Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
663001
  Колесник Р.С. "Комічна" поезія Крістіана Моргенштерна: проблеми відтворення комічного у віршованій формі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 400-403. – Бібліогр.: Літ.: с. 403; 6 п. – ISSN 1729-360Х
663002
  Сопленков С.В. "Коммерция всего земного круга". Сведения о российско-азиатской торговле и опыт ее осмысления в отечественной экономической литературе первой половины XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 0869-1908


  Економічна література минулих століть
663003
  Галанова О.Е. "Коммуникативный жанр" как методологический концепт изучения форм социального взаимодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 80-86. – ISSN 0132-1625
663004
   Комітети - основа діяльності законодавчих органів влади. – К., 1997. – 98с.
663005
  Ісакова В.Т. Комітети бідноти в боротьбі з куркульством та бандитизмом у 1919 р. на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 35-40. – (Серія історії ; № 10)
663006
  Бруслик О.Ю. Комітети Верховної Ради України: час реформ = Committees of Verhovna Rada of Ukraine: reform time / Бруслик О.Ю., Мукомела І.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2017. – 107, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 20). – ISBN 978-966-2740-93-6
663007
  Мельничук Олег Анатолійович Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-33 рр.) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельничук Олег Анатолійович; Вінницький держ.пед.ін-т ім.М.Коцюбинського. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.1520-175
663008
  Мельничук О.А. Комітети незаможних селян на Поділлі. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельничук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
663009
   Комітети незаможних селян України. – Київ, 1968. – 639 с.
663010
   Комітети незаможних селян Харківщини. 1920-1933 рр.. – Харків, 1961. – 328 с.
663011
  Хоруженко Х. Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки. / Х. Хоруженко, В. Липинський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 174-179. – ISSN 2222-5250
663012
  Лукашенко П. Комітети сприяння загальному навчанню / П. Лукашенко. – Х., 1930. – 19с.
663013
   Комітетські слухання "Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 6-7 : фото
663014
  Горбач О. Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 95-98. – ISSN 2415-8208
663015
  Майдаченко П.І. Комічне в сучасній українській прозі : літературно-критичний нарис / П.І. Майдаченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 188 с. – (Бесіди про художню літературу). – ISBN 5-308-01019-6
663016
  Юрковська М.М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу ( на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 307-316. – Бібліогр.: Літ.: с. 316; 7 п.
663017
  Островська А. Комічне як естетична категорія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 164-177. – ISSN 1728-9572
663018
  Ізваріна О.М. Комічне як феномен культури, спрямований на вдосконалення особи і суспільства // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.42-50
663019
  Дідківська В.Т. Комічний потенціал суфіксів пікарескному романі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 124-127
663020
  Констанкевич І.М. Комічні оповідки Богдана Жолдака / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 84-97. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
663021
  Ніколова О.О. Комічні самозванці української та російської літератур кінця XVIII - І половини XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 263-271. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
663022
  Мартыненко Г.а. Комкор Дмитрий Жлоба / Г.а. Мартыненко. – М., 1985. – 176с.
663023
  Карпенко В.В. Комкор Думенко / В.В. Карпенко. – Саратов, 1976. – 351с.
663024
  Артемов Е.Н. Комкор Кутяков : [командир 25-й Чапаевской дивизии] / Е.Н. Артемов, А.М. Беркутова. – Саратов : Прилож. кн. изд-во, 1977. – 127 с., [9] л. ил. – Список лит.: с. 125-126 (40 назв.)
663025
  Алексеев Д.Г. Комкор М.В. Калмыков : (докум. повесть) / Д.А. Алексеев, М.Д. Голубых, В.М. Калмыков. – 3-е изд., доп. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1988. – 155, [2] с., [5] л. ил. : ил.
663026
  Зотов Б.И. Комкор Первой Конной. Докум. повесть о С.А. Зотове / Б.И. Зотов. – Волгоград, 1974. – 159с.
663027
  Селиванов П.А. Комкор Сергей Грибов / П.А. Селиванов. – Минск, 1972. – 144с.
663028
  Петров В.І. Комкор червоних козаків / В.І. Петров. – К., 1964. – 136с.
663029
  Панков Д.В. Комкор Эйдеман. / Д.В. Панков. – М., 1965. – 104с.
663030
   Комлева Габриэла. – Л., 1984. – 32с.
663031
  Хотомлянський О. Комлексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей / О. Хотомлянський, Т. Черната, Г. Северина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
663032
  Карп В.С. Комлексна система управління маркетинговим потенцалом компанії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 70-74


  В сучасних умовах динамічного розвитку ринкових відносин і формування жорсткого конкурентного середовища для всіх суб"єктів міжнародного бізнесу принциповим стратегічним завданням компаній стає ефективне використання та комплексне управління ...
663033
  Авербух А.Я. Комлексное использование химического сырья / А.Я. Авербух. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 ; Серия "Химия")
663034
  Нигматуллина Ю.Г. Комлексное исследование художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1990. – 148с.
663035
  Нигматуллина Ю.Г. Комлексный анализ художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1976. – 43с.
663036
  Зайцев В.М. Комлексоутворюючі кремнеземи: синтез, будова закріпленного шару, хімія поверхні : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Зайцев В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 33 c.
663037
  Ступникова Т.С. Комлектование фондов научных библиотек за рубежом : Некоторые аспекты теории и практики. / Т.С. Ступникова. – М., 1979. – 208с.
663038
   Комлєв Олександр Олександрович - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилося 65 років з дня народження Комлєва Олександра Олександровича - українського геоморфолога, доктора географічних наук, професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
663039
   Комлєв Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 52
663040
   Комлєв Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 99-100 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
663041
  Бортник С.Ю. Комлєв Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 205-206. – ISBN 978-966-02-7304-7
663042
   Комлєв Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 213. – ISBN 978-966-439-754-1
663043
   Комлєв Олександр Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 104-105. – ISBN 978-966-439-961-3
663044
   Комлєв Олександр Олександрович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56. – ISBN 966-95774-3-5
663045
  Буринська Н.М. Комлпексний підхід до навчання і виховання при вивченні хімії / Н.М. Буринська. – К., 1980. – 88с.
663046
  Козлова Ю. Коммендаторе Вентура // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-133. – ISSN 1726-6084
663047
   Комментарии // Бунташный век / Составитель В.С. Шульгин. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 545-568. – (История Отечества в романах, повестях, документах)
663048
   Комментарии и задания к рассказу А.П.Чехова "Попрыгунья". – Ашхабад, 1984. – 64 с.
663049
   Комментарии и задания к тексту "Повести временных лет". – Ашхабад, 1983. – 56 с.
663050
  Аль-Фараби Абу Наср Комментарии к "Альмагесту" Птолемея : пер. с араб. / Аль-Фараби Абу Наср. – Алма-Ата : Наука
Ч. 1. – 1975. – 526 с.
663051
  Улюра А.А. Комментарии к "Девятому тому": автогероиня и автор Людмила Петрушевская // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 200-215. – ISBN 966-581-617-9
663052
  Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" / Д.И. Розенберг. – изд-ие 2-е. – М., 1983. – 262с.
663053
  Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" К. Маркса / Д.И. Розенберг. – Москва : Экономика, 1983. – 720с.
663054
  Гольдштейн С.Н. Комментарии к избранным сочинениям В.В.Стасова. / С.Н. Гольдштейн. – М.-Л., 1938. – 1-198с.
663055
  Шипилов А.С. Комментарии к книге Моисея "Бытие" / Александр Шипилов. – Днепр : Лира, 2019. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 243. – ISBN 978-966-981-227-8
663056
  Бухараев Р.Р. Комментарии к любви / Р.Р. Бухараев. – М, 1986. – 77с.
663057
  Долгопят Елена Комментарии к неснятым фотографиям : Сентиментальные рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.99-119. – ISSN 0012-6756
663058
   Комментарии к Основным положениям Руководящие принципы библиотечного законодательства и библиотечной политики в Европе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 98-112. – ISSN 1560-7976


  Основные принципы библиотечной политики. Совет Европы/EBLIDA
663059
   Комментарии к Правилам дорожного движения. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 272с.
663060
   Комментарии к Правилам дорожного движения. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1981. – 255с.
663061
   Комментарии к прикладной лингвистике. – Тарту, 1995
663062
  Болдырев А.К. Комментарии к работе Е.С. Федорова. / А.К. Болдырев. – Л, 1926. – 72с.
663063
  Данилов В.В. Комментарии к роману И.С. Тургенева "Рудин" / В.В. Данилов. – М, 1918. – 78с.
663064
  Ду Комментарии к собранию сочинений Ду Шао-Лин. / Ду, Шао-Лин
2. – с.
663065
  Ду Комментарии к собранию сочинений Ду Шао-Лин. / Ду, Шао-Лин
3. – с.
663066
  Горбань Е.Н. Комментарии к статье С.П. Ситько "Фундаментальные проблемы биологии с позиций квантовой физики живого" // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 18-32. – ISSN 1023-2427
663067
  Козорог О.В. Комментарии к стихотворению М.Цветаевой "Ахматовой" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 6 (54). – С. 33-37. – ISSN 2305-7319
663068
  Розенберг Д.И. Комментарии к третьему тому "Капитала" / Д.И. Розенберг. – Москва, 1931. – 190с.
663069
  Розенберг Д.И. Комментарии к третьему тому "Капитала" / Д.И. Розенберг. – М., 1961. – 655 с.
663070
  Вестберг Ф. Комментарии на записку Ибрагима ибн-Якуба о Славянах. 1899 : (Рукопись 4 тетради 274 стр.) / Ф. Вестберг : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 14 с.
663071
   Комментарии с ударением! : книжка-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
663072
  Полянская Юлия Комментарий // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 18-20 : фото
663073
   Комментарий ( постатейный) к Трудовому кодексу Российской Федерации официальных органов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Индекс-Медиа, 2006. – 880с. – ISBN 5-98965-042-6
663074
  Буравой М. Комментарий : за глобальную социологию низших слоев ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.14-20. – ISSN 0132-1625
663075
  Кафаров П. Комментарий Архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю / П. Кафаров. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 47 с.
663076
  Гуцуляк В. Комментарий главы XIV Уголовного кодекса Республики Молдова "Преступления против правосудия" / В. Гуцуляк, В. Бужор // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 1810-3081
663077
   Комментарий Закона об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 150с.
663078
  Крассов О.И. Комментарий земельного законодательства / О.И. Крассов ; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К". – Москва : Дашков и К, 2004. – 741, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94798-526-8
663079
  Биленко С. Комментарий земельного союза Украины к закону Украины "О внесении изменений к Земельному кодексу Украины относительно приобретения права собственности на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 11. – С. 33-36
663080
   Комментарий к ГК РСФСР. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 823с.
663081
   Комментарий к ГПК РСФСР. – М., 1976. – 600с.
663082
   Комментарий к Гражданскому кодексу Молдавской ССР. – Кишинев, 1971. – 535с.
663083
   Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). – 3-е изд., испр. и доп., с использованием суд.-арбитраж. практики. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1998. – 799с. – ISBN 5-9000785-26-2
663084
   Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) : Расширенный с использованием судебно-арбитражой практики. – 3-е изд., испр. и доп., с использованием суд.-арбитраж. практики. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1999. – 778с. – ISBN 5-90785-017-2; 5-86225-669-5
663085
   Комментарий к гражданскому кодексу РСФСР. – 3-е изд. испр. и доп. – М., 1982. – 679с.
663086
   Комментарий к Жилищному кодксу Российской Федерации : (постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 352с. – ISBN 5-482-01336-7
663087
  Сумец А.М. Комментарий к задаче о назначениях / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 50-54 : табл. – Библиогр.: 5 назв
663088
   Комментарий к законодательству о городских, районных в городе Советах народных депутатов. – М., 1983. – 720с.
663089
  Михалкевич В.Н. Комментарий к Законодательству о пенсиях и пособиях членам колхозов / В.Н. Михалкевич, Г.С. Шедерова. – М., 1987. – 399с.
663090
   Комментарий к законодательству о пенсиях и сособиях колхозникам / Михалкевич В.Н. – Москва, 1968. – 263с.
663091
   Комментарий к законодательству о поселковых и сельских Советах. – М., 1987. – 477с.
663092
   Комментарий к законодательству о районных Советах народных депутатов. – М., 1985. – 830с.
663093
   Комментарий к законодательству о регистрации актов гражданского состояния. – М., 1977. – 205с.
663094
   Комментарий к законодательству о труде. – Москва, 1966. – 832с.
663095
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1975. – 912с.
663096
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1981. – 575с.
663097
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1982. – 575с.
663098
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1986. – 622с.
663099
   Комментарий к законодательству о труде. – 2-е изд. перараб. и доп. – М., 1987. – 670с.
663100
   Комментарий к законодательству о труде. – 2-е изд. перараб. и испр. – М., 1988. – 672с.
663101
   Комментарий к законодательству о штрафах, налагемых в административном порядке. – Москва, 1968. – 215с.
663102
   Комментарий к законодательству РСФСР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – М., 1986. – 144с.
663103
   Комментарий к Закону о выборах в Верховный Совет СССР. – М., 1983. – 127с.
663104
   Комментарий к Закону о Прокуратуре СССР. – М., 1984. – 223с.
663105
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – Москва, 1981. – 248с.
663106
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – М., 1983. – 248с.
663107
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – М., 1987. – 285с.
663108
  Крассов О.И. Комментарий к Закону Российской Федерациии "О недрах" : с изм. и доп., включ. внесенные 29 мая 2002 г. / О.И. Крассов. – Москва : Юрист, 2003. – 477, [3] с. – (Commentarium). – ISBN 5-7975-0508-8
663109
  Мельник Н.И. Комментарий к закону Украины "О борьбе с коррупцией" / Н.И. Мельник, Г.Е. Омельченко, Н.И. Хавронюк // Уголовная ответственность за должностнык преступления / В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – С. 163-352. – (Библиотека права еженедельника "Бизнес" ; 4). – ISBN 966-7028-05-4
663110
   Комментарий к земельному кодексу Белорусской ССР. – Минск, 1978. – 224с.
663111
   Комментарий к Инструкции о порядке исполнения судебных решений. – М., 1981. – 135с.
663112
  Багрий-Шахматов Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу Белорусской ССР / Л.В. Багрий-Шахматов. – Минск : [Б. и.], 1974. – 304 с.
663113
   Комментарий к Истправительно-трудовому кодекусу РСФСР. – М., 1973. – 279с.
663114
   Комментарий к Истправительно-трудовому кодекусу РСФСР. – Москва, 1979. – 263с.
663115
   Комментарий к кодексу законов о труде Белорусской ССР. – М., 1978. – 448с.
663116
   Комментарий к кодексу законов о труде Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1999. – 608с. – ISBN 5-7986-0020-3
663117
   Комментарий к кодексу о браке и семье Белорусской ССР. – Минск, 1980. – 317с.
663118
   Комментарий к кодексу о браке и семье Белорусской ССР. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1990. – 285с.
663119
   Комментарий к кодексу о браке и семье РСФСР. – Москва, 1971. – 246с.
663120
   Комментарий к кодексу о браке и семье РСФСР. – М., 1982. – 295с.
663121
   Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными материалами : новая редакция, действующая в 2008 году. Новые способы выражения административных штрафов. Норая редакция главы 12 кодекса (усиление ответственности за правонарушение в области дорожного движения) / автор комментариев и сост. В.С. Чижевский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 1152с. – ISBN 978-5-8041-0314-0
663122
  Крестова Л.В. Комментарий к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" / Л.В. Крестова. – М., 1933. – 135 с.
663123
  Демидов Г.В. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым : принятой на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 октября 1998 года / Г. Демидов ; [Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики]. – Киев : К.И.С., 2010. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 148-150. – ISBN 978-966-2141-54-2
663124
  Мучник Александр Геннадьевич Комментарий к Конституции Украины / Мучник Александр Геннадьевич; Ин-т Муниципальной демократии и прав человека. – Київ : Парламентское издательство. – ISBN 966-611-071-7
кн.1. – 2000. – 254с.
663125
  Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины / А.Г. Мучник; Ин-т муниципальной демократии и прав человека. – 2-е изд., испр. и дополн. – Киев : Парламентское издательство. – ISBN 966-611-252-3
Кн. 1. – 2003. – 400с.
663126
  Семьянова А.Ю. Комментарий к лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) : постатейный коммент. (в ред.Федер. закона от 29 дек. 2004 г. № 199-ФЗ) / А.Ю. Семьянова. – Москва : Юстицинформ, 2005. – 287, [1] с. – На обл. содерж. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Комментарий специалиста ) ( Библиотека журнала "Право и экономика"). – ISBN 5-7205-0603-9
663127
   Комментарий к некоторым статьям Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР. – М., 1975. – 64с.
663128
   Комментарий к некоторым статьям Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР. – М., 1977. – 80с.
663129
  Ксенофонтов Н.В. и Маевский С.А. Комментарий к общему положению о научно-исследовательских, конструктивных, проектно-контструктивных и технологических оргинизациях / Н.В. и Маевский С.А. Ксенофонтов. – М., 1973. – 199с.
663130
   Комментарий к Основам законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях.. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 167 с.
663131
   Комментарий к Основам земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. – Москва, 1974. – 351с.
663132
   Комментарий к Основам исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик.. – Москва, 1972. – 184 с.
663133
   Комментарий к основным нормативным актам об автоматизированных системах управления.. – М., 1982. – 185с.
663134
  Дрибинский А.С. Комментарий к Особым условиям поставки непериодических изданий издательствами книготорговыми организациями / А.С. Дрибинский. – Москва, 1980. – 168с.
663135
   Комментарий к Положению о военной прокуратуре.. – М., 1986. – 187с.
663136
   Комментарий к Положению о военных трибуналах. – Москва, 1987. – 107с.
663137
  Абадовский А.В. Комментарий к положению о комиссиях по делам несовершеннолетних / Абадовский А.В., Примаченок А.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь
2. – 1988. – 109 с.
663138
   Комментарий к Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних Украинской ССР.. – Киев, 1979. – 105с.
663139
   Комментарий к Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних.. – Москва, 1980. – 175с.
663140
  Гуляев А.П. Комментарий к Положению о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления / А.П. Гуляев. – М., 1982. – 55с.
663141
  Бабкин В.А. Комментарий к положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, О.В. Виноградова, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 536 с.
663142
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, О.В. Виноградова, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 459 с.
663143
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 600 с.
663144
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 671 с.
663145
  Михалкевич В.Н. и др. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов / В.Н. и др. Михалкевич. – Москва, 1974. – 158с.
663146
  Михалкевич В.Н. и др. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов / В.Н. и др. Михалкевич. – Москва, 1980. – 248с.
663147
  Голодный М.А. Комментарий к положению о порядке предоставления жилой площади в Украинской ССР / М.А. Голодный. – К., 1981. – 176с.
663148
  Архипов В.Д. Комментарий к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров / В.Д. Архипов, Н.И. Коняев, П.С. Хорев. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 208 с.
663149
   Комментарий к положению о порядке рассмотрения трудовых споров.. – Москва, 1969. – 272с.
663150
   Комментарий к Положению о поставках продукции и товаров.. – М., 1984. – 381с.
663151
   Комментарий к Положению о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.. – М., 1962. – 254с.
663152
  Добровольская Т.Н. Комментарий к Положению о предварительном заключении под стражу / Т.Н. Добровольская; под ред. Кирина В.А. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 80 с.
663153
   Комментарий к Положению о производственном объединении (комбинате).. – Москва, 1979. – 279с.
663154
   Комментарий к Положению о прокурорском надзоре в СССР.. – Москва, 1968. – 223с.
663155
  Силин И.Л. Комментарий к Положению о рабочем времени и времени отдыха работников железнодорожного транспорта / И.Л. Силин. – М., 1973. – 159с.
663156
   Комментарий к Положению о социалистическом государственном производственном предприятии.. – Москва, 1968. – 304с.
663157
   Комментарий к Положению о товарищеских судах Украинской ССР.. – К., 1978. – 59с.
663158
  Устинова Комментарий к Положению об общественных воспитателях несовершеннолетних Латвийской ССР. / Устинова, Л.А. Бергере. – Рига, 1973. – 59с.
663159
  Пронина В.С. Комментарий к Положениям о комиссиях по делам несовершеннолетних. / В.С. Пронина. – Москва, 1968. – 144с.
663160
  Клейн Н.И. Комментарий к положениям о поставках продукции и товаров. / Н.И. Клейн, И.Н. Петров. – М, 1978. – 320с.
663161
  Смирнова-Чекина Комментарий к поэме Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – М. : Мир, 1934. – 174с.
663162
  Кубиков И.Н. Комментарий к поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / И.Н. Кубиков. – М : Мир, 1933. – 134 с.
663163
  Караваев В.В. Комментарий к Правилам о возмещении ущерба / В.В. Караваев. – Москва, 1970. – 271с.
663164
  Голодный М.А. Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР / М.А. Голодный, Г.С. Сиволобова. – К., 1987. – 336с.
663165
  Голодный М А. Сиволобова Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР / М А. Сиволобова Голодный. – 2-е изд., доп. – Киев, 1989. – 335 с.
663166
  Замятин В.И. Комментарий к Примерному уставу жилищно-строительного кооператива / В.И. Замятин, М.А. Нечецкий. – М, 1974. – 143с.
663167
   Комментарий к примерному уставу колхоза. – Москва, 1972. – 304с.
663168
  Погорельская Е. Комментарий к рассказу И. Бабеля "История моей голубятни" : новые материалы к биографии писателя // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 149-165. – ISSN 0042-8795
663169
  Кубиков И.Н. Комментарий к роману М.Горького "Мать" / И.Н. Кубиков. – М : Мир, 1932. – 68 с.
663170
  Бродский Н.Л. Комментарий к роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.Л. Бродский. – Москва, 1933. – 228с.
663171
  Пинаев М.Т. Комментарий к роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / М.Т. Пинаев. – М, 1963. – 232с.
663172
  Табио Ф.А. Комментарий к социалистической Конституции Республики Куба / Ф.А. Табио. – М, 1986. – 339с.
663173
  Руденко-Десняк Комментарий к счастливой судьбе: О творчестве Н.Думбадзе. / Руденко-Десняк. – М., 1985. – 304с.
663174
   Комментарий к таможенному кодексу Российской Федерации. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 496с. – ISBN 5-89123-100-Х; 5-86225-457-9
663175
  Станкевич Н.Г. Комментарий к типовому уставу садоводческого товарищества / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1991. – 142с.
663176
  Бойэзен Х.Х. Комментарий к трагедии Гете "Фауст" = Hjalmar Hjorth Boyesen : С нем. с согласия авт., Бойэзена, пер. Отфрида Миллиуса, с прибавлением словаря встречающихся в "Фаусте" собств. имен, сост. им же, Миллиусом, пер. и изд. А.Л. Шкловский / Гяльмар Гйорт Бойэзен. – Елисаветград : "Центр." типо-лит., ар. Н.Ш. Сейдера, 1899. – [8], X, [2], 275, [2], VI с., 1 л. портр. – Словарь встречающихся в "Фаусте" собственных имен / Сост. Миллиус


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
663177
  Бойезен Х.Х. Комментарий к трагедии Гете "Фауст" = Hjalmar Hjorth Boyesen / Гяльмар Гйорт Бойэзен ; С нем. с согласия авт., Бойэзена, пер. Отфрида Миллиуса, с прибавлением словаря встречающихся в "Фаусте" собств. имен, сост. им же, Миллиусом, пер. и изд. А.Л. Шкловский. – Елисаветград (Кировоград ) : "Центр." типо-лит., ар. Н.Ш. Сейдера, 1899. – [8], X, [2], 275, [2], VI с., 1 л. портр. – Словарь встречающихся в "Фаусте" собственных имен / Сост. Миллиус. - На с. [2] к портр. надпись: К 150-летнему юбилею со дня рождения Гете


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
663178
  Скачкова Г.С. Комментарий к Трудовому Кодексу Роиийской Федерации (постатейный) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 124-125. – ISSN 0132-0769
663179
   Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями и постатейными материалами. Действующая редакция 2008 г. / авт. комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 960с. – ISBN 978-5-8041-0297-6
663180
   Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу Российской Федерации. – Москва : Инфра-М, 1997. – 408с.
663181
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР.. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1968. – 588с.
663182
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР.. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1973. – 504с.
663183
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1969. – 656с.
663184
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. – М., 1976. – 623с.
663185
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.. – Л., 1962. – 387с.
663186
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.. – М., 1981. – 536с.
663187
   Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР.. – Минск, 1966. – 460с.
663188
   Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР.. – 3-е изд., доп. – Минск, 1971. – 392с.
663189
   Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. – Алма-Ата, 1966. – 618 с.
663190
   Комментарий к уголовному кодексу Молдавской ССР.. – Кишинев, 1964. – 404с.
663191
   Комментарий к уголовному кодексу Молдавской ССР.. – Кишинев, 1968. – 398с.
663192
   Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – Изд. 2-е, изм. и доп. – Москва : Норма ; Инфра-М, 1999. – 832 с. – ISBN 5-89123-193-Х
663193
   Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : с постатейными материалами и практическими разъяснениями / автор комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 1072с. – ISBN 978-5-8041-0327-0
663194
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1984. – 528с.
663195
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – 2--е изд., доп. и перераб. – Москва, 1985. – 528 с.
663196
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1962. – 459с.
663197
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР.. – Москва, 1980. – 480с.
663198
  Быков А.Г. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных республик / А.Г. Быков. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 232с.
663199
  Быков А.Г. и др. Комментарий к уставу автомобильного транспорта РСФСР / А.Г. и др. Быков. – М., 1973. – 279с.
663200
   Комментарий к уставу железных дорог СССР. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 400 с.
663201
   Комментарий к уставу железных дорог СССР.. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 320с.
663202
  Астановский Г.Б. Комментарий к Уставу о дисциплине работников железнодорожного транспорта СССР / Астановский Г.Б., Рубанов Б.А. – Москва : Транспорт, 1989. – 224 с.
663203
  Алексеева Д.Г. Комментарий к Федеральному закону "О кредитных историях" (постатейный) / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Я.М. Фальковская. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 344с. – ISBN 5-466-00135-Х
663204
  Прокл Диадох Комментарий на "Алкивиад" Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.119-128. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
663205
   Комментарий правил возмещения собственником предприятия, учреждения и организации или уполномоченных им органом вреда, прчененного работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовы. – Киев : Юрінком, 1996. – 192с. – ISBN 966-7059-05-7
663206
  Бугай Д.В. Комментарий Прокла Диадоха на "Алкивиад I" Платона. Методы философского истолкования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
663207
   Комментарий судебной и арбитражной практики по морским делам.. – М., 1978. – 96с.
663208
   Комментарий судебной практики за 1973 год : (Сборник статей). – Москва, 1974. – 216с.
663209
   Комментарий судебной практики за 1974 год: (Сборник статей).. – М., 1975. – 168с.
663210
   Комментарий судебной практики за 1975 год.. – М., 1976. – 224с.
663211
   Комментарий судебной практики за 1977 год.: (Сборник статей).. – М., 1978. – 184с.
663212
   Комментарий судебной практики за 1987-1988 годы.. – М., 1989. – 175с.
663213
   Комментарий судебной практики...: (Сборник статей).. – М., 1977. – 134с.
663214
   Комментарий Уголовного кодекса Латвийской ССР.. – Рига, 1967. – 550с.
663215
  Осокин Н.Н. Комментарий. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров колхозников / Н.Н. Осокин, Г.В. Чубуков. – М., 1987. – 192с.
663216
   Комментарованный нормативный материал. Административное право: Учебное пособие для практических занятий.. – М., 1981. – 72с.
663217
  Трапезников А.А. Комментатор Троянской войны. / А.А. Трапезников. – М, 1988. – 267с.
663218
  Шнеерсон М.А. Комментированное чтение на уроках литературы / М.А. Шнеерсон. – Л., 1959. – 136с.
663219
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
5 декабря (№ 202). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663220
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
24 мая (№ 83). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663221
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
26 ноября (№ 195). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663222
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
27 мая (№ 84). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663223
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
28 ноября (№ 197). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663224
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
29 октября (№ 175). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663225
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
30 августа (№ 133). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
663226
  Бахтараева К.Б. Коммерциализация интеллектуальной деятельности: возможности для экономических вузов / К.Б. Бахтараева, А.А. Логинов, Э.А. Гришкова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется практика создания хозяйственных обществ образовательными учреждениями (динамика создания, организационно-правовая форма и состав учредителей, виды и стоимость результатов интеллектуальной деятельности, права на которые вносятся в ...
663227
  Силаева В.Л. Коммерциализация Интернета // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 111-121. – ISSN 0132-1625
663228
  Керея Е. Коммерциализация научньїх разработок как ключевой злемент реализации инновацонной модели развития / Е. Керея, А. Топоркова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 67-68. – ISBN 978-617-7069-02-6
663229
  Бондаренко Т. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0235-2443
663230
  Сафиуллина З.А. Коммерциализация решает все // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
663231
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-103/104. – 1831. – 776 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
663232
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-104/105. – 1832. – 818 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
663233
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-155/156. – 1833. – [622] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
663234
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-155/156. – 1834. – [624] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
663235
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-157. – 1835. – 620, 6 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
663236
  Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок (главы из учебника) : Новые учебные пособия. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 63-69 : Схеми
663237
   Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм) : Учебник. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 416с. – ISBN 5-7310-1026-9
663238
  Лопатин Г.С. Коммерческая корреспонденция / Г.С. Лопатин. – М, 1975. – 279с.
663239
  Горбачев И.А. Коммерческая корреспонденция и ее юридическое значение / И.А. Горбачев. – Москва : Типография П.П. Рябушинского, 1911. – 268 с.
663240
  Соснина В.А. Коммерческая корреспонденция на немецком языке / В.А. Соснина. – М., 1976. – 263с.
663241
  Кириллов В. Коммерческая политика фирм на рынке объектов промышленной собственности // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 11. – С. 20-28
663242
   Коммерческая продукция.. – К., 1992. – 44с.
663243
  Ганштак Я.И. Коммерческая работа в розничной торговле промышленными товарами / Я.И. Ганштак. – М, 1968. – 127с.
663244
  Кондратьев Р.Г. Коммерческая реклама монополий / Р.Г. Кондратьев. – К, 1975. – 160с.
663245
  Шамбинно Л. Коммерческая техника Запада / Л. Шамбинно. – М., 1928. – 239с.
663246
  Шамбинно Л. Коммерческая техника Запада. / Л. Шамбинно. – М., 1928. – 239с.
663247
  Кассьери Д. Коммерческая ценность / Д. Кассьери. – М., 1978. – 46с.
663248
   Коммерческие банки. – Москва : Прогресс, 1983. – 501 с.
663249
  Ключников И.К. Коммерческие банки США в системе государственно-монополистического капитализма / И.К. Ключников, В.С. Торкановский. – Л., 1982. – 192 с.
663250
  Лунский Н.С. Коммерческие вычисления / Н.С. Лунский. – Москва : Изд-во "Экономическая жизнь", 1925. – 127 с. – (Сер. "Библиотека бухгалтера и счетовода")
663251
  Пихно Д. Коммерческие операции государственного банка / Соч. Дмитрия Пихно. – Киев : Унив. тип.
Вып. 1 : Учреждение государственного банка ; Общий обзор операций ; Средства государственного банка. – 1876. – [2], II, 123 с., 6 л. табл. – Из "Унив. известий" 1876 г.
663252
  Степанов В. Коммерческие полнотекстовые базы данных и их использование // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.45-47. – ISSN 0869-4915
663253
  Зенченко Н.С. Коммерческие училища как общеобразовательная школа России начала ХХ века : Автореф... канд. пед.наук: / Зенченко Н.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
663254
  Зыков Р. Коммерческий арбитраж в Финляндии // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 11-16.
663255
  Федосова Ю.В. Коммерческий атом или хиты и трюки атомного бизнеса / Ю.В. Федосова. – Санкт-Петербург : Конструкт, 2008. – 208 с. – ISBN 5-9900047-3-7
663256
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1990
663257
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1991
663258
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1992
663259
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-20. – 1993
663260
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1/2. – 1995
663261
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 3/4. – 1995
663262
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 5/6. – 1995
663263
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 7/8. – 1995
663264
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 9/10. – 1995
663265
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 11/12. – 1995
663266
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 13. – 1995
663267
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 14. – 1995
663268
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 15. – 1995
663269
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 16. – 1995
663270
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 17. – 1995
663271
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 18. – 1995
663272
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1. – 1996
663273
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 2. – 1996
663274
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 3. – 1996
663275
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 4. – 1996
663276
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 5. – 1996
663277
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 6. – 1996
663278
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1. – 1997
663279
  Штемберг Г.К. Коммерческое образование в Швейцарии / Г.К. Штемберг. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1901. – [2], 35 с. – Без тит. л.
663280
  Пугинский Б.И. Коммерческое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Б.И. Пугинский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 328с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0111-3
663281
   Коммерческое товароведение и экспертиза : Учебное пособие. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 135с. – ISBN 5-85173-080-3
663282
  Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учебник / И.В. Липсиц; Высш.шк.экономики МЭ и МОиПО РФ. – Москва : БЕК, 1997. – 353с. – ISBN 3-406-42515-1
663283
  Гершонов М.М. Комметарий к земельному кодексу У.С.С.Р. / М.М. Гершонов, Е.И. Кельман. – 2-е перер. изд. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1925. – 331, [2] с.
663284
   Коммивояжер - Киев : Рекламно-информационный журнал. – Киев
№ 1. – 2003
663285
  Беглов М.С. Коммивояжеры смерти / М.С. Беглов. – М., 1986. – 109с.
663286
  Андриевский А.А. Коммисия 1749 года для разбора взаимных претензий татар и запорожцев.. – Киев : Тип-я Г.Т.Корчака-Новицкого, 1894. – 23с.
663287
  Кожевников Г Коммиссия для исследования фауны Московской губернии // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 6 с.


  На с. 1 дарств. надп.: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
663288
  Барвинский В.А. Коммиссия экономии описных на Е. И. В. маетностей; причины ее учреждения и ее деятельность / В.А. Барвинский. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полез. книг. Преемник В.И. Воронов], 1910. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XIV Археологического съезда . Чернигов. 1908. Т. III. II. Доклады исторического и филологического содержания, с. 306-333
663289
  Махун С. Коммод. Архітектор краху Римської імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22 липня - 11 серпня (№ 28). – С. 15


  Луцій Елій Аврелій Коммод (лат. Lucius Aelius Aurelius Commodus) — останній римський імператор з династії Антонінів. "Він був нікчемною і погано вихованою людиною, не займався справами й доручав управління державою своїм улюбленцям і ...
663290
  Карпов А.О. Коммодификация образования в ракурсе его целей, онтологии и логики культурного движения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 85-96. – ISSN 0042-8744
663291
  Стрельник Е. Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Аналіззується роль інституту медицини в конструюванні материнства (батьківства) та та нової предметної області соціальних нерівностей. Виявляються риси процесу комодифікації материнства на прикладі застосування допоміжних репродуктивних технологій та ...
663292
  Первомайський Л.С. Коммольці : п"єса на 4 дії / Л.С. Первомайський. – Харків : Молодий більшовик, 1930. – 67 с.
663293
  Загребельная А.А. Коммугникативніе стратегии и тактики в жанре ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 277-279
663294
  Маргерит Поль, Маргерит Виктор Коммуна / Поль и Виктор Маргерит ; Пер. с фр. Е.А. Кишкиной. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1906. – 435 с. – (Вопросы современности ; Кн. 2)
663295
  Маргерит Поль, Маргерит Виктор Коммуна : Новый роман Поля и Виктора Маргерит : В 5 ч. / Пер. [с фр.] И.Г. Ярона. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 350, II с. – (Вопросы современности ; Кн. 2)
663296
  Мишель Л. Коммуна / Л. Мишель. – Тверь, 1923. – VI, 334, XXXV с.
663297
  Мишель Л. Коммуна / Л. Мишель. – М.-Л., 1926. – 220с.
663298
  Дубинянская Я. Коммуна // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 3. – С. 7-73. – ISSN 1728-8568
663299
  Большаков А.А. Коммуна "Кудрово". / А.А. Большаков. – Ленинград : Прибой, 1930. – 152 с.
663300
  Дюбрейль Л. Коммуна 1871 года. – Петроград, 1920. – 272 с.
663301
  Талес Коммуна 1871 года. / Талес. – Х., 1925. – 160с.
663302
  Антокольский П.Г. Коммуна 71 года / П.Г. Антокольский. – Москва : ЖГО, 1937. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; №9/996)
663303
  Конколь М. Коммуна 71 года. Краткая история восстания парижских рабочих в 1871 году. / М. Конколь. – Птгр., 1918. – 24с.
663304
  Конколь М. Коммуна 71 года. Краткая история восстания парижских рабочих в 1871 году. / М. Конколь. – Пб., 1920. – 20с.
663305
  Шури М. Коммуна в сердце Парижа / М. Шури. – Москва, 1970. – 494с.
663306
  Пастернак Л. Коммуна города Ломжи / Л. Пастернак. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 149с.
663307
  Григорьев С.Т. Коммуна Мар-Мила / С.Т. Григорьев, 1926. – 131с.
663308
  Соломатина Т.Ю. Коммуна, студенческий роман / Татьяна Соломатина. – Москва : Эксмо ; Яуза-пресс, 2011. – 509, [2] с. : ил. – (Проза Т. Соломатиной). – ISBN 978-5-9955-0259-3
663309
   Коммуналистские организации в Индии и обострение мусульмано-индусских отношений в 80-е годы: Науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 63с.
663310
  Волков А. Коммунальная статистика / А. Волков. – Харьков : Главное Управление Коммунального Хозяйства, 1923. – 15 с.
663311
  Коковин Н.А. Коммунальная статистика / Н.А. Коковин. – М, 1929. – 250с.
663312
  Анисимов В.В. Коммунальная статистика : учебник для студ. вузов / Анисимов В.В., Коковин Н. – Москва ; Ленинград : Наркомхоз РСФСР, 1939. – 312 с.
663313
  Рюриков Д. Коммунальное благоденствие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 54-57


  Національні особливості датського соціалізму
663314
  Пузис Г. Коммунальное и жилищное хозяйство СССР за 15 лет / Г. Пузис, 1932. – 84с.
663315
   Коммунальное и жилищное хозяйство. Кодифицированный сборник законодательства РСФСР на 1 сентября 1933.. – М., 1933. – 168с.
663316
  Сангариев Абуязид Абдул-Халидович Коммунальное обслуживание населения и его роль в расширенном социалистическом воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сангариев Абуязид Абдул-Халидович; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
663317
  Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ / Н.С. Тимофеев. – Москва, 1981
663318
  Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ / Н.С. Тимофеев. – Москва : Изд. МГУ, 1982. – 137 с.
663319
  Сысоев Г. Коммунальное хозяйство на новом этапе / Г. Сысоев, Ю. Леонгардт, 1932. – 112с.
663320
  Фрейденберг М.М. Коммунальный строй далматических городов 12-14 вв. / М.М. Фрейденберг, А.В. Чернышов. – Калинин, 1983. – 84с.
663321
  Малахов В.Д. и Плетенцов Г.А. Коммунарск / В.Д. и Плетенцов Г.А. Малахов. – Донецк, 1967. – 45с.
663322
  Ямковой А Коммунарск / А Ямковой, Г.А. Плетенцов. – Донецк, 1972. – 103с.
663323
   Коммунарский горнометаллургический ин-т. – Коммунарск, 1966. – 33с.
663324
   Коммунарцы. История Коммунарского ордена Трудового Красного Знамени металлургич. завода.. – Донецк, 1965. – 127с.
663325
  Бедный Д. Коммунары / Д. Бедный. – Москва : Федерация, 1932. – 255с.
663326
  Седых В.Н. Коммунары 20 века / В.Н. Седых. – М, 1986. – 350с.
663327
   Коммунары штурмуют небо : стихи : (сборник / сост. и авт. предисл. Л. Баньковский ; худож. А. Амирханов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 171, [1] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж.: Авт.: В. Хлебников, В. Маяковский, Н. Тихонов, А. Сурков, Н. Асеев, К. Симонов, П. Коган, В. Шефнер, Я. Хелемский, Б. Бобылев и др.
663328
  Кузьмин А.Ф. Коммунизм- дело наших рук / А.Ф. Кузьмин. – Орел, 1963. – 59с.
663329
   Коммунизм -- высшее воплощение гуманизма.. – М., 1964. – 31с.
663330
  Смирнов Г.Л. Коммунизм -- дело каждого / Г.Л. Смирнов. – М., 1961. – 64с.
663331
   Коммунизм -- наш труд вдохновенный. Материалы в помощь учреждениям культуры.. – Вологда, 1962. – 56с.
663332
   Коммунизм -- творчество миллионов.. – Ростов-на-Дону, 1969. – 196с.
663333
  Гринберг С. Коммунизм -- это молодость мира, и его возводить молодым / С. Гринберг, В. Сулимова. – Москва, 1968. – 12 с.
663334
  Романова З. Коммунизм - великая цель партии и народа / З. Романова, Е. Вересов. – Кишинев, 1962. – 103с.
663335
  Хрущев Н.С. Коммунизм - мир и счастье народов : В 2 т. / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Январь-сентябрь 1961 г. – 1962. – 407 с.
663336
  Хрущев Н.С. Коммунизм - мир и счастье народов : В 2 т / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Октябрь-декабрь 1961 г. – 1962. – 368 с.
663337
  Баянов Б.П. Коммунизм - наша цель / Б.П. Баянов. – М, 1958. – 48с.
663338
  Тимохин М.Н. Коммунизм - наша цель : Учиться коммунистическому труду / М.Н. Тимохин. – М. : Профиздат, 1972. – 48 с.
663339
  Арефьева Г.С. Коммунизм - наше завтра / Г.С. Арефьева. – Москва : Знание, 1960. – 48 с. – Библиогр. в конце кн. – (Всесоюзное общество по распространению полит. и науч. знаний. Серия 10. Молодежная ; 2)
663340
  Машков А.П. Коммунизм - самое справедливое общество / А.П. Машков. – Л., 1963. – 64с.
663341
  Дмитриев В.Н. Коммунизм - светлое будущее человечества / В.Н. Дмитриев. – Л., 1960. – 48с.
663342
  Мараев Н.П. Коммунизм - свтелое будущее всего человечества / Н.П. Мараев. – Оренбург, 1962. – 44с.
663343
  Симонян Г.А. Коммунизм - это реальный гуманизм / Г.А. Симонян. – Москва, 1979. – 48с.
663344
   Коммунизм входит в нашу жизнь.. – М., 1961. – 87с.
663345
  Козловский В.И. Коммунизм вырастает из социализма / В.И. Козловский. – Минск, 1963. – 84с.
663346
  Стеклов Ю В. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация. / Ю В. Стеклов, И. Фрейдин. – М., 1934. – 191с.
663347
  Гудожник Г.С. Коммунизм и автоматизация / Г.С. Гудожник. – Москва, 1963. – 32с.
663348
  Кортунов В.В. Коммунизм и антикоммунизм перед лицом современности / В.В. Кортунов. – М., 1978. – 344с.
663349
  Розенштейн А.Л. Коммунизм и бережливость / А.Л. Розенштейн. – Л, 1965. – 36с.
663350
  Розенштейн А.Л. Коммунизм и бережливость / А.Л. Розенштейн. – Л, 1965. – 36с.
663351
   Коммунизм и вопросы развития духовной жизни общества.. – Ростов-на-Дону, 1970. – 178с.
663352
  Струков Э.В. Коммунизм и всестроннее развитие личности / Э.В. Струков. – М, 1960. – 47с.
663353
  Платонов Р.П. Коммунизм и гармоническое развитие личности / Р.П. Платонов, П.П. Силиванчик. – Минск, 1963. – 88с.
663354
  Келле В.Ж. Коммунизм и гуманизм / В.Ж. Келле. – Москва, 1962. – 48с.
663355
  Резвицкий И.И. Коммунизм и индивидуальность человека / И.И. Резвицкий. – М., 1973. – 32с.
663356
  Ходжаев Е. Коммунизм и интеллигенция / Е. Ходжаев. – Ашхабад, 1962. – 154с.
663357
  Козлов Д.Ф. Коммунизм и искусство : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Козлов Д.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 62 с. – Бібліогр. : с. 61-62
663358
  Каган М.С. Коммунизм и искусство / М.С. Каган. – Москва, 1963. – 48с.
663359
  Козлов Д.Ф. Коммунизм и искусство. (Доп. стенограмма лекции, прочит. на Семинаре-совещании по вопросам пропаганды литературы и искусства...) / Д.Ф. Козлов. – М., 1960. – 39с.
663360
  Ким М.П. Коммунизм и культура / М.П. Ким. – Москва, 1961. – 72с.
663361
  Головнев А.И. Коммунизм и культура / А.И. Головнев. – Минск, 1961. – 32с.
663362
  Арнольдов А.И. Коммунизм и культура. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1960. – 48с.
663363
  Иовчук С.Т. Коммунизм и культура. / С.Т. Иовчук. – Свердловск, 1965. – 26с.
663364
   Коммунизм и культура. Закономерности формирования и развития новой культуры.. – М., 1966. – 427с.
663365
  Павлов Л.С. Коммунизм и личная собственность. / Л.С. Павлов. – Л., 1962. – 48с.
663366
  Рожин В.П. Коммунизм и личность / В.П. Рожин. – Л, 1962. – 76с.
663367
  Гак Г.М. Коммунизм и личность / Г.М. Гак. – М., 1963. – 32с.
663368
  Мыколенко Н.Н. Коммунизм и личность : В помощь студенту-заочнику / Мыколенко Н.Н. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 27с. – На правах рукописи
663369
  Снастин В.И. Коммунизм и личность / В.И. Снастин. – М., 1965. – 64с.
663370
  Багмет М.С. Коммунизм и личность : (конспект лекций) / М.С. Багмет ; МВ и ССО УССР, Киевский ордена Ленина политехн. ин-т, Кафедра науч. коммунизма. – Киев : [б. и.], 1966. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36
663371
   Коммунизм и личность.. – М., 1964. – 343с.
663372
  Тугаринов В.П. Коммунизм и личность. / В.П. Тугаринов. – Л., 1966. – 47с.
663373
  Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 10-35. – ISSN 1562-2495
663374
  Лепехин С.М. Коммунизм и молодёжь / С.М. Лепехин. – Л., 1964. – 48с.
663375
  Ефимов В.Т. Коммунизм и мораль / В.Т. Ефимов. – К, 1961. – 105с.
663376
  Платонов Г.В. Коммунизм и наука / Г.В. Платонов. – Москва, 1962. – 32с.
663377
  Свердлин М.А. Коммунизм и нации / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Єлиста, 1964. – 96с.
663378
   Коммунизм и нации. – Москва : Наука, 1985. – 351 с.
663379
  Нарынбаев А.И. Коммунизм и нации. /Материалы к лекции/ / А.И. Нарынбаев, А.М. Горпинко. – Київ, 1965. – 31с.
663380
  Чекалин М.В. Коммунизм и нация. / М.В. Чекалин. – Л., 1962. – 64с.
663381
  Фесенко Д.Я. Коммунизм и общественный прогресс / Д.Я. Фесенко. – К., 1967. – 43с.
663382
   Коммунизм и общественный прогресс. Сборник работ кафедр марксистско-ленинской философии и научного коммунизма.. – Днепропетровск, 1967. – 152с.
663383
  Поль В. Коммунизм и общество / В. Поль. – М., 1923. – 131с.
663384
  Майзель И.А. Коммунизм и превращение науки в непосредственную производительную силу / И.А. Майзель. – М, 1963. – 104с.
663385
  Ельмеев В.Я. Коммунизм и преодоление разделения между умственным и физическим трудом / В.Я. Ельмеев. – Л., 1965. – 144с.
663386
  Курылев А.К. Коммунизм и равенство / А.К. Курылев. – М, 1971. – 223с.
663387
  Джандильдин Н. Коммунизм и развитие национальных отношений. / Н. Джандильдин. – Москва, 1964. – 203с.
663388
  Ельмеев В.Я. Коммунизм и развитие человека как производительной силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1964. – 318с.
663389
  Ярославский Е. Коммунизм и религия / Е. Ярославский. – М, 1936. – 40с.
663390
  Ярославский Е.М. Коммунизм и религия / Е.М. Ярославский. – М, 1941. – 32с.
663391
  Филиппов Л.А. Коммунизм и религия / Л.А. Филиппов. – Москва, 1963. – 43 с.
663392
  Дементьев Ю.Г. Коммунизм и религия о счастье / Ю.Г. Дементьев. – Воронеж, 1968. – 10с.
663393
  Решетников Н.А. Коммунизм и религия. / Н.А. Решетников. – Иркутск, 1962. – 112с.
663394
  Косолапов Р.И. Коммунизм и свобода / Р.И. Косолапов. – М., 1965. – 140с.
663395
  Рубцов Н.И. Коммунизм и свобода / Н.И. Рубцов. – Минск, 1978. – 176 с.
663396
  Шахназаров Г.Х. Коммунизм и свобода личности / Г.Х. Шахназаров. – М, 1960. – 102с.
663397
  Донченко Р.И. Коммунизм и свобода творчества : Автореф... канд. философ.наук: / Донченко Р.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1967. – 23л.
663398
  Нагиев Н.Х. Коммунизм и социальное равенство полов. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Нагиев Н.Х.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 23л.
663399
  Попов Е.В. Коммунизм и социальное равенство. : Автореф... канд. филос.наук: / Попов Е.В.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 19л.
663400
   Коммунизм и социальный прогресс. – Л., 1973. – 326с.
663401
  Зорина З.А. Коммунизм и стимулы к труду / З.А. Зорина. – Свердловск, 1964. – 36с.
663402
  Глезерман Г.Е. Коммунизм и труд / Г.Е. Глезерман. – М., 1961. – 63с.
663403
  Леонтьев Л.А. Коммунизм и труд / Л.А. Леонтьев. – М, 1962. – 79с.
663404
  Курылев А.К. Коммунизм и труд / А.К. Курылев. – М, 1963. – 30с.
663405
  Колобков В.В. Коммунизм и труд / В.В. Колобков. – Киев, 1965. – 31с.
663406
   Коммунизм и труд. (Сборник статей).. – М., 1965. – 56с.
663407
   Коммунизм и труд. Справочник.. – М., 1964. – 133с.
663408
  Хорнер А. Коммунизм и уголь / А. Хорнер, Г.А. Хотт. – М - Л, 1930. – 192с.
663409
   Коммунизм и управление общественными процессами. – Л.
Т. 5. – 1982. – 116с.
663410
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
1. – 1972. – 272с.
663411
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
2. – 1975. – 144с.
663412
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
3. – 1980. – 176с.
663413
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
Т. 4. – 1982. – 160с.
663414
  Федосеев П.Н. Коммунизм и философия / П.Н. Федосеев. – 2-е изд. – М, 1971. – 576с.
663415
  Бабосов Е.М. Коммунизм и формирование научного мировоззрения масс / ред. Е.М. Бабосов. – Минск : [Б. и.], 1966. – 299 с.
663416
  Момджян Х.Н. Коммунизм и христианство / Х.Н. Момджян. – Москва, 1974. – 64с.
663417
   Коммунизм или варварство?. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – 119, [6] с. – Библиогр.: с. 113-119. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-3-7
663418
  Модра Л. Коммунизм как воплощение человеческой эмансипации. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Модра Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1968. – 15л.
663419
  Тадевосян Э.В. Коммунизм как наука. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1971. – 48с.
663420
  Лешуков Т.Н. Коммунизм начинается сегодня / Т.Н. Лешуков. – Иваново, 1961. – 87с.
663421
  Чапкевич В.С. Коммунизм начинается сегодня. / В.С. Чапкевич. – Л., 1962. – 78с.
663422
   Коммунизм создается трудом миллионов.. – Минск, 1964. – 308с.
663423
   Коммунизм создается трудом миллионов. Учиться работать и жить по-коммунистически. (Метод. советы).. – Кишинев, 1963. – 20с.
663424
  Пулатов Х.П. Коммунизм, государство, личность / Х.П. Пулатов. – М, 1971. – 341с.
663425
  Рюриков Б.С. Коммунизм, культура,искусство / Б.С. Рюриков. – М., 1964. – 359с.
663426
  Шаров Н.Д. Коммунизм. Государство. Партия / Н.Д. Шаров. – Київ, 1965. – 39с.
663427
  Баллер Э.А. Коммунизм.Культура.Человек / Э.А. Баллер. – 2- е изд. перераб. – М, 1984. – 269с.
663428
  Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога : учебн. пос. для студ. вузов спец. педагогика и психология, социальная педагогика, педагогика / И.А.Колесникова, ред. В.А. Сластенина. – Москва : Academia, 2007. – 336с. – (Профессионализм педагога). – ISBN 978-5-7695-2988-7
663429
  Гребенкин Е.В. Коммуникативная дидактика в современном инновационном аспекте // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.182-188. – ISSN 1811-0916
663430
   Коммуникативная и когнитивная природа понимания.. – М., 1989. – 47с.
663431
   Коммуникативная и поэтическая функции художественного текста: : [сб. статей]. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1982. – 167 с.
663432
  Коробкина Т.В. Коммуникативная и респонзивная рациональность в основаниях диалогических отношений / Т.В. Коробкина, В.В. Гусаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 19-24. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
663433
  Лукьянова Н.А. Коммуникативная компетентность - ресурс повышения качества инновационного образования / Н.А. Лукьянова, В.В. Петров // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 87-95. – ISSN 1811-0916


  В статье акцентируется внимание на необходимости формирования коммуникативной компетентности как важного условия и ресурса повышения качества инновационного образования. Обосновывается наличие потребности в специалистах, обладающих особыми ...
663434
  Ефимов О.И. Коммуникативная компетентность как условие функционирования гражданского общества на современном зтапе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – C/ 210-216. – ISSN 1606-951Х
663435
  Голдованская И.Б. Коммуникативная компетентность с позиций педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 0869-561Х
663436
  Идрисов Б. Коммуникативная компетентность студентов-социологов: теоретические и методические аспекты анализа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 126-131. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
663437
  Попова Н.Е. Коммуникативная компетентность студентов: методики формирования / Н.Е. Попова, П.А. Чухланцева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-22
663438
  Станишевская Ж. Коммуникативная компетентность у специалистов, работающих в социальном секторе // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 53-58 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
663439
  Езова С.А. Коммуникативная компетенция библиотечного специалиста // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 0130-9765


  Толкование понятия коммуникативная компетенция в Проекте Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования, работах психологов, культурологов, библиотековедов; опыт автора по развитию коммуникативной компетенции у студентов.
663440
  Аухадеева Л. Коммуникативная культура "городских" и "сельских" студентов / Л.Аухадеева // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – ISSN 0869-3617
663441
  Соловьев А.В. Коммуникативная культура информационного общества // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 1997-0803
663442
   Коммуникативная направленность как условие интенсификации обучения иностранному языку: Межвуз. сб. науч. ст.. – Чебоксары, 1988. – 116с.
663443
  Новикова Н.С. Коммуникативная норма и лингвистические проблемы межкультурной коммуникации // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 93-100. – ISSN 0130-9730
663444
  Панова О.Б. Коммуникативная онтология культуры и компетентность преподавателя современного российского университета // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.266-273. – ISSN 1811-0916
663445
  Ховалыг Дарина Витальевна Коммуникативная природа ценностей и их трансформация в медийном пространстве // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
663446
  Машкина Е.Н. Коммуникативная ситуация "Дипломатическая встреча" в структуре перцептивно-коммуникативного комплекса "Переговоры с Японией в середине XIX ст." // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 126-135. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
663447
  Шохов А.С. Коммуникативная сложность и ее особенности // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 94-96
663448
  Крылова О.А. Коммуникативная стратегия автора православной проповеди в современном церковно-религиозном дискурсе / О.А. Крылова, Г.А. Савин // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0130-9730
663449
  Василенко Н.В. Коммуникативная стратегия поощрения в контексте лингвистики лжи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 118-123. – Бібліогр.: Літ.: С.123; 17 поз.;
663450
  Василенко Н.В. Коммуникативная стратегия поощрения в русском речевом общении : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Василенко Н.В. ; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2009. – 286 л. + Приложения : 261-286 л. – Библиогр. : л. 241-260
663451
  Снитко Е.С. Коммуникативная стратегия поощрения и речевые тактики ее реализации // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2007. – Вып. 7. – С. 18-25. – ISBN 966-594-936-5
663452
  Прибыток И.И. Коммуникативная структура английского простого предложения / И.И. Прибыток. – Саратов, 1987. – 62 с.
663453
  Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста : конспект лекций / Макаров М.Л. ; М-во высш. и сред спец. образования РСФСР, Тверской гос. ун-т. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 1990. – 52 с. – Библиогр.: с. 48-52
663454
  Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста в лексико-грамматическом аспекте. / Е.А. Реферовская. – Л., 1989. – 165с.
663455
  Акмалдинова А.Н. Коммуникативная сущность глагольных сочетаний в предложении современного английского языка : 10.02.04 ; Дис. ... канд. филолог. наук / Акмалдинова А.Н. ; Мин-во авиации СССР. Киевский ин-т инж. гражд. авиации. – Киев, 1977. – 225 л.
663456
  Акмалдинова Александра Николаевна Коммуникативная сущность глагольных сочетаний в предложении современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Акмалдинова Александра Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 30 с.
663457
  Маковецкая К.Н. Коммуникативная толерантность как проблема политической психологии // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 40-48. – ISBN 978-966-8063-99-45
663458
  Маргарян А.А. Коммуникативная функция и структура высказывания: (На материале современ. нем. яз.) / А.А. Маргарян. – Ташкент, 1988. – 157с.
663459
  Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
663460
  Бубнова Г.И. Коммуникативная функция интонации в диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 20.02.05 / Бубнова Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
663461
  Зупарходжаева Д.А. Коммуникативная функция отрицания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зупарходжаева Д.А.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 23л.
663462
  Бухарин В.И. Коммуникативнй синтаксис в преподавании русского языка как иностранного / В.И. Бухарин. – М, 1986. – 94с.
663463
  Вайсеро К.И. Коммуникативно-деятельностный компонент профессиональной компетентности военного / К.И. Вайсеро, Лазуткина, Н // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 164-172. – ISSN 2073-8536
663464
  Власова З.С. Коммуникативно-интонационное членение предложения в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Власова З.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Минск, 1966. – 29л.
663465
  Вовк Е.И. Коммуникативно-когнитивный подход как современная стратегия обучению иностранному языку студентов-филологов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 56-58. – (Педагогічні науки)


  Современная стратегия обучения иностранному языку.
663466
  Федотова Т.В. Коммуникативно-прагматическая актуализация антропонима // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь. – С. 15-21. – ISSN 0130-9730
663467
  Власова Юлия Александровна Коммуникативно-прагматическая функция специальных текстов и средства ее реализации (На материале отраслевых журналов) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Власова Юлия Александровна; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
663468
   Коммуникативно-прагматические и семантические функции речевых единств: Межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 159с.
663469
  Береза Л.П. Коммуникативно-прагматические особенности английского текста информационно-описательного типа : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Береза Л. П.; Киевский гос. пед. ин.-т иностр. языков. – К., 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.181-211
663470
  Береза Людмила Петровна Коммуникативно-прагматические особенности английского текста информационно-описательного типа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Береза Людмила Петровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
663471
  Медведева Наталия Юрьевна Коммуникативно-прагматические особенности временных форм английского глагола : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Медведева Наталия Юрьевна; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 183л. – Бібліогр.:л.157-179
663472
  Аксенова Ирина Николпевна Коммуникативно-прагматические особенности спортивного репортажа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Аксенова Ирина Николпевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 21л.
663473
   Коммуникативно-прагматические функции языковых единиц: Межвуз. сб.. – Куйбышев, 1990. – 172с.
663474
   Коммуникативно-прагматическое и семантико-функциональное изучение языковых единиц: Сборник научных трудов.. – М., 1985. – 155с.
663475
  Жаркова Е.М. Коммуникативно-семантическая характеристика звукономинирующей лексики современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаркова Е. М.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 23л.
663476
  Вмлкова Л.В. Коммуникативно-семантическая характеристика простых предложений со средствами логического выделения в современном французском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вмлкова Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
663477
   Коммуникативно-семантические особенности английской лексики: Межвуз. сб.. – Омск, 1988. – 107с.
663478
  Любашина Т.И. Коммуникативно-семантический аспект ораторского текста и грамматические средства его реализации : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Любашина Т.И. ; Москов. гос. пед. ин-т. ин. языков. – Москва. – 19 с.
663479
  Синченко Е.И. Коммуникативно-синтаксическая организация импликативных комплексов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Синченко Е.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
663480
  Синченко Евгения Ивановна Коммуникативно-синтаксическая организация импликативных комплексов: (на материале современного франц. языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Синченко Евгения Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков, Кафедра франц. филологии ф-та франц. языка. – К., 1990. – 211л. – Бібліогр.:л.205-211
663481
   Коммуникативно-синтаксический и стилистический аспекты анализа текста. Сборник статей.. – М., 1980. – 114с.
663482
   Коммуникативно-содержательный аспект исследования лингвистических единиц: Межвуз. сб. науч. тр.. – Кемерово, 1989. – 166с.
663483
  Билецкая О.П. Коммуникативно-стилистическая характеристика переписки К.Маркса и Ф.Энгельса. : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Билецкая О.П.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М, 1987. – 25л.
663484
  Демидова Т.К. Коммуникативно-стилистические функции порядка слов в предложении немецконо языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Демидова Т. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 27л.
663485
  Попова М.Б. Коммуникативно-функциональная семантика испанского сослагательного наклонения в простом предложении. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова М.Б.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1987. – 22л.
663486
  Молчанова Г.Г. Коммуникативно-функциональная теория перевода как вид вариативной интерпретации действительности // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 9-21. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
663487
   Коммуникативно-функциональная характеристика языковых единиц: Межвуз. сб. науч. тр.. – Омск, 1989. – 133с.
663488
   Коммуникативно-функциональное исследование языковых явлений: (Сб. ст.). – Куйбышев, 1983. – 164с.
663489
   Коммуникативно-функциональное описание русского языка как иностранного: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 97с.
663490
  Пилипенко Ростислав Евгеньевич Коммуникативно-функциональные особенности современного делового письма : Дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Ростислав Евгеньевич; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1997. – 173л. – Бібліогр.:л.149-173
663491
   Коммуникативно-функциональный аспект языковых единиц : Сборник научных трудов. – Тверь, 1993. – 136с.
663492
  Сдобников В.В. Коммуникативно-функциональный подход к переводу в российском переводоведении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 19-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
663493
  Сульниченко В.Н. Коммуникативно-функциональный подход при изучении в школе лексических норм в употреблении имен существительных и прилагательных в речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 19-23
663494
  Савранский И.Л. Коммуникативно-эстетические функции культуры / И.Л. Савранский. – М,, 1979. – 231с.
663495
  Макаренко М.А. Коммуникативно-этическое структурирование общества: опыт Китая // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 189-191
663496
   Коммуникативно и структурно обусловленные модификации единиц языка : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1986. – 172с.
663497
  Гришелева Нина Михайловна Коммуникативно ориентированная работа над лексикой в процессе формирования диальогического общения (немецкий язык, языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гришелева Нина Михайловна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 25л.
663498
  Вильчинский С.С. Коммуникативное воздействие в образовательном процессе / С.С. Вильчинский, Н.М. Шленская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 67-71. – ISSN 0869-561Х


  Организация успешного взаимодействия со студентами строится на активизации, стимуляции процессов осмысленного учения, на развитии мотивации, на создании и поддержании в процессе обучения атмосферы свободы выбора и самовыражения в процессе обучения. ...
663499
  Латынов В.В. Коммуникативное воздействие: принципы, закономерности, эффекты // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – C. 16-27. – ISSN 0205-9592
663500
  Степанов Б.Е. Коммуникативное измерение науки в преподавании академического письма // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 123-127. – ISSN 0869-3617
663501
   Коммуникативное обучение языку студентов-иностранцев (начальный эпат): Сборник научных трудов.. – М., 1985. – 148с.
663502
  Феденюк Ю.Н. Коммуникативное поведение русских школьников (сравнительный аспект) // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 119-138. – ISSN 0869-5415


  На пространственное поведение человека влияет ряд факторов: пол, возраст, культура, этническая принадлежность партнеров, степень их знакомства, регион (населенный пункт) их проживания. Недооценка роли невербальной коммуникации может приводить к ...
663503
  Колганова Н.Ф. Коммуникативное пространство кино // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 131-143. – ISSN 0235-1188
663504
  Фомичева Наталья Ивановна Коммуникативное членение сложноподчиненных предложений с придаточным субъектом и предикативным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фомичева Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 20л.
663505
  Линдгрен Вигелль Коммуникативность истины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 9-13. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
663506
   Коммуникативность обучения - в практику школы: Из опыта работы. Кн. для учителя. (Сб. ст.). – Москва, 1985. – 126 с.
663507
  Трошев И.В. Коммуникативные "партитуры" и "тактики" гендера: явление перебивания в процессе общения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 211-229. – ISSN 2073-8528
663508
  Хаутала Р. Коммуникативные аспекты дипломатических связей между государствами Западной Европы и Империей монголов в XIII веке // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 158-184. – ISSN 1682-671Х
663509
   Коммуникативные аспекты значения: Межвуз. сб. науч. работ.. – Волгоград, 1990. – 175с.
663510
  Матеев Д.А. Коммуникативные аспекты образовательного дискурса в условиях реформы высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 96-102. – ISSN 1811-0916


  В статье затрагиваются вопросы коммуникации в системе высшего образования в условиях ее реформирования. Автор рассматривает проблемы коммуникации и псевдокоммуникации в образовательном дискурсе в процессе применения инновационных методов обучения. The ...
663511
  Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г.А. Золотова. – М., 1982. – 368с.
663512
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные аспекты семантики / Г.Г. Почепцов. – К, 1987
663513
  Твардовский Д.В. Коммуникативные аспекты социального порядка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-137. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
663514
  Долинин К.А. Коммуникативные варианты французского простого предложения / К.А. Долинин. – Л., 1975. – 46с.
663515
   Коммуникативные задачи как средство оптимизации обучения иностранным языкам: Межведомственный сб. науч. трудов.. – Нальчик, 1988. – 110с.
663516
  Батаева Е.П. Коммуникативные и инструментальные модели взаимоотношений агентов вузов и стейкхолдеров // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 44-46. – ISSN 1562-529Х
663517
  Берестенев Г.И. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов / Г.И. Берестенев, Я.А. Мальцева // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 15-24. – ISSN 0130-9730
663518
  Петрова Светлана Никитична Коммуникативные особенности нулевой анафоры в современном аглийском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петрова Светлана Никитична; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
663519
  Петрова С.Н. Коммуникативные особеннсоти нулевой анафоры в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова С. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 159л. – Бібліогр.:л.159
663520
  Фефелова В.И. Коммуникативные отношения в вузе "по вертикали" в системе "преподаватель-студент" // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1609-4646
663521
  Сосенко Э.Ю. Коммуникативные подготовительные упражнения / Э.Ю. Сосенко. – М., 1979. – 140с.
663522
  Дастамуз С. Коммуникативные свойства инфинитивных вопросительных предложений с частицей ли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 142-148. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена инфинитивным вопросительным предложениям, в состав которых входит частица ли. Основное внимание уделено коммуникативной организации данных предложений и рассмотрению их коммуникативных функций. Определено их место в коммуникативной ...
663523
  Маилян И.С. Коммуникативные средства газетных публицистических текстов : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Маилян И.С.; Ростовск.гос.ун-т им.М.А.Суслова. – Ростов-на-Дону, 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.189-192
663524
  Богданова О.В. Коммуникативные стратегии в "миддл-литературе" рубежа XX-XXI вв.: случай Л. Улицкой / О.В. Богданова, Н.В. Ковтун // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 14-25. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Статья посвящена анализу поэтики романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" в контексте проблемы художественной коммуникации, осуществляемой как между героями, так и между автором и читателем. Произведение рассматривается в парадигме "миддл-литературы", ...
663525
  Артюхова А.А. Коммуникативные стратегии в митинговом дискурсе // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 25-32. – ISBN 978-617-7041-71-8
663526
  Гализина Е.Е. Коммуникативные стратегии в социокультурной картине мира английского Возрождения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702


  Эта статья посвящена проблеме взаимодействия языка и культуры. Автор уточняет понятие "картина мира" и более подробно останавливается на особенностях картины мира эпохи Возрождения
663527
  Макеева Н.В. Коммуникативные стратегии и коррелятивная конструкция в языке кла-дан и других южных манде // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 77-94. – ISSN 0373-658Х


  Данная статья посв. типологически необычной синтаксической конструкции, характерной для южных языков манде, относящихся к семье манде нигеро-конголезской макросемьи. Речь идет о конструкции с вложенной коррелятивной клаузой - коррелятивной клаузой, ...
663528
  Артюхова А.А. Коммуникативные стратегии и тактики в митинговой речи // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 5-9. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
663529
  Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – Изд. 5-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 288с. – ISBN 978-5-382-00698-7
663530
  Волик О.Ю. Коммуникативные стратегии психологических практик: попытка постнеклассической методологии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 13-15
663531
  Милиневская Е.Н. Коммуникативные тактики комплимента в русском речевом общении (на материале романов Л.Н.Толстого "Война и мир" и Ф.М. Достоевского "Идиот") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 276
663532
  Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 352с. – ISBN 5-87983-082-9; 966-543-049-1
663533
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Георгий Почепцов. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2000. – 348, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 345-348, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9
663534
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г.Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 2001. – 352с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9; 966-543-049-1
663535
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г.Г. Почепцов; Отв.ред.С.Л.Удовик. – Москва. Киев : Рефл-бук. Ваклер, 2002. – 352с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9; 966-543-049-1; 5-87983-082-9
663536
  Морозова И.Б. Коммуникативные типы простого предложения в свете теории информации // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 317-322
663537
  Ящук П.А. Коммуникативные типы простых повествовательных предложений в английском языке и средства их выделения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ящук П.А.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 24л.
663538
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва, 1973. – 235с.
663539
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва, 1978. – 238с.
663540
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва : Русский язык, 1982. – 203с.
663541
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва, 1985. – 196с.
663542
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, А М. Полидва, . – 3-е изд. – Москва, 1989. – 179с.
663543
  Пассов Е.И. Коммуникативные упражнения (на материале немецкого языка). Пособие для препод. / Е.И. Пассов. – М.-Л., 1967. – 100с.
663544
   Коммуникативные упражнения для обучения иностранным языкам в школе и вузе (Материалы к симпозиуму 7, 8, 9 декабря 1967 г.). – Минск, 1967. – 139с.
663545
  Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: для учителя. / В.Л. Скалкин. – М,, 1983. – 128с.
663546
  Мартинович Л.С. Коммуникативные упражнения по английскому языку / Л.С. Мартинович. – Минск, 1969. – 160с.
663547
  Шевченко Т.И. Коммуникативные функции социальной вариативности интонации (Эксперим.-теорет. исследов. на матер. англ. яз._ : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко Т. И.; Моск. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 50л.
663548
  Николаенко В. Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии / В. Николаенко, Л. Николаенко, Ю. Яковенко // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 192-205. – ISSN 2077-5105
663549
  Сергеев А.С. Коммуникативный акт в виртуальном пространстве: этические регуляторы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 54-59. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
663550
  Литвинова Е.М. Коммуникативный аспект свободных словосочетаний в научной прозе : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.19 / Литвинова Екатерина Михайловна ; Гос. комитет СССР по нар. образ. ; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1989. – 25 с.
663551
  Навицкене В.М. Коммуникативный аспект семантико-грамматического поля переходности. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Навицкене В.М.; Моск.гос.ин-т.ин.яз. – М, 1988. – 24л.
663552
  Ахметжанов Ринат Нигматжанович Коммуникативный аспект синтаксической синонимии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ахметжанов Ринат Нигматжанович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 21л.
663553
  Барахович И.И. Коммуникативный аспект стандарта профессиональной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 253-260. – ISSN 1811-0916
663554
  Шмелева Т.В. Коммуникативный вес пропозиции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 189-198. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
663555
   Коммуникативный и номинативный аспекты единиц языка: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 164с.
663556
  Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжиниринг : теория и практика : [учеб. пособие для студ. и аспирантов] / Г.Г. Почепцов. – Киев : Альтерпрес, 2008. – 407, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2008 г. – Библиогр. в конце гл. – (Коммуникации & Стратегия). – ISBN 966-542-373-8


  В книге анализируется новый тип воздейстия на массовое сознание - стратегические войны, направленный на смену трендов развития страны. Изучается широкий контекст войн четвертого поколения. Рассмотрение строится на широком круге примеров из ...
663557
  Сенько Ю.В. Коммуникативный компонент в профессиональной культуре педагога // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 88-95. – ISSN 1811-0916
663558
  Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычном говорению / Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1991. – 222с.
663559
  Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычном говорению. Для учителя / Е.И. Пассов. – М., 1985. – 208с.
663560
  Цымбаленко С.Б. Коммуникативный механизм самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 92-96. – ISSN 2073-8528
663561
  Барабанщиков В.А. Коммуникативный подход в исследованиях вогсприятия // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 17-32. – ISSN 0205-9592
663562
  Поляков А.В. Коммуникативный подход в общей теории права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 60-67. – ISSN 1818-992Х
663563
  Сторожук А.П. Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 172-183. – ISSN 2072-1692


  В статье рассматривается значение методологии исследования смысла, которая основана на коммуникативной парадигме, которая совмещает достоинства как менталистской, так и лингвоцентристской парадигм, одновременно устраняя их недостатки. Парадигмы ...
663564
  Воловик Андрей Владимирович Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам (из опыта зарубежной методики) : Автореф... наук: 13.00.02 / Воловик Андрей Владимирович; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
663565
  Губа Л.А. Коммуникативный потенциал образа: Даниил Хармс и Козьма Прутков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 31-35. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
663566
   Коммуникативный синтаксис : Сб. науч. тр. – Москва, 1984. – 127с.
663567
  Ившин Василий Дмитриевич Коммуникативный синтаксис современного английского языка : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Ившин Василий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 44л.
663568
  Огородникова Е.В. Коммуникативный тип значения слов и словосочетаний, обозначающих лицо в английском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Огородникова Е. В.; Пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 23с.
663569
   Коммуникативный формат библиографической записи и его семантическое наполнение. – Москва : НПНТБ СССР, 1980. – 312 с.
663570
   Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. ГОСТ 7-14-84 (СГ СЭВ 4269-83). Структура записи. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 10 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. (СИБИД))
663571
   Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. ГОСТ 7-19-85 (СГ СЭВ 4288-8). Содержание записи. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 102с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
663572
   Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. ГОСТ 7.47-84. Содержание записи. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 22 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. (СИБИД))
663573
   Коммуникации в культуре: материалы научно-теоретического семинара (14-16 марта 1996 года).. – Петрозаводск, 1996. – 126с.
663574
  Роджерс Э. Коммуникации в организациях / Э. Роджерс, Агарвала-Роджерс. – Москва, 1980. – 176с.
663575
  Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга = Strategic marketing communications : учеб. пособие для студентов вузов / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд ; пер. с англ. под ред. Л.Ф. Никулина. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 414, [1] с. : ил., табл. – На обл. в подзаг.: Ситуация. Цели. Стратегия. Тактика. Действие. Контроль. Анализ. - Парал. тит. л. англ. ориг. – ISBN 5-238-00244-0
663576
  Бородина С.Д. Коммуникационная культура библиотек : научно-практическое пособие / С.Д. Бородина, Г.М. Кормишина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред О.Р. Бородин ; № 88). – ISBN 5-85129-175-3
663577
  Кузнецова Т. Коммуникационная паутина // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2009. – № 6. – С. 75-83


  Коммуникационная программа: как составить и реализовать план обеспечения сотрудников информацией.
663578
  Вартанова Е.Л. Коммуникационная политика России: нужен решительный шах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.58-73. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
663579
  Колесникова Т.А. Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 114-122. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены эволюция и тенденции развития коммуникационных моделей деятельности библиотек (КМДБ) вузов, дано определение КМДБ. Описаны линейная и нелинейные (интеракционная и интеграционная) КМДБ высшей школы. Определены основные направления ...
663580
  Богданова Светлана Коммуникационные технологии в туризме : Ориентиры смещаются. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 40-41 : Фото
663581
  Мозговой С.А. Коммуникационный менеджмент и мусульманское сообщество в России ( выступление на конференции "Интернет в жизни мусульман современной России. Исламский контент) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 14-17. – ISSN 1812-8696
663582
  Чернявская Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика : учебно-метод. пособие / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, 2013. – 257, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-689-036-2
663583
  Чекулаев С.В. Коммуникация в медиапространстве // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 165-167
663584
   Коммуникация в современной науке: Сборник пер. (с англ.). – Москва, 1976. – 438с.
663585
  Атаян Э.Р. Коммуникация и раскрытие потенций языкового сознания : цикл лелкций / Атаян Э.Р. ; Ереван. гос. ун-т, Каф. общ. и сравн. якыкознания. – Ереван : Изд-во Ереванского университета, 1981. – 60 с. : ил.
663586
  Гайда А.В. Коммуникация и эмансипация: критика методологических основ социальной концепции Ю. Хабермаса / А.В. Гайда. – Свердловск, 1988. – 155с.
663587
  Родионов Б.А. Коммуникация как социальное явление / Б.А. Родионов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 143 с.
663588
  Хакимова О.Ф. Коммуникация как способ взаимодействия культур // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются сущность коммуникации, разнообразные концепции и определения. Подробно опи-сывается диалоговая концепция М. М. Бахтиина, затрагивается проблема кода в коммуникации, подчеркивается ее ценностный характер.
663589
  Мечковская Н.Б. Коммуникация на национальном языке и Интернет: семиотические и лингвистические проявления компьютерной экспансии // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 117-129
663590
  Иванова О.Э. Коммуникация: проблема конституирования смысла // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 210-217. – ISSN 1606-951Х
663591
  Силласте Г.Г. Коммуникология образования и его социальные риски в модусах социального времени // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 112-123. – ISSN 1993-5560
663592
  Вагина В.Ф. Коммуниситическая партия Советского Союза в борьбе за подготовку и проведение культурной революци. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вагина В.Ф.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
663593
  Шевчук Г.И. Коммуниситческая партия Белоруссии в борьбе за технический прогресс на железнодорожном транспорте республики : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Шевчук Г. И.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Белоруссии -- филиал Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1972. – 18л.
663594
  Марушкевич Н.Т. Коммунист - наставник и друг молодежи / Н.Т. Марушкевич. – Минск, 1962. – 28с.
663595
  Габрилович Е.О. Коммунист / Е.О. Габрилович. – Москва, 1958. – 128с.
663596
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1975
663597
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1985
663598
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1986
663599
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1987
663600
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1988
663601
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1989
663602
   Коммунист : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Правда, 1924-
№№ 1-18. – 1990
663603
   Коммунист 1966 : Настольный календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1965. – 334 с. : ил.
663604
   Коммунист 1967 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1966. – 432 с. : ил.
663605
   Коммунист 1968 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1967. – 384 с.
663606
   Коммунист 1969 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1968. – 351 с.
663607
   Коммунист 1970 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1969. – 303 с.
663608
   Коммунист 1972 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1971. – 288 с.
663609
   Коммунист 1973 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1972. – 303 с.
663610
   Коммунист 1974 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1973. – 287 с.
663611
   Коммунист 1975 : календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1974. – 319, [1] с. : табл.
663612
   Коммунист 1976-1980 : (Сборник). – Москва : Правда, 1981. – 671 с.
663613
   Коммунист 1976 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1975. – 256 с.
663614
   Коммунист 1977 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1976. – 304 с.
663615
   Коммунист 1978 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1977. – 319 с. : ил.
663616
   Коммунист 1979 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1978. – 311 с.
663617
   Коммунист 1980 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1979. – 367 с. : ил.
663618
   Коммунист 1981 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1980. – 303 с. : ил.
663619
   Коммунист 1982 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1981. – 315 с. : ил.
663620
   Коммунист 1985 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1984. – 335 с. : ил.
663621
   Коммунист 1986 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1985. – 318 с. : ил.
663622
   Коммунист 1987 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1986. – 350 с. : ил.
663623
   Коммунист 1988 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1987. – 318 с. : ил.
663624
   Коммунист 1989 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1988. – 352 с. : ил.
663625
   Коммунист 1990 : Календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1989. – 365 с. : ил.
663626
  Белов Г.Г. Коммунист в семье и в быту / Г.Г. Белов. – Москва, 1982. – 62с.
663627
  Романов А.В. Коммунист в сфере искусства / А.В. Романов. – М., 1981. – 304с.
663628
  Романов А.В. Коммунист в сфере искусства / А.В. Романов. – Москва, 1983. – 288с.
663629
  Пигарев В.И. Коммунист в сфере обслуживания / В.И. Пигарев. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 94 с. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
663630
   Коммунист и время. (Сборник статей). – Москва, 1971. – 192с.
663631
  Дэвинс Б. Коммунист из Гарлема - член муниципального совета / Б. Дэвинс. – М, 1981. – 238с.
663632
  Пластинин А.И. Коммунист Кедров / А.И. Пластинин. – [Архангельск] : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969. – 112 с. : ил. – (Время, люди, события)
663633
   Коммунист на селе. – Москва, 1971. – 80с.
663634
  Озеров В.М. Коммунист наших дней в жизни и литературе / В.М. Озеров. – 2-е изд. – М., 1978. – 300с.
663635
  Озеров В.М. Коммунист наших дней в жизни и литературе / В.М. Озеров. – М., 1984. – 334с.
663636
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1954
663637
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1955
663638
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1956
663639
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1957
663640
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1958
663641
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1959
663642
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1960
663643
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1961
663644
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1962
663645
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1963
663646
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1964
663647
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1965
663648
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1966
663649
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1967
663650
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1968
663651
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1969
663652
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1970
663653
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1971
663654
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1972
663655
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1973
663656
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1974
663657
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1975
663658
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1976
663659
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1977
663660
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1978
663661
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1979
663662
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1980
663663
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1981
663664
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-4, 6-12. – 1982
663665
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№ 5 (675), май. – 1982. – 96 с.
663666
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1983
663667
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1984
663668
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1985
663669
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1986
663670
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1987
663671
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1988
663672
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1989
663673
   Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев : Радянська Україна, 1925-
№№ 1-12. – 1990
663674
  Гимельфарб Б. Коммунист Франц Меринг / Б. Гимельфарб. – Птгр., 1919. – 14с.
663675
  Минутко И.А. Коммунист. / И.А. Минутко. – Тула, 1962. – 32с.
663676
   Коммунист: Календарь-справочник. – Москва, 1965. – 349с.
663677
   Коммунисти время. (Сборник статей).. – Москва, 1971. – 192с.
663678
   Коммунистическая идейность - основа активной жизненной позиции: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф. в Баку (25-27 апр. 1979 г.). – Москва, 1979. – 237с.
663679
  Калошин Ф.И. Коммунистическая идейность и народность советского искусства / Ф.И. Калошин. – М., 1963. – 43с.
663680
   Коммунистическая идеология -- могучее оружие в борьбе за коммунизм.. – М., 1967. – 22с.
663681
  Колбановский В.Н. Коммунистическая мораль и быт. / В.Н. Колбановский. – М., 1955. – 96с.
663682
   Коммунистическая мораль и воинский долг. (Сборник статей).. – М., 1960. – 191с.
663683
   Коммунистическая мораль и нравственное воспитание : Библиогр. указ. (1976-1978 гг.). – Москва : ГБЛ, 1978. – 31с.
663684
  Фадеев Г.И. Коммунистическая мораль о долге советского человека / Г.И. Фадеев. – Ульяновск, 1961. – 28 с.
663685
  Федоренко Е.Г. Коммунистическая нравственность / Е.Г. Федоренко. – К., 1958. – 287с.
663686
  Садыков Ф.Б. Коммунистическая нравственность / Ф.Б. Садыков. – Новосибирск, 1963. – 364с.
663687
  Ермолин В.В. Коммунистическая нравственность / В.В. Ермолин. – Иваново, 1972. – 403с.
663688
   Коммунистическая нравственность и правопорядок: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф. в г.Баку (25-27 апр. 1979 г.).. – М., 1979. – 184с.
663689
  Ротань Николай Петрович Коммунистическая нравственность как фактор социальной активности личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 08.00.05 / Ротань Николай Петрович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
663690
  Садыков Ф.Б. Коммунистическая нравственность. / Ф.Б. Садыков. – Новосибирск, 1963. – 364с.
663691
   Коммунистическая нравственность. Сборник статей в помощь пропагандистам и слушателям комсомольских политкружков "Моральный кодекс строителя коммунизма".. – М., 1963. – 307с.
663692
  Бобейко И.М. Коммунистическая организация Бессарабии во глае борьбы народных масс против фашизма и угрозы новой войны, за освобождение края от бояро-румынских оккупантов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бобейко И.М.; Кишинев.гос.ун-т,. – Кишинев, 1970. – 27л.
663693
  Повч М.П. Коммунистическая организация Закарпатья в борьбе за создание единого фронта трудящихся против наступления реакции, угрозы фашизма и войны (1933 - первая половина 1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Повч М.П.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1969. – 21л.
663694
  Скомаровская Л.И. Коммунистическая партия-организатор и руководитель деятельности ревкомов на Украине в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Скомаровская Л.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
663695
  Большаков Г.Д. Коммунистическая партия -- вдохновитель и организатор партизанского движения в Восточной Сибири в период военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Большаков Г. Д.; МВиССО РСФСР, Иркут.ГУ им. Жданова. – Иркутск, 1960. – 21л.
663696
  Большаков Г.Д. Коммунистическая партия -- вдохновитель и организатор партизанского движения в Восточной Сибири в период военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Большаков Г. Д.; Иркут. ГУ им. Жданова. – Иркутск, 1966. – 20л.
663697
  Овчаров Д.М. Коммунистическая партия -- вдохновитель и организатор трудового героизма рабочего класса в 1919-1920 гг. : Автореф... канд .ист.наук: / Овчаров Д. М.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1954. – 19л.
663698
  Шахмет А.В. Коммунистическая партия -- организатор вовлечения женщин в социалистическое строительство в 1926-1929 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Шахмет А.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 24л.
663699
  Буцко Н.А. Коммунистическая партия -- организатор и руководитель восстановления народготого хозяйства Сов. Украины в годы ВОВ. (Декабрь 1942-1945 гг.) Ч. 1 : Дис... докт. ист.наук: / Буцко Н. А.; КГУ, каф. ист. КПСС. – К., 1966. – 444л.
663700
  Буцко Н.А. Коммунистическая партия -- организатор и руководитель восстановления народготого хозяйства Сов. Украины в годы ВОВ. (Декабрь 1942-1945 гг.) Ч. 2 : Дис... докт. ист.наук: / Буцко Н. А.; КГУ, каф. ист. КПСС. – К., 1966. – 384л. – Бібліогр.:л.I-XIII
663701
  Бухалов В.И. Коммунистическая партия -- организатор идейно-политического воспитания армейской моолодежи в период мкжду XXIII и XXIV съездами КПСС. (На материалах Краснознаменного Киевского воен. округа) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бухалов В. И.; МВи ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 181л. – Бібліогр.:л.I-XXV
663702
  Белоцерковский В.Я. Коммунистическая партия -- организатор культурной революции на Украине 1926-1937 гг. : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Белоцерковский В. Я.; Харьковский ин-т механизации и электрификации сель. хоз-ва. – Харьков, 1987. – 438л. – Бібліогр.:л.393-438
663703
  Галаган Валентина Яковлевна Коммунистическая партия -- организатор помощи населения правобережья и западных областей УССР Красной Армии (1943-1944 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 233л. – Бібліогр.:л.195-233
663704
  Городилов А.С. Коммунистическая партия -- организатор разгрома подрывной деятельности контрреволюции в начальный период гражданской войны в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Городилов А. С.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1958. – 19л.
663705
  Богодист И.Ф. Коммунистическая партия -- организатор социалистических преобразований в Западных областях УССР (1945-1950гг.) : автореф. дис. ... докт. ист. наук / Богодист И. Ф. ; Харьк. ГУ, каф ист. КПСС. – Х., 1965. – 54 с.
663706
  Седельников Л.М. Коммунистическая партия -- организатор социалистического строительства на Крайнем Северо-Востоке Советской России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Седельников Л.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
663707
  Родичев А.С. Коммунистическая партия -- руководитель борьбы рбочих и крестьян против антанстовских интервентов на юге Украины (1918-1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Родичев А. С.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 19л.
663708
  Бабий Н.Л. Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор борьбы трудящихся Подолии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941- март 1944 гг) : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Бабий Н.Л.; КГУ. – К, 1967. – 30л.
663709
  Холоденин А.Д. Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор борьбы трудящихся Сталинской области против немецко-фашистских захватчиков (окт. 1941 - сент. 1943 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Холоденин А.Д.;, 1955. – 187л. – Бібліогр.:л.181-187
663710
  Блох Б.А. Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Оечественной войне (июнь 1941-1945гг) / Б.А. Блох. – Х, 1968. – 44с.
663711
  Хмель Л.Д. Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор разгрома белопольских захватчиков на Украине в 1920 г. : Дис... канд. историч.наук: / Хмель Л.Д.; Ин-т пов. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 279, ХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
663712
  Супруненко Н.И. Коммунистическая партия - вдохновитель и руководитель борьбы украинского народа за создание и упроение Украинского Советского государства / Н. Супруненко ; [Пер. с укр.]. – [Доп. изд.]. – Киев : Госполитиздат УССР, 1954. – 228 с. – ([300 рокiв возз’еднания Украiни з Росiею])
663713
  Москвин Андрей Иванович Коммунистическая партия - организатор активного участия Красно Армии в осуществлении культурной революции в СССР (1918-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Москвин Андрей Иванович; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 38л.
663714
  Рочняк Виктор Алексеевич Коммунистическая партия - организатор активного участия трудящихся в укреплении советских вооруженных сил 1929 - июнь 1941 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Рочняк Виктор Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
663715
  Буз Л.В. Коммунистическая партия - организатор борьбы трудящихся Киевщины против иностранных интервентов и украинских буржуазных националистов за восстановление Советскйо власти на Украине (февра.1918--апр. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Буз Л. В. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1965. – 20 с.
663716
  Буцко Н.А. Коммунистическая партия - организатор всенародной помощи Советской Украине в восстановлении народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны / Н.А. Буцко. – Киев, 1962. – 179с.
663717
  Бернард С.И. Коммунистическая Партия - организатор героического труда работников промышленности в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бернард С.И. ; МВ и ССО РСФСР. – Москва, 1975. – 20 с.
663718
  Подсадная Антонина Ивановна Коммунистическая партия - организатор дальнейшего укрепления и развития культурного сотрудничества советских народов в 1961-1966 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Подсадная Антонина Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1980. – 24л.
663719
  Буцко Н.А. Коммунистическая партия - организатор и руководитель восстановления народного хозяйства Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Буцко Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с. – Бібліогр.:с.46-47
663720
  Старкова З.С. Коммунистическая партия - организатор и руководитель рабселькоровского движения на Украине в 1921-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Старкова З.С.; КГУ. – К., 1979. – л.
663721
  Старкова З.С. Коммунистическая партия - организатор и руководитель рабселькоровского движения на Украине в 1921-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Старкова З.С.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
663722
  Старкова Зоя Силовна Коммунистическая партия - организатор и руководитель рабселькоровского движения на Украине в 1921-1932 гг. (На материалах юга Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Старкова Зоя Силовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 222л.
663723
  Матвейчук Н.М. Коммунистическая партия - организатор и руководитель социалистического соревнования в годы второй пятилетки : Дис... канд.ист.наук: / Матвейчук Н.М.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 277л. – Бібліогр.:л.1-Х1У
663724
  Бадах Юрий Гордеевич Коммунистическая партия - организатор и руководитель шефства комсомола над военно-морским флотом : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бадах Юрий Гордеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Бібліогр.:с.13
663725
  Солодков В.Т. Коммунистическая партия - организатор и руководитель шефства комсомола над Военно-Морским Флотом (1922-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Солодков В.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 23л.
663726
  Бадах Ю.Г. Коммунистическая партия - организатор и руководитель шефства комсомола над Военно-Морским флотом, (1932-1941 годы) : Дис... канд. истор. наук: 07.00.01 / Ю.Г. Бадах ; КГУ. – Киев : [б. и.]. – 226 л.
Опыт Компартии Украины. – 1984. – 226 л.
663727
  Курбатова П.И. Коммунистическая партия - организатор коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, изгнание немецко-фашистских захватчиков из пределов Советского Союза. / П.И. Курбатова. – Смоленск, 1961. – 40с.
663728
  Юзбашева Коммунистическая партия - организатор культпросветработы (1946-1958 гг.) / Юзбашева, , Курбан-Джамал. – Ашхабад, 1986. – 97с.
663729
  Спиридонова Д.С. Коммунистическая партия - организатор культурного строительства в Донбассе (1921-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Спиридонова Д.С.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 31л.
663730
  Сайгин Н.И. Коммунистическая партия - организатор культурного строительства в первые годы Советской власти. (По материалам Юж. Урала) : Автореф... канд. ист.наук: / Сайгин Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 15л.
663731
  Белоцерковский Василий Яковлевич Коммунистическая партия - организатор культурной революции на Украине 1926-1937 гг. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Белоцерковский Василий Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 48л.
663732
  Подоляк Григорий Васильевич Коммунистическая партия - организатор масово-политической работы на промышленных предприятиях (1959-1965 гг.) (На материалах партийных организаций западных областей УССР) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Подоляк Григорий Васильевич; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1975. – 20л.
663733
  Степаненко Т.Н. Коммунистическая партия - организатор массового колхозного движения. / Т.Н. Степаненко. – К., 1962. – 18с.
663734
  Бойная К.И. Коммунистическая партия - организатор патриотического движения женщин за подготовку к защите социалистической родины в 1937-1941 гг. (На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бойная К. И.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПУ -- филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – К., 1974. – 25л.
663735
  Терещенко Г.И. Коммунистическая партия - организатор подготовки кадров рабочего класса. : Дис... доктор. историч.наук: / Терещенко Г.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 470л. – Бібліогр.:л.385-438
663736
  Мартышкин В.И. Коммунистическая партия - организатор подготовки офицерских кадров Советской Армии на востоке нашей страны в годы Великой Отечественой войны (по матер. Сибир. военого округа и Забайкальского фронта) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мартышкин В.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 26л.
663737
  Сувениров О.Ф. Коммунистическая партия - организатор политического воспитания Красной Армии и Флота. 1921-1928. / О.Ф. Сувениров. – М., 1976. – 292с.
663738
  Гриценко Татьяна Тимофеевна Коммунистическая партия - организатор помощи семьям военнослужащих, инвалидам и детям-сиротам на освобожденной территории Украины ()1943-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гриценко Татьяна Тимофеевна; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 24л.
663739
  Владимирцев В.С. Коммунистическая партия - организатор разгрома второго похода Антанты / В.С. Владимирцев. – Москва, 1958. – 166с.
663740
  Волох Г. Коммунистическая партия - организатор разгрома иностранно военной интервенции и внетренней контрреволюции / Г. Волох. – Київ, 1962. – 23с.
663741
  Утенков А.Я. Коммунистическая партия - организатор разгрома трех походов Антанты. : Из курса лекций по истории КПСС / А.Я. Утенков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Кафедра истории КПСС естеств. фак. – Москва : Московский университет, 1958. – 75 с.
663742
  Подпригорщук И.В. Коммунистическая партия - организатор Украинской Советской Социалистической Республики. (Октябрь 1917 - февраль 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Подпригорщук И.В. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 20 с.
663743
  Волков В.С. Коммунистическая партия - организатор формирования командных и инженерно-технических кадров без отрыва от производства (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Волков В.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра истории КПСС. – Л., 1966. – 25л.
663744
  Сергунин А.В. Коммунистическая партия - организатор шефства города над деревней в годы создания и упрочения колхозного строя (1929-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сергунин А.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М,, 1971. – 21л.
663745
  Бондарь Т.Д. Коммунистическая партия - руководитель борьбы украинского народа против австро-германских оккупантов и гетманщины на Украине в 1918 году. : Дис... канд. истор.наук: / Бондарь Т.Д.; Инст. повышен. квалиф. преподават. марксизма-ленин. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1954. – 268л. – Бібліогр.:л.1-12
663746
  Митяева О.И. Коммунистическая партия - руководитель культурного роста крестьянства в годы коллективизации / О.И. Митяева. – М., 1978. – 240с.
663747
  Акимов Н.Н. Коммунистическая партия - руководящая и направляющая сила советского общества / Н.Н. Акимов. – Минск : Беларусь, 1978. – 63 с. – (Основной Закон нашей жизни)
663748
  Шкляр М.Е. Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 годы) : Автореф... кандид. историч.наук: / Шкляр М.Е.; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 л.
663749
  Беспалова Л.А. Коммунистическая партия (большевиков) Украины в борьбе за восстановление и развитие металлургической промышленности в четвертой пятилетке : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Беспалова Л.А. ; Ин-т. повышиня квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
663750
  Гулямов С.Г. Коммунистическая партия /большевиков/ Таджикистана в борьбе за выполнение первой послевоенной сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гулямов С.Г.; Акад.обществ.наук. – Москва, 1952. – 16 с.
663751
   Коммунистическая партия Австрии в борьбе за массы. Речи тт. Копленига, Видена, Допплера, Германа-делегатов австрийской компартии.. – М., 1935. – 56с.
663752
   Коммунистическая партия Австрии. Съезд, XXII. – М., 1975. – 120с.
663753
   Коммунистическая партия Азербайджана -- боевой отряд КПСС: (В цифрах, схем. и диагр.). – Баку, 1979. – 167с.
663754
  Асланов С.Р. Коммунистическая партия Азербайджана в борьбе за выполнение плана первой пятилетки в области промышленности (1929-1932-33 гг.) : Автореф. дис. ... наук / Асланов С.Р. ; МВ и ССО СССР, Моск. гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Баку, 1960. – 20 с.
663755
  Асадов Асад Агаммед оглы Коммунистическая партия Азербайджана в борьбе за дальнейшее развитие промышленности республики (1959-1965 гг). : Автореф. дис. ... наук: 07.00.01 / Асадов Асад Агаммед оглы ; Азерб. гос.ун-т. – Баку, 1981. – 50 с.
663756
  Данилов И.Я. Коммунистическая партия Азербайджана в борьбе за дальнейшее развитие тяжелой промышленности в республике в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Данилов И.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Л., 1956. – 14л.
663757
  Асланов С.Р. Коммунистическая партия Азербайджана в борьбе за развитие промышленности республики (1928-1941 гг.) : Автореф. дис. ... наук / Асланов С.Р. ; Ин-т истории ЦК КП Грузии, Филиал ин-та маркс.-ленин. при ЦК КПСС. – Баку, 1965. – 39 с.
663758
   Коммунистическая партия Англии в борьбе за массы и единый фронт пролетарита. Речи тт.Кемпбэлла, Кэрриигена, Гарриганов компартии Англии.. – М., 1935. – 112с.
663759
  Вяткин А.В. Коммунистическая партия Аргентины в борьбе за единство рабочего класса (1956-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Вяткин А.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 19л.
663760
  Галстян Шмавон Овсепович Коммунистическая партия Армении в борьбе за образование СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галстян Шмавон Овсепович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 42л.
663761
  Мачуленко А.И. Коммунистическая партия Белоруссии в борьбе за идейно-политическое воспитание трудящихся в годы сетвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Мачуленко А.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1954. – 279л. – Бібліогр.:л.1-19
663762
  Парамонов К.Ф. Коммунистическая партия Белоруссии в борьбе за развитие социалистической промышленности республики в годы третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парамонов К.Ф.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
663763
  Барсегян М.В. Коммунистическая партия Белоруссии в борьбе зе социалистическую индустриализацию республики /19265-1929 гг/. : Автореф... канд. ист.наук: / Барсегян М.В.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1954. – 20л.
663764
   Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. – Минск : Беларусь
Т. 2 : 1928-1932. – 1984. – 512 с.
663765
   Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. – Минск : Беларусь
Т. 3 : 1933-1945. – 1985. – 551 с.
663766
  Бартошевич Г.Г. Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК / ред. Г.Г. Бартошевич. – Минск : Беларусь
Т. 4 : 1945-1955. – 1986. – 616 с.
663767
  Бартошевич Г.Г. Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК / ред. Г.Г. Бартошевич. – Минск : Беларусь
Т. 5 : 1956-1965. – 1986. – 598 с.
663768
  Бартошевич Г.Г. Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК / ред. Г.Г. Бартошевич ; Ин-т истории партии при ЦК КПСС фил. Ин-та марксизма-ленинизма. – Минск : Беларусь
Т. 6 : 1966-1975. – 1987. – 623 с.
663769
   Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах, 1918-1988. – 2-изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1988. – 253, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 238-251
663770
  Дядькин В.Г. Коммунистическая партия Болгарии - организатор помощи болгарского народа населению Советского Поволжья в 1921-1922 гг. / В.Г. Дядькин. – Ростов-на-Дону, 1966. – 30с.
663771
  Шаповалова С.И. Коммунистическая партия большевиков Украины в борьбе за восстановление и укрепление Советской власти на Украине. Янв.-апр. 1920 года. : Дис... канд. историч.наук: / Шаповалова С.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 208л. – Бібліогр.:л.202-207
663772
  Климко М.С. Коммунистическая партия в борьбе за восстановление и перестройку хозяйства страны на основе новой экономической политики (1921-1925 гг.) / М.С. Климко. – Киев, 1968. – 51с.
663773
  Кравченко В.Г. Коммунистическая партия в борьбе за восстановление хлопковой базы на Украине (1943-1950 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Кравченко В.Г.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 256л. – Бібліогр.:л.251-255
663774
  Тышковский В.М. Коммунистическая партия в борьбе за высокую идейность преподавания истории СССР (по мат. школ г. Киева 1946-1950 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тышковский В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1953. – 230л. – Бібліогр.:л.216-230
663775
  Коркоценко Д.И. Коммунистическая партия в борьбе за дальнейшее развитие сельского хозяйства / Д.И. Коркоценко, В.И. Куликов. – Москва, 1974. – 135с.
663776
  Ефанов И К. Коммунистическая партия в борьбе за дальнейшую индустриализацию страны и осуществление сплошной коллективизации сельского хозяйства,построение фундамента социалистической экономики (1929-1933 гг) / И К. Ефанов, В А. Середкина, . – Киев, 1959. – 72с.
663777
  Кожевников Е.М. Коммунистическая партия в борьбе за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства / Кожевников Е.М. – Москва, 1962. – 71 с.
663778
  Мамай Н. Коммунистическая партия в борьбе за идейно-политическое воспитание масс в первые годы НЭПа / Н. Мамай. – Москва, 1954. – 136с.
663779
  Ильин А.С. Коммунистическая партия в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы). Лекции по курсу "Основы марксизма-менинизма" / А.С. Ильин. – Москва, 1954. – 88с.
663780
  Выборный А.Н. Коммунистическая партия в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в 1930-1934 гг. (На материалах Николаевск., Херсонск. и Запорожск. обл.) : Дис... канд. ист.наук: / Выборный А. Н.; КГУ им. Т. Г. Шевчеко, Каф-ра маркс.-ленин. – К., 1955. – 284л. – Бібліогр.:л.I-XIV
663781
  Выборный А.Н. Коммунистическая партия в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в 1930-1934 годах. (На материалах Николаевской, Херсконской и Запороожской областей) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Выборный А.Н. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1955. – 18 с.
663782
  Горбань Ю.А. Коммунистическая партия в борьбе за мобилизацию рабочего класса на выполнение первой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Ю.А.; КГУ. Кафедра истории КПСС естеств. фак-тов. – К., 1970. – 224л. – Бібліогр.:л.I-XX
663783
  Шатов И А. Коммунистическая партия в борьбе за оживление работы Советов в деревне 1925-1929 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шатов А.И; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 309, ХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
663784
   Коммунистическая партия в борьбе за освоение целинных земель в Казахстане.. – Алма-Ата, 1969. – 602с.
663785
  Арнаутов Л.Я. Коммунистическая партия в борьбе за осуществление первого пятилетнего плана в области тяжелой промышленнсоти : Автореф... канд. ист.наук: / Арнаутов Л.Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
663786
  Лукашенко А.А. Коммунистическая партия в борьбе за подготовку и перподготовку учительских кадров в период семилетки : Дис... Канд. ист. наук: / Лукашенко А.А.; КГУ. – Киев, 1967. – 283л. – Бібліогр.:л.1-389
663787
  Гусев В.Г. Коммунистическая партия в борьбе за реализациюд решений 19 съезда партии по дальнейшему подъему благосостояния совтского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
663788
  Бабко Ю.В. Коммунистическая партия в борьбе за создание новой технической интеллигенции в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Дис... канд. истор. наук : по материалам высшей технической школы УССР / Ю.В. Бабко ; КГУ им.Т.Г. Шевченко, Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : КГУ им.Т.Г. Шевченко, 1955. – VIII, 279, XXII л. – Библиогр.: л. I-XXII
663789
  Толстых Д.А. Коммунистическая партия в борьбе за создание Советского государства, основ социалистической экономики и выход Советской республики из войны. / Д.А. Толстых. – М., 1960. – 34с.
663790
   Коммунистическая партия в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. (1926-1929 гг.) Сборник статей.. – Л., 1955. – 152с.
663791
  Потемкин В.М. Коммунистическая партия в борьбе за строительство и освоение Кузнецкого металлургического комбината им. И.В.Сталина (1929-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Потемкин В.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1956. – 16 с.
663792
   Коммунистическая партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества. (1937 г. -- июнь 1941 г.) Документы и материалы.. – Москва, 1962. – 404 с.
663793
  Тягло В.А. Коммунистическая партия в борьбе за усиление идейно-политического воспитания рабочего класса в годы четвертой пятилетки : Дис... канд. историч.наук: / Тягло В.А.; Каф. маркс.-лен. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 242л. – Бібліогр.:л.231-242
663794
   Коммунистическая партия в борьбе за формированиеи развитие рабочего класса в Таджикистане.. – Душанбе, 1967. – 328с.
663795
  Казакевич Р.А. Коммунистическая партия в начальный период граждансокй войны / Р.А. Казакевич. – Л, 1958. – 59с.
663796
  Шляпин И.М. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны / И.М. Шляпин. – М, 1958. – 238с.
663797
  Спикин П.К. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны / П.К. Спикин. – Горький, 1966. – 111с.
663798
   Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны. (Июнь 1941 г. -- 1945 г.) Документы и материалы.. – Москва, 1961. – 703с.
663799
  Андреев П.П. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны. (Июнь 1941 г. - 1945 г.) : [текст] / Андреев П.П. – Москва : ВПШ и АОН, 1959. – 179 с. – Библиогр.: с. 171-172
663800
  Андреев П.П. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны. (Июнь 1941 г. - 1945 г.) / Андреев П.П., Тельпуховский Б.С. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – Москва : ВПШ и АОН, 1961. – 208 с. – Библиогр.: с. 201-202. – ([История КПСС. Курс лекций] ; тема 15)
663801
  Баринов А.С. Коммунистическая партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : материал к лекциям по курсу "История КПСС" / А.С. Баринов ; Московский гос. библиотечный ин-т. – Москва : [Б. и.], 1960. – 94 с. – Библиогр.: с. 92
663802
  Любимов П.Я. Коммунистическая партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны / Любимов П.Я. ; Под общей ред. зав. каф. маркс.-лен. доц. И.Н. Лебедева ; Всес. инж.строит. ин-т. – Москва, 1960. – 35 с.
663803
  Любимов П.Я. Коммунистическая партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны / Любимов П.Я. – Москва, 1961. – 32 с.
663804
  Бармин И.П. Коммунистическая партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг. : лекция для студентов - заочников гос. ун-тов / И.П. Бармин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1964. – 47 с.
663805
   Коммунистическая партия в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник статей.. – Москва, 1958. – 381с.
663806
   Коммунистическая партия в период упрочения Советской власти (октябрь 1917-4917). Документы и материалы.. – Москва, 1960. – 479с.
663807
   Коммунистическая партия в политической системе социалистического общества. – Москва, 1974. – 204с.
663808
  Эбельс Г. Коммунистическая партия Великобритании в борьбе против ревизионизма / Г. Эбельс. – Рига, 1969. – 56с.
663809
  Юрчук В.И. Коммунистическая партия во главе всенародной борьбы за восстановление и развитие народного хозяйста Сов. Украины. (1946-1950 гг.) / В.И. Юрчук, И.П. Кожукало. – К., 1986. – 365с.
663810
  Топишко Анатолий Иванович Коммунистическая партия во главе движения рабочих за овладение техникой и рационализацию производства. 1929 - 1937 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Топишко Анатолий Иванович; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1981. – 237л. – Бібліогр.:л.194-237
663811
  Новик Н.К. Коммунистическая партия во главе патриотического движения украинского народа за оказание помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. (1943-1945) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07570 / Новик Н.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
663812
  Шестаков С.В. Коммунистическая партия во главе стачечной борьбы пролетариата в России в период империалистической войны (1914 март. -- 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестаков С.В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 15л.
663813
  Кацман Г.В. Коммунистическая партия Германии в борьбе за единство антифашистских сил / Г.В. Кацман. – М, 1988. – 173с.
663814
  Соколовская Людмила Борисовна Коммунистическая партия Германии в борьбе за солидарность с национально-освободительным движением народов Востока в 1919-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Соколовская Людмила Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 18л.
663815
  Дякин В.С. Коммунистическая партия Германии и проблема единого фронта в годы относительной стабилизации капитализма 1924-1928 гг. / В.С. Дякин. – М.-Л., 1961. – 138с.
663816
  Бутенко Е.Г. Коммунистическая партия Западной Украины в борьбе за трудящуюся молодежь в годы наступления реакции и фашизма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бутенко Е.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
663817
  Зиновьев М.Н. Коммунистическая партия и повышение культурно-технического уровня рабочего класса / М.Н. Зиновьев. – Л, 1977. – 213с.
663818
  Баскес Байон Коммунистическая партия Испании в борьбе за массы накануне национально-революционной войны испанского народа (1932-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Баскес Байон П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Х., 1958. – 18л.
663819
  Кенжебаев М.Т. Коммунистическая партия Казахстана в борьбе за интенсификацию сельского хозяйства / М.Т. Кенжебаев. – Алма-Ата, 1971. – 295с.
663820
  Бесбаев М.С. Коммунистическая партия Казахстана в борьбе за освоение целины. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бесбаев М.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 22л.
663821
  Попова Е.С. Коммунистическая партия Казахстана в борьбе за подъем культурно-технического уровня рабочих (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Попова Е.С. ; Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 30 с.
663822
  Айнекенов Рант Росулбаевич Коммунистическая партия Киргизии в борьбе за развитие совхозного животноводства в годы пятой пятилетки (1951 - 1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айнекенов Рант Росулбаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Фрунзе, 1961. – 20л.
663823
  Потульницкий Н.М. Коммунистическая партия Китая в борьбе за народнодемократическую власть в 1927-1931 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Потульницкий Н.М. ; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 17с.
663824
  Войтинский Г.Н. Коммунистическая партия Китая в борьбе за независимость и демократию страны / Г.Н. Войтинский. – Москва, 1950. – 32с.
663825
  Беловолов Ю.Г. Коммунистическая партия Кубы в борьбе за единство рабочего класса и трудящихся масс (1930-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Беловолов Ю.Г.; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1972. – 28л.
663826
  Разумовский Ф.Ф. Коммунистическая партия Советского Союза -- вдохновитель и организатор профессионального движения трудящихся в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Разумовский Ф.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 14л.
663827
  Иванов В.Д. Коммунистическая партия Советского Союза -- организатор и руководитель Вооруженных Сил СССР / В.Д. Иванов. – Москва, 1968. – 48с.
663828
  Мишарина В.В. Коммунистическая партия Советского Союза -- организатор и руководитель культурного строительства в СССР. Аннотир. указатель литературы. / В.В. Мишарина. – М., 1955. – 124с.
663829
  Шушкин Н.Н. Коммунистическая партия Советского Союза - вдохновитель и организатор героического труда колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шушкин Н.Н. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1954. – 16 с.
663830
  Сержантов В.Г. Коммунистическая партия Советского Союза - вдохновитель и организатор строительства и освоения Магнитогорского комбината им. И.В.Сталина - мощной металлургической базы страны (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сержантов В.Г.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1960. – 15л.
663831
  Абрамов Э.А. Коммунистическая партия Советского Союза - вдохновитель и организатор трудовой активности рабочего класса в борьбе за развитие промышленности в четвертой пятилетке : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Абрамов Э.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 16с.
663832
  Шалина К.Ф. Коммунистическая партия Советского Союза - организатор борьбы рабочего класса за революционный переворот в деревне (1928-1930 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Шалина К.Ф.; КГУ. – К., 1962. – 270л. – Бібліогр.:л.263-270
663833
  Воробев А.К. Коммунистическая партия Советского СОюза - организатор строительства и воода в эксплуатацию : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Воробев А.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
663834
  Прокофьева Л.Т. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за восстановление и развитие машиностроительной промышленности Донбасса в четвертом ( первом послевоенном) пятилетнем плане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Прокофьева Л.Т. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
663835
  Аккуратова Н.С. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за выполнение программы в области народного просвещения в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аккуратова Н.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
663836
  Матвеенко И.А. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов в четвертой пятилетке : Дис... канд.истор.наук: / Матвеенко И.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 258л. – Бібліогр.:л.239-257
663837
  Мартышев П.И. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за дальнейшее укрепление партийной и государственной дисциплины. (1953-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мартышев П.И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – М., 1960. – 16л.
663838
  Утенков А.Я. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР. / А.Я. Утенков. – М., 1955. – 32с.
663839
  Иваненко И.Г. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за комплексную механизацию сельского хозяйства и подъем колхозного производства в пятой пятилетке (по материалам Краснодарского края) : Дис... канд. ист.наук: / Иваненко И.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук при КГУ. – Киев, 1986. – 310л. – Бібліогр.:л.I-XVI
663840
  Семин А.С. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за проведение развернутой внутрипатийной демократии. : Автореф... канд.ист.наук: / Семин А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1952. – 16 с.
663841
  Семенов С.С. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбеза повышение производительности труда в промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Семенов С.С. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
663842
   Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М
Ч. 3. – 1954
663843
   Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1988) : Справочный том. – Изд. 9-е доп. и испр. – Москва : Политиздат, 1990. – 223 с.
663844
  Воронин П.В. Коммунистическая партия Советского Союза во главе трудового подъема масс в развитии социалистической промышленности в послевоенные годы (1944-1953 гг) (На материалах Молдавской ССР) : Дис... канд. ист.наук: / Воронин П. В.; Ин-т пов. квал. преп. маркс.-лен. при КГУ. – К., 1954. – 306л. – Бібліогр.:л.I-XIV
663845
  Воронин П.В. Коммунистическая партия Советского СОюза во главе трудового подъема масс в развитии социалистической промышленности в послевоенные годы (1944-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воронин П.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 18л.
663846
  Батиашвили Э.Д. Коммунистическая партия США после второй мировой войны, борьба за мир и демократию (1945 - 1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 09621 / Батиашвили Э.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
663847
  Назаров М.Х. Коммунистическая партия Туркестана во главе защиты завоеваний Октябрськой революции (1918-1920 гг.) / М.Х. Назаров. – Ташкент, 1969. – 448с.
663848
  Атаев К. Коммунистическая партия Туркменистана в борьбе за укрепление общественного правопорядка и социалистической законности в период строительства коммунизма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Атаев К. ; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1965. – 22 с.
663849
  Атаев К. Коммунистическая партия Туркменистана в борьбе за укрепление общественного правопорядка и социалистической законности в период строительства коммунизма (1959-1963 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Атаев К.; КГУ.Кафедра истории КПСС. – К., 1965. – 247л. – Бібліогр.:л.230-247
663850
  Ашуров Р. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за комплексную механизацию хлопководства в 1953-1962 гг : Автореф... Канд. ист.наук: / Ашуров Р.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 18л.
663851
  Ахмедов Н. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за развитие общественного животноводства (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Н.; МВ и ССО Узебкской ССР. – Ташкент, 1973. – 24л.
663852
  Калымбетов Ж. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за развитие промышленности и транспорта в годы Великой Отечественной войны / Ж. Калымбетов. – Ташкент, 1966. – 175с.
663853
  Гайдуков Л.Ф. Коммунистическая партия Украины -- организатор борьбы рабочих и инженерно-технической интеллигенции за ускоренное развитие химической промышленности УССР между XXI и XXIII съездами КПСС : Дис... канд. ист.наук: / Гайдуков Л.Ф.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1967. – 282л. – Бібліогр.:л.I-XXII
663854
  Белявин Ф.К. Коммунистическая партия Украины -- организатор социалистического соревнования колхозного крестьянства за крутой подъем сельского хозяйства. (Сентябрь 1953-1958 годы, на материалах Днепропетровской, : Дис... канд. ист.наук: / Белявин Ф. К.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1960. – 311л. – Бібліогр.:л.1-XXVI
663855
  Семкив О.И. Коммунистическая партия Украины -- организатор шефской помощи города селу в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Семкив О.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1971. – 24л.
663856
  Беляков Н.А. Коммунистическая партия Украины -- руководитель и организатор политико-просветительной работы на селе (1926-1929 гг). : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Беляков Н. А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 226л.
663857
  Васильева Е.Ф. Коммунистическая партия Украины - организатор восстановления и дальнейшего развития тяжелой промышленности республики : Автореф... канд. ист.наук: / Васильева Е.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1964. – 20л.
663858
  Макарова Светлана Викторовна Коммунистическая партия Украины - организатор шефской помощи рабочего класса колхозному крестьянству (1928-1932 гг.) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Макарова Светлана Викторовна; Украиская сельхоз.акад. – К., 1984. – 215л.
663859
  Шарлай Г.Н. Коммунистическая партия Украины - организатор шефской помощи рабочего класса крестьянству в период развертывания массового движения (1929 - весна 1930 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Шарлай Г.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1964. – 248, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
663860
  Шапошникова Н.Н. Коммунистическая партия Украины - руководитель оборонно-массовой работы среди молдежи. (1937 - июнь 1941 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Шапошникова Н.Н.; КГУ. – К., 1970. – 308л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
663861
  Бессарабова К.С. Коммунистическая партия Украины в борьбе за восстановление и развитие легкой промышленности в четвертой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Бессарабова К.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 26 с.
663862
  Бессарабова К.С. Коммунистическая партия Украины в борьбе за восстановление и развитие легкой промышленности в четвертой пятилетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бессарабова К.С.; КГУ. – К, 1971. – 28л.
663863
  Ветров В.А. Коммунистическая партия Украины в борьбе за выполнение первой сталинской пятилетки в области промышленности /1928-1932 годы/ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ветров В.А. ; КГУ. – Киев, 1953. – 15 с.
663864
  Глогусь Ярослав Степанович Коммунистическая партия Украины в борьбе за выполнение пятилетнего плана в области промышленности (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Глогусь Ярослав Степанович; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 32л.
663865
  Лысенко Н.А. Коммунистическая партия Украины в борьбе за подготовку и воспитание колхозных кадров в период коллективизации сельского хозяйства (1929-1932 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Лысенко Н. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1959. – 328л. – Бібліогр.:л.I-IX
663866
  Шевченко И.И. Коммунистическая партия Украины в борьбе за укрепление союза рабочих и крестьян 1919-1920 гг. : Дис... доктор ист.наук: / Шевченко И.И.; КГУ. – К., 1958. – 352л.
663867
  Пясс А.К. Коммунистическая партия Эстонии -- организатор и вдохновитель борьбы трудящихся против иностранных интервентов и их пособников -- эстонских буржуазных националистов в 1918-1920 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Пясс А.К.; Ленингр.ордена Ленина гогс.ун-т. – Л, 1955. – 20л.
663868
  Коваленко И.И. Коммунистическая партия Японии / И.И. Коваленко. – М, 1987. – 526с.
663869
  Аршба Т.Л. Коммунистическая печать Абхазии (1918-1925 гг). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Аршба Т.Л. ; Моск. гос. ун-т , Фак.журналистики , Кафедра истории парт.-совет.печати. – Москва, 1969. – 19 с.
663870
  Орлов Ю.Я. Коммунистическая печать в Западной Германии после второй мировой войны / Ю.Я. Орлов. – М., 1974. – 54с.
663871
  Герасимова Г.А. Коммунистическая печать Венгрии / Г.А. Герасимова. – Москва, 1967. – 99с.
663872
  Круглов Е.В. Коммунистическая печать Индии / Е.В. Круглов. – Москва, 1966. – 108с.
663873
  Урина Н.В. Коммунистическая печать Италии. 1921-74 гг. / Н.В. Урина. – М., 1977. – 93с.
663874
  Константинова Т.П. Коммунистическая печать Франции / Т.П. Константинова. – М., 1973. – 46с.
663875
  Константинова Т.П. Коммунистическая печать Франции в годы пятой республики / Т.П. Константинова. – М., 1980. – 49с.
663876
  Константинова Т.П. Коммунистическая печать Франции в период Четвёртой республики / Т.П. Константинова. – М., 1977. – 54с.
663877
  Пронин П.И. Коммунистическая печать Чехословакии. / П.И. Пронин. – М., 1963. – 48с.
663878
  Андропов Ю.В. Коммунистическая убежденность- великая сила строителей нового мира / Ю.В. Андропов. – Москва, 1977. – 30с.
663879
  Бородич М.Ф. Коммунистическая убежденность как важный фактор творческой активности трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Бородич М.Ф.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Витебск, 1967. – 23л.
663880
  Тарасенко И.К. Коммунистическая убежденность. / И.К. Тарасенко. – Минск, 1973. – 71с.
663881
  Кондрашов В.Т. Коммунистическая форма труда / В.Т. Кондрашов. – М, 1978. – 117с.
663882
   Коммунистические идеалы и становление личности судента. – Харьков, 1977. – 203с.
663883
  Иоаннисян А.Р. Коммунистические идеи в годы Великой французской революции / А.Р. Иоаннисян. – Москва, 1966. – 432 с.
663884
  Сезько А.А. Коммунистические листовки гражданской войны как исторический источник : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.09 / Сезько А.А.; Ленингр.гос.ун-ит. – Л, 1974. – 19л.
663885
  Тяпкин Н.К. Коммунистические организации общественного труда (вопросы теории) / Н.К. Тяпкин. – М, 1970. – 284 с.
663886
  Кабакчиев Х. Коммунистические партии Балканских стран / Х. Кабакчиев. – Москва, 1930. – 240 с.
663887
  Булатецкий Ю.Е. Коммунистические партии и молодежное движение в развитіх капиталистических странах (70-е -- нач. 80-х гг.). / Ю.Е. Булатецкий. – Киев, 1984. – 250с.
663888
   Коммунистические партии Латинской Америки. – Москва, 1982. – 365 с.
663889
   Коммунистические партии развивающихся стран в борьбе за единый фронт. – М., 1976. – 327с.
663890
   Коммунистические субботники в Петрограде в 1919-1921 гг.. – Л., 1949. – 266с.
663891
   Коммунистические субботники на Севере (1919-1921 гг.). – Архангельск, 1950. – 134с.
663892
  Хохлов А.Г. Коммунистические части особого назначения в Белоруссии / А.Г. Хохлов. – Минск, 1974. – 111с.
663893
  Басманов М.И. Коммунистический авангард. Проблемы идеологической борьбы / М.И. Басманов, Б.М. Лейбзон. – Москва : Политиздат, 1975. – 287 с.
663894
   Коммунистический идеал в истории домарксистской общественной мысли. – Л., 1985. – 166с.
663895
  Черкашин Д.С. Коммунистический идеал и личность / Д.С. Черкашин. – Харьков, 1986. – 173с.
663896
  Шендрик С.М. Коммунистический идеал и личность / С.М. Шендрик. – Львов, 1988. – 253с.
663897
  Целикова О.П. Коммунистический идеал и нравственное развитие личности / О.П. Целикова. – Москва, 1970. – 208с.
663898
   Коммунистический идеал и советский образ жизни. – Минск, 1980. – 206с.
663899
  Сорокин В.А. Коммунистический идеал, его влияние на формирование личности молодого человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сорокин В.А.; ВКШ при ЦК ВКЛСМ. – М., 1979. – 23л.
663900
  Хаванов Е.И. Коммунистический Интернационал - организатор и руководитель революционной молодежи мира / Е.И. Хаванов. – Саратов, 1978. – 124с.
663901
  Ленин В.И. Коммунистический Интернационал / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 344с.
663902
  Ленин В.И. Коммунистический Интернационал / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 518с.
663903
  Ленин В.И. Коммунистический Интернационал / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва
ч. 1. – 1936. – 575с.
663904
  Ленин В.И. Коммунистический Интернационал / В.И. Ленин. – Москва
ч. 2. – 1937. – 670с.
663905
   Коммунистический Интернационал. – М., 1969. – 600с.
663906
   Коммунистический Интернационал и китайская революция. – М., 1986. – 319с.
663907
  Хаванов Е.И. Коммунистический Интернационал молодежи в борьбе за вовлечение молодогод поколения в единый рабочий и народный фронт против фашизма и войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 572 / Хаванов Е.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1969. – 25л.
663908
  Рабкина Л.М. Коммунистический интернационал молодежи в борьбе за единство пролетарского молодежного движения против милитаризма и угрозы империалистической войны. : Автореф... канд.ист.наук: / Рабкина Л.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 22л.
663909
  Ундасынов И.Н. Коммунистический Интернационал: достижения, просчеты, уроки / И.Н. Ундасынов, З.П. Яхимович. – М., 1990. – 267с.
663910
  Боев П.И. Коммунистический Интернациональ и идейно-политическое развитие балканских коммунистических партий в период 1919-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Боев П. И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. ист. междунар. коммун. и рабоч. движ. – М., 1965. – 15л.
663911
   Коммунистический Манифест и будущее Украины / [сост. Ю.В. Латыш ; под. ред. И.И. Миговича] ; Ин-т проблем социализма. – Киев : [Діапринт], 2012. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 187-190 и в подстроч. примеч. – (Библиотека молодого коммуниста). – ISBN 978-966-8886-32-4
663912
   Коммунистический манифест и современность. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 279с.
663913
   Коммунистический способ производства. – Пермь, 1963. – 10с.
663914
   Коммунистический способ производства. – Х., 1966. – 18с.
663915
   Коммунистический способ производства (планы семинарских занятий). – Х., 1965. – 16с.
663916
  Худушин Ф.С. Коммунистический труд. / Ф.С. Худушин. – М,, 1960. – 47с.
663917
  Косолапов Р.И. Коммунистический труд: природа и стимулы / Р.И. Косолапов. – Москва, 1968. – 88с.
663918
   Коммунистический утопический эксперимент в истории общественной мысли и социальных движений. – Л., 1988. – 150с.
663919
  Черняк Л. Коммунистический цех / Л. Черняк. – Л., 1931. – 64с.
663920
   Коммунистическое воспитание. – Москва, 1981. – 174с.
663921
   Коммунистическое воспитание : словарь. – Москва : Политиздат, 1984. – 301 с.
663922
   Коммунистическое воспитание : проблемы теории и практики. – Москва
1. – 1979. – 122с.
663923
   Коммунистическое воспитание в процессе преподавания научного коммунизма. – Москва, 1974. – 231с.
663924
   Коммунистическое воспитание в советской школе. – М.
1. – 1950. – 424с.
663925
   Коммунистическое воспитание и дисциплина в условиях развитого социализма. – Чебоксары, 1985. – 136с.
663926
  Яковлева Е.Е. Коммунистическое воспитание и революционный процесс / Е.Е. Яковлева. – Алма-Ата, 1977. – 73с.
663927
   Коммунистическое воспитание и современная литература для детей и юношества. – Москва : Детская литература, 1961. – 339 с.
663928
   Коммунистическое воспитание молодежи. – Москва, 1975. – 566с.
663929
   Коммунистическое воспитание молодежи. – Москва, 1979. – 192с.
663930
   Коммунистическое воспитание молодежи в условиях развитого социализма. – М., 1985. – 106с.
663931
   Коммунистическое воспитание молодежи: система, проблемы эффективности. – Москва, 1980. – 471с.
663932
   Коммунистическое воспитание на уроках литературы. – Москва : Просвещение, 1987. – 191 с.
663933
   Коммунистическое воспитание подрастающего поколения. – К., 1979. – 214с.
663934
   Коммунистическое воспитание подрастающего поколения и предупреждение правонарушений несовершеннолетних. – Рига, 1963. – 141с.
663935
  Гончаров Н.К. Коммунистическое воспитание подрастающих поколений в свете решений XXII съезда КПСС / Н.К. Гончаров. – М, 1963. – 32с.
663936
  Лемещук Н.М. Коммунистическое воспитание студентов-заочников / Н.М. Лемещук. – Москва, 1974. – 45с.
663937
  Притчина Е.А. Коммунистическое воспитание студентов / Е.А. Притчина. – Москва, 1976. – 136с.
663938
   Коммунистическое воспитание студентов. – Киев, 1977. – 231с.
663939
   Коммунистическое воспитание студентов (вопросы теории и практики). – Киев, 1981. – 192с.
663940
   Коммунистическое воспитание студентов в высшей школе социалистических стран. – Москва, 1975. – 40с.
663941
   Коммунистическое воспитание студентов в преподавании политической экономии. – М., 1982. – 159с.
663942
   Коммунистическое воспитание студентов в процессе обучения в техническом вузе. – Москва, 1976. – 35с.
663943
   Коммунистическое воспитание студентов в процессе преподавания истории КПСС. – 2-е изд. доп. – Москва, 1979. – 368с.
663944
   Коммунистическое воспитание студентов в процессе преподавания истории КПСС. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 320 с.
663945
   Коммунистическое воспитание студентов в процессе преподавания истории КПСС в вузах с заочной и вечерней формами обучения. – Москва, 1979. – 36с.
663946
   Коммунистическое воспитание студентов в процессе преподвания истории КПСС. – Москва, 1973. – 340с.
663947
   Коммунистическое воспитание студентов в процессе преподвания политической экономии. – М., 1975. – 207с.
663948
   Коммунистическое воспитание студентов: вопросы эффективности. – Киев, 1986. – 184 с.
663949
   Коммунистическое воспитание студенческой молодежи. – М., 1975. – 84с.
663950
   Коммунистическое воспитание студенческой молодежи. – Львов, 1979. – 150 с.
663951
  Лукачев В.П. Коммунистическое воспитание студенческой молодежи в Куйбышевском авиационном институте : Экспресс-информация / В.П. Лукачев; МВ И ССО СССР; Информ. центр. высшей школы. – Москва, 1973. – 24с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
663952
   Коммунистическое воспитание студенческой молодежи в свете решений 25 съезда КПСС. – Ташкент, 1977. – 199с.
663953
   Коммунистическое воспитание студенческой молодежи в свете решений 26 съезда КПСС. – Фрунзе, 1983. – 100с.
663954
   Коммунистическое воспитание студенчества в процессе преподавания общественных наук. – Саратов, 1984. – 91с.
663955
   Коммунистическое воспитание трудящихся - составная часть строительства коммунизма. – Кишинев, 1980. – 159с.
663956
  Таран Т.Д. Коммунистическое воспитание трудящихся / Таран Т.Д. – Днепропетровск, 1964. – 19 с.
663957
   Коммунистическое воспитание трудящихся. – Кишинев, 1965. – 28с.
663958
   Коммунистическое воспитание трудящихся : Учебное пособие для студентов всех фак-тов и отделений. – Свердловск, 1965. – 24 с.
663959
  Иванова В.А. Коммунистическое воспитание трудящихся / В.А. Иванова. – Киев, 1967. – 42с.
663960
   Коммунистическое воспитание трудящихся. – М., 1975. – 84с.
663961
  Ерошенков И.Н. Коммунистическое воспитание трудящихся / И.Н. Ерошенков, В.П. Ильин. – М., 1978. – 144с.
663962
   Коммунистическое воспитание трудящихся. – М., 1980. – 223с.
663963
  Леонов Ю.И. Коммунистическое воспитание трудящихся / Ю.И. Леонов. – М, 1981. – 89с.
663964
   Коммунистическое воспитание трудящихся в период развернутого строительства коммунизма. – Одесса, 1960. – 240с.
663965
   Коммунистическое воспитание трудящихся в период развитого социализма. – М.
2. – 1980. – 48с.
663966
   Коммунистическое воспитание трудящихся в современный период. – М., 1962. – 252с.
663967
  Пасько Н.И. Коммунистическое воспитание трудящихся в условиях развитого социализма. / Н.И. Пасько. – К., 1977. – 28с.
663968
   Коммунистическое воспитание трудящихся Туркменистана в современных условиях: опыт и проблемы. – Ашхабад
1. – 1989. – 292с.
663969
   Коммунистическое воспитание трудящихся: опыт и проблемы. – Кишенев, 1985. – 115с.
663970
   Коммунистическое воспитание тружеников села и вопросы повышения культуры. – М., 1976. – 320с.
663971
   Коммунистическое воспитание тружеников села: опыт и проблемы. – Кишинев, 1987. – 125с.
663972
   Коммунистическое воспитание учащихся в процессе овладения основами наук. – М., 1979. – 178с.
663973
   Коммунистическое воспитание учащихся на уроках истории, обществоведения и основ Советского государства и права. – Москва, 1981. – 207с.
663974
   Коммунистическое воспитание школьников. – Сталинград, 1954. – 264с.
663975
   Коммунистическое воспитание школьников. – Новосибирск
4. – 1962. – 176с.
663976
   Коммунистическое воспитание школьников. – Ростов -на-Дону, 1965. – 156с.
663977
   Коммунистическое воспитание школьников. – М., 1973. – 171с.
663978
   Коммунистическое воспитание школьников в обучении истории союзных республик. – М., 1986. – 112с.
663979
  Чумак Л.Г. Коммунистическое воспитание: система и процесс / Л.Г. Чумак. – К., 1987. – 105с.
663980
   Коммунистическое движение. – 2-е изд. доп. – М.-Прага, 1980. – 567с.
663981
   Коммунистическое движение в авангарде борьбы за мир, национальное и социальное освобождение. – М., 1976. – 366с.
663982
   Коммунистическое движение молодежи в России. – Москва, 1920. – 67с.
663983
  Хромушин Г.Б. Коммунистическое завтра и буржуазные вымыслы / Г.Б. Хромушин. – М, 1963. – 112с.
663984
  Киуру М.Х. Коммунистическое мировоззрение -- каждому трудящемуся / М.Х. Киуру. – Петрозаводск, 1965. – 52с.
663985
   Коммунистическое мировоззрение и искусство социалистического реализма: (Сборник).. – М., 1977. – 64с.
663986
  Мяловицкий А.В. Коммунистическое мировоззрение и формирование нового человека. / А.В. Мяловицкий, Н.В. Попов. – К., 1984. – 247с.
663987
   Коммунистическое мировоззрение: диалектическое единство общественного и индивидуального. – К., 1989. – 368с.
663988
   Коммунистическое мировоззрение: закономерность становления и основные элементы.. – Киев, 1986. – 285с.
663989
   Коммунистическое мировоззрение: сущность, проблемы, опыт и пути формирования: Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1988. – 90 с.
663990
   Коммунистическое отношение к труду: Опыт, пробл. Материалы науч.-практ. конф. "О дальнейшем совершенствовании орг. движения за ком. отношение к труду" (29-30 окт. 1983 г.). – М., 1984. – 126с.
663991
  Синицын В.Г. Коммунистическое переустройство быта / В.Г. Синицын. – Москва, 1963. – 144с.
663992
   Коммунистическое подполье Бессарабии (1918-1940) : Сб. документов и материалов : В 4 т. – Кишинев : Картя молдовеняскэ
Т. 2 : Коммунистическое подполье Бессарабии в период частичной стабилизации капитализма (август 1922-1928). – 1988. – 376, [1] с.
663993
   Коммунистическое подполье Бессарабии, 1918-1940 : Сб. документов и материалов : В 4 т. – Кишинев : Картя молдовеняскэ
Ч. 1 : Коммунистическое подполье Бессарабии в период образования и деятельности партийной организации края как составной части РКП(б) (март 1918 - август 1922). – 1987. – 370, [1] с.
663994
  Гулько Н.Л. Коммунистическое подполье Киева в годы Великой Отечественной войны / Н.Л. Гулько. – К., 1974. – 28с.
663995
  Боженко Л.И. Коммунистическое просвещение трудящихся Сибири / Л.И. Боженко. – Томск, 1963. – 47с.
663996
   Коммунистическое строительство и задачи советского изобразительного искусства.. – М., 1961. – 224с.
663997
   Коммунистическое строительство и идеологическая борьба. Сборник аспирантских работ.. – М., 1973. – 202с.
663998
   Коммунистическое строительство и научно-техническая революция. Примерная тематика лекций, научно-теоретических конференций, циклов лекций.. – Москва, 1970. – 106с.
663999
  Шелохова Н.М. Коммунистическое строительство и развитие охраны природы в СССР : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Шелохова Н. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1971. – 21л.
664000
   Коммунистической партии Украины -- 50 лет. Материалы торжеств. Пленума ЦК КП Украины, посвящ. 50-летию КП Украины. 5 июля 1968 г.. – Киев : Политиздат Украины, 1968. – 38 с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,