Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
641001
  Паливода А. "Інтеграція" відкладається? Путін і Лукашенко не домовилися про майбутнє Союзної держави Росії і Білорусі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 6


  "8 грудня свята не вийшло. Двадцятиліття Союзної держави Росії і Білорусі не стали відзначати ні в Мінську, ні в Москві. Просто тому, що Владімір Путін і Олександр Лукашенко вкотре не поділили гроші й владу. Зустріч із побоюваннями, але без великих ...
641002
  Вітченко А. "Інтелектуальна спаржа" за чужеземними рецептами. Роздуми про сутність і спрямованість сучасних освітніх реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 14


  "Понад два десятиліття триває реформування української системи освіти в цілому і вищої освіти зокрема. Факт сам по собі безпрецедентний, адже жодна країна світу не прирікала власну школу на перманентні кардинальні зміни. Українська система освіти, ...
641003
  Галата С. "Інтелектуальний паспорт" держави // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" презентувала перший том "Великої української енциклопедії", що вийшов за підтримки Держкомтелерадіо у рамках програми "Українська книга" в 2016 році.
641004
  Липовська К. "Інтелектуальний потенціал" у контексті управління суспільним розвитком: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 21-27. – ISSN 2414-4436
641005
  Волощук Є. "Інтелектуальні вітаміни" від Милорада Павича. Матеріали до вивчення творчості Милорада Павича // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (375). – С. 53-61
641006
   Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей / О.В. Придатко, А.Г. Ренкас, Н.Є. Бурак, М.В. Лемішко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 46-54. – ISSN 2078-4643
641007
  Козловський К.В. Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козловський Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 206 л. – Додаток: л. 203-206. – Бібліогр.: л. 183-202
641008
  Козловський К.В. Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козловський Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
641009
  Носовська Т.Л. Інтеграція авіаційного транспорту України в світову транспортну систему, як чинник розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 77-81. – Бібліогр.: 14 назв
641010
  Зуєв Є. Інтеграція Австрійської Республіки до Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 90-91
641011
  Савенко Г.Є. Інтеграція аграрного сектору України до торговельного простору ЄС // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 133-142. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
641012
  Шебанін В.С. Інтеграція аграрної освіти, науки та виробництва (на прикладі Миколаївського державного аграрного університету) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 125-127. – ISSN 2221-1055
641013
  Бубенок О.Б. Інтеграція аланів у хозарське суспільство у VIII - X ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-37. – ISSN 1608-0599
641014
  Крамаренко В.І. Інтеграція АР Крим до світового ринку товарів і послуг в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167-169. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто інтеграційні процеси в умовах глобалізації на прикладі зовнішньої торгівлі АР Крим.
641015
  Моргуновський Д.З. Інтеграція банківського маркетингу в процес формування структури пасивів і активів комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 8-12.
641016
  Кириченко М. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 134-142. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
641017
  Циганов С.С. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 57-59
641018
  Шрайберг Я. Інтеграція бібліотек в інформаційне суспільство, яке розвивається: що нас чекає попереду? // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 83-119. – ISSN 1682-2366


  Директор Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії розкриває своє бачення ролі і місця бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві. Бумага, компьютер, придет и другое... Да, разве в носителях суть! Сходилися и сходятся вечно ...
641019
  Колесникова Т. Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 209-217
641020
  Кушнаренко Н.М. Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 188-191. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Рецензія на монографію О. Ю. Мар’їної «Бібліотека в цифровому просторі». Харків: ХДАК, 2017. 326 с.
641021
  Сопілко І.М. Інтеграція в європейський науковий і освітній простір: очікування для молодих вчених і студентів / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 163-168. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
641022
  Гуржій А. Інтеграція в європейський науковий простір // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 70-76.
641023
   Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж., Навч.-наук. ін-т інформ. технологій ; за заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Розд. 6 іноземними мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 16). – ISBN 978-966-2075-15-1
641024
  Божко С.О. Інтеграція в Європейський Союз як зовнішньополітичний пріоритет в українському політичному дискурсі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 75-84


  Використовуючи дискурс-аналіз, автор з"ясовує, яким чином протягом 2010 р. формулювались домінуючі ідеї щодо курсу України на членство в Єропейському Союзі. Він стверджує, що в цілому європейська інтеграція була широко використовуваною концепцією в ...
641025
  Бондаренко М. Інтеграція в Європейську систему вищої освіти в ІТ - галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
641026
  Палій С.В. Інтеграція в навчальний процес курсів, розроблених провідними вендорами програмного та апаратного забезпечення // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 385-386


  Ф-т інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка було зареєстровано в програмах Мережевої академії Cisco та Oracle Academy. В планах ф-ту реєстрація в програмі академії Huawei. Серед навчальних курсів Академії Cisco є ціла низка дисциплін, ...
641027
  Осницька Т. Інтеграція вивчення усної народної поетичної творчості та музики на уроках української літератури в основній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 37-43


  У статті розглянуто питання інтеграції вивчення усної народної поетичної творчості й музики на уроках української літератури в основній школі. Подано літературний матеріаліз із тем усної народної творсемті, що вивчаються на уроках літератури у 5-9 ...
641028
   Інтеграція винахідників похилого віку в ринок інновацій / О. Мотузенко, Л. Урбані, С. Дем"яненко, Д. Петліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-36. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено вивченню механізмів, із урахуванням територіальної диференціації по окремих країнах, які надають підтримку і супровід винахідникам похилого віку: від реалізації їх креативного потенціалу до інтеграції винаходу в ринок інновацій. ...
641029
  Євтух М. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір в умовах глобалізації // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7263-79-0
641030
  Злуніцина Т.В. Інтеграція вітчизняного енергетичного сектора до ринку ЄС / Т.В. Злуніцина, А.М. Журлов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 65-69
641031
  Нижник І.В. Інтеграція вітчизняної промисловості до ринку ЄС: уніфікація стандартів та спрощення митних процедур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 126-129. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
641032
  Маслова А. Інтеграція гендерної культури в систему вищої педагогічної освіти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 193-196
641033
  Боброва Ю. Інтеграція гендерної перспективи у правосуддя: сучасні виклики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
641034
  Коваль В. Інтеграція держав Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу: парламентський аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 56-60


  Стаття присвячена ролі Європейського Парламенту у процесі прийняття держав Центральної та Східної Європи у члени Європейського Союзу. Аналізуються історичні етапи посилення ролі Європейського Парламенту у цьому процесі, його взаємодія з національними ...
641035
  Мокін Б.І. Інтеграція дистанційної та традиційної форм організації навчального процесу / Б.І. Мокін, О.П. Мельник, О.В. Слободянюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 2 (83). – С. 115-118. – ISSN 1997-9266


  Досліджено форми поєднання дистанційного навчання з сучасними формами організації навчального процесу з інженерної та комп"ютерної графіки.
641036
  Чорноглазова Г.В. Інтеграція дисциплін в професійній підготовці авіаційних інженерів-механіків / Г.В. Чорноглазова, І.І. Єніна, І.В. Мунштуков // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 131-136. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
641037
  Бартош О.П. Інтеграція дослідницької складової до процесу навчання майбутніх фахівців у закладах вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 19-23. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Процеси світової та європейської інтеграції охоплюють дедалі більшу сферу вищої школи України. Наша країна чітко визначила орієнтир на входження в світовий та європейський освітній простір, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті ...
641038
  Бородіна О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
641039
  Марушевський Г.Б. Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 113-119. – ISSN 2310-2837


  Проаналізовано проблеми та перспективи інтеграції екологічної політики в галузеві політики України в контексті європейської інтеграції. Питання інтеграції екологічної політики знайшли своє відображення в Стратегії державної екологічної політики та ...
641040
  Саух В.М. Інтеграція електронних і освітніх ресурсів ЧДТУ в світовий інформаційний простір / В.М. Саух, Я.В. Крайнова, В.О. Андрієнко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 91-98. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
641041
  Васильчук Володимир Інтеграція етнічних німців в український соціум. Історіографія проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 88-94
641042
  Гук Л. Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання / Л. Гук, Н. Ільчишин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634
641043
  Завгородня В.М. Інтеграція здобутків юридичної компаративістики в систему навчального курсу теорії держави і права: постановка проблеми // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 76-78. – ISBN 978-966-171-322-1
641044
  Іманова С. Інтеграція змісту базової середньої освіти: вітчизняний, зарубіжний досвід та перспективи / С. Іманова, А. Цина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 58-69. – ISSN 1682-2366
641045
  Сокуренко О.О. Інтеграція змісту початкової освіти як умова формування світорозуміння молодших школярів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 107-111
641046
  Бокшиц О. Інтеграція знань як основа формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти / О. Бокшиц, І. Каменська // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 17-24. – ISSN 2308-5126
641047
  Лазебник Л. Інтеграція і гармонізація регулюючих функцій держави у фінансовій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслені можливості використання інструментарію гармонізації регулюючих функцій держави у фінансовій сфері в процесі євроінтеграційного руху України для модернізації на цій основі системи соціальноекономічних відносин в країні. In article ...
641048
  Безрукова Н.В. Інтеграція і дезінтеграція в сучасній глобальній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 31-35. – ISSN 2222-4459
641049
  Іщенко О.А. Інтеграція іноземних студентів у інтернаціональне освітнє середовище: філософсько-освітній дискурс // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
641050
  Нікітченко М.С. Інтеграція інформатико-програмістських дисциплін на основі композиційно-номінативного підходу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 30-35. – ISBN 966-8847-12-1
641051
  Воробйов Ю.М. Інтеграція капіталів учасників фінансово-промислових груп // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 14-19
641052
  Сердюк О.В. Інтеграція кількісних та якісних методів в соціально-правових дослідженнях злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 152-160.
641053
  Максимова І. Інтеграція кліматичних політик України та ЄС на засадах діджиталізації // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Лизун М., Куриляк В. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Т. 22, № 1 (84), січень - березень. – С. 94-110. – ISSN 2519-4070
641054
  Курченко О.О. Інтеграція когнітивного підходу до лінгвістичного аналізу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 100-103. – ISBN 966-581-373-0
641055
  Бондаренко Б. Інтеграція концепції договору як обіцянки у систему права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7069-17-0
641056
  Ільяшенко А.Х. Інтеграція концепцій маркетингу й логістики в інноваційній діяльності промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 37-41. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
641057
  Марахов К.С. Інтеграція корпоративного ринку цінних паперів України в Єропейський Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглянуто питання узгодження та уніфікації українського ринку корпоративних цінних паперів із фондовими ринками країн ЄС.
641058
  Кобилянська А.В. Інтеграція країн з ринками, що формуються, в міжнародний інвестиційний простір : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кобилянська Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 189-210. – Бібліогр.: л. 170-188
641059
  Омельчук В. Інтеграція кримських татар в єдиний гуманітарний простір України // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 92-124. – ISBN 966-7332-13-6
641060
   Інтеграція кримських татар в українське суспільство: проблеми і перспективи : Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2004. – 40с.
641061
  Цимбалюк Н.М. Інтеграція культурно-мистецької освіти у європейський культурний простір: основні показники та напрями розвитку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
641062
  Колєшня Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 20-24
641063
  Бутченко Т.І. Інтеграція людства як соціально-політичний проект сучасності // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 152-158
641064
  Безбородова Т.В. Інтеграція маркетингових інформаційних систем підприємства в інформаційний простір регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43.
641065
  Кузьмінський Є.В. Інтеграція науково-дослідної роботи і викладання на прикладі становлення кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «КПІ» // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-56. – ISSN 0372-6436


  На прикладі становлення кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ "КПІ" розглянуто основні положення нероздільності науки й освіти як найважливішої умови вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-біотехнологів. Акцентовано увагу на ...
641066
  Прошкін В.В. Інтеграція науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: теорія та практика : монографія / В.В. Прошкін ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 455, [1] с. : іл. – Резюме парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 386-453. – ISBN 978-966-617-330-3
641067
  Лобузіна К. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації / К. Лобузіна, Л. Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.37-38. – ISSN 1029-7200


  Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації : засідання секції , міжнародна конференція, 6 жовтня 2016 р., м.Київ
641068
  Малоканова Валентина Михайлівна Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 109-115 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
641069
  Карпець Л.А. Інтеграція освіти і науки в інформаційному суспільстві // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 182-189
641070
   Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-550-0
Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – 2017. – 395, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 324-359
641071
  Карпенко В. Інтеграція освітньо-наукового і виробничого потенціалу аграрного сектору економіки Харківської області // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
641072
  Фатхутдінова О.В. Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 49. – С. 57-62. – ISSN 2072-1692
641073
  Слозанська Г.І. Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в систему вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 198-201. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
641074
  Сокуренко О. Інтеграція очної та дистанційної форм навчання в системі післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 193-198. – ISSN 1998-6939


  У статті визначаються переваги та недоліки дистанційного навчання. Розглядаються особливості підготовки вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за очно-дистанційною формою навчання.
641075
  Левчук О.В. Інтеграція підготовки фахівців як необхідна складова системи сучасної професійної освіти // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 105-110. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
641076
   Інтеграція позитиву в творчості Шевченка: (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) : Монографія. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 232с. – ISBN 966-542-059-3
641077
  Подорожна Т. Інтеграція положень права ЄС в правопорядок України: модернізація окремих інститутів вітчизняного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 35-40. – ISSN 2306-9082
641078
  Чорний Г.М. та інші Інтеграція понять "управління" і "менеджмент" та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 3 (233), березень. – С. 87-92. – ISSN 2221-1055
641079
  Швець М.О. Інтеграція принципів сталого розвитку на уроках географії у 8 класі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 17-29 : рис., табл.
641080
  Чуйко Г.П. Інтеграція програми підготовки бакалаврів спеціальності 151 "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" у Європейський простір вищої освіти / Г.П. Чуйко, В О. Дворник, Р.А. Поведа // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 56-60. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
641081
  Бей І.Ю. Інтеграція психолого-педагогічного та іншомовного компонентів процесу підготовки майбутніх учителів іноземних мов до проектної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 16-20. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
641082
  Горопаха С.В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз (1992-2013 рр.) : дис. ... канд. іст. : 07.00.02 / Горопаха Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 218-226. – Бібліогр.: арк. 10-11, 177-217 та в додатках: арк. 218-219
641083
  Горопаха С.В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз (1992-2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Горопаха Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
641084
  Буй Т. Інтеграція ринку корпоративних боргових цінних паперів України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено рівень розвитку ринку корпоративних боргових цінних паперів в Україні, виділено напрями ін-теграції вітчизняного ринку в світову фінансову систему, розглянуто проблему гармонізації українського законодавства з міжнародними нормами. ...
641085
  Білинська О.О. Інтеграція романського компонента до лексемно-деривативного складу англійської мови (на матеріалі дієслівних етимонів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білинська Ольга Омельянівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
641086
   Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О.В. Кошкарьов, А.О. Медведєв, В.А. Пересадько, Н.О. Бубир, О.І. Сінна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 32-37 : мал. – Бібліогр.: 11 назв
641087
  Тимчак М. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 177-182. – ISBN 978-966-347-084-9
641088
  Левченко М.Г. Інтеграція сучасного мистецтва в культурний простір регіонів України / М.Г. Левченко, А.Ф. Форостян, С.В. Кузнецов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 98-101. – ISSN 2226-3209
641089
  Дімітріос В. Інтеграція Східноєвропейських країн до Європейського ринку праці (на прикладі України і Росії) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дімітріос В.; Вассіліу Д.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
641090
  Андрейцев В.І. Інтеграція та диференціація об"єктів природоресурсних правовідносин: конституційно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-65. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні аспекти класифікації об"єктів природоресурсних правовідносин, розташування їх відповідно до вимог чинного земельного законодавства. Actual aspects of classification and division of objects of natural media legal relations ...
641091
  Стрельцова С. Інтеграція творчості художника О. Денисенка в європейській культурний простір // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 126-127
641092
  Цимбал Т.В. Інтеграція теорій глобалізації в соціологічну теорію: концептуальний і методичний аспекти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 44-49. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
641093
  Шалова Н. Інтеграція технологій у вивченні англійської мови професійного спрямування // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 367-369
641094
  Круковська І.М. Інтеграція традиційних і новітніх технологій навчання як основа інтенсифікації підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2014. – Вип. 2 (9). – C. 210-218. – ISBN 978-617-640-181-0. – ISSN 2308-6386


  У статті йдеться про особливості інтеграції традиційних і новітніх технологій навчання як підґрунтя інтенсифікації підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів. Доведено, що такий підхід передбачає цілісний й комплексний розгляд зазначеного ...
641095
  Курило О. Інтеграція Туреччини до Європейського Cоюзу: організаційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 357-360. – ISSN 2663-5313
641096
  Семіков О. Інтеграція у євроатлантичні структури- стратегічна мета України // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 52-69.
641097
  Мельниченко Б. Інтеграція у європейські та світові структури східноєвропейських держав: перспективи для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 354-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
641098
  Гурак Р. Інтеграція у криміналістиці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.114-118. – ISSN 0132-1331
641099
  Пономаренко В. Інтеграція у світовий освітній простір - потреба сучасності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Ректор Харківського національного економічного університету В. Пономаренко про міжнародну співпрацю із закордонними університетами.
641100
  Карпець А.Ю. Інтеграція України в європейське інформаційне суспільство в рамках програми "Європа "2020" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 262-267


  У статті аналізуються основні завдання і цілі програми "Європа 2020", так само наводяться основні напрями діяльності Європейської комісії як на національному, так і на наднаціональному рівнях. Також розглядаються основні недоліки розвитку інтеграційних ...
641101
  Гуменюк А.Г. Інтеграція України в загальноєвропейський гуманітарний простір / А.Г. Гуменюк, К.Ю. Денисенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 71-83. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  У статті розглядаються питання інтеграції України в загальноєвропейський гуманітарний простір. Автори зосередили свою увагу на освіті, культурі та інформації, які є найбільш важливими факторами інтеграції.
641102
  Морозов К. Інтеграція України в НАТО : питання актуальніше, ніж будь-коли // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 20-22
641103
  Пухальська Я.П. Інтеграція України в НАТО: переваги та недоліки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 219-222. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
641104
  Чернецька О.В. Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 19-20
641105
  Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – ;С. 44-50. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються перспективи інтеграції України до європейської освітньої системи з позицій узгодження національних особливостей вищої освіти з вимогами Болонського процесу з метою створення єдиної зони європейської вищої освіти.
641106
  Степаненко Н.О. Інтеграція України до Європейського союзу: переваги та недоліки / Н.О. Степаненко, В.О. Степаненко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 62-67. – ISSN 2075-4892
641107
  Будник Р.М. Інтеграція України до митного союзу (Російська Федерація, республіка Білорусія, республіка Казахстан): потенційні економічні результати // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 236-239. – ISBN 978-617-7069-02-6
641108
  Зайцев В. Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 50-58. – ISSN 1682-2366


  Автор окреслює шляхи підвищення мобільності аспірантів, магістрів, науковців, та викладачів на основі досвіду кафедри аналітичної хімії університету.
641109
  Аніловська Г.Я. Інтеграція України у світове господарство : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 14-20. – Бібліогр.: 7 назв
641110
  Куревіна І.О. Інтеграція України у світове господарство: міграційний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 173-179.
641111
   Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [Онищенко О.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 221, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-02-6229-4
641112
  Литвиненко О. Інтеграція України у світовий інформаційний простір як невід"ємний чинник цивілізаційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-68. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості інтеграції України у світовий інформаційний простір. Така інтеграція розглядається як чинник цивілізаційного розвитку України. In this article the peculiarities of Ukraine"s integration into the global information ...
641113
  Костюк В.А. Інтеграція України у світовий фінансовий простір: проблеми та перспективи / В.А. Костюк, А.В. Стригунова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 287-289. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
641114
  Засенко О.Ю. Інтеграція України у систему електронної комерції Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Засенко Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 206-220. – Бібліогр.: арк. 178-205
641115
  Соскін О. Інтеграція України: можливі корективи // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 26-31
641116
  Яценко В.Б. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури російської імперії у 18ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07. 00. 01 - іст. України / Владислав Борисович Яценко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 23с. – бібліогр.: 12 назв
641117
  Легка І.П. Інтеграція українського народного танцю у світовому хореографічному мистецтві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 126-132
641118
  Грішнова О.А. Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи) / О.А. Грішнова, О.П. Рісний // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (31). – С. 162-173. – ISSN 2072-9480
641119
  Гончаренко Н.І. Інтеграція українського ринку фінансових послуг у світову систему // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 17-20. – ISSN 2075-4892
641120
  Сухобокова О. Інтеграція української діаспори в політичне життя Канади / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Квітень (№ 8). – С. 5-11
641121
  Кулаженко В.Г. Інтеграція університетської бібліотеки у навчальний процес як стратегія інновацій // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 114-120. – ISBN 978-617-689-301-1
641122
  Козак К.Б. Інтеграція управління конкурентною та інноваційно-інвестиційною поведінкою аграрних підприємств у парадигму сталого розвитку / К.Б. Козак, А.М. Орел // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 171-176. – ISSN 2222-0712
641123
  Єрмошенко А.М. Інтеграція фінансових послуг у контексті взаємодії страховиків і банківських установ // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 129-135
641124
  Войтко О. Інтеграція фінського досвіду // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793
641125
  Ассєєв Г. Інтеграція фондів бібліотек, архівів і музеїв з метою їх збереження та використання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 12-17. – ISSN 2076-9326
641126
  Гетманцев О.В. Інтеграція цивільного процесуального законодавства до права Європейського Союзу у контексті судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7096-97-8
641127
  Андрущенко В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016


  Аналізується процес інтеграції в освітньому просторі Європи; виокремлюються основні етапи цього процесу; розглядається досвід ціннісної консолідації освіти Великою Хартією Університетів.
641128
  Ал-Кхаміс Інтеграція чи інклюзії? / шпальти підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Розмова з доцентом кафедри педагогічної терапії Варшавської академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, доктором філософії Данутою Ал-Кхамісі
641129
  Швечикова Я.П. Інтеграція як один з основних методів структуризації регіонального безпекового простору навколо Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 156-162. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
641130
  Кондратюк Д.М. Інтеграція як основа формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
641131
  Моца А. Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 117-122


  У статті розглядаються концептуальні засади інтеграції держав, що відрізняють її від "класичного" міжнародного співробітництва та дозволяють розглядати як особливу, поглиблену форму міждержавної взаємодії.
641132
  Жданов В.В. Інтеграція як форма економічної взаємодії господарюючих суб"єктів у реальному секторі економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
641133
   Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах / В.І. Біленко, В.П. Ляшенко, А.В. Пасенко, О.Б. Столя, О.Б. Сьомик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 38-43. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
641134
  Димарський Я.М. Інтегро-диференціальна квазілінійна крайова задача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо квазілінйну крайову задачу, головна частина которої є еліптичною, а компактна містить нелінійний інтегральний оператор. We investigate a quasi-linear boundary problem with elliptic main part and nonlinear integral compact part.
641135
  Бех П.О. Інтегро-диференційні аспекти семантики наукового тексту / П.О. Бех, О.М. Водовська, Т.А. Тарасова // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 82-86. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Методом смислової стратифікації наукового тексту показано, що семантичні значущості наукового терміна корелюють з особливостями розподілу предикаційної інформації. Інтеграційний процес накопичення смислів супроводжується чіткішою диференціацією ...
641136
  Васюхін М. Інтегрована автоматизована система високого рівня ідентифікації особистості / М. Васюхін, Н. Лобанчикова, Л. Пюшкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-74. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Визначено вимоги до автоматизованих систем ідентифікації особистості та методи їх побудови. Проведено аналіз найбільш ефективних методів ідентифікації особистості. The article determines requirements to automated identification systems of person, and ...
641137
  Ільків Н.В. Інтегрована дозвільна система як складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 49-58. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
641138
  Проданчук М. Інтегрована звітність - інструмент управління підприємством // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
641139
  Куцик П. Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 14 назв.
641140
  Шевчук Н.С. Інтегрована звітність: дефініції, принципи та концептуальні засади // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 29. – С. 211-220. – ISSN 2410-1125
641141
  Куцик П.О. Інтегрована звітність: нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 140-144. – ISBN 978-611-01-0721-1
641142
  Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 170-180. – ISSN 2307-2296
641143
  Красножон Михайло Дмитрович Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин : Дис...доктора геологічн.наук:04.00.22 / Красножон Михайло Дмитрович; Українськ.держ.геологорозвідувальн.ін-тут (УкрДГРІ). – Київ, 2002. – 311л. – Бібліогр.:л..282-311
641144
  Красножон М.Д. Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин : Автореф. дис. ... д-ра геолог. наук: 04.00.22 / Красножон М.Д. – Київ, 2002. – 40 с.
641145
  Жовтан Т.В. Інтегрована інформаційна система для підтримки smart-туризму / Т.В. Жовтан, М.І. Радченя // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 125-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
641146
  Павлій В.О. Інтегрована інформаційна система екологічного моніторингу регіонального рівня : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Павлій Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
641147
   Інтегрована інформаційна система університету / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 41-48. – ISBN 978-966-657-496-4
641148
  Соколов В. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна діяльність бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 33-39. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано сутність, основні завдання, головні ознаки, відмінності та загальні риси діяльності бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки; охарактеризовано особливості функціонування зазначених видів книгозбірень та клубів; розкрито провідні напрями ...
641149
  Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 18-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
641150
   Інтегрована модель оцінювання результативності підприємства в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва / Н.В. Антипенко, Л.О. Чіп, А.М. Параскєєва, О.А. Докучаєв // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 19-22. – ISSN 2306-6806
641151
  Зарецька Н. Інтегрована модель реінтеграції та постізоляційного супроводу в публічному управлінні відновленням осіб, звільнених з ізоляції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 2664-3618
641152
  Чикаренко І.А. Інтегрована модель системи управління інноваційним розвитком територіальних громад // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 81-90. – ISSN 2311-6420
641153
  Синєглазов В.М. Інтегрована система автоматизованого проектування енергетичних установок для використання енергії вітру та сонця : монографія / В.М. Синєглазов, А.А. Зіганшин, М.П. Василенко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Освіта України, 2017. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-211. – ISBN 978-617-7480-64-7
641154
  Шипулін В.Д. Інтегрована система геопросторових даних для підвищення енергетивної ефективності будівель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
641155
  Школьна Л. Інтегрована система екологічно безпечного захисту оранжерейних рослин від попелиць / Л. Школьна, П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень ефективності використання екологічно безпечної системи захисту рослин від попелиць в умовах захищеного грунту. In this article are given the results of long-term investigation of an application efficiency of ...
641156
  Мостов"як І.І. Інтегрована система захисту рослин у формуванні збалансованих агросистем // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 77-86 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2310-4678
641157
  Войтко С.В. Інтегрована система контролінгу як ефективний механізм управління підприємствами високотехнологічних галузей промисловості / С.В. Войтко, О.М. Савицька // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 57-62. – ISSN 1729-7206
641158
  Черемних І.В. Інтегрована система маркетингових комунікацій як парадигма просування телепродукту на медіаринок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 147-151


  У статті проаналізовано маркетингову комунікаційну політику телеканалу як підприємства, спрямовану на ефективне просування продуктів та послуг на медіаринок і зумовлену концепцією інтеграції. Marketing communication policy of a TV channel as an ...
641159
  Трут О.О. Інтегрована система менеджменту якості в галузі торгівлі споживчої кооперації у контексті забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 105-109. – (Економічні науки)
641160
  Лев Т. Інтегрована система обліку заробітної плати у вищому навчальному закладі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 53-56
641161
   Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / Куцик П.О., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф., Чік М.Ю. ; Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 270, [10] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-276-3
641162
  Пісьмаченко Л.М. Інтегрована система обліку як інформаційна база формування звітності та собівартості транспортних послуг сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.271-274. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
641163
  Фадєєва І.Г. Інтегрована система оперативного оцінювання витрат бурових підприємств : монографія / І.Г. Фадєєва, М.О. Данилюк ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу, Кафедра економіки підприємства. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2009. – 170 с. – Бібліогр.: с. 164-169. – ISBN 978-966-8969-28-7
641164
   Інтегрована система підтримкм прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, Л.О. Ряба, О.В. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-74. – Бібліогр.: С. 74. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати дослідження, які стосуються вибору підходів щодо створення інтегрованої системи підтримки прийняття рішень та навчання персоналу радіолокаційної системи, а також її структури. In the article the results of research ...
641165
  Кортукова Т.О. Інтегрована система управління зовнішнімі кордонами в Європейському Союзі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7363-7-0
641166
  Пустовойтенко В.П. Інтегрована система управління міським господарством та його складовими як чинник економічного та соціального прогресу / В.П. Пустовойтенко, О.М. Сегай // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 105-109. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
641167
  Абрамович Р.П. Інтегрована технологія проектування комп"ютерних засобів сценарного типу підготовки фахівців для енергопідприємств / Р.П. Абрамович, А.О. Бальва, В.Д. Самойлов // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 2. – С. 27-42. – ISSN 0204-3572


  "Представлено інтегровану технологію розробки комп’ютерних засобів сценарного типу для підготовки фахівців енергопідприємств. Технологія базована на сценарно-педагогічному методі проектування з використанням графічних специфікацій і реалізована в ...
641168
  Вітченко А.М. Інтегрована технологія формування здоров"язбережувальної компетентності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вітченко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 41 назва
641169
  Ющенко Ю.С. Інтегроване басейново-просторове планування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 91-93. – ISSN 2306-5680
641170
  Вітенюк О.Я. Інтегроване морфометричне дослідження прямої кишки в перинальному періоді онтогенезу людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 30-32. – ISSN 1727-0847
641171
  Новицька Лариса Інтегроване навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5
641172
  Юдіна О. Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 339-349. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
641173
  Сірук В. Інтегроване навчання на уроках української літератури у 8 класі / В. Сірук, О. Сова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 60-64
641174
  Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: англійська мова, російська мова, українська література, зарубіжна література, історія України, етика / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 299 с., [1] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 1(74)). – ISBN 978-611-00-0133-5
641175
  Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: образотворче мистецтво, музичне мистецтво / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(81)). – ISBN 978-611-00-0130-4
641176
  Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров"я / Д.А. Коцев. – Харків : Основа, 2010. – 320 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4(77)). – ISBN 978-611-00-0138-0
641177
  Павлова С.В. Інтегроване розподілене керування нелінійною динамічною системою : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.03 - Системи та процеси керування / Павлова С.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2008. – 44 с.
641178
  Жук І.Т. Інтегроване середовище / І.Т. Жук. – Київ : Академія, 1993. – 64с.
641179
  Віршило І. Інтегроване стохастичне моделювання петрофізичних параметрів для оцінки мінералогічного складу земної кори / І. Віршило, І. Пап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 83-88. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто побудову нового алгоритму просторового моделювання речовинного складу гірських порід, що узгоджується з результатами геофізичних, петрофізичних та геохімічних досліджень. Як вхідні параметри моделі використовуються розподіли імовірності ...
641180
  Морозов В.В. Інтегроване управління гібридними проектами закупівель при реалізації міжнародних програм розвитку України // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 56-64. – ISSN 2222-8810
641181
  Гоц В.В. Інтегроване управління інформаційним середовищем девелоперських проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гоц Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
641182
  Рихлик Тамара Інтегрований бінарний урок "Унікальність органічного світу Австралії" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-33
641183
  Мельник І.В. Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Мельник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 180л. + Додатки: л.175-180. – Бібліогр.: л.157-174
641184
  Мельник І.В. Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Мельник І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
641185
  Рогова П. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи розвитку, проблеми забезпечення доступу / Павла Рогова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 52-56. – ISSN 1029-7200


  13-15 жовтня 2013 р. у Вінниці Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) спільно з бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ...
641186
  Жегус О.В. Інтегрований комплекс маркетингу послуг вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
641187
  Лінючев О.Г. Інтегрований комплекс сенсорних пристроїв для системи моніторингу хлору та сірководню в атмосферному повітрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Лінючев Олександр Генадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 28 назв
641188
   Інтегрований курс історії 6 клас : Дидактичні матеріали. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.10(34)). – ISBN 966-333-399-5
641189
   Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики : навч. посібник. – Одеса : Пальміра, 2005. – 538 с. – (Бібліотека соціального педагога). – ISBN 966-8945-00-Х
641190
  Дронова О.Л. Інтегрований міський розвиток: реалії Європи та перспективи для України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 156-160. – ISBN 978-617-7069-75-8
641191
  Щегельська Ю.П. Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Щегельська Ю.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л.159-202
641192
  Щегельська Ю.П. Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук: спец. 23.00.03. - Політична культура та ідеологія / Щегельська Ю.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
641193
   Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів / Л. Нікогосян, І. Науменко, О. Красна, В. Бербек // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 50-55. – ISSN 2078-1016
641194
  Цебень Р. Інтегрований підхід до інвентаризації основних засобів в електроенергетичних підприємствах України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 86-92. – ISSN 2409-9260
641195
  Журило В.В. Інтегрований підхід до моделювання поведінки споживачів на українському ринку товарів високих технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 38-44


  У статті розглядається інтегрований підхід до моделювання ринкової поведінки споживачів, сутність якого полягає у поєднанні чинників зовнішнього і внутрішнього впливу та який базується на вивченні особливостей процесу прийняття рішень споживачем про ...
641196
  Подолець Р.З. Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України / Р.З. Подолець, О.А. Дячук, М.Г. Чепелєв // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 50-59
641197
  Івасів Н. Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 97-101. – ISSN 2308-4634
641198
  Мкртічян О.А. Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 93-100. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
641199
  Пововаров М. Інтегрований підхід до розвитку малого підприємництва в Україні: теорія, практика та шляхи вдосконалення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 42-46. – ISSN 1728-9343
641200
   Інтегрований підхід до формування творчої особистості курсанта / В.О. Браун, О.В. Абрамян, Ю.В. Коваль, В.М. Гап"юбк, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 155-160


  Формування творчої складової професійної готовності курсантів аналізується під кутом зору синергетики, що передбачає гармонійний розвиток всіх складових психічної діяльності людини. Формированне творческой составляющей профессиональной готовности ...
641201
  Дем"янюк О.С. Інтегрований підхід до формування творчої особистості курсанта / О.С. Дем"янюк, С.Г. Шмаль // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 435
641202
  Балагура І.В. Інтегрований показник ранжування рівня науковців // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-02-8591-0
641203
  Кундис Т.П. Інтегрований проект "Знайомі незнайомці" з географії. біології, курсів за вибором краєзнавчого спрямування // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 10-14
641204
  Каркач В.В. Інтегрований проект як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів / В.В. Каркач, О.Л. Москаленко // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 23-25. – ISSN 2221-6316
641205
  Чорномаз Н.Ю. Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Чорномаз Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 18 с. – Біблогр.: 11 назв
641206
  Захарчин Г.М. Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 10-15. – ISSN 1993-6788
641207
  Вайнтрауб М.А. Інтегрований саморозвиток викладача вищої школи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 40-57. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
641208
  Сахневич І. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 101-105. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуто основні змістові блоки інтегрованого спецкурсу з основ медіакомпетентности для студентів технічних спеціальностей, визначено його мету, завдання та оптімальні способи впровадження у професійну підготовку студентів технічних ...
641209
  Коломечюк В. Інтегрований тариф як інструмент управління розвитком розумного міста // Університет і місто: стратегії та практики взаємодії / О. Балацька, М. Бойченко, Н. Бойченко, С. Ганаба, І та ін. Глова. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – С. 142-165. – ISBN 978-617-8041-17-5
641210
  Лозбина А.В. Інтегрований урок-подорож "У пошуках скарбів" (за романом Р.Л.Стівенсона "Острів скарбів"), 6 клас / А.В. Лозбина, А.В. Дворнік // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 31-33 : фото
641211
  Брічка Л.В. Інтегрований урок "Математика - географія" на тему "Застосування математичного апарату до розв"язування географічних задач", 9 клас / Л.В. Брічка, Н.О. Горева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 35-38 : табл., рис.
641212
  Завгородня В. Інтегрований урок з географії, української та англійської мови "Подорож по Великобританії" у 10 класі (90хв) : методика, практика, досвід / В. Завгородня, В. Пальоха, Л. Чиркова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 29-32
641213
  Калінська А.В. Інтегрований урок з економіки і зарубіжної літератури на тему "Гроші. Сутність грошей, їх функції та види. Влада грошей над людиною у творчості Оноре де Бальзака". До 220-річчя від дня народження великого французького письменника Оноре де Бальзака, // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
641214
  Климюк І.Б. Інтегрований урок з історії, географії, біології. Змагання команд // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 17-20. – Бібліогр.: 8 назв
641215
  Костюк Н.М. Інтегрований урок на тему "Біосфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 10-11
641216
  Криворотова Ольга Інтегрований урок на тему "Графічний спосіб розв"язання економічних завдань" : Методика, практика, досвід / Криворотова Ольга, Шпир Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-28 : Табл., графіки
641217
  Бучок Л.О. Інтегрований урок на тему "Українські історичні землі", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 29-30
641218
  Криворотова Ольга Інтегрований урок на тему "Хімічна промисловість України" / Криворотова Ольга, Лукашевич Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 26-27
641219
  Петринка Людмила Інтегрований урок на тему "Хімічна промисловість" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9 -12
641220
  Городній М. Інтегровані зі степенем p розв"язки різницевого рівняння з неперервним аргументом / М. Городній, А. Сиротенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-14. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Отримано необхідні і достатні умови, при виконанні яких різницеве рівняння з неперервним аргументом має єдиний інтегровний зі степенем p (обмежений) розв"язок для спеціального класу "вхідних" функцій. Получены необходимые и достаточные условия, при ...
641221
  Сиротенко А.В. Інтегровані зі степенем P розв"язкиоперативно-диференціального рівняння // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7021-27-7
641222
   Інтегровані комунікації = Integrated communications : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 1. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
641223
  Баранецька А.Д. Інтегровані комунікації: інтерпретація реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 90-94. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
641224
  Буряк П.Ю. Інтегровані корпоративні структури в підприємництві України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 50-61 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
641225
  Червіна Ю.В. Інтегровані корпоративні структури в системі національного господарства України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 407-413
641226
  Зятковський І. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 481-496. – Бібліогр.: на 26 пунктів. – ISSN 1684-906Х
641227
  Болгарова Н.К. Інтегровані корпоративні структури як чинник економічного зростання в умовах глобалізації / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 28-32
641228
  Ткаченко А.В. Інтегровані лабораторні роботи з фізики атома як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів / А.В. Ткаченко, Л.О. Кулик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 155-158. – ISSN 1563-3713
641229
  Рабулець Олександр Георгійович Інтегровані лексикографічні системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Рабулець О.Г.; НАНУ, Нац. бібл. України ім. В.І Вернадського. – Київ, 2002. – 18 с.
641230
  Брітченко Г.І. Інтегровані маркетингові комунікації у розвитку туристичних підприємств / Г.І. Брітченко, В.М. Мацука // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 47-51


  Розкрито зміст інтегрованих маркетингових комунікацій, визначено їх роль та значення в туристичній індустрії, окреслено основні критерії інтегрованості та базові принципи побудови маркетингових комунікацій сучасних підприємств. Виявлено закономірності ...
641231
  Терент"єва Н.В. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективого розвитку підприємства / Н.В. Терент"єва, Є.О. Павельчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 249-252. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
641232
  Чубукова О.Ю. Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії / О.Ю. Чубукова, В.В. Марциновський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 62-72. – ISSN 2522-1620
641233
  Длігач А. Інтегровані маркетингові стратегії // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 77-81. – ISSN 1993-0259


  Пропонується спіральна модель прийняття управлінських рішень.
641234
  Дребот О.І. Інтегровані механізми функціонування рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції / О.І. Дребот, К.О. Бабікова // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6806
641235
  Якубовський В. Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 187-193
641236
   Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навчально-методичний комплекс. – Київ : Фенікс, 2007. – 528 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-651-476-2
641237
  Ганущак-Єфіменко Інтегровані структури бізнесу та їх роль в економіках країн світу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 121-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
641238
  Кланца А.І. Інтегровані фактори громадського здоров"я як структурної умови національної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 136-141. – ISSN 2306-6814
641239
  Чеберяко О.В. Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ / О.В. Чеберяко, А.Б. Лобода // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 312-313. – ISSN 2222-0712
641240
  Клімчук Т.В. Інтегрованість систем з миттєвими в"язями // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 52-54
641241
  Парасюк І.О. Інтегровні локально гамільтонові системи // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 8-16
641242
  Безвершенко Ю.В. Інтегровні моделі квантових систем в зовнішніх полях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безвершенко Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
641243
  Клімчук Т. Інтегровність систем з миттєвими в"язями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження руху стрижня в однорідному полі сил тяжіння при накладанні миттєвих в"язей. Доведено існування та руйнування інтегралів руху динамічної системи у випадку абсолютно пружного удару. Побудовано перерізи Пуанкаре для дослідження ...
641244
  Моісєєва Ф.А. Інтегрувальна роль вербальної комунікації : соціально-філософський аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – с.238-246. – ISSN 1728-3671
641245
  Глушкова Т. Інтегрувальні чинники у формуванні ідіостилю газетного видання // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 154-161


  У статті розглядаються інтегрувальні чинники формування ідіостилю газети. Hlushkowa T. Integrating Factors in Forming of idiostyle Newspaper"s edition In the article integrating factors of forming of idiostyle newspaper is examined.
641246
  Козак В.І. Інтегрування диференціально-різницевих нелінійних рівнянь за допомогою спектральної теорії блочних матриць відповідних двовимірній проблемі моментів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Previously, for the two dimensional real moment problem, direct and inverse spectral problems were solved just as for the classical Hamburger moment problem. The result of the inverse spectral problem is block Jacobi type matrices. Direct problem ...
641247
  Пфейфер Інтегрування диференційних рівнянь / Пфейфер. – Київ, 1929. – 90с.
641248
  Шаркова Н. Інтегрування інформаційних технологій у навчальні програми підготовки майбутніх фахівців із технічного перекладу / Н. Шаркова, С. Шаркова // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 2. – С. 165-173. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
641249
  Малієнко Ю.Б. Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 91-98. – ISSN 2411-1317
641250
   Інтегрування концепції гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічну сферу / Магдюк Л.Б. [та ін.] ; за заг. ред. та укладач Магдюк Л.Б. ; М-во соціальної політики України ; Департамент сімейної політики ; ВГО "Українська асоц. маркетингу" ; Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив. – Київ : Українська асоціація маркетингу ; Хімджест, 2011. – 116 с. – ISBN 979-966-853-779-0
641251
  Іваненко Валентина Василівна Інтегрування машинобудівного комплексу України в міжнародний поділ праці (структурно-функціональний аналіз) : Дис... кад. екон.наук: 08.05.03 / Іваненко Валентина Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 250л. – Бібліогр.:л.192-214
641252
  Іваненко В.В. Інтегрування машинобудівного комплексу України в міжнародний поділ праці (структурно-функціональний аналіз) : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.03 / Іваненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
641253
  Щегельська Н.В. Інтегрування молоді з обмеженими можливостями в загальноосвітній простір Європейського Союзу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 274-276. – ISBN 978-966-654-490-5
641254
  Молоканова В.М. Інтегрування поведінкового підходу у ціннісний контекст розвитку організації через проекти / В.М. Молоканова, Ю.М. Ольховікова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
641255
  Гуменюк Ю.В. Інтегрування регіонального зернового ринку / Ю.В. Гуменюк, С.А. Бурлака, А.П. Єленич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 62-69. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
641256
  Кужелєв М.О. Інтегрування ринку криптовалют у фінансову систему України: теоретичні аспекти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 56. – С. 137-142. – ISSN 2306-546X
641257
  Гурса Е. Інтегрування рівнянь з частинними похідними першого порядку / Е. Гурса. – Київ, 1941. – 415 с.
641258
  Сисоєв В.В. Інтегрування систем ресурсного забезпечення силових структур на принципах логістичного менеджменту // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41-51. – Бібліогр.: на 16 пунктів
641259
   Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби. – Київ, 1999. – 552с. – ISBN 966-7353-72-9
641260
  Павловський С. Інтегрування системи раннього попередження та реагування на фінансову кризу в концепцію збалансованих показників // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
641261
  Ямборко Г.А. Інтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 283-295. – ISSN 2310-9734
641262
  Крячок Юрій Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertium non datur : міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 65-71


  Більшість процесів, що відбувалися дотепер в українській вищій освіті, не наближали її істотно до Болонської моделі, а в деяких аспектах - навіть віддаляли від неї. Авторитаризм системи української вищої освіти гальмує її розвиток. У статті ...
641263
  Крячок Юрій Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertium non datur : міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 65-71


  Більшість процесів, що відбувалися дотепер в українській вищій освіті, не наближали її істотно до Болонської моделі, а в деяких аспектах - навіть віддаляли від неї. Авторитаризм системи української вищої освіти гальмує її розвиток. У статті ...
641264
  Пелешенко О.Ю. Інтекст "ходіння до раю" в драмі Миколи Куліша "Народний Малахій" // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 28-38. – ISSN 1996-9872


  "Висловлено гіпотезу, що апокриф «Ходіння Агапія до раю» є тематичним інтекстом п’єси М. Куліша «Народний Малахій». У розвідці зроблено спробу простежити генетико-контактні зв’язки між середньовічним наративом та текстом першої третини ХХ ст. Окрім ...
641265
  Розсоха О.О. Інтелект / Олександр Розсоха. – Київ ; Сімферополь : НВП "Інтерсервіс", 2013. – 256, [2] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 254. – ISBN 978-617-696-157-4
641266
  Берд К. Інтелект без власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 1608-6422
641267
  Заболотна Н.М. Інтелект і конкуренція в сучасному світі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 28-35. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
641268
  Павко А. Інтелект має стати домінантою суспільства // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  Роздуми про важливе ректора КНУ імені Тараса Шевченка, академіка НАН України Л. Губерсько та декана філософського факультету, академіка НАН України А. Конверського.
641269
  Дроздовський Д. Інтелект на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 3


  Пам"яті Соломії Павличко.
641270
  Дроздовський Д. Інтелект на зламі епох (Соломії Павличко - 60) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 4-5. – ISSN 0320-8370


  15 грудня Соломії Павличко виповнилося б 60. Вона стала символом нового літературознавства для одних, «подразником» для інших, а для третіх - представницею високої філологічної культури та інтелекту, який неможливо заперечити, навіть якщо й полемічно ...
641271
  Мальчин Ю.М. Інтелект нації та інтелектуальний капітал: проблеми формування в транзитивному суспільстві // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 5-14. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
641272
  Салімонович Л. Інтелект не вбити! Як розбомблені виші та наукові установи Харкова оживають на руїнах // Україна молода. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 22). – С. 1, 8


  Ніщо так яскраво не підкреслює темну дрімучість російських загарбників, як їхнє бажання тотально знищити ракетами наші школи та університети. Сьогодні у Харкові важко знайти навчальний заклад, куди б не прилетіло бодай щось руйнівне і підступне. Але ...
641273
  Дроздовський Д. Інтелект проти гібридної війни // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 109)


  Рецензія на книжку Олега К. Романчука "Не бійсь".
641274
  Мінченко Р. Інтелект суспільства і демократичний, правовий прогрес в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-15. – ISSN 0132-1331
641275
  Спіт Л. Інтелект та милосердя в дії : сім стовпів для соціальних підприємців / Лорен Спіт, Д-р Бізнес Адміністрування, Д-р Богослов"я, МБА (США). – [Б. м.] : [б. в.], 2016. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-892-0


  В пр. №1711806 дарчий напис англійською мовою.
641276
  Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття : монографія / Андрос Є.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Стилос, 2010. – 358 с. – ISBN 978-966-8009-90-7
641277
  Чорний А.В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник сталого розвитку суспільства : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 18-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
641278
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип.1, том 1. – 2003
641279
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип.1, том 2. – 2003
641280
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип. 2. – 2004
641281
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк, 2003-
Вип. 3. – 2005
641282
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003-
Вип. 4. – 2006
641283
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
Вип. 10. – 2012. – 409 с. – Резюме мовою статті
641284
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соцоціально-філософських проблем / М-во освіти і наук України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
Вип. 11. – 2013. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
641285
   Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соцоціально-філософських проблем / М-во освіти і наук України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
Вип. 12. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
641286
  Кондрашова-Діденко Інтелекто-знаннєва структура конкурентоспроможності країнового суспільства / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 32-40


  Визначено сутність та головні особливості інтелектно-знаннєвої структури конкурентоспроможності країнового суспільства.
641287
  Діденко Л.В. Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні напрямки перетворень, здійснюваних у вишівській освіті. It is reviewed main ways of transformation in university education.
641288
  Кондрашова-Діденко Інтелектономіка: реальність чи міф / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-24
641289
  Кондрашова-Діденко Інтелектономічна ідеологія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 102-103
641290
  Кондрашова-Діденко В Інтелектономічна компонента розвитку у визначенні сутності конкурентоспроможності країни / В Кондрашова-Діденко, .І. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 154-158
641291
  Кондрашова-Діденко Інтелектономічна стратегія країнового розвитку за умов глобалізування світу / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 187-192. – ISSN 1811-9824


  Визначена сутність та особливості інтелектономічної стратегії розвитку країнового суспільства та виробництва.
641292
  Кралюк П. Інтелектуал-християнин у "пост"язичницькому" суспільстві // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 360-366. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестора.
641293
   Інтелектуал європейського гатунку // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105


  Драгоманов М. П.
641294
  Сюндюков І. Інтелектуал найвищої проби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 19


  "1 березня видатному вченому, "кристалу" вцілілої української аристократії Анатолію Свідзинському виповнилося би 90 років."
641295
  Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 44-51. – ISSN 0130-5263
641296
  Кебуладзе В. Інтелектуали contra інтелігенція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 0235-7941
641297
  Заплавська М. Інтелектуали XXI століття повинні стати локомотивом, що витягне з кризи економіку України // Президентський вісник. – Київ, 2000. – № 26. – С. 22 : фото В. Скопенка


  Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - XXI століття" при підтримці Міносвіти та Спілки ректорів ВНЗ ініціював проект - Всеукраїнську універсіаду "Інтелектуал XXI століття", який за словами президента Спілки В. Скопенка, дасть можливість забезпечити ...
641298
  Кучма І. Інтелектуали, інтелігенція, експерти // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-29
641299
  Голоюх Л. Інтелектуалізація авторської модальності в сучасних українських прозових текстах // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 55-62. – ISSN 2413-0923
641300
  Фоміна Є.В. Інтелектуалізація глобального економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоміна Єлізавета Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
641301
  Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С.Я. Кісь ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-267. – ISBN 978-966-694-259-6
641302
  Коваленко М.А. Інтелектуалізація економіки підприємства і нові вимоги до компетентностей його фахівців / М.А. Коваленко, Г.М. Швороб, Г.О. Житченко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 141-146. – ISSN 2524-003X
641303
  Фоміна Є.В. Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 112-115. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
641304
  Попова Д.В. Інтелектуалізація корпоративних стратегій міжнародних компаній в умовах економіки 4.0 : дис. ... д-ра філософії : 292 ; 29 / Попова Діана Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2022. – 235 арк. – Додатки: арк. 229-235. – Бібліогр.: арк. 205-228
641305
  Глибовець М.М. Інтелектуалізація навчання в телекомунікаційних системах дистанційної освіти // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо інтелектуалізації навчання в телекомунікаційних системах дистанційної освіти, виділено основні функціональні складові дистанційного навчання. Для побудови функціональної моделі освітньої системи згідно ...
641306
  Сем"янчук П. Інтелектуалізація праці у стратегії регулювання та запобігання фінансовим кризам у постсоціалістичних країнах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 366-370. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
641307
  Данилович В.П. Інтелектуалізація професійно-практичної підготовки студентів технічних університетів: синергетичний аспект // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 272-277. – ISSN 2218-5348
641308
  Барабаш О.В. Інтелектуалізація процесів обробки інформації в геоінформаційних системах оперативного управління на основі мультиагентних технологій / О.В. Барабаш, Ю.В. Кравченко, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 56-59
641309
  Ляхов Олександр Логвинович Інтелектуалізація розв"язування наукових і прикладних задач на основі методів комп"ютерної алгебри : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.03 / Ляхов О.Л.; НАНУ. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
641310
  Пушкар М. Інтелектуалізація систем обліку і аналізу в "новій" економіці // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 295-298. – ISSN 1815-3232
641311
  Чорноус Г. Інтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень у банках // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 97-115. – ISSN 1605-2005
641312
  Каленюк І.С. Інтелектуалізація суспільного розвитку в міжнародному контексті // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 96-104. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
641313
  Біляцький С. Інтелектуалізація суспільної праці ( досвід індустріальних країн для України) / С. Біляцький, Т. Мірошніченко, А. Хахлюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-38
641314
  Поперечнюк В.М. Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 84-88
641315
  Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – С. 28-43. – ISSN 1682-2366
641316
  Шевченко Л.І. Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія : Автореф. дис...доктора філологічних наук: 10.02.01. / Шевченко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с.25-29
641317
  Шевченко Лариса Іванівна Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія : Дис. ... докт. філолог. наук: 10.02.01. 10.02.15 / Шевченко Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 509л. – Бібліогр.: л.444-509
641318
  Бутнік-Сіверський Інтелектуалізація цифрової економіки: економіко-правовий погляд // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Штефан А.С., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (129). – С. 86-96. – ISSN 2308-0361
641319
  Чамара І.М. Інтелектуалізація як визначальна характеристика постіндустріального етапу розвитку світової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 70-73. – Бібліогр.: на 8 пунктів
641320
  Диба В. Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
641321
  Марк Микола (Михайловський) Інтелектуалізм : Науково-філософське осмислення / Марк Микола (Михайловський); Міжнародний науковий Центр інтелектуального розвитку. Незалежний Центр актуаль. мистецтва. – Київ, 2001. – 50 с. – ISBN 966-624-086-1
641322
  Мирошкіна Н.В. Інтелектуалізм есеїстичного дискурсу: український досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 178-182


  У статті розглянуто інтелектуальність як складник українського есеїстичного дискурсу, виявлено ознаки інтелектуалізму в українській есеїстиці XX століття. Дослідження інтелектуальної сутності есеїстичного дискурсу проведено на прикладі есеїв К. ...
641323
  Ушневич-Штанько Інтелектуалізм як засіб художнього мислення Віктора Домонтовича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 261-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
641324
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – 228 л. – Додатки: л. 207-228. – Бібліогр.: л.174-206
641325
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
641326
  Павко А.І. Інтелектуалний рефрен філософських ідей Ж.-П. Сартра // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-14
641327
  Катеренчук І. Інтелектуальна автоматизована система контролю знань: лінгвістична підсистема / І. Катеренчук, В. Кулик, О. Комарницька // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 33-39. – ISSN 1998-6939


  Розроблено структуру блок-схем лінгвістичного (морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного) аналізу речень інтелектуальної автоматизованої системи контролю знань.Запропоновано модель штучного інтелекту розпізнавання й оцінювання ...
641328
  Ільїн В. Інтелектуальна астенія, або "Що не робити" // Український світ : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 56-59.


  Інтервью з Чечель Наталією Петрівною - доктором філософських наук
641329
  Запорожець Т.В. Інтелектуальна безпека в контексті політичного розвитку сучасної України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-172. – Бібліогр.: 14 назв
641330
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
641331
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави та її внутрішні й зовнішні загрози / П. Юхименко, Т. Сокольська, С. Лобачова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
641332
  Яворська Т.В. Інтелектуальна безпека України: сутність і суб"єкти гарантування / Т.В. Яворська, І.О. Ревак // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 125-134. – ISSN 2306-5664
641333
  Левченко В.В. Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 157-176
641334
  Кононенко В.П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка : обстоювання традиції "модернізаційною" риторикою (до 350-річчя Павла Полуботка) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 39-59. – ISSN 0130-5247
641335
  Дебре Р. Інтелектуальна влада у Франції = Le pouvoir intellectuel en France : [пер. с фр.] / Режіс Дебре ; [пер. з фр. : В. Артюх ; наук. ред. А. Рєпа ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-378-087-0
641336
  Дахно І.І. Інтелектуальна власність - 2 : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська, А.О. Комарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-351. – ISBN 978-611-01-1123-2


  У пр. №1702117 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченку від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис. У пр. №1717764 напис: Національній біблотеці ім. Вернадського від співавторки в подарунок. Підпис. 17.05.2018
641337
  Орлюк О. Інтелектуальна власність - великі можливості та великі шахрайства: як подолати виклики, що стоять перед Україною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
641338
  Жарінова А. Інтелектуальна власність - інструмент успішного бізнесу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
641339
  Жарінова А.Г. Інтелектуальна власність - основа підйому економіки України в умовах свіювої економічної кризи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 149-154.
641340
  Хаустов В.К. Інтелектуальна власність - потенціал інноваційного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 2 назв.
641341
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641342
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641343
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641344
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641345
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641346
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641347
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641348
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641349
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641350
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641351
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641352
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6/7. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641353
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8/9. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641354
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10/11. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641355
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641356
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1/2. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641357
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641358
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641359
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641360
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641361
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641362
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641363
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2/3. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641364
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность2
641365
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641366
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641367
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7/8. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641368
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2002. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641369
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641370
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2002. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641371
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2002. – до 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641372
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641373
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641374
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641375
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641376
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641377
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641378
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641379
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641380
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641381
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641382
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641383
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641384
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641385
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641386
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641387
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641388
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641389
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641390
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641391
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641392
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641393
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641394
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641395
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641396
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641397
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641398
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641399
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641400
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641401
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641402
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641403
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641404
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641405
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641406
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641407
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641408
   Інтелектуальна власність : Теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. та ін. Скотний; М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. Скотний, Г.Є. Левченко, О.М. Вачевський; За ред. М.В. Вачевського; МОНУ; Дрогоб.держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Професіонал, 2006. – 448 с. – ISBN 966-370-009-2
641409
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2006. – 431 с. – ISBN 966-346-190-Х
641410
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641411
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641412
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641413
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641414
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641415
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641416
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641417
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641418
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641419
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641420
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641421
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641422
  Стрижак О.О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Стрижак О.О.; МОНУ; Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 216с. – ISBN 966-676-196-3
641423
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641424
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641425
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641426
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641427
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
641428
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641429
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641430
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641431
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641432
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641433
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641434
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
641435
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : креативи метафізичного пошуку / В. Базилевич, В. Ільїн. – Київ : Знання, 2008. – 688 с. – Київському національному університету ім. Тараса Шевченка 175 років. – ISBN 978-966-346-468-8
641436
  Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Г.В. Черевко. – Київ : Знання, 2008. – 412с. – ISBN 978-966-346-583-8
641437
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-486-2
641438
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641439
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641440
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641441
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641442
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641443
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641444
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641445
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641446
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641447
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641448
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641449
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641450
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641451
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641452
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641453
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641454
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641455
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641456
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641457
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641458
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641459
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641460
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641461
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641462
  Ястремська О.М. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 279, [1] с. : табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-966-676-394-8
641463
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641464
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641465
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641466
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641467
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641468
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641469
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641470
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641471
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641472
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641473
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641474
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641475
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641476
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641477
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641478
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641479
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641480
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641481
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641482
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641483
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641484
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641485
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641486
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641487
  Кривунь В.С. Інтелектуальна власність : практикум / В.С. Кривунь, О.С. Корчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 38-39, 48. – ISBN 978-966-379-569-0
641488
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641489
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641490
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641491
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641492
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2012. – 80 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
641493
  Дахно І.І. Інтелектуальна власність : навч. посібник-довідник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 381, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті. – ISBN 978-611-01-0402-9


  У прим. №1702117 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченку від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
641494
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 671, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 578-613. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0123-7


  На форз. екз. № 1684223 дарчий надп.: Шановному Володимиру Анатолыйовичу з повагою та побажаннями щастя 30.06.2016
641495
  Сергієнко В.В. Інтелектуальна власність : навч. посібник / В.В. Сергієнко, О.М. Коршакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-676-649-9
641496
  Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність : підручник для студентів екон. спец. / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 422, [2] с. : табл. – Глосарій: с. 388-421. – Бібліогр.: с. 352-387 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-085-3
641497
   Інтелектуальна власність : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т" ; за ред. Р.С. Кіріна та В.Л. Хоменка. – Дніпро : Літограф, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-291, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7379-98-9
641498
   Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20
641499
  Варава Ю.Г. Інтелектуальна власність в економіці України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 145-147. – ISBN 78-966-1555-47-09
641500
  Макода В.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній і традиційній моделях розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-25.
641501
  Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 31-38. – ISSN 1608-6422
641502
  Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах : монографія / [Г.О. Андрощук] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 364, [2] с. : іл., табл. – На тит.арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-806-1
641503
  Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Хрустальова В. В.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л. 162-179
641504
  Хрустальова Вікторія Вікторівна Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Хрустальова Вікторія Вікторівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
641505
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 65-73. – ISSN 2308-0361
641506
  Матат А.В. Інтелектуальна власність в системі наукових знань // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-88
641507
  Вірченко В. Інтелектуальна власність в сучасній системі суспільного виробництва // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 130-136. – ISSN 2078-5860
641508
   Інтелектуальна власність в Україні : Нормативна база. – 2-е вид. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 400 с. – ISBN 966-8062-72-8


  Увійшли основні законодавчі акти, що регламентують відносини, пов"язані з інтелектуальною власністью в Україні
641509
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641510
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641511
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641512
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641513
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641514
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641515
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641516
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641517
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641518
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641519
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641520
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641521
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641522
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
641523
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
641524
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
641525
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
641526
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
641527
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
641528
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641529
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641530
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2014. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
641531
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641532
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641533
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641534
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 7. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641535
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641536
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
641537
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 10. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641538
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641539
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641540
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 1. – 2015. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641541
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641542
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641543
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641544
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641545
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641546
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641547
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641548
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641549
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641550
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641551
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641552
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641553
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641554
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641555
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641556
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641557
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641558
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641559
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641560
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641561
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641562
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641563
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641564
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641565
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641566
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641567
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641568
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2017. – 80 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641569
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641570
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641571
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641572
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641573
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641574
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641575
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641576
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641577
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641578
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641579
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641580
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641581
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2018. – 102 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641582
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641583
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641584
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641585
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641586
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641587
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2018. – 76 с., включ. обкл. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641588
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2019. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641589
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2019. – 80 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641590
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641591
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641592
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 8. – 2019. – 72 с., включ. обкл. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641593
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641594
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 10. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641595
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 2. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641596
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 4. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641597
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641598
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641599
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 12. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641600
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 3. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641601
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 4. – 2021. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641602
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641603
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
641604
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2021. – 72 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641605
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641606
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2021. – 68 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641607
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641608
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641609
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2021. – 76 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641610
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2022. – 64 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
641611
  Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-20. – ISSN 0132-1331
641612
  Корновенко С.В. Інтелектуальна власність в Україні: питання поняттєво-категоріального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 65-68. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
641613
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.1 : Право інтелектуальної власності. – 1999. – 500с.
641614
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.2 : Авторське право і суміжні права. – 1999. – 460с.
641615
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-пракичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.3 : Промислова власність. – 1999. – 656с.
641616
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.4 : Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. – 1999. – 352с.
641617
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (24 лютого 2010 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права [та ін.] ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-239-1
Вип. 1. – 2012. – 155, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
641618
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (22 лютого 2011 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових проблем інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-240-7
Вип. 2. – 2012. – 141, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
641619
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (22 лютого 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових проблем інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-243-8
Вип. 3. – 2012. – 181, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
641620
  Жовтанецька О.О. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації / О.О. Жовтанецька, А.З. Жовтанецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 221-226. – ISSN 0321-0499
641621
  Корогод Н.П. Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 119-125. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
641622
  Лі А. Інтелектуальна власність викладачів-освітян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-62. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1608-6422
641623
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
641624
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-34. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
641625
  Абдуліна І. Інтелектуальна власність забезпечить прибуток? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 20-23. – ISSN 1608-6422
641626
  Ковальський В. Інтелектуальна власність завжди в ціні... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-30 квітня (№ 15/16). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  У минулі роки про інтелектуальну власність згадували лише в Міжнародний день інтелектуальної власності, що відзначається, як відомо 26 квітня. Зараз ситуація змінилася, про що свідчить хоча б той факт, що в Україні з"явився (нарешті) Офіс ...
641627
  Кашинцева О.Ю. Інтелектуальна власність і біоетика: аспекти гармонізації : монографія / О.Ю. Кашинцева ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 148, [2] с. – Бібліогр.: с. 138-149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-497-1
641628
   Інтелектуальна власність і відновлення справедливості / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету розглянуто два законопроекти: щодо сфери інтелектуальної власності і стосовно відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам.
641629
  Зайківський О. Інтелектуальна власність і держава / О. Зайківський, О. Оністрат, Л. Лотоха // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 41-52. – Бібліогр.: 18 назв
641630
  Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2005. – 520 с. – ISBN 966-373-000-5
641631
  Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право / В.М. Антонов. – 2-ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2006. – 520 с. – ISBN 966-373-000-5
641632
  Дахно І. Інтелектуальна власність і міжнародне приватне право // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 151-154
641633
  Сазонець О.М. Інтелектуальна власність і процеси інформатизації світогосподарського розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 6-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
641634
  Бовсунівська І.В. Інтелектуальна власність і створення вартості // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 155-165. – (Економіка ; Вип. 1)
641635
  Дахно І. Інтелектуальна власність і Цивільний кодекс // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 66-70
641636
  Кашинцева О. Інтелектуальна власність на медичному та фармацевтичному ринку: необхідність переосмислення пріоритетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 107-109. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті порушуються питання необхідності переосмислення принципів правової охорони інтелектуальної власності на медичному та фармацевтичному ринку з позиції пріоритету прав людини. В статье поднимаются проблемы необходимости переосмысления принципов ...
641637
  Дмитришин В.С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / Володимир Дмитришин, Вероніка Березанська. – Київ : Вірлен, 2005. – 312 с. – ISBN 966-8786-19-Х
641638
  Руденко Є.О. Інтелектуальна власність на світовому ринку (короткий аналіз Угоди ТРІПС та її відповідальність українському законодавству) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 124-130.
641639
  Кручко О. Інтелектуальна власність на терені України // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.30-32
641640
  Костенко І. Інтелектуальна власність очима малого та середнього бізнесу Європейського Союзу / І. Костенко, О. Теньова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
641641
   Інтелектуальна власність та авторське право : навч. посібник для студентів ВНЗ / Чістякова І.М., Кривдіна І.Б., Буряк. Д.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 203, [1] с. – До 100-річчя Одес. нац. політехн. ун-ту. - Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 189-190. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-222-993-8
641642
   Інтелектуальна власність та забезпечення доступу до лікування в умовах пандемії : наук.-практ. видання / [Ю. Борко, А. Гоменюк, О. Жихарев та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 212, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-999-132-4
641643
  Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 16-20


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення інформації як об"єкта цивільних прав; дослідженню співвідношення інформації та об"єктів права інтелектуальної власності; окресленню концепції методології цивільно-правової регламентації ...
641644
   Інтелектуальна власність та її захист : Нормативно-правове регулювання. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 480с. – ISBN 966-373-084-6
641645
  Любенок Н.О. Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 33-38. – ISSN 1993-6788
641646
  Ліба Н.С. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 198-201. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
641647
  Кириленко О. Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотеки / О. Кириленко, Л Литвинова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.39-40. – ISSN 1029-7200


  Засідання круглого столу : "Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотеки ", міжнародна конференція, 6 жовтня 2016 р., м.Київ. Окреслено стратегічні напрямивирішення проблем охорони ...
641648
  Ґава Інтелектуальна власність та суспільні трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 204-207
641649
  Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у загальній теорії прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 139-143. – ISBN 978-966-438-135-9
641650
  Ієвіня О. Інтелектуальна власність у контексті Плану дій Україна-НАТО // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 57-62
641651
  Попович О.М. Інтелектуальна власність у медичній практиці / О.М. Попович, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 117-124. – ISSN 2306-6814
641652
  Федулова Л.І. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : науково-аналітична доповідь / Федулова Л.І., Андрощук Г.О., Хаустов В.К. ; НАНУ ; Ін-т екон. та прогнозування. – Київ, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-02-5567-8
641653
  Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-8. – ISSN 1608-6422
641654
  Бабець І.Г. Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 25-30 : фото, табл. – Бібліогр.: 14 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
641655
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність у системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 68-78. – ISSN 2308-0361
641656
  Гутнік Є.А. Інтелектуальна власність у системі соціально-економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7069-02-6
641657
  Кудіна О.В. Інтелектуальна власність у сучасних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 143-151


  Оскільки сьогодні практично всі представники засобів масової інформації продають на ринку результати своєї розумової праці – інтелектуальну власність, ця стаття формує правильне уявлення про явище інтелектуальної власності в ЗМІ, основні її об"єкти та ...
641658
  Тимофієнко Л. Інтелектуальна власність у сфері будівництва і архітектури // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.37-38. – ISSN 1608-6422
641659
  Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-9
641660
  Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у сфері електронної комерції // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 12-16. – ISBN 978-617-696-721-7
641661
  Зеров К. Інтелектуальна власність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
641662
  Кучеренко О. Інтелектуальна власність у сфері нанотехнологій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 1608-6422
641663
  Пономаренко М. Інтелектуальна власність у сфері програмного забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 218-221. – ISSN 2219-5521
641664
  Яворська О.С. Інтелектуальна власність у сфері театрального мистецтва / О.С. Яворська, Л.Л. Тарасенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 258-262. – ISSN 2226-3209
641665
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність у фармацевтичній галузі / Г. Андрощук, І. Кириченко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.19-29. – ISSN 1608-6422
641666
  Кашинцева О. Інтелектуальна власність щодо даних терапії COVID-19 off-label і терапії незареєстрованими лікарськими засобами та доступ до лікування в умовах пандемії / О. Кашинцева, М. Трохименко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 99-104. – ISSN 2308-0361
641667
  Писева В.В. Інтелектуальна власність як механізм для збалансування прав людини в епоху технологічного прогресу // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 89-94. – ISBN 978-617-696-813-9
641668
  Городянська Л. Інтелектуальна власність як нематеріальний об"єкт обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-46.
641669
  Еннан Р. Інтелектуальна власність як об"єкт світової торгівлі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 141-142
641670
  Тульчинська С.О. Інтелектуальна власність як основа інноваційного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 186-189. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
641671
  Кашинцева О. Інтелектуальна власність як складова біобезпеки держави у сфері охорони здоров"я: постановка проблеми та визначення ключових напрямів дослідження в умовах війни / О. Кашинцева, Я. Іолкін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (125). – С. 89-96. – ISSN 2308-0361
641672
  Орлюк О.П. Інтелектуальна власність як складова дорожньої карти України по входженню до Європейського дослідницького простору // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 161-167. – ISBN 978-966-999-024-2
641673
  Кужель Е.В. Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах / Е.В. Кужель, В.І. Матюшенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
641674
  Любенок Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу в теорії бухгалтерського обліку / Любенок, І // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 112-115. – ISSN 1993-0259
641675
   Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ-Дніпро" : Управління проектами. Ефект. використання результатів наук. дослідж. та об"єктів інтелект. власності, 18 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А.О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 151, [3] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки", 18 березня 2021. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-207-9
641676
  Овсянникова Ю.О. Інтелектуальна власність як фактор посилення інтеграційних спрямувань до ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [47-48]
641677
  Жарінова А. Інтелектуальна власність як фундамент інноваційного розвитку економіки України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
641678
  Карпенко Н.В. Інтелектуальна власність як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 51-55
641679
  Манжура О.В. Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : монографія / О.В. Манжура. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 180 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 164-178. – ISBN 978-966-8716-41-6
641680
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність, інновації, економічний розвиток: оптимальне співвідношення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
641681
  Марцин В.С. Інтелектуальна власність, її економічний зміст та соціальна спрямованість : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-7. – Бібліогр.: 11 назв
641682
   Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України : особистості, підприємства, установи. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-85-8; 966-8975-05-7
Вип. 1. – 2006. – 128с. : іл.
641683
  Костін І. Інтелектуальна власність: "друге дихання" маркетингових стратегій в умовах обмеженої реклами. Аналіз нормативно-правових новин / І. Костін, М. Смуток // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
641684
  Ходаківський Є.А. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 274, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 215-225. – Бібліогр.: с. 226-237 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-296-9
641685
  Романюк І. Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 284-289. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
641686
   Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації / В. Базилевич, Н. Гражевська, В. Вірченко, А. Лозова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
641687
  Коноваленко В. Інтелектуальна власність: хаос витісняє правопорядок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
641688
  Пустова О. Інтелектуальна готовність до шкільного навчання у дітей, які навчаються за системою Марії Монтессорі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 285-286
641689
  Крищук Н.С. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", 7 клас
641690
  Крищук Н.С. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 29-32 : фото
641691
  Криворотова О.В. Інтелектуальна гра "потреби людини: екологічний аспект" (позакласний захід з економіки та біології), 11 клас / О.В. Криворотова, О.В. Квасік // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 22-24 : табл., мал.
641692
  Базилевич Віктор Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-33. – Бібліогр.: с. 26-27, 29, 31, 32. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються пріоритетні проблеми стимулювання інтелектуальної діяльності та захисту її результатів в умовах глобалізації. Визначаються основні напрями розв"язання зазначених проблем в Україні.
641693
  Базилевич В. Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-26-33. – ISSN 1682-2366
641694
  Базилевич Віктор Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-33. – Бібліогр.: с. 26-27, 29, 31, 32. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються пріоритетні проблеми стимулювання інтелектуальної діяльності та захисту її результатів в умовах глобалізації. Визначаються основні напрями розв"язання зазначених проблем в Україні.
641695
  Кондрашова-Діденко Інтелектуальна діяльність: зміст та особливості / Кондрашова-Діденко, Т.Р. Власова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 256-264.
641696
  Дяків Ю. Інтелектуальна драма Бернарда Шоу: структурні oсобливості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 265-270
641697
  Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу / Л.І. Шевченко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 478с. – ISBN 966-594-299-9
641698
  Єрешко Ю.О. Інтелектуальна економіка: інноваційна і технологічна трансформація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Єрешко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
641699
  Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю : (монографія) / П.П. Крайнєв; Акад. правових наук України; Науково-дослід. ін-тут інтелектуальної власності. – Київ : ІнЮре, 2004. – 448с. – ISBN 966-313-105-5
641700
  Лановик Л.П. Інтелектуальна еліта держави (наукові школи НУБіП України) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 244-254


  Характеристика ряда наукових шкіл Національного університету біоресурсів і природокористування України в історичному контексті. Показано їх внесок у розвиток світової науки.
641701
   Інтелектуальна еліта зібралася в туркменистані : За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  Українська делегація взяла участь у V11 Форумі творчої і наукової інтелігенції держав - учасниць СНД 15 - 16 жовтня 2012 року в туркменській столиці Ашгабаті. Тема Форуму - " Стратегія розвитку гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД: ...
641702
  Тереверко О. Інтелектуальна еліта української держави // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 листопада (№ 47). – С. 20


  Національній академії наук України - 100 років.
641703
   Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХI століття / І.Б. Вавилова, Н.Б. Ісакова, М.В. Олійник, Ю.І. Саєнко, В.М. Троян // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 6. – С. 15-36. – ISSN 1815-2066
641704
  Гривінський Р. Інтелектуальна зброя проти міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 14


  У стінах парламенту Болгарії представили книгу "Сестра моя, Софія...". У рамках відкритття виставки доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Олена Чмир разом із головою парламентської комісії з національної ...
641705
  Кулик Н. Інтелектуальна зірка української еміграції [Іван Лисяк-Рудницький] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
641706
  Щеглов М. Інтелектуальна інвестиція Івана Огієнка у незалежність держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
641707
  Старинська О.В. Інтелектуальна ініціатива та її місце в генезі пізнавальної активності особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 129-132. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
641708
  Шевченко Л. Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 339-348. – ISBN 966-594-246-8
641709
  Кучеров О.П. Інтелектуальна інформаційна система "Норма" як інструмент для створення класифікаторів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 180-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
641710
  Прокопенко Тетяна Олександрівна Інтелектуальна інформаційна система оцінки ефективності підприємств цукрової промисловості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Прокопенко Т.О.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
641711
  Комар М.П. Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Комар Мирослав Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
641712
  Нор Олександр Петрович Інтелектуальна інформаційно-навчаюча система : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.13.04 / Нор Олександр Петрович; Національна академія наук України. Мін-во освіти України. Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 1995. – 21л.
641713
  Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П"єр Манан ; [ відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ; переклад Володмир Каденко та ін ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 216с. – ISBN 966-7888-91-6
641714
  Зашкільняк Л. Інтелектуальна історія як дослідницький простір сучасної української історіографії // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 43-51. – ISSN 0041-6061
641715
  Іванов С.А. Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіаобразів / С.А. Іванов, Л.С. Іванова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 45-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4368
641716
  Задьора Д.В. Інтелектуальна компонента сучасного підприємництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 49-51. – ISBN 978-966-188-219-4
641717
  Лисиченко Т.Ю. Інтелектуальна метафора в поетичному дискурсі М. Рильського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 47-57
641718
  Бойчук Н.М. Інтелектуальна міграція в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Проаналізовано основні тенденції, сучасний стан та перспективи інтелектуальної міграції в Україні на основі емпіричних досліджень та офіційних статистичних даних. Наведено основні тенденції та описано специфіку такого напрямку інтелектуальної міграції, ...
641719
  Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-38
641720
  Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-38
641721
  Курбет О.П. Інтелектуальна міграція з України: історико-економічний нарис // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 189-212. – ISSN 0320-4421


  Здійснено ретроспективний аналіз інтелектуальної міграції українського населення, її рушіїв та мотивів. Авторка вио- кремила переміщення українських інтелектуалів, які мали най- більш відчутний вплив на розвиток України. На різних історичних етапах ...
641722
  Атауш А.Є. Інтелектуальна міграція та соціальна безпека // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 88-90. – ISBN 978-617-8037-71-0
641723
  Олійник О.О. Інтелектуальна міграція: сутнісні характеристики та вплив на економічне зростання країни / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський, Т.В. Торяник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 82-89. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
641724
  Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
641725
  Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Богдан Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 151 арк. – Додатки: арк. 147-151. – Бібліогр.: арк. 133-146
641726
   Інтелектуальна надія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Президент привітав переможців міжнародних учнівських олімпіад 2015 року. Усі переможці міжнародних олімпіад, які закінчили школу, стали студентами вищих навчальних закладів. У КНУ імені Тараса Шевченка навчаються 14 переможців міжнародних олімпіад, у ...
641727
  Дацюк С. Інтелектуальна політика / Сергій Дацюк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 467 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
641728
  Павко А. Інтелектуальна постать І. Франка в контексті сучасного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-22. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі використання літературної спадщини І. Франка‚ документальних видань та соціогуманітарних досліджень здійснено спробу окреслити суспільний та інтелектуальний феномен Великого Каменяра‚ показати величність його постаті в контексті ...
641729
  Мельник О. Інтелектуальна правова освіта - вимога часу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.101-105. – ISSN 0132-1331
641730
  Щур Е. Інтелектуальна правонаступниця поколінь і епох // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 32-33. – ISSN 0130-7037


  До 90-річчя НАНУ.
641731
  Щур Едуард Інтелектуальна правонаступниця поколінь і епох. (Тут формується менталітет нації) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 15
641732
  Віценко К.С. Інтелектуальна праця в контексті українського суспільства: до постановки проблеми // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7351-28-2
641733
  Кулик Д. Інтелектуальна преса України: історіографія питання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 30-35. – ISSN 2076-9326


  Досліджено сутність поняття "інтелектуальна преса"; систематизовано історіографію інтелектуальної преси як складника української періодики; виокремлено основні етапи розвитку інтелектуальної преси України та їхні особливості.
641734
  Ліпич Л. Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й оцінювання / Л. Ліпич, О. Хілуха, О. Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2411-4014
641735
  Куценко М.М. Інтелектуальна проза Миколи Хвильового: трансформація реальності/реконструкція реального // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 326-331. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
641736
  Сіренко Н.М. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н.М. Сіренко, І.М. Синявська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 128-132. – ISSN 2221-1055
641737
   Інтелектуальна сила суспільства. 101 річниця Національної академії наук України та її керманича! Vivat! // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 1
641738
  Лещенко Ю.П. Інтелектуальна система вимірювання механічних величин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Лещенко Юлія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
641739
  Мацелюх Ю. Інтелектуальна система динамічної 2D-візуалізації пасажиропотоків маршрутів громадського транспорту / Ю. Мацелюх, М. Бублик, В. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 79-119. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 12). – ISSN 2524-065X
641740
  Малишевська К.М. Інтелектуальна система для розпізнавання об"єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Малишевська Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
641741
  Волкович Володимир Вікторович Інтелектуальна система керування рухом автономного мобільного робота на пересіченій місцевості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Волкович Володимир Вікторович ; Акад. наук України. Ін-тут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1993. – 16 с.
641742
  Шевченко Олександр Юрійович Інтелектуальна система менеджменту й інтеграції різнорідної інформації на основі стандартизованих моделей знань : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шевченко О.Ю.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
641743
   Інтелектуальна система оцінювання деструктивного характеру текстового контенту соціальних мереж на основі нечіткої логіки / Р.В. Грищук, А.П. Мусієнко, В.С. Савчук, О.М. Грищук // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 166-172. – ISSN 2075-0781
641744
   Інтелектуальна система підтримки прийняття агротехнологічних рішень для посіву полів / О.В. Федусенко, Н.Ю. Шкурпела, І.М. Доманецька, А.О. Федусенко // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 15-22. – ISSN 2788-6603


  У сучасному сільському господарстві України наявні проблеми, пов’язані з плануванням посівів. За допомо-гою запропонованої авторами інтелектуальної системи підтримки прийняття агротехнологічних рішень мож-ливе спрощення процесу планування за рахунок ...
641745
  Звенігородський О.С. Інтелектуальна система планування тактики руху автономного робота в квазістаціонарному середовищі : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.13.23. / Звенігородський О.С.; Мін-во освіти і науки України; Донецьк. держ. ін-тут штучного інтелекту. – Донецьк, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
641746
  Брежнєва-Єрмоленко Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 4-12 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
641747
  Мойсеєнко І.П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
641748
  Лаптєв С.М. Інтелектуальна складова конкурентноспроможності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 76-81.
641749
  Гадзало А.Я. Інтелектуальна складова людського капіталу в концепціях розвитку інформаційного суспільства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
641750
  Шмаргун В.М. Інтелектуальна складова соціалізації особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 229-233. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті звертається увага на роль інтелектуального потенціалу особистості як форми адаптації. Виходячи з літературних даних та результатів власних досліджень, автор наголошує на необхідності посилення інтелектуального виховання молоді, як умови ...
641751
   Інтелектуальна спадщина українського періоду життя лікаря-мислителя Миколи Івановича Пирогова / М. Бадюк, І. Пасько, М. Бойчак, М. Матвійчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 65-72. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
641752
  Скрипко Т.О. Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв"язання соціально-економічних проблем / Т.О. Скрипко, М.В. Гарасимлюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 10-14. – ISSN 2071-4653
641753
  Лобачова Т.О. Інтелектуальна спільнота лікарів у IV ст.: географія та просопографічний портрет // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 235-242. – ISBN 978-617-689-216-8
641754
  Резниченко Р.В. Інтелектуальна технологія управління ризиками віртуального підприємства / Р.В. Резниченко, Л.А. Тимашова // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 156-166. – ISSN 1817-9908
641755
  Акімов Д.І. Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від "відтоку мізків" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 296-299. – ISSN 1993-6788
641756
  Василенко В. Інтелектуальна утопія Юрія Шереха // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 3-20. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються літературно-критичні погляди Юрія Шереха періоду Мистецького українського руху (МУРу), з’ясовується його розуміння феноменів «вісниківства» та неокласицизму, зміст і значення теорії «національно-органічного стилю», ідеї антеїзму. ...
641757
  Нунан Т. Інтелектуальна чесність Михайла Грушевського // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 13
641758
  Зеров К. Інтелектуальне "піратство" в сфері обігу програмного забезпечення: поняття, види, наслідки, способи протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 143-145
641759
  Максимюк Т.А. Інтелектуальне автоматизоване управління децентралізованими системами мобільного зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 66 назв
641760
  Самі Інтелектуальне діагностування цифрових систем на основі моделей структурного рівня : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Самі С.А. Механна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
641761
  Каленюк І.С. Інтелектуальне лідерство університетів у глобальному економічному середовищі / І.С. Каленюк, Л.І. Цимбал // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 46-49
641762
  Островська Г. Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 83-97. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
641763
   Інтелектуальне свято в українському Подунав"ї // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 126-126. – ISSN 0236-1477
641764
  Киселева Ю.А. Інтелектуальне середовище історико-філологічного факультету Харківського університету та його вплив на становлення Д. І. Яворницького як ученого // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 11-21. – ISSN 2312-2587
641765
   Інтелектуальне співтовариство українських фізіологів в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця. / Т.Г. Кебкало, Н.І. Годун, М.А. Буц, Н.А. Харченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 118-121. – ISSN 2076-1554
641766
  Дзюба О.М. Інтелектуальне співтовариство українців у Петербурзі 1760-1780-х рр.: "свої - чужі" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 44-60. – ISSN 0130-5247
641767
  Колесник І.І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 169-193. – ISSN 0130-5247
641768
  Носов П.С. Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Носов П.С.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
641769
  Венгренюк Н.М. Інтелектуальне шоу "Географія рідна моя" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 28-33
641770
  Гавадзін Н.М. Інтелектуальне шоу "Економічна мозаїка" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 19-21
641771
  Путренко В.В. Інтелектуальний аналіз геопросторових даних як інструмент планування сталого розвитку / В.В. Путренко, Н.М. Пашинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В статті розглянуто основні задачі інтелектуального аналізу геопросторових даних (ІАГД). Виявлено основні передумови формування цього напряму і його зв"язок з геоінформатикою, системним аналізом і інтелектуальним аналізом даних. У ході дослідження було ...
641772
  Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 595-599 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0002-5
641773
  Ситник В.Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) : (дейтамайнінг) : навчальний посібник / В.Ф. Ситник, М.Т. Краснюк ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-483-018-5
641774
  Мулеса П.П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Мулеса Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
641775
  Семенча І.Є. Інтелектуальний аналіз менеджменту систем : монографія / І.Є. Семенча, К.Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2011. – 131, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 123-129. – Бібліогр.: c. 113-122. – ISBN 978-617-645-009-2
641776
  Путренко В.В. Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природних пожеж на основі геоінформаційних технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 80-83 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
641777
  Троцька В.М. Інтелектуальний аналіз тексту даних в умовах формування Єдиного цифрового ринку: правові аспекти // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 157-166. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
641778
  Кульчицький С. Інтелектуальний виклик Станіслава Кульчицького / підготував Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 січня (№ 1). – С. 5
641779
  Кралюк П.М. Інтелектуальний внесок Миколи Костомарова у розвиток українського релігієзнавства / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 56-59. – ISBN 978-966-373-827-7
641780
  Капранови Інтелектуальний голод. Де взяти розумну книжку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 198-205
641781
  Ткаченко Р.П. Інтелектуальний гумор Ю. Івакіна (традиції і новаторство поетики) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 266-268. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
641782
  Горський В. Інтелектуальний дискус: монолог чи діалог? // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-8797-20-5
641783
  Курок Олександр Інтелектуальний і духовний центр Сіверської землі / Курок Олександр, Зінченко Володимир // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-5
641784
  Федулова І.В. Інтелектуальний і соціальний капітали та їх співвідношення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 11-19


  При визначенні інтелектуального і соціального капіталів відбувається дублювання окремих складових. Це вносить деяку плутаницю у зміст і структурне наповнення визначених видів капіталів Інтелектуальний капітал розглядається як сукупність знань, досвіду ...
641785
  Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Украхїнки. – Луцьк, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.185-204
641786
  Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
641787
  Федоренко В.Г. Інтелектуальний капітал - головний пріоритет XXI століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 4-5 : рис.
641788
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал - стратегічний ресурс "постіндустріальної економіки" // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 1729-7206
641789
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал - шлях до економічного зростання України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 129-134
641790
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
641791
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
641792
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
641793
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
641794
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
641795
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
641796
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
641797
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
641798
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
641799
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
641800
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
641801
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
641802
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
641803
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
641804
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2005
641805
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
641806
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
641807
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005. – З № 6 назва-""Теорія і практика інтелектуальної власності"
641808
   Інтелектуальний капітал : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії макро- і мікроекономіки ; [упоряд. Лозова Г.М.]. – Київ : НІЧЛАВА, 2018. – 47, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 44-47
641809
  Коробка В.М. Інтелектуальний капітал в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 146-150. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
641810
  Вірченко В. Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і ролі інтелектуального капіталу в системі антикризового управління підприємством. Досліджено зміст, види та значення кризи у розвитку складних нерівноважних систем. Розглянуто підходи до визначення сутності, форми, ...
641811
  Сіренко Н.М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 4 (96) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 12-24. – ISSN 2313-092X
641812
  Костеньова О.В. Інтелектуальний капітал в управлінні інноваційним розвитком промислових підприємств регіону // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 170-175. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
641813
  Поплавська Ж. Інтелектуальний капітал економіки знань / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0372-6436
641814
  Чайка Г. Інтелектуальний капітал особистості та шляхи його прирощення / Г. Чайка, Т. Остапенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 97-109. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-2005
641815
  Торба О.В. Інтелектуальний капітал підприємств: сутність, оцінка, структура // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 97-105. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
641816
   Інтелектуальний капітал підприємства як об"єкт оцінки : монографія / Сердюков К.Г. [та ін. ; Харк. нац. екон. ун-т ]. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 323, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-676-548-5
641817
  Ярема І.І. Інтелектуальний капітал підприємства: структурний підхід / І.І. Ярема, А.О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-143. – ISSN 0321-0499
641818
  Дерев"янко В. Інтелектуальний капітал постіндустріального суспільства: філософський аналіз концептуальних положень // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 102-113 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
641819
  Звіргзде Д.І. Інтелектуальний капітал регіону: активи знань // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 197-203. – ISSN 1562-0905


  Запропоновано новий погляд на компоненти інтелектуального капіталу, тобто на активи знань.
641820
  Притуляк Н.М. Інтелектуальний капітал суб"єктів інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 31 назв.
641821
  Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал та інтелектуальна економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито роль інтелектуального капіталу в становленні та розвитку інтелектуальної економіки. Проаналізовано особливості функціонування інтелектуальної економіки. Показано діалектику взаємозв"язків у системі відтворення інтелектуального капіталу. Подано ...
641822
  Радіонова І.Ф. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
641823
  Гавкалова Н.Л. Інтелектуальний капітал та його соціальна складова / Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 58-62. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
641824
  Марченко В.М. Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 100-105
641825
  Ларіна О.Г. Інтелектуальний капітал у системі конкурентоспроможності регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
641826
  Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 14-17. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1810-3944
641827
  Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С.3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
641828
  Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал як головний фактор розвитку інноваційних процесів / О.В. Кендюхов, А.А. Кривчиков // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 3 (31). – С. 91-95. – ISSN 1681-6277
641829
  Яворська О. Інтелектуальний капітал як драйвер розвитку агротуризму в умовах біоекономіки // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISSN 2313-3627
641830
  Мурашко М.І. Інтелектуальний капітал як елемент економічного зростання України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-129.
641831
  Шпикуляк О.Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 142-147
641832
  Яворська О. Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвід // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 88-99. – ISSN 2409-8892
641833
  Левковська Л. Інтелектуальний капітал як найважливіший чинник економічного зростання // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 103-106
641834
  Литвин К. Інтелектуальний капітал як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 1 (253). – С. 108-130. – ISSN 2409-9260
641835
  Диба В.М. Інтелектуальний капітал як об"єкт бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 118-125
641836
  Іванюта Т.М. Інтелектуальний капітал як об"єкт економічної безпеки підприємства / Т.М. Іванюта, Є.О. Водніцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 64-71
641837
  Юрченко Ю.О. Інтелектуальний капітал як об"єкт стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 225-231
641838
  Мельник Л.Ю. Інтелектуальний капітал як об"єкт формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
641839
  Миколайчук І.П. Інтелектуальний капітал як основа розвитку компетенцій підприємства торгівлі / І.П. Миколайчук, Н.В. Сичова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 221-227. – ISSN 2222-0712
641840
  Гузенко Г.М. Інтелектуальний капітал як основа формування економіки знань / Г.М. Гузенко, Ю.О. Гайдученко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 84-97. – (Економіка ; вип. 13)
641841
  Терон І.В. Інтелектуальний капітал як основне джерело багатства в постіндустріальному суспільстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 90-94.
641842
  Фрьодер Р. Інтелектуальний капітал як основний чинник конкурентоспроможності економіки на макроекономічному рівні / Р. Фрьодер, І.В. Журавльова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 74-82. – ISBN 978-966-8177-75-0
641843
   Інтелектуальний капітал як складова технічної культури фахівця / Т. Житомирська, А. Геннадійович, О. Хищенко, Т. Остапчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 156-166. – ISSN 2312-5993
641844
  Мельник В.В. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможністі економіки України / В.В. Мельник, В.В. Бобко, О.М. Поліщук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 1. – С. 63-67. – ISSN 2226-8820
641845
  Гава Ю. Інтелектуальний капітал як фактор глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Визначено новий фактор глобалізації - інтелектуальний капітал, роль якого постійно зростає. Розглянуто вплив цього фактора на економічну та духовну сферу розвитку України. An intellectual capital is found as a new globalization factor. Its role is ...
641846
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 61-64. – ISSN 2409-1944
641847
  Уткіна Ю.М. Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення конкурентостійкості підприємств в глобальній економіці // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 58-67. – ISSN 2075-4892
641848
  Голікова-Тінтулова Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності економіки України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-77 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
641849
  Остапенко Т.Г. Інтелектуальний капітал як фактор підвищення ефективності міжнародних інтеграційних процесів / Т.Г. Остапенко, Н.Д. Клопотовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 136-138
641850
  Дерев"янко В.М. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дерев"янко Вікторія Миколаївна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 31 назва
641851
  Лищенко О.Г. Інтелектуальний капітал як частина елементів власного капіталу / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
641852
  Майорова Т.В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т.В. Майорова, В.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
641853
  Бебик В.М. Інтелектуальний капітал як чинник глобального розвитку та національної безпеки / В.М. Бебик, К. Сенічева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 7-14.
641854
  Джеджула В.В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
641855
  Пономаренко Г.О. Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 262-267. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто зміст, роль і значення інтелектуального капіталу в системі суспільного відтворення. Досліджено роль інтелектуального капіталу в системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано основні напрями забезпечення фінансової безпеки ...
641856
   Інтелектуальний капітал: вибрані аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст поняття "інтелектуальний капітал" та методико-теоретичних розробок щодо вдосконалення роботи корпорацій за допомогою інноваційних співробітників.
641857
  Дрозденко В. Інтелектуальний капітал: інвестиції в майбутнє // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 172-191


  Автор аналізує зміст категорії "інтелектуального капіталу", ознайомлює з основними підходами іноземних вчених до цієї проблеми, аналізує роль і місце його в структурних зрушеннях світової економіки на сучасному етапі.
641858
  Ляшенко Г. Інтелектуальний капітал: його зміст і роль в економічному розвитку підприємства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 61-68. – ISSN 1682-2366
641859
  Кондрашова-Діденко Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти / Кондрашова-Діденко, Л. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Визначено та охарактеризовано природу, зміст та особливості інтелектуального капіталу. Nature, content and main features of intellectual capital is defined.
641860
  Бузинар Б.А. Інтелектуальний капітал: методологічні підходи до вартісного виміру невідчутних активів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 165-171
641861
  Єсінова Н.І. Інтелектуальний капітал: новий погляд на нематеріальні активи / Н.І. Єсінова, Д.Д. Харченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 167-173. – ISSN 2312-394X
641862
  Олексюк Олександр Інтелектуальний капітал: основа нематеріальної економіки / Олексюк Олександр, Олейко Віра, Олексюк Марія // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
641863
  Яворська О.Г. Інтелектуальний капітал: проблеми структури // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 13-20
641864
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207л. + Додатки : л.198-207. – Бібліогр. : л.176-197
641865
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
641866
  Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.48-55. – ISSN 0131-775Х
641867
  Головай Н.М. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та інформаційне забезпечення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-66. – ISBN 966-614-021-7
641868
  Топільницька Я.О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 25-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
641869
  Супрун Д.М. Інтелектуальний компонент становлення особистості ( валеологічна складова ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 70-74
641870
  Братасюк В.М. Інтелектуальний консенсус епохи і розвиток правового мислення // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.116-122. – ISBN 966-568-656-9
641871
  Лук"яненко Д.Г. Інтелектуальний контекст процесів глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 73-78. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
641872
  Корень Лариса Інтелектуальний марафон (Географічний тур) : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40 : Табл.
641873
  Іларіонов О.Є. Інтелектуальний модуль розпізнавання емоцій за голосом / О.Є. Іларіонов, Г.В. Красовська, І.М. Доманецька // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 46-52. – ISSN 2788-6603


  Для людей мовлення є основним засобом комунікації, причому люди з мовлення можуть отримувати не тільки семантичну, а й емоційну інформацію. Розпізнавання емоцій за голосом є актуальним для таких галузей, як надання психологічної допомоги, розроблення ...
641874
  Голобородько Я. Інтелектуальний мультиверсум: концепти й тенденції (роздуми над Macro-D Миколи Жулинського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 115-120. – ISSN 0236-1477
641875
   Інтелектуальний науковий доробок співробітників ННДІУВІ за 20 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 127-133
641876
  Шип Н.. Інтелектуальний перехід від монометодології до методологічного плюралізму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 101-107. – ISSN 1998-4634
641877
  Хіміч О.М. Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 83-86. – ISSN 1027-3239
641878
  Терлецький В. Інтелектуальний підтекст геополітичної експансії Російської Федерації // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 334-343. – ISBN 978-966-97599-1-7
641879
  Чорноус Г. Інтелектуальний підхід до управління бізнесом: реалії і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, пов"язані з реалізацією технології інтелектуального підходу до управління бізнесом (BI), з шляхами її удосконалення, перспективами та вітчизняною специфікою впровадження. The article deals with the problems of ...
641880
   Інтелектуальний підхід до управління мережними відмовами систем передачі даних / І.В. Пампуха, І.В. Самойлов, С.В. Толюпа, Н.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – Бібліогр.: С. 21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз сучасних систем управління телекомунікаційними мережами, зокрема моніторинг, аналіз і діагностика мережевих процесів. In article the analysis of modern control systems by telecommunication networks, in particular monitoring, ...
641881
  Бардакова Н. Інтелектуальний портрет доби в постмодерністичному дзеркалі (на матеріалі есеїстики О. Забужко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С.119-121
641882
  Рєпіна І.М. Інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 342-347. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
641883
  Панченко Є. Інтелектуальний потенціал компаній : досвід імперичного дослідження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 14-24 : Табл., рис. – Бібліогр. 37 назв. – ISSN 0131-775Х
641884
  Колодько Т.М. Інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови у дослідницькій діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 226-233


  У статті висвітлено інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови в сучасному навчально-виховному процесі; визначено поняття "інтелектуальний потенціал"; акцентовано увагу на дослідницькій діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. ...
641885
  Уваркіна О.В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 465-470. – ISSN 2076-1554
641886
  Андрушків Б.М. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності та засіб входження його в європейський економічний простір / Б.М. Андрушків, Г.Й. Островська, О.І. Павликівська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
641887
  Швиданенко Г.О. Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 81-85. – ISSN 2222-4459
641888
  Докторук Є. Інтелектуальний потенціал промислових підприємств: проблеми та перспективи використання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 40-44. – ISSN 1810-3944
641889
  Цимбал Л.І. Інтелектуальний потенціал розвитку економіки у глобальному середовищі: український контекст // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
641890
  Близнюк Вікторія Інтелектуальний потенціал середнього класу в контексті європейської інтеграції України / Близнюк Вікторія, Яценко Любов // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 3 (28). – С. 58-67
641891
  Ібрагімов Е.Е. Інтелектуальний потенціал системи стратегічного планування діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
641892
  Дячук І. Інтелектуальний потенціал та інноваційні перспективи космічної галузі економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 24-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
641893
  Кагамлик С. Інтелектуальний потенціал та читацькі інтереси вищого українського духовенства ранньомодерного часу: характеристика маловідомих джерел дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-26. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризуються маловідомі джерела дослідження інтелектуального потенціалу та читацьких інтересів вищого українського духовенства ранньомодерного часу, зокрема, духовні заповіти, описи майна духовних осіб, книжкові пожертви, екслібриси та ...
641894
  Моргун В.А. Інтелектуальний потенціал України та її геополітичні перспективи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 248-267. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається незадовільний стан науки і освіти в Україні і робиться висновок про невизначеність у зв"язку з цим її геополітичних перспектив. Пропонується конкретна програма виходу країни з глибокої соціально-економічної, політичної і духовної ...
641895
  Юрчук В.В. Інтелектуальний потенціал України як чинник забезпечення воєнно-економічної безпеки / В.В. Юрчук, І. Черкаський, Е.Б. Новіков // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 127-138. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
641896
  Розумний М.М. Інтелектуальний потенціал України: проблема реалізації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 90-93


  Стаття присвячена проблемі визначення стану і перспектив реалізації національного інтелекту в Україні. Розрізняються два ключові поняття: інтелектуальний потенціал нації і національний інтелект як різновид колективного (соціального) інтелекту. ...
641897
  Шутенко Л. Інтелектуальний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Шутенко, В. Торкатюк, Н. Бібік // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
641898
  Кагамлик С. Інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченням сучасників // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 214-217


  Аналізується інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченням сучасників у його різних проявах: в освітньому рівні, інтелектуальному становленні, культурно-освітній діяльності осіб в архієрейському сані.
641899
  Степанчук С.О. Інтелектуальний потенціал харчової промисловості / С.О. Степанчук, Л.В. Восколович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
641900
  Телешман В.І. Інтелектуальний потенціал Чернівецької області / В.І. Телешман, Я.Б. Олійник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 131-136. – ISSN 2308-135X
641901
  Філиппова С.В. Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 81-86. – ISSN 0321-0499
641902
  Матусевич К.М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Матусевич К.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
641903
  Манів С.З. Інтелектуальний потенціал: його суть та складові // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 51-55
641904
  Семикіна М.В. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку : колективна монографія / Семикіна М.В., Гунько В.І., Пасєка С.Р. ; [наук. ред. Семикіна М.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 319-335. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-18-8
641905
  Агібалова Т.М. Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 39-45
641906
  Шульга В. Інтелектуальний простір професора М.А. Кравченка як чинник формування некласичних концепцій вітчизняної зоотехнії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 129-133. – ISSN 2518-7732
641907
  Астаф"єв О. Інтелектуальний простір у поемі Т. Шевченка "Сон" і пісні Г. Сковороди "Всякому городу нрав і права" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
641908
  Силка О.З. Інтелектуальний простір Хрисанфа Ящуржинського (1852-1923 рр.) / О.З. Силка, Л.І. Синявська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 179-188. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі широкого фактичного матеріалу висвітлено основні віхи життя та науково-громадської діяльності українського етнографа, археолога та краєзнавця Хрисанфа Петровича Ящуржинського, його роботу в навчальних закладах Криму, а також у ...
641909
  Сухарніков Ю Інтелектуальний резерв якості прфесійної підготовки // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.34-40. – ISSN 1682-2366
641910
  Давимука С.А. Інтелектуальний ресурс - основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 5-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
641911
  Шовкун І. Інтелектуальний ресурс економічного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-33 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
641912
  Бажан І.І. Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційної моделі розвитку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 23-26. – ISSN 1997-4167
641913
  Котляров А.В. Інтелектуальний розвиток як внутрішня умова професійного розвитку майбутьного психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 117-122. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
641914
  Олійник С. Інтелектуальний роман Олеся Бердника "Вогнесміх" в інтертекстуальному полі міфології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міфологічний інтертекст фантастичного інтелектуального роману О. Бердника "Вогнесміх". Проаналізовано основні міфологічні сюжети, представлені в романі. Простежено, у який спосіб відбувається семантична трансформація міфу при переході від ...
641915
  Лапушкіна Н. Інтелектуальний роман Ольги Слоньовської "Упольоване покоління" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 5
641916
  Бернадська Н. Інтелектуальний роман у творчості Ольги Мак // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 308-314. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
641917
   Інтелектуальний світ української еміграції: пріоритети, пошуки, прозріння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Круглий стіл "Дня" в рамках започаткованого нового проекту "Самоосвіта online" присвячена інтелектуальному світу провідних діячів зарубіжного українства XX століття. У зустрічі в редакції взяли участь люди, чиї імена відомі в усій Україні: академік ...
641918
  Ільченко О.М. Інтелектуальний стиль в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 72-76. – ISBN 966-581-295-5
641919
  Тимошенко Інтелектуальний стриптиз / Тимошенко, // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 15. – ISSN 0130-5212
641920
  Петрова І.В. Інтелектуальний та видовищний otium у Давньому Римі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 57-67
641921
  Галиця І. Інтелектуальний терор і соціально-економічні методи боротьби з ним // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 53-57. – ISSN 0131-775Х
641922
  Гумницька Н. Інтелектуальний титан чину за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 5


  Омелян Пріцак - геніальний гуманітарист.
641923
  Павко А. Інтелектуальний фермент юридичної науки / А. Павко, О. Задорожній // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 10-11
641924
  Патон Б. Інтелектуальний фундамент державності: наука в незалежній Україні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 серпня (№ 158). – С. 6
641925
   Інтелектуальний шлях України : Збірка офіційних матеріалів. – Київ : Незалежний інтелектуальний центр, Самвидав, 1998. – 30с. – (Intellect & Independence). – ISBN 5-250-01297
641926
  Радишевський Р. Інтелектуальні акценти поезії Віслави Шимборської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 216-220. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглядається життєвий і творчий шлях відомої польської поетеси, нобелівської лауреатки Віслави Шимборської. Акцентується увага на специфічних рисах її поезій, на поетичній мові, "замилуванні" поетеси буденними речами, на її переконаності в ...
641927
  Гжегорчик Анджей Інтелектуальні виклики міжрелігійного діалогу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 57-60
641928
   Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління : монографія / Я.І. Лепіх [та ін.] ; за ред. : І.Я. Лепіха, В.О. Романова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-449-0
641929
  Яремчук С. Інтелектуальні джерела теорії релігійної економіки // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 167-178
641930
  Квіт С. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 110-114. – ISBN 966-8797-20-5
641931
  Макатьора Д.А. Інтелектуальні електричні мережі - майбутнє паливно-енергетичного комплексу України // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7300-94-5
641932
   Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими / [Базюк Т.М. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2016. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7913-1
641933
  Слухаєвська О.К. Інтелектуальні засоби в системі працевлаштування / О.К. Слухаєвська, Л.М. Захарія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 901. – С. 136-141. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
641934
  Ленська С. Інтелектуальні зв"язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 15-20. – ISSN 2075-1486
641935
  Самсонова Я. Інтелектуальні зв"язки університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в XIX - на початку XX ст.: постановка проблеми (історіографічний та джерельний аспект) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 149-152. – ISBN 978-966-171-783-0


  У статті подано результати дослідження рівня висвітлення співпраці університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в історіографії. Найбільш важливими для дослідження історії університетів були наукові роботи В. Антоновича, Я. ...
641936
  Павко А. Інтелектуальні здобутки вітчизняної міжнародно-правової науки : [видання "Енциклопедії міжнародного права"] / А. Павко, Д. Лук"янов, Я. Павко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 94). – С. 8


  Опублікування протягом 2014-2019 першого в Україні тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права". До неї увійшли такі відомі вчені-суспільнознавці, академіки НАН України Леонід Губерський, Сергій Пирожков, Василь Тацій та ін.
641937
  Магалецька Тетяна Інтелектуальні змагання юних географів : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34 : Фото, табл.
641938
  Шуканова Анжела Інтелектуальні змагання юних географів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-28 : табл., фото
641939
  Гладковський Р.В. Інтелектуальні змагання юних географів у Чернівцях / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, А.А. Шуканова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 18-21 : фото
641940
   Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури : [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(64)). – ISBN 978-611-00-0064-2
Вип. 2. – 2009. – 176 с.
641941
   Інтелектуальні ігри. 5-11 класи / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 125, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-764-2
641942
  Печерський Сергій Юрійович Інтелектуальні інструментальні засоби проектування баз даних : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Печерський Сергій Юрійович; Київськ. міська держ. адміністрація. Ін-тут прикладної інформатики. – К., 1995. – 24л.
641943
  Гавловський В.Д. Інтелектуальні інформаційні технології в боротьбі з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 160-164. – ISSN 1609-0462
641944
  Довбиш А.С. Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні : монографія / А.С. Довбиш, А.В. Васильєв, В.О. Любчак ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – ISBN 978-966-657-495-7
641945
  Гордєєва А.Й. Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 4 (72). – С. 51-58. – ISSN 1817-8510


  В статті розглядається питання використання інтелектуальних карт з метою формування іншомовної комунікативної компетентності як обов"язкової складової усталеності майбутніх філологів.
641946
  Діалло С.К. Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішень (на прикладі управління підприємством) : Автореф...канд.техн.наук:01.05.03 / Діалло С.К.;НТУУ"КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
641947
   Інтелектуальні методи обробки даних: мурашині алгоритми / М.А. Пишний, О.О. Марченко, О.С. Косухіна, О.М. Гулєша // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 147-153. – ISSN 2519-2884
641948
  Лещинська О.Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Лещинська О.Л. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
641949
  Єрохін А.Л. Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах : Автореф. дис. ....д-ра техн. наук: Спец.05.13.23 / Андрій Леонідович Єрохін; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 45 назв
641950
  Василенко О.О. Інтелектуальні методи та засоби експертних систем медичної діагностики // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 4 (83), октябрь - декабрь. – С. 86-94. – ISSN 1563-0064
641951
  Пясковський Б.В. Інтелектуальні можливості комп"ютеризації й нове мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
641952
  Сікорська А.В. Інтелектуальні музичні співтовариства у контексті культури Чернігівщини першої половини XIX століття (на прикладі музичної творчості братів Лизогубів) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сікорська Анастасія Василівна ; Одес. нац. муз. академія ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
641953
  Кубів С. Інтелектуальні надбання України є скарбом національної економіки, які формують її інноваційне майбутнє // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 11-13. – ISSN 1026-9932
641954
  Гапченко О. Інтелектуальні об"єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – С. 53-58. – ISSN 2309-9127


  "Виникненню і діяльності культурно-освітніх об"єднань, інтелектуальних зібрань, шкіл і колегіумів присвячені розвідки О. Єфименка, І. Огієнка, В. Перетца та ін."
641955
  Слободянюк С.М. Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного розвитку університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 11-16. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та за- пропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у сфері інформаційних технологій. The article considers the problem of innovation development of the higher ...
641956
  Орап М. Інтелектуальні особливості особистості у функціонуванні її мовленнєвого досвіду // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 65-71. – ISSN 2312-1246
641957
  Філіпенко А.С. Інтелектуальні передумови формування народної раціональної економіки України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 26-34. – (Економіка ; Вип. 1)
641958
  Яців Р. Інтелектуальні перестороги Едварда Козака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 12


  Актуалізуються твори Ека, створені у 1950 - 1980-х роках.
641959
  Голобородько Я. Інтелектуальні портали Михайла Драгоманова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
641960
  Матросова Л.М. Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України / Л.М. Матросова, Л.В. Єчина // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 56-68. – ISSN 2411-5584
641961
  Тараненко І. Інтелектуальні права творчих працівників: українські мультиепохальні реалії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 1608-6422
641962
  Данилишин Б. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання : Управління економікою: теорія і практика / Б. Данилишин, В. Куценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.71-80 : Рис. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
641963
  Марутян Р.Р. Інтелектуальні ресурси державного управління у сфері національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Марутян Рена Рубенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
641964
   Інтелектуальні ресурси і науково-технологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 80-103. – ISBN 966-8440-08-0
641965
  Бобровська О. Інтелектуальні ресурси розвитку територій / О. Бобровська, К. Липовська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 135-142. – ISSN 2414-4436
641966
  Кірєєва О. Інтелектуальні ресурси як об"єкт державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 90-103.
641967
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-086-0
641968
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-086-0
641969
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Вища освіта в Україні ; Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-086-0
641970
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 405, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 403-404. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) (Серія "Комп"ютинг" ; Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-086-0
641971
  Хараберюш І.Ф. Інтелектуальні системи в правоохоронній діяльності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 39-45. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
641972
  Таран Вікторія Миколаївна Інтелектуальні системи моделювання і прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму з використанням мережі довіри Байєса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 198-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості складної системи за умов штатного та позаштатного режимів функціонування, своєчасне виявлення й усунення причин можливого переходу працездатного стану об"єкта в непрацездатний на основі системного аналізу багатофакторних ...
641973
  Кісь Я.П. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у туристичній сфері : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 172-176 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
641974
  Доценко С.І. Інтелектуальні системи: принципи евристичної самоорганізації процесів смислового мислення та смислової діяльності // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 4-21. – ISSN 1814-4225
641975
  Носенок Б.Е. Інтелектуальні спільноти я простір культуральних досліджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 44-48. – ISSN 2521-6570
641976
  Барковська Л.Г. Інтелектуальні та пізнавально-стильові характеристики особистісної самоактуалізації сучасної молоді / Л.Г. Барковська, В.Ю. Дмитрієв // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.5-17. – (Психологічні науки)
641977
   Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу : міжнар. наук.-техн. конф. 24-25 жовтня 2017 року : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т комп"ютер. інформ. технологій ; [редкол.: Литвиненко О.Є., Ланде Д.В., Додонов О.Г.]. – Київ : НАУ, 2017. – 40, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
641978
   Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно-аналітичній системі державної податкової служби : [монографія] / Дюрядін В.П. [та ін.] ; [за заг. ред. Л.Л. Тарангул] ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2010. – 358 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-356. – ISBN 978-617-566-078-2
641979
  Фадєєва І.Г. Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 234-242. – ISSN 2308-1988
641980
  Кралюк П.М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст. : монографія / Петро Кралюк, Михайло Якубович. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 305, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1343-4
641981
  Левінзон Д.І. Інтелектуальні чинники в системі управління підприємством (фірмою) / Д.І. Левінзон, В.Д. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
641982
   Інтелектуальність як ознака імені : до ювілею доктора філологічних наук, професора Лариси Іванівни Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 22/23 (206/207). – С. 70
641983
  Алєксєєнко О. Інтелектуальність як спосіб осягнення "європейського" у романі Юрія Косача "Рубікон Хмельницького" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 15-20. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
641984
  Чувардинський О.Г. Інтелектуально-духовне підгрунтя становлення громадянського суспільства в Україні у другій половині XX століття // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 152-158
641985
  Білоус О. Інтелектуально-емоційна наповненість телевізійних передач у контексті патріотичного виховання дітей: порівняльний аналіз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 211-220. – ISSN 2078-1911


  Здійснено порівняльний аналіз дитячих телевізійних передач, які транслювали у 1990-1995 роках та 2005-2010 роках. Науково осмислено тематику, форми подання телевізійних матеріалів.
641986
  Іртищева І.О. Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 71-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
641987
  Бусол О. Інтелектуально-кадровий потенціал як гарантія забезпечення національної безпеки України (по слідах Маннергейма) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
641988
  Дольська О.О. Інтелектуально-когнітивні технології (технології мислення) як нова опція наукового аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 3-16. – (Філософія ; вип. 50). – ISSN 2312-1947
641989
  Галиця І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1682-2366
641990
  Рак О.Ю. Інтелектуально-конфліктний мотив уваги як психологічне явище вищого рівня комунікативного спілкування у процесі соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 170-174. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
641991
  Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент : кіберакмеологічна концепція / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-373-210-7
641992
  Макаренко Б. Інтелектуально-освітнє підгрунтя політичної участі особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 333-343
641993
  Бєлов О. Інтелектуально-політичні мотиви Сходу і Заходу у символіці українського тризуба - державного герба України / О. Бєлов, Г. Шаповалов // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 260-269. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
641994
  Присіч Л.В. Інтелектуально-розважальна гра "Брейн-ринг" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 44 : фото
641995
  Ткачук І.В. Інтелектуально-розважальна гра "Я люблю Україну" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 36-38 : карти
641996
  Конопля Т.Г. Інтелектуально-творча гра "Чудова сімка" за творами Марка Твена // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.13-14.
641997
  Тимошенко О.І. Інтелектуально-творча суть освітніх інновацій // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 201-212. – ISSN 2075-1443
641998
  Діденко Л.В. Інтелектуально-фінансові параметри конкурентоспроможності / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 5-8. – ISBN 978-9934-571-43-5
641999
  Кондрашова-Діденко Інтелектуально зорієнтована економіка - основа конкурентоспроможності країни / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 161-169


  Доведено, що основою конкурентоспроможності країнового суспільства є інтелектуально зорієнтована економіка. Формування останньої постає нині головною стратегічною ціллю розвитку країни.
642000
  Кондрашова-Діденко Інтелектуально зорієнтована економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розкрито природу, сутність, структуру та особливості інтелектуально зорієнтованої економіки. The article is devoted to the analysis of an intellect-based economy, its nature, essence and particularities.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,