Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
651001
   "Конкуренция на мировых рынках" : Мат-лы Всесоюз. семинара "Конкуренция на мировых рынках" (9-10 сент. 1988 г.) / В надзаг. : Всес. эк. об-во , Внешне-эконом. комиссия исполкома Ленсовета, Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград : ЛФЭИ, 1989. – 136 с. : илл.
651002
  Завада О. "Конкуренція у страхуванні: стан, проблеми, перспективи" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6
651003
  Гончар О. "Конотопська відьма": сучасне прочитання
651004
  Олександрова К.С. Конкурентна боротьба в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 55-56


  Розглянуто глобалізаційні процеси як переломний етап розвитку світового господарства.
651005
  Борисенко З. Конкурентна боротьба. Про реформу конкурентної політики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 12


  "У пошуках шляхів виходу з регулярних криз у нас зазвичай пропонують традиційний перелік вольових заходів, які роками влада намагається реалізовувати, однак насправді це не приводить до відчутних позитивних зрушень. Тут не потрібно винаходити ...
651006
  Здоревський О.О. Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Здоревський Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
651007
  Лєткова К.Ю. Конкурентна галузь у системі конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 70-72


  Розглянуто рещільтати дослідження основних умов формування конкурентоспроможності текстильної промисловості.
651008
  Шевченко Л.С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світова практика та ії запровадження в Україні // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 76-86. – ISSN 2411-5584
651009
  Марков В.В. Конкурентна здатність сортів люцерни до видів злакових культур, її природа і можливість використання у насінництві : Автореф... наук: 06.01.05 / Марков В.В.; Ін-тут землеробства Української акад. аграрних наук. – К., 2000. – 18л.
651010
  Филюк Г. Конкурентна культура в системі заходів конкурентної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
651011
  Денисова І. Конкурентна первага - не просто "мрія" а умова виживання в сучасному бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
651012
  Циганов О. Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом / О. Циганов, І. Веселий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 54-60. – ISSN 1728-9343
651013
  Яструбський М.Я. Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку / М.Я. Яструбський, Я.В. Кузнєцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 433-438. – ISSN 0321-0499
651014
  Филюк Г. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади конкурентної політики держави, здійснено аналіз співвідношення понять "конкурентна політика", "антимонопольна політика", "антимонопольне регулювання". In the article it was researched the theoretical basis of competitive ...
651015
  Ясько Ю.І. Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 118-124. – ISSN 2306-6814
651016
  Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу : Монографія / О.І. Шнирков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 217с. – ISBN 966-594-482-7
651017
  Уманців Ю. Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-71. – ISSN 1605-2005
651018
  Магас В.М. Конкурентна політика на ринку нафтопродуктів України: загальнодержавний контекст і регіональна специфіка / В.М. Магас, К.С. Кантур // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
651019
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117.
651020
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
651021
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
651022
  Куліш Л.П. Конкурентна політика у системі інструментів державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 126-131. – ISSN 2306-6806
651023
  Филюк Г.М. Конкурентна політика України та напрями її вдосконалення в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 3-8
651024
  Борисенко З. Конкурентна політика як передумова ефективності ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
651025
  Юдіцький О.Л. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 96-99. – Бібліогр.: 10 назв
651026
  Слав"янська Н. Конкурентна регуляція глобального руху капіталів : теорія і практика / Н. Слав"янська, В. Щербак // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 74-76. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
651027
  Петрущак Тетяна Іванівна Конкурентна розвідка в інформаційному просторі / Петрущак Тетяна Іванівна, Михаленич Соломія Іванівна, Живко Віктор Вікторович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 163-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено основні параметри розвитку конкурентної розвідки, її спорідненість з економічною та діловою розвідкою, а також відмінність. Досліджено особливості економічного шпигунства та роль конкурентної розвідки в системі прийняття ...
651028
  Приятельчук О.А. Конкурентна розвідка як запорука ведення успішної бізнес-діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 274-275
651029
  Бараннік Р. Конкурентна розвідка; уявність та реальність / Р. Бараннік, І. Зубач // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
651030
  Юринець О.В. Конкурентна стратегія на засадах нового маркетингу / О.В. Юринець, О.Я. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499
651031
  Кияк А.Т. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кияк А.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
651032
  Шаститко А. Конкурентная политика в период кризиса / А. Шаститко, С. Авдашева, С. Голованова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-69. – ISSN 0042-8736
651033
  Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине : Монография / А.А. Костусев; МОиНУ; КНЭУ. – Киев : КНЭУ, 2004. – 310с. – ISBN 966-574-595-6
651034
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Олена Леонідівна Чернелевська ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 206л. – Бібліогр.: л.191-206
651035
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
651036
  Гвоздь В. Конкурентне законодавство: рік у фокусі / В. Гвоздь, А. Боднар // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 20-21
651037
  Гончарова Н.П. Конкурентне поле формування національного промислового потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 242-248


  Викладено концептуальні положення формування конкурентоспроможного промислового потенціалу України на засадах формування ринкової інноваційної моделі розвитку.
651038
  Лайкова М.С. Конкурентне право ЄС: питання історичного розвитку й сучасного стану // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 249-254. – ISSN 0201-7245
651039
  Валітов С.С. Конкурентне право України : навчальний посібник / С.С. Валітов ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 432 с. – ISBN 966-667-225-1
651040
  Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Всеукр. громад. орг-ція "Асоціація протидії недобросовісній конкуренції" ; Адвокатське об"єднання "Arzinger". – Київ : Юстініан, 2012. – 471, [1] с. : іл. + CD. – Додатки: с. 265-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-88-9
651041
  Бочарова Ю.Г. Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 298-303. – ISSN 1993-0259
651042
  Жулинський М. Конкурентне суспільство. Культурний фактор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Зневажливе ставлення російської імперської верхівки до української мови нагадує ставлення султанської влади в Туреччині до мови простих турків. Після скасування султанату в Туреччині з ініціативи Мустафи Кемаля була проведена мовна революція - заміна ...
651043
   Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България : [пазарен интерес и конкурентни предимства в професионалния избор] : (материали от науч.-практическа конф.) / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Фак. по икон. и социални науки [та ін. ; изслед. колект.: М. Сотирова (ръководител на проекта) та ін. ; съст. и науч. ред.: М. Сотирова]. – Пловдив ; София : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски", 2010. – 221 с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Заключителен етап от проект на тема "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование". Реализиран на основата на конкурс на Нац. фонд "Научни изследвания" ... – ISBN 978-954-423-636-6
651044
  Полтавська Є.О. Конкурентний аналіз : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Іващенко Г.А., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-186. – ISBN 978-966-676-474-7
651045
  Бабак І. Конкурентний аналіз підприємства як умова його успішного розвитку (реструктуризації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 339-345. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
651046
  Зюкова І.О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
651047
   Конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів на ринку кредитних ресурсів / А.С. Криклій, З.М. Васильченко, Л.М. Алексеєнко, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-10
651048
  Гуменюк О. Конкурентний потенціал України- динаміка структурних і якісних змін // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 60-67. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
651049
  Болдирєв К.О. Конкурентний стан інвестиційно-інноваційного характеру економіки України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 13-18. – ISSN 2221-8440
651050
  Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 118-126 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
651051
  Длугопольський О. Конкурентні відносини на глобальному ринку освітніх послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 96-107. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240


  З огляду на необхідність підвищення якості освітніх послуг розглянуто особливості фінансування освіти в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Проаналізовано освітні послуги в Україні, визначено елементи, які варто запровадити в нашій державі ...
651052
  Дикий О.В. Конкурентні маркетингові стратегії та їх застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 59-61


  Розглянуто питання життєвого циклу товару як спробу створити аналітичну основу для визначення маркетингової стратегії.
651053
  Могильний О.М. Конкурентні переваги аграрних секторів України та Польщі / О.М. Могильний, Н.А. Герасименко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
651054
  Лубенченко О.Е. Конкурентні переваги аудиторських фірм. Процедури з оцінки якості аудиторських послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
651055
  Тищенко О. Конкурентні переваги банків / О. Тищенко, Г. Азаренкова, В. Сословський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 20-24.
651056
  Молчанова Е.Ю. Конкурентні переваги в реалізації зовнішньоекономічної стратегії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-44. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз зовнішньоторговельного балансу України як критерію ідентифікації конкурентних переваг країни та вибору торговельного партнера. Показано вплив наявних конкурентних переваг на вибір торговельних партнерів та реалізацію пріоритетів ...
651057
  Стеценко В.В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 197-206. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджуються конкурентні переваги сучасного вищого навчального закладу на прикладі ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі". Зазначається, що конкурентоспроможність сфери освіти має прояв у зовнішніх та внутрішніх конкурентних перевагах, що ...
651058
  Ганущак-Єфіменко Конкурентні переваги кластерооб"єднаних підприємств на ринку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 143-147. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
651059
  Соколовська І.П. Конкурентні переваги малих банків для розвитку національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
651060
  Шульц С.Л. Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж / С.Л. Шульц, Л.З. Кіт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 29-32. – ISSN 2071-4653
651061
  Шлюсарчик Б. Конкурентні переваги на основі пропозиції в теорії міжнародної торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.10-17
651062
  Скавронська І. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 396-402. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
651063
  Микитюк О. Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-88. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані підходи до визначення конкурентних переваг та перспектив їх використання. Визначено такий напрям реалізації конкурентних переваг як коопераційні відносини суб"єктів господарювання. В статье проанализированы подходы к ...
651064
  Чорна М.В. Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин / М.В. Чорна, Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 32-40. – ISSN 2222-4459
651065
  Якименко Н.В. Конкурентні переваги підприємств торгівлі / Н.В. Якименко, В. Федорова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 116-121. – ISSN 2075-4892
651066
  Отенко В.І. Конкурентні переваги підриємницької діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 290-295. – ISSN 2222-4459
651067
  Михайлик Ганна Вікторівна Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему формування конкурентних переваг вітчизняних машинобудівних підприємств. Проаналізовано підходи до визначення сутності та джерел конкурентних переваг, визначено їхні основні характеристики та критерії класифікації, ...
651068
  Семикіна М. Конкурентні переваги трудових послуг на ринку праці: сутність, оцінка, методи соціально-економічного забезпечення / М. Семикіна, Н. Василенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 161-168. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
651069
  Кривенко М.Л. Конкурентні переваги у діяльності підрозділу транснаціональної корпорації на внутрішньому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 27-31.
651070
  Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експорту в контексті світового розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 11-16
651071
  Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.76-80. – (Економічні науки ; № 2)
651072
  Мазур В. Конкурентні позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України : управління економікою:теорія і практика / В. Мазур, О. Скороход // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 4-18 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
651073
  Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо-економічних систем : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 53-55 : Табл.
651074
  Рак Н. Конкурентні стратегії банків в умовах економіки знань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 282-292. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
651075
  Степаненко А.І. Конкурентні стратегії банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 129-136
651076
  Прус Л. Конкурентні стратегії вищих навчальних закладів // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-30
651077
  Соколов Ф.С. Конкурентні стратегії міжнародних компаній автомобільної промисловості // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 135-137. – ISBN 978-966-285-568-5
651078
  Дмитрієв І. Конкурентні стратегії на ринку страхування заставного майна та життя заставодавців / І. Дмитрієв, А. Євсєєв // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 37-40. – ISSN 1993-0259
651079
  Гаврилюк О.В. Конкурентні стратегії ТНК у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 39-47.


  У статті проаналізовано функціонування ТНК та їх конкурентні стратегії в умовах глобалізації. The article deals with activity and competitive strategies of TNC"s under the conditions of globalization.
651080
  Боліла Марія Миколаївна Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України ( на матеріалах ринку побутової техніки) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Боліла М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
651081
  Боліла Марія Миколаївна Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України (на матеріалах ринку побутової техніки) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Боліла М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 187л. – Бібліогр.: л.172-187
651082
  Филюк Г. Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Досліджено діалектику взаємодії конкуренції і монополії в економічній системі в умовах глобалізації. Розкрито економічні наслідки такої взаємодії. Исследована диалектика взаимодействия конкуренции и монополии в экономической системе в условиях ...
651083
  Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.5-8
651084
  Баринов А Н. Иншакова Конкурентное законодательство в прогнозируемой динамике развития : монография / Н.А. Баринов, А.О. Иншакова, М.Ю. Козлова ; под ред. Н.А. Баринова, А.О. Иншаковой. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 170, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4396-0373-2
651085
   Конкурентное законодательство Украины : Юридический сборник. – Київ, 2002. – 310с. – ISBN 966-651-040-5


  Вошли основные нормативно-правовые акты по вопросам защиты экономической конкуренции при осуществленные предпринимательской деятельности. Для предпринимателей, руководителей, менеджеров, юристов, государственных служащих, научных работников
651086
  Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) : Учебник / К.Ю. Тотьев. – Москва : РДЛ, 2000. – 352с. – Библиогр.:с.338-344. – ISBN 5-93840-001-5
651087
  Черваньов Д. Конкурентноздантість та менеджмент підприємств / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та зміст поняття конкурентоздатність, як ключового елементу ринкової економіки; визначено основні об"єкти, фактори та методи її оцінки; обгрунтовано необхідність формування нової концепції менеджменту підприємства, орієнтованої на ...
651088
  Реутов В.Є. Конкурентноздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
651089
  Черваньов Д.М. Конкурентноздатність та менеджмент підприємств / Д.М. Черваньов, Л. Названова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 11-16
651090
  Сафаров М. Конкурентноспособность страхового рынка в условиях глаболизации // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В данной работе раскрываются сущность, факторы и перспективы развития страхового бизнеса. Анализируется состояние страховой отрасли, её взаимосвязь с текущими социально-экономическими проблемами. In the given work the essence, factors and prospects ...
651091
  Тігіпко С. Конкурентноспроможна банківська система% можливості досягнення та забезпечення в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
651092
  Лютий І. Конкурентноспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 18-25.
651093
  Корнєєв В. Конкурентноспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
651094
  Дишко І.Ю. Конкурентноспроможність вітчизняної лісопродукції: віповідальність рівнів якості та витрат вимогам світового ринку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
651095
  Синюченко М.І. Конкурентноспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 14-17. – ISSN 2222-4459
651096
  Невмержицька М.В. Конкурентноспроможність як ідеологічна основа формування нового типу особистості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 97-98
651097
  Самборська-Музичко Конкурентноспроможність як об"єкт аналізу при формуванні стратегії банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 181-188. – ISSN 1993-0259
651098
  Черленяк І.І. Конкурентноспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
651099
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий : мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
651100
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
651101
  Вовк И. Конкурентные позиции экономики Украины в контексте проблемы создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 95-100.
651102
  О"Шонеси Конкурентный маркетинг. Стратегический подход = Competitive marketing. A strategic approach / О"Шонеси; Дж. О"Шонесси ; [пер. с англ.: С. Жильцов и др.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 857, [7] с. : ил., табл. – Имен. указ.: с. 828-830. - Предм. указ.: с. 830-853. - Указ. фирм и торговых марок: с. 853-857. - Парал. тит. л. англ. -Пер. изд.: Competitive marketing a strategic approach / John O"Shaughnessy. London, 1984. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – (Бизнес-класс / под науч. ред. Д.О. Ямпольской). – ISBN 5-318-00030-4


  Показана вся панорама маркетинговой деятельности, начиная от разработки стратегии фирмы, анализа потребительского поведения, проведения маркетинговых исследований до создания и продвижения товара на рынок
651103
  Семин Р.Н. Конкурентный процесс и его особенности в сфере предложения и спроса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 43-49. – ISSN 1728-8878
651104
  Гайдук В.А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-17.
651105
  Кінах А.К. Конкурентоздатність економіки залежить від вміння влади радитися з діловою громадськістю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 6-8


  Розглядаються питання конкурентоспроможності національної економіки через призму формування громадянського суспільства на основі демократичних цінностей та принципів сталого розвитку.
651106
  Невмержицька М.В. Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 91-99. – ISSN 2072-1692


  В статті здійснений соціально-філософський аналіз понять "конкуренція", "конкурентноздатність" та доведено, що дані процеси виступають невід"ємною характеристикою людини, що забезпечують якісно новий рівень розвитку як окремо взятої людини, так і ...
651107
  Солоха Д.В. та інш. Конкурентоздатність продукції і комерційна таємниця підприємства - як передумова стійких економічних відношень // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.53-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
651108
  Петегирич Л.Б. Конкурентоздатність робочої сили в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 207-209. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості функціонування ринку робочої сили в перехідній економіці.
651109
  Гуменюк В. Конкурентоздатність туристичного господарства України на тлі глобальних тенденцій в цій сфері // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 26-31
651110
  Шестакова Д.В. Конкурентоспособное портфолио как условие успешного трудоустройства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 91-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам трудоустройства выпускников вуза. Проанализированы различные типы резюме. Предложена структура портфолио, разработанная в филиале ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Калининграде, ...
651111
  Корнейченко Наталья Викторовна Конкурентоспособность будущего специалиста в условиях рынка труда // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
651112
  Жигулин А.А. и др. Конкурентоспособность в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.208-214. – ISBN 966-7695-79-4
651113
  Федорова Евгения Андреевна Конкурентоспособность вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 42-43. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
651114
  Дубина О.М. Конкурентоспособность выпускников аспирантуры на рынке квалифицированного труда // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 46-52. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
651115
  Оганесян Е.М. Конкурентоспособность выпускников вузов Армении // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 158-160. – ISBN 978-966-434-364-7
651116
  Дудина О.М. Конкурентоспособность выпусников аспирантуры на рынке квалифицированного труда // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 11. – С. 16-29. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается противоречие развития аспирантуры: с одной стороны, подготовка в аспирантуре востребована россиянами, возрастает численность аспирантов, с другой, результаты НИОКР мало востребованы в российской экономике, что свидетельствует о слабом ...
651117
  Дворкин В. Конкурентоспособность и военно-техническое сотрудничество // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 92-97. – ISSN 0131-2227
651118
  Лукьянов Г.И. Конкурентоспособность как основное условие устойчивого развитию рынка / Г.И. Лукьянов, А.В. Фирсова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (36). – С. 70-71. – ISSN 1728-8878
651119
  Андерсон Н.В. Конкурентоспособность как фактор и функции социально-экономического развития приграничных регионов и территорий в усоловиях евроинтеграции // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 6-13. – ISSN 2524-003X
651120
  Бакалягин Г.Б. Конкурентоспособность малого предпринимательства // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 8. – С. 81-84. – ISSN 0320-8168
651121
  Гечбаия Б.Н. Конкурентоспособность национальной зкономики в условиях глобализации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 309-314


  Отмечено, что развитие национальной экономики Грузии на современном этапе предполагает поддержание значительной положительной динамики темпов экономического роста.
651122
  Демченко Н.В. Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации: теоретико-методологический аспект // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 38-43
651123
  Симейко А.В. Конкурентоспособность национальной экономики как критерий выбора стратегии развития в глобализированном мире // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 351-357. – ISSN 1993-5560
651124
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
651125
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
651126
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
651127
  Терзи Н.В. Конкурентоспособность образовательной услуги и пути ее повышения в современных условиях // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 37-41. – ISSN 1811-0916


  В статье определяются понятие и показатели конкурентоспособности образовательных услуг, рассматриваются проблемы и пути ее повышения. В современных условиях необходимо реформирование системы образования всех уровней, развитие системы непрерывного ...
651128
  Кашин В.К. Конкурентоспособность организации и многоукладность коллектива / В.К. Кашин, А.П. Пахомов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.45-54. – ISSN 0235-1188
651129
  Должанский И.З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Должанский И.З., Загорная Т.О. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 343, [1] с. : ил., табл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-220-8
651130
  Конышева А.В. Конкурентоспособность преподавателя - основа кадровой политики современного вуза // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 156-160
651131
  Гиберт К.А. Конкурентоспособность промышленного сектора Германии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 3 : Россия в поисках стратегии управления будущим. – С. 39-45. – ISSN 2074-6040
651132
  Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции / Е.А. Горбашко. – Санкт-Петербург, 1991. – 64с.
651133
  Савельев Владимир Конкурентоспособность России в туристском секторе : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 15-17
651134
  Угрюмов М.В. Конкурентоспособность Российской академии наук в условиях открытого рынка // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 909-921. – ISSN 0869-5873


  Дается анализ конкурентоспособности РАН в своей стране и по отношению к европейским научным организациям.
651135
  Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы / И.В. Пилипенко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва-Смоленск : Ойкумена, 2005. – 496с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-93520-046-5
651136
  Кочетков Г.Б. Конкурентоспособность США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 21-40. – ISSN 0321-2068
651137
   Конкурентоспособность территорий и качество жизни населения: подходы, оценки, перспективы : монография / [С.П. Запотоцкий, И.В. Гукалова, А.И. Позмогов и др.]. – Новосибирск : СибАК, 2015. – 245, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-4379-0432-9
651138
  Бейзеров В.А. Конкурентоспособность университетов и мировые рейтинги вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 80-90. – ISSN 1561-2465
651139
  Моложавенко В.Л. Конкурентоспособность университетского комплекса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 49-52. – ISSN 1726-667Х


  Тюменский гос. нефтегазовый университет. Представлен анализ процесса интеграции в сфере профессионального образования как одного из закономерных следствий общих тенденций современного периода: сокращения доли государственного финансирования; роста ...
651140
  Стулов О. Конкурентоспособность французской экономики: "экономическая марсельеза" Франсуа Олланда / О. Стулов, Т. Айтян // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 41-51. – ISSN 2074-6040


  В данной статье приводится расширенное определение национальной конкурентоспособности, включающее социальный аспект. На примере Франции в статье рассматривается возможность построения новой эгалитарной модели социально-экономического развития.
651141
  Бархударов Мансур Иса Оглы Конкурентоспособность экономики стран южного Кавказа и центральной Азии в контексте мирохозяйственных процессов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 95-100
651142
  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 312с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000313-4
651143
  Московкин В. Конкурентоспособные научные исследования: ситуация в постсоветских странах / В. Московкин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 12-23. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-529Х
651144
  Криклій А.С. Конкурентоспрможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг / А.С. Криклій, І.О. Лютий, О.М. Юрчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-15


  Досліджено особливості та діалектичний взаємозв"язок категорій ефективності та конкурентоспроможності, їх вплив на економічну спроможність та діяльність банків як суб"єктів ринку фінансових послуг.
651145
  Свердан М.М. Конкурентоспрможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 101-105
651146
  Заря І.В. Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній / І.В. Заря, О.А. Борисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 18-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
651147
  Костишина Т. Конкурентоспроможна оплата праці як основа економічного розвитку в умовах глобалізації та евроінтеграції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 377-384. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
651148
  Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія / Т.А. Костишина ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра управління персоналом і економіки праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-184-035-4
651149
  Ісиченко І.В. Конкурентоспроможність - важливий чинник збалансованого регіонального розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
651150
  Гончарук П.А. Конкурентоспроможність - необхідна умова функціонування підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-65. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
651151
  Польова О.Л. Конкурентоспроможність АПК у контексті євроінтеграційних процесів України / О.Л. Польова, В.О. Ліцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 7-17. – ISSN 2411-4413
651152
  Руда О.Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 58-61. – ISSN 2306-6806
651153
  Шпиг Ф.І. Конкурентоспроможність банку: фактори та критерії оцінки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 57-62. – ISBN 966-8958-03-9
651154
  Живко З.Б. Конкурентоспроможність бізнесу в системі економічної безпеки: економіко-правовий аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 84-89


  В статті проаналізовано особливості конкурентоспроможності бізнесу як складової частини системи економічної безпеки, розглянуто проблематику реалізаціїї продукції побутової хімії в Україні та роль правових інструментів у забезпеченні ...
651155
  Завалевський Ю.І. Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 195–199. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
651156
  Цебро Я.І. Конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу: вимоги та оцінка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 2306-6806
651157
  Панченко С. Конкурентоспроможність випускників - запорука конкурентоспроможності університету / С. Панченко, І. Сіроклин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 19-21. – ISSN 1562-529Х
651158
  Сало А.В. Конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти: сутність та чинники формування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – C. 140-148. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
651159
  Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
651160
  Грішнова О. Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики / О. Грішнова, В. Синенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 14 назв
651161
  Кузнецова Т.О. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 301-305. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150


  В умовах проведення реформ на ринку освітніх послуг достатньо гостро постає питання конкуренції між вищими навчальними закладами, що спонукає їх до розвитку матеріально-технічної бази, покращення якості освітніх послуг, вдосконалення кадровї політики, ...
651162
  Снігир Л.П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 157-162. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Додаткові фінансові ресурси можуть бути одним з інструментів забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а саме її фінансової складової, по-перше, з точки зору можливості їх спрямування безпосередньо на потреби системи економічної ...
651163
  Грішнова О.А. Конкурентоспроможність вищої освіти і працівників: як створюється фіктивний людський капітал? / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Надрага В.І., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (54). – С. 15-20


  Визначено основні ознаки конкурентоспроможності (КС) вищої освіти, розроблено систему факторів, що впливають на КС вищих навчальних закладів (ВНЗ), узагальнено показники вітчизняних університетів у міжнародних рейтингах, систематизовано основні ...
651164
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підприємств в умовах економічної кризи в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 146-151


  В статті досліджено передумови виникнення кризових явищ в металургійному комплексі, виявлено фактори подолання негативного впливу світової фінансової кризи на металургійну промисловість України, а також шляхи розвитку металургійних підприємств в ...
651165
  Завербний А.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 218-225. – ISSN 0321-0499
651166
  Захарова Д.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств галузі машинобудування на світовому ринку // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 95-97. – ISBN 978-617-645-227-0
651167
  Амоша О. та інш. Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.70-73. – ISBN 966-654-102-5
651168
  Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. Кваша, О. Лука // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 79-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
651169
  Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Мицюк С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
651170
  Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Мицюк С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л.205-220
651171
  Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 99-104
651172
  Яценко О.М. Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 31-38. – ISSN 2221-1055
651173
  Васюта О.П. Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки / О.П. Васюта, М.В. Мірошник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 160-166. – ISSN 2222-4459
651174
  Лєткова К.Ю. Конкурентоспроможність галузі як складова конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-206. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто актуальну проблему конкурентоспроможності українських галузей, а саме, галузі текстильної промисловості, покращення її конкурентних позицій, знаходження нових конкурентних переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України ...
651175
  Жмудська І.Б. Конкурентоспроможність гірничо-металургійних корпорацій в умовах членства України в СОТ // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 291-292. – ISBN 78-966-1555-47-09
651176
  Радзієвська С.О. Конкурентоспроможність економіки країни як показник ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 139-140
651177
  Крапивний І.В. Конкурентоспроможність економіки та чинники її зростання / І.В. Крапивний, Н.М. Нілова // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 12-17. – (Економіка ; № 6 (65))
651178
   Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 388с. – ISBN 996-554-101-3
651179
  Крупка І. Конкурентоспроможність економіки України на світовому товарному та фінансовому ринках / І. Крупка, Х. Павлик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
651180
  Губський Б.В. Конкурентоспроможність економіки України. Посттрансформаційна перспектива / Б.В. Губський; НАНУ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Ділової контакт, 2004. – 343с. – ISBN 966-00-0211-4
651181
  Мицюк С. Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-28. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано найвагоміші чинникі конкурентоспроможності економіки України. Рассмотрены и проанализированы наиболее значимые факторы конкурентоспособности экономики Украины. The article is considered and analyzed the most significant ...
651182
  Єхануров Ю.І. Конкурентоспроможність економіки України: проміжні підсумки та найближчі перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 5-9
651183
   Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утілітарний ракурси : монографія / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Карпатська вежа, 2015. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 395-416. – ISBN 978-966-8269-63-9
651184
  Павленко І.М. Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 159-165. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто сутність поняття "конкурентоспроможність" і специфіка його застосування щодо еконосмічних систем.
651185
  Макара О.В. Конкурентоспроможність економічного середовища в Україні. Порівняльний аналіз рейтингів окремих країн // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
651186
  Семенов В.Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму / В.Ф. Семенов, А.В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 295-300 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
651187
  Трокоз Ю.В. Конкурентоспроможність і виявлені порівняльні переваги аграрного сектору України в торгівлі з Європейським Союзом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 390-406. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
651188
  Булєєв І.П. та інш. Конкурентоспроможність і експортний потенціал економіки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.92-101. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
651189
  Мазурок П. Конкурентоспроможність і проблеми зайнятості молоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.111-114
651190
  Казьміна О.П. Конкурентоспроможність і соціальна відповідальність малих підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 77-82. – ISBN 966-614-021-7
651191
  Воротіна Л.І. Конкурентоспроможність індивідуального відтворення підприємств у ринкових умовах господарювання (теорія та реалії конкурентоспроможності підприємства) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 41-51
651192
  Квачова Т.В. Конкурентоспроможність інтелектуального продукту на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 202-203. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Активна купівля-продаж об"єктів інтелектуальної власності приводить до встановлення і розвитку особливого ринку - ринку інтелектуальних товарів і послуг.
651193
  Бочарова Ю.Г. Конкурентоспроможність інфраструктури країн світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 6-12. – ISSN 2222-0712
651194
  Ситницький М. Конкурентоспроможність кадрового потенціалу вітчизняних підприємств // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 11-15


  Проаналізовано основні фактори управління, що забезпечують конкурентоспроможність кадрового потенціалу у глобальному ринковому середовищі. Запропоновано авторське визначення поняття "кадровий потенціал підприємства".
651195
  Литвиненко П.О. Конкурентоспроможність корпоративних підприємств хімічної галузі в контексті євроінтеграційних планів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 297-304.
651196
  Литвиненко П.О. Конкурентоспроможність корпортивних підприємств хімічної галузі в контексті євроінтеграційних планів України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С.64-65.
651197
  Смирнов І.Г. Конкурентоспроможність країн світу у туризмі: суспільно-географічний аспект / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 145-148. – ISBN 978-966-285-259-2
651198
  Полунєєв Ю.В. Конкурентоспроможність країни як економічна категорія та стратегія розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 189-204
651199
  Полунєєв Ю. Конкурентоспроможність країни як національна ідея, або останній шанс для України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 152-156. – ISSN 1993-0259
651200
  Ніколайчук М. Конкурентоспроможність людського капіталу в системі сучасних чинників розвитку економіки знань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 211-214. – ISSN 1993-0259
651201
  Варецька О. Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов розвитку міжнародних інтеграційних процесів / інформацію підготувала О. Варецька // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51
651202
  Шпак Н.О. Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках / Н.О. Шпак, Т.Ю. Кирилич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
651203
  Варналій З.С. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 97-106


  У статті досліджено сутність та необхідність посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва України на регіональному рівні. Здійснено аналіз стану і проблем розвитку малого та середнього підприємництва в України, визначено ...
651204
  Панасюк О.В. Конкурентоспроможність малого підприємництва України та механізми формування конкурентного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 158-164


  У статті розкривається сутність конкурентоспроможності малого підприємництва на ринках та механізми формування його конкурентного потенціалу як важливого чинника зміцнення економіки України в цілому. In the article the substance of small business ...
651205
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність металургійних підприємств як фактор стратегічного розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 268-274


  У роботі досліджено сучасний стан металургійних підприємств у контексті глобалізації; визначено основні перспективи розвитку в нинішніх умовах; запро поновані заходи з підвищення конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств і шляхи ...
651206
  Божкова Ю. Конкурентоспроможність міста Бердянська,як курорту України (економічний аспект) / Ю. Божкова, В.В. Хмурова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
651207
  Семикіна М.В. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці в умовах системної кризи / М.В. Семикіна, С.С. Голбанос // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – C. 28-35. – (Економічні науки ; вип. 27)
651208
  Масляєва О.О. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
651209
  Пугач В.М. Конкурентоспроможність національних економік в умовах глобалізації // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-69. – ISBN 978-617-696-385-1
651210
  Мельник Т.М. Конкурентоспроможність національних інноваційних систем у глобальному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 137-144
651211
  Хижняк Л.М. Конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в контексті збереження їхньої культурної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 185-189. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті акцентується на тому, що пошук концепцій, соціальних технологій та інструментів підвищення конкурентоспроможності національних систем вищої освіти стримує відсутність нових ідей щодо збереження їхньої культурної ідентичності.
651212
   Конкурентоспроможність національної економіки. – Київ : Фенікс, 2005. – 582с. – ISBN 966-651-247-5
651213
  Габ О. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті стратегічного розвитку вітчизняних морських портів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 93-100. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто сучасний стан розвитку морських портів в Україні та вплив їх функціонування на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Для цього було проведено ґрунтовний аналіз результатів діяльності основних морських ...
651214
  Гражевська Н.І. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 6-13


  Статтю присвячено дослідженню конкурентоспроможності національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації, згідно з якою інституційна система та інституційна динаміка є визначальними чинниками стимулювання господарського прогресу та ...
651215
  Балджи М.Д. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв"язків України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 173-179. – ISSN 2306-546X


  В статті розглянуті основні положення конкурентоспроможності національно економіки України та обґрунтовані напрямки її інтеграційних зв"язків. Предметом дослідження обраної теми виступають принципи та підходи управління конкурентоспроможністю ...
651216
  Пенькова О.Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-31. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
651217
  Севрук І.М. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації / І.М. Севрук, А.С. Тропиніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 20-28. – ISSN 2222-4459
651218
  Соболева М.В. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 510-512. – ISBN 978-617-7069-02-6
651219
  Омельченко В.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах науково-технічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 215-217.
651220
  Русінова О.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку / О.С. Русінова, Н.В. Н.В. Чумак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 186-190
651221
  Єщенко П.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 10-16


  Розглянуто поняття конкурентоспроможності національної економіки, чинники, що її стримують в умовах невизначеності моделі економічного розвитку, та обґрунтовуються напрями державної політики, які спрямовані на зростання ...
651222
  Хмелевський М.О. Конкурентоспроможність національної економіки на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 15-19.
651223
  Паризький І.В. Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6806
651224
  Скрипник Н. Конкурентоспроможність національної економіки: генеза та пріоритетні напрями дослідження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 284-287. – ISSN 1993-0259
651225
  Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: історія розвитку поняття та сучасне розуміння // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 166-183
651226
  Хамініч С.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: особливості, пріоритети та проблеми // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 1993-6788
651227
  Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення = Competitiveness of national economy: problems and priorities of innovation : монографія / З.С. Варналій, О.П. Гармашова. – Київ : Знання України, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-322-2
651228
  Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення : Монографія / Я.Б. Базилюк; Адміністрація Президента Україна. Нац. ін-тут стратег. дослід. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2002. – 132с. – (Економічні стратегії ; Вип.7). – ISBN 966-554-047-5
651229
  Озеранська Г.О. Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення / Г.О. Озеранська, Н.М. Матвієнко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 124-134


  У статті проаналізовано детермінанти конкурентоспроможності Нідерландів на ринку туристичних послуг та можливості її підвищення. Досліджено рейтинг країни на світовому ринку за допомогою систематизованих міжнародними організаціями критеріїв ...
651230
  Батюк Л.А. Конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії: досвід для України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – C. 150-162. – (Економічні науки)
651231
  Жилінська О. Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об"єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 176-182. – ISSN 2078-5860
651232
  Бойко А. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 16-22
651233
  Бойко Анжела Іванівна Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 16-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості, як комплексна, системна характеристика практично-прагматичної спрямованості освітнього процесу в сучасних умовах.
651234
  Куделко В.Е. Конкурентоспроможність освітньої послуги за напрямом підготовки "Менеджмент у спорті" на освітянському ринку України / В.Е. Куделко, А.М. Куделко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 04. – С. 22-27. – ISSN 1818-9172
651235
  Кічула О.В. Конкурентоспроможність персоналу / О.В. Кічула, А К. Корек"ян // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 45-48. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
651236
  Харун О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства в контексті розвитку трудового потенціалу // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 62-73. – ISSN 2410-0919
651237
  Гринчуцький В.І. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону / В.І. Гринчуцький, С.А. Прохоровська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 80-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
651238
   Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А.С. Олійник, О.Г. Піхуля, О.В. Романова, А.М. Лопан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 97-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
651239
  Цюпко І.В. Конкурентоспроможність підприємств - головний критерій національної економічної безпеки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 293-297. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
651240
  Козловський К.В. Конкурентоспроможність підприємств авіабудівного комплексу в умовах світової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 75-77
651241
  Маросіна Н.О. Конкурентоспроможність підприємств космічної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 307-314
651242
  Дружина Ю.В. Конкурентоспроможність підприємств машинобудування: теоретичні підходи до визначення та формування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
651243
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність підприємств металургійної промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 353-361
651244
  Семів Сергій Романович Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Семів Сергій Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 230л. + Додатки: л.178-230. – Бібл.: л.162-178
651245
  Семів Сергій Романович Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Семів С.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
651246
  Стеченко Д.М. Конкурентоспроможність підприємств у ринковому просторі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 134-140. – ISBN 966-7958-13-2
651247
  Барбаріч Т.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 70-72
651248
  Бердар М.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 8-14. – ISSN 2306-6792
651249
  Блонська В.І. Конкурентоспроможність підприємства - основний чинник розвитку конкурентоспроможної економіки / В.І. Блонська, Р.Л. Лупак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 345-349. – ISBN 5-7763-2435-1
651250
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-181-9
651251
  Талан В. Конкурентоспроможність підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 222-225.
651252
  Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства : планування та діагностика : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Романко О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. екон. теорії. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-197. – ISBN 978-966-694-144-5
651253
  Дегтяренко О.Г. Конкурентоспроможність підприємства і її взаємозв"язок з якістю продукції // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 57-64. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
651254
  Зубкова А.Б. Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку: залежність від культури якості / А.Б. Зубкова, Т.В. Донько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-148. – ISSN 0321-0499
651255
  Яременко О.Ф. Конкурентоспроможність підприємства як необхідна умова стійкості розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 43-46. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
651256
  Лисиченко Т.О. Конкурентоспроможність підприємства як об"єкт управління / Т.О. Лисиченко, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 86-87. – ISBN 978-617-645-231-7
651257
  Нечушкіна С.М. Конкурентоспроможність підприємства як явище і як економічна категорія // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 258-266


  З розвитком ринкових відносин в Україні, її входженням до міжнародної системи поділу праці, посилюється конкуренція між підприємствами, з"являється необхідність конкурувати з провідними ТНК, що вимагає проведення систематичного аналізу стану ...
651258
  Цветкова І.І. Конкурентоспроможність підприємства: аналіз сучасних підходів та розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 107-114. – ISSN 0321-0499
651259
  Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-126. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
651260
  Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 237-243. – ISSN 2222-4459
651261
  Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 80-86. – ISSN 2309-1533
651262
  Панасенко Д.А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 270-275. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто та систематизовано позиції авторів на трактування категорії "конкурентоспроможність підприємства".
651263
  Михєєва А.В. Конкурентоспроможність підприємства: теоретичний аспект // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 87-89. – ISBN 978-617-645-231-7
651264
  Олейнікова Л.Г. Конкурентоспроможність податкової системи України / Л.Г. Олейнікова, А.В. Череп, О.С. Тищенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 97-100. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
651265
  Антошкіна Л.І. Конкурентоспроможність приватних ВНЗ / Л.І. Антошкіна, Ю.В. Бортник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 3 (39). – C. 33–38. – ISSN 1997-4167
651266
  Страчкова Н. Конкурентоспроможність приморського регіону: системно-інтеграційний підхід // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 118-124 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
651267
  Мельник Л.В. Конкурентоспроможність продукції на регіональному продовольчому ринку Хмельницької області та напрямки її підвищення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 130-135. – Бібліогр.: 9 назв.
651268
  Пилипенко А.А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства : організіція управління та маркетингове забезпечення : монографія / [А.А. Пилипенко, О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 275, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 213-242. – ISBN 978-966-8177-75-0
651269
  Чернов С.О. Конкурентоспроможність промислової продукції із вторинних ресурсів / С.О. Чернов, В.О. Орлов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 269-273. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
651270
   Конкурентоспроможність промисловості регіонів України : наук. вид. / [С.О. Іщук та ін. ; наук. ред. С.О. Іщук] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 73, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"). – ISBN 978-966-02-8116-5
651271
  Ісиченко І.В. Конкурентоспроможність регіонів з позиції суспільної географії : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
651272
  Чебан Р. Конкурентоспроможність регіонів та методи її оцінки / Р. Чебан, Л. Гейко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 159-174. – ISSN 2409-9260
651273
   Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-31.
651274
  Паламарчук Н.О. Конкурентоспроможність регіонів як основа для розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 78-85. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
651275
  Курій Л.О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 93-100. – ISSN 1562-0905
651276
  Яремко Л.А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 135-144. – ISSN 1993-6788
651277
  Яремко Лариса Адольфівна Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 135-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему формування регіональної конкурентоспроможності, з"ясовано джерела конкурентних переваг регіону.
651278
  Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія методологія, практика : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 243 с., [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 182-243. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-966-517-632-9
651279
  Левицька О.Л. Конкурентоспроможність ринку агропродовольчої продукції в Україні: суспільно-географічний аспект / О.Л. Левицька, О.Г. Церковний, С.П. Запотоцький // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 229-240


  Охарактеризовано сучасний стан та регіональні особливості ринку агропродовольчої продукції в Україні. Розкрито складові механізму формування конкурентоспроможного агропродовольчого ринку та визначено основні засади забезпечення його ...
651280
  Шірінян А.С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу / А.С. Шірінян, Л.В. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 37-48 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
651281
  Шірінян А.С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу / А.С. Шірінян, Л.В. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 35-51 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
651282
  Шірінян А.С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати / А.С. Шірінян, Л.В. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 18-38 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
651283
  Руденко Н.В. Конкурентоспроможність ринку праці в Україні: тенденції змін в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 173-177


  У статті розглядаються сучасний стан і тенденції розвитку українського ринку праці в умовах посилення економічної кризи, аналізуються позитивні і негативні наслідки її впливу. The current situation and development tendency of the Ukrainian market of ...
651284
  Герасименко О.О. Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 2222-0712
651285
   Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин : Монографія. – Київ, 2003. – 214с. – ISBN 966-02-2822-8
651286
  Лісогор Л.С. Конкурентоспроможність робочої сили в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 59-62. – ISBN 966-614-021-7
651287
  Юзвяк О.В. Конкурентоспроможність світових фінансових центрів в посткризовий період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 241-247


  Розглянуто основні тенденції розвитку світових фінансових центрів в умовах світової фінансової кризи. Проаналізовано фактори конкурентоспроможності фінансових центрів та факторів їх розвитку в посткризовий період.
651288
  Ліпчинський Я.О. Конкурентоспроможність сектору страхових послуг України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-44.
651289
  Кондратюк О.І. Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
651290
  Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень / О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 2409-1944
651291
  Шірінян Л. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах : управління економікою : теорія і практика / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 37-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
651292
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність сучасного випускника - шкала кваліфікацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 190-197


  Проводиться огляд питань, пов"язаних із конкурентоспроможністю випускника ВНЗ з позицій кваліфікація - компетенція.
651293
  Безугла В.О. Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик її оцінки : економічна наука / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 33-35. – Бібліогр.: 17 назв
651294
  Садєков А.А. Конкурентоспроможність та економічна безпека торговельного підприємства: оцінка взаємовпливу / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 148-155
651295
  Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті "економіки знань" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 134-139. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
651296
  Патика Н.І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 77-86. – ISSN 2221-1055
651297
  Матових С.В. Конкурентоспроможність та фактори її формування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 88-92. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
651298
  Олійник Я. Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-38. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні складові формування конкурентоспроможності території. Обґрунтовано застосування територіально-просторового аналізу, як засобу оцінки територіальної конкурентоспроможності, аналізу каркасу території й обгрунтування перспективних ...
651299
  Кіптенко В.К. Конкурентоспроможність туристичної індустрії України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 5 назв
651300
  Сизоненко В.О. Конкурентоспроможність у мікро- та макроекономічному вимірі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 19-26


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти сутності, факторів та способів виміру конкурентоспроможності. Проаналізовано причини втрати конкурентних позицій України у світовому економічному просторі.
651301
  Смерічевська С.В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44. – ISSN 1993-6788
651302
  Білорус О. та інш. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
651303
  Литвиненко В.М. Конкурентоспроможність України в контексті сучасної світової фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 72-77


  У статті розкрито методологію оцінки конкурентоспроможності країни. Проаналізовано основні складові міжнародної конкурентоспроможності України. Аргументовано зростаючу роль культури у забезпеченні міжнародної конкурентноздатності в умовах ...
651304
  Румянцев А.П. Конкурентоспроможність України на ринку ЄС / А.П. Румянцев, О.Г. Тонких // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 81-90
651305
  Лозинська М. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 119-126. – ISSN 1729-7036
651306
  Лозова Г.М. Конкурентоспроможність України та наслідки її вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 187-192
651307
  Григоренко В.К. Конкурентоспроможність України у залученні ПІІ з ЄС серед країн ЦСЄ і ЄЕП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 185-189.
651308
  Кузнєцова Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-69. – ISSN 1682-2366
651309
  Федоренко М.С. Конкурентоспроможність України як майбутньої держави Європейського Союзу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 68-70. – ISSN 2306-6792


  Дана стаття присвячена аналізу конкурентоспроможності України. Проаналізовано показники конкурентоспроможності України за звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2012-2013 рр. Звернуто увагу на причини низької ...
651310
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 234-241


  Аналізується динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну. Запропоновано алгоритм розрахунку короткострокових часових оглядів інвестиційної динаміки України, який дає більш точні прогнозні значення. Проаналізовано конкурентоспроможність ...
651311
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-21
651312
  Дугієнко Н.О. Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи / Н.О. Дугієнко, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 100-107. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
651313
  Пашков І.А. Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи / І.А. Пашков, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 111-119. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
651314
  Хомік Ю.О. Конкурентоспроможність українських туристичних послуг на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Показано, що туристична індустрія в Україні має всі підстави для подальшого розвитку як одного з лідерів в економічній сфері і сфері створення робочих місць.
651315
  Лісіна Т.В. Конкурентоспроможність українського виробника харчової галузі на міжнародних ринках // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 158-160. – ISBN 978-617-696-385-1
651316
  Блонська В.І. Конкурентоспроможність української економіки в ринкових умовах / В.І. Блонська, В.П. Горзов // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 156-161. – ISBN 5-7763-2435-1
651317
  Юхименко В. Конкурентоспроможність української економіки в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 9-22. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
651318
  Яців І. Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках / І. Яців, А. Завірюха // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
651319
  Романюта Е. Конкурентоспроможність української системи оподаткування в умовах інтеграції до Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 60-68. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
651320
  Панасенко Г.О. Конкурентоспроможність фінансової системи: базові складові, тенденції розвитку, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С.171-186. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
651321
  Пасічник В.Г. Конкурентоспроможність фірми : Навчально-методичний коплекс для студ. економ. спец. усіх форм навчання / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 112с. – ISBN 966-364-079-0
651322
  Шевченко Л.С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-105.
651323
  Губарев В.Ю. Конкурентоспроможність хлібопекарських підприємств: сучасний стан галузі, перспективи розвитку та шляхи зростання // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
651324
  Матвієнко Н.М. Конкурентоспроможність Хорватії на світовому ринку туристичних послуг: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, І.І. Околович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-107


  Проаналізовано місце сфери туризму в економіці Хорватії та наголошено на актуальності дослідження її конкурентних переваг. Головну роль відведено порівнянню Хорватії та України за різними показниками конкурентоспроможності. Проведено порівняльний ...
651325
  Давиденко Н.М. Конкурентоспроможність цукрової промисловості Чернігівської області // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 383-391. – (Право. Економіка. Управління)
651326
  Зубчик О.А. Конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної освітньої політики, автор проаналізував окремі складові Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (Швейцарія) та Рейтингу глобальної ...
651327
  Шеховцова І.А. Конкурентоспроможність як базис функціонування зовнішньоекономічних відносин сучасності / І.А. Шеховцова, М.О. Цибуленко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 77-82. – ISSN 2310-5534
651328
  Тепла М.М. Конкурентоспроможність як економічна категорія: суть та основні особливості // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 130-136. – (Економіа ; Вип. 24)
651329
  Желюк Т. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 81-93. – ISSN 1818-5754
651330
  Кириленко Л. Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання щодо сутності та змісту конкурентоспроможності та механізму її впливу на результати економічної діяльності. Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкова економіка, глобальна економіка, ринковий механізм, інноваційна ...
651331
  Збиранник О.М. Конкурентоспроможність як ключова економічна категорія ринкової системи // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
651332
  Кириленко В.І. Конкурентоспроможність як критерій економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 37-42
651333
  Холод С.Б. Конкурентоспроможність як міра відповідності стратегії розвитку і стратегії організаційних змін / С.Б. Холод, С.В. Грушевський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 128-131. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
651334
  Андріяко Т. Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 64-67. – ISSN 0131-6788


  У статті на основі аналізу економічних, психологічних, педагогічних підходів сформульовано поняття конкурентоспроможності, обгрунтовано висновок про конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості.
651335
  Павлова В.А. Конкурентоспроможність як рівнодіюча зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 63-70.
651336
  Механік О.В. Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія: сутність, структура, класифікація, основи формування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 27-34
651337
  Коклюнов О.М. Конкурентоспроможність як стабілізуючий фактор розвитку економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.16-18
651338
  Мацибора Т. Конкурентоспроможність як фактор інвестиційної привабливості видів економічної діяльності : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
651339
  Александров І.О. Конкурентоспроможність, ціна, фінансові результати підприємницької діяльності / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 130-139


  Обгрунтовано підхід щодо оцінки конкурентоспроможності продукції із урахуванням екологічної складової з використанням теорії нечіткої логіки. Встановлено взаємозв"язок між конкурентоспрможністю, ціною та фінансовими результатами та апробовано на ...
651340
  Баранюк Х.О. Конкурентоспроможність: сутність та об"єкти дослідження // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
651341
  Капітанець О.М. Конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-70. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті виділено чинники конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України. Розглянуто можливі способи впливу на неї та підвищення якості професійної підготовки фахівців.
651342
  Точилін В.О. Конкурентоспроможность національної економіки: стан і перспективи підвищення / В.О. Точилін, В В. Венгер // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 53-59. – ISBN 966-614-021-7
651343
  Булах І.В. Конкурентостійкість підприємства як економічне поняття та його значення в галузі зв"язку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 156-161. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
651344
  Шолом-Алейхем Конкуренты / Шолом-Алейхем ; [пер. с идиш М. Шамбадала]. – Харьков : Фолио, 2009. – 224 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4578-2
651345
  Возовикова Т. Конкуренцию под контроль! Рынку дополнительного образования не хватает порядка // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  “Дополнительное профессиональное образование (ДПО) сейчас находится на острие реформирования всей образовательной модели”, - так определил значение последних событий в ДПО один из участников недавнего круглого стола, организованного Комитетом ...
651346
  Журавский Николай Конкуренция - это движение вперед // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 46 : фото
651347
  Портер Майкл Конкуренция = On competition : Учебн.пособие / Портер Майкл; Пер.с англ. – СПб.,М.,К. : Вильямс, 2000. – 495с. – ISBN 5-8459-0055-7
651348
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
651349
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
651350
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
651351
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2003
651352
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2003
651353
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 3. – 2003
651354
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
651355
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
651356
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
651357
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
651358
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
651359
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
651360
  Астахов В.В. Конкуренция в сфере предоставления образовательных услуг в условиях глобализации образовательного пространства: проблемы совершенствования законодательства // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560
651361
   Конкуренция в Украине : Аналитический доклад о состоянии, тенденциях и проблемах развития экономической конкуренции в Украине в 2000-2005 г. / А.А. Комтусев, Б.Е. Кваснюк, С.И. Киреев, В.И. Талах, др. и; Антимонопольный комитет Украины; Гос. учреждение Ин-т экономики и прогнозирования НАНУ; Авт.: Комтусев А.А., Кваснюк Б.Е., Киреев С.И., Талах В.И., и др. – Киев, 2006. – 40 с.
651362
  Галица И. Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0207-3676
651363
  Бородинов В. Конкуренция вещных прав // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2012. – № 12 (декабрь). – С. 16-20. – ISSN 0132-0831
651364
  Кулякин Д.Ф. Конкуренция и конкурентоспособность в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 221-226. – ISSN 1993-5560
651365
  Деревянкин Т.И. Конкуренция и монополия как категории рынка в отечественной экономической литературе конца XIX- начала XX вв : історія економічної думки / Т.И. Деревянкин, О.В. Костюшко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-26. – Бібліогр.: 42 назви
651366
  Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство / И.М. Кирцнер; Пер. с англ. А.Н.Романова. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 239с. – ISBN 5-238-00266-1
651367
  Шамрай Ю. Конкуренция и социальное развитие // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.36-47. – ISSN 0207-3676
651368
  Седов В.И. Конкуренция и цены химических товаров-заменителей в США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Седов В.И.; Моск.гос.ин-т.междуран.отношен. – М, 1964. – 17л.
651369
  Философова Т. Конкуренция или партнерство: проблемы и перспективы делового сотрудничества КНР и стран АСЕАН / Т. Философова, А. Янгель // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 2074-6040


  Рассматриваются особенности формирования глобальной конкуренции. Дана оценка развитию взаимоотношений стран АСЕАН с Китайской Народной Республикой. Показано влияние нестабильности мировой экономики на конкурентную среду и развитие торгово-экономических ...
651370
  Соколова Е. Конкуренция на инновационных рынках: особенности определения и анализа // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 126-138. – ISSN 0042-8736
651371
  Мамонов М. Конкуренция на российском кредитном рынке: влияние на кредитную активность банков и оценка эффекта экономического кризиса 2008-2009гг. // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 76-99 : табл., рис. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0042-8736
651372
  Князева И.В. Конкуренция на рынке высшего профессионального образования: проблемы и перспективы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 69-73. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию формирования конкурентной среды на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования, особенностей его структурной организации и функционирования. Выделена группа проблем, указывающих на антиконкурентные ...
651373
  Хруцкая Н.В. Конкуренция сосуществующих вариантов языковых единиц в процессе эволюции литературной нормы : (лингвопрогностический аспект) : монография / Н.В. Хруцкая ; МОНУ ; Национальный педагогический ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев : Освита Украины, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-8847-81-3
651374
  Гейгер С.Г. Конкуренция типов колебаний в оптическом квантовом генераторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейгер С.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
651375
  Черниченко О.С. Конкуренция юрисдикций государств и порождаемые ею проблемы в межгосударственных отношениях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.20-29. – ISSN 1812-3910
651376
  Отюська А. Конкуренційна реформа - час настав! Яких змін очікує конкурентний ринок? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 13, 21
651377
  Яворський Я. Конкуренційне законодавство Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-52. – ISSN 0132-1331
651378
   Конкуренційне законодавство України : Юридичний збірник. – Київ, 2002. – 296с. – ISBN 966-651-041-3
651379
  Кужель О. Конкуренція - це спільний рух вперед // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 2-4
651380
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
651381
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
651382
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
651383
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
651384
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
651385
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
651386
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
651387
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
651388
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
651389
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
651390
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
651391
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
651392
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
651393
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
651394
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
651395
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
651396
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
651397
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
651398
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
651399
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
651400
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
651401
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
651402
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
651403
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
651404
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
651405
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
651406
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1. – 2008
651407
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2. – 2008
651408
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3. – 2008
651409
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4. – 2008
651410
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (32). – 2009
651411
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (33). – 2009
651412
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (34). – 2009
651413
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (35). – 2009
651414
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (36). – 2010
651415
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (37). – 2010
651416
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (38). – 2010
651417
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (39). – 2010
651418
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (40). – 2011
651419
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (41). – 2011
651420
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (42). – 2011
651421
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (43). – 2011
651422
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (44). – 2012
651423
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (45). – 2012
651424
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (46). – 2012
651425
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (47). – 2012
651426
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1 (48). – 2013
651427
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 2 (49). – 2013
651428
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3 (50). – 2013
651429
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1/2 (52/53). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
651430
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3/4 (54/55). – 2014. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
651431
  Михайленко О.Р. Конкуренція або колізії правових норм та верховенство закону щодо кримінального процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 83-86
651432
  Шнирков Олександр Іванович Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою : Дис... докт.економ.наук: 08.05.03 / Шнирков Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 409л. – Бібліогр.:л.375-409
651433
  Шнирков О.І. Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою. : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.03 / Шнирков О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 37 с.
651434
  Шнирков О.І. Конкуренція в економічних взаємовідносинах країн Східної Європи / О.І. Шнирков. – Київ, 1996. – 234с.
651435
  Благодир Л.М. Конкуренція в олійно-жировій галузі України: поведінковий і функціональний аспекти / Л.М. Благодир, Н.Г. Вигонюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 35-42. – ISSN 1997-9266
651436
  Чекалюк В.В. Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку і фахівців PR в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 10-14


  У статті йдеться про потреби вироблення нових методологічних засад щодо специфіки функціонування сучасних ЗМІ. Увага акцентується на вивченні проблеми підвищення якості інструментарію впливу на громадську думку, суспільну свідомість і поведінку за ...
651437
  Рілов Р. Конкуренція Венеції та Генуї за ринок Візантії у XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 129-131. – ISBN 978-966-171-783-9
651438
  Чижова В.А. Конкуренція електроенергетичної галузі та шляхи її лібералізації // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 249-153
651439
  Филюк Г.М. Конкуренція за вхід на ринок природної монополії: теорія і практика // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 120-125.


  У статті аналізується теорія і практика запровадження конкуренції на ринках природних монополій. Розглядаються проблеми використання концесії на ринках природних монополій в Україні з метою залучення найефективніших приватних партнерів.
651440
  Кулініч О. Конкуренція за доступ до енергоресурсів: приклад світового ринку вугілля // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 92-103. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
651441
  Костусєв О. Конкуренція і вільні економічні зони // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-26.
651442
  Вачевський М.В. Конкуренція і конкурентоздатність товарів при використанні об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.38-45
651443
  Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-132.
651444
  Павлова В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 10-14
651445
  Адамик В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
651446
  Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації : монографія / Филюк Г.М. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-485-038-1
651447
  Манцуров І.Г. Конкуренція і підприємництво - невід"ємний атрибут ринку / І.Г. Манцуров, С.Г. Дрига // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.99-101. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
651448
  Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / Варналій З.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-367-3
651449
  Шинкаренко Ю.А. Конкуренція ідентичностей і глобальності в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
651450
  Якушик В.М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013-2015 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 43-53. – ISSN 1996-5931
651451
  Марін Олександр Костянтинович Конкуренція кримінально-правових норм : Дис.... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Марін Олександр Костянтинович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 235 л. – Бібліогр.: л.217-235
651452
  Марін Олександр Костянтинович Конкуренція кримінально-правових норм : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Марін О.К.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
651453
   Конкуренція мод при перенесенні сигналів крізь плазмові хвильові бар"єри за допомогою електронних пучків / І.О. Анісімов, С.В. Довбах, С.М. Левитський, Г.В. Лізунов, О.В. Подладчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Теоретично розглядається механізм обмеження підсилення нерезонансного сигналу в закритичній плазмі, крізь яку рухається електронний потік. Роль такого механізму відіграє конкуренція між сигналом та ленгмюрівською хвилею (остання завжди збуджується ...
651454
  Гаврилюк О.Г. Конкуренція на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 46-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
651455
  Городнича Л. Конкуренція на європейських засадах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 24-25
651456
  Руденко Вікторія Вікторівна Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Руденко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 258л. + Дод.: л.226-258. – Бібліогр.: л.201-225
651457
  Руденко Вікторія Вікторівна Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Руденко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
651458
   Конкуренція на ринках телекомунікацій в національному та міжнародному контексті // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 7-11
651459
  Сива Т.В. Конкуренція на ринку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.127-132
651460
  Якушева О.В. Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 284-291. – ISSN 1993-0259
651461
  Глоба Д. Конкуренція на ринку: як розпізнати економічні концентрації бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 39
651462
  Циганов С.А. Конкуренція на світовому туристському ринку в сучасних умовах / С.А. Циганов, О.Є. Юрченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 117-125. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані підходи щодо вивчення конкуренції. Вдоскона- лено визначення поняття конкуренції на світовому ринку туризму. Розглянуто питання підвищення конкурентоспроможності України на світовому туристському ринку. The methods of ...
651463
  Шликов Д.В. Конкуренція норм про оренду державного майна (як підстава вдосконалення правового режиму) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
651464
  Федорак Л. Конкуренція пом"якшуючих та обтяжуючих покарання обставин у ст. 69 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 165-166
651465
  Ус М. Конкуренція прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 41-44
651466
  Горобець І. Конкуренція стратегій майбутнього Близького Сходу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
651467
  Филюк Г. Конкуренція та антимонопольні важелі держави : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 68-69. – Бібліогр.: 3 назви
651468
  Венгер В.В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В.В. Венгер, В.О. Точилін // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
651469
   Конкуренція та конкурентне право : змістовна частина 1. Конкуренція : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. освітнього рівня "Магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії макро- і мікроекономіки ; [упоряд. Г.М. Лозова]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 42, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 38-42
651470
  Ткаченко А.М. Конкуренція та конкурентні відносини під впливом державного контролю // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 157-165. – ISSN 1729-7206
651471
  Вергун В.А. Конкуренція та конкурентні стратегії у структурі механізму міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 308-320. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
651472
  Уманців Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 68-81. – ISSN 1605-2005
651473
  Временно Л. Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов"язкового страхування в Україні / Л. Временно, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  В cтaттi визначено та проаналізовано основні тенденції розвитку конкуренції, монополізації у галузі недержавного обов"язкового страхування в Україні. Огрунтовано необхідність державного регулювання концентрації за видами обов"язкового страхування з ...
651474
  Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 63-70


  На основі виявлення сутності конкурентного процесу проаналізовано механізм взаємодії конкуренції та монополії в економічній системі згідно з поглядами австрійських неолібералів. Розкрито особливості розгляду проблеми монополії та антимонопольного ...
651475
  Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 58-65


  На основі виявлення сутності конкурентного процесу проаналізовано механізм взаємодії конкуренції та монополії в економічній системі згідно з поглядами австрійських неолібералів. Розкрито особливості розгляду проблеми монополії та антимонопольного ...
651476
  Глазко В.І. Конкуренція технологій або ланцюг кризових ситуацій // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36 : фото
651477
  Бойченко А. Конкуренція у сфері авторського права: чи потрібна вона Україні / А. Бойченко, Ю. Коротаєва // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.32-36. – ISSN 1608-6422
651478
  Лисицький М. Конкуренція у сфері державних закупівель - міф чи реальність? / М. Лисицький, Л. Маноха, Р. Мосціпан // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-14
651479
  Боголіб Т.М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 31-56. – ISSN 0372-6436


  Досліджено процеси конкуренції вищих навчальних закладів; обгрунтовано основні критерії формування рейтингів університетів; виявлено взаємозв"язок між високим рейтингом університету і показником його елітності; розкрито значення капіталізації в ...
651480
  Руських К.М. Конкуренція фондових бірж Європи: теоретичний та практичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 316-321
651481
  Сологуб І.А. Конкуренція чи інновації: «скільки» монополізму потрібно для технічного прогресу? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
651482
  Пуцентейло П.Р. Конкуренція як економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123.
651483
  Ковриженко Л.О. Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 72-80
651484
  Налукова Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 102-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
651485
  Марцин В.С. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків та місце в ньому держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-8.
651486
  Осецький В.Л. Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 44-53


  Стаття присвячена розгляду суті конкуренції як макрорегулятора високорозвиненого ринку. Доведено, що правильне уявлення про зміст цієї категорії може бути використане як основа при розробці методів і засобів макрорегулювання та формування конкретних ...
651487
  Росецька Ю. Конкуренція як механізм переливу капіталу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 33-39


  Рентабельність розглядається як один із показників ефективності конкурентного руху.
651488
  Александрова О. Конкуренція як передумова становлення громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.82-88. – ISBN 966-7800-08-3
651489
  Брадов В.В. Конкуренція як регулятор медіаринку: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 15-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
651490
  Кривега Л.Д. Конкуренція як соціальне явище: український контекст // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 239-242
651491
  Шнипко О.С. Конкуренція як специфічна форма конфлікту і співіснування суб"єктів ринку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
651492
  Щербак А.В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 3-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
651493
  Захарченко В.І. Конкуренція як фактор територіального зосередження спеціалізованого виробництва // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 33-38 : іл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
651494
  Пахаренко О. Конкуренція, інтелектуальна власність, митниця та асоціація з ЄС // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 9, 16-17
651495
  Нілова Н.М. Конкуренція: дослідження теоретичного підгрунтя / Н.М. Нілова, Т.О. Семененко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 117-125
651496
  Вініченко І.І. Конкуренція: сутність та концепції дослідження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 2306-6806
651497
  Ладунка І.С. Конкуренція: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
651498
  Чіков І.А. Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 74-80. – ISSN 2306-6792
651499
  Кияк А.Т. Конкуретна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : 08.05.01: Дис. ... канд. екон. наук / Кияк А. Т.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.170-185
651500
   Конкуретные ситуации изучающим курс "Труд руководителя". – М., 1976. – 182с.
651501
  Баденов Е.Б. Конкурирующее гидрирование некоторых органических соединений на палладии и никеле : Автореф... канд.хим.наук: 085 / Баденов Е.Б.; АН КазССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
651502
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Географічний калейдоскоп", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 35-37
651503
  Петринка Людмила Конкурс-вікторина "Побачення з Європою" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
651504
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Побачення зі Львовом" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 32-33
651505
  Новицька Лариса Конкурс-свято "Наш Європейський дім. Норвегія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
651506
  Фомичев Н.А. Конкурс / Н.А. Фомичев. – М., 1982. – 205с.
651507
  Проймин К.Д. Конкурс / К.Д. Проймин. – М, 1983. – 239с.
651508
  Лазаренко Н. Конкурс "Библиотекарь года" / Наталия Лазаренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 18-20. – ISSN 1811-377X


  Статья посвящена профессиональному конкурсу "Библиотекарь года", который проходит в Харьковском зональном методическом объединении библиотек вузов III-IV уровней аккредитации.
651509
   Конкурс "Коронація слова": історія та здобутки : інформація з сайту http://koronatsiya.com // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Призери "Коронації слова" 2019 року: Василь Добрянський, Наталія Довгопол, Сергій Грініченко та ін.
651510
   Конкурс "Краща публікація - 2011" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 16
651511
   Конкурс "Краща публікація - 2015" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 47
651512
   Конкурс "Краща публікація - 2017" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 3
651513
   Конкурс "Краща публікація - 2018" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 18
651514
  Задорожний М.П. Конкурс "Краща публікація". 15 років поспіль // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 2-3 : табл.
651515
  Захаренко Г.С. Конкурс "Кращий знавець із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності" / Г.С. Захаренко, С.П. Огаренко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-39 : рис., табл.
651516
   Конкурс "Крокодила" 1954 г.. – М., 1955. – 48с.
651517
  Кондель-Пермінова Конкурс "Майдан ’2014 / Територія гідності": Новий формат публічних обговорень // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 122-142. – ISSN 1992-5557
651518
  Ягниця Вікторія Конкурс "Міс географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 26-27
651519
  Байтаз Петро Конкурс "Подорож Одещиною". Позаурочний захід з географії рідного краю, 8-9 класи : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-31
651520
   Конкурс "Технарів" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського урочисто нагородили переможців фіналу конкурсу "Техно Україна2020" - 200 школярів обрали 8 переможців.
651521
   Конкурс "Учитель року - 2018": інструктаж для журі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
651522
  Задорожний М.П. Конкурс "Учитель року" в номінації "Географія". Як це було // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 22-27 : фото, табл.
651523
  Лаган Я. Конкурс авторської пісні та поезії // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Конкурс авторської пісні та поезії. У номінації "Авторська пісня" перемогу виборола студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету М. Тарасова.
651524
   Конкурс бізнес-планів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Студентам Дніпропетровщини пропонують долучитися до конкурсу на найкращий бізнес план. Його проводить Дніпровська облдержадміністрація.
651525
  Дзегорайтис А.Б. Конкурс в советском гражданском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дзегорайтис А.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
651526
  Мажар Л. Конкурс до Верховного Суду у світлі практики Європейського суду з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 79-87. – ISSN 1814-3385


  В статті розглянуто деякі аспекти правозастосовної практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України в питаннях визначення та доказування десятирічного досвіду професійної діяльності ...
651527
  Бутирський А.А. Конкурс до Верховного Суду: проблеми теорії та проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7096-97-8
651528
   Конкурс до Нацагентства [із забезпечення якості вищої освіти] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 8 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
651529
   Конкурс з міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 6


  18 березня 2017 року в Україні вдруге відбулися раунди судових дебатів з міжнародного комерційного арбітражу ім.Вілема Віса. Організатором заходу стала ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" за підтримки МКАС при ТПП України. У змаганнях взяли участь п"ять ...
651530
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 108. – ISSN 1029-4171
651531
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 106-107. – ISSN 1029-4171
651532
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 102-106. – ISSN 1029-4171


  Розв"язання задач 1-7.
651533
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М.Я. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
651534
   Конкурс за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  МОН оголосило перший конкурс наукових розробок за держзамовленням за новими правилами - зокрема, відтепер для фінансування робіт переможців не потрібно буде проводити тендерні закупівлі. Це спростить та пришвидшить процедуру надання коштів ученим, чиї ...
651535
  Бусол К. Конкурс із міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 169-170


  11-13 лютого 2011 р. у стінах Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулися чергові національні українські раунди конкурсу з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа. Серед 13-ти команд перемогу виборола команда інституту ...
651536
   Конкурс імені Петра Яцика вшанував переможців / Відділ зв"язків із громадськістю Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-22 травня (№ 19/20). – С. 1


  Лауреатом XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала студентка 4 курсу Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Андріана Біла.
651537
   Конкурс імені Петра Яцика: Продовження теми "Мова і меценати" // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.32
651538
  Бігун В. Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 143-147


  Про Міжнародний правничий конкурс ім. В.М. Корецького, який проходив 9-10 грудня 2011 року у Львові. I місце: Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка ( Кирилюк О.В., Корсун Ю.О., Нодар Руадзе).Член журі - професор кафедри європейського та ...
651539
  Афлатуни Сухбат (Абдуллаев Евгений) Конкурс красоты : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
651540
  Бондаренко Л. Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка


  У статті подаються матеріали про проведення конкурсу літературних газет до ювілею Тараса Шевченка.
651541
  Пухлянко М.Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пухлянко Марія Євгенівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
651542
  Матат Д. Конкурс на вшанування Кобзаря // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
651543
  Гедзь Ю. Конкурс на гопак / Ю. Гедзь, 1930. – 89с.
651544
  Аблова В. Конкурс на заміщення посади: алгоритми дій роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 19-21
651545
   Конкурс на кіносценарій. – М., 1938. – 137с.
651546
   Конкурс на наукові посади // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Уряд визначив, як проходитиме конкурс на вакантні наукові посади державних наукових установ. Відповідна постанова була прийнята 23 травня 2018 року, під час засідання Кабміну. У документі йдеться, що конкурс проводиться тоді, коли: наукового працівника ...
651547
   Конкурс на посаду директора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 6. – ISSN 2219-5793
651548
   Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 186-187. – ISSN 1993-0909


  Оголошується конкурс на присудження запровадженої спільним рішенням Президії Національної академії правових наук України та вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Премії імені Ярослава Мудрого, метою якої є колективне ...
651549
  Котевич О.Д. Конкурс навчальних презентацій з питань безпеки життєдіяльності "Збережи себе" / О.Д. Котевич, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 18 : фото
651550
   Конкурс накових робіт молодих вчених - інструмент "омолодження" науки в університетах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
651551
   Конкурс народної творчості // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  "...В актовій залі Головного навчального корпусу відбувся районний огляд - конкурс народної творчості Шевченківського району. У ньому взяли участь студенти студій Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка: народний ...
651552
  Кращенко Ю. Конкурс наукових проектів молодих учених Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки / Ю. Кращенко, Р. Жебчук, І. Дегтярьова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 28-43. – ISSN 1682-2366
651553
   Конкурс науково-технічних розробок // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство почало прийом заявок на конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням, виконання робіт-переможців почнеться у 2020 році.
651554
  Шалыганова А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 47-51. – ISSN 1811-377X


  В статье представлена многогранная научно-исследовательская деятельность Харьковской государственной научной библиотеки (ХГНБ) им. В.Г. Короленко и результаты конкурса научных работ по библиотековедению.
651555
   Конкурс підтримує кращих // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  Міністерство освіти і науки профінансує 199 наукових проєктів молодих учених (152 перехідні та 47 нових) на 100 млн. гривень.
651556
   Конкурс по глубокому бурению на 1931 г.. – Х., 1931. – 10с.
651557
  Зорин Виталий Конкурс по переноске жен = Фины начинают, эстонцы выигрывают : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 12-15 : Іл.
651558
  Сурков В.М. Конкурс похитителей / В.М. Сурков. – М., 1970. – 175с.
651559
   Конкурс проектів оборонних технологій "Sikorsky Challenge" // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 2


  Про конкурс проектів оборонних технологій, який проходив у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
651560
   Конкурс стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти та науки визначили переможців конкурсу стартапів, розробники яких отримають кошти на впровадження та розвиток проектів, а також менторську допомогу. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок для участі в конкурсі, від ...
651561
   Конкурс стартував // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Розпочався конкурс на отримання Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за 2020 рік.
651562
   Конкурс студентських наукових робіт про український визвольний рух // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12 березня - 24 березня (№ 11/12). – С. 8


  Центр досліджень визвольного руху, історичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрьма на Лонцького" оголошують старт конкурсу студентських наукових робіт "Український визвольний рух 1920-1950-х ...
651563
  Нечаєв Р. Конкурс української пісні в ІМВ! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Оцінювали співаків С.І. Даниленко, доцент кафедри міжнародної інформації та шеф-редактор видання "Міжнародник" М.С. Дорошко, професор кафедри країнознавства, Дмитро Яровий, почесний редактор "Міжнародника", Олексій Хорошенький, головний редактор ...
651564
   Конкурс читацьких публікацій : Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-144 : Фото
651565
  Козіцька А. Конкурс читців поезії // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Щорічний конкурс читців поезії. Оцінювали любителів поезії заступник з навчально-виховної роботи та викладач англійської мови Т.М. Климук, викладач англійської мови І.З. Терсіна, голова Ради студентів А. Грановський, голова МФ ЮНЕСКО М. Субота, ...
651566
  Губаненков С.М. Конкурс экспедиций : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 0016-7207
651567
   Конкурс! Лучший самодеятельный маршрут по России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-33
651568
  Степовичка Л. Конкурс, що став усенародним = Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з укр. мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 268-270. – ISSN 2075-1222
651569
   Конкурс. Выиграй приз : Камерофон // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 34-35 : Іл.
651570
  Каганов В.І. Конкурс. Про французького вченого та філософа Блеза Паскаля // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 17-19
651571
  Охріменко М. Конкурси професійної майстерності: поєднання практики з творчістю // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 50-53. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід проведення у бібліотеках Кіровоградщини професійних конкурсів як засобу реалізації творчого потенціалу бібліотечних працівників, розвитку їхньої ініціативи.
651572
   Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 34-35
651573
  Майгур Т.В. Конкурси як засіб розвитку творчих здібностей мистецької молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 181-182
651574
   Конкурси, премії, міжнародні майстерні : (безкоштовне навчання за кордоном !) // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 16
651575
   Конкурси, стипендії, гранти // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 18-19


  У даній статті висвітлюються питання: гранти для навчання у Франції; літня програма у Віденському університеті Sommerhochschule; стипендія для авчання в Німеччині; гранти 2013 для навчання у Великобританії.
651576
   Конкурси, тендери, аукціони в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2006. – 388с. – ISBN 966-373-022-6
651577
  Кірмач А.В. Конкурсна процедура прийняття на державну службу: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 135-140
651578
  Власенко Ангеліна Конкурсна робота "Коли вдома ти один" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 12-15 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
651579
  Бірюков О.М. Конкурсне право Азербайджанської республіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-12.
651580
  Бірюков О.М. Конкурсне право в республіці Білорусь // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-17.
651581
  Бірюков О.М. Конкурсне право в сучасній Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.167-170. – ISBN 966-7784-65-7
651582
  Пригуза П.Д. Конкурсне право в Україні: проблеми теорії, практики та законодавства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 140-148
651583
  Пригуза П.Д. Конкурсне право на конкурсний процес. Теоретичні та практичні аспекти розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-142.
651584
  Бірюков Конкурсне право Німеччини / Бірюков, ОМ // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 8-12.
651585
  Біла Л.Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.93-98
651586
  Богданова М.В. Конкурсний бальний танець в Європі: специфіка виконавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 151-159. – ISSN 2225-7586
651587
  Пацай Б.Д. Конкурсний відбір до вищого навчального закладу: стан та перспективи реформування // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 46-48
651588
  Водолаженко І.І. Конкурсний відбір експертів - залучення до оцінки найкращих фахівців // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-48
651589
  Губерський Л. Конкурсний відбір має бути за знаннями / інтерв"ю вела Ярослава Музиченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Інтерв"ю з Ректором КНУ імені Тараса Шевченка - про вступну кампанію-2009 та перспективи розвитку Шевченкового університету.
651590
  Олешко А.М. Конкурсний відбір та його вплив на формування якісного корпусу державних службовців : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 119-121. – Бібліогр.: 23 назви
651591
  Ладиченко В. Конкурсний відбір у системі державної служби: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 17-28. – ISSN 1026-9932
651592
  Щербанюк О. Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 92-109. – ISSN 1026-9932
651593
  Бірюков О. Конкурсний процес в системі законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-6
651594
  Бірюков О.М. Конкурсний процес у праві США // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-5
651595
  Поляков Б.М. Конкурсний процес царської Росії // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-91.
651596
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування в Миколаєві // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 18 : фото
651597
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування у Ковелі: перші підсумки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 2-5 : фото, табл.
651598
   Конкурсні завдання з математики / О . Макаренко, В.Г. Овс|єнко, В.І. Жлуктенко, В.А. Бегун, С.І. Наконечний. – Київ : КНЕУ, 1999. – 412с. – ISBN 966-574-176-4
651599
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Київ, 1959. – 439с.
651600
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – 2-е випр. і перероб. вид. – Київ, 1966. – 314с.
651601
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 3-е, стереотип. – Київ, 1967. – 413 с.
651602
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 6-е, перероб. і доп. – Київ, 1969. – 503с.
651603
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики / В.А. Вишенський. – Київ, 1978. – 158 с.
651604
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики : Для вступ. до вищ. навч. закл. і слухачів підгот. відд. / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 2001. – 432 с. – ISBN 966-642-014-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
651605
  Жлуктенко В.І. Конкурсні задачі з математики для вступників до економічних вузів та факультетів / В.І. Жлуктенко, А.В. Бєгун, Р.М. Клименко. – Ірпінь : Петун, 1994. – 240с.
651606
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ, 1968. – 448с.
651607
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ : Вища школа, 1979. – 448с.
651608
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії : для вступників до вузів / І.П. Середа. – Київ : Вища школа, 1972. – 271 с.
651609
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії / І.П. Середа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1995. – 256с.
651610
  Сарана О.А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики : навчальний посібник для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" / О.А. Сарана, В.В. Ясінський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т моніторингу якості освіти, Фак. довузів. підгот.; [за ред. В.С. Мельника]. – Київ, 2005. – 260 с. : іл. – Бібліогр.: с. 258. – (На допомогу абітурієнту)
651611
   Конкурсні письмові завдання з математики / М.О. Перестюк, А В. Вишенський, О О. Капшивий, Г.Л. Кулініч, І В. Сущанський // В світі математики, 1987. – Вип. 18
651612
  Грабар Н.Г. Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 161-166


  Розглядається творча діяльність фахівців бібліотек під час організації різноманітних конкурсних програм, зокрема те, як концентрація уваги на розвитку творчого потенціалу сприяє посиленню реклами бібліотеки у ВНЗ.
651613
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право / [соч.] Г.Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1898. – [4], VI, 498, [1]. – Библиогр.: "Литературный указатель" (с. 491-494)


  Экз. № 119903 без обл.
651614
  Ильягуев Х.А. Конкурсные задачи по алгебре с решениями на основе сборника под редакцией М.И.Сканави / Х.А. Ильягуев, М.Г. Цырульникова, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 704 с. – ISBN 589-886-011-8
651615
  Цырульникова М.Г. Конкурсные задачи по геометрии с решениями из сборника под редакцией М.И. Сканави / М.Г. Цырульникова, Х.А. Ильягуев, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 656 с. – ISBN 589-886-012-6
651616
  Башмаков М.И. Конкурсные задачи по математике / М.И. Башмаков, З.И. Боревич. – Л, 1968. – 72с.
651617
  Потапов М.К. Конкурсные задачи по математике : Справочное пособие / М.К. Потапов, С.Н. Олехник, Ю.В. Нестеренко. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 480с. – ISBN 5-02-013956-4
651618
   Конкурсные задачи по математике. Метод. указ.. – Днепропетровск, 1983. – 56с.
651619
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1974. – 208с.
651620
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1976. – 192с.
651621
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии : Поступающим в вузы / И.П. Середа. – 3-е изд. – Киев : Вища школа, 1978. – 192с.
651622
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1979. – 192с.
651623
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 4-е изд., перераб. и доп. – К, 1982. – 233с.
651624
   Конкурсные задачи по химии. – М., 1983. – 128с.
651625
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 5-е изд. – К, 1984. – 233с.
651626
  Улинский А.И. Конкурсный процесс : Несостоятельность торговая и неторговая по русскому законодательству / А.И. Улинский. – Курск : Тип. Дома трудолюбия, 1908. – 8, VI, 114 с. – Экз. деф. без ориг обл. – Библиогр.: с. 112-114
651627
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич ; [вступ. ст. В.В. Витрянский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 475, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0058-6
651628
  Давыдова Е.П. Конкурсный урок по теме <<Национальный состав населения России>> : Учитель года России. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 55-59 : Схеми
651629
  [Тур Н.А.] Конкурсный устав Германской империи и русские законы о конкурсе : [в 4 ч.] / [Сост. Н. Тур]. – [1878]-1880. – [Карлсруэ] : [В придвор. тип. В. Гаспера]
Ч. 2 : Сборник конкурсных законов, содержащихся в Своде законов по Продолжению и изданиям 1876 г. – 1879. – [6], 244 с.
651630
  Мартусевич Р. Конкурсы за концессии в отраслях естественных монополий в контексте тарифного регулирования // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 141-157. – Бібліогр.: с. 141-151, 153-155. – ISSN 0042-8736
651631
  Михайлова Т.В. Конкурсы как условие формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 51-53. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты некоторые теоретические аспекты процесса формирования профессиональных ценностных ориентаций. Внимание обращено на длительность и непрерывность процесса. Как ключевой выделен деятельностный этап формирования психологического феномена. ...
651632
   Конкурування з "Гітлерюгендом" інших молодіжних підрозділів НСДАП і прорив до влади в союзі Бальдура фон Шираха (1925-1931 рр.) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 73-83. – ISBN 978-966-02-7332-0
651633
  Кузнецова Е.Н. Конлтрформы 80-90-х годов 19 века в России. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кузнецова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л, 1979. – 18л.
651634
  Атаев М. Конлцентрация промышленного производства и ее эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Атаев М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 22л.
651635
  Яценко Б.П. Коннектикут (штат у північно-східній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 285. – ISBN 978-966-02-7304-7
651636
  Баталин Г.М. Коннекциализация. Размышления практика об экономических теориях / Г.М. Баталин. – Харьков : Торсинг, К-Центр, 1998. – 160с. – (Эсквайр.). – ISBN 966-7300-19-6
651637
   Конница бурь. Второй сборник имажинистов Алексей Ганин, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, 1920. – 31с.
651638
   Конница Чингиз Хаана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 48-53 : фото
651639
  Рагозин Н.И. Конно-спортивные соревнования / Н.И. Рагозин. – М, 1951. – 56с.
651640
  Софронов А.В. Конногвардейцы / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 15с.
651641
  Пауль А.А. Коннор У. Политика этнонационализма // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 103-107. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
651642
  Кравченко В.А. Коннотативная природа антропонимной номинации приазовских греков // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 129-136. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
651643
  Францев А.Н. Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения / А.Н. Францев, В.В. Михайлов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 147-153. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
651644
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 323-326. – ISBN 966-7890-03-1
651645
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Лит.: С. 326 ; 7 поз.
651646
   Коннотативные аспекты семантики в немецкой лексике и фразеологии: Межвуз. тема. сб. науч. тр.. – Калинин, 1987. – 138с.
651647
  Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – М., 1986. – 141с.
651648
  Вольперт Р.Х. Коннотативный уровень описания грамматики (на материале художественного текста немецкого языка) / Р.Х. Вольперт. – Рига, 1979. – 159 с.
651649
  Говердовский В.И. Коннотемная структура слова / В.И. Говердовский. – Харьков, 1989. – 92 с.
651650
  Бражник Л.М. Коннотонимы в произведениях Ф.М. Достоевского: опыт словаря // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 32-37. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
651651
  Канна В.Ю. Коннотонимы в структуре поэтического текста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 51-56
651652
  Герасимов И.А. Конные и пешие / И.А. Герасимов. – М., 1986. – 295с.
651653
  Сергеев Д.Г. Конный двор / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1989. – 588с.
651654
  Соколов-Митрич Дмитрий Конный дозор : Всадники. Конный дозор. Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
651655
  Хамзаев-Эверман Конный культиватор "Планет".ё / Хамзаев-Эверман. – Тифлис, 1931. – 20с.
651656
  Корпачев Э.М. Конный патруль / Э.М. Корпачев. – М., 1975. – 367с.
651657
  Эбель Е.И. Конный спорт / Е.И. Эбель. – М, 1953. – 175с.
651658
  Прокопенко С И. Конный спорт. / С И. Прокопенко, . – М, 1956. – 27с.
651659
   Конный спорт. Правила соревнований. – М., 1969. – 112с.
651660
   Конный спорт. Правила соревнований.. – М., 1954. – 95с.
651661
   Конный спорт. Уч. пособие. – М., 1968. – 264с.
651662
   Коноваленко Оксана Сергіівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
651663
   Коноваленко Оксана Сергіівна (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56-57. – ISBN 966-95774-3-5
651664
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Петроград, 1919. – 71с.
651665
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Москва, 1936. – 64с.
651666
  Горький М. Коновалов. Колишні люди / М. Горький. – Київ, 1953. – 111с.
651667
  Черняков Б. Коновець Олександр Федорович : [спогади] / Борис Черняков // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 157-160. – ISBN 978-966-2726-03-9
651668
   Коновець Олександр Федорович (5 трав.1947-7 черв. 2010) : некролог // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 124


  Працював проректором КНУТШ.
651669
  Рижов С.М. Коновка (трипільське поселення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 294-295. – ISBN 978-966-02-7304-7
651670
  Халымбаджа В.Г. Конодонты верхего девона Востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение / В.Г. Халымбаджа; Науч. ред. Чернышева Н.Г. – Казань : Казанский ун-т, 1981. – 204с.
651671
  Козицкая Р.И. Конодонты Верхнего карбона Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.09 / Козицкая Р.И.; Ин-т.геолог.наук АН УССР. – К, 1976. – л.
651672
   Конодонты карбона Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1978. – 136с.
651673
  Вийра В.Я. Конодонты ордовика Прибалтики / В.Я. Вийра; Ред. Мянниль Р. – Таллин : Валгус, 1974. – 142с.
651674
  Липнягов Олег Михайлович Конодонты переходных между девоном и карбоном, турнейских и визейских отложений Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липнягов Олег Михайлович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1979. – 27л.
651675
  Машкова Т.В. Конодонты пограничных слоев силура-девона Европейской части Советского Союза : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Машкова Т.В.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 22л.
651676
  Немировская Тамара Ильинична Конодонты серпуховских и башкирских отложений карбона Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Немировская Тамара Ильинична; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 24л.
651677
   Конодонты эйфельского яруса СССР. – Казань, 1990. – 85с.
651678
  Трайста М.Г. Конокрадська честь : фрагмент // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790
651679
   Кононенко Віктор Іванович - суддя Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 313-315. – ISSN 0132-1331
651680
   Кононенко Віктор Олімпанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 160-162. – ISBN 966-02-0537-6
651681
  Антипова Л.М. Кононенко Є. Новела "Три світи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 29-31.
651682
  Мойсієнко А.К. Кононенко Ірина Віталіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 301. – ISBN 978-966-02-7304-7
651683
   Кононенко Олена Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101-102 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
651684
   Кононенко Олена Юріївна (1974) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 57. – ISBN 966-95774-3-5
651685
   Кононенко Петро Петрович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 131-132
651686
  Єрмоленко С.Я. Кононенко Петро Петрович / С.Я. Єрмоленко, О.В. Кравченко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 124-127
651687
  Славинський Микола Кононенко Петро: "Українознавство - це політика й філософія держави" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 2-5 : Фото
651688
   Кононенко Тарас Петрович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 29
651689
   Кононенко Юрій Трохимович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44
651690
   Кононенку Миколі Павловичу - 90 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 103-104. – ISSN 2221-1055
651691
  Гавличек Милослав Кононические реализации классических алгебр ли : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавличек Милослав; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 12л.
651692
  Громов Эдуард Павлович Кононические формы фрагментов олигопептидных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Громов Эдуард Павлович; АН СССР. Ин-т биоорг. химии. – М., 1976. – 28л.
651693
   Кононов Михайло Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 276-277 : фото
651694
   Конончук Георгій Лукич // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44-45
651695
   Конопацкая Галина Павловна. Выставка произведений. Москва. 1978. – М., 1978. – 22с.
651696
  Гребінь В.В. Конопелька (річка у Луцькому, Ківерцівському та Рожищенському районах Волинської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 312. – ISBN 978-966-02-7304-7
651697
  Білановський І.Д. Конопіди УРСР / І.Д. Білановський. – Київ, 1954. – 84с.
651698
  Лашкевич Г.И. Коноплеводство на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1953. – 160 с.
651699
  Кабанець В.М. Коноплі посівні - фітомеліоративна культура / В.М. Кабанець, Рудник-Іващенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 141-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
651700
  Лежепеков И.П. Конопля - богатство нашего колхоза / И.П. Лежепеков. – М., 1954. – 48с.
651701
  Плотников С.И. Конопля / С.И. Плотников. – М-Л, 1931. – 304с.
651702
   Конопля. – Москва, 1963. – 464с.
651703
   Конопля как средство борьбы с личинками майского жука. – М., 1949. – 8с.
651704
  Серебрякова Т.Я. Конопля. / Т.Я. Серебрякова. – Л, 1929. – 84с.
651705
   Конопля. Уч. пособие. – М., 1951. – 104с.
651706
  Цыбульская Г.Н. Конопляная листовертка Grapho;itha delineana Walk и разработка методов борьбы с ней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Цыбульская Г.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24 с.
651707
  Джабоев К.Ш. Конопляная плодожорка и меры борьбы с ней в условиях Кабардино-Балкарской АССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.01 / Джабоев К. Ш.;. – Ереван, 1979. – 26л.
651708
  Бороздин В.П. Конопуша / В.П. Бороздин. – М., 1963. – 157с.
651709
  Артишевская И.Б. Коносъёмочная аппаратура / И.Б. Артишевская, В.П. Гусев. – Ленинград, 1978. – 74с.
651710
  Денисенко З. Конотативна аура оповідання І.С. Нечуя-Левицького "Баба Параска та баба Палажка" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 512-519. – ISBN 978-966-793-136-3
651711
  Мосейчук О.М. Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 266-271. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
651712
  Карпюк В.А. Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 47-55. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто зміст поняття «конотація», сутність і компоненти конотативного значення слова. Проаналізовано особливості та динаміка конотативного процесу в лексико-семантичних групах дієслів німецької мови.
651713
  Сингаївська Г.В. Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислів"ях та приказках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 209-226. – ISSN 2413-5593
651714
  Українець Л. Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М.В. Гоголя : на матеріалі збірника "Миргород" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Філологічні науки)
651715
  Семак Л.А. Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 188-201. – ISSN 2313-4437
651716
  Нешко С.І. Конотативні вчення зарубіжних та вітчизняних лінгвістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 61-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 9 назв. – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено комплексному та системному опису конотативного значення афіксів, спостереженню мовної реалізації конотації і денотації на прикладах афіксального словотвору англійської мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів ...
651717
  Кутуза Н.В. Конотативні ефекти в структурі ергонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 264-270. – ISBN 966-581-295-6
651718
  Челпан В.М. Конотативні значення орнітонімів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 257-260
651719
  Петруляк В. Конотативні топоніми як база утворення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 285-291
651720
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
651721
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
651722
  Каян І.Л. Конотації зооморфізмів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 249-253. – ISBN 966-581-481-8
651723
  Іваницька А.Г. Конотації ідеї свободи на сторінках святого письма // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 244-248. – ISSN 1728-3671
651724
  Ковальчук Н.Д. Конотації концептів гендеру і статі у феміністичних студіях / Н.Д. Ковальчук, Н.В. Шакун, О.Є. Мельник // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 13-20. – ISSN 2412-1185
651725
  Українець Л.Ф. Конотаційна експлікація звукозображення в поетичній мові Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
651726
  Нощенко К.М. Конотація дієсдівних композитів в українській та німецькій мовах: теоретичні питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 167-174. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту поняття оцінного компонента конотації дієслівних композитів. Аналізуються різні підходи до питання, зосереджується увага на пейоративних та нейтральних оцінних семах. Article is devoted to coverage of ...
651727
  Досенко А.К. Конотація мережі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 7-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
651728
  Українець Л. Конотація пунктуаційних знаків в українській поетичній мові ХХ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 68-84. – ISSN 0320-3077


  У статті зроблена спроба охарактеризувати конотаційний потенціал розділових знаків (коми, двокрапки, знака оклику, знака питання) та їх роль у формуванні художньо доцільної тональності української поетичної мови ХХ століття
651729
  Савченко Р.О. Конотація управлінського контролю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
651730
  Українець Л. Конотація фонетичних засобів ритму в українському перекладі Господньої молитви // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С.63-69. – ISBN 966-7653-03-5
651731
  Українець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 205-210. – Бібліогр.: Літ.: С. 209-210; 15 назв. – ISBN 966-8188-07-1
651732
  Уркаїнець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-08-X
651733
  Українець Л. Конотація фонетичних одиниць авангардної поезії Михайля Семенка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 70-76. – ISSN 0320-3077
651734
  Птуха В.А. Конотація як результат взаємозв"язку мови і культури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 391-398. – ISBN 978-966-2303-00-1
651735
  Тис Ю. Конотоп = Konotop : оповідання / Юрій Тис. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 172 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 11)
651736
  Маленко Е.Е. Конотоп : Путеводитель / Е.Е. Маленко. – 2-е изд., дораб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 126с.
651737
  Кожелянко В. Конотоп : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 176с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
651738
  Парникоза И.Ю. Конотопсие зубры // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 31-33
651739
  Кульчинський О.Б. Конотопська баталія в описі османського хроніста Мустафи Наїми (1655-1716) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-02-6446-5
651740
  Сокірко О. Конотопська битва 1659 р. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 259-261. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
651741
  Печенюк І.С. Конотопська битва 1659 року - перемога, яку варто пам"ятати // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 271-288
651742
   Конотопська битва 1659 року : збірка наукових праць. – Київ, 1996. – 167с. – ISBN 966-02-0011-0
651743
  Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року / Андрій Бульвінський ; Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-02-4835-9
651744
  Вітик І.Р. Конотопська битва 1659 року: перемога української зброї та українського військового мистецтва; до питання становлення української держави та права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 2-8
651745
  Карновський Олександр Конотопська битва, або як залякати ворога до стану напівсмерті й не скористатися цим // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 36-37
651746
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська видьма [відьма] : повисть Грыцька Основъяненка / Под pедакциею А.А. Потебни [Під ред. А.А. Потебні]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 81 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Михаилу Акимовичу Бедpаг ; Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 109204 дефетний без обкл..Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Відб. із кн.: Малоpоссійскія повісти, pазсказанныя Гpыцьком Основъяненком. Т. 1. - Х., 1887
651747
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Гpыцька Основъяненка // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
651748
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
651749
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Конотопська відьма. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
651750
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська відьма : повість Гpигоpия Квітки (Основъяненка). – Петербург (Сакт-Петербург) : [Дpук. П.А. Куліша], 1861. – С. 51-156. – Hа окp. аpк.: Посвящаетця Михайлу Якимовичу Бедpазі. - Відб. з кн.: Повісті Гpигоpия Квітки (Основъяненка). Т. 2. - СПб., 1858
651751
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Харків : ДВУ, 1929. – 106с. – (Масова худ. б-ка)
651752
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с.
651753
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1985. – 75с.
651754
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма [Електронний ресурс] / Квітка-Основ"яненко; Григорій Квітка - Основ"яненко; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Колесніков; Василь Мазур Заслужений артист України Василь Мазур. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Назва вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. Повісті: Конотопська відьма - 3 год. 38 хв. Маруся - 4 год. 02 хв. Драматичні твори: Сватання на Гончарівці - 2 год. 32 хв. Шельменко-денщик - 2 год. 35 хв.
651755
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма. Сватання на Гончарівці та інші твори / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Донецьк : БАО, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-481-210-5
651756
   Конотопський краєзнавчий музей (Сумська обл.) Путівник.. – Харків, 1970. – 76с.
651757
  Макар О. Конпептуальні напрями дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 4)
651758
  Гураль П. Конрад Аденауер - людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 80-89. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
651759
  Мартинов А. Конрад Аденауер // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 1-7
651760
  Майборода О.М. Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 306-317. – ISBN 966-7196-06-2
651761
  Купрій Т.Г. Конрад Аденауер і його роль у становленні Християнсько-демократичного союзу Німеччини (1945 - початок 1946 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Конрада Аденауера в Християнсько-демократичному союзі Німеччини і його внесок у розбудову посттоталітарної держави. Проаналізовано його діяльність, як канцлера Німеччини на політичній арені у перші повоєнні роки, що стояв біля витоків ...
651762
  Дзелепи Э. Конрад Аденауэр: легенда и действительность / Э. Дзелепи. – М., 1960. – 184с.
651763
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Историческая повесть из польских и литововских преданий Адама Мицкевича / Пер. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Пашуканиса, 1871. – 69 с.
651764
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Поэма Адама Мицкевича : (в сокращенном виде). – Москва : Изд. и тип. О-ва распространения полез. кн., 1901. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
651765
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : историческая повесть / Адам Мицкевич ; Вступ. Д.Н. Овсянико-Куликовского ; Пер. М. Славинского. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1915. – X, 99, 54 с. – В конце кн. издания Книгоиздат. "Жизнь и знание", с. 1-54
651766
  Рубанова И.И. Конрад Вольф / И.И. Рубанова. – М, 1973. – 185с.
651767
  Зимин А.П. Конролер-машиностроитель / А.П. Зимин, А.В. Игнатов. – 5-е изд. – М, 1965. – 340с.
651768
  Шавріна І.В. Конс"юмеризм як особливість сучасної релігійності : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 106-107
651769
  Уткин Э.А. Консалтинг / Э.А. Уткин. – М., 1998. – 256с.
651770
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
651771
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
651772
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
651773
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
651774
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
651775
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
651776
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
651777
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
651778
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
651779
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
651780
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
651781
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
651782
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
651783
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
651784
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
651785
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2006
651786
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
651787
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
651788
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
651789
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
651790
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
651791
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
651792
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
651793
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
651794
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
651795
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
651796
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7. – 2007
651797
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2007
651798
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2007
651799
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2007
651800
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2008
651801
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
651802
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
651803
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 5/6. – 2008
651804
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2008
651805
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 9/10. – 2008
651806
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 11/12. – 2008
651807
  Гугул О.Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 157-163
651808
  Козаченко С.В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / С.В. Козаченко, В.Є. Новицький, О.С. Довгий ; Ін-т міжнар. економіки і міжнар. відносин НАН України, НАУ, КНЕУ. – Київ : Арістей, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 358-370. – Бібліогр. в кінці част. – ISBN 966-8458-99-0
651809
  Родіонов О.В. Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства / О.В. Родіонов, О.В. Онікієнко, С.О. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 74-83. – (Економічні науки)
651810
  Краснейчук А. Консалтинг якості в контексті стандартизації послуг системи державного управління України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-100.
651811
  Роменська Л. Консалтинг: його сутність та перспективи розвитку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51
651812
  Спільник І. Консалтингова діяльність в УКРАЇНІ: проблемні питання та аналітичні аспекти // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
651813
  Спільник І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / І. Спільник, Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
651814
  Лукашеня З. Консалтингова функція сучасного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається консалтингова функція сучасного університету. Доведено, що через реалізацію консалтингової функції університетська освіта, визначаючи можливості і потенціал суспільства і кожної країни в майбутньому, формує висококваліфіковані ...
651815
  Марченко О.С. Консалтинговая фирма и минимизация трансакционных издержек в условиях современной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 196-200. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
651816
  Филипець З.Б. Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 270-277. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
651817
  Семенченко Н.В. Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 22-24
651818
  Марченко О.С. Консалтингові чинники комерціалізації інновацій // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 55-61
651819
  Кононюк А.Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга / А.Е. Кононюк. – Киев : Освита Украины. – ISBN 978-966-7599-50-8
Кн. 1. – 2010. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 430-431
651820
  Маслікова І.І. Консеквенціалізм в обгрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналітичний огляд основних напрямків сучасного консеквенціалізму в аспекті проблематики спільного блага. З"ясовується критерій моральної правильності соціальної дії в консеквенціалізмі та намічається перспектива етичної оцінки ...
651821
  Добреньков В.И. Консекрватизм - национальная идеология России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-55. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
651822
  Томчишин С. Консенсуальна природа договору майнового найму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 107-116
651823
  Ермолович В.И. Консенсуальные контракты в римском частном праве // Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2014. – Вып. 25. – С. 111-131. – ISSN 0202-6342
651824
  Ермолович В.И. Консенсуальные соглашения в праве средневековой Сербии и стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 149-182. – ISSN 0202-6342
651825
  Касьян Н.Ф. Консенсус в современных международных отношениях / Н.Ф. Касьян. – М., 1983. – 117с.
651826
  Зайчук О.В. Консенсус науки та практики: захист прав людини в сучасному правовому просторі України / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-34.
651827
  Дубовик Н.А. Консенсус політичних еліт як один із принципів становлення демократії / Н.А. Дубовик, Т.М. Мартинко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
651828
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Дис. ... канд. філософських наук: 23.00.01. / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л. 161-173
651829
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
651830
  Войчук А.Ю. Консенсус як принцип сучасної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 86-87
651831
  Вознюк П.Ф. Консенсус як проблема суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядається становлення сучасного підходу до проблеми суспільного консенсусу.
651832
  Серьогін С. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна / С. Серьогін, В. Баштанник // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-14.
651833
  Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-32. – ISBN 978-966-171-498-3
651834
  Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
651835
  Слободян В.Я. Консервативна концепція державотворення В"ячеслава Липинського: соціофілософські та державницькі аспекти дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349


  Досліджується феномен українського консерватизму в контексті державницької концепції В"ячеслава Липинського. Здійснюється аналіз бачення мислителем передумов утворення української державності.
651836
  Зборець С.В. Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В. Липинського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
651837
  Масненко В.В. Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В"ячеслава Липинського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 107-111. – ISBN 978-966-493-676-4
651838
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  На яких засадах був побудований гетьманат 1918 року.
651839
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 21-27
651840
  Каганець І. Консервативна революція Дональда Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 7
651841
  Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України 19 ст. / Степан Гелей. – Львів, 1996. – 124с. – ISBN 5-7702-1277-5
651842
  Корольов Г.О. Консервативна утопія В. Кучабського: "геополітичний трикутник", революція й Східна Європа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 36-48. – ISSN 0130-5247


  Василь Кучабський (псевд. і крипт.: Бука, Яструб, Бой) ( 1895 - 1971) — історик, публіцист, політик і громадський і військовий діяч; учасник Першої світової війни у складі Українських січових стрільців, автор перших українських підручників з ...
651843
  Работяжев Н.В. Консервативная геополитическая мысль в России : преемственность и обновление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.74-94. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
651844
  Горбик В.А. Консервативная и либеральная партии в политической системе послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1977. – 223с.
651845
  Кравченко Г.Н. Консервативная идеология в Англии в конце XVIII в. / Г.Н. Кравченко. – Кировоград, 2002. – 356с. – ISBN 966-7822-12-5
651846
  Раздина Е.В. Консервативная оценка Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 80-85. – ISSN 2073-803X
651847
  Раздина Е.В. Консервативная оценка прав человека как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. стратегии для меняющегося мира" // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 79-85. – ISSN 2073-803X
651848
  Дугин А.Г. Консервативная парадигма и критика теории прогресса в социологии Питирима Сорокина:актуальность для современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-30. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
651849
  Степанова Н.М. Консервативная партия и рабочий класс в послевоенной Англии / Н.М. Степанова. – М., 1972. – 176с.
651850
  Архипов Б.В. Консервативная разностная схема для трёхмерных нестационарных уравнений бароклинных движений жидкости / Б.В. Архипов, П.П. Корявов. – Москва, 1983. – 33с.
651851
  Аляєв Г. Консервативне обличчя класичного лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Фрідріх-Август фон Гаєк — австрійський економіст та представник Австрійської школи економіки, послідовний захисник ідеалів економічної свободи, опонент Джона-Мейнарда Кейнса, переконаний критик соціалізму, лауреат Нобелівської премії з економіки 1974 р.
651852
  Руднєв М. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських Харк. нац. ун-т ім Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002. – Вип. 5. – С. 97-111
651853
  Суханова А.А. Консервативне хірургічне лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників і подальша лікувально-профілактична тактика в жінок репродуктивного віку / А.А. Суханова, М.Ю. Єгоров // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 48-51. – ISSN 2413-550Х
651854
  Жигалова К. Консервативний авангард: фуги для скрипки соло Е. Ізаї та Б. Бартока // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 204-212. – ISSN 2310-0583
651855
  Вдовичин І. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 472-483
651856
  Донченко С.П. Консервативний лібералізм // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 4-8
651857
  Мельник А. Консервативний погляд: публіцистика Роджера Скрутона у тижневику "The Spectator" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 327-340. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
651858
  Мартинов А. Консервативний польський шлях // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  13 жовтня 2019 р. відбулися парламентські вибори у Польщі.
651859
  Головашук Н.С. Консервативні властивості цілих квадратичних форм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються серії цілих слабо додатніх точних квадратичних форм. Доведено, що деякі властивості, які притаманні усім формам деякої серії, є консервативними: це означає, що ці властивості достатньо перевірити лише для скінченої кількості форм цієї ...
651860
  Тукаленко І.А. Консервативні мотиви в історіософії В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Погляди В. Липинського розглядаються в контексті європейської традиції критичної оцінки можливостей практичного, суспільного застосування розуму. Аналізується також концепція еліт В. Липинського і його дослідження ролі традицій в житті суспільства.
651861
  Печеранський І.П. Консервативні тенденції в історико-політичній концепції І. Лисяка-Рудницького // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 25-39. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
651862
  Палишков К.Е. Консервативні тенденції внутрішньополітичного протистояння в Литві на початку 90-х рр. XX ст. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 164-167. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "На прикладі складного партійно-політичного протистояння у Литві на початку 90-х рр. ХХ ст. у статті розглядаються ризики затвердження авторитарних практик, як одного з варіантів модифікації консерватизму у наш час."
651863
   Консервативное напрвавление в современной буржуазной экономической науке: неоавстрийская школа: науч. аналит. обзор. – М., 1987. – 43с.
651864
  Комаров А.С. Консервативные кабинеты во главе с Б. Малруни в 1984-1993 годах у власти: итоги и уроки // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-58. – ISSN 0130-3864


  Малруні Мартін Браян — адвокат, бізнесмен, 18-й прем"єр-міністр Канади.
651865
  Боголиб Т.М. Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 343-355. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
651866
   Консерватизм : антологія. – Київ : Смолоскип, 1998. – 598 с. – ISBN 966-7332-06-3
651867
  Шляхтун П.П. Консерватизм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 110-115. – ISBN 978-611-01-0097-7
651868
  Карипов Б.Н. Консерватизм : понятие, генезис, сущность и особенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.90-105. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
651869
  Галкин А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А.А. Галкин. – Москва, 1987. – 188 с.
651870
   Консерватизм в ценностных ориентациях канадского общества: науч.-аналит. обзор. – М., 1990. – 48с.
651871
  Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900 - 1929 гг. : монография / В.А. Никитин; АН СССР, Инс-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1991. – 328 с. – ISBN 5-02-009012-3
651872
  Мусихин Г.И. Консерватизм и постмодернизм: между теоретическим союзом и идеологической несовместимостью // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 119-133. – ISSN 0869-0499
651873
  Ремизов М. Консерватизм и современность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 65-76. – ISSN 0869-44435
651874
  Григоров Е.В. Консерватизм и традиционализм как признаки системы образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
651875
  Кротов М. Консерватизм и экономическая политика // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 51-64. – ISSN 0869-44435
651876
  Килимник Ю. Консерватизм і держава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 13


  Пересторога "Бійтеся безоглядного натиску радикалів" - корисна порада для всіх нас.
651877
   Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. – Луцьк; Люблін, 1997. – 78с.
651878
  Лебідь В.О. Консерватизм і модернізм сучасного православ"я / В.О. Лебідь. – Київ, 1969. – 47с.
651879
  Ковтун Ю.В. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню філософської спадщини І. Лисяка-Рудницького в аспекті його зацікавленості українським суспільно-політичним рухом др. пол. ХІХ - пер. пол. ХХ ст. Основна увага зосереджена на дослідженні мислителем консерватизму як однієї з ...
651880
  Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма / И.М. Осадчая. – М, 1984. – 223с.
651881
  Евдакова Д.О. Консерватизм у контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні / Д.О. Евдакова, А.А. Віницька // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 349-351. – ISBN 978-966-419-280-1
651882
  Слободян В. Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 62-71
651883
   Консерватизм: консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл. і доп.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 966-8499-43-3; 978-966-2068-08-5
651884
   Консерватизм: современные интерпретации: науч. аналит. обзор. – М., 1990. – 50с.
651885
  Бриль Я. Консерватор / Я. Бриль. – Львів, 1961. – 92 с.
651886
  Берзін П.С. Консерватор Кабінету карного права" Сергій Володимирович Ейсман // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1000-1008. – ISBN 978-617-7020-05-8
651887
  Галушко К.Ю. Консерватор на тлі доби : В"ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих" / Кирило Галушко; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2002. – 288 с. – ISBN 966-95991-9-9
651888
  Лапенко В.М. Консерваторія імені Миколи Лисенка : фотонарис / В.М. Лапенко, Л.З. Мазепа. – Львів : Каменяр, 1978. – 48 с.
651889
  Браун А. Консерваторы у власти в 1951-1962 годах. / А. Браун. – М., 1964. – 254с.
651890
   Консервация архитектурно-археологических памятников южных районов СССР. Материалы совещ.. – М., 1969. – 100с.
651891
   Консервация водного флюида во включениях в минералах и межзерновом пространстве при высоких Р-Т параметрах в процессе разложения антигорита / А.И. Чепуров, А.А. Томиленко, Е.И. Жимулев, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, С.В. Ковязин, Т.Ю. Тимина, Н.В. Сурков; А.И. Чепуров и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 305-320 : рис., табл. – Библиогр.: с. 319-320. – ISSN 0016-7886
651892
   Консервация генетических ресурсов : методы. Пробл. Перспективы.: сб. науч. тр. – Пущино, 1991. – 175 с.
651893
   Консервация документов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.48-84. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 9 с.
651894
  Рэ Луи Консервация жизни холодом / Рэ Луи; Пер. с франц. Э.И. Гроссман под ред. В.А. Неговского. – Москва, 1962. – 172с.
651895
   Консервация и реставрация книг : (Методические рекомендации). – Москва : Б.и., 1980. – 108с.
651896
   Консервация и реставрация книг: : методческие рекомендации. – Москва : Б.и., 1987. – 210с.
651897
  Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. / М.В. Фармаковский. – М, 1947. – 144с.
651898
   Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. – Москва, 1978. – 320 с.
651899
  Алешин А.Б. Консервация и реставрация станковой масляной живописи : методика преподавания в высш. худож. шк.) : учеб.-метод. пособие / А.Б. Алешин ; Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – Ленинград, 1990. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 65-67, 80-81
651900
  Глазырин А.И. Консервация энергетического оборудования / А.И. Глазырин, Е.Ю. Кострикина. – М, 1987. – 168с.
651901
  Сиваненко Н. Консервація : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 257-264
651902
   Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 78-80


  Інформаційне повідомлення про семінар-практикум "Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження", що відбувся 22 листопада 2013 р. в приміщенні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ, м. Київ).
651903
  Горбань Ю.І. Консервація документів у бібліотеках // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 37-41. – ISSN 2312-4679


  У статті розкриваються поняття термінів консервація, превентивна та фазова консервація документів. Проаналізовані принципи відбору документів для першочергової консервації. Розглянуто основні варіанти пре-вентивної та фазової консервації, вплив складу ...
651904
  Ткач О. Консервація пенсійної системи. Ще на чотири роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 7


  "Якби держава не була зацікавлена у збереженні нинішньої розподільчої пенсійної системи (яку за інерцією продовжують називати солідарною), вона її швидко ліквідувала б. Та, попри те, що ефективність системи, де на одного платника внесків припадає ...
651905
  Білошицький С. Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 207-217
651906
  Кратко І.Р. Консервація, розконсервація основних засобів та витрати, пов"язані з цим / І.Р. Кратко, С.С. Тимчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 158-163. – ISSN 2311-8164
651907
  Балабанов К.С. Консервиране на геби. / К.С. Балабанов. – София, 1956. – 84с.
651908
  Кейсевич Л.В. Консервирование гипофиза быстрым замораживанием. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Кейсевич Л.В.; Киевск. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1966. – 19л.
651909
  Юдина Нина Сергеевна Консервирование и сохранение клеточных культур в лабораторных и производственных условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Юдина Нина Сергеевна; Всес. научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиол. – Покров, 1974. – 20л.
651910
  Жук Ю.Т. Консервирование и хранение грибов : Биохимические основы / Ю.Т. Жук. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144с.
651911
   Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях: западные технологии:. – Ростов -на-Дону, 1991. – 32с.
651912
  Елькина А.Ф. Консервирование овощей, плодов и ягод в домашних условиях / А.Ф. Елькина. – 5-е изд., доп. – Краснодар, 1989. – 95с.
651913
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 240с.
651914
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Волгоград, 1989. – 238с.
651915
  Пузевская Р.М. Консервирование стандартных эритроцитов и их применение для определения изосерологических свойств крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Пузевская Р.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 15л.
651916
  Лойко Р.Э. Консервируем сами / Р.Э. Лойко. – А., 1989. – 367с.
651917
  Головачев В. Консервный нож : [ роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 400 с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-699-11942-6
651918
  Карпухина П Т. Кузнецова Консервы в домашнем питании / П Т. Кузнецова Карпухина. – Минск, 1990. – 313с.
651919
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко. – Киев, 1987. – 190с.
651920
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 2-е вид. – Киев : Техніка, 1989. – 207с.
651921
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 3-е изд. – Киев : Тэхника, 1990. – 207с.
651922
  Онищук В.В. Консиліація - альтернативний спосіб вирішення спору // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 368-369. – ISBN 978-617-7096-97-8
651923
  Кукуш О.Г. Консистентне оцінювання в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання за умови необмеженості параметричної множини / О.Г. Кукуш, О.О. Чернова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 100-109. – ISSN 0868-6904
651924
  Іванов О.В. Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні / О.В. Іванов, О.В. Маляр // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 72-82. – ISSN 0868-6904


  ДЛЯ синусоїдної моделі спостережень текстурованої поверхні, тобто моделі, в якій функція регресії є сумою двопараметричних гармонічних коливань, а шум - однорідним та ізотропним гауссівським випадковим полем на площині, отримано умови сильної ...
651925
  Дашков О.О. Консистентність оцінки ортогональної регресії в неявній лінійній моделі з похибками у змінних / О.О. Дашков, О.Г. Кукуш // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – C. 48-57. – ISSN 0868-6904


  Розглядається неявна лінійна модель регресії з похибками у змінних, де істинні точки лежать на деякій гіперплощині в евклідовому просторі, а сукупна кореляційна матриця похибок є пропорційною до одиничної матриці. Вивчається оцінка ортогональної ...
651926
  Муратова В.С. Конские бобы / В.С. Муратова. – Л., 1926. – 31с.
651927
  Козин В.Р. Конские сады / В.Р. Козин. – Москва, 1946. – 63с.
651928
  Черненко А.Г. Консолидация / А.Г. Черненко, А.В. Черняк. – М., 1989. – 189с.
651929
   Консолидация демократии и осуществления демократических реформ: роль неправительственных организаций. Украина - Российская Федерация - Беларусь = Consolidation of democracy and implementation of democratic reforms: the role of NGOs. Ukraine-Russian Federation-Belarus / Конференция международного НПО Совета Европы ; Лаборатория законодательных инициатив ; Междунар. фонд "Возрождение" ; [ под ред. Евгеньевой А.Н.; авторы аналитических отчетов: В. Чернов, Н. Петров, М. Лациба ]. – Киев : Юстиниан, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-82-43-8
651930
  Кюнхардт Л. Консолидация Европейского союза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 27-53. – ISSN 0235-5620
651931
  Виднянский С.В. Консолидация профсоюзного движения в Чехословакии и повышение его роли в общественно-политической жизни страны /1969-1975/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Виднянский С.В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 28 c.
651932
  Безушко П.П. Консолидация революционных сил и строительство социализма в Венгрии 1956-1958 / П.П. Безушко. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
651933
   Консолидированная версия Договора о Европейском Cоюзе и Договора, учреждающего Европейское сообщество = Consolidated versions of the treaty on European Union, and the treaty establishing the European community : испр. и доп. в соответствии с единым Европейским актом, Маастрихтским договором, Амстердамским договором и некоторыми другими актами. – Москва : Интердиалект+, 2001. – 224 с. + Приложения: с. 214-224. – На обл. : Договор о Европейском Союзе: консолидированная версия. - Паралел. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Cоюз: прошлое, настоящее, будущее ) (Малая библиотека Европейского Cоюза на русском языке. ; т. 6 ; Документы Европейского Cоюза). – ISBN 5-89520-052-4
651934
  Бахтурина Т.А. Консолидированное издание ISBD – знаменательное событие в истории развития Международного стандартного библиографического описания // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 102-115. – ISSN 0130-9765


  Краткая история возникновения и развития Международного стандартного библиографического описания (ISBD), причины приостановки регулярных пересмотров специализированных ISBD, основания для создания принципиально нового, универсального, ...
651935
  Рагуля А.В. Консолидированные наноструктурные материалы / А.В. Рагуля, В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 2007. – 376с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-0623-2
651936
  Калина И.И. Консолидирующая функция образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 21-32. – ISSN 2073-8536
651937
  Тюленев-Лисовик Консолита / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-651-714-5
651938
  Левченко Анна Консолідатор - субагент. Рахунок 1:1 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
651939
  Кремень В. Консолідаційна парадигма модернізації України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 1-5. – ISSN 1819-7329
651940
  Глинська Л. Консолідаційна роль церкви в поліетнічному середовищі міста / Л. Глинська, Л. Афанасьєва, І. І. Букрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-39. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Із давніх часів і дотепер релігія та церква розвивались і трансформувались відповідно до вимог суспільства. Останнім часом спостерігається посилення впливу церкви на життя суспільства. Вона вважається осередком збереження миру і злагоди в суспільстві ...
651941
  Перегуда Є. Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 50-63. – ISSN 2524-0137
651942
  Ковтун Л.І. Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аналізується консолідаційний потенціал колористичних уявлень українського народу. Автор розглядає основні кольори, які найбільш суттєво впливають на консолідацію українського суспільства. В статье анализируется консолидирующий потенциал ...
651943
  Рафальський О. Консолідаційний потенціал образу майбутнього України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 363-384. – ISBN 978-966-02-8820-1
651944
  Авар"янова Н. Консолідаційний потенціал українського мистецтва в контексті гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Складний період, у якому нині перебуває Україна - війна на Сході нашої держави, політична дестабілізація всередині країни та соціально-економічна криза потребують значного посилення консолідаційних процесів у суспільстві. При цьому найболючішою і ...
651945
  Федорченко І.М. Консолідаційний потенціал українського національного характеру // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 51-54
651946
  Васильченко З.М. Консолідація банків та адекватність їх капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються міжнародні стандарти та вимоги щодо достатності капіталу банків. Досліджуються проблеми капіталізації вітчизняних банків та обгрунтовується доцільність їх об"єднання (консолідації) з метою забезпечення фінансової стабільності.
651947
  Варада Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
651948
  Семенов А.А. Консолідація в сфері авіатранспортного бізнесу: особливості сучасного етапу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
651949
  Пилявець О. Консолідація демократії та її вплив на зовнішньополітичний курс України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 16-17
651950
  Багінський А.В. Консолідація демократії: часовий вимір // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 61-63. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
651951
  Халецька Л.П. Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 66-73. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у вивченні досвіду Франції з консолідації електронних інформаційних ресурсів національних архівних і бібліотечних установ на основі дослідження відповідних Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів. Методологічною ...
651952
  Анисенко О.В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням / О.В. Анисенко, Т.І. Склярук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
651953
  Барабаш Р. Консолідація земель як правовий інститут // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С.163-165
651954
  Осипчук С. Консолідація земельних, водних та лісових ресурсів у країнах Євросоюзу / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-46
651955
  Марковець О. Консолідація інформації про діяльність учасників групи в соціальній мережі Facebook / О. Марковець, Р. Паздерська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 22-27. – ISSN 2076-9326


  Досліджено наукові результати з проблематики збору інформації про користувачів за допомогою різних методів та засобів опрацювання даних. Описано "дерево рішень", яке відображає потребу консолідації інформації про користувачів соціальної спільноти ...
651956
  Калитич Георгій Ілліч Консолідація інформації, знань і мудрості як основа проектування гармонійного поступу України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод консолідації інформації, знань і мудрості - ТАС-моделювання для проектування гармонійного освітньо-наукового, технологічно-інноваційного та виробничо-споживчого поступу.
651957
  Купанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід / Н.Е. Купанець, Г.І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805
651958
  Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України = Consoladation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глобал. орг. союзниц. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 415, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Перед. сл., передм., зміст та висновки парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 334-361. - Предм. покажч.: с. 404-409. - Імен. покажч.: с. 410-411. – Бібліогр.: с. 362-400 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 10). – ISBN 978-966-2439-47-2
651959
  Солдатенко В. Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадянської війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 60-104
651960
  Поліщук І.П. Консолідація культур країн соціалістичної співдружності / І.П. Поліщук. – К., 1983. – 48с.
651961
  Птахів Семен Консолідація мимоволі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
651962
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 394-481
651963
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
651964
  Федоренко В.В. Консолідація місцевих громад: політичні чинники // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 20-25. – ISSN 2077-1800
651965
  Харченко Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 82-88
651966
  Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель в Україні (правові проблеми) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
651967
  Ткаченко І.В. Консолідація суспільства в постсоціальний період: досвід Чехії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
651968
   Консолідація українства в постколоніальну добу : монографія / [Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 390, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-503-5
651969
  Воропаєва Т.С. Консолідація українства як відповідь на виклик часу в умовах гібридної війни // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 5-7
651970
  Фігурний Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: етнокультурні та націєтворчі аспекти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 99-104. – ISSN 2520-2626


  "У статті аналізуються етнокультурні та націєтворчі чинники консолідації українства як відповідь на виклики постколоніальної доби. Після відновлення Української держави українці вже понад чверть століття продовжують перебувати у постколоніальній ...
651971
  Авер"янова Н. Консолідація українства як пріоритетне завдання національної еліти України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 67-72. – ISSN 2520-2626


  "Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації. Наявність національної еліти, яка має бути взірцем суспільної єдності – потужний ...
651972
  Авер"янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Українське суспільство, маючи як внутрішні, так і зовнішні численні проблемні ситуації, потребує міцного згуртування. Воно, щоб консолідуватись, має орієнтуватись на майбутнє, тобто українське суспільство повинно чітко уявляти кінцеву мету, якої ...
651973
  Майборода О. Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 138-157. – ISSN 2524-0137
651974
  Оржель О.Ю. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження ( з точки зору європейського досвіду ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 102-105. – Бібліогр.: 20 назв
651975
  Рафальський О.О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 393, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-02-8820-1
651976
  Сухобокова О. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави (початок ХХ ст. - 1980-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес створення українською діаспорою США єдиної центральної організації та інтеграції через неї у політичну сферу США. The article deals with the creation of single central organization by the Ukrainian diaspora U.S. and ...
651977
  Медвідь Ф. Консолідація української модерної нації: проблема збереження етнічної ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 44-48
651978
  Цимбал Т. Консолідація українців як відповідь на виклики внутрішньої міграції в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 62-66. – ISSN 2520-2626


  "У статті розглянуто проблему внутрішньої міграції в умовах гібридної війни в сучасній Україні. Подається авторське розуміння сутності та способів вирішення комплексу проблем, породжених переселенням людей з тимчасово окупованих територій. Доведено, що ...
651979
  Букало Н. Консолідація фінансової звітності: реалії та перспективи // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 165-172. – ISSN 2411-4014
651980
  Кісіль З.Р. Консолідація формально-правових проявів корупції в законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-26
651981
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко Сергій Гаврилович; МОНУ.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. + Додатки: л.202-206. – Бібліогр.: л.181-202
651982
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко С. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
651983
  Редько О. Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
651984
  Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 21-28. – ISSN 1993-0909
651985
  Фролов П.Д. Консолідована громадська думка: спроба операціоналізації поняття // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 34-46
651986
  Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 209-214. – ISSN 1026-9932
651987
  Брахман Г.О. Консолідована інформація: застосування технологій структурування цілевизначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті проаналізовано існуючі методи структурного нормування, можливості їх інтеграції та конвергенції в аспекті створення конвенційної технології структурування цілевизначення споживача консолідованої інформації. У робочому середовищі структурної ...
651988
  Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 3-6. – Бібліогр.: 7 назв
651989
  Костюченко В. Консолідована фінансова звітність при поетапному об"єднанні бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
651990
  Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль та місце консолідованої фінансової звітності в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень для групи взаємопов"язаних підприємств. Обґрунтована думка про те, що консолідована фінансова звітність може бути інформаційним забезпеченням ...
651991
  Спіцина Н.В. Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
651992
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 526 с. – ISBN 978-966-364-592-6
651993
  Безверхий К.В. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування / К.В. Безверхий, В.П. Пантелеєв // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 37-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
651994
  Кунанець Н.Е. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам"яті "розумних міст" / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 131-141. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано використання системного підходу в процесі дослідження соціокомунікаційних систем з консолідованим інформаційним ресурсом установ соціальної пам"яті в «розумних містах»; обґрунтовано актуальність застосування інструментарію ...
651995
  Чернявська Л. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 397-406. – ISSN 2224-9516
651996
  Міщанин Н.М. Консолідовані веб-ресурси наукових бібліотек освітянської галузі України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 59-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано сучасний стан веб-ресурсів мережі наукових освітянських бібліотек України, дано результати контент-аналізу веб-сайтів бібліотек педагогічних закладів вищої освіти України, бібліотек науково-дослідних установ Національної академії ...
651997
   Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
651998
  Кунанець Н.Е. Консолідовані інформаційні ресурси установ соціальної пам"яті: виклики сучасності / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 21-25. – ISSN 2226-3209
651999
  Луговий В.І. Консолідовані університети креативної Італії // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 5-13. – ISSN 2304-0629
652000
   Консолідувати країну // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 20-23


  НАТО посилює співпрацю з Україною поки що без Плану дій щодо членства (ПДЧ)
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,