Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
641001
  Прокопов Д.Є. "Критика здатності судження" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 444-447. – ISBN 966-316-069-1
641002
  Прокопов Д.Є. "Критика практичного розуму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 448-451. – ISBN 966-316-069-1
641003
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; pа ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 1 : Кавафіс - Паламас]. – 1980. – 221 с. – Видання новогрецькою мовою
641004
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 2 : Поетика: дійові особи і тексти. – 1981. – 289 с. – Видання новогрецькою мовою
641005
  Остроумов А. [Критика и библиография] : [рец.] В.К. Совинский. Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемоей с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции. – 17 с.
641006
  Филиппович П. [Критика и библиография] : О втором томе академического издания сочинений Боратынского Е.А. – [10] с. – Отд. оттиск
641007
  Петровский Н. [Критика и библиография] / Н. Петровский. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск
641008
  Кульбакин С. [Критика и библиография] : Несколько разъяснений по поводу "Лекций по древне-церковно-славянскому языку" проф. Н.К. Грунского, 1911. – [17 c.]. – Отд.оттиск
641009
  Лазаренко Е.К. [Критика и библиография] : Литература по минералогии Украины за 1947 год. / [составитель] Е.К. Лазаренко. – Львов : [б.и.], 1948. – [5] с. – Отд. оттиск из: Минералогический сборник Львовского геологического общества, № 2, 1948
641010
  Петровский Н. [Критика и библиография]. Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. : Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. / Н. Петровский. – Казань : Тип. Императорского Университета, 1911. – 11 с. – Отд.оттиск
641011
  Рибій О.В. Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституціоналізації партійної системи та політичних партій в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 98-108
641012
  Яковець І.С. Критерії та методи оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 15-22.
641013
  Бакатанова В.Б. Критерії та методика відбору учнівської молоді на інженерно-педагогічні спеціальності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 181-188. – ISSN 2074-8922


  "...Критерії та методика відбору учнівської молоді на навчання в інженерно-педагогічному ВНЗ."
641014
  Костюковський Б.А. Критерії та методичні засади формування варіантів розвитку паливно-енергетичного комплексу в умовах ринку // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (22). – С. 5-11. – ISSN 1562-8965
641015
  Смітюх А. Критерії та механізм кваліфікації зловживання процесуальними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 55-59.
641016
  Карлін М.І. Критерії та напрями удосконалення розподілу податкових доходів між регіонами країни // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 116-123. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
641017
  Шовковий В.М. Критерії та норми оцінювання знань, навичок та умінь студентів-філологів з давньогрецької мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 114-117
641018
  Волков Є.О. Критерії та обмеження оптимізації оподаткування зовнішньоекономічних операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 188-194
641019
  Романенко О.О. Критерії та показники ефективності використання маркетингових комунікаційних стратегій в Інтернет (на прикладі підприємств харчової промисловості) // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 135-141. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
641020
  Міщенко С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору : фондовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 36-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
641021
  Міщенко С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 36-45.
641022
  Ільяшенко В.А. Критерії та показники продовольчого забезпечення держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 212-215. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
641023
  Васильєва-Халатникова Критерії та показники рівнів сформованості професійної рефлексії майбутніх фахівців з соціальної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Професійна діяльність майбутніх соціальних педагогів невід"ємно пов"язана з необхідністю постійної взаємодії з маргінальними та соціально-неадаптованими групами населення, що зумовило ускладнення самої професійної діяльності та особливі вимоги до їх ...
641024
  Войціх І. Критерії та показники сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 89-96. – ISSN 1682-2366
641025
  Мирошникова М. Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 167-173. – ISSN 2308-4634
641026
  Гаркавцев Є.І. Критерії та показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників ОВС // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 208-217. – ISSN 2312-5993


  Досліджено критерії і показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників органів внутрішніх справ. Визначено вимоги, яким повинні відповідати критерії; показано взаємозв’язок критеріїв і показників професійної надійності.
641027
  Борбич Н. Критерії та показники сформованості соціальної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634
641028
  Уліганець С.І. Критерії та принципи виділення таксономічних одиниць ТРК // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 62-71. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
641029
  Тихонкова І.О. Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 93-105. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
641030
  Сбруєва А. Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу / А. Сбруєва, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 504-515. – ISSN 2312-5993
641031
  Кудрейко О.М. Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 183-185. – ISSN 2306-6814


  Доведено, що якість вищої освіти знаходиться під впливом процесів інтеграціоналізації інтеграції та глобаліхації. Визначено умови створення ефективної системи управління якістю освіти, які сприяють успішній реалізації моделі якісної освіти.
641032
  Боровик А. Критерії та умови ефективності спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 17-19
641033
  Шевченко О.О. Критерії та чинники впливу на рівень продовольчого забезпечення населення країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-76.
641034
  Толмач О.В. Критерії трудової правосуб"єктності працівника // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 59-64. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Досліджуються питання правового статусу фізичної особи - працівника. Визначається поняття трудової правосуб"єктності працівника як суб"єкта трудового права, розглядаються її основні критерії. Здійснюється аналіз змісту трудової правосуб"єктності. ...
641035
  Михайлюк Я.Б. Критерії трудової правосуб"єктності фізичної особи-роботодавця // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 464-467


  У статті розкриваються основні науково-теоретичні підходи до визначення критеріїв трудової правосуб"єктності фізичної особи-роботодавця. Акцентується увага на моменті виникнення трудової правосуб"єктності у фізичних осіб, які укладають трудові договори ...
641036
  Решетніченко А. Критерії управління соціальним розвитком // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.69-75. – ISBN 966-7800-10-5
641037
   Критерії фізичної деградації грунтів / В.В. Медведєв, Словінська-Юркевіч, М. Брик, О.М. Бігун // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 5-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
641038
  Цицик Р.В. Критерії фіскальної стійкості державних фінансів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 43-46. – ISSN 1683-1942
641039
  Гречко О.Ю. Критерії формування імміграційної політики розвинених країн Європи, США та Канади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 409-417
641040
  Бердіна О. Критерії формування корпусу дієслів з градуальною семантикою в англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 169-174. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
641041
  Чупріна Н.В. Критерії формування модних тенденцій та проектних образів масового вжитку в індустрії моди // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 252-260. – ISSN 2226-2180
641042
  Гербіченко І.А. Критерії формування податкового механізму ринкового типу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 236-240. – ISBN 5-7763-2435-1
641043
  Главацька А.О. Критерії формування правової компетентності майбутнього викладача в процесі професійної підготовки // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 34-43. – ISSN 2078-1687
641044
  Сігуа Г.В. Критерії формування пріоритетів при створенні ВЕЗ у країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-99. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель оцінки проектів створення вільних економічних зон за регіонально-галузевими критеріями. Наведено перелік критеріїв оцінки з урахуванням сучасної економічної ситуації.
641045
  Ганжа О. Критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 65-69. – ISSN 0131-6788
641046
  Іванишин П. Критерії художності: актуалізація базового поняття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 70-75. – ISSN 0130-528Х
641047
  Кравчина Т.В. Критерії якості дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 45-46
641048
  Дудар С.К. Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-26. – ISSN 2219-5521
641049
  Баєв В.В. Критерії якості комплексної туристичної послуги // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-71. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
641050
  Величко С. Критерії якості навчання фізики курсантів авіаційних вищих навчальних закладів / Степан Величко, Оксана Задорожна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 122-127. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються критерії якості навчання фізики майбутніми авіаційними фахівцями з точки зору підходу до системи освіти як ергатичної системи.
641051
  Горовий В.М. Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 74-80. – ISSN 1027-3239


  У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів глобалізації.
641052
  Журик Ю. Критерії якості продукції (товарів, робіт, послуг) у форматі відносин економічної конкуренції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 65-70. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання якості продукції, що виробляється суб"єктами господарювання.
641053
  Кубанов Р.А. Критерії якості професійної підготовки студентів вищого навчального закладу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 98-103. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
641054
  Горбенко І. Критерії якості та особливості новинних випусків (на прикладі телеканалу "Інтер") / І. Горбенко, І. Спиця // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 131-138


  У статті розглянуто основні стандарти якості телевізійних новинних випусків. Зосереджено увагу на виявленні особливостей ранкових випусків каналу "Інтер", відповідності їх критеріям якості. The article deals with the basic standards of quality of ...
641055
  Степанов С. Критерії, показники й рівні сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 166-172. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті на основі узагальнення результатів аналізу наукової літератури та експертної оцінки, урахування специфіки ідентифікаційних умінь офіцерів-прикордонників визначено три критерії сформованості спеціальних умінь ідентифікації, які характеризують ...
641056
  Сяосін Ч. Критерії, показники та рівні вихованості етнічної толерантності студентської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 159-163. – ISSN 2078-1687
641057
  Москаленко О. Критерії, показники та рівні готовності авіаційних фахівців до виконання професійних дій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 118-124. – ISSN 1682-2366
641058
  Гуцол Л. Критерії, показники та рівні самореалізації студентів ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 38-44. – ISSN 2309-9127


  Розглянуто теоретичні засади підготовки студентів до самореалізації в процесі дозвіллєвої діяльності. Узагальнено теоретичні підходи науковців до визначення понять «критерій», «показник», «рівень» та «готовність». Розкрито зміст мотиваційного, ...
641059
  Лемешко О. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 75-79. – ISSN 2309-9127
641060
  Земка О.І. Критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких умінь у студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 69-75. – ISBN 978-966-7359-77-5
641061
  Крутова Н. Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 216-221. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
641062
  Чернова С.В. Критерії, показники та характеристики рівнів розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 159-165. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
641063
  Вербин Н. Критеріїї та показники оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 85-91. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (350)). – ISSN 1729-360Х
641064
  Габрель М.М. Критерій безпечності в просторовій організації та розвитку міст. Методологічний підхід і вимоги // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 33-53. – ISSN 2076-815X
641065
  Черняк Є.В. Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України / Є. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються причини та умови, якими керується Конституційний Суд України при вирішенні питання включення "віку" до об"єктів конституційного захисту. Анализируются причины и условия, которыми руководствуется Конституционный Суд Украины при решении ...
641066
  Багрій І.Д. Критерій геолого-економічної цінності родовищ бідних залізних руд / І.Д. Багрій, П.Ф. Гожик, О.Б. Кузьменко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 84-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
641067
  Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему достатності як критерію оцінки доказів у цивільному процесі США та України і проведено порівняльно-правовий аналіз цього питання. Зокрема, детально проаналізовано сутність поняття достатності, правила оцінки суддями ...
641068
  Рахманов А.О. Критерій доцільності природоперетворюючої діяльності людини // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
641069
  Журавель І.В. Критерій затопленості при гідравлічних розрахунках споруд / І.В. Журавель. – К., 1941. – 58с.
641070
  Хайрулліна Ю.О. Критерій зрілості світоглядної культури особистості: соціальний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 191-199
641071
  Шарапов М.М. Критерій існування граничного значення степенів стохастичних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується новий метод знаходження границі степенів стохастичної матриці на базі відповідного критерію. Ключові слова: Марківський ланцюг, стохастична матриця, граничний розподіл, границя степенів стохастичної матриці. New and easy way of finding ...
641072
  Фелінський С.Г. Критерій існування області від"ємної діелектричної проникності на частотах полярних коливань в кристалах / С.Г. Фелінський, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 191-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведені результати досліджень фізичних умов, за яких існують області від"ємних значень діелектричної проникності (ДП) в реальному кристалічному середовищі з загасанням полярних коливань. Показано, що саме ефекти демпфування полярних коливань ...
641073
   Критерій моральної вихованості молодих школярів. – К, 1989. – 94с.
641074
  Гетьман-П"ятковська Критерій моральності як імперативна вимога для обрання на посаду судді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 53-57
641075
  Головащук Н.С. Критерій невід"ємновизначеності цілих квадратичних форм / Н.С. Головащук, Г.В. Грюкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі властивості невід"ємновизначеності квадратичних форм. Наводиться критерій невід"ємновизначеності для цілих квадратичних форм. Ми порівнюємо критерії невід"ємновизпаченості для цілих квадратичних форм, цілих унітарних форм та дійсних ...
641076
  Война О.А. Критерій однорідності для скінченних марковських моделей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Вивчені умови існування оцінок максимальної правдоподібності параметрів марковських моделей з довільним фазовим простором, а також досліджені їхні асимптотичні властивості. На підставі отриманих результатів побудовано критерій для перевірки гіпотез ...
641077
  Веклич Р.А. Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
641078
  Федорянич Т.В. Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто однорідне та ізотропне неперервне в середньому квадратичному гауссове випадкове поле. За допомогою оцінок для розподілів квадратичних форм та їх границь від квадратично гауссових випадкових величин, побудовано критерій для перевірки ...
641079
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
641080
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
641081
  Бабюк В.Л. Критерій релевантності в оцінці аргументації: огляд тенденцій неформальної логіки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 70-72
641082
  Мудрик С.П. Критерій руйнування поверхні крихких матеріалів при локальних силових навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мудрик Сергій Павлович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2017. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
641083
  Свінціцька Г.І. Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя / Г.І. Свінціцька, М.М. Талерко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 121-125. – ISSN 0868-6939


  Дослідження присвячено розробленню моделі формування повітряних потоків в конвективній хмарі та виведенню на її основі критерію умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них. Research is dedicated to the development of ...
641084
  Менделе Критик : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 8. – 1918
641085
  Менделе-Мойхер Сфорим Критик / Менделе-Мойхер Сфорим, 1924. – 210 с.
641086
  Честертон Гилберт Кийт Критик : фрагмент из книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 254-258. – ISSN 1130-6545
641087
  Честертон Г.К. Критик : проза : фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 258-267. – ISSN 1130-6545
641088
  Макаров А.Н. Критик и писатель / А.Н. Макаров. – М, 1974. – 462с.
641089
  Чупринин С.И. Критика - это критики: проблемы и портреты. / С.И. Чупринин. – М., 1988. – 313с.
641090
  Пшибышевский Ст. Критика : К психологии индивидуума. 1. Шопен и Ницше / Ст. Пшибышевский. – Изд. 2-е. – Москва : Саблин В.М. – 256с.
641091
  Аграс Теллос Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – (Філологічна бібліотека ; 4)
Т. 3 : Форми і тексти прози. – 1984. – 345 с. – Видання новогрецькою мовою
641092
  Аграс Теллос Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – (Філологічна бібліотека ; 4). – ISBN 960-320-023-9
Т. 4 : Спеціальні та загальні теми. – 1995. – 523 с. – Видання новогрецькою мовою
641093
   Критика. – Київ, 1997-
Серпень - Вересень, (число 1). – 1997. – 40 с.
641094
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Грудень, (число 2). – 1997. – 32 с.
641095
   Критика. – Київ, 1997-
Січень, (число 1). – 1998. – 32 с.
641096
   Критика. – Київ, 1997-
Лютий, (число 2). – 1998. – 32 с.
641097
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1998. – 32 с.
641098
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1998. – 32 с.
641099
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1998. – 32 с.
641100
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1998. – 32 с.
641101
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1998. – 32 с.
641102
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1998. – 32 с.
641103
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1998. – 32 с.
641104
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1998. – 32 с.
641105
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1998. – 32 с.
641106
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 1999. – 32 с.
641107
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1999. – 32 с.
641108
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1999. – 32 с.
641109
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1999. – 32 с.
641110
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1999. – 32 с.
641111
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1999. – 32 с.
641112
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1999. – 32 с.
641113
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1999. – 32 с.
641114
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1999. – 32 с.
641115
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1999. – 32 с.
641116
   Критика. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2000. – 32 с.
641117
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2000. – 32 с.
641118
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2000. – 32 с.
641119
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2000. – 32 с.
641120
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2000. – 32 с.
641121
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2000. – 32 с.
641122
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2000. – 32 с.
641123
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2000. – 32 с.
641124
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2000. – 32 с.
641125
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2000. – 32 с.
641126
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2001. – 30 с.
641127
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2001. – 34 с.
641128
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2001. – 34 с.
641129
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2001. – 34 с.
641130
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2001. – 34 с.
641131
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2001. – 34 с.
641132
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2001. – 34 с.
641133
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2001. – 34 с.
641134
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2001. – 34 с.
641135
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2001. – 34 с.
641136
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2002. – 32 с.
641137
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2002. – 36 с.
641138
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2002. – 36 с.
641139
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2002. – 36 с.
641140
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2002. – 36 с.
641141
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2002. – 40 с.
641142
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2002. – 32 с.
641143
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2002. – 36 с.
641144
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2002. – 32 с.
641145
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2002. – 40 с.
641146
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2003. – 40 с.
641147
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2003. – 32 с.
641148
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2003. – 32 с.
641149
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2003. – 32 с.
641150
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2003. – 36 с.
641151
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2003. – 48 с.
641152
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2003. – 32 с.
641153
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2003. – 32 с.
641154
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2003. – 36 с.
641155
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2003. – 40 с.
641156
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2004. – 40 с.
641157
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2004. – 32 с.
641158
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2004. – 32 с.
641159
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2004. – 32 с.
641160
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2004. – 32 с.
641161
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2004. – 40 с.
641162
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2004. – 48 с.
641163
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2004. – 36 с.
641164
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2004. – 40 с.
641165
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2005. – 40 с.
641166
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2005. – 36 с.
641167
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2005. – 36 с.
641168
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2005. – 36 с.
641169
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2005. – 32 с.
641170
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2005. – 32 с.
641171
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2005. – 36 с.
641172
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2005. – 32 с.
641173
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2005. – 32 с.
641174
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2005. – 32 с.
641175
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2006. – 40 с.
641176
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2006. – 36 с.
641177
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2006. – 36 с.
641178
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2006. – 36 с.
641179
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2006. – 36 с.
641180
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2006. – 40 с.
641181
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2006. – 36 с.
641182
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2006. – 36 с.
641183
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2006. – 32 с.
641184
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2006. – 32 с.
641185
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2007. – 40 с.
641186
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2007. – 36 с.
641187
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2007. – 36 с.
641188
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2007. – 32 с.
641189
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2007. – 32 с.
641190
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2007. – 40 с.
641191
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2007. – 32 с.
641192
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2007. – 32 с.
641193
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2007. – 32 с.
641194
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2007. – 32 с.
641195
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2008. – 40 с.
641196
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2008. – 32 с.
641197
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2008. – 32 с.
641198
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2008. – 32 с.
641199
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2008. – 32 с.
641200
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2008. – 40 с.
641201
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2008. – 32 с.
641202
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Листопад, (число 10/11). – 2008. – 32 с.
641203
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2008. – 32 с.
641204
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2009. – 40 с.
641205
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2009. – 40 с.
641206
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2009. – 40 с.
641207
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2009. – 40 с.
641208
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2009. – 40 с.
641209
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2010. – 48 с.
641210
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2010. – 48 с.
641211
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2010. – 48 с.
641212
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2010. – 48 с.
641213
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2010. – 48 с.
641214
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2010. – 48 с.
641215
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2011. – 48 с.
641216
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2011. – 40 с.
641217
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2011. – 48 с.
641218
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2011. – 48 с.
641219
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2011. – 48 с.
641220
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2011. – 48 с.
641221
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2012. – 40 с.
641222
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2012. – 32 с.
641223
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Квітень, (число 4). – 2012. – 32 с.
641224
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Травень, (число 5). – 2012. – 32 с.
641225
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Червень, (число 6). – 2012. – 32 с.
641226
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2012. – 48 с.
641227
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2012. – 40 с.
641228
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2012. – 48 с.
641229
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2013. – 48 с.
641230
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2013. – 48 с.
641231
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Травень - Червень, (число 5/6). – 2013. – 48 с.
641232
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2013. – 48 с.
641233
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2013. – 40 с.
641234
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2013. – 40 с.
641235
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2014. – 40 с.
641236
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2014. – 40 с.
641237
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Травень - Червень, (число 5/6). – 2014. – 40 с.
641238
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2014. – 40 с.
641239
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2015. – 40 с.
641240
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2015. – 40 с.
641241
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2015. – 40 с.
641242
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2015. – 40 с.
641243
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2015. – 40 с.
641244
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2016. – 40 с.
641245
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2016. – 40 с.
641246
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2016. – 40 с.
641247
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2016. – 40 с.
641248
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2016. – 40 с.
641249
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2016. – 40 с.
641250
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2017. – 40 с.
641251
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2017. – 40 с.
641252
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2017. – 40 с.
641253
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2017. – 40 с.
641254
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2017. – 40 с.
641255
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2018. – 40 с.
641256
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2018. – 40 с.
641257
  Попов П. Критика "диалектического гиперэмпиризма / П. Попов. – М., 1981. – 318с.
641258
  Рудик А.О. Критика "елекційних" форм організації державної влади Феофаном Прокоповичем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 127-128
641259
  Ойзерман Т.И. Критика "критического рационализма" / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1988. – 64с.
641260
  Надра Ф. Критика "национального социализма" / Ф. Надра. – М., 1977. – 182с.
641261
  Бернштейн М.С. Критика "новейших" буржуазных педагогических теорий / М.С. Бернштейн. – Москва, 1959. – 32с.
641262
  Якушевский И.Т. Критика "советологических" интерпретаций диалектики теории и практики : Автореф... д-ра филос.наук: 620 / Якушевский И.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
641263
  Ковалева А.Д. Критика "советологических" интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ковалева А.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
641264
  Змитрович И.О. Критика "советологических" концепций роли интеллигенции в политической жизни СССР : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Змитрович И.О.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 21л.
641265
  Григорьян Р.Г. Критика "социологии знанич" К.Мангейма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьян Р.Г.; АОН при ЦЕ КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
641266
  Новиков Н.В. Критика "Теории социального действия". : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков Н.В.;. – М., 1963. – 20л.
641267
  Орехов И.И. Критика "Философии жизни" Вильгельма Дильтея и его последователей. : Автореф... Канд.филос.наук: / Орехов И.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 15л.
641268
  Зорин Петр Данилович Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зорин Петр Данилович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.181-211
641269
  Зорин П.Д. Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Зорин П.Д.; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
641270
  Сокольникова Зоя Львовна Критика "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сокольникова Зоя Львовна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
641271
  Танчер В.К. Критика "Християнського соціалізму" / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1960. – 44с.
641272
  Клевцов А.И. Критика А.И.Герцена немецкого идеализма конца XVIII начала XIXвв : Дис... наук: / Клевцов А.И.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. кафедра философии. – К, 1950. – 421л. – Бібліогр.:л.404-421
641273
  Стойков А. Критика абстрактного искусства и его теории / А. Стойков. – М, 1964. – 247с.
641274
  Стойков-Атанасов Критика абстрактного искусства и его теорий. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Стойков-Атанасов А.; ВПШ и АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 16л.
641275
  Шургая А.Г. Критика агностических теорий и обоснование познаваемости мира В.И.Лениным. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургая А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
641276
  Владимирова И.В. Критика аксиологических основ гносеологии прагматизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Владимирова И.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20л.
641277
  Райнов Петр Яковлевич Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США : 07.00.05 : Дис... канд. ист. наук / Райнов Петр Яковлевич ; КГУ. – Киев, 1987. – 178л.
641278
  Районов П.Я. Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США в 70-е -- начале 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.05 / Районов П.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
641279
  Петров Владимир Иванович Критика американских концепций эффективности средств массовой информации : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Петров Владимир Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1981. – 24л.
641280
  Соколова Л.А. Критика американского буржуазного общества в творчестве Фенимора Купера : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова Л.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
641281
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
641282
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
641283
  Пономарев Н.В. Критика анархистской концепции власти и современность / Н.В. Пономарев. – Казань, 1978. – 139с.
641284
  Амираджиби Т.С. Критика английского буржуазного общества в творчестве Бернарда Шоу : Автореф... кандид. филолог.наук: / Амираджиби Т.С.; Тбилисский гос. университет им Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
641285
  Джангирян В.Г. Критика англо-америанской буржуазной историографии М.А. Бакунина и бакунизма / В.Г. Джангирян. – Москва : Мысль, 1978. – 181 с.
641286
  Даниленко Э.В. Критика англо-американских фальсификаторов истории ВЛКСМ : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Даниленко Э.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
641287
  Жеманов О.Н. Критика англо-американской социологии труда / О.Н. Жеманов. – Свердловск, 1972. – 135с.
641288
  Окенко М. Критика антиисторического толкования отчуждения : Автореф... канд. филос.наук: / Окенко М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
641289
   Критика антикоммунизма. – Х., 1974. – 192с.
641290
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании научного коммунизма / Е.Л. Богина. – М., 1986. – 78с.
641291
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании общественных наук / Е.Л. Богина, Н.В. Щербань. – Москва, 1981. – 208 с.
641292
   Критика антикоммунизма и буржуазных концепций развития социалистических стран. – М, 1980. – 155с.
641293
  Шарапов Г.В. Критика антикоммунизма по аграрному вопросу / Г.В. Шарапов. – М., 1966. – 398с.
641294
  Грошков Юрий Евгеньевич Критика антикоммунизма по вопросу о сущности и роли государства в системе политической организации социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грошков Юрий Евгеньевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 30л.
641295
  Цага В.Ф. Критика антикоммунизма по некоторым проблемам политической экономии социализма / В.Ф. Цага. – М, 1970. – 159с.
641296
  Сирота Н.М. Критика антикоммунизма по проблемам войны , мира и революции / Н.М. Сирота. – М, 1973. – 64с.
641297
  Болотин И.С. Критика антикоммунистический концепций современного религиозного национализма. / И.С. Болотин. – Москва, 1984. – 63с.
641298
   Критика антикоммунистических измышлений идеологов империализма. – М, 1965. – 125с.
641299
   Критика антикоммунистических фальсификаций ленинской теории социалистической революции. – М, 1975. – 176 с.
641300
  Сирота Н.М. Критика антикоммунистических фальсификаций места и роли рабочего класса при капитализме / Н.М. Сирота. – М, 1981. – 63с.
641301
  Пугачев В.П. Критика антикоммунистических фальсификаций роли идеологии в советском обществе / В.П. Пугачев. – М., 1984. – 48с.
641302
  Дмитришинд А.Д. Критика Антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского колхозного крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дмитришинд А.Д.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 27л.
641303
  Дмитришин А.Д. Критика антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дмитришин А.Д.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 27л.
641304
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества / Л.А. Лахин. – М, 1967. – 71с.
641305
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества в период социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Лахин Л. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 16л.
641306
  Горовская Н.Ф. Критика антимарксистких фальсификаций пролетарского интернационализма / Н.Ф. Горовская. – К, 1982. – 16с.
641307
  Ривкин Р.М. Критика антимарксисткой теории "самоликвидации капитализма" И. Шумпетера : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ривкин Р. М. ; КИНХ, Каф. полит. экон. – Киев, 1964. – 19 c.
641308
   Критика антимарксистских взглядов по вопросам социально-политического развития советского общества. – Х., 1972. – 163 с.
641309
   Критика антимарксистских взглядов по проблемам НТР. – Москва, 1987. – 158 с.
641310
  Заиченко Г.А. Критика антимарксистских концепций в курсах общественных наук / Г.А. Заиченко, В.Д. Сикора. – Киев, 1981. – 56 с.
641311
   Критика антимарксистских концепций в курсе научного коммунизма.. – К., 1985. – 279 с.
641312
   Критика антимарксистских концепций в преподавании общественных наук. – Л, 1969. – 144с.
641313
   Критика антимарксистских концепций экономического развития. – Киев : Мысль, 1979. – 124 с.
641314
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 1. – 1985. – 178 с. – Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
641315
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 2. – 1985. – 182 с. – В надзаг.: Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
641316
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Леоненко П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
641317
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Дис... канд. экон.наук: / Леоненко П. М.; КГУ, каф. полит. экон. эконом. фак-та. – К., 1971. – 194л. – Бібліогр.:л.I-XIII
641318
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – Л., 1970. – 68с.
641319
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии : учебное пособие. – Москва : Мысль, 1979. – 383 с.
641320
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – М, 1983. – 552с.
641321
  Денисов Б.А. Критика антимарксистских теорий государственно-монополистического капитализма / Б.А. Денисов. – М., 1960. – 48с.
641322
  Мамалуй А.П. Критика антимарксистских теорий по аграрному вопросу / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1962. – 54с.
641323
  Брюхов В.С. Критика антимарксистских теорий равновесия : Автореф... канд. филос.наук: / Брюхов В. С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1965. – 16л.
641324
   Критика антимарксистских теорий современного экономического развития капитализма. – М., 1983. – 231с.
641325
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Москва : Высшая школа, 1976. – 351 с.
641326
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Киев, 1978. – 191с.
641327
   Критика антимарксистских экономических теорий. – М, 1981. – 359с.
641328
  Матвеев Станислав Александрович Критика антимарксистских экономических теорий империализма : Автореф... доктора эконом.наук: 08.00.01, 08.00.02 / Матвеев Станислав Александрович; Одесский ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1983. – 31л.
641329
   Критика антимарксистской фальсификации революционного процесса и реального социализма. – Горький, 1986. – 100 с.
641330
  Мочерний С.В. Критика антимарксистських теорій державної капіталістичної власності / С.В. Мочерний. – К, 1979. – 159с.
641331
  Алаберт Юлле Эйновна Критика антимарскистских взглядов о роли государства в развитии социалистической интеграции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Алаберт Юлле Эйновна ; Московский гос. ун-т, Специализ. совет К.053.05.42 по теории науч. социализма и коммунизма. – Москва, 1989. – 28 с.
641332
  Свідло М.С. Критика антинаукових концепцій "лівого" ревізіонізму / М.С. Свідло. – Київ, 1976. – 46с.
641333
  Білан Г.М. Критика антинаукових поглядів на сутність сучасної епохи. / Г.М. Білан, Е.П. Тугай. – К., 1973. – 48с.
641334
  Решетник М.Д. Критика антинаучного характера культурантропологии М. Ландмана // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
641335
   Критика антинаучных концепций. – Саратов, 1974. – 127с.
641336
   Критика антинаучных концепций о природе. обществе и познании. – Л., 1974. – 206 с.
641337
  Моисеев В.Н. Критика антиреволюционной идеологии французский "новых философов". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Моисеев В.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
641338
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Боева С. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
641339
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Боева С.Ю.; МВ ССО УССР, Киевск. инжен.-строит. инст. – К., 1985. – 209л. – Бібліогр.:л.171-209
641340
  Аширов Нугман Критика антисоветской фальсификации положения ислама и мусульман в СССР / Аширов Нугман, Х.И. Исмаилов. – Москва, 1982. – 64с.
641341
  Любутин К.Н. Критика антропологического идеализма в немецкой буржуазной философии XIX-XX вв. Пособие по курсу "Истории философии" для студентов гуманитарных фак-тов и заочников. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1963. – 20с.
641342
  Никонов К.И. Критика антропологического обоснования религии. / К.И. Никонов. – М, 1989. – 190с.
641343
  Попович М.Д. Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 79-96
641344
  Середюк В.В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 258-262. – ISSN 2524-017X
641345
  Іваненко О.Ф. Критика апологетичних теорій імперіаліістичної держави / О.Ф. Іваненко, М.В. Вітрук // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
641346
  Брагина В.А. Критика атеистической концепции французских экзистенциалистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Брагина В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
641347
  Телячий Ю. Критика Б. Мартосом монографії С. Наріжного "Українська еміграція" (маловідоме про відому книгу) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 349-365
641348
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Дис... канд. философ.наук: / Беленко Т. И.; МВССО УССР.-- КГУ. – Киев, 1973. – 194 л. – Бібліогр.:л.183-194
641349
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Беленко Т.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 24л.
641350
  Грабовський С. Критика бездарного розуму / Сергій Грабовський. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-2213-19-5
641351
  Бердышев Г.Д. Критика биологизаторских концепций в курсе генетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
641352
  Філоненко М.В. Критика богословских концепций суспільно-історичного розвитку / М.В. Філоненко. – Київ : Знання, 1984. – 47 с.
641353
  Федосик В.А. Критика богословских концепций сущности християнского катехумената / В.А. Федосик. – Минск, 1983. – 87с.
641354
  Сухих А.А. Критика богословских попыток примирения современного православия и естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухих А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
641355
  Михайлов Г.А. Критика богословской фальсификации истории России / Г.А. Михайлов, Ю.П. Зуеа. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
641356
  Пронин С.В. Критика буржаузных концепций распределения доходов. / С.В. Пронин. – М., 1978. – 367с.
641357
  Барабанов Михаил Васильевич Критика буржжуазной политэкономии США по вопросам экономического соревнования двух систем. : Автореф... канд. экон.наук: / Барабанов Михаил Васильевич; Моск. гос. ин-т. – М., 1961. – 22л.
641358
  Прозорова Н.С. Критика буржуазних вигадок про радянські конституційні права й обов"язки громадян / Н.С. Прозорова, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье подвергнуты критике буржуазные вымыслы о "декларативности" конституционных прав и свобод советских граждан, о том, что их признание якобы зависит от произвола государства, а предоставляются они лишь по выполнении гражданами установленных ...
641359
  Румлянский П.М. Критика буржуазних истолкований научных принципов / П.М. Румлянский. – Кишинев, 1982. – 90с.
641360
  Майборода О.М. Критика буржуазних концепцій етногенезу українського народу / О.М. Майборода. – К, 1987. – 189с.
641361
  Ігнатенко М.А. Критика буржуазних концепцій свободи художньої творчості / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1979. – 48с.
641362
  Гопченко П.Г. Критика буржуазних концепцій суспільства майбутнього / П.Г. Гопченко. – Київ, 1971. – 48с.
641363
  Карпенко М.Ф. Критика буржуазних реформістських і ревізіонністських теорій з проблем суспільного розвитку / М.Ф. Карпенко, Б.В. Похвалинський. – К., 1980. – 48с.
641364
  Пухтинський П.А. Критика буржуазних соціологічних теорій права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье подчеркивается, что особое место среди буржуазных правовых учений занимают социологические теории права, что наличие оценочных критериев, отрицание классовой сущности и нормативного характера права свидетельствует об активной ...
641365
  Ващишин А.М. Критика буржуазних теорій "регульованого" капіталізму / А.М. Ващишин. – Львів, 1974. – 179с.
641366
  Степаненко В.П. Критика буржуазних теорій інфляції / В.П. Степаненко. – К., 1978. – 127с.
641367
   Критика буржуазних теорій культури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 227 с.
641368
  Войтко В.І. Критика буржуазних теорій науково-технічного прогресу / В.І. Войтко, В.А. Ганов. – Київ, 1971. – 40с.
641369
  Ангелов Г.В. Критика буржуазних фальсифікацій історії другої світової війни / Г.В. Ангелов. – Київ, 1984. – 48с.
641370
  Нагорна Л.О. Критика буржуазних фальсифікацій націоальної політики КПРС / Л.О. Нагорна. – К., 1981. – 48с.
641371
   Критика буржуазних, ревізіоністських економічних теорій. – Київ, 1963. – 276 с.
641372
  Ветчинов І.А. Критика буржуазних, ревізіоністських теорій ринкового соціалізму / І.А. Ветчинов. – Київ, 1971. – 137с.
641373
  Римаренко Ю.И. Критика буржуазно-националистической доктрины нации и национальных отношений : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Римаренко Ю. И.; АН УССР, Объед. сов. Ит-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 60л.
641374
  Цитанян В.С. Критика буржуазно-националистической фальсификации опыта строительства социализма в Армении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цитанян В. С.; ЕГУ. – Ереван, 1977. – 25л.
641375
   Критика буржуазно-націоналістичних та ревізіониських перекручень. – К., 1975. – с.
641376
  Евдокименко В.Е. Критика буржуазно-націоналістичних фальсифікацій соціалістичного способу життя / В.Е. Евдокименко, В.О. Ігнатов. – К., 1979. – 48с.
641377
  Давыдова Г.А. Критика буржуазно-ревизионистских концепций социального творчества / Г.А. Давыдова. – М., 1981. – 40с.
641378
   Критика буржуазно-реформистских и ревизионистских теорий. – М, 1960. – 287с.
641379
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г. Белинским и А.И. Герценом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катрич В.М.; Касьянов А.В. ; Моковск. гос. пед. ни-т им. В.И. Ленина. – Киев, 1953. – 16 с.
641380
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г.Белинским и А.И.Герценом. : Дис... канд. юридич.наук: / Катрич В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. теории и истории государства и права. – К., 1953. – 300л.
641381
  Ковач Ф. Критика буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ковач Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 18л.
641382
  Нуралов Э.Л. Критика буржуазного искусства в эстетике Л.Н.Толстого : Автореф... кандидата филол.наук: / Нуралов Э.Л.; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. Кафедра русской литературы. – М., 1965. – 20л.
641383
  Москвичев Л.Н. Критика буржуазного мифа о "конце идеологии" : Автореф... канд. фиолос.наук: / Москвичев Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
641384
  Ронгонен Л.И. Критика буржуазного общества в творчестве Минны Кант : Автореф... канд. филол.наук: / Ронгонен Л.И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1954. – 18л.
641385
  Кульнева Галина Михайловна Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кульнева Галина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
641386
  Кульнева Г.М. Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кульнева Г. М.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.118-147
641387
  Катрич В.М. Критика буржуазної демократії та буржуазного парламентаризму М.Г. Чернишевським і М.О. Добролюбовим // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 77-82. – (Серія права ; № 7)


  В данной статье показана деятельность русских революционных демократов Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и их единомышленника М.Е. Салтыкова-Щедрина как критиков буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, а также подчеркивается, что эта их ...
641388
  Вигнан З.К. Критика буржуазної соціологічної концепції масового суспільства / З.К. Вигнан. – Чернівці, 1967. – 39с.
641389
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "конвергенції" двох систем / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1972. – 168с.
641390
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "Конвергенції" двох систем. / Р.Х. Васильєва. – Київ : КДУ, 1972. – 168с.


  У книзі викривається одна з найпідступнішних сучасних концепцій, що використовується сучасним антикомунізмом,- буржуазна теорія "Конвергенції" (зближення) капіталістичної і соціалістичної системи. Піддано критиці економічний аспект цієї концепції, ...
641391
  Жученко В.С. Критика буржуазної, реформістської теорії "другої промислової революції" / В.С. Жученко. – Київ, 1964. – 71с.
641392
   Критика буржуазной "социологии спорта". – М, 1965. – 148с.
641393
  Агишев Р.М. Критика буржуазной бальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе (1964-1970гг., на материале ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агишев Р.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
641394
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь ленинской национальной политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 510л.
641395
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь национальной ленинской политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 43л.
641396
   Критика буржуазной и реформистской философии и социологии. – М, 1967. – 156с.
641397
  Силин М.А. Критика буржуазной идеологии и победа марксизма-ленинизма в Чехословакии / М.А. Силин. – М., 1960. – 216с.
641398
  Полищук М.Л. Критика буржуазной идеологии индустриализма : Автореф... канд. философ.наук: / Полищук М.Л.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 17л.
641399
  Здор И.А. Критика буржуазной идеологии, ее идеалов так называемого "потребительского общества". / И.А. Здор. – Омск, 1974. – 32с.
641400
   Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма. – Алма-Ата, 1981. – 209с.
641401
  Пелых В.А. Критика буржуазной интерпретации некоторых социальных последствий современной научно-технической революции при капитализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Пелых В.А. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 26 с.
641402
   Критика буржуазной историографии. – М, 1987. – 50с.
641403
  Чарских Игорь Юрьевич Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских Игорь Юрьевич; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1982. – 316л. – Бібліогр.:л.217-316
641404
  Чарских И.Ю. Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских И.Ю.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 28л.
641405
   Критика буржуазной историографии истории СССР. – М, 1985. – 167с.
641406
   Критика буржуазной историографии по проблемам исторического процесса. – М, 1981. – 177с.
641407
   Критика буржуазной историографии советского общества. – М, 1972. – 412с.
641408
  Чигарев Г.Г. Критика буржуазной историографии современной аграрной политики КПСС. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чигарев Г.Г.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 23л.
641409
  Игрицкий Ю.И. Критика буржуазной историографии трех революций в России / Ю.И. Игрицкий, Н.В. Романовский. – М., 1975. – 64с.
641410
  Хомякова Н.А. Критика буржуазной концепции "сравнительного анализа экономических систем" : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хомякова Н.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1970. – 27л.
641411
  Ойзерман Т.И. Критика буржуазной концепции смерти философии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1980. – 63с.
641412
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
1. – 1962. – 872с.
641413
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
2. – 1962. – 520с.
641414
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
3. – 1962. – 380с.
641415
   Критика буржуазной политической экономии. – Москва : Московский университет, 1967. – 152с.
641416
   Критика буржуазной политической экономии. – М
2. – 1969. – 179с.
641417
   Критика буржуазной политической экономии. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1972. – 251с.
641418
  Гришаев П.И. Критика буржуазной правовой идеологии (Разоблачение буржуазных взглядов на советское право и законности) / П.И. Гришаев. – М., 1964. – 208с.
641419
  Давидюк Георгий Петрович Критика буржуазной теории "единого индустриального общества" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Давидюк Георгий Петрович ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
641420
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Дис... канд.эконом.наук: / Кредисов А.И.; КГУ. Кафедра полит. эконом. – Киев, 1970. – 242л. – Бібліогр.:л.1-15
641421
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кредисов А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
641422
  Скулкин М.Р. Критика буржуазной теории "нового индустриального общества" / М.Р. Скулкин. – Свердловск, 1972. – 54с.
641423
  Загороднюк П.А. Критика буржуазной трактовки двойственной природы философии как познания и мировоззрения / П.А. Загороднюк, З.С. Полякова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
641424
  Некипелов Александр Дмитриевич Критика буржуазной трактовки международной социалистической кооперации труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Некипелов Александр Дмитриевич; МГУ. Экон. фак. – М., 1976. – 25л.
641425
  Сивенок М.В. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС в период развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сивенок М.В.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 26л.
641426
  Полищук В.Д. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе / В.Д. Полищук. – Саратов, 1982. – 225с.
641427
  Молибошко В.А. Критика буржуазной фальсификации вопросов партийного строительства КПСС / Молибошко В.А. – Минск, 1977. – 191 с.
641428
  Косачев Г В. Критика буржуазной фальсификации деятельности Коммунистической партии по созданию второй уголоно-металлургической базы СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Косачев В.Г,; Урал. ГУ. – Свердловск, 1974. – 22л.
641429
  Батраков Анатолий Федорович Критика буржуазной фальсификации истории социалистической индустриализации СССР. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Батраков Анатолий Федорович; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. Кафедра истории СССР сов. периода. – М., 1974. – 22л.
641430
  Грошев И.И. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / И.И. Грошев, О.И. Чеченкина. – Москва, 1974. – 238с.
641431
  Редженова Огульгозель Сахатовна Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Редженова Огульгозель Сахатовна;. – Москва, 1978. – 24л.
641432
  Реджепова О.С. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / О.С. Реджепова. – Ашхабад, 1980. – 143с.
641433
  Бушмарин Н.В. Критика буржуазной фальсификации политики КПСС по отношению к молодежи в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бушмарин Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 16л.
641434
  Безьзычный Геннадий Владимирович Критика буржуазной фальсификации положения ислама в республиках Советского Востока : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Безьзычный Геннадий Владимирович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 18л.
641435
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – М., 1971. – 280с.
641436
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 316с.
641437
  Тарасов КЕ К. Критика буржуазной философии в медицине. / КЕ К. Тарасов, М.С. Кельнер. – М., 1976. – 104с.
641438
  Скриннік Н.А. Критика буржуазной цивилизации в трагедии А.Ф. Писемского "Птенцы последнего слета", "Ваал" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 402-411. – ISSN 2075-437X


  В статье выявлено своеобразия тематики и проблематики драматической дилогии А.Ф. Писемского "Бывые соколы" и "Птенцы последнего слета". В работе прослеживается рождение дельцов, предпринимателей, тема "свободной" любви, безнравственности, бездуховности ...
641439
  Карпинская Н.П. Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Карпинская Н. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
641440
  Карпинская Наталья Павловна Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развитого социалистического общества. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинская Наталья Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 173л. – Бібліогр.:л.148-173
641441
  Михеев В.И. Критика буржуазных "теорий трансформации" капитализма / В.И. Михеев. – Москва, 1971. – 48с.
641442
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных "теорий" о советском государстве / М.Н. Перфильев. – М., 1964. – 33с.
641443
  Смолянский В.Г. Критика буржуазных "теорий" о советском плановом хозяйстве / В.Г. Смолянский. – Москва : Высшая школа, 1962. – 96 с.
641444
  Хавина С.А. Критика буржуазных взглядов на закономерности социалистического хозяйствования / С.А. Хавина. – Москва : Мысль, 1968. – 256с.
641445
  Калиниченко З.Д. Критика буржуазных взглядов на социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калиниченко З.Д.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 20л.
641446
  Дидковский Николай Иванович Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран - членов СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Дидковский Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
641447
  Дидковский Н.И. Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран членов СЭВ : Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Дидковский Н.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24с.
641448
  Бурова С.Е. Критика буржуазных взглядов на экономическое сотрудничество стран СЭВ / С.Е. Бурова, А.М. Воинов, Э.Я. Шейнин; отв. ред. Ю.С. Ширяев. – Москва : Наука, 1986. – 154 с.
641449
   Критика буржуазных воззрений на экономическую систему социализма. – М, 1984. – 142с.
641450
  Тихоненко А.К. Критика буржуазных и ревизионистических концепций по проблемам теории научного коммунизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Тихоненко А. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 59л. – Бібліогр.:с.56-59
641451
   Критика буржуазных и ревизионистких фальсификаций. – Воронеж, 1984. – 69с.
641452
  Тихоненко Алексей Кузьмич Критика буржуазных и ревизионистских концепций покоренным проблемам научного коммунизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва : Высш. школа, 1980. – 240с.
641453
  Эспенхайн Р. Критика буржуазных и ревизионистских концепций социализма / Р. Эспенхайн. – М., 1980. – 173с.
641454
  Достовалов Ю.Л. Критика буржуазных и ревизионистских теорий социалистического распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1975. – 92с.
641455
  Ольсевич Ю.Я. Критика буржуазных и ревизионистских теорий экономики социализма / Ю.Я. Ольсевич. – Москва, 1970. – 63с.
641456
  Никольников Г.Л. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаторов ленинского принципа мирного сосуществования двух систем / Г.Л. Никольников. – Киев, 1969. – 43с.
641457
  Кифорак В.Ф. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций марксистко-ленинской теории стоимости / В.Ф. Кифорак. – Киев, 1987. – 142с.
641458
  Сагамонов В.А. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций места и роли Советов в условиях совершенствования развитого социализма. / В.А. Сагамонов. – М., 1983. – 40с.
641459
   Критика буржуазных и реформистких экономических теорий в трудах В.И.Ленина. – М, 1966. – 372с.
641460
  Затуренский А.Г. Критика буржуазных и реформистских "моделий" социализма. / А.Г. Затуренский. – Киев, 1983. – 182с.
641461
  Степаненко В.А. Критика буржуазных и реформистских теорий валютно-финансовых отношений капитализма. / В.А. Степаненко. – Киев, 1979. – 331с.
641462
  Демков С.Я. Критика буржуазных и социал-реформистских фальсификоторов по вопросам советских профсоюзов (На матер. ФРГ) : Автореф... канд ист.наук: 07.00.02 / Демков С. Я.; Выс. школа проф. движ. ВЦСПС. – М., 1978. – 16л.
641463
  Троицкий Е.С. Критика буржуазных извращений закономерностей строительства социализма / Е.С. Троицкий. – М, 1977. – 64с.
641464
  Сурнин А.А. Критика буржуазных извращений идеологии современной революционной демократии. (На прим. стан Африки). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сурнин А.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 17л.
641465
   Критика буржуазных извращений реального социализма. – Казань, 1984. – 200с.
641466
  Маслин М.А. Критика буржуазных интерпретаций иделологии русского революционного народничества / М.А. Маслин. – Москва, 1977. – 118с.
641467
  Жабский М.И. Критика буржуазных истолкований социальной роли киноискусства / М.И. Жабский. – М., 1979. – 63с.
641468
  Кравченко И.И. Критика буржуазных концепций "кризиса цивилизации" / И.И. Кравченко. – М., 1984. – 73с.
641469
  Иконникова С.Н. Критика буржуазных концепций "молодёжной культуры" / С.Н. Иконникова. – М., 1976. – 40с.
641470
   Критика буржуазных концепций "Технологического детермизма". – М, 1987. – 171с.
641471
  Румянцева Т.Г. Критика буржуазных концепций "Человеческой агрессивности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Румянцева Т.Г. ; БГУ. – Минск, 1979. – 26 с.
641472
  Селунская Н.Б. Критика буржуазных концепций аграрного строя России накануне Октября / Н.Б. Селунская. – М, 1980. – 64с.
641473
  Косолапов В.В. Критика буржуазных концепций будущего / В.В. Косолапов, В.А. Лисичкин. – М., 1978. – 166с.
641474
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего нации и национальных отношений : Автореф... наук: 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 23л.
641475
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
641476
  Игнатов В.А. Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений. : Дис... наук: / Игнатов В.А.; Ин-т философии АН УССР. – К., 1977. – 173л.
641477
  Гуревич П.С. Критика буржуазных концепций идеологии / П.С. Гуревич. – М,, 1981. – 64с.
641478
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций искусства / М.Н. Афасижев. – Москва, 1972. – 48с.
641479
   Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. – М, 1962. – 430с.
641480
  Гущин Н.Я. Критика буржуазных концепций истории советской сибирской деревни / Н.Я. Гущин, В.А. Жданов. – Новосибирск, 1987. – 293с.
641481
  Иванов Н.Л. Критика буржуазных концепций истории социалистических преобразований в БССР (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов Н.Л.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1977. – 21л.
641482
   Критика буржуазных концепций истории СССР. – М, 1982. – 164с.
641483
  Корнеев М.Я. Критика буржуазных концепций личности. / М.Я. Корнеев. – М., 1975. – 32 с.
641484
  Фомин С.С. Критика буржуазных концепций народонаселения / С.С. Фомин. – М., 1985. – 104с.
641485
  Судоплатов А.П. Критика буржуазных концепций народонаселения. / А.П. Судоплатов. – М., 1989. – 72с.
641486
   Критика буржуазных концепций науки. – К, 1986. – 168с.
641487
  Аболтин В.Я. Критика буржуазных концепций научно-технической революции / [ В.Я. Аболтин и др.] ; отв. ред. д-р экон. наук В.Я. Аболтин ; [Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР]. – Москва : Мысль, 1976. – 271 с. – (Современный капитализм и идеологическая борьба)
641488
  Вербило А.Н. Критика буржуазных концепций по вопросам войны и мира / А.Н. Вербило. – Київ, 1980. – 48с.
641489
   Критика буржуазных концепций по вопросам советского военного строительства. – Москва : Военное издательство, 1987. – 48 с.
641490
  Боев Ю.А. Критика буржуазных концепций политики империалистических государств на Ближнем Востоке / Ю.А. Боев. – Киев, 1979. – 135 с.
641491
  Савельев В.Л. Критика буржуазных концепций политической системы социализма / В.Л. Савельев. – К., 1987. – 108с.
641492
  Кредисов А.И. Критика буржуазных концепций развития советской экономики / А.И. Кредисов. – Киев, 1983. – 48 с.
641493
  Кондрашова В.М. Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова В.М.; КГУ. – Киев, 1988. – 232л. – Бібліогр.:л.171-232
641494
  Кондрашова Виктория Михайловна Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова Виктория Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
641495
  Генов Георги Филипов Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Генов Георги Филипов; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 220л. – Бібліогр.:л.197-220
641496
  Генов Ф Г. Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Генов Г.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 12 с.
641497
  Залысин Игорь Юрьевич Критика буржуазных концепций социально-политической сущности студенческого движения (на материалах США) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Залысин Игорь Юрьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
641498
  Сазонов Н.И. Критика буржуазных концепций социальной природы советского колхозного крестьянства. / Н.И. Сазонов, А.Д. Дмитришин. – Х., 1986. – 124с.
641499
  Первушина Валентина Николаевна Критика буржуазных концепций социальной структуры общества (на материалах американской социологии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.01 / Первушина Валентина Николаевна ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
641500
  Охрименко О.Г. Критика буржуазных концепций управления научно-техническим прогрессом // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
641501
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций художественного творчества / М.Н. Афасижев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127с.
641502
  Васильева Р.Х. Критика буржуазных концепций экономики реального социализма / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1985. – 49с. – ("Экономика:наука,управление,практика" ; с.3,№19)


  Анализируются особенности кризиса буржуазной экономической теории на современном этапе. Раскрывается банкротство новейших буржуазных концепций "кризиса" социалистической экономики.На фактическом материале показываются успехи в экономическом развитии ...
641503
   Критика буржуазных концепций экономики социализма. – Москва : Наука, 1974. – 158 с.
641504
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных концепций, отрицающих неизбежность революционной замены капитализма социализмом : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Пильгуй Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
641505
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных макроэкономических моделей регулирования / Н.А. Пильгуй. – К., 1977. – 228с.
641506
  Харазишвили Б.В. Критика буржуазных методов судебного почерковедения / Б.В. Харазишвили. – Тбилиси, 1953. – 75с.
641507
   Критика буржуазных политико-правовых концепций. – М, 1977. – 216с.
641508
   Критика буржуазных политических и правовых концепций. – М, 1984. – 105с.
641509
  Научитель М.В. Критика буржуазных реформистских и ревизионистских "теорий" социализма : Уч. пособие / М.В. Научитель. – Гомель : Гомельский государственный университет, 1975. – 159 с.
641510
   Критика буржуазных социологических концепций. – М, 1976. – 107с.
641511
  Михеев В.И. Критика буржуазных социологических теорий "трансформации" современного капитализма. : Автореф... доктор филос.наук: 322 / Михеев В.И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 72л.
641512
  Котов В.Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". / В.Н. Котов. – М, 1981. – 208с.
641513
  Мальков В.И. Критика буржуазных теорий войны и мира / В.И. Мальков. – Л., 1980. – 16с.
641514
  Мальков В.И. Критика буржуазных теорий войны и мира. / В.И. Мальков. – Л., 1980. – 16с.
641515
   Критика буржуазных теорий воспитания и образования. – Минск, 1975. – 89с.
641516
  Глаголев А.И. Критика буржуазных теорий вызова капитала и политики его регулирования в США. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.02 / Глаголев А.И.; МГУ им.М.В.Ломоносов. – М, 1978. – 24л.
641517
   Критика буржуазных теорий ГМК. – Москва, 1984. – 359 с.
641518
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий и политики народонаселения / Б.Я. Смулевич. – М., 1959. – 430с.
641519
  Бессонов Н Б. Критика буржуазных теорий манипулирования сознанием трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Бессонов Б.Н,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
641520
   Критика буржуазных теорий молодежи. – М, 1982. – 336с.
641521
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий народонаселения и ее методологические принцыпы / Б.Я. Смулевич. – М., 1966. – 14с.
641522
  Замковой В.П. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны / В.П. Замковой. – М., 1965. – 208с.
641523
  Замковой В.И. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Замковой В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
641524
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных теорий о советской политической системе / М.Н. Перфильев. – Ленинград, 1968. – 163с.
641525
  Кольцов Борис Иванович Критика буржуазных теорий по вопросам действия коллизионной нормы в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кольцов Борис Иванович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1973. – 24л.
641526
  Жамин В.А. Критика буржуазных теорий по вопросам развития экономики мировой социалистической системы / В.А. Жамин. – М., 1967. – 107с.
641527
  Мызникова Г.М. Критика буржуазных теорий политической экономии социализма: По методол. вопр. / Г.М. Мызникова. – М., 1983. – 87с.
641528
  Геретик Ш. Критика буржуазных теорий политэкономии / Ш. Геретик. – М, 1977. – 375с.
641529
  Дроздов В.А. Критика буржуазных теорий регулирования денежной системы капитализма. / В.А. Дроздов. – М., 1972. – 104с.
641530
  Амдилян Л.К. Критика буржуазных теорий регулирования цен / Л.К. Амдилян. – Москва, 1985. – 64 с.
641531
  Минц Г.И. Критика буржуазных теорий свободного времени / Г.И. Минц. – Москва, 1971. – 48с.
641532
  Сарычев В.Г. Критика буржуазных теорий современного экономического развития США / В.Г. Сарычев. – Москва, 1967. – 112с.
641533
  Сорвина Г.Н. Критика буржуазных теорий современных "экономических систем" / Г.Н. Сорвина. – М., 1977. – 183с.
641534
  Семенов В.С. Критика буржуазных теорий социального расчленения общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т филос. – М, 1958. – 15л.
641535
  Хромушин Г.Б. Критика буржуазных теорий экологического кризиса / Г.Б. Хромушин. – М, 1979. – 45с.
641536
   Критика буржуазных течений в педагогике. – Москва, 1978. – 146с.
641537
  Костюк Л.Б. Критика буржуазных трактатов управления научно-техническим прогрессом при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк Л.Б.; КГУ. – К., 1987. – 25л.
641538
  Докукин В.И. Критика буржуазных трактовок научно-технического прогресса при социализме / В.И. Докукин. – М., 1980. – 136с.
641539
  Костюк Лидия Борисовна Критика буржуазных трактовок управления научно-техническим прогрессом при социализме : Дис... канд.эконнаук: 08.00.01 / Костюк Лидия Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.186-212
641540
  Старостина Алла Алексеевна Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Старостина Алла Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 201л. – Бібліогр.:л.179-201
641541
  Старостина А.А. Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Старостина А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
641542
  Рыбкин Е.И. Критика буржуазных учений о причинах и роли войн в истории / Е.И. Рыбкин. – Москва, 1979. – 240 с.
641543
  Коротков Г.И. Критика буржуазных фальсификаторов военной истории / Г.И. Коротков. – М., 1970. – 48с.
641544
  Вахрамеев А. Критика буржуазных фальсификаторов деятельности КПСС по укреплению содружества стран социализма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Вахрамеев А.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
641545
   Критика буржуазных фальсификаторов истории Молдавии. – Кишинев, 1984. – 216с.
641546
  Малов Ю.К. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социальном обществе / Ю.К. Малов. – М., 1983. – 310с.
641547
  Джангвеладзе Г.А. Критика буржуазных фальсификаторов национальной политики КПСС. / Г.А. Джангвеладзе. – Тбилиси, 1964. – 84с.
641548
  Пильгуй В.П. Критика буржуазных фальсификаторов по вопросам борьбы за единство коммунистической партии Советского Союза (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пильгуй В.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
641549
  Алешкин О. Критика буржуазных фальсификаторов построения социализма в СССР / О. Алешкин. – Одесса, 1971. – 45с.
641550
  Климин И.И. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС (1946-1980 гг.) / И.И. Климин. – Л., 1985. – 119с.
641551
  Семко О.М. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС на этапе развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Семко О.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
641552
  Белоусов Леонид Викторович Критика буржуазных фальсификаций в истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Белоусов Леонид Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
641553
  Сазонов А.А. Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. / А.А. Сазонов. – К., 1981. – 192с.
641554
  Сазонов А.А. Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. / А.А. Сазонов. – Киев, 1981. – 192с.
641555
  Новосельцев М.А. Критика буржуазных фальсификаций вопросов коммунистического воспитания советской молодежи / М.А. Новосельцев. – М., 1983. – 40с.
641556
  Орлова Татьяна Владимировна Критика буржуазных фальсификаций вопросов партийного строительства КПСС в условиях развитого социализма (историография проблемы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлова Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.178-266
641557
  Руднева Е.В. Критика буржуазных фальсификаций деятельности Ленинского комсомола как помощника и резерва КПСС в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Руднева Е.В.; ВКШ при ЦК ВКЛСМ. – М., 1976. – 25л.
641558
  Федоров Ю.В. Критика буржуазных фальсификаций идеологической деятельности КПСС / Ю.В. Федоров. – Л., 1978. – 16с.
641559
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1988. – 229л. – Бібліогр.:л.188-227
641560
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС. (На материалах англо-американской историографии 70-х - 80-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ. – К., 1988. – 24л.
641561
  Белоусов Л.В. Критика буржуазных фальсификаций истории большевитский организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской революции / Белоусов Л.В. – К, 1983. – 248с.
641562
  Демочкин Н.Н. Критика буржуазных фальсификаций истории возникновения и деятельности Советов / Н.Н. Демочкин, В.А. Сагамонов. – М., 1981. – 45с.
641563
   Критика буржуазных фальсификаций истории социалистического содружества в Европе. – М, 1986. – 189с.
641564
  Сыроватский Сергей Анатольевич Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский Сергей Анатольевич; КГУ. – Киев, 1987. – 232л. – Бібліогр.:л.190-232
641565
  Сыроватский С.А. Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
641566
   Критика буржуазных фальсификаций новой программы КПСС. – М, 1989. – 116с.
641567
   Критика буржуазных фальсификаций основных проблем курса истории КПСС. – Л, 1987. – 167с.
641568
  Соколов Михаил Александрович Критика буржуазных фальсификаций партийного руководства комсомолом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соколов Михаил Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. совет по парт. стр-ву. – М., 1976. – 27л.
641569
  Орлова Т.В. Критика буржуазных фальсификаций партийного строительства КПСС / Т.В. Орлова. – Київ : Вища школа, 1987
641570
  Шахсуварова Л.И. Критика буржуазных фальсификаций положения женщин в Средней Азии. / Л.И. Шахсуварова. – Ташкент, 1986. – 82с.
641571
  Беренштейн Л.Е. Критика буржуазных фальсификаций Продовольственной программы СССР / Л.Е. Беренштейн. – К, 1985. – 49с.
641572
  Ткаченко В.Н. Критика буржуазных фальсификаций развития культуры Украинской ССР. / В.Н. Ткаченко. – Киев, 1984. – 160с.
641573
  Морозов Николай Алексеевич Критика буржуазных фальсификаций роли КПСС в политической системе Советского общества : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Морозов Николай Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
641574
   Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли коммунистической партии в Великую отечественной войне. – Москва, 1985. – 56 с.
641575
  Григоровский В.Ф. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в годы Великой Отечественной войны. / В.Ф. Григоровский. – М., 1975. – 64с.
641576
  Дмитриев В.В. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в социалистическом соревновании. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дмитриев В.В.; Ин-т истории, филологии и философии СО Ан СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
641577
   Критика буржуазных фальсификаций современной аграрной политики КПСС. – Киев, 1983. – 135 с.
641578
   Критика буржуазных фальсификаций современной действительности советского Киргизстана. – Фрунзе, 1988. – 223 с.
641579
  Виноградова Г.А. Критика буржуазных фальсификаций современной советской экономической мысли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Виноградова Г.А.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
641580
  Саунин А.Н. Критика буржуазных фальсификаций социализма в теориях сравнительного анализа экономических систем : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саунин А. Н.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
641581
  Морозов О.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического интернационализма / О.В. Морозов. – Казань, 1984. – 111с.
641582
  Черняк Э.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического самоуправления народа / Э.В. Черняк. – Казань, 1990. – 222с.
641583
  Мамедов Адалят Юзбаши-оглы Критика буржуазных фальсификаций социалистического строительства в республиках советского Востока (на примере АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мамедов Адалят Юзбаши-оглы; Ин-т философии АН СССР. – М., 1981. – 22л.
641584
  Павлун Юрий Иванович Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Юрий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.144-167
641585
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
641586
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
641587
  Кукурудза И.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-экономических предпосылок социалистической революции. / И.И. Кукурудза. – К, 1980. – 151с.
641588
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937 гг) : Дис... наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.153-179
641589
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
641590
  Сдобнина Т.В. Критика буржуазных фальсификаций экономических предпосылок Великого Октября. / Т.В. Сдобнина. – М., 1985. – 95с.
641591
  Нагорный Николай Семенович Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Нагорный Николай Семенович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 208л. – Бібліогр.:л.183-208
641592
  Нагорный Н.С. Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Нагорный Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 c.
641593
  Макаренко Т.Е. Критика буржуазных экономических теорий олигополии и "эффективной конкуренции" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Т. Е.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
641594
   Критика буржуазных экономических теорий современного капитализма. – Киев, 1982. – 328 с.
641595
   Критика буржуазных, мелкобуржуазных и ревизионистских теорий развитого социализма. – Москва : Наука, 1984. – 520 с.
641596
   Критика буржуазных, реформистских и ревизионных экономических теорий. – Москва, 1979. – 130 с.
641597
  Брюховецький В.С. Критика в сучасному літературному процесі / В.С. Брюховецький. – К., 1985. – 46с.
641598
  Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 410-424. – ISBN 978-966-00-1462-6
641599
   Критика в художественном тексте. – Душанбе, 1990. – 130с.
641600
   Критика в час перебудови: больові точки і завдання : круглий стіл // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 438-445. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Учасники Круглого столу: Ю. Мушкетик, В. Дончик, О. Глушко, Гр. Сивокінь, П. Кононенко, В. Моронець, І. Дзеверін, М. Равлюк, М. Рябчук, М. Слабошпицький, О. Логвиненко, В. Чуйко.
641601
  Карлюк А.С. Критика В. И. Лениным "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Карлюк А. С.; БГУ. – Минск, 1952. – 25 л.
641602
   Критика В. И. Лениным философских основ валюнтаризма в политике : Автореф... канд. филос.наук: / Романко И. Н,; Романко И. Н,; АОН при ЦК КПС, Каф. маркс. лен. философии. – М., 1971. – 24л.
641603
  Побережный И.Н. Критика В.И. Ленина "левого" равизионизма и ее значение для современности / И.Н. Побережный. – Киев, 1972. – 31с.
641604
  Ложковая Г.Т. Критика В.И. Ленина бернштейнианства по основанным проблемам политической экономии капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ложковая Г.Т. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
641605
  Харламов П.А. Критика В.И. Лениным "физического" идеализма в книге "Материализм и эмпириокритицизм" / П.А. Харламов. – Свердловск, 1965. – 34 с.
641606
  Касаров Г.Г. Критика В.И. Лениным антимарксистких концепций истории революции 1905-1907 гг. в России. / Г.Г. Касаров. – М., 1985. – 104с.
641607
  Полянский Ф.Я. Критика В.И. Лениным антимарксистских экономических теорий / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1977. – 318с.
641608
  Лившиц Г.М. Критика В.И. Лениным идеализма и религии / Г.М. Лившиц. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 280 с.
641609
  Расулов Т.А. Критика В.И. Лениным позитивистской социологии в 90-е годы XIX века / Т.А. Расулов. – Баку : Издателство Академии наукАзербайджанской ССР, 1960. – 175 с.
641610
  Мельников А.Н. Критика В.И. Лениным ревизионистских "теорий" империализма и её значение для современности / А.Н. Мельников, Ф.Ш. Трейвус. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 262 с.
641611
  Джумагазин Т. Критика В.И.Ленина буржуазной демократии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Джумагазин Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
641612
  Кацарава В.Л. Критика В.И.Лениным "физического" идеализма и ее значение в борьбе против современных идеалистических теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Кацарава В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 20л.
641613
  Балычева Г.Д. Критика В.И.Лениным "Этического социализма" и ее значение для современности. / Г.Д. Балычева. – М., 1971. – 183с.
641614
  Лисовицкий В.Н. Критика В.И.Лениным аграрной концепции мелкобуржуазной политической экономии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Лисовицкий В.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 21 с.
641615
  Чехутин Н.А. Критика В.И.Лениным буржуазной политической экономии России в конце XIX - начале ХХ века и ее значение для разоблачения современных антимарксистских экономических теорий. : Автореф... канд. экон.наук: / Чехутин Н.А.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1967. – 19л.
641616
  Кремень В.Г. Критика В.И.Лениным левооппортунистических извращений вопросов теории социалистической революции и современность.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кремень В.Г.; КГУ. Спец. совет № 8. – К., 1976. – 24л.
641617
  Кремень Василий Григорьевич Критика В.И.Лениным левооппортунистичских извращений вопросов теории социалистической революции и современность : Дис... канд. филос.наук: / Кремень Василий Григорьевич; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1976. – 187л. – Бібліогр.:л.1-XXXVI
641618
  Пода Н.В. Критика В.И.Лениным либерально-народнической концепции пореформенного развития России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Пода Н.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
641619
  Кожуховский И.С. Критика В.И.Лениным либеральных народников и ее значение в разоблачении современных мелкобуржуазных теорий. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Кожуховский И.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 27л.
641620
  Спирв Г.Ф. Критика В.И.Лениным народнического социализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Спирв Г.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
641621
  Емелях Л.И. Критика В.И.Лениным православия / Л.И. Емелях. – Л., 1971. – 31с.
641622
  Саушкин Н.М. Критика В.И.Лениным программы и тактики партии эсеров / Н.М. Саушкин. – М., 1971. – 47с.
641623
  Мрачковская И.М. Критика В.И.Лениным ревизионизма и современность / И.М. Мрачковская. – М, 1982. – 112с.
641624
  Кудрявцев С.А. Критика В.И.Лениным софистики оппортунистов по проблемам войны и мира. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кудрявцев С.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
641625
  Чураков Ю.Д. Критика В.И.Лениным софистики философского ревизионизма : Автореф... канд. филос.наук: / Чураков Ю.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
641626
  Гиршович Е.И. Критика В.И.Лениным струвизма (объективизма0. : Автореф... Канж.филос.наук: / Гиршович Е.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 20л.
641627
  Мухин В.М. Критика В.И.Лениным субъективизма и тактического авантюризма эсеров / В.М. Мухин. – Ереван, 1957. – 173с.
641628
  Скудаев Д.И. Критика В.И.Лениным субъективно-идеалистической сущности геносеологических взглядов социалистов-революционеров. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Скудаев Д.И.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
641629
  Прибыткова Л.А. Критика В.И.Лениным субъективного метода в социологии либерального народничества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Прибыткова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1970. – 29 с.
641630
  Сергеев М.А. Критика В.И.Лениным утонченных форм защиты религии и современные тенденции религиозного обновления. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Сергеев М.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 25л.
641631
  Лавров Е.И. Критика В.И.Лениным экономической программы эсеров : Автореф... канд. экон.наук: / Лавров Е.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 16л.
641632
  Роженко М.М. Критика В.І. Леніним махістської інтерпретації описового методу в фізичній теорії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
641633
  Жученко В.С. Критика В.І. Леніним ревізіонізму в аграрному питанні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 58-63. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье показана критика В.И. Лениным теоретических догм ревизионистов в аграрном вопросе (Булгакова, Давида, Маслова и др.). Особое внимание в статье уделено критике ревизионизма, "легальных марксистов", сделавших попытку пересмотреть учение ...
641634
  Гонтаржевський І.С. Критика В.І.Леніним антимарксистських концепцій особи / І.С. Гонтаржевський. – Київ, 1971. – 34с.
641635
  Ващишин А.М. Критика взглядов буржуазных экономистов по вопросам государственного вмешательства в экономику современного империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ващишин А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
641636
  Аношина Галина Игоревна Критика взглядов М.Вебера и его современных последователей на экономику социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Аношина Галина Игоревна; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1977. – 21л.
641637
  Сутырин С.Ф. Критика взглядов современных буржуазных экономистов по вопросам совершенствования хозяйственного механизма СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Сутырин С.Ф.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1978. – 23л.
641638
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "Постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бугас В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
641639
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма". : Дис... канд эконом.наук: / Бугас В.В.; МВССО УССР. КГУ. Кафедра полит. эконом. эконом-го факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-*18
641640
  Михалик И. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Михалик И.; МГУ. Эконом. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
641641
  Иштван М. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополитистического капитализма. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иштван М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
641642
  Делла Вольпе Критика вкуса / Делла Вольпе. – М, 1979. – 351с.
641643
  Вольпе Г. делла Критика вкуса. / Г. делла Вольпе. – Москва, 1979. – 351с.
641644
  Калинович В.І. Критика Володимиром Навроцьким буржуазної держави і права (До проблеми історії політичної думки на Україні) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 31-41
641645
  Юшманов Н.З. Критика вульгарного материализма и его современной интерпретации : автореф. дис. ... док. философ. наук / Юшманов Н.З. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 34 с.
641646
  Желнов М.В. Критика гносенологии современного неотомизма / М.В. Желнов. – Москва, 1971. – 259с.
641647
  Михай Н.Г. Критика гносеологии неорационализма. / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1973. – 142с.
641648
  Желнов М.В. Критика гносеологии современного неотомизма : Автореф... канд. филос.наук: / Желнов М. В.; МГУ, Филос. фак. – М., 1971. – 54л.
641649
  Нацинов Енчо Иванов Критика гносеологических концепций маоизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нацинов Енчо Иванов; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 23л.
641650
  Обидная Светлана Николаевна Критика гносеологических основ социальной философии франкфуртской школы : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Обидная Светлана Николаевна ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1979. – 26 с.
641651
  Тихонова Евгения Аратольевна Критика государственно-правовых концепций социалреформизма и ревизионизма / Тихонова Евгения Аратольевна. – Киев : Знание, 1986. – 48с.
641652
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1932. – 114с.
641653
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1937. – 100с.
641654
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1940. – 164с.
641655
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1945. – 40с.
641656
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Л, 1950. – 48с.
641657
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Л, 1952. – 48с.
641658
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1959. – 71с.
641659
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Москва, 1967. – 52с.
641660
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1973. – 68с.
641661
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1980. – 48с.
641662
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Москва : Политиздат, 1981. – 48 с.
641663
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Москва : Политиздат, 1985. – 48 с.
641664
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс, Ф. Енгельс, 1933. – 140с.
641665
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1964. – 43с.
641666
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – Київ : Політвидав України, 1972. – 82 с.
641667
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – К., 1978. – 48с.
641668
  Михайлов В.С. Критика давньокитайської цивілізації та погляди щодо суспільного буття: даосизм та китайський буддизм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-77. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
641669
  Тихомиров Лев Критика демократии; Статьи из журнала "Русское обозрение" 1892 - 1897 гг. / Тихомиров Лев; Вступ.статья,коммент.М.Б.Смолина.Оформл.М.Ю.Зайцева. – Москва : Москва, 1997. – 672с. – (Пути русского имперского сознания.Приложение к журналу "Москва"). – ISBN 5-89097-008-9
641670
  Арзамасцева Ирина Критика детской литературы: былое и настоящее // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Мне неловко, когда меня называют критиком; я давно не писала ничего в таком роде, однако постоянно читаю рецензии и обзоры детских изданий, испытывая всякие чувства, а более всего недовольство - и собой, и критиками. Скорее, мне хочется понять ...
641671
  Рабінович П.М. Критика деяких буржуазних поглядів про призначення права в суспільстві // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
641672
  Парамонов Н.З. Критика догматизма, скептицизма и релятивизма / Н.З. Парамонов. – М., 1973. – 134с.
641673
  Дулуман Є.К. Критика доказів існування бога / Є.К. Дулуман. – Київ, 1968. – 46с.
641674
  Петров Н.М. Критика доктрины потребительского общества / Н.М. Петров. – Кишинев, 1983. – 159с.
641675
  Жуков Г.П. Критика естественноправовых теорий международного права / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 164с.
641676
  Ботвіновська А.В. Критика естетичного підходу в філософії Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 95-97
641677
  Янченко Л.В. Критика естетичної концепції сучасного православ"я / Л.В. Янченко. – К., 1986. – 48с.
641678
  Родінова Н. Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі "Киевская Старина" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 85-88
641679
  Топачевский А.В. Критика жгутиковой теории происхождения водорослей. / А.В. Топачевский. – К., 1953. – С. 115-126
641680
  Салимов Шохран Альвенд оглу Критика жизни общества в творчестве Рухи Багдади // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 191-198. – ISSN 2522-493X
641681
  Тарасов Константин Павлович Критика западногерманских буржуазных фальсификаций деятельности КПСС по развитию социалистической демократии на этапе развитого социализма : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тарасов Константин Павлович; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
641682
  Громова Людмила Прокофьевна Критика западногерманских буржуахных фальсификаций роли КПСС в укрепелнии государственного единства советского народа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Громова Людмила Прокофьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
641683
  Пюттер В. Критика западногерманских фальсификаторов по вопросу о причинах принятия новой программы Коммунистической партии Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пюттер В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 17л.
641684
   Критика западногерманского "Остфоршунга". – Москва : Наука, 1966. – 273 с.
641685
  Левадный Н.П. Критика западногерманского католического клерикализма по вопросам войны и мира : Автореф... канд. филос.наук: / Левадный Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 21л.
641686
  Мартынов Н.Д. Критика западногерманской буржуазной историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1983. – 68с.
641687
  Хействер Алексей Валентинович Критика западногерманской буржуазной историографии по вопросу об участии Румынии во второй мировой войне (июнь 1941-август 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хействер Алексей Валентинович; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
641688
  Федорова А.А. Критика западногерманской реакционной историографии деятельности КПСС по укреплению обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 - июнь 1941). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федорова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 21л.
641689
  Лілова О. Критика засадничих концептів куртуазної літератури в романі Дж. Гасконя "Пригоди майстра F.J." // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 54-62. – ISBN 966-599-120-5
641690
  Бондаревська І. Критика знання і освіти в творах Григорія Сковороди // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 117-127. – ISBN 978-966-2410-77-8
641691
  Гончар Б.М. Критика зовнішньополітичних концепцій США відносно політики СРСР в Африці (70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 24-30. – (Історичні науки ; Вип. 28)
641692
  Зайцев А. Критика и библиография [Рецензия: Новые исследования о продуктах охлорения хлористого этила и хлористого этилена и новые доказательства существования органических радикалов, у которых парное сродство принадл. одному из углерод. атом. / Г. Глинский] / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 9 с.
641693
  Заславский Д.И. Критика и библиография в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1948. – 15с.
641694
  Озеров В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Озеров. – М., 1951. – 26 с.
641695
  Морозов М.А. Критика и библиография в газете / М.А. Морозов. – М., 1954. – 36с.
641696
  Горохов В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Горохов. – Москва, 1970. – 23с.
641697
  Панков В.И. Критика и библиография. / В.И. Панков. – М., 1960. – 32с.
641698
  Грунский Н.К. Критика и библиография. J.Tretiak. Bohdan Zaleski (1802-1831) Krakow, 1911. – [Санкт-Петербург]. – С. 139-182. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного Просвещения
641699
  Грунский Н.К. Критика и библиография. Заметки по русскому языку. / Н.К. Грунский. – [50 с.]. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
641700
   Критика и время. – Ленинград, 1984. – 334 с.
641701
  Манолова Н. Критика и есеистика: избрано / Н. Манолова. – София, 1982. – 356с.
641702
  Келдыш Ю.В. Критика и журналистика : избранные статьи / Ю.В. Келдыш. – Москва : Советский композитор, 1963. – 354 с.
641703
  Кьеркегор С. Критика и кризис в жизни актрисы // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 51-65. – ISSN 0042-8841
641704
  Луначарский А.В. Критика и критики / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 274с.
641705
   Критика и критики в литературном процессе Сибири. – Новосибирск, 1990. – 237 с.
641706
  Куюмджиев К. Критика и литературен живот / К. Куюмджиев. – 2-е изд. – София, 1980. – 230с.
641707
  Бобулов К. Критика и литературный процесс / К. Бобулов. – Фрунзе, 1976. – 210с.
641708
   Критика и литературоведение Молдавии : Библиогр. указ. за 1924-1965 гг. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 518с.
641709
   Критика и музыкознание. – Л, 1975. – 279с.
641710
   Критика и музыкознание : сборник статей. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1980. – 272 с.
641711
   Критика и самокритика- мощное оружие в борьбе с недостатками. – М, 1958. – 95с.
641712
  Бодров А.Г. Критика и самокритика -- закономерность развития социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Бодров А. Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1950. – 30 л.
641713
  Кочкарев И.Т. Критика и самокритика -- новая диалектическая закономерность развития советского социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Кочкарев И.Т.;. – Москва, 1952. – 39 с.
641714
  Шариков И.С. Критика и самокритика - движущая сила развития советского общества / И.С. Шариков. – М., 1954. – 88с.
641715
  Троц А.А. Критика и самокритика - диалектическая закономерность социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Троц А.А. – Ленинград, 1952. – 16 с.
641716
  Троц А.А. Критика и самокритика - постоянно действующее оружие Коммунистической партии. / А.А. Троц. – Л., 1954. – 31с.
641717
  Мамонтов И.С. Критика и самокритика - сильнейшее оружие большевизма / И.С. Мамонтов. – М., 1950. – 70с.
641718
  Любимова С.Т. Критика и самокритика в борьбе большевисткой партии за выполнение задач первой сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист. наук / Любимова С.Т. – Москва, 1951. – 16 с.
641719
  Рощина Нина Николаевна Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Свердловской и Пермской областей в годы восьмой и девятой пятилеток (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рощина Нина Николаевна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
641720
  Белоусов В.И. Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Украины / В.И. Белоусов. – К, 1976. – 36с.
641721
  Данильченко В.И. Критика и самокритика в жизни и деятельности Коммунистической партии / В.И. Данильченко. – Київ, 1963. – 34с.
641722
  Ашанин В.Я. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.Я. Ашанин. – Москва, 1966. – 47с.
641723
  Палишко В.К. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.К. Палишко. – Київ, 1968. – 37с.
641724
  Никифоров В.М. Критика и самокритика в партийной организации / В.М. Никифоров. – Ленинград, 1973. – 26с.
641725
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 23с.
641726
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1956. – 23с.
641727
   Критика и самокритика в советском обществе. – Москва : Политиздат, 1955. – 238, [2] с.
641728
  Васильев И.И. Критика и самокритика в социалистическом обществе. / И.И. Васильев, В.М. Гордон. – Ленинград, 1974. – 84с.
641729
  Дорохов М.И. Критика и самокритика как принцип коммунистической нравственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Дорохов М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
641730
  Синюкаев Б. Критика и саокритика -- важнейшая закономерность развития партии нового типа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Синюкаев Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 28 л.
641731
  Шандра В.А. Критика и саомкритика как закономерность развития социалистической идеологии и опыт использования этой закономерности Коммунистической партией Советского Союза в послевоенный период. : Автореф... Канг.филос.наук: / Шандра В.А.; М-во высш. обраования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 15л.
641732
   Критика и экономическая теория. – Брнаул, 1989. – 149с.
641733
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Москва : Искусство, 1979. – 439 с.
641734
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : Искусство, 1998. – 463 с. – (История эстетики в памятниках и документах). – ISBN 5-210-00917-3
641735
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии в трудах Г.В. Плеханова / Г.М. Лившиц. – Минск, 1981. – 304с.
641736
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии соратниками К. Маркса и Ф. Энгельса / Г.М. Лившиц. – Минск, 1984. – 232с.
641737
  Блецкан М.И. Критика идеалистических извращений методологической роли категорий материалистической диалектики / М.И. Блецкан, В.М. Лендьел, Н.В. Логойда // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
641738
  Табачковский В.Г. Критика идеалистических интерпретаций практики / В.Г. Табачковский. – Киев, 1976. – 264с.
641739
  Мотрошилова Н.В. Критика идеалистических теорий активности субъекта (На примере феноменологии Э.Гуссерля и социологии познания) : Автореф... канд. филос.наук: / Мотрошилова Н.В.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1963. – 17л.
641740
  Савина Т.Б. Критика идеалистического сенсуализма современных неопозитивистов : Автореф... канд. филос.наук: / Савина Т. Б.;. – М., 1961. – 20л.
641741
  Чуева И.П. Критика идей интуитивизма в России / И.П. Чуева. – М.Л., 1963. – 129с.
641742
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 372с.
641743
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
641744
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
641745
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
641746
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1989. – 245с.
641747
  Уколов В.С. Критика идейно-эстетических основ модернизма (на материалах буржуазной Германии). : Автореф... канд. филос.наук: / Уколов В.С.; Моск. обл. пед. ин-т им Н.К. Крупской. – М., 1966. – 26л.
641748
  Маянская Лидия Петровна Критика идейных основ союза украинского буржуазного национализма и униатской церкви : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Маянская Лидия Петровна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 28 с.
641749
  Яркина Т.Ф. Критика идейных позиций буржуазной педагогики и школы / Т.Ф. Яркина. – М., 1976. – 45с.
641750
  Брутенц К.Н. Критика идеологии "нового" колониализма США : Автореф... канд. филос.наук: / Брутенц К. Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
641751
  Сербинов К С. Критика идеологии буржуазного индивидуализма и борьба против ее пережитков в Болгарии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сербинов С.К,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 14л.
641752
   Критика идеологии и политики неоколониализма. – М, 1984. – 253с.
641753
  Францева Н.А. Критика идеологии и политики тред-юнионизма. (На материале нем. рабочего движения периода первой мировой войны) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Францева Н.А.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1971. – 27л.
641754
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
1. – 1980. – 253с.
641755
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
2. – 1980. – 214с.
641756
  Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма / Е.Г. Балагушкин. – М, 1984. – 64с.
641757
  Василенко В.Л. Критика идеологии и тактики антикоммунизма / В.Л. Василенко. – Київ, 1970. – 29с.
641758
   Критика идеологии ламаизма и шаманизма. – Улан-Удэ, 1965. – 132с.
641759
   Критика идеологии неофашизма. – Москва : Мысль, 1976. – 464с.
641760
  Молоков В.А. Критика идеологии православия и ее приспособления в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Молоков В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 21л.
641761
  Модржинская Е.Д. Критика идеологии современного антикоммунизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 28 с.
641762
  Вдовиченко П.И. Критика идеологии современного баптизма : Автореф... канд. филос.наук: / Вдовиченко П.И.; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 22л.
641763
  Чарских Ю.Н. Критика идеологии современного баптизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чарских Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с.
641764
  Герасимец А.С. Критика идеологии современного иеговизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Герасимец А.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
641765
  Гольденберг Марчел Абрамович Критика идеологии современного иудаизма и сионизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Гольденберг Марчел Абрамович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и науч. атеизма. – Минск, 1973. – 24л.
641766
  Андреев М.В. Критика идеологии современного клерикализма / М.В. Андреев. – Москва, 1982. – 63с.
641767
   Критика идеологии современного православия. – Воронеж, 1976. – 18с.
641768
  Сиксай А.А. Критика идеологии современного реформатства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Сиксай А.А.; КГУ. – К., 1973. – 18л.
641769
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
641770
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; КГу им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
641771
  Виммсааре К.А. Критика идеологии современной лютеранской церкви. : Автореф... канд. филос.наук: / Виммсааре К.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
641772
  Дадиани Л.Я. Критика идеологии социал-сионизма / Л.Я. Дадиани. – М, 1986. – 349с.
641773
  Коваленко В.И. Критика идеологиии современного антикоммунизма / В.И. Коваленко. – М, 1986. – 79с.
641774
  Яроцкий Петр Лаврентьевич Критика идеологических основ антикоммунизма современного иеговизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яроцкий Петр Лаврентьевич; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 25л.
641775
  Чалдымов Н.А. Критика идеологических основ военной стратегии НАТО / Н.А. Чалдымов. – М, 1982. – 176с.
641776
  Никонов К.И. Критика идеологических основ православного монашества. / К.И. Никонов, З.А. Тажуризина. – М, 1982. – 64с.
641777
  Крывелев И.А. Критика идеологических основ современного клерикализма и федеизма.. : Автореф... доктор филос.наук: / Крывелев И.А.; Ин-тут философии АН СССР. – М., 1962. – 43л.
641778
  Колотий Ю.М. Критика идеологического приспособления современного православия : Автореф... кандидата философ.наук: / Колотий Ю.М.; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 19л.
641779
  Евменов Л.Ф. Критика извращений диалектики общественного развития в современной буржуазной философии Франции. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евменов Л.Ф.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
641780
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
641781
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 201л.
641782
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Дис... канд. филос.наук: / Филоненко Н.В.; КГУ. Кафедра истории и теории атеизма. – К., 1968. – 278л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
641783
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Филоненко Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
641784
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
641785
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
641786
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
641787
   Критика иудейской религии. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 467 с.
641788
  Шаховський С.М. Критика і літературний процес. / С.М. Шаховський. – К., 1976. – 135с.
641789
  Наєнко М. Критика і літературознавство: куди йдемо?
641790
  Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0
641791
  Мултих Г.М. Критика і самокритика - рушійна сила розвитку радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1952. – 45с.
641792
  Кульчицький В.С. Критика Іваном Франком буржуазного виборчого права. / В.С. Кульчицький, Н.І. Тітова. – Львів, 1959. – 24с.
641793
  Павлов В.Т. Критика ідеалістичного розуміння Г. Рейхенбахом категорії часу як одного із засобів доказу безсубстанційності фізичних явищ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
641794
  Токман О.В. Критика ідеї універсальності модернізації в сучасній соціальній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
641795
  Євдокименко В.Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В.Ю. Євдокименко. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1968. – 294с.
641796
  Фомиченко В.В. Критика ідеології і практики сучасного католицизму / В.В. Фомиченко. – Київ, 1982. – 48с.
641797
  Беренштейн Л.Ю. Критика ідеології сіонізму - різнвидності антикомунізму / Л.Ю. Беренштейн. – К, 1971. – 104с.
641798
  Колобков В.В. Критика ідеології сучасного православ"я / В.В. Колобков. – Київ, 1963. – 26с.
641799
  Лютий Т.В. Критика ідеології: соціокультурний вимір (М. Штірнер, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – C. 36-44. – ISSN 1996-5931
641800
  Лях В.В. Критика інтуїтивізму сучасної буржуазної філософії / В.В. Лях. – К., 1975. – 111с.
641801
  Павлов Ю.В. Критика історицистської раціональності в контексті філософії постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-111. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто основні підходи постмодерністської філософії щодо критики історицистської раціональності в межах філософії модерну. Показані сильні та слабкі сторони цієї критики.
641802
  Суперфин Л.Г. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом концепции грубоуравнительного коммунизма / Л.Г. Суперфин. – Москва, 1975. – 169 с.
641803
  Мороз И.А. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом социологических взглядов М.А.Бакунина / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1956. – 144с.
641804
  Арзамасцев А.М. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом уравниетльносго понимания социального равенства : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Арзамасцев А.М.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. Кафедра истории марксистско-ленинской философии. – М., 1971. – 21л.
641805
  Капустин Б.Г. Критика кантовской критики "права лгать" как выявление границ моральной философии // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.122-143. – ISSN 0869-5377
641806
  Покровский В.С. Критика капитализма / В.С. Покровский. – М., 1950. – 61-73с.
641807
  Еголин К. Критика капитализма в произведениях М.Горького 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Еголин К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
641808
  Чумаченко В.Г. Критика капитализма В.Г.Плехановым : Автореф... канд. экон.наук: / Чумаченко В.Г.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1962. – 23л.
641809
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства А.И.Герценом. / В.М. Катрич, 1955. – [10] с. – Отд.отт. из : "Юридический сборник КГ У", № 8, 1955, с. 57-76
641810
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства В.Г.Белинским и А.И.Герценом / В.М. Катрич. – Киев, 1960. – 140с.
641811
  Катрич В.М. Критика капіталістичного ладу та буржуазної держави М.Є. Салтиковим-Щедріним // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 90-95. – (Серія права ; № 6)


  В данной работе показывается, что Салтыков-Щедрин был глубоким критиком капиталистического строя и порожденным им буржуазных порядков на Западе, а также подчеркивается, что все его творчество было направлено на раскрытие антинародной, эксплуататорской ...
641812
  Кудряшов В.М. Критика католитических концепций национализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Кудряшов В.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 20л.
641813
   Критика католической и униатской идеологии в атеистической пропаганде. – Львов
Ч. 1. – 1985. – 75 с.
641814
  Вдовиченко Г.В. Критика кверофутуризму і панфутуризму М. Семенка в українській літературній дискусії 1920-х рр. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  Стаття подає комплексний аналіз критики учасниками української літературної дискусії 1920-х рр. футуристичних теорій М. Семенка як провідного теоретика українського авангарду і видатного діяча українського культурного відродження. Особливу увагу ...
641815
  Начкебия Я.Э. Критика классиками марксизма-ленинизма реакционных социологических взглядов Гегеля как аристократической реакции на французскую буржуазную революцию 1789-1794 годов и на французский материализмXVIII : Автореф... канд. философ.наук: / Начкебия Я.Э.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории философии. – Москва, 1953. – 16 с.
641816
  Гасанов Ф.Р. Критика классиками марксизма-ленинизма теоретических и тактических основ анархизма : Автореф... кандид. философ.наук: / Гасанов Ф.Р.; Академия наук Азербайджанской ССР. Институт философии. – Баку, 1949. – 24 с.
641817
  Хардер Г. Критика клериакально-католической теории "свободы личности". : Автореф... Канд.филос.наук: / Хардер Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 15л.
641818
  Великович Л.Н. Критика клерикальных концепций войны и мира / Л.Н. Великович. – Москва, 1986. – 62с.
641819
  Кальметьева Э.В. Критика количественного метода в современной американской неопозитивистской социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Кальметьева Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 17л.
641820
  Суворова М.И. Критика Коминтерном ревизионистских взглядов на экономику социализма. / М.И. Суворова. – М., 1985. – 116с.
641821
  Кравченко Л.М. Критика конвенционализма в обосновании физической теории // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
641822
  Закордонець О.О. Критика конвенціоналістського трактування визначення поняття одночасності в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
641823
  Сирота Н.М. Критика консерватизма США по проблемам войны, мира и революции / Н.М. Сирота. – Л, 1987. – 159с.
641824
  Заборов В.В. Критика контекстуальной эстетики Стивена Пеппера : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов В.В.;. – Л, 1973. – 38л.
641825
  Неліп М.І. Критика концептуальних основ сучасної "юридичної радянології" з теорії соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются концептуальные основы современных "советологических" интерпретаций социалистической государственности, обращается внимание на первостепенную необходимость разоблачения реакционных "тоталитарных" доктрин, применяемых буржуазными ...
641826
  Копаница М.М. Критика концепции "коммунистического христианства" современного русского православия. / М.М. Копаница. – Х., 1974. – 145с.
641827
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции" для Латинской Америки / А.А. Матлина. – М., 1971. – 320с.
641828
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции". (Латиноамерикан. политика Соединенных Штатов в америк. буржуазной историографии. 1959-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Матлина А.А.; Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
641829
  Трофимов В.П. Критика концепции общественного развития в социальной философии Р.Арона (К вопросу о "технологическом детерминизме") : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Трофимов В.П.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
641830
  Цвеков Д.Г. Критика концепции свободы Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: / Цвеков Д. Г.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 18л.
641831
  Животок Б.М. Критика концепции современного иеговизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Животок Б. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
641832
  Шварц Е.С. Критика концепции социальной ориентации молодежи в современной американской буржуазной социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 00.03 / Шварц Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
641833
  Охрименко О.Г. Критика концепции Т. Куна с позиций ленинского анализа проблемы развития научных понятий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
641834
  Соколов В.А. Критика концепций американских политологов, фальсифицирующих советскую внешнюю политику в условиях разрядки (1972-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Соколов В.А.; Дипломатическая академия МИД СССР. – М. – 24л.
641835
  Нарский И.С. Критика концепций науки в буржуазной философии / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 48с.
641836
  Олегина И.Н. Критика концепций современной американской и английской буржуазной историографии по проблемам индустриализации СССР / И.Н. Олегина. – Л., 1989. – 220с.
641837
   Критика концепций современной буржуазной историографии. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 230 с.
641838
  Повторева С.М. Критика концепций структурализма по проблеме взаимосвязи теории и практики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
641839
  Терепищий С.О. Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 192-196. – ISSN 2076-1554
641840
  Добрецова В.В. Критика концепції "християнского націоналізму" / В.В Добрецова, Л.П. Маянська. – Київ : Знання, 1984. – 32 с. – (Науково-атеїстична ; №8)
641841
  Васильєва Р.Х. Критика концепцій антикомунізму з питань соціалістичної економіки / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1966. – 32с.
641842
  Ветров А.А. Критика крупнейших английских сенсуалистических теорий понятия XVII-XIX вв. и их философских предпосылок : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ветров А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 12 с.
641843
  Ушков А.М. Критика левацкого радикализма в процессе преподавания научного коммунизма: уч. пособие. / А.М. Ушков. – Москва, 1986. – 61с.
641844
  Яковлева Л.А. Критика лейбористской апологии современного буржуазного государства / Л.А. Яковлева. – Москва, 1962. – 110 с.
641845
  Косырев Г.И. Критика Лениным и Сталиным философских ошибок Плеханова в его выступлениях против махизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Косырев Г.И. – Москва, 1952. – 15 с.
641846
  Богданов Б.А. Критика Леніним філософських основ опортунізму під час профспілкової дискусії / Б.А. Богданов. – К, 1935. – 44с.
641847
  Попова М.А. Критика либерально-гуманистических концепций религии / М.А. Попова, Ю.Я. Бондаренко. – М., 1979. – 64с.
641848
  Новічкова О.С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона "Опіум інтелектуалів" (1955) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 29-33. – ISSN 1996-9872
641849
  Духович О.Б. Критика М. М. Бахтіним новочасного "монологізму" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 122-124
641850
  Карасенко Д.Б. Критика М.Г. Чернишевським католицизму і православ"я / Д.Б. Карасенко. – Київ : Видавництво АН УССР, 1959. – 51 с.
641851
   Критика мальтузианских и неомальтузианских взглядов : Россия XIX - начала XX в. – Москва : Статистика, 1978. – 167 с.
641852
  Башкардин Андрей Николаевич Критика Мальтуса и мальтузианства в русской экономической литературе XIX века (до 70-х годов). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкардин Андрей Николаевич; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 24 с.
641853
  Козак Ю.Г. Критика маржиналистических трактовок социализма. / Ю.Г. Козак. – Киев, Одесса, 1988. – 173с.
641854
  Гагоидзе В.А. Критика Марксом идеалистической диалектики Гегеля и формирование материслистического диалектического метода до 1848 год : Автореф... канд. философ.наук: / Гагоидзе В.А.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1952. – 16л.
641855
  Макаренко А.П. Критика мелкобуржуазного кооперативного реформизма / А.П. Макаренко. – Москва, 1982. – 136 с.
641856
  Игнатенко Т.А. Критика меньшевистской концепции истории Октября в советской историографии (1917 г. - середина 30-х годов) / Т.А. Игнатенко. – М., 1986. – 149с.
641857
  Малахова Е.В. Критика метафизики в еврейской мысли XVIII – нач. ХІХ в // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.199-209
641858
   Критика метафизики в неоструктурализме. – М, 1989. – 49с.
641859
  Ирибаджаков Н. Критика метафизического разума / Н. Ирибаджаков. – М, 1983. – 479с.
641860
  Березный Л.А. Критика методологии американской буржуазной историографии Китая : (проблемы общественного развития в 19 - первой половине 20 века) / Л.А. Березный ; ЛГУ им. АА, Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 266 с.
641861
  Макаренко Л.П. Критика методологии неокейнсианских теорий экономического роста (на матер. ФРГ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Л. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1975. – 23л.
641862
  Филиппов В.М. Критика методологических основ "теории социального действия" Толкотта Парсонса : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Филиппов В.М.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 22л.
641863
  Захаров Г.А. Критика методологических основ буржуазных концепций "качества жизни" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захаров Г.А.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
641864
  Даниленко В.Н. Критика методологических основ и некоторых теоретических концепций буржуазной политической науки во Франции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Даниленко В.Н.; Моск. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – Москва, 1971. – 24л.
641865
  Амантаев Б.А. Критика методологических основ современного антикоммунизма / Б.А. Амантаев, Н.К. Бегалиев. – Алма-Ата, 1979. – 97с.
641866
  Макарова Л.М. Критика методологических основ современного бихевиоризма : Автореф... канд. филос.наук: / Макарова Л. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
641867
  Трибудев Б.С. Критика методологических основ теории "деидеологизации". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Трибудев Б.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 22л.
641868
  Цырбук Н.А. Критика методологических основ философии лигнвистического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Цырбук Н. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1976. – 26л.
641869
  Звездкина Э.Ф. Критика методологических принципов изучения малых групп в буржуазной социальной психологии США : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Звездкина Э.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра философии гуманитарных фак. – М., 1968. – 16л.
641870
  Цимбал А.В. Критика методології гуманітарних наук в філософії Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Автор аналізує питання, пов"язані з критичним ставленням Карла Поппера до методів соціально-гуманітарних наук, і в цьому зв"язку висуває власне діалектичне бачення проблеми рушійних сил наукового прогресу.
641871
  Бушанська В.М. Критика механізмів деліберативної політики як основа переосмислення її дійсної природи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 12-14
641872
  Гусев Ю.А. Критика мифа о свободе худочественного творчества в капиталистическом обществе. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.04 / Гусев Ю.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1982. – 44л.
641873
  Полтавцева Н.Г. Критика мифологического сознания в творчестве Андрея Платонова. / Н.Г. Полтавцева. – Ростов-на-Дону, 1977. – 36 с.
641874
  Кривенька Т.О. Критика міжконфесійної боротьби та духівництва на сторінках газет "Шершень" і "Точило" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 63-67. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Аналіз газет "Шершень" і "Точило" засвідчив, що сатирично-гумористичні видання одні з небагатьох критикували у своїх матеріалах дії духівництва та церковний устрій.
641875
  Ипполитов Л.М. Критика модели "экономического человека" в работах С.Н. Булгакова и П.Б. Струве // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 54-60. – ISSN 2073-6118
641876
  Эдельман А.И. Критика модернизации идеологии современного иудаизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Эдельман А.И. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора гос-ва и права. – Киев, 1968. – 16 с.
641877
   Критика модернистических течений в западном музыкальном искусстве ХХ века. – Киев : Музична Україна, 1984. – 80 с.
641878
  Паустовский Ю.О. Критика модернізму у творах Богдана-Ігоря Антонича та Хосе Ортеги-і-Гассета // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 418-419
641879
  Сейфуллина Л.Н. Критика моей практики / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1934. – 65с.
641880
  Федотова Л.Ф. Критика моральной доктрины современного православия. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Федотова Л.Ф.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 18л.
641881
  Ирибаджаков Н. Критика на маетафизический разум / Н. Ирибаджаков. – София, 1979. – 802с.
641882
  Панченко В. Критика на межі тисячоліть: занепад чи момент істини
641883
  Жабински Н.Г. Критика на теоритъ за нужната отбрана / Н.Г. Жабински. – София, 1928. – 416с.
641884
  Емануилов Е.Г. Критика на фалшификациите на най-новата история на България във френската буржоазиа историография / Е.Г. Емануилов. – Велико Терново : Кирил и Методий, 1985. – 146 с.
641885
  Пригодій С.М. Критика наратології В. Шміда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 145-152
641886
  Почоева М. Критика национализма как составной части идеологии и политики антикоммунизма (на матер. Средней Азии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Почоева М.; АН СССР. Ин-т философии. – М, 1981. – 26л.
641887
  Рудик А.О. Критика недоліків парламентарної демократії Миколою Сціборським // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 81-82
641888
  Денисов В.В. Критика некоторых буржуазных теорий о роли народных масс в современном общественном развитии : Автореф... канд. филос.наук: / Денисов В. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 20л.
641889
  Касурас Д.Т. Критика некоторых концепций современной буржуазной философии Греции / Д.Т. Касурас. – Ташкент, 1970. – 158с.
641890
  Касурас Д.Г. Критика некоторых концепций современной греческой буржуазной философии. : Автореф... канд. филос.наук: / Касурас Д. Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент., 1964. – 24л.
641891
  Леонтьева Э.В. Критика некоторых концепций художественной правды в буржуазной эстетике : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Леонтьева Э.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра марксистско-ленинской эстетики. – М., 1968. – 16л.
641892
  Петровская Л.А. Критика некоторых милитаристских концепций международного конфликта в американской буржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Петровская Л.А. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 14 с.
641893
  Наднеева К.А. Критика некоторых нравственных доктрин ламаизма : Автореф... канд.филол.наук: 625 / Наднеева К.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1969. – 16л.
641894
  Чернеа С. Критика некоторых теорий современной французской буржуазной социологии по вопросу о классах и классовой борьбе. : Автореф... канд. филос.наук: / Чернеа С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 19л.
641895
   Критика немарксистских концепций в преподавании политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1990. – 351 с.
641896
   Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. – М, 1988. – 478с.
641897
   Критика немарксистских концепций социализма. – М, 1986. – 317с.
641898
  Ртищев В.И. Критика немецкого "позитивного экзистенциализма" : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Ртищев В.И.; МГУ. Филос. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – Москва, 1969. – 14л.
641899
  Лунев И.И. Критика немецкой буржуазной историографии второй мировой войны (Г.Риттер) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лунев И.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой истории. – Москва, 1959. – 17 с.
641900
  Пікашова Т.Д. Критика неовіталізму в питанні "самостійність" біології
641901
  Степинский М.А. Критика неокантианской логики и методологии общественных наук : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Степинский М.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 15 с.
641902
  Швырев В.С. Критика неопозитивисткой концепции логики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Швырев В. С.; Ин-т филос. АНСССР. – М., 1962. – 21л.
641903
  Корнеева А.И. Критика неопозитивистских взглядов на природу познания / А.И. Корнеева. – М., 1962. – 227с.
641904
  Еркомаишвили В.И. Критика неопозитивистских взгядов об истине : Автореф... канд. философ.наук: / Еркомаишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
641905
  Аллахвердян С.Д. Критика неопозитивистского направления в современной социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Аллахвердян С. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 21л.
641906
  Семенченко Н.А. Критика неопозитивистского понимания функции философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
641907
  Марченко А.Б. Критика неопозитивистской концепции получения нового знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
641908
  Ожеван Н.А. Критика неопозитивистской программы построения теоретической биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
641909
  Діденко Г.М. Критика неопозитивістського трактування мислених моделей // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
641910
  Томашек Л. Критика неотомистской фальсификации марксистской диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: / Томашек Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1963. – 16л.
641911
  Добреньков В.И. Критика неофрейдистской концепции Эриха Фромма / В.И. Добреньков. – Москва, 1972. – 48с.
641912
  Петровская Л.А. Критика новейшей апологетики милитаризма / Л.А. Петровская. – Москва, 1970. – 48с.
641913
  Коваленко В.И. Критика новейших буржуазных буржуазных концепций государственно-монополистического капитализма / В.И. Коваленко. – М, 1987. – 166с.
641914
  Чертина З.С. Критика новейших буржуазных теорий исторического развития национальных отношений при социализме. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чертина З.С.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
641915
   Критика новейших буржуазных учений о государстве : Под ред. В.П. Кружкова, О.Г. Флерова. – Москва : Прогресс, 1982. – 147 с.
641916
  Капелюшний В. Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 5-9


  У статті подано стислий історіографічний аналіз окремих праць новітніх ревізіоністів історії України - О.Бузини, О.Каревіна, В. Лучка, С. Удовика та ін. Головну увагу зосереджено на питаннях українського державотворення та націєтворення.
641917
  Дудкин В.Я. Критика новых тенденций буржуазной философской апологетики религии / В.Я. Дудкин, Ю.Р. Фурманов. – М., 1987. – 62с.
641918
  Гордиенко Н.С. Критика новых тенденций современного православия / Н.С. Гордиенко. – Л, 1974. – 32с.
641919
  Гараджа В.И. Критика новых течений в протестантской теологии / В.И. Гараджа. – Москва, 1977. – 62 с.
641920
  Балухатый С. Критика о М.Горьком / С. Балухатый. – 594 с.
641921
  Зелинский В. Критика о Тургеневе / В. Зелинский. – 623с.
641922
  Акимова Ирина Михайловна Критика обновленного варианта буржуазной теории "Командной экономики" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Акимова Ирина Михайловна; МВ и ССО УССР. Харьковск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 16л.
641923
  Фогелер Я.Г. Критика онтологии немецкого экзистенциализма : Автореф... канд. филос.наук: / Фогелер Я.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
641924
  Драгун Б.А. Критика онтологии современного томизма : Автореф... кандидата философ.наук: / Драгун Б.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1964. – 18л.
641925
  Олениця К. Критика освіти з позицій філософії Мартина Гайдеггера / К. Олениця, В. Середа // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 189-191


  Історіографічні реконструкції філософії освіти в дискурсі Мартина Гайдеггера дозволило визначити корпус текстів, які складають об"єкт історико-філософського дослідження.
641926
  Аксельрод-Ортодокс Л.И. Критика основ буржуазного обществоведения и материалистическое поонимание истории : курс лекций / Аксельрод-Ортодокс Л.И. – Иваново-Вознесенск : Основа
Вып. 1. – 1985. – 107 с.
641927
  Артеха С.Н. Критика основ теории относительности / С.Н. Артеха. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 224с. – (Relata Refero). – ISBN 5-354-00545-0
641928
  Василенко В.Л. Критика основних течій сучасної буржуазної соціології / В.Л. Василенко. – Київ, 1961. – 18с.
641929
  Беленький М.С. Критика основных догматов Талмуда. / М.С. Беленький. – Москва, 1975. – 64с.
641930
  Жилин П.А. Критика основных концепций буржуазной историографии второй мировой войны / П.А. Жилин, А.С. Якушевский, Е.Н. Кульков ; АН СССР ; Ин-т военной истории министерства обороны СССР. – Москва : Наука, 1983. – 384 с.
641931
  Модржинская Е.Д. Критика основных концепций соверменных буржуазных фалсификатов марксизма-ленинизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1968. – 43с.
641932
   Критика основных концепций современной бурзуазной историографии трех российских революций.. – Москва, 1983. – 336 с.
641933
  Еремин Ю.В. Критика основных направлений буржуазной пропаганды на советскую молодежь. (По материалам радиопропаганды) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Еремин Ю.В.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плехнова. – М., 1969. – 24л.
641934
  Корнеев М.Я. Критика основных направлений буржуазной социологии знания. / М.Я. Корнеев, В.Л. Щульц. – Л., 1985. – 160с.
641935
   Критика основных направлений современной буржуазной политики в области образования. – Москва, 1976. – 110 с.
641936
  Рынидина М.Н. Критика основных направлений современной буржуазной политической экономики. / М.Н. Рынидина. – М, 1964. – 187с.
641937
  Лукьянов В.Г. Критика основных направлений современной буржуазной философии музыки / В.Г. Лукьянов. – Л, 1978. – 62с.
641938
  Маньковская Н.Б. Критика основных направлений современной буржуазной эстетики. / Н.Б. Маньковская. – М., 1982. – 64с.
641939
  Кринал В.И. Критика основных направлений экономической мысли в буржуазной Эстонии (начиная с 1929 г.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Кринал В.И.; Тартусский гос. ун-тет. – Тарту, 1964. – 22л.
641940
  Кулагин В.Г. Критика основных показателей сельскохозяйственной статистики США : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагин В.Г.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1952. – 19 л.
641941
  Рубенис А А. Критика основных приципов протестантской неоортодоксии / А А. Рубенис. – Москва, 1983. – 63 с.
641942
  Решетов П.Н. Критика основных теоретических концепций и направлений буржуазной пропаганды о современном молодом поколении : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Решетов П.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Учен. совет по журналистике. – Москва, 1969. – 16л.
641943
  Дубовик О. Критика офіційного кримінального правосуддя в правовій доктрині 50-70 рр. ХХ ст. як передумова для становлення концепції відновного правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 88-89


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
641944
  Волков О. Критика партикулярної етики дискурсу імперського суб"єкта // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 260 -262. – ISBN 978-966-439-357-4
641945
  Титюк С.М. Критика планування як передумови тоталітаризму у працях Фрідріха фон Хайєка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 103-105
641946
  Антонова О.А. Критика Платоном софистической теории аргументации // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 7-8
641947
  Петрашева М.А. Критика плоралистических концепций в современнй буржуазной этике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Петрашева М. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 157л. – Бібліогр.:л.130-257
641948
  Петрашева Марина Александровна Критика плюралистических концепций в современной буржуазной этике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Петрашева Марина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
641949
  Баталюк І.В. Критика плюралістичної концепції політичної системи суспільства в ліворадикальних та неомарксистських концепціях елітаризму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 8-11
641950
   Критика позитивизма в социологии и естествознании. – М, 1980. – 156с.
641951
  Шкуринов П.С. Критика позитивизма В.И.Танеевым / П.С. Шкуринов. – М., 1965. – 104с.
641952
  Китиченко Т.С. Критика позитивістської методики вивчення історичних джерел радянськими науковцями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5). – C. 83-87. – ISSN 2076-1554


  В.І. Стрельський у роботі "Основные принципы научной критики источников по истории СССР" критикував так званы " схеми буржуазних джерелознаців, які виявляються формальними і побудовані на глибоко ідеалістичному розумінні історії"(С.86)
641953
  Щекин Ю.В. Критика позитивной теории международно-правовых обычаев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 141-148. – ISSN 0201-7245
641954
  Соболева М.Е. Критика познания как реформа логики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – СМ. 172-175. – ISSN 0042-8744
641955
  Бурова Т.Т. Критика политики нейтралитета в конгрессе США // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 176-186. – ISSN 0130-3864
641956
  Селиванов В.Н. Критика политико-правовых концепций американской доктрины мэнеджеризма. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1974. – 25л.
641957
  Зяблюк М.П. Критика политических воззрений современного анархизма. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Зяблюк М.П.; Акад обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
641958
  Бетаки Д.М. Критика политических и философских основ военной докторины Клаузевица. : Автореф... Канд.философ.наук: / Бетаки Д.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
641959
  Капустин Б.Г. Критика политического морализма (мораль-политика-политическая мораль) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.33-55. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
641960
  Нариманова Ольга Владимировна Критика политэкономических и демографических воззрений А.Сови : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Нариманова Ольга Владимировна; МГУ. – М., 1981. – 24л.
641961
  Гальчинский А.С. Критика политэкономических основ антимарксистских теорий денег / А.С. Гальчинский. – Киев, 1987. – 255с.
641962
  Комаров Ю.С. Критика понимания свободы в современном русском православии / Ю.С. Комаров. – Казань, 1976. – 168с.
641963
  Ибрагимов С.Г. Критика понимания свободы в экзистенциалистической этике. : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Ибрагимов С.Г.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 20л.
641964
  Краснопольская Л.Н. Критика попыток модернизации православного учения о человеке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Краснопольская Л.Н.; МГУ. Фил. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
641965
  Лендьел В.М. Критика попыток примирить христианство и коммунизм : Автореф... кандидата философ.наук: / Лендьел В.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1965. – 15л.
641966
  Шалаев Ю.М. Критика попыток современного православия в СССР примирить религию и науку. : Автореф... канд. филос.наук: / Шалаев Ю.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1964. – 16л.
641967
  Винокур Г.О. Критика поэтического текста / Г. Винокур ; Гос. Акад. худ. акад. – Москва : Гос Акад. худ наук, 1927. – 133 с. – (Государственная Академия художественных наук ; История и теория искусств ; Вып. 10)
641968
  Матейчек Ярослав Критика правооппортунистических концепций политической системы социалистического общества. (На материалах ЧССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Матейчек Ярослав; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
641969
  Грицюк А.А. Критика православно-богословской интерпретации научного и социального прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Грицюк А.А.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1966. – 20л.
641970
  Зоц В.П. Критика православно-богословської інтерпретації проблем духовної культури / В.П. Зоц. – Київ, 1971. – 64с.
641971
  Мартыненко Н.И. Критика православного учения о нравственности / Н.И. Мартыненко. – Воронеж, 1973. – 170с.
641972
  Лисюткин Олег Михайлович Критика православной концепции культуры : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.06 / Лисюткин Олег Михайлович; МГУ. – М., 1978. – 20л.
641973
  Гомоляко Г.Н. Критика православной концепции личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.625 / Гомоляко Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
641974
  Гомоляко Г.Н. Критика православной концепции личности : Дис... канд. филос.наук: / Гомоляко Г.Н.; КГУ. Кафедра ист. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
641975
   Критика правосоциалистической идеологии. – М, 1960. – 290с.
641976
  Бункина М.К. Критика правосоциалистической теории "врастания" капитализма в социализм / М.К. Бункина. – М., 1961. – 78с.
641977
  Чжан Жу-синь Критика прагматистской философии Ху Ши / Чжан Жу-синь. – М., 1958. – 107с.
641978
  Кант І. Критика практичного розуму : перекл. за вид.: Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft / Імануель Кант; Перекл. з нім. І. Бурковського. – Київ : Юніверс, 2004. – 240 с. – (Філософська думка). – ISBN 966-8118-06-5


  "Критика практичного розуму" Імануеля Канта - друга частина його славнозвісної "Критичної трилогії", присвячена певним фундаментальним проблемам моралі, один із чільних творів світової філософської думки
641979
  Чешков М.А. Критика представлений о правящих группах развивающихся стран / М.А. Чешков. – М., 1979. – 243с.
641980
  Уемов Авенир Иванович Критика принципа фальсификации К. Поппера и проблема системного подхода к демаркации научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
641981
  Павлов Юрій Валерійович Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Павлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
641982
  Павлов Юрій Валерійович Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Павлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
641983
  Зеров М. Критика про Марка Вовчка // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 229-232. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
641984
   Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін. ; відп. ред.: Л. Іванчук]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 323, [4] с. – Бібліогр.: с. 325-326. – (Рrofundis). – ISBN 978-966-465-332-6
641985
  Лквчук Л.Т. Критика психоаналитической концепции художественного творчества : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.04 / Лквчук Л. Т.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – л.
641986
  Канчавели Т.Г. Критика психологизма в теории познания : Автореф... канд. филос.наук: / Канчавели Т.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 15л.
641987
  Попова М.А. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. – М., 1972. – 261с.
641988
  Попова М.А. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. – М., 1973. – 263с.
641989
  Черных О.П. Критика рациональности информационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 41-52. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
641990
  Ильиных Н.И. Критика реакционной идеологии и деятельности секты меннонитов в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ильиных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 15 с.
641991
  Шевяков Д.П. Критика реакционной утопии прометеизма (философский анализ воззрений П.Боранецкого) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шевяков Д. П.; ЛГУ. – Л, 1980. – 17л.
641992
   Критика ревизионизма в экономической теории. – М, 1974. – 184с.
641993
  Кравченко С.А. Критика ревизионистских "моделей" политической организации социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кравченко С.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
641994
  Валентин Я. Критика ревизионистского искажения понятия "социалистическая демократия" в чехоловацком варианте так называемого "Демократического социализма". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Валентин Я.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 23л.
641995
  Даргинаевичене А. Критика религии и клерикализма в трудах Зигмаса Алексы-Ангаретиса : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Даргинаевичене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 20л.
641996
  Панова В.С. Критика религии и церкви в "Колоколе" А.И.Герцена и Н.П.Огарева.. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Панова В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 14л.
641997
  Максимова Н.А. Критика религиозно-идеологической философии Л. М. Лопатина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Максимова Н. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л.
641998
  Габуния Г.Р. Критика религиозно-философской концепции суфизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Габуния Г.Р.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 20л.
641999
  Шпезер В.И. Критика реформистских концепций К.Каутского по вопросу о пролетарской революции и современная идеологическая борьба. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шпезер В.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 21л.
642000
  Касперович Л.А. Критика реформистской теории "социального партнерства" : Автореф... канд. филос.наук: / Касперович Л.А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,