Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
657001
  Кулініч М. "Кого може представляти посол, який не знає своєї країни?" / розмову вели Дмитро Кривцун, Ігор Самокиш, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 грудня (№ 236)


  Директор Дипломатичної академії України МЗС України, спеціаліст-міжнародник з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону Микола Кулініч має найбільший серед українських дипломатів досвід роботи в Японії. Дуже добре розбирається і в японському менталітеті, ...
657002
  Осьмак Н. "Кого не поставимо на коліна - перестріляємо" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 721-732. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  80 років процесу "СВУ".
657003
  Ходанов М. "Код да Винчи", карикатуры и Конституция РФ: Судебный очерк // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 8. – С.75-85. – ISSN 0132-0831


  В редакції журналу "Человек и закон" відбулася прес-конференція під назвою ""Код да Вінчі", карикатури та Конституція РФ". За матеріалами журналістського розслідування до прокуратури подано заяви з вимогою притягнути тих, хто дозволив видати книгу ...
657004
  Андрощук Г. "Код да Вінчі" Дена Брауна: чиє порушення авторських прав? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 27


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
657005
  Старченко Н. "Код зламоно", або як посварилися фізики і лірики // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 23/24). – С. 1, 2-3


  "Дані Scopus та Web of Science можна успішно використоувати для оцінювання роботи учених у природничих та науках про життя, однак не в соціальних та гуманітарних науках".
657006
  Масенко Л. "Код Лесі Українки" в художньому дискурсі Оксани Забужко // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 187-191. – ISBN 978-966-3888-379-3
657007
  Барабаш Ю. "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 282-293. – ISBN 978-966-920-092-1
657008
  Барабаш Ю. "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 282-293. – ISBN 978-966-920-140-9
657009
  Печарський А. "Код української літератури - розбудова національної державності..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 62-64. – ISSN 0236-1477


  Дисертаційне дослідження Ніли Зборовської.
657010
  Трушина И. "Кодекс" десять лет спустя : РБА готовит новую редакцию "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" / Ирина Трушина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 33-34. – ISSN 1727-4893


  В Санкт-Петербурге 27 октября 2009 г. состоялось первое заседание Рабочей группы по разработке новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря", прошедшее в новом здании Российской национальной библиотеки, в рамках Ежегодного ...
657011
  Трикоз Е.Н. "Кодистика" (учение о технике кодификации) в международном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 109-126. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  История становления кодистики и развития кодификаторской традиции в доктрине международного права. Общие положения международно-правовой кодистики: понятие, цели и принципы кодификационной деятельности, различные виды и уровни кодификации ...
657012
  Карагацис М. [Кодзамбасис з Кастропірга : роман / М. Карагацис. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 237 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 2]). – ISBN 960-05-0206-4
657013
  Руснак Н. Когнітивна діалектологія - новий напрям мовознавства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 87; 6 назв. – ISSN 0320-3077
657014
  Дороніна М. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток / М. Дороніна, І. Литовченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 1682-2366
657015
  Кірносова Н. Когнітивна лінгвістика в Китаї: історія й термінологія


  У статті пропонується огляд початкових етапів розвитку когнітивної лінгвістики в світі та особливості значення базових термінів цієї науки, зокрема в китайській термінології. Огляд світових подій в історії когнітивної лінгвістики включає й інформацію ...
657016
  Руда Н.В. Когнітивна лінгвістика та психолінгвістика // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 54-55. – ISBN 978-966-439-983-5
657017
  Яковенко О.І. Когнітивна метафора та її функції (на матеріалі італійської економічної термінології) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 232-236.
657018
  Дубчак О. Когнітивна одиниця "рідний" як складова концепту "свій" в українській мовній картині світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 93-98. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
657019
  Карпенко О. Когнітивна ономастика // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 77-84. – Бібліогр.: с. 84; 4 назв. – ISSN 0320-3077
657020
  Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : Дис. ... д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Олена Юріївна Карпенко; Одеський нац. ун-т. – Одеса, 2006. – 416 л. – Бібліогр.: л.371-416
657021
  Палюжин М.М. Когнітивна парадигма лінгвістичніх досліджень // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
657022
  Лопатюк Н.І. Когнітивна функція якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 257-260. – ISBN 966-8188-07-1
657023
  Кадієвський В.А. Когнітивне моделювання прийняття управлінських рішень на підприємстві / В.А. Кадієвський, Л.П. Перхун // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 48-56. – ISBN 978-617-571-134-7
657024
  Пашкова Г.Г. Когнітивне моделювання регіонального розвитку у державному управлінні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 218-228
657025
  Бондаренко О. Когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 39-48. – ISSN 2522-1663
657026
  Лось В.О. Когнітивне моделювання розвитку туристичної сфери / В.О. Лось, В Д. Очеретін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 166-173. – ISSN 2222-4459
657027
  Карнаух А.С. Когнітивне моделювання сценарів розвитку спортивних комунікацій в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 98-105. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
657028
  Тоба М.В. Когнітивне спілкування в педагогічній діяльності: прикладний та теоретичний аспекти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 32-35
657029
  Іващенко В.Л. Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку
657030
  Коваленко Л. Когнітивний аналіз англо-українських перекладів лексичних каламбурів Льюїса Керролла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено англо-українські переклади лексичних каламбурів Л. Керролла із застосуванням інструментарію теорії концептуальної інтеграції. Цей інструментарій дозволяє взяти до уваги когнітивні механізми, що забезпечують активацію у свідомості адресата ...
657031
  Вдовиченко Н.В. Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 37-43. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
657032
  Вдовиченко Н.В. Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
657033
  Шемаєв В.М. Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуації на світовому ринку озброєнь / В.М. Шемаєв, С.С. Стефанцев, А.С. Цитовцева // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (14), січень - березень. – С. 70-81. – ISSN 2409-8876
657034
  Гач Н.О. Когнітивний аналіз концептів "добро" і "зло" в англомовних казках: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 139-145
657035
  Хлопук О.В. Когнітивний аналіз розвитку концепції етичного абсолюту в архаїчній та класичній Греції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 214-216
657036
  Толстова О.Л. Когнітивний аналіз фразеологізмів з соматизмами "pelo", "cabello", "barba", "bigote" (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 218-222
657037
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом "cabeza" на матеріалі іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 190-193. – ISBN 966-8188-08-X
657038
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом "ojo" (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 238-242. – ISBN 966-581-589-Х
657039
  Пономарчук С. Когнітивний аспект аналізу фразеології у мовотворчості І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 203-207
657040
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фрзеологізмів з компонентом "cabeza"(на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 190-193. – Bibliogr.: Літ.: С. 193; 9 назв. – ISBN 966-8188-07-1
657041
  Ящик Н.Р. Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 474-481


  У статті представлені результати дослідження когнітивного аспекту німецьких етносимволів. Обґрунтовано думку про те, що серед когнітивних складників семантичної структури деяких концептів можна виділити символічний компонент. Він формується на основі ...
657042
  Хакімова Ю.О. Когнітивний аспект викладання іноземних мов ділового й професійно-орієнтованого спілкування // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 166
657043
  Волошина О.В. Когнітивний аспект використання лексики чуттєвого сприйняття в творі У. Голдинга "Повелитель мух" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 81-84. – ISBN 966-581-231-9
657044
  Волошина О.В. Когнітивний аспект використання лексики чуттєвого сприйняття в творі У.Голдинга "Повелитель мух" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
657045
  Філоненко Н.Г. Когнітивний аспект дієслівних предикативних синтаксичних конструкцій у сучасному французькому художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 428-437
657046
  Нечипоренко Б. Когнітивний аспект дослідження сугестивної функції синтаксису в політичному дискурсі китайських ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 181-187. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Стаття присвячена когнітивному аналізу процесу впливу синтаксичної будови речення на сприйняття інформації реципієнтом. Розглянуто як синтаксичні трансформації китайської мови впливають на зміну акцентів і переконцептуалізацію повідомлення. Дослідження ...
657047
  Шамшур М. Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй"


  Визначено основні аспекти фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй" як одного із провідних засобів відображення національного менталітету та свідомості китайського народу. Определены основные аспекты фразеологических единиц китайского языка ...
657048
  Бистров Я.В. Когнітивний аспект емотивного контексту новели Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 32-34
657049
  Король В. Когнітивний аспект емоційного концепту "ненависть" у сучасній японській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 197-203. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  З"ясовано засоби номінації, дескрипції та експресії емоційного концепту "ненависть" у сучасній японській мові. Номінація відбувається прямим називанням досліджуваного концепту номінативними засобами, серед яких ім"я концепту та його синоніми і похідні. ...
657050
  Багрій О.І. Когнітивний аспект значення та функціонування граматичних засобів вираження темпоральності в сучасній англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 10-14. – ISBN 966-581-373-0
657051
  Коломийцева В. Когнітивний аспект локативних синтаксем в українськії мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 56-62. – ISSN 0320-3077
657052
  Фаріон І. Когнітивний аспект метатерміна "язик" (на діяхронному матеріялі української мови) // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 262-265. – ISBN 978-966-553-924-7
657053
  Рубанець О. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016
657054
  Кагановська О.М. Когнітивний аспект проблеми "градації" текстових концепцій (на матеріалі сучасної французької прози) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
657055
  Бородіна Н. Когнітивний аспект роботи з лінгводидактичною термінологією
657056
  Стуліка О.Б. Когнітивний аспект розвитку мнемічних та іншомовних здібностей студентів мовних спеціальностей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 307-317. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
657057
  Пулатова Л. Когнітивний аспект творення етнофразем // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 73-75
657058
  Семикрас Т. Когнітивний аспект у дослідженні спеціальної термінології // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 182-184. – ISSN 2307-8037
657059
  Карпиленко В.А. Когнітивний аспект формування картини світу за допомогою текстів новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 72-76


  В статті аналізується значення когнітивних конструкцій у матеріалах засобів масової інформації. Досліджуються мовні особливості ЗМІ, а також репрезентація реальності за допомогою журналістики. This article еxamines the importance of cognitive ...
657060
  Гриценко Я.В. Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 30-40. – ISSN 1682-671Х


  Розглядаються одиниці арабського пареміологічного фонду як мовне явище, що відображає когнітивні процеси, пов"язані з історичним досвідом та пізнавальною активністю арабського соціуму.
657061
  Марусіна О.С. Когнітивний вимір комунікативних практик : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Марусіна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
657062
  Киридон А. Когнітивний дисонанс в умовах утвердження тоталітаризму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 87-101. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
657063
  Кравченко О.В. Когнітивний дисонанс у мовленнєвих потоках художнього тексту сучасних французьких детективних романів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 116-124. – ISBN 978-617-7132-63-8
657064
  Рубанець О.М. Когнітивний досвід особистості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Когнітивний досвід особистості розкривається як структурна цілісність, що має когнітивний, прекогнітивний і метакогнітивний рівні. Виявляється роль когнітивних процесів у встановленні когнітивного досвіду особистості. Відзначається роль переконань та ...
657065
  Харченко О.В. Когнітивний ефект динозавру в американському комедійному кінодискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 269-276. – ISSN 2413-5593
657066
  Чуйко В.Л. Когнітивний зміст відношення "знання-незнання" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 3-14. – (Філософські науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4260
657067
  Красненко О.М. Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 204-210. – Бібліогр.: Літ.: с. 210; 13 назв


  В статті йдеться про когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності, при цьому особлива увага звертається на власне переконання автора наукового повідомлення. В статье идет речь о когнитивном и коммуникативно-дискурсивном аспектах ...
657068
  Марусяк Т.С. Когнітивний компонент правосвідомості: спроба соціологічного дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 233-243. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено когнітивний компонент правосвідомості як складову її структури поряд з оціночним та поведінковим компонентами. Висунуто гіпотезу про те, що когнітивний компонент може виступати як показник рівня правосвідомості і як індикатор ...
657069
  Мартиненко С. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності / С. Мартиненко, Н. Чернігівська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
657070
  Неборсіна Н.П. Когнітивний образ художньо зьодельованого контексту діалогічної інтеракції // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 223-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229, 7 п.


  Стаття присвячена розгляду питання щодо особливостей реалізації принципу мова - мистецтво у діалогічному спілкуванні. В статье рассматривается вопрос о методологических основаниях изучения риторики диалога в составе художественного ...
657071
  Швець О.В. Когнітивний підхід до вивчення номінативних речень // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 279-288. – ISSN 2309-1797
657072
  Отенко П.В. Когнітивний підхід до формування ефективної системи корпоративного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 96-102. – ISSN 2222-4459
657073
  Рубанець О.М. Когнітивний підхід і його трансформації в сучасних умовах // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 5-8. – ISSN 2414-5823


  У науковій статті розглядається еволюція когнітивного підходу. Проаналізовано сучасний концепт "когнітивний підхід". Розглянуті нові прояви когнітивного підходу у знаннєвих і комунікативних середовищах. З"ясовано значення дослідження об"єктивованих ...
657074
  Науменко Л. Когнітивний підхід у навчанні студентів англійської термінолексики предметної галузі "мікроекономіка" / Л. Науменко, О. Олійник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 236-253. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
657075
  Васік Ю.А. Когнітивний підхід у перекладі // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 168-170. – ISBN 978-617-7178-39-1
657076
  Спіцин Є. Когнітивний підхід у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до спілкування англійською мовою / Є. Спіцин, Н. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-65. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
657077
  Філіппова Н.М. Когнітивний погляд на зміст навчання іноземної мови для спеціальних цілей (вищий технічний заклад) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 225-227. – ISBN 966-581-295-5
657078
  Приходько Г.Л. Когнітивний потенціал категорії експресивності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 161-166
657079
  Онищак М.М. Когнітивний потенціал когезійного фрейму в діловому дискурсі (на матеріалі сучасної італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 109-111
657080
  Пикалюк Р. Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 123-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
657081
  Грищенко І. Когнітивний потенціал фольклорної прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 47-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто фольклорну прозу як ментально-інформативну базу, яка репрезентує когнітивний потенціал колективної свідомості.
657082
  Рибінська Ю. Когнітивний розвиток студентів-перекладачів під час засвоєння іншомовної лексики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 216-220


  У статті вперше описуються етапи роботи з креативними перекладами, доводиться, що римовані тексти забезпечують створення ситуації іншомовного спілкування, сприяють семантизації лексичних одиниць і загалом підвищують рівень іншомовної комунікативної ...
657083
  Попова М. Когнітивний стиль як індивідуальна передумова професійної компетентності телефонних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто когнітивні стилі як визначальні характеристики ефективності діяльності. На основі порівняльного аналізу когнітивних стилів телефонних операторів різних груп досліджено їхні переважаючі когнітивно-стильові параметри, що визначають способи їх ...
657084
  Малікова О. Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова


  В статті розглядаються особливості когнітивного стилю як прояв мовної особистості богослова на матеріалі роману Юліани Норіджської "Одкровення божественної любові". В статье рассматриваются особенности когнитивного стиля как проявления языковой ...
657085
  Грибенко І.В. Когнітивний та емоційний компоненти самоідентифікації в межах соціальної ідентичності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 147-155. – ISBN 978-966-8063-90-11
657086
  Корольов І.Р. Когнітивний та культурологічний аспекти інтерпретації міжособистісної мовленнєвої комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 108-112. – Бібліогр.: Літ.: с. 112


  Комунікація є національно маркованим феноменом, який реалізується переважно на мовленнєвому рівні. Розв"язати це питання допоможе звернення до поняття національного менталітету та мовних картин світу як його похідних. Коммуникация есть национально ...
657087
  Іщенко В.С. Когнітивний та праксеологічний компоненти аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 167-173. – ISSN 2227-2844


  Представлено результати наукової розвідки щодо питання когнітивного та праксеологічного компонентів аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. Визначено структуру когнітивного компоненту аналітичної ...
657088
  Васюта О.І. Когнітивний та професійно-практичний компонети здоров"язберігаючої компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 67-70. – (Серія : Педагогічні науки)
657089
  Парасін Н. Когнітивні аспекти дослідження кольоропозначень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сфери денотативної референтної об"єктивації колірної ознаки (на прикладі кольоропозначення "зелений"); простежено авторську актуалізацію семантичних виявів кольоропозначення; виявлено специфіку семантики кольоропозначення в ...
657090
  Лахманюк А.М. Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцюбинського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лахманюк Антоніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
657091
  Рубанець О.М. Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 46-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
657092
  Гапченко О. Когнітивні аспекти метонімії / Олена Гапченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 53-65. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до вивчення метонімії. Здійснено аналіз мовних, психологічних та когнітивних аспектів метонімічних перенесень. Основна увага зосереджена на концептуальній природі метонімічних перенесень, їхнього зв"язку ...
657093
  Неделюк М. Когнітивні аспекти мотиваційної теорії флоронімічної номінації // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 2410-2202
657094
  Присяжнюк Л.Ф. Когнітивні аспекти поетики змінених станів свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 141-148. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
657095
  Беркещук І. Когнітивні аспекти полісемантичних лексем // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 31-34. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
657096
  Нестерова М. Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 32-37. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто доцільність використання комп’ютерних бізнес-симуляцій в соціально-економічній сфері та для підготовки студентів до прийняття управлінських дій. Підкреслено, що одним із завдань вищої освіти є розробка методології відпрацювання ефективних ...
657097
  Рись Л. Когнітивні аспекти семантики іменникових композитів-бахуврихі (ІКБ) в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 47-51. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
657098
  Виноградова Л.В. Когнітивні аспекти суб*єктивного відображення емоційно важких життєвих ситуацій. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградова Л.В.; КУ. – К., 1995. – 24л.
657099
  Бріцин В.М. Когнітивні аспекти теорії модальності = На матеріалі східнослов"янського художнього дискурсу / В.М. Бріцин, В.В. Мозгунов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 128-148. – ISSN 0027-2833


  Антропоцентрична парадигма опису мови зумовила помітні зміни в поняттево-термінологічному апараті лінгвістич. досліджень, спричинила нову інтерпретацію багатьох базових мовних категорій, зокрема категорії модальності. У статті сформульовано наукову ...
657100
  Охрей А. Когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному подаванні тонового сигналу / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 250-255. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
657101
  Ділай І. Когнітивні дієслова в лексико-семантичній системі англійській мови: історія та перспективи доіслідженя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 28-37. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
657102
  Щолокова Г.В. Когнітивні дослідження політичної мови: інтерсуб"єктивний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 350-357
657103
  Рубанець О. Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 17-21. – ISSN 2078-1016
657104
  Нікульшина Т.М. Когнітивні й семантичні особливості ірреального світу (на матеріалі англійської та української мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 106-113. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2075-2970
657105
  Славова Л.Л. Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 275-284


  У статті виокремлено основні метафоричні моделі в структурі концептів ПОЛІТИК та POLITICIAN, а також проаналізовані метафори війни та спортивної гри, що об"єднані концептуальним полем змагання. В статье выделяются основные метафорические модели в ...
657106
  Руденко А.В. Когнітивні метафоричні моделі в науковому тексті природничої тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 73-80


  У статті досліджується функціонування метафори в науковій мові. Здійснено аналіз метафоричних моделей у текстах природничих наук, зокрема в хімії, окреслено образні особливості наукової мови. В статье исследуется функционирование метафоры в научном ...
657107
  Бичков О.С. Когнітивні методи кібернетики : навч. посібник / О.С. Бичков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 966-594-758-3
657108
  Бичков О.С. Когнітивні методи кібернетики [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 127 с.
657109
  Скворчевська Э.Л. Когнітивні механізми мотивації досягнення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 187-196. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
657110
  Толстова О.Л. Когнітивні механізми мотивації фразеологізмів із соматизмом sangre // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 349-352. – ISBN 978-966-171-013-8
657111
  Коваленко Г.М. Когнітивні механізми номінації в англійській лексиці моди 20- 21 століть // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 169-173
657112
  Селіванова О.О. Когнітивні механізми полісемії українських фразем // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 269-272. – ISBN 966-7348-20-2
657113
  Помірко Р. Когнітивні механізми транспозиції смислів: метафора та метонімія (на матеріалі англійської фахової мови економіки) / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 4-9. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
657114
  Смирнова Тетяна Вікторівна Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Смирнова Т.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 198с. – Бібліогр.: л. 177 - 198
657115
  Смирнова Тетяна Вікторівна Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Смирнова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
657116
  Петлюченко Н.В. Когнітивні механізми харизматичного мовленнєвого впливу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 124-130. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
657117
  Шерепітко А.С. Когнітивні моделі об"єктивації вічності у російській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Шерепітко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
657118
  Войтенко О.С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної податкової сліжби України) : Автоеф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Войтенко О.С.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
657119
  Крисальна Ю.В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Крисальна Юліана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
657120
  Крисальна Ю.В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному комунікативному просторі (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Крисальна Юліана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 321, 1-27 арк. – Додатки: арк. 1-27. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 261-321
657121
  Левчук Я. Когнітивні можливості українського дитячого фольклору // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 108-111. – ISBN 966-02-3167-9
657122
  Буряк Г.С. Когнітивні обмеження у реалізації антикорупційної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 119-124


  У статті йдеться про когнітивні обмеження і перешкоди впровадження ефективної антикорупційної політики. Виведено основні види обмежень, які негативно впливають на прийняття управлінських рішень та раціональну оцінку ситуації, досліджено організаційні ...
657123
  Дибач І.Л. Когнітивні ознаки процесу управління якістю освітніх послуг закладам вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 6 (276), т. 1). – ISSN 2307-5740
657124
  Бучіна К.В. Когнітивні операції інтерпретатора дискурсу німецькомовної фольклорної бувальщини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 42-47. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
657125
  Кириченко Т.С. Когнітивні основи перебивання мовлення: теорія когнітивного дисонансу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 77-83. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
657126
  Ільченко О.М. Когнітивні особливості аксіологічних номінацій англо-американського наукового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 203-211. – ISBN 966-581-481-8
657127
  Гладьо С.В. Когнітивні особливості моделювання альтернативних світів у художньому тексті / С.В. Гладьо, С.Д. Чугу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 5-11. – ISSN 2522-493X


  У статті висвітлені результати вивчення у межах когнітивно-прагматичної пара- дигми особливостей лінгвістичної репрезентації концептуальних моделей, що розглядаються як особливі конструкти ментальних утворень, імпліцитно наявних у текстовому ...
657128
  Малімон Л. Когнітивні особливості онімного простору циклу романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум"я" / Л. Малімон, Д. Лепка // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 71-79. – ISSN 2410-0927
657129
  Бистров Я. Когнітивні параметри біографічного суб"єкта в структурі наративу (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 125-129. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
657130
  Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2010. – 285 л. + Додатки : л. 222-285. – Бібліогр. : л.175-221
657131
  Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 48 назв.
657132
  Бєлова А.Д. Когнітивні помилки в аргументативному дискурсі


  Розглядаються деякі когнітивні помилки в аргументативному дискурсі студентів, які виникають у наслідок когнітивного та аксіологічного дисонансу - розбіжностей між когнітивно-концептуальними та психолінгвістичними моделями спілкування в різних мовах.
657133
  Вербенко Г.М. Когнітивні порушення у пацієнтів з біполярним афективним розладом // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 82- 86
657134
  Нестерова М.О. Когнітивні практики управління: пошук філософських контекстів // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 36-39. – ISBN 966-7943-03-8
657135
  Репецький А.А. Когнітивні процеси в навчанні операторів засобів радіолокації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-75. – Бібліогр.: Б. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є методика побудови інтелектуального тренажера і підвищення ефективності комп"ютерного моделювання з урахуванням когнітивних властивостей навчаємого. The aim of the article is the method of intellectual simulator development and ...
657136
  Стаднік С.М. Когнітивні розлади у пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і провідності: механізми розвитку, підходи до превентивно-терапевтичної корекції (сомато-неврологічна концепція) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Стаднік Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 50 назв
657137
  Бабалян В.О. Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
657138
  Вінтонів М.І. Когнітивні стилі або в який спосіб ми мислимо ? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 64-68
657139
  Куценко Г.В. Когнітивні стилі в системі саморегуляції особи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Досліджено індивідуальні особливості саморегуляції соціальної поведінки. Існують ознакові (за загальним рівнем ефективності) усталені способи (стилі) саморегуляції, які суттєво ("характеристично") відрізняються за своєю структурою. Ці способи ...
657140
  Сендер А. Когнітивні стилі як засіб інтенсифікації навчання майбутніх інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
657141
   Когнітивні стратегії в дослідженні людини і соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
657142
  Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 209, [103] л. – Додатки: 103 л. – Бібліогр.: л. 187-209
657143
  Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: [20] назв
657144
  Суворова Т. Когнітивні та вербальні особливості образності американських фольклорних балад // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 155-159. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
657145
  Левицький Б А.Е. Савчук Когнітивні та комунікативні особливості відтворення дійсності на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 186-190. – Бібліогр.: Літ.: с 189-190;
657146
  Плаксіна І.Ю. Когнітивні та комунікативні функції метафори в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 58-61. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
657147
  Каленич В. Когнітивні та комунікативно - прагматичні параметри інтертекстуальності в мас-медіа // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 155-173. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
657148
  Димитренко Л. Когнітивні та лінгвостилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії 20 століття) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 75-78
657149
  Кравченко Н.К. Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 269-275. – ISBN 966-581-388-9
657150
  Єсипенко Н.Г. Когнітивні та мовні структури в авторському тексті // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 40-45. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
657151
  Кочубей Н.В. Когнітивні технології та постнекласичні освітні практики: спроба концептуалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 364-374. – ISSN 1993-5560


  "У статті показана необхідність переходу до постнекласичних освітніх практик та нового типу мислення – складного мислення, яке є релевантним до плинного стану сучасного суспільства. Когнітивні технології розглядаються як певне вираження постнекласичних ...
657152
  Рубанець О. Когнітивні технології у вищій освіті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 28-34. – ISSN 2078-1016
657153
  Кужель Е.В. Когнітивні технології як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки країни / Е.В. Кужель, Т.В. Божидарник // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 142-144. – ISBN 978-9934-571-33-6
657154
  Яременко С.О. Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 74-77
657155
   Когнітивні функції при змішаному епізоді біполярного афективного розладу / В.С. Підкоритов, О.І. Сєрікова, О.В. Скринник, С.О. Український // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
657156
  Шиманович Ганна Миколаївна Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові 20 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Шиманович Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 293л. – Бібліогр.: л.188-293
657157
  Шиманович Г.М. Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові 20 століття : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.02.04 / Ганна Миколаївна Шиманович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
657158
  Тупахіна О.В. Когнітивно-дериваційний аспект скорочення як механізму неологізації німецької мови кінця XX - початку XXi століття // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 212-215
657159
  Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом- ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2010. – 252 л. + Додаток: л. 224 - 252. – Бібліогр.: л. 190 - 224
657160
  Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом -ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
657161
  Дяків Х.Ю. Когнітивно-дискурсивна реконструкція комунікативних девіацій в українсько- і німецькомовних відеоінтерв"ю : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Дяків Христина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Най. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
657162
  Кусько К. Когнітивно-дискурсні концепти та стратегії іноземномовної лінгводидактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 246-251. – Бібліогр.: Літ.: c. 250-251. – ISBN 966-7825-79-5
657163
  Мельник П.І. Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематику // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 78-82


  У статті розглядаються різні за когнітивно-експресивними характеристиками типи синонімів, представлених у медіатекстах на футбольну тематику. Аналізуються синонімічні засоби, які ще не досліджувалися у журналістикознавчій стилістиці. In the article ...
657164
  Мельник П.І. Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематику // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 332-337. – Бібліогр.: Літ.: с. 337; 8 п. – ISSN 1729-360Х
657165
  Штельмах М. Когнітивно-змістові сутності художнього діалогу та інтерв"ю: мова Т. Шевченка - мова сучасних мас-медіа // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 138-143


  У статті досліджено когнітивно-змістові сутності художнього діалогу та жанру інтерв"ю в порівняльно-зіставному контексті мовостилістики текстів сучасних мас-медіа й поетичних творів Т. Шевченка
657166
  Мустафа Маджид Файлі Когнітивно-імітаційне моделювання процесу оцінки ризиків елементів технічних систем // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 224-225
657167
  Саблук О. Когнітивно-компетентнісний критерій сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 156-167. – ISSN 2312-5993
657168
  Вовк О.І. Когнітивно-комунікативна діяльність як основа навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 114-121


  У статті розглядаються особливості навчання іноземної мови в комплексній когнітивно-комунікативній діяльності, визначення якої відображує основні положення як когнітивної, так і комунікативної парадигм наукового знання. Характеризуються принципи й ...
657169
  Корольов І.Р. Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 369-375


  У статті розглянуто когнітивно-комунікативну категорію кооперативності в міжособистісному спілкуванні, зокрема охарактеризовано феномен кооперативної комунікації, визначено поняття кооперативної комунікації, виявлено основні типи модусів мовленнєвої ...
657170
  Шапкіна Н.М. Когнітивно-комунікативна концепція читача іншомовного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 437-442


  Стаття висвітлює сутність і форми навчального читання іншомовних текстів у когнітивно-комунікативному аспекті. Статья раскрывает сущность и формы учебного чтения иноязычных текстов в когнитивно-коммуникативном аспекте. The article reviews the essence ...
657171
  Пентилюк М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (155). – С. 6-10
657172
  Дрібнюк В.Т. Когнітивно-комунікативний аспект модального значення "нейтральності" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 391-398


  У статті досліджується когнітивно-комунікативна особливість нейтральної оцінки як одного із варіантів аспекту суб"єктивної модальності. В статье исследуется когнитивно-коммуникативная особенность нейтральной оценки как одного из вариантов аспекта ...
657173
  Приходько А.М. Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 191-197. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено спробу узагальнення, осмислення та формулювання основних постулатів когнітивно-комунікативної парадигми мовознавства, яка стала провідним методологічним напрямом сучасних лінгвістичних досліджень.
657174
  Кравець О.В. Когнітивно-комунікативний метод навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 442-446. – ISBN 978-617-7132-02-07
657175
  Задільська Г. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання монологу та діалогу мовлення студентів-філологів ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 64-67. – ISSN 2308-4634
657176
  Монастирська Д. Когнітивно-комунікативні аспекти дослідження дискурсу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 408-414. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена висвітленню різних підходів до визначення поняття "дискурс". Розглянуто когнітивно-комунікативні аспекти дискурсивних аспектів.
657177
  Швачко С.О. Когнітивно-комунікативні аспекти мовчання // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 319-326
657178
  Хацер Г.О. Когнітивно-комунікативні параметри американського політичного дискурсу президента Барака Обами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 185-190
657179
  Давидова І.О. Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 60-69. – Бібліогр.: 8 назв.


  Проаналізовано сутність когнітивно-комунікаційної парадигми в бібліотекознавстві, яка ґрунтується на функціональних трансформаціях бібліотек.
657180
  Бєлозьорова Ю.С. Когнітивно-культурологічний компонент числівників у німецькомовній картині світу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 123-127. – (Філологічні науки ; № 1)
657181
  Мірченко М.В. Когнітивно-лінгвістичні параметри мовної картини світу та рівні категорійності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 46-49. – ISSN 1729-360Х
657182
  Гулей М.Д. Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-581-958-5
657183
  Богучарова О.І. Когнітивно-мотиваційні аспекти поведінки здорової особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено експериментальне вивчення здорової поведінки (поведінки з оздоровчим ефектом, за результатами якого встановлено, що третина досліджуваних намагається максимізувати суб"єктивно очікувану вигоду на разі, якщо обирається здорова поведінка з ...
657184
  Кагановська О.М. Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 37-45. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
657185
  Чемелюх М.А. Когнітивно-ономасіолoгічна реконструкція інтертекстуального мотиву-прототипу "присвята" в античній епіграмі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-150. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
657186
  Стефанова Н. Когнітивно-ономасіологічна реконструкція уявлень індоєвропейців та їхніх нащадків - прагерманців і правслав"ян - про красу // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 171-178. – ISBN 978-617-639-227-9
657187
  Шевкун Е.В. Когнітивно-ономасіологічні особливості предикатів специфічної трудової дії (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 233-236.
657188
  Журавльова О.В. Когнітивно-поведінковий підхід до тлумачення сутності поняття "прокрастинація" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 9). – ISSN 2415-7384
657189
  Карпенко У.О. Когнітивно-порівняльний погляд на етимологію рефлексів першокоренів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 77-85. – ISSN 0027-2833


  У статті доводиться доцільність копгітивно-порівняльного етимологічного методу дослідження першокореня, його засади та прийоми. Розглядаються приклади застосування даного методу, виводиться поняття першокореня, трансляції його смислу та трансформації ...
657190
  Руснак Ю.М. Когнітивно-прагматична концепція художнього дискурсу (на матеріалі мовотворчості Ольги Кобилянської) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 83-89. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
657191
  Романюк В.Л. Когнітивно-прагматична та структурно-семантична характеристика англійського діалогу в офіційно-діловій сфері спілкування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 71-75. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
657192
  Мосейчук О. Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації "спокуса" (на матеріалі англомовного кінодискурсу) / О. Мосейчук, Н. Матушевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 149-157. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
657193
  Руснак Ю. Когнітивно-прагматичний аспект заголовків малої прози Ольги Кобилянської // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 27-31. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
657194
  Латик М. Когнітивно-прагматичні властивості англійських модальних дієслів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 67-72. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
657195
  Тімоніна А. Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт "Багатство" у фольклорному дискурсі // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 134-140. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
657196
  Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Безугла Л.Р. ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 570л. + Додатки : л.507-570. – Бібліогр. : л.423-506
657197
  Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : Автореферат дис. ... д-ра філологічних наук: спец. 10.02.04-Германські мови / Безугла Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36с. + Додатки : л.507-570. – Бібл.:31 назва
657198
  Годісь Ю. Когнітивно-риторична структура передмов мотиваційного жанру "мистецтво успіху" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 25-32. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
657199
  Швець А.І. Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 183-191. – ISSN 2307-4604
657200
  Просяннікова Я.М. Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 116-125. – ISSN 2227-2844


  Художнє порівняння визначається як поліфункціональний лінгвосеміогичний конструкт, що інкорпорує його концептуальний зміст та вербальне вираження. Комплексна методика семіотичного аналізу художніх порівнянь уможливила їх семіотичну типологізацію ...
657201
  Шершньова А.В. Когнітивно-семіотичні особливості образотворення в англомовному хайку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 292-298


  У статті розглядаються особливості образотворення в англомовному хайку-жанрі орієнтальної поетичної мініатюри, запозиченому зі східної культури, що активно розбудовується в сучасній західній поезії. В статье рассматриваются особенности ...
657202
  Дорофєєва М.С. Когнітивно-ситуативне моделювання у спеціальному перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 63-81. – ISSN 2413-5593
657203
  Цимбалюк Є. Когнітивно-смислові трактування понять "соціальна інформатика" та "інформатизація" / Є. Цимбалюк, Л. Євтушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення понять "інформатизація" та "соціальна інформатика" з точки зору українських та закордонних теоретиків, систематизовано ці тлумачення та запропоновано критерії розрізнення цих понять. Дано определение понятий "информатизация" и ...
657204
  Комісаров К. Когнітивно-стилістичний підхід до проблеми норми та відхилення від норми (на матеріалі сучасної японської мови)


  Запропоновано погляд на проблему норми та відхилення від норми у лінгвістиці з когнітивної та стилістичної точок зору. На тлі міжмовної комунікації доведено актуальність виділення загальнолінгвістичної, літературної, стильової та стилістичні норми для ...
657205
  Напрасна О.Б. Когнітивно-типові профілі особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу виявити зв"язок індивідуальних особливостей і когнітивно-стильових характеристик, завдяки якому можна прогнозувати особливості поведінки людини й результат діяльності, зокрема, навчальної. Визначено когнітивно-типові профілі, за рахунок ...
657206
  Копанєва Є. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1029-7200
657207
  Степанченко І.І. Когнітино-дискурсивне дослідження російського складного речення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 276-282. – ISSN 2312-0665


  Палатовская Е. В. Сложное предложение в  когнитивно-дискурсивном аспекте. Киев: ПП "Фiрма "Гранмна"", 2019. 400 с.).
657208
  Босовська М.В. Когнітологія інтеграційних процесів в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6806
657209
  Слухай Н.В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навч. посіб. / Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Т.П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с. – Друк. в авт. ред. – Бібліогр.: с. 193. – ISBN 978-966-439-401-4
657210
  Доляк Н. Кого "вбили" на вінницькому телебаченні / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Детективний роман Наталки Доляк "На сьомому небі" про журналістську "кухню" буквально за місяць після виходу потрапив у довгий список Книги року BBC - 2020.
657211
  Сюндюков І. Кого "винесено за дужки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Сидір Ковпак заслуговує на нові книжки, вільні від міфологізації.
657212
  Цукерман Кэтрин Кого бояться жирафам? Жирафы в опасности // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 48 : фото
657213
  Брусенський О. Кого виправдовує історія ? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 3). – С. 8


  "В історії України все ще дуже багато білих плям, які не дозволяють сповна і об’єктивно оцінити внесок і особисту роль наших співвітчизників в утвердження державності. Причому чимало з раніше невідомого сучасні дослідники дізнаються не тільки з ...
657214
  Синьоок Т.М. Кого висміював Порфирій Горотак? // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вплив "людського фактору" на розвиток літературної містифікації Порфирій Горотак. Проаналізовано пародії на Мистецький Український Рух і реакцію очільників руху на них. В статье исследовано влияние "человеческого фактора" на ...
657215
   Кого готовят электротехнические институты связи. – Москва, 1937. – 63 с.
657216
   Кого готовят электротехнические техникумы связи. – М., 1940. – 48с.
657217
  Ушкалов Л. Кого з новочасних авторів читав Сковорода? // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена проблемі кола читання українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794).
657218
  Сергійчук В.І. Кого зрадив гетьман Мазепа / Володимир Сергійчук. – Київ : [Фотовідеосервіс], 1991. – 70 с. – (Бібліотека українця ; № 1). – ISBN 5-7707-2140-5
657219
  Сергійчук В.І. Кого зрадив гетьман Мазепа / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 72 с. – (Бібліотека українця ; № 1). – ISBN 5-7707-2140-5
657220
  Кантор В. Кого и зачем искушал черт? : (Иван Карамазов: соблазны "русского пути") // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.157-181. – ISSN 0042-8795
657221
  Самойлов Юрій Кого й куди повезе RYANAIR? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 24-27 : фото. – ISSN 1998-8044
657222
  Соколов В.А. Кого люблю / В.А. Соколов. – Москва, 1974. – 93с.
657223
  Радов Г.Г. Кого люблю... / Г.Г. Радов. – М., 1971. – 351с.
657224
  Вишневський А. Кого лякає незалежність адвоката і самоврядність адвокатури? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 10-11
657225
  Кочевих Олег Кого ми вводимо в оману? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
657226
   Кого мы выберем в Верховный Совет СССР. – М., 1937. – 40с.
657227
  Махов Ф.С. Кого мы растим?: Беседы о материнском и отцовском воспитании / Ф.С. Махов. – Москва : Профиздат, 1989. – 144 с.
657228
  Мойсієнко В.М. Кого називали "людьми руськими" на Русі та поструських геополітичних утвореннях? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-39. – ISSN 0027-2833
657229
  Болдырев Ю. Кого поздравлять с "выходом из острой фазы кризиса"? // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 0130-9757
657230
  Озга-Михальский Кого поразит гром / Озга-Михальский. – М., 1980. – 311с.
657231
   Кого реабілітує Микита Хрущова? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 78/79, липень/серпень : липень/серпень. – С. 29-31


  Щодо реабілітації П. Постишева.
657232
  Леге Ж.-М. Кого страшит развитие науки? / Ж.-М. Леге. – М, 1988. – 192с.
657233
  Судаков В.И. Кого считать физкультурником? / В.И. Судаков. – М., 1988. – 93с.
657234
  Леонтьев Б.Л. Кого ты любишь? / Б.Л. Леонтьев. – М, 1960. – 159с.
657235
  Баландюк Н.С. Кого цікавить бренд "Свобода"? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 59-61
657236
  Фукс Д.Б. Когомологи бесконечных алгебр Ли / Д.Б. Фукс. – М, 1984. – 272с.
657237
  Ивановский Л.Н. Когомологии алгебр Хопфа и некоторые гомотопические группы сфер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ивановский Л.Н.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по механ.-матем. наукам. – Новосибирск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
657238
  Розенфельд Б.И. Когомологии бесконечномерных алгебр Ли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Розенфельд Б. И.; Гор.ГУ. – Черноголовка, 1974. – 20л.
657239
  Гончарова Л.В. Когомологии бесконечных алгебр Ли формальных векторных полей на прямой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Гончарова Л.В.; Моск. ун-т. – М., 1972. – 9л.
657240
  Серр Ж.-П. Когомологии Галуа / Ж.-П. Серр. – Москва, 1968. – 208с.
657241
  Браун К.С. Когомологии групп / К.С. Браун. – Москва, 1987. – 383 с.
657242
  Шокуров А.В. Когомологии кольца операций в теории унитарных кобордизмов и гомотопические инварианты непрерывных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Шокуров А.В.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 12л.
657243
  Краснов В.А. Когомологии комплексов мероморфных форм и вычеты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Краснов В.А.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1973. – 11л.
657244
  Миллионщиков Д.В. Когомологии положительно градуированных алгебр Ли и их приложения : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Миллионщиков Дмитрий Владимирович ; ФГБЩУ ВО "Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Москва, 2019. – 28 с. – Библиогр.: 18 назв. и в подстроч. примеч.
657245
  Новиков Борис Владимирович Когомологии полугрупп : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.01.06 / Новиков Борис Владимирович; Мин-во образования Украины. Харьков. госуд. ун-тет. – Харьков, 1999. – 281л. – Бібліогр.:л.266-281
657246
  Гишарде А. Когомологии топологических групп и алгебр Ли / А. Гишарде. – Москва : Мир, 1984. – 269 с.
657247
  Стинрод Н.Э. Когомологические операции / Н.Э. Стинрод, А Д.Б. Эпстейн. – М., 1983. – 231с.
657248
  Бухштабер В.М. Когомологические операции в обобщенных теориях когомологий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Бухштабер В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
657249
  Мошер Р. Когомологические операции и их приложения в теории гомотопии / Р. Мошер, М. Тангора. – Москва, 1970. – 288с.
657250
  Виноградов М.М. Когомология де Рама и теория вычетов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Виноградов М.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 14л.
657251
  Лутченко А.Е. Когорентный прием радионавигационных сигналов / А.Е. Лутченко. – Москва, 1973. – 207 с.
657252
  Ложкин В.В. Когорта славных: рабочие-революционеры в борьбе за создание ленинской партии, 1894-1903 гг. / В.В. Ложкин. – М., 1986. – 158с.
657253
  Пермитин Е.Н. Когти / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1986. – 236с.
657254
  Иванов А.В. Когти шатуна / А.В. Иванов. – Новосибирск, 1985. – 126с.
657255
   Когутэй. – М.-Л., 1935. – 204с.
657256
  Сизов Н.Т. Код "Шевро" / Н.Т. Сизов. – М., 1987. – 412с.
657257
  Кеннер Дж. Код Givenchy / Джулия Кеннер ; [пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2008. – 430, [2] с. – Пер. изд.: Julie Kenner. The Givenchy code. 2005. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-25716-4
657258
  Кейз Д. Код бытия / Джон Кейз; Пер. с англ. Г.Б. Косова. – Минск : АСТ. ЛЮКС, 2005. – 478с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 985-13-3972-5
657259
  Підлужна А.А. Код Володимира Дахна / Алла Підлужна. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 110, [34] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 144. – ISBN 978-617-7209-03-3
657260
  Браун Д. Код да Винчи = The da Vinci code / Дэн Браун; [ пер. с англ. Н.В. Рейн ]. – Москва; Киев : АСТ; НКП, 2005. – 544с. – ISBN 5-17-027386-X
657261
  Браун Д. Код да Винчи = The Da Vinci code : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. Н.В. Рейн]. – Москва ; Киев : АСТ : Матадор, 2006. – 542, [2] c. : ил., табл. – ISBN 5-17-038831-4
657262
  Медянкина Мария Код да Винчи. 10 мифов о Леонардо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 122-128 : фото
657263
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.7-112. – ISSN 0320 - 8370
657264
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 3-96. – ISSN 0320 - 8370
657265
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 3-104. – ISSN 0320 - 8370
657266
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi code / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-343-340-0
657267
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi Сod : роман / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – 6-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Da Vinci code / Dan Brown . New York, 2003. – ISBN 978-966-343-340-0
657268
   КОД для передачи данных вертикального зондирования атмосферы КН-04. – Л., 1954. – 24с.
657269
   КОД для составления ежедневных метеорологических телеграмм на суднах КН-01. – Л., 1954. – 52с.
657270
   КОД для составления ежедневных метеорологических телеграмм на суднах КН-09. – Л., 1954. – 49с.
657271
  Чадюк М. Код Заброрвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 9


  Виставка у "Софії Київській" розповідає про чудеса, пов"язані з легендарним митрополитом.
657272
  Афоніна О.С. Код і культурно-історичні традиції "подвійного кодування" у музичному фольклорі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 136-141. – ISSN 2312-4679
657273
   КОД консультаций по картам погоды КП-53. – Л., 1950. – 24с.
657274
  Девдариани А.С. Код летописи Земли / А.С. Девдариани. – Москва : Знание, 1978. – 47с. – (Наука о Земле ; №2, 1978)
657275
  Турган О. Код лікаря у творчості М. Левицького // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 182-186. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
657276
  Горобець Марися Код моди : Cezoни MODU // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 118-121 : Фото
657277
  Бердышев Г.Д. Код наследственности / Г.Д. Бердышев, В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1963. – 88с.
657278
  Наєнко М. Код нації потребує монумента! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 5


  "Більше місяця тому в газеті "Слово Просвіти" Дмитро Павличко порушив питання про встановлення в Києві пам"ятника Іванові Франку. Через тиждень по тому професор Василь Яременко трохи розширив думку поета і висловив ряд критичних зауважень щодо неї".
657279
  Зборовська Н. Код національної літератури як психоісторична проблема
657280
  Генералюк Л. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика


  У статті йдеться про вивчення художніх образів, реалізованих завдяки взаємодії візуально-пластичного та літературного кодів. У літературознавстві такі образи можна досліджувати, залучаючи термінологію мистецтвознавства. Поняття вербальної колористики ...
657281
  Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 322-335. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про творчість поета Дмитра Павличка.
657282
  Карасьов М. Код Портяка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 15


  Про новелу Василя Портяка "Охоронителі діви".
657283
  Калашников М. Код Путина / Максим Калашников. – Киев : Мастер-класс, 2005. – 240с. – ISBN 966-8882-29-6
657284
  Сліпушко О.М. Код Святої Софії : (князі - фундатори Софійського Собору: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2007. – 256с. : іл. – ISBN 978-966-8001-30-7
657285
  Бердишев Г.Д. Код спадковостi / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1976. – 136с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
657286
  Бердишев Г.Д. Код спадковості / Г.Д. Бердишев, С.П. Коваленко. – К, 1969. – 152с.
657287
  Бердишев Г.Д. Код спадковості / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1976. – 136 с.
657288
  Чепурко Б.П. Код спадковості / Б.П. Чепурко. – К, 1988. – 86с.
657289
  Балинська О.М. Код у праві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 30-34
657290
  Зборовська Н.В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія / Ніла Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – 504с. – ("Монограф"). – ISBN 966-8226-36-4
657291
  Каганов В.І. Код Цезаря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 13-17. – ISSN 2518-7104
657292
  Гольник О. Код циклу "В казематі" Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 103-116. – ISBN 978-966-02-7586-7
657293
  Голинжер Е. Код Чавеса: расшифровывая интервенцию Соединенных Штатов в Венесуэле = El Codigo Chavez Descifrando la intervencion de Estados Unidos en Venezuela / Ева Голинжер ; пер. с исп. А. Харламенко ; лит. ред. : В. Кошель. Е. Пильчевская. – Москва : Изд-во Московского гуманитарного университета, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-98079-642-6
657294
  Гаєвська Н.З. Код юродивого у російській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
657295
   Кодаро-Удокансий рудный район зоны БАМа. – Новосибирск, 1987. – 81с.
657296
  Радулович Н. Кодекс "іншого світу" і проблема неморального героя в казках // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
657297
   Кодекс адміністративного судочинства України : Станом на 29 серпня 2005 р. – Київ : Велес, 2005. – 128 с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-01-4
657298
   Кодекс адміністративного судочинства України : (від 6 липня 2005 року). – Київ : Атіка, 2005. – 128с. – ISBN 966-326-120-X
657299
   Кодекс адміністративного судочинства України : (від 6 липня 2005 року). – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 176с. – ISBN 966-667-206-5
657300
   Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ : Скіф, 2005. – 108с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-03-0
657301
   Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ, 2005. – 162с. – На обкл.: Закон @ бізнес. № 35 (711)
657302
   Кодекс адміністративного судочинства України : За станом на 13 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 136с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-435-6
657303
   Кодекс адміністративного судочинства України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2006 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 116с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-62-6
657304
   Кодекс адміністративного судочинства України : Вступна лекція: адміністративний процес як окрема галузь прва у правовій системи України. Кодекс адміністративного судочинства України ( текст відповідає офіційному станом на 1 січня 2006 року). – Київ : Магістр-21 сторіччя, 2006. – 160с. – (Законодавство і право України). – ISBN 966-8817-04-4
657305
   Кодекс адміністративного судочинства України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2006 р. – Київ : Ін Юре, 2006. – 168с. – ISBN 966-313-260-4
657306
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О.А. Байчук, І.Б. Коліушко, Р.І. Корнута, Р.О. Куйбіда, В.Л. та ін. Маринченко; Центр політико-правових реформ; [авт.: Байчук О. А., Коліушко І. Б., Корнута Р. І., Куйбіда Р. О., Маринченко В. Л. та ін.; за заг. ред. Р.О. Кубійди; ]. – Київ : Книги для бізнесу
Т. 1. – 2007. – 552с.
657307
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О.А. Банчук, І.Б. Коліушко, Р.І. Корнута, Р.О. Куйбіда, В.Л. та ін. Маринченко; Центр політико-правових реформ; [авт.: Банчук О.А., Коліушко І.Б., Корнута Р.І., Куйбіда Р.О., Маринченко В.Л. та ін.; за заг. ред. Р.О. Куйбіди]. – Київ : Книги для бізнесу. – ISBN 978-966-8865-73-2
Т. 2. – 2007. – 728с.
657308
   Кодекс адміністративного судочинства України : за станом на 24 січня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 104с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-600-3
657309
   Кодекс адміністративного судочинства України : ( за станом на 15 січня 2008 року ) / [відп. за вип. С.В. Карплюк]. – Харків : Одіссей, 2008. – 160 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-731-6
657310
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / Ківалов С.В. [ та ін.] ; за ред.С.В. Ківалова С.В., О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ред. -упоряд. Голубева Н.Ю. – Київ : Правова єдність, 2009. – 656 с. – Сергій Васильович. – ISBN 978-966-2183-28-3
657311
   Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
657312
   Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2011. – 168 с. – ISBN 978-966-458-238-1
657313
   Кодекс адміністративного судочинства України : із змінами і доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 126, [2] с. – ISBN 978-617-566-045-4; 978-611-01-0070-0
657314
   Кодекс адміністративного судочинства України : офіц. видання : текст прийнятй Верх. Радою України 6 лип. 2005 р. : (із змінами та доповн. станом на 18 січ. 2013 р.) / М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2013. – 206, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 178-205. – ISBN 978-966-313-465-9
657315
   Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 трав. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 215, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
657316
  Авер"янов В. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад / В. Авер"янов, Д. Лук"янець, Ю. Педько // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
657317
  Вересоцький М. Кодекс адміністративного судочинства: практика європейського суду з прав людини на захист підприємців? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 42-44
657318
  Поліщук Т. Кодекс актора і чоловіка / Т. Поліщук, Н. Пономаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)


  Євген Порфирович Пономаренко - український актор. Чоловік акторки Наталії Ужвій.
657319
  Паредес Боканегра Делио Бенхамин Кодекс Бустаманте как основа унификации коллизионных норм в странах Латинской Америки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
657320
  Рогач О. Кодекс в системі законодавчих актів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-58.
657321
  Захаров В.Н. Кодекс Достоевского: журнализм как творческая идея писателя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8744
657322
   Кодекс етики бібліотекаря : затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листопада 2013 року // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 57. – ISSN 1811-377X


  Проект Кодексу було підготовлено робочою групою УБА у складі: В.С. Пашкова (голова), О.І. Романюк, В.В. Загуменна, Н.І. Хілобоченко, Т.В. Куриленко
657323
  Чижевська Л.В. Кодекс етики професійних бухгалтерів : навч. посібник / Л.В. Чижевська ; М-во освіти і науки України, Держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 158, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-683-527-0
657324
  Кобрин О. Кодекс з питань банкрутства - done // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 21
657325
  Пирогова С.І. Кодекс законів про кооперацію УСРР (1925 p.): історія розробки й доля проекту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 44-53. – ISSN 2224-9281
657326
   Кодекс законів про охорону здоров"я в УССР. – Київ, 1935. – 84с.
657327
  Данилова Е.Н. Кодекс законів про працю / Е.Н. Данилова. – Х, 1929. – 306с.
657328
   Кодекс законів про працю : Офіційне видання. (Станом на 1 жовтня 2004 року). – Київ : Атіка, 2004. – 120с. – ISBN 966-7714-85-3
657329
   Кодекс законів про працю зі змінами й доповненями по 1 жовтня 1931 року. – Х.-К., 1932. – 236с.
657330
   Кодекс законів про працю України. – Київ : Модуль ; Редак. газети "ПА", 1992. – 95 с.
657331
   Кодекс законів про працю України : Затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. Офіційний текст із змін. і доп. за станом на 15.10.93. – Ужгород : Карпати, 1993. – 121с. – ISBN 5-7757-0650-1
657332
   Кодекс законів про працю України : Затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. Офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на. – Київ : Україна, 1996. – 125с. – ISBN 5319013701
657333
   Кодекс законів про працю України. – Львів, 1998. – 146с.
657334
   Кодекс законів про працю України : Станом на 20 листопада 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-85-3
657335
   Кодекс законів про працю України : Офіційний текст із змінамі станом на 1 квітня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 224с. – ISBN 966-7752-66-6
657336
   Кодекс законів про працю України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 року. – Київ : Школа, 2003. – 112с. – ISBN 966-661-136-8
657337
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 160с. – ISBN 966-313-088-1
657338
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 160с. – ISBN 966-313-088-1
657339
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 248с. – ISBN 966-313-233-7
657340
   Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 квітня 2006 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 104с. – Відповідвє офіційному текстові. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-23-5
657341
   Кодекс законів про працю України : За станом на 1 серпня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 112с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-493-3
657342
   Кодекс законів про працю України : текст відповідає офіційному станом на 1 грудня 2005 року. – Київ : Школа, 2006. – 112 с. – ISBN 966-661-136-8
657343
   Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-23-5
657344
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
657345
   Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 3-135
657346
   Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 3-135
657347
   Кодекс законів про працю України : за станом на 20 лютого 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-607-2
657348
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
657349
   Кодекс законів про працю України : станом на 15 січня 2009 року / [ відп. за випуск Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-11-1
657350
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2010 року. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
657351
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 серп. 2010 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 101, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
657352
   Кодекс законів про працю України (із змінами та доповненнями за станом на 1 грудня 2000) : Офіційне видання. – 3-тє вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 112c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-072-5
657353
   Кодекс законів про працю України (станом на 1 грудня 1998) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 96c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-63-3
657354
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : (За станом законодавства та постанов Пленуму ВерховногоСуду Укра ни на 1 лістопада 1997 року). – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 1040с. – ISBN 966-7302-21-0
657355
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 1024с. – ISBN 966-7784-23-1
657356
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997 р. з доп. на окрему додатку станом на 1.09.1999 р.. – 2-ге вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 1040с. – ISBN 966-7302-66-0
657357
   Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами. – Київ : Істина, 2001. – 800с. – ISBN 966-7613-20-8
657358
   Кодекс законів про працю України із змінами і доповненнями за станом на 20 квітня 1992 р.. – Київ, 1992
657359
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. – Київ : Праця, 1997. – 288с.
657360
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю (за станом на 4 квітня 1995 року ). – 2-ге вид., доопрацьоване. – Київ : Українська видавнича група, 1995. – 190с. – ISBN 5-7707-8065-7
657361
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю за станом на 11 квітня 1994 року. – К., 1994. – 159с.
657362
   Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. – К., 1992. – 127с.
657363
   Кодекс законів про працю України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 96с. – ISBN 966-7714-37-3
657364
   Кодекс законів про працю України. Офіційний текст. – Київ : Право, 2001. – 108с. – ISBN 966-546-218-0
657365
   Кодекс законів про працю України.Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про відпустку". – Харків, 1997. – 146с.
657366
   Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями на 15 серпня 2008 р. / [Арістова І.В. та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної. – Київ : Правова єдність, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-2183-18-4; 978-966-373-493-4
657367
  Ткачук О.М. Кодекс законів про працю України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного цивільного суду (практика 2018 року) : [збірник] / О.М. Ткачук. – Харків : Право, 2019. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-937-586-5
657368
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1965. – 438с.
657369
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1972. – 116с.
657370
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1976. – 112с.
657371
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1977. – 546с.
657372
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1984. – 139с.
657373
   Кодекс законів про працю Української РСР : офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на 1 червня 1989 року. – Київ : Політвидав України, 1989. – 156 с.
657374
   Кодекс законів про працю УРСР. – К., 1938. – 142с.
657375
   Кодекс законів про працю УРСР. – К., 1940. – 324с.
657376
   Кодекс законів про родину, опіку, одруження і про акти громадянського стану : Офіційний матеріал з змінами і доповненнями на 1 лютого 1940 р. – Київ : Державне видавництво політичної літератури, 1940. – 160 с.
657377
   Кодекс законів про родину, опіку, подружжя та про акти громадянського стану зі змінами й доповненнями до 1 липня 1931 року. – Харків : Пролетар, 1931. – 157 с.
657378
   Кодекс законів про сім"ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР зі змінами на 1 вересня 1958 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1958. – 127 с.
657379
   Кодекс законів про сім"ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану : Затверджений 3-ою сесією Центрального Виконавчого комітету Української РСР 31 травня 1926 року ; офіційний текст зі змінами і доповненнями на 1 липня 1949 р., з постатейними матеріалами та додатками. – Київ : Держвидав політ. літ-ри УРСР, 1949. – 127 с.
657380
   Кодекс законов Белорусской ССР о браке, семье и опеке. – Москва, 1942. – 55с.
657381
  Вавин Н.Г. Кодекс законов о браке, семье и опеке / Н.Г. Вавин. – Москва, 1927. – 135с.
657382
  Иодковский А. Кодекс законов о браке, семье и опеке / А. Иодковский, А. Роднянский. – М, 1931. – 128с.
657383
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 января 1932 г. – изд. официальное. – Москва : Советское законодательство, 1932. – 36 с.
657384
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 июля 1936 г. ; официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Советское законодательство, 1936. – 104 с. – (Кодексы РСФСР)
657385
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 июня 1937 г. ; официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическое изд. НКЮ СССР, 1937. – 116 с. – (Кодексы РСФСР)
657386
   Кодекс законов о браке, семье и опеке. – Москва, 1942. – 128с.
657387
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 ноября 1946 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. изд. Минюста СССР, 1947. – 164 с.
657388
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 июля 1948 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. изд. Минюста СССР, 1948. – 179 с.
657389
   Кодекс законов о браке, семье и опеке. – Москва, 1949. – 180с.
657390
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическая литература, 1950. – 139 с.
657391
   Кодекс законов о браке, семье и опеке Белорусской ССР. – Москва, 1958. – 120с.
657392
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1952. – 80с.
657393
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1954. – 72с.
657394
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1956. – 144с.
657395
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1961. – 200с.
657396
   Кодекс законов о браке, семье и опеке Узбекской советской социалистической республики : официальный текст с изм. на 1 ноября 1946 г. и с приложением ... – [Ташкент] : [Тип. Управ. Делами Совета Министров УзССР], 1946. – 25 с.
657397
  Рябошапко Леонид Иванович Кодекс законов о народном просвещении Украины 1922 г : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01. / Рябошапко Леонид Иванович; КГУ. – Киев, 1991. – 176л.
657398
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния Украинской ССР : Официальный текст с изменениями на 10 октября 1954 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1954. – 104 с.
657399
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния УССР : Официальный текст с изтенениями на 1 июня 1942 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическое издательство ЮКЮ СССР, 1942. – 52 с.
657400
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния УССР : Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 92 с.
657401
   Кодекс законов о труде. – Москва, 1930. – 514с.
657402
   Кодекс законов о труде. – Москва, 1937. – 247с.
657403
   Кодекс законов о труде Азербайджанской ССР. – Баку : Азербайджанское государственное издательство, 1972. – 164 с.
657404
   Кодекс законов о труде Беларусской ССР : Официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 марта 1988 г. – Минск : Беларусь, 1988. – 127 с.
657405
   Кодекс законов о труде и декларация прав трудящегося и єксплоатируемого народа. – Київ, 1920. – 32с.
657406
   Кодекс законов о труде Латвийской ССР : Официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Рига : Авотс, 1989. – 605 с.
657407
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва-Л., 1931. – 896с.
657408
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1952. – 168с.
657409
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1972. – 127с.
657410
   Кодекс законов о труде РСФСР. – С измен. и доп. на 01.09.75. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 199с. + С прилаг. постатейно-систематизир. материалов
657411
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1984. – 399с.
657412
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1985. – 128с.
657413
   Кодекс законов о труде РСФСР : с изменениями и дополнениями на 1 октября 1985 г. с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 352 с.
657414
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1988. – 110с.
657415
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1989. – 141с.
657416
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1990. – 126с.
657417
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1991. – 126с.
657418
   Кодекс законов о труде Туркменской ССР. – Ашхабад, 1955. – 200с.
657419
   Кодекс законов о труде Узбекской ССР. – Ташкент, 1946. – 86с.
657420
   Кодекс законов о труде Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 125с.
657421
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1972. – 122с.
657422
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1982. – 816с.
657423
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1984. – 144с.
657424
   Кодекс законов о труде Украинской ССР : С изменениями и дополнениями на 1 ноября 1986 года с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 715 с.
657425
   Кодекс законов о труде Украины. – К., 1992. – 84с.
657426
  Украина. Законы Кодекс законов о труде Украины / Законы Украина. – К, 1993. – 62с.
657427
   Кодекс законов о труде Украины. – К., 1997. – 95с.
657428
   Кодекс законов о труде Украины : ( с именениями и дополнениями на 12 мая 1997г. ). – Киев : Влад и Влада, 1997. – 96с.
657429
   Кодекс законов о труде Украины со всеми изменениями и дополнениями до 4 июля 1996 г.. – Одесса, 1996. – 104с.
657430
   Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" : (по состоянию на 1 февраля 2001 года). – Харків : Одиссей, 2001. – 160с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-032-6
657431
   Кодекс законов о труде.. – Москва, 1937. – 247с.
657432
   Кодекс законов о труде.. – Москва, 1938. – 196с.
657433
  Речицький В. Кодекс інтелектуальної чесноти // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 3
657434
  Савицкий К. Кодекс корпоративного поведения: проблемы разработки и внедрения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.126-135. – ISSN 0042-8736


  проект
657435
  Белозерова С. Кодекс корпоративного управления: быть или не быть ему в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.13-15
657436
  Костюк О.М. Кодекс корпоративного управління як передумова сталого розвитку банківського сектора УКраїни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 149-154. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
657437
  Пігош В.А. Кодекс корпоративної етики як інструмент розвитку потенціалу підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 104-107. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
657438
  Музика А.А. Кодекс Либера - первая попытка кодификации права войны / А.А. Музика, Е.В. Гороховская // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
657439
  Штогун С. Кодекс лише вступив у дію, а вже треба вносити зміни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)


  Новий Кримінальний процесуальний кодекс позбавляє громадян права на судовий захист від незаконного кримінального переслідування.
657440
  Гороховська О.В. Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 114-118. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
657441
  Дюбель Р. Кодекс Люцифера : [исторический детектив] / Рихард Дюбель ; [пер. с нем. А. Перминова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 668, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Die Teufelsbibel / Richard Dubel, 2007. – ISBN 978-966-14-0264-4
657442
  Юрьева Вера Кодекс мести : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 66-69 : Фото
657443
   Кодекс належної практики у виборчих справах (Європейська Комісія за демократію через право (Вініціанська комісія), 2002 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-111.
657444
   Кодекс належної практики щодо політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 84-120


  Ухвалений Венеціанською Комісією на 77 пленарній сесії (Венеція, 12–13 грудня 2008 року) на основі коментарів пана Карлоса КЛОЗА МОНТЕРО (член Комісії, Іспанія) пана Жана-Клода КОЛЬЯРА (член Комісії, Франція)
657445
   Кодекс наукової етики // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 0374-3896


  Всеукраїнська громадська організація "Українська федерація вчених"
657446
  Суханов И.В. Кодекс нашей жизни / И.В. Суханов. – Воронеж, 1963. – 134с.
657447
   Кодекс о браке и семье Азербайджанской ССР. – Баку, 1970. – 128с.
657448
   Кодекс о браке и семье Армянской ССР. – Ереван, 1969. – 124с.
657449
   Кодекс о браке и семье Белорусской ССР. – Минск, 1977. – 95с.
657450
   Кодекс о браке и семье Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. – 87с.
657451
   Кодекс о браке и семье Литовской ССР. – Вильнюс, 1970. – 116с.
657452
   Кодекс о браке и семье Молдавской ССР. – Кишинёв, 1989. – 118с.
657453
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – Москва, 1985. – 168 с.
657454
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – М., 1986. – 78с.
657455
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – М., 1990. – 78с.
657456
   Кодекс о браке и семье РСФСР : С постатейними материалами. ( с изменениями и дополнениями на 10 июля 1990 г.). – Москва : Юридическая литература, 1991. – 320с. – ISBN 5726003209


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
657457
   Кодекс о браке и семье Туркменской ССР. – Ашхабад, 1970. – 92с.
657458
   Кодекс о браке и семье Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 мая 1984 года. – Киев : Политиздат, 1984. – 91 с.
657459
   Кодекс о браке и семье Украины. – Х., 1992. – 63с.
657460
   Кодекс о браке и семье Украины : С изменениями и дополнениями на 01.07.97. – Київ : Влад и Влада, 1997. – 72с.
657461
   Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты. регулирующие брачно-семейные отношения : (по состоянию на 15 октября 1999 года). – Харків : Одиссей, 1999. – 128с. – (Законы Украин). – ISBN 966-7334-60-0
657462
   Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты. регулирующие брачно-семейные отношения : (по состоянию на 1 мая 2000 года. – Харків : Одиссей, 2000. – 128с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-94-5
657463
  Дезами Тю. Кодекс общности / Тю. Дезами. – Москва, 1956. – 546 с.
657464
  Величко М.П. Кодекс піднесеного кохання в поетичному трактуванні Ібн Зейдуна: традиційність мотивів та оригіналність авторського підходу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті досліджено особливості творчої манери андалузького поета XI cm. Ібн Зейдуна, проаналізовано традиційні образи та авторські прийоми арабо-іспанського майстра на прикладі жанру любовної лірики. This article is devoted to the analysis of the ...
657465
  Бондар І.В. Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються особливості кодексу поведінки адвокатів. Розкриваються роль, значення кодексу поведінки адвокатів та його вплив на адвокатську професію. Визначаються міжнародні стандарти щодо змісту кодексу поведінки та відповідність цим ...
657466
  Григоров О.М. Кодекс поведінки екіпажу міжнародної космічної станції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 135-138.
657467
   Кодекс поведінки Європейського Союзу стосовно експорту озброєнь // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 6. – С.71-74
657468
   Кодекс поведінки судових експертів України як одна із складових національної правової системи у галузі правоохоронної діяльності / О.Г. Рувін, Т.Д. Голікова, Ю.Б. Ірхін, А.Л. Ованнісян, А.О. Полтавський, С.О. Шимановський // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 292-298. – ISBN 978-617-616-075-5
657469
   Кодекс поведінки судових експертів України як одна із умов членства в ENFSI / О.Г. Рувін, Т.Д. Голікова, А.О. Полтавський, Ю.Б. Ірхін, А.Л. Ованнісян, С.О. Шимановський // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 32-44. – ISSN 0130-2655
657470
   Кодекс правил планировки населённых пунктов. – Х.-Одесса, 1930. – 200с.
657471
  Морелли Кодекс природы или Истинный дух ее законов / Морелли; Академия наук Союза ССР. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 259с. – (Предшественники научного социализма)
657472
  Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов (1755-1955). / Морелли. – М.-Л., 1956. – 300с.
657473
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. / Морелли. – М., 1938. – 232с.
657474
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. / Морелли. – М.-Л., 1947. – 260с.
657475
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. (1755) / Морелли. – Москва, 1921. – 116с.
657476
  Коломієць Ю. Кодекс про державні та інші офіційні символи України: його доцільність та необхідність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 13. – ISSN 1992-9277
657477
   Кодекс про шлюб та сім"ю України : затверджений Законом Української РСР від 20 червня 1969 року №2006-VII. (Витяг) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 126-135
657478
   Кодекс про шлюб та сім"ю України : затверджений Законом Української РСР від 20 червня 1969 року №2006-VII. (Витяг) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 126-135
657479
   Кодекс про шлюб та сім"ю України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 56с. – ISBN 966-7714-33-0
657480
   Кодекс про шлюб та сім"ю України.Закони України. Декрет кабінету міністрів України. Укази призидента України. Постанови кабінету міністрів України. Постанови пленуму Верховного суду України. Накази. : Офіційне вид-ня станом на 1 січня 2001 року. – Ужгород : Іва, 2001. – 500с. – ISBN 966-7231-29-1
657481
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1970. – 116с.
657482
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1973. – 219с.
657483
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1978. – 208с.
657484
   Кодекс про шлюб та сім`ю України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Дія, 2000. – 59с. – ISBN 966-7665-10-0
657485
   Кодекс про шлюб та сім`ю України : Офіційний текст із змінами станом на 1 березня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 136с. – (Кодекси України). – ISBN 966-7752-48-8
657486
  Долежан В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 63-69
657487
  Фролов В. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.96-98. – ISSN 0132-1331
657488
  Фролов В.Д. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.195-197. – ISBN 966-7784-65-7
657489
  Бездітний В. Кодекс професійної етики судді: на порозі змін. Актуальні питання суддівської етики у світлі вимог українського законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
657490
   Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури : Схвалено Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 р. Затверджено наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 р. № 123 // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 31-40
657491
   Кодекс професійної етики: Проект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.184-199


  Кодекс професійної етики Соціологічної Асоціації України (САУ)
657492
  Толочко О. Кодекс професійної поведінки (етики) прокурора / О. Толочко, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-62. – Бібліогр.: с.62-(12п.)
657493
  Бондажевська Л.С. Кодекс раціональної поведінки та помилки в аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 116-118
657494
   Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях / МВД Респулики Беларусь ; Академия МВД. – Минск : Право и экономика, 2008. – 192 с. – ISBN 978-985-427-476-8
657495
   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (новая редакция) : по состоянию на 4 сентября 2006 года. – Москва : Элит, 2006. – 248с. – ISBN 5-902403-20-0
657496
   Кодекс РСФСР о недрах. – М., 1976. – 48с.
657497
   Кодекс РСФСР о недрах. – М., 1987. – 47с.
657498
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1984. – 128с.
657499
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Горький, 1985. – 194 с.
657500
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1986. – 144с.
657501
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1988. – 175с.
657502
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1989. – 446с.
657503
  Притыка Д. Кодекс справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.22-24


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
657504
  Шредер М. Кодекс страсти / М. Шредер. – С.-Пб., 1995. – 384с.
657505
   Кодекс суддівської етики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  Робочий проект підготовлений членами Асоціації українських правників.
657506
   Кодекс суддівської етики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)


  Рабочий проект, підготовлений членами Асоціації українських правників-працівниками Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи під керівництвом проф. Костицького В.В. (з урахуванням проекту, розробленого у Раді суддів України, а також ...
657507
  Кивалов С.В. Кодекс судебной чести // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.53-55


  Судебная реформа в Украине
657508
   Кодекс торговельного мореплавства України : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240с. – ISBN 966-313-126-8
657509
   Кодекс торговельного мореплавства України : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240с. – ISBN 966-313-126-8
657510
   Кодекс торговельного мореплавства України : за станом на 5 серпня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 92с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-635-5
657511
   Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 року №176/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 3-161
657512
   Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 року №176/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 3-161
657513
   Кодекс торговельного мореплавства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2010 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-182-4
657514
   Кодекс торговельного мореплавства України : станом на 22 січня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-458-443-9
657515
   Кодекс торговельного мореплавства України (станом на 10 жовтня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 104c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 9667288609
657516
   Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. – М.-Л., 1947. – 87с.
657517
   Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 62с.
657518
   Кодекс Украинской ССР о недрах : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 1981 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1981. – 207 с.
657519
   Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях. – К., 1985. – 178с.
657520
   Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию ня 1 июня 1988 г. – Киев : Политиздат, 1987. – 233 с.
657521
  Украина Законы Кодекс Украины об административных правонарушениях / Украина Законы. – Х, 1993. – 199с.
657522
   Кодекс Украины об административных правонарушениях : Научно- практический комментарий. – 3-е изд. – Харьков : Одиссей, 2002. – 1040с. – ISBN 966-633-112-8
657523
   Кодекс Украины об административных правонарушениях : Научно-практический комментарий. С изменениями и дополнениями по состоянию на 3 апреля 2003 г. – 4-е изд. – Харьков : Одиссей, 2003. – 880с. – ISBN 966-633-211-6
657524
   Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 02.06.97г.). – Київ : Влад и Влада, 1997. – 168с
657525
   Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 1 февраля 2000 года). – Харків : Одиссей, 2000. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-75-9
657526
   Кодекс Украины об административных правонарушениях. Научно- практический комментарий. – 2-е изд. – Харків : Одиссей, 2000. – 1008с. – ISBN 966-633-014-8
657527
  Україна Кодекс України / Україна. – Київ
Т. 1. – 1997. – 635с.
657528
  Україна Кодекс України / Україна. – Київ
Т. 2. – 1997. – 635с.
657529
   Кодекс України з процедур банкрутства. – Київ : Редакція газети "Закон і Бізнес", 2019. – 141, [1] с. – Газета виходить з 15 черв. 1991 р. - Сер. засн. 1991 р. – (Закон і Бізнес / голов. ред. Р. Бобов ; №№ 33-34 (1435-1436))
657530
  Остапенко О.Є. Кодекс України з процедур банкрутства. Важливі нововведення інституту неплатоспроможності фізосіб // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 101-105. – ISBN 978-617-7814-17-6
657531
  Майстро Д. Кодекс України з процедур банкрутства. Крок до вдосконалення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 33
657532
  Константиновський С. Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 88-92. – ISSN 2663-5313
657533
  Білоцерковець Н. Кодекс України з процедур банкрутства: проблемні аспекти розмежування юрисдикцій // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 30-31
657534
   Кодекс України про адміністративне правопорушення : Станом на 15.01.2000р. – Київ : Сірін, 2000. – 168с.
657535
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 1997. – 259с.
657536
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 160с.
657537
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. – Видання друге: Із змінами та доповненнями на 20 червня 2000 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 192с. – ISBN 966-611-047-4
657538
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Станом на 15 грудня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 192с. – ISBN 966-7714-25-Х
657539
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційний тест із змінами станом на 1 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 448с. – ISBN 966-7752-72-0
657540
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання: За станом на 1 червня 2002 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 164с. – ISBN 966-611-175-6
657541
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 січня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 304с. – ISBN 966-313-097-0
657542
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 504 с. – ISBN 966-313-116-0
657543
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційний документ: Станом на 22 березня 2004 року. – Київ : Велес, 2004. – 184с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-01-4
657544
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 504с. – ISBN 966-313-116-0
657545
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 р.. Станом на 1квітня 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 176с. – ISBN 966-7613-55-0
657546
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2005 року. : (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-21-9
657547
  Дуванський О. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-69
657548
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-21-9
657549
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 14 травня 2008 р. / [ Калюжний Р.А. та ін. ]. – 2-ге вид. – Київ : Правова єдність, 2008. – 655 с. – ISBN 978-966-8533-90-7; 978-966-373-460-6; 978-966-373-460-6;
657550
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 26 червня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 192с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-626-3
657551
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року №8073-Х. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 11 липня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 3-293
657552
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року №8073-Х. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 11 липня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 3-293
657553
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 1 березня 2008 року / [ відп. за вип. С.В. Карплюк ]. – Харків : Одіссей, 2008. – 296с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-701-9
657554
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 220 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
657555
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 1 верес. 2007 р. / [О.Б. Андреєва, І.В. Арістова, М.М. Бурбика та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2008. – 780, [1] с. – Назва обкл.: Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. - Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-8533-71-6
657556
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
657557
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 квітня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
657558
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р / Калюжний Р.А. [ та ін. ]. – 3-тє вид. – Київ : Правова єдність, 2010. – 684 с. – ISBN 978-966-2183-82-5
657559
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 25 листопада 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. : Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Я.С. Рябченко]. – Харків : Право, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-458-226-8
657560
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами і доповненнями станом на 15 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-566-047-8
657561
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 271 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
657562
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-673-035-4
657563
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 жовт. 2016 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 311, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
657564
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар : станом на 01 груд. 2019 р. / [Р.В. Алієв, Н.О. Армаш, М.А. Баламуш та ін.] ; за заг. ред. С.В. Пєткова. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 791, [1] с. – Кодекс введ. в дію з 1 червня 1985 р. постановою Верховної Ради УРСР від 7 груд. 1984 р. № 8074-Х зі змінами та допов., внесеними Указами Президії Верховної Ради УРСР, Законом УРСР, законами України, з урахуванням Рішень Конституційного Суду України. – ISBN 978-966-667-753-5
657565
   Кодекс України про адміністративні правопорушення (за станом на 1 квітня 1998 року). – Київ : Сірін, 1998. – 160с. – ISBN 966-95277-3-2
657566
   Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 1 серпня 1997 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-00-5
657567
   Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2001 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. – ISBN 966-7784-51-7
657568
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. : Станом на 1 серпня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-25-Х
657569
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. (за станом на 15 квітня 1999р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 168с. – ISBN 966-7288-88-9
657570
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 квітня 2004 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 528с. – На обкл. назва: Кодекси. – ISBN 966-610-107-6
657571
   Кодекс України про надра : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 78с. – ISBN 966-313-130-6
657572
   Кодекс України про надра : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 5 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 78с. – ISBN 966-313-130-6
657573
   Кодекс України про надра : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-458-033-2
657574
   Кодекс України про надра : кодекс України від 27 липня 1994 року №132/94-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 165-201
657575
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України (за станом на 20 жовтня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – ISBN 966-611-016-4
657576
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України : із змін. та допов. станом на 20 січ. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2014. – 127, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-191-8
657577
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2005 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-45-6
657578
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
657579
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
657580
   Кодекс України про працю : Станом на 15 вересня 2004 р. – Київ : Велес, 2004. – 96с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-11-1
657581
  Кульчицький В. Кодекс українського права 1743 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 116-117
657582
  Ластовський В.В. Кодекс українського права 1743 року і Києво-Печерська лавра // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 116-118
657583
   Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення. – К., 1985. – 172с.
657584
  Сокірко О. Кодекс фанаріота // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 47 (212). – С. 28. – ISSN 1996-1561
657585
  Косова Т.Д. Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ / Т.Д. Косова, І.А. Ангеліна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
657586
   Кодекс чести. Антология Международного многоуровнего конкурса имени де Ришелье : вірші, переклади / авт.-сост. Елена Ананьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 230, [2] с. : ил. – Назва обкл. : Кодекс чести: антология лауреатов конкурса. - Сер. основана в 1999 г. – (Серия "Золотые мастера Одессы"). – ISBN 978-966-927-095-5
657587
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню основних засад поняття офіцерської честі. In the article some changes of terms and ...
657588
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 213-218


  У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню основних засад поняття офіцерської чести В статье предлагается внесение изменений ...
657589
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера ЗСУ: впровадження у військових закладах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 202-203
657590
  Гриханов Ю. Кодекс этики - это душа профессии! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 0869-4915
657591
  Кобец П.Н. Кодекс этики госслужащего // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0132-0831


  Боротьба з корупцією в Росії
657592
  Трушина И.А. Кодекс этики принят // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 8 (19). – С. 12-13. – ISSN 2072-3849


  Кодекс этики российского библиотекаря
657593
  Коломоєць Т.О. Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів / Т.О. Коломоєць, Ш.Н. Гаджиєва // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 137-148
657594
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 1. – 1996
657595
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
657596
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
657597
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 4. – 1996
657598
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 5. – 1996
657599
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 6. – 1996
657600
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1997
657601
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1997
657602
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1997
657603
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1997
657604
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1997
657605
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1997
657606
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-55-5
Книга 1 : Арбітражний кодекс. Кодекс про адміністративні правопорушення. Виправно-трудовий кодекс. Водний коде. – 1998. – 440с.
657607
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1998
657608
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-55-5
Книга 2 : Повітряний кодекс. Кодекс торговельного мореплавства. Цивільний кодекс УРСР. Цивільний процесуальний. – 1998. – 448с.
657609
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1998
657610
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1998
657611
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 9667302555
Книга 3 : Кримінальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс. Лісовий кодекс. Митний кодекс. Кодекс про над. – 1998. – 528с.
657612
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1998
657613
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1998
657614
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1998
657615
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1999
657616
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1999
657617
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1999
657618
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1999
657619
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1999
657620
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1999
657621
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 2000
657622
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 2000
657623
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 2000
657624
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 2000
657625
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 2000
657626
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 2000
657627
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Зміни до. . . – 2001
657628
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Земельний кодекс України. – 2001
657629
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Зміни до кримінального кодексу України. – 2001
657630
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Бюджетний кодекс. – 2001
657631
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Бюджетн кодекс. Част. 1. Зміни. – 2001
657632
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс. – 2001
657633
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2001
657634
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Цивільний кодекс. – 2001
657635
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2002
657636
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2002
657637
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Митний кодекс України. – 2002
657638
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2002
657639
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Кодекс законів про працю України. – 2002
657640
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Сімейний кодекс України. – 2002
657641
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Земельний кодекс України. – 2002
657642
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2002
657643
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2002
657644
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Виправно-трудовий кодекс України. – 2002
657645
   Кодекси України. – Київ
№ 11 : Житловий кодекс. – 2002
657646
   Кодекси України. – Київ
№ 12 : Митний кодекс України. – 2002
657647
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Бюджетний кодекс України. – 2003
657648
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Кримінальний кодекс України. – 2003
657649
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2003
657650
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
657651
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2003
657652
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Господарський кодекс України. – 2003
657653
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Цивільний кодекс України. Книги перша-четверта. – 2003
657654
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята-шоста. – 2003
657655
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2003
657656
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2003
657657
   Кодекси України. – Київ
№ 11 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2003
657658
   Кодекси України. – Київ
№ 12 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2003
657659
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Господарський кодекс України. – 2004
657660
   Кодекси України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Земельний кодекс України. – 2004
657661
   Кодекси України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2004
657662
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Житловий кодекс. – 2004
657663
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Сімейний кодекс України. – 2004
657664
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Митний кодекс України. – 2004
657665
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2004
657666
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2004
657667
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Бюджетний кодекс України. – 2004
657668
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Повітряний кодекс України. – 2004
657669
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Кримінальний кодекс України. – 2004
657670
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Водяний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2004
657671
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2005
657672
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Кодекс законів про працю України. – 2005
657673
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2005
657674
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Цивільний кодекс України книги перша-четверта. – 2005
657675
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Цивільний кодекс України книги п"ята-шоста. – 2005
657676
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2005
657677
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2005
657678
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Земельний кодекс України. – 2005
657679
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
657680
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Житловий кодекс. – 2005
657681
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Сімейний кодекс України. – 2005
657682
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Кодекс адміністративного судочинства Україна. – 2005
657683
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2006
657684
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2006
657685
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Митний кодекс України. – 2006
657686
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Бюджетний кодекс України. – 2006
657687
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2006
657688
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Лісовий кодекс України. – 2006
657689
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2006
657690
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2006
657691
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кодекс законів про працю України. – 2006
657692
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Сімейний кодекс України. – 2006
657693
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2006
657694
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Житловий кодекс. – 2006
657695
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2007
657696
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2007
657697
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Господарський кодекс України. – 2007
657698
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Земельний кодекс України. – 2007
657699
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Цивільний кодекс України Кн.1/4. – 2007
657700
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Цивільний кодекс України Кн.5/6. – 2007
657701
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2007
657702
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Житловий кодекс. – 2007
657703
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2007
657704
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Кримінальний кодекс України. – 2007
657705
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2007
657706
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Сімейний кодекс України. – 2007
657707
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Митний кодекс України. – 2008
657708
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2008
657709
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2008
657710
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2008
657711
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2008
657712
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – 2008
657713
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Сімейний кодекс України. – 2008
657714
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2008
657715
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2008
657716
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2008
657717
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Господарський кодекс України. – 2008
657718
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Лісовий кодекс України. – 2008
657719
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Земельний кодекс України. – 2009
657720
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Цивільний кодекс України. Книги перша-четверта. – 2009
657721
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята - шоста. – 2009
657722
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2009
657723
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Житловий кодекс. – 2009
657724
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2009
657725
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Кримінальний кодекс України. – 2009
657726
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2009
657727
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9 : Митний кодекс України. – 2009
657728
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Бюджетний кодекс України. – 2009
657729
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекси України про адміністративні правопорушення. – 2009
657730
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Земельний Кодекс України. – 2009
657731
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2010
657732
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2010
657733
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Кодекс законів про працю України. – 2010
657734
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Сімейний кодекс України. – 2010
657735
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2010
657736
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2010
657737
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2010
657738
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Земельний кодекс України. – 2010
657739
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9, книги 1-4 : Цивільний кодекс України. – 2010
657740
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята-шоста. – 2010
657741
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2010
657742
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Бюджетний кодекс України. – 2010
657743
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Податковий кодекс України. Розділи 5-20. – 2011
657744
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Житловий кодекс. – 2011
657745
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2011
657746
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2011
657747
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2011
657748
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський процесуальний кодекс України.. – 2011
657749
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Митний кодекс України. – 2011
657750
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Повітряний кодекс України. – 2011
657751
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2011
657752
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2011
657753
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Земельний кодекс України. – 2011
657754
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кодекс законів про працю України. – 2012
657755
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Житловий кодекс. – 2012
657756
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Сімейний кодекс України. – 2012
657757
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2012
657758
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2012
657759
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2012
657760
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2012
657761
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2012
657762
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Земельний кодекс України. – 2012
657763
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Цивільний кодекс України Книги перша-четверта. – 2012
657764
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Цивільний кодекс України Книги п"ята - шоста. – 2012
657765
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Митний кодекс України. – 2012
657766
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Податковий кодекс України Розділи 1-4. – 2013
657767
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Податковий кодекс України Розділи 5-20. – 2013
657768
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Податковий кодекс України Розділи 5-20. – 2013
657769
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Повітряний кодекс України. – 2013
657770
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекси адміністративного судочинного судочинства України. – 2013
657771
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2013
657772
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський ,Процесуальний ,Кодекс України,. – 2013
657773
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2013
657774
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра. – 2013
657775
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2013
657776
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Житловий кодекс. – 2013
657777
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2013
657778
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2014
657779
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2014
657780
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2014
657781
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Господарський кодекс України. – 2014
657782
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2014
657783
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6. – 2014
657784
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Земельний кодекс України. – 2014
657785
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, кн. 1-4 : Цивільний кодекс України. – 2014
657786
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9, кн. 5/6 : Цивільний кодекс України. – 2014
657787
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : митний кодекс України. – 2014
657788
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Сімейний кодекс України. – 2014
657789
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс законів про працю України. – 2014
657790
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1. – 2015
657791
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2015
657792
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2015
657793
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Повітряний кодекс України. – 2015
657794
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2015
657795
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2015
657796
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, розділи 1-4 : Податковий кодекс України. – 2015
657797
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, розділи 5-20 : Податковий кодекс України. – 2015
657798
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2015
657799
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2015
657800
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Житловий кодекс України. – 2015
657801
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12. – 2015
657802
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1. – 2016
657803
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2016
657804
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Господарський кодекс України. – 2016. – 263 с.
657805
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2016. – 436 с.
657806
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Земельний кодекс України. – 2016. – 205 с.
657807
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2016. – 185 с.
657808
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, кн.1-4 : Цивільний кодекс України. – 2016. – 245 с.
657809
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, кн. 5-6 : Цивільний кодекс України. – 2016. – 324 с.
657810
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Митний кодекс України. – 2016. – 472 с.
657811
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Сімейний кодекс України. – 2016. – 134 с.
657812
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Бюджетний кодекс України. – 2016. – 228 с.
657813
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2016. – 445 с.
657814
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2017. – 368 с.
657815
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2017. – 248 с.
657816
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2017. – 134 с.
657817
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2017. – 142 с.
657818
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2017. – 260 с.
657819
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Податковий кодекс України. Розділи 1-4. – 2017. – 383 с.
657820
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Податковий кодекс України, розділи 5-20. – 2017. – 438 с.
657821
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2017. – 265 с.
657822
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Кодекс законів про працю України. – 2017. – 176 с.
657823
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Житловий кодекс. – 2017. – 114 с.
657824
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2017. – 474 с.
657825
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2017. – 168 с.
657826
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс Цивільного захисту України. – 2017. – 167 с.
657827
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінально-виконавчий кодекс. – 2018. – 199 с.
657828
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Господарський кодекс України. – 2018. – 280с.
657829
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2018. – 410с.
657830
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Земельний кодекс України. – 2018. – 207с.
657831
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2018. – 186с.
657832
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Цивільний кодекс України. – 2018. – 239с.
657833
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, кн. 5-6 : Цивільний кодекс України. – 2018. – 334с.
657834
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Митний кодекс України. – 2018. – 477с.
657835
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Бюджетний кодекс України. – 2018. – 249с.
657836
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2018. – 279с.
657837
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2018. – 167с.
657838
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2019. – 377с.
657839
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 253 с.
657840
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2019. – 134 с.
657841
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Водний кодекс України. Лісовий кодек України. Кодекс України про надра. – 2019. – 134 с.
657842
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Податковий кодекс України. Розділи 1- 4. – 2019. – 399 с.
657843
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Податковий кодекс України. Розділи 5 - 20. – 2019. – 487 с.
657844
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Кодекс законів про працю України. – 2019. – 178 с.
657845
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Житловий кодекс України. – 2019. – 117 с.
657846
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2019. – 504 с.
657847
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кримінально- виконавчий кодекс України. – 2019. – 199 с.
657848
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Господарський кодекс України. – 2019. – 278 с.
657849
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 160 с.
657850
   Кодекси України (станом на 1 вересня 2000 р.) : Зміни і доповнення №4 до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 2000. – 31с.
657851
   Кодекси України (станом на 1 лютого 1999 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 1999. – 23с.
657852
   Кодекси України (станом на 1 лютого 2000 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 2000. – 31с.
657853
   Кодекси України (станоном на 1 лютого 1998 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 1998. – 16с.
657854
   Кодекси України. В 2-х томах : Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-25-4, 966-7183-28-9
Т.1. – 1997. – 640с. – + 4 доповнення
657855
   Кодекси України. В 2-х томах : Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-25-4, 966-7183-11-4
Т.2. – 1997. – 592с. – + 4 доповнення
657856
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-95-4
кн.1 : Кодекс про адміністративні правопорушення, арбітражний процесуальний кодекс, виправо-трудовий кодекс. – 1999. – 480с.
657857
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-98-9
кн.2 : Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, лісовий кодекс, митний кодекс, кодекс про над. – 1999. – 512с.
657858
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-63-6
кн.3 : Кодекс законів про працю, кодекс торговельного мореплавства, цивільний кодекс УРСР, цивільний процес. – 1999. – 560с.
657859
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-36-3, 966-7784-39-8 (Кн.1)
Кн.1 : Кодекс про адміністративні правопорушення, арбітражний процесуальний кодекс, виправо-трудовий кодекс. – 2000. – 432с.
657860
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7184-36-3, 966-7184-34-7
кн.2 : Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, лісовий кодекс, митний кодекс, кодекс про над. – 2000. – 448с.
657861
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-36-3, 966-7784-37-1
кн.3 : Кодекс законів про працю, кодекс торговельного мореплавства, цивільний кодекс УРСР, цивільний процес. – 2000. – 480с.
657862
  Ярмола А.Є. Кодекси України: техніко-технологічні вимоги // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 56-60. – (0). – ISSN 2078-9165
657863
  Обрегон Моралес Кодексы / Обрегон Моралес. – Москва, 1968. – 103с.
657864
  Тайц И.А. Кодексы законов о труде союзных республик / И.А. Тайц. – М., 1975. – 431с.
657865
   Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. – Санкт-Петербург, 1911. – 54с.
657866
   Коджак А.Ф.. – Москва, 1986. – 30с.
657867
  Швед І. Коди й архаїчна міфопоетична модель світу слов"ян // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 47-53
657868
  Смірнова Н.П. Коди казок Михайла Стельмаха як складові їхньої поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 117-123


  У статті здійснено спробу загальної характеристики основних кодів казкових текстів М. Стельмаха як складових їх поетики. З"ясовано, що типовою рисою казок М. Стельмаха є наявність особливого хронологічного кодування. Виокремлено хронологічні ...
657869
  Вільчинська Т. Коди культури в процесах мовної об"єктивації дійсності в поемі В. Стуса "Потоки" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 99-104. – ISSN 1815-3070
657870
  Снитко О.С. Коди культури у мовній об"єктивації дійсності // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 115-121. – Бібліогр.: Літ.: с.121; 18 п.


  У статті розглядаються базові універсальні елементи колективної свідомості (бінарні опозиції, коди культури), які створюють певну "систему координат" сприйняття та мовної концептуалізації та категоризації дійсності. Проаналізовано вияв цих ...
657871
   Коди назв країн світу. ДСТУ 3166-1-2000 (ISO). – Київ : Держстандарт України, 2000. – 72 с.
657872
  Марко В. Коди художнього тексту, або Барт і я // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 69-79
657873
  Марко В. Коди художнього тексту: на зрізі жанротворення // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 10. – С.52-55. – ISSN 0130-5263
657874
  Молодецька М. Кодикологічний та палеографічний аналіз фрагментів рукописів музики Григоріанського хоралу (на матеріалах Центрального державного істоичного архіву, м. Львів) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38
657875
  Корольов Б.І. Кодикологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 200-201. – ISBN 966-642-073-2
657876
  Охріменко О. Кодикологія латинськомовної збірки "Космографія" для вирішення пробеми датування та походження кодексу // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 126
657877
  Гребінь В.В. Кодима Балка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 597. – ISBN 978-966-02-6814-2
657878
   Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково рос. та білорус. - Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-163-5
657879
  Козловський Роман Кодимщина. Український етнозаповідник // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 67-70 : фото. – ISSN 1998-8044
657880
  Истрати П. Кодин / П. Истрати. – Бухарест, 1984. – 48с.
657881
  Габидулин Э.М. Кодирование в радиоэлектронике / Э.М. Габидулин, В.Б. Афанасьев. – Москва, 1986. – 175 с.
657882
   Кодирование в сложных системах. – М., 1974. – 191с.
657883
  Мешковский К.А. Кодирование в технике связи / К.А. Мешковский, Н.Е. Кириллов. – М, 1966. – 324с.
657884
  Деза М.Е. Кодирование в условиях произвольного аддитивного шума : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Деза М.Е.; Учен. совет. Уентр. экон.-матем. ин-т АН СССР. – М., 1965. – 9л.
657885
   Кодирование графической информации на двухкоординатном шифраторе и тест "Шифратора-2". – Алма-Ата, 1975. – 56с.
657886
   Кодирование данных в информационно-регистрирующих системах. – К., 1985. – 127с.
657887
  Анисимов А.В. Кодирование деревьев с помощью линейных рекуррентных последовательностей // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 20-32. – ISSN 0023-1274
657888
  Ярмош Н.А. Кодирование и ввод информации при машинном проектировании / Н.А. Ярмош, В.С. Яковишин. – Минск, 1974. – 149с.
657889
  Кузьмин И.В. Кодирование и декодирование в информационных системах / И.В. Кузьмин. – К, 1985. – 190с.
657890
   Кодирование и обработка изображений. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
657891
   Кодирование и передача дискретных сообщений в системах связи. – М., 1976. – 195с.
657892
   Кодирование информации. – Х., 1978. – 251с.
657893
  Зайцев В.Ф. Кодирование информации в ЕС ЭВМ / В.Ф. Зайцев. – М., 1986. – 102с.
657894
  Зайцев Ф В. Кодирование информации в ЕС ЭВМ / Ф В. Зайцев, . – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 144с.
657895
  Клименюк В.Н. Кодирование научной информации на префокартах / В.Н. Клименюк. – К., 1970. – 92с.
657896
  Диордица С.Г. Кодирование при механизации бухгалтерского учета / С.Г. Диордица. – М., 1976. – 88с.
657897
  Кларк К Д. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи / К Д. Кларк, Д.Б. Кейн. – М, 1987. – 391с.
657898
  Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации в нервной системе млекопитающих / Дж. Сомьен. – Москва, 1975. – 416с.
657899
  Полковский Л.М. Кодирование экономической информации в условиях ее обработки на ЭВМ / Л.М. Полковский, К.К. Пучинскас. – М., 1982. – 168с.
657900
  Майоров Ф.В. Кодирование экономической информации и машиночитаемые документы / Ф.В. Майоров. – Москва, 1973. – 136с.
657901
  Эйдельнант И.Б. Кодированый издательский оригинал. Технология подгот. и организация ред.-изд. процесса. / И.Б. Эйдельнант. – М., 1976. – 151с.
657902
  Ликиардопуло А.Г. Кодирующие электроннолучевые трубки и их применение / А.Г. Ликиардопуло. – Ленинград : Энергия, 1971. – 178 с.
657903
  Косоруков К.А. Кодификационная работа в области ответственности государств за трансграничный ущерб, причиненный действиями частных лиц, в применении к ответственности за ядерный ущерб // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 89-99. – ISSN 1991-3222
657904
  Ружицкая И.В. Кодификационные проекты императора Николая I // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 29-44. – ISSN 0869-5687
657905
  Мамутов В.К. Кодификация : сб. науч. трудов / В.К. Мамутов. – Киев : Юринком Интер, 2011. – 247, [1] с. – Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце частей и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-485-5
657906
  Лю Цзюньпин Кодификация гражданского законодательства в Китайской Народной Республике // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 98-100. – ISSN 1684-2618
657907
  Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России / Т.Е. Новицкая. – М, 1989. – 120с.
657908
  Александренко В. Кодификация законов и обычаев войны и Гаагская конференция / В. Александренко. – С. 82-97
657909
  Васильева Кодификация законодательства о социальном обеспечении: основы законодательства или кодекс? / Васильева, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 109-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
657910
  Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде : теоретические вопросы / К.П. Горшенин. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 224с.
657911
   Кодификация законодательства о труде социалистических стран. – М., 1979. – 413с.
657912
  Керимов А Д. Кодификация и законодательная техника / А Д. Керимов. – М., 1962. – 104с.
657913
  Сигалов К.Е. Кодификация и правовое время // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
657914
  Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права / А.П. Мовчан. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 215 с.
657915
  Аверочкина Т.В. Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в XIX - начала XX веков // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – С. 120-139
657916
  Крахмальник Л.Г. Кодификация исправительно-трудового законодательства / Л.Г. Крахмальник. – М., 1978. – 199с.
657917
  Крахмальник Л.Г. Кодификация исправительно-трудового законодательства. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.08 / Крахмальник Л.Г.; ВШ МВД СССР. – М., 1973. – 30л.
657918
  Нечаев Б.Н. Кодификация права международных договоро : Автореф... канд. юр.наук: / Нечаев Б. Н.; МГИМО. – М., 1969. – 20л.
657919
  Коренев А.П. Кодификация советского административного права / А.П. Коренев. – Москва, 1970. – 135с.
657920
  Мирза Л. Кодификация судебного законодавства // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 12. – С. 66-69. – ISSN 0132-0831
657921
  Балюк Г.И. Кодификация экологического законодательства Украъни: проблемы и пути реализации // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 4 (56), липень - серпень. – С. 25-26
657922
  Ткач А.П. Кодификация, памятники и основные черты права Украины второй половины XVIII - первой половины XIX ст. : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 710 / Ткач А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 43 с. – Бібліогр.: с. 42-43
657923
  Малахова Ю. Кодификація японських запозичень у словниках


  Стаття присвячена детальному аналізу репрезентації японських запозичень, який дав можливість зробити висновки про сталість динаміки зростання кількості японських запозичень як в україномовних, так і російськомовних словниках. The topic of the article ...
657924
  Ухач В.З. Кодифікації канонічного права західної (римо-католицької) церкви: порівняльний аналіз // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 30-34. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
657925
  Гетьман Є.А. Кодифікації як форма систематизації законодавства України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 228-236. – ISSN 0201-7245
657926
  Дейнека К.О. Кодифікаційна техніка: історичні витоки та генеза формування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 39-46. – ISSN 2312-1831
657927
  Рогач Олександр Янович Кодифікаційні акти в системі законодавства України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Рогач Олександр Янович; Ужгородський нац. університет. – Ужгород, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л. 194-209
657928
  Рогач Олександр Янович Кодифікаційні акти в системі законодавства України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Рогач О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
657929
  Литвиненко Є. Кодифікаційні акти у законодавстві країн Європейського Союзу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 283-285
657930
  Литвиненко Є.Ю. Кодифікаційні акти у системі адміністративного законодавства: порівняльно-правовий аспект // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 13-21. – ISSN 2227-796X
657931
  Панталієнко Я.П. Кодифікаційні неузгодження цивільного законодавства, законодавства України про нотаріат в аспекті гармонізації європейського законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 20-24.
657932
  Кисіль В.І. Кодифікаційні процеси в сучасному міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 185-208. – ISBN 978-966-2578-60-1
657933
  Балдинюк В.В. Кодифікаційні процеси щодо обходу закону в міжнародному приватному праві // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27.
657934
  Брінцов А.І. Кодифікація аграрного законодавства України: конституційний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 227-230. – ISSN 2219-5521
657935
  Коломієць Т.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: пріоритети сучасного періоду / Т.О. Коломієць, Г.В. Самойленко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 43-50.
657936
  Пєтков С.В. Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 100-103. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
657937
  Гриценко І.С. Кодифікація адміністративного права в історії державотворення в Україні / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми історичного, методологічного, техніко-юридичного характеру процесу кодифікації адміністративного права в історії державотворення в Україні. В статье анализируются проблемы исторического, методологического, ...
657938
  Гриценко І.С. Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовується об"єктивна необхідність систематизації адміністративно-правових норм. В цьому контексті автором досліджуються історичні етапи кодифікації адміністративного права. Substantiated in the article is the objective necessity of ...
657939
  Ляшук Н. Кодифікація багатозначних лінгвістичних термінів у словниках цитатного типу
657940
  Юрса Л. Кодифікація бачвансько-сримського варіанта української літературної мови у працях мовознавців // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 264-270. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто праці, які присвячені вивченню бачвансько-сримської говірки. Вказано на походження бачвансько-сримського варіанта української літературної мови, його значення та використання.
657941
  Костецька Л.М. Кодифікація виборчого законодавства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 31-38. – ISSN 2220-1394
657942
  Богашов О. Кодифікація виборчого законодавства України: окрема думка // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 17-25.
657943
  Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 7-13. – ISSN 0132-1331
657944
  Мунтян В. Кодифікація водного законодавства і охорона водних ресурсів Української РСР / В. Мунтян, 1962. – 101-107с. – Окр. відб. з "Радянського права" № 3. 1962
657945
  Пацурія Н.Б. Кодифікація господарського законодавства й розвиток страхових відносин: співвідношення, доцільність, вплив на економіку // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 143-156. – ISSN 2227-796X


  Codification is a specific feature of continental European law-making process. According to these approaches codification is a necessary condition of structuring the law on the basis of the branches, it could ensure systematic improvement of the ...
657946
  Луць В. Кодифікація договірного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 142-143


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
657947
  Гетьман А.П. Кодифікація екологічного законодавства в контексті конституційної реформи // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 3-5. – ISSN 2413-7189
657948
  Лапечук П.І. Кодифікація екологічного законодавства України на тлі децентралізації влади / П.І. Лапечук, Т.Г. Попович // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 47-50. – ISSN 2413-7189
657949
  Ворона П.В. Кодифікація європейського цивільного права: сучасний стан та перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 97-99. – (Право. Економіка. Управління)
657950
  Гебрич М. Кодифікація законодавства з корпоративного управління: необхідність та перспективи розвитку в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 21-22.
657951
  Школик А. Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 153-165. – ISSN 2082-4939
657952
  Гетьман А.П. Кодифікація законодавства про довкілля: теорія та методологія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 31-32
657953
  Кірін Р.С. Кодифікація законодавства про надра : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Кірін Роман Станіславович ; НАН України, Ін-т екон.-правових дослідж. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
657954
  Кірін Р.С. Кодифікація законодавства про надра: досвід та проблеми : монографія / Р.С. Кірін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 527, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 483-527 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-350-538-1
657955
  Рябошапко Л. Кодифікація законодавства про освіту - складова освітніх реформ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 19 (280). – С. 25-28
657956
  Шишка Р.Б. Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності:за та проти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; № 3)
657957
  Лєдяєв С. Кодифікація законодавства України про забезпечення захисту від надзвичайних ситуацій у "Кодексі цивільного захисту України", який введено в дію 01.07.2013 р. // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 7. – С. 99-100. – ISSN 2306-0050
657958
  Татарникова К. Кодифікація законодавства України про інформацію: підходи до формування теорії інформаційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 63-66
657959
  Татарникова К. Кодифікація законодавства України про інформацію: підхои до формування теорії інформаційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 35-38
657960
  Симак Н.В. Кодифікація законодавства України про працю: деякі проблеми та перспективи їх вирішення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 177-180. – ISBN 978-617-7069-52-1
657961
  Бабій Б.М. Кодифікація законодавства Української РСР 1922-1925 рр. // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 148-151
657962
  Пилипенко А.Я. Кодифікація законодавства Української РСР про капітальне будівництво (теоретична концепція) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 55-62. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується теоретична концепція кодифікації республіканського законодавства про капітальне будівництво в умовах переходу до ринкової економіки. Аргументується необхідність розробки Зводу цивільних і господарських законів Української РСР, Кодексу ...
657963
  Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 67-72. – ISSN 0132-1331
657964
  Задихайло Д. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 177-185. – ISSN 1993-0909
657965
  Коваленко С.О. Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Коваленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 238 л. – Бібліогр.: л. 194-238 та в підрядк. прим.
657966
  Работягова Л. Кодифікація інтелектуальної власності в Італії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 20-28
657967
  Цимбалюк В.С. Кодифікація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Цимбалюк Віталій Степанович ; М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослав Мудрого". – Харків, 2013. – 38 с. – Бібліогр.:59 назв
657968
  Несина І. Кодифікація китайських лексичних запозичень у словниках // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 57-65


  Стаття присвячена аналізу репрезентації китайських лексичних запозичень у словниках іншомовних слів російської та української мов, що дав можливість зробити висновки про сталість динаміки зростання кількості китайських запозичень як в українській, такі ...
657969
  Герасимов Р. Кодифікація Комісією міжнародного права ООН відповідальності і зобов"язань держав щодо транскордонної шкоди довкіллю // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 62-69
657970
  Андрійко О.Ф. Кодифікація кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 39-41. – ISBN 978-966-301-172-1
657971
  Грищук Віктор Климович Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії, методології та теорії : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Грищук Віктор Климович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 438л. – Бібліогр.:л.403-438
657972
  Грищук Віктор Климович Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії, методології та теорії : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Грищук Віктор Климович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 50л.
657973
  Цехмістер Я. Кодифікація медичного законодавства в Україні в контексті підвищення правової культури лікарів / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 131-137. – ISSN 2226-3012
657974
  Стефанчук Р.О. Кодифікація медичного законодавства в Україні: pro et contra // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 27-34. – ISSN 2306-9082
657975
  Калакура Віктор Ярославович Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Калакура Віктор Ярославович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1993. – 223л. – Бібліогр.:л.208-223
657976
  Калакура Віктор Ярославович Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Калакура Віктор Ярославович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 27л.
657977
  Ватрас В.А. Кодифікація новітнього сімейного законодавства: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 35-47. – ISSN 2078-9165
657978
  Пташенчук О.М. Кодифікація норм міжнародно-правової відповідальності держав та міжнародних організацій за міжнародно-протиправні діяння // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 122-126. – ISSN 2220-1394
657979
  Довгерт А. Кодифікація норм міжнародного приватного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 111-112


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
657980
  Кучевська С.П. Кодифікація норм про міжнародні злочини у статуті міжнародного кримінального суду та її значення для розвитку вітчизняного кримінального законодавства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 198-211. – (Право. Економіка. Управління)
657981
  Торчинський М.М. Кодифікація нормативних форм власних назв в українській мові // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – C. 17-21. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558
657982
  Шумило М.М. Кодифікація пенсійного законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 266-267. – ISBN 978-617-7069-52-1
657983
  Мицик В. Кодифікація прав національних меншин у конвенціях Ради Європи та класифікація прав меншин у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 47-55


  У статті автор аналізує міжнародне європейське законодавство із захисту прав національних меншин.
657984
   Кодифікація приватного (цивільного) права України. – Київ : Український центр правничих студій, 2000. – 336с. – ISBN 966-7630-06-4
657985
  Швець В.Є. Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку Ревізійним союзом українських кооператив // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 274-280. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
657986
  Цмайло В. Кодифікація сімейного права на Україні в 1919 році // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 165-166
657987
  Кочан І. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в українській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 3-10. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
657988
  Шумило М.М. Кодифікація у сфері соціального захисту: світовий досвід // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 184-195. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
657989
  Марушкевич І.М. Кодифікація української літературної мови в першій третині 20 ст. : правописні і граматичні норми та їх текстова реалізація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Марушкевич І. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. + Додатки: л.189-206. – Бібліогр.: л. 207-237
657990
  Марушкевич І.М. Кодифікація української літературної мови в першій третині 20 ст.: правописні і граматичні норми та їх текстова реалізація : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Марушкевич І.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
657991
  Марушкевич І.М. Кодифікація української літературної мови як напрям діяльності М. Грушевського та О. Синявського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 293-297
657992
   Кодифікація цивільного законодавства на українських землях = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands : [у 2-х т.] / [уклад. : Р.О. Стефанчук (наук. ред.), М.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов та ін.] ; за наук. ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-364-979-5
Т. 1. – 2009. – 1157, [11] с. – Бібліогр.: с. 1152-1153
657993
   Кодифікація цивільного законодавства на українських землях = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands : [у 2-х т.] / [уклад. : Р.О. Стефанчук (наук. ред.), М.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов та ін.] ; за наук.ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-364-981-8
Т. 2. – 2009. – 1225, [15] с. – Бібліогр. : с. 1220-1221
657994
  Довгерт А. Кодифікація цивільного права незалежної України - важливий етап розвитку цивілістичної доктрини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 35-47. – ISSN 1026-9932
657995
  Задоєнко О.В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України після здобуття незалежності та подальший його розвиток // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 70-72
657996
  Задоєнко О.В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України у 1922-2012 рр. (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задоєнко Олексій Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
657997
  Гетьман Є.А. Кодифікація як засіб удосконалення системи законодавства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 215-219. – ISSN 0201-7245
657998
  Гетьман Є. Кодифікація як особливий різновид нормотворчості // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 283-288. – ISSN 1993-0909
657999
  Задоєнко О. Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається питання визначення змісту понять "систематизація", "кодифікація" та визначаються характерні особливості кодифікації як особливого виду правотворчості. В статье рассматриваются вопросы определения содержания понятий ...
658000
  Ткач А. Кодифікація, пам"ятники та основні риси права України другої половини XVIII - першої половини ХІХ ст. : Дис... д-ра юрид. наук / Ткач А. ; КДУ. – Київ, 1969. – 682, XXXV л. – Бібліогр.: л. I-XXXV
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,