Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
672001
   "Конкуренция на мировых рынках" : Мат-лы Всесоюз. семинара "Конкуренция на мировых рынках" (9-10 сент. 1988 г.) / В надзаг. : Всес. эк. об-во , Внешне-эконом. комиссия исполкома Ленсовета, Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград : ЛФЭИ, 1989. – 136 с. : илл.
672002
  Завада О. "Конкуренція у страхуванні: стан, проблеми, перспективи" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6
672003
  Гончар О. "Конотопська відьма": сучасне прочитання
672004
  Зернецька О.В. Конкурентна боротьба в Інтернеті та за Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С.44-50


  Мета статті - дослідити головні тенденції конкурентної боротьби в Інтернеті; вивчити негативний вплив його подальшої комерціалізації на глобальну Інтернет - спільноту, маючи на увазі пов"язані із цим різноманітні труднощі щодо захисту відкритого вебу, ...
672005
  Олександрова К.С. Конкурентна боротьба в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 55-56


  Розглянуто глобалізаційні процеси як переломний етап розвитку світового господарства.
672006
  Борисенко З. Конкурентна боротьба. Про реформу конкурентної політики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 12


  "У пошуках шляхів виходу з регулярних криз у нас зазвичай пропонують традиційний перелік вольових заходів, які роками влада намагається реалізовувати, однак насправді це не приводить до відчутних позитивних зрушень. Тут не потрібно винаходити ...
672007
  Лєткова К.Ю. Конкурентна галузь у системі конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 70-72


  Розглянуто рещільтати дослідження основних умов формування конкурентоспроможності текстильної промисловості.
672008
  Галушка О.М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Галушка Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 226-245. – Бібліогр.: арк. 199-225
672009
  Галушка О.М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Галушка Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21c. – Бібліогр.: 12 назв
672010
  Циганов О. Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом / О. Циганов, І. Веселий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 54-60. – ISSN 1728-9343
672011
  Паламарчук Г.М. Конкурентна політика в перехідній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.20-25
672012
  Яструбський М.Я. Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку / М.Я. Яструбський, Я.В. Кузнєцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 433-438. – ISSN 0321-0499
672013
  Филюк Г. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади конкурентної політики держави, здійснено аналіз співвідношення понять "конкурентна політика", "антимонопольна політика", "антимонопольне регулювання". In the article it was researched the theoretical basis of competitive ...
672014
  Ульянов К.Є. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 24-28


  Проаналізовано основні проблеми формуванн та реалізації конкурентної політики в умовах глобалізації. Окреслені основні заходи щодо підвищення ефективності конкурентної політики в Україні.
672015
  Ясько Ю.І. Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 118-124. – ISSN 2306-6814
672016
  Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу = Competition policy of the EU : навч. посібник / О.І. Шнирков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 110, [1] с. : іл., табл. – За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європейського Союзу. - Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 102-104. – ISBN 978-966-439-554-7
672017
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
672018
  Лозова Г. Конкурентна політика Німеччини в умовах економічних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу формування та розвитку конкурентної політики Німеччини в період економічних криз, визначенню національних тенденцій в цій сфері, а також оцінки ефективності заходів державного регулювання для відновлення економіки. The ...
672019
  Хрустальова Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави / Хрустальова, .В.В. // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 10-13
672020
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика у системі чинників активізації економічного розвитку / Ю.М. Уманців, А.С. Дуцька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 29-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
672021
  Филюк Г.М. Конкурентна політика України та напрями її вдосконалення в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 3-8
672022
  Борисенко З. Конкурентна політика як передумова ефективності ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
672023
  Юдіцький О.Л. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 96-99. – Бібліогр.: 10 назв
672024
  Приятельчук О.А. Конкурентна розвідка як запорука ведення успішної бізнес-діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 274-275
672025
  Бараннік Р. Конкурентна розвідка; уявність та реальність / Р. Бараннік, І. Зубач // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
672026
  Чорнодід І. Конкурентна соціальна позиція країни: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 94-99. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність конкурентної позиції країни та проводиться порівняльний аналіз за міжнародними індексами та показниками. Також характеризуються конкурентні соціальні переваги країни. Реальний стан конкурентних соціальних переваг ...
672027
  Юринець О.В. Конкурентна стратегія на засадах нового маркетингу / О.В. Юринець, О.Я. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499
672028
  Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації : Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 3-17 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2522-9303
672029
  Кияк А.Т. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кияк А.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
672030
  Гасанов Гейдар Конкурентная борьба крупной компании : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-29. – Бібліогр.: 10 назв
672031
  Стасюкевич С.М. Конкурентная борьба на хлебном рынке Северной Маньчжурии в 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 125-137. – ISSN 0042-8779
672032
  Шаститко А. Конкурентная политика в период кризиса / А. Шаститко, С. Авдашева, С. Голованова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-69. – ISSN 0042-8736
672033
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Олена Леонідівна Чернелевська ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 206л. – Бібліогр.: л.191-206
672034
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
672035
  Гончарова Н.П. Конкурентне поле формування національного промислового потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 242-248


  Викладено концептуальні положення формування конкурентоспроможного промислового потенціалу України на засадах формування ринкової інноваційної моделі розвитку.
672036
   Конкурентне право України : навч. посібник / [О.О. Бакалінська та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, І.В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 378, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 376-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-57-3
672037
  Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Всеукр. громад. орг-ція "Асоціація протидії недобросовісній конкуренції" ; Адвокатське об"єднання "Arzinger". – Київ : Юстініан, 2012. – 471, [1] с. : іл. + CD. – Додатки: с. 265-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-88-9
672038
  Яворська Т.В. Конкурентне регулювання страхового підприємництва України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 115-122 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
672039
  Довгань Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 39-46. – ISSN 1818-5754


  Визначено поточні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України з точки зору впливу на стійкість банківської системи. Обґрунтовано масштаби впливу іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції в контексті ...
672040
  Мелушова І.Ю. Конкурентне середовище підприємств: сутність та види / І.Ю. Мелушова, О.В. Прокопова, К.О. Твердохліб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 379-385. – ISSN 2222-4459
672041
  Дзюбановська Н. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISSN 1818-5754
672042
  Жулинський М. Конкурентне суспільство. Культурний фактор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Зневажливе ставлення російської імперської верхівки до української мови нагадує ставлення султанської влади в Туреччині до мови простих турків. Після скасування султанату в Туреччині з ініціативи Мустафи Кемаля була проведена мовна революція - заміна ...
672043
   Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България : [пазарен интерес и конкурентни предимства в професионалния избор] : (материали от науч.-практическа конф.) / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Фак. по икон. и социални науки [та ін. ; изслед. колект.: М. Сотирова (ръководител на проекта) та ін. ; съст. и науч. ред.: М. Сотирова]. – Пловдив ; София : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски", 2010. – 221 с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Заключителен етап от проект на тема "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование". Реализиран на основата на конкурс на Нац. фонд "Научни изследвания" ... – ISBN 978-954-423-636-6
672044
  Полтавська Є.О. Конкурентний аналіз : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Іващенко Г.А., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-186. – ISBN 978-966-676-474-7
672045
  Бабак І. Конкурентний аналіз підприємства як умова його успішного розвитку (реструктуризації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 339-345. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
672046
  Зюкова І.О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
672047
   Конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів на ринку кредитних ресурсів / А.С. Криклій, З.М. Васильченко, Л.М. Алексеєнко, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-10
672048
  Гуменюк О. Конкурентний потенціал України- динаміка структурних і якісних змін // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 60-67. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
672049
  Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 118-126 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
672050
  Длугопольський О. Конкурентні відносини на глобальному ринку освітніх послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 96-107. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240


  З огляду на необхідність підвищення якості освітніх послуг розглянуто особливості фінансування освіти в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Проаналізовано освітні послуги в Україні, визначено елементи, які варто запровадити в нашій державі ...
672051
  Данько Ю.І. Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
672052
  Олійник Я. Конкурентні засади формування експортного потенціалу регіонів України / Я. Олійник, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-10. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано теоретико-методичні засади формування конкурентоспроможного експортного потенціалу на регіональному рівні. Проведено оцінку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та запропоновано систему заходів з удосконалення конкурентних ...
672053
  Білявська В. Конкурентні засади формування ринку зерна в Україні: суспільно-географічний аспект вивчення / В. Білявська, К. Атрощенко, С. Запотоцький // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 74-85


  Охарактеризовано сучасний стан та регіональні особливості зернового виробництва в Україні. Розкрито фактори формування попиту й цін на ринку зерна. Визначено основні засади забезпечення конкурентоспроможності зернового ринку. Охарактеризированы ...
672054
  Дикий О.В. Конкурентні маркетингові стратегії та їх застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 59-61


  Розглянуто питання життєвого циклу товару як спробу створити аналітичну основу для визначення маркетингової стратегії.
672055
  Скуратовський Ю.М. Конкурентні партійні системи: основні властивості та перспективи становлення в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 707-714. – ISSN 1563-3349
672056
  Могильний О.М. Конкурентні переваги аграрних секторів України та Польщі / О.М. Могильний, Н.А. Герасименко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
672057
  Молчанова Е.Ю. Конкурентні переваги в реалізації зовнішньоекономічної стратегії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-44. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз зовнішньоторговельного балансу України як критерію ідентифікації конкурентних переваг країни та вибору торговельного партнера. Показано вплив наявних конкурентних переваг на вибір торговельних партнерів та реалізацію пріоритетів ...
672058
  Стеценко В.В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 197-206. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджуються конкурентні переваги сучасного вищого навчального закладу на прикладі ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі". Зазначається, що конкурентоспроможність сфери освіти має прояв у зовнішніх та внутрішніх конкурентних перевагах, що ...
672059
  Позняк С.В. Конкурентні переваги і конкуреноспроможність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-54
672060
  Пашко М.М. Конкурентні переваги й формування капіталів корпорації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 198-202


  Висвітлюється проблема стратегічного управління формуванням конкурентних переваг і розвитку корпорації в постіндустріальну епоху на основі системно-інтеграційної концепції підприємства шляхом виділення різних типів капіталів. Problem of strategic ...
672061
  Скавронська І. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 396-402. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
672062
  Отенко В.І. Конкурентні переваги підриємницької діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 290-295. – ISSN 2222-4459
672063
  Галас Л.І. Конкурентні переваги розвитку зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 55-60. – ISSN 1562-0905
672064
  Семикіна М. Конкурентні переваги трудових послуг на ринку праці: сутність, оцінка, методи соціально-економічного забезпечення / М. Семикіна, Н. Василенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 161-168. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
672065
  Кривенко М.Л. Конкурентні переваги у діяльності підрозділу транснаціональної корпорації на внутрішньому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 27-31.
672066
  Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експорту в контексті світового розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 11-16
672067
  Ігнатенко М.М. Конкурентні переваги як джерела організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств / М.М. Ігнатенко, Л.Ю. Леваєва, Л.О. Мармуль // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 4-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
672068
  Туніцька Ю.М. Конкурентні переваги як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов відкритості національного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 159-165
672069
  Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.76-80. – (Економічні науки ; № 2)
672070
  Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо-економічних систем : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 53-55 : Табл.
672071
  Єршова Г.В. Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 102-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
672072
  Рак Н. Конкурентні стратегії банків в умовах економіки знань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 282-292. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
672073
  Соколюк Г.О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 163-169 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
672074
  Прус Л. Конкурентні стратегії вищих навчальних закладів // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-30
672075
  Соколов Ф.С. Конкурентні стратегії міжнародних компаній автомобільної промисловості // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 135-137. – ISBN 978-966-285-568-5
672076
  Гаврилюк О.В. Конкурентні стратегії ТНК у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 39-47.


  У статті проаналізовано функціонування ТНК та їх конкурентні стратегії в умовах глобалізації. The article deals with activity and competitive strategies of TNC"s under the conditions of globalization.
672077
  Єхануров Ю.І. Конкурентність держави Україна: безпековий вимір // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 6-10


  У данній статті розглянуто актуальні проблеми формування національної безпеки України під впливом внутрішніх і зовнішніх викликів. In the article the actual problems of forming of national safety of Urraine are considered under influence of internal ...
672078
  Задоя А.О. Конкурентність національної економіки та іноземні інвестиції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 19-24
672079
  Болдырев К.А. Конкурентно-мотивационный характер повышения конкурентоспособности творческого потенциала квалифицированных работников // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 378-382. – ISSN 2222-4459
672080
  Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) : Учебник / К.Ю. Тотьев. – Москва : РДЛ, 2000. – 352с. – Библиогр.:с.338-344. – ISBN 5-93840-001-5
672081
  Черваньов Д. Конкурентноздантість та менеджмент підприємств / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та зміст поняття конкурентоздатність, як ключового елементу ринкової економіки; визначено основні об"єкти, фактори та методи її оцінки; обгрунтовано необхідність формування нової концепції менеджменту підприємства, орієнтованої на ...
672082
  Реутов В.Є. Конкурентноздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
672083
  Сафаров М. Конкурентноспособность страхового рынка в условиях глаболизации // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В данной работе раскрываются сущность, факторы и перспективы развития страхового бизнеса. Анализируется состояние страховой отрасли, её взаимосвязь с текущими социально-экономическими проблемами. In the given work the essence, factors and prospects ...
672084
  Тігіпко С. Конкурентноспроможна банківська система% можливості досягнення та забезпечення в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
672085
  Антонюк Б.О. Конкурентноспроможний розвиток Китаю в XXI столітті // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 41-48. – ISSN 2409-904X
672086
  Лютий І. Конкурентноспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 18-25.
672087
  Дишко І.Ю. Конкурентноспроможність вітчизняної лісопродукції: віповідальність рівнів якості та витрат вимогам світового ринку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
672088
  Кравченко Л.О. Конкурентноспроможнсть продукції та її оцінка / Л.О. Кравченко, О.О. Парнак // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 31-35. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
672089
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий : мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
672090
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
672091
  Кныш М.И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие / М.И. Кныш. – Санкт-Петербург, 2000. – 284с. – ISBN 5-86983-039-7
672092
  Семин Р.Н. Конкурентный процесс и его особенности в сфере предложения и спроса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 43-49. – ISSN 1728-8878
672093
  Гайдук В.А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-17.
672094
  Гаращук О. Конкурентоздатність держави та сталий розвиток в контексті нової освітньої парадигми / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – C. 8-21. – ISSN 2786-4537
672095
  Кінах А.К. Конкурентоздатність економіки залежить від вміння влади радитися з діловою громадськістю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 6-8


  Розглядаються питання конкурентоспроможності національної економіки через призму формування громадянського суспільства на основі демократичних цінностей та принципів сталого розвитку.
672096
  Невмержицька М.В. Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 91-99. – ISSN 2072-1692


  В статті здійснений соціально-філософський аналіз понять "конкуренція", "конкурентноздатність" та доведено, що дані процеси виступають невід"ємною характеристикою людини, що забезпечують якісно новий рівень розвитку як окремо взятої людини, так і ...
672097
  Солоха Д.В. та інш. Конкурентоздатність продукції і комерційна таємниця підприємства - як передумова стійких економічних відношень // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.53-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
672098
  Петегирич Л.Б. Конкурентоздатність робочої сили в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 207-209. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості функціонування ринку робочої сили в перехідній економіці.
672099
  Гуменюк В. Конкурентоздатність туристичного господарства України на тлі глобальних тенденцій в цій сфері // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 26-31
672100
  Шестакова Д.В. Конкурентоспособное портфолио как условие успешного трудоустройства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 91-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам трудоустройства выпускников вуза. Проанализированы различные типы резюме. Предложена структура портфолио, разработанная в филиале ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Калининграде, ...
672101
  Корнейченко Наталья Викторовна Конкурентоспособность будущего специалиста в условиях рынка труда // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
672102
  Жигулин А.А. и др. Конкурентоспособность в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.208-214. – ISBN 966-7695-79-4
672103
  Федорова Евгения Андреевна Конкурентоспособность вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 42-43. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
672104
  Дубина О.М. Конкурентоспособность выпускников аспирантуры на рынке квалифицированного труда // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 46-52. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
672105
  Оганесян Е.М. Конкурентоспособность выпускников вузов Армении // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 158-160. – ISBN 978-966-434-364-7
672106
  Дудина О.М. Конкурентоспособность выпусников аспирантуры на рынке квалифицированного труда // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 11. – С. 16-29. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается противоречие развития аспирантуры: с одной стороны, подготовка в аспирантуре востребована россиянами, возрастает численность аспирантов, с другой, результаты НИОКР мало востребованы в российской экономике, что свидетельствует о слабом ...
672107
  Дворкин В. Конкурентоспособность и военно-техническое сотрудничество // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 92-97. – ISSN 0131-2227
672108
  Лукьянов Г.И. Конкурентоспособность как основное условие устойчивого развитию рынка / Г.И. Лукьянов, А.В. Фирсова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (36). – С. 70-71. – ISSN 1728-8878
672109
  Андерсон Н.В. Конкурентоспособность как фактор и функции социально-экономического развития приграничных регионов и территорий в усоловиях евроинтеграции // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 6-13. – ISSN 2524-003X
672110
  Бакалягин Г.Б. Конкурентоспособность малого предпринимательства // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 8. – С. 81-84. – ISSN 0320-8168
672111
  Гечбаия Б.Н. Конкурентоспособность национальной зкономики в условиях глобализации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 309-314


  Отмечено, что развитие национальной экономики Грузии на современном этапе предполагает поддержание значительной положительной динамики темпов экономического роста.
672112
  Демченко Н.В. Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации: теоретико-методологический аспект // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 38-43
672113
  Симейко А.В. Конкурентоспособность национальной экономики как критерий выбора стратегии развития в глобализированном мире // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 351-357. – ISSN 1993-5560
672114
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
672115
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
672116
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
672117
  Терзи Н.В. Конкурентоспособность образовательной услуги и пути ее повышения в современных условиях // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 37-41. – ISSN 1811-0916


  В статье определяются понятие и показатели конкурентоспособности образовательных услуг, рассматриваются проблемы и пути ее повышения. В современных условиях необходимо реформирование системы образования всех уровней, развитие системы непрерывного ...
672118
  Кашин В.К. Конкурентоспособность организации и многоукладность коллектива / В.К. Кашин, А.П. Пахомов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.45-54. – ISSN 0235-1188
672119
  Должанский И.З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Должанский И.З., Загорная Т.О. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 343, [1] с. : ил., табл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-220-8
672120
  Конышева А.В. Конкурентоспособность преподавателя - основа кадровой политики современного вуза // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 156-160
672121
  Гиберт К.А. Конкурентоспособность промышленного сектора Германии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 3 : Россия в поисках стратегии управления будущим. – С. 39-45. – ISSN 2074-6040
672122
  Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции / Е.А. Горбашко. – Санкт-Петербург, 1991. – 64с.
672123
  Савельев Владимир Конкурентоспособность России в туристском секторе : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 15-17
672124
  Угрюмов М.В. Конкурентоспособность Российской академии наук в условиях открытого рынка // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 909-921. – ISSN 0869-5873


  Дается анализ конкурентоспособности РАН в своей стране и по отношению к европейским научным организациям.
672125
  Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы / И.В. Пилипенко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва-Смоленск : Ойкумена, 2005. – 496с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-93520-046-5
672126
  Кочетков Г.Б. Конкурентоспособность США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 21-40. – ISSN 0321-2068
672127
   Конкурентоспособность территорий и качество жизни населения: подходы, оценки, перспективы : монография / [С.П. Запотоцкий, И.В. Гукалова, А.И. Позмогов и др.]. – Новосибирск : СибАК, 2015. – 245, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-4379-0432-9
672128
  Бейзеров В.А. Конкурентоспособность университетов и мировые рейтинги вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 80-90. – ISSN 1561-2465
672129
  Моложавенко В.Л. Конкурентоспособность университетского комплекса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 49-52. – ISSN 1726-667Х


  Тюменский гос. нефтегазовый университет. Представлен анализ процесса интеграции в сфере профессионального образования как одного из закономерных следствий общих тенденций современного периода: сокращения доли государственного финансирования; роста ...
672130
  Стулов О. Конкурентоспособность французской экономики: "экономическая марсельеза" Франсуа Олланда / О. Стулов, Т. Айтян // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 41-51. – ISSN 2074-6040


  В данной статье приводится расширенное определение национальной конкурентоспособности, включающее социальный аспект. На примере Франции в статье рассматривается возможность построения новой эгалитарной модели социально-экономического развития.
672131
  Бархударов Мансур Иса Оглы Конкурентоспособность экономики стран южного Кавказа и центральной Азии в контексте мирохозяйственных процессов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 95-100
672132
  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 312с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000313-4
672133
  Московкин В. Конкурентоспособные научные исследования: ситуация в постсоветских странах / В. Московкин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 12-23. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-529Х
672134
  Криклій А.С. Конкурентоспрможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг / А.С. Криклій, І.О. Лютий, О.М. Юрчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-15


  Досліджено особливості та діалектичний взаємозв"язок категорій ефективності та конкурентоспроможності, їх вплив на економічну спроможність та діяльність банків як суб"єктів ринку фінансових послуг.
672135
  Свердан М.М. Конкурентоспрможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 101-105
672136
  Заря І.В. Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній / І.В. Заря, О.А. Борисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 18-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
672137
  Костишина Т. Конкурентоспроможна оплата праці як основа економічного розвитку в умовах глобалізації та евроінтеграції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 377-384. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
672138
  Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія / Т.А. Костишина ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра управління персоналом і економіки праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-184-035-4
672139
  Ісиченко І.В. Конкурентоспроможність - важливий чинник збалансованого регіонального розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
672140
  Гончарук П.А. Конкурентоспроможність - необхідна умова функціонування підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-65. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
672141
  Польова О.Л. Конкурентоспроможність АПК у контексті євроінтеграційних процесів України / О.Л. Польова, В.О. Ліцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 7-17. – ISSN 2411-4413
672142
  Руда О.Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 58-61. – ISSN 2306-6806
672143
  Шпиг Ф.І. Конкурентоспроможність банку: фактори та критерії оцінки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 57-62. – ISBN 966-8958-03-9
672144
  Живко З.Б. Конкурентоспроможність бізнесу в системі економічної безпеки: економіко-правовий аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 84-89


  В статті проаналізовано особливості конкурентоспроможності бізнесу як складової частини системи економічної безпеки, розглянуто проблематику реалізаціїї продукції побутової хімії в Україні та роль правових інструментів у забезпеченні ...
672145
  Завалевський Ю.І. Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 195–199. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
672146
  Цебро Я.І. Конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу: вимоги та оцінка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 2306-6806
672147
  Панченко С. Конкурентоспроможність випускників - запорука конкурентоспроможності університету / С. Панченко, І. Сіроклин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 19-21. – ISSN 1562-529Х
672148
  Сало А.В. Конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти: сутність та чинники формування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – C. 140-148. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
672149
  Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
672150
  Грішнова О. Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики / О. Грішнова, В. Синенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 14 назв
672151
  Кузнецова Т.О. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 301-305. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150


  В умовах проведення реформ на ринку освітніх послуг достатньо гостро постає питання конкуренції між вищими навчальними закладами, що спонукає їх до розвитку матеріально-технічної бази, покращення якості освітніх послуг, вдосконалення кадровї політики, ...
672152
  Снігир Л.П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 157-162. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Додаткові фінансові ресурси можуть бути одним з інструментів забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а саме її фінансової складової, по-перше, з точки зору можливості їх спрямування безпосередньо на потреби системи економічної ...
672153
  Грішнова О.А. Конкурентоспроможність вищої освіти і працівників: як створюється фіктивний людський капітал? / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Надрага В.І., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (54). – С. 15-20


  Визначено основні ознаки конкурентоспроможності (КС) вищої освіти, розроблено систему факторів, що впливають на КС вищих навчальних закладів (ВНЗ), узагальнено показники вітчизняних університетів у міжнародних рейтингах, систематизовано основні ...
672154
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підприємств в умовах економічної кризи в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 146-151


  В статті досліджено передумови виникнення кризових явищ в металургійному комплексі, виявлено фактори подолання негативного впливу світової фінансової кризи на металургійну промисловість України, а також шляхи розвитку металургійних підприємств в ...
672155
  Завербний А.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 218-225. – ISSN 0321-0499
672156
  Захарова Д.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств галузі машинобудування на світовому ринку // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 95-97. – ISBN 978-617-645-227-0
672157
  Амоша О. та інш. Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.70-73. – ISBN 966-654-102-5
672158
  Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. Кваша, О. Лука // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 79-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
672159
  Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Мицюк С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
672160
  Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Мицюк С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л.205-220
672161
  Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 99-104
672162
  Яценко О.М. Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 31-38. – ISSN 2221-1055
672163
  Васюта О.П. Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки / О.П. Васюта, М.В. Мірошник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 160-166. – ISSN 2222-4459
672164
  Лєткова К.Ю. Конкурентоспроможність галузі як складова конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-206. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто актуальну проблему конкурентоспроможності українських галузей, а саме, галузі текстильної промисловості, покращення її конкурентних позицій, знаходження нових конкурентних переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України ...
672165
  Жмудська І.Б. Конкурентоспроможність гірничо-металургійних корпорацій в умовах членства України в СОТ // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 291-292. – ISBN 78-966-1555-47-09
672166
  Радзієвська С.О. Конкурентоспроможність економіки країни як показник ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 139-140
672167
  Крапивний І.В. Конкурентоспроможність економіки та чинники її зростання / І.В. Крапивний, Н.М. Нілова // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 12-17. – (Економіка ; № 6 (65))
672168
   Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 388с. – ISBN 996-554-101-3
672169
  Крупка І. Конкурентоспроможність економіки України на світовому товарному та фінансовому ринках / І. Крупка, Х. Павлик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
672170
  Губський Б.В. Конкурентоспроможність економіки України. Посттрансформаційна перспектива / Б.В. Губський; НАНУ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Ділової контакт, 2004. – 343с. – ISBN 966-00-0211-4
672171
  Мицюк С. Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-28. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано найвагоміші чинникі конкурентоспроможності економіки України. Рассмотрены и проанализированы наиболее значимые факторы конкурентоспособности экономики Украины. The article is considered and analyzed the most significant ...
672172
  Єхануров Ю.І. Конкурентоспроможність економіки України: проміжні підсумки та найближчі перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 5-9
672173
   Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утілітарний ракурси : монографія / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Карпатська вежа, 2015. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 395-416. – ISBN 978-966-8269-63-9
672174
  Павленко І.М. Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 159-165. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто сутність поняття "конкурентоспроможність" і специфіка його застосування щодо еконосмічних систем.
672175
  Макара О.В. Конкурентоспроможність економічного середовища в Україні. Порівняльний аналіз рейтингів окремих країн // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
672176
  Пурій Г.М. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти: сутність та основні фактори її забезпечення / Г.М. Пурій, М.Б. Кузнецова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 150-154 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
672177
  Жибак М.М. Конкурентоспроможність зерновиробництва та інноваційні чинники її забезпечення / М.М. Жибак, Г.М. Христенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 4-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
672178
  Семенов В.Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму / В.Ф. Семенов, А.В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 295-300 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
672179
  Трокоз Ю.В. Конкурентоспроможність і виявлені порівняльні переваги аграрного сектору України в торгівлі з Європейським Союзом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 390-406. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
672180
  Булєєв І.П. та інш. Конкурентоспроможність і експортний потенціал економіки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.92-101. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
672181
  Мазурок П. Конкурентоспроможність і проблеми зайнятості молоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.111-114
672182
  Казьміна О.П. Конкурентоспроможність і соціальна відповідальність малих підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 77-82. – ISBN 966-614-021-7
672183
  Воротіна Л.І. Конкурентоспроможність індивідуального відтворення підприємств у ринкових умовах господарювання (теорія та реалії конкурентоспроможності підприємства) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 41-51
672184
  Квачова Т.В. Конкурентоспроможність інтелектуального продукту на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 202-203. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Активна купівля-продаж об"єктів інтелектуальної власності приводить до встановлення і розвитку особливого ринку - ринку інтелектуальних товарів і послуг.
672185
  Бочарова Ю.Г. Конкурентоспроможність інфраструктури країн світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 6-12. – ISSN 2222-0712
672186
  Ситницький М. Конкурентоспроможність кадрового потенціалу вітчизняних підприємств // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 11-15


  Проаналізовано основні фактори управління, що забезпечують конкурентоспроможність кадрового потенціалу у глобальному ринковому середовищі. Запропоновано авторське визначення поняття "кадровий потенціал підприємства".
672187
  Литвиненко П.О. Конкурентоспроможність корпоративних підприємств хімічної галузі в контексті євроінтеграційних планів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 297-304.
672188
  Литвиненко П.О. Конкурентоспроможність корпортивних підприємств хімічної галузі в контексті євроінтеграційних планів України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С.64-65.
672189
  Смирнов І.Г. Конкурентоспроможність країн світу у туризмі: суспільно-географічний аспект / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 145-148. – ISBN 978-966-285-259-2
672190
  Полунєєв Ю.В. Конкурентоспроможність країни як економічна категорія та стратегія розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 189-204
672191
  Полунєєв Ю. Конкурентоспроможність країни як національна ідея, або останній шанс для України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 152-156. – ISSN 1993-0259
672192
  Ніколайчук М. Конкурентоспроможність людського капіталу в системі сучасних чинників розвитку економіки знань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 211-214. – ISSN 1993-0259
672193
  Варецька О. Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов розвитку міжнародних інтеграційних процесів / інформацію підготувала О. Варецька // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51
672194
  Шпак Н.О. Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках / Н.О. Шпак, Т.Ю. Кирилич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
672195
  Варналій З.С. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 97-106


  У статті досліджено сутність та необхідність посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва України на регіональному рівні. Здійснено аналіз стану і проблем розвитку малого та середнього підприємництва в України, визначено ...
672196
  Панасюк О.В. Конкурентоспроможність малого підприємництва України та механізми формування конкурентного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 158-164


  У статті розкривається сутність конкурентоспроможності малого підприємництва на ринках та механізми формування його конкурентного потенціалу як важливого чинника зміцнення економіки України в цілому. In the article the substance of small business ...
672197
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність металургійних підприємств як фактор стратегічного розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 268-274


  У роботі досліджено сучасний стан металургійних підприємств у контексті глобалізації; визначено основні перспективи розвитку в нинішніх умовах; запро поновані заходи з підвищення конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств і шляхи ...
672198
  Семенко Б.В. Конкурентоспроможність міжнародного туризму України // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 104-107. – ISBN 978-966-285-669-9
672199
  Божкова Ю. Конкурентоспроможність міста Бердянська,як курорту України (економічний аспект) / Ю. Божкова, В.В. Хмурова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
672200
  Семикіна М.В. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці в умовах системної кризи / М.В. Семикіна, С.С. Голбанос // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – C. 28-35. – (Економічні науки ; вип. 27)
672201
  Масляєва О.О. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
672202
  Пугач В.М. Конкурентоспроможність національних економік в умовах глобалізації // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-69. – ISBN 978-617-696-385-1
672203
  Мельник Т.М. Конкурентоспроможність національних інноваційних систем у глобальному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 137-144
672204
  Хижняк Л.М. Конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в контексті збереження їхньої культурної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 185-189. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті акцентується на тому, що пошук концепцій, соціальних технологій та інструментів підвищення конкурентоспроможності національних систем вищої освіти стримує відсутність нових ідей щодо збереження їхньої культурної ідентичності.
672205
   Конкурентоспроможність національної економіки. – Київ : Фенікс, 2005. – 582с. – ISBN 966-651-247-5
672206
  Габ О. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті стратегічного розвитку вітчизняних морських портів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 93-100. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто сучасний стан розвитку морських портів в Україні та вплив їх функціонування на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Для цього було проведено ґрунтовний аналіз результатів діяльності основних морських ...
672207
  Гражевська Н.І. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 6-13


  Статтю присвячено дослідженню конкурентоспроможності національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації, згідно з якою інституційна система та інституційна динаміка є визначальними чинниками стимулювання господарського прогресу та ...
672208
  Балджи М.Д. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв"язків України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 173-179. – ISSN 2306-546X


  В статті розглянуті основні положення конкурентоспроможності національно економіки України та обґрунтовані напрямки її інтеграційних зв"язків. Предметом дослідження обраної теми виступають принципи та підходи управління конкурентоспроможністю ...
672209
  Пенькова О.Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-31. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
672210
  Севрук І.М. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації / І.М. Севрук, А.С. Тропиніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 20-28. – ISSN 2222-4459
672211
  Соболева М.В. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 510-512. – ISBN 978-617-7069-02-6
672212
  Омельченко В.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах науково-технічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 215-217.
672213
  Єщенко П.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 10-16


  Розглянуто поняття конкурентоспроможності національної економіки, чинники, що її стримують в умовах невизначеності моделі економічного розвитку, та обґрунтовуються напрями державної політики, які спрямовані на зростання ...
672214
  Русінова О.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку / О.С. Русінова, Н.В. Н.В. Чумак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 186-190
672215
  Хмелевський М.О. Конкурентоспроможність національної економіки на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 15-19.
672216
  Паризький І.В. Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6806
672217
  Скрипник Н. Конкурентоспроможність національної економіки: генеза та пріоритетні напрями дослідження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 284-287. – ISSN 1993-0259
672218
  Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: історія розвитку поняття та сучасне розуміння // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 166-183
672219
  Хамініч С.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: особливості, пріоритети та проблеми // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 1993-6788
672220
  Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення = Competitiveness of national economy: problems and priorities of innovation : монографія / З.С. Варналій, О.П. Гармашова. – Київ : Знання України, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-322-2
672221
  Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення : монографія / Я.Б. Базилюк Я.Б. ; Адміністрація Президента Україна. Нац. ін-т стратег. дослід. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2002. – 132 с. – (Економічні стратегії ; Вип.7). – ISBN 966-554-047-5
672222
  Озеранська Г.О. Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення / Г.О. Озеранська, Н.М. Матвієнко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 124-134


  У статті проаналізовано детермінанти конкурентоспроможності Нідерландів на ринку туристичних послуг та можливості її підвищення. Досліджено рейтинг країни на світовому ринку за допомогою систематизованих міжнародними організаціями критеріїв ...
672223
  Батюк Л.А. Конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії: досвід для України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – C. 150-162. – (Економічні науки)
672224
  Жилінська О. Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об"єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 176-182. – ISSN 2078-5860
672225
  Бойко А. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 16-22
672226
  Бойко Анжела Іванівна Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 16-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості, як комплексна, системна характеристика практично-прагматичної спрямованості освітнього процесу в сучасних умовах.
672227
  Куделко В.Е. Конкурентоспроможність освітньої послуги за напрямом підготовки "Менеджмент у спорті" на освітянському ринку України / В.Е. Куделко, А.М. Куделко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 04. – С. 22-27. – ISSN 1818-9172
672228
  Кічула О.В. Конкурентоспроможність персоналу / О.В. Кічула, А К. Корек"ян // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 45-48. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
672229
  Харун О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства в контексті розвитку трудового потенціалу // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 62-73. – ISSN 2410-0919
672230
  Гринчуцький В.І. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону / В.І. Гринчуцький, С.А. Прохоровська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 80-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
672231
   Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А.С. Олійник, О.Г. Піхуля, О.В. Романова, А.М. Лопан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 97-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
672232
   Конкурентоспроможність підприємництва в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації економіки / М.П. Денисенко, З.В. Юринець, Р.В. Юринець, М.О. Кохан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 19-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
672233
  Цюпко І.В. Конкурентоспроможність підприємств - головний критерій національної економічної безпеки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 293-297. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
672234
  Козловський К.В. Конкурентоспроможність підприємств авіабудівного комплексу в умовах світової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 75-77
672235
  Маросіна Н.О. Конкурентоспроможність підприємств космічної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 307-314
672236
  Дружина Ю.В. Конкурентоспроможність підприємств машинобудування: теоретичні підходи до визначення та формування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
672237
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність підприємств металургійної промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 353-361
672238
  Семів Сергій Романович Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Семів Сергій Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 230л. + Додатки: л.178-230. – Бібл.: л.162-178
672239
  Семів Сергій Романович Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Семів С.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
672240
  Стеченко Д.М. Конкурентоспроможність підприємств у ринковому просторі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 134-140. – ISBN 966-7958-13-2
672241
  Барбаріч Т.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 70-72
672242
  Бердар М.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 8-14. – ISSN 2306-6792
672243
  Блонська В.І. Конкурентоспроможність підприємства - основний чинник розвитку конкурентоспроможної економіки / В.І. Блонська, Р.Л. Лупак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 345-349. – ISBN 5-7763-2435-1
672244
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-181-9
672245
  Талан В. Конкурентоспроможність підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 222-225.
672246
  Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства : планування та діагностика : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Романко О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. екон. теорії. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-197. – ISBN 978-966-694-144-5
672247
  Дегтяренко О.Г. Конкурентоспроможність підприємства і її взаємозв"язок з якістю продукції // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 57-64. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
672248
  Зубкова А.Б. Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку: залежність від культури якості / А.Б. Зубкова, Т.В. Донько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-148. – ISSN 0321-0499
672249
  Яременко О.Ф. Конкурентоспроможність підприємства як необхідна умова стійкості розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 43-46. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
672250
  Лисиченко Т.О. Конкурентоспроможність підприємства як об"єкт управління / Т.О. Лисиченко, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 86-87. – ISBN 978-617-645-231-7
672251
  Нечушкіна С.М. Конкурентоспроможність підприємства як явище і як економічна категорія // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 258-266


  З розвитком ринкових відносин в Україні, її входженням до міжнародної системи поділу праці, посилюється конкуренція між підприємствами, з"являється необхідність конкурувати з провідними ТНК, що вимагає проведення систематичного аналізу стану ...
672252
  Цветкова І.І. Конкурентоспроможність підприємства: аналіз сучасних підходів та розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 107-114. – ISSN 0321-0499
672253
  Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 237-243. – ISSN 2222-4459
672254
  Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-126. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
672255
  Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 80-86. – ISSN 2309-1533
672256
  Панасенко Д.А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 270-275. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто та систематизовано позиції авторів на трактування категорії "конкурентоспроможність підприємства".
672257
  Михєєва А.В. Конкурентоспроможність підприємства: теоретичний аспект // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 87-89. – ISBN 978-617-645-231-7
672258
  Луніна І.О. Конкурентоспроможність податкової системи в контексті розширення фіскального простору України / І.О. Луніна, О.С. Білоусова, Н.Б. Фролова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (707). – С. 34-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2522-9303
672259
  Олейнікова Л.Г. Конкурентоспроможність податкової системи України / Л.Г. Олейнікова, А.В. Череп, О.С. Тищенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 97-100. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
672260
  Антошкіна Л.І. Конкурентоспроможність приватних ВНЗ / Л.І. Антошкіна, Ю.В. Бортник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 3 (39). – C. 33–38. – ISSN 1997-4167
672261
  Страчкова Н. Конкурентоспроможність приморського регіону: системно-інтеграційний підхід // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 118-124 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
672262
  Мельник Л.В. Конкурентоспроможність продукції на регіональному продовольчому ринку Хмельницької області та напрямки її підвищення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 130-135. – Бібліогр.: 9 назв.
672263
  Пилипенко А.А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства : організіція управління та маркетингове забезпечення : монографія / [А.А. Пилипенко, О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 275, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 213-242. – ISBN 978-966-8177-75-0
672264
  Чернов С.О. Конкурентоспроможність промислової продукції із вторинних ресурсів / С.О. Чернов, В.О. Орлов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 269-273. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
672265
   Конкурентоспроможність промисловості регіонів України : наук. вид. / [С.О. Іщук та ін. ; наук. ред. С.О. Іщук] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 73, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"). – ISBN 978-966-02-8116-5
672266
  Ісиченко І.В. Конкурентоспроможність регіонів з позиції суспільної географії : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
672267
  Чебан Р. Конкурентоспроможність регіонів та методи її оцінки / Р. Чебан, Л. Гейко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 159-174. – ISSN 2409-9260
672268
   Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-31.
672269
  Паламарчук Н.О. Конкурентоспроможність регіонів як основа для розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 78-85. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
672270
  Курій Л.О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 93-100. – ISSN 1562-0905
672271
  Яремко Лариса Адольфівна Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 135-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему формування регіональної конкурентоспроможності, з"ясовано джерела конкурентних переваг регіону.
672272
  Яремко Л.А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 135-144. – ISSN 1993-6788
672273
  Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія методологія, практика : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 243 с., [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 182-243. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-966-517-632-9
672274
  Левицька О.Л. Конкурентоспроможність ринку агропродовольчої продукції в Україні: суспільно-географічний аспект / О.Л. Левицька, О.Г. Церковний, С.П. Запотоцький // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 229-240


  Охарактеризовано сучасний стан та регіональні особливості ринку агропродовольчої продукції в Україні. Розкрито складові механізму формування конкурентоспроможного агропродовольчого ринку та визначено основні засади забезпечення його ...
672275
  Шірінян А.С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу / А.С. Шірінян, Л.В. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 37-48 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
672276
  Шірінян А.С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу / А.С. Шірінян, Л.В. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 35-51 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
672277
  Шірінян А.С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати / А.С. Шірінян, Л.В. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 18-38 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
672278
  Руденко Н.В. Конкурентоспроможність ринку праці в Україні: тенденції змін в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 173-177


  У статті розглядаються сучасний стан і тенденції розвитку українського ринку праці в умовах посилення економічної кризи, аналізуються позитивні і негативні наслідки її впливу. The current situation and development tendency of the Ukrainian market of ...
672279
  Герасименко О.О. Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 2222-0712
672280
   Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин : Монографія. – Київ, 2003. – 214с. – ISBN 966-02-2822-8
672281
  Лісогор Л.С. Конкурентоспроможність робочої сили в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 59-62. – ISBN 966-614-021-7
672282
  Юзвяк О.В. Конкурентоспроможність світових фінансових центрів в посткризовий період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 241-247


  Розглянуто основні тенденції розвитку світових фінансових центрів в умовах світової фінансової кризи. Проаналізовано фактори конкурентоспроможності фінансових центрів та факторів їх розвитку в посткризовий період.
672283
  Ліпчинський Я.О. Конкурентоспроможність сектору страхових послуг України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-44.
672284
  Кондратюк О.І. Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
672285
  Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень / О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 2409-1944
672286
  Шірінян Л. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах : управління економікою : теорія і практика / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 37-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
672287
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність сучасного випускника - шкала кваліфікацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 190-197


  Проводиться огляд питань, пов"язаних із конкурентоспроможністю випускника ВНЗ з позицій кваліфікація - компетенція.
672288
  Безугла В.О. Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик її оцінки : економічна наука / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 33-35. – Бібліогр.: 17 назв
672289
  Садєков А.А. Конкурентоспроможність та економічна безпека торговельного підприємства: оцінка взаємовпливу / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 148-155
672290
  Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті "економіки знань" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 134-139. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
672291
  Патика Н.І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 77-86. – ISSN 2221-1055
672292
  Матових С.В. Конкурентоспроможність та фактори її формування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 88-92. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
672293
  Олійник Я. Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-38. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні складові формування конкурентоспроможності території. Обґрунтовано застосування територіально-просторового аналізу, як засобу оцінки територіальної конкурентоспроможності, аналізу каркасу території й обгрунтування перспективних ...
672294
  Кіптенко В.К. Конкурентоспроможність туристичної індустрії України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 5 назв
672295
  Сизоненко В.О. Конкурентоспроможність у мікро- та макроекономічному вимірі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 19-26


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти сутності, факторів та способів виміру конкурентоспроможності. Проаналізовано причини втрати конкурентних позицій України у світовому економічному просторі.
672296
  Смерічевська С.В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44. – ISSN 1993-6788
672297
  Білорус О. та інш. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
672298
  Литвиненко В.М. Конкурентоспроможність України в контексті сучасної світової фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 72-77


  У статті розкрито методологію оцінки конкурентоспроможності країни. Проаналізовано основні складові міжнародної конкурентоспроможності України. Аргументовано зростаючу роль культури у забезпеченні міжнародної конкурентноздатності в умовах ...
672299
  Румянцев А.П. Конкурентоспроможність України на ринку ЄС / А.П. Румянцев, О.Г. Тонких // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 81-90
672300
  Лозинська М. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 119-126. – ISSN 1729-7036
672301
  Лозова Г.М. Конкурентоспроможність України та наслідки її вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 187-192
672302
  Григоренко В.К. Конкурентоспроможність України у залученні ПІІ з ЄС серед країн ЦСЄ і ЄЕП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 185-189.
672303
  Кузнєцова Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-69. – ISSN 1682-2366
672304
  Федоренко М.С. Конкурентоспроможність України як майбутньої держави Європейського Союзу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 68-70. – ISSN 2306-6792


  Дана стаття присвячена аналізу конкурентоспроможності України. Проаналізовано показники конкурентоспроможності України за звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2012-2013 рр. Звернуто увагу на причини низької ...
672305
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 234-241


  Аналізується динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну. Запропоновано алгоритм розрахунку короткострокових часових оглядів інвестиційної динаміки України, який дає більш точні прогнозні значення. Проаналізовано конкурентоспроможність ...
672306
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-21
672307
  Дугієнко Н.О. Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи / Н.О. Дугієнко, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 100-107. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
672308
  Пашков І.А. Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи / І.А. Пашков, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 111-119. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
672309
  Хомік Ю.О. Конкурентоспроможність українських туристичних послуг на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Показано, що туристична індустрія в Україні має всі підстави для подальшого розвитку як одного з лідерів в економічній сфері і сфері створення робочих місць.
672310
  Лісіна Т.В. Конкурентоспроможність українського виробника харчової галузі на міжнародних ринках // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 158-160. – ISBN 978-617-696-385-1
672311
  Блонська В.І. Конкурентоспроможність української економіки в ринкових умовах / В.І. Блонська, В.П. Горзов // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 156-161. – ISBN 5-7763-2435-1
672312
  Юхименко В. Конкурентоспроможність української економіки в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 9-22. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
672313
  Яців І. Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках / І. Яців, А. Завірюха // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
672314
  Романюта Е. Конкурентоспроможність української системи оподаткування в умовах інтеграції до Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 60-68. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
672315
  Панасенко Г.О. Конкурентоспроможність фінансової системи: базові складові, тенденції розвитку, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С.171-186. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
672316
  Пасічник В.Г. Конкурентоспроможність фірми : Навчально-методичний коплекс для студ. економ. спец. усіх форм навчання / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 112с. – ISBN 966-364-079-0
672317
  Шевченко Л.С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-105.
672318
  Губарев В.Ю. Конкурентоспроможність хлібопекарських підприємств: сучасний стан галузі, перспективи розвитку та шляхи зростання // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
672319
  Матвієнко Н.М. Конкурентоспроможність Хорватії на світовому ринку туристичних послуг: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, І.І. Околович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-107


  Проаналізовано місце сфери туризму в економіці Хорватії та наголошено на актуальності дослідження її конкурентних переваг. Головну роль відведено порівнянню Хорватії та України за різними показниками конкурентоспроможності. Проведено порівняльний ...
672320
  Давиденко Н.М. Конкурентоспроможність цукрової промисловості Чернігівської області // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 383-391. – (Право. Економіка. Управління)
672321
  Зубчик О.А. Конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної освітньої політики, автор проаналізував окремі складові Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (Швейцарія) та Рейтингу глобальної ...
672322
  Шеховцова І.А. Конкурентоспроможність як базис функціонування зовнішньоекономічних відносин сучасності / І.А. Шеховцова, М.О. Цибуленко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 77-82. – ISSN 2310-5534
672323
  Тепла М.М. Конкурентоспроможність як економічна категорія: суть та основні особливості // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 130-136. – (Економіа ; Вип. 24)
672324
  Желюк Т. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 81-93. – ISSN 1818-5754
672325
  Кириленко Л. Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання щодо сутності та змісту конкурентоспроможності та механізму її впливу на результати економічної діяльності. Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкова економіка, глобальна економіка, ринковий механізм, інноваційна ...
672326
  Збиранник О.М. Конкурентоспроможність як ключова економічна категорія ринкової системи // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
672327
  Кириленко В.І. Конкурентоспроможність як критерій економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 37-42
672328
  Холод С.Б. Конкурентоспроможність як міра відповідності стратегії розвитку і стратегії організаційних змін / С.Б. Холод, С.В. Грушевський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 128-131. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
672329
  Андріяко Т. Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 64-67. – ISSN 0131-6788


  У статті на основі аналізу економічних, психологічних, педагогічних підходів сформульовано поняття конкурентоспроможності, обгрунтовано висновок про конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості.
672330
  Павлова В.А. Конкурентоспроможність як рівнодіюча зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 63-70.
672331
  Механік О.В. Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія: сутність, структура, класифікація, основи формування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 27-34
672332
  Коклюнов О.М. Конкурентоспроможність як стабілізуючий фактор розвитку економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.16-18
672333
  Мацибора Т. Конкурентоспроможність як фактор інвестиційної привабливості видів економічної діяльності : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
672334
  Александров І.О. Конкурентоспроможність, ціна, фінансові результати підприємницької діяльності / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 130-139


  Обгрунтовано підхід щодо оцінки конкурентоспроможності продукції із урахуванням екологічної складової з використанням теорії нечіткої логіки. Встановлено взаємозв"язок між конкурентоспрможністю, ціною та фінансовими результатами та апробовано на ...
672335
  Баранюк Х.О. Конкурентоспроможність: сутність та об"єкти дослідження // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
672336
  Капітанець О.М. Конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-70. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті виділено чинники конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України. Розглянуто можливі способи впливу на неї та підвищення якості професійної підготовки фахівців.
672337
  Точилін В.О. Конкурентоспроможность національної економіки: стан і перспективи підвищення / В.О. Точилін, В В. Венгер // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 53-59. – ISBN 966-614-021-7
672338
  Булах І.В. Конкурентостійкість підприємства як економічне поняття та його значення в галузі зв"язку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 156-161. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
672339
  Шолом-Алейхем Конкуренты / Шолом-Алейхем ; [пер. с идиш М. Шамбадала]. – Харьков : Фолио, 2009. – 224 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4578-2
672340
  Возовикова Т. Конкуренцию под контроль! Рынку дополнительного образования не хватает порядка // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  “Дополнительное профессиональное образование (ДПО) сейчас находится на острие реформирования всей образовательной модели”, - так определил значение последних событий в ДПО один из участников недавнего круглого стола, организованного Комитетом ...
672341
  Журавский Николай Конкуренция - это движение вперед // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 46 : фото
672342
  Портер Майкл Конкуренция = On competition : Учебн.пособие / Портер Майкл; Пер.с англ. – СПб.,М.,К. : Вильямс, 2000. – 495с. – ISBN 5-8459-0055-7
672343
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
672344
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
672345
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
672346
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2003
672347
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2003
672348
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 3. – 2003
672349
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
672350
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
672351
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
672352
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
672353
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
672354
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
672355
  Астахов В.В. Конкуренция в сфере предоставления образовательных услуг в условиях глобализации образовательного пространства: проблемы совершенствования законодательства // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560
672356
   Конкуренция в Украине : Аналитический доклад о состоянии, тенденциях и проблемах развития экономической конкуренции в Украине в 2000-2005 г. / А.А. Комтусев, Б.Е. Кваснюк, С.И. Киреев, В.И. Талах, др. и; Антимонопольный комитет Украины; Гос. учреждение Ин-т экономики и прогнозирования НАНУ; Авт.: Комтусев А.А., Кваснюк Б.Е., Киреев С.И., Талах В.И., и др. – Киев, 2006. – 40 с.
672357
  Галица И. Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0207-3676
672358
  Бородинов В. Конкуренция вещных прав // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2012. – № 12 (декабрь). – С. 16-20. – ISSN 0132-0831
672359
  Кулякин Д.Ф. Конкуренция и конкурентоспособность в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 221-226. – ISSN 1993-5560
672360
  Деревянкин Т.И. Конкуренция и монополия как категории рынка в отечественной экономической литературе конца XIX- начала XX вв : історія економічної думки / Т.И. Деревянкин, О.В. Костюшко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-26. – Бібліогр.: 42 назви
672361
  Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство / И.М. Кирцнер; Пер. с англ. А.Н.Романова. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 239с. – ISBN 5-238-00266-1
672362
  Шамрай Ю. Конкуренция и социальное развитие // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.36-47. – ISSN 0207-3676
672363
  Седов В.И. Конкуренция и цены химических товаров-заменителей в США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Седов В.И.; Моск.гос.ин-т.междуран.отношен. – М, 1964. – 17л.
672364
  Философова Т. Конкуренция или партнерство: проблемы и перспективы делового сотрудничества КНР и стран АСЕАН / Т. Философова, А. Янгель // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 2074-6040


  Рассматриваются особенности формирования глобальной конкуренции. Дана оценка развитию взаимоотношений стран АСЕАН с Китайской Народной Республикой. Показано влияние нестабильности мировой экономики на конкурентную среду и развитие торгово-экономических ...
672365
  Соколова Е. Конкуренция на инновационных рынках: особенности определения и анализа // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 126-138. – ISSN 0042-8736
672366
  Мамонов М. Конкуренция на российском кредитном рынке: влияние на кредитную активность банков и оценка эффекта экономического кризиса 2008-2009гг. // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 76-99 : табл., рис. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0042-8736
672367
  Князева И.В. Конкуренция на рынке высшего профессионального образования: проблемы и перспективы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 69-73. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию формирования конкурентной среды на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования, особенностей его структурной организации и функционирования. Выделена группа проблем, указывающих на антиконкурентные ...
672368
  Хруцкая Н.В. Конкуренция сосуществующих вариантов языковых единиц в процессе эволюции литературной нормы : (лингвопрогностический аспект) : монография / Н.В. Хруцкая ; МОНУ ; Национальный педагогический ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев : Освита Украины, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-8847-81-3
672369
  Гейгер С.Г. Конкуренция типов колебаний в оптическом квантовом генераторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейгер С.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
672370
  Черниченко О.С. Конкуренция юрисдикций государств и порождаемые ею проблемы в межгосударственных отношениях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.20-29. – ISSN 1812-3910
672371
  Отюська А. Конкуренційна реформа - час настав! Яких змін очікує конкурентний ринок? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 13, 21
672372
  Яворський Я. Конкуренційне законодавство Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-52. – ISSN 0132-1331
672373
   Конкуренційне законодавство України : Юридичний збірник. – Київ, 2002. – 296с. – ISBN 966-651-041-3
672374
  Кужель О. Конкуренція - це спільний рух вперед // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 2-4
672375
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
672376
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
672377
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
672378
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
672379
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
672380
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
672381
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
672382
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
672383
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
672384
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
672385
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
672386
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
672387
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
672388
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
672389
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
672390
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
672391
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
672392
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
672393
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
672394
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
672395
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
672396
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
672397
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
672398
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
672399
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
672400
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
672401
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1. – 2008
672402
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2. – 2008
672403
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3. – 2008
672404
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4. – 2008
672405
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (32). – 2009
672406
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (33). – 2009
672407
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (34). – 2009
672408
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (35). – 2009
672409
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (36). – 2010
672410
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (37). – 2010
672411
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (38). – 2010
672412
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (39). – 2010
672413
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (40). – 2011
672414
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (41). – 2011
672415
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (42). – 2011
672416
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (43). – 2011
672417
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (44). – 2012
672418
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (45). – 2012
672419
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (46). – 2012
672420
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (47). – 2012
672421
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1 (48). – 2013
672422
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 2 (49). – 2013
672423
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3 (50). – 2013
672424
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1/2 (52/53). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
672425
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3/4 (54/55). – 2014. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
672426
  Михайленко О.Р. Конкуренція або колізії правових норм та верховенство закону щодо кримінального процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 83-86
672427
  Шнирков Олександр Іванович Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою : Дис... докт.економ.наук: 08.05.03 / Шнирков Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 409л. – Бібліогр.:л.375-409
672428
  Шнирков О.І. Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою. : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.03 / Шнирков О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 37 с.
672429
  Шнирков О.І. Конкуренція в економічних взаємовідносинах країн Східної Європи / О.І. Шнирков. – Київ, 1996. – 234с.
672430
  Благодир Л.М. Конкуренція в олійно-жировій галузі України: поведінковий і функціональний аспекти / Л.М. Благодир, Н.Г. Вигонюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 35-42. – ISSN 1997-9266
672431
  Чекалюк В.В. Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку і фахівців PR в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 10-14


  У статті йдеться про потреби вироблення нових методологічних засад щодо специфіки функціонування сучасних ЗМІ. Увага акцентується на вивченні проблеми підвищення якості інструментарію впливу на громадську думку, суспільну свідомість і поведінку за ...
672432
  Рілов Р. Конкуренція Венеції та Генуї за ринок Візантії у XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 129-131. – ISBN 978-966-171-783-9
672433
  Чижова В.А. Конкуренція електроенергетичної галузі та шляхи її лібералізації // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 249-153
672434
  Филюк Г.М. Конкуренція за вхід на ринок природної монополії: теорія і практика // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 120-125.


  У статті аналізується теорія і практика запровадження конкуренції на ринках природних монополій. Розглядаються проблеми використання концесії на ринках природних монополій в Україні з метою залучення найефективніших приватних партнерів.
672435
  Кулініч О. Конкуренція за доступ до енергоресурсів: приклад світового ринку вугілля // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 92-103. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
672436
  Костусєв О. Конкуренція і вільні економічні зони // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-26.
672437
  Вачевський М.В. Конкуренція і конкурентоздатність товарів при використанні об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.38-45
672438
  Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-132.
672439
  Павлова В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 10-14
672440
  Адамик В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
672441
  Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації : монографія / Филюк Г.М. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-485-038-1


  На тит. сторінці єкз. № 1636608 дарчий надпис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з почуттям глибокої шани і великої подяки, а також з побажаннями доброго здоровья, творчих успіхів, натзнення... від автора 17.05.20011 р.
672442
  Манцуров І.Г. Конкуренція і підприємництво - невід"ємний атрибут ринку / І.Г. Манцуров, С.Г. Дрига // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.99-101. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
672443
  Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / Варналій З.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-367-3
672444
  Шинкаренко Ю.А. Конкуренція ідентичностей і глобальності в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
672445
  Якушик В.М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013-2015 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 43-53. – ISSN 1996-5931
672446
  Марін Олександр Костянтинович Конкуренція кримінально-правових норм : Дис.... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Марін Олександр Костянтинович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 235 л. – Бібліогр.: л.217-235
672447
  Марін Олександр Костянтинович Конкуренція кримінально-правових норм : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Марін О.К.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
672448
  Навроцька В.В. Конкуренція між нормами Кримінального кодексу України при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальність неповнолітніх // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 103-109. – ISSN 2617-4162
672449
   Конкуренція мод при перенесенні сигналів крізь плазмові хвильові бар"єри за допомогою електронних пучків / І.О. Анісімов, С.В. Довбах, С.М. Левитський, Г.В. Лізунов, О.В. Подладчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Теоретично розглядається механізм обмеження підсилення нерезонансного сигналу в закритичній плазмі, крізь яку рухається електронний потік. Роль такого механізму відіграє конкуренція між сигналом та ленгмюрівською хвилею (остання завжди збуджується ...
672450
  Гаврилюк О.Г. Конкуренція на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 46-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
672451
  Городнича Л. Конкуренція на європейських засадах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 24-25
672452
  Руденко Вікторія Вікторівна Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Руденко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 258л. + Дод.: л.226-258. – Бібліогр.: л.201-225
672453
  Руденко Вікторія Вікторівна Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Руденко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
672454
   Конкуренція на ринках телекомунікацій в національному та міжнародному контексті // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 7-11
672455
  Сива Т.В. Конкуренція на ринку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.127-132
672456
  Якушева О.В. Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 284-291. – ISSN 1993-0259
672457
  Павлов В.І. Конкуренція на ринку цінних паперів: загрози та регулювання : монографія / В.І. Павлов, М.О. Трофімчук ; [відп. ред. В.І. Павлов] ; Спілка економістів України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – 211 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-170. – ISBN 987-966-8784-21-7
672458
  Глоба Д. Конкуренція на ринку: як розпізнати економічні концентрації бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 39
672459
  Циганов С.А. Конкуренція на світовому туристському ринку в сучасних умовах / С.А. Циганов, О.Є. Юрченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 117-125. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані підходи щодо вивчення конкуренції. Вдоскона- лено визначення поняття конкуренції на світовому ринку туризму. Розглянуто питання підвищення конкурентоспроможності України на світовому туристському ринку. The methods of ...
672460
  Шликов Д.В. Конкуренція норм про оренду державного майна (як підстава вдосконалення правового режиму) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
672461
  Федорак Л. Конкуренція пом"якшуючих та обтяжуючих покарання обставин у ст. 69 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 165-166
672462
  Ус М. Конкуренція прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 41-44
672463
  Щербина В. Конкуренція предметної та суб"єктної юрисдикцій у процесуальному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 258-271. – ISSN 1026-9932
672464
  Горобець І. Конкуренція стратегій майбутнього Близького Сходу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
672465
  Филюк Г. Конкуренція та антимонопольні важелі держави : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 68-69. – Бібліогр.: 3 назви
672466
  Венгер В.В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В.В. Венгер, В.О. Точилін // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
672467
   Конкуренція та конкурентне право : змістовна частина 1. Конкуренція : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. освітнього рівня "Магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії макро- і мікроекономіки ; [упоряд. Г.М. Лозова]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 42, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 38-42
672468
  Ткаченко А.М. Конкуренція та конкурентні відносини під впливом державного контролю // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 157-165. – ISSN 1729-7206
672469
  Вергун В.А. Конкуренція та конкурентні стратегії у структурі механізму міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 308-320. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
672470
  Уманців Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 68-81. – ISSN 1605-2005
672471
  Временно Л. Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов"язкового страхування в Україні / Л. Временно, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  В cтaттi визначено та проаналізовано основні тенденції розвитку конкуренції, монополізації у галузі недержавного обов"язкового страхування в Україні. Огрунтовано необхідність державного регулювання концентрації за видами обов"язкового страхування з ...
672472
  Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 63-70


  На основі виявлення сутності конкурентного процесу проаналізовано механізм взаємодії конкуренції та монополії в економічній системі згідно з поглядами австрійських неолібералів. Розкрито особливості розгляду проблеми монополії та антимонопольного ...
672473
  Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 58-65


  На основі виявлення сутності конкурентного процесу проаналізовано механізм взаємодії конкуренції та монополії в економічній системі згідно з поглядами австрійських неолібералів. Розкрито особливості розгляду проблеми монополії та антимонопольного ...
672474
  Глазко В.І. Конкуренція технологій або ланцюг кризових ситуацій // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36 : фото
672475
  Бойченко А. Конкуренція у сфері авторського права: чи потрібна вона Україні / А. Бойченко, Ю. Коротаєва // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.32-36. – ISSN 1608-6422
672476
  Лисицький М. Конкуренція у сфері державних закупівель - міф чи реальність? / М. Лисицький, Л. Маноха, Р. Мосціпан // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-14
672477
  Боголіб Т.М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 31-56. – ISSN 0372-6436


  Досліджено процеси конкуренції вищих навчальних закладів; обгрунтовано основні критерії формування рейтингів університетів; виявлено взаємозв"язок між високим рейтингом університету і показником його елітності; розкрито значення капіталізації в ...
672478
  Руських К.М. Конкуренція фондових бірж Європи: теоретичний та практичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 316-321
672479
  Сологуб І.А. Конкуренція чи інновації: «скільки» монополізму потрібно для технічного прогресу? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
672480
  Пуцентейло П.Р. Конкуренція як економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123.
672481
  Ковриженко Л.О. Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 72-80
672482
  Налукова Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 102-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
672483
  Марцин В.С. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків та місце в ньому держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-8.
672484
  Осецький В.Л. Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 44-53


  Стаття присвячена розгляду суті конкуренції як макрорегулятора високорозвиненого ринку. Доведено, що правильне уявлення про зміст цієї категорії може бути використане як основа при розробці методів і засобів макрорегулювання та формування конкретних ...
672485
  Росецька Ю. Конкуренція як механізм переливу капіталу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 33-39


  Рентабельність розглядається як один із показників ефективності конкурентного руху.
672486
  Александрова О. Конкуренція як передумова становлення громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.82-88. – ISBN 966-7800-08-3
672487
  Брадов В.В. Конкуренція як регулятор медіаринку: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 15-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
672488
  Кривега Л.Д. Конкуренція як соціальне явище: український контекст // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 239-242
672489
  Шнипко О.С. Конкуренція як специфічна форма конфлікту і співіснування суб"єктів ринку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
672490
  Щербак А.В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 3-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
672491
  Захарченко В.І. Конкуренція як фактор територіального зосередження спеціалізованого виробництва // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 33-38 : іл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
672492
  Пахаренко О. Конкуренція, інтелектуальна власність, митниця та асоціація з ЄС // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 9, 16-17
672493
  Нілова Н.М. Конкуренція: дослідження теоретичного підгрунтя / Н.М. Нілова, Т.О. Семененко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 117-125
672494
  Вініченко І.І. Конкуренція: сутність та концепції дослідження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 2306-6806
672495
  Ладунка І.С. Конкуренція: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
672496
  Чіков І.А. Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 74-80. – ISSN 2306-6792
672497
  Кияк А.Т. Конкуретна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : 08.05.01: Дис. ... канд. екон. наук / Кияк А. Т.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.170-185
672498
   Конкуретные ситуации изучающим курс "Труд руководителя". – М., 1976. – 182с.
672499
  Баденов Е.Б. Конкурирующее гидрирование некоторых органических соединений на палладии и никеле : Автореф... канд.хим.наук: 085 / Баденов Е.Б.; АН КазССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
672500
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Географічний калейдоскоп", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 35-37
672501
  Петринка Людмила Конкурс-вікторина "Побачення з Європою" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
672502
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Побачення зі Львовом" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 32-33
672503
  Новицька Лариса Конкурс-свято "Наш Європейський дім. Норвегія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
672504
  Фомичев Н.А. Конкурс / Н.А. Фомичев. – М., 1982. – 205с.
672505
  Проймин К.Д. Конкурс / К.Д. Проймин. – М, 1983. – 239с.
672506
  Лазаренко Н. Конкурс "Библиотекарь года" / Наталия Лазаренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 18-20. – ISSN 1811-377X


  Статья посвящена профессиональному конкурсу "Библиотекарь года", который проходит в Харьковском зональном методическом объединении библиотек вузов III-IV уровней аккредитации.
672507
   Конкурс "Коронація слова": історія та здобутки : інформація з сайту http://koronatsiya.com // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Призери "Коронації слова" 2019 року: Василь Добрянський, Наталія Довгопол, Сергій Грініченко та ін.
672508
   Конкурс "Краща публікація - 2011" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 16
672509
   Конкурс "Краща публікація - 2015" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 47
672510
   Конкурс "Краща публікація - 2017" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 3
672511
   Конкурс "Краща публікація - 2018" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 18
672512
  Задорожний М.П. Конкурс "Краща публікація". 15 років поспіль // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 2-3 : табл.
672513
  Захаренко Г.С. Конкурс "Кращий знавець із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності" / Г.С. Захаренко, С.П. Огаренко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-39 : рис., табл.
672514
  Кондель-Пермінова Конкурс "Майдан ’2014 / Територія гідності": Новий формат публічних обговорень // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 122-142. – ISSN 1992-5557
672515
  Ягниця Вікторія Конкурс "Міс географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 26-27
672516
  Байтаз Петро Конкурс "Подорож Одещиною". Позаурочний захід з географії рідного краю, 8-9 класи : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-31
672517
   Конкурс "Технарів" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського урочисто нагородили переможців фіналу конкурсу "Техно Україна2020" - 200 школярів обрали 8 переможців.
672518
   Конкурс "Учитель року - 2018": інструктаж для журі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
672519
  Задорожний М.П. Конкурс "Учитель року" в номінації "Географія". Як це було // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 22-27 : фото, табл.
672520
  Лаган Я. Конкурс авторської пісні та поезії // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Конкурс авторської пісні та поезії. У номінації "Авторська пісня" перемогу виборола студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету М. Тарасова.
672521
   Конкурс бізнес-планів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Студентам Дніпропетровщини пропонують долучитися до конкурсу на найкращий бізнес план. Його проводить Дніпровська облдержадміністрація.
672522
  Дзегорайтис А.Б. Конкурс в советском гражданском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дзегорайтис А.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
672523
   Конкурс відбудеться // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3


  Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням нинішнього року відбудеться, однак МОН забезпечить повторну експертизу поданих проєктів і повне оновлення складу Науково-технічної ради та всіх секцій. Роз"яснення про це надав директорат ...
672524
  Мажар Л. Конкурс до Верховного Суду у світлі практики Європейського суду з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 79-87. – ISSN 1814-3385


  В статті розглянуто деякі аспекти правозастосовної практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України в питаннях визначення та доказування десятирічного досвіду професійної діяльності ...
672525
  Бутирський А.А. Конкурс до Верховного Суду: проблеми теорії та проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7096-97-8
672526
   Конкурс до Нацагентства [із забезпечення якості вищої освіти] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 8 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
672527
   Конкурс з мехатроніки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Близько 120 учнів закладів професійно-технічної освіти і 180 школярів Дніпропетровщини пройдуть безкоштовне навчання і презентують власні проекти з мехатроніки під час участі у конкурсі Interpipe Mechatronic Lab. Його організували на базі Національного ...
672528
   Конкурс з міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 6


  18 березня 2017 року в Україні вдруге відбулися раунди судових дебатів з міжнародного комерційного арбітражу ім.Вілема Віса. Організатором заходу стала ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" за підтримки МКАС при ТПП України. У змаганнях взяли участь п"ять ...
672529
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 108. – ISSN 1029-4171
672530
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 106-107. – ISSN 1029-4171
672531
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 102-106. – ISSN 1029-4171


  Розв"язання задач 1-7.
672532
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М.Я. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
672533
   Конкурс за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  МОН оголосило перший конкурс наукових розробок за держзамовленням за новими правилами - зокрема, відтепер для фінансування робіт переможців не потрібно буде проводити тендерні закупівлі. Це спростить та пришвидшить процедуру надання коштів ученим, чиї ...
672534
  Бусол К. Конкурс із міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 169-170


  11-13 лютого 2011 р. у стінах Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулися чергові національні українські раунди конкурсу з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа. Серед 13-ти команд перемогу виборола команда інституту ...
672535
   Конкурс імені Петра Яцика вшанував переможців / Відділ зв"язків із громадськістю Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-22 травня (№ 19/20). – С. 1


  Лауреатом XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала студентка 4 курсу Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Андріана Біла.
672536
   Конкурс імені Петра Яцика: Продовження теми "Мова і меценати" // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.32
672537
  Бігун В. Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 143-147


  Про Міжнародний правничий конкурс ім. В.М. Корецького, який проходив 9-10 грудня 2011 року у Львові. I місце: Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка ( Кирилюк О.В., Корсун Ю.О., Нодар Руадзе).Член журі - професор кафедри європейського та ...
672538
  Афлатуни Сухбат (Абдуллаев Евгений) Конкурс красоты : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
672539
   Конкурс Крокодила. – Москва, 1950. – 62с.
672540
   Конкурс Крокодила 1954 г.. – Москва, 1955. – 48с.
672541
  Бондаренко Л. Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка


  У статті подаються матеріали про проведення конкурсу літературних газет до ювілею Тараса Шевченка.
672542
  Пухлянко М.Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пухлянко Марія Євгенівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
672543
  Матат Д. Конкурс на вшанування Кобзаря // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
672544
  Гедзь Ю. Конкурс на гопак / Ю. Гедзь, 1930. – 89с.
672545
   Конкурс на зайняття посад ректорів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793
672546
   Конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України [оголошення] // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 3/4). – С. 4
672547
  Аблова В. Конкурс на заміщення посади: алгоритми дій роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 19-21
672548
   Конкурс на кіносценарій. – М., 1938. – 137с.
672549
   Конкурс на кращий сценарій заходу в рамках тижня безпеки дитини (День безпеки в загальноосвітньому дошкільному закладі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 7-12
672550
  Прибитько В.М. Конкурс на кращий сценарій заходу в рамках тижня безпеки дитини (Сценарій тематичного дня безпеки "Дитина і побут") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 10-15
672551
   Конкурс на наукові посади // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Уряд визначив, як проходитиме конкурс на вакантні наукові посади державних наукових установ. Відповідна постанова була прийнята 23 травня 2018 року, під час засідання Кабміну. У документі йдеться, що конкурс проводиться тоді, коли: наукового працівника ...
672552
   Конкурс на наукові посади // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи".
672553
   Конкурс на посаду директора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 6. – ISSN 2219-5793
672554
   Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 186-187. – ISSN 1993-0909


  Оголошується конкурс на присудження запровадженої спільним рішенням Президії Національної академії правових наук України та вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Премії імені Ярослава Мудрого, метою якої є колективне ...
672555
  Котевич О.Д. Конкурс навчальних презентацій з питань безпеки життєдіяльності "Збережи себе" / О.Д. Котевич, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 18 : фото
672556
   Конкурс накових робіт молодих вчених - інструмент "омолодження" науки в університетах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
672557
   Конкурс народної творчості // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  "...В актовій залі Головного навчального корпусу відбувся районний огляд - конкурс народної творчості Шевченківського району. У ньому взяли участь студенти студій Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка: народний ...
672558
  Кращенко Ю. Конкурс наукових проектів молодих учених Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки / Ю. Кращенко, Р. Жебчук, І. Дегтярьова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 28-43. – ISSN 1682-2366
672559
   Конкурс науково-технічних розробок // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство почало прийом заявок на конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням, виконання робіт-переможців почнеться у 2020 році.
672560
  Шалыганова А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 47-51. – ISSN 1811-377X


  В статье представлена многогранная научно-исследовательская деятельность Харьковской государственной научной библиотеки (ХГНБ) им. В.Г. Короленко и результаты конкурса научных работ по библиотековедению.
672561
   Конкурс оголошено [на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793
672562
   Конкурс підтримує кращих // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  Міністерство освіти і науки профінансує 199 наукових проєктів молодих учених (152 перехідні та 47 нових) на 100 млн. гривень.
672563
   Конкурс по глубокому бурению на 1931 г.. – Х., 1931. – 10с.
672564
  Зорин Виталий Конкурс по переноске жен = Фины начинают, эстонцы выигрывают : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 12-15 : Іл.
672565
  Сурков В.М. Конкурс похитителей / В.М. Сурков. – М., 1970. – 175с.
672566
   Конкурс проектів оборонних технологій "Sikorsky Challenge" // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 2


  Про конкурс проектів оборонних технологій, який проходив у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
672567
   Конкурс стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти та науки визначили переможців конкурсу стартапів, розробники яких отримають кошти на впровадження та розвиток проектів, а також менторську допомогу. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок для участі в конкурсі, від ...
672568
   Конкурс стартував // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Розпочався конкурс на отримання Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за 2020 рік.
672569
   Конкурс студентських наукових робіт про український визвольний рух // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12 березня - 24 березня (№ 11/12). – С. 8


  Центр досліджень визвольного руху, історичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрьма на Лонцького" оголошують старт конкурсу студентських наукових робіт "Український визвольний рух 1920-1950-х ...
672570
   Конкурс студентських наукових робіт про Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)
672571
  Нечаєв Р. Конкурс української пісні в ІМВ! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Оцінювали співаків С.І. Даниленко, доцент кафедри міжнародної інформації та шеф-редактор видання "Міжнародник" М.С. Дорошко, професор кафедри країнознавства, Дмитро Яровий, почесний редактор "Міжнародника", Олексій Хорошенький, головний редактор ...
672572
   Конкурс читацьких публікацій : Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-144 : Фото
672573
  Козіцька А. Конкурс читців поезії // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Щорічний конкурс читців поезії. Оцінювали любителів поезії заступник з навчально-виховної роботи та викладач англійської мови Т.М. Климук, викладач англійської мови І.З. Терсіна, голова Ради студентів А. Грановський, голова МФ ЮНЕСКО М. Субота, ...
672574
  Губаненков С.М. Конкурс экспедиций : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 0016-7207
672575
   Конкурс! Лучший самодеятельный маршрут по России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-33
672576
  Степовичка Л. Конкурс, що став усенародним = Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з укр. мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 268-270. – ISSN 2075-1222
672577
   Конкурс. Выиграй приз : Камерофон // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 34-35 : Іл.
672578
  Каганов В.І. Конкурс. Про французького вченого та філософа Блеза Паскаля // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 17-19
672579
  Охріменко М. Конкурси професійної майстерності: поєднання практики з творчістю // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 50-53. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід проведення у бібліотеках Кіровоградщини професійних конкурсів як засобу реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку їхньої ініціативи.
672580
   Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 34-35
672581
  Майгур Т.В. Конкурси як засіб розвитку творчих здібностей мистецької молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 181-182
672582
   Конкурси, премії, міжнародні майстерні : (безкоштовне навчання за кордоном !) // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 16
672583
   Конкурси, стипендії, гранти // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 18-19


  У даній статті висвітлюються питання: гранти для навчання у Франції; літня програма у Віденському університеті Sommerhochschule; стипендія для авчання в Німеччині; гранти 2013 для навчання у Великобританії.
672584
   Конкурси, тендери, аукціони в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2006. – 388с. – ISBN 966-373-022-6
672585
  Кірмач А.В. Конкурсна процедура прийняття на державну службу: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 135-140
672586
  Власенко Ангеліна Конкурсна робота "Коли вдома ти один" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 12-15 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
672587
  Бірюков О.М. Конкурсне право Азербайджанської республіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-12.
672588
  Бірюков О.М. Конкурсне право в республіці Білорусь // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-17.
672589
  Бірюков О.М. Конкурсне право в сучасній Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.167-170. – ISBN 966-7784-65-7
672590
  Пригуза П.Д. Конкурсне право в Україні: проблеми теорії, практики та законодавства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 140-148
672591
  Пригуза П.Д. Конкурсне право на конкурсний процес. Теоретичні та практичні аспекти розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-142.
672592
  Бірюков Конкурсне право Німеччини / Бірюков, ОМ // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 8-12.
672593
  Біла Л.Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.93-98
672594
  Богданова М.В. Конкурсний бальний танець в Європі: специфіка виконавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 151-159. – ISSN 2225-7586
672595
  Пацай Б.Д. Конкурсний відбір до вищого навчального закладу: стан та перспективи реформування // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 46-48
672596
  Водолаженко І.І. Конкурсний відбір експертів - залучення до оцінки найкращих фахівців // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-48
672597
  Губерський Л. Конкурсний відбір має бути за знаннями / інтерв"ю вела Ярослава Музиченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Інтерв"ю з Ректором КНУ імені Тараса Шевченка - про вступну кампанію-2009 та перспективи розвитку Шевченкового університету.
672598
   Конкурсний відбір робіт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  Уряд ухвалив зміни до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов"язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з ...
672599
  Олешко А.М. Конкурсний відбір та його вплив на формування якісного корпусу державних службовців : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 119-121. – Бібліогр.: 23 назви
672600
  Ладиченко В. Конкурсний відбір у системі державної служби: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 17-28. – ISSN 1026-9932
672601
  Щербанюк О. Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 92-109. – ISSN 1026-9932
672602
  Бірюков О. Конкурсний процес в системі законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-6
672603
  Бірюков О.М. Конкурсний процес у праві США // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-5
672604
  Поляков Б.М. Конкурсний процес царської Росії // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-91.
672605
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування в Миколаєві // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 18 : фото
672606
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування у Ковелі: перші підсумки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 2-5 : фото, табл.
672607
   Конкурсні завдання з математики / О . Макаренко, В.Г. Овс|єнко, В.І. Жлуктенко, В.А. Бегун, С.І. Наконечний. – Київ : КНЕУ, 1999. – 412с. – ISBN 966-574-176-4
672608
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Київ, 1959. – 439с.
672609
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – 2-е випр. і перероб. вид. – Київ, 1966. – 314с.
672610
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 3-е, стереотип. – Київ, 1967. – 413 с.
672611
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 6-е, перероб. і доп. – Київ, 1969. – 503с.
672612
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики / В.А. Вишенський. – Київ, 1978. – 158 с.
672613
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики : Для вступ. до вищ. навч. закл. і слухачів підгот. відд. / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 2001. – 432 с. – ISBN 966-642-014-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
672614
  Жлуктенко В.І. Конкурсні задачі з математики для вступників до економічних вузів та факультетів / В.І. Жлуктенко, А.В. Бєгун, Р.М. Клименко. – Ірпінь : Петун, 1994. – 240с.
672615
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ, 1968. – 448с.
672616
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ : Вища школа, 1979. – 448с.
672617
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії : для вступників до вузів / І.П. Середа. – Київ : Вища школа, 1972. – 271 с.
672618
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії / І.П. Середа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1995. – 256с.
672619
  Сарана О.А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики : навчальний посібник для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" / О.А. Сарана, В.В. Ясінський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т моніторингу якості освіти, Фак. довузів. підгот.; [за ред. В.С. Мельника]. – Київ, 2005. – 260 с. : іл. – Бібліогр.: с. 258. – (На допомогу абітурієнту)
672620
   Конкурсні письмові завдання з математики / М.О. Перестюк, А В. Вишенський, О О. Капшивий, Г.Л. Кулініч, І В. Сущанський // В світі математики, 1987. – Вип. 18
672621
  Грабар Н.Г. Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 161-166


  Розглядається творча діяльність фахівців бібліотек під час організації різноманітних конкурсних програм, зокрема те, як концентрація уваги на розвитку творчого потенціалу сприяє посиленню реклами бібліотеки у ВНЗ.
672622
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право / [соч.] Г.Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1898. – [4], VI, 498, [1]. – Библиогр.: "Литературный указатель" (с. 491-494)


  Экз. № 119903 без обл.
672623
  Ильягуев Х.А. Конкурсные задачи по алгебре с решениями на основе сборника под редакцией М.И.Сканави / Х.А. Ильягуев, М.Г. Цырульникова, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 704 с. – ISBN 589-886-011-8
672624
  Цырульникова М.Г. Конкурсные задачи по геометрии с решениями из сборника под редакцией М.И. Сканави / М.Г. Цырульникова, Х.А. Ильягуев, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 656 с. – ISBN 589-886-012-6
672625
  Башмаков М.И. Конкурсные задачи по математике / М.И. Башмаков, З.И. Боревич. – Л, 1968. – 72с.
672626
   Конкурсные задачи по математике : Метод. указ. – Днепропетровск, 1983. – 56 с.
672627
  Потапов М.К. Конкурсные задачи по математике : Справочное пособие / М.К. Потапов, С.Н. Олехник, Ю.В. Нестеренко. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 480с. – ISBN 5-02-013956-4
672628
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1974. – 208с.
672629
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1976. – 192с.
672630
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии : Поступающим в вузы / И.П. Середа. – 3-е изд. – Киев : Вища школа, 1978. – 192с.
672631
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1979. – 192с.
672632
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 4-е изд., перераб. и доп. – К, 1982. – 233с.
672633
   Конкурсные задачи по химии. – М., 1983. – 128с.
672634
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 5-е изд. – К, 1984. – 233с.
672635
  Улинский А.И. Конкурсный процесс : Несостоятельность торговая и неторговая по русскому законодательству / А.И. Улинский. – Курск : Тип. Дома трудолюбия, 1908. – 8, VI, 114 с. – Экз. деф. без ориг обл. – Библиогр.: с. 112-114
672636
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич ; [вступ. ст. В.В. Витрянский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 475, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0058-6
672637
  Давыдова Е.П. Конкурсный урок по теме <<Национальный состав населения России>> : Учитель года России. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 55-59 : Схеми
672638
  [Тур Н.А.] Конкурсный устав Германской империи и русские законы о конкурсе : [в 4 ч.] / [Сост. Н. Тур]. – [1878]-1880. – [Карлсруэ] : [В придвор. тип. В. Гаспера]
Ч. 2 : Сборник конкурсных законов, содержащихся в Своде законов по Продолжению и изданиям 1876 г. – 1879. – [6], 244 с.
672639
  Мартусевич Р. Конкурсы за концессии в отраслях естественных монополий в контексте тарифного регулирования // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 141-157. – Бібліогр.: с. 141-151, 153-155. – ISSN 0042-8736
672640
  Михайлова Т.В. Конкурсы как условие формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 51-53. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты некоторые теоретические аспекты процесса формирования профессиональных ценностных ориентаций. Внимание обращено на длительность и непрерывность процесса. Как ключевой выделен деятельностный этап формирования психологического феномена. ...
672641
   Конкурування з "Гітлерюгендом" інших молодіжних підрозділів НСДАП і прорив до влади в союзі Бальдура фон Шираха (1925-1931 рр.) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 73-83. – ISBN 978-966-02-7332-0
672642
  Таран А. Конкурування номінацій у сучасній українській мові : тенденції стабілізації нової лексики : монографія / Алла Таран ; [відп. ред. Є.А. Карпіловська] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 231, [1] с. – Анотація англ. - Покажч. нових номінацій: с. 202-217. – Бібліогр.: с. 180-200. – ISBN 978-966-493-314-5


  У пр. №1738025 напис: Чтальному залу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з надією на корисність цієї книжки для колег. А. Таран, 1.06.2011 р. Черкаси
672643
  Кузнецова Е.Н. Конлтрформы 80-90-х годов 19 века в России. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кузнецова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л, 1979. – 18л.
672644
  Атаев М. Конлцентрация промышленного производства и ее эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Атаев М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 22л.
672645
  Яценко Б.П. Коннектикут (штат у північно-східній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 285. – ISBN 978-966-02-7304-7
672646
  Баталин Г.М. Коннекциализация. Размышления практика об экономических теориях / Г.М. Баталин. – Харьков : Торсинг ; К-Центр, 1998. – 159 с. – (Эсквайр.). – ISBN 966-7300-19-6
672647
   Конница бурь. Второй сборник имажинистов Алексей Ганин, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, 1920. – 31с.
672648
   Конница Чингиз Хаана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 48-53 : фото
672649
  Рагозин Н.И. Конно-спортивные соревнования / Н.И. Рагозин. – М, 1951. – 56с.
672650
  Софронов А.В. Конногвардейцы / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 15с.
672651
  Пауль А.А. Коннор У. Политика этнонационализма // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 103-107. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
672652
  Кравченко В.А. Коннотативная природа антропонимной номинации приазовских греков // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 129-136. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
672653
  Францев А.Н. Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения / А.Н. Францев, В.В. Михайлов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 147-153. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
672654
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 323-326. – ISBN 966-7890-03-1
672655
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Лит.: С. 326 ; 7 поз.
672656
   Коннотативные аспекты семантики в немецкой лексике и фразеологии: Межвуз. тема. сб. науч. тр.. – Калинин, 1987. – 138с.
672657
  Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – М., 1986. – 141с.
672658
  Вольперт Р.Х. Коннотативный уровень описания грамматики (на материале художественного текста немецкого языка) / Р.Х. Вольперт. – Рига, 1979. – 159 с.
672659
  Говердовский В.И. Коннотемная структура слова / В.И. Говердовский. – Харьков, 1989. – 92 с.
672660
  Бражник Л.М. Коннотонимы в произведениях Ф.М. Достоевского: опыт словаря // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 32-37. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
672661
  Канна В.Ю. Коннотонимы в структуре поэтического текста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 51-56
672662
  Герасимов И.А. Конные и пешие / И.А. Герасимов. – М., 1986. – 295с.
672663
  Сергеев Д.Г. Конный двор / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1989. – 588с.
672664
  Соколов-Митрич Дмитрий Конный дозор : Всадники. Конный дозор. Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
672665
  Хамзаев-Эверман Конный культиватор "Планет".ё / Хамзаев-Эверман. – Тифлис, 1931. – 20с.
672666
  Корпачев Э.М. Конный патруль / Э.М. Корпачев. – М., 1975. – 367с.
672667
  Эбель Е.И. Конный спорт / Е.И. Эбель. – М, 1953. – 175с.
672668
  Прокопенко С И. Конный спорт. / С И. Прокопенко, . – М, 1956. – 27с.
672669
   Конный спорт. Правила соревнований. – М., 1969. – 112с.
672670
   Конный спорт. Правила соревнований.. – М., 1954. – 95с.
672671
   Конный спорт. Уч. пособие. – М., 1968. – 264с.
672672
   Коноваленко Оксана Сергіівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
672673
   Коноваленко Оксана Сергіівна (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56-57. – ISBN 966-95774-3-5
672674
   Коноваленко Оксана Сергіївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 106. – ISBN 978-966-439-961-3
672675
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Петроград, 1919. – 71с.
672676
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Москва, 1936. – 64с.
672677
   Коновалов В"ячеслав Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215. – ISBN 978-966-439-754-1
672678
  Горький М. Коновалов. Колишні люди / М. Горький. – Київ, 1953. – 111с.
672679
  Черняков Б. Коновець Олександр Федорович : [спогади] / Борис Черняков // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 157-160. – ISBN 978-966-2726-03-9
672680
   Коновець Олександр Федорович (1947-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215. – ISBN 978-966-439-754-1
672681
   Коновець Олександр Федорович (5 трав.1947-7 черв. 2010) : некролог // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 124


  Працював проректором КНУТШ.
672682
  Рижов С.М. Коновка (трипільське поселення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 294-295. – ISBN 978-966-02-7304-7
672683
  Халымбаджа В.Г. Конодонты верхего девона Востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение / В.Г. Халымбаджа; Науч. ред. Чернышева Н.Г. – Казань : Казанский ун-т, 1981. – 204с.
672684
  Козицкая Р.И. Конодонты Верхнего карбона Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.09 / Козицкая Р.И.; Ин-т.геолог.наук АН УССР. – К, 1976. – л.
672685
   Конодонты карбона Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1978. – 136с.
672686
  Вийра В.Я. Конодонты ордовика Прибалтики / В.Я. Вийра; Ред. Мянниль Р. – Таллин : Валгус, 1974. – 142с.
672687
  Липнягов Олег Михайлович Конодонты переходных между девоном и карбоном, турнейских и визейских отложений Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липнягов Олег Михайлович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1979. – 27л.
672688
  Машкова Т.В. Конодонты пограничных слоев силура-девона Европейской части Советского Союза : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Машкова Т.В.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 22л.
672689
  Немировская Тамара Ильинична Конодонты серпуховских и башкирских отложений карбона Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Немировская Тамара Ильинична; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 24л.
672690
   Конодонты эйфельского яруса СССР. – Казань, 1990. – 85с.
672691
  Трайста М.Г. Конокрадська честь : фрагмент // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790
672692
   Кононенко Віктор Іванович - суддя Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 313-315. – ISSN 0132-1331
672693
   Кононенко Віктор Олімпанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 160-162. – ISBN 966-02-0537-6
672694
   Кононенко Віктор Олімпанович (1918-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215. – ISBN 978-966-439-754-1
672695
  Антипова Л.М. Кононенко Є. Новела "Три світи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 29-31.
672696
  Мойсієнко А.К. Кононенко Ірина Віталіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 301. – ISBN 978-966-02-7304-7
672697
   Кононенко Олена Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101-102 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
672698
   Кононенко Олена Юріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 106-107. – ISBN 978-966-439-961-3
672699
   Кононенко Олена Юріївна (1974) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 57. – ISBN 966-95774-3-5
672700
   Кононенко Петро Петрович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 131-132
672701
  Єрмоленко С.Я. Кононенко Петро Петрович / С.Я. Єрмоленко, О.В. Кравченко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 124-127
672702
   Кононенко Петро Петрович (н. 1931) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215-216. – ISBN 978-966-439-754-1
672703
  Славинський Микола Кононенко Петро: "Українознавство - це політика й філософія держави" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 2-5 : Фото
672704
   Кононенко Тарас Петрович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 29
672705
   Кононенко Юрій Трохимович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44
672706
   Кононенку Миколі Павловичу - 90 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 103-104. – ISSN 2221-1055
672707
  Гавличек Милослав Кононические реализации классических алгебр ли : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавличек Милослав; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 12л.
672708
  Громов Эдуард Павлович Кононические формы фрагментов олигопептидных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Громов Эдуард Павлович; АН СССР. Ин-т биоорг. химии. – М., 1976. – 28л.
672709
   Кононов Михайло Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 276-277 : фото
672710
   Конончук Георгій Лукич // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44-45
672711
  Гребінь В.В. Конопелька (річка у Луцькому, Ківерцівському та Рожищенському районах Волинської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 312. – ISBN 978-966-02-7304-7
672712
  Білановський І.Д. Конопіди УРСР / І.Д. Білановський. – Київ, 1954. – 84с.
672713
  Лашкевич Г.И. Коноплеводство на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1953. – 160 с.
672714
  Кабанець В.М. Коноплі посівні - фітомеліоративна культура / В.М. Кабанець, Рудник-Іващенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 141-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
672715
  Лежепеков И.П. Конопля - богатство нашего колхоза / И.П. Лежепеков. – М., 1954. – 48с.
672716
  Плотников С.И. Конопля / С.И. Плотников. – М-Л, 1931. – 304с.
672717
   Конопля. – Москва, 1963. – 464с.
672718
   Конопля как средство борьбы с личинками майского жука. – М., 1949. – 8с.
672719
  Серебрякова Т.Я. Конопля. / Т.Я. Серебрякова. – Л, 1929. – 84с.
672720
   Конопля. Уч. пособие. – М., 1951. – 104с.
672721
  Цыбульская Г.Н. Конопляная листовертка Grapho;itha delineana Walk и разработка методов борьбы с ней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Цыбульская Г.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24 с.
672722
  Джабоев К.Ш. Конопляная плодожорка и меры борьбы с ней в условиях Кабардино-Балкарской АССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.01 / Джабоев К. Ш.;. – Ереван, 1979. – 26л.
672723
  Бороздин В.П. Конопуша / В.П. Бороздин. – М., 1963. – 157с.
672724
  Денисенко З. Конотативна аура оповідання І.С. Нечуя-Левицького "Баба Параска та баба Палажка" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 512-519. – ISBN 978-966-793-136-3
672725
  Мосейчук О.М. Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 266-271. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
672726
  Карпюк В.А. Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 47-55. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто зміст поняття «конотація», сутність і компоненти конотативного значення слова. Проаналізовано особливості та динаміка конотативного процесу в лексико-семантичних групах дієслів німецької мови.
672727
  Сингаївська Г.В. Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислів"ях та приказках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 209-226. – ISSN 2413-5593
672728
  Українець Л. Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М.В. Гоголя : на матеріалі збірника "Миргород" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Філологічні науки)
672729
  Семак Л.А. Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 188-201. – ISSN 2313-4437
672730
  Нешко С.І. Конотативні вчення зарубіжних та вітчизняних лінгвістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 61-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 9 назв. – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено комплексному та системному опису конотативного значення афіксів, спостереженню мовної реалізації конотації і денотації на прикладах афіксального словотвору англійської мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів ...
672731
  Кутуза Н.В. Конотативні ефекти в структурі ергонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 264-270. – ISBN 966-581-295-6
672732
  Челпан В.М. Конотативні значення орнітонімів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 257-260
672733
  Петруляк В. Конотативні топоніми як база утворення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 285-291
672734
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
672735
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
672736
  Каян І.Л. Конотації зооморфізмів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 249-253. – ISBN 966-581-481-8
672737
  Іваницька А.Г. Конотації ідеї свободи на сторінках святого письма // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 244-248. – ISSN 1728-3671
672738
  Ковальчук Н.Д. Конотації концептів гендеру і статі у феміністичних студіях / Н.Д. Ковальчук, Н.В. Шакун, О.Є. Мельник // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 13-20. – ISSN 2412-1185
672739
  Українець Л.Ф. Конотаційна експлікація звукозображення в поетичній мові Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
672740
  Нощенко К.М. Конотація дієсдівних композитів в українській та німецькій мовах: теоретичні питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 167-174. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту поняття оцінного компонента конотації дієслівних композитів. Аналізуються різні підходи до питання, зосереджується увага на пейоративних та нейтральних оцінних семах. Article is devoted to coverage of ...
672741
  Досенко А.К. Конотація мережі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 7-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
672742
  Українець Л. Конотація пунктуаційних знаків в українській поетичній мові ХХ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 68-84. – ISSN 0320-3077


  У статті зроблена спроба охарактеризувати конотаційний потенціал розділових знаків (коми, двокрапки, знака оклику, знака питання) та їх роль у формуванні художньо доцільної тональності української поетичної мови ХХ століття
672743
  Савченко Р.О. Конотація управлінського контролю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
672744
  Українець Л. Конотація фонетичних засобів ритму в українському перекладі Господньої молитви // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С.63-69. – ISBN 966-7653-03-5
672745
  Українець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 205-210. – Бібліогр.: Літ.: С. 209-210; 15 назв. – ISBN 966-8188-07-1
672746
  Уркаїнець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-08-X
672747
  Українець Л. Конотація фонетичних одиниць авангардної поезії Михайля Семенка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 70-76. – ISSN 0320-3077
672748
  Птуха В.А. Конотація як результат взаємозв"язку мови і культури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 391-398. – ISBN 978-966-2303-00-1
672749
  Тис Ю. Конотоп = Konotop : оповідання / Юрій Тис. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 172 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 11)
672750
  Маленко Е.Е. Конотоп : Путеводитель / Е.Е. Маленко. – 2-е изд., дораб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 126с.
672751
  Кожелянко В. Конотоп : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 176с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
672752
   Конотоп Людмила Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 216. – ISBN 978-966-439-754-1
672753
  Парникоза И.Ю. Конотопсие зубры // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 31-33
672754
  Кульчинський О.Б. Конотопська баталія в описі османського хроніста Мустафи Наїми (1655-1716) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-02-6446-5
672755
  Сокірко О. Конотопська битва 1659 р. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 259-261. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
672756
  Печенюк І.С. Конотопська битва 1659 року - перемога, яку варто пам"ятати // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 271-288
672757
   Конотопська битва 1659 року : збірка наукових праць. – Київ, 1996. – 167с. – ISBN 966-02-0011-0
672758
  Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року / Андрій Бульвінський ; Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-02-4835-9
672759
  Вітик І.Р. Конотопська битва 1659 року: перемога української зброї та українського військового мистецтва; до питання становлення української держави та права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 2-8
672760
  Карновський Олександр Конотопська битва, або як залякати ворога до стану напівсмерті й не скористатися цим // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 36-37
672761
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська видьма [відьма] : повисть Грыцька Основъяненка / Под pедакциею А.А. Потебни [Під ред. А.А. Потебні]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 81 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Михаилу Акимовичу Бедpаг ; Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 109204 дефетний без обкл..Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Відб. із кн.: Малоpоссійскія повісти, pазсказанныя Гpыцьком Основъяненком. Т. 1. - Х., 1887
672762
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Гpыцька Основъяненка // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
672763
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
672764
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Конотопська відьма. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
672765
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська відьма : повість Гpигоpия Квітки (Основъяненка). – Петербург (Сакт-Петербург) : [Дpук. П.А. Куліша], 1861. – С. 51-156. – Hа окp. аpк.: Посвящаетця Михайлу Якимовичу Бедpазі. - Відб. з кн.: Повісті Гpигоpия Квітки (Основъяненка). Т. 2. - СПб., 1858
672766
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Харків : ДВУ, 1929. – 106с. – (Масова худ. б-ка)
672767
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с.
672768
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1985. – 75с.
672769
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма [Електронний ресурс] / Квітка-Основ"яненко; Григорій Квітка - Основ"яненко; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Колесніков; Василь Мазур Заслужений артист України Василь Мазур. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Назва вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. Повісті: Конотопська відьма - 3 год. 38 хв. Маруся - 4 год. 02 хв. Драматичні твори: Сватання на Гончарівці - 2 год. 32 хв. Шельменко-денщик - 2 год. 35 хв.
672770
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма. Сватання на Гончарівці та інші твори / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Донецьк : БАО, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-481-210-5
672771
   Конотопський краєзнавчий музей (Сумська обл.) Путівник.. – Харків, 1970. – 76с.
672772
  Макар О. Конпептуальні напрями дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 4)
672773
  Гураль П. Конрад Аденауер - людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 80-89. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
672774
  Мартинов А. Конрад Аденауер // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 1-7
672775
  Майборода О.М. Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 306-317. – ISBN 966-7196-06-2
672776
  Купрій Т.Г. Конрад Аденауер і його роль у становленні Християнсько-демократичного союзу Німеччини (1945 - початок 1946 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Конрада Аденауера в Християнсько-демократичному союзі Німеччини і його внесок у розбудову посттоталітарної держави. Проаналізовано його діяльність, як канцлера Німеччини на політичній арені у перші повоєнні роки, що стояв біля витоків ...
672777
  Дзелепи Э. Конрад Аденауэр: легенда и действительность / Э. Дзелепи. – М., 1960. – 184с.
672778
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Историческая повесть из польских и литововских преданий Адама Мицкевича / Пер. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Пашуканиса, 1871. – 69 с.
672779
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Поэма Адама Мицкевича : (в сокращенном виде). – Москва : Изд. и тип. О-ва распространения полез. кн., 1901. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
672780
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : историческая повесть / Адам Мицкевич ; Вступ. Д.Н. Овсянико-Куликовского ; Пер. М. Славинского. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1915. – X, 99, 54 с. – В конце кн. издания Книгоиздат. "Жизнь и знание", с. 1-54
672781
  Рубанова И.И. Конрад Вольф / И.И. Рубанова. – М, 1973. – 185с.
672782
  Зимин А.П. Конролер-машиностроитель / А.П. Зимин, А.В. Игнатов. – 5-е изд. – М, 1965. – 340с.
672783
  Шавріна І.В. Конс"юмеризм як особливість сучасної релігійності : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 106-107
672784
  Уткин Э.А. Консалтинг / Э.А. Уткин. – Москва, 1998. – 256с.
672785
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
672786
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
672787
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
672788
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
672789
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
672790
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
672791
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
672792
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
672793
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
672794
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
672795
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
672796
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
672797
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
672798
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
672799
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
672800
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2006
672801
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
672802
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
672803
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
672804
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
672805
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
672806
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
672807
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
672808
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
672809
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
672810
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
672811
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7. – 2007
672812
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2007
672813
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2007
672814
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2007
672815
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2008
672816
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
672817
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
672818
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 5/6. – 2008
672819
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2008
672820
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 9/10. – 2008
672821
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 11/12. – 2008
672822
  Гугул О.Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 157-163
672823
  Козаченко С.В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / С.В. Козаченко, В.Є. Новицький, О.С. Довгий ; Ін-т міжнар. економіки і міжнар. відносин НАН України, НАУ, КНЕУ. – Київ : Арістей, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 358-370. – Бібліогр. в кінці част. – ISBN 966-8458-99-0
672824
  Родіонов О.В. Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства / О.В. Родіонов, О.В. Онікієнко, С.О. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 74-83. – (Економічні науки)
672825
  Гончарова В.Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 105-109. – ISSN 2306-6806
672826
  Краснейчук А. Консалтинг якості в контексті стандартизації послуг системи державного управління України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-100.
672827
  Роменська Л. Консалтинг: його сутність та перспективи розвитку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51
672828
  Спільник І. Консалтингова діяльність в УКРАЇНІ: проблемні питання та аналітичні аспекти // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
672829
  Стаднік Л.І. Консалтингова діяльність у системі ф"ючерсної торгівлі як форма організації інноваційної товарної та цінової політики / Л.І. Стаднік, А.О. Шевченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 46-52. – ISSN 2222-4459
672830
  Спільник І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / І. Спільник, Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
672831
  Лукашеня З. Консалтингова функція сучасного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається консалтингова функція сучасного університету. Доведено, що через реалізацію консалтингової функції університетська освіта, визначаючи можливості і потенціал суспільства і кожної країни в майбутньому, формує висококваліфіковані ...
672832
  Марченко О.С. Консалтинговая фирма и минимизация трансакционных издержек в условиях современной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 196-200. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
672833
  Филипець З.Б. Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 270-277. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
672834
  Семенченко Н.В. Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 22-24
672835
  Марченко О.С. Консалтингові чинники комерціалізації інновацій // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 55-61
672836
  Кононюк А.Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга / А.Е. Кононюк. – Киев : Освита Украины. – ISBN 978-966-7599-50-8
Кн. 1. – 2010. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 430-431
672837
  Маслікова І.І. Консеквенціалізм в обгрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналітичний огляд основних напрямків сучасного консеквенціалізму в аспекті проблематики спільного блага. З"ясовується критерій моральної правильності соціальної дії в консеквенціалізмі та намічається перспектива етичної оцінки ...
672838
  Добреньков В.И. Консекрватизм - национальная идеология России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-55. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
672839
  Томчишин С. Консенсуальна природа договору майнового найму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 107-116
672840
  Ермолович В.И. Консенсуальные контракты в римском частном праве // Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2014. – Вып. 25. – С. 111-131. – ISSN 0202-6342
672841
  Ермолович В.И. Консенсуальные соглашения в праве средневековой Сербии и стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 149-182. – ISSN 0202-6342
672842
  Касьян Н.Ф. Консенсус в современных международных отношениях / Н.Ф. Касьян. – М., 1983. – 117с.
672843
  Зайчук О.В. Консенсус науки та практики: захист прав людини в сучасному правовому просторі України / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-34.
672844
  Дубовик Н.А. Консенсус політичних еліт як один із принципів становлення демократії / Н.А. Дубовик, Т.М. Мартинко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
672845
  Зімін В.С. Консенсус як необхідна умова стабілізації системи міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 632-635. – ISSN 2076-1554
672846
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Дис. ... канд. філософських наук: 23.00.01. / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л. 161-173
672847
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
672848
  Войчук А.Ю. Консенсус як принцип сучасної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 86-87
672849
  Вознюк П.Ф. Консенсус як проблема суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядається становлення сучасного підходу до проблеми суспільного консенсусу.
672850
  Серьогін С. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна / С. Серьогін, В. Баштанник // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-14.
672851
  Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-32. – ISBN 978-966-171-498-3
672852
  Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
672853
  Білай Д.В. Консерванти - міфи та правда... або "Е" - від А до Я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
672854
  Риженко Л.М. Консервативна журналістика як вид нішевого консерватизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 9-12. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
672855
  Слободян В.Я. Консервативна концепція державотворення В"ячеслава Липинського: соціофілософські та державницькі аспекти дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349


  Досліджується феномен українського консерватизму в контексті державницької концепції В"ячеслава Липинського. Здійснюється аналіз бачення мислителем передумов утворення української державності.
672856
  Зборець С.В. Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В. Липинського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
672857
  Масненко В.В. Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В"ячеслава Липинського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 107-111. – ISBN 978-966-493-676-4
672858
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  На яких засадах був побудований гетьманат 1918 року.
672859
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 21-27
672860
  Каганець І. Консервативна революція Дональда Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 7
672861
  Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України 19 ст. / Степан Гелей. – Львів, 1996. – 124с. – ISBN 5-7702-1277-5
672862
  Корольов Г.О. Консервативна утопія В. Кучабського: "геополітичний трикутник", революція й Східна Європа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 36-48. – ISSN 0130-5247


  Василь Кучабський (псевд. і крипт.: Бука, Яструб, Бой) ( 1895 - 1971) — історик, публіцист, політик і громадський і військовий діяч; учасник Першої світової війни у складі Українських січових стрільців, автор перших українських підручників з ...
672863
  Работяжев Н.В. Консервативная геополитическая мысль в России : преемственность и обновление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.74-94. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
672864
  Горбик В.А. Консервативная и либеральная партии в политической системе послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1977. – 223с.
672865
  Кравченко Г.Н. Консервативная идеология в Англии в конце XVIII в. / Г.Н. Кравченко. – Кировоград, 2002. – 356с. – ISBN 966-7822-12-5
672866
  Раздина Е.В. Консервативная оценка Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 80-85. – ISSN 2073-803X
672867
  Раздина Е.В. Консервативная оценка прав человека как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. стратегии для меняющегося мира" // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 79-85. – ISSN 2073-803X
672868
  Дугин А.Г. Консервативная парадигма и критика теории прогресса в социологии Питирима Сорокина:актуальность для современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-30. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
672869
  Степанова Н.М. Консервативная партия и рабочий класс в послевоенной Англии / Н.М. Степанова. – М., 1972. – 176с.
672870
  Архипов Б.В. Консервативная разностная схема для трёхмерных нестационарных уравнений бароклинных движений жидкости / Б.В. Архипов, П.П. Корявов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1983. – 33 с., граф. : ил. – Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.). – (Сообщество по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
672871
  Аляєв Г. Консервативне обличчя класичного лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Фрідріх-Август фон Гаєк — австрійський економіст та представник Австрійської школи економіки, послідовний захисник ідеалів економічної свободи, опонент Джона-Мейнарда Кейнса, переконаний критик соціалізму, лауреат Нобелівської премії з економіки 1974 р.
672872
  Руднєв М. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських Харк. нац. ун-т ім Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002. – Вип. 5. – С. 97-111
672873
  Суханова А.А. Консервативне хірургічне лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників і подальша лікувально-профілактична тактика в жінок репродуктивного віку / А.А. Суханова, М.Ю. Єгоров // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 48-51. – ISSN 2413-550Х
672874
  Жигалова К. Консервативний авангард: фуги для скрипки соло Е. Ізаї та Б. Бартока // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 204-212. – ISSN 2310-0583
672875
  Вдовичин І. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 472-483
672876
  Донченко С.П. Консервативний лібералізм // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 4-8
672877
  Мельник А. Консервативний погляд: публіцистика Роджера Скрутона у тижневику "The Spectator" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 327-340. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
672878
  Мартинов А. Консервативний польський шлях // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  13 жовтня 2019 р. відбулися парламентські вибори у Польщі.
672879
  Головашук Н.С. Консервативні властивості цілих квадратичних форм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються серії цілих слабо додатніх точних квадратичних форм. Доведено, що деякі властивості, які притаманні усім формам деякої серії, є консервативними: це означає, що ці властивості достатньо перевірити лише для скінченої кількості форм цієї ...
672880
  Тукаленко І.А. Консервативні мотиви в історіософії В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Погляди В. Липинського розглядаються в контексті європейської традиції критичної оцінки можливостей практичного, суспільного застосування розуму. Аналізується також концепція еліт В. Липинського і його дослідження ролі традицій в житті суспільства.
672881
  Печеранський І.П. Консервативні тенденції в історико-політичній концепції І. Лисяка-Рудницького // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 25-39. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
672882
  Палишков К.Е. Консервативні тенденції внутрішньополітичного протистояння в Литві на початку 90-х рр. XX ст. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 164-167. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "На прикладі складного партійно-політичного протистояння у Литві на початку 90-х рр. ХХ ст. у статті розглядаються ризики затвердження авторитарних практик, як одного з варіантів модифікації консерватизму у наш час."
672883
   Консервативное напрвавление в современной буржуазной экономической науке: неоавстрийская школа: науч. аналит. обзор. – М., 1987. – 43с.
672884
  Комаров А.С. Консервативные кабинеты во главе с Б. Малруни в 1984-1993 годах у власти: итоги и уроки // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-58. – ISSN 0130-3864


  Малруні Мартін Браян — адвокат, бізнесмен, 18-й прем"єр-міністр Канади.
672885
  Боголиб Т.М. Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 343-355. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
672886
   Консерватизм : антологія. – Київ : Смолоскип, 1998. – 598 с. – ISBN 966-7332-06-3
672887
  Шляхтун П.П. Консерватизм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 110-115. – ISBN 978-611-01-0097-7
672888
  Карипов Б.Н. Консерватизм : понятие, генезис, сущность и особенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.90-105. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
672889
  Галкин А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А.А. Галкин. – Москва, 1987. – 188 с.
672890
   Консерватизм в ценностных ориентациях канадского общества: науч.-аналит. обзор. – М., 1990. – 48с.
672891
  Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900 - 1929 гг. : монография / В.А. Никитин; АН СССР, Инс-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1991. – 328 с. – ISBN 5-02-009012-3
672892
  Мусихин Г.И. Консерватизм и постмодернизм: между теоретическим союзом и идеологической несовместимостью // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 119-133. – ISSN 0869-0499
672893
  Ремизов М. Консерватизм и современность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 65-76. – ISSN 0869-44435
672894
  Григоров Е.В. Консерватизм и традиционализм как признаки системы образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
672895
  Кротов М. Консерватизм и экономическая политика // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 51-64. – ISSN 0869-44435
672896
  Килимник Ю. Консерватизм і держава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 13


  Пересторога "Бійтеся безоглядного натиску радикалів" - корисна порада для всіх нас.
672897
   Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. – Луцьк; Люблін, 1997. – 78с.
672898
  Лебідь В.О. Консерватизм і модернізм сучасного православ"я / В.О. Лебідь. – Київ, 1969. – 47с.
672899
  Ковтун Ю.В. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню філософської спадщини І. Лисяка-Рудницького в аспекті його зацікавленості українським суспільно-політичним рухом др. пол. ХІХ - пер. пол. ХХ ст. Основна увага зосереджена на дослідженні мислителем консерватизму як однієї з ...
672900
  Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма / И.М. Осадчая. – М, 1984. – 223с.
672901
  Евдакова Д.О. Консерватизм у контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні / Д.О. Евдакова, А.А. Віницька // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 349-351. – ISBN 978-966-419-280-1
672902
  Слободян В. Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 62-71
672903
  Куц Г.М. Консерватизм як класична політична ідеологія: домінантні ідеї та евристичний потенціал // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The purpose of this article is to identify the dominant ideas of the discourse of classical conservatism as a political ideology, which are applicable in the modern political and ideological process. The article presents the consideration of the ...
672904
   Консерватизм: консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл. і доп.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 966-8499-43-3; 978-966-2068-08-5
672905
   Консерватизм: современные интерпретации: науч. аналит. обзор. – М., 1990. – 50с.
672906
  Бриль Я. Консерватор / Я. Бриль. – Львів, 1961. – 92 с.
672907
  Берзін П.С. Консерватор Кабінету карного права" Сергій Володимирович Ейсман // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1000-1008. – ISBN 978-617-7020-05-8
672908
  Галушко К.Ю. Консерватор на тлі доби : В"ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих" / Кирило Галушко; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2002. – 288 с. – ISBN 966-95991-9-9
672909
  Лапенко В.М. Консерваторія імені Миколи Лисенка : фотонарис / В.М. Лапенко, Л.З. Мазепа. – Львів : Каменяр, 1978. – 48 с.
672910
  Браун А. Консерваторы у власти в 1951-1962 годах. / А. Браун. – М., 1964. – 254с.
672911
   Консервация архитектурно-археологических памятников южных районов СССР. Материалы совещ.. – М., 1969. – 100с.
672912
   Консервация водного флюида во включениях в минералах и межзерновом пространстве при высоких Р-Т параметрах в процессе разложения антигорита / А.И. Чепуров, А.А. Томиленко, Е.И. Жимулев, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, С.В. Ковязин, Т.Ю. Тимина, Н.В. Сурков; А.И. Чепуров и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 305-320 : рис., табл. – Библиогр.: с. 319-320. – ISSN 0016-7886
672913
   Консервация генетических ресурсов : методы. Пробл. Перспективы.: сб. науч. тр. – Пущино, 1991. – 175 с.
672914
   Консервация документов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.48-84. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 9 с.
672915
  Рэ Луи Консервация жизни холодом / Рэ Луи; Пер. с франц. Э.И. Гроссман под ред. В.А. Неговского. – Москва, 1962. – 172с.
672916
   Консервация и реставрация книг : (Методические рекомендации). – Москва : Б.и., 1980. – 108с.
672917
   Консервация и реставрация книг: : методческие рекомендации. – Москва : Б.и., 1987. – 210с.
672918
  Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. / М.В. Фармаковский. – М, 1947. – 144с.
672919
   Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. – Москва, 1978. – 320 с.
672920
  Алешин А.Б. Консервация и реставрация станковой масляной живописи : методика преподавания в высш. худож. шк.) : учеб.-метод. пособие / А.Б. Алешин ; Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – Ленинград, 1990. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 65-67, 80-81
672921
  Глазырин А.И. Консервация энергетического оборудования / А.И. Глазырин, Е.Ю. Кострикина. – М, 1987. – 168с.
672922
  Сиваненко Н. Консервація : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 257-264
672923
   Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 78-80


  Інформаційне повідомлення про семінар-практикум "Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження", що відбувся 22 листопада 2013 р. в приміщенні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ, м. Київ).
672924
  Горбань Ю.І. Консервація документів у бібліотеках // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 37-41. – ISSN 2312-4679


  У статті розкриваються поняття термінів консервація, превентивна та фазова консервація документів. Проаналізовані принципи відбору документів для першочергової консервації. Розглянуто основні варіанти пре-вентивної та фазової консервації, вплив складу ...
672925
  Горбань Ю.І. Консервація і зберігання документів : практикум / Юрій Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 155, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 150-155. – Бібліогр.: с. 140-149. – ISBN 978-617-7748-92-1
672926
  Ткач О. Консервація пенсійної системи. Ще на чотири роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 7


  "Якби держава не була зацікавлена у збереженні нинішньої розподільчої пенсійної системи (яку за інерцією продовжують називати солідарною), вона її швидко ліквідувала б. Та, попри те, що ефективність системи, де на одного платника внесків припадає ...
672927
  Білошицький С. Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 207-217
672928
  Кратко І.Р. Консервація, розконсервація основних засобів та витрати, пов"язані з цим / І.Р. Кратко, С.С. Тимчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 158-163. – ISSN 2311-8164
672929
  Балабанов К.С. Консервиране на гъби / К.С. Балабанов. – София : Наука и изкуство, 1956. – 84 с. : фиг. – Библиогр.: с. 83
672930
  Кейсевич Л.В. Консервирование гипофиза быстрым замораживанием. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Кейсевич Л.В.; Киевск. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1966. – 19л.
672931
  Юдина Нина Сергеевна Консервирование и сохранение клеточных культур в лабораторных и производственных условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Юдина Нина Сергеевна; Всес. научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиол. – Покров, 1974. – 20л.
672932
  Жук Ю.Т. Консервирование и хранение грибов : Биохимические основы / Ю.Т. Жук. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144с.
672933
   Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях: западные технологии:. – Ростов -на-Дону, 1991. – 32с.
672934
  Елькина А.Ф. Консервирование овощей, плодов и ягод в домашних условиях / А.Ф. Елькина. – 5-е изд., доп. – Краснодар, 1989. – 95с.
672935
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 240с.
672936
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Волгоград, 1989. – 238с.
672937
  Пузевская Р.М. Консервирование стандартных эритроцитов и их применение для определения изосерологических свойств крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Пузевская Р.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 15л.
672938
  Лойко Р.Э. Консервируем сами / Р.Э. Лойко. – А., 1989. – 367с.
672939
  Головачев В. Консервный нож : [ роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 400 с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-699-11942-6
672940
  Карпухина П Т. Кузнецова Консервы в домашнем питании / П Т. Кузнецова Карпухина. – Минск, 1990. – 313с.
672941
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко. – Киев, 1987. – 190с.
672942
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 2-е вид. – Киев : Техніка, 1989. – 207с.
672943
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 3-е изд. – Киев : Тэхника, 1990. – 207с.
672944
  Онищук В.В. Консиліація - альтернативний спосіб вирішення спору // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 368-369. – ISBN 978-617-7096-97-8
672945
  Іванов О.В. Консистентнiсть оцiнок Коенкера-Бассетта в лiнiйнiй моделi регресiї / О.В. Іванов, Н.В. Каптур, І.М. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
672946
  Кукуш О.Г. Консистентне оцінювання в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання за умови необмеженості параметричної множини / О.Г. Кукуш, О.О. Чернова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 100-109. – ISSN 0868-6904
672947
  Іванов О.В. Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні / О.В. Іванов, О.В. Маляр // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 72-82. – ISSN 0868-6904


  ДЛЯ синусоїдної моделі спостережень текстурованої поверхні, тобто моделі, в якій функція регресії є сумою двопараметричних гармонічних коливань, а шум - однорідним та ізотропним гауссівським випадковим полем на площині, отримано умови сильної ...
672948
  Дашков О.О. Консистентність оцінки ортогональної регресії в неявній лінійній моделі з похибками у змінних / О.О. Дашков, О.Г. Кукуш // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – C. 48-57. – ISSN 0868-6904


  Розглядається неявна лінійна модель регресії з похибками у змінних, де істинні точки лежать на деякій гіперплощині в евклідовому просторі, а сукупна кореляційна матриця похибок є пропорційною до одиничної матриці. Вивчається оцінка ортогональної ...
672949
  Муратова В.С. Конские бобы / В.С. Муратова. – Л., 1926. – 31с.
672950
  Козин В.Р. Конские сады / В.Р. Козин. – Москва, 1946. – 63с.
672951
  Черненко А.Г. Консолидация / А.Г. Черненко, А.В. Черняк. – М., 1989. – 189с.
672952
   Консолидация демократии и осуществления демократических реформ: роль неправительственных организаций. Украина - Российская Федерация - Беларусь = Consolidation of democracy and implementation of democratic reforms: the role of NGOs. Ukraine-Russian Federation-Belarus / Конференция международного НПО Совета Европы ; Лаборатория законодательных инициатив ; Междунар. фонд "Возрождение" ; [ под ред. Евгеньевой А.Н.; авторы аналитических отчетов: В. Чернов, Н. Петров, М. Лациба ]. – Киев : Юстиниан, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-82-43-8
672953
  Кюнхардт Л. Консолидация Европейского союза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 27-53. – ISSN 0235-5620
672954
  Виднянский С.В. Консолидация профсоюзного движения в Чехословакии и повышение его роли в общественно-политической жизни страны /1969-1975/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Виднянский С.В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 28 c.
672955
  Безушко П.П. Консолидация революционных сил и строительство социализма в Венгрии 1956-1958 / П.П. Безушко. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
672956
   Консолидированная версия Договора о Европейском Cоюзе и Договора, учреждающего Европейское сообщество = Consolidated versions of the treaty on European Union, and the treaty establishing the European community : испр. и доп. в соответствии с единым Европейским актом, Маастрихтским договором, Амстердамским договором и некоторыми другими актами. – Москва : Интердиалект+, 2001. – 224 с. + Приложения: с. 214-224. – На обл. : Договор о Европейском Союзе: консолидированная версия. - Паралел. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Cоюз: прошлое, настоящее, будущее ) (Малая библиотека Европейского Cоюза на русском языке. ; т. 6 ; Документы Европейского Cоюза). – ISBN 5-89520-052-4
672957
  Бахтурина Т.А. Консолидированное издание ISBD – знаменательное событие в истории развития Международного стандартного библиографического описания // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 102-115. – ISSN 0130-9765


  Краткая история возникновения и развития Международного стандартного библиографического описания (ISBD), причины приостановки регулярных пересмотров специализированных ISBD, основания для создания принципиально нового, универсального, ...
672958
  Рагуля А.В. Консолидированные наноструктурные материалы / А.В. Рагуля, В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 2007. – 376с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-0623-2
672959
  Калина И.И. Консолидирующая функция образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 21-32. – ISSN 2073-8536
672960
  Тюленев-Лисовик Консолита / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-651-714-5
672961
  Левченко Анна Консолідатор - субагент. Рахунок 1:1 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
672962
  Глинська Л. Консолідаційна роль церкви в поліетнічному середовищі міста / Л. Глинська, Л. Афанасьєва, І. І. Букрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-39. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Із давніх часів і дотепер релігія та церква розвивались і трансформувались відповідно до вимог суспільства. Останнім часом спостерігається посилення впливу церкви на життя суспільства. Вона вважається осередком збереження миру і злагоди в суспільстві ...
672963
  Перегуда Є. Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 50-63. – ISSN 2524-0137
672964
  Ковтун Л.І. Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аналізується консолідаційний потенціал колористичних уявлень українського народу. Автор розглядає основні кольори, які найбільш суттєво впливають на консолідацію українського суспільства. В статье анализируется консолидирующий потенциал ...
672965
  Рафальський О. Консолідаційний потенціал образу майбутнього України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 363-384. – ISBN 978-966-02-8820-1
672966
  Авар"янова Н. Консолідаційний потенціал українського мистецтва в контексті гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Складний період, у якому нині перебуває Україна - війна на Сході нашої держави, політична дестабілізація всередині країни та соціально-економічна криза потребують значного посилення консолідаційних процесів у суспільстві. При цьому найболючішою і ...
672967
  Васильченко З.М. Консолідація банків та адекватність їх капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються міжнародні стандарти та вимоги щодо достатності капіталу банків. Досліджуються проблеми капіталізації вітчизняних банків та обгрунтовується доцільність їх об"єднання (консолідації) з метою забезпечення фінансової стабільності.
672968
  Варада Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
672969
  Семенов А.А. Консолідація в сфері авіатранспортного бізнесу: особливості сучасного етапу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
672970
  Пилявець О. Консолідація демократії та її вплив на зовнішньополітичний курс України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 16-17
672971
  Багінський А.В. Консолідація демократії: часовий вимір // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 61-63. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
672972
  Анисенко О.В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням / О.В. Анисенко, Т.І. Склярук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
672973
  Барабаш Р. Консолідація земель як правовий інститут // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С.163-165
672974
  Осипчук С. Консолідація земельних, водних та лісових ресурсів у країнах Євросоюзу / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-46
672975
  Марковець О. Консолідація інформації про діяльність учасників групи в соціальній мережі Facebook / О. Марковець, Р. Паздерська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 22-27. – ISSN 2076-9326


  Досліджено наукові результати з проблематики збору інформації про користувачів за допомогою різних методів та засобів опрацювання даних. Описано "дерево рішень", яке відображає потребу консолідації інформації про користувачів соціальної спільноти ...
672976
  Калитич Георгій Ілліч Консолідація інформації, знань і мудрості як основа проектування гармонійного поступу України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод консолідації інформації, знань і мудрості - ТАС-моделювання для проектування гармонійного освітньо-наукового, технологічно-інноваційного та виробничо-споживчого поступу.
672977
  Купанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід / Н.Е. Купанець, Г.І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805
672978
  Солдатенко В. Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадянської війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 60-104
672979
  Поліщук І.П. Консолідація культур країн соціалістичної співдружності / І.П. Поліщук. – К., 1983. – 48с.
672980
  Птахів Семен Консолідація мимоволі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
672981
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 394-481
672982
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
672983
  Федоренко В.В. Консолідація місцевих громад: політичні чинники // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 20-25. – ISSN 2077-1800
672984
  Харченко Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 82-88
672985
  Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель в Україні (правові проблеми) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
672986
  Ткаченко І.В. Консолідація суспільства в постсоціальний період: досвід Чехії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
672987
  Бек У.П. Консолідація трудового законодавства як передумова ефективної кодифікації // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7069-52-1
672988
  Фігурний Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: етнокультурні та націєтворчі аспекти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 99-104. – ISSN 2520-2626


  "У статті аналізуються етнокультурні та націєтворчі чинники консолідації українства як відповідь на виклики постколоніальної доби. Після відновлення Української держави українці вже понад чверть століття продовжують перебувати у постколоніальній ...
672989
  Авер"янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Українське суспільство, маючи як внутрішні, так і зовнішні численні проблемні ситуації, потребує міцного згуртування. Воно, щоб консолідуватись, має орієнтуватись на майбутнє, тобто українське суспільство повинно чітко уявляти кінцеву мету, якої ...
672990
  Майборода О. Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 138-157. – ISSN 2524-0137
672991
  Оржель О.Ю. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження ( з точки зору європейського досвіду ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 102-105. – Бібліогр.: 20 назв
672992
  Рафальський О.О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 393, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-02-8820-1
672993
  Сухобокова О. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави (початок ХХ ст. - 1980-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес створення українською діаспорою США єдиної центральної організації та інтеграції через неї у політичну сферу США. The article deals with the creation of single central organization by the Ukrainian diaspora U.S. and ...
672994
  Медвідь Ф. Консолідація української модерної нації: проблема збереження етнічної ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 44-48
672995
  Букало Н. Консолідація фінансової звітності: реалії та перспективи // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 165-172. – ISSN 2411-4014
672996
  Кісіль З.Р. Консолідація формально-правових проявів корупції в законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-26
672997
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко Сергій Гаврилович; МОНУ.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. + Додатки: л.202-206. – Бібліогр.: л.181-202
672998
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко С. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
672999
  Редько О. Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
673000
  Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 21-28. – ISSN 1993-0909
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,