Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
701001
  Гребнев Л. "Концепция-2020": среднесрочная тактика для долгосрочной стратегии? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 131-139. – Бібліогр.: с. 131, 134-137. – ISSN 0042-8736
701002
  Сірук М. "Концепція Кіссінджера - це вже далеке минуле" / М. Сірук, В. Огризко, Ю. Щербак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 3


  Експерти - про пропозицію екс-держсекретаря США сприймати Росію як елемент світової рівноваги.
701003
  Колодко С.А. "Концепція кольору" в уявленні китайців та історико-культурний зміст лексики кольорів у китайській мові / С.А. Колодко, Ген Ерлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-14. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються історико-культурні аспекти "лексики кольорів" у китайській мові та вплив культурної традиції на формування складу китайської мови.
701004
  Мудраков В.В. "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: методологічно-ціннісний // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 86-88
701005
  Басенко І.Ю. Концептуалізація відношення наукового та художнього пізнання: до витоків проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 93-102
701006
  Ярмолінська М.В. Концептуалізація евфонії в українській картині світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 393-399


  У статті досліджується милозвучність української мови в контексті варіантів концептуалізації мов їхніми носіями. Питання звукової організації вирішувалися, природно, не тільки в критичних і теоретичних висловленнях, але й у самій поетичній практиці.
701007
  Кириченко М.О. Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 137-141. – ISSN 2076-1554
701008
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в Австралії і Новій Зеландії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 131-135. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))


  У статті розглянуто особливості інноваційної моделі управління вищою освітою в Австралії і Новій Зеландії, структурно-функціональні особливості різних інституцій освітнього процесу.
701009
  Компанієць О.В. Концептуалізація недієздатних держав як акторів міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 135-141. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
701010
  Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 131-140. – ISSN 2411-4758
701011
  Бутенко Л.Л. Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 24-30. – ISSN 2227-2747
701012
  Осадча О.С. Концептуалізація світу у текстах української фантастики (друга половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 413 арк. – Додатки: арк. 212-413. – Бібліогр.: арк. 179-212
701013
  Гнатенко Н.Г. Концептуалізація феномена "Група інтересів" як суб"єкта політичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 167-174. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
701014
  Довгаль О.А. Концептуалізація формування корпоративної культури в міжнародних бізнес-структурах / О.А. Довгаль, Ю.М. Панкова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 182-186. – ISSN 2222-0712
701015
  Кубявка М.Б. Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 44-47. – ISSN 2311-7249


  Метою дослідження є створення науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій. Основна ідея цього дослідження - ...
701016
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обгрунтовано зміст понять "змістова каталогізація" та "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
701017
  Москалець Т.З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 211-221. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
701018
  Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов. – Харків : Золота миля, 2017. – 178, [2] с. – До 100-ліття підготовки правоохоронців у Харкові (1917-2017 рр.). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-68-9
701019
  Черненко Н.М. Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 229-239. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
701020
  Зварич Р. Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 73-84. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
701021
  Бурлака В.Г. Концептуальна модель розвитку світового ПЕК // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2310-5534
701022
  Лужецький В. Концептуальна модель системи інформаційного впливу / В. Лужецький, А. Дудатьєв // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 1. – C. 45-49. – ISSN 2225-5036
701023
  Шебанова С.Г. Концептуальная модель коррекции агрессивного поведения // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.52-54
701024
  Сівков С. Концептуальне визначення сутності поняття "місцеве самоврядування" // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 235-240
701025
   Концептуальне забезпечення діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Української Академії державного управління при Президентові України / В. Луговий, В. Князєв, В. Бакуменко, Ю. Сурмін // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
701026
  Жадан І. Концептуальне забезпечення управління державними корпоративними правами // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.47-51. – ISSN 0131-775Х
701027
  Хлебосолов І.О. Концептуальне моделювання державної культурної політики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 81-88. – ISSN 2312-4679
701028
  Бондаренко І.С. Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 9-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
701029
  Яцик С. Концептуальне об"єднання наукової парадигми та філософської думки як єдино можливий спосіб протистояння сучасним кризовим явищам // Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Філософії та науки, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА, 2011. – С. 53-55
701030
  Луценко І. Концептуальний підхід до формування інформаційної логістичної системи підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 163-166
701031
  Яремко Ю.І. Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
701032
  Нижник Н. Концептуальний підхід щодо визначення функціональних сфер національної безпеки / Н. Нижник, Г. Ситник // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 3-16
701033
  Забаштанський М.М. Концептуальні аспекти використання інноваційних форм фінансування концесійних відносин / М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 103-106. – ISBN 978-966-2188-73-8
701034
  Тертишник В. Концептуальні аспекти прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-19
701035
  Шамрай В.В. Концептуальні аспекти реалізації конституційної реформи у сучасних європейських правових системах // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 182-191. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
701036
  Аристархова Е.О. Концептуальні аспекти удосконалення системи екологічного моніторингу поверхневих вод // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 2077-4893
701037
  Таньков К.М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 259-264 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
701038
  Драгомирова І. Концептуальні аспекти формування сучасного спеціаліста // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.49-52. – ISSN 1682-2366
701039
  Пархоменко Н.М. Концептуальні витоки сучасної вітчизняної доктрини права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 25-29. – ISBN 978-617-7638-01-7
701040
  Решетньова Ю.Ю. Концептуальні дослідження, гендер і філософія постмодернізму на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С.19-23. – ISSN 2077-1800
701041
  Ткаченко В.В. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 81-90
701042
  Булгаков Валерій Андрійович Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України : Дис... канд. політичних наук: 23.00.01. / Булгаков Валерій Андрійович; Київськ. національний технічний уні-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 175 л. – Бібліогр.: л. 162-175
701043
  Булгаков Валерій Андрійович Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Булгаков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
701044
  Кириленко К.М. Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
701045
  Баглікова М.С. Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 232-242


  Основна увага сконцентрована на визначенні поняття "регіоналізм" у зарубіжній та вітчизняній політології, виокремлено спільні положення, які уточнюють суть цього складного феномену сучасності. Ключові слова: регіон, децентралізація, регіональні рухи, ...
701046
  Дульська О.В. Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А.С. Макаренка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 250-258. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
701047
  Микитюк М.В. Концептуальні засади екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 220-231. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
701048
  Гребенюк Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика : монографія / М.В. Гребенюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : АртЕк, 2017. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 512-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-55-1
701049
  Третяк А.М. Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
701050
  Назаров В.К. Концептуальні засади зовнішньої політики Об"єднаних Арабських Еміратів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 384-395
701051
   Концептуальні засади зростання заробітної плати в Україні в контексті досягнення європейських стандартів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
701052
  Галущак І.Є. Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 44-48. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
701053
  Трофімчук М.О. Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 143-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
701054
  Фітель О.І. Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 23-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
701055
   Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : Програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків : Народна українська академія, 2002. – ХVIIIс, 206с.
701056
  Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту : Монографія / М.В. Туленков; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Київ-Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 312с. – ISBN 966-340-156-7
701057
  Онаць О.М. Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 231-244. – ISBN 978-966-544-404-5
701058
  Дудченко В. Концептуальні засади основної норми в українському праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 49-55. – ISSN 2306-9082
701059
  Теремецький В.І. Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні / В.І. Теремецький, П.О. Гринько, О.О. Кармазов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 74-80. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
701060
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
701061
  Рожнова В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів / В. Рожнова, В. Ліпкан // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
701062
  Мочан Т.М. Концептуальні засади превентивного виховання в умовах реформування сучасного суспільства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 32-34. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
701063
  Ястремська С.О. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 62-65. – ISSN 1681-2751
701064
  Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-9
701065
  Патрикеєва О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 51-57. – ISSN 1682-2366
701066
  Древаль Ю.Д. Концептуальні засади розвитку директорії УНР: дискусії щодо парламентської та радянської моделей влади / Ю.Д. Древаль, С.Л. Гоцуляк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
701067
  Шандиба О.В. Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 184-188. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
701068
  Колотило М.О. Концептуальні засади становлення моделі сучасного університету в контексті реалізації власної місії в інформаційному суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309


  Трансформаційні процеси, що охопили практично всі аспекти життєдіяльності інформаційного суспільства, актуалізують переосмислення багатьма освітніми інституціями змісту своєї діяльності. В статті здійснюється спроба філософського осмислення сучасної ...
701069
  Загірняк М. Концептуальні засади створення національного рейтингу закладів вищої освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366
701070
  Труш В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки / В. Труш, Т. Чебан, В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-58
701071
  Бугас Н.В. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств / Н.В. Бугас, З.Р. Дякович // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
701072
  Шматковська Т. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку / Т. Шматковська, О. Мачулка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 243-253. – ISSN 2409-9260
701073
  Чубенко А. Концептуальні засади удосконалення системи фінансування цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 0132-1331
701074
  Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
701075
  Морщакова О. Концептуальні засади філософії соціальної роботи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 68-79. – ISSN 1810-2131
701076
  Паєнтко Т.В. Концептуальні засади фінансового контролінгу / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 29 назв
701077
  Петруха Н.М. Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС / Н.М. Петруха, Т.В. Палійчук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 99-106. – ISSN 2307-9878
701078
  Гусєв В. Концептуальні засади формування державної інноваційної політики // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-92
701079
  Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.О. Місяць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
701080
  Майковська В.І. Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 7-17. – ISSN 2074-8922


  "...Забезпечення країни ефективними, конкурентоспроможними підприємцями є нагальним питанням для українських ВНЗ, суть якого полягає у визначенні векторів, шляхів, напрямків і траєкторій розвитку підприємницької освіти."
701081
  Гиріна Т.С. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
701082
  Жердєв М.К. Концептуальні засоби методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення / М.К. Жердєв, В.О. Савран // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 20-31. – ISSN 2524-0056
701083
  Сальник І.В. Концептуальні орієнтири розвитку фізичної освіти в умовах переходу на нові стандарти навчання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 152-155. – ISSN 1563-3713
701084
  Кулик В.А. Концептуальні основи взаємодії інноваційної сфери бізнес-авіації з венчурним бізнесом / В.А. Кулик, І.Є. Максютенко, Хлопіна-Квіч // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр.: на 16 пунктів
701085
  Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 258-275
701086
  Амельницька О.В. Концептуальні основи енергетичної безпеки промислового підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.36-41. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
701087
  Громова А.Є. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна
701088
  Орєхова А.І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 459-464. – ISSN 2222-4459
701089
  Омельяненко В.А. Концептуальні основи макропроектування інноваційно-технологічних систем // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 5-13. – ISSN 2222-8810
701090
  Гоцуляк Ю. Концептуальні основи міфології правового буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
701091
  Фоміна О.В. Концептуальні основи обліку венчурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 12-16. – ISSN 2306-6814
701092
  Плаксієнко В.Я. Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 3-7. – ISSN 2306-6792
701093
  Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінювання об"єктів бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
701094
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи побудови системи моніторингу механізму розподілу бюджетного фінансування / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 35-60. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Етапи формування системи моніторингу; визначення сутності моніторингу у сфері різними дослідниками; характеристика загальних принципів побудови будь якої системи моніторингу; функції моніторингу, загальні цілі та задачі моніторингу у сфері вищої ...
701095
  Анісімова Г.В. Концептуальні основи права природокористування в роботах В.Л. Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 33-37. – ISBN 978-966-7957-20-9
701096
  Суходоля О. Концептуальні основи розробки програм енергозбереження // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 173-182. – Бібліогр.: на 7 пунктів
701097
  Ситник Н.І. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 64-68. – ISSN 2222-4459
701098
  Нападовська Л.В. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку доходів / Л.В. Нападовська, Д.В. Карпенко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
701099
  Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : Навчальний посібник / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 104с. – ISBN 966-608-032-Х
701100
  Малик О.В. Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 207-218. – ISSN 2078-9165
701101
  Турський І.В. Концептуальні основи формування новітньої парадигми соціально-економічного розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 230-235. – ISSN 2222-0712
701102
  Сердюк А.В. Концептуальні основи функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 97-101. – Бібліогр.: на 5 пунктів
701103
  Цимбалюк В. Концептуальні питання інформатизації податкового планування суб"єктів підприємницько діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.113-118. – ISSN 0132-1331
701104
  Подмазко Є.А. Концептуальні підстави політичної філософії як наукової теорії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 6-15. – ISBN 966-628-134-1
701105
  Бородавка А.М. Концептуальні підходи до архітектурно-планувальної організації недержавних архітектурно-дизайнерських вищих навчальних закладів / А.М. Бородавка, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 79-80
701106
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 26 назв
701107
  Рачок Р.В. Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки / Р.В. Рачок, Д.А. Мул, Є.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 131-138. – ISSN 2524-0056
701108
  Гуцуляк В.Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
701109
  Синютка О.М. Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 38-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1562-0905
701110
  Павленко О.О. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України) / О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 89-94. – ISSN 1995-0519
701111
  Нижник Н. Концептуальні підходи до регіональної кадрової політики України / Н. Нижник, С Дубенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 25-31
701112
  Лазоришенець В.В. Концептуальні підходи до реформи системи охорони здоров"я Рівненської області / В.В. Лазоришенець, В.Я. Бойко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – C 65-71. – ISSN 2415-8763
701113
  Єфіменко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 19-28. – Бібліогр.: на 4 пункти
701114
  Мельник П. Концептуальні підходи до розробки Податкового кодексу України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С. 5-9
701115
  Атаманова Ю.Є. Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту Інноваційного кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 31-35. – ISBN 978-617-625-000-5
701116
  Недбалюк І. Концептуальні підходи до створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 57-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
701117
  Піпченко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах / Н.О. Піпченко, В.І. Остап"як // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 45-73. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
701118
  Маркіна І.А. Концептуальні підходи до сутності економічних ризиків та їх класифікації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічні науки)
701119
  Поперечнюк В.М. Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 74-80
701120
  Кулик В.В. Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-0712


  Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності ...
701121
  Плотницька С.І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 71-77. – ISSN 2524-0455
701122
  Воробйова Г.Ю. Концептуальні підходи дослідження політичних метафор // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 236-246
701123
  Гириловська І. Концептуальні положення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 84-87. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлюється авторське бачення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників не лише як сучасного інструменту управління якістю освіти, але й як засобу професійної самоактуалізації учнів професійно-технічних ...
701124
  Вдовічен В.А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В.А. Вдовічен. – Харків : Діса плюс, 2017. – 476, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-05-1
701125
  Шкута О. Концептуальні принципи пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 81-85
701126
  Хорєв І.О. Концептуальні проблеми педагогіки вищої школи / І. О. Хорєв // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 136-145. – ISBN 966-597-072-0
701127
  Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.13-17. – ISBN 966-667-078-Х
701128
  Чекарева Є.С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.14 / Чекарева Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2017. – 457 арк. – Бібліогр.: арк. 392-442
701129
  Чекарева Є.С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.14 / Чекарева Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
701130
  Батракова І.В. Концептуальні функції Інституту президентства (на прикладі Франції часів Ш. де Голля) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 114-122
701131
   Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / [В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 442, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 345-352. – ISBN 978-966-8177-75-0
701132
  Іванова Інна Миколаївна Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 21.06.01 / Іванова І.М.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
701133
  Сурмін Ю. Концептуально-методологічні аспекти сучасної кадрової політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-114
701134
  Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : Монографія / Л.В. Коломієць; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 522 с. – ISBN 966-594-459-2
701135
  Балюк Г.І. Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 80-87. – ISSN 2413-7189
701136
  Єрмакова О.А. Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 65-72. – ISSN 2524-003X
701137
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 189-205
701138
  Голян В.А. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 150-158. – Бібліогр.: на 10 пунктів
701139
  Сафронова Е.В. Концептуальное видение консульского института в науке международного права // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.70-80. – ISSN 0132-0769
701140
  Лелюк В.А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний / В.А. Лелюк. – Харьков : Основа, 1990. – 144 с. – ISBN 5-11-000762-4
701141
  Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.61-73
701142
  Сентаготаи Я. Концептуальные модели нервной системы / Я. Сентаготаи, М. Арбиб. – Москва, 1976. – 200с.
701143
  Петров А.и др. Концептуальные основания (Целевая подготовка специалистов) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-45. – ISSN 0869-3617
701144
  Благородная Н.А. Концептуальные основы анализа системы предпринимательства: политэкономический аспект // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 104-111. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
701145
  Ефименко Т.И. Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
701146
  Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.09 / Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы; Азербайджанский научно-исслед. ин-т проблем криминолог., криминалист. и судебн. эксперт. – Баку, 1994. – 343л. – Бібліогр.:л.295-323
701147
  Попов А.В. Концептуальные основы менеджмента в США и их эволюция. / А.В. Попов. – М, 1989. – 88с.
701148
  Йокисало Й. Концептуальные основы немецкого "Экоправого" радикализма // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.160-169. – ISSN 0321-2017
701149
  Александрова А.Ю. Концептуальные основы туристской лимологии // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 3-8. – Библиогр.: 13 назв.
701150
  Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2003. – 447, [1] с. : ил., табл. – (Энциклопедия финансового менеджера ; вып. 1). – ISBN 966-521-187-0
701151
  Корольков А.И. Концептуальные подходы к диагностике и профилактическому лечению подвывиха и вывиха бедра у больных с детским церебральным параличом / А.И. Корольков, Н.И. Люткевич, А.В. Хащук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 20-27. – ISSN 0030-5987
701152
  Хотько О. Концептуальные подходы совершенствования земельно-правовой науки Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 233-234
701153
  Пископпель А.А. Концептуальные предпосылки организационно-деятельностной модели социального конфликта // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.55-73. – ISSN 0042-8841
701154
  Ратувухери Т.Х. Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Дис... канд. полит.наук: 23.00.01 / Ратувухери Т.Х.; КУ. – Киев, 1993. – 140л.
701155
  Высоцкий Д. Концептуальные экономико-правовые аспекты инноваций // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.118-123
701156
  Доброскок І. Концептувальні засади реалізації Smart-освіти у системі відносин університет - школа // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 42-44. – ISSN 1562-529Х
701157
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
701158
  Костянко Ю.О. Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А.С. Пушкина // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87
701159
  Логинов В.К. Концепты "регион" и "территория" в структуре территориальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-122. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
701160
  Варыпаев А.М. Концепты "странничество" и "интеллигенция" как ментальные изоглоссы в пространстве русской и украинской культур // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.88-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
701161
  Джиоева А.А. Концепты глобального языка: stiff upper lip // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 23-32. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
701162
  Чернейко Л.О. Концепты жизнь и смерть как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко, Хо Сон Тэ // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0130-9730
701163
  Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 95-99. – Библиогр.: Лит.: С. 99; 26 назв. – ISSN 1562-1391
701164
  Церцвадзе М.Г. Концепты интеллектуальной сферы в русском и украинском языках (на материале пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 44-47. – ISSN 1680-2721
701165
  Аршинник Татьяна Концепты Парижа = Дизайнотели. Murano : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 22-23 : Іл.
701166
  Коч Н. Концепты правды и лжи в системе культурных координат эпохи Киевской Руси // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 59-65. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "На матеріалі пам’яток східнослов’янської писемності аналізуються причини семантичних трансформацій концептуальної дихотомії «правда – неправда» в часі. Доводиться, що викривлення вихідного інформаційного поля відповідних концептів відбувається при ...
701167
  Тульцева Л.А. Концепты света и новые поколения детей в календарной обрядности русских. Рождество - Новый год // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 141-157. – ISSN 0869-5415
701168
  Ушаков П.В. Концепты человека в системе образования (холистический и парциальный подходы) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 273-282. – ISSN 1811-0916
701169
  Демиденко Г.Г. Концепции "возрожденного естественного права" П. Новгородцева и Б. Кистяковского, Е. Трубецкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 372-375. – ISBN 978-966-458-038-7
701170
  Стрельцов Н.Н. Концепции "массового общества" в современной американской социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Стрельцов Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л.
701171
  Филаточев И.В. Концепции "открытой экономики" / И.В. Филаточев. – М, 1991. – 132с.
701172
  Павлова Е.Б. Концепции "хорошей жизни" в Боливии и Эквадоре: расцвет и упадок нормативной силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 22-31. – ISSN 0044-748Х
701173
   Концепции американского глобализма : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 187, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Внешнеполитические проблемы США")
701174
  Дедурин Г.Г. Концепции белорусской государственности в программах политических партий и организаций Западной Беларуси (1921-1939 гг.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 112-118. – (Історія ; Вип. 27)
701175
   Концепции буржуазной пропаганды и их критика.. – М., 1980. – 322с.
701176
  Бартов В.Ф. Концепции взаимодействия экономики и природы / В.Ф. Бартов, В.В. Седов. – Москва : Мысль, 1984. – 159 с. – (Современная буржуазная экономическая теория: критический анализ)
701177
  Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 170-182. – ISSN 2307-3705
701178
   Концепции вида и симпатрическое видообразование. – Москва : Московский университет, 1983. – 193 с.
701179
  Мочерний С.В. Концепции государственно-монополисического капитализма : (теория огосударствления капиталистической экономики) / С.В. Мочерний. – Москва : Мысль, 1982. – 189 с.
701180
  Гусева Л. Концепции деятельности библиотек. Анализ взглядов библиотековедов-теоретиков и библиотекарей-практиков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1727-4893
701181
   Концепции деятельности социологических служб промышленных предприятий.. – М., 1986. – 171с.
701182
  Янушкявичене О.Л. Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 113-118. – (Педагогическое образование ; № 4)
701183
   Концепции зарубежной этнологии.. – М., 1976. – 215с.
701184
  Гуревич В.С. Концепции и методы антикоммунистической радиопропаганды БИ-БИ-СИ на Советский Союз. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Гуревич В.С.; МГУ. – М, 1980. – 23л.
701185
  Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи : Альфред Адлер, Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоли : учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 2007. – 160 с. – ISBN 5-98534-474-6
701186
  Бабицкий А.Ф. Концепции и модели зкономического роста индустриальной и постиндустриальных стадий производства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 1993-6788
701187
  Ключников Б.Ф. Концепции и прогнозы нового международного экономического порядка / Б.Ф. Ключников. – Москва, 1982. – 333с.
701188
  Картунов А.В. Концепции идеологических диверсий и агрессии / А.В. Картунов. – Киев, 1986. – 189с.
701189
   Концепции интеллектуальных систем. – М., 1988. – 56с.
701190
  Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 2 : Демократия в условиях информационного общества. – С. 10-29.


  Дискуссионные проблемы глобального информационного общества.
701191
   Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки.. – М., 1978. – 190с.
701192
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05 / Майданник А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.169-195
701193
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Майданник А. И. ; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
701194
  Обминский Э.Е. Концепции международного экономического порядка / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 206с.
701195
  Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть вторая (Т. Веблен, В. Зомбарт) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 191-207. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
701196
   Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Ж.-Г. Тард). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-85. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
701197
   Концепции науки в буржуазной философии и социологии. – Москва, 1973. – 352 с.
701198
  Гуторов В.А. Концепции национальной безопасности в политическом дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа / В.А. Гуторов, И.В. Радиков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 130-139. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
701199
   Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII - XIX веков.. – М., 1985. – 280с.
701200
  Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и приняли // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-126. – ISSN 0869-608Х
701201
  Зарин Викор Аркадьевич Концепции общественного развития институционально-социального направления в буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зарин Викор Аркадьевич; Ун-т дружбы народов МВ и ССО СССР. – Москва, 1981. – 22л.
701202
  Мицкевич Н.В. Концепции одиночного наблюдателя и антинаблюдателя при определении энергии в общей теории относительности. (Препринт). / Н.В. Мицкевич, Д.А. Гарсиа. – К., 1971. – 14с.
701203
  Василенкова Н.В. Концепции основных факторов управления затратами промышленности / Н.В. Василенкова, Е.А. Терентьева // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 62-64. – ISSN 1728-8878
701204
  Адамьянц Т Концепции понимания в коммуникации:.в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-0499
701205
  Ахромеева Т.С. Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI веке / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-46. – ISSN 0235-1188
701206
   Концепции президентской власти и американская демократия : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1980. – 238, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Социальные и политические проблемы США")
701207
  Соколов С.В. Концепции происхождения "варяжской руси" в отечественной историографии XVIII-XIX вв. в контексте европейских идей раннего нового времени / С.В. Соколов ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 313, [3] с. – Библиогр.: с. 285-311 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-5-3
701208
  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / Ахундов М.Д. – Москва : Наука, 1982. – 222 с.
701209
   Концепции профессионально-техенического и среднего специального образования.. – Л., 1989. – 144с.
701210
   Концепции профессионального проектирования приборов и систем : учебник : [в 2 кн.] / Ларин В.Ю. [и др.]. – Киев : Кафедра. – ISBN 978-617-7301-07-2
Кн. 1 : / Ларин В.Ю., Ларина Е.Ю, Савицкая Я.А. [и др.]. – 2016. – 465, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 451-458
701211
  Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций / А.А. Миронов. – М., 1981. – 160с.
701212
  Азарх А.Э. Концепции революции в развивающихся странах : крит. очерки / А.Э. Азарх, Д.Б. Малышева, А.В. Шестопал ; АН СССР, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 111 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 103-109
701213
  Чемоданов М.П. Концепции роста науки и фактор интенсификации / М.П. Чемоданов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 180 с.
701214
  Балацкий Е. Концепции сложности и экономическая теория демократии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-24. – ISSN 0207-3676
701215
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Центр, 1998. – 208с. – ISBN 5-88860-043-1
701216
  Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания : Учеб. пос. / Е.Ф. Солопов. – Москва : Владос, 1998. – 232с. – ISBN 5-691-00185-Х
701217
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 1999. – 512с. – ISBN 5-691-00122-1
701218
  Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания : Учебник / Г.И. Рузавин. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288с. – ISBN 5-85178-044-4
701219
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
701220
  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания : Учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – Москва, Новосибирск : Маркетинг; ЮКЭА, 2001. – 832с. – ISBN 5-94462-040-4
701221
  Лозовский В.Н. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0532-4
701222
  Гоков А.М. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
701223
  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники : Учеб. пособие / В.Г. Горохов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 608с. – (Высшее образование, ISSN 5-86225-918-Х). – ISBN 5-86225-918-Х
701224
  Стюарт Ян Концепции современной математики / Стюарт Ян. – Минск, 1980. – 382с.
701225
  Барабаш М.Ю. Концепции сознания и познания в работах Мераба Константиновича Мамардашвили // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
701226
  Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-3910
701227
  Глотов М.Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
701228
  Минзов А.С. Концепции структурных преобразований системы высшего профессионального образования: взгляд изнутри // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 70-79. – ISSN 1818-4243


  Дан анализ развития федеральных и национальных исследовательских университетов России.
701229
  Харламов А.П. Концепции технологическогод детерминизма в социальной философии США. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харламов А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
701230
  Корюкин В.И. Концепции уровней в современном научном познании / В.И. Корюкин. – Свердловск, 1991. – 230с.
701231
  Готтфрид К. Концепции физики элементарных частиц : пер. с англ. / К. Готтфрид, В. Вайскопф. – Москва : Мир, 1988. – 239 с.
701232
  Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 106-116. – ISSN 0132-1625
701233
   Концепции челвоека в русской литературе. – Воронеж, 1982. – 116 с.
701234
   Концепции человека в традиционной китайской культуре. – М.
Вып. 2. – 1991. – 25с.
701235
  Клюкина Л.А. Концепции человека С. Кьеркегора и М. Мамардашвили в контексте феноменологического подхода М. Шелера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию проблемы идентификации человека в условиях современной культуры. С целью обнаружения идей, альтернативных идее "смерти человека", в работе сопоставляются концепции человека датского философа С. Кьеркегора и отечественного ...
701236
  Шелегеда Б.Г. и др. Концепции экономического развития: теория, международный опыт, перспективы // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.147-158. – ISBN 966-7695-78-6
701237
  Степанов Н.И. Концепции элементарности в научном познании / Н.И. Степанов. – Москва, 1976. – 175с.
701238
  Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады : Типология, традиции, эволюция / В.Б. Евтух; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем заруб. стран. – Київ : Наукова думка, 1991. – 180с. – ISBN 5-12-002117-4
701239
  Ехало В.А. Концепция-личность в американской интеракционистской социологии / В.А. Ехало; МАУП. – Киев : МАУП, 2007. – 262с. – ISBN 966-608-643-3


  Более 3500 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей философии
701240
  Печуров С.Л. Концепция "англосаксонской исключительности" в американской идеологии и развитие // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 61-80. – ISSN 0321-2068
701241
  Иванова И.М. Концепция "Атлантического сообщества" во внешней политике США / И.М. Иванова. – М, 1973. – 279с.
701242
  Мамедова Людмила Концепция "британства" Гордона Брауна // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 49-62. – ISSN 0869-44435
701243
  Харири М. Концепция "вакуума" в политике США на Ближнем Востоке / Мухаммед Харири // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 23-27. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
701244
  Мартыненко П.Ф. Концепция "внешней власти" в конституционном праве ФРГ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
701245
  Федянина В.А. Концепция "гневных духов" в исторической теории монаха Дзиэн // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 0042-8744
701246
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
1. – 1988. – 218с.
701247
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
2. – 1988. – 127с.
701248
  Матвеева Вера Николаевна Концепция "гуманистического" образования и проблемы подготовки учителя в современной буржуазной педагогике США. (Критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Матвеева Вера Николаевна; АПН СССР. – М., 1976. – 28л.
701249
  Пастухов В.Б. Концепция "идеального университета" как разновидность русской социальной утопии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 0869-0499
701250
  Гаджиев А.А. Концепция "идеальной поэзии" в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиев А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 18л.
701251
  Кораблев Л.В. Концепция "идеальных типов" "социального действия" Макса Вебера и ее теоретическая несостоятельность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Кораблев Л.В. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
701252
  Филимонова А.Л. Концепция "исламизации" в политике формирования пакистанской нации (1970-1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
701253
  Шарипова Р.М. Концепция "национального просвещения" в мусульманских странах / Р.М. Шарипова. – М., 1991. – 138с.
701254
  Романова И.И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 154-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
701255
  Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артистизма" в творчестве А. Блока / К.А. Медведева. – Владивосток, 1984. – 183с.
701256
  Сафранчук И. Концепция "Новый шелковый путь" и политика США в "Большой Центральной Азии" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
701257
  Кембаев Ж.М. Концепция "Пан-Европы" Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в становлении идеи Европейского единства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает концепцию «Пан-Европы», выдвинутую австрийским мыслителем Рихардом Куденхове-Калерги после окончания Первой мировой войны. Автор приходит к выводу, что основной целью идеи Куденхове-Калерги было прекращение войн и ...
701258
  Сидненко Т.И. Концепция "правового государства" в идейно-теоретическом наследии либеральных историков рубежа XIX - XX вв. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 26-33
701259
  Мазаев А.И. Концепция "производственного искусства" 20-х годов / А.И. Мазаев. – Москва : Наука, 1975. – 270 с.
701260
  Сущин М.А. Концепция "ситуативного познания" в когнитивной науке: критический обзор // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0042-8744
701261
  Харьковщенко Ю.Є. Концепция "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Ю.Є. Харьковщенко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
701262
  Галущенко С.В. Концепция Wildernes (дикой природы) и строгая заповедность // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 20, вып. 2 (65). – С. 1-20. – ISSN 1727-2661
701263
  Озадовская Л.В. Концепция А. Энштейна о гносеологической природе понятий современной физики : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.08 / Озадовская Л. В.; АН УССР, Объед. сов. ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
701264
  Газизова А.А. Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 237-241. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
701265
  Сдобнова С.В. Концепция антроподицеи в сказке Г. Гессе "Поэт" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 226-233


  В статье рассматривается концепция антроподицеи в творчестве Г. Гессе и ее выражение в мотивной структуре произведения «Поэт». Взаимодействие нескольких мотивов, таких как мотив вечного возвращения, мотив пути, мотив сна приводит к обогащению ...
701266
  Костелов В.С. Концепция атомизма в современной физике (Филос. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Костелов В.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1968. – 20л.
701267
  Суслова И.М. Концепция библиотечной статистики в условиях формирования новой парадигмы управления библиотечной деятельностью // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 67-83
701268
  Трубникова Нина Вадимовна Концепция будущего общества К. Маркса и ее технологические основания (по материалам вариантов "Капитала") : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Трубникова Нина Вадимовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1991. – 20 с.
701269
  Абабина Н. Концепция быта и бытия в произведениях И.А. Бунина (к вопросу об особенностях "рубежного"сознания) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 10-15
701270
  Ляшенко Т.Т. Концепция В.Н. Хохфелда как основа понимания прав и свобод человека в современной Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
701271
  Чораян О.Г. Концепция вероятности и размытости в работе мозга / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1987. – 155с.
701272
  Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической культуры Великобритании и России // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.180-189. – ISSN 1029-8053
701273
  Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
701274
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о богоугодном веселье // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-45. – ISSN 1608-0599
701275
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о силе разума // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 92-110. – ISSN 1608-0599
701276
   Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 211-239. – ISSN 0130-9625
701277
  Ступницкая Н.Н. Концепция времени в творчестве А.И. Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 137-141. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
701278
  Кузнецова Е.К. Концепция героического в творчестве А.Н. Радищева // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 123-130. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
701279
  Левандовская Т.Д. Концепция героического в украинско-советской драматургии 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Левандовская Т. Д.; Киев. гос. пед. инзт. – К., 1980. – 25л.
701280
  Положий Виктор Иванович Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Положий Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
701281
  Положий В.И. Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева. / В.И. Положий. – К., 1983. – 191с.
701282
  Николаевнко Н.И. Концепция героя в творчестве Галины Николаевой : Автореф... канд. филол.наук: / Николаевнко Н. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 27л.
701283
  Лукин А.Е. Концепция главных фаз нефте- и газообразования в свете современных представлений о зональности нафтидонакопления // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-30 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
701284
  Медведев С. Концепция глобальных общественных благ: возможности и ограничения / С. Медведев, И. Томашов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-47. – ISSN 0131-2227
701285
  Магеррамова М.Ю. Концепция гуманитарного вмешательства в целях обеспечения международной безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 148-152. – ISSN 1684-2618
701286
  Макаров А. Концепция двойственной природі права Алекси Р. // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 71-73
701287
  Кривошапова С.А. Концепция демократического героя в творчестве М.Ю.Лермонтова / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1987. – 93 с.
701288
  Грязнова Т.Е. Концепция демократического конституционного типа государства в российской либеральной юридической науке конца XIX - начала XX вв. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
701289
  Шуман В.В. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101-118. – Список літ.: с. 116-118. – ISSN 0203-3100
701290
  Райхерт Т.Н. Концепция динамического обучения прикладной информатике в вузе / Т.Н. Райхерт, В.Н. Сыромятников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 50-57. – ISSN 0234-0453


  Статья посвящена процессу создания, развития и использования динамической образовательной среды вуза, которую необходимо рассматривать с учетом сложившейся информационной культуры, а также возможных перспектив информационных технологий. Необходимо ...
701291
  Марковський А.І. Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный опыт архитектора В.В. Городецкого // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 191-199. – ISSN 2077-3455
701292
  Негруб Т.С. Концепция добра и зла у истоков христианства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 33-35
701293
  Писаревский Е.Л. Концепция доктрины обеспечения безопасности туризма Росийской Федерации // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 17-32. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1813-1212
701294
  Алексеев И.С. Концепция дополнительности : ист.-методол.анализ / И.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 276с.
701295
  Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания / В.П. Хютт. – Таллин, 1977. – 180с.
701296
  Давац В.Ю. Концепция дополнительности как методологическая основа синтеза современных физических теорий / В.Ю. Давац, Колесинська-Запарт // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
701297
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
701298
  Карпенко М.В. Концепция духовной реальности П.А. Флоренского : Дис. ... канд. философских наук. Спец. 09.00.05 - история философии / Карпенко М.В.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 181л. – Библиогр.: л.162-181
701299
  Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805
701300
  Романович Н.А. Концепция единовластия в общественном сознании ( традиции, социокультурные основания ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 141-147. – ISSN 0132-1625
701301
   Концепция единого, закономерного мирового процесса и современность.. – Пермь, 1989. – 144с.
701302
  Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже за и против / Л.Ф. Обухова. – Москва : Московский университет, 1981. – 192с.
701303
  Дубинина Е.В. Концепция жизни и человека в книге Т. Капоте "Музыка для хамелеонов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 277-282. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
701304
  Кузнецова Н. Концепция журнала "Частное право" / Н. Кузнецова, Е. Кохановская // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 20-22
701305
  Метелева Е.А. Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
701306
  Рахманов А.Б. Концепция зависимоти А.Г. Франка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.52-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
701307
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
701308
  Котикова Н. Концепция защиты экономической свободы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.174-185. – ISSN 1560-7828


  Когнституционно-правовые и политические механизмы формирования нового экономического законодательства РФ
701309
  Синельщиков Р.Г. Концепция зеленых насаждений в экосистеме современного города (на примере г.Донецка) : теория и практика экологических исследований в физической географии / Р.Г. Синельщиков, О.В. Шведченко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 122-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
701310
  Андрющенко М В. Концепция и архитектура машинного фонда русского языка / В.М. Андрющенко ; отв. ред. А.П. Ершов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1989. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-197
701311
  Павиленене Концепция и образ человека в творчестве Уильяма Фолкнера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Павиленене М.-А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
701312
  Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов / К.Н. Горб; Под ред. В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 56с. – (Охрана дикой природы ; Вип.18)
701313
  Чупрунов Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 11-18. – ISSN 0869-3617


  Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много профильного классического ...
701314
  Котляков В.М. Концепция и содержание атласа и глобуса русских географических исследований и открытий Земли : картография / В.М. Котляков, Н.Н. Комедчиков // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 26-31 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
701315
  Савицкая Т.Е. Концепция идеологии в современном французском структурализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 159-181. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
701316
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, Прусик Кристоф, Прусик Екатерина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-37 : рис., табл. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1818-9172
701317
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
701318
  Мазяр О.В. Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0042-8841
701319
  Батаева Е.В. Концепция инструментального и коммуникативного действия Ю. Хабермаса в философии и социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы проблемы и перспективы рецепции теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в современной теории образования, выявлено сходство и различия в трактовках понятий инструментальности и коммуникативности в теориях Ю. Хабермаса, М. ...
701320
  Червинская К.Р. Концепция инструментального опосредования деятельности в прикладных когнитивных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-50. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
701321
   Концепция информации и биологические системы.. – М., 1966. – 349с.
701322
  Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 176-182


  В центре нашего исследования концепция искусства и образ художника в произведениях Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Компаративный аспект общей темы соотношения искусство-жизнь является неизученной страницей современного литературоведения. Наша ...
701323
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
701324
  Савин Алексей Эдуардович Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
701325
  Сейфуллаев Р.С. Концепция каузальности и ее значение в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Сейфуллаев Р.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
701326
  Дусаев Р.Н. Концепция классической школы уголовного права во Франции и Германии / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск, 1992. – 40с.
701327
  Колесникова М.И. Концепция классовой солидарности трудящихся в работах основоположников марксизма / М.И. Колесникова. – Москва, 1979. – 219 с.
701328
  Алюшин А.Л. Концепция когнитивных кадров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-115. – ISSN 0235-1188
701329
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
701330
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
701331
   Концепция комплексного социально-экономического развития г.Москвы.. – М., 1988. – 128с.
701332
  Грудзинский А.О. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 0869-3617


  Предложена новая интерпретация функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор. Модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное ...
701333
  Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
701334
  Пичковская-Шевченко Концепция корпоративной социальной ответственности и система согласования интересов в современной корпорации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 278-281


  Исследованы теоретические аспвкты фориирования корпоративной социальной ответственности как необходимого условия развития системи корпоративного управлений и повышения ее зффективности. Theoretical aspects of formation of the corporate social ...
701335
  Донченко В.С. Концепция кортежности и ее реализация для матричных кортежей / В.С. Донченко, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 4, июль - август. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
701336
  Спирин Вячеслав Анатольевич Концепция культуриндустрии в работах Т.В. Адорно // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.16-19. – ISSN 2073-9702
701337
  Режабек Е.Я. Концепция культуры в школе Л.С. Выготского // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.183-195. – ISSN 1606-951Х
701338
  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда / Р.Ф. Додельцев. – М., 1989. – 60с.
701339
  Якунин А.В. Концепция курса математики с виртуальной составляющей для слушателей-иностранцев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Представлен подход к реализации в среде Moodle вспомогательного выравнивающего дистанционного курса элементарной математики с ориентацией на иноязычных слушателей, позволяющего обогатить все стороны традиционного процесса обучения".
701340
  Дононбаев Алим Концепция личности в древнекитайской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дононбаев Алим; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 25л.
701341
   Концепция личности в литературе развитого социализма.. – М., 1980. – 371с.
701342
  Зайцева Т.И. Концепция личности в размышлениях русских либералов (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 94-99. – ISSN 1811-0916
701343
  Потолков Ю.В. Концепция личности в романах В.Кочетова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Потолков Ю.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 18л.
701344
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. / Л.А. Колобаева. – Москва : МГУ, 1990. – 333 с.
701345
  Диарова А.А. Концепция личности в русской народной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Диарова А.А. ; М-во просвещ. Армянской ССР. – Ереван, 1975. – 25 с.
701346
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX-XX веков / Л.А. Колобаева. – М., 1987. – 174с.
701347
  Казанчиев Дмитрий Евгеньевич Концепция личности в советской повести 60-х годов (Б.Липатов, В.Чивилихин, В.Астафьев, В.Белов, В.Лихоносов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Казанчиев Дмитрий Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 20л.
701348
  Курносов Д.М. Концепция личности в современной советской прозе. / Д.М. Курносов. – Гродно, 1981. – 108с.
701349
  Щедрина Н.М. Концепция личности в современном историко-революционном романе / Н.М. Щедрина. – Уфа, 1988. – 70с.
701350
  Рагуля А.В. Концепция личности в творчестве Кузьмы Черного. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Рагуля А.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
701351
  Колобаева Л.А. Концепция личности в творчестве М.Горького / Л.А. Колобаева. – М., 1986. – 54 с.
701352
  Людецкая Е. Концепция личности в творчестве Э. Хемингуэя // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 85-87
701353
  Оганян К.К. Концепция личности в трудах С.Н.Южакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 198-204. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
701354
  Масарский М.В. Концепция личности в философии Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Масарский М.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 29л.
701355
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1982. – 303с.
701356
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой современной армянской прозы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1981. – 38л.
701357
  Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма : [учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Київ : УМК ВО при Минвузе УССР, 1990. – 86 с. – Библиогр.: с. 80-86
701358
  Русинова С.А. Концепция личностного становления студентов на основе диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 311-316. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
701359
  Фишман Л.Г. Концепция ложного сознания как "половина" идеологии // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 70-79. – ISSN 2078-5089
701360
   Концепция локальных вычислительных сетей.. – Рига, 1984. – 62с.
701361
  Грушевская Е.Г. Концепция маски в русском и итальянском театре начала XX в. // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-80. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
701362
  Панищев А.Л. Концепция массовой развлекательной культуры как средства растления нации : политический класс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена проблеме соотношения массовой культуры и индустрии развлечений. В работе отмечается то, что развлекательная культура не должна быть массовой – она полезна лишь в качестве фрагментарной, но становится губительной в том случае, ...
701363
  Петров А.А. Концепция математического обеспечения оценки последствий крупных экономических проектов / А.А. Петров. – М, 1990. – 43с.
701364
  Беспалый И.Т. Концепция местных советов народных депутатов по обеспечению социалистической законности. / И.Т. Беспалый. – Куйбышев, 1986. – 79с.
701365
  Нехайчик В.К. Концепция механизма административно-правового воздействия // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.114-122. – ISSN 1608-8794
701366
  Романов К.С. Концепция мира в канадской культуре: история и освременность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 139-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
701367
  Самарин Р.М. Концепция мировой литературы Горького / Р.М. Самарин. – М. : Высшая школа, 1965. – 59 с.
701368
  Свенцицкая Э.М. Концепция мифа в творчестве младших символистов (на материале творчества Вячеслава Иванова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 58-62. – ISBN 966-594-936-5
701369
  Дочкин С.А. Концепция модернизации дополнительного профессионального образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 6-12.


  В статье рассматривается содержание концепции модернизации дополнительного профессионального образования профессионально-педагогических кадров. В основе предложенной концепции - интеграция различных подходов при формировании обновленной модели ...
701370
  Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
701371
   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.4-34. – ISSN 1609-4646
701372
  Розанов Л.Л. Концепция модернизации школьных учебников по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
701373
  Вергеенко С. Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 19-23. – ISBN 978-96602-6551-6


  В статье рассматривается вопрос теоретического осмысления понятия "мотив" как сюжетообразующей единицы в фольклористике. На основе теоретических концепций российских ученых автор предлагает определения мотива в заговорном жанре.
701374
  Умарова М.С. Концепция Н. А. Умова о живой материи, её происхождение и современные представления // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.76-87
701375
  Бида Д.А. Концепция наднациональной верховной власти: формирование и правовое оформление в процессе европейской интеграции в 50-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 42-47. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются предпосылки формирования концепции наднациональной верховной власти, ее основные идеи и положения. Исследуется процесс правового оформления данной концепции в ходе развития европейской интеграции в 50-е годы XX в. Особое внимание ...
701376
  Кузнецов В.В. Концепция напряжений вблизи эллиптического отверстия упруго-пластического тела : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Кузнецов В.В,; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
701377
  Ищенко А Концепция науки И.Т. Фролова в ноосферном мышлении: контекстуальная релевантность // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 154-163. – ISSN 2074-4447
701378
  Мальцев Л.С. Концепция национальной безопасности - стратегия мира, созидания и согласия // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 139-163. – ISSN 2306-255Х
701379
  Ваврынюк А. Концепция национальной безопасности в польском законодательстве 1918 г. / А. Ваврынюк, А. Гиль // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 249-257. – ISSN 2227-796X


  В 1918 году, после 123 лет неволи, Польша обрела независимость. Регентский совет, осуществляющий власть в Королевстве Польском, передал ее Юзефу Пилсудскому. В первый год существования польского государства было издано много правовых актов, которые в ...
701380
  Верстин И.С. Концепция нежестких понятий и проблем формализации в гуманитарных науках. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Верстин И.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1978. – 34л.
701381
  Бекбоев А.А. Концепция необходимости и случайности в учении античных и восточных мыслителей / А.А. Бекбоев ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1989. – 129, [2] с. – Библиогр.: с. 115-130 (280 назв.)
701382
  Левин С.Ф. Концепция неопределенности и теория погрешностей: философия и математика // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2306-7039
701383
  Худяков Г.И. Концепция неосферных структур. / Г.И. Худяков. – Саратов, 1993. – 111с.
701384
  Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
701385
  Матюшенко З.Г. Концепция неявного знания в современной эпистемологии / З.Г. Матюшенко, Н.Г. Самсонова // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 292-297. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
701386
  Бояджиева К.И. Концепция нового героя и проблема многообразия литературы социалистического реализма. (На материале болг. романа 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Бояджиева К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 24л.
701387
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
701388
  Рагозин Н.П. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и проблемы духовного производства // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 30-39. – ISSN 2074-4447
701389
  Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 46-71. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
701390
  Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций : достижения и проблемы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.49-61. – ISSN 0042-8744
701391
  Маунг Тан Наинг Концепция общественного прогресса в марксистской и буржуазной социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Маунг Тан Наинг ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак-т , Кафедра ист. материализма. – Москва, 1969. – 16 с.
701392
   Концепция общественного развития ГДР в 70-80-е годы.. – М., 1988. – 43с.
701393
  Игнатов О.Д. Концепция онтологической редукции и проблема редукции химии к физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.46-65. – ISSN 1560-7488
701394
  Ткаченко В.А. Концепция оперативного управления / В.А. Ткаченко, Н.Е. Рогоза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 178-196. – ISSN 1729-7206
701395
  Урсул А. Концепция опережающего образования / А. Урсул // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 0321-0383
701396
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
701397
  Лепа Р. Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны / Р. Лепа, Р. Прокопенко, В. Чудненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 1818-5754
701398
   Концепция перестройки юридического образования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Томск, 1990. – 66с.
701399
  Кельник В.В. Концепция печати народного фронта в легальной прогрессивной журналистике Польши (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кельник В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1967. – 16л.
701400
  Авксентьев М.Ю. Концепция планирования государственного заказа на специалистов с высшим образованием // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2218-1199
701401
  Горшкова О О. Концепция подготовки студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
701402
  Максимов И.В. Концепция позитивной административной ответственности в теории и праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
701403
  Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; В.А. Червяков ; отв. ред. Ю.П. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149 с.
701404
  Димова Алла Львовна Концепция построения индивидуальной траектории обучения студентов физической культуре в вузах с дистанционным обучением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 98-100. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
701405
  Иванов Н.Н. Концепция построения информационно-маркетинговых систем // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 124-131. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
701406
  Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
701407
  Аксенова О.В. Концепция права в римской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
701408
  Агбомену Марселин Мофолорншо Концепция права развития в доктрине международного права : Дис... канд. юриднаук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолорншо; МВиССО. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 202л. – Бібліогр.:л.191-202
701409
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
701410
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
701411
  Денильханов А.Х. Концепция правового государства П. И. Новгородцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.101-108. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
701412
  Фомичева М.В. Концепция правового обоснования в "интегративной юриспруденции" Гарольда БерманаС.52- // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.52-56. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
701413
  Суханов В.И. Концепция предметного противоречия / В.И. Суханов. – Саратов, 1983. – 127с.
701414
  Жилин Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / Жилин, в.И. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается разработанная автором концепция построения учебного процесса на основе многопрофильного представления предметного содержания образования. Показано, что оно позволяет старшеклассникам не только удовлетворять свои профильные приоритеты в ...
701415
  Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 51-53. – ISSN 1562-529Х
701416
  Щурат О. Концепция преобразования мира в мировоззрении Ивана Франко и Максима Горького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 188-194. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
701417
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
701418
  Крашенинников В.В. Концепция применения высоких технологий в образовательном процессе / В.В. Крашенинников, С.Ю. Мазов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1811-0916
701419
  Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 104-127 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
701420
  Османов К.М. Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 29-33
701421
  Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем как новой основы организации сельськохозяйственного природопользования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
701422
  Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике / Р.С. Сейфуллаев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 134с.
701423
  Лопаткина И.В. Концепция про- и контрцикличного регулирования как результат глобального кризиса экономики // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 23-27
701424
  Крохмаль И. Концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Предложена концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины и новые подходы к их интродукции, что является основой повышения интродукционной и природоохранной емкости региона. Концепция служит теоретической ...
701425
  Литвинова Р.Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 123-128. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
701426
  Негри А.А. Концепция проекта агрегирующей аналитической информационной системы для работы с наукометрическими базами данных / А.А. Негри, Е.В. Колесникова, Ю.С. Барчанова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 52-57. – ISSN 2307-4752


  Рассмотрены основные принципы построения автоматизированной информационной системы анализа текстовой информации, содержащейся в наукометрических базах данных.
701427
  Шапоренкова Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25- 29. – ISSN 1726-667Х
701428
  Суслопарова Ю.В. Концепция происхождения государственности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
701429
  Лобанов С.В. Концепция происхождения индийской науки Фрица Сталя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0042-8744
701430
  Швец Л.Г. Концепция профильно ориентированного обучения английскому языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-97. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
701431
   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 65-75 : Табл. – ISSN 0016-7207
701432
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
701433
   Концепция равной безопасности в советской международно-правовой литературе.. – М., 1988. – 44с.
701434
  Колосов В.Г. Концепция развития автоматизации / В.Г. Колосов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 27с. : ил.
701435
  Морев Д. Концепция развития Амартии Сена // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 237-247. – ISSN 0207-3676
701436
  Колосов В.Г. Концепция развития в России распеределенной инфраструктуры комплексной автоматизации / В.Г. Колосов. – Л., 1991. – 17с.
701437
   Концепция развития инженерно-экономического образования в свете перестройки высшей школы. – Ленинград, 1988. – 160 с.
701438
  Ревинская О.Г. Концепция развития лабораторного практикума по общей физике на основе дидактической модели научных экспериментальных исследований / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 93-106. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается технология рационального совершенствования курса физики для технических направлений подготовки, основу которой составляют экспертные методы и процедуры. Определено понятие физической компетентности будущего выпускника, ...
701439
  Спивак Евгений Концепция развития молочного бизнеса в формате создания корпоративной стратегии // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
701440
  Кирюшина О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
701441
  Хребина С.В. Концепция развития организационной психологии в образовании // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 306-310. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
701442
  Кульчикова Ж.Т. Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 162-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
701443
  Гондюл В.П. Концепция развития САПР конструкций РЭС на основе интеллектуализации системы / В.П. Гондюл, И.О. Тихомирова // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн, 1993. – Вып.30
701444
  Кириченко Н.Г. Концепция развитого социализма: Теорет.-методол. анализ. / Н.Г. Кириченко. – К., 1985. – 199с.
701445
  Борзенко М.А. Концепция разделения властей в работах русских и украинских государствоведов начала ХХ века // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.181-187
701446
  Якобсен Й. Концепция разработки Web-сайтов. Как успешно разработать Web-сайт с применением мультимедиа-технологий = Website-Konzeption / Йенс Якобсен; [пер. с немецкого И.А. Марков]. – Москва : NT Press, 2006. – 520с. : илл. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00130-5
701447
  Симагин Ю.С. Концепция рационализации религии у Макса Вебера и Клиффорда Гирца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 85-86
701448
  Соколов А.В. Концепция реализации библиотечно-информационной магистратуры в России / А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 5-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены достоинства и недостатки федеральных образовательных стандартов по обучению библиотечно-информационных магистров. Обоснована структура примерной основной образовательной программы подготовки магистров по направлению ...
701449
  Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко / Илья Стебун ; пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
701450
  Симаков К.В. Концепция реального времени-деяния В. И. Вернадского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.88-101. – ISSN 0042-8744
701451
   Концепция регионального хозрасчета административно-территориальных единиц Российской федерации.. – Л., 1989. – 44с.
701452
  Горохов В.М. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-64. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
701453
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
701454
  Андриенко О.В. Концепция решения задач : монография / О.В. Андриенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 307. – ISBN 978-966-927-420-5
701455
  Аль-Тикрити Джамиль Концепция романтизма в критике В.Г.Белинского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аль-Тикрити Джамиль ; МГУ. Фил. фак-т. Кафедра истории русской лит-ры. – Москва, 1967. – 24 с.
701456
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
701457
  Дмитренко Т.В. Концепция самоубийства в рассказе Л. Андреева "Молчание" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 213-219
701458
  Величко Е.Б. Концепция сердца как самости в философских исканиях Б.П. Вышеславцева // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 75-79
701459
  Припотень Владимир Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
701460
  Сепп У. Концепция синтетических компонентов экономического роста. / У. Сепп. – Таллинн, 1988. – 228с.
701461
  Дежкин В.В. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России : авторская версия / Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. ; Всемирный фонд дикой природы. – Москва : [б. и.], 1999. – 67 с.
701462
  Костиков А.Н. Концепция системы профессиональной подготовки преподавателя вуза к организации дистанционного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 185-192. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
701463
  Жарких В.Ю. Концепция смеха в философии прагматизма // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 35-41. – ISSN 2073-803X
701464
  Ситников А.Б. Концепция современных гидрогеологических исследований // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 97-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
701465
  Ситников А.Б. Концепция современных наблюдений и экспериментов на гидрогеологической станции "Феофания" // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
701466
  Козачек А.В. Концепция содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Выделена и проработана проблема несоответствия существующих концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе современным реалиям глобализованного образовательного пространства. Предложена авторская версия модернизация концепции ...
701467
  Байбуз О.Г. Концепция создания музея истории компьютерной техники и информационных технологий Днипровского национального университета / О.Г. Байбуз, В.Н. Ефимов // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Вип. 17. – С. 3-15. – ISSN 2074-5893
701468
   Концепция создания фондовой биржи в Ленинграде. – Л., 1990. – 98с.
701469
  Туриянская М.М. Концепция создания целевого финансового инструмента государства со сбережениями и накоплениями населения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 102-109. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
701470
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
701471
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
701472
  Гонтарь И.Я. Концепция состава преступления в российском уголовном праве сложившееся понимание и перспектива дальнейшего развития // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 41-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
701473
  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.109-115. – ISSN 0132-1625
701474
  Лебедєва С.В. Концепция социального действия М. Вебера и ее отражение в немецкой коммуникативной философии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 75-87. – ISSN 2076-7382
701475
  Михалева К.Ю. Концепция социального института в социологической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-132. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
701476
  Донцов А.И. Концепция социальных представлений в современной французской психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М., 1987. – 128с.
701477
  Панасюк Ю.В. Концепция справедливости как беспристрастности Брайана Берри // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 315-322. – ISSN 2076-1554
701478
  Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 308-316. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто концептуальні основи міжнародних фінансових порівнянь. Показано, що комплексний підхід до оцінювання фінансових систем, орієнтований на якісну характеристику інституційного клімату, допускає досить вільне маніпулювання результатами. ...
701479
  Леонтьев Б. Концепция стратегии интеллектуальной собственности Таможенного союза // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-48. – ISSN 0201-7067
701480
  Егоршин А. Концепция стратегического управления вузом. / А. Егоршин, Е. Горбунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-39. – ISSN 0869-3617


  Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса
701481
  Порошенко О.Ю. Концепция субъективности в суфизме и западном персонализме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-85. – ISSN 2073-9702
701482
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
701483
   Концепция судебной реформы в Российской Федерации.. – М., 1992. – 110с.
701484
  Байтерякова Н.Ю. Концепция термина в современном терминоведении // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 70-76. – ISBN 978-966-188-008-4
701485
  Ивановский А.А. Концепция типового сайта научной библиотеки, входящей в структуру БЕН РАН // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С.85-86. – ISSN 1815-3186


  Типовой сайт научной библиотеки, входящей в структуру Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), ориентирован на удовлетворение информационных потребностей определенного научного коллектива - сотрудников научного учреждения, ...
701486
  Рахманов А.Б. Концепция транснационального капиталистического класса в западной социальной мысли конца XX и начала XXI века (подходы Л.Скляра, У.Робинсона и Дж.Харриса) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-114. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автор анализирует концепцию транснационального капиталистического класса, которая была выдвинута рядом британских и американских ученых в конце XX и начале XXI в. Эта концепция помогает более глубоко понять многие аспекты становления глобального ...
701487
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
701488
  Фасоля А.А. Концепция управления инновационным компонентом качества высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 57-61. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены обоснование и обобщенная формулировка концепции управления инновационным компонентом качества образования, а также ее основные компоненты (краткое описание): концептуальные положения, структурно/функциональное представление подсистем, ...
701489
  Новикова М.Н. Концепция управления трудовым потенциалом предприятия // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-41
701490
  Кричевский С.В. Концепция управления эволюцией техносферы // Philosophy and cosmology : the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology ; Ukrainian philosophical foundation ; ed.-in-chief O. Bazaluk ; ed. board: G. Aliaiev, A. brodsky, J. Cjllado-Ruano [et. al.]. – Kyiv, 2017. – 2017, (vol. 18). – С. 153-164. – ISSN 2307-3705
701491
  Андреева Л.Ю. Концепция управлення знаннями и развитие университета инновационного типа // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
701492
  Гаврилюк Виталий Анонович Концепция уровней материальных систем и интеграция научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаврилюк Виталий Анонович; Львовский гос. ун-т. – Львов. – 22л.
701493
  Сороко Э.М. Концепция уровней, отношение, структура / Э.М. Сороко. – Минск, 1978. – 158с.
701494
   Концепция ускорения социально-экономического развития страны в курсе политической экономии. – Рига, 1987. – 96с.
701495
  Янчук Н.Д. Концепция устойчивого развития: сравнительный анализ на примере Австралии, США, Голландии и Японии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 141-143.
701496
  Кулиев Гатам Гидаят оглы Концепция устойчивости в механике хрупкого разрушения деформируемых твердых тел с трещинами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / кулиев Гатам Гидаят оглы ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 45 с.
701497
  Кебуладзе В.И. Концепция феноменологической редукции в философии Э. Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)
701498
  Бабушкин В.У. Концепция философского мышления Карла Ясперса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Бабушкин В.У. ; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – Москва, 1969. – 19 с.
701499
  Гриб А. Концепция философского пессимизма в работах Уильяма Джеральда Голдинга // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 38-40
701500
  Белопольская В. Концепция финансовой безопасносты Украины: стратегия ее реализации в условиях интеграции Украины в международное пространство / В. Белопольская, В. Волкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 24-35. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
701501
  Рыжих В.И. Концепция флективной позиции арабского предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 142-150. – ISSN 1608-0599
701502
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
701503
  Матеев Матей Драгомиров Концепция фундаментальной длины и процессы при сверхвысоких энергиях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матеев Матей Драгомиров; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1980. – 11л.
701504
  Кудрявцев М.Г. Концепция характера и конфликта в украинской драматургии 1950-1960 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 20с.
701505
  Ворона В.М. Концепция хозяйствования : (Полит.-экон. аспект) / В.М. Ворона, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Пахомов ; под общ. ред. Ю.А. Пахомова. – Киев, 1989. – 361 с.
701506
   Концепция целостности. – Харьков, 1987. – 222с.
701507
  Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.81-96. – ISSN 0042-8841
701508
  Екентайте Л.П. Концепция человека в американском неодфрейдизме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Екентайте Л.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
701509
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-тет им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1984. – 199л. – Бібліогр.:л.182-199
701510
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко. Особенности жанрово-стилевых форм выражения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
701511
  Стебаков Н.К. Концепция человека в поэзии В.В.Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Стебаков Н.К. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
701512
  Федюкова Н.Ф. Концепция человека в русской литературе начала ХХ в / Н.Ф. Федюкова. – Минск, 1982. – 239с.
701513
  Абзианидзе З.Г. Концепция человека в современной грузинской лирике. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе З.Г.; АН ГССР. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
701514
  Левина Л.И. Концепция человека в творчестве А. И.Куприна (дорев. период) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. И.; ТГУ. – Ташкент, 1969. – 23л.
701515
  Эбзеев М.Х. Концепция человека в творчестве Артема Веселого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Эбзеев М.Х.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
701516
  Кисилев Г.К. Концепция человека в творчестве Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кисилев Г.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
701517
  Антипьев Н.П. Концепция человека в творчестве Константина Паустовского. (Стиль и характер) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Антипьев Н.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 31л.
701518
  Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века / Т.А. Коломиец. – Киев, 1978. – 138с.
701519
  Габитова Р. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Габитова Р. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1966. – 24 с.
701520
  Исаакян А.В. Концепция человека и свободы в прозе Аветика Исаакяна. : Автореф... канд. филолог.наук: 103 / Исаакян А.В.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1972. – 22л.
701521
  Мелик- Саркисова Концепция человека и творческий метод / Мелик- Саркисова. – Махачкала, 1975. – 350с.
701522
  Белозерова А.В. Концепция чуда в "диалектике мифа" А.Ф. Лосева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 96-103. – ISSN 0236-2007
701523
  Сергеева Т.П. Концепция эволюции в Живой Этике и трудах ученых-космистов:мировоззренческие параллели // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 46-55
701524
  Сухорада А.В. Концепция эволюционной петрофизики и ее роль при комплексной петрофизической оценке гранитоидов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 9)
701525
  Титаренко М.Л. Концепция экономического пояса шелкового пути и интересы России / М.Л. Титаренко, А.Г. Ларин, В.А. Матвеев // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  China’s is gradually transforming into the second most important center of power in world politics, and the Chinese leaders have started promoting new, ambitious economic and political projects, aimed not merely at securing national interests but also ...
701526
  Головатый С.П. Концепция экономической зоны и проблема внешней границы континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
701527
  Захарова А.Л. Концепция эстетического в романе Ю. Мисимы "Золотой храм" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 620-623
701528
  Линников А. Концепция эффективного регулирования международной деятельсностью финансовых организаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
701529
  Митина Валентина Сергеевна Концепция эффективности школьного образования в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Митина Валентина Сергеевна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 37л.
701530
  Бабенко Л.Г. Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 61-69
701531
  Кузнецова Т.И. Концепция, структура и содержание блока карт природной среды в електронном атласе развития Байкальского региона / Т.И. Кузнецова, А.Р. Батуев, А.В. Бардаш // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 12-20 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
701532
  Павленко Ю.В. Концепция: народ как "коллективная личность" (С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 240-259. – ISBN 978-966-136-032-6
701533
  Троян С.С. Концепції "Міттельєвропи" (кінця ХІХ - початку ХХ ст.) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 18с.
701534
  Скриньковський Р.М. Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компедіум // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42. – Бібліогр.: 2 назв.
701535
  Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 51-57. – ISSN 2221-1055
701536
  Крушинський Вадим Концепції багаторівневої європейської інтеграції як фактор реалізації "особливої" позиції Великої Британі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 127-138
701537
  Миколаєнко І.М. Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу (Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається одвічна проблема добра і зла в людині. На прикладі вчень середньовічних філософів - Ансельма Кентерберійського та Фоми Аквінського, а також філософської системи Еммануїла Канта доводиться, що проблема існування Бога завжди була ...
701538
  Піонтковська Т.В. Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концепції викладання логіки в структурі університетської освіти України в ХIХ - поч. XХ ст. (на прикладі Харківського імператорського університету). The conceptions of the logic delivering are considered in the structure of the ...
701539
  Лисак О.І. Концепції відтворення трудового потенціалу / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 150-157. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
701540
  Смагач О.І. Концепції вільної торгівлі та їх сучасна інтерпретація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 9 пунктів
701541
  Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
701542
  Шепєлєв М.А. Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 71-77. – ISSN 2077-1800
701543
  Татаренко Н.О. Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-113. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
701544
  Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-34
701545
  Потульницький Володимир Арнольдович Концепції державності в Українськиї зарубіжнії історико-політичнії науці : Дис... докт. іст.наук: 07.00.02. / Потульницький Володимир Арнольдович; КУ. – Київ, 1992. – 480л. – Бібліогр.:л.444-480
701546
  Потульницький В.А. Концепції державності в українській зарубжній історико-політичній науці (1918-1939) : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02, 07.00.03 / Потульницький В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 36л.
701547
  Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини XVII - початку XVIII ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 611-618. – ISSN 1563-3349
701548
  Єрмолаєв В.М. Концепції державотворення доби національно-визвольних змагань (1917-1920 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 154. – С. 37-50. – ISSN 2224-9281
701549
  Петришина Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
701550
  Король О.М. Концепції економічної теорії енергозбереження // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 77-83
701551
  Крюков О. Концепції еліт у суспільно-політичній думці XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 74-82.
701552
  Сова Ю.О. Концепції елітарної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 66-67
701553
  Вілков В.Ю. Концепції етнічності: ідейно-теоретичні передумови, сутність і типологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз ідейно-теоретичних передумов, сутності та типології концепцій етнічності.
701554
  Кириченко Ю.Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554


  Концепція етногенезу українського народу - раньосередньовічна. Прихильниками даної концепції були М. Максимович, М. Костомаров, М. Грушевський та інш. С.126
701555
  Воловик В.М. Концепції етнокультурного ландшафту як регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 269-275. – Бібліогр.: 25 назв.
701556
  Рафальський О. Концепції етнополітичного розвитку України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-140. – ISBN 978-966-02-8820-1
701557
  Врадій Олексій Концепції євроінтеграції й політичні трансформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу, який уже став однорідним господарським простором із сформованою економічною системою та єдиною валютою, увиразнюється якісно нова особливість інтеграційних процесів - ЄС перетворюється на політичну силу. ...
701558
  Єлова Т. Концепції зовнішньої політики Польщі щодо України на шпальтах паризької "Культури" // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 189-195. – ISSN 2519-4518
701559
  Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
701560
  Давидюк В. Концепції і рецепції / Віктор Давидюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 285, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8770-87-6


  У пр. № 1727061 напис: Дорогому Григорію Фоковичу Семенюку з повагою і вдячністю. Підпис. 27.09.07.
701561
  Самойленко В.М. Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 19-38. – ISSN 0868-6939


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
701562
  Оліфер О.Є. Концепції ідентичності особистості в сучасній аналітичній філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 160-162
701563
  Поліщук М.Б. Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом / М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 81. – С. 166-171. – ISSN 2309-7647
701564
  Дияконенко О.В. Концепції інтерпретації процедур вимірювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
701565
  Мельниченко А. Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 117-121
701566
  Загурський О.Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 497-502. – ISSN 1563-3349
701567
  Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-67.
701568
  Ожеван Микола Андрійович Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноентризму та людинокосмізму) : Дис... докт. філософ.наук: 09.00.08 / Ожеван Микола Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 294л. – Бібліогр.:л.257-294
701569
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 38л.
701570
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничонауковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 37л.
701571
  Лащук Н. Концепції масонства у російському інтелектуальному просторі другої половини XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634


  "Стаття присвячена висвітленню проблеми масонства Російської імперії в англомовних історіографічних студіях кінця ХІХ – початку ХХІ ст., втілено спробу виділити основні етапи вивчення російського масонства англомовним конклавом зарубіжних дослідників. ...
701572
  Морозов С.М. Концепції механізму плацебо-ефекту у сучасній медичній психології / С.М. Морозов, В.В. Бондар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 128-133. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
701573
  Яремко С.А. Концепції на базі інформаційно- телекомунікаційних технологій // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 53-54
701574
  Вілков В.Ю. Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 161-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблено аналіз теоретико-методологічних засад, сутності та особливостей концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера. In the article was made analysis of the theoretical and methodological base, essence and peculiars Ernest Gellner"s ...
701575
  Прокопишин Т.Д. Концепції націх у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-61. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто концепції нації українських вчених поч. ХХ ст. – О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала. Проведено огляд основних позицій та виявлено особливості репрезентації концепту нації у ...
701576
  Левченко В. Концепції німецької педагогічної теорії та системи освіти часів Веймарської республіки в історіографічній практиці 1920-х рр. професора А.Г. Готалова-Готліба // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 314-328. – ISBN 978-617-7062-24-9
701577
  Семенова Г.Ю. Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 154-160
701578
  Круковська О.В. Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 85-88. – ISSN 1997-4167
701579
  Коппель О. Концепції організації міжнародних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження організації міжнародних систем. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів міжнародних порядків ...
701580
  Срібняк В.В. Концепції організації суспільства та шляхи подолання проблеми в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 41-43. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
701581
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти = Conceptions of housing rights protection in Ukraine: material and procedural aspects : монографія / Олександра Кармаза. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2013. – 399, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-399. – ISBN 978-966-2428-39-1
701582
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 477, [12] л. – Бібліогр.: л. 399-477
701583
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00. 03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
701584
  Остап"як В.І. Концепції партнерства та загроз у просторі центрально-східного регіону Європи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 172-179. – (Думка). – ISSN 2304-7410
701585
  Сургай О. Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-126. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені деякі проблеми дослідження історії професійної освіти Європи ХХ ст. Аналіз статей, дисертацій та монографій показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
701586
  Шакурова О.В. Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних українських дослідників // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 104-109. – ISSN 2076-1554
701587
  Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно - правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-109
701588
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення: філософсько-освітні виміри // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016
701589
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі: філософсько-релігієзнавчі виміри // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 171-182
701590
  Соснюк Є. Концепції політичної ідентичності в соціальних науках // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 118-135. – ISSN 1563-3713
701591
  Остахов В.В. Концепції портфельного управління IT проектами з використанням системии метрик / В.В. Остахов, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 116-117
701592
  Красовський К. Концепції природних прав людини у період Нового часу та їх відображення у перших юридичних документах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 206-213. – ISSN 2306-9082
701593
  Тимчук О Концепції причинного зв"язку в західній кримінально-правовій науці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С122-124
701594
  Дудченко В.В. Концепції причинності у праві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
701595
  Левицький В. Концепції просвітництва та постпросвітництва в понятійних вимірах сучасного літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 218-224
701596
  Трегуб М.В. Концепції раціонального землекористування / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 118-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 2414-9993
701597
  Барановский М.О. Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-36 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
701598
  Дерев"янко А.Г. Концепції ризику в економічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 239-255. – Бібліогр.: 90 назв.
701599
  Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 332-336


  Досліджуються погляди вченого на становлення та розвиток корпоративних відносин. Розкриваються особливості взаємодії акціонерних товариств з банківськими установами.
701600
  Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Кутуєв. – Київ, 2005. – 500с. – ISBN 966-7589-36-6
701601
  Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Дис.... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Кутуєв П.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.:л.361-426
701602
  Кутуєв Павло Володимирович Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Автореф. дис.... доктора соціологічних наук: 22.00.01 / Кутуєв П. В; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
701603
  Кагамлик С. Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 38-41. – ISBN 978-966-439-147-1
701604
  Сиротюк О. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 87-92. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
701605
  Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 15-19


  У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформацій ному суспільстві. The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society. В статье ...
701606
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 191с. – Бібліогр.: л.174-191
701607
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 3 назв.
701608
  Холод О. Концепції соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 522-531. – ISBN 978-966-493-306-0
701609
  Смущинський В.І. Концепції соціальної справедливості в теоретичній діяльності політичних партій : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський В.І.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.186-201
701610
  Смущинський Валерій Іванович Концепції соціальної справедливості в теоретичній і практичній діяльності політичних партій : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський Валерій Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 17л.
701611
  Гаращук М. Концепції справедливого покарання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 64-76
701612
  Каральова К.А. Концепції сталого розвитку в системі управління землями природно-заповідного фонду // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 26-28
701613
  Тополь О.В. Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 170-172. – ISSN 2076-1554
701614
   Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Ю. Бобало, Б. Мандзій, П. Стахів, Н. Шаховська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 65-70. – ISSN 2078-1016


  У роботі подано концепцію, принципи розроблення електронного підручника. Визначено елементи електронного підручника та фактори комплексності оцінювання знань студента. Описано процедуру перевірки та оцінювання знань.
701615
  Куравський В. Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991-2005 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 115-116. – ISSN 2076-1554
701616
  Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / Валерій Петлін ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 351 с.
701617
  Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.П. Бобильов; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 244с. – ISBN 966-8253-44-2
701618
   Концепції сучасного природознавства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Я.С. Карпов, В.В. Кисельник, В.Г. Кремень, В.С. Кривцов, О.В. Науменко, З.Т. Нікольченко, В.Г. Падалка, А.О. Таран; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут"; Карпов Я.С., Кисельник В.В., Кремень В.Г., Кривцов В.С., Науменко О.В. – Київ : Професіонал, 2004. – 496с. – ISBN 966-8556-58-5


  Містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до XX століття
701619
  Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу систематизації концептуальних підходів до теоретичного обґрунтування культурної дипломатії, а також виділення моделей здійснення культурної дипломатії окремих країн світу, з огляду на особливості їх інституційного та організаційного ...
701620
  Яцишин М. Концепції та основні ідейні принципи соціального контролю / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 3-7. – ISSN 2409-4544
701621
  Зінченко В. Концепції та тенденції глобальних інституційних трансформацій у контексті освітньо-наукової інтернаціоналізації // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 183-196. – ISBN 978-617-7328-82-6
701622
  Ніконенко У.М. Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 71-74


  У статті розглянуто концепції та теорії розвитку глобальної конкурентної позиції країн у світовому економічному середовищі. Виділено три основні наукові центри, що в данний час інтенсивно працюють над вирішенням проблем конкуренції в міжнародному ...
701623
  Рачинська М.П. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 42-50. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
701624
  Гавріна Н.І. Концепції трансформацій етнічної ідентичності в сучасному суспільстві // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 31-36
701625
  Кагамлик С. Концепції України–Русі в творах київських церковних діячів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-439-357-4
701626
  Сивачук Н. Концепції українознавства в контексті українізації 20-х років ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 96-99
701627
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
701628
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 280 арк. – Бібліогр.: арк. 200-280
701629
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 119-124


  Стаття присвячена становленню наукових знань, щодо етногенезу українського народу у працях авторів української діаспори. Проаналізовано науковий доробок основних напрямків та історіографічних шкіл діаспори. Показано вагомий вплив етнологічної школи ...
701630
  Мацькевич М. Концепції української автономії у складі Австро-Угорської імперії, Польщі та Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 4-7.
701631
  Салтовський І О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки ( від витоків до початку 20 сторіччя ) / І О. Салтовський; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8210-00-X
701632
  Слободянюк О. Концепції універсалізму та культурного релятивізму прав людини у сучасному міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 161-164
701633
  Левицький В.В. Концепції фашизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 23-27. – ISSN 1996-5931
701634
  Кривенко Д.Т. Концепції фізичного поняття сили і повсякденна мова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
701635
  Ставерська Т.О. Концепції фінансового планування: макро- та мікрорівні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 35-39
701636
  Симоненко О. Концепції формування органів державної влади у політичній думці ОУН(м) 1940-1950-х років // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-156.
701637
  Вергунова Н.С. Концепції цифрового морфогенезу в архітектурі та дизайні // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 206-208. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
701638
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.188-204
701639
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Автореферат дис. ... канд.політичних наук : спец.23.00.01-Теорія та історія політичної думки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:9 назв
701640
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності і транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
701641
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
701642
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з актуальних проблем сучасного міжнародного прана є доцільність постановки питання про ТНК як суб"єктів сучасного міжнародного права. Від відповіді на питання, чи є ТНК суб"єктами міжнародного права, залежить можливість регулювання їхньої ...
701643
  Гріценко О.О. Концепції щодо суверенітету над природними ресурсами в рамках міжнародного права / О.О. Гріценко, С.Д. Білоцький // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-7166-35-9
701644
  Лейба Є.В. Концепції юридичної природи відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 62-69. – (Юридичні науки ; № 3)
701645
  Євсєєв Ф. Концепціїї культурної антропології та їх освоєння у вищих навчальних закладах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-16
701646
  Гусарчук Т. Концепційні аспекти духовних концертів Артемія Веделя у контексті української історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 44-51. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто шість духовних концертів Артемія Веделя з метою виявлення в їхніх художніх концепціях підтекстів, які резонують із актуальними у різні часи для українського суспільства проблемами та ідеями. У доборі композитором текстів із псалмів та їх ...
701647
  Хоменко О. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 144-149
701648
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 252-258
701649
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 58-62
701650
  Кононенко Петро Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 137-157. – Бібліогр. в кінці ст.
701651
   Концепційні положення державної політики забезпечення економічної безпеки України в умовах сучасних загроз та цифровізаціі / О.І. Гарафонова, Л.О. Поліщук, Л.П. Дихнич, І.В. Ященко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 280-286. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
701652
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та реформування Європейського суду з прав людини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 343-346. – ISSN 2076-1554


  На основі опрацювання відповідної наукової літератури, автор досліджує новели за Протоколом № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Аналізуються позитивні тенденції, які спостерігаються з втіленням положень Протоколу № ...
701653
  Лєвіна В.Г. Концепція "азіатського ренесансу" М. Хвильового як філософія культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 132-135. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
701654
  Тимків Я. Концепція "безпеки людини" як один з аспектів гуманітарної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 54-60


  The article is dedicated to analysis of the " human security" concept through possible treats and aspects of security.
701655
  Мушак Н.Б. Концепція "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена дослідженню концепції "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу. Проаналізовано низку міжнародно-правових документів, які визначають зміст концепції "безпечної третьої країни". Надано визначення "безпечної третьої ...
701656
  Матвєєва О. Концепція "визволення праці" у романі Володимира Винниченка "Хочу!" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 42-49. – ISSN 2307-2261
701657
  Матвєєва О. Концепція "Всебічного визволення" в романі "Сонячна машина" (1925) В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 207-212. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
701658
  Ганаба С. Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично-освітні імплікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 113-119. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
701659
  Марчук В.П. Концепція "живого права" Є. Ерліха та її вплив на сучасну буржуазну юриспруденцію // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
701660
  Рихліцька О.Д. Концепція "культуросфери" Д. Ліхачова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 176-177
701661
  Огнев"юк Г.З. Концепція "легітимних очікувань" та її зв"язок з принципом правової визначеності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 30-34. – ISSN 2312-1831
701662
  Харченко О.С. Концепція "нової політики" соціальної держави П. Пірсона // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 55-57


  Розглядається концепція так званої "нової політики" Пола Пірсона - одного з засновників "нової школи". Дана концепція мала на меті пояснити динаміку розвитку соціальної держави, а саме - чому спроби "демонтажу" соціфльної держави у 80-х роках ХХ ...
701663
  Сабадуха В.О. Концепція "опертя на власні сили" Степана Бандери та її використання в державно-політичному будівництві на сучасному етапі // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 378-389. – ISBN 978-966-428-305-9
701664
  Бочаров Д.О. Концепція "перспективізму" Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 24-33. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
701665
  Рудик А.О. Концепція "плавильного котла" в політичних поглядах Дмитра Донцова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 146-147
701666
  Руденко С.В. Концепція "побудови світів" Н. Гудмена у структурі методологічного апарату історії української філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 204-209


  У статті обґрунтовуються умови можливості застосування концепції "ство- рення світів" Н. Гудмена до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
701667
  Усенко О.О. Концепція "поглибленої інтеграції" в процесі модифікації форм міжнародної інтеграційної взаємодії // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 128-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розвиток глобальної торговельної системи СОТ та міжнародного економічного регіоналізму зумовлює розширення та поглиблення змісту сучасних інтеграційних торговельних угод. Автор зосереджує увагу на понятті "поглиблена інтеграція" як центральної ...
701668
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського конструктивного динамізму-спіралізму" В. Поліщука і її критика в українській літературній дискусії 1920-х років // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Важливим завданням дослідження історії української філософської думки пер. трет. ХХ ст. залишається комплексний міждисциплінарний аналіз маловідомих проектів вітчизняного та світового культуротворення, зокрема вивчення раннього етапу становлення ...
701669
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського футуризму-панфутуризму" М. Семенка: філософські засновки "теорії культів" і "теорії об"єктивних аналогій" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
701670
  Загребельний І. Концепція "світу як вічної школи" Г. Костельника в оптиці богословської проблеми теодицеї // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 154-161. – ISSN 2075-1443
701671
  Марущак О. Концепція "спільної спадщини людства" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 104-107
701672
  Романенко С. Концепція "спорідненої" праці - відображення глибинного зв"язку творчості Григорія Сковороди з Україною // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 228-231. – ISBN 978-617-7009-24-4
701673
  Конча Сергій Концепція "степових інвазій" М. Гімбутас: спроба критичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-68. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Розглядається широко відома теорія походження носіїв індоєвропейських мов американської дослідниці Марії Гімбутас. Побудована на археологічному матеріалі, ця теорія обгрунтовує зародження первинної індоєвропейської спільноти у волго-уральських степах і ...
701674
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60.
701675
  Маслійчук В. Концепція "Східно-Центральної Європи" Вернера Конце в контексті "європеїзації" сучасної української історичної науки // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 208-214. – ISBN 966-95788-6-8
701676
  Теміров Ю. Концепція "фінляндизації" України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
701677
  Столярова М.О. Концепція "читача-співавтора"в межах комп"ютерного тексту (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 579-588. – ISBN 966-581-481-8
701678
   Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 30 серпня - 6 вересня (№ 38). – С. 3-6
701679
  Ковальов А.І. Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств / А.І. Ковальов, О.І. Винокурова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 94-103


  У статті висвітлено сутність показника "економічна додана вартість", його значення і необхідність застосування при проведенні оцінки ефективності реструктуризаційних заходів компаній. Розглянуто переваги та недоліки даного методу, наведено математичний ...
701680
  Астаф"єв О.Г. Концепція абсолюту у творах Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті на принципі маловідомої рецензії Юрія Липи на книгу польського теолога Мар"яна Токаржевського "Сторож світанку" обґрунтовано концепцію абсолюту у творах українського письменника. На його переконання, Бог не присутній у світі, як стверджує ...
701681
  Данильченко К.І. Концепція авторитарної особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 21-22
701682
  Щербакава О.А. Концепція авторського проекту риторичної хрестоматії для студентів-журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 117-126


  До розгляду пропонується концепція авторського проекту, пов"язаного з проблемою підготовки і змістового наповнення нового спеціалізованого вітчизняного видання для студентів-журналістів "Риторична хрестоматія". Вона розглядається як нагальне видання та ...
701683
  Писаренко Н.Б. Концепція адміністративного процесу у дослідженнях сучасних вітчизняних науковців // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 400-405. – ISBN 978-617-7293-17-9
701684
  Сажко Г.І. Концепція адресної підготовки операторів комп"ютерного набору до безпомилкової діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 109-118. – (Педагогіка ; № 3)
701685
  Гончар Б.М. Концепція американського світового лідерства в зовнішній політиці Б.Обами / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 213-225. – ISBN 978-966-2123-41-8
701686
  Копанєва Вікторія Концепція архівування "мережевої україніки" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено основні концептуальні положення формування архіву "мережева україніка": структура архіву, основні ресурсні складові, принципи технології його створення та організації довідково-пошукового апарату. Розглянуто питання авторського права при ...
701687
  Федоренко В.Л. Концепція багатовимірної системи конституційного права України-теоретико-методологічна основа вдосконалення системи конституційного законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-42.
701688
  Городенко Л.М. Концепція блогу як технології нових медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 50-61. – ISSN 2312-5160


  У статті уточнюється термін "блог"; коментуються контексти тлумачення блогу як медіа та як засобу соціальних комунікацій. Крізь призму наукових і практичних підходів та тлумачень блог розглядається не як журналіст ський ресурс, а саме як феномен ...
701689
  Захаренко О. Концепція Бога у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 171-175. – ISBN 966-8188-10-1
701690
  Гура Н.О. Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 97-108 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
701691
  Керанчук Т.Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 104-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
701692
  Кухта П. Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-85. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Визначено найбільш прийнятні методичні підходи до оцінювання вартості капіталу в умовах ринкової економіки України. Запропоновано до використання комплексну аналітичну модель оцінювання вартості капіталу підприємств. The article outlines the most ...
701693
  Луцан І.В. Концепція взаємин світської та церковної влад на Буковині в добу "перебудови" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 43-45
701694
  Городенко Л.М. Концепція викладання фахових дисциплін "Електронні видання" та "Інтернет-журналістика" // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 14-19


  Статтю присвячено визначенню можливості втілення та тематичного наповнення нових фаховоорієнтованих дисциплін напрямів "Інтернет-журналістика" та "Електронні видання". The article is devoted to the study of possibilities of improving and thematic ...
701695
  Динис Г.Г. Концепція викладання, вивчення міжнародного права та європейські стандарти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 21-34. – ISBN 978-617-7363-09-4
701696
  Трегубов Е.Л. Концепція відмови в правосудді в практиці міжнародних інвестиційних арбітражів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 119
701697
  Кориневич А.О. Концепція відмови держави від суверенітету над своїми природними ресурсами в англо-американській правовій доктрині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 75-76.
701698
  Хомин П.Я. Концепція відтворювального процесу академіка І.І. Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-90.
701699
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 354 л. – Додатки: л. 1-390. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 316-354
701700
  Пилипенко О.І. Концепція військової превентивної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються актуальні проблеми соціалізації в армії, формування і розвитку військової превентивної педагогіки. Вона спрямована на зниження гостроти негативних явищ.
701701
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л.161-178
701702
  Лось В.О. Концепція впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
701703
  Матвєєв В.О. Концепція втілення Ісуса Христа у офіційному богослов"ї та вченні Орігена // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 48-52. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048


  Ориген (бл.185-254) -грецький християнс. теолог, філософ, учений. Один зі східних Отців Церкви, засновник біблійної філології, автор терміну "боголюдина"
701704
  Миронюк Д. Концепція газетного видання в умовах світової економічної кризи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 242-245


  Як вижити виданню у непростих економічних умовах, як зміцнити його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання? Ноw tо survive printed media in the difficult economic conditions, how to strengthen its ...
701705
  Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи : економічна історія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 4-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
701706
  Портнов А. Концепція геноциду та етнічних чисток: західні наукові дискусії та місце в них українських сюжетів // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 82-114. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
701707
   Концепція географічної освіти в профільній школі / О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.П. Кравчук, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 15-17
701708
  Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Віннічук А.П. ; МОНУ ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2009. – 196л. – Бібліогр. : л.176-196
701709
  Голинська Х.О. Концепція громадянства Айріс Маріон Янг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність поняття "мультикультуралізм" та представлено короткий огляд історії його становлення. Охарактеризовано концепцію громадянства Айріс Маріон Янг як прихильниці мультикультуралізму. Розкрито сутність мультикультурального суспільства за ...
701710
  Макарчук М. Концепція громадянства Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-14-9
701711
   Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 9 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
701712
  Цвих В.Ф. Концепція громадянського суспільства: історія і сучасний стан // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 58-59
701713
  Жадан І. Концепція громадянської освіти в Україні / І. Жадан, Т. Клинченко, Л. Мицик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 листопада (№ 46). – С. 12. – ISSN 2219-5793
701714
  Горностай П.П. Концепція групової ідентичності в малих групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 81-93
701715
  Ярмола О.В. Концепція деміургічної влади і критика соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-118. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті автор розглядає особливості дослідження соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції. Звертається увага на неможливість адекватного розуміння поглядів Платона на організацію суспільства, виходячи лише із ...
701716
  Іванишин П. Концепція держави в українському націоналізмі: постколоніальна актуалізація // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 339-347. – ISBN 978-617-7235-56-8
701717
  Васильєв В.О. Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
701718
  Ворона Д.М. Концепція державної міграційної політики України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 147-154
701719
  Гречко О.Ю. Концепція державної міграційної політики України: критичний аналіз // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40-41
701720
   Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-104. – ISSN 1026-9932
701721
  Гуляк Т. Концепція детективного жанру в українській і російській літературі XX століття // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 35-39. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
701722
  Бовсунівська Т. Концепція динамічних патернів Ніколя Бабуца // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 38-47. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано становлення та розвиток концепції динамічних патернів художнього тексту в дослідженнях яскравого представника західного когнітивного літературознавства - Ніколя Бабуца
701723
  Дорофтей О. Концепція діалогу в студіях Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 11-19. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Аналізуються німецькомовні академічні статті Івана Франка 1890-1900-х років. Під кутом зору актуалізації національно культурної специфіки України. Вивчається питання внеску І.Франка у розвиток міжнародної славістики
701724
  Дубровіна О.В. Концепція діалогу культур В.С. Біблера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 22-23
701725
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
701726
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в траснцендентальній феноменології : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 350 л. – Бібліогр.: л. 324-350
701727
  Маляр Д. Концепція драматургії Ґао Сінцзяня // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано авторську концепцію драматургії та театру Ґао Сінцзяня, зокрема його погляд на поєднання традиції і новаторства, удосконалення акторської гри, роль слів та дії у драмі, залучення cуміжних мистецтв для посилення театрального ...
701728
  Андрієнко О.В. Концепція духовного розвитку особистості у релігійно-філософській системі Нагарджуни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 211-213. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
701729
  Кошетар У.П. Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 42-45. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
701730
  Ромас Л. Концепція душі в романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 242-244
701731
  Зеленчук І. Концепція експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 228-234
701732
   Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі / С. Чемеркін, С. Єрмоленко, А. Пономаренко, В. Шляхова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 168-176.
701733
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
701734
  Консунський С.А. Концепція еліти у філософії Д.Донцова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 90-92
701735
  Савченко А.А. Концепція енергоінформаційної парадигми культури людини // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 73-82
701736
  Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 289-301. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
701737
  Грищенко І. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію етнічного Інакшого, яка дозволить застосувати нові підходи для дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України. З"ясовано відмінності концептів Інший та Інакший в аспекті етнічної Інакшості. The article is devoted to ...
701738
  Лєбєдєва Ольга Концепція етногенезу українців у монографії В.Д. Барана і Я.В. Барана "Походження українського народу" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 262-264
701739
  Миненко О.О. Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 11-16
701740
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру в сучасній риториці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 555-561. – ISBN 966-581-388-9
701741
  Дашко Н. Концепція життя в романі Володимира Дрозда "Листя землі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С.18-25. – ISSN 0236-1477
701742
  Задорожна О. Концепція жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської "Valse melancoliqe" та романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-80
701743
  Мамалигіна Я.В. Концепція журналів світоглядного спрямування та їх комунікативна структура // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 152-158


  У статті зроблено спробу дослідити концепцію світоглядних журналів, зокрема, взаємодію і вплив змісту на оформлення, а також формування комунікативної структури. In the article autor had docon the attempt to research conception of world outlook ...
701744
   Концепція журналу "Безпека життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-5 : рис.
701745
  Кузнєцова Н. Концепція журналу "Приватне право" / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-22
701746
  Гнатовський М. Концепція загальноєвропейського правового простору: поняття, сучасна структура та перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 37-44
701747
  Бродська О. Концепція Зігмунда Фройда у літературній творчості Артура Шніцлера // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 239-148. – ISBN 978-966-2763-27-0
701748
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Формулюється концепція змісту географічної освіти. Обгрунтовується місце географії в базовому навчальному плані основної та старшої (профільної) 12-річної школи.
701749
  Редько В. Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
701750
  Короєд С.О. Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 21-32. – ISSN 2413-1342
701751
   Концепція зонування земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
701752
  Тепла Ю. Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чи еклектика? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 100-108. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
701753
  Драганов Б.Х. Концепція ієрархічного розвитку в процесі освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 181-182. – ISBN 966-8847-12-1
701754
  Мартиненко Л.Б. Концепція ікони як вершина художньо-естетичної спадщини П.О. Флоренського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується внесок П. Флоренського у філософське осягнення феномену ікони. Визначається роль іконопису в християнській культурі.
701755
  Олефір В. Концепція інвестиційного ризику та правові засоби його мінімізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 30-33
701756
  Яремчук О.В. Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення / О.В. Яремчук, Клюйкова-Цобенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 117-125. – ISBN 978-966-8063-99-49
701757
  Москаленко О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 138-147. – ISSN 1026-9932
701758
  Карпенко О.А. Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України / О.А. Карпенко, С.О. Ковальчук, Н.М. Лажевська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 132-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
701759
  Жуков І. Концепція інтернет - порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС УКраїни : інформаційні технології / І. Жуков, Г. Кременецький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 52-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
701760
  Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні засади формування, розвитку, стандартизації та відтворення обліково-аналітичних інформаційних систем. Впроваджується думка, що на початковому етапі становлення таких інформаційних систем їх класифікація має такий ...
701761
  Кавун С.В. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 99-110. – ISSN 2222-8810
701762
  Невольніченко А.І. Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Марченко-Бабіч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 124-130
701763
  Лой А.М. Концепція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 212-213. – ISBN 966-642-073-2
701764
  Шкрабалюк А.О. Концепція історичних відрухів: Максимович, Шевченко (гайдамацтво) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 422-426. – ISBN 966-8188-10-1
701765
  Стежко С.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стежко Світлана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 169 арк. – Бібліогр.: арк. 154-169
701766
  Стежко С.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стежко Світлана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
701767
  Ісаєва Н.С. Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1608-0599
701768
  Бойніцька О.С. Концепція історії у романі П. Акройда "Гоксмор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 92-96
701769
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
701770
  Агапова О. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
701771
  Салтовський О.І. Концепція класократичної держави В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 157-159. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються аспекти класократичної концепції української держави В. Липинського. The aspects of the classocratik conception of the Ukrainian State of V. Lypynskyj are analysed.
701772
   Концепція кластерної політики в Україні / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-15
701773
  Довгерт А. Концепція кодифікації приватного (цивільного) права / А. Довгерт, О.А. Підопригора // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 17-23


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
701774
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на перекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 140-143. – ISBN 966-7890-03-1
701775
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на прекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
701776
  Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 20-23. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-9326


  Розглядається один з компонентів створення нетранзакційних електронних сховищ будь-яких повнотекстових або графічних даних - масового уведення паперових документів. Наводяться характеристики відсканованих документів різних класів, вимоги до їхньої ...
701777
  Ходаківська Л.П. Концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як різновид теорій демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядається концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як компроміс між класичною теорією демократії та теорією еліт.
701778
  Горчакова О.М. Концепція конструктивної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
701779
  Лиходєдова О. Концепція контролінгу персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
701780
  Кохан С.О. Концепція контролю у державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 261-267. – (Право. Економіка. Управління)
701781
  Хилько О.Л. Концепція кооперативної безпеки в сучасному європейському безпековому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 162-169
701782
  Павлова А. Концепція краси і духовний універсум людини в українській нвродній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182


  У статті йдеться йдеться про модус осмислення краси і духовного універсуму особистості, особливості естетичного переживання, з’ясовується специфіка естетичного ідеалу в українській народній казці як жанрі української народної культури. The article is ...
701783
  Фещенко О.О. Концепція краху культури в сучасному соціокультурному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 138-139
701784
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 243 л. – Додатки: л. 236-243. – Бібліогр.: л. 209-235
701785
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
701786
  Карпенко М.І. Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні / М.І. Карпенко, Л. Бойко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 2222-5374
701787
  Курівський Ігор Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглядається концепція критичних факторів успіху на сучасному етапі розвитку науки стратегічного менеджменту. Існує значний електизм у розумінні сутності, місцезнаходження та співвідношення критичних факторів успіху та загальної стратегії ...
701788
  Курівський І. Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
701789
  Завалій Л. Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 107-109
701790
  Васильєва Л. Концепція літературної мови Вука Караджича і сучасна лінгвальна ситуація в південнослов"янському регіоні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 185-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 198-200; 33 назв. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
701791
   Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Суліма, Л. Кавун // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 2-7
701792
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: стратегія прихованної загрози // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 4-8
701793
  Бобровський О.Є. Концепція любові як спроба подолати тотальність буття в діалогічній філософії Франца Розенцвейга // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 340-353
701794
  Бродюк Ю. Концепція людини в малій прозі Катерини Мотрич // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 4-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
701795
  Калініченко О.В. Концепція людини і світу в малій прозі Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 120-127. – ISBN 978-966-551-315-5
701796
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 411 л. – Бібліогр.: л.382-411
701797
  Яценко А.М. Концепція людини революції в новелах "Гайдамака" В. Підмогильного та "Кіт у чоботях" М. Хвильового / А.М. Яценко, Н.С. Дашко // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 224-232. – ISBN 978-966-551-315-5
701798
  Масімова Л.Г. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Масімова Л.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
701799
  Масімова Л.Г. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко : Дис. ... 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Масімова Л.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.196-222
701800
  Литовка О.П. Концепція людини у вченні Фрідріха Ніцше // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
701801
  Жигун С. Концепція людини у неореалістичній прозі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 95-100. – ISSN 2307-2261
701802
  Гринечко О.І. Концепція людини у філософській спадщині Миколи Шлемкевича // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 73-77. – ISSN 2077-1800
701803
  Мельник Р. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 157-165. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблена спроба проаналізувати сучасний стан наукового опрацювання концепції людиноцентризму у вітчизняній науці адміністративного права, а також висловити рекомендації щодо напрямів її подальшого використання для розвитку ...
701804
  Сагалович З.М. Концепція людського капіталу в сучасній економічній теорії // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 121-130. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
701805
  Воронкова В.Г. Концепція людського капіталу та економіки знань у контексті соціологічного аналізу // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 76-83.
701806
  Підмогильна Д. Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-72. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню концепції людської особистості в публіцистичних та художніх творах Лу Сіня різних часів. Виведено формулу лусінівської концепції особистості (самопізнання людини – становлення особистості – "держава людей") як шлях до ...
701807
  Поспєлов А.С. Концепція малого ракетного катера та протикорабельної ракети обмеженої дальності для Військово-Морських Сил України / А.С. Поспєлов, А.П. Хапов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 94-105. – ISSN 1997-9568
701808
  Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 94-101 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
701809
  Романова Л.В. Концепція маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства: необхідність зміни пріоритетів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – ISBN 966-614-021-7
701810
  Хоменко І.А. Концепція масового мистецтва у працях Тараса Шевченка і Вальтера Беньяміна: спільність дискурсів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 85-89


  Дослідження присвячене зіставленню поглядів поета Тараса Шевченка та філософа Вальтера Беньяміна на технічне репродукування мистецтва. This research is devoted to comparison of the opinions of the poet Taras Shevchenko and the philosopher Walter ...
701811
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки: оцінка ергономічності системи "Людина-машина" (СЛМ) / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються атрибутивний і нормативно-імперативний методичні підходи до кількісного оцінювання рівня ергономічності системи "людина-машина" (СЛМ) і вищі рівні можливих класифікацій складових показників, які систематизовані у базі ергономічних даних ...
701812
  Зеленчук Іван Концепція механізму творчості Віктора Клименка та можливості її використання для вдосконалення державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-169. – Бібліогр. в кінці ст.
701813
  Деревінський В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування Української держави // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 86-88
701814
  Антоновська М.А. Концепція митця в повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 24-30


  У статті розглядаються образи творчих особистостей у повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" з погляду теорії цінностей. Дослідження доводить, що в цих образах втілене осмислення спмим автором своїх сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій
701815
  Барчан В. Концепція митця в поемі Т.Осьмачки "Поет" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 16-26. – ISBN 966-8110-14-5
701816
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 389 л. – Бібліогр.: л. 353-389
701817
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
701818
  Редько О. Концепція моделі регулювання аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 42-41 : табл.
701819
  Устенко С.В. Концепція моделювання коливних процесів в економічних системах / С.В. Устенко, М.А. Лапшина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 28-32
701820
  Дяченко Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку / Дяченко, ОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
701821
  Мельникович В.М. Концепція модернізації проходження служби працівниками ОВС: інформаційно-правові і антикорупційні аспекти / В.М. Мельникович, Х.З. Босак, О.О. Живко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 239-245. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
701822
  Астапова Г.В. Концепція модернізації регіональних корпоративних університетів в Україні / Г.В. Астапова, А.Ю. Литвин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 8-20. – ISSN 2218-5348


  Проблеми надання освітніх послуг приватними навчальними закладами в Україні
701823
  Возіянова Н.Ю. Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 14 назв. – ISSN 1993-6788
701824
  Вячевський М.В. Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 211-218. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
701825
  Цвікі В. Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – C. 172-179
701826
  Марчук О.Т. Концепція насолоди в антропології здоров"я східної патристики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 35-37
701827
  Кохановська О.В. Концепція науково-дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
701828
  Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націогенезу та національно-державного облаштування Й. Гердера. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических ...
701829
   Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 87-95
701830
  Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 18-20
701831
  Коломієць О.В. Концепція національної безпеки Індії як модель "ядерного стримування" // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 166-180. – ISSN 2221-5719
701832
  Артьомова Т.І. Концепція національної безпеки та перспективи її втілення в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
701833
  Машаровська С.Ю. Концепція національної еліти в інтерпретації Д. Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
701834
  Віннічук А. Концепція національної минувшини та способи її художньої реалізації в історичній прозі М. Сиротюка, В. Кулаковського, М. Глухенького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 104-111
701835
  Кононенко Петро Концепція національної системи освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 131-136
701836
  Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 579-611. – ISSN 1561-6224


  Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина Чеховича в контексті його літературознавчого, мовознавчого й філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні у формуванні цієї концепції, діяльність К.Чеховича як ...
701837
  Пушкін О. Концепція нового Цивільного кодексу України / О. Пушкін, О. Скакун // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 63-65


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
701838
  Акімова А.О. Концепція нової форми драми театру Хуацзюй // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 81-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
701839
  Шелухін В. Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-27. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує реконструкцію концептуальних положень підходу Д.С. Колмена в дослідженні ґенези соціальних норм та мікро-макро підстави цієї ґенези. Автор аналізує Колменові твердження у зв"язку з їх критичним прочитанням у теоретиків, які спираються ...
701840
  Олійничук О.І. Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1993-6788
701841
  Лебідь Є. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 250-253. – ISBN 966-8188-10-1
701842
  Ращенко А.С. Концепція образу Гаркуші у мистецькій тардиції української літератури першої половини XIX ст. (В.Т. Наріжний і Г. Квітка-Основ"яненко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – с 162-168
701843
  Абрамян О.В. Концепція організації громадянського суспільства Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 33-43. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
701844
  Любий О. Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1810-3944
701845
  Любий Олександр Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
701846
  Бесчастний В.М. Концепція організації системи управління фінансовими коштами в галузі освіти і науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 167-169
701847
  Ганущак-Єфіменко Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
701848
  Пістун М.Д. Концепція організації управління науковою діяльністю в Україні за ринкових умов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Географія ; Вип. 47)


  Запропоновано нові концептуальні основи організації управління науковою діяльністю в Україні.
701849
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
701850
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 314-318. – ISBN 966-7890-03-1
701851
  Волкова Н.П. Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 177-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено обгрунтуванню концепції освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD) (спеціальність 015 "Професійна освіта").
701852
  Марценішко В.О. Концепція особистості в історичних творах Михайла Старицького й Генріка Сенкевича: компаративний аналіз // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 54-62. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
701853
  Гуляк А. Концепція особистості в творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 62-68
701854
  Кудрик Н.О. Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини 19 ст. : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кудрик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 180л. – Бібліогр.: л.148-180
701855
  Кудрик Н.О. Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини 19 ст. : Автореф.дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кудрик Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
701856
  Ращенко А.С. Концепція осягання життя Трохима Халявського та Іллі Обломова (за однойменними романами Г. Квітки-Основ"яненка - "Пан Халявський" та І. Гончарова - "Обломов") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 128-133
701857
  Мацько В. Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується концепція осяяння людини і світу - теорія платонізму, що знайшла своє вираження в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач. The concept of enlightenment of a man and the world-theory of platonism, which is mirrored in the works of ...
701858
   Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні / Українська академія аграрних наук ; Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; [ розробка : В.П. Ситник, М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк та ін. ]. – Харків, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8726-99-6
701859
  Нагорняк М.М. Концепція парламентської демократії Томаша Масарика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 8-13
701860
  Орловський О.Я. Концепція пенсійного страхування в Україні: необхідність вдосконалення та зміни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-83. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджується сучасний стан пенсійного страхування в Україні, його структурні рівні, визначаються можливі шляхи вдосконалення та розвитку.
701861
  Клименко О.С. Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 76-83


  Стаття присвячена врахуванню ідейно-філософського змісту літературного твору в загальній концепції перекладу, що зводиться критикою художнього перекладу в одну з ознак адекватності перекладного тексту. В статье проводится мысль об установлении при ...
701862
  Падерін І.Д. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки / І.Д. Падерін, А.О. Корнецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 24-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
701863
  Рядно Концепція підготовки фахівців-фінансистів для митної служби : підготовка кадрів / Рядно, О.І. Губа, І.В. Дем"яненко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 130-134
701864
  Дєєва Н.М. Концепція підходу до об"єктивного встановлення міри соціалізації зведеного бюджету країни : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 199-205 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
701865
  Левітас С.Ф. Концепція пізньовікторіанської "нової жінки" у міфодискурсі готичної новели "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 434-439


  Стаття присвячена особливостям міфологічного простору в готичній новелі "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт. Із залученням методу міфокритики та теорії готичного жанру здійснюється аналіз жіночих персонажів новели – Лаури та Місіс Дорман, доля ...
701866
  Сбітнєв А.І. Концепція побудови динамічної моделі гомеостазу навколишнього середовища в місцях дислокації військових технічних систем / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 185-191


  У статті розглядається ідентифікація військових об"єктів з точки зору їх впливу на екологічний стан навколишнього середовища як багатовимірних, нелінійних, динамічних з невідомою структурою моделі В статье рассматривается идентификация военных ...
701867
  Антонов В.М. Концепція побудови електронного архіву / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109-121
701868
  Кабаченко М.О. Концепція подальшого реформування оплати праці: новий вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 318-332. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
701869
  Соколовська А.М. Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні / А.М. Соколовська, Я.В. Петраков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 23-44 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
701870
  Щудла А.М. Концепція податкової реформи в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 49-53
701871
  Носовець А.Я. Концепція поділу влади Монтеск"є в теорії та практиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 67-68
701872
  Шаповал В.М. Концепція поділу права на приватне та публічне в сучасній британській науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 166-169. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається зміст концепції поділу права на приватне і публічне, яка набула певного поширення у середовищі британських юристів-теоретиків, хоча і залишається в цілому абстракцією для більшості з них. Вказані причини відповідних змін у розвитку ...
701873
  Шевчук С. Концепція позитивних обов"язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-64. – ISSN 0132-1331
701874
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
701875
  Вонсович Г.Б. Концепція політичної нації В"ячеслава Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 10-11
701876
  Ткачук Т.В. Концепція політичної пропаганди Гарольда Лассуелла // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 59-61
701877
  Камінська І.В. Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 17-22. – ISSN 2310-9769
701878
  Малиняк Х.В. Концепція поняття посадової особи органів внутрішніх справ у сучасній правовій науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-18
701879
  Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьських видань) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 73-80


  У статті йдеться про сучасні мистецтвознавчі видання Франції, зокрема популярний журнал про класичну музику "Le Monde de la Musique". Видання розглядається як успішний комерційний проект, досліджуються концепція видання, змістове наповнення стилістичні ...
701880
  Кудря І.Г. Концепція посткапіталістичного суспільства П. Дракера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
701881
  Кодинець А. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-41


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення правової природи категорії "безтілесні речі" як з позиції класичної римської юриспруденції, так і з огляду на сучасне праворозуміння, аналіз концепції методології юридичної регламентації ...
701882
  Штанько А. Концепція права на захист як самостійного суб"єктивного цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 24-36. – ISSN 2311-6676
701883
  Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
701884
  Озимко М. Концепція працевлаштування в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 39-42. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються змістовні характеристики концепції працевлаштування в сучасні західній науці. На основі робіт Р. Дірінг, Л.Дакре Поол, Л.Зельс, М. Йорк, Р. Маккуейд, Р. Найт, Е.Поллард, А. Форріер, Дж. Хілладж, Л. Харві та інших обґрунтовується ...
701885
  Купрієнко Д.А. Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 99-105. – ISSN 2304-2699
701886
  Свистак-Яроцька Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 160-167. – ISSN 2309-9127
701887
  Дунаева Л.М. Концепція причинності в контексті методології дослідження системних трансформацій влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 609-613. – ISSN 1563-3349
701888
  Мезенцев К.В. Концепція прогнозування соціально-економічного розвитку сільського адміністративного району // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 7-14. – ISBN 0201-8683
701889
  Вітвіцький В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: 11 назв
701890
  Оборський Г.О. Концепція проектів інформаційного забезпечення освітніх систем для дистанційного навчання / Г.О. Оборський, О.Є. Колесніков // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 9-18. – ISSN 2307-4752


  Проведений аналіз існуюсих інформаційних сервісів, які становлять основу автоматизації процесів навчання і впровадження дистанційної освіти.
701891
  Шамсутдінов О. Концепція проекту нормативно-правового акта: поняття та сутність / О. Шамсутдінов, М. Стрипко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 56-65. – ISSN 1993-0909
701892
  Березовська І.А. Концепція прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню положень щодо прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Встановлено, що у праві ЄС концепція прозорості набула значного поширення. При цьому її зміст відрізняється залежно від сфери ...
701893
  Єгоров Ю.І. Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 300-305. – ISSN 2077-3455
701894
  Єресько О.В. Концепція профільного навчання у старшій школі. Наказ Міністерства освіти і науки України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 3-12
701895
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 71 назва
701896
  Косенко Д.В. Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему концептуалізації раціональності як платформи для суспільно-політичних інновацій, визначені поняття "раціоналізм", "концепція раціональності". Проаналізовано підходи до розуміння раціональності М. Вебером, Т. Адорно, М. Горкгаймером, ...
701897
  Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 2222-5374
701898
  Гооловій Ф.М. Концепція реалізму у тлумаченні Ф.М. Достоєвського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 121-130. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1729-360Х
701899
  Литовченко К.Г. Концепція революційного насильства за Жоржем Сорелем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 42-44
701900
  Руденко С. Концепція реконструюючої рефлексії Г. Патнема у структурі методологічного апарату історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються умови та можливості застосування концепції реконструюючої рефлексії Г. Патнема до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
701901
  Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 46-53
701902
  Короєд С.О. Концепція реформування судової влади України / С.О. Короєд, І.О. Кресіна, С.В. Прилуцький // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 6-34. – ISSN 2413-1342
701903
  Жаховський В.О. Концепція реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України: погляди на формування та реалізацію / В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 13-27. – ISSN 2310-4910
701904
  Унковська Т. Концепція рівноваги економічної системи: методологічні парадокси // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 81-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
701905
  Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-17.
701906
   Концепція розвитку вищої юридичної освіти в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 128-133


  23 жовтня 2009 р. в Президент готелі відбулась Національна конференція "Реформування вищої юридичної освіти в Україні" на якій було презентовано Концепцію розвитку вищої юридичної освіти в Україні
701907
  Карачина Н.П. Концепція розвитку вітчизняних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 115-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
701908
  Пашенко О.В. Концепція розвитку вітчизняної моделі брендингу на регіональних ринках продовольчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-101. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретико-методологічні і практичні аспекти розвитку вітчизняної моделі брендингу на прикладі регіональних ринків продовольчих товарів.
701909
  Бондаренко Н.В. Концепція розвитку державного сектора економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 40-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
701910
  Новак У.П. Концепція розвитку екологічного аудиту в системі інвестиційного забезпечення галузі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 71-77. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
701911
  Гетьман А.П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 2312-6566
701912
   Концепція розвитку земельних відносин в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-66.


  Державна програма розвитку земельних відносин в Україні на 2008-2015 роки
701913
  Остапенко І.М. Концепція розвитку інноваційних технологій у маркетингу: застави збереження стійкої конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-153. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
701914
   Концепція розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 навчальні роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-617-673-442-0
701915
  Батанов О.В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2219-5521
701916
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України, затвержена рішенням Ради Комітету корпоративного права Асоціації правників України від 3 жовтня 2007 р. // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 6-14.
701917
   Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 11-51. – ISSN 0372-6436
701918
  Вільна Я.В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 435-438. – ISBN 966-8188-10-1
701919
  Барна М.Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
701920
  Хрущ Ніла Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті систематизовано та проаналізовано основні підходи економістів до трактування поняття "стратегія" та запропоновано власне її визначення. Досліджено процес формування, вибору й впровадження стратегій компаній, а також обгрунтовано і ...
701921
  Ясінська М.І. Концепція розподілу владних повноважень в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 10-16
701922
  Єрахторіна О.М. Концепція самоводосконалення особистості Л.М. Толстого // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-63. – (Філософія ; вип. 42)
701923
  Харченко Л. Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-24-4
701924
  Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 17-28. – ISSN 0131-775Х
701925
  Заверталюк Н.І. Концепція світу в поезії Василя Симоненка // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 99-109. – ISSN 2313-1802
701926
  Бандурка А.С. Концепція свободи Тамаса Гріна: уроки століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 56-60. – ISSN 2077-1800
701927
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Рудь Б.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
701928
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Рудь Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 181 л. – Бібліогр.: л. 167-181
701929
  Ільченко Г.О. Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 121-124. – ISSN 2076-1554
701930
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
701931
  Водолазька С. Концепція симулятивної реальності : (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 45-51. – ISBN 966-594-246-8
701932
  Кузнецова С.А. Концепція синергетичного розвитку фінансового менеджменту в умовах становлення "економіки знань" // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 51-56. – ISSN 2074-5354
701933
  Гончар О. Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
701934
  Пальченкова В.М. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
701935
  Полякова О.М. Концепція соціального підприємництва в українському контексті // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 176-182. – ISSN 2075-4892
701936
  Скалацька О.В. Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 158-162. – ISSN 2076-1554
701937
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
701938
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : автореф дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. : 29 назв
701939
  Таранова К. Концепція соціокультурних середовищ у соціології // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 310-312
701940
  Михайленко Д. Концепція співвідношення давання та одержання хабара // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
701941
   Концепція споживчої освіти для загальноосвітніх навчальних закладів (у рамках проекту "Спільнота споживачів та громадські об"єднання") : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-6
701942
  Гоголь Т. Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємтсв малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-39. – Бібліогр.: 10 назв
701943
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
701944
  Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 85-95. – ISSN 2222-4459
701945
  Згуровський М.З. Концепція сталого розвитку як новий підхід до подолання глобальних проблем людства // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-25.
701946
  Литвинов А.І. Концепція сталого розвитку як основа формування ефективного фінансово-економічного механізму сільськогосподарського підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 93-98. – ISSN 2309-1533
701947
  Дзюбак Н.М. Концепція становлення літературної мови у слов"ян в науковому доробку І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 67-71. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У науковій розвідці розглянуто питання походження літературної мови у слов"ян, що в мовознавстві є першочерговим.
701948
   Концепція створення Державного банку реконструкції та розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 3-4
701949
  Шірінян А. Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні / А. Шірінян, В. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-63. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблемні питання нанотехнологій та суспільства і розроблено Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні. Пропонується багаторівнева структура національної нанотехнологічної мережі, де управління і координація дій здійснюється ...
701950
  Мармуль Л.О. Концепція створення нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 95-101 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
701951
  Коломієць С.С. Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) / С.С. Коломієць, О.С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1609-8595


  Розглядається проблема створення концепції освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD); визначено необхідні чинники створення освітньо-наукової програми; окреслено мету і низку цілей; деталізовано принципи ...
701952
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10
701953
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А Тугай, , А.Ф. Гойко, В.В. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
701954
  Полунін О.В. Концепція суб"єктивного теперішнього Е.Пьоппеля: критичний погляд. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.45-62. – ISBN 978-966-8063-80-2
701955
  Прилуцький С.В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наукова доповідь / С.В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с. – ISBN 978-966-02-6185-3
701956
  Корнієнко О.В. Концепція та перспективи викладання інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності" на факультеті соціології та психології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто можливості та майбутні напрямки дослідження та навчання: питання здоров"я, психосоматичного стану (проміжного стану) та хвороби людей різних вікових категорій: дітей, підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей.
701957
   Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) : Матеріали 4 та 5 Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті ; МОНУ ; упоряд. та ред. : Н. Яковенко, Л. Ведмідь. – Київ : Стилос, 2009. – 128 с.
701958
  Ткаченко Т. Концепція творчої особистості у прозі Докії Гуменної // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 100-110. – ISBN 966-95452-3-8
701959
  Коржовська О. Концепція творчості у Святому Письмі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 80-91
701960
  Швець Г. Концепція творчості як божого покликання в есеїстиці Василя Барки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 418-422. – ISBN 966-8188-10-1
701961
  Тєлєжкіна О.О. Концепція тезауруса поетичної мови Дмитра Павличка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 51-58. – ISSN 2312-0665
701962
  Виходець О.М. Концепція теорії несправедливості в журналістиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 45-46


  Сформульовано концепцію теорії несправедливості в журналістиці як чинник додаткової мотивації на підставі правила прагнення. Conception of the theory of unfairness in journalism as a factor of additional motivation is formulated on the base of desire ...
701963
  Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
701964
   Концепція тесту для виявлення здібностей вступників до вищих навчальних закладів України, затверджена колегією МОН України / О.І. Ляшенко, С.І. Раков, І.Є. Булах, В.П. Горох // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 83-109


  Концепція підготовлена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 44 від 29.01.2009 р. робочою групою.
701965
  Асєєв Г. Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
701966
  Реутов В.Є. Концепція трансформації регніональної конкурентоспроможності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 17-24. – ISSN 1562-0905
701967
  Шахно Ю. Концепція триангулярності діаспорального буття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Сегментація діаспорального буття створює умови для більш детального дослідження екзистенційних, онтологічних проблем, що постають перед іммігрантом після відриву від континентального середовища. Тому розгляд цього явища за допомогою принципу "зміни ...
701968
  Фатюшина Н.Ю. Концепція триєдності в давньослов"янському язичництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 130-131. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізується один із важливих аспектів релігійного світосприйняття наших пращурів - праукраїнців.
701969
  Даниленко Ю. Концепція угоди з темними силами та ідея розплати в слов"янській фантастиці другої половини ХХ ст. / Ю. Даниленко, О. Стужук // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 108-116. – (Бібліотека інституту філології)
701970
   Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко (керівник), Н.М. Пархоменко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 115, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7754-0
701971
  Бабак А.В. Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики в житлово-комунальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 158-167
701972
  Олійник Н. Концепція української держави в творчості Тараса Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 30-33
701973
  Максимович С.М. Концепція Української національної держави Володимира Старосольського // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 26-36. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
701974
  Храмова С.І. Концепція української національної культури у творчій спадщині М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 397-404. – ISBN 966-8188-10-1
701975
  Олещук П.М. Концепція української самостійної держави Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
701976
  Рогоза М.Є. Концепція управління кадровим потенціалом підприємств / М.Є. Рогоза, Е.К. Оніщенко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 1813-1271
701977
  Жарінова А.Г. Концепція управління комерціалізацією інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
701978
  Граб М.Б. Концепція управління персоналом на засадах персоналізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 47-62. – ISSN 0321-0499
701979
  Олійник Г.Ю. Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
701980
  Ганущак-Єфіменко Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 95-101 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
701981
  Петренко А.С. Концепція успішного правителя за Н. Макіавеллі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 13-15
701982
  Калінін В.Ю. Концепція утопістики у світ-системному підході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується концепція утопістики у світ-системному аналізі через розгляд основних її прикладів. Також пропонується порівняння утопістики із футурологією заради визначення евристичного потенціалу першої. Анализируется концепция утопистики в ...
701983
  Сегін С.Ф. Концепція федералізму М. Драгоманова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 128-130
701984
  Зінченко В В. Концепція фізичної соціальної економіки і парадигми глобального розвитку: зарубіжні моделі та український аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 23-30. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
701985
  Толуб"як В. Концепція фінансового механізму в системі пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-125
701986
  Горбаль Н.І. Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі / Н.І. Горбаль, В.М. Мисик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-351. – ISSN 0321-0499
701987
  Майорова Т.В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
701988
  Ларіна Р.Р. Концепція формування корпоративної системи логістичного управління / Р.Р. Ларіна, С.О. Корецька // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 378-381. – ISSN 2075-4892
701989
   Концепція формування фінансової грамотності у початковій, основній та старшій школі. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 2-4
701990
  Мітрюхін О.В. Концепція фреймів у площині синхронного перекладу текстів з комп"ютерної тематики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 53-58. – ISBN 966-581-476-1
701991
  Скрипник Ю.С. Концепція хвороби та її формальне вираження у творі Авла Корнелія Целься "De medicina" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 233-238


  В статті розглядається розвиток уявлень про концепцію хвороби на матеріалі латиномовного твору А. К. Цельса .De medicina.. Розглянуто основні підходи до трактування цього поняття, на основі чого надана класифікація етапів розвитку міфологічного ...
701992
  Бурак О.С. Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 52-56. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Розглядається епоха постмодерну, яка ставить перед людством нові виклики, значним чином зумовлені глобалізацією реальності.
701993
  Луцак С. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 77-83. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
701994
  Кондратюк І.О. Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 79-84. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
701995
  Рижко О.М. Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 103-106


  У статті проаналізовані медійні виступи Блаженнішого Любомира Гузара з метою виділити й узагальнити погляди духовного лідера українців щодо формування ціннісної парадигми (оскільки саме цінності визначають процес прийняття рішень людиною зокрема та ...
701996
   Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-20.
701997
  Ярмоленко Н. Концепція чужого як непізнаного в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 191-203. – (Філологічні науки)
701998
  Палієнко С. Концепція Шпенглера - Тойнбі та виділення археологічних культур в радянському палеолітознавстві // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 192-194
701999
  Матвєєва О. Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
702000
   Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 50-51
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,