Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
669001
  Смирнова К. "Клаузула про конкуренцію" в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 35-40. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
669002
  Погрібний А.Г. "Клейнод душі моїй - добро мого народу...". Борис Грінченко в ювілейному осмисленні та документах з його архіву // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 72-87. – ISSN 0206-8001
669003
   "Климатологическая реакция" на курортах южного берега Крыма и винаградолечение.. – Симферополь, 1932. – 244с.
669004
  Шульга В. "Клинописи страждання на щоках...". Поема Анни Ахматової "Реквієм" - пам"ятка доби сталінського терору // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 23-25
669005
  Сліпецька В. Кластерний аналіз англомовних термінологій штучного інтелекту, матеріалознавства, аерокосмічних технологій, фінансово-економічної справи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 103-112. – (Германська філологія ; Вип. 430)
669006
  Цокало О.Л. Кластерний аналіз євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 278-279. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
669007
  Василенко В. Кластерний аналіз забезпечення соціальними транфертами споживчого бюджету домогосподарств / В. Василенко, С. Бурлуцький // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-8
669008
  Гетманець О. Кластерний аналіз і радіаційний моніторинг довкілля / О. Гетманець, А. Некос, М. Пеліхатий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Побудова поля радіаційного фону на місцевості на підставі даних вимірювань, що були проведені в кінцевому числі точок, - одне з найважливіших завдань радіаційного моніторингу. Мета роботи: дослідження можливості застосування кластерного аналізу для ...
669009
  Окландер І. Кластерний аналіз інноваційно-активних підприємств Одеської області : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 41-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
669010
  Меліхов А.А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 29-37. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
669011
  Тоцька О. Кластерний аналіз областей України за випуском продуктів харчування // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 67-76. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
669012
  Тоцька О.Л. Кластерний аналіз основних продовольчих товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 260-270. – ISSN 1562-0905
669013
  Маркіна І.А. Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних підприємств / І.А. Маркіна, Є.О. Григоренко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 173-181. – ISSN 1993-0259
669014
  Королюк Ю.Г. Кластерний аналіз регіональних систем у контексті державного регулювання соціально-економічного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 174-178. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
669015
  Калашнікова Т.М. Кластерний аналіз регіонів України за показниками соціо-еколого-економічного розвитку // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 105-108. – ISSN 1729-7206
669016
  Хандогіна О.В. Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку системи управління відходами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 70-74. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
669017
  Турчин Є. Кластерний аналіз результатів ЗНО з математики по Дніпропетровській області / Є. Турчин, Б. Сафонюк // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 55-61. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
669018
  Марчук У.О. Кластерний аналіз сільськогосподарських підприємств Вінницької області за рівнем дієвості внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 139-149. – ISSN 2308-6912


  В умовах ринкового середовища та потенційних кризових явищ важливого значення набуває забезпечення сталого розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Механізм управління сільськогосподарських підприємств різних ...
669019
  Очеретін Д.В. Кластерний аналіз структури туристичних потоків в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 66-75. – (Економічні науки ; № 3 (27))
669020
  Квіта Г.М. Кластерний аналіз у дослідженні мотиваційної структури персоналу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 226-230. – ISSN 1993-6788
669021
  Піскунова О. Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні / О. Піскунова, О. Осипова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-88. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  На основі статистичних даних за регіонами України з використанням методу кластерного аналізу k-середніх здійснено класифікацію регіонів України за структурою споживання базових продуктів харчування. Проаналізовано взаємозв"язок між структурою ...
669022
  Костенко О.М. Кластерний аналіз як метод ідентифікації однорідності об’єктів інформаційно-аналітичної системи управління / О.М. Костенко, В.М. Краєвський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 128-133. – ISSN 2307-9878
669023
  Хміль Ф. Кластерний аналіз як основа об"єктивної стратифікації підприємств : Управління економікою: теорія і практика / Ф. Хміль, І. Наконечна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-33 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
669024
  Серьогіна С.Г. Кластерний аналіз як основа типологізації сучасних форм правління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 101-113. – ISSN 0201-7245
669025
  Дубодєлова А.В. Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні / А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, Ю.Г. Бондаренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 195-201. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
669026
  Бездухов О.А. Кластерний підхід до дослідження господарської освоєності в межах еколого-геоморфологічного аналізу території (на прикладі Чернігівської області) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 115-120. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто застосування кластерного підходу до дослідження господарської освоєності території в межах еколого-геоморфологічного аналізу. Проведено кластерний аналіз господарської освоєності території Чернігівської області. Виділено кластери ...
669027
  Пономаренко О.О. Кластерний підхід до дослідження інфляційних процесів на регіональному рівні / О.О. Пономаренко, О.Г. Лосева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
669028
  Пендерецький О.В. Кластерний підхід до промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 31-37. – Бібліогр.: 3 назв.
669029
  Тимошенко Т.О. Кластерний підхід до розвитку туристичної галузі України як пріоритетний напрям державної політики підвищення конкурентоспроможності регіонів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 55-60. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
669030
  Князевич А.О. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни / А.О. Князевич, І.Г. Брітченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 24-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
669031
  Никитюк Ю.А. Кластерний підхід до функціонування ринку лікарської рослинної сировини // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
669032
  Попович Н.М. Кластерний підхід у визначенні ефективності сільського господарства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 17-22. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
669033
  Славкова О.П. Кластерний підхід у соціально-економічному розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 282-287
669034
  Хмара М. Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження стратегій місцевого економічного розвитку з використанням кластерної моделі - це діяльність, спрямована безпосередньо на розбудову економічної конкурентоспроможності регіону задля поліпшення його економічного становища. Кластерна модель - ...
669035
  Скляр Є.В. Кластерний підхід як елемент розвитку харчової промисловості / Є.В. Скляр, А.І. Храпливий // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 128-143. – ISBN 978-9934-8643-5-3
669036
  Карась О.С. Кластерний підхід як ефективний механізм розвитку державно-приватного партнерства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 59-64. – ISSN 2308-1988


  "Розглянуто теоретичні аспекти можливого розвитку кластерного підходу в Україні, а також роль державно-приватного партнерства в реалізації цього завдання. Висвітлено особливості застосування кластерного підходу до реалізації інвестиційних ДПП проектів. ...
669037
  Боронос В.Г. Кластерний підхід як інструмент стратегічного управління регіоном / В.Г. Боронос, І.В. Тютюник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 7-15. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
669038
  Божидарнік Т.В. Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 133-138. – ISSN 2221-1055
669039
  Самофатова В.А. Кластерний розвиток агропродовольчої сфери Південного регіону: зовнішньоекономічний аспект // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
669040
  Рибчинська Людмила Кластерним технологіям об"єднання підприємств в Україні - 10 років // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-65. – ISSN 1810-3944


  4-5 квітня в місті Хмельницькому за ініціативи Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Хмельницької міської ради, Асоціації "Поділля Перший" та Хмельницького національного університету проходив VII Економічний форум ...
669041
  Іванченко Г.В. Кластерні моделі розвитку як ефективна форма економічного устрою регіону // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 165-170. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
669042
  Чернелевська О.Л. Кластерні об"єднання та теорія економічного зростання на їх основі // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 33-37
669043
  Хмара М.П. Кластерні об"єднання у міжнародному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 71-75.
669044
  Войнаренко М. Кластерні об"єднання: міжнародний досвід та українські реалії / М. Войнаренко, А. Береза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
669045
  Федюшко М.М. Кластерні підходи формування виробничо-технологічних програм у сільському господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 180-182
669046
  Цвір Ж. Кластерні розклади в теорії квантових кінетичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Доведено існування маргінальних функціоналів, які виникають при побудові квантових кінетичних рівнянь. Сформульовано кінетичні кластерні розклади кумулянтів груп операторів рівнянь фон Неймана та на їх основі побудовано оператори розсіяння, якими ...
669047
  Кондратьев Олексій Юрійович Кластерні розклади та фазові переходи в граткових системах квантової статистичної механіки : Автореф... канд. фізико-математ.наук: 01.01.03 / Кондратьев Олексій Юрійович; НАН України. Ін-т математики. – Київ, 1997. – 16л.
669048
  Скотний П. Кластерні стратегії регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз кластерів: територіальних, регіональних інноваційних та транскордонних. Розкрито концепцію кластерів як елемент диверсифікації єврорегіональної політики, умови їх виникнення, ролі єврорегіонів в їх функціонуванні, різновиди ...
669049
  Лельчук А.Г. Кластерні утворення в зерновій галузі ЄС: досвід для України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 297-299. – ISBN 978-617-7069-02-6
669050
  Бобровська О. Кластерно-корпоративна модель управління інноваційним розвитком регіону // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто сутність, місце і вплив організаційних змін у процесах трансформації економіки регіонів. Запропоновано модель системи управління інноваційним розвитком регіону.
669051
   Кластерное моделирование фотовентильного эффекта в гетеропереходе / В.О. Дроздов, С.В. Ленков, В.В. Ковальчук, М.О. Дроздов, О.В. Афанасьева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Работа посвящена исследованию физических свойств кластеров (К), дислоцированных в интерфейсе гетеропереходной матрицы на основе кремния и сернистой меди. Результаты исследования интересны в контексте аномального спектрально-инверсируемого ...
669052
  Шпак А.П. Кластерные и наноструктурные материалы / А.П. Шпак, Ю.А. Куницкий, В.Л. Карбовский ; Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова [и др.]. – Киев : Академпериодика. – ISBN 966-8002-06-7
[Т. 1]. – 2001. – 587, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – Номер тома указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл.


  В пр. №1710967 напис: Вельмишановному Олегу Калиниковичу з щирою вдячністю за допомогу та постійну підтримку жовтень 2016 р. Підпис.
669053
  Шпак А.П. Кластерные и наноструктурные материалы / А.П. Шпак, Ю.А. Куницкий, В.И. Лысов ; Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, Нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Техн. центр НАН Украины. – Київ : Академпериодика. – ISBN 966-8002-28-8
Т. 2. – 2002. – 539, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.
669054
  Гребенщиков И. Кластерные инициативы в сфере аграрного образования и науки // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 39-46. – ISSN 0235-2443
669055
  Войнаренко М.П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 75-86. – ISSN 1990-9780
669056
  Глозман Леонид Яковлевич Кластерные явления в процессах поглощения П-мезонов и квантов легкими ядрами : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.16 / Глозман Леонид Яковлевич; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1986. – 14л.
669057
  Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран. – Москва, 1977. – 128 с.
669058
  Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
669059
  Мамраева Д.Г. Кластерный анализ регионов Республики Казахстан по уровню развития туризма / Д.Г. Мамраева, Л.В. Ташенова // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 27-30 : рис., табл. – ISSN 1813-1212
669060
  Кузнецова Н.В. Кластерный анализ стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 74-83. – ISSN 1993-6788
669061
  Янчилина Ф. Кластерный отсев. Избранным наукоградам выделят дополнительное финансирование // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  В ближайшее время наукограды России должны получить новый импульс для своего развития. Правда, это касается только тех, которые соответствуют критерию “территориального кластера”. Новую федеральную программу, включающую также возможность межкластерного ...
669062
  Вороніна А.Б. Кластерный подход в современной модели развития туризма / А.Б. Вороніна, І.М. Воронін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 108-112
669063
  Клок А.П. Кластерный подход к развитию образовательного туризма в Украине // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 183-188. – ISSN 2222-4459
669064
  Ковальчук А.П. Кластерный подход к развитию регионального туризма на примере г. Санкт-Петербурга // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 53-59. – Библиогр.: 11 назв.
669065
  Нагорная В.А. Кластерный подход как культурологическая инновация в современном профессиональном образовании // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 27-32. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает проблемы кластерного подхода на разных уровнях развития системы образования в современных условиях, особенности, типы и виды образовательных кластеров.
669066
  Шулима С.І. Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас-магнетит : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14, 10 / Шулима Сергій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 132 арк. – Додатки: арк. 128-132. – Бібліогр.: арк. 12-14, 116-127 та в додатках: арк. 131-132
669067
  Шулима С.І. Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас-магнетит : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Шулима Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
669068
   Кластеры в газовой фазе. – Новосибирск : АН СССР СО, 1987. – 174 с.
669069
  Алексадрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 43-62. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
669070
  Ткаченко В.Г. Кластеры в системе аграрного производства: сущность и значение в реализации инновационной политики государства / В.Г. Ткаченко, В.И. Богачев // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 182-189. – ISSN 1729-7206
669071
  Попова М.Л. Кластеры в США: роль и место малого бизнеса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 9. – С. 22-27. – ISSN 2074-6040
669072
  Кипнис А.Я. Кластеры в химии / А.Я. Кипнис. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
669073
  Петров Ю.И. Кластеры и малые частицы / Ю.И. Петров. – Москва : Наука, 1986. – 366 с.
669074
  Аксенов П. Кластеры как новый объект управления развитием жилищно-коммунального комплекса // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0130-9757
669075
  Дзоценидзе Г.С. Кластические породы в порфиритовой серии / Г.С. Дзоценидзе, 1943. – 673-679с.
669076
  Дерябин Н.И. Кластолитовые флюидизиты и их руды / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2009. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-198. – ISBN 978-966-2944-34-1
669077
  Аладко Людмила Степановна Клатратные гидраты в системе вода-тетран-н-бутиламмоний бромид : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Аладко Людмила Степановна; АН СССР. Сиб. отд-ние Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
669078
  Николаев А.В. Клатратообазование и физиохимический анализ экстрационных систем / А.В. Николаев. – Новосибирск, 1975. – 190с.
669079
  Костромина Н.А. Клатрохелаты: синтез, строение, свойства / Н.А. Костромина, Я.З. Волошин, А.Ю. Назаренко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 233 с.
669080
  Бронфин Е. Клаудио Монтеверди : краткий очерк жизни и творчества / Е. Бронфин. – Москва : Музыка, 1970. – 98 с.
669081
  Конен В.Д. Клаудио Монтеверди, 1567-1643 / В.Д. Конен. – Москва : Советский композитор, 1971. – 323 с.
669082
  Дубинянская Я. Клаудия Кардинале: ей повезло // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
669083
  Воскрес А.А. Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови в лінгвокогнітивному аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 79-89
669084
   Клаузевиц 1806 год. – Москва, 1937. – 195 с.
669085
  Лихарев И.М. Клаузилииды. / И.М. Лихарев. – М.Л.
3,4. – 1962. – 1-318с.
669086
   Клаузура ноосферы.. – М, 1990. – 37с.
669087
  Губерський Л.В. Клаус Вацлав // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 624. – ISBN 966-316-039-X
669088
  Куба Клаус Штёртебекер : драматическая баллада в 6-ти эпизодах с прологом и эпилогом / Куба; Перевод с нем. и предисловие Л. Гинзбурга; Редактор Н.Н. Вильмонт. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 272 с.
669089
  Куба Клаус Штёртебекер : драматическая баллада / Куба; Пер. с нем. Л. Гинзбурга. – Москва : Художественная литература, 1980. – 205 с.
669090
  Коваль О. Клаусофілія. Після президентських виборів Румунія готується продовжити боротьбу з корупцією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 4


  "Чинний президент Румунії Клаус Йоханніс забезпечив собі новий п"ятирічний строк на посаді очільника держави, перемігши в другому турі президентських виборів. У самій Румунії, та й у Європі загалом, результати голосування схильні розцінювати як велику ...
669091
  Голубева А.Г. Клаша Сапожникова / А.Г. Голубева. – Л., 1954. – 88с.
669092
  Алєксандрова О.В. Клеанф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 126-127. – ISBN 966-316-069-1
669093
  Лосева М.С. Клевер / М.С. Лосева. – Курск, 1938. – 124с.
669094
  Васильев И.В. Клеверная или горбатая толстоножка [Bruchophagos (Eurytoma) gibbus Boh.], истребляющая семена в головках клевера : с 6-ю рис. / И.В. Васильев. – Санкт-Петербург : Типгр. Меркушева, 1914. – 12 с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии Учен. Комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия, 1914, Т.11, №3. – (Главное управление землеустройства и земледелия. Департамент земледелия : Труды Бюро по энтомологии Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия, издаваемые под редакцией заведующего Бюро / Департамент земледелия ; Т. 11, № 3)


  Труды Бюро по энтомологии Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия, издаваемые под редакцией заведующего Бюро
669095
  Скориков А.С. Клевероводство и опылители. / А.С. Скориков. – 460-469с.
669096
  Коссович П.С. Клевероутомление почвы / П.С. Коссович. – [Санкт-Петербург] : Тип. Альтшулера, 1905. – С. 515-567. – Без тит. л.. - Отд. оттиск: Журнал опітной агрономии. 1905, год. VI, с. 515-567


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
669097
  Ростокинский А.В. Клевета и экстремизм: вопросы разграничения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1684-2626
669098
  Мирмухсин М. Клеветник на том свете : юмореска / Мирмухсин ; пер. с узб. Б.Привалова. – Москва : Правда, 1970. – 64 с.
669099
  Иванов-Паймен Клеенчатая сумка / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1964. – 111с.
669100
  Щепакін В.М. Клезмерська музика в культурі України XIX – початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 270-279


  Єврейські музиканти в ХІХ-ХХ ст.
669101
  Базарова Ф.Ф. Клеи в производстве радиоэлектронной аппаратуры / Ф.Ф. Базарова, Л.С. Колесова. – Москва : Энергия, 1975. – 111 с. – Библиогр.: с. 109-110
669102
  Тризно М.С. Клеи и склеивание / М.С. Тризно, Е.В. Москалев. – Л., 1980. – 120с.
669103
   Клеи и технология склеивания.. – М, 1960. – 286с.
669104
  Бердинских И.П. Клей и склеивание / И.П. Бердинских. – Киев ; Москва : Машгиз, 1952. – 208 с., фиг. вкл. л.
669105
  Ісаєвич Я. Клейдони Війська Запорізького // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 15-16
669106
  Вакар А.Б. Клейковина пшеницы / А.Б. Вакар. – Москва, 1961. – 252с.
669107
  Бурковська Л. Клейма житійних ікон св. Миколи Мірлікійського у зв"язку з їхньою текстовою основою // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-37. – ISSN 0131-2685
669108
  Цихмистеренко В.И. Клейма как источник для изучения керамического производства в Синопе в IV-II вв до н. э. : Автореф... канд. ист.наук: / Цихмистеренко В. И.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 18л.
669109
  Адамов Ю.А. Клеймо : роман / Юрий Адамов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 335, [1] с.
669110
   Клеймо бесчестья.. – М, 1981. – 190с.
669111
  Бутлицкий А.В. Клеймо Брудербонда / А.В. Бутлицкий. – Москва, 1967. – 79с.
669112
  Вильямс Чарльз Клеймо подозрения / Чарльз // Карусель загадок / Чейз Д.Х. – Москва : ИПО "Полигран", 1992
669113
  Гюнтекин Р.Н. Клеймо. Листопад. Мельница. / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1969. – 416с.
669114
  Гурков И.Б. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. - 568 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 141-142. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8736
669115
  Гусевский Н.А. Клейновы группы и трехмерные многообразия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гусевский Н.А.; Ан СССР. – Новосибирск, 1979. – 12л.
669116
  Крушкаль С.Л. Клейновы группы и униформизация в примерах и задачах / С.Л. Крушкаль. – Новосибирск, 1981. – 231с.
669117
  Савчук Ю. Клейноди Війська Запорозького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 59-65
669118
  Букет Є. Клейноди і поступ козацького державотворення // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0868-9644
669119
  Щипківський Г.П. Клейноди степу : поезії / Геннадій Щипківський ; [ред. Василь Полтавчук ; худож. Лариса Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 142, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-927-239-3
669120
  Кульський О. Клейноди Троянди і Хреста : роман еніології // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-224. – ISSN 0320 - 8370


  Трилогія парадоксів і артефактів
669121
  Кульський О. Клейноди Троянди І Хреста : роман еніології // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 204-223. – ISSN 0320 - 8370
669122
  Кульський Олександр Клейноди Троянди і Хреста: трилогія парадоксів і артефактів : книга перша. Стежина над безоднею: роман еніології // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-224. – ISSN 0320 - 8370
669123
   Клейноди України. – Київ, 1991. – 33с.
669124
  Бабкова Н.В. Клейноди українського козацтва у вітчизняному фольклорі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 47-56
669125
  Саєнко С. Клекіт дзвона : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 128-131. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
669126
  Камінчук А. Клекіт лелек : поезії / Анатолій Камінчук. – Київ : Фоліант, 2013. – 543, [2] с., [1] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-95419-6-3
669127
  Захарченко В.І. Клекіт старого лелеки : романи, оповідання / В.І. Захарченко. – Київ, 1989. – 393 с.
669128
  Чаныш А. Клекот беркута : роман / Амир Чаныш ;авториз. пер. с башк. Б.Романова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1981. – 263 с.
669129
  Орлов М.І. Клематиси / М.І. Орлов. – К., 1972. – 67с.
669130
  Бескаравайная М.А. Клематисы / М.А. Бескаравайная. – Киев : Урожай, 1989. – 144с.
669131
  Риекстыня В.Э. Клематисы / В.Э. Риекстыня, И.Р. Риекстыньш. – Л, 1990. – 285с.
669132
  Бескаравайная М.А. Клематисы / М.А. Бескаравайная. – Москва : Росагропромиздат, 1991. – 192с.
669133
  Дадьє Б.Б. Клемб"є : роман ; пер. з фр. / Бернар Б. Дадьє. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 176 с.
669134
  Дадье Б.Б. Клембье / Б.Б. Дадье. – М, 1964. – 216с.
669135
  Будникова О.Е. Клеменс Меттерних на Венском конгрессе. 1815 г. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 147-154. – ISSN 0042-8779


  Міжнародний конгрес у Відні, де головував нім.граф Клеменс Меттерніх
669136
  Авакян В.Р. Клементина Черчилль у Севастополі (1945 р., квітень) // Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – C. 128-135. – ISSN 0320-9466
669137
  Савін Л. Клементінум - скарбниця друкованого слова // Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2003. – № 7-8. – С. 3-7. – ISSN 1727-9291


  Національна бібліотека Клементінум є однією з найстаріших, та найбільших у Європі за обсягом фондів публічною бібліотекою в Чеській Республіці.
669138
   Клен було чим не дерево : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Микола Ткача / [упоряд.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2014. – 247, [5] с. : іл., ноти
669139
  Цапко А. Клен над обрывом: повесть. / А. Цапко. – Саранск, 1979. – 158с.
669140
  Нулле Л. Клен у серці = L"erable au coeur / Люсьєн Нулле ; [пер. з фр. Є. Кононенко]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-378-390-1


  В пр. №1707144 дарчий напис інозем. мовою.
669141
   Клен цукровий (Acer Saccharum Marshall) в умовах Харківської області / Л.І. Терещенко, С.А. Лось, М.А. Грачова, Т.С. Риженко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: с.27-28. – ISSN 1026-3365
669142
  Сацький О.С. Клени / О.С. Сацький. – К., 1967. – 128с.
669143
  Голованівський С.О. Клени : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
669144
  Колесникова Л.М. Клени золоті : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ, 1972. – 167 с.
669145
  Кохно М.А. Клени лісостепових дібров України / М.А. Кохно. – К., 1962. – 51с.
669146
   Кленова гілка.. – К, 1971. – 171с.
669147
  Василенко П.П. Кленове клечання : поезії / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1983. – 48 с.
669148
  Ле І.Л. Кленовий лист / І.Л. Ле. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с. – (Пригоди, подорожі, наукова фантастика)
669149
  Ван Мен Кленовий листок : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С. 60-64.
669150
  Мен Ван Кленовий листок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 70-82. – ISSN 0320 - 8370
669151
  Зарічняк Л. Кленовий листок із Тризубом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Служба у Збройних силах Канади під час Другої світової війни не тільки посприяла емансипації та інтеграції українців у заокеанське суспільство, а й урятувати багатьох від повернення до "радянського раю".
669152
  Камінчук А.С. Кленовий поріг / А.С. Камінчук. – К., 1973. – 114с.
669153
  Гармаш Г. Кленовий сік : поема // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 76-86. – ISSN 0585-8365
669154
  Кулик Н. Кленовий шлях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Про українського поета, перекладача, літературного критика Клена Юрія, Бурггардта Освальда-Еккарда. Закінчив романо-германський відділ філологічного факультету київського Університету святого Володимира. Викладав у Київському інституті народної ...
669155
  Кулик Н. Кленовий шлях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
669156
  Стефаник В.С. Кленові листки / В.С. Стефаник : ДВУ, 1924. – 330с. – (Б-ка укр. письменників)
669157
  Стефаник В.С. Кленові листки / В.С. Стефаник. – Київ : ДЛВ, 1949. – 56с.
669158
  Стефаник В.С. Кленові листки : Новели / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1966. – 279с.
669159
  Стефаник В.С. Кленові листки : Новели / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1978. – 215с.
669160
  Стефаник В.С. Кленові листки : Оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Дніпро, 1987. – 236с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
669161
  Стефаник В.С. Кленовые листья : Рассказы / В.С. Стефаник; Пер. с укр. Н. Ляшко. – Москва : Правда, 1948. – 43с. – В кн. статья: В. Стефаник / Н.Н. Ляшко. – (Б-ка "Огонек" ; №46, 1948)
669162
  Бровка Петрусь Кленовые листья : книга стихов / Бровка Петрусь; пер. с белорус. В.Корчагина и Я.Хмелевского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 32 с.
669163
  Голосов П.П. Кленовые листья / П.П. Голосов. – Ярославль, 1971. – 176с.
669164
  Курлат И.Б. Кленовые листья. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1965. – 80с.
669165
  Шир Луна Кленовый каприз : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.28 : Фото
669166
  Ле И. Кленовый лист : Повесть / И. Ле; Пер. с укр. Н. Потаюк. – Ташкент : Ёщ гвардия, 1963. – 199с.
669167
  Чак А. Кленовый лист : рассказы / Александр Чак; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1972. – 112 с.
669168
  Котов В.П. Кленовый лист. / В.П. Котов. – М, 1961. – 109с.
669169
  ЯЧн Кленовый листок. / ЯЧн. – Казань, 1957. – 154с.
669170
  Зурабов А.А. Клены / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1964. – 189с.
669171
  Аксенова Н.А. Клёны / Н.А. Аксенова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1975. – 96с.
669172
  Аксенова Н.А. Клёны / Н.А. Аксенова. – Москва : Московский университет, 1975. – 96 с.
669173
  Спиридонова В.И. Клены в цвету / В.И. Спиридонова. – Рига, 1954. – 239с.
669174
  Тяпаев А.П. Клены на окне : стихи и поэма / Анатолий Тяпаев ; пер. с морд.-мокша Б.Сиротина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 64 с.
669175
  Кохно Н.А. Клены Украины / Н.А. Кохно. – Киев : Наукова думка, 1982. – 183с.
669176
  Эберс Г. Клеопатра / Г. Эберс. – К, 1993. – 285с.
669177
  Мартынов А. Клеопатра VII // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 11. – С. 64-69


  Про життя і діяльність останньої цариці Єгипту Клеопатри
669178
  Винниченко Т. Клеопатра VII Филопатра: чисто женская власть // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 92-109. – ISSN 1819-6268
669179
  Мартынов А. Клеопатра VII. Очерк жизни и деятельности последней царицы Египта // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 10. – С. 59-63
669180
  Пупурс І. Клеопатра очима європейських письменників-романтиків // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 294-309. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-193-016-1
669181
  Фрэн И. Клеопатра, или Неподражаемая / Ирэн Фрэн ; [пер. с фр. и предисл. Т.А. Баскаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 479, [1] с., [16] л. ил. – Серия биографий осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр.: с. 464-465. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 796 ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02392-7
669182
  Хаггард Г.Р. Клеопатра. : Исторический роман / Г.Р. Хаггард; Пер. с англ. – Донецк. Київ, 1992. – 304с. – ISBN 5-88492-017-1
669183
  Хаггард Г.Р. Клеопатра. Владычица зари: Романы / Г.Р. Хаггард. – К, 1992. – 587с.
669184
  Браун Чип Клеопатра. Поиски Клеопатры // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 98-121 : фото
669185
  Хаггард Г.Р. Клеопатра; Владичица Зари : романы / Г.Р. Хаггард; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1991. – 590с. – ISBN 5-280-01240-8
669186
  Хаггард Г.Р. Клеопатра; Дочь Монтесумы; Люди тумана Романы / Г.Р. Хаггард. – Нальчик, 1991. – 604с.
669187
  Орехов М. Клепальники / М. Орехов. – К., 1948. – 46с.
669188
  Стоцький І. Клепачівський рейд = The Klepachiv raid : повість / Іван Стоцький ; обкл. та іл. Михайла Михайлевича. – Лондон : Видавництво центральної управи спілки української молоді, 1968. – 180 с. : іл. – Парал. тит. англ. – (Юнацька Бібліотека СУМ ; Ч. 2)
669189
  Тудорковецька Я. Клепсидра сліз // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 109-111. – ISSN 0130-1608
669190
  Перепелиця Г. Клептократія - "ахілесова п"ята" Путіна / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 жовтня (№ 192/193). – С. 3


  Чотири елементи стратегії, як Заходу протидіяти неоімперській політиці Кремля.
669191
  Русина О. Клептоман у нетрях церковної історії // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 20-23


  Критична стаття на роботу В. Ульяновського "Історія церкви та релігійної думки в Україні". "Перший та другий томи "Історії церкви..." є невправною, суто механічною компіляцію впереміш із кричущим плагіатом, подекуди доволі незграбно завуальованим..."
669192
  Роні Молодший Клер Тесель. Жінка-адвокат / Роні Молодший. – ХарківКиїв, 1930. – 160с.
669193
  Кантеров И.Я. Клеракализм - идеология духовного насилия. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1986. – 192с.
669194
  Роллан Р. Клерамбо / Р. Роллан. – К, 1923. – 355с.
669195
  Фомиченко В.В. Клерикализм / В.В. Фомиченко. – Симферополь, 1988. – 190с.
669196
  Онищенко А.С. Клерикализм и его роль в идеологии и политике империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Онищенко А. С.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – К., 1963. – 23л.
669197
  Кантеров И.Я. Клерикализм сегодня. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1988. – 63с.
669198
  Решетников Н.А. Клерикализм. / Н.А. Решетников. – Москва, 1965. – 447с.
669199
  Онищенко О.С. Клерикалізм - ідеологічне знаряддя імперіалізму / О.С. Онищенко. – Київ, 1963. – 140с.
669200
  Ігнатченко Г.І. Клерикалізм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 198-199. – ISBN 966-642-073-2
669201
  Обушний М.І. Клерикалізм у політичному житті сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розкрито зміст клерикалізму та його вплив на політичне життя України за умов незалежного її розвитку.
669202
  Ротовский А.А. Клерикальная пропаганда / А.А. Ротовский. – Харьков, 1988. – 234 с.
669203
  Трофимчук Н.А. Клерикальная радиопропаганда - орудие "психологической войны". / Н.А. Трофимчук. – М., 1988. – 62с.
669204
  Урина Наталья Валентиновна Клерикально-католическая журналистика в системе буржуазной пропаганды : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.10 / Урина Наталья Валентиновна; МГУ. Факультет журналистики. – М., 1972. – 17л.
669205
  Урина Н.В. Клерикально-католическая журналистика в системе буржуазной пропаганды / Н.В. Урина. – М., 1976. – 108с.
669206
  Ротовский А.А. Клерикальное радиовещание в "психологической войне" / А.А. Ротовский. – Київ : Политиздат Украины, 1987. – 165 с.
669207
  Андреев М.В. Клерикальный антикоммунизм / М.В. Андреев. – Москва : Знание, 1977. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике: Серия "Научный атеизм" ; № 12)
669208
  Гольденберг М.А. Клерикальный антикоммунизм / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1979. – 178с.
669209
  Белов А.В. Клерикальный антикоммунизм / А.В. Белов. – Москва : Политиздат, 1987. – 255, [2] с. – (Критика буржуаз. идеологии и ревизионизма)
669210
  Фомиченко В.В. Клерикальный антикоммунизм в системе идеологических диверсий / В.В. Фомиченко. – Симферополь, 1984. – 81с.
669211
  Фартушный А.А. Клерикальный антикоммунизм на службе империализма. / А.А. Фартушный. – Львов, 1983. – 87с.
669212
  Кантеров И.Я. Клерикальный антикоммунизм. / И.Я. Кантеров. – Москва, 1979. – 144с.
669213
  Шевченко В.Н. Клерикальный антимарксизм в современной Франиции : Автореф... канд. филос.наук: / Шевченко В. Н.; АН УССР, Секц. обществ. наук. – К., 1966. – 12л.
669214
   Клерикальный антисоветизм. – К, 1984. – 303с.
669215
  Акройд П. Клеркенвельськi оповiдi / Пітер Акройд ; [пер. з англ. А.О. Івахненко, Н.В. Скоробогатова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 281, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3668-1
669216
  Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического / С.Ф. Стржелецкий. – Симферополь, 1961. – 1-248с.
669217
  Стржелецкий С.Ф. Клеры Хресонеса Таврического. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стржелецкий С.Ф.; АН СССР.Ин-т археологии. – М, 1959. – 20л.
669218
  Насонов Д.Н. Клетка - основа жизни / Д.Н. Насонов. – Ленинград, 1925. – 120с.
669219
  Студитский А.Н. Клетка / А.Н. Студитский. – Москва, 1961. – 38с.
669220
  Бэл Алберт Артурович Клетка : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 253 с.
669221
  Свенсон К. Клетка / К. Свенсон, Л. Уэбстер. – М, 1980. – 303с.
669222
  Бемиг Л. Клетка (морфология и размножение) : с 73 рис. / Людвиг Бемиг, проф. д-р, ; Авториз. пер. с послед. нем. изд. под ред. д-ра А.С. Розенталя. – Берлин ; Рига : Книгоиздат "Наука и жизнь", 1923. – 132 с. : ил. – (Русское издание "Библиотеки Гешен" ; [74])
669223
  Тюрин А.В. Клетка для буйных. / А.В. Тюрин, А.Г. Щеголев. – Л, 1991. – 157с.
669224
  Соловьев В.Д. Клетка и вирус / В.Д. Соловьев, И.Г. Баландин. – Москва, 1973. – 191с.
669225
  Вильсон Э. Клетка и ее роль в развитии и наследственности / Э. Вильсон. – Москва-Ленинград : АН ССР
Том. 2. – 1940. – 1062 с. : ил.
669226
  Вильсон Э. Клетка и ее роль в развитии и наследственности. / Э. Вильсон. – Москва-Ленинград
Том. 1. – 1936. – 564 с. : ил.
669227
  Лункевич В.В. Клетка и жизнь : введения в биологию / В.В. Лункевич. – 3-е изд., радикально перераб. и дополн. – Москва, 1935. – 292 с. : ил.
669228
  Розин М.А. Клетка и неспецифическая сопротивляемость организма / М.А. Розин. – Ленинград, 1967. – 147с.
669229
  Вермель Е.М. Клетка и организм / Е.М. Вермель. – Москва-Ленинград, 1928. – 116с.
669230
   Клетка и температура среды : труды Международного симпозиума по цитоэкологии . Ленинград, 31 мая-5 июня 1983 г. – Москва ; Ленинград : Наука
Роль клеточных реакций в приспособлении многоклеточных организмов к температуре среды. – 1964. – 304 с. : табл.
669231
  Гертвиг О. Клетка и ткани. Основы общей анатомии и физиологии : в 2 т. / [соч.] Оскара Гертвига, проф. д-ра, дир. 2 Анат. ин-та в Берл. ун-те; !Пер. с нем. соч. O. Hertwig, Die Zelle und Die Gewebe, и доп. И. Бородин и Н. Холодковский, проф. Воен.-мед. акад. – 1894-1900. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
[Т. 1] : [Общая анатомия и физиология клетки] : с 168 рис. в тексте. – 1894. – X, 342 с. : ил.
669232
  Гертвиг О. Клетка и ткани. Основы общей анатомии и физиологии : в 2 т. / [соч.] Оскара Гертвига, проф. д-ра, дир. 2 Анат. ин-та в Берл. ун-те; !Пер. с нем. соч. O. Hertwig, Die Zelle und Die Gewebe, и доп. И. Бородин и Н. Холодковский, проф. Воен.-мед. акад. – 1894-1900. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 2 : Общая анатомия и физиология тканей : с 89 рис. в тексте. – 1900. – X, 342 с. : ил.
669233
  Гертвиг О. Клетка и ткани. Основы общей анатомии и физиологии / [соч.] Оскара Гертвига, проф. д-ра, дир. Анат.-биол. ин-та Берлинского ун-та ; Испр. и доп. по 3-му нем. изд.: "Allgemeine Biologie O. Hertwig" А.В. Немиловым, Под непосред. ред. [и с предисл.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та и Жен. мед. ин-та. – 3-е изд., рус., знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера [Юрьев]. – (Общая биология)
[Т. 1] : [Общая анатомия и физиология клетки] : с 168 рис. в тексте. – 1911. – X, 548, XLIV с. : ил. – Эез. деф., отсутств. с. 465-548 и I- XLIV - Библиогр.: "Указатель литературы" (с. I-XXXIII)


  Испр. и доп. по 3-му нем. изд.: "Allgemeine Biologie O. Hertwig" А.В. Немиловым, хранителем Анатомо-гистол. кабинета С.-Петерб. ун-та ; Под непосред. ред. [и с предисл.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та и Жен. мед. ин-та
669234
  Маянский Д.Н. Клетка Купфера и система мононуклеарных фагоцитов / Д.Н. Маянский; Отв. ред. Н.И. Цирельников; АН СССР, Сибирск. отд., Научно-исслед. клинич. центр. – Новосибирск : Наука, 1981. – 168с.
669235
  Лепешинская О.Б. Клетка, её жизнь и происхождение / О.Б. Лепешинская. – М., 1950. – 48с.
669236
  Лепешинская О.Б. Клетка, её жизнь и происхождение / О.Б. Лепешинская. – Москва, 1951. – 48с.
669237
  Лепешинская О.Б. Клетка, её жизнь и происхождение / О.Б. Лепешинская. – М., 1952. – 63с.
669238
  Жуков Борис Клетки завтрашнего дня : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 148-155 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
669239
  Мальцев Иван Анатольевич Клетки и клеточные подалгебры итеративных алгебр поста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Иван Анатольевич; Сиб. отд-ние. Ученый совет ин-та математики по присуждению ученых степеней. – Новосибирск, 1974. – 11л.
669240
  Бейер Т.В. Клеточная биология споровиков-возбудителей протозойных болезней животных и человека = The cell biology of sporozoan parasites of animals and of man / Т.В. Бейер ; отв. ред. Ю.И. Полянский ; [АН СССР, Ин-т цитологии, Всесоюз. о-во протозоологов]. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1989. – 184 с., [30] л. ил. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 151-176 (829 назв.). – ISBN 5-02-026564-0
669241
   Клеточная дифференцировка и индукционные механизмы. – Москва : Наука, 1965. – 272 с.
669242
  Бернет Ф. Клеточная иммунология / Франк Бернет ; пер. с англ. Л.Б. Меклера, Е.В. Сидоровой, А.М. Оловникова ; под ред. и с предисл. А.Е. Гурвича. – Москва : Мир, 1971. – 542 с.
669243
  Глеба Ю.Ю. Клеточная инженерия растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник. – Киев : Наукова думка, 1984. – 160с.
669244
  Никольская Е.И. Клеточная композиция костномозговых ниш гемопоэтических стволовых клеток (обзор литературы) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 272-286. – ISSN 2413-7944
669245
  Оленов Ю.М. Клеточная наследственность, дифференцировка клеток и канцерогенез как проблемы эволюционной генетики / Ю.М. Оленов. – Ленинград : Наука, 1967. – 310с.
669246
  Каллиникова В.Д. Клеточная органелла кинетопласт / В.Д. Каллиникова. – Л., 1977. – 127с.
669247
  Васильев Ю.М. Клеточная поверхность и реакции клеток / Ю.М. Васильев, А.Г. Маленков. – Ленинград : Медицина, 1968. – 294 с.
669248
   Клеточная репродукция и процессы дифференциации : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1990. – 143 с. : табл., ил. – Библиогр.: 583 назв.
669249
  Феофилова Е.П. Клеточная стенка грибов / Е.П. Феофилова. – Москва : Наука, 1983. – 248с.
669250
  Бейнарт И.И. Клеточная стенка древесины с ее изменениями при химическом воздействии / авт. И.И. Бейнарт. – Рига : [б. и.], 1972. – 509 с.
669251
  Кацнельсон З.С. Клеточная теория в ее историческом развитии / З.С. Кацнельсон. – Ленинград, 1963. – 344 с.
669252
  Щелкунов С.И. Клеточная теория и учение о тканях. / С.И. Щелкунов. – Л, 1958. – 224с.
669253
   Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы / М.Ю. Юркевич, М.М. Зафранская, В.В. Пономарев, А.В. Бойко, Н.Е. Алейникова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 4 (90). – C. 93-101. – ISSN 2224-0713
669254
  Кульчицкий В.Е. Клеточно-автоматная эненгетическая модель очага землетрясения // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 128-135 : рис. – Библиогр.: с. 134-135. – ISSN 0203-3100
669255
   Клеточное обновление.. – Л, 1966. – 271с.
669256
  Кладовщиков В.Ф. Клеточное разведение нутрии / В.Ф. Кладовщиков. – М, 1964. – 112с.
669257
   Клеточное размножение и процессы дифференциации. – Ленинград : Наука, 1983. – 248 с. : ил., табл. – Список лит.: 813 назв.
669258
   Клеточное ядро и его ультраструктуры : материалы второго Всесоюзного симпозиума. Структура и функции клеточного ядра 16-20 сентября 1968 г. – Москва : Наука, 1970. – 376 с.
669259
   Клеточное ядро. Морфология, физиология, биохимия : материалы Международного симпозиума . Структура и функции клеточного ядра. – Москва : Наука, 1972. – 267 с. : ил., табл.
669260
  Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представлений физических и информационных процессов / С.Я. Беркович. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 110 с.
669261
  Дьюкар Э. Клеточные взаимодействия в развитии животных / Э. Дьюкар. – Москва : Мир, 1978. – 332с.
669262
  Геккель Эрнст Клеточные души и душевные клетки : лекция, читанная 22-го марта 1878 г. в "Concordia" в Вене / [соч.] Эрнста Геккеля ; Пер. с нем. О. Филиппова. – Киев : Тип. Е.Я. Федоров, 1880. – 44 с.


  Авт. Карпинский Александр Львович (1836-1887), зоолог
669263
  Нейфах А.А. Клеточные и генетические основы биотехнологии / А.А. Нейфах. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
669264
  Муксинова К.Н. Клеточные и молекулярные основы перестройки кровотворения при длительном радиационном воздействии / К.Н. Муксинова, Г.С. Мушкачева; под ред.: А.К.Гуськовой. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 160 с. – ISBN 5-283-03006-7
669265
  Семенов Б.Ф. Клеточные и молекулярные основы противовирусного иммунитета / Б.Ф. Семенов. – Москва, 1982. – 239с.
669266
  Островский М.А. Клеточные мембраны. / М.А. Островский. – М., 1974. – 64с.
669267
   Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях. – Київ : Наукова думка, 2003. – 277 с. – ISBN 966-00-0027-8
669268
  Кудрявцев Б.Н. Клеточные механизмы нормального и репаративного роста печени млекопитающих. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.25 / Кудрявцев Б.Н.; Ин-т.цитологии АН СССР. – С-Петербург, 1991. – 52л.
669269
  Гудков И.Н. Клеточные механизмы пострадиационного восстановления растений / И.Н. Гудков. – Киев : Наукова думка, 1985. – 223с.
669270
  Бабаев А.Х. Клеточные механизмы регуляции водно-солевого обмена. Роль митохондрий почек в регулировании водно-солевого обмена / Бабаева А.Х. ; под. ред. чл.-кор. АМН СССР С.А. Нейфаха и чл.-кор. АН ТССР Ф.Ф. Султанова ; АН Туркменск.ССР, Ин-т физиологии и экспериментальной патологии аридной зоны АН ТССР. – Ашхабад : [б. и.], 1972. – 120 с. – Библиогр.: с. 102-115
669271
  Попов С.М. Клеточные механизмы регуляции секреторного процесса в молочной железе. / С.М. Попов. – Л., 1989. – 194с.
669272
  Шаповалов А.И. Клеточные механизмы синаптической передачи (в физиологическом и фармакологическом освещении) / А.И. Шаповалов. – М., 1966. – 318с.
669273
  Кириллов О.И. Клеточные механизмы стресса / О.И. Кириллов. – Владивосток, 1973. – 132с.
669274
  Фриденштейн А.Я. Клеточные основы иммунитета / А.Я. Фриденштейн, И.Л. Чертков. – Москва, 1969. – 256с.
669275
  Кэндел Э.Р. Клеточные основы поведения / Э.Р. Кэндел. – Москва : Мир, 1980. – 598с.
669276
   Клеточные основы регенерации у млекопитающих.. – Москва : Наука, 1984. – 212с.
669277
  Иванов В.Б. Клеточные основы роста растений / В.Б. Иванов. – Москва : Наука, 1974. – 223с.
669278
  Евгеньева Т.П. Клеточные поверхности и их эволюционные преобразования / Т.П. Евгеньева. – Москва, 1975. – 79с.
669279
  Пелевина И.И. Клеточные факторы реакции опухолей на облучение и химиотерапевтические воздействия / И.И. Пелевина, Г.Г. Афанасьев. – Москва : [Б.и.], 1978. – 304 с.
669280
  Ротт Н.Н. Клеточные циклы в раннем эмбриогенезе животных / Н.Н. Ротт. – Москва, 1987. – 207с.
669281
  Решетников В.Н. Клеточные ядра высших растений: Состав. Структура. Функции. / В.Н. Решетников. – Минск, 1992. – 86с.
669282
  Скворцова Р.Г. Клеточный анализ роста корня кукурузы в условиях резкого снижения температуры. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Скворцова Р.Г.; Всес.науч-исслед.ин-т.растениеводства. – Л, 1978. – 23л.
669283
   Клеточный цикл : Проблемы регуляции. – Москва : Наука, 1973. – 196 с. : табл. – Библиогр.: с. 185-189
669284
  Иванов В.Н. Клеточный цикл микроорганизмов и гетерогенность их популяций / В.Н. Иванов, Г.А. Угодчиков. – Киев : Наукова думка, 1984. – 280 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-273
669285
   Клеточный цикл растений в онтогенезе.. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с.
669286
   Клеточный цикл растения.. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232с.
669287
  Шкапа М.В. Клефт в ирландском языке: к типологии клефта и теоретических предложений // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 89-105. – ISSN 0373-658Х
669288
  Ткач М.М. Клечальний міст : джерела української міфології / Микола Ткач, Надія Данилевська ; [ред. О.О. Лисенко ; худож. Н.О. Данилевська]. – Київ : Снива, 1995. – 191, [9] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 5-301-01754-3
669289
  Иванов Д.И. Клещ Ixodes aprovophopus p.sch., некоторые особенности его экологии и эпизоотологическое значение в очагах туляремии северной лесостепи Омской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванов Д.И.; АН СССР. Сибир. отд. Биол. ин-тут. – Новосибирск, 1975. – 23л.
669290
   Клещ Варроа -- возбудитель варроатоза пчел.. – К, 1988. – 120с.
669291
  Сацыперов Ф.А. Клещевина : Культура ее и переработка / Ф.А. Сацыперов. – Москва : Новая деревня, 1928. – 36 с.
669292
  Попова Г.М. Клещевина. / Г.М. Попова. – Л., 1930. – 64с.
669293
  Бутенко М О. Клещи-ринониссиды птиц СССР / М О. Бутенко, . – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 188с.
669294
  Тер-Погосян Клещи-эктопаразиты грызунов юго-восточной Армении / А.Г. Тер-Погосян, 1946. – 15 с.
669295
  Мальченкова Н.И. Клещи - вредители виноградной лозы в Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Мальченкова Н.И.; АН Молдав.ССР. Ин-т зоологии. – Кишинев, 1966. – 25л.
669296
  Померанцев Б.И. Клещи / Б.И. Померанцев. – М-Л, 1946. – с.
669297
  Сенотрусова В.Н. Клещи Hirstionyssus meridianus Zemsk., 1951 -- паразиты гребенщиковой песчанки в предгорьях Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сенотрусова В.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
669298
   Клещи грызунов фауны СССР.. – М-Л, 1955. – 459с.
669299
  Севастьянов В.Д. Клещи когорты Tarsomina и надсемейства Аnoetoidea фауны СССР : Автореф... докт. ибол.наук: 03.00.08 / Севастьянов В. Д.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1979. – 52л.
669300
  Сартбаев С.К. Клещи рода Haemaphyalis в Киргизии (распространение, экология и вредносное значение) : Автореф... канд. биол.наук: / Сартбаев С. К.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1959. – 16л.
669301
  Давыдова М.С. Клещи Северной Азии / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1982. – 86с.
669302
  Волгин В.И. Клещи семейства cheyletidal мировой фауны / В.И. Волгин. – Ленинград, 1969. – 432с.
669303
  Никитина А.Д. Клещи семейства Macrochelidae : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина А.Д. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1969. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
669304
  Щербак Г.И. Клещи семейства Rhodacaridae oudemans палеарктики : Автореф... Доктора биол.наук: 03/00/08 / Щербак Г.И.; АН УССР.Ин-т зоологии. – Киев, 1980. – 43л.
669305
  Щербак Г.И. Клещи семейства Rhodacaridae Палеарктики. / Г.И. Щербак. – Киев, 1980. – 215с.
669306
  Рослякова А.Ф. Клиаты Северной и Центральной Америки / А.Ф. Рослякова. – М., 1960. – 49с.
669307
  Меленко Анна Клиент всегда прав: права потребителей в гостиничном бизнесе // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 40-43 : фото
669308
   Клиент экономит - вы зарабатываете // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 72
669309
  Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность : исследование клиентарных отношений, их роль в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России / М.Н. Афанасьев ; Центр конституционных исследований Московского обществвенного Научного Фонда. – Москва, 1997. – 300 с.
669310
   Клиентоориентированный подход при предоставлении информационных ресурсов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – март. – С. 58-63. – ISSN 1726-6726


  Приоритетными требованиями к научной и образовательной информации в настоящее время являются ее качество, инновационность и доступность для пользователей. Министерство образования и науки РФ планирует разработать новый стандарт научно-образовательной ...
669311
  Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия : Збірник / К. Роджерс. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 320с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-051-9 966-543-140-4
669312
  Ромек Клиентоцентрированный подход и рационально-эмоциональная поведенческая терапия (если бы на стуле К. Роджерса сидел А. Эллис...) / Ромек, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 87-95. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются особенности понимания и применения гуманистического подхода в терапевтических методах К. Роджерса и А. Эллиса. Анализируются социокультурные и исторические обстоятельства, способствовавшие утверждению принципов гуманистической ...
669313
  Роджерс Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в психотерапии / Роджерс, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 70-81. – ISSN 0042-8841


  В статье, являющейся своего рода психотерапевтическим завещанием К. Роджерса, автор не только резюмирует сущность своего клиентоцентрированного/человекоцентрированного подхода в психотерапии и консультировании, но и рассматривает новые интуитивные, ...
669314
  Меньшиков В.М. Клиенты "черной кассы" / В.М. Меньшиков. – Москва, 1986. – 158с.
669315
   Клиенты выбирают "Волжанку". Лечение, спорт, отдых?.. Выбирают клиенты : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32 : Фото
669316
  Сорокин В.В. Клик / В.В. Сорокин. – Москва, 1973. – 167с.
669317
  Степенцев Вячеслав Клик победы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 108-115 : фото
669318
   Клика Ли Сын Мана -- заклятый враг корейского народа.. – Пхеньян, 1952. – 44с.
669319
  Патрушев С.В. Кликократический порядок как институциональная ловушка российской модернизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 120-133. – ISSN 0321-2017
669320
  Маркова О.И. Кликун-камень / О.И. Маркова. – Свердловск, 1970. – 192с.
669321
  Маркова О.И. Кликун-камень / О.И. Маркова. – Челябинск, 1989. – 219с.
669322
  Сліпушко О.М. Клим Смолятич // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 58-62. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
669323
  Сивець Т. Клим Смолятич і П"єр Абеляр: екзистенція духовного сирітства як інтерпретація авторської позиції у літературній спадщині митців // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 502-507


  У статті зроблено спробу компаративного аналізу позицій щодо розуміння тлумачення Святого Письма середньовічними мислителями русичем Климом Смолятичем і французом П"єром Абеляром з погляду філософського вчення про екзистенцію духовного сирітства
669324
  Паращук О. Клим Смолятич і П"єр Абеляр: заявлення авторської позиції чи протест проти авторитету святого письма // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 67-72. – ISSN 0236-1477


  У статті зроблено спробу порівняльного аналізу позицій щодо розуміння християнства і тлумачення священних текстів середньовічними мислителями Климентом Смолятичем і П"єром Абеляром у контексті авторитету Святого Письма. На прикладі життя і творчості ...
669325
   Клим Трохименко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – С. 12


  Трохименко Клим — маляр-примітивіст.
669326
  Птіцина І. Клим Чурюмов - український астроном з Києва зі світовим ім"ям // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 379-384. – ISBN 978-617-7399-06-2
669327
  Зражевський С. Клим Чурюмов: "Космос кличе нас!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 травня - 2 червня (№ 21). – С. 6 : фото


  29 квітня в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся круглий стіл "Клим Чурюмов - людина сторіччя", організований бібліотекою вишу. Співорганізаторами заходу виступили Наукова бібліотека ім. М. ...
669328
  Зражевський С. Клим Чурюмов: "Я завжди повторюю, що я - українець. Для мене це принципове питання" // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 179-188. – ISSN 2311-8822


  Автор звітує про круглий стіл "Клим Чурюмов - людина сторіччя", що відбувся 29 квітня 2015 року у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Співорганізатором заходу виступила Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ...
669329
  Мельник Є. Клим Чурюмов: Життя в загадковому світі космічних світил / Є. Мельник, Т. Чурюмова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Відомому в Україні і світі астроному Климу Івановичу Чурюмову виповнилося 75 років. Коротка біографія, звання, нагороди.
669330
   Климат - город - человек. – Москва, 1976. – 170 с.
669331
  Андреев Б.М. Климат / Б.М. Андреев. – Москва, 1957. – 48с.
669332
  Бабков И.И. Климат / И.И. Бабков. – Симферополь : Крым, 1964. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 61. – (Природа Крыма)
669333
  Бабков И.И. Климат / И.И. Бабков. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 67 с. : ил., карт. – (Природа Крыма)
669334
  Энгельн Хеннинг Климат : Досье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 102-120 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
669335
   Климат Абакана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152с.
669336
   Климат Азердбайджана. – Баку, 1968. – 344с.
669337
   Климат Андижана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 143с.
669338
  Русин Н.П. Климат Антарктиды / Н.П. Русин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 112с.
669339
   Климат Антарктики. – Москва : Географгиз, 1959. – 288с. : Карти
669340
  Багдасарьян А.Б. Климат Армянской ССР / А.Б. Багдасарьян ; АН Арм.ССР, Ин-т экономики. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1958. – 139, [12] с. – Библиогр.: 138-140
669341
   Климат Баку.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 112с.
669342
   Климат Барнаула. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 171с.
669343
  Шкляр А.Х. Климат Белоруссии и сельское хозяйство / А.Х. Шкляр. – Минск, 1962. – 423с.
669344
  Адаменко В.Н. Климат больших городов / В.Н. Адаменко ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрометеорол. информ. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД, 1975. – 71 с. : ил. – Список лит.: с. 32-70 (405 назв.)
669345
   Климат больших озер Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 145с.
669346
   Климат большого города.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 196с.
669347
   Климат Братска.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 166с.
669348
   Климат Бреста. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 159с.
669349
  Жуков В.М. Климат Бурятской АССР / В.М. Жуков. – Улан-Удэ, 1960. – 188с.
669350
  Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 351с.
669351
   Климат Витебска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 143с.
669352
   Климат Владивостока. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 167с.
669353
   Климат Владимира. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 136с.
669354
  Джавахишвили Ш.И. Климат Внутренней Кахетии : Автореф... канд. геогр.наук: / Джавахишвили Ш. И.; МВО СССР, Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 18л.
669355
  Степаненко В.М. Климат войны. / В.М. Степаненко. – Харьков, 1989. – 190с.
669356
   Климат Волгограда.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 215с.
669357
   Климат Вологды.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 173с.
669358
   Климат Воронежа. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 104с.
669359
   Климат Гомеля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
669360
  Кратцер П.А. Климат города / П.А. Кратцер. – Москва, 1958. – 239с.
669361
  Ландсберг Г.Е. Климат города / Г.Е. Ландсберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 248с.
669362
  Федорова Т.Г. Климат города Валдая / Т.Г. Федорова. – Л., 1972. – 36с.
669363
   Климат города Горького.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 224с.
669364
   Климат города Казани. – Казань, 1976. – 210с.
669365
   Климат Днепропетровска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 232с.
669366
  Полтараус Б.В. Климат Домбая / Б.В. Полтараус. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 110с.
669367
   Климат Душанбе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 124с.
669368
  Липранди И.П. Климат Европейской Турции : из записок / И.П. Липранди. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1877. – 32 с.
669369
  Багдасарян А.Б. Климат Еревана / А.Б. Багдасарян, А.А. Багдасарян ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1986. – 128, [1] с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 128 (22 назв.)
669370
   Климат Еревана.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 214с.
669371
  Шварева Ю.Н. Климат Западно-Сибирской равнины в погодах / Ю.Н. Шварева. – Москва : Наука, 1976. – 116с.
669372
   Климат зарубежных стран : Каталог. – Москва, 1979. – 224с.
669373
  Чубуков Л.А. Климат засушливых районов и влияние полезащитных лесных полос на его изменение : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории общества в Москве / Л.А. Чубуков. – Москва, 1951. – 24с.
669374
  Фельдман Я.И. и Чубуков Л.А. Климат засушливых районов СССР и пути его улучшения / Я.И. и Чубуков Л.А. Фельдман. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 96с.
669375
  Котляков В.М. Климат Земли: прошлое, настоящее, будущее / В.М. Котляков, М.Г. Гросвальд, А.Н. Кренке. – Москва : Знание, 1985. – 47с. – (Науки о Земле ; 12)
669376
   Климат и воды Сибири. – Новосибирск : Наука, 1980. – 232с.
669377
  Акчурина Р.М. Климат и воды суши Юго-Востока Европейской части СССР. / Р.М. Акчурина, Ю.О. Бибило. – Саратов, 1961. – 267с.
669378
   Климат и воды юга Средней Сибири : Результаты работ Среднесибирской южнотаёжной экспедиции Института географии Сибири и Дальнего Востока (1960-1962 гг.). – Иркутск : Восточно-Сибирское нижн. изд-во, 1966. – 238с.
669379
   Климат и воздействие на аэрозольный слой стратосферы. – Л, 1974. – 42с.
669380
  Смирнов В.А. Климат и выращивание зерновых культур на зеленый корм. / В.А. Смирнов, Л.И. Корнеева. – Л., 1986. – 87с.
669381
   Климат и гидрология. – Новосибирск
[№ ?]. – 1982
669382
   Климат и гидрология. – Новосибирск
№ 2. – 1983
669383
   Климат и гидрология. – Новосибирск
№ 3. – 1983
669384
   Климат и гидрология. – Новосибирск
№ 5. – 1983
669385
  Яковлева Климат и гидрология Западной Сибири / Яковлева, Ф, др. и. – Новосибирск, 1972. – 282 с.
669386
   Климат и гидрология Сибири : указатель литературы. – Новосибирск
№ 4. – 1983
669387
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1980
669388
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
[№ ?]. – 1982
669389
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
669390
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1982
669391
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 5. – 1982
669392
   Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
[№ 1]. – 1983
669393
   Климат и город. – М, 1974. – 152с.
669394
  Борисенков Е.П. Климат и деятельность человека / Е.П. Борисенков; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 134с. – (Человек и окружающая среда)
669395
  Борисенков Е.П. Климат и его изменения / Е.П. Борисенков. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Физика)
669396
  Эккардт В. Климат и жизнь : (Биоклиматология) / Вильг. Р. Эккардт, д-р ; пер. с нем. В.Н. Розанова ; Под ред., с предисл. и доп. преп. Высш. жен. курсов А.А. Крубера. – Киев : Изд. "Природа" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1913. – 96 с. : табл. – (Естественно-историческая библиотека - Природа / Ежемес. журн. под ред. проф. Л.В. Писаржевского ; Июль. 1913 г.)


  Пер.: Розанов, Владимир Николаевич (1876-1939) Ред., авт. предисл.: Крубер, Александр Александрович (1871-1941)
669397
  Эккардт В. Климат и жизнь : (Биоклиматология) / Вильг. Р. Эккардт, д-р ; пер. с нем. В.Н. Розанова ; Под ред., с предисл. и доп. А.А. Крубера. – 2-е изд., вновь пересм. и доп. – Москва : Госиздат ; [Нижний Новгород, Нижполиграф], 1922. – 102, V с. : табл. – (Популярно-научная библиотека)


  Пер.: Розанов, Владимир Николаевич (1876-1939) Ред., авт. предисл.: Крубер, Александр Александрович (1871-1941)
669398
  Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – Москва : Госиздат, 1922. – 196 с. – Библиогр.: с. 190-192
669399
  Павлов Н.В. Климат и жизнь / Н.В. Павлов. – Москва : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1940. – 80с.
669400
  Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 356 с. : Карти
669401
  Будыко М.И. Климат и жизнь. / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 472с.
669402
   Климат и здоровье человека. – Л
Т. 1. – 1988. – 305с.
669403
   Климат и здоровье человека. – Ленинград
Т. 2. – 1988. – 251 с.
669404
  Шарапов Н.И. Климат и качество урожая / Н.И. Шарапов, В.А. Смирнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128с.
669405
  Антонов В.П. Климат и курорты южного берега Крыма : очерк с ил. / В.П. Антонов. – Ялта : Кр. АССР, 1932. – 88 с. : ил. – (Ялтинский объединенный музей краеведения)
669406
  Караушева А.И. Климат и микроклимат района Кодар-Чара-Удокан / А.И. Караушева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 129с.
669407
  Гаврилова М.К. Климат и многолетнее промерзание горных пород / М.К. Гаврилова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 213с.
669408
  Адаменко В.Н. Климат и озёра : (к оценке настоящего, прошлого и будущего) / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 254-260
669409
  Адаменко В.Н. Климат и озёра / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1986. – 15 с. – Библиогр. в конце кн. (10 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг.)
669410
   Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 319с.
669411
  Данилова Н.А. Климат и отдых в нашей стране : Европейская часть СССР. Кавказ / Н.А. Данилова. – Москва : Мысль, 1980. – 158с.
669412
  Гальцов А.П. Климат и погода / А.П. Гальцов. – М, 1957. – 72с.
669413
  Гусев А.М. Климат и погода / А.М. Гусев. – Москва : Наука, 1966. – 123с.
669414
  Каминский А.А. Климат и погода в равнинной местности / А.А. Каминский. – Л.
1. – 1925. – 184с.
669415
  Риль Г. Климат и погода в тропиках / Г. Риль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 605с.
669416
  Советов С.А. Климат и погода как факторы урожайности / С.А. Советов. – М - Л, 1930. – 63с.
669417
  Матюхин Г.Д. Климат и погода южного склона Эльбруса и верховьев реки Баксан : Автореф... кандидата геогр.наук: / Матюхин Г.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 16л.
669418
  Популиди К.Х. Климат и пожнивные посевы гречихи / К.Х. Популиди. – Л., 1976. – 116с.
669419
   Климат и растительность Южного Прибайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 148с.
669420
  Степанова В.М. Климат и сорт / В.М. Степанова. – Л., 1985. – 182с.
669421
  Манабе С. Климат и циркуляция океана / С. Манабе, К Брайен, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 192с.
669422
   Климат Иванова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 160с.
669423
   Климат Ижевска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
669424
  Чаттерджи С.Б. Климат Индии. / С.Б. Чаттерджи. – Москва, 1959. – 320с.
669425
   Климат Иркутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 247с. – (Климат города)
669426
  Санин А.Г. Климат Кабарды / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
669427
  Санин А.Г. Климат Кабарды. / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
669428
   Климат Казани. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 185с.
669429
  Кадацкий В.Б. Климат как продукт биосферы / В.Б. Кадацкий. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 110с.
669430
   Климат Калинина.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158с.
669431
   Климат Калуги.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 127с.
669432
  Кондратюк В.И. Климат Камчатки / В.И. Кондратюк ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР ; Камчат. упр. гидрометслужбы ; Петропавл. гидрометеорол. обсерватория. – Москва : Гидрометеоиздат, 1974. – 202 с.
669433
   Климат Кемерова. – Ленинград, 1987. – 166с.
669434
   Климат Киева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 288с. – (Климат города)
669435
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 257л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
669436
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции. Приложение : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 19л.
669437
  Щербань М.И. Климат Киева и ео изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Щербань М.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 10 c.
669438
   Климат Киргизской ССР. – Фрунзе : ИЛИМ, 1965. – 292с.
669439
   Климат Кировабада. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 121с.
669440
  Чэнь Ши-сюнь Климат Китая / Чэнь Ши-сюнь. – Москва, 1961. – 344с.
669441
   Климат Кишинева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 167с.
669442
   Климат Костромы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
669443
  Пенюгалов А.В. Климат Крыма : Опыт климатического районирования. Отдельный оттиск из книги "Пути реконструкции народного хозяйства.Труды съезда по изучению производительных сил Крыма. Выпуск второй" / А.В. Пенюгалов; Наркомзем Крыма. Отдел водного хозяйства : Крымгиз, 1930. – 178с. – (Материалы по водному хозяйства Крыма ; Вып. 6)
669444
  Бабков И.И. Климат Крыма / И.И.Бабков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 88 с. : ил.
669445
   Климат Куйбышева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 224с.
669446
  Грицюте А.П. Климат курортов Литовской ССР в погодах : Автореф... канд. геогр.наук: / Грицюте А.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 18л.
669447
  Белова З.Н. и др. Климат Курска / З.Н. Белова и др. ; Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 112 с.
669448
  Синицын В.М. Климат латерита и боксита / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1976. – 152с.
669449
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда / Т.В. Покровская. – Л., 1957. – 115с.
669450
   Климат Ленинграда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 252с.
669451
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда и его окресности / Т.В. Покровская, А.Т. Бычова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 199с.
669452
  Бокша В.Г. Климат лечит / В.Г. Бокша, Я.М. Бершицкий. – Симферополь, 1990. – 55с.
669453
  Павлова М.Д. Климат Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 15с.
669454
   Климат Луцка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 178с.
669455
   Климат Минска. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288с.
669456
   Климат Могилева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 150с.
669457
  Лассе Г.Ф. Климат Молдавской ССР / Г.Ф. Лассе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 374с.
669458
  Визе В.Ю. Климат морей Советской Арктики / В.Ю. Визе. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1940. – 125с. – (Библиотека полярника)
669459
   Климат Москвы : (особенности климата большого города). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 324с.
669460
   Климат Москвы за последние 30 лет. – Москва : Московский университет, 1989. – 92с.
669461
  Колобков Н.В. Климат Москвы и Подмосковья / Н.В. Колобков. – М., 1960. – 106 с.
669462
  Яковлев Б.А. Климат Мурманска / Б.А. Яковлев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 106с.
669463
  Яковлев Б.А. Климат Мурманской обл. / Б.А. Яковлев. – Мурманск, 1961. – 185с.
669464
  Дауєр Том Климат на льду. Климат длительного хранения / Дауєр Том, Шоун Робби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
669465
  Атаян Дж.Х. Климат Нагорно-Карабахской автономной области : Автореф... наук: 698 / Атаян Дж.Х.; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1970. – 16л.
669466
   Климат Намангана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
669467
   Климат Нижнего Новгорода.. – Л, 1991. – 167с.
669468
   Климат Новгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 168с.
669469
   Климат Новосибирска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 223с.
669470
   Климат Нукуса.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 133с.
669471
  Дувакин Ф. Климат Одессы / Ф. Дувакин. – 22с.
669472
   Климат Одессы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 173с. – (Климат городов)
669473
  Большаков В.Н. Климат Одессы : справочник для любознательных / В.Н. Большаков, А.С. Матыгин. – Одесса : Астропринт, 2018. – 33, [3] с. : ил., табл., портр. – ISBN 978-966-927-387-1
669474
  Мизандронцева К.Н. Климат озера Байкал в погодах / К.Н. Мизандронцева; Отв.ред.Н.П.ладейщиков. – Новосибирск : Наука, 1985. – 159с.
669475
  Иванов В.К. Климат Омска / В.К. Иванов. – Омск, 1970. – 56с.
669476
   Климат Омска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 246с.
669477
  Иванов В.К. Климат Омской области / В.К. Иванов. – Омск, 1937. – 80с.
669478
   Климат Пензы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 181с.
669479
  Шкляев Климат Пермской области / Шкляев, В.А. Балков. – Пермь, 1963. – 192с.
669480
   Климат планет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 96 с.
669481
   Климат Полтавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 208с. – (Климат города)
669482
   Климат полярных районов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 443с.
669483
   Климат почв. – Пущино, 1985. – 180 с.
669484
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – Л., 1967. – 300с.
669485
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – 2-е. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 342с.
669486
  Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха / Р. Гейгер. – Москва, 1960. – 486с.
669487
   Климат Пскова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 158с.
669488
   Климат Пярну.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 202с.
669489
  Темникова Н.С. Климат Риги и Рижского взморья. / Н.С. Темникова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 160с.
669490
   Климат Ростова-на-Дону.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 222с.
669491
   Климат Самарканда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 190 с.
669492
   Климат Саратова.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 151с.
669493
  Земцова А.И. Климат Сахалина : Автореф... канд. геогр.наук: / Земцова А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1965. – 11л.
669494
  Земцова А.И. Климат Сахалина / А.И. Земцова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 197с.
669495
   Климат Свердловска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 190с.
669496
   Климат свободной атмосферы зарубежной Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 320с.
669497
  Апостолов Л.Я. Климат Северо Кавказского края : для школ повышеного типа на Северном Кавказе / Апостолов Л.Я. – Ростов-на-Дону : Северный Кавказ, 1931. – 96 с. – (Краеведческая научно-популярная библиотека)
669498
  Цзо Д.-кан Климат Синьцзяна : Автореф... канд. геогр.наук: / Цзо Д.-кан; МГУ. – М., 1960. – 23л.
669499
  Пардаев Г.Р. Климат Смарканда / Г.Р. Пардаев. – Ташкент, 1976. – 87с.
669500
  Черниговский Н.Т. Климат Советской Арктики (радиационный режим) / Н.Т. Черниговский, М.С. Маршунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 199с.
669501
  Прик З.М. Климат Советской Арктики и условия его формирования. : Автореф... доктор географ.наук: / Прик З.М.; Арктический и Антарктич. НИИ. Глав. управл. гидромет. службы СССР. – Л., 1965. – 16л.
669502
  Бузовкин Б.А. Климат Соединенных Штатов Америки. / Б.А. Бузовкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 104с.
669503
   Климат Сортавалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 116с.
669504
   Климат Союза Советских Социалистических Республик.. – Ленинград, 1933. – 258с.
669505
  Колобков Н.В. Климат Среднего Поволжья / Н.В. Колобков. – Казань, 1968. – 252 с.
669506
  Мельчаков Л.Ф. Климат Среднего Урала в погодах. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельчаков Л.Ф.; Ин-т георгафии АН СССР. – М, 1955. – 15л.
669507
   Климат СССР. – Ленинград, 1932. – 121с.
669508
  Алисов Б.П. Климат СССР / Б.П. Алисов. – Москва : Московский университет, 1956. – 127с
669509
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебное пособие для вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 127 с., [2] л. карт. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце кн.
669510
  Зубков А.И. Климат СССР / А.И. Зубков. – Л, 1957. – 39с.
669511
   Климат СССР : Занина А.А. Дальневосточные районы, Камчатка и Сахалин. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6. – 1958. – 168с.
669512
  Жаков С.И. Климат СССР : Климатообразование и основные климатические закономерности (пособие для студентов географ.ф-тов пединститутов и учителей географии) / С.И. Жаков. – Пенза, 1960. – 96 с.
669513
   Климат СССР : Орлова В.В. Западная Сибирь. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 4. – 1962. – 360с. : Карти
669514
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебник для геогр. спец. ун-тов и пед. вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Высшая школа, 1969. – 104 с., [7] л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-104
669515
  Мячкова Н.А. Климат СССР : учеб. пособие для вуов геогр. спец. / Н.А. Мячкова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 192с.
669516
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 220с.
669517
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 291с.
669518
   Климат Сыктывкара.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 190с.
669519
   Климат Таллина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 267с.
669520
  Смоляков П.Т. Климат Татарии / П.Т. Смоляков. – Казань : Татгосиздат, 1947. – с.
669521
   Климат Татарской АССР. – Казань., 1983. – 160с.
669522
  Хисамов А.В. Климат Ташкента / А.В. Хисамов. – Ташкент, 1966. – 176с.
669523
   Климат Ташкента. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с. – (Климат городов)
669524
   Климат территории нефтегазовых месторождений на полуостровах Тазовский и Ямал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 220с.
669525
   Климат Тольятти.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 207с.
669526
   Климат Томска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 176с.
669527
   Климат туристских маршрутов Западного Кавказа в бассейнах рек Белая и Шахе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 34с.
669528
   Климат Тюмени.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 184с.
669529
   Климат Ужгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 190с.
669530
  Бучинский И.Е. Климат Украины / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 131с.
669531
  Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / И.Е. Бучинский. – Киев : Сельхозиздат, 1963. – 308с.
669532
   Климат Украины.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 415с.
669533
   Климат Уфы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 119с.
669534
   Климат Фрунзе.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 134с.
669535
   Климат Харькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 216с.
669536
  Гаджиев Г.А. Климат хлопковых районов Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гаджиев Г.А. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1966. – 35 с.
669537
  Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии / М.К. Гаврилова. – Якутск, 1962. – 213с
669538
   Климат ЦЧО. : Атлас. – Воронеж
Вып.2. – 1929. – с.
669539
   Климат Чебоксар. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 167с.
669540
  Райк А.А. Климат Эстонской ССР, выраженный в погодах, в связи с физико-географическими особенностями республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Райк А.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
669541
  Кодрау О.Д. Климат Эфиопии / О.Д. Кодрау. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 48с.
669542
   Климат Юго-Востока Европейской части СССР.. – Саратов, 1961. – 135с.
669543
   Климат Якутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
669544
   Климат Якутской АССР.. – Ленинград, 1968. – 32с.
669545
  Витвицкий Г.Н. Климат Японии / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1954. – 176с.
669546
   Климат Ярославля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 139с.
669547
  Кладо Т.Н. Климат, его значение и методы изучения / Т.Н. Кладо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 88с.
669548
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Казань : Издательство Казанского университета
Ч.1. – 1978. – 156 с.
669549
   Климат, рельеф и деятельность человека : Тезисы докладов всесоюзного совещания. – Казань : Казанский университет
Ч.2. – 1978. – 106с.
669550
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 278с.
669551
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 106с.
669552
  Козловский Борислав Климат. Живой гаджет каменного века // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
669553
   Климат. Почва. Мерзлота : Комплексные исследования в районах Сибири и Дальнего Востока. Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 192с.
669554
  Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня, завтра? / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 174с.
669555
   Климатическая геоморфология денудационных равнин. – Казань, 1977. – 224с.
669556
   Климатическая зональность и осадкообразование. – Москва : Наука, 1981. – 198с.
669557
   Климатическая зональность и петрографический состав углей раннего карбона Восточно-Европейской платформы / В.Ф. Шульга, Л.Б. Зайцева, А.В. Иванова, М.Г. Панкова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 58-65 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
669558
  Привальский В.Е. Климатическая изменчивость / В.Е. Привальский. – М, 1985. – 183с.
669559
  Белокопытов В.Н. Климатическая изменчивость плотностей структуры Черного моря // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 227-235 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
669560
  Назарова И.В. Климатическая оценка влияния напрваления и скорости ветра на режим температуры воздуха Европейской территории СССР. / И.В. Назарова. – М.
2. – 1964. – 108с.
669561
  Овчинникова А.И. Климатическая характеристика вегетационного периоды территории Вологодской обласи : Автореф... канд. геогр.наук: / Овчинникова А.И.; ЛГУ. – Л, 1963. – 20л.
669562
   Климатическая характеристика зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с.
669563
  Варбанец Т.В. Климатическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Дис... канд. геогр.наук: / Варбанец Т. В.; МВ и ССО УССР. Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1974. – 261л. – Бібліогр.:л.164-179
669564
  Хайруллин К.Ш. Климатическая характеристика оттепелей на территории СССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Хайруллин К.Ш.; Глав.геофиз.обсерват. – Л, 1967. – 19л.
669565
   Климатическая характеристика поля скорости звука северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 117с.
669566
  Рутковская Н.В. Климатическая характеристика сезонов года Томской области / Н.В. Рутковская. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 116с.
669567
  Иманаева Р.Ш. Климатическая характеристика теплых и холодных зим в Татарии : Автореф... канд. географ.наук: / Иманаева Р.Ш.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 13л.
669568
  Федоров К.Н. Климатически значащие физические параметры океана / К.Н. Федоров, А.Г. Островский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 40с.
669569
  Копанев И.Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. / И.Д. Копанев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 240с.
669570
   Климатические воздействия на антенные системы. – Ашхабад, 1988. – 404 с.
669571
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы : Чапаевск - Владимировка. – Ленинград, 1950. – 46 с.
669572
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы.. – Л, 1950. – 38с.
669573
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос. – Ленинград, 1950. – 51с.
669574
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос.. – Л, 1950. – 51с.
669575
   Климатические данные для междуречья Волги Урала.. – Л, 1951. – 88с.
669576
   Климатические данные. Вып.3. – Москва, 1969. – 146с.
669577
   Климатические данные.Вып.2. – Москва, 1969. – 330с.
669578
  Лазарева Н.А. Климатические закономерности характеристик пограничного слоя атмосферы на Европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лазарева Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 13л.
669579
  Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР / Ф.Ф. Давитая. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Пищепромиздат, 1948. – 192 с. – в приложении имеет цветную карту климатических зон винограда
669580
   Климатические и биологические последствия ядерной войны. – Москва, 1987. – 287с.
669581
   Климатические и биологические последствия ядерной войны.. – М, 1986. – 207с.
669582
   Климатические и микроклиматические исследования в Молдавии.. – Кишинев, 1985. – 148с.
669583
  Броунов П.И. Климатические и сельсько-хозяйственные районы России / П.И. Броунов ; Гос. ин-т опытной агрономии. – Ленинград ; Москва : Изд. Нар. комиссариата земледелия "Новая деревня", 1924. – 32 с, карт.
669584
  Артюшенко А.Т. Климатические изменения в антропогене Украины на основании палинологических и малакофаунистических данных / А.Т. Артюшенко, И.В. Мельничук, Паришкура-Турло // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 119-126. – Бібліогр.: 18 назв
669585
  Ильин Ю.П. Климатические изменения гидрометеорологического режима морей Украины : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ильин Юрий Павлович ; Гос. служба Украины по чрезвычай. ситуациям, Нац. Акад. Наук Украины, Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2016. – 280 л. – Библиогр.: л. 256-280
669586
  Муратова М.В. Климатические изменения и их воздействие на человеческую деятельность / М.В. Муратова, Т.С. Лукьянова. – М., 1990. – 39с.
669587
  Горбаренко Е.В. Климатические изменения радиационных параметров атмосферы по данным наблюдений в Метеорологической обсерватории МГУ // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
669588
  Гусева И.Н. Климатические карты / И.Н. Гусева. – Москва, 1970. – с.
669589
   Климатические карты облачности Северного полушария.. – Москва, 1967. – 59с.
669590
  Брайцева О.А. Климатические колебания и четвертичные оледенения Камчатки : Автореф... канд. геогр.наук: / Брайцева О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1966. – 16л.
669591
  Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран / Б.П. Алисов; Моск. гос. ун-т. Научно-исслед. ин-т географии. – Москва : Географиздат, 1950. – 349с.
669592
  Алисов Б.П. Климатические области и районы СССР / Б.П. Алисов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т географии. – Москва : Географгиз, 1947. – 212 с., [1] л. карт. карт. – Библиогр.: с. 209-210
669593
  Хачатрян Л.А. Климатические обоснования естественной влагообеспеченности сельскохозяйцственных культур в горных и предгорных зонах Армянской ССР : Автореф... наук: / Хачатрян Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
669594
   Климатические параметры Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов : (Научно-справочное пособие). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 390с.
669595
   Климатические параметры зоны осовения Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
669596
  Молоснова Т.И. Климатические последствия хозяйственной деятельности в зоне Аральского моря / Т.И. Молоснова. – Москва, 1987. – 119с.
669597
  Стенчиков Г.Л. Климатические последствия ядерной войны. / Г.Л. Стенчиков. – М., 1985. – 34с.
669598
   Климатические ресурсы Белоруссии и рациональное их использование.. – Минск, 1986. – 141с.
669599
   Климатические ресурсы и их прикладное использование. – Москва : Московский университет, 1989. – 159с.
669600
  Давитая Ф.Ф. Климатические ресурсы Кубы и их использование в народном хозяйстве / Ф.Ф. Давитая, И.И. Трусов. – Тбилиси : МЕЦНИИРЕБА, 1966. – 60 с.
669601
   Климатические ресурсы Украинских Карпат и горных районов Болгарии. – Москва, 1988. – 338с.
669602
   Климатические ресурсы Центрально-Черноземных, Брянской и Орловской областей. – Ленинград, 1978. – 14с.
669603
   Климатические ресурсы центральных областей Европейской части СССР и использование их в сельскохозяйственном производстве.. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1956. – 311с.
669604
  Салль М.А. Климатические риски: временные тренды и гетероскедастичность // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 84-92 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
669605
  Беспалый В.Г. Климатические ритмы и их отражение в рельефе и осадках / В.Г. Беспалый. – Москва : Наука, 1978. – 140с.
669606
  Чирков Ю.И. Климатические сособенности тропических стран / Ю.И. Чирков, В.А. Сенников. – Москва, 1979. – 55с.
669607
  Другова Н.А. Климатические условия Воронежской области. / Н.А. Другова. – Воронеж, 1935. – 47с.
669608
  Шашко Д.И. Климатические условия земледелия Центральной Якутии : (c вопросами методики с.-х. оценки климата) / Д.И. Шашко ; Акад. наук СССР, Комис. по проблемам Севера, Совет по изучению производит. сил, Якут. филиал Сиб. отд-ния. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 264 с., [1] л. граф.ил. – Библиогр.: с. 258-262
669609
   Климатические условия и микроклимат таежных геосистем Сибири. – Новосибирск, 1980. – 230с.
669610
  Лиопо Т.Н. Климатические условия и тепловое состояние человека / Т.Н. Лиопо, Г.В. Циценко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 152с.
669611
  Иванов Г.И. Климатические условия и урожай хлебов ЧАССР / Г.И. Иванов. – Чебоксары, 1927. – 55 с.
669612
  Воейков А.И. Климатические условия ледниковых явлений, настоящих и прошедших / [соч.] А.И. Воейкова // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 70 с.
669613
  Башалханова Л.Б. Климатические условия освоения котловин Южной Сибири / Л.Б. Башалханова, В.В. Буфал, В.И. Русанов; Отв. ред. С.В. Рященко. – Новосибирск : Наука, 1989. – 157с
669614
  Броунов П.И. Климатические условия Петроградского края : с прил. 8 карт / [соч.] П.И. Броунова. – Петроград : [Рос. гос. Акад. тип.], 1923. – 8 с., [4] л. карт. – (Материалы по исследованию Петроградского края, издаваемые Комис. по изучению естеств. производит. сил России при Рос. АН, Географо-экон. исслед. ин-т при Географ. ин-те ; Вып. 5)


  На обл. дарств. надпись: Борису .... Срезневскому. П. Броунов
669615
  Прохоров И.И. Климатические условия промерзания почвы равнинного Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Прохоров И.И.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1961. – 13л.
669616
  Федоров А.В. Климатические условия районов опытных полей сахаротреста. Метеорологические условия 1925 и 1926 гг. в районах опытных полей сахаротреста / А.В. Федоров, П.П. Журавская. – К., 1928. – 300с.
669617
  Церфас К.Э. Климатические условия распространения примесей в атмосфере на территории Узбекистана / К.Э. Церфас. – Москва, 1987. – 41с.
669618
  Давидович Н.В. Климатические условия существования современного ледникового покрова на Новой земле : Автореф... канд. геогр.наук: / Давидович Н.В.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
669619
  Лиопо Т.Н. Климатические условия теплового состояния человека на территории Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Лиопо Т.Н.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1967. – 20л.
669620
  Половко И.К. Климатические условия юга УССР и севера Крыма / И.К. Половко. – Киев, 1953. – [8] с. – Отд. оттиск
669621
  Дороганевская Е.А. Климатические факторы химизма сельско-хозяйственных растений / Е.А. Дороганевская. – Алма-Ата, 1948. – 212с.
669622
  Каримов К.А. Климатические факторы циркуляционного режиме нижней термосферы / К.А. Каримов, М.А. Такырбашев. – Фрунзе, 1989. – 134с.
669623
  Хохлова А.В. Климатические характеристики влажности воздуха в Арктическом регионе по данным аэрологических наблюдений / А.В. Хохлова, А.О. Агуренко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 31-38 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
669624
   Климатические характеристики земного шара : Азия (без СССР), Африка Австралия, Океания Южная Америка. Справочник для синоптиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 319с.
669625
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС. – Москва, 1964. – 58с.
669626
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 119с.
669627
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 73с.
669628
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 52с.
669629
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1966. – 47с.
669630
  Пивоварова З.И. Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии на территории СССР / З.И. Пивоварова, В.В. Стадник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 291с.
669631
  Конюкова Л.Г. Климатические характеристики СССР по месяцам / Л.Г. Конюкова. – Ленинград, 1971. – 144с.
669632
   Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 328с.
669633
  Филиппов Д.М. Климатический анализ физических полей Атлантического и Тихого океанов / Д.М. Филиппов ; под ред. В.А. Рожкова, Э.И. Черного. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 213 с. : ил., карт.
669634
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 76-116с.
669635
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 75с.
669636
   Климатический атлас Курской области. – Ленинград, 1967. – 40с.
669637
   Климатический атлас Липецкой области. – Ленинград, 1967. – 43с.
669638
   Климатический атлас районов полезащтных лесонасаждений Европейской части СССР. – Ленинград, 1951. – 77с.
669639
   Климатический атлас Украинской ССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 232с.
669640
   Климатический и гидрологический атлас Баренцова моря. – Москва, 1955. – 103с.
669641
   Климатический и гидрологический атлас Черного и Азовского морей.. – Москва, 1956. – 106с.
669642
  Щербак Л.В. Климатический метод оценки агропроизводственного состояния и урожайности сельськохозяйственных культур на осушенных землях Малого Полесья : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Л.В. Щербак, И.М. Белоус // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 51-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
669643
  Данилевский Н.И. Климатический очерк / Н.И. Данилевский. – Киев : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела
Ч. 1 : г. Конотоп, Черниговской губернии. 1893-1907 г.г. – 1912. – 38 с.
669644
  Оникиенко В.В. Климатический очерк Карпатских областей УССР / В.В. Оникиенко, Т.П. Осейко, 1958. – 62с.
669645
   Климатический режим Арктики на рубеже 20 и 21 вв.. – Санкт-Петербург, 1991. – 199с.
669646
   Климатический справочник Австралии и Новой Зеландии. – Ленинград, 1975. – 144 с.
669647
   Климатический справочник Африки. – Ленинград, 1967. – 260 с.
669648
   Климатический справочник Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Температура воздуха, осадки. – 1968. – 480 с.
669649
   Климатический справочник Западной Европы. – Ленинград, 1979. – 678 с.
669650
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Континентальные районы. – 1974. – 540с.
669651
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Острова и архипелаги Тихого океана. – 1974. – 653 с.


  Вторая часть "Климатического справочника зарубежной Азии " содержит информацию по основным метеорологическим элемементам (температуре всздуха, осадкам, ветру, относительной влажности воздуха, облачнности и туманам) островов Японии, Филлипин, Индонезии ...
669652
   Климатический справочник Северной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 447 с. : Карти
669653
   Климатический справочник Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 371 с.
669654
   Климатический фактор рельефобразования : Тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Казань, 1978. – 152с.
669655
  Колосков П.И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование / П.И. Колосков. – М., 1971. – 328с.
669656
  Семенова О.А. Климатическое описание Гиссарского района. / О.А. Семенова, Г.Н. Леухина. – Л., 1965. – 68с.
669657
   Климатическое описание Сурхан-Дарьинской области.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 115с.
669658
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, А.И. Сущенко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 53-67 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
669659
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, И.Г. Рубан, О.С. Рудич // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 157-172 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
669660
   Климатическое районирование Средней Азии.. – Ташкент., 1926. – 57с.
669661
  Пузырева А.А. Климатическое районирование Южного Казахстана / А.А. Пузырева. – Алма Ата, 1975. – 224с.
669662
  Данилевський М.І. Климатичні нариси Чернігівщини. / М.І. Данилевський. – К, 1922. – 210с.
669663
  Борисов А.А. Климатография Советского Союза : Учебное пособие / А.А. Борисов. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1970. – 311с. : капты
669664
  Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии : учеб. пособ. / Л.Н. Бабушкин ; МВ и ССО УзССР, Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Государственный ун-т, 1981. – 92 с.
669665
  Чирва В.Я. Климатозид С - тритепеновый олигозид из Clematis manshurica Rupr. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирва В.Я.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 16л.
669666
  Кобышева Н.В. Климатологическая обработка метеорологической информации / Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 280-291
669667
  Варбанец Татьяна Васильевна Климатологическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Варбанец Татьяна Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
669668
  Кооль Л.В. Климатологическая характеристика пассатной циркуляции в Атлантическом океане : Автореф... канд. геогр.наук: / Кооль Л.В.; Ин-т океанографии АН СССР. – М., 1967. – 16л.
669669
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград, 1931. – 111с.
669670
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград
Вып. 1 : Европейская часть СССР. – 1932. – 261с.
669671
   Климатологический справочник СССР. – Киев
Вып.10 : По Украинской и Молдавской ССР. – 1950. – 713с.
669672
   Климатологический справочник СССР. – Минск, 1954. – 250с .
669673
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 124с.
669674
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 502с.
669675
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 324с.
669676
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 172с.
669677
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 64с.
669678
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 186с.
669679
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 224с.
669680
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 84с.
669681
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1961. – 229с.
669682
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 104с.
669683
   Климатологический справочник СССР. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1961. – 250с.
669684
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград
Вып.13. Часть 4 : Облачность и солнечное сияние (кн. 1). – 1961. – 929с.
669685
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Вологодская область. Метеорологические данные за отдельные годы. Части 1-8. – 1962. – 596с.
669686
   Климатологический справочник СССР. – Сыктывкар, 1964. – 186с.
669687
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 172с.
669688
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1970. – 204с.
669689
   Климатологический справочник СССР. – Київ, 1970. – 474 с.
669690
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 467с.
669691
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 439с.
669692
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 550с.
669693
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 200с.
669694
  Борисов А.А. Климатология : Учебное пособие для техникумов / А.А. Борисов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 226с.
669695
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Пкровская. – Л., 1953. – 428с.
669696
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Покровская. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 485с.
669697
  Алисов Б.П. Климатология : учебник для ун-тов / Б.П. Алисов, Б.В. Полтараус. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 228 с., [2] л. карт., [14] отд. л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 220-226
669698
  Наровлянский Г.Я. Климатология : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 1 : Методы климатологической обработки метеорологических наблюдений с элементами мат. статистики. – 1964. – 290 с.
669699
  Алисов Б.П. Климатология : учеб. для геогр. фак. ун-тов, спец. по метеорологии и климатологии / Алисов Б.П., Полтараус Б.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 299 с : черт., карт. – Библиогр.: с. 289-297
669700
  Шапаев В.М. Климатология / В.М. Шапаев. – Ленинград, 1974. – 168с.
669701
  Захаржевский Я.В. Климатология / Я.В. Захаржевский. – Одесса, 1977. – 59с.
669702
  Кобышева Н.В. Климатология : Учебник / Н.В. Кобышева, С.И. Костин, Э.А. Струнников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 344с.
669703
  Полтараус Б.В. Климатология : (Палеоклиматология и теория климата) / Б.В. Полтараус, А.В. Кислов. – Москва : Московский университет, 1986. – 143с.
669704
   Климатология : Учебник для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 568с.
669705
  Каминский А.А. Климатология в СССР за последние 10 лет / А.А. Каминский. – М., 1934. – 4с.
669706
  Разоренова О.А. Климатология высотных фронтальных зон Северного полушария в зимний период // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
669707
  Баталин Ф. Климатология и ботаническая география / [Ф. Баталин] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [12] с.
669708
   Климатология и микроклиматология. – Москва : Прогресс, 1964. – 424с.
669709
   Климатология и сверхдолгосрочный прогноз. – Л, 1977. – 123с.
669710
  Спиридонова Ю.В. Климатология облачности по спутниковым наблюдениям на современном этапе / Ю.В. Спиридонова. – Обнинск, 1971. – 28с.
669711
  Кондратьев К.Я. Климатология радиационного баланса для района АТЭП / К.Я. Кондратьев, Л.Н. Дьяченко, Н.И. Федорова. – Обнинск, 1976. – 17с.
669712
  Маховер З.М. Климатология тропопаузы / З.М. Маховер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 255с.
669713
   Климатология, гидрология и гидрофизика озер внутреннего Тянь-Шаня : тенденции природного развития. – Ленинград : Наука, 1981. – 244с.
669714
  Наровлянский Г.Я. Климатология. Условия формирования и характеристика климатов земного шара : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 2. – 1971. – 197с.
669715
   Климатолого-статистическое исследование термогалинных полей Северной Атлантики. – М, 1982. – 164с.
669716
   Климатологческий справочник [по] СССР. – Куйбышев : Гидрометеоиздат
Вып. 12 : Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Пензенская, Оренбургская, Саратовская область. Метеорологические данные за отдельный годы. Ч. 4 : Ветер. – 1974. – 653 с. : 1 л. карт.
669717
  Дорофеев Л.М. Климатострафический принцип расчленения отложений плейстоцена-рациональная основа инженерно-геологических исследований (на примере среднего Приднепровья) / Л.М. Дорофеев. – Киев : Институт геологических наук, 1982. – 70с.
669718
  Христов Пеню Климатът на София / Христов Пеню, Танев Атанас. – 2 доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1978. – 278с.
669719
   Климаты Австралии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 125с.
669720
   Климаты Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 488с.
669721
  Криштофович А.Н. Климаты верхнего палеозоя / А.Н. Криштофович; 17 международный геологический конгресс. – Ленинград : ЦНИГРИ, 1940. – 197-201 с.
669722
   Климаты Западной Европы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 446с.
669723
  Витвицкий Г.Н. Климаты зарубежной Азии / Г.Н. Витвицкий. – Москва, 1960. – 399с.
669724
   Климаты зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 448с. – Библиогр.: с.442-448
669725
   Климаты Земли в геологическом прошлом. – Москва : Наука, 1987. – 228с.
669726
  Журавлев Андрей Климаты и кризисы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 50 : фото
669727
  Ясаманов Н.А. Климаты и ландшафты мезозоя и кайнозоя Западной и Средней Сибири / Н.А. Ясаманов. – М., 1976. – 142с.
669728
  Клименко Л.В. Климаты мира / Л.В. Клименко. – М., 1966. – 36с.
669729
  Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя / Т.Р. Оке. – Л., 1982. – 360с.
669730
  Брукс К. Климаты прошлого / К. Брукс. – Москва : Из-во Иностранной л-ры, 1952. – 358с.
669731
  Шварцбах М. Климаты прошлого : Введение в палеоклиматологию / М. Шварцбах. – Москва : Изд. иностр. лит-ры, 1955. – 284с.
669732
  Котляков В.М. Климаты прошлого из глубины ледниковых щитов / В.М. Котляков. – Москва, 1991. – 45с.
669733
  Витвицкий Г.Н. Климаты Северной Америки / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1953. – 288с.
669734
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – Москва, 1948. – 224с.
669735
  Борисов А.А. Климаты СССР : Пособие для учителей / А.А. Борисов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1959. – 276с. : 3 карты
669736
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 296с.
669737
  Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем / А.А. Борисов. – Ленинград, 1975. – 432с.
669738
   Климаты Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 327с.
669739
  Макаренко Д.Є. Клименко Василь Якович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 110-111. – ISSN 0367-4290
669740
  Котюк І.І. Клименко Ніна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 304. – ISBN 978-966-02-6814-2
669741
   Клименко Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
669742
  Гривко А.В. Клименко Ніна Федорівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 118-120
669743
   Клименко Ніна Федорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-966-439-754-1
669744
  Завальнюк О.М. Клименко Пилип Васильович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 235-241. – ISBN 966-363-074-4
669745
  Алєксандрова О.В. Климент Александрійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 256-258. – ISBN 966-316-069-1
669746
  Комаров В.Л. Климент Аркадьевич Тимирязев / В.Л. Комаров. – М., 1945. – 227с.
669747
  Зимовский Ф.Я. Климент Аркадьевич Тимирязев / Ф.Я. Зимовский, 1947. – 105с.
669748
  Гомозов Д.Г. Климент Аркадьевич Тимирязев / Д.Г. Гомозов. – Воронеж, 1950. – 51с.
669749
  Платонов Г.В. Климент Аркадьевич Тимирязев / Г.В. Платонов. – Москва, 1955. – 208с.
669750
  Митин М.Б. Климент Аркадьевич Тимирязев. К 100-летию со дня рождения / М.Б. Митин. – Москва, 1943. – 23с.
669751
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов / В.С. Акшинский. – Москва : Пилитиздат, 1974. – 287 с.
669752
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов : биографические очерки / В.С. Акшинский. – 2-е. – Москва : Политиздат, 1976. – 282 с.
669753
   Климент Ефремович Ворошилов / Акшинский В.С. – М, 1978. – 103с.
669754
   Климент Ефремович Ворошилов. – Изд. 2-е. – М, 1980. – 104с.
669755
  Акшинський В.С. Климент Євремович Ворошилов / В.С. Акшинський. – Київ : Політіздав, 1981. – 272 с.
669756
  Лук"янчук Г. Климент Квітка. Хто він? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 3
669757
  Драгова Н. Климент Охридски / Н. Драгова
1. – 268с.
669758
   Климент Охридски и улогата на охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета : материjали од научен собир одржан во охрид од 25 до 27 септември 1986 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 393 с.
669759
   Климент Охридски: Студии. – Скопиjе, 1986. – 279с.
669760
  Верещагина Н.В. Климент Римский - небесный покровитель Киевской Руси / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2011. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 129-155. – ISBN 978-966-190-442-1
669761
  Алєксандрова О.В. Климент Римський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 258-259. – ISBN 966-316-069-1
669762
  Кралюк П.М. Климент Смолятич: модель філософа-церковного ієрарха // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 110-114. – ISBN 978-966-373-777-5


  До яскравих постатей давньоруської культури та церковного життя належав Климент Смолятич. Можливо, походив він зі Смоленська. Звідси його прізвисько. Хоча існує інша версія – ніби воно від слова «смола». Загалом вірогідним видається смоленське ...
669763
  Кралюк П. Климент Смолятич: модель філософа - церковного діяча // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 110-114. – ISBN 978-966-2254-74-7
669764
  Ложечко А.Б. Климент Тимирязев / А.Б. Ложечко. – Москва, 1964. – 72с.
669765
  Морозова І.С. Климентій Домінчен / І.С. Морозова. – Київ : Музична Україна, 1972. – 52 с.
669766
  Колосова В.П. Климентій Зіновієв : Життя і творчість / В.П. Колосова. – Київ : Наукова думка, 1964. – 208 с.
669767
  Михайловська Н. Климентій Зіновіїв і Григорій Сковорода: спадкоємність художніх ідей // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – С. 35-37
669768
  Кепін Д. Климентій Зіновіїв як етнограф // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 218-223. – ISBN 966-95758-1-8
669769
  Гераль О. Климентій Шептицький - аристократ, мученик, монах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 1. – С. 9. – ISSN 0027-8254
669770
   Клименюк Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200. – ISBN 978-966-439-754-1
669771
  Ільюшин І.І. Климецький М. Галицька Соціалістична Радянська Республіка. Окупація Східної Малопольщі (Галичини) Червоною армією в 1920р. - Торунь. - 2006. - 229 с. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 212-216. – ISSN 0130-5247
669772
  Тютюнник Г.М. Климко : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1976. – 87 с.
669773
  Тютюнник Г.М. Климко : Повесть: Для младш. шк. возраста / Г.М. Тютюнник. – Москва : Детская литература, 1980. – 63 с.
669774
  Тютюнник Г.М. Климко : Повісті: для мол. та серед. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1989. – 164с. – ISBN 5-301-00481-6
669775
   Климко Григорій Никифорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200. – ISBN 978-966-439-754-1
669776
   Климко Григорій Никифорович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 56-57
669777
  Кулик І.Г. Клин - клином : сатир.-гуморист. оповідання / І.Г. Кулик. – Х., 1985. – 93с.
669778
  Лупейко В. Клин чорнозему : повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 93-127. – ISSN 0130-321Х
669779
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России / А.Г. Лушников. – М., 1962. – 256с.
669780
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России первой половины 19 века / А.Г. Лушников. – М., 1959. – 295с.
669781
  Чугунов В.В. Клиника дисциплинарная и история психотерапии / В.В. Чугунов. – 2-е изд., стереотип. – Киев ; Харьков : Здоров"я ; Око - Наука, 2008. – 768 с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 5-311-01350-8; 966-526-103-7
669782
  Салтуп Г.Б. Клиника доктора Тракарта. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1991. – 157с.
669783
  Бочарова Г.М. Клиника и лечение больных с односторонним укорочением зубных рядов : Автореф... канд. мед.наук: 14.771 / Бочарова Г.М.; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 20л.
669784
  Мизерницкая О.Н. Клиника и некоторые вопросы патогенеза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. : Автореф... Доктора мед.наук: 758 / Мизерницкая О.Н.; Моск.науч-исслед.ин-т педиатрии и дет.хирургии. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
669785
  Михайлов Б.В. Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра / Б.В. Михайлов, Т.С. Черная // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 44-48. – ISSN 2413-8843
669786
  Коновалова Г.И. Клиника и этиология первичных вирусных энцефалитов у детей во Владимирской области : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Коновалова Г.И.; Центр. Ин-т усовершенствования врачей. – М., 1972. – 17л.
669787
  Куценок Б.М. Клиника рецидивов шизофрении : Автореф... канд. мед.наук: / Куценок Б.М.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. Киев. гор. клинич. психоневрол. больница им. И.П.Павлова. – К., 1965. – 20л.
669788
  Мигович М.И. Клиника, диагностика и лечение адамантином челюстей. : Автореф... Канд.мед.наук: 771 / Мигович М.И.; Львов.гос.мед.ин-т. – Львов, 1968. – 25л.
669789
  Черненко В.Г. Клиника, диагностика и хирургическое лечение менингеом серповидного отростка. : Автореф... канд. мед.наук: 763 / Черненко В.Г.; Киев. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – К., 1968. – 19л.
669790
   Клиника, лечение и профилактика алкоголизма в молодом возрасте. – Саранск, 1985. – 88с.
669791
  Коляденко В.Г. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней / В.Г. Коляденко, Д.Я. Головченко. – К., 1990. – 128с.
669792
  Осадчий Е.Д. Клиника, патогенез и лечение розацеда : Автореф... Канд.мед.наук: / Осадчий Е.Д.; Киев.мед.ин-т. – Киев, 1967. – 36л.
669793
  Морозов Н.Л. Клиника, течение и профилактика алиментарного, климатического и искусственно-приобретенного бесплодия крупного рогатого скота : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Морозов Н.Л.; Львов. зооветеринарный ин-т. – Львов, 1961. – 20л.
669794
  Криворученко И.В. Клинико-биохимические параллели и материалы к механизмам нарушения липидного обмена при эссенциальной гиперлипидемии и атеросклерозе. : Автореф... доктор мед.наук: / Криворученко И.В.; Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.27
669795
  Лунга И.Н. Клинико-генеалогический анализ ахондроплазии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Лунга И.Н.; АМН СССР. – М., 1975. – 26л.
669796
  Куандыков Е.У. Клинико-генетический анализ луковиц цифоза. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куандыков Е.У.; Ин-тут мед. генетики. – М., 1976. – л.
669797
   Клинико-генетическое и психолого-педагогическое изучениие и коррекция аномалий психического развития у детей : Сборник научных тудов. – Москва : АПН СССР, 1991. – 159с. : 8 табл., 3
669798
  Бураковский Г.Г. Клинико-дерматологический анализ семей, отягощенных болезнью Дауна : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Бураковский Г.Г. ; Ак. мед. наук СССР , Ин-т медицинской генетики. – Москва, 1975. – 26 с.
669799
  Мищенко Т.С. Клинико-компьютерно-томографические критерии прогнозирования функционального исхода раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта / Т.С. Мищенко, С.А. Медведкова // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 105-109. – ISSN 1981-276Х
669800
   Клинико-лабораторные показатели в патогенезе формирования стоматологической патологии у лиц чернобыльского контингента / В.Ф. Куцевляк, С.Н. Волков, И.Е. Велигоря, О.В. Любченко // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 14-23. – ISSN 1027-3204
669801
  Пятикоп В.А. Клинико-морфологическая характеристика метастатических опухолей головного мозга и их первичных источников / В.А. Пятикоп, Аль-Травнех, О.Н. Плитень // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 29-39. – ISSN 2304-9359
669802
  Власова С.Ф. Клинико-морфологическая характеристика отосклеротического процесса у больных, подвергшихся операциям на стремени и овальном окне : Автореф... канд. мед.наук: 753 / Власова С.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т отоларингологии. – Киев, 1968. – 23л.
669803
  Кураев Г.А. Клинико-нейрофизиологические аспекты межполушарной асимметрии мозга. / Г.А. Кураев, В.И. Орлов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 56с.
669804
  Козёлкин А.А. Клинико-параклиническая характеристика больных повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания / А.А. Козёлкин, Л.В. Новикова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 5-9. – ISSN 2524-0412
669805
  Каретникова В.В. Клинико-сорфологическая характеристика поражения желудка и двендацатиперстной кишки при опистрихозе и стронгилоидозе : Автореф... канд. мед.наук: / Каретникова В.В.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 16л.
669806
  Лоскутов А.Е. Клинико-статистический анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава / А.Е. Лоскутов, А.Е. Олейник, Е.А. Ковбаса // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 11-15. – ISSN 0030-5987
669807
  Бедалова С.М. Клинико-физиологические исследования среднегорной курортной местности Шуша. (Малый Кавказ) : Автореф... д-ра мед.наук: / Бедалова С.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1964. – 25л.
669808
  Гуржав Н. Клинико-физиологические, гематологические и биохимические показатели крови у монгольских овец в связи с возрастом, полом и сезонностью. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуржав Н.; Моск.вет.акад. – М, 1964. – 24л.
669809
  Мицкевич А.И. Клинико-экспериментальные данные о патогенезе, диагностике и терапии газовой гангрены : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.777 / Мицкевич А.И. ; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1970. – 24 с.
669810
  Литвинов С.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика дракункулеза. : Автореф... Канд.мед.наук: 107 / Литвинов С.К.; Центр.науч-исслед.ин-т.эпидемиологии. – М, 1971. – 22л.
669811
  Мигачев А. Клининг : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 144-169. – ISSN 0130-6405
669812
  Чичкина Светлана Клининговые компании и отели объединяют усилия : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 31 : Фото
669813
   Клиническая биохимия : Учеб. для студ. медицинских вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-МЕД; Из-во МГУ, 2004. – 512с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-9231-0420-2
669814
  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В.Д. Менделевич. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2005. – 426, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-98322-087-X
669815
  Потебня Г.П. Клиническая и экспериментальная иридология / Г.П. Потебня, Г.С. Лисовенко, В.В. Кривенко; НАНУ. Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1995. – 262с. – ISBN 5-12-004178-7
669816
  Зарецкая Ю.М. Клиническая иммуногенетика / Ю.М. Зарецкая. – М, 1983. – 208с.
669817
  Крайп Л. Клиническая иммунология и аллергия / Л. Крайп; Пер. англ. С.М. Белоцкого; Под ред. А.Д. Адо, Б.Г. Стоянова. – Москва : Медицина, 1966. – 400с.
669818
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
1. – 1990. – 528с.
669819
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
2. – 1990. – 560с.
669820
   Клиническая иммунология и аллергология. – Москва : Медицина
Том 3. – 1990. – 527с.
669821
  Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология : пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечеб. профиля всех спец. / Г.Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – Киев : Полиграф плюс, 2010. – 552 с. : ил., табл. – Терминол. словарь: с. 528-544. – Библиогр.: с. 545-547. – ISBN 978-966-8977-09-1
669822
  Бажора Ю.И. Клиническая иммунология и аллергология : [учеб. пособие] / Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. – 4-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 286, [2] с. : ил., табл. – Глоссарий: с. 279-284. – Библиогр.: с. 285-286. – ISBN 978-966-2512-94-6
669823
  Тонконогий И.М. Клиническая нейропсихология : учеб. пособ. для студентов вузов / И.М. Тонконогий, А. Пуанте. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 528 с. – Библиогр.: с. 452-526. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01288-7
669824
   Клиническая нейрофизиология. – Л., 1972. – 720с.
669825
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин. рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669826
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669827
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669828
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669829
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669830
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669831
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669832
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669833
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (17). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669834
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (18). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669835
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669836
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (20). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669837
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (21). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669838
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (22). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669839
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (23). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669840
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред.: Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОНТ", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (24). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669841
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (25). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669842
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (26). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669843
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редколл.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [та ін.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (27). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669844
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОН", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (28). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669845
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 1 (29). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669846
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 3 (31). – 2018. – С. 153-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669847
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 2 (30). – 2018. – С. 81-152. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669848
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 4 (32). – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
669849
   Клиническая психология. – 2-е междунар.изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1312с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00148-9
669850
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов и фак-тетов клинической психологии. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-8046-0187-3
669851
   Клиническая психология : Учебник студ. медицинских вузов. – 2-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-469-01004-Х
669852
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов. – 3-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-91180-249-X
669853
  Бурно М.Е. Клиническая психотерапия : учеб. пособие по психотерапии / М.Е. Бурно. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Екатеринбург ; Москва : Деловая книга ; Академический Проект, 2006. – 800 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под ред. В.В. Макарова). – ISBN 5-8291-0682-5
669854
  Переслегин И.А. Клиническая радиология / И.А. Переслегин, Ю.Х. Саркисян. – М., 1973. – 455с.
669855
  Зедгенидзе Г.А. Клиническая радоизотипная диагностика / Г.А. Зедгенидзе, Г.А. Зубовский. – М, 1968. – 368с.
669856
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 13. – 1982
669857
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 14. – 1983
669858
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 1 : Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной полости. – 1983. – 440с.
669859
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 2 : Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения. – 1983. – 421с.
669860
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 3 : Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний костей и суставов. – 1984. – 464с.
669861
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 4 : Радионуклидная диагностика. Компьютерная томогрпфия. – 1985. – 368с.
669862
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство / Под ред.: Г.А.Зедгенидзе. – Москва : Медицина
Т. 5 : Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний. – 1985. – 496с.
669863
  Давыдович О.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии : (классификация, препараты, схемы лечения) : пособие для студентов вузов III-IV уровней аккредитации, врачей-кардиологов, терапевтов и семейных врачей] / О.В. Давыдович, Н.Я. Давыдович. – Тернополь : Підручники і посібники, 2007. – 319, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 315-320. – ISBN 966-07-0501-8
669864
  Филимонов В.И. Клиническая физиология : учебник для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / В.И. Филимонов. – Киев : Медицина, 2015. – 431, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-505-429-1
669865
  Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестизиологии и реаниматологии / А.П. Зильбер. – М, 1984. – 479с.
669866
  Зилва Дж.Ф. Клиническая химия в диагностике и лечении / Дж.Ф. Зилва, П.Р. Пэннелл. – М, 1988. – 528с.
669867
  Гроллман А. Клиническая эндокринология и ее физиологические основы / А. Гроллман. – М, 1969. – 512с.
669868
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 79-85. – ISSN 2524-0412
669869
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 17-24. – ISSN 2524-0412
669870
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 34-40. – ISSN 2524-0412
669871
   Клинические и биологические проблемы общей и судебной психиатрии. – М., 1988. – 168с.
669872
  Абдуллаев А.А. Клинические и гематологические показатели бицитопении у детей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 69-73. – ISSN 2226-1230
669873
   Клинические и физиологические аспекты биоэлектроуправления. – Киев, 1978. – 42с.
669874
  Брусиловский Е.С. Клинические лекции по аллгергологии / Е.С. Брусиловский. – Киев, 1977. – 344с.
669875
  Мельников Ю.Л. Клинические основы судебномедицинской экспертизы при сотрясении мозга / Ю.Л. Мельников, В.В. Ушаков. – Москва, 1964. – 139с.
669876
  Яценко Л.А. Клинические особенности течения вирусного гепатита у женщин и функциональная характеристика коры надпочечников и половых желез : Автореф... д-ра мед.наук: 759 / Яценко Л.А.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 46л.
669877
  Овчаренко П.А. Клинические проявления и лечение приобретенного токсоплазмоза у взрослых : Автореф... канд. мед.наук: 759 / Овчаренко П.А.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
669878
  Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама / Д. Киппер. – Москва : Класс, 1993. – 224с. – ISBN 5-86375-003-0
669879
  Кушаковский М.С. Клинические формы повреждения гемоглобина / М.С. Кушаковский. – Л., 1968. – 328с.
669880
  Веропотвелян П.Н. Клинический взгляд на проблему неэффективности попыток ЭКО при рецептивности эндометрия / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 32-39. – ISSN 2309-4117
669881
   Клинический пример ишемической болезни сердца у женщины: нетипичный случай / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, Т.А. Загубиженко, Т.В. Скиба // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 103-114. – ISSN 2312-7015


  Информативность многих методов диагностики ишемической болезни сердца у женщин ниже по сравнению с мужчинами, особенно в возрастной группе до 55 лет, когда распространенность этого заболевания у женщин невысока.
669882
   Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии / В.И. Целуйко, Ю.И. Карпенко, Д.Е. Волков, Д.А. Лопин, С. Дагхар // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 179-184. – ISSN 2224-0586
669883
   Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, А.М. Матушак, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев
669884
   Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, А.М. Матушак, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 172-175. – ISSN 2224-0586
669885
   Клинический случай успешного лечения больного с разрывом аневризмы дистального отдела аорты и массивной кровопотерей / Е.Н. Клигуненко, Ю.А. Площенко, С.П. Новиков, А.В. Василишин, Ю.Б. Байда, Л.В. Бородай, И.К. Бородина // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 176-181. – ISSN 2224-0586
669886
   Клинический случай успешного лечения злокачественного нейролептического синдрома на фоне острой токсико-аллергической реакции IV степени / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, С.В. Рудейченко, В.И. Олейник, А.А. Медведев // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 169-171. – ISSN 2224-0586
669887
   Клинический случай успешного лечения тяжелой внебольничной пневмонии, ассоциированной с вирусом г / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, С.В. Рудейченко, А.М. Матушак, В.И. Олейник, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев, Е.П. Новгородцева // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 165-168. – ISSN 2224-0586
669888
  Каплан Ю.Д. Клиническое значение биохимических маркеров I триместра беременности для развития несостоятельности шейки матки / Ю.Д. Каплан, Т.Н. Захаренкова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 34-38. – ISSN 2413-550Х
669889
  Спесивцев О.Г. Клиническое значение изменений в бронахах у больных кавернозными формами туберкулеза легких в связи с реакцией и антибактериальной терапией. : Автореф... доктор мед..наук: 14766 / Спесивцев О.Г.; Одес. мед.ин-т. – Одесса, 1969. – 34л.
669890
  Шмигельский Н.И. Клиническое значение количественного определения фосфора в крови по способу William Mackie : диссертация / Н.И. Шмигельский. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 52, [5] с.
669891
  Новокшонов А.А. Клиническое значение нарушений кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитного обмена при вирусном гепатите у детей. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.09 / Новокшонов А.А.; МЗ РСФСР. 2-й Москов. гос. мед. ин-т. – М., 1973. – 24л.
669892
  Туровец И.М. Клиническое значение определения напряжения СО2 в альвеолярном воздухе : Дис... наук: / Туровец И.М.;. – 74, 14л. – Бібліогр.:л.1-14
669893
  Зыбина М.А. Клиническое значение особенностей распространения рака желудка, прорастающего серозную оболочку : Автореф... канд. мед.наук: / Зыбина М.А.; Киев. науч.-исслед. ин-тут эксперимент. и клинич. онкологии.. – Киев, 1967. – 24л.
669894
  Целуйко В.И. Клиническое и прогностическое значение липопротеина / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (186). – С. 32-38. – ISSN 1997-9894
669895
   Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера / В.А. Клименко, О.Н. Плахотная, О.В. Пионтковская, М.И. Перхун, Л.А. Зоря, Т.О. Забровская // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 118-120. – ISSN 2226-1230
669896
   Клиническое наблюдение пациента с поздней формой нейросифилиса / И.Б. Савицкая, О.И. Аргунова, Л.В. Бутко, В.Л. Воловой, Л.И. Бирюкова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 142-145. – ISSN 2224-0586
669897
  Мельникова К.В. Клиническое течение и некоторые вопросы патогенеза аскаропсоза свиней : Автореф... канд. ветеринар. наук: 03.00.20 / Мельникова К.В.; Белоцерковский с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1973. – 20л.
669898
  Степашкина К.И. Клиническое толкование сдвигов белков крови / К.И. Степашкина. – Киев, 1963. – 204с.
669899
  Гринберг И.Л. Клинками песен боевых. / И.Л. Гринберг, Е.С. Добин. – М. : Советская Россия, 1966. – 192 с.
669900
  Тихонов Николай Семенович Клинки и тачанки : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Изд. писат. в Ленинграде, 1932. – 200с.
669901
  Коба О.О. Клинкова зброя VIII - X ст. на території Давньої Русі / О.О. Коба, О.А. Коваль // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 210-216. – ISSN 2227-4952
669902
  Вертієнко Г.В. Клинкова зброя в Молодшій Авесті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-138. – ISSN 1608-0599
669903
  Калініченко В. Клинкова зброя з Середнього Подністров"я і військова справа Болгарської держави в IX - першій половині X ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 68-75. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
669904
  Федоров В.И. Клинок / В.И. Федоров. – М., 1965. – 199с.
669905
  Родичев Н.И. Клинок / Н.И. Родичев. – М., 1971. – 96с.
669906
  Лордкипанидзе К.А. Клинок без ржавчины : повести и рссказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1975. – 382 с.
669907
  Гамзатов Р. Клинок и роза : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Воениздат, 1972. – 320 с.
669908
  Власова С.К. Клинок Уреньги / С.К. Власова. – Челябинск, 1968. – 100с.
669909
  Брянцев Г.М. Клинок эмира / Г.М. Брянцев. – М., 1966. – 484с.
669910
  Брянцев Г.М. Клинок эмира / Г.М. Брянцев. – Махачкала, 1967. – 240с.
669911
  Брянцев Георгий Клинок эмира. По ту сторону фронта / Брянцев Георгий. – Москва : Правда, 1989. – 480с. – (Мир приключений)
669912
   Клинообразные тексты. – 88 с.
669913
   Клинописные тексты из Кюльо-Тепе в собраниях СССР. – М., 1968. – 307с.
669914
  Полишкаров А.Ф. Клинопись грозы / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1991. – 79с.
669915
  Каратов С.Ф. Клинопись птичьих следов / С.Ф. Каратов. – М., 1988. – 188с.
669916
  Челищев Н.Ф. Клиноптилолит / Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦНТИ. – Москва, 1974. – 39с.
669917
   Клиноптилолит: Труды Симпозиума по вопросам исследования и применения клиноптилолита. Тбилиси, 2-4 ноября 1974 г.. – Тбилиси, 1977. – 243с.
669918
  Мільович С.С. Клиноптилоліт Сокирницького родовища: модифікація, властивості, оптимізація параметрів, практичне використання : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мільович Степан Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 33 назви
669919
   Клинотрон. – Киев, 1992. – 196 с.
669920
  Давыдов Ю.Л. Клинские годы творчества Чайковского / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 127 с.
669921
  Михайленко М. Клинтон готовится исправлять ошибки Обамы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2015. – 20 апреля (№ 16). – С. 26-27


  Хіларі (Гілларі) Клінтон оголосила про свій намір стати президентом США.
669922
   Клинцам 250 лет, 1959. – 96с.
669923
  Тищенко Микола Клинцівські друкарні старовірів / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – [14] с. – Вирізка з журн. "Бібліографічні вісті", 5 (с. 65-79)
669924
  Кульминский С.С. Клинцы. Историко-экономический очерк о городе Клинцах / С.С. Кульминский; Макаренко А.А. – Брянск, 1951. – 40с.
669925
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2005
669926
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2005
669927
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2005
669928
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2005
669929
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2006
669930
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2006
669931
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2006
669932
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2006
669933
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2007
669934
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2007
669935
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2007
669936
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2007
669937
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (41). – 2008
669938
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (42). – 2008
669939
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (43). – 2008
669940
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ ! (40). – 2008
669941
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1 (44). – 2009
669942
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (45). – 2009
669943
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (46). – 2009
669944
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (47). – 2009
669945
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 1 (48). – 2010
669946
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 2 (49). – 2010
669947
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (50). – 2010
669948
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (51). – 2010
669949
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (53). – 2011
669950
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (54). – 2011
669951
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (55). – 2011
669952
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (56). – 2011
669953
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (57. – 2011
669954
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (58). – 2011
669955
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (59). – 2011
669956
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (60). – 2011
669957
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (61). – 2012
669958
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (62). – 2012
669959
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (63). – 2012
669960
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (64). – 2012
669961
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (65). – 2012
669962
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (66). – 2012
669963
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (67). – 2012
669964
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (68). – 2012
669965
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (69). – 2012
669966
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (70). – 2012
669967
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11(71). – 2012
669968
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (72). – 2012
669969
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (73). – 2013
669970
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (74). – 2013
669971
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (75). – 2013
669972
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (76). – 2013
669973
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (77). – 2013
669974
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (78). – 2013
669975
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (81). – 2013
669976
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (82). – 2013
669977
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 ( 83). – 2013
669978
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (84). – 2013
669979
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (86). – 2014
669980
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (87). – 2014
669981
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (88). – 2014
669982
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (89). – 2014
669983
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (90). – 2014
669984
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (91). – 2014
669985
   Клио = Klio : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (92). – 2014
669986
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (93). – 2014
669987
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (94). – 2014
669988
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 (95). – 2014
669989
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (96). – 2014
669990
  Ирибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии / Н. Ирибаджаков. – М, 1972. – 360с.
669991
  Схендел А. ван Клипер "Иоганна-Мария" / А. ван Схендел, 1966. – 176 с.
669992
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 367с.
669993
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – Одесса, 1987. – 335с.
669994
   Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность? / Е.Н. Клигуненко, В.В. Ехалов, Е.А. Кущ, О.В. Кравец, О.И. Гайдук, С.И. Баранник, Н.В. Хоботова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 124-136. – ISSN 2224-0586
669995
  Герасимов Д.Н. Клистрон / Д.Н. Герасимов. – Москва, 1961. – 56 с.
669996
  Хайков А.З. Клистронные усилители / А.З. Хайков. – Москва : Связь, 1974. – 391 с.
669997
   Клистроны. – Москва, 1952. – 227 с.
669998
  Кирк Г. Клитгород и Сыновья / Г. Кирк. – Москва, 1955. – 208с.
669999
  Высоцкий В.С. Клич / В.С. Высоцкий. – Красноярск, 1988. – 279с.
670000
  Зорин Э.П. Клич / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1989. – 317с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,