Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
673001
  Кіржаєв С. "Конспіративне" листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р. / С. Кіржаєв, К. Новохатський // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 103-126. – ISSN 2306-4250
673002
  Волошина Н.В. "Константна" символіка у поетичних творах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 13-16. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
673003
  Осадчук П. "Конституійна ніч" тривала п"ять років // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 22-23
673004
  Назаренко Н.И. "Конституция" старого порядка как присяга королевичу Владиславу // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются события 1610 г., связанные с подписанием Смоленского договора 14 (4) февраля об условиях призвания королевича Владислава на московский престол. Данный договор в дальнейшем явился прологом московской присяги королевичу от 17 (27) ...
673005
  Кремень В. Консолідаційна парадигма модернізації України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 1-5. – ISSN 1819-7329
673006
  Федорченко І.М. Консолідаційний потенціал українського національного характеру // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 51-54
673007
  Халецька Л.П. Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 66-73. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у вивченні досвіду Франції з консолідації електронних інформаційних ресурсів національних архівних і бібліотечних установ на основі дослідження відповідних Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів. Методологічною ...
673008
  Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України = Consoladation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глобал. орг. союзниц. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 415, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Перед. сл., передм., зміст та висновки парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 334-361. - Предм. покажч.: с. 404-409. - Імен. покажч.: с. 410-411. – Бібліогр.: с. 362-400 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 10). – ISBN 978-966-2439-47-2
673009
   Консолідація українства в постколоніальну добу : монографія / [Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 390, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-503-5
673010
  Воропаєва Т.С. Консолідація українства як відповідь на виклик часу в умовах гібридної війни // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 5-7
673011
  Авер"янова Н. Консолідація українства як пріоритетне завдання національної еліти України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 67-72. – ISSN 2520-2626


  "Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації. Наявність національної еліти, яка має бути взірцем суспільної єдності – потужний ...
673012
  Цимбал Т. Консолідація українців як відповідь на виклики внутрішньої міграції в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 62-66. – ISSN 2520-2626


  "У статті розглянуто проблему внутрішньої міграції в умовах гібридної війни в сучасній Україні. Подається авторське розуміння сутності та способів вирішення комплексу проблем, породжених переселенням людей з тимчасово окупованих територій. Доведено, що ...
673013
  Фролов П.Д. Консолідована громадська думка: спроба операціоналізації поняття // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 34-46
673014
  Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 209-214. – ISSN 1026-9932
673015
  Брахман Г.О. Консолідована інформація: застосування технологій структурування цілевизначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті проаналізовано існуючі методи структурного нормування, можливості їх інтеграції та конвергенції в аспекті створення конвенційної технології структурування цілевизначення споживача консолідованої інформації. У робочому середовищі структурної ...
673016
  Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 3-6. – Бібліогр.: 7 назв
673017
  Костюченко В. Консолідована фінансова звітність при поетапному об"єднанні бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
673018
  Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль та місце консолідованої фінансової звітності в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень для групи взаємопов"язаних підприємств. Обґрунтована думка про те, що консолідована фінансова звітність може бути інформаційним забезпеченням ...
673019
  Спіцина Н.В. Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
673020
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 526 с. – ISBN 978-966-364-592-6
673021
  Безверхий К.В. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування / К.В. Безверхий, В.П. Пантелеєв // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 37-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
673022
  Кунанець Н.Е. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам"яті "розумних міст" / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 131-141. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано використання системного підходу в процесі дослідження соціокомунікаційних систем з консолідованим інформаційним ресурсом установ соціальної пам"яті в «розумних містах»; обґрунтовано актуальність застосування інструментарію ...
673023
  Чернявська Л. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 397-406. – ISSN 2224-9516
673024
  Міщанин Н.М. Консолідовані веб-ресурси наукових бібліотек освітянської галузі України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 59-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано сучасний стан веб-ресурсів мережі наукових освітянських бібліотек України, дано результати контент-аналізу веб-сайтів бібліотек педагогічних закладів вищої освіти України, бібліотек науково-дослідних установ Національної академії ...
673025
   Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
673026
  Кунанець Н.Е. Консолідовані інформаційні ресурси установ соціальної пам"яті: виклики сучасності / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 21-25. – ISSN 2226-3209
673027
  Луговий В.І. Консолідовані університети креативної Італії // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 5-13. – ISSN 2304-0629
673028
   Консолідувати країну // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 20-23


  НАТО посилює співпрацю з Україною поки що без Плану дій щодо членства (ПДЧ)
673029
  Абизова Л. Консолідуюча місія спорту: здобутки і досягнення паралімпійців Донеччини / Л. Абизова, М. Єщенко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 44-48


  "У статті досліджується консолідуюча функція спорту як складової сучасної масової культури. Проаналізовано досягнення плавців-паралімпійців Донеччини, які мають потужний соціотворчий потенціал, сприяють цивілізаційному поступу українства, демонструють ...
673030
  Гордієнко М.Г. Консолідуюча місія християнських цінностей у процесі українського державотворення // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 143-152. – ISBN 978-966-608-733-4
673031
  Андрейцев В. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природоресурсового права: проблеми викладання і дослідження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-39. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
673032
  Авер"янова Н. Консолідуюча роль мистецтва в сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 48-52


  "Складний період, у якому нині перебуває Україна – війна на Сході нашої держави, політична дестабілізація всередині країни та соціально-економічна криза потребують значного посилення консолідаційних процесів у суспільстві. Історичний досвід переконливо ...
673033
  Гриньків М.В. Консолідуюча роль релігійних організацій у соціально-політичній кризі в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 93-96
673034
  Горська С. Консолідуючи зусилля // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 5 : Фото


  Про науково-практичну конференцію"Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування", що відбулася 18 грудня на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
673035
  Воробйова Г.Ю. Консолідуючий потенціал політичної мови та мовної політики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 350-351
673036
  Дулін П.Г. Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливі шляхи, перспективи та форми оновлення і реформування сучасної вітчизняної системи освіти та виховання на засадах консолідуючих імперативів ідей космізму та системності. Possible ways, prospects and forms of update and ...
673037
  Калач В.М. Консолідуючі функції релігійної ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 16-18
673038
  Волошин А.И. Консольно-демпфирующие расстрелы армировки вертикальных шахтных стволов / А.И. Волошин, А.А. Рубель, А.В. Рубель // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 89-98 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
673039
   Консольные насосы типа К и КМ. Каталог-справочник.. – М., 1963. – 32с.
673040
  Гудава Т.Е. Консонантизм андийских языков / Т.Е. Гудава. – Тбилиси, 1964. – 223с.
673041
  Лисенкова Д.Т. Консонантизм в говоре села Трусово Усть-Цилемского района Коми АССР / Д.Т. Лисенкова. – Сыктывкар, 1964. – 52с.
673042
  Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка / В.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 84с.
673043
  Гигинейшвили Б.К. Консонантизм лакского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гигинейшвили Б.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23 с.
673044
  Столярова А.К. Консонантизм нганасанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Столярова А.К.; АН СССР.Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 18л.
673045
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Автореф... канд филолнаук: 10.02.19 / Баколас Д.Д.; Киевский гос. ун-т им.Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л.
673046
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : дис... канд. филол.наук / Баколас Д.Д.; КГУ, Каф. общего языкознания и классической филол. – К., 1973. – 232л. – Бібліогр.:л. 220-232
673047
  Бекназарова Р.С. Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол.наук: / Бекназарова Р. С.; КГУ. Кафедра украинского языка. Лаборатория экспериментальной фонетики. – К., 1972. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
673048
  Бекназарова Раиса Сеиткамаловна Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 219 / Бекназарова Раиса Сеиткамаловна; КГУ. – К., 1972. – 24л.
673049
  Барановская С.А. Консонантизм современного русского языка /глухость-звонкость, твердость-мягкость/ : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская С.А.; Ун-т друхбы народов. – М., 1967. – 29л.
673050
  Глухий Ярослав Андреевич Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глухий Ярослав Андреевич; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
673051
  Кушнір Оксана. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів"ях і приказках // Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) / Н. Гриня, 2012. – С. 127-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19)
673052
  Теряев Д.А. Консонантно-вокалическая структура звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 278-283. – Бібліогр.: Лыт.: С. 283; 14 поз.
673053
  Неплатов Ахмадджон Консонантные комплексы литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Неплатов Ахмадджон; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 26л.
673054
  Клычков Г.С. Консонатизм и структура слова (развитие системы шумных в индоевропейских языках) : Автореф... доктор филолог.наук: / Клычков Г.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
673055
  Петров В.Ю. Консорциум вузов сервиса как форма сетевого партнерства / В.Ю. Петров, Т.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Летом 2010 г. представители руководства семи вузов сервиса встретились во Владивостоке на Международном форуме «Сервис и АТЭС». Организатором встречи выступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). Поводом для встречи ...
673056
  Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти або, як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, в системі післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4
673057
  Смирнов І.Г. Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 184-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
673058
  Ковальчук А.Т. Консорціумне кредитування підприємницьких проектів (фінансово-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66.
673059
  Білик А К. Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р.М. Рільке в українських перекладах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 10-18. – ISSN 2075-437X


  Аналізується роль консоційованих лексем, демонструється спосіб аналізу окремих граней основних художніх концептів за допомогою пошуку регулярних коокурентів: їхніх слів-номінатів, а також обгрунтовується значимість відтворення консоційованих лексем на ...
673060
  Зеленько Г. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 54-75
673061
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 220-264. – Бібліогр.: арк. 181-219
673062
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
673063
  Білик К.А. Консоціація як тип колоструктури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 27-34


  У статті розглянуто основні типи колоструктур, які активно досліджуються корпусною лінгвістикою. Консоціацію запропоновано розглядати як тип колоструктури, компоненти якої перебувають у тексті в стосунках, подібних до колокативних, і не мають ...
673064
  Білик К.А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 48-54


  У статті йдеться про вивчення додаткових смислів за допомогою контекстнологічного аналізу. На текстовому рівні ці смисли проявляються у вигляді консоціацій – слів, що не належать до одного тематичного поля, однак мають спільні семи та систематично ...
673065
  Смирнов І.Г. Консоціум історичних міст як туристичний кластер: Словацький досвід // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 28-36


  Розкрито досвід нашего західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному фунціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
673066
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Оси, валы и их соединения. Детали и узлы грузоподъемных машин (Л. 15-19). – М.
ч. 3. – 1964. – 84с.
673067
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Передачи (л. 8-14). – М.
ч. 2. – 1964. – 108с.
673068
  Луцевич Д.Д. Конспект-довідник з хімії : Посібник для абітурієнтів / Д.Д. Луцевич, О.В. Березан. – Київ : Вища школа, 1997. – 240с. – ISBN 5-11-004678-6
673069
  Каган В.М. Конспект-схема в оптимизации обучения специальным техническим дисциплинам / В.М. Каган. – Иркутск, 1986. – 128с.
673070
  Криховець-Хом"як Конспект-схема уроку на тему "Бізнес-план: зміст, структура" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
673071
   Конспект-техникум для заоч. обучения на право ответственного ведения геолого-разведочных работ по стройматериалам.. – М., 1947. – 131с.
673072
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / Ин-т Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 452 с.
673073
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1968. – 519с.
673074
  Жданов М Конспект выборочных лекций по спецкурсу гравиразведки и магниторазведки / М Жданов. – М, 1976. – 75с.
673075
   Конспект дендрофлоры Калининградской области. – Рига, 1983. – 162с.
673076
  Шмулевич П.К. Конспект для кратного повторения курса физики (законы, формулы и определения) / сост. П.К. Шмулевич, инж. путей сообщ. // Успехи физики : Сборник статей о важнейших открытиях последних лет в общедоступном изложении под редакцией "Вестника Опытной физики и элементарной математики" : с 41 рис. / [авт.: Винер, Пильчиков, Дебиерн, Рихарц, Слаби, Шмидт]. – 1905-1911. – Одесса : Mathesis ; Тип. М. Шпенцера, 1905. – [Вып. 1]. – [4], 68 с.
673077
   Конспект для экзамена по общей гражданской истории 1908-09 уч. г.. – 11с.
673078
  Кублановский Л. Конспект Дополнительного курса теории словесности / сост. Л. Кублановский. – [Одесса]. – 46 с. – Конволют. - Пер.: Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський
673079
  Плющ П.П. Конспект з історії української літературної мови для студентів заочників фак-тів мови й літератури пед. вузів. / П.П. Плющ ; Управління Вищої школи Міністерства освіти УРСР, Науко-метод. каб. заоч. пед. освіти. – [Львів] : Дуржучпедвидав "Радянська школа", 1948. – 64 с.


  На тит. с. № 313084 дарчий надпис: Шановному Миколі Кузьмичу від автора 19.VII.48
673080
  Шаровольський І.В. Конспект з курсу історії німецької мови : для студентів-заочників факультету іноземних мов педагогічних інститутів / І. Шаровольський ; Управління Вищої школи МО УРСР. Науво-метод. кабінет заоч. пед освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1948. – 32 с.
673081
  Ханіна М.Г. Конспект з методвказівками з англійської мови. / М.Г. Ханіна. – Київ-Львів, 1948. – 64с.
673082
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – вип. 2. – К.-Львів, 1948. – 68с.
673083
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – К.-Львів, 1948. – 91с.
673084
  Канюка С.М. Конспект з методики навчання української мови в початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 80с.
673085
  Медушевський А.П. Конспект з методовказівками. / А.П. Медушевський. – К, 1948. – 52с.
673086
  Шматько М.К. Конспект з мінералогії / М.К. Шматько. – Київ; Харків, 1938. – 46с.
673087
  Бушуев В. Конспект з новітньої історії заходу / В. Бушуев. – Х.-К., 1931. – 216с.
673088
  Ситник Ю.В. Конспект заняття по ОБЖД для старшої групи на тему "Сторінками розумної книги" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 20-22 : фото
673089
  Урбонас В.А. Конспект изучения агариковых грибов Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР / В.А. Урбонас. – Вильнюс, 1974. – 130с.
673090
  [Б. Ф. К.] Конспект истории русского права (древний и императорский периоды) : составлено применительно к программе М. Н. П. по курсам проф. Сергеевича, Латкина и др. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Гагемейстер ; СПб. губернская тип., 1904. – [4], 170 с.
673091
  Брайчевський Михайло Конспект історії України / Брайчевський Михайло. – К. : Знання, 1993. – 208с. – (Бібліотека журналу "Пам"ятки України". Книга 18 ; Вип.5-6 ; Серія 1 : Українське відродження: історія і сучасність)
673092
  Кулеев И.Г. Конспект к расчету турбогенератора. / И.Г. Кулеев. – Томск, 1950. – 46с.
673093
  Дригула М. Конспект комбінованогоу уроку української літератури в 10 класі з використанням інноваційних технологій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 32-35
673094
  Хомутецкий Н.Ф. Конспект курса истории советской архитектуры / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград
ч. 1 : 1917-1941 гг. – 1958. – 146 с.
673095
  Иванов Б.А. Конспект курса проекционного черчения и начертательной геометрии для ВТУЗов сельско-хозяйственного машиностроения и других / Б.А. Иванов. – Москва ; Ленинград, 1933. – 24 с.
673096
   Конспект курсу : "Для заочників педаогічних інститутів та університетів. Фізико-математичний факультет. Диференціальні рівняння". – вип. 1. – Львів, 1946. – 66 с.
673097
  Пузырев В.А. Конспект лекуий по курсу ""Основы автоматики и автоматизации производства / В.А. Пузырев. – М, 1975. – 118с.
673098
  Дробанцева Н.Т. Конспект лекции / Н.Т. Дробанцева. – Харків, 1959. – 26с.
673099
  Степаненко Т.Н. Конспект лекции "Коммунистическая партия - организатор массового колхозного движения в деревне". / Т.Н. Степаненко. – К., 1969. – 22с.
673100
  Лобиков Н.С. Конспект лекции по вычислительной математике. / Н.С. Лобиков. – Л, 1962. – 71с.
673101
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск
Вып. 3 : Дальномеры. – 1965. – 30 с.
673102
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 4. – Новосибирск : НИИГАиК
Ч. 2 : Съемочное высотное обоснование топографических съемок. – 1967. – 49 с.
673103
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравнивание результатов геометрического нивелирования. – 1970. – 56 с.
673104
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; топографические съемки в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 43 с.
673105
   Конспект лекции по разделу - Дидактика (для 2-3 курса). – М.
ч. 1. – 1974. – 155с.
673106
  Дрешер И.С. Конспект лекций "Курс немецого языка" для студентов 1-2 курсов математич. отд.ун-тов и пед.ин-тов / И.С. Дрешер. – Черновцы
1. – 1964. – 80с.
673107
  Трубенок А.Д. Конспект лекций "Следящие системы электромеханических приборов с силовой компенсацией". / А.Д. Трубенок. – К., 1966. – 31с.
673108
  Жидкова Л.В. Конспект лекций для студентов подготовительного факультета по русской и советской литературе / Л.В. Жидкова, Н.И. Додонова. – Москва, 1967. – 182 с.
673109
  Каменецкий М.В. Конспект лекций и упражнений по общей химии (для студентов вечернего и заочного фак-тов). / М.В. Каменецкий. – Л.
Ч.1. – 1966. – 136с.
673110
  Петряев К.Д. Конспект лекций из раздела "Основные вопросы истории рабочего движения Германии, Франции, Англии и США в 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Одесса, 1963. – 68с.
673111
   Конспект лекций на тему: "модальное сказуемое" "пассив". – Х., 1961. – 14с.
673112
  Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах / С.Ю. Витте. – Москва : Начала, 1997. – 512с. – (Экономическая история России). – ISBN 5-88581-025-7
673113
  Беленчук И.А. Конспект лекций по административному праву буржуазных государств / И.А. Беленчук. – Киев, 1968. – 106с.
673114
  Березин Ф.А. Конспект лекций по анализу / Ф.А. Березин. – М., 1970. – 63 с.
673115
  Косоногов И.И. Конспект лекций по атмосферному электричеству и земному магнетизму, читанных прив.-доц. И.И. Косоноговым в весенн. сем. 1898 г. студентам математического отделения Физико-математического факультета Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1898. – 178, [3] с., 6 л. черт.


  На обл. экз. № 63638 дарственная надпись: Многоуважаемому ... Яковлевичу от Косоногова
673116
  Горяга Г.И. Конспект лекций по атомной физике / Г.И. Горяга. – 2. – Москва, 1974. – 447 с.
673117
  Павлов И.М. Конспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 63 с.
673118
  Родионов С.И. Конспект лекций по аэрофотосъемке : Для студ. аэрофотогеодезической спец. / С.И. Родионов, И.М. Павлов; Новосибирск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии МВиССО РСФСР. – Новосибирск
Вып. 2. – 1969. – 61с.
673119
  Власов В.Г. Конспект лекций по высшей математике / В.Г. Власов. – Москва : Айрис, 1997. – 288с. – ISBN 5-7836-0011-3
673120
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Дмитрий Письменный. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 602, [2] с. : ил., табл. – ISBN 5-8112-0508-2
673121
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 7-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4125-5
Ч. 2. – 2011. – 251, [3] с. : ил., табл.
673122
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 12-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4855-1
Ч. 1. – 2013. – 279, [3] с. : ил., табл.
673123
   Конспект лекций по высшей математике. Определенный интеграл. – Саратов, 1959. – 59с.
673124
   Конспект лекций по вычислительным перфорационным машинам (табуляторы т-5м и ТА80-1). – М., 1970. – 168с.
673125
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 1 : Общие сведения. – 1965. – 45 с.
673126
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 4 : Съемочное геодезическое обоснование топографических съемок. – 1965. – 38 с.
673127
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 6. – Новосибирск : НИИГАиК
Барометрическое нивелирование. – 1967. – 62 с.
673128
  Гридчин А.Н. Конспект лекций по геодезии : для студ. 2-го курса спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии / отв. ред. А.Н. Гридчин. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
инструменты, источники ошибок и производство геометрического нивелирования. – 1970. – 76 с.
673129
  Панин Р.Д. Конспект лекций по геодезии : для студ. 1-го курса спец. 1301-1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / Р.Д. Панин, И.В. Лесных ; отв. ред. Н.М. Пешков. – Вып. 2. – Новосибирск
топографические съемки в масштабах 1: 2000 и 1:1000. – 1974. – 47 с.
673130
  Рябчикова Э.Д. Конспект лекций по геологии четвертичных отложений : Для студентов специальностей 0101 и 0103 заочного обучения / Э.Д. Рябчикова; МВиССО РСФСР. Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1977. – 39с.
673131
  Мертенс А.В. Конспект лекций по дисциплине "Финансовые рынки" : Специальность "Прикладная экономика" (для магистров) / А.В. Мертенс. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2004. – 329с. – ISBN 966-639-182-1
673132
  Улиссова Т.Н. Конспект лекций по зоологии и медицинской паразитологии / Т.Н. Улиссова, Ф.Ф. Талызин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 183с.
673133
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 60 с.
673134
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инженерно-геодезич. специальности Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 46 с.
673135
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 54 с.
673136
  Лобода А.М. Конспект лекций по истории Малорусской литературы, читанных на Высших Женских Курсах в Киеве в 1907/08 академич. г. / А.М. Лобода. – [Киев]. – 136 с. – стеклографическое изд.
673137
  Щепкин В.Н. Конспект лекций по истории польской литературы / / В.Н. Щепкин, орд. проф. Имп. Моск. ун-та. – На правах рукописи. – Москва : Изд. о-во при Историко-филол. фак. Моск. высш. женск. курсов ; [Тип. В.И. Воронова, преем. Ф.Л. Гав], 1916. – 124, III с.
673138
  Владимирский-Буданов М.Ф. Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского
Вып. 1. – 1875. – 225 с. – Конволют. - Перепл. Конспект лекций по истории русского права. Вып. 2 / М.Ф. Владимирский-Буданов. 1877
673139
  Владимирский-Буданов Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1876/7 акад.году. Вып. 2 // Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году / Владимирский-Буданов. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского, 1875. – Вып. 1. – 68 с.
673140
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
673141
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии. / А.А. Курбатова. – Томск, 1978. – 57с.
673142
  Колкова В.В. Конспект лекций по курсу "Алгоритмические языки и программирование". / В.В. Колкова. – М., 1975. – 127с.
673143
  Горбунов Г.М. Конспект лекций по курсу "Атмосферные двигатели" / Г.М. Горбунов, Б.Г. Худенко. – М
2. – 1975. – 98с.
673144
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 1. – 1965. – 201 с.
673145
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 2. – 1965. – 152с.
673146
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетних и экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
ч. 1. – 1971. – 104 с.
673147
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетно-экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 110 с.
673148
   Конспект лекций по курсу "Вычислительные машины". – М., 1971. – 84с.
673149
  Плахов Ю.В. Конспект лекций по курсу "Геодезическая астрономия с основами небесной механики" : для студ. 5 курса астрономо-геодезической специальности / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Ю.В. Плахов. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Возмущения в движении спутников. – 1975. – 55 с.
673150
  Федоренко В.М. Конспект лекций по курсу "Денежное обращение и кредит капиталистических стран" / В.М. Федоренко. – К., 1965. – 75с.
673151
  Толстоухов А.С. Конспект лекций по курсу "Картография" : основы теории картографических проекций ; для студ. по спец.: аэрофотогеодезия и прикладная геодезия / МВиССО РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; А.С. Толстоухов. – Москва, 1978. – 68 с.
673152
  Морозова Н.К. Конспект лекций по курсу "Кристаллография и методы исследования структур" / Н.К. Морозова. – Москва : МЭИ, 1973. – 270 с.
673153
  Ефремов А.В. Конспект лекций по курсу "Математическое программирование" / А.В. Ефремов. – Москва
1. – 1976. – 196с.
673154
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термическая обработка металлов". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
2. – 1969. – 84с.
673155
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термообработка". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
5. – 1963. – 51с.
673156
  Рякин О.М. Конспект лекций по курсу "Методы контроля и диагностики вычислительных процессов" / О.М. Рякин. – М, 1979. – 55с.
673157
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Моделирование систем" : модели с элементами алгебры логики / Л.И. Абросимов ; ред. В.А. Орлов. – Москва : МЭИ, 1979. – 51 с. : ил. – Библиогр.: с. 50
673158
  Заславский Д.И. Конспект лекций по курсу "Общая электротехника" / Д.И. Заславский. – Ленинград
2. – 1963. – 114с.
673159
  Клабуков А.Г. Конспект лекций по курсу "Оптико-механические приборы" / А.Г. Клабуков. – Новосибирск : НИСИ
вып. 1 : Измерительные приборы. – 1976. – 101 с.
673160
  Комарова Э.С. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Э.С. Комарова. – М.
1. – 1972. – 72с.
673161
  Горская Д.В. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Д.В. Горская. – Саратов
2. – 1972. – 157с.
673162
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Основы построения АСУ" : выбор структуры комплекса техн. средств АСУ / Л.И. Абросимов ; ред. В.Г. Долотов ; Моск. энерг. ин-т. – Москва : МЭИ, 1979. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 46-47
673163
  Евдокимов А.Д. Конспект лекций по курсу "Проектирование машинной обработки экономической информации" / А.Д. Евдокимов. – М.
1. – 1975. – 51с.
673164
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "Радиогеодезические и электрооптические измерения": Основные принципы фазовой дальнометрии : для студ. 3 курса специальности прикладная геодезия / А.Н. Голубев; ред. В.И. Макарычева. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1976. – 77 с.
673165
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "радиогеодезические и электрооптические измерния" : новые методы и аппаратура в светодальнометрии ; для студ. 3 курса спец. астрономо-геодезия и прикладная геодезия / А.Н. Голубев, М.Т. Прилепин; ред. А.С. Назаревская. – Москва : КПЛ НИИГАиК, 1979. – 71 с.
673166
  Средний И.Е. Конспект лекций по курсу "Теоретические основы радиотехники" / И.Е. Средний. – Одесса, 1964. – 22с.
673167
  Гольдфарб Л.С. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического регулирования". / Л.С. Гольдфарб. – М.
Ч.1. – 1960. – 276с.
673168
  Горбатенко С.А. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического управления" / С.А. Горбатенко, Б.Г. Жолос. – М., 1973. – 198с.
673169
  Кошмаров Ю.А. Конспект лекций по курсу "Теплопередача" / Ю.А. Кошмаров. – Москва, 1972. – 204 с.
673170
  Войшвилло Г.В. Конспект лекций по курсу "усилительные устройства" / Г.В. Войшвилло. – Ленинград, 1971. – 216 с.
673171
   Конспект лекций по курсу "Экономика строительства" (л. 13-16). – Одесса, 1964. – 80с.
673172
  Страусов Б.Г. Конспект лекций по курсу "Электрические и радиотехнические измерения". Элементы теории ошибок / Б.Г. Страусов. – М, 1974. – 59с.
673173
  Ходцев С.П. Конспект лекций по курсу "Электроника" / С.П. Ходцев. – Москва, 1978. – 72с.
673174
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 1, ч. 2. – 1971. – 82с.
673175
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 2, ч. 2. – 1971. – 67с.
673176
   Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника". – вып. 1. – Новосибирск
Вып. 1. – 1976. – 57 с.
673177
  Новик Б.Ф. Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника" : Элементы радиоэлектронных устройств для геодезических приборов / Мин. Высш. и Средн. Спец. Образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.Ф. Новик, С.П. Ходцев. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1978. – 79 с.
673178
  Дядюнов А.Н. Конспект лекций по курсу "Элементы информационных систем" / А.Н. Дядюнов, Л.Ф. Изин. – М.
1. – 1979. – 54с.
673179
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
1. – 1961. – 16с.
673180
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
2. – 1961. – 20с.
673181
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
3. – 1961. – 16с.
673182
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
4. – 1961. – 16с.
673183
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
5. – 1961. – 16с.
673184
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
6. – 1961. – 16с.
673185
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
7. – 1961. – 16с.
673186
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
8. – 1961. – 16с.
673187
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Амфибии, рептилии). / М.Я. Марвин. – Вып.2. – Свердловск, 1968. – 110с.
673188
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Птицы). / М.Я. Марвин. – Вып.3. – Свердловск, 1969. – 70с.
673189
  Дементьев Б.А. Конспект лекций по курсу конструкции и тепловой расчет ядерных реакторов / Б.А. Дементьев. – Москва, 1975. – 139с.
673190
  Соловьева Т.А. Конспект лекций по курсу лексикологии современного английского языка / Т.А. Соловьева. – Иваново, 1971. – 180с.
673191
  Сенигов Н.П. Конспект лекций по курсу начертательной геометрии / Н.П. Сенигов, Т.В. Гусятникова, Г.И. Манакова ; МВ и ССО СССР ; Челяб. политехн. ин-т, Каф. начертательной геометрии и графики. – Челябинск : Челяб. политехн. ин-т
Ч. 2. – 1974. – 47, [4], с. : ил.
673192
  Шаравский П.В. Конспект лекций по курсу общей физики / П.В. Шаравский. – Ленинград, 1965. – 91 с.
673193
  Сибукаев Ш.З. Конспект лекций по курсу теории оболочек и пластин : / Ш.З. Сибукаев. – Ташкент, 1981. – 59с.
673194
  Осипова В.А. Конспект лекций по курсу теплопередача / В.А. Осипова. – Москва, 1962. – 115 с.
673195
  Коротаева Л.Г. Конспект лекций по курсу технологийхимической промышленности / Л.Г. Коротаева, З.И. Никитина. – М, 1969. – 126с.
673196
  Робожев А.В. Конспект лекций по курсу турбомашины, насосы, вентиляторы, компрессоры, струйные аппараты. / А.В. Робожев. – М., 1976. – 100с.
673197
  Дударев А.Г. Конспект лекций по курсу физико-химический анализ неорганических веществ / А.Г. Дударев. – М, 1972. – 180с.
673198
  Усков Н.Ф. Конспект лекций по курсу цифровые вычислительные машины "Совместная работа позициаонного итогового перфоратора ПИ80 с табулятором ТА80-1". / Н.Ф. Усков. – М, 1970. – 35с.
673199
  Шепелева Л.Э. Конспект лекций по линейному программированию / Л.Э. Шепелева. – Рига, 1966. – 37с.
673200
  Еленевич Л.И. Конспект лекций по математике / Л.И. Еленевич. – Х., 1975. – 208 с.
673201
  Гладкий А.В. Конспект лекций по математической логике и теории множества / А.В. Гладкий. – Калинин, 1974. – 164 с.
673202
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1984. – 92 с.
673203
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1991. – 293 с.
673204
  Эйхельман О.О. Конспект лекций по международному праву / Проф. Эйхельман. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1887. – 16 с.
673205
  Киктенко В.С. Конспект лекций по микробиологии / В.С. Киктенко; Кафедра микробиологии. – Москва
Ч. 1 : Общая микробиология. – 1964. – 279 с. : табл.
673206
  Грищак Л.Е. Конспект лекций по начертательной геометрии / Л.Е. Грищак. – Днепропетровск, 1990. – 174 с.
673207
   Конспект лекций по начертательной геометрии. : Для студентов. – Харьков
Ч. 2. – 1963. – 86 с.
673208
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций по неоpганической химии читанных в университете Св. Владимира / Я.Н. Барзиловский. – 5-ое изд., испр. – Киев : Лектоp, 1919. – 150 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому от автора
673209
  Барзилович Я.Н. Конспект лекций по неорганической химии / Я.Н. Барзилович. – К, 1919. – 150с.
673210
  Головенко И.Н. Конспект лекций по низшим растениям / И.Н. Головенко. – Алма-Ата, 1975. – 165с.
673211
  Кожова О.М. Конспект лекций по общей гидробиологии : введение в гидробиологию / О.М. Кожова. – Иркутск, 1978. – 36 с.
673212
  Шишокин В.П. Конспект лекций по общей химии : (Для нехим. специальностей) / В.П. Шишокин; Под ред. проф. А.Ф. Алабышева ; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : Б. и.
Ч. 2. – 1963. – 124 с. : ил.
673213
  Шепелев П.В. Конспект лекций по общей части физики / П.В. Шепелев. – 2-е изд. – Харьков : Типо-лит. С. Иванченко, 1912. – 53 с. – Без тит. л. - Литография. - Напечатано на машинке. - Конволют. - Пер.: Механическая теория тепла....?
673214
   Конспект лекций по основным геодезическим работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 5. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравновешивание геодезических сетей методом необходимых неизвестных. – 1969. – 32 с.
673215
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК
Линейные измерения при построении опорных геодезических сетей. – 1967. – 42 с.
673216
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Измерение горизонтальных направлений и углов в опорных геодезических сетях. – 1967. – 43 с.
673217
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам (для студ. Новосиб. ин-та. Уравновешивание и оценка точности геодез. сетей. : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК
Раздел 2 : Уравновешивание и оценка точности геодезических сетей ; Оценка точности элементов триангуляции. – 1972. – 41 с.
673218
  Пусторослев П.П. Конспект лекций по особенной части русского уголовного права / [соч.] П.П. Пусторослева, д-ра уголовного права ординарного проф. Имп. Юрьевского ун-та. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Вып. 1 : Введение; Преступление и поступки против веры; Государственные преступления. – 1902. – 259 с.
673219
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву / ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира А.Я. Антоновича. – Литограф. изд. – Житомир : Тип. и литогр. С. Бродовича, 1887. – 177 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На стр. 3 надпис: Разрешаю: пр. А. Антонович
673220
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 353-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
673221
  Измайлов М Г. Конспект лекций по процессам и аппаратам химической технологии / М Г. Измайлов, . – Томск, 1980. – 58с.
673222
  Артемов В.А. Конспект лекций по психологии : пособие для студентов пед. ин-тов и фак. иностр. яз. / В.А. Артемов ; под ред. Л.И. Гуревича. – Харьков : Харк. гос. ун-т им. А.М. Горького, 1953. – 208 с.
673223
  Элькин Д.Г. Конспект лекций по психологии / Д.Г. Элькин. – Одесса, 1966. – 86с.
673224
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К, 1973. – 52с.
673225
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К
1. – 1973. – 39с.
673226
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу "Основные законы технической термодинамики". / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.2. – 1966. – 44с.
673227
  Ржецкий Н.Н. Конспект лекций по разделу педагогики высшей школы "Программированное обучение и стандартизованный контроль знаний" / Н.Н. Ржецкий, Е.И. Фиалко. – Киев, 1969. – 108с.
673228
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу: Основные законы технической термодинамики. / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.1. – 1965. – 35с.
673229
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса, 1964. – 120с.
673230
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.2. – 1965. – 170с.
673231
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.3. – 1965. – 112с.
673232
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – 2-е изд., Студ. Ун-та Св. Владимира и слушат. Выс. Жен. Курсов. – Киев : Тип. "Труд", 1914
673233
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – Киев, 1914
673234
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
1. – 1969. – 159с.
673235
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
2. – 1976. – 80с.
673236
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-168-6
Т.1 : Базовые модули /Под ред. Т.С.Клебановой. – 2004. – 418с.
673237
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-169-4
Т.2 : Базовые модули /Под ред. А.И.Черняка. – 2004. – 383с.
673238
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-174-0
Т.3 : Прикладные модули /Под ред. проф. И.А.Александрова. – 2004. – 395с.
673239
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-173-2
Т.4 : Прикладные модули/ Под ред. В.М.Соболева. – 2004. – 334с.
673240
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) .Стилистич. приемы и выразительные средства англ. яз. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1964. – 52с.
673241
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) Стилистическая дифференциация словаря и функциональные стили. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1965. – 31с.
673242
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 50 с.
673243
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1970. – 94 с.
673244
  Кильчевский Н.А. Конспект лекций по теоретической механике / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1959. – 235 с.
673245
  Ильинская О.И. Конспект лекций по теории литературы / О.И. Ильинская. – М., 1962. – 115с.
673246
  Дорофеев Б.В. Конспект лекций по теории упругости / Б.В. Дорофеев, В.Н. Шмаков. – Свердловск, 1962. – 30 с.
673247
  Маслаков Г.В. Конспект лекций по технологии оптического приборостроения. / Г.В. Маслаков, Ю.Т. Жуков. – Новосибирск, 1976. – 106с.
673248
  Тальберг Д.Г. Конспект лекций по уголовному судопроизводству : пособие к лекциям орд. проф. Ун-та Св. Владимира Д.Г. Тальберга. – Житомир : Тип. и лит. насл. С. Бродовича, 1887. – 284 с. – Написано от руки. Стеклография. – Библиогр. в примеч.
673249
  Зернов В.Л. Конспект лекций по физике / В.Л. Зернов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Гостехиздат
Ч. 1 : Механический отдел физики, молекулярня физика, тепловые явления. – 1931. – 108 с.
673250
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1959. – 216 с.
673251
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1959. – 236 с.
673252
  Пахомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пахомовский. – Харьков
3. – 1959. – 288 с.
673253
  Фигуровская Е.Н. Конспект лекций по физике / Е.Н. Фигуровская. – М.
2. – 1976. – 79с.
673254
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химии гетероциклических соединений. / И.И. Лапкин. – Пермь, 1975. – 74с.
673255
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии конденсированных ароматических углеводов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 30с.
673256
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии многоядерных автоматических углеводородов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 29с.
673257
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химиии пятичленных гетероциклических соединений / И.И. Лапкин. – Пермь, 1981. – 50с.
673258
  Щегловитов В.Н. Конспект лекций по эксплуатации жел.дорог по технической части / В.Н. Щегловитов. – Киев, 1918. – 25с.
673259
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
673260
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
673261
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1973. – 119 с.
673262
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1974. – 110 с.
673263
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций проф. Я.Н. Барзиловского по неоpганической химии : (для студ.-медиков) / Я.Н. Барзиловский. – 3-е изд., испр. – Киев : Изд. студентов-медиков, 1906. – [2], 119 с. – Экз. деф., отсутств.: тит. л. и с. 119
673264
  Тетерин Г.Н. Конспект лекций системы управления и АСУ /для студентов четвертого курса геодезической и оптической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / Г.Н. Тетерин. – вып.2. – Новосибирск, 1971. – 47с.
673265
  Скиба Ю.Г. Конспект лекций. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1965. – 52с.
673266
  Донець Г.П. Конспект лекції "Французький матеріалізм 18 ст" / Г.П. Донець. – Чернівці, 1964. – 19с.
673267
   Конспект лекцій "Міжнародна та Європейська безпека ". – Київ, 1998. – 68c.
673268
  Зима О.Г. Конспект лекцій "Організація міжнародного туризму" з навчальної дисципліни "Організація туризму" / Зима О.Г., Дехтяр Н.А. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 240с.
673269
   Конспект лекцій з вищої математики / Дрінь С.С., Дяченко С.М., Захарійченко Ю.О. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : АртЕк. – ISBN 978-617-7264-00-1
Ч. 1. – 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119
673270
   Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 118 с.
673271
  Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. Врублевська; МОіНУ; УДЛУ. – Львів, 2003. – 210с.
673272
  Дель Гаудіо Конспект лекцій з італійсько-української контрастивної стилістики = Compendio di stilistica contrastiva italiano-ucraino / Дель Гаудіо Сальваторе. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 95, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., італ. – Бібліогр.: с. 89-92. – ISBN 978-617-7349-36-41
673273
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Інтеграл"). – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
673274
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Невизначений інтеграл,частина 1") : Для студентів природн.факультетів. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 34с.
673275
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Тема: Границі послідовностей і функцій : для студ.природничих фак-тів. – Київ : Київський університет, 2000. – 63с.
673276
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу "Математична статистика" : Для студ. спеціальностей "Математика" і "Статистика" / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с.
673277
   Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу" : для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 176 с.
673278
  Майоров І.О. Конспект лекцій з курсу "Міжнародне гуманітарне право" : Для слухачів відділення військово підготовки / І.О. Майоров; Ки вськ.ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86с.
673279
   Конспект лекцій з курсу "Міжнародний менеджмент" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.М. Суміна, О.В. Черняков ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с.
673280
  Шнирков О.І. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" / Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : ІМВ, 2005. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
673281
   Конспект лекцій з курсу "Стратегічний маркетинг" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм начання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер]. – Суми : Вид-во СумДУ
Ч. 1. – 2010. – 115, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Стратегічний маркетинг. – Бібліогр.: с.111-115
673282
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу теорії ймовірностей / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2001. – 107 с.
673283
  Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й.О. Дзендзелівський. – Ужгород
ч. 1. – 1965. – 126с.
673284
  Шутов Б.М. Конспект лекцій з механіки / Б.М. Шутов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 141с. – ISBN 966-594-878-4
673285
  Задорожній В О. Буткевич Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права : для студентів 3 курсу віділення міжнародного права Інституту між. віднос. КНУ ім. Тараса Шевченка / В О. Буткевич Задорожній, В.В. Мицик. – Київ, 2001. – 156 с.
673286
  Москаленко А.А. Конспект лекцій з української діалектології / А.А. Москаленко, 1940. – 149 с.
673287
  Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії XIX ст. / Л.А. Коваленко; М-во освіти УРСР, Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський : [Б. в.], 1964. – 87, [1] с.
673288
  Іванов Б.О. Конспект лекцій із теоретичної механіки : навч. посібник / Б.О. Іванов, М.В. Максюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-500-4
673289
  Дмитровская Е.И. Конспект математических текстов и упражнений на немецком языке. / Е.И. Дмитровская. – Львов, 1965. – 129с.
673290
  Никитин В.В. Конспект минералогии / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та
Вып. 1 : Элементы. – 1915. – 84 с. : ил. – Печатано на машинке. - Литография. - Конволют. - Пер. с 3 вып.
673291
  Никитин В.В. Конспект минералогии. Вып. 2 / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II // Конспект минералогии / В.В. Никитин. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та, 1915. – Вып. 1 : Элементы. – 96 с. : ил.
673292
  Никитин В.В. Конспект минералогии. [Вып. 3] / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II // Конспект минералогии / В.В. Никитин. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та, 1915. – Вып. 1 : Элементы. – 75 с. : ил.
673293
  Рефель Аліна Конспект навчального заняття "Організаційно-ділова гра" з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 13
673294
  Коршунов В.Ф. Конспект обзорно-установочных лекций по курсу "Электрооборудование самолетов" / В.Ф. Коршунов. – М.
1. – 1965. – 52с.
673295
  Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР / Л.С. Степанян. – М., 1990. – 726с.
673296
   Конспект особенной части полицейского права : составлен студентами применительно к экзаменационным требованием по учебникам проф-ов В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича с добавлением новых законов // Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 144 с.


  Содержани е конволюта: 1. Курс лекций по полицейскому праву:(на правах рукописи)/Н.М. Цытович.- Киев:Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907.- 144 с. 2. Программа по торгово-промышленному праву. : (принята в Киевском ...
673297
  Дерюжинский В.Ф. Конспект особенной части полицейского права / В.Ф. Дерюжинский, Н.М. Цытович; составленный по учебникам профессоров В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 179-318. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
673298
   Конспект особенной части русского уголовного права.. – Стеклогр. изд. – [Киев], 1887. – 168 с. – Написано от руки
673299
  Халдеева Г.Н. Конспект по грамматике немецкого языка / Г.Н. Халдеева, Л.Ф. Куманичкина. – М, 1972. – 58с.
673300
   Конспект по истории римского права.. – М. – 84с.
673301
  Дринов Конспект по курсу истории литератур западных славян в связи с их политической историей / Дринов. – 166 с.
673302
  Марголин Д. Конспект по органической химии / Сост. по учебникам И.П. Осипова, С.Н. Реформатского, В.Н. Ипатьева и др. инж.-химиком Д. Марголиным. – Киев : П.Ф. Барабанов, 1913. – 164 с.
673303
  Букреев Б.Я. Конспект по теории поверхностей второго порядка для студенктов механико-математиков : На правах рукописи. / Б.Я. Букреев. – На правах рукописи. – Киев : [Б. в.], 1946. – c. – /Стеклографическое издание/
673304
   Конспект по физике / сост. применительно к "Курсу физики" проф. П.А. Зилова студентом И. П. – Москва : [Тип. Т/Д "Печатное дело"]
Ч. 1. – 1913. – 68 с.
673305
  Роше В.К. Конспект по физике / В.К. Роше. – 2-е изд. – Киев, 1927. – 172 с.
673306
  Балук М.Г. Конспект практичних занять з англійської мови для студентів-заочників ун-ту. / М.Г. Балук, Н.Д. Ковалів. – Львів, 1965. – 121с.
673307
  Якимчук І.І. Конспект практичних занять з німецької мови / І.І. Якимчук. – Львів, 1970. – 76с.
673308
   Конспект пройденного материала по английскому языку. (1 урс 1959-60 уч. г.). – Л., 1960. – 12с.
673309
   Конспект пройденного материала по немецкому языку. 1 курс 1959-60 уч. г.. – Л., 1960. – 7с.
673310
  Панова В.Ф. Конспект романа : повести и рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1985. – 559с.
673311
  Собин А. Конспект русского гражданского процесса, составленный по программе юридической испытательной комиссии : (по Цитовичу, Малышеву и Гамбарову) / А. Собин. – Харьков : Книгоиздат В.П. Замериц ; [Тип. А. Либин], 1912. – 158, II с.
673312
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк ; Харківська правозахисна група. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 1. – 2007. – 472 с.
673313
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 2. – 2007. – 336 с.
673314
   Конспект сосудистых растений флоры Вьетнама. – Ленинград
1. – 1990. – 198с.
673315
  Лиханов А.А. Конспект судьбы: Лирич. дневник с публиц. отст. / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 189с.
673316
  Цитович П.П. Конспект торгового права : Вместо рукописи / [Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П.П. Цитовича. – Изд.студентов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1894. – [2], 303-326 с. – Из примеч.: Этот "Конспект" служит добавлением к "Учебнику торгового права" П.П. Цитовича. Вып. 1. Киев, 1891 г., изд. Н.Я. Оглоблина
673317
  Грязнов И.П. Конспект торгового права : Составлено применительно к программе Юрид. комис. по Торг. уставу и Цитовичу И.П. Грязнов. – Петроград : Изд. кн.-изд. Ф.А. Иогансона ; Тип. Высоч. увр. Т-ва печ. дГрязнов и торг. И.Н. Кушнерев и К* в М., 1917. – 82 с.


  с автогр. автНиколаю Прокофьевичу Василенко на память и .... 7-14. VIII. 1917
673318
  Кондюк Оксана Конспект уроків до теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 13-18 : Табл.
673319
  Слоньовська О.В. Конспект уроків з української літератури : Нове прочитання творів 9 кл. / О.В. Слоньовська. – Київ : Рідна мова, 2000. – 591 с. – ISBN 5-7707-9738-Х
673320
  Тимошенко Світлана Конспект уроку "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". 11 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
673321
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 21-22
673322
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50
673323
  Вітрук Людмила Володимирівна Конспект уроку з історії стародавнього світу на тему "Падіння республіки та рання Римська імперія". 6 клас. Урок узагальнення й систематизації знань та вмінь із застосуванням ігрових технологій // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-46
673324
  Овдійчук Л. Конспект уроку за романом у віршах Ліни Костенко "Берестечко"
673325
  Галалюк Наталія Конспект уроку на тему "Україна й світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 17-20. – Бібліогр. 11 назв
673326
   Конспект устава Общество друзей музыки г. Киев. – Киев : Тип. Губернского правл., 1916. – 10 с.


  Польгейм Мария Анна
673327
   Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : (з елементами популяційного аналізу) / Гавриленко В.С. [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук України, Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України. – Асканія-Нова : Андрєєва М.М., 2010. – 119, [1] с., [1] арк. мапа. – Алф. покажч.: с. 108-112. – Бібліогр.: с. 113-119
673328
  Спурис З.Д. Конспект фауны ручейников СССР / З.Д. Спурис. – Рига, 1989. – 82с.
673329
  Байрак О.М. Конспект флори Полтавщини : вищі судинні рослини / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк ; НАН України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу. – Полтава : Верстка, 2008. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 190-195. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 978-966-7576-76-9
673330
  Бондаренко О.Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер - Тилігул / Бондаренко О.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-306-148-4
673331
   Конспект флори Середнього Придніпров"я : Судинні рослини / В.І. Чопик, М.М. Бортняк, Ю.О. Войтюк, В.П. Погребенник; Відп. ред. Чопик В.I. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 140с. – ISBN 9667459029
673332
  Сахокия М.Ф. Конспект флоры высших растений Хеви = Conspektus florae plantarum vascularium Chewii : Казбегский р-н Грузинской ССР / М.Ф. Сахокия, Е.И. Хуцишвили; АН Грузинской ССР; ИН-т ботаники. – Тбилиси, 1975. – 206с.
673333
  Курбанов Джумамурад Конспект флоры западных низкогорий и среднегой Копетдага / Курбанов Джумамурад. – Ашхабад, 1988. – 255с.
673334
  Кондратюк Е.Н. Конспект флоры и фауны юго-востока Украины / Е.Н. Кондратюк. – Киев : Наукова думка, 1985. – 272с.
673335
  Батырова Г.Ш. Конспект флоры макромицетов Копетдага / Батырова Г.Ш. ; отв. ред. С.П. Вассер ; АН ТССР, Ин-т ботаники. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 91 с. – Библиогр.: с. 81-87
673336
  Петров А.Н. Конспект флоры макромицетов Прибайкалья / А.Н. Петров. – Новосибирск, 1991. – 81с.
673337
  Тихомиров Вадим Николаевич Конспект флоры Мордовского Присурья : Сосудистые растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Силаева Татьяна Борисовна. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 82 с.
673338
  Попов М.Г. Конспект флоры побережий озера Байкал / М.Г. Попов, В.В. Бусик. – Москва-Л., 1966. – 216с.
673339
   Конспект флоры Псковской области. – Ленинград, 1970. – 176с.
673340
   Конспект флоры Рязанской Мещеры. – Москва, 1975. – 326с.
673341
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 1. – 1977. – 79с.
673342
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов : Изд. Саратовского ун-та
Часть 2. – 1979. – 89с.
673343
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 3. – 1983. – 105с.
673344
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 4. – 1983. – 65с.
673345
  Соболевская К.А. Конспект флоры Тувы / К.А. Соболевская. – Новосибирск, 1953. – 245с.
673346
   Конспекти уроків "Основи здоров"я", "Безпека життєдіяльності". (Продовження див. у № 1, 2011 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-21
673347
  Островський В. Конспекти уроків з історії України. : 8 клас(Передумови,причини й початок Національно-визвольної війни) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-35.
673348
  Островський Валерій Васильович Конспекти уроків з історії України. 8 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-49
673349
  Кожем"яка Оксана Конспекти уроків з історії України. 8 клас : тема: Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-45
673350
  Островський В. Конспекти уроків з історії України.Тема: Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1649-1651 рр. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 5-10
673351
  Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів / О. Слоньовська, Б. Сушевський; Київ.міська державна адміністрація.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – 2-е видання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 277с. – ISBN 5-7707-9729-0
673352
  Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів : Нове прочитання творів / О.В. Слоньовська; Київська міська держ.адмін.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Рідна мова, 2001. – 797с. – ISBN 966-7788-03-02
673353
  Москаленко А.А. Конспективний курс української мови. / А.А. Москаленко. – 2-е вид., змінене. – Дніпропетровськ, 1929. – 44с.
673354
  Невзоров А.С. Конспективное изложение истории источников метного права губерний Прибалтийских : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших осеннем семестре 1903 года лекции проф. А.С. Невзоровым. – Юрьев : Тип. К. Сеета, 1903. – 32 с. – На правах рукописи
673355
  Мирлес А.А. Конспективное изложение историии философии права по учебнику Н.М. Коркунова : рименительно к университетской программе / Александр Мирлес. – Киев : Изд. Богуславского, 1912. – 76 с.
673356
  Мезенцев П.В. Конспективный курс балансового учеты государственной и кооперативной торговле / П.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Ташкент
1. – 1936. – 272с.
673357
  Жураковский Е.Д. Конспективный курс истории всеобщей литературы для учащихся в Консерсатории / Евгений Жураковский. – 2-е изд. – Москва : Тип. О-ва распр. полезных кн. аренд. В.И. Вороновым
Ч. 2. – 1907. – 304 с., 1 л. табл.


  На тит. л. надпись: И. Турчинович
673358
  Кекелидзе К.С. Конспективный курс истории древне-грузинской литературы / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1939. – 118с.
673359
  Блюменау Д.И. Конспектирование электронных документов методом визуального сканирования размеченного текста // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-55. – ISSN 0130-9765


  Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их электронном варианте. Предложена методика машинного конспектирования с учетом разных целей пользователя.
673360
  Северьянов М.М. Конспекты и записки по топографии для школ прапорщиков военного времени : (с чертежами) / сост. Ш.-капитан Северьянов. – Одесса : Тип. Акц. Южно-Русского О-ва печ. дела, 1915. – 82, III с. : ил.


  На тит. л. надпись карандаш. половина срезана перепл.: школы прапорщиков....
673361
   Конспекты лекций : конспективное изложение чтений по христианской археологии. (2-9 сентября 1909 г.). – Новгород : Губернская Типография
Вып. 2. – 1910. – С. 69-100. – Дефект. кн.: отс. стр., 3-68
673362
  Курбангалиева Х.М. Конспекты лекций по гидробиологии / Х.М. Курбангалиева. – Казань, 1974. – 69с.
673363
  Баханов Н.С. Конспекты лекций по курсу "Основы вычислительной математики" / Н.С. Баханов; Бахвалов Н.С. ; МГУ, Мех.-мат. ф-т. – Москва : Московский университет
Ч. 1 : Общие вопросы. – 1966. – 24 с.
673364
  Федотова О.К. Конспекты лекций по методике преподавания английского языка в средней школе. / О.К. Федотова. – Донецк, 1974. – 38 с.
673365
  Латыш Ю.В. Конспирологические теории перестройки и разрушения СССР // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 83-91. – (Серия "История" ; т. 13). – ISSN 2222-9124
673366
  Телегуз А. Конспіративна боротьба незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" проти комуністичного режиму в ПНР у 1983-1988 рр. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 172-177. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
673367
  Антонович В.Б. Конспіративний лист Володимира Антоновича до Харкова про скликання всеукраїнського з"їзду в Харкові разом з ХІІ Археологічним від 21 червня 1901 р. (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86. – ISBN 966-7272-00-1
673368
  Станку З. Констандина / З. Станку. – М., 1974. – 255с.
673369
  Клименко Л. Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі


  Досліджено особливості об"єктивації асоціативно - смислового поля ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі. ART DE VIVRE визначено як константу французької культури - систему ментальних образів, що зберігають і транслюють етнокультурні ...
673370
  Клименко Л.В. Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 75-82. – ISBN 978-966-171-881-3
673371
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
673372
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
673373
  Лисенко О.М. Константа протонізації пінополіуретанового сорбенту / О.М. Лисенко, Б.І. Набиванець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено протонізацію пінополіуретану в розчинах з різною кислотністю. Знайдено максимальну ємність сорбенту за протонами Е max = 8,49 * 10 -2 моль/г, яка досягається в 1 моль/л розчині соляної кислоти. Обчислено двофазну константу про тонізації К ...
673374
  Маломуж Н.П. Константа равновесия димеризации молекул воды в насыщенном водном паре / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1108-1113. – ISSN 0044-4537
673375
  Храпатый С.В. Константа равновесия димеризации молекул насыщенного пара тяжелой воды согласно второго вириального коэффициента уравнения состояния / С.В. Храпатый, В.Н. Махлайчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1113. – С. 16-19. – (Серія "Фізика" ; вип. 20). – ISSN 2222-5617
673376
  Яремчук Андрій Константа Романа Балаяна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 1. – ISSN 0868-9644
673377
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-25. – ISSN 0868-8273
673378
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.23-29. – ISSN 0868-8273
673379
  Біла А. Константи містерії непокори: до 80-річчя Левка Різника // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 245-247. – ISSN 0868-4790
673380
  Чернобаев Д.О. Константи рівноваги газових реакцій / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1939. – 92с.
673381
  Половинська В.В. Константи та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов"янського світу XI - I-ї пол. XII ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 165-176
673382
  Петканова Д. Константин-Кирил денница на славянския род / Д. Петканова. – София : Народна Просвета, 1983. – 127 с.
673383
  Тот И. Константин-Кирил и Методий / И. Тот. – София, 1981. – 153с.
673384
   Константин-Кирил Филосо: Материали от научните конф. по случай 1150-год. от рождението му - Велико Търново, 10-11.11.1977 г. и Рим 12-13. 12.1977 г.. – София, 1981. – 347с.
673385
   Константин-Кирил Философ. Български и славянски първоучител: сб. ст.. – София, 1983. – 399 с.
673386
  Бернштейн С.Б. Константин-философ и Мефодий / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1984. – 168с.
673387
  Цюрупа Э.Я. Константин Александрович Зубов / Э.Я. Цюрупа. – М., 1953. – 183с.
673388
   Константин Александрович Зубов. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
673389
   Константин Александрович Марджанишвили. (Марджанов). Творческое наследие. Письма. Воспоминания и статьи о К.А.Марджанишвили.. – Тбилиси, 1966. – 624 с.
673390
  Крыжицкий Г.К. Константин Александрович Марджанов. (Котэ Марджанишвили). 1837-1933. / Г.К. Крыжицкий. – Москва-Л., 1946. – 72 с.
673391
  Верещагина А.Г. Константин Александрович Трутовский. 1826-1893. / А.Г. Верещагина. – Москва, 1955. – 39с.
673392
  Кожевников Г,А., Уваров Б.П. Константин Алексевич Сатунин : [(20.VI.1863 - 10.XI.1915) : Некролог и перечень печ. работ и новых форм, опис. покойным К.А. Сатуниным] / [Григорий Кожевников]. – Тифлис : [Тип. Канцелярии Наместника Е. И. Величества на Кавказе], 1916. – XXXII с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце теста. - Отд. оттиск: Известия Кавказского Музея. 1916, т. X


  Авт.:Уваров, Борис Петрович (1888-1970)
673393
  Крыжицкий Г. Константин Алексеевич Варламов. 1848-1915. / Г. Крыжицкий. – М.-Л., 1946. – 61с.
673394
  Кислов В.В. Константин Алексеевич Калинин - выдающийся украинский авиаконструктор / В.В. Кислов, В.С. Савин // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 361-371. – ISBN 5-12-000444-X
673395
   Константин Алексеевич Коровин. – М., 1961. – 96с.
673396
  Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. 1861-1939 / А.Я. Басыров. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 104 с. : ил. – (Массовая б-ка по искусству)
673397
   Константин Андреевич Сомов. – Л., 1971. – 96с.
673398
  Сомов К.А. Константин Андреевич Сомов / К.А. Сомов. – Москва, 1973. – 33с.
673399
   Константин Андреевич Сомов : письма. Дневники. Суждения современников. – Москва : Искусство, 1979. – 624 с.
673400
  Журавлева Е.В. Константин Андреевич Сомов / Е.В. Журавлева. – М., 1980. – 231с.
673401
  Левенфиш Е.Г. Константин Аполлонович Савицкий / Е.Г. Левенфиш. – Л.-М., 1959. – 176с.
673402
  Сокольников М.П. Константин Аполлонович Савицкий. 1944-1905. / М.П. Сокольников. – Москва-Л., 1947. – 40с.
673403
   Константин Аполлонович Савицкий. Альбом репродукций.. – М., 1956. – 13с.
673404
   Константин Аполлонович Савицкий. Выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 118с.
673405
   Константин Бальмонт: "Любил - еще люблю я - неземное..." // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 22-26
673406
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Константин Батюшков. Странствия и страсти / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – М., 1987. – 349с.
673407
   Константин Борисович Яцимирский. – К., 1986. – 137с.
673408
   Константин Борисович Яцимирский (1916-2005) // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология : научно-технический журнал / М-во образов. и науки РФ, Ивановский гос. химико-технолог. ун-т. – Иваново : Унипресс, 2016. – Т. 59, вып. 4
673409
  Михайлов А.А. Константин Ваншенкин : очерк поэзии / А.А. Михайлов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 207 с.
673410
  Алферова Р.И. Константин Васильевич Островитянов / Р.И. Алферова. – Москва, 1962. – 64с.
673411
  Клюкин И.И. Константин Васильевич Шиловский, 1880-1958 / И.И. Клюкин, Е.Н. Шошков. – Л., 1984. – 116с.
673412
  Жукова Л.М. Константин Васильевия Чмутов. / Л.М. Жукова. – М., 1967. – 51с.
673413
  Костин В.И. Константин Гаврилович Дорохов / В.И. Костин. – М., 1959. – 103с.
673414
   Константин Гнеушев. – М., 1988. – 31с.
673415
  Коган Д.З. Константин Головин / Д.З. Коган. – М., 1964. – 359с.
673416
  Старожицкая М. Константин Грищенко: "У нас к России нет негатива" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 22 (91)
673417
   Константин Гусев. – Воронеж, 1985. – 223 с.
673418
   Константин Дмитриевич Ушинский. – М, 1952. – 48с.
673419
   Константин Дмитриевич Ушинский : Жизнь и деятельность в портретах, иллюстрациях и документах. – Киев : Вища школа, 1974. – 122 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
673420
  Иванов А.Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле. Исследования и документы о научно-педагогической и литературной деятельности. / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1963. – 492с.
673421
  Горина Т.Н. Константин Дмитриевич Фливицкий / Т.Н. Горина. – М, 1955. – 27с.
673422
   Константин Дорохов: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
673423
  Тарасов Л.М. Константин Егорович Маковский / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1948. – 32с.
673424
  Мовзон А.И. Константин Заслонов / А.И. Мовзон. – М, 1948. – 99с.
673425
  Раковский Л.И. Константин Заслонов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1950. – 176с.
673426
   Константин Иванович Лисицын. 1881-1933 / А.И. Егоров, Е.П. Емельянова, Б.Д. Русанов, Г.И. Попов; Германов И.В. – Москва : Наука, 1982. – 79с. – (Научно-биографическая литература)
673427
   Константин Иванович Лодзейский. – Кишинев, 1964. – 15с.
673428
   Константин Иванович Максимов 1893-1943 : графика. Живопись. Каталог. – Москва : Советский художник, 1978. – 12 с.
673429
  Фомичева З.И. Константин Иванович Рудаков : каталог выставки / З.И. Фомичева. – Москва : Искусство, 1951. – 56 с.
673430
   Константин Иванович Рудаков (1891-1949) : к 80-летию художника, каталог выставки. – Вологда : Областная типография, 1971. – 40 с.
673431
   Константин Иванович Рудаков 1891-1949 : каталог выставки к 80-летию со дня рождения. – Ленинград : Искусство, 1971. – 78 с.
673432
   Константин Иванович Рудаков: Воспоминания о художнике.. – Л., 1979. – 319с.
673433
  Исакова О.В. Константин Иванович Скрябин / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 83с.
673434
  Исакова О.В. Константин Иванович Скрябин / О.В. Исакова. – М, 1959. – 200с.
673435
   Константин Иванович Скрябин (1878-1972). – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1976. – 208с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР / АН СССР ; Вып. 3 ; Серия биологических наук. Гельминтология)
673436
   Константин Иванович Финогенов.. – М, 1953. – 112с.
673437
  Ремезов Н.П. Константин Каэтанович Гедройц / Н.П. Ремезов. – Москва, 1952. – 127с.
673438
  Распопова В.М. Константин Каэтанович Гедройц. / В.М. Распопова, Н.В. Смирнова. – М., 1956. – 60с.
673439
   Константин Клавдианович Зефиров, 1879-1960. – Москва, 1984. – 32с.
673440
   Константин Козловский : каталог выставки. – Красноярск : Тип. Красноярский рабочий, 1966. – 40 с.
673441
   Константин Константинович Васильев : биобиблиографический указатель / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [3] с. – Сер. осн. в 1957 г. – (Ученые Одессы : [серия биобиблиографических указателей] ; вып. 45)
673442
  Грищенко А.Н. Константин Константинович Мамантов / А.Н. Грищенко, А.В. Лазарев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0042-8779


  Генерал-лейтенант російської Імператорської армії та Донської армії Великого війська Донського.
673443
   Константин Коровин. – М., 1963. – 563с.
673444
  Власова Р.И. Константин Коровин / Р.И. Власова. – Ленинград, 1969. – 195с.
673445
  Гусарова А.П. Константин Коровин / А.П. Гусарова. – М., 1990. – 239с.
673446
   Константин Коровин. – М., 1991. – 15с.
673447
   Константин Коровин [Електронний ресурс] : Воспоминания. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4. - Продолжительность 52 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
673448
   Константин Коровин вспоминает. – М., 1971. – 911с.
673449
   Константин Коровин вспоминает. – М., 1990. – 680с.
673450
   Константин Коровин вспоминает // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 247-255
673451
  Сивак А.Ф. Константин Леонтьев : / А.Ф. Сивак. – Л., 1991. – 85с.
673452
  Козырев А.П. Константин Леонтьев в "зеркалах" наследников // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 417-435. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста.
673453
  Северикова Н.М. Константин Леонтьев и византизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0042-8744
673454
  Корольков А.А. Константин Леонтьев и судьбы культуры // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 7-13. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1
673455
  Тищенко А.А. Константин Листов : Композитор / А.А. Тищенко. – Москва : Советский композитор, 1962. – 99 с.
673456
  Тищенко А.А. Константин Листов / А.А. Тищенко. – Москва : Советский композитор, 1987. – 127 с.
673457
   Константин Маковский - коллекционер // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2005. – № 75/76. – С. 5-13. – ISSN 0234-1395
673458
   Константин Мельников : рисунки и проекты. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1989. – 125 с.
673459
  Сидорова В.А. Константин Менье / В.А. Сидорова. – М.-Л., 1946. – 35с.
673460
  Никитюк О.Д. Константин Менье / О.Д. Никитюк. – М, 1974. – 151с.
673461
   Константин Меркурьевич Сытник : [Ботаник-фитофизиолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
673462
  Соболевский Н.Д. Константин Мефодьевич Максимов / Н.Д. Соболевский. – Л, 1962. – 68с.
673463
  Обожда В.А. Константин Мехоношин: судьба и время: Зам. наркома по воен. делам в первом Сов. правительстве. / В.А. Обожда. – М., 1991. – 204с.
673464
  Смирнова Н.В. Константин Михайлович Быков / Н.В. Смирнова. – Москва, 1952. – 56с.
673465
  Вильчинский В.П. Константин Михайлович Станюкович. / В.П. Вильчинский. – Москва-Ленинград, 1963. – 336с.
673466
   Константин Назаров, 1933-1981 : каталог. Графика, живопись. – Москва : Советский художник, 1988. – [22] с.
673467
  Осадченко И.Е. Константин Негруци и его исторические новеллы. : Автореф... канд.филол.наук: / Осадченко И.Е.; М-во высш.образования СССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1956. – 15л.
673468
  Яблонская М.Н. Константин Николаевич Истомин. / М.Н. Яблонская. – М., 1972. – 178с.
673469
   Константин Николаевич Любутин : Биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2005. – 129 с. – ISBN 5-7691-1580-7
673470
  Карякин Л.И. Константин Николаевич Савич-Заблоцкий (к 80-летию со дня рождения) / Л.И. Карякин, Е.К. Лазаренко, М.Н. Шкабара, 1957. – С. 361-364
673471
   Константин Николевич Корнилов.. – М., 1960. – с.
673472
   Константин Павлович Лагутанок. – М, 1979. – 52с.
673473
  Свиридова И.А. Константин Павлович Ротов / И.А. Свиридова. – Москва : Советский художник, 1965. – 112 с.
673474
  Гор Г.С. Константин Панков. Ненецкий художник / Г.С. Гор. – Л., 1973. – 102с.
673475
  Алексанян Е.А. Константин Паустовский-новеллист / Е.А. Алексанян ; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука, 1969. – 168 с.
673476
  Львов С.Л. Константин Паустовский / С.Л. Львов. – М. : Детская литература, 1956. – 94 с.
673477
  Левицкий Л.А. Константин Паустовский / Л.А. Левицкий. – М. : Советский писатель, 1963. – 407 с.
673478
  Левицкий Л.А. Константин Паустовский / Л.А. Левицкий. – М. : Советский писатель, 1977. – 408 с.
673479
  Царик Д.К. Константин Паустовский / Д.К. Царик. – Кишинев, 1979. – 124 с.
673480
  Ильин В.С. Константин Паустовский. Поэзия странствий. / В.С. Ильин. – М. : Советская Россия, 1967. – 135 с.
673481
  Есин С.Н. Константин Петрович / С.Н. Есин. – М, 1987. – 254с.
673482
  Преображенский И.В. Константин Петрович Победоносцев, его личность и деятельность в представлении современников его кончины / И.В. Преображенский. – Санкт-Петербург : Тип. "Колокол", 1912. – 134 с., 1 л. портр.
673483
  Томсинов В.А. Константин Петрович Победоносцев: человек, политик и правовед // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 36-82. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
673484
   Константин Ротов. – Москва, 1987. – 95с.
673485
  Бродский И.А. Константин Рудаков : графика / И.А. Бродский. – Москва : Советский художник, 1985. – 215 с.
673486
  Войлошников П.А. Константин Седых. / П.А. Войлошников. – Красноярск, 1952. – 32с.
673487
  Прохорова В.В. Константин Сергеев / В.В. Прохорова. – Л., 1974. – 245с.
673488
   Константин Сергеев. – Москва : Искусство, 1978. – 208 с.
673489
   Константин Сергеев. – Л., 1985. – 32с.
673490
   Константин Сергеевич Терновой. – Москва, 1988. – 63 с.
673491
  Караганов А.В. Константин Симонов - вблизи и на расстоянии / А.В. Караганов. – М, 1987. – 281с.
673492
  Вишневская И.Л. Константин Симонов / И.Л. Вишневская. – Москва, 1966. – 184с.
673493
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
673494
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – 2-е изд., перераб. – М, 1983. – 399с.
673495
  Лазарев Л.И. Константин Симонов / Л.И. Лазарев. – М., 1985. – 343с.
673496
   Константин Симонов в воспоминаниях современников : Сборник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 608с.
673497
   Константин Симонов рассказывает / сост. автор вст. ст. Л. Лазарев. – Москва, 1981. – 176 с. – (Писатели о творчестве)
673498
  Лазарев Л.И. Константин Симонов. / Л.И. Лазарев. – М., 1990. – 189с.
673499
  Миронова В.М. Константин Скоробогатов / В.М. Миронова. – Л., 1969. – 115-119с.
673500
  Пружан И.Н. Константин Сомов / И.Н. Пружан. – М., 1972. – 127с.
673501
  Бобыне Г.Е. Константин Стамати-Чуря / Г.Е. Бобыне. – Кишинев, 1986. – 103 с.
673502
  Грекул И.Д. Константин Стамати / И.Д. Грекул. – Кишинев, 1959. – 96 с.
673503
  Чекан В.М. Константин Стамати. Жизнь и творчество. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чекан В.М.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1974. – 27л.
673504
  Архангельская Н.В. Константин Степанков / Архангельская Н.В. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1991. – [48] с. : ил.
673505
   Константин Степанов : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников РСФСР, 1990. – [25] с.
673506
  Сыркина Ф.Я. Константин Степанович Елисеев / Ф.Я. Сыркина; Ред.: Н.И. Матвеева. – Москва : Советский художник, 1960. – 128 с.
673507
   Константин Стогний: Мне пришлось "усыновить" папуаса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 58-59 : фото
673508
  Левицкий В.Л. Константин Суханов - председатель первого Владивостокского Совета / В.Л. Левицкий. – Владивосток, 1956. – 114с.
673509
  Левицкий В.Л. Константин Суханов / В.Л. Левицкий. – Владивосток, 1972. – 192с.
673510
  Турсунова П.В. Константин Титович Порошин / П.В. Турсунова. – Душанбе, 1967. – 48с.
673511
  Славина Т.А. Константин Тон / Т.А. Славина. – Ленинград, 1982. – 144 с.
673512
  Славина Т.А. Константин Тон / Т.А. Славина. – Ленинград, 1989. – 222 с.
673513
  Иванько Н.И. Константин Трунов / Н.И. Иванько. – Ставрополь, 1954. – 72с.
673514
   Константин Урбетис. Каталог. – Москва : Реклама, 1974. – 16 с.
673515
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1951. – 288с.
673516
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1952. – 288с.
673517
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1953. – 336с.
673518
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1954. – 32с.
673519
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 4-е. – М., 1956. – 327с.
673520
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М., 1962. – 463с.
673521
  Кузнецов Н.И. Константин Федин / Н.И. Кузнецов. – Москва, 1969. – 208с.
673522
  Оклянский Ю.М. Константин Федин / Ю.М. Оклянский. – М, 1974. – 167с.
673523
  Бугаенко П.А. Константин Федин / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1980. – 255с.
673524
  Бугаенко П.А. Константин Федин и Саратовская земля / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1977. – 71с.
673525
  Бугаенко П.А. Константин Федин и Саратовская земля / П.А. Бугаенко. – 2-е изд. доп. – Саратов, 1982. – 79с.
673526
  Бащенко Р.д Константин Федорович Богаевский (1872-1943) / Р.д Бащенко, . – Симферополь, 1963. – 54с.
673527
  Бессонов П. Константин Федорович Калайдович : Биогр. очерк / П. Бессонова. – Москва : Тип. Александра Семена
1. – 1861. – [4], 50 с. – Из "Русской беседы", кн. 2, 1860 г.
673528
  Бессонов П. Константин Федорович Калайдович. Биографический очерк, 1860. – 50 с. – Отд. оттиск
673529
  Тяпкин Ю. Константин Федорович Тяпкин (1927-2016) / Ю. Тяпкин, О. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 149-151 : фото. – ISSN 0203-3100
673530
  Апушкин Я.В. Константин Федорович Юон / Я.В. Апушкин. – Москва : Dctrj[elj;ybr, 1936. – 115 с., [25] л. ил. : портр., ил.
673531
  Третьяков Н.Н. Константин Федорович Юон / Н.Н. Третьяков. – М., 1957. – 220с.
673532
   Константин Федорович Юон : столетие со дня рождения 1875-1975 : каталог / [М -во культуры СССР ; Союз художн. СССР ; Акад. художеств СССР ; Гос. русск. музей ; Гос. Третьяковская галерея ; сост.: Т.Б. Вендельштейн, В.В. Воробьев и др. ; вст. ст. и науч. ред. И.Т. Ростовцевой]. – Москва : Советский художник, 1976. – 103, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 32-34


  В 100-летний юбилей со дня рождения народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР Константина Федоровича Юна каталог представляет всю многогранную и значительную деятельность большого, ...
673533
  Апушкин Я.В. Константин Федорович Юон. Народный художник РСФСР / Я. Апушкин. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 32 с., [11] л. ил. – (Массовая библиотека "Искусство")
673534
  Голованов Н.Н. Константин Финогенов / Н.Н. Голованов. – М., 1965. – 53с.
673535
   Константин Флегонтов. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1986. – 32 с.
673536
  Зюков Б.Б. Константин Хохлов / Б.Б. Зюков. – К., 1985. – 161с.
673537
  Дьячков С.В. Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Страницы биографии. Труды К.Э. Гриневича / С.В. Дьячков, О.А. Ручинская // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 178–198. – ISSN 2309-6608
673538
  Арлазоров М.С. Константин Эдуардович Циолковский : его жизнь и деятельность (1857-1935) / М.С. Арлазоров. – Москва : Гос. изд. техн.-теорет. лит., 1952. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127. – (Люди русской науки)
673539
  Арлазоров М.С. Константин Эдуардович Циолковский : его жизнь и деятельность / М.С. Арлазоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 144 с. – Библиогр. в конце кн.
673540
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – М., 1948. – 32с.
673541
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – М., 1976. – 295с.
673542
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. – М., 1987. – 303с.
673543
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. – М., 1988. – 304с.
673544
  Долынин Б.П. Константин Юдин / Б.П. Долынин. – М, 1961. – 192с.
673545
   Константинас Богданас, народный художник Литовской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, Лауреат Государственной премии Литовской ССР. – Москва, 1987. – 40с.
673546
   Константинов Б.П.. – М., 1976. – 50с.
673547
   Константинов И.Ф.. – М., 1986. – 31с.
673548
   Константинов П.Н.. – М., 1957. – 24с.
673549
  Модзалевский В.Л. Константиновичи / Родословная, сост. В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича и К*, 1909. – 12 с.
673550
  Донцов Б.Н. Константиновка : путеводитель / Б.Н. Донцов, А.Н. Климов. – Донецк : Донбас, 1979. – 48 с.
673551
  Оксман Ю.Г. Константиновская легенда в Херсонщине. Эпизод из крестьянских волнений / Ю.Г. Оксман. – 8с.
673552
  Панфилов А. Константиновский меридиан: Поиски, исследования, находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе Константинове. / А. Панфилов. – Москва
Ч.1. – 1992. – 287 с.
673553
  Панфилов А. Константиновский меридиан: Поиски, исследования, находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе Константинове. / А. Панфилов. – Москва
Ч.2. – 1992. – 253 с.
673554
  Шевченко В.А. Константиновский равелин / В.А. Шевченко. – М, 1959. – 244с.
673555
  Шевченко В.А. Константиновский равелин / В.А. Шевченко. – М, 1963. – 344с.
673556
   Константиновский рубль : Новые материалы и исследования. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 270с. – ISBN 5-279-00490-1
673557
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
673558
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
673559
  Косик В.И. Константинополь - русская дорога // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 0132-1366
673560
  Крауфорд Ф.М. Константинополь / Крауфорд Ф.М.; под ред. Помяловского. – С.-Петербург : Типография кн. В.П. Мещерского
Вып. 1 : Переводы. – 1899. – 56 с.
673561
  Эссад Дж. Константинополь / Дж. Эссад. – Москва, 1919. – 336 с.
673562
  Чекалова А.А. Константинополь в VI веке. / А.А. Чекалова. – М., 1986. – 173с.
673563
   Константинополь и проливы : по секретным документам б. М-ва иностранных дел. – Москва : Литиздат НКИД. – (Европейские державы и Турция во время Мировой войны)
[Т. 1]. – 1925. – 547, [1] с. – Библиогр.: с. 514-547 и в подстроч. примеч.
673564
  Кузовков В.В. Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395-408) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 82-85. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
673565
  Гукасян В.Г. Константинопольские армяне и национально-просветительское движение 30-60-х годов XIX века. / В.Г. Гукасян. – Ереван, 1989. – 337с.
673566
  Барсов Т. Константинопольский патриархат и его власть над русскою церковью / [Соч.] Т. Барсова, э. орд. проф. Спб. духов. акад. – Санкт-Петербург : тип. П.А. Ремезова, 1878. – VIII, IV, 578, V с.
673567
  Александрович Володимир Константинопольська реліквія княжого Холма // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 30-33
673568
  Станіславський В.В. Константинопольський мирний договір: рішення та наслідки для Запорозької Січі // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 110-113. – ISBN 5-7702-0775-2
673569
  Ильинская С.Б. Константинос Кавафис / С.Б. Ильинская. – М., 1984. – 319с.
673570
   Константину Федоровичу Тяпкину - 80 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 184-187. – ISSN 0203-3100
673571
   Константину Федоровичу Тяпкину - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 158-160. – ISSN 0203-3100
673572
  Торсуев Г.П. Константность и вариативность в фонетической системе / Г.П. Торсуев. – М, 1977. – 125с.
673573
  Гвенцадзе Ц.А. Константность и вариативность консонантных комплексов в романских языках / Ц.А. Гвенцадзе. – Тбилиси, 1984. – 276с.
673574
  Иванова Р.Б. Константность и расщепляемость персика при семенном размножении и возможность корнесобственной его культуры : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Иванова Р.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 26л.
673575
  Чусова Анна Александровна Константные дифференциаторы глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чусова Анна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
673576
  Фесенко Е.А. Константные и вариантные признаки акцентно-мелодической структуры в интонационной системе английского языка (на матер. нац. вариантов англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Фесенко Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
673577
  Малиновский А.Т. Константы авторского мира в романах И.А. Гончарова ("Обломов") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 49-58. – (Серія: Філологія)
673578
  Карпов И.К. Константы веществ для термединамических расчетов в геохимии и петрологии. / И.К. Карпов. – М., 1968. – 144с.
673579
   Константы взаимодействия металлов с газами. – М., 1987. – 367с.
673580
  Хьюбер К.-П. Константы двухатомных молекул : пер. с англ.; в 2-х ч. / К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг. – Москва : Мир
Ч. 1 : Молекулы Ag2-Mo0. – 1984. – 408с.
673581
  Хьюбер К.-П. Константы двухатомных молекул : пер. с англ.; в 2-х ч. / К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг. – Москва : Мир
Ч. 2 : Молекулы N2-Zr0. – 1984. – 366с.
673582
  Смирнов Олег Игоревич Константы Джексона в пространстве L2 на нульмерных и конечных группах : Автореф... кандид. физико-математич.наук: 01.01.01 / Смирнов Олег Игоревич; Росс. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1997. – 22л.
673583
  Лещинский Э.Л. Константы диссоциации кислот в двойных смешанных растворителях, содержащих н-бутанод : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Лещинский Э.Л.; Укр. сельхоз. академия. – К., 1970. – 21л.
673584
  Тетерин Г.Н. Константы и параметры развития геодезии / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-63 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
673585
  Крупчицкий П.А. Константы изотопов U233 и Pu240 для расчета ядерных реакторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крупчицкий П.А.; АН СССР. – М., 1957. – 10л.
673586
  Альберт А. Константы ионизации кислот и оснований / А. Альберт, Е. Сержент ; пер с англ. Е.Ю. Беляева и др. ; под ред. Б.А. Порай-Кошица. – Москва ; Ленинград : Химия, 1964. – 179с.
673587
  Кузнецова О.И. Константы Лебега и аппроксимативные свойства линейных средних кратных рядов Фурье. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кузнецова О.И.; АН УССР. – Донецк, 1985. – 14л.
673588
  Лебедь А.Г. Константы Лебега линейных преобразований и абсолютная сходимость двойных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Лебедь А. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
673589
  Яцимирский К.Б. Константы нестойкости комплексных соединений / К.Б. Яцимирский, В.П. Васильев ; АН СССР ; [отв. ред. И.И. Черняев]. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. – 207 с.
673590
  Пилипенко А.Т. Константы нестойкости тиомочевинных комплексов меди, серебра и ртути / А.Т. Пилипенко, Г.С. Лисецкая. – Киев, 1953. – 82-85с.
673591
  Пилипенко А.Т. Константы нестойкости тиомочевинных комплексов меди, серебра и ртути / А.Т. Пилипенко, Г.С. Лисецкая. – Киев : КГУ, 1955. – С.81-85. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал. 1953, т. 19, вып. 1
673592
  Коренман И.М. Константы распределения органических веществ между двумя жидкими фазами. / И.М. Коренман. – Горький
3. – 1976. – 82с.
673593
   Константы русской политической культуры : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2007. – 96с. – ISBN 978-5-9739-0119-6
673594
  Кривдин Л.Б. Константы спин-спинового взаимодействия между ядрами углерода через одну связь: структурные приложения в органической химии. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.03 / Кривдин Л.Б.; Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1989. – 45л.
673595
  Миронов В.Е. Константы устойчивости внешнесферных комплексов металлов в растворах / В.Е. Миронов, И.Д. Исаев. – Красноярск, 1983. – 365с.
673596
  Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры / Ю. Степанов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2001. – 990с. – ISBN 5-8291-0007-Х
673597
   Констанцский собор 1414-1489. – Санкт-Петербург, 1874
673598
  Артеменко Т.М. Констативний діалог і функціональні можливості мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 27-34.
673599
  Яцимирский К.Б. Констатнты устойчивости комплексов металлов с биолигандами : Справочник / К.Б. Яцимирский, Е.Е. Крисс, В.Л. Гвоздовская ; Под ред. акад. АН УССР К.Б. Яцимирского ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1979. – 225 с.
673600
  Маценка С. Констеляція "Бетховен-Леверкюн" у романі "Доктор Фауст" Томаса Манна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 53-64. – ISSN 0236-1477
673601
  Андрійчук В.Г. Констеляція і кретиріальність об"єктивно-достовірного вибору підходів оцінки результативності вступу України в Митний союз Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 31-40
673602
  Заяць Н.В. Констигуційно-правовий інститут народного представництва та його роль у демократизації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 131-136


  In article the concept ofkanstitutsionno-legal institute of national representation which corresponds to requirements of the Ukrainian society at the development present stage is concretised. Influence of institute of national representation on process ...
673603
  Индутный В.В. Конституация минералов и ее численное представление при моделировании физических свойств (на прим. оптич. показателя преломления : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.20 / Индутный В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
673604
  Индутный Владимир Васильевич Конституация минералов и ее численное представление при моделировании физических свойств (на прим. оптического показателя преломления). : Дис... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.20. / Индутный Владимир Васильевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
673605
  Науменко Л.П. Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 115-123


  У статті розглядаються конституенти бізнес-дискурсу, а саме учасники у їхніх статусно-рольових амплуа, локуси, тональність та регістри, стратегії та інтенції, прецедентні імена, висловлювання та тексти, цінності та ключові концепти, що складають основу ...
673606
  Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
673607
  Матвєєв С.В. Конституійно- правовий статус Президента України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.64-73
673608
  Кебуладзе В. Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об"єктивна герменевтика Ульриха Овермана // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 146-156. – ISSN 2410-2601
673609
  Горохова Т. Конститутивні особливості найменувань складових частин літального апарата в російській термінології // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.56-66. – ISBN 966-7773-28-0
673610
  Царенко О.В. Конститутивно-ключові положення концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
673611
  Филатенко И.А. Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 192-199


  У статті розглядаються конститутивні ознаки мовленнєвої події в масмедійному політичному дискурсі. Зокрема, фокусується увага на специфіці її локалізації, ролі суб"єкта та ін. В статье рассматриваются конститутивные признаки речового события в ...
673612
  Кузнецов А.В. Конститутивный панпсихизм и проблема ментальной каузальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 106-117. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
673613
  Мухамеджанов О. Конститутционная реформа в Республике Узбекистан: новый этап в развитии парламентаризма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.51-56. – ISSN 1811-9018
673614
  Лисенков С.Л. Конституцiя Укpаїни : Матеpiали до вивчення / С.Л. Лисенков; Пиpоженко П.Л.-pед. – Київ : Либiдь, 1997. – 160с.Обл.-вид.аpк.10. – ISBN 5325008552
673615
   Конституции буржуазных государств : Учеб. пос. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 407 с.
673616
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
2. – 1936. – 664с.
673617
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
4. – 1936. – 370с.
673618
   Конституции буржуазных стран. – Москва, 1968. – 194с.
673619
  Вильданов Р.Х. Конституции в политической системе буржуазного общества / Р.Х. Вильданов. – Москва, 1968. – 200с.
673620
  Дурденевский В.Н. Конституции Востока. Египет. Турция. Персия. Афганистан. Индия. Китай. Монголия. Япония / В.Н. Дурденевский, Е.Ф. Лундшувейт. – Л., 1926. – 180с.
673621
   Конституции государств Американского континента. – М.
1. – 1957. – 434с.
673622
   Конституции государств Американского континента. – М.
2. – 1959. – 525с.
673623
   Конституции государств Американского континента. – М.
3. – 1959. – 470с.
673624
   Конституции государств Африки. – Москва
1,2. – 1963. – 748с.
673625
   Конституции государств Европейского Союза : Учебник для вузов. – Москва : Инфра М-Hорма-М, 1997. – 802с. – ISBN 5891231239, 5862255117
673626
   Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого океана. – Москва, 1960. – 738с.
673627
   Конституции европейских стран народной демократии. – Москва, 1954. – 184 с.
673628
   Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада. Учебник. – Москва : БЕК, 1996. – 432с. – ISBN 5-85639-126-8
673629
   Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония, Канада. Учебник. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : БЕК, 1997. – 586с. – ISBN 5-85639-189-6
673630
   Конституции зарубежных государств : Учебное пособие. – 2-е изд., исправленное и дополненное. – Москва : БЕК, 1999. – 584с. – ISBN 5-85639-189-6
673631
   Конституции зарубежных социалистических государств. – М., 1956. – 460с.
673632
   Конституции зарубежных социалистических государств Европы. – М., 1973. – 742с.
673633
   Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 вв. (Англия, США, Франция, Италия, Германия) : Сб. документов. – Москва : Юридическая литература, 1957. – 587 с.
673634
   Конституции и конституционные акты РСФСР. – М., 1940. – 298с.
673635
   Конституции и политические системы в странах социализма и капитализма. – Свердловск, 1979. – 121с.
673636
  Еллинек Г. Конституции их изменения и преобразования / Г.Еллинек ; под. ред. Б.А. Кистяковского. – С-Петербург : Право, 1907. – 97 с.
673637
   Конституции Республики Узбекистан, 1992. – 9с.
673638
   Конституции социалистических государств. – Москва : Юридическая литература
Т. 1. – 1987. – 336 с.
673639
   Конституции социалистических государств. – Москва : Юридическая литература
Т. 2. – 1987. – 384 с.
673640
   Конституции Союза ССР и Союзных Республик. – М., 1937. – 272с.
673641
   Конституции стран, развивающихся на капиталистическом пути. – М., 1975. – 140с.
673642
  Чуб О.О. Конституцийне право громадян України на участь в управлінні державними справами : Монографія / О.О. Чуб; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харьков : Одіссей, 2005. – 232 с. – ISBN 966-633-467-4
673643
  Захаров В.Ю. Конституционализм как вариант модернизации российского абсолютизма в конце XVIII - первой четверти XIX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-52. – ISSN 0869-5687


  Автор раскрывает свое видение проблем реформирования государственного строя Российской империи первой четверти XIX века, объясняет причины нереализации конституционных проектов Александра I.
673644
  Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сборник избранных публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной проблематике / Г.Г. Арутюнян ; [сост. : Головин А.С., Аршевская М.В., Рыбалко Я.В.]. – Киев : Логос, 2011. – 308 с., [4] с. фото : схемы, фото. – ISBN 978-966-171-457-0
673645
  Мухаменшин Ф.Х. Конституционная (уставная) юстиция как фактор развития российского федерализма / Ф.Х. Мухаменшин, В.Н. Демидов // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-54. – ISSN 0132-0769
673646
  Уваров А.А. Конституционная модель гражданского общества в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 15-19. – ISSN 1812-8696
673647
  Роберт Пост Конституционная наука в Соединенных Штатах Америки // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Положение и особенности конституционной науки зависят от природы конституционного права. В США содержание конституционного права рассматривается, как правило, в рамках диалога между Верховным судом и американским народом. Конституционная наука, ...
673648
  Лазарев Л.В. Конституционная реформа / Л.В. Лазарев, А.Я. Слива. – М., 1989. – 94с.
673649
   Конституционная реформа в СССР. – Москва, 1990. – 127с.
673650
   Конституционная система развитого социализма. – М., 1980. – 134с.
673651
  Вагнер Б. Конституционная юрисдикция - основные права - защита права собственности в Австрии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 133-140. – ISSN 1812-7126
673652
  Боботов С.В. Конституционная юстиция : Сравнительный анализ / С.В. Боботов. – Москва, 1994. – 127с. – ISBN 58810036
673653
  Клишас А.А. Конституционная юстиция в Мексике. Специфика судопроизводсва в рамках "процедуры ампаро" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.26-38. – ISSN 1811-9018
673654
  Пастухов М. Конституционная юстиция и судебная власть в Республике Беларусь: законодательство и практика // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 122-130. – ISSN 1812-7126


  В статье отражено состояние судебной системы Республики Беларусь. Автор выделяет особенности правового регулирования организации судов общей и специальной компетенции, Конституционного Суда Республики Беларусь. По результатам исследования автор ...
673655
  Бородин П.А. Конституционно-демократическая партия за рубежом: организация и общественная деятельность в 1920-е годы / П.А. Бородин. – Москва, 2000. – 104с.
673656
  Аль-Зуби Бассам Салем Ал Салех Конституционно-правовое развитие Иордании : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Аль-Зуби Бассам Салем Ал Салех; НАН Украины, ин-тут государства и права им. В.М.Корецкого. – Киев, 1999. – 193л. – Бібліогр.:л.181-193
673657
  Жигжитжапов Б.Ж. Конституционно-правовое регулирование осуществления контрольных полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 11 (65). – С. 25-39. – ISSN 1812-8696
673658
  Шустров Д. Конституционно-правовое регулирование целей, задач, функций государства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 139-150. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
673659
  Кудрявцев В.Л. Конституционно-правовой институт квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-89. – ISSN 0132-0769
673660
   Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики государств. – Москва, 1986. – 303с.
673661
  Радуто В.И. Конституционно-правовые аспекты реабилитации инвалидов в Российской Федерации // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-54. – ISSN 0132-0831
673662
  Гази Карам Конституционно-правовые основы внешнеполитической деятельности Ирака : Дис... канд. юридич.наук: / Гази Карам; КГУ. – К., 1972. – 303л.
673663
  Ципун А.В. Конституционно-правовые основы международных экономических отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 8-13. – ISSN 1812-8696
673664
   Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов внутренних дел. – М., 1982. – 158с.
673665
  Снежко О.А. Конституционно-працовая защита семьи // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 63-71. – ISSN 0132-0769
673666
  Осипян Б.А. Конституционно-судебное разрешение споров о компетенции // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 45-49. – ISSN 1812-8696
673667
  Мамаев Р.Б. Конституционно - правовые признаки республики в составе Российской Федерации (на примере Кабардино - Балкарской Республики) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.31-41
673668
  Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебник / А.А. Мишин. – Издание 5-е, переработанное и дополненное. – Москва : Белые альвы, 1996. – 400с. – ISBN 5-7619-0036-Х
673669
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Общая часть. Учебник для юрид. вузов и фак-тов. – 2-е изд. испр. и дополн. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85-639-123-3; 3-406-40576-2
Т.1-2. – 1996. – 758с.
673670
  Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебное пособие / И.А. Алебастрова. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 304с. – ISBN 5-8401-0066-8
673671
   Конституционное государство. – 36 6с.
673672
   Конституционное законодательство и вопросы государства и права. – Кишинёв, 1981. – 155 с.
673673
   Конституционное законодательство и вопросы государственного управления. – Томск, 1987. – 260 с.
673674
   Конституционное законодательство и государственное управление в условиях совершенствования социалистического общества. – Томск, 1988. – 160с.
673675
   Конституционное законодательство и проблемы государственного управления. – Томск, 1986. – 235с.
673676
  Петров С.М. Конституционное законодательство России: проблемы и перспективы развития / С.М. Петров, Л.Ю. Грудцына // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
673677
  Кейта Шейк Амаду Конституционное обеспечение исполнения международных договоров. : Дис... канд. юридичнаук: 12.00.10 / Кейта Шейк Амаду; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.134-144
673678
  Зимина Л.И. Конституционное оформление советской социалистической национальной государственности в Таджикистане : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Зимина Л.И.; М-во нар. образования ; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1973. – 28л.
673679
  Берлявский Л.Г. Конституционное право Государства Израиль: обзор исследований // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 0132-0769
673680
  Кожевников О.А. Конституционное право граждан на объединение в конституциях стран СНГ: (сравнительно-правовой анализ) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 1812-8696
673681
  Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование / М.В. Карасева. – Воронеж, 1989. – 148 с.
673682
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1997. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
673683
  Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / А.А. Мишин. – Издание 6-е, переработанное и дополненное. – Москва : Белые альвы, 1999. – 456 с. – ISBN 5-7619-0067-Х
673684
  Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / М.В. Баглай; под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 832 с. – ISBN 5-89123-342-8, 5-86225-905-8
673685
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1999. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
673686
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-тут госуд.и права РАН. АПУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 600с. – ISBN 5-7975-0267-4
673687
  Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / М.В. Баглай; МГИ международных отношений (Ун-тет) МИД РФ ; под. общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 832 с. – ISBN 5-89123-342-8; 5-86225-905-8
673688
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Практикум / В.Е. Чиркин. – Москва : Юристъ, 2000. – 429с. – ISBN 5-7995-0151-1
673689
   Конституционное право зарубежных стран : Курс лекций. – Москва : Приор, 2000. – 336с. – Автор-сост.А.В.Якушев на обкладинці. – ISBN 5-7990-0399-3
673690
  Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающ., по специальности "Юриспруденция" / М.В. Баглай; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИДРФ; под общ. ред.: М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – Москва : Норма, 2003. – 832 с. – ISBN 5-89123-342-8
673691
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студ. высш. учеб. зав. / В.Е. Чиркин ; Ин-т гос-ва и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 4-е изд., переработанное и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 669 с. – ISBN 5-7975-0759-5
673692
  Марткович И.Б. Конституционное право на жилище / И.Б. Марткович. – М, 1979. – 90с.
673693
  Чигир В.Ф. Конституционное право на жилище / В.Ф. Чигир, В.А. Боровцов. – Минск : Беларусь, 1985. – 103, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
673694
   Конституционное право на жилище. – Киев, 1986. – 364с.
673695
  Фиолевский Д.П. Конституционное право на защиту / Д.П. Фиолевский. – К, 1981. – 88с.
673696
  Резник Г.М. Конституционное право на защиту. / Г.М. Резник, М.М. Славин. – М., 1980. – 113с.
673697
  Шишкин В.И. Конституционное право на обжалование в суд действий должностных лиц / В.И. Шишкин. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 128с. – ISBN 531900494Х
673698
   Конституционное право развивающихся стран. – М., 1987. – 284с.
673699
   Конституционное право развивающихся стран. – М., 1990. – 294с.
673700
   Конституционное право развивающихся стран. – М., 1992. – 351с.
673701
  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для юрид. вузов и факультетов / М.В. Баглай. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 776 с. – ISBN 5-89123-329-0, 5-86225-989-9
673702
   Конституционное право Российской Федерации : учебник / Адзинова (Хапсирокова) Е.А. [и др.] ; под общей ред. Н.В. Витрука ; Российская академия правосудия. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2010. – 656 с. – ISBN 978-5-91768-123-8
673703
  Рябцовская Н.М. Конституционное право советских граждан на жилище : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Рябцовская Н. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1980. – 24л.
673704
  Поляков Вадим Леонидович Конституционное право советских граждан на свободу слова : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Вадим Леонидович; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1975. – 20л.
673705
   Конституционное право социалистических стран. – М., 1963. – 328с.
673706
  Ковешников Е.М. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств : Учебник для вузов / Е.М. Ковешников, М.Н. Марченко, Л.А. Стешенко. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 464с. – ISBN 5-89123-367-3;5-86225-856-6
673707
  Серебренников В.П. Конституционное право Франции / В.П. Серебренников. – Минск : БГУ, 1976. – 240с.
673708
  Прело Марсель Конституционное право Франции. / Прело Марсель. – М., 1957. – 671с.
673709
  Трагира В.П. Конституционное право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Республике Молдова / Василий Трагира ; под ред. Георгия Костаки, Василия Игнатьева ; АН Молдовы, Ин-т Философии, Социологии и Права. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2006. – 232 с. – ISBN 978-9975-78-103-9
673710
  Сосна Б. Конституционное право человека на жизнь и его защита / Б. Сосна, Г. Федоров, Н. Емельянова // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 9-12. – ISSN 1810-3081
673711
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1995
673712
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1996
673713
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1997
673714
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1998
673715
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1999
673716
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 1999
673717
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4. – 1999
673718
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"98/1"99. – 1999
673719
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2002
673720
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2003
673721
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 2003
673722
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2004. – З № 3 2004 р. див. "Сравнительное конституционное обозрение"
673723
  Крусс В.И. Конституционное правопользование и юридическая ответственность (окончание) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-25. – ISSN 0132-0769
673724
  Свечкарев А.И. Конституционное развитие зарубежных социалистических стран Европы. Федерация в зарубежных социалистических странах. Текст лекций / А.И. Свечкарев, А.А. Овчаренко. – Харьков, 1974. – 37с.
673725
  Тхай Винь Тханг Конституционное развитие СРВ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Тхай Винь Тханг; Мин-во нар. обр. Аз.ССР, Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1988. – 22л.
673726
   Конституционное развитие Таджикской ССР. – Душанбе
1. – 1980. – 119с.
673727
   Конституционное развитие Узбекской ССР. – Ташкент, 1986. – 179с.
673728
  Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР / Л.А. Морозова. – М., 1985. – 143с.
673729
   Конституционное регулирование национального суверенитета и государственности в СССР. – Свердловск, 1982. – 135с.
673730
  Михалев В. Конституционность как фактор правового государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.110-115. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4999
673731
  Орловский Ю.П. Конституционные гарантии права на образование в СССР / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 171с.
673732
  Сырунина Т. Конституционные гарантии права собственности при изъятии имущества для публичных нужд: экономический анализ (на примере судебной практики США) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 25-38. – ISSN 1812-7126


  В статье автор исследует практику реализации конституционных полномочий государства по принудительному отчуждению у частных собственников имущества для публичных нужд с экономической точки зрения.
673733
  Введенский Ю.В. Конституционные гарантии пров граждан / Ю.В. Введенский, Л.А. Слитенко. – Ленинград, 1980. – 36с.
673734
  Рушайло В.Б. Конституционные и административно-правовые основы содержания режима военного положения в Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.78-85
673735
   Конституционные идеи Андрея Сахарова. – М., 1990. – 95с.
673736
  Матаева М.Х. Конституционные идеи в программах политических партий и национальных организаций Казахстана и Туркестана 1917 года // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
673737
   Конституционные материалы. – М., 1991. – 124с.
673738
  Масленников В.А. Конституционные обязанности советских граждан. / В.А. Масленников. – Москва, 1970. – 45с.
673739
  Трудова О.В. Конституционные основания защиты прав граждан России на международном уровне / О.В. Трудова, Э.Ю. Яковлев // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 24-27. – ISSN 1812-3910
673740
   Конституционные основы внешней политики Советского государства. – М., 1978. – 256с.
673741
   Конституционные основы внешней политики СССР и международное право. – М., 1985. – 272с.
673742
  Копычев Н.И. Конституционные основы внешней политики СССР. / Н.И. Копычев. – Л., 1979. – 28с.
673743
  Павловский Р.С. Конституционные основы деятельности местных Советов народных депутатов / Р.С. Павловский. – Х, 1979. – 175с.
673744
  Леонова О.И. Конституционные основы научного управления в системе местных Советов / О.И. Леонова, Ю.И. Скуратов. – Свердловск, 1982. – 136с.
673745
  Биндер М.А. Конституционные основы национально-государственного устройства СССР / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1984. – 84с.
673746
  Заметина Конституционные основы национальной политики Российской Федерации: к новой концепции / Заметина, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 117-123. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
673747
  Денисов А.И. Конституционные основы общественного устройства СССР / А.И. Денисов. – Москва, 1966. – 56с.
673748
  Топорнин Б.Н. Конституционные основы политической системы с оветского общества / Б.Н. Топорнин. – М, 1978. – 136с.
673749
  Корнуков М В. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве / М В. Корнуков, . – Саратов, 1987. – 178с.
673750
  Абова Т.Е. Конституционные основы права социалистической собственности в СССР. / Е.Т. Абова. – Москва : общество "Знание" РСФСР, 1979. – 39 с. – Библиогр.: с. 38. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
673751
  Матейкович М.С. Конституционные основы рационального природопользования в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 45-53. – ISSN 0132-0769
673752
  Сенченко В.И. Конституционные основы руководства экономикой развитого социализма / В.И. Сенченко. – К., 1982. – 183с.
673753
  Шевченко А.А. Конституционные основы формирования и осуществления внешней политики США / А.А. Шевченко. – Киев, 1988. – 42 с.
673754
  Страшун Б.А. Конституционные перемены в Восточной Европе 1989-1990 гг / Б.А. Страшун. – М, 1991. – 208с.
673755
  Масленников В.А. Конституционные права и обязанности граждан СССР. / В.А. Масленников. – Москва, 1979. – 128с.
673756
  Нечаева А.М. Конституционные предпосылки семейного законодательства // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 113-119. – ISSN 0132-0769
673757
  Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / В.М. Семенов. – М., 1982. – 152с.
673758
  Синицын Ф.Л. Конституционные принципы свободы совести и всеобщего избирательного права в СССР: попытка реализации и противодействие (1936-1939 гг) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 81-92. – ISSN 0869-5687
673759
  Чангули Глеб Иванович Конституционные принципы уголовного судопроизводства зарубежных социалистических государств : Дис... д-ра юридич.наук: 12.00.09 / Чангули Глеб Иванович; Ин-т государства и права. – К., 1981. – 392л. – Бібліогр.:л.343-392
673760
  Чангули Г.И. Конституционные принципы уголоного судопроизводства зарубежных социалистических государств / Г.И. Чангули. – Киев, 1981. – 211с.
673761
  Макуев Р.Х. Конституционные принципы федерализма в эволюции субъектов Российской Федерации в условиях глобализации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
673762
  Кудинов О.А. Конституционные проекти Белого движения в годы Гражданской войны в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 1812-3805
673763
  Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 146-159. – ISSN 1812-7126
673764
  Цепков Н.М. Конституционные типы норок : Автореф... канд. с. х.наук: 550 / Цепков Н. М.; Вологод. мол. ин-т. – М., 1969. – 22л.
673765
  Белоковыльский М. Конституционный запрет на использование недопустимых доказательств: проблемы уголовно-процессуальной реализации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 16-24. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена проблеме конституционного и уголовно-процессуального права - проблеме допустимости доказательств. Наибольшую законодательную детализацию конституционный запрет на использование при осуществлении правосудия доказательств, полученных с ...
673766
  Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталлистических государствах / М.А. Нудель. – Москва : Юридическая литература, 1968. – 224с.
673767
  Нудель М.А. Конституционный надзор в капиталистических государствах / М.А. Нудель. – Одесса, 1964. – 49с.
673768
  Нудель Михаил Абрамович Конституционный надзор в капиталистических государствах : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 711 / Нудель Михаил Абрамович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 40 с. – Бібліогр.:с.39-40
673769
  Лукашевич В. Конституционный плюрализм в практике судов Европейского союза // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 68-77. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются современные теории конституционного плюрализма и межсудебного взаимодействия в праве Европейского союза.
673770
  Лейзеров А.Т. Конституционный принцип гласности работы Советов народных депутатов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1981. – 173с.
673771
  Стецовский Ю.И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту / Ю.И. Стецовский, А.М. Ларин. – Москва, 1988. – 316с.
673772
  Летучих В.И. Конституционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уголовного права / В.И. Летучих. – Омск, 1981. – 68 с.
673773
  Николаев Б.В. Конституционный принцип равноправия в США: законодательные и судебные гарантии прав инвалидов в системе высшего образования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
673774
  Туранов В.И. Конституционный принцип советского государственного управления : [учеб. пособие] / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 56 с.
673775
  Варламова Н.В. Конституционный процесс в России (1990-1993 гг.) / Н.В. Варламова. – Москва, 1998. – 156с. – ISBN 5895540090
673776
  Мари-Кристин Майнингер Конституционный совет Франции и европейское право // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 141-146. – ISSN 1812-7126
673777
  Пронина В.С. Конституционный статус органов межотраслевого управления. / В.С. Пронина. – Москва, 1981. – 158с.
673778
  Сивов В.А. Конституционный статус советского гражданина / В.А. Сивов. – Л, 1980. – 40с.
673779
  Бондарь Н. Конституционный Суд России - генератор "живого" (судебного) конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 75-86. – ISSN 0132-1331
673780
   Конституция-это закон и для Государственной Думы / В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.С. Комиссаров, В.В. Лунеев // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 0132-0769
673781
   Конституция (Основной Закон) Республики Беларусь. – М., 1992. – 18 с.
673782
   Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 178 с. – Миниатюрное издание
673783
   Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. – Москва : Советская Россия, 1982. – 118 с. – Миниатюрное издание
673784
   Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России. – Москва : Известия, 1993. – 127 с.
673785
  Рябов А. Конституция 1993 года и некоторые особенности российской модели разделения властей // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.107-112. – ISSN 1560-7828
673786
  Шейнис В.Л. Конституция 1993 года и российская политическая система // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-28. – ISSN 0869-5687
673787
  Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.163-174. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
673788
  Цыба Р.И. Конституция to begoing + инфинитив в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цыба Р. И.; МВССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 20л.
673789
   Конституция Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Батуми, 1954. – 24с.
673790
   Конституция Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Батуми, 1962. – 21с.
673791
   Конституция Азербайджанской Советской Социалистической Республики, 1947. – 36с.
673792
   Конституция Азербайджанской Советской Социалистической Республики. – Баку, 1965. – 32с.
673793
   Конституция Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1955. – 28 с.
673794
   Конституция Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1967. – 31с.
673795
   Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. – Уфа, 1845. – 24с.
673796
   Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. – Уфа, 1953. – 24с.
673797
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1950. – 23с.
673798
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1952. – 36с.
673799
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1969. – 32с.
673800
   Конституция буржуазных государств Европы. – Москва, 1957. – 1142с.
673801
   Конституция Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. – Улан-Удэ, 1953. – 28с.
673802
   Конституция Бурятской автономной Советской Социалистической Республики. – Улан-Удэ, 1971. – 24с.
673803
   Конституция государств Африки. – Москва
3. – 1966. – 711с.
673804
   Конституция государств Центральной и Восточной Европы. – М., 1997. – 576с.
673805
  Лорис-Меликов Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма / Лорис-Меликов. – Лондон-С.-Пб. – 80с.
673806
   Конституция Грузинской Советской Социалистической Республики. – Тбилиси, 1949. – 36с.
673807
   Конституция Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. – Махачкала, 1950. – 28с.
673808
   Конституция Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. – Махачкала, 1968. – 24с.
673809
  Напсо М.Б. Конституция Европейского Союза и проблемы национальной идентичности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 160-163. – ISSN 1684-2618
673810
  Лунев А.Е. Конституция зрелого социалистического общества / А.Е. Лунев. – М., 1978. – 48с.
673811
  Бацалай И. Конституция и конституционность в правовом государстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 51-54. – ISSN 1810-3081
673812
  Чиркин В.Е. Конституция и современные модели публичной власти: идеологемы и реалии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
673813
  Мазаев В. Конституция и формы собственности // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.185-191. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
673814
   Конституция Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1969. – 24с.
673815
   Конституция Кабардинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1945. – 39с.
673816
   Конституция Кабардинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1949. – 24с.
673817
   Конституция Казахской Советской Социалистической Республики. – Алма-Ата, 1953. – 32с.
673818
   Конституция Казахской Советской Социалистической Республики. – Алма-Ата, 1954. – 32с.
673819
   Конституция Казахской ССР. – Алма-Ата, 1961. – 32с.
673820
   Конституция как фактор социальных изменений : Сборник докладов. – Москва : Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. – 108с. – ISBN 5-89554-114-3
673821
   Конституция Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики. – Элиста, 1966. – 23с.
673822
   Конституция Карело-Финской Советской Социалистической Республики. – Сортавала, 1948. – 28с.
673823
   Конституция Карело-Финской Советской Социалистической Республики. – Петрозаводск, 1950. – 30с.
673824
   Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики. – Фрунзе, 1946. – 23с.
673825
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1946. – 31с.
673826
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1948. – 36с.
673827
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1953. – 36с.
673828
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1954. – 27с.
673829
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1964. – 28с.
673830
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1965. – 27с.
673831
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1967. – 32с.
673832
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1951. – 28с.
673833
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1952. – 28с.
673834
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1952. – 28с.
673835
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1954. – 31с.
673836
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1972. – 26с.
673837
   Конституция Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. – Йошкар-Ола, 1949. – 20с.
673838
   Конституция Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. – Йошкар-Ола, 1963. – 24с.
673839
   Конституция Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1965. – 30 с.
673840
   Конституция Монгольской Народной Республики. – Москва, 1950. – 24с.
673841
   Конституция Монгольской Народной Республики. – Москва, 1952. – 40 с.
673842
   Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. – Саранск, 1954. – 24с.
673843
   Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. – Саранск, 1960. – 24с.
673844
   Конституция на Съюза на съветские Социалистически Републики. – М., 1936. – 32с.
673845
  Головко А.А. Конституция подлинного народовластия / А.А. Головко. – Минск, 1979. – 187с.
673846
  Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; Академия наук УССР ; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1984. – 195 л. – Библиогр.: л. 184-195
673847
   Конституция Польской Народной Республики. – М., 1952. – 44с.
673848
   Конституция Польской Народной Республики. – М., 1977. – 31с.
673849
  Молчанов В.И. Конституция пространства. Суждение и тело // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 155-166. – ISSN 0042-8744
673850
   Конституция развитого социализма. – Москва, 1978. – 44 с.
673851
   Конституция развитого социализма. – Изд. 2-е. – М., 1978. – 272с.
673852
   Конституция развитого социализма. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 272с.
673853
   Конституция развитого социализма. – Москва, 1981. – 280с.
673854
   Конституция развитого социализма и вопросы государства и права. – Саранск, 1979. – 180с.
673855
   Конституция Республики Египта. – М., 1956. – 32с.
673856
   Конституция Республики Казахстан, 1992. – 14с.
673857
   Конституция Республики Молдова. – Кишинёв, 1993. – 51 л.
673858
  Пушкаш В. Конституция Республики Молдова и Статут Международного уголовного суда // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 4-11. – ISSN 1810-3081
673859
   Конституция Республики Таджикистан, 1992. – 8с.
673860
  Арановский К.В. Конституция России среди источников иностранного конституционного права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 37-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
673861
  Гаврюсов Ю.В. Конституция России: уроки пятнадцатилетнего регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 17-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
673862
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1918. – 31с.
673863
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1937. – 55с.
673864
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1938. – 24с.
673865
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – Москва, 1945. – 32с.
673866
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – Ростов -на-Дону, 1946. – 24с.
673867
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1955. – 336с.
673868
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 118с.
673869
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1986. – 45с.
673870
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1989. – 62с.
673871
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Горький, 1946. – 32с.
673872
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1950. – 32с.
673873
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1953. – 36с.
673874
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1954. – 36с.
673875
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1955. – 36с.
673876
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1962. – 33с.
673877
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1965. – 31с.
673878
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1971. – 31с.
673879
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1972. – 419с.
673880
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1975. – 48с.
673881
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1975. – 31с.
673882
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1977. – 31с.
673883
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 46с.
673884
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 703с.
673885
   Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики : (основной закон). – Юрьев : Издание Юрьевского Совета, 1918. – 24 с.
673886
   Конституция Российской Федерации-России. – М., 1992. – 110с.
673887
   Конституция Российской Федерации. – М, 1992. – 46с.
673888
   Конституция Российской Федерации. – Москва, 1993. – 23с.
673889
   Конституция Российской Федерации. – Москва, 1993. – 25с.
673890
   Конституция Российской Федерации : Научно-практический комментарий. – Москва : Юристъ, 1997. – 716с. – (Commentarium). – ISBN 5-7357-0141-Х
673891
   Конституция Российской Федерации : проблемный комментарий. – Москва, 1997. – 704 с. – ISBN 5-89554-008-2
673892
   Конституция Российской Федерации [Електронний ресурс] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 3 часа звучания. – Москва : Студия АРДИС/Art Dictation Studio, 2006. – 1 CD + буклет (4 с.); в папке DEMO распол. демонстрац. аудиофрагм. Мр3-КНИГ пр-ва студ. книгозап. "АРДИС". – Системн. требования:MPEG-I Layer-3(mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono.-Текст проч. по из-нию: Конституция РФ. -М.:"Айрис-пресс", 2005.- Загл. с этикетки диска. – (Юридическая академия)


  3 часа звучания: Имена папок (Номер главы)_(Номер параграфа) Имена mp3-файлов: (Номер статьи). mp3 Раздел, глава Статья РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 1.Основы ...
673893
  Медушевский А. Конституция Российской Федерации 1993 года и большие циклы Российского конституционализма // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.37-59. – ISSN 1560-7828
673894
  Мамут Л. Конституция Российской Федерации в ХХІ веке // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.59-65. – ISSN 1560-7828
673895
  Хакимов Р. Конституция Российской Федерации и опыт договорных отношений // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.126-132. – ISSN 1560-7828


  Договорные отноршения центральной власти России и субъектов Федерации
673896
  Нефедов Б.И. Конституция Российской Федерации и проблема международной правосубъектности индивидов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 24-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
673897
  Луковская Д.И. Конституция Российской Федерации и современные концепции прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 97-100. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
673898
   Конституция РСФСР. – М., 1952. – 336с.
673899
  Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года / О.И. Чистяков. – М., 1984. – 206с.
673900
   Конституция Румынской Народной Республики. – Москва, 1950. – 20с.
673901
   Конституция Румынской Народной Республики. – М., 1952. – 36с.
673902
   Конституция Румынской Народной Республики. – Бухарест, 1958. – 83с.
673903
  Мартышин О.В. Конституция РФ 1993 г. и развитие теории государства и права (Некоторые методические аспекты) // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 39-47. – ISSN 0132-0769
673904
   Конституция Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Дзауджикау, 1945. – 31с.
673905
   Конституция Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Орджоникидзе, 1961. – 30с.
673906
  Юзьков Л.П. Конституция Советской Украины / Л.П. Юзьков. – Киев, 1984. – 24 с.
673907
  Терновая Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки : Автореф... канд. юр.наук: / Терновая Г. Г.; МГИМО МИД СССР. – М., 1957. – 23л.
673908
  Бойченко Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки / Г.Г. Бойченко. – Москва, 1959. – 242с.
673909
   Конституция Социалистической Республики Бирманский Союз. – М., 1976. – 63с.
673910
   Конституция Социалистической Республики Вьетнам. – М., 1982. – 56с.
673911
   Конституция Социалистической Республики Румынии. – Бухарест, 1975. – 32с.
673912
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – Белград, 1963. – 92с.
673913
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – Белград, 1969. – 186с.
673914
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – Белград, 1974. – 337 с.
673915
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – М., 1975. – 191с.
673916
   Конституция Социалистической Чехословакии. – М., 1963. – 342с.
673917
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – К., 1989. – 48с.
673918
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1990. – 63с.
673919
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1991. – 70с.
673920
  Голяков И.Т. Конституция СССР -- конституция победившего социализма. (К 20-летию Конституции СССР 1936 г.) / И.Т. Голяков. – Москва, 1956. – 32с.
673921
  Дулов А.В. Конституция СССР - основа нравственно-правового воспитания / А.В. Дулов. – Минск, 1979. – 48с.
673922
   Конституция СССР - основа развития социалистической демократии. – М., 1980. – 270с.
673923
  Тадевосян Э.В. Конституция СССР - Основной Закон Советского многонационального государства. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1982. – 64с.
673924
  Карпинский В.А. Конституция СССР : уебник для 7-го класса сред. школы / В.А. Карпинский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 160 с., [7] л. ил.
673925
  Карев Д.С. Конституция СССР / Д.С. Карев, Г.В. Бараюашев. – М, 1960. – 199с.
673926
   Конституция СССР. – М., 1980. – 146с.
673927
  Масленников В.А. Конституция СССР : права и обязанности молодежи. / В.А. Масленников. – Москва, 1979. – 64с.
673928
  Клевцов А.В. Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 5 (104). – С. 18-25
673929
  Ронин С.Л. Конституция СССР 1936 года / С.Л. Ронин. – М, 1957. – 128с.
673930
   Конституция СССР и вопросы развития правового регулирования социалистических общественных отношений. – Иркутск, 1980. – 179с.
673931
   Конституция СССР и вопросы теории советского госдарстсвенного права. – Москва, 1981. – 85с.
673932
   Конституция СССР и дальнейшее повышение эффективности норм уголовного права. – Свердловск, 1980. – 151с.
673933
   Конституция СССР и дальнейшее развитие государствоведения и теории права. – Москва, 1979. – 225с.
673934
   Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – Москва, 1979. – 217с.
673935
  Денисов А.И. Конституция СССР и её международное значение / А.И. Денисов. – М., 1954. – 64с.
673936
   Конституция СССР и законодательство развитого социализма. – М., 1984. – 272с.
673937
  Романов П.И. Конституция СССР и защита Отечества / П.И. Романов, В.Г. Белявский. – Москва, 1979. – 128с.
673938
  Якубсон Я.Г. Конституция СССР и моральная ответственность личности / Я.Г. Якубсон. – М, 1980. – 63с.
673939
   Конституция СССР и правовое положение личности. – Москва, 1979. – 174с.
673940
   Конституция СССР и правовые проблемы совершенствования руководства народным хозяйством. – Москва, 1979. – 230с.
673941
   Конституция СССР и правовые проблемы укрепления правовой основы государственной и общественной жизни. – Свердловск, 1980. – 142с.
673942
   Конституция СССР и развитие науки права. – М., 1980. – 262с.
673943
   Конституция СССР и развитие советского законодательства. – Москва, 1981. – 375с.
673944
   Конституция СССР и развитие советского законодательства. – М., 1983. – 607с.
673945
  Кузнецов Г.Я. Конституция СССР и система социалистического хозяйствования / Г.Я. Кузнецов. – Москва, 1979. – 64с.
673946
   Конституция СССР и советская молодежь : Указ. лит. – Москва, 1978. – 48с.
673947
   Конституция СССР и укрепление правовой основы государственной и общественной жизни. – К., 1983. – 280с.
673948
  Жариков Е.С. Конституция СССР и участие трудящихся в управлении государственными и общественными делами / Е.С. Жариков. – М., 1978. – 63с.
673949
  Блищенко И.П. Конституция СССР о внешней политике Советского государства / И.П. Блищенко, А.П. Глебов. – М, 1978. – 63с.
673950
   Конституция Страны Советов : словарь. – Москва : Политиздат, 1982. – 288с.
673951
   Конституция США и реальный правопорядок. – Киев, 1987. – 294с.
673952
   Конституция США: история и современность. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 320 с.
673953
   Конституция Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад, 1953. – 32с.
673954
   Конституция Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад, 1958. – 35с.
673955
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1937. – 40с.
673956
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1938. – 40с.
673957
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1946. – 24с.
673958
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1947. – 27с.
673959
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1967. – 24с.
673960
   Конституция Туркменистана, 1992. – 10с.
673961
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1946. – 31с.
673962
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1947. – 36с.
673963
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1950. – 36с.
673964
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1960. – 31с.
673965
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1948. – 29с.
673966
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1953. – 36с.
673967
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1961. – 36с.
673968
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 31с.
673969
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 32с.
673970
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1940. – 32с.
673971
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – М., 1943. – 28с.
673972
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1946. – 23с.
673973
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1952. – 32с.
673974
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1954. – 32с.
673975
  Таранов Анатолий Павлович Конституция Украинской ССР и ее историческое развитие : Автореф... доктора юрид.наук: / Таранов Анатолий Павлович; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 38л.
673976
   Конституция Украины / Таранов А.П. – К., 1988. – 328с.
673977
  Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Ю.Н. Тодыка. – Харків : Факт, 2000. – 608с. – ISBN 966-7099-86-5
673978
  Василенко Н.П. Конституция Филиппа Орлика / Н.П. Василенко. – б.м. : б.и. – 18с. – Вырезка
673979
   Конституция Финляндии. – Ваммала : "Ваммалан Кирьяпайно", 2001. – 188с. – ISBN 951-53-2246-4
673980
   Конституция французской республики : документация : преамбула. – 67 с.
673981
   Конституция Чехословацкой Республики. – Прага, 1948. – 75с.
673982
   Конституция Чехословацкой Республики. – М., 1948. – 96с.
673983
   Конституция Чехословацкой Республики. – Москва, 1950. – 56с.
673984
   Конституция Чехословацкой Социалистической Республики. – Прага, 1960. – 96с.
673985
   Конституция Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. – Грозный, 1971. – 24с.
673986
  Мартыненко П.Ф. Конституция ЧССР 1960 года - новый этап в конституционном развитии Чехословакии : Дис... канд.юридич.наук: / Мартыненко П.Ф.; КГУ. – К., 1965. – 386л. – Бібліогр.:л.353-386
673987
   Конституция Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики. – Чебоксары, 1968. – 28с.
673988
   Конституция Швеции. – Москва, 1981. – 142с.
673989
   Конституция Эстонской Республики, 1992. – 12с.
673990
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1946. – 31с.
673991
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1947. – 32с.
673992
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1949. – 32с.
673993
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1953. – 43с.
673994
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1955. – 32с.
673995
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1979. – 103с.
673996
   Конституция Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. – Якутск, 1946. – 23с.
673997
   Конституция Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. – Якутск, 1950. – 20с.
673998
  Бойков В.Э. Конституция, власть и народ. Россия 1990-х годов начала XXI в. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С. 62-67. – ISSN 0132-1625
673999
  Викремаратне В.Ш. Конституция, свойства и онтогения рудных минералов неокисленных железистых кварцитов докембрия : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Викремаратне В. Ш.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 268л. – Бібліогр.:л.244-268
674000
  Котляревский Г.С. Конституция. Законность. Правопорядок. / Г.С. Котляревский. – Москва, 1981. – 112 с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,