Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
658001
  Щербатюк О. "Концепт відкритості" й специфіка українського простору в типології міжкультурних взаємин ранньомодерноїдоби: свідомісний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розвідку присвячено окремій рисі українського культурного простору, що може бути визначена як "відкритість" в її зв"язку з особливостями міжкультурних взаємин ранньомодерної доби. Окреслено окремі риси свідомісної специфіки, "маркерів ідентичності", ...
658002
  Герус Ю.А. "Концептуальный персонаж" как поиск путей сближения философии и литературы // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 138-140
658003
  Колесник О. Концепт-міфологема Ельф у дзеркалі мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 207-221


  У статті розглянуто вербальні репрезентації концепту-міфологеми ЕЛЬФ у єндоєвропейських мовах. Етимологічні основи імен концепту аналізуються в контексті універсологічних і лінгвокультурологічних студій. Виділені базові ознаки міфічної істоти, ...
658004
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" в українській етнокультурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 121-128
658005
  Вільчинська Т. Концепт-образ у практиці лінгвоконцептуального аналізу поетичного тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 161-165. – Бібліогр.: Літ.: с. 165; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
658006
  Грекова М.А. Концепт-символ "лебідь" у мовній картині світу античності: порівняльний та зіставний аспекти // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 35-48. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
658007
  Петрів Х. Концепт "національна ідентичність" у публіцистиці 90-х років XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 152-164. – ISSN 2520-6346


  "Досліджено концепт НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у публіцистиці Олеся Гончара та Оксани Пахльовської. Проаналізовано вербалізатори цього концепту в текстах останнього десятиріччя ХХ ст., простежено імпліковані та експліковані семи, а також явище емотивної ...
658008
  Новакович М.О. Концепт "національної ідентичності" в музиці та музикознавстві // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 135-140. – ISSN 2312-4679


  "Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексного системного підходу, що зумовило використання таких методів дослідження: історико-генетичного, що виявляє генезу явищ; порівняльного-історичного, що дозволяє простежити концепт «національної ...
658009
  Кочубей Н.В. Концепт "нелінійність" у сучасному науковому дискурсі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 64-65
658010
  Шевченко О.М. Концепт "обличчя" в китайській мові: словникова та психолінгвістична парадигма // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1608-0599
658011
  Ліщук Т. Концепт "одяг" як засіб вираження зовнішності людини (на матеріалі творів М.Стельмаха та Ю. Андруховича) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 151-161. – ISSN 2411-4758
658012
  Ткаченко О. Концепт "окаянного братовбивства" в давньоукраїнських літописах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 483-486
658013
  Седых Т.Н. Концепт "опосредованной демократии" в теории евразийства (западный опыт представительства во власти и российская модель) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.45-53. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
658014
  Сомова М.В. Концепт "офицер" как один из ключевых концептов в творчестве В.С. Пикуля // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 208-210. – ISSN 2219-4290
658015
  Бісовецька Л.А. Концепт "очі" в оригінальних поетичних творах М. Старицького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 72-75. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
658016
  Оліфіренко Л. Концепт "Пам"ять" у ліричних творах Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 137-144. – ISBN 966-7804-53-4
658017
  Богданова О.В. Концепт "память" в рассказе И.А. Бунина "Поздний час" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 61-69. – ISSN 2522-493X


  В статье на материале рассказа И.А. Бунина "Поздний час", входящего в цикл рассказов о любви «Темные аллеи», рассматривается концепт "память" и устанавливается сложная система структурно-композиционных, сюжетно-фабульных и образно-мотивных ...
658018
  Туренко В.Э. Концепт "первая любовь" в истории мировой культуры: древнегреческий эпос vs Новый завет // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 185-187
658019
  Росовецький С.С. Концепт "перемога" в російській та англійській лінгвокультурах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 145-154. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються розбіжності у сприйнятті концепту "перемога" в російській та англійській лінгвокультурах при залученні широкого фразеологічного матеріалу двох мов та за допомогою асоціативного експерименту. Differences in concepts with ...
658020
  Данько Ю.А. Концепт "політичні технології" у вітчизняному науковому дискурсі // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 1 (13). – С. 41-49. – ISSN 2411-7587
658021
  Кияница А.Ю. Концепт "пост" в религиозно-этическом дискурсе // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 442-445


  У статті оглядово представлені результати дослідження концепту "піст" на матеріалі лексикографічних джерел, асоціативного експерименту й сучасних друкованих ЗМІ, а також динаміка інтерпретацій концепту "піст" з XIX по XXI століття. В статье обзорно ...
658022
  Мельничук І. Концепт "пострадянський простір" у сучасному політологічному дискурсі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 173-182
658023
  Харитонов Є.О. Концепт "правове забезпечення" в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – C. 35-43. – ISSN 2307-3427
658024
  Шевчук Л. Концепт "праця" у творчості Тараса Шевченка / Л. Шевчук, Г. Яроцька // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 229-239. – ISBN 978-966-02-7585-0
658025
  Єсипенко Н.Г. Концепт "приватність" та шляхи його вербалізації в тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 184-192


  У статті розглядається вербалізація культурного концепту "privacy" у творах британської та американської літератури XVIII-XX століть. Визначається поняттєва основа концепту та відслідковуються лексичні особливості відтворення концепту в часовому, ...
658026
  Науменко Л.О. Концепт "природа" на матеріалі мови художніх творів малої прози українських письменників початку ХХ ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 217-222


  У статті розглядається смислова структура концепту "природа" на матеріалі мови художніх творів українських письменників початку ХХ ст. Основна увага приділяється особливостям просторового сприйняття об’єктів природи в українській мовній картині ...
658027
  Городецька В. Концепт "простір" як складова мовної картини світу Т. Г. Шевченка (на матеріалі поеми "Гайдамаки") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 45-57


  Проаналізовано концепт "Простір" у поемі Т. Г. Шевченка "Гайдама ки". Доведено визначальний вплив історичних чинників на формування національного характеру, мислення народу, його світосприйняття. Світоглядні позиції поета нерозривно пов"язані з ...
658028
  Чальцева О. Концепт "публічна політика" у міждисциплінарному науковому дискурсі. // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 182-193. – ISSN 2312-8933
658029
  Лелека О.В. Концепт "Радикальне зло" за І.Кантом: рольта значення у соціальному контексті XX сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 20-27
658030
  Шумарова Н. Концепт "радість" в інтерпретації студентської аудиторії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 51-58


  У статті розглянуто концепт РАДІСТЬ і його представленість умовно мисленнєвому полі свідомості українськомовної особистості. Матеріалом дослідження стали результати експерименту, проведеного серед студентів Інсти туту журналістики Київського ...
658031
  Казбан А.О. Концепт "радість" у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 377-382


  Стаття присвячена дослідженню концепту "радість" у сучасній китайській мові, аналізу його плану змісту і плану вираження. Автор визначає референтну ситуацію, до якої належить цей концепт, встановлює його місце у мовній картині світу і мовній ...
658032
  Овчиннікова І.І. Концепт "результат" у синтаксичних структурах із загальним значенням дії в українській мові // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 322-327. – ISSN 2311-0821
658033
  Забула І.П. Концепт "релігійна спільнота" та його вербалізація в українській та французькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 307-312
658034
  Сівков І.В. Концепт "республіканізм" та його вербалізація у текстах конституцій арабських країн // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 199-205


  Метою даної статті є аналіз семантичної структури, а також лінгвопрагматичної реалізації мовних одиниць, що є виразниками концепту "республіканізм" в арабському конституційно-правовому дискурсі. Як матеріал дослідження залучається масив конституційних ...
658035
  Шевченко Н.О. Концепт "Ризик" і його об"єктивація в англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 550-560


  Стаття містить аналіз засобів вербалізації концепту “ризик” в англійській мові. Досліджена семантична структура основних мовних репрезентантів та їхні комбінаторні властивості, а також особливості вживання у предметно фіксованих дискурсах. Статья ...
658036
  Азарова Ю.О. Концепт "ризома" в философии Ж. Делеза и Ф. Гваттари // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 98-100
658037
  Головченко А.С. Концепт "рідний край" у повісті Михайла Чхана "Кам"янські балади" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 82-91. – ISSN 2313-1802
658038
  Глуховцева К.Д. Концепт "рідний край" у поетичних творах школярів Луганщини // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 168-175. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
658039
  Дзюбенко О. Концепт "РОЗУМ" у римській та українській лінгвокультурах (паремійний вимір) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 261-266. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Стаття присвячена аналізу паремійного втілення концепту РОЗУМ української та латинської мов у руслі антропоцентричної наукової парадигми. У дослідженні на основі паремійного матеріалу виокремлені й етноспецифічні риси римської та української ...
658040
  Марченко Т.А. Концепт "Россия" в русской языковой картине мира украинцев // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 117-118. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
658041
  Кожевникова М.Н. Концепт "роста-развития" у Дьюи как метод и результат // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 122-130. – ISSN 1811-0916
658042
  Козловец Н.А. Концепт "Русский мир" и современные проблемы национального бытия украинцев // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 84-95
658043
  Фігурний Ю. Концепт "Русского міра" - важливий чинник гібридної війни супроти України // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 423-440. – ISBN 978-966-97599-0-0
658044
  Целік Т. Концепт "Руська земля" у літературно-філософській спадщині Київської Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 247-261. – (Несторівські студії)
658045
  Мельничук Н.Ю. Концепт "самогубство" крізь призму онтофілософії права // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 45-48. – ISSN 2409-1944
658046
  Печончик Т.І. Концепт "свобода слова" та його вербалізація в сучасному українському мас-медійному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Печончик Т.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
658047
  Печончик Т.І. Концепт "Свобода слова" та його вербалізація в сучасному українському мас-медійному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Печончик Т.І. : КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 273 л. + Додатки : л. 268-273. – Бібліогр.: л. 222-267
658048
  Щелкунова О. Концепт "свободи" у творчості Станіслава Оріховського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 281-288


  Присвячено дослідженню концепту "свободи" у творчій спадщині Станіслава Оріховського. Проаналізовано літературний доробок митця, виокремлено домінантні установки надбань гуманіста. Визначено роль провідних понять у творчості письменника й наголошено на ...
658049
  Богданова С.А. Концепт "седое утро" в поэзии А.А. Блока // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 130-135. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
658050
  Делія О.В. Концепт "середовище" у науковому дискурсі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 82-85. – ISSN 2306-6814
658051
  Мех Наталія Концепт "серце" в релігійній слов"янській картині світу // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 377-398. – ISBN 978-966-02-4860-1
658052
  Скалацька О.В. Концепт "симулякр" у філософському дискурсі Ж. Бодрійяра // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 107-117. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
658053
  Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в постнекласичній науці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 30-31
658054
  Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в сучасному науковому дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Коперльос Руслана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 173-189
658055
  Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в сучасному науковому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Коперльос Руслан Юрійович ; М-во освіти і нуки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
658056
  Азарова Ю.О. Концепт "след" в философии Ж. Деррида // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 114-126. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
658057
  Жалай А.В. Концепт "Смерть" в іспанській пареміології / А.В. Жалай, Ю.В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 140-146


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних засобів вираження концепту “СМЕРТЬ” в іспанській мові, зокрема на паремійному рівні. Статья посвящена исследованию лексико-семантических средств выражения концепта “СМЕРТЬ” в испанском языке, в ...
658058
  Селиверстова Оксана Владимировна Концепт "Социально-профессиональная культура" в контексте личностного бытия человека // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 58-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
658059
  Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Совенко Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 196-208
658060
  Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Совенко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 18 назв
658061
  Алексєєва О.А. Концепт "соціальні трансформації" та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 75-80. – ISBN 978-966-171-498-3
658062
  Чередник Л. Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 28-33. – ISSN 2075-1486
658063
  Коваленко А. Концепт "страх" в авторській картині світу (на матеріалі роману Л. Дереша "Поклоніння ящірці") // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 172-176. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
658064
  Ломтадзе Т.Р. Концепт "судьба": лингвокультурологические аспекты // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 344-346. – ISSN 2219-4290
658065
  Каневская О.Б. Концепт "творчество" в поэтическом мире Н. Матвеевой // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 54-57
658066
  Биткивская Г.В. Концепт "творчество" в русской эссеистике второй половины ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 23-28. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджено реалізацію концепта "творчість" в російській есеїстиці дрігої половини ХХ ст. в контексті лінгвокультурології
658067
  Бейлін М.В. Концепт "техніки" як соціокультурний феномен // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 121-125
658068
  Захаржевська А. Концепт "Тиран" у трагедіях Вільяма Шекспира // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 123-131. – (Бібліотека інституту філології)


  На основі методології когнітивної лінгвістики у даному дослідженні проведено історичний огляд виникнення, розвитку та значення концепту "тиран" в англійській мові, визначено місце даного концепту у трьох трагедіях Вільяма Шекспира: "Юлій Цезар", ...
658069
  Юдко Л.В. Концепт "толерантність" в європейських лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 382-391


  У статті розглядається концепт "толерантність" як одиниця дискурсу спецслужб України, Росії, Німеччини, Великої Британії. На основі лексикографічних та дискурсивних досліджень аналізується семантичний потенціал концепту.
658070
  Козир Ю.А. Концепт "Україна–Росія" в мас-медійному дискурсі як теоретична проблема // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті з"ясовується стан наукового опрацювання концепту "Україна-Росія", мовно репрезентованого в мас-медійних публікаціях. The paper deals with the level of researches of Ukraine-Russia concept which is verbally represented in mass media ...
658071
  Мельник П. Концепт "Україна" на шпальтах сучасної періодичної преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Визначено корпус мовних одиниць, прагматична спрямованість яких полягає у створенні концепту Україна, розкрито зв"язок розглядуваного концепту із сучасним образом нашої держави. Проаналізовано стан дослідження обраної проблематики, показано динаміку ...
658072
  Боряк Т.Г. Концепт "україніки" у практичній діяльності з розшуку та повернення архівної україніки з Росії (1917 - сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 38-43


  У статті розглядаються особливості процесу повернення архівних матеріалів Україні з Росії на початку ХХ століття. Визначено комплекс проблем, які ускладнювали формування державного українського фонду.
658073
  Грабовська І.М. Концепт "української України": до питання про політичну, ідеологічну та культурну ідентифікацію України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 34-38. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
658074
  Канова Л.П. Концепт "успіх" в англійській та українській мовних картинах світу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-65. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто концепт “успіх” в англійській та українській мовних картинах світу. Автором проаналізовано концепт як багатогранне поняття, яке може проявлятися у різних сферах життя людини. Виділено семантичні групи з відповідними семантичними ...
658075
  Паращич В. Концепт "утопії" Поля Рікера: спроба актуальної рецепції важливих понять // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 191-198. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
658076
  Налімова А.О. Концепт "хан" у сучасній корейській малій прозі // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 228-234
658077
  Кравець Л. Концепт "хата" в метаморфозах української поезії ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 40-42. – ISSN 0130-5263
658078
  Швед З.В. Концепт "цілісної людини" на шляху оволодіння свободою в іудаїзмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема формування "цілісної людини" в плані реалізації нею свободи як умови досягнення повноти існування в аспекті інтерпретованому через уявлення іудаїзму. Підкреслюється, що свобода є не самоціллю, а підставою для досягнення ...
658079
  Польова С.В. Концепт "час" в українських та англійських фразеологізмах і пареміях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 138-139
658080
  Нечанюк Л.Г. Концепт "час" у системі художнього мислення Н.Кобринської (на прикладі оповідання "Дух часу") // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 52-56
658081
  Шеина И.М. Концепт "человек" в русской и английской языковых картинах мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 97--107. – ISSN 0130-9730
658082
  Грибановская Е.С. Концепт "чужого" в переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 16-23. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена концепту "чужого" в рамках переводческой деятельности. Особое внимание уделяется истории развития перевода, смене подходов и взглядов на перевод. Подчёркивается, что современный этап характеризуется возникновением концепции, основанной ...
658083
  Барашева Д.Е. Концепт "я" как организующий сознание субъекта // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2219-4290
658084
  Левко О.В. Концепт [текст давньогрецькою мовою] в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 73-88


  У статті досліджується зміст та прийоми вербалізації концепту [текст давньогрецькою мовою] "світло" у патристичному дискурсі на матеріалі епідейктичних промов Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, аналізується мовна репрезентація ...
658085
  Ільїна Г.В. Концепт «візуального повороту»: філософсько–методологічний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 114-120. – ISSN 2076-1554
658086
  Коваленко Г.М. Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 191-197


  У статті досліджуються соціокультурні умови появи й розвитку концепту ANDROGYNY в дискурсі модної індустрії ХХ-ХХІ століть. Проводиться аналіз структури концепту, виділяються ядерний і атрибутивний компоненти концепту, розглядаються основні ...
658087
  Скрипник А. Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі


  Статтю присвячено аналізу способів вербалізації концепта DIABLE у французькій лінгвокультурі. Наводяться дефініційні характеристики даного концепту, структурується лексика, яка репрезентує концепт, аналізуються способи актуалізації даного концепту у ...
658088
  Мигович І.В. Концепт femininity у вікторіанській лінгвокультурі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 89-97. – ISSN 2227-2844


  Представлено аналіз концепту FEMININITY як об’єкту лінгвокультурологічної розвідки. В якості предмета дослідження було розглянуто мовні засоби об’єктивації зазначеного концепту у лексико-фразеологічній системі англійської мови. Виявлення засобів ...
658089
  Саранюк Є.В. Концепт GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Саранюк Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 235 арк. – Бібліогр.: арк. 189-227
658090
  Саранюк Є.В. Концепт GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Саранюк Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
658091
  Павлюк О.О. Концепт Gourmandise (лаcощі) в однойменному романі Мюріель Барбері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 299-306. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
658092
  Філатова О.О. Концепт happiness та його використання в англійських фразеологічних зворотах // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 54-57
658093
  Курохтина А.М. Концепт heimat в творчестве Кристиана Крахта (на материале произведения "Faserland") // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 38-41
658094
  Билиця У.Я. Концепт HUMAN BEING в англомовній компаративній фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Билиця Уляна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
658095
  Літинська Н.В. Концепт IMMIGRAZIONE в італійській мовній свідомості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 219-224


  У статті проводиться дослідження концепту IMMIGRAZIONE в італійській мовній свідомості, здійснюється лексико-семантичний аналіз мовних одиниць-актуалізаторів цього концепту в італійській мові, виокремлюються концептуальні ознаки, що складають зміст ...
658096
  Васильєва Т.О. Концепт JUSTICIA/ПРАВОСУДДЯ та його актуалізація в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81


  У статті розглядаються засоби вербалізації концепту JUSTICIA / ПРАВОСУДДЯ в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій з огляду на його троїсту структуру: поняттєвий субстрат, перецептивно-образний адстрат, валоративний ...
658097
  Літяга В.В. Концепт lepouvoir через призму міжнародних відносин (на матеріалі французьких ЗМІ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 379-386. – ISSN 2520-6397


  Присвячено аналізу концепту LEPOUVOIR у сучасних французьких засобах масо- вої інформації, які описують міжнародні події. Узагальнено та проведено дефіні- ційний аналіз лексеми LEPOUVOIR. Концепт також досліджено з погляду теорії міжнародних відносин. ...
658098
  Коцюба О.П. Концепт MANN у прозі Йозефа Рота в проекції на українську культуру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 223-230


  У статті проаналізовано концепт MANN у прозі Йозефа Рота з проекцією на українську культуру. Шляхом аналізу контекстуального оточення лексичних експлікантів концепту визначено його смислові атрибути в описах української культури.
658099
  Чаюк Т.А. Концепт mother в англомовній дитячій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 328-337. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто засоби репрезентації концепту MOTHER (мати) у семан- тичному просторі текстів англомовної дитячої літератури. Виявлено вербалізатори концепту та смисли, що його об"єктивують. Рассмотрены средства репрезентации концепта MOTHER (мать) в ...
658100
  Римар Є.Ф. Концепт SAVAS і його фреймова структура в турецькій мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 317-321


  Стаття присвячена визначенню сутнісних характеристик концепту "savas" та його аналізу на рівні фреймової структури. Найбільший інтерес становлять комбінаторні моделі реалізації концепту. Статья посвящена определению сущностных характеристик ...
658101
  Коваленко Г.М. Концепт SLOW FASHION у сучасному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 118-126


  У статті розглянуто структуру й семантику концепту SLOW FASHION, а також його місце в сучасному антиглобалістичному дискурсі й дискурсі масової моди. Проводиться детальний аналіз структурних компонентів концепту разом із їх ієрархічною організацією.
658102
  Бабире О.В. Концепт SUSTAINABILITY у сучасній корпоративній культурі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 59-78


  Стаття присвячена аналізу концепту SUSTAINABILITY як когнітивної одиниці в англомовному корпоративному дискурсі. На матеріалі звітів 60 про корпоративну соціальну відповідальність розглядається інформаційний зміст концепту та особливості його ...
658103
  Черненко Н.А. Концепт VIRTUS як основа давньоримскої моралі: особливості вербалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 397-404


  У статті здійснено аналіз особливостей формування і вербалізації концепту VIRTUS на базі дослідження текстів ранньоримської та класичної доби. В статье анализируются особенности вербализации концепта VIRTUS на базе исследования текстов раннеримской и ...
658104
  Алєксєєва І.О. Концепт YOGA крізь призму назв книг // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 3-11


  У статті аналізується лексичний склад назв книг про та з йоги як філософського та духовного вчення. Такий підхід дозволяє виділити основні компоненти концепту YOGA - компоненти, які привертають увагу цільової англомовної аудиторії. В статье ...
658105
  Мацько В. Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 286-298. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
658106
  Заверющенко О.Л. Концепт батька-матері в українських весільних обрядах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 49-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
658107
  Апанович М. Концепт батьківського міфу поезій Г. Чубач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 345-353


  У статті докладно проаналізовано значення батьківського міфу у міфологемі роду поетичних творів Г. Чубач. Зокрема, авторка батьківський міф, насамперед, пов’язує з архетипом умираючого й воскресаючого божества. Батько ідентифікується в ліриці поетеси ...
658108
  Кузьменко О. Концепт батьківщина у парадигмі художніх образів простору в фольклорних новотворах про виселення (на матеріалі власних записів із Західної Бойківщини) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 210-220


  У статті розглядається поетика фольклорних текстів про виселення, в яких домінують просторові образи, що формують парадигму головної вербалізованої константи, концепту БАТЬКІВЩИНА.
658109
  Мільо А.В. Концепт БІЖЕНЕЦЬ: трансформації в сучасній українській лінгвокультурі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 167-189. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена дослідженню діахронносинхронної модифікації семного складу лексеми "біженець", впливу психолінгвістичних чинників на формування значеннєвого складу поняття БІЖЕНЕЦЬ в українській лінгвокультурі. За результатами компонентного аналізу ...
658110
  Ситняківська С.М. Концепт білінгвізму у категоріальному полі теорії і методики професійної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 276-289. – ISSN 2074-8167
658111
  Бачун Л.І. Концепт БОГ у творах про національно-визвольний рух першої половини XX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 52-76. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано основні концепції теолінгвістики, її історія, стан та перспективи розвитку. Визначено зумовленість використання теоніма "Бог" у художніх та мемуарних творах про національно-визвольний рух першої половини ХХ століття, з’ясовано ...
658112
  Вільчинська Т. Концепт Богородиця у духовній ліриці Г. Сковороди і Б.І. Антонича // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 76-83. – ISSN 0320-3077
658113
  Сопронюк Т.М. Концепт божевілля в романах "Солодка Даруся" М. Матіос та "Житковські богині" К. Тучкової // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 39-42. – ISSN 1996-9872


  "Проаналізовано специфіку використання прийому безумства у творах сучасної чеської та української літератур («Солодка Даруся» М. Матіос та «Житковські богині» К. Тучкової). Крізь призму постколоніального та ґендерного підходів з’ясовано, що психічні ...
658114
  Левченко Г. Концепт божевілля як елемент шекспірівського коду в ліриці Лесі Українки // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
658115
  Сторчак О.Г. Концепт в когнитивной лингвистике // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 136-140. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Когнітивну лінгвістику характеризують поліпарадигмальністю уявлень про природу концепту. Основу концепту, який віддзеркалює смисл, складають перцепт, поняття, образ і компонент культури. Ідеї системності, складноструктурованості, багатовимірності, ...
658116
  Уділова Т.М. Концепт ввічливості в мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 472-476. – ISBN 966-7890-03-1
658117
  Уділова Т.М. Концепт ввічливості в мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 475-476; 8 назв
658118
  Шепелєв М.А. Концепт Великої Європи як неорегіоналістська альтернатива "нового світового порядку" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 345-351. – ISBN 966-628-197-5
658119
  Вертієнко Г.В. Концепт вепря в молодоавестійських текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 140-148


  У статті розглянуто концепт вепря у текстах Молодшої Авести та образотворчій традиції. Ця тварина виступає стійким втіленням божества перемоги Веретрагни (Яшт 14, 15). Таке ж уживання цього концепту зустрічається в Яшті 10, 70 (3–9) і 127 (2–8), при ...
658120
  Богачевский Концепт виртуальности как складка / Богачевский, С // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 8-9
658121
  Богачевский П.С. Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается концепт виртуальности в контексте корреляций методологии сложного мышления (Э. Морен) и постмодернистской онтологии Ж. Делеза, обосновывается возможность интерпретации виртуального существования как складки. У статті концепт ...
658122
  Хомерікі О.А. Концепт вищої освіти в ракурсі соціокультурного аналізу: обгрунтування методології // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 38-54. – ISBN 978-966-2462-25-8
658123
  Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадського соціуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 90-97. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
658124
  Кічурчак М. Концепт відтворення суспільних благ в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Систематизовано наукові погляди на сутність відтворення та його види. З"ясовано найголовніші підходи до трактування змісту економічної категорії "відтворення суспільних благ", запропоновано авторське розуміння цього концепту. Детерміновано основні ...
658125
  Корпанюк Р. Концепт вільної людини у поетичній творчості Богдана Задури // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 303-309. – ISBN 978-966-306-020-4
658126
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічний свідомості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 192 л. – Бібліогр.: л. 176-192
658127
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічній свідомості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
658128
  Перевишко К.С. Концепт ВЛАДА в староукраїнській мові (на матеріалі українських грамот XIV-XV століття) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 177-181


  У статті здійснено спробу аналізу концепту влада в староукраїнській літературній мові. Охарактеризовано найважливіші ознаки концепту влада, актуалізовані в текстах українських грамот XIV - XV століть.В статье предпринята попытка анализа концепта власть ...
658129
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 -германські мови / Гайдученко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
658130
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Гайдученко Л.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 18 л. + Додатки: л. 219-287. – Бібліогр.: л. 171-218
658131
  Беценко Т.П. Концепт воля в мовній картині світу українських народних дум // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 222-227.
658132
  Лаврук Т.П. Концепт геополітики: понятійна і образно-метафорична компоненти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 134-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
658133
  Некряч О. Концепт гетьмана-провідника у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова: приклад П. Дорошенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 100-105


  У статті представлена художня концепція постаті гетьмана Петра Дорошенка у творчості Шевченка і Костомарова
658134
  Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму ідей Карла Полані // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 26-46. – ISSN 1563-3713
658135
  Чуйко В.Л. Концепт глобалізації як теоретичний простір презентації української філософії / В.Л. Чуйко, С.В. Руденко // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 168-179
658136
  Курбатова Т.В. Концепт глобалізація/globalization в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 35-37
658137
  Мей А. Концепт гостя у голосіннях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 345-349


  У статті досліджується концепт гостя на основі голосінь та у контексті похоронно-поминальної обрядовості.
658138
  Тур М.Г. Концепт громадськості - теоретичне ядро демократичної легітимності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 166-177.
658139
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина 1) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 140-144. – ISSN 1728-9343
658140
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина II) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
658141
  Михальський Ю.А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір / Ю.А. Михальський ; під заг. ред. Дубровського І.М. ; Всеукр. профспілка правників. – Київ : Коваленко В.Ф., 2013. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 121-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-21-2
658142
  Ткач Б.А. Концепт демократії А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 105-107
658143
  Усатенко Г. Концепт державність в українських пам"ятках XVII-XVIII ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 320-326


  У статті запропоновано аналіз концепту «державність» в контексті когнітивного літературознавства. Медієвістика, і зокрема літературознавство періоду бароко, нині потребує нових методологічних стратегій для осмислення напрацьованого матеріалу. ...
658144
  Еделєва М.А. Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 62-67. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто різні визначення поняття «державна інформаційна політика» в науковій літературі та правових актах. Висвітлюються концептуальні засади державної інформаційної політики. Досліджується вплив інформації на демократичні процеси у державі в період ...
658145
  Шестопал О.Г. Концепт дзеркала в романі Хуана Марсе "Двомовний коханець" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 444- 449
658146
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
658147
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
658148
  Потніцева Т. Концепт дитинства в західній літературі кінця XIX- початку ХХ століть // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 137-141
658149
  Сидоренко О. Концепт дитинства в культурному контексті середньовіччя та відродження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 185-189
658150
  Погонець Я. Концепт долі у творчості Т. Шевченка і М. Матіос: порівняльний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 148-154


  Статтю присвячено розглядові Шевченкового фольклоризму. У розвідці аналізується концепт долі в українському фольклорі та його потрактування у творчості Т. Шевченка і М. Матіос. Статья посвящена рассмотрению фольклоризма у Т. Шевченко. В разведке ...
658151
  Фурман А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 78-94. – ISSN 1810-2131
658152
  Петров Є.П. Концепт досвіду у філософії Дж. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблематики досвіду у філософії Дж. Локка. Категорія досвіду є основною парадигмальною рисою вчення філософа. Тому предметом статті є розгляд концепту досвіду, у співвідношенні з емпіричною теорією походження ...
658153
  Арват Н.Н. Концепт душа в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 78-82. – (Філологічні науки)
658154
  Савицька Я.В. Концепт душі в українських фольклорних снотлумаченнях кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 77-81. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
658155
  Луцишин І. Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 120-131. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
658156
  Давидова-Біла Концепт екзотичного в українському авангарді 1920-30 рр. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 274-282
658157
  Капінус Д.Є. Концепт еросу в п"єсі Артура Шніцлера "Інтермедія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 146-149
658158
  Храбан Т.Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської, української мов) : дис. ... канд філол. наук : 10.02.15 / Храбан Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Горлів. ін-т іноземних мов ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 358 арк. – Бібліогр.: арк. 239-243
658159
  Храбан Т.Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Храбан Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
658160
  Ваніна Г.В. Концепт ЖІНКА у дзеркалі різних культур (на матеріалі англійських, іспанських, японських та корейських міських легенд) / Г.В. Ваніна, В.В. Ткаченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 24-27
658161
  Заблодська І.В. Концепт забезпечення регіональної промислової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
658162
  Звездова Г.В. Концепт закон как языковое отражение духовной эволюции поэта (на материале поэтических произведений А.С. Пушкина) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 58-62. – ISBN 966-594-839-3
658163
  Колодюк І. Концепт зачаття та його відображення в українській традиційній культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 39-45
658164
  Серебрянська І.М. Концепт зірка як стереотип етнокультурного мислення в мові української прози другої половини XX ст. // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 101-105
658165
  Кукушкін В. Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр


  У статті на підставі результатів когнітивно-дискурсивної інтерпретації фрагментів англомовного газетно-публіцистичного дискурсу, що містять ім"я концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, лексему celebrity, робиться висновок про те, що онтологічні ознаки концепту ...
658166
  Малунова Г.Д. Концепт ЗНАННЯ в "Апології Сократа" Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 310-318


  Статтю присвячено verba sciendi, первинна семантика яких "відсилає" до сфери відчуттів. Будучи мовними репрентантами концепту ЗНАННЯ у тексті "Апології Сократа" Платона, зазначені дієслова аналізуються з точки зору розвитку семантики від сенсуальної до ...
658167
  Дзюбенко О.М. Концепт ЗНАННЯ у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 249-253


  У статті розглядається концепт ЗНАННЯ у паремійному корпусі англійської та української мов під лінгвокультурологічним кутом зору. У дослідженні виокремлені логеми-універсалії та етноспецифічні логеми, які засвідчують універсальні й ідіоетнічні ...
658168
  Носова О.В. Концепт зради як елемент традиційного історичного образу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 122-126


  У статті аналізуються особливості створення та функціонування традиційних історичних образів у невід"ємному зв"язку з концептом зради. Своєрідне трактування цих образів розкривається на прикладі постатей Івана Виговського та Яреми Вишневецького. В ...
658169
  Лю Хунянь Концепт и взгляды на природу в экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0132-0769
658170
  Орешкина М.В. Концепт изаимствование: кракие заметки об их соотношениях // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 100-106. – Библиогр.: Лит.: С. 105-106; 14 назв. – ISSN 1562-1391
658171
  Ужченко В.Д. Концепт і лінгвокультурологічний аналіз // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 302-309. – ISBN 966-7348-20-2
658172
  Чубкр Н.В. Концепт ідеології та її значення у політичних процесах суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 185-191
658173
  Рижков М.М. Концепт іміджування України в політичній думці США / М.М. Рижков, О.М. Прохоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 3-12
658174
  Клімова Г.П. Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 86-91. – ISSN 2311-4894
658175
  Мельник О.Є. Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 36-44


  Розглядається рефлексивний концепт філософії освіти, яка за своїм змістом і спрямованістю у своїй основі відповідає конкретному соціокультурному континуумі, в якому вона реалізовується. Рассматривается рефлексивный концепт философии образования, ...
658176
  Бузун О. Концепт інтегрованого розвитку самоврядних територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 159-165. – ISSN 2414-4436
658177
  Ільчук М. Концепт інтермедіальності в рецепції роману Патріка Зюскінда "Парфумер" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 123-131. – ISSN 2078-340X
658178
  Житарюк М.Г. Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-33


  На основі субстанційності інформації та комунікаційних взаємодій у статті розглянуто можливість застосування теорій когнітивної відповідності в журналістикознавстві й запропоновано новаторське розуміння інформаційного балансу. On the basis of ...
658179
  Скороварова Є.В. Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі / Є.В. Скороварова, І.М. Сілютіна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
658180
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013. – 246 л. – Додатки: л. 209-246. – Бібліогр.: л. 177-208
658181
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
658182
  Савенко А.О. Концепт істина в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 175-181
658183
  Піх Ю. Концепт істини у філософії та його вплив на формування концепту істини у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 202-206
658184
  Єгорова Ю.М. Концепт історичної правди у романі В. Шкляра "Чорний ворон" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 482-487. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
658185
  Кольцова Ю.Н. Концепт как категория семантической теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 37-48. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
658186
  Мирошникова З.А. Концепт как когнитивний феномен // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 138-143
658187
  Артем А. Концепт как сложное ментально-когнитивное образование / А. Артем, Ж. Уанкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-5
658188
  Скрипник І. Концепт книги в міфологічному хронотопі текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца
658189
  Мазепова О. Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 52-61. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто специфіку дослідження кольороназв у сучасній лінгвістиці з огляду на антропоцентричну наукову парадигму; наголошено на етноспецифічному характері концептуалізації кольору в різних лінгвокультурах, а також на ролі, яку відіграє колористика у ...
658190
  Сушко З. Концепт комічного в інтерпретаціях Ю. Лісняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 531-538


  Розглянуто використання гумористично-іронічних засобів співмірних оригіналу в інтерпретаціях Юрія Лісняка на основі творів Дж. К. Джерома "Троє в основному човні,як не рахувати собаки", Дж. Свіфта "Мандри Гулівера"
658191
  Пахомова О. Концепт компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 132-143
658192
  Пасічник Д.С. Концепт консолідації нації в поемі Я. Кемаля Беятли "Святковий Ранок в Сулейманіє" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 404-410


  Розглянуто поему турецького поета-націоналіста Я.К. Беятли у фкій автор у класичній композиційній формі диванної літератури зображує славетну історію османського народу, тим самим намагаючись відновити віру народу в свої сили і консолідувати націю, ...
658193
  Шамшур М.А. Концепт кохання в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 132-137
658194
  Семененко Л.М. Концепт кохання в ліричних творах Олександра Олеся // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 345-350. – ISSN 2305-3852
658195
  Любченко Т.В. Концепт КОХАННЯ в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 39-42


  У статті проаналізовано вербалізацію, етнокультурну специфіку та семантичну структуру концепту КОХАННЯ в новогрецькій мові. В статье проанализированы вербализация, этнокультурная специфика и семантическая структура концепта ЛЮБОВЬ в новогреческом ...
658196
  Андрійченко Ю.В. Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень / Ю.В. Андрійченко, А.В. Бодянська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – C. 3-7


  Статтю присвячено аналізу концепту кохання в сучасних текстах іспанського співака Алехандро Санс. Визначення різноманітних засобів вираження кохання дає можливість з"ясувати особливості співставлення цього концепту. Статья посвящена анализу концепта ...
658197
  Мазнєва Н. Концепт кохання у смисловому просторі художньої прози Василя Слапчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 320-324
658198
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
658199
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 205 л. – Бібліогр.: л. 183-205
658200
  Швець Г.Д. Концепт краси в поезії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 430-435. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проаналізовано уявлення про красу в поезії Лесі Українки. З"ясовано, що виявом краси для поетеси є людська врода, природа, життя загалом, духовність, свобода, творчість. Досліджено шляхи вербалізації концеату: через прикметники красний, ясний, ...
658201
  Манчул Б. Концепт кризи у філософії Хосе Ортеги-і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 597-603. – ISBN 978-966-423-392-4
658202
  Рижков М.М. Концепт критичної геополітики у зовнішній політиці США на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 3-8
658203
  Місінькевич О. Концепт культури як одиниця ментальної інформації у мовній картині світу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 53-57


  Розглянуто особливості вербалізації концептів культури як носіїв ментальної інформації у мовній картині світу.
658204
   Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) , В.М. Щербина, С.М. Волков та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-23-5
Вип. 2 : / [ред.-упоряд. і відп. за вип.: Л. Троєльнікова, О. Оніщенко]. – 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
658205
  Плотнікова Н.В. Концепт кутя: лінгвокультурологічний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 89-96
658206
  Набитович І.Й. Концепт лабіринту як сакрального локусу (на прикладі новелістики Х.Л. Борхеса, романів У. Еко "Ім"я Рози" та К. Мосс "Лабіринт") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 45-51
658207
  Газін В. Концепт Лєщинського як варіант вирішення "українського питання" в другій половині 50-х рр. XVII ст. // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 126-134


  Ян Лещинський (1603—1678) — державний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду Лещинських гербу Венява.
658208
  Тодорова С.М. Концепт лідерства як об"єкт філософського аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 120-127. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
658209
  Скробот А.І. Концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії: лексико-граматичній та наративний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 119-126. – ISSN 2413-5593
658210
  Жалай В.Я. Концепт любов у французькій пареміології // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 87-97
658211
  Мацевко-Бекерська Концепт любові як домінанта формування точки зору в романі Ю. Гордера "Помаранчева дівчинка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 68-79. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
658212
  Туренко В.Е. Концепт любові як еросу в "Евдемовій етиці" Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 97-107
658213
  Конотоп Л.Г. Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 16-19. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
658214
  Соляник В.І. Концепт ЛЮДИНА як основа антропоцентризму // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 169-171. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі творів Ф.С. Фіцджеральда.
658215
  Лящук Л. Концепт людської волі в соціологічній спадщині Володимира Старосольського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 43-44. – ISBN 978-966-600-646-5
658216
  Рябченко М.М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 360-366


  У статті розглянуто творчість сучасного українського письменника Ю. Винничука. Аналізується концепт маски як прийом, який постійно використовує автор у своїй прозі. В статье рассматривается творчество современного украинского писателя Ю. Винничука. ...
658217
  Лащук Н. Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 112–121. – (Серія "Історія" ; вип. 53). – ISSN 2220-7929
658218
  Дядченко Л. Концепт межі, його семантика та втілення в текстах "київського періоду" Т.Федюка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 214-222


  У статті розглянуто концепт межі в міфопоетичному просторі поезії "київського періоду" Тараса Федюка. Основною метою роботи є аналіз межі, яка поєднує та одночасно розмежовує два типи міфопоетичного простору. Окремий акцент робиться на з"ясуванні ...
658219
  Тянь Хунминь Концепт мира в произведениях И. Бунина (1900-1917) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 110-111. – ISSN 1684-2618
658220
  Філоненко Н. Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 291-292


  У статті розглянуто погляди літературознавця Майка Йогансена на мистецтво й літературу
658221
  Юдин Н.Л. Концепт мифа: историософский взгляд // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 170-176. – ISSN 1606-951Х
658222
  Зайцева М. Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 16-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано безпекову складову взаємодії Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР у рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи країн-членів до співпраці у сфері міжнародної безпеки; також встановлено, що країни БРІКС розглядають форум як інструмент ...
658223
  Гарасимів Т. Концепт моделі "поведінки" у філософсько-правовому дискурсі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 31-36. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
658224
  Панкевич О. Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 128-143. – ISSN 1026-9932
658225
  Ляпіна Л.А. Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 43-46. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
658226
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 273 л. – Додатки: л. 240-273. – Бібліогр.: л. 206-239
658227
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
658228
  Тарасюк І. Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1027-1042. – ISSN 1028-5091
658229
  Гречкосій Р.М. Концепт надлюдини у філософії Ф. Ніцше: самореалізація особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається концепція надлюдини Ф. Ніцше у контексті теорії самореалізації особистості. Рассматривается концепция сверхчеловека Ф. Ницше в контексте теории самореализации личности. The concept of superperson F. Nietzsche in a context of the theory ...
658230
  Сапсай А. Концепт наднаціональність в сучасних політичних теоріях європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 64-68
658231
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в Київській Русі у державно-правових поглядах Г.В. Вернадського // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 11-19. – ISSN 2078-3566
658232
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
658233
  Косило Н. Концепт натуралізму в творах на робітничу тематику Джорджа Гіссінга та І вана Франка: генеза, типологія // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 283-288. – (Філологія ; Вип. 23/24)
658234
  Ткачук М.П. Концепт натуралізму і художні шукання в "Бориславських оповіданнях " Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 64с. – ISBN 966-528-010-4
658235
  Наєнко Г.М. Концепт НАУКА в староукраїнській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 181-189


  У статті проаналізовано особливості вербалізації концепту наука за староукраїнськими джерелами XVI-XVIII століть. В статье проанализиованы особенности вербализации концепта наука по староукраинским источникам XVI-XVIII веков. The article focuseson ...
658236
  Брусиловська О.І. Концепт національних інтересів та зовнішня політика сучасної України // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 9-15. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
658237
  Сквирська І.В. Концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка на прикладі його драм "Брехня", "Базар", "Пророк" та ін. Аналізуються риси в літературному образі героя суто національні та інтернаціональні. In this ...
658238
  Гармата Г.В. Концепт національного героя у творчості Г. Квітки-Основ"яненка (на прикладі повісті "Предание о Гаркуше) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 100-104


  Стаття присвячена аналізу твору Г. Квітки-Основ"яненка "Предание о Гаркуше" з погляду його ролі у формуванні української національної ідеї. У ній визначається розуміння письменником поняття "національний герой". Конкретизовано та узагальнено ...
658239
  Воронянський О.В. Концепт національного суверенітету як принцип реалізації політичних прав нації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 394-400
658240
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Бєлоусова Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 202л. – Бібліогр.: л. 179 - 203
658241
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Бєлоусова Н. Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
658242
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства: європейська та національна практика // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51-53
658243
  Лисий І. Концепт національної ідентичності в дослідженнях культури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 74-78
658244
  Лугова Т. Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121. – ISSN 2308-1902
658245
  Боднар О. Концепт неперервного часу у Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 77-82
658246
  Донська А.Г. Концепт нормативної сили Європи в сучасній політичній теорії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 74-82


  Проаналізовано основні теоретичні засади концепту "нормативна сила Європи" (НСЕ). Визначення нормативної сили Європейського Союзу можна порівнювати з іншими типами сили в політиці. Розглядаючи джерела, основні цілі, методи і результати застосування ...
658247
  Двірна Л. Концепт норми в семантичному полі повинності // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 24-30
658248
  Лановик З.Б. Концепт ночі у структурі поетичного мислення Остапа Тарнавського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 207-215. – ISSN 2520-2103
658249
  Звонська Л.Л. Концепт ОБРАЗ у класичних мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 21-28
658250
  Данильченко О. Концепт образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" та творчості Т. Шевченка: порівняльний аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 160-171


  Стаття присвячена інтерпретації образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" і творчості Т.Шевченка. Охарактеризовано вплив пам"ятки на літературу ХІХ століття, зокрема творчість Т. Шевченка; визначено спільні теми, мотиви та образи. Представлено ...
658251
  Городнюк Н.А. Концепт одягу та семантика дендизму у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 98-103. – ISBN 978-966-551-315-5
658252
  Серебрянська І.М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Серебрянська Ірина Миколаївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 525 арк. – Додатки: арк. 508-519. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-507, 520-525
658253
  Серебрянська І.М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Серебрянська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
658254
  Тімашова В.М. Концепт особистої безпеки у практичній діяльності органів внутрішніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 77-82
658255
  Бунчикова О. Концепт особистості в українській бароковій драматургії ХVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 161-167


  У статті досліджуються особливості концепту особистості в українській бароковій драмі ХУІІ століття. Аналізується специфіка його прояву та реалізації у барокових драматичних текстах, зокрема в інтермедіях, анонімних драмах «Слово про збурення пекла», ...
658256
  Білик Н.Л. Концепт особистості сербської культурної парадигми XX ст. у дзеркалі українського перекладу (на матеріалі новели Іво Андрича "Дрівця") / Н.Л. Білик, Стеблина-Рудякова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)
658257
  Базарник Б. Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
658258
  Підопригора С. Концепт пам"яті в мультимедійному проекті "Амнезія" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 170-176. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
658259
  Василик Л.Є. Концепт пам"яті у публіцистиці літературно-художніх видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 65-69


  У статті аналізується публіцистика сучасних літературно-художніх видань, розглядається роль концепту "пам"ять" в утвердженні національної ідентичності, простежується його контекстуально-пресова парадигма. The article deals with the political ...
658260
  Пожидаєва І.В. Концепт ПАТРІОТИЗМ у маніпулятивному дискурсі блогосфери Рунету та Укрнету // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 207-214


  У статті досліджується один із домінуючих концептів блогосфери-концепт патріотизм. Автор визначає ознаки концепту, які становлять його понятійне ядро; описує формально-функціональний тезаурус концепту; аналізує динамічні процеси, пов"язані з ...
658261
  Уманець О.В. Концепт перевертневості у фаустіанських версіях С. Альошина та М. Зариня // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 72-81
658262
  Борисюк І.В. Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 3-11. – ISSN 1996-5931
658263
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolioue", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Дис. ... кандид. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська Ірина Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. – Бібліогр.: л. 159 - 172
658264
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
658265
  Кожуховська В Ю. Концепт подорож у новогрецькій поезії XX ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кожуховська Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 248 арк. – Додатки: арк. 217-248. – Бібліогр.: арк. 11, 196-216 та в додатках: арк. 248
658266
  Кожуховська Ю.В. Концепт подорож у новогрецькій поезії ХХ ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кожуховська Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
658267
  Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк)
658268
  Чайка О.І. Концепт покривання в українській, англійській і португальській обрядовій номінації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 445-450
658269
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 18-22
658270
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 26-29
658271
  Афанасьєва О.М. Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 42-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 17 п.
658272
  Білан Н.І. Концепт політичної комунікації в умовах інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 138-144
658273
  Кіянка І. Концепт популізму в історії політичної науки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 163-169. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
658274
  Крохмальний Р. Концепт порогової ситуації в художній інтерпретації Івана Нечуя-Левицького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 15-25. – ISSN 0130-528Х
658275
  Недзельський А. Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу можливостей застосування концепту потокових взаємодій у соціальних мережах щодо соціологічного дослідження повсякденного життя. Автор спирається на теорію практик, культуральну соціологію Дж. Александера, актор-мережеву теорію ...
658276
  Чорнописька В. Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 54-61. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
658277
  Гарасимів Т.З. Концепт права: філософський світогляд / Т.З. Гарасимів, Н.В. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 162-167. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
658278
  Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 225-233
658279
  Саєнко В.П. Концепт ПРАВДА/ БРЕХНЯ/ ІСТИНА у драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 131-139. – (Серія: Філологія)
658280
  Биркович О.І. Концепт правди в судовій системі Київської Русі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 28-35. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
658281
  Чаюк Т.А. Концепт ПРИВАТНІСТЬ у сучасній британській дитячій художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 413-421


  Стаття присвячена опису концепту ПРИВАТНІСТЬ, його основних компонентів та місця в концептуальній картині світу дитячої англомовної особистості. У результаті аналізу текстів сучасної британської дитячої літератури було виявлено мовні ...
658282
  Літвінова І.М. Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 86-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
658283
  Завгородько Л.В. Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 118-129. – (Філософія ; вип. 44)
658284
  Завьялова Е.Е. Концепт пыли в творчестве И.С. Тургенева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 32-36. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматриваются варианты реализации образа пыли в творчестве И.С. Тургенева. Доказывается важность указанной художественной детали, раскрывается многообразие коннотативных оттенков в ее трактовке, которое значительно повышает смысловую емкость ...
658285
  Покровська І.Л. Концепт рай у турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 350-356


  У даному дослідженні розглядаються одиниці, які репрезентують концепт рай, підкреслюються системні відносини між лексикою та фразеологією, визначаються експліцитні та імпліцитні ідентифікатори зазначеного концепту. Акцентується увага на впливі ...
658286
  Федоренко К. Концепт регіонального блоку в Центрально-Східній Європі / К. Федоренко, К. Умланд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 5


  "На сьогодні Європейський Союз і НАТО, завдяки своїй нерішучій політиці розширення, створили геополітичну "сіру зону" у Східній Європі та на Південному Кавказі. Ці західні організації і в найближчому майбутньому не будуть готові й не могтимуть ...
658287
  Панченко Ж. Концепт репутації у сучасних міжнародних відносинах: особливості становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Поняття "репутація" набуває абсолютно нового значення у сучасному світі. Корпоративна репутація перетворюється на джерело вартості для компанії, державна репутація посилює позиції держави на міжнародній арені. Стаття присвячена становленню та розвитку ...
658288
  Галаш Г. Концепт РИБА в мові української народної творчості // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 91-111. – ISBN 978-2-919320-44-8
658289
  Багацька О.В. Концепт рівновага в наративній структурі сучасних американських оповідань // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 12-19. – Бібліогр.: С. 19; 23 назви
658290
  Содномпилова М.М. Концепт Родина в культуре монгольких народов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 0869-5415
658291
  Ситник О. Концепт розвою української нації за новітньої доби у викладі Дмитра Донцова // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 107-120. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
658292
  Кулєшова Концепт Русі у творах Л.М. Гумільова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-9
658293
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 168-185
658294
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
658295
  Головко О.Б. Концепт рух в сучасній іспанській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр.: л. 174-215
658296
  Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
658297
  Чебанюк О.Ю. Концепт саду в календарному фольклорі й річній обрядовості українців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 341-348
658298
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
658299
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Бібліогр.: 179-200
658300
  Ільченко Концепт саморозвитку особистості як основа аналізу феноменів самоактуалізації та самореалізації / Ільченко, і.Г. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 3-5. – ISSN 2077-1800
658301
  Бай О. Концепт світу в поезії Данила Братковського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 6-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
658302
  Гач Н.О. Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 251-264


  У статті аналізується концепт "свобода" в американській поезії XIX ст. та особливості його реалізації на рівні топонімів з огляду на культурно-історичні цінності епохи. В статье анализируется концепт "свобода" в американской поэзии XIX в., а ...
658303
  Янченко Ю.А. Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
658304
  Хворостяний І.Г. Концепт свободи в оповіданнях Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 406-413. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню ролі концепту свободи особистості в формуванні образної системи оповідань Панаса Мирного. Простежено співвідношення понять "філософія" і "література", функції художнього образу в реалізації філософських проблем оповідань ...
658305
  Ісіченко І. Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зіновієва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
658306
  Ярощук С. Концепт свободи в романі Олеся Гончара "Собор" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 51-59. – ISBN 978-966-306-020-4
658307
  Василик Л. Концепт свободи в українській публіцистиці опору (1960-1980) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 58-67


  У статті аналізуються ідейно-проблемні параметри концепту свободи у публіцистиці самвидаву, простежуються аспекти національної свободи та свободи особистості як духовної альтернативи тоталітарному простору. The ideological problem parameters of ...
658308
  Безклубий І. Концепт свободи та насилля у творчості Тараса Шевченка / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 9-20. – ISBN 978-966-306-020-4
658309
  Корпанюк Р. Концепт свободи у повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 102-111. – ISBN 978-966-306-020-4
658310
  Шаповалова А. Концепт свободи як волі у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 44-57


  У статті розкрито множинність значень, які Т. Шевченко вкладав у поняття "свобода", та здійснено спробу висвітлення цілісної картини концепту свободи як волі в його поетичних творах
658311
  Галаєва О. Концепт свободи як модель екзистенційного пізнання світу у творах українських письменників другої половини XX ст. (О. Забужко, М. Матіос, Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 247-252
658312
  Крушевская А.С. Концепт СЕМЬЯ в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 517-522


  Стаття присвячена вивченню універсального концепту РОДИНА в російській лінгвокультурі. Дослідження проводилось на трьох рівнях концепту: поняттєвому, емоційно-образному та оцінювальному. Данная статья посвящена изучению универсального концепта СЕМЬЯ в ...
658313
  Яремчук І.В. Концепт серце у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 198-209. – ISSN 1682-671Х
658314
  Мазепова О.В. Концепт СЕРЦЕ як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 269-277


  У статті досліджено особливості вербалізації універсального концепту СЕРЦЕ в сучасній перській мові, репрезентованого полісемантичним словом del та його лексико-фразеологічною парадигмою. На основі аналізу когнітивних метафор встановлено спільне й ...
658315
  Левченко Г. Концепт серця в "пророчій утопії" лірики Лесі Українки // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 98-99
658316
  Левченко Г.Д. Концепт серця в ліриці Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 44-49. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті з"ясовано семантику концепта "серце" у ліриці Лесі Українки, котрий потрактовується як елемент біблійно-християнського коду.
658317
  Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 133-138. – ISSN 2306-6814
658318
  Несвіт С. Концепт смерті у поезіях Олега Ольжича і Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 14-20. – ISSN 1728-9572
658319
  Усачова І.О. Концепт смислу життя за С. Л. Франком та Ж.-П. Сартром // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 43-44
658320
  Бирченко Е.В. Концепт социальной ответственности бизнеса в деятельности приватных высших учебных заведений // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 217-230. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена проблемам реализации концепта социальной ответственности в образовательной деятельности негосударственных высших учебных заведений, построения цивилизованной модели взаимоотношений между обществом, государством и частным образованием. ...
658321
  Наконечна Ю.С. Концепт соціалізація в американському віршованому дискурсі для дітей // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-223. – Бібліогр.: Літ.: с. 223; 12п.


  Дослідження поняття "соціалізація" крізь призму його когнітивної структури та концептуальної системи в американському віршованому дискурсі для дітей. Исследуются особенности реализации понятия "социализация" в американском стихотворном дискурсе для ...
658322
  Гуляк А. Концепт сповідальності у малій прозі Ольги Кобилянської / А. Гуляк, Н. Науменко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-16


  У статті проаналізовано естетичну роль сповідального елемента в малій прозі Ольги Кобилянської. Показано, що сповідальна інтонація, апріорі притаманна літературі, дозволяє авторові розв"язувати у своїх творах насущні екзистенційні проблеми, зокрема ті, ...
658323
  Білогур В.Є. Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 26-34. – ISSN 2072-1692
658324
  Варыпаев А.М. Концепт странничества в национальном образе мира восточнославянской культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 109-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
658325
  Циховська Е. Концепт сутінків у поезії Леопольда Стаффа та українських митців початку XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 146-152. – (Філологічні науки)
658326
  Лакішик Д.М. Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 56-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
658327
  Сапун М.В. Концепт та архетип у картині світу письменника // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 273-277


  У статті проаналізовано різні трактування терміну «концепт» та взаємозв"язок цього терміну з терміном "архетип". Розглянуто місце цих двох понять у мовній та концептуальній картині світу письменника. В статье проанализированы разные толкования термина ...
658328
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 248-267. – Бібліогр.: л. 208-247
658329
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
658330
  Дяк Т.П. Концепт творчого мислення в пізнанні і освітній діяльності (екзистенційний аспект) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
658331
  Нишуков В.С. Концепт тела Мишеля Фуко в философии спорта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 142-144
658332
  Карачина Н.П. Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій / Н.П. Карачина, Т.В. Вакар, І.О. Мороз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 25-32. – ISSN 2306-6806
658333
  Фрасинюк Н.І. Концепт терпіння в англомовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 324-329. – Бібліогр.: Літ.: 328-329; 16 назв
658334
  Коминська Н. Концепт тіла в романі Тоні Моррісон "Улюблена" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 164-168. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
658335
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 209-226
658336
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос .наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
658337
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки: арк. 227-270. – Бібліогр.: арк. 186-226
658338
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
658339
  Ивашина Е.В. Концепт толерантности в философии Платона / Е.В. Ивашина, Р.А. Ивашина // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 111-112
658340
  Ільчук І.А. Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті / І.А. Ільчук, Л.С. Банах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 85-97. – ISSN 2072-1692
658341
  Рахмайлов Є.В. Концепт тотальної мобілізації в соціальній філософії Е. Юнгера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
658342
  Балясова Ю.В. Концепт тотальності у філософській системі Г. В.Ф.Гегеля // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 152-166
658343
  Златогорська Л. Концепт трагізму в українському романтизмі // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 191-202
658344
  Антофійчук В. Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк"
658345
  Казаков О.О. Концепт традицій та інновацій у тренді сучасної культурно-мистецької освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 173-177. – ISSN 2226-3209
658346
  Горбунова Л.С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 327-331. – ISSN 2076-1554


  Современный контекст цивилизационного перехода формирует социокультурные вызовы для образования. как научиться жить в мультикультурном мире в условиях растущей глобализации, интеграции и информационной революции, умножающей различия? какой концепт ...
658347
  Барна М.Ю. Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
658348
  Кулешова К.І. Концепт турецької моделі як знаряддя зовнішньої та безпекової політики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 334-341
658349
  Левко О.В. Концепт у дискурсі Григорія Богослова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 159-163
658350
  Левко О.В. Концепт у дискурсі ранньохристиянських письменників // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 266-275
658351
  Александрова Г.А. Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 14-20


  У статті йдеться про концепт як про спільну одиницю культури, яка в різних формах працює в різних її "рядах", зокрема в компаративістиці і порівняльній концептології
658352
  Видашенко Н. Концепт України й українців у щоденникових записах Олександра Довженка та Аркадія Любченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
658353
  Остапчук В. Концепт України у творчості Т. Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 154-158
658354
  Кралюк П. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 576-583. – ISBN 978-966-2254-74-7
658355
  Кралюк П.М. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 576-583. – ISBN 978-966-373-777-5
658356
  Шмига Ю.І. Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури / Ю.І. Шмига, О.Д. Шмига // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 139-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
658357
  Купцова Т. Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем гендерної рівності // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 118-121. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Розглянуто особливість фемінінності в українському суспільстві в творах Володимира Винниченка крізь призму гендерного аналізу. The consept of femininity in the Ukrainian society in the light of gender analisys in works of Volodymyr Vinnichenko is ...
658358
  Фу Цзин Концепт фен-шуй и его освоение в русской языковой картине мира : дисс. ... канд. филол.. наук : 10.02.02 / Фу Цзин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 295 л. + Прилож.: л. 277-295. – Библиогр.: л. 234-294
658359
  Фу Цзін Концепт фен-шуй та його освоєння в російській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Фу Цзін ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
658360
  Письменна Ю.О. Концепт хитрість і його тезаурусні зв"язки (на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С.106-114


  Стаття причвячена контрастивному вивченню концепту "хитрість" на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов. The article deals with the contrastive research of concept "cunning" on the material of Ukrainian, Russian, ...
658361
  Щербакова О.А. Концепт цариці Єлени у "четьях-мінеях" Дмитра Туптала // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 460-471. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджено образ святої рівноапостольної цариці Єлени у Четьях-Мінеях" святителя Дмитрія Ростовського (Дмитра Туптала). Проаналізовано особистості образу першої християнської цариці-матері, його трактування й осмислення в українській бароковій ...
658362
  Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-80. – ISSN 0042-8744
658363
  Зайдлер Н. Концепт честі повісті Д. Міщенка "Дике поле" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С.69-74
658364
  Шестопалова Т.П. Концепт чуттєвого сприйняття в літературній критиці Юрія Лавріненка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – C. 296-304. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
658365
  Золотюк Л. Концепт щастя в романі "Фройд би плакав" Ірени Карпи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
658366
  Д"яконова О.В. Концепт ЩАСТЯ у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 506-514


  У статті подається короткий огляд результатів існуючих досліджень мовної об"єктивації концепту ЩАСТЯ та здійснюється аналіз лінгвопрагматичних параметрів реалізації семантичної опозиції "потенційність/реалізованість щастя" на матеріалі статей жіночих ...
658367
  Полюжин М.М. Концепт як базова когнітивна сутність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 182-184. – ISBN 966-581-295-5
658368
  Ніка О. Концепт як барокова стилістична фігура // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 211-216. – ISSN 2078-0850


  На матеріалі писемних пам"яток другої половини XVII ст.
658369
  Кузнецова Т.В. Концепт як інструмент дослідження ціннісності журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 11-16


  Розглянуто концепт як основну одиницю когнітивної структури тексту. Запропоновано методику концептуального аналізу для визначення ціннісності текстового простору. This article deals with the concept as the main part of the text cognitive structure. ...
658370
  Приходько А.М. Концепт як об"єкт зіставного мовознавства // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 212-220
658371
  Іващенко В. Концепт як одиниця когніції людини (логіко-філософське осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 150-157. – Бібліогр.: Літ.: С. 155-157; 30 назв. – ISBN 966-7825-79-5
658372
  Даньків М.В. Концепт як одиниця мови, мислення і культури (на матеріалі перської і української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 56-62. – Бібліогр.: 18 назв.
658373
  Крупко О.І. Концепт як одиниця опису мовної картини світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 209-218


  У статті аналізуються основні підходи до означення поняття символу. Особливу увагу приділено лінгвосеміотичному і лінгвофілософському підходам. Визначені основні складові та характеристики символу. В статье анализируются основные подходы к определению ...
658374
  Боднарюк Ю.В. Концепт як складова частина концептосфери у мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 4-7


  Досліджується когнітивна лінгвістика як мовознавчий напрям та застосування когнітивного аналізу для вивчення терміносистеми.
658375
  Чорновол-Ткаченко Концепт як структура зберігання знань // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 140-148
658376
  Мельник Т.В. Концепт"рідна земля" в інфосфері Севастополя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 436-443
658377
  Краснобаєва-Чорна Концепт, концептуалізація та концептуальна система: логіко-філософський вектор // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 27-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 31-32; 16 п. – ISSN 1728-9572
658378
  Круківська О.В. Концепт, термін, дефініція і спеціалізований дискурс / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 188-199


  Стаття присвячена еволюції поняття "концепт" у термінології та її впливу на спеціалізований (офіційний) дискурс, аналізу комунікативно-прагматичних особливостей понять : термін, концепт і дефініція у спеціалізованому дискурсі, методам їх ...
658379
  Володарська М.В. Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 209-221. – ISSN 2227-2844


  "Зроблено спробу простежити етимологію терміну «концепт», систематизувати його чисельні тлумачення в контексті психолінгвістичного, лінгвістичного, лінгвокогнітивного, культурного та лінгвокультурного підходів. Оскільки складність інтерпретації ...
658380
  Лепьохін Є. Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альберта Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер"яна Підмогильного // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 102-106. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
658381
  Поліщук Олена Концепти "героїчного ентузіаста", "естетика" та "справжнього митця" :естетичний аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 92-96
658382
  Ітані Олена Мустафа Концепти "добро-зло" як онтологічна основа морально-етичних уявлень арабів та їх лінгвістичне втілення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 372-377


  Мовні кліше є свого роду відображенням менталітету того чи того етносу. Важливо звернути увагу на те, наскільки живучими в різних часових, соціальних, ідеологічних періодах виявляються певні морально-етичні установки, які гарантують духовне ...
658383
  Бобро М.П. Концепти "жити", "життя" як об"єкт сучасних лінгвістичних досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
658384
  Кошелєв А. Концепти "інтелектуальна біографія" та "біографічний світ" у дослідженні життєдіяльності інтелектуала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток теорії біографічних досліджень на сучасному етапі існування вітчизняної історичної науки. Проаналізовано праці українських і зарубіжних учених, які розробляли та переосмислювали тенденції написання біографій науковців та інших ...
658385
  Городецька О.В. Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 107-114. – ISBN 966-581-388-9
658386
  Вілков В.Ю. Концепти "культурна" та "політична" нація у структурі націологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 47-51. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз теоретико-методологічних функцій концептів "культурна" та "політична" нація у системі теоретичних моделей націй, націоналізму та національно-державного будівництва. The article presents analysis of the theoretical and ...
658387
  Марусяк М. Концепти "любов", "біль" в епістолярних текстах Василя Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 238-245. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
658388
  Бочкар О.В. Концепти "метаморфози" і "трансформації" як концептуальне підгрунтя оповідань збірки Роальда Дала "Поцілунок". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 105-112


  У статті проаналізовано концептуальне підґрунтя збірки оповідань "Поцілунок" англійського письменника Роальда Дала. Творчість митця розглянуто у контексті феномену "неоготичного постмодернізму". Висунуто гіпотезу, що ключовими для розуміння структури ...
658389
  Левко О.В. Концепти "милосердя" та "служіння" у ранньохристиянській грекомовній прозі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 162-167. – Бібліогр.: c. 167; 13 поз.
658390
  Ремінська Ю. Концепти "міжнародного верховенства права" та "верховенства права у його міжнародному вияві": до питання теоретико-правового розмежування понять // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 139-141
658391
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Додатки: л. 198-223. – Бібліогр.: л. 178-197
658392
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
658393
  Ящук А.К. Концепти "поетичне мовлення" і "мовчання" у поезії Максима Рильського 1915-1940 років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 498-503


  У статті проаналізовано еволюцію поетики М. Рильського крізь призму змін у лексичному вираженні концептів "поетичне мовлення" та "мовчання". В статье проанализирована эволюция поэтики М. Рыльского сквозь призму изменений в лексическом выражении ...
658394
  Євтушенко Н.І. Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 34-39. – ISSN 2305-3852
658395
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
658396
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
658397
  Борисюк І.В. Концепти "свого" і "чужого" простору в дилогії Б. Грінченка "Серед темної ночі" й "Під тихими вербами" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 64-68


  У статті зроблено спробу дослідити трансформацію наріжних для традиційної культури концептів "свого" й "чужого" простору в прозі Б. Грінченка. Особливу увагу приділено проблемі актуалізації архаїчних архетипів
658398
  Романова Н. Концепти "сонце" і "серце" у поезії Василя Симоненка // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 122-128
658399
  Левіщенко М.С. Концепти gentelman і lady у вікторіанському дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 232-243
658400
  Капранов С.В. Концепти Азії та Китаю в мегагеографічній революції Мейдзі // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 150-155. – ISBN 978-966-02-8237-7
658401
  Тімкова Т.М. Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 165-178. – ISSN 1682-671Х
658402
  Полюга С.М. Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах Святого Письма // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 249-253


  У статті зосереджено увагу на синонімах у сакральних текстах як носіях загальномовних значень. Назва Бога об"єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина як єдиного істинного Отця. У сакральному дискурсі, зважаючи на специфіку значень ...
658403
  Скиба Т.В. Концепти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 512-517
658404
  Безпаленко А.М. Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 94-99


  Подається порівняльний аналіз таких гносеологічних категорій як теорія, закон, принцип. Стверджується, що об"єднуюча семантична риса усіх трьох - узагальнене пояснення, яке є найціннішим у науці, бо дає можливість володіти і управляти. Дается ...
658405
  Сивець Т. Концепти візантійського неоплатонізму в Київській Русі та інших культурно-історичних літературних кодах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 383-388


  У статті пропонується епістеміологічна модель києворуської літератури з погляду неоплатонізму. Виокремлюються основні філософські концепти неоплатоніків, які через посередництво образно-символічної системи притч набувають художнього втілення в ...
658406
  Кірносова Н.А. Концепти давньокитайської лінгвістичної термінології (у межах питання про зв"язок мови й мислення) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 433-442


  У статті проаналізовано семантичну структуру десяти ієрогліфів на позначення лінгвістичних або когнітивних понять, присутніх у текстах давньокитайської філософії з метою виявити особливості розуміння в ті часи питання взаємозв’язку мови та мислення. ...
658407
  Фурманюк М. Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 222-231. – ISSN 2524-0137
658408
  Гнідан Ю.В. Концепти добра і зла в творчості Акутагава Рюноске (на матеріалі новел письменника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  В статті йдеться про філософські концепти добро і зло в творчості Акутагава Рюноске. In the article focuses on the philosophical concepts of good and evil in the works of Akutahava Ryunoske.
658409
  Мазепова О.В. Концепти ДУХ\ДУША в лексико-фразелогічній системі перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 12-24


  У статті розглянуто особливості об"єктивації концептів ДУХ/ДУША у перській мовній картині світу на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць перської мови, що вербалізують ці концепти. Досліджується спільне й відмінне у мовній репрезентації цих ...
658410
  Шпира І. Концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 436-442. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджуються ключові концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія. Аналіз зв"язку даних концептів дозволяє зробити висновок про єдність цих ключових понять у мовній свідомості поета.
658411
  Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем"єр, 2008. – 332с. – ISBN 966-685-189-X
658412
  Шовковий В.М. Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 332-337
658413
  Іщенко Є. Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса


  У статті розкрито модифік5ацію понять екзистенціалізму в силовому полі художнього мислення, їх перетікання з денотативного рівня в багатозначний конотативний. Обгрунтовано екзистенційний вибір В. Стуса, що полягає в пошуках шляхів до Бога, у намаганні ...
658414
  Науменко Н.В. Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 347-355. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано літературно-критичні праці українських письменників початку XX століття. Показано, що співвідношення формальних і змістових компонентів у критичному нарисі письменника, який водночас виступає літературознавцем, надається до ...
658415
  Бикова Т.В. Концепти локального і глобального у поетичній творчості Юрія Федьковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті розкрито значення концептів глобального і локального як чинників процесу глокалізації у поетичній творчості Ю. Федьковича. До аналізу залучаються поезії Осипа Юрія Федьковича раннього періоду. Шляхом порівняльного аналізу та зіставлення ...
658416
  Качак Т.Б. Концепти маскулінності у пригодницькій прозі для юних читачів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 188-200. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "... Репрезентація фемінного і маскулінного дискурсу в літературі для дітей та юнацтва має свої особливості, зумовлені як текстовими, так і позатекстовими факторами. Якщо фемінний дискурс повною мірою автори реалізовують у дівчачих текстах, то ...
658417
  Смульський Є.В. Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 61-65


  Автор розглядає концепти метагенетики та расової свідомості в неозичницьких вчених Asatru Folk Fssembly та Родового Вогнища Слав"янської Рідної Віри відповідно. Дані концепти аналізуються на предмет проявів расової чи етнічної нетерпимості, ...
658418
  Каша К.А. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 419-423


  Стаття присвячена дослідженню лексики міфологічного змісту, яка виступає основним засобом репрезентації міфологічних концептів і, отже, осягнення міфологічної картини світу. Приділяється увага вивченню міфологем, що трактуються як концепти міфологічної ...
658419
  Вашталова К.О. Концепти МОВЧАННЯ і ТИШІ в романі Н.С. Момадея "Дім, зі світанку створений" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 164-170


  У статті аналізуються особливості функціонування концептів мовчання й тиші в сучасній літературі американських індіанців. Ці концепти розглядаються в релігійному, міфоритуальному, лімінальному та соціально-психологічному аспектах, у контексті взаємодії ...
658420
  Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 0869-6020
658421
  Костирко Тамара Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається системоутворювальний механізм функціонування бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів (ВНЗ), визначається концептуальний стрижень системи бібліотечно-інформаційних закладів вищої школи та принципи їхнього ...
658422
  Шейко В.М. Концепти науково-освітньої й управлінської діяльності закладів вищої освіти культури і мистецтв / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 16-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Різноаспектно проаналізовано розвиток Харківської державної академії культури у 2017-2018 н.р. Особливу увагу приділено розкриттю інноваційних напрямів кадрової політики, освітньої та наукової діяльності найстарішого, унікального, елітного, ...
658423
  Багрій-Миськів Концепти перекладів Ігоря Костецького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 228-232. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
658424
  Ткаченко Н. Концепти поля ментальності у зіставному аспекті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 82-90. – ISSN 1682-2366
658425
  Грищук В.К. Концепти розуміння негативної (ретроспективної) кримінально-правової відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
658426
  Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03, 03, 035 / Токарєва Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 244-245. – Бібліогр.: арк. 6-7, 203-243 та в додатках: арк. 244
658427
  Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Токарєва Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
658428
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 445 л. – Бібліогр.: л. 391-445
658429
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 41 с. – Бібліогр.:33 назви
658430
  Шевченко Л.І. Концепти теорії інтелектуалізації літературної мови в контексті розвитку стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 3-15.
658431
  Хархун В. Концепти тоталітарної онтології : на матеріалі драматургії Олександра Корнійчука
658432
  Василик Л.Є. Концепти Україна та свобода в реалізації національної ідеї: історико-отологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 184-189


  У статті крізь призму найважливіших концептів розглядається журналістська парадигма початку ХХ ст., з"ясовується, як концепти відображають і формують картину буття з його духовними цінностями, окреслюють національні параметри епохи. The article ...
658433
  Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Віталій Кононенко ; Мін-во освіти та науки України ; Акад. пед. наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с. – ISBN 966-640-155-Х
658434
  Сичок С.В. Концепти філософії Григорія Сковороди як семантичний ключ до розуміння мікросвіту творчості В. Підпалого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 172-178
658435
  Комова М.В. Концепти філософії інформації Лучано Флоріді / М.В. Комова, А.М. Пелещишин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 16-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333
658436
  Гуменюк Т. Концепти функціонування сучасної юридичної науки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 180-184. – ISSN 2307-8049
658437
  Лавринович Л. Концепти часу в "Camera Iucida" Р. Барта: літературознавчі проекції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 78-85. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
658438
  Головко С. Концепти якості вищої освіти в системі нормативно-правового забезпечення її функціонування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 31-32
658439
  Кулініч С. Концепти, мотиви та домінанті образи сучасного "страшного" фольклору дітей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 270-276
658440
  Карпенко У.О. Концептичний зміст фрейму "Збройне протистояння" у російській культурно-мовній традиції : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.02 / Уляна Олексіївна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
658441
  Кубаєвський Микола Концептні імплікації у вивченні взаємозв"язку ідентифікації й ідентичності / Кубаєвський Микола, Лук"яненко Світлана // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.58-68. – ISSN 1810-2131
658442
  Нікітюк І.В. Концептовірна роль сильних позицій у романі Тоні Моррісон "Блакитні очі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 174-181. – ISBN 966-581-623-3
658443
  Біла А. Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аспект
658444
  Воробйова О.П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 53-64. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
658445
  Приходько А.М. Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 43-50


  Розглядається концептоцентричний патерн аналізу дискурсу, який передбачає з"ясування алгоритму взаємодії концептуальних одиниць із певною дискурсивною формацією в режимі середовища та стилю вербального спілкування.
658446
  Шевченко Л.Л. Концептологія Нового Заповіту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 201-208. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено проблеми дослідження текстових концептосфер. На основі концептуального аналізу описано операційні засади виявлення смислових домінант тексту.
658447
  Венжинович Н.Ф. Концептосфера "бог" в українській фразеологічній картині світу // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 36-43. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
658448
  Малиновська А.В. Концептосфера "війна" в поетичній мові Андрія Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 127-133
658449
  Янушевич М. Концептосфера "мораль" у китайській фразеологічній системі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 322-328


  Стаття присвячена висвітленню важливого фрагмента китайської концептуальної картини світу. На базі концептуального аналізу фразеологічних одиниць китайської мови визначаються основні засоби категоризації релігійного-філософського світобачення ...
658450
  Боднар І.М. Концептосфера "Освіта" в англійській мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Боднар Ірина Миронівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
658451
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236, [1] л. – Додатки: л. 227-237. – Бібліогр.: л. 197-226
658452
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
658453
  Полагейкина В.А. Концептосфера близкородственных языков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – . 132-134. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
658454
  Сніжко О.С. Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 117-122


  Досліджено смислові домінанти публіцистики Володимира Винниченка. Окреслено концептосферу творів митця в контексті реалізації ключових концептів авторського тексту. З"ясовано типові проблемно-тематичні параметри щоденникових записів, епістолярію, ...
658455
  Маслова Ю.П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 57-68
658456
  Тищенко О.В. Концептосфера дому у слов"янській пареміології на контрастивному тлі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 216-234. – ISBN 978-617-7132-63-8
658457
  Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна об"єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Христина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 312 арк. – Додатки: арк. 268-312. – Бібліогр.: арк. 10-12, 245-267 та в додатках: арк. 310-311
658458
  Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна об"єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
658459
  Демко Т. Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 249-256. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано образи-концепти поеми В. Блейка “Видіння дочок Альбіону” (1793) та її місце у творчості поета. Досліджено символічний рівень твору, де найяскравіше помітна реалізація авторського художнього світогляду. Виявлено єдність, утворену ...
658460
  Науменко Н. Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 186-189
658461
  Мірошниченко П.В. Концептосфера посттоталітарного українського радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті зроблено спробу охарактеризувати концептосферу сучасного українського радіомовлення, насамперед комерційного (недержавного) як соціальної інституції перехідного суспільства, в боротьбі національно-маркованої культури та глобальної масової. ...
658462
  Василик Л. Концептосфера публіцистики Івана Дзюби // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 100-110.


  Аналізується концептосфера публіцистики І. Дзюби, зокрема концепти "Україна" "свобода" як складники творчої майстерності публіциста Lubov Vasylyk. Publicism conceptual system of Ivan Dzjuba. The article deals on the is-1 sues of publicism conceptual ...
658463
  Черниш Т.М. Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної України та інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 105-118. – ISSN 2072-1692
658464
  Коржик А.О. Концептосфера трапези в казках "Івасик-Телесик" і "Зла мати і сестра середа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 291-301. – ISSN 2520-6397


  Присвячено дослідженню ініціального становлення головних героїв казок із погляду харчових символів і концептів, заприявлених у текстах казок "Івасик- Телесик" і "Зла мати і сестра Cереда".З одного боку трапеза розглядається як джерело сили й життя, з ...
658465
  Бехта І.А. Концептосфера у динаміці (текст і дискурс у світлі когнітивно-дискурсної парадигми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 22-26. – ISBN 966-581-295-5
658466
  Дмитренко М. Концептосфера українського фольклору: дім, дорога, доля // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 10-52. – ISBN 978-617-676-148-8
658467
  Москалюк В.М. Концептосфера української публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 69-72


  У статті досліджується поняття концептосфери в українській публіцистиці. Підкреслюється, що публіци-стика фіксує історичні моменти творчої реалізації народу, нації, її розуміння світу й себе в цьому світі і є макротекстами культури. Автор статті ...
658468
  Сидоров А.А. Концептосфера философского дискурса И.А. Ильина // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-133. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
658469
  Комарницька Т. Концептосфера японського воїна (на матеріалі книги Самурая "Хагакуре") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 44-54
658470
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 328 арк. – Додатки: арк. 273-328. – Бібліогр.: арк. 238-272
658471
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
658472
  Кагановська О.М. Концептотвірна функція дейксису у формуванні семантичного простору художнього твору // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 170-177
658473
  Лук"янченко М. Концептотворча роль автора та її співвідношення з індивідуальністю прекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 280-283. – Бібліогр.: Літ.: С. 283; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
658474
  Дмитриева А.А. Концептуализация интроспекции в философии Нового времени (Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 24-39. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
658475
  Ковальчук А. Концептуализация понятий "СНГ" и "Постсоветское пространство" в польской и российской науке о международных отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 102-105
658476
  Титарь И.А. Концептуализация понятия "консолидация демократии" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.35-41. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
658477
  Прокофьев Андрей Вячеславович Концептуализация понятия "общественная мораль": некоторые проблемы и трудности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 51-61. – Бібліогр.: с. 51-53, 56-60. – ISSN 0042-8744
658478
  Барташевич Т.Ю. Концептуализация этики добродетели в русской философии XIX - начала XX века ( К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
658479
  Андреєва Т.М. Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами-назвами сільгоспзнарядь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 20-27


  У статті розглянуто особливості фразеологічної концептуалізації, здійснюваної одиницями, до складу яких уходять назви сільгоспзнарядь. В статье рассмотрены особенности фразеологической концептуализации, осуществляемой единицами, в состав которых ...
658480
  Машненков К.А. Концептуалізація базових понять у контексті державного управління розбудовою екологічної держави // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
658481
  Мартінек С.В. Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 338-347. – ISBN 966-581-388-9
658482
  Мазепова О.В. Концептуалізація бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 446-468


  У статті на матеріалі результатів психолінгвістичного експерименту досліджено концептуальну структуру та зміст бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у мовній свідомості носіїв перської мови. Показано, яким чином отримані дані можуть бути інтерпретовані із ...
658483
  Басенко І.Ю. Концептуалізація відношення наукового та художнього пізнання: до витоків проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 93-102
658484
  Потапенко Я. Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 120-125. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються різноманітні варіанти інтерпретації концепту "тілесність", котрий є важливою теоретико-методологічною категорією в культурній антропології ХХ - початку ХХІ ст. В статье анализируются различные варианты интерпретации концепта ...
658485
  Енверов Р. Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 244-252. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
658486
  Котик І. Концептуалізація душі у творчості Юрія Тарнавського
658487
  Ярмолінська М.В. Концептуалізація евфонії в українській картині світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 393-399


  У статті досліджується милозвучність української мови в контексті варіантів концептуалізації мов їхніми носіями. Питання звукової організації вирішувалися, природно, не тільки в критичних і теоретичних висловленнях, але й у самій поетичній практиці.
658488
  Толстова О.Л. Концептуалізація емоцій у жесто-мімічних фразеологізмах іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 420-427
658489
  Музиченко М.В. Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459
658490
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
658491
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
658492
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у Середньовічній Британії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 73-76
658493
  Карпенко Н.А. Концептуалізація жіночих власних назв у романах П. Загребельного // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 69-74
658494
  Мартінек С.В. Концептуалізація зеленого кольору (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 404-412. – ISBN 966-581-481-8
658495
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 398, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 353-398
658496
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 3-9. – ISBN 966-8188-08-X
658497
  Дука А.П. Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
658498
  Морозова Т.В. Концептуалізація латентних екосистемних послуг / Т.В. Морозова, В.В. Лук"янова, Є.С. Анпілова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 54-64. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2411-4049
658499
  Біскуб І. Концептуалізація лінгвістичної інформації в комп"ютерних лексиконах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 37-45. – ISBN 966-581-481-8
658500
  Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто універсальні й етноспецифічні особливості мовної репрезентації ментальних категорій в українській, російській, англійській та італійській мовах. Визначено відмінності у змістовому наповненні nomina mentalia, зумовлені специфікою ...
658501
  Відякіна М.М. Концептуалізація моделі народної економіки України в працях Філіпенка А.С. // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 172-174
658502
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в Австралії і Новій Зеландії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 131-135. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))


  У статті розглянуто особливості інноваційної моделі управління вищою освітою в Австралії і Новій Зеландії, структурно-функціональні особливості різних інституцій освітнього процесу.
658503
  Різниченко Є.І. Концептуалізація національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 131-136


  У статті розкривається та визначається концепт національних еконо- мічних інтересів країн. Розглянуто та проаналізовано основні підходи щодо суті та форм прояву національних економічних інтересів. В статье раскрывается и дается определение концепта ...
658504
  Слюніна О.В. Концептуалізація образу вогню у поетичному мовомисленні Марії Людкевич // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 149-156
658505
  Вишневська Г. Концептуалізація образу потерчат у творах Лесі Українки та Василя Короліва-Старого // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 7-11. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  Статтю присвячено аналізу концепту «потерчата» у творчості Лесі Українки та Василя Короліва-Старого. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в лінгвоконцептуальній картині світу обох письменників. Робота виконана в аспекті когнітивної ...
658506
  Пашко Н.Ю. Концептуалізація ОСББ у контексті теорії соціального капіталу та громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 137-147. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
658507
  Мосьондз С. Концептуалізація освітнього права як підгалузі адміністративного права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 1026-9932
658508
  Товпеко О. Концептуалізація особистісного досвіду як творча діяльність з осягнення буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В запропонованій статті розглядається проблема концептуалізації особистісного досвіду з точки зору онтологічної та пізнавальної площин аналізу. Наведено аргументи на користь розуміння концептуалізації як творчої діяльності суб"єкта, що пояснює ...
658509
  Сидорович О. Концептуалізація парадигм фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 41-48. – ISSN 1818-5754
658510
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
658511
  Медведчук В.В. Концептуалізація поняття "громадянське суспільство": ретроспектива деяких теоретичних аспектів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 49-56. – (0). – ISSN 2078-9165
658512
  Литвиненко О.О. Концептуалізація поняття "мультимедіа" на основі соціокомунікативного підходу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 181-190


  Проаналізовано сучасні підходи фахівців до визначення обсягу та змісту поняття "мультимедіа". Запропоновано визначення поняття "мультимедіа" з позицій соціокомунікативного підходу.
658513
  Клапків Ю.М. Концептуалізація поняття інститут ринку страхових послуг на основі неокласичної економіки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 16-20. – ISSN 2313-8246
658514
  Шавель С. Концептуалізація поняття соціальної сфери в социологии // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 180-196. – ISSN 1563-3713
658515
  Лавриненко С.Т. Концептуалізація правових смислів в українських обрядових піснях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 133-142
658516
  Бартусяк П.І. Концептуалізація правового поняття інфляції у національному судовому праві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 52-54. – ISBN 978-617-7096-97-8
658517
  Сметаняк О. Концептуалізація проблеми дослідження правового нормоутворення у контексті філософії права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 75-81
658518
  Ющенко М.П. Концептуалізація простору у французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Ющенко М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
658519
  Світлов О.Р. Концептуалізація процесуальних та феноменальних характеристик міграції в сучасних теоріях соціального простору : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Світлов Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с., з обкл. – Бібліогр.: 12 назв
658520
  Ковальова О. Концептуалізація регіональної інтеграції а Латинській Америці // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 274-282. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
658521
  Туленков М.В. Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі / М.В. Туленков, В.В. Чепак, А.В. Зарицька // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 42-45
658522
  Макаренко Т.Є. Концептуалізація розвитку франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 163-167
658523
  Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Галина Богданівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 272 л. – Додатки: л. 268-272. – Бібліогр.: л. 236-267
658524
  Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Г.Б.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
658525
  Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 17-18 ст. : монографія / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-185-003-2
658526
  Вільчинська Т. Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 403-407. – ISBN 978-617-7201-57-0
658527
  Осадча О.С. Концептуалізація світу у текстах української фантастики (друга половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 413 арк. – Додатки: арк. 212-413. – Бібліогр.: арк. 179-212
658528
  Кравченко Ї.М. Концептуалізація свята як феномену повсякденного життя // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 76-79
658529
  Вишняк Д.І. Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується тема смерті в творах Гу Чена, сучасного китайського поета-туманника, життяякого припало на роки "культурної революції" у Китаї (1966-1976). А також розкриваються такі поняття, як "туманна поезія" в історії літератури Китаю та ...
658530
  Дьяковська Г. Концептуалізація соціальної пам"яті у соціально-філософському дискурсі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 3-11. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядається концептуалізації соціальної пам’яті у соціально-філософському дискурсі. Соціальну пам’ять представлено як засіб самоідентифікації спільнот. Автор виходить з визначення соціальної пам’яті як механізму відбору, кодування і збереження ...
658531
  Медвідь В. Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу / В. Медвідь, В. Сігуа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 75-80. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
658532
  Савенко В. Концептуалізація структури правової реальності та місця закону в ній // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 26-32. – ISSN 2524-0129
658533
  Локтєва І. Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена концептуалізації та досвіду вимірювання соціального відторгнення. У роботі розглянуто приклади застосування концепту в зарубіжних та вітчизняних емпіричних дослідженнях. Встановлено, що зарубіжними та вітчизняними дослідниками ...
658534
  Манделіна О.С. Концептуалізація тексту як ключової медіатехнології у філософії культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 61-63
658535
  Верменич Я. Концептуалізація теорії й історії погранич у сучасних наукових дискурсах // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 15-42
658536
  Кривицька О.Р. Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 157-163. – ISSN 2222-0712
658537
  Коновалова І.Ю. Концептуалізація феномена особистості композитора XX ст. в контексті філософсько-rультурологічних ідей М.М. Бахтіна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 8-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
658538
  Афанасьєва Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741


  Формування культури співучасті та активне залучення користувачів до створення контенту стало визначальною ознакою комунікаційного процесу. Медіа усвідомили важливість подібної стратегії для розширення своєї аудиторії та все частіше змінюють конкуренцію ...
658539
  Смокова Г.І. Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
658540
  Сухенко В.Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 181-188. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано мовні засоби репрезентації концепту Я мовомислення Дмитра Білоуса; визначено відповідні мікроконтексти, які моделюють змістову інтерпретацію досліджуваного концепту, розкрито світоглядно-естетичні критерії письменника, специфіку його ...
658541
  Бокал Г.В. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 259-260. – ISBN 966-316-069-1
658542
  Кононенко Т.П. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347-349. – ISBN 966-316-069-1
658543
  Шевченко Л.І. Концептуалізоване поняття "вербалізація думки" В.О. Потебні й теорії інтелектуалізації літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 7-10


  У статті аналізується актуальне в сучасній лінгвістиці термінопоняття "вербалізація думки", семантика якого окреслюється в контексті ідей О. Потебні. В статье анализируется актуальное для современного языкознания терминопонятие "вербализация мысли", ...
658544
  Колесник О.С. Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 286-292


  Концептуальна алюзія розглядається як механізм категоризації світу на основі змісту міфологічного простору. Визначаються функції та напрямки алюзивних концептуальних взаємодій. Концептуальная аллюзия рассматривается как механизм категоризации мира на ...
658545
  Шатіло В. Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню концептуальної еволюції правової держави в теоретико-правовому та конституційно-правовому аспектах в європейській та українській політико-правовій думці. Статья посвящена исследованию концептуальной эволюции правового ...
658546
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
658547
  Димитренко Л.В. Концептуальна картина світу в поетичних творах (на матеріалі поетичних образів американської поезії XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 37-44. – ISBN 966-581-148-7
658548
  Чорна Н.В. Концептуальна картина світу художнього дискурсу Габрієля Гарсія Маркеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 133-142. – ISSN 2521-1218
658549
  Александрук І.В. Концептуальна категорія ПРОСТІР МОЖЛИВОГО СВІТУ у творах фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С.3-11


  У статті розглядаються проблеми категоризації та коцептуалізації можливого світу, представленого у творах жанру фентезі американських та британських авторів, а також аналізуються засоби вербалізації та структура концептуальної категорії ...
658550
  Поліщук В.С. Концептуальна критика нового державного менеджменту // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 201-202
658551
  Безугла О.В. Концептуальна метафора "НАЦІЯ-ЦЕ СІМ"Я" в політичному дискурсі США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 10-12. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто найбільш типову для американського політичного дискурсу метафору "НАЦІЯ-ЦЕ СІМ"Я", запропоновану Дж. Лакоффом. Проаналізовано два типи ідеальної сім"ї, які займають центральне місце у світобаченні лібералів і консерваторів.
658552
  Огаркова Г.А. Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 392-397. – ISBN 966-581-388-9
658553
  Дубик В. Концептуальна метафора мас-медійного дискурсу Франції на тлі польсько-українських досліджень // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 13-16. – ISSN 2306-028X
658554
  Водяницька Т.С. Концептуальна метафора у корейській мові та її застосування у дослідженнях з різних дисциплін // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 235-239
658555
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 207-210


  В результаті аналізу напрямів використання геопросторової інформації для вирішення задач силового протистояння запропонована концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення. В результате анализа направлений ...
658556
  Ковальчук Н.В. Концептуальна модель документаційного забезпечення управління бібліотекою в сучасних умовах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - окреслити концептуальну модель документаційного забезпечення управління бібліотекою, що сприятиме ефективній роботі бібліотечної установи в умовах внутрішнього та зовнішньогоїїкомунікаційнихсередовищ.Методологія дослідження базувалася на ...
658557
  Ткаченко А.М. Концептуальна модель інвестиційного розвитку підприємства / А.М. Ткаченко, В.О. Рожков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 241-244. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
658558
  Капралюк О. Концептуальна модель інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Представлено організаційну структуру інформаційної системи агропромислового комплексу України та надано стислу характеристику її основних суб"єктів
658559
  Сисоєв В.В. Концептуальна модель механізму діагностики діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 411-418. – ISSN 2222-4459
658560
  Колодійчук В.А. Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 60-65. – ISSN 2221-1055
658561
  Черненко Н.М. Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 229-239. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
658562
  Саченко О.А. Концептуальна модель портфельного управління інноваційними проектами модернізації обладнання енергопідприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 61-70 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
658563
  Зварич Р. Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 73-84. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
658564
  Бурлака В.Г. Концептуальна модель розвитку світового ПЕК // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2310-5534
658565
  Корнійчук Г.В. Концептуальна модель системи діагностики фінансового потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
658566
  Лужецький В. Концептуальна модель системи інформаційного впливу / В. Лужецький, А. Дудатьєв // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 1. – C. 45-49. – ISSN 2225-5036
658567
  Вахнован В.Ю. Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 238-245


  Висвітлено сутність та структуру соціологічного моніторингу як інформаційно-комунікаційної складової системи менеджменту якості бібліотечних послуг.
658568
  Несторова Д.С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
658569
  Цибульський В. Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних / В. Цибульський, О. Трипільський, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель формування відкладів нижнього майкопу структури Субботіна Прикерченського шельфу. Отримані уявлення використані при розрахунках ефективних моделей фільтраційно-ємнісних властивостей за алгоритмами детерміністичного і ...
658570
  Парасін Н.Д. Концептуальна об"єктивація аудіального прототипа в поезії Т. Шевченка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 2219-4290
658571
  Клименко Н. Концептуальна організаційна модель системи державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 55-65. – ISSN 2664-3618
658572
  Мельник О.Ф. Концептуальна основа технології формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 145-149 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
658573
  Сидор В.Д. Концептуальна парадигма конституційних основ земельного ладу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-7957-18-6
658574
  Суярко В.Г. Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель розвитку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря / В.Г. Суярко, В.В. Сухов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
658575
  Грачова Т.М. Концептуальна спрямованість ранніх памфлетів Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 510-520. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
658576
  Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди ( на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 116-120
658577
  Орел М.Г. Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 86-92. – ISSN 2306-6814
658578
  Ковпак В.А. Концептуальна структура як типологічна ознака культурологічного журналу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-13


  Статтю присвячено аналізу концептуальної структури як типологічної ознаки культурологічного журналу. Особлива увага приділяється висвітленню аспекту структуризації культурологічного журналу відповідно до висвітлених концептосфер. The article deals ...
658579
  Комар О.В. Концептуальна схема і екстерналістські семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 359-365


  Стаття розглядає ідею концептуальної схеми в екстерналістській семантиці Д. Девідсона як спосіб обмеження основних форм мовного релятивізму, поширених у філософії мови, методології науки і перекладознавстві. Статья рассматривает идею концептуальной ...
658580
  Суродейкіна Т.В. Концептуальна та мовна модель семантичного поля мистецтва в англійській та українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 221-223. – ISBN 966-581-295-5
658581
  Байденко В.И. Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в компетентностном формате (дискуссионный вариант) : материалы ко второму заседанию методологического семинара / В.И. Байденко; МОН Российской федерации; Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов Московского государственного института стали и сплавов (технологического ун-та), Кафедра системных исследований образования. – Москва, 2004. – 21с. – (Труды методологического семинара "Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы")
658582
  Большакова О.Н. Концептуальная модель системы подготовки студентов вуза к научно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-87. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новый подход к проектированию программы профессиональной подготовки педагогов будущего на основе межведомственного партнерства департаментов и организаций г. Москвы: Московского института развития образования, Московского городского ...
658583
  Харитонов Ю.Н. Концептуальная модель управления проектами развития морской портовой инфраструктуры // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 186-192 : рис.. фото, табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
658584
  Гурьянова Л.С. Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики / Л.С. Гурьянова, С.В. Кавун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 71-77. – ISSN 2222-4459
658585
  Хайрова Н.Ф. Концептуальная схема идентификации смысла лингвистических единиц // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 217-223


  В статті пропонується концептуальна схема ідентифікації смислу елементів ієрархічної мовної системи, яка здійснюється за рахунок факторизації простору концептів, представлених знаками лінгвістичних смислових одиниць. Доводиться можливість використання ...
658586
  Ходан М.М. Концептуальне вирішення розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 121-133 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
658587
  Павлюк О.І. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 191-197. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
658588
  Дороніна О.А. Концептуальне забезпечення стратегії антикризової кадрової політики на засадах гідної праці // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 35-40. – ISSN 2226-8820
658589
   Концептуальне законотворення : теорет. модель та практ. доцільність / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-97-0
658590
  Кіктєв М.О. Концептуальне моделювання інформаційних процесів підготовки виробництва стрічкових конвеєрних ліній / М.О. Кіктєв, К.Ю. Ларина // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 73-74
658591
  Карпенко О.Ю. Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна "Дитина Розмарі" / О.Ю. Карпенко, І.П. Попік, Н.М. Тхор // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 73-77
658592
  Шаповалова О. Концептуальне обгрунтування безпекової політики Франції в Європі після завершення холодної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 204-205
658593
  Господаренко В.М. Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американський науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 30-45. – ISSN 2222-5374
658594
  Мінцис Ю.Б. Концептуальне поле "демінутивність", об"єктивоване загальними назвами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 56-61
658595
  Сербін О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У публікації визначено та проаналізовано структурне і компонентне вираження класифікації стоїків. Побудовано класифікаційну схему та досліджено змістовні зв"язки її елементів з огляду на різноступеневість ієрархічної складової цієї класифікації. ...
658596
  Штанков М. Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
658597
  Сивець Т. Концептуальний аналіз "Слова блаженаго Серапиона о маловерье" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 131-139. – ISSN 2411-4146
658598
  Щепанський В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 14-18
658599
  Приймак В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту / В. Приймак, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-44. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові комунікативного менеджменту. Надано практичні рекомендації щодо комунікативного інжинірингу базових організаційних бізнес-процесів та визначено комплекс комунікативних компетенцій фахівця ...
658600
  Матвєєва О.В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 226 арк. – Додатки: арк. 225-226. – Бібліогр.: арк. 8-9, 198-224 та в додатках: арк. 225-226
658601
  Погоріла Н. Концептуальний вимір зовнішньої політики США на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення концепцій, стратегій та доктрин за президентство Дж.Буша молодшого та Б. Обами. В цьому контексті виявлено основні відмінності у зовнішньополітичних стратегіях між республіканською та демократичною адміністрацією США з ...
658602
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
658603
  Мудрицька К.О. Концептуальний вимір ядерної стратегії Франції в постбіполярному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 87-94. – ISSN 2308-6912


  З розпадом біполярної системи міжнародних відносин умови, в яких виникла французька ядерна стратегія, значно змінились. Це викликало певні трансформації у складі ядерних сил Франції та у її політиці щодо ядерного роззброєння. Нові елементи до ...
658604
  Чабанюк В.С. Концептуальний каркас електронної версії Національного Атласу України / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 58-68 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
658605
  Оніщенко О.А. Концептуальний механізм векторних регіональних пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-170. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
658606
  Малик І.В. Концептуальний остів сучасного технократизму у дискурсі управління освітянським процесом // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 115-127
658607
  Пекарєв Д.В. Концептуальний підхід до врахування загроз у космічній сфері в інтересах безпеки та оборони держави // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 55-64. – ISSN 2311-7249
658608
  Борисенко О.П. Концептуальний підхід до запровадження контролінгу при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 12-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
658609
  Дмитришин Л.І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
658610
  Купалова Г.І. Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України / Г.І. Купалова, Ю.Б. Медведєв, О.М. Чистик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання оцінки ефективності виконання бюджетних програм в умовах запровадження програмно-цільового методу формування державного бюджету. Також запропоновані шляхи удосконалення ефективності виконання бюджетних програм у ...
658611
  Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 129-133. – ISSN 2309-1533
658612
  Бойченко Е.Б. Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва / Е.Б. Бойченко, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
658613
  Нікішина О.В. Концептуальний підхід до селективного регулювання відтворювальних процесів у системі суміжних ринків зерна та продуктів його переробки // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 9-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
658614
  Рассадникова Світлана Іванівна Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості та значимість природокористування для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито зміст інвестиційної привабливості об"єктів у сфері природокористування. Розглянуто і запропоновано концептуальні ...
658615
  Рассадникова С.І. Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 117-123. – ISSN 1993-6788
658616
  Андрієнко В.М. Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 118-126 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2222-8810
658617
  Яремко Ю.І. Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
658618
  Хрип"юк В.І. Концептуальний принцип "істини" у філософії прагматизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 191-193
658619
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
658620
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 57-63


  Статтю присвячено концептуальним питанням побудови системи автоматизації інформаційно-аналітичної діяльност на основі знання-орієнтованого підходу. Його сутність полягає в розв’язанні проблем, пов’язаних з автоматизацією вилучення, формалізації й ...
658621
   Концептуальний проект пристрою для дренування рідини з порожнини трубопроводу / І.М. Рузіна, Шкейр Алі, В.В. Стодолінський, Б.С. Мамедов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
658622
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
658623
  Ніконова В.Г. Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму / В.Г. Ніконова, Я.В. Бойко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 62-71. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
658624
  Білик Т.М. Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 12-19


  В статье наводистя определение понятия имидж с точки зрения различных исследователей, его трактовка, а также раскрываются состав-ляющие компоненты данного явления.
658625
  Кагановська О.М. Концептуальний простір французької художньої прози (аналітичний огляд) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 38-49. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
658626
  Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
658627
  Чібалашвілі А.О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
658628
  Ленда Р.І. Концептуальний чинник стильової парадигмальної ідеї доби національного відродження України (середина XVIII - початок XIX ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 235-238
658629
  Ситенко Д.Д. Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 232-241. – ISSN 2222-0712


  У статті розглянуто основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Охарактеризовано основні чинники, що обумовили відмінності у поглядах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо змісту відповідної категорії. Визначено та ...
658630
  Литвиненко Г.С. Концептуальні аспекти і поетика мови повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 74-84


  Статтю присвячено проблемі поетики художньої мови у повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір". Подається аналіз поняття "поетична мова". Досліджуються культурно значущі концепти повісті, пропонуються засади літературознавчого і мовознавчого ...
658631
   Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
658632
  Ревуцький В.Р. Концептуальні аспекти при створенні та розвитку системи обробки геопросторових даних регіону / В.Р. Ревуцький, С.М. Трохимець, Ю.М. Панчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-221. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
658633
  Ступницький В.В. Концептуальні аспекти розвитку безпеки життєдіяльності людства в ХХІ столітті / В.В. Ступницький, Г.І. Туровська, Є.В. Срібна // Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь, 2014. – Вып. 7. – С. 11-14
658634
  Муза О. Концептуальні аспекти української моделі інституту адміністративної юстиції в контексті зарубіжного досвіду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-29.
658635
  Свідерський Є. Концептуальні аспекти формування показників фінансової та податкової звітності з урахуванням нормативів п(с)бо 21 і мсбо 21 / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
658636
  Таньков К.М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 259-264 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
658637
  Vashenina O. Концептуальні виміри фразеологічної одиниці // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 44-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
658638
  Пархоменко Н.М. Концептуальні витоки сучасної вітчизняної доктрини права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 25-29. – ISBN 978-617-7638-01-7
658639
  Бойцова В.О. Концептуальні відмінності між інноваційним та інвестиційним і проектами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-02-6
658640
  Стежко С.О. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 130-135


  У статті розглядаються проблеми збереження сталих концепцій історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття, зокрема у творчості Андрія Малишка. В статье рассматриваются проблемы сохранения устойчивых концепций исторического ...
658641
  Сивець Т. Концептуальні домінанти духовності у "Житії Феодосія Печерського" Нестора та поемі "Перебендя" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 331-340


  Зроблено спробу компаративного аналізу прототипових концептуаль-них схем ДУХОВНОСТІ як знакового феномену для формування естетич- ної платформи українського середньовіччя та романтизму. В основу аналізу покладено агіографічну літературну традицію (на ...
658642
  Решетньова Ю.Ю. Концептуальні дослідження, гендер і філософія постмодернізму на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С.19-23. – ISSN 2077-1800
658643
  Жихарєва О.О. Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 112-120. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
658644
  Попрозман Н.В. Концептуальні елементи стратегічного управління / Н.В. Попрозман, О.І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуті та систематизовані основні концепції стратегічного управління.
658645
  Третяк А.М. Концептуальні засади "Землеустрою-2030" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 4-12. – ISSN 2306-1677
658646
  Пільгуй С.С. Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 86-92. – ISSN 2073-9982
658647
  Ковальчук І.П. Концептуальні засади атласного геоекологічного картографування різнорангових геопросторових об"єктів і систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 66-77. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-1677
658648
  Олійник О. Концептуальні засади аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912
658649
  Дем"янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
658650
  Слатвінська М.О. Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів / М.О. Слатвінська, Л.А. Васютинська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 21-24
658651
  Пирожкова Ю.В. Концептуальні засади вдосконалення ефективності реалізації функцій адміністративного права: доктринальний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 70-77. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
658652
  Нагребельний В.П. Концептуальні засади вдосконалення правового забезпечення державного управління та підвищення його ефективності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 22-27. – ISSN 2413-1342
658653
  Колесніченко О.В. Концептуальні засади вивчення трудового конфлікту в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 70-72
658654
  Лем"янишин В. Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-78. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
658655
   Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.І. Лайко, З.В. Чехович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 105-115. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
658656
  Ківалова Т.С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов"язань відшкодування шкоди за Цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-124.
658657
  Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н.В. Глинська ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ : Істина, 2014. – 586, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-138-007-2
658658
  Подунай В. Концептуальні засади визначення терміна "економіка знань" // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 153-159. – ISSN 1818-2682
658659
  Євтух В. Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-30.
658660
  Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 52-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
658661
  Азарян О.М. Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій / О.М. Азарян, Ю.О. Біленька // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354
658662
  Карташов Є.Г. Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 100-103. – Бібліогр.: 12 назв
658663
  Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.19 / Гурський Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 26с. – Бібліогр.: 84 назв.
658664
  Ходжаян А.О. Концептуальні засади державної структурної політики національної економіки / А.О. Ходжаян, А.Р. Ходжаян // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 73-80. – ISSN 2222-0712
658665
  Клокар О. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35
658666
  Товстенюк О.В. Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 89-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
658667
  Бабарицька В. Концептуальні засади дослідження комунікаційної взаємодії у світосистемі : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15 : Схема. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Грунтуючись на висвітленні механізму функціонування нформаційно-технологічного простору, розкрито зміст взаємодії у світосистемі, визначено типи, форми, властивості комунікацій, зокрема охарактеризовано їх конкретно-історичну і просторову ...
658668
  Фастівець А. Концептуальні засади дослідження проблеми формування діагностичної компетентності фахівців з фізичної терапії // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 160-174. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
658669
  Обушний М. Концептуальні засади дослідження ролі українства у світовому цивілізаційному процесі в доробку науковців Центру українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 8-13


  У статті проаналізовано доробок науковців Центру українознавства щодо розроблених ними концептуальних підходів дослідження місця і ролі українства у цивілізаційному поступі людства. Концепти, розроблені науковцями Центру Українознавства можуть бути ...
658670
  Микитюк М.В. Концептуальні засади екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 220-231. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
658671
  Потай Оксана Анатоліївна Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 226-235. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливи екологічного менеджменту на підприємстві та ...
658672
  Потай О.А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 226-235. – ISSN 1562-0905
658673
  Шевченко О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-64. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено особливості теорій економічного розвитку, запропоновані шляхи подільшихдосліджень аспектів розвитку економіки в умовах глобалізації та інтеграції національної економіки.
658674
  Костюк І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 137-140. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу. Досліджено зміст понять "наднова економіка" та "гламурна економіка".
658675
  Криленко В.І. Концептуальні засади економічної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 36-39
658676
  Зубрицька Н.Б. Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 122-124. – Бібліогр.: 6 назв
658677
  Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 22-26. – ISSN 2313-559X
658678
  Смирнова Н.С. Концептуальні засади забезпечення демографічної безпеки Фиранції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 2310-2837
658679
  Жураківський Є.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6792
658680
  Скарга О.О. Концептуальні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 435-442. – ISSN 2222-4459
658681
  Біленчук П. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 5-7


  Концепція всеукраїнського проекту забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання грунтується на системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави й ...
658682
   Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 147, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-114. – ISBN 978-611-01-0841-6
658683
  Олійник Я.В. Концептуальні засади запровадження недержавними пенсійними фондами звіту про управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 88-99. – Бібліогр..: 28 назв. – ISSN 2305-7645
658684
  Коваль О.П. Концептуальні засади запровадження обов"язкової професійної пенсійної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 103-107. – ISSN 2306-5664
658685
  Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, О.В. Гаєвська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 37-42. – Бібліогр.: 5 назв
658686
  Багайчук К.Л. Концептуальні засади здійснення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7220-83-0
658687
  Третяк А.М. Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
658688
  Макогон В.Д. Концептуальні засади зміцнення місцевих фінансів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 36-39.
658689
  Гагіна Н. Концептуальні засади змішаного навчання в мовній освіті у вищій школі / Н. Гагіна, В. Борисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 174-184. – ISSN 2312-5993
658690
  Назаров В.К. Концептуальні засади зовнішньої політики Об"єднаних Арабських Еміратів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 384-395
658691
  Гусєва О.Ю. Концептуальні засади і прикладні аспекти комплексного оцінювання готовності підприємств до змін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр..: 10 назв. – ISSN 1993-6788
658692
  Волковецький С. Концептуальні засади ідеології персоналізму / С. Волковецький, В. Сабадуха, Я. Петрів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 10
658693
  Дубовик О.В. Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 71-76. – ISSN 1993-6788
658694
  Крушніцька Г.Б. Концептуальні засади інформаційного суспільства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 26-34. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
658695
  Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 100-106
658696
  Третяк А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрій / А. Третяк, А. Вольська, В. Другак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
658697
  Шкарабан С. Концептуальні засади історії розавитку економічного аналізу / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 9-18. – ISSN 1993-0259
658698
  Холявко Н.І. Концептуальні засади комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах становлення інформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 109-115. – ISSN 2222-4459
658699
  Тревого І.С. Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
658700
  Трофімчук М.О. Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 143-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
658701
  Дзюба В.Т. Концептуальні засади кримінально-правової охорони потерпілого, жертви, постраждалого // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 214-217
658702
  Кіш Є.Б. Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 140-144. – (Історія ; Вип. 29)
658703
  Залєтов О. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та ...
658704
  Смоленський І. Концептуальні засади менеджменту техногенно небезпечного підприємства / І. Смоленський, Г. Степанюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 73-80. – ISSN 0131-775Х
658705
  Дубина М.В. Концептуальні засади місцевих бюджетів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
658706
  Савіна О.Ю. Концептуальні засади моделювання ціннісно-орієнтованого протиризикового управління портфелями наукомістких проектів підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2222-8810
658707
  Гарсія Концептуальні засади наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 199-203


  Статтю присвячено дослідженню особливостей авторської картини світу відомого італійського науковця, публіциста і письменника Умберто Еко через аналіз основних ідіоконцептів, що фігурують головним чином у назвах наукових доробок автора, зокрема його ...
658708
  Волощук Ю.О. Концептуальні засади неоіндустрії в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 51-57. – ISSN 2308-1988
658709
  Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультативного забезпечення сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
658710
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
658711
  Мазур І.М. Концептуальні засади організаційно-економічного механіму забезпечення енергетичної безпеки економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
658712
  Лащихіна В.П. Концептуальні засади освіти упродовж життя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 126-131


  У статті висвітлюються демократичні принципи та концептуальні засади розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти ...
658713
  Дудченко В. Концептуальні засади основної норми в українському праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 49-55. – ISSN 2306-9082
658714
  Федюк Г.З. Концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя в сучасних умовах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
658715
  Теремецький В.І. Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні / В.І. Теремецький, П.О. Гринько, О.О. Кармазов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 74-80. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
658716
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
658717
  Володін С.А. Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
658718
  Жигірь В.І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 12-18. – ISSN 2227-2747


  У статті визначено сучасний стан та проблеми системи вищої професійної освіти в рамках підготовки менеджера освіти та окреслено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу в умовах реалізації ...
658719
  Парасій-Вергуненко Концептуальні засади побудови системи управлінського обліку за центрами відповідальності в закладах вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 70-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
658720
  Єфименко Т.І. Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
658721
  Туниця Ю.Ю. Концептуальні засади позиції України на міжнародних форумах з довкілля і розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 77-85. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
658722
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
658723
  Шаповалова О.В. Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування / О.В. Шаповалова, Т.С. Гудіма // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 5-10. – ISSN 1681-6277
658724
  Єфремова О. Концептуальні засади пробаційної діяльності в деяких європейських країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 228-230. – ISSN 2663-5313
658725
  Чеберяко О.В. Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 311-316. – ISSN 2306-546X
658726
  Скрипчук П.М. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 96-106. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини та фактори особливостей і закономірностей проблем продовольчої безпеки, як складової міжнародної економічної безпеки; визначається сутність та зміст продовольчої безпеки як комплексної складової соціально-економічного ...
658727
  Орлов Ю.В. Концептуальні засади протидії політичній злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 224-236. – ISSN 2304-4556
658728
  Орлов Ю.В. Концептуальні засади протидії політичній злочинності (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – С. 196-209. – ISSN 2304-4556
658729
   Концептуальні засади реформування адміністративного права та фінансового права України в сучасних умовах : матеріали Всеукр. круглого столу, м. Київ, 02 листоп. 2018 р. : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Від. проблем держ. упр. та адмін. права ; [за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8717-4
658730
  Шевська О.І. Концептуальні засади реформування житлово-комунального господарства на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 240-244. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
658731
  Тацій В.Я. Концептуальні засади реформування Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 273-281. – ISBN 978-966-458-725-6
658732
  Біленчук П.Д. Концептуальні засади реформування кримінального судочинства в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 25-27. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
658733
  Мельник О.Г. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – СЧ. 39-44. – ISSN 2306-6806
658734
  Резнік В. Концептуальні засади розбудови загальної соціологічної теорії Дж.Г.Тернера: метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 40-60. – ISSN 1563-3713
658735
  Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто концептуальні засади та організаційні питання формування фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як національної книжкової та рукописної колекції, покликаної представити у віртуальному інформаційному просторі широкий діапазон ...
658736
  Патрикеєва О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 51-57. – ISSN 1682-2366
658737
  Древаль Ю.Д. Концептуальні засади розвитку директорії УНР: дискусії щодо парламентської та радянської моделей влади / Ю.Д. Древаль, С.Л. Гоцуляк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
658738
  Віленчук О.М. Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в лісовому господарстві // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-113.
658739
  Стецько Н.П. Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 138-146. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
658740
  Біленчук П. Концептуальні засади розвитку інтелектуального іт-права в Україні, Європі і світі: консолідований інноваційний аналіз / П. Біленчук, Д. Шкребець. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 1992-9277
658741
  Богатирьов І.Г. Концептуальні засади розвитку кримінально-виконавчого законодавства України / І.Г. Богатирьов, І О. Богатирьова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 45-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
658742
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
658743
  Хаітов П.О. Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 49-56. – ISSN 2311-6420
658744
  Гіренко А. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 111-113
658745
  Коломієць А. Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства / А. Коломієць, Н. Лазаренко, Є. Громов // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 74-80. – ISSN 2409-9244
658746
  Дніпров О. Концептуальні засади розвитку освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 7-12. – ISSN 1682-2366
658747
  Котельнікова Н. Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти вчителів у Китаї // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 82-87
658748
   Концептуальні засади розвитку професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 1


  30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання ...
658749
  Біланюк О.П. Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Виділити чіткі принципи розвитку транскордонного туристичного ринку. Дослідити та проаналізувати світовий досвід розвитку туризму з межах транскордонних регіонів. Методика. При написанні статті, досліджувались інноваційні методи до аналізу ...
658750
  Богданович В. Концептуальні засади розробки динамічної моделі функціонування агропромислового комплексу / В. Богданович, В. Руликівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 343-349.
658751
  Рудакова Т.В. Концептуальні засади розробки інструментарію прийняття управлінських рішень соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 130-134
658752
  Костюк О. Концептуальні засади розробки кодексів корпоративного управління в банках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-27.
658753
  Коваленко Лариса Олексіївна Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано теоретико-методичнї підходи до обгрунтування та розробки кредитної політика для продуктів іпотечного кредитування.
658754
  Сіцінський А.С. Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні / А.С. Сіцінський, І.В. Буреш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 112-116. – ISSN 2306-6814
658755
  Кудряшов В.П. Концептуальні засади розроблення пакета фіскальних правил для України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 33-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
658756
  Заблоцький М.Б. Концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
658757
  Ващенко Ю.В. Концептуальні засади співвідношення конституційного та адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 21-35. – ISSN 2227-796X
658758
  Дурицький В.В. Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів / В.В. Дурицький, Г.В. Дурицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
658759
  Ященко Т.В. Концептуальні засади становлення інституту адміністративних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 387-393. – ISSN 2219-5521


  У межах даної статті автор проводить дослідження щодо основних напрямів зміни ролі і призначення доктрини адміністративного права, аналізує вплив обраного Україною євроінтеграційного вектору на необхідність дослідження й імплементації нових, ще ...
658760
  Кандзюба С. Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 216-227
658761
  Загірняк М. Концептуальні засади створення національного рейтингу закладів вищої освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366
658762
  Луніна І.О. Концептуальні засади стійкості державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
658763
  Бабець І.Г. Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 3-13. – (Серія економічна ; вип. 1)
658764
  Бегма В.М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав : досвід для України : аналіт. доп. / В.М. Бегма, О.О. Свергунов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 62, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-310-7
658765
  Вербицький І.С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 157-165. – ISSN 1993-6788
658766
  Трещов М. Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 174-183. – ISSN 2414-4436
658767
  Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 151-159 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
658768
  Шматковська Т. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку / Т. Шматковська, О. Мачулка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 243-253. – ISSN 2409-9260
658769
  Андрощук Л. Концептуальні засади та напрями розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 13-20. – ISSN 2307-4914
658770
  Фатальчук С. Концептуальні засади творчої педагогічної діяльності у сучасних соціокультурних умовах / С. Фатальчук, Т. Поляцько // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 86-97. – ISSN 2077-1827


  "Досліджено основні наукові підходи до формування творчої педагогічної діяльності у нового покоління майбутніх вчителів".
658771
  Ніколенко Ю.В. Концептуальні засади теорії економічної безпеки / Ю.В. Ніколенко, В.І. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні підходи до визначення суті економічної безпеки як економічної категорії, її місце і роль у гарантуванні національної безпеки держави в цілому. Показано, що зміст категорії економічної безпеки розкривається в ході аналізу системи ...
658772
   Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
658773
  Кутняк О.В. Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
658774
  Нікончук Н.В. Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 2 (31))
658775
  Боярчук А.І. Концептуальні засади управління "зеленим" бізнесом із урахуванням досвіду міжнародного фінансового менеджменту / А.І. Боярчук, Д.В. Чабанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 18-25. – ISSN 2524-003X
658776
  Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
658777
  Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сучасний стан проблеми управління логістичними системами. Уточнено поняття синергії та синергічного ефекту в логістиці, описані фактори синергічного ефекту в логістичних системах різного рівня. Досліджено проблему самоорганізації ...
658778
  Волков В.П. Концептуальні засади управління нерухомістю / В.П. Волков, Г.В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 134-143. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
658779
   Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою : монографія / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, С.К. Потьомкін, О.М. Тімонін, М.В. та ін. Бормотова; [ Коюда В.О., Лепейко Т.І., Потьомкін С.К. та ін. ; [ за заг. ред. В.О. Коюди ]. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 415 с. – ISBN 978-966-676-227-9
658780
  Павліха Н.В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1562-0905
658781
  Яков"юк А В. Концептуальні засади управління транскордонними водними ресурсами // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 85-90. – ISSN 2071-4653
658782
  Сітько С.П. Концептуальні засади фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 57-72. – ISSN 1023-2427
658783
  Морщакова О. Концептуальні засади філософії соціальної роботи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 68-79. – ISSN 1810-2131
658784
  Паєнтко Т.В. Концептуальні засади фінансового контролінгу / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 29 назв
658785
  Кропельницька С. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку / С. Кропельницька, Р. Щур // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 16-28 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
658786
  Чумак О. Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 25-33
658787
  Коритник Л.П. Концептуальні засади формування бюджетів в управлінському обліку закладів вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 75-88. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
658788
  Онисько С. Концептуальні засади формування ефективної системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С. Онисько, М. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
658789
  Грирорук П.М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 16-26. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
658790
  Цина В.І. Концептуальні засади формування моделі професійно-зрілої педагогічної діяльності // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 20-23. – ISSN 2221-6316


  Висвітлюються особливості формування моделі професійно зрілої педагогічної діяльності на засадах системного аналізу всією сукупності соціально-освітніх функцій, які її складають.
658791
  Рябченко С.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології в інноваційному середовищі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 144-154. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті окреслені концептуальні теоретичні засади підготовки вчителя-професіонала в умовах інноваційного середовища.
658792
  Гнип О. Концептуальні засади формування російсько-німецьких відносин в енергетичній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 72-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
658793
  Штангрет А.М. Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 147-153. – ISSN 1998-6912
658794
  Гиріна Т.С. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
658795
  Кропельницька С.О. Концептуальні засади формування системи фінансово-економічного забезпечення соціального захисту вимушено переміщених осіб з врахуванням кластерного підходу / С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук, Г.В. Штефурак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 184-195. – ISSN 2313-8246
658796
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
658797
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
658798
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22.
658799
  Шестаковська Т.Л. Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 34-41. – ISSN 2410-9576


  Визначено необхідність дослідження організаційно-економічного механізму розвитку системи освіти в контексті впровадження основних інноваційних методів фінансування та організації освітнього процесу.
658800
  Тахір Салік Хіва Концептуальні засади функціонування шведської преси (на прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 102-106


  Розглядаються концептуальні засади функціонування шведської преси. На прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет" показується типова інформаційна політика редакції шведського видання. Рассматриваются концептуальные основы функционирования шведской ...
658801
  Рогова О.В. Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130- 139 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
658802
  Жердєв М.К. Концептуальні засоби методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення / М.К. Жердєв, В.О. Савран // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 20-31. – ISSN 2524-0056
658803
  Шигун М.М. Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 83-98 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
658804
  Лєнков С.В. Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / С.В. Лєнков, І.І. Орєхова, В.О. Хорошко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по комплексному захисту інформації. В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и ...
658805
  Третько В. Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 4. – С. 105-112. – ISSN 2308-4081
658806
  Хворост Х.Ю. Концептуальні межі поняття позиції в психології // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 256-263


  У статті викладено результати теоретичного вивчення сутності, особли-востей і видів позиції особистості. Наведено характеристику психологічної позиції та її ролі в інформаційному суспільстві.
658807
  Сандига Л.О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп"ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 249-254


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних метафор, які являються одним з інструментів пізнання в когнітивній лінгвістиці. В рамках семантичного поля "Death" концептуальніі метафори вербалізуються евфемізмами. Останні можуть утворюватися у різних ...
658808
  Кургут Л.П. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 207-209. – ISBN 966-7890-03-1
658809
  Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 1026-9932
658810
  Шутак І. Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни "Юридична техніка" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 21-28. – ISSN 1993-0909
658811
  Курило Л.Ф. Концептуальні моделі західноєвропейського університету модерної доби // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 22-23
658812
  Дзюба Т.М. Концептуальні моделі професійного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 8-14. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті здійснено аналіз концептуальних моделей професійного здоров’я особистості. Автором проаналізовано, систематизовано новітні підходи та концепції щодо дослідження змістових характеристик професійного здоров’я особистості. Визначено основні ...
658813
  Кузьменко О. Концептуальні моделі університету // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 119-124. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано різні методологічні підходи до дослідження ідеї Університету; сформульовано основні теоретико-методологічних засади дослідження концептуальних моделей Університету; визначено їх структурні компоненти; обгрунтовано необхідність ...
658814
  Газізов М.М. Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 62-66. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
658815
  Гришов В.В. Концептуальні напрями інноваційного розвитку аграрного виробництва в Україні / В.В. Гришов, О.В. Демченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 17-22
658816
  Шоробура І. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні у контексті європейської інтеграції // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
658817
  Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 29-39 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
658818
  Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 147-154


  У статті розглянуто образне наповнення повстанських пісень крізь призму концептосфери українського поетичного універсуму. Основну увагу звернено на концептуальні образи лісу, степу, сонця, батьківщини, героя, ворога, що є найбільш характерними для ...
658819
  Крайнікова Т. Концептуальні ознаки економічної книги як особливого різновиду літератури нон-фікшн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
658820
  Лось Й. Концептуальні орієнтири опінієтворчої преси у ХХІ столітті: моральний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 88-106. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
658821
  Мікаелян С.Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-73. – ISSN 1993-6788
658822
  Сальник І.В. Концептуальні орієнтири розвитку фізичної освіти в умовах переходу на нові стандарти навчання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 152-155. – ISSN 1563-3713
658823
  Савва А.П. Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 16-19. – ISSN 2221-8440
658824
  Дніпров О. Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 93-99. – ISSN 2308-0361
658825
  Ханін І.Г. Концептуальні основи інжинірингових шкіл у контексті формування національної інноваційної системи в Україні / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, М.В. Рябоконь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 92-98
658826
  Кузнєцов Е.А. Концептуальні основи інтегрального менеджменту в системі професіоналізації управлінської діяльності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 9-19. – ISSN 2413-9998
658827
  Козаченко Т.І. Концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України / Т.І. Козаченко, Т.В. Дудун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 25-32 : мал., карта. – Бібліогр.: 12 назв
658828
  Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 51-57. – ISSN 2308-9636
658829
  Омельяненко В.А. Концептуальні основи макропроектування інноваційно-технологічних систем // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 5-13. – ISSN 2222-8810
658830
  Костирко Л.А. Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств / Л.А. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2221-8440
658831
  Бабина О.Є. Концептуальні основи моделювання процесів формування та реалізації потенціалу підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  Розвиток економічної системи є процесом еволюційної реалізації її потенціалу. Тому дослідження питань управління потенціалом та моделювання процесів його формування та реалізації були і залишаються актуальними. Управління потенціалом слід розглядати ...
658832
  Плаксієнко В.Я. Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 3-7. – ISSN 2306-6792
658833
  Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 6-13. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
658834
  Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінювання об"єктів бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
658835
  Федоренко І.А. Концептуальні основи оцінювання привабливості зовнішнього ринку продукції промислового підприємства / І.А. Федоренко, Е.І. Єлісєєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
658836
  Бійчук Г.Л. Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 30-43. – ISBN 978-966-544-404-5
658837
  Міхневич Л.В. Концептуальні основи правової педагогічної діяльності // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 114-130. – ISBN 978-966-483-563-0
658838
  Цина А.Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-21. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
658839
  Ящук С. Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 10-14. – ISSN 2308-4634
658840
  Дмитрук О.Ю. Концептуальні основи регіонального екологічного управління урбанізаційним природокористуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 5-8. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель регіонального екологічного управління урбанізаційним природокористуванням.
658841
  Болгар Т.М. Концептуальні основи розвитку професійної підготовки майбутніх економістів вищими навчальними закладами України // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 11-15. – ISSN 1815-3194
658842
  Сакалош Т.В. Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
658843
  Стадніков В. Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 96-101 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1819-1339
658844
  Ніколаєнко Р.В. Концептуальні основи сталого розвитку: принципи збалансованого зростання // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "У контексті завдань, поставлених Порядком денним на ХХІ століття, на нинішнє покоління випала величезна відповідальність - зберегти і забезпечити достатні можливості для існування пода льших поколінь та існування життя на планеті Земля загалом. Отже, ...
658845
  Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (8)). – ISSN 2313-8114
658846
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 448 л. – Додатки: л. 445-448. – Бібліогр.: л. 363-444
658847
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 194-203
658848
  Коваленко О.В. Концептуальні основи створення бази даних наукового експерименту та спостереження // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 91-101. – ISSN 1028-9763


  У статті наведено підхід до створення спеціалізованих баз даних, призначених для впорядкування та збереження значних обсягів інформації, що використовується в ході наукового спостереження та експерименту.
658849
  Якубовський М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кідзерський // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
658850
  Нападовська Л.В. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку доходів / Л.В. Нападовська, Д.В. Карпенко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
658851
  Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 151-158. – ISSN 1609-0462
658852
  Малихіна О.М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 63-67
658853
  Стецюк П.А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 61-68. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасні підходи до інтерпретації економічної природи ризикозахищеності підприємства в рамках теорії ризиків, концепції корисності та системного підходу. Охарактеризовано автор. розуміння процесу управління ризикозахищеністю у теоретичному та ...
658854
  Дерлиця А.Ю. Концептуальні основи управління суспільними фінансами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 54-57. – ISBN 978-966-654-490-5
658855
  Худолей В.Ю. Концептуальні основи формування енергоефективності промисловості з використанням альтернативних вуглеводневих та інших джерел енергії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 101-108.
658856
  Фрейман Григорій Ошерович Концептуальні основи формування життєвих компетентностей на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.
658857
  Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 4-13. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
658858
  Чечель А.О. Концептуальні основи формування механізму реалізації стратегії еколого-економічного розвитку / А.О. Чечель, Д.Л. Тарасенко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 22-29. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
658859
  Малик О.В. Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 207-218. – ISSN 2078-9165
658860
  Ліфанова М.І. Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 96-101. – ISSN 2226-8820
658861
  Турський І.В. Концептуальні основи формування новітньої парадигми соціально-економічного розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 230-235. – ISSN 2222-0712
658862
  Лизанець А.Г. Концептуальні основи формування процесно-структурної моделі банківської установи / А.Г. Лизанець, В.В. Поторій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 192-200. – ISSN 2311-8164
658863
  Ступак О. Концептуальні основи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 56-68. – ISSN 2077-1827


  Представлені основні концептуальні положення, що покладені в основу розробки системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства. Перше концептуальне положення ґрунтується на розумінні соціальної активності як ...
658864
  Саталкіна Л.О. Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 137-141. – ISSN 2226-8820
658865
  Сімків Л.Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
658866
  Сімків Л.Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
658867
  Єршова О.Л. Концептуальні основи функціонування кіберфізичних систем / О.Л. Єршова, Л.І. Бажан // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 62-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
658868
  Костюченко Я.М. Концептуальні основи функціонування спільних органів співпраці, створених угодою про асоціацію між Україною та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 203-209. – ISSN 2219-5521
658869
  Гордійчук С.В. Концептуальні основи якості вищої освіти в Європейському та національному просторі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
658870
  Човнюк Ю.В. Концептуальні основи, перспективи застосування в інформаційній і негентропійній терапії методу "оптичного стетоскопу" з надвисокою розподільною здатністю / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 61-65. – ISSN 1023-2427
658871
  Недзельський А.О. Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 134-140. – ISBN 978-966-171-387-0
658872
  Войтенко В.В. Концептуальні особливості комп"ютерної екологічної системи КЕІС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті розглядаються питання розробки та використання комп"ютерної екологічної інформаційної системи КЕІС 1.0. Акцентується увага на аспектах системи: загальні риси проекту, особливості концептуальної схеми, проблеми практичної реалізації та ...
658873
  Сидоренко С.А. Концептуальні оцінки міждисциплінарності менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 54-56
658874
  Барчук В.М. Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації


  У статті здійснено аналіз сучасних концепцій та типологічних ознак таксису, які лежать в основі його інтерпретації та опису як граматичної категорії. На основі диференційних ознак таксису запропоновано напрямки розв"язання низки проблемних положень ...
658875
  Троян С.С. Концептуальні підстави "Міттельєвропи" Фрідріха Наумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 291-299. – ISBN 966-628-132-5
658876
  Каріх І.В. Концептуальні підстави феномену національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 263-274. – ISBN 966-628-132-5
658877
  Філіпенко А.С. Концептуальні підходи в дослідженні ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 3-4
658878
  Бородавка А.М. Концептуальні підходи до архітектурно-планувальної організації недержавних архітектурно-дизайнерських вищих навчальних закладів / А.М. Бородавка, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 79-80
658879
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
658880
  Сищук О.А. Концептуальні підходи до вивчення сучасної політичної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 173-177


  У статті проаналізовано еволюцію наукового пізнання політичної комунікації, визначено періоди активізації вивчення політичної комунікації в ХХ ст., особливості використання ЗМІ для впливу на політичний процес. The article analyses evolution of ...
658881
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 26 назв
658882
  Терещенко О.О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства / О.О. Терещенко, Т.Ю. Макаренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 104-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
658883
  Бугра А. Концептуальні підходи до визначення змісту технологій самостійної навчальної діяльності студентів / Аліна Бугра, Олександр Коновал, Тетяна Туркот // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 19-25. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті пропонується моделювання самостійної навчальної діяльності студентів з використанням теоретико-методологічних та методико-праксіологічних підходів. Аргументується можливість використання розробленої експериментальної моделі побудовисистеми ...
658884
  Мельник О.Є. Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 216-224
658885
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
658886
  Самсін І. Концептуальні підходи до визначення податкового зобов"язання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 93-98. – ISSN 1026-9932
658887
  Гула Л. Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 104-108. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
658888
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
658889
  Олександренко І.В. Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
658890
  Арич М.І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 66-69 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
658891
  Груба Г.І. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 118-120. – ISSN 2306-6806
658892
  Радько В.І. Концептуальні підходи до діагностики стійкості сільськогосподарських підприємств-виробників молока // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 55-63. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено концепцію стійкого розвитку підприємств молочного скотарства, яка представляє собою сукупність поглядів стосовно принципів сталого розвитку, що дає змогу керівникам на основі аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та з ...
658893
  Чорний Р.С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р.С. Чорний, В.П. Цюпак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 160-166. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
658894
  Слєпушкіна А. Концептуальні підходи до економічних реформ у контексті змін інституціональної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 4 (330), квітень. – С. 19-21. – ISSN 1810-3944
658895
  Мартиненко В.В. Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 12-15. – ISSN 1728-6220
658896
  Давиденко Н. Концептуальні підходи до капіталізації підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 62-67. – ISSN 2411-4014
658897
  Шевчук В.О. Концептуальні підходи до класифікації власності: політекономічний аспект // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 1 (70). – С. 75-84. – ISSN 2524-003X
658898
  Мороз П.В. Концептуальні підходи до конструювання практикуму "Історія України в джерелах" / П.В. Мороз, І.В. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 261-270. – ISBN 978-966-544-404-5
658899
  Дудко О.С. Концептуальні підходи до короткострокових ефектів зони вільної торгівлі в контексті глокалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 128-130
658900
  Рачок Р.В. Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки / Р.В. Рачок, Д.А. Мул, Є.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 131-138. – ISSN 2524-0056
658901
  Сокровольська Н.Я. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму / Н.Я. Сокровольська, А.Г. Олексин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
658902
  Гуцуляк В.Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
658903
  Синютка О.М. Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 38-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1562-0905
658904
  Савченко І.А. Концептуальні підходи до оцінювання системи регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 6-10. – ISSN 1728-6220
658905
  Павленко О.О. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України) / О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 89-94. – ISSN 1995-0519
658906
  Мещеряков А.А. Концептуальні підходи до побудови аналітичної роботи в комерційному банку : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 193-199 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
658907
  Шлюсарчик Богуслав Концептуальні підходи до політики державного субсидування експорту продукції аграрного сектору у країнах ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-77. – Бібліогр.: с. 71-76


  Розглядаються й аналізуються концептуальні підходи до політики державного субсидування експорту продукції аграрного сектору країн ЄС як найбільш фінансового через специфіку ризикованості та соціальної значущості. Подаються пропозиції щодо вдосконалення ...
658908
  Асєєв Георгій Концептуальні підходи до проблем управління документацією // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються концептуальні питання управління документацією в умовах трансформаційної економіки України та їхнє місце в сучасному менеджменті. З огляду на підвищення значення економічного фактора та юридичної чинності документів в управлінській ...
658909
  Гончаренко О.А. Концептуальні підходи до процесу соціалізації молоді з національних меншин у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 234-241


  Статтю присвячено проблемі педагогічної підготовки молоді – вихідців із національних меншин у закладах загальної середньої освіти США. Розглянуто зміст, форми та методи формування соціалізаційної компетентності молоді у світових інтеграційних ...
658910
  Міненко М.А. Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи " їжа для життя " в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С.6-9 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
658911
  Лазоришенець В.В. Концептуальні підходи до реформи системи охорони здоров"я Рівненської області / В.В. Лазоришенець, В.Я. Бойко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – C 65-71. – ISSN 2415-8763
658912
  Коршун В.Ф. Концептуальні підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7363-09-4
658913
  Пентєгов В. Концептуальні підходи до реформування діяльності Державної митної служби України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 58-61.
658914
   Концептуальні підходи до розвитку кадрів у системі управління персоналом підприємства / В. Гончаров, Г. Гайко, В. Припотень, О. Каховська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 10-14. – ISSN 1728-9343
658915
  Панченко В.П. Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 156-161 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
658916
  Михайлов А.Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 38-44. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
658917
  Шанюк Є.О. Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 149-157
658918
  Тинкован О. Концептуальні підходи до співпраці уряду з неурядовими дослідними організаціями: досвід Канади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 78-86.
658919
  Лошенюк І.Р. Концептуальні підходи до становлення та розвитку споживчого ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 101-106.
658920
  Недбалюк І. Концептуальні підходи до створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 57-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
658921
  Яремченко Л.М. Концептуальні підходи до створення спеціалізованого державного мікрофінансового банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 387-394. – ISSN 1993-6788
658922
  Піпченко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах / Н.О. Піпченко, В.І. Остап"як // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 45-73. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
658923
  Петренко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 119-125. – ISSN 2222-4459
658924
  Кулик В.В. Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-0712


  Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності ...
658925
  Москаленко О.В. Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 90-96
658926
  Микитенко Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 23-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
658927
  Ружицький А.В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 150-155
658928
  Сілюкова С.М. Концептуальні підходи до формування та реалізації державної стратегії розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 150-153. – ISSN 2306-6814
658929
  Губа А.В. Концептуальні підходи до формування управлінської культури // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-110. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены современные концептуальные подходы к формированию управленческой культуры будущего менеджера образования, дана характеристика их сущности.
658930
  Лавренов Д.А. Концептуальні підходи дослідження політичного лобізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С.21-26


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння політичного лобізму. Здійснено порівняння концепцій лобізму. Розкрито роль лобізму у функціонування політичної системи.
658931
  Лісовий М.М. Концептуальні підходи досліджень ентомологічного різноманіття агроценозів України / М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 188-194 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
658932
  Конотоп Г.О. Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 214-219


  Стаття присвячена аналіз головних підходів та моделей інвестицій в країнах, що розвиваються. Розглянуто моделі Дж. М. Кейнса та неокейнсіаців, а також моделі Е. Домара, П. Н. Розенштейна-Родана, М.П. Тодаро та ін.
658933
  Корюненко В.Г. Концептуальні підходи об"єднання Європи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 56-57
658934
  Гаркавенко Н.О. Концептуальні підходи регулювання професійної зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку в економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 118-127.
658935
  Бобрицький С.М. Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України) / С.М. Бобрицький, А.В. Захарчук // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 79-87. – ISSN 0320-9466
658936
  Півікова О.С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 41-46
658937
  Безверхий К. Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
658938
  Кисельова О.М. Концептуальні підходи щодо оподаткування страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 107-113.
658939
   Концептуальні підходи щодо організацій моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах / О.М. Трофимчук, М.М. Коржнев, Є.О. Яковлєв, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 8-26. – ISSN 2411-4049
658940
  Олійник О.О. Концептуальні підходи щодо побудови системи мікрокредитування аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 40-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено історичні етапи розвитку концептуальних підходів щодо розвитку мікрокредитування аграрного сектору економіки на заході. Обумовлено завдання, виконання яких необхідно забезпечити в процесі створення системи мікрокредитування сільського ...
658941
  Нехайчук Д.В. Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
658942
  Єфименко Т.І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 9-23. – ISSN 2305-7645
658943
  Мельник С. Концептуальні підходи щодо створення в Україні інституту соціальної стандартизації / С. Мельник, К. Дорошенко, В. Журавська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-31.
658944
  Никитюк Ю.А. Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
658945
  Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 318-332. – ISBN 978-966-458-148-3
658946
  Котелевець Д.О. Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 53-57. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
658947
  Дедекаєв В. Концептуальні положення реформування ПДВ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
658948
  Панич Г.А. Концептуальні положення становлення та розвитку вищої освіти у контексті полікультурної нації (на прикладі США) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 207-211. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
658949
  Ярмак М.Р. Концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 96-106 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2306-6792
658950
  Гонтюк В. Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 69-73. – ISSN 1728-9343


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
658951
  Шатілова О.В. Концептуальні положення управління стратегічною гнучкістю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 82-87 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
658952
  Коломієць К.В. Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 180-190. – ISSN 2308-135X
658953
  Волоха І. Концептуальні пошуки власного "я"у курйозних віршах Івана Величковського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 167-172


  У статті досліджуються концептуальні пошуки власного "Я" у курйозних віршах барокового поета Івана Величковського. Доводиться, що зорова поезія культивувала не тільки форму, а й була сповнена глибокого змісту і смислів. На основі творчості Івана ...
658954
  Шемшученко Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 3-6. – ISSN 2313-559X
658955
  Бучковскі Л. Концептуальні проблеми реформування окремих інститутів польського виборчого законодавства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
658956
  Гончаров В.М. Концептуальні проблеми та шляхи підвищення ефективності праці в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 33-36. – ISSN 1729-7206
658957
   Концептуальні рішення щодо демонтажу нестабільних конструкцій об"єкта "Укриття" / О.В. Балан, С.А. Паскевич, М.В. Пашинов, С.С. Підберезний, В.М. Рудько // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 15-21. – ISSN 1813-3584
658958
  Пасько Я.І. Концептуальні суперечності соціальної держави: виміри розподільчої справедливості проти комплексної теорії права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2007. – Вип. 18. – С. 61-72.
658959
  Соболевська М.О. Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології: співвідношення теоретичного та практичного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 101-105. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглянуті методичні проблеми викладання соціології з позицій розгляду співвідношення теоретичного і практичного рівнів соціологічного знання. Здійснюється аналіз двох висхідних моментів - специфіки системи освіти, тих класифікацій і способів ...
658960
  Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 28-34
658961
  Сторонська О. Концептуальні та нормативно-правові засади реформування системи вищої педагогічної освіти в Австрії // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 134-140. – ISSN 2307-4914
658962
  Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі з метою успішного виконання нею завдань багатофункціональної установи, спрямованої на задоволення інформаційних і соціокультурних потреб ...
658963
  Батракова І.В. Концептуальні функції Інституту президентства (на прикладі Франції часів Ш. де Голля) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 114-122
658964
  Тараненко О.Г. Концептуальні характеристики явища "Магія" у британській моделі світу (на матеріалі паремій англійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 339-342. – ISBN 978-617-7132-02-07
658965
  Пухтинський М. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 1026-9932
658966
  Корчовий П.О. Концептуальність тимчасового мистецтва: візуальний простір без фарб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 104-106
658967
  Ловцов Д.А. Концептуально-логическое моделирование юридического понятия «тайна» // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 12-15.


  Рассматриваются общие и частные характеристики понятия «тайна». Отмечается противоречие в законе «О коммерческой тайне» в отношении понятия «коммерческая тайна», производится анализ категорий, вовлеченных в данное определение. Произведена классификация ...
658968
  Порохня В.М. Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-80. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті обгрунтовано залежність стратегії розвитку процесів діяльності підприємства від наявного інтелектуального капіталу та його формування, яка відтворюється відношенням інформаційного капіталу стратегії до інтелектуального капіталу стратегії, ...
658969
  Шевченко О.І. Концептуально-методологічні основи дослідження смислоформуючих потенцій соматичної складової семіотичного простору (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 146-152
658970
  Єрмоленко А. Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 7-11
658971
  Скалевська Г.О. Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериметальної поезії двадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 76-82


  Стаття присвячується дослідженню та науковому обгрунтуванню головних понятійних концептів та засад енергоцентричного асоціативно-холічного літералізму як стратегії перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття. Статья посвящается ...
658972
  Олексюк Г.В. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об"єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності / Г.В. Олексюк, Н.М. Лисяк, Н.М. Попадинець // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 52-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
658973
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 194 л. – Бібліогр.: л. 179-194
658974
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : автореф дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
658975
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
658976
  Єрмакова О.А. Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 65-72. – ISSN 2524-003X
658977
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
658978
  Хабиров Р.Ф. Концептуальное оформление представлений о сущности и содержании суверенитета // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 9-12. – ISSN 1812-3805
658979
  Черных С. Концептуальные аспекты развития Российской академии наук / С. Черных, Л. Миндели // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 183-196. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблемы, связанные с планами реформирования Российской академии наук и других государственных академий. Выделяются концептуальные задачи, стоящие перед РАН на долгосрочный период (до 2025 г.), и обозначаются пути их решения на ...
658980
  Савченкова Нина Михайловна Концептуальные контрапункты феноменологии и психоанализа: аналитика воображаемого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 167-177. – ISSN 0042-8744
658981
  Кондрашова Л. Концептуальные основания оптимизации педагогического образования в условиях современного университета // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 3-5. – (Серія: Педагогічні науки)
658982
  Исаев Илья Федорович Концептуальные основания профессионально-педагогической самореализации личности преподавателя вуза / Исаев Илья Федорович, Ситникова Мария Ивановна // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
658983
  Гнатышина Е.А. Концептуальные основы инновационного развития учреждения профессионально-педагогического образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
658984
  Игнатьева Е. Концептуальные основы менеджмента знаний в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Менеджмент знаний в образовательном процессе - это целенаправленная организация образовательного процесса на основе принципов всеобщего менеджмента качества по созданию условий для формирования профессиональной компетентности выпускников, гарантирующих ...
658985
  Кожанчиков О.И. Концептуальные основы налогового стимулирования деятельности малого бизнеса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 394-400. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
658986
  Родзевич Н.Н. Концептуальные основы образования для устойчивого развития : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 38-42 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
658987
  Караваева Е.В. Концептуальные основы проектирования инновационной системы классификации и стандартизации образовательных программ высшего профессионального образования / Е.В. Караваева, В.А. Богословский, Н.И. Максимов // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 6 : Концепт. основы проектир. инновац. системы классифик. и стандарт. обр. программ высшего проф. образования. – 72 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
658988
  Горшкова О.О. Концептуальные основы профессиональной подготовки студентов инженерных вузов к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-62. – ISSN 1026-955X


  Представлены концептуальные основы профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности с приведением примеров дидактики, соблюдаемых при проектировании концепции. Рассмотрены основания проектирования целей и содержания, ...
658989
  Ханнанов Р.А. Концептуальные основы системного развития творчества: теоретические подходы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 10 (100). – С. 108-118. – ISSN 1812-8696
658990
  Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2003. – 447, [1] с. : ил., табл. – (Энциклопедия финансового менеджера ; вып. 1). – ISBN 966-521-187-0
658991
  Двуличанская Н.Н. Концептуальные основы формирования профессиональной компетентности студентов в условиях естественно-научного образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-19. – ISSN 1609-4646


  Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания.
658992
  Каплина С.Е. Концептуальные основы формирования профессиональной мобильности будущих специалистов в процессе изучения гуманитарных дисциплин // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
658993
   Концептуальные основы функционирования шахтных дегазационных систем / С.А. Курносов, С.Ю. Макеев, Л.А. Новиков, И.Б. Константинова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 79-85 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
658994
  Батаева Е.В. Концептуальные особенности социальной визуалистики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 73-79
658995
  Корольков А.И. Концептуальные подходы к диагностике и профилактическому лечению подвывиха и вывиха бедра у больных с детским церебральным параличом / А.И. Корольков, Н.И. Люткевич, А.В. Хащук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 20-27. – ISSN 0030-5987
658996
  Новичкова Е.В. Концептуальные подходы к формированию информационно-образовательной среды высшего учебного заведения / Е.В. Новичкова, А.В. Семенов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 138-141. – ISSN 2073-8536


  В статье дается анализ различных подходов к определению «информационно-образовательная среда». Данная статья способствует выработке единого концептуального понимания информационно-образовательной среды вуза, которое предполагает создание необходимых ...
658997
  Сизоненко А.И. Концептуальные подходы России к конфликтным ситуациям в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 044-748Х
658998
  Лойко В.В. Концептуальный персонаж Делеза и актантные модели структурализма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 47-53. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
658999
   Концептуальный подход к оценке стоимости предприятия с учетом его конкурентной позиции / Гребеникова, , , И.А. Заиченко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28
659000
  Сулимин А. Концептуальный смысл теории модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 11/12 (1636). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435


  Теория модернизации стала складываться в 1950-1960-х годах. В чем заключается концептуальный смысл самой теории модернизации, автор пытается дать ответ.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,