Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
667001
  Решетуха С. "Марко Проклятий" — роман-експеримент (міфологічний аспект) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 34-40. – ISSN 0236-1477
667002
  Смирнов И.И. "Марковская республика" / И.И. Смирнов. – М., 1975. – 87с.
667003
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
667004
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
667005
  Ковтун Т.В. Маркетингова активність вищого навчального закладу: актуальні проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 195-197


  Статтю присвячено актуальним проблемам діяльності вищого навчального закладу, запропоновано шляхи вдосконалення маркетингової активності вишу, підвищення її ефективності, обґрунтовано необхідність системної діяльності в цьому напрямі. The article is ...
667006
  Дорошенко В.І. Маркетингова географія : тексти лекцій / В.І. Дорошенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 56с.
667007
  Черномаз Павло Олексійович Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз Павло Олексійович; Харківський національний ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.147-164
667008
  Черномаз П.О. Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз П.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
667009
  Герасименко І.М. Маркетингова діяльність авіакомпанії спецпризначення на ринку агроавіаційних послуг : монографія / І.М. Герасименко, О.О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-161. – ISBN 978-966-598-985-1
667010
  Олійник Я.Б. Маркетингова діяльність в переробній ланці продовольчого комплексу України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
667011
  Семак Б.Б. Маркетингова концепція виводу на вітчизняний ринок нового товару - нанотекстилю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 229-236. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
667012
  Васильчак С.В. Маркетингова концепція управління - важлива складова організаційно-економічних напрямів удосконалення збутової діяльності мінеральних вод / С.В. Васильчак, А.Я. Петриняк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 42-48. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
667013
  Ткаченко М.О. Маркетингова орієнтація як засіб досягнення конкурентоспроможності підприємства / М.О. Ткаченко, О.П. Кондратенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.299-302. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
667014
  Іваницька Л.Л. Маркетингова оцінка логістичних послуг у каналах розподілу товарів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 197-199
667015
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; МОНУ; КНЕУ. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-521-2


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
667016
  Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій : Курс лекцій / Н.І. Норіцина. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-286-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
667017
  Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій : навчальний посібник / Т.О. Примак ; МОНУ. – Київ : Атіка ; Ельга-Н, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-326-326-7
667018
   Маркетингова політика розподілу : курс лекцій для студ. спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Ін-ту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. О.А. Біловодська ]. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 192 с.
667019
  Драганов В.Є. Маркетингова програма як складова частина бізнес-планів компаній // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
667020
  Щукін О.І. Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 108-112. – ISSN 2306-546X
667021
  Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 384-399. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо маркетингової діяльності бібліотек, ефективного використання маркетингового інструментарію для успішного управління бібліотечною установою. Наведено аргументи на користь пріоритетного ...
667022
  Євтушенко Г.В. Маркетингова складова інтелектуальних активів ноціонального господарства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 107-115. – ISSN 2226-8820
667023
  Шталь Т.В. Маркетингова складова механізму забезпечення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізаційних процесів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 41-52. – ISBN 978-966-8177-75-0
667024
  Смолянюк О.В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 112-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
667025
  Молчанов К.А. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 56-61


  Розглядається поняття політичного іміджу. Визначаються принципи та джерела маркетингових засад формування іміджу політичного лідера. Досліджується сучасний етап розвитку маркетингово підходу до політики.
667026
  Дмитрієв В. Маркетингова стратегія ВНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується комплекс маркетингових заходів, які допоможуть підвищити стійкість і конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг і продуктів; визначено головну мету, зміст і спрямованість маркетингової стратегії ВНЗ.
667027
  Чукурна Олена Павлівна Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Чукурна О.П.; МОіНУ; Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
667028
  Бондаренко В.М. Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 51-59
667029
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / В.Я. Кардаш; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 156с. – 2784. – ISBN 966-574-105-5
667030
  Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.Б. Ткаченко; МОНУ. Київ.держ.торг.-економ.ун-тет. – Київ, 2000. – 149с. – ISBN 966-7376-74-5
667031
  Кучеренко В.Д. Маркетингова товарна політика : підручник / В.Д. Кучеренко, Н.Б. Ткаченко; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 185 с. – ISBN 966-629-201-7
667032
   Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева [та ін.] ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. : іл., табл. – Донецькому нац. університету економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського 90 років. – Бібліогр. : с. 180-183. – ISBN 978-966-346-758-0
667033
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2014. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-254. – ISBN 978-966-680-498-6
667034
  Сабірова А. Маркетингова характеристика страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку страхового ринку. Досліджено показники страхових премій, страхових виплат та рівня страхових виплат серед ...
667035
  Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Длігач; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-006-8
667036
  Леонгардт В.А. Маркетинговая деятельность отраслевого ВУЗа на рынке университетского (классического) и дополнительного бизнес-образования // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 634-651. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті представлено результати дослідження необхідності проектування процесу управління маркетинговою діяльністю ВНЗ на ринку вищої і додаткової професійної освіти, його структуру та зміст для галузевого (педагогічного) ВНЗ.
667037
  Алачева Т.И. Маркетинговая информация в управленческой деятельности предприятий / Т.И. Алачева; МОУ.Дон. гос.коммерческий ин-т. – Донецьк, 1998. – 35 c. – ISBN 966-7545-05-9
667038
  Клюев В. Маркетинговая парадигма современных публичных библиотек / Владимир Клюев // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 14-19. – ISSN 1727-4893


  О модернизации традиционных форм библиотечного обслуживания и появлении новых на основе маркетингового подхода.
667039
   Маркетинговая революция = Marketing revolution : радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / Гембл Поль, А. Тапп, Э. Марселла, М. Стоун; Поль Р. Гембл [и др.] ; пер. с англ. А. А. Шамрай ; под науч. ред. канд. экон. наук. И.В. Тараненко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XX, 419, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 417-419. – Библиогр.: с. 411-415. – ISBN 978-966-415-010-8
667040
  Сергеева М.Г. Маркетинговая служба как инструмент рынка труда и рынка образовательных услуг // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 60-67. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены цели, задачи и основные направления деятельности маркетинговой службы в учреждениях профессионального образования в регионе. Маркетинговая служба представлена как эффективный инструмент взаимодействия рынков труда и образовательных ...
667041
   Маркетинговая товарная политика : Учебно-метод. разработка. – Київ : МАУП, 1998. – 82с. – ISBN 966-7312-34-8
667042
  Левицька Оксана Романівна Маркетингове дослідження лікарських засобів для оториноларингологічної практики : Автореф. дис... канд. фармац. наук : 08.06.02 / Левицька Оксана Романівна ; МОЗ України ; Львів. держ. мед. ун-т. – Львів, 1998. – 16л.
667043
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
667044
  Решетнікова І. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 4 (164). – С. 67-70.
667045
  Баланюк І.Ф. Маркетингове забезпечення товарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 143-149. – ISSN 2309-1533
667046
  Погоріла Т.В. Маркетингове забезпечення управління інноваційним процесом // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 388-390. – ISBN 978-617-7069-02-6
667047
  Пилипчук В. Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
667048
  Андрощук М.С. Маркетингове оцінювання бренду України / М.С. Андрощук, І.О. Дейнега, Л.О. Шелюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 21-26. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Конкретизовано зміст понять "бренд" та "користувачі інформаційного поля бренду". Розкрито макроекономічний зміст понять "імідж" та "репутація", визначено їх взаємозв"язок та вплив на бренд держави. Виокремлено сильні та слабкі сторони України, які ...
667049
  Пелішенко В.П. Маркетингове планування в плановій системі підприємництва / В.П. Пелішенко, Н.В. Бутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 47)


  Розглядаються питання маркетингового планування: його сутність, необхідність, наведено етапи процесу маркетингового планування, визначено місце маркетингового планування в корпоративній структурі.
667050
  Мельникова І.М. Маркетингове планування в установах комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються теоретичні засадипланування діяльності комерційного банку.
667051
  Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л.Г. Ліпич; МОНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 376с. – ISBN 966-7667-17-0
667052
  Іщук Галина Петрівна Маркетингове регулювання виробництва товару : Дис... канд. економіч.наук: 08.00.01 / Іщук Галина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 165л. – Бібліогр.:л.142-159
667053
  Іщук Г.П. Маркетингове регулювання виробництва товару . : Автореф... канд. економ..наук: 08.00.01 / Іщук Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К.., 1993. – 23л.
667054
  Лендєл О.Д. Маркетингове стратегічне планування розвитку туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / О.Д. Лендєл, Ж.Ф. Магурська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 129-137. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
667055
  Нижник І.В. Маркетингове стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-115. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
667056
  Юрків Н.Я. Маркетингове стратегічне управління підприємством в умовах глобалізації / Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 150-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
667057
  Мілевська Т.С. Маркетингове управління в вищих навчальних закладах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 124-127. – ISBN 978-966-8177-71-2
667058
  Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб"єктів господарювання на ринку туристичних послуг України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
667059
  Ломакін В.О. Маркетингове ціноутворення на ринку зброї і військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 193-201


  Розглянуті особливості маркетингового ціноутворення на військовому ринку. Обґрунтовані теоретичні положення стратегії і тактики цінової політики. Рассмотрены особенности маркетингового ценообразования на военном рынке.Обоснованы ...
667060
  Литвин Є.І. Маркетинговий аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 64-66. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
667061
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.189-198
667062
  Мішустина Т.С. Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні / Т.С. Мішустина, Т.І. Гончар // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 133-143. – ISSN 2074-5354
667063
  Воронецька І.С. Маркетинговий аналіз ринку органічної продукції: світовий досвід // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 40-46. – ISSN 2310-4678
667064
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Навч.- метод. посіб. для самос. вивч.дисц. / А.В. Войчак; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 100с. – ISBN 966-574-168-3
667065
  Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Пелішенко; Мін-во освіти і науки України; КЕІМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 200с. – ISBN 966-8253-29-9
667066
   Маркетинговий менеджмент : курс лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.050108 "Маркетинг" Ін-ту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ укладач О.А. Біловодська ]. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 124 с.
667067
   Маркетинговий менеджмент = Marketing management : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Котлер Ф. Келлер К.Л., Павленко А.Ф., Войчак А.В., Старостіна А.О. та ін.; [ пер. з англ.: П.Т. Махрінський, Н.В. Сакаль ]. – Перше українське адаптоване видання. – Київ : Хімджест, 2008. – 720с. : іл. – ISBN 978-966-8537-56-1
667068
   Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств / О.В. Ткач, І.Ф. Баланюк, Ю.С. Копчак, С.І. Баланюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 291-296. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
667069
  Матвійчук-Соскіна Маркетинговий менеджмент як регулятор торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 71-72. – ISSN 1728-6220
667070
  Єрьоменко В.В. Маркетинговий підхід в управління підприємством // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 48-52. – ISSN 1729-7206
667071
  Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 64-69. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
667072
  Довгань С. Маркетинговий підхід до стратегії формування регіонів-переможців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано застосування маркетингового підходу при формуванні стратегій розвитку регіональних економічних систем, а також визначені завдання органів влади, реалізація яких сприяє завоюванню регіоном лідируючих позицій у соціально-економічному ...
667073
  Мещеряков А.А. Маркетинговий підхід та сучасні концепції управління комерційним банком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 29-32.
667074
  Кудлай В.Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
667075
  Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності. Ключові ...
667076
  Пономаренко Р.О. Маркетингові активи в системі управління результативністю міжнародних компаній // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 207-220
667077
  Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 40-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
667078
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження : Практичний аспект / А.О. Старостіна. – Київ, Москва, Санкт-Петербург : Вильямс, 1998. – 264с. – ISBN 9667416321
667079
  Полторак В.А. Маркетингові дослідження : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Полторак; Дніпропетровський унів-т екон.і права. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 387с. – ISBN 966-8253-64-7
667080
  Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закл. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова; Міністерство освіти і науки України; Сумський держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-282-3
667081
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко ; за наук. ред. А.В. Войчака ; ИМОН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-483-017-8
667082
  Коваль Т. Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 1811-377X
667083
  Петрина В.Т. Маркетингові дослідження в картографічному виробництві: суть, основні завдання і напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкривається суть маркетингових досліджень; наводяться основні завдання, які необхідно вирішити в ході маркетингових досліджень, що проводяться на картографічному підприємстві.
667084
  Длігач А. Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 42-51. – ISSN 1606-3732
667085
  Аксьонов І.М. Маркетингові дослідження в торговельній мережі / І.М. Аксьонов, Л.М. Коваль, С.В. Фертюк. – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – 263, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-261. – ISBN 978-966-330-195-2
667086
  Сотніков Ю.М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посібник / Сотніков Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-617-7253-53-1
667087
  Замлинська О.В. Маркетингові дослідження кон"юнктури ринку ліфтового обладнання України, Росії та Білорусії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
667088
  Лементовська В.А. Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг / В.А. Лементовська, Т.І. Бортник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 31-35
667089
  Сардак О. Маркетингові дослідження у процесі управління персоналом підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 131-138. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
667090
  Туровська Л. Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 18-29
667091
  Василькова Н.В. Маркетингові дослідження у сфері вищої освіти // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 192-198


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності, значення, напрямів і практичного використання маркетингових досліджень у діяльності вищих навчальних закладів в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг.
667092
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.06.01. / Богомаз Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
667093
  Туболець К.Г. Маркетингові дослідження як важливий елемент оцінки системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 53-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
667094
  Сабірова А.Е. Маркетингові дослідження як елемент маркетингової стратегії страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 97-101. – ISSN 2306-6814


  Уданій статті досліджено теоретичні основи проведення маркетингових досліджень страховими компаніями України, їхню роль у реалізації маркетингової стратегії. Приділено увагу сутності маркетингових досліджень, сферам застосування результатів, отриманих ...
667095
  Федоришин О. Маркетингові дослідження: ми в руслі світових тенденцій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-9. – ISSN 1606-3732
667096
  Арестенко В.В. Маркетингові дослідження: сутність, стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 290-296. – ISSN 2308-1988
667097
  Пащук Л. Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-84. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні проблеми та перспективи діяльності українських бізнес-асоціацій, розроблено визначення поняття бізнес-асоціації, виділено групи ключових стейкхолдерів бізнес-асоціації, виявлено елементи комплексу маркетингу неприбуткової ...
667098
  Рябчик А.В. Маркетингові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 7 пунктів
667099
  Шаповал О.В. Маркетингові інструменти виходу підприємства на нові зарубіжні ринки / О.В. Шаповал, Л.О. Коннова, Т.С. Кириченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 341-346. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено механізм розширення каналів та ринків збуту продукції підприємства в процесі виходу на нові зарубіжні ринки країн Європи. Исследован механизм расширения каналов и рынков сбыта продукции предприятия в процессе его выхода на новые зарубежные ...
667100
  Майовець Є.Й. Маркетингові комунікації / Є.Й. Майовець, О.В. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-187
667101
  Радченко О.М. Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 96-102. – Бібліогр.: 25 назв.
667102
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія / Т.О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383с. – ISBN 966-543-072-6
667103
  Ситник О.Г. Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження PR-технологій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 174-181
667104
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.О. Примак; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 200с. – ISBN 966-608-297-7


  Викладено метадологічні засади маркетингових комунікацій на сучасному ринку, детально охарактеризовано їх інструментарій
667105
  Кочкіна Наталія Юріївна Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01. / Кочкіна Н.Ю.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політ. ін-тут". – Київ, 2003. – 224л. – Бібліогр.: л. 176-186; Дод.: л. 187-224
667106
  Кочкіна Наталія Юріївна Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Кочкіна Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
667107
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації як механізм регулювання відносин на споживчому ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С104-109
667108
  Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 408 с. – ISBN 966-574-801-7
667109
  Борисова Т.М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 75-85. – ISSN 2218-4511
667110
  Ортинська В.В. Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 98-103
667111
  Огаренко В.М. Маркетингові підходи в системі державного управління вищою осітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 164-167. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
667112
  Ковальчук С. Маркетингові підходи до сегментування класичного страхового ринку / С. Ковальчук, Є. Забурмеха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми охоплення класичного страхового ринку. Запропоновано можливу сегментацію клієнтів страхової компанії та підходи роботи на запропонованих сегментах. Наведено доцільність маркетингових заходів для збільшення власної частки страхового ...
667113
  Крижненко К.О. Маркетингові підходи оцінки вартості торговельної марки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-136.
667114
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 110с. – ISBN 966-539-095-3
667115
  Хамініч С.Ю. Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
667116
  Хамініч Світлана Юріївна Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / Хамініч Світлана Юріївна, Касян Сергій Якович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
667117
  Пасенченко О.Ю. Маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки, які зумовлені високим ступенем невизначеності та динаміки середовища міжнародного бізнесу. Показано політичну, економічну та соціокультурну структурні складові маркетингових ...
667118
  Кудирко Л.П. Маркетингові стратегії європейських роздрібних торговельних мереж в Україні / Л.П. Кудирко, І.М. Севрук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 43-47. – ISSN 1728-6220
667119
  Баранкевич М. Маркетингові стратегії інтернет магазину / М. Баранкевич, А. Панчишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 500-506. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
667120
  Чукурна Е. Маркетингові стратегії на глобальному ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 326-338


  В статті проаналізовано фактори, які впливають на розвиток глобалізації, до яких віднесено формування глобальних виробничих систем, які координуються транснаціональними корпораціями. Зроблено висновок, розвиток транснаціональних корпорацій на ...
667121
  Богомаз Н. Маркетингові стратегії на українському страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії на страховому ринку України. Peculiarities of marketing strategies at Ukrainian insurance market are considered.
667122
  Оксентюк Б.А. Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 170-176


  Проаналізовано маркетингові стратегії корпоративного розвитку в міжнар. середовищі. Висвітлено поняття міжнародного маркетингу та його необхідність, показано сутність міжнародної корпорації та основні маркетингові стратегії розвитку міжнародних ...
667123
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
667124
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 214, [50] л. – Додатки: [50] л. – Бібліогр.: л.192-214
667125
  Бурдонос Л. Маркетингові стратегії у діяльності ВНЗ на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 15-26


  Стаття присвячена актуальності питання адаптації вищого навчального закладу до ринкових умов господарювання, підвищення його конкурентоспроможності та якості освітніх послуг як гарантію його затребуваності і життєздатності. Досліджено сучасні способи ...
667126
   Маркетингові технології економічного зростання : [монографія] / М.А. Окландер [та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2012. – 375, [1] с. : іл. – Додатки: с. 361-375. – Бібліогр.: с. 355-360. – ISBN 978-966-190-531-2
667127
  Андрєєва Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 22-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
667128
  Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон"юнктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 18-27. – ISSN 1606-3732
667129
  Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостей маркетингових технологій, необхідності їх використання вітчизняними підприємствами в умовах конкуренції. Розглянуто питання, які стосуються тлумачення поняття "маркетингові технології", їх видів і ...
667130
  Романенко К.М. Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 121-123
667131
  Риндіна А.В. Маркетингові фактори конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто, за яких обставин формується оцінка факторів виробництва, фактори, які забезпечують рівень конкурентоспроможності, взаємозв"язок між цими факторами та визначено типи факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.
667132
  Кубишина О.В. Маркетингові чинники зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 48)


  Проаналізовано середовище на макрорівні, що впливає на реалізацію маркетингової стратегії фірми.
667133
  Правих Ю.М. Маркетингові шляхи активізації залучення фінансування у наукові проекти та розробки в Україні / Ю.М. Правих, І.В. Жудова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 1 (145). – С. 12-17
667134
  Примак Т. Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
667135
  Пархаєва Н.В. Маркетингово-логістичний комплекс товаропровідної системи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 122-133. – ISSN 0131-775Х
667136
  Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз. : Учебное пособие / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02220-9
667137
  Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование / В.А. Гончарук. – Москва : Дело, 1998. – 248 с. – ISBN 5-89568-081-Х
667138
  Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование : Анализ моделей управления : Конкурентная политика : Контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 352 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00767-8
667139
   Маркетинговое планирование в гостинице. Прямые методы прогнозирования продаж // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 18-20 : фото
667140
  Сидаш М.В. Маркетинговое регулирование рынка труда: регионально-отраслевой аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-42. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
667141
  Корчагова Л.А. Маркетинговые инструменты в управлении вузами : формирование товарной политики / Л.А.Корчагова // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 9. – С.18-19. – ISSN 1726-667Х
667142
  Новошинская Л. Маркетинговые инструменты противодействия финансовому кризису в деятельности институционального инвестора // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
667143
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – К., 1995. – 145с.
667144
   Маркетинговые исследования : Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. – Харків : Студцентр, 2001. – 352с. – (Библиотека журнала "Маркетинг и реклама"). – ISBN 966-7530-17-5
667145
  Черчилль Гилберт Маркетинговые исследования = Basic.Marketing Research / Черчилль Гилберт. – Санкт-Петербург, М., Х., Минск : Питер, 2001. – 752с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-8048-0191-1
667146
  Старостина А.А. Маркетинговые исследования / А.А. Старостина. – Москва : Вильямс, 2001. – 320с. – ISBN 5-8459-0186-3
667147
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования : Практическое руководство / Н.К. Малхотра; Технол. ин-тут штата Джорджия; Пер. с англ. А.Р. Ганиевой. – 3-е изд. – Киев : Вильямс, 2002. – 960c. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0357-2


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
667148
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2003
667149
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2004
667150
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2004
667151
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2004
667152
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2004
667153
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2005
667154
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2005
667155
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
667156
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
667157
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
667158
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно--практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2005
667159
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
667160
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
667161
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2006
667162
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных = Basic marketing research / Н.К. Малхотра. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : ДиаСофт, 2002. – 768 с. – ISBN 966-7992-19-1


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
667163
  Златова И. Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (результаты мониторинга рекламы в одесском регионе) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
667164
  Ефремова О.А. Маркетинговые исследования рынка образования как элемент системы эволюции, императивы профилирования и управления / О.А. Ефремова, Л.А. Барахтенова, А.Т. Пименов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 179-186. – ISSN 1811-0916


  Показано, что маркетинг в сфере образования является важным элементом системы эволюции, позволяя изучить не только условия реализации, но и состояние ресурсов предоставляемых образовательных услуг.
667165
  Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке = Market research : a guide to planning, methodology & evaluation / Пол Хаг ; пер. с 3-го англ. изд. [М.Ю. Зарицкой]. – Киев : Знання-Прес, 2005. – 418, [6] с. : ил., табл. – Указ.: с. 390-418. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 373-389. – (Серия "Европейский маркетинг"). – ISBN 966-311-033-3
667166
  Штерн Л.В. Маркетинговые каналы / Луис В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, Энн Т. Кофлан; Пер. с англ. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 624с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0293-2
667167
  Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход = Introduction to marketing communication / Дж. Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00232-6
667168
  Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход = marketing communications an integrated approach / П.Р. Смит; Пер. с англ.: М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 796с. – (Европейский маркетинг). – ISBN 966-7767-64-7


  В первой части - общие введения в теорию маркетинга, во второй - описаны специфические инструменты маркетинговых коммуникаций
667169
  Мамедова С.М. Маркетинговый анализ и перспективы развития сегмента оливковой продукции рынка продуктов питания // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 218-221
667170
  Неизвестная Е.В. Маркетинговый аспект банковской конкуренции // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 208-215. – ISSN 2222-0712
667171
  Гольдина О.Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 46-60. – ISSN 0130-9765
667172
  Новаторов Э.В. Маркетинговый подход к изучению качества платных услуг культурно-досуговых организаций // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 208-214. – ISSN 1997-0803


  В статье обсуждается мобильный маркетинговый подход к изучению, измерению и совершенствованию качества платных услуг культуры. Представлены взгляды скандинавских и североамериканских специалистов на проблему измерения качества услуг. На основе ...
667173
  Поклонский Ф.Е. Маркетиновый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 1681-6277
667174
  Решетніченко А.В. Маркетологічні основи державного управління: методологічні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
667175
  Семенова Т. Маркетри и петербургские краснодеревщики Х. Мейер и Н. Васильев // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 85. – С. 148-159. – ISSN 0234-1395
667176
  Чехов И.В. Марки - друзья природы / И.В. Чехов, Л Сладков. – М, 1981. – 96с.
667177
  Бухаров О.Н. Марки - свидетели истории / О.Н. Бухаров. – М, 1982. – 78с.
667178
  Лурье Ю. Марки Афганистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80. – ISSN 0321-5075
667179
  Шницлер А. Марки и чудеса / А. Шницлер. – Москва ; петроград, 1923. – 123 с.
667180
  Бухаров О.Н. Марки из старого альбома / О.Н. Бухаров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
667181
  Артур Р. Марки страны Эль Дорадо / Р. Артур. – Москва, 1989. – 15с.
667182
  Лурье Ю. Марки Танзании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81. – ISSN 0321-5075
667183
  Шалата М.И. Маркиан Шашкевич жизнь, творчество, общественно-культутурная деятельность. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шалата М.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 29л.
667184
  Санд Жорж Маркиз де Вильмер. Повести и рассказы / Санд Жорж. – Минск : Вышейшая школа, 1989. – 464с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
667185
  Альмера Маркиз де Сад / Альмера. – Москва : Молодеж.центр АПН, 1991. – 157с. – ISBN 5-86196-001-1
667186
   Маркиз де Сад и ХХ век. – Москва : Культура, 1992. – 256с. – ISBN 5-8334-0006-6
667187
  Эйденбург А. Маркиз де Сад: психол. исслед. / А. Эйденбург. – К., 1991. – 78с.
667188
  Жеребин А.И. Маркиз Поза и "русские мальчики" (К 250-летию со дня рождения Фридриха Шиллера) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
667189
  Капуана Л. Маркиз Роккавердина / Л. Капуана. – Л., 1987. – 407с.
667190
  Иощенко А. Маркиза де Ментенон "некоронованная королева" Франции // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-81. – ISSN 1812-867Х


  Франсуаза д’обінье (маркіза Ментенон) - фаворитка Людовика XIV
667191
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
667192
  Игумнова Т.С. Маркизетовый поход / Т.С. Игумнова. – М.-Л., 1927. – 128с.
667193
  Проймин К.Д. Маркизовский ключ. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1970. – 232с.
667194
   Маркин Владимир Петрович -- профессор Харьковского ун-та : Библиографический указатель. – Харьков, 1992. – 39с.
667195
  Петриковский Е.Л. Маркирование изделий в радио- и электронной промышленности / Е.Л. Петриковский, В.Ф. Красников. – Москва : Энергия, 1974. – 184 с.
667196
   Маркированные конверты СССР, 1926-1982 гг. : каталог-справочник. – М., 1986. – 92с.
667197
   Маркированные почтовые карточки СССР 1923-1979 гг. Каталог; Стандартные, рекламно-агитационные, иллюстрированные (односторонние) выпуски.. – М., 1982. – 111с.
667198
  Николко М. Маркируя другого: национальная идентичность украинцев в период независимости / М. Николко, Е. Грицай // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 48-56. – ISSN 1822-5136
667199
  Аль-Азаві Разі Джабур Шгіт Марківські моделі процесів ліквідації аварій в людино-машинних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Разі Джабур Шгіт Аль-Азаві ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
667200
  Місіма Іокіо Маркіза де Сад : П"єса в 3-х д.: За мотивами "Життєпису маркіза де Сада" Тацухіко Сібусава // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.4-34
667201
  Шевченко Л.В. Маркіна Валентина Олексіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 244. – ISBN 96966-8060-04-0
667202
  Кава В.І. Маркіян : повісті / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1973. – 320 с.
667203
  Рябчук М. Маркіян Шашкевич - заспівувач національного культурного відродження Західної України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
667204
  Шалата М. Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 802-814. – ISSN 2223-1196
667205
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Музейний комплекс Марукіяна Шашкевича) Поч. к ч. 2 2013, (далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 5


  Меморіал у Нестаничах, цікавий і оригінальний, став окрасою села, серцевиною заповідної території.
667206
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Поч. у ч. 2,3 за 2013 р.. Далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 6
667207
  Лепкий Б. Маркіян Шашкевич : З ілюстрациями / Написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1912. – VIII, 108 с. : іл., портр. – На обкл. назва сер.: Лїтературні характеристики укр. письменників. - В кн. портр. М.С. Шашкевича, Р. Авдиковського, С. Слимаковського, Я.Ф. Головацького, І.М. Вагилевича ; Рік вид. встан. за кн.: Енциклопедія Українознавства. Т.10. Париж, Нью-Йорк,. – (Загальна бібліотека ; № 106/107 ; Характеристики українських письменників [Т.] 2)
667208
  Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич / М.Й. Шалата. – К, 1969. – 255с.
667209
  Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3


  Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
667210
   Маркіян Шашкевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 38-39


  У листопаді цього року виповнюється 200 років з дня народження Маркіяна Шашкевича - українського письменника, поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, культурно-громадського діяча, речника духовного відродження західноукраїнських ...
667211
   Маркіян Шашкевич на Заході = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
667212
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 60-64. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не ввійшли до основного варіанта цього незавершеного твору. Виявлено подібність характеристики одного з персонажів "Нового ...
667213
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не увійшли до основного варіанту цього незавершеного твору
667214
  Пахолко С. Маркіян Шашкевич у фалеристичних пам"ятках першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
667215
  Дмитрук В.Т. Маркіян Шашкевич. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1961. – 52с.
667216
  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізм культу // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 30-31
667217
  Головецькй В.М. Маркіянові яблука / В.М. Головецькй. – К., 1987. – 229с.
667218
  Гущак Іван Марко Боєслав-сурмач УПА / Гущак Іван. – Львів : Світ, 2002. – 88с. – (Подвижники національної ідеї). – ISBN 966-603-166-3
667219
  Степула Н. Марко Боєслав // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 272-273. – ISBN 966-7379-16-7
667220
  Зелінська Г. Марко Боєслав у літературній критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 48-54. – ISSN 0130-528Х
667221
  Пробийголова М. Марко Брага / М. Пробийголова. – К., 1959. – 48с.
667222
  Лисенко О. Марко Бублій : оповидання пpо давне / Олекса Лысенко. – Серкассы (Черкаси) : Дpук. Х.Д. Раздольскаго, 1902. – 8 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт.
667223
  Кочерга І. Марко в пеклі / І. Кочерга. – Х, 1930. – 96с.
667224
   Марко Веніамінович Цвік : (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності). – Харків : Право, 1999. – 26с.
667225
  Гросси Т. Марко Висконти / Т. Гросси. – М., 1972. – 304с.
667226
  Сорокіна Л. Марко Вовчок - "кроткий пророк" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-19
667227
  Федунь Н.О. Марко Вовчок - ясна зоря нашого письменства. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 19-25
667228
  Бойко В.С. Марко Вовчок : : Істоpико-літеpатуpний начеpк : (З біогpафією письменниці і покажчиком літеpатуpи) / В. Бойко. – Київ : Дpукаpь. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 240 с. – Бібліогр. покажч.: с. 229-239


  Hа тит. аpк. епігpаф з віpша "Маpку Вовчку" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, М. Вовчка, І.П. Котляpевського, укp. наp. пісень Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834 — 1907) Український вчений, літературознавець, ...
667229
  Бойко В.С. Марко Вовчок / В. Бойко. – Київ ; Ляйпціг : [Вид[авн.] Т-[во] "Дpукаpь"]. Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1923. – 240 с. – Бібліогp. покажч.: С. 229-239. – (Загальна бібліотекака ; № 185-187 ; Літературні хаpактеpистики укp. письмеників [№] 5)


  Український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради, член Малої Ради, дійсний член Комісії УАН, редактор «Книгоспілки», викладач харківських вузів, професор Уральського педагогічного інституту ...
667230
  Тамарченко Д. Марко Вовчок / Д. Тамарченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1946. – 44 с.
667231
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 28 с.
667232
  Филоненко В.И. Марко Вовчок / В.И. Филоненко. – Нальчик, 1955. – 42с.
667233
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – К., 1957. – 64с.
667234
  Гимельфарб А.М. Марко Вовчок / А.М. Гимельфарб. – М., 1957. – 36с.
667235
  Засенко А.Е. Марко Вовчок / А.Е. Засенко. – М., 1958. – 39с.
667236
  Тараненко М.А. Марко Вовчок : Літературний портрет / М.А. Тараненко. – Київ, 1958. – 135 с.
667237
  Мартынов А.Ф. Марко Вовчок / А.Ф. Мартынов. – Липецк, 1960. – 28с.
667238
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – Київ, 1964. – 655с.
667239
  Засенко О. Марко Вовчок : Життя, творчість, місце в історії літератури / О. Засенко. – Київ : Видавництво Академія наук УРСР, 1964. – 655с.
667240
  Брандис Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандис. – М., 1968. – 335с.
667241
  Брандіс Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандіс. – Київ, 1975. – 368 с.
667242
  Недзвідський А.В. Марко Вовчок : Семінарій / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 168с.
667243
  Омельянов М.Я. Марко Вовчок / М.Я. Омельянов. – К, 1987. – 14с.
667244
  Зеров М. Марко Вовчок // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 221-226. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
667245
  Панасенко Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
667246
   Марко Вовчок (1834-1907). – Вінниця, 1959. – 8с.
667247
   Марко Вовчок в критиці : Збірник статей, рецензій, висловлювань. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1955. – 338с.
667248
  Засенко О.Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О.Є. Засенко. – Київ, 1959. – 180с.
667249
  Маркович Б.А. Марко Вовчок на Кавказе / Б.А. Маркович. – Ставрополь : Тип. Губернского правл., 1913. – 79 с. – Отд. оттиск: Труді СТавропольской ученой архивной комиссии
667250
  Лобач-Жученко Марко Вовчок на Кавказе. / Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 183с.
667251
  Ільницька Луіза Іванівна Марко Вовчок у колі сучасників : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження / Ільницька Луіза Іванівна, Лобач-Жученко Борис Борисович. – Львов, 1983. – 143с.
667252
  Бернштейн М.Д. Марко Вовчок. / М.Д. Бернштейн. – Київ : Радянська школа, 1952. – 74с.
667253
  Засенко Алексей Елисеевич Марко Вовчок. (Жизнь, творчество, место в истории лит-ры) : Автореф... д-ра филол.наук: / Засенко Алексей Елисеевич; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
667254
  Баб"як П.Г. Марко Вовчок. 1833-1907 / П.Г. Баб"як. – Львів, 1969. – 51с.
667255
   Марко Вовчок. Бібліографічні та методичні матеріали. – Х., 1957. – 54с.
667256
   Марко Вовчок. Статті і дослідження. – К., 1957. – 360с.
667257
  Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці (до 180-річчя від дня народження) // Українська мова й література у сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 4-7


  У статті йдеться про творчий шлях класика української літератури Марка Вовчка (Марію Олександрівну Вілінську).
667258
  Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа при КДУ, 1983. – 198с.
667259
  Зеров М. Марко Вовчок. Творчість // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 226-229. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
667260
  Игнатова А. Марко Вовчок: лики свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268
667261
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 92-95.
667262
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 6- 11.
667263
  Димніч-Могила Марко Горбатий / Димніч-Могила. – Харків, 1929. – 57с.
667264
  Горбачук М.Л. Марко Григорович Крейн (до 100-річчя з дня народження) // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29.
667265
  Голбковский Анатолий Марко из Монтерея : Музеи мира / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл., Карта
667266
   Марко Ігорович Бажанов - один із фундаторів харківської школи кримінального права та процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 343-346. – ISSN 0132-1331
667267
  Новиков А. Марко Кропивницький - фундатор нового українського театру // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 4-7


  У статті йдеться про заснування М. Кропивницьким уславленого театру корифеїв (у сучасному розумінні першрго національного класичного театру), з початком діяльності якого розпочинається за великим рахунком історія українського професійного театру на ...
667268
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Симферополь, 1961. – 72с.
667269
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Київ, 1968. – 144с.
667270
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – К., 1985. – 150с.
667271
   Марко Кропивницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-8137-97-6
667272
  Гіптерс З. Марко Кропивницький і західноукраїнська інтелігенція у справі економічної освіти дітей і дорослих другої половини XIX - початку XX ст. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 11-16


  Попри відсутність держави, авторитарність системми освіти, прогресивні культурно-освітні діячі другої половини XIX -початку XX століть започаткували й підносили національне відродження Галичини на засадах торговельно-кооперативного шкільництва, ...
667273
  Смоленчук М.К. Марко Кропивницький і його рідний край / М.К. Смоленчук. – Київ, 1971. – 76 с.
667274
  Пилипчук Р. Марко Кропивницький і питання про початок українського професійного театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 174-198. – ISSN 1997-4264


  У статті розглядається тривале дискусійне питання в українському театрознавстві про початок українського професіонального театру і ставлення М. Кропивницького до цього питання. Сьогодні побутують різні дати появи професіонального театру на українській ...
667275
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Новиков А.О. ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 436 л. – Бібліогр.: л. 392-436
667276
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Новиков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
667277
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
667278
  Вітер В. Марко Кропивницький на українському телеекрані / В. Вітер, Г. Криворчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 272-277. – ISSN 1997-4264
667279
  Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 11-
667280
  Лягущенко А. Марко Лукич Кропивницький - видатний організатор театральної справи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 218-225. – ISSN 1997-4264
667281
  Литвинська С. Марко Лукич Кропивницький - засновник театру світової слави : (до 170-річчя від дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 181-186. – ISBN 966-8126-27-0
667282
  Кирилюк Є.П. Марко Лукич Кропивницький / Є. Кирилюк. – Москва : Укрвидав ЦККП(б)У, 1943. – 12 с.
667283
  Йосипенко М.К. Марко Лукич Кропивницький / М.К. Йосипенко. – К., 1958. – 324с.
667284
  Генов К. Марко Марчевски. / К. Генов. – София, 1961. – 108с.
667285
  Шкловский В.Б. Марко Поло / В.Б. Шкловский. – М., 1936. – 352с.
667286
  Дубровська Динара Марко Поло: презумпция невиновности : Великие путешественники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 106-122 : Фото, карта
667287
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Істоpична легенда / Олекса Стороженко ; [Ілюстрації акад. маляра Е. Ліпецького]. – Львів : Накладом Укр. Книгарні й Антикварні ; Друк. Ганіцький, Чернівці. – 132 с.
667288
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Українська лєгенда з 1648 р. / Олекса Стороженко. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1903. – 131, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. ; Сер. 1; Ч. 50)
667289
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : Істоpична легенда. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 110 с.


  Hа с. 3 епігpаф з укp. пpиказки
667290
  Стороженко О.П. Марко Проклятий / Олекса Стороженко. – Київ : Дніпро, 1989. – 622 с.
667291
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : вибр. твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 207, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Скарби" ; № 6). – ISBN 978-617-07-0143-5
667292
  Мірчук П. Марко Проклятий та інші твори / Петро Мірчук. – Львів, 2003. – 64с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
667293
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма [у прозі] на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий Запоpожской Стаpины А.П. Стоpоженка: (С поpтpетом автоpа) / [Предисл. В. Бєлого]. – Одесса : Тип. Л. Hитче, 1879. – [2], VII, 170 с. : портр. – Авт. пред.. устан. по кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 3 / Уклад.: М. Пивоваpов та ін. - К., 1963. - Hа окp. аpк. поpтр. авт.- От. тит. стр. и пред. изд на руск., поэма - Изд. на укр. яз. в транслитерации симв. рус. яз. старой орф.
667294
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий запоpожской стаpины: (С поpтpетом автоpа) / А.П. Стоpоженко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1894. – 144 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 314)
667295
  Преловська І. Марко Федорович Грушевський, єпископ УАПЦ (1865-1938) (до 150-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 339-349
667296
  Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 6-10
667297
  Музичка А. Марко Черемшина / А. Музичка. – Х, 1928. – 280с.
667298
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1951. – 144с.
667299
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1974. – 253с.
667300
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина / О.Д. Гнідан. – К., 1985. – 167с.
667301
  Гнидан Е.Д. Марко Черемшина и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Гнидан Е.Д. ; КГУ. – Киев, 1971. – 117 с.
667302
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина і народна творчість : Дис... канд. філол.наук: / Гнідан О.Д.; КДУ. – К., 1971. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
667303
  Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 398-431. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
667304
  Пеленський Є.Ю. Марко Черемшина. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1938. – 47с.
667305
   Марко Черемшина.. – Львів, 1955. – 22с.
667306
   Марко Черемшина.. – К., 1962. – 63с.
667307
   Марко Черемшина.. – Ужгород, 1964. – 40с.
667308
   Марко Якимович Варшавчик (1918-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 194-195 : Фото. – ISSN 0320-9466
667309
  Томазов В. Марковичі та Скоропадські зреклися Мазепи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 54-57
667310
   Марковников Владимир Васильевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 199-222. – ISBN 966-594-386-3
667311
   Марковніков Володимир Васильович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 106-123. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
667312
  Короткий В.А. Марковніков Володимир Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 275. – ISBN 966-06-0393-2
667313
  Нескромный В.Н. Марковская динамика многочастичных систем, взаимодействующих с бозонным термостатом : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Нескромный В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 10л.
667314
  Анисимов В.В. Марковские и полумарковские процессы / В.В. Анисимов. – Київ, 1986. – 88с.
667315
  Сильвестрова Э.М. Марковские конечные автоматы линейного типа и адаптивные системы обслуживания / Э.М. Сильвестрова. – Киев, 1974. – 56с.
667316
  Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б. Дынкин. – М, 1963. – 860с.
667317
  Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1977. – 488с.
667318
  Шпак В.Д. Марковские процессы восстановления с внешними переходами, образующими полумарковский процесс / В.Д. Шпак. – Киев, 1973. – 56с.
667319
  Хант Джон Марковские процессы и потенциалы. / Хант Джон. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 278 с.
667320
  Майн Х. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн. – М, 1977. – 175с.
667321
  Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием / Т.М. Лиггетт. – Москва : Мир, 1989. – 550 с.
667322
  Клименко А.В. Марковские разбиения для псевдоаносовских диффеоморфизмов поверхностей : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Клименко А.В. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 14 с. – Бібліогр.: 3 назви
667323
  Розанов Ю.А. Марковские случайные поля / Ю.А. Розанов. – М, 1981. – 256с.
667324
   Марковские случайные процессы и их применение. – Москва, 1985. – 91 с.
667325
   Марковские случайные процессы и их применения. – Саратов, 1980. – 124с.
667326
   Марковские случайные процессы и их применения в теории управления. – М, 1983. – 138с.
667327
  Турчин В.Н. Марковские цепи : основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Турчин, Е.В. Турчин. – Дніпропетровськ : ЛизуновПресс, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-2575-61-3


  У пр. №1708108 напис: Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ имени Тараса Шевченка от авторов 13.05.2016
667328
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
667329
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Додатки: л. 117-132. – Бібліогр.: л. 110-116
667330
  Лебєдєв Є.О. Марковська модель вузла транкінгової мережі / Є.О. Лебєдєв, М.К. Шаріпова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 124-125
667331
  Глибовець М.М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / М.М. Глибовець, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ...
667332
   Маркс - историк. – М., 1968. – 712с.
667333
   Маркс (Marx) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
667334
  Левиова С.З. Маркс в германской революции 1848-1849 годов / С.З. Левиова. – Москва, 1970. – 376с.
667335
  Энгельс Ф. Маркс и "Новая Рейнская Газета". / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 14с.
667336
  Янчук И.И. Маркс и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х
667337
  Сафаров Г. Маркс и национально-колониальном вопросе / Г. Сафаров. – М., 1934. – 220с.
667338
   Маркс и некоторые вопросы международного рабочего движения XIX века. – Москва, 1970. – 481с.
667339
   Маркс и революционное движение XIX века. – Л., 1934. – 260с.
667340
   Маркс и современная политическая теория. – Москва, 1986. – 125 с.
667341
  Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
667342
  Осборн П. Маркс и философия времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 15-32. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
667343
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс -- организаторы Союза коммунистов. / Е.П. Кандель. – М, 1953. – 302с.
667344
   Маркс и Энгельс - журналисты. – Ленинград, 1965. – 31 с.
667345
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – М, 1966. – 880с.
667346
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 751с.
667347
   Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. – М., 1961. – 531с.
667348
  Танхилевич О. Маркс и Энгельс о крестьянстве / О. Танхилевич. – М - Л, 1928. – 152с.
667349
  Ломова М.И. Маркс и Энгельс о сломе буржуазного государства и замене его диктатурой пролетариата. : Автореф... наук: / Ломова М.И.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – М, 1950. – 31л.
667350
  Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническим образованием / Г. Крапп. – Москва, 1964. – 259с.
667351
  Мороз И.А. Маркс и Энгельс об общественно-политической и философской мысли России во второй поливине XIX века : Автореф... канд. филос.наук: / Мороз И.А.; КГУ. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
667352
  Букановский В.М. Маркс и Энегельс о принципах классификации наук и их применении в естествознании : Автореф... канд.наук: / Букановский В. М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. истор. философии. – Москва, 1950. – 33 л.
667353
  Енгельс Ф. Маркс і "Нова райнська газета". / Ф. Енгельс, 1933. – 15с.
667354
  Попов П.М. Маркс і Енгельс про "Слово о полку Ігореві" / П.М. Попов, 1938
667355
  Крісенко М. Маркс і Енгельс про витоки російської політики: аналіз і застереження // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С.147-149. – ISSN 0320-8370
667356
  Кандель Е.П. Маркс і Енгельс про реакційне прусацтво. / Е.П. Кандель, І.І. Прейс. – Київ; Харків, 1944. – 63с.
667357
  Серебрякова Г.И. Маркс і Енгельс. / Г.И. Серебрякова. – К, 1986. – 667с.
667358
   Маркс К. и Энгельс Ф. о вопросах социальной диалектики. – Фрунзе, 1983. – 163с.
667359
   Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І. : Бібліографічний покажчик творів, випущених Політвидавом України в 1923-1984 рр. – Київ, 1985. – 120с.
667360
  Кулаев Максим Маркс как критик Вестфальского миропорядка. О работе "К еврейскому вопросу" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.83-96. – ISSN 0869-44435


  Статья М. Кулаева посвящена работе К. Маркса " К еврейскому вопросу ", написанной в 1843 году и представляет интерес в контексте современной политической теории, а также теории международных отношений.
667361
  Савельев М. Маркс о пролетарской революции и диктатуре пролетариата / М. Савельев, 1933. – 111с.
667362
  Лаптін П.Ф. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революці : Лекція для сдутентів-заочників / П.Ф. Лаптін. – К., 1949. – 24с.
667363
  Итон Дж. Маркс против Кейнса. Ответ на "Социализм" Герберта Моррисона / Дж. Итон. – М., 1958. – 125с.
667364
  Длугач Т.Б. Маркс сегодня // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-72. – ISSN 0235-1188
667365
  Смірнов І. Маркс та Енгельс про дитячу і юнацьку працю / І. Смірнов. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
667366
  Штепа К. Маркс, Енгельс і проблема античного способу продукції / К. Штепа. – К, 1934. – 109с.
667367
  Звіглянич О. Маркс, Енгельс, Ленін - творці наукового комунізму / О. Звіглянич. – Київ, 1963. – 60с.
667368
   Маркс, Енгельс, Ленін, КПРС про управління економікою. – К., 1981. – 326с.
667369
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – 2-е вид., 1933. – 223с.
667370
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – 2-е вид., 1933. – 224с.
667371
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 449с.
667372
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 472с.
667373
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 518с.
667374
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение / В.А. Дьяков. – Москва, 1968. – 192с.
667375
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и Польша / В.А. Дьяков, 1989. – 220с.
667376
  Колесников А.К. Маркс, Энгельс, Ленин о коммунистической партии / А.К. Колесников. – Москва, 1967. – 64с.
667377
  Овсянников М.Ф. МАркс, Энгельс, Ленин об искусстве / М.Ф. Овсянников. – М, 1965. – 42с.
667378
   Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой.. – М., 1979. – 344с.
667379
   Маркс. - Ленин. - ВКП(б). Тезисы. – Л., 1934. – 103с.
667380
  Энгельс Ф. Маркс. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 20с.
667381
   Маркс. Философия. Современность. – Москва, 1988. – 414 с.
667382
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Л., 1932. – 220с.
667383
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1934. – 352с.
667384
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Х., 1934. – 224с.
667385
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1935. – 352с.
667386
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 344с.
667387
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1938. – 143с.
667388
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 5-е. – Москва, 1940. – 456с.
667389
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 6-е. – Ленинград, 1946. – 496с.
667390
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1981. – 190с.
667391
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 200с.
667392
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0042-8744
667393
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0042-8744
667394
   Маркс: за и против. – М., 1991. – 79с.
667395
  Харчев А.Г. Марксизим-ленинизм о браке и семье / А.Г. Харчев. – М, 1959. – 39с.
667396
  Теряев Г.В. Марксизм-коммунизм о базисе и настройке / Г.В. Теряев. – М, 1954. – 40с.
667397
  Ломова М.И. Марксизм-ленинизм -- единственно научная идеология международного рабочего класса / М.И. Ломова. – Л., 1967. – 24с.
667398
  Овчинников В.С. Марксизм-ленинизм -- идеология и политика социального прогресса / В.С. Овчинников. – Москва, 1984. – 36 с.
667399
   Марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное учение, преобразующее мир. – М., 1984. – 112с.
667400
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
1, 2. – 1968. – 459, 256с.
667401
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
3. – 1968. – 352с.
667402
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
4. – 1968. – 447с.
667403
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
5. – 1968. – 447с.
667404
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
6. – 1969. – 383с.
667405
  Загладин В.В. Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение коммунистов всех стран / В.В. Загладин. – М., 1980. – 64с.
667406
   Марксизм-ленинизм - методологическая основа коммунистического воспитания молодежи. – М., 1983. – 174с.
667407
  Гольдман Г.Р. Марксизм-ленинизм - научная основа политики КПСС / Г.Р. Гольдман. – Л., 1969. – 16с.
667408
  Шабалина Е.Н. Марксизм-ленинизм - подлинно научная идеология, выражение коренных интересов трудящихся. / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
667409
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа научного мировоззрения. – Днепропетровск, 1971. – 192с.
667410
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа строительства коммунизма. – М., 1965. – 160с.
667411
  Киров С.М. Марксизм-ленинизм - это единственная наука, которая учит трудящихся побеждать своих врагов / С.М. Киров. – Л., 1934. – 32с.
667412
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм / С.М. Ковалев. – Москва, 1969. – 32с.
667413
  Константинов Ф.В. Марксизм-ленинизм в высшей школе / Ф.В. Константинов. – Москва, 1957. – 87с.
667414
  Климушев В.Я. Марксизм-ленинизм в действии / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 32с.
667415
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. – М.
1. – 1983. – 281с.
667416
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (в свете решений XXVI съезда КПСС). – М.
2. – 1983. – 344с.
667417
  Фаталиев Х.М. Марксизм-ленинизм и естествознание. / Х.М. Фаталиев. – М, 1962. – 352с.
667418
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
1. – 1989. – 240с.
667419
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
2. – 1989. – 303с.
667420
  Гончарук Л.А. Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм / Л.А. Гончарук. – Л., 1985. – 119с.
667421
  Воробьев В.Ф. Марксизм-ленинизм и наука о литературе / В.Ф. Воробьев. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1971. – 202с.


  В первом разделе рассматривается эстетическая концепция основоположников марксизма и освещаются некоторые актуальные вопросы теории литературы. В последующих разделах автор говорит о вкладе В.И.Ленина в марксистскую науку о литературе, о развитии им ...
667422
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага, 1973. – 136с.
667423
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1. – 1974. – 104с.
667424
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2. – 1974. – 160с.
667425
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
3. – 1974. – 120с.
667426
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1(4). – 1975. – 144с.
667427
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2 (5). – 1975. – 160с.
667428
   Марксизм-ленинизм и переход к социализму народов Азии и Африки. – Москва, 1984. – 235 с.
667429
  Бабаева Н.П. Марксизм-ленинизм и питерские рабочие / Н.П. Бабаева, А.Я. Великанова, Г.С. Жуйков. – Л., 1977. – 368с.
667430
   Марксизм-ленинизм и проблемы мирового революционного движения. – М.
2. – 1970. – 184с.
667431
  Богомазов Г.Г. Марксизм-ленинизм и проблемы товарно-денежных отношений в период строительства социализма в СССР / Г.Г. Богомазов. – Л., 1974. – 144с.
667432
   Марксизм-ленинизм и реалии конца ХХ столетия. – М., 1988. – 397с.
667433
  Мелюхин С.Т. Марксизм-ленинизм и современная естественнонаучная картина мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1968. – 47с.
667434
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М., 1979. – 95с.
667435
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – 2-е изд., доп. – М., 1980. – 198с.
667436
   Марксизм-ленинизм и современная эпоха. – М., 1981. – 382с.
667437
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 1. – 1982. – 319с.
667438
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 2. – 1982. – 448с.
667439
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 3. – 1982. – 384с.
667440
  Несмелов О.В. Марксизм-ленинизм и стратегия мира / О.В. Несмелов. – Казань, 1970. – 344с.
667441
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм и формирование нового человека / С.М. Ковалев. – М, 1973. – 136с.
667442
  Лукачевский А.Т. Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм / А.Т. Лукачевский. – М., 1933. – 104с.
667443
  Кикнадзе Г.А. Марксизм-ленинизм о базисе и надстройке : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 15л.
667444
  Шенгелия Х.Д. Марксизм-ленинизм о возможности и действительности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шенгелия Х.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 26 с.
667445
  Розанов Н.К. Марксизм-ленинизм о возможности перехода народв слаборазвитых стран к социализму, минуя капиталистическую стадию : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Н. К.; МГУ, Спициал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1968. – 18л.
667446
  Мокров И.Ф. Марксизм-ленинизм о возникновении, развитии и преодолении противоречий между городом и деревней. : Автореф... канд. филос.наук: / Мокров И.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
667447
  Киладзе Д.К. Марксизм-ленинизм о возрастающей роли трудящихся масс в истории : Автореф... канд. фимлософ.наук: / Киладзе Д.К.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
667448
  Миронов Н.М. Марксизм-ленинизм о войне и армии / Н.М. Миронов. – Москва, 1954. – 47с.
667449
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1956. – 288с.
667450
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1957. – 287с.
667451
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1961. – 394с.
667452
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 3-е переработ. и доп. изд. – М., 1962. – 375с.
667453
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 4-е переработ. и доп. изд. – М., 1965. – 383с.
667454
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 5-е переработ. и доп. изд. – М., 1968. – 391с.
667455
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1974. – 486с.
667456
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1983. – 288с.
667457
  Прокопьев С.С. Марксизм-ленинизм о войне и армии. / С.С. Прокопьев. – Новосибирск, 1963. – 33с.
667458
  Смирнов П.С. Марксизм-ленинизм о войне и мире / П.С. Смирнов. – М., 1968. – 143с.
667459
   Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. – М., 1955. – 220с.
667460
  Горелов Д.П. Марксизм-ленинизм о всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Горелов Д. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1954. – 18л.
667461
  Тарасов К.Е. Марксизм-ленинизм о всестороннем развитии человека как высшей цели коммунизма. / К.Е. Тарасов. – М., 1981. – 38с.
667462
  Сванидзе С.А. Марксизм-ленинизм о двух фазах коммунистического общества : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе С. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 37л.
667463
  Рахимбаев С.М. Марксизм-ленинизм о демократии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рахимбаев С.М.; МГУ. Философский факультет. – М., 1972. – 19л.
667464
   Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. – М., 1984. – 382с.
667465
  Студеникин П.Я. Марксизм-ленинизм о единстве теории и практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Студеникин П.Я. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 18 с.
667466
  Архангельский Л.М. Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. : Автореф... наук: / Архангельский Л.М.; Уральск. гос. унив. им.А.М.горького. Каф. диалектич. и историч. материализма. – Свердловск, 1953. – 16 с.
667467
  Керимов Д.А. Марксизм-ленинизм о закономерности развития государства и права при социализме / Д.А. Керимов. – М., 1981. – 80с.
667468
  Голубенко В.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях перехода от старого качества к новому качеству в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: / Голубенко В.П.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 16л.
667469
  Купченко И.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях развития народной революции в Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Купченко И.П.; Ленингир. гос. ун-т. – Л., 1953. – 20л.
667470
  Колобков В.В. Марксизм-ленинизм о закономерностях строительства социализма и коммунизма / В.В. Колобков. – Киев, 1964. – 36с.


  На обл. дарственная надпись от автора библиотеке КГУ
667471
  Джахая Л.Г. Марксизм-ленинизм о знании, истине и практике. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1961. – 83с.
667472
  Шарашенидзе И.В. Марксизм-ленинизм о конкретно-историческом подходе к общественным явлениям. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шарашенидзе И.В.;. – Тбилиси, 1950. – 18л.
667473
  Хакбердыев М.Х. Марксизм-ленинизм о культуре и культурной революции : Автореф... канд.филос.наук: / Хакбердыев М.Х.; Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 18л.
667474
  Зеленецкий М.Н. Марксизм-ленинизм о культуре. / М.Н. Зеленецкий. – Л, 1957. – 82с.
667475
  Карпов В.А. Марксизм-ленинизм о культуре. Учеб. пособие в помощь изучающим первый раздел курса "Культурно-просветительная работа". / В.А. Карпов. – М., 1965. – 64с.
667476
  Нестерианова Е.П. Марксизм-ленинизм о материально-технической базе социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерианова Е.П.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
667477
  Чугреев А.П. Марксизм-ленинизм о мирном сосуществовании социалистической и капиталистической общественных систем : Автореф... канд. филос.наук: / Чугреев А.П.; Ин-т философии и права Акад. наук БССР. – Минск, 1957. – 24л.
667478
  Кулиев А.А. Марксизм-ленинизм о морали : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1956. – 24л.
667479
  Трифоненков П.И. Марксизм-ленинизм о моральном факторе в современных войнах. : Автореф... канд. филос.наук: / Трифоненков П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 24л.
667480
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / Г.Ф. Александров. – Москва, 1939. – 44с.
667481
  Леонов М.А. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / М.А. Леонов. – М, 1945. – 24с.
667482
  Леонов М.А. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / М.А. Леонов. – М, 1948. – 64с.
667483
  Копреева Т.Н. Марксизм-ленинизм о национально-колониальном вопросе. / Т.Н. Копреева. – Л, 1953. – 48с.
667484
  Митин М.Б. Марксизм-ленинизм о национальном вопросе. / М.Б. Митин. – М., 1951. – 60с.
667485
  Гигашвили А.М. Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития и критика идеологии неоколониализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гигашвили А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
667486
  Тумур-Очир Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития отсталых стран к социализму. (На примере Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Тумур-Очир Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – М., 1953. – 16л.
667487
  Свирский В.А. Марксизм-ленинизм о необходимости и свободе и своеобразии их проявления в условиях советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Свирский В. А.; МВО СССР, ИПКП марск. лен. – Киев, 1956. – 20 с.
667488
  Веселов В.М. Марксизм-ленинизм о необходимости сочетания марксисткой партией легальных и нелегальных форм борьбы. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселов В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1954. – 15л.
667489
  Скрыпник В.Д. Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скрыпник В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
667490
  Притыцкая Т.И. Марксизм-ленинизм о партии нового типа. : Автореф... канд. ист.наук: / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1954. – 22л.
667491
  Синельников В.И. Марксизм-ленинизм о проблемах некапиталистического развития молодых национальных государств / В.И. Синельников. – Грозный, 1967. – 24с.
667492
   Марксизм-ленинизм о происхождении и классовой сущности религии. – М., 1959. – 38с.
667493
  Гурев Г.А. Марксизм-ленинизм о происхождении религии / Г.А. Гурев. – Москва, 1953. – 32с.
667494
  Сахаров С.И. Марксизм-ленинизм о происхождении христианской рилигии и ее классовой сущности : Автореф... канд. филос.наук: / Сахаров С. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1950. – 44л.
667495
  Стрельников С.И. Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме / С.И. Стрельников. – Москва, 1966. – 35с.
667496
   Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. – М., 1969. – 624с.
667497
  Даниелян М.С. Марксизм-ленинизм о противоположности между умственным и физическим трудом / М.С. Даниелян. – Ереван, 1957. – 211 с.
667498
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резевах пролетариата в социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гостев И. А.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 18л.
667499
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резервах пролетариата в социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: / Гостев И.А.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XII
667500
  Лунев Г.К. Марксизм-ленинизм о путях преодоления религиозно-идеалистических пережитков в сознании людей. : Автореф... канд. филос.наук: / Лунев Г.К.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
667501
  Рекунов Ф.Н. Марксизм-ленинизм о путях преодоления существенного различия между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Рекунов Ф.Н. ; М-во культуры СССР, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с.
667502
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развити социалистической государственности в коммунистическое самоуправление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко Л.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 14 с.
667503
   Марксизм-ленинизм о развитии общества. – М., 1964. – 64с.
667504
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развитии социалистической государственности в коммунистическом самоуправлении. : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко Л.П.; Измаильский гос. пед. ин-т. Каф. маркс.-лен. – Измаил, 1964. – 200л. – Бібліогр.:л.197-200
667505
  Занин В.А. Марксизм-ленинизм о революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : Автореф... канд. ист.наук: / Занин В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
667506
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении / П.Н. Федосеев. – М, 1941. – 43с.
667507
  Куликов И.Н. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления / И.Н. Куликов. – Харьков, 1955. – 76с.
667508
  Будилова Е.А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления. / Е.А. Будилова. – Москва, 1955. – 68 с.
667509
  Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории / М.Д. Каммари. – М., 1953. – 408с.
667510
  Пуховский Н.В. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в истории. / Н.В. Пуховский. – М., 1955. – 40с.
667511
  Акимов А.Б. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в современных войнах : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов А.Б.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
667512
  Кузин В.А. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в социальных революциях / В.А. Кузин. – М., 1963. – 63с.
667513
  Гак Г.М. Марксизм-ленинизм о роли народных масс и личности в истории / Г.М. Гак. – М., 1954. – 28с.
667514
  Ельмеев В.Я. Марксизм-Ленинизм о роли науки в развитии производит. сил социалистич. общества / В.Я. Ельмеев. – Л., 1959. – 31с.
667515
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 15л.
667516
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; М-во просвшения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1956. – 16л.
667517
  Мхитарянд Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мхитарянд Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
667518
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм о сломе експлуататорской государственной машины / В.И. Разин. – Москва, 1964. – 52с.
667519
  Гринберг Г.М. Марксизм-ленинизм о социальном прогрессе как объективной закономерности : Автореф... канд. философ.наук: / Гринберг Г.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 22л.
667520
  Эвальдович И.Л. Марксизм-ленинизм о сущности и исторических формах брака и семьи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Эвальдович И.Л. ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 20 с.
667521
  Паркосадзе В. Марксизм-ленинизм о федерации / В. Паркосадзе. – Тбилиси, 1967. – 264с.
667522
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1956. – 47с.
667523
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1958. – 163с.
667524
  Алиев М.Г. Марксизм-ленинизм о характере скачков при переходе от старого качества к новому : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. Г.; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 19л.
667525
  Старовойтов В.И. Марксизм-ленинизм о языке и мышлении : Автореф... канд. филос.наук: / Старовойтов В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. диалект. и ист. материализма. – Минск, 1955. – 15 л.
667526
  Изох В.Г. Марксизм-ленинизм об интернациональном долге : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Изох В.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 23л.
667527
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм об истоках и характере войны / П.Н. Федосеев. – Сталинград, 1946. – 43с.
667528
  Титов С.Н. Марксизм-ленинизм об исторической преемственности и новаторстве в советком искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Титов С. Н.; МВО Ворон. ГУ. – Воронеж, 1954. – 17л.
667529
  Казаков Дмитрий Фролович Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Казаков Дмитрий Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 67 с. – Бібліогр.:с.63-67
667530
  Казаков Д.Ф. Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны. : Дис... доктор филолог.наук: / Казаков Д.Ф.; Военно-инженерная ордена Ленина краснознаменная академия им. В.В.Куйбышева. – Москва, 1974. – 316л. – Бібліогр.:л.1-29
667531
  Дубина К.К. Марксизм-ленинизм об общих закономерностях и своеобразии социалистической революции в различных странах / К.К. Дубина. – Київ, 1958. – 35с.
667532
  Трошин Д.М. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов науки. / Д.М. Трошин. – М., 1953. – 48с.
667533
  Паюсов С.П. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов развития общества : Автореф... канд.филос.наук: / Паюсов С.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
667534
  Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об отечестве и его защите : Автореф... Доктора филос.наук: / Дзюба Я.С.; Военно-политич.Акад. – Москва, 1965. – 64л.
667535
  Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания / В.В. Журавлев. – М., 1961. – 158с.
667536
  Холногорова М.Г. Марксизм-ленинизм об отношении коммунистов к непролетарским демократическим партиям в период строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Холногорова М.Г.;. – М., 1971. – 24л.
667537
  Маслин А.Н. Марксизм-ленинизм об уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. / А.Н. Маслин. – М., 1954. – 24с.
667538
  Ткачук В.Е. Марксизм-ленинизм об экономике, как главной базе развития коммунистического общества / В.Е. Ткачук. – К, 1969. – 40с.
667539
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение о государстве / В.И. Разин. – М, 1966. – 47с.
667540
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин. – М, 1979. – 64с.
667541
  Чунаева А.А. Марксизм-ленинизма о необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Чунаева А.А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
667542
  Фомина В.А. и Делограмматак М.Н. Марксизм-ленининзм о развитии личности и крах одной реакционной догмы антикоммунизма / В.А. и Делограмматак М.Н. Фомина. – М., 1963. – 48с.
667543
  Куценко В.І. Марксизм-ленінізм - володар дум передового людства / В.І. Куценко. – К., 1962. – 44с.
667544
   Марксизм-ленінізм - інтернаціональне вчення комуністів усіх країн. – К., 1964. – 28с.
667545
   Марксизм-ленінізм - прапор мільйонів у боротьбі за комунізм. – К., 1968. – 39с.
667546
   Марксизм-ленінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
667547
  Гомоляко Г.М. Марксизм-ленінізм і релігія про особу / Г.М. Гомоляко. – К., 1974. – 46с.
667548
  Черненко К.У. Марксизм-ленінізм наукова основа політики КПРС / К.У. Черненко. – Київ, 1955
667549
  Александренко Г.В. Марксизм-ленінізм про державну федерацію / Г.В. Александренко; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АН УРСР, 1960. – 132с.
667550
  Безпальчий В.Ф. Марксизм-ленінізм про джерела та соціальний зміст релігії / В.Ф. Безпальчий. – К, 1961. – 42с.
667551
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник. – Київ, 1959. – 56с.
667552
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетнік; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 54с.
667553
  Юдін П.Ф. Марксизм-ленінізм про культуру і культурну революцію. / П.Ф. Юдін, 1934. – 63с.
667554
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про лквідацію істотної відмінності між розумовою і фізичною працею : Філософський збірник №1 / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1954. – 35-58с. – Окремий відбиток
667555
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / Г.Ф. Александров. – Київ, 1940. – 43с.
667556
  Леонов М.А. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / М.А. Леонов. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
667557
  Гігашвілі А.М. Марксизм-ленінізм про некапіталістичний шлях розвитку / А.М. Гігашвілі. – Львів, 1968. – 43с.
667558
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – К., 1955. – 48с.
667559
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1956. – 47с.
667560
  Острянин Д.Х. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / Д.Х. Острянин. – Київ. – 27-38с.
667561
  Передерій В.Ф. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.Ф. Передерій, А.І. Клевцов. – Київ, 1954. – 35с.
667562
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.К. Танчер. – Київ, 1956. – 45с.
667563
  Тихонова Є.А. Марксизм-ленінізм про соціалістичну федерацію як централізовану демократичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-14. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются важнейшие положения марксизма-ленинизма, раскрывающие сущность и назначение социалистической федерации как средства теснейшего сплочения народов в борьбе за социализм и коммунизм. Основное внимание уделено неразрывной связи ...
667564
  Мартиненко П.Ф. Марксизм-ленінізм про суть конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія права ; № 9)


  Выясняя определение сущности конституции в работах классиков марксизма-ленинизма, автор различает два аспекта в этом вопросе: сущность конституции государства с антагонистическими классами и без них. В первом случае государственно-правовые институты ...
667565
  Бичко І.В. Марксизм - це гуманізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
667566
  Пантин И.К. Марксизм : историческое самопознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.12-24. – ISSN 0042-8744
667567
  Петряев К.Д. Марксизм в борьбе против буржуазных концепций ХІХ в. об историческом процессе / К.Д. Петряев. – К.-Одесса, 1975. – 148с.
667568
  Гноевых А.В. Марксизм в освещении журнала "Русское богатство" в 1904-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0042-8779


  О периоде редакторства В. Г. Короленко в журнале "Русское богатство" и его взглядах на марксизм.
667569
  Оропай А.Ф. Марксизм в прогностическом и профетическом аспектах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
667570
  Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы / М.Н. Покровский. – М., 1924. – 24с.
667571
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – М, 1972. – 582с.
667572
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – 2-е изд., доп. – М, 1977. – 638с.
667573
  Покровский М.Н. Марксизм в школе / М.Н. Покровский. – М., 1925. – 31с.
667574
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм / Г.И. Патент. – Курган, 1971. – 92с.
667575
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Патент Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
667576
  Кун Б. Марксизм и борьба с социал-фашизмом / Б. Кун. – М., 1933. – 96с.
667577
  Бурмистров С.Л. Марксизм и веданта в современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
667578
  Федосеев П.Н. Марксизм и волюнтаризм / П.Н. Федосеев. – М, 1968. – 63с.
667579
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 16с.
667580
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 16с.
667581
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 14с.
667582
  Сухи И. Марксизм и гуманизм. Критика соврем. буржуазного псевдогуманизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухи И.; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1962. – 16 с.
667583
  Ярославский Е. Марксизм и дарвинизм / Е. Ярославский. – М, 1940. – 35с.
667584
  Платонов Г.В. Марксизм и дарвинизм / Г.В. Платонов. – Москва, 1958. – 40с.
667585
  Александер Дж. Марксизм и дух социализма: культурные истокиантикапитализма (1982) // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 3 (56). – С. 24-49. – ISSN 1029-8053
667586
  Раинко С. Марксизм и его критики / С. Раинко. – М, 1978. – 336с.
667587
   Марксизм и естествознание. – М., 1933. – 212с.
667588
  Бузгалин А.В. и др. Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
667589
  Мучаидзе Г.О. Марксизм и концепция партии / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1977. – 271с.
667590
  Ковалев А.М. Марксизм и коренные общественные преобразования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-90. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
667591
  Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия / М. Корнфорт. – Москва, 1968. – 456 с.
667592
  Селзам Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам. – М, 1962. – 286с.
667593
   Марксизм и национальный вопрос. – М., 1923. – 192с.
667594
  Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 82 с.
667595
  Биола Ги Марксизм и окружающая среда / Биола Ги. – Москва, 1975. – 152с.
667596
  Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического / М.Н. Покровский, 1925. – с.
667597
  Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры / В.Г. Ревуненков. – Л., 1966. – 176с.
667598
   Марксизм и проблемы социально-экономической борьбы организованного пролетариата. – М., 1985. – 350с.
667599
   Марксизм и проблемы социального прогресса. – М., 1986. – 243с.
667600
   Марксизм и рабочее движение XIX века. Некоторые актуальные проблемы теории и истории. – Москва, 1988. – 566 с.
667601
   Марксизм и развитие советской педагогики. – М., 1986. – 256с.
667602
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1963. – 19с.
667603
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1972. – 16с.
667604
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1973. – 16с.
667605
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 16с.
667606
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1975. – 16с.
667607
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 16с.
667608
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 16с.
667609
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1981. – 16с.
667610
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1982. – 16с.
667611
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1983. – 16с.
667612
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 16с.
667613
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 15с.
667614
  Луначарский А.В. Марксизм и религия / А.В. Луначарский. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни науке и технике ; 11 : Естествознание и религия)
667615
  Слободянюк С.С. Марксизм и религия о ценности личности. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 32с.
667616
  Момджян Х.Н. Марксизм и ренегат Гароди. / Х.Н. Момджян. – М., 1973. – 192с.
667617
  Батудаев И.А. Марксизм и реформизм о революции и реформе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Батудаев И.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1960. – 17с.
667618
   Марксизм и Россия. – М., 1990. – 284с.
667619
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004
667620
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004
667621
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2004
667622
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2005
667623
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1/2. – 2006
667624
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006
667625
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006
667626
   Марксизм и современные проблемы литературоведения. – М., 1984. – 231с.
667627
   Марксизм и страны Востока. – М., 1970. – 184с.
667628
  Хофман Д. Марксизм и теория "праксиса". / Д. Хофман. – М., 1978. – 334с.
667629
  Сэв Л. Марксизм и теория личности. / Л. Сэв. – М., 1972. – 582с.
667630
  Брюхов В.С. Марксизм и теория равновесия / В.С. Брюхов. – Москва, 1965. – 32с.
667631
  Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. / В.Н. Волошинов. – Ленинград, 1929. – 188с.
667632
  Патент Г.И. Марксизм и экзистенциализм / Г.И. Патент. – Челябинск, 1973. – 251с.
667633
  Кох Г. Марксизм и эстетика / Г. Кох. – Москва, 1964. – 752с.
667634
  Скригунюк М.І. Марксизм і плебсологія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 47-55. – ISSN 1563-3349
667635
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
667636
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 15с.
667637
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 18с.
667638
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 12с.
667639
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 12с.
667640
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 28с.
667641
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 16с.
667642
  Шульц Э.Э. Марксизм как религия революции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
667643
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 93с.
667644
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 94с.
667645
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – Л, 1933. – 104с.
667646
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – М., 1934. – 94с.
667647
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – М., 1958. – 172с.
667648
  Гусейнов А.А. Марксизм о личности / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 31с.
667649
  Кэри Э. Марксизм о смысле человеческой жизни : Автореф... канд.философ.наук: / Кэри Э.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
667650
  Пищик Ю.Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю.Б. Пищик. – К, 1983. – 104с.
667651
  Ленін В.І. Марксизм про державу / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 100с.
667652
  Жмудський О.З. Марксизм про перетворення науки в безпосередню продуктивну силу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
667653
  Кухарчук Д.В. Марксизм против мелкобуржуазного социализма : из истории идейн. борьбы в рабочем движении середины XIX в. / Д.В. Кухарчук. – М., 1985. – 126с.
667654
  Дмитрук А.А. Марксизм против оппортунизма. / А.А. Дмитрук. – Минск, 1971. – 160с.
667655
  Фритцханд М. Марксизм, гуманизм, мораль : избранные работы / М. Фритцханд. – Москва : Прогресс, 1976. – 316 с.
667656
  Мартиненко Т.К. Марксизм, дарвінізм і сучасна біологія / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1971. – 48с.
667657
   Марксизм, история философии, современность. – Тарту, 1985. – 237с.
667658
  Серени Э. Марксизм, наука, культура / Э. Серени. – Москва, 1952. – 155 с.
667659
  Штайгервальд Р. Марксизм, религия, современность / Р. Штайгервальд. – М., 1976. – 192с.
667660
   Марксизм: pro и contra. – М., 1992. – 333с.
667661
  Процько М.А. Марксисиско-ленинская теория государства, революции и диктатуры пролетариата / М.А. Процько. – М, 1958. – 128с.
667662
  Филонов А.П. Марксиско-ленинское учение об обоществлении производства и его развитие в решениях XXII съезда КПСС : Автореф... канд. экон.наук: / Филонов А.П.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1963. – 22л.
667663
  Рожков В.П. Марксиство-ленинская партия и демократический характер социалистического управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рожков В. П.; БашкГУ. – Уфа, 1980. – 28л.
667664
  Деришев С.И. Марксисткая философия в Белоруссии в период социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Деришев С. И.; БГУ, Каф ист., филос. и логики. – Минск, 1966. – 23л.
667665
  Цхакая Н.М. Марксисткие газеты "Брдзола" и "Пролетарис Брздола" и их роль в пропаганде лениского-искровских идей : Автореф... канд. ист.наук: / Цхакая Н. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 18л.
667666
  Руслякова В.Г. Марксистко-ленинская историография Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Руслякова В.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1955. – 16л.
667667
  Андреев А.Л. Марксистко-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев. – Москва, 1988. – 206с.
667668
  Узбекова Г.Х. Марксистко-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
667669
  Коваль П.Д. Марксистко-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1953. – 18л.
667670
  Горовский Ф.Я. Марксистко-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
667671
  Петрухин А.А. Марксистко-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
667672
  Французова Н.П. Марксистко-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Н.П. Французова. – М, 1969. – 96с.
667673
  Агамиров М. Марксистко-ленинская философская мысль в Азербайджане в годы реакции / М. Агамиров. – Баку, 1980. – 141с.
667674
  Венгрис А.О. Марксистко-ленинская экономическая мысль в Литве в 1918-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Венгрис А.О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 32л.
667675
  Дубко Е.Л. Марксистко-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – М, 1983. – 110с.
667676
  Каган М.С. Марксистко-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
667677
  Соломахо С.Л. Марксистко-ленинское воспитание советской интеллигенции в послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломахо С.Л.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1952. – 17л.
667678
  Степков В.И. Марксистко-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – М., 1962. – 63с.
667679
  Демчук П.А. Марксистко-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
667680
  Винцер Р. Марксистко-ленинское понимание счастья и некоторые вопросы воспитания молодежи в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: / Винцер Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1966. – 19л.
667681
  Мальцев В.И. Марксистко-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – М., 1958. – 72с.
667682
  Касавина Г.З. Марксистко-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – М., 1963. – 48с.
667683
  Брегеда А.Е. Марксистко-ленинское учение о революционной ситуации и современность. : Дис... канд. филос.наук: / Брегеда А.Е.; КГУ. – К., 1970. – 254л. – Бібліогр.:л.1-23
667684
  Манов Г.Н. Марксистко-ленинское учение о сломе буржуазной госудатсвенной машины : Автореф... канд. юриди.наук: / Манов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак. – М., 1951. – 16л.
667685
  Рожин В.П. Марксисто-Ленинская диалектика как философская наука : Автореф... докт. филос.наук: / Рожин В. П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 29л.
667686
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
667687
  Вислобоков А.Д. Марксистская диалектика и современный механицизм / А.Д. Вислобоков. – Москва, 1962. – 240с.
667688
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – М., 1981. – 177с.
667689
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика как наука / В.С. Молодцов. – Москва, 1951. – 44с.
667690
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – М., 1987. – 62с.
667691
  Тугаринов В.П. Марксистская диалектика как теория познания и логика. / В.П. Тугаринов. – Л., 1952. – 32с.
667692
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Божко Т.З.; М-во культ СССР, КГУ. – Киев, 1953. – 23 с.
667693
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе / В.С. Молодцов. – М., 1953. – 72с.
667694
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1964. – 480с.
667695
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1986. – 141с.
667696
   Марксистская и революционно-демократическая печать периода первой русской революции 1905-1907 гг.. – Саратов, 1989. – 108с.
667697
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
667698
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
667699
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
667700
  Егидес П.М. Марксистская концепция смысла жизни / П.М. Егидес. – Москва, 1966. – 48с.
667701
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
667702
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
667703
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – М., 1985. – 68с.
667704
   Марксистская концепция человека и образ жизни. – Владимир, 1985. – 126с.
667705
   Марксистская критика буржуазной философии. – М., 1982. – 159с.
667706
  Кузичева А.П. Марксистская критика в борьбе за Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Кузичева А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
667707
  Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. / О. Семеновский. – Кишинев, 1966. – 356с.
667708
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
667709
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
667710
  Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера / Д. Льюис. – Москва, 1981. – 200 с.
667711
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
667712
  Гуланян Х.Г. Марксистская мысль в Армении. (В конце XIX -- начале XX века.) / Х.Г. Гуланян. – Ереван, 1967. – 262с.
667713
  Салимова Марксистская педагогика за рубежом. / Салимова, Кадрия-Улькер Исмаил, кизы. – М., 1988. – 222с.
667714
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
667715
  Петряков Г.В. Марксистская рабочая печать в годы нового революционного подъема. / Г.В. Петряков. – М., 1983. – 183с.
667716
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
667717
  Вишняков Ю.Ф. Марксистская социально-философская мысль в Индии / Ю.Ф. Вишняков. – Москва, 1989. – 84с.
667718
  Петренко Елена Леонидовна Марксистская социально-философская традиция во втором Интернационале : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.02 / Петренко Елена Леонидовна; Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – М., 1991. – 59л.
667719
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
667720
  Брожик В. Марксистская теория оценки / В. Брожик. – М, 1982. – 261с.
667721
  Дьердьне В Марксистская теория познания и современные представления о процессах воспитания : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Дьердьне В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
667722
  Подвойский И. Марксистская теория права / И. Подвойский. – М, 1925. – 182с.
667723
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
667724
   Марксистская философия в XIX веке. – М.
2. – 1979. – 398с.
667725
   Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX - начале XX века. – М., 1984. – 447с.
667726
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
667727
   Марксистская философия за рубежом: проблемы и тенденции развития. – М., 1989. – 104с.
667728
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание. / Г. Герц. – М., 1982. – 447с.
667729
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
667730
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
667731
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
667732
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
667733
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
667734
  Маньковская Н.Б. Марксистская эстетическая мысль в современной Франции / Н.Б. Маньковская. – М., 1985. – 64с.
667735
   Марксистская этика. – М., 1976. – 336с.
667736
   Марксистская этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 352с.
667737
  Архангельский Л.М. Марксистская этика / Л.М. Архангельский. – Москва, 1985. – 239с.
667738
   Марксистская этика. – 3-е изд., дораб. и доп. – М., 1986. – 365с.
667739
  Лойко К.Н. Марксистская этика и задачи нравственного воспитания трудящихся / К.Н. Лойко. – Х., 1962. – 25с.
667740
  Ангелов Стефан Марксистская этика как наука / Ангелов Стефан. – Москва, 1973. – 264с.
667741
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
667742
  Грибанова Е.А. Марксистские кружки Самары в 90-х годах XIX века : Автореф... канд .ист.наук: / Грибанова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
667743
  Панцхава И.Д. Марксистский атеизм -- высшая форма атеизма. / И.Д. Панцхава. – М., 1960. – 57с.
667744
  Воронцов Г.В. Марксистский атеизм и его современные фальсификаторы / Г.В. Воронцов. – Москва, 1972. – 32с.
667745
  Гароди Р. Марксистский гуманизм / Р. Гароди. – Москва, 1959. – 293с.
667746
   Марксистский гуманизм и природа человека. – Владимир, 1984. – 105с.
667747
   Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. – Иркутск, 1973. – 32с.
667748
  Потылико Г.П. Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потылико Г.П.; Красноярск. гос. пед .ин-т. – Красноярск, 1975. – 24л.
667749
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
667750
  Межуев В.М. Марксистский историзм и понятие культуры : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Межуев В.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
667751
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
667752
  Даник Борис Васильевич Марксистско--ленинская философия - мировоззренческая основа формирования социалситического социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Даник Борис Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1979. – 19л.
667753
   Марксистско-ленинская диалектика и медицина / Н.М. Васюков, П.В. Григорьева, С.Г. Иванов, И.Ф. Малышев. – Ленинград
Вып. 3 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
667754
   Марксистско-ленинская диалектика как теория и метод. – М., 1980. – 254с.
667755
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1955. – 40с.
667756
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1957. – 247с.
667757
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектическая логика / В.П. Рожин. – Л, 1956. – 44с.
667758
  Губерский Леонид Васильевич Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1975. – 26 с.
667759
   Марксистско-ленинская концепция глобальных проблем современности. – М., 1985. – 446с.
667760
  Кулиев Новруз Амиркулу оглы Марксистско-ленинская концепция истины и критика ее фальсификаторов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиев Новруз Амиркулу оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
667761
   Марксистско-ленинская концепция социальной справедливости и современная идеологическая борьба. – М., 1987. – 191с.
667762
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
667763
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
667764
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
667765
  Котикова Д.Д. Марксистско-ленинская критика государственно-правовых концепций анархизма : Автореф... канд. юрид.наук: / Котикова Д.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
667766
   Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. – Фрунзе, 1982. – 215с.
667767
  Коробко П.И. Марксистско-ленинская критика идеалистических теорий культа личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коробко П.И. ; МВО УССР, КГУ, Каф. ист. филос. – Киев, 1956. – 18 с.
667768
  Нескромная Т.П. Марксистско-ленинская критика мальтузианства в Росси конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нескромная Т. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1975. – 23л.
667769
  Карапетян А.А. Марксистско-ленинская критика философии : Автореф... докт.филос.наук: / Карапетян А.А.; МГУ. – Ереван, 1952. – 48л.
667770
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
667771
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
667772
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – М., 1973. – 294с.
667773
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 375с.
667774
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
667775
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
667776
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
667777
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
667778
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
667779
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 638с.
667780
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
667781
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – М., 1972. – 559с.
667782
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – М., 1973. – 647с.
667783
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
667784
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – М., 1981. – 231с.
667785
   Марксистско-ленинская педагогика - боевое оружие в борьбе с антикоммунизмом. – Берлин, 1972. – 404с.
667786
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Я.И. Анспак. – Рига, 1981. – 239с.
667787
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
667788
  Лаверычев Г.Ф. Марксистско-ленинская политическая идеология и научное руководство строительством коммунизма в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Лаверычев Г.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 20 с.
667789
   Марксистско-ленинская политэкономия. – М.
Ч. 1. – 1987. – 166с.
667790
   Марксистско-ленинская политэкономия. – М.
Ч. 2. – 1987. – 156с.
667791
   Марксистско-ленинская программа международного коммунистического движения (по материалам Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957,1960 гг.). – Минск, 1961. – 187с.
667792
  Пулатов Х. Марксистско-ленинская социологическая мысль в Узбекистане (1918-1936 годы). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Пулатов Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории маркс.-лен. философии. – Л., 1973. – 19л.
667793
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1988. – 262с.
667794
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1989. – 285с.
667795
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская социология как наука / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 28с.
667796
  Куликов К.Н. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата и ее претворение в победе Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
667797
  Катунский А.Е. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата. / А.Е. Катунский. – Омск, 1969. – 30с.
667798
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
667799
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
667800
   Марксистско-ленинская теория и проблемы совершенствования социалистического общества. – М., 1985. – 107с.
667801
  Дегтярева Зинаида Сергеевна Марксистско-ленинская теория интересов и материальная заинтересованность в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дегтярева Зинаида Сергеевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
667802
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1981. – 463с.
667803
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1983. – 535с.
667804
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1987. – 447с.
667805
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
667806
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
667807
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
667808
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
667809
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
667810
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Л., 1976. – 64с.
667811
   Марксистско-ленинская теория культуры. – М., 1984. – 384с.
667812
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – М., 1971. – 460с.
667813
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
667814
  Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современность / С.Т. Калтахчян. – М., 1983. – 367с.
667815
  Зыков П.Г. Марксистско-ленинская теория национального вопроса / П.Г. Зыков. – М., 1958. – 32с.
667816
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – М., 1956. – 320с.
667817
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
667818
  Кузнецов П.А. Марксистско-ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую и дальенейшее развитие этой теории в третьей программе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов П.А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
667819
  Цамерян И.П. Марксистско-ленинская теория по национально-колониальному вопросу. / И.П. Цамерян. – М., 1954. – 80с.
667820
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
667821
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
667822
   Марксистско-ленинская теория познания. – Москва
1-3. – 1974. – с.
667823
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – М., 1986. – 155с.
667824
  Брыхнач В. Марксистско-ленинская теория революции и опыт социалистической Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Брыхнач В.; Акад. общ. наук пир ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1963. – 16л.
667825
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
667826
  Попов А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и различие формы перехода от капитализма к социализму. / А.А. Попов. – Л, 1957. – 88с.
667827
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – М., 1972. – 80с.
667828
  Лавров С.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность в курсе научного коммунизма. / С.А. Лавров. – Иваново, 1974. – 36с.
667829
  Решетник В.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции. Современная эпоха и мировой революционный процесс / В.А. Решетник. – К., 1975. – 30с.
667830
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – М., 1978. – 238с.
667831
  Селезнев М.А. Марксистско-ленинская теория социальной революции. / М.А. Селезнев. – М, 1982. – 77с.
667832
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – М., 1971. – 215с.
667833
  Коноплев А.В. Марксистско-ленинская теория трудового воспитания и ее развитие КПСС на современном этапе : Автореф... канд. философ.наук: / Коноплев А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
667834
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – К., 1967. – 40с.
667835
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
667836
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.В. Платонов. – Москва, 1971. – 39с.
667837
  Молодцов В.С. Марксистско-ленинская философия - основа социалистического сознания / В.С. Молодцов. – М., 1981. – 164с.
667838
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1964. – 544с.
667839
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1965. – 276с.
667840
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
667841
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М, 1966. – 511с.
667842
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – М, 1968. – 512с.
667843
   Марксистско-ленинская философия. – М
1. – 1970. – 367с.
667844
   Марксистско-ленинская философия. – Изд. 2-е, доп. и доработ. – М.
2. – 1970. – 448с.
667845
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 355с.
667846
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 335с.
667847
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – Москва
1. – 1974. – 335с.
667848
   Марксистско-ленинская философия. – 4-е изд. – Москва
2. – 1974. – 448с.
667849
   Марксистско-ленинская философия. – 5-е изд., доп. и дораб. – М.
2. – 1975. – 440с.
667850
   Марксистско-ленинская философия. – 6-е изд. – М.
2. – 1976. – 430с.
667851
   Марксистско-ленинская философия. – М.
2. – 1976. – 432с.
667852
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – М., 1979. – 270с.
667853
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – М., 1979. – 88с.
667854
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М., 1984. – 367с.
667855
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – Москва, 1986. – 368с.
667856
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 1. – 1986. – 171с.
667857
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 2. – 1986. – 93с.
667858
   Марксистско-ленинская философия. – Киев, 1988. – 438с.
667859
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 430с.
667860
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
667861
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
667862
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Адуло Т.И.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24л.
667863
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – Москва, 1985. – 48 с.
667864
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
667865
  Фатилев Х.М. Марксистско-ленинская философия и естествознание / Х.М. Фатилев. – Москва, 1960. – 283с.
667866
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
667867
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
667868
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – К.- Одесса, 1979. – 143с.
667869
   Марксистско-ленинская философия и проблемы научного познания. – Кишинев, 1988. – 147с.
667870
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
667871
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
667872
   Марксистско-ленинская философия и современный общественный прогресс. – М, 1969. – 303с.
667873
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия и частные науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1982. – 191с.
667874
   Марксистско-ленинская философия как методология общественных и естественных наук / Платонов Г.В.,Петрушевский С.А. – М, 1972. – 196с.
667875
   Марксистско-ленинская философия как система / Платонов Г.В. – М, 1981. – 312с.
667876
  Федосеев П.Н. Марксистско-ленинская философия на современном этапе / П.Н. Федосеев. – Москва, 1974. – 71с.
667877
   Марксистско-ленинская философия. (Список предметных рубрик). – М., 1965. – 69с.
667878
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
667879
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1967. – 368с.
667880
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
667881
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – М., 1971. – 335с.
667882
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
667883
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Х., 1965. – 92с.
667884
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1967. – 338с.
667885
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1968. – 368с.
667886
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
667887
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1971. – 448с.
667888
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
667889
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
667890
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
667891
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
667892
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
667893
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
667894
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
667895
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
667896
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабочий план. – Х., 1964. – 28с.
667897
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания по ист. материализму для студ. 2 курса. – Харьков, 1970. – 68с.
667898
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
667899
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская философиякак наука / В.П. Рожин. – М, 1968. – 87с.
667900
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1966. – 442с.
667901
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1973. – 448с.
667902
   Марксистско-ленинская эстетика : Указатель литературы, изд. в СССР. – Москва, 1975. – 91с.
667903
  Петров А.И. Марксистско-ленинская эстетика / А.И. Петров, Г.В. Ратников. – Минск, 1975. – 559с.
667904
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1976. – 72с.
667905
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1977. – 121с.
667906
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1983. – 544с.
667907
   Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. – М, 1980. – 287с.
667908
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
667909
   Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество. – М, 1980. – 405с.
667910
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1952. – 18л.
667911
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
667912
  Хоминская В.М. Марксистско-ленинская эстетика. / В.М. Хоминская. – М., 1982. – 39с.
667913
   Марксистско-ленинская этика. – М, 1989. – 88с.
667914
  Уткин С.С. Марксистско-ленинская этика как наука : Дис... доктор филос.наук: / Уткин С.С.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 676, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
667915
  Лифанов И М. Марксистско-ленинская этика как наука: Стенограмма публич. лекции. / И М. Лифанов, . – Л., 1952. – 32с.
667916
  Волченко Л.Б. Марксистско-ленинская этика. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1978. – 71с.
667917
   Марксистско-ленинские критерии ценности в литературе. – М, 1986. – 317с.
667918
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – М., 1982. – 174с.
667919
   Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. – Ярославль, 1984. – 145с.
667920
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
667921
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
667922
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
667923
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
667924
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
667925
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
667926
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
667927
  Чагин Б.А. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии / Б.А. Чагин. – Л, 1974. – 134с.
667928
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
667929
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
667930
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе. : Дис... Канд. ист. наук: / Логвинов Н.В.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КУ им. Т.Шевченка. – К, 1954. – 255л. – Бібліогр.:л.1-12
667931
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
667932
  Агафоненков Е.Ф. Марксистско-ленинское воспитание руководящих партийных и советских кадров в послевоенный период. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Агафоненков Е.Ф.; Акадеия общественных наук при ЦК ВКП(б) Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
667933
   Марксистско-ленинское воспитание студентов : опыт Львовского и Люблинского университетов. – Львов, 1976. – 160с.
667934
   Марксистско-ленинское идейно-философское наследие. – Баку, 1985. – 369с.
667935
  Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение / П.А. Николаев. – Москва, 1983. – 256с.
667936
   Марксистско-ленинское методологическое наследие и современная наука. – М, 1989. – 258с.
667937
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
667938
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
667939
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
667940
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
667941
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
667942
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
667943
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
667944
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – М., 1951. – 20с.
667945
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
667946
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – М., 1953. – 24с.
667947
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
667948
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
667949
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
667950
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
667951
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
667952
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
667953
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
667954
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
667955
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
667956
   Марксистско-ленинское учение о войне и армии. – М, 1984. – 335с.
667957
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
667958
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о государстве / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 32с.
667959
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
667960
  Мальцев И В. Марксистско-ленинское учение о государстве. / И В. Мальцев, С.П. Лебедев. – М., 1958. – 72с.
667961
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – М., 1982. – 64с.
667962
  Курбатова Г.И. Марксистско-ленинское учение о диктатуре пролетариата / Г.И. Курбатова. – Москва, 1958. – 40с.
667963
  Гугушвили Д.В. Марксистско-ленинское учение о единстве и борьбе противоположностей : Автореф... канд. филос.наук: / Гугушвили Д.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
667964
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
667965
  Бугреев А.Н. Марксистско-ленинское учение о классах и государстве. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1969. – 60с.
667966
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
667967
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 28с.
667968
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
667969
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 24л.
667970
  Сепе Д. Марксистско-ленинское учение о нации и критика буржуазных взглядов на историю, сущность и перспективы Венгреской социалистической общности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сепе Д.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
667971
  Агафонов В.П. Марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития / В.П. Агафонов. – Москва, 1978. – 304с.
667972
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко. – М., 1966. – 76с.
667973
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
667974
  Торопков А.А. Марксистско-ленинское учение о переходе количественных изменений в коренные, качественные изменения в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Торопков А.А.; АН АзССР. Ин-т истории и философии. – Баку, 1954. – 14л.
667975
  Меликов Н.Ю. Марксистско-ленинское учение о пространстве и времени. : Автореф... Канд.филос.наук: / Меликов Н.Ю.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1953. – 19л.
667976
  Костромеев Г.А. Марксистско-ленинское учение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьнства : Автореф... канд. ист.наук: / Костромеев Г. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
667977
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Брегеда А.Е. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
667978
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
667979
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
667980
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
667981
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – М., 1955. – 76с.
667982
  Казакова М.Ф. Марксистско-ленинское учение о человеческих потребностях : Автореф... канд. философ.наук: / Казакова М.Ф.; Львовский госуниверситет им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
667983
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии. / Н.Б. Биккенин. – Москва, 1976. – 64с.
667984
  Бабаев Д.М. Марксистско-ленинское учение об истине : Автореф... канд. филос.наук: / Бабаев Д.М.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 17л.
667985
  Лебедев С.П. Марксистско-ленинское учение об истине / С.П. Лебедев. – Москва, 1965. – 40с.
667986
  Напреев М.Л. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях и историческое исследование : Автореф... канд. филос.наук: / Напреев М.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
667987
  Чичинскас И. Марксистско-ленинское учение об общественной социалистической собственности и критика его мелкобуржуазных извращений. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чичинскас И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 21л.
667988
  Притыцкая Т.И. Марксистско-ленинское учение об организационных принципах партии и современность. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.59
667989
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – М., 1972. – 80с.
667990
  Степанова Л.И. Марксистско-лениское учение о диктатуре пролетариата / Л.И. Степанова. – М., 1955. – 40с.
667991
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
667992
   Марксистское искусствознание и В.М.Фриче. – М, 1930. – 211с.
667993
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
667994
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
667995
  Асатрян Г.Е. Марксистское понимание гуманизма. : Автореф... наук: 620 / Асатрян Г.Е.; Ерев. гос. унив. – Ереван, 1969. – 21л.
667996
  Нарский И.С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм / И.С. Нарский. – М, 1959. – 64с.
667997
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
667998
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
667999
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
668000
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,