Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
677001
  Павленко Ю.В. "Кирило-мефодиевцы" (Н.И. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.А. Кулиш) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 147-162. – ISBN 978-966-136-032-6
677002
  Козаржевский А.Ч. "Киропедия" Ксенофонта Афинского как историко-литературный памятинк 4 в. до н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козаржевский А.Ч. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1953. – 15 с.
677003
   "Кислотно-основные равновесия и сольватация в неводых средеах",. – Харьков, 1987. – 197с.
677004
  Джамшидов Ш.А. "Китаби-Деле Корку" как памятник азербайджанского народного творчества : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джамшидов Ш. А. ; АзГУ , Ин-т лит-ры и языка , Респ. рукописный фонд АН АзССР. – Баку, 1965. – 24 с.
677005
  Джафарова Ф. "Китаби деде горгуд" глазами русских исследований / Ф. Джафарова, А. Джаббарлы // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 209-211. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  Дослідження героїчного епосу азербайджанського народу.
677006
  Джафарова Ф. "Китаби деде Горгуд" глазами русских исследователей / Ф. Джафарова, А. Джаббарлы // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 34-36. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
677007
  Лещенко Л. "Китай робить наступний серйозний крок у майбутнє" / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 9


  Розмова з доктором історичних наук, професором Дипломатичної академії при МЗС України .
677008
  Воропаев Д.С. "Китайская грамота" как ресурс модернизации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 66-82. – ISSN 0236-2007
677009
  Дейч Т. "Китайский век" для Африки // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 89-102. – ISSN 0130-9625
677010
  Карпенко Н.М. "Китайский легион". Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917-1921 гг.) : монография / Николай Карпенко; МОНУ, Луганский нац. педагогич. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-617-157-6
677011
  Кіктенко В.О. "Китайська загроза" в глобальному контексті: теорія і реальні виклики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-125. – ISSN 1608-0599
677012
  Таран М. "Китайська мрія" в "гармонійному світі" // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 16-18
677013
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтегруючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
677014
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтригуючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
677015
  Кадаш Л. "Китайський бовдур" - яскравий приклад стилю шинуазрі у мейсенській порцеляні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 47-49. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
677016
  Шевчук О.В. "Китайський вектор" зовнішньополітичної стратегії США на рубежі 80-90-х років ХХ ст.: еволюція конфігурації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 152-164
677017
  Пірожкова Ю. "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-162. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливу роль "китайського фактору" в процесі формування та реалізації головної зовнішньополітичної стратегії США початку 1970-х рр. - розрядки міжнародної напруженості. Тhe article deals with special role of "Chinese Factor" in the ...
677018
  Пащенко М. "Китеж", или Русский "Парсифаль": : генезис символа // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-182. – ISSN 0042-8795
677019
  Арутюнов С.А. "Китовая аллея" : древности островов пролива Сенявина / С.А. Арутюнов, И.И. Крупник, М.А. Членов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1982. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 170-174
677020
  Харченко О. "Кияни вже тут!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 61). – С. 12


  У Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна зацвіла найбільша в Східній Європі колекція магнолій.
677021
  Лиман С.И. Кирилло-Мефодиевская проблема в научном наследии И.В. Платонова (1803-1890) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 154-163. – ISBN 978-966-8558-75-7
677022
  Лиман С.И. Кирилло-Мефодиевская тематика в творчестве одесских историков XIX – начала XX в. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 238-246. – ISSN 2218-0567
677023
  Исаченко Т.А. Кирилло-мефодиевская традиция перевода молитвы господней // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 31-35
677024
  Исаченко Т.А. Кирилло-мефодиевская традиция перевода молитвы господней // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 31-35
677025
  Логачев К.И. Кирилло-мефодиевские переводы у южных и восточных славян / К.И. Логачев. – Ленинград, 1988. – 83 с.
677026
  Смольская А.К. Кирилло-мефодиевское наследие на Юге Украины // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 221-225. – ISBN 978-617-689-100-0
677027
  Бортников А.И. Кирилло-Мефодиевское общество / А.И. Бортников. – Киев, 1939. – С. 221-270
677028
  Зайончковский А П. Кирилло-Мефодиевское общество / А П. Зайончковский, . – Москва, 1959. – 172с.
677029
  Семевский В.И. Кирилло-Мефодиевское общество. 1846-47 гг. / В.И. Семевский. – Б.м. : Б.и., 1918. – 62с.
677030
  Семевский В.И. Кирилло-Мефодиевское общество. 1846-47 гг.. – [Москва] : Б.и., 1918. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос минувшего / под ред. С. Мельгунова и В. Семевского, 1918, № 10-12


  Анотація: У цій праці редактора журналу «Голос минувшего» Василя Семевського розповідається про діяльність такої таємної політичної організації, як Кирило-Мефодіївське товариство. Присвячена ця публікація 50-річчю від дня народження Тараса Шевченка – ...
677031
  Шевченко С.Ф. Кирилловские рукописи Дрезденской Королевской Публичной Библиотеки. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1911. – 13 с.
677032
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 1. – 1984. – 191с.
677033
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 2 : Триодни произведения на Константин Преславски/ Георги Попов. – 1985. – 722с.
677034
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 3. – 1986. – 297с.
677035
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 4. – 1987. – 519с.
677036
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 6. – 1989. – 327с.
677037
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 7 : Атонската книжовна традиция в разпространението на Кирило-Методиевските извори/ К. Нихоритис. – 1990. – 276с.
677038
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 8. – 1991. – 321с.
677039
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 9 : Петър Черноризец: старобългарски писател от 10 век/ Р. Павлова. – 1994. – 321с.
677040
   Кирило-Методиевски студии.. – София : Изд-во на БАН
Кн. 5. – 1988. – 195с.
677041
  Зінченко А. Кирило-Методіївське братство 1918-1920 рр. в українському церковному русі // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 97-102. – ISSN 2413-7065
677042
  Міяковський В.В. Кирило-методіївці в Археогеографічній комісії / Володимир Міяковський, 1928. – С. 312-323. – Окремий відбиток з: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. К., 1928, с. 312–323
677043
  Гучко Г Кирило-мефодіївська традиція в культурі України періоду Відродження // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 268-273. – ISSN 1729-360Х
677044
  Бирзул О. Кирило-Мефодіївське братство // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 9 ( 253). – С. 11-19
677045
  Мордвінцев В. Кирило-Мефодіївське братство : програмні документи братства [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
677046
  Булгакова О. Кирило-Мефодіївське братство: 170 років від дня існування // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 3
677047
  Донік О. Кирило-Мефодіївське братство: ідея Слов"янської федерації // Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років / О.М. Донік. – Київ : КРІОН, 2012. – С. 5-22 : ілюстр : Ун-т Св. Володимира. Замальовка Т. Шевченк С. 15; Центр. корпус КНУТШ (сучасне фото). – (Україна: історія великого народу). – ISBN 978-966-1658-72-0


  Серед українських діячив були М. Максимович, І. Срезневський, М. Костомаров, Т. Шевченко, В. Білозерський, М. Гулак, П. Куліш та ін.
677048
   Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1990. – 542 с.
677049
  Казьмирчук Г.Д. Кирило-Мефодіївське товариство в дослідженнях істориків України (1918-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 72-79. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье сделана попытка дать краткий анализ литературы об истории Кирилло-Мефодиевского товарищества, показать успехи изучения этого важного вопроса историкам Советской Украины в период становления исторической науки в республике.
677050
  Луняк Є.М. Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях другої половини XIX - XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 95-106. – ISBN 978-966-171-277-4
677051
   Кирило-Мефодіївське товариство.. – К.
2. – 1990. – 692с.
677052
   Кирило-Мефодіївське товариство.. – К.
3. – 1990. – 433с.
677053
  Хілько І. Кирило-Мефодіївське товариство: ідея богообразності як шлях до відродження нації // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 235-241


  У статті простежуються ідеологічні засади Кирило-Мефодіївського братства, зокрема ідея національного відродження у світлі християнського потрактування
677054
  Доценко О.Г. Кирило-Мефодіївське товариство: його роль у духовному відродженні України : навч.-метод. посібник для студентів гуманітарних фак-тів вищих навч. закладів / О.Г. Доценко, Л.Г. Іванова ; [наук. ред. Клименко В.С., літ. ред. Ю.О. Величко] ; Київ. міжнар. ун-т ; Київ. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КиМУ, 2008. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-8299-34-6
677055
  Бойко М.П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські роздуми про формування особливостей психології українців // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 72-76
677056
  Прискока О.В. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О.В. Прискока, В.Ю. Франчук // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 111-123. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена висвітленню конкретних мовних фактів, які відбивають взаємодію живої давньоруської мови зі слов"янською на лексичному та синтаксичному рівнях. Складність процесу становлення мовних засобів давньоруської літературної мови привертає ...
677057
  Филипович Л. Кирило-мефодіївці про місце християнства в історичній долі України // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 159-179. – ISBN 978-966-02-6706-0
677058
  Поліщук В. Кирило-мефодіївці, Михайло Драгоманов у становленні світогляду Михайла Старицького // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 65-71. – ISSN 2413-7065
677059
  Коломійченко І.І. Кирило Васильович Сухомлинський / І. Коломійченко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 158 с.
677060
  Федотов Є.С. Кирило Григорович Стеценко - педагог / Є.С. Федотов. – Київ : Музична Україна, 1977. – 102 с.
677061
  Пархоменко Л.О. Кирило Григорович Стеценко / Л.О. Пархоменко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 231 с.
677062
  Пархоменко Л.О. Кирило Григорович Стеценко / Л.О. Пархоменко. – Київ : Музична Україна, 1973. – 265 с.
677063
   Кирило і Мефодій - слов"янські просвітителі та проповідники християнства, творці слов"янської азбуки / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 73-74
677064
  Безпечний І. Кирило й Методій - основоположники слов"янської письменности // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – C. 25-27
677065
  Брайчевський М. Кирило й Методій // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 87-110. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
677066
  Болобан Л.В. Кирило Кожум"яка : драматична поема / Л.В. Болобан. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 80 с.
677067
  Болобан Л.В. Кирило Кожум"яка : драматична поема на 3 дії / Л.В. Болобан. – Киев : ДЛВ, 1959. – 76 с.
677068
   Кирило Кожум"яка. – 2-ге вид. – К., 1983. – 38с.
677069
   Кирило Кожум"яка. – 2-ге вид. – К., 1991. – 39с.
677070
  Кравець Я. Кирило Королевський і його монографія. Митрополит Андрей Шептицький. 1865-1944 (погляд перекладача) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 226-232. – ISSN 0868-4790


  "Митрополит Андрей Шептицький в інтерпретації біографа-француза Кирила Королевського. Здійснено аналіз книги «Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944)». Автором книги є священик Жан-Франсуа-Жозеф Шарон, який відомий у релігійному світі як Кирило ...
677071
  Атаманенко А. Кирило Лукаріс // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 56-60. – ISBN 966-7631-05-2
677072
  Ткачук М. Кирило Лукаріс / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 77-78
677073
  Кир"ян Н. Кирило Осьмак - автопортрет у листах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 4


  Кирило Осьмак - Президент Української Головної Визвольеної Ради (УГВР).
677074
  Осьмак Н. Кирило Осьмак - нескорений Президент УГВР / Наталка Осьмак // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – С. 1-127 : іл. – (Серія "Події і люди" ; Кн. 2). – ISBN 978-966-2105-06-3
677075
  Павличко Д. Кирило Осьмак : поема / Дмитро Павличко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 56 с. – ISBN 978-966-2515-27-5
677076
  Яцків Я. Кирило Осьмак (Осьмаков) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 24. – ISSN 1819-7329


  До 125-річчя від дня народження, одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
677077
  Жадько В.О. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" : роман-сповідь / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-2530-35-3
677078
  Коцюбинська М. Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владімирського централу // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 2. – С. 175-182. – ISSN 0208-0710
677079
  Коляда І.А. Кирило Розумовський / І.А. Коляда, В.І. Милько. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISBN 978-966-97243-2-8
677080
   Кирило Розумовський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 116-121. – ISBN 978-966-8137-97-6
677081
   Кирило Розумовський (1728 - 1803) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2020. – № 2, календар : Гетьмани України. – С. 13-14. – ISSN 1814-5078
677082
  Потапенко С. Кирило Розумовський : спадщина без стереотипів / розмову вела Юлія Фурсова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 21


  Про шлях останнього українського гетьмана.
677083
  Потапенко С. Кирило Розумовський: спадщина без стереотипів / розмову вела Юлія Фурсова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 21


  Про шлях останнтого українського гетьмана.
677084
  Журавльов Д.В. Кирило Розумський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 249-252. – ISBN 978-966-14-1182-0
677085
   Кирило Синельников. Під його керівництвом було розщеплено атом // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 2-6. – ISSN 2518-7104
677086
  Захарчук О. Кирило Стеценко - священик і композитор (до 100-річчя від дня народження і 90-річчя від дня смерті) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 83-87. – ISSN 2224-0926
677087
  Грінченко М.О. Кирило Стеценко / М.О. Грінченко. – Х : Держвидав України, 1930. – 48 с.
677088
  Лісецький С.Й. Кирило Стеценко / С.Й. Лісецький. – Київ, 1974. – 47с.
677089
   Кирило Стеценко. – К., 1981. – 474с.
677090
  Товстуха Є.С. Кирило Стеценко / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1982. – 200 с.
677091
  Пархоменко Л. Кирило Стеценко / Лю Пархоменко. – Київ : Музична Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-8259-45-6
677092
  Савченко І. Кирило Стеценко у "Дніпросоюзі": здобутки видавничої праці композитора у кооперативі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 400-411. – ISSN 2224-9516
677093
  Стеценко К. Кирило Стеценко: Мистецтва розвивають потенціал людини, те, що не може розвивати наука... / розмову вів Кирило Булкін // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 15


  Інтерв"ю для YouTube-каналу "Ситдаун з Кирилом Булкіним".
677094
  Стеценко К. Кирило Стеценко: Мистецтва розвивають потенціал людини, те, що не може розвивати наука... / розмову вів Кирило Булкін // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 18-24 серпня (№ 28). – С. 14-15
677095
  Дикий А. Кирило Стрюк : оповідання / Антон Дикий ; обкл. і мал. худ. М. Глущенка. – [Харків] : Книгоспілка, 1930. – 48 с.
677096
  Меленчук О. Кирило Студинський - дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 17-22. – ISSN 0236-1477
677097
  Кліш А. Кирило Студинський в умовах суспільно-політичних трансформацій у Західній Україні 1939-1941 рр. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 140-147. – ISSN 2312-1165
677098
  Кліш А.Б. Кирило Студинський і ВУАН // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 90-98.
677099
  Сеник Л. Кирило Студинський про три етапи національного відродження // Національна ідея: від "Руської трійці " до вісниківства : монографія / Л. Сеник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 20-31. – ISBN 978-617-10-0469-6
677100
  Нагірняк А.Я. Кирило Трильовський – організатор січового руху у Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 46-51. – ISSN 0321-0499
677101
   Кирило Трильовський і січовий рух : [матеріали наук. конф. "Кирило Трильовський і січовий рух" (Коломия, 6 трав. 2014 р.), приуроч. 150-річчю з дня народж. К. Трильовського та 100-річчю створення Легіону Укр. Січових Стрільців] / [авт.-упоряд. В. Ковтун]. – Коломия : Вік, 2014. – 237, [9] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Коломийська бібліотека ; вип. 21). – ISBN 966-550-020-1


  Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від співавтора М. Савчука, з повагою: підпис, М. Савчук, січень 2015 р., м. Коломия
677102
  Сова А. Кирило Трильовський: життя, присвячене Україні // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 52-53


  З нагоди 150-ліття від дня народження громадського, політичного і просвітянського діяча, адвоката, журналіста, видавця, мецената.
677103
  Сліпушко О.М. Кирило Турівський // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 71-76. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
677104
  Попруженко М. Кирилометодиевская библиография за 1934-1940 год. / М. Попруженко, Ст. Романски. – София, 1942. – 170с.
677105
  Дуйчев И. и др. Кирилометодиевская библиография. 1940-1980 / И. и др. Дуйчев; Софийский ун-т "Климент Охридски"; Университетская б-ка. – София, 1983. – 724с.
677106
  Головаха Є. Кирилу Кириловичу Грищенку - 75 років! // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 14-17. – ISSN 1563-3713
677107
  Теодоров-Балан Кирилъ и Методи / Теодоров-Балан. – София, 1934. – 264с.
677108
   Кирилюк Віктор Павлович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-108 : фото. – ISSN 0367-4290
677109
  Кнопов П. Кирилюк Володимир Семенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 51. – ISBN 978-966-02-6814-2
677110
   Кирилюк Євген Прохорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 51-52. – ISBN 966-02-0537-6
677111
  Курас І. Кирилюк Євген Прохорович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 438-439. – ISBN 966-642-207-7
677112
  Жадько В. Кирилюк Євген Прохорович (-укр. літературознавець, шевченкознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1054-1055. – ISBN 978-966-8567-14-8
677113
   Кирилюк Євген Прохорович (1902-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 192-193. – ISBN 978-966-439-754-1
677114
   Кирилюк Зінаїда Василівна (1926-2018) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 193. – ISBN 978-966-439-754-1
677115
  Корж М.О. Кирилюк Федір Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 53. – ISBN 978-966-02-6814-2
677116
   Кирилюк Федір Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 193. – ISBN 978-966-439-754-1
677117
  Крак Ю.В. Киричеко Микола Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 60. – ISBN 978-966-02-6814-2
677118
   Кириченко Василь Прохорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 193-194. – ISBN 978-966-439-754-1
677119
  Петравчук А.П. Кириченко Володимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 56. – ISBN 978-966-02-6814-2
677120
   Кириченко Володимир Васильович // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 206-207. – ISSN 2075-9827


  2 квітня 2019 року пішов із життя видатний математик-алгебраїст, заслужений професор КНУ імені Тараса Шевченка.
677121
   Кириченко Володимир Васильович (1942-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 194. – ISBN 978-966-439-754-1
677122
  Гривко А.В. Кириченко Ілля Микитович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 116-118
677123
  Клименко Н.Ф. Кириченко Ілля Микитович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 58. – ISBN 978-966-02-6814-2
677124
   Кириченко Ілля Микитович (1889-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 194. – ISBN 978-966-439-754-1
677125
  Проценко Л. Кириченко Ілля Микитович (19.VII.1889-13.VII.1955) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 239. – ISBN 5-333-00673-3
677126
  Проценко Л. Кириченко Ілля Микитович [19.VII.1889-13.VII.1955] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 239. – ISBN 978-611-01-1405-9
677127
  Поддєрьогін А.М. Кириченко Микола Григорович / А.М. Поддєрьогін, Т.І. Ящук // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 59. – ISBN 978-966-02-6814-2
677128
   Кириченко Микола Федорович (1940-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 194. – ISBN 978-966-439-754-1
677129
   Кириченко Михайло Сергійович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 35-36
677130
  Яковенко В.М. Кириченко Олександр Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 61. – ISBN 978-966-02-6814-2
677131
   Киричук Олександр Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 194-195. – ISBN 978-966-439-754-1
677132
   Киріак Костанді 1852-1921 : каталог виставки : до 165-річчя від дня народж. К.К. Костанді / [уклад. вид.: С. Парадісопулос, Г. Ізувіта ; вступ. ст.: Л. Єрьоміна, Л. Стоянова]. – Одеса : Грецький фонд культури, 2017. – 82, [2] с. : фотоіл. – Вид. супроводжує виставку "І нема твоїм полотнам забуття...". - На тит. арк. та обкл. назва парал. укр., грец. – ISBN 978-617-637-134-2
677133
  Носенко Анна Киріак Костанді. Драматургія протиставлень // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 10-12. – ISSN 0130-1799
677134
   Кирієнко Микола Маркович (1922-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 195. – ISBN 978-966-439-754-1
677135
  Мушкудіані О.Н. Киріон II // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 71. – ISBN 978-966-02-6814-2
677136
  Шекет Ю. Кирк Дуглас: Сто лет без одиночества // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – C. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Кірк Дуглас (англ. Kirk Douglas) (за іншими даними: Іцхак Демський, Іссур Данилович - американський актор і військовий, має білоруське та єврейське коріння, лауреат почесного "Оскара" "за видатний внесок у розвиток кіномистецтва" (1996); номінувався за ...
677137
  Савельев А.И. Киров / А.И. Савельев, И.Я. Шкундов. – Калуга, 1960. – 70с.
677138
  Синельников С.С. Киров / С. Синельников. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 368 с., 25 л. ил. – Библиогр.: с. 367. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий Основана в 1993 г. М. Горьким ; Вып. 19 (393))
677139
  Чистов В. Киров в народном творчестве / В. Чистов. – Петрозаводск, 1939. – 53 с.
677140
   Киров и время. – Л., 1986. – 316с.
677141
   Киров и дети. – Ленинград : Ленингр. обл. из-во, 1935. – 123 с., 3 л. ил.
677142
  Звонков П. Киров и моряки / П. Звонков. – М-Л, 1940. – 84с.
677143
  Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе / Г.К. Долунц. – Москва : Политиздат, 1973. – 192 с.
677144
   Киров с нами. – Ленинград, 1950. – 445с.
677145
  Бретаницкий Л.С. Кировабад / Л.С. Бретаницкий, А. Саламзаде. – Москва, 1960. – 136 с.
677146
  Мамедов Р.Г. Кировабадский промышленный узел и перспективы его комплексного развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мамедов Р.Г. ; Азерб. гос. ун-т , Геол.-геогр. фак. – Баку, 1965. – 23 с.
677147
  Мативос Ю.Н. Кировоград : Путеводитель-справочник / Ю.Н. Мативос, В.А. Сандул. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 71с.
677148
  Мативос Ю.Н. Кировоград / Ю.Н. Мативос, В.П. Сандул. – Днепропетровск, 1980. – 77с.
677149
  Босько В.Н. Кировоградская картинная галерея : путеводитель / В.Н. Босько. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 56 с.
677150
  Королюк И.К. Кировоградская область Украинской ССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. экон.наук: / Королюк И. К.; АН УССР, Ин-т экон. – Киев, 1952. – 15 с.
677151
  Аркадьев В.А. Кировск / В. Аркадьев ;. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 184 с. – Библиогр.: с. 181-182
677152
   Кировск. – Ленинград, 1979. – 47с.
677153
   Кировская область. – Киров, 1960. – 245с.
677154
  Колчанов А. Кировские места в Уржуме : гравюры / А. Колчанов; Авт. текста: К. Верхотин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 16, 12 с.
677155
  Синцов Н.Д. Кировские острова / Н.Д. Синцов. – Л, 1937. – 126с.
677156
  Синцов Н.Д. Кировские острова / Н.Д. Синцов. – Л., 1937. – 126с.
677157
  Марков В.И. Кировские острова / В.И. Марков. – Ленинград, 1956. – 131 с.
677158
  Марков В.И. Кировские острова / В.И. Марков. – Ленинград, 1965. – 157 с.
677159
  Петряев Е.Д. Кировский литературный музей. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1972. – 36 с.
677160
   Кировский областной художественный музей им. А.М. Горького : каталог. Русское искусство XVIII - начала XX в. Советское искусство. Зарубежное исусство. Живопись, скульптура. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 167 с.
677161
   Кировский проспект. – Ленинград ; Москва, 1955. – 33 с.
677162
   Кировский проспект. – Ленинград, 1958. – 16 с.
677163
  Азиатский Н.А. Кировский район / Н.А. Азиатский, И.Н. Быстров, Г.Г. Филиппов. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 331 с. : ил. – (Районы Ленинграда)
677164
  Прусаков А. Кировский район Москвы / А. Прусаков. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 108с.
677165
  Адалис А. Кирову : лирическая поэма / А.Е. Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 58 с. : ил., портр.
677166
   Кировчане - Герои Советского Союза. – 2-е изд. доп. и перераб. – Киров, 1962. – 447с.
677167
  Моносзон И.И. Кировчане - Герои Советского Союза. / И.И. Моносзон. – Киров, 1962. – с.
677168
  Ксенофонт Киропедия / Ксенофонт. – 301с.
677169
  Ксенофонт Киропедия / Ксенофонт. – Москва, 1976. – 334с.
677170
  Зайцев А.Г. Кирпич в сердце / А.Г. Зайцев. – Кемерово, 1964. – 72с.
677171
  Шалыганова А.Л. Кирпичев Виктор Львович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7298-43-3
677172
  Давыдов В. Кирпичики БРИКС. Альянс быстроразвивающихся стран составит конкуренцию лидерам / подготовил А. Субботин // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 22


  О перспективах развития организации БРИКС (англ. BRICS - аббревиатура из названий пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и о роли России в этом сообществе шла речь на последнем заседании Президиума Российской академии наук. Доклад для ...
677173
  Половинчик Н.И. Кирпичики для характера или алый гороскоп / Н.И. Половинчик. – Москва, 1981. – 78 с.
677174
  Усов П.Г. Кирпично-черепичные глины Томской области / П.Г. Усов. – Томск, 1956. – 178с.
677175
  Погодин Р.П. Кирпичные острова / Р.П. Погодин. – Л., 1980. – 126с.
677176
  Урядов Г.Е. Кирсан / Г.Е. Урядов. – Саратов, 1966. – 22с.
677177
  Єкельчик С.О. Кирчів У. А. Іван Лисяк-Рудницький та Пьотр Равич: українсько-єврейська дружба // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 105-115. – ISSN 2520-2855
677178
  Байдин В.И. Кирша Данилов в Сибири и на Урале : ист.-биогр. этюды / Виктор Байдин ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ин-т гуманитар. наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета ; Университетское издательство, 2015. – 203, [1] с. : ил., портр., факс. – Библиогр.: с. 196-204 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7996-1627-4
677179
  Юнга Е.С. Кирюша из Севастополя / Е.С. Юнга. – Москва, 1956. – 158с.
677180
  Мартыненко В.Г. Киря Баев / В.Г. Мартыненко. – Барнаул, 1967. – 64с.
677181
  Пьянкова Т.Е. Кирьянова вода / Т.Е. Пьянкова. – Новосибирск, 1980. – 223с.
677182
  Шубинский С.Н. Кирьяново, дача княгини Дашковой / [С. Ш.] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [3] с.
677183
   Кисельные берега, молочные реки : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 22-29 : Фото
677184
  Кубышкин М.П. Кисельные берега. / М.П. Кубышкин. – М., 1961. – 89с.
677185
  Шаповал М.О. Кисельов Йосип Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 84-85. – ISBN 978-966-02-6814-2
677186
   Кисельов Олександр Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 280. – ISBN 978-617-573-038-6
677187
   Кисельов Олександр Іванович (1903-1967) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 195. – ISBN 978-966-439-754-1
677188
   Кисельов Юрій Олександрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 22-23. – ISBN 978-617-7069-48-4
677189
  Барабой В.А. Кисень - друг чи ворог? / В.А. Барабой. – Київ : Знання, 1990. – 47, [1] с. – (Серія 12. Природа - людина - здоров"я / Т-во "Знання" УРСР ; № 13)
677190
  Гончаров А.І. Кисень у природі і техніці / А.І. Гончаров. – Київ : Радянська школа, 1967. – 71 с.
677191
  Гудкова О.О. Кисень: від катастрофи до реактора // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 17-22. – ISSN 2518-7104
677192
  Гревцова Г. Кисеньгенеруюча активність фагоцитів під упливом водно-сольових витяжок із бруньок і квіток кизильників серії Racemiflori / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 56-59. – (Екологія. Біологічні науки)
677193
  Кралюк П. Кисилинська академія - одна з перших вищих шкіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Колишня слава Кисилина, родового помістя шляхетської родини Киселів, які залишили визначні сліди в історії України забута. Цей рід, так вважають деякі дослідники, вів свій початок із часів Київської Русі, а його родоначальники були сподвижниками ...
677194
   Кисіль Василь Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 195-196. – ISBN 978-966-439-754-1
677195
   Кисіль Олександр Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 263-264 : фото
677196
   Кисіль Олена Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 264 : фото
677197
  Иванова Надежда Михайловна Кислая (сериновая) карбоксипептидаза и лейцинаминопептидаза из Aspergillus oryzae : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Иванова Надежда Михайловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
677198
   Кисленко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 265 : фото
677199
  Залізняк Л.Л. Кислий Олександр Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 97. – ISBN 978-966-02-6814-2
677200
  Жадько В. Кислин (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 407-408. – ISBN 978-966-8567-14-8
677201
  Ларін П.М. Кислиці на осиці : Сатирич. мініатюри, усмішки / П.М. Ларін. – Донецьк, 1968. – 95 с.
677202
  Делятицкий Г.Л. Кисловодск - всесоюзная здравница / Г.Л. Делятицкий. – Ставрополь, 1949. – 175с.
677203
   Кисловодск : Осенне-зимний сезон 1925-1926 г. – Б.м. – 27с.
677204
   Кисловодск. – М.-Л., 1933. – 204с.
677205
   Кисловодск. – Москва, 1988. – 176 с.
677206
   Кисловодск туристический. – Ставрополь, 1982. – 269с.
677207
   Кисловодск. Осенне-зимний сезон 1925-1926 г.. – Пятигорск : Типо-Лит. Парт.-Сов. Из., 1926. – 27 с.
677208
  Гневышев М.Н. Кисловодская горная астрономическая станция / М.Н. Гневышев. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 49с.
677209
  Гневышев М.Н. Кисловодская горная астрономическая станция ГАО АН СССР / М.Н. Гневышев, В.И. Макаров. – Ленинград : Наука, 1989. – 47 с.
677210
   Кисловодский художественный музей Н. А. Ярошенко. – М., 1973. – 25с.
677211
  Држевецкий Г. Кисловцы / Г. Држевецкий. – Москва, 1935. – 229с.
677212
  Першин Ю.П. Кислое яблочко / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1989. – 286с.
677213
   Кислордные гомеостазис и киловродная недостаточность. – К., 1978. – 195с.
677214
  Тицкий Г.Д. Кислород-нуклеофильний катализ в реакциях образования N-ариламидов : Автореф... канд. хим.наук: / Тицкий Г. Д.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 20л.
677215
  Разумовский С.Д. Кислород - элементарные формы и свойства / С.Д. Разумовский. – Москва : Химия, 1979. – 302 с.
677216
   Кислород. – М.-Л., 1933. – 204с.
677217
   Кислород. – Справочник. – Москва : Металлургия
Ч. 1. – 1967. – 422 с.
677218
   Кислород. – М.
Ч. 2. – 1967. – 668с.
677219
   Кислород. – Справочник. – Москва : Металлургия
т. 2. – 1973. – 463 с.
677220
  Эйдус Л.Х. Кислород в радиобиологии / Л.Х. Эйдус, Ю.Н. Корыстов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 177с.
677221
  Бевад Н.И. Кислород и его роль в технике / Н.И. Бевад; под ред. О.М.Михайловой. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 24 с.
677222
  Вартапетян Б.Б. Кислород и структурно-функциональная организация растительной клетки. / Б.Б. Вартапетян. – Москва, 1985. – 89с.
677223
  Степко О.П. Кислород нуклеофильный и бифункциональный катализ одноосновными фосфороограническими ацилирвоания первичных ариламинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Степко О.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1975. – 22л.
677224
  Колчинская А.З. Кислород. Физическое состояние. Работоспособность / А.З. Колчинская. – Киев : Наукова думка, 1991. – 208 с. – ISBN 5-12-001757-6
677225
   Кислородная недостаточность. – Киев : Издательство АН УкраинскойССР, 1963. – 610с.
677226
  Семененко Н.П. Кислородно-водородная модель Земли / Н.П. Семененко. – К., 1990. – 248с.
677227
  Шульгатый Л.П. Кислородное обеспечение организма женщин при развитии выносливости в беге : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Шульгатый Л.П. ; Кубанский гос. мед. ин-т. – Краснодар, 1981. – 16 с.
677228
   Кислородные зоны в сталеплавильном производстве. – М., 1989. – 143с.
677229
   Кислородные радикалы в химии и биологии. – Минск, 1984. – 139с.
677230
  Роде Е.Я. Кислородные соединения марганца = Искусственные соединения. Минералы и руды / Е.Я. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 400 с.
677231
  Портной К.И. Кислородные соединения редкоземельных элементов / К.И. Портной, Н.И. Тимофеева. – Москва : Металлургия, 1986. – 479 с.
677232
  Роде Т.В. Кислородные соединения хрома и хромовые катализаторы. / Т.В. Роде. – М., 1962. – 280с.
677233
   Кислородные соединеня урана. – М, 1972. – 255с.
677234
  Давтян Н.Г. Кислородный режим и анатомическое строение растений в условиях гидропоники : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Давтян Н.Г.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1969. – 27л.
677235
  Алюхин Ю.С. Кислородный режим мозга и сердца при гипотермии : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Алюхин Ю.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 22л.
677236
   Кислородный режим организма и его регулирование. – Киев : Наукова думка, 1966. – 400с.
677237
   Кислородный режим организма и мехенизмы его обеспечения. – Барнаул
3. – 1978. – 92с.
677238
  Килимник О.О. Кислостійкі керамічні матеріали з використанням шлаків феронікелевого виробництва : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Килимник О.О.; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1998. – 12л.
677239
  Беньяш М.Г. Кислотная агглютинация бактерий : [дис.] / Моисей Григорьевич Беньяш. – Киев : С.Г. Слюсаревского, 1911. – [2], 138 с. – Библиогр.: с. 137-138
677240
   Кислотні властивості гетерофазного середовища плазма-повітря-вода / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев, С.В. Ольшевський, І.В. Коляка, В.В. Ярош, С.Д. Коваль, А.К. Трохимчук, П.М. Цибульов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В цій роботі представлено дослідження фізичних і хімічних властивостей гетерофазних систем газ-вода з самостійним і несамостійним розрядами при низькому і атмосферному тисках. Несамостійний розряд, одним з електродів якого занурений у рідину, був ...
677241
  Харченко О.В. Кислотні властивості гідратів оксидів. Сильні та слабкі кислоти // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 22-26


  Більшість оксидів взаємодіють з водою, утворюючи продукти приєднання - гідрати оксидів, або гідроксиди. Гідратами кислотних оксидів є кислоти, основних - основи.
677242
   Кислотні властивості сірих лісових грунтів залежно від систем удобрення / М.А. Ткаченко, А.І. Павліченко, І.М. Кондратюк, О.В. Дмитренко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
677243
  Зубкова Т. Кислотні дощі. Навчальний проєкт // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Формуємо покоління науковців. – С. 42-47
677244
  Волошин І.М. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Іван Волошин, Ольга Собечко. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-270. – ISBN 978-966-2328-42-4
677245
   Кислотність грунтів Київської області / А.М. Кирильчук, Л.Г. Шило, В.С. Запасний, Л.М. Стецюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 135-149. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (100)). – ISSN 2306-5478
677246
  Водолазька Н.О. Кислотність і сольватація в організованих розчинах: диференціююча дія наночастинок у ліофільних дисперсіях : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Водолазька Н.О. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 61 назва
677247
   Кислотно- основные свойства химических элементов, минералов, горных пород и природных растворов. – Москва : Наука, 1982. – 216с.
677248
  Беширова О. Кислотно-індукована міцелярна екстракція як новий високоефективний метод концентрування мікродомішок / О. Беширова, В. Дорощук, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено явище фазового розшарування в розчинах неіонної ПАР ОП-7 у присутності гідротропних домішок. З"ясовано вплив концентраційних умов, додатків електролітів, соляної кислоти та фенолу на фазоутворення. Formation of OP-7 nonionic surfactant-rich ...
677249
  Куліченко С.А. Кислотно-індуковані фази катіонної ПАР для цілей концентрування / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 98-102. – ISSN 1991-0290


  Досліджено вплив саліцилової кислоти на параметри фазоутворення в розчинах катіонної по-верхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Знайдено оптимальні умови формування рідких та компактних міцелярних фаз. Показано доцільність використання ...
677250
  Иванова Лариса Викторовна Кислотно-каталитическая деструкция полиоксиметилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Иванова Лариса Викторовна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
677251
   Кислотно-основная буферность почв транзитных и транзитно-аккумулятивных позиций ненарушенных ландшафтов южной тайги / Е.С. Русакова, И.В. Ишкова, И.И. Толпешта, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 562-573 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
677252
  Баранник Андрій Кислотно-основні властивості гірсько-лучних буроземних грунтів (cambic umbrisols) Чорногірського масиву та їх трансформація у процесі антропогенної діяльності / Баранник Андрій, Позняк Степан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
677253
  Куліченко С.А. Кислотно-основні властивості сульфофталеїнових індикаторів у водних розчинах неіонної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-54. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчено вплив неіонної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 на кислотно-основні властивості ряду сульфофталеїнових барвників у водних розчинах. Визначено параметри зміни ефективного значення рК індикаторів. У межах моделі псевдофазового розподілу ...
677254
  Андреева Анна Акимовна Кислотно-основное взаимодействие в диметианилине и пара-ксиоле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Андреева Анна Акимовна; МВ и ССО УССР. Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1979. – 22л.
677255
  Лукницкая О.Ф. Кислотно-основное взаимодействие в неводных растворах и электропроводность. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Лукницкая О.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-тут. – Л., 1969. – 15л.
677256
  Друпова Валентина Ивановна Кислотно-основное взаимодействие в циклогексане и п-хлортолуоле : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Друпова Валентина Ивановна; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 21л.
677257
  Крысенко А.Д. Кислотно-основное взаимодействие и механизмы переноса тока в системах образования Н- и I-кислотами с амидами уксусной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Крысенко А.Д.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1981. – 20л.
677258
  Баранов Н.А. Кислотно-основное титрирование в среде пропиленкарбоната : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Баранов Н.А.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 32л.
677259
  Быкова Л.Н. Кислотно-основное титрование в неводных растворах / Л.Н. Быкова, А.П. Крешников. – М, 1967. – 192с.
677260
  Крешков А.П. Кислотно-основное титрование в неводных растворах / А.П. Крешков, Л.Н. Быкова, Н.А. Казарян. – Москва : Химия, 1967. – 192 с.
677261
  Эль Раббат Кислотно-основное титрование и константы диссоциации некоторых электролитов в метилэтилектоне. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Эль Раббат Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
677262
  Зеленина Л.Н. Кислотно-основное титрование с применением ионного обмена в неводных растворах для анализа солей : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленина Л.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 19л.
677263
  Бугаевский А.А. Кислотно-основное титрование. / А.А. Бугаевский. – Х., 1972. – 41с.
677264
  Соловьев В.В. Кислотно-основные взаимодействия анионов NO3 и CO3 с катионами на фоне ионных расплавов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьев В.В.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1985. – 23л.
677265
  Карякин Ю.В. Кислотно-основные индикаторы. Теоретические основы и практическое применение / Ю.В. Карякин. – М.-Л., 1951. – 197с.
677266
  Земский Б.П. Кислотно-основные превращения индолил-пиридиниевых катионов / Земский Б.П. – Донецьк, 1980. – 20 c.
677267
  Воробьева Светлана Васильевна Кислотно-основные равновесия и реакции комплексо-образования в растворах мышьяковистой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Воробьева Светлана Васильевна; Уральск. науч. центр. Ин-т химии. – Свердловск, 1979. – 21л.
677268
   Кислотно-основные свойства неорганических соединений : монография / В.Ф. Зинченко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова [и др.]. – Одесса : ОНУ, 2016. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-617-689-173-4
677269
   Кислотно-основные свойства химических елементов, минералов, горных пород и природных растворов. – М., 1982. – 215с.
677270
  Худякова Т.А. Кислотно-основные свойства электролитов и критерии их анализа : Справочник / Т.А. Худякова, А.П. Арбатский. – Москва : Химия, 1988. – 64 с.
677271
  Глянько Е.В. Кислотно-щелочное равновесие и напряжение газов в крови и тканях при экспериментальной чумной интоксикации и чуме : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Глянько Е.В.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 20л.
677272
  Осик В.И. Кислотно-щелочное равновесие и некоторые параметры внешнего дыхания при различных видах мышичной деятельности. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.13 / Осик В.И.; Куб.гос.мед.ин-т. – Краснодар, 1977. – 17л.
677273
  Гелядов Н.Б. Кислотно-щелочное равновесие при малярии. / Н.Б. Гелядов. – Баку, 1935. – 36с.
677274
  Агапов Ю.Я. Кислотно-щелочной баланс / Ю.Я. Агапов. – Москва, 1968. – 184с.
677275
  Смолин Александр Федорович Кислотно-щелочной баланс в условиях кранио-церебральной гипотремии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.013 / Смолин Александр Федорович; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 17л.
677276
   Кислотно-щелочные сульфофталеиновые и бромсульфафталеиновые индикаторы. – М., 1970. – 12с.
677277
  Ветров В.А. Кислотность атмосферных осадков и выпадение серы и азота на территории Российской Федерации по данным мониторинга химического состава снежного покрова / В.А. Ветров, В.В. Кузовкин, Д.А. Манзон // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 44-53 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
677278
  Александров В.В. Кислотность неводных растворов / В.В. Александров. – Харьков : Вища школа, 1981. – 152 с.
677279
  Бурахович А.А. Кислотность некоторых растворов в смесях ацетон-вода и пропанол-2-вода : Автореф... канд. хим.наук: / Бурахович А. А.; ХГУ. – Х., 1970. – 26л.
677280
  Кашулина Г.М. Кислотность почв в окрестностях медно-никелевого комбината "Североникель", Кольский полуостров / Г.М. Кашулина, А.Н. Кубрак, Н.М. Коробейникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 486-500 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
677281
  Спирина С.В. Кислотность разбавленных растворов в системах пропанол-2-вода и диметилсульфоксид-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Спирина С.В.; МВ и ССО УССР. Харьков.гос. ун-т. – Х., 1975. – 28л.
677282
  Бороденко Валентина Ивановна Кислотность растворов в растворителях со средними и низкими диэлектрическими проницаемостями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бороденко Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
677283
  Нгуен Тхе Хыу Кислотность растворов в смесях ацетона с водой : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Тхе Хыу; ХГУ. Хим. фак-т. Кафедра физ. химии. – Х., 1966. – 6л.
677284
  Александров В.В. Кислотность растворов и сольватация : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Александров В. В.; МВиССО УССР, Харьк. ун-т им. А. Горького. – Харьков, 1974. – 59л.
677285
   Кислотные выпадения. Долговременные тенденции. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 438с.
677286
   Кислотные дожди. – Л., 1983. – 206с.
677287
   Кислотные дожди. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269 с.
677288
  Заиков Г.Е. Кислотные дожди и окружающая среда / Г.Е. Заиков, С.А. Маслов, В.Л. Рубайло. – Москва : Химия, 1991. – 139с.
677289
  Коцаренко Н.С. Кислотные и каталитический свойства бинарных окисных катализаторов на основе кремневой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Коцаренко Н.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
677290
   Кислотные методы переработки фосфатного сырья. – М., 1988. – 288с.
677291
  Уридия Ламара Ясоновна Кислотные свойства глин различного минерального состава и их связь с каталитической активностью : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Уридия Ламара Ясоновна; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 24л.
677292
  Бегларян Алик Аветикович Кислотные свойства и активность цеолитных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бегларян Алик Аветикович; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 15л.
677293
  Хорват Л. Кислотный дождь / Л. Хорват. – Москва : Стройиздат, 1990. – 79с.
677294
  Поле Гелина Павловна Кислотный катализ в реакции окисления фосфина растворами положительных ионов галогенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Поле Гелина Павловна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
677295
  Бондаренко Л. Кислоторозчинний колаген шкіри щурів, уражених карциномою Герена, при навантаженні раціону триптофаном / Л. Бондаренко, Г. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на щурах-самцях лінії Вістар, уражених карциномою Герена, показана здатність навантаження раціону триптофаном викликати якісні зміни в амінокислотному складі колагену шкіри щурів, уражених цією карциномою, у порівнянні зі складом даного ...
677296
  Дерешкевич Ю.В. Кислотоупорные сооружения в химической промышленности / Ю.В. Дерешкевич. – М., 1960. – 184с.
677297
  Тохадзе З.В. Кислотоустойчивые формы - амилазы и глюкоамилазы Aspergillus niger. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Тохадзе З.В.; Ин-т биохимии растений АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
677298
  Мартыненко Б.В. Кислоты - основания / Б.В. Мартыненко. – М., 1988. – 157с.
677299
  Ковтун Г.А. Кислоты Льюиса - стабилизаторы окисления органических соединений / Г.А. Ковтун, В.А. Плужников ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т биоорг. химии и нефтехимии (ИБОНХ). – Киев : ИБОНХ НАН Украины, 1994. – 132, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Введение рус., укр. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-7702-0749-3
677300
  Горбов А.И. Кислоты окси- и гидрокситетровые : (Предварительное сообщение) / [соч.] А. Горбова ; Из Химической. лаборатории С.-Петербургского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 11 с. – Библиогр. в прим


  С авт. автора
677301
  Голубев Б.А. Кислые почвы и их улучшение : теоретические основы / Б.А. Голубев; под ред. Бойко Е.В. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 166 с.
677302
   Кислый вулканизм. – Новосибирск : Наука, 1973. – 186с.
677303
  Наседкин В.В. Кислый вулканизм и водосодержащие стекла Северо-Востока СССР. / В.В. Наседкин. – М., 1983. – 103с.
677304
  Данилович Л.Г. Кислый вулканизм Карпат / Л.Г. Данилович. – Киев : Наукова думка, 1976. – 147с.
677305
  Далимов Т.Н. Кислый вулканизм складчатых областей / Т.Н. Далимов. – Ташкент, 1981. – 296с.
677306
   Кислюк Віктор Віталійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 265 : фото
677307
  Пирогідзе Андрій Кисмет : Піросманішвілі Ніко. Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-41 : Фото
677308
  Миронюк В.І. Кисневий обмін на світлі та у темряві деяких аерофітних та амфібіальної водоростей / В.І. Миронюк, С.М. Курінна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено кисневий обмін аерофіт них та амфібіальної водоростей полярографічним методом із застосуванням саліцилгідроксамової кислоти (СГК), що свідчать про складні взаємодії чутливих та стійких до СГК шляхів дихання та їх внесок у загальний рівень ...
677309
  Крук К.В. Кисневий режим поверхневих вод як відображення основних екологічних процесів у водоймах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 91-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
677310
  Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи : дис. ... канд. біол. наук:03.00.13 / Білик Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 123 л. – Бібліогр.: л. 110-123
677311
  Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Білик Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 7 назв
677312
   Кистозные изменения структуры молочной железы в разные возрастные периоды / М.Л. Травина, А.Г. Попов, С.А. Попов, Е.В. Куликова // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 77-83. – ISSN 2309-4117
677313
  Вердиев Ф.В. Кисты костей у детей и подростков (обзор литературы) // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 135-140. – ISSN 0030-5987
677314
  Маргошвили Л.Ю. Кисты Панкиси : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 576 / Маргошвили Л.Ю. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1969. – 28 c.
677315
  Семар Г.М. Кисть-радуга / Г.М. Семар. – М., 1984. – 288с.
677316
  Фоломин Ф.П. Кисть / Ф.П. Фоломин. – М, 1968. – 160с.
677317
  Бонч-Осмоловский Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба / Бонч-Осмоловский. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – 172 с. – Библиогр.: с. 149-154. – (Палеолит Крыма ; Вып. 2)
677318
  Кириллова М.Р. Кисть рябины: Стихи. / М.Р. Кириллова. – Горький, 1980. – 63с.
677319
   Кистью, резцом, фломастером.... – Москва : Знание
№ 2. – 1986. – 48 с.
677320
   Кит. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 159с.
677321
  Торбадо Х. Кит : роман ; пер. с исп. / Х. Торбадо. – Москва, 1985. – 311 с.
677322
  Болл К. Кит Болл, Стивен Уильямс, Алмут Харгривз : скульптура, инсталяция, рис. : кат. выст. : пер. с англ. / К. Болл, С. Уильямс, А. Харгривз; [сост.: Н. Климова, З. Мзокова] ; Союз сов о-в дружбы и культ. связи с зарубеж. странами, ... – Москва : Советский художник, 1990. – 35 с. : в основном ил. – ISBN 5-269-00611-1
677323
  Корр Є. Кит в океанариуме / Є. Корр, У. Єванс. – Москва : Знание, 1988. – 128с.
677324
  Моуэт Ф. Кит на заклание / Ф. Моуэт. – Пер. с англ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
677325
  Абд Китaб Талхис ал-aсaр ва аджa иб ал-малик ал-каххaр : ("Сокращение [книги о] "Памятниках" и чудеса царя могучего") / Абд ар-Рашйд ал Бaкувй ; изд. текста, пер., предисл., примеч. и прил. З.М. Буниятова. – Москва : Наука, 1971. – 162 с., староараб. паг.
677326
   Китаеведение Англии: очерки зарубежной историографии Китая. – Москва : Наука, 1977. – 189 с.
677327
  Кірносова Н.А. Китаєзгнавців Українська асоціація // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 104. – ISBN 978-966-02-6814-2
677328
   Китаєзнавчі дослідження : збірка наукових праць / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; Українська асоціація китаєзнавців. – Київ
Т. 1. – 2011. – 157 с.
677329
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ. – ISSN 2409-904X
№ 1/2. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677330
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2409-904X
№ 1/2. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677331
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2409-904X
№ 1/2. – 2017. – 85, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677332
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2409-904X
№ 1. – 2018. – 108, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677333
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2409-904X
№ 2. – 2018. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677334
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2409-904X
№ 1. – 2019. – 150, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677335
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Цимбал Л.І. ; редкол.: Білошапка В.А, Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2409-904X
№ 2. – 2019. – 70, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
677336
  Сущенко О. Китаєць запита: "Котра година?.." // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 12 грудня (№ 204). – С. 6


  Про кафедру української та російської мов як іноземних в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
677337
  Рутковська О. Китаївський пустинницький скит. З матеріалів історичної розвідки // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 32-42
677338
  Войтович Р. Китаїзація як обернена форма глобалізації в сучасних умовах суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 327-342.
677339
  Богуславский А. Китай-Африка: опыт взаимовыгодного сотрудничества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 54-68. – ISSN 0130-9625
677340
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1947. – 336с.
677341
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1947. – 336с.
677342
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1957. – 448с.
677343
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1985. – 496с.
677344
  Боборыкин П.Д. Китай-город / Боборыкин П.Д. – Москва, 1988. – 476 с.
677345
  Лексютина Я.В. Китай - активный игрок на просторах Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 22-36. – ISSN 044-748Х
677346
   Китай - в истории и сегодня. – Пекин : Управление внешних связей Министерства культуры КНР. – 106с. : Илл.
677347
  Мигунова О.В. Китай - владыка морей? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 37-41. – ISSN 0321-5075
677348
  Раковский С.Н. Китай - гигант в мировой єкономике и политике : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 10-16 : Фото. – ISSN 0016-7207
677349
  Раковский С.Н. Китай - гигант в мировой экономике и политике : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-23, 47 : Фото. – ISSN 0016-7207
677350
  Саблин И.В. Китай - Индия. Экологический срез // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 11 (652). – С. 14-19. – ISSN 0321-5075
677351
  Кузнецов В.С. Китай - Индия: на путях культурного общения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 8-11. – ISSN 0321-5075
677352
  Михалев В.А. Китай - Корея. Выставка произведений / В.А. Михалев, Д.К. Свешников. – Ленинград : Художник РСФСР, 1959. – 31, [3] с.
677353
  Коростаренко М.К. Китай - наш великий друг и союзник / М.К. Коростаренко. – К, 1955. – 96с.
677354
  Барахта Б.П. Китай - наш великий сосед : [в 2 ч.] / Б.П. Барахта. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. У политической карты мира)
Ч. 1. – 1989. – 62, [2] с.
677355
   Китай - от скачка до замедления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 4-12. – ISSN 2074-6040


  Российские экономисты в рамках дискуссионного проекта «Сноб»1 обсудили причины замедления китайской экономики. Одни полагают, что это естественный этап процесса развития, другие опасаются, что это начало очередной волны глобального экономического ...
677356
  Дремова Л.И. Китай - это другая страна // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2011. – № 2 (26). – С. 25-35. – ISSN 1812-9463


  В статье рассматриваются проблемы организации культурного пространства в Древнем и современном Китае. Автор анализирует свой опыт преподавания лингвокультурологии в университетах КНР.
677357
  Семин А.В. Китай - Япония: лед тронулся // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
677358
  Мамаев И. Китай : Страна, народ, история / И. Мамаев, В. Колоколов. – Изд. 2-е, испр. и значит. доп. – Москва, 1924. – 272с.
677359
  Семенов Б. Китай / Б. Семенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1927. – 51с.
677360
  Семенов Б. Китай / Б. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Л., 1928. – 88с.
677361
  Денике Б.П. Китай / Б.П. Денике. – Москва, 1935. – 122 с.
677362
   Китай. – Х, 1936. – 236с.
677363
   Китай. – Москва, 1954. – 464с
677364
  Горбунова М. Китай / М. Горбунова, И. Забелин. – М, 1956. – 39с.
677365
   Китай. – Пекин, 1958. – 177с.
677366
  Бергер Я.М. Китай : экон.-геогр. очерк / Я.М. Бергер. – Москва : Географгиз, 1959. – 112 с., [2] л. карт. : ил., карт. – (У карты мира)
677367
  Овдиенко И.Х. Китай / И.Х. Овдиенко. – М., 1959. – 330с.
677368
  Гельбрас В.Г. Китай / В.Г. Гельбрас. – М, 1973. – 224с.
677369
  Сладковский М.И. Китай / М.И. Сладковский. – Москва, 1978. – 301с.
677370
  Яковлев М.И. Китай / М.И. Яковлев. – М, 1980. – 64с.
677371
  Самбурова Е.Н. Китай / Е.Н. Самбурова, А.А. Медведева. – Москва : Мысль, 1991. – 162с.
677372
   Китай. – М, 1992. – 190с.
677373
   Китай : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Іл.
677374
  Головченко В.І. Китай : країнознавчий портрет / В.І. Головченко. – Київ : Знання, 2010. – 72 с. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 2/3 - 2010 ; Cерія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-842-6
677375
   Китай : государство и общество : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 312с.
677376
   Китай : история ,культура и историография. – М, 1977. – 248с.
677377
   Китай : история ,экономика,культура,героическая борьба за национальную независимость. – М.Л., 1940. – 536с.
677378
   Китай : история в лицах и событиях. – Москва, 1991. – 252с.
677379
   Китай : общество и государство. – Москва, 1973. – 357с.
677380
   Китай : поиски путей социального развития. – М, 1979. – 245с.
677381
   Китай : традиции и современность. – М, 1976. – 335с.
677382
  Доронин Б.Г. Китай 17-18 веков / Б.Г. Доронин. – Л., 1988. – 177с.
677383
  Галкин И.С. Китай 1870-1918 годов / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 20с.
677384
  Дубинский А.М. Китай 1918-1949 годов / А.М. Дубинский. – Москва, 1950. – 118 с.
677385
  Кузнецов В.С. Китай буддийский // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 25-29. – ISSN 0321-5075
677386
  Галкин И.С. Китай в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1952. – 20с.
677387
  Зубок Л.И. Китай в 1918-1944 гг. : стеногр. лекций, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. Л.И. Зубок ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекции 21, 33)
Лекция 21, 33 : Китай в 1918-1944 гг. : стенограммы лекции, прочитанных в 1943/1944 уч. году / Л.И. Зубок, проф. – 1945. – 57, [2] с. с обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677388
   Китай в 21 веке: глобализация интересов безопасности. – Москва : Наука, 2007. – 328с. – ISBN 5-02-035482-1
677389
  Пронь С. Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: глобальний фундаменталізм і сучасні регіональні амбіції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 258-261. – ISBN 978-966-171-651-2
677390
  Ходоров А.Е. Китай в борьбе за независимость / А.Е. Ходоров, М.П. Павлович. – Москва, 1925. – 195с.
677391
  Никифоров В.Н. Китай в годы пробуждения Азии / В.Н. Никифоров. – М., 1982. – 248с.
677392
  Котович І.О. Китай в євразійській геостратегії США (за працями Зб. Бжезинського) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 491-500
677393
  Капранов С.В. Китай в ідеології японського паназіатизму // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 146-217. – ISBN 978-966-02-8237-7
677394
  Мазуренко Ю. Китай в ієрархії світової політичної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 71-73.
677395
  Медведев Р. Китай в конце 2009 года (60 лет Китайской Народной Республике) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 112-135
677396
  Дробот Г.А. Китай в мировой политике: ресуры, цели, проблемы, отношения с Россией // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 35-49. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
677397
  Олисов И. Китай в мировых процессах // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.116-125. – ISSN 0130-9625
677398
  Тихвинский Сергей Леонидович Китай в моей жизни (30-90-е гг.) / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Наука, 1992. – 158с.
677399
  Дивов Ф.И. Китай в наши дни. Амбиции и реальность / Ф.И. Дивов. – М., 1980. – 40с.
677400
  Салицкий А. Китай в новой структуре мировой экономики / А. Салицкий, В. Таций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 72-77. – ISSN 0131-2227
677401
  Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931-1950) / Б.Г. Сапожников. – М., 1977. – 351с.
677402
  Аварин В.Я. Китай в огне гражданской войны : стенограмма публ. лекции, прочит. 12-го дек. 1946 г. в Лекц. зале в Москве / В. Я. Аварин ; Всесоюз. лекц. бюро при Министерстве высш. образования СССР. – Москва : Правда, 1947. – 31с.
677403
  Семенко М. Китай в огні / М. Семенко, 1932. – 16с.
677404
   Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945). – М : Наука, 1988. – 335 с. – Библиогр.: с. 314-322
677405
  Мозиас П. Китай в период мирового кризиса: бенефициар, жертва или виновник? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 93-114. – ISSN 0042-8736
677406
  Аварин В.Я. Китай в период перехода к социализму : стенограмма публичной лекции... / В. Я. Аварин. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 1. ; № 2)
677407
  Карнеев А.Н. Китай в поисках новой модели развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 80-88. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
677408
  Дудко І.Д. Китай в політиці США: до питання про стратегічні орієнтири адміністрації Б.Обами / І.Д. Дудко, І.С. Погорєлова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 66-71. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
677409
  Ноздрев С. Китай в системе мировых финансов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 29-40. – ISSN 0131-2227
677410
  Кулик Б.Т. Китай в современном мире. / Б.Т. Кулик. – М., 1991. – 63с.
677411
  Кузьмин В.В. Китай в стратегии американского империализма / В.В. Кузьмин. – Москва : Международные отношения, 1978. – 271 с.
677412
   Китай в эпоху древности. – Новосибирск, 1990. – 107с.
677413
  Цыганков П.А. Китай во внешней политике современной России: реализм партнерских отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-62. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
677414
  Нарымбай Ермек Китай выдерживает умеренную, ровную линию над экономико-демографическое поглощение Казахстана / беседовал Максим Михайленко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 20


  Казахстанский диссидент о самодержавии Назарбаева, российской угрозе и "китаизации" Казахстана.
677415
  Салманов Ф.К. Китай глазами геолога / Ф.К. Салманов, В.И. Высоцкий. – М., 1990. – 95с.
677416
  Мазурика Ю. Китай глазами русских миссионеров XVIII-XIX вв. (конфессиональный аспект восприятия конфуцианской культуры) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 94-101
677417
   Китай говорит. – Чита, 1954. – 84с.
677418
  Шевирев И. Китай готов к мирному сосуществованию со всеми странами // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 3-9 декабря (№ 42). – С. 3


  В 2020 г. Саммит "Большой двадцатки" впервые за двадцатилетнюю историю этого международного объединения прошел под председательством Саудовской Аравии. Но в 2020-м впервые за все время своего существования "двадцатка" на уровне лидеров стран-участниц в ...
677419
   Китай для України: наскільки реально? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
677420
  Федорук О. Китай з погляду українського мистецтвознавця // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 589-622. – ISBN 978-966-579-271-0
677421
  Каспрук В. Китай завершає коло в трикутнику: США, Іран і Росія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-106. – ISSN 0585-8365
677422
  Гончар О. Китай зблизька : Нариси / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 104с.
677423
  Шапличенко Наталія Китай здалеку і зблизька // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 34-35
677424
  Сладковский М.И. Китай и Англия. / М.И. Сладковский. – М., 1980. – 351с.
677425
  Фомичева М.В. Китай и Африка / М.В. Фомичева. – М., 1976. – 263с.
677426
  Дейч Т.Л. Китай и Африка.Время перемен (80-е годы) / Т.Л. Дейч. – М, 1992. – 150с.
677427
  Лексютина Я. Китай и БРИКС: мотивация участия // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 81-89. – ISSN 0131-2227
677428
  Войтинский Г.Н. Китай и великие державы / Г.Н. Войтинский. – Москва, 1947. – 23с.
677429
  Бажанов Е.П. Китай и внешний мир / Бажанов Е.П. – Москва : Международные отношения, 1990. – 351 с.
677430
  Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV - XVIII вв.: межгос. отношения / О.В. Зотов. – М., 1991. – 168с.
677431
  Тихвинский Сергей Леонидович Китай и всемирная история / Тихвинский Сергей Леонидович. – М : Наука, Гл.ред.вост.лит., 1988. – 589 с.
677432
  Машкина И.Н. Китай и Вьетнам (III - XIII вв.) / И.Н. Машкина. – М., 1978. – 352с.
677433
  Мый Син Китай и его первая пятилетка. / Мый Син, Вэй-чжун. Фан. – М., 1957. – 55с.
677434
  Смургис Ю. Китай и его рабочее движение / Ю. Смургис. – Москва, 1922. – 56с.
677435
  Дейч Т. Китай и Индия в Африке: азиатская альтернатива западному влиянию? / Т. Дейч, В. Лопатов // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 20-27. – ISSN 0321-5075
677436
   Китай и капиталистические страны Европы. – М, 1976. – 168с.
677437
  Лексютина Я.В. Китай и карибские острова: от намерений к действиям // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 42-53. – ISSN 0044-748Х
677438
  Ларин А. Китай и китайская диаспора : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-28. – ISSN 0321-5075
677439
  Баженова Е.С. Китай и мировой финансовый кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
677440
  Баринова Е.Б. Китай и народы Центральной Азии в домонгольский период // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 110-118. – ISSN 0042-8779


  О культурном влиянии китайской материальной культуры в Средней Азии во II веке до н. э.- начале XIII в. н. э.
677441
  Березин И. Китай и отношение к нему Европы : ст. первая / [И. Березин] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [20] с.
677442
  Березин И. Китай и отношение к нему Европы : ст. вторая и последняя / [И. Березин] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [22] с.
677443
  Белобров Ю. Китай и ПРО // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 8 август. – С. 28-40. – ISSN 0130-9625
677444
  Лусио Винас де Соуза Китай и развивающиеся экономики: не просто еще один кирпич в стене // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 5. – С. 77-86. – ISSN 0130-9625
677445
  Кондрашова Л. Китай и Россия: социально-экономическая трансформация. Под ред. Л.В. Никифорова, Т.Е. Кузнецовой, М.Б. Гусевой; Институт экономики РАН. - М.: Наука, 2007. - 315 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 146-147. – ISSN 0042-8736
677446
   Китай и соседи в древности и средневековье. – М, 1970. – 276с.
677447
   Китай и соседи в новое и новейшее время. – М, 1982. – 454с.
677448
  Бокщанин А.А. Китай и страны южных морей в 14-16 вв. / А.А. Бокщанин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука : Главная редакция восточной литературы, 1968. – 211 с.
677449
  Гломбинський С. Китай и США / С. Гломбинський. – М, 1975. – 310с.
677450
  Воронцов В.Б. Китай и США / В.Б. Воронцов. – Москва, 1979. – 172с.
677451
  Сулицкая Т.И. Китай и Франция 1949-1981 гг. / Т.И. Сулицкая. – М., 1983. – 184с.
677452
  Досова Б.А. Китай и центральноазиатский регион:историографический обзор российской литературы (1990-2011) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 29-39. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
677453
  Федоровский А. Китай и экономические стратегии Южной Кореи // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 41-51. – ISSN 0131-2227
677454
   Китай и Эмираты - с МАУ: новые предложения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 12
677455
  Болохов И.И. Китай и ЮАР - стратегическое партнерство? // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 80-99. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
677456
  Сладковский М.И. Китай И Япония / М.И. Сладковский. – М., 1974. – 322с.
677457
  Сладковский М.И. Китай и Япония. / М.И. Сладковский. – М., 1971. – 336с.
677458
   Китай и Япония: глобализация экономики, политика и интересы безопасности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 83-93. – ISSN 0131-2227
677459
  Самарцев В. Китай идет в мир // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 28-46. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
677460
  Шергін С. Китай і США в глобальних трансформаціях // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 50-55
677461
  Остап’як В.І. Китай крізь призму глобальних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 23-27. – ISSN 2308-6912


  Проводиться дослідження розвитку однієї з найбільших та найпотужні- ших країн Східної Азії. Автор здійснює спробу проаналізувати подальший розвиток зазначеної країни в глобальному форматі. Розглянуто позиції та системи впливу в ...
677462
   Китай лидирует по использованию возобновляемых энергоресурсов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 28-29. – ISSN 2074-6040
677463
  Шевчук О.В. Китай між США та Росією: геостратегічні відносини : монографія / О.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 399-447. – ISBN 978-966-2056-71-8
677464
  Доронин Алексей Китай на мировом рынке е-торговли : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 31
677465
  Зварич Р. Китай на міжнародній економічній арені: подолання загроз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 334-351. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
677466
  Шоманн Штеффан Китай на низком старте : тема номера / Шоманн Штеффан, Чоу Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 72-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
677467
  Галенович Юрий Китай на перепутье // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С. 29-38. – ISSN 0869-44435
677468
  Баженова Е.С. Китай на пороге 12-й пятилетки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 2-9. – ISSN 0321-5075
677469
  Грунская-Гекдениз Китай настоящий / Антонина Грунская-Гекдениз. – Киев : Саммит-Книга, 2020. – 264, [5] с., [12] л. фотоил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-264. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-966-986-158-0
677470
  Сяо Сань (Эми Сяо) Китай непобедимый. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1940. – 110с.
677471
  Кириллов А. Китай нынешний и будущий : попытка прочтения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 6. – С. 18-21. – ISSN 0234-1670


  Економічні і політичні перетворення в Китаї
677472
  Пестушко Валерій Китай охоплений революцією споживання : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16
677473
   Китай очима Азії : [колектив. монографія] / [С.В. Капранов та ін. ; редкол.: О.В. Богомолов та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоц. китаєзнавців. – Київ : Відродження, 2017. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 315. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8237-7
677474
  Храпачов О. Китай очима українця // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 777-783. – ISBN 978-966-579-271-0
677475
  Храпачов О. Китай очима українця // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 62-64
677476
  Чудодеев Ю.В. Китай переосмысливает историю России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 48-50. – ISSN 0321-5075
677477
  Ялі М.Х. Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 126-133


  У статті автором проаналізовано шанси Китаю стати наддержавою у найближчому майбутньому.
677478
  Михеев В. Китай после Боао-2015 / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 61-70. – ISSN 0131-2227
677479
   Китай после культурой революции. – М, 1979. – 360с.
677480
  Гамянін В. Китай початку XX ст. очима Чжоу Цзиціна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 283-308. – ISBN 978-966-579-271-0
677481
  Генри Э. Китай против Азии. / Э. Генри. – М, 1979. – 96с.
677482
  Зюзин А. Китай пускается в большое плавание // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
677483
   Китай сегодня. – М, 1969. – 336с.
677484
  Кетлинская В.К. Китай сегодня и завтра / В.К. Кетлинская. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 396с.
677485
  Самарцев В.В. Китай скупает ресурсы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
677486
  Петренко Є. Китай стає головною загрозою НАТО? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 5
677487
  Супруненко А.Л. Китай строит социализм / А.Л. Супруненко. – Смоленск, 1959. – 332с.
677488
  Петручак А.В. Китай та Індія - природні конкуренти за гегемонію в Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 553-561
677489
  Голод В.Ю. Китай та світ: еволюція економічних відносин // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (17), вересень : 70 років утворення Китайської Народної Республіки. – С. 52-57
677490
  Ціватий В. Китай у глобалізованому світі: зміна парадигм та інституцій // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 44-45
677491
  Гончаренко В.В. Китай у глобальному індексі інновацій / В.В. Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко, А.А. Пожар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
677492
  Погорєлова І. Китай у зовнішній політиці адміністрації Б. Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 9-12
677493
  Гобова Є.В. Китай у медіа-сфері Гонконгу та Тайваню // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 5-17. – ISSN 2409-904X
677494
  Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-21
677495
  Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-26
677496
  Кіктенко В.О. Китай у сучасному світі: мирне піднесення, відродження нації та "м"яка сила" // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 11-99. – ISBN 978-966-02-8237-7
677497
  Троян С. Китай у сфері колоніальної політики Німецької імперії (кінець XIX століття) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 10-15
677498
  Андреус А.П. Китай у час виникнення філософії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 28-32. – ISBN 966-316-069-1
677499
  Карпова С. Китай уходит в никуда // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 33 (1197). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670
677500
  Мартинов А. Китай шукає союзників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 7 червня (№ 23). – С. 4


  4 червня 2019 року у світі згадали про 30-ту річницю придушення студентських протестів у центрі Пекіна. "Двадцять років тому, в ніч на 4 червня 1989 року, китайські війська придушили демонстрацію за демократію на центральному майдані Пекіна ...
677501
  Красільчук Я. Китай як перспективний торговельний партнер України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 44-45
677502
  Гуменюк Я.М. Китай як стратегічний партнер України для виходу на азійський ринок збуту аграрної продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 75-84. – ISSN 2308-6912
677503
  Намозов О. Китай, ВТО и мировая экономика // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.77-83. – ISSN 0131-2227
677504
  Яценко Б.П. Китай, Китайська Народна Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 104-109. – ISBN 978-966-02-6814-2
677505
  Киндж Дж Китай, который потряс мир / Джеймс Киндж ; [пер. с англ. И.В. Кузнецова]. – Москва : АСТ, 2008. – 351 с. – (Philosophy). – ISBN 978-5-17-049425-5
677506
  Най Джозеф Китай, Японія та Америка Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 182). – С. 11


  Про те, що нині зможе підтримати силовий баланс трьох країн.
677507
  Никонов А. Китай. / А. Никонов. – М, 1925. – 102с.
677508
  Слєпак С.И. Китай. / С.И. Слєпак, 1938. – 71с.
677509
  Слєпак С.І. Китай. / С.І. Слєпак. – К., 1939. – 72с.
677510
  Вагнер Лоренц Китай. Без семьи. "Горько!" по-китайськи / Вагнер Лоренц, Ян Сифань // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 104-111 : фото. – ISSN 1029-5828
677511
  Мернова Мария Китай. Выйти из сумрака // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 26-35 : фото
677512
  Князева Елена Китай. Горшочек, вари! / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 60-63 : фото
677513
  Князева Елена Китай. Длинною в жизнь / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 66-68 : фото
677514
  Скирюк Дмитрий Китай. Достучаться до небес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 104-107 : фото
677515
  Нечепоренко Ірина Китай. Економіко-географічна характеристика : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-16 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назв
677516
   Китай. Жизнь - в потоке энергии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.132-134. – ISSN 1029-5828


  Китайская нетрадиционная медицина.
677517
  Майборода Наталья Китай. Жизнь как чудо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 50-57 : фото
677518
  Гудзевата Марина Китай. Землею піднебесної : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-74 : Фото
677519
  Галенович Ю.М. Китай. Как трактуется "традиционная политическая культура" России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 42-46. – ISSN 0321-5075
677520
  Смердов И.В. Китай. Караоке-образование = Как китайские вузы используют иностранных преподавателей // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075


  Китайские частные образовательные учреждения находятся в процессе становления с 1982 г.
677521
  Майборода Наталия Китай. Китайская шкатулка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 30-40 : фото
677522
   Китай. Корея. Японія : бібліографічний покажчик. – Київ : Київський університет, 2007. – 380с. – (Б-ка інституту філології). – ISBN 966-594-961-6
677523
  Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история культуры = China. A short cultural history / С.П. Фицджеральд ; [пер. с англ. Р.В. Котенко ; науч. ред. Е.А. Торчинов]. – Санкт-Петербург : Евразия, 1998. – 455, [2] с. : ил., карты. – Загл. и авт. ориг.: China: a short cultural history / C.P. Fitzgerald. - Указ.: с. 441-455. – (Пилигрим / ред. С.Е. Еременко). – ISBN 5-8071-0010-7
677524
   Китай. Кулинарное поднебесье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 32-37 : фото
677525
  Сидоренко Віктор Китай. Листи з Піднебесної // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-78 : фото
677526
  Насонова Алла Китай. Пешком над землей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 66 : фото
677527
  Реутов С. Китай. Планета Лі або історія одного фото // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 44-55 : фото
677528
  Князева Елена Китай. Поймать удачу за хвост / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 68-70 : фото
677529
  Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной / Рейн Крюгер ; [пер. с англ.: Д. Воронина, Ю. Гольдберга]. – Москва : Эксмо, 2006. – 442, [4] с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-699-17844-9
677530
  Князева Елена Китай. Прикоснуться к сердцу / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 64-67 : фото
677531
  Фэй Ван Китай. Раскрепощенное искусство // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 75-77. – ISSN 0321-5075
677532
  Пивоварова Э.П. Китай. Решение социальных проблем в условиях реформ и кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 42-45. – ISSN 0321-5075
677533
  Вдовкина Мария Китай. Самые длинноволосые женщины планеты. Длинною в жизнь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 70-74 : фото
677534
   Китай. Система стимулирования космических компаний // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 5
677535
  Мизатий Сергій Китай. Снігові мавпи Китаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 58-61 : фото
677536
  Матвиенко Марина Китай. Столица миров // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 26-34 : фото
677537
  Сидихменов В.Я. Китай. Страници прошлого / В.Я. Сидихменов. – Москва, 1974. – 277с.
677538
   Китай. Тибет. Молитва о шести мирах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 40-46 : фото
677539
  Князева Елена Китай. Только для избранных / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 72-74 : фото
677540
   Китай. Чистописание // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 119 : фото. – ISSN 1029-5828
677541
  Сюндюков І. Китай. Шутучний тайфун: рік 1966 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 20


  Мао Цзедун, хунвейбіни та "культурна революція".
677542
  Зеленский Святослав Китай. Экспресс-обзор: 7 удивительных поездов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 36-41 : фото
677543
   Китай.Япония.История и филология. – М, 1961. – 329с.
677544
  Карлусов В. Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 125-136. – ISSN 0042-8736
677545
  Хаткевич Василий Китай: будет порода космических свиней : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 5
677546
  Сапрыкин Г. Китай: взгляд библиотекаря // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 37-39. – ISSN 1811-377X
677547
  Седнев В.В. Китай: геоэкономика мирового лидера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 87-93.
677548
  Кораблін С.О. Китай: інвестиційні амбіції, обмеження та можливості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 138-157. – ISSN 1605-7988
677549
  Михеев В. Китай: новые тренды развития на рубеже 2015 - 2016 гг. / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 24-34. – ISSN 0131-2227
677550
  Саприкін Г. Китай: погляд бібліотекаря // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 20-21
677551
  Семенова Е.А. Китай: поиск доступа к мировым интеллектуальным ресурсам / Е.А. Семенова ; Российский ин-т стратегических исследований. – Москва : РИСИ, 2011. – 26 с. – (Аналитические обзоры РИСИ ; №3 (30)). – ISBN 978-5-7893-0134-0
677552
  Чудодеев Ю. Китай: проблема мирного воссоединения Тайваня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
677553
  Антонов И. Китай: пятое поколение власти // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 84-92. – ISSN 0130-9625
677554
  Ларин А. Китай: регулирование эмиграционного процесса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 9-16. – ISSN 0321-5075
677555
  Михеев В. Китай: режим личной власти и новая пятилетка / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
677556
  Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика / Л.Т. Шевчук. – Львів : Світ, 1999. – 136c. – ISBN 5-7773-0412-5
677557
  Линвэй Г. Китай: стені и люди / Г. Линвэй, Н. Солнцев. – Москва, 1981. – 360 с.
677558
  Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1978. – 384с.
677559
  Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – 3-е изд., испр. и допол. – Москва : Наука, 1987. – 446 с.
677560
  Брежнев А.А. Китай: тернистый путь к добрососедству. Воспоминания и размышления / А.А. Брежнев. – Москва : Международные отношения, 1998. – 240с. – ISBN 5713309479
677561
  Лабинская И. Китай: универсальная модель модернизации? / И. Лабинская, Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 8. – С. 69-81. – ISSN 0131-2227
677562
  Куликов В.С. Китай: Фотоальбом / В.С. Куликов. – Москва, 1989. – 283с.
677563
  Ушаков И. Китай: экологический вызов // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 12. – С. 76-85. – Библиогр.: на 33 пункти. – ISSN 0131-2227
677564
  Симаков В.В. Китай: экономическая реформа / В.В. Симаков, Л.М. Гирич. – М., 1990. – 64с.
677565
  Сидихменов В.Я. Китай:общество и традиции / В.Я. Сидихменов. – Москва, 1990. – 63с.
677566
   Китайгородская стена. – М, 1988. – 445с.
677567
  Кучера С. Китайская археология, 1965-1974 гг.: палеолит - эпоха Инь: Находнки и проблемы / С. Кучера. – М., 1977. – 268с.
677568
  Згура В.В. Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе / В.В. Згура. – Москва, 1929. – 47 с.
677569
  Труш С. Китайская бюрократия и США: мотивации взаимности и конфликта // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 11. – С. 100-118. – ISSN 0130-9625
677570
  Белоусов С.Р. Китайская версия "государственного социализми" (20-40-е годы ХХ в.) / С.Р. Белоусов ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1989. – 221, [1] с. – Библиогр.: с. 192-210 (523 назв.)
677571
   Китайская гравюра. – Пекин, 1957. – 5, [49] с.
677572
  Смирнов О.П. Китайская граница / О.П. Смирнов. – Чита, 1954. – 76с.
677573
   Китайская графика. – Пекин, 1956. – 72 с.
677574
   Китайская графика. – Пекин, 1958. – [89] с.
677575
  Карлов Евгений Китайская денежная система. Раковины каури // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
677576
  Карлов Е. Китайская денежная система. Товаро-деньги // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 1811-542X


  Продовження. Початок у № 4, 2006
677577
  Фэй Сяотун Китайская деревня глазами этнографа. / Фэй Сяотун. – М, 1989. – 245с.
677578
  Богомолов С.А. Китайская диаспора в Британской империи во Второй половине XIX в.: партнерство или конфликт // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 145-157. – ISSN 0869-5415
677579
  Пальников М.С. Китайская диаспора в России: Современное состояние и перспективы. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 166-209. – ISSN 0235-5620
677580
  Точеная А.О. Китайская диаспора в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 103-116. – ISSN 0321-2068
677581
  Школяр С.А. Китайская доогнестрельная артиллерия / С.А. Школяр. – М., 1980. – 406с.
677582
   Китайская живопись. – Пекин, 1956. – 61с.
677583
  Монах Е. Китайская забава : Повести / Е. Монах. – Москва : Локид, 1996. – 255с. – (Современный российский детектив). – ISBN 5-320-00086-3
677584
  Федотова Н. Китайская идентичность и модернизация в Китае сегодня // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 37-42
677585
  Лаврентьев Б.П. Китайская иероглифика и китайские заимствования в общественно-языковой практике современной Японии : Автореф... канд. филол.наук: / Лаврентьев Б.П.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 15л.
677586
  Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация / В.М. Алексеев ; АН СССР. – Ленинград : АН СССР, 1932. – 178 с.
677587
   Китайская класика в тангутском переводе. – М., 1966. – с.
677588
  Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". / Ю.К. Шуцкий. – Москва, 1960. – 424с.
677589
  Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма XIII-XVI вв. / В.Ф. Сорокин. – Москва, 1979. – 334 с.
677590
   Китайская классическая литература : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. – Москва, 1986. – 324с.
677591
   Китайская классическая поэзия. – М., 1956. – 431с.
677592
   Китайская классическая поэзия в переводах Эйдлина Л.. – М., 1975. – 350с.
677593
   Китайская классическая поэзия в переводах Эйдлина Л.. – М., 1984. – 373с.
677594
   Китайская классическая проза. – М., 1958. – 388с.
677595
   Китайская классическая проза. – Москва, 1959. – 387 с.
677596
  Кулиджанов Андрей Китайская книжность // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 14. – ISSN 1727-4893
677597
  Мей Синьлинь Китайская культура: путь от традиции к современности // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-22
677598
  Синьлинь Мей Китайская культура: путь от традиции к современности // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-17
677599
  Жоголева Е.Е. Китайская кухня / Е.Е. Жоголева, Д.А. Жоголев. – М, 1991. – 190с.
677600
  Федоренко Н.Т. Китайская литература / Н.Т. Федоренко. – М., 1956. – 731с.
677601
   Китайская литература. – Москва, 1959. – 728 с.
677602
  СорокинВ.Ф Китайская литература / СорокинВ.Ф, Л.З. Эйдлин. – М., 1962. – 252с.
677603
  Алексеев В.М. Китайская литература : избр. труды / В.М. Алексеев ; вступ. ст.: Л.З. Эйдлин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 595 с. : ил.
677604
  Хусман Неле Китайская медицина : Искусство врачевать. Здоровье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 94-104 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
677605
  Щеглов В.П. Китайская международная широтная станция имени Улугбека / В.П. Щеглов. – Ташкент : Фан, 1981. – 20 с.
677606
  Ларин А.Г. Китайская миграция на постсоветском пространстве (опыт сопоставительного анализа на примере России и Казахстана) / А.Г. Ларин, Е.Ю. Садовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 107-119. – ISSN 0869-1908
677607
   Китайская мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Мидгард, 2007. – 416 с. : илл. – ISBN 978-5-699-20644-5
677608
  Бергер Я. Китайская модель развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-81. – ISSN 0131-2227
677609
  Салицкий А.И. Китайская модель развития: новые черты / А.И. Салицкий, В.В. Таций, И.Р. Томберг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
677610
  Балацкий Е. Китайская модель экономики будущего: развитие через перманентное саморазрушение // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 292-305. – ISSN 0207-3676
677611
  Пань Инли Китайская монетарная политика / Пань Инли, Синьжу У // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 103-118. – ISSN 0869-44435
677612
  Моротская Стелла Китайская мудрость или По следам Конфуция // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 74-78 : фото
677613
  Алексеев В.М. Китайская народная картина : Духовная жизнь старого Китая в народных изобрежениях / В.М. Алексеев; отв. ред.: Л.З. Эйдлин. – Москва : Наука, 1966. – 260 с. : ил.
677614
  Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изобрежениях / В.М. Алексеев. – Москва, 1966. – 260с.
677615
  Цзинь С.Ч. Китайская народная медицина / С.Ч. Цзинь. – Москва : Знание, 1958. – 55 с.
677616
  Гузеватый Я.Н. Китайская народная республика / Я.Н. Гузеватый. – М., 1956. – с.
677617
   Китайская народная республика. – Пекин, 1957. – 112с.
677618
   Китайская народная республика. – М., 1959. – 63с.
677619
  Мякин А.Д. Китайская Народная Республика / А.Д. Мякин. – Москва, 1952. – 140с.
677620
  Гузеватый Я.Н. Китайская Народная Республика / Я.Н. Гузеватый. – М, 1956. – 135с.
677621
   Китайская Народная Республика. – Москва, 1957. – 92 с.
677622
  Столпов Н.Д. Китайская Народная Республика / Н.Д. Столпов. – М, 1957. – 108с.
677623
  Горбунова М.Н. Китайская Народная Республика / М.Н. Горбунова, И.М. Забелин. – Владимир, 1959. – 36с.
677624
  Алферьева И.Н. Китайская Народная Республика / И.Н. Алферьева. – Москва, 1960. – 72с.
677625
  Алферьева И.Н. Китайская Народная Республика / И.Н. Алферьева. – Москва, 1960. – 72с.
677626
   Китайская Народная Республика : экономика, государство и право, культура. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1970. – 227 с.
677627
   Китайская Народная Республика : Политическое и экономическое развитие в 1973 году. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1975. – 439 с.
677628
   Китайская Народная Республика : политика, экономика, идеология. – Москва : Наука ; главн. ред восточной лит-ры, 1978. – 375 с.
677629
   Китайская Народная Республика. – Москва, 1984. – 470 с.
677630
   Китайская Народная Республика : Справочник. – Москва : Политиздат, 1989. – 274, [3] с., [24] л. ил. : ил., табл.
677631
   Китайская Народная Республика : Законодательные акты: Пер. с кит. – Москва : Прогресс, 1989. – 503с. – ISBN 5-01-001614-1
677632
   Китайская Народная Республика в 1974 г. : политика, экономика, идеология. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1977. – 295 с.
677633
   Китайская народная республика в 1977 году : Политика, экономика, идеология. – Москва : Наука, 1979. – 325с.
677634
   Китайская Народная Республика в 1978 году : политика, экономика, идеология. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1980. – 367 с. : карт.
677635
   Китайская Народная Республика в 1979: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1981
677636
   Китайская Народная Республика в 1980: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1984
677637
   Китайская Народная Республика в 1981: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1985
677638
   Китайская Народная Республика в 1982: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1986
677639
   Китайская Народная Республика в 1983: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1986
677640
   Китайская Народная Республика в 1985: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1988
677641
   Китайская Народная Республика в 1986: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1988
677642
   Китайская Народная Республика в 1987: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1989
677643
   Китайская Народная Республика в 1988: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1990
677644
   Китайская Народная Республика в 1989: политика, экономика, культура : ежегодник. – Москва, 1991
677645
  Ганшин Г.А. Китайская Народная Республика на пути социалистической индустриализации / Г.А. Ганшин. – Москва, 1955. – 192с.
677646
   Китайская наука стратегии. – Москва : Белые альвы, 1999. – 414, [2] с. : ил. – (Каноны / ред. С.Н. Удалова). – ISBN 5-7619-0095-5
677647
  Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись / Н.А. Виноградова. – Москва, 1972. – 160с.
677648
   Китайская пейзажная лирика 3-14 в.в. : Стихи, поэмы, романсы, ариии. – Москва : МГУ, 1984. – 255с. с коммент.
677649
  Мэняо В. Китайская переводческая традиция и западная наука о переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 44-54. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
677650
  Сердюченко Г.П. Китайская письменность и ее реформа / Г.П. Сердюченко. – М, 1959. – 55с.
677651
  Ледовский А.М. Китайская политика США и советская дипломатия, 1942-1954 / А.М. Ледовский. – М., 1985. – 287с.
677652
  Чэнь Юн. Китайская политология о международных отношениях нового типа // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 0321-2068
677653
   Китайская поэзия. – М., 1982. – 239с.
677654
  Серебряков А Е. Китайская поэзия 10-11 веков. / А Е. Серебряков, . – Л, 1979. – 247с.
677655
  Маркова С.Д. Китайская поэзия в период национально-освободительной войны 1937-1945 / С.Д. Маркова. – Москва, 1958. – 138 с.
677656
  Черкасский Л.Е. Китайская поэия военных лет / Л.Е. Черкасский. – М, 1980. – 270с.
677657
  Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте Стансы Сыкун. Ту (837-908) : Пер. и исслед. : (С прил. кит. текстов) / В.М. Алексеев ; [Сыкун Ту]. – Петроград : Фототипия и тип. А.Ф. Дресслера, 1916. – [791] с. разд. паг. – Прил. напеч. в 1915 г. в Харбине, в тип. при Упр-нии Кит.-Вост. жел. дор. - Тит. л. на рус. и кит. яз.
677658
  Голыгина К.И. Китайская проза на пороге средневековья. / К.И. Голыгина. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
677659
  Спешнев Н.А. Китайская простонародная литература / Н.А. Спешнев. – М., 1986. – 319с.
677660
  Юрьев М.Ф. Китайская революция 1925-1927 годов. / М.Ф. Юрьев. – М., 1951. – 32с.
677661
  Епархина О.В. Китайская революция в фокусе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 60-76. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
677662
  Мао Китайская революция и Коммунистическая партия Китая (декабрь 1936 года) : О новой демократии. (Январь 1940 г.). О демократической диктатуре народа : (К 28-й годовщине со дня Коммунистич. партии Китая) / Мао Цзе-Дун. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 120 с. : портр. – (Б-чка по научному социализму)
677663
   Китайская современная живопись. – Пекин, 1955
677664
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С. Пушкина : К 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 4 (28). – С. 12-15
677665
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 10-13
677666
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С.Пушкина : (К 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 4 (28). – С. 12-15
677667
  Цзэн Ш. Китайская традиционная живопись "Гохуа" / Ш. Цзэн. – М, 1987. – 23с.
677668
  Черных П. Китайская угроза // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 49-53.
677669
   Китайская филология. – Чита, 1974. – 64с.
677670
   Китайская философия: Энциклопедический словарь. – Москва : Мысль, 1994. – 573с. – ISBN 5-244-00757-2
677671
   Китайская художественная литература. – Москва, 1957. – 167 с.
677672
  Скрайн Китайская Центральная Азия : Синь-Цзян) / Скрайн. – Москва, 1935. – 144с.
677673
  Малявин В.В. Китайская цивилизация / Владимир Малявин. – Москва : Астрель ; Дизайн. Информация. Картография, 2000. – 627, [5] с., [8] л. ил. : ил., карты. – Указ. имен, этнонимов и геогр. назв.: с. 618-628. – ISBN 5-271-00250-0; 5-287-00001-4


  Книга посвящена Китаю - стране древней и органически цельной культуры, родине замечательных технических достижений и многоцветия изящных искусств. Основанная на новейших данных мировой науки, многолетних исследованиях, наконец, личном опыте погружения ...
677674
   Китайская цигун-терапия. – М, 1991. – 205с.
677675
  Смирнов А. Китайская экономика: секреты восходящего мирового лидера // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 31-41. – ISSN 2074-6040
677676
   Китайские акварели. – Пекин, 1958. – 112с.
677677
  Фогель З. Китайские аллигаторы в неволе / З. Фогель, 1959. – С. 108-109. – Отд. оттиск
677678
  Завьялова О.И. Китайские диалекты и современное языкознание в КНР // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 102-108. – ISSN 0373-658Х
677679
   Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв. – Алматы : Гылым, 1994. – 272 с.
677680
   Китайские документы из Дуньхуана. – Факсимиле. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1983. – 560 с.
677681
  Федоренко Н.Т. Китайские записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 536с.
677682
  Федоренко Н.Т. Китайские записи / Н.Т. Федоренко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 561с.
677683
  Браун О. Китайские записки / О. Браун. – М., 1974. – 367с.
677684
  Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири. / Н.В. Кюнер. – Москва, 1961. – 392с.
677685
  Циперович И.Э. Китайские изречения цзацзуань и "Цзацзуань" Ли Шин-иня : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 645 / Циперович И.Э. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 12 с.
677686
  Шариков П.А. Китайские киберугрозы национальной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 21-37. – ISSN 0321-2068
677687
  Ларин А.Г. Китайские коммерсанты в России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 28-36. – ISSN 0321-5075
677688
  Пожилов И.Е. Китайские коммунисты и Маньчжурия: 1945 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0869-1908
677689
   Китайские легенды, сказки, басни, пословицы, поговорки. – Пермь, 1958. – 263с.
677690
  Устименко Алексей Китайские маски Черубины де Габриак : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 130-150. – ISSN 0012-6756
677691
  Далин С.А. Китайские мемуары / С.А. Далин. – Москва : Наука ; Глав. ред восточн. лит-ры, 1975. – 382с.
677692
  Далин С.А. Китайские мемуары : 1921-1927 / С.А. Далин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – изд. 2-е. – Москва : Наука ; Глав. ред восточн. лит-ры, 1982. – 382 с.
677693
  Лю Юнань Китайские меньшинства в Азии и курс Пекина // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 167-176
677694
  Ларин А.Г. Китайские мигранты в России: проблемы адаптации и толерантности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 116-129. – ISSN 0869-5415
677695
  Нямаа Галиймаа Китайские мигранты и китаефобия в современной Монголии: анализ периодики // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1810-228Х
677696
  Ларин А.Г. Китайские мигранты и российский правопорядок // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 34-40. – ISSN 0321-5075
677697
   Китайские народные вышивки. – 9с.
677698
   Китайские народные песни. – М., 1960. – 95с.
677699
   Китайские народные поговорки, пословицы и выражения. – М., 1958. – 72с.
677700
   Китайские народные пословицы и поговорки. – 2-е, доп. и испр. – М., 1962. – 80 с.
677701
   Китайские народные сказки. – М., 1957. – 192с.
677702
   Китайские народные сказки. – Москва, 1972. – 334с.
677703
  Прядохин М.Г. Китайские недоговорки-иносказания / М.Г. Прядохин. – М., 1977. – 148с.
677704
  Эрдберг О. Китайские новеллы / О. Эрдберг. – 2-е изд. – М, 1932. – 224с.
677705
  Эрдберг О. Китайские новеллы / О. Эрдберг. – М, 1959. – 177с.
677706
   Китайские повести и рассказы. – М., 1953. – 387с.
677707
   Китайские пословицы, поговорки. – Ростов -на-Дону, 1959. – 119с.
677708
  Эберхард В. Китайские праздники / В. Эберхард. – Москва : Наука, 1977. – 126, [2] с.
677709
  Самарцев В. Китайские прямые инвестиции в США: выгоды и вызовы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-71. – ISSN 0131-2227
677710
  Арапова Т.Б. Китайские расписные эмали : Собрание Государственного Эрмитажа / Т.Б. Арапова. – Москва : Искусство, 1988. – 294 с. : ил.
677711
   Китайские рассказы. – М., 1944. – 155с.
677712
   Китайские рассказы. – М., 1955. – 48с.
677713
   Китайские рассказы. – М., 1959. – 48с.
677714
   Китайские рукописи из Дуньхуана : памятники буддийской литературы сувэнъсюэ. – Москва : Изд-во вост. лит., 1963. – 75 с. – (Памятники литературы народов Востока : большая серия / АН СССР, Ин-т народов Азии ; 15)
677715
   Китайские сказки. – Ю. Сахалинск, 1957. – 44с.
677716
   Китайские сказки. – Красноярск, 1959. – 96с.
677717
   Китайские социальные утопии. – Москва : Наука, 1987. – 312 с.
677718
  Федоренко Н.Т. Китайские страницы / Н.Т. Федоренко. – М., 1988. – 142с.
677719
  Соловьев Михаил Китайские стратагемы - гарантия успешного бизнеса : стратегии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21
677720
  Арефьев А.Л. Китайские студенты в России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 54-66. – ISSN 0869-3617


  На базе статистики и результатов социологических исследований в статье анализируются основные тенденции в обучении китайских граждан в российской высшей школе в 2006/2007-2008/2009 акад. гг., в том числе по основным формам и специальностям обучения, ...
677721
   Китайские студенты, обучавшиеся в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко в 1950-60-х годах. – [Киев] : [б. и.]. – 166 c. : фотоил.
677722
  Пувурвиль-де А. Китайские тени / А. Пувурвиль-де. – Л-М, 1925. – 138 с.
677723
  Разумовский К.И. Китайские трактаты о портрете / К.И. Разумовский. – Л, 1971. – 74с.
677724
  Вдадимиров В.М. Китайские фонарики, китайский фейерверк : документ. эссе / Владимир Вдадимиров. – Киев : Наукова столиця, 2021. – 104 с. – ISBN 978-617-7649-44-0
677725
  Рахимов Т.Р. Китайские элементы в современном уйгурском языке / Т.Р. Рахимов. – М, 1970. – 351с.
677726
   Китайские этнические группы в странах Юго-Восточной Азии. – М., 1986. – 283с.
677727
  Шадрин Н.В. Китайский академик Жен Мианпинг и гиперсолёные водоёмы Крыма: что их связывает? // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2010. – Т. 9, № 1. – С. 91-92. – ISSN 1684-1557


  До 75-річчя з дня народження академіка Жена Міанпінга.
677728
  Шитов А. Китайский взгляд на ВТО // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2074-6040
677729
  Стужина Э.П. Китайский город XI - XIII вв / Э.П. Стужина. – М, 1979. – 408с.
677730
  Малиновская Т.А. Китайский драматург XVII в. Зун Шэн и его драма "Дворец долголетия" : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Малиновская Т.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
677731
   Китайский древний фарфор. – Пекин, 1957. – с.
677732
  Дейч Т. Китайский капитал на рынках Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
677733
  Чепак В. Китайский кормчий. Как Дэн Сяопин сделал Поднебесную передовой частью мирового рынка // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 4-5


  Дэн Сяопин руководил страной с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Он разработал принцип "социализма с китайской спецификой", который реализовал на практике в ходе успешных реформ. Благодаря его преобразованиям Китай в начале XXI века стал первой ...
677734
  Сычев Л.П. Китайский костюм : Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев. – Москва, 1975. – 134 с.
677735
  Балахнова Елена Китайский лубок // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 58-63 : фото, рис.
677736
  Жуков В.В. Китайский милитаризм / В.В. Жуков. – М., 1988. – 165с.
677737
  Спиридонов М.Ф. Китайский народ в борьбе за демократические преобразования и социализм / М.Ф. Спиридонов. – М., 1955. – 48с.
677738
  Масленников В.А. Китайский народ в борьбе за свободу и независимость / В.А. Масленников. – Москва, 1948. – 76с.
677739
   Китайский народ победит : сборник статей документов. – Москва : Госполитиздат лит-ры, 1938. – 112 с. : фото
677740
  Елисеева Е.И. Китайский народ строит социализм. / Е.И. Елисеева, Э.Ф. Шальмин. – Красноярск, 1959. – 44с.
677741
  Муриан И.Ф. Китайский народный лубок / И.Ф. Муриан. – М., 1960. – 123с.
677742
  Сухаренко А.Н. Китайский опыт борьбы с коррупцией: состояние и тенденции / А.Н. Сухаренко, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 40-42. – ISSN 1812-3910
677743
   Китайский подход // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 31 : фото
677744
  Ткачева Н.В. Китайский подход к регулированию Интернета // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
677745
  Бадылкин Леонид Евгеньевич Китайский поэт IV-V вв Се-Лин-Юнь и его эпоха : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.06 / Бадылкин Леонид Евгеньевич; МГУ. – М, 1975. – 18л.
677746
  Смолькова Е. Китайский прагматизм и русский «авось» в транснациональном образовании / Е. Смолькова, А. Урода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 135-143. – ISSN 0869-3617


  Интернационализация как фактор перестройки высшего образования
677747
  Старожицкая М. Китайский проезд // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 18-24


  Візит Президента України В. Януковича в Китай.
677748
  Дабагян Э. Китайский прорыв в Латинскую Америку // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 10. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
677749
  Воскресенский Дмитрий Николаевич Китайский сатирик 18 века У Цзин-цзы и его роман "Неофициальная история конфуцианцев" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенский Дмитрий Николаевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1962. – 19 с.
677750
  Фишман Ольга Лазаревна Китайский сатирический роман эпохи просвещения : Автореф... д-ра филол.наук: / Фишман Ольга Лазаревна; Ин-т народов Азии АН СССР. – М., 1964. – 38л.
677751
  Данько Е.Я. Китайский секрет / Е.Я. Данько. – Москва, 1946. – 172с.
677752
  Данько Е.Я. Китайский секрет / Е.Я. Данько. – Москва, 1957. – 159с.
677753
  Вингловская О. Китайский сервис / О. Вингловская, М. Загрядская // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2015. – 5 мая (№ 18/19). – С. 11. 15. – ISSN 1563-6755


  "... Китайский вектор торговли становится все более привлекательным для структурирования иностранных групп компаний".
677754
  Бороздин М. Китайский синдром // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 32-50. – ISSN 1812-867Х


  З історії Китаю середини ХІХ століття
677755
   Китайский толковый словарь. – Пекин, 1947. – с.
677756
  Гайда И.В. Китайский традиционный театр сицюй / И.В. Гайда. – М., 1971. – 128с.
677757
  Плескачевская Инесса Китайский туркестан : Большое путешествие / Плескачевская Инесса, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 64-84 : Іл., карта
677758
  Даев Владимир Китайский Улун // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 38-40 : фото
677759
  Гай Нина Китайский фактор // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 54-58 : фото
677760
  Кулина Е.Л. Китайский фактор во внешней политике Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 31-43. – ISSN 0321-2068
677761
  Вестфален Э.Х. Китайский фарфор / Э.Х. Вестфален, М.Н. Кречетова. – Ленинград, 1947. – 56с.
677762
  Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа = Chinese porcelains it the Hermitage cjllection : конец XIV - первая треть XVIII в. : [каталог] / Т.Б. Арапова. – Ленинград : Аврора, 1977. – 135 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 134-135 и в примеч.: с. 30-31
677763
  Попов П.С. Китайский философ Мэн-Цзы / П.С. Попов; Пер.с китайского снабженный примечаниями. – Репринт. изд. – Москва : Восточная литература, 1998. – 278с. – (Китайский классический канон в русских переводах). – ISBN 5-02-018095-5
677764
  Сапожников Б.Г. Китайский фронт во второй мировой войне / Б.Г. Сапожников. – М., 1971. – 230с.
677765
   Китайский цигун:. – Новосибирск, 1991. – 38с.
677766
  Крюков М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.) / М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1984. – 335 с.
677767
  Крюков М.В. Китайский этнос на пороге средних веков / М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 327с.
677768
   Китайский язык. – М., 1961. – 136с.
677769
  Горелова Е.Н. Китайский язык / Е.Н. Горелова, В.И. Горелов. – М, 1962. – 101с.
677770
   Китайский язык. – М., 1963. – 288с.
677771
   Китайский язык. – Аньхуэй, 1988. – 686с.
677772
   Китайский язык. – Пекин
1, 2, 3, 4. – 1988. – с.
677773
  Софронов М.В. Китайский язык и китайское общество / М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 312с.
677774
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
1. – 1992. – 173с.
677775
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
2. – 1992. – 176с.
677776
  Ноженкова Т.М. Китайский язык. Основы деловой речи : пособие-разговорник / Т.М. Ноженкова ; Мин-во образований. РФ ; Амурский гос. ун-т, Фак-т междунар. отношений. – Москва ; Владивосток : Муравей, 2004. – 168 с. – ISBN 5-89737-169-5168 с.
677777
  Котлов М.В. Китайско-американские отношения в контексте стратегии энергетической безопасности КНР // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-74. – ISSN 0321-2068
677778
   Китайско-английский словарь медицинской терминологии. – Пекин, 1955. – 110с. – Титульний аркуш китайською мовою
677779
  Мокрецкий А.Ч. Китайско-африканские отношения: ускорение развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 50-54. – ISSN 0321-5075
677780
  Ле Куйнь Нга Китайско-вьетнамский спор о Южно-Китайском море: исторический аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0869-1908
677781
  Цзинцзе Ли Китайско-российские отношения и американский фактор // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.46-51. – ISSN 0321-5075
677782
  Бао Ин Китайско-российское сотрудничество в области образования, науки, техники и молодежных обменов (2003-2018 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / Бао Ин ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 20 с. – Библиогр.: 11 назв.
677783
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь / И.Д. Кленин. – 2-е изд. – М, 1985. – 677с.
677784
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь. / И.Д. Кленин. – М, 1968. – 568с.
677785
  Сенин В.Н. Китайско-русский и русско-китайский словарь экспортно-импортных товаров / В.Н. Сенин. – Москва : Внешторгиздат, 1963. – 907 с.
677786
  Зорин И.Н. Китайско-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / И.Н. Зорин. – М., 1962. – 703с.
677787
   Китайско-русский разговорник. – Пекин, 1957. – 246с.
677788
  Котов А.В. Китайско-русский словарь-минимум / А.В. Котов. – Москва, 1974. – 431с.
677789
   Китайско-русский словарь-минимум. – Пекин : Шанву иншугуань, 2004. – [2], 960 с. – ISBN 7-100-00856-5
677790
  Котов А.А. Китайско-русский словарь-минимум. : Около 4.000 иероглифов / А.А. Котов. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Русский язык, 1990. – 813с. – ISBN 5-00-00780-1
677791
   Китайско-русский словарь. – М.-Л., 1948. – 83с.
677792
   Китайско-русский словарь. – М., 1952. – 891с.
677793
   Китайско-русский словарь. – М., 1953. – 63с.
677794
   Китайско-русский словарь, 1955. – 487с.
677795
   Китайско-русский словарь. – 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 900с.
677796
   Китайско-русский словарь : Более 70 000 сл. и выраж. – Изд.3-е. – М., 1959. – 1101с.
677797
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 сл. / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – М., 1980. – 527с.
677798
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 слов / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – 2-е изд. стереотип. – М. : Русский язык, 1988. – 528с.
677799
   Китайско-русский словарь. – 2-е. – Пекин, 1989. – 1250с.
677800
   Китайско-русский словарь. – Пекин, 1990. – 1250с.
677801
   Китайско-русский словарь. – Переробл. вид. – Пекін : Організація комерційного друку книги, 2004. – [2], 1250 с. – Відомості про відповідальність та вихідні дані кит. мовою
677802
   Китайско-русский словарь научных и технических терминов. – М., 1959. – 568с.
677803
  Ван Луся Китайско-русский учебный словарь иероглифов : [включ. более 300 иероглифов и ок. 2 500 слов и словосочетаний] / Ван Луся, С.П. Старостина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 382, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 352-377. – Библиогр.: с. 381. – ISBN 5-17-035846-6
677804
  Барлоу Дж.С. Китайско-русско-английский словарь : сост. по графической системе Розенберга / Джон С. Барлоу. – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону : Лань, Феникс, 2001. – 416 с. – ISBN 5-8114-0294-5
677805
   Китайское изобразительное искусство : по материалам выставки 1950 года в Москве. – Москва : Академия художеств СССР, 1952. – 128 с.
677806
   Китайское искусство. – 60с.
677807
  Белецкий П.А. Китайское искусство : очерки / Белецкий П. ; общ. ред. А. Крыжицкого. – Киев : Изобразительное искусство и музыкальная литература УССР, 1957. – 160, [96] с.
677808
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
677809
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
677810
  Яшнов Е.Е. Китайское крестьянское хозяйство Северной Маньчжурии : экон. очерк / Е.Е. Яшнов ; с предисл. Г.Н. Дикого ; Экон. бюро Кит. Вост. ж. д. – Харбин : [б. и.], 1926. – VIII, 525, [3] с., [1] л. цв. карт. : ил., табл.
677811
  Малухин А.М. Китайское крестьянство в революции 1925-1927 гг. / А.М. Малухин. – М., 1974. – 200с.
677812
  Федоренко Николай Трофимович Китайское литературное наследие и современность / Федоренко Николай Трофимович. – Москва : Худож. лит., 1981. – 398с.
677813
  Соловьев Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма (1861-1917 г.) / Ф.В. Соловьев. – М., 1989. – 124с.
677814
   Китайское прикладное искусство. – Пекин, 1959. – 258с.
677815
  Шэно Ж. Китайское рабочее движение в1919-1927 гг. / Ж. Шэно. – М, 1969. – 502с.
677816
  Хаткевич Василий Китайской астрономии - 5000 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
677817
  Роуч Китайська "команда мрій" / Роуч, Стівен // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Новий склад Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.
677818
  Дерега С Я. Дерега Китайська грамота : акмеологічний курс китайської мови : для дітей від 9 до 209 років / Дерега Я.С., Дерега Р.Я. – Львів : Декамерон-2002. – (Серія "Моя Shkola"). – ISBN 966-96481-1-4
Курс 1 : Ієрогліфи зцілюють особистість. – 2009. – 304 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. кит. мовою
677819
  Головченко В.І. Китайська дипломатія: традиційні засади й сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 3-12.
677820
  Воробей О.С. Китайська драматургія ХХ століття: світоглядні домінанти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 80-86


  У статті розглядаються принципи написання китайської розмовної драми видатними письменниками середини XX століття. Автори запозичили форму європейської драми створювали власну, надаючи п"єсам характерного національногот забарвлення, а такожпередаючи ...
677821
  Ісаєва Н. Китайська жіноча література ІІ половини ХХ століття: основні тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-62. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена системному огляду основних тенденцій розвитку сучасної китайської жіночої літератури (1949-2000). До уваги береться національно-культурний контекст та особливості рецепції ідей західного фемінізму. Статья посвящена системному обзору ...
677822
  Болдескул Є. Китайська ієрогліфіка як необхідний аспект вивчення корейської мови у вищих навчальних закладах України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 44-47
677823
  Жозеф Китайська ілюзія / Жозеф, де Век // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561
677824
  Таран М. Китайська ініціатива "Один пояс - один шлях" та стратегічні виклики для США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 139-151. – ISSN 2521-1706
677825
  Чжоу Чен Китайська каліграфія: від традиції до практики застосування у сучасному дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чжоу Чен ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
677826
   Китайська культура і філологія. – Хубей : Освіта, 1991. – 465 с. – Видання. китайською мовою
677827
  Шекера Я.В. Китайська література VII-XIII століть : навч. посібник / Я.В. Шекера ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-623-0
677828
  Родіонов Алєксєй Китайська література нового й новітнього часу : Стаття // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 229-232. – ISSN 0320 - 8370
677829
  Ван Дечунь Китайська мова : Загальний огляд / Ван Дечунь. – Нанькін : Освіта Цзянсу, 1990. – 736с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
677830
  Чирко І.К. Китайська мова : Навчальний посібник для студентів університету / І.К. Чирко; КУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 93с.
677831
  Кірносова Н.А. Китайська мова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 115. – ISBN 978-966-02-6814-2
677832
  Чорнобай В.П. Китайська мова : початковий курс : підручник з електрон. аудіододатком / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2019. – 238, [2] с. – Електрон. аудіододаток відсутній. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-617-07-0656-0
677833
  Мурашевич К. Китайська мова (початковий рівень) : навч. посібник для студетів-сходознавців / Мурашевич Катерина, Сорокіна Наталя ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-122
677834
  Жень Х. Китайська мова в темах : навч. посібник для бакалаврів і магістрів / Жень Хулянь, Ісаєва Н.С., Кірносова Н.А. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2007. – 250 с. : табл., портр., іл. – Бібліогр.: с. 247-248
677835
  Чжен В. Китайська мова в Україні - п"ятдесят років // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 78-81


  З історії вивчення китайської мови у загальноосвітній системі України.
677836
  Чорнобай В.П. Китайська мова. Початковий курс : підручник / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – Київ : Знання, 2008. – 238 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-346-412-1
677837
   Китайська мова: система та вивчення. – Пекін : Видання Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 285 с. – Видання китайською мовою
677838
  Остапчук С.М. Китайська модель обліку землекористування: уроки для України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2307-9878
677839
  Малий І.Й. Китайська модель ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-11. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються особливості китайської моделі ринкових перетворень: еволюційність, поступовість, створення вільних економічних зон, політична, законодавча стабільність.
677840
  Баранник Л. Китайська модель соціального захисту населення: становлення, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 11-16
677841
  Олексієнко М.П. Китайська народна казка та китайський живопис // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.9-10
677842
  Соснін Г.П. Китайська народна медицина : (Методичні поради та матеріали до лекції) / Г.П. Соснін. – Київ, 1958. – 23с.
677843
  Волковинський В.І. Китайська Народна Республіка - велика держава світу / Волковинський В.І. – Київ, 1959. – 40 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 3. №11)
677844
  Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С.326-330. – ISSN 2076-1554
677845
   Китайська поезія доби сун (960-1279) : давня китайська поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 286-299
677846
  Мурашевич К.І. Китайська поезія нового стилю: Цюй Цю-бо // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 97-106. – ISSN 1682-671Х
677847
  Бурунов О.О. Китайська політична традиція та перспективи Китаю в оцінках Г.А. Кіссінджера // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 161-173. – ISSN 2312-6825
677848
  Куриленко Р. Китайська практика // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Одним із 10 цьогорічних переможців конкурсу «Насіння для майбутнього», проведеного компанією Huawei, став студент факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Роман Куриленко. Загалом у відборі взяли участь 55 старшокурсників 39 закладів ...
677849
  Лівей Се Китайська преса в умовах ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 159-161
677850
  Буткевич О. Китайська середньовічна міжнародно-правова думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 48-50
677851
  Данько О. Китайська таємниця / О. Данько. – Київ, 1956. – 188с.
677852
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських письменників з XVII ст. до XX ст. The process of entering and developing of Chinese theme into the Ukrainian authors" works during a long period from XVII c. till XX c. has ...
677853
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських авторів на протязі періоду з XVII cm. no ХХ ст. There have been considered the process of entering of Chinese themes into and their acceptance by Ukrainian authors in the ...
677854
  Лю Ліхує Китайська художня пісня в творчому доробку Інь Цінь // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 206-207. – ISBN 978-966-8308-26-0
677855
  Бойко А.М. Китайське естрадно-вокальне мистецтво початку третього тисячоліття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 449-456. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українському мистецтвознавстві та культурології визначаються особливості розвитку естрадно-вокального мистецтва Піднебесної на початку ХХІ ст. Висновки. На сучасному етапі естрадно-вокальний напрям ...
677856
  Несина І. Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості китайського прізвища як невід"ємного елементу культури Китаю, зокрема визначається важливість прізвища для ідентифікації китайця у соціумі як у самому Китаї, так і за кордоном, подається структура китайського ...
677857
  Кай Го Китайське художнє скло XX ст. (періодизація та історико-культурні особливості розвитку) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 16-24
677858
  Щербаков Я.І. Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368) : монографія / Я.І. Щербаков. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 204, [3] с. – Бібліогр.: с. 188-204. – ISBN 978-966-489-390-6
677859
  Головченко В.І. Китайський вектор зовнішньої політики США в постбіполярну епоху: принципові засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 419-428
677860
   Китайський вектор НАУ // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Питання вступу, поселення та навчання в Національному авіаційному університеті китайських студентів обговорили під час візиту делегації Освітньо-технологічного центру на чолі з генеральним директором Мао Їфеєм (Чжецзян, КНР).
677861
  Мурашевич К.Г. Китайський вільний вірш початку XX ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 74-84. – ISSN 1682-671Х
677862
  Пульша С. Китайський гамбіт. Як Білорусь вибудовує свої економічні відносини з Піднебесною // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 27 (607), 5- 11.07.2019. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  "Аляксандр Лукашенка - великий шанувальник різноманітних інтеграційних процесів. Усі знають про Союзну державу, Митний союз, Євразійський союз. Але мало хто згадає, що колись давно він висував ідею "вісь Берлін - Мінськ - Москва - Пекін". У чому її ...
677863
  Копер Н.Є. Китайський досвід розвитку туризму та можливості його впровадження в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 21-23 : фото
677864
  Бутирська Н. Китайський дракон обпікся на Гонконгу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 6


  "Закон про екстрадицію, що спричинив численні масові виступи в Гонконгу ще від початку літа, нарешті офіційно відкликаний із Законодавчої ради Спеціального адміністративного регіону. Але на сьогодні лише відкликання закону вже замало. Адже Гонконг ...
677865
  Самусь М. Китайський замок для Баб-ель-Мандебської протоки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 5


  КНР створює свою першу закордонну військову базу в Африці. Поява пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС КНР у Джібуті, крім очевидного бажання Китаю підкріпити економічну експансію на Африканському континенті, може означати прагнення Пекіна ...
677866
  Кірносова Н.А. Китайський ієрогліф: проблема визначення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 47-54. – ISSN 1682-671Х
677867
  Варченко О.Г. Китайський кордон // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.10-28


  з історії російсько - китайських відносин
677868
  Кравченко О.О. Китайський молодіжний сленг в інтернет-комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Кравченко Одарка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
677869
  Кравченко О.О. Китайський молодіжний сленг в інтернет-комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та лінгвопрагматичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Кравченко Одарка Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 259 арк. – Додатки: арк. 253-259. – Бібліогр.: арк. 215-252
677870
  Головченко В.І. Китайський напрям зовнішньої політики США за президентства В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 3-9


  У статті здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китайської політики адміністрацій В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого, особливої уваги надано з"ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. The article spotlights comparative ...
677871
  Огнєва О. Китайський слід у житті Лесі Українки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Грудень (№ 12). – С. 5-11


  "Відомо кілька версій про походження перших поштових листівок і серед них йдеться про Китай, зокрема давній, де, як припускають, вони з’явилися на підставі візитних карток. Згідно етикету, якщо відвідувач не заставав господаря вдома, він мав залишити ...
677872
  Савчак Н.Г. Китайський чинник у відносинах Індії з країнами Південно-Східної Азії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 64-75
677873
  Баранова Н.С. Китайський чинник у тихоокеанській політиці США постбіполярного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 190-199
677874
  Мартинов А. Китайський шлях // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "Першого жовтня 2019 року китайці відзначили 70-річчя від дня проголошення Китайської Народної Республіки. У далекому 1949 році Китай тільки почав виходити зі стану тривалої громадянської війни та зовнішньої інтервенції. На цьому шляху довелося ...
677875
   Китайський шлях до щастя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)
677876
  Косенко О. Китайський ярмарок чекає українців // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 7
677877
  Богомаз Н.В. Китайські виклики світовій економіці / Н.В. Богомаз, Шень Чень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 112-116.
677878
  Шевченко О. Китайські випускники вишів УСРС та їхній внесок у розвиток КНР // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (17), вересень : 70 років утворення Китайської Народної Республіки. – С. 86-95
677879
  Козоріз О. Китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу порівняно з українськими "душа" та "серце". Окреслено межі їх ужитку та визначено перспективні напрями подальших досліджень. The Chinese ethnic ...
677880
  Чень Наньпу Китайські керамічні мембранофони доби неоліту (IV-II тис. до н. е.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 341-345. – ISSN 2312-4679
677881
  Таран М.А. Китайські концепти щодо відносин із США: формування основ стратегічної поведінки // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66. – ISSN 2409-904X
677882
  Дзінь Л. Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 67-73. – ISSN 1728-6875
677883
   Китайські народні казки. – К., 1991. – 158с.
677884
  Эрдберг О. Китайські новелі / О. Эрдберг. – Харків Київ, 1931. – 195с.
677885
  Эрдберг О. Китайські новелі / О. Эрдберг. – Харків Одеса, 1932. – 67с.
677886
  Дубровик-Рохова Китайські плани vs український інтерес // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Про наслідки економічної допомоги Піднебесної.
677887
   Китайські повісті та оповідання. – К., 1955. – 368с.
677888
  Кідрук Максим Китайські полонені : Китай / екстрим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 40-41 : Фото
677889
  Огнєва О.Д. Китайські поштівки в епістолярії Лесі Українки // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 152-155
677890
   Китайські прислів"я та приказки / М"ясников В. О. – Київ : Дніпро, 1984. – 117с.
677891
  Дудар Я.О. Китайські топоси в літературі японської транскультури / Я.О. Дудар, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 71-74. – ISBN 978-966-921-000-5
677892
  Орлова Т. Китайсько-в"єтнамський варіант модернізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 246-253. – (Серія філологічна ; вип. 65). – ISSN 2078-5534
677893
  Клименко А О. Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 46-55. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників у формуванні взаємовідносин ...
677894
  Кияниця Л. Китайсько-кубинські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 68-69
677895
  Сун Жуйлун Китайсько-російсько-українські музичні зв"язки в соціокультурному континуумі північного Китаю (на прикладі музичного життя Харбіна першої третини XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сун Жуйлун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
677896
  Килимчук А.А. Китайсько-українська співпраця як фактор енергетичної безпеки України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 286-294
677897
  Кочетков В. Китайсько-українська технологічна платформа інновацій та передачі технологій // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 1608-6422
677898
  Колодко С.А. Китайсько-український словник : 80 000 слів / С.А. Колодко. – Київ : Консультант, 2004. – 1176 с. – ISBN 966-8459-03-2
677899
  Чирко І.К. Китайсько-українські літературні зв"язки / І.К. Чирко, Н.С. Ісаєва // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 111-112. – ISBN 978-966-02-6814-2
677900
  Килимчук А.А. Китайсько-українські проекти як чинник реформування паливно-енергетичного комплексу України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 137-139
677901
  Новосілецька А. Китайсько-французькі відносини на початку ХХІ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 71-75. – ISSN 1998-4634
677902
  Курнишова Ю.В. Китайсько-японське суперництво у Центральній Азії на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 159-163
677903
  Михайлуца М. Китайці в Одесі: трудова міграція та заробітна платня в умовах становлення національної валюти (90-ті рр. XX ст.) / М. Михайлуца, В. Деречина // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 140-146. – ISSN 1998-4634
677904
  Распутіна Л.А. Китайці і Київщина (невідомі документи із фондів Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 151-155. – ISSN 0320-9466
677905
  Sen Du Китайцы боролись за победу Октябрьской революции в России = Chinese fought for the October revolution in Russia / Sen Du. – West Conshohocken : Infinity, 2008. – 136 p. : ил. – ISBN 0-7414-5017-8
677906
  Дацышев В.Г. Китайцы в России и советско-китайский конфликт 1929 года на КВЖД // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5687


  Вооруженный конфликт между Советским Союзом и Китаем на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году и его влияние на положение китайских мигрантов в СССР.
677907
  Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-китайские отношения на современном этапе / В.И. Бирюков ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1983. – 141 с. – Библиогр.: с. 136-139
677908
  Коростовец И. Китайцы и их цивилизация : с приложением карты Китая, Японии и Кореи / И. Коростовец. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1897. – VIII, 625, III с.
677909
  Куликов В.С. Китайцы о себе. / В.С. Куликов. – Москва, 1989. – 254с.
677910
  Макгован Д. Китайцы у себя дома / Д. Макгован. – С-Пб. – 225с.
677911
  Соколов В. Китаянка. / В. Соколов. – Сталіно, 1954. – 80с.
677912
  Шапошников В.И. Китеж / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1967. – 96с.
677913
  Реброва Т.А. Китежанка : стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Современник, 1982. – 63с. – (Новинки "Современника")
677914
  Карпинос И. Китежанка : избранное / Ирина Карпинос. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 289, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-83-7
677915
  Служевская И. Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы / Ирина Служевская. – Москва : Новое литературное обозрение, 2008. – 136 с. – (Новое литературное обозрение). – ISBN 978-5-86793-557-3
677916
  Вакульчик О.М. Китерій езультативності діяльності підприємств корпоративного типу в системі фінансових та нефінансових показників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 102-104
677917
  Грущак А. Китиця білих утіх // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 14 вересня (№ 33/34). – С. 15


  Про творчість Любові Проць.
677918
  Макарушка О. Китиця желань : Стихами і пpозою для pускої молодїжи після pіжних автоpів пpиладив Остап Макаpушка. – 2-ге доп. вид. – У Львові : Hакладом Руского Т-ва Пед. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1904. – 72 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 3)
677919
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин // Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко / Н.Н. Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
677920
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин. – Чернівці : Накл. тов. українских студ. "Січ" ; [З друк тво. "Руска Рада"], 1911. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
677921
   Китова Світлана Андріївна: доктор культурології, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. Л.Г. Голиш ; авт. ступ. сл. Н. Ярмоленко ; наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 23, [1] с. : портр. – (Серія : Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 16)
677922
  Гончаров В. Китоврас / В. Гончаров. – М., 1988. – 170с.
677923
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 445с.
677924
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1992. – 382с.
677925
  Георгиевская Г.М. Китойская культура Прибайкалья / Г.М. Георгиевская. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1989. – 151 с.
677926
   Китообразные полиглоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
677927
  Томилин А.Г. Китообразные фауны морей СССР. / А.Г. Томилин. – Москва, 1962. – 212с.
677928
  Томилин А.Г. Китообразные. / А.Г. Томилин. – М., 1957. – 1-756с.
677929
  Слепцов М.М. Китообразы дальневосточных морей / М.М. Слепцов. – 2-е изд.исп.и доп. – Владивосток, 1955. – 162с.
677930
  Новикова М. Китс-Маршак-Пастернак. Заметки об индивидуальном переводческом стиле // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 28-55
677931
  Дьяконова Н.Я. Китс и его современники / Н.Я. Дьяконова. – М, 1973. – 199с.
677932
  Олди Г.Л. Китта : Из космической симфонии "Ойкумена" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 7-80. – ISSN 1728-8568
677933
  Олди Генри Лайон Китта // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.7-54. – ISSN 1728-8568
677934
  Чегодаева М.А. Китч, китч, китч. / М.А. Чегодаева. – М., 1990. – 53с.
677935
  Яблоков А.В. Киты и дельфины / А.В. Яблоков, В.М. Белькович, В.И. Борисов. – Москва : Наука, 1972. – 472с.
677936
  Дозье Т. Киты и другие морские млекопитающие / Т. Дозье. – М., 1980. – 128с.
677937
  Пестушко В. Киты кричат "SOS" : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 60-64 : Іл.
677938
  Сидоркин Павел Киты: галопом к морю : спираль времени / Сидоркин Павел, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 92-97 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
677939
  Григорян Погос Антонович Киукучи-электронограммы и некоторые вопросы дифракции электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Григорян Погос Антонович; Ин-т радиофиз. и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 16л.
677940
  Таранець В. Кифішин А.Г. "Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива XII-III тысячелетий до н. э." // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 232-235. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
677941
  Карпенко Л.В. Кицькин дім (Конспект заняття з вихованцями молодшої групи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 9-10 : фото
677942
  Бейшеналієв Ш. Кичан : повість / Ш. Бейшеналієв ; пер. з киргизької Б. Степанюк ; мал. Вілен Барський. – Київ : Веселка, 1973. – 152 с.
677943
   Кишенко Ярослав Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266 : фото
677944
  Жадько В. Кишенці (- колишні назви - Митки, Кишкинці - село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 408-409. – ISBN 978-966-8567-14-8
677945
   Кишенькова енциклопедія молодого киянина. – Київ. – ISBN 966-7902-34-X
Вип. 2. – 2003. – 210 с.
677946
  Худицький В. Кишенькова оптимізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Тривають акції протесту студентів і викладачів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Гжицького (ЛНУВМтаБТ) проти приєднання його до Львівського національного аграрного університету (селище Дубляни, ...
677947
  Гольбах П. Кишенькове богослов"я / П. Гольбах. – Київ : Політвидав України, 1980. – 192с.
677948
   Кишеньковий довідник з травматології та ортопедії : навч. посібник / [Лоскутов О.Є. та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. О.Є. Лоскутова ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Каф. травматології та ортопедії. – Дніпро : Ліра, 2018. – 298, [2] с. : іл., табл. – На обкл.: Дніпропетровська медична академія 1916. – Бібліогр.: с. 252-259. – ISBN 978-966-981-007-6
677949
  Савчук М. Кишеньковий довідник коломийки / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 48с., [ 6 ] л. илл. – ISBN 966-550-209-3
677950
  Осипенко Л.Ф. Кишеньковий радыоприймач / Л.Ф. Осипенко. – К, 1966. – 27с.
677951
   Кишеньковий словник атеїста. – К, 1978. – 263 с.
677952
  Бондаренко І.П. Кишеньковий японсько-український словник : Бл. 12000 слів / І.П. Бондаренко, Хіно Такао. – Одеса : Астропринт, 2001. – 308 с. – ISBN 966-549-478-3
677953
  Фальчук Тетяна Кишенькові парки Києва, або як змінюються столичні сквери // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 18-23 : фото
677954
  Румянцев М.М. Кишенькові приймачі / М.М. Румянцев. – Київ : Веселка, 1964. – 68 с.
677955
  Стародуб Д.О. Кишенькові радіоприймачі / Д.О. Стародуб. – К., 1964. – 191с.
677956
  Глазенап С.П. Кишенькові таблиці логарифмів, чисел і тригонометричних функцій з чотирма десятковими знаками / С.П. Глазенап. – К., 1934. – 124 с.
677957
  Рутман Л.М. Кишенькові таблиці множення і ділення / Л.М. Рутман. – Київ, 1965. – 160 с.
677958
   Кишечнополостные и брахиоподы живетских отложений восточного склона Урала. – Москва : Недра, 1972. – 264с.
677959
   Кишинев. – Кишинев, 1961. – 108с.
677960
   Кишинев. – Кишинев, 1963. – 192с.
677961
   Кишинев. – Кишинев, 1984. – 167с.
677962
  Константинов С А. Кишинёв / С А. Константинов, . – Кишинёв, 1966. – 160с.
677963
   Кишинёв : Альбом. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 134с. – Текст парал. рос., молд., англ. та франц. мовами
677964
  Киртока А.С. Кишиневская народная бесплатная библиотека-читальня (1896-1909). Из истории развития библиотечного дела в Молдавии. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
677965
  Семеновский К.С. Кишиневские встречи. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1954. – 136с.
677966
  Попружная П.И. Кишиневский государственный университет : Истор. очерк. / П.И. Попружная. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 268с.
677967
   Кишиневский государственный университет. 1945-1965. – Кишинев : Партиздат, 1966. – 42с.
677968
   Кишиневский госуниверситет, научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Дмитрия Кантемира (1673-1973 гг.). – Кишинев, 1974. – 166 с.
677969
  Манжуловская Г. Кишиневский дендрологический сад - один из центров сохранения и обогащения биоразнообразия в Молдове // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Кишиневский дендрологический сад создан в 1950 году и имеет территорию 83 га. Генофонд коллекций включает 2200 таксонов цветочных и древесных растений и служит для размножения наиболее декоративных растений и обогащения флоры Молдовы. Kishinev ...
677970
   Кишиневский погром, 1903
677971
   Кишиневский погром 1903 года : Сборник документов и материалов. – Кишинэу : RUXANDA, 2000. – 524с. – ISBN 9975-72-092-7
677972
   Кишиневский политехнический ин-т им. С. Лазо. Научно-техничекская конференция, 10-я,1974. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 250с.
677973
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Д.Кантемира. – Кишинев, 1974. – 165с.
677974
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год. – Кишинев, 1974. – 4442с.
677975
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1978 год : Программа научной конференции. – Кишинев, 1974. – 52с.
677976
   Кишиневский университет им. В.И.Ленина.Труды ученых Кишиневского университета им В.И.Ленина (1946-1973). – Кишинев
Ч. 1 : Общественные науки. – 1974. – 497с.
677977
  Філіпенко А. Кишинів обрав соціалізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 7


  ""В історії Кишинева розпочинається нова, позитивна сторінка", - так Ігор Додон охарактеризував підсумки другого туру місцевих виборів, на яких мером молдовської столиці було обрано представника Партії соціалістів (ПСРМ) Іона Чебана. І, хоча президент ...
677978
  Цюк І.І. Кишкова кровотеча як ускладнення панкреатиту / І.І. Цюк, Т.М. Гаращук, І.З. Яцків // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 113-117. – ISSN 2224-0586
677979
  Лапшин О.В. Кишкова мікрофлора: вплив на здоров"я людини / О.В. Лапшин, М.О. Одинець // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7/8 (183/184). – С. 30-33. – ISSN 1997-9894
677980
  Мавлянов А. Кишлачные Советы депутатов трудящихся Таджискской ССР : Автореф. дис. ... канд. юри.наук: / Мавлянов А. ; МП ТадССР , Тадж. ГУ. – Сталинобад, 1960. – 19 с.
677981
  Жадько В. Кищиха (- річка, ліва притока р. Гірський Тікич) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 409. – ISBN 978-966-8567-14-8
677982
   Кияк Тарас Романович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 196. – ISBN 978-966-439-754-1
677983
  Чорна С. Киян закликали допомогти відновити пошкоджені під час обстрілів музеї Ханенків і природничий // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 14 жовтня (№ 210). – С. 12
677984
  Миколаєнко Н. Киян запрошують на благодійний Віденський бал // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 18 листопада (№ 169). – С. 2


  23 листопада на столичній Оболоні відбудеться міжуніверситетський благодійний Віденський бал на підтримку бійців АТО. Захід проводиться за ініціативи "Студентського фронту КНУ". Усі зібрані кошти буде направлено на допомогу студентам, аспірантам та ...
677985
   Кияни : Біографічний словник / Л.Г. Андрієнко, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, І.Д. та ін. Зосимович; Українське тов-во істориків науки; Ін-т гуманітарних досліджень УАН; Ред.кол.: І.Д. Безгін, Ю.К. Дупленко, М.Г. Жулинський, М.П. Зяблюк, Ю.О. Храмов (гол. ред.). – Київ : Фенікс, 2004. – 460 с. : іл. – ISBN 966-651-160-6
677986
  Борисенко В. Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932-1933 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 34-41


  До 80-річчя вшанування пам"яті замучених голодом.
677987
  Козак О.Д. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії / О.Д. Козак ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2010. – 391, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-319. – ISBN 978-966-360-135-9
677988
  Кочевих Олег Киянин на крижині // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
677989
   Киянки. – К, 1963. – 134с.
677990
   Киянченки. Життя, творчість. Спогади. Альбом : Спогади. Альбом / [авт. спогадів, упоряд.: Д. Киянченко ; ред.: О. Ковальова та ін. ; передм.: С. Мамаєв, Г. Юхимець ; худож. оформ.: І. Григор"єв]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 128 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 28, 58, 88. – ISBN 978-966-2082-02-09
677991
   Кияшко Григорій Антонович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 100-101. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
677992
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 13 : весна. – 2002
677993
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 15 : осінь. – 2002
677994
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 28 : Зима. – 2005
677995
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 9 : весна. – 2001
677996
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 10 (літо). – 2001
677997
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 11 : осінь. – 2001
677998
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 12 (зима). – 2001
677999
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 24. – 2004
678000
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 27 : Осінь. – 2005
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,