Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
652001
  Кіржаєв С. "Конспіративне" листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р. / С. Кіржаєв, К. Новохатський // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 103-126. – ISSN 2306-4250
652002
  Волошина Н.В. "Константна" символіка у поетичних творах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 13-16. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
652003
  Осадчук П. "Конституійна ніч" тривала п"ять років // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 22-23
652004
  Зайнутдинов Д.Р. "Конституция Корнилова": правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 48-52. – ISSN 1812-3805
652005
  Назаренко Н.И. "Конституция" старого порядка как присяга королевичу Владиславу // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются события 1610 г., связанные с подписанием Смоленского договора 14 (4) февраля об условиях призвания королевича Владислава на московский престол. Данный договор в дальнейшем явился прологом московской присяги королевичу от 17 (27) ...
652006
  Абизова Л. Консолідуюча місія спорту: здобутки і досягнення паралімпійців Донеччини / Л. Абизова, М. Єщенко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 44-48


  "У статті досліджується консолідуюча функція спорту як складової сучасної масової культури. Проаналізовано досягнення плавців-паралімпійців Донеччини, які мають потужний соціотворчий потенціал, сприяють цивілізаційному поступу українства, демонструють ...
652007
  Гордієнко М.Г. Консолідуюча місія християнських цінностей у процесі українського державотворення // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 143-152. – ISBN 978-966-608-733-4
652008
  Андрейцев В. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природоресурсового права: проблеми викладання і дослідження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-39. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
652009
  Авер"янова Н. Консолідуюча роль мистецтва в сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 48-52


  "Складний період, у якому нині перебуває Україна – війна на Сході нашої держави, політична дестабілізація всередині країни та соціально-економічна криза потребують значного посилення консолідаційних процесів у суспільстві. Історичний досвід переконливо ...
652010
  Гриньків М.В. Консолідуюча роль релігійних організацій у соціально-політичній кризі в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 93-96
652011
  Горська С. Консолідуючи зусилля // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 5 : Фото


  Про науково-практичну конференцію"Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування", що відбулася 18 грудня на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
652012
  Воробйова Г.Ю. Консолідуючий потенціал політичної мови та мовної політики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 350-351
652013
  Дулін П.Г. Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливі шляхи, перспективи та форми оновлення і реформування сучасної вітчизняної системи освіти та виховання на засадах консолідуючих імперативів ідей космізму та системності. Possible ways, prospects and forms of update and ...
652014
  Калач В.М. Консолідуючі функції релігійної ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 16-18
652015
  Волошин А.И. Консольно-демпфирующие расстрелы армировки вертикальных шахтных стволов / А.И. Волошин, А.А. Рубель, А.В. Рубель // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 89-98 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
652016
   Консольные насосы типа К и КМ. Каталог-справочник.. – М., 1963. – 32с.
652017
  Гудава Т.Е. Консонантизм андийских языков / Т.Е. Гудава. – Тбилиси, 1964. – 223с.
652018
  Лисенкова Д.Т. Консонантизм в говоре села Трусово Усть-Цилемского района Коми АССР / Д.Т. Лисенкова. – Сыктывкар, 1964. – 52с.
652019
  Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка / В.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 84с.
652020
  Гигинейшвили Б.К. Консонантизм лакского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гигинейшвили Б.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23 с.
652021
  Столярова А.К. Консонантизм нганасанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Столярова А.К.; АН СССР.Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 18л.
652022
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Дис... канд. филол.наук: / Баколас Д.Д.; КГУ. Кафедра общего языкознания и классической филол. – К., 1973. – 232л. – Бібліогр.:л.220-232
652023
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Автореф... канд филолнаук: 10.02.19 / Баколас Д.Д.; Киевский гос. ун-т им.Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л.
652024
  Бекназарова Раиса Сеиткамаловна Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 219 / Бекназарова Раиса Сеиткамаловна; КГУ. – К., 1972. – 24л.
652025
  Бекназарова Р.С. Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол.наук: / Бекназарова Р. С.; КГУ. Кафедра украинского языка. Лаборатория экспериментальной фонетики. – К., 1972. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
652026
  Барановская С.А. Консонантизм современного русского языка /глухость-звонкость, твердость-мягкость/ : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская С.А.; Ун-т друхбы народов. – М., 1967. – 29л.
652027
  Глухий Ярослав Андреевич Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глухий Ярослав Андреевич; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
652028
  Кушнір Оксана. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів"ях і приказках // Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) / Н. Гриня, 2012. – С. 127-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19)
652029
  Теряев Д.А. Консонантно-вокалическая структура звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 278-283. – Бібліогр.: Лыт.: С. 283; 14 поз.
652030
  Неплатов Ахмадджон Консонантные комплексы литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Неплатов Ахмадджон; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 26л.
652031
  Клычков Г.С. Консонатизм и структура слова (развитие системы шумных в индоевропейских языках) : Автореф... доктор филолог.наук: / Клычков Г.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
652032
  Петров В.Ю. Консорциум вузов сервиса как форма сетевого партнерства / В.Ю. Петров, Т.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Летом 2010 г. представители руководства семи вузов сервиса встретились во Владивостоке на Международном форуме «Сервис и АТЭС». Организатором встречи выступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). Поводом для встречи ...
652033
  Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти або, як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, в системі післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4
652034
  Смирнов І.Г. Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 184-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
652035
  Ковальчук А.Т. Консорціумне кредитування підприємницьких проектів (фінансово-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66.
652036
  Білик А К. Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р.М. Рільке в українських перекладах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 10-18. – ISSN 2075-437X


  Аналізується роль консоційованих лексем, демонструється спосіб аналізу окремих граней основних художніх концептів за допомогою пошуку регулярних коокурентів: їхніх слів-номінатів, а також обгрунтовується значимість відтворення консоційованих лексем на ...
652037
  Зеленько Г. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 54-75
652038
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 220-264. – Бібліогр.: арк. 181-219
652039
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
652040
  Білик К.А. Консоціація як тип колоструктури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 27-34


  У статті розглянуто основні типи колоструктур, які активно досліджуються корпусною лінгвістикою. Консоціацію запропоновано розглядати як тип колоструктури, компоненти якої перебувають у тексті в стосунках, подібних до колокативних, і не мають ...
652041
  Білик К.А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 48-54


  У статті йдеться про вивчення додаткових смислів за допомогою контекстнологічного аналізу. На текстовому рівні ці смисли проявляються у вигляді консоціацій – слів, що не належать до одного тематичного поля, однак мають спільні семи та систематично ...
652042
  Смирнов І.Г. Консоціум історичних міст як туристичний кластер: Словацький досвід // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 28-36


  Розкрито досвід нашего західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному фунціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
652043
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Оси, валы и их соединения. Детали и узлы грузоподъемных машин (Л. 15-19). – М.
ч. 3. – 1964. – 84с.
652044
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Передачи (л. 8-14). – М.
ч. 2. – 1964. – 108с.
652045
  Луцевич Д.Д. Конспект-довідник з хімії : Посібник для абітурієнтів / Д.Д. Луцевич, О.В. Березан. – Київ : Вища школа, 1997. – 240с. – ISBN 5-11-004678-6
652046
  Каган В.М. Конспект-схема в оптимизации обучения специальным техническим дисциплинам / В.М. Каган. – Иркутск, 1986. – 128с.
652047
  Криховець-Хом"як Конспект-схема уроку на тему "Бізнес-план: зміст, структура" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
652048
   Конспект-техникум для заоч. обучения на право ответственного ведения геолого-разведочных работ по стройматериалам.. – М., 1947. – 131с.
652049
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / Ин-т Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 452 с.
652050
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1968. – 519с.
652051
  Жданов М Конспект выборочных лекций по спецкурсу гравиразведки и магниторазведки / М Жданов. – М, 1976. – 75с.
652052
   Конспект дендрофлоры Калининградской области. – Рига, 1983. – 162с.
652053
  Шмулевич П.К. Конспект для кратного повторения курса физики (законы, формулы и определения) / сост. П.К. Шмулевич, инж. путей сообщ. // Успехи физики : Сборник статей о важнейших открытиях последних лет в общедоступном изложении под редакцией "Вестника Опытной физики и элементарной математики" : с 41 рис. / [авт.: Винер, Пильчиков, Дебиерн, Рихарц, Слаби, Шмидт]. – 1905-1911. – Одесса : Mathesis ; Тип. М. Шпенцера, 1905. – [Вып. 1]. – [4], 68 с.
652054
   Конспект для экзамена по общей гражданской истории 1908-09 уч. г.. – 11с.
652055
  Кублановский Л. Конспект Дополнительного курса теории словесности / сост. Л. Кублановский. – [Одесса]. – 46 с. – Конволют. - Пер.: Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський
652056
  Плющ П.П. Конспект з історії української літературної мови для студентів заочників фак-тів мови й літератури пед. вузів. / П.П. Плющ ; Управління Вищої школи Міністерства освіти УРСР, Науко-метод. каб. заоч. пед. освіти. – [Львів] : Дуржучпедвидав "Радянська школа", 1948. – 64 с.


  На тит. с. № 313084 дарчий надпис: Шановному Миколі Кузьмичу від автора 19.VII.48
652057
  Шаровольський І.В. Конспект з курсу історії німецької мови : для студентів-заочників факультету іноземних мов педагогічних інститутів / І. Шаровольський ; Управління Вищої школи МО УРСР. Науво-метод. кабінет заоч. пед освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1948. – 32 с.
652058
  Ханіна М.Г. Конспект з методвказівками з англійської мови. / М.Г. Ханіна. – Київ-Львів, 1948. – 64с.
652059
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – вип. 2. – К.-Львів, 1948. – 68с.
652060
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – К.-Львів, 1948. – 91с.
652061
  Канюка С.М. Конспект з методики навчання української мови в початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 80с.
652062
  Медушевський А.П. Конспект з методовказівками. / А.П. Медушевський. – К, 1948. – 52с.
652063
  Шматько М.К. Конспект з мінералогії / М.К. Шматько. – Київ; Харків, 1938. – 46с.
652064
  Бушуев В. Конспект з новітньої історії заходу / В. Бушуев. – Х.-К., 1931. – 216с.
652065
  Ситник Ю.В. Конспект заняття по ОБЖД для старшої групи на тему "Сторінками розумної книги" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 20-22 : фото
652066
  Урбонас В.А. Конспект изучения агариковых грибов Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР / В.А. Урбонас. – Вильнюс, 1974. – 130с.
652067
  [Б. Ф. К.] Конспект истории русского права (древний и императорский периоды) : составлено применительно к программе М. Н. П. по курсам проф. Сергеевича, Латкина и др. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Гагемейстер ; СПб. губернская тип., 1904. – [4], 170 с.
652068
  Брайчевський Михайло Конспект історії України / Брайчевський Михайло. – К. : Знання, 1993. – 208с. – (Бібліотека журналу "Пам"ятки України". Книга 18 ; Вип.5-6 ; Серія 1 : Українське відродження: історія і сучасність)
652069
  Кулеев И.Г. Конспект к расчету турбогенератора. / И.Г. Кулеев. – Томск, 1950. – 46с.
652070
  Дригула М. Конспект комбінованогоу уроку української літератури в 10 класі з використанням інноваційних технологій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 32-35
652071
  Хомутецкий Н.Ф. Конспект курса истории советской архитектуры / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград
ч. 1 : 1917-1941 гг. – 1958. – 146 с.
652072
  Иванов Б.А. Конспект курса проекционного черчения и начертательной геометрии для ВТУЗов сельско-хозяйственного машиностроения и других / Б.А. Иванов. – Москва ; Ленинград, 1933. – 24 с.
652073
   Конспект курсу : "Для заочників педаогічних інститутів та університетів. Фізико-математичний факультет. Диференціальні рівняння". – вип. 1. – Львів, 1946. – 66 с.
652074
  Пузырев В.А. Конспект лекуий по курсу ""Основы автоматики и автоматизации производства / В.А. Пузырев. – М, 1975. – 118с.
652075
  Дробанцева Н.Т. Конспект лекции / Н.Т. Дробанцева. – Харків, 1959. – 26с.
652076
  Степаненко Т.Н. Конспект лекции "Коммунистическая партия - организатор массового колхозного движения в деревне". / Т.Н. Степаненко. – К., 1969. – 22с.
652077
  Лобиков Н.С. Конспект лекции по вычислительной математике. / Н.С. Лобиков. – Л, 1962. – 71с.
652078
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск
Вып. 3 : Дальномеры. – 1965. – 30 с.
652079
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 4. – Новосибирск : НИИГАиК
Ч. 2 : Съемочное высотное обоснование топографических съемок. – 1967. – 49 с.
652080
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравнивание результатов геометрического нивелирования. – 1970. – 56 с.
652081
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; топографические съемки в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 43 с.
652082
   Конспект лекции по разделу - Дидактика (для 2-3 курса). – М.
ч. 1. – 1974. – 155с.
652083
  Дрешер И.С. Конспект лекций "Курс немецого языка" для студентов 1-2 курсов математич. отд.ун-тов и пед.ин-тов / И.С. Дрешер. – Черновцы
1. – 1964. – 80с.
652084
  Трубенок А.Д. Конспект лекций "Следящие системы электромеханических приборов с силовой компенсацией". / А.Д. Трубенок. – К., 1966. – 31с.
652085
  Жидкова Л.В. Конспект лекций для студентов подготовительного факультета по русской и советской литературе / Л.В. Жидкова, Н.И. Додонова. – Москва, 1967. – 182 с.
652086
  Каменецкий М.В. Конспект лекций и упражнений по общей химии (для студентов вечернего и заочного фак-тов). / М.В. Каменецкий. – Л.
Ч.1. – 1966. – 136с.
652087
  Петряев К.Д. Конспект лекций из раздела "Основные вопросы истории рабочего движения Германии, Франции, Англии и США в 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Одесса, 1963. – 68с.
652088
   Конспект лекций на тему: "модальное сказуемое" "пассив". – Х., 1961. – 14с.
652089
  Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах / С.Ю. Витте. – Москва : Начала, 1997. – 512с. – (Экономическая история России). – ISBN 5-88581-025-7
652090
  Беленчук И.А. Конспект лекций по административному праву буржуазных государств / И.А. Беленчук. – Киев, 1968. – 106с.
652091
  Березин Ф.А. Конспект лекций по анализу / Ф.А. Березин. – М., 1970. – 63 с.
652092
  Косоногов И.И. Конспект лекций по атмосферному электричеству и земному магнетизму, читанных прив.-доц. И.И. Косоноговым в весенн. сем. 1898 г. студентам математического отделения Физико-математического факультета Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1898. – 178, [3] с., 6 л. черт.


  На обл. экз. № 63638 дарственная надпись: Многоуважаемому ... Яковлевичу от Косоногова
652093
  Горяга Г.И. Конспект лекций по атомной физике / Г.И. Горяга. – 2. – Москва, 1974. – 447 с.
652094
  Павлов И.М. Конспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 63 с.
652095
  Родионов С.И. Конспект лекций по аэрофотосъемке : Для студ. аэрофотогеодезической спец. / С.И. Родионов, И.М. Павлов; Новосибирск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии МВиССО РСФСР. – Новосибирск
Вып. 2. – 1969. – 61с.
652096
  Власов В.Г. Конспект лекций по высшей математике / В.Г. Власов. – Москва : Айрис, 1997. – 288с. – ISBN 5-7836-0011-3
652097
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Дмитрий Письменный. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 602, [2] с. : ил., табл. – ISBN 5-8112-0508-2
652098
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 7-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4125-5
Ч. 2. – 2011. – 251, [3] с. : ил., табл.
652099
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 12-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4855-1
Ч. 1. – 2013. – 279, [3] с. : ил., табл.
652100
   Конспект лекций по высшей математике. Определенный интеграл. – Саратов, 1959. – 59с.
652101
   Конспект лекций по вычислительным перфорационным машинам (табуляторы т-5м и ТА80-1). – М., 1970. – 168с.
652102
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 1 : Общие сведения. – 1965. – 45 с.
652103
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 4 : Съемочное геодезическое обоснование топографических съемок. – 1965. – 38 с.
652104
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 6. – Новосибирск : НИИГАиК
Барометрическое нивелирование. – 1967. – 62 с.
652105
  Гридчин А.Н. Конспект лекций по геодезии : для студ. 2-го курса спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии / отв. ред. А.Н. Гридчин. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
инструменты, источники ошибок и производство геометрического нивелирования. – 1970. – 76 с.
652106
  Панин Р.Д. Конспект лекций по геодезии : для студ. 1-го курса спец. 1301-1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / Р.Д. Панин, И.В. Лесных ; отв. ред. Н.М. Пешков. – Вып. 2. – Новосибирск
топографические съемки в масштабах 1: 2000 и 1:1000. – 1974. – 47 с.
652107
  Рябчикова Э.Д. Конспект лекций по геологии четвертичных отложений : Для студентов специальностей 0101 и 0103 заочного обучения / Э.Д. Рябчикова; МВиССО РСФСР. Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1977. – 39с.
652108
  Мертенс А.В. Конспект лекций по дисциплине "Финансовые рынки" : Специальность "Прикладная экономика" (для магистров) / А.В. Мертенс. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2004. – 329с. – ISBN 966-639-182-1
652109
  Улиссова Т.Н. Конспект лекций по зоологии и медицинской паразитологии / Т.Н. Улиссова, Ф.Ф. Талызин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 183с.
652110
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 60 с.
652111
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инженерно-геодезич. специальности Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 46 с.
652112
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 54 с.
652113
  Лобода А.М. Конспект лекций по истории Малорусской литературы, читанных на Высших Женских Курсах в Киеве в 1907/08 академич. г. / А.М. Лобода. – [Киев]. – 136 с. – стеклографическое изд.
652114
  Щепкин В.Н. Конспект лекций по истории польской литературы / / В.Н. Щепкин, орд. проф. Имп. Моск. ун-та. – На правах рукописи. – Москва : Изд. о-во при Историко-филол. фак. Моск. высш. женск. курсов ; [Тип. В.И. Воронова, преем. Ф.Л. Гав], 1916. – 124, III с.
652115
  Владимирский-Буданов М.Ф. Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского
Вып. 1. – 1875. – 225 с. – Конволют. - Перепл. Конспект лекций по истории русского права. Вып. 2 / М.Ф. Владимирский-Буданов. 1877
652116
  Владимирский-Буданов Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1876/7 акад.году. Вып. 2 // Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году / Владимирский-Буданов. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского, 1875. – Вып. 1. – 68 с.
652117
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
652118
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии. / А.А. Курбатова. – Томск, 1978. – 57с.
652119
  Колкова В.В. Конспект лекций по курсу "Алгоритмические языки и программирование". / В.В. Колкова. – М., 1975. – 127с.
652120
  Горбунов Г.М. Конспект лекций по курсу "Атмосферные двигатели" / Г.М. Горбунов, Б.Г. Худенко. – М
2. – 1975. – 98с.
652121
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 1. – 1965. – 201 с.
652122
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 2. – 1965. – 152с.
652123
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетних и экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
ч. 1. – 1971. – 104 с.
652124
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетно-экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 110 с.
652125
   Конспект лекций по курсу "Вычислительные машины". – М., 1971. – 84с.
652126
  Плахов Ю.В. Конспект лекций по курсу "Геодезическая астрономия с основами небесной механики" : для студ. 5 курса астрономо-геодезической специальности / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Ю.В. Плахов. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Возмущения в движении спутников. – 1975. – 55 с.
652127
  Федоренко В.М. Конспект лекций по курсу "Денежное обращение и кредит капиталистических стран" / В.М. Федоренко. – К., 1965. – 75с.
652128
  Толстоухов А.С. Конспект лекций по курсу "Картография" : основы теории картографических проекций ; для студ. по спец.: аэрофотогеодезия и прикладная геодезия / МВиССО РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; А.С. Толстоухов. – Москва, 1978. – 68 с.
652129
  Морозова Н.К. Конспект лекций по курсу "Кристаллография и методы исследования структур" / Н.К. Морозова. – Москва : МЭИ, 1973. – 270 с.
652130
  Ефремов А.В. Конспект лекций по курсу "Математическое программирование" / А.В. Ефремов. – Москва
1. – 1976. – 196с.
652131
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термическая обработка металлов". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
2. – 1969. – 84с.
652132
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термообработка". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
5. – 1963. – 51с.
652133
  Рякин О.М. Конспект лекций по курсу "Методы контроля и диагностики вычислительных процессов" / О.М. Рякин. – М, 1979. – 55с.
652134
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Моделирование систем" : модели с элементами алгебры логики / Л.И. Абросимов ; ред. В.А. Орлов. – Москва : МЭИ, 1979. – 51 с. : ил. – Библиогр.: с. 50
652135
  Заславский Д.И. Конспект лекций по курсу "Общая электротехника" / Д.И. Заславский. – Ленинград
2. – 1963. – 114с.
652136
  Клабуков А.Г. Конспект лекций по курсу "Оптико-механические приборы" / А.Г. Клабуков. – Новосибирск : НИСИ
вып. 1 : Измерительные приборы. – 1976. – 101 с.
652137
  Комарова Э.С. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Э.С. Комарова. – М.
1. – 1972. – 72с.
652138
  Горская Д.В. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Д.В. Горская. – Саратов
2. – 1972. – 157с.
652139
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Основы построения АСУ" : выбор структуры комплекса техн. средств АСУ / Л.И. Абросимов ; ред. В.Г. Долотов ; Моск. энерг. ин-т. – Москва : МЭИ, 1979. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 46-47
652140
  Евдокимов А.Д. Конспект лекций по курсу "Проектирование машинной обработки экономической информации" / А.Д. Евдокимов. – М.
1. – 1975. – 51с.
652141
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "Радиогеодезические и электрооптические измерения": Основные принципы фазовой дальнометрии : для студ. 3 курса специальности прикладная геодезия / А.Н. Голубев; ред. В.И. Макарычева. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1976. – 77 с.
652142
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "радиогеодезические и электрооптические измерния" : новые методы и аппаратура в светодальнометрии ; для студ. 3 курса спец. астрономо-геодезия и прикладная геодезия / А.Н. Голубев, М.Т. Прилепин; ред. А.С. Назаревская. – Москва : КПЛ НИИГАиК, 1979. – 71 с.
652143
  Средний И.Е. Конспект лекций по курсу "Теоретические основы радиотехники" / И.Е. Средний. – Одесса, 1964. – 22с.
652144
  Гольдфарб Л.С. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического регулирования". / Л.С. Гольдфарб. – М.
Ч.1. – 1960. – 276с.
652145
  Горбатенко С.А. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического управления" / С.А. Горбатенко, Б.Г. Жолос. – М., 1973. – 198с.
652146
  Кошмаров Ю.А. Конспект лекций по курсу "Теплопередача" / Ю.А. Кошмаров. – Москва, 1972. – 204 с.
652147
  Войшвилло Г.В. Конспект лекций по курсу "усилительные устройства" / Г.В. Войшвилло. – Ленинград, 1971. – 216 с.
652148
   Конспект лекций по курсу "Экономика строительства" (л. 13-16). – Одесса, 1964. – 80с.
652149
  Страусов Б.Г. Конспект лекций по курсу "Электрические и радиотехнические измерения". Элементы теории ошибок / Б.Г. Страусов. – М, 1974. – 59с.
652150
  Ходцев С.П. Конспект лекций по курсу "Электроника" / С.П. Ходцев. – Москва, 1978. – 72с.
652151
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 1, ч. 2. – 1971. – 82с.
652152
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 2, ч. 2. – 1971. – 67с.
652153
   Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника". – вып. 1. – Новосибирск
Вып. 1. – 1976. – 57 с.
652154
  Новик Б.Ф. Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника" : Элементы радиоэлектронных устройств для геодезических приборов / Мин. Высш. и Средн. Спец. Образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.Ф. Новик, С.П. Ходцев. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1978. – 79 с.
652155
  Дядюнов А.Н. Конспект лекций по курсу "Элементы информационных систем" / А.Н. Дядюнов, Л.Ф. Изин. – М.
1. – 1979. – 54с.
652156
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
1. – 1961. – 16с.
652157
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
2. – 1961. – 20с.
652158
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
3. – 1961. – 16с.
652159
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
4. – 1961. – 16с.
652160
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
5. – 1961. – 16с.
652161
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
6. – 1961. – 16с.
652162
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
7. – 1961. – 16с.
652163
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
8. – 1961. – 16с.
652164
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Амфибии, рептилии). / М.Я. Марвин. – Вып.2. – Свердловск, 1968. – 110с.
652165
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Птицы). / М.Я. Марвин. – Вып.3. – Свердловск, 1969. – 70с.
652166
  Дементьев Б.А. Конспект лекций по курсу конструкции и тепловой расчет ядерных реакторов / Б.А. Дементьев. – Москва, 1975. – 139с.
652167
  Соловьева Т.А. Конспект лекций по курсу лексикологии современного английского языка / Т.А. Соловьева. – Иваново, 1971. – 180с.
652168
  Сенигов Н.П. Конспект лекций по курсу начертательной геометрии / Н.П. Сенигов, Т.В. Гусятникова, Г.И. Манакова ; МВ и ССО СССР ; Челяб. политехн. ин-т, Каф. начертательной геометрии и графики. – Челябинск : Челяб. политехн. ин-т
Ч. 2. – 1974. – 47, [4], с. : ил.
652169
  Шаравский П.В. Конспект лекций по курсу общей физики / П.В. Шаравский. – Ленинград, 1965. – 91 с.
652170
  Сибукаев Ш.З. Конспект лекций по курсу теории оболочек и пластин : / Ш.З. Сибукаев. – Ташкент, 1981. – 59с.
652171
  Осипова В.А. Конспект лекций по курсу теплопередача / В.А. Осипова. – Москва, 1962. – 115 с.
652172
  Коротаева Л.Г. Конспект лекций по курсу технологийхимической промышленности / Л.Г. Коротаева, З.И. Никитина. – М, 1969. – 126с.
652173
  Робожев А.В. Конспект лекций по курсу турбомашины, насосы, вентиляторы, компрессоры, струйные аппараты. / А.В. Робожев. – М., 1976. – 100с.
652174
  Дударев А.Г. Конспект лекций по курсу физико-химический анализ неорганических веществ / А.Г. Дударев. – М, 1972. – 180с.
652175
  Усков Н.Ф. Конспект лекций по курсу цифровые вычислительные машины "Совместная работа позициаонного итогового перфоратора ПИ80 с табулятором ТА80-1". / Н.Ф. Усков. – М, 1970. – 35с.
652176
  Шепелева Л.Э. Конспект лекций по линейному программированию / Л.Э. Шепелева. – Рига, 1966. – 37с.
652177
  Еленевич Л.И. Конспект лекций по математике / Л.И. Еленевич. – Х., 1975. – 208 с.
652178
  Гладкий А.В. Конспект лекций по математической логике и теории множества / А.В. Гладкий. – Калинин, 1974. – 164 с.
652179
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1984. – 92с.
652180
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1991. – 293с.
652181
  Эйхельман О.О. Конспект лекций по международному праву / Проф. Эйхельман. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1887. – 16 с.
652182
  Киктенко В.С. Конспект лекций по микробиологии / В.С. Киктенко; Кафедра микробиологии. – Москва
Ч. 1 : Общая микробиология. – 1964. – 279 с. : табл.
652183
  Грищак Л.Е. Конспект лекций по начертательной геометрии / Л.Е. Грищак. – Днепропетровск, 1990. – 174 с.
652184
   Конспект лекций по начертательной геометрии. : Для студентов. – Харьков
Ч. 2. – 1963. – 86 с.
652185
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций по неоpганической химии читанных в университете Св. Владимира / Я.Н. Барзиловский. – 5-ое изд., испр. – Киев : Лектоp, 1919. – 150 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому от автора
652186
  Барзилович Я.Н. Конспект лекций по неорганической химии / Я.Н. Барзилович. – К, 1919. – 150с.
652187
  Головенко И.Н. Конспект лекций по низшим растениям / И.Н. Головенко. – Алма-Ата, 1975. – 165с.
652188
  Кожова О.М. Конспект лекций по общей гидробиологии : введение в гидробиологию / О.М. Кожова. – Иркутск, 1978. – 36 с.
652189
  Шишокин В.П. Конспект лекций по общей химии : (Для нехим. специальностей) / В.П. Шишокин; Под ред. проф. А.Ф. Алабышева ; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : Б. и.
Ч. 2. – 1963. – 124 с. : ил.
652190
  Шепелев П.В. Конспект лекций по общей части физики / П.В. Шепелев. – 2-е изд. – Харьков : Типо-лит. С. Иванченко, 1912. – 53 с. – Без тит. л. - Литография. - Напечатано на машинке. - Конволют. - Пер.: Механическая теория тепла....?
652191
   Конспект лекций по основным геодезическим работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 5. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравновешивание геодезических сетей методом необходимых неизвестных. – 1969. – 32 с.
652192
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК
Линейные измерения при построении опорных геодезических сетей. – 1967. – 42 с.
652193
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Измерение горизонтальных направлений и углов в опорных геодезических сетях. – 1967. – 43 с.
652194
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам (для студ. Новосиб. ин-та. Уравновешивание и оценка точности геодез. сетей. : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК
Раздел 2 : Уравновешивание и оценка точности геодезических сетей ; Оценка точности элементов триангуляции. – 1972. – 41 с.
652195
  Пусторослев П.П. Конспект лекций по особенной части русского уголовного права / [соч.] П.П. Пусторослева, д-ра уголовного права ординарного проф. Имп. Юрьевского ун-та. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Вып. 1 : Введение; Преступление и поступки против веры; Государственные преступления. – 1902. – 259 с.
652196
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву / ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира А.Я. Антоновича. – Литограф. изд. – Житомир : Тип. и литогр. С. Бродовича, 1887. – 177 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На стр. 3 надпис: Разрешаю: пр. А. Антонович
652197
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 353-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
652198
  Измайлов М Г. Конспект лекций по процессам и аппаратам химической технологии / М Г. Измайлов, . – Томск, 1980. – 58с.
652199
  Артемов В.А. Конспект лекций по психологии : пособие для студентов пед. ин-тов и фак. иностр. яз. / В.А. Артемов ; под ред. Л.И. Гуревича. – Харьков : Харк. гос. ун-т им. А.М. Горького, 1953. – 208 с.
652200
  Элькин Д.Г. Конспект лекций по психологии / Д.Г. Элькин. – Одесса, 1966. – 86с.
652201
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К, 1973. – 52с.
652202
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К
1. – 1973. – 39с.
652203
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу "Основные законы технической термодинамики". / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.2. – 1966. – 44с.
652204
  Ржецкий Н.Н. Конспект лекций по разделу педагогики высшей школы "Программированное обучение и стандартизованный контроль знаний" / Н.Н. Ржецкий, Е.И. Фиалко. – Киев, 1969. – 108с.
652205
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу: Основные законы технической термодинамики. / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.1. – 1965. – 35с.
652206
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса, 1964. – 120с.
652207
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.2. – 1965. – 170с.
652208
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.3. – 1965. – 112с.
652209
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – 2-е изд., Студ. Ун-та Св. Владимира и слушат. Выс. Жен. Курсов. – Киев : Тип. "Труд", 1914
652210
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – Киев, 1914
652211
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
1. – 1969. – 159с.
652212
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
2. – 1976. – 80с.
652213
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-168-6
Т.1 : Базовые модули /Под ред. Т.С.Клебановой. – 2004. – 418с.
652214
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-169-4
Т.2 : Базовые модули /Под ред. А.И.Черняка. – 2004. – 383с.
652215
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-174-0
Т.3 : Прикладные модули /Под ред. проф. И.А.Александрова. – 2004. – 395с.
652216
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-173-2
Т.4 : Прикладные модули/ Под ред. В.М.Соболева. – 2004. – 334с.
652217
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) .Стилистич. приемы и выразительные средства англ. яз. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1964. – 52с.
652218
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) Стилистическая дифференциация словаря и функциональные стили. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1965. – 31с.
652219
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 50 с.
652220
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1970. – 94 с.
652221
  Кильчевский Н.А. Конспект лекций по теоретической механике / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1959. – 235 с.
652222
  Ильинская О.И. Конспект лекций по теории литературы / О.И. Ильинская. – М., 1962. – 115с.
652223
  Дорофеев Б.В. Конспект лекций по теории упругости / Б.В. Дорофеев, В.Н. Шмаков. – Свердловск, 1962. – 30 с.
652224
  Маслаков Г.В. Конспект лекций по технологии оптического приборостроения. / Г.В. Маслаков, Ю.Т. Жуков. – Новосибирск, 1976. – 106с.
652225
  Тальберг Д.Г. Конспект лекций по уголовному судопроизводству : пособие к лекциям орд. проф. Ун-та Св. Владимира Д.Г. Тальберга. – Житомир : Тип. и лит. насл. С. Бродовича, 1887. – 284 с. – Написано от руки. Стеклография. – Библиогр. в примеч.
652226
  Зернов В.Л. Конспект лекций по физике / В.Л. Зернов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Гостехиздат
Ч. 1 : Механический отдел физики, молекулярня физика, тепловые явления. – 1931. – 108 с.
652227
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1959. – 216 с.
652228
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1959. – 236 с.
652229
  Пахомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пахомовский. – Харьков
3. – 1959. – 288 с.
652230
  Фигуровская Е.Н. Конспект лекций по физике / Е.Н. Фигуровская. – М.
2. – 1976. – 79с.
652231
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химии гетероциклических соединений. / И.И. Лапкин. – Пермь, 1975. – 74с.
652232
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии конденсированных ароматических углеводов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 30с.
652233
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии многоядерных автоматических углеводородов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 29с.
652234
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химиии пятичленных гетероциклических соединений / И.И. Лапкин. – Пермь, 1981. – 50с.
652235
  Щегловитов В.Н. Конспект лекций по эксплуатации жел.дорог по технической части / В.Н. Щегловитов. – Киев, 1918. – 25с.
652236
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
652237
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
652238
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1973. – 119 с.
652239
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1974. – 110 с.
652240
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций проф. Я.Н. Барзиловского по неоpганической химии : (для студ.-медиков) / Я.Н. Барзиловский. – 3-е изд., испр. – Киев : Изд. студ. медиков, 1906. – [2], 119 с. – Экз. деф., отсутств.: тит. л. и с. 119
652241
  Тетерин Г.Н. Конспект лекций системы управления и АСУ /для студентов четвертого курса геодезической и оптической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / Г.Н. Тетерин. – вып.2. – Новосибирск, 1971. – 47с.
652242
  Скиба Ю.Г. Конспект лекций. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1965. – 52с.
652243
  Донець Г.П. Конспект лекції "Французький матеріалізм 18 ст" / Г.П. Донець. – Чернівці, 1964. – 19с.
652244
   Конспект лекцій "Міжнародна та Європейська безпека ". – Київ, 1998. – 68c.
652245
  Зима О.Г. Конспект лекцій "Організація міжнародного туризму" з навчальної дисципліни "Організація туризму" / Зима О.Г., Дехтяр Н.А. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 240с.
652246
   Конспект лекцій з вищої математики / Дрінь С.С., Дяченко С.М., Захарійченко Ю.О. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : АртЕк. – ISBN 978-617-7264-00-1
Ч. 1. – 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119
652247
   Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 118 с.
652248
  Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. Врублевська; МОіНУ; УДЛУ. – Львів, 2003. – 210с.
652249
  Дель Гаудіо Конспект лекцій з італійсько-української контрастивної стилістики = Compendio di stilistica contrastiva italiano-ucraino / Дель Гаудіо Сальваторе. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 95, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., італ. – Бібліогр.: с. 89-92. – ISBN 978-617-7349-36-41
652250
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Інтеграл"). – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
652251
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Невизначений інтеграл,частина 1") : Для студентів природн.факультетів. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 34с.
652252
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Тема: Границі послідовностей і функцій : для студ.природничих фак-тів. – Київ : Київський університет, 2000. – 63с.
652253
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу "Математична статистика" : Для студ. спеціальностей "Математика" і "Статистика" / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с.
652254
   Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу" : для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 176 с.
652255
  Майоров І.О. Конспект лекцій з курсу "Міжнародне гуманітарне право" : Для слухачів відділення військово підготовки / І.О. Майоров; Ки вськ.ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86с.
652256
   Конспект лекцій з курсу "Міжнародний менеджмент" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.М. Суміна, О.В. Черняков ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с.
652257
  Шнирков О.І. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" / Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : ІМВ, 2005. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
652258
   Конспект лекцій з курсу "Стратегічний маркетинг" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм начання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер]. – Суми : Вид-во СумДУ
Ч. 1. – 2010. – 115, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Стратегічний маркетинг. – Бібліогр.: с.111-115
652259
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу теорії ймовірностей / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2001. – 107 с.
652260
  Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й.О. Дзендзелівський. – Ужгород
ч. 1. – 1965. – 126с.
652261
  Шутов Б.М. Конспект лекцій з механіки / Б.М. Шутов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 141с. – ISBN 966-594-878-4
652262
  Задорожній В О. Буткевич Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права : для студентів 3 курсу віділення міжнародного права Інституту між. віднос. КНУ ім. Тараса Шевченка / В О. Буткевич Задорожній, В.В. Мицик. – Київ, 2001. – 156 с.
652263
  Москаленко А.А. Конспект лекцій з української діалектології / А.А. Москаленко, 1940. – 149 с.
652264
  Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії XIX ст. / Л.А. Коваленко; М-во освіти УРСР, Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський : [Б. в.], 1964. – 87, [1] с.
652265
  Іванов Б.О. Конспект лекцій із теоретичної механіки : навч. посібник / Б.О. Іванов, М.В. Максюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-500-4
652266
  Дмитровская Е.И. Конспект математических текстов и упражнений на немецком языке. / Е.И. Дмитровская. – Львов, 1965. – 129с.
652267
  Никитин В.В. Конспект минералогии / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та
Вып. 1 : Элементы. – 1915. – 84 с. : ил. – Печатано на машинке. - Литография. - Конволют. - Пер. с 3 вып.
652268
  Никитин В.В. Конспект минералогии. Вып. 2 / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II // Конспект минералогии / В.В. Никитин. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та, 1915. – Вып. 1 : Элементы. – 96 с. : ил.
652269
  Никитин В.В. Конспект минералогии. [Вып. 3] / сост. В.В. Никитиным, проф. ; Горный ин-т Имп. Екатерины II // Конспект минералогии / В.В. Никитин. – 1915-1916. – Петроград : Изд. студентов Горного ин-та, 1915. – Вып. 1 : Элементы. – 75 с. : ил.
652270
  Рефель Аліна Конспект навчального заняття "Організаційно-ділова гра" з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 13
652271
  Коршунов В.Ф. Конспект обзорно-установочных лекций по курсу "Электрооборудование самолетов" / В.Ф. Коршунов. – М.
1. – 1965. – 52с.
652272
  Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР / Л.С. Степанян. – М., 1990. – 726с.
652273
   Конспект особенной части полицейского права : составлен студентами применительно к экзаменационным требованием по учебникам проф-ов В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича с добавлением новых законов // Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 144 с.


  Содержани е конволюта: 1. Курс лекций по полицейскому праву:(на правах рукописи)/Н.М. Цытович.- Киев:Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907.- 144 с. 2. Программа по торгово-промышленному праву. : (принята в Киевском ...
652274
  Дерюжинский В.Ф. Конспект особенной части полицейского права / В.Ф. Дерюжинский, Н.М. Цытович; составленный по учебникам профессоров В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 179-318. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
652275
   Конспект особенной части русского уголовного права.. – Стеклогр. изд. – [Киев], 1887. – 168 с. – Написано от руки
652276
  Халдеева Г.Н. Конспект по грамматике немецкого языка / Г.Н. Халдеева, Л.Ф. Куманичкина. – М, 1972. – 58с.
652277
   Конспект по истории римского права.. – М. – 84с.
652278
  Дринов Конспект по курсу истории литератур западных славян в связи с их политической историей / Дринов. – 166 с.
652279
  Марголин Д. Конспект по органической химии / Сост. по учебникам И.П. Осипова, С.Н. Реформатского, В.Н. Ипатьева и др. инж.-химиком Д. Марголиным. – Киев : П.Ф. Барабанов, 1913. – 164 с.
652280
  Букреев Б.Я. Конспект по теории поверхностей второго порядка для студенктов механико-математиков : На правах рукописи. / Б.Я. Букреев. – На правах рукописи. – Киев : [Б. в.], 1946. – c. – /Стеклографическое издание/
652281
   Конспект по физике / сост. применительно к "Курсу физики" проф. П.А. Зилова студентом И. П. – Москва : [Тип. Т/Д "Печатное дело"]
Ч. 1. – 1913. – 68 с.
652282
  Роше В.К. Конспект по физике / В.К. Роше. – 2-е изд. – Киев, 1927. – 172 с.
652283
  Балук М.Г. Конспект практичних занять з англійської мови для студентів-заочників ун-ту. / М.Г. Балук, Н.Д. Ковалів. – Львів, 1965. – 121с.
652284
  Якимчук І.І. Конспект практичних занять з німецької мови / І.І. Якимчук. – Львів, 1970. – 76с.
652285
   Конспект пройденного материала по английскому языку. (1 урс 1959-60 уч. г.). – Л., 1960. – 12с.
652286
   Конспект пройденного материала по немецкому языку. 1 курс 1959-60 уч. г.. – Л., 1960. – 7с.
652287
  Панова В.Ф. Конспект романа : повести и рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1985. – 559с.
652288
  Собин А. Конспект русского гражданского процесса, составленный по программе юридической испытательной комиссии : (по Цитовичу, Малышеву и Гамбарову) / А. Собин. – Харьков : Книгоиздат В.П. Замериц ; [Тип. А. Либин], 1912. – 158, II с.
652289
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк ; Харківська правозахисна група. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 1. – 2007. – 472 с.
652290
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 2. – 2007. – 336 с.
652291
   Конспект сосудистых растений флоры Вьетнама. – Л.
1. – 1990. – 198с.
652292
  Лиханов А.А. Конспект судьбы: Лирич. дневник с публиц. отст. / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 189с.
652293
  Цитович П.П. Конспект торгового права : Вместо рукописи / [Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П.П. Цитовича. – Изд.студентов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1894. – [2], 303-326 с. – Из примеч.: Этот "Конспект" служит добавлением к "Учебнику торгового права" П.П. Цитовича. Вып. 1. Киев, 1891 г., изд. Н.Я. Оглоблина
652294
  Грязнов И.П. Конспект торгового права : Составлено применительно к программе Юрид. комис. по Торг. уставу и Цитовичу И.П. Грязнов. – Петроград : Изд. кн.-изд. Ф.А. Иогансона ; Тип. Высоч. увр. Т-ва печ. дГрязнов и торг. И.Н. Кушнерев и К* в М., 1917. – 82 с.


  с автогр. автНиколаю Прокофьевичу Василенко на память и .... 7-14. VIII. 1917
652295
  Кондюк Оксана Конспект уроків до теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 13-18 : Табл.
652296
  Слоньовська О.В. Конспект уроків з української літератури : Нове прочитання творів 9 кл. / О.В. Слоньовська. – Київ : Рідна мова, 2000. – 591 с. – ISBN 5-7707-9738-Х
652297
  Тимошенко Світлана Конспект уроку "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". 11 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
652298
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 21-22
652299
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50
652300
  Вітрук Людмила Володимирівна Конспект уроку з історії стародавнього світу на тему "Падіння республіки та рання Римська імперія". 6 клас. Урок узагальнення й систематизації знань та вмінь із застосуванням ігрових технологій // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-46
652301
  Овдійчук Л. Конспект уроку за романом у віршах Ліни Костенко "Берестечко"
652302
  Галалюк Наталія Конспект уроку на тему "Україна й світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 17-20. – Бібліогр. 11 назв
652303
   Конспект устава Общество друзей музыки г. Киев. – Киев : Тип. Губернского правл., 1916. – 10 с.


  Польгейм Мария Анна
652304
   Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : (з елементами популяційного аналізу) / Гавриленко В.С. [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук України, Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України. – Асканія-Нова : Андрєєва М.М., 2010. – 119, [1] с., [1] арк. мапа. – Алф. покажч.: с. 108-112. – Бібліогр.: с. 113-119
652305
  Спурис З.Д. Конспект фауны ручейников СССР / З.Д. Спурис. – Рига, 1989. – 82с.
652306
  Байрак О.М. Конспект флори Полтавщини : вищі судинні рослини / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк ; НАН України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу. – Полтава : Верстка, 2008. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 190-195. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 978-966-7576-76-9
652307
  Бондаренко О.Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер - Тилігул / Бондаренко О.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-306-148-4
652308
   Конспект флори Середнього Придніпров"я : Судинні рослини / В.І. Чопик, М.М. Бортняк, Ю.О. Войтюк, В.П. Погребенник; Відп. ред. Чопик В.I. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 140с. – ISBN 9667459029
652309
  Сахокия М.Ф. Конспект флоры высших растений Хеви = Conspektus florae plantarum vascularium Chewii : Казбегский р-н Грузинской ССР / М.Ф. Сахокия, Е.И. Хуцишвили; АН Грузинской ССР; ИН-т ботаники. – Тбилиси, 1975. – 206с.
652310
  Курбанов Джумамурад Конспект флоры западных низкогорий и среднегой Копетдага. / Курбанов Джумамурад. – Ашхабад, 1988. – 255с.
652311
  Кондратюк Е.Н. Конспект флоры и фауны юго-востока Украины / Е.Н. Кондратюк. – К, 1985. – 272с.
652312
  Батырова Г.Ш. Конспект флоры макромицетов Копетдага / Г.Ш. Батырова. – Ашхабад, 1985. – 91с.
652313
  Петров А.Н. Конспект флоры макромицетов Прибайкалья / А.Н. Петров. – Новосибирск, 1991. – 81с.
652314
  Тихомиров Вадим Николаевич Конспект флоры Мордовского Присурья : Сосудистые растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Силаева Татьяна Борисовна. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 82 с.
652315
  Попов М.Г. Конспект флоры побережий озера Байкал. / М.Г. Попов, В.В. Бусик. – М.-Л., 1966. – 216с.
652316
   Конспект флоры Псковской области. – Л., 1970. – 176с.
652317
   Конспект флоры Рязанской Мещеры. – М., 1975. – 326с.
652318
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 1. – 1977. – 79с.
652319
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов : Изд. Саратовского ун-та
Часть 2. – 1979. – 89с.
652320
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 3. – 1983. – 105с.
652321
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 4. – 1983. – 65с.
652322
  Соболевская К.А. Конспект флоры Тувы / К.А. Соболевская. – Новосибирск, 1953. – 245с.
652323
   Конспекти уроків "Основи здоров"я", "Безпека життєдіяльності". (Продовження див. у № 1, 2011 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-21
652324
  Островський В. Конспекти уроків з історії України. : 8 клас(Передумови,причини й початок Національно-визвольної війни) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-35.
652325
  Островський Валерій Васильович Конспекти уроків з історії України. 8 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-49
652326
  Кожем"яка Оксана Конспекти уроків з історії України. 8 клас : тема: Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-45
652327
  Островський В. Конспекти уроків з історії України.Тема: Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1649-1651 рр. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 5-10
652328
  Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів / О. Слоньовська, Б. Сушевський; Київ.міська державна адміністрація.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – 2-е видання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 277с. – ISBN 5-7707-9729-0
652329
  Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів : Нове прочитання творів / О.В. Слоньовська; Київська міська держ.адмін.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Рідна мова, 2001. – 797с. – ISBN 966-7788-03-02
652330
  Москаленко А.А. Конспективний курс української мови. / А.А. Москаленко. – 2-е вид., змінене. – Дніпропетровськ, 1929. – 44с.
652331
  Невзоров А.С. Конспективное изложение истории источников метного права губерний Прибалтийских : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших осеннем семестре 1903 года лекции проф. А.С. Невзоровым. – Юрьев : Тип. К. Сеета, 1903. – 32 с. – На правах рукописи
652332
  Мирлес А.А. Конспективное изложение историии философии права по учебнику Н.М. Коркунова : рименительно к университетской программе / Александр Мирлес. – Киев : Изд. Богуславского, 1912. – 76 с.
652333
  Мезенцев П.В. Конспективный курс балансового учеты государственной и кооперативной торговле / П.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Ташкент
1. – 1936. – 272с.
652334
  Жураковский Е.Д. Конспективный курс истории всеобщей литературы для учащихся в Консерсатории / Евгений Жураковский. – 2-е изд. – Москва : Тип. О-ва распр. полезных кн. аренд. В.И. Вороновым
Ч. 2. – 1907. – 304 с., 1 л. табл.


  На тит. л. надпись: И. Турчинович
652335
  Кекелидзе К.С. Конспективный курс истории древне-грузинской литературы / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1939. – 118с.
652336
  Блюменау Д.И. Конспектирование электронных документов методом визуального сканирования размеченного текста // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-55. – ISSN 0130-9765


  Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их электронном варианте. Предложена методика машинного конспектирования с учетом разных целей пользователя.
652337
  Северьянов М.М. Конспекты и записки по топографии для школ прапорщиков военного времени : (с чертежами) / сост. Ш.-капитан Северьянов. – Одесса : Тип. Акц. Южно-Русского О-ва печ. дела, 1915. – 82, III с. : ил.


  На тит. л. надпись карандаш. половина срезана перепл.: школы прапорщиков....
652338
   Конспекты лекций : конспективное изложение чтений по христианской археологии. (2-9 сентября 1909 г.). – Новгород : Губернская Типография
Вып. 2. – 1910. – С. 69-100. – Дефект. кн.: отс. стр., 3-68
652339
  Курбангалиева Х.М. Конспекты лекций по гидробиологии / Х.М. Курбангалиева. – Казань, 1974. – 69с.
652340
  Баханов Н.С. Конспекты лекций по курсу "Основы вычислительной математики" / Н.С. Баханов. – М, 1966. – 24с.
652341
  Федотова О.К. Конспекты лекций по методике преподавания английского языка в средней школе. / О.К. Федотова. – Донецк, 1974. – 38 с.
652342
  Латыш Ю.В. Конспирологические теории перестройки и разрушения СССР // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 83-91. – (Серия "История" ; т. 13). – ISSN 2222-9124
652343
  Телегуз А. Конспіративна боротьба незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" проти комуністичного режиму в ПНР у 1983-1988 рр. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 172-177. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
652344
  Антонович В.Б. Конспіративний лист Володимира Антоновича до Харкова про скликання всеукраїнського з"їзду в Харкові разом з ХІІ Археологічним від 21 червня 1901 р. (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86. – ISBN 966-7272-00-1
652345
  Станку З. Констандина / З. Станку. – М., 1974. – 255с.
652346
  Клименко Л. Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі


  Досліджено особливості об"єктивації асоціативно - смислового поля ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі. ART DE VIVRE визначено як константу французької культури - систему ментальних образів, що зберігають і транслюють етнокультурні ...
652347
  Клименко Л.В. Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 75-82. – ISBN 978-966-171-881-3
652348
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
652349
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
652350
  Лисенко О.М. Константа протонізації пінополіуретанового сорбенту / О.М. Лисенко, Б.І. Набиванець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено протонізацію пінополіуретану в розчинах з різною кислотністю. Знайдено максимальну ємність сорбенту за протонами Е max = 8,49 * 10 -2 моль/г, яка досягається в 1 моль/л розчині соляної кислоти. Обчислено двофазну константу про тонізації К ...
652351
  Маломуж Н.П. Константа равновесия димеризации молекул воды в насыщенном водном паре / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1108-1113. – ISSN 0044-4537
652352
  Храпатый С.В. Константа равновесия димеризации молекул насыщенного пара тяжелой воды согласно второго вириального коэффициента уравнения состояния / С.В. Храпатый, В.Н. Махлайчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1113. – С. 16-19. – (Серія "Фізика" ; вип. 20). – ISSN 2222-5617
652353
  Яремчук Андрій Константа Романа Балаяна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 1. – ISSN 0868-9644
652354
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-25. – ISSN 0868-8273
652355
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.23-29. – ISSN 0868-8273
652356
  Біла А. Константи містерії непокори: до 80-річчя Левка Різника // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 245-247. – ISSN 0868-4790
652357
  Чернобаев Д.О. Константи рівноваги газових реакцій / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1939. – 92с.
652358
  Половинська В.В. Константи та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов"янського світу XI - I-ї пол. XII ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 165-176
652359
  Петканова Д. Константин-Кирил денница на славянския род / Д. Петканова. – София : Народна Просвета, 1983. – 127 с.
652360
  Тот И. Константин-Кирил и Методий / И. Тот. – София, 1981. – 153с.
652361
   Константин-Кирил Филосо: Материали от научните конф. по случай 1150-год. от рождението му - Велико Търново, 10-11.11.1977 г. и Рим 12-13. 12.1977 г.. – София, 1981. – 347с.
652362
   Константин-Кирил Философ. Български и славянски първоучител: сб. ст.. – София, 1983. – 399 с.
652363
  Бернштейн С.Б. Константин-философ и Мефодий / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1984. – 168с.
652364
  Цюрупа Э.Я. Константин Александрович Зубов / Э.Я. Цюрупа. – М., 1953. – 183с.
652365
   Константин Александрович Зубов. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
652366
   Константин Александрович Марджанишвили. (Марджанов). Творческое наследие. Письма. Воспоминания и статьи о К.А.Марджанишвили.. – Тбилиси, 1966. – 624 с.
652367
  Крыжицкий Г.К. Константин Александрович Марджанов. (Котэ Марджанишвили). 1837-1933. / Г.К. Крыжицкий. – Москва-Л., 1946. – 72 с.
652368
  Верещагина А.Г. Константин Александрович Трутовский. 1826-1893. / А.Г. Верещагина. – Москва, 1955. – 39с.
652369
  Крыжицкий Г. Константин Алексеевич Варламов. 1848-1915. / Г. Крыжицкий. – М.-Л., 1946. – 61с.
652370
  Кислов В.В. Константин Алексеевич Калинин - выдающийся украинский авиаконструктор / В.В. Кислов, В.С. Савин // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 361-371. – ISBN 5-12-000444-X
652371
   Константин Алексеевич Коровин. – М., 1961. – 96с.
652372
  Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. / А.Я. Басыров. – Л., 1985. – 104с.
652373
   Константин Андреевич Сомов. – Л., 1971. – 96с.
652374
  Сомов К.А. Константин Андреевич Сомов / К.А. Сомов. – Москва, 1973. – 33с.
652375
   Константин Андреевич Сомов. – М., 1979. – 625с.
652376
  Журавлева Е.В. Константин Андреевич Сомов / Е.В. Журавлева. – М., 1980. – 231с.
652377
  Левенфиш Е.Г. Константин Аполлонович Савицкий / Е.Г. Левенфиш. – Л.-М., 1959. – 176с.
652378
  Сокольников М.П. Константин Аполлонович Савицкий. 1944-1905. / М.П. Сокольников. – М.-Л., 1947. – 40с.
652379
   Константин Аполлонович Савицкий. Альбом репродукций.. – М., 1956. – 13с.
652380
   Константин Аполлонович Савицкий. Выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 118с.
652381
   Константин Бальмонт: "Любил - еще люблю я - неземное..." // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 22-26
652382
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Константин Батюшков. Странствия и страсти / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – М., 1987. – 349с.
652383
   Константин Борисович Яцимирский. – К., 1986. – 137с.
652384
   Константин Борисович Яцимирский (1916-2005) // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология : научно-технический журнал / М-во образов. и науки РФ, Ивановский гос. химико-технолог. ун-т. – Иваново : Унипресс, 2016. – Т. 59, вып. 4
652385
  Михайлов А.А. Константин Ваншенкин : очерк поэзии / А.А. Михайлов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 207 с.
652386
  Алферова Р.И. Константин Васильевич Островитянов / Р.И. Алферова. – Москва, 1962. – 64с.
652387
  Клюкин И.И. Константин Васильевич Шиловский, 1880-1958 / И.И. Клюкин, Е.Н. Шошков. – Л., 1984. – 116с.
652388
  Жукова Л.М. Константин Васильевия Чмутов. / Л.М. Жукова. – М., 1967. – 51с.
652389
  Костин В.И. Константин Гаврилович Дорохов / В.И. Костин. – М., 1959. – 103с.
652390
   Константин Гнеушев. – М., 1988. – 31с.
652391
  Коган Д.З. Константин Головин / Д.З. Коган. – М., 1964. – 359с.
652392
  Старожицкая М. Константин Грищенко: "У нас к России нет негатива" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 22 (91)
652393
   Константин Гусев. – Воронеж, 1985. – 223 с.
652394
   Константин Дмитриевич Ушинский. – М, 1952. – 48с.
652395
   Константин Дмитриевич Ушинский : Жизнь и деятельность в портретах, иллюстрациях и документах. – Киев : Вища школа, 1974. – 122 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
652396
  Иванов А.Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле. Исследования и документы о научно-педагогической и литературной деятельности. / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1963. – 492с.
652397
  Горина Т.Н. Константин Дмитриевич Фливицкий / Т.Н. Горина. – М, 1955. – 27с.
652398
   Константин Дорохов: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
652399
  Тарасов Л.М. Константин Егорович Маковский / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1948. – 32с.
652400
  Мовзон А.И. Константин Заслонов / А.И. Мовзон. – М, 1948. – 99с.
652401
  Раковский Л.И. Константин Заслонов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1950. – 176с.
652402
   Константин Иванович Лисицын. 1881-1933 / А.И. Егоров, Е.П. Емельянова, Б.Д. Русанов, Г.И. Попов; Германов И.В. – Москва : Наука, 1982. – 79с. – (Научно-биографическая литература)
652403
   Константин Иванович Лодзейский. – Кишинев, 1964. – 15с.
652404
  Фомичева З.И. Константин Иванович Рудаков : каталог выставки / З.И. Фомичева. – Москва : Искусство, 1951. – 56 с.
652405
   Константин Иванович Рудаков (1891-1949) : к 80-летию художника, каталог выставки. – Вологда : Областная типография, 1971. – 40 с.
652406
   Константин Иванович Рудаков 1891-1949 : каталог выставки к 80-летию со дня рождения. – Ленинград : Искусство, 1971. – 78 с.
652407
   Константин Иванович Рудаков: Воспоминания о художнике.. – Л., 1979. – 319с.
652408
  Исакова О.В. Константин Иванович Скрябин / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 83с.
652409
  Исакова О.В. Константин Иванович Скрябин / О.В. Исакова. – М, 1959. – 200с.
652410
   Константин Иванович Скрябин (1878-1972). – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1976. – 208с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР / АН СССР ; Вып. 3 ; Серия биологических наук. Гельминтология)
652411
   Константин Иванович Финогенов.. – М, 1953. – 112с.
652412
  Ремезов Н.П. Константин Каэтанович Гедройц / Н.П. Ремезов. – Москва, 1952. – 127с.
652413
  Распопова В.М. Константин Каэтанович Гедройц. / В.М. Распопова, Н.В. Смирнова. – М., 1956. – 60с.
652414
   Константин Клавдианович Зефиров, 1879-1960. – Москва, 1984. – 32с.
652415
   Константин Козловский. Каталог выставки. – Красноярск, 1966. – 40с.
652416
   Константин Константинович Васильев : биобиблиографический указатель / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [3] с. – Сер. осн. в 1957 г. – (Ученые Одессы : [серия биобиблиографических указателей] ; вып. 45)
652417
  Грищенко А.Н. Константин Константинович Мамантов / А.Н. Грищенко, А.В. Лазарев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0042-8779


  Генерал-лейтенант російської Імператорської армії та Донської армії Великого війська Донського.
652418
   Константин Коровин. – М., 1963. – 563с.
652419
  Власова Р.И. Константин Коровин / Р.И. Власова. – Ленинград, 1969. – 195с.
652420
  Гусарова А.П. Константин Коровин / А.П. Гусарова. – М., 1990. – 239с.
652421
   Константин Коровин. – М., 1991. – 15с.
652422
   Константин Коровин [Електронний ресурс] : Воспоминания. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4. - Продолжительность 52 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
652423
   Константин Коровин вспоминает. – М., 1971. – 911с.
652424
   Константин Коровин вспоминает. – М., 1990. – 680с.
652425
   Константин Коровин вспоминает // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 247-255
652426
  Сивак А.Ф. Константин Леонтьев : / А.Ф. Сивак. – Л., 1991. – 85с.
652427
  Козырев А.П. Константин Леонтьев в "зеркалах" наследников // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 417-435. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста.
652428
  Северикова Н.М. Константин Леонтьев и византизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0042-8744
652429
  Корольков А.А. Константин Леонтьев и судьбы культуры // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 7-13. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1
652430
  Тищенко А.А. Константин Листов : Композитор / А.А. Тищенко. – Москва : Советский композитор, 1962. – 99 с.
652431
  Тищенко А.А. Константин Листов / А.А. Тищенко. – Москва : Советский композитор, 1987. – 127 с.
652432
   Константин Маковский - коллекционер // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2005. – № 75/76. – С. 5-13. – ISSN 0234-1395
652433
  Сидорова В.А. Константин Менье / В.А. Сидорова. – М.-Л., 1946. – 35с.
652434
  Никитюк О.Д. Константин Менье / О.Д. Никитюк. – М, 1974. – 151с.
652435
   Константин Меркурьевич Сытник : [Ботаник-фитофизиолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
652436
  Соболевский Н.Д. Константин Мефодьевич Максимов / Н.Д. Соболевский. – Л, 1962. – 68с.
652437
  Обожда В.А. Константин Мехоношин: судьба и время: Зам. наркома по воен. делам в первом Сов. правительстве. / В.А. Обожда. – М., 1991. – 204с.
652438
  Смирнова Н.В. Константин Михайлович Быков / Н.В. Смирнова. – Москва, 1952. – 56с.
652439
  Вильчинский В.П. Константин Михайлович Станюкович. / В.П. Вильчинский. – Москва-Ленинград, 1963. – 336с.
652440
   Константин Назаров, 1933-1981. – М., 1988. – 23с.
652441
  Осадченко И.Е. Константин Негруци и его исторические новеллы. : Автореф... канд.филол.наук: / Осадченко И.Е.; М-во высш.образования СССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1956. – 15л.
652442
  Яблонская М.Н. Константин Николаевич Истомин. / М.Н. Яблонская. – М., 1972. – 178с.
652443
   Константин Николаевич Любутин : Биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2005. – 129 с. – ISBN 5-7691-1580-7
652444
  Карякин Л.И. Константин Николаевич Савич-Заблоцкий (к 80-летию со дня рождения) / Л.И. Карякин, Е.К. Лазаренко, М.Н. Шкабара, 1957. – С. 361-364
652445
   Константин Николевич Корнилов.. – М., 1960. – с.
652446
   Константин Павлович Лагутанок. – М, 1979. – 52с.
652447
  Свиридова И.А. Константин Павлович Ротов / И.А. Свиридова. – Москва : Советский художник, 1965. – 112 с.
652448
  Гор Г.С. Константин Панков. Ненецкий художник / Г.С. Гор. – Л., 1973. – 102с.
652449
  Алексанян Е.А. Константин Паустовский-новеллист / Е.А. Алексанян ; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука, 1969. – 168 с.
652450
  Львов С.Л. Константин Паустовский / С.Л. Львов. – М. : Детская литература, 1956. – 94 с.
652451
  Левицкий Л.А. Константин Паустовский / Л.А. Левицкий. – М. : Советский писатель, 1963. – 407 с.
652452
  Левицкий Л.А. Константин Паустовский / Л.А. Левицкий. – М. : Советский писатель, 1977. – 408 с.
652453
  Царик Д.К. Константин Паустовский / Д.К. Царик. – Кишинев, 1979. – 124 с.
652454
  Ильин В.С. Константин Паустовский. Поэзия странствий. / В.С. Ильин. – М. : Советская Россия, 1967. – 135 с.
652455
  Есин С.Н. Константин Петрович / С.Н. Есин. – М, 1987. – 254с.
652456
  Томсинов В.А. Константин Петрович Победоносцев: человек, политик и правовед // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 36-82. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
652457
   Константин Ротов. – Москва, 1987. – 95с.
652458
  Бродский И.А. Константин Рудаков : графика / И.А. Бродский. – Москва : Советский художник, 1985. – 215 с.
652459
  Войлошников П.А. Константин Седых. / П.А. Войлошников. – Красноярск, 1952. – 32с.
652460
  Прохорова В.В. Константин Сергеев / В.В. Прохорова. – Л., 1974. – 245с.
652461
   Константин Сергеев. – Москва : Искусство, 1978. – 208 с.
652462
   Константин Сергеев. – Л., 1985. – 32с.
652463
   Константин Сергеевич Терновой. – Москва, 1988. – 63 с.
652464
  Караганов А.В. Константин Симонов - вблизи и на расстоянии / А.В. Караганов. – М, 1987. – 281с.
652465
  Вишневская И.Л. Константин Симонов / И.Л. Вишневская. – Москва, 1966. – 184с.
652466
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
652467
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – 2-е изд., перераб. – М, 1983. – 399с.
652468
  Лазарев Л.И. Константин Симонов / Л.И. Лазарев. – М., 1985. – 343с.
652469
   Константин Симонов в воспоминаниях современников : Сборник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 608с.
652470
   Константин Симонов рассказывает / сост. автор вст. ст. Л. Лазарев. – Москва, 1981. – 176 с. – (Писатели о творчестве)
652471
  Лазарев Л.И. Константин Симонов. / Л.И. Лазарев. – М., 1990. – 189с.
652472
  Миронова В.М. Константин Скоробогатов / В.М. Миронова. – Л., 1969. – 115-119с.
652473
  Пружан И.Н. Константин Сомов / И.Н. Пружан. – М., 1972. – 127с.
652474
  Бобыне Г.Е. Константин Стамати-Чуря / Г.Е. Бобыне. – Кишинев, 1986. – 103 с.
652475
  Грекул И.Д. Константин Стамати / И.Д. Грекул. – Кишинев, 1959. – 96 с.
652476
  Чекан В.М. Константин Стамати. Жизнь и творчество. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чекан В.М.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1974. – 27л.
652477
  Архангельская Н.В. Константин Степанков / Н.В. Архангельская. – Москва, 1991. – 48с.
652478
   Константин Степанов : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников РСФСР, 1990. – [25] с.
652479
  Сыркина Ф.Я. Константин Степанович Елисеев / Ф.Я. Сыркина. – Москва : Советский художник, 1960. – 128 с.
652480
   Константин Стогний: Мне пришлось "усыновить" папуаса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 58-59 : фото
652481
  Левицкий В.Л. Константин Суханов - председатель первого Владивостокского Совета / В.Л. Левицкий. – Владивосток, 1956. – 114с.
652482
  Левицкий В.Л. Константин Суханов / В.Л. Левицкий. – Владивосток, 1972. – 192с.
652483
  Турсунова П.В. Константин Титович Порошин / П.В. Турсунова. – Душанбе, 1967. – 48с.
652484
  Славина Т.А. Константин Тон / Т.А. Славина. – Ленинград, 1982. – 144 с.
652485
  Славина Т.А. Константин Тон / Т.А. Славина. – Ленинград, 1989. – 222 с.
652486
  Иванько Н.И. Константин Трунов / Н.И. Иванько. – Ставрополь, 1954. – 72с.
652487
   Константин Урбетис. Каталог. – Москва : Реклама, 1974. – 16 с.
652488
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1951. – 288с.
652489
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1952. – 288с.
652490
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1953. – 336с.
652491
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1954. – 32с.
652492
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 4-е. – М., 1956. – 327с.
652493
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М., 1962. – 463с.
652494
  Кузнецов Н.И. Константин Федин / Н.И. Кузнецов. – Москва, 1969. – 208с.
652495
  Оклянский Ю.М. Константин Федин / Ю.М. Оклянский. – М, 1974. – 167с.
652496
  Бугаенко П.А. Константин Федин / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1980. – 255с.
652497
  Бугаенко П.А. Константин Федин и Саратовская земля / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1977. – 71с.
652498
  Бугаенко П.А. Константин Федин и Саратовская земля / П.А. Бугаенко. – 2-е изд. доп. – Саратов, 1982. – 79с.
652499
  Бащенко Р.д Константин Федорович Богаевский (1872-1943) / Р.д Бащенко, . – Симферополь, 1963. – 54с.
652500
  Бессонов П. Константин Федорович Калайдович : Биогр. очерк / П. Бессонова. – Москва : Тип. Александра Семена
1. – 1861. – [4], 50 с. – Из "Русской беседы", кн. 2, 1860 г.
652501
  Бессонов П. Константин Федорович Калайдович. Биографический очерк, 1860. – 50 с. – Отд. оттиск
652502
  Тяпкин Ю. Константин Федорович Тяпкин (1927-2016) / Ю. Тяпкин, О. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 149-151 : фото. – ISSN 0203-3100
652503
  Апушкин Я.В. Константин Федорович Юон / Я.В. Апушкин. – Москва : Dctrj[elj;ybr, 1936. – 115 с., [25] л. ил. : портр., ил.
652504
  Третьяков Н.Н. Константин Федорович Юон / Н.Н. Третьяков. – М., 1957. – 220с.
652505
   Константин Федорович Юон : столетие со дня рождения 1875-1975 : каталог / [М -во культуры СССР ; Союз художн. СССР ; Акад. художеств СССР ; Гос. русск. музей ; Гос. Третьяковская галерея ; сост.: Т.Б. Вендельштейн, В.В. Воробьев и др. ; вст. ст. и науч. ред. И.Т. Ростовцевой]. – Москва : Советский художник, 1976. – 103, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 32-34


  В 100-летний юбилей со дня рождения народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР Константина Федоровича Юна каталог представляет всю многогранную и значительную деятельность большого, ...
652506
  Апушкин Я.В. Константин Федорович Юон. Народный художник РСФСР / Я. Апушкин. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 32 с., [11] л. ил. – (Массовая библиотека "Искусство")
652507
  Голованов Н.Н. Константин Финогенов / Н.Н. Голованов. – М., 1965. – 53с.
652508
   Константин Флегонтов. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1986. – 32 с.
652509
  Зюков Б.Б. Константин Хохлов / Б.Б. Зюков. – К., 1985. – 161с.
652510
  Дьячков С.В. Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Страницы биографии. Труды К.Э. Гриневича / С.В. Дьячков, О.А. Ручинская // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 178–198. – ISSN 2309-6608
652511
  Арлазоров М.С. Константин Эдуардович Циолковский / М.С. Арлазоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1957. – 144с.
652512
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – М., 1948. – 32с.
652513
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – М., 1976. – 295с.
652514
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. – М., 1987. – 303с.
652515
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. – М., 1988. – 304с.
652516
  Арлазоров М.С. Константин Эдуардович Циолковский, его жизнь и деятельность / М.С. Арлазоров. – Москва, 1952. – 128с.
652517
  Долынин Б.П. Константин Юдин / Б.П. Долынин. – М, 1961. – 192с.
652518
   Константинас Богданас, народный художник Литовской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, Лауреат Государственной премии Литовской ССР. – Москва, 1987. – 40с.
652519
   Константинов Б.П.. – М., 1976. – 50с.
652520
   Константинов И.Ф.. – М., 1986. – 31с.
652521
   Константинов П.Н.. – М., 1957. – 24с.
652522
  Модзалевский В.Л. Константиновичи / Родословная, сост. В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича и К*, 1909. – 12 с.
652523
  Донцов Б.Н. Константиновка : путеводитель / Б.Н. Донцов, А.Н. Климов. – Донецк : Донбас, 1979. – 48 с.
652524
  Оксман Ю.Г. Константиновская легенда в Херсонщине. Эпизод из крестьянских волнений / Ю.Г. Оксман. – 8с.
652525
  Панфилов А. Константиновский меридиан: Поиски, исследования, находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе Константинове. / А. Панфилов. – Москва
Ч.1. – 1992. – 287 с.
652526
  Панфилов А. Константиновский меридиан: Поиски, исследования, находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе Константинове. / А. Панфилов. – Москва
Ч.2. – 1992. – 253 с.
652527
  Шевченко В.А. Константиновский равелин / В.А. Шевченко. – М, 1959. – 244с.
652528
  Шевченко В.А. Константиновский равелин / В.А. Шевченко. – М, 1963. – 344с.
652529
   Константиновский рубль : Новые материалы и исследования. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 270с. – ISBN 5-279-00490-1
652530
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
652531
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
652532
  Косик В.И. Константинополь - русская дорога // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 0132-1366
652533
  Крауфорд Ф.М. Константинополь / Крауфорд Ф.М.; под ред. Помяловского. – С.-Петербург : Типография кн. В.П. Мещерского
Вып. 1 : Переводы. – 1899. – 56 с.
652534
  Эссад Дж. Константинополь / Дж. Эссад. – Москва, 1919. – 336 с.
652535
  Чекалова А.А. Константинополь в VI веке. / А.А. Чекалова. – М., 1986. – 173с.
652536
   Константинополь и проливы : по секретным документам б. М-ва иностранных дел. – Москва : Литиздат НКИД. – (Европейские державы и Турция во время Мировой войны)
[Т. 1]. – 1925. – 547, [1] с. – Библиогр.: с. 514-547 и в подстроч. примеч.
652537
  Кузовков В.В. Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395-408) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 82-85. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
652538
  Гукасян В.Г. Константинопольские армяне и национально-просветительское движение 30-60-х годов XIX века. / В.Г. Гукасян. – Ереван, 1989. – 337с.
652539
  Барсов Т. Константинопольский патриархат и его власть над русскою церковью / [Соч.] Т. Барсова, э. орд. проф. Спб. духов. акад. – Санкт-Петербург : тип. П.А. Ремезова, 1878. – VIII, IV, 578, V с.
652540
  Александрович Володимир Константинопольська реліквія княжого Холма // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 30-33
652541
  Станіславський В.В. Константинопольський мирний договір: рішення та наслідки для Запорозької Січі // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 110-113. – ISBN 5-7702-0775-2
652542
  Ильинская С.Б. Константинос Кавафис / С.Б. Ильинская. – М., 1984. – 319с.
652543
   Константину Федоровичу Тяпкину - 80 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 184-187. – ISSN 0203-3100
652544
   Константину Федоровичу Тяпкину - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 158-160. – ISSN 0203-3100
652545
  Торсуев Г.П. Константность и вариативность в фонетической системе / Г.П. Торсуев. – М, 1977. – 125с.
652546
  Гвенцадзе Ц.А. Константность и вариативность консонантных комплексов в романских языках / Ц.А. Гвенцадзе. – Тбилиси, 1984. – 276с.
652547
  Иванова Р.Б. Константность и расщепляемость персика при семенном размножении и возможность корнесобственной его культуры : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Иванова Р.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 26л.
652548
  Чусова Анна Александровна Константные дифференциаторы глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чусова Анна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
652549
  Фесенко Е.А. Константные и вариантные признаки акцентно-мелодической структуры в интонационной системе английского языка (на матер. нац. вариантов англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Фесенко Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
652550
  Малиновский А.Т. Константы авторского мира в романах И.А. Гончарова ("Обломов") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 49-58. – (Серія: Філологія)
652551
  Карпов И.К. Константы веществ для термединамических расчетов в геохимии и петрологии. / И.К. Карпов. – М., 1968. – 144с.
652552
   Константы взаимодействия металлов с газами. – М., 1987. – 367с.
652553
  Хьюбер К.-П. Константы двухатомных молекул : пер. с англ.; в 2-х ч. / К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг. – Москва : Мир
Ч. 1 : Молекулы Ag2-Mo0. – 1984. – 408с.
652554
  Хьюбер К.-П. Константы двухатомных молекул : пер. с англ.; в 2-х ч. / К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг. – Москва : Мир
Ч. 2 : Молекулы N2-Zr0. – 1984. – 366с.
652555
  Смирнов Олег Игоревич Константы Джексона в пространстве L2 на нульмерных и конечных группах : Автореф... кандид. физико-математич.наук: 01.01.01 / Смирнов Олег Игоревич; Росс. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1997. – 22л.
652556
  Лещинский Э.Л. Константы диссоциации кислот в двойных смешанных растворителях, содержащих н-бутанод : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Лещинский Э.Л.; Укр. сельхоз. академия. – К., 1970. – 21л.
652557
  Тетерин Г.Н. Константы и параметры развития геодезии / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-63 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
652558
  Крупчицкий П.А. Константы изотопов U233 и Pu240 для расчета ядерных реакторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крупчицкий П.А.; АН СССР. – М., 1957. – 10л.
652559
  Альберт А. Константы ионизации кислот и оснований / А. Альберт, Е. Сержент ; пер с англ. Е.Ю. Беляева и др. ; под ред. Б.А. Порай-Кошица. – Москва ; Ленинград : Химия, 1964. – 179с.
652560
  Кузнецова О.И. Константы Лебега и аппроксимативные свойства линейных средних кратных рядов Фурье. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кузнецова О.И.; АН УССР. – Донецк, 1985. – 14л.
652561
  Лебедь А.Г. Константы Лебега линейных преобразований и абсолютная сходимость двойных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Лебедь А. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
652562
  Яцимирский К.Б. Константы нестойкости комплексных соединений / К.Б. Яцимирский, В.П. Васильев ; АН СССР ; [отв. ред. И.И. Черняев]. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. – 207 с.
652563
  Пилипенко А.Т. Константы нестойкости тиомочевинных комплексов меди, серебра и ртути / А.Т. Пилипенко, Г.С. Лисецкая. – Киев, 1953. – 82-85с.
652564
  Пилипенко А.Т. Константы нестойкости тиомочевинных комплексов меди, серебра и ртути / А.Т. Пилипенко, Г.С. Лисецкая. – Киев : КГУ, 1955. – С.81-85. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал. 1953, т. 19, вып. 1
652565
  Коренман И.М. Константы распределения органических веществ между двумя жидкими фазами. / И.М. Коренман. – Горький
3. – 1976. – 82с.
652566
   Константы русской политической культуры : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2007. – 96с. – ISBN 978-5-9739-0119-6
652567
  Кривдин Л.Б. Константы спин-спинового взаимодействия между ядрами углерода через одну связь: структурные приложения в органической химии. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.03 / Кривдин Л.Б.; Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1989. – 45л.
652568
  Миронов В.Е. Константы устойчивости внешнесферных комплексов металлов в растворах / В.Е. Миронов, И.Д. Исаев. – Красноярск, 1983. – 365с.
652569
  Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры / Ю. Степанов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2001. – 990с. – ISBN 5-8291-0007-Х
652570
   Констанцский собор 1414-1489. – Санкт-Петербург, 1874
652571
  Артеменко Т.М. Констативний діалог і функціональні можливості мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 27-34.
652572
  Яцимирский К.Б. Констатнты устойчивости комплексов металлов с биолигандами : Справочник / К.Б. Яцимирский, Е.Е. Крисс, В.Л. Гвоздовская ; Под ред. акад. АН УССР К.Б. Яцимирского ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1979. – 225 с.
652573
  Маценка С. Констеляція "Бетховен-Леверкюн" у романі "Доктор Фауст" Томаса Манна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 53-64. – ISSN 0236-1477
652574
  Андрійчук В.Г. Констеляція і кретиріальність об"єктивно-достовірного вибору підходів оцінки результативності вступу України в Митний союз Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 31-40
652575
  Заяць Н.В. Констигуційно-правовий інститут народного представництва та його роль у демократизації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 131-136


  In article the concept ofkanstitutsionno-legal institute of national representation which corresponds to requirements of the Ukrainian society at the development present stage is concretised. Influence of institute of national representation on process ...
652576
  Индутный В.В. Конституация минералов и ее численное представление при моделировании физических свойств (на прим. оптич. показателя преломления : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.20 / Индутный В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
652577
  Индутный Владимир Васильевич Конституация минералов и ее численное представление при моделировании физических свойств (на прим. оптического показателя преломления). : Дис... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.20. / Индутный Владимир Васильевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
652578
  Науменко Л.П. Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 115-123


  У статті розглядаються конституенти бізнес-дискурсу, а саме учасники у їхніх статусно-рольових амплуа, локуси, тональність та регістри, стратегії та інтенції, прецедентні імена, висловлювання та тексти, цінності та ключові концепти, що складають основу ...
652579
  Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
652580
  Матвєєв С.В. Конституійно- правовий статус Президента України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.64-73
652581
  Кебуладзе В. Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об"єктивна герменевтика Ульриха Овермана // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 146-156. – ISSN 2410-2601
652582
  Горохова Т. Конститутивні особливості найменувань складових частин літального апарата в російській термінології // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.56-66. – ISBN 966-7773-28-0
652583
  Филатенко И.А. Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 192-199


  У статті розглядаються конститутивні ознаки мовленнєвої події в масмедійному політичному дискурсі. Зокрема, фокусується увага на специфіці її локалізації, ролі суб"єкта та ін. В статье рассматриваются конститутивные признаки речового события в ...
652584
  Кузнецов А.В. Конститутивный панпсихизм и проблема ментальной каузальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 106-117. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
652585
  Мухамеджанов О. Конститутционная реформа в Республике Узбекистан: новый этап в развитии парламентаризма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.51-56. – ISSN 1811-9018
652586
  Лисенков С.Л. Конституцiя Укpаїни : Матеpiали до вивчення / С.Л. Лисенков; Пиpоженко П.Л.-pед. – Київ : Либiдь, 1997. – 160с.Обл.-вид.аpк.10. – ISBN 5325008552
652587
   Конституции буржуазных государств : Учеб. пос. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 407 с.
652588
   Конституции буржуазных государств Европы. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 1142 с.
652589
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
2. – 1936. – 664с.
652590
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
4. – 1936. – 370с.
652591
   Конституции буржуазных стран. – Москва, 1968. – 194с.
652592
  Дурденевский В.Н. Конституции Востока. Египет. Турция. Персия. Афганистан. Индия. Китай. Монголия. Япония / В.Н. Дурденевский, Е.Ф. Лундшувейт. – Л., 1926. – 180с.
652593
   Конституции государств Американского континента. – М.
1. – 1957. – 434с.
652594
   Конституции государств Американского континента. – М.
2. – 1959. – 525с.
652595
   Конституции государств Американского континента. – М.
3. – 1959. – 470с.
652596
   Конституции государств Африки. – Москва
1,2. – 1963. – 748с.
652597
   Конституции государств Европейского Союза : Учебник для вузов. – Москва : Инфра М-Hорма-М, 1997. – 802с. – ISBN 5891231239, 5862255117
652598
   Конституции государств Европейского Союза. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 816с. – ISBN 5-89123-123-9; 5-86225-511-7
652599
   Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого океана. – М., 1960. – 738с.
652600
   Конституции европейских стран народной демократии. – Москва, 1954. – 184 с.
652601
   Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада. Учебник. – Москва : БЕК, 1996. – 432с. – ISBN 5-85639-126-8
652602
   Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония, Канада. Учебник. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : БЕК, 1997. – 586с. – ISBN 5-85639-189-6
652603
   Конституции зарубежных государств : Учебное пособие. – 2-е изд., исправленное и дополненное. – Москва : БЕК, 1999. – 584с. – ISBN 5-85639-189-6
652604
   Конституции зарубежных государств : Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия : учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – [XXIV], 584 с. – ISBN 5-466-00138-4
652605
   Конституции зарубежных социалистических государств. – М., 1956. – 460с.
652606
   Конституции зарубежных социалистических государств Европы. – М., 1973. – 742с.
652607
   Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 вв.. – М., 1957. – 587с.
652608
  Холмс С. Конституции и конституционализм (Глава восьмая из книги "Оксфордский справочник по сравнительномк конституционному праву") // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 56-84. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается Конституция как объективный инструмент, который социальные элиты, сознательно или нет, используют для обеспечения своих интересов.
652609
   Конституции и конституционные акты РСФСР. – М., 1940. – 298с.
652610
   Конституции и политические системы в странах социализма и капитализма. – Свердловск, 1979. – 121с.
652611
  Еллинек Г. Конституции их изменения и преобразования / Г.Еллинек ; под. ред. Б.А. Кистяковского. – С-Петербург : Право, 1907. – 97 с.
652612
  Ильинский И.П. Конституции мира и социализма / И.П. Ильинский. – Москва, 1967. – 312с.
652613
   Конституции Республики Узбекистан, 1992. – 9с.
652614
   Конституции социалистических государств. – Москва : Юридическая литература
Т. 1. – 1987. – 336 с.
652615
   Конституции социалистических государств. – Москва : Юридическая литература
Т. 2. – 1987. – 384 с.
652616
   Конституции Союза ССР и Союзных Республик. – М., 1937. – 272с.
652617
   Конституции стран, развивающихся на капиталистическом пути. – М., 1975. – 140с.
652618
  Николаев Б.В. Конституции штатов и правовое регулирование высшего образования в США // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 86-91. – ISSN 0132-0769


  В статье анализируются положения конституций 50 штатов США и федерального округа Колумбия, регулирующие вопросы высшего образования. Дается общая характеристика конституционных актов в США, определяются основные направления, формы и тенденции ...
652619
  Арутюнян Г.Г. Конституционализм в контексте конституционной культуры нового тысячелетия // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-34. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
652620
  Калякин О.А. Конституционализм в России: выбор модели // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 14. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
652621
  Кравец И. Конституционализм в сравнительном изучении и преподавании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 72-82. – ISSN 1812-7126
652622
  Поярков С.Ю. Конституционализм в структуре идеологии политического режима // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 23-31. – ISSN 1812-8696
652623
  Кочетков В.В. Конституционализм и свобода: критика юридического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 17-26. – ISSN 0042-8744
652624
  Захаров В.Ю. Конституционализм как вариант модернизации российского абсолютизма в конце XVIII - первой четверти XIX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-52. – ISSN 0869-5687


  Автор раскрывает свое видение проблем реформирования государственного строя Российской империи первой четверти XIX века, объясняет причины нереализации конституционных проектов Александра I.
652625
  Варламова Н. Конституционализм: вариативность понятия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 5 (84). – С. 48-57. – ISSN 1812-7126
652626
  Страшун Б. Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 5 (84). – С. 43-47. – ISSN 1812-7126
652627
  Оль П.А. Конституционализм: от концепции к способу политико-правового устройства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 7-13. – ISSN 1812-3805


  На основе сравнительно-правового анализа в статье предложена авторская интерпретация конституционализма.
652628
  Арутюнян А.А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности / А.А. Арутюнян. – Москва : Норма, 2013. – 158, [2] с. – Библиогр.: с. 150-158 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91768-330-0
652629
  Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сборник избранных публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной проблематике / Г.Г. Арутюнян ; [сост. : Головин А.С., Аршевская М.В., Рыбалко Я.В.]. – Киев : Логос, 2011. – 308 с., [4] с. фото : схемы, фото. – ISBN 978-966-171-457-0
652630
  Шишманов И.Д. Конституционная записка графа П.П. Шувалова : (к истории русского освободительного движения в 80-х г. XIX столетия) / И.Д. Шишманов. – [Санкт-Петербург], 1913. – С. 136-166. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Вестник Европы. Г. 48 1913, кн. 8, август
652631
  Крусс В. Конституционная компаративистика в системе юридического образования // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 45-56. – ISSN 1812-7126


  Конституция Российской Федерации провозглашает, что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а их соблюдение и защита – обязанность государства. И хотя в силу свойств Конституции эти положения имеют прямое действие, их подлинное ...
652632
  Бондарь С. Конституционная модель современного юриста: соответствует ли ей нынешняя система юридического образования? // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 18-27. – ISSN 0132-0831
652633
  Роберт Пост Конституционная наука в Соединенных Штатах Америки // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Положение и особенности конституционной науки зависят от природы конституционного права. В США содержание конституционного права рассматривается, как правило, в рамках диалога между Верховным судом и американским народом. Конституционная наука, ...
652634
  Романовский Г.Б. Конституционная правосубъектность граждан в условиях геномной медицины // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 260-271. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена анализу влияния генетических исследований на конституционный статус человека и гражданина и изменений его конституционной правосубъектности. Цель: проанализировать законодательство, определяющее отношения в области геномной медицины, ...
652635
  Шустров Д. Конституционная революция и возникновение принципа пропорциональности в конституционном праве Израиля // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 92-116. – ISSN 1812-7126
652636
   Конституционная реформа в СССР. – М., 1990. – 127с.
652637
  Хаитов М.О. Конституционная реформа в Туркменистане // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 88-93. – ISSN 0132-0769
652638
  Янишевский С. Конституционная реформа в Украине: поиск оптимальной политической модели (1991 - 2015) // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 51-72. – ISBN 978-966-136-316-7
652639
  Тузова О.О. Конституционная реформа института права убежища ФРГ 1993 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  В 2009 г. ФРГ празднует 60-летие провозглашения Конституции и образования республики. В этой связи актуализируются вопросы истории конституционного реформирования страны, в частности в контексте изучения права убежища.
652640
   Конституционная система развитого социализма. – М., 1980. – 134с.
652641
   Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского (1814-1881). – Санкт-Петербург : Изд. Н. Д. Сергеевского ; [Тип. А.С. Суворина], 1907. – 148 с. – (Библиотека окраин России ; № 5)
652642
  Острогорский М.Я. Конституционная эволюция Англии в течение последнего полувека / М. Острогорский. – Петроград : Тип. П.П. Усова, 1916. – 160 с. – Отт. из "Вестн. Европы" 1913 г. - Экз. деф.: нет окончания
652643
  Лесбек Илебаев Конституционная экономика в Казахстане: становление и развитие // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 275-289 : табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
652644
  Боботов С.В. Конституционная юстиция : Сравнительный анализ / С.В. Боботов. – Москва, 1994. – 127с. – ISBN 58810036
652645
  Клишас А.А. Конституционная юстиция в Мексике. Специфика судопроизводсва в рамках "процедуры ампаро" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.26-38. – ISSN 1811-9018
652646
  Клишас А.А. Конституционная юстиция в Мексике. Специфика судопроизводства в рамках "процедуры ампаро" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.43-57. – ISSN 1811-9018
652647
  Мильчакова О.В. Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы организации / О.В. Мильчакова. – Москва : ДПК Пресс, 2013. – 172, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-045-0
652648
  Пастухов М. Конституционная юстиция и судебная власть в Республике Беларусь: законодательство и практика // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 122-130. – ISSN 1812-7126


  В статье отражено состояние судебной системы Республики Беларусь. Автор выделяет особенности правового регулирования организации судов общей и специальной компетенции, Конституционного Суда Республики Беларусь. По результатам исследования автор ...
652649
   Конституционно-демократическая партия (Партия Народной Свободы) : Постановления III-го Съезда 21-25 апреля 1906 г. и Устав партии. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1906. – 16 с.
652650
  Москаленко В. Конституционно-парламентское правление в Пакистане // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 3 (274). – С. 3-24
652651
  Семенов А.В. Конституционно-правовая природа оговорки // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 90-98. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Анализируется проблема применения оговорок в конституционной практике. Использование оговорок в конституционной практике рассматривается автором как одна из тенденций развития современного конституционного права Российской Федерации. Обобщаются условия ...
652652
  Ясинская Д.В. Конституционно-правовое регулирование местных референдумов в Украине // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
652653
  Жигжитжапов Б.Ж. Конституционно-правовое регулирование осуществления контрольных полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 11 (65). – С. 25-39. – ISSN 1812-8696
652654
  Чихладзе Л.Т. Конституционно-правовое регулирование религиозных объединений / Л.Т. Чихладзе, Ю.Г. Бабаева // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 36-49. – ISSN 1812-8696
652655
  Шустров Д. Конституционно-правовое регулирование целей, задач, функций государства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 139-150. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
652656
   Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики государств. – Москва, 1986. – 303с.
652657
  Совгиря О.В. Конституционно-правовой статус парламентского большенства (коалиции) и парламентской опозиции в Украине // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 80-85. – ISSN 0132-0769
652658
  Садовская О.Н. Конституционно-правовой статус президента Болгарской республики // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 59-62. – ISBN 978-966-927-199-0
652659
  Ермошин Г.Т. Конституционно-правовой статус судьи как особая научная категория (на примере Российской Федерации) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 135-143. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
652660
  Радуто В.И. Конституционно-правовые аспекты реабилитации инвалидов в Российской Федерации // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-54. – ISSN 0132-0831
652661
  Кененова И.П. Конституционно-правовые основы и практика привлечения профессионально ориентированных и одаренных абитуриентов на юридический факультет МГУ / И.П. Кененова, Е.В. Норина, Т.Р. Орехова // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 128-149. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
652662
  Ципун А.В. Конституционно-правовые основы международных экономических отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 8-13. – ISSN 1812-8696
652663
  Пастухов М.М. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Республике Беларусь // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 302-308
652664
  Геймбух Н.Г. Конституционно-правовые основы реформирования федеративных отношений в современной Германии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 68-74. – ISSN 0132-0769
652665
  Князев С.Д. Конституционно-правовый статус субъекта Российской Федерации: понятие, структура, юридическое оформление / С.Д. Князев, В.В. Сонин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 49-65. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
652666
  Парягина О.А. Конституционно-уставное законодательство субъектов РФ: общее и особенное в регулировании социальной политики // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 11-20. – ISSN 1812-8696
652667
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85-639-024-5
Т. 1 : Часть общая: конституционное право, человек, общество. – 1993. – 246с.
652668
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-025-3
Т. 2 : Часть общая: конституционное право и публичная власть. – 1995. – 448с.
652669
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебник. В 4-х томах. – Москва : БЕК. – ISBN 3-406-43050-3
Т.3. – 1998. – 764с.
652670
  Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности "Юриспруденция" / А.С. Автономов. – Москва : Проспект, 2007. – 547, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-482-01522-3
652671
   Конституционное государство : Сборник статей / Изд.: И.В. Гессен, А.И. Каминка, прив.-доц. – [Санкт-Петербург] : Изд. И.В. Гессена и А.И. Каминка ; [Тип. Т-ва Общественная польза], 1905. – VIII, 585 с. – Библиогр.: Указ.: с. 581-585


  Каминка Август Исаакович, приват-доцент Петербургского университета
652672
  Котляревский С.А. Конституционное государство : Опыт политико-морфол. обзора / С.А. Котляревский. – Москва : Изд. Г.Ф. Львовича ; Тип. Альтшулера, 1907. – [4], 250, [1] с.
652673
  Иорданский Н.И. Конституционное движение 60-х годов / Н.И. Иорданский. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1906. – [2], 155, [3] с.
652674
  Дюги Леон Конституционное право : общая теория государства / Леон Дюги, проф. Бордос. ун-та ; пер. приват-доцентов Моск. ун-та А. Ященко, В. Краснокутского и Б. Сыромятникова ; с предисл. к рус. пер. проф. П. Новгородцева и авт. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – XL, 957 с. из них 7 с. объявл. – (Библиотека для самообразования, изд. под ред. А.С. Белкина, проф. В.И. Вернадского, Н.Д. Виноградова, А.Э. Вормса и [др.] ; № 37)


  Пер.: Ященко Александр Семенович (1877-1934); Краснокутский Василий Александрович; Сыромятников Борис Иванович (1874-?) Авт. предисл.: Новгородцев, Павел Иванович (1866-1924)
652675
  Уэйд Конституционное право / Уэйд, , Филлипс. – М, 1950. – 588с.
652676
  Енгибарян Р.В. Конституционное право : Учебник для вузов / Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян; Московский гос ин-т международных отношений (университет) МИД РФ.Ин-т государственного управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 554с. – ISBN 5-7975-0510-Х
652677
  Берлявский Л.Г. Конституционное право Государства Израиль: обзор исследований // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 0132-0769
652678
  Кожевников О.А. Конституционное право граждан на объединение в конституциях стран СНГ: (сравнительно-правовой анализ) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 1812-8696
652679
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1997. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
652680
  Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / А.А. Мишин. – Издание 6-е, переработанное и дополненное. – Москва : Белые альвы, 1999. – 456 с. – ISBN 5-7619-0067-Х
652681
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1999. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
652682
   Конституционное право зарубежных стран : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 832с. – ISBN 5-89123-342-8, 5-86225-905-8
652683
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Практикум / В.Е. Чиркин. – Москва : Юристъ, 2000. – 429с. – ISBN 5-7995-0151-1
652684
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / В.Е. Чиркин; Ин-тут госуд.и права РАН. АПУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 622 с. – ISBN 5-7975-0434-0
652685
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студ. высш. учеб. зав. / В.Е. Чиркин ; Ин-т гос-ва и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 4-е изд., переработанное и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 669 с. – ISBN 5-7975-0759-5
652686
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / В.Е. Чиркин ; Ин-т государства и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 669 с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0759-5
652687
  Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СHГ : Учеб. пособие / Н.А. Михалева. – Москва : Юристъ, 1998. – 352с. – ISBN 5-7975-0053-1
652688
  Марткович И.Б. Конституционное право на жилище / И.Б. Марткович. – М, 1979. – 90с.
652689
  Чигир В.Ф. Конституционное право на жилище / В.Ф. Чигир, В.А. Боровцов. – Минск : Беларусь, 1985. – 103, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
652690
  Шишкин В.И. Конституционное право на обжалование в суд действий должностных лиц / В.И. Шишкин. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 128с. – ISBN 531900494Х
652691
  Пушкар Е.Г. Конституционное право на судебную защиту: Гражд.-процессуал. аспект. / Е.Г. Пушкар. – Львов, 1982. – 216 с.
652692
   Конституционное право Российской Федерации : учебник / Адзинова (Хапсирокова) Е.А. [и др.] ; под общей ред. Н.В. Витрука ; Российская академия правосудия. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2010. – 656 с. – ISBN 978-5-91768-123-8
652693
  Рябцовская Н.М. Конституционное право советских граждан на жилище : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Рябцовская Н. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1980. – 24л.
652694
  Сибилев М.Н. Конституционное право советских граждан на жилище : (осуществление права на жилище в домах государственного и общественного жилищных фондов) / М.Н. Сибилев. – Киев : Вища школа, 1981. – 48 с.
652695
  Поляков Вадим Леонидович Конституционное право советских граждан на свободу слова : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Вадим Леонидович; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1975. – 20л.
652696
  Серебренников В.П. Конституционное право Франции / В.П. Серебренников. – Минск : БГУ, 1976. – 240с.
652697
  Сосна Б. Конституционное право человека на жизнь и его защита / Б. Сосна, Г. Федоров, Н. Емельянова // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 9-12. – ISSN 1810-3081
652698
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1995
652699
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1995
652700
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 1995
652701
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"95/1"96. – 1995
652702
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1996
652703
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1996
652704
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3/4. – 1996
652705
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"96/1"97. – 1996
652706
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1997
652707
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1997
652708
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3/4. – 1997
652709
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1998
652710
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1998
652711
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 1998
652712
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"98/1"99. – 1998
652713
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1999
652714
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2000
652715
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2002
652716
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 2002
652717
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2003
652718
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2004
652719
  Крусс В.И. Конституционное правопользование и юридическая ответственность (окончание) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-25. – ISSN 0132-0769
652720
   Конституционное правосудие в посткоммунистических странах : Сборник докладов. – Москва, 1999. – 250с. – (Интелектуальная библиотека). – ISBN 5-89554-115-1
652721
  Пряхина Т. Конституционное правосудие в Украине: становление полноправного независимого института государственной власти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 22-24
652722
  Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное коституционное право и процесс : Учебн. пособ. / Н.В. Витрук. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 383с. – ISBN 5-85171-010-1
652723
  Свечкарев А.И. Конституционное развитие зарубежных социалистических стран Европы. Федерация в зарубежных социалистических странах. Текст лекций / А.И. Свечкарев, А.А. Овчаренко. – Харьков, 1974. – 37с.
652724
  Тхай Винь Тханг Конституционное развитие СРВ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Тхай Винь Тханг; Мин-во нар. обр. Аз.ССР, Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1988. – 22л.
652725
  Авакьян С.А. Конституционное реформирование посредством подконституционных актов: проблемы и решения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 34-45. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
652726
   Конституционные акты Второй Империи // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 208-227. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
652727
  Волков А.К. Конституционные акты Второй империи во Франции (1852-1870 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 164-179. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
652728
  Едигарова Г. Конституционные демократы и попытки разработки политической стратегии П.Н.Врангеля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 108-117


  У даній статті автором з позицій об"єктивності та історизму, із залученням архівних матеріалів, документальних джерел, мемуарної та біографічної літератури здійснено комплексний аналіз форм взаємодії конституційно-демократичної партії з бароном ...
652729
  Рушайло В.Б. Конституционные и административно-правовые основы содержания режима военного положения в Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.78-85
652730
  Ренненкампф В.Н. Конституционные начала и политические воззрения книги Бисмарка / [соч.] Владимира Ренненкампфа. – Киев : Т-во печ. дела и торг. И. Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киевск. отд., 1890. – 414, II с. – Экз. 119107 деф., без обл.


  Сын его, Владимир Николаевич, род. в 1862 г., экстраординарный профессор государственного права в новороссийском университете, в 1891 г. защитил магистерскую диссертацию: "Конституционные начала и политические воззрения князя Бисмарка" (Киев, 1890).
652731
  Масленников В.А. Конституционные обязанности советских граждан. / В.А. Масленников. – М., 1970. – 45с.
652732
  Матвийчук А. Конституционные обязательства государства в области защиты имущественных прав физических лиц // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Посвящено исследованию конституционных обязательств государства в сфере защиты имущественных прав физических лиц. Установлено, что нотариусы безосновательно отказываются удостоверять завещания, предметом которых являются имущественные права физических ...
652733
  Трудова О.В. Конституционные основания защиты прав граждан России на международном уровне / О.В. Трудова, Э.Ю. Яковлев // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 24-27. – ISSN 1812-3910
652734
  Копычев Н.И. Конституционные основы внешней политики СССР. / Н.И. Копычев. – Л., 1979. – 28с.
652735
  Сильченко Н.В. Конституционные основы классификации источников права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 69-74. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
652736
  Биндер М.А. Конституционные основы национально-государственного устройства СССР / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1984. – 84с.
652737
  Заметина Конституционные основы национальной политики Российской Федерации: к новой концепции / Заметина, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 117-123. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
652738
  Денисов А.И. Конституционные основы общественного устройства СССР / А.И. Денисов. – Москва, 1966. – 56с.
652739
  Ордин К.В. Конституционные основы организации обороны Советского государства в первой главной фазе его развития. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Ордин К.В.; Военно-юридическая акад.Совет.Армии. – М, 1952. – 30л.
652740
  Колбасов О.С. Конституционные основы охраны окружающей среды. / О.С. Колбасов. – М., 1979. – 31с.
652741
  Сенченко В.И. Конституционные основы руководства экономикой развитого социализма / В.И. Сенченко. – К., 1982. – 183с.
652742
  Эбзеев Б.С. Конституционные основы свободы личности в СССР / Б.С. Эбзеев. – Саратов, 1982. – 137с.
652743
  Кириченко М.Г. Конституционные основы судебной системы в СССР. / М.Г. Кириченко. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 142с.
652744
  Вишняков В.Г. Конституционные основы управления социалистической экономикой / В.Г. Вишняков. – Москва, 1978. – 62с.
652745
  Стасив О.В. Конституционные положения, определяющие принципы трудового права Украины // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 3 (21). – С. 181-187. – (Юридические науки ; вып. 3 (21)). – ISSN 1995-4190
652746
  Масленников В.А. Конституционные права и обязанности граждан СССР. / В.А. Масленников. – М., 1979. – 128с.
652747
  Кивель В.Н. Конституционные права ребенка и их защита // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 100-111. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
652748
  Нечаева А.М. Конституционные предпосылки семейного законодательства // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 113-119. – ISSN 0132-0769
652749
  Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / В.М. Семенов. – М., 1982. – 152с.
652750
  Синицын Ф.Л. Конституционные принципы свободы совести и всеобщего избирательного права в СССР: попытка реализации и противодействие (1936-1939 гг) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 81-92. – ISSN 0869-5687
652751
  Макуев Р.Х. Конституционные принципы федерализма в эволюции субъектов Российской Федерации в условиях глобализации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
652752
  Тургунбеков Рафик Конституционные проблемы развития национальной государственности киргизского народа : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Тургунбеков Рафик ; Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе, 1972. – 24 с.
652753
  Кудинов О.А. Конституционные проекти Белого движения в годы Гражданской войны в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 1812-3805
652754
  Коротеев К. Конституционные реформы в Кыргызстане: сизифов труд? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 32-43. – ISSN 1812-7126
652755
  Хабриева Т.Я. Конституционные реформы на постсоветском пространстве: тенденции развития / Т.Я. Хабриева, Л.В. Андриченко // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 272-287. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена обобщению и анализу современного опыта конституционных реформ на постсоветском пространстве. На примерах конкретных государств показаны перманентность и разнообразие конституционных преобразований, доказывается, что изменения ...
652756
  Митюков М.А. Конституционные суды на постсоветском пространстве. Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. / М.А. Митюков; Центр конституционных исследований МОНФ. – Москва : Московский общественный научный фонд, 1999. – 158с. – ISBN 5-89554-112-7
652757
  Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 146-159. – ISSN 1812-7126
652758
  Цепков Н.М. Конституционные типы норок : Автореф... канд. с. х.наук: 550 / Цепков Н. М.; Вологод. мол. ин-т. – М., 1969. – 22л.
652759
  Уитц Р. Конституционные ценности в практике конституционного правосудия Венгрии / Р. Уитц, А. Шайо // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 83-98. – ISSN 1812-7126
652760
  Катанян К.А. Конституционный "процесс века" в России. Последние страниці истории КПСС / К.А. Катанян; Центр конституционніх исследований МОНФ. – Москва : Московский общественный научный фонд, 1999. – 155с. – ISBN 5-89554-113-5
652761
  Курбатова М. Конституционный контроль в Республике Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 159-161
652762
  Гараджаев Д. Конституционный контроль в системе современного конституционализма // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 40-45. – ISSN 1561-4999
652763
  Мильчакова О.В. Конституционный контроль в странах бывшей Югославии / Мильчакова О.В. – Москва : ДПК Пресс, 2014. – 304, [4] с. – Резюме и содерж. парал. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-050-4
652764
  Нудель Михаил Абрамович Конституционный надзор в капиталистических государствах : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 711 / Нудель Михаил Абрамович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 40 с. – Бібліогр.:с.39-40
652765
  Сергевнин С.Л. Конституционный нормоконтроль и отдельные общетеоретические проблемы судебного нормотворчества // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805


  Поставленные в данной статье в общетеоретическом плане некоторые вопросы судебного нормотворчества в связи с осуществляемой судебной системой (прежде всего, Конституционным Судом РФ) нормоконтрольной деятельностью, как представляется, обозначают лишь ...
652766
  Стецовский Ю.И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту / Ю.И. Стецовский, А.М. Ларин. – Москва, 1988. – 316с.
652767
  Николаев Б.В. Конституционный принцип равноправия в США: законодательные и судебные гарантии прав инвалидов в системе высшего образования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
652768
  Гаджиев Х. Конституционный принцип разделения властей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 9-12
652769
  Туранов В.И. Конституционный принцип советского государственного управления : [учеб. пособие] / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 56 с.
652770
  Левина М.И. Конституционный проект европейского союза: разногласия и поиски решений // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.34-46. – ISSN 1811-9018
652771
  Варламова Н.В. Конституционный процесс в России (1990-1993 гг.) / Н.В. Варламова. – Москва, 1998. – 156с. – ISBN 5895540090
652772
  Антонов А. Конституционный совет Франции: порядок формирования и проекты реформирования // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 6 (109). – С. 88-105. – ISSN 1812-7126
652773
  Пронина В.С. Конституционный статус органов межотраслевого управления. / В.С. Пронина. – Москва, 1981. – 158с.
652774
  Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства / Б.Н. Габричидзе. – М., 1982. – 184с.
652775
  Сивов В.А. Конституционный статус советского гражданина / В.А. Сивов. – Л, 1980. – 40с.
652776
  Садыков У.А. Конституционный статус союзной республики / У.А. Садыков. – Ташкент, 1983. – 80 с.
652777
  Сапронова М.А. Конституционный статус, место и роль государства в системе высших органов государственной власти арабских республик // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 9-20. – ISSN 1991-3222
652778
  Лучин В.О. Конституционный строй России: основные политико- правовые характеристики / В.О. Лучин, Н.А. Боброва // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.17-31
652779
  Нарутто С.В. Конституционный Суд и международные обязательства России / С.В. Нарутто, В.А. Смирнова // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.156-164. – ISSN 1608-8794
652780
  Ондар С.Ю. Конституционный Суд Монголии: правовая природа и особенности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 35-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена проблеме раскрытия правовой сущности Конституционного Суда (Цэц) Монголии. Автор приходит к выводу о том, что Цэц — это особый конституционный орган по защите Конституции Монголии, который имеет ряд нехарактерных для судебного органа ...
652781
  Бондарь Н. Конституционный Суд России - генератор "живого" (судебного) конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 75-86. – ISSN 0132-1331
652782
  Кряжков В.А. Конституционный Суд Российской Федерации: развитие конституционно-правового статуса / В.А. Кряжков, М.А. Митюков // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 12-28. – ISSN 0132-0769
652783
   Конституция-это закон и для Государственной Думы / В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.С. Комиссаров, В.В. Лунеев // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 0132-0769
652784
  Троцкий Н. Конституция "освобожденцев" / Н. Троцкий, 1906. – 20с.
652785
   Конституция (Основной Закон) Республики Беларусь. – М., 1992. – 18 с.
652786
   Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 178 с. – Миниатюрное издание
652787
   Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. – Москва : Советская Россия, 1982. – 118 с. – Миниатюрное издание
652788
   Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Конституцйй (Основные Законы) Союзных Советских Социалистических Республик. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 576 с.
652789
  Медушевский А. Конституция 1924 года: как и где были заложены причины крушения СССР? Часть 1 // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 117-129. – ISSN 1812-7126
652790
  Рябов А. Конституция 1993 года и некоторые особенности российской модели разделения властей // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.107-112. – ISSN 1560-7828
652791
  Шейнис В.Л. Конституция 1993 года и российская политическая система // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-28. – ISSN 0869-5687
652792
  Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.163-174. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
652793
  Цыба Р.И. Конституция to begoing + инфинитив в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цыба Р. И.; МВССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 20л.
652794
   Конституция Абхазской Автономной советской Социалистической Республики. – Сухуми, 1954. – 29с.
652795
   Конституция Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Батуми, 1954. – 24с.
652796
   Конституция Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Батуми, 1962. – 21с.
652797
   Конституция Азербайджанской Советской Социалистической Республики, 1947. – 36с.
652798
   Конституция Азербайджанской Советской Социалистической Республики. – Баку, 1965. – 32с.
652799
   Конституция Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1955. – 28 с.
652800
   Конституция Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1967. – 31с.
652801
   Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. – Уфа, 1845. – 24с.
652802
   Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. – Уфа, 1953. – 24с.
652803
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1950. – 23с.
652804
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1952. – 36с.
652805
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1969. – 32с.
652806
  Тихиня Валерий Гурьевич Конституция БССР и принципы судебной защиты гражданских прав / Тихиня Валерий Гурьевич, Тихонович Виктор Викторович. – Минск : Изд-во БГУ, 1980. – 54с.
652807
   Конституция буржуазных государств Европы. – Москва, 1957. – 1142с.
652808
   Конституция Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. – Улан-Удэ, 1953. – 28с.
652809
   Конституция Бурятской автономной Советской Социалистической Республики. – Улан-Удэ, 1971. – 24с.
652810
   Конституция государств Африки. – М.
3. – 1966. – 711с.
652811
   Конституция государств Центральной и Восточной Европы. – М., 1997. – 576с.
652812
   Конституция Грузинской Советской Социалистической Республики. – Тбилиси, 1949. – 36с.
652813
   Конституция Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. – Махачкала, 1950. – 28с.
652814
   Конституция Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. – Махачкала, 1968. – 24с.
652815
  Казимирчук В.П. Конституция действует, живет, работает. / В.П. Казимирчук. – М., 1980. – 129с.
652816
  Матюшкин Н.И. Конституция дружбы и братства народов / Н.И. Матюшкин. – М., 1978. – 47с.
652817
  Мартышин О.В. Конституция и идеология // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 12. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
652818
  Спасов Б.П. Конституция и народное представительство в Народной Республике Болкарии / Б.П. Спасов. – М, 1977. – 303с.
652819
   Конституция и основные законодательные акты Монгольской Народной Республики. – М., 1952. – 272с.
652820
   Конституция и основные законодательные акты Народно-демократической республики Чехословакии. – Москва, 1950. – 376с.
652821
   Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Албании. – М., 1951. – 292с.
652822
   Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии. – Москва, 1950. – 368с.
652823
   Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии. – М., 1952. – 479с.
652824
   Конституция и основные законодательные акты Польской Народной Республики. – М., 1953. – 420с.
652825
   Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной Республики. – Москва, 1950. – 240с.
652826
   Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной Республики. – М., 1954. – 664с.
652827
   Конституция и основные законодательные акты Фередативной Народной Республики Югославия. – М., 1956. – 799с.
652828
   Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой республики. – М., 1955. – 680с.
652829
  Чельцова О.Н. Конституция и профессия / О.Н. Чельцова. – Москва-Ленинград : Ленинградская Коммунальная типо-литография, 1930. – 115 с.
652830
  Чиркин В.Е. Конституция и современные модели публичной власти: идеологемы и реалии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
652831
  Мазаев В. Конституция и формы собственности // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.185-191. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
652832
   Конституция Индии. – М., 1956. – 468с.
652833
   Конституция Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1969. – 24с.
652834
   Конституция Кабардинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1945. – 39с.
652835
   Конституция Кабардинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1949. – 24с.
652836
   Конституция Казахской Советской Социалистической Республики. – Алма-Ата, 1953. – 32с.
652837
   Конституция Казахской Советской Социалистической Республики. – Алма-Ата, 1954. – 32с.
652838
   Конституция Казахской ССР. – Алма-Ата, 1961. – 32с.
652839
   Конституция как фактор социальных изменений : Сборник докладов. – Москва : Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. – 108с. – ISBN 5-89554-114-3
652840
   Конституция Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики. – Элиста, 1966. – 23с.
652841
   Конституция Карело-Финской Советской Социалистической Республики. – Сортавала, 1948. – 28с.
652842
   Конституция Карело-Финской Советской Социалистической Республики. – Петрозаводск, 1950. – 30с.
652843
   Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики. – Фрунзе, 1946. – 23с.
652844
   Конституция Китайской Народной Республики. – М., 1954. – 32с.
652845
   Конституция Китайской Народной Республики. – Пекин, 1954. – 23с.
652846
   Конституция Китайской Республики, 1998. – 73с.
652847
   Конституция Корейской Народной-Демократической Республики, принятая на первой сессии Верховн. Народн. Собрания 8 сентября 1948 года, 1956. – 30 с.
652848
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1946. – 31с.
652849
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1948. – 36с.
652850
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1953. – 36с.
652851
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1954. – 27с.
652852
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1964. – 28с.
652853
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1965. – 27с.
652854
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1967. – 32с.
652855
   Конституция Литовской Республики, 1992. – 12с.
652856
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1951. – 28с.
652857
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1952. – 28с.
652858
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1952. – 28с.
652859
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1954. – 31с.
652860
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1972. – 26с.
652861
   Конституция Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. – Йошкар-Ола, 1949. – 20с.
652862
   Конституция Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. – Йошкар-Ола, 1963. – 24с.
652863
   Конституция Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1965. – 30 с.
652864
   Конституция Монгольской Народной Республики. – Москва, 1950. – 24с.
652865
   Конституция Монгольской Народной Республики. – Москва, 1952. – 40 с.
652866
   Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. – Саранск, 1954. – 24с.
652867
   Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. – Саранск, 1960. – 24с.
652868
   Конституция на Съюза на съветские Социалистически Републики. – М., 1936. – 32с.
652869
   Конституция Народной Демократической Республики Бенин. – М., 1980. – 56с.
652870
   Конституция Народной Демократической Республики Йемен. – М., 1980. – 48с.
652871
   Конституция Народной Республики Албании. – Москва, 1950. – 24с.
652872
   Конституция Народной Республики Албании. – М., 1952. – 40с.
652873
   Конституция Народной Республики Анголы. – М., 1977. – 54с.
652874
   Конституция Народной Республики Болгарии. – Москва, 1950. – 24с.
652875
   Конституция Народной Республики Болгарии. – София, 1975. – 56с.
652876
   Конституция Народной Республики Болгарии. – София, 1975. – 56с.
652877
   Конституция Народной Республики Конго. – Москва, 1983. – 31с.
652878
   Конституция Народной Республики Мозамбик. – М., 1977. – 24с.
652879
   Конституция Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики. – Баку, 1965. – 24 с.
652880
   Конституция общенародного государства. – Москва : Политиздат, 1978. – 247с.
652881
   Конституция общенародного государства. – Москва, 1979. – 359с.
652882
   Конституция Объединённой Республики Танзания. – М., 1980. – 96с.
652883
  Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; Академия наук УССР ; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1984. – 195 л. – Библиогр.: л. 184-195
652884
  Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) : автореф. дисс. ... канд. геолого-минералогич.наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
652885
   Конституция Польской Народной Республики. – М., 1952. – 44с.
652886
   Конституция Польской Народной Республики. – М., 1977. – 31с.
652887
  Молчанов В.И. Конституция пространства. Суждение и тело // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 155-166. – ISSN 0042-8744
652888
  Акопов М.А. Конституция развитого социализма : Материалы к лекции / М.А. Акопов; МВ и ССО УССР. Ин-т повышения квалифик. преподав. обществ.наук при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 36с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
652889
   Конституция развитого социализма. – Москва, 1978. – 44 с.
652890
   Конституция развитого социализма. – Изд. 2-е. – М., 1978. – 272с.
652891
   Конституция развитого социализма. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 272с.
652892
   Конституция развитого социализма. – Москва, 1981. – 280с.
652893
   Конституция развитого социализма и вопросы государства и права. – Саранск, 1979. – 180с.
652894
   Конституция Республики Египта. – М., 1956. – 32с.
652895
   Конституция Республики Казахстан, 1992. – 14с.
652896
  Скакун О.Ф. Конституция Республики Крым 2014 года в контексте формирования российскими учеными идеологических предпосылок "возвращения" Крыма вРоссию // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 36-50. – ISSN 2312-6566
652897
   Конституция Республики Молдова. – Кишинёв, 1993. – 51 л.
652898
  Пушкаш В. Конституция Республики Молдова и Статут Международного уголовного суда // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 4-11. – ISSN 1810-3081
652899
   Конституция Республики Таджикистан, 1992. – 8с.
652900
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 118с.
652901
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1986. – 45с.
652902
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Горький, 1946. – 32с.
652903
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1950. – 32с.
652904
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1953. – 36с.
652905
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1954. – 36с.
652906
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1955. – 36с.
652907
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1962. – 33с.
652908
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1965. – 31с.
652909
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1971. – 31с.
652910
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1972. – 419с.
652911
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1975. – 48с.
652912
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1975. – 31с.
652913
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1977. – 31с.
652914
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 46с.
652915
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 703с.
652916
   Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики : (основной закон). – Юрьев : Издание Юрьевского Совета, 1918. – 24 с.
652917
   Конституция Российской Федерации : проблемный комментарий. – Москва, 1997. – 704 с. – ISBN 5-89554-008-2
652918
   Конституция Российской Федерации : Энциклопедический словарь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Большая Российская энциклопедия; Юристъ, 1997. – 320с. – ISBN 5-7357-0143-6
652919
   Конституция Российской Федерации : Научно-практический комментарий. – Москва : Юристъ, 1997. – 716с. – (Commentarium). – ISBN 5-7357-0141-Х
652920
   Конституция Российской Федерации [Електронний ресурс] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 3 часа звучания. – Москва : Студия АРДИС/Art Dictation Studio, 2006. – 1 CD + буклет (4 с.); в папке DEMO распол. демонстрац. аудиофрагм. Мр3-КНИГ пр-ва студ. книгозап. "АРДИС". – Системн. требования:MPEG-I Layer-3(mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono.-Текст проч. по из-нию: Конституция РФ. -М.:"Айрис-пресс", 2005.- Загл. с этикетки диска. – (Юридическая академия)


  3 часа звучания: Имена папок (Номер главы)_(Номер параграфа) Имена mp3-файлов: (Номер статьи). mp3 Раздел, глава Статья РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 1.Основы ...
652921
  Медушевский А. Конституция Российской Федерации 1993 года и большие циклы Российского конституционализма // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.37-59. – ISSN 1560-7828
652922
  Мамут Л. Конституция Российской Федерации в ХХІ веке // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.59-65. – ISSN 1560-7828
652923
  Суслов М.Г. Конституция Российской Федерации глазами историка и политолога // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 73-75. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
652924
  Хакимов Р. Конституция Российской Федерации и опыт договорных отношений // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.126-132. – ISSN 1560-7828


  Договорные отноршения центральной власти России и субъектов Федерации
652925
  Макаров Конституция РСФСР 1935 г. как исторический источник (1925-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров М. Кю; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1968. – 35л.
652926
  Мартышин О.В. Конституция РФ 1993 г. и развитие теории государства и права (Некоторые методические аспекты) // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 39-47. – ISSN 0132-0769
652927
  Бахрах Д.Н. Конституция РФ, КОАП, УК,УПК, НК, ГК РФ о действии во времени норм, регулирующих юридическую ответственность // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 6 (72). – С. 5-15
652928
  Юзьков Л.П. Конституция Советской Украины / Л.П. Юзьков. – Киев, 1984. – 24 с.
652929
  Терновая Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки : Автореф... канд. юр.наук: / Терновая Г. Г.; МГИМО МИД СССР. – М., 1957. – 23л.
652930
  Бойченко Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки / Г.Г. Бойченко. – Москва, 1959. – 242с.
652931
  Анисимова Т.Б. Конституция СССР-основной закон Советского государства / Т.Б. Анисимова. – Москва : Госюриздат, 1954. – 84 с.
652932
  Голяков И.Т. Конституция СССР -- конституция победившего социализма. (К 20-летию Конституции СССР 1936 г.) / И.Т. Голяков. – Москва, 1956. – 32с.
652933
  Абрамович А.М. Конституция СССР - воплощение ленинской национальной политики / А.М. Абрамович ; ред. В.А. Круталевич ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1986. – 77, [2] с. – Библиогр.: с. 76-78
652934
  Ушацкий И.И. Конституция СССР - гарантия основных прав человека / И.И. Ушацкий. – Минск, 1979. – 93 с.
652935
  Дулов А.В. Конституция СССР - основа нравственно-правового воспитания / А.В. Дулов. – Минск, 1979. – 48с.
652936
  Королев Ю.А. Конституция СССР - правовая основа построения брачно-семейных отношений / Ю.А. Королев. – Москва : Московский университет, 1981. – 192 с.
652937
  Карева М.П. Конституция СССР / М.П. Карева. – Москва, 1947. – 223с.
652938
  Карева М.П. Конституция СССР / М.П. Карева. – 2-е изд. – М, 1948. – 256с.
652939
  Карева М.П. Конституция СССР / М.П. Карева. – 3-е изд. – М, 1949. – 256с.
652940
  Давидович А.М. Конституция СССР / А.М. Давидович, М.А. Шафир. – Москва, 1955. – 98с.
652941
  Карев Д.С. Конституция СССР / Д.С. Карев, Г.В. Бараюашев. – М, 1960. – 199с.
652942
   Конституция СССР : Вопросы и ответы. – Москва : Русский язык, 1984. – 256 с.
652943
  Масленников В.А. Конституция СССР : права и обязанности молодежи. / В.А. Масленников. – Москва, 1979. – 64с.
652944
  Клевцов А.В. Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 5 (104). – С. 18-25
652945
  Денисов А.И. Конституция СССР и её международное значение / А.И. Денисов. – М., 1954. – 64с.
652946
  Романов П.И. Конституция СССР и защита Отечества / П.И. Романов, В.Г. Белявский. – Москва, 1979. – 128с.
652947
  Абдулатипов Р.Г. Конституция СССР и национальные отношения на современном этапе / Р.Г. Абдулатипов, Т.Ю. Бурмистрова. – Москва : Мысль, 1978. – 133 с. – Библиогр.: с. 124-131
652948
  Кочумов Я.Х. Конституция СССР и проблемы управления экономическим и социальным развитием союзной республики : (отношения Совета Министров союз. респ. с предприятиями, учреждениями и орг. союз. подчинения) / Я.Х. Кочумов ; под ред. И.Ш.Муксинова ; Акад. наук Туркмен. ССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 151 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
652949
  Керимов Д.А. Конституция СССР и развитие политико-правовой теории / Д.А. Керимов. – Москва, 1979. – 196с.
652950
  Кузнецов Г.Я. Конституция СССР и система социалистического хозяйствования / Г.Я. Кузнецов. – Москва, 1979. – 64с.
652951
  Сафронов В.М. Конституция СССР и советское гражданство / В.М. Сафронов. – М., 1984. – 112с.
652952
  Жариков Е.С. Конституция СССР и участие трудящихся в управлении государственными и общественными делами / Е.С. Жариков. – М., 1978. – 63с.
652953
  Воронцов Г.В. Конституция СССР о свободе совести / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1979. – 36с.
652954
  Заварнов Н.А. Конституция стран Африки / Н.А. Заварнов. – Москва, 1978. – 45с.
652955
   Конституция США // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 4. – С. 56-63.
652956
   Конституция США (поправки) // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 4. – С. 63-69.
652957
  Кучеренко П.А. Конституция США и эволюция президентской власти // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 164-172. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Из-за неопределенности норм Конституции США полномочия Президента США существенно изменились и сфера его компетенции увеличилась. Причины расширения власти президента в конституционной системе США.
652958
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 31с.
652959
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 32с.
652960
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 32с.
652961
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1940. – 32с.
652962
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – М., 1943. – 28с.
652963
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1946. – 23с.
652964
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1952. – 32с.
652965
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1954. – 32с.
652966
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1954. – 32с.
652967
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1957. – 32с.
652968
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1957. – 32с.
652969
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1959. – 31с.
652970
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1965. – 32с.
652971
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1967. – 32с.
652972
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1969. – 32с.
652973
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1977. – 34с.
652974
   Конституция Украины. – К., 1988. – 328с.
652975
  Орзих М. Конституция Украины и современные перспективы конституционных преобразований // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
652976
  Таций В.Я. Конституция Украины: новое - хорошо забытое старое // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 345-348. – ISBN 978-966-458-725-6
652977
  Василенко Н.П. Конституция Филиппа Орлика // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 389-408. – ISBN 966-8602-25-0
652978
   Конституция французской республики : документация : преамбула. – 67 с.
652979
  Шоппер Д. Конституция Царства Польского 1815 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 1812-3805
652980
  Подвинский Ю. Конституция Царства Польского и ее судьба (1815-1830) / Ю. Подвинский. – Москва : Изд. Е.В. Кожевниковой и Е.А. Коломийцевой, 1906. – 47 с. – (Библиотека "Свободная Россия" / под общ. ред. С.П. Мельгунова и П.М. Шестакова ; № 20)


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
652981
   Конституция Чехословацкой Республики. – М., 1948. – 96с.
652982
   Конституция Чехословацкой Республики. – Прага, 1948. – 75с.
652983
   Конституция Чехословацкой Республики. – Москва, 1950. – 56с.
652984
   Конституция Чехословацкой Социалистической Республики. – Прага, 1960. – 96с.
652985
   Конституция Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. – Грозный, 1971. – 24с.
652986
  Йираскова В. Конституция Чешской Республики 1993 года: принятие, содержание и изменени // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 6-14. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
652987
  Мартыненко П.Ф. Конституция ЧССР 1960 года - новый этап в конституционном развитии Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мартыненко П.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
652988
   Конституция Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики. – Чебоксары, 1968. – 28с.
652989
   Конституция Швейцарии : Перевод текстов Швейцарской конституции и Избирательного закона / под ред., с предисл. и прим. В. Водовозова. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд", 1905. – 94 с. – Экз. деф., без ориг обл.


  Книга содержит конституцию Швейцарии 1874 года и избирательный закон 1872 года с поправками
652990
   Конституция Швеции. – Москва, 1981. – 142с.
652991
   Конституция Эстонской Республики, 1992. – 12с.
652992
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1946. – 31с.
652993
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1947. – 32с.
652994
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1949. – 32с.
652995
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1953. – 43с.
652996
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1955. – 32с.
652997
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1979. – 103с.
652998
   Конституция Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. – Якутск, 1946. – 23с.
652999
   Конституция Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. – Якутск, 1950. – 20с.
653000
  Котляревский Г.С. Конституция. Законность. Правопорядок. / Г.С. Котляревский. – Москва, 1981. – 112 с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,