Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
704001
  Княжицький М. "Корені російського лобі в Європі - з СРСР" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 17, 20


  Про роботу медіа в умовах АТО, перспективи суспільного ТБ та російську пропаганду.
704002
  Наєнко М. "Корифеи украинской сцены" у виконанні видавництва "Вік" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 224-231. – ISBN 978-966-439-809-8


  У 1901 р. київська друкарня Петра Барського опублікувала безіменну книжку "Корифеи украинской сцены", від часу з"яви якої згадане означення й стало вживатися як найточніша характеристика фундаторів нового професійного українського театру.
704003
  Горобець Марися "Корнелія" вінець якості : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 84-87 : Іл.
704004
  Маркандэй "Коробочка с синдуром", и другие рассказы / Маркандэй. – Москва, 1961. – 99 с.
704005
  Шевченко А. "Королева лялькового світу" : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 99-111
704006
  Полевщикова Е.В. "Королевский альманах" в книжном собрании М.С. Воронцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 187-209. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
704007
  Трубникова А.Я. "Короли" снимают табель / А.Я. Трубникова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 160 с.
704008
  Смирнов І.Г. "Королівські міста" Словацької Республіки // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 60-63 : фото. – Бібліогр.: 12 назв
704009
  Семеняка О.О. "Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 76-81. – ISSN 1996-5931
704010
  Каденко В. "Король Лир и маршал Пилсудский" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
704011
  Балашов Н.И. "Король Лир" Шекспира глазами автора "Неистового Роланда" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-56. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
704012
  Гавришко М. "Король хоче відпочити бодай день. Але боїться гніву Бісмарка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 47-50


  1 квітня 1815 року народився перший рейхсканцлер Німеччини.
704013
  Чачин В.М. "Король" с Арбата / В.М. Чачин. – М.
1. – 1966. – 206с.
704014
  Чачин В.М. "Король" с Арбата. / В.М. Чачин. – Москва
2. – 1968. – 182с.
704015
  Чачин В.М. "Король" с Арбата. / В.М. Чачин. – Москва, 1972. – 479с.
704016
  Шекспир Уильям [Кориолан] : трагедия / пер. [в стихах] А.В. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1874. – [4], 233 с. – (Европейские классики в русском переводе : (с примеч. и биографиями) : для учащихся / под ред. Петра Вейнберга ; Вып. 2)
704017
  Непорада К.С. Корекція метаболічних змін у тканинах слинних залоз меланіном за умов гіпергастринемії / К.С. Непорада, А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова // Український біофармацевтичний журнал : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (27). – С. 28
704018
  Кузьменко В.М. Корекція метаболічних порушень у хворих з доінсультними формами судинної патології головного мозку за допомогою мікрохвильової резонансної терапії. / В.М. Кузьменко, Б.П. Грубник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 115-118. – ISSN 1023-2427
704019
  Ромаш І.Р. Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками / І.Р. Ромаш, М.І. Винник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 72-77. – ISSN 2521-1455
704020
  Білко Т.М. Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 46-50. – ISSN 2413-550Х
704021
  Габелая А. Корекція моделі стійкого зростання фірм // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 122-127 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
704022
  Кричевська Т. Корекція монетарної політики під впливом коронакризи та довгострокових чинників // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 65-92. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
704023
   Корекція мультипробіотиком "Апібакт" змін активності NO-ергічної системи в слинних залозах за умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи / А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський, К.С. Непорада // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 217-219. – ISSN 2077-4214


  Вивчення впливу довготривалого введення омепрфзолу на тканини слинних залоз щурів та пошук шляхів корекції патологічних змін за умов розвитку гіпергастринемії.
704024
  Григорук В.І. Корекція невзаємних спотворень поляризації випромінювання у оптичних волокнах за допомогою обернення хвильового фронту / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що поляризація і просторовий розподіл поля випромінювання, яке пройшло через магнітний чи гіротропний багатоходовий волоконний світловод, можуть бути відновленими за умов малості числової апертури вхідного пучка і фарадеєвського кута ...
704025
  Хлопецький В.М. Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Хлопецький Василь Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
704026
  Олійник Василь Корекція ненормативної поведінки особистості прикордонника / Олійник Василь, Титов Юрій // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
704027
  Приймак О.М. Корекція об"єкта соціальних експериментів Д. А. Столипіна / О.М. Приймак, Ю.О. Приймак // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 3. – C. 77-84. – ISSN 2077-1800
704028
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 223 л. – Додатки: л. 203-223. – Бібліогр.: л. 174-202
704029
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
704030
   Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу / Ю.Т. Сергійчук, В.В. Конопельнюк, Т.М. Тихоненко, Т.М. Кучмеровська // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2014. – Т. 19, № 3. – С. 210-216. – ISSN 1680-1466


  Досліджено сумісний вплив нікотинаміду, ацетил-L-карнітину та а-ліпоєвої кислоти на стан окремих ланок обміну серотоніну та рівень NAD у головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. На тлі розвитку інсулінорезистентності за ...
704031
  Казанцев А.М. Корекція орбіти потенційно небезпечного астероїда Апофіс // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 6. – С. 77-83. – ISSN 1561-8889
704032
  Сафонова І. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
704033
  Клюс О.А. Корекція порушення постави під час навчання студентів у ВНЗ засобами фізичного виховання / О.А. Клюс, О.П. Скавронський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 67-70
704034
  Самойлюк О.В. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Самойлюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
704035
  Дученко К.А. Корекція порушень екскреторної функції нирок у щурів при курсовому застосуванні фуроксану / К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, О.В. Ладогубець // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
704036
  Баусов Є.О. Корекція порушень когнітивних функцій у геронтологічних хворих після невідкладних абдомінальних операцій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Баусов Євген Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
704037
  Грищенко О.В. Корекція порушень ліпідного обміну у вагітних із прееклампсією / О.В. Грищенко, І.В. Лахно // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 19-24. – ISSN 2413-550Х
704038
  Марціновська І.П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Марціновська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
704039
   Корекція психологічного стану та зниження болю у хворих із дискогенними дорсопатіями за допомогою бінауральної терапії та фотостимуляції / М.В. Чухраєв, О.О. Древицька, О.О. Данілова, В.І. Левковська // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 101-102. – ISSN 1681-276Х


  "...У даний час біль у спині широко поширений, а в розвинених країнах, за даними експертів ВООЗ, досягнув розмірів неінфекційної епідемії, що в більшості випадків пов’язано зі зростаючими навантаженнями на людину. Відмінна риса цих захворювань і станів ...
704040
  Ночвіна О.А. Корекція психоневрологічних станів у жінок з синдромом хронічного тазового болю // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 65-71. – ISSN 2226-1230
704041
   Корекція ризобіальних угруповань грунту за інтродукції Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп / Д.В. Крутило, О.В. Надкернична, О.В. Шерстобаєва, М.А. Ушакова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 73-81 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
704042
  Дорожовець Наталія Михайлівна Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача температури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.04 / Дорожовець Н.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
704043
  Ноздренко Д.М. Корекція точного позиціонування ліктьового суглоба кішки при цілеспрямованих моторних реакціях / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 160-166. – ISSN 1023-2427
704044
  Айрапетова Каріна Гаріківна Корекція фізичного стану чоловіків другого зрілого віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : Автореф. дис. ... канд. фізичного вих. і спортунаук : 24.00.02 / Айрапетова Каріна Гаріківна; Укр. Держ. ун-тет фізичного виховання і спорту. – Київ, 1997. – 24л.
704045
  Дем"янчук О.Г. Корекція фізичного стану школярів 15-16 років засобами спортивного туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дем"янчук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
704046
  Остап Олег Петрович Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигналу в інформаційно-вимірювальних системах / Остап О.П.; Нац.акад. наук України; Фізико-механ. ін-тут ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
704047
  Нікіфорова Я.В. Корекція харчової поведінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з ожирінням та гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Нікіфорова Яна Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
704048
  Білецький О.В. Корекція церебрального кровообігу, респіраторної функції легень та центральної й периферичної гемодинаміки у постраждалих на політравму (клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Білецький Олексій Володимирович ; МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
704049
   Корекція цереброваскулярних захворювань у хворих на гострий інфаркт міокарда / А.А. Хижняк, К.С. Строєнко, В.В. Никонов, М.Г. Мовчан // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 108-110. – ISSN 2224-0586
704050
  Шатинська О. Корекція цитратом магнія оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом / О. Шатинська, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив різних концентрацій цитрату магнію (100, 250 і 500 мг/кг маси тіла) на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в крові щурів з експериментальним цукровим діабетом, який викликали ...
704051
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1972. – 199с.
704052
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1982. – 206с.
704053
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина; отв. ред.: А.Н. Кирпичников. – Ленинград : Наука, 1986. – 144 с.
704054
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина. – Ленинград, 1986. – 141 с.
704055
  Исаев В.И. Корелляция плотностной структуры доюрских отложений и зон нефтегазонакопления вдоль регионального сейсмопрофиля XІІІ (центральная часть Западно-Сибирской плиты) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
704056
  Хавкіна Л.М. Корелювання політичної реклами із феноменом сучасного рекламного міфу в українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 159-164


  Статтю присвячено розробці проблеми вивчення політичної реклами як продукту сучасної міфотворчості (у проекції на комунікативний простір України). У статті розглядається використання архаїчних міфологічних моделей осмислення й відтворення дійсності в ...
704057
  Погребенник В.Ф. Корелят "Письменник і рідна мова" у "Науці про рідномовні обов"язки" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 180-184. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Івана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
704058
  Задорожна Л. Кореляти засад поезії Т. Шевченка і світосприйняття А. Шопенгауера // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 188-205


  У статті відзначаються перегуки засад поезії Т. Шевченка та філософських трактатів А. Шопенгауера.
704059
  Мацько В. Корелятивна модель "автор - буття" в літературно-художній практиці Ольги Мак (до сторіччя із дня народження письменниці) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 57-62. – ISSN 0236-1477
704060
  Кілочицький П.Я. Корелятивний зв"язок між фенологією та довжиною полярної трубки у мікроспоридій роду AMBLYOSPORA з личинок кровосисних комарів / П.Я. Кілочицький, О.В. Полковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено корелятивний взаємозв"язок фенології та морфології мікроспоридій роду Amblyospora - паразитів кровосисних комарів. Найбільшу довжину полярної трубки мають весняні види мікроспоридій, найменшу - літні, що паразитують у поліциклічних видів ...
704061
  Материнська О.В. Корелятивні відношення в системі меронімів у німецькій та англійській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 25-40. – ISSN 2075-4205
704062
  Рудий В. Корелятивні особливості німецьких прислів"їв та приказок про природу в зіставленні з українськими // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 294-300. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
704063
  Загнітко А.П. Корелятивність іменників - назв осіб чоловічого і жіночого роду // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 67-74
704064
  Сивець Т. Корелятивність концептів "Знання" та "Віра" у києворуських проповідях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена проблемі дослідження концепту як структурної складової художньої дійсності у текстах києворуських книжників. Основними концептами для літературознавчого аналізу обрано бінарну модель "Віра/Знання" у проповідях Іларіона Київського, ...
704065
  Калиновський Ю.Ю. Корелятивність політичної та правової культур у вітчизняному суспільстві: ментально-історичне підгрунтя / Ю.Ю. Калиновський, С.Б. Жданенко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 262-266. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
704066
  Штаблавий І.І. Кореляції вільного об"єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Штаблавий Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
704067
  Воронов В.Г. Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Воронов Володимир Геннадійович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
704068
  Василенко А. Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
704069
  Лісовий Олег Олегович Кореляції у скінченних граткових спінових системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Лісовий О.О.; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
704070
   Кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату / В.А. Мойсеєнко, Г.А. Мелков, В.І. Васючка, О.В. Прокопенко, Д.В. Слободянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні багатошарові покриття представляють інтерес як компактні, доступні за ціною пристрої для компенсації часової дисперсії і багатоканальної частотної селекції, їх ефектишність залежить від повної групової затримки і просторового зсуву, які ...
704071
  Анікеєва О. Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-10. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлена кореляційна модель седиментації верхньоюрських відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України створена на основі седиментаційної моделі верхньої юри-валанжину Українського Передкарпаття, узгодженої з кривою евстатичних ...
704072
  Дулевич Ж.А. Кореляційна спектроскопія паличкоподібного вірусу, що уражає пшеницю / Ж.А. Дулевич, С.О. Смирнова, А.Л. Бойко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 95-99. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виявлено паличкоподібні частинки в ізолятах уражених рослин озимої пшениці сортів Миронівська 61 та Донська напівкарликова Київської та Полтавської областей України методом електронної мікроскопії. Кореляційний аналіз, проведений з використанням методу ...
704073
  Заліско О. Кореляційна структура міжнародного ринку акцій: досвід кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 200-201
704074
  Каім С.Д. Кореляційна теорія нанокрапель і нанопор : монографія / Сергій Каім. – Одеса : ВМВ, 2016. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 975-966-413-589-1
704075
  Ляшик А.М. Кореляційна функція в двовимірній моделі ізінга з точки зору рівняння Пенлеве 5 / А.М. Ляшик, М.З. Іоргов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
704076
  Столярчук О.А. Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 221-228. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Проаналізовано результати вивчення мотивації професійного вибору, чинників навчання та мотивації майбутньої фахової діяльності студентів. Встановлено, що переважаючими факторами фахового становлення студентів є професійно орієнтовані мотиви. Розкрито ...
704077
  Круцяк М.О. Кореляційний аналіз динаміки валового внутрішнього продукту і показників функціонування електроенергетики України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
704078
  Баран А. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок Українського щита) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-20. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  В осадовому чохлі Новоградського блоку ІІ порядку Волинського мегаблоку Українського щита встановлено численні кореляційні залежності, розраховані методом Пірсона, які пов"язані з поверхнями денного рельєфу, докембрійського фундаменту, кристалічних ...
704079
  Макарчук М.Ю. Кореляційний аналіз основних психофізіологічних показників людини / М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, Т.В. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Визначали значення 16 загальновживаних психофізіологічних показників, а також рівні особистісної та реактивної тривоги й брехні при комп"ютерному тестуванні 96 обстежуваних обох статей, середній вік яких становив 20 +/- 1 рік. Отримано кореляційну ...
704080
  Коваленко Кореляційний аналіз соціально-психологічних ролей в управлінській команді / Коваленко, Л. Слободянюк // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.119-125. – ISBN 966-7411-88-5
704081
  Долінський Л.Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 97-106 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
704082
  Радул В. Кореляційний взаємозв"язок соціальної зрілості та активності особистості // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (1002). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788
704083
   Кореляційний зв"язок між метеорологічними величинами при екстремальних значеннях максимальної температури повітря / С.В. Савчук, В.Є. Тимофеєв, О.А. Щеглов, В.А. Артеменко, І.Л. Козленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 101-112. – ISSN 2306-5680
704084
  Пясецька С.І. Кореляційний зв"язок між окремими метеорологічними величинами у дати відкладення ожеледі на території України за місяці холодного періоду року протягом 2001-2013 рр. та їх просторовий розподіл / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 147-148. – ISSN 2306-5680
704085
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика; Спец. 02.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 288л. – Бібліогр.: л.270-288
704086
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.14 / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назв.
704087
  Альохін О.Д. Кореляційні властивості подвійного розчину за даними критичної опалесценції нейтронів / О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, В.П. Копильчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено вимірювання кутової залежності критичної опалесценції нейронів в подвійному розчині 3-метилпирідин - важка вода поблизу нижньої критичної температури розшарування. На основі одержаних даних досліджено температурну залежність осмотичної ...
704088
  Булавін Л.А. Кореляційні властивості подвійного розчину за данними критичної опалесценції нейтронів / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, В.П. Копильчук // Вісник КУ. Фізика, 2000
704089
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Васильєв; КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
704090
  Васильєв Олексій Миколайович Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Дисертація...кандидата фізико-математ.наук.Спеціальність 01.04.02 / Васильєв Олексій Миколайович; Мін-во освіти України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 158л. – Бібліогр.:л.143-158
704091
  Узіюк В. Кореляційні ознаки вугільних пластів кам"яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 38-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 57-61. – ISSN 0869-0774
704092
  Держипольський А.Г. Кореляційні перетворення оптичних полів та обробка інформації в самоасоціативній схемі фур"є-голографії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Держипольський Андрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
704093
  Албанський І.Б. Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Албанський Іван Богданович ; М-во освіти і науки Укрраїни, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
704094
  Портнов Г.Я. Кореляційні та логічні зв"язки між системними параметрами / Г.Я. Портнов, І.Н. Сараєва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
704095
  Фатюха Н.Г. Кореляційно-регресевний аналіз валютного курсу / Н.Г. Фатюха, Д.В. Циганок // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 39-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
704096
  Кучеренко Т.Є. Кореляційно-регресійний аналіз виробництва продукції сільського господарства та надходження коштів від реалізації / Т.Є. Кучеренко, І.В. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 34-38. – ISSN 2221-1055
704097
  Концеба С.М. Кореляційно-регресійний аналіз впливу виробничих ресурсів на виробництво ріпаку в Черкаській області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 64-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
704098
  Романюк В.М. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 130-135. – ISSN 2306-6814
704099
  Долінський Л. Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон"юктури біржових ринків світу / Л. Долінський, К. Ніколаєнко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
704100
  Крамарьов О.С. Кореляційно-регресійний аналіз залежності ціни зерна пшениці озимої від витрат на внесення добрив // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
704101
  Гайденко С.М. Кореляційно-регресійний зв"язок індексу інфляції з фінансовими показниками підприємницької діяльності будівельного бізнесу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 68-74. – ISSN 2306-6806
704102
  Герасименко В.І. Кореляція // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 471. – ISBN 978-966-02-7304-7
704103
  Циховська Е. Кореляція "свій-чужий" у Л. Стаффа та М. Метерлінка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 351-355. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто концепт зовнішнього та внутрішнього простору через сприймання "свій-чужий", "безпечний-небезпечний" на матеріалі творчості Л. Стаффа та М. Метерлінка. Автор аналізує замкненість внутрішнього простору від проникнення інформації у ...
704104
  Мізін К.І. Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 369-374. – ISSN 2311-0821
704105
  Шолухо Н.Є. Кореляція етичного та естетичного у творчості Ізидора Дюкасса: соматичний вимір // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-8308-26-0
704106
  Дзівідзінський В.Є. Кореляція змісту права та моралі як регуляторів поведінки людини в умовах трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 29-40


  У статті йдеться про те, що в період трансформацій суспільне буття пред"являє до індивідів, що свідомо діють, аналізовані нормативні регулятори, такі як мораль та право, які виступають як способи практичного орієнтування людей в соціальному житті. В ...
704107
  Дніпров О. Кореляція категорій "державне управління" та "публічне адміністрування" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 95-99. – ISSN 2663-5313
704108
  Біскуб І.П. Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 106-113


  У статті висвітлено основні підходи до розуміння механізмів концептотворення й категоризації з огляду на потребу у формалізованому описі лінгвістичної інформації у лексичних базах даних. В статье охарактеризованы основные подходы к ...
704109
  Єрмоленко А. Кореляція культури і цивілізації в становленні української модерної ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-20. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
704110
  Іванчук А.І. Кореляція мислення-буття: тематика інтенційності у Е. Гусерля та М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 82-83
704111
   Кореляція між вмістом цинка та ефективністю реплікації віруса тютюнової мозаїки у рослинах тютюну / О. Камзел, С. Петренко, І. Будзанівська, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-101. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між накопиченням рослинами тютюну важкого метала цинка та ефективністю репродукції віруса тютюнової мозаїки. Продемонстровано, що підвищення концентрації віруса у тканинах інфікованих рослин, вирощених у штучно ...
704112
  Співак С.М. Кореляція між функціями власних назв у віршованому тексті та стратегіями його композиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.275-279. – ISBN 966-7825-78-7
704113
  Пішкало М.І. Кореляція між числами Вольфа й нахилом геліосферного струмового шару у 21-23 циклах активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кореляцію між цюрихським відносним числом сонячних плям (число Вольфа) і значеннями нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора для 21-23 циклів сонячної активності. Показано, що найвищого значення коефіцієнт кореляції ...
704114
  Ватаманюк Л. Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 42-47. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
704115
   Кореляція печерних і грунтових голоценових відкладів гірських і передгірських районів Криму за магнітними властивостями на прикладі печери-пастки Еміне-Баїр-Хосар та місцезнаходження Біюк-Карасу-XIX / К.М. Бондар, Б.Т. Рідуш, Ж.М. Матвіїшина, В.М. Степанчук // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 14-15
704116
  Пономаренко О. Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-52. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті порівняно та розмежовано зміст використовуваних у загальнонауковому обігу, в мовознавстві й у дипломатичному спілкуванні термінів "комунікація" та "дискурс". Спираючись на широко вживані дефініції комунікації, сформульовано власне бачення ...
704117
  Хаботнякова П.С. Кореляція понять "образ", "символ" та "образ-символ" у сучасній лінгвістичній парадигмі (на прикладах творів Френка Перетті) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 190-194. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
704118
  Ригованова В. Кореляція понять авторизації й модусно-диктумного членування речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 81-83. – ISSN 0320-3077
704119
  Музика Л.А. Кореляція предмета цивільного права та предмета цивільно-правової політики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – C. 375-382. – ISSN 2072-8670
704120
  Українець Л.Ф. Кореляція приголосних за дзвінкістю-глухістю в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 41-48
704121
  Корольова Ю. Кореляція принципів верховенства права та верховенства закону в системі джерел права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 183-186. – ISSN 2663-5313
704122
  Сербан Ф.І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
704123
  Балабан Р.В. Кореляція протестних настроїв і курсу політичних стратегій // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 232-252. – ISBN 978-966-02-9246-8
704124
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.06 / Тонкопієва Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
704125
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Дис. канд. хімічних наук: 02.00.06 / Тонкопієва Лариса Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л.126-146
704126
  Магас Г. Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 54-61. – ISSN 2225-5095


  У статті розглянуто повстанські колядки та щедрівки Стрийщини крізь призму образно-мотивної системи, досліджено традиційне та новаційне у їхній структурі.
704127
  Туровська І.О. Кореляція рівня сформованості культури мовлення студентів-медиків і динаміки формування професійної мовленнєвої компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 274-278. – Бібліогр.: с. 277. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
704128
  Цюпка Т.М. Кореляція семантики із семантикою слова в українській мові (на матеріалі суфікса -ач-) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 39-44. – Бібліогр.: Літ.: с. 44; 13 назв
704129
  Ковбаско Ю.Г. Кореляція ствердження та заперечення у структурі розділового запитання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 10-17
704130
  Андрійчук О. Кореляція стосунків між державами-членами СУ та комунітарними органами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 58-62.
704131
  Шпильчак В.О. Кореляція стратонів зеленокам"яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії / В.О. Шпильчак, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721X
704132
  Фаріон І. Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у XIV-XVII століттях // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 210-220. – ISSN 2413-0923
704133
  Новак Т. Кореляція терас річкових долин Волинської височини на основі морфологічних та літологічних ознак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 253-265 : рис., схема. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
704134
  Ярун Г.М. Кореляція форми і змісту у розвитку української прислівникової системи / Г.М. Ярун. – Київ : Наукова думка, 1993. – 109с.
704135
  Кульчицький С. Коренева система Євромайдану // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (46). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
704136
   Коренева система сої за дії Bradyrhizobium japonicum / І.І. Гуменюк, С.Ю. Грузінський, І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 138-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
704137
  Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови : Гнізда слів з вершинами-омографічними коренями / Є.А. Карпіловська. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2002. – 912с. – ISBN 966-7492-11-7
704138
  Сторчоус І.М. Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного лісостепу України : Автореф...канд.сільськогоспод.наук:06.01.11. / Сторчоус І.М.;НАУ. – Київ, 2000. – 15с. – Бібліогр.: с.13
704139
  Леонтович Валерій Петрович Кореневі екзометаболіти проростаючого насіння пшениці, їх одержання, дослідження та використання в рослинництві : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Леонтович Валерій Петрович; Україн. Академ. аграрн. наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1999. – 17л.
704140
   Кореневі екзометаболіти рослин соняшнику як фактор впливу на життєздатність фітопатогенного гриба / Ю.А. Ттуровнік, А.І. Парфенюк, О.С. Дем"янюк, І.В. Безноско // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 102-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
704141
  Сейфуллін Т.Р. Кореневі поліноми та кореневі співвідношення системи поліномів. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллін Т.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 9л.
704142
  Мойсєєва М.Н. Коренеутворення у прищепи при трансплантаціі трав"яних рослин і його заначення для щеплених компонентів. / М.Н. Мойсєєва, 1960. – 19-28с.
704143
  Тосит Д. Корени / Д. Тосит. – 22-го изд. – Београд, 1976. – 265с.
704144
  Бурлак-Вълканов Корени : поетична сбирка / Петър Бурлак-Вълканов ; [ред. и съст. А. Узун]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 192, [4] с., [6] л. фот. : іл., портр., фот. – ISBN 978-966-927-303-1
704145
  Котов К.Ф. Коренизация Советского государственного аппарата Казахстана (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Котов К.Ф.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 20 л.
704146
  Карпенко В. Корені // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 109-113
704147
  Літовченко В.П. Корені єдності. / В.П. Літовченко, В.М. Некрасов. – К., 1989. – 101с.
704148
  Кищак С. Корені лемківської різьби / Степан Кищак. – Львів : Свічадо, 2003. – 144с., 8с. іл. : іл. – Автор присвячує перевидання цієї Книги-альбому 60-річчю депортації українського населення з Лемківщини. – ISBN 966-561-313-8
704149
   Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2008. – 472 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0527-5
704150
   Корені трави-2 : Участь громадскості у формуванні політики: У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 1. – 2004. – 196с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком
704151
   Корені трави-2 : Участь громадськості у формуванні політики; У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 2. – 2004. – 304с. – У надзаг. дан.: Громадянське суспільство: крок за кроком
704152
   Корені трави-3 : Участь громадськості в політичних процесах. – Київ : Україна, 2005. – 352с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком; На обкл.: Участь громадськості в політичних процесах. – ISBN 966-8136-14-4; 966-8136-29-2
704153
   Корені трави : Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 288с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком. – ISBN 966-8136-07-1
704154
  Зарудний Є.О. Корені українства на теренах світової культури (спроба компаративного аналізу) / Є.О. Зарудний; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 240 с. – ISBN 966-593-370-1
704155
  Колесник В. Коренізація національних меншин в УСРР: історіографія 1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-94. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історіографію 1930-х років політики коренізації національних меншин в УСРР. 1930th historiography of the policy of corenization (rooting) of the USRR"s national minorities is studied.
704156
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 77-91. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
704157
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР у 1920-1930-ті рр.: історіографія / В.Ф. Колесник. – Київ : АртЕк, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-25-4
704158
  Кавун Т. Коренізація нацменшин в УСРР у 20-30-х роках ХХ ст. : сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74.
704159
  Кавун Тетяна Коренізація нацменшин в УСРР у 20 - 30-х роках ХХ ст.: сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74. – Бібліогр. в кінці ст.
704160
  Єфименко Г. Коренізація, українізація, націоналізм // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 46-52.
704161
  Бачурин А.В. Коренная перестройка методов хозяйствования / А.В. Бачурин. – М, 1989. – 221с.
704162
  Белоусов Р.А. Коренная перестройка управления экономикой СССР / Р.А. Белоусов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1989. – 110, [2] с. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории). – ISBN 5-244-00373-9
704163
   Коренная перестройка экономики: Науч.-метод.пособие.. – Минск, 1989. – 171с.
704164
  Брутян Г.А. Коренная противоположность диалектики софистике / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 77с.
704165
  Дашниц И.С. Коренная противоположность пролетарского интернационализма современному буржуазному космополитизму : Автореф... канд. филос.наук: / Дашниц И.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 18л.
704166
  Киселев С.С. Коренная противоположность социалистической и современной буржуазной идеологий / С.С. Киселев. – Л, 1954. – 48с.
704167
  Фурманов Г.Л. Коренное изменение классовой структуры в СССР. / Г.Л. Фурманов. – М., 1959. – 46с.
704168
  Элькин П А. Коренное население Австралии / П А. Элькин. – М, 1952. – 248с.
704169
   Коренное население Северной Америки в современном мире.. – М., 1990. – 396с.
704170
   Коренное население: Глобал. стремление к справедливости.. – М., 1990. – 244с.
704171
  Монаков А.И. Коренное отличие базиса и надстройки социалистического общества от базиса и надстройки капиталистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монаков А.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – К., 1954. – 16л.
704172
  Молодцов В.С. Коренное отличие марксистской философии от буржуазного мировоззрения / В.С. Молодцов. – М., 1948. – 44с.
704173
   Коренное повышение качества продукции - важный фактор ускорения. – Москва, 1988. – 336 с.
704174
  Бар Ф. Коренное преобразование крестьянского хозяйства и общинного землевладения / Ф. Бар. – 2-е изд. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 142 с. : ил.
704175
  Жуков Борис Коренной американец : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 80-87 : Фото
704176
  Горбачев М.С. Коренной вопрос экономической политики партии / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
704177
   Коренной перелом во всемирной истории.. – Фрунзе, 1958. – 104с.
704178
  Рыленков Н.И. Коренной человек / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1958. – 224с.
704179
  Мейер Коренные американцы / Мейер, , Уильям. – М., 1974. – 94с.
704180
  Фотьев Н.И. Коренные берега / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1982. – 351с.
704181
   Коренные вопросы советской кинематографии.. – М., 1933. – 164с.
704182
  Васильев И.А. Коренные и приезжие / И.А. Васильев. – Москва, 1980. – 86с.
704183
  Воробьев Л.И. Коренные и пристяжные / Л.И. Воробьев. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1957. – 68 с.
704184
  Зернов С.А. Коренные и пришлые элементы фауны СССР и прилегабщих морей. / С.А. Зернов, акад., 1938. – С. 523-574, 2 л. карт. : ил.


  На с. 523 дарств. надпись: Н.Я. Кузнецову ..... за помощь автора. VI.1939
704185
  Вовк Людмила Петровна Коренные изменения в образовании женщин в процессе осуществления ленинской программы культурного строительства. (На материалах УССР, 1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вовк Людмила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с.
704186
  Барышников Н.И. Коренные изменения во взаимоотношениях между Советским Союзом и Финляндией в послевоенные годы (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барышников Н.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
704187
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в национально-освободительной борьбе против японских интервентов и белогвардейцев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 258-264. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
704188
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в условиях НЭПА : выход за рамки натурального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 188-195. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
704189
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-13 : Табл. – ISSN 0016-7207
704190
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России (окончание. Начало см. в №2) : регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
704191
  Соколова З.П. Коренные малочисленные народы Севера. Динамика численности по данным переписей населения / З.П. Соколова, В.В. Степанов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75-95. – ISSN 0869-5415
704192
  Максимова Д.Д. Коренные народы Канады: эволюция отношений с государством / Д.Д. Максимова, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 55-71. – ISSN 0321-2068
704193
  Соколовский С.В. Коренные народы:от политики стратегического эссенциализма к принципу социальной справедливости // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 59-76. – ISSN 0869-5415


  Про поняття "корінний народ":дискусія
704194
  Шаповалов П.В. Коренные преимущества социалистического сельского хозяйства перед капиталистическим. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шаповалов П.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма М-ва культуры СССР. – Москва, 1953. – 15 с.
704195
  Маламид М.М. Коренные проблемы планирования и развитие ленинских принципов планового руководства хозяйством / М.М. Маламид. – Воронеж, 1971. – 48с.
704196
  Ильин В.А. Корень : рассказы / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 111с. – (Короткие повести и рассказы)
704197
  Бойко В.Ф. Корень / В.Ф. Бойко. – Саратов, 1976. – 80с.
704198
  Ливеровский А.А. Корень девясил / А.А. Ливеровский. – Л, 1986. – 397с.
704199
  Скребов Н.М. Корень добра / Н.М. Скребов. – М., 1970. – 80с.
704200
  Пришвин М.М. Корень жизни / М.М. Пришвин. – Москва, 1936. – 383с.
704201
  Черненко А.И. Корень жизни / А.И. Черненко. – Астрахань, 1951. – 80с.
704202
  Бытовой С.М. Корень жизни / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 630с.
704203
  Ащеулов В.А. Корень жизни : стихи / Ащеулов В.А. – Ставрополь : Книжное издательство, 1978. – 153с.
704204
  Борзунов С.М. Корень жизни : Очерк / С.М. Борзунов. – Москва : Правда, 1980. – 48 с.
704205
  Зубенко Л.А. Корень жизни / Л.А. Зубенко. – М, 1989. – 63с.
704206
  Карпов П.Я. Корень жизни. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1959. – 206с.
704207
  Тамман С.И. Корень жизни. / С.И. Тамман. – Тула, 1963. – 95с.
704208
  Романов И.С. Корень зла / И.С. Романов. – Ставрополь, 1958. – 52с.
704209
  Куканов В.И. Корень зла. / В.И. Куканов. – М, 1953. – 64с.
704210
  Блинов А. Корень перемирия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 37 (399), 12 сентября. – С. 26-28. – ISSN 2075-7093


  Одна из причин прикращения огня - экономическая. Военный конфликт разоряет не только восток Украины и страну вцелом, но также и Россию, и Европейский Союз.
704211
  Попов Г.Х. Корень проблем: О концепции экон. перестройки. / Г.Х. Попов. – М, 1989. – 92с.
704212
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 217-218. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г. Шевченка
704213
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200. – ISSN 2075-437X
704214
   Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – 2022. – 50 с.
704215
   Кореспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3 (891), 11 лютого 2022 року. – 2022. – 50 с.
704216
   Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Київ : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3 (891), 11 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
704217
   Кореспондент / ТОВ "Вид-во Український Медіа Дім"; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (892), 25 лютого 2022 року. – 2022. – 50 с. – До 2022 р. журн. вих. рос. мовою "Корреспондент"
704218
   Кореспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев : Издательский Дом УМХ, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (892), 25 лютого 2022 року. – 2022. – 50 с.
704219
  Тимошик-Сударикова Кореспондентська мережа українського періодичного видання в діаспорі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 192-201


  На основі архівних матеріалів уперше досліджено проблему формування кола штатних і позаштатних співробітників українського журналу в діаспорі, порядок створення кореспондентських пунктів у різних країнах світу. Акцентовано увагу на професійних і ...
704220
  Рабинович П.А. Кореспонденция и делопроизводство / П.А. Рабинович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 176с.
704221
  Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 109-115. – ISSN 2306-4323
704222
  Галик В. Кореспонденція з сіл Дрогобиччини до Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 32-41


  Листи з Брогобиччини, і не тільки, до Івана Франка - це особливе історичне першоджерело, яке використовується франкознавцями для реконструкції і дослідження особливостей творчости вченого. Вони доповнюють біографічні матеріали як про Франка, так і про ...
704223
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1973. – 175с.
704224
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – К., 1978. – 160с.
704225
  Головацуький Я. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49 / Видав Др. Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1914. – CXXXVIII, 463 с. – Окр. відб.: Збірник фільольогічної секції Наукового Товариства ім. Шевченка.Т. 11, 12


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
704226
  Монолатій І. Кореспонденція Якова Оренштайна 1920-1930-x років до інституцій Другої Речі Посполитої та Німецького Райху як джерело до біографії видавця // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – С. 80-108. – ISSN 2305-4034
704227
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 171-179
704228
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 122-133
704229
  Осіпчук Г. Кореференти у структурі художнього тексту: синтаксичний аспект / Галина Осіпчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 222-227. – ISSN 0320-3077
704230
  Мойсієнко А. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 31-33
704231
  Куриляк Л. Кореферентні співвіднощення номінативних одиниць у художньому тексті : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Вершники" та "Чотири шаблі") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 288-293
704232
  Маслова Т.Б. Кореферентність як основна умова зв"язності англомовних текстів наукового стилю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 206-211
704233
  Коваль А. Корецький Леонід Мусійович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 445. – ISBN 978-966-8567-14-8
704234
  Якушев А.С. Корешок. / А.С. Якушев. – Владивосток, 1988. – 114с.
704235
  Белоконский К.П. Корея / К.П. Белоконский. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь", 1904. – 32 с. : ил., карта
704236
   Корея : история ее, политическое устройство, экономическое положение, торговля и промышленность. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 64 с. – Издание редакции Нового Журнала Иностранной Литературы (Ф.И. Булгакова)
704237
  Гамильтон А Корея : Пер. с англ. : Прил.: Очерк современного государственного устройства Корейской империи. Язык, лит. и образование. Геогр. карта Кореи / Ангьюс Гамильтон. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 327 с., 1 л. карт. табл.
704238
  Гамильтон А. Корея : история. - География. - Политика. - Религия. - Нравы. - Обычаи. - Земледелие. - Промышленность. - Торговля. - Последние события. - И т.п., и т.п. / А. Гамильтон. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба), 1904. – VIII, 249, XII с. – Изд. журн. Летопись войны с Японией
704239
  Гамильтон А. Корея : приложения: очерк современного государственного устройства Корейской империи. - Язык, литература и образование. - Географическая карта Кореи / А. Гамильтон. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 327 с.
704240
  Добров А.С. Корея : экономико-географическая справка / А.С. Добров. – Москва, 1945. – 23 с.
704241
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1947. – 228с.
704242
  Ковыженко В.В. Корея / В.В. Ковыженко. – Москва, 1950. – 32с.
704243
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1951. – 480с.
704244
  Мартынов В.В. Корея / В.В. Мартынов. – Москва, 1970. – 215с.
704245
   Корея : справочник. – Сеул : Корейская служба информации для зарубежных стран, 1993. – 676 с. : ил. – ISBN 89-7375-003-8 33910
704246
  Зорин Виталий Корея = Один день на Жу-Жу : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 52-56 : Іл.
704247
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 34-35 : Фото
704248
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 18-19 : Фото
704249
   Корея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 96-108 : Фото
704250
   Корея борется. Повести, рассказы, очерки.. – М., 1952. – 156с.
704251
   Корея бореться.. – К., 1953. – 232с.
704252
  Тягай Г.Д. Корея в 1893-1896 гг. (Крестьянское восстание и борьба корейского народа против японских милитаристов и их американских пособников) : Автореф... кандид. историч.наук: / Тягай Г.Д.; Академия наук СССР. Институт востоковедения. – Москва, 1951. – 23 с.
704253
  Кожин А.И. Корея в дни войны / А.И. Кожин. – М., 1952. – 223с.
704254
  Ковальчук Ю.А. Корея в європейській літературі подорожей XVI ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 380-389


  У статті аналізується процес формування образу Кореї, представленого в європейській літературі відповідного періоду. В статье анализируется процесс формирования образа Кореи, представленного в европейской литературе соответствующего периода. The ...
704255
  Воронцов В.Б. Корея в планах США в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Воронцов В.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1961. – 15л.
704256
  Ванин Ю.В. Корея и Гаагская мирная конференция 1907 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 45-56. – ISSN 0869-1908
704257
  Воронкова И.Е. Корея и русско-японские отношения в начале XX в. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 54-58. – ISSN 0321-5075
704258
  Бердышев Г.Д. Корея и социализм / Г.Д. Бердышев. – Киев : Веллмед, 1997. – 111с.
704259
  Хохлов Н.П. Корея наших дней. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1956. – 224с.
704260
  Бутин Ю.М. Корея от Чосона к Трём Государствам / Ю.М. Бутин. – Новосибирск, 1984. – 255с.
704261
  Князева Елена Корея. Искать в капусте / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 50-52 : фото
704262
   Корея. История и экономика.. – М., 1958. – 236с.
704263
   Корея. Краткие сведения.. – Пхеньян, 1959. – 176с.
704264
  Скирюк Дмитрий Корея. По взмаху палочки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 106-109 : фото
704265
  Пак А.В. Корея: 70 лет после освобождения // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-165. – ISSN 0869-1908


  Представлен подробный обзор XIX научной конференции "Корея: 70 лет после освобождения", которая прошла 26-27 марта 2015 года в Институте Дальнего Востока РАН.
704266
   Корея: грязьові гірки, грязьові маски та грязьові бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-33
704267
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 390с.
704268
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 389с.
704269
  Панкина И.Ю. Корея: на пороге перемен // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0869-1908
704270
   Корея: Север и Юг.. – М., 1965. – 264с.
704271
  Борейко Татьяна Корея: туризм поможет воссоединению : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 43 : Фото
704272
   Коржанський Микола Йосипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 284-286. – ISBN 978-617-573-038-6
704273
  Бритік В.Г. Коржеві тополі : неймовірні іст. пригоди для справжніх мандрівників-краєзнавців / Валентина Бритік. – Дніпро : Ліра, 2020. – 99, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-981-323-7
704274
  Бердишев Г.Д. Коржинський Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 491-492. – ISBN 978-966-02-7304-7
704275
  Вижва С.А. Коржнев Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 492. – ISBN 978-966-02-7304-7
704276
   Коржнев Михайло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
704277
  Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками / К.Г. Паустовский. – Калининград, 1973. – 80 с.
704278
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Современник, 1975. – 270 с. – (Новинки "Современника")
704279
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Известия, 1983. – 622 с. : ил. – (Библиотека "Дружби народов")
704280
  Петров Б.М. Корзина цветов / Б.М. Петров. – Куйбышев, 1966. – 61с.
704281
   Корзов Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
704282
  Скарга М. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій / М. Скарга, Б. Шелегеда, Р. Баєвська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 77-87. – ISSN 0131-775Х
704283
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анісімова Ольга Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228 л. + Додатки: л.192-204. – Бібліогр.: л. 205-228
704284
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: Спец. 08.00.02 / Анісімова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 8 назв
704285
  Шемет Т.С. Коригування зовнішніх платіжних дисбалансів у системі економічної безпеки держави // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 53-59. – Бібліогр.: 8 назв
704286
  Мазур М.В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
704287
  Гнатюк Л.П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 119-124


  У статті в контексті проблеми впливу мови на свідомість розглянуто питання про зміни в мові, наслідком яких можуть стати корективи в картині світу людини. В статье в контексте проблемы влияния языка на сознание рассмотрен вопрос об изменениях в языке, ...
704288
  Бородіна О.М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55-60.
704289
  Непорожня Л.В. Коригування предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника з фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 272-279. – ISBN 978-966-544-404-5
704290
  Кудряшов В.П. Коригування публічних бюджетів у період загострення фіскальних ризиків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 41-57 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
704291
  Додонов О. Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника ""ефективність праці" : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 18-19 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
704292
  Корягін М.В. Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
704293
  Тесленко О.К. Корида : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1983. – 119 с.
704294
  Столяров Г.П. Корида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 46 : фото
704295
  Сідлецький П.І. Корида в коридорі / П.І. Сідлецький. – Ужгород : Карпати, 1988. – 156 с.
704296
  Чопик Р. Корида Максима Гудзя (Ментальні аспекти роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 451-456. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
704297
  Будько Євген Корида. Балет зі смертю : modus vivendi / Будько Євген, Кіхано Хуана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 58-63 : Фото
704298
  Бээкман В.Э. Коридор : роман в письмах / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1984. – 287 с.
704299
  Каледин С.Е. Коридор / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1987. – 448 с.
704300
  Подгородников М.И. Коридор / М.И. Подгородников. – М, 1990. – 218с.
704301
  Дубровик-Рохова Коридор "Південь - Північ" працюватиме // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 11


  Україна готується з 1 січня отримувати газ із Греції.
704302
   Коридор біорізноманіття - сім складових міського дизайну // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 42-45 : фото
704303
  Риззо Джонн Коридор для ягуара // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 58 : фото
704304
  Полунин Н.Г. Коридор огней меж двух зеркал. / Н.Г. Полунин. – М., 1990. – 184-288с.
704305
  Синяк Д. Коридор смерти // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 34 (492), 26.08.2016. – С. 38-45. – ISSN 2075-7093
704306
  Логвиненко Л. Коридор смерті : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 42-43
704307
  Тесленко Л. Коридор смерті. Навіть через п"ять років після Іловайської трагедії не названо прізвища її винуватців, але трагічна дата виходу з оточення тепер стала Днем пам"яті захисників України // Україна молода. – Київ, 2019. – 28 серпня (№ 95). – С. 1, 4-5
704308
  Остроушко Л.М. Коридори влади зблизька і на відстані : Про політичну тетралогію Віктора Гамана: "Обкомівські коридори", "Коридори ЦК", "Парламентські коридори", "Урядові коридори" / Леонід Остроушко. – Київ : Логос, 2004. – 120с. – ISBN 966-581-437-0
704309
  Гаман В. Коридори ЦК : Дещо із записників 1968-1972 років та пізніших доповнень / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1997. – 405с. – ISBN 5-333-01416-7
704310
  Корнієнко В.В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / Вячеслав Корнієнко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 61, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2004 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0707-1
704311
   Коридором смерті // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 12-13
704312
  Кропотин В.А. Коридоры памяти / В.А. Кропотин. – М, 1991. – 333с.
704313
  Ерашов В.П. Коридоры смерти / В.П. Ерашов. – М., 1990. – 334с.
704314
  Сталь Ж Коринна или Италия = Corinne ou L"italie / Germaine de Stael / Жермена де Сталь; перевод под ред. М. Вахтеровой. – Москва : Наука, 1969. – 440 с. – В кн. статья: Жизнь и творчество Жермены де Сталь / М.Н. Черневич. – (Литературные памятники : АН СССР)


  переплет: Ледериновый твердый переплет + супер, форма
704315
   Коринф : еженедельник зарубежной экономической информации. – Москва, 1989-
№№ 27-52. – 1995
704316
  Павлуцкий Г.Г. Коринфский архитектурный орден : с 50-ю рис. в тексте и 8-ю фототипичными таблицами / Григорий Павлуцкий. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891. – IV, 196, [3] с.
704317
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – К., 1998. – 138,1с.
704318
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 144с. – ISBN 966-504-111-8
704319
  Гришко О. Корислива злочинна діяльність щодо осіб похилого віку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 124-127.
704320
  Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні : феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б.М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 389-431. – ISBN 978-966-458-221-3
704321
  Бугаєць А.В. Корислива насильницька злочинність на залізничному транспорті України : монографія / А.В. Бугаєць ; за заг. ред. проф. В.В. Голіни ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 192, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-188. – ISBN 978-966-937-182-9


  У пр. №1711894 напис: В дар бібліотеці від автора. Підпис
704322
  Головкін Б. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 221-230. – ISSN 1993-0909
704323
  Золотова О.І. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
704324
  Головкін Б. Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-57.
704325
  Слободян Б. Корисливість як кримінально-правова характеристика злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 364-365
704326
  Задоя К.П. Корисливість як ознака суб"єктивної сторони злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7020-87-4
704327
  Коноваленко О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
704328
  Трегобчук В. Корисна і своєчасна книга для майбутніх фахівців // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93. – ISSN 0131-775Х
704329
   Корисна модель / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 128с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-89-0
704330
  Сварог В. Корисне видання // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 27-28


  Рецензія на книгу Ігоря Качуровського "Новели як жанр"
704331
  Ветчинов І.А. Корисне видання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
704332
  Забарний Г.Г. Корисне дослідження у сфері авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 335-336
704333
  Шурин О. Корисне й цікаве спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Голова студентського парламенту юридичного факультету Олена Шурин розповідає про зустріч викладачів та студентів юридичного факультету з заст. голови Конституційного суду України, докт. юрид. наук, проф., акад. НА правових наук України Юрієм ...
704334
  Недбайло П.О. Корисне системне дослідження правового регулювання в соціалістичному суспільстві / П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
704335
  Пименова О. Корисний досвід // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Варшавському ун-ті природничих наук на фак-ті економічних наук пройшла Міжнародна наукова конференція "Фіскальне навантаження на підприємства та фермерські господарства" Україну представляла завідувачка каф. підприємництва ун-ту д-р екон.н., проф. ...
704336
  Головко І. Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 34-38. – (Серія: Педагогічні науки)
704337
  Аленін Ю. Корисний навчальний посібник із кримінального процесу [рецензія] / Ю. Аленін, В. Попелюшко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 198-199. – ISSN 1026-9932
704338
  Васильков А.В. Корисний підхід у пізнанні (відображення в умовах невизначеності) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
704339
  Гайдуков Л.Ф. Корисний посібник для дипломата // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 265-270.


  Рецензія на книгу: Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. - К., 1998. - 222 с.
704340
  Новальська Т. Корисний посібник для фахівців // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 116-117. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; укладачі : Г.І. Солоіденко, Т.Л. Кулаковська, О.В. Полякова, О.Л. Сокур ; відп. ред. О.М. ...
704341
  Заставний Ф.Д. Корисний посібник з економічної географії України / Ф.Д. Заставний, М.Д. Пістун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 184-187. – Бібліогр.: 1 назва
704342
  Вітрук М.В. Корисний посібник з теорії держави і права / М.В. Вітрук, П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 132-140
704343
  Хоменко Володимир Корисний урок: про повені та інші стихійні лиха // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 48-53 : фото
704344
  Білецький В.С. Корисних копалин збагачення / В.С. Білецький, О.А. Золотко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С.495-496. – ISBN 978-966-02-7304-7
704345
  Вовдюк Людмила Корисні властивості відвару шипшини / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 5 : фото
704346
  Ільницька І.М. Корисні властивості гарбузів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 7 : фото
704347
  Треніна А.С. Корисні властивості грибів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
704348
  Усик Світлана Корисні дарунки осені / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
704349
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Сільскогосподарської літератури УРСР, 1960. – 100 с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології, господарське значення.
704350
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1960. – 100с.
704351
  Корнєєв О.П. Корисні звірі / О.П. Корнєєв. – К., 1953. – 39с.
704352
  Рабінович П. Корисні інформаційні видання про вітчизняні дисертації з правознавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 158-159. – ISSN 0132-1331
704353
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи / М.А. Воїнственський. – Київ, 1962. – 45с.
704354
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи УРСР / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1962. – 46 с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних комахоїдних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології ,господарське значення.
704355
   Корисні копалини, 1949. – [26] с. – Окр.відб.
704356
  Меркулов П.М. Корисні копалини : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 10-13
704357
  Розов Л.Д. Корисні копалини Полісся УРСР / Л.Д. Розов. – Київ : КДУ, 1955. – С. 91-115. – Окр. відбиток
704358
   Корисні копалини України - на службу комуністичному будівництву. – Київ, 1962. – 271с.
704359
   Корисні копалини України. – Київ, 1960. – 240с.
704360
   Корисні копалини України.. – К., 1934. – 204с.
704361
   Корисні копалини УСРР.. – К.
2. – 1936. – 188с.
704362
  Каневський А. Корисні копалини Харківської області та іх промислове використування. / А. Каневський, Л. Старіков. – Х, 1933. – 32с.
704363
  Жуковский К.А. Корисні копалини Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 113с.
704364
  Ставровський О.Є. Корисні копалини. / О.Є. Ставровський. – К., 1952. – 92с.
704365
  Ільченко Н.В. Корисні ліки від природи: гарбуз // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 3 : фото
704366
  Романюк Т.В. Корисні моделі в законодавстві Німеччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 199-203. – ISSN 2219-5521
704367
  Клименко Н.І. Корисні наукові видання з криміналістичної методики / Н.І. Клименко, П.В. Цимбал // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 220-223. – ISSN 1992-4437
704368
  Лавітська З.Г. Корисні нижчі рослини / З.Г. Лавітська. – Київ : Київський університет, 1968. – 227с.
704369
  Федор О.Т. Корисні поради на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 34-35
704370
  Ільченко Н. Корисні поради щодо вибору безпечних новорічних прикрас // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 25 : фото
704371
  Іщенко Л. Корисні поради щодо особистої безпеки дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-37
704372
  Усик Світлана Корисні продукти взимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 4 : фото
704373
  Ільченко Наталія Корисні продукти для вашого імунітету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 11-12 : фото
704374
  Усик Світлана Корисні продукти навесні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 3-4 : фото
704375
  Усик Світлана Корисні прянощі і спеції / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 11-13 : фото
704376
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1950. – 80 с.
704377
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1950. – 80с.
704378
  Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. / Г.К. Смик. – Київ, 1991. – 412с.
704379
  Ільченко Наталія Корисні та шкідливі властивості граната // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 2 : фото
704380
  Бугров В. Корисні уроки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Пряма мова проректора КНУ В. Бугрова в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
704381
   Корисність сучасних знань про норми й аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
704382
  Крюкова І.О. Користність та цінність блага з позицій української школи фізичної економії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 242-258. – ISSN 0320-4421
704383
  Усик Світлана Користування громадським транспортом (Пам"ятка для школярів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26
704384
  Данілова А.Д. Користування додатковими сервісами бази даних CrossRef // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 114-120. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
704385
  Трошина Світлана Користування електрообігрівачами - переваги та недоліки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 25-26
704386
  Школьнік М.В. Користування ноутбуком: причини поломок і заходи безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 125-127. – ISBN 978-966-641-732-2
704387
  Любенко Р. Користування сайтами соціальних мереж та рівень стресу: дослідження серед студентів НаУКМА / Р. Любенко, К. Мальцева // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 159-178. – ISSN 1563-3713
704388
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-12
704389
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-9
704390
  Некіт К.Г. Користувацька угода (terms of service) як підстава виникнення права власності на віртуальне майно // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 62-67. – ISSN 2311-4894
704391
  Каліберда Н. Користувач електронного каталогу як об"єкт бібліотекознавчого дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 91-99. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
704392
  Тарапанова Н. Користувач освітніми послугами як адресат освітньої політики держави // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 54-63


  Проведено аналіз урахування студентства як адресатів державної політики. Розглянуто особливості врахування студентства у процесі виробництва та впровадження державної політики надання освітніх послуг. Акцентовано увагу на особливій ролі студентства як ...
704393
  Киричук Л. Користувач у центрі уваги бібліотекарів: європейський підхід до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 24-26
704394
  Логвиненко Ю.Л. Користувачі підприємницької рейтингової інформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 303-309


  У статті уточнено сутність поняття "користувач рейтингової інформації" та обґрунтовано його відмінність від категорії "об"єкт рейтингування". Проведено структуризацію споживачів рейтингових оцінок за ознакою середовища впливу та сформовано групи ...
704395
   Користуйтеся обігрівачами безпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 33 : фото
704396
  Семенович Алла Користь відпочинку на морі / Семенович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 30
704397
  Ільницька І.М. Користь і небезпека кавунів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 9-10 : фото
704398
  Усик Світлана Користь і шкода від сонячних ванн / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 31 : фото
704399
  Усик Світлана Користь і шкода води / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 7 : фото
704400
  Ільченко Н.В. Користь та шкода дарунків осені // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 2-3
704401
  Ільченко Н. Користь та шкода кабачків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 5-6 : фото
704402
  Клещевніков Андрій Користь хурми для організму людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 2-3 : фото
704403
   Користь, честь і слава : 170 років Київському університету. – Київ : Дельта, 2004
704404
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 1 : Ломоносов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 88 с.
704405
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 2 : Державин : Жизнь и творчество. – 1911. – [2], 109 с.
704406
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 3 : Карамзин : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 79 с.
704407
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 5 : Грибоедов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 155 с.
704408
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 6 : Пушкин : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 203 с.
704409
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 7 : Лермонтов : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 278с.
704410
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат "Орос" ; [Тип. Л. Билинского и В. Маслянкевича]
Вып. 8 : Н.В. Гоголь. – 1911. – 180 с.
704411
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 10 : Тургенев : Жизнь и творчество. – 1911. – [4], 192с.
704412
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 14 : Ал. Толстой : Жизнь и творчество. – 1911. – [2], 94 с.
704413
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 15 : Лев Толстой. – 1911. – [4], 246 с.
704414
  Прилуко-Прилуцкий Н.Г. Корифеи русского слова : Сборник критических и биографических статей для средней школы и самообразования : Вып. 1-15 : в 15 т. / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – [1911]-[1912]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Книгоиздат Т-ва "Орос"
Вып. 11 : Гончаров : Жизнь и творчество. – 1912. – [4], 233 с.
704415
  Стрельський Г. Корифеї вітчизняного правознавства // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45.


  Палтов О.О., Панейко В.Л., Порш М.В., Прокопович В.К., Саліковський О.Х., Садовський В.В.
704416
  Хроменко І.А. Корифеї давньогрецької трагедії: Есхіл і Софокл : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-42.
704417
  Шевченко С. Корифеї національного театру в українсько-польських мистецьких зв"язках (середина 1870-х - поч. 1990-х рр.) // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 163-171. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
704418
  Гиріна Т. Корифеї радіосправи української діаспори у глобальному соціокультурному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль особистості у втіленні українських радіоініціатив діаспори в історичному аспекті. За результатами вивчення закордонної періодики автор вводить до наукового дискурсу імена радіо-продуцентів українських програм на еміграції, досліджує ...
704419
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка
[Вип.] 1 : В.Г. Бєлїнский. – 1905. – 33 с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1905, кн.2 і 4
704420
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки
[Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Окремий відбиток з: Літ.-Наук. Вісник. 1911, кн. 10
704421
  Кревецький І.І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки
[Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1911, кн.10
704422
  Андрійцьо В. Корифеї театрів Срібної Землі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 17 травня (№ 15). – С. 6


  Балетмейстер, актор, поет і драматург, керівник агітаційної бригади при Карпатській Січі "Летюча бригада" Микола Чирський.
704423
  Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Земл. Ніна Машкевич (Певна), Микола Певний // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 березня (№ 10). – С. 10
704424
  Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Землі. Ніна Машкевич (Певна), Микола Певний // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 5 квітня (№ 11). – С. 4
704425
  Харитонова В.Ф. Корифеї українського театру - творці музичної складової національного професійного театру // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 245-254
704426
  Тобілевич С.В. Корифеї українського театру : портрети, спогади / Софія Тобілевич ; ред., передмова та прим. О. Борщаговського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 116 с. : іл.
704427
  Король Н. Корифеї українського театру // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – С. 3-7
704428
   Корифеї українського театру. : Анотований покажчик літ. – Одеса. – (Майстри мистецтва України)
Вип. 1. – 1955. – 80 с.
704429
   Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв.. – Київ, 1982. – 307с.
704430
  Вергунов В. Корифей аграрной науки. З нагоди 70-річчя М.В. Зубця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0372-6436
704431
  Стам С.М. Корифей Возрождения / С.М. Стам. – Саратов, 1991. – 384 с.
704432
  Воропаєва Т. Корифей духовної і світської музики (до 255-річчя від дня народження Дмитра Бортнянського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 192-193. – ISBN 966-7060-98-5
704433
  Походня І. Корифей зварювальних технологій : До 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
704434
  Мацелюх Б. Корифей мікробіології (До 150-річчя від дня народження С.М. Виноградського) / Б. Мацелюк // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 53-55. – ISSN 0372-6436
704435
   Корифей наукового простору. До 140-річчя від дня народження К.Б. Яцимирського (1916-2005) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 26-35. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
704436
  Рожин П.М. Корифей рабочего движения / П.М. Рожин. – Москва, 1961. – 79с.
704437
  Довгий Я. Корифей сучасної електроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 18-22. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження двічі лауреата Нобелівської премії Джона Бардіна
704438
  Кирчів Р. Корифей українознавства. До 200-ліття від народження Михайла Максимовича // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 10-12. – ISSN 1563-3977
704439
  Скавронський Павло Корифей українського краєзнавства (До 100-річчя від дня народження Валентина Полікарповича Замкового) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 44-47 : Фото. – Бібліогр.: 39 назв
704440
  Назаренко Г.І. Корифей української журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 38-44


  Прилюк Д.М.
704441
  Кальницький М. Корифей української історії // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Професор Київського університету Володимир Антонович не лише виховав цілу генерацію вітчизняних істориків, але й став у Києві лідером громадського руху свідомих українців.
704442
  Сулима М. Корифей української медієвістики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 травня (№ 21). – С. 7


  Леонід Єфремович Махновець — український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.
704443
  Гожик П.Ф. Корифей української петрології М.І. Безбородько / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0367-4290
704444
   Корифей української правничої науки / підготував Максим Бондар // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
704445
  Сиваченко М.Є. Корифей української прози / М.Є. Сиваченко. – Київ, 1967. – 215с.
704446
  В-ий М. Корифей української сцени / М. В-ий // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 207-208
704447
  Вахніна Л. Корифей української фольклористики (до 80-річчя від дня народження Наталі Сергіївни Шамади) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.99-100. – ISSN 0130-6936
704448
   Коричнева книга про підпал рейхстагу і гітлероівський терор.. – К., 1934. – 328с.
704449
   Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре.. – М., 1933. – 368с.
704450
  Иванов В.Г. Коричневая паутина: (Из досье соврем. фашизма). / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 156с.
704451
  Урбан А.А. Коричневая плесень / А.А. Урбан. – М., 1987. – 63с.
704452
  Ефремов А.Е. Коричневая угроза / А.Е. Ефремов. – М, 1970. – 152с.
704453
  Банкер М. Коричневий колір в історії шведського королівства (післявиборні нотатки) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 40-41


  Сенсацією останніх парламентських виборів в Швеції став прорив до парламенту правої радикальної партії Шведські демократи (SD).
704454
  Литвинов В. Коричневое "ожерелье" : Документальное повествование о жертвах нацистских преследований - гражданах бывшего СССР / Владимир Литвинов. – Киев : Абрис. – ISBN 966-531-118-2
Кн. 2.; Ч.1. – 2001. – 568с.
704455
  Горбатенко Д.Д. Коричневые "Ястребы" / Д.Д. Горбатенко. – Москва, 1981. – 96 с.
704456
  Черная Л.Б. Коричневые диктаторы: Гитлер, Геринг, Гимлер, Гоббельс, Борман, Риббентроп / Л.Б. Черная. – М., 1992. – 384с.
704457
  Маунтфорд Ч.П. Коричневые люди и красные пески / Ч.П. Маунтфорд. – Москва, 1958. – 143с.
704458
  Погорєлов М.С. Корінне завдання радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-57. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье исследуется один из важнейших вопросов производственной деятельности совхозов - снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Совхозы, как ведущие сельскохозяйственные предприятия, имеют большой удельный вес в производстве товарной ...
704459
  Кундельський В.В. Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця XVIII - першої половини XIX століття: сучасна історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
704460
  Горбачов М.С. Корінне питання економічної політики партії / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 32 с.
704461
  Залєвський А.Д. Корінне питання стратегії і тактики комуністів / А.Д. Залєвський, Г.І. Косенко. – Київ, 1967. – 48с.
704462
  Власенко Андрій Корінні кияни : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 128-133
704463
  Віттман К.М. Корінні народи: шлях до міжнародного визнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 299-310
704464
  Шевченко А.Ю. Корінні переваги соціалістичної системи господарства перед капіталістичною / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1954. – 68 с.
704465
  Вовк Л.П. Корінні перетворення в освіті жінок в процесі здійснення ленінської программи культурного будівництва (на матеріалах Української РСР 1917-1941 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Вовк Л. П.; МВіССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1975. – 180л. – Бібліогр.:л.I-XVII
704466
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення : Закінчення. Початок у № 10 за 2012 р. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 24-29
704467
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економчних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 7-9
704468
   Корінні соціальні зміни.. – К., 1967. – 327с.
704469
  Бастюк Б.І. Коріння : поезії / Б.І. Бастюк ; вступ. ст.: АбрамКацнельсон. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 39 с. : іл. – (Перша поетична збірка)
704470
  Перович С. Коріння : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Подгориця : Інформаційні системи, 2012. – 147, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., чорногор. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-83-5
704471
  Пастернак Н. Коріння // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Блаженніший Любомир Гузар - людина, котра стала моральним авторитетом суспільства. Книга В. Чистуха "Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара".
704472
  Сюндюков І. Коріння "іншої гілки" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 166-174. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Про походження "великоросійського" народу й держави: теорія Василя Ключевського.
704473
  Тютюнник Г.М. Коріння (Спогади про автора роману «Вир» Григорія Тютюнника) : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1978. – 294 с.
704474
  Буарке Коріння Бразилії = Raizes do Brasil / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Воронської ; [наук. ред. В. Самойленко]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 238, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид. : Raizes do Brasil / Sergio Buarque de Holanda. Sao Paulo, 1995. - Імен. покажч.: с. 235-238. – Бібліогр.: с. 225-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7192-57-1


  Книжка «Коріння Бразилії» видатного бразильського історика і соціолога ХХ ст. Сержіу Буарке ді Оланди (1902–1982) фокусується на аналізі культурних впливів, які домінували від початку розбудови далекого континенту і формували протягом кількох сторіч ...
704475
  Калаш Н. Коріння вирване - але не всохле // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про депортації, вимушені еміграції, евакуації без повернення, трансфери та спеціальні військові операції йдеться в експозиції Національного музею історії України в Другій світовій війні в м. Київ. Науковим консультантом виставки був проф. І. Патриляк - ...
704476
  Ботвінкін Ю.В. Коріння гіндомовної поезії Крішна-бгакті у літературі санскриту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядається походження популярного у літературі гінді жанру поезії Крішна-бгакті. Наводяться зразки цього жанру в санскритській літературі, простежується розвиток ідеології та виражальних засобів Крішна-бгакті.
704477
  Нижник І.Й. Коріння гір : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 79 с.
704478
  Савченко Г. Коріння краєзнавчого пошуку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 118-119


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
704479
  Гарі Р. Коріння небес : роман / Ромен Гарі ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича]. – Харків : Фоліо, 2013. – 601, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Gary Romain. Les racines du ciel. Paris: Gallimard, 2009. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-6498-1
704480
  Каширіна Л.С. Коріння райдуги / Л.С. Каширіна. – К., 1985. – 101с.
704481
  Сараб"янов В. Коріння релігійності і робота безвірника / В. Сараб"янов. – Х., 1929. – 86с.
704482
  Бандурка О.М. Коріння родоводу / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
704483
  Білан М.С. Коріння слів. / М.С. Білан. – Львів, 1986. – 87с.
704484
  Смирнов В.В. Коріння СНІДу / В.В. Смирнов, ТАрасишин. – Київ, 1988. – 45с.
704485
  Старченко В.І. Коріння тиші / В.І. Старченко. – К, 1988. – 40с.
704486
  Сюндюков І. Коріння трагедії сходу та Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 31


  Інститут історії України НАН України оприлюднив розгорнуту аналітичну доповідь про витоки й передумови російської агресії та проблеми націєтворення на Донбасі та півдні.
704487
  Лисенко М. Коріння Шевченкового роду : генеалогія і спогади / Микола Лисенко. – 2-ге вид., допов. – Львів : Апріорі, 2015. – 335, [1] с., [7] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 132-135. – ISBN 978-617-629-268-5
704488
   Корінь безсмертної України і українського народу. – Львів : Червона калина. – ISBN 5-7707-0708-9
Ч. 2 : Наукові скрипти. – 1995. – 238с. – Книга як доповнення до Атлясу: Паїк В. Україна в минулому й сьогодні і (історичні й географічні карти)
704489
  Лиходід М.Х. Корінь блискавки. Поезії. / М.Х. Лиходід. – К., 1985. – 206с.
704490
  Лізен О.М. Корінь добра : роман / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1973. – 207 с.
704491
  Корж В. Корінь добра: Поезії. / В. Корж. – Дніпропетровськ, 1981. – 110с.
704492
  Бакуменко Д.О. Корінь життя : збірка поезій / Д.О. Бакуменко. – Київ : Рад. письменник, 1955. – 88 с.
704493
  Лук"яненко О.П. Корінь зла / О.П. Лук"яненко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 87 с.
704494
  Сюндюков І. Корінь зла. Неочевидний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 - 27 грудня (№ 237/238). – С. 21


  Чому тоталітаризм було подолано в післявоєнній Німеччині, але він виявився здатним до реставрації у післясталінській Росії.
704495
  Драч І.Ф. Корінь і крона : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1974. – 111 с.
704496
  Сіренко В.І. Корінь мого роду / В.І. Сіренко. – К, 1990. – 108с.
704497
  Угляренко П.В. Корінь сонця. З доріг життя : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1972. – 208 с.
704498
  Бендюг В.В. Коріолісова дисперсія гармонічної хвилі Релея при малих кутових швидкостях обертання / В.В. Бендюг, І.А. Улітко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 41-42
704499
  Шекспір В. Коріолян / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XI, 169 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 20)
704500
  Осауленко И. Коркино / И. Осауленко, П. Усынин. – Челябинск, 1947. – 24с.
704501
  Короткий В.А. Коркін Олександр Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 225. – ISBN 966-06-0393-2
704502
  Турсунов З.Т. Корковая регуляция водно-солевого обмена в условиях высокой температуры / З.Т. Турсунов. – Ташкент, 1963. – 176с.
704503
  Юлдашева Т.Ю. Корковая регуляция изменений крови животных в условиях жаркого климата : Автореф... кандидата биол.наук: / Юлдашева Т.Ю.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 19л.
704504
  Иванова М.П. Корковые механизмы произвольных движений у человека / М.П. Иванова. – Москва : Наука, 1991. – 189с.
704505
  Экимов А.И. Коркунов / А.И. Экимов. – М, 1983. – 290с.
704506
  Косенко С.А. Корм кролику. Памятка комсомольца и пионера о проведении массовых заготовок кормов. / С.А. Косенко, 1932. – 32с.
704507
   Корма и кормление сельскохозяйственных животных: Сб. науч. статей. – Волгоград
7. – 1986. – 109с.
704508
   Корма из отходов АПК.. – Запорожье, 1988. – 128с.
704509
  Томмэ М.Ф. Корма СССР. / М.Ф. Томмэ. – 4-е изд. – М., 1964. – 448с.
704510
   Корманичі й Фредропіль на Перемишльщині : документи, дослідження, спогади, анотації, коментарі, світлини / Львівське регіон. суспільно-культурне тов-во "Надсяння" ; Організаційний комітет, с. Сокільники ; [ упоряд.: О. Гринишин, М. Майданський, Б. Салагай ] ; пер. латинських, німецьких текстів : М. Баран, І. Сварник та ін. – Львів, 2009. – 328 с. : іл. – ISBN 978-966-8734-12-0
704511
  Бондарчук І.О. Корми - основа збільшення продукції тваринництва / І.О. Бондарчук; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 32с. – (Серія 9 "Земля і люди" ; 3)
704512
  Мальсагов А.П. Кормилец Терек. / А.П. Мальсагов. – М., 1984. – 159с.
704513
  Лебедев В.А. Кормильцы / В.А. Лебедев. – Л., 1977. – 285с.
704514
  Золотарев Л.М. Кормильцы / Л.М. Золотарев. – Тула, 1986. – 350с.
704515
  Першин Л.А. Кормление и содержание птицы / Л.А. Першин. – Киров, 1964. – 12 с.
704516
  Лискун Е.Ф. Кормление и стойловое содержание молочного стада / Е.Ф. Лискун. – Москва, 1954. – 32с.
704517
  Суховерхов Ф.М. Кормление карпа отходами промышленности и сельского хозяйства. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1957. – 140с.
704518
  Житкова И.Ю. Кормление пушных зверей, разводимых в неволе / И.Ю. Житкова. – М.-Л., 1932. – 104с.
704519
  Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных в условиях практического хозяйства : Руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений / О. Кельнер. – Киев, 1907. – 192с.
704520
  Неринг К. Кормление сельскохозяйственных животных и кормовые средства. / К. Неринг. – М., 1959. – 622с.
704521
   Кормление сельскохозяйственных животных и пути его совершенствования : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1988. – 105 с.
704522
  Томмэ М.Ф. Кормление сельскохозяйственных животных. / М.Ф. Томмэ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1936. – 352с.
704523
   Кормление сельскохозяйственных животных.. – Л.М., 1960. – 372с.
704524
  Альтмарк М.С. Кормллы нижнего карбона Татарии / М.С. Альтмарк. – Казань, 1975. – 195с.
704525
  Пельменьов К В. Кормова база для бджіл і шляхи іі поліпшення. / К В. Пельменьов, . – К, 1960. – 95с.
704526
  Степасюк А.М. Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства / А.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 15-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
704527
  Телекало Н.В. Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування / Н.В. Телекало, М.В. Мельник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 76-83 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
704528
  Лукошевичус И.Ю. Кормовая база для развития животноводства Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукошевичус И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет. Эконом. ф-тет. Каф. экономики нар. хоз. – Вильнюс, 1950. – 23 с.
704529
   Кормовая база и перспективы развития животноводства в Узбекистане.. – Ташкент, 1953. – 276с.
704530
  Банников П.А. Кормовая ценность полынных пастбищ Западного Казахстана / П.А. Банников. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1941. – 16с.
704531
  Чумак П. Кормові рослини трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведемо результати вивчення трофічних зв"язків трипсів, шкідників оранжерейних рослин. Results of the Investigations of trophic connections of the pests of greenhouse plants are given in this article.
704532
  Вербін А.А. Кормові трави / А.А. Вербін. – Одесса, 1946. – 68 с.
704533
  Бровенко Ф.М. Кормовой люпин / Ф.М. Бровенко. – К., 1953. – 104 с.
704534
  Проскура И.П. Кормовой люпин и приемы возделывания его в условиях западных районов Украины : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 538 / Проскура И.П. ; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1969. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-50
704535
   Кормовые белки и физиологические активные вещества для животноводства.. – МоскваЛ., 1965. – 128с.
704536
   Кормовые бобовые Большого Кавказа.. – Тбилиси, 1966. – 83с.
704537
  Рузикулов У. Кормовые виды сем. Chenopodiaceae vent. в эфемероидных сообществах нишанских адыров Гиссарского хребта и их значение для рационального использования пастбищ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Рузикулов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
704538
  Пинкулис Я.Ж. Кормовые дрожжи и другие ингредиенты в кормовых смесях для растущих откармливаемых свиней : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пинкулис Я.Ж.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования при Совете Министров Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 38 л.
704539
  Посыпанов Г.С. Кормовые зернобобовые культуры / Г.С. Посыпанов. – М., 1979. – 64с.
704540
   Кормовые и пищевые растения, интродуцированные в Молдавии.. – Кишинев, 1977. – 100с.
704541
  Преображенская М.Д. Кормовые корнеплоды и тыква. / М.Д. Преображенская, В.В. Чернышова. – Владимир, 1951. – 44с.
704542
  Плешко С.И. Кормовые культуры Таджикистана / С.И. Плешко. – Сталинабад, 1953. – 60 с.
704543
   Кормовые культуры.. – Вильнюс, 1955. – 56с.
704544
  Смирнова З.Н. Кормовые лишайники Крайнего Севера СССР / З.Н. Смирнова. – Ленинград, 1962. – 72с.
704545
  Вильнер А.М. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных / А.М. Вильнер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 368с.
704546
   Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР.. – Ленинград, 1937. – 944с.
704547
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 2 : Возделывание кормовых трав - каждой в отдельности. Злаки : с 73 рис. в тексте и 4-мя раскрашенными таблицами. – 1909. – [4], 138 с., 4 л. цв. табл. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
704548
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 3 : Бобовые многолетние кормовые травы : с 49 рис. в тексте и 7-ю табл., из них 4 раскрашенных. – 1909. – [4], 133 с., 7 л. цв. табл. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
704549
  Клинген И.Н. Кормовые растения и польза от них : руководство для удельных арендаторов : в 3 ч. / И.Клинген. – 2-е изд. ; 1909-1911. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов
Ч. 1 : Какие бывают кормовые растения, как они живут и как ими пользоваться? Научные основы полевого травосеяния : с 111 рис. в тексте и 3-мя таблицами. – 1911. – [4], 240, [6] с., 3 л. ил. : ил. – Без обл.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
704550
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. – Москва
3. – 1956. – 879с.
704551
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – МоскваЛ.
Т.1 : Споровые, голосеменные и однодольные. – 1950. – 688с.
704552
  Рубцов И.А. Кормовые растения у сибирских саранчевых. / И.А. Рубцов. – 13-31с.
704553
   Кормовые средства и кормопроизводство. – Москва, 1955. – 231с.
704554
   Кормовые угодья БССР и их улучшение.. – Минск, 1956. – 404с.
704555
   Кормовые угодья и леса Средней Сибири и Забайкалья.. – Иркутск, 1979. – 174с.
704556
  Олейник Я.Б. Кормопроизводство и перспективы его развития / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
704557
  Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами ботаники / Н.Г. Андреев. – Москва, 1953. – 416с.
704558
   Кормопроизводство.. – Рига, 1951. – 92с.
704559
   Кормопроизводство.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 256с.
704560
   Кормопроизводство.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 336с.
704561
  Олейник Я.Б. Корморесурсный потенциал и территориальная организация регионального АПК / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкарь // Сборник научных трудов
704562
  Маевский В. Корнаи, Шумпетер и экономическая теория // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-152. – ISSN 0042-8736
704563
  Корниенко Василий Юрьевич Корневая гниль озимой пшеницы в условиях орошения юга УССР и роль приемов агротехники в борьбе с болезнью : Автореф... канд. с/хнаук: 06.01.11 / Корниенко Василий Юрьевич; Укр. с/х Академия. – Киев, 1974. – 14л.
704564
  Колодийчук В.Д. Корневая гниль озимой пшеницы в условиях полесья Украины и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.540 / Колодийчук В.Д.; Укр. сель.хоз. академия. – К., 1970. – 20л.
704565
  Соколов Д.В. Корневая гниль от опенка и борьба с ней. / Д.В. Соколов. – Москва, 1964. – 183с.
704566
  Василяускас А.П. Корневая губка в ельниках Литовской ССР и вопросы ее биологии : Автореф... канд. биол.наук: / Василяускас А.П.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 24л.
704567
  Помазков Г.П. Корневая земля / Г.П. Помазков. – Ростов-на-Дону, 1978. – 30с.
704568
  Новотельнова Н.С. Корневая и прикорневая гниль культурных растений, вызываемая низшими грибами / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина. – Л., 1978. – 80с.
704569
  Унгурян В.Г. Корневая система винограда в зависимости от свойств черноземов Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Унгурян В.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 21л.
704570
  Ковалева А.Н. Корневая система древесных и кустарниковых растений / А.Н. Ковалева. – М, 1972. – 258с.
704571
  Байтулин И.О. Корневая система древесных интродуцентов в аридных условиях Казахстана / Иса Байтулин, А. Аметов ; АН Казах. ССР, Гл. бот. сад. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 88 с.
704572
   Корневая система и продуктивность сельскохозяйственных растений.. – К., 1967. – 204с.
704573
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений и методы ее изучения. / В.А. Колесников. – М., 1962. – 160с.
704574
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. / В.А. Колесников. – М., 1974. – 510с.
704575
  Станков Н.З. Корневая система полевых культур / Н.З. Станков. – Москва : Колос, 1964. – 280с.
704576
  Станков Н.З. Корневая система растений / Н.З. Станков. – М., 1969. – 32с.
704577
  Байтулин И.О. Корневая система растений аридной зоны Казахстана / И.О. Байтулин. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 184 с. – Библиогр.:c. 174-183
704578
  Качинский Н.А. Корневая система растений в почвах подзолистого типа / Н.А. Качинский. – М., 1925. – 91с.
704579
  Мухитдинов Н.М. Корневая система растений на солонцах и солонцеватых почвах Актюбинской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Мухитдинов Н.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
704580
   Корневая система растений пустынь Казахстана.. – Алма-Ата, 1973. – 183с.
704581
  Кружилин А.С. Корневая система яровой пшеницы при орошении в Заволжье / А.С. Кружилин. – М, 1936. – 68с.
704582
   Корневая система. Взятки - норма для высшей школы. / подготовила А. Котова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Украина представила результаты исследования коррупции в системе высшего образования на заседании группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), прошедшем недавно в Страсбурге. Как сообщила газета “Коммерсант-Украина”, документ ...
704583
   Корневильские колокола. Музыкальная комедия. – Москва, 1934. – 120 с.
704584
   Корневое минеральное питание и продуктивность растений. – К., 1976. – 206 с.
704585
   Корневое питание в обмене веществ и продуктивности растений.. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 168с.
704586
  Петербургский А.В. Корневое питание растений / А.В. Петербургский. – Москва, 1957. – 171с.
704587
  Мусиенко Н.Н. Корневое питание растений : Учеб. пособие / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. – Київ : Вища школа, 1989. – 203с. – ISBN 5-11-001414-0
704588
  Белоножко М.А. Корневое питание яровой и озимой пшеницы в условиях травопольного севооборота южной части Полесья Украинской ССР : Автореф... кандид. с.-х.наук: / Белоножко М.А.; МВО СССР. Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. – Киев, 1951. – 12 с.
704589
  Доценко А.И. Корневой метод синтеза и многосвязных систем высокой точности : Автореф... д-ра техн.наук: 254 / Доценко А.И.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
704590
  Явич А. Корневы и время / А. Явич. – Москва, 1969. – 512с.
704591
  Морщацкий А.А. Корневые гнили озимой пшеницы в Центральной степи УССР и обоснование мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Морщацкий А.А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 20 с.
704592
  Краева Г.А. Корневые гнили яровой пшеницы в засушливых районах освоения целинных и залежных земель и агробиологическое обоснование мероприятий в борьбе с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краева Г.А.; Всесою. ордена Ленина Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1960. – 22л.
704593
  Солодовников В.В. Корневые методы анализа систем автоматического регулирования / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков. – М., 1986. – 60с.
704594
  Иванова Т.С. Корневые нематоды-вирусоносители под отряда / Т.С. Иванова. – Л, 1977. – 95с.
704595
  Потапенко Н.Ф. Корневые отпрыски вишни и их производственное использование. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Потапенко Н.Ф.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 16 с.
704596
  Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Pratylenchidae (Tylenchida) мировой фауны / А.Ю. Рысс; АН СССР, Зоологич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1988. – 367 с.
704597
  Сейфуллин Тимур Рустемович Корневые полиномы и корневые соотношения систем полиномов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллин Тимур Рустемович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 104л. – Бібліогр.:л.103-104
704598
  Захарченко А.А. Корневые системы вегетативных подвоев яблони в связи с прививаемыми сортами : Автореф... канд. с.-х.наук: 536 / Захарченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 22л.
704599
  Рахтеенко И.Н. Корневые системы древесных и кустарниковых пород / И.Н. Рахтеенко. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
704600
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – М., 1960. – 112с.
704601
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 118с.
704602
  Лукьянова И.В. Корней Чуковский / Ирина Лукьянова. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 992с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1279 (1079)). – ISBN 978-5-235-03050-3
704603
   Корнелий Кекелидзе (1879-1962) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 228с. – (Грузинские ученые)
704604
  Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. : время, жизнь, книги / Г.С. Кнабе. – Москва, 1981. – 206с.
704605
  Полунов Ю.Л. Корнелис Дреббель: нидерландский инженр и химик / Ю.Л. Полунов. – М., 1988. – 158с.
704606
  Кузьмина М.Т. Корнелиу Баба / М.Т. Кузьмина. – М, 1960. – 32с.
704607
  Элиасберг Н.Е. Корнелиу Баба / Н.Е. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 56 с.
704608
  Дубинянский М. Корнелиус Вандербильт: шаги Коммодора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
704609
  Чорчолини Маргелло Корнелия / Чорчолини Маргелло. – Москва, 1959. – 79 с.
704610
  Павлуцкий Г.Г. Корнелия Тацита: Раговор об ораторах / [соч.] Корнелия Тацита ; Пер. и исслед. Григория Павлуцкого. – Киев : В университетской тип., 1885. – [2], II, 153 с. – Труды 14-го археологического съездав Чернигове (1908). М., 1911, т. II, с. 29-36
704611
  Носенко Т. Корнелій Ірод - український письменник Румунії (феномен творчості) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
704612
  Глушко М. Корнелій Кутельмах - дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків / М. Глушко, І. Гілевич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1051-1055. – ISSN 1028-5091
704613
  де Лара Філіп Корнеліус Касторіадіс і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С.36-40. – ISSN 0235-7941
704614
  Мориквас Н. Корнелія : роман-есей / Надія Мориквас ; [післям. В. Шевчук]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 205, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-679-136-2
704615
  Сазонова Л.В. Корнеплодные растения: морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька. / Л.В. Сазонова, Э.А. Власова. – Л., 1990. – 295с.
704616
  Яцкунене А. Корнеплодный азотобактерин и его влияние на организм молодняка свиней : Автореф... кандидата биол.наук: / Яцкунене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
704617
  Лукашевич П. Корнеслов греческого языка, составленный Платоном Лукашевичем. – Киев : В унив. тип.
Ч. 1. – 1869. – VI, 278 с.
704618
   Корнєв Костянтин Арсенійович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Український вчений-хімік, член-кор. НАНУ.
704619
  Харахан І. Корнєєв Віталій Михайлович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 161. – ISBN 978-966-2726-03-9
704620
  Гродзинський Д.М. Корнєєв Микола Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 515. – ISBN 978-966-02-7304-7
704621
   Корнєєв Олександр Порфирович (1903-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
704622
  Альтман М.Е. Корни : рассказы / М.Е. Альтман; пер. с евр. О.Любомирского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 132 с.
704623
  Уэскер А. Корни / А. Уэскер. – М, 1963. – 88с.
704624
  Дамиан Л. Корни : сборник стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Н.Коржавин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 112 с.
704625
  Жуков Д.А. Корни / Д.А. Жуков. – М., 1977. – 45с.
704626
  Курбаннепесов Керим Корни : стихи / Курбаннепесов Керим; пер. с туркм. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
704627
  Аджинджал Ш.М. Корни : сборник : пер. с абхаз. / Ш. Аджинджал ; [худож. З.К. Джинджолиа]. – Сухуми : Алашара, 1978. – 351 с. : ил.
704628
  Баданов М.А. Корни / Михаил Баданов. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 31 с. – (Первая книга поэта ; [1])
704629
  Романенко Л.Н. Корни / Л.Н. Романенко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 135с.
704630
  Кутуй Р. Корни : стихи / Р. Кутуй. – Москва, 1982. – 222с.
704631
   Корни. – Саратов, 1985. – 406с.
704632
  Булгакова О.С. Корни / О.С. Булгакова. – М., 1989. – 253с.
704633
  Бэлс А.А. Корни Албертс Бэлс : роман / А.А. Бэлс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1985. – 285 с.
704634
  Кестель С.И. Корни басенного жанра и история развития басни в России // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 37-38
704635
  Толстой К.К. Корни безпросветного пессимизма : "Оптимистическая" философия проф. И.И. Мечникова / К.К. Толстой. – С.-Петербург : Типо-литография Евг. Тиле пр., 1909. – 193 с.
704636
  Обухов М.М. Корни врастают в землю / М.М. Обухов. – Белгород, 1960. – 163с.
704637
  Луконин М.К. Корни гор / М.К. Луконин. – Тбилиси, 1966. – 220с.
704638
  Агаларова Д.А. Корни грязевых вулканов Азербайджана / Д.А. Агаларова; Азербайджанский нефтяной научно-исслед. ин-т. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 31с.
704639
  Магомедов М. Корни держат дерево : роман / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 335 с.
704640
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – Москва : Лесная промышленность, 1982. – 62 с.
704641
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – 2-е доп. – Москва : Лесная промышленность, 1985. – 102 с.
704642
  Ашитков С.Р. Корни добра : этюды о животных / С.Р. Ашитков. – 3-е изд. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 110 с.
704643
  Демыкина Г.Н. Корни дома моего / Г.Н. Демыкина. – М., 1971. – 103с.
704644
  Гали М. Корни дуба : стихи / М. Гали; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
704645
  Овчинников В.В. Корни дуба / В.В. Овчинников. – Москва, 1980. – 300с.
704646
  Неймайр М. Корни животного царства : Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой ; ; С предисл. проф. Моск. ун-та А.П. Павлова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил. – (Научно-образовательная библиотека)


  Авт. предисл.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Пер., авт. предисл.: Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
704647
  Неймайр М. Корни животного царства / М. Неймайр. – Москва, 1919. – 300с.
704648
  Неймайр М. Корни животного царства. Введение в науку о происхождении животных : с 28 рис. в тексте / М. Неймар ; Пер. [и предисл.] М.В. Павловой, с предисл. А.П. Павлова, проф. Моск. ун-та. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – 228, II, [1] с. : ил.


  Авт. предисл. и пере.: Павлов, Алексей Петрович (1854-1929) Павлова, Мария Васильевна (1854-1938)
704649
  Малышев А.А. Корни жизни : повесть об одной судьбе / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 365 с.
704650
  Рогачков Н.И. Корни жизни: стихи / Н.И. Рогачков. – Хабаровск, 1982. – 31с.
704651
  Шатберашвили Г.И. Корни и ветви : повесть и рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1963. – 242 с.
704652
  Макаренко Я.И. Корни и ветви / Я.И. Макаренко. – М, 1977. – 192с.
704653
   Корни и звезды. – М, 1988. – 287с.
704654
  Кожевников В.М. Корни и крона / В.М. Кожевников. – Москва, 1983. – 463с.
704655
  Чванов М.А. Корни и крона. Я біл в Аксакове... / М.А. Чванов. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 525 с.
704656
  Островский Г.С. Корни и крона: интернационализм как основа формирования и развития нац. худож. культуры / Г.С. Островский, А.И. Попов. – Львов, 1989. – 175с.
704657
  Колычев О.Я. Корни и кроны / О.Я. Колычев. – М., 1973. – 144с.
704658
  Барский Л.А. Корни и лики террора : ист.-публ. детектив / Лев Барский. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. – 332 с. – ISBN "978-5-382-00034-3
704659
  Рыленков Н.И. Корни и листья / Н.И. Рыленков. – Москва, 1960. – 174с.
704660
  Старожицкая М. Корни и плоды // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 10-14


  Особенности государственного визита президента Украины Виктора Януковича в Польшу
704661
  Подзорова Н.А. Корни и побеги / Н.А. Подзорова. – М, 1979. – 216с.
704662
  Михайлов Н.А. Корни и побеги / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1984. – 207 с.
704663
  Козлов И.П. Корни исторического идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Козлов И.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1963. – 27л.
704664
  Кольцов Г. Корни кедра / Г. Кольцов. – Иркутск, 1975. – 23с.
704665
  Мурадова Татьяна Корни крамолы. Масарик, Россия и гуманизм // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089
704666
  Аршинник Татьяна Корни мандрагоры для мужчин, багряные цветы для женщин : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 102-108 : Фото
704667
  Иващенко Л.Я. Корни мужества / Л.Я. Иващенко. – Владивосток, 1980. – 143с.
704668
  Гари Р. Корни неба : Роман / Р. Гари; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. – 448с. – ISBN 5-89091-094-9
704669
   Корни нынешних событий в Китае. – Москва : Политиздат, 1968. – 64 с.
704670
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352с.
704671
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – Хабаровск, 1974. – 334с.
704672
  Проскурин П. Корни обнажаются в бурю. / П. Проскурин : Хабаровское-книжное, 1963. – 264 с.
704673
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю. / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 368с.
704674
  Бернадский В.А. Корни песни : стихи / В.А. Бернадский. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 54 с.
704675
  Шварев Ю.И. Корни пустоцвета. / Ю.И. Шварев. – Л., 1988. – 126с.
704676
  Сарабьянов В. Корни религиозности и работа безбожника / В. Сарабьянов. – Х., 1929. – 93с.
704677
  Логвинов В.А. Корни родников / В.А. Логвинов. – Ставрополь, 1983. – 46с.
704678
  Хомова Т.М. Корни с чередованием о-а, е-и : (урок русского языка в 4-м классе) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 47-52
704679
  Мишлав Д. Корни сознания = Tre roots of consciousness : психич. исслед. в прошлом и настоящем / Джеффри Мишлав ; [пер. В. Данченко]. – Киев : София, 1995. – 412, [4] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7101-0053-6
704680
  Васильев А.М. Корни тамариска / А.М. Васильев. – Москва : Наука, 1987. – 382с.
704681
  Черкасов В.Г. Корни твои / В.Г. Черкасов. – М, 1972. – 384с.
704682
  Гаврилов И.Г. Корни твои : роман / И.Г. Гаврилов; авториз. пер. с удмурт. С.Никитина. – Ижевск : Ижевск. кн. изд-во, 1990. – 574 с.
704683
  Гоффман Б. Корни теории относительности : пер. с англ. / Б. Гоффман. – Москва : Знание, 1987. – 255 с.
704684
  Далада Н.Ф. Корни, которые не умирают / Н.Ф. Далада. – Москва, 1965. – 196 с.
704685
  Новиков С.М. Корни. / С.М. Новиков. – М., 1978. – 301с.
704686
  Попов В. Корни. / В. Попов. – М, 1984. – 310с.
704687
  Погромский Н.А. Корни. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1971. – 64с.
704688
  Купчинська Л. Корнило Романовський: сторінки біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 201-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено життю і творчості Корнила Романовського, забутого в історії української культури художника, фотографа і публіциста ХІХ століття. У ній наведено маловідомі факти його біографії, частково висвітлено місце і роль передусім у розвитку ...
704689
  Федорук О.К. Корнило Устиянович. / О.К. Федорук. – К., 1992. – 188с.
704690
  Чаадаева О.Н. Корниловщина / О.Н. Чаадаева. – М.-Л. : Молодая гвардия, 1930. – 207 с.
704691
   Корнієвський Олександр Анатолійович : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ред. Т.В. Карбовнича]. – Київ : НІСД, 2019. – 47, [1] с., [2] арк. іл. : іл., фот. – Загол. обкл.: Олександр Корнієвський. Біобібліографічний покажчик. - Покажчики: с. 43-47. – Бібліогр.: с. 42 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-313-8
704692
   Корнієнко Микола Іванович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 14-15
704693
   Корнієнко Оксана Іванівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
704694
   Корнієнко Оксана Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 221. – ISBN 978-966-439-754-1
704695
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1984. – 206с. – (Слідами невідомого подвигу)
704696
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1985. – 292 с.
704697
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1989. – 432с. – (Слідами невідомого подвигу)
704698
   Корній Денисович Товстюк. – Львів, 2002. – 57с. – (Біобіліографія вчених Львівської політехніки / Укл.: І.О.Бєлоус, Д.М.Заячук ; Вип. 26)
704699
  Цалик С. Корнійчук мстився Кочерзі. Той обігнав його на літературному конкурсі // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 54-57
704700
  Жадько В. Корнійчук Олександр Євдокимович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 447. – ISBN 978-966-8567-14-8
704701
   Корнілов Михайло Юрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 133
704702
   Корнілов Михайло Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 44. – ISBN 966-8352-11-4
704703
  Воловенко Ю.М. Корнілов Михайло Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 531. – ISBN 978-966-02-7304-7
704704
   Корнілов Михайло Юрійович (1937-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 221. – ISBN 978-966-439-754-1
704705
   Корнілова Наталія Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 104-105 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
704706
   Корнілова Наталія Володимирівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59. – ISBN 966-95774-3-5
704707
   Корновенко Лариса Віталіївна : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. М.П. Василенко ; наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. вступ. ст. О.С. Киченко]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2018. – 41, [1] с. : іл., портр. – Анот. англ. - Імен. покажч.: с. 37. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 27)
704708
   Корнюшенко Ніна Петрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 31. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
704709
   Корнюшенко Ніна Петрівна (1905-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 221-222. – ISBN 978-966-439-754-1
704710
   Коро - художник,человек. – М, 1963. – 184с.
704711
  Коро К. Коро / К. Коро. – Москва, 1976. – 4с.
704712
   Коро вызывает москву. – М, 1969. – 320с.
704713
  Ожешко Э. Коробейник / Э. Ожешко. – 40 с.
704714
  Каштанов А.Л. Коробейники / А.Л. Каштанов. – Москва, 1985. – 272с.
704715
  Аверьянова Елена Коробейники духа // Русский век : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2009. – № 11 (25). – С. 60-63. – ISSN 1997-4760
704716
  Білкун В М. Коробель з райдужними вітрилами / В М. Білкун, . – Київ, 1980. – 144с.
704717
   Коробєєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 119-120. – ISBN 978-617-573-038-6
704718
  Корж Олександр Коробка : Поезії / Корж Олександр; Передмова С.Яковенка. – Київ : Смолоскип, 2000. – 88с. – ISBN 966-7332-31-4
704719
  Вольфсон А.С. Коробление корпусов паровых турбин / [А.С. Вольфсон, В.И. Розенблюм]. – Москва : [б. и.], 1969. – 30 с. – (Издания. Энергетическое машиностроение / Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению 3-68-20)
704720
  Єневич Б.Ф. Короблі науки. (Про експедиц. судна АН УРСР). / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1976. – 48с.
704721
  Строков Л.М. Коробові Хутори / Л.М. Строков. – Харків : Прапор, 1971. – 48с.
704722
  Строков Л.Н. Коробовы хутора : Из очерков о родном крае / Л.Н. Строков. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1960. – 75с.
704723
  Кондрашов Василий Коробок на льдине / Кондрашов Василий. – Саратов, 1989. – 334с.
704724
   Коров"яківський Дмитро Захарович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 222. – ISBN 978-966-439-754-1
704725
   Корова. – М., 1935. – 52с.
704726
  Бровкин В.Н. Корова на Луне / В.Н. Бровкин. – Барнаул, 1990. – 3-105с.
704727
  Чопич Б. Корова с деревянной ногой / Б. Чопич. – Москва, 1966. – 192 с.
704728
  Скоряк Анна Коровай як один із невід"ємних атрибутів українського весілля : за матеріалами "Студій..." Х. Вовка та народного опитування // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 33-37
704729
  Терновец Б. Коровин-Серов / Б. Терновец. – М, 1925. – 78с.
704730
   Коровин Константин. – Москва, 1977. – 2с.
704731
   Коровин Константин Алексеевич. – Москва, 1960. – 12с.
704732
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1963. – 12с.
704733
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1973. – 14с.
704734
   Коровин Сергей Алексеевич. – М., 1961. – 43с.
704735
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1977. – 5с.
704736
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1980. – 12с.
704737
   Корово-мантийное оруденение в салических блоках эвгеосинклинали. – Свердловск, 1989. – 111с.
704738
  Петров И. Коровы полусвета. В серой зоне - 57% всего украинского молока // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 марта (№ 10)


  "Украина занимает девятое место в мире по производству молока. При этом отечественный рынок - один из самых странных. Только 27% молочной продукции производят сельхозпредприятия, остальные 73% - население. Согласно данным Государственной службы ...
704739
   Коровые анамалии электропроводности. – Л, 1984. – 160с.
704740
   Коровые аномалии электропроводности : Сб-к научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 160 с.
704741
   Корогода Наталія Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 105-106 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
704742
   Корогода Наталія Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 109-110. – ISBN 978-966-439-961-3
704743
   Корогода Наталія Петрівна (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59-60. – ISBN 966-95774-3-5
704744
  Рознер Хиллари Короеды - гроза лесов. Жук - палач лесов / Рознер Хиллари, Эссик Питер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 98-113 : фото
704745
  Будков Я. Короеды (сем. Scolytidae), найденные в лесной даче Петровского завода Кабинета Его Величества в Забайкальской области / [соч.] Я. Будкова // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. XLVII-LIV : ил.
704746
  Эстерберг Л.К. Короеды Владимирской губернии / Л.К. Эстерберг. – С. 47-48. – Отд. оттиск
704747
  Куренцов А.И. Короеды Дальнего Востока СССР / А.И. Куренцов ; Под ред. проф. Н.Я. Кузнецова; Акад. наук СССР. Д.-Вост. им. В.Л. Комарова горнотаеж. станция. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1941. – 234 с.
704748
  Коротнев Н.и. Короеды русских лесов и меры борьбы с нимы / Н.и. Коротнев. – М., 1926. – 188с.
704749
  Киселева Е.Ф. Короеды Томской области / Е.Ф. Киселева. – Томск, 1946. – С. 123-136. – Без обл. и тит. л. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева. 19146, т. 97. – Библиогр.: Литература с. 135-136 (21 назв.)


  .
704750
  Титова Э.В. Короеды хвойного подроста на лесных вырубках Карелии : Автореф... канд. биол.наук: / Титова Э. В.; МСХ СССР, ВНИИ защиты растений. – Л., 1963. – 18л.
704751
  Веселівська Г.Г. Корозійна та корозійно-механічна тривкість титанових сплавів, поверхнево модифікованих азотом з використанням іонно-плазмових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Веселівська Галина Григорівна ; НАН України ; Фіз.-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
704752
  Василик А.В. Корозійні пошкодження трубних елементів котлів високого тиску ТЕС : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Василик А.В.; Фізико-мехічн. ін-т. – Львів, 1993. – 20л.
704753
  Крохмальний Орест Олександрович Корозійно-механічна тривкість хромомарганцевих сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Крохмальний О. О.; НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Київ, 2001. – 18 с.
704754
  Макаренко В.Д. Корозійно-механічні руйнування зварювальних з"єднань екологічно небезпечних металоконструкцій аграрнопереробного виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Хропост, М.О. Кузьменко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 22-24. – Бібліогр.: 10 назв.
704755
  Бень А.Б. Корозія влади : Полковник Омельченко і його команда про: Л. Кравчука, Л. Кучму, П. Лазаренка, В. Пустовойтенка, Ю. Звягільського, О. Волкова та ін.: (За матерілами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : [Манускрипт], 1999. – 170с. – (Правди і суду!). – ISBN 966-7625-03-Х
704756
  Татарченко Г.О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук : техн. наук : 05.17.14 / Татарченко Г.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 48 назв.
704757
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 3-8. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
704758
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
704759
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 4-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
704760
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі. Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - героя України, академіка Петра Тронька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
704761
  Погоріляк Короїди та біологічні основи боротьби з ними / Погоріляк, й.М. – Ужгород, 1973. – 87с.
704762
  Романов А. Королев / А. Романов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 708)
704763
   Королев Борис Даднилович. – Москва, 1978. – 36с.
704764
   Королев Юрий Константинович. – Москва, 1984. – 53с.
704765
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 21
704766
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі (маловідомі сторінки історії) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 21
704767
  Голованов Я.К. Королев. Хроника. / Я.К. Голованов. – М.
1. – 1973. – 255с.
704768
  Сюндюков І. Королева-епоха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  "На початку лютого ЇЇ Величність Єлизавета II візначила 70 років свого вступу на британський престол. Святкування цього "платинового ювілею" триватиме до червня поточного року".
704769
  Клоков В. Королева // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 163-192.
704770
  Безбородний Кирилл Королева Амазонки : Царица на две ночи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
704771
  Бестужева-Лада Светлана Королева Анна русская // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 84-87


  Анна Ярславна (ок.1024-1075) – дочь в. кн. киевского Ярослава Мудрого, жена (1049–1060) французского короля Генриха I, правительница Франции на правах регентства при малолетнем сыне, короле Филиппе I
704772
  Калиновский И.А. Королева большого дерби / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1962. – 127 с.
704773
  Аудерская Г. Королева Бона. Дракон в гербе : ист. роман-хроника / Галина Аудерская ; перевод с польского Г. Языковой, В. Борисова ; [послесл. и коммент. Б. Стахеева ; худож. Э.С. Зарянский]. – Москва : Радуга, 1988. – 512 с. : ил.
704774
  Дубинянский М. Королева Виктория: ее величество эпоха // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 82-100. – ISSN 1819-6268
704775
  Кулиев К.М. Королева дикой степи : роман / К.М. Кулиев; пер. с туркм. В.Турбиной. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
704776
  Мисаков П.Т. Королева долины / Петр Мисаков ;. – Москва, 1973. – 190 с.
704777
  Кикоть В.М. Королева дощу : Поезії / В.М. Кикоть. – Черкаси : Брама, 2002. – 64с. – ISBN 966-8021-21-5
704778
  Кикоть В. Королева дощу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 0868-4790
704779
  Павленко А. Королева Европы. Как Ангела Меркель из скромного ученого превратилась в ключевую фигуру мировой политики // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 32-36


  "Ангела Меркель, когдато скромный ученый из Восточной Германии, а теперь четырежды канцлер крупнейшей экономики Европы, становится самой влиятельной женщиной планеты и гарантом стабильности и демократии как минимум для половины мира".
704780
  Михайлин І. Королева журналістикознавства - історія журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 37-40
704781
  Могильницька Г. Королева з роду українського дракули // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 12


  130-річчя з дня народження Наталени Королевої.
704782
  Осипчук Н. Королева знань і авантюр: історія іспанської аристократки, яка активно українізувалася у Чехії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 42). – С. 12


  "У Києві вона вчилася музики у композитора Миколи Лисенка, який подарував їй на пам’ять невеличку музичну мініатюру «Зоря з місяцем» з підписом «Моїй учениці». Було шалене кохання до перського князя Іскандера. Початок літературної творчості у Парижі. І ...
704783
  Вилье Королева Ізабо / Вилье, де-Ліль Адан. – Київ, 1926. – 44с.
704784
  Маленька Юлія Королева круїзів MSC Preziosa // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 78-80 : фото
704785
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1962. – 410с.
704786
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1965. – 416с.
704787
  Лжецкий П. Королева литературного лепрозория // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2008. – № 4 (30). – С. 98-101.


  Тріша Уорден, письменниця Америки
704788
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Саратов, 1991. – 479с.
704789
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Кемерово, 1992. – 560с.
704790
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
1. – 1930. – 260с.
704791
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
2. – 1930. – 247с.
704792
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Москва, 1974. – 591с.
704793
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Махачкала, 1979. – 624с.
704794
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Кызыл, 1980. – 592с.
704795
   Королева мексиканских полей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 1029-5828
704796
  Корсунская Ж. Королева на левом бедре : [роман : повести] / Жанна Корсунская. – Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 363, [1] с. – Содерж.: Королева на левом бедре ; И все... ; Психотест ; Секундой раньше. – ISBN 5-17-012678-6
704797
  Кузич-Березовський Королева Олена-Ольга. Політик, реформатор і господар Руси-України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 2-3
704798
  Лесовская В. Королева пиара : детектив. роман / Валерия Лесовская. – Москва : Эксмо, 2008. – 314, [2] с. – (Как покорить мегаполис). – ISBN 978-5-699-27711-7
704799
  Стерхов Д.В. Королева Пруссии Луиза как немецкий национальный символ // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 129-140. – ISSN 0042-8779


  Луїза Августа Вільгельміна Амалія - принцеса Мекленбург-Стреліцкая , дружина Фрідріха Вільгельма III і королева-консорт Пруссії . Бабуся російського імператора Олександра II .
704800
  Ленцов В.А. Королева роботов / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1966. – 80с.
704801
   Королева Советской страны // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 38-50


  Кінозірка Радянської країни ХХ ст. Любов Орлова
704802
  Нортон П. Королева солнца / П. Нортон. – Рига, 1991. – 366с.
704803
  Руденко Ю. Королева Софія Ольшанська / Ю. Руденко, В. Руденко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 12


  Софія (Соня) Андріївна Гольшанська (1405 — 1461) — князівна з роду Гольшанських, з 1422 року четверта й остання дружина короля польського Владислава II Ягайла.
704804
  Федак М. Королева Угорщини Анна де Фуа де Кандале (Походження, герб, родовід і потомство) // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 106-114
704805
  Олійник Л. Королева української хорової музики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 6


  Українська композиторка - Леся Дичко.
704806
  Дгебуадзе О. Королева утренней зари : повесть / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1964. – 188 с.
704807
  Матріїшин Я. Королева Франції // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 178
704808
  Золозов А. Королева Циганской песни // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 6


  "Почти сто лет держалось увлечение циганской песней. Недаром этому увлечению отдали искреннюю и страстную дань два самых великих русских человека XIX столетия: один - отразивший его начало, другой - увенчавший его конец. Один - Пушкин, другой - ...
704809
  Тренич С. Королева шахів українського походження : До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко / С. Тренич, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 55


  До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко.
704810
  Плейди Д. Королева Шотландии в плену / Д. Плейди. – М., 1995. – 432с.
704811
  Межелайтис Э. Королева Ядвига : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. Л.Миля. – Москва : Правда, 1978. – 32 с.
704812
  Нефф В. Королеви не мають ніг : Роман / В. Нефф. – Київ : Дніпро, 1989. – 493с.
704813
  Белый А. Королевна и рыцари : сказки / Андрей Белый. – Петербург : Алконост, 1919. – 56 с.
704814
  Сенель Р. Королевская библиотека в Бельгии / Р. Сенель. – Брюссель, 1967. – 16с.
704815
  Демченко А. Королевская власть в Иордании и исламистская оппозиция // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-71. – ISSN 0131-2227
704816
  Савело К.Ф. Королевская власть и социально-политические значения тэнов в Англии IX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Савело К. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л.
704817
  Христофоров Игорь Королевская война за народное единство : вехи истории / Христофоров Игорь, Поповский Максим, Чичьянц Родион // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 84-93 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
704818
  Ерещенко М.Д. Королевская диктатура в Румынии 1938-1940 гг. / М.Д. Ерещенко. – Москва, 1979. – 171с.
704819
  Ерещенко Маргарита Дмитриевна Королевская диктатура и борьба трудящихся Румынии против наступления фашизма. (Февр. 1938 - сент. 1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ерещенко Маргарита Дмитриевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
704820
  Швец Л. Королевская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 19 (479), 13.05.2016. – C. 32-35. – ISSN 2075-7093
704821
  Сергеев Ю.В. Королевская охота / Ю.В. Сергеев. – М., 1982. – 224с.
704822
  Кикнадзе А.В. Королевская примула / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1973. – 285 с.
704823
  Каптилкин Сергей Королевская свадьба : золушки Африки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 54-63 : Фото
704824
  Морэ Тибург [Груссе П.] Королевская семья : из английской хроники / [Соч.] Тибурга Морэ [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – 68 с. – Приложение к "Исторический вестник"


  На обл. экслибрис: Библиотека Павла Галагана Псевд. раскрыт по изд.: Catalogue... de la Bibliotheque Nationale, т. 65, с. 100; Авт. установлен по изд.: Указ. загл. произведений худож. лит., 1801-1975. М., 1989. Т. 3. С. 117
704825
  Касавин И.Т. Королевские войска: повесть / И.Т. Касавин. – Москва, 1990. – 125с.
704826
   Королевские гонки вокруг шейховских яхт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 22-27 : фото
704827
  Уингейт Филиппа Королевские династии : Учеб.пособие для дополн.образования / Уингейт Филиппа; Историк-консультант Э.Миллард.Оформл.Р.Пантер. – Москва : Росмэн, 1999. – 54с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00657-Х
704828
  Уильямс А.Р. Королевские сокровища : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38 : Фото
704829
  Луначарский А.В. Королевский брадобрей / А.В. Луначарский. – 90с.
704830
  Василенок Е.П. Королевский гамбит : драма в 4-х актах / Е.П. Василенок. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 96 с.
704831
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов, В.Н. Шустов. – Изд. 2-е, доп. и доработ. – Свердловск, 1965. – 303с.
704832
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов. – Свредловск, 1976. – 300с.
704833
  Глазков И.Б. Королевский гамбит / И.Б. Глазков, Я.Б. Эстрин. – М, 1988. – 253с.
704834
  Гэрр Р. Королевский декрет об отмене ограничений на продажу церковной собственности и перераспределение земли в Испании в 1798-1808 гг. Резюме / Р. Гэрр. – М., 1970. – 6с.
704835
  Хаткевич Василий Королевский дятел "нашелся!" // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 4-5 : Іл.
704836
  Миньков К. Королевский жираф и другие фельетоны. / К. Миньков, С. Шаров. – Брянск, 1963. – 104с.
704837
  Буджели К. Королевский конь и новые всадники / К. Буджели. – Москва, 1972. – 328с.
704838
  Чернов В.С. Королевский краб / В.С. Чернов. – Москва, 1981. – 239с.
704839
  Дубровская Е. Королевский павильон в Брайтоне: дворец удовольствий Георга IV // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 5 (101). – С. 46-75. – ISSN 1812-867Х
704840
  Севастикоглу Г. Королевский прокурор. Пьеса / Г. Севастикоглу. – М., 1966. – 83с.
704841
  Метелкин Николай Королевский синий алмаз : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
704842
  Ромберг Йоханна Королевский урожай : Франция / Ромберг Йоханна, Мерме Жиль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 94-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
704843
  Хенриксен В. Королевское зерцало / В. Хенриксен; Пер. с норвежского. – Москва : Радуга, 1990. – 328с.
704844
  Доббс Дэвид Королевское кровосмешание: только для своих // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 104-105 : фото
704845
  Безус С.Н. Королевское эпистолярное наследие Испании: Фернандо III // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 51-63. – ISSN 044-748Х
704846
  Тисов Герман Королевство Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 20-26. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
704847
  Дитмар Б. Королевство Болгария / Б. Дитмар. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 60 с.
704848
   Королевство деда. – М, 1985. – 317с.
704849
   Королевство Марокко. – Москва : Наука, 1991. – 270 с.
704850
  Аль-Османи Саадэддин Королевство Марокко: государство, в которое не пришла "арабская весна" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 64-74. – ISSN 0130-9625
704851
  Ханиг Флориан Королевство Мустанг. Каникулы реставратора / Ханиг Флориан, Бауэр Мануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 118-133 : фото. – ISSN 1029-5828
704852
  Драчинский Н.И. Королевство на вулкане / Н.И. Драчинский. – Москва : Правда, 1958. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" № 42)
704853
  Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815-1830 гг. / Л.А. Обушенкова. – М., 1979. – 295с.
704854
  Картер С. Королевство приливов / С. Картер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 111с.
704855
  Пентикост Хью Королевство смерти : Запятнанный ангел. Убийца на вечеринке с шампанским. Романы / Пентикост Хью; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 492с. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01693-3
704856
  Русинек М. Королевство спеси. Ист. роман. / М. Русинек. – М., 1961. – 583с.
704857
  Чухран М. Королевське Євангеліє на 160 років старше за Пересопницьке / розмову выв Василь Нитка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5). – С. 14


  Розмова з науковцем, поетом, лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка 2021 року Миколою Слюсаревським.
704858
  Успенская С. Королеву играет свита : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 489с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01314-4
704859
  Левенец И. Королевы танца // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2004. – № 11. – С. 64-70.
704860
  Шашкевич М.С. Короледворська рукопись в перекладі Маркіяна Шашкевича : Текст з поясненнями і замітками автора / М.С. Шашкевич; Подав Михайло Тершаковець. – 43с. – Окр. відбиток з: Записки Нау. тов. ім. Шевченка, т.18
704861
   Короленківський збірник : наукові статті та матеріали. – Харків : САГА, 2006. – 232с. – ISBN 966-2918-09-4
704862
   Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному просторі : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конференції : (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків : [б. в.], 2013. – 286 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
704863
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2016. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
704864
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2016. – 238 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
704865
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2017. – 290 c. : іл., табл. – Назва обкл.: Короленківські читання. - Текст. укр, рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
704866
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2017. – 216 c. : іл. – Назва обкл.: Короленківські читання. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
704867
   Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – 2019. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. назва: Короленківські читання. - Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
704868
   Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – 2019. – 276 с. – На обкл. назва: Короленківські читання. - Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: іл., табл.
704869
  Соколова М.А. Короленко-публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова М.А.; АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М.Горького. – Москва, 1953. – 20 с.
704870
  Миронов Г.М. Короленко / Г.М. Миронов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 367 с.
704871
   Короленко Владимир Галактионович. – М, 1949. – 24с.
704872
   Короленко Евгений Васильевич. – М, 1979. – 14с.
704873
  Груздев И. Короленко и Горький / И. Груздев. – Горький, 1948. – 47 с.
704874
  Миксон Е.К. Короленко и народное творчество : Автореф... канд. филологич.наук: / Миксон Е.К.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
704875
  Бойко І.З. Короленко і Україна / І.З. Бойко. – Київ, 1957. – 48 с.
704876
  Блок Марк Короли-чудотворцы : Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Блок Марк; Предисл. Ж. Ле Гоффа; Послесл. А.Я.Гуревича; Пер. с франц. В.А.Мильчиной. – Москва : Языки русской культуры, 1998. – 712с. – (Studia historica). – ISBN 5-7859--0057-2
704877
  Кукушкин В.В. Короли без королевства / В.В. Кукушкин, Г.Б. Толстиков. – М., 1979. – 58с.
704878
  Доде А. Короли в изгнании / А. Доде. – Москва, 1964. – 431с.
704879
  Доде А. Короли в изгнании. Сафо / А. Доде. – Москва : Правда, 1984. – 527с.
704880
  Генри О. Короли и капуста = (Cabbages and Kings) : [Пер. с англ.] / О. Генри. – Ленинград : Изд. Мысль, 1925. – 224 с.
704881
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1946. – 471 с.
704882
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва : Художественная литература, 1977. – 371 с.
704883
  Генри О. Короли и капуста : рассказы ; пер. с англ. / О. Генри ; [вст. ст. А. Аниста]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 334 с.
704884
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1983. – 334 с.
704885
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ташкент, 1983. – 223 с.
704886
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ленинград, 1986. – 640 с.
704887
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Минск, 1990. – 527 с.
704888
  Генри О. Короли и капуста : Избранное / О. Генри. – Москва : Профиздат, 2005. – 288 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01462-1
704889
  Генри О. Короли и капуста : повесть : рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. М. Беккер, И. Бернштейн и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 672 с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-277-5
704890
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри ; [пер. с англ.: И. Гурова, Н. Дарузес, Е. Калашникова и др.]. – Москва : Азбука, 2016. – 411, [3] с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-389-08079-9
704891
  Генри О. Короли и капуста. Рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 541 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5827-0
704892
  Миллер Дж. Короли и сородичи: Ранние государства мбунду в Анголе / Дж. Миллер. – Москва, 1984. – 271с.
704893
  Лапицкий И.М. Короли лжи и сенсаций / И.М. Лапицкий. – Москва, 1967. – 224с.
704894
   Короли пирогов, и другие сатирические рассказы современных американских писателей. – М, 1964. – 48с.
704895
  Соболенко Р.К. Королинцы : повесть / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Детгиз, 1961. – 222 с.
704896
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – К, 1962. – 171с.
704897
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – Київ : Дніпро, 1980. – 212с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 13)
704898
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 7 (587), 15-21.02.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
704899
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 19 (599), 8-16.05.2019. – С. 58-61. – ISSN 1996-1561
704900
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 13 (593), 29.03 - 5.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
704901
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 3 (635), 17-23.01.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
704902
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Анжуйська династія на українських землях у 1370-1399 роках // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 10 (590), 7-14.03.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
704903
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Перші елекційні королі Речі Посполитої // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 38 (618), 20-26.09.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
704904
  Михайловський В. Королі та династії в українській історії. Сигізмунд ІІІ Ваза на престолі Речі Посполитої // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 52 (632), 27.12 - 11.01.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
704905
  Доде А. Королі у вигнанні. Паризький роман / А. Доде. – Київ, 1971. – 278с.
704906
  Петренко Є. Королівство йде під воду? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 30). – С. 5


  Королівство Тонга.
704907
  Щербак Ю. Королівство кривих дзеркал // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 3


  Інформаційний простір України
704908
  Святець Ю.А. Королівство кривих дзеркал, або історіографія як комунікаційний процес // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 124-130. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
704909
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-4171
704910
  Сандер А. Королівство Логос : математична казка // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 39-41. – ISSN 1029-4171
704911
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 12-14. – ISSN 1029-4171
704912
  Сандер А. Королівство Логос : математична задача // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
704913
  Сандер А. Королівство Логос (математична казка) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-4171
704914
  Калашник Н. Королівство Нідерланди - практика роботи з неповнолітніми злочинцями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 80-85
704915
  Цвєтков О.Г. Королівство Норвегія в сучасних міжнародних відносинах та у співпраці з Україною / О.Г. Цвєтков, І.В. Сабор // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
704916
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 43-47 : фото
704917
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 55-60 : фото
704918
  Афоніна І.Ю. Королівська англійська та аристократичний код спілкування в сучасній Великобританії // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 4-10. – ISSN 2313-500Х


  "Спираючись на книгу Саймона Хеффера «Strictly English» (2010) та виявлені в ній неправильності і спотворення слів у сучасних британських ЗМІ, зроблено спробу розмежувати нормовану, або королівську, англійську мову і мову вищих класів і аристократії. ...
704919
  Бойко В.Г. Королівська елекція 1764 р. в Речі Посполитій: зовнішньополітичний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 69-80. – ISSN 0203-9494
704920
  Петринка Людмила Королівська Жовква // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-42
704921
  Фоменко О.С. Королівське весілля як стратегія корекції іміджу британської монархії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 392-399


  Досліджується бренд "The Royal wedding" як складова бренду "The Monarchy": розглядається уплив бренду на імідж британської монархії і Великої Британії, описуються вербальні й невербальні засоби його актуалізації в англомовному віртуальному ...
704922
  Генріксен В. Королівське дзеркало / Вера Генріксен ; пер. з норвез. Наталія Іваничук. – Львів : Літопис, 2002. – 301, [2] с. – ISBN 966-7007-62-5
704923
  Назаренко Ю.Й. Королівський вінок сонетів : [сонети] / Юрій Назаренко ; [художник О.В. Садовський]. – Суми : Слобожанщина, 2004. – 248 с., [6] арк. іл. : іл., портр. – ISBN 966-535-199-0


  У пр. №1727641 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
704924
  Водянніков О. Королівський крокет, або Як відстояти суддю Конституційного Суду України від посади? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
704925
  Шевченко Віктор Королівський пірат (До 460-річчя від дня народження Френсіса Дрейка) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 50-53 : Фото
704926
  Вус Р. Королівські морські піхотинці, або Про підготовку бійців одного з найкращих спецпідрозділів у світі // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 51). – С. 16


  Війська спеціального призначення Великобританії.
704927
  Ониськів М.І. Королівські універсали як джерело для дослідження історії руського воєводства останньої третини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ониськів Марта Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
704928
   Королівький рівень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 134-137 : фото
704929
  Наєнко М. Королю драматичних тенорів Олександрові Мишузі - 165! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 327-328
704930
  Гусак Д.В. Королюк Володимир Семенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 572. – ISBN 978-966-02-7304-7
704931
   Королюк Володимир Семенович (1925-2020) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 223. – ISBN 978-966-439-754-1
704932
  Меньшикова Мария Короля играет свита // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 76-77 : фото
704933
  Рябцев В.П. Король / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
704934
  Эллисон Р. Король американского лото / Р. Эллисон. – М., 1985. – 223с.
704935
  Третяк О.В. Король Анатолій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 559. – ISBN 978-966-02-7304-7
704936
  Серенков Ю.С. Король Артур как идея, фольклорный герой и артефакт в массовой культуре США : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 74-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
704937
  Гюго В. Король бавиться / В. Гюго. – Х.-К., 1931. – 310с.
704938
  Латишев В. Король Баторій та "низовці" : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 143-157
704939
   Король без королевства. – С.Пб, 1994. – 480с.
704940
  Монтегю М. Король без трона / М. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 93-303. – (Интимная жизнь монархов)
704941
  Боровой Я.Л. Король безнравственности / Я.Л. Боровой. – Москва : Политиздат, 1981. – 62с.
704942
  Кармалито С. Король Бутана отказался от абсолютной власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Абсолютний монарх Бутану проголосував за монархію конституційну
704943
   Король в желтом. – Ставрополь, 1990. – 349с.
704944
  Мечетная Н. Король в подтяжках : телеведущий Ларри Кинг // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 26 (414). – С. 42-43


  Легендарный амер. телеведущий Ларри Кинг, который четверть века беседовал в эфире CNN с сильными мира сего, уходит на покой
704945
  Казьмирчук Г.Д. Король Віктор Юхимович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 220. – ISBN 96966-8060-04-0
704946
  Капелюшний В.П. Король Віктор Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7304-7
704947
   Король Віктор Юхимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 222. – ISBN 978-966-439-754-1
704948
  Бульвер Король Гарольд. / Бульвер, Литтон Э.Д. лорд, 1993. – 464с.
704949
  Шекспир В. Король Генрих IV / В. Шекспир. – М, 1949. – 279с.
704950
  Костецький І. Король Генрі IV // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 159-196.
704951
  Чугуй Т.О. Король Данило Романович у русько-монгольських відносинах: дискусійні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-24. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
704952
  Иванов А.А. Король дзю-до / А.А. Иванов. – Москва, 1981. – 115с.
704953
  Иванов А.А. Король дзюдо / А.А. Иванов. – Москва, 1988. – 253с.
704954
  Добряков В.А. Король живет в интернате / В.А. Добряков. – М, 1988. – 251с.
704955
  Аршинник Татьяна Король из Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 20-24 : фото
704956
  Верховський В. Король і хан // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 7


  Дві історичні постаті кінця XVIII століття: останній польський король Станіслав Понятовський і останній кримський хан Шахін Герай - їхні долі виявилися напрочуд схожими...
704957
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – М., 1959. – 285с.
704958
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – Новосибирск, 1965. – 186с.
704959
  Радлов Василий Король китча : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 84-86 : Іл.
704960
  Батурин Н.Ф. Король Королевской избушки : таежн. повесть / Николай Батурин ; пер. с эст. Э. Михайловой ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с. : ил.
704961
  Шекспир В. Король Лир : Трагедия в 5-ти действиях. – Санкт-Петербург, 1895. – 144с.
704962
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – Москва-Л., 1937. – 243с.
704963
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М., 1949. – 164с.
704964
  Шекспир В. Король Лир : трагедия в пяти актах / Вильям Шекспир ; пер. с англ. Б. Пастернак. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Детская литература" Мин. просв. РСФСР, 1949. – 180 с.
704965
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1965. – 189с.
704966
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1992. – 351с.
704967
  Шекспир В. Король Лир : Много шуму из ничего; Сон в летнюю ночь / Вильям Шекспир. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01453-2
704968
  Водолазов Л. Король Лир из Ясной Поляны = Кинороман: фильм первый // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 150-171. – ISSN 0130-6405
704969
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Харків, 1941. – 238с.
704970
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Київ, 1958. – 200с.
704971
  Корчак Я. Король Матиуш Первый. Король Матиуш на необитаемом острове. Педагогические повести : [пер. с польского] / Я. Корчак; [Послесл. А. Шарова]. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
704972
  Локтева И. Король мезальянса // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 1, 8-9


  За каждым великим мужчиной стоит великая женщина - это утверждение не раз себя оправдывало. Рассказывая одну из самых романтичных и трогательных сказок о любви за все время существования человечества, есть большой соблазн сделать поспешные выводы, ...
704973
  Горобець Олександр Король морів : Море задоволення // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-31 : Фото
704974
  Точинський М. Король ніколи не дає інтерв"ю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 7


  Королівство Бельгія.
704975
   Король патологів // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 71-74. – ISBN 966-505-054-0
704976
  Фонтан А. Король Пеле / А. Фонтан. – М, 1978. – 79с.
704977
  Андреева Евгения Король поп-музыки. 8 мифов о Майкле Джексоне // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 88-93 : фото
704978
  Панов В.Н. Король против короля. / В.Н. Панов. – М., 1967. – 159с.
704979
  Белоусов Р.С. Король риска / Роман Белоусов. – Москва : Корона-принт, 1990. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Знаиенитые авантюристы и авантюристки). – ISBN 5-85030-020-1
704980
  Шекспир В. Король Ричард ІІІ / В. Шекспир. – Москва, 1958. – 171с.
704981
  Тушинский Михаил Король Ричард: злодей или неудачник? : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 207-214 : Іл.
704982
  Чачин В.М. Король с Арбата / В.М. Чачин. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 479 с.
704983
  Діброва Н Король сатиричного роману / Н Діброва, В. Назаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 18


  Творчість Олега Чорногуза.
704984
  Тамарин С. Король смеха // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  Искрометными юмористическими рассказами Аркадия Аверченко восхищались Николай II и Владимир Ленин. В январе 1923 года, когда Аркадий Аверченко гастролировал в литовском Ковно, настырный репортер местного эмигрантского издания "Эхо" задал популярному ...
704985
  Туровская Л. Король спортивного помоста. 27 января (1932) - 90 лет со дня рождения Бориса Анфияновича Шахлина, выдающегося советского гимнаста, педагога // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Шахлин Борис Анфиянович (1932-2008) - советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1955). Один из лучших гимнастов всех времен, семикратный чемпион Олимпийских игр (1956 - упражнения на коне, командное первенство; 1960 - абсолютное первенство, ...
704986
  Миллхаузер Стивен Король среди ветвей : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.82-139. – ISSN 1130-6545
704987
  Куперман І.Й. Король та його прем"єр-міністр : [Історія виникнення ігор - шахів і шашок та про життя відомих шахістів] : [для середнього шкільного віку] / І.Й. Куперман, Ю.П. Барський. – Київ : Веселка, 1966. – 148 с. : іл.
704988
  Моэм В.С. Король Талуа / В.С. Моэм. – МоскваЛ., 1927. – 213с.
704989
  Осипчук Н. Король танцювальної музики. Композитор Богдан Веселовський: "Пласт", "Ябцьо-джаз" і посада керівника української секції канадської рідаокомпанії Бі-Бі-Сі // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 44). – С. 11


  Від Хуста - до Канади: 105 років від дня народження українського композитора Богдана Веселовського. Пісні в ритмі вальсу, танго чи фокстроту Богдана Веселовського свого часу стали танцювальними шлягерами та звучали на найпрестижніших сценах у США, ...
704990
  Воннегут К. Король трутнів : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 86-94. – ISSN 0320-8370
704991
  Саат М. Король Туманной горы : роман, рассказы / Мари Саат ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 317 с.
704992
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1931. – 415 с.
704993
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – М., 1958. – 383с.
704994
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Донецк, 1981. – 336с.
704995
  Синклер Э Король Уголь / Э Синклер. – Донецк : Донбас, 1982. – 332с.
704996
  Азиз Н. Король футбола : роман / Несин Азиз ; пер. с тур.: [А. Сверчевской и В. Феоновой ; предисл. Л. Ленча]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 188 с. – (Зарубежный роман ХХ в.)
704997
  Несин А. Король футбола / А. Несин. – М., 1978. – 256с.
704998
  Нерваль Жерар де Король шутов / Жерар де Нерваль ; [перевод с фр. Е.М. Гаршина] // Братья по оружию : роман / Д.Р. Джемс. – Москва : Octo print, 1994. – С. 401-604. – (Орден ; вып. 10)
704999
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Минск, 1992. – 651с.
705000
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – 319 с. – В изд. также: Роман с кокаином. Паршивый народ : рассказ / М. Агеев. – ISBN 5-7545-0502-7
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,