Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
655001
  Непочатова О.В. "Каталог видань ХДНБ імені В.Г. Короленка та публікацій про її діяльність за 2011 - 2015 рр." як потужний бібліографічний ресурс / О.В. Непочатова, Ю.В. Ходарєва // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 263-272
655002
  Олексенко Л. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю / Л. Олексенко, Т. Вербецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю Mn-вмісних нанесених систем на носіях різної хімічної природи. Установлено, що різниця в активності нанесених каталізаторів Mn-носій з високим вмістом металу (10 мас.% Mn), що ...
655003
   Каталітична активність біметальних комплексів деяких 3d-металів іммобілізованих на наносиліці у реакції розкладу озону / І.В. Василюк, Я.Л. Почтар, А.С. Труба, Є.О. Радченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 6
655004
  Федоренко Г. Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2 / Г. Федоренко, Л. Олексенко, Н. Максимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-59. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанорозмірних сенсорних матеріалів Pd/SnO2 в реакції окиснення метану та встановлено її вплив на формування чутливості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до 937 ppm метану у повітрі. Показано, що в умовах надлишку ...
655005
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Дис. ... канд. хімічн. наук: 02.00.04. / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.144-161
655006
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
655007
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 395л. + Додатки : л.348-354. – Бібліогр. : л.355-395
655008
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Автореферат дис. ...д-ра хімічних наук: спец.02.00.04-фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. + Додатки : л.348-354. – Бібл.: 70 назв.
655009
   Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню / В. Герасьова, Т. Безугла, В. Діюк, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 47-50. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Одержано каталітично активні системи на основі кісточкового активованого вугілля та металокомплексних сполук [Cu(L1/L2)][MCl4] (M = Zn, Mn; L1 - 4,6,6-триметил-1,9-диаміно-3,7-діаза нона-3-єн; L2 - 1,15-дигідроксі-7,9,9-триметил-3,6,10,13-тетраза ...
655010
  Гріщенко Л. Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 57-61. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікування активованого вугілля кислотними групами та отримано гетерогенні каталізатори кислотно-основних реакцій. Досліджено каталітичну активність синтезованих матеріалів в реакції дегідратації етилового та метилового спиртів. Вивчено ...
655011
   Каталітична активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) і Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення водню та монооксиду вуглецю / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут, О.Ю. Болдирєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-35. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) та Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення H2 та CO. Показано, що каталітична активність залежить від хімічної природи носія та поверхневих сполук здатних адсорбувати реагуючі ...
655012
   Каталітична активність оксидів кобальту в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 31-36. – ISSN 0041-6045


  Досліджено окиснення сажі киснем повітря у присутності оксидів кобальту при атмосферному тискові у діапазоні температур 673-723 К. Визначено константи швидкості каталітичного процесу. Одержано порівняльні характеристики активності оксидів кобальту, ...
655013
   Каталітична активність оксидів марганцю в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський, А.В. Романівська, М.Ю. Федорчук // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 20-25. – ISSN 0041-6045
655014
   Каталітична активність систем Pt/Nb-O-(p) в реакції низькотемпературного окиснення водню / О.А. Попіка, В.В. Лісняк, О.М. Задерко, О.Ю. Болдирєва // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 175
655015
  Малінкін С.О. Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(II) з топологією молекулярної гратки в реакції окислення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну / С.О. Малінкін, Л.В. Пенкова, В.О. Павленко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
655016
  Олексенко Л.П. Каталітична активність у реакції окиснення СО та фізико-хімічні властивості Сu- та Pd/ZSM-5 цеолітних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-40. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність цеолітних іонообмінних Cu Pd/ZSM-5 систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю. Виявлено, що зменшення загальної кислотності поверхні мідь- і паладійвмісних систем за рахунок зменшення внесків слабозв"язано та ...
655017
  Діюк В.Є. Каталітична активність фосфорильованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, А.В. Місчанчук // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 26-31. – ISSN 0041-6045
655018
  Матвіюк Т. Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах / Т. Матвіюк, О. Силенко, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 31-33. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Знайдено нові каталітичні умови, що дало змогу за реакцією Міхаеля, отримувати аддукти гетероциклічних систем з малеїнімідами. Одержані продукти реакцій досліджено методами 1Н ЯМР спектроскопії. New catalytically conditions that make possible to ...
655019
  Бойченко Д.С. Каталітичне визначення іоду в зразках з органічною матрицею за оптимізованою ферум(III)-тіоціанатною методикою / Д.С. Бойченко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 142
655020
  Юрченко Д.В. Каталітичне окиснення бензоїнів у присутності пористого координаційного полімеру міді (ІІ) з бензол-1,3,5-трикарбоксилатом (HKUST-1) / Д.В. Юрченко, С.В. Колотілов // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 150
655021
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів 3d-металів, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 138л. – Бібліогр.: л.120-138
655022
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец. 02.00.04-фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 15 назв.
655023
  Кіндер Т.Д. Каталітичне окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Т.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. – Бібліогр.: л. 119-142
655024
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Телегєєва О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
655025
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Телегєєва О.Г. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л.122-142
655026
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Болдирєва Ольга Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 156л. – Бібліогр.: л.128 - 156
655027
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 02.00.04 / Болдирєва О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв.
655028
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 129-133. – ISBN 966-594-601-3
655029
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
655030
  Сю Юнлун Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сю Юнлун; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
655031
   Каталітичний розклад пероксиду водню різнометальними комплексами Cu11/Mn11 етилендіаміном у присутності електролітів / В.Є. Діюк, А.О. Горлова, Маханькова, В.М. Кокозей // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 36-41. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние злектролитов KNO3, КСІ, KBr, KNCS на кинетику реакции разложения Н2О2, катализируемую комплексними соединениями Си11 /Мn11 с зтилендиамином. Установлено, что анионы С1, Вг и SCN" обратимо ингибируют катализатор. Зффективность ...
655032
   Каталітичні властивості активного вугілля з нанесеною фосфорновольфрамовою кислотою в реакції дегідратації еталону / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Д.В. Бражник, Г.Г. Цапюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 97-102. – ISSN 0041-6045
655033
  Копіч В.М. Каталітичні властивості гідропероксидліази з проростків картоплі // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
655034
   Каталітичні властивості сенсорних матеріалів на основі SnO2, модифікованих Pt та Pd у реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, О.Ю. Болдирєва, Н.В. Нікітіна, О.Г. Телегєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність сенсорного матеріалу на основі SnO2-Sb2O3 легованого Pd та Pt в реакції окиснення водню. Показано, що каталітична активність зростає зі збільшенням концентрації Pd та Pt. Визначено за даними кінетичних досліджень,що ...
655035
   Каталітичні властивості системи кобальт-молібден у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, В.Я. Забуга, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова, Л.Б. Фарят"єва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 123-127. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені каталітичні та адсорбційні властивості кобальт-молібденових масивних та нанесених на вуглецеве волокно зразків у реакції синтезу аміаку. Показано, що хід каталітичної активності як функції складу зразків залишається однаковим для масивних та ...
655036
  Яцимирський В.К. Каталітичні й адсорбційні властивості залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 128-132. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені продуктивність, каталітична активність та адсорбційні властивості нанесених на вуглецеве волокно залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку. Показано, що вуглецеве волокно істотно не впливає на характер взаємодії хемосорбованого азоту ...
655037
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 300с. – Бібліогр.: л. 274 - 300
655038
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d- елементів : Автореф. дис. ... доктора наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
655039
  Близнюк О.М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Близнюк О.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
655040
   Каталітичні системи для низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю та водню / В.В. Сафонова, О.В. Іщенко, В.В. Лісняк, А.В. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 337-338
655041
   Каталітичні системи на основі модифікованого вуглецевого волокна / Б.О. Музичук, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, В.С. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 112
655042
   Каталітичні та адсорбційні властивості оксиду алюмінію = хімія / Н.В. Кирилова, О.В. Іщенко, М.А. Дубовик, І.Н. Бєлова, Г.В. Лаврова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-28 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
655043
   Каталог - "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – Москва
4. – 1968. – 56с.
655044
  Сытин П.В. Каталог - путеводитель по Московскому Коммунальному Музею со статьями и цифровыми материалами по истории и современному состоянию главнейших отраслей благоустролйства г.Москвы. / П.В. Сытин. – М.
1. – 1924. – 96с.
655045
   Каталог / Сос. М. Мельникова. – [Витебск], 1912. – 22 с. – Отд. отт.: Труд. Витебской ученой архивной коммиссии
655046
  Гиляров О С. Каталог / С.О. Гиляров. – Київ : Видання музею, 1927. – 75 с.
655047
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
655048
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
655049
  Выставка Каталог / Выставка, эскизов декораций, и этюдов художницы Софьи Николаевны Шевалдышевой костюмов. – Москва, 1958. – 11с.
655050
  Выставка Каталог / Выставка, фотоискусства СССР. – Москва, 1958. – 55с.
655051
  Выставка Каталог / Выставка, современной графики Аргентины. – Ленинград, 1958. – 19с.
655052
  Выставка Каталог / Выставка, художественной промышленности в Москве финской. – Москва, 1961. – 48с.
655053
  Гуттузо Р. Каталог / Р. Гуттузо. – М., 1961. – 30с.
655054
   Каталог : скульптура, живопись, графика / А. Белашов, А. Казачок, Ю. Ушков, В. Шелов; ;А. Белашов, А. Казачок, Ю. Ушков, В. Шелов ; Сост.: М. Хиенинсон ; ред.: Л. Кейдан ; Московское отд-ние Союза Художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1965. – 38 с.
655055
   Каталог. – Днепропетровск : Промінь
Вып. 2 : Нумизматика. – 1965. – 144 с.
655056
  Роже Сомвиль Каталог / Роже Сомвиль. – М, 1970. – 12с.
655057
  Макашин П.А. Каталог / П.А. Макашин. – Ярославль, 1972. – 40с.
655058
  Воронцов Д.А. Каталог / Д.А. Воронцов. – Москва, 1972. – 23с.
655059
  Васильев А.А. Каталог / А.А. Васильев. – Кишинев, 1973. – 32с.
655060
   Каталог / Групповая, акварели Голованова В. выставка, А. Губарева, Е. Карцыганова, С. Москва. 1973 Лунева. – М., 1973. – 10с.
655061
  Дурова Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Каталог / Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Дурова, 1975. – М., 1975. – 18с.
655062
  Васильев Ф.А. Каталог / Ф.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 183с.
655063
   Каталог / Всесоюзная, віставка акварели, Москва. 4-я., 1975. – Москва, 1975. – 53с.
655064
   Каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 2-я., 1975. – Москва, 1975. – 94с.
655065
  Багдасарян С.И. Каталог : выставка / С.И. Багдасарян. – Москва : Советский художник, 1975. – 10 с. : ил., 23 ил.
655066
  Выставка Каталог / Выставка, современной керамики города Валлориса, (Франция). – Москва, 1977. – 12с.
655067
   Каталог : Выставка шрифта и орнамента московских художников книги. – Москва, 1978. – 37с.
655068
  Горпенко А.А. Каталог / А.А. Горпенко. – М., 1978. – 30с.
655069
  Шадриков П. Каталог / П. Шадриков. – М., 1985. – 20с.
655070
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, станковой графики (1 ; 1987 ; Москва) выставка. – Москва, 1987. – 87с.
655071
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, акварели (8 ; 1987 ; Ленинград) выставка. – Москва, 1987. – 103с.
655072
  Бирюков М.Е. Каталог / М.Е. Бирюков. – М., 1988. – 16с.
655073
  Гороховец Каталог / Гороховец. – Москва, 1989. – 38с.
655074
  Бобкин А. Каталог : живопись. Графика / А. Бобкин, В. Наседкин, Н. Рыбаков; Авт. ст.: Л. Данилова, В.Мейланд, В. Наседкини др.; сост.: Н. Августинович. – Москва : Советский художник, 1990. – [57] с.
655075
   Каталог. – Харків : АКТА, 2005. – 275с. – (Класика української науки)
655076
  Кочубей М. Каталог : [ вільна графіка, ювілейні пам"ятні монети, поштові марки, біографія ] / Миколай Кочубей ; Головне упр. культури і мистецтва виконавч. органу Київ. міськ. ради ; Київ. міськ. держ. адмін. ; Київ. міськ. галерея мистецтв "Лавра" ; Нац. спілка художників України. – Київ : Емірат, 2007. – 24 с.
655077
   Каталог "Библиотеки всемирной литературы" : библиографическое описание томов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 160 с.
655078
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника. – Москва
4. – 1966. – 88с.
655079
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 36с.
655080
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 124с.
655081
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аппаратура диспетчерской связи. – Москва
2. – 1968. – 28с.
655082
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аппаратура фототелеграфная. – Москва
2. – 1967. – 24с.
655083
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 20с.
655084
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Внешние запоминающие устройства электронных вычислительных машин. – Москва
4. – 1968. – 24с.
655085
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Громкоговорители и звуковые колонки. – Москва
5. – 1969. – 36с.
655086
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Источники питания для измерений и радиоизмерительных приборов. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 64с.
655087
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Контрольно-измерительная телевизионная аппаратура. – Москва
1. – 1967. – 40с.
655088
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Магнитофоны бытовые. – Москва
5. – 1967. – 24с.
655089
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Микрофоны. – Москва
5. – 1967. – 28с.
655090
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Номенклатура и оптовые цены изделий на 1967 г.. – Москва
2. – 1967. – 44с.
655091
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Номенклатура и оптовые цены изделий на 1967 г.. – Москва
3. – 1967. – 52с.
655092
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения мощности. – 3-е изд. – Москва
3. – 1971. – 64с.
655093
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряжения. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 160с.
655094
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряжения и тока. – Москва
3. – 1966. – 136с.
655095
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 44с.
655096
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. – Москва
3. – 1967. – 80с.
655097
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 56с.
655098
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения разности фаз и группового времени запаздывания. – 3-е изд. – Москва
3. – 1973. – 24с.
655099
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для импульсивных измерений. – Москва
3. – 1967. – 24с.
655100
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для импульсных измерений. – 3-е изд. – Москва
3. – 1973. – 44с.
655101
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств. – Москва
3. – 1967. – 52с.
655102
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Прикладные телевизионные установки. – Москва
1. – 1967. – 32с.
655103
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Радиоприемники, радиолы и электропроигрывающие устройства. – Москва
5. – 1967. – 60с.
655104
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Системы радионавигации, управления воздушным движением и посадки самолетов. – Москва
1. – 1967. – 44с.
655105
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Станции низовой радиосвязи для нужд народного хозяйства. – Москва
1. – 1967. – 131с.
655106
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телевизоры и телерадиолы. – Москва
5. – 1967. – 52с.
655107
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телефонные аппараты. – Москва
2. – 1967. – 56с.
655108
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Усилители измерительные. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 32с.
655109
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики . (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 18с.
655110
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы, узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. – Москва
4. – 1966. – 56с.
655111
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 60с.
655112
  Бондарчук О. Каталог "Періодичні видання 1917-1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського" як джерело сучасних історіографічних досліджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 49-51. – ISSN 2076-9326


  Репрезентовано каталог "Періодичні видання 1917—1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухо-млинського", в якому вміщено репертуар періодичних часописів як важливе джерело історичних досліджень у галузі педагогіки, освіти, бібліотекознавства
655113
   Каталог "Фауна на почтовых марках". – М., 1978. – 221с.
655114
   Каталог "Флора на почтовых марках". – М., 1977. – 128с.
655115
  Гуччоне П. Каталог ... / П. Гуччоне, Ф. Риети, Л. Торнабуони. – М., 1974. – 26с.
655116
   Каталог 15-й художественной выставки. – Мурманск, 1967. – 60с.
655117
   Каталог 1933-1985. ЖЗЛ : Жизнь замечательных людей. Серия биографий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия
13/681. – 1987. – 286 с.
655118
   Каталог 1967 звезд программы способа Талькотта на эпоху 1950 года (система FK3) вместе с редукционными величинами для приведения на видимое место. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 88 с.
655119
  Грегуль А.Я. Каталог 3839 ярких звезд в системе FK4 / А.Я. Грегуль, В.К. Дрофа, Н.А. Чернега; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко; Астрономическая лаборатория. – Киев : Вища школа при КГУ, 1974. – 224с. : Ил.11 + Табл.8. – Библ.18
655120
   Каталог BV-величин и спектральных классов 18 000 звезд. – Киев : Наукова думка, 1976. – 292 с.
655121
   Каталог BV-величин и спектральных классов 6000 звезд. – Киев : Наукова думка, 1985. – 139 с.
655122
   Каталог № 45. Гербарий Всесоюзного ордена Ленина научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. – Л., 1969. – 92с.
655123
   Каталог V Выставки художественной фотографии, посвященной пятилетию клуба кинофотолюбителей дома художественной самодеятельности Минского облсовпрофа. – Минск, 1966. – 21с.
655124
   Каталог XII археологического съезда в г. Харькове : отдел церковных древностей. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 162, 28, 152, 10, 64, 3, III, 233, 79, 8, 23
655125
   Каталог XII Археологического съезда в г. Харькове : отдел церковных древностей. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 162 с.
655126
   Каталог XXVI Московской выставки охоты и охотничьего собаководства. – М., 1958. – 119с.
655127
  Шараневич И. Каталог аpхеологическо-библиогpафической выставки Ставpопигийского Института в Львове : открытой 10 октября 1888, а имеющей быть закрытой 12 января 1889 по н. ст. / по указаниям знатоков составил Исидор Шаpаневич. – Львов : Типом и накладом Ставpопиг. Ин-та, под упp. О.И. Таpнавского, 1888. – 96 с. – Часть библиографическая имеет свой собственный каталог, составленный трудом крылошанина кустоса А. Петрушевича
655128
  Всехсвятский С.К. Каталог абсолютных величин комет / С.К. Всехсвятский, 1956. – С. 516-548
655129
  Паршин С.Н. Каталог абсолютных прямых восхождений 135 близполюсных звезд, составленных по наблюдениям С.С.Лебедева и А.П.Соколова, выполненным в 1892-1895 гг. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Паршин С.Н.; АН СССР.Глав астрон.обсерватория. – Л, 1967. – 9л.
655130
   Каталог авторских свидетельств и патентов по нейтронному каротажу. – М., 1976. – 80с.
655131
   Каталог авторских свидетельств по геохимическим методам поисков и разведки полезных ископаемых. – М., 1975. – 74с.
655132
   Каталог авторских свидетельств по ядерно-геофизическим методам поисков и разведки полезных ископаемых. – Москва : ВИЗМС, 1975. – 111 с.
655133
  Рекк Г.Ф. Каталог акарофауны Грузинской ССР. / Г.Ф. Рекк. – Тбилиси, 1975. – 128с.
655134
  Балашова Г.С. Каталог алгоритмов и программ / Г.С. Балашова ; Ю.И. Гросберг ; В.Г. Лагунова, под ред. канд. техн. наук. доц. Н.И.Челнокова ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Моск. энерг. ин-т. Вычислит. центр. – Москва
Вып. 2. – 1973. – 33 с.
655135
  Ланугова В.А. Каталог алгоритмов и программ. / В.А. Ланугова. – М, 1973. – 46с.
655136
   Каталог антикварної книжки. – Київ : Видавництво Всеукраїнської АН, 1932. – 32 с.
655137
  Халимов Н.Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР. / Н.Б. Халимов. – Ашхабад, 1988. – 485с.
655138
   Каталог арабских рукописей института истории, языка и литературы им. Гамзата Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. – М.
1. – 1977. – 90с.
655139
  Ефимова А.М. Каталог археологических коллекций / А.М. Ефимова. – Казань, 1956. – 36 с.
655140
   Каталог археологических коллекций (Соколов. кург. могильник). – Новочеркасск, 1985. – 84с.
655141
  Берс Е.М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея. / Е.М. Берс. – Свердловск, 1959. – 83с.
655142
  Ефимова А.М. Каталог археологических коллекций.Эпоха бронзы (поступления 1890-1920-х гг) / А.М. Ефимова. – Казань, 1959. – 71 с.
655143
   Каталог археологических материалов эпохи камня и бронзы. – Ташкент, 1974. – 66с.
655144
  Мельников М. Каталог архива Витебской учёной архивной комиссии. – Москва : Б. и., 1912. – 22 с. – В конце текста сост.: хранитель Архива М. Мельникова
655145
  Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов Х1Х века / А.Л. Троицкая. – Москва : Наука, 1968. – 583 с.
655146
   Каталог архивных документов по северной войне 1700-1721 гг.. – Л., 1959. – 436с.
655147
   Каталог архивоведческой литературы 1917-1959 гг.. – М., 1961. – 192с.
655148
  Нефедова С.В. Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1960-1963 гг.) / С.В. Нефедова. – М., 1964. – 140с.
655149
   Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1964-1970 гг.). – Москва, 1970. – 183 с.
655150
   Каталог астероидов из оцифрованных фотографических пластинок программы ФОН / С.В. Шатохина, Л.В. Казанцева, Е.М. Ижакевич, В.Н. Андрук // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2018. – Т. 34, № 5 (203). – С. 70-80. – ISSN 0233-7665
655151
   Каталог астроклиматических характеристик за 1953 год. – Новосибирск : Издательство АН СССР
Вып. 1. – 1964. – 74 с.
655152
   Каталог астроклиматических характеристик за 1954-1961 годы. – Иркутск
2. – 1967. – 139с.
655153
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов лежащих в пределах Якутской АССР / С.П. Глазенап. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 145 с.
655154
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов по печерскому краю : Труды полярной комиссии - выпуск 10 / С.П. Глазенап; Ред. С.Ф. Шамбуневич // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 98с.
655155
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов по Печорскому краю / С.П. Глазенап. – Л., 1932. – 98 с.
655156
  Щербак Н.Н. Каталог африканских ящерок / Н.Н. Щербак. – Киев, 1975. – 83с.
655157
   Каталог библиографических справок и обзоров за 1952 год/Информационно-библиографического отдела Центр. политехнич. библиотеки. – М., 1953. – 68с.
655158
   Каталог библиографических указателей и тематических сборников, выполненных отделом научно-технической информации и библиографии в 1969 г.. – М., 1970. – 24с.
655159
   Каталог библиографических указателей и тематических сборников, выполненных отделом научно-технической информации и библиографии в 1971 г.. – М., 1972. – 26с.
655160
   Каталог библиографических указателей литературы, выполненных за 1981- 1985 гг.. – Новосибирск, 1987. – 73с.
655161
   Каталог библиографических указателей литературы, выполненных.... – Новосибирск, 1991. – 66с.
655162
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1982 год. – 1983
655163
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1986 год. – 1987
655164
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1987 год. – 1988
655165
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1988 год. – 1989
655166
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1989 год. – 1990
655167
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1991 год. – 1992
655168
   Каталог библиографических указателей по технике. – Москва
за 1992 год. – 1995
655169
   Каталог библиотеки В.Ф. Одоевского. – Москва, 1988. – 490 с.
655170
   Каталог библиотеки Императорского Новороссийского университет. – Одесса : Одесские вести
Т. 2. – 1884. – 451с.
655171
   Каталог Библиотеки Н.И. Костомарова, пожертвованной в 1894 г. Императорскому Университету Св. Владимира Алиной Леонтьевной Костомаровой. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1903. – 83 с.
655172
   Каталог библиотеки П.Я.Чаадаева. – Изд.2-е испр.и доп. – Москва : Российская государственная библиотека, 2000. – 320с. – (Частное собрание в фондах Российской государственной библиотеки). – ISBN 5-7510-0167-2
655173
   Каталог Библиотеки факультетской терапевтической клиники Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. 1-ой Киевской Футлярно-перпл. и печ. артели, 1914. – 97 с. – Кн. не имеет тит.л.
655174
   Каталог биосферы. – Москва : Мысль, 1991. – 253с.
655175
   Каталог богослужебных и поучительных книг и старообрядческих учебников Московской старообрядческой книгопечатни. – Москва, 1913. – 22с.
655176
   Каталог бон и дензнаков России, РСФСР, СССР, окраин и образований (1769-1927). – Изд. 3-е. – М., 1927. – 171с.
655177
   Каталог бумажных денежных знаков РСФСР 1917-1923 годов. – Л., 1990. – 149с.
655178
  Личкова Е.Л. Каталог буровых скважин Украины. / Е.Л. Личкова. – К., 1927. – 192с.
655179
  Личкова Е.Л. Каталог буровых скважин Украины. / Е.Л. Личкова. – К., 1929. – 295с.
655180
   Каталог буровых скважин Украины. Округа: Бердичевский, Винницкий, Волынский, Глуховский, Изюмский, Киевский, Каменец-Подольский, Конотопский, Кременчугский, Купянский, Могилевский, Нежинский, Полтавский, Прилукский, Проскуровский, Роменский, : Старобельский, Сумской, Тульчинский, Харьковский, Черкасский, Черниговский / Личкова Е.Л. – Киев
2. – 1929. – 295 с.
655181
  Ворошилов В.И. Каталог величин B и V 12 000 звезд / В.И. Ворошилов, Н.Б. Каландадзе, Л.Н. Колесник. – Киев : Наука, 1969. – 256с.
655182
   Каталог весенней выставки произведений Ленинградских художников 1965 года. – Л., 1970. – 108с.
655183
   Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1969 года. – Л., 1970. – 80с.
655184
   Каталог вещам и документам, хранящимся в музее Псковского Археологического Общества. 1897 года. – Псков : Типография губернского правления, 1891. – 112 с.
655185
   Каталог видань кирилівського друку в установах Волині (1600-1825 рр.) : [подано описи 403 стародруків] / Адміністрація держ. іст.-культур. заповідника у м. Луцьку, Упр. культури Волин. облдержадмін. ; [упоряд. С.Н. Крейнін]. – 2-ге вид. – Луцьк : Терези, 2015. – 353, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 11-24. – Бібліогр.: с. 25-28 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7216-07-9


  У пр. №1727632 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
655186
   Каталог видань України. – Київ
Вип. 1. – 1996
655187
   Каталог видань Української академії наук : 1918 - 1930. – Чікаго : Товариство українських бібліотекарів Америки, 1966. – [5], 284, [8], 78с. – На обкл.: Catalog of publications of the Ukrainian academy of sciences. – (Слов"янські біо-бібліографічні матеріали ; Том 1)
655188
   Каталог виставки дипломних робіт випускників Академії образотворчого мистецтва і архітектури, Львівської академії мистецтв, Харківського художньо-промислового інституту 1994-1998. – Київ, 1998. – с. – ISBN 966-7958-05-1
655189
   Каталог виставки досягнень місцевої археології за 10 років (1917-1927) та виставки картин краєзнавчого змісту (краєвиди, типи, пам"ятники старовини). – Одеса, 1928. – 27с.
655190
   Каталог виставки етюдів і замальовок історичних місць. По бойовому шляху М.О.Щорса. – К., 1941. – 36с.
655191
   Каталог виставки картин з колекції В.О.Щавинського музею мистецтв ВУАН, 1925. – 10с.
655192
   Каталог виставки пам"яті Івана Левицького-Нечуя (1838-1918-1928) : [Евг. Рудинська. Мета й завдання музею українських діячів науки та мистецтва ; Звіт музею українських діячів науки та мистецтва за 1926-1928 роки подала Н. Романенко ; катаалог ... зложив Мих. Кістяківський]. – У Київі : [Держтрест "Київдрук"], 1928. – 68 с., 7 л. портр., іл : іл., портр. – (Музей українських дічів науки та мистецтва / Всеукраїнська АН)
655193
   Каталог виставки присвяченої 85-ій річниці з дня смерті Адама Міцкевича. – Львів, 1940. – 66с.
655194
  Сокольніков М.П. Каталог виставки творів Іллі Олексійовича Соколова. Листопад 1938 р. - січень 1939 р. / М.П. Сокольніков. – Харків : Українська картинна галерея, 1938. – 32 с.
655195
   Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові: з нагоди 85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерті 1842-1912-1927. – У Київі : [Держтрест "Київдрук"], 1927. – 40 с., 2 л. іл. – (Музей українських дічів науки та мистецтва / Всеукраїнська АН)
655196
   Каталог Военно-ученого архива Главного штаба. – Санкт-Петербург : Военная тип.
Вып. 4, отд. 3 : Сведения о русских войсках, об их управлении и о занятиях в мирное время. – 1892. – [3], 110 с.
655197
   Каталог Военно-ученого архива Главного штаба : Метериалы о войнах, в которых участвовали русские войска. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Военная тип.
Вып. 1. – 1898. – 150 с.
655198
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер ; Под ред. полк. Вивьен-де-Шатобрена. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость"
Т. 1 : Отд. 1-й. Отд. 2-й, ч. 1-я. – 1905. – VI, [1], 466 с.
655199
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер ; Под ред. полк. Вивьен-де-Шатобрена. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость"
Т. 2 : Отд. 2-й, ч. 2-я. – 1907. – [1], 481 с.
655200
  Бендер Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер ; Под ред. полк. Вивьен-де-Шатобрена. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость"
Т. 3 : Отд. 3-10-й. – 1910. – IV, 468 с.
655201
   Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Т. 2. – 1968. – 318 с.
655202
   Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Т. 3. – 1968. – 239 с.
655203
   Каталог восьмої Всеукраїнської виставки "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників" : присвяч. 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки / Нац. спілка художників України ; [упоряд. О. Мельник, О. Соловей, М. Дерегус та ін. ; фотогр. М. Цибульський]. – Київ : Українська культура, 2018. – 298, [2] с. : фотоіл. – Виставка експонувалася у виставкових залах Центр. будинку худождника Національної спілки художників України в Києві
655204
   Каталог Всероссийской выставки произведений сельских самодеятельных художников. – М., 1965. – 107с.
655205
   Каталог Всесоюзной выставки искусства эпохи тимуридов. – Самарканд-Ташкент, 1969. – 68с.
655206
   Каталог Всесоюзной Гос. библиотеки иностранной литературы. 1938-1949 гг. со сводными сведениями по крупнейшим библиотекам Москвы. – Москва, 1950. – 196с.
655207
  Флинт Е.Е. Каталог высокотвердых кристаллов / Е.Е. Флинт. – М, 1959. – 52с.
655208
   Каталог высот марок и реперов высокоточного и точного нивелирования, исполненных главным геодезическим управлением и управлением военных топографов в Европейской части СССР с 1875 по 1932 г.. – Москва; Грозный; Ленинград; Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 379 с.
655209
   Каталог выставки. – Новгород : Типография Ив.Як. Мастакова
Отд. 1 : (Древности первобытные,гражданского и военного быта, в доме Дворянства на Сенной площади). – 1911. – 128 с.
655210
   Каталог выставки, 1913
655211
  Габашвили Г. Каталог выставки / Г. Габашвили, 1940. – 80с.
655212
  Матейко Я. Каталог выставки / Я. Матейко. – Вильнюс, 1959. – 28с.
655213
  Подляский Ю.С. Каталог выставки / Ю.С. Подляский. – Л, 1960. – 24с.
655214
  Подляский Ю.С. Каталог выставки / Ю.С. Подляский. – Л, 1961. – 24с.
655215
  Жуков Б.С. Каталог выставки : каталог выставки. Газетно-журнальная графика, книга, плакат (9 февраля - 28 марта 1963 г.) г. Ташкент / Б.С. Жуков. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 20 с.
655216
   Каталог выставки : каталог выставки / Аникеев Михаил Корнеевич. Выставка произведений; Упр. культуры Мособлисполкома, Моск. обл. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1963. – 14 с. : ил.
655217
  Самсонов Е.И. Каталог выставки / Е.И. Самсонов. – М, 1964. – 18с.
655218
  Самсонов Е. Каталог выставки / Е. Самсонов. – М., 1964. – 18с.
655219
  Бруни И. Каталог выставки / И. Бруни, В. Дувидов, М. Митурич. – Москва : Советская Россия, 1973. – 33 с.
655220
  Нурек Каталог выставки / Нурек, творчестве художников таджикистана в. – Москва, 1975. – 21с.
655221
   Каталог выставки / Зверьков, , Иванович. Выставка. Москва Ефрем, 1975. – М., 1975. – 48с.
655222
   Каталог выставки / О. Вуколов, Т. Назаренко, И. Орлов, О. Лошаков, В. Рожнев. – Москва, 1975. – 35с.
655223
  Гаврилов В.Н. Каталог выставки / В.Н. Гаврилов. – Л., 1975. – 26с.
655224
  Йиндра Я. Каталог выставки / Я. Йиндра. – Москва, 1976. – 18с.
655225
  Гурвич И.М. Каталог выставки / И.М. Гурвич. – Москва, 1976. – 13с.
655226
  Налбандян Д.А. Каталог выставки / Д.А. Налбандян. – М., 1976. – 40с.
655227
  Мукосеева М.А. Каталог выставки / М.А. Мукосеева. – Москва, 1977. – 18 с.
655228
  Кузнецова А.Н. Каталог выставки / А.Н. Кузнецова. – Москва, 1977. – 8с.
655229
  Куприн А.В. Каталог выставки / А.В. Куприн, С.Д. Лебедева, Н.П. Ульянов. – Л, 1977. – с.
655230
   Каталог выставки : скульптура / Арендт Ариадна Александровна, Григорьев Анатолий Иванович; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1977. – 10 с., [11] л. ил. : ил.
655231
  Ланзы С.К. Каталог выставки / С.К. Ланзы. – М., 1978. – 19с.
655232
   Каталог выставки / В. Ларионова, Куликов, Выставка., 1978. – М., 1978. – 11с.
655233
  Кузнецов П.В. Каталог выставки / П.В. Кузнецов. – Москва, 1978. – 20с.
655234
  Львов Е.А. Каталог выставки / Е.А. Львов. – М., 1978. – 10с.
655235
  Керимова Е.А. Каталог выставки / Е.А. Керимова. – М., 1978. – 15с.
655236
  Жаренова Э.А. Каталог выставки / Э.А. Жаренова. – М., 1980. – 20с.
655237
  Кереньи Й. Каталог выставки / Й. Кереньи. – М., 1980. – 12с.
655238
  Менгс А.Р. Каталог выставки / А.Р. Менгс. – Л., 1981. – 50с.
655239
  Эрм Л. Каталог выставки / Л. Эрм; Л. Єрм. – Москва : Советский художник, 1981. – [32] с.
655240
  Кузнецов Н.А. Каталог выставки / Н.А. Кузнецов. – Москва, 1982. – 11с.
655241
  Кузнецов Ю.М. Каталог выставки / Ю.М. Кузнецов. – М., 1982. – 9с.
655242
  Каплянская Т.Г. Каталог выставки / Т.Г. Каплянская, Б.Е. Каплянский. – Москва, 1982. – 13с.
655243
  Горохов И.И. Каталог выставки / И.И. Горохов. – Москва, 1982. – 10с.
655244
  Горский А.П. Каталог выставки / А.П. Горский. – Москва, 1983. – 26с.
655245
  Накаряков А Каталог выставки / А Накаряков. – М., 1983. – 9с.
655246
  Линнакс Л.Х. Каталог выставки / Л.Х. Линнакс. – Москва, 1983. – 9с.
655247
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Каталог выставки / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1983. – 43с.
655248
  Фридман И.М. Каталог выставки / И.М. Фридман. – М., 1983. – 22с.
655249
  Фридман И.М. Каталог выставки / И.М. Фридман. – Москва : Союз художников РСФСР, 1983. – 24 с.
655250
  Меллит А.И. Каталог выставки / А.И. Меллит. – М., 1984. – 35с.
655251
  Коджоян А.К. Каталог выставки / А.К. Коджоян. – Москва, 1984. – 56с.
655252
   Каталог выставки : иллюстрация, станковая графика. – Москва : Советский художник, 1984. – 51 с.
655253
  Лившиц Я.А. Каталог выставки / Я.А. Лившиц. – Москва, 1985. – 27с.
655254
  Рожнев В. Каталог выставки / В. Рожнев. – М., 1985. – 27с.
655255
  Линдин С.И. Каталог выставки / С.И. Линдин. – М., 1986. – 29с.
655256
  Словцова Е.Б. Каталог выставки / Е.Б. Словцова, Б.М. Эрбштейн, Е.П. Якунина. – Ленинград, 1987. – 20с.
655257
  Керимова-Соколова Каталог выставки / Керимова-Соколова. – М., 1987. – 16с.
655258
  Татьяна Горчакова Каталог выставки / Татьяна Горчакова. – М., 1988. – 28с.
655259
  Мельников М Ф.И. Каталог выставки / М Ф.И. Мельников. – М., 1988. – 28с.
655260
  Доронин В. Каталог выставки / В. Доронин. – М., 1990. – 12с.
655261
  Кеслер Маргарита Каталог выставки / Кеслер Маргарита. – М., 1990. – 27с.
655262
   Каталог выставки / А. Алымов, С. Асерьянц, Е. Гор, Т Кастальская. – Москва, 1990
655263
   Каталог выставки "Западноевропейские часы XVI-XIX веков" : [1971; Ленинград] : из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Аврора, 1971. – 13, [90] с. – Библиогр. в конце книги
655264
   Каталог выставки "Портреты русских писателей в живописи и графике XVIII-XX вв.". – Москва, 1967. – 24 с.
655265
   Каталог выставки "Природа нашей Родины в произведениях Г.Б.Смирнова". – Ярославль, 1965. – 18с.
655266
   Каталог выставки "Этнография и искусство Океании": Из фонда Н.Мищутушкина - А.Пилиоко. – М., 1985. – 148с.
655267
   Каталог выставки (Б.Каплянского и А.Малахина). – М., 1967. – 23с.
655268
   Каталог выставки IV Областного Историко-Археологического съезда в гор. Костроме в 1909 году. – Кострома : Губернская Типография, 1909. – 42 с.
655269
  Археологический съезд. Выставка (11 ; 1899 ; Киев) Каталог выставки XI Археологического Съезда в Киеве : (В здании Университета св. Владимира). – Киев : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1899. – [341] с. разд. паг.
655270
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : нумизматический отдел. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – [4], 8 с.
655271
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел старопечатных книг. – Харьков : Паровая Типо-Литография И.М. Варшавчика, 1902. – 152, 10 с.
655272
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел рукописей. – Харьков : Паровая Типо-Литография И.М. Варшавчика, 1902. – 64, 3 с.
655273
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел древностей, добытых из раскопок и случайных находок. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 233, 36 с.
655274
   Каталог выставки XII археологического съезда в Харькове : картографический отдел. – Харьков : Электрическая Типо-Литография С.А. Шмерковича, 1902. – 23 с.
655275
  Археологический съезд. Выставка (13 , 1905 ; Екатеринослав) Каталог выставки XIII Археологического Съезда : каталог выставки съезда. – Екатеринослав : Типография Губернского Земства, 1905. – IV, 80 с.
655276
  Археологический съезд (14 ; 1908 ; Чернигов) Каталог выставки XIV Археологического съезда в г. Чернигове / Под ред. П. М. Добровольского. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1908. – 54 с.
655277
  Археологический съезд (14 , 1908 , Чернигов) Каталог выставки XIV Археологического Съезда в г. Чернигове / под ред. П.М. Добровольского. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1908. – 54 с. – (Отд. оттиск)
655278
  Археологический съезд Всероссийский. Каталог выставки (15 ; 1911 ; Новгород) Каталог выставки XV Всероссийского Археологического съезда в Новгороде : отдел II (Церковный) / Сост. А.И. Анисимов. – Новгород : Тип. М.О. Селиванова
(Церковный). – 1911. – 48 с.
655279
  Археологический съезд. Каталог Выставки (16 ; 1914 ; Псков) Каталог Выставки XVI Всероссийского Археологического съезда 1914 года во Пскове, отмененного по случаю войны. – Псков : Типография "Псковская жизнь", 1915. – IV, 88 с.
655280
   Каталог выставки А.М.Глускина. – М., 1968. – 22с.
655281
   Каталог выставки архитектуры Азербайджана. – Москва ; Баку, 1959. – 80 с.
655282
  Выставка в память А. В. Кольцова (1909; Петербург) Каталог выставки в память А.В. Кольцова в Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – 33 с.
655283
  Выставка в память А. В. Кольцова (1909; Петербург) Каталог выставки в память А.В. Кольцова в Императорской Академии наук. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – 35 с.
655284
  Витберг Ф.А., Модзалевский Б.Л. Каталог выставки в память И.С. Тургенева в Императорской Академии наук. Март 1909 / сост. Ф. А. Витберг и Б. Л. Модзалевский. – 2-е изд., с испр. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – VIII, 318 с.
655285
   Каталог выставки гравюр Уильяма Хогарта (1697-1764). – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 8 с.
655286
   Каталог выставки гравюр Эдгара Шаина (1874-1947). – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 9 с.
655287
   Каталог выставки графики из собрания дома творчества "Челюскинская" : эстамп, плакат, книжное оформление, иллюстрация, шрифт. – Москва : Советский художник, 1978. – 52 с.
655288
  Бидструп Херлуф Каталог выставки графических работ / Х. Бидструп; вступ. ст.: А.Е. Кроль. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1961. – 26 с.
655289
   Каталог выставки дипломных работ студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина выпуска 1960 г.. – Л., 1960. – 26с.
655290
   Каталог выставки для устройства музея имени Л.Н.Толстого / Общество музея имени Л.Н.Толстого. – Санкт-Петербург, 1909. – 80 с.
655291
   Каталог выставки европейский город в старой и новой графике : с пояснительным текстом. – Москва : 16-я типография Мосполитграф, 1926. – 26 с.
655292
   Каталог выставки западно-европейской революционной иллюстрации 1-го мая 1925 г. : пояснительный текст и список изображений. – Москва : Военная типография Гл. Упр. РККА, 1925. – 10 с.
655293
  Саламзаде Салам Каталог выставки засл. деят. искусств Азерб ССР Салам Саламзаде. / Саламзаде Салам. – М., 1973. – 56с.
655294
  Малышев П.Н. Каталог выставки Заслуженного художника РСФСР Петра Николаевича Малышева. / П.Н. Малышев. – М., 1976. – 21с.
655295
   Каталог выставки изобразительного и прикладного искусства Латгалии. – Рига, 1958. – 153с.
655296
   Каталог выставки изобразительного искусства Грузии. Живопись, скульптура, графика, декорационная живопись, керамика и прикладное искусство. – М., 1958. – 97с.
655297
   Каталог выставки изобразительного искусства Казахстана. Живопись, скульптура, графика, театрально-декорационное искусство. – М., 1958. – 52с.
655298
   Каталог выставки изобразительного искусства Латвийской ССР. Живопись, скульптура, графика, прикладное искусство. – М., 1955. – 142с.
655299
  Ихтиологическая выставка (1910; Киев) Каталог выставки ихтиологической, устроенной Киевским Обществом Любителей природы и Обществом Любителей комнатных растений и аквариумов с 20 августа по 8 сентября (влючительно) 1910 г.. – Киев : Типо-литогр. "Прогресс", 1910. – [4], 42 с. – С. 1-33: Уход за аквариумом; Описание водяных растений; Описание рыб. - Без обл., описано по обложке. - Экз. в разных обл.
655300
  Ихтиологическая выставка (1909; Киев) Каталог выставки ихтиологической, устроенной Киевским Обществом Любителей природы и Обществом Любителей комнатных растений и аквариумов с 23 августа по 8 сентября в Ботаническом саду Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. п. ф. Врублевского и Озерова, 1909. – С. 37-51. – Без обл., описано по обложке
655301
  Ихтиологическая выставка (1909; Киев) Каталог выставки ихтиологической, устроенной Киевским Обществом Любителей природы и Обществом Любителей комнатных растений и аквариумов с 23 августа по 8 сентября в Ботаническом саду Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. п. ф. Врублевского и Озерова, 1909. – 51 с. – Без обл., описано по обложке
655302
   Каталог выставки к столетию со дня рождения Ивана Николаевича Крамского. 1837-1887. – М.-Л., 1937. – 76с.
655303
   Каталог выставки каррикатур журнала "Новый сатирикон". – Киев : Типография 1-й Артели Печатного Дела, 1915. – 11 с.
655304
   Каталог выставки картин Валдиса Калнрозе. – Рига, 1964. – 16с.
655305
   Каталог выставки картин московских художников. – М., 1950. – 10с.
655306
   Каталог выставки картин раннего Возрождения в Италии. – Пб, 1922. – 32с.
655307
   Каталог выставки книжных знаков из собрания народного артиста СССР Б.М.Танина: Театр, кино, цирк, эстрада, балет, музыка. – М., 1985. – 140с.
655308
   Каталог выставки Московский экслибрис 1926 : русское об-во друзей книги. Секция изучения книжного знака. – Москва : Дом ученых, 1927. – 17 с.
655309
   Каталог выставки народного изобразительного искусства Свердловской области. – Свердловск, 1947. – 32с.
655310
   Каталог выставки народного творчества в залах Гос. Третьяковской галлереи. – М.-Л., 1937. – 128с.
655311
   Каталог выставки новых поступлений отдела археологии (1970-1980 гг.). – Новочеркасск, 1981. – 78с.
655312
   Каталог выставки офортов и гравюр П.А. Шиллинговского. – Казань : Казанский Центральный Музей, 1924. – 14 с.
655313
   Каталог выставки офорты Игн-Нивинского : с пояснительным текстом и воспроизведениями: 5-ю на отдельных листах и 3-мя в тексте. – Москва : Академ-типография Вхутемаса, 1925. – 31 с.
655314
   Каталог выставки почтовых марок "Искусство принадлежит народу" из коллекции Н.Е.Бугельской. – Москва : МГС Динамо, 1967. – 48 с.
655315
  Тутунов А.А. Каталог выставки произведений / А.А. Тутунов. – М., 1971. – 32с.
655316
  Кетов А.И. Каталог выставки произведений / А.И. Кетов. – М., 1973. – 26с.
655317
  Нил Э. Каталог выставки произведений / Э. Нил. – Москва, 1981. – 18с.
655318
  Тимков Н.Е. Каталог выставки произведений : Каталог выставки произведений / Н.Е. Тимков. – Москва : Советский художник, 1981. – 8 с.
655319
  Грач Е.Д. Каталог выставки произведений / Е.Д. Грач. – М., 1987. – 16с.
655320
  Островский С. Каталог выставки произведений / С. Островский, К. Якубик. – Москва, 1988. – 6с.
655321
  Кононенко Ю.Л. Каталог выставки произведений / Ю.Л. Кононенко. – М., 1988. – 36с.
655322
  Козлов С. Каталог выставки произведений / С. Козлов. – Москва : Советский художник, 1988. – [16] с.
655323
   Каталог выставки произведений академика живописи, народного художника РСФСР заслуженного деятеля Грузин. ССР лауреата Сталинской премии Евгения Евгеньевича Лансере. – М., 1961. – 58с.
655324
  Леликов А.Я. Каталог выставки произведений Александра Яковлевича Леликова к шестидесятилетию со дня рождения / А.Я. Леликов. – Ярославль, 1976. – 20с.
655325
  Кортович В.В. Каталог выставки произведений Василия Васильевича Кортовича / В.В. Кортович. – Ярославль : Ростовская тип. им. М.И. Калинина Ярославского управления по печати, 1972. – 21, [7] с.
655326
   Каталог выставки произведений Василия Ивановича Шухаева. – М., 1958. – 19с.
655327
   Каталог выставки произведений Виктора Александровича Цветкова. – Л., 1971. – 14с.
655328
   Каталог выставки произведений Виктории Марковны Белаковской. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 17 с.
655329
   Каталог выставки произведений Вильгельма Пурвита (1872-1945) в залаг Гос. Русского музея. – Рига, 1962. – 29с.
655330
   Каталог выставки произведений Владимира Гедикяна, Александра Дудникова, Александра Кирилло, Александра Ливанова, Вячеслава Павлова, Раймонда Сурвилли. Графика. Живопись. – М., 1979. – 78с.
655331
  Максин В.В. Каталог выставки произведений Вячеслава Владимировича Максина : книжная графика. шрифт / В.В. Максин. – Москва : Советский художник, 1978. – 39 с.
655332
  Нарбут Г.И. Каталог выставки произведений Г.И Нарбута / Г.И. Нарбут. – Пб., 1922. – с.
655333
   Каталог выставки произведений Г.И. Нарбута. – Петербург : Типография имени И. Федорова, 1922. – 82 с.
655334
   Каталог выставки произведений Евгении Константиновны Эвенбах. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 40 с.
655335
   Каталог выставки произведений заслуженного деятеля искусств БССР Виталия Константиновича Цвирка. – М., 1963. – 12с.
655336
   Каталог выставки произведений И.Е.Репина. – Л., 1936. – 58с.
655337
   Каталог Выставки произведений из коллекции Арманда Хаммера. Живопись. Графика. Ленинград - Москва. Окт. 1972 г. - янв. 1973 г.. – Ленинград, 1972. – 18с.
655338
   Каталог выставки произведений Иосифа Кузьковского. – Рига, 1963. – 44с.
655339
  Масленникова И.Н. Каталог выставки произведений Ирины Николаевны Масленниковой / И.Н. Масленникова; Авт. ст. и сост.: Е. Кириллина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – 13 с.
655340
   Каталог выставки произведений ленинградских художников "Наш современник". – Л., 1972. – 48с.
655341
   Каталог выставки произведений Михаила Владимировича Добросердова. – М., 1969. – 32с.
655342
   Каталог выставки произведений московских художников (Б.Бельский, Н.Ватагин, И.Даньшин и др.). – Москва, 1988
655343
   Каталог выставки произведений Народного художника УзССР Латфуллы Абдуллаева (70 лет со дня рождения) : каталог, выставка произведений. – Ташкент : Тип. № 2, 1982. – 24 с.
655344
   Каталог выставки произведений Петра Николаевича Малышева. К 60-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. – Л., 1971. – 16с.
655345
   Каталог выставки произведений Петра Николаевича Малышева. К 60-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. – Л., 1972. – 13с.
655346
   Каталог выставки произведений Сергея Михайловича Пожарского 1900-1970. – Москва : Советский художник, 1972. – [59] с.
655347
   Каталог выставки произведений советских и зарубежных художников "За мир!". – М., 1960. – 24с.
655348
   Каталог выставки произведений советских и зарубежных художников, участников Международной выставки искусства книги в Лейпциге (3 июля - 8 августа 1965 г.). – Москва : Главполиграфпром, 1965. – 48 с.
655349
   Каталог выставки произведений тагильских художников "Памятники - история и гордость народа". Живопись. Графика. – Н.Тагил, 1969. – 16с.
655350
   Каталог выставки произведений художников Северной Осетии. – М., 1960. – 32с.
655351
   Каталог выставки произведений члена-корреспондента Академии художеств СССР проф. Григория Михайловича Шегаль. 1889-1956. – М., 1958. – 28с.
655352
   Каталог выставки произведений ярославских художников. Живопись, скульптура, графика. – М., 1963. – 33с.
655353
   Каталог выставки работ Заслуженного деятеля искусства Кара-Калпакской АССР Антонины Ладур. Живопись, графика, керамика. – М., 1969. – 10с.
655354
   Каталог выставки работ Михаила Ивановича Суханова. – М., 1960. – 25с.
655355
   Каталог выставки работ Сергея Кольцова. Париж. Рисунок. Живопись. Скульптура. – М., 1931. – 16с.
655356
   Каталог выставки работ художника Алексея Павловича Шведова. Живопись, графика. – М., 1970. – 14с.
655357
   Каталог выставки сатирических плакатов коллектива ленинградских художников и поэтов "Боевой карандаш" : (Каталог выставки). – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 96 с.
655358
   Каталог выставки славянских книг, 1909
655359
   Каталог выставки советского плаката. – Москва-Ленинград : Искусство, 1950. – 22, [27] с.
655360
   Каталог выставки советского плаката. – М.-Л., 1950. – 22с.
655361
   Каталог выставки советского плаката. – Москва : Искусство, 1950. – 23, [32] с.
655362
   Каталог выставки современных художников Австралии: Ноэля Кунихана, Виктора Джорджа О"Коннора, Джеймса В.Вигеля, Герберта Мак-Клинтока. – М., 1960. – 31с.
655363
   Каталог выставки сценического костюма. Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности 1963-1965 гг.. – Москва, 1966. – 45с.
655364
   Каталог выставки фоторабот А.И.Маркелычева. – Ульяновск, 1963. – 15с.
655365
   Каталог выставки французского искусства второй половины XIX века. Из фондов художественных музеев СССР, 1960. – 42с.
655366
   Каталог выставки художника Марата Ивановича Самсонова. – М., 1964. – 10с.
655367
   Каталог выставки художника Чуракова Степана Сергеевича. – Москва, 1966. – 9с.
655368
   Каталог выставки художников советского плаката. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 24, [48] с.
655369
   Каталог выставки Цветная ксилография ее приемы и возможности. – Москва : Центр. тип. НКВМ, 1929. – 40 с.
655370
   Каталог выставки японской цветной гравюры XVIII-XIX вв.. – Москва : Советский художник, 1956. – 16, [31] с.
655371
   Каталог выставки, посвященной творчеству великого русского драматурга А.Н.Островского в связи с 50-летием со дня смерти (1886-1936). – М., 1936. – 94 с.
655372
  Владимир Александрович Горб Каталог выставки. / Владимир Александрович Горб. – Ленинград, 1967. – 22с.
655373
  Якушевский С.Ф. Каталог выставки. / С.Ф. Якушевский. – М., 1972. – 46с.
655374
  Попков В.А. Каталог выставки. / В.А. Попков, . – М, 1976. – 28с.
655375
  Таратынов М.В. Каталог выставки. / М.В. Таратынов. – М., 1978. – 18с.
655376
   Каталог выставки. Азербайджанские художники о зарубежных странах : выставка (1964, Баку). – Баку : [б. и.], 1964. – 80 с. – (Азербайджанские художники о зарубежных странах)
655377
  Колмакова Ольга Ивановна. Выставка произведений. Москва. Каталог выставки. Живопись / Ольга Ивановна. Выставка произведений. Москва. Колмакова, 1975. – М., 1975. – 24с.
655378
  Тихомирова Олга Каталог выставки. Живопись / Тихомирова Олга, Тихомиров Леонид. – Москва : Советский художник, 1977. – 10с.
655379
   Каталог выставки. Живопись / Ф. Булгаков, Г. Ивановский, Б. Мирецкий, А. Потапов. – М., 1978. – 32с.
655380
  Лабас Александр Аркадьевич Каталог выставки. Живопись. Графика : Выставка произведений / Лабас Александр Аркадьевич. – Москва, 1975. – 50с.
655381
   Каталог выставы "Славутыя дзеячы Беларусі" : у рамках міжнароднай акцыі Савета Еуропы "Дні еурапейскай спадчыны" і Года малой радзімы / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нац. гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны ун-т культуры мастацтвау [та ін. ; мастацкі кіраунік праекта і аутар тэкста П.М. Сапоцька ; аутары пер. тэкстау: В.В. Акудовіч, А.А. Леус]. – [Минск : б. в.], 2018. – 21 с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
655382
   Каталог вышивок Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1976. – 80с.
655383
   Каталог гамма-спектрів продуктів активації хімічних елементів гальмівним випромінюванням мікротрона = Gamma-spectra catalogue for products of chemical element activation by microtron bremsstrahlung / О.О. Парлаг, В.Т. Маслюк, П.П. Пуга, В.М. Головей; НАНУ; Ін-т електронної фізики. – Київ : Наукова думка, 2008. – 184 с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0677-5
655384
  Кибальчич Т.В. Каталог гемм (драгоценных разных камней), собранных преимущественно в Южной России / Т.В. Кибальчич. – Киев : Типография И. Крыжановского и В. Авдюшенко, 1896. – 32 с.
655385
   Каталог географических карт России. – Оттиск. – 20с.
655386
   Каталог геологических отчетов и научных работ 1935-1939 гг.. – К., 1940. – 188с.
655387
   Каталог геомагнитных данных полученных за период с 1 июля 1957 по 1 июня 1972 г.. – М., 1973. – 128с.
655388
   Каталог геофизической аппаратуры. – М.
3. – 1976. – 208с.
655389
   Каталог геофизической аппаратуры. – М.
5. – 1987. – 224с.
655390
  Дяченко І.І. Каталог гербарної колекції М.С. Турчанінова - унікальна рукописна науково-історична памятка / І.І. Дяченко, А.В. Шумілова, Н.М. Шиян // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 274-279. – ISBN 978-966-2303-13-1
655391
   Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 1. – Ленинград : Аэрогеология, 1979. – 293с.
655392
   Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 2. – Ленинград
Ч. 1 : Палеозой. – 1985. – 351с.
655393
   Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 2. – Ленинград : ВСЕГЕИ
Ч. 2 : Мезо-кайнозой. – 1985. – 253с.
655394
   Каталог гор и морей (Шань хай цзин). – М., 1977. – 235с.
655395
   Каталог грампластинок (моно и стерео) на 1989 год. – Иваново, 1989. – 128с.
655396
  Гилева Е.В. Каталог графических работ Екатерины Гилевой / Е.В. Гилева; ред.: Н.Г. Новосад. – Свердловск : Средне-Уральское книжное, 1977. – 9, [16] с.
655397
  Никитинский Г. Каталог групповой выставки / Г. Никитинский, П. Павлов. – Ярославль, 1987. – 31с.
655398
   Каталог групповой выставки московских художников. Елена Болотских, Ольга Бондаренко, Яков Касавин, Светлана Машевская. – М., 1987. – 24с.
655399
   Каталог групповой выставки произведений художников Абхазии. – М., 1965. – 12с.
655400
   Каталог данных Атлантического тропического эксперемента ПИГАП (АТЭП-74). – Обнинск
Вип. 1. – 1976. – 190 с.
655401
   Каталог данных и публикаций по Арктике и Антарктике. – М.
5. – 1973. – 160с.
655402
   Каталог данных наблюдений МГГ, поступивших в центр Б-2 за период с 1-го июля 1957 по 30-е июня 1959 г.. – М., 1959. – 51с.
655403
  Веселов О.В. Каталог данных о тепловом потоке востока Азии, Австралии и запада Тихого океана / О.В. Веселов, Е.Н. Липина. – Владивосток, 1982. – 122с.
655404
   Каталог данных по земным токам за период VII.57- XII.59 (МГГ-МГС) по состоянию на 15 июня 1962 года (составлен по форме окончательного каталога). – М. – 55с.
655405
   Каталог данных по ракетам и спутникам (1957-1962). Перечень материалов по ракетам и спутникам/на иностранных языках/имеющихся в Мировом центре данных Б. – М.
2. – 1963. – 278с.
655406
   Каталог данных по ракетам и спутникам (1957-1962). Перечень материалов по ракетам и спутникам/на русском языке имеющихся в Мировом центре данных Б. – М.
1. – 1962. – 114с.
655407
   Каталог данных по тепловому потоку Сибири (1966-1984 гг.). – Новосибирск, 1985. – 82с.
655408
  Колосов Ю.М. Каталог двукрылых Среднего Урала / Ю. Колосов. – Свердловск : Изд. Обл. Свердл. Бактериолог. ин-та, 1928. – 16 с. – (Из работ Свердловской Малярийной станции / (Дир-р, проф. И.И. Степанов Григорьев, зав. станцией врач. Н.Н. Плотников))


  На с. 1 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Льву Андреевичу Шелюжко. автор
655409
  Колосов Ю.М. Каталог двукрылых Среднего Урала / Ю.М. Колосов, проф. – 3-е изд., перераб. – Свердловск : Изд. Ин-та Микробиологии и Эпидемиологии, 1936. – 28 с.


  На с. 1 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Л.Я. Шелюжко с приветом. автор
655410
   Каталог дев"ятої Всеукраїнської виставки "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників" : присвяч. утвердженню духовної незалежності України / Нац. спілка художників України ; [упоряд. О. Мельник, О. Соловей, М. Дерегус та ін. ; фотогр. М. Цибульський]. – Київ : Українська культура, 2020. – 230, [2 ] с. : фотоіл. – Виставка експонувалася у виставкових залах Центр. будинку худождника Національної спілки художників України в Києві
655411
   Каталог действующего фонда художественных кинофильмов на 1 августа 1963 года. – Брянск, 1963. – 36с.
655412
   Каталог действующего фонда художественных кинофильмов на широкой и узкой пленках по состоянию на 1 января 1969 года. – М., 1969. – 162с.
655413
   Каталог действующего фонда художественных кинофильмов по состоянию на 15 мая 1968 г.. – Чита, 1968. – 66с.
655414
   Каталог действующего фонда художественных фильмов по состоянию на 1-е марта 1963 года, 1963. – 32с.
655415
   Каталог демонстрационных наглядных и звуковых пособий. – М., 1972. – 240с.
655416
   Каталог деревних рослин [дендрологічного парку "Олександрія" НАН України] : довідник / [Бойко Н.С. та ін] ; за ред. С.І. Галкіна ; Нац. акад. наук України, Держ. дендрол. парк "Олександрія". – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 64 с. – На тит. арк. лише: Каталог деревних рослин. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54. - Покажч.: c. 55-60
655417
   Каталог деревьев и кустарников ботанических садов Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1987. – 72с.
655418
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 3. – 1999
655419
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 4. – 2000
655420
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 5. – 2001
655421
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 6 - 2002 рік. – 2003
655422
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 7 - 2003 рік. – 2004
655423
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 8 - 2004 рік. – 2005
655424
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 9 - 2005 рік. – 2005
655425
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 10 - 2006 рік. – 2006
655426
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 11- 2007 рік. – 2007
655427
   Каталог державної реєстрації / Державне підприємство "Українське агенство з авторських і суміжних прав". – Київ, 1997-
Вип. 12 - 2008 рік. – 2009
655428
   Каталог державної реєстрації / Державне підприємство "Українське агенство з авторських і суміжних прав". – Київ, 1997-
Вип. 13 - 2009 рік. – 2010
655429
   Каталог державної реєстрації / МОНУ ; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 1997-
Вип. 14 - 2010 рік. – 2011
655430
   Каталог державної реєстрації / Держ. служба інтелект. власності. – Київ, 1997-
Вип. 15. – 2012. – 507 с.
655431
   Каталог державної реєстрації / Держ. служба інтелект. власності України. – Київ, 1997-
Вип. 16. – 2012. – 601 с.
655432
   Каталог десятой Всесоюзной выставки дипломных работ студентов художественных вузов СССР. Выпуск 1962-1963. Живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декоративная живопись. – М., 1963. – 71с.
655433
   Каталог деталей бухгалтерских машин Мерцедес. Моделей СР42Т, СР42С, СР51, СР52, СР54С и СР54А/ SR42T, SR42S, SR51, SR54S, SR52 и SR54A. – Москва, 1963. – 124с.
655434
   Каталог деталей вычислительных машин Мерцедес. Модели 37, 38, 21/37, 22/38, 40, 43 и 44. – Москва, 1963. – 48с.
655435
   Каталог деталей вычислительных машин моделей КЕЛ, КЕЛР, САЛ, САСЛ и САР и суммирующих машин моделей АБС и АЕСВе. – Москва, 1963. – 144с.
655436
   Каталог деталей машин Аскота / классов 170 и 110-115. – М.
1. – 1963. – 336с.
655437
   Каталог деталей машин Аскота класса 170 моделей 170/2, 170/5, 170/15, 170/3, 170/10, 170/25-55. – Москва
3. – 1963. – 276с.
655438
   Каталог деталей фактурных машин моделей ФМРII/3, ФМРIII/3, ФМРIV/3. ФМРII/6, ФМРIII/6, ФМРIV/6, ФМЕII/3 ФМЕIII/3. – Москва, 1963. – 384с.
655439
   Каталог детской библиотеки. – М.
3. – 1959. – 268с.
655440
   Каталог детской библиотеки. – М.
4. – 1959. – 59с.
655441
   Каталог детской литературы сельской библиотеки. Книги для учащихся 1-8-х классов. – М., 1966. – 273с.
655442
  Марков А. Каталог джелаиридских монет : С 4 цинкографическими и 15 ксилографическими рисунками в тексте, 9 фотогиалотипическими таблицами, 1 географической картой и 1 генеалогической таблицей / сост. А.Марков. – Санкт-Петербург : Лештуковская Паровая Скоропечатня П.О.Яблонского, 1897. – LXXXII, 64 с., [2] л., IX л. табл. + табл., карта
655443
   Каталог диалоговых систем. – Киев, 1986. – 232 с.
655444
   Каталог дискретных источников северного неба в интервале склонений от 0 до +10. – Харьков, 1979. – 51с.
655445
   Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1971-1980 гг.. – Харьков, 1991. – 155с.
655446
  Чернушенко Е.Е. Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском универститете в 1961-1970 гг. / Е.Е. Чернушенко. – Х, 1975. – 110с.
655447
  Боряк Г.В. Каталог документів з історії Києва 15-19-го ст. / Г.В. Боряк, Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 203с.
655448
   Каталог дома-музея Виктора Михайловича Васнецова, 1959. – 44с.
655449
   Каталог дореволюционной литературы (1728-1917). Общественные науки. – Самарканд
1. – 1965. – 89с.
655450
   Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822-1916)/ Публікація фонду ЦНБ АН УРСР. – К., 1971. – 184с.
655451
   Каталог древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей Гос.публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 1647-1660 гг.. – Ленинград
5. – 1960. – 248с.
655452
   Каталог древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. – Л.
10. – 1990. – 224с.
655453
   Каталог древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 1696-1700гг.. – Л.
11. – 1991. – 246с.
655454
  Антонова В.И. Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII вв : опыт ист.-худож. классификации : в 2 т. / В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1963. – 570 с. : ил. – Библиогр. в тексте
655455
  Антонова В.И. Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII вв. : опыт ист.-худож. классификации : в 2 т. / В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. – Москва : Искусство
Т. 1 : XI - начало XVI века. – 1963. – 394 с., 116 л. ил. : ил. – Библиогр. в тексте
655456
  Горбачевский Н. Каталог древним актовым книгам губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской, также книгам некоторых судов губерний Могилевской и Смоленской, хранящимся ныне в Центральном архиве в Вильне / Сост. архивариусом оного чл. Виленск. археогр. ком. Н. Горбачевским. – Изд. офиц. – Вильна : В тип. А.И. Зака, 1872. – [2], XXVI, [10], 863 с.
655457
  Ртвеладзе Э.В. Каталог древних монет Южного Узбекистана. / Э.В. Ртвеладзе, Ш.Р. Пидаев. – Ташкент, 1981. – 120с.
655458
   Каталог духовных книг находящихся на складе. – Петроград. – 96с.
655459
  Бендер И.Г. Каталог еврейский книг (изданных до 1892 г.) библиотеки Института востоковедения АН СССР / И.Г. Бендер ; под ред. П.К. Коковцова ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва-Ленинград, 1936. – 34 с. ; вып. 8
655460
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Амурской области, Приморском. – Ленинград
Вып. 1. – 1957. – 104 с.
655461
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Амурской области, Приморском. – Ленинград
Вып. 2. – 1957. – 100 с.
655462
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Амурской области, Приморском. – Ленинград
Вып. 3. – 1957. – 136 с.
655463
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Карельской АССР (южнее Поляр. – Ленинград
Вып. 1. – 1957. – 100 с.
655464
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Карельской АССР (южнее Поляр. – Ленинград
Вып. 2. – 1957. – 104 с.
655465
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Карельской АССР (южнее Поляр. – Ленинград
Вып. 3. – 1957. – 128 с.
655466
   Каталог Екатеринославского областного музей имени А.Н.Поля. : Археология и этнография. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1905. – [9], 296 с. + фото
655467
  Кузнєцова Д.Ю. Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 229-234. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
655468
   Каталог живописи. – Л., 1966. – 176с.
655469
   Каталог запасных частей суммирующих, вычислительных и фактурных машин. – М., 1955. – 188с.
655470
   Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. Азиатская часть СССР. – Ленинград
2. – 1976. – 288с.
655471
   Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. Европейская часть СССР. – Ленинград
1. – 1976. – 260с.
655472
   Каталог збережених пам"яток Київського Церковно-археологічного музею 1872-1922 рр. : [до 130-річчя засн. Київ. Церковно-археол. музею]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2002. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-236
655473
   Каталог звезд, заподозренных в переменности, содержащий сведения о 5835 переменных звездах, открытых и не получивших окончательного обозначения до 1951 года, и О 2299 звездах, переменность которых сомнительна / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго, Ю.И. Ефремов, П.Н. Холопов. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 240 с.
655474
  Смирнов М.В. Каталог землетрясений в Крыму / М.В. Смирнов. – Симферополь, 1931. – 48с.
655475
   Каталог землетрясений Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий. 1975-1982 гг.. – Алма-Ата
1. – 1990. – 203с.
655476
   Каталог землетрясений Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий. 1983-1987 гг.. – Алма-Ата
2. – 1990. – 228с.
655477
   Каталог знамен. – Минск : [б. и.], 1971. – 82 с.
655478
  Асланов Г.М. Каталог золотых и серебряных предметов из археологических раскопок Азербайджана / Г.М. Асланов, Т.И. Голубкина, Ш.Г. Садыхзаде ; Гос. музей истории Азербайджана. – Баку : Изд-во АН АзССР, 1967. – 46 с.
655479
  Зоологический Музей (Санкт-Петербург) Каталог зоологической коллекции, собранной Н.М. Пржевальским в Центральной Азии и поступившей в Зоологический Музей Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1887. – 34 с. – С. 1-33: Уход за аквариумом; Описание водяных растений; Описание рыб. - Без обл., описано по обложке. - Экз. в разных обл.
655480
   Каталог зоологічного музею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / [уклад.: А.Г. Сіренко, В.Ю. Шпарик, Р.М. Бідичак та ін.] ; за заг. ред. Сіренка А.Г. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7468-16-4
655481
   Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд. В.В. Кривошея (кер.) та ін. ; редкол.: Солдатенко В.Ф. (голова) та ін.]. – Київ : НВЦ "Пріорітети", 2013. – 507, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 501-507. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-61-3
655482
  Козик С.М. Каталог и схематическая карта избранных лунных объектов для полнолуния / С.М. Козик. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 31 с.
655483
   Каталог изданий XVI века : Из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 296 с. – ISBN 966-549-991-2
655484
  Бродская Я В. Каталог изданий астрономических обсерваторий мира, имеющихся в фондах библиотеки Главной астрономической обсерватории АН СССР в Пулкове / Я В. Бродская, В.Э. Бубневич. – Ленинград, 1979. – 111 с.
655485
   Каталог изданий Главного Геодезического комитета 1919-1925 гг.
1. – 56с.
655486
   Каталог изданий Государственного издательства и его отделений. : Дополнение первое. 1926. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 150 с.
655487
   Каталог изданий Императорской Академии наук. – Петроград
Ч. 2 : Отдельные издания на русском языке. С 1726 года по 1-е июня 1915 года. – 1915. – 184 с.
655488
   Каталог изданий Императорской Академии наук. – Петроград
Ч. 3 : Отдельные издания на иностранных языках с 1726 года по 1 марта 1916 года. – 1916. – 162 с.
655489
   Каталог изданий Козельской Введенской Оптиной пустыни / [Козельская Введенская Оптина пустынь]. – [Козельск] : [Изд Введенской Оптиной Пустыни], 1912. – 8 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск
655490
   Каталог изданий Ленинградского государственного университета. – Ленинград : Изд. ЛГУ, 1939. – V с. – Без обл. и тит. л. - Написано от руки. - Стеклографическое изд.
655491
   Каталог изданий НИЛЗарубежгеологии. – М., 1970. – 16с.
655492
   Каталог изданий посвященных юбилею царствующего Дома Романовых (1613-1913) и находящихся на выставке произведений печати 1913 года : [Издания, вышедшие до 1 марта 1913 г.] / [сост.А.Д.Торопов]. – С-Петербург : Тип."Сельского Вестника", 1913. – 33 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф


  [сост.] Торопов, Андрей Дмитриевич (1851-1927)
655493
   Каталог изданий, продающихся в Комиссии печатания государственных грамот при Московском Главном Архиве Министерства Иностранных дел / [Козельская Введенская Оптина пустынь]. – Москва : Тип. Г. Лисснера, 1902. – 8 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск


  Отд. оттиск: Бантыш-Каменский, Николай Николаевич (1737 - 1814). Обзор внешних сношений России (по 1800 г.) : Ч. 1-4 / Н. Н. Бантыш-Каменский. - М.: Комиссия печатания государственных грамот и договоров при Московском главном архиве Министерства ...
655494
  Гальпер Б.Я. Каталог издания ЦНИИПИ 1962-1967 / Б.Я. Гальпер. – М, 1968. – 41с.
655495
   Каталог издательства "Колос" 1967. – Москва : Колос, 1968. – 184с.
655496
   Каталог издательства "Колос". 1969. – Москва : Колос, 1970. – 136с.
655497
   Каталог издательства "Колос". 1970. – Москва, 1971. – 128с.
655498
   Каталог издательства "Колос". 1971. – Москва : Колос, 1971. – 136с.
655499
   Каталог изделий завода "Точизмеритель". – М., 1949. – 159с.
655500
   Каталог измерений лучевых скоростей звезд. Каталог собственных движений. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 92 с.
655501
   Каталог измеренных и вычисленных значений модуля напряженности геомагнитного поля вдоль орбит спутника "Космос - 321". – Москва, 1976. – 179с.
655502
   Каталог изотопных дат пород Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1978. – 224с.
655503
  Колесникова Марина Николаевна Каталог или каталог? : заметки о важной роли речевого этикета // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  В России 2007 год был объявлен годом русского языка. К сожалению одного года мало, чтобы все начали говорить и писать, соблюдая принятые нормы.
655504
  Матвеев Н. Каталог имеющихся в продаже гравюр и офортов из собрания Императорской Академии Художеств / Н. Матвеев. – С.-Петербург : Типография Т-ва М.О. Вольф, 1907. – 75 с.
655505
   Каталог инкунабул Научной библиотеки Томского университета. – Томск, 1988. – 39 с.
655506
  Боброва Е.И. Каталог инкунабулов / Е.И. Боброва. – Ленинград : Наука, 1963. – 280с.
655507
  Горфункель А.Х. Каталог инкунабулов / А.Х. Горфункель. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1967. – 45 с.
655508
   Каталог инкунабулов на древнееврейском языке библиотеки Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. – Ленинград, 1985. – 108с.
655509
  Гермашева Ф.В. Каталог инкунабулов. Научной библиотеки Саратовского университета / Ф.В. Гермашева. – Саратов, 1970. – 38 с.
655510
   Каталог иностранных географических атласов Библиотеки АН СССР, изданных в 1940-1963 гг.. – Москва-Л. : Наука, 1965. – 164 с.
655511
   Каталог иностранных географических карт и атласов, полученных библиотекой АН СССР до 1970 г. (Карт с 1959 г, атласов с 1964 г.). – Ленинград, 1975. – 454 с.
655512
   Каталог иностранных географических карт и атласов, полученных библиотекой АН СССР и ее отделениями при Ленинградских учреждениях Академии наук СССР. 1970 г.. – Ленинград
4. – 1973. – 156 с.
655513
   Каталог иностранных географических карт, изданных в 1940-1958 гг.. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1960. – 209 с.
655514
   Каталог иностранных карт и атласов, поступивших в библиотеку им. В.И. Ленина в 1976. – Москва, 1977. – 107 с.
655515
   Каталог иностранных карт и атласов, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина в 1977 г.. – Москва, 1978. – 106 с.
655516
   Каталог иностранных периодических изданий, выписанных библиотеками Украины
[1984]. – 1984
655517
   Каталог иностранных периодических изданий, выписанных библиотеками Украины
[1985]. – 1985
655518
   Каталог иностранных периодических изданий, выписанных библиотеками Украины
[1986]. – 1986
655519
   Каталог иностранных периодических изданий, выписанных библиотеками Украины
[1987]. – 1987
655520
   Каталог иностранных периодических изданий, выписанных ГПНТБ СО РАН
на 1980 год. – 1980
655521
   Каталог интрузивных массивов Узбекистана. – Ташкент : Фан
1 : Восточный Узбекистан. – 1975. – 259с.
655522
   Каталог интрузивных массивов Узбекистана. – Ташкент : Фан
2 : Западный и Южный Узбекистан, южная Фергана. – 1975. – 432с.
655523
   Каталог Информационных изданий ВИНИТИ. – Москва, 1975. – 388с.
655524
   Каталог ископаемых растений Кавказа. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1973. – 316 с.
655525
  Зданевич Б.І. Каталог інкунабул / Зданевич Б.І. – Київ, 1974. – 250 с.
655526
   Каталог інкунабул. – Київ : Наукова думка, 1974. – 250с.
655527
   Каталог іноземних видань, що надійшли до великих бібліотек м. Києва у 2002р.. – Київ
Вип. 1-4. – 2003. – 67с.
655528
   Каталог іноземних періодичних видань, передплачених бібліотеками України на 2000-2001 рр. : (Суспільні науки). – Київ
Вип. 1-4. – 2003. – 51с.
655529
   Каталог к коллекции по палеонтологии и исторической геологии. – Л., 1939. – 36с.
655530
  Тлеубердина П.А. Каталог кайнозойских млекопитающих Казахстана / П.А. Тлеубердина, Б.С. Кожамкулова, Г.С. Кондратенко; Отв. ред. Абдрахманова Л.Т. – Алма Ата : "Наука" Казахской ССР, 1989. – 157с.
655531
   Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И. Ленина. – Москва, 1956. – 198 с.
655532
   Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И. Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку в 1-ом полугодии 1957 года. – Москва, 1958. – 172 с.
655533
   Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина. – Москва
2. – 1957. – 224 с.
655534
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в библиотеку им. В.И. Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1974. – Москва
3. – 1974. – 158 с.
655535
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку. – Москва
1. – 1974. – 160 с.
655536
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку. – Москва
6. – 1974. – 128 с.
655537
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1974. – Москва, 1975. – 159 с.
655538
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1974. – Москва
2. – 1975. – 161с.
655539
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1975. – Москва
9. – 1975. – 166 с.
655540
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1975. – Москва
12. – 1975. – 158 с.
655541
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1976. – Москва
1. – 1976. – 166 с.
655542
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1976. – Москва
2. – 1976. – 167 с.
655543
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1976. – Москва
8. – 1976. – 128с.
655544
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1977. – М
3. – 1977. – 117с.
655545
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1977. – М
7. – 1977. – 128с.
655546
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центо. науч. мед. б-ку. – М.
1. – 1974. – 160с.
655547
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центо. науч. мед. б-ку. – М.
1. – 1974. – 160с.
655548
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центо. науч. мед. б-ку. – М.
2. – 1974. – 128с.
655549
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1975. – Москва
5. – 1975. – 156с.
655550
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную центральную научную медицинскую библиотеку в 3 квартале 1972 года. – М., 1973. – 226с.
655551
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную центральную научную медицинскую библиотеку в 4 квартале 1971 года. – М., 1972. – 291с.
655552
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку в I-м квартале 1960 года. – Москва, 1960. – 196с.
655553
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку во 2-м квартале 1960 года. – М., 1960. – 188с.
655554
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную центральную научную медицинскую библиотеку во 2 квартале 1972 года. – М.
1. – 1972. – 144с.
655555
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку во II полугодии 1957 года. – М., 1958. – 188с.
655556
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку во II полугодии 1958 года. – Москва, 1959. – 290 с.
655557
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку на 1 полугодие 1959 года. – Москва, 1959. – 296с.
655558
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную б-ку СССР им. В.И. Ленина и Государственную центральнуюд научную медицинскую б-ку. – М.
3. – 1974. – 158с.
655559
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную б-ку СССР им. В.И. Ленина и Государственную центральнуюд научную медицинскую б-ку. – М., 1975. – 159с.
655560
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную б-ку СССР им. В.И. Ленина и Государственную центральнуюд научную медицинскую б-ку. – М.
2. – 1975. – 159с.
655561
   Каталог карпатських землетрусів. – К.
1(4). – 1958. – 44с.
655562
   Каталог карпатських землетрусів 1966-1967 рр.. – Київ : Наукова думка
12-13 (15-16). – 1970. – 107с.
655563
   Каталог карпатських землетрусів. 1955 р.. – К.
1(4). – 1958. – 44с.
655564
   Каталог карпатських землетрусів. 1956 р.. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
2 (5). – 1958. – 38 с.
655565
   Каталог карпатських землетрусів. 1959 р.. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
5 (8). – 1961. – 56 с.
655566
   Каталог карпатських землетрусів. 1959 р.. – К.
5 (8). – 1961. – 57с.
655567
   Каталог карпатських землетрусів. 1960 р.. – К.
6 (9). – 1963. – 32с.
655568
   Каталог карт, поступивших в МВД с 1971 по 1975 г.. – М.
ІІІ. – 1976. – 36с.
655569
  Гіляров С.О. Каталог картин / С.О. Гіляров. – Київ : Всеукраїнська академія наук, 1931. – 75 с.
655570
  Дахнович А.С. Каталог картин. / А.С. Дахнович. – К., 1928. – 63с.
655571
  Эрмитаж Каталог картинной галереи. Т. 2 : Т. 1-3 / Императорский Эрмитаж // Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Эрмитаж, (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина, 1886. – Зала VII. – VIII, VIII, 336 с.
655572
  Эрмитаж Каталог картинной галереи. Т. 1 : Т. 1-3 / Императорский Эрмитаж // Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Эрмитаж, (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина, 1886. – Зала VII. – XXX, 156, VII с.
655573
  Эрмитаж Каталог картинной галереи. Т. 3 : Т. 1-3 / Императорский Эрмитаж // Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Эрмитаж, (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина, 1886. – Зала VII. – IV, IV, 111 с.
655574
   Каталог картинной галереи. Живопись. Скульптура. – М., 1957. – 178с.
655575
   Каталог картинной галереи. Живопись. Скульптура. – М., 1961. – 226с.
655576
  Малицкая К.М. Каталог картинной галлереи / К.М. Малицкая, В.К. Шиленко. – Москва, 1948. – 94с.
655577
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Каталог киевского зоологического сада / Э. Шарлемань. – Киев : Типо-литогр. "Прогрсс", З.М. Сахнина, 1911. – 75 с. : ил. – Экз. № 84455, дефектный, без обл. та без додатку табл. 1-12


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
655578
   Каталог кинофильмов. – К.
2. – 1959. – 36с.
655579
   Каталог кинофильмов, диафильмов и диапозитивов фильмотеки кафедры. – К., 1960. – 124с.
655580
   Каталог кинофильмов, рекомендуемых для показа изучающим марксистско-ленинскую теорию. – Брянск, 1967. – 54с.
655581
  Рейс Ф.Ф. Каталог книг библиотеки Императорского Московского университета. – Т. 1. – Москва : В Университетской Типографии, 1831. – 327 с.
655582
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира = Catalogus librorum Bibliothecae Caesareae Universitatis S. Vladimiri. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго]
Т. 1 : A - C. – 1854. – 350 с. – ит. л. парал. на лат. яз. Перепл. с 2 т. (1855)
655583
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Т. 2 = Catalogus librorum Bibliothecae Caesareae Universitatis S. Vladimiri // Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1854. – Т. 1 : A - C. – 276 с.
655584
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира = Catalogus librorum Bibliothecae Caesareae Universitatis S. Vladimiri. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго]
Т. 3 : H - L. – 1855. – 322 с. – Тит. л. парал. на лат. яз. Перепл. с 4 и 5 тт. (1856/1857, 1857/1858)
655585
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Т. 4 // Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1855. – Т. 3 : H - L. – 386 с.
655586
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Т. 5 // Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1855. – Т. 3 : H - L. – 347 с.
655587
   Каталог книг за 1964-1967 гг. с прилож. аннотированного списка книг, выпущенных в 1962-1963 гг. издательскими организациями, влившимися в издательство "Книга". – Москва : Книга, 1968. – 223с.
655588
   Каталог книг зарубежных авторов, выпущенных издательством "Мир" на русском языке в 1917-1987 гг.. – Москва : Мир, 1989. – 360с.
655589
   Каталог книг изд-ва В/О "Международная книга". Техника. Легкая промышленность. 1937. – Москва-Л., 1937. – 40с.
655590
   Каталог книг издательства "Наука" (АН СССР). 1978-1980. – Москва : Наука, 1982. – 288с.
655591
   Каталог книг издательства "Наука" . 1981-1985. – Москва : Наука, 1987. – 458с.
655592
   Каталог книг издательства "Наука". 1963-1967. – Москва : Наука, 1971. – 340с.
655593
   Каталог книг издательства "Наука". 1968-1972. – Москва : Наука, 1979. – 364с.
655594
   Каталог книг издательства "Наука". 1973-1977. – Москва : Наука, 1980. – 431с.
655595
   Каталог книг издательства "Педагогика". (1969-1987 гг.). – Москва : Педагогика, 1987. – 192с.
655596
   Каталог книг издательства "Просвещение", 1981-1985. – Москва : Просвещение, 1991. – 240с.
655597
  Басина К.С. и др. Каталог книг издательства "Художественная литература" : 1946-1966 / [сост.: К.С. Басина и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Русская классическая литература. Русская советская литература. Литература народов СССР. Иностранные литературы. – 1970. – 609, [3] с.
655598
  Басина К.С. и др Каталог книг издательства "Художественная литература" : 1946-1966 / [сост.: К.С. Басина и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Литературоведение и критика. Роман-газета. Алфавитный указатель. Справочные таблицы. – 1970. – 505, [2] с.
655599
  Басина К.С. и др. Каталог книг издательства "Художественная литература" : 1967-1970 / [сост.: К.С. Басина и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Библиотека всемирной литературы. Русская классическая литература. Русская советская литература. Литература народов СССР. Зарубежные литературы. Литературоведение и критика. Роман-газета. Алфавитный указатель. Алфавитный указ. редакторов...[и т.д.]. – 1974. – 364, [3] с.
655600
   Каталог книг издательства "Художественная литература" : 1971-1975. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Библиотека всемирной литературы. Русская классическая литература. Русская советская литература. Литература народоа СССР. Зарубежные литературы. Литературоведение и критика. Роман-газета. Алфавитный указатель. Алфавитный указ. редакторов...[и т.д.]. – 1978. – 414, [2] с.
655601
   Каталог книг издательства "Художественная литература". 1976-1980. – Москва : Художественная литература
5. – 1985. – 446с.
655602
  Поздеева И.В. и др. Каталог книг кириллической печати / И.В. и др. Поздеева. – Москва, 1980. – 357 с.
655603
  Поздеева И.В. Каталог книг кириллической печати 15-17 вв. / И.В. Поздеева. – Москва, 1980. – 359 с.
655604
  Горфункель А.Х. Каталог книг кирилловской печати / А.Х. Горфункель. – Ленинград, 1970. – 80 с.
655605
   Каталог книг кирилловской печати 16-17-го вв. : [Коллекция Науч. б-ки Казан. ун-та]. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1986. – 45с.
655606
   Каталог книг кирилловской печати 16-18-го веков из собраний Библиотеки Тартуского университета и Псковско-Печерского монастыря. – Тарту, 1991. – 145с. – Часть текста парал.: рус., эст.
655607
   Каталог книг по психлогии, психопатологии, педагогике, гигиене, анатомии и физиологии, составленный при участии лекторов Педологических курсов Отделом специальной литературы Комитета выставки при Первом Всероссийском съезде педагогической психологии. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккер, 1906. – 72 с.
655608
   Каталог книг по химии, химической технологии и смежным отраслям (1964-1966 гг.). – Москва, 1967. – 308 с.
655609
   Каталог книг та пpейс-куpант виpобів наpоднього pукомества : Кpамниця "Час" / Товариство "Час" у Київі. – Київ : [Час ; Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 90 с.
655610
   Каталог книг, выпущенных издательством "Мир" в 1971-1975 гг. Зарубежная научн.техн. литература на русском языке. – Москва : Мир, 1977. – 176с.
655611
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1903 году. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1905. – 176 с.
655612
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1904 году. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1906. – 153 с.
655613
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1907 году. – Киев : Тип.. С.В. Кульженко, 1910. – 181 с.
655614
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1908 и 1909 гг.. – Киев : Типо-литограф. С.В. Кульженко, 1914. – 263 с.
655615
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1903 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 64 с. – Экз. № 152152 дефектный, отсутв. с. 63-64
655616
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1904 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1905. – 79 с.
655617
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1905 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1906. – 79 с.
655618
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1908. – 75 с.
655619
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1909. – [128] с.
655620
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1907 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1908. – 62 с.
655621
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1908 г.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 53 с.
655622
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1909 г.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 75 с.
655623
  Кожанчикова Д.Е. Каталог книг, продающихся в магазине русских и иностранных книг / Д.Е. Кожанчикова. – Санкт-Петербург, 1863. – 186с.
655624
   Каталог книг. 1948. Государственное издательство художественной литературы. – Москва, 1949. – 84с.
655625
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1842. – 68с.
655626
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1850. – 66с.
655627
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1851. – 66с.
655628
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1853. – 70с.
655629
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1856. – 56с.
655630
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1857. – 56с.
655631
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1874. – 104с.
655632
   Каталог книгам продающимся в Синодальных книжных лавках. – Москва, 1882. – 152с.
655633
   Каталог книжного издательства редакции журнала "Киевская Старина". – 26с.
655634
   Каталог книжного склада "Наука" // Среди книг : Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей : справоч. пос. для самообразования и для систематизации и комплектования общеобраз. биб-к, а также книжных магазинов : Т. 1-3 / Н.А. Рубакин. – 2-е изд., доп. и перераб. ; 1911-1915. – Москва : Книгоиздат. "Наука", 1911. – Т. 1 : Языкознание, литература, искусство, публицистика, этика в связи с их историей. – 80, [4], 41 с.
655635
   Каталог книжного склада "Наука" // Среди книг : Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей : справоч. пос. для самообразования и для систематизации и комплектования общеобраз. биб-к, а также книжных магазинов : Т. 1-3 / Н.А. Рубакин. – 2-е изд., доп. и перераб. ; 1911-1915. – Москва : Книгоиздат. "Наука", 1913. – Т. 2 : I. История; II. Религиозноцерковный строй; III. Строй семейный и его история; IV. Строй народного образования; V. Строй политический и юридический; VI. Строй социальный и экономический; VII. Строй материальной культуры; VIII. Статистика и демограф. – 42 с.
655636
   Каталог книжных знаков (ex-libris). – Петроград : 2-я Государственная типография, 1919. – 87 с.
655637
   Каталог книжок видавничого товариства "Друкарь". – Київ. – 24с.
655638
   Каталог книжок для народьного читання / Склала видавнича Комісія Т-ва "Просвіта" у Київі. – 3-є вид. – Київ : Вік ; Друк. 1-ї Київ. спілки друк. справи, 1910. – 48 с. – (Селянська бібліотека / Видавництво "Вік" ; № 59 ; №59)
655639
   Каталог колекції документів Київської археологічної комісії 1369-1899. – К., 1971. – 184с.
655640
  Мельник Е.Н. Каталог коллекции древностей А.Н. Поль, в Екатеринославе / Сост. К. Мельник. – Киев : Типография С.В. Кульженко
Вып. 1. – 1893. – [6], V, 218 с., 16 л. ил. : табл.-рис. 13. – Экз. дефектный, без обл., тит. стр. и отсутств. с. [1-6], I-VI, описан по РГБ


  Інв. №170807 має всі сторінки
655641
   Каталог коллекции живых растений Ботанического сада БИН АН СССР. – Ленинград, 1989. – 142с.
655642
   Каталог коллекции слесарно-кузнечных изделий (конец XIX - начало XX в.). – Ташкент, 1974. – 35с.
655643
  Бутлеров А.М. Каталог коллекций бабочек Александра Михайловича Бутлерова, пожертвованной им Зологическому кабинету Императоского Казанского университета / [вступ. статья Мельников] // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 25 с.


  Мельников Николай Михайлович (1840—1900/1901)
655644
   Каталог коллекций зоологического музея Биологического института СО АН СССР. Млекопитающие. – Новосибирск : Наука, 1989. – 160с.
655645
   Каталог коллекций мелких млекопитающих Института зоологии АН ГССР. – Тбилиси, 1989. – 28с.
655646
   Каталог коллекций млекопитающих сах книи (препринт). – Южно- Сахалинск, 1983. – 21с.
655647
  Зоологический Музей (Санкт-Петербург) Каталог коллекций Музея при Зоологическом кабинете и СПб Университета = Кatalog der Kollektionen des Museums am Zoologischen Institut d. K. Universitat zu Petrograd / под ред. К Дерюгина, прив.-доц. – Санкт-Петербург : [Тип. К Маттисена]
1. : Земноводные (Amphibia) : с 13 рис. в тексте. / Н. Дороватовский. – 1913. – 56 с. – Отд. оттиск: Труды Имп. СПб. Общ. Естествоиспытателей.1913, т. XLII, в. 4


  Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей : Отделение зоологии и физиологии . Работы Зоологического и Зоотомического кабинета Санкт-Петербургского университета и Мурманской биологической станции Санкт-Петербургского общества ...
655648
  Чурюмов К.И. Каталог комет, проходящих перигелий в 2015 г. // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 90-91. – ISSN 1607-2855
655649
   Каталог конвертов первого дня и картмаксимумов, выпущенных ЦФА "Союз-печать" (1968-1974). – М., 1975. – 112с.
655650
   Каталог контролирующих и обучающих устройств. – Москва, 1977. – 34с.
655651
  Гордезиани Р.В. Каталог кораблей "Илиады" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гордезиани Р.В. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 18 с.
655652
  Алексеева Т.И. Каталог краниологических и остеологических коллекций Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ / Т.И. Алексеева. – Москва, 1979. – 198с.
655653
   Каталог кратеров Марса и статистика кратеров Марса, Меркурия и Луны. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 70 с.
655654
   Каталог культур Всесоюзной коллекции непатогенных микроорганизмов. – Москва : Наука, 1976. – 237 с.
655655
   Каталог культур микроорганизмов, поддерживаемых в институтах СССР. – Москва : Наука, 1964. – 124 с.
655656
   Каталог культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій / Мін-во культури і туризму України ; Держ. служба контролю за переміщ. культурних цінностей через держ. кордон України ; [ ред. кол.: Гусак В.А., Савчук Ю.К., Шкляр С.М., Яковина М.М. ; упоряд.: Шандрук М.Ю., Юрченко-Микита О.В. ]. – Київ, 2010. – 136 с.
655657
   Каталог культурних цінностей, викрадених з музеїв та культових споруд України (1984-1998) = Catalogue cultural treasures, stolen from the museums and churches of Ukraine (1984-1998). – Київ : [Стін], 1999. – 92 с., іл. : іл. – Текст парал. україн. та англ. мовами. – ISBN 966-95766-0-1
655658
  Корженевский Н.Л. Каталог ледников Средней Азии / Н.Л. Корженевский. – Ташкент, 1930. – 200с.
655659
   Каталог ледников СССР. Кольский полуостров. Хибинские горы. – Ленинград
т.1, ч. 1. – 1966. – 43-51с.
655660
   Каталог ледников СССР. Северный край. Урал. – Ленинград
т.3, ч.3. – 1966. – 5-42с.
655661
   Каталог лекцій організації товариства "Знання" Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1971. – 71с.
655662
   Каталог лекцій організації товариства "Знання" Київського ордена Леніна університету ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1967. – 31 с.
655663
   Каталог летних направлений: Турция, Хорватия, Кипр, Испания, Германия, Греция : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 38-61
655664
   Каталог линотипных и монотипных шрифтов. – М.
XVIII. – 1953. – 26, 18, 30с.
655665
   Каталог литературы по истории Саратовского гос.университета им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1959. – 80с.
655666
   Каталог литературы по мохообразным (Bryophyta) : По фондам отд. Б-ки АН СССР при Ботан. ин-те им. В. Л. Комарова АН СССР (1976-1980). – Ленинград : БАН, 1983. – 230с.
655667
  Цветкова Нина Николаевна Каталог литературы по мохообразным (Bryophyta) 1946-1960 гг. : (По фондам отд-ния Б-ки А СССР при Ботан. ин-те им. В. Л. Комарова АН СССР) / Б-ка АН СССР; Сост.: Н. Н. Цветкова, З. Ф. Крюкова; Под ред. акнд. геогр. наук И. И. Абрамова и канд. биол. наук Н. Н. Цветковой. – Ленинград : БАН, 1976. – 412с.
655668
  Цветкова Н.Н. Каталог литературы по мохообразным 1961-1970 гг. / Н.Н. Цветкова. – Л., 1975. – 199с.
655669
  Цветкова Н.Н. и Крюкова З.Ф. Каталог литературы по мохообразным 1971-1975 гг. : По фондам отд-ния библиотеки АН СССР при Ботан. ин-те им. В. Л. Комарова АН СССР / Н.Н. и Крюкова З.Ф. Цветкова; АН СССР; Под ред. канд. геогр. наук И. И. Абрамова и канд. биол. наук Н. Н. Цветковой. – Ленинград : БАН, 1977. – 331 с.
655670
  Щеглова О.П. Каталог литографированных книг на персидском языке в собрании восточного отдела Научной библиотеки им.А.М.Горького Ленинского гос.университета / О.П. Щеглова. – Москва, 1989. – 354с.
655671
   Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України : довідковий посібник / [К.М. Баглай та ін.] ; за ред. А.П. Лебеди ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2009. – 160 с. – Бібліогр.: с. 156-158. – ISBN 978-966-360-125-0
655672
  Вейнберг Б.П. Каталог магнитных определений в полярных странах / Б.П. Вейнберг. – Москва, 1933. – 51с.
655673
   Каталог магнитных определений в СССР и сопредельных странах с 1556 по 1926 г. / Вейнберг Б.П. – Л.
XXIV. – 1929. – 215с.
655674
   Каталог малярської творчості Т.Г.Шевченка експонованої в галереї. – Х., 1934. – 36с.
655675
  Соколовская Т.О. Каталог масонской коллекции Д.Г. Бурылина : Русский отдел / Сост. Тира Соколовская. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. – 45 с. : ил., портр.
655676
   Каталог материалов по архитектуре СССР. – Ленинград
1. – 1960. – 274с.
655677
   Каталог материалов по архитектуре СССР. – Ленинград
2. – 1960. – 171с.
655678
   Каталог материалов по архитектуре СССР. – Ленинград
3. – 1960. – 95с.
655679
  Вышенков В.П. Каталог материальной части отечественной артиллерии / В.П. Вышенков. – Ленинград, 1961. – 424с.
655680
  Кулева Г.В. Каталог местонахождений двустворчатых моллюсков и листоногих ракообразных в пермских и триасовых отложениях Оренбургского и Башкирского Приуралья / Кулева Г.В., Молин В.А., Твердохлебов В.П ; под ред. Морозова Н.С. – Саратов : Саратовский университет, 1967. – 78 с., [1] л. схем. – Библиогр.: с. 76-77
655681
  Налетов П.И. Каталог местонахождений ископаемых фауны, флоры, пыльцы и спор центральной части бурятской АССР / П.И. Налетов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 64с.
655682
  Гаряинов В.А. Каталог местонахождений позвоночных в пермских и триасовых отложениях Оренбургского Приуралья и юга Общего Сырта / В.А. Гаряинов, В.Г. Очев. – Саратов : Саратовский ун-тет, 1962. – 64с.
655683
  Твердохлебова Г.И. Каталог местонахождений тетрапод верхней перми Южного Приуралья и юго-востока Русской Платформы / Г.И. Твердохлебова; Под. ред. Очева В.Г. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 89с.
655684
  Блом Г.И. Каталог местонахождений фаунистических остатков в нижнетриасовых отложениях среднего Поволжья и Прикамья / Г.И. Блом. – Казань : Казанский ун-тет, 1968. – 376с.
655685
  Лугаускас А.Ю. Каталог микромицетов - биодеструкторов полимерных материалов / А.Ю. Лугаускас. – М., 1987. – 339с.
655686
  Синяков В.И. Каталог минералогической коллекции Центрального Сибирского геологического музея : Автореф... наук: / Синяков В.И.;. – Новосибирск, 1978. – л.
655687
   Каталог минеральных вод УССР : (приложение к "Обзору минеральных вод УССР"). – Киев : [б. и.]
Ч. 1. – 1980. – 770 с. : табл. + 1 Карта фактического материала (к "Обзору минеральных вод УССР") м-ба 1:1 000 000 [3] л. – Имеет общ. пагинацию с Ч.2 - .Изд. дефект.: отсутствует 1 л. карты: № 3. – Библиогр. в тексте
655688
   Каталог минеральных вод УССР : (приложение к "Обзору минеральных вод УССР"). – Киев : [б. и.]
Ч. 2. – 1980. – с. 772-1382 + 1 Карта фактического материала (к "Обзору минеральных вод УССР") м-ба 1:1 000 000 [4] л. – Имеет общ. пагинацию с Ч.1. - Изд. дефект.: отсутствует 1 л. карты: № 4
655689
  Барышников Г.Ф. Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен-современность / сост. Г.Ф. Барышников ; И.М. Громов. – Ленинград : [б. .и.], 1981. – 456 с.
655690
  Морозов А.В. Каталог моего собрания Русских гравированных литографированных портретов / А.В. Морозов. – Москва
Т. 4 : Р. - Я, Фи [старое]. – 1913. – 989 -1224 стб., VIII, CCCLVI-CDLXXXIII л. портр. : портр., ил.
655691
  Ходжаниязов Т. Каталог монет государства Великих Сельджуков / Т. Ходжаниязов. – Ашхабад, 1979. – 175с.
655692
  Змигродзкий К.А. Каталог монет и медалей Музея Витебской ученой архивной комиссии / Сост. хранитель Музея К.А. Змигродзкий. – Витебск : Тип. насл. М.Б. Неймана, 1911. – 38 с.


  Экз. № 42235 деф, отсутств. с. 46-48
655693
  Ишанханов С.Х. Каталог монет Коканда XVIII-XIX вв. / С.Х. Ишанханов. – Ташкент, 1976. – 40с.
655694
  Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент / О.И. Смирнова. – Москва, 1963. – 171с.
655695
  Фролова Н.А. Каталог монет царей династии спартакидов II в. до н.э. (Гигиенонта, Спартока, Перисадов) // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-113. – ISSN 0321-0391


  Боспорське царство, Боспор — антична рабовласницька держава в Північному причорномор"ї на Боспорі Кіммерійському (Керченській протоці). Столиця — Пантікапей. Утворилося близько 480 до н.
655696
   Каталог монет чеканенных в России с 1699 года по 1894 год включительно / [Сост. и изд. А.Н. Трапезниковым, представителем фирмы "В.Г. Белин", в С.-Петербурге]. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Я. Кровицкого
№ 2. – 1897. – 32 с.
655697
  Трапезников А.Н. Каталог монет чеканных в России с 1699 года по 1908 год включительно / Сост. и изд. А.Н. Трапезниковым, владельцем фирмы "В.Г. Белин", в С.-Петербурге. – Санкт-Петербург : "Электропечатная" Я. Кровицкого
№ 6. – 1909. – 105 с., 10 л. ил. : ил.
655698
   Каталог монографических палеонтологических коллекций, хранящихся в учреждениях Министерства геологии СССР. – Вып. 1. – Ленинград : Недра, 1974. – 64с.
655699
   Каталог монографических палеонтологических коллекций, хранящихся в ЦНИГР музее. – Ленинград : Недра, 1966. – 176с.
655700
   Каталог монографических палеонтологических коллекций, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 2. – Ленинград : Недра, 1971. – 47с.
655701
   Каталог музейних фондів. 1977: Збірник наукових праць. – К., 1978. – 369с.
655702
  Змигродзкий К.А. Каталог музея Витебской ученой архивной комиссии / сост. К.А. Змигродзкий, хранитель музея ; [Витебская ученая архивная комиссия. Музей]. – Витебск : Типо-лит. насл. М.Б. Неймана, 1912. – 48 с.


  Экз. № 42235 деф, отсутств. с. 46-48
655703
   Каталог музея Костромской губернской ученой архивной комиссии. – Кострома : Губернская Типография, 1909. – 75 с.
655704
   Каталог музея украинских древностей В.В.Тарковского / Издание Черниговского Губернского Земства ; сост. Б.Д.Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского Земства
Т.2. – 1903. – 367 с. – Один экз. деф. : без обл.
655705
  Бляндур О.В. Каталог мутантных линий кукурузы, полученных методом экспериментального мутагенеза в Молдавии / Бляндур О.В., Лысиков В.Н.; АН МолдССР. Отдел генетики растений. – Кишинев : РИО АН МССР, 1970. – 208с
655706
  Бошнаков Н.Г. Каталог на изданията 1955-1964 / Бошнаков Н.Г. ; художник : Х. Кръстев ; Военно-исторически музеи - Плевен. – Плевен : Александър Пъшев, 1965. – 58 с., ил. : ил.
655707
   Каталог наледей зоны БАМ. – Ленинград
1. – 1980. – 62с.
655708
   Каталог наледей зоны БАМ. – Ленинград
2. – 1981. – 84с.
655709
   Каталог народно-декоративного искусства Азербайджана. – М., 1963. – 35с.
655710
  Арнольд Н.М. Каталог насекомых Могилевской губернии / Составлен Н. Арнольдом. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фроловой, 1901. – 150 с. – Пар. назв., авт. и предисл. на рус. и латин. яз.. - БезОтд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества. Horae Societatis Entomologicae Rossicae variis sermonibus in Rossia usitatis editae.1893-1894, т. XXVIII:. – Библиогр.: с. VI


  Arnold Nikolai Michajlovic
655711
  Белль Каталог насекомых найденных в окрестностях Ярославля : статья М.К. фон-Белля / Белль, фон // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – С. 383-393
655712
   Каталог неледей зоны БАМ. – Ленинград
Вып. (?). – 1982
655713
   Каталог нових іноземних книг, що надійшли до великих бібліотек м. Києва
№ 2/3. – 1992
655714
   Каталог нових іноземних книг, що надійшли до великих бібліотек м. Києва
№ 4. – 1992
655715
   Каталог нових іноземних книг, що надійшли до великих бібліотек м. Києва
№ 1. – 1993
655716
   Каталог нових іноземних книг, що надійшли до великих бібліотек м. Києва
№ 2/3. – 1993
655717
   Каталог новых иностранных книг (поступления 1946-1947 гг.) / Естествознание. Биология. – Москва
3. – 1950. – 80 с.
655718
   Каталог новых иностранных книг (поступления 1946-1947 гг.) / Естествознание. Геология. География. – М.
2. – 1949. – 47с.
655719
   Каталог новых иностранных книг, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Киева
[1988]. – 1988
655720
   Каталог новых иностранных книг, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Киева
№ 1. – 1989
655721
   Каталог новых иностранных книг, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Киева
№ 2. – 1989
655722
   Каталог новых иностранных книг, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Киева
№ 3/4. – 1989
655723
   Каталог новых химических реактивов, биохимических препаратов, хромотографических материалов и технических химических продуктов для научных исследований, выпускаемых в СССР. – М., 1990. – 158с.
655724
   Каталог нормативних документів
за 1997 р. – 1997
655725
   Каталог нот для пианолы-метростиль, пианолы-темодист и пианолы-пиано. – Санкт-Петербург ; москва ; Рига : Юлий Генрих Циммерман ; [Русская скоропеч.], 1911. – 150 с.
655726
   Каталог обласної художньої виставки присвяченої 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Львів, 1954. – 28с.
655727
   Каталог областной выставки работ победителей конкурса "Юные техники Харьковщины - Родине" 1961 года. – Х., 1962. – 31с.
655728
   Каталог областной выставки самодеятельных художников. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-прикладное искусство. – Новосибирск, 1967. – 30с.
655729
  Теребов В.Н. Каталог облигаций и обязательств внутренних государственных и целевых займов РСФСР и СССР с 1922 года по настоящее время / В.Н. Теребов. – Саранск, 1990. – 27с.
655730
  Григорьев С.В. Каталог озер Карелии / С.В. Григорьев, Г.Л. Грицевская ; Акад. наук СССР, Карел. филиал. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, [Ленингр. отд-ние], 1959. – 239 с., [1] л. карт.
655731
   Каталог оперативной сигнальной информации по иностранным журналам на 1975 г.. – М., 1974. – 112с.
655732
   Каталог оперативной сигнальной информации по иностранным журналам на 1976 год. – М., 1975. – 104с.
655733
   Каталог описаний изобретений,запатентованных в Финляндии. Дополнение 1. 1964-1966. – Москва
1. – 1968. – 157с.
655734
   Каталог определений возраста горных пород СССР радиологическими методами. Восточный Казахстан. – Москва, 1970. – 599с.
655735
   Каталог оптического стекла, 1958. – 31с.
655736
  Свечников М.А. Каталог орбитальных элементов масс и светимостей тесных двойных звезд / М.А. Свечников. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1986. – 226с.
655737
   Каталог оригиналов, хранящихся в палеонтологическом институте АН СССР : Брахиоподы. Отряд Productida. – Москва : Наука, 1975. – 394с.
655738
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом институте АН СССР : Список работ. – Москва
Ч. 2 : Позвоночные. – 1972. – 116с.
655739
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом институте АН СССР : Костистые рыбы / Teleostei. – Москва : АН СССР, 1977. – 79с.
655740
   Каталог оригиналов, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при институте геологии и геофизики : Брахиоподы. – Новосибирск, 1979. – 186с.
655741
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом отделе Центрального сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики : Трилобиты. – Новосибирск, 1984. – 308с.
655742
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики. – Новосибирск
Археоциаты, строматопороидеи, ругозы, криноидеи. – 1978. – 248с.
655743
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики : Праполиты, мшанки. – Новосибирск, 1980. – 120с.
655744
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики : Двустворчатые моллюски. – Новосибирск, 1987. – 184с.
655745
   Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом отделе Центрального сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики: Табуляты. – Новосибирск, 1982. – 135с.
655746
  Ковшарь А.Ф. Каталог орнитологической коллекции Института зоологии Академии наук Казахской ССР / А.Ф. Ковшарь, М.А. Кузьмина. – Алма-Ата, 1984. – 82с.
655747
  Девятко Т.Н. Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина = Каталог орнітологічної колекції Музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна = Catalogue of ornithoiogical collections of the Museum of Nature : (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан) / Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С. ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Мензбиров. орнитол. о-во НИИ биогеографии и ландшафт. экологии ДГПУ. – Изд. 2-е (доп.). – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 397, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-623-799-9
655748
   Каталог отдела имени Н.Х. Бунге в библиотеке Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : Типо-литограф. С.В. Кульженко, 1908. – VIII, 274 с.
655749
   Каталог отдела минералогии. – М., 1916. – 33с.
655750
   Каталог отдела печатного и писче бумажного дела / Всероссийская выставка в Киеве 1913 г. – [Киев] : Тип. худ.-ремесл. мастерской школы печатного дела, 1913. – 71 с.
655751
   Каталог отдела русского дореволюционного искусства. Живопись. Скульптура. Графика. – 2-е доп. изд. – Рига, 1962. – 140с.
655752
   Каталог отечественных журналов на русском языке за 1917-1977 гг., хранящихся в фондах ГПИБ. – Москва
1. – 1981. – 126 с.
655753
  Шевелева Е.Н. Каталог отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков. / Е.Н. Шевелева. – Л, 1962. – 352с.
655754
   Каталог отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 148с.
655755
   Каталог относительных положений и движений 200 визуально-двойных звезд по наблюдениям в Пулкове на 26" рефракторе в 1960-1986 гг.. – Ленинград : Наука, 1988. – 40 с.
655756
   Каталог отраслевого фонда алгоритмов и программ. – Москва, 1987. – 52с.
655757
   Каталог отчетной выставки картин бригады художников членов А.Х.Р. Сергей Максимов, Н.Х.Максимов, Е.О.Машкевич/ и др.. – М., 1932. – 18с.
655758
  Пилипенко Д.О. Каталог палеонтологічних колекцій в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 14-16
655759
  Горфункель Александр Каталог палеотипов : Из собрания Научной библиотеки им. М. Горького Ленинградского университета / Сост.: А. Горфункель. – Ленинград, 1977. – 150с.
655760
  Шамрай М.А. Каталог палеотипов : Из фондов Центр.науч.б-ки им.В.И.Вернадского НАН Украи-ны / НАН Украины;ЦНБ им.В.И.Вернадского;Ин-т украинской археографии;Сост.М.А.Шамрай,Б.В.Грановский,И.Б.То. – Киев : Наукова думка, 1997. – 550с. – ISBN 5-12-002603-6
655761
   Каталог палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В.Стефаника АН УССР. – Киев, 1986. – 195 с.
655762
   Каталог параметров. – в 22 частях. – Москва, 1981
655763
   Каталог первой выставки из фондов галереи. Живопись. Графика. Скульптура. – Кемерово, 1976. – 48с.
655764
   Каталог первой Республиканской выставки работ художников театра и кино Киргизии. – Фрунзе, 1962. – 72с.
655765
  Красноярская с.-х. и промышленная выставка (1 ; 1892) Каталог первой Сельско-хохяйственной выставки, открытой в гор. Красноярске 6-го сентября 1892 г. Красноярским отделом Императорского Московского общества сельского хозяйства. – Красноярск : Тип. Кудрявцева, 1893. – 63, [2], 7 с.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Фенороповичу Кащенко от одного из экспонентов М. Киборта
655766
   Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233-1799. – К., 1972. – 670с.
655767
  Ясас Р.В. Каталог пергаментов / Р.В. Ясас. – Вильнюс, 1980. – 614 с.
655768
   Каталог переводов за 2-й квартал 1952 г. (Информационно-библиографического отдела Центр. политехнич. б-ки). – М., 1953. – 80с.
655769
   Каталог переводов за 3-й квартал 1952 г. (Информационно-библиографического отдела Центр. политехнич. б-ки). – М., 1953. – 44с.
655770
   Каталог переводов описаний зарубежных патентов по геофизическим методам разведки. – М., 1972. – 69с.
655771
   Каталог переводов описаний изобретений к патентам по гидрогеологии и инженерной геологии. Гидрогеология и инженерная геология. – М., 1976. – 20с.
655772
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
14. – 1961. – 24с.
655773
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
24. – 1961. – 14с.
655774
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
25. – 1961. – 18с.
655775
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
35. – 1961. – 19с.
655776
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
38. – 1961. – 19с.
655777
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
39. – 1961. – 16с.
655778
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
3. – 1962. – 36с.
655779
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
10. – 1962. – 30с.
655780
   Каталог переводов по радиоэлектронике. – М.
11. – 1962. – 36с.
655781
   Каталог переводов, выполненных Информационно-библиографическим отделом во 2-м, 3-м и 4-м кварталах 1953 г.. – М., 1954. – 158с.
655782
   Каталог передвижного музея учебных пособий при Русском техническом обществе. По анатомии. – Вырезка. – 1-2с.
655783
   Каталог передвижного музея этнографии, уродства, мифологии, истории, испанской инквизиции. – Изд. 2-е. – Севастополь, 1927. – 16с.
655784
   Каталог передвижного музея этнографии, уродства, мифологии, историии, испанской инквизиции. – изд. 2-е. – Севастополь : 2 Гостипография "Крымполитграфтреста", 1927. – 16 с.
655785
   Каталог передвижного музея. Этнография. Уродства. Мифология. История. Испанская инквизиция. – Севастополь, 1926. – 16с.
655786
  Гамзаев Ю.Д. Каталог передвижной выставки графических работ Юрия Гамзаева посвященной празднованию 50-летия Ленинградского Дома ученых в Лесном / Ю.Д. Гамзаев. – Ленинград : Ленуприздат, 1984. – 64 с.
655787
   Каталог передвижной выставки произведений советских художников. – Алма-Ата; Ташкент; Сталинабад; Ашхабад, 1948. – 18с.
655788
   Каталог передвижной выставки произведений художников Казахстана, посвященной 40-летию республики и КП Казахстана. – Алма-Ата, 1961. – 32с.
655789
   Каталог передвижной выставки. Живопись. Рисунок. Графика. Плакат. Текстиль. – М., 1931. – 31с.
655790
   Каталог передвижной художественной выставки из фондов Государственной Третьяковской галереи. – М., 1968. – 46с.
655791
   Каталог переменных непроволочных резисторов. – Москва, 1970. – 91 с.
655792
  Васютина М.И. Каталог периодических изданий на иностранных языках Научной библиотеки Московского университета : (по состоянию на 1 января 1966 г.) : А-К / МГУ им. М.В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А.М. Горького ; [сост.: библиотекарь М.И. Васютина ; редактор: М.А. Знаменская]. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 532 с.
655793
   Каталог периодических изданий на иностранных языках Научной библиотеки Московского университета : (по состоянию на 1 января 1966 г.) / МГУ им. М.В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А.М. Горького ; [сост.: библиотекарь М.И. Васютина ; редактор: М.А. Знаменская]. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 508 с.
655794
   Каталог периодических изданий на иностранных языках Научной библиотеки Московского университета : (по состоянию на 1 января 1966 г.) : L-Q / МГУ им. М.В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А.М. Горького ; [сост.: библиотекарь М.И. Васютина ; редактор: М.А. Знаменская]. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 348 с.
655795
   Каталог периодических изданий на иностранных языках Научной библиотеки Московского университета : (по состоянию на 1 января 1966 г.) / МГУ им. М.В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А.М. Горького ; [сост.: библиотекарь М.И. Васютина ; редактор: М.А. Знаменская]. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 436 с.
655796
   Каталог периодических изданий на русском языке Научной библиотеки Московского университета : (по состоянию на 1 января 1974 г.). – Москва : Издательство Московского университета
Т. 1 : Журналы : библиогр. указ. / [сост.: гл. библиотекарь: М.И. Васютина ; ред. М.А. Знаменская]. – 1976. – 650, [1] с.
655797
   Каталог периодических изданий на русском языке Научной библиотеки Московского университета (по состоянию на 1974 г.) : (по состоянию на 1 января 1974 г.). – Москва : Издательство Московского университета
Т. 2 : Продолжающиеся издания : библиогр. указ. / [сост.: М.И. Васютина, М.П. Нечаева ; ред. В.В. Чистова]. – 1977. – 795 с.
655798
  Рябов М.И. Каталог периодов переменности внегалактических радиоисточников в сантиметровом диапазоне длин волн / М.И. Рябов, А.Л. Сухарев, А.И. Донских // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 3. – C. 161-188. – ISSN 1027-9636
655799
   Каталог періодичних видань /Державного літературного видавництва/ Друге півріччя 1937. – К., 1937. – 8с.
655800
   Каталог періодичних видань України на 1932 рік. – Харків : Союзпечать, 1932. – 52 с.
655801
  Каплан С.С. Каталог персон. выставки / С.С. Каплан. – К., 1973. – 6с.
655802
   Каталог персональної виставки творів заслуженого діяча мистецтв УРСР О.Л. Кульчицької. – Львів : Нестеровська райдрукарня, 1954. – 42, [37] с.
655803
   Каталог персональной выставки Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного художника БАССР Александра Эрастовича Тюлькина. – Уфа, 1970. – 19с.
655804
   Каталог персональной выставки произведений академика живописи Ивана Семеновича Куликова. 1.IV.1875-15.XII.1941. – Горький; Москва, 1959. – 46с.
655805
   Каталог персональной выставки работ саратовского художника Бориса Павловича Боброва. – Саратов, 1962. – 24с.
655806
   Каталог персональной выставки художника Ивана Яковлевича Стаднийчука. – Алма-Ата, 1970. – 23с.
655807
  Мурин А.В. Каталог перспективных форм гладиолуса / А.В. Мурин. – Кишинев, 1988. – 82 с.
655808
   Каталог печатных книг и публикаций на языках народов Дагестана: (Дорев. период). – Махачкала, 1989. – 298с.
655809
   Каталог підручників для шкіл профосвіти й політосвіти : Підручники, які рекомедував, ухвалив або дозволив до вжитку у відповідних школах та організаціях держнаукметодком наркомосвіти УСРР. – Харків : Держвидав України, 1927. – 52 с. – (Профосвіта й політосвіта)
655810
   Каталог плакатов гражданской войны : (из фондов музея). – Саратов : Приволжское книжное, 1966. – 28 с.
655811
  Голикова Т.И. Каталог планов второго порядка / Голикова Т.И., Панченко Л.А., Фридман М.З. – Москва : Изд-во МГУ / Межфак. лаборатория стат. методов МГУ ; Вып. 47
Ч. 2. – 1974. – 383 с. : с граф.
655812
   Каталог племенных быков Верхне-Муллинской межрайонной государственной станции по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. – Пермь, 1960. – 74 с.
655813
   Каталог по максимальному дождевому стоку рек СССР. – Ленинград, 1972. – 132с.
655814
  Николаева В.П. Каталог позднеюрских аммонитов Русской платформы (семейство Kosmoceratidae) : монография / В.П. Николаева. – Саратов : Саратовский университет, 1973. – 65с.
655815
   Каталог полевых масс-спектров органических соединений. – Киев, 1976. – 114с.
655816
   Каталог положений 199 звезд в площадках с внегалактическими радиоисточниками / Н.А. Чернега, А.Я. Грегуль, А.А. Молотай, Н.Д. Канивец // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 87-96. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведен каталог прямых восхождений и склонений звезд в площадках с внегалактическими радиоисточниками, составленный по наблюдениям, произведенным на меридианном круге АО Киевского университета в 1982-1984 гг.
655817
   Каталог положений 203 звезд высокой светимости / Н.А. Чернега, А.Я. Грегуль, А.А. Молотай, Н.Д. Канивец // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 83-92. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Приводится каталог прямых восхождений и склонений звезд высокой светимости, составленный по наблюдениям, произведенным на меридианном круге АО Киевского университета в 1980-1984 гг.
655818
  Лудченко Е.Ф. Каталог положений и собственных движений 70 переменных звезд для равноденствия 1950.0. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лудченко Е.Ф. ; М-во высш и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 8 с.
655819
  Лудченко Е.Ф. Каталог положений и собчственных движений 70-переменных звезд для равноденствия. : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лудченко Е.Ф.; Одесское высшее инженерное морское училище. – Одесса, 1961. – 178л. – Бібліогр.:л.176-178
655820
  Дрофа В.К. Каталог положений слабых звезд в системе ПФКСЗ / В.К. Дрофа, Н.А. Чернега. – Киев : Киевский университет, 1964. – 207 с.
655821
  Помологический сад и питомник для акклиматизации плодовых деревьев и кустарников Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга (Петербург). Каталог помологического сада и питомников для аклиматизации плодовых и декоративных деревьев, кустарников и многолетних растений д-ра Э.Регеля и Я.К.Кессельринга в Петрограде. № 51. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
51. – 98 с.


  Регель Эдуард Людвигович
655822
  Педагогический музей военно-учебных заведений (Петербург) Каталог пособий по естествознанию / Пед. музей Военно-учебных заведений. – 1914-1915. – Санкт-Петербург : Тип. В.Я. Мильштейна
Вып. 1 : Систематические коллекции по зоологии. – 1914. – V, 170 с.
655823
  Дубовской Каталог постоянной выставки / Дубовской. – Л, 1961. – 18с.
655824
   Каталог поступлений (Гос. Музея Татарской АССР) 1958 года. – Казань, 1959. – 58с.
655825
   Каталог почтовых марок бывш. Российской империи, РСФСР и СССР на 1924 год. – Изд. 2-е. – М.
2. – 1924. – 144с.
655826
   Каталог почтовых марок Венгерской Народной Республики. 1967-1970 гг.. – М., 1971. – 61с.
655827
   Каталог почтовых марок Германской Демократической Республики. 1948-1971. – М., 1973. – 288с.
655828
   Каталог почтовых марок Германской Демократической Республики. 1972-1980. – М., 1983. – 144с.
655829
   Каталог почтовых марок Корейской Народно-Демократической Республики. 1964-1970 гг.. – М., 1972. – 64с.
655830
   Каталог почтовых марок Монгольской Народной Республики. 1964-1970 гг.. – М., 1971. – 47с.
655831
   Каталог почтовых марок Народной Республики Болгарии. 1945-1972. – М., 1974. – 271с.
655832
   Каталог почтовых марок Польской Народной Республики, 1944-1976. – М., 1979. – 366с.
655833
   Каталог почтовых марок Польской Народной Республики. 1966-1971. – М., 1972. – 78с.
655834
   Каталог почтовых марок СССР. – Москва, 1976. – 40 с.
655835
   Каталог почтовых марок СССР. – М., 1990. – 47с.
655836
   Каталог почтовых марок СССР, 1918-1974. – М., 1976. – 837с.
655837
   Каталог почтовых марок СССР, 1918-1980. – М.
1. – 1983. – 512с.
655838
   Каталог почтовых марок СССР, 1918-1980. – М.
2. – 1984. – 270с.
655839
   Каталог почтовых марок СССР. 1918-1969. – М., 1970. – 655с.
655840
   Каталог почтовых марок СССР. 1970. – М., 1971. – 63с.
655841
   Каталог почтовых марок СССР. 1972. – М., 1973. – 47с.
655842
   Каталог почтовых марок СССР. 1973. – М., 1974. – 48с.
655843
   Каталог почтовых марок СССР. 1974. – М., 1975. – 40с.
655844
   Каталог почтовых марок СССР. 1985. – М., 1986. – 48с.
655845
   Каталог почтовых марок СССР. 1987. – М., 1988. – 47с.
655846
   Каталог почтовых марок Чехословацкой Социалистической Республики. 1945-1972. – Москва : М-во связи СССР, Центр. филателист. агентство "Союзпечать", 1973. – 320 с. – Библиогр.: с. 320
655847
  Гонцарюк І.В. Каталог поштових марок України (1918-2003) / Гонцарюк І.В., Рипела Д.В. – Чернівці : Місто, 2004. – 150с. : іл. – Copyright: DIVARI s.r.o. 2004. – ISBN 966-8341-27-9
655848
  Фаст Н.П. Каталог появлений серебристых облаков по мировым данным / Н.П. Фаст. – Томск, 1980. – 101с.
655849
  Фаст Н.П. Каталог появлений серебристых облаков по мировым данным. / Н.П. Фаст. – Томск, 1972. – 194с.
655850
  Болсуновский К. Каталог предметов выставленных в университете Св. Владимира, во время XI Русского Археологического Съезда в Киеве : витрина А. Привесные печати и пломбы / К. Болсуновский. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1899. – 20 с.
655851
   Каталог предметов малорусской старины и редкостей. Коллекции В.В. Тарковского. – Вып. I. – Киев
Шевченко. – 1893. – 34 с.
655852
  Шелюков Ф.С. Каталог предметов Олонецкого естественно-промышленного и историко-этнографического музея / сост.заведующим музеем, старшим чиновником особых поручений при Олонецком Губернаторе Ф.С.Шелюковым. – Петрозаводск : Губернская Типография, 1889. – 167 с.
655853
   Каталог предметов, доставленных на Археологическую выставку при IX Археологическом съезде в Вильне в 1893 году. – Вильна : Тип. А.Г.Сыркина, 1893. – 112 с.
655854
   Каталог препаратов по зоологии беспозвоночных Подвижного музея учебных пособий при Русском техническом обществе. – Вырезка. – 7с.
655855
  Свечников М.А. Каталог приближенных фотометрических и абсолютных элементов затменных переменных звезд / М.А. Свечников, Э.Ф. Кузнецова. – Свердловск : Издательство Уральского университета
Т. – 1990. – 229 с.
655856
  Свечников М.А. Каталог приближенных фотометрических и абсолютных элементов затменных переменных звезд / М.А. Свечников, Э.Ф. Кузнецов. – Свердловск : Издательство Уральского университета
Т. 1. – 1990. – 223 с.
655857
   Каталог приборов. – Минск, 1988. – 173с.
655858
   Каталог приборов Подвижного музея учебных пособий при Русском техническом обществе : по физике. – Вырезка. – С. 1-6
655859
  Горфункель А.Х. Каталог прижизненных изданий произведений В.И. Ленина в фондах Научной библиотеки Ленинградского университета / А.Х. Горфункель. – Ленинград, 1973. – 40с.
655860
   Каталог прижизненных изданий произведений В.И.Ленина, хранящихся в научной библиотеке им. Н.И.Лобачевского. – Казань : Издательство Казанского университета, 1970. – 71, [4] с.
655861
   Каталог программ по сейсмометрии для ЭЦВМ "Минск-22". – К., 1969. – 142с.
655862
   Каталог программных средств. – Москва, 1990. – 15 с.
655863
   Каталог программных средств: фонд алгоритмов и программ НИВЦ АН СССР: Информационный материал. – Пущино, 1989. – 32 с.
655864
   Каталог продуктов химической промышленности Горьковского совнархоза. – Горький, 1959. – 91с.
655865
   Каталог произведений западноевропейского искусства. Живопись. Графика (гравюра). – Горький, 1977. – 82с.
655866
   Каталог произведений изобразительного и прикладного искусства, переданных Союзом художников СССР музеям и учреждениям страны. – М., 1971. – 98с.
655867
   Каталог произведений изобразительного и прикладного искусства, переданных Союзом художников СССР музеям и учреждениям страны. – М.
3. – 1977. – 178с.
655868
   Каталог произведений изобразительного и прикладного искусства, переданных Союзом художников СССР музеям и учреждениям страны. – М.
4. – 1982. – 251с.
655869
   Каталог произведений изобразительного и прикладного скусства, переданных Союзом художников СССР музеям и учереждениям страны. – Москва : Советский художник
[Вып. 1]. – 1971. – 96 с.
655870
   Каталог произведений скульптора Елены Александровны Янсон-Манизер. 35 лет творческой деятельности. – М., 1958. – 24с.
655871
   Каталог произведений Степана Дмитриевича Эрьзи (Нефедова). 1876-1959. Скульптура. – Саранск, 1969. – 96с.
655872
   Каталог произведений художника Баранова Константина Яковлевича. – Алма-Ата : ТУДСМ, 1960. – 92 с.
655873
   Каталог произведений художника Н.И. Пискарева. – Москва : Типография Биб-ки им. В.И. Ленина, 1963. – 20 с.
655874
   Каталог произведений художников Российской Федерации, переданных в дар музеям, картинным галереям, различным организациям и учреждениям, 1976-1980. – М., 1982. – 215с.
655875
   Каталог произведений. Областная художественная юбилейная выставка. – Кострома, 1967. – 72с.
655876
  Тимашкова Г.М. Каталог прямых восхождений 122 звезд со склонениями от +70 0 до +90 0, полученный из наблюдений на горизонтальном меридианном инструментк Л. А. Сухарева : Автореф... канд физ. мат.наук: / Тимашкова Г. М.; АН СССР, Глав. астрон. обсерв. – Л., 1966. – 9л.
655877
  Новопашенный Б.В. Каталог прямых восхождений 645 звезд ФКСЗ в системе FКЗ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новопашенный Б.В.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1960. – 13л.
655878
  Чернега Н.А. Каталог прямых восхождений звезд ФКСЗ и исследование меридианного круга Астрономической обсерватории Киевского университета. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернега Н.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1960. – 11л.
655879
  Фомин В.Е. Каталог птиц Монгольской Народной Республики / В.Е. Фомин, А. Болд. – М., 1991. – 123с.
655880
  Иванов А.И. Каталог птиц СССР. / А.И. Иванов. – Ленинград : Наука, 1976. – 275с.
655881
   Каталог путеводитель (по Гос. Русскому музею). Русская живопись XVIII-XIX веков. – Л., 1948. – 221с.
655882
   Каталог работ выставки детского изобразительного творчества. – Пермь, 1967. – 38с.
655883
   Каталог работ выставки детского изобразительного творчества. – Пермь, 1968. – 48с.
655884
   Каталог работ выставки детского изобразительного творчества. – Пермь, 1969. – 46с.
655885
   Каталог рабочих чертежей нестандартного оборудования. 13. – Москва
13. – 1967. – 254с.
655886
   Каталог радиоисточников Зеленчукского обзора неба в диапазоне склонений 0*-14*. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 200 с.
655887
   Каталог радиоуглеродных дат. – Новосибирск, 1985. – 88с.
655888
   Каталог разработок по иммитационным методам активного обучения. – Киев
2. – 1984. – 123с.
655889
   Каталог районированных сортов картофеля овощных и бахчевых культур. – М., 1965. – 238с.
655890
   Каталог районированных сортов сельскохозяйственных культур. – М., 1964. – 464с.
655891
   Каталог районированных сортов сельскохозяйственных культур по РСФСР. – Москва : министерства сельского хоз-ва РСФСР, 1960. – 267 с.
655892
   Каталог районированных сортов сельскохозяйственных культур по союзным республикам (без РСФСР). – М., 1967. – 316с.
655893
  Михайлова Р. Каталог раритетів наукової бібліотеки КНУКіМ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 33-34


  Рец. на Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842-1941 : каталог / кол. уклад.: В.В. Степко, Г.О. Стешенко, Т.В. Улятовська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка . - Київ : /Вид. центр КНУКіМ/, 2014 . - 172 с.
655894
   Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України : довідковий посібник / [М.Б. Гапоненко та ін.] ; за ред. А.П. Лебеди ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2011. – 184 с. – ISBN 978-966-360-173-1
655895
  Манойло Виктория Каталог растений // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 81-127 : фото
655896
   Каталог растений ботанического сада Московского университета. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 148с.
655897
   Каталог растений Донецкого ботанического сада. – Киев : Наукова думка, 1988. – 527с.
655898
  Паллас П.С. Каталог растениям, находящимся в Москве в саду его превосходительства, действительного статского советника и императорского воспитательного дома знаменитого благодетеля, Прокопия Акинфиевича Демидова = Enumentario plantarum quae in horto viri illustris atque excell. Don. Procopii a Demidof, consuliarii status actualis, et orhanotrophaei moscuensis summi benefactoric, Moscuae vigent / recensente P.S. Pallas. – В Санкт-Петербурге : печатан при Имп. Академии наук, 1781. – XXXI, 163 с. : 1 план, 2 табл. – Парал. тит. лист на латыни. - На корешке: Enumer plantar


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
655899
   Каталог редких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма, рекомендуемых для заповедной охраны. – 2-е изд., испр. и доп. – Ялта, 1976. – 24с.
655900
   Каталог республиканской выставки изобразительного искусства, посвященной 45-летию ВЛКСМ. – Рига, 1963. – 47с.
655901
   Каталог Республиканской выставки произведений художников Удмуртии. 1964. – Ижевск, 1964. – 26с.
655902
  Толстоухов А.В. Каталог ретроспективної виставки робіт О. Архипенка в багатьох країнах = Видання Смітсонівського інституту США / А.В. Толстоухов, І.Ф. Шаров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 386-422
655903
  Уварова Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле : с 43 табл. / Графиня Уварова. – Москва : Типография А.И. Мамонтова и К., 1887. – V, 42 с. – Кн. з № 919110 - без таблиць
655904
  Швебс Г.І. Каталог річок і водойм України : Навчально-довідковий посібник / Г.І. Швебс, М.І. Ігошин; Мін. освіти і науки України. Одесск. нац. ун-тет ім І.І.Мечникова; За ред. Гопченка Є.Д. – Одеса : Астропринт, 2003. – 392с. – ISBN 966-318-030-7
655905
   Каталог річок України. – Київ, 1957. – 192с.
655906
  Золотницкий М.А. Каталог российских монет чеканенных с 1700 по 1900 г. : Сост. и изд. М.А. Золотницким, владельцем антиквар. и нумизмат. торговли в Киеве. – Киев : Скоропечатня Ф.Ерин, 1908. – XII, 141 с.
655907
   Каталог Ростовского-на-Дону Городского музея / изд. под ред. секретаря общества А.М.Ильина. – Ростов-на-Дону : Изд.Правл.Ростовского-на-Дону об-ва истории, древностей и природы
В.1. – 1912. – 123 с. – Экз.деф. : без обл.
655908
  Стоjнович Л. Каталог рукописа и старих штампаних книга : збирка српска кральевске акад. / Льуб. Стоjнович ; Српска кральевска акад. – Београд : Српска кральевска државна штампариjа, 1901. – 267 с.
655909
  Киселева Людмила Ильинична Каталог рукописей и фрагментов латинского алфавита , хранящиеся в Матенадаране / Киселева Людмила Ильинична. – Ереван : Изд-во АрмССР, 1980. – 126с.
655910
   Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон ; Москва : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне ; Голос-пресс. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 7)
Ч. 1 : Славяно-русские рукописи, хранящиеся в Библиотеке и Архиве монастыря / [сост. монах Ермолай (Чежия) ; ред.: Жанна Леонидовна Левшина, Анатолий Аркадьевич Турилов]. – 2013. – 829, [3] с. : фотоил. – Загл. обл.: Славяно-русские рукописи Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. - Назв. на корешке: Каталоги Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. - Указ. имен.: с. 812-829. – Библиогр.: с. 13-16
655911
   Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон ; Москва : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне ; Голос-пресс. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 7)
Ч. 4 : Каталог архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне / [сост.: монах Ермолай (Чежия) ; ред.: Жанна Леонидовна Левшина]. – 2015. – 543, [1] с. : фотоил. – На обл. указ. название части. - Назв. на корешке: Каталоги Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. - Имен. указ.: с. 494-542
655912
   Каталог рукописных материалов о войне 1812 г.. – Ленинград, 1961. – 171с.
655913
  Прозоровский Д. Каталог русским и западно-европейским медалям и монетам, хранящимся в Минц-кабинете Академии художеств / Сост. Д. Прозоровским. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – [2], VI, 158 с.
655914
   Каталог русских книг первой четверти XVIII в., хранящихся в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. – Казань, 1989. – 46с.
655915
  Петров В.И. Каталог русских монет удельных князей, царских и императорских с 980 по 1899 год / В.И. Петров. – Изд. 2-е, доп. – М. – 86с.
655916
   Каталог русских эмалей на золотых и серебряных изделиях собрания государственного исторического музея и его филиалов. – М., 1962. – 176с.
655917
   Каталог русского дореволюционного и советского изобразительного искусства. – Псков, 1963. – 60с.
655918
   Каталог русской книги гражданской печати ХVII века. – Санкт-Петербург, 1996. – 110с.
655919
   Каталог русской книги гражданской печати. 1708-1825 гг.. – Киев, 1974. – 554 с.
655920
   Каталог русской книги первой четверти ХІХ. – Санкт-Петербург : СПбГТУ, 1999. – 160с.
655921
   Каталог ручных и машинных шрифтов. – К., 1966. – 616с.
655922
  Цоцелия М.В. Каталог сасанидских монет Грузии / М.В. Цоцелия. – Тбилиси, 1981. – 275с.
655923
   Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР. – Москва, 1961. – 112с.
655924
   Каталог свердловин України. Розрізи свердловин. Округи: Білоцерківська, Бердичівська, Вінницька та ін.. – К.
3. – 1929. – 184с.
655925
   Каталог светофильтров для киносъемок. – М., 1960. – 96с.
655926
   Каталог семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева. – Москва, 1952. – 24с.
655927
   Каталог семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева. – М., 1949. – 20с.
655928
   Каталог Синодальных и других изданий с кратким обзором. – Санкт-Петербург, 1912. – 106с.
655929
  Исаев Э.А. Каталог синоптических процессов над Атлантическим океаном и Евразией / Э.А. Исаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 152 с.
655930
  Конин В В. Каталог склонений 319 звезд, входящих в программы Пулковского зенит-телескопа для эпохи и равноденствия 1950 : Дис... канд. физ-матнаук: / Конин В.В,; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – Киев, 1951. – 134л. – Бібліогр.:л.134
655931
  Конин В.В. Каталог склонений 319 звезд, входящих в программы Пулковского зенит-телескопа, для эпохи и равноденствия 1950 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Конин В.В.; АН УССР. Глав. Астрономич. обсерватория. – Киев, 1952. – 12л.
655932
  Горыня А.А. Каталог склонений 585 слабых звезд для равноденствия 1950.0 и исследование меридианного круга КАО : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Горыня А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 178л. – Бібліогр.:л.178
655933
  Горыня А.А. Каталог склонений 585 слабых звезд для равноденствия 1950.0 и исследование меридианного круга КАО : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горыня А. А.; КГУ. – К., 1953. – 9л.
655934
  Нечаев В.М. Каталог склонений звезд КСЗ2 в зоне от -- 12о до 20о склонения и электронно-механическая установка для измерения фотографий лимба : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечаев В. М.; АН СССР, Глав. астрон. обсерв. – Л., 1966. – 8л.
655935
  Харин А.С. Каталог склонений звезд программ Зенит-телескопов в системе FK4 для эпохи наблюдения и равноденствия 1950.0 / А.С. Харин ; [отв. ред. Е.П. Федоров] ; Акад. наук Украинской ССР, Главная астрономическая обсерватория. – Киев : Изд-во акад. наук Украинской ССР, 1963. – 100 с. : табл.
655936
  Калинина Инесса Михайловна Каталог склонений звезд широтных программ, полученный микрометрическим способом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Калинина Инесса Михайловна ; Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
655937
   Каталог славяно-русских книг церковной печати, библиотеки А.Н.Кастерина / Ундольский В. // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 97-142с.
655938
  Соболевский А.И. Каталог Славяно-русской палеографической выставки в Археологическом институте / Сост. А.И. Соболевским, проф. ; [Славяно-русская палеографическая выставка (1900; Петербург)]. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1900. – 25 с.
655939
  [Уварова П.С.] Каталог собрания древностей графа Алексея Сергеевича Уварова : Отд. [1]-11. – Москва : Тип. и словолитня О. Гербек
Вып. 7 : [Монеты Воспорского царства и Древнегреческих городов находившихся в пределах нынешней России : с 5-ю фототипическими таблицами / предисл. А. Орешников]. – 1887. – X, 123 c., 4 л. ил, 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
655940
  Абрамович Д.И. Каталог собрания рукописей профессора И.В. Помяловского, ныне принадлежащих Публичной библиотеке / сост. Д.И. Абрамович. – Санкт-Петербург : тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. – [2], 180 с.
655941
   Каталог советских художественных фильмов. – Москва
4. – 1961. – 162с.
655942
   Каталог советских художественных фильмов активного фонда Госкино Российской Федерации. – Москва
Вып. 1. – 1988. – 222с.
655943
   Каталог советских художественных фильмов активного фонда Госкино Российской Федерации. – Москва
Вып. 2, Ч. 1. – 1988. – 204с.
655944
   Каталог советской литературы на книжной выставке 9-ого Международного съезда славистов (Киев, 6-14 сентября 1983 г.). – Москва : Инион, 1983. – 192с.
655945
   Каталог советской литературы на книжной выставке X Международного съезда славистов (София, сентябрь 1988 г.). – Москва, 1988. – 168с.
655946
  Ротанова Н.М. Каталог солнечно-суточных вариаций МГГ / Н.М. Ротанова. – М., 1976. – 99с.
655947
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1949-1951 гг / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1953. – 272с.
655948
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1952-1953 гг. / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1955. – 118с.
655949
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1954-1955 гг. / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1957. – 136с.
655950
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1956 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1960. – 256с.
655951
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1957 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1962. – 231с.
655952
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1958 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1964. – 244с.
655953
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1959 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1965. – 209с.
655954
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1960 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1966. – 176с.
655955
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1961-1962гг. / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1967. – 233с.
655956
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1963,1964 и 1965 годы / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1967. – 240с.
655957
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1966 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1969. – 100с.
655958
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1967 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1969. – 140с.
655959
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1968 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1971. – 160с.
655960
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1969 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1972. – 156с.
655961
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1970 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1973. – 153с.
655962
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1971 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград : Издание ГАО в Пулкове, 1974. – 124 с.
655963
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1972 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1975. – 128с.
655964
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1973 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1975. – 100с.
655965
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1974 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1976. – 104с.
655966
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1974 год / Р.С. Гневышева ; Акад. наук СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград : Изд-во "Наука" Ленинградское отделение, 1976. – 103, [1] с. : табл., карты
655967
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1975 и 1976 годы / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1978. – 151с.
655968
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1977 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград, 1981. – 89с.
655969
  Гневышева Р.С. Каталог солнечной деятельности за 1978 год / Р.С. Гневышева. – Ленинград : Наука, 1982. – 140 с.
655970
   Каталог солнечных протонных событий 1970-1979 гг.. – Москва : ИЗМИРАН, 1982. – 184 с.
655971
   Каталог сортов ампелографических коллекций СССР. – Ялта, 1962. – 495с.
655972
  Стерин Х.Е. Каталог спектров комбинационного расселения углеводородов. / Х.Е. Стерин. – М, 1976. – 359с.
655973
   Каталог среднегодовых значений элементов геомагнитного поля мировой сети магнитных обсерваторий. – М., 1983. – 342с.
655974
  Артлебень Н. Каталог старинных рукописей, печатных книг, грамот и актов, хранящихся в библиотеке Флорищевой пустыни, состоящей в Гороховецком уезде Владимирской губернии / Н. Артлебень. – Владимир. – 55с.
655975
   Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр.. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1999. – 266, [1] с. : іл. – ISBN 5-7702-0838-4
655976
  Саминский Е.М. Каталог старопечатных изданий / Е.М. Саминский; Днепропетровский национальный университет; Научная библиотека. – Днепропетровск : Днепропетровский университет. – ISBN 966-551-125-4
Ч.1 : Книги гражданской печати 18 века. – 2003. – 100с.
655977
   Каталог сьомої Всеукраїнської виставки "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників" : присвяч. Революції Гідності і Вітчизняній війні 2014-2015... : 22 січ. - 7 лют. 2016 р. / М-во культури України, Нац. спілка художників України ; [упоряд.: О. Мельник, О. Соловей, М. Дерегус та ін.]. – Київ : Національна спілка художників України, 2016. – 234, [2] с. : репрод., іл.
655978
  Кульчицька О.Л. Каталог творів / О.Л. Кульчицька. – Львів. – 31с.
655979
   Каталог тематики лекцій Київського ордена Леніна державного університету ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1965. – 56с.
655980
   Каталог тематических лекций КДУ. – Київ, 1965
655981
   Каталог тематических подборок описаний изобретений к патентам за 1967 год. – М., 1967. – 30с.
655982
   Каталог тематических подборок описаний изобретений к патентам за 1968 год. – М., 1968. – 27с.
655983
  Хавтаси Д.Ш. Каталог темных туманностей и его статистическое исследование. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хавтаси Д.Ш.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 11л.
655984
   Каталог тесных двойных звезд на поздних стадиях эволюции. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 240 с.
655985
   Каталог технических переводов. – Изд. 2-е, испр. – М.
1. – 39с.
655986
   Каталог типов фораминифер, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики : Четвертичные фораминиферы. – Новосибирск, 1980. – 132с.
655987
   Каталог типов фораминифер, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики : Девонские и каменноугольные фораминиферы. – Новосибирск, 1988. – 40с.
655988
  Губанов И.А. Каталог типовых образцов сосудистых растений гербария Московского университета / И.А. Губанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 156с.
655989
   Каталог типовых проектов учреждений культуры. – Москва, 1956. – 212с.
655990
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). – Ленинград : Наука
2. – 1984. – 56с.
655991
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). – Ленинград : Наука
3. – 1987. – 65с.
655992
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). Семейства acroceridae nemestridae, bombyliidae. – Ленинград : Наука, 1983. – 46с.
655993
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР: Млекопитающие (Mammalia). – Ленинград : Наука
1. – 1981. – 23с.
655994
   Каталог типографских красок : [промышленный каталог] / Гос. ком. Сов. Мин. СССР по печати ; Моск. завод полиграфических красок № 2. – Москва : [б.и.], 1965. – 44 л. : 6х11 см. – Миниатюрное издание. – (Типографские краски)
655995
  Джанашвили А.Г. Каталог Тифлисского Зоопарка. / А.Г. Джанашвили. – Тифлис, 1936. – 120с.
655996
   Каталог топ-нових пионов 2020 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 60-68 : фото
655997
   Каталог торгового оборудования для магазинов. – Москва, 1973. – 85с.
655998
  "Пролетарий" Каталог торгового отдела издательства "Пролетарий": Октябрь 1927г. - апрель 1928 г. / "Пролетарий", издательство (Харьков). – [Харьков] : Пролетарий ; [1-я тип. изд-ва "Пролетарий"], 1928. – 68 с.
655999
  Дойко Н.М. Каталог трав"янистих рослин Державного дендрологічного парку "Олександрія" Національної академії наук України : довідник / [Дойко Н.М. та ін.] ; за ред. С.І. Галкіна ; Нац. акад. наук України, Держ. дендрол. парк "Олександрія". – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 65, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-52
656000
   Каталог третьої Всеукраїнської художньої виставки НКО УСРР: : Малярство, графіка, скульптура, театральне оформ., оформлення побуту, студійні роботи худ. вишів УСРР. – Харків : Вид. Наркомосу УСРР, 1930. – 51с., 32 іл. : ііл.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,