – Тбилиси, 1953. – 75с.
734479
   Критика буржуазных политико-правовых концепций. – М, 1977. – 216с.
734480
   Критика буржуазных политических и правовых концепций. – М, 1984. – 105с.
734481
  Научитель М.В. Критика буржуазных реформистских и ревизионистских "теорий" социализма : Уч. пособие / М.В. Научитель. – Гомель : Гомельский государственный университет, 1975. – 159 с.
734482
   Критика буржуазных социологических концепций. – М, 1976. – 107с.
734483
  Михеев В.И. Критика буржуазных социологических теорий "трансформации" современного капитализма. : Автореф... доктор филос.наук: 322 / Михеев В.И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 72л.
734484
  Котов В.Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". / В.Н. Котов. – М, 1981. – 208с.
734485
  Мальков В.И. Критика буржуазных теорий войны и мира. / В.И. Мальков. – Л., 1980. – 16с.
734486
   Критика буржуазных теорий воспитания и образования. – Минск, 1975. – 89с.
734487
  Глаголев А.И. Критика буржуазных теорий вызова капитала и политики его регулирования в США. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.02 / Глаголев А.И.; МГУ им.М.В.Ломоносов. – М, 1978. – 24л.
734488
   Критика буржуазных теорий ГМК. – Москва, 1984. – 359 с.
734489
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий и политики народонаселения / Б.Я. Смулевич. – М., 1959. – 430с.
734490
  Бессонов Н Б. Критика буржуазных теорий манипулирования сознанием трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Бессонов Б.Н,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
734491
   Критика буржуазных теорий молодежи. – М, 1982. – 336с.
734492
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий народонаселения и ее методологические принцыпы / Б.Я. Смулевич. – М., 1966. – 14с.
734493
   Критика буржуазных теорий национализма и раизма. – Москва : Мысль, 1976. – 287 с. – (Современный капитализм и идеологическая борьба)
734494
  Замковой В.П. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны / В.П. Замковой. – М., 1965. – 208с.
734495
  Замковой В.И. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Замковой В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
734496
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных теорий о советской политической системе / М.Н. Перфильев. – Ленинград, 1968. – 163с.
734497
  Кольцов Борис Иванович Критика буржуазных теорий по вопросам действия коллизионной нормы в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кольцов Борис Иванович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1973. – 24л.
734498
  Жамин В.А. Критика буржуазных теорий по вопросам развития экономики мировой социалистической системы / В.А. Жамин. – М., 1967. – 107с.
734499
  Мызникова Г.М. Критика буржуазных теорий политической экономии социализма: По методол. вопр. / Г.М. Мызникова. – М., 1983. – 87с.
734500
  Геретик Ш. Критика буржуазных теорий политэкономии / Ш. Геретик. – М, 1977. – 375с.
734501
  Дроздов В.А. Критика буржуазных теорий регулирования денежной системы капитализма. / В.А. Дроздов. – М., 1972. – 104с.
734502
  Амдилян Л.К. Критика буржуазных теорий регулирования цен / Л.К. Амдилян. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (В помощь лектору. Библиотечка "Проблемы мирового хозяйства")
734503
  Минц Г.И. Критика буржуазных теорий свободного времени / Г.И. Минц. – Москва, 1971. – 48с.
734504
  Сарычев В.Г. Критика буржуазных теорий современного экономического развития США / В.Г. Сарычев. – Москва, 1967. – 112с.
734505
  Сорвина Г.Н. Критика буржуазных теорий современных "экономических систем" / Г.Н. Сорвина. – Москва, 1977. – 183с.
734506
  Семенов В.С. Критика буржуазных теорий социального расчленения общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т филос. – М, 1958. – 15л.
734507
  Хромушин Г.Б. Критика буржуазных теорий экологического кризиса / Г.Б. Хромушин. – М, 1979. – 45с.
734508
   Критика буржуазных течений в педагогике. – Москва, 1978. – 146с.
734509
  Костюк Л.Б. Критика буржуазных трактатов управления научно-техническим прогрессом при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк Л.Б.; КГУ. – К., 1987. – 25л.
734510
  Докукин В.И. Критика буржуазных трактовок научно-технического прогресса при социализме / В.И. Докукин. – Москва, 1980. – 136с.
734511
  Костюк Лидия Борисовна Критика буржуазных трактовок управления научно-техническим прогрессом при социализме : Дис... канд.эконнаук: 08.00.01 / Костюк Лидия Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.186-212
734512
  Старостина Алла Алексеевна Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Старостина Алла Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 201л. – Бібліогр.:л.179-201
734513
  Старостина А.А. Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Старостина А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
734514
  Рыбкин Е.И. Критика буржуазных учений о причинах и роли войн в истории / Е.И. Рыбкин. – Москва, 1979. – 240 с.
734515
   Критика буржуазных фальсификаторов в вузовском курсе истории КПСС : (методические советы преподавателям). – Киев : Б. и., 1979. – 121 с.
734516
  Коротков Г.И. Критика буржуазных фальсификаторов военной истории / Г.И. Коротков. – М., 1970. – 48с.
734517
  Вахрамеев А. Критика буржуазных фальсификаторов деятельности КПСС по укреплению содружества стран социализма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Вахрамеев А.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
734518
   Критика буржуазных фальсификаторов истории Молдавии. – Кишинев, 1984. – 216с.
734519
  Малов Ю.К. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социальном обществе / Ю.К. Малов. – М., 1983. – 310с.
734520
  Пильгуй В.П. Критика буржуазных фальсификаторов по вопросам борьбы за единство коммунистической партии Советского Союза (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пильгуй В.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
734521
  Алешкин О.Т. Критика буржуазных фальсификаторов построения социализма в СССР : учеб.-метод. пособие / О.Т. Алешкин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. повышения квалиф. преподавателей обществ. дисциплин сред. спец. учеб. завед. – Одесса, 1971. – 45 с. – Библиогр.: с. 44-45
734522
  Климин И.И. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС (1946-1980 гг.) / И.И. Климин. – Л., 1985. – 119с.
734523
  Семко О.М. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС на этапе развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Семко О.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
734524
  Белоусов Леонид Викторович Критика буржуазных фальсификаций в истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Белоусов Леонид Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
734525
  Сазонов А.А. Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. / А.А. Сазонов. – К., 1981. – 192 с.
734526
  Новосельцев М.А. Критика буржуазных фальсификаций вопросов коммунистического воспитания советской молодежи / М.А. Новосельцев. – М., 1983. – 40с.
734527
  Орлова Татьяна Владимировна Критика буржуазных фальсификаций вопросов партийного строительства КПСС в условиях развитого социализма (историография проблемы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлова Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.178-266
734528
  Руднева Е.В. Критика буржуазных фальсификаций деятельности Ленинского комсомола как помощника и резерва КПСС в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Руднева Е.В.; ВКШ при ЦК ВКЛСМ. – М., 1976. – 25л.
734529
  Украинец И.А. Критика буржуазных фальсификаций деятельности РСДРП(б) по подготовке победы Великого Октября / И.А. Украинец. – Москва : МГУ, 1986. – 100, [2] с. – (КПСС: история и современность)
734530
  Жихарев Г.П. Критика буржуазных фальсификаций идеологиеской работы КПСС / Г.П. Жихарев. – К, 1986. – 48с.
734531
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1988. – 229л. – Бібліогр.:л.188-227
734532
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС. (На материалах англо-американской историографии 70-х - 80-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ. – К., 1988. – 24л.
734533
  Белоусов Л.В. Критика буржуазных фальсификаций истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской Социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Белоусов Л.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1983. – 248 с. + Библиогр.: с. 196-248
734534
  Демочкин Н.Н. Критика буржуазных фальсификаций истории возникновения и деятельности Советов / Н.Н. Демочкин, В.А. Сагамонов. – М., 1981. – 45с.
734535
   Критика буржуазных фальсификаций истории социалистического содружества в Европе. – М, 1986. – 189с.
734536
  Бруз В.С. Критика буржуазных фальсификаций ленинского принципа мирного существования и борьбы СССР за его воплощение в жизнь на современном этапе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 33-40. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
734537
  Сыроватский Сергей Анатольевич Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский Сергей Анатольевич; КГУ. – Киев, 1987. – 232л. – Бібліогр.:л.190-232
734538
  Сыроватский С.А. Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
734539
   Критика буржуазных фальсификаций новой редакции программы КПСС : Сб. науч. тр. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 116 с. – ISBN 5-209-00119-9
734540
   Критика буржуазных фальсификаций основных проблем курса истории КПСС. – Л, 1987. – 167с.
734541
  Соколов Михаил Александрович Критика буржуазных фальсификаций партийного руководства комсомолом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соколов Михаил Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. совет по парт. стр-ву. – М., 1976. – 27л.
734542
  Орлова Т.В. Критика буржуазных фальсификаций партийного строительства КПСС / Т.В. Орлова. – Київ : Вища школа, 1987
734543
  Шахсуварова Л.И. Критика буржуазных фальсификаций положения женщин в Средней Азии. / Л.И. Шахсуварова. – Ташкент, 1986. – 82с.
734544
  Беренштейн Л.Е. Критика буржуазных фальсификаций Продовольственной программы СССР / Л.Е. Беренштейн. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1985. – 49 с. – Библиогр. в примеч.: с. 48-49. – (Серия 9 "Экономическое и социальное развитие села" / О-во "Знание" УССР ; № 10)
734545
  Ткаченко В.Н. Критика буржуазных фальсификаций развития культуры Украинской ССР. / В.Н. Ткаченко. – Киев, 1984. – 160с.
734546
  Морозов Николай Алексеевич Критика буржуазных фальсификаций роли КПСС в политической системе Советского общества : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Морозов Николай Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
734547
   Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли коммунистической партии в Великую отечественной войне. – Москва, 1985. – 56 с.
734548
  Григоровский В.Ф. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в годы Великой Отечественной войны. / В.Ф. Григоровский. – М., 1975. – 64с.
734549
  Дмитриев В.В. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в социалистическом соревновании. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дмитриев В.В.; Ин-т истории, филологии и философии СО Ан СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
734550
   Критика буржуазных фальсификаций современной аграрной политики КПСС. – Киев, 1983. – 135 с.
734551
   Критика буржуазных фальсификаций современной действительности советского Киргизстана. – Фрунзе, 1988. – 223 с.
734552
  Виноградова Г.А. Критика буржуазных фальсификаций современной советской экономической мысли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Виноградова Г.А.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
734553
  Саунин А.Н. Критика буржуазных фальсификаций социализма в теориях сравнительного анализа экономических систем : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саунин А. Н.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
734554
  Морозов О.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического интернационализма / О.В. Морозов. – Казань, 1984. – 111с.
734555
  Черняк Э.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического самоуправления народа / Э.В. Черняк. – Казань, 1990. – 222с.
734556
  Мамедов Адалят Юзбаши-оглы Критика буржуазных фальсификаций социалистического строительства в республиках советского Востока (на примере АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мамедов Адалят Юзбаши-оглы; Ин-т философии АН СССР. – М., 1981. – 22л.
734557
  Павлун Юрий Иванович Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Юрий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.144-167
734558
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
734559
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
734560
  Кукурудза И.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-экономических предпосылок социалистической революции / И.И. Кукурудза. – К, 1980. – 151с.
734561
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937 гг) : Дис... наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.153-179
734562
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
734563
  Сдобнина Т.В. Критика буржуазных фальсификаций экономических предпосылок Великого Октября. / Т.В. Сдобнина. – М., 1985. – 95с.
734564
  Нагорный Николай Семенович Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Нагорный Николай Семенович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 208л. – Бібліогр.:л.183-208
734565
  Нагорный Н.С. Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Нагорный Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 c.
734566
  Макаренко Т.Е. Критика буржуазных экономических теорий олигополии и "эффективной конкуренции" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Т. Е.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
734567
   Критика буржуазных экономических теорий современного капитализма. – Киев, 1982. – 328 с.
734568
   Критика буржуазных, мелкобуржуазных и ревизионистских теорий развитого социализма. – Москва : Наука, 1984. – 520 с.
734569
   Критика буржуазных, реформистских и ревизионных экономических теорий. – Москва, 1979. – 130 с.
734570
  Брюховецький В.С. Критика в сучасному літературному процесі / В.С. Брюховецький. – К., 1985. – 46с.
734571
  Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 410-424. – ISBN 978-966-00-1462-6
734572
   Критика в художественном тексте. – Душанбе, 1990. – 130с.
734573
   Критика в час перебудови: больові точки і завдання : круглий стіл // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 438-445. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Учасники Круглого столу: Ю. Мушкетик, В. Дончик, О. Глушко, Гр. Сивокінь, П. Кононенко, В. Моронець, І. Дзеверін, М. Равлюк, М. Рябчук, М. Слабошпицький, О. Логвиненко, В. Чуйко.
734574
  Карлюк А.С. Критика В. И. Лениным "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Карлюк А. С.; БГУ. – Минск, 1952. – 25 л.
734575
   Критика В. И. Лениным философских основ валюнтаризма в политике : Автореф... канд. филос.наук: / Романко И. Н,; Романко И. Н,; АОН при ЦК КПС, Каф. маркс. лен. философии. – М., 1971. – 24л.
734576
  Побережный И.Н. Критика В.И. Ленина "левого" равизионизма и ее значение для современности / И.Н. Побережный. – Киев, 1972. – 31с.
734577
  Ложковая Г.Т. Критика В.И. Ленина бернштейнианства по основанным проблемам политической экономии капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ложковая Г.Т. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
734578
  Харламов П.А. Критика В.И. Лениным "физического" идеализма в книге "Материализм и эмпириокритицизм" / П.А. Харламов. – Свердловск, 1965. – 34 с.
734579
  Касаров Г.Г. Критика В.И. Лениным антимарксистких концепций истории революции 1905-1907 гг. в России. / Г.Г. Касаров. – Москва, 1985. – 104с.
734580
  Полянский Ф.Я. Критика В.И. Лениным антимарксистских экономических теорий / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1977. – 318с.
734581
  Лившиц Г.М. Критика В.И. Лениным идеализма и религии / Г.М. Лившиц. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 280 с.
734582
  Расулов Т.А. Критика В.И. Лениным позитивистской социологии в 90-е годы XIX века / Т.А. Расулов. – Баку : Издателство Академии наукАзербайджанской ССР, 1960. – 175 с.
734583
  Мельников А.Н. Критика В.И. Лениным ревизионистских "теорий" империализма и её значение для современности / А.Н. Мельников, Ф.Ш. Трейвус. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 262 с.
734584
  Джумагазин Т. Критика В.И.Ленина буржуазной демократии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Джумагазин Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
734585
  Кацарава В.Л. Критика В.И.Лениным "физического" идеализма и ее значение в борьбе против современных идеалистических теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Кацарава В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 20л.
734586
  Балычева Г.Д. Критика В.И.Лениным "Этического социализма" и ее значение для современности / Г.Д. Балычева. – Москва, 1971. – 183 с.
734587
  Лисовицкий В.Н. Критика В.И.Лениным аграрной концепции мелкобуржуазной политической экономии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Лисовицкий В.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 21 с.
734588
  Чехутин Н.А. Критика В.И.Лениным буржуазной политической экономии России в конце XIX - начале ХХ века и ее значение для разоблачения современных антимарксистских экономических теорий. : Автореф... канд. экон.наук: / Чехутин Н.А.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1967. – 19л.
734589
  Кремень В.Г. Критика В.И.Лениным левооппортунистических извращений вопросов теории социалистической революции и современность.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кремень В.Г.; КГУ. Спец. совет № 8. – К., 1976. – 24л.
734590
  Кремень Василий Григорьевич Критика В.И.Лениным левооппортунистичских извращений вопросов теории социалистической революции и современность : Дис... канд. филос.наук: / Кремень Василий Григорьевич; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1976. – 187л. – Бібліогр.:л.1-XXXVI
734591
  Пода Н.В. Критика В.И.Лениным либерально-народнической концепции пореформенного развития России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Пода Н.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
734592
  Кожуховский И.С. Критика В.И.Лениным либеральных народников и ее значение в разоблачении современных мелкобуржуазных теорий. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Кожуховский И.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 27л.
734593
  Спирв Г.Ф. Критика В.И.Лениным народнического социализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Спирв Г.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
734594
  Емелях Л.И. Критика В.И.Лениным православия / Л.И. Емелях. – Л., 1971. – 31 с.
734595
  Саушкин Н.М. Критика В.И.Лениным программы и тактики партии эсеров / Н.М. Саушкин. – М., 1971. – 47с.
734596
  Мрачковская И.М. Критика В.И.Лениным ревизионизма и современность / И.М. Мрачковская. – Москва, 1982. – 112 с.
734597
  Кудрявцев С.А. Критика В.И.Лениным софистики оппортунистов по проблемам войны и мира. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кудрявцев С.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
734598
  Чураков Ю.Д. Критика В.И.Лениным софистики философского ревизионизма : Автореф... канд. филос.наук: / Чураков Ю.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
734599
  Гиршович Е.И. Критика В.И.Лениным струвизма (объективизма0. : Автореф... Канж.филос.наук: / Гиршович Е.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 20л.
734600
  Мухин В.М. Критика В.И.Лениным субъективизма и тактического авантюризма эсеров / В.М. Мухин. – Ереван, 1957. – 173с.
734601
  Скудаев Д.И. Критика В.И.Лениным субъективно-идеалистической сущности геносеологических взглядов социалистов-революционеров. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Скудаев Д.И.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
734602
  Прибыткова Л.А. Критика В.И.Лениным субъективного метода в социологии либерального народничества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Прибыткова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1970. – 29 с.
734603
  Сергеев М.А. Критика В.И.Лениным утонченных форм защиты религии и современные тенденции религиозного обновления. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Сергеев М.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 25л.
734604
  Лавров Е.И. Критика В.И.Лениным экономической программы эсеров : Автореф... канд. экон.наук: / Лавров Е.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 16л.
734605
  Роженко М.М. Критика В.І. Леніним махістської інтерпретації описового методу в фізичній теорії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
734606
  Жученко В.С. Критика В.І. Леніним ревізіонізму в аграрному питанні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 58-63. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье показана критика В.И. Лениным теоретических догм ревизионистов в аграрном вопросе (Булгакова, Давида, Маслова и др.). Особое внимание в статье уделено критике ревизионизма, "легальных марксистов", сделавших попытку пересмотреть учение ...
734607
  Гонтаржевський І.С. Критика В.І.Леніним антимарксистських концепцій особи / І.С. Гонтаржевський. – Київ, 1971. – 34с.
734608
  Ващишин А.М. Критика взглядов буржуазных экономистов по вопросам государственного вмешательства в экономику современного империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ващишин А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
734609
  Аношина Галина Игоревна Критика взглядов М.Вебера и его современных последователей на экономику социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Аношина Галина Игоревна; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1977. – 21л.
734610
  Сутырин С.Ф. Критика взглядов современных буржуазных экономистов по вопросам совершенствования хозяйственного механизма СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Сутырин С.Ф.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1978. – 23л.
734611
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "Постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бугас В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
734612
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма". : Дис... канд эконом.наук: / Бугас В.В.; МВССО УССР. КГУ. Кафедра полит. эконом. эконом-го факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-*18
734613
  Михалик И. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Михалик И.; МГУ. Эконом. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
734614
  Иштван М. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополитистического капитализма. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иштван М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
734615
  Вольпе Г. делла Критика вкуса / Г. делла Вольпе. – Москва, 1979. – 351с.
734616
  Калинович В.І. Критика Володимиром Навроцьким буржуазної держави і права (До проблеми історії політичної думки на Україні) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 31-41
734617
  Юшманов Н.З. Критика вульгарного материализма и его современной интерпретации : автореф. дис. ... док. философ. наук / Юшманов Н.З. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 34 с.
734618
  Чуйко В.Л. Критика герменевтичного підходу як методології гуманітарних наук / В.Л. Чуйко, О.С. Марусіна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 33-49
734619
  Желнов М.В. Критика гносенологии современного неотомизма / М.В. Желнов. – Москва, 1971. – 259с.
734620
  Михай Н.Г. Критика гносеологии неорационализма. / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1973. – 142с.
734621
  Желнов М.В. Критика гносеологии современного неотомизма : Автореф... канд. филос.наук: / Желнов М. В.; МГУ, Филос. фак. – М., 1971. – 54л.
734622
  Нацинов Енчо Иванов Критика гносеологических концепций маоизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нацинов Енчо Иванов; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 23л.
734623
  Обидная Светлана Николаевна Критика гносеологических основ социальной философии франкфуртской школы : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Обидная Светлана Николаевна ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1979. – 26 с.
734624
  Тихонова Евгения Аратольевна Критика государственно-правовых концепций социалреформизма и ревизионизма / Тихонова Евгения Аратольевна. – Киев : Знание, 1986. – 48с.
734625
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1937. – 100с.
734626
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Л, 1950. – 48с.
734627
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс, Ф. Енгельс, 1933. – 140с.
734628
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – К., 1978. – 48с.
734629
  Михайлов В.С. Критика давньокитайської цивілізації та погляди щодо суспільного буття: даосизм та китайський буддизм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-77. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
734630
  Тімченко О.П. Критика деконструкціоністського функціоналізму на основі протиставлення понять "соціальна дія" і "соціальна подія" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 7-15


  Критичне філософствування у формі самосвідомості розглядається як наслідок усвідомлення самобутності антропоморфізованої філософії ("привід картезіанства", або "назад до Декарта"). Ключові слова: самоідентифікація, рефлексія, скептицизм, релятивізм, ...
734631
  Тихомиров Лев Критика демократии; Статьи из журнала "Русское обозрение" 1892 - 1897 гг. / Тихомиров Лев; Вступ.статья,коммент.М.Б.Смолина.Оформл.М.Ю.Зайцева. – Москва : Москва, 1997. – 672с. – (Пути русского имперского сознания.Приложение к журналу "Москва"). – ISBN 5-89097-008-9
734632
  Арзамасцева Ирина Критика детской литературы: былое и настоящее // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Мне неловко, когда меня называют критиком; я давно не писала ничего в таком роде, однако постоянно читаю рецензии и обзоры детских изданий, испытывая всякие чувства, а более всего недовольство - и собой, и критиками. Скорее, мне хочется понять ...
734633
  Рабінович П.М. Критика деяких буржуазних поглядів про призначення права в суспільстві // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
734634
  Парамонов Н.З. Критика догматизма, скептицизма и релятивизма / Н.З. Парамонов. – Москва, 1973. – 134с.
734635
  Дулуман Є.К. Критика доказів існування бога / Є.К. Дулуман. – Київ, 1968. – 46с.
734636
  Петров Н.М. Критика доктрины потребительского общества / Н.М. Петров. – Кишинев, 1983. – 159с.
734637
  Сошніков А.О. Критика достовірності археологічного датування артефактів культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 50-60. – ISSN 2616-9967
734638
  Жуков Г.П. Критика естественноправовых теорий международного права / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 164с.
734639
  Ботвіновська А.В. Критика естетичного підходу в філософії Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 95-97
734640
  Янченко Л.В. Критика естетичної концепції сучасного православ"я / Л.В. Янченко. – К., 1986. – 48с.
734641
  Родінова Н. Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі "Киевская Старина" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 85-88
734642
  Топачевский А.В. Критика жгутиковой теории происхождения водорослей. / А.В. Топачевский. – К., 1953. – С. 115-126
734643
  Салимов Шохран Альвенд оглу Критика жизни общества в творчестве Рухи Багдади // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 191-198. – ISSN 2522-493X
734644
  Тарасов Константин Павлович Критика западногерманских буржуазных фальсификаций деятельности КПСС по развитию социалистической демократии на этапе развитого социализма : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тарасов Константин Павлович; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
734645
  Громова Людмила Прокофьевна Критика западногерманских буржуахных фальсификаций роли КПСС в укрепелнии государственного единства советского народа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Громова Людмила Прокофьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
734646
  Пюттер В. Критика западногерманских фальсификаторов по вопросу о причинах принятия новой программы Коммунистической партии Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пюттер В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 17л.
734647
   Критика западногерманского "Остфоршунга". – Москва : Наука, 1966. – 273 с.
734648
  Левадный Н.П. Критика западногерманского католического клерикализма по вопросам войны и мира : Автореф... канд. филос.наук: / Левадный Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 21л.
734649
  Мартынов Н.Д. Критика западногерманской буржуазной историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1983. – 68с.
734650
  Хействер Алексей Валентинович Критика западногерманской буржуазной историографии по вопросу об участии Румынии во второй мировой войне (июнь 1941-август 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хействер Алексей Валентинович; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
734651
  Федорова А.А. Критика западногерманской реакционной историографии деятельности КПСС по укреплению обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 - июнь 1941). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федорова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 21л.
734652
  Лілова О. Критика засадничих концептів куртуазної літератури в романі Дж. Гасконя "Пригоди майстра F.J." // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 54-62. – ISBN 966-599-120-5
734653
  Смігунова О.Г. Критика здатності судження та принцип системності у філософії І. Канта в контексті актуальних проблем сучасної філософії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 122-128. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
734654
  Бондаревська І. Критика знання і освіти в творах Григорія Сковороди // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 117-127. – ISBN 978-966-2410-77-8
734655
  Гончар Б.М. Критика зовнішньополітичних концепцій США відносно політики СРСР в Африці (70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 24-30. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
734656
   Критика и библиография : [отзывы о книгах] // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.


  Содерж.: А. Левинсон. Всемирная Библиотека. собрание сочинений Лопе де Вега. Редакция и критико-биографический очерк М.В. Ватсон. Т. I. Наказание не мщение. - Фуэнте-Овехуна. Перевод и вступительная статьи С.А. Юрьева. Издание "Просвещения". СПБ. Стр. ...
734657
  Зайцев А. Критика и библиография [Рецензия: Новые исследования о продуктах охлорения хлористого этила и хлористого этилена и новые доказательства существования органических радикалов, у которых парное сродство принадл. одному из углерод. атом. / Г. Глинский] / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 9 с.
734658
  Заславский Д.И. Критика и библиография в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1948. – 15с.
734659
  Озеров В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Озеров. – М., 1951. – 26 с.
734660
  Морозов М.А. Критика и библиография в газете / М.А. Морозов. – Москва, 1954. – 36с.
734661
  Горохов В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Горохов. – Москва, 1970. – 23с.
734662
  Панков В.И. Критика и библиография. / В.И. Панков. – М., 1960. – 32с.
734663
  Грунский Н.К. Критика и библиография. J.Tretiak. Bohdan Zaleski (1802-1831) Krakow, 1911. – [Санкт-Петербург]. – С. 139-182. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного Просвещения
734664
  Грунский Н.К. Критика и библиография. Заметки по русскому языку. / Н.К. Грунский. – [50 с.]. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
734665
  Перетц В.Н. Критика и библиография: Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Гл. XXXI-XXXVI // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 81-129
734666
  Перетц В.Н. Критика и библиография: Новые труды по источниковедению древнерусской литературы и палеографии. Гл. XXV-XXX / В.Н. Перетц // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 42 с.
734667
   Критика и время. – Ленинград, 1984. – 334 с.
734668
  Манолова Н. Критика и есеистика: избрано / Н. Манолова. – София, 1982. – 356с.
734669
  Келдыш Ю.В. Критика и журналистика : избранные статьи / Ю.В. Келдыш. – Москва : Советский композитор, 1963. – 354 с.
734670
  Кьеркегор С. Критика и кризис в жизни актрисы // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 51-65. – ISSN 0042-8841
734671
  Луначарский А.В. Критика и критики / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 274с.
734672
   Критика и критики в литературном процессе Сибири. – Новосибирск, 1990. – 237 с.
734673
  Куюмджиев К. Критика и литературен живот / К. Куюмджиев. – 2-е изд. – София, 1980. – 230с.
734674
  Бобулов К. Критика и литературный процесс : лит.-критич. статьи / Камбаралы Бобулов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 210 с. : портр.
734675
   Критика и литературоведение Молдавии : Библиогр. указ. за 1924-1965 гг. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 518с.
734676
   Критика и музыкознание. – Л, 1975. – 279с.
734677
   Критика и музыкознание : сборник статей. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1980. – 272 с.
734678
  Кочкарев И.Т. Критика и самокритика -- новая диалектическая закономерность развития советского социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Кочкарев И.Т.;. – Москва, 1952. – 39 с.
734679
  Шариков И.С. Критика и самокритика - движущая сила развития советского общества / И.С. Шариков. – М., 1954. – 88с.
734680
  Троц А.А. Критика и самокритика - диалектическая закономерность социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Троц А.А. – Ленинград, 1952. – 16 с.
734681
  Бодров А.Г. Критика и самокритика - закономерность развития социалистического общества : Автореф. ... канд. филос. наук: / А.Г. Бодров ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. диалектич. и историч. материализма. – Москва : [Б. и.], 1950. – 30 л.
734682
   Критика и самокритика - мощное оружие в борьбе с недостатками. – Москва : Военное издательство, 1958. – 95 с.
734683
  Троц А.А. Критика и самокритика - постоянно действующее оружие Коммунистической партии. / А.А. Троц. – Л., 1954. – 31с.
734684
  Мамонтов И.С. Критика и самокритика - сильнейшее оружие большевизма / И.С. Мамонтов. – Москва, 1950. – 70с.
734685
  Любимова С.Т. Критика и самокритика в борьбе большевисткой партии за выполнение задач первой сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист. наук / Любимова С.Т. – Москва, 1951. – 16 с.
734686
  Рощина Нина Николаевна Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Свердловской и Пермской областей в годы восьмой и девятой пятилеток (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рощина Нина Николаевна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
734687
  Белоусов В.И. Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Украины / В.И. Белоусов. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1976. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. – (Библиотечка в помощь лектору : От 24 к 25 съезду КПСС / О-во "Знание" УССР)
734688
  Данильченко В.И. Критика и самокритика в жизни и деятельности Коммунистической партии / В.И. Данильченко. – Київ, 1963. – 34с.
734689
  Ашанин В.Я. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.Я. Ашанин. – Москва : Мысль, 1966. – 47 с.
734690
  Палишко В.К. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.К. Палишко. – Київ, 1968. – 37с.
734691
  Никифоров В.М. Критика и самокритика в партийной организации / В.М. Никифоров. – Ленинград, 1973. – 26с.
734692
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 23с.
734693
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1956. – 23с.
734694
   Критика и самокритика в советском обществе. – Москва : Политиздат, 1955. – 238, [2] с.
734695
  Васильев И.И. Критика и самокритика в социалистическом обществе. / И.И. Васильев, В.М. Гордон. – Ленинград, 1974. – 84с.
734696
  Дорохов М.И. Критика и самокритика как принцип коммунистической нравственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Дорохов М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
734697
  Синюкаев Б. Критика и саокритика -- важнейшая закономерность развития партии нового типа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Синюкаев Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 28 л.
734698
  Шандра В.А. Критика и саомкритика как закономерность развития социалистической идеологии и опыт использования этой закономерности Коммунистической партией Советского Союза в послевоенный период. : Автореф... Канг.филос.наук: / Шандра В.А.; М-во высш. обраования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 15л.
734699
   Критика и экономическая теория. – Брнаул, 1989. – 149с.
734700
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Москва : Искусство, 1979. – 439 с.
734701
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : Искусство, 1998. – 463 с. – (История эстетики в памятниках и документах). – ISBN 5-210-00917-3
734702
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии в трудах Г.В. Плеханова / Г.М. Лившиц. – Минск, 1981. – 304с.
734703
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии соратниками К. Маркса и Ф. Энгельса / Г.М. Лившиц. – Минск, 1984. – 232с.
734704
  Блецкан М.И. Критика идеалистических извращений методологической роли категорий материалистической диалектики / М.И. Блецкан, В.М. Лендьел, Н.В. Логойда // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
734705
  Табачковский В.Г. Критика идеалистических интерпретаций практики / В.Г. Табачковский. – Киев, 1976. – 264с.
734706
  Мотрошилова Н.В. Критика идеалистических теорий активности субъекта (На примере феноменологии Э.Гуссерля и социологии познания) : Автореф... канд. филос.наук: / Мотрошилова Н.В.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1963. – 17л.
734707
  Савина Т.Б. Критика идеалистического сенсуализма современных неопозитивистов : Автореф... канд. филос.наук: / Савина Т. Б.;. – М., 1961. – 20л.
734708
  Чуева И.П. Критика идей интуитивизма в России / И.П. Чуева. – М.Л., 1963. – 129с.
734709
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 248 с.
734710
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 372с.
734711
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
734712
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
734713
  Уколов В.С. Критика идейно-эстетических основ модернизма (на материалах буржуазной Германии). : Автореф... канд. филос.наук: / Уколов В.С.; Моск. обл. пед. ин-т им Н.К. Крупской. – М., 1966. – 26л.
734714
  Маянская Лидия Петровна Критика идейных основ союза украинского буржуазного национализма и униатской церкви : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Маянская Лидия Петровна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 28 с.
734715
  Яркина Т.Ф. Критика идейных позиций буржуазной педагогики и школы / Т.Ф. Яркина. – М., 1976. – 45с.
734716
  Никитин В.А. Критика идеологии "демократического социализма" / В.А. Никитин. – Москва, 1978. – 143 с.
734717
  Брутенц К.Н. Критика идеологии "нового" колониализма США : Автореф... канд. филос.наук: / Брутенц К. Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
734718
  Сербинов К С. Критика идеологии буржуазного индивидуализма и борьба против ее пережитков в Болгарии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сербинов С.К,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 14л.
734719
   Критика идеологии и политики неоколониализма. – М, 1984. – 253с.
734720
  Францева Н.А. Критика идеологии и политики тред-юнионизма. (На материале нем. рабочего движения периода первой мировой войны) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Францева Н.А.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1971. – 27л.
734721
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
Ч. 1. – 1980. – 253с.
734722
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
Ч. 2. – 1980. – 214 с.
734723
  Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма / Е.Г. Балагушкин. – Москва : Знание, 1984. – 6 4с. – Библиогр.: с. 64 (10 назв.) ; библиогр. в примеч.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Науч. атеизм ; 10)
734724
  Василенко В.Л. Критика идеологии и тактики антикоммунизма / В.Л. Василенко. – Київ, 1970. – 29с.
734725
   Критика идеологии ламаизма и шаманизма. – Улан-Удэ, 1965. – 132с.
734726
   Критика идеологии неофашизма. – Москва : Мысль, 1976. – 464с.
734727
  Молоков В.А. Критика идеологии православия и ее приспособления в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Молоков В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 21л.
734728
  Модржинская Е.Д. Критика идеологии современного антикоммунизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 28 с.
734729
  Вдовиченко П.И. Критика идеологии современного баптизма : Автореф... канд. филос.наук: / Вдовиченко П.И.; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 22л.
734730
  Чарских Ю.Н. Критика идеологии современного баптизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чарских Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с.
734731
  Герасимец А.С. Критика идеологии современного иеговизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Герасимец А.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
734732
  Гольденберг Марчел Абрамович Критика идеологии современного иудаизма и сионизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Гольденберг Марчел Абрамович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и науч. атеизма. – Минск, 1973. – 24л.
734733
  Андреев М.В. Критика идеологии современного клерикализма / Андреев М.В. – Москва : Знание, 1982. – 63 с. – Библиогр.: с. 54. – (Новое в жизни, науке, технике. Научный атеизм ; 11)
734734
  Сиксай А.А. Критика идеологии современного реформатства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Сиксай А.А.; КГУ. – К., 1973. – 18л.
734735
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
734736
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; КГу им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
734737
  Виммсааре К.А. Критика идеологии современной лютеранской церкви. : Автореф... канд. филос.наук: / Виммсааре К.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
734738
  Дадиани Л.Я. Критика идеологии социал-сионизма / Л.Я. Дадиани. – М, 1986. – 349с.
734739
  Коваленко В.И. Критика идеологиии современного антикоммунизма / В.И. Коваленко. – М, 1986. – 79с.
734740
  Яроцкий Петр Лаврентьевич Критика идеологических основ антикоммунизма современного иеговизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яроцкий Петр Лаврентьевич; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 25л.
734741
  Чалдымов Н.А. Критика идеологических основ военной стратегии НАТО / Н.А. Чалдымов. – М, 1982. – 176с.
734742
  Крывелев И.А. Критика идеологических основ современного клерикализма и федеизма.. : Автореф... доктор филос.наук: / Крывелев И.А.; Ин-тут философии АН СССР. – М., 1962. – 43л.
734743
  Колотий Ю.М. Критика идеологического приспособления современного православия : Автореф... кандидата философ.наук: / Колотий Ю.М.; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 19л.
734744
  Евменов Л.Ф. Критика извращений диалектики общественного развития в современной буржуазной философии Франции. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евменов Л.Ф.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
734745
  Глущенко Е.В. Критика изолированности теологических доказательств И. Канта Р. Суинберном // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-966-285-527-2
734746
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
734747
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 201л.
734748
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Дис... канд. филос.наук: / Филоненко Н.В.; КГУ. Кафедра истории и теории атеизма. – К., 1968. – 278л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
734749
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Филоненко Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
734750
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
734751
   Критика иудейской религии. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 467 с.
734752
  Шаховський С.М. Критика і літературний процес. / С.М. Шаховський. – Київ, 1976. – 135с.
734753
  Наєнко М. Критика і літературознавство: камо грядеші? // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 25-39. – ISBN 978-617-7993-01-7
734754
  Наєнко М. Критика і літературознавство: куди йдемо? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 3-12. – Бібліогр.: Літ.: с. 12; 17 назв. – ISSN 0236-1477
734755
  Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0
734756
  Чуйко В.Л. Критика і наукова раціональність // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 187-194
734757
  Мултих Г.М. Критика і самокритика - рушійна сила розвитку радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1952. – 45с.
734758
  Кульчицький В.С. Критика Іваном Франком буржуазного виборчого права. / В.С. Кульчицький, Н.І. Тітова. – Львів, 1959. – 24с.
734759
  Паньонко І. Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії / І. Паньонко, О. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 22-28. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
734760
  Павлов В.Т. Критика ідеалістичного розуміння Г. Рейхенбахом категорії часу як одного із засобів доказу безсубстанційності фізичних явищ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
734761
  Токман О.В. Критика ідеї універсальності модернізації в сучасній соціальній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
734762
  Євдокименко В.Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1967. – 272с.
734763
  Євдокименко В.Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В.Ю. Євдокименко. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1968. – 294с.
734764
  Беренштейн Л.Ю. Критика ідеології сіонізму - різновидності антикомунізму / Л.Ю. Беренштейн ; Ін-т історії партії ЦК КП України - філіал Ін-ту марксизму-ленінізму ЦК КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 104 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
734765
  Колобков В.В. Критика ідеології сучасного православ"я / В.В. Колобков. – Київ, 1963. – 26с.
734766
  Лютий Т.В. Критика ідеології: соціокультурний вимір (М. Штірнер, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – C. 36-44. – ISSN 1996-5931
734767
  Лях В.В. Критика інтуїтивізму сучасної буржуазної філософії / В.В. Лях. – Київ, 1975. – 111с.
734768
  Павлов Ю.В. Критика історицистської раціональності в контексті філософії постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-111. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто основні підходи постмодерністської філософії щодо критики історицистської раціональності в межах філософії модерну. Показані сильні та слабкі сторони цієї критики.
734769
  Суперфин Л.Г. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом концепции грубоуравнительного коммунизма / Л.Г. Суперфин. – Москва, 1975. – 169 с.
734770
  Арзамасцев А.М. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом уравнительносного понимания социального равенства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 622 / Арзамасцев А.М. ; Моск. гос. ун-т, Филос. фак, Каф. истории марксистско-ленинской философии. – Москва, 1971. – 21 с.
734771
  Мороз И.А. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом социологических взглядов М.А.Бакунина / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1956. – 144с.
734772
  Федорчук Я.П. Критика как фактор воспитания / Я.П. Федорчук. – Киев, 1988. – 31с.
734773
  Капустин Б.Г. Критика кантовской критики "права лгать" как выявление границ моральной философии // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.122-143. – ISSN 0869-5377
734774
  Покровский В.С. Критика капитализма / В.С. Покровский. – М., 1950. – 61-73с.
734775
  Еголин К. Критика капитализма в произведениях М.Горького 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Еголин К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
734776
  Чумаченко В.Г. Критика капитализма В.Г.Плехановым : Автореф... канд. экон.наук: / Чумаченко В.Г.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1962. – 23л.
734777
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства А.И.Герценом. / В.М. Катрич, 1955. – [10] с. – Отд.отт. из : "Юридический сборник КГ У", № 8, 1955, с. 57-76
734778
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства В.Г.Белинским и А.И.Герценом / В.М. Катрич. – Киев, 1960. – 140с.
734779
  Катрич В.М. Критика капіталістичного ладу та буржуазної держави М.Є. Салтиковим-Щедріним // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 90-95. – (Серія права ; № 6)


  В данной работе показывается, что Салтыков-Щедрин был глубоким критиком капиталистического строя и порожденным им буржуазных порядков на Западе, а также подчеркивается, что все его творчество было направлено на раскрытие антинародной, эксплуататорской ...
734780
  Петік Я.О. Критика Карлом Каутським устрою раннєхристиянських общин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 91. – ISSN 2521-6570
734781
  Кудряшов В.М. Критика католитических концепций национализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Кудряшов В.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 20л.
734782
   Критика католической и униатской идеологии в атеистической пропаганде. – Львов
Ч. 1. – 1985. – 75 с.
734783
  Вдовиченко Г.В. Критика кверофутуризму і панфутуризму М. Семенка в українській літературній дискусії 1920-х рр. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  Стаття подає комплексний аналіз критики учасниками української літературної дискусії 1920-х рр. футуристичних теорій М. Семенка як провідного теоретика українського авангарду і видатного діяча українського культурного відродження. Особливу увагу ...
734784
  Начкебия Я.Э. Критика классиками марксизма-ленинизма реакционных социологических взглядов Гегеля как аристократической реакции на французскую буржуазную революцию 1789-1794 годов и на французский материализмXVIII : Автореф... канд. философ.наук: / Начкебия Я.Э.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории философии. – Москва, 1953. – 16 с.
734785
  Гасанов Ф.Р. Критика классиками марксизма-ленинизма теоретических и тактических основ анархизма : Автореф... кандид. философ.наук: / Гасанов Ф.Р.; Академия наук Азербайджанской ССР. Институт философии. – Баку, 1949. – 24 с.
734786
  Хардер Г. Критика клериакально-католической теории "свободы личности". : Автореф... Канд.филос.наук: / Хардер Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 15л.
734787
  Великович Л.Н. Критика клерикальных концепций войны и мира / Л.Н. Великович. – Москва, 1986. – 62с.
734788
  Кальметьева Э.В. Критика количественного метода в современной американской неопозитивистской социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Кальметьева Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 17л.
734789
  Суворова М.И. Критика Коминтерном ревизионистских взглядов на экономику социализма. / М.И. Суворова. – М., 1985. – 116с.
734790
  Кравченко Л.М. Критика конвенционализма в обосновании физической теории // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
734791
  Закордонець О.О. Критика конвенціоналістського трактування визначення поняття одночасності в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
734792
  Сирота Н.М. Критика консерватизма США по проблемам войны, мира и революции / Н.М. Сирота. – Л, 1987. – 159 с.
734793
  Заборов В.В. Критика контекстуальной эстетики Стивена Пеппера : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов В.В.;. – Л, 1973. – 38л.
734794
  Неліп М.І. Критика концептуальних основ сучасної "юридичної радянології" з теорії соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются концептуальные основы современных "советологических" интерпретаций социалистической государственности, обращается внимание на первостепенную необходимость разоблачения реакционных "тоталитарных" доктрин, применяемых буржуазными ...
734795
  Копаница М.М. Критика концепции "коммунистического христианства" современного русского православия. / М.М. Копаница. – Х., 1974. – 145с.
734796
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции" для Латинской Америки / А.А. Матлина. – М., 1971. – 320с.
734797
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции". (Латиноамерикан. политика Соединенных Штатов в америк. буржуазной историографии. 1959-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Матлина А.А.; Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
734798
  Трофимов В.П. Критика концепции общественного развития в социальной философии Р.Арона (К вопросу о "технологическом детерминизме") : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Трофимов В.П.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
734799
  Цвеков Д.Г. Критика концепции свободы Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: / Цвеков Д. Г.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 18л.
734800
  Животок Б.М. Критика концепции современного иеговизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Животок Б. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
734801
  Шварц Е.С. Критика концепции социальной ориентации молодежи в современной американской буржуазной социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 00.03 / Шварц Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
734802
  Охрименко О.Г. Критика концепции Т. Куна с позиций ленинского анализа проблемы развития научных понятий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
734803
  Соколов В.А. Критика концепций американских политологов, фальсифицирующих советскую внешнюю политику в условиях разрядки (1972-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Соколов В.А.; Дипломатическая академия МИД СССР. – М. – 24л.
734804
  Нарский И.С. Критика концепций науки в буржуазной философии / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 48с.
734805
  Олегина И.Н. Критика концепций современной американской и английской буржуазной историографии по проблемам индустриализации СССР / И.Н. Олегина. – Л., 1989. – 220с.
734806
   Критика концепций современной буржуазной историографии. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 230 с.
734807
  Повторева С.М. Критика концепций структурализма по проблеме взаимосвязи теории и практики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
734808
  Терепищий С.О. Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 192-196. – ISSN 2076-1554
734809
  Добрецова В.В. Критика концепції "християнского націоналізму" / В.В Добрецова, Л.П. Маянська. – Київ : Знання, 1984. – 32 с. – (Науково-атеїстична ; №8)
734810
  Васильєва Р.Х. Критика концепцій антикомунізму з питань соціалістичної економіки / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1966. – 32с.
734811
  Ветров А.А. Критика крупнейших английских сенсуалистических теорий понятия XVII-XIX вв. и их философских предпосылок : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ветров А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 12 с.
734812
  Ушков А.М. Критика левацкого радикализма в процессе преподавания научного коммунизма: уч. пособие. / А.М. Ушков. – Москва, 1986. – 61с.
734813
  Яковлева Л.А. Критика лейбористской апологии современного буржуазного государства / Л.А. Яковлева. – Москва, 1962. – 110 с.
734814
  Косырев Г.И. Критика Лениным и Сталиным философских ошибок Плеханова в его выступлениях против махизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Косырев Г.И. – Москва, 1952. – 15 с.
734815
  Богданов Б.А. Критика Леніним філософських основ опортунізму під час профспілкової дискусії / Б. Богданов. – Київ : Держсоцеквидав, 1935. – 44 с.
734816
  Попова М.А. Критика либерально-гуманистических концепций религии / М.А. Попова, Ю.Я. Бондаренко. – Москва, 1979. – 64с.
734817
  Новічкова О.С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона "Опіум інтелектуалів" (1955) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 29-33. – ISSN 1996-9872
734818
  Фізер І.М. Критика літературна / І.М. Фізер, К М. Наєнко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 493-497. – ISBN 978-966-02-7305-4
734819
  Духович О.Б. Критика М. М. Бахтіним новочасного "монологізму" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 122-124
734820
  Карасенко Д.Б. Критика М.Г. Чернишевським католицизму і православ"я / Д.Б. Карасенко. – Київ : Видавництво АН УССР, 1959. – 51 с.
734821
  Козуб Л. Критика М.П. Драгомановим концепції марксизму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 40-45. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
734822
   Критика мальтузианских и неомальтузианских взглядов : Россия XIX - начала XX в. – Москва : Статистика, 1978. – 167 с.
734823
  Башкардин Андрей Николаевич Критика Мальтуса и мальтузианства в русской экономической литературе XIX века (до 70-х годов). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкардин Андрей Николаевич; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 24 с.
734824
  Козак Ю.Г. Критика маржиналистических трактовок социализма. / Ю.Г. Козак. – Киев, Одесса, 1988. – 173с.
734825
  Гагоидзе В.А. Критика Марксом идеалистической диалектики Гегеля и формирование материслистического диалектического метода до 1848 год : Автореф... канд. философ.наук: / Гагоидзе В.А.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1952. – 16л.
734826
  Макаренко А.П. Критика мелкобуржуазного кооперативного реформизма / А.П. Макаренко. – Москва, 1982. – 136 с.
734827
  Игнатенко Т.А. Критика меньшевистской концепции истории Октября в советской историографии (1917 г. - середина 30-х годов) / Т.А. Игнатенко. – Москва, 1986. – 149с.
734828
  Малахова Е.В. Критика метафизики в еврейской мысли XVIII – нач. ХІХ в // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.199-209
734829
   Критика метафизики в неоструктурализме. – М, 1989. – 49с.
734830
  Ирибаджаков Н. Критика метафизического разума / Н. Ирибаджаков. – М, 1983. – 479с.
734831
  Березный Л.А. Критика методологии американской буржуазной историографии Китая : (проблемы общественного развития в 19 - первой половине 20 века) / Л.А. Березный ; ЛГУ им. А.А, Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 266 с.
734832
  Макаренко Л.П. Критика методологии неокейнсианских теорий экономического роста (на матер. ФРГ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Л. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1975. – 23л.
734833
  Филиппов В.М. Критика методологических основ "теории социального действия" Толкотта Парсонса : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Филиппов В.М.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 22л.
734834
   Критика методологических основ буржуазной политической философии : Сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1985. – 193 с. – (Проблемы философии за рубежом)
734835
  Захаров Г.А. Критика методологических основ буржуазных концепций "качества жизни" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захаров Г.А.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
734836
  Даниленко В.Н. Критика методологических основ и некоторых теоретических концепций буржуазной политической науки во Франции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Даниленко В.Н.; Моск. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – Москва, 1971. – 24л.
734837
  Амантаев Б.А. Критика методологических основ современного антикоммунизма / Б.А. Амантаев, Н.К. Бегалиев. – Алма-Ата : Казахстан, 1979. – 97 с.
734838
  Макарова Л.М. Критика методологических основ современного бихевиоризма : Автореф... канд. филос.наук: / Макарова Л. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
734839
  Трибудев Б.С. Критика методологических основ теории "деидеологизации". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Трибудев Б.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 22л.
734840
  Цырбук Н.А. Критика методологических основ философии лигнвистического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Цырбук Н. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1976. – 26л.
734841
  Звездкина Э.Ф. Критика методологических принципов изучения малых групп в буржуазной социальной психологии США : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Звездкина Э.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра философии гуманитарных фак. – М., 1968. – 16л.
734842
  Цимбал А.В. Критика методології гуманітарних наук в філософії Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Автор аналізує питання, пов"язані з критичним ставленням Карла Поппера до методів соціально-гуманітарних наук, і в цьому зв"язку висуває власне діалектичне бачення проблеми рушійних сил наукового прогресу.
734843
  Бушанська В.М. Критика механізмів деліберативної політики як основа переосмислення її дійсної природи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 12-14
734844
  Жукаускєнє Одета Критика мистецьких музеїв: від домінуючих до альтернативних наративів // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 168-187. – ISBN 978-609-07-0287-1
734845
  Гусев Ю.А. Критика мифа о свободе худочественного творчества в капиталистическом обществе. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.04 / Гусев Ю.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1982. – 44л.
734846
  Полтавцева Н.Г. Критика мифологического сознания в творчестве Андрея Платонова. / Н.Г. Полтавцева. – Ростов-на-Дону, 1977. – 36 с.
734847
  Кривенька Т.О. Критика міжконфесійної боротьби та духівництва на сторінках газет "Шершень" і "Точило" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 63-67. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Аналіз газет "Шершень" і "Точило" засвідчив, що сатирично-гумористичні видання одні з небагатьох критикували у своїх матеріалах дії духівництва та церковний устрій.
734848
  Ипполитов Л.М. Критика модели "экономического человека" в работах С.Н. Булгакова и П.Б. Струве // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 54-60. – ISSN 2073-6118
734849
  Эдельман А.И. Критика модернизации идеологии современного иудаизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Эдельман А.И. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора гос-ва и права. – Киев, 1968. – 16 с.
734850
   Критика модернистических течений в западном музыкальном искусстве ХХ века. – Киев : Музична Україна, 1984. – 80 с.
734851
  Паустовский Ю.О. Критика модернізму у творах Богдана-Ігоря Антонича та Хосе Ортеги-і-Гассета // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 418-419
734852
  Сейфуллина Л.Н. Критика моей практики / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1934. – 65с.
734853
  Федотова Л.Ф. Критика моральной доктрины современного православия. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Федотова Л.Ф.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 18л.
734854
  Ирибаджаков Н. Критика на маетафизический разум / Н. Ирибаджаков. – София, 1979. – 802с.
734855
  Панченко В. Критика на межі тисячоліть: занепад чи момент істини // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.58-60. – ISSN 0236-1477
734856
  Жабински Н.Г. Критика на теоритъ за нужната отбрана / Н.Г. Жабински. – София, 1928. – 416с.
734857
  Емануилов Е.Г. Критика на фалшификациите на най-новата история на България във френската буржоазиа историография / Е.Г. Емануилов. – Велико Терново : Кирил и Методий, 1985. – 146 с.
734858
  Пригодій С.М. Критика наратології В. Шміда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 145-152
734859
   Критика национализма — реакционной идеологии современной буржуазии. – Киев : Наукова думка, 1981. – 319 с.
734860
  Почоева М. Критика национализма как составной части идеологии и политики антикоммунизма (на матер. Средней Азии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Почоева М.; АН СССР. Ин-т философии. – М, 1981. – 26л.
734861
  Рудик А.О. Критика недоліків парламентарної демократії Миколою Сціборським // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 81-82
734862
  Денисов В.В. Критика некоторых буржуазных теорий о роли народных масс в современном общественном развитии : Автореф... канд. филос.наук: / Денисов В. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 20л.
734863
  Касурас Д.Т. Критика некоторых концепций современной буржуазной философии Греции / Д.Т. Касурас. – Ташкент, 1970. – 158с.
734864
  Касурас Д.Г. Критика некоторых концепций современной греческой буржуазной философии. : Автореф... канд. филос.наук: / Касурас Д. Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент., 1964. – 24л.
734865
  Леонтьева Э.В. Критика некоторых концепций художественной правды в буржуазной эстетике : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Леонтьева Э.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра марксистско-ленинской эстетики. – М., 1968. – 16л.
734866
  Петровская Л.А. Критика некоторых милитаристских концепций международного конфликта в американской буржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Петровская Л.А. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 14 с.
734867
  Наднеева К.А. Критика некоторых нравственных доктрин ламаизма : Автореф... канд.филол.наук: 625 / Наднеева К.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1969. – 16л.
734868
  Чернеа С. Критика некоторых теорий современной французской буржуазной социологии по вопросу о классах и классовой борьбе. : Автореф... канд. филос.наук: / Чернеа С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 19л.
734869
   Критика немарксистских концепций в преподавании политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1990. – 351 с.
734870
   Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. – М, 1988. – 478с.
734871
   Критика немарксистских концепций социализма. – М, 1986. – 317с.
734872
  Ртищев В.И. Критика немецкого "позитивного экзистенциализма" : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Ртищев В.И.; МГУ. Филос. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – Москва, 1969. – 14л.
734873
  Лунев И.И. Критика немецкой буржуазной историографии второй мировой войны (Г.Риттер) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лунев И.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой истории. – Москва, 1959. – 17 с.
734874
  Пікашова Т.Д. Критика неовіталізму в питанні "самостійність" біології
734875
  Степинский М.А. Критика неокантианской логики и методологии общественных наук : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Степинский М.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 15 с.
734876
  Швырев В.С. Критика неопозитивисткой концепции логики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Швырев В. С.; Ин-т филос. АНСССР. – М., 1962. – 21л.
734877
  Корнеева А.И. Критика неопозитивистских взглядов на природу познания / А.И. Корнеева. – М., 1962. – 227с.
734878
  Еркомаишвили В.И. Критика неопозитивистских взгядов об истине : Автореф... канд. философ.наук: / Еркомаишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
734879
  Аллахвердян С.Д. Критика неопозитивистского направления в современной социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Аллахвердян С. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 21л.
734880
  Семенченко Н.А. Критика неопозитивистского понимания функции философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
734881
  Марченко А.Б. Критика неопозитивистской концепции получения нового знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
734882
  Ожеван Н.А. Критика неопозитивистской программы построения теоретической биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
734883
  Діденко Г.М. Критика неопозитивістського трактування мислених моделей // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
734884
  Томашек Л. Критика неотомистской фальсификации марксистской диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: / Томашек Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1963. – 16л.
734885
  Добреньков В.И. Критика неофрейдистской концепции Эриха Фромма / В.И. Добреньков. – Москва, 1972. – 48с.
734886
  Петровская Л.А. Критика новейшей апологетики милитаризма / Л.А. Петровская. – Москва, 1970. – 48с.
734887
  Коваленко В.И. Критика новейших буржуазных буржуазных концепций государственно-монополистического капитализма / В.И. Коваленко. – М, 1987. – 166с.
734888
  Чертина З.С. Критика новейших буржуазных теорий исторического развития национальных отношений при социализме. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чертина З.С.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
734889
   Критика новейших буржуазных учений о государстве : Под ред. В.П. Кружкова, О.Г. Флерова. – Москва : Прогресс, 1982. – 147 с.
734890
  Капелюшний В. Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 5-9


  У статті подано стислий історіографічний аналіз окремих праць новітніх ревізіоністів історії України - О.Бузини, О.Каревіна, В. Лучка, С. Удовика та ін. Головну увагу зосереджено на питаннях українського державотворення та націєтворення.
734891
  Дудкин В.Я. Критика новых тенденций буржуазной философской апологетики религии / В.Я. Дудкин, Ю.Р. Фурманов. – М., 1987. – 62с.
734892
  Гараджа В.И. Критика новых течений в протестантской теологии / В.И. Гараджа. – Москва, 1977. – 62 с.
734893
  Балухатый С. Критика о М.Горьком : Библиография статей и книг 1895 -1932 г. / С. Балухатый. – Москва, 1934. – 594 с.
734894
  Зелинский В. Критика о Тургеневе / В. Зелинский. – 623с.
734895
  Акимова Ирина Михайловна Критика обновленного варианта буржуазной теории "Командной экономики" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Акимова Ирина Михайловна; МВ и ССО УССР. Харьковск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 16л.
734896
  Фогелер Я.Г. Критика онтологии немецкого экзистенциализма : Автореф... канд. филос.наук: / Фогелер Я.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
734897
  Драгун Б.А. Критика онтологии современного томизма : Автореф... кандидата философ.наук: / Драгун Б.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1964. – 18л.
734898
  Олениця К. Критика освіти з позицій філософії Мартина Гайдеггера / К. Олениця, В. Середа // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 189-191


  Історіографічні реконструкції філософії освіти в дискурсі Мартина Гайдеггера дозволило визначити корпус текстів, які складають об"єкт історико-філософського дослідження.
734899
  Аксельрод-Ортодокс Л.И. Критика основ буржуазного обществоведения и материалистическое поонимание истории : курс лекций / Аксельрод-Ортодокс Л.И. – Иваново-Вознесенск : Основа
Вып. 1. – 1985. – 107 с.
734900
  Артеха С.Н. Критика основ теории относительности / С.Н. Артеха. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 224с. – (Relata Refero). – ISBN 5-354-00545-0
734901
  Василенко В.Л. Критика основних течій сучасної буржуазної соціології / В.Л. Василенко. – Київ, 1961. – 18с.
734902
  Беленький М.С. Критика основных догматов Талмуда / Беленький М.С. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Научный атеизм" ; 2)
734903
  Флеровский Н. Критика основных идей естествознания / Н. Флеровский. – Санкт-Петербург : Типография Монтвида, 1904. – IV, 518 с. – Полное имя авт. Берви-Флеровский В.В.
734904
  Жилин П.А. Критика основных концепций буржуазной историографии второй мировой войны / П.А. Жилин, А.С. Якушевский, Е.Н. Кульков ; АН СССР ; Ин-т военной истории министерства обороны СССР. – Москва : Наука, 1983. – 384 с.
734905
  Модржинская Е.Д. Критика основных концепций соверменных буржуазных фалсификатов марксизма-ленинизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1968. – 43с.
734906
   Критика основных концепций современной бурзуазной историографии трех российских революций.. – Москва, 1983. – 336 с.
734907
  Еремин Ю.В. Критика основных направлений буржуазной пропаганды на советскую молодежь. (По материалам радиопропаганды) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Еремин Ю.В.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плехнова. – М., 1969. – 24л.
734908
  Корнеев М.Я. Критика основных направлений буржуазной социологии знания. / М.Я. Корнеев, В.Л. Щульц. – Л., 1985. – 160с.
734909
   Критика основных направлений современной буржуазной политики в области образования. – Москва, 1976. – 110 с.
734910
  Рынидина М.Н. Критика основных направлений современной буржуазной политической экономики. / М.Н. Рынидина. – М, 1964. – 187с.
734911
  Лукьянов В.Г. Критика основных направлений современной буржуазной философии музыки / В.Г. Лукьянов. – Л, 1978. – 62с.
734912
   Критика основных направлений современной буржуазной эстетики : Сборник статей. – Москва : Искусство, 1968. – 359 с.
734913
  Маньковская Н.Б. Критика основных направлений современной буржуазной эстетики. / Н.Б. Маньковская. – М., 1982. – 64с.
734914
  Кринал В.И. Критика основных направлений экономической мысли в буржуазной Эстонии (начиная с 1929 г.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Кринал В.И.; Тартусский гос. ун-тет. – Тарту, 1964. – 22л.
734915
  Кулагин В.Г. Критика основных показателей сельскохозяйственной статистики США : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагин В.Г.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1952. – 19 л.
734916
  Рубенис А А. Критика основных приципов протестантской неоортодоксии / А А. Рубенис. – Москва, 1983. – 63 с.
734917
  Решетов П.Н. Критика основных теоретических концепций и направлений буржуазной пропаганды о современном молодом поколении : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Решетов П.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Учен. совет по журналистике. – Москва, 1969. – 16л.
734918
  Дубовик О. Критика офіційного кримінального правосуддя в правовій доктрині 50-70 рр. ХХ ст. як передумова для становлення концепції відновного правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 88-89


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
734919
  Волков О. Критика партикулярної етики дискурсу імперського суб"єкта // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 260 -262. – ISBN 978-966-439-357-4
734920
  Титюк С.М. Критика планування як передумови тоталітаризму у працях Фрідріха фон Хайєка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 103-105
734921
  Антонова О.А. Критика Платоном софистической теории аргументации // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 7-8
734922
  Петрашева М.А. Критика плоралистических концепций в современнй буржуазной этике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Петрашева М. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 157л. – Бібліогр.:л.130-257
734923
  Петрашева Марина Александровна Критика плюралистических концепций в современной буржуазной этике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Петрашева Марина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
734924
  Баталюк І.В. Критика плюралістичної концепції політичної системи суспільства в ліворадикальних та неомарксистських концепціях елітаризму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 8-11
734925
   Критика позитивизма в социологии и естествознании. – М, 1980. – 156с.
734926
  Шкуринов П.С. Критика позитивизма В.И.Танеевым / П.С. Шкуринов. – М., 1965. – 104с.
734927
   Критика позитивистских и культурно-исторических концепций современной буржуазной философии : [Сб. статей]. – Рига : Зинатне, 1979. – 127 с.
734928
  Китиченко Т.С. Критика позитивістської методики вивчення історичних джерел радянськими науковцями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5). – C. 83-87. – ISSN 2076-1554


  В.І. Стрельський у роботі "Основные принципы научной критики источников по истории СССР" критикував так званы " схеми буржуазних джерелознаців, які виявляються формальними і побудовані на глибоко ідеалістичному розумінні історії"(С.86)
734929
  Щекин Ю.В. Критика позитивной теории международно-правовых обычаев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 141-148. – ISSN 0201-7245
734930
  Соболева М.Е. Критика познания как реформа логики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – СМ. 172-175. – ISSN 0042-8744
734931
  Бурова Т.Т. Критика политики нейтралитета в конгрессе США // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 176-186. – ISSN 0130-3864
734932
  Селиванов В.Н. Критика политико-правовых концепций американской доктрины мэнеджеризма. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1974. – 25л.
734933
  Зяблюк М.П. Критика политических воззрений современного анархизма. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Зяблюк М.П.; Акад обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
734934
  Бетаки Д.М. Критика политических и философских основ военной докторины Клаузевица. : Автореф... Канд.философ.наук: / Бетаки Д.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
734935
  Капустин Б.Г. Критика политического морализма (мораль-политика-политическая мораль) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.33-55. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
734936
  Нариманова Ольга Владимировна Критика политэкономических и демографических воззрений А.Сови : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Нариманова Ольга Владимировна; МГУ. – М., 1981. – 24л.
734937
  Гальчинский А.С. Критика политэкономических основ антимарксистских теорий денег / А.С. Гальчинский. – Киев, 1987. – 255с.
734938
  Комаров Ю.С. Критика понимания свободы в современном русском православии / Ю.С. Комаров. – Казань, 1976. – 168с.
734939
  Ибрагимов С.Г. Критика понимания свободы в экзистенциалистической этике. : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Ибрагимов С.Г.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 20л.
734940
  Краснопольская Л.Н. Критика попыток модернизации православного учения о человеке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Краснопольская Л.Н.; МГУ. Фил. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
734941
  Лендьел В.М. Критика попыток примирить христианство и коммунизм : Автореф... кандидата философ.наук: / Лендьел В.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1965. – 15л.
734942
  Шалаев Ю.М. Критика попыток современного православия в СССР примирить религию и науку. : Автореф... канд. филос.наук: / Шалаев Ю.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1964. – 16л.
734943
  Винокур Г.О. Критика поэтического текста / Г. Винокур ; Гос. Акад. худ. акад. – Москва : Гос Акад. худ наук, 1927. – 133 с. – (Государственная Академия художественных наук ; История и теория искусств ; Вып. 10)
734944
  Матейчек Ярослав Критика правооппортунистических концепций политической системы социалистического общества. (На материалах ЧССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Матейчек Ярослав; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
734945
  Грицюк А.А. Критика православно-богословской интерпретации научного и социального прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Грицюк А.А.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1966. – 20л.
734946
  Лисюткин Олег Михайлович Критика православной концепции культуры : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.06 / Лисюткин Олег Михайлович; МГУ. – М., 1978. – 20л.
734947
  Гомоляко Г.Н. Критика православной концепции личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.625 / Гомоляко Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
734948
  Гомоляко Г.Н. Критика православной концепции личности : Дис... канд. филос.наук: / Гомоляко Г.Н.; КГУ. Кафедра ист. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
734949
   Критика правосоциалистической идеологии. – М, 1960. – 290с.
734950
  Бункина М.К. Критика правосоциалистической теории "врастания" капитализма в социализм / М.К. Бункина. – Москва, 1961. – 78с.
734951
  Чжан Жу-синь Критика прагматистской философии Ху Ши / Чжан Жу-синь. – М., 1958. – 107с.
734952
  Кант И. Критика практического разума / Иммануил Кант; пер. Н.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Попов, 1897. – III, 193 с.
734953
  Кант И. Критика практического разума / Иммануил Кант; пер. Н.М. Соколова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1908. – XVIII, 167 с.
734954
  Кант І. Критика практичного розуму : перекл. за вид.: Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft / Імануель Кант; Перекл. з нім. І. Бурковського. – Київ : Юніверс, 2004. – 240 с. – (Філософська думка). – ISBN 966-8118-06-5


  "Критика практичного розуму" Імануеля Канта - друга частина його славнозвісної "Критичної трилогії", присвячена певним фундаментальним проблемам моралі, один із чільних творів світової філософської думки
734955
  Чешков М.А. Критика представлений о правящих группах развивающихся стран / М.А. Чешков. – М., 1979. – 243с.
734956
  Уемов Авенир Иванович Критика принципа фальсификации К. Поппера и проблема системного подхода к демаркации научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
734957
  Павлов Юрій Валерійович Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Павлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
734958
  Павлов Юрій Валерійович Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Павлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
734959
  Зеров М. Критика про Марка Вовчка // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 229-232. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
734960
   Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін. ; відп. ред.: Л. Іванчук]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 323, [4] с. – Бібліогр.: с. 325-326. – (Рrofundis). – ISBN 978-966-465-332-6
734961
  Лквчук Л.Т. Критика психоаналитической концепции художественного творчества : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.04 / Лквчук Л. Т.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – л.
734962
  Канчавели Т.Г. Критика психологизма в теории познания : Автореф... канд. филос.наук: / Канчавели Т.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 15л.
734963
  Попова М.А. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. – Москва, 1972. – 261с.
734964
  Попова М.А. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. – Москва, 1973. – 263с.
734965
  Колобков В.В. Критика психологічної концепції держави в буржуазній соціології // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 81-92. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
734966
  Черных О.П. Критика рациональности информационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 41-52. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
734967
  Ильиных Н.И. Критика реакционной идеологии и деятельности секты меннонитов в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ильиных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 15 с.
734968
  Ильиных Н.И. Критика реакционной идеологии и деятельности секты меннонитов в СССР. : Дис... канд. философ.наук: / Ильиных Н.И.; КГУ. Историко-философский фак. – К., 1965. – 205л. – Бібліогр.:л.182-205
734969
  Шевяков Д.П. Критика реакционной утопии прометеизма (философский анализ воззрений П.Боранецкого) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шевяков Д. П.; ЛГУ. – Л, 1980. – 17л.
734970
  Погорелов Н.С. Критика реакционных буржуазных теорий народонаселения / Н.С. Погорелов. – Киев, 1973. – 44 с.
734971
  Капельгородська Н.М. Критика реакційних концепцій буржуазного кіномистецтва і кіномистецтва і кінознавства / Н.М. Капельгородська. – К., 1983. – 48с.
734972
   Критика ревизионизма в экономической теории. – М, 1974. – 184с.
734973
  Худокормов А.Г. Критика ревизионистских воззрений на экономику социализма. / А.Г. Худокормов. – М,, 1986. – 127с.
734974
  Гибарти Э. Критика ревизионистских извращений общественных и личных интересов при социализме : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гибарти Э.; Акад.обещств.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 25л.
734975
  Худокормов А.Г. Критика ревизионистских теорий капитализма: экон. аспект. / А.Г. Худокормов. – М,, 1980. – 223с.
734976
  Приматов В.В. Критика ревизионистских фальсификаций интернационального значения марксистско-ленинских идей о роли революционного насилия в развитии общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Приматов В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 29 с.
734977
  Валентин Я. Критика ревизионистского искажения понятия "социалистическая демократия" в чехоловацком варианте так называемого "Демократического социализма". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Валентин Я.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 23л.
734978
  Кувенева В.М. Критика ревизионистской фальсификации научного атеизма. / В.М. Кувенева. – Киев, 1983. – 159с.
734979
  Кувенева В.М. Критика ревизионистской фальсификации научного атеизма. / В.М. Кувенева. – Киев, 1988. – 196с.
734980
  Приматов В.В. Критика ревізіоністських фальсифікацій ленінської теорії революції / В.В. Приматов. – К, 1977. – 76с.
734981
  Калинин Ю.А. Критика религиозно-идеалистического понимания научно-технического прогресса и свободы личности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
734982
  Калинин Ю.А. Критика религиозно-идеалистической картины мира / Ю.А. Калинин. – Киев, 1982. – 55с.
734983
  Осипова Л.Ф. Критика религиозно-идеалистической концепции развития общестенной жизни : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Осипова Л.Ф.; МГУ. – Москва, 1974. – 22л.
734984
  Тибанова А.К. Критика религиозно-идеалистической эстетики веховцев : Автореф... канд. филос.наук: / Тибанова А. К.; МИНХ. – М., 1971. – 28л.
734985
  Максимова Н.А. Критика религиозно-идеологической философии Л. М. Лопатина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Максимова Н. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л.
734986
  Рышков Е.П. Критика религиозно-нравственного учения В. С. Соловьева : Автореф... канд. фиос.наук: / Рышков Е. П.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1968. – 18л.
734987
  Чикобава К.К. Критика религиозно-экзистенциальной философии Льва Шестова. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Чикобава К.К.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 37л.
734988
   Критика религиозного сектантства. – М, 1974. – 263с.
734989
  Крывелев И.А. Критика религиозного учения о бессмертии / И.А. Крывелев. – Москва : Наука, 1979. – 173 с.
734990
   Критика религиозной идеологии. – М, 1961. – 264с.
734991
  Крывелев И.А. Критика религиозной концепции нравственного достоинства человека / И.А. Крывелев. – Москва, 1977. – 63с.
734992
  Бречак И.М. Критика религиозной концепции происхождения человека / И.М. Бречак. – М, 1980. – 64с.
734993
  Голованова В.Г. Критика религиозных интерпретаций основных категорий эстетики : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 623 / Голованова В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Киев, 1970. – 16 с.
734994
  Шахнович М.И. Критика религиозных истолкований экологических проблем / М.И. Шахнович. – М, 1985. – 64с.
734995
  Лубский В.И. Критика религиозных концепций войны и мира / В.И. Лубский. – Киев : Вища школа, 1985. – 78 с.
734996
  Гопченко П.Г. Критика религиозных концепций о "конце мира" / П.Г. Гопченко. – Киев, 1979. – 190с.
734997
  Паюсов К.А. Критика релігійного розуміння питань війни і миру / К.А. Паюсов. – К, 1974. – 62с.
734998
  Шпезер В.И. Критика реформистских концепций К.Каутского по вопросу о пролетарской революции и современная идеологическая борьба. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шпезер В.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 21л.
734999
  Полянский Ф.Я. Критика реформистских концепций современного капитализма / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1975. – 263с.
735000
  Касперович Л.А. Критика реформистской теории "социального партнерства" : Автореф... канд. филос.наук: / Касперович Л.А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,