Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
664001
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
664002
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
664003
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
664004
   "Латинская Америка: государство и общество перед вызовами XXI века" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-28. – ISSN 044-748Х


  Колоквіум в ІЛА РАН.
664005
   "Латинский квартал" // Малая энциклопедия киевской старины / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2002. – С. 255-260. – ISBN 966-507-128-9


  "Латинський квартал" - район Києва, де з 1840 рр. селилися студенти Київського університету.
664006
  Трублаини Н.П. "Лахтак" : повесть / Н.П. Трублаини; Авториз. пер. с укр. Б. Бездомного. – Харьков; Одесса : Детиздат, 1936. – 235 с.
664007
  Трублаини Н.П. "Лахтак" : Для средн. и ст. шк. возраста / Н.П. Трублаини; Пер. с укр. И. Щербины. – Симферополь : Крымиздат, 1957. – 204 с.
664008
  Трублаини М. "Лахтак". Шхуна "Колумб" : повести: Для ст. шк. возраста / М. Трублаини. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 525 с.
664009
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
664010
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
664011
  Коваль О. Латвія перезавантажила парламент // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Парламентські вибори в Латвії 6 жовтня показали, що ідеї "русского мира" і гасло про Росію, "граница которой нигде не заканчивается", не привабливі навіть для самих росіян, які живуть у Європі. Кремлю не вдалося вплинути на результати голосування в ...
664012
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
664013
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
664014
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
664015
  Петренко Є. Латвія: реформа освіти // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5


  "Латвійська влада запровадила обов"язок вивчення латвійської мови у школах для російської меншини, де навіть учителі не демонструють вільного володіння цією мовою".
664016
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
664017
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
664018
  Нобль Р.Д. Латекс в технике. / Р.Д. Нобль. – Л., 1962. – 896с.
664019
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
664020
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
664021
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
664022
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
664023
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
664024
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
664025
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
664026
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
664027
  Шкаріна Віталіна Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарвту бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено підходи до визначення структури довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як системи, розкривається значення для його повноцінного функціонування латентної та афінної бібліографічної інформації
664028
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
664029
  Ковалкин А.А. Латентная преступность и методика ее выявления // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный, научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 78-89
664030
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
664031
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
664032
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
664033
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
664034
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
664035
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
664036
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
664037
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
664038
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
664039
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
664040
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
664041
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
664042
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
664043
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
664044
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
664045
  Бочарова К.А. Латентність сучасного вандалізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 242-249. – ISSN 2224-9281
664046
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
664047
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
664048
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
664049
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
664050
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
664051
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
664052
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
664053
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
664054
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
664055
  Бабуркина Е.П. Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения / Е.П. Бабуркина, Б.И. Сименач, Б.А. Пустовойт // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 47-50. – ISSN 0030-5987
664056
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
664057
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
664058
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – М., 1980. – 135с.
664059
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
664060
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
664061
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
664062
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
664063
  Бергман И. Латерна магика / И. Бергман. – М, 1989. – 286с.
664064
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
664065
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
664066
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
664067
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
664068
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
664069
  Сергатюк Я. Латинізми і грецизми у сербських назвах ліків // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7480-27-2
664070
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
664071
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
664072
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
664073
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
664074
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
664075
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422 с.
664076
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
664077
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
664078
  П.В-л. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
664079
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
664080
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
664081
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
664082
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
664083
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
664084
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
664085
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
664086
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
664087
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
664088
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
664089
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
664090
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
664091
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
664092
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
664093
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
664094
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
664095
  Гуменюк Б.И. Латиноамериканская политика США и кризис ОАГ / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 79-84. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
664096
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
664097
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
664098
  Хачатуров К.А. Латиноамериканская трагедия / К.А. Хачатуров. – Москва, 1980. – 110с.
664099
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
664100
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
664101
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
664102
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
664103
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
664104
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
664105
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
664106
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
664107
  Богданова Т. Латиноамериканська політика адміністрації Д.Трампа (2017-2018 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 91-96. – ISSN 1998-4634
664108
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
664109
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
664110
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
664111
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
664112
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
664113
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
664114
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
664115
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
664116
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
664117
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – ISBN 966-7825-79-5
664118
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
664119
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – ISBN 966-581-481-8
664120
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
664121
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
664122
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
664123
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
664124
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – ISBN 966-581-481-8
664125
  Рудакова Ю.К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 158-181. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
664126
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
664127
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
664128
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
664129
  Бушуев В.Г. Латинская Америка - США / В.Г. Бушуев. – М, 1987. – 276с.
664130
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
664131
  Волков А.В. Латинская Америка / А.В. Волков. – Москва : Воениздат, 1948. – 144с.
664132
  Джеймс П. Латинская Америка / П. Джеймс; Под ред.Н.Н.Баранского. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1949. – 764 с.
664133
   Латинская Америка. – Москва, 1962. – 311с.
664134
   Латинская Америка. – К, 1963. – 286с.
664135
  Машбиц Я.Г. Латинская Америка = Проблемы экономической географии / Я.Г. Машбиц. – Москва : Мысль, 1969. – 256с.
664136
  Беляев В.П. Латинская Америка / В.П. Беляев. – М., 1971. – 226с.
664137
  Шульговский А.Ф. Латинская Америка / А.Ф. Шульговский. – М., 1972. – 64с.
664138
  Бойко П.Н. Латинская Америка / П.Н. Бойко. – Москва, 1973. – 213с.
664139
  Бушуев В.Г. Латинская Америка / В.Г. Бушуев. – Москва, 1973. – 64с.
664140
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 196с.
664141
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 187с.
664142
   Латинская Америка : справочник. – Москва, 1976. – 304с.
664143
   Латинская Америка. – Москва, 1976. – 204с.
664144
   Латинская Америка. – М, 1976. – 255с.
664145
  Кузнецов А.Г. Латинская Америка / А.Г. Кузнецов, В.Л. Лобер. – Москва, 1976. – 116с.
664146
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
664147
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
664148
   Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – Москва
Т.1. – 1979. – 575с.
664149
  Горнов М.Ф. Латинская Америка / М.Ф. Горнов, В.Г. Ткаченко. – М : Политиздат, 1981. – 256с.
664150
   Латинская Америка. – М, 1982. – 205с.
664151
  Ковалев Е.В. Латинская Америка / Е.В. Ковалев. – Москва, 1982. – 269с.
664152
  Хачатуров К.А. Латинская Америка / К.А. Хачатуров. – Москва, 1982. – 304с.
664153
   Латинская Америка : Энциклопедический словарь. – Москва
Т.2. – 1982. – 656с.
664154
   Латинская Америка. – Москва, 1983. – 134с.
664155
   Латинская Америка. – М, 1984. – 193с.
664156
   Латинская Америка. – Москва, 1985. – 139с.
664157
  Гаврилова Т.С. Латинская Америка / Т.С. Гаврилова, К.С. Тарасов. – Москва, 1985. – 145с.
664158
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 188 с.
664159
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 269с.
664160
  Королев Ю.Н. Латинская Америка / Ю.Н. Королев, М.Ф. Кудачкин. – Москва, 1986. – 349с.
664161
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 224с.
664162
   Латинская Америка. – М, 1987. – 191с.
664163
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 179 с.
664164
   Латинская Америка / Королев Ю.Н. – Москва, 1988. – 184с.
664165
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 194с.
664166
   Латинская Америка. – М, 1989. – 61с.
664167
   Латинская Америка. – Москва : Наука, 1990. – 205с.
664168
   Латинская Америка : Справочник. – Москва : Политиздат, 1990. – 399с.
664169
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
664170
   Латинская Америка. – М, 1991. – 172с.
664171
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 195с.
664172
   Латинская Америка. – М, 1992. – 151с.
664173
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1995
664174
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1995
664175
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1995
664176
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1995
664177
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1995
664178
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1995
664179
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1995
664180
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1995
664181
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1995
664182
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1995
664183
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1995
664184
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1995
664185
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1996
664186
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1996
664187
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1996
664188
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1996
664189
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1996
664190
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1996
664191
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1996
664192
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1996
664193
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1996
664194
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1996
664195
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1996
664196
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1996
664197
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1997
664198
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1997
664199
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1997
664200
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1997
664201
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1997
664202
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1997
664203
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2001
664204
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2001
664205
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2001
664206
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2001
664207
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2001
664208
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2001
664209
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2001
664210
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2001
664211
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2001
664212
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2001
664213
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2001
664214
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2001
664215
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2002
664216
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2002
664217
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2002
664218
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2002
664219
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2002
664220
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2002
664221
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2002
664222
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2002
664223
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2002
664224
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2002
664225
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2002
664226
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2002
664227
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2003
664228
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2003
664229
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2003
664230
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2003
664231
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2003
664232
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2003
664233
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2003
664234
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2003
664235
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2003
664236
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2003
664237
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2003
664238
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2003
664239
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2004
664240
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2004
664241
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2004
664242
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2004
664243
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2004
664244
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2004
664245
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2004
664246
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2004
664247
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2004
664248
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2004
664249
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2004
664250
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2004
664251
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2005
664252
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2005
664253
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2005
664254
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2005
664255
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2005
664256
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2005
664257
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2005
664258
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2005
664259
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2005
664260
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2005
664261
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2005
664262
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2005
664263
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2006
664264
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2006
664265
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2006
664266
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2006
664267
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2006
664268
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2006
664269
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2006
664270
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2006
664271
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2006
664272
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2006
664273
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2006
664274
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2006
664275
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2007
664276
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2007
664277
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2007
664278
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2007
664279
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2007
664280
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2007
664281
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2007
664282
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2007
664283
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2007
664284
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2007
664285
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2007
664286
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2007
664287
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2008
664288
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2008
664289
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2008
664290
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2008
664291
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2008
664292
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2008
664293
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2008
664294
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2008
664295
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2008
664296
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2008
664297
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2008
664298
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2008
664299
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2009
664300
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2009
664301
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2009
664302
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2009
664303
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2009
664304
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2009
664305
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2009
664306
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2009
664307
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2009
664308
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2009
664309
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2009
664310
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2009
664311
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2010
664312
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2010
664313
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2010
664314
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2010
664315
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2010
664316
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2010
664317
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2010
664318
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2010
664319
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2010
664320
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2010
664321
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2010
664322
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2010
664323
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2011
664324
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2011
664325
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2011
664326
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2011
664327
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2011
664328
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2011
664329
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2011
664330
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2011
664331
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2011
664332
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2011
664333
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2011
664334
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2011
664335
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2012
664336
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2012
664337
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2012
664338
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2012
664339
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2012
664340
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2012
664341
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2012
664342
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2012
664343
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2012
664344
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2012
664345
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2012
664346
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2012
664347
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2013
664348
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2013
664349
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2013
664350
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2013
664351
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2013
664352
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2013
664353
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2013
664354
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2013
664355
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2013
664356
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2013
664357
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2013
664358
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2013
664359
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2014
664360
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2014
664361
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2014
664362
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2014
664363
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2014
664364
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2014
664365
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2014
664366
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2014
664367
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2014
664368
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2015
664369
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2015
664370
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 3. – 2015
664371
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 4. – 2015
664372
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 5. – 2015
664373
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2015
664374
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2015
664375
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2015
664376
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2015
664377
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
664378
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
664379
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
664380
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664381
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664382
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 3. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664383
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 4. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664384
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 5. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664385
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664386
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664387
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664388
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664389
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664390
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664391
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
664392
  Федорова Е.С. Латинская Америка : информатизация и проблемы доступа к информации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 044-748Х
664393
  Слинько А.А. Латинская Америка : революционный процесс в условиях глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 044-748Х
664394
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1988. – 191с.
664395
   Латинская Америка 80-х годов : иностранный предпринимательский капитал. – Москва
1. – 1988. – 187с.
664396
   Латинская Америка 80-х годов : тенденции общественного развития. – Москва
2. – 1988. – 177с.
664397
   Латинская Америка 80-х годов : Андские страны: актуальные проблемы и тенденции развития. – Москва
3. – 1988. – 182с.
664398
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 183с.
664399
   Латинская Америка 80-х годов. – М, 1989. – 185с.
664400
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 179с.
664401
  Брутенц К.Н. Латинская Америка без Доктрины Монро // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 8-30. – ISSN 0044-748Х
664402
  Трушин А. Латинская Америка бунтует против американцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
664403
  Калугин Г.А. Латинская Америка в агрессивных планах империалистов США / Г.А. Калугин. – М., 1952. – 32с.
664404
  Новикова Н.К. Латинская Америка в английской культуре конца XVIII начала XIX вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 72-87. – ISSN 044-748Х
664405
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка в борьбе за перестройку международных экономических отношений / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1987. – 272с.
664406
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка в борьбе за экономическое освобождение / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 78с.
664407
  Волков А.В. Латинская Америка в борьбе против гитлеризма / А.В. Волков. – Москва, 1942. – 47с.
664408
  Селезнев Г.К. Латинская Америка в борьбе против реакции и неоколониализма / Г.К. Селезнев. – Москва, 1976. – 280с.
664409
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС
664410
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-13. – ISSN 0444-748Х
664411
   Латинская Америка в контексте глобального финансово-экономического кризиса : "Круглый стол" в ИЛА // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 044-748Х
664412
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в конце десятилетия: новые невзгоды и испытания // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
664413
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 1. – 1988. – 282с.
664414
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 2. – 1988. – 379с.
664415
   Латинская Америка в мировой экономике. – Москва, 1991. – 221с.
664416
  Семенов В.Л. Латинская Америка в мировом инновационном процессе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 30-44. – ISSN 0044-748Х
664417
  Сударев В.П. Латинская Америка в новом геополитическом измерении // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 044-748Х
664418
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в посткризисный период : [окончание] // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-24. – ISSN 044-748Х
664419
   Латинская Америка в прошлом и настоящем. – Москва, 1960. – 464с.
664420
  Хватов Юрий Юрьевич Латинская Америка в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Хватов Юрий Юрьевич; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.196-236
664421
  Хватов Ю.Ю. Латинская Америка в системе межимпериалитического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хватов Ю.Ю.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
664422
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в системе мировых хозяйственных связей / Л.Л. Клочковский. – М., 1984. – 280с.
664423
   Латинская Америка в системе экономических отношений современного капитализма. – М, 1987. – 235с.
664424
   Латинская Америка в советских исследованиях. – Москва, 1976. – 168с.
664425
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1965. – 114с.
664426
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1974. – 225с.
664427
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1978. – 244с.
664428
   Латинская Америка в советской печати, 1989-1990. – Москва, 1991. – 212с.
664429
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в современном мире // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-49. – ISSN 044-748Х
664430
   Латинская Америка в стратегических планах империализма. – Москва, 1987. – 111с.
664431
  Коваль А.Г. Латинская Америка в торговых спорах ВТО: тенденции и перспективы / А.Г. Коваль, О.Ю. Трофименко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
664432
   Латинская Америка в трудах и творческом наследии академика Н.И. Вавилова : (к 100-летию со дня рождения). – Москва, 1987. – 74 с.
664433
  Яковлев П.П. Латинская Америка в условиях глобальной нестабильности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 12-29. – ISSN 0044-748Х
664434
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1971. – 394с.
664435
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1979. – 216с.
664436
   Латинская Америка в цифрах : (Справочник). – Москва : Наука, 1989. – 203с. – ISBN 5-02-010755-7
664437
  Коваль Б. Латинская Америка вновь с удивлением смотрит на Россию // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 4-23. – ISSN 044-748Х
664438
  Тиберио Грациани Латинская Америка и Евразия: центры нового многополярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 27-35
664439
  Дабагян Э. Латинская Америка и Иран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 12. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
664440
  Тьери Петер Латинская Америка и Карибский бассейн // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 229-246. – ISSN 0869-44435
664441
  Глинкин А.Н. Латинская Америка и мировой исторический процесс в 19 - 20 вв. / А.Н. Глинкин. – Москва, 1970. – 15с.
664442
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка и мировые центры силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 8-27. – ISSN 0044-748Х


  Проблемы хозяйственного взаимодействия.
664443
  Лексютина Я.В. Латинская Америка и Республика Корея: торгово-экономические аспекты взаимодействия в 1948-2015 гг. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 29-44. – ISSN 0044-748Х
664444
   Латинская Америка и Россия сквозь призму постмодерна. Научная конференция в ИЛА РАН // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-64. – ISSN 044-748Х
664445
  Рашковский Евгений Борисович Латинская Америка и Россия: цивилизационные параллели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 104-110. – Бібліогр.: с. 104-109. – ISSN 0131-2227
664446
  Александренков Э.Г. Латинская Америка и цивилизационный подход. По поводу издания "Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 169-182. – ISSN 0869-5415
664447
  Хейфец В. Латинская Америка между ОАГ и СЕЛАК / В. Хейфец, Л. Хадорич // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
664448
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 4-18. – ISSN 0044-748Х


  В статье дается структурный анализ ключевых экономических и социальнополитических перемен, происходящих в латиноамериканских странах на современном этапе, определяющих нынешнюю макроситуацию, а также формирующих стратегический вектор развития региона в ...
664449
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – С. 7-22. – ISSN 0044-748Х
664450
  Мойсейкин Ю.Н. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса / Ю.Н. Мойсейкин, Э. Охеда // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-52. – ISSN 044-748Х
664451
  Сизоненко А. Латинская Америка прочно вошла в обойму русской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 67-87. – ISSN 0130-9625
664452
  Вольский В. Латинская Америка, нефть и независимость. / В. Вольский. – Москва, 1964. – 365с.
664453
  Варламов И. Латинская Америка, такая разная и притягательная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 34-39. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Латинській Америці
664454
  Скляр В.И. Латинская Америка. / В.И. Скляр. – М, 1980. – 64с.
664455
  Сергеев К.С. Латинская Америка: борьба за независимость / К.С. Сергеев. – М., 1975. – 232с.
664456
   Латинская Америка: возвращение на авансцену мировой полтитики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
664457
   Латинская Америка: вызовы посткризисного периода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-43. – ISSN 044-748Х


  "Круглый стол" в ИЛА РАН.
664458
  Хачатуров К.А. Латинская Америка: идеология и внешняя политика / К.А. Хачатуров. – Москва : Международные отношения, 1983. – 320 с.
664459
  Кузьмин В.В. Латинская Америка: интеграция и двусторонние экономические связи // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 044-748Х
664460
  Дабагян Э. Латинская Америка: итоги избирательного цикла // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
664461
  Посконина Л.С. Латинская Америка: критика леворадикальных концепций / Л.С. Посконина. – М., 1988. – 173с.
664462
  Ивановский З.В. Латинская Америка: метаморфозы политической модернизации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-24. – ISSN 044-748Х
664463
  Зиновьева Р.А. Латинская Америка: миграция населения и рост промышленного пролетариата / Р.А. Зиновьева. – Москва, 1978. – 167с.
664464
  Зафесов Г.Р. Латинская Америка: объединение или разобщение / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1971. – 232с.
664465
  Вольский В.В. Латинская Америка: особенности развития и общая характеристика хозяйства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 3-8 : Табл., карта
664466
  Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости / В.Н. Селиванов. – М, 1984. – 173с.
664467
  Донечанин Василиан Латинская Америка: перспективы турпотоков : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 58-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
664468
  Слинько А.А. Латинская Америка: правоцентристский тренд в альтернативной политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 044-748Х
664469
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: прерванное развитие // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
664470
  Кондратьева А.В. Латинская Америка: проблемы борьбы за единство профсоюзного движения / А.В. Кондратьева. – Москва : Наука, 1976. – 191 с.
664471
  Холодков Н.Н. Латинская Америка: проблемы внешней задолженности / Н.Н. Холодков. – М., 1979. – 155с.
664472
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 1. – 1974. – 254 с.
664473
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 2. – 1974. – 243 с.
664474
  Клочковский Л. Латинская Америка: проблемы модернизации экономики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 47-55. – ISSN 0131-2227
664475
  Кузнецова Э.Е. Латинская Америка: проблемы социального обеспечения / Э.Е. Кузнецова. – Москва : Наука, 1973. – 207 с.
664476
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия посткризисного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х
664477
  Красильщиков В. Латинская Америка: прощание с зависимостью // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
664478
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: регион социальных контрастов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 044-748Х
664479
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – М., 1977. – 184с.
664480
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – М., 1983. – 184с.
664481
   Латинская Америка: сельскохозяйственное производство и мировой рынок. – Москва, 1991. – 203с.
664482
  Бобровников А.В. Латинская Америка: символы истории и "осевое время" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-30. – ISSN 044-748Х
664483
  Фучс Х. Латинская Америка: современные социально-экономические проблемы. / Х. Фучс. – М., 1986. – 200с.
664484
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка: современные тенденции внешнеэкономической политики / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 200 с.
664485
  Пащук В.В. Латинская Америка: сражающийся континент / В.В. Пащук. – Киев, 1987. – 229с.
664486
  Мерин Б.М. Латинская Америка: студенчество и революционный процесс / Б.М. Мерин. – М., 1975. – 318с.
664487
  Шемякин Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. / Я.Г. Шемякин. – М., 1987. – 189с.
664488
  Григулевич И.Р. Латинская Америка: церковь и революционное движение, 1960 - нач. 80-х гг. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1988. – 170с.
664489
  Яковлев П.П. Латинская Аметрика в стратегии империализма США / П.П. Яковлев. – М, 1984. – 63с.
664490
  Никифоров В. Латинская граматика по Штегману / В. Никифоров. – 23-е. – М.-Птгр, 1918. – 280с.
664491
  Сигитас Н. Латинская литература Великого Княжества Литовского и актуальные проблемы исследования письменного наследия ВКЛ // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 76-89. – ISBN 985-6798-15-9
664492
  Люблинская А.Д. Латинская палеография. (Учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / А.Д. Люблинская. – Москва, 1969. – 192с.
664493
  Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. / Е.В. Федорова. – М., 1969. – 374с.
664494
  Никифоров Б.С. Латинская юридическая фразеология / Б.С. Никифоров. – М, 1979. – 264с.
664495
   Латински извори за българската история = Fontes Latini historiae Bulgaricae : в 12 т. – София : Българската Академия на науките
Т. 3. – 1958. – 406 с.
664496
   Латинские выражения и пословицы. – Свердловск, 1971. – 13с.
664497
  Лазарович В.В. Латинские заимстования в системе немецкой фразеологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лазарович В.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
664498
  Медовиков П. Латинские императоры в Константинополе и их отношение к независимым владетелям греческим и туземному народонаселению вообще : исторические исследования П. Медовикова. – Москва : [б. и.], 1849. – 134 с. : ил.
664499
  Свердлов М.Б. Латинские источники по истории Древней Руси 9 - первой половины 12 вв. (Германия) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свердлов М.Б. ; Лен. от-ние Ин-т ист. СССР, АН СССР. – Ленинград, 1968. – 18 с.
664500
  Белоусов В.Д. Латинские квадраты, квазигруппы и их приложения / В.Д. Белоусов, Г.Б. Белявская. – Кишинев, 1989. – 75с.
664501
  Павлюк Е.О. Латинские крылатые выражения как источник изучения древнеримской истории и культуры / Е.О. Павлюк, Я.Ю. Телкова // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 265-271. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
664502
  Матвеев А.Я. Латинские лексические кальки в немецком языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Матвеев А.Я.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 21л.
664503
  Федорова Е.В. Латинские надписи : Уч .пособ. для исп. и филол. спец. ун-тов и пед. ин-ов / Е.В. Федорова. – Москва : Моск.ун-та, 1976. – 280 с. : ил., 1 л. – Список лит.: с.5-7. Указ лат. и рус. имен и классов надписей с.259-274
664504
  Соломоник Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического / Э.И. Соломоник. – М., 1983. – 95с.
664505
   Латинские названия бактерий и их синонимы : об использовании названий бактерий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1978. – 356 с. + Приложение 2-е
664506
  Горностаев Г.Н. и др. Латинские названия животных и растений : учебное пособие / Г.Н. и др. Горностаев. – Москва : Московский университет, 1974. – 147 с.
664507
   Латинские пословицы и афоризмы. – Алма-Ата, 1964. – 55с.
664508
  Бернадская Елена Викторовна и др. Латинские рукописи 5-12 веков Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : Крат. описание для Свод. кат. рукописей, хранящихся в СССР / Археогр. комис. АН СССР; Б-ка АН СССР; Сост.: Е. В. Бернадская и др. – Ленинград : БАН
Ч. 1. – 1983. – 83с.
664509
  Киселева Л.И. Латинские рукописи Библиотеки Академии наук СССР / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 320с.
664510
  Ярко Е.Ю. Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина: перспективы исследования // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 249-252. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить загальну інформацію про колекцію латинських рукописів ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна (хронологічні рамки, походження, класифікація рукописів, характеристика їх змісту) і описи окр. манускриптів (курси риторики, поетики, діалектики, збірки ...
664511
  Петровский Ф.А. Латинские эпиграфические стихотворения / Ф.А. Петровский. – М., 1962. – 152с.
664512
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Л, 1940. – 279с.
664513
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1949. – 440с.
664514
   Латинский язык. – М, 1949. – 140с.
664515
  Боголепов В.М. Латинский язык / В.М. Боголепов. – М, 1950. – 296с.
664516
  Боголепов В.М. Латинский язык / В.М. Боголепов. – Изд. 2-е, исп. и доп. – М, 1955. – 335с.
664517
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – 2-е. – Ленинград, 1959. – 24с.
664518
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 447с.
664519
   Латинский язык. – М, 1961. – 375с.
664520
  Поняева Л.П. Латинский язык / Л.П. Поняева. – М., 1961. – 12с.
664521
  Франк Л.Д. Латинский язык / Л.Д. Франк. – Душанбе, 1962. – 179с.
664522
  Мирошенкова В.И. Латинский язык / В.И. Мирошенкова. – М., 1966. – 36с.
664523
  Голосов А.В. Латинский язык / А.В. Голосов. – Москва, 1967. – 248с.
664524
  Сезин М.В. Латинский язык / М.В. Сезин. – Ташкент, 1967. – 191с.
664525
  Мирошенкова Латинский язык / Мирошенкова, Н.А. Федоров. – М., 1968. – 216с.
664526
   Латинский язык. – М, 1969. – 384с.
664527
   Латинский язык. – Ташкент, 1969. – 80с.
664528
   Латинский язык. – Иркутск, 1970. – 230с.
664529
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – Москва, 1972. – 127с.
664530
  Филиппович З.Я. Латинский язык / З.Я. Филиппович. – М, 1972. – 187с.
664531
   Латинский язык. – Ленинград, 1974. – 256 с.
664532
  Калашникова В.Н. Латинский язык : Уч. пособие для студ. биол.-почв. фак-та / В.Н. Калашникова. – Иркутск
Ч. 2. – 1974. – 183 с.
664533
  Филиппович З.Я. Латинский язык / З.Я. Филиппович. – Киев : Выща школа, 1978. – 206 с.
664534
  Жабская Л.Г. Латинский язык / Л.Г. Жабская. – Ашхабад, 1979. – 48с.
664535
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель / Л. Винничук. – Москва, 1980. – 327с.
664536
   Латинский язык : Учебник. – 3-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1983. – 320с.
664537
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов / Л. Винничук. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1985. – 328с.
664538
  Гончарова Н.А. Латинский язык / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 342с.
664539
  Дерюгин А.А. Латинский язык / А.А. Дерюгин, Л.М. Лукьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 294с.
664540
  Покровская З.В. Латинский язык / З.В. Покровская, Н.Л. Кацман. – М., 1987. – 367с.
664541
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Практическое пособие по лексике и грамматике / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 198с.
664542
   Латинский язык. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1994. – 384с. – ISBN 5060016943
664543
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-06-001694-3
664544
  Кацман Н.Л. Латинский язык / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – Москва : Владос, 1996. – 432 с.
664545
   Латинский язык : Учебник для студ. педагогических вузов. – 5-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
664546
   Латинский язык : Учебник. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 1998. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
664547
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Учебник / Н.А. Гончарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Остожье, 1999. – 352с. – ISBN 5-86095-119-1
664548
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 6-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 5-06-003744-4
664549
  Кацман Н.Л. Латинский язык : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2001. – 456с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00767-Х
664550
  Городкова Ю.И. Латинский язык : учеб. для учащихся мед. и фармацевтич. училищ / Ю.И. Городкова. – Ростов - на -Дону : Феникс, 2001. – 352 с. – ISBN 5-222-00666-2
664551
  Гарник А.В. Латинский язык : Учебное пособие для студ. юридических специальностей высших учебных заведений / А.В. Гарник, Г.Р. Наливайко, Г.И. Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 149 с. – ISBN 985-445-633-1
664552
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
664553
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
664554
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высших учебных заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2003. – 456 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
664555
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2006. – 452, [2] с. : табл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
664556
   Латинский язык : учебник для педагогических вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. "Филология", спец. "Латинский язык" / под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стереот. – Москва : Высшая школа, 2008. – 384 с. – На обл. В.Н. Ярхо. Латинский язык. – ISBN 5-06-004216-2
664557
   Латинский язык : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Филология", специальности "Латинский язык" / [В.Н. Ярхо и др.] ; под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высшая школа, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - На обл. указ. только один авт.: Ярхо В.Н. – ISBN 5-06-004216-2
664558
   Латинский язык для аграриев / В.Г. Ткаченко, И.Д. Соколов, В.И. Левченко, П.В. Шелихов, В.И. и др Шарандак; [Ткаченко В.Г., Соколов И.Д., Левченко В.И., Шелихов П.В., Шарандак В.И. и др.]; МОНУ; Мин-во аграр. политики Украины; Луганский национ. аграрный ун-т. – Луганск : Элтон-2, 2007. – 599с. – ISBN 966-8827-48-1
664559
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебн.-метод. пособ. / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова. – Київ : МАУП, 1998. – 110с. – ISBN 966-7312-33-Х
664560
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебное пособие / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова; МАУП. – 2-е изд., переработ. и доп. – Київ : МАУП, 2000. – 264с. – ISBN 966-608-069-9
664561
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – Москва : Кафедра -М, 1998. – 445с. – ISBN 5-8059-0028-9
664562
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 1999. – 448с. – ISBN 985-6516-05-6
664563
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по юрид. спец. / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 3-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 2000. – 448с. – ISBN 985-6516-10-2
664564
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 5-е изд., исправл. – Київ : Новое знание, 2003. – 448с. – ISBN 5-94735-028-9
664565
  Буркат А.П. Латинский язык и основы ... / А.П. Буркат, 1989
664566
   Латинский язык и основы терминологии. – М, 1982. – 336с.
664567
  Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологиии : Учебник для студ.вузов / М.Н. Чернявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1994. – 384с. – (Учеб.литература.Для студ.фармацевтических ин-тов). – ISBN 5-225-00885-2
664568
  Широкова А.В. Латинский язык на Балканах / А.В. Широкова. – Минск, 1967. – 117с.
664569
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1945. – 839с.
664570
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1956. – 384с.
664571
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – 4-е изд. – М, 1958. – 388с.
664572
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – 5-е. – М., 1963. – 68с.
664573
  Лемпель Н.М. Латинский язык. / Н.М. Лемпель. – М., 1966. – 252с.
664574
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – 6-е. – М., 1967. – 64с.
664575
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1970. – 432с.
664576
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – М., 1972. – 284с.
664577
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. вузов и фак). / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 2-е изд. – М., 1956. – 243с.
664578
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. ин-тов и фак.) / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 3-е изд., испр. – М., 1961. – 243с.
664579
  Обновленский А.П. Латинский язык. Метод. пособие. Для студ.-заоч. юридич. фак-та. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1965. – 48с.
664580
  Калашникова В.Н. Латинский язык. Уч. пособие для студ. биолого-почвенного фак-та. / В.Н. Калашникова. – Иркутск, 1977. – 110с.
664581
  Радев Р. Латинският Аристотел / Р. Радев. – София, 1982. – 174с.
664582
   Латинско-российский лексикон, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова, и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии относящихся / составленный Иваном Кронебергом. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 1 : от А до М. – 1834. – 1096 стб.
664583
  Кронеберг И.Я. Латинско-русский и русско-латинский лексикон, с полным объяснением свойств и значений каждого слова, с показанием собственных имен древней географии и мифологии / составленный Иваном Кронебергом. – 7-е изд. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1870. – 596, [96] с.
664584
  Шульц Г. Латинско-русский словарь : приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – изд. 10. – Санкт-Петербург : Изд. книжного магазина К. Фельдманъ, 1905. – 606 с.
664585
  Петрученко О.А. Латинско-русский словарь : учеб. пособие для сред. учеб. заведений / О. Петрученко. – Изд. 10-е, испр. – Москва ; Петроград : Т-во В.В. Думнов, насл. Бр. Салаваевых, 1915. – ІV, 810 с. – С. IV ошибочно помечена: VI
664586
  Петрученко О.А. Латинско-русский словарь : учеб. пособие для средних учеб. завед. / О. Петрученко. – 11-е изд., испр. – Москва ; Петроград : Т-во В.В. Думнов, насл. Бр. Салаваевых, 1916. – 810 с
664587
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 40 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – Москва, 1949. – 950с.
664588
  Малинин А.М. Латинско-русский словарь : Около 20 000 сл. / А.М. Малинин; Отв.ред.А.Н.Попов. – Москва, 1952. – 763 с.
664589
  Малинин А.М. Латинско-русский словарь : около 20 000 слов / составил А.М. Малинин. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 764 с.
664590
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 2-е изд. переработ. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 1096с.
664591
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 50000 слов / И.Х. Дворецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 1096с.
664592
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 3-е изд., испр. – М., 1986. – 843с.
664593
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1998. – 846 с. – ISBN 520002630Х
664594
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 2000 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 6-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 846с. – ISBN 5-200-02765-9
664595
  Подосинов А.В. Латинско-русский словарь = Lingva latina : Около 13 000 слов / А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова, А.А. Глухов. – 4-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2001. – 376с. – ISBN 5-89349-148-3; 5-02-011719-6
664596
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 10-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. Медиа, 2006. – 846с. – ISBN 5-9576-0270-1
664597
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 11-е изд., стереот. – Москва : Русский язык - Медиа, 2008. – 843, [5] с. – ISBN 978-5-9576-0403-7
664598
  Шульц Г. Латинско-Русский словарь : приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – изд. 9. – Санкт-Петербург : Тип. имп. акад. наук, 1898. – 606 с.
664599
  Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам Римского права / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. Марии Земкевич, 1890. – IV, 573 с.
664600
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1889. – 606 с.
664601
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 8-е. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1894. – 606 с.
664602
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / Сост.: Шульц Г. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1894. – 606 с.
664603
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1898. – 606 с.
664604
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / Сост. Г. Шульц. – Изд. 10-е. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Фельдман (б. Ф. Битепаж), 1905. – 606 с.; 23
664605
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 12-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – 606 с.
664606
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 13-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1915. – 606 с.
664607
  Воронков А.И. Латинское наследие в русском языке : словарь - справочник / А.И. Воронков, Л.П. Поняева, Л.М. Попова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 432с. – ISBN 5-89349-185-8
664608
  Луизова Т.В. Латинское письмо 11-12 вв. (Проблема возникновения так называемого "готического письма") : Автореф... Канд.ист.наук: / Луизова Т.В.; Ленингр.отделение ин-та истории Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 15 с.
664609
  Стрілко А.А. Латинська Америка в боротьбі / А.А. Стрілко. – К., 1982. – 87с.
664610
  Александренков Е. Латинська Америка в дослідженнях російських етнографів за останні тридцять років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 21-25. – ISSN 0130-6936
664611
  Кириченко В.П. Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 91-96. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
664612
  Лозюк М.Й. Латинська Америка і США / М.Й. Лозюк. – Київ, 1965. – 299с.
664613
  Павленко В. Латинська Америка у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 247-251. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано місце та роль Латинської Америки у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин на початку XX ст.
664614
  Корляків М. Латинська Америка. / М. Корляків. – Х., 1930. – 93с.
664615
  Пащук В.В. Латинська Америка: боротьба за визволення / В.В. Пащук. – Київ, 1979
664616
  Ткач О.І. Латинська Америка: деякі аспекти конституційних реформ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
664617
  Дубчак С. Латинська Африка напередодні вандальського завоювання: військово-політичний аспект // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 170-176. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
664618
  Чопик Єна В.І. Латинська ботанічна номенклатура / Єна В.І. Чопик. – К., 1996. – 58с.
664619
  Чопик Латинська ботанічна номенклатура / Чопик, А.В. Єна. – Київ, 1997. – 56 с.
664620
  Оленич Р.М. Латинська граматична термінологія (на основі творів римських граматиків І ст. до н.е. - VI ст. н.е.) / Р.М. Оленич. – Львів, 1977. – 83с.
664621
  Васько Р.В. Латинська менталізація аспектуальних значень дієслівної дії у сучасних романських мовах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 18-29. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
664622
   Латинська мова. – К, 1937. – 304с.
664623
  Петровський В.П. Латинська мова / В.П. Петровський. – Київ; Ленінград, 1948. – 312с.
664624
  Сливка Р.Ю. Латинська мова / Р.Ю. Сливка, Й.У. Кобів. – К., 1965. – 168с.
664625
  Маслюк В.П. Латинська мова / В.П. Маслюк, Р.М. Оленич. – Львів, 1968. – 158с.
664626
  Венгловський П.П. Латинська мова / П.П. Венгловський. – Львів, 1970. – 126с.
664627
  Андрейчук І.І. Латинська мова / І.І. Андрейчук. – Львів, 1970. – 102с.
664628
  Денис Н.І. Латинська мова / Н.І. Денис. – Львів, 1972. – 127с.
664629
  Маслюк В.П. Латинська мова / В.П. Маслюк, Р.М. Оленич. – Львів : Вища школа, 1975. – 215 с.
664630
  Філіпович З.М. Латинська мова / З.М. Філіпович. – Київ, 1980
664631
  Литвинов В.Д. Латинська мова / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – Київ : Вища школа, 1990. – 247с. – ISBN 5-11-001896-0
664632
  Шевченко Є.М. Латинська мова / Є.М. Шевченко. – К, 1992. – 160с.
664633
  Маслюк П В. Сенів Латинська мова : Підручник / П В. Сенів Маслюк. – Харків : Основа, 1992. – 304с. – ISBN 5-11-001084-6
664634
  Козовик І.Я. Латинська мова : Підручник для студ. медичних вузів / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – 2-е вид., перер. – Київ : Вища школа, 1993. – 248с. – ISBN 5-11-004154-7
664635
   Латинська мова. – К, 1993. – 256с.
664636
  Оленич Р.М. Латинська мова : Підручник / Р.М. Оленич. – Львів : Світ, 1993. – 336с. – ISBN 5-7773-0015-4
664637
  Яковенко Н.М. Латинська мова : Підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Трипуз. – Київ : Вища школа, 1993. – 360с. – ISBN 5-11-004176-8
664638
  Оленич Р.М. Латинська мова / Оленич Р.М., Оленич І.Р., Чернюх Б.В. – Львів : Світ, 1994. – 408 с. – ISBN 5-7773-0210-5
664639
  Корж Н.Г. Латинська мова : підручник для 9-11 кл., ліцеїв, гімназій та гуманітар. кл. загальноосвіт. шкіл / Н.Г. Корж, С.А. Шведов ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Абрис, 1995. – 286, [2] с. : табл. – Текст укр, лат. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-86828-039-3
664640
  Федак Н.І. Латинська мова : Навч. посібник для студ. ун-тетів, учнів ліцеїв, коледжів, гімназій / Н.І. Федак; Черкаський держ. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – 2-ге вид., змінене, доповнене. – Черкаси, 1998. – 88с. – (Навчально-методична література). – ISBN 966-7326-09-8
664641
  Ставнюк В.В. Латинська мова : Практикум: практичні заняття, класичні та християнські тексти, словник: Навчальний посібник / В.В. Ставнюк. – Київ : Аквилон-Плюс, 2000. – 240с. – ISBN 966-95856-0-0
664642
  Оленич Р.М. Латинська мова : Підручник для студ. факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / Р.М. Оленич. – Вид. 2-ге., виправлене. – Львів : Світ, 2001. – 352с. – ISBN 966-003-144-2


  Викладено основи фонетики, морфології, синтакси-су, а також деякі закономірності історичного розвитку латинської мови
664643
  Литвинов В.Д. Латинська мова : Елементарний курс / В.Д. Литвинов. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2002. – 95с. – ISBN 966-518-014-2
664644
  Ревак Н. Латинська мова : (для неспеціальних факультетів) / Надія Ревак, Володимир Сулим; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 240с. – ISBN 966-96073-2-9
664645
  Михайлова О.Г. Латинська мова : Навч. посібник для студ. заочної форми навч. Інституту філології / О.Г. Михайлова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 116с.
664646
  Яковенко Н. Латинська мова : [ підручник ] / Наталя Яковенко, Валентина Миронова. – Вид. 2-ге доп. – Львів : Український Католицький університ, 2002. – 468с. – ISBN 966-7034-10-0
664647
  Звонська Л.Л. Латинська мова : Підручник для студ. відділень класичної філології та інших філологічних спеціальн. вищ. закладів освіти / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – Київ : Книга, 2003. – 528с. – ISBN 966-96274-1-9
664648
  Закалюжний М.М. Латинська мова : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.М. Закалюжний. – Київ : Либідь, 2003. – 368с. – ISBN 966-06-222-7


  Граматичний матеріал викладений у тісному зв"язку з основами біологічної термінології, з принципами утворення таксономічних категорій. Вміщено крилаті латинські вислови, додаткові відомо-сті з граматики латинської та давньогрецької мов, тексти для ...
664649
  Світлична Є.І. Латинська мова : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Є.І. Світлична, І.О. Толок; Мін-во освіти і науки України; Мін-во охорони здоров"я України; Нац. фармацевтичний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Професіонал, 2005. – 400с. – ISBN 966-8556-74-7
664650
  Яковенко Н.М. Латинська мова : Підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова. – Київ : Знання, 2005. – 541с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-73-8
664651
  Звонська Л.Л. Латинська мова : Підручник / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Киев : Знання, Видавництво, 2006. – 711с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-91-6
664652
  Махлін П.Я. Латинська мова : навч. посібник для дистанційного навчання / П.Я. Махлін, О.В. Данченко; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 228 с. – ISBN 966-388-018-X
664653
  Хоміцька З.М. Латинська мова : підручник для студентів юридичних спец. вищих навч. закладів / З.М. Хоміцька; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-458-021-9
664654
  Ставнюк В.В. Латинська мова : навчальний посібник / Віктор Ставнюк ; КНУТШ. – Київ : Аквилон-Плюс, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2172-18-8
664655
  Яковенко Н.М. Латинська мова : підручник для студентів ВНЗ / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-439-133-4
664656
  Ревак Н.Г. Латинська мова : (для неспеціальних факультетів) : [підручник] / Надія Ревак, Володимир Сулим ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 440 с. : табл. – ISBN 978-966-382-182-5
664657
  Кобяков О.М. Латинська мова : навчальний посібник / О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 145, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-966-657-382-0
664658
  Шведов С.А. Латинська мова : підручник для студентів гуманіт. ф-тів ун-тів / С.А. Шведов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 279-281. – ISBN 978-966-623-965-8
664659
  Гуменюк Ж.Г. Латинська мова : навч. посібник для студентів гуманіт. ф-тів / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., перероб. – Київ : Слово, 2013. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-321. – ISBN 978-966-194-133-4
664660
  Сафроняк О.В. Латинська мова : підручник / Олексій Сафроняк, Василь Волощук, Марія Волощук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 457, [1] с. : табл. – Слов. крилатих виразів: с. 339-449. – ISBN 978-617-10-0181-7
664661
   Латинська мова в Україні XV - початку XVIII століття : монографія / [В.М. Миронова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 552-587 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-766-4
664662
   Латинська мова для математиків та фізиків : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Домбровський М.Б. та ін. ; наук. ред. Л.М. Глущенко, Б.В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 252, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-613-867-8
664663
  Гриценко С.П. Латинська мова для студентів-агробіологів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т природничо-гуманіт. наук.-навч. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-263-7
664664
  Скорина Л.П. Латинська мова для студентів-юристів : Підручник / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004436-8
664665
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; МОУ За ред. С.В.Семчинського. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Київ : Атіка, 2000. – 416с. – ISBN 966-7714-09-8
664666
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; МОУ. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Київ : Атіка, 2001. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
664667
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
664668
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
664669
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2008. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
664670
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для ВНЗ / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., вип. і допов. – Київ : Атіка, 2009. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
664671
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – [2-е вид., випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2010. – 414, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-7714-09-8
664672
  Гриценко С. Латинська мова і мовна політика України XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 110-112. – Bibliogr.: Літ.: c. 110-112 ; 10 поз. – ISBN 966-7825-79-5
664673
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : Навч. посібник / С.П. Гриценко; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т природничо-гуманіт. наук.-навч. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – ISBN 966-364-136-3
664674
  Магушинець І.І. Латинська мова наприкінці Римської імперії (2-га половина V століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 195-209. – Bibliogr.: Літ.: с. 209, 5 п.


  Викладено основні еволюційні явмща, що відбулися в латинській мові в період занепаду Римської імперії. Ці явища позначилися на всіх сферах суспільно- історичного, економічного і культурного життя суспільства. Изложены основные эволюционные ...
664675
  Магушинець І.І. Латинська мова пізнього Середньовіччя в Африці та Іберійському півострові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 185-191
664676
  Магушинець І.І. Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 287-294. – Бібліогр.: Літ.: с. 294; 10 назв
664677
  Ревак Н. Латинська мова та основи біологічної термінології : підручник / Н. Ревак, В. Сулим, О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 403, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404. – ISBN 978-617-10-0158-9
664678
  Мисловська Л.В. Латинська мова та основи юридичної термінології : підручник для ВНЗ / Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Лат.-укр. словник: с. 260-279. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 978-617-10-0217-3
664679
  Шевченко-Савчинська Латинська мова у засвоєнні європейських освітніх традицій вищою медичною школою України / Шевченко-Савчинська, О.П. Гульчій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 450-461


  Стаття присвячена аналізу впливів європейської освітньої традиції на формування і розвиток вищої школи в Україні. Розглядається роль латинської мови як універсального комунікативного засобу в середовищі інтелектуалів XV-XVIII ст. На прикладі медичної ...
664680
  Сторчова Т.В. Латинська мова у професійній та науковій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 318-324. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
664681
  Сак Ю.М. Латинська мова. / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1972. – 138с.
664682
  Скорина Л.П. Латинська мова. Хрестоматія. Латинсько-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники : англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники / Л.П. Скорина ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2002. – 229, [1] с. – 70-річчю Нац. авіац. ун-ту присвяч.
664683
  Литвинов В.Д. Латинська мова: елементарний курс : елементарний курс / В. Д. Литвинов. – Київ : "КМ Академія", 1996. – 79с. – ISBN 5-7707-9394-5
664684
  Вакулик І.І. Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 57-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
664685
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 52-57
664686
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 44-49


  У статті за допомогою методів історичної психології, історіографічного, політичного, економічного та культурологічного аналізів розглядається генезис розвитку Латинської Америки.
664687
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 42-47


  Розглядається генезис розвитку Латинської Америки.
664688
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 38-43


  У статті за допомогою методів історичної психології, історіографічного, філософського, політичного, економічного та культурного аналізу розглядається генез розвитку Латинської Америки. Такий підхід дає змогу побудувати справжню картину та зрозуміти ...
664689
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка: цуме-го - мистецтво виживання стейкхолдерських груп / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 50-55
664690
  Ільків-Свидницький Латинська палеографія в Україні: історіографія, проблеми, перспективи // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 104-116. – ISSN 2078-6077
664691
   Латинська фразеологія : словник-довідник : навчальний посібник / [ авт.-уклад. П.І. Осипов ]. – Київ : Академія, 2009. – 344с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-8226-82-3
664692
  Лучканин С.М. Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посібник для студ. правознавчих спец. ВНЗ / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства та класичної філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 145, [2] с. – Бібліогр.: c. 99-103. – ISBN 978-966-489-255-8


  У прим. №1689450 напис: Бібліотеці рідної Alma Mater, де зберігаються скарби вітчизняної та світової мудрості! Hic mortui vivunt et muti loquuntur - Тут мертві живуть, а німі говорять (напис на бібліотеках Середньовіччя) Автор. Підпис. Київ, 28 ...
664693
  Чернюх Б.В. Латинське дієслово: аспект і акціональність : монографія / Б.В. Чернюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 487, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 449-487. – ISBN 978-617-10-0366-8
664694
  Сафроняк О.В. Латинський буквар. / О.В. Сафроняк, Б.В. Чернюх. – Львів, 1994. – 120с.
664695
  Чуракова Л.П. Латинський словник. Латинсько-український, українсько-латинський : понад 25 тисяч слів та словосполучень / Чуракова Л.П. – Київ : Чумацький шлях, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 7. – ISBN 966-8272-15-3
664696
  Ільницька Я. Латинський та евенкійський гіпотаксис: одна типологічна паралель // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 120-122
664697
  Войнович Володимир Латинський шпигун Зап"ятаєв : (уривок з роману-анекдоту Володимира Войновича "Життя і дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна") / пер. з рос. М. Каменюка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-101. – ISSN 0130-5212
664698
  Тимошик Г. Латинські біблієантропоніми у новочасних перекладах святого письма українською мовою
664699
   Латинські вирази. Латинсько-український словник : Навчальні матеріали з латинської мови. – Київ : Київський університет, 2000. – 60с.
664700
  Бабкіна А.В. Латинські вислови в українській літературі / А.В. Бабкіна, Т.О. Іваненко // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 18 : Матеріали всеукр. студ. наук. конф. " Lingua Latina : Від античності до сучасності". – С. 7-10.
664701
  Синиця В. Латинські епонімічні терміни на позначення вроджених вад розвитку та спадкових синдромів / В. Синиця, О. Бєляєва, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 79-84. – ISSN 2311-9896
664702
  Єрьоміна Олена Юріївна Латинські композити : історико-культурний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 84-90
664703
  Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів"я і приказки / Ю.В. Цимбалюк. – Київ : Вища школа, 1990. – 436 с. – ISBN 5-11-000132-4
664704
   Латинські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
664705
   Латинські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1987. – 253 с.
664706
  Лучканин С.М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем : навч. посібник із вивч. лат. афоризмів для студ. Ін-ту філології та іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-133 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-580-6


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. Cum optimis votis (із найкращими побажаннями). Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
664707
  Голтвяниця Н.Ю. Латинські словотворчі форманти в сучасній французькій мові та особливості їх перекладу / Н.Ю. Голтвяниця, Н.В. Серга // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 197-204. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
664708
  Черниш Л.З. Латинські та грецькі терміни в дипломатичній мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 370-372. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
664709
  Малявська Ю.П. Латинські фразеологізми із соматичним компонентом: оцінно-прагматичні виміри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 52-57


  У статті висвітлюються питання особливостей функціонування фразем із соматичним компонентом у латинській мовній картині світу та обгрунтовуються чинники, що впливають на їх утворення. В статье освещаются вопросы особенностей функционирования фразем с ...
664710
  Зиман С.М. Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин / С.М. Зиман, Д.М. Гродзинський, О.В. Булах ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 978-966-00-1076-5
664711
  Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. (Міжнар. та укр. анатом. номенклатура). / М.А. Нетлюх. – К., 1972. – 228с.
664712
  Кобилянський Ю.Ю. Латинсько-український словар для середних шкіл / зладив Юліан Кобилянський. – Відень : Накл. ц[ісар.]-к[орол.]. вид-ва шкільних книжок ; [Дpук. К. Гоpішека], 1912. – VI, [2], 660 с.
664713
  Литвинов В.Д. Латинсько-український словник : 10 тисяч найуживаніших латинських слів з максимальним відтворенням хніх значень укра нською мовою / В.Д. Литвинов; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Українські пропілеї, 1998. – 712 с. – ISBN 966-7015-30-0
664714
  Швед Е.В. Латинсько-український та українсько-латинський словник юридичної термінології / Швед Е.В., Яцків О.М. – Ужгород : ЛІРА, 2001. – 163, [3] с. – Бібліогр.: с. 3. – ISBN 966-7400-16-6
664715
  Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л.П. Скорина, О.А. Скорина. – Київ : Обереги, 2004. – 448 с. – (Abecedarium). – ISBN 966-513-066-8
664716
  Кожушний О. Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 244-248


  У статті проводиться структурний, синтаксичний, лексичний аналіз і подається переклад латинськомовної епітафії з віденського храму Мальтійського ордену, а також розглядається одна з архітектурних особливостей монументу.
664717
  Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні 16 - початку 18 століть (лексико-граматичний аспект) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
664718
  Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI- початку XVIII століть (лексико-граматичний аспект) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14- класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Бойко Н.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2006. – 218 л. + Додатки: л. 192-218. – Бібліогр. :л. 167-192
664719
  Щербина Р.А. Латинськомовна історіографія в Україні середини 17 ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648-1657 років) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.14 / Руслан Анатолійович Щербина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
664720
  Щербина Р.А. Латинськомовна історіографія в Україні середини 17 століття як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648-1657 років) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14- класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Щербина Р.А. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186 л. – Бібліогр.: л. 175-186
664721
  Ластовець М.Ю. Латинськомовна поема "Cupido seu amor alatus" Іларіона Ярошевицького як літературна Пам"ятка XVII ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 364-370


  У статті розглядається латинськомовна поема XVIII ст. "Cupido seu amor alatus" Іларіона Ярошевицького. Розкрито зміст поеми у контексті естетики бароко. Проаналізовано особливості побудови поетичного діалогу та його ключових мотивів. В статье ...
664722
  Гриценко С.П. Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти / С.П. Гриценко, Ю.В. Чухно // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 188-193


  У статті розглядається історія становлення латинськомовних психіатричних термінів, їх мотивація, способи творення, формальна та семантична структура.
664723
  Кондаурова Х.В. Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кондаурова Христина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -. – Київ, 2017. – 195 арк. – Додатки: арк. 194-195. – Бібліогр.: арк. 183-193
664724
  Кондаурова Х.В. Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кондаурова Христина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
664725
  Ластовець М.Ю. Латинськомовний концепт RES: етимологія, семантика, структура // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 150-154
664726
  Корнієнко В.В. Латинськомовний панегірик XVI - XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 125-129. – Bibliogr.: Літ.: с. 129; 11 п.


  Цю статтю присвячено дослідженню латинськомовного панегікика XVI-XVII ст. на території Схіцдної Європи. Багато українських письменників орієнтувалося на досягнення польської літератури. Therefore, this article is devoted to the research of Latin ...
664727
  Галамага О. Латинськомовний сакральний текст: мовно-прагматичні характеристики формули SATOR // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-54. – (Бібліотека інституту філології)


  У даній статті на прикладі формули SATOR розглядається латиномовний сакральний текст як об"єкт культури. В контексті сучасних лінгвістичних студій дана формула досліджується на різних рівнях аналізу. У статті також наводяться загальні відомості про ...
664728
  Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16-17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2009. – 262с. – Додатки л. 211 - 262. – Бібліогр.: л.191 - 210
664729
  Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
664730
  Душка-Іванов Латинськомовні фразеологізми із соматичним компонентом: природа, сутність, підходи до аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 498-506


  У статті розглядаються лінгвістичні параметри аналізу фразеологізмів із соматичним компонентом у дослідженнях мовознавців XX- початку XXI століття.
664731
   Латиське радянське оповідання. – К, 1982. – 239с.
664732
  Привалов А. Латифа // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 15-21.


  Латіфа, Queen Latifah, культова фігура хіп-хопа
664733
  Рудь М.О. Латифундії / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 224. – ISBN 966-642-073-2
664734
  Казьмирчук Г. Латиш Юрій Володимирович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7107-52-0
664735
   Латишенко Михайло Дмитрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 61
664736
   Латишенко Михайло Дмитрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 124 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
664737
   Латишенко Михайло Дмитрович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 68. – ISBN 966-95774-3-5
664738
  Климович А. Латиші захистили державну мову : [Інтерв"ю] / Антін Климович ; і[нтерв"ю взяв] Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  Мовний референдум у Латвії відбувся з рекордною явкою. Розмова з журналістом латиської газети "Дієна" Атісом Климовичем.
664739
   Латкин. – 532с.
664740
   Латкин. – 618с.
664741
  Глотов В.І. Латориця : Поезії / Глотов В.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 35 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
664742
   Латориця: гідрологія, гідроморфологія, руслові процеси : монографія / [Ободовський О.Г. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 307-315. – (Серія "Річки Карпат"). – ISBN 978-966-439-542-4
664743
  Золотов Ю.К. Латур / Ю.К. Золотов. – Москва, 1960. – 46с.
664744
  Хотимский Б.И. Латырь-камень / Б.И. Хотимский. – М, 1978. – 239с.
664745
  Шкільтєр К. Латыскія колёніі на Беларусі / К. Шкільтєр. – Минск
Латыскія кол. – 1931. – 274с.
664746
  Юсфин А.Г. Латыф Хамиди / А.Г. Юсфин. – Москва : Музыка, 1964. – 144 с.
664747
  Гизатов Б. Латыф Хамиди / Б. Гизатов. – Алма-Ата, 1966. – 100с.
664748
   Латыши. – Л, 1981. – 29с.
664749
   Латыши на Харьковщине : сборник архивных документов и материалов / Гос. архив Харьк. обл. ; Центр краеведения Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; Акад. б-ка Латвийского ун-та ; [редкол.: В.С. Бакиров и др. ; науч. ред. С.И. Посохов ; сост.: О.С. Гнездило и др.]. – Харьков : Контраст. – ISBN 978-966-8855-69-6
Вып. 1. – 2011. – 159, [1] с. : фотоил., табл. – Библиогр.: с. 145
664750
  Дзене Л. Латышкие актеры нашего поколения : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дзене Л.; Гос.ин-т.театр.искусств. – Москва, 1964. – 25л.
664751
  Апинис А. Латышская антифеодальная рукописная литература : Автореф. дис. ... наук / Апинис А. ; Рижск. ГУ. – Рига, 1965. – 19 c.
664752
  Козин М.И. Латышская деревня в 50-70-е годы 19 века / М.И. Козин. – Рига, 1976. – 372с.
664753
  Карклинь Г.Н. Латышская деревянная скульптуры / Г.Н. Карклинь. – М, 1969. – 142с.
664754
   Латышская детская литература. – Ленинград, 1957. – 207 с.
664755
   Латышская драматургия. – М, 1951. – 471с.
664756
  Ефремова Л.С. Латышская крестьянская семья в Латгале / Л.С. Ефремова. – Рига, 1982. – 272с.
664757
  Иванова Г.С. и др. Латышская литература / Г.С. и др. Иванова. – Москва : Книга, 1974. – 206 с.
664758
   Латышская народная одежда. – Рига, 1985. – 40с.
664759
  Кикан В. Латышская поэма : Автореф... канд. филол.наук: / Кикан В.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 20л.
664760
  Стикане А.А. Латышская прогрессивная литературная критика в период столыпинской реакции и в начале нового революционного подъема. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стикане А.А.; М-во высш.образования СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1957. – 22л.
664761
  Кнопе Э.П. Латышская прогрессивная литературная критика второй половины ХІХ века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кнопе Э.П. ; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1960. – 28 с.
664762
  Виесе С. Латышская проза,поэзия и драматургия сегодня / С. Виесе. – Рига, 1980. – 137с.
664763
   Латышская художественная литература на русском и других языках народов СССР. – Рига, 1958. – 143 с.
664764
  Ирмер Г. Латышская этнографическая выставка на X археологическом съезде в Риге 1896 года / Г. Ирмер. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1897. – 12 с. – Отдельные оттиски из Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества 1897 г.
664765
   Латышские дайны. – Рига, 1985. – 414с.
664766
   Латышские дайны. – М, 1985. – 254с.
664767
   Латышские дайны. – М, 1986. – 124с.
664768
  Вава Л.Р. Латышские заимствования в эстонском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.07 / Вава Л.Р.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1978. – 20л.
664769
   Латышские народные анекдоты. – Рига, 1963. – 279с.
664770
   Латышские народные предания. – Рига, 1962. – 165 с.
664771
   Латышские народные сказки. – Рига, 1952. – 216с.
664772
   Латышские народные сказки. – Рига, 1957. – 527 с.
664773
   Латышские народные сказки. – М, 1958. – 295с.
664774
   Латышские народные сказки. – Рига, 1965. – 315с.
664775
   Латышские народные сказки. – Рига : Зинатне, 1965. – 315 с.
664776
   Латышские народные сказки. – Рига, 1967. – 543с.
664777
   Латышские народные сказки. – Рига, 1968. – 424 с.
664778
   Латышские народные сказки. – Рига : Зинатне, 1969. – 351 с.
664779
   Латышские народные сказки. – Рига, 1982. – 319 с.
664780
  Арайс К. Латышские народные сказки. / К. Арайс. – Рига, 1967. – с.
664781
   Латышские писатели юным читателям. – Рига, 1967. – 22с.
664782
  Блюмфельд Л.Г. Латышские рассказы / Л.Г. Блюмфельд. – М, 1949. – 520 с.
664783
   Латышские рассказы. – Москва-Ленинград, 1953. – 327 с.
664784
   Латышские рассказы. – Москва : Советский писатель, 1962. – 362, [2] с.
664785
   Латышские революционные детали. – Рига, 1958. – 176с.
664786
  Дума Л.Э. Латышские революционные социал-демократы -- эмигранты в Западной Евпропе : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Дума Л.Э.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1968. – 19л.
664787
   Латышские сказки. – М.-Л, 1933. – 504с.
664788
   Латышские сказки. – М, 1941. – 72с.
664789
  Ниедре Я.Я. Латышские сказки / Я.Я. Ниедре. – М.-Л., 1943. – 62с.
664790
   Латышские сказки. – Рига, 1948. – 304с.
664791
   Латышские советские писатели. – Рига, 1948. – 135с.
664792
   Латышские стрелки. – М, 1960. – 324с.
664793
   Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть в 1917-1920 годах. – Рига, 1962. – 528с.
664794
  Кисис Р. Латышские стрелки в период гражданской войны / Р. Кисис. – Рига, 1951. – 126с.
664795
  Криевиньш М.П. Латышские стрелки возвращаются домой : роман / М.П. Криевиньш; пер. с латыш. – Рига : Зинатне, 1974. – 280 с.
664796
  Спреслис А.И. Латышские стрелки на страже завоеваний Октября 1917-1918гг. / А.И. Спреслис. – Рига, 1967. – 244с.
664797
   Латышский гобелен. – М, 1987. – 36с.
664798
   Латышский детектив. – Рига, 1985. – 495с.
664799
   Латышский детектив. – Рига, 1987. – 637с.
664800
   Латышский детектив. – Рига, 1989. – 573с.
664801
  Дюков А. Латышский легион СС в свете Нюрнбргского трибунала / А. Дюков, В. Симиндей // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 141-148. – ISSN 0130-9625
664802
   Латышский литературный альманах "Вестника знания". – Спб., 1913. – 80с.
664803
   Латышский плакат. – Москва, 1983. – 27с.
664804
  Кундзинь К.Э. Латышский театр / К.Э. Кундзинь. – М., 1963. – 230с.
664805
  Рудзитис Я.Я. Латышский фольклор в драматургии Райниса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рудзитис Я.Я.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 22л.
664806
  Вавере В.А. Латышско-русские литературные связи / В.А. Вавере, Г.М. Мацков. – Рига, 1965. – 476с.
664807
   Латышско-русский и русско-латышский словарь. – Рига, 1959. – 518с.
664808
  Лоя Я.В. Латышско-русский словарь : содержит около 40000 слов с приложением краткой грамматики латышского языка / сост. проф. Я. В. Лоя. – Фототипия с изд. 1942 г. – Москва : ОГИЗ ГИС, 1946. – 250, [1] с. – Библиогр.: с. 250
664809
   Латышско-русский словарь = Latviesu-krievu vardnica : [около 32000 слов]. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 736 с. – Библиогр.: с. 5
664810
  Дризуле А В. Герентович Латышско-русское двуязычие / А В. Герентович Дризуле. – Рига, 1987. – 68с.
664811
  Звайгзне Б. Латышско-украинские литературные связи : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Звайгзне Б.; АН Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1971. – 24л.
664812
   Латышское изобразительное искусство, 1860-1940. – Рига, 1987. – 22с.
664813
   Лауеаты государственных премий в области искусства.... – Иваново, 1972. – 50 с.
664814
   Лаунець Вілен Львович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
664815
  Попков В.Е. Лауреат Гос.премии СССР Виктор Ефимович Попков,1932-1974. / В.Е. Попков. – М, 1976. – 88с.
664816
  Бейлин А.М. Лауреат Государственной премии Народный артист РСФСР Александр Федорович Борисов / А.М. Бейлин. – Л., 1950. – 64с.
664817
  Вальяно Н.К. Лауреат Государственной премии Народный артист РСФСР Константин Васильевич Скоробогатов / Н.К. Вальяно. – Ленинград, 1950. – 74 с.
664818
   Лауреат Ленинской и Государственных премий в области изобразительного искусства Л.Е. Кербель : Библиогр. указ. – Ленинград, 1989. – 88с.
664819
  Каменский А.А. Лауреат Ленинской премии С.Коненков / А.А. Каменский. – М., 1958. – 32с.
664820
  Мартынов И.И. Лауреат Ленинской премии Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Знание, 1958. – 32 с.
664821
   Лауреат Ленинской премии, народный художник СССР Владимир Андреевич Фаворский : каталог выставки произведений. – Москва : Главполиграфпром Госкомитета Совета Министров СССР, 1964. – 54, [21] с.
664822
  Алферов Ж. Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов: "Детский сад папы Иоффе" - так называли созданный Абрамом Федоровичем физико-технический институт". / беседу вела Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 29 октября (№ 197). – С. 12


  135 лет назад на Полтавщине родился выдающийся ученый, "отец советской физики" Абрам Федорович Иоффе.
664823
   Лауреат Нобелівської премії - гість університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Мухаммад Юнус, лауреат Нобелівської премії миру 2006 року, видатний економіст і банкір, доктор економічних наук, професор днями побував у нашому університеті. Ректор нагородив вченого Відзнакою Вченої Ради університету.
664824
   Лауреат Нобелівської премії - Почесний доктор КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Диплом Почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка вручено Нобелівському лауреату Жан-Марі Лену. Ректор Л.В. Губерський зазначив, що Жан-Марі Лен родоначальник супрамолекулярної хімії, автор ідеї самоорганізації матерії і саме він запросив Україну ...
664825
  Конарева Л. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року письменниця Світлана Алексієвич: "Ви, українці, вирвалися в нове життя, вам можна позаздрити!" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 71). – С. 5


  Письменниця спілкувалася зі студентами і викладачами КНУ ім. Тараса Шевченка.
664826
  Яблонський В. Лауреат Нобелівсьскої премії з фізіології і медицини Роберт Едвардс та ідея екстракорпорального запліднення // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 183-185
664827
  Ковалець Я. Лауреат першої Чернігівської премії // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 211-218. – ISBN 978-966-136-357-0
664828
   Лауреат премії імені академіка Петра Тронька 2017 року // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 2


  "...Відомий український вчений у галузі соціальної філософії, філософії освіти, педагогіки та політології, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень став лауреатом премії імені академіка Петра Тронька 2017 року".
664829
  Богданов-Березовский Лауреат Сталинской премии засл. арт. РСФСР Ольга Афанасьевна Кашеварова / Богданов-Березовский. – Л, 1950. – 60с.
664830
  Франгопуло М. Лауреат Сталинской премии народная артистка РСФСР проф. Агриппина Яковлевна Ваганова / М. Франгопуло. – Л., 1948. – 14с.
664831
  Ольховский Е.Г. Лауреат Сталинской премии Народная артистка РСФСР Софья Петровна Преображенская / Е.Г. Ольховский. – Л., 1950. – 52с.
664832
  Кучер В. Лауреат Сталинской премии Николай Бредюк / В. Кучер. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 94 с.
664833
  Цюпа И.А. Лауреат Сталинской премии Сидор Кузнец : Очерк / И.А. Цюпа. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 83с. – (Знатные люди Советской Украины)
664834
  Богданов-Березовский Лауреат Сталинской премии Татьяна Николаевна Лаврова / Богданов-Березовский. – Л, 1950. – 48 с.
664835
  Івашкевич Я. Лауреат Шевченківської премії // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 472-473. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
664836
   Лауреатами "Глодосбкого скарбу" стали українські письменниці Віра Вовк (Бразилія) та Ліда Палій (Канада) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 15
664837
  Третяк М. Лауреати "Смолоскипа" 2013 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 13


  Цьогорічними переможцями літературного конкурсу "Смолоскип" стали: Олена Герасим"юк, Заза Пауалішвілі, марія Хімич
664838
   Лауреати академічних нагород // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 24 : листопад - грудень. – С. 39-40. – ISBN 966-95274-0


  Нагорода Святого Володимира присуджена Литвину Володимиру Михайловичу; Нагорода Ярослава Мудрого присуджена Андрейцеву Володимиру Івановичу.
664839
  Матат Дарина Лауреати Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2014". Географія успіху // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 4-8 : фото
664840
  Степула Н. Лауреати державної літературної премії імені Тараса Шевченка 1996 року // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 51-59. – ISBN 966-7379-16-7
664841
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2008 року / [уклад. Цибань В.О.]. – [Київ : б. в., 2009. – 25, [1] с. : фот.
664842
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2013 року / [укладач Цибань В.О.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 29, [1] с. : фот.
664843
   Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та Премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2018 року / [уклад.: В.О. Цибань]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 27, [2] с., включ. обкл. : портр.
664844
   Лауреати конкурсу на кращий підручник, монографію та навчальний посібник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 23-24. – ISBN 966-95902-0-5


  Першу Премію присуджено акад. Андрейцеву В.І. - за підручник "Право екологічної безпеки".
664845
   Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва та премій ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 1967. – 56с.
664846
   Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва та премій ім.Т.Г. Шевченка. – Львів, 1966. – 40с.
664847
   Лауреати Ленінської премії. – Київ, 1969. – 275с.
664848
   Лауреати літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 9


  Фундація Українського вільного університету (Нью-Йорк, США) назвала лауреатів Літературно-наукового конкурсу ім. Воляників-Швабінськиїх за 2013 рік. Ними стали:Василь Деркач, Михайло Слабошпицький, Наталка Поклад, Сергій Козак.
664849
   Лауреати Львівської обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури 2012 р.


  У номінації "Поезія" - імені Маркіяна Шашкевича : Роман Вархол. У номінації "Проза" - імені Богдана Лепкого: Юрій Коваль. У номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади" - імені Михайла Возняка: Оксана Мельник. У номінації ...
664850
  Слапчук В. Лауреати Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" за 2013 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 33). – С. 2013


  Лауреатами Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" за 2013 рік стали: Рауль Чілачава, В.Голобородько , П.Вольвач , Ю.Мосенкіс (мовознавець, докт. філол.наук, проф. Інституту філології КНУ імені Тараса ...
664851
  Слапчук В. Лауреати міжнародної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 28)


  "Цю відзнаку у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських ...
664852
   Лауреати нагороди "За багаторічну педагогічну і наукову діяльність" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 38
664853
   Лауреати нагороди Ярослава Мудрого // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 18-19. – ISBN 966-95902-0-5


  Різун В.В. - за цикл праць з теоретичного і науково-методичного забезпечення підготовки журналістських кадрів; Олійник Я.Б. - за розробку проблем розміщення продуктивних сил і формування територіально-виробничих комплексів України; Булавін Л.А. - за ...
664854
   Лауреати Нагороди Ярослава Мудрого // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 1 (43) : сычень - лютий. – С. 43-45
664855
   Лауреати Нобелівської премії - вихідці з України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59
664856
   Лауреати Нобелівської премії 1901-2001 : Енциклопедичний довідник. – Видання ювілейне. – Київ, 2001. – 800с. – ISBN 966-95650-7-3
664857
   Лауреати Нобелівської премії 1901-2001 : Енциклопедичний довідник. – Видання ювілейне. – Київ : Український видавничий центр, 2001. – 768с. – ISBN 966-96058-4-9
664858
   Лауреати Нобелівської премії 2008 року / матеріал підготовлено за публікаціями: http: www.epochtimes.com.ua/articles/view/2/11901.html, http: //fizika.net.ua/index.php?newsid=34, http: //fizika.net.ua/index.php?newsid=45 // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 67
664859
  Залюбовський І. Лауреати Нобелівської премії в Харківському університеті / І. Залюбовський, Ю. Холін // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.12-15.


  Лауреати : Ландау Л.Д., Мечников І.І.,Кузнець Саймон.
664860
  Вергелес Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 117-124. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
664861
  Задорожний М.П. Лауреати Нобелівської премії з економіки за 2018 р. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 48-49 : фото
664862
  Кущ О.П. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-1966 рр. / О.П. Кущ. – Львів, 1967. – 222с.
664863
  Горська С. Лауреати отримали відзнаки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  21 листопада в залі засідань колегії МОНмолодьспорту України урочисто вітали лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2012 року. У номінації "Вища освіта" Державну премію здобули Анатолій Самойленко, Микола Перестюк, Сергій Кривошея, Василь ...
664864
  Красицька Л. Лауреати пермії фонду Т. Шевченка "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" в 2013 р. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 8


  Присудження премії Фонду "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" у 2013 році. Серед лауреатів письменники: Роман Коваль та Микола Палієнко
664865
   Лауреати премії Володимира Сосюри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 3


  Лауреатами премії імені Володимира Сосюри стали: поетеса та прозаїк Раїса Харитонова та поет Василь Соловей
664866
  Букет Є. Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 138-142. – ISSN 2222-5250


  5 липня 2014 року відбулося покладання квітів до могили доктора історичних наук, академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька на Байковому цвинтарі. Також цього дня у залі засідань НСКУ урочисто вручили краєзнавчу премію його імені.
664867
   Лауреати премії імені академіка Петра Тронька 2017 року // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 78-79
664868
  Новомінський А.Н. Лауреати премії імені В.І.Леніна. / А.Н. Новомінський, В.М. Попов. – Київ, 1974. – 208с.
664869
   Лауреати премії імені Володимира Сосюри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 3


  Цьогорічними лауреатами премії імені Володимира Сосюри стали : літературознавець Дмитро Дроздовський та поет, публіцист Дмитро Кремінь.
664870
   Лауреати премії імені Дмитра Нитченка / Прес-служба Ліги українських меценатів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 2
664871
  Бондаренко С. Лауреати премії імені Дмитра Нитченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 12


  Цьогорічними лауреатами плітературної премії імені Дмитра Нитченка стали: письменник і журналіст Юрій Антипович, голова НСПУ Віктор Баранов і головних редактор журналу "Березіль" Володимир Науменко.
664872
  Гайшук Г.В. Лауреати премії імені Йосипа Івановича Токаря // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 139-144. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
664873
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Присуджено премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2008 рік. У номінації "Викладачам та науковим співробітникам за підручники, навчальні посібники": Рибальченку Володимиру Корнійовичу, Береговій ...
664874
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відповідно до рішення Вченої ради від 01.02. 2010 р. лауреатами премії імені Тараса Шевченка КНУТШ стали: Нікітченко Микола Степанович, док. фіз.-мат. н., зав. каф. теорії та технології програмування фак-ту кібернетики; Шкільняк Степан Степанович, ...
664875
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імени Тараса Шевченка : Різун В.В.- директор Інституту журналістики, Воловенко Ю.М.-- декан хімічного факультету, Туров О.В.- кафедра органічної хімії хімічного ф-ту, Крак ...
664876
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1


  Вчена рада ухвалила список лауреатів Шевченківської премії університету. Ними стали: Ляшко С.І. (фак-т кібернетики); Грищенко О.Ю. (фак-т кібернетики); Крючков Г.Г. (Інститут філології); Цудзевич Б.О. (ННЦ "Інститут біології)"; Калінін І.В. (ННЦ ...
664877
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 2


  Відповідно до ухвали Вченої ради лауреатами премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка стали: у номінації "Викладачам та науковим співробітникам за підручники та навчальні посібники": за підручник "Віртуальна дипломатія" - Є. А. Макаренко ...
664878
   Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченкає. Відповідно до рішення Вченої Ради від 7 лютого 2011 року лауреатами Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса ...
664879
   Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського університету // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2


  Лауреатами премії стали науковці за такими номінаціями: у номінації "Викладачам та наук. співробітникам за підручники та навчальні посібники" проф. О. Г. Наконечний (ф-т кіберн.), доц. П. М. Зінько (ф-т кіберн.), проф. П. М. Ігнатьєв (ІМВ); У номінації ...
664880
   Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 365, [2] с. : портр. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка та 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 360-363. - На корінці назва лише: Лауреати Премії. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-757-2


  У виданні вперше представлено інформацію про лауреатів Премії ім. Тараса Шевченка Київського національного університете ім. Тараса Шевченка
664881
   Лауреати премії імені Ярослава Мудрого // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 34-36. – ISSN 0132-1331


  4 листопада 2003 року в Національній юоидичній академії України імені Ярослава Мудрого відбулося засідання Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого. Лауреатами також визнано професорів КНУ імені Тараса Шевченка: у номінації "За видатні ...
664882
   Лауреати премії імені Ярослава Мудрого 2015 року // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 314-316. – ISSN 2410-3594


  "...Рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого в номінації "За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства" лауреатами Премії 2015 року визнано таких науковців: Є.М. Моісеєв, В.В. Чернєй, О.М. Джужа, Ю.Ю. ...
664883
  Гриценко Л. Лауреати премії Ірини Калинець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 2


  22 березня 2017 р. в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в присутності студентів та викладачів вишу відбулося урочисте вручення дипломів і премій. З коментарями творчості Ірини Калинець виступив проф. КНУ імені Тараса Шевченка Ю. ...
664884
  Гриценко Л. Лауреати премії Ірини Калинець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 7


  22 березня 2017 р. в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте вручення дипломів і премій. З коментарями творчого надбання І. Калинець виступив проф. Університету, літературознавець Ю. Ковалів.
664885
   Лауреати премії Президента України // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  У травні в рамках відзначення Дня науки в Україні Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації В. Семиноженко вручив свідоцтва та почесні знаки лауреатам премії Президента України для молодих учених 2013 року. Серед лауреатів ...
664886
   Лауреати премій НАН України // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Науковці КНУ імені Тараса Шевченка стали лауреатами премій НАНУ імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2014 р. Це доктор фізико-математичних наук І.О. Шевчук - лауреат Премії імені М.В. Остроградського; доктор економічних наук Н.В. Ковтун ...
664887
   Лауреати премій НАН України // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Учені КНУ імені Тараса Шевченка стали лауреатами премій НАНУ імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2014 р. Це доктор фізико-математичних наук І.О. Шевчук - лауреат Премії імені М.В. Остроградського; доктор економічних наук Н.В. Ковтун і ...
664888
  Чайка С. Лауреати Шевченківської премії 2014 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 1


  Лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2014 стали: у номінації "Література" М. Дочинець, у номінації "Літературознавство і мистецтвознавство" І. Гаюк, у номінації "Образотворче мистецтво" -Л. Медвідь, у номінації "Музичне ...
664889
   Лауреати Шевченківської премії2013 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 2


  Лауреатами Національної премії імені Шевченка стали: письменник Леонід Горлач, режисер-постановник Дмитра Богомазова, художник Петро Печорний
664890
  Цалик С. Лауреати, графомани, лицарі та інші / С. Цалик, П. Селігей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Уривок із книжки "Таємниці письменницьких шухляд"
664891
  Коваленко В. Лауреатом літературної премії імені Тодося Осьмачки став Василь Трубай // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 4
664892
   Лауреатом Нобелівської премії з літератури став Патрік Модіано // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 20


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2014 рік став сучасний французький письменникПатрік Модіано.
664893
  Богачевська О. Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала канадська письменниця Еліс Манро // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С.1
664894
   Лауреатом премії "Янгелус" став словак Павол Ранков // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 2
664895
   Лауреаты. – Краснодар, 1979. – 287с.
664896
  Горбунов А.А. Лауреаты "Золотого мяча" / А.А. Горбунов. – М, 1989. – 45с.
664897
   Лауреаты ведущих литературных премий : Славникова, Быков, Кабаков, Шишкин. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 978-5-9697-0401-5
664898
  Баранова Т. Лауреаты Государственной премии РСФСР ( в области литературы - им. М. Горького) : Указ. лит. / Т. Баранова, Т. Кривобокова. – Иваново, 1976. – 40с.
664899
  Мезенин Н.А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук 1832-1865 / Н.А. Мезенин. – Л, 1987. – 201с.
664900
   Лауреаты Ленинских премий 1960 г.. – Нальчик, 1960. – 28с.
664901
   Лауреаты ленинских премий в области искусства. – М, 1970. – с.
664902
   Лауреаты ленинских премий в области искусства. – М, 1970. – с.
664903
   Лауреаты ленинских премий в области искусства. – М, 1970. – с.
664904
   Лауреаты ленинского комсомола. – М, 1970. – 336с.
664905
   Лауреаты Ленинского комсомола. – М, 1967. – 479 с.
664906
   Лауреаты Ленинского комсомола. – М, 1972. – 350с.
664907
   Лауреаты ленинской премии. – М, 1970. – 223с.
664908
   Лауреаты Ленинской премии. – М, 1958. – 62с.
664909
   Лауреаты Ленинской премии. – Москва, 1964. – 10с.
664910
   Лауреаты Ленинской премии. – Москва, 1970. – 5с.
664911
  Григорьев Л. Лауреаты Ленинской премии / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва, 1970. – 223с.
664912
   Лауреаты Ленинской премии 1965 года. – М, 1965. – 48с.
664913
   Лауреаты Ленинской премии в области литературы : Указатель лит-ры. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское изд-во, 1966. – 27 с.
664914
  Никулина О.Р. Лауреаты Ленинской премии. / О.Р. Никулина, С.Г. Капланова. – М, 1962. – 80с.
664915
  Алексеев А.Г. Лауреаты Международных сталинских премий "За укрепление мира между народами" / А.Г. Алексеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1954. – 42 с.
664916
   Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия. – Москва : Прогресс
Кн. 1 : А-Л. – 1992. – 740с.
664917
   Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия. – Москва : Прогресс
Кн. 2 : М-Я. – 1992. – 861с.
664918
   Лауреаты Нобелевской премии по литературе. – Л, 1990. – 79с.
664919
   Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 400 с. : илл. – Библиогр.: с. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
664920
   Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – С. 195-196. – ISSN 2224-0713
664921
   Лауреаты премии "Лидеры туриндустрии -2009" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 82-90 : фото
664922
   Лауреаты премии имени Салавата Юлаева. – Уфа, 1987. – 254с.
664923
   Лауреаты премии Ленинского комсомола. – М, 1972. – 35с.
664924
   Лауреаты премии Ленинского комсомола 1972 г.. – М, 1974. – 32с.
664925
   Лауреаты премии Ленинского комсомола Алтая : Библиогр. справ. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1981. – 96с.
664926
   Лауреаты премии Ленинского Комсомола в области литературы и искусства. – Пермь, 1969. – 36с.
664927
   Лауреаты премии Ленинского комсомола в области музыкального искусства за 1975 год : Рекоменд. фонография и библиография. – Москва, 1977. – 32с.
664928
   Лауреаты России. – М, 1973. – 534с.
664929
   Лауреаты России. – М, 1976. – 397с.
664930
   Лауреаты России. – М, 1980. – 432с.
664931
   Лауреаты России. – М, 1985. – 286с.
664932
   Лауреаты России. – М, 1987. – 397с.
664933
  Кафтанов С.В. Лауреаты Сталинских премий - новаторы науки и техники : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / С.В. Кафтанов. – Москва, 1949. – 32 с.
664934
  Никитин А.М. Лауреаты сталинских премий / А.М. Никитин. – М, 1953. – 64с.
664935
   Лауреаты Сталинских премий 1951. Проза. Поэзия. Драматургия. Литературна критика и искусствоведение. : библиогр. указатель. – Москва, 1952. – 96 с.
664936
   Лауреаты Сталинских премий 1951. Художественная проза. Поэзия. Драматургия. Литературная критика и искусствоведение. : библиографический указатель. – Петрозаводск : Типграфия им.Анохина, 1952. – 44 с.
664937
  Корнфельд Я.А. Лауреаты Сталинских премий в архитектуре 1941-1950 / Я.А. Корнфельд. – Москва, 1953. – 237с.
664938
   Лауреаты Сталинских премий в области науки 1939 - 1949 : материалы к библиографии. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1949. – 96 с.
664939
   Лауреаты Сталинских премий в области художественной прозы, поэзии, драматургии и литературоведения (1941-1948 гг.) : указатель литературы. – Саратов, 1948. – 34 с.
664940
   Лауреаты Сталинских Премий за 1950 год. – Москва : Искусство, 1951. – 412 с.
664941
  Месхиа Ш.А. Лаурсаб 1 и Симон !. / Ш.А. Месхиа, 1943. – 31с.
664942
  Лотяну Э. Лаутары : киноповесть / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Москва : Искусство, 1973. – 111 с.
664943
   Лауцюс Альгирдас. – Москва, 1984. – 31с.
664944
  Черкасов П.П. Лафайет / П.П. Черкасов. – М, 1991. – 376с.
664945
  Болдырев И.А. Лафарг / И.А. Болдырев. – М, 1984. – 176с.
664946
  Момджян Х.Н. Лафарг и некоторые вопросы марксистской теории. / Х.Н. Момджян. – Ереван, 1954. – 312с.
664947
  Гоффеншефер В.Ц. Лафарг и проблемы языка / В.Ц. Гоффеншефер. – М.-Л., 1930. – с.
664948
  Папава В. Лафферів ефект у посткомуністичній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0131-775Х
664949
  Ананиашвили Ю. Лафферо-кейнсианский синтез и макроэкономическое равновесие / Ю. Ананиашвили, В. Папава // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 98-119. – ISSN 0207-3676
664950
  Нейкен Л.Л. Лахденпохья / Л.Л. Нейкен. – 2-е изд., испр. и доп. – Петрозаводск, 1989. – 95с.
664951
  Ныммсалу Ф. Лахемааский национальный парк. / Ф. Ныммсалу. – Таллин, 1980. – 96с.
664952
  Трублаїні М. Лахтак : Повість / М. Трублаїні. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1935. – 224с.
664953
  Трублаїні М. Лахтак / М. Трублаїні. – Київ : Молодь, 1953. – 204с.
664954
  Трублаїні М.П. Лахтак : повість та оповідання : для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1987. – 329 с.
664955
  Трублаини Н.П. Лахтак. Глубинный путь / Н.П. Трублаини. – Москва : Детгиз, 1960. – 504 с. – (Б-ка приключений и науч. фантастики)
664956
  Исаев Я.Г. Лахути - поэт революционного движения в Иране. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исаев Я.Г.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1957. – 19л.
664957
  Шамилов С.А. оглы Лачин / С.А. оглы Шамилов. – Баку, 1958. – 267с.
664958
   Лачплесис. – Москва : Главная редакция восточной л-ры, 1975. – 352 с.
664959
  Пумпур А. Лачплечис - латышский народный герой / А. Пумпур. – Рига, 1948. – 196 с.
664960
  Пумпурс А. Лачплечис / А. Пумпурс. – Москва, 1945. – 146 с.
664961
  Пумпур А. Лачплечис : поэма / А. Пумпур. – Рига : Лиесма, 1983. – 197 с.
664962
  Пумпур А. Лачплечис : поэма / А. Пумпур. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1985. – 286 с.
664963
  Шефнер В.С. Лачуга должника / В.С. Шефнер. – М., 1994. – 395с.
664964
  Лагучев Д. Лашара : стихи и поэмы / Д. Лагучев; пер. с абазин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 110 с.
664965
  Абашидзе Г.Г. Лашарела : Груз. хроника XIII в. / Григол Абашидзе ; пер. с груз.: Ф. Твалтвадзе, А. Старостина ; [ил.: З. Порчхидзе]. – Тбилиси : Литаратура да хеловнеба, 1965. – 323 с. : ил.
664966
  Абашидзе Г.Г. Лашарела : Долгая ночь : Грузинская хроника XIII века : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Художественная литература, 1970. – 734 с. – (Б-ка исторического романа)
664967
  Абашидзе Г.Г. Лашарела. Долгая ночь : Груз. хроника XIII в. : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Известия, 1972. – 736 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
664968
  Абашидзе Г.Г. Лашарела. Долгая ночь. Цотнэ или Падение и возвышение грузин : романы : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Советский писатель, 1982. – 847 с., [1] л. портр. : портр.
664969
  Гветадзе Р.М. Лашаурские вечера / Р.М. Гветадзе. – Тбилиси, 1965. – 349 с.
664970
   Лашкарьов Вадим Євгенович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 174-175. – ISBN 966-02-0537-6
664971
   Лашкарьов Вадим Євгенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 290-291. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
664972
   Лашкарьов Вадим Євгенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291-292 : фото
664973
   Лашкарьов Вадим Євгенович (1903-1974) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
664974
  Губицький Л.В. Лашкарьов Петро Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 233. – ISBN 96966-8060-04-0
664975
  Стельмашова А. Лашкарьов Петро Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 315-317. – ISBN 966-02-3529-1
664976
  Гриценко І.С. Лашкарьов Петро Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 156. – ISBN 978-966-06-0557-2
664977
   Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – 144 с. – На обкл. і тит. арк. дані парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-02-7887-5
664978
  Майданович І.І. Лашнюков Іван Васильович / І.І. Майданович, Р.П. Левінець // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 234. – ISBN 96966-8060-04-0
664979
   ЛГБТ - вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / Информ.-правозащит. Центр для геев и лесбиянок "Наш мир" ; [сост. А. Зинченков]. – Киев : Наш мир, 2013. – 154 с. : табл. – Библиогр.: с. 149-152
664980
  Кун Н.А. Лгенды и мифы Древней Греции / Н.А. Кун. – Челябинск, 1981. – 464с.
664981
   Ле Зуан : Библиографический указатель. – Москва, 1988. – 100с.
664982
  Самсонов Б.Г. Ле и пламень. / Б.Г. Самсонов. – Алма-Ата, 1974. – 128с.
664983
  Архипова О. Ле Корбузье // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 11. – С. 2-15


  Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри (фр. Charles-Edouard Jeanneret-Gris); 1887-1965) - французский архитектор швейцарского происхождения, пионер модернизма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер.
664984
  Фуско Р. Ле Корбюзье - дизайнер. Мебель, 1929 / Ренато Де Фуско. – Москва : Советский художник, 1986. – 107 с.
664985
  Мокроусов А. Ле Корбюзье. Синтез искусств // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.24-25
664986
  Роккет Р. Ле Корбюзье: геометрия любви // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 94-115. – ISSN 1726-6084
664987
   Ле Шануа. – Москва, 1972. – 272 с.
664988
  Смуул Ю.Ю. Леа : драма / Ю.Ю. Смуул. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 75 с.
664989
  Леа Грундиг. Леа Грундиг - действительный член Немецкой Академии искусств (Берлин, ГДР), профессор. Каталог выставки / Грундиг. Леа. – Москва, 1967. – 58с.
664990
  Махкамов Б. Лебеговские пространства траекторий случайного процесса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Махкамов Б.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 7л.
664991
  Васильева Л.Н. Лебеда / Л.Н. Васильева. – Москва, 1970. – 112с.
664992
  Скоков А.Г. Лебеда / А.Г. Скоков. – Л., 1988. – 285с.
664993
  Якушев В.С. Лебеда. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1961. – 10с.
664994
  Пиотровский К.Б. Лебедев в Петербурге--Петрограде--Ленинграде: Ученый-химик. / К.Б. Пиотровский. – Л., 1986. – 222с.
664995
  Миронер Ф.Е. Лебедев против Лебедева / Ф.Е. Миронер. – Москва, 1966. – 103с.
664996
   ЛебедевВ.В., Выставка, Ленинград, 1972. – Л., 1972. – 58с.
664997
  Толстой Л.Н. Лебеди / Л.Н. Толстой. – М., 1980. – 16с.
664998
  Кобзев И.И. Лебеди в Москве / И.И. Кобзев. – Москва, 1964. – 160с.
664999
  Семенов Г.В. Лебеди и снег / Г.В. Семенов. – М., 1964. – 141с.
665000
  Синякин С.Н. Лебеди Кассиды / С.Н. Синякин. – Волгоград, 1991. – 173с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,