Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
677001
   "Квант" для младших школьников: числа, верблюды, ковбои... / Состав. А.А. Егоров. – Москва : Бюро Квантум, 2004. – 128 с. – (Приложение к журналу Квант ; №3/2004). – ISBN 5-85843-050-3
677002
  Гаврилюк Р.О. "Квантова суперпозиція" публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 77-83. – (Правознавство ; Вип. 427)
677003
  Корнієнко Н. "Квантовий стрибок" України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
677004
  Пархоменко П. "Квантовий стрибок" Шевченка // Молодь України. – Київ, 2019. – 7 березня (№ 9/10). – С. 3


  "Багато з нас ще зі школи пам’ятає історію про те, як в дитинстві Тарас Шевченко вирушив на пошуки залізних стовпів. Вони, ніби-то, підпирають небо та ховають ворота, куди сонце заходить на ніч. За легендою, малий Шевченко так і не дібрався до тих ...
677005
  Самочорнова О. Квазі-інтернаціональна лексика в англомовних юридичних текстах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 489-409
677006
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
677007
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 112 л. – Бібліогр.: л. 108-112
677008
  Ільїна А. Квазі-трансцендентальна універсальність у філософському дискурсі Жака Дериди // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 1. – С. 61-90. – ISSN 2075-6461
677009
  Барабаш О.В. Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Барабаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.16
677010
  Барабаш Олег Віталійович Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.02 / Барабаш Олег Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібл.:л.104-114
677011
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені вимірювальні канали для симетрувальних установок : монографія / Бурбело М.Й., О.В. Бабенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-641-300-3
677012
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи : Монографія / М.Й. Бурбело; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 225 с. – ISBN 966-641-095-8
677013
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Владислав Євгенович Величко; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2006. – 112л. – Бібліогр.: л. 109-112
677014
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 / Владислав Євгенович Величко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
677015
  Голод П.І. Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора) / П.І. Голод, Ю.Г. Терентьєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 6-13. – ISSN 1996-5931
677016
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій О.К.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: 18 назв
677017
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій Олександр Костянтинович; Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2002. – 159л. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: л.141 - 157
677018
  Павлюк І. Квазікомунікація. психоаналітичний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 341-351. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
677019
  Стойко О. Квазіконституція - шлях до узурпації влади судом: спроба судової реформи в Ізраїлі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Уже декілька тижнів як в Ізраїлі тривають масові протести, спровоковані планами правого коаліційного уряду Б. Нетаньяху здійснити судову реформу, радикально обмеживши владу Верховного суду країни.
677020
  Богачев А. Квазікристали в системі mn-al-si / А. Богачев, О. Роїк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 142
677021
  Богачев А. Квазікристали в системі Mn-Al-Si / А. Богачев, О. Роїк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 143
677022
  Яременко М. Квазілінійні еліптичні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 27-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто квазілінійні еліптичні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі функцій та його єдиність (результати нові у ...
677023
  Яременко М. Квазілінійні параболічні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено квазілінійні параболічні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі (результатинові у випадку лінійних систем та ...
677024
  Коваль М. Квазімодерністська риторика постмодернізму в романі Дж. Гоукса „Adventures in the Alaskan Skin Trade” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 301-309. – ISBN 978-966-359-360-9
677025
   Квазіоптичний модуль для збудження поверхневих електромагнітних хвиль у міліметровому діапазоні / О.Д. Пустильник, Ю.М. Кондратович, В.С. Сидоренко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 301-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створений експериментальний зразок квазіоптичного модуля для збудження поверхневих електромагнітних хвиль, що працює в смузі частот 69,5-71,5 ГГц.
677026
  Баранник О.А. Квазіоптичні діелектричні резонатори з елементами незвичайних надпровідників : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Баранник Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 63 назви
677027
   Квазіперіодична структура поверхні сталевого циліндра при його корозії в розчині азотної кислоти в постійному магнітному полі / Ю.І. Горобець, О.Ю. Горобець, С.П. Мазур, О.М. Бруква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено взаємозв"язок розподілу швидкостей електроліту в околі сталевого циліндра зі зміною в часі структури поверхні циліндра при його корозії в 7% водному розчині азотної кислоти в магнітному полі. Отримана регулярна (квазіперіодична) ...
677028
   Квазіперіодичні короткочасні варіації полярного озону в 1999-2000 рр. / С. Черноус, В. Ролдугін, В. Ващенко, О. Банніков, М. Бєлоглазов, А. Семенов, Ж. Патлашенко, О. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 451-456. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження варіацій загального вмісту озону (ЗВО) з періодичністю 5-40 діб за супутниковими даними НАСА і арктичних станцій Апатити, Мурманськ, Баренцбург, а також Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" у 1999-2000 рр. Приховану ...
677029
  Єрьоменко В.О. Квазіперіодичні розв"язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків / В.О. Єрьоменко, А.М. Алілуйко // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 457-469. – ISSN 1562-3076
677030
  Бурмака В.П. Квазіперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати спостережень методом некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Бурмака Віктор Петрович ; НАН України ; Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
677031
  Константінова О.О. Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб"єкта в німецькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 18-29. – ISSN 2075-2970
677032
   Квазіпотрійна система [хімічна формула] / І.Є. Барчій, В.О. Товт, М. П"ясецкі, А.О. Федорчук, А.І. Погодін, М.Й. Філеп, І.П. Стерчо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 101-110. – ISSN 0041-6045
677033
   Квазіпотрійні халькогенідні системи / І. Олексеюк, О. Парасюк, Л. Піскач, Г. Горгут, О. Змій, О. Криховець, Л. Сиса, Е. Кадикало, О. Строк, О. Марчук, В. Галка; За ред. І.Олексеюка. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-21-8
Том 1. – 1999. – 168с.
677034
  Васильєва Н.В. Квазіреалія радянського періоду "робітник"в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років : (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 19-33
677035
  Голодюк Я.Б. Квазіремарки в українськомовній інтернетній комунікації: особливості виникнення та прагматика використання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 238-246
677036
  Карамзіна Л.А. Квазіслухове поле - резерв слухо-мовної системи людини / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 398-406. – ISBN 966-95259-9-6
677037
  Яцун Андрій Михайлович Квазістанціонарне електричне поле та параметрична чутливість ємнісних екранованих давачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.05 / Яцун Андрій Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 19л.
677038
  Журавчак Л. Квазістаціонарна модель для визначення напруженості електромагнітного поля в зонально-однорідному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-107. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ідейний та методичний аспекти розрахунку процесу становлення електромагнітного поля та одержано явний часовий розв"язок задачі знаходження компонент векторів напруженостей електричної та магнітної складових поля для квазістаціонарної моделі ...
677039
  Іванісік А.І. Квазістаціонарна фазова самомодуляція лазерних імпульсів у керівських рідинах / А.І. Іванісік, С.О. Дудка, А.Д. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені розрахунки додаткової затримки фази, миттєвої частоти та спектрів для імпульсів наносекундної тривалості, що пройшли через керівську рідину. Показано, що незважаючи на можливі суттєві частотні розширення імпульсів, найбільша спектральна ...
677040
  Іванова А.Ю. Квазісуверенітет як інструмент експансіоністської політики РФ в історичній ретроспективі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 189-200. – ISSN 0869-2491
677041
  Гамбург Л.С. Квазісудові органи в селах України у другій половині XVII - середині ХІХст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-11. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
677042
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Жучок Ю.В.; Луганський нац.пед. ун-т ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 141л. – Бібліогр.: л.131- 141
677043
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
677044
  Богдан Т.П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
677045
  Маркевич М. Квазіфіскальні операції Центрального банку України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.41-49. – ISBN 966-7825-54-Х
677046
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : дис. ... канд. фіз-матем. наук : 01.10.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 134 л. – Бібліогр.: л. 128-134
677047
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
677048
  Журавльов В.М. Квазіфробеніусові факторкільця горенштейнового (0,1)-порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між трьома підстановками: підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного (0, 1)-кільця, підстановкою, що задає ідеал цього кільця, та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця.
677049
  Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
677050
  Лактіонова А. Квайн, Гудмен, Патнем: Гарвардська філософська школа // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 1. – С. 30-42. – ISSN 2075-6461


  У статті наведено формальні й доктринальні підстави, що обгрунтовують існування "Гарвардської філософської школи" як реального історико-філософського феномену. До складу цієї школи автор включає Віларда Ван Ормана Квайна, Нелсона Гудмена і Хіларі ...
677051
  Андреев А.Н. Квакеры на Западе и в России. XVIII век // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 165-177. – ISSN 0130-3864
677052
  Коржанський М.Й. Квалiфiкацiя автотpанспоpтних злочинiв / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – Київ : Юрінком, 1996. – 80 с. – ISBN 9667059111
677053
  Андрианов Ю.М. Квалиметрические аспекти управления качеством новой техники / Андрианов Ю.М., Лопатин М.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1983. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282-299 (98 назв.)
677054
  Борисенков Б.Г. Квалиметрический анализ геодезического производства / Б.Г. Борисенков. – Москва : Недра, 1978. – 173 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-172 (129 назв.)
677055
  Ефремова О.А. Квалиметрический мониторинг знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся / О.А. Ефремова, И.В. Барматина, Л.А. Барахтенова // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / ФГБОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т". – Новосибирск, 2012. – № 2 (30). – С. 6-18. – ISSN 1812-9463
677056
  Горбунова Л.Г. Квалиметрический мониторинг учебных достижений студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 96-101. – ISSN 0869-3617
677057
  Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Г.Г. Азгальдов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 272, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-272
677058
  Андрианов Ю.М. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении / Андрианов Ю.М., Субетто А.И. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 221, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 218-222 (121 назв.)
677059
  Кипа И.Н. Квалиметрия качества библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28 - 40. – ISSN 0130-9765
677060
  Марков Б.В. Квалитативизм в "политической теологии" К. Щмитта и "метафорологии" Г. Блюменберга // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-37. – ISSN 0235-1188
677061
  Ахмад И.М. Квалитативно-предметные рефлексемы названий частей суток // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 106-115. – ISSN 2524-0013


  "В статье анализируются ассоциативно-семантические корреляции названий частей суток и лексем с квалитативно-предметным значением. Обосновываются принципы включения слов в состав ассоциативно-семантических групп, выделяются семантические признаки, ...
677062
  Дорошенков Валерий Александрович Квалитативные элементы в предложениях современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Дорошенков Валерий Александрович;. – Л., 1976. – 25л.
677063
  Бородина В.А. Квалитология и квалиметрия библиотечного общения // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 10. – С. 47-60. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены теоретико-методологические вопросы библиотечного общения в контексте квалитологии и квалиметрии. Приведены методики изучения некоторых аспектов общения. Выделены актуальные вопросы изучения библиотечного общения в рамках профессиональных ...
677064
  Ануфриева Н.М. Квалификативные глаголы в языке и речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Ануфриева Н.М.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 15 с.
677065
  Усилов Б.К. Квалификативный качественно-количественный атрибут сказуемого и определения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Усилов Б.К. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1966. – 23 с.
677066
  Никуличева Н.В. Квалификационная характеристика как основа для повышения квалификации преподавателя дистанционного обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  В российской педагогике сегодня отсутствует профессионально-должностной статус (квалификационная характеристика) преподавателя дистанционного обучения (ДО): должностные обязанности, требования к знаниям и требования к квалификации. Появление такого ...
677067
   Квалификационные характеристики должностей библиотечных работников. – Л., 1976. – 54с.
677068
  Рохлин Н.Г. Квалификационные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ: Должности руководителей, специалистов и служащих производственно-коммерческих фирм и страховых компаний. : Научно-практические рекомендации / Н.Г. Рохлин. – Харків : Консум, 1998. – 176с. – ISBN 966-7124-09-6
677069
   Квалификационные характеристики должностей работников библиотек : справочник / сост.: О.Р. Бородин, О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 224с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред О.Р. Бородин ; № 90). – ISBN 5-85129-175-3
677070
   Квалификационные характеристики и фонды комплексных контрольных заданий по географически специальностям. – Москва, 1991. – 63с.
677071
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – М., 1986. – 222с.
677072
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика, 1989. – 272с.
677073
   Квалификационный справочних должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика
Вып. 1. – 1987. – 221 с.
677074
  Тусибаева Г.С. Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 449-456. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
677075
  Додин Е.В. Квалификация административных правонарушений, совершенных на транспорте и связи: уч. пособие / Е.В. Додин, А.Н. Пилипчик. – К., 1991. – 60с.
677076
  Малеев Ю.Н. Квалификация вооруженных конфликтов и применение международного гуманитарного права: вопросы, требующие решения / Ю.Н. Малеев, О.В. Гликман // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 5-15. – ISSN 1560-2893
677077
  Батадова Ирина Константиновна Квалификация высказываний с присоединением в аспекте актуального членения в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батадова Ирина Константиновна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 29л.
677078
  Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений / Р.Р. Галиакбаров. – Москва, 1980. – 80с.
677079
  Дорогих Н.М. Квалификация и классификация административно наказуемых проступков, связанных с пьянством : учеб. пособие / Н.М. Дорогих, А.П. Клюшниченко, Г.Е. Фирсов ; М-во внутрен. дел СССР, Киев. высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1979. – 94, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677080
  Скаржинский М.И. Квалификация и труд инженера. / М.И. Скаржинский. – Ярославль, 1975. – 174с.
677081
   Квалификация и трудовые ориентации работников. – Киев, 1982. – 207с.
677082
  Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству / Г.И. Чечель. – Барнаул, 1989. – 69с.
677083
  Мирошниченко Н.А. Квалификация незаконных действий с наркотическими средствами / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1990. – 63с.
677084
  Гагарин Н.С. Квалификация некоторых преступлений против социалистической и личной собственности / Н.С. Гагарин. – Алма-Ата, 1973. – 248с.
677085
  Ашитов З.О. Квалификация некоторых тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан : учеб. пособие / Ашитов З.О. ; М-во внутр. дел СССР. – Караганда : Караганд. ВШ МВД СССР, 1978. – 66 с.
677086
  Музыка А.А. Квалификация органами внутренних дел для преступелний, совершаемых на почве наркомании / А.А. Музыка. – К, 1988. – 88с.
677087
  Глушков В.А. Квалификация органами внутренних дел нетрудовых доходов в сфере медицинского обслуживания населения / В.А. Глушков. – К., 1990. – 88с.
677088
  Мелентьев М.П. Квалификация отдельных видов преступлений, совершаемых в местах лешения свободы // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1969. – № 14. – С. 49-55
677089
  Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления / Р.А. Сабитов. – Омск, 1986. – 117с.
677090
  Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 254, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
677091
  Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 208с.
677092
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1983. – 141с.
677093
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1985. – 120с.
677094
  Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. / С.А. Тарарухин. – Київ : Юрінком Інтер, 1995. – 207с.
677095
  Кленова Т.В. Квалификация преступлений и уголовная политика // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 4. – С. 55-63. – ISSN 0132-0769
677096
  Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни / С.В. Бородин. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 239 с.
677097
  Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. / В.А. Владимиров. – Москва, 1968. – 172с.
677098
  Мирошниченко Н.А. Квалификация преступлений против народного здоровья / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1984. – 32с.
677099
  Бондаренко Н.А. Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной безопасности : учебное пособие / Н.А. Бондаренко, В.Т. Дзюба ; МВД СССР, КВШ. – Киев : Науч.-исл. и ред.-изд. отдел, 1990. – 72 с. – ISBN 5-7168-0062-9
677100
  Крастиньш У.Я. Квалификация преступлений против природных богатств / У.Я. Крастиньш. – Киев, 1987. – 71с.
677101
  Вольфман Г.И. Квалификация преступлений против советской торговли / Г.И. Вольфман. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 141 с.
677102
  Тенчов Э.С. Квалификация преступлений против социалистической собственности / Э.С. Тенчов. – Иваново, 1981. – 82с.
677103
  Малыхин В.И. Квалификация преступлений. Теорет. вопросы. Учеб. пособие. / В.И. Малыхин. – Куйбышев, 1987. – 100с.
677104
  Плотников А.И. Квалификация преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта / А.И. Плотников. – Москва, 1988. – 64 с.
677105
  Данина В.П. Квалификация рабочих как фактор повышения эффективности труда и качетсва продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Данина В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 18 с.
677106
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем должностных преступлений. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1986. – 72с.
677107
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем преступлений против личности и собственности. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 60с.
677108
  Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью / Н.И. Пикуров. – Волгоград, 1988. – 54с.
677109
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем хозяйственных преступлений: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 51с.
677110
  Антипенко В.Ф. Квалификация состава субъекта международного преступления "терроризм" // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.47-52. – ISSN 1812-3910
677111
  Куринов Б.А. Квалификация транспортных преступлений. / Б.А. Куринов. – Москва, 1965. – 235с.
677112
  Бородин С.В. Квалификация убийств по советскому уголовному праву : учеб. пособ. / С.В. Бородин ; Высшая школа МООП РСФСР. – Москва : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1963. – 222 с.
677113
  Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству / С.В. Бородин. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 252 с.
677114
  Свидлов Н.М. Квалификация угонов транспортных средств / Н.М. Свидлов, А.С. Сенцов. – Волгоград, 1988. – 37 с.
677115
  Диденко В.П. Квалификация хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением / В.П. Диденко. – Киев, 1992. – 80 с.
677116
  Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1974. – 336с.
677117
  Чинхоев Ш.И. Квалификация хищения государственного и общественного имущества в особо крупных размерах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Чинхоев Ш.И.; Казах. гос. ун-т. Юрид. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
677118
  Самилык Г.М. Квалификация хозяйственных преступлений / Г.М. Самилык, С.В. Трофимов. – Киев, 1989. – 58с.
677119
  Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1989. – 57с.
677120
  Цветкова Н.Е. Квалифицирование вируса ящура в культуре клеток ВНК-12 в страционарных условиях и во вращающихся сосудах : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Цветкова Н. Е.; ВНИИ вет. вирусол. и микробил. – Владимир, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
677121
   Квалифицированные кадры в сельском хозяйстве. – М., 1978. – 176с.
677122
  Карлик Е.С. Квалифицированные специалисты в социалистическом производстве и пути их лучшего использования : Автореф... канд. экон.наук: / Карлик Е. С.; МВиССО РСФСР,Урал. ГУ. – Свердловск, 1963. – 22л.
677123
  Кругликов Л.Л. Квалифицирующие обстоятельства / Л.Л. Кругликов, В.Н. Савинов. – Ярославль, 1989. – 88с.
677124
   Квалілогія книги : збірник наукових праць. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-111-3
Вип. № 2 (12). – 2007. – резюме укр., англ. мовами
677125
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-127-4
Вип. № 1 (13). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
677126
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (16). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
677127
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (17). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
677128
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (18). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
677129
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (19). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
677130
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (21). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
677131
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (22). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
677132
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (23). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
677133
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 1 (29). – 2016. – 114, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
677134
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 2 (30). – 2016. – 117, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
677135
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 1 (31). – 2017. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
677136
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 2 (32). – 2017. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
677137
  Гринь Є.Л. Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 61-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
677138
  Ачкасова С.А. Кваліметрична модель оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 338-347. – ISSN 2222-4459
677139
  Стефанюк І.Б. Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту / І.Б. Стефанюк, Г.І. Завистовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 89-105. – ISSN 2305-7645
677140
  Ткачук Г.С. Кваліметрична оцінка технології учіння у процесі підготовки здобувачів вищої освіти з хімії // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 259-275. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
677141
  Гукалова І.В. Кваліметричний підхід в географічному оцінюванні якості життя населення // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7069-75-8
677142
  Станкевич І. Кваліметричний підхід до комплексної оцінки якості оператора поштового зв"язку / І. Станкевич, В. Коляденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 84-93 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
677143
  Гапон Л. Кваліметричні моделі та матриці експертного оцінювання уроків української мови та літератури як інструменти оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників у внутрішній системі забезпечення якості освіти // Аналітичні інструменти оцінювання освітньої діяльності : освітян. альманах / [Упр. освіти і науки тернопіл. міської ради ; Тернопіл. комунал. метод. центр наук.-освіт. інновацій і моніторингу ; упоряд.: Г.І. Литвинюк, Л.О. Гапон, І.О. Січкарик]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – С. 83-95. – (Освіта Тернополя). – ISBN 978-966-07-4012-9
677144
  Кондур О. Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 107-116. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
677145
  Головєнкін В. Кваліметрія державної атестації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 27-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних проектів і магістерських дисертацій.
677146
  Рябоконь О.П. Кваліметрія екологізованих систем лісовирощування в Україні : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Рябоконь Олександр Петрович ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
677147
  Жовніренко Р.І. Квалітативність часо-простору в прозі Олекси Слісаренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Кваліфікуючи творчість О. Слісаренка автор виділяє у ній три складові: поетичну, новелістичну і романну. Найбільш виразно квалітативність, якісність тонохронологічної парадигми прозової спадщини Слісаренка простежується в "малій прозі" письменника, де ...
677148
  Доан О.Б. Квалітологія тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 95-105


  Здійснено спробу витлумачити поняття "квалітологія книги й тексту", розглянуто підходи до вивчення проблеми якості інформації, досконалості твору досконалості твору як формозмістової єдності. The attempt is made to define the concept of "qualitology ...
677149
  Микитіна О. Кваліфікаційна експертиза заявок на знак для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.34-40. – ISSN 1608-6422
677150
   Кваліфікаційна робота: написання, оформлення, захист // Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації : підручник / В. Бліхар, О. Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. та ін. Копитко. – Хмельницький : Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 290-327. – ISBN 978-617-7572-50-2
677151
  Вереша Р.В. Кваліфікаційний адвокатський іспит : навч.-практ. посібник / Вереша Р.В., Павленчик М.В. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 461, [1] с. – ISBN 978-617-566-534-3
677152
  Вереша Р.В. Кваліфікаційний іспит суддів : навч.-практ. посібник / Вереша Р.В. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 417, [1] с. – ISBN 978-617-566-456-8
677153
  Харченко Г.Г. Кваліфікаційний критерій визначення речових прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
677154
  Заблоцька К.В. Кваліфікаційні верстви та професійна освіта робітників металургії та машинобудування України в 1960- 1985 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 126-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті виявлені основні підходи до класифікації робітників за рівнем кваліфікації, кількісно та якісно охарактеризовані верстви робітників металургії та машинобудування України низького, середнього та високого рівня кваліфікації, проаналізована ...
677155
  Каменська Т. Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
677156
  Ковальчук І.С. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду Генерального прокурора України: стан та перспективи вдосконалення // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 77-79. – ISBN 978-966-937-189-8
677157
  Колобанов І. Кваліфікаційні вимоги провадження діяльності арбітражних керуючих // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 355-356. – ISBN 978-966-301-169-1
677158
   Кваліфікаційні іспити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Затверджено порядок у новій редакції щодо атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту на ступінь фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях та перелік ...
677159
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології : курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посібник для студентів / В.Ф. Моргун, Л.С. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Психол.-пед. ф-т, Каф. психології. – Київ : Слово, 2013. – 163, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-164. – ISBN 978-966-194-143-3
677160
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, дипломна, магістерська : методичні рекомендації для студентів / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. Психолого-педагогічний ф-т. Кафедра психології. – Полтава, 2007. – 72 с.
677161
  Ідрісов Д.І. Кваліфікаційні праці з історії: розвиток академічних вимог // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 42-47. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено історії поступового розвитку академічних вимог до кваліфікаційних робіт з історисних наук на теренах сучасної України. Ці вимоги мали на меті забезпечення самостійності й новизни наукової розробки як основних фахових вимог. За умов ...
677162
  Бублейник І.А. Кваліфікаційні рівні професійної підготовки / І.А. Бублейник, С.М. Старовойт // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 50-55
677163
  Загнітко А. Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 209-218. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
677164
  Мицик Ю. Кваліфікаційні та курсові роботи й реферати з історії : Поради студентові щодо написання та захисту / Ю. Мицик, О. Бажан, В. Зубко; МОУ. Hац.Ун-т "Київо-Могилянська Академія". – Київ : Академія, 1998. – 36 с.
677165
  Костенко С. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування : монографія / Сергій Костенко ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 241, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-241 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-98-7
677166
  Самойленко О. Кваліфікаційно-компетентнісний підхід до підготовки фахівців у закладах вищої освіти : європейський досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 74-78. – ISSN 2308-4634
677167
  Кудрейко І. Кваліфікаційно-типологічні та еволюційно-диференційні ознаки соціолінгвістичної ситуації в Донеччині // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 178-187. – ISSN 1728-9572
677168
  Шаблій О.А. Кваліфікація "юридичний перекладач" в українській юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 134-137
677169
  Коржанський М.Й. Кваліфікація автотранспортних злочинів. / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – К., 1996. – 80с.
677170
  Гагай П.С. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації: деякі проблеми визначення об"єктивної сторони // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 61-65.
677171
  Дудоров О.О. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов"язаних з корупцією : (коментар судової практики) / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, В.Г. Сеник. – Київ : Дакор, 2020. – 508 с. – Бібліогр.:с. 494-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-21-8
677172
  Градова Ю.В. Кваліфікація адміністративного правопорушення як булінг: проблемі аспекти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 85-90. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
677173
  Ус О.В. Кваліфікація в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Ус Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
677174
  Давидович І.І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 15-19


  Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за умисне позбавлення життя іншої людини при вчиненні складених насильницьких злочинів.
677175
  Ковалевська Є.С. Кваліфікація військових злочинів за ст. ст. 411 та 412 Кримінального кодексу України у теорії кримінального права та в правозастосовній діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-88. – ISSN 2222-5374
677176
  Карпенко М.І. Кваліфікація військових правопорушень за законодавством України : монографія / М.І. Карпенко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2020. – 309, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268-294. – ISBN 978-617-7386-31-4
677177
  Баганець О. Кваліфікація воєнних злочинів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 10. – ISSN 1992-9277
677178
  Василенко В. Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 7-9
677179
  Гладкий В. Кваліфікація голодомору, як злочину геноциду проти українського народу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 166-172


  The present article is dedicated to the research of the sharp problem of Famine as terrible Genocide of Ukrainian Nation. The author analyses the origins, events and consequences of this crime of Soviet Regime and proves that the Famine of 1932-1933 ...
677180
   Кваліфікація держзради і суміжних злочинів проти основ національної безпеки України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 6. – ISSN 1992-9277
677181
  Басиста І.В. Кваліфікація дій особи під час постановлення вироку за кваліфікуючою ознакою "повторно": взаємозв"язок кримінальних процесуальних та кримінально-правових аспектів // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 3-11. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
677182
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416с. – Бібліогр С.405-413. – ISBN 966-7302-19-9
677183
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – Видання 2-ге. – Київ : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-96-9
677184
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – 3-тє вид., доп. та перер. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 966-7714-96-9; 978-966-326-246-8
677185
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Болдарь Г.Є. [та ін.] ; за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Істина, 2010. – 430 с. – Бібліогр.: с. 399-408. – ISBN 978-966-8909-54-2
677186
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник / [Г.М. Анісімов, О.О. Володіна, Ю.П. Дзюба та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е, допов. та випр. – Харків : Право, 2017. – 358, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-162-1
677187
  Панов М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 47-55. – ISSN 0132-1331
677188
  Зінченко І.О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм : навч. посібник / І.О. Зінченко. – Харків : Право, 2017. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 110-113 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-206-2
677189
  Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм : Монографія / О.К. Марін. – Київ : Атіка, 2003. – 224с. – ISBN 966-8074-48-3
677190
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 144с. – ISBN 5-7707-9773-8
677191
  Карпова Н.Ю. Кваліфікація злочинів проти правосуддя : курс лекцій : навч. посібник / Н.Ю. Карпова. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-667-756-6
677192
  Зеленов Г. Кваліфікація злочинів проти правосуддя у сфері забезпечення гарантій професійної діяльності захисників або представників особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 193-198. – ISSN 2
677193
   Кваліфікація злочинів проти правосуддя. Курс лекцій. Рецензія на навчально практичний посібник кандидата юридичних наук Н.Ю. Карпової // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 69-72. – ISSN 2308-9636
677194
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально-правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 415-423. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
677195
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 422-423
677196
  Андрушко П.П. Кваліфікація злочинів: поняття та види // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 48-55
677197
  Ус О.В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 171-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
677198
  Яценко С.С. Кваліфікація злочинних дій, зв"язаних з використанням радіопередавальних пристроїв / С.С. Яценко, І.П. Куцеконь // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 87-93. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за действия, связанные с нарушением правил пользования радиопередающими устройствами. Даются рекомендации о квалификации таких действий, предложения об уточнении редакции постановления Пленума ...
677199
  Гальченко Ф.Я. Кваліфікація злочинних порушень правил техніки безпеки при проведенні будівельних робіт / Ф.Я. Гальченко, В.А. Клименко // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 97-102
677200
  Бабін Б.В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 64-73. – ISSN 2220-1394
677201
  Амелін О. Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку / О. Амелін, К. Чумак // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 71-79. – ISSN 2311-6676
677202
  Зінченко І.О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров"я особи : навч. посібник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / І.О. Зінченко, О.О. Володіна ; за заг. ред. М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 243-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-799-9
677203
  Панов М. Кваліфікація кримінальних правопорушень: поняття і кримінально-правове значення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 117-143. – ISSN 1026-9932
677204
  Юрчишин В.М. Кваліфікація майнових злочинів : навч.-метод. посібник для студентів денної форми навчання / Юрчишин В.М., Кіцен Н.В., Савченко В.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Чернів. юрид. ін-т. – Чернівці : [б. в.], 2020. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 53-63
677205
  Лемешко О.М. Кваліфікація незаконного рішення, прийнятого судом, про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 115-123.
677206
  Прахов Б. Кваліфікація об"єктів промислової власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10.
677207
  Тучков С. Кваліфікація підроблення документів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-50
677208
  Іл"їна О. Кваліфікація повторного вчинення корисливих злочинів проти власності // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-17
677209
  Садикова Я. Кваліфікація позовної вимоги у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 66-73. – ISSN 2663-5313
677210
  Антипов В. Кваліфікація порушень порядку в"їзду на тимчосово окуповану територію України та виїзду з неї // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 131-139. – ISSN 2308-9636
677211
  Андрущенко А. Кваліфікація правопорушень у сфері використання й охорони земель за суб"єктом їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 53-57
677212
  Петров В.В. Кваліфікація притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / В.В. Петров, М.В. Сийплокі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 109-110. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
677213
  Кориневич А.О. Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 89-97
677214
  Корнєєв В.М. Кваліфікація соціальнокомунікаційного підходу в науці про соціальні комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 135-139. – ISSN 2312-5160


  У статті, на основі різних підходів до розуміння соціальної комунікації та актуалізації предметних областей дослідження різних спеціальностей напряму розглядаються умови реалізації соціальнокомунікаційного підходу в науковій практиці. У фокусі уваги - ...
677215
  Бобонич Є.Ф. Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб"єктом // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 339-342
677216
  Хилюк С.В. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-966-458-403-3
677217
   Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства : навч. посібник / [І.В. Гловюк, О.П. Горпинюк, З.Ф. Дільна та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 403. – Бібліогр.: 401-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-356-1
677218
  Брич Лариса Павлівна Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Брич Лариса Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
677219
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Брич Л.П.;КНУТШ. – Київ, 1998. – 17с. – Бібліогр.:с.15-16
677220
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язокових внесків державі : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.П. Брич ; Львів. держ. унів. ім. І. Франка. – Львів : [Б. в.], 1998. – 214 л. – Бібліогр.: л. 172-192
677221
  Вибрик В.І. Кваліфікована робоча сила в колгоспах / В.І. Вибрик. – Київ, 1972. – 151с.
677222
  Федорук О. Кваліфікований електронний підпис: основні правила використання в освітній сфері // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
677223
  Жуков Е. Кваліфікований інвестор у Євросоюзі, США і РФ // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 6 (56). – С. 27-30
677224
  Левикін В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні: 1940-1950-і роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 49-56. – ISSN 0869-3595
677225
  Бабін Б. Кваліфікуючі критерії етносів. які прагнуть до набуття статусу корінних народів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.84-89
677226
  Дьоменко С. Кваліфікуючі ознаки вимагання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-79.
677227
  Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-136. – ISSN 2222-5374
677228
  Шніпко О.С. Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 138-153. – ISSN 2222-5374
677229
  Гмирін А.А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 16-51. – ISSN 2222-5374
677230
  Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
677231
  Матвійчук В.В. Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 72-81. – ISSN 2222-5374
677232
  Лизогуб Я. Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі людини: наукові аргументи проти законодавчих фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 91-94
677233
  Бринцев О. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 1026-9932
677234
  Присяжнюк І. Кваліфікуючі ознаки порушення недоторканності житла або іншого володіння особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 72-81
677235
  Копилян В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 299 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 147-149.
677236
  Бодаєвський В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 160-164.
677237
  Присяжний В.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України: забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 72-79
677238
  Попко В.В. Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину у транснаціональному кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 278-287. – ISSN 2219-5521
677239
  Примаченко В.Ф. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за терористичні злочини: якість та достатність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 80-89. – ISSN 2304-4556
677240
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
677241
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
677242
  Брагин А.Н. Кваме Нкрума - первый президент Ганы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 44-46. – ISSN 0321-5075
677243
  Радвилавичюс Ч.В. Кванлтовомеханический расчет физических и химических свойств некоторых органических молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Радвилавичюс Ч.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 12л.
677244
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1981
677245
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1982
677246
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1983
677247
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1984
677248
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1985
677249
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1986
677250
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1987
677251
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1988
677252
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1989
677253
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1990
677254
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1991
677255
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1992
677256
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1993
677257
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1995
677258
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1996
677259
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1997
677260
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1997
677261
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1997
677262
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1997
677263
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1997
677264
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1997
677265
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
677266
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
677267
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
677268
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1999. – + прилож. : Сборник статей...
677269
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1999. – + Прилож. : Математический кружок, вып. 4
677270
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1999
677271
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2000. – 64 с.
677272
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2000. – 64 с.
677273
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2000. – 64 с.
677274
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2000. – 64 с.
677275
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2000. – 64 с.
677276
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2000. – 64 с.
677277
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2001. – 64 с.
677278
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2001. – 64 с.
677279
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2001. – 64 с.
677280
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2001. – 64 с.
677281
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2001. – 64 с.
677282
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2001. – 64 с.
677283
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2002. – 64 с.
677284
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2002. – 64 с.
677285
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2002. – 64 с.
677286
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2002. – 64 с.
677287
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2002. – 64 с.
677288
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2002. – 64 с.
677289
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2003. – 64 с.
677290
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2003. – 64 с.
677291
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2003. – 64 с.
677292
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2003. – 64 с.
677293
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2003. – 64 с.
677294
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2003. – 64 с.
677295
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2004. – 64 с.
677296
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2004. – 64 с.
677297
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2004. – 64 с.
677298
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2004. – 64 с.
677299
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2004. – 64 с.
677300
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2004. – 64 с.
677301
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2005. – 64 с.
677302
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2005. – 64 с.
677303
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2005. – 64 с.
677304
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2005. – 64 с.
677305
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2005. – 64 с.
677306
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2005. – 64 с.
677307
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2006. – 64 с.
677308
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2006. – 64 с.
677309
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2006. – 64 с.
677310
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2006. – 64 с.
677311
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2006. – 64 с.
677312
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2006. – 64 с.
677313
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677314
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677315
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677316
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677317
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677318
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677319
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677320
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677321
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677322
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677323
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677324
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677325
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677326
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677327
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677328
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677329
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677330
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
677331
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677332
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677333
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677334
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677335
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677336
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677337
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677338
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677339
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677340
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5/6. – 2011. – 80 с. – С приложениями к каждому номеру
677341
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677342
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677343
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677344
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677345
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5/6. – 2012. – 96 с. – С приложениями к каждому номеру
677346
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677347
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677348
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677349
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
677350
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5/6. – 2013. – 96 с. – С приложениями к каждому номеру
677351
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2014. – С приложениями к каждому номеру
677352
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2014. – С приложениями к каждому номеру
677353
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2014. – С приложениями к каждому номеру
677354
  Пугач Б.Я. Квант дії - таємничий вісник реального світу : 100 років із дня відкриття Макса Планка / Б.Я. Пугач. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 46 с. – ISBN 966-623-044-5
677355
  Сусловський О.М. Квант життя / О.М. Сусловський. – Львів, 1971. – 164с.
677356
  Федоренко Тетяна Квант зцілює, бо знає мову життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-35. – ISSN 0130-5212
677357
  Ропотенко К. Квант площі та ентропія чорної діри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що квантування площі чорної діри є ніщо інше, як квантування компоненти внутрішнього кутового моменту чорної діри. Знайдено квант площі чорної діри. Визначено число мікростанів доступних чорній дірі. Знайдено статистичну ентропію чорної діри: ...
677358
  Гарскова И.М. Квантативная история и историческая информатика: эволюция взаимодействия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-92. – ISSN 0130-3864
677359
  Анан"єва О.С. Квантитативна лексика англійської мови // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 45-50. – ISSN 2311-0821
677360
  Зайцева В.В. Квантитативна метонімія в інформаційному газетному тексті // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 12-20. – ISSN 2313-4437
677361
  Торчинський М. Квантитативна характеристика української ергонімії // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (13). – C. 139-148. – ISSN 2415-8828
677362
  Арапов М.В. Квантитативная лингвистика / М.В. Арапов ; отв. ред. Ю.Н. Караулов ; АН СССР, ВИНИТИ. – Москва : Наука, 1988. – 183, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-184
677363
  Джубанов А.Х. Квантитативная структура Казахского текста / А.Х. Джубанов. – Алма-Ата, 1987. – 146с.
677364
   Квантитативная типология языков Азии и Африки. – Л., 1982. – 331с.
677365
  Вереш М.Т. Квантитативний аналіз вживання німецьких християнсько-богословських термінологічних одиниць у фахових текстах / М.Т. Вереш, В.В. Синьо // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7132-80-5
677366
  Венкель Т. Квантитативні методи в лексико-семантичних дослідженнях : на матеріалі лексичної мікросистеми позначень кольору в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-29. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
677367
  Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови : перекладацькі аспекти : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-382-170-2
677368
  Яремчук О.В. Квантитативні та позиційні характеристики еліпсу в текстах-інтерв"ю (на матеріалі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X
677369
  Грачова І.Є. Квантитативність як мовна картина світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 65-73. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
677370
  Баранова С.В. Квантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 20-25. – Бібліогр.: С. 25; 16 назв
677371
  Сяо Ваньнин Квантитативно-системный подход к изучению русской узуальной метафорики // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 165-175. – ISSN 2524-0013


  "Излагаются основные положения квантитативно-системного подхода к изучению языковых явлений и обосновывается целесообразность его применения к исследованию узуальной метафорики, зафиксированной в современных толковых словарях русского языка. ...
677372
  Найдич Л.Э. Квантитативные и проидические явления в швейцарских диалектах немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Найдич Л.Э.; АН СССР.Ин-т языкозн. – Л, 1978. – 16л.
677373
  Софронова Л.В. Квантитативные методы в Британской историографии Реформации. Проблема антиклерикализма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 220-227. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Антиклерикалізм— рух скерований на ослаблення політичного впливу духовенства, що намагається використовувати релігійність світського громадянства та авторитет Церкви для своїх конфесійно-політичних та партійно-станових інтересів
677374
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердловск, 1986. – 154с.
677375
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердловск, 1988. – 184с.
677376
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердовск, 1990. – 138с.
677377
  Герасимов А.Н. Квантификация системы управления экономикой макрорегиона / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, П.П. Пшеничный // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 420-429 : Табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
677378
  Бурлуцька С. Квантифікація балансового зв"язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
677379
  Хомутенко А. Квантифікація економічного ефекту від управління державними фінансами України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 69-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
677380
  Іванов В.Ф. Квантифікація й інтерпретація даних дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 10-11


  Розглядаються поняття "квантафікація", що дає змогу дати об"єктивний, системний і кількісний описи матеріалу, що досліджується, та "інтерпретація", що є важливим елементом конвент-стилістичного дослідження. The concepts of "kvantafikatsiya" are ...
677381
  Онишко С.В. Квантифікація податкового та фіскального ризиків / С.В. Онишко, К.І. Швабій, Н.В. Новицька // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
677382
  Мокріцький В.А. Квантова електроніка : навч. посібник для студентів ВНЗ : до 100-річчя засн. Одес. нац. політехн. ун-ту / В.А. Мокріцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2019. – 317 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7046-66-9
677383
  Машкевич В.С. Квантова електроніка, основи і досягнення / В.С. Машкевич. – Київ, 1974. – 63 с.
677384
  Роженко М.М. Квантова логіка. Теорія. Історія. Філософія / М.М. Роженко, Н.М. Роженко; Авторизований, опрацьований доповнений переклад з російської. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 308с. – ISBN 966-7276-72-4
677385
  Глауберман А.Ю. Квантова механіка : учб. посібник / А.Ю. Глауберман. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1962. – 506 с.
677386
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник / І.О. Вакарчук. – Львів : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. – 616 с. – ISBN 5-7763-2092-5
677387
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Вакарчук. – 2-ге вид., доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 784 с. – ISBN 966-613-188-9
677388
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : підручник для студентів вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук. – 3-тє вид., доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 848 с. – ISBN 978-966-613-505-9
677389
  Давидов О.С. Квантова механіка : підруч. для студентів фіз., фіз.-мат. та інж. ф-тів класич. і техніч. ун-тів / О.С. Давидов ; за наук. ред. та з передм. В.М. Локтєва ; [пер. з рос. : В.М. Локтєв (наук. ред.) та ін.]. ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Академперіодика, 2012. – 706, [2] с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 702-707. – Бібліогр.: с. 697-701. – ISBN 978-966-360-211-0
677390
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук ; [ред. М. Білоус]. – Вид. 4-те, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. – 870, [2] с. – Бібліогр.: с. 862-864. – ISBN 978-966-613-921-7
677391
  Якунов А.В. Квантова механіка крові // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 3/4 (93)
677392
  Висоцький В.І. Квантова механіка та ії використання у прикладній фізиці : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / В.І. Висоцький. – Київ : Київський університет, 2008. – 367с. – ISBN 978-966-439-127-3
677393
  Єщенко О.А. Квантова оптика : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / О.А. Єщенко, О.В. Слободянюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет права, 2004. – 124с.
677394
  Чумак О.О. Квантова оптика : [посібник] / Олександр Чумак ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т фізики НАНУ. – Львів : Євросвіт, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8364-80-8
677395
  Хецеліус О.Ю. Квантова структура надтонкої, електрослабкої взаємодій у важких атомах та ядрах : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук 01.04.16 / Хецеліус О.Ю. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 80 назв.
677396
  Машкевич С.В. Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.02 / Машкевич С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
677397
  Майданюк С.П. Квантова теорія гальмівного випромінювання фотонів у ядерних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Майданюк Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 40 назв
677398
  Супрун А.Д. Квантова теорія конформаційних збуджень білкових молекул : Навчальний посібник / А.Д. Супрун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 113с. – ISBN 966-594-689-7
677399
  Бережной Ю.А. Квантова теорія розсіяння : підручник для студ. фіз. спец. вищ. навч. закладів / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 205, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 204-205. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-623-968-9
677400
  Гоян І.М. Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті залучається до історико-філософського контексту квантова теорія свідомості ("квантовий інтерактивний дуалізм") Генрі Степа; зокрема, з"ясовуються витоки та форми залучення амер. фізиком онтологічних ідей Вайтгеда та філософсько-психологічних ...
677401
  Чекман І.С. Квантова фармакологія / І.С. Чекман ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2012. – 179, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-180. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1164-9
677402
  Бугайов О.І. Квантова фізика : дидактич. матеріал / О.І. Бугайов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 88 с.
677403
  Гаас А. Квантова хемія / А. Гаас. – Х.-К., 1931. – 84с.
677404
  Слєта Л.О. Квантова хімія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Слєта, В.В. Іванов. – Харків : Гімназія, 2008. – 444с. – ISBN 978-966-8319-93-8
677405
  Яцимирський В.К. Квантова хімія : підручник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 479 с. – ISBN 978-966-439-160-0
677406
  Стрижак П.Є. Квантова хімія : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Є. Стрижак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 460 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-458. – ISBN 978-966-518-483-6
677407
  Гальперин М.В. Квантование времени в информационных системах: метод обощенного текущего среднего / М.В. Гальперин. – М, 1983. – 127с.
677408
  Баранов Л.А. Квантование по уровню и временная дискретизация в цифровых системах управления / Л.А. Баранов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 303, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 301-302 (47 назв.)
677409
  Волобуев А.Н. Квантование полей / Волобуев Андрей Николаевич. – Самара : Издательство СНЦ, 2019. – 92, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 90-92. – ISBN 978-5-6042205-8-0
677410
  Фролов Сергей Анатольевич Квантование полей Янга-Миллса в линейных калибровках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фролов Сергей Анатольевич; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1989. – 16л.
677411
  Корепин Владимир Евгеньевич Квантование солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Корепин Владимир Евгеньевич; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – Киев, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
677412
  Носкова Лариса Михайловна Квантование спиновых возбуждений при произвольной величине спина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Носкова Лариса Михайловна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
677413
  Комолов В.П. Квантование фазы при обнаружении радиосигналов / В.П. Комолов, И.Т. Трофименко. – Москва, 1976. – 224 с.
677414
  Масюков В.Н. Квантование энергии, энтропия и новая функция состояния тел / В.Н. Масюков. – Москва, 1957. – 64 с.
677415
  Биррелл Н. Квантованные поля в искривленном пространстве-времени : пер. с англ. / Н. Биррелл, П. Девис ; пер. с англ. Д.В. Гальцова ; под ред. Я. А. Смородинского. – Москва : Мир, 1984. – 356 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-351 (656 назв.)
677416
  Пюльман Б. Квантовая биохимия = Qantum biochemistry / Б. Пюльман, А. Пюльман; Пер. с англ.: А.Ф. Ванина и др.; Под ред. и с предисл.: Л.А. Блюменфельда. – Москва : Мир, 1965. – 654с.
677417
  Ладик Я. Квантовая биохимия для химиков и биологов / Я. Ладик. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
677418
  Преснов В.А. Квантовая биоэлектроника / В.А. Преснов. – Одесса : ОГУ, 1980. – 112 с.
677419
  Щербик В.В. Квантовая генетика : Монография / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 200c. – ISBN 966-594-469-X
677420
   Квантовая гравитация и топология : сб. статей / пер.с англ. – Москва : Мир, 1973. – 215 с.
677421
  Барчуков И.С. Квантовая дидактика: реальность и перспектива / И.С. Барчуков, В.Г. Ерыкова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1609-4646
677422
  Мак-Коннел Квантовая динамика частиц : Пер. с англ. / Мак-Коннел. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 314 с.
677423
  Машкевич С.В. Квантовая и статистическая механика систем с дробной статистикой : Дис.... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- Теоретическая физика / Машкевич С.В., КНУТШ. – Киев, 2005. – 320л. – Бібліогр.: л.297-320
677424
  Дидык Ю.К. Квантовая интерпретация таблицы элементов Менделеева / Ю.К. Дидык. – Норильск, 1967. – 23с.
677425
  Холево А. Квантовая информатика : прошлое, настоящее, будущее // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 7. – С. 69-75. – ISSN 0208-0621


  Квантовая информатика стала новым междисциплинарным научным направлением на стыке физики, информатики и математики
677426
  Швингер Ю. Квантовая кинематика и динамика : пер. с англ. / Ю. Швингер. – Москва : Наука, 1992. – 317 с.
677427
  Роженко Н.М. Квантовая логика (Очерк теории и истории) / Н.М. Роженко. – Киев, 1993. – 140с.
677428
   Квантовая медицина технологии оздоровления : к 20-летию Академии : [науч. труды] / Междунар. акад. биоэнерготехнологий, Причерномор. регион. отд-ние ; под ред. В.С. Белокриницкого. – Одесса : Фотосинтетика, 2013. – 169, [1] с. : ил. – Авт. указ. в содерж. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-637-059-8
677429
   Квантовая метрология и фундаментальные константы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 368с.
677430
  Шифф Л. Квантовая механика : пер. с англ. / Л. Шифф. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 478 с.
677431
  Шифф Л. Квантовая механика / Л. Шифф. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 475 с.
677432
  Шифф Л.И. Квантовая механика / Л.И. Шифф; Пер. с англ.Г.А.Зайцева. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 480 с.
677433
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов. – Москва, 1962. – 591с.
677434
  Давыдов А.С. Квантовая механика / А.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 748 с.
677435
  Бете Г.А. Квантовая механика : Пер.с англ. / Г.А. Бете ; пер.с англ. под ред. В.Л. Бонч-Бруевича. – Москва : Мир, 1965. – 333 с. – Библиогр.: с. 327-329 (63 назв.)
677436
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов, Ю.М. Лоскутов, И.М. Тернов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 638 с.
677437
  Ферми Э. Квантовая механика : Пер.с англ. / Э. Ферми. – Москва : Мир, 1965. – 367с.
677438
  Ферми Э. Квантовая механика = Notes on quantum mechanics : (конспект лекций) / Пер.с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
677439
  Губанов А.И. Квантовая механика : лекции / А.И. Губанов. – Ленинград : ЛЭИ, 1968. – 168 с.
677440
  Давыдов А.С. Квантовая механика : Учебное пособие / А.С. Давыдов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва : Наука, 1973. – 703с.
677441
  Грашин А.Ф. Квантовая механика : учеб. пособие / А.Ф. Грашин. – Москва : Просвещение, 1974. – 207 с.
677442
  Кунин В.Н. Квантовая механика / В.Н. Кунин. – Иваново, 1976. – 119 с.
677443
  Соколов А.А. Квантовая механика : учеб. пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский. – Москва : Наука, 1979. – 528с.
677444
  Мессиа А. Квантовая механика / А. Мессиа; Пер. с франц. П.П. Кулиша под ред. Л.Д. Фаддеева. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 583 с.
677445
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам [для физ. спец. ун-тов] : учеб. пособие / Д.И. Блохинцев. – Москва : Атомиздат, 1981. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 95
677446
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : крат. курс : [учеб. пособ. для физ. спец. ун-тов] / Л.А. Борисоглебский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 543 с. – Библиогр.: с. 535-536 (50 назв.)
677447
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : учеб. пособ. для студ. физич. спец. вузов / Л.А. Борисоглебский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1988. – 623 с. : ил.
677448
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов / Д.И. Блохинцев ; под ред. А.В. Ефремова. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского государственного университета, 1988. – 112 с.
677449
  Друкарев Г.Ф. Квантовая механика : Учеб.пособие / Г.Ф. Друкарев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 197с. – ISBN 5-288-00292-4
677450
  Батраков Д.О. Квантовая механика : учеб. пособие / Д.О. Батраков, В.М. Шульга, С.Н. Шульга ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-285-033-8
677451
  Бете Г.А. Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами : Пер.с англ. / Г.А. Бете, Э. Солпитер ; пер.с англ. А.К Бурцева ; под ред. Я.А. Смородинского. – перераб. и доп. изд. – Москва : Физматгиз, 1960. – 562 с. : черт. – Библиогр.: с. 547-566 (441 назв.)
677452
  Горбацевич А.К. Квантовая механика в общей теории относительности: Основные принципы и элементарные приложения / А.К. Горбацевич. – Минск : Университетское, 1985. – 159 с.
677453
  Арефьев К.М. Квантовая механика в расчетах переноса паров металлов в газах / К.М. Арефьев, М.А. Гусева, Н.Б. Балашова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 215 с. – Библиогр.: с. 207-214
677454
  Соколов А.А. Квантовая механика и атомная физика : Уч. пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов. – Москва : Просвещение, 1970. – 423 с.
677455
  Фейнман Р. Квантовая механика и интегралы по траекториям = Quantum mechanics and path integrals / Р. Фейнман, А. Хибс; Пер. с англ.Э.М. Барлита и Ю.Л.Обухова ; Под ред. В.С. Барашенкова. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
677456
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия : Учебник для студ.химических факультетов ун-тетов / Н.Ф. Степанов. – Москва : Мир, 2001. – 519с. – (Теоритические основы химии). – ISBN 5-03-003414-5
677457
  Тернов И.М. др. Квантовая механика и макроскопические эффекты : учеб.пособие / И.М. др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 197с. – ISBN 5-211-02095-2
677458
  Матвеев А.Н. Квантовая механика и строение атома : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1965. – 355 с.
677459
  Татевский В.М. Квантовая механика и теория строения молекул / В.М. Татевский. – Москва : Московский университет, 1965. – 164 с.
677460
  Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц. : Пер. с англ. / А. Садбери. – Москва : Мир, 1989. – 487 с.
677461
  Рязанов Г.В. Квантовая механика как следствие единого принципа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанов Г. В.; МГУ, Физ. фак, Каф. теор. физ. – М., 1958. – 8л.
677462
  Мак-Вини Квантовая механика молекул / Мак-Вини, Б. Сатклиф. – Москва : Мир, 1972. – 380 с.
677463
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика молекул и квантовая химия : Учебное пособие / Н.Ф. Степанов, В.И. Пупышев. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 381 с. – ISBN 5-211-01629-7
677464
  Никольский К.В. Квантовая механика молекулы : учеб. пособие / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 415 с.
677465
  Бете Г. Квантовая механика простейших систем : пер. с нем. / Г. Бете ; пер. с нем. К.К. Федченко ; под ред. Н.Л. Писаренко. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 399 с.
677466
  Елютин П.В. Квантовая механика с задачами : учеб. пособие / П.В. Елютин, В.Д. Кривченков. – Москва : Наука, 1976. – 334 с.
677467
  Елютин В П. Кривченков Квантовая механика с задачами / В П. Кривченков Елютин; Под ред. Н.Н. Боголюбова. – 2-е изд, перераб. – Москва : Физматлит; УНЦ довузовского образования МГУ, 2001. – 304с. – ISBN 5-9221-0077-7
677468
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц : пер. с англ. / Д. Таулес. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 231 с.
677469
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц / Д. Таулес. – Москва : Мир, 1975. – 379 с.
677470
  Горбацевич А.К. Квантовая механика частиц со спином 1/2 в неинерциальных системах отсчета и внешних гравитационных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбацевич А. К.; БГУ. – Минск, 1981. – 16л.
677471
  Звягин Б.М. Квантовая механика. / Б.М. Звягин. – Л, 1972. – 148с.
677472
  Мессиа А. Квантовая механика. / А. Мессиа; Пер. с франц. В.Т. Хозяинова под ред. Л.Д. Фаддеева. – Москва : Наука
Т. 1. – 1978. – 478 с.
677473
   Квантовая механика. [Электронный ресурс] : 22 книги в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2000. – 1CD-R + Приложение: Квантовая механика на Maple V/ А.В.Цыганов. – 74 min; 650 MB; НПО: Windows 95/98 или Windows NT 4.0; Internet Exlorer 4.0 или выше; Maple V Release 4 и выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  22 книги в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@uni.udm.ru
677474
  Липкин Г. Квантовая механика. Новый подход к некоторым проблемам / Г. Липкин. – Москва : Мир, 1977. – 592с.
677475
  Боум А. Квантовая механика: основы и приложения = Quantum mechanics : foundations and applications : Пер.с англ. / А. Боум ; пер.с англ. А.В. Леонидова ; под ред. В.И. Манько. – Москва : Мир, 1990. – 720 с. : ил. – Библиогр.: с. 7 (9 назв.), 709-711 (98 назв.). – ISBN 5-03-001311-3
677476
  Скалли М.О. Квантовая оптика = Quantum optics / М.О. Скалли, М.С. Зубайри ; пер. с англ. А.А. Калачева [и др.] ; под ред. В.В. Самарцева. – Москва : Физматлит, 2003. – 510, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Cambridge :Cambridge univ. press, 1997. - Предм. указ.: с. 497-503. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-9221-0398-9


  Книга знакомит читателя с современными проблемами квантовой оптики, такими как лазерная генерация без инверсии, микромазеры, сжатые состояния света, атомная оптика и лазерное охлаждение. Для исследователей, работающих в области современной оптики
677477
   Квантовая оптика и квантовая радиофизика. – Москва : Мир, 1966. – 451с.
677478
  Курикша А.А. Квантовая оптика и оптическая локация (статистическая теория) / А.А. Курикша. – Москва : Советское радио, 1973. – 184 с.
677479
  Килин С.Я. Квантовая оптика: поля и их детектирование / С.Я. Килин. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 173 с.
677480
  Хигаси К. Квантовая органическая химия / К. Хигаси, Х. Баба, А. Рембаум. – Москва : Мир, 1967. – 379 с.
677481
  Племенков В.В. Квантовая органическая химия / В.В. Племенков. – Казань, 1981. – 97с.
677482
   Квантовая природа микромира и макромира : Тексты лекций / М.У. Белый, Б.А. Охрименко, А.М. Федорченко, А.А. Пасичный; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1986. – 44 с.
677483
  Моргун В.А. Квантовая психоистория как универсальная методология познания // Наука. Релігія. Суспільство : Філософія. Релігія. Історія. Економіка / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2004. – № 4. – С.232-261. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 1728-3671
677484
  Уилсон Р.А. Квантовая психология = Quantum psychology : как работа Вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Роберт Антон Уилсон. – Киев : ЯНУС (JANUS BOOKS) ; София, 1998. – 221, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Quantum psychology / Robert Anton Wilson. Arizona U.S.A.: New falcon publications tempe, 1990. – ISBN 966-7319-27-X
677485
  Уилсон Роберт Антон Квантовая психология = Quantum psychology : Как работа вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Уилсон Роберт Антон. – Київ : ЯНУС, 2000. – 220с. – ISBN 2-220-00188-4
677486
  Файн. В.М. Квантовая радиофизика / В.М. Файн., Я.И. Ханин. – Москва : Советское радио, 1965. – 608 с.
677487
   Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – 1972. – 472 с.
677488
  Ханин Л.И. Квантовая радиофизика : в 2-х т. / Ханин Л.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 2 : Динамика квантовых генеоаторов. – 1975. – 496 с. – Авт. 1-го издания В.М. Файн и Я.И. Ханин
677489
  Гусев В.Г. Квантовая радиофизика / В.Г. Гусев, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1982. – 233 с.
677490
  Песковаций С.А. Квантовая радиофизика / С.А. Песковаций. – Харьков : ХГУ, 1984. – 73 с.
677491
  Колпаков В.В. Квантовая радиофизика / В.В. Колпаков. – Томск
Ч. 1. – 1984. – 222 с.
677492
   Квантовая радиофизика. – Ташкент, 1986. – 72 с.
677493
  Бриллюэн Л. Квантовая статистика : пер. с фр. доп. по нем. изд. А. Прихотько Д. Гогоберидзе при участии С. Френкель и И. Шеляева ; под ред. Д. Иваненко, с предисл. автора / Л. Бриллюэн. – Харьков ; Киев : ДНТВУ : ОНТИ НКТП, 1934. – 511 с. : ил.
677494
  Румянцева Е.Н. Квантовая статистика безмассовых частиц в сферическом мире Фридмана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцева Е.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
677495
  Перина Я. Квантовая статистика линейных и нелинейных оптических явлений : Пер.с англ. / Я. Перина. – Москва : Мир, 1987. – 368с.
677496
   Квантовая статистика систем заряженных частиц : пер. с англ. / В.-Д. Крефт, Д. Кремп, В. Эбелинг, Г. Репке. – Москва : Мир, 1988. – 405с.
677497
  Эбелинг В. Квантовая статистика термической плазмы в равновесии / В. Эбелинг, Г. Кельбг. – К, 1970. – 16с.
677498
  Каданов Л.П. Квантовая статистическая механика : методы функций Грина в теории равновесных и неравновесных процессов / Л.П. Каданов, Г. Бейм ; пер. с англ. Н.М. Плакиды ; под ред. Д.Н. Зубарева. – Москва : Мир, 1964. – 255 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 7 (12 назв.) и с. 248-252
677499
  Бом Д. Квантовая теория : пер. с англ. Л.А. Шубиной ; под ред. С.В. Вонсовского / Д. Бом. – Москва : Физматгиз, 1961. – 728 с. – Библиогр.: с. 719-721
677500
  Бом Д. Квантовая теория : Пер. с англ. Л.А. Шубиной; / Д. Бом ; пер. с англ. Л.А. Шубиной ; под ред. С.В. Вонсовского. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1965. – 727 с. : черт. – Библиогр.: с. 719-722 (98 назв.)
677501
  Агаева Р.Г. Квантовая теория гальвано-термомагнитных явлений в полупроводниках с кейновским законом дисперсии.ё : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Агаева Р.Г.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
677502
  Пушкаров Д.И. Квантовая теория дефектов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Пушкаров Д.И.; МГУ. – М, 1972. – 10л.
677503
  Файн В.М. Квантовая теория динамических систем с дискретным спектром при учете процессов релаксации. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Файн В.М.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
677504
  Павлович Владимир Николаевич Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1990. – 253л. – Бібліогр.:л.231-253
677505
  Павлович В.Н. Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович В.Н.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
677506
  Гейтлер В. Квантовая теория и гомеополярная химическая связь : пер. с нем. / В. Гейтлер. – Харьков : ГНТИ Украины, 1934. – 104 с.
677507
  Белобров В.А. Квантовая теория и фондовый рынок // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 1728-8878
677508
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения / В. Гайтлер. – Москва ; Ленинград, 1940. – 272 с.
677509
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения : Пер.с англ. / В. Гайтлер. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 491 с.
677510
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физич. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1952. – 8 с.
677511
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1953. – 8л.
677512
   Квантовая теория калибровочных полей : сборник статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1977. – 437с.
677513
  Клингер М.И. Квантовая теория кинетических явлений в твердых телах с малой подвижностью : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клингер М.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 23л.
677514
  Горохов А Квантовая теория колебаний большой амплитуды, вибронные переходы в трехатомных молекулах и метод динамических групп в молекулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горохов А В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1980. – 20л.
677515
  Блейзо Ж.- Квантовая теория конечных систем / Ж.- П. Блейзо, Ж. Рипка ; перевод А. Велицкого. – Киев : Феникс, 1998. – 480 с. – ISBN 5-87534-065-7
677516
  Сериков А.А. Квантовая теория корреляции электронного и ядерного движений в молекуле / А.А. Сериков. – К., 1970. – 32с.
677517
  Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел : Пер.с англ. / А.О. Анималу ; пер. с англ. Е.Л. Ивченко, А.Л. Эфроса. – Москва : Мир, 1981. – 574 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
677518
  Цареградский В.Б. Квантовая теория лазера и флуктуаций его колебаний : учебное пособие для студентов радиофизического факультета / В.Б. Цареградский. – Горький, 1978. – 78 с.
677519
  Гочев И Квантовая теория локализованных состояний в феромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гочев И, Г.; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 1985. – 16л.
677520
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер.с англ. / Р. Уайт. – Москва : Мир, 1972. – 308 с.
677521
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер. с англ. / Р. Уайт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мир, 1985. – 303с.
677522
  Солонцов А.З. Квантовая теория магнитных возбуждений ферро- и синтиферромагнитных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солонцов А.З.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л.
677523
  Гусев А.А. Квантовая теория магнитострикции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 8л.
677524
  Вильсон А. Квантовая теория металлов / А. Вильсон. – Москва ; Ленинград, 1941. – 227 с.
677525
  Гуржи Р.Н. Квантовая теория поглощения электромагнитных волн в инфракрасной области спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуржи Р.Н.; Харьк.ордена Трудов.Красного Знамени гос.ун-т. – Х, 1958. – 8л.
677526
  Умэдзава Х. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Х. Умэдзава. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 380с.
677527
  Григорьев В.И. Квантовая теория поля / В.И. Григорьев. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
677528
  Петрина Д.Я. Квантовая теория поля : Учеб.пособие / Д.Я. Петрина. – Київ : Вища школа, 1984. – 248 с.
677529
  Ициксон К. Квантовая теория поля : Перюс англ. / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. – Москва : Мир
Т.1. – 1984. – 448с.
677530
  Ициксон К. Квантовая теория поля : Пер.с англ. / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. – Москва : Мир
Т.2. – 1984. – 400с.
677531
  Райдер Л. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Л. Райдер. – Москва : Мир, 1987. – 511с.
677532
  Соколов А.А. Квантовая теория поля (избранные вопросы) / А.А. Соколов, Д. Иваненко. – Моска ; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 780 с.
677533
  Тагиров Э.А. Квантовая теория поля в пространстве де Ситтера. 2-4139 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тагиров Э.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
677534
  Шварц А.С. Квантовая теория поля и топология / А.С. Шварц. – Москва : Наука, 1989. – 400 с. – ISBN 5-02-014029-5
677535
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 135 с.
677536
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 4-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 210 с.
677537
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 5-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 190 с.
677538
   Квантовая теория поля и физика фазовых переходов : Сб. ст. – Москва : Мир, 1975. – 220с. – (Новости фундаментальной физики ; Вып. 6)
677539
  Мир-Касимов Руфат Квантовая теория поля с пространством импульсов постоянной кривизны : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мир-Касимов Руфат Мир-Асадулла оглы; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 14л.
677540
  Хелстром К. Квантовая теория проверки гипотез и оценивания : пер. с англ. / К. Хелстром ; перевод с англ. М.В. Бурнашева ; под ред. А.С. Холево. – Москва : Мир, 1979. – 344 с. : граф. – Библиогр.: с. 331-339
677541
  Халфин Л.А. Квантовая теория распада физических систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Халфин Л.А.; Акад.наук СССР.Физ.ин-т. – М, 1960. – 6л.
677542
  Гордов Е.П. Квантовая теория распространения электромагнитного поля / Е.П. Гордов, С.Д. Творогов. – Новостибирск : Наука, 1978. – 172 с.
677543
  Ву Т.Ю. Квантовая теория рассеяния : Пер.с англ. / Т.Ю. Ву, Т. Омура. – Москва : Наука, 1969. – 452 с.
677544
  Сунакава С. Квантовая теория рассеяния : Пер. с япон. / С. Сунакава. – Москва : Мир, 1979. – 268с.
677545
  Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния : Учебное пособие / А.С. Поплавной; МВиССО РСФСР, Кемеровск. гос. ун-т. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1989. – 120с.
677546
  Меркурьев С.П. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц / С.П. Меркурьев, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1985. – 398с.
677547
  Пронько Г.П. Квантовая теория релятивистской струны в четырехмерном пространстве-времени. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пронько Г.П.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 8л.
677548
  Лоудон Р. Квантовая теория света : Пер.с англ. / Р. Лоудон. – Москва : Мир, 1976. – 488 с.
677549
  Гугенгольц Н.М. Квантовая теория систем многих тел / Н.М. Гугенгольц. – М., 1967. – 174 с.
677550
  Зильберштейн Л. Квантовая теория спектров : обзор / пер. с англ. / Л. Зильберштейн. – Петроград : Наука и школа, 1920. – 55 с.
677551
  Балашов В.В. Квантовая теория столкновений : учеб. пособие для физ. спец. вузов / В.В. Балашов. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 199 с. – Библиогр.: с. 199
677552
  Пайерлс Р.Е. Квантовая теория твердых тел : Пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 259с.
677553
  Киттель Ч. Квантовая теория твердых тел : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1967. – 492с.
677554
  Зырянов П.С. Квантовая теория термомагнитных явлений в металлах и полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зырянов П.С.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 12л.
677555
  Варшалович Д.А. Квантовая теория углового момента = Аппарат неприводимых тензоров.Сферические функции / Д.А. Варшалович, А.Н. Москалев, В.К. Херсонский. – Ленинград : Наука, 1975. – 439 с.
677556
  Догонадзе Р.Р. Квантовая теория химических реакций в полярной жидкости / Р.Р. Догонадзе. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
677557
  Кокин А.А. Квантовая теория электронного и ядерного парамагнитного резонанса и релаксации в слабых переменных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокин А.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Свердловск, 1960. – 8л.
677558
  Падучев Б.В. Квантовая теория электронных кинетических процессов в металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Падучев Б.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1951. – 6 л.
677559
  Кононец Юрий Владимирович Квантовая теория эффекта каналирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кононец Юрий Владимирович; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1974. – 20л.
677560
  Новокшонов С.Г. Квантовая теория эффекта Холла в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Новокшонов С.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
677561
  Биккин Х.М. Квантовая теория явлений переноса в твердых телах : учеб. пособие / Х.М. Биккин ; МВ и ССО РСФСР, Урал. гос. ун-т. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1982. – 112 с.
677562
  Зырянов П.С. Квантовая теория явлений электронного переноса в кристаллических полупроводниках / П.С. Зырянов, М.И. Клингер. – Москва : Наука, 1976. – 480с.
677563
  Векслер А.З. Квантовая терия фотоэффекта и термоэмиссии в металлах и полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Векслер А.З.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1956. – 8л.
677564
  Вихман Э. Квантовая физика // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1974. – Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – С.1-415
677565
  Вихман Э. Квантовая физика / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1977. – 416 с.
677566
  Вихман Э. Квантовая физика // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1977. – Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – С.1-415
677567
  Астахов А.В. Квантовая физика : [для вузов : в 3-х т.] / Астахов А.В., Широков Ю.М. – Москва : Наука
Т. 3 : Квантовая физика. – 1983. – 240 с. : ил. – Библиогр.: Предм. указ.: с.238-240
677568
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 256с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-058-3
677569
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы : [ учебное пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 256 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-618-1
677570
  Мигдал А.Б. Квантовая физика для больших и маленьких / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1989. – 144с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 75)
677571
  Мигдал А.Б. Квантовая физика и Нильс Бор / А.Б. Мигдал. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
677572
  Омельяновский М.Э. Квантовая физика и превращения материи / М.Э. Омельяновский. – Киев : Изд-во АН УССР, 1962. – 18 с.
677573
  Фок В.А. Квантовая физика и строение материи / В.А. Фок. – Ленинград : Ленинградский университет, 1965. – 29 с.
677574
   Квантовая физика и твердое тело. – Москва : Знание, 1966. – 44с.
677575
  Фок В.А. Квантовая физика и философские проблемы. / В.А. Фок. – Москва, 1970. – 28 с.
677576
  Вонсовский С.В. Квантовая физика твердого тела / С.В. Вонсовский, М.И. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1983. – 336с.
677577
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
677578
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва- Санкт-Петербург : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
677579
  Дмитриев И.С. Квантовая химия - ее прошлое и настоящее / И.С. Дмитриев, С.Г. Семенов. – М., 1980. – 160с.
677580
  Гаас А. Квантовая химия / А. Гаас. – Л., 1931. – 63с.
677581
  Гельман Г. Квантовая химия / Г. Гельман. – М-Л, 1937. – 546с.
677582
  Эйринг Г. Квантовая химия / Г. Эйринг. – М, 1947. – 297с.
677583
  Эйринг Г. Квантовая химия / Г. Эйринг, Дж. Уолтер, Дж. Кимбалл; Г. Эйрин, Дж. Уолтер, Дж. Кимбалл ; Пер. с англ. Л.И. Казарновской ; Под ред. М.И. Темкина. – Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1948. – 528 с., 1 л. табл. : черт.
677584
  Давтян О.К. Квантовая химия / О.К. Давтян. – Москва, 1962. – 783с.
677585
   Квантовая химия. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 198 с.
677586
  Цюлике Л. Квантовая химия / Л. Цюлике. – Москва : Мир
Том 1. – 1976. – 512 с.
677587
  Фларри Р.Л. Квантовая химия : Введение / Р.Л. Фларри. – Москва : Мир, 1985. – 472 с.
677588
  Иванов В.В. Квантовая химия : учебное пособие для студ. химических специальностей университетов / В.В. Иванов, Л.А. Слета. – Харьков : Фолио, 2007. – 447с. – ISBN 978-966-03-3957-6
677589
  Кругляк Ю.А. Квантовая химия = Qvantum chemistry : Киев: 1963-1991 / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2016. – 666, [1] с. : ил., табл. – Авт., назв., аннот., содерж. парал. рус., англ. - Текст рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7337-54-5


  В пр.№ 1711487 напис: 25/ В дар библиотеке им. Максимовича от автора. 14.02.2017. Підпис.
677590
  Дункен Х. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел / Х. Дункен, В.И. Лыгин. – Москва : Мир, 1980. – 288 с.
677591
  Губанов В.А. и др. Квантовая химия в материаловедении / В.А. и др. Губанов. – М, 1987. – 334с.
677592
  Гольданский В.И. Квантовая химия в области глубокого холода / В.И. Гольданский. – Москва : Знание, 1985. – 32 с.
677593
  Кондратенко А.В. Квантовая химия и спектроскопия высоковозбужденных состояний = Координационные соединения переходных металлов / А.В. Кондратенко, К.М. Нейман. – Новосибирск : Наука, 1990. – 241 с.
677594
  Левин А.А. Квантовая химия ковалентных кристаллов / А.А. Левин. – М., 1970. – 64с.
677595
  Волков С.В. Квантовая химия координационных конденсированных систем / С.В. Волков. – Киев : Наукова думка, 1985. – 295с.
677596
   Квантовая химия молекулярных систем и кристаллохимия силикатов. – Ленинград : Наука, 1988. – 69 с.
677597
  Минкин В.И. Квантовая химия органических соединений. Механизмы реакций / В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Миняев; Симкин Б.Я. – Москва : Химия, 1986. – 246 с.
677598
  Губанов В.А. Квантовая химия твердого тела / В.А. Губанов, Э.З. Курмаев, А.Л. Ивановский. – Москва : Наука, 1984. – 304 с.
677599
  Майер Г.В. Квантовая химия, строение и фотоника молекул / Г.В. Майер, В.И. Данилова. – Томск, 1984. – 218с.
677600
  Индурайн Ф. Квантовая хромодинамика. Введение в теорию кварков и глюонов : пер. с англ. / Ф. Индурайн. – Москва : Мир, 1986. – 284 с.
677601
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – Москва : Гостехиздат, 1953. – 428 с. : черт.
677602
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – 2-е изд., перараб. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 656 с. : черт.
677603
  Фейнман Р. Квантовая электродинамика : Пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1964. – 219с.
677604
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1969. – 624 с.
677605
  Грибов В.Н. Квантовая электродинамика // Материалы 9-й зимней школы по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – Ч. 1 : Квантовая электродинамика/ В.Н. Грибов. – С.3-283
677606
  Берестецкий В.Б. Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-704
677607
  Ахиезер А.И. Квантовая электродинамика / Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1981. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 423-426
677608
   Квантовая электродинамика, 1983. – 311 с.
677609
  Исаев П.С. Квантовая электродинамика в области высоких энергий / П.С. Исаев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 263с.
677610
  Байер В.Н. Квантовая электродинамика в экспериментах на квантовых пучках : Автореф... докт. физ-матнаук: / Байер В.Н.; АН СССР Сиб. отд.Объед. учен.Совет по физ-мат и техн.наукам. – Новосибирск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
677611
  Гришанин Б.А. Квантовая электродинамика для радиофизиков / Б.А. Гришанин. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 127 с.
677612
  Смондырев М.А. Квантовая электродинамика и опыт / М.А. Смондырев. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Физика)
677613
  Гитман Д.М. Квантовая электродинамика с нестабильным вакуумом / Д.М. Гитман. – Москва : Наука, 1991. – 292 с.
677614
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 1. – 1966
677615
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 2. – 1967
677616
   Квантовая электроника. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 431с. : Маленькая энциклопедия
677617
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 3. – 1969
677618
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 4. – 1969
677619
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 1. – 1971
677620
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 2. – 1971
677621
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 3. – 1971
677622
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 4. – 1971
677623
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 5. – 1971
677624
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 5. – 1971
677625
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 6. – 1971
677626
  Пестов Э.Г. Квантовая электроника / Э.Г. Пестов, Г.М. Лапшин. – Москва, 1972. – 335 с.
677627
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 6. – 1972
677628
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 7. – 1972
677629
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 1. – 1973
677630
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 2. – 1973
677631
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 3. – 1973
677632
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 4. – 1973
677633
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 6. – 1973
677634
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 7. – 1973
677635
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 1. – 1974
677636
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 3. – 1974
677637
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 5. – 1974
677638
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 6. – 1974
677639
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 7. – 1974
677640
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 8. – 1974
677641
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 9. – 1974
677642
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 10. – 1974
677643
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 11. – 1974
677644
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 12. – 1974
677645
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 4. – 1974. – 998 с.
677646
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 8. – 1974
677647
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 5. – 1975
677648
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 6. – 1975
677649
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 7. – 1975
677650
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 1. – 1975
677651
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 2. – 1975
677652
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 3. – 1975
677653
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 4. – 1975
677654
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 8. – 1975
677655
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 9. – 1975
677656
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 10. – 1975
677657
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 12. – 1975
677658
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 11. – 1975
677659
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 9. – 1975
677660
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 1. – 1976
677661
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 2. – 1976
677662
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 3. – 1976
677663
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 4. – 1976
677664
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 5. – 1976
677665
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 6. – 1976
677666
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 7. – 1976
677667
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 8. – 1976
677668
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 9. – 1976
677669
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 10. – 1976
677670
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 11. – 1976
677671
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 12. – 1976
677672
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 10. – 1976
677673
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 11. – 1976
677674
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 10. – 1977
677675
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 1. – 1977
677676
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 2. – 1977
677677
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 3. – 1977
677678
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 4. – 1977
677679
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 5. – 1977
677680
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 6. – 1977
677681
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 7. – 1977
677682
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 8. – 1977
677683
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 9. – 1977
677684
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 11. – 1977
677685
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 12. – 1977
677686
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 12. – 1977
677687
   Квантовая электроника. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 13. – 1977
677688
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 1. – 1978. – С. 1-240
677689
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 2. – 1978. – С. 241-480
677690
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 3. – 1978. – С. 481-720
677691
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 4. – 1978. – С. 721-960
677692
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 5. – 1978. – С. 961-1184
677693
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 6. – 1978. – С. 1185-1408
677694
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 7. – 1978. – С. 1409-1632
677695
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 8. – 1978. – С. 1633-1872
677696
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 9. – 1978. – С. 1873-2080
677697
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 10. – 1978. – С. 2081-2304
677698
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 11. – 1978. – С. 2305-2528
677699
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 12. – 1978. – С. 2529-2752
677700
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 14. – 1978
677701
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 15. – 1978
677702
  Степанов Б.И. Квантовая электроника / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 120 с.
677703
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 2. – 1979. – С. 257-432
677704
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 3. – 1979. – С. 433-656
677705
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 4. – 1979. – С. 657-880
677706
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 5. – 1979. – С. 881-1120
677707
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 6. – 1979. – С. 1121-1360
677708
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 16. – 1979
677709
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 17. – 1979
677710
  Ярив А. Квантовая электроника : пер. с англ. / А. Ярив. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1980. – 488с.
677711
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 18. – 1980
677712
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 19. – 1980
677713
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 19. – 1980
677714
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 8, № 4. – 1981
677715
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 20. – 1981
677716
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 21. – 1981
677717
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 22. – 1982
677718
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966-. – ISSN 0368-7155
Вып. 23. – 1982
677719
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 10, № 5. – 1983
677720
   Квантовая электроника. – Киев
Вып. 24. – 1983
677721
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 14, № 1. – 1987
677722
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 2. – 1995
677723
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 3. – 1995
677724
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 4. – 1995
677725
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 5. – 1995
677726
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 6. – 1995
677727
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 12. – 1995
677728
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 22, № 1. – 1995
677729
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 1. – 2000
677730
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 2. – 2000
677731
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 3. – 2000
677732
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 4. – 2000
677733
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 5. – 2000
677734
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 7. – 2000
677735
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 10. – 2000
677736
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 11. – 2000
677737
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 12. – 2000
677738
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 8. – 2000
677739
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 9. – 2000
677740
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 12. – 2001
677741
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 10. – 2001
677742
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 9. – 2001
677743
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 11. – 2001
677744
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 7. – 2001
677745
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 8. – 2001
677746
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 6. – 2001
677747
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 5. – 2001
677748
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 2. – 2001
677749
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 1. – 2001
677750
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 3. – 2001
677751
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 4. – 2001
677752
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 1. – 2002
677753
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 2. – 2002
677754
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 3. – 2002
677755
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 5. – 2002
677756
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 4. – 2002
677757
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 8. – 2002
677758
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 6. – 2002
677759
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 7. – 2002
677760
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 10. – 2002
677761
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 9. – 2002
677762
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 12. – 2002
677763
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 11. – 2002
677764
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 3. – 2003
677765
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 4. – 2003
677766
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 2. – 2003
677767
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 1. – 2003
677768
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 10. – 2003
677769
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 8. – 2003
677770
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 9. – 2003
677771
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 11. – 2003
677772
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 12. – 2003
677773
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 5. – 2003
677774
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 6. – 2003
677775
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 7. – 2003
677776
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 1. – 2004
677777
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 7. – 2004
677778
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 5. – 2004
677779
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 34, № 6. – 2004
677780
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 8. – 2004
677781
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 2. – 2004
677782
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 4. – 2004
677783
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 3. – 2004
677784
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 12. – 2004
677785
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 9. – 2004
677786
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 11. – 2004
677787
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 10. – 2004
677788
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 11. – 2005
677789
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 12. – 2005
677790
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 6. – 2005
677791
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 5. – 2005
677792
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 4. – 2005
677793
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 3. – 2005
677794
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 2. – 2005
677795
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 1. – 2005
677796
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 7. – 2005
677797
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 8. – 2005
677798
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 9. – 2005
677799
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 10. – 2005
677800
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 1. – 2006
677801
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 5. – 2006
677802
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 6. – 2006
677803
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 2. – 2006
677804
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 7. – 2006
677805
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 3. – 2006
677806
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 4. – 2006
677807
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 8. – 2006
677808
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 9. – 2006
677809
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 10. – 2006
677810
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 11. – 2006
677811
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 12. – 2006
677812
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 1. – 2007
677813
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 2. – 2007
677814
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 3. – 2007
677815
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 4. – 2007
677816
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 5. – 2007
677817
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 6. – 2007
677818
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 7. – 2007
677819
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 8. – 2007
677820
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 9. – 2007
677821
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 10. – 2007
677822
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 11. – 2007
677823
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 12. – 2007
677824
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 3. – 2008
677825
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 2. – 2008
677826
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 4. – 2008
677827
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 5. – 2008
677828
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 6. – 2008
677829
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 1. – 2008
677830
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 7. – 2008
677831
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 8. – 2008
677832
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 9. – 2008
677833
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 10. – 2008
677834
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 11. – 2008
677835
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 12. – 2008
677836
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 1. – 2009
677837
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 2. – 2009
677838
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 3. – 2009
677839
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 4. – 2009
677840
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 5. – 2009
677841
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 6. – 2009
677842
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 7. – 2009
677843
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 8. – 2009
677844
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 9. – 2009
677845
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 10. – 2009
677846
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 11. – 2009
677847
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 12. – 2009
677848
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 1. – 2010
677849
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 2. – 2010
677850
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 3. – 2010
677851
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 4. – 2010
677852
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 5. – 2010
677853
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 6. – 2010
677854
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 7. – 2010
677855
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 8. – 2010
677856
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 9. – 2010
677857
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 10. – 2010
677858
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 12. – 2010
677859
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 11. – 2010
677860
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 1. – 2011
677861
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 2. – 2011
677862
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 3. – 2011
677863
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 4. – 2011
677864
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 5. – 2011
677865
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 6. – 2011
677866
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 7. – 2011
677867
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 8. – 2011
677868
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 9. – 2011
677869
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 10. – 2011
677870
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 11. – 2011
677871
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 12. – 2011
677872
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 1. – 2012
677873
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 2. – 2012
677874
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 3. – 2012
677875
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 4. – 2012
677876
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 5. – 2012
677877
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 6. – 2012
677878
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 7. – 2012
677879
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 8. – 2012
677880
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 9. – 2012
677881
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 10. – 2012
677882
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 11. – 2012
677883
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 12. – 2012
677884
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 1. – 2015
677885
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 2. – 2015
677886
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 3. – 2015
677887
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 4. – 2015
677888
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 5. – 2015
677889
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 6. – 2015
677890
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 7. – 2015
677891
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 8. – 2015
677892
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 9. – 2015
677893
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 10. – 2015
677894
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия. – Минск : Наука и техника, 1974. – 512с.
677895
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия : Тезисы 4 межреспубл. научного семинара; Вильнюс, 19-30 марта 1984 г. – Вильнюс, 1984. – 68с.
677896
  Ярив А. Квантовая электроника и нелинейная оптика / А. Ярив. – Москва : Советское радио, 1973. – 456с.
677897
  Привалов В.Е. Квантовая электроника и новое определение метра / В.Е. Привалов. – Ленинград : Знание, 1987. – 30 с.
677898
  Смирнов А.Г. Квантовая электроника и оптоэлектроника : учеб. пособие для вузов / А.Г. Смирнов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 194 с.
677899
  Мясников Л.Л. Квантовая электроника на судах. / Л.Л. Мясников. – Л., 1966. – 428с.
677900
  Мулдахмедов З.М. и др. Квантовая электрохимия алкалоидов / З.М. и др. Мулдахмедов. – Алма-Ата, 1986. – 173с.
677901
  Ткачук В.М. Квантовий генетичний алгоритм в задачі 0-пакування мультиплікативного рюкзака // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 220-221
677902
  Гарбар Р. Квантовий стрибок…назад // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 10
677903
   Квантовий тренд майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  SoftServe та ЛНУ ім. І.Франка запускають першу в Україні бакалаврську програму з квантового програмування.
677904
  Горбань І.С. Квантові генератори / І.С. Горбань, Р.О. Дашковська. – Київ : Радянська школа, 1965. – 52с.
677905
  Горбань І.С. Квантові генератори / І.С. Горбань, Р.О. Дашковська. – К., 1965. – 52с.
677906
  Стьопін Л.Д. Квантові генератори та підсилювачі / Л.Д. Стьопін, С.П. Мовчан. – Київ : Вища школа, 1970. – 343 с.
677907
   Квантові електронні моделі : Методичний посібник. – Київ : Академперіодика, 2004. – 69 с.
677908
   Квантові ефекти і фазові переходи при низькотемпературній адсорбції водню / Ю.Г. Птушинський, В.Д. Осовський, Б.О. Чуйков, В.Г. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий нарис розвитку ідей Н.Д. Моргуліса про необхідність застосування мас-спектрометричної методики при дослідженні адсорбції та десорбції газів. Розглянуто деякі результати дослідження низькотемпературної (до 5 К) адсорбції ізотопів водню ...
677909
  Горкавенко В.М. Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- теоретична фізика / Горкавенко В.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. + Додатки:л.165-175. – Бібліогр.:л.149-165
677910
  Горкавенко Володимир Миколайович Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Горкавенко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 8 назв
677911
  Корнієнко М.Є. Квантові закономірності в водних розчинах електролітів 2. Збільшення розчинності кількох речовин, утворення нових сполук і раціональні відношення концентрацій іонів у максимумах розчинності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.217-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Робота спрямована на поглиблення і вдосконалення фізико-хімічних уявлень про природу водних розчинів. Обговорюється значне підвищення розчинності деяких речовин при спільному розчиненні інших, пов"язане з ростом коливальної нелінійності розчинів. ...
677912
  Корнієнко М.Є. Квантові закономірності в водних розчинах електролітів. 1. Природа розчинності речовин в воді і гідратації іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 438-451. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто історичні передумови становлення і розвитку квантових уявлень для водних розчинів електролітів і гідратації іонів. Проводиться ідея, що в рідинах в результаті відсутності далекого порядку реалізуються більш широкі можливості ...
677913
  Іоргов М.З. Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іоргов М.З. ; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назв.
677914
  Гаранюк Ігор Павлович Квантові магнітометричні вимірювальні перетворювачі постійного струму : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Гаранюк І.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
677915
   Квантові низькорозмірні системи / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, О.О. Коротченков, С.Ю. Смик; А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, О.О. Коротченков, С.Ю. Смик ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ ; Нац. аграрний ун-т ; Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2003. – 312 с. – ISBN 966-8002-54-7
677916
  Григорчук М.І. Квантові процеси в анізотропних та низьковимірних кристалах з участю екситонів : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.04.02 / Григорчук М.І.;НАНУ.Ін-тут теорет.фіз.ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2000. – 33с. – Бібліогр.:с.27-30
677917
  Чепілко М.М. Квантові солітони і суперсиметричні ферміони. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Чепілко М.М.; АН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 25л.
677918
  Качурик Іван Іванович Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії : Автореф. ... дис. доктора фіз.-мат. наук:01.04.02 / Качурик І.І.; Нац. акад. наук України; Ін-тут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
677919
  Шевченко А.Б. Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шевченко А.Б. ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
677920
   Квантовіе методі исследования океана. – Владивосток, 1979. – 117с.
677921
  Сусь Б.А. Квантово-корпускулярна природа радіохвиль / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 87-88. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Показано, що радіохвилі як частина діапазону електромагнітних коливань мають двоїсту корпускулярну-хвильову природу - це частинки і хвилі водночас.
677922
  Мадумаров А.К. Квантово-механическая модель концертного механизма в катализе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Мадумаров А. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1973. – 14л.
677923
  Кушниренко А.Н. Квантово-механическая теория атомных полупроводников с учетом взаимодействия между электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушниренко А.Н.;, 1955. – 12л.
677924
  Беспалова С.В. Квантово-механические взаимодействия в системе макромолекул и процессы передачи энергии между водородными связями. : Автореф... Канд.фз-мат.наук: 01.04.02 / Беспалова С.В.; Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 17л.
677925
  Еганова И.А. Квантово-механические задачи с двумя центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Еганова И.А.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
677926
  Лагутская Л.И. Квантово-механический расчет двухядерных ароматических мостиковых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лагутская Л.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 16л.
677927
  Абаренков И.В. Квантово-механический расчет оптических свойств F-центров в щелочно-галоидных кристаллах в приближении точечной решетки : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук / Абаренков И.В. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 8 с.
677928
  Урушадзе З.Д. Квантово-механический расчет процессов переноса заряда в модельных биологических системах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.041 / Урушадзе З.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1972. – 22с.
677929
  Зарубицкий Квантово-механическое единство мира: физика и метафизика / Зарубицкий, Е // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.28-35)
677930
  Будников С.С. Квантово-механическое исследование перераспределения заряда при координировании многоатомных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Будников С. С.; АН Каз.ССР Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
677931
  Барабанов Олександр Валерійович Квантово-механічна теорія співзалежної рекомбінації в папівпровідниках. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Барабанов Олександр Валерійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 13л.
677932
  Барабанов О.В. Квантово-механічна теорія спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках : 01.04.10: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Барабанов О.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
677933
  Ніколаєнко Т.Ю. Квантово-механічне визначення зарядів атомів, їх ковалентної та електростатичної взаємодії в біомолекулах : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.04, 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 364 арк. – Додатки: арк. 346-364. – Бібліогр.: арк. 299-345
677934
  Ніколаєнко Т.Ю. Квантово-механічне визначення зарядів атомів, їх ковалентної та електростатичної взаємодії в біомолекулах : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.04, 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
677935
  Бондар Г.М. Квантово-механічний розрахунок pKa для фенолів та тіолів // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136
677936
   Квантово-механічний розрахунок основних характеристик процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, В.В. Яриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 329-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено теоретичні дослідження процесу фазового розшарування в рідких бінарних сплавах. У рамках методу псевдопотенціалу отримано аналітичні вирази для теплоти утворення сплаву і відносної зміни об"єму при утворенні сплаву як функції різниці величин ...
677937
  Запарованный Юрий Иванович Квантово-мехнический формализм с отрицательной функцией распределения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Запарованный Юрий Иванович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
677938
  Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления / Борис Ушарович ; Б.У. Барщевский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 120 с. : ил.; 120 с. с .ил. – Библиогр. : с. 119
677939
  Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления : учеб. пособ. / Б.У. Барщевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 136 с. : ил. – Библиогр: с. 135 (14 назв.)
677940
   Квантово-полевые методы исследования ВТСП и неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 94с.
677941
   Квантово-полевые методы исследования сверхпроводящих и нормальных систем. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 74с.
677942
   Квантово-розмірний ефект у спектрах КРС на лазерно-індукованих структурах на поверхні германію / С.С. Вовденко, І.М. Дмитрук, Н.І. Березовська, А. Медвідь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
677943
  Майданюк Ю.В. Квантово-розмірні гетероструктури на основі прямозонних напівпровідників типу А3В5 / Ю.В. Майданюк, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
677944
   Квантово-розмірні ефекти у водних домішках / О.В. Вакуленко, О.О. Григор"єва, О.І. Даценко, Т.В. Колабиліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 440-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри люмінесценції природної води та її осаджених домішок. Спектри являють собою широкі смуги з максимумами на 450-500 нм. Отримані результати пояснено в рамках теорії люмінесценції квантово-розмірних частинок. Висловлено припущення, що ...
677945
  Бардашевська С.Д. Квантово-розмірні структури на основі напівпровідникових сполук A2B6/C : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бардашевська Світлана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
677946
  Буданов В.Г. Квантово-синергетическая антропология в постнеклассических практиках эпохи глобализации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 112-126. – ISSN 2077-8309
677947
  Круглик Г.С. Квантово-статистическая теория кольцевых ОКГ / Г.С. Круглик. – Минск, 1978. – 88 с.
677948
  Давыдов А.С. Квантово-статистическая теория распространения света в кристаллах / А.С. Давыдов, А.А. Сериков. – К., 1972. – 28с.
677949
  Аксенов Виктор Лазаревич Квантово-статистические модели в теории структурных фазвоых переходов : Автореф... д-ра физ.-матем.наук: 01.04.02 / Аксенов Виктор Лазаревич; АН СССР Математич. ин-т. – М., 1984. – 20л.
677950
   Квантово-статистические свойства экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 243с.
677951
  Маркович Б.М. Квантово-статистичний опис рівноважних характеристик та дифузійних процесів у просторово обмежених металевих системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Маркович Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
677952
  Высоцкий Ю.Б. Квантово-химический анализ кластеризации дифильных соединений на межфазной поверхности вода/воздух : монография / Ю.Б. Высоцкий, Е.А. Беляева, Е.С. Фомина ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДонНТУ, 2013. – 281, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 255-281. – ISBN 978-966-377-177-9
677953
  Скопенко В.В. Квантово-химический расчет карбамилдцианметанид-, нитрозокарбамилцианметанид- и карбамилцианамид-ионов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, В.С. Куц // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №27
677954
  Скопенко В.В. Квантово-химический расчет нитрозодицианметанид-иона / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, В.С. Куц // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №8
677955
  Свечников А.Б. Квантово-химическое исследование адсорбции атомов и молекул на гранях (III) и (100) кремния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Свечников А. Б.; МВССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1988. – 18л.
677956
  Пронин А.Ф. Квантово-химическое исследование структуры и реакционной способности тиопиранов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Пронин А.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 16л.
677957
   Квантово-химическое исследование структуры и устойчивости полимолекулярных кластеров азота, аргона и монооксида углерода / А.А. Милов, Р.М. Миняев, В.А. Гурашвили, В.И. Минкин // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1332-1343. – ISSN 0044-457Х
677958
   Квантово-хімічне дослідження впливу взаємодії [пі]-електронних систем на спектрально-люмінесцентні властивості макромолекул / Т.В. Сахно, Т.П. Щербань, Г.Ф. Джурка, Я.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський, В.С. Куць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-56. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати квантово-хімічного дослідження впливу взаємодії [пі]-електронних систем у молекулах фталіміду (ФТІ), сукцинімідо-нафтилметакрилату (СІНМА), фталімідонафтилметакрилату (ФТІНМА) на синглет-триплетну конверсію. Оцінено ймовірність ...
677959
   Квантово-хімічне дослідження впливу водневих зв"язків та протонування на спектрально-люмінесцентні властивості діамінобензофенону та кетону Міхлера / Т.В. Сахно, А.С. Редчук, Т.П. Щербань, В.М. Гранчак, В.С. Куць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичне вивчення впливу водневих зв"язків і протонових форм на відносне положення рівнів енергії нижчих електроно-збуджених станів різної орбітальної природи та мультиплетності в молекулах диамінобензофенона та ...
677960
   Квантово-хімічне дослідження геометричних та електронних властивостей нанокластерів графіту / О.Ю. Ананьїна, П.А. Бутрімов, О.В. Северина, А.В. Звонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У роботі було проведено моделювання наноклаетерів графіту різної форми і розмірів. Досліджено залежність значення міжплощинної відстані в нанографітах від кількості атомів вуглецю в кластері, від форми кромки нанографітів і від наявності точкових ...
677961
  Мельник О.П. Квантово-хімічне моделювання взаємодії скварилієвого барвника з фулереном С60 як фотосенсибілізатор у фотодинамічній терапії / О.П. Мельник, Н.Д. Власій // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-48
677962
  Карпенко О.С. Квантово-хімічне моделювання графеноподібних нанокластерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 01.04.18 / Карпенко Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 44 назви
677963
  Васильєва А.О. Квантово-хімічне моделювання низькотемпературної аргонової матриці з вбудованими кластерами води / А.О. Васильєва, І.Ю. Дорошенко, Л.А. Булавін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 10. – С. 43-48. – ISSN 1025-6415
677964
  Броварець О.О. Квантово-хімічне підтвердження гіпотези Вахтерсхаузера про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 3-8


  Уперше отримано квантово-хімічні докази, що підтверджують гіпотезу про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК. Показано, що воднево-зв"язані пари - еволюційні попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК - є, з одного боку, ізоморфними та ...
677965
  Плоднік Д.П. Квантово-хімічний аналіз усіх можливих пар основ ДНК m9 Ade m9 Ade у рідкісній таутомерній формі / Д.П. Плоднік, І.С. Войтешенко, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – C.47-55
677966
  Кукуєва В.В. Квантово-хімічний підхід до пошуку ефективних вогнегасних речовин / В.В. Кукуєва, Т.М. Рига, І.А. Чемерис // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
677967
  Ковалюк С.М. Квантово-хімічні розрахунки структури, коливних та електронних властивостей димерів С60 з атомами металів / С.М. Ковалюк, О.П. Дмитренко, О.Л. Павленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40-41
677968
  Холод О. Квантово-холістичний характер породження та сприйняття мовлення (гіпотетичне обгрунтування) // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 32, iss. 2. – C. 128-155. – ISSN 2309-1797
677969
  Познанин Петр Львович Квантовое взаимодействие кручения пространства-времени с веществом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Познанин Петр Львович; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
677970
  Гусев Н.Г. Квантовое излучение радиоактивных нуклидов : справочник / Н.Г. Гусев, П.П. Дмитриев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 395 с.
677971
  Кругляк Ю.А. Квантовое моделирование в квантовой химии на квантовых компьютерах / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2020. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 115-120, 202-203, 283-310. – ISBN 978-617-7711-56-7
677972
  Рефаги И. Квантовое превосходство // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 29 (720), 23.07.2021. – С. 42-45. – ISSN 2075-7093
677973
  Киселев А.А. Квантовомеханическая теория возмущений (диаграммный метод) : учеб. пособие / А.А. Киселев, А.В. Ляпцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 360 с.
677974
  Федоров В.Е. Квантовомеханическая теория равновесных свойств жидких непереходных металлов и бинарных сплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Федоров В.Е.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 112л. – Бібліогр.:л.108-112
677975
  Мальян Вильдана Масхутовна Квантовомеханические исследования отрицательных и позитронных ионов и атомов вариационным методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мальян Вильдана Масхутовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
677976
  Слепухин А.Ю. Квантовомеханические расчеты электронной структуры нормальных и возбужденных молекул ряда производных бензола и интерпретация их спектров люминесценции и поглощения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Слепухин А.Ю.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
677977
  Аллилуев С.П. Квантовомеханические системы со скрытой симметрией : Автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 10.04.02 / Аллилуев Сергей Павлович ; Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1981. – 12 с. – Библиогр.: с. 11 (8 назв.)
677978
  Соколов Юрий Александрович Квантовомеханический МО ЛКАО расчет некоторых электрооптических свойств молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Соколов Юрий Александрович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 18л.
677979
  Хрустов В.Ф. Квантовомеханический расчет двухатомных молекул методом валентных схем : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрустов В.Ф.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
677980
  Гезалов Х.Б. Квантовомеханический расчет оптических и атомных характеристик атомов и ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гезалов Х.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 10л.
677981
  Эварестов Р.А. Квантовомеханический расчет оптических свойств М-центра окраски в щелочногалоидных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эварестов Р.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
677982
  Двали Владимир Георгиевич Квантовомеханический расчет скорости реакции переноса электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Двали Владимир Георгиевич; АН УССР. Ин-т общей неорган. химии. – Киев, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
677983
  Витковская Н.М. Квантовомеханический расчет электронной структуры молекул в базисе лепестковых гауссовых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Витковская Н.М.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1974. – 26л.
677984
  Данилов В.И. Квантовомеханическое изучение компонентов нуклеиновых кислот в связи с молекулярными механизмами мутагенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Данилов В.И.; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1968. – 25л.
677985
  Ольховская Ж.П. Квантовомеханическое изучение состояний и процессов, происходящих в водных связях между спаренными основаниями ДНЕ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ольховская Ж. П.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 18л.
677986
  Пенкина Н.Н. Квантовомеханическое исследование изоэлектронных атомно-молекулярных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пенкина Н.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
677987
  Чонишвили Г.М. Квантовомеханическое исследование кинетики переноса протона в конденсированной фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чонишвили Г.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
677988
  Пожела Игнас Пятро Квантовомеханическое исследование некоторых молекул и их взаимодействий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пожела Игнас Пятро; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 19л.
677989
  Корнеев Н.А. Квантовомеханическое обоснование макроскопических уравнений Максвелла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Корнеев Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
677990
  Хакен Х. Квантовополевая теория твердого тела : Пер. с нем. / Х. Хакен. – Москва : Наука, 1980. – 341с.
677991
  Алтаев Н.К. Квантовостатистическая модель взаимодействия реагенов с поверхностью твердого тела : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Алтаев Н. К.; АН Каз. ССР, Ин-т орган катализа и электрохим. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
677992
  Паргаманик Д.Э. Квантовостатистическая теория оптических спектров излучения атомов в низкотемпературной плазме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 05.04.05 / Паргаманик Д.Э.; МВ и ССО.Харьк.лгос.ун-т. – Харьков, 1985. – 25л.
677993
  Эварестов Р.А. Квантовохимические методы в теории твердого тела / Р.А. Эварестов. – Ленинград : ЛУ, 1982. – 279 с.
677994
   Квантовохимические методы расчета молекул. – Москва : Химия, 1980. – 256 с.
677995
  Сычев О.Ф. Квантовохимический анализ взаимодействия координированного оксида азота с аммиаком. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сычев О.Ф.; Кемеров. гос. ун-т.. – Кемерово, 1990. – 18л.
677996
  Скопенко В.В. Квантовохимический расчет электронной структуры диазонафтолов. / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, В.Е. Дидковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №12
677997
  Гребенюк Анатолий Георгиевич Квантовохимическое исследование взаимодействия индикаторов Гаммета с поверхностью слоистых алюмосиликатных катализаторов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гребенюк Анатолий Георгиевич; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К., 1986. – 186л.
677998
  Зубенко Александр Иванович Квантовохимическое исследование строения и химико-аналитических свойств бис-дитиофосфатов, бис-дитиокарбаматов и разнолигандных дитиофосфат-дитиокарбаматных комплексов марганца (II), железа (II) : Дис... канд. химич.наук: / Зубенко Александр Иванович; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1981. – 164л. – Бібліогр.:л.136-164
677999
  Зубенко А.И. Квантовохимическое исследование строения и химико-анаотичиских свойств бис-дитиофосфатов, бис-дитиокарбаматов и разнолигандных дитиофосфат-дитиокарбоматных комплексов марганца (П), железа (П), кобалта : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Зубенко А.И. ; АН УССР , Ин-тут коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1981. – 25 с.
678000
   Квантовохимическое моделирование процессов сольватации дицианамид- и трициаметанид- ионов / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.Д. Хаврюченко, Н.Н. Герасимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1989. – № 2
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,