Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
666001
   "Комплексные методы в исторических исследованиях", науч.совещ. (1988; Москва). – Москва, 1988. – 228с.
666002
  Шишкин И.И. [Комплект репродукций] [Изоматериал] / И.И. Шишкин; вступ. статья Л. Иовлевой. – Москва : Советский художник, 1965. – [2], 12 л. репр. – На обл. загл.: Шишкин
666003
  Карачина Н. Комплексне аналітичне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств Вінничини за умов нестабільності : промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 32=37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
666004
  Фурман В.М. Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 4-10. – ISSN 2312-4903
666005
   Комплексне використання водних ресурсів України. (Збірник наукових праць).. – К., 1959. – 176с.
666006
  Русинов О.О. Комплексне використання водних ресурсів УРСР / О.О. Русинов. – Київ : Вища школа, 1986. – 52 с.
666007
   Комплексне використання паливно-енергетичних ресурсів України.. – Вип.1. – К., 1959. – 327с.
666008
  Максимів Ю.В. Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю.В. Максимів ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 186 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-154. – ISBN 978-966-2988-73-4
666009
  Рєзніков М.І. Комплексне використання технічних засобів навчання у процесі тактичної підготовки курсантів / М.І. Рєзніков, О.С. Корняков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід підготовки військових фахівців при вивченні дисциплін "Тактика військ протиповітряної оборони" і "Тактика радіотехнічних військ".
666010
  Саннікова С.Ф. Комплексне впровадження систем управління якістю та екологічного менеджменту з метою підвищення конкурентоспроможності продукції / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
666011
   Комплексне географічне картографування Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 176 с.
666012
  Павлишко Андрій Володимирович Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференцій на базі сучасної комп"ютерної технології : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.01.01 / Павлишко А.В.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська державна агротехн. академія. – Мелітополь, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
666013
  Сичевський М.П. Комплексне дослідження внутрішнього ринку в сучасних умовах розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 77-80. – ISSN 0131-775Х
666014
  Чехман Я.І. Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні загальної проблеми удосконалення друкарських машин. : Автореф... доктор техн.наук: 05.05.01 / Чехман Я.І.; МО України. Укр. академія друкарства. – Львів, 1995. – 90л.
666015
   Комплексне дослідження і впровадження інформатизації в освітній сфері України // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 6


  Вийшло з друку наукове видання "Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України". Авторський колектив В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. ...
666016
  Гетьман А.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану права екологічної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 320-324. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
666017
  Нагребельний В.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану приватно-правового регулювання торгових відносин у Німеччині // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 367-370. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
666018
   Комплексне дослідження магнітних стрічок модельної системи з різною тривалістю диспергування / В.І. Лозовий, В.І. Оглобля, В.М. Швецов, Л.А. Шульга // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Наведено результати комплексних досліджень робочого шару вітчизняних магнітних стрічок модельної системи типу ТСК з різною тривалістю диспергування і деяких зарубіжних магнітних стрічок за допомогою методів електронної мікроскопії, ядерної ...
666019
  Мяловицька Н.А. Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 422-423. – ISSN 2219-5521
666020
  Попова О.Л. Комплексне житлове будівництво у селі як складова сільського розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 106-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
666021
   Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / С.М. Лаптєв [та ін.] ; Ун-т економіки та права "Крок", Каф. упр. фінанс.-екон. безпекою. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – На обкл., та корінці : 25 років Університет "Крок". – Бібліогр.: с. 341-393. – ISBN 978-966-170-017-7
666022
  Копитко М.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 127-144 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
666023
  Алтуніна Н.В. Комплексне застосування L-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 28-32. – ISSN 1818-1384
666024
  Чомко Ф.В. Комплексне застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 87-93. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Запропоновано новий спосіб дослідження набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, методами математичної статистики, що включає кластерний, факторний і кореляційно-регресійний аналізи. За результатами цих аналізів встановлено нормативні значення ...
666025
  Сорока Ю.В. Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Степу / Ю.В. Сорока, Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
666026
  Дмитрук О.В. Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ, що освітлюють події в Лівії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 152-160


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при описі подій у Лівії з метою формування позитивного ставлення до участі західних країн у військових подіях. Статья ...
666027
  Корзун Ю.Л. Комплексне застосування палінологічного та літологічного методів при палеогеографічному дослідженні відкладі печер // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 16-19
666028
   Комплексне застосування підприємствами методів забезпечення економіко-інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування / В. Данчук, В. Гурнак, О. Ананченко, В. Ананченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 197-203. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
666029
  Войтюк М.А. Комплексне застосування технічних засобів при вивченні іноземних мов / М.А. Войтюк, П.М. Гілета. – Львів, 1967. – 40с.
666030
   Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони : монографія / В.В. Ткачов, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко; Ткачов В.В., Даник Ю.Г., Жуков С.А., Обод І.І., Романенко І.О. ; Міністерство оборони України. – Київ : МО України : ХВУ, 2004. – 340 с. – ISBN 966-601-076-3
666031
  Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Представлено чинні документи та проекти (положення, правила), які визначають основні напрями роботи і регламентують діяльність НБУВ у новому для неї сегменті — комплексному інформаційному обслуговуванні віддалених користува- чів за допомогою ...
666032
  Савич В.І. Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон”юнктурних тенденцій іпотечного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 195-199
666033
  Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AIGaAs : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Ігор Олександрович Мрихін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
666034
  Семотюк М.М. Комплексне лікування обструктивного синтдрому із застосуванням рибоксину, фенкаролу, уролесану. : Автореф... канд.мед.наук: 14.00.05 / Семотюк М.М.; Мін.охорони здор.Укр.Іван-Франк.держ.мед.акад. – Івано-Франківськ, 1994. – 24л.
666035
  Сидоряко А.В. Комплексне лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки за умов впливу на перебіг репаративних процесів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Сидоряко Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
666036
  Іллічевський С.О. Комплексне моделювання процесу банкрутства страхової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 283-288. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
666037
   Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку = Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / Нац. акад. наук України, Ком. із систем. аналізу при Президії НАН України - Нац. член. організація України в Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (IIASA), Інновац. центр Нац. акад. наук України ; [редкол.: В.Л. Богданов та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 355, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6824-1
666038
  Гатауллін Р.Г. Комплексне об"єктове тренування в навчальному закладі - теорія і практика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 35-36
666039
   Комплексне обслідування тютюнництва лівобережного лісостепу України.. – Х., 1929. – 95-138с.
666040
  Гайович В.В. Комплексне ортопедичне лікування хворих з травматичними ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Гайович Василь Васильович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ". – Київ, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
666041
  Дуда М.С. Комплексне ортопедичне лікування хворих на подагру : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.21 / Дуда Максим Сергійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. мед. наук України". – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
666042
  Іляш О.І. Комплексне оцінювання безпеки відтворення людського потенціалу на субрегіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
666043
  Козовий Р.В. Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 03.00.15 / Козовий Р.В.; Козовой Р.В., Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
666044
  Марно О.Ю. -Куца Комплексне оцінювання деревних паркових насаджень у місті Умань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 75-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
666045
  Сидоренко В.Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від аварій на складах боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко В.Л. ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 25 назв
666046
  Гончаров Г. Комплексне оцінювання економічної безпеки малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 96-105. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
666047
   Комплексне оцінювання економічної та еколого-енергетичної ефективності використання технологій "Розумний будинок" в системах опалення закладів освіти / А.П. Полив"янчук, Ю.Л. Коваленко, С.В. Романенко, Р.А. Семененко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 53-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
666048
  Авраменко О.О. Комплексне оцінювання ефективності грошово-кредитної політики як складової економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 146-154
666049
  Артеменко В. Комплексне оцінювання ефективності соціально- економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 84-93. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
666050
  Веремійчук Ю.А. Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Веремійчук Юрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
666051
  Нікуленкова Т.В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Нікуленкова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 13 назв
666052
  Дишко В.А. Комплексне оцінювання кандидатів у синтетичні сорти-популяції в сортовипробних культурах сосни звичайної в ДП "Гутянське лісове господарство" / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 0459-1216
666053
  Салогубова В. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ в маркетинговому середовищі регіону // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 34-37. – ISSN 1810-3944
666054
  Звонар В.П. Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 68-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
666055
  Іванюта С.П. Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Іванюта С.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
666056
  Лоза С.П. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-76. – ISSN 1993-6788
666057
  Чмир О.С. Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці / О.С. Чмир, О.Ф. Михайленко, С.В. Захарін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 3-7
666058
  Вівчар О. Комплексне оцінювання та механізми зміцнення фінансової безпеки системи підприємницьких структур: інформаційно-аналітичний підхід / О. Вівчар, В. Гевко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
666059
  Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Андрій Васильович ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
666060
  Кузнєцов С.І. Комплексне очищення газових викидів теплоенергетичних підприємств від пилу, двооксиду сульфуру і монооксиду карбону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кузнєцов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
666061
  Лебедєв М.В. Комплексне пізнання різних рівнів організації живої матерії
666062
  Малес В.М. Комплексне планування економіки сільского району / В.М. Малес. – К., 1983. – 46с.
666063
  Конфедерат І.М. Комплексне повторення на уроках української мови в 5-6 класах / І.М. Конфедерат. – К., 1985. – 120с.
666064
  Іваненко Є.І. Комплексне природне районування україни: історико-картографічний огляд // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 12-22. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено 27 картосхем комплексного природного районування території України. Вони були створені за результатами аналізу першоджерел, опублікованих в період 1848-2012 рр. В перелік першоджерел увійшли ті, в яких виявлено залежність ...
666065
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у Карпатському економічному районі: особливості та напрями забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
666066
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах: передумови та механізми // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
666067
  Самойленко В.М. Комплексне районування радіоактивно забруднених терит. Полісся і Півночі лісостепу за гідрологічно-ландшафтними умовами та можливими радіоекологічними наслідками місцевого водо- і ресурсокористування / В.М. Самойленко; Укр. екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 1999. – 280с. – ISBN 966-521-099-8
666068
  Денисова Т.А. Комплексне реформування кримінально-виконавчої системи / Т.А. Денисова, К.О. Комліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 169-173. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
666069
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
666070
  Стрельцов Є. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
666071
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
666072
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
666073
  Пилипенко І.І. Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності / І.І. Пилипенко, Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
666074
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 203л. – Бібліогр.:л.171-183
666075
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
666076
  Пірог Д.В. Комплексне управління грошовими потоками банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 142-145
666077
   Комплексне управління, безпека і робастність = Integrated management, security, and robustness / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В.Л. Богданов, В.М. Геєць, Ю.М. Єрмольєв та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 333, [2] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Тит. арк. та назва на обкл. парал. укр., англ. - Анот., зміст, статті укр., англ. – Бібліогр.наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7376-4
666078
   Комплексний аналіз : Підручник / А.А. Гольдберг, М.М. Шеремета, М.В. Заболоцький, О.Б. Скасків; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Афіша, 2002. – 204с. – ISBN 966-8013-05-0


  Підручник складаеться з теоретичної та практичної частин, які відповідають часу (70 лекційних і 35 практичних годин)
666079
  Мельник Т.А. Комплексний аналіз : підручник / Т.А. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 190, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-439-800-5
666080
  Горяйнов В.В. Комплексний аналіз : підручник / В.В. Горяйнов, К.Г. Малютін, І.І. Козлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 120, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 120. – ISBN 978-966-657-814-6
666081
  Шевчук С.М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
666082
  Кромбет О.В. Комплексний аналіз діяльності французьких граматистів 16 ст. у розвитку та встановленні орфографічної системи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 266-273. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
666083
  Триснюк В.М. Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 178-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
666084
   Комплексний аналіз екологічнолї безпеки міста на основі сучасних ГІС-технологій / І.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.О. Полішко, О.О. Попов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-46. – ISSN 1726-5428
666085
  Пашковська Н.В. Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому / Н.В. Пашковська, Н.О. Абрамова, Н.І. Станкова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 37-44. – ISSN 2312-7015
666086
  Сергєєва Л. Комплексний аналіз залишків на рахунках клієнтів комерційного банку : аналізують науковці / Л. Сергєєва, А. Позднякова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 46-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
666087
  Гриценко А. Комплексний аналіз інтелектуальної власності як економіко-правової категорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
666088
  Гаврилюк Н.О. Комплексний аналіз кераміки з ранніх шарів Жаботинського поселення / Н.О. Гаврилюк, М.А. Кулькова, М.Т. Кашуба // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 90-113. – ISSN 0235-3490
666089
  Захарій Н. Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання пов"язані з антропогенним тиском на довкілля вугледобувного регіону України - Західний Донбас. Проаналізовано набір даних електронних карт Дніпропетровської області та виконано районування територій за ступенем пошкодження та ...
666090
  Скакун С.В. Комплексний аналіз поведінки користувачів комп"ютерних систем на основі нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Скакун С.В.; НАНУ; Нац. космічне агенство України; Ін-т косм. дослід. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
666091
  Вигівська І.М. та ін Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
666092
  Тодорюк С.І. Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
666093
  Шандрівська О.Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 163-173. – ISSN 1993-6788
666094
   Комплексний аналіз стану та охорони довкілля туристичної місцевості / С.С. Махлинець, Н.В. Буковецька, Ю В. Деркач, // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
666095
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "оплата" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 82-91. – ISBN 966-638-142-7


  Аналіз економічної термінології в англійській мові.
666096
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "ціна" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 61-64. – ISBN 966-8188-07-1
666097
  Харазішвілі Ю. Комплексний аналіз та прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку регіонів / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 7-18. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
666098
  Васюта В.А. Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
666099
  Оверчук Л.П. Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 115-118. – Бібліогр.: 6 назв
666100
  Соломатіна Т.В. Комплексний аналіз фінансування розвитку аграрних підприємств / Т.В. Соломатіна, Е.В. Чернодубова, Н.М. Королева // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 58-64. – ISSN 2221-8440
666101
   Комплексний аналіз. Приклади і задачі : навчальний посібник / Самойленко В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Самойленка ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-285-0
666102
  Онищак О.В. Комплексний атлас Київської області - усебічна характеристика регіону : картографія / О.В. Онищак, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-40 : Мал. – Бібліогр.: 4 назви
666103
  Шаблій О. Комплексний атлас Львова - унікального великого міста України: здобутки і проблеми реалізованого проекту / О. Шаблій, О. Вісьтак // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 150-156 : табл.
666104
  Цимбалюк С.О. Комплексний аудит оплати праці на підприємстві: теоретичні та методичні засади реалізації / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 336-342. – ISSN 2222-4459
666105
  Жук Н.Л. Комплексний економічний аналіз власного капіталу: методика проведення / Н.Л. Жук, А.В. Боднарчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 75-79. – ISSN 2221-1055
666106
  Андрущенко І.В. Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур у системі функцій органів державної податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-97
666107
  Корнієнко О.В. Комплексний індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
666108
  Лобузіна К. Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам"ятки НБУВ" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200
666109
  Горпініч Т.І. Комплексний іспит МСАТ як важливий компонент професійного відбору в США // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 62-64
666110
   Комплексний контроль багатозалишкових кількостей пестицидів та ПАВ в грунтах різного призначення / П.О. Кучма, А.Г. Кушнір, О.В. Земцова, Ю.С. Баранов // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7192
666111
  Максименко Н. Комплексний ландшафтно-екологічний індекс як підгрунтя для оцінки стану територій / Н. Максименко, О. Гоголь // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
666112
  Іваниця Гр. Комплексний метод : (до питання про форми пелагогічної праці в новій школіЇ / Гр. Іваниця. – Київ : Всеувито ; [Друк Київської філії "Книгоспілки"], 1923. – 32 с.
666113
  Чеботарьов Р.С. Комплексний метод боротьби з паразиторними захворюваннями сільськогосподарських тварин / Р.С. Чеботарьов. – Киев, 1953. – 192 с.
666114
  Сироїд І.-П. Комплексний метод оберненої задачі розсіяння і дослідження несамосопряжених пар Лакса для системи Кортевега-де-Фріза / Ігор-Петро Сироїд; НАНУ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Простір-М, 2005. – 191с. – ISBN 966-02-3736-7
666115
  Петрук Р.В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
666116
  Волченко О.В. Комплексний метод побудови вирішуючих правил імовірнісних систем автоматичного розпізнавання, що навчаються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту / Волченко О. М. ; МОНУ, Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
666117
  Семенченко А. Комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
666118
  Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 84-85. – Бібліогр.: 8 назв
666119
  Кожушко Н.І. Комплексний механізм реалізації державної молодіжної політики: інноваційний та модернізаційний потенціал // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 43-50. – ISSN 2311-6420
666120
  Черчик Л.М. Комплексний механізм регулювання сфери рекреаційного природокористування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 189-195.
666121
  Банзелюк І.В. Комплексний механізм розвитку маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 20-23. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
666122
  Самокиш І. Комплексний моніторинг функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти / І. Самокиш, А. Босенко, М. Топчій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3 (184). – С. 117-125. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
666123
  Бондаренко Т.С. Комплексний моніторинг якості електронних освітніх ресурсів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 32-44. – ISSN 2074-8922
666124
  Топузов Олег Комплексний навчально-методичній комплект як визначальна компонента стандарту шкільної геграфічної освіти : реформа шкільної освіти / Топузов Олег, Сосса Ростислав // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-7
666125
  Алєксєєнко А.О. Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття" / А.О. Алєксєєнко, М.А. Балишев // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – C. 84-89. – ISSN 0320-9466
666126
   Комплексний палеогеоморфологічний аналіз Новоград-Волинської ділянки Українського щита з метою вивчення її алмазоносності / О.О. Комлєв, Ю.М. Гейко, В.М. Тімофеєв, Ю.М. Філоненко, О.С. Будько, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулий // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 201-205. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
666127
  Войко Н.Ю. Комплексний підхід в проектуванні світлового середовища міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 224-231. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
666128
  Паршин Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку / Паршин, В.А. Романішен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано моніторинг інноваційного розвитку підприємства на підставі комплексного підходу, який передбачає аналіз інновацій за основними функціональними сферами діяльності підприємства, зокрема сфери виробничої діяльності, фінансів, кадрового ...
666129
  Карачина Н.П. Комплексний підхід до аналізу проблем інвестування в Україні / Н.П. Карачина, А.В. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 95-98
666130
  Кривов"язюк Ігор Володимирович Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / Кривов"язюк Ігор Володимирович, Балик Тетяна Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 42-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обгрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, ...
666131
  Черняк О. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України / О. Черняк, А. Камінський // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 1605-2005
666132
  Гончарук О. Комплексний підхід до вивчення англомовної байки в лінгвокогнітивному, прагмастилістичному та синергетичному аспектах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
666133
  Мокроусова О.Г. Комплексний підхід до вивчення та обліку об"єктів культурної спадщини // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 27-44. – ISBN 978-966-8999-37-6


  Згадується Університет св. Володимира (КНУ імені Тараса Шевченка) як комплексна пам"ятка історії, який був узятий на державний облік Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928.
666134
  Мігоряну С.Д. Комплексний підхід до визначення права на судовий захист // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 45-49. – (Правознавство ; Вип. 282)
666135
  Бабков Ю.П. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, С.А. Горєлишев, А.А. Побережний // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 31-39. – ISSN 2409-7470
666136
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 112-114. – ISBN 966-7890-03-1
666137
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
666138
  Чала О.А. Комплексний підхід до вирішення проблеми безбар"єрного середовища та інклюзивного дизайну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 234-237. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
666139
  Жовтанецька Я.В. Комплексний підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
666140
   Комплексний підхід до дослідження фізико-хімічних властивостей косметичної сировини / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, І.М. Голубчикова, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано норми вмісту екстракту стевії, екстракту суданської рози в рецептурах косметичної продукції у формі гелю. Досліджено макро- та мікроелементний склад мумійо. Розроблено методику визначення іонів кальцію та натрію в пектиновмісних рослинних ...
666141
  Анненков Андрій Олександрович Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор леп в умовах випробувань і експлуатації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Анненков А.О.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
666142
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання та регулювання туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
666143
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 51-57. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
666144
  Бондарчук Л.В. Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
666145
  Подолянчук С.В. Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 38-44. – ISSN 2304-06294


  Розглядаються питання моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів. Запропоновано комплексний підхід до його організації і проведення одночасно за визначеними напрямами наукової діяльності та за категоріями ...
666146
  Гайдаржи М.М. Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss. дозволив вивчити репродуктивну стратегію, а також опанувати особливості насіннєвої продуктивності, схожості та життєздатності насіння при інтродукції і внести ...
666147
  Прокопенко О.В. Комплексний підхід до наукового обгрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління / О.В. Прокопенко, Т.В. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 98-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
666148
  Іванова О.. Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х
666149
  Самусєва Л.Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств / Л.Ю. Самусєва, Н.І. Кропівцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 373-377. – ISSN 2222-4459
666150
   Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства / О.В. Зибарева, П.Т. Шилепницький, Повержук, У.-Ю.М // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 105-112. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
666151
  Басюк Д.І. Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств / Д.І. Басюк, Д.О. Мельник, М.П. Маршаленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6806
666152
  Денисов О.Є. Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
666153
  Копилюк О.І. Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України / О.І. Копилюк, Н.Р. Журибіда // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 92-99. – ISSN 1562-0905
666154
  Шевченко С А. Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних Сил України / С А. Шевченко, // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 47-54. – ISSN 2411-3816
666155
  Брінь П.В. Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві / П.В. Брінь, О.В. Прохоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
666156
  Півторак Г.П. Комплексний підхід до проблем східнослов"янського етно- і глотогенезу як необхідна умова дальшого поступу у вивченні давньоруських мовних ареалів // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 145-149. – ISBN 978-966-439-859-3
666157
   Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку / Л.В. Пипа, Н.В. Пілюйко, А.В. Філик, Ю.М. Лисиця, П.В. Пілюйко, І.В. Томіч, І.В. Колесник, Ю.О. Тарнавський // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (71). – С. 87-92. – ISSN 1992-5891
666158
  Попова Л.В. Комплексний підхід до реконструкції ландшафтно-кліматичних умов та інтегральні властивості біогеоценозів пізнього неоплейстоцену : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі комплексного використання результатів ряду методів палеоландшафтних реконструкцій запропоновано часово-просторову динамічну модель біогеоценотичного покриву Придніпров"я в другій половині неоплейстоцену.
666159
  Борисенко О.П. Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
666160
  Мельник Т.Б. Комплексний підхід до системи збереження бібліотечних фондів на абонементах бібліотек закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 115-121. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
666161
  Губені Ю.Е. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій / Ю.Е. Губені, П.О. Оліщук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 127-131
666162
  Мироненко В.П. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
666163
  Рудакевич М. Комплексний підхід до утвердження етики державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 290-295
666164
  Ружин К.М. Комплексний підхід до формування комунікативної компетенції на основі взаємодії інтерактивного і диференційованого принципів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 70-77. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
666165
  Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників, альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
666166
  Прожога І.В. Комплексний підхід процесу формування конкурентної стратегії підприємства / І.В. Прожога, О.М. Матвієвський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 46-48. – ISSN 2306-6792
666167
  Розенберг А.Я. Комплексний підхід у діяльності класного керівника / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1985. – 48 с.
666168
  Харченко Д.М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 154-157. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
666169
  Зеленко Н. Комплексний підхід у публічному управлінні пенсійною системою як один із напрямів євроінтеграційного поступу України / Н. Зеленко, В. Зеленко // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5 (66). – С. 194-203. – ISSN 2409-8892
666170
  Замашкіна О.Д. Комплексний підхід щодо соціальної підтримки молодих сімей // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 76-85
666171
  Воронова Є.М. Комплексний план та особливості неперивної екологічних освіти і виховання студентів економічних спеціальностей вузів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 127-130
666172
  Сальнікова О.Ф. Комплексний показник ефективності організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 199-204


  Запропоновано комплексний показник ефективності організації технопарку. Даний показник дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу організації технопарку оборонного призначення збройних сил певної країни та включає військовий аспект, що до ...
666173
  Лебідь Л.І. Комплексний показник забезпеченості як інструмент дослідження феномену бідності в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.100-106. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
666174
  Гринченко Т.О. Комплексний показник родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України за різних систем удобрення / Т.О. Гринченко, І.В. Чередниченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 86-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
666175
  Гайдабрус А.В. Комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні операції Об"єднаних сил у ракурсі одинадцятої редакції Міжнародної класифікації хвороб // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2312-5675
666176
  Самойленко В.М. Комплексний радіоекологічний моніторинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології / В.М. Самойленко, Ю.С. Тавров, М.І. Буянов; Українська екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 136с. – ISBN 966-521-104-8
666177
  Шмаров Д. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 28-34. – ISSN 1810-3944
666178
  Голян В.А. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора / В.А. Голян, Д.М. Шмаров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
666179
   Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрному секторі / В.А. Голян, Ю.М. Лучечко, А.І. Гордійчук, Д.М. Шмаров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
666180
   Комплексний тематичний план науково - дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, на 2002 рік. – Київ : Київський університет, 2002. – 95л.
666181
  Юркевич О.М. Комплексний характер логіки в юридичній методології // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 39-49. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
666182
  Паламарчук М.В. Комплексні взаємовідносини між фінансовою, торговельною інтеграцією, спеціалізацією країн та синхронізацією реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 10-11
666183
  Буткевич О. Комплексні виробничі зони в Україні як один із типів ВЕЗ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.50-52
666184
  Беліченко О. Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину / О. Беліченко, Ю. Ладжун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексні гемологічні дослідження зразків бурштину, термообробленого новими методами, які останнім часом з"явилися на світовому ринку. Такий бурштин пройшов штучну обробку, про що свідчить наявність ознак облагородження у вигляді значної ...
666185
  Іванік О.М. Комплексні геолого-геоморфологічні дослідження чинників формування та активізації сучасних небезпечних геологічних процесів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
666186
  Безсмертний Андрій Филимонович Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму) : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Безсмертний А.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
666187
   Комплексні дослідження механізмів ядерних реакцій, властивостей атомних ядер та наслідків дії іонізуючого випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 238 с. : 112 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 164 дж.


  Об"єкт дослідження: легкі матеріали, наприклад, вуглець, алюміній, легка вода, дейтерій, процеси взаємодії адронів та гамма-квантів з атомними ядрами, джерела зовнішнього та внутрішнього опромінення, об"єкти навколишнього середовища. Мета роботи: ...
666188
  Сукач В.В. Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров"я Українського щита / В.В. Сукач, Л.О. Рязанцева // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 1682-721Х
666189
   Комплексні карбідні покриття на металах і сплавах : монографія / Лоскутова Т.В., Сігова В.І., Хижняк В.Г., Лоскутов В.Ф. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 190 с. – ISBN 978-966-657-251-9
666190
  Юник І.Д. Комплексні комунікативні уміння комунікаторів: зміст та структура // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 54-60. – Бібліогр.: 21 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
666191
  Вижва С. Комплексні критерії оцінки літологічних об"єктів для буріння пошукових свердловин на північному борті Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, І. Михалевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 55-60. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
666192
  Скрипниченко М.І. Комплексні макромоделі економічного прогнозування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 80-85.
666193
  Трохименко А.Г. Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Трохименко Ганна Григорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
666194
  Радовенчик В.М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Радовенчик В.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 66 назв.
666195
  Хоменко О.Д. Комплексні мінеральні добрива та особливості їх застосування. / О.Д. Хоменко. – К., 1967. – 108с.
666196
   Комплексні морські (річкові) експедиційні дослідження - важливий напрям розвитку науково-технічного потенціалу морегосподарського комплексу України / М.Ф. Голодов, А.Ю. Гордєєв, Ю.І. Попов, С.Г. Федосеєнков, О.А. Щипцов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 206-221 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 220-221. – ISSN 0203-3100
666197
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – C. 31-38. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
666198
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження, науково-проектні роботи 1981-1990 рр. і програма наукових досліджень Успенського собору 1981 р. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 166-175. – ISSN 2077-3455
666199
  Купченко Б.І. Комплексні обласні карти населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-82 : Карта. – (Географія ; Вип. 22)
666200
   Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля / С. Вижва, Д. Онищук, М. Рева, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-30. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Встатті розглядаються результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих карбонатних та теригенних колекторів. Наведені ...
666201
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 186-226. – Бібліогр.: л. 175-185
666202
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
666203
  Погрібна О.О. Комплексні постулати представлення граматичної семантики іменників української мови у тлумачному словнику // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 175-181
666204
  Золовський А.П. Комплексні районні і обласні карти врожайності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 100-109 : Рис.
666205
  Мезенцева Н.І. Комплексні регіональні програми як засіб удосконалення розміщення продуктивних сил / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 170-177. – ISBN 966-7293-90-4
666206
   Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств / Нейчук-Хрущ, Л.Й. Гнилянська, О.М. Притула, Б.О. Шеремета // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 134-142. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
666207
  Бочевар Р.О. Комплексні руди Капітанівського рудного поля як джерело кремнію для сонячної енергатики // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 4-6
666208
   Комплексні сполуки на основі фосфомолібдатів: порівняння підходів до синтезу, будова та властивості / Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова, В.М. Кокозей, Д. Матога, П. Забєровський // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 45
666209
   Комплексні спостереження іоносферних проявів сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Є.В. Курочка, М.М. Медведський, Л.А. Мусатенко, В.Я. Чолій, Ю.С. Мусатенко, О.А. Сухий, О.С. Сліпченко, Б.М. Скоритченко, С.С. Тряшин, А.В. Власенко, В.В. Ільїна, П.В. Кириленко, К.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-49. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наведено опис апаратури та попередні результати спостереження радіофізичних ефектів затемнення 11 серпня 1999 р. на заміській спостережній станції АО КУ в с. Пилиповичі. Зареєстровано проходження акустичної хвилі, зумовленої рухом тіні Місяця в ...
666210
  Шершньова З.Є. Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 99-103. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
666211
  Сорока Л. Комплексні страхові продукти на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 127-128. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817
666212
  Сімакова-Єфремян Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика : монографія / Е.Б. Сімакова-Єфремян ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 455, [1] с. – Бібліогр. : с. 411-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-155-3
666213
  Пилипенко Г.П. Комплексні фізико-географічні ландшафтні дослідження кафедри фізичної географії геолого-географічного факультету / Г.П. Пилипенко, С.П. Тодорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 179-188. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
666214
  Ромушкевич В.І. Комплексні характеристики режиму температури і вологості повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 23)
666215
  Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 11-17. – ISSN 0132-1331


  У статті проводиться аналіз цивільних правовідносин з точки зору загальної теорії систем. Зазначається, що найбільш складними за своєю структурою є комплексні цивільні правовідносини, які можуть мати усвоєму складі цілу низку самостійних правових ...
666216
  Шаповал А. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи / А. Шаповал, Ю. Мартиненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 6 (267). – С. 27-30
666217
   Комплексні числа : навчальний посібник для студентів радіофізичного і физичного факультетів. – К., 1997. – 29с.
666218
  Кушнір І. Комплексні числа : теорія і практика / Ісаак Кушнір. – Київ : Факт, 2002. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-664-037-6
666219
  Завало С.Т. Комплексні числа. / С.Т. Завало. – К., 1982. – 136с.
666220
  Катаєв О. Комплексній підхід до управління затратами металургійного підприємства : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 81-85 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
666221
  Карачина Н.П. Комплексність та спектральність категорії "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 36-43
666222
  Рамазанов С.К. Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону / С.К. Рамазанов, А.В. Сергієнко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 64-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
666223
  Баглай В.І. Комплексно-командна підготовка майбутніх залізничників Японії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 5-15. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
666224
   Комплексно-механизированные опытно-показательные цеха серийного и индивидуального производства.. – Вып.2. – М., 1965. – 48с.
666225
   Комплексно-поточная технология сельского-хозяйственных работ. – Москва, 1979. – 319 с.
666226
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : автореф. дис. ... канд.геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
666227
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 179 л. – Додатки: л. 174-179. – Бібліогр.: л. 152-173
666228
  Кабанов В.А. Комплексно-радикальная полимеризация / В.А. Кабанов. – М, 1987. – 253с.
666229
  Дудник І.М. Комплексно-регіональні аспекти вищої економічної освіти // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 44-50. – Бібліогр.: 2 назви
666230
  Веселовский В.Б. Комплексно-структурный метод решения нестационарной теплопроводности для многослойных плоских тел с неидеальным тепловым контактом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Веселовский В.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 18л.
666231
  Круковський С.І. Комплексно леговані структури на основі А3 В5 : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.27.06 / Семен Іванович Круковський; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 68 назв
666232
  Цвирко Ю.П. Комплексно решать социальные вопросы / Ю.П. Цвирко, Т.В. Шмырева. – М., 1981. – 63с.
666233
  Кирилина А.А. Комплексно, всестороннне... / А.А. Кирилина, Суслов, .Я. – Л., 1980. – 304с.
666234
  Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины по радиационно-тепловым ресурсам : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 219-225 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2914
666235
  Яковлевас-Матецкис Комплексное благоустройство промышленных территорий / Яковлевас-Матецкис. – Киев : Будівельник, 1978. – 215 с.
666236
  Кузнецова Л.А. Комплексное влияние вакторов производственной среды на организм подростков ровничниц и прядильщиц. : Автореф... Канд.мед.наук: 756 / Кузнецова Л.А.; Кишинев.гос.мед.ин-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
666237
  Кузьменко Н.В. Комплексное внедрение НОТ / Н.В. Кузьменко. – М, 1977. – 160с.
666238
   Комплексное воспитание личности средствами предмета математики: Сб. науч. тр.. – Калининград, 1985. – 84с.
666239
   Комплексное географическое изучение и освоение горных территорий : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 151с.
666240
  Харченко А.С. Комплексное географическое картографирование Украинской ССР : двтореф. дис. ... док. геогр. наук / Харченко А.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 78 с. – Бібліогр.:с.71-74
666241
   Комплексное геолого-геофизическое изучение глубинного строения и оценка перспекив горнорудных районов Казахстана: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1983. – 121с.
666242
   Комплексное геофизическое изучение тектоносферы континентов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176 с.
666243
   Комплексное дешифрирование аэроснимков : сборник. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 188 с.
666244
   Комплексное и тематическое картографирование Украинской ССР : сборник / отв. ред. А.С. Харченко. – Киев : Наукова думка, 1974. – 204 с.
666245
  Васильев В.М. Комплексное изучение верхнемеловых трещин коллекторов в связи с оценкой их емкости : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Васильев В.М.; Северо-Кавказский нефтяной НИИ. – Баку, 1966. – 25л.
666246
  Лукьянов В.Д. Комплексное изучение горных пород при разведках глубоких горизонтов угольных месторождений Восточного Донбасса. : Автореф... кад. геол.-минералог.наук: 135 / Лукьянов В.Д.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
666247
  Зенгина Т.Ю. Комплексное изучение и картографирование современного природопользования Павлодарской области Республики Казахстан / Т.Ю. Зенгина, А.К. Бабагалиева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-36 : табл., карта. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
666248
   Комплексное изучение и рациональное использование природных ресурсов: Тезиси докладов Всесоюзного совещания.. – Калинин, 1980. – 211с.
666249
  Иванов А.М. Комплексное изучение карбонатных пород как коллекторов нефти и газа / А.М. Иванов. – Москва : Недра, 1976. – 296с.
666250
   Комплексное изучение моллюсков для целей стратификации и палеогеографии плейстоцена (на примере рода Didacna Eichwald) : монография. – Москва : Московский университет, 1981. – 180с.
666251
   Комплексное изучение опорных разрезов нижнего и среднего плейстоцена Европйской части СССР (к XI конгрессу Международного союза по изучению четвертичного периода). – Москва, 1981. – 155с.
666252
  Гомон Г.О. Комплексное изучение оптических свойств алмазов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомон Г.О.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
666253
   Комплексное изучение открытой части Атлантического океана: Сб. науч. тр.. – Ленинград, 1986. – 117с.
666254
   Комплексное изучение природных ресурсов Калмыцкой АССР: Межвуз. сб. науч. тр.. – Элиста, 1984. – 124с.
666255
   Комплексное изучение продуктивности агроценозов : Сб. науч. трудов. – Пущино, 1987. – 218 с.
666256
  Фомина Н.А. Комплексное изучение проявлений личности в речевой деятельности // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 257-278


  В статье представлена теоретико-методологическая основа концепции Н. А. Фоминой по комплексному изучению проявлений личности в речи, в частности в тексте как продукте индивидуальной речевой деятельности.
666257
   Комплексное изучение системы воздействия на преступность: (Методол. и теорет. основы). – Л., 1978. – 150с.
666258
   Комплексное изучение физиологически активных веществ низших растений.. – Москва-Л., 1961. – 280с.
666259
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.2. – 1978. – 232с.
666260
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.3. – 1978. – 272с.
666261
   Комплексное информационное обеспечение специалистов.. – К., 1984. – 112с.
666262
  Гасанова Алевтина Анатольевна Комплексное использование "хвостов" Алмалыкского горнометаллургического комбината для одновременного производства цементного клинкера и возгонки цветных металлов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Гасанова Алевтина Анатольевна; Ан Уз.ССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технолог. – Ташкент, 1975. – 26л.
666263
  Тимофеев Л.А. Комплексное использование вод : Правовые вопр. / Л.А. Тимофеев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1985. – 84 с.
666264
   Комплексное использование водных горючих газов Украины. (Природные и промышленные газы).. – К., 1960. – 260с.
666265
   Комплексное использование водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и их охрана. Материалы IV научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока.. – Вып.4. – Омск, 1969. – 284с.
666266
  Левковский С.С. Комплексное использование водных ресурсов Украины и его картографирование / С.С. Левковский, Л.Е. Осауленко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 111-116 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
666267
   Комплексное использование водных ресурсов юга европейской территории страны.. – Москва, 1979. – 194с.
666268
   Комплексное использование водных ресурсов. (Сборник реф.). – Москва : Наука, 1972. – 156с.
666269
  Денисенко Г.И. Комплексное использование возобновляемых источников энергии / Г.И. Денисенко. – К., 1984. – 33с.
666270
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геолого-геофизических данных при изучении емкостных свойств и характера насыщения карбонатных отложений верхнего девона Припятского прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.12 / Лахнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-25
666271
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геологофизических данных при изучении емкосных свойств и характера несыщения карбонатных отложений верхнего девона Приаятского прогиба : Дис... канд геол.-минерал.наук: / Лахнюк В. М.; МВиССО УССР, КГУ, каф. геофиз. метод. поисков и разведки месторожд. полезн. искоаемых. – К., 1975. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
666272
  Кривонос П.Ф. Комплексное использование железнодорожного, автомобильного в водного транспорта / П.Ф. Кривонос. – К., 1960. – 40с.
666273
  Авакян А.Б. Комплексное использование и охрана водных ресурсов : учеб. пособ. для студ. географ. спец. вузов / Авакян А.Б., Широков В.М. – Минск : Университетское, 1990. – 239 с.
666274
  Пояг М.А. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Молдавии / М.А. Пояг. – Кишинев, 1974. – 183с.
666275
  Левковский С.С. Комплексное использование и охрана водных ресурсов СССР : Учебное пособие / С.С. Левковский. – Киев : Вища школа, 1982. – 223с.
666276
   Комплексное использование и охрана водных ресурсов.. – М., 1985. – 304с.
666277
   Комплексное использование и охрана минерального сырья Сибири. – Новосибирск, 1982. – 83с.
666278
   Комплексное использование и охрана подземных вод БССР: Сборник науч. трудов.. – Минск, 1976. – 229с.
666279
  Иванов К.А. Комплексное использование кислых гудронов. : Автореф... доктор техн.наук: / Иванов К.А.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1961. – 28л.
666280
  Скарук Г.А. Комплексное использование лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0869-608Х
666281
  Баришполец В.Т. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов в СССР и за рубежом : обзор. информ. Укр. НИИНТИ и техн. экон. исслед. / В.Т. Баришполец. – Киев : Укр. НИИНТИ, 1978. – 52 с. – (Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ; Серия 17)
666282
  Баришполец В.Т. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов в СССР и за рубежом / В.Т. Баришполец. – К., 1978. – 59с.
666283
   Комплексное использование минеральных ресурсов : сборник. – Київ, 1977. – 193 с.
666284
  Куделя А.Д. Комплексное использование минеральных ресурсов железнорудных горно-обогатительных комбинатов УССР. / А.Д. Куделя. – К, 1984. – 495с.
666285
  Педан М.П. Комплексное использование минеральных ресурсов. / М.П. Педан. – Киев : Наукова думка, 1981. – 272с.
666286
  Тулайдан Э.Я. Комплексное использование мультимедийных технологий в обучении курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 306-318.
666287
  Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса / Д.А. Телишевский. – М., 1976. – 224с.
666288
   Комплексное использование природных ресурсов : сборник научных трудов. – Київ : СОПС УССР АН СССР, 1985. – 174 с.
666289
   Комплексное использование природных ресурсов бассейна реки Десны. (Тезисы докладов к Московскому совещанию 8-10 апреля 1968 г.). – М., 1968. – 45с.
666290
  Панченко М.С. Комплексное использование сорбционных и калориметрических исследований применительно к решению некоторых задач внутреннего массопереноса в дисперсных телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Панченко М.С. ; Киев. гос. пед.ин-т. – Киев, 1969. – 24 с.
666291
  Трусов А.Д. Комплексное использование сырьевых ресурсов : Пути повышения экономической эффективности в условиях НТП / А.Д. Трусов, А.Н. Захаров. – Москва : Экономика, 1986. – 111 с.
666292
  Андрианов В.М. Комплексное использование сырья в промышленности / В.М. Андрианов, Н.А. Соколова, М.Е. Усков. – Москва : Экономика, 1988. – 301, [1] с. : граф.
666293
   Комплексное использование сырья и отходов. – М., 1988. – 288с.
666294
  Виноградов В.Н. Комплексное использование сырья цветной металлургии / В.Н. Виноградов. – Москва, 1987. – 79с.
666295
   Комплексное использование технических средств обучения в лекциях по курсу истории КПСС. (Сб. научно-метод. трудов).. – Ташкент, 1976. – 167с.
666296
  Канарская И.В. Комплексное использование технических средств обучения на уроках литературы в средней школе при анализе эпических произведений : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Канарская И.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 25л.
666297
  Овакимян Ю.О. Комплексное использование технических средств обчения в средних специальных учеб. заведен. Минчермета УССР / Ю.О. Овакимян. – Москва, 1979. – 45с.
666298
   Комплексное использование топливно-энергетических ресурсов.. – К., 1983. – 224с.
666299
   Комплексное использование ТСО в лекциях по курсу истории КПСС. – Москва, 1979. – 248с.
666300
  Зудин В.Л. Комплексное использование ТСО в учебном процессе / В.Л. Зудин. – Ярославль, 1988. – 78с.
666301
   Комплексное использование энергии океана: Сб. научн. тр.. – Владивосток, 1988. – 72с.
666302
  Азизов С Комплексное исследование акустичесикх и некоторых физико-химических свойств сегнетовой соли и дигидрофосфата аммония под действием гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040. / Азизов С; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 22л.
666303
  Новиков Г.И. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств азеотропной системы изопропиловый спирт + циклогексан на линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Новиков Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 16л.
666304
  Ульмасова М.Х. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств жидких водных и спиртовых растворов некоторых аминокислот. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 054 / Ульмасова М.Х.; Мок. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1971. – 18л.
666305
  Лаврова Т.С. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств системы изопропиловой спирт-вода в широком интервале концентраций, давлений и температур, включая критическую область : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Лаврова Т.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 12л.
666306
  Нематуллаев У. Комплексное исследование акустических и некоторых других физико-химических свойств алифатических спиртов в зависимости от их параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Нематуллаев У.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
666307
  Турабаев Ф. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств в системах ацетон-циклогексан по линии насыщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Турабаев Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л.
666308
  Виницкий Е.С. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств смеси пропиловый спирт-вода по линии насыщения, включая критическую область : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Виницкий Е.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 14 с.
666309
  Ходжаев С.А. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств циклогексановых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ходжаев С.А.; Московский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 11л.
666310
  Герасимова Л.С. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств алкиламиноэфиров метакриловой кислоты и их исходных продуктов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Герасимова Л.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
666311
  Нурматова П. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств одноатомных спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Нурматова П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 11л.
666312
  Мунтяну Ф.М. Комплексное исследование анизотропии явлений переноса и ее зависимости от локализации и актуальности энергетических экстремумов в висмуте и сплавах B1-Sb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Мунтяну Ф.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 14л.
666313
  Петькова В.П. Комплексное исследование влияния вочвенно-климатических условий а урожайность озимой пшеницы : Автореф... канд. геогр.наук: 628 / Петькова В.П.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1970. – 23л.
666314
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Иващенко Василий Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
666315
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Дис... канд. биол.наук: / Иващенко Василий Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.179-196
666316
  Зефиров В.Л. Комплексное исследование влияния обучения электронами на щелочногалоидные монокристалл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зефиров В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 20л.
666317
  Карпенко Л.И. Комплексное исследование внешнего дыхания и кровообращения как метод функциональной диагностики : Автореф... канд. мед.наук: / Карпенко Л. И.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 19л.
666318
  Хрусталева Алиса Александровна Комплексное исследование водных растворов диэтиламина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Хрусталева Алиса Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 22л.
666319
  Кулов С.К. Комплексное исследование вторичной электронной эмиссии меди и разработки тонкопленочных антидинатронных покрытий на медной подложке : Автореф... канд. техн.наук: / Кулов С.К.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 22л.
666320
  Икрамов Ш.Х. Комплексное исследование жидких Н-пентана и Н-бутилового спирта при сверхвысоких давлениях (10000 кГ/см2) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Икрамов Ш.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 21л.
666321
  Ергопуло Е.В. Комплексное исследование жидких п-ксилола, м-крезола и этиленгликоля в зависимости от Р, V, T-состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ергопуло Е.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 16л.
666322
  Шарай В.Т. Комплексное исследование износа и усталости стали. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шарай В.Т.; Киев.ин-т гражд.воздуш.флота. – К, 1959. – 16л.
666323
  Кучерук И.М. Комплексное исследование кинетики процесса сушки типичных дисперсных тел инфракрасным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кучерук И.М.; КГУ им. А.М.Горького. – К., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
666324
   Комплексное исследование кинопроцесса: Сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 130с.
666325
  Миронов А.Ф. Комплексное исследование механизмов специальных металлургических кранов : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Миронов А.Ф.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
666326
  Оникиенко В.В. Комплексное исследование миграционных процессов : Анализ миграций населения СССР / В.В. Оникиенко, В.А. Поповкин. – Москва : Статистика, 1973. – 159с.
666327
  Гроховский А.Г. Комплексное исследование напольных заволочных машин : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Гроховский А.Г.; Донецк. полит. ин-т. – Донецк, 1969. – 17л.
666328
  Петухов П.С. Комплексное исследование некоторых физико-химических свойств многокомпонентных жидких систем в критической области состояний и на линии равновесия фаз : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Петухов П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 11л.
666329
  Едигарян Ф.С. Комплексное исследование основных видов износа подшипников качения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Едигарян Ф.С.; Киев.ин-т.гражд.воздуш. флота. – К, 1964. – 16л.
666330
  Кулиев Д.А. Комплексное исследование параметров атмосферного электричества и грозовых явлений в горных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев Д.А.; Объедин. совет Азреб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений Акад. наук АзССР по энерге. – Баку, 1963. – 17л.
666331
   Комплексное исследование проблем обучения и коммунистического воспитания специалистов с высшим образованием. – Ленинград, 1980. – 248с.
666332
  Дмитриев А.В. Комплексное исследование проблем человека и общества / А.В. Дмитриев. – Л., 1970. – 31с.
666333
  Фортуна И.П. Комплексное исследование свойств молдавских глин адсорбционно-структурным методом : Автореф... канд. хим.наук: / Фортуна И.П.; Кишиневский гос. ун-т Химич. фак-т. – Кишинев, 1968. – 19л.
666334
  Мамедов И.А. Комплексное исследование скорости, коэффициента поглощения ультразвука и сдвиговой вязкости жидкостей в зависимости от параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 10л.
666335
   Комплексное исследование Солнца и солнечно-земных связей : труды / 3-е Международное совещание "КОРОНАС-И" (Калуга, 5-10 декабря 1988 г.). – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 220 с.
666336
  Сергиенко А.С. Комплексное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик плазмотронов постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Сергиенко А.С.; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 31с.
666337
  Кляев В.И. Комплексное исследование структуры некоторых природных дисперсных систем с "эластичным" скелетом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кляев В.И. ; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1965. – 19 с.
666338
   Комплексное исследование труда учителя: Материалы конф. "Филос., соц.-экон. и пед. пробл. труда учителя". – Новосибирск, 1983. – 120с.
666339
  Прокофьев В.М. Комплексное исследование физико-химических свойств двойной азеотропной системы бензол-циклогексан по линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Прокофьев В.М.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
666340
  Озерова Л.Е. Комплексное исследование физико-химических свойств системы ацетон-вода-перхлорат лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Озерова Л. Е.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1982. – 16л.
666341
  Мамедов А.П. Комплексное исследование центров захвата в некоторых монокристаллических фосфорах с онсовой NaCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов А.П.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
666342
   Комплексное исследование Черноморской впадины.. – М., 1976. – 98с.
666343
  Ермолаев М.М. Комплексное исследование шельфов и береговой зоны / М.М. Ермолаев. – Ленинград, 1970. – 24с.
666344
  Загускин С.Л. Комплексное исследование электрической активности : Автореф... канд. биол.наук: / Загускин С.Л.;. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
666345
  Михайлов А.Р. Комплексное исследование явлений переноса в кристаллах AlSb. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов А.Р.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 18л.
666346
  Котрубенко Б.П. Комплексное исслеодвание разрезов арсенид индия -С6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01049 / Котрубенко Б.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
666347
   Комплексное источниковедение некоторых проблем отечественной истории : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калинин, 1988. – 168с.
666348
  Пухов Г.Е. Комплексное исчисление и его применение к расчету периодических и переходных процессов в системах с постоянными, переменными и нелинейными параметрами / Г.Е. Пухов. – Таганрог, 1956. – 370 с.
666349
  Абдулахман Абу Фараш Юсеф Комплексное картографирование водообеспечения в условиях засушливых територий (на примере Иордании) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 776-780. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
666350
  Ле А.З. Комплексное картографирование земельных ресурсов Вьетнами : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Ле А. З.; Ин-т геогр. АНУ. – К., 1993. – 18л.
666351
   Комплексное картографирование Молдавской ССР : рефераты докладов Республиканского совещания по комплексному картографированию МССР ; сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 119 с.
666352
   Комплексное картографирование природы и хозяйства : материалы к симпозиуму на Втором научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока (Владивосток, сентябрь 1962 г.) / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; отв. ред. В.Б. Сочава. – Иркутск, 1962. – 71 с.
666353
   Комплексное картографирование производительных сил Украинской ССР.. – К., 1967. – 272с.
666354
  Божок А.П. Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Божок А. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1978. – 24л.
666355
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Вып. 2. – Киев : Наукова думка, 1970. – 347 с.
666356
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Киев : Наукова думка
Вып. 2. – 1970. – 247с.
666357
  Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства : монография / А.П. Золовский; отв. ред. М.И. Никишов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 176 с.
666358
  Генсирук С.А. Комплексное лесное хозяйство в горных условиях / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1971. – 248 с.
666359
   Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии.. – К., 1981. – 360с.
666360
  Почс Р.Я. Комплексное моделирование народного хозяйства республики : (на прим. ЛатвССР) / Р.Я. Почс ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1986. – 182,[1] с.
666361
   Комплексное народно-хозяйственное планирование. (Постановка проблемы и подход к ее решению).. – М., 1974. – 238с.
666362
  Вирнык Д.Ф. Комплексное народнохозяйственное использование водных ресурсов Донбасса / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Киев : АН УССР, 1940. – 253с.


  В книге даются общие контуры, основные линии комплексного развития водного хозяйства, которые для полного своего осуществления потребуют глубокой проработки вопросов в этой области со стороны ряда научно-исследовательских, планирующих и проектирующих ...
666363
   Комплексное обеспечение единства научно-исследовательской деятельности и учебно-воспитательного процесса вузов. – Москва, 1985. – 146с.
666364
   Комплексное обоснование объема и границ стратиграфических подразделений плейстоцена Украины / А.И. Крохмаль, В.Н. Шелкопляс, М.С. Комар, Н.И. Дыкань, С.К. Прилипко, В.В. Рудюк, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-25 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
666365
  Федотов В.А. Комплексное образование рабочих как условие формирования и способ повышения эффективности функционирования рабочей силы развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Федотов В.А.; АН СССР. Ин-т экономики УНЦ. – Свердловск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
666366
  Хутник Ф. Комплексное обслуживание сельскохозяйственных предприятий / Ф. Хутник, И. Зоборски. – М, 1986. – 226с.
666367
   Комплексное освоение водных ресурсов Обского бассейна.. – Новосибирск, 1970. – 256с.
666368
  Кузнецов И.А. Комплексное освоение водных ресурсов равнинных бассейнов и ирригация / И.А. Кузнецов. – М., 1968. – 136с.
666369
  Тарасов Б.Г. Комплексное освоение калийных месторождений Предкарпатья. / Б.Г. Тарасов. – ЛЬвов, 1987. – 124с.
666370
   Комплексное освоение минерально-сырьевых ресурсов Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Тюмень, 1985. – 130с.
666371
   Комплексное освоение недр Западного Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск; Пермь, 1991. – 125с.
666372
  Виноградов В.Н. Комплексное освоение Нижнеднепровских песков / В.Н. Виноградов. – Одесса : Маяк, 1964. – 176 с.
666373
   Комплексное освоение подземного пространства городов. – Киев, 1973. – 113 с.
666374
   Комплексное освоение рудных месторождений: (Сб. ст.). – Бишкек, 1991. – 134с.
666375
  Фарафонов М.С. Комплексное плавание. / М.С. Фарафонов. – М, 1968. – 64с.
666376
  Богданов А. Комплексное планирвоание и организация научно-технического прогресса / А. Богданов. – М, 1978. – 422с.
666377
  Жебит Г.А. Комплексное планирование в управлении развитием коллективов и регионов / Г.А. Жебит. – Минск, 1981. – 127с.
666378
  Одинцов В.П. Комплексное планирование воспитательной работы в трудовом коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1980. – 111с.
666379
  Райхельсон Е.И. Комплексное планирование использования внутрирайонных резервов труда : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Райхельсон Е.И.; Ленингр.фин.экон.ин-т. – Л, 1973. – 17л.
666380
  Ознобин Н.М. Комплексное планирование научно-технического прогресса / Н.М. Ознобин. – М., 1975. – 263с.
666381
  Калинкина Комплексное планирование производства и капитальных вложений в сельском хозяйстве / Калинкина, Алдодна-Моника, В.В. Кочеркин. – М, 1980. – 208с.
666382
   Комплексное планирование профилактики правонарушений.. – Москва, 1979. – 95с.
666383
   Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : Метод. рекомендации. – М., 1988. – 62с.
666384
  Богаенко В.А. Комплексное планирование социально-экономического развития города : (разработка и реализация плана) / В.А. Богаенко, С.И. Ищук, А.В. Степаненко. – Киев : Вища школа, 1980. – 112 с.
666385
  Дубра Э.Л. Комплексное планирование социального развития и повышения народного благосостояния / Э.Л. Дубра. – Рига, 1986. – 62с.
666386
   Комплексное планирование социального развития коллективов предприятий (по материалам II Ленинградской областной конференции социального планирования). – Л., 1970. – 268с.
666387
  Ельмеев В.Я. Комплексное планирование экономич. и социального развития района / В.Я. Ельмеев. – Л., 1972. – 126с.
666388
   Комплексное планирование экономического и социального развития Ленинграда и Ленинградской области.. – Л., 1974. – 199с.
666389
   Комплексное планирование экономического и социального развития научных учреждений Академии наук СССР: Метод. рекомендации на 1981-1985 гг.. – Л., 1982. – 75с.
666390
  Монгуш Ш.Ч. Комплексное предупреждение насильственной преступности (по материалам Республики Тыва) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 203-209. – ISSN 0201-7245
666391
  Черных К.Ф. Комплексное преобразование в теории оболочек. : Автореф... доктор техн.наук: / Черных К.Ф.; Лен. ин-т инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1962. – 11л.
666392
  Клушин И.Г. Комплексное применение геофизических методов для решения геологических задач. : Уч. пособие для студ. вузов / И.Г. Клушин. – Ленинград : Недра, 1968. – 312с.
666393
  Ладонин В.Ф. Комплексное применение гербицидов и удобрений в интенсивном земледелии. / В.Ф. Ладонин, А.-верды М.-оглы Алиев. – М., 1991. – 271с.
666394
   Комплексное применение математических методов в социологическом исследовании: Сб. ст.. – М., 1983. – 183с.
666395
  Алексеев О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации / О.Г. Алексеев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с. – (Экономико-математическая библиотека)
666396
  Гуткин В.Л. Комплексное применение наземной стереофотограмметрии при картографированнии горных районов. : Автореф... Канд.техн.наук: 501 / Гуткин В.Л.; Моск.ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М, 1969. – 20л.
666397
   Комплексное применение оргавтоматов в управлении: (Совершенствование технологии).. – М., 1985. – 144с.
666398
  Свербилов Е.В. Комплексное применение систем микроэлементных трудовых нормативов времени в промышленности / Е.В. Свербилов. – Рига, 1979. – 47с.
666399
  Тычина Л.В. Комплексное применение средств обучения на уроках литературы / Л.В. Тычина. – К., 1981. – 96с.
666400
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – М., 1976. – 128с.
666401
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 127с.
666402
  Григорьев О.В. Комплексное применение технических средств обучения в образовательном процессе как основное условие обеспечения качества профессиональной подготовки курсанто / О.В. Григорьев, Б.Т. Тухватуллин // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С. 74-81. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросу обеспечения качества профессиональной подготовки курсантов посредством комплексного применения технических средств обучения в образовательном процессе.
666403
  Степанец А.П. Комплексное применение технических средств обучения в профтехучилище. / А.П. Степанец, В.А. Степанец. – Киев, 1978. – 55с.
666404
  Симич Т.Н. Комплексное применение химических и биологических консервантов для продления сроков хранения плодовых и овощных полуфабрикатов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Симич Т.Н.; ВНИИ сель. хоз. микробиологии. – Л., 1969. – 33л.
666405
  Гончаренко А.Н. Комплексное прогнозирование в системе "Общество - окружающая среда" / А.Н. Гончаренко. – К., 1986. – 214с.
666406
  Бобровников Г.Н. Комплексное прогнозирование созданий новой техники / Г.Н. Бобровников. – М, 1989. – 203с.
666407
  Дементьев В.А. Комплексное проектирование систем управления и контроля летательных автоматов / В.А. Дементьев. – М., 1980. – 254с.
666408
   Комплексное проектирование трудовых процессов : метод. рекомендации по применению опыта предприятий г. Новосибирска. – Москва : НИИ труда, 1979. – 123 с.
666409
  Ткаченко В.Г. Комплексное развие АПК регионов и обеспечение продовольственной безопасности / В.Г. Ткаченко, В.П. Шпичка // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-24
666410
  Дудник И.Н. Комплексное развитие административного района (экономико-географические аспекты планирования) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
666411
   Комплексное развитие административных образований в условиях регионального хозрасчета и совершенстования региональной статистики. – Томск, 1991. – 166с.
666412
  Дмитриев Ю.А. Комплексное развитие города / Ю.А. Дмитриев, А.А. Зенкович. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – (Наука и техника управления ; №9, 1979)
666413
   Комплексное развитие и размещение производительных сил Туркмении. – Ашхабад : Туркменский гос. ун-т, 1976. – 108 с.
666414
  Веймер А.Т. Комплексное развитие и специализация промышленности Эстонского экономического административного района / А.Т. Веймер. – Таллин, 1961. – 348с.
666415
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация хозяйства экономических районов / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика, 1965. – 191 с.
666416
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация экономических районов СССР : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; В.В. Кистанов ; [отв. ред. Я.Г. Фейгин]. – Москва : Наука, 1968. – 284 с.
666417
  Помазанов С.И. Комплексное развитие народного хозяйства в странах социализма / С.И. Помазанов. – М., 1966. – 231с.
666418
  Саушкин Ю.Г. Комплексное развитие народного хозяйства СССР / Ю.Г. Саушкин. – Москва, 1966. – 37с.
666419
  Комендантов Н.И. Комплексное развитие объединения / Н.И. Комендантов, А.А. Бороусов. – М., 1984. – 167с.
666420
  Гудым А.А. Комплексное развитие региона аграрнопромышленной специализации / А.А. Гудым. – Кишинев, 1984. – 231с.
666421
  Дудник И.Н. Комплексное развитие сельского района : (географические основы управления) / И.Н. Дудник. – Полтава, 1993. – 208 с.
666422
  Мельников Н.Н. Комплексное развитие сельскохозяйственного производства / Н.Н. Мельников. – М., 1977. – 144с.
666423
   Комплексное развитие сельскохозяйственных предприятий. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 412 с.
666424
  Репп Х.О. Комплексное развитие системы управления АПК / Х.О. Репп. – М., 1988. – 63с.
666425
  Колдомасов Ю.И. Комплексное развитие транспорта СССР. / Ю.И. Колдомасов. – М., 1961. – 180с.
666426
   Комплексное региональное планирование и прогнозирование. – Москва : Наука, 1989. – 156 с.
666427
   Комплексное региональное планирование: вопросы методологии. – Новосибрск : Наука, 1988. – 332 с.
666428
   Комплексное рекомендательное библиографическое пособие в работе массовых библиотек : метод. рекомендации. – М., 1986. – 51с.
666429
  Курцев И.В. Комплексное решение вопросов интенесификации сельскохозяйственного производства / И.В. Курцев, А.Б. Соскиев. – М, 1974. – 95с.
666430
   Комплексное решение вопросов охраны труда : сб. науч. тр. ин-тов охраны труда ВЦСПС. – М., 1988. – 151с.
666431
   Комплексное решение вопросов охраны труда: Сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1982. – 163с.
666432
  Грибов В.Т. Комплексное решение для автоматизации библиотечной деятельности на основе АБИС "МегаПро" / В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С. Ефремов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 29-32


  В статье дается информация о новой автоматизированной интегрированной библиотечной системе "МегаПро". Рассматриваются принципы построения системы, системные характеристики и в краткой форме описываются ее функциональные возможности.
666433
  Булат А.Ф. Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования / А.Ф. Булат, Г.В. Кирик, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 3-13 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
666434
  Демиденко Н.Д. Комплексное решение проблем в распределенного контроля и управления технологическими процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.02 / Демиденко Н. Д.; АН СССР, Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 37л.
666435
  Люблин В.Р. Комплексное снабжение продукцией производственно-технического назначения. / В.Р. Люблин, Л.Н. Ерофеев. – М., 1981. – 111с.
666436
  Лагуткин В.М. Комплексное снабжение: проблемы, перспективы. / В.М. Лагуткин, Р.Г. Соколов. – М, 1989. – 157с.
666437
  Коровина З.П. Комплексное совершенствование планирования в промышленности / З.П. Коровина, Г.Л. Игольников. – Новосибирск, 1964. – 44с.
666438
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 122с.
666439
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 133с.
666440
  Борсук С.С. Комплексное совершенствование управления торговлей / С.С. Борсук. – К., 1984. – 183с.
666441
  Беличук Н.И. Комплексное соединение переходных металлов с некоторыми производными диацетилмоноксима : Автореф... кандидата хим.наук: / Беличук Н.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 23л.
666442
  Романов А.М. Комплексное соединение переходных металлов с селеносемикарбазидом и селеносемикарбазонами : Автореф... канд. хим.наук: / Романов А. М.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
666443
  Винников В.В. Комплексное соревнование транспортных коллективов / В.В. Винников. – Москва, 1982. – 104с.
666444
  Дмитриев А.В. Комплексное социально-экономическое исследование / А.В. Дмитриев. – Л., 1978. – 198с.
666445
  Дорж Д.А. Комплексное социально-экономическое планирование в коллективе совхоза / Д.А. Дорж. – Алма-Ата, 1976. – 28с.
666446
  Сидоров П.А. Комплексное социально-экономическое планирование в области (АССР) / П.А. Сидоров, В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1980. – 65 с.
666447
  Чибисова К.И. Комплексное термографическое исследование твердых топлив. : Автореф... канд. техн.наук: / Чибисова К.И.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по топливной пром. Ин-т горючих ископаемых. – М., 1963. – 20л.
666448
   Комплексное территориальное планирование в областном звене: проблемы и перспективы развития: Межвуз. сб.. – Чебоксары, 1985. – 129с.
666449
  Стеченко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства (экономико-географические аспекты) : учеб. пособ. для студ. геогр. и экономич. спец-тей вузов / Д.Н. Стеченко. – Київ : Вища школа, 1988. – 200 с. – ISBN 5-11-000090-5
666450
   Комплексное территориальное формирование системы расселения и городов Центрально-Черноземного экономического района. – Воронеж, 1986. – 189 с.
666451
  Петрова Е.В. Комплексное управление научно-техническим прогрессом предприятия / Е.В. Петрова. – Ростов-на-Дону, 1990. – 150с.
666452
  Михайлов С.К. и др. Комплексное управление процессами создания новых материалов / С.К. и др. Михайлов. – Л., 1979. – 142с.
666453
  Одинцова Г.С. Комплексное управление развитием производственных объединений / Г.С. Одинцова. – К., 1980. – 191с.
666454
  Сотников С.Е. Комплексное управление эффективностью производства и качества труда / С.Е. Сотников. – Днепропетровск, 1984. – 78с.
666455
  Дашевская В.Л. Комплексное учебное пособие по курсу устной практики и курсу устного перевода для студентов 3-4 курсов переводческого факультета. / В.Л. Дашевская. – М., 1973. – 259с.
666456
  Емельянов А.Г. Комплексное физико-географическое прогнозирование изменений природы: Учеб. пособие. : учебное пособие / А.Г. Емельянов. – Калинин, 1980. – 84 с.
666457
  Лупарь А.В. Комплексное формирование и использование основных фондов в регионе / А.В. Лупарь. – Иркутск, 1986. – 178с.
666458
  Середина Е.В. Комплексное экономико-географическое исследование областного центра (На прим. г.Курска) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Середина Е.В. ; Москов. обл. пед. ин-т , Естеств.-геогр. фак. – Москва, 1966. – 21 с.
666459
  Бахтияров Рафаэль садретдинович Комплексное электронно-микроскопическое исследование термоэмиттеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04. / Бахтияров Рафаэль садретдинович; МГУ. – М., 1973. – 32л.
666460
  Тэтнер Рихард Комплексное эманационно-термическое исследование твердых веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Тэтнер Рихард;. – М., 1965. – 19л.
666461
  Киреенко М.Г. Комплексность хозяйства региона в условиях развитого социализма : (сущность, методология, практика) / АН Белорусской ССР ; ин-т экономики ; М.Г. Киреенко ; под ред. А.Д. Павловой. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 200 с.
666462
   Комплексноцелевое развитие лекционного процесса: Материалы к отчету правления Моск. гор. орг. о-ва "Знание" февраль 1977 г. -- февраль 1980 г.. – М., 1980. – 88с.
666463
  Гамеза Л.М. Комплексны лексічны слоунік Беларускай мовы : (сінонімы, антонімы, амонімы. паронімы) / Л.М. Гамеза. – Мінск : ТетраСистемс, 2008. – 304 с. – ISBN 978-985-470-794-5
666464
  Шварц Л. Комплексные аналитические многообразия / Л. Шварц. – Москва, 1964. – 212 с.
666465
  Чирка Е.М. Комплексные аналитические множества / Е.М. Чирка. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
666466
   Комплексные аэрокосмические исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 90с.
666467
   Комплексные биоклиматические исследования. – Москва, 1988. – 108 с.
666468
   Комплексные биостратиграфические исследования : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1987. – 107с.
666469
  Неаполитанский Ю.И. Комплексные бригады в строительстве. / Ю.И. Неаполитанский. – 80с.
666470
   Комплексные водоохранные мероприятия: Сб. науч. тр.. – Харьков, 1991. – 169с.
666471
   Комплексные водохозяйственные проблемы СССР, 1932. – 200 с.
666472
  Купраш Р.П. Комплексные географические исследования в Донбассе в цедях улучшения природной среды / Р.П. Купраш, И.Л. Соколовский, Ю.Н. Швыдкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 36-42
666473
   Комплексные географические исследования европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1974. – 69с.
666474
   Комплексные географические исследования осваиваемых районов Сибири: (Сб. ст.). – Иркутск, 1980. – 156с.
666475
   Комплексные географические исследования проблем рационального природопользования : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1984. – 244 с.
666476
   Комплексные геодинамические полигоны : Методика и результаты исследований. – Москва : Наука, 1984. – 143с.
666477
   Комплексные геологические исследования Сангилена (Юго-Восточная Тува): Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 133с.
666478
   Комплексные геологические исследования Средней Прибалкити: Метод. вопр. (Сб. статей).. – Рига, 1980. – 148 с.
666479
   Комплексные геолого-геофизические исследования земной коры: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 164с.
666480
  Бессмертный Андрей Филимонович Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма) : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Бессмертный А.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200л. – Библиогр.: л.176-200
666481
   Комплексные геофизческие исследования геологического строения месторождений термальных вод Камчатки. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + Карта
666482
   Комплексные геофизческие исследования при прогнозе, поисках и разведке хромитовых месторождений.. – М., 1986. – 257с.
666483
   Комплексные геофизческие исследования Срединно-Атлантического хребта.. – Севастополь, 1975. – 193с.
666484
   Комплексные геофизческие наблюдения в Обнинске. Методика и интерпретация.. – Обнинск, 1974. – 143с.
666485
  Мукимов Д.С. Комплексные геохимические методы поисков рудных месторождений Средней Азии / Д.С. Мукимов. – Ташкент, 1986. – 161с.
666486
  Хайош А. Комплексные гибриды в органической химии / А. Хайош; Пер. с нем. канд. хим. наук Н.М. Алпатовой и канд. хим. наук В.В. Гавриленко ; Под ред. канд. хим. наук Ю.С. Варшавского и канд. хим. наук А.А. Потехина. – Ленинград : Химия, 1971. – 624 с. : черт.
666487
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентного вольфрама : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Литвинчук В.М. ; М-во высш. и сред. спец. обазования УССР. – Киев, 1961. – 20 с.
666488
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентногог вольфрама. : Дис... Канд. хим. наук: / Литвинчук В.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1960. – 234л. – Бібліогр.:л.227-234
666489
   Комплексные гидрофизические и гидрохимические исследования Черного моря.. – Севастополь, 1980. – 144с.
666490
  Варданянц Л.А. Комплексные двойники плагиоклаза. / Л.А. Варданянц. – Ереван, 1952. – 79с.
666491
   Комплексные и отраслевые географические исследования для целей народного хозяйства. – Смоленск, 1977. – 160 с.
666492
   Комплексные и отраслевые географические исследования для целей народного хозяйства.. – Вып.1. – Смоленск, 1975. – 154с.
666493
   Комплексные и отраслевые географические исследования Смоленской области для целей народного хозяйства.. – Смоленск, 1976. – 96с.
666494
   Комплексные и тематические карты и атласы : каталог выставки к 6 Всесоюзной конференции по тематической картографии (Киев, 1975). – Ленинград : Ротапринт РПМ БАН, 1975. – 64 с.
666495
   Комплексные инженерно-геофизические исследования при строительстве гидротехнических сооружений.. – Москва : Недра, 1990. – 461с.
666496
  Манякин Л. Комплексные интересы России в Центральной Азии в начале XXI века // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 11 (245). – С. 100-120. – ISSN 1998-1813
666497
  Смирнов Б.М. Комплексные ионы / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
666498
   Комплексные исcледования водохранилищ. – Вып.1. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 249с.
666499
   Комплексные исследования авроральной и субавроральной ионосферы: Сб. науч. тр.. – Якутск, 1983. – 138с.
666500
  Троценко Николай Прохорович Комплексные исследования биологической и социальной значимости активного отдыха на производстве и в свободное время : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Троценко Николай Прохорович; Красноярск. гос. ун-т. – Красноярск, 1972. – 36л.
666501
  Зельдес И.М. Комплексные исследования в судебной экспертизе : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Зельдес И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 19л.
666502
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.4. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа ) ( Международное гидрологическое десятилетие)
Вып. 4. – 1978. – 239 с.
666503
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.3. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа)
Вып. 3 : Можайское водохранилище. – 1979. – 399 с.
666504
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.5. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа)
Вып. 5. – 1980. – 229 с.
666505
   Комплексные исследования водохранилищ.. – Вып.2. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа ) ( Международная биологическая программа)
Вып. 2. – 1973. – 224 с.
666506
   Комплексные исследования гидрологии и водной экологии камских водохранилищ и рек их водосборов: Межвуз. сб. научн. тр.. – Пермь, 1987. – 160с.
666507
   Комплексные исследования глубинного строения территории Белоруссии и смежных областей.. – Минск, 1988. – 146с.
666508
  Кивенко Н.В. Комплексные исследования и их взаимосвязь на различных уровнях научного познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
666509
   Комплексные исследования Каспийского моря. – Москва : Московский университет
Вып.6. – 1979. – 146 с.
666510
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Вып.1. – Москва : Московский университет, 1970. – 252с.
666511
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1971. – 144с.
666512
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.3. – 1972. – 204с.
666513
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Вып.4. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 203с.
666514
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.5. – 1976. – 280с.
666515
   Комплексные исследования Каспийского моря: (Сб. статей).. – Вып.6. – Москва, 1979. – 146с.
666516
  Табулевич В.Н. Комплексные исследования микросейсмических колебаний / В.Н. Табулевич. – Новосибирск, 1986. – 149 с.
666517
   Комплексные исследования минеральных ресурсов мирового океана: Сб. науч. тр.. – Вып.6. – Геленджик, 1988. – 126с.
666518
   Комплексные исследования Мирового океана: (Тез. докл. на всевоюз. конф. молодых ученых-океанологов "Актуал. пробл. океанологии").. – Москва
Вып. 2. – 1979. – 324с.
666519
   Комплексные исследования на Алма-Атинском прогностическом полигоне: (Сб. ст.). – Алма-Ата, 1986. – 145с.
666520
  Магомедов А.-М.А. Комплексные исследования некоторых физических свойств бинарных сплавов висмут-сурьма, висмут-кадми и висмут-индий : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Магомедов А.-М. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 16л.
666521
   Комплексные исследования по прогнозу землетрясений в Киргизии: Сб. ст.. – Бишкек, 1991. – 208с.
666522
   Комплексные исследования по прогнозу землетрясений: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 206с.
666523
   Комплексные исследования по сейсмологии и сейсмостойкому строительству : Сб. науч. тр. – М., 1991. – 125с.
666524
   Комплексные исследования по физике Земли : (Институту физики Земли - 60 лет). – Москва : Наука, 1989. – 285с.
666525
   Комплексные исследования полярной ионосферы.. – Л., 1970. – 184с.
666526
   Комплексные исследования полярной ионосферы: Сб.ст.. – Апатиты, 1987. – 120с.
666527
   Комплексные исследования проблем антропогенного загрязнения океана : (сб. ст.). – Владивосток, 1981. – 192с.
666528
   Комплексные исследования развития Байкало-Монгольского региона в Кайнозое: Сб. ст.. – М., 1981. – 177с.
666529
   Комплексные исследования редкометальных рудных районов (на основе дистанционных материалов): Сб. научн. ст.. – М., 1988. – 88с.
666530
   Комплексные исследования рек и водохранилищ Урала.. – Пермь, 1983. – 148с.
666531
   Комплексные исследования Северного Каспия: Сб. науч. тр.. – Москва, 1988. – 144с.
666532
   Комплексные исследования стратиграфии юры и нижнего мела Западной Сибири. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
666533
   Комплексные исследования термолюминесценции, благородных газов, треков и радионуклидов в свежевыпавших хондритах Ash Creek (L6) и Tamdakht (H5) / В.А. Алексеев, В.Д. Горин, А.И. Ивлиев, Л.Л. Кашкаров, У. Отт, Д.А. Садиленко, Г.К. Устинова; В.А. Алексеев и др. // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 115-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0016-7525
666534
   Комплексные исследования Черного моря. – Севастополь, 1984. – 144с.
666535
   Комплексные исследования Черного моря (междуведомственная программа СКОИЯ).. – Севастополь, 1979. – 184с.
666536
   Комплексные исследования Черноморской впадины. – Москва : Наука, 1970. – 118 с.
666537
  Сальников С.Е. Комплексные карты охраны природы: содержание и принципы разработки : монография / С.Е. Сальников, М.Н. Губанов, В.В. Масленникова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1990. – 126 с. – ISBN 5-211-01075-2
666538
  Стеблин-Каменская Комплексные карты. : Автореф... канд.геогр.наук: / Стеблин-Каменская О.С.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 13л.
666539
  Намазов Ш.С. Комплексные концентрированные удобрения на основе азотокислотной переработки фосфоритов Каратау и фосфорнокислотного разложения хлористого калия : Автореф... канд. технич.наук: 05.340 / Намазов Ш.С.; Объединенный ученый Совет по химии и химической технологии. – Ташкент, 1972. – 27л.
666540
  Вороницын К.И. Комплексные лесопромышленные предприятия / К.И. Вороницын. – Москва, 1977. – 288с.
666541
  Шпора Л.Д. Комплексные литолого-гидрогеохимические исследования при поисках восходящих рифтовых вод / Л.Д. Шпора. – Ташкент, 1986. – 103с.
666542
  Ржеусский А.В. Комплексные маркетинговые коммуникации в НТБ Национального университета «Львовская политехника» / А.В. Ржеусский, Н.Э. Кунанец // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 33-40. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено внедрение комплекса маркетинговых коммуникаций на примере Научно-технической библиотеки Национального университета «Львовская политехника». Раскрыто значение связей с общественностью как одного из главных инструментов маркетинговых ...
666543
  Маслов В.П. Комплексные марковские цепи и континуальный интеграл Фейнмана: Для нелин. уравнений / В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1976. – 191с.
666544
  Мовсесян С.А. Комплексные медно-молибденовые месторождения / С.А. Мовсесян, М.П. Исаенко. – Москва : Недра, 1974. – 344с.
666545
  Батыр Д.Г. Комплексные медные соли а-оксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Батыр Д.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1957. – 16л.
666546
   Комплексные междисциплинарные исследования Азово-Черноморского бассейна: итоги и перспективы / П.Ф. Гожик, В.М. Еремеев, В.П. Коболев, А.А. Щипцов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 5-15. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1999-7566
666547
   Комплексные месторождения халькофильных редких элементов. – Москва : Недра, 1982. – 268с.
666548
   Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олифинов.. – Сб.6. – Черноголовка, 1977. – 175с.
666549
   Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олифинов.. – Сб.7. – Черноголовка, 1977. – 151с.
666550
  Русанов В.И. Комплексные метеорологические показатели и методы оценки климата для медицинских целей : учеб. пособие / В.И. Русанов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. – 87 с.
666551
   Комплексные методы контроля качества природной среды: Симпоз. специалистов стран -- членов СЭВ, 23-29 нояб. 1986 г. Москва: Тез. докл.. – Черноголовка, 1986. – 207с.
666552
   Комплексные методы освоения ресурсов нефти и газа Урало-Поволжья: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 142с.
666553
  Новиков Е.Д. Комплексные народнохозяйственные программы / Е.Д. Новиков. – Москва, 1976. – 163с.
666554
   Комплексные объективные учения гражданской обороны на промышленных предприятиях : Пособие. – Москва : Военное издательство, 1978. – 96 с.
666555
  Витренко Н.С. Комплексные объектовые учения гражданской обороны в общеобразовательных школах и училищах профтехобразования / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1979. – 48с.
666556
   Комплексные океанографические исследования в тропической зоне Тихого океана: Сб. ст.. – Москва, 1991. – 188с.
666557
   Комплексные океанографические исследования Черного моря (гидрология, гидрофизика, гидрохимия).. – Севастополь, 1990. – 184с.
666558
   Комплексные океанографические исследования Черного моря.. – Киев : Наукова думка, 1980. – 238с.
666559
   Комплексные океанологические исследования Баренцева и Белого морей: Сб. ст.. – Апатиты, 1987. – 110с.
666560
   Комплексные океанологические исследования Индийского океана. Сб. ст.. – Севастополь, 1981. – 155с.
666561
   Комплексные оценки качества поверхностных вод. – Л., 1984. – 138с.
666562
  Бордуков А.В. Комплексные планы улучшения условий труда / А.В. Бордуков. – М., 1983. – 59с.
666563
  Межжерин В.А. Комплексные подходы в изучении популяции мелких млекопитающих. / В.А. Межжерин. – К, 1991. – 199с.
666564
   Комплексные подходы к построению и применению экономико-статистических моделей: Сб. ст.. – Новосибирск, 1981. – 226с.
666565
  Игнатович Степан Иванович Комплексные позиционные и фотометрические наблюдения геостационарных искусственных объектов с помощью фотокамеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Игнатович Степан Иванович; Главная астроном. обсерватория. – К., 1983. – 10л.
666566
   Комплексные поисковые критерии слюдоносных пегматитов Беломорья: (Петрологогеофзическая модель локализации месторождений мустовита. – Л., 1988. – 152с.
666567
  Князь А.И. Комплексные потенциалы трехмерных электрических и магнитных полей : Монография / А.И. Князь. – Киев; Одесса : Вища школа, 1981. – 120с.
666568
  Едигарян Б.М. Комплексные представления полугруппы квадратных матриц ранга один и ранга два над конедчным полем в Алгебре представлений конечной моногенной полугруппы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Едигарян Б.М.; АН СССР. – Л, 1972. – 8л.
666569
   Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований.. – Москва, 1979. – 288с.
666570
   Комплексные проблемы охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.. – М., 1976. – 240с.
666571
   Комплексные проблемы охраны труда. Сб. науч. раб. ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – Москва, 1979. – 160с.
666572
   Комплексные проблемы охраны труда. Сб. науч. раб. ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1985. – 136с.
666573
   Комплексные проблемы развития энергетики СССР. – Новосибирск : Наука, 1988. – 288с.
666574
   Комплексные проблемы управления: философские, социологические, экономические, правовые аспекты : Указ. сов. лит. за 1983-1986. – Москва, 1987. – 125с.
666575
  Зыков Ю.А. Комплексные программы научно-технического прогресса / Ю.А. Зыков. – М., 1977. – 160с.
666576
  Лемешев М.Я. Комплексные программы охраны природы / М.Я. Лемешев. – М, 1984. – 39с.
666577
   Комплексные программы развития в странах СЭВ. – М., 1977. – 223с.
666578
  Айзенберг Е.Б. Комплексные программы развития восточных районов СССР / Е.Б. Айзенберг, Ю.А. Соболев. – Москва : Экономика, 1982. – 176 с. – Библиогр.: с. 173-175
666579
  Голиков В.И. Комплексные программы совершенствования управления отраслью. / В.И. Голиков. – К, 1986. – 189с.
666580
  Блаус А.Я. Комплексные проекции / А.Я. Блаус. – 3- е доп. и перераб. изд. – Рига, 1976. – 120с.
666581
   Комплексные пространства : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1965. – 320с.
666582
  Ладохин В.И. Комплексные распределения в одномерном и бесконечномерном пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладохин В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 7л.
666583
   Комплексные региональные атласы. – Москва : Московский университет, 1976. – 639 с.
666584
   Комплексные региональные исследования производительных сил СССР : (научно-исторический очерк). – Москва : СОПС при Госплане СССР
Ч.1 : Изучение естественных производительных сил (1915-1960 гг.). – 1991. – 180 с.
666585
   Комплексные региональные исследования производительных сил СССР : научно-исторический очерк. – Москва : СОПС при Госплане СССР
Ч. 2 : Научный центр размещения производительных сил СССР. – 1991. – 100 с.
666586
   Комплексные региональные металлогенические исследования для оченки рудоносности главных типов геоструктур земной коры: Сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 98с.
666587
  Котлукова С. Комплексные решения задач сокращения затрат на логистику // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 62-65 : рис.
666588
  Голуб А.М. Комплексные селеноцианаты серебра / А.М. Голуб, Г.Б. Померанц : КГУ. – 769-774с. – Отд.оттиск: АН СССР. Журнал неорганической химии Т.4, Вып.4, 1959 г.
666589
  Коваленко Ю.В. Комплексные синтаксические структуры с однородными опорными центрами в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Ю.В.; Ростов. н/Д гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1980. – 22л.
666590
  Круглов М.И. Комплексные системы повышения эффективности производства и качества работы в легкой промышленности / М.И. Круглов. – М, 1986. – 113с.
666591
  Бобнев М.П. Комплексные системы радиоавтоматики / М.П. Бобнев. – М, 1968. – 232с.
666592
   Комплексные системы управления и обработки данных: Сб. науч. тр.. – К., 1986. – 59с.
666593
  Солоухин В.А. Комплексные соединения / В.А. Солоухин. – М, 1963. – 28с.
666594
  Янсон Э.Ю. Комплексные соединения / Э.Ю. Янсон. – М., 1968. – 174с.
666595
  Троилина В.С. Комплексные соединения N-окисей и ацетилпроизводных гетероциклов с G- и П-акцепторами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Троилина В.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 26л.
666596
  Ермак Л.Д. Комплексные соединения бора с некоторыми полиоксисоединениями и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Ермак Л.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л.
666597
  Щелкунова Л.И. Комплексные соединения В-меркапто-этиламина с ионами переходных металлов : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Щелкунова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1972. – 21л.
666598
  Бабко А.К. Комплексные соединения в аналитической химии / А.К. Бабко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : Киевский ун-т им. Т.Шевченко, 1945. – 999-1010с.
666599
   Комплексные соединения в аналитической химии. Теория и практика применения / Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вьюнш; Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вьюнш ; перевод с нем. О.М. Петрухина. – Москва : Мир, 1975. – 533 с.
666600
  Корякина З.П. Комплексные соединения ванадия с пирокатехином, пирогаллолом и некоторыми их производными и их экстракция в виде ионных ассоциатов : Автореф... канд. хим.наук: / Корякина З. П.; МГУ, Хим. фак. – М., 1968. – 15л.
666601
  Шведова Н.В. Комплексные соединения висмута с N-фенилзамещенными тиомочеины и различными анионами и их применение в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шведова Н. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1969. – 14л.
666602
  Флянтикова Г.В. Комплексные соединения германия с полиолами и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Флянтикова Г.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1964. – 20л.
666603
  Хамраев А.Д. Комплексные соединения двухвалентного марганца с пиридоном, аналином и их некоторыми производными. : Автореф... Канд.хим.наук: 02-070 / Хамраев А.Д.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21
666604
  Левшина Г.А. Комплексные соединения двухвалентного палладия с триэтилфосфитом : Автореф... канд. хим.наук: / Левшина Г. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 13л.
666605
  Зегжда Г.Д. Комплексные соединения двухвалентной платины с валином : Автореф... канд. хим.наук: / Зегжда Г.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 19л.
666606
  Бабко А.К. Комплексные соединения иона железа с некотоpыми фенолами и оксикислотами / А.К. Бабко. – Киев : Киевский ун-т им. Т. Шевченко, 1946. – [9] с. – Отд. оттиск из: Журнал общей химии, 1946, т. 16, № 7 (с. 968-976)
666607
  Константиновская Мария Александровна Комплексные соединения кобальта (II) и меди (II) полидентатными фосфорилосодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Константиновская Мария Александровна; АН УССР. Ин-т физической химии. – К., 1981. – 17л.
666608
  Цицишвили Л.Д. Комплексные соединения кобальта с гидразином и гидразинкарбоновой кислотой : Автореф... канд. химнаук: / Цицишвили Л. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 22л.
666609
  Евреев В.Н. Комплексные соединения кобальта с моноэтаноламином : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Евреев В.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
666610
  Шнаревич А.И. Комплексные соединения марганца (II) с цитратами и тартратами. : Автореф... канд. хим.наук: / Шнаревич А.И.; Одес. гос. ун-т. – Черновицы, 1961. – 15л.
666611
  Сильниченко В.Г. Комплексные соединения меди, серебра, золота и таллия с тиосульфатом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сильниченко В.Г. ; МП РСФСР , Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
666612
  Скопенко В.В. Комплексные соединения металлов с некоторыми азотсодержащими лигандами. ХХІХ. Комплексы роданидов двухвалентных металлов с имидазолами / В.В. Скопенко, О.Д. Грановский, А О. Осипов // Журн. общей химии, 1972
666613
  Болдырев А.В. Комплексные соединения мочевой кислоты с аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Болдырев А. В.; Тоск. политехн. ин-т. – Томск, 1955. – 14л.
666614
  Терехова О.А. Комплексные соединения некоторых гетероциклических аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова О. А.; Том.ГУ. – Томск, 1956. – 11л.
666615
  Курамшин Искандер Якубович Комплексные соединения некоторых кислых и нейтральных фосфорорганических соединений с тетра- и алкилгалогенидами олова : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Курамшин Искандер Якубович; Казанский гсо. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
666616
   Комплексные соединения некоторых переходных и редких элементов.. – Тбилиси, 1966. – 116с.
666617
  Гэрбэлэу Н.В. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с тиосемикарбазонами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гэрбэлэу Н.В.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1964. – 17л.
666618
  Гоголюхина Людмила Федоровна Комплексные соединения палладия (II) и платины (II) с тиоцианатными и некоторыми фосфорсодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гоголюхина Людмила Федоровна; Казанский хим.-технол. ин-т. – Казань, 1974. – 20л.
666619
  Авакян С.Н. Комплексные соединения перекходных металлов с моно-и полидентатными ненасыщенными лигандами. : Автореф... Доктора хим.наук: / Авакян С.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
666620
  Черняев И.И. Комплексные соединения переходных металлов / И.И. Черняев. – М, 1973. – 467с.
666621
  Чебану В.Г. Комплексные соединения переходных металлов с семикарбазонами салицилового альдегида и фурфурола. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чебану В.Г.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 16л.
666622
  Черняев И.И. Комплексные соединения платины / И.И. Черняев. – М, 1973. – 663с.
666623
  Слюдкин О.П. Комплексные соединения платины (2) с L-пролином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Слюдкин О.П.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т.неорган.химии. – Новосибирск, 1973. – 24л.
666624
  Книрик К.С. Комплексные соединения платины (ІІ) с триизопропил-фосфитом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Книрик К.С.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 20л.
666625
  Костромина Н.А. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Костромина Н.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 15 с.
666626
  Костромина А Н. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Дис... канд.хим.наук: / Костромина Н.А,; АН УССР Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1960. – 161л. – Бібліогр.:л.154-161
666627
  Церкасевич К.В. Комплексные соединения редкоземельных элементов с некоторыми полифенолоами и их производынми : Автореф... канд. химт.наук: / Церкасевич К. В.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 17л.
666628
  Тищенко М.А. Комплексные соединения редкоземельных элементов с некоторыми производными 1-фенил-3-метилпиразолона-5 и использование их для флуориметрического определения тербия и диспрозия. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко М.А.; ОГУ. – Одесса, 1967. – 20л.
666629
  Евтеев Л.И. Комплексные соединения рения с этилендиамином и тиомочевиной. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евтеев Л.И.; Гос.Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1966. – 13л.
666630
  Демьянчук Людмила Степановна Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01. / Демьянчук Людмила Степановна; МВ и ССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 124л.
666631
  Демьянчук Л.С. Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Автореф... канд хим.наук: 02.00.01 / Демьянчук Л. С.; КГУ. – К., 1979. – 23л.
666632
  Ибатов С.И. Комплексные соединения солей цинка с некоторыми витаминами группы "В", их изомерами и производными. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ибатов С.И.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19
666633
  Панюшкин В.Т. Комплексные соединения тетрахлоридов металлов 4-ой группы с азотсодержащими лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Панюшкин В.Т.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
666634
   Комплексные соединения трансурановых элементов.. – М., 1961. – 224с.
666635
  Паладе Д.М. Комплексные соединения трехвалентного кобальта с 1,10-фенантролином. : Автореф... канд. хим.наук: / Паладе Д.М.; МВ и ССО СССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1963. – 16л.
666636
  Сырцова Г.П. Комплексные соединения трехвалентного кобальта с диметилглиоксимом. : Автореф... канд. техн.наук: / Сырцова Г.П.; МВО. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 15л.
666637
  Григорьева В.В. Комплексные соединения триоксиглутаровой кислоты с некоторыми металлами : Дис... канд. хим.наук: / Григорьева В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра неорганической химии. – К., 1955. – 177л. – Бібліогр.:л.171-177
666638
  Бортовой И.М. Комплексные соединения фенолов с аминами : Автореф... кандид. хим.наук: / Бортовой И.М.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 10 с.
666639
  Аблова М.А. Комплексные соединения хлоридов кобальта, никеля и меди с окисями фосфина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Аблова М.А.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
666640
  Крамарева Т.В. Комплексные соединения цинка и кадмия с тиомочевиной и правращение их в сульфиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крамарева Т.В. ; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1962. – 14 с.
666641
  Коротун М.В. Комплексные соендинения диметилглиосксима с некоторыми металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Коротун М. В.; МВО УССР, Чернов. ГУ. – Черновцы, 1955. – 23л.
666642
   Комплексные социально-правовые исследования: опыт и проблемы.. – М., 1977. – 231с.
666643
   Комплексные социальные исследования.. – Л., 1976. – 232с.
666644
   Комплексные стационарные исследования лесов Приморья.. – Л., 1967. – 187с.
666645
  Смагин С.А. Комплексные степени гипоэллиптических операторов в Rn. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Смагин С.А.; МГУ. – М, 1974. – 9л.
666646
  Павлов Н.В. Комплексные степи и пустыни Карсакпая / Н.В. Павлов. – Москва, 1931. – 164с.
666647
   Комплексные транспортные схемы городов. – Киев, 1974. – 95 с.
666648
  Алексеев И.А. Комплексные условные рефлексы у нормальных собак. Сравнительная характеристика тактильного, звукового и зрительных условных комплексов рефлексов : (сообщение второе) / И.А. Алексеев. – [б. м.] : [б. и.], 1949. – [6] c.
666649
  Баркова В.А. Комплексные учебные материалы для работы с газетными текстами : учеб. пособ. / В.А. Баркова ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ, Каф. рус. яз. – Москва : [Б. и.], 1979. – 102 с.
666650
  Мамонтов Н.В. Комплексные характеристики температуры и относительной влажности воздуха в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамонтов Н.В.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
666651
   Комплексные целевые программы в союзной республике: (Науч.-метод. основы).. – К., 1984. – 224с.
666652
  Дюмаев К.М. Комплексные целевые программы по химии. / К.М. Дюмаев. – М., 1983. – 63с.
666653
  Балстага В.К. Комплексные числа / В.К. Балстага. – Харьков, 1959. – 105 с.
666654
  Борышкевич В.С. Комплексные числа в преподавании. : Дис... наук: / Борышкевич В.С.;. – 96л.
666655
  Яглом И.М. Комплексные числа и их применение в геометрии / И.М. Яглом. – Москва, 1963. – 192с.
666656
  Маркушевич А.И. Комплексные числа и конформные отображения / А.И. Маркушевич. – 3-е изд. – М, 1979. – 56с.
666657
  Шмойлов В.И. Комплексные числа и непрерывные дроби / В.И. Шмойлов, Л.В. Чирун; НАНУ;Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2001. – 564с. – ISBN 966-7563-03-8
666658
  Чернышева Т.А. Комплексные числа и элементы матричного исчисления в связи с физикой переменного и постоянного тока и элементов электротехники. (Факульт. курс. для 9-х кл. сред. школы). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чернышева Т.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л.
666659
  Борик Степан Андреевич Комплексные экспериментальные исследования и оценка влияния русловых карьеров на гидрологический режим равнинной реки (на примере Нижнего Днестра) : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.07 / Борик Степан Андреевич; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 18л.
666660
   Комплексные экспериментальные исследования ландшафтов Белоруссии.. – Минск, 1973. – 311с.
666661
  Лянной Б.Е. Комплексные экспериментальные исследования структуры и короткопериодических вариаций сигналов наклонного зондирования на частотах, близких к максимальноприменимой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Лянной Б.Е.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
666662
  Журавлева В.И. Комплексный анализ / В.И. Журавлева, С.Е. Говдя. – Москва, 1974. – 158с.
666663
  Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А.Ю. Егоров. – Москва : Вся Москва, 1994. – 256с. – ISBN 5-7110-0179-5
666664
   Комплексный анализ данных гиохимических поисков месторождений нефти и газа.. – М., 1981. – 262с.
666665
   Комплексный анализ и дифференциальные уравнения: Межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1990. – 163с.
666666
   Комплексный анализ и его приложения: Посвящается академику Илье Несторовичу Векуа и его семидесятилетию : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 671 с.
666667
  Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности : Методология и практика / Д.А. Ендовицкий. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 400с. – ISBN 5-279-02345-0
666668
   Комплексный анализ и многообразия.. – К., 1978. – 168с.
666669
   Комплексный анализ и моделирование гибкого производства: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 178с.
666670
   Комплексный анализ и теория потенциала: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 103с.
666671
  Добрина К.Н. Комплексный анализ лексических единиц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Добрина К.Н. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20 с.
666672
  Туницкая Елена Леонидовна Комплексный анализ локативного высказывания в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Туницкая Елена Леонидовна; Московский гос. лингвистич. ун-т. – М., 1992. – 19л.
666673
  Гиляровская Л Комплексный анализ материального стимулирования труда / Л Гиляровская. – Воронеж, 1982. – 153с.
666674
   Комплексный анализ мировоззренческой направленности курса физики в медицинском институте / Е.Г. Петров, Л.С. Деркач, Н.М. Гаранович, Н.Ф. Кузьминская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
666675
  Дьяченко А.П. Комплексный анализ продукционного процесса мхов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.16 / Дьяченко А.П.; АН СССР. – Свердловск, 1980. – 21л.
666676
  Сидоров А.И. Комплексный анализ проектного производства / А.И. Сидоров. – Москва, 1985. – 199с.
666677
  Кухаренко В.А. Комплексный анализ текста: Учеб. пособие. / В.А. Кухаренко. – Одесса, 1979. – 79с.
666678
  Двирнык В.Н. Комплексный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных культур / В.Н. Двирнык. – Днепропетровск, 1985. – 89с.
666679
  Гасанов Ю.Л. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Приазовского блока в свете эволюций гранитоидного магматизм : прикладные петрофизические исследования / Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 70-81 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
666680
  Гожик А.П. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Среднего Приднестровья в свете эволюции ганитоидного магматизма : петрофизические исследования / А.П. Гожик, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 72-83 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
666681
  Панасенко Н.И. Комплексный анализ художественного текста (лексический, стилистический, фонетический и гендерный аспекты) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 110-122
666682
   Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике.. – Л., 1985. – 175с.
666683
   Комплексный анализ, алгебра и топология : Сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 123 с.
666684
  Колосова Н.Н. Комплексный атлас Московской области: содержание и возможности использования : Информируем читателя / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 71-76. – ISSN 0016-7207
666685
  Добронравова Л.А. Комплексный баланс оборудования и его нормативная база / Л.А. Добронравова, Г.С. Салибеков. – М, 1966. – 182с.
666686
  Емельянов А.Г. Комплексный геоэкологический мониторинг: : учебное пособие. / А.Г. Емельянов. – Тверь, 1994. – 88 с.
666687
   Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: Тр. Междунар. сипоз., СССР, Рига, 12-15 дек. 1978 г.. – Л., 1980. – 376с.
666688
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана : Труды I Международного симпозиума. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1985. – 458с.
666689
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана.. – Л.
1. – 1985. – 247с.
666690
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана.. – Л.
3. – 1985. – 391с.
666691
   Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. III междунар. сипоз., СССР, Ташкент, 14-19 окт. 1985 г.. – Л.
1. – 1986. – 336с.
666692
   Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. III междунар. сипоз., СССР, Ташкент, 14-19 окт. 1985 г.. – Л.
2. – 1986. – 387с.
666693
   Комплексный дистанционный мониторинг озер: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 288с.
666694
  Лапина С.Н. Комплексный и динамический методы в изучении климата : Лекция по курсу "Доп. вопр. климатологии" / С.Н. Лапина, С.И. Пряхина. – Саратов, 1981. – 28 с.
666695
  Ступин В.П. Комплексный картографо-геодезический анализ динамики размыва берегов Братского водохранилища (на примере Заярского участка) / В.П. Ступин, Л.А. Пластинин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
666696
  Парфиневич Я. Комплексный контроль и некоторые аспекты обьективного анализа поля власности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 11.00.09 / Парфиневич Я.; МВ и ССО РСФСР.Ленигн.гидрометеоролог.ин-т. – Л, 1974. – 9л.
666697
  Байдал М.Х. Комплексный макроциркуляционный метод долгосрочных прогнозов погоды / М.Х. Байдал ; под ред. А.С. Утешева ; Казахский науч.-иссл. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 212 с.
666698
  Маслов В.П. Комплексный метод ВКБ в нелинейных уравнениях. / В.П. Маслов. – М., 1977. – 384с.
666699
  Громадка Т. Комплексный метод граничных элементов в инженерных задачах / Т. Громадка, Лей Чинту П. – Москва : Мир, 1990. – 303 с. – ISBN 5-03-001276-1
666700
  Санаев Николай Филиппович Комплексный метод отдаленной вегетативной гибридизации однолетних растений : Автореф... кандидата биол.наук: / Санаев Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Саранск, 1964. – 20л.
666701
  Санаев Н.Ф. Комплексный метод отдаленной вегетативной гибридизации однолетних растений : Автореф... канд. биол.наук: / Санаев Н.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 23л.
666702
   Комплексный метод преобразования дерново-подзолистых почв и его эффективность.. – М., 1975. – 176с.
666703
   Комплексный метод пропаганды иностранной литературы и дифференцированное обслуживание читателей: Метод. рекомендации для отделов литературы на иностранных языках республиканских.. – М., 1980. – 51с.
666704
  Семинский В.К. Комплексный метод скоростной обработки металлов. / В.К. Семинский. – М., 1956. – 24с.
666705
  Антонов В.С. Комплексный метод численного диагноза и прогноза обложных осадков / В.С. Антонов. – Львов : Вища школа, 1982. – 126с.
666706
  Дышлык А.П. Комплексный научный мониторинг как основа сохранения памятников архитектуры / А.П. Дышлык, Е.А. Кожан, Н.М. Куковальская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
666707
  Веклич М.Ф. Комплексный палеогеографический метод и рекомендации по составлению литолого-фациальных и палеогеографических карт / М.Ф. Веклич. – Київ : Наукова думка, 1989. – 77с.
666708
   Комплексный план приобщения студентов сельскохозяйственных вузов к научно-техническому творчеству в рамках учебно-воспитательного процесса. – Иваново, 1980. – 24с.
666709
  Малес В.Н. Комплексный план сельского района / В.Н. Малес, И.С. Харитончик. – М., 1985. – 175с.
666710
   Комплексный план социально-экономического развития колхоза имени Ленина Краснокутского района Харьковской области на 1971-1980 годы.. – Х., 1972. – 191с.
666711
  Попова Н.И. Комплексный план учебного курса политической экономии / Н.И. Попова, Е.В. Юферева. – Москва, 1979. – 127с.
666712
   Комплексный план экономического и социального развития г.Ставрополя на 1976-1980 годы.. – Ставрополь, 1979. – 236с.
666713
   Комплексный план экономического и социального развития Новоаненского района МССР на 1976-1980 гг.. – Кишинев, 1977. – 184с.
666714
   Комплексный план экономического и социального развития производственного коллектива. – Волгоград, 1976. – 176с.
666715
   Комплексный подспутниковый океанографический эксперимент СССР и ГДР на Балтийском море. – Л., 1985. – 103с.
666716
   Комплексный подход в атеистическом воспитании. – Душанбе, 1988. – 128с.
666717
  Воробьев Н.С. Комплексный подход в атеистическом воспитании учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Воробьев Н.С. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1972. – 28 с.
666718
   Комплексный подход в воспитании учащихся по месту жительства. – М., 1978. – 74с.
666719
  Новосельцева Вера Андреевна Комплексный подход в воспитательной деятельности наставника : Аннот. указ. лит. для организ. наставничества, лекторов, наставников молодежи / Новосельцева Вера Андреевна. – Москва, 1983. – 53с.
666720
  Тощенко Ж.Т. Комплексный подход в воспитательной работе / Ж.Т. Тощенко. – М, 1979. – 111с.
666721
   Комплексный подход в идеологической работе. – Москва, 1976. – 384с.
666722
   Комплексный подход в идеологической работе. – Москва, 1979. – 271с.
666723
  Першин В.Б. Комплексный подход в изучении преступности / В.Б. Першин, А.Н. Подрядков. – Горький, 1976. – 84с.
666724
  Пономарев А. Комплексный подход в модернизации образования / беседовал Р. Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – сентябрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Беседа с зам. министра образования и науки РФ А.К. Пономаревым.
666725
  Файзиев А.А. Комплексный подход в научном познании / А.А. Файзиев. – Ташкент, 1985. – 119 с.
666726
  Воронцов П.Г. Комплексный подход в педагогике с позиции научной картины мира // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 118-127. – ISSN 1811-0916


  Приводится авторское обоснование комплексного подхода в педагогике, который в настоящее время уже принимается рядом ведущих педагогов. В последние десятилетия наблюдается кризис современного российского образования, происходит девальвация его ценностей ...
666727
  Пономарев Л.Н. Комплексный подход в политико-воспитательной работе / Л.Н. Пономарев. – Москва, 1979. – 368с.
666728
  Попович Ю.В. Комплексный подход в работе первичных партийных организаций по укреплению социалистической дисциплины труда на производстве. : Автореф... канд. ист.наук: / Попович Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 25л.
666729
   Комплексный подход в системе комсомольской политической учебы. – Москва, 1981. – 124с.
666730
   Комплексный подход к атеистическому воспитанию. – К., 1982. – 184с.
666731
   Комплексный подход к воспитанию допризывной молодежи. – М., 1980. – 144с.
666732
  Новицкий В.И. Комплексный подход к воспитанию трудящихся / В.И. Новицкий. – Минск, 1981. – 248с.
666733
   Комплексный подход к воспитанию учащихся. – К., 1980. – 142с.
666734
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию учащихся : (в вопросах и ответах) / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 256 с.
666735
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Москва : Педагогика, 1980. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
666736
  Поташник М.М. Комплексный подход к воспитанию школьников / М.М. Поташник, М.В. Кабатченко. – М., 1980. – 104с.
666737
  Рудаева Иетта Марковна Комплексный подход к воспитанию школьников : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1981. – 41с.
666738
   Комплексный подход к воспитанию школьников. – М., 1982. – 208с.
666739
  Машкевич Александр Антонович Комплексный подход к делу воспитания в школах Киргизии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Машкевич Александр Антонович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – 22л.
666740
   Комплексный подход к идейно-нравственному воспитанию. – Минск, 1979. – 184с.
666741
   Комплексный подход к идеологической работе : Список лит. в пом. партийному работнику. – Омск, 1977. – 24с.
666742
   Комплексный подход к изучению социальной структуры. Источники и методы. – М., 1991. – 215с.
666743
  Мархель И.И. Комплексный подход к использованию технических средств обучения. / И.И. Мархель, Ю.О. Овакимян. – М, 1987. – 174с.
666744
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию. – Минск, 1981. – 248с.
666745
  Королев Б.И. Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов / Б.И. Королев. – Киев, 1983. – 40с.
666746
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов в процессе преподавания общественных наук. – Москва, 1979. – 60с.
666747
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студенческой молодежи. – Львов, 1980. – 215с.
666748
   Комплексный подход к массовой идейно-воспитательной работе исторических и краеведческих музеев. – М., 1984. – 121с.
666749
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
1. – 1979. – 199с.
666750
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
2. – 1979. – 246с.
666751
   Комплексный подход к обучению студентов-иностранцев раусскому языку. – М.
1. – 1982. – 199с.
666752
   Комплексный подход к организации идеологической работы в свете требований 26 съезда КПСС. – Горький, 1976. – 176с.
666753
  Ковалев С.В. Комплексный подход к повышению єффективности системы управления качеством в инновационном вузе на основе методологии контроллинга и математических методов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1997-0803
666754
  Денисенко Г.И. Комплексный подход к повышению идейной направленности учебно-воспитательного процесса в вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
666755
  Карпова Нелли Алексеевна Комплексный подход к системе коммунистического воспитания в высшей школе (закономерности функционирования и пути совершенствования) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Карпова Нелли Алексеевна; МВ и ССО УССР. ИПК при КГУ. – К., 1983. – 195л.
666756
  Карпова Н.А. Комплексный подход к системе коммунистического воспитания в высшей школе (закономерности функционирования и пути совершенствования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Карпова Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
666757
   Комплексный подход к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в вузе. – Новосибирск, 1985. – 122с.
666758
   Комплексный подход к терапии инфаркта миокарда, сочетанного с неалкогольной жировой болезнью печени / Е.И. Киношенко, В.В. Никонов, И.Е. Белая, В.И. Коломиец // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 47-60. – ISSN 2224-0586
666759
  Чистик Т.В. Комплексный подход к терапии нарушений мозгового кровообращения // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 66-74. – ISSN 2224-0586
666760
  Абрамова О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – Библиогр. в примеч.: с. 99-103. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
666761
  Лидумниекс А.А. Комплексный подход к управлению сельскохозяйственным предприятием / А.А. Лидумниекс. – М., 1981. – 103с.
666762
  Овчинникова Н.А. Комплексный подход к устранению ошибок в технике движений при выполнении упражнений с предметами у гимнасток высших разрядов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Овчинникова Н. А.; Киев. гос. ин-т культ. – К., 1985. – 23л.
666763
   Комплексный подход к формированию личности будущего педагога. – Днепропетровск, 1980. – 179с.
666764
  Лошаков Д.Г. Комплексный подход к формированию личности на этапе развитого социализма Методологические аспекты. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лошаков Д.Г.; Ан СССР.Ин-т философии. – М, 1981. – 21л.
666765
  Сенчило В.Л. Комплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Сенчило В.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1978. – 30л.
666766
  Першин Виктор Борисович Комплексный подход как метод научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Першин Виктор Борисович ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 19 с.
666767
  Постников А.Н. Комплексный подход как принцип научного руководства развитым социалистическим обществом. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Постников А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркусткий гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 22л.
666768
   Комплексный подход как средство оптимального решения важнейших вопросов методики преподавания русского языка и литературы. – М., 1989. – 125с.
666769
  Попович Ю.В. Комплексный подходв работе первичных партийных организаций по укреплению социалистической дисциплины труда на производстве. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Попович Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
666770
  Киселева В.В. Комплексный прогноз экономики США / В.В. Киселева. – М, 1983. – 252с.
666771
  Гулин Ю.А. Комплексный радиоактивный каротаж нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 43с.
666772
  Арзамаскин В.И. Комплексный региональный экономический анализ / В.И. Арзамаскин ; под ред. В.Г. Садкова ; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Томский университет, 1988. – 138 с.
666773
   Комплексный совтеско-американский эксперимент по исследованию фонового аэрозоля, Абастумани, СССР июль 1979 г.. – Л., 1986. – 120с.
666774
  Лысенко И.С. Комплексный способ охраны воздушного бассейна городов Украины от загрязнения отходящими агломерационными газами металлургического производства // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
666775
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-геоморфологический анализ центральной части Русской равнины. Приложение : Дис... наук: / Бевз Н. С.;. – К., 1971. – 74л.
666776
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-гоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 145 / Бевз Н.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1971. – 41 с.
666777
  Якушев А.В. Комплексный структурно-функциональный метод характеристики микробных популяций // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 429-446 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
666778
  Бевз Н Комплексный стурктурно-геоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Дис... доктор географ.наук: / Бевз Н, С.; КГУ. – К., 1971. – 432л. – Бібліогр.:л.395-427
666779
  Хлыстун Ф.Е. Комплексный тензор Максвелла в ковариантной форме // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 28-34. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сформулировано определение комплексного тензора Максвелла в ковариантной форме, представляющее собой обобщение обычного определения на случай криволинейного пространства.
666780
  Абдрашитов Р.М. Комплексный теоретико-вероятностный расчет точности и производительности обработки на токарных полуавтоматах, автоматах и автоматических линиях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абдрашитов Р.М. ; Науч.-иссл. ин-т, 1958. – 20 с.
666781
  Бурмистрова Н.П. Комплексный термический анализ / Н.П. Бурмистрова. – Казань, 1981. – 110с.
666782
  Мушкетик Л.М. Комплексный территориальный план в условиях отраслевого управления / Л.М. Мушкетик. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192с.
666783
  Семеньков В.Н. Комплексный характер воспитания. / В.Н. Семеньков. – Минск, 1979. – 342с.
666784
  Белостоцкая Н.Г. Комплексный характер работы над лекцией / Н.Г. Белостоцкая. – М, 1982. – 43с.
666785
  Денисов П.Н. Комплексный частотный словарь русской научной и технической лексики / П.Н. Денисов. – М., 1978. – 406с.
666786
  Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1974. – 207с.
666787
  Ожегов А.Б. Комплексным целевым программам - паритйную заботу / А.Б. Ожегов. – Л., 1984. – 182с.
666788
   Комплексометрия. – М., 1958. – 247с.
666789
  Муминов Нурали Пардаевич Комплексонометрические методы амперометрического и биамперометрического титрования смесей, содержащих скандий, индий и таллий с другими элементами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Муминов Нурали Пардаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
666790
  Шварценбах Г. Комплексонометрическое титрование. / Г. Шварценбах, Г. Флашка. – М., 1970. – 360с.
666791
  Шевченко Г.М. Комплексонометричне визначення лаурату кальцію з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих нейонною ПАР / Г.М. Шевченко, С.А. Куліченко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Установлено ефективні значення констант стійкості комплексів кальцію з трилоном Б і метилохромними індикаторами мурексидом та еріохромом чорним Т в емульсії типу "масло у воді", стабілізованій неіонною ПАР Triton Х-100. Розроблено умови ...
666792
  Цигановнч О.А. Комплексонометричне визначення Сr (ІІІ) та Сr (VI) у присутності ди-(М-сульфофеніл)-тіокарбазону як індикатора / О.А. Цигановнч, О.Н. Арендарюк, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 70-72. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розроблено нову методику визначення Сr (ПІ) і Сr (VI) зворотним комплексонометричним титруванням надлишку ЕДТА розчином Bi (ІІІ) у присутності 1,5-ди-(n-сульфофеніл)-тіокарбазону як індикатора. Визначено оптимальні умови титрування. Показано можливість ...
666793
  Дятлова Н.М. Комплексоны / Н.М. Дятлова. – М., 1970. – 417с.
666794
  Пришибл Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пришибл. – М., 1955. – 188с.
666795
  Пршибил Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пршибил. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 187 с.
666796
   Комплексоны и комплексонаты. – Калинин, 1988. – 120с.
666797
   Комплексоны и комплексонаты. – Тверь, 1990. – 117с.
666798
  Дятлова Н.М. Комплексоны и комплексонаты металлов / Н.М. Дятлова. – М., 1988. – 543с.
666799
   Комплексоны как средство против известкового хлороза растений. – К., 1965. – 195с.
666800
  Зайцев Владимир Николаевич Комплексообразные переходы металлов с лигандами, закрепленными на поверхности кремнезема : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зайцев Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.145-166
666801
  Бакасова З.Б. Комплексообразование L-глутамината натрия с хлоридами железа, кобальта и меди и их каталитическая активность / З.Б. Бакасова, А. Кадыров ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1989. – 120 с. – Библиогр.: с. 104-120
666802
  Сырнева Н.В. Комплексообразование ароматических аминокислот с динитросоединениями. : Автореф... канд. хим.наук: / Сырнева Н.В.; МВ и ССО РСФСР. Объед. межвуз. совет по присужд. учен. степ. по хим. наукам и технологии при Томской гос. – Томск, 1963. – 14л.
666803
  Лебедева Л.И. Комплексообразование в аналитической химии / Л.И. Лебедева. – Л., 1985. – 175с.
666804
  Хелгесон Г.К. Комплексообразование в гидротермальных растворах / Г.К. Хелгесон. – Москва : Мир, 1967. – 184с.
666805
   Комплексообразование в неводных растворах. – М., 1989. – 255с.
666806
   Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Душанбе, 1972. – 159с.
666807
   Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Душанбе
2. – 1973. – 154с.
666808
  Шлефер Г.Л. Комплексообразование в растворах : методы определения состава и констант устойчивости комплексных соединений в растворах / Г.Л. Шлефер ; под ред. А.А. Гринберга; пер. с немецкого М.И. Гельфмана. – Москва; Ленинград : Химия, 1964. – 380с.
666809
   Комплексообразование в растворах. – Душанбе, 1991. – 198с.
666810
  Чеботарев А.Н. Комплексообразование в редокс-системе марагнец(VII) -4-сульфо-2(4-сульфонафталин-1-азо) нафтол-1 / А.Н. Чеботарев, И.С. Ефимова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 172-178. – ISSN 1991-0290


  Изучены особенности комплексообразования в окислительно-восстановительной системе марганец(VII)-4-сульфо-2(4-сульфонафталин-1-азо) нафтол-1 в водном растворе при различной кислотности среды. Доказано образование марганца(II) в данной редокс-системе при ...
666811
  Бардамова М.И. Комплексообразование галогеноорганических соединений с другими органическими веществами : Автореф... канд. хим.наук: / Бардамова М.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
666812
  Кузнецова И.Н. Комплексообразование железа 2 и 3 с ацетатными и гидроксильными ионами в смешанном растворителе вода -- уксусная кислота. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова И.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 19л.
666813
  Шалдыбаева А.М. Комплексообразование и абсорбция в системе Cs2+ изомеры дипиридила. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Шалдыбаева А.М.; Ин-т орган.катализа и элнктрохимии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
666814
  Яблонский Олег Павлович Комплексообразование и его роль в процессах окисления и разделения углеводородов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Яблонский Олег Павлович; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1979. – 42л.
666815
  Финкельштейн Н.А. Комплексообразование и обмен в четверной взаимной системе из хлоридов и сульфатов калия, кальция и бария : Автореф... канд. хим.наук: / Финкельштейн Н.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22
666816
  Акопов Е.К. Комплексообразование и обменное разложение в четвертой взаимной системе из хлоридов и сульфатов лития, натрия и калия : Автореф... канд. хим.наук: / Акопов Е.К.; Ростовский на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра общей и неорганической химии. – Ростов -на-Дону, 1950. – 16 с.
666817
  Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1985. – 241 л., табл., карт. + Приложения: л. 207-241. – Библиогр.: л. 190-206
666818
  Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с. – Библиогр.: 7 назв.
666819
   Комплексообразование и экстракция актиноидов и лантаноидов. – Л., 1974. – 162с.
666820
  Цокало В.И. Комплексообразование и электрохимическое поведение (III) в хлоридных и хлоридно-перхлоратных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Цокало В. И.; АН Казах.ССР, Ин-т орган. катал. и электрохим. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
666821
   Комплексообразование ионов ртути (II) с гуминовыми кислотами тундровых почв / Р.С. Василевич, В.А. Безносиков, Е.Д. Лодыгин, Б.М. Кондратенок // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 283-294 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
666822
  Скопенко В.В. Комплексообразование кадмия с нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных средах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №2
666823
  Волькенштейн Ю.Б. Комплексообразование как фактор изменения направленности электрофильного замещения в ряду алкил-2-тиенилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Волькенштейн Ю.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. Ломоносова. – М., 1962. – 19л.
666824
  Гребенников В.Н. Комплексообразование кардиотонических стероидов и их составных сахарных фрагнентов с ионами кальция и магния в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гребенников В. Н.; АН Украины Ин-т физич. химии. – К., 1993. – 18л.
666825
  Мовчан В.В. Комплексообразование меди (І), серебра (І), цинка, кадмия, ртути (ІІ) с производными тиомочевины в смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Мовчан В.В.; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 24л.
666826
  Черниченко Татьяна Федоровна Комплексообразование ниобия (V) и тантала (V) с оксиэтилидендифосфоновой кислотой : Дис... наук: 02.00.01 / Черниченко Татьяна Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 153л.
666827
  Черниченко Т.Ф. Комплексообразование ниобия (V) и тантала (V) с оксиэтилидендифосфоновой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Черниченко Т.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
666828
  Беляева Антонина Анатольевна Комплексообразование нитратов Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+ с пиридином и его замещенными в неводных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Беляева Антонина Анатольевна; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
666829
  Янкина Лариса Федоровна Комплексообразование оксокатинов молибдена (V и VI) с фосфиновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Янкина Лариса Федоровна; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии. – М., 1981. – 28л.
666830
  Скопенко В.В. Комплексообразование палладия на силикагелях, модифицированных производными тиомочевины. / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, Э.С. Яновская // Укр.хим.журн., 1993. – №5
666831
  Зайцев В.Н. Комплексообразование переходных металлов с лигандами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: / Зайцев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
666832
  Скопенко В.В. Комплексообразование платины на силикагеле с привитыми к поверхности молекулами N-пропил-N"-аллил-тиомочевины / В.В. Скопенко, А.К. Трофыимчук, Э.С. Яновская // Коорд. химия., 1996. – №5
666833
  Ежова Т.Г. Комплексообразование полимераналогов стиромаля и их гидродинамическая активность : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ежова Т.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 134 л. + Приложение: л. 132-134. – Библиогр.: л.116-131
666834
  Попов А.А. Комплексообразование простых полиэфиров и полиацеталей с диэтилалюминийхлоридом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Попов А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1971. – 15л.
666835
  Соколова Т.А. Комплексообразование пяти- и шестивалентного вольфрама с этилендиаминтетрауксусной кислотой и другими аминополикарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Соколова Т.А.; Моск. гос. ун-т, 1967. – 14л.
666836
  Парпиев Н.А. Комплексообразование рения с тиокислотами в растворах / Н.А. Парпиев. – Ташкент, 1978. – 131с.
666837
  Круликовская Е.А. Комплексообразование сернистых органических соединений с различными органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Круликовская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1962. – 16л.
666838
  Кыдынов М.К. Комплексообразование солей биометаллов с лизином и гидрохлопридом лизина / М.К. Кыдынов, Т.Т. Мухамбетова. – Бишкек, 1991. – 138с.
666839
  Сокол Валентина Ивановна Комплексообразование солей кобальта (II), кобальта (III), никеля (II) и цинка (II) CN, N""-дифениламидинами салициловой и 2,3-эксинафтойной кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сокол Валентина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
666840
  Слюсаренко К.Ф. Комплексообразование солей меди с некоторыми алкил- и оксиалкилпроизводными бензимидазола и бензтиазола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Слюсаренко К.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
666841
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил- и оксиалкилпроизводными бензазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Чистякова Е.А. ; КГУ. – Киев, 1971. – 30 с.
666842
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил-, и оксиалкилпроизводными бензазолов : Дис... канд. хим.наук: / Чистякова Е.А.; Киевск. тенологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1971. – 175л. – Бібліогр.:л.166-175
666843
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил-, и оксиалкилпроизводными бензазолов : Дис... канд. хим.наук: / Чистякова Е.А.; Киевск. тенологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1971. – 86л.
666844
  Желтоножская Татьяна Борисовна Комплексообразование структурно некомплементарных макромолекул в системе поликислота - неионогенный полимер : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Желтоножская Татьяна Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.186-209
666845
  Голосова Ольга Петровна Комплексообразование хлорида кобальта (II) с Азолами в неводных растворителях : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.01 / Голосова Ольга Петровна; Днепропетровский химико-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 17л.
666846
  Качкарь Лидия Степановна Комплексообразование циркония и гафния с некоторыми оксидикарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Качкарь Лидия Степановна; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
666847
   Комплексообразование, межмолекулярное взаимодействие и соосаждение в некоторых системах. – Днепропетровск, 1970. – 232с.
666848
  Залетов В.Г. Комплексообразующая способность органических веществ и их роль в миграции элементов в поверхностных водах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 081 / залетов В.Г. ; Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 22 с.
666849
  Галуашвили Жужана Сергеевна Комплексообразующая способность элементоорганических соединений бора и алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Галуашвили Жужана Сергеевна; Моск. научно-исслед. физ.-хим. ин-т им. Я.Я.Карпова. – М., 1975. – л.
666850
  Норов Ш.К. Комплексообразующие и мембраноактивные свойства краун-эфиров / Ш.К. Норов. – Ташкент, 1991. – 104с.
666851
  Салдадзе К.М. Комплексообразующие иониты. / К.М. Салдадзе, В.Д. Копылова. – М., 1980. – 336с.
666852
  Зайцев В.Н. Комплексообразующие кремнеземы и синтез. Строение привитого слоя и химия поверхности / В.Н. Зайцев. – Харьков, 1997. – 240 с.
666853
  Зайцев Владимир Николаевич Комплексообразующие кремнеземы: Синтез, строение привитого слоя и химия поверхности : Дис... наук: / Зайцев Владимир Николаевич;. – Харьков, 1997. – 238л.
666854
  Барсукова Л.Г. Комплексообразующие свойства высокогомолизованных молекул с фенольным гидроксилом : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Барсукова Л.Г.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 23л.
666855
  Белугин Ю.Ф. Комплексообразующие свойства некоторых фосфорилированных комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Белугин Ю.Ф.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л.
666856
  Медынцев В.В. Комплексообразующие свойства фосфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Медынцев В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
666857
  Арендарюк О.Н. Комплексоутворення Cr(VI) та Сr(ІІІ) на силікагелях, модифікованих меркаптопропільними та дипропілдисульфідними групами / О.Н. Арендарюк, І.М. Бойченко, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси комплексоутворення Cr(VI) та Cr(III) на поверхні силікагелів з прищепленими [гама]-меркаптопропільними (МПС) і дипропілдисульфідними (ДПДСС) групами. Показано можливість використання МПС та ДПДСС для сорбції Cr(VI) та його наступного ...
666858
  Кузовенко В.А. Комплексоутворення Ni(II) і Co(II) на поверхні білігандних хімічно модифікованих силікагелях / В.А. Кузовенко, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянута сорбція нікелю(II) та кобальту(ІІ) з водних та пропіленкарбонатних розчинів на поверхні хімічно модифікованих силікагелів, що містять одночасно амінопропільні та меркаптопропільні групи.. На основі даних електронної спектроскопії ...
666859
  Костенко Є. Комплексоутворення Zr (IV) з твердофазним ксиленоловим оранжевим і його аналітичне застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-30. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено хімізм комплексоутворення Zr (IV) з ксиленоловим оранжевим у фазі полімерного сорбенту. Обчислено умовну константу стійкості твердофазного комплексу. Отримані теоретичні дані використані для розробки нової методики визначення Zr (IV). The ...
666860
  Танцюра Л.Я. Комплексоутворення в полімерних плівках, що містять карбазоліл / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведені результати визначення концентрації комплексів з переносом заряду (КПЗ) у плівках полі-N-вінілкарбазолу (ПВК), полі-N-епоксіпропілкарбазолу (ПЕПК) і кремнійорганічного поліорганосилоксану (КСПО) від змісту електронноакцептної домішки - ...
666861
   Комплексоутворення в природних поверхневих водах як важливий чинник у міграції металів / П.М. Линник, В.А. Жежеря, М.П. Скоблей, Р.П. Линник // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92-93
666862
   Комплексоутворення катіонів перехідних металів з гуанідингідрохлоридом, хімічно закріпленим на силікагелі / К.В. Андрусінік, Е.С. Яновська, А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 4
666863
  Яновська Е.С. Комплексоутворення катіонів перехідних металів з полігексаметилен гуанідинхлоридом, хімічно закріпленим на поверхні силікагелю / Е.С. Яновська, А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 0041-6045


  Здіснено ковалентне зв"язування пслігексаметиленгуанідхлориду з поверхнею аміносилікагелю, активованого ціанурхлоридом. Вивчено адсорбційні властивості кремнезему з прищепленим полімером щодо катіонів Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), ...
666864
   Комплексоутворення міді (II) з N-(2-аміноетил)-2-оксимінопропанамідом у водному розчині / М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Т.Ю. Слива, Т.С. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-14. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено взаємодію солей міді (ІІ) у водному розчині з тридентатним лігандом оксимноамідного типу - N-(2-аміноетил)-2-оксимінопропанамідом (HL) методами спектрофотометрії та потенціометричного pH-титрування у водному розчині. Розраховано константи ...
666865
  Кузовенко Вікторія Аркадіївна Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Кузовенко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. – Бібліогр.: л.143-154
666866
  Кузовенко Вікторія Аркадіївна Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Кузовенко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
666867
  Михайленко О.В. Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом "гість-хазяїн" // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ, 2016. – Т. 7, № 3. – С. 330-336. – ISSN 2079-1704


  З використанням методів молекулярної механіки ММ+, напівемпіричного квантово-хімічного РМ3 та Monte-Carlo досліджено характер розташування молекул біс(циклопентадієніл)нікелю у двошаровій (5,5)@(10,10) карбоновій нанотрубці (ДКНТ) залежно від ...
666868
  Яновська Еліна Станіславівна Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Яновська Еліна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
666869
  Яновська Еліна Станіславівна Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Яновська Еліна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
666870
   Комплексоутворення перехідних металів з фенольними похідними піридину, хімічно закріпленими на поверхні композиту силікагель-поліанілін / К.В. Рябченко, Е.С. Яновська, І.М. Майстренко, С.І. Волченко, О.Ю. Кичкирук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 31
666871
   Комплексоутворення РНК з манітолом, його спектральні характеристики та біологічна активність / М.М. Вівчарик, О.О. Ільченко, С.М. Левченко, З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 78-83. – ISSN 1025-6415
666872
  Дорощук Р.О. Комплексоутворення С-2-тіофен-N-метилнітрону з d-металами й ураніл-іоном / Р.О. Дорощук, Д.М. Хоменко, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд С-2-тіофен-N-метилнітрон (2NT) та його координаційні сполуки з деякими d-металами та ураніл-іоном. Комплексні сполуки досліджені методами ІЧ-, ПМР-, ЕПР-спектроскопії; координаційна сполука міді досліджена методом ...
666873
   Комплексоутворення фосфоровмісних дендримерів із термальними [...]-дикетоновими групами з Ag(I), Pt(IV) та Pd(II) / І. Коцюба, В. Старова, М. Янчук, О.А. Запорожець, Маjоrаl, J.-Р, А.-М. Саmіnаdе // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 157
666874
  Трохименко О.М. Комплексоутворення цинку(ІІ) з моновакантним 11-молібдофосфатом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методами електронної та ЯМР [верхній індекс 31]Р-спектроскопії вивчено умови утворення комплексу Zn(II) з ненасиченим моновакантним гетерополіаніоном РМО[нижній індекс 11]О[верхній індекс 7-, нижній індекс 39]. У водному розчині за оптимального рН ...
666875
  Гадяцька К.П. Комплексування геолого-геоморфологічних та геофізичних методів для оцінки зсувної небезпеки в межах Середнього Придніпров"я : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Гадяцька Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 174 арк. – Додатки: арк. 171-174. – Бібліогр.: арк. 150-170
666876
  Чумаченко О.І. Комплексування декількох алгоритмів під час розв"язання задачі прогнозування / О.І. Чумаченко, В.С. Горбатюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 101-107. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
666877
  Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 144 л. – Бібліогр.: л. 133-144
666878
  Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ : автореф. ... канд геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
666879
  Беспрозванный П.А. Комплексы (системы) автоматизированной обработки гравиметрических данных. : Обзор / П.А. Беспрозванный, А.А. Чернов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 90с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
666880
  Широких И.Г. Комплексы актиномицетов в почвах промышленной и селитебной зон Кирова / И.Г. Широких, Е.С. Соловьева, Т.Я. Ашихмина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 203-209 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
666881
  Полуэктова Е.Н. Комплексы вольфрама с некоторыми гидроксилсодержащими органическими реактивами и применение их в фотометрическом анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Полуэктова Е.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 27 с.
666882
  Ляпина Л.А. Комплексы гепарина с тромбогенными белками как гуморальные компоненты противосвертывающей системы крови : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Ляпина Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 19л.
666883
  Скопенко В.В. Комплексы дицианамидов РЗЭ с гексаметилфосфортриамидов / В.В. Скопенко, А.А. Капщук // Укр. хим. журн., 1979. – №11
666884
  Бояринцев А.П. Комплексы задач, решаемых в вычислительных центрах территориальных управлений системы Госснаба СССР / А.П. Бояринцев. – М., 1974. – 34с.
666885
  Венгерова Н.А. Комплексы ионов меди с полимерами на основе поли-4-винилпиридина как катализаторы реакции окисления аскорбиновой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Венгерова Н.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 16л.
666886
  Скопенко В.В. Комплексы меди (II) и кобальта (II) с закрепленным на поверхности SiO2 диэтилентриамином / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, А Т. др. Сухан // Коорд. химия, 1983. – №4
666887
  Бабко А.К. Комплексы меди с диметилглиоксимом : Журнал общей химии / А.К. Бабко, М.В. Коротун; АН СССР. Кафедра аналитической химии. – Москва; Ленингpад : Изд.-во АH СССР, 1953. – 1302-1313 с. – Отдельный оттиск
666888
   Комплексы металлов платиновой группы в синтезе и катализе. – Черноголовка, 1983. – 123с.
666889
  Дьяченко Н.А. Комплексы металлов с ароматическими оксикислотами оксиальдегидами и полифенолами и применение их в анализе : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Дьяченко Н.А.; КГУ. – Киев, 1976. – 19л.
666890
  Дьяченко Н.А. Комплексы металлов с ароматическими оксикислотами, оксиальдегидами и полифенолами и применение их в анализе : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Дьяченко Н.А.; КГУ. – Киев, 1976. – 19л.
666891
   Комплексы металлоорганических, гидридных и галоидных соединений алюминия. – М., 1970. – 296с.
666892
  Шилова А.К. Комплексы молекулярного азота с соединениями рутения : Автореф... канд. хим. наук / Шилова А.К. ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1969. – 16 с.
666893
  Холин Ю.В. Комплексы на поверхности химически модифицированных кремнеземов / Ю.В. Холин, В.Н. Зайцев. – Харьков, 1997. – 132с.
666894
  Морозова В.М. Комплексы некоторых азотсодержащих соедиенией ароматического ряда с другими органическими веществами : Автореф... канд. хим.наук: / Морозова В.М.; Томск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1956. – 12л.
666895
   Комплексы никеля (II), содержащие оксим пирувил-L-аспарагиновой кислоты / Р.Д. Лампека, Т.С. Искендеров, В.В. Скопенко, И.О. Фрицкий // Журн. неорган. химии, 1994. – №6
666896
   Комплексы никеля (II), содержащие оксим пирувил-аспарагиновой кислоты / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Т.С. Искандеров, О И. Фрицкий, др. и // Журн. неорган. химии., 1994. – №6
666897
  Малевич Н.А. Комплексы оборудования для проходки и бурения вертикальных стволов / Н.А. Малевич. – М., 1960. – 236с.
666898
  Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма / М.И. Барановский. – Киев : Будівельник, 1985. – 105 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 104 (11 назв.)
666899
  Старевский М.К. Комплексы палладия в катализе окислительнх превращений ароматических углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Старевский М.К.; Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1980. – л.
666900
  Скопенко В.В. Комплексы палладия с амино-кремнеземами / В.В. Скопенко, Донская, В.Н. Зайцев // Журн. неорган. химии, 1997
666901
  Карпенко Г.А. Комплексы переходных металлов с азотсодержащими лигандами типа аминов и оснований шиффа закрепленными на поверхности кремнезона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Карпенко Г. А.; АН УССР, Ин-т физической химии. – К., 1982. – 17л.
666902
   Комплексы переходных металлов с гидразонами. – Москва : Наука, 1990. – 109 с.
666903
  Хакимов Х.Х. Комплексы переходных металлов с циклическими амидами / Х.Х. Хакимов. – Ташкент : ФАН, 1984. – 137с.
666904
  Артемьева Т.И. Комплексы почвенных животных и вопросы рекультивации техногенных территорий / Т.И. Артемьева; отв. ред. Д.А. Криволуцкий ; АН СССР, Казан. фил., Ин-т биологии. – Москва : Наука, 1989. – 109, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 89-110
666905
   Комплексы программ математической физики. – Новосибирск, 1980. – 312 с.
666906
   Комплексы программ математической физики. – Новосибирск, 1982. – 325 с.
666907
  Куров Ю.А. Комплексы промышленного производства. / Ю.А. Куров. – М., 1975. – 152с.
666908
  Ильяшенко В.Я. Комплексы прямых в гиперболическом пространстве. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ильяшенко В.Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
666909
  Ильяшенко В.Я. Комплексы прямых в гиперболическом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильяшенко В.Я.; КГУ. – К., 1973. – 22л.
666910
  Солейман Хвари Мохаммед Абдель-Латиф Комплексы прямых в эллиптическом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Солейман Хвари Мохаммед Абдель-Латиф. ; КГУ. – Киев, 1972. – 23 с.
666911
  Абдель-Латиф Солейман Хвари Мохаммед Комплексы прямых в эллиптическом пространстве : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04 / Абдель-Латиф Солейман Хвари Мохаммед ; КГУ, Каф. геометрии. – Киев, 1972. – 177 л.
666912
  Бучаченко А.Л. Комплексы радикалов и молекулярного кислорода с органическими молекулами / А.Л. Бучаченко. – М., 1984. – 157с.
666913
  Ефрюшина Н.П. Комплексы редкоземельных элементов с полиоксисоединениями и сипользование их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Ефрюшина Н.П. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 20 с.
666914
  Алдошина Марина Захоровна Комплексы с переносом заряд и ионрадикальные соли дибензотетратиофульвалена с органическими и неорганическими анионами (синтез и свойства) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Алдошина Марина Захоровна; МВ и ССО РСФСР Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1982. – 20л.
666915
  Кисилев В.Д. Комплексы с переносом заряда в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кисилев В.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 18л.
666916
  Жаринов А.В. Комплексы специализированных сельскохозяйственных предприятий / А.В. Жаринов, Н.В. Кузубов. – Киев, 1975. – 200с.
666917
  Кораллова Валентина Васильевна Комплексы спор и пыльцы из палеогеновых отложений Южной Украины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Кораллова Валентина Васильевна; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
666918
  Варюхина Л.М. Комплексы спор и пыльцы красноцветных и угленосных тложений Печорской области и их стратиграфическое значение : Автореф... канд.геол.-минерал.наук: / Варюхина Л.М.; Саратов.гос. ун-т им.Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 23л.
666919
  Бутренко Л.М. Комплексы уранил-иона с некоторыми электроотрицательными лигандами и органическими основаниями и их аналитическое использование : Автореф... канд. хим.наук: / Бутренко Л. М.; Одес.ГУ. – Одесса, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
666920
  Соколович В.Б. Комплексы хинона с другими органическими соединениями : Автореф... д-ра химическихнаук: / Соколович В.Б.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 7 с.
666921
   Комплексы цветного телевидения. – Киев, 1977. – 159 с.
666922
  Каплин В.Г. Комплексы членистоногих животных, обитающих в тканях растений песчаных пустынь : (на примере Каракумов) / В.Г. Каплин; Отв. ред. А.Г. Воронов. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 376 с.
666923
  Шварц Е.М. Комплексые соединения бора с полиоксисоединениями. / Е.М. Шварц. – Рига, 1968. – 244с.
666924
  Виноградская С.С. Комплект "Правды" / С.С. Виноградская. – Москва, 1960. – 61с.
666925
   Комплект БИС К1804 в процессорах и контроллерах / В.М. Мещеряков, И.Е. Лобов, С.С. Глебов, В.В. Новоселов, Л.А. Шумилов; Смолов В.Б. – Москва : Радио и связь, 1990. – 255 с.
666926
   Комплект волноводных устройств 4-мм диапазона, 1958. – 28с.
666927
  Шаталін В.В. Комплект листівок з текстом укр., рос. та англ. мовами / В.В. Шаталін. – К., 1980. – 15с.
666928
   Комплект методик для профессионального учителя. – К.
Ч. 1. – 1991. – 39с.
666929
  Чюрленис М.К. Комплект открыток / М.К. Чюрленис. – Л., 1977. – 16с.
666930
  Баязитова Г. Комплектация библиотек за рубежом (на примере академических библиотек США) / Гузель Баязитова // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 20-22. – ISSN 1726-6726
666931
   Комплектные распределительные устройства 6-10 кв наружной установки стерии 4-VIV и К-VII. – Москва, 1965. – 228с.
666932
  Карачан Н.Б. Комплектный глагол и комбинаторные связи его компонентов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карачан Н. Б.; ЛГУ. – Л., 1972. – 21л.
666933
  Свирская Л.А. Комплектование библиотек высших учебных заведений электронными документами : (из зарубежного опыта) // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 28. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
666934
  Цукерблат Д.М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 6. – С. 43-48. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена специфика конкурсных процедур для библиотечной практики согласно новому российскому законодательству, обозначены проблемы текущего комплектования литературы.
666935
   Комплектование единых отраслевых и единых территориальных справочно-информационных фондов и пути их взаимодействия. – Москва, 1980. – 27 с.
666936
  Каленов Н.Е. Комплектование зарубежной литературой фондов научных библиотек / Н.Е. Каленов, О.Л. Красикова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 6 (151). – С. 26-29. – ISSN 1726-6726
666937
   Комплектование и использование книжных фондов крупнных универсальных научных библиотек. – Л., 1983. – 109с.
666938
   Комплектование и использование книжных фондов массовых библиотек РСФСР. – Л.
18. – 1974. – 165с.
666939
   Комплектование и использование книжных фондов массовых библиотек РСФСР. – Л.
19. – 1974. – 107с.
666940
   Комплектование и использование книжных фондов массовых библиотек РСФСР. – Л.
20. – 1974. – 151с.
666941
   Комплектование и организация библиотечных фондов. – М., 1962. – 40с.
666942
   Комплектование иностранной литературой и международный книгообмен. – М, 1977. – 238 с.
666943
   Комплектование иностранной литературой и международный книгообмен Библиотеки Академии наук СССР. – Л., 1972. – 119с.
666944
   Комплектование книжгого фонда районной библиотеки. – М., 1963. – 159с.
666945
  Коломиец П.Е. Комплектование книжных фондов медицинских библиотек / П.Е. Коломиец, М.А. Вайнберг. – К., 1968. – 99с.
666946
  Томахин Н.С. Комплектование книжных фондов профсоюзных библиотек. / Н.С. Томахин. – М., 1961. – 128с.
666947
  Петрунина С.И. Комплектование Российской государственной библиотеки иностранными документами // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 3. – С. 92-94. – ISSN 0869-608Х
666948
  Прудников Ю.Ф. Комплектование русской армии (1794-1804 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прудников Ю.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода феодализма. – М., 1971. – 20л.
666949
  Прудников Ю.Ф. Комплектование русской армии (1794-1804 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Прудников Ю.Ф. ; МГУ , Истор. фак-т , Каф. истории СССР периода феодализма. – Минск, 1972. – 21 с.
666950
   Комплектование справочно-библиографического фонда универсальной научной библиотки. – М., 1986. – 39с.
666951
   Комплектование справочно-библиографического фонда центральной библиотеки централизованой библиотечной системы. – М., 1988. – 35с.
666952
   Комплектование справочно-информационных фондов. – М., 1971. – 60с.
666953
   Комплектование универсальных научных библиотек. – Л., 1973. – 266с.
666954
   Комплектование учебных групп профтехучилищ с учетом индивидуальных особенностей абитуриентов. – Л., 1990. – 443с.
666955
  Калёнов Н.Е. Комплектование фондов библиотек: печатные или электронные источники? / Н.Е. Калёнов, Н.А. Слащева // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 21-32. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт комплектования электронными источниками зарубежных библиотек. Рассмотрены вопросы, которые необходимо решать при полной или частичной замене печатных изданий электронными.
666956
   Комплектование фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина отечественными изданиями: состояние, проблемы, перспктивы. – М., 1985. – 112с.
666957
  Ломунова А.К. Комплектование фондов литературных музеев материалами по современности / А.К. Ломунова. – М, 1988. – 41с.
666958
   Комплектование фондов централизованной библиотечной системы. – М., 1979. – 125с.
666959
  Голендухина Е.Б. Комплектование электронными документами: поиск оптимальной модели / Елена Борисовна Голендухина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – март. – С. 56-59. – ISSN 1726-6726


  Современный этап развития библиотек характеризуется изменением основных приоритетов их деятельности. К традиционным задачам сохранности и приумножения книжного фонда добавляются функции информационных центров, обладающих электронными базами данных и ...
666960
  Гульсара Джолдасбаева Комплектоность использования углеводородного сырья и ее влияние на повышение конкурентоспособности отрасли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 258-264 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
666961
  Желтожская Т.Б. Комплектообразование структурно некомплементарных макромолеул в системе поликислота-неиногенных полимер : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Желтожская Т. Б.; КГУ. – Киев, 1987. – 20л.
666962
  Чернятинська Ю.Г. Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 88-102. – ISSN 0320-9466
666963
  Корчемна І.С. Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 118-123. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
666964
  Чолій С. Комплектування збройних сил та штабне життя в Австро-Угорщині, 1968 - 1914 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 50-51
666965
  Окіпнюк Т.В. Комплектування кадрового складу органів державної безпеки в Україні в період панування тоталітарного режиму (1929-1953 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 35-41. – ISSN 2219-5521
666966
  Мельник А. Комплектування кадрового складу органів прокуратури міста Києва фахівцями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 24-29


  "... Особливості підготовки молодих спеціалістів до самостійної роботи".
666967
  Комарніцький О.Б. Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. XX ст.: аналіз нормативно-правової бази // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 353-369. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  У статті на основі наявної наукової літератури, архівних джерел, матеріалів тогочасної періодичної преси аналізуються нормативно-правові акти органів державної влади, які використовувалися під час прийомів студентів до педагогічних вищих навчальних ...
666968
  Лямець А.М. Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: ОП дисертацій // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 173-175. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Важливим джерелом комплектування Александріни є надходження до Секції комплектування Відділу бібліотечного опрацювання видань та роботи із фондом обов’язкових примірників дисертацій Єгипту. В цій сфері Александрійська бібліотека тісно співпрацює з ...
666969
  Каїді В.В. Комплектування фондів бібліотек ВНЗ України електронними виданнями // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 214-222


  Подано результати аналізу комплектування електронними виданнями фондів бібліотек ВНЗ України. Досліджено типологічний, видовий, тематичний склад електронних видань, а також електронні ресурси за цільовим призначенням та видом ресурсу. Ключові слова: ...
666970
  Татарчук Л. Комплектування фондів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки на сучасному етапі / Людмила Татарчук, Ольга Опанасенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 10-13. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання збалансованого поповнення інформаційного потенціалу Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної аграрної академії наук України (ННСГБ НААН) за умови комплектування друкованими та електронними виданнями.
666971
  Білько Є. Комплектування фондів НБУВ обов"язковим примірником документів України: шляхи оптимізації / Євгенія Білько, Леся Чайковська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2 (223). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто стан комплектування фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського обов"язковим примірником документів на сучасному етапі та пошук шляхів оптимізації.
666972
  Ашаренкова Н.Г. Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90-ті роки ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-56


  У статті проаналізовано динаміку і характер змін у комплектуванні фондів публічних біб-ліотек в умовах становлення ринкових відносин, охарактеризовано проблеми і підходи до їхньо-го розв"язання
666973
  Дейнеко С.М. Комплектування фондів Харківського історичного музею. Маловідомі сторінки (1944-1954) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 401-404. – ISSN 2218-4805


  Дослідження присвячене комплектуванню фондів Харківського історичного музею у перше постокупаційне десятиліття (1944–1954). Нами виявлено декілька джерел його поповнення. Необхідно констатувати, що більшість предметів, які надходили до музею, ...
666974
  Бондар Л. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в системі навчально-виховного процесу освітнього закладу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні підходи до комплектування фонду бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу, що сприятиме освітньому процесу в умовах Нової української школи
666975
   Комплектування фонду, бібліографічний опис, алаліз документів. – К., 1994. – 89с.
666976
  Клочок С. Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Станіслав Клочок, Євгенія Коцюба // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 3-8. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються проблеми формування цифрових ресурсів наукової бібліотеки відповідно до колекційного принципу. Детально розглянуто розроблену в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського технологічну модель оцифрування, каталогізації ...
666977
  Колгина И.И. Комплекты детской одежды / И.И. Колгина, О.П. Ульяшева. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 168 с.
666978
  Колгина И И. Комплекты детской одежды / И И. Колгина, О.П. Ульяшева. – Ташкент, 1994. – 168 с.
666979
  Колгина И.И. Комплекты одежды для старших школьников и подростков. / И.И. Колгина, О.П. Ульяшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 208с.
666980
  Липов В. Комплементарна зумовленість інституиціональних систем і реформування вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 23-48. – ISSN 1682-2366
666981
  Жилінська О. Комплементарні ефекти в активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-16. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нові методологічні підходи у дослідженні проблем розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві. З позицій методологічного колективізму розкрито сутність та економічну природу розвитку науково-технічної діяльності, ...
666982
  Пастухова В.В. Комплементарність лідера-стратега та команди менеджерів як фактор ефективності прийняття стратегічних рішень // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 3-6
666983
  Чернуха Т.С. Комплементарність розвитку системи вищої освіти в умовах економічної глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Чернуха Тетяна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
666984
  Крикавський Є.в. Комплементарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту / Є.в. Крикавський, Л.Я. Якимишин // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 21-32. – ISSN 2522-9087
666985
  Карпова Г.Г. Комплементарно адресованное алкилирование РНК (хлорэтилметиламинобендилиден) олегонуклеотидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Карпова Г. Г.; МГУ. – М., 1976. – л.
666986
  Алеександров Ю.И. Комплементарность культуроспецифичных типов познания / Ю.И. Алеександров, Н.Л. Александрова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-35. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
666987
  Александров Ю.И. Комплементарность культуроспецифичных типов познания (окончание) / Ю.И. Александров, Н.Л. Алеександрова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 18-35. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
666988
  Гепко И.А. Комплементарные и спектрально-эффективные коды в радиотехнологиях четвертого поколения / И.А. Гепко ; Нац. авиационный ун-т ; Гос. научно-исслед. ин-т авиации. – Киев : Зв"язок, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-95759-1-3
666989
  Єріс Л.М. Комплентарний аналіз розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 154-163
666990
  Григорьева В.В. Комплесные соединения триоксиглутаровой кислоты с некоторыми металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Григорьева В.В.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 19л.
666991
  Шевчук И.А. Комплесообразование и экстракция : (Спектроскопия ассоциатов) / И.А. Шевчук. – Донецк, 1973. – 119 с.
666992
  Харитонова Р.И. Комплесы солей органических кислот магния, цинка и кадмия с аминами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харитонова Р.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1951. – 10 с.
666993
  Телемтаев М.М. Комплетические условия осуществления технологий прикладной научной деятельности / М.М. Телемтаев, Н.Н. Нурахов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 68-73. – ISSN 1026-955X


  Продолжен цикл работ по разработке основ комплетических технологий прикладной научной деятельности. Дано современное определение понимания технологий деятельности, в т.ч. прикладной научной деятельности. Осуществлена разработка четырнадцати принципов ...
666994
  Резникова Л.С. Комплимент и его значение в иммунологических реакциях / Л.С. Резникова. – Москва, 1967. – 272 с.
666995
  Руда О. Комплімент у житті українців (Соціолінгвістичні нотатки)
666996
  Вінська О.Й. Компліментарна модель регулювання аграрних стандартів ЄС: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 99-100
666997
   Композити на основі мікрокристалічної целюлози та люмінесцентних оксидів: властивості й напрям застосування / В.В. Бойко, В.П. Чорній, В.А. Барбаш, О.В. Ященко, О.М. Алєксєєв, Ю.Є. Грабовський, С.Г. Неділько, Є.О. Резниченко, В.П. Щербацький, М.С. Недєлько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 283. – С. 301-310. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
666998
   Композити на основі нанодисперсного нікелю, графеноподібного вуглецю і аеросилу для каталітичного гідрування фурфуролу і хіноліну / В.М. Асаула, О.В. Швець, О.О. Парійська, В.В. Бур"янов, С.В. Рябухін, Д.М. Волочнюк, С.В. Колотілов // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 4. – С. 245-251. – ISSN 0497-2627
666999
  Марек І.О. Композити системи ZRO2 - Y2O3 - CEO2, стійкі до низькотемпературної деградації властивостей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 154
667000
  Дем"янюк А.А. Композити як органічний складник лексики староукраїнської літературної мови кінця XVI-XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С.


  У статті розглянуто композити як складову частину лексики староукраїнської літературної мови кінця XVI - XVII ст.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,