Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
675001
  Офіцинський Р. "Конституційна ніч" червня 1986 року // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 28 червня (№ 18). – С. 6
675002
  Мельник М. "Конституційний Суд мав сказати, що "мовний закон Ківалова - Колесніченка є антиукраїнським і антиконституційним" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
675003
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
675004
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
675005
  Головатий С. "Конституційні зміни - це наш "юридичний фронт" у війні з Путіним / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 4-5
675006
  Томенко М. "Конституція Пилипа Орлика" // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 18-38. – ISBN 978-966-11-0669-6
675007
  Стецюк О. "Конституція Пилипа Орлика" (1710) в оцінці Олександра Оглоблина // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 105-111


  В контексті загального огляду наукових досліджень Конституції Пилипа Орлика подано детальний аналіз фундаментальної роботи академіка Української Вільної Академії Наук в США О.П. Оглоблина (1899-1992)"Бендерська конституція 1710 року".
675008
  Ковалець Т.Р. "Конституція Язловецького гетьмана з Бучача із козаками низовими запорозькими року Божого 1571": невідома постанова першої козацької комісії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 63-71. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
675009
  Андрущенко В.П. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – Київ : Леся, 2014. – 459, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-92-5
675010
   Конституції буржуазних країн. – К., 1936. – 384с.
675011
  Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : Навч.-метод. довідник / М.І. Малишко. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – ISBN 966-7312-49-6
675012
   Конституції і конституційні акти України : Історія і сучасність. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-02-1981-4
675013
   Конституції нових держав Європи та Азії. – Київ : Право ; Українська Правнича Фундація, 1996. – 544 с. – ISBN 5-7707-4862-1
675014
  Булавіна С. Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 8-12
675015
  Погорілко В. Конституції України і Республіки Македонія: порівняльний аналіз // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 211-215
675016
  Тимошик М. Конституційна версія УНР від Отто Ейхельмана // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-966-11-0669-6
675017
  Селіванов А.О. Конституційна визначеність і незворотність проведеної реформи повноважень суб"єктів центральної влади // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-5.
675018
  Сушинський О.І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України: інституціональний аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 19-31. – ISSN 0201-7245
675019
  Александров О.А. Конституційна відповідальність парламентарія // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-104.
675020
  Сушинський О. Конституційна відповідальність Президента України в аспекті гарантії конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-92.
675021
  Крусян А.Р. Конституційна відповідальність у функціональному механізмі сучасного українського конституціоналізму // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 73-78.
675022
  Кампо В. Конституційна демократія та ринкова економіка (полемічні замітки з приводу однієї статті) // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-10
675023
  Бойко І.Й. Конституційна держава у працях Є.В. Спекторського та Конституція УНР 1918 р. // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 35-42. – ISBN 978-617-7133-95-6
675024
  Новіцький В.В. Конституційна держава: філософсько-правові ідеї Євгена Васильовича Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7133-95-6
675025
  Білоскурська О.В. Конституційна доктрина як джерело конституційного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 139-145. – ISSN 0896-2491
675026
  Савчин М. Конституційна економіка та основні моделі втручання держави в економічні свободи // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 13-29. – ISSN 1026-9932
675027
  Коваленко Р. Конституційна економіка: сутність і сучасний стан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 22-34
675028
  Скрипнюк О.В. Конституційна законність як базова складова забезпечення принципу законності в Україні / О.В. Скрипнюк, О.В. Кміта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 20-25. – ISSN 2524-017X
675029
  Коломійцев П. Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 168-172. – ISSN 2663-5313
675030
  Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.14-19. – ISSN 0132-1331
675031
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
675032
  Клименко О.М. Конституційна концепція захисту власності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 140-151. – ISBN 978-966-7166-35-9
675033
  Яценко І. Конституційна криза чи криза поділу влади? Польський досвід та українські паралелі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 18-24 грудня (№ 50)
675034
  Тисянчин В.М. Конституційна модель економічної системи в Україні: основні напрями вдосконалення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 262-266
675035
  Кулі К. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1561-4999
675036
  Батракова І.В. Конституційна модель президентської влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 55-64. – ISBN 966-628-197-5
675037
  Прилуцький С. Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932
675038
  Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 1026-9932
675039
  Пересада О.М. Конституційна модернізація як засіб конституційної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів забезпечення прав та свобод людини: досвід пострадянських держав // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047
675040
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: онтологічне розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондаренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 254 арк. – Бібліогр.: арк. 213-254
675041
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: онтологічне розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондаренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
675042
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: поняття та співвідношення з суміжними категоріями // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 31-37
675043
  Стеценко С.Г. Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 40-48. – ISSN 2306-9082
675044
  Іващенко О.Р. Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 167-169
675045
  Кириченко Ю. Конституційна практика нормативного регулювання права інтелектуальної власності в Україні та європейських державах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-92
675046
  Лещух А.Р. Конституційна процесуальна відповідальність: ознаки та небхідність запровадження у правову систему України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 39-49. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
675047
  Мацькевич М.М. Конституційна регламентація культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 17-26. – ISSN 2078-6743
675048
  Мішина Н.В. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 66-71. – ISSN 2306-9082
675049
  Мішина Н. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 1561-4999
675050
  Шибко В. Конституційна реформа-шлях до подальшої демократизації країни // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 6-7
675051
  Коліушко І. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політ.-прав. реформ за 2007-2013 р. / [І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба] ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 165, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-39-0
675052
  Веніславський Ф.В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 33-41
675053
  Агафонова Н.В. Конституційна реформа в України: механізми реалізації на проблеми ефективності : монографія / Н.В. Агафонова. – Київ : Інститут законодавства Верховнорї Ради України, 2016. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 342-415. – ISBN 978-966-8126-92-5
675054
   Конституційна реформа в Україні : у пошуках політичного балансу / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2011. – 44 с. – На обкл. інша назва: Конституційна реформа в Україні: у пошуках балансу політичної системи
675055
  Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційної реформи в Україні. Аналізуються рішення Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України трьох проектів Закону України "Про внесення змін до Конституції України", поданих на ...
675056
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський, Леонід Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 31, [1] с. – (Серія "Дискурсійна трибуна"). – ISBN 978-966-7166-37-3
675057
  Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 21-31
675058
  Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
675059
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подадьшої реалізації // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 497-510. – ISBN 978-966-458-148-3
675060
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 14-23
675061
  Кравців О.Р. Конституційна реформа і поділ влади: конфлікт чи взаємодія? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 117-126.
675062
  Барабаш Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 77-96. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
675063
  Чернега Т.Ф. Конституційна реформа України та перспективи розвитку // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 51-59. – ISBN 978-966-2710-86-1
675064
  Янчук А.О. Конституційна реформа як індикатор перетворень в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7166-35-9
675065
   Конституційна реформа: експертний аналіз : Відп. за вип., упоряд. Є.Захаров. – 2-е вид., доп. – Харків : Фоліо, 2004. – 184 с. – ISBN 966-03-2485-5
675066
  Копиленко О.Л. Конституційна реформа: історичний досвід та сучасні перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 10-14. – ISBN 978-966-7166-35-9
675067
  Ріпна М.А. Конституційна реформа: недоліки законодавчої техніки у частині, що стосується адвокатури // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 251-253. – ISBN 978-617-673-442-0
675068
  Кінаш Б.С. Конституційна реформа: проблеми сьогодення / Б.С. Кінаш, Н.Б. Кінаш // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 69-78
675069
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
675070
  Волощук О.Т. Конституційна роль Президента в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті досліджується й аналізується одне з проблемних питань науки конституційного права - проблема визначення сутності повноважень Президента України, що носять прерогативний характер.
675071
  Савчин М.В. Конституційна система України: від номінального до класичного конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 77-82.
675072
  Пуделька Й. Конституційна скарга (німецька та французька моделі) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – C. 169-180. – ISSN 1993-0909
675073
  Петрик С. Конституційна скарга в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні: основні складові елементи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 171-172
675074
  Залєсни Я. Конституційна скарга в Польщі: модель, доктринальне тлумачення та проблеми застосування // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 25-38. – ISSN 1026-9932
675075
  Мішина Н. Конституційна скарга та індивідуальна заява до Європейського суду з прав людини як юридичні гарантії прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 178-196. – ISSN 1026-9932
675076
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 15-18
675077
  Бабич С.О. Конституційна скарга як механізм укорінення верховенства права в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
675078
  Гультай М. Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до Європейського суду з прав людини / М. Гультай, Г. Христова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 56-66. – ISSN 2310-6158
675079
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
675080
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
675081
  Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 316-324. – ISSN 1026-9932
675082
  Гультай М. Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 8-11
675083
  Совгиря О. Конституційна скарга як спосіб захисту конституційних прав та свобод осіб у податкових правовідносинах // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 148-162. – ISSN 1026-9932
675084
  Лемак В.В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
675085
  Гультай М. Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 29-38. – ISSN 1993-0909
675086
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72.
675087
  Савчин М. Конституційна традиція та реформа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 109-114
675088
  Роман Н.М. Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 251-257. – ISSN 2306-9082
675089
  Петришин О. Конституційна форма державного правління: до пошуку оптимальної моделі в Україні / О. Петришин, В. Протасова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 52-64. – ISSN 1993-0909
675090
  Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція : поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади : монографія / професор А.О. Селіванов. – Київ : Ін Юре, 2008. – 120, [1] с., включ. обкл. : іл. – Загол. обкл. : Конституційна юрисдикція. Поняття, зміст, принцип верховенства права. Правові позиції Конституційного Суду України. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Конституційне право). – ISBN 978-966-313-383-6
675091
   Конституційна юрисдикція : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
675092
  Скомороха В. Конституційна юрисдикція в Україні: становлення і перспективи розвитку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.51-55.
675093
  Різник С. Конституційна юстиція в Україні: першопричини проблем (у контексті конституційної реформи) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-130. – ISSN 1026-9932
675094
  Черняк Євгенія Валеріївна Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Черняк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
675095
  Савчин М. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020 : монографія / Михайло Савчин ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права, Юрид. ф-т. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 380, [4] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-89-7
675096
  Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.О. Цимбалістий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 200с. – Шифр дубл.34 Цимб.Доп. 1 карт.,юр, м.в. – ISBN 978-966-364-540-7
675097
  Губань Р. Конституційна юстиція України і проблеми діалогу між цивілізаціями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 136
675098
  Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжник країн (у схемах) : [навч. посібник] / О.Я. Лапка, Т.О. Пікуля ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Екон.-правовий ін-т. – Київ : Атіка, 2008. – 214, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-326-280-2
675099
  Колюх В. Конституційне DEJA-VU* // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 13-17. – ISSN 2313-559X


  У зв"язку з утворенням Президентом України Конституційної Комісії із завданням підготовки законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до Конституції України на прикладі діяльності її попередниці - Конституційної Асамблеї - доводиться ...
675100
  Котюк І. Конституційне визнання засади верховенства права є юридичною підставою для запровадження судового прецеденту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
675101
  Теплюк М. Конституційне визначення публічної влади - ключова ланка юридичної доктрини України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 29-41. – ISSN 1026-9932
675102
  Теплюк М. Конституційне визначення чинності закону (порівняльно-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 32-39.
675103
  Москаленко О.М. Конституційне забезпечення європейської інтеграції України: досвід країн Центральної та Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 119-125
675104
  Львова Є. Конституційне забезпечення міждержавних інтеграційних процесів: сучасний стан та перспективи розвитку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 108-111
675105
  Стрєльцова О.В. Конституційне забезпечення прав людини в аспекті європейської інтеграції України // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7611-44-7
675106
  Кіщак Ю.І. Конституційне забезпечення формування парадигми інституту права громадян на звернення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 90-95. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
675107
  Мацькевич М. Конституційне законодавство Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. і правова платформа українського національного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
675108
  Єфремова Н. Конституційне законодавство в період Директорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
675109
  Пузир В.С. Конституційне законодавство Західноукраїнської Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 370-371. – ISBN 978-617-7777-14-3
675110
  Сінько О. Конституційне законодавство ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 250-252
675111
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів. У 2-х книгах / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-90-4 ( Кн.1
Кн.1. – 2004. – 488с.
675112
   Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення : Збірник нормативних актів / Авт.-упор.: Лінецький С.В., Мельник М.І.,Ришелюк А.М.;Рец.: Корнієнко М.І., Колодій А.М. – Київ : Атіка, 2000. – 896с. – ISBN 966-7714-16-0
675113
  Александрович В. Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 148-149
675114
  Карлащук І.Я. Конституційне законодавство УНР напередодні злуки та його вплив на формування правової системи соборної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7777-14-3
675115
  Вовк О.Й. Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правий аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 413-416. – ISSN 2413-6433
675116
  Гнатюк Н.Ф. Конституційне оформлення процесу становлення радянської державності / Н.Ф. Гнатюк, Н.І. Паламарчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 130-136
675117
  Барвіцький В. Конституційне подання як засіб захисту прав людини і громадянина // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
675118
  Шамрай В.В. Конституційне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції : теоретико-методологічний аспект : монографія / В.В. Шамрай. – Одеса : Фенікс, 2018. – 358, [2] с. – Бібліогр.: с. 302-358. – ISBN 978-966-928-360-3
675119
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-21. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються нормативно-визначені форми державного та інших видів контролю і нагляду за дотриманням законодавства про екологічну безпеку громадян. The article deals with normatively determined forms of state and other types of control and supervision ...
675120
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-89. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку. The article deals with the system of pre-jurisdictional functional procedural remedies aimed to ensure citizens" right to ...
675121
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-172. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку.
675122
  Клименко О.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: форми реалізації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 57-64
675123
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 6-10
675124
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
675125
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1998. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
675126
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і факультетів / В.М. Шаповал. – 3-є стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2000. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
675127
  Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юридичних спеціальн. вищ. навч. закл. / А.З. Георгіца; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Тернопіль : Астон, 2003. – 432с. – ISBN 966-308-004-3
675128
   Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с. – М.В.9757BN припис. – ISBN 966-667-158-1
675129
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-611-01-0468-5
675130
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В.М. Шаповал ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 10-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2015. – 315, [2] с. – Предм. покажч.: с. 301-305. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-313-527-4
675131
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 461, [3] с. – Покажчики: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-304-9
675132
  Міхневич Л.В. Конституційне право зарубіжних країн (Загальна частина) : Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2005. – 164с. – ISBN 966-574-714-2
675133
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-667-304-9
675134
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 464 с. – Додатки: с. 324-452. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
675135
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 461, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Покажчики:: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-304-9
675136
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 461, [3] с. – Покажчики: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-304-9
675137
  Сорока О.С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сорока Оксана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 255 арк. – Бібліогр.: арк. 211-255
675138
  Сорока О.С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сорока О.С.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
675139
   Конституційне право людини та держави на ядерну безпеку // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 45-63. – ISBN 978-966-373-833-8
675140
  Бреус С.М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бреус Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
675141
  Костюк В. Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект / В. Костюк, І. Яцкевич // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 151-159. – ISSN 2306-9082
675142
  Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
675143
  Котляревська Г.М. Конституційне право на звернення до органів влади в системі прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 303-308. – ISSN 1563-3349
675144
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 243с. – Бібліогр.: л. 209 - 243
675145
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
675146
  Гончаренко О.М. Конституційне право на медичну допомогу дитини в світлі універсальних міжнародних документів та судового захисту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 41-43
675147
  Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров"я: сучасний стан та перспективи розвитку
675148
  Козуб І. Конституційне право на працю осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 77-82.
675149
  Переродова С.О. Конституційне право на професійну правничу допомогу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 371-373. – ISBN 978-617-7096-97-8
675150
  Самбор М. Конституційне право на свободу мирних зібрань в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 251-272. – ISSN 1026-9932
675151
  Костюк В.Л. Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 252-259. – ISSN 2306-9082
675152
  Мацькевич М.М. Конституційне право на твори науки, літератури і мистецтва: до питання культурних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 11-15
675153
  Джуська А.В. Конституційне право особи на правову допомогу: методологія дослідження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2220-1394
675154
  Шморгун О.С. Конституційне право особи на працю у сфері новітніх технологій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
675155
  Лавнічак А. Конституційне право у Львівському університеті в міжвоєнний період // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 149-164. – ISSN 2082-4939
675156
   Конституційне право України. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 376с. – ISBN 966-7630-02-1
675157
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко; Ред.: Копєйчиков В.В., Пухтинський М.О. – Київ : Атіка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
675158
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Р.С. Балакірєва; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 210с. – ISBN 966-8253-75-2
675159
   Конституційне право України : Хрестоматія: Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 884с. – ISBN 966-313-052-0


  Даються основоположні нармативно-правові акти з конституційного права України на сучасному етапі державотворення
675160
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навч. посібник / В.В. Кравченко. – 3-є вид., випр. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 512с. – ISBN 966-326-063-7
675161
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2006. – 568с. – ISBN 966-326-155-2
675162
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; Ред. В.С. Ковальський; Мін-во освіти і науки України. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512с. – ISBN 966-667-226-X
675163
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
675164
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-00-0697-3
675165
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 978-966-326-261-1
675166
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / В.В. Кравченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге допов. і випр. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 480, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480 та в підрядк. прим. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-165-2
675167
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник [для студентів політологічних спец. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Освіта України; КНТ, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-8847-50-9; 978-966-373-328-9;
675168
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-121-2
675169
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник / П.П. Шляхтун. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України, 2010. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-966-188-120-3
675170
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. В.В. Коваленко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ ; Ліра-К, 2011. – 527, [5] с. – Бібліогр.: с. 526-527. – ISBN 978-966-373-677-8
675171
  Майданник О.О. Конституційне право України : навч. посібник / О.О. Майданник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2011. – 379, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-033-1
675172
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2012. – 470, [2] с. – Алф. покажч. : с. 471. – Бібліогр.: с. 467-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2575-05-7
675173
  Зозуля О.І. Конституційне право України : альбом схем : навч. посібник / О.І. Зозуля, С.А. Панасюк. – Харків : Харків юридичний, 2012. – 258, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-218. – ISBN 978-966-8395-97-0
675174
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. Шаповал В.М. ; післям. Коваленко В.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – [4-е вид., переробл. і доопрац.]. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 574-575 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-30-1
675175
  Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник [для студентів ВНЗ : до 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України] / Федоренко В.Л. ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 615 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-29-5
675176
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 554, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
675177
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-714-6
675178
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
675179
  Пересада О.М. Конституційне право України : навч. посіб. в таблицях та схемах / О.М. Пересада ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 247, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Освітні традиції перевірені часом. – Бібліогр.: с. 241-247. – ISBN 978-617-7679-65-2
675180
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
675181
  Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах : навч. посібник / В.І. Кафарський, І.І. Припхан ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-2609-36-3
675182
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : у 2-х томах: підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-33-1
Т. 1. – 2006. – 544 с.
675183
   Конституційне право України. Академічний курс : підручник для вищих навч. закладів : у 2-х томах / НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Київський університет права ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-54-2
Т. 2. – 2008. – 800 с.
675184
  Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
675185
  Костецька Т.А. Конституційне право України: інформаційно-глобалізаційний вимір розвитку // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 96-99. – ISBN 978-617-7363-09-4
675186
   Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посібник / [Афанасьєва М.В. та ін. ; за заг. ред. Афанасьєвої М.В., Єзерова А.А.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 254, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-419-307-5
675187
  Тацій В.Я. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрунтованості // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 348-364. – ISBN 978-966-458-148-3
675188
  Скомороха В. Конституційне правосуддя - веління часу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.3-8. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
675189
  Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0132-1331
675190
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 175-199
675191
  Івановська А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42. – (Право. Економіка. Управління)
675192
  Скомороха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров"я , медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.62-69
675193
  Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 3 (240). – С. 41-43
675194
  Чернеженко О.М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О.М. Чернеженко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2020. – 314, [2] с. – Бібліогр.: с. 273-314. – ISBN 978-617-7910-61-8
675195
  Ганжа Н.В. Конституційне регулювання основ економічних відносин у деяких країнах Близького Сходу (Бахрейн, Ірак, Туреччина) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 126-130. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
675196
  Кунець І.Ю. Конституційне регулювання правового статусу парламентських комітетів та/або комісій на прикладі України та зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 71-76. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
675197
  Зозуля О.І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 42-48. – (Право. Економіка. Управління)
675198
  Бабенко К. Конституційне регулювання участі громадян у процесі реалізації публічної влади: питання теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 40-45.
675199
  Грегуль Г.В. Конституційне регулювання функціонування мов в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40.
675200
  Ковальчук В.Б. Конституційне реформування в Україні: перспективи підготовки проекту нової Конституції України / В.Б. Ковальчук, Д.Д. Павлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 206-212. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
675201
  Полянський Ю. Конституційне реформування прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 16-20
675202
   Конституційне судочинство в Україні. Рішення і висновки Конституційного Суду України. – Київ : Праксіс, 2005. – 480с. – (Судова практика). – ISBN 966-897-300-3
675203
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
675204
  Литвин В. Конституційне судочинство України в світлі стандартів захисту прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, Кн.1 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" : у 3 кн. – С. 168-203
675205
  Домбровський І.П. Конституційне судочинство як одна з форм захисту прав людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 6-9
675206
   Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-95537-8-4
675207
  Припхан І.І. Конституційний вимір суспільної моралі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
675208
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
675209
   Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації місцевого самоврядування в України на період до прийняття нової Конституції України. – К., 1995. – 47с.
675210
  Максакова Р.М. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 34-38. – (Юридичні науки ; № 3)
675211
  Добош З. Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 34-40. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
675212
  Шишкін В. Конституційний контроль за Основним Законом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)


  До 25-річчя Конституції України.
675213
  Смокович М. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 36-45
675214
  Шаповал В.М. Конституційний контур парламенту : посібник для народних депутатів України / Шаповал В.М. – Київ : Друкарський дім Олега Федорова, 2019. – 116, [1] с. – Глосарій: с. 107-116. – Бібліогр. в прим.: с. 103-106. – (Серія видань "Парламентські практики"). – ISBN 978-617-7817-13-9
675215
  Прієшкіна Конституційний лад України: актуальні теоретика-методологічні аспекти дослідження / Прієшкіна, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
675216
  Тацій В.Я. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 472-484. – ISBN 978-966-458-148-3
675217
  Батанов О.В. Конституційний лад України: протиріччя, конфліктогенний потенціал, виклики сучасності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 38-42. – ISSN 2413-1342
675218
  Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – [27], 469, [4] арк. – Додатки: арк. 461-469, [4]. – Бібліогр.: [8] арк., арк. 391-460 та в додатках: арк. 461-468
675219
  Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 53 назви
675220
  Сульженко Ю. Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 16-19
675221
  Колісник В.П. Конституційний механізм формування уряду: досвід європейських держав і сучасна українська модель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 51-59. – ISSN 0201-7245
675222
  Савчин М. Конституційний патріотизм у контексті постмодерного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 93-98.
675223
  Максимов С. Конституційний принцип верховенства права: загальне та особисте // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 127-134. – ISSN 1993-0909
675224
  Чорна Олена Конституційний принцип визнання людини найвищої цінністю // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 40-45.
675225
  Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні : монографія / Чехович Тетяна Валеріївна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Херсон : Гельветика. – 582, [2] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 517-582 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-945-7
675226
  Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02, 12.00.07 / Чехович Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 29 назв
675227
  Тимошик М. Конституційний проект Симона Петлюри // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 62-66. – ISBN 978-966-11-0669-6
675228
  Купчик О. Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь уряду УСРР у конституційному процесі в 1922-1923 рр., зокрема його спроби закріпити в Союзному договорі й Конституції СРСР права республіки самостійно проводити зовнішню політику й на власний наркомат закордонних справ. Освещается ...
675229
  Гай-Нижник Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до незалежності (червень 1917 - січень 1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 42-60. – ISSN 0869-3595
675230
  Нонко О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 21-27. – ISSN 0132-1331
675231
  Крусян А. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму / А. Крусян, Н. Мішина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 72-79. – ISSN 2310-6158
675232
  Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 1026-9932
675233
  Козаченко А.І. Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917-1918 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
675234
  Кулинич П.Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2219-5521
675235
  Балинська О.М. Конституційний процес та становлення парламентської демократії у Польщі (1918-1921 рр.) / О.М. Балинська, Г.М. Сіромська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 7-19. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
675236
  Колодій А. Конституційний процес та сучасна конституційна реформа в Україні: етапи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
675237
  Мараєв В. Конституційний процес часів Української Центральної Ради // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 13/15 ( 545/547), травень 2019 р. – С. 8-9
675238
  Колюх В.В. Конституційний процес як об"єкт політологічного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 131-136


  У статті виокремлюються конституційно-правові відносини, що є предметом дослфджень політології, у тому числі в контексті конституційного процесу: відносин, що складаються з приводу організації, політичного життя суспільства, побудови та функціонування ...
675239
  Колюх В.В. Конституційний процес як різновид політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті конституційний процес визначається у вузькому сенсі як діяльність щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної конституції держави і розглядається як різновид політичного процесу. Виокремлюються й аналізуються суб"єкти та основні етапи ...
675240
   Конституційний референдум. – К., 1996. – 10с.
675241
  Коваленко С.О. Конституційний статус адвоката: зарубіжний досвід // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 243-250. – ISBN 978-966-7166-35-9
675242
  Левицька Г. Конституційний статус законодавчих органів влади в арабських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 74-81. – (Серія юридична ; Вип. 49)
675243
  Мелащенко В.Ф. Конституційний статус Рад народних депутатів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 41-48. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы правового статуса Советов народных депутатов. Показаны роль и значение Конституции СССР для организации и деятельности представительных органов Советского социалистического государства, отмечаются ...
675244
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193л. – Бібліогр.: л. 177-193
675245
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
675246
  Ешонов Б. Конституційний Суд республіки Узбекистан: становлення та розвиток // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-73
675247
   Конституційний суд України : Рішення.Висновки. 1997-2001. У двох книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-012-7; 966-667-013-5
Кн. 1. – 2001. – 512с.
675248
   Конституційний суд України : Рішення.Висновки. 1997-2001. У двох книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-012-7; 966-667-013-5
Кн. 2. – 2001. – 504с.
675249
   Конституційний суд України : Рішення. Висновки / Конситуц. Суд України. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-598-4
Кн. 15 : 2016-2017 / [уклад. О.С. Пазенко та ін. ; відп. ред. С.В. Шевчук]. – 2018. – 469, [3] с. – Передм. парал. укр., рос. та англ. - Рез. англ. - Алф.-предм. покажч. укр. та рос. – Бібліогр. у підрядк. прим.
675250
   Конституційний Суд України : рішення, висновки / Конситуц. Суд України. – Житомир : 505. – ISBN 978-966-97781-9-2
Кн. 17 : 2019 / відп. ред. О.М. Тупицький ; [уклад.: Я.В. Скринник, О.І. Кравченко, Ю.М. Михеєнко]. – 2020. – 917, [3] с. – Передм. парал. укр., англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
675251
  Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 130-137
675252
  Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах конституційності у державі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-48
675253
  Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 136-141. – ISSN 2310-6158
675254
  Савчин М. Конституційний Суд України та реалізація Конституції України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 9-17. – ISSN 2306-9082
675255
  Сінькевич О.В. Конституційний Суд України у правовому механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 147-149
675256
  Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
675257
  Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 102-110.
675258
  Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 2310-6158
675259
  Шляхтун П. Конституційний Суд України як надпарламентський орган законодавчої влади / П. Шляхтун, В. Колюх // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 215-228. – ISSN 1026-9932
675260
  Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов"язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-80
675261
  Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдиуції / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
675262
  Стецюк П. Конституційний Суд України як суб"єкт формування сучасного українського конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
675263
  Агафонова Н.В. Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-13. – ISSN 2220-1394
675264
  Мироненко О.М. Конституційний суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О.М. Мироненко ; [відп. ред. В.Ф. Сіренко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : [Київська правда], 2011. – 912 с. – ISBN 978-966-7270-64-2
675265
  Тупицький О. Конституційний Суд України: між Конституцією й суспільством // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 143-148. – ISSN 2310-6158
675266
  Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-52
675267
  Тарасюк В.М. Конституційний Суд України: пошук істини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (45). – C. 17-37. – ISSN 2413-1342
675268
  Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-37
675269
  Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.26-33. – ISBN 966-667-078-Х
675270
  Селіванов О.А. Конституційний судовий контроль за актами органів державної влади України : (науково-практичний аналіз) / О.А. Селіванов. – Харків : Парламентське видавництво, 2018. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 141-152. – ISBN 978-966-922-113-1
675271
   Конституційний транзит в Україні : моделі, алгоритми та перспективи : матеріали засідання "круглого столу", 19 листопада 2010 року / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Філос. ф-т, Каф. політології ; Асоц. політологів Слобожанщини ; [за заг. ред. О.А. Фісуна]. – Харків, 2010. – 59, [1] с.
675272
  Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу : навч. посібник / Володимир Посельський. – Київ : Таксон, 2005. – 278, [2] с. : табл., схеми. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 276-278 та в підрядк. прим. – (Modus Vivendi). – ISBN 966-7128-55-5


  У прим. № 1693150 напис: Вельмишановному Валерію Копійці! З щирими побажаннями плідної праці у справі розширення Євросоюзу на Україну. 5.01.06. Підпис
675273
  Товт М.М. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 560-577. – ISSN 1563-3349
675274
  Маляр А. Конституційний цугцванг // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 7. – ISSN 1992-9277
675275
  Єрмолаєв В.М. Конституційний шлях до соборності України (до 90-річчя Акту злуки УНР із ЗУНР) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 63-65


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
675276
  Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-40.
675277
   Конституційні акти Європейського Союзу : В 2-х ч. – Київ : Юстініан. – ISBN 966-8257-10-3
Ч. 1. – 2005. – 512с.
675278
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
675279
  Стецков Д.д. Конституційні аспекти арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 178-183. – ISBN 978-966-7166-35-9
675280
  Обривкіна О.М. Конституційні аспекти запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні через призму закордонного досвіду / О.М. Обривкіна, Л.Ю. Ковтун // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 190-195. – ISSN 2413-6433
675281
  Головатенко В. Конституційні аспекти легітимації Президента України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 53-55


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
675282
  Ставнійчук М.І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 68-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
675283
  Бахуринська М. Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 72-76
675284
  Гринюк Р.Ф. Конституційні аспекти співвідношення правової держави та форм узаконення державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.5-16
675285
  Петров Р.А. Конституційні аспети імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-41. – ISSN 1026-9932


  Метою цієї статті є аналіз можливих конституційних викликів, які можуть постати перед Україною, Молдовою та Грузією в процесі імплементації угод про асоціацію в їх правові системи. Особлива увага приділяється двом основним питанням цього складного ...
675286
  Барабаш Т.М. Конституційні вектори судової реформи України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 68-76. – ISBN 978-966-7166-35-9
675287
  Букач В.В. Конституційні гарантії забезпечення реалізації політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 9-12. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
675288
  Круглова С.С. Конституційні гарантії забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 102-108. – ISSN 2617-5967
675289
  Брезіна Т.М. Конституційні гарантії захисту прав людини і громадянина та їх судове застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7096-97-8
675290
  Крегул Ю. Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення / Ю. Крегул, В. Хромей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 31-46. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
675291
  Бондаренко Б. Конституційні гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 105-108
675292
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 50-59. – ISSN 1026-9932
675293
  Скібіна О.О. Конституційні гарантії права громадян України на участь в управлінні державними справами // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.31-37. – ISSN 0201-7245
675294
  Вознюк В. Конституційні гарантії права людини на своєчасне одержання винагороди за працю // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.80-85
675295
  Мазур В.В. Конституційні гарантії реалізації речових прав на чуже майно // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 172-177. – ISBN 978-966-7166-35-9
675296
  Савчин М. Конституційні гарантії та засади вільного демократичного ладу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
675297
  Горова Оксана Борисівна Конституційні громадянські права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі) : Дис. ... юрид. наук : 12.00.02: / Горова Оксана Борисівна ; НАВС України. – Київ, 2000. – 170 л. – Бібліогр.: с. 162-169
675298
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Дис....канд.юрид.наук: 12.00.02 / Грицкевич Сергій Геннадійович; НАВСУ. – Київ, 2002. – 214л. + Додаток: л.197-214. – Бібліогр.: л.179-197
675299
  Шомпол О.А. Конституційні екологічні права та обов"язки держави // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 263-265. – ISBN 978-966-419-304-4
675300
  Попович Н.В. Конституційні закони в країнах Вишеградської групи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 30-38. – ISSN 2224-9281
675301
  Позняк Е. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку(1 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного та екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні й подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Наведено ...
675302
   Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-18-6
675303
  Коваленко Т.О. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку / Т.О. Коваленко, А.П. Кулинич // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 66-71. – ISSN 2413-7189


  На юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся "круглий стіл" на тему: "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку".
675304
  Рабінович С. Конституційні засади балансування національних інтересів з інтересами мовних меншин у законотворчій діяльності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 132-135
675305
  Лотюк О.С. Конституційні засади взаємодії громадянського суспільства та його інститутів з державою // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 76-82. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047


  Розглядаються основні види принципів, закріплених у конституційному законодавстві України, що регулюють засади взаємодії громадянського суспільства і держави. Аналізуються моделі, коли громадянське суспільство є: а) партнерами; б) антиподами; в) ...
675306
  Совгиря О. Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання щодо проблем взаємодії Уряду та центральних органів виконавчої влади. Характеризується вітчизняне законодавство із зазначеного питання та практика його реалізації, а також досліджуються окремі аспекти такої взаємодії у ...
675307
  Козлова К.О. Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ / К.О. Козлова, В.Й. Шульгін // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 26-33
675308
  Кампо В.М. Конституційні засади виборів у практиці Конституційного Суду України / В.М. Кампо, А.О. Янчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 17-28
675309
  Ковальський В. Конституційні засади визначення завдань кримінального закону // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-70.
675310
  Голосніченко І. Конституційні засади визначення повноважень органів виконавчої влади та їх вплив на реформування чинного законодавства / І. Голосніченко, Д. Голосніченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-40.
675311
  Юрчишин В.Д. Конституційні засади гуманітарної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 150-154. – ISSN 1563-3349
675312
  Семчик В.І. Конституційні засади державного регулювання земельних відносин в Україні // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7021-00-0
675313
  Калиновський Б.В. Конституційні засади державної регіональної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 26-30. – ISSN 2220-1394
675314
  Пелих Наталія Анатоліївна Конституційні засади діяльності міліції України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Пелих Наталія Анатоліївна; НАВСУ. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки:л.186-194. – Бібліогр.:л.176-185
675315
  Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 49-53


  Стаття присвячена актуальним питанням теорії та практики утвердження та функціонування конституційних засад захисту прав і свобод дитини в Україні. Аналізуються витоки і досвід забезпечення прав і свобод дитини у міжнародних документах і національних ...
675316
  Носік В.В. Конституційні засади здійснення земельної реформи у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.Д. Сидор, І.О. Костяшкін, М.В. та ін. Шульга. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 15-45. – ISBN 978-966-916-492-6
675317
  Ковальов Д.В. Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 60-69. – ISSN 2411-4413
675318
  Перетятко Г. Конституційні засади обмеження права людини на інформацію у зв"язку з забороною втручання в особисте життя особи // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 46-47
675319
  Дудко І.Д. Конституційні засади повноважень президента США у сфері зовнішньої політики та тенденції їх реалізації за постбіполярні часи: політичний аналіз проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено ступінь відповідності сучасних повноважень американського президента у сфері зовнішньої політики Конституції США, а також демократичним засадам функціонування американського суспільства та моральним нормам сучасних міжнародних відносин. The ...
675320
  Костяшкін І.О. Конституційні засади права власності на землю українського народу // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7169-06-9
675321
  Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 76-90
675322
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 38-44. – ISSN 0201-7245
675323
  Андрушко П. Конституційні засади права людини на безпеку // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
675324
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення та юридичні гарантії їх реалізацї // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 196-198
675325
  Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються положення Конституції України, що регулюють правовий статус Національного банку України, а також досліджуються норми окремих законів, що закріплюють у своєму змісті діяльність зазначеного органу. В статье рассматриваются ...
675326
  Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи та удосконалення системи органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.59-63. – ISBN 966-667-078-Х
675327
  Бабенко К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / Бабенко К.А. – Київ : Ін Юре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-313-428-4
675328
  Лотюк О.С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / Лотюк О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 355, [1] с. – Бібліогр.: с. 303-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-13-4
675329
  Ракул В. Конституційні засади становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.66-73. – ISSN 1561-4999
675330
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади становлення і розвитку парламентаризму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 302-314


  Розглядаються питання розвитку та становлення парламентаризму в Україні, діяльності політичних партій та взаємозалежності між діяльністю парламенту та роботою депутатських фракцій. Ключові слова: парламент, парламентаризм, депутатські фракції, ...
675331
  Мокрицька Ірина Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захисту за законодавством України та Італії: порівняльний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 26-33.
675332
  Люббе- Вольфф Конституційні засади та можливість реалізації основних соціальних прав через звернення до суду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.94-111
675333
  Павлова О.В. Конституційні засади формування "екологічної держави" // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 59-63. – ISSN 2413-7189
675334
  Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 185-196. – ISSN 1026-9932
675335
   Конституційні зміни в Україні як запорука становлення правової європейської держави : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 24 берез. 2015 р. / МАУП, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – 152, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-59-5
675336
  Шемшученко Ю. Конституційні ідеї М.С. Грушевського і сучасність // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 54-58. – ISBN 978-966-611-826-7
675337
  Мацькевич М. Конституційні культурні права в практиці Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 3-5
675338
  Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 411-417. – ISSN 1026-9932
675339
  Калінкін А. Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2220-1394
675340
  Федоренко В.Л. Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / Федоренко В.Л., Чернеженко О.М. ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, М-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-75-7
675341
  Тарнопольський В. Конституційні можливості-суверенітет, самовизначення федералізм, конфедералізм і унітарна держава // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 27-39


  Про Державний Суверенітет України.
675342
  Курносов Ю.О. Конституційні напрями зовнішньої політики СРСР, / Ю.О. Курносов. – К., 1978. – 48с.
675343
  Вінніков О. Конституційні обмеження права на свободу об"єднання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Практика європейських держав у контексті конституційної реформи в Україні".
675344
  Шукліна Н.Г. Конституційні обов"язки людини і громадянина як елемент конституційно-правового статусу особи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 53-62.
675345
  Гронтюк О.В. Конституційні організаційно-правові гарантії права на материнство в Україні: поняття, особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 62-68. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
675346
  Єсімов С.С. Конституційні основи адміністративно-правового режиму інформаційної безпеки / С.С. Єсімов, В.С. Боровікова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 134-142. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
675347
  Мінченко С.І. Конституційні основи дотримання та обмеження прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 127-134. – ISSN 0132-1331
675348
  Теплюк М. Конституційні основи ефективності державної влади в Україні в умовах здійснення реформ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 1026-9932
675349
  Ласько І.М. Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 235-245. – ISSN 2078-9165
675350
  Оксенчук І. Конституційні основи законодавчого регулювання пенітенціарної сфери // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 26-31
675351
  Бальцій Ю. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні та в Республіці Казахстан // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 1561-4999
675352
  Артем"єва Н.П. Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 17-24. – ISSN 2078-9165
675353
  Семчик В.І. Конституційні основи правового статусу земельних ресурсів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7021-00-0
675354
  Ладиченко В.В. Конституційні основи правового статусу особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 50-57. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
675355
  Кравчук В. Конституційні основи правового статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року: історико-правові аспекти / В. Кравчук, М. Кравчук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 25-28. – ISSN 2409-4544


  "Стаття присвячена аналізу конституційно-правових основ статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року, визначено фактори, що впливали на їх формування. Досліджено динаміку окремих елементів правового статусу суддів в ході реалізації ...
675356
  Штефан М.Й. Конституційні основи правосуддя в СРСР / М.Й. Штефан, Р.Г. Кочар`янц. – Київ : Наукова думка, 1982. – 152 с.
675357
  Приходько Х.В. Конституційні основи представницької демократії: доктринальні підходи та парламентські системи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 190-195. – ISBN 978-966-7166-35-9
675358
  Лощихін О.М. Конституційні основи регулювання економічної діяльності держави на сучасному етапі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 48-54. – ISSN 1563-3349
675359
  Оніщук М.В. Конституційні основи референдної демократії в Україні: проблеми теорії та методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 5-16
675360
  Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-100.
675361
  Ющик О.І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посібник / О.І. Ющик, Ю.Л. Бошицький, В.І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2015. – 155, [1] с. – На тит. арк.: До 20-річчя Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр.: с. 144-151. – ISBN 978-617-665-027-0
675362
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
675363
  Силенко Людмила Михайлівна Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Силенко Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
675364
  Сон С. Конституційні основи соціальної сутності української держави // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.73-78. – ISSN 1561-4999
675365
  Діденко Т.І. Конституційні основи формування та розвитку екологічного законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-45. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
675366
  Крусян А. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-131. – ISSN 1026-9932
675367
  Мельник Р. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-23
675368
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
675369
  Стопченко М.І. Конституційні повноваження голови Верховної Ради України та спікерів парламентів зарубіжних країн // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 149-155. – ISSN 2078-6670
675370
  Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина "прихованих" президентських повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
675371
  Кампо В. Конституційні погляди Михайла Драгоманова та Сергія Подолинського і сучасність // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
675372
  Кампо В. Конституційні погляди Михайла Драгоманова та Сергія Подолинського і сучасність. До 170-річчя з дня народження М. Драгоманова та 130-річчя з дня смерті С. Подолинського // Юридична газета. – Київ, 2021. – 25 травня (№ 10)
675373
  Пашинський В. Конституційні права військослужбовців: класифікація та обмеження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 0132-1331
675374
  Скрипнюк О. Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 176-182. – ISSN 1993-0909
675375
  Корнієнко П.С. Конституційні права та свободи людини і громадянина як пріоритетна мета правозахисної діяльності в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (47). – С. 90-95. – ISSN 2413-1342
675376
  Крусян А. Конституційні правовідносини у системі сучасного конституціоналізму в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 15-22. – ISSN 1561-4999
675377
  Шаповал В.М. Конституційні принципи (принципи конституції) як категорія науки державного права буржуазних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються деякі категорії науки державного права буржуазних країн, дається визначення понять "конституційні принципи" та "принципи конституції", розкривається їх зміст та основні відмінності.
675378
  Політанський В. Конституційні принципи громадянського суспільства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 202-203. – ISBN 978-966-301-169-1
675379
  Майданник О. Конституційні принципи діяльності Верховної Ради України по здійсненню контрольної функції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-101
675380
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні : дис. ... канд. [юрид.] наук : 12.00.02 / Нестор Яна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-213. – Бібліогр.: 8-9, 185-211 та в додатках: арк. 212-213
675381
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
675382
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Калиновський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
675383
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Калиновський Б.В.; НАВСУ. – Київ, 2004. – 218л. + Додатки: л. 217-218. – Бібліогр.: л. 194-216
675384
  Федоренко В.Л. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 207-219. – ISBN 978-617-7507-75-7
675385
  Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
675386
  Падалко Г.В. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
675387
  Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретації // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (21). – С. 17-29
675388
  Колісник В. Конституційні принципи територіальної цілісності держави у контексті національно-етнічного складу прикордонних регіонів України та Росії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 125-142. – ISSN 2310-6158
675389
  Волощук О.Т. Конституційні проблеми взаємовідносин Президента і парламенту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 427)
675390
  Кравчук О. Конституційні проблеми захисту соціальних прав громадян у практиці Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
675391
  Новікова С.О. Конституційні проекти декабристів як відображення впливу міжнародно-політичних чинників на розвиток державницько-правової думки в Росії та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-49
675392
  Патриляк І. Конституційні проекти Миколи Міхновського та Миколи Сціборського як зразки української правової думки "правого" спектру // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 342-364. – ISBN 978-617-7730-77-3
675393
  Олійник А.Ю. Конституційні свободи людини і громадянина, що прямо закріплені в Конституції України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 28-35. – ISSN 2078-3566
675394
  Пашинський В.Й. Конституційні соціально-економічні права військовослужбовців // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-97.
675395
  Білоусов Є.М. Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 37-41
675396
  Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 58-62. – ISSN 2409-4544
675397
  Ліховицький Я. Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 148-152. – ISSN 2409-4544
675398
  Слободян Б. Конституційні турботи / Б. Слободян, І. Ольшевський // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
675399
  Кампо В. Конституційні університети професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
675400
  Андрійчук О. Конституційні цінності Єдиної Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-62
675401
  Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 111-120.
675402
  Савчин М. Конституційні цінності та установча влада: інституційна спроможність влади та права людини // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 31)
675403
  Стрижак А. Конституційність - основа стабільності держави та суспільства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-102
675404
  Кучерук Н. Конституційність змін // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 3 (159). – С. 36-38. – ISSN 1726-3077


  Норми доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя, який отримав позитивний висновок від КСУ, не відповідають ані Основному Закону, ані міжнародним стандартам правосуддя.
675405
  Різник С.В. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Різник Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
675406
  Лялюк О. Конституційно-иравова характеристика підстав відповідальності депутатів місцевих рад // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 129-133. – ISSN 1993-0909
675407
  Волошин Ю. Конституційно-інституційні реформи в Австійській Республиці в контексті європейської міждержавної інтеграції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-73
675408
  Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
675409
  Богданова С.Д. Конституційно-правова взаємодія Конгресу та Верховного Суду США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 106-110. – ISSN 2219-5521
675410
  Онопенко В. Конституційно-правова відповідальність // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 129-130
675411
  Мельник Олена Володимірівна Конституційно-правова відповідальність вищих органіх державноої влади : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
675412
  Заяць Н. Конституційно-правова відповідальність місцевих представницьких органів в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 95-103. – ISSN 1026-9932
675413
  Петришина-Дюг Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
675414
  Колюх В.В. Конституційно-правова відповідальність та державний примус у коституційному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 24-30
675415
  Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб"єкти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.92-95. – ISSN 0132-1331
675416
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 180л. – Бібліогр.:л.168-180
675417
  Руснак Б. Конституційно-правова відповідальність: практичні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 1992-9277
675418
  Ковальчук В. Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація / В. Ковальчук, Я. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 154-164. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
675419
  Ковтун В. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 148-152. – ISSN 2663-5313
675420
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 31-42. – ISSN 2524-0323
675421
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
675422
  Чернеженко О.М. Конституційно-правова модель місцевого самоуправління Швеції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 62-69
675423
  Бочарова Н. Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід) // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-45.
675424
  Лукашева О. Конституційно-правова природа податкового обов"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52..
675425
  Берназюк Я.О. Конституційно-правова природа права вето Президента України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 43-48
675426
  Лапка О.Я. Конституційно-правова реформа в Україні: історичні передумови запровадження, мета та моделі втілення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 78-83. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
675427
  Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-29
675428
  Селіванов А.О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в адміністративній юрисдикції суду // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-28.
675429
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 37-44
675430
  Бабенко К. Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез? // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-32.
675431
  Бездрій Р.Б. Конституційно-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні та в європейських країнах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 78-89. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
675432
  Саєнко О.С. Конституційно-правове забезпечення реалізації принципу гендерної рівності в Україні у світлі зарубіжного досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Саєнко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Біблогр.: 8 назв
675433
  Бутков О.І. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 24-35. – ISSN 2524-0323
675434
  Саркісян В.М. Конституційно-правове регулювання громадського контролю за виборами в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 56-66. – ISSN 2524-0323
675435
  Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 189-195. – ISSN 1563-3349
675436
  Лубська М.В. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
675437
  Бесклетний М.Є. Конституційно-правове регулювання державного ладу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 412-416. – ISBN 966-660-151-6
675438
  Бабенко К. Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 41-46
675439
  Ніконорова Н.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-138.
675440
  Коваленко Анатолій Андрійович Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Коваленко Анатолій Андрійович; КУ ім Тараса Шевчанка. – К, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.161-180
675441
  Толкачова І.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 75-79. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
675442
  Правдюк А.Л. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 9 (25). – С. 135-147. – ISSN 2411-4413
675443
  Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.02 / Коваленко А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
675444
  Чернеженко О.М. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцрарії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 153-161
675445
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-11
675446
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. – Бібліогр.: арк. 166-193
675447
  Діус Н.І. Конституційно-правове регулювання підстав дострокового припинення повноважень глави держави в Україні та країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 175-184. – ISSN 1563-3349
675448
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні : ( проблеми теорії та практики). Монографія / Н.Г. Шукліна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-108-8
675449
  Марченко М.В. Конституційно-правове регулювання участі глави держави у законодавчому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.02 / Марченко Микола Валерійович ; М-во освіти і наук України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
675450
  Антонова О.Р. Конституційно-правове регулювання шлюбу і сім"ї в американських та азіатських державах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
675451
  Антонова О. Конституційно-правове регулювання шлюбу та сім"ї в американських та азіатських державах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
675452
  Банар О.В. Конституційно-правовий аналіз державної молодіжної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, квітень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
675453
  Яшарова М.М. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні / М.М. Яшарова, А.В. Матат // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 213-216. – ISSN 2219-5521
675454
   Конституційно-правовий аналіз функціонування інформаційної сфери громадянського суспільства // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-919-129-8
675455
  Бабенко К.А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 19-28
675456
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий захист культурних прав і свобод громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичне обгрунтування і практичне значення конституційно-правового захисту культурних прав і свобод людини, акцентується увага на особливості цієї проблеми в Україні, вносяться пропозиції з удосконалення відповідної законодавчої ...
675457
  Фролов О.О. Конституційно-правовий інститут громадянства (підданства) в зарубіжних країнах / О.О. Фролов, К.В. Логунов // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 61-70. – ISSN 1993-0941
675458
  Бак В.І. Конституційно-правовий механізм взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 86-89
675459
  Брацук Іван Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 18-21
675460
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. Constitutional and legal elements of the mechanism of guarantees of the right of ownership of land ...
675461
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. The article analyses constitutional-legal elements of the mechanism of the right of ownership of ...
675462
  Васильченко О.П. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 26-33. – ISSN 2227-796X


  У статті конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина розглядається як цілісна система правових форм, заходів і засобів, взаємодія яких спрямована на реалізацію рівності таких прав і свобод, ...
675463
  Шмоткін О.В. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини Службою безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11
675464
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 252-266. – Бібліогр.: арк. 211-251
675465
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
675466
  Ніконорова Н. Конституційно-правовий принцип несумісності мандата парламентаря в державах-членах Європейського Союзу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 119-124
675467
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
675468
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.02 / Аль-Зубі Б.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
675469
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим: проблеми теорії й практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-23. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Деякі теоретичні проблеми вдосконалення законодавства про конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Some theoretical issues of improving the legislation on the constitutional-legal status of the Autonomous Republic of Crimea.
675470
  Ревер С. Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 142-150. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
675471
  Бойко О.В. Конституційно-правовий статус вченого // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349


  Аналізуються поняття правового статусу, правового модусу, їх види та співвідношення. На основі проведеного аналізу розкриваються структурні елементи конституційно-правового статусу вченого. Досліджуються про- блеми реалізації окремих з них.
675472
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : монографія / Макарова Зоріна Сергіївна. – Київ : Лозовий В.М., 2014. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-231. – ISBN 978-617-7223-23-7
675473
  Ірклієнко А. Конституційно-правовий статус двопалатного парламенту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 175-178. – ISSN 2663-5313
675474
  Швець А. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 87-93. – ISSN 1561-4999
675475
  Ганжа Н.В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій в Україні: проблеми законодавчого оформлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 13-19. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
675476
  Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 179-200
675477
  Карпова П.В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; № 2 (5)). – ISSN 2226-2873
675478
  Швець І.В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 116-123
675479
  Чалабієва М.Р. Конституційно-правовий статус електронних засобів масової інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чалабієва Маріям Рзаївна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
675480
  Крусян А.Р. Конституційно-правовий статус з"їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ: проблеми та напрями їх вирішення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 27-37. – ISSN 2308-9636
675481
  Портнов А.В. Конституційно-правовий статус захисника прав у Франції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 11-13


  В статті проаналізовано французьку модель омбудсмена. визначено її характерні ознаки, встановлено переваги та недоліки цієї моделі.
675482
  Грабильніков А.В. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 28-36. – ISSN 2408-9257
675483
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус інституту прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 116-125
675484
  Рабінович П. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 19-31. – ISSN 1993-0909
675485
  Карп Д.І. Конституційно-правовий статус національних меншин у сучасній доктрині конституціоналізму: проблеми визначення та інтерпретації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 170-174. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних аспектів визначення категорії «національні меншини» в науці конституційного права. Стверджується, що у сучасних конституціях відображені певні концептуальні підходи до суб’єктного складу національних меншин, ...
675486
  Чижмар К. Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 58-63. – ISSN 1561-4999
675487
  Балабанова І. Конституційно-правовий статус області і обласної ради як представницького органу місцевого самоврядування в Україні та актуалізації їх вдосконалення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 84-93
675488
  Зозуля О.І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні : монографія / О.І. Зозуля. – Харків : Майдан, 2019. – 619, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-616 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-715-8
675489
  Жукорська Я. Конституційно-правовий статус Президента України / Я. Жукорська, Р. Тарасюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 163-167. – ISSN 2524-0129
675490
  Мартинюк Р.С. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 66-75. – ISSN 2306-9082
675491
  Берназюк Я.О. Конституційно-правовий статус Прем"єр-міністра України: проблеми теорії та практики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 199-205. – ISSN 1563-3349
675492
  Кобрин В. Конституційно-правовий статус прем"єр-міністра Японії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 133-138. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
675493
  Чечерський В.І. Конституційно-правовий статус прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні = Constitutional and legal status of the prosecutor"s bodies in Slovakia, Poland, Czech and Ukraine : (порівняльно-правове дослідження) : монографія / Чечерський В.І., Бисага Ю.М. ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 159, [1] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 149-159. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-002-8
675494
  Скрипнюк О. Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 21-28
675495
  Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 32-40
675496
  Тополянська Т. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості конституційно-правового статусу суб"єктів права законодавчої ініціативи. Розглядаються законодавчо визначені повноваження суб"єктів права законодавчої ініціативи при здійсненні права законодавчої ініціативи. Пропонуються шляхи ...
675497
  Прохоров П.І. Конституційно-правовий статус суддів: основні елементи та їхня характеристика // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
675498
  Добош З.А. Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 254-263. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
675499
  Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі : (порівняльно-правове дослідження) :монографія / Ольга Чепель ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-249. – ISBN 978-966-423-122-7
675500
  Колодій О.А. Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи : монографія / О.А. Колодій ; Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 451, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-451 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7910-88-5
675501
   Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз : монографія / [Р.М. Фрідманський та ін.] ; за заг. ред. Фрідманського Р.М., Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2014. – 219, [1] с. – Сер. започатк. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 192-219. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-013-3
675502
  Сердюков В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 19-23


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
675503
  Неліна Н.В. Конституційно-правові аспекти категорії "український народ" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 179-182. – ISSN 1563-3349
675504
  Кунець І.Ю. Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – C. 4-14. – ISSN 2222-5374
675505
  Котюк І. Конституційно-правові аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій / І. Котюк, О. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 48-55
675506
  Журавський В.С. Конституційно-правові аспекти реалізації права громадян на освіту / В.С. Журавський, Ю.В. Хорт // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 156-161. – ISBN 978-966-7166-35-9
675507
  Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 1561-4999
675508
  Скомороха Т.В. Конституційно-правові аспекти участі Президента України у законодавчому процесі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 222-227. – ISBN 978-966-7166-35-9
675509
  Антонов В.О. Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 86-90. – ISSN 2219-5521
675510
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові види громадської експертизи в Україні // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 67-76. – ISSN 2617-9660
675511
   Конституційно-правові відносини як засіб захисту від використання ядерної енергії // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 37-45. – ISBN 978-966-373-833-8
675512
  Севрюков В.В. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав корінних народів та національних меншин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 309-313. – ISSN 1563-3349
675513
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
675514
  Наулік Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Н. Наулік, Ю. Каплюхіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 57-64


  Про права людини в правовій державі.
675515
  Дешко Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних свобод у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-60. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
675516
  Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в державотворчому процесі в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядається роль конституційно-правових гарантій у створенні нових механізмів забезпечення прав та свобод людини і громадянина, які сприятливо впливають на демократичні процеси в Україні. The article deals with the role of constitutional and legal ...
675517
  Кудрявцев К. Конституційно-правові засади антидискримінаційної політики в аспекті сексуальної орієнтації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 123-125
675518
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – ISSN 0132-1331
675519
  Васін М.С. Конституційно-правові засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Васін Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
675520
  Рибак Н.С. Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 110-117
675521
  Крижановський В. Конституційно-правові засади діяльності органів судової влади у забезпеченні захисту прав людини на сучасному етапі державотворення в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
675522
  Ющенко О. Конституційно-правові засади звернення як форми участі громадян у законодавчому процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-28-6
675523
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 749, [3] с. : іл., табл. – Додатки: с. 698-729.- Предм. покажч.: с. 730-743. – Бібліогр.: с. 659-697 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-76-2
675524
  Костишин Р.В. Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 80-85. – ISSN 1563-3349


  Розкрито питання поняття та необхідності проведення люстрації – очищення найважливіших громадських інститутів від людей, причетних до порушень прав людини. Про користь для держави процесів очищення суспільства за допомогою люстрації свідчить зарубіжний ...
675525
  Городовенко А.В. Конституційно-правові засади модернізації системи судів загальної юрисдикції: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Городовенко Артур Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
675526
  Грицаєнко Л.Р. Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
675527
  Сухонос В.В. Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-80
675528
  Кравцова З.С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : монографія / З.С. Кравцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 427, [1] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 378-427. – ISBN 978-617-7844-79-1
675529
  Кравцова З.С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Кравцова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
675530
  Гільбурт А.М. Конституційно-правові засади політичної системи України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Гільбурт Артур Максимович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
675531
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Аналізуються ознаки та розкриваються особливості права громадян на екологічну безпеку, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад його реалізації. The article deals with characteristics and peculiarities of the citizens" right to ...
675532
  Гаєва Н.П. Конституційно-правові засади права на свободу об"єднання // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 432-433. – ISBN 966-660-151-6
675533
  Ларін Є.О. Конституційно-правові засади реалізації права на інформацію в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ларін Євген Олександрович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
675534
  Старинський М.В. Конституційно-правові засади регулювання валютних відносин в Україні // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 73-77
675535
  Мельниченко Н. Конституційно-правові засади регулювання культурної політики країн Європейського Союзу (на прикладі Фінляндії та Швеції) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1561-4999
675536
  Олійник Ю. Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918-1939 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 117-124. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
675537
  Нестерович В. Конституційно-правові засади системи реєстрації лобістів у Канаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 23-26
675538
  Зозуля О.І. Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 29-34. – ISSN 1727-1584
675539
  Дудченко О.С. Конституційно-правові засади управління місцевими державними адміністраціями україни // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 64-70


  Про О.Ф. Фрицького. - С. 65.
675540
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю на різних титулах, різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
675541
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю та різних титулів різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
675542
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правові інститути та норми: поняття, класифікація, структура // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-13.
675543
  Дацюк В. Конституційно-правові межі та особливості мовної політики України на сучасному етапі державотворення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Визнання юридичних рамок".
675544
  Мельник В.М. Конституційно-правові механізми регулювання системи державного управління в східноєвропейській транзитивній моделі: загальна геополітична теорія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 92-94
675545
  Андрейцев В. Конституційно-правові обтяження використання права власності на землю // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім.Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2004. – № 5. – С. 34-38.
675546
  Іщенко О.П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія / О.П. Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-220. – ISBN 978-966-667-604-0
675547
  Бак В.І. Конституційно-правові основи взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бак Віра Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
675548
  Богданова С.Д. Конституційно-правові основи взаємодії Верховної Ради України та Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Богданова Сніжана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
675549
  Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії державної влади і забезпечення верховенствва права
675550
  Магновський І. Конституційно-правові основи вищих елементів системи територіального устрою україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95–101. – (Серія юридична ; Вип. 48)
675551
  Федоренко Владислав Леонідович Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.169-193
675552
  Бедрій Р. Конституційно-правові основи громадянства України : Монографія / Руслан Бедрій; Ред. А.А. Черняк; Львівський держ. університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – 164с.


  У посібнику з позицій нового законодавства України розглянуто основи таких галузей права як конституційне, трудо-ве, цивільне, екологічне, шлюбно-сімейне, адміністративне, кримінальне та система правоохоронних органів і судочинства.
675553
  Крутевич М.М. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
675554
  Ганзицька Т.С. Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
675555
  Середа Т. Конституційно-правові основи інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
675556
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / Лотюк О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 334, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-75-2
675557
  Магновський І.Й. Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 37-43
675558
  Магновський І.Й. Конституційно-правові особливості забезпечення територіальної цілісності України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 6-13. – ISSN 2414-4207
675559
  Чорненький В. Конституційно-правові особливості застосування люстраційних заходів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 179-185. – ISSN 2663-5313
675560
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правові особливості статусу автономій Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та шляхи подальшого вдосконалення федеративних відносин у Росії. Theoretical issues of definition of the constitutional-legal status ...
675561
  Сущенко В.А. Конституційно-правові підстави вимушеного тимчасового обмеження державними органами прав і свобод людини та громадянина в Україні в умовах проведення антитерористичних заходів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сущенко Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
675562
  Криворучко І. Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 33-39. – ISSN 2414-4436
675563
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 68-74. – ISSN 1563-3349
675564
  Шахман Н.В. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 214-218. – ISSN 1563-3349
675565
  Городовенко А. Конституційно-правові проблеми інституту громадянства України на сучасному етапі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-37
675566
  Батанов О.В. Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2219-5521
675567
  Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування України / В.С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 376с. – ISBN 966-7007-51-4
675568
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові проблеми реалізації режиму землі як основного національного багатства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості правового режиму землі як основного національного багатства, обґрунтовуються пропозиції щодо реалізації правосуб"єктності власників земель та земельних ділянок, що підлягають особливій державній охороні. The article deals ...
675569
  Батанов О. Конституційно-правові проблеми територіального устрою України: доктринальні та прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 11-21. – ISSN 1026-9932
675570
   Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ, 2001. – 356с. – ISBN 966-02-2097-9
675571
  Кудрявцева В. Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 102-107.
675572
  Чепель О.Д. Конституційно-праврва відповідальність народних депутатів України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 31-36. – (Правознавство ; Вип. 282)
675573
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
675574
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
675575
  Совгиря О Конституційно-процесуальне право України як галузь права:су-часний стан та перспективи розвитку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 89-93
675576
  Совгиря О. Конституційно-процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 2310-6158


  У статті досліджуються проблеми формування конституційно-процесуального права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Аналізуються погляди провідних українських науковців щодо зазначеної проблематики та наводиться авторська позиція ...
675577
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 99-103
675578
  Крушніцька О. Конституційно–правове регулювання організації та діяльності адвокатури в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 305-306
675579
  Романюк О. Конституційно–правові гарантії прав людини за Конституцією УРСР 1937 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 242-244
675580
  Магновський І. Конституційно - правовий стітус особи (її громадські права і свободи) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
675581
  Бондаренко В І. Конституційно - правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності і корупції // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.212-217. – ISSN 1609-0462
675582
  Курило Т. Конституційно - правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.229-231. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
675583
  Подима Я.В. Конституційно правовий принцип неможливості вигнання громадянина України за межі держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
675584
  Оцел В. Конституціні закони та проблеми реалізації Конституції України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 130-132
675585
  Семикрас В. Конституціно-правові принципи організації державної влади в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 135-136
675586
  Бочарова Н.В. Конституціоналізація інтелектуальної власності в умовах інформаціонного суспільства і економіки знань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Бочарова Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 89 назв
675587
   Конституціоналізація правового порядку Європейського Союзу: наднаціональний вимір // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 423-437. – ISBN 978-966-919-129-8
675588
  Марцеляк О. Конституціоналізація правової системи України: сучасні проблеми / О. Марцеляк, О. Стрєльцова // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 74-81. – ISSN 2522-4883
675589
  Кампо В. Конституціоналізація приватного права у практиці Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7.
675590
  Чернопищук Я.В. Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України: етимологія змісту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
675591
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : теорія та практика : монографія / О.В. Стрєльцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 531, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-436-0
675592
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02, 081 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 501, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 441-501, [4]
675593
  Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів як засіб оптимізації системи фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 28-32. – (Правознавство ; Вип. 435)
675594
  Стрєльцова О. Конституціоналізація співробітництва України з ЄС на підставі Угоди про асоціацію: перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-61. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
675595
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 90-93. – ISSN 2219-5521
675596
  Литвин В.М. Конституціоналізм / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 206-208. – ISBN 966-642-073-2
675597
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці ( середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст. ) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; МОІНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л.165 - 191
675598
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
675599
  Варналій З.С. Конституціоналізм та економіка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 52-54


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
675600
  Каніщев Г.Ю. Конституціоналізм у викладанні "Історії держави і права України" (домодерний період) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 40-55. – ISSN 2073-803X
675601
  Георгіца А.З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А.З. Георгіца, І.Є. Словська // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.57-61. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
675602
  Миколенко В. Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 22-26. – ISSN 2524-0129
675603
  Бочарова Н.В. Конституціоналістика у видавництві Оксфордського університету // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (201). – C. 65-74. – ISSN 2308-9636
675604
  Чертіх Є.М. Конституціональні аспекти теорії органу держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 150-156. – ISSN 1563-3349
675605
   Конституцію України - в життя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  З ініціативи університету було проведено Всеукраїнську наукову конференцію "Конституцію - в життя". Відкрив конференцію ректор В.В. Скопенко; з доповідями виступили: акад. Академії правових наук проф. В. Гончаренко, докт. філософ. наук, проф. А. ...
675606
  Литвин В.М. Конституція / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 208-210. – ISBN 966-642-073-2
675607
  Швачка Г.О. Конституція Автономної Республіки Крим у системі законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-22
675608
  Мяловицька Н.А. Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення Конституції Автономної Республіки Крим в системі конституційного права України. The article deals with theoretical issue of the definition of the Autonomous Republic of Crimea in the system of sources of the ...
675609
  Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / О.Л. Копиленко; АПНУ; Ін-тут держ.і права НАНУ. – Київ : Таксон, 2001. – 362с. – ISBN 966-7128-31-8
675610
  Ковтуненко В. Конституція білків / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (104). – С. 5-8
675611
  Бичков І. Конституція в системі чинників обмеження державної влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 242-249. – ISSN 1993-0909
675612
  Рагушіна І. Конституція Варшавського князівства 1807 року: основні риси та історично-правове значення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 100-102
675613
  Гаврилюк Р. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
675614
  Вдовиченко В. Конституція для Європи : Частина 2. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 46-49. – (Історичні науки)


  Участь Італії в Європейському конституційному процесі.
675615
  Речицький В. Конституція Европи як модель політичної цивілізації // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 5-7
675616
  Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада / В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с. – ISBN 966-667-144-1
675617
   Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. – Київ : СПД Купріянова О.О., 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8668-42-5
675618
  Шаповал Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв"язок і взаємовплив / Шаповал, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 88-94. – ISSN 0132-1331
675619
  Савчин М.В. Конституція і політика: виклики сучасній конституційній демократії // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 48-62. – ISSN 2224-9281
675620
  Гусаров С. Конституція і проблеми правової політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 12-14
675621
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Дис... докт.юрид.наук: 12.00.01.12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; Нац. Академія Внутрішніх Справ України. – Київ, 1998. – 391л. – Бібліогр.:л.182-191
675622
  Шаповал В.М. Конституція Італійської Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / В.М. Шаповал. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 61, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-17-8
675623
  Томенко М. Конституція Михайла Грушевського // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-966-11-0669-6
675624
  Ренч Т. Конституція моральності = Die Konstitution der Moralitat : трансцендентальна антропологія і практ. філософія : з передм. до кишеньк. вид. 1999 р. : метод і самопізнання / Томас Ренч ; пер. з нім. Володимира Приходька. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 347, [1] с. – Покажч.: с. 342-347. - Пер. за вид. : Die Konstitution der Moralitat. Transzendentale Anthropologie und praktische Philosophie / Thomas Rentsch. Suhrkamp, 2010. - Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 338-341 та в підрядк. прим. – (ZETESIS : серія наукових перекладів / редкол.: Єрмоленко А.М. [та ін.] ; відп. ред.: Богачов А.Л. [та ін.]). – ISBN 978-966-378-147-1
675625
  Білик М.В. Конституція національно-культурної автономії українців на Далекому Сході (30 травня 1919 р.): маловідоме джерело українського права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 12-16. – ISSN 2413-6433
675626
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-210-5
Кн. 3, ч. 1 : Документи. Стенограми. – 1998. – 340, [3] с. – Розгорнутий тит. арк.
675627
  Струкевич О. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України - Гетьманщини // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 230-235
675628
  Лотюк О.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 30-37


  Стаття присвячена виявленню витоків утвердження громадянського суспільства в Україні та закріпленню його основ у перших вітчизняних конституційних актах і їх проектах. Аналізуються погляди українських мислителів XVII ст. - поч. XX ст. на сутність і ...
675629
  Медвідь Ф.М. Конституція Пилипа Орлика як важлива політико-правова пам"ятка української політичної думки / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 67-69
675630
   Конституція Республіки Намібія. – Київ, 1993. – 57с.
675631
  Ревер О. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загально-класифікаційна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-155. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
675632
  Ревер О.Ю. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загальнокласифікаційна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 26-31. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її юридичні властивості, особливості внутрішньої структури та змісту, а також акцентується увага на місці чинної польської Конституції в системі джерел ...
675633
   Конституція Республіки Туреччина з поправками. – Матбаас-Анкара, 1982. – 105с.
675634
  Ткач А.П. Конституція розвинутого соціалістичного суспільства / А.П. Ткач. – Київ, 1977. – 47 с.
675635
  Кострова М.В. Конституція розвинутого соціалістичного суспільства : Бібліограф. покажчик / М.В. Кострова, О.І. Хміль. – Львів, 1978. – 64с.
675636
  Мірошниченко М.І. Конституція С.С. Дністрянського (проект 1920 р.): договірна форма втілення принципу права українського народу на самовизначення / М.І. Мірошниченко, П.О. Мельник // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 243-247. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
675637
  Гаєк Фрідріх Конституція свободи = The constitution of liberty / Гаєк Фрідріх; Пер. з англ. М.Олійник та ін. – Львів : Літопис, 2002. – 556с. – ISBN 966-7007-44-7
675638
   Конституція Словацької Республіки. – Прага, 1992. – 49с.
675639
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1936. – 32с.
675640
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1936. – 32с.
675641
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1938. – 39с.
675642
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1938. – 31с.
675643
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1945. – 21с.
675644
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1950. – 24с.
675645
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1954. – 24с.
675646
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1957. – 32с.
675647
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1959. – 32с.
675648
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1961. – 32с.
675649
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1962. – 31с.
675650
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1967. – 32с.
675651
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1970. – 32с.
675652
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1975. – 35с.
675653
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ : Політвидав України, 1977. – 35 с.
675654
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1983. – 59с.
675655
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1988. – 61с.
675656
  Горкін О.Ф. Конституція СРСР - великий документ історичних завоювань радянського народу / О.Ф. Горкін. – К, 1945. – 16с.
675657
  Ткач А.П. Конституція СРСР - конституція розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-15. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье дана общая характеристика новой Конституции СССР как конституции социалистического типа на новом этапе строительства социализма - развитого социалистического общества, содержится определение развитого социализма как закономерного этапа на пути ...
675658
   Конституція СРСР - Основний Закон розвинутого соціалізму : Рекомендації б-кам. – Київ, 1977. – 32 с.
675659
   Конституція СРСР. – К., 1952. – с.
675660
  Карпінський В.О. Конституція СРСР / В.О. Карпінський. – К., 1953. – 152с.
675661
  Середа І.О. Конституція СРСР про права колгоспників / І.О. Середа. – К, 1979. – 96с.
675662
   Конституція суверенної України та її розвиток. – К., 1996. – 22с.
675663
  Мордвінцев В. Конституція США [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
675664
  Небога К.Ю. Конституція США 1787 - прообраз конституцій // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 46-47. – ISBN 978-966-419-279-5
675665
  Федоренко В.Л. Конституція та конституціоналізм: сутність, сенси і взаємозумовленість // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 78-94. – ISSN 2524-0323
675666
  Оніщук М.В. Конституція та референдна демократія в Україні: реалії та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 6-19.
675667
  Волкотруб О. Конституція та Статут Товариства американських архівістів (1936 р.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 57-67. – ISSN 2306-4250
675668
  Батанов О.В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституція України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
675669
   Конституція України - гарант захисту прав людини : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2006. – 55с. – ISBN 966-346-208-6
675670
   Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства : Збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ. – ISBN 966-7024-11-3
Вип.2. – 1997. – 320c.
675671
  Ярошенко О. Конституція України - основна засада регулювання трудових відносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.75-81
675672
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Вікар, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-00-9
675673
   Конституція України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 60с. – (Закони України). – ISBN 966-611-459-3
675674
   Конституція України : (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). – Київ : Ліра, 2006. – 96с. – ISBN 966-8251-43-1
675675
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. Станом на 1 січня 2006 року. – Офіційне вид. – Київ, 2006. – 126с. – ISBN 966-7630-14-5
675676
   Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). – Київ : Ліра, 2005. – 96с. – ISBN 966-8251-43-1
675677
  Костицький В. Конституція України 1996 року - модель Української держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
675678
  Пронюк Н.В. Конституція України 1996р.- основа створення національної правової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.129-140
675679
  Сушинський О.І. Конституція України в аспекті конституційних доктрин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 114-126. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
675680
  Сушинський О. Конституція України в аспекті концепції компетенційно рівноважного конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
675681
  Мельник В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 0132-1331
675682
  Ющик О.І. Конституція України і політика: до питання критерію істинності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 31-35. – ISSN 2413-1342
675683
  Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-16. – ISSN 0132-1331
675684
  Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 111-124. – ISSN 0132-1331


  У статті розкривається питання про значення Конституції України для існування і вдосконалення фінансового законодавства, показано значення фінансів і нормативних актів, які регулюють фінансові відносини при мобілізації доходів у різні ланки бюджетної ...
675685
  Краснова М.В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Досліджено конституційні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян, їх поняття та види. The constitutional basis of the realization and defence of the ecological rights of citizens, their meanings and types aree researched.
675686
  Худик А.М. Конституція України та європейські конституційні подходи до регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 427)
675687
  Костицький В. Конституція України та її соціальне призначення // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
675688
  Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практика реалізації : До десятої річниці прийняття Коституції України / Скрипнюк О.В.; Відп. ред. В.М. Литвин; Академія правових наук України. – Київ, 2005. – 168с. – ISBN 966-313-282-5
675689
  Скрипнюк О.В. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 41-48
675690
  Рабінович П. Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 3-14. – ISSN 1993-0909
675691
  Решота В. Конституція України як джерело адміністративного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 316-324. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
675692
  Яцишин М.М. Конституція України як джерело кримінально-виконавчого права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 264-269. – (Право. Економіка. Управління)
675693
  Томенко М. Конституція України як неосновний закон держави // Голос України, 2004. – 30 червня


  Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, нар. депутата України
675694
  Оніщенко Ольга Вікторівна Конституція України як основне джерело конституційного права України : Дис. .. кандидата юридичних наук: 12.00.02 / Оніщенко О.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 215л. – Бібліогр.: л.187-215
675695
  Оніщенко Ольга Вікторівна Конституція України як основне джерело конституційного права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Оніщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв.
675696
  Габович О. Конституція України як першоджерело європейських та вітчизняних правових цінностей / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 46-49. – ISBN 978-966-518-698-4


  Правовий аспект організації академічної науки.
675697
  Бабенко К.А. Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-52.
675698
  Дзюба В.Т. Конституція України як правова основа забезпечення прав постраждалих від кримінально-правових посягань // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 92-99
675699
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 80с.
675700
   Конституція України. Виборчий кодекс України : [інформ. вид. / уклад.: О.І. Клименко, Г.В. Олійник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 479, [1] с. – В кн. також: Закон України "Щодо вдосконалення виборчого законодавства". Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. – ISBN 978-966-667-767-2
675701
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 80с. – ISBN 966-667-116-6
675702
  Федоренко В.Л. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 15-21
675703
  Березюк О. Конституція України: етапи становлення (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-37.
675704
  Бориславський Л. Конституція України: її реалізація та способи удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 103-110. – ISSN 2310-6158
675705
  Скомороха В.Є. Конституція України: нові виклики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 24-31


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
675706
   Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громодянина : Навч. посібник. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 544с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-611-015-6
675707
  Скрипнюк О.В. Конституція України: питання системи і структури основного закону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 13-17. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
675708
  Сліденко І. Конституція України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення в контексті трансформаційного переходу до демократії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 46-48.
675709
  Ромовська З. Конституція України: проблеми слова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; редкол.: Варфоломеєва Т.В., Лазебний Л.Л., Гончаренко В.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (176). – С. 36-37
675710
  Гаращук М. Конституція Української гетьманскої держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 179-180
675711
  Кампо В. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 108-110
675712
  Волков М. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 91-93
675713
  Губань Р. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 134-136
675714
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 135-136.
675715
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-105
675716
   Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року). Науковий коментар // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88.


  До 300-річчя Конституції Пилипа Орлика
675717
  Власенко С. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С.78-86. – ISSN 1026-9932
675718
  Ярош Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 49-56. – (Право. Економіка. Управління)
675719
  Іванова А.Ю. Конституція Української Народної Республіки: до історії творення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 181-191. – ISSN 0869-2491
675720
   Конституція Української Республіки - Конституція Громадянського Суспільства : [проект за громад. ініціативою] / [підгот.: Євген Голибард та ін.]. – Київ : Фенікс, 2015. – 132, [1] с. – ISBN 978-966-136-219-1
675721
  Голибард Є. Конституція Української Республіки : [- яка вона була і яка має бути : проект за громадською ініціативою] / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2014. – 158, [2] с. – ISBN 978-966-136-137-8
675722
  Стрельцов Л.М. Конституція Української РСР / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1962. – 31 с.
675723
  Гончаренко В. Конституція Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 75-83. – ISSN 1993-0909
675724
  Домбровський О.І. Конституція УНР - перша Конституція незалежної України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-966-927-199-0
675725
  Скрипнюк О.В. Конституція УНР 1918 р. і сучасний конституціоналізм // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 103-112. – ISSN 0869-2491
675726
  Ярош Д.В. Конституція УНР 1918 р. про Всенародні збори України як вищий законодавчий орган влади: історичний досвід і сучасний конституційний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 6-11. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті розкрито правові засади формування та діяльності українського парламенту - Всенародних українських зборів на основі Конституції Української Народної Республіки 1918 року.
675727
  Шикір Д.О. Конституція УНР 1918 року та її вплив на реалізацію ідеї соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 406-408. – ISBN 978-617-7777-14-3
675728
  Шикір Д. Конституція УНР 1918 року та її вплив на розвиток конституційного законодавства України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 264-266
675729
  Логвиненко І.А. Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 35-39. – ISSN 1727-1584
675730
  Ганусець О.І. Конституція Федеративної Республіки Камерун // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 136-143
675731
  Добролюбський К.П. Конституція Французьскої республіки 1795 р. / К.П. Добролюбський. – Львів, 1946. – 129-141с.
675732
  Котик В. Конституція як інструмент (досвід Румунії в конституційному забезпеченні інтеграційних процесів) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45
675733
  Аваков А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 33-34. – ISSN 1993-0909
675734
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 59-69. – ISSN 0132-1331
675735
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 29-38


  У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави і зосереджується увага на функції легітимації державної влади.
675736
  Гладуняк І. Конституція як основа формування та реалізації державної політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 11-12.
675737
   Конституція Японії. – Київ, 1995. – 23 с.
675738
  Шишкін В. Конституція, яка випередила час (про правовий акт Пилипа Орлика 1710 року) // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2008. – V,98, Ч.07/08
675739
  Кучма Л. Конституція. Основний Закон і головний двигун // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 119). – С. 5, 7
675740
  Гладкова Т.Л. Конституцйні засади входження України у правовий простір Європейського Союзу // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 196-208. – ISBN 978-966-7166-35-9
675741
  Багай Н.О. Конституцйні засади законодавчого регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7957-18-6
675742
  Шульженко Ю.Л. Конституцыйний Суд России между прошлым и будущим / Ю.Л. Шульженко, В.Е. Чиркин // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 24-30. – ISSN 0132-0769
675743
  Петрова А.М. Конститучция СССР об экономической системе развитого социализма / А.М. Петрова. – Л., 1979. – 22с.
675744
  Марцеляк О.В. Конститущйно-правовий статус Голови Верховної Ради України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-13.
675745
  Крутікова О. Конституювання жіночої ідентичності в контексті материнсько-доньчиних стосунків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 192-202. – ISSN 1810-2131
675746
  Баштанник В. Конституювання наддержавного управління в системі міжнародно-правових відносин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 200-215.
675747
  Здіорук С. Конституювання Православної Церкви України як чинник зміцнення національної безпеки Української Держави // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 136-149. – ISBN 978-966-02-8853-9
675748
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
675749
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
675750
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
675751
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Дис. ... канд. соціолог. наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л.176-216
675752
  Полтавець С.В. Конституювання української державності в міжнародно-правових актах періоду гетьманщини // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 313-319. – ISBN 978-966-7166-35-9
675753
  Косьмій Ю.В. Конституювання як визначальна складова діяльності соціальних суб"єктів політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 208-215
675754
  Стадник Є.А. Констиуційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 98-100. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
675755
   Констітуція Украінської Соціялістичної Радянської Республіки : Затверджена Всеукр. з"їздом рад на засіданні 14 березня 1919 р. і прийнята в дефінітивній редакції Центр. Викон. Комітетом на засіданні 14 березня 1919 р. – Харьків (Харків) : Всеукраїнське державне вид-во, 1920. – 15 с. – (Украінська Соціялістична Радянська Республіка ; № 53)
675756
  Ладигін С. Констнтуційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / С. Ладигін, О. Нестеренко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 25-29.
675757
  Мартыновская М.К. Констпект лекций "История русского литературного языка". / М.К. Мартыновская. – Одесса, 1966. – 75с.
675758
  Копєйцева Л. Конструенти психологізму у романі Р. Іванчука "Вогненні стовпи" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 113-118. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
675759
  Козырев Г.И. Конструирование "жертвы" как способ создания управляемой конфликтной ситуации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.63-72. – ISSN 0132-1625
675760
  Мушин И.А. Конструирование алгоритмов и графов обработки данных сейсморазведки / И.А. Мушин. – М., 1983. – 264с.
675761
  Грибов М.М. Конструирование амортизационных систем РЭА с помощью моделирования / М.М. Грибов, Ю.И. Жвакин. – Москва, 1977. – 126 с.
675762
   Конструирование апериодических плёночных усилителей. – М., 1972. – 141с.
675763
  Сачков Д.Д. Конструирование аппаратуры : Учебное пособие для техникумов / Д.Д. Сачков. – Москва-Ленинград : ГЭИ, 1951. – 271с.
675764
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики: уч. пособие / Н.А. Митрейкин. – М., 1975. – 272с.
675765
  Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин : Учебное пособие для вузов / П.А. Зельцман. – Москва : Недра, 1968. – 180с.
675766
   Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф. Борисов, Ю.И. Боченков, Б.Ф. Высоцкий, Н.Л. Дембицкий, А.С. и др. Назаров; Высоцкий Б.Ф. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с.
675767
  Смирнов Г.Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств / Г.Г. Смирнов. – Л., 1988. – 303с.
675768
   Конструирование библиотек программ. – М., 1986. – 99с.
675769
   Конструирование библиотек программ. – М., 1988. – 106с.
675770
  Назаренко М.И. Конструирование биографий в исторических анекдотах (Д. Хармс, Н. Доброхотова и В. Пятницкий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 159-170. – ISBN 966-8571-23-1
675771
  Симонов А. Конструирование британской национальной идентичности // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 371-373. – ISBN 978-966-171-783-0
675772
  Бродкин М В. Конструирование бытового радиокомплекса / М В. Бродкин, . – М, 1975. – 151с.
675773
  Оманидзе М.М. Конструирование Ваймарской республики : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оманидзе М. М.; МВССО УССР, Хар. гос. юр. ин-т. – Х., 1985. – 15л.
675774
  Данилин Б.С. Конструирование вакуумных систем / Б.С. Данилин. – М-Л, 1959. – 272с.
675775
  Урусов В.С. Конструирование вероятных кристаллических структур минералов / В.С. Урусов. – М., 1990. – 128с.
675776
  Арсламбеков В.А. Конструирование высокочувствительных весов для физико-химических исследований / Арсламбеков В.М. ; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1972. – 149 с. : ил. – Список лит.: с. 143-144 (52 назв.)
675777
  Щелкунов С.Н. Конструирование гибридных молекул ДНК / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск, 1987. – 166с.
675778
  Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками / Э.Л. Виноградова. – Москва, 1978. – 49 с.
675779
  Чурабо Д.Д. Конструирование деталей и узлов радиоаппаратуры. / Д.Д. Чурабо. – М.-Л., 1963. – 440с.
675780
  Боздех И. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам / И. Боздех. – Москва, 1981. – 304 с.
675781
  Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев / Л.П. Шершнева. – М, 1991. – 256с.
675782
  Малькова Д.А. Конструирование женского легкого платья / Д.А. Малькова. – Москва, 1953. – 176 с.
675783
  Стетюха Л.Т. Конструирование женского легкого платья и белья. / Л.Т. Стетюха. – М, 1953. – 364с.
675784
  Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова. – Москва, 1990. – 128с.
675785
  Янчевская Е.А. Конструирование женской легкой одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 112с.
675786
  Воронина О.А. Конструирование женственности : социокультурный анализ // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.50-67. – ISSN 0236-2007
675787
  Гелль П.П. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры : учебник / П.П. Гелль, Иванов-Есипович. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 536 с.
675788
  Шерстнев В.В. Конструирование и микроминиатюризация ЭВА / В.В. Шерстнев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 271 с.
675789
  Куземин А.Я. Конструирование и микроминиатюризация электронной вычислительной аппаратуры: уч. пособие / А.Я. Куземин. – Москва., 1985. – 279с.
675790
   Конструирование и применение специализированных средств вычислительной техники. – К., 1980. – 97с.
675791
   Конструирование и производство планетарных передач. – Алма-Ата, 1974. – 245с.
675792
  Силантьев А.В. Конструирование и производство электронных машин / А.В. Силантьев. – М., 1978. – 116с.
675793
  Муштаев В.И. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем / В.И. Муштаев. – М., 1991. – 342с.
675794
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 504с.
675795
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 504с.
675796
  Колищук В.Т. Конструирование и расчет магнитофонов / В.Т. Колищук, Е.Н. Травников. – Киев, 1965. – 390 с.
675797
  Пономарев М.Ф. Конструирование и расчет микросхем и микропроцессоров / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 175 с.
675798
   Конструирование и расчёт полимерного оборудования. – Ярославль, 1988. – 140с.
675799
   Конструирование и расчёт полосковых устройств : учебное пособие для вузов. – Москва : Советское радио, 1974. – 295 с.
675800
   Конструирование и расчёт прецизионных проволочных потенциометров с нелинейной характеристикой, 1959. – 10с.
675801
  Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М., 1961. – 624с.
675802
  Лебедев О.Т. Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем / О.Т. Лебедев. – Ленинград, 1976. – 326 с.
675803
  Агошков М.И. Конструирование и расчёты систем и технологии разработки рудных месторождений / М.И. Агошков. – Москва : Наука, 1965. – 220 с.
675804
   Конструирование и создание высокопродуктивных агроценозов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 127с.
675805
  Своциль И. Конструирование и способы производства печатных схем / И. Своциль, 1962. – 28с.
675806
  Ковалевский Р.Е. Конструирование и технология вакуумноплотных паяных соединений / Р.Е. Ковалевский, А.А. Чекмарев. – Москва, 1968. – 208 с.
675807
   Конструирование и технология изготовления гибридных интегральных схем. – Москва, 1977. – 114с.
675808
  Цессарский Б.И. Конструирование и технология изготовления пресс-форм для фарфоровых изделий / Б.И. Цессарский. – Москва; Ленинград, 1965. – 72с.
675809
  Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1970. – 364 с.
675810
   Конструирование и технология микросхем : курсовое проектирование. – Москва : Высшая школа, 1983. – 99 с.
675811
   Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование / Л.А. Коледов, В.А. Волков, Н.И. Докучаев, Э.М. Ильина, Н.И. Патрик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 231 с.
675812
   Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1983. – 100 с.
675813
   Конструирование и технология печатных плат. – Москва : Высшая школа, 1973. – 214 с.
675814
  Бушминский И.П. Конструирование и технология пленочных СВЧ микросхем / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1978. – 144 с.
675815
  Выпов Г.П. Конструирование и функционирование программного обеспечения для АСУ / Г.П. Выпов, Л.И. Саламатина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 153с.
675816
  Бухштабер В.М. и др. Конструирование интерактивных систем анализа данных / В.М. и др. Бухштабер. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 117с.
675817
  Даниленко О. Конструирование истории и социокультурные идентичности в Украине (2005-2006, 2013-2014) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 24-45. – ISSN 1822-5136
675818
  Смирнов Л.И. Конструирование кассетных любительских магнитофонов / Л.И. Смирнов. – Москва : Энергия, 1977. – 64 с.
675819
  Хруцкая Мария Михайловна Конструирование кокъюгатов синтетических и природных макромолекул при использовании обращенных мицелл в качестве микрореакторов-матриц : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хруцкая Мария Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 19л.
675820
  Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. / Д. Грис. – Москва : Мир, 1975. – 544с.
675821
  Бартенев Л.С. Конструирование компонентов микросхем : (учеб. пособ. для студ. спец. 0705) / Л.С. Бартенев, Л.Н. Тюльников ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : ГГУ, 1977. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-104 (18 назв.)
675822
  Обухова Конструирование компьютерной обучающей программы на основе теории П. Я. Гальперина / Обухова, Поршнев, Е.Р. и др. Поршнева // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
675823
  Захарьящев Л.И. Конструирование линий задержки / Л.И. Захарьящев. – Москва, 1972. – 192 с.
675824
  Попов А.А. Конструирование линий передачи СВЧ диапазона : учебное пособие / А.А. Попов. – Горький, 1978. – 38 с.
675825
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 319 с.
675826
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 240 с.
675827
  Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей / В.К. Черкунов. – Москва : Энергия, 1980. – 113 с.
675828
  Костиков В. Конструирование любительских телевизоров / В. Костиков. – Москва, 1961. – 173 с.
675829
  Бриллиантов Д.П. Конструирование любительских цветных телевизоров / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1984. – 128 с.
675830
  Шульгин К.А. Конструирование любительстких коротковолновых передатчиков / К.А. Шульгин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 136 с.
675831
  Яшин А.А. Конструирование микроблоков с общей герметизацией / А.А. Яшин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 100 с.
675832
  Барканов Н.А. Конструирование микромодульной аппаратуры / ред. Н.А. Барканов. – Москва : [Б. и.], 1968. – 416 с.
675833
  Корячко В.П. Конструирование микропроцессорных систем контроля РЭА / В.П. Корячко. – Москва : Радио и связь, 1987. – 159 с.
675834
   Конструирование микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1975. – 121 с.
675835
  Демушина О.Н. Конструирование мифов в современной России // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 88-90
675836
  Кендиван Д-С О. Конструирование модельных обучающих задач по курсу химии // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
675837
   Конструирование научной космической аппаратуры. – М., 1976. – 250с.
675838
   Конструирование научных космических приборов. – М., 1985. – 143с.
675839
  Кутузов А.Г. Конструирование новой модели подготовки кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе разработки инновационной модели высшего педагогического образования, характеризующейся вариативностью, интеграцией профессионального и личностного развития специалиста, ...
675840
  Мячин В.А. Конструирование оборудования окрасочных цехов. / В.А. Мячин, В.А. Шабельский. – М., 1989. – 183с.
675841
  Гуров В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно - компетентностной технологии // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-18. – ISSN 1609-4646


  В статье на примере колледжа рассматриваются особенности функционирования учреждений среднего профессионального образования в современных условиях модернизации системы профессионального образования; основные подходы и принципы конструирования ...
675842
  Менг Т.В. Конструирование образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 35-40. – ISSN 0321-0383


  В статье предложен подход к конструированию образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы, основанный на идеях конструктивизма в образовании. Обосновывается новая роль преподавателя высшей школы, которая рассматривается в аспекте ...
675843
  Варьяс Ю.В. Конструирование организационной структуры управления / Ю.В. Варьяс. – Москва, 1982. – 64с.
675844
  Будов В.М. Конструирование основного оборудования АЭС. / В.М. Будов, В.А. Фараонов. – М, 1985. – 264с.
675845
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устойств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1980. – 271с.
675846
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устройств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1986. – 256с.
675847
   Конструирование приборов для изучения космоса. – М., 1985. – 128с.
675848
   Конструирование программых средств интеллектуализации. – Новосибирск, 1988. – 188с.
675849
  Румянцев М.М. Конструирование радиовещательных приемников / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 208 с.
675850
  Фролов А.Д. Конструирование радиоприемников / А.Д. Фролов. – Москва : Советское радио, 1948. – 176 с.
675851
  Пестряков В.Б. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры / В.Б. Пестряков. – Москва, 1969. – 208 с.
675852
  Лебедев О.Т. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры на основе интегральных схем / О.Т. Лебедев, М.А. Огибин. – Ленинград, 1974. – 272 с.
675853
  Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом элетромагнитной совместимости / А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1989. – 222 с.
675854
  Бушенков В.А. Конструирование регуляторов на ЭВМ / В.А. Бушенков, Г.В. Смирнов. – М., 1991. – 40с.
675855
   Конструирование роботов. – М., 1986. – 358с.
675856
  Славик И. Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей / И. Славик. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 220 с.
675857
   Конструирование силовых полупроводниковых преобразовательных агрегатов. – Москва, 1973. – 288 с.
675858
   Конструирование систем программирования обработки данных. – Москва : Статистика, 1979. – 269 с.
675859
  Нечитайло И.С. Конструирование социальной и исторической памяти средствами образования (на примере ХГУ "НУА") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 106-117. – ISSN 1993-5560


  "В статье затрагивается проблема конструирования социальной и исторической памяти. Раскрывается социологическая точка зрения на феномен социальной памяти. Историческая память рассматривается как наиболее яркая форма проявления социальной памяти, ...
675860
  Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 2004. – 200с. – На тит. листе: 200-летию Казанского государственного университета посвящается. – ISBN 5-7464-0527-2
675861
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разностного типа и иох использование при расчете физико-механических полей методом R-функций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бобылева О.Н.; Ворошиловградский машиностроит. инст. – Ворошиловград, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.141-147
675862
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разсностного типа и их использование при расчете физико-механических полей метдом R-функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бобылева О. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 20 с.
675863
  Леннартц Г. Конструирование схем на транзисторах / Г. Леннартц, В. Таэгер. – М.-Л, 1964. – 384с.
675864
  Мартьянов Б.К. Конструирование телефонной аппаратуры / Б.К. Мартьянов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 212 с.
675865
  Кейн В.М. Конструирование терморегуляторов / В.М. Кейн. – М, 1971. – 152с.
675866
  Харламов С.В. Конструирование технологических машин и аппаратов / С.В. Харламов. – Л, 1974. – 272с.
675867
  Крючков А.А. Конструирование транзисторных любительских телевизоров / А.А. Крючков. – Москва, 1972. – 104 с.
675868
  Ткаченко Г.А. Конструирование транзисторных приемников прямого усиления / Г.А. Ткаченко. – Москва : Энергия, 1975. – 63 с.
675869
  Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов / А.В. Сапожников. – изд. 2-е, переработ. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 360 с.
675870
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев. – М., 1966. – 362с.
675871
  Мишустин И.А. Конструирование упрощенных электрофонов / И.А. Мишустин. – Москва, 1977. – 145 с.
675872
   Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. – М., 1978. – 200с.
675873
  Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики / Г.Е. Лукич. – М., 1979. – 183с.
675874
  Бурнашев К.Э. Конструирование человека в социальном пространстве // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.323-328. – ISSN 1606-951Х
675875
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – М., 1984. – 248с.
675876
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 311с.
675877
  Розин Б.Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б.Б. Розин, М.А. Ягольницер; Отв. ред. А.М. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 176 с.
675878
   Конструирование экранов и СВЧ-устройств / А.М. Чернушенко, Б.В. Петров, Л.Г. Малорацкий, Н.Е. Меланченко, А.С. Бальсевич; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1990. – 350 с.
675879
  Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры / Н.Б. Полонский. – Москва : Советское радио, 1979. – 215с. – (Библиотека радиоконструктора)
675880
  Окоси Т. Конструирование электронной пушки лампы бегущей волны / Т. Окоси. – Москва, 1961. – 40с.
675881
  Преснухин Л.Н. Конструирование электронных вычислительных машин и систем / Л.Н. Преснухин, В.А. Шахнов. – М, 1986. – 512с.
675882
  Тюлин В.А. Конструирование электрорадиоэлементов с использованием методов оптимизации / В.А. Тюлин, А.И. Фефер. – Москва, 1987. – 52 с.
675883
  Никитин Ю.М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей / Ю.М. Никитин. – М, 1961. – 288с.
675884
  Андреевский М.Н. Конструирование элементов радиопередатчиков, устанавливаемых на подвижных объектах / М.Н. Андреевский. – Москва, 1959. – 26с.
675885
   Конструирование ядерных реакторов. – М., 1982. – 398с.
675886
  Воронов С.В. Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Дис... канд. физ.мат.наук: 05.13.11 / Воронов С. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 152л. – Бібліогр.:л.118-130
675887
  Воронов Сергей Викторович Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воронов Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
675888
  Лачинян Л.А. Конструирование, расчет и эксплуатация бурильных геологоразведочных труб и их соединений / Л.А. Лачинян, С.А. Угаров. – М, 1975. – 231с.
675889
  Чуйко В.Л. Конструирующее мышление и технологическое применение науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
675890
  Ковалевська А.В. Конструкт-моделювання в парадигмі політичних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 76-79


  Запропоновано класифікацію політичних слоганів з урахуванням їх сугестивної природи, виокремлено загальні тенденції синтезу та лінгвальні домінанти їх структури із залученням новітніх методик НЛП. In the article, classification of political slogans is ...
675891
  Неборякина В.В. Конструкт "стиль учебной деятельности" и методология его исследования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 16-23


  Показано, что в методологии единой гуманитарной науки о личности, а также в методологии антропологии, соционика претендует на статус общей науки, т. к. обладает целым набором необходимых категорий и инструментов.
675892
  Шестопалова Т. Конструкт історії літератури в науково-критичній думці Ю.Лавріненка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 127-133. – ISBN 978-966-171-312-2
675893
  Дзгоев В.Д. Конструктивизации алгебраических конструкций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дзгоев В.Д.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1981. – 6л.
675894
   Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке : (материалы "круглого стола") / В.А. Лекторский, В.Ф. Петренко, Б.И. Пружинин, Е.Н. Князева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-38. – ISSN 0042-8744
675895
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 127-133. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
675896
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 75-81. – ISSN 0042-8744
675897
  Улановский А.М. Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм : мир как интерпретация // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.35-45. – ISSN 0042-8841
675898
  Смит В. Конструктивистская и экологическая рациональность в экономической теории // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 536-617. – ISSN 1815-1345
675899
  Князева Е.Н. Конструктивистская эпистемология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 88-103. – ISSN 0235-1188
675900
  Дмитриев Г.Д. Конструктивистский дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
675901
  Данцелян Н.В. Конструктивистский подход и современная зпистемология // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 2073-9702
675902
  Воєвська К. Конструктивізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 4. – С. 124-127. – ISSN 0130-321Х
675903
  Спиридонова К.О. Конструктивізм і теорія спільнот безпеки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 316-321. – ISSN 2076-1554
675904
  Колотило В.В. Конструктивізм ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
675905
  Кузик П. Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики "міжнародної анархії" до ідеї невідворотності світової держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-103. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
675906
  Спасенко Н.М. Конструктивістське переосмислення кантової ідеї морального суб"єкта в теорії справедливості Джона Ролза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 159-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Дж. Ролза. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in political philosophy by J. Rawls.
675907
  Ведмедєв М.М. Конструктивістський дискурс в науці і культурні ресурси пізнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 11-13
675908
  Галушко О.С. Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 193-199. – ISSN 2077-8309
675909
  Куницька І. Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років : проблема жанрової ідентифікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 68-72. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
675910
  Рижко В.А. Конструктивістські методи побудови логіко-математичного знання та їх гносеологічний зміст // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
675911
  Дзюба Т. Конструктивістські підходи як стратегія дослідження національної ідентичності у публіцистичному дискурсі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 3-8. – Бібліогр.: Літ.: С. 7-8; 14 назв. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано можливості застосування теорії конструктивізму під час розгляду ідентичності в публіцистичному наративі: соціальні комунікації як чинник національної ідентифікації. В статье исследуются возможности применения ...
675912
  Сінченко О. Конструктивістські принципи літературної теорія Валеріана Поліщука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
675913
  Шебеліст С. Конструктивістсько-кубістичний Кобзар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 липня (№ 123)


  У 1920-х роках скульптор Іван Кавалерідзе створив у Полтаві унікальний монумент Тарасові Шевченку.
675914
  Ковальчук І.П. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області : монографія / І.П. Ковальчук, В.Г. Юровчик ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-617-607-038-2


  В пр.№1707630 напис: Олійнику Я.Б. від автора з найкращими побажаннями. 2012 р. Підпис.
675915
  Петлін В.М. Конструктивна географія як фундаментальна складова сучасної природничої науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
675916
  Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення = Constructive geoecology: Scientific Fundamentals and Practical Use / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – Київ : Маклаут, 2008. – 320с. : іл. – ISBN 978-966-96939-4-8
675917
  Моргацький В. Конструктивна геостратегія України щодо держав пострадянського простору в нових геополітичних реаліях // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 34-49. – ISSN 2413-7154
675918
  Діордіца І.В. Конструктивна дилема практики розгляду адміністративних спорів і судовий прецедент: необхідність співіснування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 225-230. – ISSN 1563-3349
675919
  Мошкола М.І. Конструктивна діяльність національної еліти щодо збереження культурно-творчого потенціалу українського суспільства: кінець XXI - початок XXI столфіття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-131
675920
  Чаплінський Є.О. Конструктивна критика класичної ліберальної концепції демократії в елітарній демократії Йозефа Шумпетера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 86-88
675921
  Зарицька І.В. Конструктивна опозиція в демократичному суспільстві, її параметри та функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 153-163
675922
  Гусєва Н.Ю. Конструктивна роль ідеології у розвитку держави й суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 123-124
675923
  Власенко Ф.П. Конструктивна роль ідеології у формуванні особистості / Ф.П. Власенко, Ю.В. Сєрова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-162
675924
  Олексієнко С.Б. Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів / С.Б. Олексієнко, А.В. Андріеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані питання щодо функціональної ролі міжособистісних конфліктів. Ключові слова: конфлікт, конструктивна функція міжособистісних конфліктів, деструктивна функція міжособистісних конфліктів. In the article the issues of ...
675925
  Сизоненко В. Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано причини втрати Україною конкурентних переваг. Обгрунтовано потенційні можливості відновлення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, посилення впливу ...
675926
  Широков В.М. Конструктивная география рек: основы преобразования и природопользования. / В.М. Широков. – Минск, 1985. – 189с.
675927
  Герман А.Л. Конструктивная деятельность грызунов. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Герман А.Л.; МГУ. – М, 1971. – 22л.
675928
  Шумилов А.Н. Конструктивная и аналитическая теория преобразований Лагерра в неевклидовых плоскостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Шумилов А.Н. ; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
675929
  Ладыгина-Котс Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян. / Ладыгина-Котс. – М., 1959. – 400с.
675930
  Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление / М. Янков. – М., 1987. – 580с.
675931
  Фрацкевич Генрих Конструктивная ортотропия круговых цилиндрических оболочек, подкрепленных шпангоутами на конечном расстоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрацкевич Генрих; МГУ. НИИ механики МГУ. – М., 1962. – 6л.
675932
  Крейшман К.К. Конструктивная противогнилостная защита деревянных элементов в строительстве зданий. : Автореф... канд. архит.наук: / Крейшман К.К.; Глав. управ. высш. образования. Латв. гос. ун-тет.. – Рига, 1953. – 20л.
675933
   Конструктивная психология. – Красноярск, 1990. – 176с.
675934
  Исраилова Р. Конструктивная роль общенаучных принципов в биологическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
675935
  Салин Ю.С. Конструктивная стратиграфия / Ю.С. Салин. – Москва : Наука, 1979. – 173с.
675936
   Конструктивная теория поля : пер. с англ. / сб. статей. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
675937
   Конструктивная теория функций и теория отображений. – Киев, 1981. – 151 с.
675938
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань
Вып. 2. – 1979. – 126 с.
675939
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань, 1981. – 127 с.
675940
  Смирнов В.И. Конструктивная теория функций комплексного переменного / В.И. Смирнов, Н.А. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1964. – 438 с.
675941
  Мадрахимов Х. Конструктивная характеристика некоторых классов бесконечно дифференцируемых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадрахимов Х.; Киев.гос. пед. ин-т. – К., 1965. – 12л.
675942
  Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / Валерій Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 358с.
675943
  Сокол М.О. Конструктивний підхід у детермінації понятійно-категорійного апарату при вивченні гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 144-155. – ISBN 978-966-7359-77-5
675944
   Конструктивні методи дослідження диференціальних рівнянь. – К., 1993. – 184с.
675945
  Виграненко І.Г. Конструктивні ознаки юридичної особи у теорії цивільного права // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-41
675946
  Шнайдер А. Конструктивні особливості об"єктів об"ємно-просторового текстилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-197. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто види конструктивного вирішення об’ємно-просторових текстильних арт- та дизайн-об’єктів. На основі проведеного дослідження встановлено наявність трьох основних видів кострукцій вказаних об’єктів та їх підвиди, які застосовують для ...
675947
  Шах Б. Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 287-292


  У статті розглядаються основні комунікативні стратегії, які використовують журналісти в інтерв"ю з політиками, та здійснюється їх класифікація на дві групи -конструктивні та деструктивні.
675948
  Рейда Р.М. Конструктивні характеристики інгумаційних поховань черняхівської культури Шишацького могильника / Р.М. Рейда, А.В. Гейко, С.В. Сапєгін // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – С. 23-29. – ISSN 2227-4952
675949
  Бутівщенко С.В. Конструктивність взаємозв"язку стратегічного планування, економічних умов та розвитку вищої освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 3-8


  У статті визначна роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Здійснено аналіз систем планування та управління професійною освітою у Німеччині та США. Визначено взаємозв"язок стратегічного планування та ...
675950
  Нємець Л.М. Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 14-24. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
675951
  Писарев Д.Н. Конструктивно-географические аспекты геологических исследований Д.Н. Соболева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 119-122. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статье кратко изложены основные конструктивно-географические идеи научного творчества Д.Н. Соболева, поданы интерпретации из книг "Земля и жизнь". Также оценен вклад Д.Н. Соболева в развитие современной науки. У статті коротко викладено основні ...
675952
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Киевское Приднепровье. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с.
675953
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Теоретические и методические исследования. – Киев : Наукова думка, 1990. – 196с.
675954
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
675955
  Калько А.Д. Конструктивно-географічний аналіз мінерально-сировинної безпеки України : монографія / Калько Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 978-966-416-255-2
675956
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 199-268. – Бібліогр.: л. 184-198
675957
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
675958
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки: л. 219-246. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 206-218
675959
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
675960
  Дезірон О.В. Конструктивно-географічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 763-771. – Бібліогр.: 25. – ISBN 966-521-129-3
675961
  Тимофійчук Н.М. Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 322-327. – Бібліогр.: 8 назв.
675962
  Гавриленко О.П. Конструктивно-географічні засади екологізації паливно-енергетичного комплексу України / О.П. Гавриленко, В.М. Гавриленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 224-232 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
675963
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
675964
  Патиченко О.М. Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Патиченко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 260 арк. – Додатки: арк. 210-260. – Бібліогр.: арк. 185-209
675965
  Патиченко О.М. Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Патиченко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
675966
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Додатки: л. 148-165. – Бібліогр.: л. 129-147
675967
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
675968
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
675969
  Приходько М.М. Конструктивно-географічні засади системи управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 56-62. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1561-4980
675970
  Дмитрук О.Ю. Конструктивно-географічні основи регіонального урбаністичного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні питання конструктивно-географічних досліджень регіонального урбаністичного природокористування в контексті екологічної парадигми.
675971
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 157-168 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
675972
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні перспективи геопарку на базі геологічного заказника "Базальтові стовпи" / А.Д. Калько, Т.О. Басюк, Н.П. Волненко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета - проаналізувати перспективу створення першого в Україні геопарку на базі геологічного заказника "Базальтові стовпи", що сприятиме розвитку геотуризму на території Рівненщини. Методика. Подано методологічні та методичні підходи до формування ...
675973
  Положенцева М.М. Конструктивно-проектувальний компонент діяльності викладача в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 267-273. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
675974
  Тусупов М.Т. Конструктивно-сжимаемая модель слоистого горного массива : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Тусупов М.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
675975
  Олексієнко А.В. Конструктивно-синтаксичні особливості детермінативних речень у сучасній англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-57. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
675976
  Вайнорене І.П. Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life") / І.П. Вайнорене, О.Ю. Титаренко // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 403-407. – ISSN 2311-0821
675977
  Бондаренко О.Е. Конструктивно-технологические основы проектирования микросборок / О.Е. Бондаренко, Л.М. Федотов. – Москва, 1988. – 134 с.
675978
  Глушеченко Э.Н. Конструктивно-технологические особенности микрополосковых направленных фильтров бегущей волны // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 33-37


  Розглянута можливість конструктивної реалізації НВЧ напрямлених фільтрів бігучої хвилі в мікросмужковому виконанні. Наведені їх основні переваги та недоліки
675979
  Цвицинский И.В. Конструктивное исследование однопараметрических групп преобразований / И.В. Цвицинский. – Кишинев, 1977. – 82с.
675980
   Конструктивное описание групп с заданными свойствами подгрупп. – К, 1980. – 141с.
675981
  Панов М.И. Конструктивность и интуиция - две составляющие методологии интуиционизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
675982
  Лифшиц В.А. Конструктивные аналоги теоремы Гаделя о полноте. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 007 / Лифшиц В.А.; АН СССР. – Л, 1969. – 7л.
675983
  Степин В.С. Конструктивные и прогностические функции философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.5-10. – ISSN 0042-8744
675984
  Гальперин М.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности гидротурбинного оборудования Волжских ГЭС имени В.И.Ленина и имени XXII съезда КПСС / М.И. Гальперин, Е.П. Штерн. – М, 1968. – 96с.
675985
   Конструктивные методы оптимизации. – Минск : Университетское
Ч. 4. – 1987. – 223 с.
675986
  Шурыгин В.А. Конструктивные множества с равенством и их отображения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шурыгин В.А.; АН СССР. Матем. ин-т. Лен. отд. – Л., 1968. – 14л.
675987
  Кравчунас М.Б. Конструктивные особенности и структура жилых домов в Амстердаиме XVI-XVII веков // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 204-210. – ISSN 1684-2618
675988
  Соломарская Е.А. Конструктивные особенности французской разговорной речи : Автореф. дис... канд. филол. наук: 664 / Соломарская Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 23с.
675989
  Джапаридзе И.С. Конструктивные отображения проективных преобразований пространства / И.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1964. – 128с.
675990
   Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач класса Р. – К., 1993. – 126с.
675991
  Шумихин В.Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 207-210. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
675992
  Емельянова Е. Конструктивные способы выхода из кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 6. – С. 2-4
675993
  Драгалин А.Г. Конструктивные трансфинитные числа и обоснование принципа конструктивного подбора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драгалин А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1968. – 4л. – Бібліогр.:с.4
675994
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчёта ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 2-е, перераб и доп. – М., 1972. – 560с.
675995
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчётов ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 3-е, перераб и доп. – М., 1985. – 560с.
675996
  Жог В.И. Конструктивные функции математики в ускорении научно-технического прогресса / В.И. Жог, А.Е. Коломейцев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
675997
  Вишняков М.В. Конструктивные характеристики компактов функций, определяемых гипоэллептическими операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вишняков М.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
675998
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения / Г.Г. Почепцов. – К, 1971. – 191с.
675999
  Чичкина Светлана Конструктивный диалог: практики и преподаватели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 24-25 : Фото
676000
  Дмитриев Г.Д. Конструктивный дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0869-561Х
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,