Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
732001
  Лошманова О.В. "Концепція вільного звуку" Рудольфа Штайнера як основа педагогічної теорії та виконавського мистецтва Гертруди Троянової // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 333-340. – ISSN 2225-7586
732002
  Сірук М. "Концепція Кіссінджера - це вже далеке минуле" / М. Сірук, В. Огризко, Ю. Щербак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 3


  Експерти - про пропозицію екс-держсекретаря США сприймати Росію як елемент світової рівноваги.
732003
  Колодко С.А. "Концепція кольору" в уявленні китайців та історико-культурний зміст лексики кольорів у китайській мові / С.А. Колодко, Ген Ерлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-14. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються історико-культурні аспекти "лексики кольорів" у китайській мові та вплив культурної традиції на формування складу китайської мови.
732004
  Мудраков В.В. "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: методологічно-ціннісний // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 86-88
732005
  Яблонський В. "Концепція щодо подолання наслідків Волинської трагедії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)
732006
  Лисак О.І. Концепції відтворення трудового потенціалу / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 150-157. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
732007
  Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
732008
  Татаренко Н.О. Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-113. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
732009
  Кириченко Ю.Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554


  Концепція етногенезу українського народу - раньосередньовічна. Прихильниками даної концепції були М. Максимович, М. Костомаров, М. Грушевський та інш. С.126
732010
  Оліфер О.Є. Концепції ідентичності особистості в сучасній аналітичній філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 160-162
732011
  Мельниченко А. Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 117-121
732012
  Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу систематизації концептуальних підходів до теоретичного обґрунтування культурної дипломатії, а також виділення моделей здійснення культурної дипломатії окремих країн світу, з огляду на особливості їх інституційного та організаційного ...
732013
  Євсєєв Ф. Концепціїї культурної антропології та їх освоєння у вищих навчальних закладах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-16
732014
  Гусарчук Т. Концепційні аспекти духовних концертів Артемія Веделя у контексті української історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 44-51. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто шість духовних концертів Артемія Веделя з метою виявлення в їхніх художніх концепціях підтекстів, які резонують із актуальними у різні часи для українського суспільства проблемами та ідеями. У доборі композитором текстів із псалмів та їх ...
732015
  Хоменко О. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 144-149
732016
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 252-258
732017
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 58-62
732018
  Кононенко Петро Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 137-157. – Бібліогр. в кінці ст.
732019
   Концепційні положення державної політики забезпечення економічної безпеки України в умовах сучасних загроз та цифровізаціі / О.І. Гарафонова, Л.О. Поліщук, Л.П. Дихнич, І.В. Ященко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 280-286. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
732020
  Доній О. Концепція "25 сходинок до суспільного щастя" (стислий виклад) // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 125-149. – ISBN 978-966-03-9876-4
732021
  Бочар І.В. Концепція "human security" у Північній Америці // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
732022
  Анісімова А.І. Концепція "Lifelong Learning" в навчанні іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 67-70


  Розглянуто основні тенденції та методи навчання, які сприяють розвитку навичок і технологій самоосвіти та самовдосконалення в рамках концепції Lifelong Learning. Показано досвід університету, який використовує концепцію Lifelong Learning на практиці.
732023
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 114-120. – ISSN 2308-6912


  На основі опрацювання відповідних науково-теоретичних джерел та рі- шень Європейського суду з прав людини, досліджується застосування принципу ефективного захисту прав людини та її основних свобод. Аналізується взаємозв’язок зазначеного принципу із ...
732024
  Гончаренко І.В. Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 98-104. – ISSN 1562-0905
732025
  Лєвіна В.Г. Концепція "азіатського ренесансу" М. Хвильового як філософія культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 132-135. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
732026
  Тимків Я. Концепція "безпеки людини" як один з аспектів гуманітарної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 54-60


  The article is dedicated to analysis of the " human security" concept through possible treats and aspects of security.
732027
  Мушак Н.Б. Концепція "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена дослідженню концепції "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу. Проаналізовано низку міжнародно-правових документів, які визначають зміст концепції "безпечної третьої країни". Надано визначення "безпечної третьої ...
732028
  Компанієць О.В. Концепція "великої селянської війни в СРСР 1918–1933 рр." в інтерпретації Андреа Граціозі: спроба критичного аналізу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 81-90. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
732029
  Матвєєва О. Концепція "визволення праці" у романі Володимира Винниченка "Хочу!" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 42-49. – ISSN 2307-2261
732030
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 193-225
732031
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
732032
  Матвєєва О. Концепція "Всебічного визволення" в романі "Сонячна машина" (1925) В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 207-212. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
732033
  Ганаба С. Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично-освітні імплікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 113-119. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
732034
  Чалабієва М.Р. Концепція "Держава у смартфоні" як форма реалізації новітньої тенденції діджиталізації державних послуг // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 58-70. – ISSN 1993-0941
732035
  Стріжкова А.В. Концепція "Держава у смартфоні": напрям державної політики чи засіб модернізації економічного та суспільного розвитку України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 14-19. – ISSN 2311-4894
732036
  Журавльов А.В. Концепція "електронної академії" - комплексного рішення для розбудови гібридної інфраструктури Національної академії державного управління при Президентові України з використанням хмарних технологій // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 243-268
732037
  Марчук В.П. Концепція "живого права" Є. Ерліха та її вплив на сучасну буржуазну юриспруденцію // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
732038
  Лавриненко Г.А. Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 28-32. – ISSN 2077-1800


  У контексті дослідження трансформації політичної системи автором була розроблена концепція «залученості в процес ретрадиціоналізаціі», в рамках якої розглядались особливості діяльності президентів України під час їх каденції. За результатами аналізу ...
732039
  Гончарук Т.В. Концепція "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку суспільства // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 157-166. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
732040
  Павко Я. Концепція "інтернаціоналізації" Арктики як альтернатива секторальному підходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 177-181
732041
  Суська Я.П. Концепція "іншого" в масовій культурі на прикладі еволюції образів вампіра і зомбі в кіно і на телебаченні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 223-226
732042
  Сенченко М. Концепція "керованого хаосу" - нова форма колонізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
732043
  Москалюк А.Б. Концепція "кокуса" Мойсея Острогорського: від партійного лідерства до олігархізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст концепції "кокусу" в контексті критичної теорії політичних партій М. Острогорського та її методологічне значення для аналізу процесів бюрократизації та олігархізації. Тhe concept of "Caucus" in the context of М. Ostrogorsky ...
732044
  Рихліцька О.Д. Концепція "культуросфери" Д. Ліхачова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 176-177
732045
  Огнев"юк Г.З. Концепція "легітимних очікувань" та її зв"язок з принципом правової визначеності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 30-34. – ISSN 2312-1831
732046
  Смирнова К. Концепція "м"якого" права (soft law) в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 329-336. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячено аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі. Визначено, що під "м"яким" правом слід розуміти систему правил поведінки, які мають своє закріплення та вираз в актах необов"язкового характеру, ...
732047
  Коротков Д.С. Концепція "м"якої сили" в контектесті зовнішньополітичної стратегії України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
732048
  Осиченко Г.О. Концепція "мегаструктури" в сучасній архітектурі / Г.О. Осиченко, О.П. Тишкевич // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 28-42. – ISSN 2786-7269
732049
  Сех Д.А. Концепція "Міжмор"я" як інструмент протидії гегемонії наддержав у процесі розбудови України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 162-166. – ISBN 978-966-668-533-2
732050
  Пономаренко А. Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 124-126
732051
  Харченко О.С. Концепція "нової політики" соціальної держави П. Пірсона // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 55-57


  Розглядається концепція так званої "нової політики" Пола Пірсона - одного з засновників "нової школи". Дана концепція мала на меті пояснити динаміку розвитку соціальної держави, а саме - чому спроби "демонтажу" соціфльної держави у 80-х роках ХХ ...
732052
  Сулацкова О.Ф. Концепція "ноосфери" В.І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 63-66. – ISSN 1729-360Х
732053
  Цао Шию Концепція "органічної музики" Тан Дуна на прикладі фортепіанної сюїти "спогади про вісім акварельних картин" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 166-179. – ISSN 2310-0583
732054
  Нечитайло І. Концепція "панвірізму" (триноксизму) у патології: інформаційно-кібернетичний аспект // Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2710-81-6
732055
  Стрєлкова Ю.О. Концепція "парадоксальної ідентичності" людини у контексті проекту деміфологізації Нового Заповіту Р. Бультмана // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається концепція "парадоксальної ідентичності" людини в межах екзистенційної теології Р. Бультмана, його проекту деміфологізації Нового Заповіту. Спеціальну увагу приділено кореляції між скерованістю теолога на актуалізацію сенсу ...
732056
  Бочаров Д.О. Концепція "перспективізму" Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 24-33. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
732057
  Рудик А.О. Концепція "плавильного котла" в політичних поглядах Дмитра Донцова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 146-147
732058
  Руденко С.В. Концепція "побудови світів" Н. Гудмена у структурі методологічного апарату історії української філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 204-209


  У статті обґрунтовуються умови можливості застосування концепції "ство- рення світів" Н. Гудмена до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
732059
  Усенко О.О. Концепція "поглибленої інтеграції" в процесі модифікації форм міжнародної інтеграційної взаємодії // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 128-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розвиток глобальної торговельної системи СОТ та міжнародного економічного регіоналізму зумовлює розширення та поглиблення змісту сучасних інтеграційних торговельних угод. Автор зосереджує увагу на понятті "поглиблена інтеграція" як центральної ...
732060
  Романовська О.О. Концепція "Потрійної спіралі" Г. Іцковіца та вплив інноваційного академічного (університетського) підприємництва на прискорений розвиток суспільства знань / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 152-173. – ISBN 978-966-931-165-8
732061
  Кононенко Т. Концепція "Програми з історії філософії": задум - концепція - концепційна розробка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-34. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить теоретичне викладення досвіду оновлення програм з історії філософії. З"ясовується логічний зв"язок між ланками наукового дослідження. Визначається фундаментальний і прикладний складники у досягненні освітньо-наукової мети: від ...
732062
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського конструктивного динамізму-спіралізму" В. Поліщука і її критика в українській літературній дискусії 1920-х років // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Важливим завданням дослідження історії української філософської думки пер. трет. ХХ ст. залишається комплексний міждисциплінарний аналіз маловідомих проектів вітчизняного та світового культуротворення, зокрема вивчення раннього етапу становлення ...
732063
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського футуризму-панфутуризму" М. Семенка: філософські засновки "теорії культів" і "теорії об"єктивних аналогій" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
732064
  Мандрікова К. Концепція "розумних очікувань" у захисті права на недоторканність приватного життя у практиці ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7069-14-9
732065
  Холодько А.Р. Концепція "розумного міста" як основа досягнення їх сталого розвитку // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 121-125. – ISBN 978-966-136-643-4
732066
  Жученко О. Концепція "розумної системи" електронного кримінального провадження // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2019. – № 2. – C. 37-44
732067
  Самчук Р. Концепція "самоактуалізації" А. Маслоу як шлях досягнення особистісної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 134-139. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Досліджуються погляди А. Маслоу щодо самоактуалізації та самореалізації особистості. На основі цього проводиться аналіз проблеми творчої адаптації індивіда до викликів сьогодення".
732068
  Щербина Вікторія Леонардівна Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Щербина Вікторія Леонардівна; Бевзенко Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
732069
  Щербина В.Л. Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена як прояв неоорганіцизму в соціології кінця XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні концептуальні засади теорії "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігана. З погляду історико-соціологічного аналізу зроблено висновок: на відміну від організацістичних концептуальних побудов ХІХ - початку ХХ ст. теоретична розвідка ...
732070
  Загребельний І. Концепція "світу як вічної школи" Г. Костельника в оптиці богословської проблеми теодицеї // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 154-161. – ISSN 2075-1443
732071
  Борейко Ю. Концепція "Симфонії влад" у системі державно-церковних відносин Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 143-148. – ISBN 966-7379-70-1
732072
  Жив"юк А. Концепція "синтези" Уласа Самчука як спроба втілення української державницької ідеї // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
732073
  Яцишин Я.Б. Концепція "соборності" в українській правовій думці XIX - XX ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яцишин Ярослав Богданович ; Закл. вищої освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2023. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
732074
  Романенко С. Концепція "спорідненої" праці - відображення глибинного зв"язку творчості Григорія Сковороди з Україною // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 228-231. – ISBN 978-617-7009-24-4
732075
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна; Волинськ.держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.159-169
732076
  Конча Сергій Концепція "степових інвазій" М. Гімбутас: спроба критичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-68. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Розглядається широко відома теорія походження носіїв індоєвропейських мов американської дослідниці Марії Гімбутас. Побудована на археологічному матеріалі, ця теорія обгрунтовує зародження первинної індоєвропейської спільноти у волго-уральських степах і ...
732077
  Адигьозалов Т. Концепція "стратегічного партнерства" у політичній літературі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 473-483


  Йдеться про висвітлення міждержавного стратегічного партнерства в сучасних міжнародно-політичних дослідженнях. Ключові слова: держава, критерії, міжнародний договір, національні інтереси, співробітництво. Речи идет об освещении межгосударственного ...
732078
  Демчук Д.В. Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 59-65
732079
  Маслійчук В. Концепція "Східно-Центральної Європи" Вернера Конце в контексті "європеїзації" сучасної української історичної науки // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 208-214. – ISBN 966-95788-6-8
732080
  Волошин Ю.О. Концепція "трансформації" як засіб реалізації норм міжнародного права у національному правопорядку держав: змістовна та видова характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 272-275
732081
   Концепція "третьої хвилі" демократизації і пострадянський простір // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 18-32. – ISBN 978-966-02-8276-6
732082
  Протосавіцька Л.С. Концепція "трудової монархії" В. Липинського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 7-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
732083
  Шаталович О.М. Концепція "фамілістичного апріоризму": філософсько-культурологічний вимір / О.М. Шаталович, І.В. Шаталович // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Токовенко, О.Третяк, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 14, № 1 (29). – С. 33-41. – ISSN 2663-0265


  Розглядається питання апріорного характеру фамілістичних інтуїцій у філософсько-культурологічному вимірі. Спираючись на різноманіття концепцій апріорі та пом’якшення суто поза емпіричного розуміння апріоризму, запропоновано доповнити вчення про ...
732084
  Теміров Ю. Концепція "фінляндизації" України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
732085
  Бублик М.І. Концепція "форсайт" у розвитку стратегічного управління / М.І. Бублик, В.В. Лакіза, Я.Я. Шпарик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 20, жовтень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
732086
  Харьковщенко Ю.Є. Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харьковщенко Ю.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.156-177
732087
  Войнаровська Л.І. Концепція "цілераціональності" як форма економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
732088
  Сорока М. Концепція "чесності з собою" в драмі Володимира Винниченка "Гріх" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 244-247. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
732089
  Столярова М.О. Концепція "читача-співавтора"в межах комп"ютерного тексту (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 579-588. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-481-8
732090
   Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 30 серпня - 6 вересня (№ 38). – С. 3-6
732091
  Ковальов А.І. Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств / А.І. Ковальов, О.І. Винокурова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 94-103


  У статті висвітлено сутність показника "економічна додана вартість", його значення і необхідність застосування при проведенні оцінки ефективності реструктуризаційних заходів компаній. Розглянуто переваги та недоліки даного методу, наведено математичний ...
732092
  Дульська І.В. Концепція Smart City як стратегія побудови інфраструктури неоіндустріального технологічного укладу (на прикладі м. Києва) // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISSN 2310-5534
732093
  Стурмак К.К. Концепція А. Давутоглу "нуль проблем із сусідами"у зовнішній політиці Туреччини (реалізація, проблеми та перспективи) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 106-111. – ISSN 2664-1933
732094
  Чорна А.М. Концепція А.Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 75-79. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
732095
  Астаф"єв О.Г. Концепція абсолюту у творах Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті на принципі маловідомої рецензії Юрія Липи на книгу польського теолога Мар"яна Токаржевського "Сторож світанку" обґрунтовано концепцію абсолюту у творах українського письменника. На його переконання, Бог не присутній у світі, як стверджує ...
732096
  Ковальова Т. Концепція автора в українському журнальному подорожньому нарисі 1920-1930-х років (на матеріалі журналів "Червоний шлях" і "Всесвіт") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті зроблена спроба з"ясувати місце, функції та форми вираження автора в журнальному подорожньому нарисі 20-30-х рр. ХХ ст. Зосереджується увага на дослідженнях різних аспектів цієї проблеми журналістикознавцями. Розглядається категорія ...
732097
  Данильченко К.І. Концепція авторитарної особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 21-22
732098
  Щербакава О.А. Концепція авторського проекту риторичної хрестоматії для студентів-журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 117-126


  До розгляду пропонується концепція авторського проекту, пов"язаного з проблемою підготовки і змістового наповнення нового спеціалізованого вітчизняного видання для студентів-журналістів "Риторична хрестоматія". Вона розглядається як нагальне видання та ...
732099
   Концепція адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту / О.В. Галкін, О.І. Провотар, Л.О. Катеринич, М.М. Верес, А.А. Заміховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано реалізацію концепції адаптивного мовлення за допомогою сервера потокового медіа для вирішення проблеми "Останньої милі" - забезпечення достатньої швидкості передачі даних користувачу при використанні сервісів он-лайн трансляції медіа. We ...
732100
  Кравців В. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні : виклики часу / В. Кравців, П. Жук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
732101
  Писаренко Н.Б. Концепція адміністративного процесу у дослідженнях сучасних вітчизняних науковців // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 400-405. – ISBN 978-617-7293-17-9
732102
  Дем"янчук Ю.В. Концепція адміністративної процесуальної правосуб"єктності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 96-101
732103
   Концепція адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних середовищах / О.О. Маслиган, Гоблик-Маркович, Е.В. Тодьєрішко, Н.С. Кампов // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6806
732104
  Сажко Г.І. Концепція адресної підготовки операторів комп"ютерного набору до безпомилкової діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 109-118. – (Педагогіка ; № 3)
732105
  Гуляс І. Концепція аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 70-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1810-2131
732106
  Чернова В. Концепція активізації людського чинника в сучасному корпоративному процесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 70-74. – ISSN 1728-9343
732107
  Гончар Б.М. Концепція американського світового лідерства в зовнішній політиці Б.Обами / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 213-225. – ISBN 978-966-2123-41-8
732108
  Денисов С.Ф. Концепція аномії в кримінології: теоретичні та прикладні / С.Ф. Денисов, О.Л. Тимчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 74-85. – ISSN 2524-0323
732109
  Чередніченко С.В. Концепція антикризового управління металургійною галуззю України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
732110
  Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 45-50. – ISSN 2311-9896
732111
  Бойко І.О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 43-52. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається концепція апелятива крізь призму комунікативної лінгвістики. Автор здійснює спробу тлумачення ключових понять, а також аналізу основних та супровідних функцій апелятивів. Аналіз здійснюється на базі розмовного дискурсу, ...
732112
  Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С.С. Андрейченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 570, [8] с. – Бібліогр.: с. 512-566 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-912-6


  У пр. №1705072 напис: Вельмишановному Валерію Володимировичу з глибокою повагою від автора. Підпис.
732113
  Москаль Н.В. Концепція аудиту підприємства, що знаходиться в фінансовій кризі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 326-330. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
732114
  Федоренко В.Л. Концепція багатоаспектної системи і структури конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 75-83
732115
  Сокіл О.Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6806
732116
  Сокіл О. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 52-61. – ISSN 2410-0706
732117
  Ткаченко Т.П. Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства / Т.П. Ткаченко, С.О. Кириченко, Ф.Н. Аларікі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 60-63. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
732118
  Мушинский Б.М. Концепція безперервності ведення бізнесу: теоретичні та прикладні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
732119
  Дуда Т. Концепція бенефіціарного власника доходу в нещодавній судовій практиці // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 31
732120
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 33-35
732121
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту ONLEIHE Гете-Інституту в Україні // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 23-25


  Автор статті акцентує увагу користувача на те, якою він бачить бібліотеку вже завтра або в найближчому майбутньому? Наскільки вона може бути корисною для сучасної людини? Якою бібліотеці бути - традиційною чи електронною? Як зробити цей перехід? Такі ...
732122
  Скорохватова А.В. Концепція бібліотечно-культурологічного зведеного інтегрованого краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України" / А.В. Скорохватова, О.О. Ісаєнко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 118-122. – ISBN 978-966-02-7706-9
732123
  Гулєвська Г. Концепція бізнесу та прав людини в контексті сучасних глобальних трендів / Г. Гулєвська, Л. Адашис // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. С. Максимов ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 48-63. – ISSN 2227-7153
732124
  Городенко Л.М. Концепція блогу як технології нових медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 50-61. – ISSN 2312-5160


  У статті уточнюється термін "блог"; коментуються контексти тлумачення блогу як медіа та як засобу соціальних комунікацій. Крізь призму наукових і практичних підходів та тлумачень блог розглядається не як журналіст ський ресурс, а саме як феномен ...
732125
  Захаренко О. Концепція Бога у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 171-175. – ISBN 966-8188-10-1
732126
  Бойченко Н.М. Концепція буття у Пізньому Середньовіччі; Фома Аквінський та Дуне Скот (компаративний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
732127
  Гура Н.О. Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 97-108 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
732128
  Сокіл О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 85-92. – ISSN 2307-9878
732129
  Щербань А.Л. Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 2226-3209
732130
  Керанчук Т.Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 104-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
732131
  Баганець О.В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О.В. Баганець. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 257, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-257. – ISBN 978-617-566-558-9
732132
   Концепція вдосконалення робіт зі стандартизації / О.Ф. Шипко, Г.В. Матус, С.М. Ільїна, Є.Ю. Фесенко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (106). – C. 72-82. – ISSN 2307-4949
732133
  Ремінська Ю.Ю. Концепція верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 77-83. – ISSN 2413-743X
732134
  Луцан І.В. Концепція взаємин світської та церковної влад на Буковині в добу "перебудови" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 43-45
732135
  Коломієць В.В. Концепція взаємовідносин особистості і суспільства в історичній драматургії Михайла Старицького // Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.К. Наєнко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – С. 47-57
732136
  Миронюк Д.І. Концепція видання - в умовах виживання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 174-176. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)


  Як вижити газетам у складних економічних умовах, які фінансові джерела залишаються ще не використаними, як і на чому можна заробити для редакції кошти, як не стати банкрутом, що таке концепція і її складові. Дати відповіді на ці запитання - головне ...
732137
  Сукіясов Є. Концепція визнання у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 13-15.
732138
  Степанова О.В. Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 151-156. – ISSN 2222-0712
732139
  Городенко Л.М. Концепція викладання фахових дисциплін "Електронні видання" та "Інтернет-журналістика" // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 14-19


  Статтю присвячено визначенню можливості втілення та тематичного наповнення нових фаховоорієнтованих дисциплін напрямів "Інтернет-журналістика" та "Електронні видання". The article is devoted to the study of possibilities of improving and thematic ...
732140
  Динис Г.Г. Концепція викладання, вивчення міжнародного права та європейські стандарти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 21-34. – ISBN 978-617-7363-09-4
732141
  Приймак Б.І. Концепція викликів елітам // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 354-358. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Події, що відбуваються в Україні останнім часом, привернули до себе увагу не лише значної частини вітчизняного суспільства, але й світової спільноти, котра із занепокоєнням стежить за ситуацією, що виникла у результаті боротьби нашої нації за своє ...
732142
   Концепція використання солей-кристалогідратів в сонячних колекторах сушильних камер / І.М. Озарків, М.І. Данчук, О.І. Дерех, М.С. Кобринович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 231-236 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
732143
  Амельченко О.Є. Концепція виховання доби Відродження у роботах Мішеля Монтеня та Франсуа Рабле як протиставлення середньовічній // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 3-5
732144
  Шулікін Д. Концепція відбору підручників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про чергове засідання колегії МОН України, - основні засади відбору підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У колегії взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
732145
  Трегубов Е.Л. Концепція відмови в правосудді в практиці міжнародних інвестиційних арбітражів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 119
732146
  Хомин П.Я. Концепція відтворювального процесу академіка І.І. Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-90.
732147
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 354 л. – Додатки: л. 1-390. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 316-354
732148
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
732149
  Пилипенко О.І. Концепція військової превентивної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються актуальні проблеми соціалізації в армії, формування і розвитку військової превентивної педагогіки. Вона спрямована на зниження гостроти негативних явищ.
732150
  Мостовий Г.І. Концепція вільної торгівлі між Україною та ЄС / Г.І. Мостовий, І.Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 27-31
732151
  Тершовчин Р.Т. Концепція віри в оповіданні Ши Тєшена "Життя як натянута струна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 406-414


  Статтю присвячено аналізу поняття «віра» в оповіданні Ши Тєшена «Життя як натягнута струна». Висвітлюється розуміння віри з точки зору самого письменника. Основна увага зосереджена на тому, яку роль відіграє віра у житті героїв. Статья посвящена ...
732152
  Піпченко Н.О. Концепція віртуальної дипломатії Німеччини // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59. – С. 156-167
732153
  Вербовський В.В. Концепція вічного круговороту в домарксівському матеріалізмі / В.В. Вербовський. – Донецк, 1970. – 59с.
732154
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
732155
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л.161-178
732156
  Левицька С.О. Концепція внутрішнього контролю під час проведення аудиту одержувачів бюджетних коштів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 165-173. – ISSN 1729-360Х
732157
  Лось В.О. Концепція впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
732158
  Сердюк П.П. Концепція впливу медійного та ігрового насильства на агресивну поведінку молоді в США // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 93-104. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
732159
  Мурашко О. Концепція впровадження контролінгу в систему управління страховою організацією // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 43-45. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
732160
  Колесниченко Н.О. Концепція впровадження податкового суду в Україні на прикладі США // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 172-174. – ISBN 978-617-8037-75-8
732161
  Матвєєв В.О. Концепція втілення Ісуса Христа у офіційному богослов"ї та вченні Орігена // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 48-52. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048


  Ориген (бл.185-254) -грецький християнс. теолог, філософ, учений. Один зі східних Отців Церкви, засновник біблійної філології, автор терміну "боголюдина"
732162
  Бесєдіна Г.О. Концепція габітусу в соціальній теорії П"єра Бурдьє // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 19-21
732163
  Миронюк Д. Концепція газетного видання в умовах світової економічної кризи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 242-245


  Як вижити виданню у непростих економічних умовах, як зміцнити його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання? Ноw tо survive printed media in the difficult economic conditions, how to strengthen its ...
732164
  Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи : економічна історія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 4-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
732165
  Портнов А. Концепція геноциду та етнічних чисток: західні наукові дискусії та місце в них українських сюжетів // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 82-114. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
732166
  Задорожний І. Концепція географічного детермінізму Ш.Л. Монтеск"є // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 3-9. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 3)
732167
  Гребенніков С.Є. Концепція геолого-математичного моделювання в середовищі ГІС / С.Є. Гребенніков, О.П. Лобасов, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-72. – (Геологія ; Вип. 17)


  Йдеться про концепцію створюваної інтегрованої просторової системи з геології нафти й газу, що має охопити звернений цикл обробки геологічних даних, адаптування для інших видів корисних копалин.
732168
  Дмитрук О.Ю. Концепція геомаркетингу урбокомпенсаційного екологічного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 38-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-95774-3-8
732169
  Стеценко Є.І. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В.І.Вернадського / Є.І. Стеценко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 3-9 : фото, схеми. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
732170
  Ярмоленко Н. Концепція героїчного епосу в фольклористичних розвідках І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 337-341
732171
  Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття ( М.Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Віннічук А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
732172
  Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Віннічук А.П. ; МОНУ ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2009. – 196л. – Бібліогр. : л.176-196
732173
  Козубенко Л.М. Концепція героя в поетичному доробку Лесі Українки та Ліни Костенко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 32-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
732174
  Клейменова Т.В. Концепція героя та специфіка моделювання дійсності у повісті "Весняний гамір" Івана Садового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 204-209


  Проаналізовано повість "Весняний гамір" маловідомого українського письменника І. Садового. Визначено концепцію героя - народного вчителя початку XX століття. З"ясовано особливості відображення дійсності у творі митця
732175
  Рубан Я. Концепція героя як носія авторської свідомості у поезії Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 42-47. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
732176
  Гостюк О. Концепція гідної праці як елемент правової політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 90-93
732177
  Сахарук І.С. Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7069-63-7
732178
  Камінська Л.Ф. Концепція глобалізації як інструмент аналізу соціальних процесів сучасності // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 62-65. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
732179
  Голинська Х.О. Концепція громадянства Айріс Маріон Янг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність поняття "мультикультуралізм" та представлено короткий огляд історії його становлення. Охарактеризовано концепцію громадянства Айріс Маріон Янг як прихильниці мультикультуралізму. Розкрито сутність мультикультурального суспільства за ...
732180
  Макарчук М. Концепція громадянства Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-14-9
732181
  Софінська І.Д. Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 498-503. – ISSN 0869-2491
732182
   Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 9 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
732183
  Степаненко В. Концепція громадянського суспільства як дослідницька програма // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 40-64. – ISSN 1563-3713
732184
  Цвих В.Ф. Концепція громадянського суспільства: історія і сучасний стан // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 58-59
732185
  Жадан І. Концепція громадянської освіти в Україні / І. Жадан, Т. Клинченко, Л. Мицик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 листопада (№ 46). – С. 12. – ISSN 2219-5793
732186
  Смирнова С. Концепція грунтової біогеосистеми / С. Смирнова, В. Смирнов, Р. Бабушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено концептуальні засади функціональної здатності грунтової біогеосистеми (ГБ). Сучасний новий підхід до розуміння складності процесів, що реалізуються у грунтовому покриві, повинен базуватися на принципі поліфункціональності. Грунтовий покрив ...
732187
  Горностай П.П. Концепція групової ідентичності в малих групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 81-93
732188
  Вотінов М.А. Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури найзначніших міст в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 238-249 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
732189
  Кот Р.Ю. Концепція Дар аль-іслам та Дар аль-куфр в контексті боротьби з ісламським екстремізмом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 152-153
732190
  Тригуб О. Концепція декоративності болгарських сорочок на Півдні України (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 269-276. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено особливості болгарських народних сорочок на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розглянуто їхню концепцію декоративності та художні особливості, на основі детального вивчення предметів з фондів краєзнавчих і етнографічних ...
732191
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203 арк. – Додатки: арк. 202-203. – Бібліогр.: арк. 79-85, 131-135, 189-195
732192
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
732193
  Мамчак С. Концепція деліберативної демократії Ю. Габермаса у кнонтексті полеміки між лібералами та комуністами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-105. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
732194
  Ярмола О.В. Концепція деміургічної влади і критика соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-118. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті автор розглядає особливості дослідження соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції. Звертається увага на неможливість адекватного розуміння поглядів Платона на організацію суспільства, виходячи лише із ...
732195
   Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-22.
732196
  Майданюк В. Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-239. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
732197
  Іванишин П. Концепція держави в українському націоналізмі: постколоніальна актуалізація // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 339-347. – ISBN 978-617-7235-56-8
732198
  Бондаревська К.В. Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 146-152. – ISSN 2222-4459
732199
  Васильєв В.О. Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
732200
  Білоус А.О. Концепція державного управління Макса Вебера: сучасний погляд / А.О. Білоус, Ю.Б. Яровой, А.М. Гаврилюк // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 7 пунктів
732201
  Ковальчук В.Б. Концепція державної влади та права в період Реформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 92-99. – ISSN 1563-3349
732202
  Ворона Д.М. Концепція державної міграційної політики України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 147-154
732203
  Гречко О.Ю. Концепція державної міграційної політики України: критичний аналіз // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40-41
732204
   Концепція державної мовної політики в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-22
732205
   Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-104. – ISSN 1026-9932
732206
  Вітман К. Концепція державної національної політики Республіки Молдова // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 161-170.
732207
   Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Ю.Л. Скляр, Н.О. Капінос, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6792
732208
   Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 1682-2366


  від 12 липня 2006 р. №396-р
732209
  Гуляк Т. Концепція детективного жанру в українській і російській літературі XX століття // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 35-39. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
732210
  Бовсунівська Т. Концепція динамічних патернів Ніколя Бабуца // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 38-47. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано становлення та розвиток концепції динамічних патернів художнього тексту в дослідженнях яскравого представника західного когнітивного літературознавства - Ніколя Бабуца
732211
  Даренська В.М. Концепція діалектики людського буття В. І. Шинкарука у контексті "основного міфу культури" / В.М. Даренська, В.Ю. Даренський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.211-218
732212
  Любашенко О. Концепція діалогізму в навчанні мови як підгрунтя кооперативної взаємодії громадян у суспільстві / О. Любашенко, О. Касьянова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (162). – С. 5-7
732213
  Табінська І. Концепція діалогу "автор-автор" у сучасних засобах масової інформації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 187-193. – ISSN 2078-1911
732214
  Дубровіна О.В. Концепція діалогу культур В.С. Біблера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 22-23
732215
  Тормахова А.М. Концепція дігімодернізму Алана Кірбі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 181-187


  В статті розкриваються основні ідеї концепції дігімодернізму сучасного англійського автора Алана Кірбі. Зазначається, що на зміну постмодернізму прийшла нова парадигма, яка безпосередньо пов"язана з розвитком інформаційних технологій. Змінюється ...
732216
   Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні : [метод. посібник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фонд. ринку ; [авт.-уклад.: А.Ю. Горбовий та ін ; під заг. ред. Д. Спулбер, А.Ю. Горбового, А.А. Халецької]. – Київ : УІРФР, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8925-19-1
732217
  Школик А. Концепція доброго адміністрування та її вплив на адміністративно-процедурне законодавство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 138-146. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
732218
  Пастушенко Л.І. Концепція доброчесного кохання в німецькому "галантному" романі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 339-345
732219
   Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
732220
  Крук А.А. Концепція долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 158-161. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
732221
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
732222
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в траснцендентальній феноменології : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 350 л. – Бібліогр.: л. 324-350
732223
  Маляр Д. Концепція драматургії Ґао Сінцзяня // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано авторську концепцію драматургії та театру Ґао Сінцзяня, зокрема його погляд на поєднання традиції і новаторства, удосконалення акторської гри, роль слів та дії у драмі, залучення cуміжних мистецтв для посилення театрального ...
732224
  Миронюк Д.І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 41-44


  У статті розглянуто такі питання: як вижити виданню в непростих економічних умовах, як зміцни ти його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання. The article describes such issues as how print media ...
732225
  Іщук-Пазуняк Концепція духовних витоків української літератури М. Грушевського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 140-151. – ISBN 978-966-355-044-2
732226
  Стоцько Р.З. Концепція духовно-гуманітарного простору в архітектурі будівель Папського Лютеранського Університету в Римі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
732227
  Андрієнко О.В. Концепція духовного розвитку особистості у релігійно-філософській системі Нагарджуни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 211-213. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
732228
  Карпенко М.В. Концепція духовної реальності П.О. Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Карпенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
732229
  Кошетар У.П. Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 42-45. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
732230
  Ромас Л. Концепція душі в романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 242-244
732231
  Гетьман А.П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7957-18-6
732232
  Лебедевич С. Концепція екологічного менеджменту підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 519-524. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
732233
  Грищенко А.І. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 258-262 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
732234
  Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
732235
  Петрушенко М. Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
732236
  Старостенко Т.М. Концепція екофемінізму в архітектоніці роману Дж. Р.Р. Мартіна "Гра престолів" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 89-95. – ISSN 2522-493Х
732237
  Зеленчук І. Концепція експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 228-234
732238
  Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
732239
  Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 24-34. – ISSN 2311-6676
732240
   Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі / С. Чемеркін, С. Єрмоленко, А. Пономаренко, В. Шляхова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 168-176.
732241
  Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 28-30


  У зв"язку з виникненням величезної кількості оперативної і довідкової інформації погіршується якість управління електронними документами. Виходячи з цих умов, для своєчасного прийняття непередбачених та нестандартних рішень і прискорення доступу до ...
732242
  Лур"є В.К. Концепція електронної демократії // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 210-216. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
732243
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 197-215
732244
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
732245
  Мовчан У.В. Концепція електронної політики: її місце у сучасному політичному процесі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 241-244
732246
  Слободян В. Концепція еліт В"ячеслава Липинського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 45-46
732247
  Консунський С.А. Концепція еліти у філософії Д.Донцова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 90-92
732248
  Малюх Ю.Ю. Концепція емпіріомонізму О.О. Богданова як єдиний світ фізичного та психічного досвіду // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 148-149
732249
  Приз В. Концепція енергетичної наддержави Російської Федерації за президенства В. Путіна (2000 - 2008 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 29-30
732250
  Савченко А.А. Концепція енергоінформаційної парадигми культури людини // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 73-82
732251
  Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 289-301. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
732252
  Грищенко І. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію етнічного Інакшого, яка дозволить застосувати нові підходи для дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України. З"ясовано відмінності концептів Інший та Інакший в аспекті етнічної Інакшості. The article is devoted to ...
732253
  Лєбєдєва Ольга Концепція етногенезу українців у монографії В.Д. Барана і Я.В. Барана "Походження українського народу" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 262-264
732254
  Білик Ю. Концепція етнографізму М. Максимовича та М. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 50-54. – ISBN 966-8188-10-1
732255
  Казакевич О. Концепція етномовного розвитку українського народу Костянтина Михальчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено видатному українському громадському діячеві та філологу Костянтинові Михальчуку (1840-1914). Розглядаються його уявлення про етномовний розвиток українців у контексті українського національного руху ХІХ ст. К. Михальчук, який ...
732256
  Миненко О.О. Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 11-16
732257
  Сердюк О.С. Концепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
732258
  Лєвіна В.Г. Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 238-249. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
732259
  Рудік О. Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 39-45. – ISSN 2414-4436
732260
  Ганцян Р. Концепція єдності світової історії у висвітленні британських істориків ліберально-ідеалістичного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії приділено увагу історіософським засадам ліберального ідеалізму, як окремого напрямку в британській соціогуманітаристиці загалом, та історичній науці зокрема. З"ясовано специфіку та наслідки глобалізації та ...
732261
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру в сучасній риториці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 555-561. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
732262
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру у сучасних крос-культурних дослідженнях наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 259-264. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
732263
  Задорожна О. Концепція жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської "Valse melancoliqe" та романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-80
732264
  Мамалигіна Я.В. Концепція журналів світоглядного спрямування та їх комунікативна структура // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 152-158


  У статті зроблено спробу дослідити концепцію світоглядних журналів, зокрема, взаємодію і вплив змісту на оформлення, а також формування комунікативної структури. In the article autor had docon the attempt to research conception of world outlook ...
732265
   Концепція журналу "Безпека життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-5 : рис.
732266
  Токмакова І.В. Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
732267
  Магрламова К. Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров"я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
732268
  Школик А. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 119-137. – ISSN 1026-9932
732269
  Гнатовський М. Концепція загальноєвропейського правового простору: поняття, сучасна структура та перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 37-44
732270
  Дашкуєв М.А. Концепція загальнонаціональних логістичних витрат та управління глобальними ланцюгами вартості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 181-190. – ISSN 2308-6912


  У статті аналізується ефективність управління організаційними системами глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ) у сучасній логістиці. Переваги, які виникають з поширенням ГЛВ, базуються на синхронному вдосконаленні сучасних логістичних сервісів, інноваціях ...
732271
  Червінська Н.В. Концепція законопроекту та ії значення для підвищення якості законів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 55-61
732272
  Гринько С.В. Концепція Закону України "Про реєстрацію прав на землю" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-145. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено проблемі необхідності прийняття Закону України "Про реєстрацію прав на землю". Пропонується його структура та зміст. The article deals with the issue of necessity for the adoption of the Law of Ukraine "On Registration of Rights to Land". ...
732273
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну безпеку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Дається аналіз законодавства в галузі забезпечення екологічної безпеки, обґрунтовуються пропозиції щодо структури та змісту проекту Закону України про екологічну (природно-техногенну) безпеку.
732274
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну експертизу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 69-75. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Обґрунтовується доцільність розробки та прийняття законодавчого акта про екологічну експертизу, аналізуються підходи до його правової форми. Розглядаються структура та зміст правових норм Закону УРСР про екологічну експертизу.
732275
  Азатьян В.І. Концепція застосування інтерактивної дошки Padlet при викладанні англійської мови у медичному закладі вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2023. – С. 13-25. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 13). – ISSN 2522-1477
732276
  Грушко М. Концепція захисту військовополонених у філософсько-правових думках та в доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
732277
  Панкевич О. Концепція захисту екологічних прав у практиці Страсбурзького суду: деякі загальнотеоретичні та філософсько-правові аспекти / О. Панкевич, М. Гаврильців // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6 : Права людини в Україні: сучасні виклики. – С. 51-68. – ISSN 1026-9932
732278
   Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 литопада 2013 р., Київ - Вишгород) / Нац ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. Ю.М. Скалецького]. – Київ : НІСД, 2014. – 147, [1] с. : іл., табл. – Ст., укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-222-3
732279
  Руденко Л.Г. Концепція збалансованості розвитку і якість життя населення / Л.Г. Руденко, І.В. Гукалова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 44-50 : Табл. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
732280
  Млінцова О.С. Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 275-283. – (Економічні науки)
732281
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 116-121 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
732282
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 305-309 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
732283
  Мальчикова Д.С. Концепція зеленої інфраструктури у сучасній зарубіжній практиці просторового планування // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7069-75-8
732284
  Другак В. Концепція земельної політики щодо еколого-економічного розвитку землекористування в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 25-36
732285
  Бродська О. Концепція Зігмунда Фройда у літературній творчості Артура Шніцлера // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 239-148. – ISBN 978-966-2763-27-0
732286
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
732287
  Редько В. Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
732288
  Короєд С.О. Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 21-32. – ISSN 2413-1342
732289
  Бражко О.В. Концепція змішаного регулювання зайнятості населення в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 95-102. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
732290
  Гончар К.М. Концепція знаку Р. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Проблема знаку в контексті аналізу сосюрівської парадигми мови належить до актуальних тем досліджень "комунікативного циклу". Стаття присвячена безпосередньо ідеям відомого лінгвіста ХХ ст. - Р. Якобсона, творчість якого мала великий вплив на розвиток ...
732291
  Годована М.П. Концепція значення слова у вченні О.О. Потебні та її розвиток у сучасному термінознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 95-100
732292
   Концепція зонування земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
732293
  Пирогов В. Концепція і методика поетичного перекладу з погляду співвідношення різноструктурних мов і дихотомічно протилежних систем письма: порівняльно-типологічний аспект // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 114-122. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991
732294
  Тепла Ю. Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чи еклектика? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 100-108. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
732295
  Драганов Б.Х. Концепція ієрархічного розвитку в процесі освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 181-182. – ISBN 966-8847-12-1
732296
  Мартиненко Л.Б. Концепція ікони як вершина художньо-естетичної спадщини П.О. Флоренського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується внесок П. Флоренського у філософське осягнення феномену ікони. Визначається роль іконопису в християнській культурі.
732297
  Яремко Р. Концепція імпліцитного автора та її теоретичні модифікації у західному літературознавстві другої половини 20 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 199-207. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
732298
  Олефір В. Концепція інвестиційного ризику та правові засоби його мінімізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 30-33
732299
  Яремчук О.В. Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення / О.В. Яремчук, Клюйкова-Цобенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 117-125. – ISBN 978-966-8063-99-49
732300
  Дідух С.М. Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2312-847X
732301
  Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 52. – С. 9-20. – ISSN 2075-4892
732302
  Мартиненков В. Концепція інноваційного розвитку економіки України (на прикладі сільських територій) // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-31. – ISSN 2078-5860
732303
   Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г.Д. Щекатунова, А.д. Цимбалару, О.І. Красота, Д.О. Пузіков // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 28-38. – ISSN 0131-6788
732304
  Тульчинська С.О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 138-142. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
732305
  Москаленко О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 138-147. – ISSN 1026-9932
732306
  Бульдович П.В. Концепція інституціональних змін Дугласа Норта // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 304-308. – ISSN 2076-1554
732307
  Макеев С. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей / С. Макеев, С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 32-49. – ISSN 1563-3713
732308
   Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади як інструмент стратегічного управління / А. Мельничук, В. Лошицька, С. Гнатюк, Н. Огійчук, К. Пісоцька, С. Баришполь // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Арслан М., Бартошевич Б., Бурнейка Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 87. – С. 61-71. – ISSN 2413-7154
732309
  Карпенко О.А. Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України / О.А. Карпенко, С.О. Ковальчук, Н.М. Лажевська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 132-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
732310
  Колісник О.В. Концепція інтенціональності Дж. Сьорля в якості способу розуміння самоідентифікації особи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 31-37


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту концепції інтенціональності в аналітичній філософії сучасного американського філософа Дж. Сьорля. Статья посвящена определению концепции интенциональности в аналитической философии современного американского ...
732311
  Кареліна О. Концепція інтердіяльнісного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 12-16. – ISSN 2078-1687
732312
  Жуков І. Концепція інтернет - порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС УКраїни : інформаційні технології / І. Жуков, Г. Кременецький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 52-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
732313
  Німа Н. Концепція інтертекстуальності в романі Дж. Барнса "Історія світу в 10 1/2 розділах" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 243-246. – ISBN 978-617-7926-22-0
732314
  Зайцева Т.В. Концепція інформатизації освіти та методика викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 51-63. – ISSN 1998-6939
732315
  Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні засади формування, розвитку, стандартизації та відтворення обліково-аналітичних інформаційних систем. Впроваджується думка, що на початковому етапі становлення таких інформаційних систем їх класифікація має такий ...
732316
  Кавун С.В. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 99-110. – ISSN 2222-8810
732317
  Ткач І. Концепція інформаційного капіталу в контексті розвитку теорії інформаційної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 207-214. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
732318
  Пушкар М. Концепція інформаційного поля у розвитку облікової науки // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (103), січень - березень. – С. 143-156. – ISSN 2786-4537
732319
  Невольніченко А.І. Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Марченко-Бабіч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 124-130
732320
  Балан С.В. Концепція інформаційної держави: засади формування та основні виклики в сучасних умовах // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 721-730. – ISSN 0869-2491
732321
  Ларіна Р.Р. Концепція інформаційної логістики в практичній діяльності підприємств / Р.Р. Ларіна, А.В. Рязанов, А.В. Пілюшенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.187-190. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
732322
  Тонконог О.В. Концепція істини Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 179-180
732323
  Шевченко В. Концепція історизму, жанрової особливості ранніх історичних поем Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 117-122. – ISBN 966-7759-23-7
732324
  Лой А.М. Концепція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 212-213. – ISBN 966-642-073-2
732325
  Шкрабалюк А.О. Концепція історичних відрухів: Максимович, Шевченко (гайдамацтво) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 422-426. – ISBN 966-8188-10-1
732326
  Янкова Н. Концепція історичного минулого в прозі І. Франка та Д. Яворницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 350-354. – ISBN 966-594-298-0
732327
  Стежко С.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стежко Світлана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 169 арк. – Бібліогр.: арк. 154-169
732328
  Стежко С.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стежко Світлана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
732329
  Казимирова І.А. Концепція історичного словника лінгвістичних термінів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
732330
  Зернецька О.В. Концепція історичної пам"яті у Великій Британії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 122-133
732331
  Ісаєва Н.С. Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1608-0599
732332
  Мельник Світлана Євгенівна Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Мельник Світлана Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.145-155
732333
  Рябець О.П. Концепція історії релігії у філософському викладенні В.В. Розанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
732334
  Бойніцька О.С. Концепція історії у романі П. Акройда "Гоксмор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 92-96
732335
  Осадчий В. Концепція історії України на сторінках "Польсько-українського бюлетеня" / В. Осадчий, О. Польова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Польсько-український бюлетень" на своїх сторінках публікував багато статей з історії України, польсько-української боротьби за незалежність, протидії імперським силам. Історіософський профіль часопису був направлений на створення образу безперервної та ...
732336
  Ніка О.І. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 18-28
732337
  Ніка О. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 75-84. – ISBN 978-617-7480-37-1
732338
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
732339
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 212 арк. – Додатки: арк. 210-212. – Бібліогр.: арк. 192-209
732340
  Пащенко О. Концепція історіософії Олега Ольжича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 302-309


  У статті на прикладі аналізу лірики О. Ольжича розкрито основні характеристики концептуалізації історіософії поета, його вміння бачити сучасність міжвоєнного двадцятиліття крізь призму героїки минулого. In the article by the analyzing of Oleg Olzhych ...
732341
  Савченко В.М. Концепція капіталу та його відображення в обліку / В.М. Савченко, В.Г. Крячко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 150-156. – (Економічні науки ; вип. 28)
732342
  Топчієв О.Г. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О.Г. Топчієв, В.А. Сич, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
732343
  Агапова О. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
732344
  Рябінін Є. Концепція керованого хаоса в контексті побудови сучасного світового порядку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-37. – (Політичні науки)
732345
  Стрельбіцький М.А. Концепція кібербезпеки в інформаційних системах держприкордонслужби на стадії модернізації // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 3-10. – ISSN 2707-1758
732346
  Хорошко В.О. Концепція кібербезпеки та моделювання процесів оптимального управління системою кіберзахисту держави / В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова, І.В. Кібальчич // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 10, № 3/4. – С. 230-242. – ISSN 2223-5744
732347
  Салтовський О.І. Концепція класократичної держави В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 157-159. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються аспекти класократичної концепції української держави В. Липинського. The aspects of the classocratik conception of the Ukrainian State of V. Lypynskyj are analysed.
732348
  Білик Н. Концепція ключового образу-символу в історичних романах І. Андрича та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 63-68
732349
  Білик Н. Концепція ключового образу символу в романах І. Андрича "Міст на дрині" та О. Гончара "Собор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 42-47
732350
  Грищенко І.В. Концепція когнітивного метапатерну у контексті досліджень народної прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 115-119


  Статтю присвячено концепції когнітивного метапатерну у процесі дослідження народної прози, у якій фігурують представник інших етносів. Система фольклорних когнітивних метапатернів є невід"ємним складником осмислення людиною реальності з чітко ...
732351
  Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-145. – ISSN 0132-1331
732352
  Довгерт А. Концепція кодифікації приватного (цивільного) права / А. Довгерт, О.А. Підопригора // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 17-23


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
732353
  Лебідь Є. Концепція козацтва у творчій спадщині П. Куліша і Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 194-198
732354
  Шумило М.М. Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні: проблема теорії чи вимого часу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 240-249. – ISSN 0869-2491
732355
  Сінельник В.В. Концепція комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній у забезпеченні їх довгострокової фінансової стійкості // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 2409-1944
732356
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на перекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 140-143. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
732357
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на прекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
732358
  Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 20-23. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-9326


  Розглядається один з компонентів створення нетранзакційних електронних сховищ будь-яких повнотекстових або графічних даних - масового уведення паперових документів. Наводяться характеристики відсканованих документів різних класів, вимоги до їхньої ...
732359
  Костецька Л.О. Концепція конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 101-105. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
732360
  Ходаківська Л.П. Концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як різновид теорій демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядається концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як компроміс між класичною теорією демократії та теорією еліт.
732361
  Левчук М.В. Концепція конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 224-227. – ISBN 978-617-7133-95-6
732362
  Павко А. Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 13-16. – ISSN 2313-559X
732363
  Горчакова О.М. Концепція конструктивної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
732364
  Левицький С. Концепція контролінгу в процесі генерування стратегічної інформації // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 47-52. – ISSN 2409-8892
732365
  Лиходєдова О. Концепція контролінгу персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
732366
  Кохан С.О. Концепція контролю у державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 261-267. – (Право. Економіка. Управління)
732367
  Хилько О.Л. Концепція кооперативної безпеки в сучасному європейському безпековому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 162-169
732368
  Донченко В.С. Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько, Ф.О. Скотаренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 127-140. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Concept of cortege linear operators is proposed and implemented for the variant when a cortege is a sequence of matrices with fixed dimensions. The proposed concept lets you transfer means of description the basic linear and nonlinear structures of ...
732369
  Савченко А.А. Концепція космічної еволюції людини в культурному просторі: від міфів до реальності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 54-61
732370
  Удріс І. Концепція Костянтина Широцького // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 260-261. – ISSN 0869-3587
732371
  Ісаєва Н. Концепція кохання у китайській жіночій прозі кінця 70-х років ХХ століття (на матеріалі оповідання Чжан Цзє "Кохання неможливо забути") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 176-181
732372
  Фрис І. Концепція кохання у міфологічній драмі: "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 342-346. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статі проаналізовано драми "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської в міфологічному аспекті. Це твори, побудовані на фольклорній основі. Здійснено порівняння головних героїнь - Малашки, пристрасної до тілесних та матеріальних ...
732373
  Акімова А. Концепція кохання у смисловому просторі юанської драми / А. Акімова, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 3-10


  У статті висвітлена концепція кохання у драмі Ван Шифу «Західний флігель», визначені особливості розуміння автором традиційного конфлікту «кохання-обов’язок», а також новаторство драматурга у зображенні почуттів та емоцій закоханих героїв. В статье ...
732374
  Тертишник В. Концепція КПК України та актуальні проблеми правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-45.
732375
  Павлова А. Концепція краси і духовний універсум людини в українській нвродній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182


  У статті йдеться йдеться про модус осмислення краси і духовного універсуму особистості, особливості естетичного переживання, з’ясовується специфіка естетичного ідеалу в українській народній казці як жанрі української народної культури. The article is ...
732376
  Фещенко О.О. Концепція краху культури в сучасному соціокультурному просторі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 138-139
732377
  Острогляд О.В. Концепція кримінально-правової політики перехідного періоду: запрошення до дискусії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 278-289. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
732378
  Бондаренко О.С. Концепція кримінально-правової протидії корупції в Україні : монографія / Бондаренко О.С. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-471. – ISBN 978-966-657-865-8
732379
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 243 л. – Додатки: л. 236-243. – Бібліогр.: л. 209-235
732380
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
732381
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави у доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 483-490. – ISSN 1563-3349
732382
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К.А. Важна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 289, [3] с. – Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 248-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-58-0
732383
  Карпенко М.І. Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні / М.І. Карпенко, Л. Бойко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 2222-5374
732384
  Авраменко А. Концепція Кубанського історико-культурного атласу як складової частини вивчення культурної спадщини місцевого населення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 21-34. – ISSN 1728-9572
732385
  Пилипів В. Концепція культурної ідентичності в контексті історії культури постмодерного світ // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 172-180. – ISSN 0130-5247
732386
  Тараненко О.В. Концепція курсу "Комунікативні стратегії ЗМІ": ефективність медіаосвіти у поєднанні комунікативної логіки з журналістською етикою // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 53-56


  Статтю присвячено проблемам вдосконалення журналістської освіти. Йдеться про методику викладання фахових журналістських дисциплін в Донецькому національному університеті з урахуванням необхідності засвоєння студентами професійних стандартів. Research ...
732387
  Подковенко Т. Концепція лібералізму Джона Локка // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 12-17. – ISSN 2524-0129
732388
  Соколовська А.М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 12-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2305-7645
732389
  Ференц Н. Концепція ліричного героя в поезії Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 141-14
732390
  Завалій Л. Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 107-109
732391
  Васильєва Л. Концепція літературної мови Вука Караджича і сучасна лінгвальна ситуація в південнослов"янському регіоні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 185-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 198-200; 33 назв. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
732392
   Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Суліма, Л. Кавун // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 2-7
732393
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: стратегія прихованної загрози // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 4-8
732394
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
732395
  Захаренко О.М. Концепція любові у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 109-113. – (Бібліотека Інституту філології)
732396
  Бобровський О.Є. Концепція любові як спроба подолати тотальність буття в діалогічній філософії Франца Розенцвейга // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 340-353
732397
  Шепель Л.В. Концепція людини-вченого в романах Юрія Мушкетика "Крапля крові" та "Біла тінь" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 171-176. – ISBN 978-966-171-249-1
732398
  Бродюк Ю. Концепція людини в малій прозі Катерини Мотрич // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 4-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
732399
  Криса Б. Концепція людини в поезії українського бароко // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 352-359. – ISBN 978-966-02-4721-5
732400
  Жулинський М.Г. Концепція людини в радянській літературі / М.Г. Жулинський. – Київ, 1976. – 48с.
732401
  Черненко О. Концепція людини в українській ренесансній та романтичній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 184-189
732402
  Стрюк Л. Концепція людини і дійсності у збірці "Кроваве поле" Осипа Маковея / Л. Стрюк, Г. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 187-204


  Розглянуто концепцію людини й дійсності у збірці антивоєнних творів "Кроваве поле" Осипа Маковея. Звернено увагу на трагіко-драматичне сприйняття автора і персонажів навколишньої дійсності, що за часів Першої світової війни була сповнена руїнами, ...
732403
  Колядич Ю. Концепція людини і світі в малій прозі Романа Іваничука / Ю. Колядич, Н. Поляруш // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 162-171. – ISSN 2411-4146
732404
  Калініченко О.В. Концепція людини і світу в малій прозі Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 120-127. – ISBN 978-966-551-315-5
732405
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 411 л. – Бібліогр.: л.382-411
732406
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : автореф. дис. ...д-ра філол. наук :10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
732407
  Яценко А.М. Концепція людини революції в новелах "Гайдамака" В. Підмогильного та "Кіт у чоботях" М. Хвильового / А.М. Яценко, Н.С. Дашко // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 224-232. – ISBN 978-966-551-315-5
732408
  Литовка О.П. Концепція людини у вченні Фрідріха Ніцше // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
732409
  Жигун С. Концепція людини у неореалістичній прозі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 95-100. – ISSN 2307-2261
732410
  Гринечко О.І. Концепція людини у філософській спадщині Миколи Шлемкевича // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 73-77. – ISSN 2077-1800
732411
  Захарова С.О. Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 68-74. – ISSN 2072-1692


  Естетичне відображення дійсності, у центрі якої людина, гармонізація форм і змісту
732412
  Мельник Р. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 157-165. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблена спроба проаналізувати сучасний стан наукового опрацювання концепції людиноцентризму у вітчизняній науці адміністративного права, а також висловити рекомендації щодо напрямів її подальшого використання для розвитку ...
732413
  Крушніцька Г.Б. Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 40-43. – ISSN 2308-6912


  Концепція людського розвитку в глобальному масштабі була сформуль- ована в останнє десятиріччя ХХ ст. на базі теорії людського капіталу. Розвиток теорії людського капіталу сприяв виникнення більш широкої концепції людського розвитку, яка виходить із ...
732414
  Алексеенко В.Ф. Концепція людської натури в романі С. Річардсона "Памела або винагороджена доброчесність" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 6 (174). – С. 108-113
732415
  Синьоок Т.М. Концепція людської особистості в оповіданнях Клима Поліщука на воєнну тематику: психоаналітичне прочитання // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 507-512


  Мета статті - простежити особливості психології людини на матеріалі воєнних оповідань Клима Поліщука. Головним завданням є розкриття психологічної грані таланту письменника, завдяки якій людська особистість представлена правдиво, неупереджено і ...
732416
  Підмогильна Д. Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-72. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню концепції людської особистості в публіцистичних та художніх творах Лу Сіня різних часів. Виведено формулу лусінівської концепції особистості (самопізнання людини – становлення особистості – "держава людей") як шлях до ...
732417
  Гарасимів Т. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах / Т. Гарасимів, А. Вологіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 168-172. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
732418
  Верстюк В.В. Концепція М. Костомарова Переяславської ради 1654 р. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 12-13
732419
  Козуб Л.В. Концепція М.П. Драгоманова про розвиток українського національного руху // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 111-113.
732420
  Третько В.В. Концепція магістерської освіти в Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 116-125. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто основні засади та концептуальні положення перспективного бачення розвитку магістерської освіти у Великій Британії.
732421
  Сюндюков І. Концепція майбутнього меморіалу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 жовтня (№ 176). – С. 5


  У Києві представили альбом-каталог, присвячений трагедії Бабиного Яру.
732422
  Рафальський О. Концепція майбутнього українськкої нації // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 343-384. – ISBN 978-966-02-8820-1
732423
  Поспєлов А.С. Концепція малого ракетного катера та протикорабельної ракети обмеженої дальності для Військово-Морських Сил України / А.С. Поспєлов, А.П. Хапов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 94-105. – ISSN 1997-9568
732424
  Білінський П.І. Концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки / П.І. Білінський, В.П. Чаплинський, В.А. Андрейчин // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 88-91. – ISSN 0030-5987
732425
  Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 94-101 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
732426
  Чукурна О.П. Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : монографія / О.П. Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-300. – ISBN 978-966-927-166-2
732427
  Корінєв В.Л. Концепція маркетингової капіталізації підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
732428
  Романова Л.В. Концепція маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства: необхідність зміни пріоритетів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – ISBN 966-614-021-7
732429
  Бубенко П.Т. Концепція маркетингу територіальних ринкових систем / П.Т. Бубенко, Г.Г. Соболєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 220-225. – ISSN 2222-4459
732430
  Шевченко К. Концепція менеджменту щастя у підготовці бакалаврів освіти в університетах КНР // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 190-191. – ISBN 978-966-644-365-9
732431
  Міхно О. Концепція метаболізму міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянута в статті концепція метаболізму міського середовища допоможе в проведенні досліджень за такими напрямками як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежності від копальних природних ресурсів. ...
732432
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семенюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджено інформаційне поле нормативних документів з ергономічного проектування та сучасної методології інженерно-психологічної експертизи характеристик людини-оператора в системі "людина-машина" (СЛМ). Розроблено основні принципи створення ...
732433
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки: оцінка ергономічності системи "Людина-машина" (СЛМ) / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються атрибутивний і нормативно-імперативний методичні підходи до кількісного оцінювання рівня ергономічності системи "людина-машина" (СЛМ) і вищі рівні можливих класифікацій складових показників, які систематизовані у базі ергономічних даних ...
732434
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14
732435
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
732436
  Деревінський В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування Української держави // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 86-88
732437
  Крючкова О. Концепція мистецтва в романі Г. Нормінтона "Портрет привида" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 186-192
732438
  Антоновська М.А. Концепція митця в повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 24-30


  У статті розглядаються образи творчих особистостей у повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" з погляду теорії цінностей. Дослідження доводить, що в цих образах втілене осмислення спмим автором своїх сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій
732439
  Барчан В. Концепція митця в поемі Т.Осьмачки "Поет" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 16-26. – ISBN 966-8110-14-5
732440
  Ткаченко Т. Концепція митця і мистецтва у поглядах Олександра Довженка і Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 242-247.
732441
  Крикун О.О. Концепція міжнародних стандартів і система оцінювання якості та рівня життя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 39-48. – (Серія "Економічна" ; вип. 102). – ISSN 2311-2379
732442
  Стукало О.О. Концепція міжособистісних відносин в етиці П. Рікера // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 207-213. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
732443
  Чистяк О.Д. Концепція міфу в парадигмі французького постструктуралізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 464-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 25 поз.
732444
  Бурковський М.В. Концепція міфу у філософській творчості Ф.В.Й. Шеллінга : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бурковський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
732445
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 389 л. – Бібліогр.: л. 353-389
732446
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
732447
  Сидяченко Н.Г. Концепція мовної картини світу Єжи Бартмінського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С.251-258
732448
  Ушакова Н. Концепція мовної підготовки іноземних здобувачів вищої медичної освіти (модель 1 - англомовна форма навчання) / Н. Ушакова, Т. Алексєєнко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 219-235. – ISSN 2073-4379
732449
  Слотюк Т. Концепція моделі Solutions Journalism: конотація, функції, особливості функціонування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 68-76. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
732450
  Редько О. Концепція моделі регулювання аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 42-41 : табл.
732451
  Устенко С.В. Концепція моделювання коливних процесів в економічних системах / С.В. Устенко, М.А. Лапшина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 28-32
732452
  Сисоєв В.В. Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 342-351. – ISSN 2222-0712
732453
  Вітряк Т.Б. Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 10-14. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
732454
  Дяченко Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку / Дяченко, ОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
732455
  Бакурова В А. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 21-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
732456
  Марковський О.В. Концепція моделювання системи ризик-менеджменту комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 123-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
732457
  Миронова Л.Г. Концепція моделювання управління трудовим потенціалом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-33
732458
  Козак О. Концепція моделювання фінансового планування у комерційному банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 11-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
732459
  Стаценко-Сургучова Концепція модернізації інформаційно-аналітичної служби податкових органів України шляхом інформатизації операційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
732460
  Астапова Г.В. Концепція модернізації регіональних корпоративних університетів в Україні / Г.В. Астапова, А.Ю. Литвин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 8-20. – ISSN 2218-5348


  Проблеми надання освітніх послуг приватними навчальними закладами в Україні
732461
   Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.89-107. – ISSN 1682-2366
732462
  Хорошавіна О.А. Концепція модусів творчої особистості у сучасних музикознавчих дослідженнях // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Сокол [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27, кн. 1. – С. 139-150. – ISSN 2524-0447
732463
  Буткевич О. Концепція мондіалізму як історична основа теорії права міжнародної спільноти: перший науковий аналіз майбутньої проблеми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 51-60. – ISSN 1814-3385
732464
  Возіянова Н.Ю. Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 14 назв. – ISSN 1993-6788
732465
  Олійник Т.І. Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
732466
  Москвіна О. Концепція мономіфу Джозефа Кемпбелла // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 83-85. – ISBN 978-966-285-572-2
732467
  Бідзюра І.П. Концепція мотивації професійної діяльності: парадигмальний контекст управлінської компетентності працівників ВНЗ // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 8-12
732468
  Васюта О. Концепція музичної культури Чернігівщини XX століття як проблема музичної україністики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 19-24. – ISSN 2413-4767
732469
  Вячевський М.В. Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 211-218. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
732470
  Огірок С.С. Концепція навчального курсу й посібника "Комунікативні стратегії німецької як іноземної мови" // Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", наук.-практ. конф. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 314-317
732471
  Протосавіцька Л.С. Концепція надкласової конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-7133-95-6
732472
  Радишевська О.Р. Концепція належного врядування: практика ЄСПЛ та Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 56-58. – ISSN 2308-9636
732473
  Смокович М. Концепція належного застосування законодавчих норм у сфрі містобудівної діяльності крізь призму правових позицій Верховного Суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 : Адміністративно-правова доктрина регулювання будівельної галузі в Україні: національне законодавство і практики та європейські стандарти. – С. 64-78. – ISSN 1026-9932
732474
   Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні / Т.П. Гарник, Л.В. Андріюк, В.В. Євтушенко, К.В. Гарник, С.І. Соколовський // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 23-29
732475
  Цвікі В. Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – C. 172-179
732476
  Марчук О.Т. Концепція насолоди в антропології здоров"я східної патристики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 35-37
732477
  Фур"єр І.А. Концепція науки і техніки М.Гайдеггера й постнекласичний науковий дискурс // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 83-85
732478
  Бойко А. Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 157-167. – ISSN 2075-1478
732479
  Кохановська О.В. Концепція науково-дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
732480
  Вараксіна Н.В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / Н.В. Вараксіна ; [наук. ред. П.І. Рогова ] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 23, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-20
732481
   Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 3-14
732482
  Вілков В.Ю. Концепція нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 73-81. – ISBN 966-628-134-1
732483
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 448л. – Бібліогр.: л. 409 - 448
732484
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Автореф. дис. ... доктора філолог.наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв.
732485
  Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націогенезу та національно-державного облаштування Й. Гердера. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических ...
732486
  Суховій О.О. Концепція націогенезу Освальда Шпенглера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – C. 417-433
732487
  Коршук Р.М. Концепція національно-визвольної революції в творчій спадщині Степана Бандери // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-17. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
732488
   Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 87-95
732489
  Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 18-20
732490
  Плужник О.М. Концепція національного характеру у творчості Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 431-435


  З"ясовано особливості художнього зображення національного характеру у прозових творах А. Дімарова. У роботі досліджено парадигму національного світобачення письменника, розкрито особливості моделювання національного характеру в образах його героїв
732491
  Вавринюк А. Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р. / А. Вавринюк, А. Гіль, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 93-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
732492
  Коломієць О.В. Концепція національної безпеки Індії як модель "ядерного стримування" // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 166-180. – ISSN 2221-5719
732493
  Артьомова Т.І. Концепція національної безпеки та перспективи її втілення в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
732494
  Кондратьєв Я.Ю. Концепція національної безпеки України : теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Я.Ю. Кондратьєв, В.А. Ліпкан; МВС України. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2003. – 20с.
732495
  Вовк О.Й. Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект / О. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується система поглядів на стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. В статье анализируется система взглядов уровень защищенности жизненно важных интересов индивидуума, ...
732496
  Ганус С.О. Концепція національної держави в німецькій ліберальній історіографії середини XIX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 81-93
732497
  Машаровська С.Ю. Концепція національної еліти в інтерпретації Д. Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
732498
  Дзюба Т.А. Концепція національної ідентичності в публіцистиці М. Драгоманова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 121-126


  Досліджуються параметри концепції національної ідентичності у публіцистиці М. Драгоманова на тлі його світоглядної еволюції. Аналізується концепція національної ідентичності як цілісність. Робиться спроба внести корективи до усталених уявлень щодо ...
732499
  Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
732500
  Раєвська Ю. Концепція національної культури та театральні роздуми Івана Огієнка // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 209-215. – ISBN 978-966-8911-9
732501
  Віннічук А. Концепція національної минувшини та способи її художньої реалізації в історичній прозі М. Сиротюка, В. Кулаковського, М. Глухенького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 104-111
732502
  Почапська О.І. Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника "Наша культура") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 301-305. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
732503
  Агафонова Н. Концепція національної системи освіти в контексті революційних подій: 1917 - 1919 рр. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 186-263
732504
  Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 579-611. – ISSN 1561-6224


  Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина Чеховича в контексті його літературознавчого, мовознавчого й філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні у формуванні цієї концепції, діяльність К.Чеховича як ...
732505
  Гвоздецький А. Концепція неоелітаризму як доктрина ефективного державно-правового будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
732506
  Басенко Н. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 591-598. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
732507
  Басенко Н.В. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 354-360. – (Слово). – ISSN 2304-7402
732508
  Заїка Т.П. Концепція неоромантизму в творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 158-167


  Стаття присвячена аналізу концепції неоромантизму та особливостям трактування неоромантичного образу людини в творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Статья посвящена анализу концепции неоромантизма и особенностям трактовки неоромантического ...
732509
  Бевзюк Є.В. Концепція неповної соціальної структури словацького соціуму (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.): сучасне уточнення проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 60-78. – ISSN 0130-5247
732510
  Дикалюк М.С. Концепція непротивлення злу у вченнях П. Хельчицького і Л. Толстого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 114-116
732511
  Хома К. Концепція нового роману в доробку А. Роб-Грійє // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 196-207. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
732512
  Пушкін О. Концепція нового Цивільного кодексу України / О. Пушкін, О. Скакун // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 63-65


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
732513
  Боярчук О. Концепція нової людини у потрактуванні Івана Франка та Аркадія Любченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 966-594-298-0
732514
  Комова М.В. Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: документальний реконструкт // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-22. – ISSN 2409-9805
732515
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
732516
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 67-69
732517
  Тесленко О.В. Концепція нової української школи в системі філологічної освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 81-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
732518
  Акімова А.О. Концепція нової форми драми театру Хуацзюй // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 81-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
732519
  Курмишев Г. Концепція ноосфери освіти / Г. Курмишев, В. Тур // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х


  "Актуальність інноваційного процесу ноосферної освіти є важливим етичним, економічним, стратегічним завданням на шляху подолання кризових явищ у світі. Концепція ноосферної освіти сприяє формуванню цілісного екологічного мислення учнів і студентів, ...
732520
  Шелухін В. Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-27. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує реконструкцію концептуальних положень підходу Д.С. Колмена в дослідженні ґенези соціальних норм та мікро-макро підстави цієї ґенези. Автор аналізує Колменові твердження у зв"язку з їх критичним прочитанням у теоретиків, які спираються ...
732521
  Ловінська Л.Г. Концепція облікової політики підприємств у сучасних умовах господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто процес формування облікової політики як сукупності принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
732522
  Олійничук О.І. Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1993-6788
732523
  Мельниченко О.В. Концепція обліку електронних грошей у банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 296-301 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
732524
  Олійник Ю. Концепція обороноздатного українського суспільства та держави в умовах війни з Росією // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 193-199. – ISBN 978-966-428-398-1
732525
  Лебідь Є. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 250-253. – ISBN 966-8188-10-1
732526
  Ращенко А.С. Концепція образу Гаркуші у мистецькій тардиції української літератури першої половини XIX ст. (В.Т. Наріжний і Г. Квітка-Основ"яненко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – с 162-168
732527
  Ткаченко М.Д. Концепція оперативних сил та спроможностей НАТО як інструмент реформування та збільшення бойових спроможностей підрозділів спеціального призначення (Сил спеціальних операцій) / М.Д. Ткаченко, С.О. Кравченко, С.М. Подвязніков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – C. 82-86. – ISSN 2078-7480
732528
  Асєєв Г. Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
732529
  Абрамян О.В. Концепція організації громадянського суспільства Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 33-43. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
732530
  Осмятченко Л. Концепція організації обліку виконаних будівельно-монтажних робіт / Л. Осмятченко, В. Осмятченко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41 : рис.
732531
  Бесчастний В.М. Концепція організації системи управління фінансовими коштами в галузі освіти і науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 167-169
732532
  Дмитренко Т.О. Концепція організації та управління самостійною роботою студентів / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 183-187.
732533
  Ганущак-Єфіменко Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
732534
  Марчук Л.Л. Концепція організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні: регіональний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
732535
  Захарчин Г.М. Концепція організаційної культури і оцінювання факторів впливу на її формування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 20-25. – ISSN 0321-0499
732536
  Тімченко О.П. Концепція організованого суспільства як теоретична основа ідеології реформаторського розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 110-122


  Розроблена В.П. Андрущенком модель організованого суспільства, яка базується на взаємозв"язку й обумовленості пріоритетів сталого людського розвитку, дозволила автору синтетично розглянути ці засади, звести їх до єдиного соціального кореня - до ...
732537
  Мелещук А.А. Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 83-87. – ISSN 2077-1800
732538
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
732539
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 314-318. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
732540
  Волкова Н.П. Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 177-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено обгрунтуванню концепції освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD) (спеціальність 015 "Професійна освіта").
732541
   Концепція освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2019 року : Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / уклад.: Л. Губерський, О. Закусило, В. Бугров та ін // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 148-164. – ISBN 978-966-439-998-9


  Концепція схвалена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 06 жовтня 2014 р. Укладачі концепції освітньої діяльності : ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський; перший проректор О. Закусило; ...
732542
  Білоус Л. Концепція оселищного різноманіття в біогеографічних дослідженнях // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7069-38-5
732543
  Гарасимів Т. Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу / Т. Гарасимів, Н. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 177-181. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
732544
  Мусіяка Н.І. Концепція особистісної детермінації навчання С.Д. Максименка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 84-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
732545
  Марценішко В.О. Концепція особистості в історичних творах Михайла Старицького й Генріка Сенкевича: компаративний аналіз // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 54-62. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
732546
  Гуляк А. Концепція особистості в творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 62-68
732547
  Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років 20 століття : Монографія / С.Філоненко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 158с. – ISBN 966-340-191-5
732548
  Кудрик Н.О. Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини 19 ст. : Автореф.дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кудрик Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
732549
  Гуляк А.Б. Концепція особистості у творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 42-51. – ISBN 978-966-171-251-4
732550
  Ращенко А.С. Концепція осягання життя Трохима Халявського та Іллі Обломова (за однойменними романами Г. Квітки-Основ"яненка - "Пан Халявський" та І. Гончарова - "Обломов") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 128-133
732551
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Дис.... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії / Котченко Т.Е.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 171л. – Бібліогр.:л.155-171
732552
   Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні / Українська академія аграрних наук ; Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; [ розробка : В.П. Ситник, М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк та ін. ]. – Харків, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8726-99-6
732553
  Василенко М. Концепція оцінки інвестиційної привабливості регіональних центрів України / М. Василенко, О. Горячук // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 114-117. – Бібліогр.: на 8 пунктів
732554
   Концепція оцінки якості та охорони земель в Україні / С.Ю. Булигін, С.В. Витвицький, Л.І. Кучер, О.І. Витвицька // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 30-38. – ISSN 2706-7688
732555
  Чабан Я.І. Концепція оцінювання впливу структури податкових надходжень на соціально-економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
732556
  Дзюба П. Концепція оцінювання дохідностей: витоки та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-76. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено гносеологічну ідентифікацію концепції оцінювання дохідностей, визначено її місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Обгрунтовано, що портфельна парадигма міжнародного інвестування, хоча і є епістемологічно цілісною, ...
732557
  Решетняк В.В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та вибір раціональної конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Решетняк В.В. ; НАНУ ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
732558
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 191-207
732559
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
732560
  Горностай П.П. Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 131-144. – ISSN 2309-8287
732561
   Концепція педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти.
732562
  Гаращенко І. Концепція педагогічної підтримкм обдарованої молоді в університетах Сполученого Королевства Великобританії та Північної Ірландії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 80-82
732563
  Орловський О.Я. Концепція пенсійного страхування в Україні: необхідність вдосконалення та зміни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-83. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджується сучасний стан пенсійного страхування в Україні, його структурні рівні, визначаються можливі шляхи вдосконалення та розвитку.
732564
  Клименко О.С. Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 76-83


  Стаття присвячена врахуванню ідейно-філософського змісту літературного твору в загальній концепції перекладу, що зводиться критикою художнього перекладу в одну з ознак адекватності перекладного тексту. В статье проводится мысль об установлении при ...
732565
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; МОіНУ. ДНУ. – Дніпропетровськ, 2004. – 225л. + Додатки: л. 205 - 225. – Бібліогр.: л. 187 - 205
732566
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
732567
  Падерін І.Д. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки / І.Д. Падерін, А.О. Корнецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 24-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
732568
  Чорний С.П. Концепція підвищення продуктивності праці персоналу / С.П. Чорний, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 110-113. – ISBN 978-617-645-228-7
732569
  Калініченко О.О. Концепція підводного мореплавства В.П. Кремінського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496
732570
  Маслак В.І. Концепція підготовки бібліотечних фахівців Левка Биковського / В.І. Маслак, О.М. Тур, В.В. Шабуніна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 62. – С. 100-111. – ISSN 2410-5333
732571
  Мулеса П. Концепція підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 38, № 1. – C. 54-59. – ISSN 2413-1571
732572
  Кучерявий О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 19-26. – ISSN 0131-6788
732573
  Рядно Концепція підготовки фахівців-фінансистів для митної служби : підготовка кадрів / Рядно, О.І. Губа, І.В. Дем"яненко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 130-134
732574
  Шегда А.В. Концепція підготовки фахівців з економіки підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено основні концептуальні положення підготовки фахівців з економіки підприємств з урахуванням параметрів виробничої функції відповідних галузей національної економіки.
732575
   Концепція підготовки фахівців у галузі міського будівництва за кордоном / О.В. Завальний, К.І. Вяткін, Т.О. Черноносова, Р.С. В"яткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 264-268. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
732576
  Заслужена А. Концепція підготовки фахівця з англійської філології в університетах Швейцарської Конфедерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 129-136. – ISSN 2308-4081
732577
  Порев С.М. Концепція підприємницьких екосистем і реалії українських університетів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 45-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420


  Статтю присвячено проблемі формування підприємницьких екосистем як середовищ зростання малих фірм та участі університетів у підтримці підприємництва.
732578
  Дєєва Н.М. Концепція підходу до об"єктивного встановлення міри соціалізації зведеного бюджету країни : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 199-205 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
732579
  Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії / В.І. Шевченко. – Київ, 1993. – 188 с.
732580
  Левітас С.Ф. Концепція пізньовікторіанської "нової жінки" у міфодискурсі готичної новели "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 434-439. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена особливостям міфологічного простору в готичній новелі "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт. Із залученням методу міфокритики та теорії готичного жанру здійснюється аналіз жіночих персонажів новели – Лаури та Місіс Дорман, доля ...
732581
  Забенько Ю.І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Ю.І. Забенько, Ю.С. Ковтанюк // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 63-97. – ISSN 0320-9466
732582
  Забенько Ю.І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Ю.І. Забенько, Ю.С. Ковтанюк // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 5-38. – ISSN 0320-9466
732583
  Єгорченкова Наталія Юріївна Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства / Єгорченкова Наталія Юріївна, Оберемок Наталія Василівна, Хлевна Юлія Леонидівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
732584
  Соловій І.П. Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 252-258 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
732585
  Міхневич Л. Концепція побудови вищої юридичної освіти ранньої радянської доби: уроки історії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 7-16. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  "Розкрито особливості радянської освітньої реформи 1920-х рр., зокрема процес становлення радянської вищої юридичної школи на прикладі діяльності юридичних факультетів інститутів народного господарства в Києві, Одесі та Харкові".
732586
  Сбітнєв А.І. Концепція побудови динамічної моделі гомеостазу навколишнього середовища в місцях дислокації військових технічних систем / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 185-191


  У статті розглядається ідентифікація військових об"єктів з точки зору їх впливу на екологічний стан навколишнього середовища як багатовимірних, нелінійних, динамічних з невідомою структурою моделі В статье рассматривается идентификация военных ...
732587
  Антонов В.М. Концепція побудови електронного архіву / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109-121
732588
  Кравчук Н. Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу / Н. Кравчук, О. Білоус, Н. Синькевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 40-46. – ISSN 2409-8892


  Досліджено значення франчайзингу на світовому і вітчизняному ринках. Відображено найпопулярніші сегменти франчайзингового ринку в світі та Україні. Розкрито необхідність побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу. Досліджено нормативно-правове ...
732589
  Гармаш О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 166-174. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
732590
   Концепція побудови комплексу програмного забезпечення для дослідження завадостійких кодів / Ю.О. Гунченко, П.С. Ємельянов, В.Є. Малахов, Т.О. Щербакова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 126-136. – ISSN 2524-0056
732591
  Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 282-289 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
732592
  Деркач А. Концепція побудови соціальної ринкової економіки : проблеми макроекономіки / А. Деркач, Б. Панасюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 11-18 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
732593
  Мосскаковський В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-42. – Бібліогр.: 12 назв
732594
  Кабаченко М.О. Концепція подальшого реформування оплати праці: новий вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 318-332. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
732595
  Щудла А.М. Концепція податкової реформи в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 49-53
732596
  Носовець А.Я. Концепція поділу влади Монтеск"є в теорії та практиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 67-68
732597
  Шаповал В.М. Концепція поділу права на приватне та публічне в сучасній британській науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 166-169. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається зміст концепції поділу права на приватне і публічне, яка набула певного поширення у середовищі британських юристів-теоретиків, хоча і залишається в цілому абстракцією для більшості з них. Вказані причини відповідних змін у розвитку ...
732598
  Єгорченко М.О. Концепція поета у творчості Василя Стуса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Феномен поета, його роль у суспільстві, стосунки з владою, проблема українського поета та національна особливість феномену були основними пунктами концепції поета у працях Василя Стуса. У статті досліджуємо основні елементи його концепції
732599
  Єгорченко М.О. Концепція поетичної творчості Василя Стуса: контексти розуміння : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Єгорченко Маргарита Олегівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
732600
  Шевчук С. Концепція позитивних обов"язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-64. – ISSN 0132-1331
732601
  Сердюк П. Концепція позитивної кримінальної відповідальності як нормативний паронім загальних кримінально-правових відносин у доктрині кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 154-163. – ISSN 0132-1331
732602
  Дудченко В. Концепція позитивної філософії Огюста Конта: критичний дослід // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 88-93. – ISSN 1561-4999
732603
  Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-74. – Бібліогр.: с. 64-65, 70


  Висвітлено окремі питання формування інвестиційного клімату в Україні, розглянуто аспекти інвестиційної політики держави, які потребують кваліфікованого вирішення.
732604
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
732605
  Ткаченко Г. Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розбудова власної держави, на нашу думку, має відбуватися паралельно з відродженням національної ідентифікації українського народу, тобто разом із відродженням національних традицій, мови, духовної спадщини та культури. Синхронізація цих двох ...
732606
  Шульга М.А. Концепція політичної науки Карла Мангейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Стаття містить стислий виклад основних положень концепції політичної науки Карла Мангейма. Розкривається конкретно-історична обумовленість та практична цінність цих положень. Аналізується їх світоглядний зміст та теоретико-методологічний потенціал.
732607
  Вонсович Г.Б. Концепція політичної нації В"ячеслава Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 10-11
732608
  Ткачук Т.В. Концепція політичної пропаганди Гарольда Лассуелла // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 59-61
732609
  Камінська І.В. Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 17-22. – ISSN 2310-9769
732610
  Ліллемяе О. Концепція поняття "державна допомога" // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 46-59. – ISSN 1026-9932
732611
  Цюра В Концепція поняття "майно" (possessions) і його тлумачення (кваліфікація) у світлі практики Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 54-60. – ISSN 2663-5313
732612
  Малиняк Х.В. Концепція поняття посадової особи органів внутрішніх справ у сучасній правовій науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-18
732613
  Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьських видань) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 73-80


  У статті йдеться про сучасні мистецтвознавчі видання Франції, зокрема популярний журнал про класичну музику "Le Monde de la Musique". Видання розглядається як успішний комерційний проект, досліджуються концепція видання, змістове наповнення стилістичні ...
732614
  Суховій О.О. Концепція посібника для практичних занять з української діалектології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 135-143. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття репрезентує концепцію нового посібника для практичних занять з української діалектології для студентів Інституту філології. Описано структуру посібника, подано приклади завдань, схарактеризовано принципи добору текстів і вправ. Статья ...
732615
  Кудря І.Г. Концепція посткапіталістичного суспільства П. Дракера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
732616
  Сидоренко С.А. Концепція постнекласичного габітусу як підгрунтя пошуку засад про-екологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 98--102. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті розглядається концепт постнекласичного габітусу . В контексті постнекласичної методології визначаються особливості постнекласичного габітусу та його роль в формуванні про-екологічних практик.
732617
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01. / Соболевська Марина Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164-177
732618
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Соболевська М.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
732619
  Панов Д.І. Концепція походження Русько-литовської держави за творами В.Б. Антоновича // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 80-86. – ISSN 1563-3349


  Висвітлюється концепція походження Русько-Литовської держави В.Б. Антоновича. Звертається увага на причини, механізм утворення, форму та особливості внутрішнього устрою, а також на етніічні особливості Великого князівства Литовського.
732620
  Кириченко І.В. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання / І.В. Кириченко, І.Ю. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (153). – С. 100-107. – ISSN 1681-7710
732621
  Матушкіна І. Концепція прaвoвoї держaви тa її реaлiзaцiя в зaкoнoтвoрчoму прoцесi Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 211-212
732622
  Музика І.В. Концепція прав людини в політико-правовій доктрині Української партії соціалістів-революціонерів 1917-1921 рр. // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 162-168. – ISSN 2524-017X
732623
  Рабінович С. Концепція прав людини у суасному католцизмі: загальнотеоретична характеристика // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.13-23
732624
  Чепульченко Т.О. Концепція прав людини: доктринальні підходи // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 258-264. – ISSN 2524-017X
732625
  Кодинець А. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-41


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення правової природи категорії "безтілесні речі" як з позиції класичної римської юриспруденції, так і з огляду на сучасне праворозуміння, аналіз концепції методології юридичної регламентації ...
732626
  Лабінський Р. Концепція прав та свобод людини у світлі Священного Писання // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 48-56. – ISSN 0203-5863
732627
  Єрмоленко В.М. Концепція прав тварин крізь призму критичного аналізу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 305-320. – ISSN 1993-0909
732628
  Харт А Х.Л. Концепція права : Скорочений переклад / А Х.Л. Харт. – Київ : Сфера, 1998. – 232с. – ISBN 966726730
732629
  Штанько А. Концепція права на захист як самостійного суб"єктивного цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 24-36. – ISSN 2311-6676
732630
  Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
732631
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чернега Роман Тарасович ; М-во освіти і науки України, НДІ публ. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 387 арк. – Додатки: арк. 383-387. – Бібліогр.: арк. 336-382
732632
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чернега Роман Тарасович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
732633
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України: теорія і практика : монографія / Р.Т. Чернега. – Харків : Панов, 2019. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 360-390 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7771-85-1


  У пр. № 1735502 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З пошаною і вдячністю від автора! Підпис.
732634
  Соломін О.А. Концепція правової держави: сучвсний контекст // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
732635
  Минькович-Слободяник Концепція правової і політичної культури в контексті трансформації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-71. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
732636
  Марюхіна К. Концепція правової регламентації фінансування виборчих кампаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 122-124
732637
  Москаленко О.М. Концепція правової системи - теоретичні та порівняльні аспекти // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 18-36. – ISSN 2224-9281
732638
  Москаленко О.М. Концепція правової системи в теорії та філософії права: від утилітаризму до позитивізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 8-25. – ISSN 2224-9281
732639
  Адам"як Б. Концепція правомочності рішень адміністративних судів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 285-305. – ISSN 2082-4939
732640
  Озимко М. Концепція працевлаштування в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 39-42. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються змістовні характеристики концепції працевлаштування в сучасні західній науці. На основі робіт Р. Дірінг, Л.Дакре Поол, Л.Зельс, М. Йорк, Р. Маккуейд, Р. Найт, Е.Поллард, А. Форріер, Дж. Хілладж, Л. Харві та інших обґрунтовується ...
732641
  Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються критерії співвідношення відносин представництва у цивільному та цивільному процесуальному праві. Обґрунтовується положення про те, що на сьогоднішній день немає підстав для виокремлення "інституту" процесуального представництва як ...
732642
   Концепція Президентського університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
732643
  Бойко О. Концепція приватних грошей Фрідріха Хаєка в умовах експансії електронних технологій в систему міжнародних розрахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 57-74 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
732644
  Купрієнко Д.А. Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 99-105. – ISSN 2304-2699
732645
  Свистак-Яроцька Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 160-167. – ISSN 2309-9127
732646
  Анісімова Г.В. Концепція природного екологічного права в Загальній декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 108-117. – ISSN 0201-7245
732647
  Культенко В.П. Концепція природного права в контексті сучасного становища України / В.П. Культенко, А.Г. Кравченко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 133-135
732648
  Хвойницька Х. Концепція природного права голландських мислителів (Ю. Ліпсій, Г. Гроцій) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – ISSN 0321-0499
732649
  Подковенко Т. Концепція природного права Густава Радбруха // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 37-42. – ISSN 2524-0129
732650
  Хвойницька Х.М. Концепція природного права мислителів нового часу (Т. Голббс, Б. Спіноза) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – СМ. 48-52
732651
  Смоляр Н.О. Концепція природозаповідання у Полтавському регіоні на сучасному етапі / Н.О. Смоляр, О.В. Смоляр // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
732652
  Дунаева Л.М. Концепція причинності в контексті методології дослідження системних трансформацій влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 609-613. – ISSN 1563-3349
732653
  Бахрушин В.Є. Концепція програми реформування житлово-комунального господарства регіону / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 7-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
732654
  Халіна В.Ю. Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні / В.Ю. Халіна, В.В. Смачило, О.М. Колмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 147-158
732655
  Кіптенко В.К. Концепція програми формування і просування туристичного іміджу на цільових сегментах / В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 30-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
732656
  Вітвіцький В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: 11 назв
732657
  Оборський Г.О. Концепція проектів інформаційного забезпечення освітніх систем для дистанційного навчання / Г.О. Оборський, О.Є. Колесніков // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 9-18. – ISSN 2307-4752


  Проведений аналіз існуюсих інформаційних сервісів, які становлять основу автоматизації процесів навчання і впровадження дистанційної освіти.
732658
  Орлюк О. Концепція проекту Закону про національну систему інтелектуальної власності України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 75-85. – ISSN 1026-9932
732659
  Андрейцев В.І. Концепція проекту Кодексу законів України про землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-12. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються юридичні передумови підготовки єдиного кодифікованого закону у формі Кодексу законів про землю, обгрунтовується його форма та зміст розділів та моделей статей. Legal prerequisites for the elaboration of the uniform codified law in the ...
732660
  Шамсутдінов О. Концепція проекту нормативно-правового акта: поняття та сутність / О. Шамсутдінов, М. Стрипко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 56-65. – ISSN 1993-0909
732661
  Тимчук Л. Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 134-144. – ISSN 2312-5993


  У статті обгрунтовано концепцію проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, що поєднує мету, генезу провідних ідей дослідження, базовий понятійно-категоріальний апарат, ядро концепції, програму, установлення характеру ...
732662
  Ільченко Н.Б. Концепція проєктування зворотних потоків у ланцюгах постачання / Н.Б. Ільченко, Д.В. Кочубей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 144-151. – ISSN 2222-4459
732663
  Березовська І.А. Концепція прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню положень щодо прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Встановлено, що у праві ЄС концепція прозорості набула значного поширення. При цьому її зміст відрізняється залежно від сфери ...
732664
  Тоїчкіна О. Концепція просвіти в працях Д.І. Чижевського про Достоєвського // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 185-197


  "Тема Просвіти посідає особливе місце в історіософських дослідженнях Д.І. Чижевського. В його відомій праці «Гегель у Росії», що вийшта німецькою (1934) та російською (1939) мовами, російським просвітникам, безпосереднім ідейним спадкоємцям епохи ...
732665
  Сваричевська Л. Концепція просопографічного представлення історії лінгвістичної науки / Л. Сваричевська, О. Ясіновська // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 290-292. – ISBN 978-966-553-924-7
732666
  Санько Сергій Концепція просторового перерозподілу у предметній області суспільної географії // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 7-11. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2076-1333
732667
  Єгоров Ю.І. Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 300-305. – ISSN 2077-3455
732668
  Шекера Я. Концепція простору в давній китайській поезії // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 308-393. – ISBN 978-966-171-560-0
732669
  Боронь О. Концепція простору поезії Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 106-110
732670
  Матвієнко О.В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 101, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-88. – ISBN 978-611-01-1098-3
732671
   Концепція професійної підготовки судово-медичних експертів в Україні / О.М. Гуров, А.Г. Антонов, М.О. Клименко, Н.М. Сургай, С.В. Татарко, С.О. Дубіна, Т.С. Узбек // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Чернівці, 2022. – № 1. – С. 24-29. – ISSN 2218-838X
732672
  Єресько О.В. Концепція профільного навчання у старшій школі. Наказ Міністерства освіти і науки України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 3-12
732673
  Бондар В. Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 55-62. – ISSN 2078-1016
732674
  Куфтирєв П. Концепція прямої електронної демократії як доцільний напрям розвитку України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 225-240. – ISSN 1026-9932
732675
  Почапська О. Концепція радянської ідентичності в контексті ідеологізації суспільства: аналіз ЗМІ // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 80-88. – ISSN 2415-8496
732676
  Кушнерюк Ю.Р. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку XXI століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 138-142. – (Філологічні науки ; № 2)
732677
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 531 арк. – Бібліогр.: арк. 452-531
732678
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 71 назва
732679
  Сич О.М. Концепція раціонального націоналізму та проблеми його становлення // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 286-299
732680
  Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 76-86. – ISSN 1682-2366


  Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора філософії на основі Національної рамки кваліфікації.
732681
  Алейнікова О.В. Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
732682
  Кивлюк О.П. Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 164-172. – ISSN 2072-1692
732683
  Косенко Д.В. Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему концептуалізації раціональності як платформи для суспільно-політичних інновацій, визначені поняття "раціоналізм", "концепція раціональності". Проаналізовано підходи до розуміння раціональності М. Вебером, Т. Адорно, М. Горкгаймером, ...
732684
  Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 2222-5374
732685
   Концепція реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2020 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 93-102. – ISSN 1682-2366


  МОН України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та плану заходів з її ...
732686
  Негода Ю.В. Концепція реалізації програмно-цільового управління при системній трансформації аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 17-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
732687
  Гооловій Ф.М. Концепція реалізму у тлумаченні Ф.М. Достоєвського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 121-130. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1729-360Х
732688
  Литовченко К.Г. Концепція революційного насильства за Жоржем Сорелем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 42-44
732689
  Савельєв Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Є. Савельєв, М. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 92-120. – ISSN 1684-906Х
732690
  Божко С.О. Концепція регіонального будівництва як метод конструювання нового політичного простору в регіоні Балтійського моря // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 190-195. – ISBN 966-7196-06-2
732691
  Наумов О. Концепція регіональної інвестиційної програми Херсонської області / О. Наумов, І. Бігун // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
732692
  Піляєв І.С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 34-48. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі критичного аналізу широкого масиву зарубіжної та вітчизняної наукової літератури висунуто та обґрунтовано кооперативну, інклюзивну концепцію регіону Центрально-Східної Європи, як поля двох величезних суспільно-політичних ...
732693
  Тоцький Б. Концепція регулятивних повноважень як механізм забезпечення балансу інтересів у земельній сфері США // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 452-455. – ISBN 978-966-7067-18-2
732694
  Воєводін Б. Концепція рекламного продукту як об"єкт цивільно-правової охорони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
732695
  Руденко С. Концепція реконструюючої рефлексії Г. Патнема у структурі методологічного апарату історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються умови та можливості застосування концепції реконструюючої рефлексії Г. Патнема до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
732696
  Колодний А.М. Концепція релігійної безпеки: методологічні підходи академічного релігієзнавства / А.М. Колодний, Л.О. Филипович // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 19-23. – ISSN 2521-6570
732697
  Гуцол Г. Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 31-37. – ISSN 2076-9326
732698
   Концепція реформи органів кримінальної юстиції України : науковий проект / Шакун В.І. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ ; за ред. В.В. Коваленка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 128 с.
732699
   Концепція реформи управління закладами вищої освіти України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 92-94. – ISSN 2221-8440


  Міністерством освіти і науки України визначені Концептуальні засади реформування публічного фінансування та управління закладами вищої освіти
732700
   Концепція реформи фінансування системи охорони здоров"я України, підготовлена робочою групою з питань реформи фінансування охорони здоров"я при МОЗ України. Лютий 2016 // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 24-27
732701
  Ковбатюк М.В. Концепція реформування вищої освіти України в умовах інтеграції до єдиного світового освітнього простору / М.В. Ковбатюк, В.О. Шевчук, Г.О. Ковбатюк // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 31-43. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
732702
  Андрієвський І.Д. Концепція реформування економічного механізму упровадження платежів за користування надрами : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 75-85 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
732703
  Сурмін Ю.П. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України / Ю.П. Сурмін, Т.П. Крушельницька // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
732704
  Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 46-53
732705
  Короєд С.О. Концепція реформування судової влади України / С.О. Короєд, І.О. Кресіна, С.В. Прилуцький // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 6-34. – ISSN 2413-1342
732706
  Жаховський В.О. Концепція реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України: погляди на формування та реалізацію / В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 13-27. – ISSN 2310-4910
732707
  Коваленко К.І. Концепція ризиків в іхтіоекосистемах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 60-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
732708
  Голіцин А.М. Концепція ринкової орієнтації компаній / А.М. Голіцин, В.П. Штуль // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 114-124


  У статті визначено сутність концепції ринкової орієнтації компаній, принципову її відміну від традиційної маркетингової, наведено анкету для дослідження рівня ринкової орієнтації компаній, узагальнено дані опитувань фахівців різних підприємств.
732709
  Унковська Т. Концепція рівноваги економічної системи: методологічні парадокси // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 81-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
732710
  Бочарова О.А. Концепція рівності освітніх шансів в японській системі освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
732711
  Марушкевич А.А. Концепція рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується концепція рідномовних обов"язків І. Огієнка, дається її історичний розвиток та шляхи реалізації в освіті, самонавчанні, культурі мовлення в сучасних умовах.
732712
  Чорний Г.М. Концепція рішень в теорії аграрного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, Д.О. Кирилюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
732713
  Манько А.О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в контексті інформатизації суспільства : Автореф... канд. пед.наук: 05.23.03 / Манько А.О.; Кіївск. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 19л.
732714
   Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Киів, 23-25 травня 2006 року. – Київ : Київський університет, 2006. – 151 с.
732715
  Гондюл В.П. Концепція розвитку вищої освіти в Україні // Тези Всеукраїн. наук.практич. конференції
732716
  Букрєєва О.С. Концепція розвитку вищої освіти у галузі стандартизації в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 78-86. – ISSN 2074-8922
732717
   Концепція розвитку військово-гуманітарної освіти в Україні (проєкт) / А.М. Сиротенко, А.О. Вітченко, В.І. Осьодло, В.І. Алещенко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 2618-1614


  Системному втіленню ідей і рішень, сформульованих в опублікованій у цьому номері журналу статті «Розвиток військово-гуманітарної вищої освіти в Україні: від усвідомлення пріоритетності до концептуалізації», сприятиме розроблений проєкт Концепції ...
732718
  Карачина Н.П. Концепція розвитку вітчизняних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 115-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
732719
  Пашенко О.В. Концепція розвитку вітчизняної моделі брендингу на регіональних ринках продовольчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-101. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретико-методологічні і практичні аспекти розвитку вітчизняної моделі брендингу на прикладі регіональних ринків продовольчих товарів.
732720
  Бондаренко Н.В. Концепція розвитку державного сектора економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 40-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
732721
  Гетьман А.П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 2312-6566
732722
  Курняк Л.М. Концепція розвитку екологічної освіти в Україні // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 22-26
732723
  Черваньов М Д. Концепція розвитку економічного факультету / М Д. Черваньов, В.І. Грушко, М.М. Садовий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-14. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються основні напрями навчальної, виховної та науково-дослідної роботи на економічному факультеті у світі сучасних вимог до освіти ХХІ.
732724
  Чербан О.О. Концепція розвитку засобів масової інформації в Україні та моделі їх функціонування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 159-169. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
732725
  Остапенко І.М. Концепція розвитку інноваційних технологій у маркетингу: застави збереження стійкої конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-153. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
732726
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2010 рр.). – Київ : [б. в.], 2006. – 68 с. – На тит. зазнач. також: "Затверджено" на засіданні Вченої ради Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25 січ. 2006 року
732727
  Трифонова О. Концепція розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2411-1317
732728
   Концепція розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 навчальні роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-617-673-442-0
732729
  Батанов О.В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2219-5521
732730
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України, затвержена рішенням Ради Комітету корпоративного права Асоціації правників України від 3 жовтня 2007 р. // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 6-14.
732731
  Колотуха С. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
732732
  Сергєєва Л.Н. Концепція розвитку кредитування сфери послуг / Л.Н. Сергєєва, О.А. Миронов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 243-246. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
732733
  Содома Р.І. Концепція розвитку кредитування як фінансове джерело інноваційного розвитку сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 209-214. – ISSN 2308-1988
732734
  Кушнір Т.Б. Концепція розвитку локальних споживчих ринків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 126-133. – ISSN 2222-4459
732735
  Козубцов І.М. Концепція розвитку методологічної культури ад"юнктів // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 83-94


  Метою статті є обгрунтування концепції розвитку методологічної культури ад’юнктів. Визначено множину проблем, яка розв’язана в концепції, а також проаналізовано причини їх виникнення, обґрунтовано необхідності їх розв’язання концептуальним підходом. ...
732736
  Щербина Л. Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен метатеоретичності як основи мислення психотерапевта. This article analyzes the phenomenon of meta-theoreticalizm as a basis for therapist"s thinking.
732737
   Концепція розвитку наукових досліджень у галузі охорони громадського здоров"я ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзаєва НАМН України" / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, Р.В. Савіна, І.О. Черниченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 74-77 : фото. – ISSN 2077-7477
732738
  Вільна Я.В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 435-438. – ISBN 966-8188-10-1
732739
  Рябиця В. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36. – ISSN 1608-6422
732740
  Клименко О. Концепція розвитку нотаріату України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 62-80. – ISSN 1026-9932
732741
   Концепція розвитку педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 91-111. – ISSN 1682-2366
732742
  Курок Р. Концепція розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 57-70. – ISSN 2312-5993
732743
  Воронкова В.Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa. / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – С. 13-27. – ISSN 2072-1692
732744
  Шандрук Сергій Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 35-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1810-2131
732745
  Барна М.Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
732746
  Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково-практичного семінару // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.156-157. – ISSN 0132-1331
732747
  Купріянчик І.П. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
732748
  Хрущ Ніла Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті систематизовано та проаналізовано основні підходи економістів до трактування поняття "стратегія" та запропоновано власне її визначення. Досліджено процес формування, вибору й впровадження стратегій компаній, а також обгрунтовано і ...
732749
  Філонюк О. Концепція розвитку страхового ринку України та Міжнародні стандарти нагляду за страховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні принципи страхування, містить практичні рекомендації щодо зміни законодавчої бази України в розрізі нагляду за страховою діяльністю. Що в подальшому сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національних страхових компаній та ...
732750
  Смоляр Н.О. Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна) / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 38-45. – ISSN 2414-9810
732751
  Кравченко С.І. Концепція розвитку української літератури в польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 171-175


  У статті розглядаються публікації Є. Маланюка в польській пресі, присвячені розвитку української літератури та аналізу творчих процесів на батьківщині
732752
  Вільна Я.В. Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 187-196


  У статті йде мова про особливості стратегії розвитку літератури на національній основі, що реалізована І.Нечуєм-Левицьким теоретично та у власних творах. В статье рассматриваются принципы формирования литературы на национальной основе, реализованные в ...
732753
  Шевченко Л. Концепція розвитку української літературної мови у дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 385-392. – ISBN 966-594-298-0
732754
  Штейнгауз Д.О. Концепція розвитку фінансово-кредитних інструментів функціонування ринку житлової нерухомості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 357-365. – ISSN 2222-4459
732755
  Тацій В.Я. Концепція розвитку юридичної науки і освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 20-28. – ISBN 978-966-458-148-3
732756
  Дахно І. Концепція розвитку юридичної освіти в Україні - це божевілля // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 46-50
732757
  Максимович С. Концепція розподілу влад Володимира Старосольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.157-162. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
732758
  Ясінська М.І. Концепція розподілу владних повноважень в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 10-16
732759
  Дзюндзюк К.В. Концепція розумного міста в контексті сучасних досліджень // Теорія та практика державного управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Коваленко М.М., Коваленко Н.В., Барка Мохаммед Зін [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 1 (74). – С. 63-78. – ISSN 1727-6667
732760
  Смущинська І.В. Концепція розумово-мовленнєвої діяльності серед лінгвістичних парадигм XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 103-107. – (Іноземна філологія ; № 32/33)


  Розглядаються основні лінгвістичні наукові парадигми кінця ХХ ст. Основну увагу приділено антропоцентричному принципу та концентрації розумово-мовленнєвої діяльності.
732761
  Бовсунівська Т.В. Концепція романтизму Дмитра Чижевського і канони радянського літературознавства // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 70-78. – ISSN 2520-2103
732762
  Коваленко О. Концепція С. Русової та концепція нової української школи: ретроспективний аналіз // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7932-12-2
732763
  Єрахторіна О.М. Концепція самоводосконалення особистості Л.М. Толстого // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-63. – (Філософія ; вип. 42)
732764
  Шевчук С. Концепція самообмеження суду: доктрина "політичного питання", "політичної доцільності" та "поля розсуду держави" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 20-32.
732765
  Харченко Л. Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-24-4
732766
  Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 17-28. – ISSN 0131-775Х
732767
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; редкол.: С. Богунов та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4910-3
Т. 1 : Твори. – 2008. – 718, [2] с., [8] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 683-716. – Бібліогр. в прим.: с. 597-652
732768
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6910-1
Т. 2 : Документи і матеріали. – 2013. – 891, [2] с. : фот. – Покажчики: с. 837-882. – Бібліогр. в підрядк. прим.
732769
  Бринзанська О. Концепція свавілля у практиці Європейського суду з прав людини в контексті захисту права на свободу // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 38-49
732770
  Заверталюк Н.І. Концепція світу в поезії Василя Симоненка // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 99-109. – ISSN 2313-1802
732771
  Мозговий Л. Концепція свободи в антропомістичному дискурсі буддизму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 133-136. – ISSN 1728-9343
732772
  Матат А. Концепція свободи панорами в авторському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 337-338
732773
  Бандурка А.С. Концепція свободи Тамаса Гріна: уроки століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 56-60. – ISSN 2077-1800
732774
  Білик Ю. Концепція свободи у візії М. Гоголя (на матеріалі Петербурзьких повістей) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 68-72
732775
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози – витоки і сутність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
732776
  Ільченко Г.О. Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 121-124. – ISSN 2076-1554
732777
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 176-188
732778
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
732779
  Водолазька С. Концепція симулятивної реальності : (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 45-51. – ISBN 966-594-246-8
732780
  Кузнецова С.А. Концепція синергетичного розвитку фінансового менеджменту в умовах становлення "економіки знань" // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 51-56. – ISSN 2074-5354
732781
  Шабульдо Ф. Концепція Синьоводської битви В.Б. Антоновича і вітчизняна історіографія // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 132-145. – ISBN 5-7702-0821-X
732782
  Семенова Алла Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Конкретизована ієрархічність структури парадигм в освіті; подано визначення особистісно-професійної парадигми, освітнього простору в системі соціального простору, парадигмального моделювання; обґрунтована концепція системи парадигмального моделювання ...
732783
  Бугера С. Концепція системи правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 183-188. – ISSN 0132-1331
732784
  Гончар О. Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
732785
  Сухорада А.В. Концепція системної геомагнітної інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 17)


  Уперше вводиться поняття "системна геомагнітна інтерпретація", а також коротко викладено її загальні принципи.
732786
  Ярун Г.М. Концепція словесного знака в праціях О.О. Потебні // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 86-91
732787
  Тополь О.В. Концепція СМЕРТІ у контексті соціальної роботи з літніми людьми та їхніми близькими // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 227-235
732788
  Івах М.О. Концепція солідаризму та її значення для сучасності // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 11-14. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в європейській політико- правовій думці сформувалась якісно нова концепція розуміння права, яка згодом отримала назву "теорія солідаризму". Основу даної концепції складають погляди Огюста Конта, який вважав ...
732789
  Гречихіна Н.В. Концепція соціалізації особистості та самовизначення як її складова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С.194-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
732790
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Дарина Сергіївна Черняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
732791
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Черняк Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181с. + Додатки: л. 179-181. – Бібліогр.: л. 153-178
732792
  Черняк Д. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретичні витоки, структурні елементи, значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію соціальних змін відомого сучасного соціолога, президента Міжнародної соціологічної асоціації Петра Штомпки, теоретичні засади, на яких базуються висновки вченого, евристичний потенціал даного теоретичного конструкта та основні ...
732793
  Нємець К. Концепція соціально-географчної системи як методологічний конструкт суспільної географії. / К. Нємець, Л. Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 24-32. – ISSN 2076-1333
732794
  Афенченко Г.В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумляньска // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
732795
  Бородіна Д.Л. Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
732796
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в соціології Едварда Росса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 2 (37). – С. 61-68. – ISSN 1681-116Х
732797
  Пальченкова В.М. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
732798
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – C. 9-19. – ISSN 1681-116Х
732799
  Полякова О.М. Концепція соціального підприємництва в українському контексті // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 176-182. – ISSN 2075-4892
732800
  Скалацька О.В. Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 158-162. – ISSN 2076-1554
732801
  Демченко Д. Концепція соціальної держави у Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 159-163. – ISSN 2663-5313
732802
  Волинець У.А. Концепція соціальної держави як одині з напрямків боротьби з бідністю в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 82-85. – ISSN 2071-4653
732803
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
732804
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 372 л. – Бібліогр.: л. 351-372
732805
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : автореф дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. : 29 назв
732806
  Гамуляк В.-Р. Концепція соціальної правової держави Б. Кістяківського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 55
732807
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
732808
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
732809
  Загороднюк Т. Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І. Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 62-84. – ISSN 1563-3713
732810
  Таранова К. Концепція соціокультурних середовищ у соціології // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 310-312
732811
  Михайленко Д. Концепція співвідношення давання та одержання хабара // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
732812
  Шаталович І.В. Концепція спорідненості Г. Сковороди в контексті проблем сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 64-65
732813
  Апаров А.М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 6-19. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
732814
  Глущенко Н.В. Концепція спортивного права: огляд ключових теоретичних аспектів / Н.В. Глущенко, А.В. Стеблянко, Д.В. Мурач // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 213-222. – ISSN 2524-0323
732815
  Гоголь Т. Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємтсв малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-39. – Бібліогр.: 10 назв
732816
  Шмат Р. Концепція справедливості в стародавньому Китаї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 186-197. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті проведено паралель між філософськими школами Стародавнього Китаю та проаналізовано розуміння справедливості в цих школах. Виявлено, що до проблеми справедливості кожна з Китайських шкіл має свій підхід, а, відповідно, і розуміння ...
732817
  Руденко Л.Г. Концепція сталого (збалансованого) розвитку та її сприйняття в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-13 : ілюстрації. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
732818
  Тищенко М.П. Концепція сталого економічного розвитку як шлях до збалансованого розвитку цивілізації // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 133-142
732819
  Воронкова В.Г. Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз / В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 14-30.
732820
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
732821
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
732822
  Чижевська Л.В. Концепція сталого розвитку в діяльності аудиторської фірми / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 436-438. – ISBN 978-966-930-102-4
732823
  Лопатинський Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 5-8
732824
  Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 85-95. – ISSN 2222-4459
732825
  Фомін С. Концепція сталого розвитку в контексті світової фінансово-економічної кризи // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 128-144
732826
  Тютюнник О.С. Концепція сталого розвитку в умовах функціонування системи "зеленого університету" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 115-121. – (Серія "Екологія" ; вип. 4). – ISSN 2519-8955
732827
  Борщук Є. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем / Є. Борщук, В. Загорський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 113-119. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
732828
  Хілько Л.В. Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 299-306


  Досліджуються основні шляхи та закономірності переходу міст України на шлях сталого розвитку. Приводиться пояснення механізму створення концепцій, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні для всесторонньої екологізації, а ...
732829
  Сивак Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 95-103. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
732830
  Заячковська Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб післякризового відновлення галузі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 345-350. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Показано доцільність державного регулювання розвитку туристичної індустрії.
732831
  Литвинов А.І. Концепція сталого розвитку як основа формування ефективного фінансово-економічного механізму сільськогосподарського підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 93-98. – ISSN 2309-1533
732832
  Хаустова В.Є. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства / В.Є. Хаустова, Ш.А. Омаров // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 265-273. – ISSN 2222-0712
732833
  Безверхий К.В. Концепція сталого розвитку як підгрунтя для виникнення інтегрованої звітності підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 75-88. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
732834
  Фролов О.І. Концепція сталого розвитку: екологічний і моральний імперативи / О.І. Фролов, Н.М. Каменева, М.В. Косич // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 248-257. – ISSN 2075-4892
732835
  Семененко І.М. Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 57-59. – ISSN 2409-1944
732836
  Дзюбак Н.М. Концепція становлення літературної мови у слов"ян в науковому доробку І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 67-71. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У науковій розвідці розглянуто питання походження літературної мови у слов"ян, що в мовознавстві є першочерговим.
732837
  Храмова-Баранова Концепція становлення науки і мистецтвознавства у творчості Леонардо да Вінчі / Храмова-Баранова, Т.С. Цьомра // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 98-103. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
732838
  Беззубов Д.О. Концепція становлення порівняльно-правового методу у класичній науці адміністративного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-966-919-107-6
732839
   Концепція становлення та розвитку галузі науки "Соціальне управління" в Україні / В.І. Луговий, О.Б. Гаєвська, Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинський // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 213-218
732840
  Болтівець Ярослав Сергійович Концепція створення "Арки свободи і процвітання" у новому зовнішньополітичному курсі Японії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 241-247
732841
  Козак П. Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів / П. Козак, О. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Пропонується концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів в оптичному та суміжних діапазонах. Спостережний комплекс має бути оснащений панорамними відео камерами оптичного та інфрачервоного ...
732842
  Козак П.М. Концепція створення багатофункціонального мобільного телевізійного комплексу для спостережень метеорів / П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Мозгова // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 80-83
732843
  Лемко О.Л. Концепція створення безпілотного літального апарата "літаюче крило" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову концепцію аеродинамічного компонування літального апарата, виконаного за схемою "літаюче крило". Показано, що використовуючи складне в плані крило, малий запас поздовжньої статичної стійкості і раціональне аеродинамічне й геометричне ...
732844
  Красовська А. та інш. Концепція створення біржі прав інтелектуальної власності (проект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.67-75. – ISSN 1608-6422
732845
  Ковальчук І.П. Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 181-185. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
732846
   Концепція створення Державного банку реконструкції та розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 3-4
732847
  Буянова Н.А. Концепція створення ефективного механізму захисту конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 45-48
732848
  Подопригора Н. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Наталія Подопригора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 207-218. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
732849
  Шірінян А. Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні / А. Шірінян, В. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-63. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблемні питання нанотехнологій та суспільства і розроблено Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні. Пропонується багаторівнева структура національної нанотехнологічної мережі, де управління і координація дій здійснюється ...
732850
   Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського / [П.І. Рогова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Налін-ЛТД, 2013. – 19, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
732851
  Барабаш М.С. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об"єкту / М.С. Барабаш, К.І. Київська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
732852
  Шпагін В.Ф. Концепція створення історичного парку у парковій частині Ботанічного саду Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 231-240. – ISSN 2077-3455
732853
  Полив"янчук А.П. Концепція створення на базі міні- та мікротунелів універсальних систем екологічної сертифікації транспортних дизелів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
732854
  Довбня К.В. Концепція створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 513-516
732855
  Вовк Н. Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів / Н. Вовк, А. Пелещишин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 38-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена огляду необхідності розроблення навчального веб-ресурсу для спільного доступу фахівців архівної та бібліотечної галузей. Авторами створено концепцію створення он-лайн платформи з метою обміну міжнародним досвідом в галузі збереження ...
732856
  Коломієць С.С. Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) / С.С. Коломієць, О.С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1609-8595


  Розглядається проблема створення концепції освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD); визначено необхідні чинники створення освітньо-наукової програми; окреслено мету і низку цілей; деталізовано принципи ...
732857
  Пащенко І. Концепція створення прокуратури УСРР в 1922 - 1933 рр. та дискусії щодо її функцій в системі державного управління // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 45-52
732858
  Щеглов О.В. Концепція створення схеми-путівника історичними пам"ятками м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 247-254. – Бібліогр.: 11 назв.
732859
  Бойчук Т.М. Концепція створення університетської лікарні (клініки) / Т.М. Бойчук, О.М. Юзько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – C. 169-171. – ISSN 1684-7903


  "...Перші університетські клініки в Україні створені наприкінці XIX століття: у 1846 р. при медичному факультеті університету Св. Володимира в Києві."
732860
  Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику : теорія і практика / В. Вітлінський, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
732861
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10
732862
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А Тугай, , А.Ф. Гойко, В.В. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
732863
   Концепція стратегічного управління інноваційними проєктами в умовах розвитку знаннєвої економіки та децентралізації / М.М. Кулаєць, О.В. Фурсіна, Г.В. Джегур, І.А. Гнатенко, О.В. Валов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
732864
  Погорська І.І. Концепція стратегічної культури в США: особливості становлення та розвитку // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 258-268. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
732865
  Андрющенко І.Є. Концепція стратегічної моделі управління витратами машинобудівних підприємств / І.Є. Андрющенко, А.О. Семенова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
732866
  Полунін О.В. Концепція суб"єктивного теперішнього Е.Пьоппеля: критичний погляд. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.45-62. – ISBN 978-966-8063-80-2
732867
  Пустовіт Ж.М. Концепція суверенітету народу в Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20.
732868
  Прилуцький С.В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наукова доповідь / С.В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с. – ISBN 978-966-02-6185-3
732869
  Лобойко Л. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод / Л. Лобойко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 1026-9932
732870
  Асєєв Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано й розглянуто архітектуру сфери інфокомунікації для предметної галузі "документні структури суспільства". Зважаючи на систематизацію документів, наявних в Інтернеті, класифіковано електронні бібліотеки різних напрямів. На основі ...
732871
  Іванькова Н. Концепція та етапи технології розробки on line курсів у вищому медичному навчальному закладі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Т. Костянтинос [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 74. – ISSN 2524-2474
732872
  Зима О. Концепція та основні напрямки виховноі роботи в Харківському національному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 17-25. – ISSN 1682-2366
732873
  Білявець С. Концепція та педагогічні резерви навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін щодо формування професійної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 54-60. – ISSN 2308-4634


  У статті окреслено основні положення концепції та педагогічні резерви освітнього процесу щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності у процесі навчання військовоспеціальних дисциплін. Охарактеризовано методичну ...
732874
  Корнієнко О.В. Концепція та перспективи викладання інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності" на факультеті соціології та психології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто можливості та майбутні напрямки дослідження та навчання: питання здоров"я, психосоматичного стану (проміжного стану) та хвороби людей різних вікових категорій: дітей, підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей.
732875
  Бойко А. Концепція та положення науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 17-24 вересня (№ 38). – С. 5-8


  Проаналізовано сучасний стан розвитку педагогічної науки, її європейський вектор. Вмотивовано потребу подальшого розвитку в цих умовах національної традиційної культури, формування національної самосвідомості молоді. Обгрунтовано концепцію та ...
732876
  Мураховський А.Л. Концепція та практика забезпечення інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 3-7.
732877
  Яковенко Н. Концепція та принципи побудови ефективної моделі в"їздного туризму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 101-110. – ISSN 1818-2682
732878
  Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
732879
   Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) : Матеріали 4 та 5 Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті ; МОНУ ; упоряд. та ред. : Н. Яковенко, Л. Ведмідь. – Київ : Стилос, 2009. – 128 с.
732880
  Волинець Ю.В. Концепція творення героя доби бароко: варіант Б. Хмельницького (за козацькими літописами) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 146-148. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
732881
  Шевчук К. Концепція твору мистецтва в естетиці Романа Інгардена // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 3-9. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
732882
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського ренесансу : Дис... канд.филос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М. Б.; Кушнартьова М. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 158л. – Бібліогр.:л.145-158
732883
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського Ренесансу : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 20л.
732884
  Гребенюк Т. Концепція творчості особистості в повістях "Музикант" Т. Шевченка та "Історія кілка в плоті" Ю.-І. Крашевського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-78. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
732885
  Коржовська О. Концепція творчості у Святому Письмі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 80-91
732886
  Швець Г. Концепція творчості як божого покликання в есеїстиці Василя Барки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 418-422. – ISBN 966-8188-10-1
732887
  Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам"яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 74-85
732888
  Тєлєжкіна О.О. Концепція тезауруса поетичної мови Дмитра Павличка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 51-58. – ISSN 2312-0665
732889
   Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії / А.І. Парахін, В.В. Самбір, Р.В. Артюхов, В.А. Новохатній // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
732890
  Виходець О.М. Концепція теорії несправедливості в журналістиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 45-46


  Сформульовано концепцію теорії несправедливості в журналістиці як чинник додаткової мотивації на підставі правила прагнення. Conception of the theory of unfairness in journalism as a factor of additional motivation is formulated on the base of desire ...
732891
  Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
732892
   Концепція тесту для виявлення здібностей вступників до вищих навчальних закладів України, затверджена колегією МОН України / О.І. Ляшенко, С.І. Раков, І.Є. Булах, В.П. Горох // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 83-109


  Концепція підготовлена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 44 від 29.01.2009 р. робочою групою.
732893
  Асєєв Г. Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
732894
  Липчук В.В. Концепція тойотизму: актуальність та особливості організації виробничого процесу / В.В. Липчук, Л.Й. Войнича // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 16-27 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
732895
  Ляпіна Л.А. Концепція толерантного мультикультуралізму Майкла Уолцера // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 71-78. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
732896
  Огороднік О.В. Концепція тоталітаризму Ханни Арендт // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 94-96
732897
  Рожило М. Концепція трактування моралі крізь призму літературно-мистецьких творів (на матеріалі волинської православної преси періоду міжвоєння) // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 92-95. – ISSN 2226-8669
732898
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 172-195
732899
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
732900
  Коваленко С. Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 100-112. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості, переваги та обмеження концептуальних основ формування транскордонних кластерних систем крізь призму розвитку нового технологічного укладу. Досліджено проблему транскордонної кластеризації в світлі можливостей зростання ...
732901
  Пермінов В.О. Концепція транснаціональної держави: формування транстериторіальності та транснаціональної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 536-542
732902
  Лебедевич С.І. Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 184-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
732903
  Реутов В.Є. Концепція трансформації регніональної конкурентоспроможності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 17-24. – ISSN 1562-0905
732904
  Проскурніна Н.В. Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 308-316. – ISSN 2222-4459
732905
  Шахно Ю. Концепція триангулярності діаспорального буття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Сегментація діаспорального буття створює умови для більш детального дослідження екзистенційних, онтологічних проблем, що постають перед іммігрантом після відриву від континентального середовища. Тому розгляд цього явища за допомогою принципу "зміни ...
732906
  Фатюшина Н.Ю. Концепція триєдності в давньослов"янському язичництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 130-131. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізується один із важливих аспектів релігійного світосприйняття наших пращурів - праукраїнців.
732907
   Концепція трудового виховання І.Г. Ткаченка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 157-187. – ISBN 978-617-7364-13-8
732908
  Палієнко С. Концепція трьохрівневої структури археологічного пізнання В. Башилова й Е. Лооне та її критика у радянській теоретичній археології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 34-38. – (Історія ; вип. 4 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено обговорення під час другого етапу (1984-1992) дискусії щодо визначення об"єкта і предмета археологічної науки концепції В. Башилова і Е. Лооне про існування в археології реконструктивного рівня знання, що передує емпіричному й теоретичному, ...
732909
  Даниленко Ю. Концепція угоди з темними силами та ідея розплати в слов"янській фантастиці другої половини ХХ ст. / Ю. Даниленко, О. Стужук // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 108-116. – (Бібліотека інституту філології)
732910
   Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко (керівник), Н.М. Пархоменко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 115, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7754-0
732911
  Бутирський А. Концепція удосконалення законодавства про неспроможність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 86-97. – ISSN 1026-9932
732912
  Бабак А.В. Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики в житлово-комунальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 158-167
732913
  Мулякова-Бочі Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 80-85. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
732914
  Бринцев В.Д. Концепція удосконалення системи інноваційного права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
732915
  Штогун С. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
732916
  Музика І.В. Концепція українського національного державотворення у науковому доробку професора Сергія Павловича Шелухіна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 2219-5521
732917
  Рибак А.І. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й - 1950-ті роки) : автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Рибак А.І. ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
732918
  Олійник Н. Концепція української держави в творчості Тараса Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 30-33
732919
  Ващенко А. Концепція Української держави за проектом Конституції М. Сціборського: історико-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-14-9
732920
  Максимович С.М. Концепція Української національної держави Володимира Старосольського // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 26-36. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
732921
  Храмова С.І. Концепція української національної культури у творчій спадщині М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 397-404. – ISBN 966-8188-10-1
732922
  Корольов Г. Концепція Української революції 1917-1921 років у текстах польських істориків: ставлення, традиція та історіографічний канон // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 43-60. – ISSN 2307-3047
732923
  Олещук П.М. Концепція української самостійної держави Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
732924
  Музика І.В. Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 208-211. – ISSN 2524-017X
732925
  Куцик П.О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П.О. Куцик ; Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-215-2
732926
  Бланк І. Концепція управління грошовими потоками підприємства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
732927
  Комазов П.В. Концепція управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено концепцію управління економічною безпекою підприємства, застосування якої дає можливість апарату управління вчасно реагувати на дестабілізаційні впливи внутрішніх та зовнішніх загроз та приймати ефективні управлінські рішення.
732928
  Шуміло О.С. Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
732929
  Гринько П.Л. Концепція управління інноваційним розвитком організації в умовах цифрової економіки в ракурсі інноваційної культури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 73-80. – ISSN 2222-4459
732930
  Бех Ю.В. Концепція управління інтелектуальним капіталом організації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 172-177. – ISSN 2076-1554
732931
  Рогоза М.Є. Концепція управління кадровим потенціалом підприємств / М.Є. Рогоза, Е.К. Оніщенко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 1813-1271
732932
  Жарінова А.Г. Концепція управління комерціалізацією інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
732933
  Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 14-17. – ISSN 1810-3944
732934
  Граб М.Б. Концепція управління персоналом на засадах персоналізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 47-62. – ISSN 0321-0499
732935
  Яренмко І. Концепція управління підприємством на основі вартості: зміст та основоположні засади // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.7-10. – ISSN 1728-9343
732936
  Олійник Г.Ю. Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
732937
  Ганущак-Єфіменко Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 95-101 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
732938
  Строгонова Т.В. Концепція управління розвитком системи дистанційної освіти у вищому навчальному закладі медичного спрямування з позицій програмно-цільового підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 65-67
732939
  Козловський С.В. Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С.В. Козловський, О.В. Рудковський, А.В. Козловський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 4-8. – ISSN 2306-6806
732940
  Далека В.Х. Концепція управління технічним станом основних засобів ліфтового господарства в містах України / В.Х. Далека, Є.М. Кайлюк, І.О. Пилипенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
732941
  Донченко О.І. Концепція управління школи легістів Стародавнього Китаю: переваги та недоліки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 26-28. – ISBN 978-966-927-199-0
732942
  Лучко М. Концепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему побудови концепції управлінського обліку для підприємств швейної промисловості з урахуванням факторів зниження виробництва у сучасних умовах. Досліджено окремі складові концепції, які залежать від особливостей швейного ...
732943
  Петренко А.С. Концепція успішного правителя за Н. Макіавеллі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 13-15
732944
  Євтімова Д. Концепція успішного публічного виступу // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 3-5. – ISBN 978-617-639-379-5


  Публічне мовлення — це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, орієнтований на переконання, що зумовлює його інтеграційну природу (письмово- усна форма реалізації, книжно-розмовний тип. мовлення, підготовлено-імпровізаційний характер ...
732945
  Калінін В.Ю. Концепція утопістики у світ-системному підході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується концепція утопістики у світ-системному аналізі через розгляд основних її прикладів. Також пропонується порівняння утопістики із футурологією заради визначення евристичного потенціалу першої. Анализируется концепция утопистики в ...
732946
  Бойко С А. Концепція факту Дж. Серля / С А. Бойко, // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 53-62. – ISSN 2076-7382
732947
  Одинець А.В. Концепція фантазма у філософії постмодернізму (Ж. Лакан) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 153-155
732948
  Саган О.В. Концепція фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 44-52. – ISSN 1998-6939
732949
  Сегін С.Ф. Концепція федералізму М. Драгоманова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 128-130
732950
  Зінченко В В. Концепція фізичної соціальної економіки і парадигми глобального розвитку: зарубіжні моделі та український аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 23-30. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
732951
  Григор"єва Я.В. Концепція фінансового забезпечення туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 191-195. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
732952
  Толуб"як В. Концепція фінансового механізму в системі пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-125
732953
  Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
732954
  Давидов О.І. Концепція фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 89-101. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто питання розробки концепції фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств з позицій визначення фінансового результату їх діяльності. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення величини ...
732955
  Малинка О.Я. Концепція формування бренду туристичного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
732956
  Горбаль Н.І. Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі / Н.І. Горбаль, В.М. Мисик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-351. – ISSN 0321-0499
732957
  Майорова Т.В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
732958
  Папушина В. Концепція формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 2411-1317
732959
  Щуров І.В. Концепція формування інституціонального середовища управління енергетичною безпекою // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (54). – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
732960
  Ларіна Р.Р. Концепція формування корпоративної системи логістичного управління / Р.Р. Ларіна, С.О. Корецька // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 378-381. – ISSN 2075-4892
732961
  Любіцева О.О. Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-8 : рис., табл.
732962
   Концепція формування постурального патерну у хворих з посттравматичними діафізарними деформаціями довгих кісток нижніх кінцівок / К.К. Романенко, О.Д. Карпінська, Я.А. Долуда, Д.В. Прозоровський // Ортопедия, травматология и протезирование : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков, 2021. – № 3 (624), липень - вересень. – С. 10-17. – ISSN 0030-5987
732963
  Юдін О.К. Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки / О.К. Юдін, Матвійчук-Юдіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С. 330-342. – ISSN 2075-0781
732964
  Омельяненко В.В. Концепція формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 155-161. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
732965
  Гриценко А.П. Концепція формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 68-78. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
732966
  Гораль Л.Т. Концепція формування регіонального газового кластера // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 26-29
732967
   Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 143-151. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр., схваленій на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013 № 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім кадровим, матеріально-технічним, ...
732968
  Закревська Л.М. Концепція формування системи управління майновим потенціалом підприємства / Л.М. Закревська, К.В. Дячук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 69-74
732969
  Сердюк А.М. Концепція формування стратегії запобігання дефектам надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров"я / А.М. Сердюк, Ю.М. Скалецький, М.М. Ріган // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 4-11. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
732970
  Комар Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластер них структур в Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 53-64. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
732971
   Концепція формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Схвалено Указом Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
732972
  Гаврилов А.С. Концепція формування фізичної культури в класичних університетах / А.С. Гаврилов, М.В. Воробйова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 100-106. – ISSN 2227-2844
732973
   Концепція формування фінансової грамотності у початковій, основній та старшій школі. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 2-4
732974
  Мітрюхін О.В. Концепція фреймів у площині синхронного перекладу текстів з комп"ютерної тематики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 53-58. – ISBN 966-581-476-1
732975
  Кузь С.В. Концепція функціональності в теорії природного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 84-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
732976
  Андрійчук О. Концепція функціонування міжбанківського науково-дослідного інформаційно-фінансового центру : слово практикам / О. Андрійчук, С. Лисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-30
732977
  Кудрявцев М.Г. Концепція характеру і конфлікту в українській драматургії 1950-1960-х років : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; АН УССР, Ін-т літер. ім. Т. Шевченка. – К., 1991. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
732978
  Турчинська Ю.Ю. Концепція харизматичного лідерства Макса Вебера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 116-118
732979
  Скрипник Ю.С. Концепція хвороби та її формальне вираження у творі Авла Корнелія Целься "De medicina" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 233-238


  В статті розглядається розвиток уявлень про концепцію хвороби на матеріалі латиномовного твору А. К. Цельса .De medicina.. Розглянуто основні підходи до трактування цього поняття, на основі чого надана класифікація етапів розвитку міфологічного ...
732980
  Бурак О.С. Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 52-56. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Розглядається епоха постмодерну, яка ставить перед людством нові виклики, значним чином зумовлені глобалізацією реальності.
732981
  Тарасюк В. Концепція християнського націоналізму в публіцистичній спадщині Августина Волошина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 80-84


  Характеризуючи публіцистичний доробок А. Волошина, автор визначає християнські та національні засади його творчості, виділяє поєднання християнського духу, політичних і національних переконань. Владимир Тарасюк. Концепция христианского национализма в ...
732982
  Луцак С. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 77-83. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
732983
  Палій О. Концепція Центральної Європи як мультикультурного простору в творчості Мілана Кундери // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 372-376
732984
  Кондратюк І.О. Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 79-84. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
732985
  Бакумець А.Ю. Концепція циклічності у хорових творах з назвою "Пори року" (на матеріалі музики українських композиторів другої половини XX століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 292-301. – ISSN 2226-2180
732986
  Рижко О.М. Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 103-106


  У статті проаналізовані медійні виступи Блаженнішого Любомира Гузара з метою виділити й узагальнити погляди духовного лідера українців щодо формування ціннісної парадигми (оскільки саме цінності визначають процес прийняття рішень людиною зокрема та ...
732987
  Краснокутська Н.С. Концепція ціннісно-орієнтованого управління потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
732988
  Дронь С.П. Концепція часу Августина: гносеологічні та етичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції часу Августина. Окреслено практичне значення темпоральності для узгодження мислення і дії. Визначено роль пам"яті у пізнанні. Статья посвящена анализу концепции времени Августина. Определено практическое значение ...
732989
  Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій території: особливості побудови та концептуальні суперечності : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Акулов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 155 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 141-153 арк.
732990
  Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій території: особливості побудови та концептуальні суперечності : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Акулов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
732991
  Ніколаєнко О.О. Концепція четвериці у філософії М. Гайдегера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 38-39


  "... Пізній період творчості Мартіна Гайдегера (з 50-х рр. ХХ ст.) засвідчив оновлене розуміння проблематики життєвого простору, який визначає місце людини. Зокрема, у доповіді "Bauen. Wohnen. Denken" філософ визначив три фундаментальні модуси ...
732992
  Ярмоленко Н. Концепція чужого як непізнаного в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 191-203. – (Філологічні науки)
732993
  Щербакова О. Концепція шевченкознавчого календаря 2011: історико-літературний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 349-364


  У статті викладено концептуальні засади шевченкознавчого календаря на 2011 рік. У них відображено історико-літературний аспект авторського книжкового видання "Малий шевченкознавчий календар 2011" (К., 2011) присвяченого понануванню пам"яті поета
732994
  Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.122-131
732995
  Палієнко С. Концепція Шпенглера - Тойнбі та виділення археологічних культур в радянському палеолітознавстві // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 192-194
732996
  Матвєєва О. Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
732997
  Іванюк С. Концепція юного героя в українській літературі для дітей // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 77-83
732998
  Сидорук А.В. Концепція юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в умовах глобалізації // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 179-181. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
732999
  Кобзар А.В. Концепція юридичної особи в англійському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 114-117.
733000
   Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 50-51
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,