Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
648001
  Романцова Н.І. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 29-31. – ISBN 978-966-493-676-4
648002
  Старовойтенко І.М. "Історія України-Русі" М. Аркаса у свтлі відгуків та рецензій початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 102-116. – ISSN 0130-5247
648003
  Худолей О.С. "Історія України з найдавніших часів до кінця XIV століття": застосування інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 206-211. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
648004
  Кулачинський М.М. "Історія України та української культури" як необхідна гуманітарна дисципліна для майбутніх медиків / М.М. Кулачинський, О.О. Сікорська, О.О. Уварова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 138-139
648005
  Чухліб Т. "Історія України" та "Історія українського козацтва" авторства Миколи Гоголя // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 40-49
648006
  Александрова Г. "Історія української літератури" Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С.355-362
648007
  Цибенко І. "Історія української літератури" Михайла Грушевського - важливий етап у розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
648008
  Клименко О.М. "Історія фабрик і заводів": на прикладі УСРР 1930-х рр. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 30-39. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
648009
  Решетник М.Д. "Історія філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 600-602. – ISBN 966-316-069-1
648010
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
648011
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / написав М. Грушевський. – У Львові : Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 1)
Т. 1 : До початку XI віка. – 1898. – [2], 496 с., 2 аpк. к.


  Пpимітки: с. 342-438. - Екскуpси: с. 438-469. - Показчик імен і pічей: с. 482-490
648012
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові : Накладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 2 : XI-XIII вік. – 1905. – [2], 633 с. : табл., карт.


  В кн. каpти: Київщина і Туpово-Пинщина в XI-XIII в.; Чеpнигівщина і Пеpеяславщина в XI-XIII в.; Західня Укpаїна в XI-XIII віках. - Пpимітки [огляд літ. до істоpії Укpаїни-Руси]: с. 552-585. - Реєстp київських князїв: с. 586-587. - Пояснення до ...
648013
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові : Накладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 3 : До року 1340. – 1905. – 587 с. : вд., табл.


  В кн. табл.: Генеальогія династиї Романа Мстиславича. - Пpимітки: с. 504-567. - Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 569-570. - Показчик імен і pічей: с. 572-578
648014
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – У Львові : акладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 5 : Суспільно-політичний устрій і відносини в Українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1905. – VII, 687 с.


  Пpимітки: с. 619-661. - Показчик імен і pічей: с. 663-678
648015
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – Київ ; Львів : Накладом автора : Друк. П. Барського
Т. 4 : XIV-XVI віки - вдносини політичні. – 1907. – 538 с.


  В кн. карта: Українські землі в складі Польсько-литовської держави перед 1569 роком. - Примітки: с. 424-496. - Примітки до мапи: с. 499-503. - Пояснення скорочених цитат: с. 504. - Генеальогічні таблицї династиї великих князів литовських [з приміт.]: ...
648016
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ-Львів : Накладом автора : Друк. П. Барського
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1907. – 667, [3] с.


  Примітки: с. 601-633. - Показчик імен і річей: с. 634-649
648017
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ; Львів : Друк. П. Барського
Т. 7 : Козацькы часи - до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с.


  Примітки: с. 562-590. - Показчик імен і річей: с. 591-608
648018
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : Друк. П. Барського
Т. 7 : Козацькы часи - до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с.


  Примітки: с. 562-590. - Показчик імен і річей: с. 591-608
648019
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Львів : Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. XIV)
Т. 8, ч. 1 : [Істоpія укpаїнської козаччини, т. 2]: роки 1826-1638. – 1913. – 296с.
648020
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Львів : Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. XIV)
Т. 8, ч. 1 : [Істоpія укpаїнської козаччини, т. 2]: роки 1826-1638. – 1913. – 315с.
648021
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ : [Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки]
Т. 8, ч. 2 : роки 1639-1648. – 1916. – [2] с., с. 315-514
648022
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : З друкарні Наук. Тов-ва ім. Шевченка
Т. 8, ч. 1 : Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – 1922. – 335 с.
648023
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Відень : [Друк.: J.N. Vernay]
Т. 8, ч.2 : Початки Хмельниччини (1638-1648). – 1922. – 224 с.


  Пpимітки: Мемуаpи пpо Хмельниччину: с. 196-211. - Hаукова літеpатуpа Хмельниччини: с. 211-224
648024
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., повторене. – Київ ; Відень : [Друк.: J.N. Vernay]
Т. 8, ч. 3 : Хмельниччина в розцвіті (1648-1650). – 1922. – 288 с.
648025
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Всукраїнська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 9, ч. 1 : (Хмельниччина роки 1650-1653). – 1928. – 603 с.
648026
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Всукраїнська Академія наук. – Київ : Дервидав "Пролетар"
Т. 9, ч. 2 : (Хмельниччина роки 1654-1657). – 1931. – 605-1632 с.
648027
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Академія наук УСРР. – Київ : Вид. АН УСРР
Т. 10, ч. 1 : (роки 1657-1658). – 1936. – 394 с.
648028
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Академія наук УСРР. – Київ : Вид. АН УСРР
Т. 10, ч. 1 : (роки 1657-1658). – 1936. – 395 с.
648029
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський; Михайло Сергійович. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 1 : До початку ХІ віка. – 1954. – 648 с. : портр. – Покажч. імен і речей: с. 627-636. - Передрук офсет-друком з 3-го допов. вид. 1913 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648030
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 2 : ХІ-ХІІI вік. – 1954. – 633 с. – Покажч. імен і речей: с. 614-626. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648031
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 3 : До року 1340. – 1954. – 587 с. – Покажч. імен і речей: с. 572-578. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648032
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1955. – 535 с. – Покажч. імен і речей: с. 517-525. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648033
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1955. – 687 с. – Покажч. імен і речей: с. 663-678. - Передрук офсет-друком з видання 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648034
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1955. – 667, [1] с. – Покажч. імен і речей: с. 634-649. - Передрук офсет-друком з вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648035
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" : збірник іст.-філософської секції Наук. Т-ва імені Шевченка у Львові т. 7 і 8. / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 7 : Козацькі часи - до р. 1625. – 1956. – 624, [4] с. – Покажч. імен і речей: с. 591-608. - Передрук офсет-друком з вид. 1909 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648036
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 8. – 1956. – 314 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648037
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, кн. 2 : Хмельниччина, роки 1634-1657 : (закінчення). – 1957. – С. 870-1632. – Спільна паг. з Т. 9, кн. 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648038
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, ч.1 : Хмельниччина. Роки 1650-1653. – 1957. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648039
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 10 : Від смерти Хмельницького до Гадяцької умови. – 1958. – 594, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648040
  Грушевський М. Історія України-Руси : В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-003310-5(т.5, в опр.); 5-12-002468-8
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14 - 17 віків. – 1994. – 687 с. – Репринтне видання
648041
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
4. – 1995. – 535с.
648042
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
5. – 1995. – 687с.
648043
  Грушевський М. Історія України-Руси : в 11т., 12 кн / Михайло Грушевський ; НАН України... – видання друге. – Київ : Наукова думка. – (П"амятки історичної думки України). – ISBN 5-12-004812-9
Т. 8 ; роки 1626-1650. – 1995. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648044
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський; НАНУ. Ін-тут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятка історичної думки України). – ISBN 5-12-004832-3(Т.10)
Т. 10 : Роки 1657 - 1658. – 1998. – 408 с.
648045
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002469-6
Т. 1 : до початку XI віка. – 1991. – 648 с.
648046
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002470-Х; 5-12-002468-8
Т. 2 : ХІ - ХІІІ вік. – 1992. – 640с. – Репринтне видання
648047
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-003207-9
Т. 3 : до року 1340. – 1993. – 592с.
648048
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003208-7
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1993. – 544с.
648049
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002469-6
Т. 1 : до початку XI віка. – 1994. – 736 с.
648050
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004322-4 (в опр.)
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1995. – 680с. – Репринтне видання
648051
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004784-Х
Т. 7 : козацькі часи до року 1625. – 1995. – 628с. – Репринтне видання
648052
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004829-3
Т. 9, кн.1 : Роки 1650 - 1654. – 1996. – 869 с. – На звороті тит. арк.: кількість сторінок 880
648053
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004830-7
Т. 9, кн.2 : рокі 1654-16557. – 1997. – 776с.
648054
  Аркас М.М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [обкладинки малював художник М. Ткаченко]. – Петербург : Дpук. Т-ва "Обществ. польза" ; [Фото-цінкогpафія С. Пpокуді на-Гоpского], 1908. – XVI, 384 с. : 9 аpк. каpт: мал., поpтp. – Малюнки і поpтpети у книзі: с. X-XVI


  На тит. стор. підпис Виктора Романоського 1908 р.
648055
  Аркас М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / М. Аркас; [вступ. слово і комент. В.Г. Сарбея]. – Факсимільне вид. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. – Вихідні дані оригіналу: [Петербург : Друк. тов. "Общественная польза"], 1908 р. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-002473-1
648056
  Аркас М.М. Історія України-Русі / М. Аркас. – 2-ге факс. вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 456 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-003931-3
648057
  Аркас М.М. Історія України-Русі / М.М. Аркас. – 3-тє факс. вид. – Київ : Вища школа, 1993. – 414 с. : іл. – ISBN 5-7760-0505-1
648058
  Аркас М.М. Історія України-Русі / Микола Аркас ; авт. вступ. ст. та комент. В.Г. Сарбей. – Одеса : Маяк, 1994. – 390 с. – ISBN 5-7760-0505-1
648059
  Аркас М.М. Історія України-Русі / [Микола Аркас ; упоряд. Р. Коваль]. – Репр. перевид. 2-го (позацензур.) вид. – Київ : Наш Формат, 2015. – XVI, 424, [2] с., [8] арк. іл., к. : іл., портр. – Тит. арк. частково репр. - Відтворено за вид.: Історія України-Русі з малюнками / написав Микола Аркас. 2-ге вид. Краків : Накладом О. Аркасової, 1912. Серія "Видатні українці"; кн.2. - Відсутні репр. с. I–IV. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний яр"). – ISBN 978-617-7279-11-1
648060
  Кулікова Лілія Історія України - від прачасів до сьогодення : [рецензія] / Кулікова Лілія, Павленко Віктор, Батенко Ганна // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-117
648061
  Ющук І. Історія України - історія мови // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 35-41. – ISBN 966-95452-3-7
648062
   Історія України - очима молоді : практична допомога музеїв ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [укл.: С.М. Ховрич ; ред. кол.: Ільченко М.Ю., Воронов С.О. та ін.]. – Київ : [б.в.], 2009. – 119 с. – До 350-річчя Конотопської Битви
648063
  Хоткевич Г.М. Історія України : Для шкіл вищих-початкових і сеpедніх / Педагогічне бюро Полтавської губерніальнох народної управи. – Полтава : : [Вид. Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Hаp. Упpави. Єлектp ; Дpук. бp. Рабинович]
Ч. 1 : До кінця XVII віку. – 1918. – 138, [2] с., 4 к.
648064
   Історія України. – Б. м. : Пролетар
Т.1 : Передкапіталістична доба. – 1932. – 334, [3] с.
648065
   Історія України : Короткий курс. – Київ : АН УРСР, 1940. – 412 с., 3 л. портр., 8 л. карт. : ил., портр., карт.
648066
   Історія України : Короткий курс. – Київ : АН УРСР, 1941. – 412 с., 3 л. портр., 8 л. карт. : ил., портр., карт.;
648067
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; ч. 2)
Т. 2 : (Литовсько-руська доба). – 1941. – 80 с.
648068
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; ч. 3)
Т. 3 : Козаччина та Гетьманщина. – 1941. – 118 с.
648069
  Антонович М.Д. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; ч. 4)
Т. 4 : (Нова доба). – 1942. – 92 с.
648070
  Холмський І. Історія України / Іван Холмський // Бібліотека українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. – Торонто, 1949. – Т. 2 : Історія України. – 360, X с.
648071
  Полонська-Василенко Історія України = L"Historie de l"Ukraine = History of Ukraine = Geschichte der Ukraine / Наталія Полонська-Василенко ; [літ.-мовна ред.: В. Давиденко, заг. ред.: С. Ленкавський]. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 1 : (До половини XVII сторіччя). – 1972. – 591 с. : іл., портр. – З колекції Ярослава і Лярісси Музичків. – Бібліогр.: c. 525-531 та в підрядк. прим.
648072
  Крип"якевич І. Історія України / І. Крип"якевич, М. Дольницький; Нове вид. зредагував П. Ісаїв. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 1989. – 256 с.
648073
  Крип"якевич І.П. Історія України / І.П. Крип"якевич ; відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0004-9
648074
  Грушевський М.С. Історія України : в двох книгах / М.С. Грушевський. – Факсімільне видання з оригіналу 1919 р. – Таллінн : Кярп
Кн. 2. – 1990. – 577с.
648075
   Історія України : Короткий огляд. – Тернопіль : Збруч; Тарнекс, 1991. – 63с.
648076
   Історія України : пробний навчальний посібник для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов, В.Г. Сарбей; М.В. Коваль [та ін.] ; за ред. Ю.Ю. Кондуфора. – Київ : Радянська школа, 1991. – 336 с. – ISBN 5-330-01951-6
648077
  Грушевський М.С. Історія України : Упоряд. В.Г.Сарбей / М.С. Грушевський. – Київ : Освіта, 1991. – 271с. – ISBN 5-330-02086-7
648078
   Історія України / І. Крип"якевич, Терлецький Маркіян, Ісаїв Петро, Дольницький Мирон. – Львів : Фенікс, 1991. – 167с. – ISBN 5-7707-0623-6
648079
   Історія України. – Київ, 1991. – 95с.
648080
   Історія України. – Київ, 1991. – 359с.
648081
  Крип"якевич І.Д. Історія України / І.Д. Крип"якевич. – 2-е вид., перероб. доп. – Львів : Меморіал, 1991. – 360с.
648082
  Лановик Б.Д. Історія України : навчальний посібник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Л.А. та ін. Тирса. – Киев : НМК, 1991. – 211с.
648083
   Історія України : курс лекцій : у 2 кн. / Л.Г. Мельник, В.Д. Баран, О.І. Гуржій, М.В. Демченко, А.М. та ін. Катренко; Мельник Л.Г. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001693-3
Кн. 1 : Від найдавніших часів до кінця XIX століття. – 1991. – 576 с.
648084
   Історія України : Для дітей шк. віку. – Київ : Знання, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7770-0557-8
648085
  Крушинський В.Ю. Історія України / В.Ю. Крушинський, Ю.А. Левенець. – Київ, 1992. – 200 с.
648086
  Крип"якевич І. Історія України / Іван Крип"якевич. – Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1992. – 88 с.
648087
  Крип"якевич І.П. Історія України : [від доісторичних часів до 1914] / І.П. Крип"якевич; Упор. тексту, прим. комент. Б.З. Якимович; Передмов. Я.Р. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів : Світ, 1992. – 556 с. – Бібліогр.: с.508-552. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0067-7
648088
  Коваль М.В. Історія України : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – Київ : Райдуга, 1992. – 512с. – ISBN 5-7707-2859-0
648089
  Полонська-Василенко Історія України : у 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00300-3
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1992. – 588 с.
648090
   Історія України : Курс лекцій у 2-х кн. : Навч. посіб. для студ. вузів / Л.Г. Мельник, Верстюк, в.Ф., М.В. Демченко, М.В. Коваль; [Авт.: Л.Г. Мельник та ін.]. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001772-7
Кн. 2 : ХХ століття. – 1992. – 464 с.
648091
   Історія України. – К.
2 : Теми 3-4. – 1992. – 106с.
648092
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00422-0
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1992. – 608 с.
648093
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1990 р., ч. 1. – 1992
648094
   Історія України : методичні поради, хронологія, довідкові матеріали до іпиту та тестування. – Київ : Київський університет, 1993. – 88 с. – (Б-чка Українського громадського науково-методичного бюлетеня "Репетитор")
648095
   Історія України. – К., 1993. – 260с.
648096
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, О.Д. Зубалій, З.М. та ін. Матисякевич; Міністерство освіти України, ІСДО. – Київ : ІСДО, 1993. – 280с. – ISBN 5-7763-1721-5
648097
  Алексєєв.Ю.М Історія України / Алексєєв.Ю.М. – Київ, 1993. – 232с.
648098
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за рік 1991. – Київ
Ч. 1. – 1993. – 155 с.
648099
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – 2. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00425-5
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1993. – 640 с.
648100
  Кульчицький С.В. Історія України : Пробн. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю. Курносов, М. Коваль. – Київ : Освіта. – ISBN 5330028957
Ч. 1. – 1993. – 255 с.
648101
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / H. Полонська-Василенко. – 2. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00426-3
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1993. – 606 с.
648102
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1991 р., ч. 2. – 1993
648103
   Історія України : програма курсу для студ. усіх спеціальностей. – Київ, 1994. – 43 с.
648104
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 3 квартал 1994 року. – Київ, 1994. – 229с.
648105
  Заруба В.М. Історія України / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Дніпропетровськ
1. – 1994. – 188с.
648106
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1 кв. 1994 р. – 1994
648107
  Заруба В.М. Історія України / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Дніпропетровськ
2. – 1994. – 179с.
648108
   Історія України : бібліографічний покажчик. – Київ ; Львів, 1968-. – ISBN 5-7702-0619-5
за 1992 р. – 1994
648109
  Король В.Ю. Історія України / В. Король. – Київ : FEMINA, 1995. – 264 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7454-1
648110
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за І квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 170с.
648111
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІІ квартал 1995 року. – Виходить з 1968 р. – Київ, 1995. – 156с.
648112
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІV квартал 1994 року. – Київ, 1995. – 248с.
648113
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІ квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 152с.
648114
   Історія України : проект типової програми курсу для вищих навчальних закладів / за ред Б.І. Корольова, С.В. Кульчицького ; Мін-во освіти України.Ін-т системних досліджень освіти. – Київ, 1995. – 20 с.
648115
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0240-7
Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця 18 століття. – 1995. – 448 с.
648116
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01336-1,5-319-01362-0
Т. 1. – 1995. – 350 с.
648117
  Терещенко Ю.І. Історія України : У 2-х кн. / Ю.І. Терещенко, В.М. Курило. – Київ : Сільгоспосвіта. – ISBN 5-7987-0567-1
Кн. 1 : Від найдавніших часів до 1917 р. – 1995. – 424 с.
648118
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / H. Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00596-0
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1995. – 672 с.
648119
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00597-9; 5-325-00589-8
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1995. – 608 с.
648120
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІV квартал 1995 року. – Київ, 1996. – 224с.
648121
   Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. Зайцев, Я. Ісаєвич, М. та ін. Литвин; [керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Львів : Світ, 1996. – 487 с. – ISBN 5-7773-0263-7
648122
   Історія України : методичні поради до лекцій; плани семінарських занять і проблеми для контрольованої самостійної роботи для слухачів, що навчаються на факультеті заочної освіти. – Київ, 1996. – 60 с.
648123
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – Київ : Рідний край. – ISBN 5-7702-0774-4
[Вип. 1]. – 1996. – 436 с.
648124
   Історія України : хрестоматія : у 2 ч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7763-9261-6
Ч. 1. – 1996. – 372 с.
648125
   Історія України : хрестоматія; у 2-х ч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7763-9261-6
Ч. 2. – 1996. – 336 с.
648126
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01365-5,5-319-01362-0
Т. 2. – 1996. – 494с.
648127
  Бойко О.Д. Історія України : запитання і відповіді / О.Д. Бойко. – Київ : Академія, 1997. – 319 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-008-6
648128
   Історія України : навчальний посібник / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій, В.М. Даниленко, В.Б. [та ін.] Євтух; В.Ф. Верстюк [та ін.] ; [під заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 с. – Бібліогр.: с. 419-422. – ISBN 5-86248-127-3
648129
  Ісаєвич Я. Історія України : Бібліографічний покажчик 1993 / МКУ; Держ. історична бібліотека України та ін.; Ред.: Я.Ісаєвич, А.Комська, Л.Ястремська. – Київ-Львів, 1997. – 248с. – ISBN 5-7702-1031-1
648130
  Темірова Н.Р. Історія України : Основні відомости шкільного курсу: Дати, події, коментарі / Н.Р. Темірова. – Донецьк : БАО, 1997. – 80 с. – (Ключик). – ISBN 966-548-006-5
648131
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0470-1
Ч. 2 : Від початку 19 ст. до лютого 1917 року. – 1997. – 480с.
648132
   Історія України : Маловідомі імена, поді , факти : [збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0597-Х
Вип. 2. – 1997. – 330 с.
648133
  Кульчицький С.В. Історія України : Підруч. для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – Київ : Освіта, 1998. – 288 с. – ISBN 966-04-0201-5
648134
  Баран В. Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. та ін Зайцев; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – 2-е вид., зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 487 с. – ISBN 966-603-045-4
648135
   Історія України : програма курсу для студ. природничих ф-тів ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 37 с.
648136
   Історія України : Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Київ, Донецк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 396с. – ISBN 966-7177-19-X
648137
  Вовк Ю.Й. Історія України : Підручник для учнів 7 класу / Ю.Й. Вовк, С.М. Мадзей, В.В. Смолей. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 162с. – ISBN 966-7461-27-0
648138
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти : [Збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 3. – 1998. – 214 с.
648139
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Академія, 1999. – 565 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-028-0
648140
  Король В.Ю. Історія України : Посібник для абітурієнтів / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – ISBN 966-580-048-5
648141
  Лановик Б. Історія України : навч. посіб. / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич. – 2-е вид., перероб. – Київ : Знання, 1999. – 574 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-60-2
648142
  Коляда І.А. Історія України : Пробний навч. посіб. / І.А. Коляда, В.С. Власов. – 4-е вид., доп. і перероб. – Київ : А.С.К., 1999. – 160с. – ISBN 966-539-061-9
648143
  Гайдуков Л.Ф. Історія України : Посібн. для старшокл. та абітур. / Л.Ф. Гайдуков, В.Ю. Крушинський. – Київ : Либідь, 1999. – 270, [2] с. – ISBN 966-06-0085-2
648144
  Коляда І.А. Історія України : Підручник для 6-7 кл. / І.А. Коляда, К.І. Крилач, С.П. Юренко. – Київ : Генеза, 1999. – 256с. – ISBN 966-504-176-2
648145
  Лихолат О.В. Історія України : Навч. посібник / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 212 с. – ISBN 966-7312-88-7
648146
  Оніщенко Ірина Історія України : Навчальний посібник / Оніщенко Ірина; Європейськ. ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 162с. – ISBN 966-7508-30-7
648147
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов. – Київ : Абрис, 1999. – 288с. – ISBN 966-531-075-5
648148
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 1. – 1999. – 290 с.
648149
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 2. – 1999. – 292 с.
648150
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1996 рік. – Київ, 2000. – 310с.
648151
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1998 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2000. – 469, [2] c. – Виходить з 1968 р.
648152
  Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2000. – 574с. – ("Вища освіта ХХI століття"). – ISBN 966-620-007-4
648153
   Історія України. – Київ, 2000
648154
  Чайковський А.С. Історія України : Посібн. для старшокл.та абітурієн. / А.С. Чайковський, В.Ф. Шевченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 304 с. – ISBN 966-539-173-9
648155
   Історія України : нове бачення; навчальний посібник / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій, В.М. Даниленко, В.Б. та ін. Євтух; авт. кол.: В.Ф. Верстюк, О.В. Горань, О.І. Гуржій та ін. ; під ред. В.А. Смолія. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2000. – 463 с. – ISBN 966-7217-22-1
648156
   Історія України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бушин, В.І. Коваль, Н.А. Баранова, Г.Т. Галієв; Черкаськ. інженерно-технологічний ін-т; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького; Башкірський держ. педагогічний ун-т; Бушин М.І., Коваль В.І., Баранова Н.А., Галієв Г.Т.; Під ред. М.І. Бушина. – Черкаси : Брама, 2000. – 482с. – ISBN 966-7759-15-6
648157
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ
за 1998 рік. – 2000
648158
  Крилач К.І. Історія України : Підручник для 7 класу для загальноосв. навч. закл. з поглибленим вивч. історії / К.І. Крилач, І.А. Коляда, С.П. Юренко. – 2-е вид., доп. – Київ : Генеза, 2001. – 328с. – ISBN 966-504-089-8
648159
   Історія України : Посібник. – Київ : Академія, 2001. – 480с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-114-7
648160
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1999 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2001. – 475, [3] c. – Виходить з 1968 р.
648161
   Історія України : Навч.пос. для студ. екон. спец. та менеджменту всіх форм навчання. – Київ, 2001. – 100с. – ISBN 966-7817-23-7
648162
   Історія України : Навчальний посібник до семінарських занять для студ. природничих фак-тів. – Київ, 2001. – 79с. – Шифр дубл.


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
648163
  Бойко О.Д. Історія України : посібн. / О.Д. Бойко. – 2-е , доповн. – Київ : Академія, 2001. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-Х
648164
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 698с. – ISBN 966-7767-08-6


  На основі кращих здобутків історіографії по-дається стислий огляд історії України з найдавні-ших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання оригінально поєднується з доступним викладенням матеріалу.
648165
   Історія України : Документи. Матеріали; посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
648166
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
648167
  Мицик Ю.А. Історія України : [у 3 ч.] : посібник для вступників до ВНЗ / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-118-1
Ч. 1 : З найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Мицик Ю.А., Власов В.С. – 2001. – 203, [3] с. – Бібліогр.: с. 204
648168
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
648169
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
648170
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
648171
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
648172
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
648173
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ
за 1999 рік. – 2001
648174
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-ге вид., доповнене. – Київ : Академия, 2002. – 656 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-122-8
648175
   Історія України : Навчально-допоміжний посібник. Для студентів природних факультетів університету. – Київ, 2002. – 74с.
648176
   Історія України : Навчальний посібник. – 3-те вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2002. – 472 с. – ISBN 966-7217-71-X


  Подається короткій огляд вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення в загальному контексті світової цивілізації. Для учнів шкіл, студентів та викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів
648177
   Історія України : Документи. Матеріали. Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-125-2
648178
   Історія України : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 480с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-126-0


  Висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Значну увагу преділено розвитку науки і техніки. Для студентів технічних вузів
648179
  Світлична Валентина Василівна Історія України : Навч. посібник для студ неістор. спец. вищих звкладів освіти / Світлична Валентина Василівна; За ред Алексєєва Ю.М. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 986-7827-12-7
648180
   Історія України : (тести,завдання,відповіді). – Львів : Світ, 2002. – 400с. – ISBN 966-603-077-2
648181
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 348 с. – ISBN 966-7767-58-2
648182
  Мирончук В.Д. Історія України : Навчальний посібник / В.Д. Мирончук, Г.С. Ігошкін; МАУП. – 2-ге вид., виправл. – Київ : МАУП, 2002. – 328с. – ISBN 966-608-169-5
648183
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 669 с. – ISBN 966-7767-72-8
648184
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов; За ред. Ю.А. Мицика. – Київ : Генеза, 2002. – 256с. – ISBN 966-504-285-8
648185
   Історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2002. – 520с. – ISBN 966-603-298-8


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
648186
  Полонська-Василенко Наталія Історія України : У 2-х томах / Полонська-Василенко Наталія. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-220-0
Т.1 : До середини 17 століття. – 2002. – 672с.
648187
  Полонська-Василенко Наталія Історія України : У 2-х томах / Полонська-Василенко Наталія. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-221-9
Т.2 : Від середини 17 століття до 1923 року. – 2002. – 608с.
648188
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник для студ. неістор. спец. вищ. закладів освіти / В.В. Світлична; За ред. Ю.М.Алєксєєва. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 308 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 986-7827-12-7
648189
   Історія України : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – 4-е вид. – Львів : Світ, 2003. – 519 с. – ISBN 966-603-297-X


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
648190
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – Київ : Академвидав, 2003. – 656 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
648191
  Гісем О.В. Історія України : Довідник для учнів та абітурієнтів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 592с. – ISBN 966-692-193-6
648192
  Турченко Ф.Г. Історія України : Кінець 18 - початок 20 століття: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2003. – 424с. – ISBN 966-504-064-2
648193
  Гусєв В.І. Історія України : навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвіт. навч. закл. / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький; за ред. С.В. Кульчицького. – Київ : Вища школа, 2003. – 431 с. – ISBN 966-642-082-1
648194
  Лях Р.Д. Історія України : підручник для 7 класу / Лях Р.Д., Темірова Н.Р. – 4-те вид. випр. – Київ : Генеза, 2003. – 192 с. – ISBN 966-504-251-3
648195
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 733с. – ISBN 966-311-001-5
648196
   Історія України : Навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 367с. – ISBN 966-8253-71-Х
648197
  Мицик Ю.А. Історія України : [у 3 ч.] : посібник для вступників до ВНЗ / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-199-8
Ч. 3 : З 1914 р. до наших днів / Мицик Ю.А., Бажан О.Г. – 2003. – 227, [3] с.
648198
  Алексєєв Ю.М. Історія України : Навчальний посібник для абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. – Київ : Каравела, 2004. – 256 с. – (Высшее образование в Украине). – ISBN 966-8019-28-8


  Містить вклад основних положень нової програми курсу історії,контрольно-тренувальні питання, коротку хронологію історії, а також методичні поради тим, хто готується до екзамену.
648199
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для стуентів ВНЗ / В.В. Світлична ; за ред. Алексєєва Ю.М. – 3-тє вид. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2004. – 408 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648200
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – Київ : Академвидав, 2004. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
648201
  Юрій М.Ф. Історія України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2004. – 252с. – ISBN 966-7982-34-3
648202
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2001 рік. – Київ : Арістей, 2004. – 520с. – ISBN 966-8458-59-1
648203
  Шокалюк О.І. Історія України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Шокалюк; МОіНУ; Ін-тут менеджменту та економіки "Галицька Академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 276с. – ISBN 966-8365-52-6
648204
   Історія України : Навчальний посібник для дистанційного навчання / В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І. Лисова, А.А. Лукашенко; В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І.Лисова, А.А.Лукашенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 263 с. – ISBN 966-7979-55-5
648205
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2004. – 304 с.
648206
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 1. – 2004. – 367 с.
648207
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 2. – 2004. – 377 с.
648208
  Мицик Ю.А. Історія України : з кінця 18 ст. до 1914 р. : [ у 3-х частинах ] : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / Ю.А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-260-9
Ч. 2. – 2004. – 130 с.
648209
  Калініченко В.В. Історія України : Підручник для студ. істор. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка; Мін-во освіти і науки України; ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-195-6
Ч.3 : 1917 - 2003. – 2004. – 628 с.


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
648210
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-є вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 656 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
648211
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю .Король. – Київ : Академія, 2005. – 494 с. – Шифр дубл.9уКоро( доп ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-188-0
648212
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник / В.В. Світлична; За ред. Ю.М. Алексєєва. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2005. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648213
  Мицик Ю.А. Історія України : Навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 576с. – ISBN 966-518-332-Х
648214
   Історія України : Хрестоматія: Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навч. закладів. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 2005. – 415с. – ISBN 966-642-095-3
648215
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2002 рік. – Київ : Авокадо, 2005. – 616с. – ISBN 966-8709-04-7
648216
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2005. – 320 с. – ISBN 764-99-1221-22
648217
   Історія України : новий довідник. – Київ : Казка, 2005. – 736 с. : іл. – ISBN 966-8055-18-7
648218
  Алексєєв Ю.М. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.М. Алексєєв. – Київ : КСУ, 2005. – 338с. – ISBN 966-7486-01-7
648219
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Світлична ; за ред. Ю.М. Алексєєва. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648220
  Литвин В. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – Київ : Наукова думка, 2006. – 727 с. – ISBN 966-00-0580-6
648221
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2003 рік. – Київ : Арістей, 2006. – 497 с. – ISBN 966-8458-98-2
648222
  Пасічник М.С. Історія України : Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник / М.С. Пасічник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 735с. – ISBN 966-346-113-6


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
648223
   Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с. – ISBN 966-346-236-1
648224
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2004 рік. – Київ : Арістей, 2006. – 612с. – ISBN 966-381-017-3
648225
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.Д. Бойко. – 3-є вид., виправлене, доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3
648226
  Кормич Л.І. Історія України : підручник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – 413 с. – ISBN 966-8533-33-X
648227
   Історія України : навч.-метод. посібник для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. та ін. Гусєв; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-043-0
648228
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 598с. – ISBN 966-311-027-9
648229
  Чуткий А.І. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.І. Чуткий ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 345, [2] с. – Бібліогр.: с. 340-346. – ISBN 966-608-548-8


  У пр. № 1727303 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою від автора (колишнього Вашого студента). Підпис
648230
   Історія України : ... навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.Г. Бажан, О.А. Білоусько, В.С. Власов, Ю.А. Мицик; Олег Бажан, Олександр Білоусько, Віталій Власов, Юрій Мицик. – Київ : Дельта, 2006. – 639, [1] с. : мапи. – ISBN 966-8797-17-5
648231
  Магочій П.-Р. Історія України = A history of Ukraine / Павло Роберт Магочій ; [авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової ; ред.: С. Саваневська, Р. Свято]. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. : іл., табл. – Вих. дан. ориг.: Univ. of Toronto press, 1996. - Парал. тит. арк. англ .- Покажч.: c. 617-639. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7679-81-0
648232
  Маркова С.В. Історія України : навч.-метод. посібник / С.В. Маркова, В.О. Парандій ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 262, [2] с., [17] арк. іл. : портр., табл., іл., карти. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 213-220. – ISBN 966-608-706-5
648233
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
648234
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2005 рік. – Київ : Арістей, 2007. – 560с. – ISBN 966-381-017-3
648235
  Крип"якевич І. Історія України : [підручник для вжитку в школах і курсах українознавства] / Іван Крип"якевич, Мирон Дольницький ; зредагував, доп. і додав прим. П. Ісаїв. – Нове вид. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 2007. – 256 с.
648236
  Воронянський О.В. Історія України : навч. посібник / О.В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с. – ISBN 5-7763-0869-0
648237
  Козлітін В.Д. Історія України : Плани лекцій, семінарських занять, тести, практичні завдання для самостійної роботи / Козлітін В.Д ; Мін-во освіти і науки України. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 114с.
648238
  Білоцерківський В.Я. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-є вид., випр. і доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-364-427-1


  Вміщено підбірку пісенних джерел жанрового характеру: літописи, хроніки, історико-публіцистичні трактати, юридичні пам"ятки, актові документи, пам"ятки літератури тощо. Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних ...
648239
  Чуткий А.І. Історія України : [у 2-х кн.] / Андрій Чуткий. – Ніжин : Milanik ; Вид-во НДУ. – ISBN 966-7391-63-9
Кн. 2 : Новітня історія України. – 2007. – 240 с. – Книга присвячується 100-річчю з дня заснування Київського нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 221-239
648240
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 17 (513). – 2007. – 24 с.
648241
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2008. – 526, [1] с. : іл., карти. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
648242
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-346-383-4
648243
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2006 рік / Мін-во культури і туризму України; Держ. іст. бібліотека України; [упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, Н. Вощевська; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2008. – 716с. – ISBN 966-361-017-3
648244
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М.Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ : Знання, 2008. – 957 с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-346-300-1
648245
  Мицик Ю.А. Історія України : навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 591 с. – ISBN 948-966-518-464-5
648246
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – 4-те вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-311-067-7
648247
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648248
  Гудзь В. Історія України : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
648249
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю. Король. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Академія, 2008. – 496с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-269-3
648250
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.Д. Бойо. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
648251
  Губарев В.К. Історія України : універсальний ілюстрований довідник / [ Губарев В.К. ; переклад з рос. Губаревої Б.М. ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с., [ 14 ] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-481-204-4
648252
   Історія України : підручник / Гусєв В.І., Казьмирчук Г.Д., Капелюшний В.П., Казьмирчук М.Г., Черевичний Г.С. – Київ : Київський університет, 2008. – 464 с. – ISBN 966-594-957-8
648253
  Гусєв В.І. Історія України : навч. посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький ; За ред. С.В. Кульчицького. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-642-387-3
648254
  Литвин В. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – 2-е доопрац. та доповн. – Київ : Наукова думка, 2008. – 816 с. – ISBN 978-966-00-0787-1
648255
  Мельник А.І. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Мельник ; МОНУ ; Чернігів. держ. ін-т екон. і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-364-630-5
648256
  Каденюк О.С. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Каденюк О.С. – Київ : Кондор, 2008. – 408 с. – Бібліогр.: с. 406-407. – ISBN 978-966-351-202-0
648257
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648258
   Історія України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; за ред. Г.Д. Казьмирчука ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 695 с. – ISBN 978-966-439-239-3
648259
  Крупник Л.О. Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.О. Крупняк ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 213, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-729-6
648260
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Мін-во культури і туризму України ; Державний заклад "Державна історична бібліотека України" ; [ упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ]. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с. – ISBN 978-966-381-013-3
648261
  Казьмирчук М.Г. Історія України : підручник для вищих навчальних закладів / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Кафедра української історії та етнополітики. – Київ : Цимбаленко Є.С., 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-96992-7-5
648262
  Литвин В.М. Історія України : підручник / Володимир Литвин ; [відп. ред.: В.А. Смолій]. – 3-тє доопрац. та допов. вид. – Київ : Наукова думка, 2009. – 820, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 791-813. – Бібліогр.: с. 748-790. – ISBN 978-966-00-0873-2
648263
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2009. – 526, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
648264
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розділів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648265
  Добров П.В. Історія України : курс лекцій і структурно-логічні схеми : [навч. посіб. для студ. усіх форм навч. та всіх спец.] / Добров П.В., Єсіп І.М. ; Донецький нац. ун-т, Каф. історії України. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2009. – 472, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 468-472. – ISBN 978-966-335-275-6
648266
  Багацький В.В. Історія України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Багацький, Л.І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2010. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2183-78-8
648267
  Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. для використ. у загальноосвітніх навч. закладах / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3-те вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 594, [2] с. – ISBN 978-966-518-535-2
648268
  Гісем О.В. Історія України : [комплексний] довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2010. – 480 с. : іл. – Вид. з дефектом: відсутні с. 363-380. – ISBN 978-966-672-691-2
648269
  Юрій М.Ф. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 247-249. – ISBN 966-7982-34-3
648270
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підгот. для вступу до ВНЗ : довідник для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2010. – 526, [2] с. : іл., табл. – Покажчик: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
648271
  Савельєв О.М. Історія України : довідник, хронологія подій, словник : для учнів та абітурієнтів / О.М. Савельєв. – Тернопіль : Навчальна книга : Богдан, 2010. – 405, [1] с. – Словник: с. 363-399. – (Довідник : сам собі репетитор). – ISBN 978-966-10-1155-6
648272
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.Д. Бойко. – 3-є вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
648273
   Історія України : підручник / Г.Д. Казьмирчук [та ін.] ; КНУТШ. – 2-вид., випр. і доп. – Київ : Логос, 2010. – 648 с. – ISBN 978-966-171-220-0
648274
  Лазарович М.В. Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Київ : Знання, 2010. – 438 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-785-6
648275
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-658-3
648276
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2011. – 383 с., іл. – Бібліогр.: с. 364-368. – ISBN 966-95596-2-6
648277
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2009 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 644 с. – ISBN 978-966-2622-04-1
648278
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2008 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 768 с. – ISBN 978-966-2622-01-0
648279
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-659-0
648280
   Історія України : тести 6-11 класи : посібник для використання в навчально-виховному процесі / [авт.-уклад. О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2011. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-018-9
648281
  Бойко О.Д. Історія України : підручник [для вищ. навч. закл.] / О.Д. Бойко. – 4-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 702, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. с. 700-702 та в підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-042-4
648282
  Іваненко В.В. Історія України : навч. посібник для студ. природн. і техн. спец. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-551-369-8
648283
   Історія України : проблемні лекції для студентів неіст. спец. ВНЗ / [О.М. Бут та ін.] ; за ред. д. і. н., проф. М.І. Бушина, д. і. н., проф. О.І. Гуржія ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 522, [2] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-402-125-5
648284
  Земерова Т.Ю. Історія України : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
648285
  Лазарович М.В. Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – Бібліогр.: с. 435-438. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-938-6
648286
  Світлична В.В. Історія України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – 6-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
648287
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2010 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Нац. історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2012. – 616 с. – ISBN 978-966-2622-08-9
648288
  Гарін В.Б. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Краматорск. екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-611-01-0261-2
648289
   Історія України. – Київ
січень (№ 1/2). – 2012. – 36 с.
648290
   Історія України. – Київ
січень (№ 3) : Всесвітня історія (№ 1). – 2012. – 24 с.
648291
   Історія України. – Київ
січень (№ 4) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 1). – 2012. – 24 с.
648292
   Історія України. – Київ
травень (№ 17/18). – 2012. – 40 с.
648293
   Історія України. – Київ
травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5). – 2012. – 24 с.
648294
   Історія України. – Київ
травень (№ 20) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 5). – 2012. – 24 с.
648295
   Історія України. – Київ
червень (№ 21/22). – 2012. – 32 с.
648296
   Історія України. – Київ
червень (№ 23) : Всесвітня історія (№ 6). – 2012. – 32 с.
648297
   Історія України. – Київ
червень (№ 24) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 6). – 2012. – 24 с.
648298
   Історія України. – Київ
серпень (№ 29/30). – 2012. – 40 с.
648299
   Історія України. – Київ
серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8). – 2012. – 24 с.
648300
   Історія України. – Київ
серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8). – 2012. – 24 с.
648301
   Історія України. – Київ
серпень (№ 35) : Всесвітня історія (№ 9). – 2012. – 24 с.
648302
   Історія України : навч. посібник / Філіпенко Р.І. [та ін.] ; за ред. С.М. Смоленського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2013. – 349, [3] с. : іл., схеми. – Відом. про Гетьманів України: с. 324. - Хроніка подій: с. 325-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-617-566-160-4
648303
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
648304
   Історія України : хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В.М. Литвин ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1054, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1011-1021. – Бібліогр.: с. 1004-1010, с. 1024-1055 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1312-4
648305
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-617-07-0075-9
648306
   Історія України : навч.-метод. посібник (для студентів неспец. ф-тів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики ; [уклад.: А.П. Коцур, Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 118, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 3 та в тексті. – ISBN 966-8653-55-6
648307
   Історія України. – Київ
січень (№ 1). – 2013. – 24 с.
648308
   Історія України. – Київ
січень (№ 2). – 2013. – 24 с.
648309
   Історія України. – Київ
лютий (№ 3). – 2013. – 24 с.
648310
   Історія України. – Київ, 1996-
лютий (№ 4). – 2013. – 22 с.
648311
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 5). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 3 (27)
648312
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 6). – 2013. – 22 с.
648313
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 7). – 2013. – 22 с.
648314
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 8). – 2013. – 22 с.
648315
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 9). – 2013. – 22 с.
648316
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 10). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Правознавство та інші суспільні дисциплини" (№ 5 (81))
648317
   Історія України. – Київ, 1996-
червень (№ 11). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 6 (30)
648318
   Історія України. – Київ, 1996-
жовтень (№ 20). – 2013. – 22 с.
648319
   Історія України. – Київ, 1996-
листопад (№ 21). – 2013. – 22 с.
648320
   Історія України. – Київ, 1996-
грудень (№ 23). – 2013. – 22 с.
648321
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 р. : виходить з 1968 р. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова ; наук. ред. Г. Боряк]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2014. – 711, [1] с. – На авантит. зазнач.: Ювілейне вид. 45 випуск. - 75-річчя Нац. іст. б-ки України. - Імен. та геогр. покажч.: с. 610-700. – Бібліогр.: с. 701-709. – ISBN 978-966-95419-9-4
648322
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-082-0
648323
   Історія України. – Київ, 1996-
січень (№ 1). – 2014. – 22 с.
648324
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
648325
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Історія ранього християнства", № 2, - 20 с.
648326
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2014. – 30 с.
648327
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2014. – 30 с.
648328
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
648329
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 20 с.
648330
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 20 с.
648331
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 20 с.
648332
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 40 с.
648333
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
648334
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
648335
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
серпень (№ 15). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
648336
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
648337
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2014. – 24 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 24 с.
648338
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 18 с.
648339
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 40 с.
648340
  Мицик Ю.А. Історія України : навч. посібник / Юрій Мицик, Олег Бажан. – Київ : КЛІО, 2015. – 677, [1] с. – ISBN 978-617-7023-23-3
648341
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2015. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 363-374 та в кінці розд. – (Серія "Українська книга" ) ( Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-955-962-6
648342
   Історія України : курс лекцій / [І.М. Заболотна та ін. ; за ред. А.П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Книги - XXI, 2015. – 755, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-614-094-8
648343
   Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2015. – 701, [2] с. – Виходить з 1968 р. - Імен. покажч.: с. 598-671. - Геогр. покажч.: с. 672-701
648344
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 1, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
648345
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1551-7
Т. 1 : Доісторичний та ранньоісторичний періоди - середньовіччя - ранній новий час. – 2015. – 542, [2] с. – Розгорутий тит. арк.- Імен. покажчик: с. 530-540. – Бібліогр.: с. 503-529
648346
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1528-9
Т. 2 : Новий час : кінець XVIII - початок XX ст. – 2015. – 525, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 511-523. – Бібліогр.: с. 487-510
648347
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 2, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
648348
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 20 с.
648349
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 6, березень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
648350
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 7, квітень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 32 с.
648351
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 16 с.
648352
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 9, травень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 16 с.
648353
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 10, травень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 12 с.
648354
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 20 с.
648355
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 16 с.
648356
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 13, липень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 16 с.
648357
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 16, серпень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
648358
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 20, жовтень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
648359
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 21, листопад. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
648360
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 22, листопад. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 14 с.
648361
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 23, грудень. – 2015. – 31 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 16 с.
648362
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 24, грудень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 16 с.
648363
   Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / М-во культури України ; Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип.: А. Скорохватова]. – Київ : [б. в.], 2016. – 650, [2] c. – Виходить з 1968 р. - Покажчики: с. 563-640. – Бібліогр.: с. 641-650
648364
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 6-те вид., стер. – Київ : Академія, 2016. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-497-0
648365
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1513-5
Т. 3, кн. 1 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 645, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 635-644. – Бібліогр.: с. 609-634
648366
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1550-0
Т. 3, кн. 2 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 494, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 488-493. – Бібліогр.: с. 483-487
648367
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2015 р. : виходить з 1968 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко та ін. ; ред.: А. Скорохватова. З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2017. – 649, [3] с. – Покажчики: с. 560-649. - Виходить з 1968 р.
648368
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2016 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Вініченко, 2017. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 555-639. - Виходить з 1968 р. – ISBN 978-966-2622-29-4
648369
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 7-е вид., стер. – Київ : Академія, 2018. – 717, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - На обкл.: Назв. част. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-497-0
648370
  Мельник А.І. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 85, [2] с. – Бібліогр.: с. 84-86 та в кінці частин. – ISBN 978-966-364-630-5
648371
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
648372
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, 16 с.
648373
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 24 с.
648374
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2018. – 34 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, 8 с.
648375
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 3, - 20 с.
648376
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2018. – 22 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
648377
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 12 с.
648378
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, 16 с.
648379
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 9). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 20 с.
648380
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 20 с.
648381
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2018. – 50 с. – Має додаток "Тестові завдання фінального етапу 3 Всеукраїнської олімпіади "Іспанія та латиноамеріканський світ", - С. 21-22
648382
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 12). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 12 с.
648383
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 13). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
648384
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 14). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 7, - 16 с.
648385
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 12 с.
648386
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2018. – 22 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 12 с.
648387
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 20 с.
648388
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2018. – 20 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 20 с.
648389
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 10, - 20 с.
648390
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 16 с.
648391
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
648392
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 22). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 16 с.
648393
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 12 с.
648394
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 24). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 12 с.
648395
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 9-те вид., допов. – Київ : Каравела, 2019. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-386 та в кінці розд. – ISBN 978-966-9559-62-6
648396
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 12 с.
648397
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 16 с.
648398
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2019. – 42 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 16 с.
648399
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, - 12 с.
648400
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 3, - 20 с.
648401
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 12 с.
648402
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
648403
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
648404
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 9). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 16 с.
648405
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 12 с.
648406
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 16 с.
648407
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 12). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 12 с.
648408
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 13). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
648409
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 14). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 7, - 16 с.
648410
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15). – 2019. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 16 с.
648411
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2019. – 28 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
648412
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 16 с.
648413
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2019. – 24 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 20 с.
648414
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19). – 2019. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 10, - 12 с.
648415
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
648416
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 12 с.
648417
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 22). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 12 с.
648418
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 12 с.
648419
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 24). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 12 с.
648420
   Історія України : 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін.]. – Київ : Вініченко, 2020. – 591, [1] с. – ISBN 978-966-2622-43-0


  Національна історична бібліотека України, 1939
648421
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1) : Замки України. – 2020. – 76 с.
648422
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2), спецвипуск : Права жінок. – 2020. – 76 с.
648423
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 3) : Подорож часом. – 2020. – 76 с.
648424
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 4) : Історія ЗНО. – 2020. – 76 с.
648425
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 5) : Світові війни. – 2020. – 76 с.
648426
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 6) : Світові війни. – 2020. – 76 с.
648427
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7-8) : Дистанційні уроки. – 2020. – 110 с.
648428
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Демократія. – 2020. – 110 с.
648429
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12) : Київська Русь. – 2020. – 110 с.
648430
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – Вид. 8-ме, перероб., допов. – Київ : Академія, 2021. – 637, [3] с. – На обкл. зміст: Київська Русь. Українські землі у складі Литви і Польщі. Україна в складі СРСР. Повоєнна відбудова і розвиток в Україні. Наростання застійних явищ в Україні. Україна на шляху незалежності. - Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-630-1
648431
  Олійник М.П. Історія України : навч. посібник / Микола Олійник, Іван Ткачук. – 3-тє вид., випр. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-84-4
648432
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Дослідження на уроках. – 2021. – 110 с.
648433
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Проблеми навчання. – 2021. – 110 с.
648434
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Історія мистецтва. – 2021. – 110 с.
648435
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків. – 2021. – 110 с.
648436
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Історія рідного краю. – 2021. – 110 с.
648437
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12) : Особистісно орієнтоване навчання. – 2021. – 102 с.
648438
   Історія України : навч.-метод. матеріали для слухачів підгот. відділення КНУ ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії світ. українства ; [уклад. С.В. Набока]. – Київ : УкрСІЧ, 2022. – 52, [1] с. : іл., табл., портр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 37-38. – ISBN 978-617-7107-84-1
648439
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Новітній час. – 2022. – 104 с.
648440
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Вкрита таємницею історія Далекого Сходу. – 2022. – 104 с.
648441
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Історія. Дидактика + гра. 6-й клас. – 2022. – 112 с.
648442
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8) : Всесвітня історія. Історія України. Розробки уроків. 6 клас. – 2022. – 120 с.
648443
  Гісем О. Історія України (10 клас) / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 33-46
648444
  Гісем О. Історія України (11 клас) : Продовження.Початок див. "Історія в школах України". - 2011. - №7-8. / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (133). – С. 38-47
648445
  Коляда І.А. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах : Методика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. та філол. спец. / І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, Н.Д. Порало; МОіНУ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Арістей, 2004. – 272с. – ISBN 966-8458-20-6
648446
   Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навч. процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон; В.П. Коцур [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький ; Тернопіль : Астон, 2007. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 147-151 та в кінці тем. – ISBN 978-966-308-216-5
648447
  Хоткевич Г.М. Історія України (до кінця XVI століття) : Для молодшого та середнього шкільного віку) / Г.М. Хоткевич. – Київ : Веселка, 1992. – 228с. : іл. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота")
648448
  Мордвінцев В. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навчальний посібник / В. Мордвінцев. – Київ, 2001. – 400с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-058-9


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
648449
  Уривалкін О.М. Історія України (кінець 17- початок 21 ст.) : Посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2007. – 436с. – ISBN 978-966-373-233-6
648450
  Турченко Ф.Г. Історія України (кінець XVIII- початок XX століття). : Підручн.для 9 кл. серед. шк. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – 424 с. – ISBN 966-7362-38-8, 966-504-217-3
648451
  Уривалкін О.М. Історія України (середина ХІІІ-середина ХVІІст.) : Навчальний посібник / О.М. Уривалкін. – Київ : Кондор, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-28-0
648452
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підруч. для 9 класу серед. шк. / В.Г. Сарбей. – 2, випр.та доп. – Київ : Генеза, 1996. – 248 с. – ISBN 966-504-015-4
648453
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підручник для 9 класу середньої школи / В.Г. Сарбей. – 2-ге вид. випр.та доп. – Київ : Генеза, 1999. – 248с. – ISBN 966-504-015-4
648454
  Греченко В.А. Історія України : модульний курс : Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В.А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 383 с. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-887-0
648455
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук; МОНУ ; КЕІМ. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 422 с. – ISBN 966-311-039-2
648456
  Швидько Г.К. Історія України 16 - 18 століття : Підручник для 8 кл. середніх загальноосвіт. навч. закладів / Г.К. Швидько. – 2-ге вид. ,перероб. та доп. – Київ : Генеза, 2003. – 304с. – ISBN 966-504-350-1
648457
  Турченко Г.Ф. Історія України 1861-1917 рр. : Практикум для студентів ІІ курсу історичного ф-ту ЗДУ / Г.Ф. Турченко; Мін-во освіти і науки України. Запорізький державний ун-тет. Історичний факультет. Кафедра історії України. – Запоріжжя, 2000. – 98с. – ISBN 966-7037-45-2
648458
  Полонська-Василенко Історія України 1900-1923 рр. / Полонська-Василенко. – Київ, 1991. – 134с.
648459
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-7-2
Т.1 : Доба Центральної Ради. – 2002. – 320с.
648460
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-7-2
Т.2 : Українська Гетьманська Держава 1918 року. – 2002. – 352с.
648461
  Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 / Д. Дорошенко. – Ужгород
1. – 1932. – 437с.
648462
   Історія України 20- початку 21 cтоліття : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2004. – 582с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-17-7
648463
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 231-234. – Бібліогр.: л. 192-230
648464
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
648465
  Візер С.О. Історія України XIII - XVI ст. у науковому доробку М.П. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 59-67. – ISBN 978-966-660-735-8
648466
  Лозовий А. Історія України XIX - початку XX ст. у працях вчених Київського університету сер. 50-х - сер. 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-26


  У статті подається огляд історичних праць вчених Київського університету: А. К. Буцика, С. Євсеєнко, О. Крижанівського, А. Кришина, П. Кудлая, Ф. Лося, Л. Мельника, В. Спицького.
648467
  Чирков О. Історія України XV - XVIII століть у вільній енциклопедії - Вікіпедія українською мовою // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 48-54
648468
  Швидько Г.К. Історія України XVI-XVIII століття : підручник для 8 кл. серед. школи / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1999. – 382, [2] с. : іл. – Термінолог. словник: с. 361-363. – ISBN 966-504-041-3
648469
  Швидько Г.К. Історія України XVI—XVIII століття : Підручник для 8 кл. середньо шк. / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-041-3
648470
   Історія України XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко; За ред.П.П. Панченка. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 160с. – ISBN 966-521-130-7
648471
  Лапичак Д. Історія України в датах / Дмитро Лапичак. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 437 с.
648472
  Коцур В.П. Історія України в датах : навчальний посібник / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 141, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-80-3
648473
  Сарбей В.Г. Історія України в дожовтневій більшовицькій пресі / В.Г. Сарбей. – Київ, 1986. – 182с.
648474
   Історія України в документах і матеріалах. – Київ
1. – 1939. – с.
648475
   Історія України в документах і матеріалах. – Київ
Т. 3. – 1941. – 291с.
648476
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1946. – 309с.
648477
   Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців : посібник для викладачів та студентів вузів. – Київ, 1991. – 315 с.
648478
  Галецька Я.С. Історія України в дослідженнях польського фольклориста, етнографа і археолога Зоріана Доленга-Ходаковського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 15-17
648479
  Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів : З поpтpетом автоpа на спомин 100-лїтних єго наpодин / Микола Костомарів ; Переложив Олександер Барвінський; Накладом Книгарні Наукового Товариства ім Шевченка у Львові. – 2-е вид., ілюстр. – У Львові (Львів) : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1918. – [2], 493, [2] с. : іл., поpтp.


  Розд. кн.: Князь Володимиp Сьвятий; Київський князь Яpослав Володимиpович; Пpеподобний Теодозий Печеpський; Князь Володимиp II Мономах; Князь Андpій Боголюбський; Князь Мстислав Удатний; Князь Данило Романович Галицький; Князь Константин Константинович ...
648480
  Федорук Я. Історія України в життєписах князів і гетьманів : Посібник для учнів / Я. Федорук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7437-44-2
648481
  Король В. Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – C. 1-10
648482
   Історія України в запитаннях та відповідях. – К.
1. – 1989. – 47с.
648483
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
2. – 1990. – 48с.
648484
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
3. – 1991. – 64с.
648485
  Уривалкін О.М. Історія України в запитаннях та відповідях : посібник / Олександр Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-8379-36-9
648486
  Самотулка Т. Історія України в іграх / Т. Самотулка. – К.-Нью-Йорк
1. – 1995. – 349с.
648487
  Світленко С. Історія України в історіософії В.Б. Антоновича: історіографічна традиція та сучасні рефлексії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 433-447. – ISBN 978-966-981-084-7
648488
  Світленко С.І. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 22-32. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Важливе значення для утвердження світогляду П.О. Куліша мало його знайомство в Університеті Св. Володимира з професором "руської словесності" М.О. Максимовичем. Згадуються О. Грушевський, М.І Костомаров, В.М. Білозерський, Т.Г. Шеченко та ін.
648489
  Світленко С. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 410-432. – ISBN 978-966-981-084-7
648490
   Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях. : Для молодшого та середнього шкільного віку. – Львів : Аверс, 2001. – 288с. – (Скарбничка школяра). – ISBN 966-7466-49-3; 966-7466-48-5
648491
   Історія України в книжкових пам"ятках XVI-XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мєчникова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, Є.В. Бережок, О.Л. Ляшенко ; наук. ред. В.М. Хмарський ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 298, [3] с., [16] с. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-003-4
648492
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях / Григор"єв-Наш; уложив Григорєв Наш. – Київ : Вид. Т-во "Криниця" ; [Дpук. Київ. Союзу Установ Дpіб. Кpедіту], 1918. – 174, II с.
648493
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для серед. та старшого шк. віку / Григор"єв-Наш ; худож. Василь Лопата. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – (Українське відродження). – ISBN 5-301-01294-0
648494
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для середнього та старшого шкільного віку / Григор""єв-Наш ; [упоряд. та післям. О.О. Лисенко ; гол. ред. І.Т. Бойко] ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 2011. – 285, [3] с. : іл. – На авантитулі: До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-01-0517-1
648495
  Вітолін Олександр Історія України в науковій спадщині євразійців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 270-273
648496
  Михайлик А.О. Історія України в нумізматиці (спроба реконструкції на основі приватної колекції) / А.О. Михайлик, О.С. Чайка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 73-88
648497
  Кузенко П.Я. Історія України в образотворчому мистецтві Прикарпаття другої пооловини ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 135-142
648498
  Іващенко О.М. Історія України в опорних таблицях : Навч. посіб. для загальноосв. закладів / О.М. Іващенко, Ю.М. Поліщук. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2002. – 304с. – ISBN 966-504-310-2
648499
   Історія України в особах : XIX - XX ст. – Київ : Україна, 1995. – 479 с. – ISBN 5-319-00882-1
648500
  Котляр М.Ф. Історія України в особах : Давньоруська держава / М.Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – 239 с. – ISBN 966-524-004-8
648501
  Чубукова Т. Історія України в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 38-44
648502
  Чубукова Т. Історія України в особах : Автобіограія.Фото.Творча особистість. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-48
648503
  Замлинський В. Історія України в особах IX-XVIII ст. / [В. Замлинський (керівник) та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – 160 с. – ISBN 5-319-01062-1
648504
   Історія України в особах XIX століття / [В.С. Шандра (голова) та ін.]. – Київ : Україна, 2015. – 367, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-429-5


  Зміст: Модерна доба української історії / В. Шандра ; Дмитро Трощинський / О. Ковалевська ; Віктор Кочубей / О. Ковалевська ; Василь Каразин / С. Злупко ; Микола Рєпнін / В. Шандра ; Тадеуш Чацький / О. Карліна ; Євгеній (Болховітінов) / Т. Ананьєва ; ...
648505
  Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л.І. Гайдай. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 436 с. – ISBN 966-7294-41-2
648506
   Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / [Русина О.В. та ін.]. – Київ : Україна, 2012. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-412-7
648507
  Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / Ірина Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – 92, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-838-3
648508
   Історія України в особах: Козаччина / [Горобець В.М. та ін.]. – Київ : Україна, 2013. – 301, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-420-2
648509
   Історія України в особах: литовсько-польська доба. – Київ : Україна, 1997. – 272с. – ISBN 966-524-022-6
648510
  Крещенко Л.М. Історія України в структурі рубрикатора НБУВ: період новітньої історії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 624-627
648511
  Шевченко Т. Історія України в сучасній німецькомовній історичній науці: історики та тематика досліджень // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 202-215. – ISSN 2413-7065
648512
  Вовк Ю.Й. Історія України в художньо-історичних образах з найдавніших часів до середини ХVІ ст. : [навч. посібник] / Ю.Й. Вовк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – 271, [1] с. – ISBN 966-692-453-6
648513
   Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.]: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 318, [1] с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-660-952-9


  У пр. № 1700248 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! Підписи.
648514
  Гуляк А. Історія України в художньому світі І. Нечуя-Левицького (на матеріалі історичної прози письменника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 9-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблеми художньої реалізації історії України крізь виміри історичної прози І.С. Нечуя-Левицького. Laying bare the problem of artistic depiction of the Ukraine history throughout Nechyi-Levitsky"s historical prose.
648515
  Вергунов В. Історія України від "Молодої гвардії" до Тараса Шевченка, або Хто їх зміг об"єднати // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 10-16 августа (№ 32)


  Про Василя Семеновича Костенко (1912-2001) - українського партійного діяча. Кандидат історичних наук. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3 скликань.
648516
   Історія України від найдавніших часів до сьогодення : збірник документів і матеріалів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [за заг. ред. А.П. Коцура, H.В. Терес ; упоряд.: Автушенко І.Б. та ін.]. – Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1100 с. – Бібліогр. наприкінці розд. і у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2147-07-0
648517
  Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
648518
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : навч. посіб. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОіНУ, Одеська нац. юрид. академія. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Харків : Одіссей, 2002. – 480 с. – ISBN 966-633-136-5
648519
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття : навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ ; Одеська нац. юрид. академія. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 473-474. – ISBN 966-633-259-0
648520
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч. посіб. / Л.І. Кормич , В.В. Багацький ; Мін-во освіти і науки, Одеська національна юридична академія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Одіссей, 2001. – 480 с . – ISBN 966-633-072-5
648521
  Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції / І.М. Конончук. – Ніжин : Гідромакс, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-18-3
648522
   Історія України для 10-11 классів. – К., 1991
648523
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
648524
  Лотоцький А. Історія України для дітей / А. Лотоцький. – Київ : Просвіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-7707-2094-8
648525
  Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / Нартов Віктор Васильович. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 349, [3] с. – Бібліогр.: с. 348-349. – ISBN 966-343-352-3
648526
  Грушевський М.С. Історія України з ілюстраціями і доповненнями / М.С. Грушевський ; [уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ; автор статті В.К. Губарев ; пер. з рос. : К.Ф. Салівон, І.Г. Данилюк]. – Донецьк : БАО, 2011. – 526, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-561-8
648527
  Федака С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посібник / С.Д. Федака. – Київ : Знання, 2014. – 782, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-732-0
648528
  Гісем О.В. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. : Білети та відповіді: 9 клас / О.В. Гісем; Київ.міжрег.ін-тут вдосконал. вчителів ім.Б.Гринченка; О.В.Гісем, А.Л.Ольбушевський, В.М.Щербина. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 96 с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-074-2
648529
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку XX століття : курс лекцій / П.С. Гончарук ; МОНУ ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 524, [4] с. – ISBN 966-8365-98-4
648530
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навчальний посібник / П.С. Гончарук. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-364-770-8
648531
   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищ. навч. закл. / [Литвин В.М. (кер.) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 645-668. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-561-5
648532
  Семененко В.І. Історія України з прадавніх часів до сьогодення : навчальний посібник / В.І. Семененко, Л.О. Радченко; за ред. М.І. Бондаренка. – 2-ге вид., виправлене та доп. – Харків : Торсінг, 2000. – 495 с. – Бібліогр.: с.475-494. – ISBN 966-7661-09-1
648533
  Турченко Ф.Г. Історія України кінець XVIII - початок ХХ століття : Підручн. для 9 кл. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2000. – 424 с. – ISBN 966-504-217-3
648534
  Филипенко А.О. Історія України на сторінках "Історії Придніпровської Молдавської Республіки" // Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Упр. у справах національностей та міграції Одес. обл. держ. адміністрації, Філол. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-318-121-4
648535
   Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
648536
  Яковенко Наталія Історія України не є часом втрачених можливостей // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 3-14
648537
  Гирич І. Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті / Ігор Гирич ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-193-019-2
648538
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : (Продовження. Поч. див.в №№2-4 журналу за 2011 р.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 39-44
648539
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-42
648540
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-26
648541
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
648542
  Чабукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : Русова Софія Федорівна(1856-1940) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – C. 38-44
648543
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
648544
  Свідерська В. Історія України та всесвітня історія (XX ст.) : 11 класс. Відпов. на екзамен. білети / В. Свідерська, Н. Свідерська, Ю. Свідерський. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 160 с. – ISBN 966-562-195-5
648545
   Історія України та Всесвітня історія XX століття : Білети та відповіді: 11кл. – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 160 с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-079-3
648546
   Історія України та Всесвітня історія ХХ століття : Білети та відповіді. 11 клас. Плани відповідей. Ключеві дати. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 112с. – ISBN 966-7437-57-4
648547
  Стрижак В.М. Історія України та всесвітня історія. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
648548
   Історія України та її державності : Навчальний посібник. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368с. – ISBN 966-8450-16-7
648549
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу : пер. з рос. / О.Я. Єфименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 256 с.
648550
  Енгель Історія України та українських козаків / Енгель, Йоган-Христіан // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 135-176. – ISBN 978-966-8603-36-5
648551
  Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків / Енгель Йоганн-Христіан ; [упоряд.: Т.О. Чугуй ; заг. ред.: В.В. Кравченко ; комент.: Д.М. Чорний та ін. ; пер.: Ю.О. Голубкін та ін.]. – Харків : Факт, 2014. – 639, [1] с. – Пер. з нім. видання 1796 р. - Другий тит. арк. ориг. - Покажч.: с. 616-629. – Бібліогр. в прим.: с. 485-524 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-637-763-3
648552
  Кармазін А. Історія України у віддзеркаленні творчості Михайла Вериківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Досліджено ключове значення національно-історичної образності у спадщині Михайла Вериківського. Розглянуто різні позиції стосовно національно-історичної тематики в суспільстві та культурі від 40-х років ХХ століття до сучасності. Проаналізовано вплив ...
648553
  Зашкільняк Л.О. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 42-46. – ISSN 1996-5931


  Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були ...
648554
  Овчаренко Е. Історія України у поштових марках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
648555
  Рибак І.В. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях : [Навчальний посібник для студентів вищих закладів] / І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв; МОНУ; Хмельницкий ін-т бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 199с. – ISBN 966-8365-82-8
648556
  Власенко С.І. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія / С.І. Власенко, О.Є. Лисенко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 204-215. – ISSN 0320-9466
648557
  Пода Н.В. Історія України ХХ століття: Запитання. Відповіді. Терміни , поняття : Для старшокласників та абітурієнтів / Н.В. Пода. – Київ : Знання
ХХ століття. – 1997. – 279с.
648558
  Деревінський В. Історія України як складник національної безпеки України // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 177-183. – ISBN 978-966-428-398-1
648559
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1991. – 226 с.
648560
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид.стер. – Київ : Либідь, 1992. – 228с. – Репринтное издание. – ISBN 5-325-00306-2
648561
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256с. – ISBN 5-203-01642-9
648562
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ, 1994. – 256с.
648563
  Коляда І. Історія України. : 10 кл.: Зошит-конспект тем: Проб. навч. посіб. / І. Коляда, О. Сушко, О. Ількова. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 128с. – ISBN 966-539-047-3
648564
   Історія України. 11 клас : навч. посібник для 11 кл. серед. загальноосвіт. школи / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко, Ф.Л. Левітас, О.В. Гісем; авт.-упоряд.: Шевчук В.П., Тараненко М.Г., Левітас Ф.Л., Гісем О.В. – Запоріжжя : Прем"єр, 2003. – 368 с. – ISBN 966-685-091-5


  Викладені в практичному аспекті положення екологічного права, а саме - на законодавчому рівні конкретизує їхнє застосування до конкретних екологічних порушень з метою юридичного захисту навколишнього середовища України.
648565
   Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик : 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Вощевська Н.Г, Литвин О.В., Приліпко Т.А. та ін. ; ред.: Скорохватова А.В., Мусіна З.Х. ; наук. ред., вступ. слово: Боряк Г.В. ; відп. за вип. Скорохватова А.В.]. – Київ : Вініченко, 2018. – 639, [1] с. – Імен. покажч.: с. 555-612. - Геогр. покажч.: с. 613-626. – Бібліогр.: с. 627-636. – ISBN 978-966-2622-32-4
648566
   Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик : [док. масив джерел з історії України за 2018 р., а також бібліогр. опис кн., публ. за 2016-2017 рр.] / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Вініченко, 2019. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 493-562. – Бібліогр.: с. 563-573. – ISBN 978-966-2622-37-9


  Національна історична бібліотека України, 1939
648567
   Історія України. 2020 : бібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко та ін. ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Вініченко, 2021. – 567, [1] с. – Імен. покажчик: с. 481-534. - Геогр. покажчик: с. 535-549. - Список переглянутих і розпис. джерел: 550-563. – ISBN 978-966-2622-47-8


  Національна історична бібліотека України, 1939
648568
  Ладиченко Т.В. Історія України. 7 клас / Ладиченко Т.В., Свідерська В.В., Свідерський Ю.Ю. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 224 с. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-562-328-1
648569
  Смолій В.А. Історія України. 7 клас. Давні часи та середньовіччя : Пробн. підручн. для 7 кл. / В.А. Смолій , В.С. Степанков. – Київ : Освіта, 2000. – 270 с. – ISBN 966-04-0421-2
648570
  Власов В. Історія України. 8 клас : Зошит-конспект тем:Пробний навч.посібник / В. Власов, І. Коляда. – 4-е, доповн. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 176 с. – ISBN 966-539-011-2
648571
  Стрижак В.М. Історія України. 9 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
648572
  Рум"янцев В.О. Історія України. Всесвітня історія XX століття : посібник для вступників до вищих навч. закладів України / В.О. Рум"янцев, М.М. Страхов. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 966-458-010-4
648573
   Історія України. Джерельний літопис / за ред В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [ упорядники : В.І. Червінський, М.І. Обушний, Т.Ю. Горбань та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. – ISBN 978-966-96605-3-4
648574
   Історія України. Джерельний літопис / за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [упоряд.: В.І. Червінський, Л.В. Шимчак, М.І. Обушний та ін.]. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – 831, [1] с. : іл., карти, табл. – Дадатки: с. 830-831. – ISBN 978-966-2003-87-1
648575
  Червінський В.І. Історія України. Джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 895, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-524-436-3


  Книга вміщує документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових доку-ментів, генеалогічних таблиць ...
648576
  Безотосний М. Історія України. Еволюція політичної системи України в 1920-30- ті роки : конспект лекцій : тема 8 / М. Безотосний ; М-во внутр. справ України, Київ. ін-т внутр. справ. – Київ, 1996. – 66 с.
648577
  Реєнт О.П. Історія України. Кінець 18 - початок 20 століття : Навч. посібник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександ Реєнт, Ольга Малій. – Київ : Генеза, 2003. – 224с. – ISBN 966-504-271-8
648578
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти = History of Ukraine Unknown names, events, facts : збірник статей. – Київ : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 9. – 1999
648579
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-1827-3
Вип. 12. – 2001
648580
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 13. – 2001
648581
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ-Донецьк : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 17. – 2001
648582
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ-Донецьк : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 19. – 2001
648583
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 20/21. – 2002
648584
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 22/23. – 2003
648585
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 27. – 2004
648586
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 29. – 2005
648587
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 30. – 2005
648588
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 31. – 2005
648589
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 33. – 2006
648590
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 34. – 2007
648591
   Історія України. Новітня доба : навч. посібник / В.М. Литвин [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Академвидав, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-572-038-7
648592
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання 10-11 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(30)). – ISBN 966-333-338-3
648593
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5(29)). – ISBN 966-333-321-9
648594
  Крушинський В.Ю. Історія України. Події. Факти. Дати / В.Ю. Крушинський, Ю.А. Левенець. – 2-е вид. перераб. і допов. – Київ : Зодіак - Еко, 1993. – 176с. – ISBN 5-7707-3342-X
648595
  Козлітін В.Д. Історія України. Програма курсу в розширенному викладі : Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів середніх навчальних закладів / В.Д. Козлітін, Н.А. Ярко; Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 70с.
648596
   Історія України. Програма спецкурсу "Історія козацького війська". – Київ, 1993. – 16 с.
648597
   Історія України. Тести. 6-11 класи : посібник абітурієнту / [авт.-уклад.: О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська, Є.М. Луняк та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-8226-60-1
648598
   Історія України. Тести. 6-11 класи : абітурієнту : посібник [для використання в навч.-виховному процесі] / [авт.-уклад.: О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-043-1
648599
  Романцов В.О. Історія України. Україна в 20ті - на початку 90-х років XX століття : короткий демографічний огляд : конспект лекції / В.О. Романцов ; МО України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти ; Киів. технол. ін-т легкої промисловості. – Київ : НМК ВО, 1992. – 30 с.
648600
   Історія України. Уроки з історії культури по-новому. 7-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 1(25)). – ISBN 966-333-273-5
648601
  Лях Р.Д. Історія України.З найдавніших часів до XV століття. : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 2-ге вид.виправ.і доп. – Київ : Генеза, 2000. – 320с. – ISBN 966-504-037-5
648602
   Історія України:. – Київ, 1991. – 212 с.
648603
   Історія України: : Учбовий посібник для учнів середніх навчальних закладів. – Київ : РНМК, 1991. – 216 с.
648604
   Історія України: виникнення й розвиток українського козацтва. – Київ, 1991. – 36 с.
648605
  Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : Навчальний посібник / Н.К. Черкашина; МОНУ. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2005. – 384с. – ISBN 966-8556-79-8
648606
  Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період : Підручник для студ. іст. ф-тів вузів / І.К. Рибалка. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 607 с.
648607
   Історія України: з історії національно-державної символіки України. – Теми 3-4. – Київ, 1991. – 20с.
648608
  Лях Р.Д. Історія України: здобутки і завдання подальшого вивчення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 51-56. – ISBN 966-7517-08-X
648609
  Макарчук В.С. Історія України: зовнішнє тестування (на допомогу абітурієнтові) / В.С. Макарчук, І.Я. Вдовичин, І.Я. Терлюк. – Київ : Атіка, 2008. – 196с. – ISBN 978-966-326-299-4
648610
  Довжук І.В. Історія України: імена, події, факти (20 століття) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2002. – 232с. – ISBN 966-590-283-0
648611
  Савченко Н.М. Історія України: модульний курс : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Савченко, М.К. Подольський ; МОНУ. – Київ : Фірма "ІНКОС"; Центр навчальної літератури, 2006. – 543 с. – ISBN 966-364-351-3
648612
   Історія України: навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти : проект для обговорення на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуман. дисциплін. – Київ : Генеза, 1997. – 46 с.
648613
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд України : [факти, міфи, коментарі] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Школа, 2008. – 601, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 588-599. – ISBN 966-8182-62-6
648614
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд. : Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Харків : Видавничий дім ШКОЛА, 2007. – 589, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як укладачі. – Бібліогр.: с. 577-587. – ISBN 966-8182-62-6
648615
   Історія України: первіснообщинний лад і розвиток феодалізму на Україні. – Київ, 1991. – 64с.
648616
  Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917) : навч. посіб.-коментар : [у 2 т.] / Л.І. Гайдай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-398-3
Т. 1 : (А - Н). – 2008. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 507
648617
  Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917) : навчальний посібник-коментар : [у 2 т.] / Л.І. Гайдай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-399-0
Т. 2 : (О - Я). – 2008. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 367
648618
  Горбань Ю.А. Історія України: пріоритети неупередженого пізнання / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 11-12. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розкривається пріоритетність та змістовна суть основоположних принципів історичного пізнання, імперативи неупередженого ставлення до історичних подій і явищ.
648619
   Історія України: програма спецкурсу "Історія козацького війська". – К., 1993. – 16с.
648620
  Єкельчик С. Історія України: становлення модерної нації = Ukraine. Birth of a modern nation / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. А. Цимбал ; за ред. М. Климчука]. – Київ : Laurus, 2011. – 374, [2] с. : іл., карти. – Парал. тит. арк. англ. - Назва обкл.: Історія України. Народження модерної нації. - Покажч.: с. 355-371. – Бібліогр. в прим.: с. 319-353. – ISBN 978-966-2449-18-1
648621
  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 390 с. – ISBN 966-311-016-3
648622
   Історія України: УРСР у 20-30-х роках ХХ століття. – Київ, 1991. – 72с.
648623
   Історія України: хронологія основних подій. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.
648624
   Історія України: школа у творчому пошуку. – К.
7. – 1997. – 29с.
648625
   Історія українознавства : навчальний посібник / [П.П. Кононенко та ін.] ; за ред. П.П. Кононенка. – Київ : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 492-508. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-017-2
648626
  Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 55-67
648627
  Подобєд О. Історія українських міст. Дніпропетровськ // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25
648628
  Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28, Літ.: 29 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи формування українських поселень на півдні України у XVIII ст. Показано також особливості господарського та культурного життя у них.
648629
  Задорожна Людмила Михайлівна Історія українсько-вірменських літературних взаємин ХХ ст. Парадигма розвитку : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.04, 10.01.05 / Задорожна Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 334л.
648630
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене й доповнене. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-635-6
Том 2. – 1995. – 464 с.
648631
  Огієнко І. Історія українського друкарства = History of Ukrainian printing : історично-бібліографічний огляд українского друкарства 15-18в.в. / Іван Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 418 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
648632
  Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00510-3
648633
  Тимошик М.С. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 164-179. – ISBN 966-594-015-5
648634
  Різун В. Історія українського журналістикознавства / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про становлення і розвиток української журналістикознавчої науки від початку ХХ століття до наших днів. Идет речь о становлении и развитии украинской журналистиковедческой науки от начала ХХ в. до наших дней. The article deals with ...
648635
  Госейко Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Любомир Госейко. – Київ : КІНО-КОЛО, 2005. – 464с. – ISBN 966-8864-00-X
648636
   Історія українського кіно : у 5 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-8074-8
Т. 2 : 1930-1945 / [Р. Бучко, О. Волошенюк, А. Дорошенко та ін.]. – 2016. – 443, [3] с., XVL, A-I арк. кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 418-418. - Покажч. фільмів: с. 432-443. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712153 напис:З подякою за повернення до дисципліни думки. Підпис
648637
  Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / Василь Ілляшенко. – Київ : ВІК, 2004. – 412с. – ISBN 966-8680-00-6
648638
  Павлюк Н. Історія українського кінофестивалю "Молодість" (1970-2014 рр.): здобутки та перспективи // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-90295
648639
   Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-349-4
Т. 1. – 2006. – 800с.
648640
   Історія українського козацтва : Нариси: У 2-х томах. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-398-2(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 724с. : іл.
648641
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
Т. 1. – 2011. – 800 с. – Бібліогр.: с. 690-781
648642
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
Т. 2. – 2011. – 724 с. – Бібліогр.: с. 590-700
648643
  Грабарчук Н. Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 343-346. – ISSN 2078-0850
648644
  Голуь О.М. Історія українського консонантизму у викладі П.О. Бузука // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 34-40. – ISBN 978-966-8847-84-4
648645
  Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996. – 176с. – ISBN 5-325-00474-3
648646
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доповн. – Київ : Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1
648647
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – Київ : Академія, 2003. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
648648
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9


  Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах ...
648649
  Павлюк М.В. Історія українського мовознавства XVI-XVIII століть : конспект лекцій для студ. філол. ф-ту / М.В. Павлюк ; МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов"ян. мовознавства. – Одеса, 1970. – 36 с.
648650
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник / В.Г. Скляренко; НАНУ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2006. – 709с. – ISBN 966-00-0555-5
648651
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / Під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с. – Конволют. Переплет з : Єфименко О.Я. Історія українського народу, 1922, вип. 2


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
648652
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка; За pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія. – Харків : Держвидав України ; [З дрк. Р. В. С. Укркрима]
Вип. 2. – 1922. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
648653
  Семенюк С. Історія українського народу / Святослав Семенюк. – Львів : Апріорі, 2010. – 606, [2] с. + 1 арк. карта. – Бібліогр.: с. 591-606. – ISBN 978-966-2154-14-6
648654
  Багаліка Ю.О. Історія українського народу у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Історія ; вип. 54)


  Досліджено, якою постає історія українського народу у творчості Лесі Українки, визначено пріоритети вітчизняної історії, яким надавала перевагу письменниця.
648655
  Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. / З передмовою Миколи Макаренка. / Українська Академії наук. Всеукр. Археолог. комітет, відділ мистецтва. – У Київі (Київ) : З друк. Українська Академії наук, 1927. – 27, XII с. : порт. Павлуцького + табл. XII
648656
  Степаненко М.І. Історія українського орфографічного кодексу й сучасні правописні дискусії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 9-12.
648657
  Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
648658
  Микитка О.Б. Історія українського перекладу на сторінках журналу "Всесвіт" (2001-2010 рр.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 362-366
648659
  Єфремов С.О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 3-тє вид. , з одмінами і додатками. – Київ : Вид. "Вік" ; [Друк акц. т-ва "Петро Барський"], 1917. – 460, XVI с.


  На тит. ст. призвище: Грунский
648660
  Сулима М. Історія українського письменства : Конспект. – Харків : Держвидав України, 1923. – 38 с.
648661
  Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов; ред. і передм. М.К. Наєнка. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – ISBN 5-7707-8836-4
648662
   Історія українського права : навчальний посібник. – Київ : Олан, 2001. – 214 с. – ISBN 966-7320-00-6
648663
  Захарченко П. Історія українського права : навч. посібник / Петро Захарченко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Освіта України, 2019. – 430, [2] с. – Бібліогр.: с. 417-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-31-0
648664
  Захарченко П. Історія українського права: поняттєва, історіографічна та компаративістична складові її ідентифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932


  Проаналізовано підходи істориків права до категорії "історія українського права", пропонується її авторське визначення та періодизація в історичному вимірі. Наголошено на прикладах у відмінностях в еволюції, сутності та змісті українського права від ...
648665
  Букет Є.В. Історія українського села. Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки / Євген Букет, Віталій Коцур, Леся Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2018. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7747-00-9
648666
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0577-1
Том 1. – 2006. – 632с.
648667
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0562-8
Том 2. – 2006. – 632с.
648668
  Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
648669
  Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
648670
  Кара-Васильєва Історія української вишивки = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
648671
   Історія української географії : всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-562-342-7
Вип. 1. – 2000
648672
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
Вип. 16. – 2007. – мова укр., англ.
648673
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07-0845-7
Вип. 17. – 2008. – 137, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
648674
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07-0845-7
Вип. 18. – 2008. – 134, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
648675
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2000-
Вип. 19. – 2009. – 130, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
648676
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2000-
Вип. 20. – 2009. – 142, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
648677
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2000-
Вип. 27. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
648678
  Бойко Валентина Історія Української географії та картографії : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви
648679
  Ющенко Історія української гривні / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
648680
  Нагаєвський Ісидор Історія Української держави двадцятого століття = De historia Reipublicae Ukrainae in saeculo XX / Нагаєвський Ісидор; Укр. катол. унів. ім. свКлимента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1989. – 486с. – (Сер.: [Opera Universitatis catholicae Ucrainorum] ; Vol.68)
648681
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1994. – 413 с. – ISBN 5-333-01198-2
648682
  Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття / І. Нагаєвський. – . – Київ : Український письменник, 1993. – 413с. – ISBN 5-333-01198-2
648683
  Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
648684
  Пивовар С.Ф. Історія української державності XІІ-XVIII ст. у працях вітчизняних учених 1960-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 20-21. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності XII-XVIII ст. у радянській історіографії 1960-х рр.
648685
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
648686
  Рубанка А.В. Історія української дипломатії 1917 - 1921 рр. очима молодих дослідників // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 237-239
648687
  Матяш І.Б. Історія української дипломатії в канадських архівах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 192-199
648688
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : Навч. посіб. для студ., аспірантів спеціальностей / Дмитро Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0330-4
648689
  Матвієнко Віктор Історія української дипломатії ХХ століття у постатях / Матвієнко Віктор, Головченко Володимир; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 266с. – ISBN 966-594-252-2
648690
   Історія української естетичної думки : монографія / [В.А. Личковах та ін.] ; за ред. В.А. Личковаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 386, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - Авт. зазнач. на.звороті тит. арк. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-379. – ISBN 978-611-01-0586-6
648691
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7880-95-8
648692
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-269 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-594-3
648693
  Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості XIX-XX століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.М. Сидоренко ; [наук. ред. В.В. Різун ; ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-501-1
648694
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: традиції і тенденції // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С.
648695
  Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440с. – ISBN 5-325-00528-6
648696
  Залізняк Л.Л. Історія української індоєвропеїстики // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-18. – ISSN 0235-3490


  "Згадуються Грушевський М.С., Телегін Д.Я., Конча С.В. та інш."
648697
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192с. – ISBN 5-7770-0600-0
648698
   Історія української культури = History of ukrainian culture : [збірник матеріалів]. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Видав Іван Тиктор. – (Клюб приятелів української книжки). – ISBN 966-06-0161-1
Т. 1 : 1. Мітологія, 2. Побут, 3. Письменство. – 1964. – 480 с. : іл. – 322 іл. - Розг. тит. арк.
648699
   Історія української культури. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
648700
   Історія української культури. – Київ : Либідь, 1994. – 656 с. – ISBN 5-325-00589-8
648701
   Історія української культури. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1999. – 656с. – ISBN 966-06-0126-3
648702
   Історія української культури. – 3-те видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 656с. – ISBN 966-06-0161-1
648703
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0542-3
Т. 1 : Історія культури давнього населення України/Ред.кол.: П.П.Толочко, Д.Н.Козак, Р.С.Орлов та ін.; Авт.: Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін. – 2001. – 1136с.
648704
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0570-9
Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / Ред.кол.тому; Ісаєвич Я.Д., Ясіновський Ю.П., Войтович Л.В. та інші. – 2001. – 848 с.
648705
   Історія української культури : у 5 т. / М.П. Бондар, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчук, В.В. та ін. Рубан; НАНУ ; ред. кол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0188-6
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття. – 2005. – 1296 с.
648706
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 258 с. – ISBN 966-351-154-0
648707
   Історія української культури : комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентів усіх спеціальностей) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Філософ. ф-т, К-ра українознавства ; [уклад. : Кравченко В.В., Чорний Д.М., Чугуєнко М.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – (Методична література)
648708
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-346-790-0


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
648709
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
648710
   Історія української культури : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [автори тому : Агеєва В.П., Барабан Л.І., Бетко І.П. та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 1033 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 960-990
648711
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / автори тому : Ажнюк Б.М., Бондар М.П., Горбачов Д.О. [та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 863 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 813-830
648712
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
648713
   Історія української культури : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
648714
  Аксьонова Н.В. Історія української культури : навч.-метод. посібник / Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугай Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-623-876-7
648715
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
648716
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л.Ф. та ін.] ; редкол.: Жулинський М.Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2013. – 941, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 879-939. – Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.
648717
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю. Павлов, Т.Ф. Мельничук, І.В. Грищенко та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 285-299. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0400-5
648718
  Кордон М.В. Історія української культури : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Кордон М.В. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-335 та в підрядк. прим. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-014-9
648719
  Власов В. Історія української культури першої половини ХYII ст. : Чим уславився митрополит Петро Могила. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-23.
648720
  Сидорова О. Історія української культури у творчій спадщині Володимира Міяковського (1888-1972) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 48-54. – ISSN 2076-1554
648721
   Історія української культури: термінологічний словник : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
648722
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Лвів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Загальна бібліотекака "Просвіти" ; Ч. 1)
Т. 1 : До кінця ХV віку : з 53 ілюстраціями. – 1920. – 344 с.: мал., портр., табл.


  На окр. арк. присвята: Славній Памяти Невмірущих Борців за Зєдинену, Вільну, Самостійну й Незалежну Україну. – Розд. кн.: Основи давньої доби української лїтератури; Перекладне письменство; Оригінальне письменство духовного змісту; Літописи; Поезія; ...
648723
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 2, ч. 1 : Віки XVI-XVIII : (З 46 ілюстраціями). – 1921. – 416 с. : [46 іл.] + табл.


  Розд. кн.: Національне пробудження українського народу; Від давніх до нових течій в письменстві; Полемічне письменство; Київська схоластика. – В кн. портр. Гедеона Балабана, Єлисея Плетенецького, Петра Могили, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Г. ...
648724
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 1, ч. 1, кн. 1. – 1923. – 360 с.


  Hа с. 3 пpисвята: Укpаїнському наpодови показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! - Розд. кн.: Вступ (памяти М. Максимовича); Початки і pозвій словесного мистецтва; Соціяльна і культуpна обстанова укp[аїнської] твоpчости (памяти В. ...
648725
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім.Шевченка]
Т. 2 частини першої, кн. 2. – 1923. – 232 с.


  Розд. кн.: Книжна словесність київської доби (памяти І. Фpанка); Оpигінальне письменство ХI-ХII вв.; Твоpчість ХII-ХIII в. Слово о полку Ігоpевім (памяти О. Огоновського)
648726
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 3 частини першої, кн. 3. – 1923. – 296 с.


  Розд. кн.: Оpигінальне письменство ХII-ХIII в. (далі): Дpужинна повість (памяти М. Дашкевича); Релігійна літеpатуpа ХII-ХIII вв.; Галицько-Волинська доба (памяти І. Шаpаневича). - В кн. також уpив. з літописів та агіогpафічних твоpів. - Доповнення [до ...
648727
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львов) : Накл. Т-ва "Просвіта" з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – ([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 3, ч. 2 : Віки XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями). – 1924. – IV, 564 с.
648728
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 4 : Устна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1925. – 689 с.
648729
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). – 1926. – 206 с.
648730
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). Друга половина. – 1927. – 516 с.
648731
  Чижевский Д. Історія української літератури / Д. Чижевский. – Прага
Том 2. – 1942. – 144с.
648732
  Білецький Л. Історія української літератури / Др. Леонід Білецький. – Авгсбург : [б. в.]
Т. 1 : Народня поезія. – 1947. – 328 с.
648733
   Історія української літератури. – Київ
Т. 1. – 1950. – 536 с.
648734
  Шаховський С.М. Історія української літератури : короткий нарис / С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа
випуск перший. – 1951. – 132 с.
648735
   Історія української літератури. – Київ : Академвидав
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1954. – 731 с.
648736
  Чижевський Дмитро Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Чижевський Дмитро; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 511 с. : портр.
648737
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0024-3
Кн. 1. – 1992. – 671 с.
648738
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – Вид. 2-е випр. – Львов : Світ
Кн. 2. – 1992. – 580 с.
648739
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський; Упорядн. В.В.Яременко. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 5, кн. 2 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-15 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1993. – 285 с.
648740
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00512-Х; 5-325-00572-3
Т. 4, кн. 1 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1994. – 336 с.
648741
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5325005138
Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17 вв. – 1994. – 319 с.
648742
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00606-1
Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1995. – 256 с.
648743
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.). – ISBN 5-325-00673
Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 264 с.
648744
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.)
Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 280 с.
648745
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-143-0


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
648746
   Історія української літератури : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
Т. 1 : Давня література (X - перша половина XVI ст.) / Пелешенко Ю. [та ін.] ; наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 811-835. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648747
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-418-5
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 510, [2] с. – На авантит. назва 1-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 497-510
648748
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред.: М. Жулинський ; [передм. М. Жулинського ]. – 2014. – 781, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 757-779. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648749
   Історія української літератури : навч. посібник : у 3 т. / за ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-507-6
Т. 3 : Кінець XX - поч. XXI ст. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]. – 2017. – 543, [1] с. : портр. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 536-543. – Бібліогр. в кінці розд.
648750
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1731-3
Т.7, кн. 1 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред. Л. Мороз. – 2020. – 529, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648751
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1746-7
Т.7, кн. 2 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред.: Лариса Мороз. – 2021. – 501, [3] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 479-502. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648752
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова), О. Боронь, Л. Скупейко [та ін.] ; заг. ред. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1874-7
Т. 6 : Література XIX століття (1857-1870-ті роки) / [М. Бондар, Н. Бойко, Г. Гаджилова та ін.] ; наук. ред.: М. Бондар. – 2022. – 1077, [3] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
648753
   Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки XIX століття) : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська та ін. ] ; за ред. Г.Ф. Семенюка ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
648754
  Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський; фахове редагування, передм. М.К. Наєнка. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с. – ISBN 5-7707-5647-0
648755
  Новик О.П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Новик; МОНУ, Бердянський державний педагогічний ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-590-9
648756
   Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Книга 1. – 2002. – 575с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
648757
   Історія української літератури 19 століття. У 3-х кн. : Hавч.посібн.для студ.філол.спец.вузів / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; За ред. М.Т.Яценка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0054-2
Кн. 3 : 70-90-ті роки 19 ст. – 1998. – 432с.
648758
   Історія української літератури 50-60-х років XIX століття : підручник / [Г.Ф. Семенюк, О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська та ін.] ; за наук. ред. проф. Г.Ф. Семенюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 303, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 298-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-946-0
648759
   Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
Т.1. – 1999. – 613, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці гл. і в підрядк. прим.
648760
  Полєк В.Т. Історія української літератури X - XVII століть : навчальний посібник для студ. філол. фак-тів внз / В.Т. Полєк. – Київ : Вища школа, 1994. – 144с. – ISBN 5-11-004281-0
648761
  Гнідан О.Д. Історія української літератури XIX - початку XX століття / О.Д. Гнідан. – Київ, 1987. – 158 с.
648762
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн.: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред.: О.Д. Гнідан ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-148-8
Кн. 2. – 2003. – 439 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
648763
   Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; за ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0391-6(Кн.1) ; 966-06-0390-8;
Кн. 1. – 2005. – 654 с.
648764
   Історія української літератури XIX століття : У 2-х кн.: Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. Кодак та ін.; За ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0392-4 (кн.2)
Кн. 2. – 2006. – 712с. – Шифр дубл 8у Істо.Доп. карт.фл.,ст,жур.


  Підручник для студентів вищих навчальних закладів
648765
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-081-3
Т. 2 / [В.І. Кузьменко та ін.]. – 2014. – 532, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р.
648766
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00579-5; 5-325-00571-5
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1994. – 784 с.
648767
   Історія української літератури XX століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
648768
   Історія української літератури другої половини 19 ст.. – Київ, 1966
648769
   Історія української літератури другої половини XIX ст. : підручник для філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1986. – 431с.
648770
  Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
648771
  Ковалець Л.М. Історія української літератури першої половини ХІХ століття : навч.-метод. посіб. для студентів II курсу спец. 014 Середня освіта (укр. мова та літ.) / Лідія Ковалець ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2020. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 48–63
648772
   Історія української літератури т.1 частина 1. – Київ : Радянська школа, 1947. – 223 с.
648773
   Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
648774
   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : [підруч. для студентів ВНЗ] / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко; [О.А.Галич, І.Є.Бойцун, В.В.Кизилова та ін. ; За ред. Галича О.А.] ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-364-224-6
648775
   Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Кн. 2. – 2006. – 496с.


  Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської ...
648776
   Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко; Відп. ред. Волинський П.К. ; Київськ. держ. пед. ін-т. – Київ : Радянська школа, 1964. – 575 с.
648777
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-450-5
Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 471, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 467-471
648778
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00679-7 (кн. 1) ; 5-325-00680-0
Кн. 1. – 1996. – 416 с.
648779
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посібник для сту. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9 (кн. 2) ; 5-325-00680-0
Кн. 2. – 1998. – 352 с.
648780
   Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. : Hавч. посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9
Кн. 2. – 1998. – 352с.
648781
  Корнієнко Н.П. Історія української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 31с.
648782
  Плющ П.П. Історія української літературної мови : підручник / П.П. Плющ. – Київ : Вища школа, 1971. – 423 с.
648783
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практикум : [навч. посібник для вищ. навч. закладів] / Н.Д. Бабич. – Львів : Вища школа, 1983. – 244 с. – Бібліогр.: с. 242-243 (61 назва)
648784
  Блик О.П. Історія української літературної мови : навч. посібник : практ. заняття / О.П. Блик. – Київ : Вища школа, 1987. – 207 с.


  Пpактичнi заняття охоплюють усi основнi етапи iстоpiї укpаїнської лiтеpатуpної мови. Методичнi pекомендацiї i поpади допоможуть у самостiйнiй pоботi студентам: вiд визначення мовних особливостей лiтеpатуpних пам"яток, пpоцесу фоpмування лiтеpатуpної ...
648785
  Огієнко І. Історія української літературної мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 137-160. – ISBN 5-325-00794-7
648786
  Іларіон Історія української літературної мови / Іларіон; Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440с. – ("Запізніле вороття": Видавничий проект фундації ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) ; 2 : Канадські першодруки І.Огієнка). – ISBN 966-7821-01-3
648787
  Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. – ISBN 966-7821-18-8
648788
  Ніка О. Історія української літературної мови в актуальних контекстах: П.Д. Тимошенко // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 59-66. – ISBN 978-617-7480-37-1
648789
  Ніка О.І. Історія української літературної мови в системі нового знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 57-68
648790
   Історія української мови : Хрестоматія. – Київ : Либідь., 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00794-7
648791
  Степаненко М.І. Історія української мови / М.І. Степаненко; НАНУ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ, 1998. – 149с. – ISBN 966-02-0494-9
648792
  Крижанівська О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
648793
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-301, на початку частин, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-859-3
648794
   Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – Київ : Пульсари, 2003. – 124с. – ISBN 966-7671-59-3
648795
  Добосевич У.Б. Історія української мови в науковій спадщині Л.М. Полюги // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 117-131. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
648796
  Ільченко В. Історія української мови в піснях, танцях і квестах // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Побачити на власні очі фотокопії "Універсалу Богдана Хмельницького" та інтермедій 1718 року, повчитися читати староукраїнською мовою, потренуватися писати пером і чорнилом або ж повправлятися в каліграфії на восковій дощечці мали нагоду гості фестивалю ...
648797
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 699 с.
648798
  Довбня Л. Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 89-94. – ISBN 978-617-7009-20-6
648799
  Мартинюк Т. Історія української музики в науковому осмисленні Любові Кияновської // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 104-112. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517
648800
  Побережна Г. Історія української музики Степана Лісецького // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
648801
  Безпалько В. Історія української музичної культури середини XVI - початку XVII ст. (у світлі актових джерел Волині) / В. Безпалько, І. Кузьмінський // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 66
648802
  Пальонний В.І. Історія української музичної фольклористики (1960-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. мистецтв. наук: 17.00.01 / Пальонний В.І.;. – Київ, 1997. – 16с.
648803
  Яременко Л. Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  У роботі семінару "Історія української науки в документах" взяли участь фахівці у галузі архівознавства, джерелознавства, археографії, історії науки, викладачі вишів, бібліотечні та музейні працівники установ Києва, Львова, Ніжина, наукові дослідження ...
648804
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-5-1
[Вип. 2]. – 1999
648805
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-528-089-9
Вип. 3. – 2000
648806
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-4-2
Вип. 7. – 2002
648807
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-17-4
Вип. 8. – 2002
648808
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-26-8
Вип. 11. – 2003
648809
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-25-X
Вип. 12. – 2003
648810
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-81-0
Вип. 13. – 2003
648811
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-773780-2
Вип. 14. – 2004
648812
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-79-9
Вип. 15. – 2004
648813
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 16. – 2004
648814
  Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918 - 1929) = History of ukrainian national democracy (1918 - 1929) / М.В. Кугутяк; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень нац. акад. наук України. Наукове тов-ство ім. Т.Шевченка. – Київ - Івано-Франківськ : Плай. – ISBN 966-640-102-9
Том 1. – 2002. – 536с.
648815
  Павлова Л. Історія Української нотаріальної палати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 106-110.
648816
  Павлова Л. Історія Української нотаріальної палати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 84-88.
648817
  Сергійчук В.І. Історія Української Повстанської Армії. Продиктував Отаман Тарас Бульба Боровець // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 252-262. – ISBN 978-966-2911-24-4
648818
  Гусєв Віктор Історія Української полонії очима етнополітолога : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112
648819
  Баженов О.А. Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 31-40. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
648820
   Історія української преси. ХХ століття : Хрестоматія. Навч. посібник. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 352с. – ISBN 966-95575-6-9
648821
   Історія Української РСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1953. – 784 с.
648822
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
Т. 1. – 1955. – 908 с.
648823
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1957. – 780 с., вкл. карти
648824
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 780 с., вкл. карти
648825
  Касименко О.К. Історія Української РСР : популярний нарис / О.К. Касименко. – Київ, 1960. – 400 с.
648826
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР / В.А. Дядиченко. – Київ, 1965. – 456с.
648827
   Історія Української РСР : (науково-популярний нарис). – Київ : Політвидав, 1967. – 410 с., 8л. іл.
648828
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 808 с.
648829
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1967. – 859 с.
648830
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 9-е. – Київ, 1975. – 151с.
648831
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 10-е. – Київ, 1976. – 151с.
648832
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найд.часів до сер. XVII ст.). Кн. 1 : Первіснооб.лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до друг.пол.XIII ст.) / ред. І.І. Артеменко. – 1977. – 443 с. : іл.
648833
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917-1920) / ред. М.І. Супруненко. – 1977. – 591 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
648834
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Українська РСР у період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства (1921-1941) / Ред. П.П. Гудзенко. – 1977. – 543 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
648835
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941-1945) / Ред. В.І. Клоков. – 1977. – 536 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
648836
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Україна в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму (XIX ст.) / ред. А.Г. Шевелєв. – 1978. – 607 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
648837
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Україна в період імперіалізму (1900-1917) / Ред. Ф.Є. Лось. – 1978. – 532 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
648838
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 2 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найдавніших часів до сер. XVII ст.). Кн.2 : Розвиток феодалізму. Наростання антифеодальної і визвольної боротьби (друг. пол.XIII-пер. пол.XVIIст.) / ред. В.О. Голобуцький. – 1979. – 343 с. : іл.
648839
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Визвольна війна і возз"єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друг. пол. XVII-XVIIIст.) / В.Й. Борисенко та ін. ; ред. Г.Я. Сергієнко. – 1979. – 615с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
648840
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 2 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 698с. : іл.
648841
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 1 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму ы поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.1 : Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945-50-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 390с. : іл.
648842
   Історія Української РСР : Короткий нарис. – Київ : Наукова думка, 1981. – 526 с.
648843
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР / В.Г. та ін. Сарбей. – 2-е вид. – Київ, 1984. – 159с.
648844
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1983 р. – 1985
648845
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1984 р. – 1985
648846
  Сарбей В.Г. Історія Української РСР / В.Г. Сарбей, В.Є. Спицький. – Вид. 2-е із змінами. – Київ, 1987. – 176с.
648847
   Історія Української РСР : yауково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1986 р. – 1987
648848
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1987 р. – 1988
648849
   Історія Української РСР : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
Вип. 21 : за 1988 рік. – 1989
648850
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР : 8-9 кл. / В.Г. та ін. Сарбей. – Київ, 1990. – 270с.
648851
   Історія Української РСР (період капіталізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
648852
   Історія Української РСР (період феодалізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 83 с.
648853
   Історія Української РСР за 1968 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1968 р. – 1971
648854
   Історія Української РСР за 1970 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1970 р. – 1977
648855
   Історія Української РСР за 1971 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1971 р. – 1978
648856
   Історія Української РСР за 1973 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1973 р. – 1978
648857
   Історія Української РСР за 1974 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1974 р. – 1979
648858
   Історія Української РСР за 1975 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1975 р. – 1979
648859
   Історія Української РСР за 1979 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1979 р. – 1981
648860
   Історія Української РСР за 1980 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1980 р. – 1982
648861
   Історія Української РСР за 1981 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1981 р. – 1982
648862
   Історія Української РСР за 1982 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1982 р. – 1983
648863
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 2-е вид.. доп. перероб. – Київ, 1963. – 216с.
648864
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1964. – 216с.
648865
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 5-е вид. – Київ, 1966. – 224с.
648866
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось. – 4-е вид. – Київ, 1970. – 152с.
648867
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
648868
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – Київ, 1968. – 192с.
648869
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 3-є вид. – Київ, 1970. – 192с.
648870
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 4-е вид. – Київ, 1971. – 192с.
648871
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 5-е вид. – Київ, 1972. – 192с.
648872
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 9-е вид. – Київ, 1976. – 192с.
648873
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 10-е вид., перероб. – Київ, 1979. – 176с.
648874
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 2-ге вид-ня. – Київ : Вища школа, Знання, 2000. – 326с. – ISBN 5-11-004739-1; 966-620-060-0
648875
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 326 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-620-072-4
648876
   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. та ін. Остафійчук; С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. Остафійчук та ін.; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 358с. – ISBN 966-311-056-2
648877
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
648878
  Вертипорох Є. Історія української фармації // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 38-39
648879
  Федів Ю.А. Історія української філософіі : Навчальний посібник / Ю.А. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 512c. – ISBN 966-524-070-6
648880
  Федів Ю. Історія української філософії : курс лекцій / Юрій Федів ; Міністерство освіти України. – Київ, 1994. – 145 с.
648881
  Горський В.С. Історія української філософії : навчальний посібник : курс лекцій / В.С. Горський; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – ISBN 966-00-0022-7
648882
  Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0022-7; 966-00-0023-5
648883
  Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій.Hавчальний посібник для студентів вузів / В.С. Горський. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 288с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0126-6
648884
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0333-9
648885
  Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
648886
   Історія української філософії : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-62-5
648887
  Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-299. – ISBN 978-966-439-469-4
648888
  Руденко С.В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті в узагальненому вигляді пропонуються результати проведеного автором комплексного дослідження сучасних методологічних проблем розвитку історії української філософії та можливих шляхів їх розв"язання. В статье в обощенном виде предлагаются ...
648889
  Прадід Ю.Ф. Історія української фразеографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр.: Літ.: поз.: 50. – ISSN 0027-2833
648890
  Кравець В. Історія української школи і педагогики / В. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 358с.
648891
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навчальний посібник / За ред. О.О.Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-180-1


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
648892
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 768 с. – ISBN 966-346-070-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
648893
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448с. – Шифр дубл.37 Люба.Доп.карт.ст. – ISBN 966-346-196-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
648894
  Вакулюк П.Г. Історія українців / П.Г. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-69-Х
648895
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР : дорадянський період / І.К. Рибалка. – Київ : Вища школа, 1978. – 592 с.
648896
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР. Епоха соціалізму : підручник / І.К. Рибалка, В.М. Довгопол. – Київ : Вища школа, 1982. – 640 с.
648897
  Чубукова Т. Історія Укрвїни першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – C. 35-37
648898
  Бевз Г.П. Історія Уманщини / Г.П. Бевз. – Київ, 1997. – 104с.
648899
  Рилова О.Ю. Історія університету: І. Кант // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 108-109
648900
  Киричук Ю.А. Історія УПА / Юрій Киричук. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. – 68с. : іл.
648901
  Васьковська Т. Історія упаковки та її сучасна охорона як об"єкта інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 14-16. – ISSN 1608-6422
648902
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 02 (218), січень. – С. 6
648903
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 6
648904
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 04 (220), лютий. – С. 6
648905
   Історія УРСР. – К.
2. – 1962. – 57с.
648906
   Історія УРСР. – Київ
Вип 1 : Программа до курсу. – 1963. – 92 с.
648907
  Орленко М.І. Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври - головної святині східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 97-113. – ISSN 2077-3455
648908
   Історія успіхів української фізіологічної школи. Видатні українські фізіологи / І. Тимофійчук, С. Семененко, Л. Роман, С. Боштан, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 4 (8). – С. 60-65. – ISSN 2311-9896


  Рассмотрены этапы развития отечественной физиологии с начала 30-х годов XX века. Вспоминается Киевський университет имени Т. Шевченко.
648909
  Гегманн Г. Історія успіху чотирьох. Вишеградська група як регіональна інтеграційна платформа Центральної Європи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 20 (704), 21.05- 27.05.2021. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
648910
  Доній О. Історія УСС мовою документів і фактів ( 1989 - 1999 ) / О. Доній, О. Синельников. – Київ : Смолоскип, 1999. – 324с. – ISBN 966-7332-21-7
648911
  Голіцин Ю. Історія утворення Латинського монетного союзу // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 34-36
648912
  Скрипченко Н. Історія фамільного архіву Кочубеїв (початок XVII - кінець XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 39-40
648913
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
1. – 1951. – 512 с.
648914
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
2. – 1959. – 416 с.
648915
  Кордун Г.Г. Історія фізики : короткий курс; навч. посібник / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1974. – 221 с.
648916
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1980. – 336 с.
648917
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 3-е вид., перероб.і доп. – Київ : Вища школа, 1993. – 280с.
648918
  Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку XXI століття : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 436 с.
648919
  Венгер Є.Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. – Київ : Деснянська правда, 2011. – 127, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-502-492-7
648920
  Татаркевич В.Г. Історія філософії / В.Г. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-048-1
Т. 1 : Антична та середньовічна філософія. – 1997. – 456 с.
648921
  Татаркевич В. Історія філософії / В. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-039-2; 966-561-140-2
Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. – 1999. – 352с.
648922
  Татаркевич Владислав Історія філософії / Татаркевич Владислав; Переклад з польської О.Гірного; Наукю ред. В. Петрушенко. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-141-0
т.3 : Філософія ХІХ століття і новітня. – 1999. – 568с. – Бібліогр.: с.460-516
648923
  Бичко А.К. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. закладів освіти / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ : Либідь, 2001. – 408 с. – ISBN 966-06-0181-6
648924
   Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / КНУТШ. Філософ. фак-тет каф. історії філософ.; В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, В.А. Бугров та інші; За ред. : В.І.Ярошовця. – Київ : Парапан, 2002. – 774с. – ISBN 966-8210-01-8
648925
   Історія філософії : підруч. для вищої школи / В.Г. Кремень, В.С. Афанасенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Е. Головченко, Л.В. та ін. Губерський. – 2-е вид. перероб. и доп. – Харків : Прапор, 2003. – 768 с. – ISBN 966-7880-62-1
648926
   Історія філософії : cловник. – Київ : Знання України, 2006. – 1200 с. – ISBN 966-316-069-1
648927
  Буслинський В.А. Історія філософії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.А. Буслинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 213-215 та в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-038-6
648928
   Історія філософії : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, Н.М. та ін. Бобошко; В.І. Ярошовець, О.В. Александрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін.; КНУТШ; [за ред.: В.І. Ярошовця ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-975-6
Т. 1. – 2007. – 472с.
648929
   Історія філософії : у 2-х томах : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін. ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет. – ISBN 966-594-976-4
Т. 2 : Історія філософії. – 2008. – 536 с.
648930
   Історія філософії : підручник / [В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, А.К. Бичко та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 927, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-439-235-5
648931
   Історія філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Алєксандрова О.В. [та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; МОНУ, КНУТШ, Карпат. ун-т ім. А. Волошина. – 2-е вид, виправл. і допов. – Київ ; Ужгород, 2010. – 790, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-974-8
648932
   Історія філософії : словник / [В.І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця ; [редкол. : В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, А.В. Толстоухов та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – ISBN 978-966-316-303-1
648933
   Історія філософії : у 7 т. : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-667-4
Т. 4 : Німецька філософія Нового часу / [Прокопов Д.Є., Бобошко Н.М., Титаренко В.А.]. – 2013. – 558, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 551-558. – Бібліогр. в кінці розд.
648934
   Історія філософії : у 7 т. : підручник для студ. ВНЗ / [Ярошовець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-668-1
Т. 6 : Сучасна світова філософія. – 2013. – 702, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит арк. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 694-702. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
648935
   Історія філософії : [в її зв"язку з освітою] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін.] ; за ред. Г.І. Волинки ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – ISBN 978-966-8019-46-6
648936
  Буслинський В.А. Історія філософії : навч. посібник / В.А. Буслинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-232 та в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-038-6
648937
  Ярошовець В.І. Історія філософії : від структуралізму до постмодернізму : підручник / В.І. Ярошовець ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-439-099-3
648938
   Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін. ; за ред. Г.І. Волинки]. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
648939
   Історія філософії в її зв"язку з освітою : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Волинка, Г.І. Гусєв, І.В. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; Волинка Г.І., Гусєв Г.І., Мозгова І.В., І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2006. – 480с. – ISBN 966-8019-46-6
648940
  Ткачук М.Л. Історія філософії в культурологічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії ХІХ-початку ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
648941
  Йосипенко С. Історія філософії в системі філософських досліджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 21-25. – ISSN 2522-9338
648942
  Бугров В.А. Історія філософії в структурі фахової філософської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
648943
  Хома В. Історія філософії і практична філософія в новій книзі Марти Нусбаум // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 3. – С. 129-133. – ISSN 2075-6461


  Нуссбаум, М. (2019). Космополітична традиція: благородний, але помилковий ідеал. Кембридж, Массачусетс.: Harvard University Press. Мета праці «Космополітична традиція» є подвійною: (1) віднайти властиві сьогоднішньому космополітизму суперечності через ...
648944
  Прокопов Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 81-93. – ISSN 0235-7941
648945
  Кириченко М.С. Історія філософії і філософія права в контексті симулякрів "негативної відносності" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 167-169
648946
  Рябенко О.С. Історія філософії мистецтва: злам сприйняття еволюція поняття естетичного? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 127-129
648947
   Історія філософії на Україні. – К., 1974. – 12с.
648948
   Історія філософії на Україні : у 3 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Філософська думка на Україні в період занепаду феодалізму і панування капіталістичних відносин (XIX - початок XX ст.). – 1987. – 367 с.
648949
   Історія філософії на Україні. – Київ : Либідь, 1994. – 410с.
648950
   Історія філософії на Україні. В 3-х т.. – Київ : Наукова думка
Т.1 : Філософія доби феодалізму. – 1987. – 399с.
648951
  Матюшко Б. Історія філософії науки Є.В. де Роберті: біля витоків еволюційної епістемології // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 22-31. – ISSN 2075-1443
648952
  Чайковський Я.Р. Історія філософії одного видання: вклад Станіслава Єдинака в розвиток дослідження слов"янської філософії / Я.Р. Чайковський, О.М. Швець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С.76-80
648953
  Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Юркевич. – 2-ге вид. – Київ : Український світ, 2000. – 756с. – ISBN 966-7586-00-6
648954
  Юркевич Памфіл Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / Юркевич Памфіл. – 3-тє вид. – Київ : Український Світ, 2001. – 756с. – ISBN 966-7601-39-0
648955
  Скакун І. Історія філософії та науки в розрізі світоглядних парадигм // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 78-81. – ISSN 2311-9896


  "Мета розвідки полягає у висвітленні історії філософії та науки в розрізі домінуючих світоглядних парадигм протягом цивілізаційного розвитку".
648956
  Андреус А.П. Історія філософії та філософські практики // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 15-17. – ISBN 966-8365-12-7
648957
  Нич Т.В. Історія філософії у науковій спадщині В.Ф. Асмуса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
648958
   Історія філософії України : хрестоматія : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с. – ISBN 5-325-00254-6
648959
  Тарасенко М.Ф. Історія філософії України : Підручник для студ. ВНЗ / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. та ін. Бичко; Бондар С.В., Голіченко Т.С., Литвинов В.Д., Огородник І.В., Роменець А.В. – Київ : Либідь, 1994. – 413 с. – ISBN 5-325-00253-8
648960
  Кралюк П.М. Історія філософії України : навч. посібник / Кралюк П.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 650, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-74-7
648961
  Кралюк П.М. Історія філософії України : підручник / Кралюк П.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2019. – 650, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-777-5
648962
  Йосипенко С. Історія філософії України у XX столітті: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-36. – ISSN 0235-7941
648963
  Будз В.П. Історія філософії як "самосвідомість" філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
648964
  Верениця О.П. Історія філософії як геофілософія (за роботою Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі "Що таке філософія?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
648965
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Д.Є. Прокопов // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 4-28. – ISBN 966-594-988-8
648966
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Г.В. Бокал // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 377-409. – ISBN 978-966-439-469-4
648967
  Вільчинський Ю.М. Історія філософії як школа філософського мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
648968
  Метельова Т.О. Історія філософії як шлях до власного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
648969
  Ярошовець В.І. Історія філософії. Вступ / В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, Г.Є. Аляєв // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 7-20. – ISBN 966-316-069-1
648970
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навч. посібник / НАНУ; Ін-тут філософії ім.Г.С.Сковороди; Під. ред. Н. Хамітова. – Київ : Наукова думка, 2000. – 272с. – ISBN 966-00-0178-9
648971
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; Під. ред. Н. Хамітова; НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Київ : КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1
648972
  Хамітов Н.В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. Хамітова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2015. – 393, [1] с. – Філос. словник: с. 256-393. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1


  В пр. №1711850 напис: Олі від автора з найкращими побажаннями. Підпис. Н. Хамітов. 2014
648973
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. Хамітова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2019. – 393, [1] с. – Філос. словник: с. 256-393. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-373-080-3
648974
   Історія філософії. Програма / КНУТШ, Філософський фак-т, Кафедра історії філософії ; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Сузір"я, 2008. – 602 с. – ISBN 978-966-2162-03-5
648975
   Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. – Київ : Київський університет, 2001. – 268с.
648976
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2004. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
648977
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2006. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
648978
   Історія філософії: досвід теоретичної саморефлексії : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 88с. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.1). – ISBN 966-7272-25-7
648979
  Ярошовець В.І. Історія філософії: єдиний процес чи сукупність утворень? / В.І. Ярошовець, В.А. Бугров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
648980
  Горський В.С. Історія філософії: монолог чи діалог? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
648981
   Історія філософії: теорія та методологія : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 162с. – На тит. арк.: (До 110-річчя від дня народження В.Ф. Асмуса). – ISBN 966-594-739-7
648982
  Горленко В.В. Історія філософсько-правових вчень про громадянське суспільство // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 27-37. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
648983
  Чайковський О.В. Історія філософського факультету як частина історії ОНУ // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 130-147. – ISBN 978-617-689-150-5
648984
  Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – 543 с. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
648985
  Поздняков В. Історія філософської думки України XX ст.. Сторінками нових підручників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 28-38
648986
  Турло С.І. Історія флори та рослинності України в пізньому кайнозої // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 75-85. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі палеоботанічних (в основному палінологічних) даних простежено розвиток рослинного покриву України в пліоцені та плейстоцені - в пізньому кайнозої відбувається процес зміни тургайської теплопомірної флори з субтропічними елементами помірною; ...
648987
  Лесюк М.П. Історія форм минулого часу сучасних польської та української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 105-113
648988
  Клименко Л.О. Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Клименко Л.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – 270, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 245-268. – ISBN 978-966-306-190-8
648989
  Бало Д.С. Історія формування ігрових просторів для дітей міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
648990
  Калашник С.О. Історія формування колекції сукулентних рослин роду EUPHORBIA L. (EUPHORBIACEAE) Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 333-337. – ISBN 978-966-2303-13-1
648991
   Історія формування колекцій дендропарку "Олександрія" НАН України / С.І. Галкін, Л.В. Калашнікова, Н.М. Дойко, Н.С. Бойко, І.Л. Мордатенко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 184-189. – ISBN 978-966-2303-13-1
648992
  Терлецька І.В. Історія формування компартійно-радянської державності в СРСР при сталінізмі // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 92-118. – ISBN 978-966-629-624-8
648993
  Клєщ А.А. Історія формування міського ландшафту Харкова: досвід та методичні особливості дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 63-71. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
648994
  Мельничук О.М. Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 150-166. – ISSN 0320-9466
648995
  Зальотін В.М. Історія формування нотаріальних округів у незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії формування нотаріальних округів в Україні. Метою дослідження є виокремлення з історії нотаріату в Україні історії формування нотаріальних округів і внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства. Методологічною основою ...
648996
  Циб О.І. Історія формування та аналіз нормативно-правових документів щодо економічного обороту землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
648997
  Фесенко О.А. Історія формування та органічні складові поняття "внутрішньо переміщені особи" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 67-73. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито історію становлення терміну "внутрішньо переміщена особа" в міжнародному праві. Аналізуючи феномен внутрішнього переміщення, встановлено обов"язкові елементи дефініції цієї категорії суб"єктів та їх еволюцію в міжнародно-правових ...
648998
  Корягін М.В. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 121-127. – ISBN 978-617-566-533-6
648999
  Шипко Л.В. Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М.Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 195-210. – ISSN 2222-4203
649000
  Нікітіна А. Історія формувань приватних бібліотек другої половини XVIII ст. (на прикладі приватної бібліотеки Кирила Розумовського) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 49-50. – ISSN 2518-7341
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,