Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
669001
  Рыбчинский Ю. "Качели" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 3/4. – С. 64-78. – ISBN 978-966-2724-09-7


  Поэтические строки.
669002
  Тымчий Наталия "Качественный сервис - наше главное преимущество" - страховая компания универсальная : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
669003
  Попов С.И. "Качество жизни" и современная идеологическая борьба. / С.И. Попов. – К., 1975. – 22с.
669004
   "Качество программных средств" , всесоюзный науч.-технич. семинар 1990, Калинин. – Калинин, 1990. – 92с.
669005
  Холодова Зинаида Яковлевна "Кащеева цепь" М.М.Пришвина. (Идейно-худож. своеобразие. Проблема жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Холодова Зинаида Яковлевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 15л.
669006
   "Квадрат" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 8-24.


  Художник Казимир Малевич
669007
  Каганов М.И. "Квазичастица". Что это такое? : (фононы и электроны) / д-р физ.-мат. наук, проф. М.И. Каганов ; Нар. ун-т естественно-науч. знаний. – Москва : Знание, 1971. – 78 с. : ил.
669008
  Гайка О.Р. "Квазі-закони" в системі фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип. 253)
669009
  Якусик Д. "Квазізакони" як результат делегованої законотворчості // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 389-394. – ISSN 2306-9082


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту делегованої законотворчості для мобільного впливу на суспільні відносини в державі.
669010
  Предко О. Кафедрі релігієзнавства - 55 // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  На базі кафедри релігієзнавства відбулася всеукраїнська наукова конференція "Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри" (до 55-річниці кафедри релігієзнавства), присвячена проблемам розвитку релігієзнавчих студій. ...
669011
   Кафедрі системного аналізу та таеорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 20 років // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 3-4


  Кафедра системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
669012
   Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П.М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.


  Висвітлюється історія каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень за 25 років її існування, подається інформація про наукову, навчально-методичну, видавничу діяльність кафедри, про колишніх та нинішніх її співробітників та вихованців.
669013
  Ступак Ф.Я. Кафедрі соціальної медицини та охорони здоров"я національного медичного університету імені О.О. Богомольця - 90 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті висвітлюються етапи розвитку і характерні особливості діяльності кафедри, усуваються дискусійні питання щодо остаточного визначення часу заснування кафедри. Міститься матеріал про початок викладання соціальної гігієни. Зазначається, що на ...
669014
   Кафедрі теорії масової комунікації - 5 років ! // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-14.
669015
  Коцур А. Кафедрі української історії та етнополітики - 75 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Про історію створення кафедри (з 1938 р. - кафедра марксизму-ленінізму) та сьогодення кафедри історичного факультету.
669016
  Саєнко В.П. Кафедрі української літератури Одеського університету - 75 літ: персоналії і факти // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 192-208. – ISBN 978-617-689-150-5
669017
   Кафедрі фінансів – 25 // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Відзначила своє 25-річчя кафедра фінансів економічного факультету КНУ. Викладацький потенціал кафедри на сьогодні: серед висококваліфікованих фахівців – 6 професорів, 19 доцентів, 4 асистенти, 4 доктори економічних наук, 1 доктор історичних наук, 18 ...
669018
  Треушников М.К. Кафедры в решении задач юридического образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 54-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
669019
  Тебин Н. Кафетерии на предприятии // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 4. – С. 28


  Японські підприємці забезпечують своїх робітників дешевою та якісною їжею в столових, буфетах, кафетеріях безпосередньо на виробництві.
669020
  Гайовий Гриць Кафізми з циклу "Українські псальми" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
669021
  Бейдер В. Кафка. Процесс // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 29 (5138). – С 42-43. – ISSN 0131-0097


  В Цюрихе вскрыли банковские сейфы с хранящимися там уже несколько десятилетий рукописями Франца Кафки
669022
  Ткачєва А. Кафкіанський аспект у феміністичному прочитанні на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 300-305. – ISBN 966-7825-78-7
669023
  Гурневич Л.В. Кафкіанський жах як виявлення трагізму людського буття // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 13-14
669024
  Мазырин В. КАФТА - формат экономического взаимодействия в Восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
669025
  Гедройц С. Кафтанчик / Сергей Гедройц. – Л, 1930. – 161с.
669026
  Безвенюк В. Каффа: как первый и основной объект османской фортификации на земле современной Украины // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 370-376. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
669027
  Симонян А.А. Кафы в средневековой армянской художественной проз. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Симонян А.А.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1970. – 21л.
669028
  Авазашвили И.М. Кахети в 1830-70 годах и крестьянское восстание 1878 г. в Кизики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авазашвили И.М.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18л.
669029
  Гусев-Оренбургский Кахетинка / Гусев-Оренбургский. – К, 1960. – 104с.
669030
   Кахетинские виноградари / Ломкаци, И, , Е.Г. Попхадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
669031
  Чернявський В. Кахівський район : (кол. Херсонської округи) : природно-економічний нарис / Державна Плянова Комісія У.С.Р.Р. ; В. Чернявський, Л. Старіков. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 71 с.
669032
  Мартиненко Л Кахлі з розкопок Михайлівського Золотоверхого собору / Л Мартиненко, А. Чекановський // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 44-46. – ISBN 966-95758-1-8
669033
  Спаська Е Кахлі Чернігівщини / Е Спаська. – К, 1927. – 24с.
669034
  Мироненко Л.В. Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
669035
  Назаренко Л. Кахлярська спадщина Олекси Бахматюка у фондовій збірці Національного музею народної архітектури та побуту України // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 23-25. – ISSN 0131-2685
669036
  Шлапак Я. Каховка - це моя рідна земля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 13


  115 років від дня народження Михайла Аркадійовича Свєтлова, російського поета.
669037
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Одеса, 1969. – 77с.
669038
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Симферополь, 1979. – 77с.
669039
   Каховка, Каховка.. – Симферополь, 1973. – 24с.
669040
  Любомская Е.И. Каховский дневник. / Е.И. Любомская. – Херсон, 1962. – 40с.
669041
  Сухомел Г.Й. Каховська гідроелектростанція, Південно-Український і Північно-Кримський канали -- великої будови комунізму. / Г.Й. Сухомел, С.М. Алпатьєв. – К, 1951. – 24с.
669042
   Каховське водоймище : гідробіологічний нарис. – Київ : Наукова думка, 1964. – 304 с.
669043
  Скавронський П.С. Каховське водосховище та проблеми його функціонування // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 30-36 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
669044
  Петльований В. Каховський репортаж / В. Петльований. – Львів, 1953. – 95с.
669045
  Дольд-Михайлик Каховські оповідання / Дольд-Михайлик. – Київ, 1952. – 92 с.
669046
  Загребельний П.А. Каховські оповідання / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1953. – 128с.
669047
  Чавчавадзе И.Г. Кациа Адамиани / Илья Чавчавадзе ;. – Тифлис, 1936. – 120 с.
669048
   Кацнельсон Абрам Ісакович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 354-355. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
669049
  Костенко Н.В. Кацнельсон Абрам Ісакович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 497. – ISBN 978-966-02-6472-4
669050
  Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай / Б.Г. Воронова. – Москва, 1975. – 104с.
669051
  Виленкин В.Я. Качалов / В.Я. Виленкин. – Москва, 1962. – 264с.
669052
  Таланов А.В. Качалов / А.В. Таланов. – М., 1962. – 238с.
669053
  Виленкин В.Я. Качалов (1875-1948 гг.) / В.Я. Виленкин. – 2-е изд. доп. – Москва, 1976. – 233с.
669054
  Крицький В. Качанівка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 25-35 : Фото
669055
  Кураш Т. Качанівка в світлі технічного прогресу кін. XIX - поч. XX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 86-92. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
669056
  Горенко Л. Качанівка як об"єкт культурологічних досліджень // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 19-25. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
669057
  Шевченко Б.В. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко ; [авт. тексту Г. Петренко ; упорядкув., макет та текстове оформл. В. Лебедяки]. – Київ : Гнозіс, 2011. – 117, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8840-79-1
669058
  Каждан Т. Качанівка. Культурне життя садиби в другій половині ХІХ століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 395-429.
669059
  Петренко О.М. Качанівка: історія в персоналіях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
669060
  Товстоляк Н.М. Качанівський маєток та йогомешканці у творчій спадщині Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 143-151. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано творчу спадщину Д. Яворницького про качанівський маєток та його мешканців. Використані листи відомих культурних діячів та спогади Д. Яворницького про Тарновського
669061
  Задорожний Микола Качанівський парк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 26
669062
  Чернолусский М.Б. Качанча любви / М.Б. Чернолусский. – М, 1963. – 86с.
669063
  Волокитин Н.И. Качачий Луг / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1969. – 160с.
669064
  Злобина Д.Д. Качели / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1964. – 112с.
669065
  Пушкин В.М. Качели / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1974. – 55с.
669066
  Зашибина О.П. Качели / О.П. Зашибина. – Рига, 1976. – 126с.
669067
  Шумский С.Б. Качели / С.Б. Шумский. – М., 1978. – 221с.
669068
  Пархомов М.Н. Качели : Повести и рассказы / М.Н. Пархомов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 328с.
669069
  Козлов Ю.В. Качели в Пушкинских горах / Ю.В. Козлов. – Л, 1984. – 27с.
669070
  Велихова З.А. Качели весны / З.А. Велихова. – Москва, 1981. – 63с.
669071
  Колупаев В.Д. Качели Отшельника : повесть, рассказы / В.Д. Колупаев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190с. – (Библиотека советской фантастики)
669072
  Мищишин И.И. Качение упругих тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Мищишин И.И. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 10 c. – Бібліогр. : с. 9-10
669073
  Макарова Г.В. Каченовский Михаил Трофимович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 180
669074
  Короткий В.А. Каченовський Михайло Трохимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 53. – ISBN 966-06-0393-2
669075
  Лернер И.Я. Качества знаний учащихся / И.Я. Лернер. – М., 1978. – 47с.
669076
  Варламова Л.Ф. Качественная графическая подготовка студентов - залог профессионализма будущих инженеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-51. – (Педагогическое образование ; № 4)
669077
   Качественная клиническая практика стартовой интенсивной терапии при боевой и цивильной политравме (обзор литературы) / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, В.Ю. Мынка, У.В. Селезнева // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 39-50. – ISSN 2224-0586
669078
  Давыдов Я.Д. Качественная металлургия ХХ века / Я.Д. Давыдов. – Москва, 1969. – 63с.
669079
  Пелешенко В.И. Качественная оценка вод водоемов и малых водотоков Киевской области / В.И. Пелешенко, Л.Н. Горев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 102-108 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
669080
  Котов Г.Г. Качественная оценка и повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. / Г.Г. Котов. – М, 1981. – 63с.
669081
  Мазур Г.А. Качественная оценка пахотных земель Киевской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Мазур Г. А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 31 с.
669082
  Семенов В.А. Качественная оценка сельскохозяйственных земель / В.А. Семенов. – Л., 1970. – 160с.
669083
   Качественная оценка труда в промышленности социалистических стран. – М., 1969. – 124с.
669084
   Качественная теория динамических систем второго порядка. – Москва : Наука, 1966. – 568 с.
669085
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1947. – 448 с.
669086
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1949. – 551с.
669087
   Качественная теория дифференциальных уравнений : всесоюзная конф. 7. 1989. Рига. – Рига, 1989. – 250с.
669088
   Качественная теория дифференциальных уравнений и теория управления движением. – Саранск, 1985. – 146 с.
669089
  Варех Н.В. Качественная теория дифферециальных уравнений и ее применение к исследованию математических моделей / Н.В. Варех, Б.Д. Котляр. – Днепропетровск, 1991. – 71 с.
669090
  Мазур М. Качественная теория информации / М. Мазур. – М, 1974. – 239с.
669091
  Рейссиг Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных уравнений / Р. Рейссиг. – М., 1974. – 318с.
669092
  Габасов Р. Качественная теория оптимальных процессов / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Москва : Наука, 1971. – 507 с.
669093
   Качественная теория оптимальных систем с непрерывно-дискретными параметрами. – Киев, 1981. – 147 с.
669094
  Пересецкий Анатолий Абрамович Качественная теория открытых однородных космологических моделей с движением вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Пересецкий Анатолий Абрамович; МГУ. – М., 1977. – 10л.
669095
   Качественная теория сложных систем. – Л., 1986. – 158 с.
669096
  Лозанский Э.Д. Качественная теория стримера и механизмы вторичных процессов при стримерном пробое газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Лозанский Э.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1968. – 12л.
669097
  Кухта К.Я. Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта. – Киев : Наукова думка, 1986. – 221 с.
669098
  Калитин Б.С. Качественная теория устойчивости движения динамических систем / Б.С. Калитин. – Минск : БГУ, 2002. – 198 с. – ISBN 985-445-687-0
669099
  Баранова И.И. Качественная характеристика гибридных форм зерновых растений, полученных методом инъекции эндосперма. : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова И.И.; Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1963. – 20л.
669100
  Алеиева Р.А. Качественная характеристика и бонитировка почв Сальянского района Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с.х.наук: / Алеиева Р. А.; АН АзССР, От-ние биол. наук. Объедин. – Баку, 1971. – 23л.
669101
  Андроник В.И. Качественно-количественная характеристика структуры тиреоцитов : (при экспериментальной гипер- и гипофункции) / В.И. Андроник, Б.Е. Мельник; под ред. Н.П. Дмитриевой; МВиССО МССР, Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133 с.
669102
  Байков В.Г. Качественно-количественный аспект диалектики предложения : (квалиметрия атомар. вісказіваний) / В.Г. Байков ; Бельц. гос. пед. ун-тим. А. Руссо. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 209 с.
669103
  Чухно А.А. Качественно новая ступень в развитии общества // Актуал. пробл. соц.-экон. развития
669104
  Онищук Н. Качественное измерение / беседу вела К. Пошелюжна // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 5 декабря (№ 49). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів Н. Онищуком.
669105
  Белых В.Н. Качественное исследование автономных и неавтономных систем дифференциальных уравнений из теории фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белых В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
669106
  Белевец П.С. Качественное исследование в целом некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белевец П.С.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л.
669107
  Филипцов В.Ф. Качественное исследование в целом некоторых классов систем дифференциальных уравнений на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филипцов В.Ф.; АН СССР. Отделение физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 8л.
669108
  Козлов В.В. Качественное исследование движения тяжелого твердого тела в интегрируемых случаях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Козлов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 23л.
669109
   Качественное исследование дифференциально-функциональных уравнений. – К., 1980. – 188 с.
669110
  Латфуллин Г.М. Качественное исследование дифференциального уравления с особыми точками на оси абсцисс : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латфуллин Г. М.; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 6л.
669111
  Шкут Василий Владимирович Качественное исследование дифференциальных систем второго порядка со специальными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шкут Василий Владимирович; Белорусский госуниверситет им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 11л.
669112
  Фольк Нина Францевна Качественное исследование дифференциальных уравнений с помощью ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фольк Нина Францевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 20л.
669113
  Кочева М.Д. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение двойного маятника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочева М.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
669114
  Серебрякова В.С. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение системы взаимодействующих точек по окружности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебрякова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 8л.
669115
  Кушков Н.Н. Качественное исследование некоторой нелинейной системы двух дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушков Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1958. – 11л.
669116
  Лиманский В.Г. Качественное исследование некоторых дифференциальных уравнений первого порядка с переменным запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лиманский В.Г.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
669117
  Тешев Р.М. Качественное исследование некоторых систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Тешев Р. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 10л.
669118
  Вдовина Э.В. Качественное исследование одного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вдовина Э.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1963. – 13л.
669119
  Садовников Е.Г. Качественное исследование одного класса дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовников Е. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 5л.
669120
  Шмыров А.С. Качественное исследование оптимальных переходов в центральном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Шмыров А.С.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 7л.
669121
  Черемных Ю.Н. Качественное исследование оптимальных траекторий динамических моделей экономики : (вопросы магистр. теории) / Ю.Н. Черемных. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 183 с. : черт.
669122
  Воронова В.Ф. Качественное исследование расположения интегральных кривых уравнения у`=F3(x,y)+f(x,y)/B3(x,y)+U(x,y) в окрестности особой точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронова В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 4л.
669123
  Вайнберг М Н.Г. Качественное исследование решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, обладающих интегрирующим множителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Вайнберг Н.Г.М.; МП РСФСР. – М, 1974. – 15л.
669124
  Воробев А.П. Качественное исследование решений системы двух дифференциальных уравнений с голоморфными правыми частями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробев А.П.; Акад. наук БССР. объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Отд. физики твердого. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
669125
  Шелковников Ф.А. Качественное исследование решений системы двух линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. офиз. мат.наук: / Шелковников Ф. А.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1951. – 3 л.
669126
  Чернышев В.Е. Качественное исследование систем дифференциальных уравнений второго порядка обладающих свойством сжатия площадей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Чернышев В.Е.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
669127
  Лавринович А.С. Качественное исследование специальных систем второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Лавринович А.С.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 8л.
669128
  Иванов Г.Г. Качественное исследование структуры предельных инвариантных множеств релейно стабилизируемых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Иванов Г.Г.; ЛГУ. – Л., 1982. – 19л.
669129
  Латипов Х.Р. Качественное исследование характеристик некоторых дифференциальных уравнений в целом на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латипов Х. Р.; Самарк. ГУ. – Самарканд, 1962. – 8л.
669130
  Павлюк Д.А. Качественное многообразие объектов материального мира и создание новых технических объектов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
669131
  Кропинова Е.Г. Качественное образование для индустрии туризма и сервиса - основа устойчивого развития территорий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 0869-3617
669132
  Кравченко Л.Г. Качественное своеобразие явлений микромира и "принцип дополнительности" / Л.Г. Кравченко, М.А. Якубов. – Москва, 1967. – 55 с.
669133
  Ташмуратов Т. Качественное совершенствование трудовых ресурсов и подготовка специалистов / Т. Ташмуратов. – Ташкент, 1989. – 158с.
669134
  Алимарин И.П. Качественное химическое определение германия в золе ископаемых углей / И.П. Алимарин, Б.И. Иванов-Эмин, О.А. Алексеева ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 28 с. – Библиогр.: с. 25-26. – (Методи исследования полезных ископаемых / под. ред. И.В. Шманенкова ; вып. № 8)
669135
   Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений и управляемых систем. – Свердловск, 1988. – 127 с.
669136
  Шелухин В.В. Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений низкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шелухин В. В.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. цент. – Новосибирск. – 12л.
669137
  Розендорн Э.Р. Качественные вопросы теории поверхностей отрицательной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розендорн Э. Р.; МГУ. – Москва, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
669138
  Отаина Г.А. Качественные глаголы в нивхском языке / Г.А. Отаина. – М, 1978. – 128с.
669139
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. : пособие для учителей / М.Е. Тульчинский. – Москва : Просвещение, 1976. – 127с.
669140
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. / М.Е. Тульчинский. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 240с.
669141
   Качественные и асимптотические методы интегрирования возмущенных дифференциальных уравнений. – Саранск, 1987. – 256с.
669142
   Качественные и асимптотические методы интегрирования дифференциальный уравнений. – Саранск, 1988. – 188 с.
669143
  Исраелян А.Г. Качественные и количественные отношения между гласными просодического ядра в русском языке // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 76-82. – ISBN 966-594-839-3
669144
  Комарова Лилия Ивановна Качественные и количественные характеристики системы словоизменения существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Комарова Лилия Ивановна ; Ин-т языкознания. – Киев, 1987. – 18 с.
669145
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1982. – 165 с.
669146
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1983. – 130 с.
669147
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1984. – 122 с.
669148
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1985. – 150 с.
669149
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 139 с.
669150
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 138 с.
669151
   Качественные и приближенные методы исследования уравнений. – Ярославль
Вып. 3. – 1978
669152
   Качественные и приближенные методы теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. – Фрунзе, 1983. – 119с.
669153
  Дикусар В.В. Качественные и численные методы в принципе максимума / В.В. Дикусар, А.А. Милютин. – Москва : Наука, 1989. – 140с.
669154
   Качественные и численные методы и решения дифференциальных уравнений. – Караганда, 1982. – 131 с.
669155
  Бассарская М.А. Качественные изменения в конусе роста растений пшеницы в процессе стадийного развития : Автореф... д-ра биол.наук: / Бассарская М.А.; Одес. гос. ун-тм. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 31л.
669156
  Палат А. Качественные изменения в развитии азиатских стран после вторй мировой войны / А. Палат. – Москва : Наука, 1970. – 16 с.
669157
  Сидоренко П.Г. Качественные изменения корневой системы в процессе индивидуального развития плодовых растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сидоренко П.Г. ; Мин. культуры СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. дарвинизма и генетики. – Киев, 1954. – 16 с.
669158
  Фартунин Ю.И. Качественные изменения содержания труда и структуры инженерно-технических работников социалистической промышленности и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Фартунин Ю.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1966. – 13л.
669159
  Пинаев Г.П. Качественные изменения структуры сократительных белков в процессе развития мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: / Пинаев Г.П.; Ленингр. педиатрич. мед. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
669160
  Кулагин В. Качественные изменения ядерного пространства // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 65-73. – ISSN 1728-2756
669161
  Мальсагова Л.Д. Качественные имена прилагательные в чеченском и ингушском литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.688 / Мальсагова Л.Д.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Грозный, 1972. – 26л.
669162
  Лихачев В.М. Качественные исследования обобщенных и многоиндексных транспортных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Лихачев В.М.; Ан БССР. – Минск, 1981. – 19л.
669163
  Горяченко В.Д. Качественные методы в динамике ядерных реакторов / В.Д. Горяченко. – М, 1983. – 88с.
669164
  Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории : учебное пособие / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1975. – 335 с.
669165
  Эльсгольц Л.Э. Качественные методы в математическом анализе / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1955. – 300с.
669166
  Гольдштейн Р.В. Качественные методы в механике сплошных сред / Р.В. Гольдштейн, В.М. Ентов. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
669167
  Хильми Г.Ф. Качественные методы в проблеме n тел / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 124 с.
669168
  Крайнов В.П. Качественные методы в физической кинетике и гидрогазодинамике : учеб. пособие / В.П. Крайнов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 223 с.
669169
  Нечипоренко В.И. Качественные методы исследования динамики систем автоматического регулирования / В.И. Нечипоренко, 1956. – 40с.
669170
  Евтеев В.П. Качественные методы исследования ограниченной эллиптической задачи трех тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Евтеев В.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1978. – 13л.
669171
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1988. – 128 с.
669172
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1991. – 136 с.
669173
  Анапольский Л.Ю. Качественные методы исследования систем : учеб. пособие / Анапольский Л.Ю. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1987. – 82, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 83 (7 назв.)
669174
  Фомель Б.М. Качественные методы исследования элементов вычислительной техники : Автореф... канд. техн.наук: / Фомель Б.М.; АН СССР. Сибирское отделение. – Новосибирск, 1966. – 11л.
669175
   Качественные методы исследоввания нелинейных дифференциальных уравнений и нелинейных колебаний. – К., 1981. – 199 с.
669176
  Мельниковва О.Т. Качественные методы как инструмент изучения ценностных ориентаций / О.Т. Мельниковва, Д.О. Ерохин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 19-28. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
669177
   Качественные методы теории динамических систем. – Владивосток, 1982. – 130 с.
669178
   Качественные методы теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 169 с.
669179
   Качественные методы теории нелинейных колебаний. – Киев : Из-е ин-та математики АН УССР
2. – 1970. – 618 c.
669180
   Качественные методы теории функций и дифференциальных уравнений. – Москва, 1990. – 124 с.
669181
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии / А.Я. Рево. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1965. – 255 с.
669182
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии. Уч. пособие. / А.Я. Рево. – М., 1957. – 223с.
669183
  Малишевский А.В. Качественные модели в теории сложных систем = Qulitative models in the tneory of complex systems / А.В. Малишевский. – Москва : Наука.Физматлит, 1998. – 528с. – ISBN 5-02-015237-4
669184
  Гомес Х.Х. Качественные наречия образа действия (на -- mente) в испанском языке Т.2 (гл.3) : Дис... канд. филолог.наук: / Гомес Х.Х.; Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Филолог. фак-т. Кафедра романо-германского языкознания. – Л., 1953. – 188-476л.
669185
  Савельев Б.В. Качественные особенности оптимальных планов для моделей экономики с техническим прогрессом и складами продуктов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Савельев Б. В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
669186
  Петушкова Е. Качественные особенности отражения в неживой природе / Е. Петушкова. – Минск, 1963. – 60с.
669187
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстантивные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
669188
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстативные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
669189
  Федущак М.Ю. Качественные показатели углей продуктивных пластов карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / М.Ю. Федущак, Л.М. Радченко. – К., 1988. – 150с.
669190
  Сулименко Н.Е. Качественные прилагательные в их отношении к типам лексических значений. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулименко Н.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. яз. – Л., 1966. – 19л.
669191
  Борк В.А. Качественные реакции кремнеорганических соединений : автореф. дис. ... канд.хим. наук / Борк В.А. – Киев, 1949. – 12 с.
669192
  Штойян Д. Качественные свойства и оценки стохастических моделей / Д. Штойян. – М., 1979. – 268 с.
669193
  Шевченко А.И. Качественные свойства решений одного класса эволюционных систем / А.И. Шевченко, А.С. Миненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
669194
  Шапошников С.В. Качественные свойства стационарных распределений и переходных вероятностей диффузионных процессов : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Шапошников С.В. ; Математический ин-т РАН им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011. – 32 с. – Библиогр.: 15 назв.
669195
  Алиев Т. Качественные сдвиги в социал-экономическом развитии регионов Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
669196
  Петроченкова Н.В. Качественные сдвиги в структуре личного потребления при социализме. / Н.В. Петроченкова. – М., 1988. – 165с.
669197
   Качественные стали и сплавы. – Ташкент
Вып. 3. – 1978
669198
  Манкевич А.К. Качественные характеристики документальной информации и критерии ее оценки в библиотечно-информационной работе / А.К. Манкевич. – Л., 1976. – 101с.
669199
  Фотеева Е.В. Качественные характеристики населения СССР / Е.В. Фотеева. – М, 1984. – 143с.
669200
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 2-е изд. – М.Л., 1933. – 315с.
669201
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 3-е изд. – М.Л., 1934. – 315с.
669202
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : учеб. для пед. вузов / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1943. – 349 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
669203
  Шапиро С.А. Качественный анализ / С.А. Шапиро. – М.-Л., 1947. – 164с.
669204
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1951. – 420с.
669205
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 479 с. : ил.
669206
  Шапиро С.А. Качественный анализ : учебник для ремесленных училищ при подготовке и повышении квалификации лаборантов на предприятиях химической промышлен. / С.А. Шапиро. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 228с.
669207
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 474 с. : ил.
669208
  Барков С.А. Качественный анализ : учебник для вузов нехимических специальностей / С.А. Барков, Н.М. Ронжина. – Москва : Советская наука, 1957. – 204 с.
669209
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Алексеев В.Н. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 594 с. : ил.
669210
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1959. – 594с.
669211
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Алексеев В.Н. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 594 с.
669212
  Барков С.А. Качественный анализ : (полумикрометод) ; [учебник для нехим. специальностей вузов] / С.А. Барков, Н.М. Ронжина. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 272 с. : ил.
669213
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 3-е. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 568 с. : ил.
669214
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев ; под ред. П.К. Агасяна. – Изд. 4-е перераб. – Москва : Химия, 1972. – 504 с. : ил. – Предм. указ.: с. 498-504
669215
  Пешкова В.М. Качественный анализ анионов / В.М. Пешкова, З.Ф. Шахова. – Москва : Московский университет, 1950. – 64 с.
669216
   Качественный анализ без сероводорода. – М-Л, 1934. – 76с.
669217
  Бетгер В.К. Качественный анализ в изложении с точки зрения учения о ионах = Qualitative Analyse vom Standpunkte der Jonenlehre / Авториз. пер. со 2-го нем. изд. [и предисл.] инж.-техн. М.Г. Яцевича, лаборанта Киев. политехн. ин-та имп. Александра II ; С предисл. Л.В. Писаржевского, проф. Киев. политехн. ин-та имп. Александра II. – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – XXIV, 547 с. : ил. – С. XIII-XV: Отзыв W. Ostwald"a о 1-м немецком издании
669218
  Ризенфельд Е. Качественный анализ и неорганический практикум / Е. Ризенфельд. – Москва - Ленингралд, 1930. – 424 с.
669219
  Бурдаков В. Качественный анализ кислот и металлов / В. Бурдаков. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1930. – 186с.
669220
  Якимович Г.Ф. Качественный анализ кремнийорганических соединений методом инфракрасной спектроскопии : Автореф... канд. хим.наук: / Якимович Г.Ф.; Моск. ордена Ленина химико-технологический ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
669221
  Агранат Владимир Михайлович Качественный анализ некоторых задач нестационарного пограничного слоя и горения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Агранат Владимир Михайлович; Ин-т теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
669222
  Калашников В.В. Качественный анализ поведения сложных систем методом пробных функций / В.В. Калашников. – Москва, 1978. – 248 с.
669223
  Калинина Л.С. Качественный анализ полимеров / Л.С. Калинина. – М., 1975. – 245с.
669224
  Зубов И.В. Качественный анализ процессов управления / И.В. Зубов, Н.Н. Воробьев. – Л, 1987. – 186 с.
669225
  Нойес А. Качественный анализ редких элементов / А. Нойес, В. Брэй. – Москва : ОНТИ, 1936. – 518 с.
669226
   Качественный анализ решений дифференциальных уравнений с частными производными. – Новосибирск, 1985. – 142 с.
669227
  Исаков П.М. Качественный анализ руд и минералов методом растирания порошков / П.М. Исаков. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 102 с.
669228
  Гольдштейн В.М. Качественный анализ сингулярно-возмущенных систем / В.М. Гольдштейн, В.А. Соболев. – Новосибирск, 1988. – 153 с.
669229
  Шиманский С.Г. Качественный анализ со включением сернистонатриевого метода / С.Г. Шиманский, П.П. Будников. – 3-е изд., испр. – Иваново-Вознесенск : 1-я Гос. типо-литогр., 1922. – 105с.
669230
  Алексеев П. Качественный анализ тел, содержащих органические вещества из C. Th. Barfoed, Lehrbuch der org. qual. Analyse / извлечено П. Алексеевым // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 39 c.
669231
  Селезнев К.А. Качественный анализ. / К.А. Селезнев. – М, 1951. – 268с.
669232
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – М.
1. – 1957. – 32с.
669233
  Устинов Качественный анализ. / Устинов, А.П. Голубева. – М., 1959. – 120с.
669234
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – М.
1. – 1960. – 40с.
669235
  Горковский Д.В. Качественный анализ. / Д.В. Горковский, Г.М. Мыльникова. – Алма-Ата, 1962. – 291с.
669236
   Качественный газохроматографический анализ / М.С. Вигдергауз, Л.В. Семенченко, В.А. Езрец, Ю.Н. Богословский; Вигдергауз М.С. – Москва : Наука, 1978. – 243 с.
669237
  Вигдергауз М.С. Качественный газохроматографический анализ органических соединений / М.С. Вигдергауз. – Куйбышев, 1987. – 88с.
669238
  Петросян В.Т. Качественный и количественный анализ себестоимости продукции. (На примере добычи и обогащения медно-молибденовых руд Армении) : Автореф... кандидата экон.наук: / Петросян В.Т.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21л.
669239
  Бенинг А.Г. Качественный и количественный состав бенгоса некоторых озер Центральной Якутии / А.Г. Бенинг. – [Б. г. : б. и., 1928. – C. 125-141. – Оттиск. – Библиогр.: с. 140
669240
  Алимарин И.П. Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ / Алимарин И.П., Петрикова М.Н. – Москва : Химия, 1974. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-191
669241
  Столяров К.П. Качественный микрохимический анализ катионов в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров К.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 10 с.
669242
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / И.П. Алимарин, В.Н. Архангельская. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 181
669243
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / Алимарин И.П., Архангельская В.Н. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 259
669244
  Шлепянова Н.Е. Качественный полумикроанализ катионов / Н.Е. Шлепянова. – Л., 1967. – 40с.
669245
  Борисов-Потоцкий Качественный полумикроанализ. Практикум / Борисов-Потоцкий. – Москва : Высшая школа, 1961. – 255 с.
669246
  Васильев Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ / Е.К. Васильев, М.С. Нахмансон. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
669247
   Качественный сервис с AMADEUS PRINT FORM // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
669248
  Коршун Н.Н. Качественный состав гумуса избыточно увлажненных почв БССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Коршун Н. Н.; Бел. НИИ земледел. – Минск., 1964. – 22л.
669249
  Ермаков В.Я. Качественный состав КПСС и повышение активности коммунистов / В.Я. Ермаков. – Москва, 1981. – 64с.
669250
  Маркова Н.И. Качественный уровень трудовых ресурсов как фактор экономического развития сбалансированность труда и капитальных вложений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Маркова Н.И.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
669251
  Трэдъуэлл Ф.П. Качественный химический анализ. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1904. – 524 с.
669252
  Петрашень В.И. Качественный химический анализ : Учебное пособие / В.И. Петрашень. – Москва; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 572 с.
669253
  Блок Н.И. Качественный химический анализ / Н.И. Блок. – Москва-Лtybyuhfl : Госхимиздат, 1952. – 668 с. : ил.
669254
  Конюшко И.М. Качественный химический анализ / И.М. Конюшко. – Минск : МВСС и ПО БССР, 1961. – 488 с.
669255
   Качественный химический дробный анализ. – Свердловск
2. – 1963. – 86с.
669256
  Мурашова В.И. Качественный химический дробный анализ / В.И. Мурашова, А.Н. Тананаев, Р.Ф. Ховякова. – Москва : Химия, 1976. – 280 с.
669257
  Кертман Л. Качественный химический полумикроанализ / Л. Кертман. – М.-Л., 1949. – 412с.
669258
   Качественный химический полумикроанализ. – М, 1960. – 232с.
669259
  Степанов Г.В. Качественный химический полумикроанализ неорганических веществ / Г.В. Степанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 280 с.
669260
  Керов В.А. Качественный химический полумикроанализ с ограниченным применением сероводорода / В.А. Керов. – Л., 1959. – 97с.
669261
  Лапуста М.Г. Качество -- задача общенародная. / М.Г. Лапуста, В.А. Швандар. – М., 1989. – 189с.
669262
  Смелянов Н.В. Качество - главное в лекционной пропаганде. / Н.В. Смелянов. – М., 1977. – 46с.
669263
  Голосова В.И. Качество - забота партийная / В.И. Голосова. – Ленинград, 1968. – 48с.
669264
   Качество - залог успеха. – М., 1980. – 175с.
669265
   Качество - ключевая проблема народного образования : План книж. выставки и сп. лит. – Москва
Вып. 11. – 1976. – 76с.
669266
   Качество. – К., 1985. – 183с.
669267
  Комлева Н.В. Качество академических работ как показатель качества образования / Н.В. Комлева, П.Ю. Ушков, Н.С. Ушкова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 6 (71). – С. 11-19
669268
   Качество аэрофотоизображения : (материалы семинара Междуведомственной комиссии по аэросъемке при АН СССР). – Ленинград, 1969. – 142 с.
669269
  Морева О.Н. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно-коммуникационных технологий // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 0869-608Х
669270
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
669271
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
669272
  Ритлаан Р.Э. Качество бытового обслуживания и пути его повышения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ритлаан Р. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.41
669273
  Двинских С.А. Качество воды и загрязнение донных отложений малых водных обьектов г. Пермь / С.А. Двинских, А.Б. Китаев // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 224-230
669274
   Качество воды и зоны экологического риска на речном участке Каневского водохранилища / В.М. Якушин, К.П. Калениченко, Т.В. Головко, Л.І. Багнюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 119-121. – Бібліогр.: 8 назв
669275
   Качество воды рек и внутренних водоемов. – М., 1973. – 100с.
669276
  Абрамов Ф.В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы и динамики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 8-10. – ISSN 1728-6220


  У статті розглядаються чинники, які визначають якість вищої школи; досліджуються причини виникнення корупції у ВНЗ. Здійснюється оцінка ролі корупції у зниженні якості вищої освіти. Пропонуються заходи щодо протидії поширенню корупції у ВНЗ та ...
669277
  Кирвас В.А. Качество гуманитарного образования: риски при обучении информационным технологиям // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 140-144. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
669278
  Савка Ричард Качество демократии: проблема контроля над бюрократией // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 1812-7126
669279
  Тодоров А.С. Качество жизни / А.С. Тодоров. – Москва, 1980
669280
  Мироедов А.А. Качество жизни в современных оценках экономического роста и социального прогресса / А.А. Мироедов, В.А. Кретинин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0320-8168
669281
  Реут Д.В. Качество жизни и прокреация // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-118. – ISSN 0235-1188
669282
   Качество жизни населения: методические особенности исследования в разных странах : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
669283
   Качество жизни населения: Российский и украинский контекст : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
669284
  Ахременко А.С. Качество жизни регионов России: политологический аспект, методология и методика измерения / А.С. Ахременко, С.А. Евтушенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 67-83. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
669285
  Асмаева А.П. Качество зерна озимой пшеницы в условиях длительного применения удобрений. : Автореф... наук: / Асмаева А.П.; АН Арм.ССР. Отд. биол.наук. – Ереван, 1967. – 24л.
669286
  Шишмаренков Виктор Кириллович Качество знаний как фактор формирования убежденности учащихся в закономерностях общественного развития : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шишмаренков Виктор Кириллович; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
669287
   Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. – М., 1978. – 208с.
669288
  Мымрина А.М. Качество и безопасность посуды на украинском рынке / А.М. Мымрина, Т.А. Стрижак // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 22-24 : фото
669289
  Бурдина Т.Г. Качество и колличество в их связи с другими категориями диалектики : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдина Т. Г.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 18л.
669290
  Зильберштейн М.М. Качество и надежность / М.М. Зильберштейн. – М, 1973. – 16с.
669291
   Качество и надежность изделий. – М., 1989. – 97с.
669292
   Качество и надежность изделий. – М.
3. – 1989. – 115с.
669293
   Качество и надежность изделий. – М.
5. – 1990. – 96с.
669294
   Качество и надежность изделий. – М.
6. – 1990. – 88с.
669295
   Качество и надежность изделий. – М.
1. – 1991. – 111с.
669296
   Качество и надежность изделий. – М.
2. – 1992. – 103с.
669297
   Качество и надежность систем управления. – Владивосток, 1977. – 186с.
669298
  Шелюк Л.А. Качество и открытость образования как национальные приоритеты его демократического развития в Украине // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 134-144. – ISSN 2072-1692
669299
   Качество и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции. – Донецк, 1973. – 124с.
669300
   Качество и стандартизация. – М., 1982. – 167с.
669301
   Качество и стандартизация промышленных товаров. – Свердловск, 1985. – 96с.
669302
  Белый Н.Д. Качество и стимул / Н.Д. Белый. – Ташкент : Узбекистан, 1966. – 56 с. : с диагр.
669303
  Тестов В. Качество и фундаментальность высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 89-92. – ISSN 0869-3617
669304
  Улицкий А.И. Качество и хозрасчет. / А.И. Улицкий, Н.А. Назарьева. – Саратов, 1973. – 73с.
669305
  Тарасов В.И. Качество и цена новой техники / В.И. Тарасов. – Минск, 1982. – 104с.
669306
  Литвинский Ю.Л. Качество и эффективность инженерного труда. / Ю.Л. Литвинский, А.Л. Мерсон. – Рига, 1986. – 221с.
669307
   Качество и эффективность применения твердых сплавов. – М., 1984. – 120с.
669308
  Баландин В.С. Качество и эффективность проектируемой техники / В.С. Баландин. – Саратов, 1979. – 145с.
669309
  Львов Д.С. Качество и эффективность производства / Д.С. Львов. – М., 1974. – 64с.
669310
  Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка / В.Ф. Прозоров. – М., 1991. – 157с.
669311
  Селиванов М.Н. Качество измерений / М.Н. Селиванов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 294с.
669312
  Задубовский И.И. Качество изображения в электронных устройствах отображения информации / И.И. Задубовский, Б.Н. Красноголовый. – Минск : Университетское, 1990. – 208с.
669313
  Чучалин А. Качество инженерного образования: мировые тенденции в терминах компетенций : А. Чучалин, О. Боев, А. Криушева / А. Чучалин, О. Боев, А. Криушова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 9-18. – ISSN 0869-3617
669314
  Дружинин Г.В. Качество информации / Г.В. Дружинин, И.В. Сергеева. – Москва, 1990. – 170 с.
669315
  Леонов В.В. Качество информационного воздействия / Леонов В.В. – Киев ; Ирпень : Перун, 2011. – 362, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-362. – ISBN 978-966-569-284-3
669316
  Афоничкин А.И. Качество информационного обеспечения в процессах управления / Афоничкин А.И., Панфилов С.А. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 175 с.
669317
  Максимов Ю. Качество как фактор международной конкуренции / Ю. Максимов, Ш. Магомедов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-30. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием качества продукции на международную конкуренцию в современных условиях.
669318
  Гармиз И.В. Качество карт : Современные проблемы и методы ; монография / И.В. Гармиз ; под ред. Л.Е. Смирнова и Т.М. Петровой. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 209 с. – ISBN 5-288-00522-2
669319
  Петров В.В. Качество кинопроекции / В.В. Петров. – М., 1964. – 223с.
669320
  Петров В.В. Качество кинопроекции / Петров В.В. – 2-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1982. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-219
669321
  Букреева Н.Е. Качество корня сахарной свеклы в зависимости от условий возделывания : Автореф... канд. биол.наук: / Букреева Н. Е.; АН Каз.ССР, Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
669322
  Давыдов Г.А. Качество лекции / Г.А. Давыдов. – М., 1982. – 64с.
669323
  Мокряк В.А. Качество личных услуг и его роль в повышении уровня жизни трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мокряк В.А.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 20л.
669324
  Носков М.В. Качество математического образования инженера: традиции и инновации / М.В. Носков, В.А. Шершнева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 35-42. – ISSN 0869-561Х
669325
  Мерсон А.Л. Качество научного труда. / А.Л. Мерсон, Н.И. Ханов. – Л., 1986. – 135с.
669326
  Акиев П.С. Качество нашей работы / Акиев П.С. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с.
669327
   Качество не имеет альтернативы : "Лучший туроператор по международному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 35
669328
  Олейник Л.В. Качество непосредственно общественной потребитеьной системы: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Олейник Л. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
669329
  Олейник Людмила Викторовна Качество непосредственной потребительской стоимости: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Олейник Людмила Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
669330
   Качество образных представлений в массовых информационных процессах. – М., 1987. – 109с.
669331
  Каримова М. Качество образования в вузе в условиях устойчивого развития // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 98-102. – ISBN 978-617-8095-12-3
669332
  Дубровская Т.А. Качество образования в российской высшей школы при переходе на систему зачетных единиц / Т.А. Дубровская, Н.А. . Дундина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – C. 9-16. – ISSN 0321-0383


  Анализируются проблемы создания система зачетных единиц в высшей школе России. Осмысливается новая организация учебного процесса, новых форм учета трудоемкости.
669333
  Строкова Т.А. Качество образования и его мониторинговая оценка // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 54-65. – ISSN 1726-5304
669334
  Сухарев О.С. Качество образования как индикатор уровня жизни населения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 1561-2465
669335
  Наркозиев А.К. Качество образования как объект проектирования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 16-20. – ISSN 0321-0383


  На основании изучения опыта организации учебного процесса в различных национальных системах высшего образования, проведенного в Международном университете Кыргызстана, предложена методология проектирования образования.
669336
  Воскобойникова М. Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза / М. Воскобойникова, Н. Пугачева, И. Чепурышкин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-143. – ISSN 0869-3617
669337
  Звонников В.И. Качество образования, или Кое-что новое о вечной проблеме // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 27-31. – ISSN 1726-667Х
669338
  Крылова Н.Б. Качество образования: выбор приоритетов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 43-53. – ISSN 1726-5304
669339
  Третьякова Т.В. Качество образования: от оценки к управлению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1726-667Х
669340
  Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к практике общественной оценки // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 57-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема качества образования в XXI в. Представлен краткий теоретический анализ понятия «качество образования», выявлены тенденции развития его общественной оценки Problem of quality of education in the 21st century is examined. Brief ...
669341
  Крыжановский Р.А. Качество образования: проблемы вузов Украины // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1726-667Х


  Христианский гуманитарно-экономический открытый ун-т
669342
  Селиванова Т.Ф. Качество обслуживания пользователей в структурных подразделениях библиотеки на пунктах выдачи документов (по итогам социологического исследования) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 64-68
669343
  Редькина Н.С. Качество онлайн-услуг библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-27. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена изучению инструментов и критериев определения качества услуг, оказываемых пользователям библиотек посредством Интернета. Рассмотрены требования, предъявляемые к онлайн-услугам; предложены стратегии, использование которых будет ...
669344
  Ефремова Н.Ф. Качество оценивания как гарантия компетентностного обучения студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 119-125. – ISSN 0869-3617


  В соответствии с новыми требованиями ФГОС результатами освоения основных образовательных программ признаются компетенции, оценку уровней сформированности которых вузам необходимо обеспечивать в процессе обучения студентов. Рассматриваются подходы и ...
669345
  Евстигнеева Г.А. Качество оцифровки - проблемы и решения // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 58-61. – ISSN 2072-3849


  О проблемах качества оцифровки и сканирования печатных докуменов библиотечными учреждениями в современном мире.
669346
  Гильман Б.А. Качество парфюмерно-косметических товаров / Б.А. Гильман, В.В. Омельченко. – К., 1980. – 113с.
669347
  Собкин В.С. Качество педагогического образования глазами студента / В.С. Собкин, О.В. Белова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 10-17. – ISSN 0869-561Х


  В статье приведены результаты социологических исследований отношения студентов педагогических и технических вузов к содержанию и организации процесса их профессионального образования. Осуществлен анализ фактической ситуации в педагогическом ...
669348
  Безпальченко В.М. Качество питьевой воды г. Херсона / В.М. Безпальченко, Е.А. Пискун // Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 118-119
669349
  Райзберг Б.А. Качество планово-управленческой работы / Б.А. Райзберг, Л.С. Пекарский. – Москва, 1987. – 230 с.
669350
   Качество поверхности деталей машин. – М.
5. – 1961. – 417с.
669351
   Качество поверхностных вод в системе "Водосбор - река - водохранилище". – М., 1981. – 94с.
669352
  Сериков Г.Н. Качество подготовки специалистов в вузах и оптимизация обучения / Г.Н. Сериков. – Челябинск, 1982. – 241с.
669353
  Зюзин Д.И. Качество подготовки специалистов как социальная программа / Д.И. Зюзин. – М., 1978. – 166с.
669354
  Прибылова В.М. Качество подземных вод и оценка состояния здоровья населения Харьковского региона / В.М. Прибылова, И.К. Решетов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
669355
  Неумытый Н.Л. Качество предметов труда как объект экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Неумытый Н. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
669356
  Неумытый Николай Лукич Качество предметов труда как объект экономических отношений на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Неумытый Николай Лукич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 184л. – Бібліогр.:л.170-183
669357
  Кондратьев К.Я. Качество природных вод и определяющие его компоненты / К.Я. Кондратьев. – Л, 1984. – 54с.
669358
  Липаев В.В. Качество программного обеспечения / В.В. Липаев. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 263 с.
669359
  Пасюк М.Ю. Качество продукции - на уровень научно-технического прогресса. / М.Ю. Пасюк. – Минск, 1986. – 47с.
669360
  Соколовский А. Качество продукции / А. Соколовский, В. Евстигнеев. – М., 1961. – 48с.
669361
  Прянков Б.В. Качество продукции / Б.В. Прянков, О.А. Борисов. – Саратов, 1982. – 149с.
669362
  Калиновская Т.Н. Качество продукции / Т.Н. Калиновская. – М, 1990. – 95с.
669363
  Лапиров-Скобло Качество продукции в практике Госарбитража / Лапиров-Скобло. – М, 1965. – 87с.
669364
  Зубарев А.Е. Качество продукции в условиях экономической реформы: теоретические аспекты и опыт КНР / А.Е. Зубарев. – СПб., 1992. – 173с.
669365
  Калме А.А. Качество продукции и его проверка : Автореф... канд. юрид.наук: / Калме А.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 50л.
669366
  Смирнов П.М. Качество продукции и его стимулирование / П.М. Смирнов, Г.Х. Гендлер. – Л., 1966. – 47с.
669367
  Халитов Рамзи Тауфикович Качество продукции и его стимулирование. / Халитов Рамзи Тауфикович. – Кишинев, 1979. – 144с.
669368
  Тленчиева Г.Д. Качество продукции и закон / Г.Д. Тленчиева. – Алма Ата, 1987. – 60с.
669369
  Кричевский С.Ю. Качество продукции и интенсификация производства / С.Ю. Кричевский, О.Ю. Новожилов. – Минск, 1989. – 63с.
669370
  Греков Л.И. Качество продукции и материальное стимулирование / Л.И. Греков. – М., 1972. – 147с.
669371
   Качество продукции и научно-технический прогресс. – Горький, 1986. – 110с.
669372
  Райзберг Б.А. Качество продукции и научно-технический прогресс / Б.А. Райзберг. – М, 1988. – 64с.
669373
  Котликов Я.Ш. Качество продукции и научно-технический прогресс. / Я.Ш. Котликов. – М, 1973. – 79с.
669374
  Ордян Э.А. Качество продукции и основные факторы его улучшения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ордян Э.А.; Объед.совет.по присуждению учен.степений.оп экон.наукам.при Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
669375
   Качество продукции и право. – К., 1988. – 179с.
669376
  Солонинко К.С. Качество продукции и проблемы ее стимулирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Солонинко К.С.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
669377
  Фомичева В.Г. Качество продукции и пути его дальнейшего повышения (на примере швейной и обувной отраслей легкой промышленности Узбекской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фомичева В.Г.; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1971. – 23л.
669378
  Вавилов А.П. Качество продукции и пути его повышения / А.П. Вавилов. – Москва, 1973. – 47с.
669379
  Перекалина Н.С. Качество продукции и растущие потребности общества / Н.С. Перекалина. – М., 1982. – 200с.
669380
   Качество продукции и рентабельность садоводства (На прим. специализир. садоводческих и овоще моолчных совхозов Дон. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Жеревчук В. Н,; Жеревчук В. Н,; МСХ СССР, Укр. с.х. акад. – К., 1974. – 28л.
669381
   Качество продукции и социально-экономические факторы его роста. – Днепропетровск, 1983. – 126с.
669382
  Гличев А.В. Качество продукции и экономика / А.В. Гличев. – М, 1968. – 64с.
669383
  Тихонов Иван Артемьевич Качество продукции и экономический эффект / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Мысль, 1975. – 150 с.
669384
  Добрынина Н.Д. Качество продукции и эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Добрынина Н.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 20л.
669385
  Рогов А.И. Качество продукции и эффективность общественного производства. / А.И. Рогов. – М., 1969. – 46с.
669386
  Ильдеменов В.И. Качество продукции и эффективность производства / В.И. Ильдеменов. – Чебоксары, 1979. – 96с.
669387
  Семенов А.А. Качество продукции и эффективность сельскохозяйственного производства / А.А. Семенов. – Москва, 1981. – 187с.
669388
   Качество продукции и эффктивность производства. – К., 1978. – 191с.
669389
  Ухов Н. Качество продукции как объект управления / Н. Ухов, И. Сигов. – Л, 1978. – 20с.
669390
  Ткаченко А.А. Качество продукции как фактор повышения экономической эффективности производства / А.А. Ткаченко. – Киев;Одесса, 1978. – 155с.
669391
  Цибина Е.П. Качество продукции как фактор эффективнсоти общественного производства у условиях развитого социализма : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.01 / Цибина Е. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
669392
   Качество продукции, испытания. сертификация. – М., 1989. – 139с.
669393
  Солонинко К.С. Качество продукции: пути повышения / К.С. Солонинко, Н.П. Гончарова. – Киев : Вища школа, 1987. – 71 с.
669394
  Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1982. – 224с.
669395
  Лысенко Г.А. Качество промышленной продукции и ее себестоимость. / Г.А. Лысенко. – Кишинев, 1985. – 156с.
669396
  Румянцева Г.А. Качество промышленной продукции. / Г.А. Румянцева. – М., 1969. – 124с.
669397
   Качество промышленных товаров и методы их оценки. – Л., 1983. – 152с.
669398
  Бирченко Е.В. Качество профессиональной подготовки выпускников вузов: оценка работодателей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 85-89. – ISSN 2077-1800
669399
  Ефимов В.Т. Качество работы и мораль / В.Т. Ефимов. – М, 1980. – 64с.
669400
  Бляхман Л.С. Качество работы: роль человеческого фактора / Л.С. Бляхман, В.А. Сидоров. – Москва : Экономика, 1990. – 191 с. – (Труд и стимулы)
669401
  СтепановВ Качество регионального развития как категориальный императив : виклики часу / СтепановВ, Н. Шуличенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 9-11 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
669402
  Артемьев Ю.Н. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве / Артемьев Ю.Н. – Москва : Колос, 1981. – 240 с. – Список лит.: с. 236-237. – (Надежность и качество)
669403
  Колесников А.К. Качество ресурсного обеспечения образовательной программы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема получения количественных оценок качества ресурсного обеспечения образовательной программы, основанных на установлении соответствия между показателями сложности программы и ее ресурсного обеспечения. Предлагается ...
669404
  Лебедева Л.В. Качество розового масла и его изменение в процессе накоплерния и получения : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева Л. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
669405
  Адаманова З.О. Качество роста мировой экономики: содержание понятия и особенности повышения в условиях глобализации // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 53-57
669406
  Гушкан В.А. Качество сельскохозяйственной продукции и сырья / В.А. Гушкан. – Кишинев, 1987. – 407с.
669407
   Качество семян древесных растений и способы их предпосевной обработки. – Фрунзе, 1976. – 52 с.
669408
  Захарченко В. Качество составления єкспортного контракта // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-32


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
669409
  Подшивалова М. Качество социально-экономических институтов, формирующих среду развития малого бизнеса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 97-111. – ISSN 0042-8736


  У статті наведені результати статистичного аналізу впливу якості інституцій на інтенсивність розвитку малого бізнесу в регіонах РФ. Використані методи кореляційного аналізу, багатовимірних середніх, карт позиціонування. До вибірки увійшли всі суб"єкти ...
669410
  Романовский Н.В. Качество социологического знания (заметки редактора) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 39-48. – ISSN 0132-1625
669411
  Паниотто В.И. Качество социологической информации / В.И. Паниотто. – Киев, 1986. – 206с.
669412
  Богатин Ю.В. Качество техники и экономики / Ю.В. Богатин, Л.Б. Сульповар, М.Е. Ломазов. – Москва : Экономика, 1973. – 295 с. : черт. – Библиогр.: с. 288-293
669413
  Гончарова Н.П. Качество техники: экономические рычаги управления / Н.П. Гончарова. – К, 1986. – 135с.
669414
  Гальперин Л.Б. Качество товаров в обязательствах купли-продажи / Л.Б. Гальперин, Г.Ф. Деревянко. – Томск, 1982. – 142с.
669415
  Комаров Л.А. Качество труда - веление времени / Л.А. Комаров. – Саратов, 1976. – 119с.
669416
  Корогодин И.Т. Качество труда : Политико-єкономическое исследование / И.Т. Корогодин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1980. – 173 с.
669417
  Корогодин И.Т. Качество труда / И.Т. Корогодин. – Воронеж, 1990. – 223с.
669418
  Капустин Е.И. Качество труда и заработная плата / Е.И. Капустин. – М., 1964. – 336с.
669419
  Щербак Ф.Н. Качество труда и мораль / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1980. – 64с.
669420
  Прокопенко Н.Ф. Качество труда и продукции в сельском хозяйстве / Н.Ф. Прокопенко. – М, 1984. – 199с.
669421
  Кривенко Лариса Владимировна Качество труда и факторы его повышения при переходе к рыночным отношениям : Дис... докт эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Лариса Владимировна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1991. – 424л. – Бібліогр.:л.392-411
669422
  Кривенко Л.В. Качество труда и факторы его повышения при переходе к рыночным отношениям. : Автореф... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 38л.
669423
  Кривенко Л.В. Качество труда и факторы его роста. / Л.В. Кривенко. – К., 1989. – 47с.
669424
  Кривенко Лариса Владимировна Качество труда и эффективность поизводства на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Лариса Владимировна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1982. – 229л. – Бібліогр.:л.192-219
669425
  Кривенко Л.В. Качество труда и эффективность производства на этапе развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Л.В.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
669426
  Цапок С.А. Качество труда как социальная ценность в обществе развитого социализма (философ. социолог. анализ_ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цапок С. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 19л.
669427
  Цапок С.А. Качество труда как социальная ценность в обществе развитого социализма (философ. социолог. анализ_ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цапок С. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 20л.
669428
  Кузнецов Н.Г. Качество труда как фактор формирования общественно необходимых затрат труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Кузнецов Н.Г. ; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1980. – 17 с.
669429
  Кривенко Л.В. Качество труда: факторы роста / Л.В. Кривенко. – Х., 1990. – 147с.
669430
   Качество трудового потенциала. – К., 1986. – 228с.
669431
  Доброгорский Н.А. Качество угольной золы и ее промыленное использование / Н.А. Доброгорский. – Киев; Донецк : Вища школа, 1981. – 120с.
669432
  Козлова Е.И. Качество учебного электронного издания и технология его оценки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 100-102. – ISSN 1726-6726
669433
  Тарлева С.Т. Качество формируемых знаний у учащихся при изменении объекта как системы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарлева С.Т.; Моск. гос. пед. ин. – М., 1976. – 19л.
669434
  Певзнер Б.М. Качество цветных телевизионных изображений / Б.М. Певзнер. – Москва : Связь, 1980. – 136 с.
669435
  Певзнер Б.М. Качество цветных телевизионных изображений / Б.М. Певзнер. – 2-е изд. – Москва : Радио и связь, 1988. – 224 с.
669436
  Майдырова А. Качество человеческого капитала как показатель эффективности государственного управления / А. Майдырова, В. Бирюков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 386-398 : Рис. – Библигр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
669437
  Бородина В.А. Качество чтения отраслевой литературы: критериальный подход
669438
  Бородина В.А. Качество чтения отраслевой литературы: критериальный подход // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 2. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются такие понятия как "качество чтения", "критерий", "отраслевая литература", "мотивы", "продуктивность".
669439
  Бородина В.А. Качество чтения отраслевой литературы: критериальный подход // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 1. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются такие понятия как "качество чтения", "критерий", "отраслевая литература", "мотивы", "продуктивность"
669440
  Липский А.М. Качество электроснабжения промышленных предприятий / А.М. Липский. – Киев-Одесса, 1985. – 160 с.
669441
   Качество, материалоемкость и эффективность производства. – Горький, 1985. – 130с.
669442
   Качество, надежность и долговечность продукции. – М., 1966. – 292с.
669443
  Пролейко В.М. Качество, надежность и долговечность электронных приборов / В.М. Пролейко, А.А. Чекмарев. – Москва : Энергия, 1972. – 224 с.
669444
  Клусов И.А. Качество, надежность, долговечность / И.А. Клусов, А.Н. Лукаш. – М., 1971. – 47с.
669445
  Емельянова М.Б. Качество, стандартизация и право / М.Б. Емельянова. – Рига, 1977. – 155с.
669446
  Лапуста М.Г. Качество, стимулы, хозрасчет / М.Г. Лапуста. – М, 1975. – 183с.
669447
  Лапуста М.Г. Качество, стимулы, хозрасчет. / М.Г. Лапуста. – М., 1975. – 183с.
669448
  Минин Б.А. Качество. Как его анализировать? / Б.А. Минин. – Москва, 1989. – 95 с.
669449
  Петров Н.И. Качество: новый взгляд / Н.И. Петров. – Москва, 1991. – 62с.
669450
  Котликов Я.Ш. Качество: соревнование и поощрение. / Я.Ш. Котликов. – М, 1978. – 56с.
669451
  Васильева Е.С. Качесто продукции / Е.С. Васильева. – Москва, 1979. – 158с.
669452
  Петрунь Ф.О. Качибей на старинных картах. / Ф.О. Петрунь. – 191-198с.
669453
  Білецька О.В. Качибей у світлі джерел XV - XVI століть (матеріали до вивчення історичної географії Поділля та Північного Причорномор"я) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 233-258. – ISSN 2312-6825
669454
  Патачакова Д.Ф. Качинский диалект хакасского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Патачакова Д.Ф. ; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 20 с.
669455
  Пузицкий Е.В. Качинский язык (язык чжингпхо) / Е.В. Пузицкий. – М, 1968. – 112с.
669456
   Качкан Володимир Анатазійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 109
669457
   Качкан Володимир Атаназійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 148-149. – ISBN 978-966-2726-03-9
669458
   Качкан Володимир Атаназійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190-191. – ISBN 978-966-439-754-1
669459
  Александров С.А. Качканарские были : [строительтво горнообогатительного комбината] / С.А. Александров, Н.С. Горбунов. – Москва : Знание, 1964. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 10 Серия. Молодежная ; 18)
669460
  Ланге-Мюллер Качки, жінки і правда = Die Enten, die Frauen und die Wahrheit : оповідання та мініатюри / Катя Ланге-Мюллер ; пер. з нім. В. Кам"янець ; [ред.: А.-М. Волосацька, В. Мартинюк]. – Львів : Літопис, 2005. – 166, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Серія Парасольки). – ISBN 966-7007-32-4
669461
  Терес Н.В. Качковський Михайло Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 45 : фото
669462
  Парубоча Наталья Каш-Калкан - турецкий эксклюзив : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 44-48 : Фото
669463
  Куликовская Н.И. Каша на Лукулловом пиру (на материале фразеологических единиц немецкого языка с гастрономическим компонентом) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 251-258


  В представленной статье рассматриваются фразеологические единицы немецкого языка с гастрономическим компонентом, систематизируются их тематические признаки, анализируются особенности их функциональной специфики, формулируется вывод об их значимости в ...
669464
  Жадько В. Кашеїда Анатолій Федорович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 401-402. – ISBN 978-966-8567-14-8
669465
   Кашино. – М., 1984. – 45с.
669466
  Анов Н.И. Каширская легенда : достоверное повествование (о В.И. Ленине) / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 189 с.
669467
  Лямшин Ігор Кашкет Фантомаса // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
669468
  Дуда О.К. Кашлюк і паракашлюк: січасні підходи до діагностики та лікування (клінічна лекція) / О.К. Дуда, А.Р. Вега // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 42-47. – ISSN 1729-2344
669469
  Дибас І.В. Кашлюк у дітей раннього віку: клініко-імунолоґічні особливості // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 25-29. – ISSN 1029-4244
669470
  Жукова Н.В. Кашляющий больной: всегда ли причина в патологии дыхательной системы ? / Н.В. Жукова, В.В. Килесса, М.Г. Шкадова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 137-148. – ISSN 2312-7015


  Кашель - защитно-приспособительная реакция, обеспечивающая сохранность и очищение трахеобронхиального дерева от раздражающих агентов (мокрота, слизь, гной, кровь) и инородных тел (пыль, кусочки пищи и другое).
669471
  Пуляркин В.А. Кашмир / В.А. Пуляркин. – Москва : Географгиз, 1956. – 227с.
669472
  Медехина Н. Кашмир в современных индийско-пакистанских отношениях // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 65-68. – ISSN 0321-5075


  Кашмір — спірна область на північному заході пів-а Індостан, історично колишнє князівство в Гімалаях. Розділ Кашміру не закріплений офіційними угодами про кордони, а сам регіон є вогнищем напруги між країнами, що займають його, перш за все Індією і ...
669473
  Зикмунд М. Кашмир долина в поднебесье / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1962. – 14с.
669474
  Коган А.И. Кашмир и его соседи в XII - XIII веках // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 37-47. – ISSN 0869-1908
669475
  Беллью Кашмир и Кашгар : дневник английского посольства в Кашгаре в 1873-1874 г. / Беллью. – Санкт-Петербург : Типография общества "Общественная польза", 1877. – V, 309 с.
669476
  Захарьин Б.А. Кашмир и кашмири - судьба страны и языка // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-15. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
669477
  Пуляркин В.А. Кашмир. (Геогр. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Пуляркин В.А.; АН СССР. Ин-т географии. – М,, 1955. – 16л.
669478
  Рашидов Ш.Р. Кашмирская песня : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Правда, 1957. – 29 с.
669479
  Рашидов Ш.Р. Кашмирская песня : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1970. – 40 с.
669480
  Рашидов Ш.Р. Кашмирская песня : повсть / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1979. – 78 с.
669481
  Митрохин Л.В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе / Л.В. Митрохин. – М., 1990. – 57с.
669482
  Васютина Е.К. Кашмирский камень / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 117с.
669483
  Борділовська О.О. Кашмір та історико-культурна спадщина Азії // Цирендоржиєвські читання - 2006 : тибет. цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультур. контакти : зб. наук. статей присвяч. Р.Д. Цирендоржиєву (19.05.1923-19.04.1999), засн. Т-ва бурят. культури м. Києва і Київ. обл. / Т-во бурят. культури м. Києва і Київ. обл. ; Фонд "Далекий Схід" ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України [та ін. ; редкол.: О. Огнєва (наук. керівник проекту) та ін.]. – Київ : Стилос, 2006. – С. 75-92. – ISBN 966-8518-57-8
669484
  Чапек-Ход Карел Матей Кашпар Лен-мститель / Чапек-Ход Карел Матей. – Москва, 1989. – 731с.
669485
  Листопад О. Каштан Петра Могили, дуб Григорія Сковороди... // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про українські дерева поважного віку або пов’язані з іменами видатних людей чи історичними подіями, які (дерева) цікаві не тільки як ботанічні феномени та потребують догляду й захисту.
669486
  Холодилов А.И. Каштан под окнами / А.И. Холодилов. – Л., 1971. – 203с.
669487
  Автомонов П.Ф. Каштани на спомин : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 300с.
669488
  Пукас Н. Каштанів київських листочки : [8 оповідань і повість] / Надія Пукас. – Київ : Фенікс, 2018. – 110, [2] с. – ISBN 978-966-136-579-6
669489
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – Харків : Державне літературне видавництво, 1936. – 36 с.
669490
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – Горький : ОГИЗ, 1944. – 27 с.
669491
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 39 с.
669492
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – М, 1944. – 65с.
669493
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – Москва - Ленинград : Детская литература, 1949. – 64 с.
669494
  Аноко Т.М. Каштанова весна Олександрії : поезії : [збірка] / Тамара Аноко. – Київ : Олександрія, 2017. – 155, [5] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-489-428-6
669495
  Абаринов О. Каштанова дуга // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 15


  Шістдесят років тому було остаточчно відновлено зруйнований війною легендарний київський Хрещатик.
669496
  Дрозда В.Ф. Каштановая минирующая моль: некоторые экологические особенности распространения и вредоносности в условиях Полесья Украины / В.Ф. Дрозда, С.Д. Мельничук, М.А. Кочерга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 13-16 : фото. – Библиогр.: 8 назв.
669497
  Караткевич В.С. Каштанове листя / В.С. Караткевич. – Київ, 1982. – 56с.
669498
  Сингаївський П.Ф. Каштановий світ : Поезыъ / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 127с.
669499
  Тугуши К.Л. Каштановые леса Абхазии и пути их улучшения : Автореф... кандидата биол.наук: / Тугуши К.Л.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Тбилиси, 1966. – 25л.
669500
  Крутов Ю.П. Каштановые свечи / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1969. – 68с.
669501
  Гулиа Г.Д. Каштановый дом / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1961. – 204 с.
669502
  Пестушко Валерий Каштаны - деревья-герои : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 53 : Іл.
669503
   Каштаны. – М., 1961. – 32с.
669504
  Туренская В.И. Каштаны в цвету : [повести и рассказы] / В.И. Туренская ; [ил.: А. Гольцев]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1964. – 543 с.


  Содерж.: Наследство полковника Данилова; Марианна ищет родных; Люди и тени; Снова цветут каштаны; Марийка; Червонец; Белая мальва; В дороге; Разберутся; Седьмая палата; Щедрость; Знакомые черты; Отцовская куртка; ...
669505
   Каштаны и мрамор. – М., 1968. – 32с.
669506
  Омельченко Н.М. Каштаны моей улицы / Н.М. Омельченко. – Киев, 1972. – 187 с.
669507
  Автомонов П.Ф. Каштаны на память : Роман в двух книгах / П.Ф. Автомонов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 447с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
669508
   Кашуба Юрій Анатолійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 110. – ISBN 978-617-573-038-6
669509
  ас-Суйути Джалал Кашф ас-салсала ан васф аз-залзала (Трактат о землетрясениях) / ас-Суйути Джалал, ад-Дин Абд, ар-Рахман. – Баку, 1983. – 78с.
669510
  Леднев А.Ф. Кащеева суводь / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1963. – 197с.
669511
  Пришвин М.М. Кащеева цепь / М.М. Пришвин. – Москва, 1983. – 494с.
669512
  Гайнуллин М.Х. Каюм Насыри / М.Х. Гайнуллин. – Казань, 1975. – 47 с.
669513
   Каюм Насыри. 1825-1945. – Казань, 1948. – 135с.
669514
  Гайнуллин М. Каюм Насыров и просветительское движение среди татар / М. Гайнуллин. – Казань, 1955. – 96с.
669515
  Лапцуй Л.В. Каюр : стихи / еонид Лапцуй; пер. с ненец. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1969. – 32 с.
669516
  Лапцуй Л.В. Каюр : стихи / Л.В. Лапцуй. – Москва, 1969. – 32 с.
669517
  Ковінька О.І. Каюся : гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Мистецтво, 1973. – 63 с.
669518
  Шатров С.М. Каюта для двойняшек. / С.М. Шатров. – М., 1978. – 208с.
669519
  Винниченко І. Каяндер Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 323. – ISBN 978-966-7863-77-7
669520
  Палій О. Каятися потрібно. Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 липня (№ 117). – С. 4


  Третина Верховної Ради взяла участь в антиукраїнській технології щодо Волинської трагедії.
669521
  Векуа А.К. Квабебская фауна акчагыльских позвоночных : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 128 / Векуа А.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 27 с.
669522
  Кучеренко С.І. Квадра-матричний підхід у вивченні явища "школа" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 200-206. – ISSN 2312-4679
669523
  Камок Т.В. Квадрант-аналіз як інструмент моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено окремі методологічні та організаційні аспекти моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах. Запропоновано методику квадрант-аналiзу як нового засобу та інструмента вимірювання ефективності навчального процесу у ...
669524
  Карлссон В. Квадрат / В. Карлссон. – М, 1979. – 406с.
669525
  Барашев П.Р. Квадрат Б-52 / П.Р. Барашев, В. Китаин. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 144 с. : ил.
669526
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : Роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 136-150. – ISSN 0321-1878
669527
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 122-139. – ISSN 0321-1878
669528
  Приедите А.О. Квадрат Виктора Калнберза / А.О. Приедите. – Рига, 1979. – 134с.
669529
  Гришко В.В. Квадрат ефективності публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 81-84. – ISSN 2306-6814
669530
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1950. – 252 с.
669531
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Правда, 1951. – 64 с.
669532
  Сийг А.К. Квадрат травы : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1983. – 143 с.
669533
  Стецюк П.І. Квадратична задача для максимального k -плекса в неорiєнтованому графi / П.І. Стецюк, Т.О. Бардадим, В.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 80-87. – ISSN 0868-6912


  The quadratic optimization problem of finding maxi- mum k -plex in undirected graph is formulated. It is demonstrated that the quadratic problem can be obtained from well-known linear Boolean problem for maximum k -plex. Two families of functionally ...
669534
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 299л. – Бібліогр.: л.283-299
669535
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Автореф. дис. ... докт. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 34 назв.
669536
  Коваленко В.Ф. Квадратичний вплив електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 368-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу змінного електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок. Експериментально виявлено квадратичний по електричному полю електромагнітооптичний ефект.
669537
  Кудря Ю. Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-23. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені квадратичні узагальнення залежності Таллі-Фішера (ЗТФ) для вибірки 2724 галактик каталогу 2MFGC. Окрім основних регресорів ЗТФ - логарифма ширини радіолінії 21 см та вільного члена - у залежності використані 2MASS-характеристики - середня ...
669538
  Марценюк В.П. Квадратичні функціональи Ляпунова-Красновського в задачах стійкості та оптимизації систем з післядією. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 17л.
669539
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 арк. – Бібліогр.: арк. 132-150
669540
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
669541
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратичные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
669542
  Зельдич М.В. Квадратичные формы в теории представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зельдич М.В.; Мин-во высш. и сред. спец. образов. Украины; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 15 с.
669543
  Бельский А.А. Квадратичные формы и когомологии Галуа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Бельский А.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
669544
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – М., 1963. – 159 с.
669545
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
669546
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва, 1975. – 159с.
669547
   Квадратичные формы и поликолчаны. – К., 1977. – 44 с.
669548
  Марценюк Василий Петрович Квадратичные функционалы Ляпунова-Красовского в задачах устойчивости и оптимизации систем с последействием : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк Василий Петрович; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 146л. – Бібліогр.:л.119-132
669549
  Шор Н.З. Квадратичные экстремальные задачи и недифференцируемая оптимизация / Н.З. Шор, С.И. Стеценко. – Киев, 1989. – 203с.
669550
  Цыкунов А.М. Квадратичный критерий абсолютной устойчивости в теории адаптивных систем. / А.М. Цыкунов. – Фрунзе, 1990. – 156с.
669551
  Клюшин Д.А. Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности / Д.А. Клюшин, М.В. Присяжная, Е.С. Бондар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 51-58. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен новый метод однозначного квадратичного реляционного дискриминантного анализа матричных данных с помощью эллипсов Петунина. Для перехода из пространства признаков в пространство близости используется р-статистика. Устранение неопределенности ...
669552
  Коробкова О. Квадратні метри по-новому: як змінить ринок нерухомості новий закон? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 18. – ISSN 1992-9277


  Ринок нерухомості гратиме за новими правилами, прописаними в законі. Чи дозволить це захистити інвесторів і оживити іпотеку?
669553
  Мельников А В. Квадратно-гнездовая посадка картофеля под куьльтиваторы-окучники и плуги / А В. Мельников, . – М., 1954. – 32с.
669554
  Шатилов И.С. Квадратно-гнездовой посев полевых пропашных культур / И.С. Шатилов. – М., 1959. – 44с.
669555
  Буданцев П.А. Квадратные и иррациональные уравнения / П.А. Буданцев, Г.М. Щипакин. – Москва, 1956. – 119 с.
669556
  Нутфуллин Шафик Нутфуллович Квадратные и кубатурные формулы с весовыми функциями, зависящими от параметров, и некоторые неравенства для оценки интегралов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Нутфуллин Шафик Нутфуллович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 10л.
669557
  Кюрчайлы А. Квадратные солнца : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; пер. с азерб. – Баку : Гянджлик, 1979. – 264 с.
669558
  Никольский С.М. Квадратные формулы / С.М. Никольский. – М, 1974. – 223с.
669559
  Коростелева Н.Г. Квадратные формулы интерполяционно-ортогнального типа в комплексной области : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Коростелева Н. Г.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1977. – л.
669560
  Никольский С.М. Квадратные формулы. / С.М. Никольский. – 3-е изд. – М, 1979. – 255с.
669561
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
669562
  Зельдич Марк Викторович Квадратные формы в теории представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельдич Марк Викторович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.186-187
669563
  Годунов С.К. Квадратные функции Ляпунова / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1982. – 80с.
669564
  Окунев А.К. Квадратные функции, уравнения и неравенства в курсе математики средней школы / А.К. Окунев. – Москва, 1972. – 143с.
669565
  Белов К.М. Квадратный корень : повесть, рассказы / К.М. Белов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 223 с.
669566
  Белов К.М. Квадратный корень : повесть, рассказы / Константин Белов ; худож. О. Белова. – Переизд. – Москва : Советский писатель, 1989. – 198, [2] с. : ил.
669567
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Любашенко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.28-29
669568
  Любашенко Володимир Васильович Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.01.06 / Любашенко Володимир Васильович; Ін-тут математики Нац.академії України. – Київ, 2000. – 306л. – Бібліогр.:л.300-306
669569
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Любашенко В.В.; КНУТШ. – К., 2000. – 32л. – Бібліогр.:с.28-29
669570
  Манжола Володимир Квадратура інтеграційного кола // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 139-145
669571
  Манжола В. Квадратура інтеграційного кола (актуальні проблеми європейської політики України) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0868-8273
669572
  Шаповал Ю. Квадратура кола, або Знову "Великая Отечественная" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-23 червня (№ 22/23). – С. 10


  ...Два томи накладом три тис. примірників. А назва? Назва пречудова - "Україна в Другій світовій війні: погляд з 21 ст.". Нарешті... Не УРСР, а Україна. Значить дивимося на інфернальні події 1939–1945 років з київ. пагорбів, а не з якихось ін. Про ...
669573
  Катаев В.П. Квадратура круга / В.П. Катаев. – Москва, 1935. – 52с.
669574
  Дринфельд Г.И. Квадратура круга и трансцендентность числа П / Г.И. Дринфельд. – Киев, 1976. – 83с.
669575
  Сюндюков І. Квадратура рабського кола // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)


  Російський історик Євген Анісімов - про внутрішню сутність самодержавства у своїй країні та про його історичну тяглість.
669576
  Кравченко В. Квадратура українського кола: пам"яті Омеляна Пріцака, Івана Лисяка-Рудницького та Юрія Луцького // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Вересень - (число 9/10). – С. 2-7
669577
  Верещагин Е.М. Квадратурная амплитудно-фазовая модуляция. : Автореф... канд. техн.наук: / Верещагин Е.М.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1964. – 20л.
669578
  Янишевский А.Т. Квадратурно-интеракционные методы решения линейных интегральных и интеградифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Янишевский А.Т.; КГУ. Каф-ра математики и математической физики. – Киев, 1969. – 156л. – Бібліогр.:л.148-157
669579
  Янишевский А.Т. Квадратурно-итерационные методы решения линейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Янишевский А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 11 с.
669580
  Калайда О.Ф. Квадратурно-матричні методи для слабосингулярних інтегральних рівнянь Вольтера // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 116. – ISBN 978-617-7021-28-4
669581
  Максудов Толиб Сидикович Квадратурные и кубатурные формулы для интегралов с особенностями и их приложение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Максудов Толиб Сидикович; АН СССР. Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 13л.
669582
  Солиев Ю. Квадратурные и кубатурные формулы с кратными узлами для сингулярных интегралов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Солиев Ю.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л.
669583
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – Москва : Физматлит, 1958. – 124 с.
669584
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1988. – 254 с.
669585
  Коняев Сергей Иванович Квадратурные формулы типа гаусса, инвариантные относительно группы икосаэдр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Коняев Сергей Иванович; АН СССР. Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1979. – 8л.
669586
  Браннер Д. Квадраты шахматного города / Д. Браннер. – Москва : Мир, 1984. – 399 с. – (Зарубежная фантастика)
669587
  Вознесенский Ю.А. Квадрафония / Ю.А. Вознесенский, Г.К. Клименко. – Москва, 1979. – 95 с.
669588
  Липкин Семен Квадрига : Повесть. Мемуары / Липкин Семен; Худ. Г.К. Ваншенкина; Сост. и общ. ред. Ю.А. Кувалдин. – Москва : Аграф; Книжный сад, 1997. – 640с. – ISBN 5-7784-0015-2; 5-85676-044-1
669589
   Квадрига : вірші / Юрій Дараган, Євген Маланюк, Леонід Мосендз [та ін.] ; пер. рос. Валерії Богуславської. – Київ : [б. в.], 2008. – 314 с. – ISBN 978-966-378-092-4
669590
  Кісь Р. Квадрига : невипадкові думки з Високого Верху : побіч рудого метелика / Роман Кісь. – Львів : Літопис, 2009. – 562, [3] с. – ISBN 978-966-7007-89-8
669591
  Глуховський П.О. Квадрики й рівняння n-го ступеня. Побудова правильних многокутників // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6-7
669592
  Сайко П.О. Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в одновісних магнетиках із одноіонною анізотропією та біквадратною обмінною взаємодією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сайко Петро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 37 назв
669593
  Александров А.Ю. Квадрупольное взаимодействие и изомерные сдвиги гамма-перехода 23,8 КЭВ ядра олово-119 в оловоорганических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров А. Ю.; МГУ им. М.Ломоносова, НИИ ядерн. физ. – М., 1964. – 12л.
669594
  Садыков Э.К. Квадрупольное сверхтонкое взаимодействие парамагнитных ионов в кристалле и вопросы теории ядерного гамма-резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Садыков Э.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 11л.
669595
  Слободенюк Г.И. Квадрупольные масс-спектрометры / Г.И. Слободенюк. – Москва : Атомиздат, 1974. – 272с.
669596
  Якубовский А.П. Квазар / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 491с.
669597
  Комберг Б.В. Квазары - свидетели рождения галактик / Б.В. Комберг. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
669598
  Бербидж Дж. Квазары : пер. с англ. / Дж. Бербидж, М. Бербидж ; пер. с англ. В.И. Слыша, Г.Б. Шоломицкого ; под ред. Н.С. Кардашева. – Москва : Мир, 1969. – 235, [5] с. – Библиогр.: с. 214-220, 235
669599
  Вильковиский Э.Я. Квазары и активность ядер галактик / Э.Я. Вильковиский. – Москва : Наука, 1985. – 174 с.
669600
  Курбатова И.Н. Квази-геодезические отображения римановых прстранств. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.04. / Курбатова И. Н.; Одес. гос. ун-т им. И. И Мечникова. – Одесса, 1980. – 12л.
669601
  Базылев В.Т. Квази-лапласовы преобразования р-мерных поверхностей п-мерного проективного пространства : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базылев В.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1953. – 4л.
669602
  Каримов Д.А. Квазиадминистративные функции консульских учреждений // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
669603
  Мандельбройт С. Квазианалитические классы функций / С. Мандельбройт. – Л.М., 1937. – 108 с.
669604
   Квазианалоговые методы моделирования краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. – К., 1973. – 174 с.
669605
  Невский М.В. Квазианизотропия скоростей сейсмических волн / М.В. Невский. – М., 1974. – 179с.
669606
  Григорян М.Г. Квазибезусловная базисность системы Фабера–Шаудера / М.Г. Григорян, В.Г. Кротов // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 210-219. – ISSN 1027-3190
669607
  Косарева И.А. Квазибрак: проблемы и перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
669608
  Петенько В.А. Квазивероятностные схемы в задачах математической физики. : Дис... Канд. физ.мат. наук: / Петенько В.А.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 92л.
669609
  Жданов С.К. Квазигазовые неустойчивые среды / С.К. Жданов, Б.А. Трубников. – Москва : Наука, 1991. – 174 с.
669610
  Шахтарин Б.И. Квазигармонический метод и его применение к анализу нелинейных фазовых систем. / Б.И. Шахтарин. – М., 1987. – 189с.
669611
  Заславский Г.М. Квазигидродинамические модели, описания релятивистской разреженной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заславский Г.М.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. на. – Новосибирск, 1962. – 7л.
669612
  Кирвелис Квазиголографические принципы функциональной организации зрительного анализатора формы изображений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Кирвелис Д.-И.И.; МВ и ССР Лит. ССР. Каунаский мед. ин-т. – Каунас, 1975. – 26л.
669613
  Китороагэ М.Д. Квазигруппы, внутренние подстановки которых являются автоморфизмами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Китороагэ М.Д.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 11л.
669614
  Нуждина М.А. Квазидвухлетние вариации в общем содержании озона // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 69-76. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование особенностей квазидвухлетних вариаций в общем содержании озона по станциям северного полушария. В качестве агента, обусловливающего эти вариации, приняты галактические космические лучи, модулируемые состоянием межпланетной среды.
669615
  Нуждина Майя Анатольевна Квазидвухлетние вариации в природных процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Нуждина Майя Анатольевна; СПб гос. ун-т. – СПб., 1994. – 16л.
669616
  Кантер Ц.А. Квазидвухлетняя цикличность и атмосферная циркуляция : Лекция по спецкурсу "Долгосрочные прогнозы погоды" для студ. географ.фак. / Ц.А. Кантер. – Саратов, 1986. – 24 с.
669617
   Квазидвухлетняя цикличность и циркуляция в атмосфере и океане. – Л., 1971. – 188с.
669618
  Пахолок Б.Б. Квазидифференциальные уравнения с обобщенными функциями в коэффициентах и правой части. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пахолок Б.Б.; Черновиц.гсо.ун-т. – Черновцы, 1990. – 14л.
669619
  Свечников С.В. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа / С.В. Свечников, В.П. Кожемяко, Л.И. Тимченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 253 с.
669620
  Калениченко О.Н. Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 180-183. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматриваются наиболее показательные для квазиисторического фэнтези произведения ("Огненный волк" и "Колодец старого волхва" Е. Дворецкой, "Колдун" О. Григорьевой, "Шатун" С. Шведова и "Серая орда" С. Фомичева). Анализ показал, что для этого ...
669621
  Потапов В.С. Квазиклассическая теория атомно-молекулярных столкновений : Учебное пособие / В.С. Потапов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак-тет. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 184с. – ISBN 5-87597-004-9
669622
  Алешин В.П. Квазиклассическая теория квантовых переходов под влиянием внешнего возмущения / В.П. Алешин ; Акад. наук УССР, Ин-т ядерных исследований. – Киев, 1977. – 31 с. – Библиогр.: с. 31
669623
  Толмачев В.В. Квазиклассическая теория модельной химической реакции / В.В. Толмачев. – Москва, 1981. – 120 с.
669624
   Квазиклассическая теория столкновений в газах. – Новосибирск : Наука, 1989. – 198с.
669625
  Крошилин А.Е. Квазиклассическая теория углового момента и ее применение к расчетам эффективных сечений химических реакций в газовой фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крошилин А.Е.; МГУ. – М,, 1977. – 14л.
669626
  Трифонов А.Ю. Квазиклассически сосредоточенные состояния в квантовой механике. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трифонов А.Ю.; Томский политехн. ун-т. – Томск, 1995. – 27л.
669627
  Потапов В.С. Квазиклассические методы в теории трехчастичного рассеяния / В.С. Потапов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 109с.
669628
  Жирнов Н.И. Квазиклассические электронные функции и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жирнов Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 7л.
669629
  Скородумов А.В. Квазиклассический метод расчета элементарных процессов в газах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скородумов А.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
669630
  Толмачев В.В. Квазиклассическое приближение в квантовой механике / В.В. Толмачев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 187 с.
669631
  Маслов В.П. Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики / В.П. Маслов, М.В. Федорюк. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
669632
  Волович Игорь Васильевич Квазикоассическое разложение в конструктивной квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волович Игорь Васильевич; АН СССР. Математический ин-т. – М., 1979. – 13л.
669633
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения - новые методы и приложения / С.Л. Крушкаль, Р. Кюнау. – Новосибирск, 1984. – 216с.
669634
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения и римановы поверхности / С.Л. Крушкаль. – Новосибирск, 1975. – 195с.
669635
  Беллман Р. Квазилинеаризация и нелинейные краевые задачи / Р. Беллман, Р. Калаба ; пер. с англ. И.А. Вателя, Ф.И. Ерешко ; под ред. Ф.Л. Черноусько. – Москва : Мир, 1968. – 184 с.
669636
  Сизоненко В.Д. Квазилинейная теория поглощения электромагнитных волн в магнитоактивной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Сизоненко В.Д.; Ин-т физики АН УССр. – К., 1968. – 18л.
669637
  Черемных О.К. Квазилинейные и гидромагнитные неустойчивости в плазме замкнутых магнитных ловушек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Черемных О.К.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1981. – 14л.
669638
  Свищев Г.М. Квазилинейные спектры возбуждения люминесценции некоторых ароматических углеводороодв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свищев Г. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 10л.
669639
  Бабин Анатолий Владимирович Квазилинейные эллиптические отображения и нелинейные краевые задачи : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.02 / Бабин Анатолий Владимирович; МГУ. – М, 1976. – 10л.
669640
  Теплицкая Т.А. Квазилинейчатые спектры люминесценции -- как метод исследования сложных природных органических смесей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплицкая Т. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
669641
  Уткина Л.Ф. Квазилинейчатые спектры флуоресценции и поглощения антрацена и его производных при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уткина Л.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
669642
  Будкин А.И. Квазимногообразия групп / А.И. Будкин. – Барнаул, 1992. – 60 с.
669643
  Карташов В.К. Квазимногообразия унаров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Карташов В. К.; АН МССР, Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 10л.
669644
  Донцова Д.А. Квазимодо на шпильках : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05503-7
669645
  Островский В.Н. Квазимолекулярная теория атомных столкновений : учеб. пособие / В.Н. Островский. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1988. – 69 с.
669646
  Емельянов С.В. Квазинепрерывные управления в нестационарных бинарных динамических системах / С.В. Емельянов. – М., 1984. – 38с.
669647
  Шрагин И.В. Квазинормированные пространства последовательностей, порожденные генфункциями / И.В. Шрагин. – Одесса : Издательство Бартенева, 2017. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-1601-01-6
669648
  Степанов Г.Ю. Квазиодномерная газодинамика сопел ракетных двигателей / Г.Ю. Степанов, Л.В. Гогиш. – М, 1973. – 167с.
669649
  Гизатуллин М.Х. Квазиоднородные аффинные поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Гизатуллин М.Х.; МГУ. – М, 1971. – 5л.
669650
   Квазиоптика. – Москва, 1966. – 504 с.
669651
  Рябков В.Ф. Квазиоптимальные приемники частотно-модулированных однополосных и цифровых сигналов : Учебное пособие / В.Ф. Рябков; Мин-во высш. и средн. образов РСФСР; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1984. – 100с.
669652
  Зайцев Г.Ф. Квазиоптимальные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1981. – 176с.
669653
   Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. – Харьков, 1989. – 164 с.
669654
   Квазиоптические антенно-фидерные системы / В.К. Киселев [и др.] ; под ред. Г.И. Хлопова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2013. – 407, [1] с. : ил.,. – Библиогр.: с. 358-398. – ISBN 978-966-8855-92-4
669655
  Шушпанов О.Е. Квазиоптические линии из квадратичных неэквидистантных и комбинированных корректоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Шушпанов О.Е.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
669656
  Животов В.К. Квазиоптические методы измерения спектра микроволнового излучения и их применение для диагностики плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Животов В. К.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1970. – 13л.
669657
   Квазиоптические твердотельные резонаторы : монография / А.Я. Кириченко, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов, Н.Т. Черпак; НАНУ. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0945-3
669658
  Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 117 л. – Библиогр.: л. 107-117
669659
  Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
669660
  Кукин В.Д. Квазиоптический метод в статистическом приближении мезонной теории : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Кукин В.Д.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 8с. – Бібліогр.:с.8
669661
  Нгуен Ван Хьеу Квазиоптический потенциал в модели квантовой теории поля : Р-1253 / Нгуен Ван Хьеу, Р.Н. Фаустов. – Дубна, 1963. – 11 с.
669662
  Наскидашвили Б.Д. Квазипериодические вариации интенсивности и анизотропии космических лучей. / Б.Д. Наскидашвили, Л.Х. Шаташвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 132 с.
669663
  Алания М.В. Квазипериодические вариации космических лучей / М.В. Алания, Л.Х. Шаташвили ; АН ГССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мицниереба, 1974. – 136 с.
669664
  Мосеенков Виктор Борисович Квазипериодические решения нелинейных гиперболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мосеенков Виктор Борисович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 13л.
669665
  Жанбусинова Богдат Хамзеевна Квазипериодические решения счетных систем дифференциально-разностных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Жанбусинова Богдат Хамзеевна; КГУ. – К., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.88-98
669666
  Жанбусинова Б.Х. Квазипериодичные решения счетных систем дифференциально-разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жанбусинова Б.Х.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
669667
  Ронкин А.Л. Квазиполиномы многих переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ронкин А. Л.; Ин-т прикл. матем. и механ. АН УССР,. – Донецк, 1981. – 18л.
669668
  Гарсеванишвили Вахтанг Романович Квазипотенциальные уравнения в переменных светового фронта и проблемы релятивистской ядерной физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гарсеванишвили Вахтанг Романович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 9л.
669669
  Тюхтяев Ю.Н. Квазипотенциальный метод в задачах о сверхтонком сдвиге в водороде и позитронии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тюхтяев Ю.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 13л.
669670
  Фаустов Р.Н. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаустов Р.Н.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1965. – 12л.
669671
  Слепченко Л.А. Квазипотенциальный метод в описании рассеяния адронов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Слепченко Л.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
669672
  Бойкова Н.А. Квазипотенциальный подход к расчету вкладов в сверхтонкое расщепление основного уровня позитрония от диаграмм прямого кнала : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бойкова Н. А.; ВНИИ физ. техн. и радиотехн. измерен. – М., 1981. – 17л.
669673
  Логвиненко В.А. Квазиравновесная термогравиметрия в современной неорганической химии / В.А. Логвиненко. – Новосибирск : Наука, 1989. – 107 с.
669674
  Добринська Н.Г. Квазиреалии в антиутопии: функциональный и переводческий аспекты // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 104-106. – ISBN 966-7890-03-1
669675
  Добринська Н.Г. Квазиреалии в Антиутопии: функциональный и переводческий аспекты // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
669676
  Мирзоев Карахан Агахан оглы Квазирегулярные дифференциальные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Мирзоев Карахан Агахан оглы; МГУ. – М., 1981. – 10л.
669677
  Иванов В.В. Квазирезольвента и полугруппы операторов в локально выпуклом пространстве.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Иванов В.В.; АН СССР. Сибирск. отд. – Новосибирск, 1975. – 18л.
669678
  Андреев Е.А. Квазирезонансная передача электронно-колебательной энергии при атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Андреев Е.А.; Моск. физ.-тех. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
669679
  Уманский С.Я. Квазирезонансные процессы передачи энергии при столконовениях многоэлектронных атомов и молекул : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 056 / Уманский С.Я.; Моск. физ.-тех. ин-т. – М., 1970. – 21л.
669680
  Быц В.В. Квазирекурсии и синтаксические аспекты языков программирования : Дис... канд. физ-мат.наук: / Быц В. В.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
669681
  Быц В.В. Квазирекурсии и синтаксические аспекты языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Быц В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 11 с.
669682
  Гаврилов Э.П. Квазислужебные научные произведения преподавателей вузов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 11. – С. 35-39. – ISSN 0869-5466
669683
  Репинская Р.П. Квазисоленоидальные прогностические модели / Р.П. Репинская. – Л., 1985. – 52с.
669684
  Соколов Владимир Вячеславович Квазисолитонные решения уравнений Лакса : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.01.02 / Соколов Владимир Вячеславович; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 15л.
669685
  Ищенко Е.Н. Квазиспециальные комплексы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Ищенко Е.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
669686
  Ищенко Е.Н. Квазиспециальные комплексы. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ищенко Е.Н.; КГУ. Кафедра геометрии. – К., 1971. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
669687
  Рудзикас З.Б. Квазиспин и изоспин в теории атома. / З.Б. Рудзикас, Ю.М. Каняускас. – Вильнюс : Мокслас, 1984. – 140с.
669688
  Киракосян Р.М. Квазистатистическое равновесие оболочек в условиях нелинейной (установившейся и неустановившейся) ползучести материала : Автореф... канд. техн.наук: / Киракосян Р.М.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 9л.
669689
  Каретко Н.П. Квазистатические задачи термоупругости для пласни с переменным коэффициентом теплоотдачи : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Каретко Н. П.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 18л.
669690
  Трояновский Игорь Евгеньевич Квазистатические и динамические осесимметричные задачи вязкоупругости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.04 / Трояновский Игорь Евгеньевич; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М., 1978. – 41л. – Бібліогр.:с.39-41
669691
  Бураго Н.Г. Квазистатическое выпучивание и закретические деформации упругопластических оболочек при осевой симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Бураго Н. Г.; МГУ,Мех.мат. фак. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.19
669692
  Трояновский Игорь Евгеньевич Квазистатическое деформирование и установившиеся колебания вязкоупругих тел : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Трояновский Игорь Евгеньевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 36л.
669693
  Прищепа А.Г. Квазистатическое перемагничивание двухслойной ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Прищепа А.Г.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
669694
  Прокопенко В.С. Квазистатическое перемагничивание и эффект Баркгаузена в ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокопенко В.С.; Красноярский гос. пед.и н-т. – Красноярск, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.15
669695
  Тарасов А. Квазистационарная вселенная и развитие жизни / Алексей Тарасов. – Киев : ППС-2002, 2006. – 400с. – ISBN 966-96471-7-7
669696
  Матуленис А. Квазистационарная рекомбинация в условиях продольного дрейфового фототока в высокоомных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матуленис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 15л.
669697
  Персианцев И.Г. Квазистационарный несамостоятельный газовый разряд при атмосферном давлении с ионизацией электронным пучком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Персианцев И.Г.; МГУ. – М., 1974. – 16л.
669698
  Бадалян Г.В. Квазистепенной ряд и квазианалитические классы функций / Г.В. Бадалян. – Москва : Наука, 1990. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206 (66 назв.). – ISBN 5-02-0144463-0
669699
   Квазитиксотропные изменения в глинистых грунтах. – М., 1990. – 143с.
669700
  Румянцев А.К. Квазитождества в некоторых классах алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Румянцев А.К.; Новосиб. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Новосибирск, 1981. – 12л.
669701
  Дементий С.В. Квазиупругое рассеяние высокоэнергетических электронов на нуклонах сред C 12, Si 28, S 32 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дементий С. В.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 20л.
669702
  Булавін Л.А. Квазиупругое рассеяние нейтронов раствором катионных ПАВВ / Л.А. Булавін, Т.В. Карамзіна, В.І. Слисенко // Коллоидный журнал, 1996. – №58 , №4
669703
  Ковальчук В.И. Квазиупругое рассеяние ядер 6He, 7Be, 8B ядрами 12C // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 2. – С. 130-135. – ISSN 1818-331Х


  В рамках дифракционной ядерной модели и модели ядро-ядерного рассеяния в высокоэнергетическом приближении с потенциалом двойного фолдинга описаны наблюдаемые сечения квазиупругого рассеяния ядер 6He, 7Be и 8B ядрами 12C при промежуточных энергиях ...
669704
  Бертран Ж. Квазифедеральное устройство Индонезии: адаптация на фоне интеграции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 50-70. – ISSN 1812-7126
669705
  Никитина Л.П. Квазихимическая модель природных железомагнезиальных материалов / Л.П. Никитина. – Л, 1980. – 173с.
669706
  Канаун С.К. Квазихрупкое разрушение деформируемых твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Канаун С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 12л.
669707
  Каганов М.И. Квазичастицы (идеи и принципы квантовой физики твердого тела) / М.И. Каганов, И.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1976. – 80 с.
669708
  Зелевинский В.Г. Квазичастицы в квантовой физике / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Московского университета, 1978. – 88 с.
669709
  Тулуб А.В. Квазичастицы в современной науке / А.В. Тулуб. – Ленинград, 1972. – 36с.
669710
  Каганов М.И. Квазичастицы: Идеи и принципы квантовой физики твердого тела / М.И. Каганов, И.М. Лифшиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 91 с.
669711
  Токарева В.Г. Квазиэталон как единица лингвокультурного уровня // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2015. – L. 63, N 3. – С. 285-292. – ISSN 0350-6894
669712
  Самочорнова О. Квазі-інтернаціональна лексика в англомовних юридичних текстах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 489-409
669713
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 112 л. – Бібліогр.: л. 108-112
669714
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
669715
  Ільїна А. Квазі-трансцендентальна універсальність у філософському дискурсі Жака Дериди // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 1. – С. 61-90. – ISSN 2075-6461
669716
  Сафонов В.В. Квазіаналогове моделювання процесів поширення звуку на території міста / В.В. Сафонов, В.Е. Абракитов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 99-111 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
669717
  Копан О.В. Квазібандитизм у сучасних умовах / О.В. Копан, І.Л. Невзоров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 7-13. – ISSN 1609-0462
669718
  Протасова К.Д. Квазігамільтонові графи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Скінченний зв"язний граф називається квазігамільтоновим, якщо існує нумерація f: {1, 2, …, n} [прямує до] V множини його вершин V, така що d(f (1), f (2)) [< або =] 2, d(f (2), f (3)) [< або =] 2, …, d(f (n-1), f (n)) [< або =] 2, d(f (n), f(1)) [< або ...
669719
  Гетьман З.О. Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні / З.О. Гетьман, І.М. Моренець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 82-88. – ISSN 2413-5593
669720
  Карнаух Б.П. Квазіделікти у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 21-31. – ISSN 2224-9281
669721
  Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шапошніков Антін Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 188 арк. – Додатки: арк. 186-188. – Бібліогр.: арк. 11-13, 166-185 та в додатках: арк. 186-187
669722
  Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шапошніков Антін Олегович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
669723
  Сафар"янс Є.В. Квазідержави пострадянського простору: причини та передумови їх виникнення // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 159-173. – ISBN 978-966-02-9365-6
669724
  Диба М. Квазідинамічна модель формування банківської послуги на іпотечному ринку / М. Диба, К. Бєгун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 63-69. – ISSN 1605-2005
669725
  Димарський Я.М. Квазідодатна крайова задача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо квазілінійну еліптичну крайову задачу, рішення якої можна інтерпретувати як рішення певної лінійної задачі. Ключові слова: квазідодатна задача, зворотний оператор, нерухома точка. We investigate a quasi-linear elliptic boundary problem ...
669726
  Бушаков В.А. Квазіетнонім челдон (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 3-6. – ISSN 1682-671Х
669727
  Барабаш Олег Віталійович Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.02 / Барабаш Олег Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібл.:л.104-114
669728
  Барабаш О.В. Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Барабаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.16
669729
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені вимірювальні канали для симетрувальних установок : монографія / Бурбело М.Й., О.В. Бабенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-641-300-3
669730
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи : Монографія / М.Й. Бурбело; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 225 с. – ISBN 966-641-095-8
669731
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Владислав Євгенович Величко; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2006. – 112л. – Бібліогр.: л. 109-112
669732
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 / Владислав Євгенович Величко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
669733
  Голод П.І. Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора) / П.І. Голод, Ю.Г. Терентьєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 6-13. – ISSN 1996-5931
669734
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій Олександр Костянтинович; Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2002. – 159л. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: л.141 - 157
669735
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій О.К.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: 18 назв
669736
  Павлюк І. Квазікомунікація. психоаналітичний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 341-351. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
669737
  Стойко О. Квазіконституція - шлях до узурпації влади судом: спроба судової реформи в Ізраїлі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Уже декілька тижнів як в Ізраїлі тривають масові протести, спровоковані планами правого коаліційного уряду Б. Нетаньяху здійснити судову реформу, радикально обмеживши владу Верховного суду країни.
669738
  Богачев А. Квазікристали в системі mn-al-si / А. Богачев, О. Роїк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 142
669739
  Богачев А. Квазікристали в системі Mn-Al-Si / А. Богачев, О. Роїк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 143
669740
  Яременко М. Квазілінійні еліптичні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 27-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто квазілінійні еліптичні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі функцій та його єдиність (результати нові у ...
669741
  Яременко М. Квазілінійні параболічні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено квазілінійні параболічні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі (результатинові у випадку лінійних систем та ...
669742
  Коваль М. Квазімодерністська риторика постмодернізму в романі Дж. Гоукса „Adventures in the Alaskan Skin Trade” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 301-309. – ISBN 978-966-359-360-9
669743
   Квазіоптичний модуль для збудження поверхневих електромагнітних хвиль у міліметровому діапазоні / О.Д. Пустильник, Ю.М. Кондратович, В.С. Сидоренко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 301-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створений експериментальний зразок квазіоптичного модуля для збудження поверхневих електромагнітних хвиль, що працює в смузі частот 69,5-71,5 ГГц.
669744
  Баранник О.А. Квазіоптичні діелектричні резонатори з елементами незвичайних надпровідників : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Баранник Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 63 назви
669745
   Квазіперіодична структура поверхні сталевого циліндра при його корозії в розчині азотної кислоти в постійному магнітному полі / Ю.І. Горобець, О.Ю. Горобець, С.П. Мазур, О.М. Бруква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено взаємозв"язок розподілу швидкостей електроліту в околі сталевого циліндра зі зміною в часі структури поверхні циліндра при його корозії в 7% водному розчині азотної кислоти в магнітному полі. Отримана регулярна (квазіперіодична) ...
669746
   Квазіперіодичні короткочасні варіації полярного озону в 1999-2000 рр. / С. Черноус, В. Ролдугін, В. Ващенко, О. Банніков, М. Бєлоглазов, А. Семенов, Ж. Патлашенко, О. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 451-456. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження варіацій загального вмісту озону (ЗВО) з періодичністю 5-40 діб за супутниковими даними НАСА і арктичних станцій Апатити, Мурманськ, Баренцбург, а також Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" у 1999-2000 рр. Приховану ...
669747
  Єрьоменко В.О. Квазіперіодичні розв"язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків / В.О. Єрьоменко, А.М. Алілуйко // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 457-469. – ISSN 1562-3076
669748
  Бурмака В.П. Квазіперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати спостережень методом некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Бурмака Віктор Петрович ; НАН України ; Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
669749
  Константінова О.О. Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб"єкта в німецькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 18-29. – ISSN 2075-2970
669750
   Квазіпотрійна система [хімічна формула] / І.Є. Барчій, В.О. Товт, М. П"ясецкі, А.О. Федорчук, А.І. Погодін, М.Й. Філеп, І.П. Стерчо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 101-110. – ISSN 0041-6045
669751
   Квазіпотрійні халькогенідні системи / І. Олексеюк, О. Парасюк, Л. Піскач, Г. Горгут, О. Змій, О. Криховець, Л. Сиса, Е. Кадикало, О. Строк, О. Марчук, В. Галка; За ред. І.Олексеюка. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-21-8
Том 1. – 1999. – 168с.
669752
  Васильєва Н.В. Квазіреалія радянського періоду "робітник"в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років : (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 19-33
669753
  Голодюк Я.Б. Квазіремарки в українськомовній інтернетній комунікації: особливості виникнення та прагматика використання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 238-246
669754
  Карамзіна Л.А. Квазіслухове поле - резерв слухо-мовної системи людини / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 398-406. – ISBN 966-95259-9-6
669755
  Яцун Андрій Михайлович Квазістанціонарне електричне поле та параметрична чутливість ємнісних екранованих давачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.05 / Яцун Андрій Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 19л.
669756
  Журавчак Л. Квазістаціонарна модель для визначення напруженості електромагнітного поля в зонально-однорідному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-107. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ідейний та методичний аспекти розрахунку процесу становлення електромагнітного поля та одержано явний часовий розв"язок задачі знаходження компонент векторів напруженостей електричної та магнітної складових поля для квазістаціонарної моделі ...
669757
  Іванісік А.І. Квазістаціонарна фазова самомодуляція лазерних імпульсів у керівських рідинах / А.І. Іванісік, С.О. Дудка, А.Д. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені розрахунки додаткової затримки фази, миттєвої частоти та спектрів для імпульсів наносекундної тривалості, що пройшли через керівську рідину. Показано, що незважаючи на можливі суттєві частотні розширення імпульсів, найбільша спектральна ...
669758
  Гамбург Л.С. Квазісудові органи в селах України у другій половині XVII - середині ХІХст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-11. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
669759
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Жучок Ю.В.; Луганський нац.пед. ун-т ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 141л. – Бібліогр.: л.131- 141
669760
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
669761
  Богдан Т.П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
669762
  Маркевич М. Квазіфіскальні операції Центрального банку України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.41-49. – ISBN 966-7825-54-Х
669763
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : дис. ... канд. фіз-матем. наук : 01.10.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 134 л. – Бібліогр.: л. 128-134
669764
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
669765
  Журавльов В.М. Квазіфробеніусові факторкільця горенштейнового (0,1)-порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між трьома підстановками: підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного (0, 1)-кільця, підстановкою, що задає ідеал цього кільця, та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця.
669766
  Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
669767
  Лактіонова А. Квайн, Гудмен, Патнем: Гарвардська філософська школа // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 1. – С. 30-42. – ISSN 2075-6461


  У статті наведено формальні й доктринальні підстави, що обгрунтовують існування "Гарвардської філософської школи" як реального історико-філософського феномену. До складу цієї школи автор включає Віларда Ван Ормана Квайна, Нелсона Гудмена і Хіларі ...
669768
  Андреев А.Н. Квакеры на Западе и в России. XVIII век // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 165-177. – ISSN 0130-3864
669769
  Коржанський М.Й. Квалiфiкацiя автотpанспоpтних злочинiв / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – Київ : Юрінком, 1996. – 80 с. – ISBN 9667059111
669770
  Андрианов Ю.М. Квалиметрические аспекти управления качеством новой техники / Андрианов Ю.М., Лопатин М.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1983. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282-299 (98 назв.)
669771
  Борисенков Б.Г. Квалиметрический анализ геодезического производства / Б.Г. Борисенков. – Москва : Недра, 1978. – 173 с.
669772
  Ефремова О.А. Квалиметрический мониторинг знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся / О.А. Ефремова, И.В. Барматина, Л.А. Барахтенова // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / ФГБОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т". – Новосибирск, 2012. – № 2 (30). – С. 6-18. – ISSN 1812-9463
669773
  Горбунова Л.Г. Квалиметрический мониторинг учебных достижений студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 96-101. – ISSN 0869-3617
669774
  Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Г.Г. Азгальдов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 272, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-272
669775
  Андрианов Ю.М. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении / Андрианов Ю.М., Субетто А.И. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 221, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 218-222 (121 назв.)
669776
  Кипа И.Н. Квалиметрия качества библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28 - 40. – ISSN 0130-9765
669777
  Марков Б.В. Квалитативизм в "политической теологии" К. Щмитта и "метафорологии" Г. Блюменберга // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-37. – ISSN 0235-1188
669778
  Ахмад И.М. Квалитативно-предметные рефлексемы названий частей суток // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 106-115. – ISSN 2524-0013


  "В статье анализируются ассоциативно-семантические корреляции названий частей суток и лексем с квалитативно-предметным значением. Обосновываются принципы включения слов в состав ассоциативно-семантических групп, выделяются семантические признаки, ...
669779
  Дорошенков Валерий Александрович Квалитативные элементы в предложениях современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Дорошенков Валерий Александрович;. – Л., 1976. – 25л.
669780
  Бородина В.А. Квалитология и квалиметрия библиотечного общения // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 10. – С. 47-60. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены теоретико-методологические вопросы библиотечного общения в контексте квалитологии и квалиметрии. Приведены методики изучения некоторых аспектов общения. Выделены актуальные вопросы изучения библиотечного общения в рамках профессиональных ...
669781
  Ануфриева Н.М. Квалификативные глаголы в языке и речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Ануфриева Н.М.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 15 с.
669782
  Усилов Б.К. Квалификативный качественно-количественный атрибут сказуемого и определения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Усилов Б.К. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1966. – 23 с.
669783
  Никуличева Н.В. Квалификационная характеристика как основа для повышения квалификации преподавателя дистанционного обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  В российской педагогике сегодня отсутствует профессионально-должностной статус (квалификационная характеристика) преподавателя дистанционного обучения (ДО): должностные обязанности, требования к знаниям и требования к квалификации. Появление такого ...
669784
   Квалификационные характеристики должностей библиотечных работников. – Л., 1976. – 54с.
669785
  Рохлин Н.Г. Квалификационные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ: Должности руководителей, специалистов и служащих производственно-коммерческих фирм и страховых компаний. : Научно-практические рекомендации / Н.Г. Рохлин. – Харків : Консум, 1998. – 176с. – ISBN 966-7124-09-6
669786
   Квалификационные характеристики должностей работников библиотек : справочник / сост.: О.Р. Бородин, О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 224с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред О.Р. Бородин ; № 90). – ISBN 5-85129-175-3
669787
   Квалификационные характеристики и фонды комплексных контрольных заданий по географически специальностям. – Москва, 1991. – 63с.
669788
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – М., 1986. – 222с.
669789
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика, 1989. – 272с.
669790
   Квалификационный справочних должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика
Вып. 1. – 1987. – 221 с.
669791
  Тусибаева Г.С. Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 449-456. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
669792
  Додин Е.В. Квалификация административных правонарушений, совершенных на транспорте и связи: уч. пособие / Е.В. Додин, А.Н. Пилипчик. – К., 1991. – 60с.
669793
  Малеев Ю.Н. Квалификация вооруженных конфликтов и применение международного гуманитарного права: вопросы, требующие решения / Ю.Н. Малеев, О.В. Гликман // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 5-15. – ISSN 1560-2893
669794
  Батадова Ирина Константиновна Квалификация высказываний с присоединением в аспекте актуального членения в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батадова Ирина Константиновна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 29л.
669795
  Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений / Р.Р. Галиакбаров. – Москва, 1980. – 80с.
669796
  Дорогих Н.М. Квалификация и классификация административно наказуемых проступков, связанных с пьянством : учеб. пособие / Н.М. Дорогих, А.П. Клюшниченко, Г.Е. Фирсов ; М-во внутрен. дел СССР, Киев. высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1979. – 94, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
669797
  Скаржинский М.И. Квалификация и труд инженера. / М.И. Скаржинский. – Ярославль, 1975. – 174с.
669798
   Квалификация и трудовые ориентации работников. – Киев, 1982. – 207с.
669799
  Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству / Г.И. Чечель. – Барнаул, 1989. – 69с.
669800
  Мирошниченко Н.А. Квалификация незаконных действий с наркотическими средствами / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1990. – 63с.
669801
  Гагарин Н.С. Квалификация некоторых преступлений против социалистической и личной собственности / Н.С. Гагарин. – Алма-Ата, 1973. – 248с.
669802
  Ашитов З.О. Квалификация некоторых тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан : учеб. пособие / Ашитов З.О. ; М-во внутр. дел СССР. – Караганда : Караганд. ВШ МВД СССР, 1978. – 66 с.
669803
  Музыка А.А. Квалификация органами внутренних дел для преступелний, совершаемых на почве наркомании / А.А. Музыка. – К, 1988. – 88с.
669804
  Глушков В.А. Квалификация органами внутренних дел нетрудовых доходов в сфере медицинского обслуживания населения / В.А. Глушков. – К., 1990. – 88с.
669805
  Мелентьев М.П. Квалификация отдельных видов преступлений, совершаемых в местах лешения свободы // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1969. – № 14. – С. 49-55
669806
  Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления / Р.А. Сабитов. – Омск, 1986. – 117с.
669807
  Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 254, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
669808
  Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 208с.
669809
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1983. – 141с.
669810
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1985. – 120с.
669811
  Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. / С.А. Тарарухин. – Київ : Юрінком Інтер, 1995. – 207с.
669812
  Кленова Т.В. Квалификация преступлений и уголовная политика // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 4. – С. 55-63. – ISSN 0132-0769
669813
  Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни / С.В. Бородин. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 239с.
669814
  Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. / В.А. Владимиров. – Москва, 1968. – 172с.
669815
  Мирошниченко Н.А. Квалификация преступлений против народного здоровья / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1984. – 32с.
669816
  Бондаренко Н.А. Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной безопасности : учебное пособие / Н.А. Бондаренко, В.Т. Дзюба ; МВД СССР, КВШ. – Киев : Науч.-исл. и ред.-изд. отдел, 1990. – 72 с. – ISBN 5-7168-0062-9
669817
  Крастиньш У.Я. Квалификация преступлений против природных богатств / У.Я. Крастиньш. – Киев, 1987. – 71с.
669818
  Вольфман Г.И. Квалификация преступлений против советской торговли / Г.И. Вольфман. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 141 с.
669819
  Тенчов Э.С. Квалификация преступлений против социалистической собственности / Э.С. Тенчов. – Иваново, 1981. – 82с.
669820
  Малыхин В.И. Квалификация преступлений. Теорет. вопросы. Учеб. пособие. / В.И. Малыхин. – Куйбышев, 1987. – 100с.
669821
  Плотников А.И. Квалификация преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта / А.И. Плотников. – Москва, 1988. – 64 с.
669822
  Данина В.П. Квалификация рабочих как фактор повышения эффективности труда и качетсва продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Данина В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 18 с.
669823
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем должностных преступлений. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1986. – 72с.
669824
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем преступлений против личности и собственности. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 60с.
669825
  Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью / Н.И. Пикуров. – Волгоград, 1988. – 54с.
669826
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем хозяйственных преступлений: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 51с.
669827
  Антипенко В.Ф. Квалификация состава субъекта международного преступления "терроризм" // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.47-52. – ISSN 1812-3910
669828
  Куринов Б.А. Квалификация транспортных преступлений. / Б.А. Куринов. – Москва, 1965. – 235с.
669829
  Бородин С.В. Квалификация убийств по советскому уголовному праву / С.В. Бородин. – Москва, 1963. – 222с.
669830
  Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству / С.В. Бородин. – Москва, 1966. – 252с.
669831
  Свидлов Н.М. Квалификация угонов транспортных средств / Н.М. Свидлов, А.С. Сенцов. – Волгоград, 1988. – 37 с.
669832
  Диденко В.П. Квалификация хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением / В.П. Диденко. – Киев, 1992. – 80 с.
669833
  Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1974. – 336с.
669834
  Чинхоев Ш.И. Квалификация хищения государственного и общественного имущества в особо крупных размерах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Чинхоев Ш.И.; Казах. гос. ун-т. Юрид. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
669835
  Самилык Г.М. Квалификация хозяйственных преступлений / Г.М. Самилык, С.В. Трофимов. – Киев, 1989. – 58с.
669836
  Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1989. – 57с.
669837
  Цветкова Н.Е. Квалифицирование вируса ящура в культуре клеток ВНК-12 в страционарных условиях и во вращающихся сосудах : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Цветкова Н. Е.; ВНИИ вет. вирусол. и микробил. – Владимир, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
669838
   Квалифицированные кадры в сельском хозяйстве. – М., 1978. – 176с.
669839
  Карлик Е.С. Квалифицированные специалисты в социалистическом производстве и пути их лучшего использования : Автореф... канд. экон.наук: / Карлик Е. С.; МВиССО РСФСР,Урал. ГУ. – Свердловск, 1963. – 22л.
669840
  Кругликов Л.Л. Квалифицирующие обстоятельства / Л.Л. Кругликов, В.Н. Савинов. – Ярославль, 1989. – 88с.
669841
   Квалілогія книги : збірник наукових праць. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-111-3
Вип. № 2 (12). – 2007. – резюме укр., англ. мовами
669842
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-127-4
Вип. № 1 (13). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
669843
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (16). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
669844
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (17). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
669845
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (18). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
669846
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (19). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
669847
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (21). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
669848
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (22). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
669849
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (23). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
669850
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 1 (29). – 2016. – 114, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
669851
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 2 (30). – 2016. – 117, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
669852
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 1 (31). – 2017. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
669853
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 2 (32). – 2017. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
669854
  Гринь Є.Л. Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 61-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
669855
  Ачкасова С.А. Кваліметрична модель оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 338-347. – ISSN 2222-4459
669856
  Стефанюк І.Б. Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту / І.Б. Стефанюк, Г.І. Завистовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 89-105. – ISSN 2305-7645
669857
  Ткачук Г.С. Кваліметрична оцінка технології учіння у процесі підготовки здобувачів вищої освіти з хімії // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 259-275. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
669858
  Гукалова І.В. Кваліметричний підхід в географічному оцінюванні якості життя населення // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7069-75-8
669859
  Станкевич І. Кваліметричний підхід до комплексної оцінки якості оператора поштового зв"язку / І. Станкевич, В. Коляденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 84-93 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
669860
  Кондур О. Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 107-116. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
669861
  Головєнкін В. Кваліметрія державної атестації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 27-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних проектів і магістерських дисертацій.
669862
  Рябоконь О.П. Кваліметрія екологізованих систем лісовирощування в Україні : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Рябоконь Олександр Петрович ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
669863
  Жовніренко Р.І. Квалітативність часо-простору в прозі Олекси Слісаренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Кваліфікуючи творчість О. Слісаренка автор виділяє у ній три складові: поетичну, новелістичну і романну. Найбільш виразно квалітативність, якісність тонохронологічної парадигми прозової спадщини Слісаренка простежується в "малій прозі" письменника, де ...
669864
  Доан О.Б. Квалітологія тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 95-105


  Здійснено спробу витлумачити поняття "квалітологія книги й тексту", розглянуто підходи до вивчення проблеми якості інформації, досконалості твору досконалості твору як формозмістової єдності. The attempt is made to define the concept of "qualitology ...
669865
  Микитіна О. Кваліфікаційна експертиза заявок на знак для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.34-40. – ISSN 1608-6422
669866
   Кваліфікаційна робота: написання, оформлення, захист // Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації : підручник / В. Бліхар, О. Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. та ін. Копитко. – Хмельницький : Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 290-327. – ISBN 978-617-7572-50-2
669867
  Вереша Р.В. Кваліфікаційний адвокатський іспит : навч.-практ. посібник / Вереша Р.В., Павленчик М.В. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 461, [1] с. – ISBN 978-617-566-534-3
669868
  Вереша Р.В. Кваліфікаційний іспит суддів : навч.-практ. посібник / Вереша Р.В. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 417, [1] с. – ISBN 978-617-566-456-8
669869
  Харченко Г.Г. Кваліфікаційний критерій визначення речових прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
669870
  Заблоцька К.В. Кваліфікаційні верстви та професійна освіта робітників металургії та машинобудування України в 1960- 1985 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 126-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті виявлені основні підходи до класифікації робітників за рівнем кваліфікації, кількісно та якісно охарактеризовані верстви робітників металургії та машинобудування України низького, середнього та високого рівня кваліфікації, проаналізована ...
669871
  Каменська Т. Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
669872
  Ковальчук І.С. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду Генерального прокурора України: стан та перспективи вдосконалення // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 77-79. – ISBN 978-966-937-189-8
669873
  Колобанов І. Кваліфікаційні вимоги провадження діяльності арбітражних керуючих // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 355-356. – ISBN 978-966-301-169-1
669874
   Кваліфікаційні іспити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Затверджено порядок у новій редакції щодо атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту на ступінь фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях та перелік ...
669875
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології : курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посібник для студентів / В.Ф. Моргун, Л.С. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Психол.-пед. ф-т, Каф. психології. – Київ : Слово, 2013. – 163, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-164. – ISBN 978-966-194-143-3
669876
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, дипломна, магістерська : методичні рекомендації для студентів / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. Психолого-педагогічний ф-т. Кафедра психології. – Полтава, 2007. – 72 с.
669877
  Ідрісов Д.І. Кваліфікаційні праці з історії: розвиток академічних вимог // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 42-47. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено історії поступового розвитку академічних вимог до кваліфікаційних робіт з історисних наук на теренах сучасної України. Ці вимоги мали на меті забезпечення самостійності й новизни наукової розробки як основних фахових вимог. За умов ...
669878
  Бублейник І.А. Кваліфікаційні рівні професійної підготовки / І.А. Бублейник, С.М. Старовойт // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 50-55
669879
  Загнітко А. Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 209-218. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
669880
  Мицик Ю. Кваліфікаційні та курсові роботи й реферати з історії : Поради студентові щодо написання та захисту / Ю. Мицик, О. Бажан, В. Зубко; МОУ. Hац.Ун-т "Київо-Могилянська Академія". – Київ : Академія, 1998. – 36 с.
669881
  Костенко С. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування : монографія / Сергій Костенко ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 241, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-241 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-98-7
669882
  Самойленко О. Кваліфікаційно-компетентнісний підхід до підготовки фахівців у закладах вищої освіти : європейський досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 74-78. – ISSN 2308-4634
669883
  Кудрейко І. Кваліфікаційно-типологічні та еволюційно-диференційні ознаки соціолінгвістичної ситуації в Донеччині // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 178-187. – ISSN 1728-9572
669884
  Шаблій О.А. Кваліфікація "юридичний перекладач" в українській юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 134-137
669885
  Коржанський М.Й. Кваліфікація автотранспортних злочинів. / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – К., 1996. – 80с.
669886
  Гагай П.С. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації: деякі проблеми визначення об"єктивної сторони // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 61-65.
669887
  Дудоров О.О. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов"язаних з корупцією : (коментар судової практики) / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, В.Г. Сеник. – Київ : Дакор, 2020. – 508 с. – Бібліогр.:с. 494-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-21-8
669888
  Градова Ю.В. Кваліфікація адміністративного правопорушення як булінг: проблемі аспекти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 85-90. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
669889
  Ус О.В. Кваліфікація в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Ус Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
669890
  Давидович І.І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 15-19


  Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за умисне позбавлення життя іншої людини при вчиненні складених насильницьких злочинів.
669891
  Ковалевська Є.С. Кваліфікація військових злочинів за ст. ст. 411 та 412 Кримінального кодексу України у теорії кримінального права та в правозастосовній діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-88. – ISSN 2222-5374
669892
  Карпенко М.І. Кваліфікація військових правопорушень за законодавством України : монографія / М.І. Карпенко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2020. – 309, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268-294. – ISBN 978-617-7386-31-4
669893
  Баганець О. Кваліфікація воєнних злочинів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 10. – ISSN 1992-9277
669894
  Василенко В. Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 7-9
669895
  Гладкий В. Кваліфікація голодомору, як злочину геноциду проти українського народу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 166-172


  The present article is dedicated to the research of the sharp problem of Famine as terrible Genocide of Ukrainian Nation. The author analyses the origins, events and consequences of this crime of Soviet Regime and proves that the Famine of 1932-1933 ...
669896
   Кваліфікація держзради і суміжних злочинів проти основ національної безпеки України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 6. – ISSN 1992-9277
669897
  Басиста І.В. Кваліфікація дій особи під час постановлення вироку за кваліфікуючою ознакою "повторно": взаємозв"язок кримінальних процесуальних та кримінально-правових аспектів // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 3-11. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
669898
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416с. – Бібліогр С.405-413. – ISBN 966-7302-19-9
669899
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – Видання 2-ге. – Київ : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-96-9
669900
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – 3-тє вид., доп. та перер. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 966-7714-96-9; 978-966-326-246-8
669901
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Болдарь Г.Є. [та ін.] ; за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Істина, 2010. – 430 с. – Бібліогр.: с. 399-408. – ISBN 978-966-8909-54-2
669902
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник / [Г.М. Анісімов, О.О. Володіна, Ю.П. Дзюба та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е, допов. та випр. – Харків : Право, 2017. – 358, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-162-1
669903
  Панов М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 47-55. – ISSN 0132-1331
669904
  Зінченко І.О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм : навч. посібник / І.О. Зінченко. – Харків : Право, 2017. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 110-113 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-206-2
669905
  Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм : Монографія / О.К. Марін. – Київ : Атіка, 2003. – 224с. – ISBN 966-8074-48-3
669906
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 144с. – ISBN 5-7707-9773-8
669907
  Карпова Н.Ю. Кваліфікація злочинів проти правосуддя : курс лекцій : навч. посібник / Н.Ю. Карпова. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-667-756-6
669908
  Зеленов Г. Кваліфікація злочинів проти правосуддя у сфері забезпечення гарантій професійної діяльності захисників або представників особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 193-198. – ISSN 2
669909
   Кваліфікація злочинів проти правосуддя. Курс лекцій. Рецензія на навчально практичний посібник кандидата юридичних наук Н.Ю. Карпової // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 69-72. – ISSN 2308-9636
669910
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально-правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 415-423. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
669911
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 422-423
669912
  Андрушко П.П. Кваліфікація злочинів: поняття та види // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 48-55
669913
  Ус О.В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 171-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
669914
  Яценко С.С. Кваліфікація злочинних дій, зв"язаних з використанням радіопередавальних пристроїв / С.С. Яценко, І.П. Куцеконь // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 87-93. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за действия, связанные с нарушением правил пользования радиопередающими устройствами. Даются рекомендации о квалификации таких действий, предложения об уточнении редакции постановления Пленума ...
669915
  Гальченко Ф.Я. Кваліфікація злочинних порушень правил техніки безпеки при проведенні будівельних робіт / Ф.Я. Гальченко, В.А. Клименко // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 97-102
669916
  Бабін Б.В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 64-73. – ISSN 2220-1394
669917
  Амелін О. Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку / О. Амелін, К. Чумак // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 71-79. – ISSN 2311-6676
669918
  Зінченко І.О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров"я особи : навч. посібник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / І.О. Зінченко, О.О. Володіна ; за заг. ред. М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 243-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-799-9
669919
  Панов М. Кваліфікація кримінальних правопорушень: поняття і кримінально-правове значення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 117-143. – ISSN 1026-9932
669920
  Юрчишин В.М. Кваліфікація майнових злочинів : навч.-метод. посібник для студентів денної форми навчання / Юрчишин В.М., Кіцен Н.В., Савченко В.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Чернів. юрид. ін-т. – Чернівці : [б. в.], 2020. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 53-63
669921
  Лемешко О.М. Кваліфікація незаконного рішення, прийнятого судом, про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 115-123.
669922
  Прахов Б. Кваліфікація об"єктів промислової власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10.
669923
  Тучков С. Кваліфікація підроблення документів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-50
669924
  Іл"їна О. Кваліфікація повторного вчинення корисливих злочинів проти власності // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-17
669925
  Садикова Я. Кваліфікація позовної вимоги у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 66-73. – ISSN 2663-5313
669926
  Антипов В. Кваліфікація порушень порядку в"їзду на тимчосово окуповану територію України та виїзду з неї // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 131-139. – ISSN 2308-9636
669927
  Андрущенко А. Кваліфікація правопорушень у сфері використання й охорони земель за суб"єктом їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 53-57
669928
  Петров В.В. Кваліфікація притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / В.В. Петров, М.В. Сийплокі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 109-110. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
669929
  Кориневич А.О. Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 89-97
669930
  Корнєєв В.М. Кваліфікація соціальнокомунікаційного підходу в науці про соціальні комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 135-139. – ISSN 2312-5160


  У статті, на основі різних підходів до розуміння соціальної комунікації та актуалізації предметних областей дослідження різних спеціальностей напряму розглядаються умови реалізації соціальнокомунікаційного підходу в науковій практиці. У фокусі уваги - ...
669931
  Бобонич Є.Ф. Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб"єктом // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 339-342
669932
  Хилюк С.В. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-966-458-403-3
669933
   Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства : навч. посібник / [І.В. Гловюк, О.П. Горпинюк, З.Ф. Дільна та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 403. – Бібліогр.: 401-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-356-1
669934
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Брич Л.П.;КНУТШ. – Київ, 1998. – 17с. – Бібліогр.:с.15-16
669935
  Брич Лариса Павлівна Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Брич Лариса Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
669936
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язокових внесків державі. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Брич Л.П.; Львів. держ. унів. ім.І.Франка. – Львів, 1998. – 214л. – Бібліогр.:л.172-192
669937
  Вибрик В.І. Кваліфікована робоча сила в колгоспах / В.І. Вибрик. – Київ, 1972. – 151с.
669938
  Федорук О. Кваліфікований електронний підпис: основні правила використання в освітній сфері // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
669939
  Жуков Е. Кваліфікований інвестор у Євросоюзі, США і РФ // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 6 (56). – С. 27-30
669940
  Левикін В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні: 1940-1950-і роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 49-56. – ISSN 0869-3595
669941
  Бабін Б. Кваліфікуючі критерії етносів. які прагнуть до набуття статусу корінних народів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.84-89
669942
  Дьоменко С. Кваліфікуючі ознаки вимагання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-79.
669943
  Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-136. – ISSN 2222-5374
669944
  Шніпко О.С. Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 138-153. – ISSN 2222-5374
669945
  Гмирін А.А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 16-51. – ISSN 2222-5374
669946
  Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
669947
  Матвійчук В.В. Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 72-81. – ISSN 2222-5374
669948
  Лизогуб Я. Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі людини: наукові аргументи проти законодавчих фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 91-94
669949
  Бринцев О. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 1026-9932
669950
  Присяжнюк І. Кваліфікуючі ознаки порушення недоторканності житла або іншого володіння особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 72-81
669951
  Копилян В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 299 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 147-149.
669952
  Бодаєвський В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 160-164.
669953
  Присяжний В.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України: забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 72-79
669954
  Попко В.В. Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину у транснаціональному кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 278-287. – ISSN 2219-5521
669955
  Примаченко В.Ф. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за терористичні злочини: якість та достатність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 80-89. – ISSN 2304-4556
669956
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
669957
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
669958
  Брагин А.Н. Кваме Нкрума - первый президент Ганы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 44-46. – ISSN 0321-5075
669959
  Радвилавичюс Ч.В. Кванлтовомеханический расчет физических и химических свойств некоторых органических молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Радвилавичюс Ч.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 12л.
669960
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1997
669961
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1997
669962
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1997
669963
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1997
669964
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1997
669965
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1997
669966
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
669967
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
669968
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1999. – + прилож. : Сборник статей...
669969
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1999. – + Прилож. : Математический кружок, вып. 4
669970
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1999
669971
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2002. – 64 с.
669972
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2002. – 64 с.
669973
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2002. – 64 с.
669974
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2003. – 64 с.
669975
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2003. – 64 с.
669976
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2004. – 64 с.
669977
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2004. – 64 с.
669978
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2005. – 64 с.
669979
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2005. – 64 с.
669980
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2005. – 64 с.
669981
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2005. – 64 с.
669982
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2005. – 64 с.
669983
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2005. – 64 с.
669984
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2006. – 64 с.
669985
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2006. – 64 с.
669986
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2006. – 64 с.
669987
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2006. – 64 с.
669988
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669989
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669990
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669991
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669992
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669993
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669994
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669995
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669996
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
669997
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
669998
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
669999
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670000
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,