Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
609001
  Кремень В. " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" з доповіді Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)
609002
  Герус Ю.А. "Концептуальный персонаж" как поиск путей сближения философии и литературы // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 138-140
609003
  Педченко Л.В. Концептуализация вкусовых ощущений в русском диалектном языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 17-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
609004
  Виноградов А. Концептуализация директивных значений венгерских глагольных префиксов: русские аналитические соответствия // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 20-24. – Бібліогр.: С. 24; 15 поз
609005
   Концептуализация и смысл.. – Новосибирск, 1990. – 237с.
609006
  Дмитриева А.А. Концептуализация интроспекции в философии Нового времени (Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 24-39. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
609007
  Клопов Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров / Клопов, В // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 197-204. – ISSN 2073-8536
609008
  Луков Луков Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 5-16. – ISSN 0132-1625
609009
  Титарь И.А. Концептуализация понятия "консолидация демократии" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.35-41. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
609010
  Прокофьев Андрей Вячеславович Концептуализация понятия "общественная мораль": некоторые проблемы и трудности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 51-61. – Бібліогр.: с. 51-53, 56-60. – ISSN 0042-8744
609011
  Барташевич Т.Ю. Концептуализация этики добродетели в русской философии XIX - начала XX века ( К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
609012
  Чумак Н.В. Концептуалізація антимонопольного регулювання товарних ринків у відкритій економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 21-23. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
609013
  Басенко І.Ю. Концептуалізація відношення наукового та художнього пізнання: до витоків проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 93-102
609014
  Прима В.В. Концептуалізація гостинності в науковому дискурсі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 107-115
609015
  Рад Н.С. Концептуалізація демографічно сталої моделі пенсійної системи та економічна активність людей "третього віку": контекст взаємодії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 151-158 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-0712
609016
  Ткачук Н. Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 60-68. – ISSN 1818-5754
609017
  Степаненко І.В. Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості / духу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 103-108
609018
  Котик І. Концептуалізація душі у творчості Юрія Тарнавського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-27. – ISSN 0236-1477
609019
  Музиченко М.В. Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459
609020
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
609021
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
609022
  Карпенко Н.А. Концептуалізація жіночих власних назв у романах П. Загребельного // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 69-74
609023
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 3-9. – ISBN 966-8188-08-X
609024
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С.3-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 8-9; 13 назв. – ISBN 966-8188-07-1
609025
  Кириченко М.О. Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 137-141. – ISSN 2076-1554
609026
  Біскуб І. Концептуалізація лінгвістичної інформації в комп"ютерних лексиконах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 37-45. – ISBN 966-581-481-8
609027
  Дейнека А.В. Концептуалізація міфу в соціології: феноменорлогічний та структуралістський підходи // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 279-282
609028
  Відякіна М.М. Концептуалізація моделі народної економіки України в працях Філіпенка А.С. // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 172-174
609029
  Компанієць О.В. Концептуалізація недієздатних держав як акторів міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 135-141. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
609030
  Дідич Т. Концептуалізація нормопроектування в контексті модернізації правотворчості (теоретико-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 37-43. – ISSN 1993-0909
609031
  Слюніна О.В. Концептуалізація образу вогню у поетичному мовомисленні Марії Людкевич // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 149-156
609032
  Пашко Н.Ю. Концептуалізація ОСББ у контексті теорії соціального капіталу та громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 137-147. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
609033
  Товпеко О. Концептуалізація особистісного досвіду як творча діяльність з осягнення буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В запропонованій статті розглядається проблема концептуалізації особистісного досвіду з точки зору онтологічної та пізнавальної площин аналізу. Наведено аргументи на користь розуміння концептуалізації як творчої діяльності суб"єкта, що пояснює ...
609034
  Бутенко Л.Л. Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 24-30. – ISSN 2227-2747
609035
  Литвиненко О.О. Концептуалізація поняття "мультимедіа" на основі соціокомунікативного підходу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 181-190


  Проаналізовано сучасні підходи фахівців до визначення обсягу та змісту поняття "мультимедіа". Запропоновано визначення поняття "мультимедіа" з позицій соціокомунікативного підходу.
609036
  Шавель С. Концептуалізація поняття соціальної сфери в социологии // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 180-196. – ISSN 1563-3713
609037
  Твердохліб О.С. Концептуалізація права людини на інформацію в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 54-56
609038
  Лавриненко С.Т. Концептуалізація правових смислів в українських обрядових піснях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 133-142
609039
  Сметаняк О. Концептуалізація проблеми дослідження правового нормоутворення у контексті філософії права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 75-81
609040
  Курилик В.В. Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едипа в світовій літературі // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 87-94
609041
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 228 л. + Додаток: л. 184-192. – Бібліогр.: л. 193-222
609042
  Ющенко М.П. Концептуалізація простору у французькій мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Ющенко М.П.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 215с. – Бібліогр.: л. 186 - 205
609043
  Ющенко М.П. Концептуалізація простору у французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Ющенко М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
609044
  Туленков М.В. Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі / М.В. Туленков, В.В. Чепак, А.В. Зарицька // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 42-45
609045
  Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Галина Богданівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 272 л. – Додатки: л. 268-272. – Бібліогр.: л. 236-267
609046
  Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 17-18 ст. : монографія / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-185-003-2
609047
  Осадча О.С. Концептуалізація світу в творах української фантастики (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 46 назв
609048
  Осадча О. Концептуалізація світу у структурі художнього тексту (на матеріалі мови творів українських письменників-фантастів кінця XX століття) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 124-128. – ISBN 978-2-919320-44-8
609049
  Осадча О.С. Концептуалізація світу у текстах української фантастики (друга половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 413 арк. – Додатки: арк. 212-413. – Бібліогр.: арк. 179-212
609050
  Бучковська Я. Концептуалізація системи фінансування дошкільної освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
609051
  Вишняк Д.І. Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується тема смерті в творах Гу Чена, сучасного китайського поета-туманника, життяякого припало на роки "культурної революції" у Китаї (1966-1976). А також розкриваються такі поняття, як "туманна поезія" в історії літератури Китаю та ...
609052
  Толстова О.Л. Концептуалізація соматизмів "Alma" та "Corazon" у фразеосистемі іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 154-158. – ISBN 966-581-622-5
609053
  Толстова О.Л. Концептуалізація соматизмів у фразеосистемі іспанської мови (на матеріалі фразеологізмів-синонімів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 307-311. – ISBN 966-638-142-7
609054
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасних інтегративних парадигмах : П.Бурд"є, Ю.Габермас, Е.Гідденс // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.107-112. – ISSN 1818-992Х
609055
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 104-111. – ISSN 1563-3349
609056
  Медвідь В. Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу / В. Медвідь, В. Сігуа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 75-80. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
609057
  Ісаєва Н.С. Концептуалізація страху в малфй прозі Цань Сює // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 180-185


  Розглянуто особливості відтворення категорії "страх" у китайській літературі 80-х років XX століття. Її концептуалізація в різних літературних напрямах пов"язана з осмисленням трагічних наслідків "культурної революції". Особлива увага приділена аналізу ...
609058
  Гірник Є. Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглянуто тенденції формування проблеми "суспільного сектора економіки". Показано історію становлення поняття "суспільний сектор економіки", його взаємозв"язок з основними принципами теоретичного економічного аналізу і розвитку. Досліджено процес ...
609059
  Загорський В. Концептуалізація сучасних підходів до реформування податкової системи України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1562-0905
609060
  Афанасьєва Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741


  Формування культури співучасті та активне залучення користувачів до створення контенту стало визначальною ознакою комунікаційного процесу. Медіа усвідомили важливість подібної стратегії для розширення своєї аудиторії та все частіше змінюють конкуренцію ...
609061
  Турган О. Концептуалізація художнього тексту в лесезнавчому дискурсі неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 28-36. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті на основі аналізу праць українських неокласиків про Лесю Українку підкреслюється їх внесок у розвиток філологічного методу дослідження художнього тексту, що є певним зразком для наступних поколінь літературознавців. В статье на основании ...
609062
  Смокова Г.І. Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
609063
  Сухенко В.Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 181-188. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано мовні засоби репрезентації концепту Я мовомислення Дмитра Білоуса; визначено відповідні мікроконтексти, які моделюють змістову інтерпретацію досліджуваного концепту, розкрито світоглядно-естетичні критерії письменника, специфіку його ...
609064
  Шевченко Л.І. Концептуалізоване поняття "вербалізація думки" В.О. Потебні й теорії інтелектуалізації літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 7-10


  У статті аналізується актуальне в сучасній лінгвістиці термінопоняття "вербалізація думки", семантика якого окреслюється в контексті ідей О. Потебні. В статье анализируется актуальное для современного языкознания терминопонятие "вербализация мысли", ...
609065
  Паримський І.С. Концептуалістика творчості сучасного українського журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті йдеться про особливості журналістської творчості в умовах сьогодення. Автор розмірковує над суттю поняття "високий рівень творчого вирішення публіцистичних завдань у контексті свободи слова" та пропонує методологічні підходи для виконання цих ...
609066
  Колесник О.С. Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 286-292


  Концептуальна алюзія розглядається як механізм категоризації світу на основі змісту міфологічного простору. Визначаються функції та напрямки алюзивних концептуальних взаємодій. Концептуальная аллюзия рассматривается как механизм категоризации мира на ...
609067
  Шатіло В. Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню концептуальної еволюції правової держави в теоретико-правовому та конституційно-правовому аспектах в європейській та українській політико-правовій думці. Статья посвящена исследованию концептуальной эволюции правового ...
609068
  Єрченко О.В. Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 5-14
609069
  Пендерецький О.В. Концептуальна інформаційна кадастрова система об"єктів промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 59-64. – Бібліогр.: 8 назв
609070
  Венжинович Наталія Федорівна Концептуальна й семантична репрезентація стійких словосполучень в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 117-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Здійснено огляд наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо творення мовної картини світу за допомогою стійких фразеологічних виразів.
609071
  Верещагіна Т.О. Концептуальна картина світу в контексті міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: Літ.: С. 137; 9 поз.
609072
  Кремзикова С.Ю. Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-233


  У статті йдеться про мережу концептів семантичного поля “дія”, що характеризуються взаємообумовленим характером, коли вживання кожного окремого значення передбачає функціонування усієї системи понять як цілісності, первинним елементом якої є поняття ...
609073
  Безугла О.В. Концептуальна метафора "НАЦІЯ-ЦЕ СІМ"Я" в політичному дискурсі США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 10-12. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто найбільш типову для американського політичного дискурсу метафору "НАЦІЯ-ЦЕ СІМ"Я", запропоновану Дж. Лакоффом. Проаналізовано два типи ідеальної сім"ї, які займають центральне місце у світобаченні лібералів і консерваторів.
609074
  Дубик В. Концептуальна метафора мас-медійного дискурсу Франції на тлі польсько-українських досліджень // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 13-16. – ISSN 2306-028X
609075
  Андрощук Б.Є. Концептуальна метафора та її маніпулятивна роль у політичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 70-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 73; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
609076
  Бурлака Г.Г. Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 29-39. – ISSN 1993-6788
609077
  Манжола В.А. Концептуальна модель відносин між Україною та Францією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.3-13
609078
  Манжола В.А. Концептуальна модель відносин між Україною та Францією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.3-13
609079
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
609080
  Дубовик Т. Концептуальна модель довіри споживачів до інтернет-магазинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  В статті наведена концептуальна модель дослідження основних факторів, які впливають на довіру споживачів до інтернет-магазинів: надійність інтернет-магазину та інформаційної системи для здійснення покупок в Інтернеті, фактори етичної інтерактивності, ...
609081
  Ткаченко А.М. Концептуальна модель інвестиційного розвитку підприємства / А.М. Ткаченко, В.О. Рожков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 241-244. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
609082
  Богдан О.Д. Концептуальна модель інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 65-76. – ISSN 2414-3499


  "Обгрунтовано побудову моделей державного регулювання інноваційного потенціалу в сільськогосподарському секторі України. Аналіз наукових джерел вказує на необхідність інноваційного менеджменту в агросекторі. Розкрито розподіл внутрішніх клієнтів для ...
609083
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обгрунтовано зміст понять "змістова каталогізація" та "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
609084
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліогріфічних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 1. – С. 9-14


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обґрунтовується зміст понять "змістова каталогізація" і "каталогізація". Розкрито роль Semantic ...
609085
  Ляшенко О.М. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-26
609086
  Покляцька К.А. Концептуальна модель міжкультурної комунікації в літературно-художніх виданнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 22-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
609087
   Концептуальна модель моніторингу якості освіти ВНЗ за принципом комбінованого управління / В.Б. Толубко, С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 6-19


  У статті розроблені моделі моніторингу якості освіти ВНЗ, які побудовані відповідно до державних вимог та стандартів щодо якості освіти та можуть існувати в навчально-виховному процесі ВНЗ.
609088
  Шевченко А.М. Концептуальна модель організації даних у системі інформаційного забезпечення точного землеробства на масивах зрошення // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2004. – Вип. 91. – С. 142-153. – ISSN 0507-2166
609089
  Любімов В.І. Концептуальна модель організаційно-економічного механізму регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
609090
  Жувагіна І. Концептуальна модель оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
609091
  Черненко Н.М. Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 229-239. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
609092
  Загуменна В. Концептуальна модель підготовки сучасного бібліотечно-інформаційного фахівця // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 2. – С.20-21


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
609093
  Мухамед"яров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забеспечення здорового способу життя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
609094
  Тертишник В. Концептуальна модель системи принципів кримінального процесу // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.27-29


  Принципи кримінального процесу
609095
  Несторова Д.С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
609096
  Добровольська А.М. Концептуальна модель формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки / Анна Михайлівна Добровольська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 18-28. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті акцентовано увагу на загальних принципах формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів під час їх навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Виокремлені складові ...
609097
  Бэлозерцев В. Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
609098
  Цибульський В. Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних / В. Цибульський, О. Трипільський, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель формування відкладів нижнього майкопу структури Субботіна Прикерченського шельфу. Отримані уявлення використані при розрахунках ефективних моделей фільтраційно-ємнісних властивостей за алгоритмами детерміністичного і ...
609099
  Парасін Н.Д. Концептуальна об"єктивація аудіального прототипа в поезії Т. Шевченка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 2219-4290
609100
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
609101
  Голобородько К. Концептуальна парадигма світу в мовотворчості Олександра Олеся // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 92-97.
609102
  Ковалевська Т. Концептуальна парадигма феномену сугестії: кваліфікаційні ознаки // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-23
609103
  Жуковська А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 71-85. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
609104
  Вощенко В. Концептуальна подібність категорій "азійський спосіб виробництва" К.Маркса і "цивілізація" А.Тойнбі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 103-107. – ISSN 1728-9343
609105
  Василик Л. Концептуальна публіцистика як виразник національної ідентичності // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 41-49


  У статті аналізується концептуальна публіцистика як феноменальне явище сучасного масовокомунікативного середовища. Простежуються основні концепти, за допомогою яких утверджуються світоглядні суспільні універсали, зокрема національна ідентичність. The ...
609106
  Голоюх Л.В. Концептуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука "Тіні зникомі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 31-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
609107
  Боєва Е. Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б.Грінченка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 284-290. – ISBN 966-7053-09-1
609108
  Ковпак В.А. Концептуальна структура як типологічна ознака культурологічного журналу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-13


  Статтю присвячено аналізу концептуальної структури як типологічної ознаки культурологічного журналу. Особлива увага приділяється висвітленню аспекту структуризації культурологічного журналу відповідно до висвітлених концептосфер. The article deals ...
609109
  Руденко М. Концептуальна сутність прокурорського нагляду / М. Руденко, С. Стось // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.51-59
609110
  Моторин Р.М. Концептуальна схема аналізу розвитку інституційних секторів економіки України / Р.М. Моторин, К.Р. Приходько // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр.: на 5 пунктів
609111
  Жовнірчик Я. Концептуальна схема і принципи регіонального розвитку / Я. Жовнірчик, М Павлов // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.214-219. – ISBN 966-73-53-51-Х
609112
  Запорожець Т.В. Концептуальна схема та засадничі принципи функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр.: 9 назв
609113
  Суродейкіна Т.В. Концептуальна та мовна модель семантичного поля мистецтва в англійській та українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 221-223. – ISBN 966-581-295-5
609114
  Скиба Т.В. Концептуальна та стилістична амальгама в ідилії М. Рильського "На узліссі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 292-299


  Статтю присвячено ідилії Максима Рильського "На узліссі" (1918). У творі поєднується кілька стильових векторів (неоромантизм, імпресіонізм, неокласицизм). Такий синкретизм означуємо терміном "амальгама" (поєднання різнорідного). Поєднання різних ...
609115
  Лузан А.А. Концептуальная власть в информационном обществе / А.А. Лузан, В.В. Дементьева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 22-29. – ISSN 2072-1692
609116
  Братанчик Б.В. Концептуальная и методологическая несостоятельность современных буржуазных интерпретаций роли научно-технического прогресса в развитии общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
609117
  Проконичев Г.И. Концептуальная информация и интерпретация поэтического текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-37. – Библиогр.: с. 37. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
609118
  Байденко В.И. Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в компетентностном формате (дискуссионный вариант) : материалы ко второму заседанию методологического семинара / В.И. Байденко; МОН Российской федерации; Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов Московского государственного института стали и сплавов (технологического ун-та), Кафедра системных исследований образования. – Москва, 2004. – 21с. – (Труды методологического семинара "Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы")
609119
  Дубовая В.Ю. Концептуальная модель запрета в английском языке // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 255-261. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
609120
  Тесля Ю.Н. Концептуальная модель конвейерной организации управления портфелями проектов / Ю.Н. Тесля, В.Ю. Котетунов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 92-98. – ISSN 2222-4459
609121
  Шебанова С.Г. Концептуальная модель коррекции агрессивного поведения // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.52-54
609122
  Нужина И.П. Концептуальная модель региональной эколого-экономической системы / И.П. Нужина, О.Б. Юдахина // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 54-67. – (Экономика ; № 1 (2))
609123
  Федорова М.А. Концептуальная модель формирования самостоятельной учебной деятельности студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 146-154.
609124
  Мусихин Г.И. Концептуальная неоднозначность понятия "суверенитет" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-0499


  сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена
609125
  Лелюшкина К.С. Концептуальная основа как компонент модели обучения личностно ориентированному общению // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 216-221. – ISSN 1811-0916
609126
  Закалюк А. Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 6-16. – ISSN 0132-1331
609127
  Сівков С. Концептуальне визначення сутності поняття "місцеве самоврядування" // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 235-240
609128
   Концептуальне забезпечення діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Української Академії державного управління при Президентові України / В. Луговий, В. Князєв, В. Бакуменко, Ю. Сурмін // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
609129
  Юрченко С.В. Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 66-71


  Стаття присвячена дослідженню еволюції концептуального забезпечення зовнішньої політики США в Чорноморському регіоні в 1990-2000-і роки на основі аналізу підходів З. Бжезинського, Р. Асмуса, Б. Джексона. Зміна міжнародної ситуації в 2008-2011 роках ...
609130
  Дороніна О.А. Концептуальне забезпечення стратегії антикризової кадрової політики на засадах гідної праці // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 35-40. – ISSN 2226-8820
609131
  Жадан І. Концептуальне забезпечення управління державними корпоративними правами // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.47-51. – ISSN 0131-775Х
609132
  Бондаренко І.С. Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 9-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
609133
  Карпенко О.Ю. Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна "Дитина Розмарі" / О.Ю. Карпенко, І.П. Попік, Н.М. Тхор // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 73-77
609134
  Шаповалова О. Концептуальне обгрунтування безпекової політики Франції в Європі після завершення холодної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 204-205
609135
  Кирнос В.П. Концептуальне обгрунтування формування і розвитку міст рекреаційних приморських територій Криму : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В.П. Кирнос, П.В. Кірнос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 94-99. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
609136
  Господаренко В.М. Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американський науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 30-45. – ISSN 2222-5374
609137
  Мінцис Ю.Б. Концептуальне поле "демінутивність", об"єктивоване загальними назвами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 56-61
609138
  Сербін О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У публікації визначено та проаналізовано структурне і компонентне вираження класифікації стоїків. Побудовано класифікаційну схему та досліджено змістовні зв"язки її елементів з огляду на різноступеневість ієрархічної складової цієї класифікації. ...
609139
  Щепанський В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 14-18
609140
  Храбан Т.Є. Концептуальний аналіз як один з основних дослідницьких методів когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 285-292


  У статті розглядаються основні прийоми та методики концептуального аналізу, які застосовуються у сучасній когнітівній лінгвістиці. Матеріалом статті стали теоретичні роботи сучасних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, присвячені дослідженню ...
609141
  Приймак В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту / В. Приймак, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-44. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові комунікативного менеджменту. Надано практичні рекомендації щодо комунікативного інжинірингу базових організаційних бізнес-процесів та визначено комплекс комунікативних компетенцій фахівця ...
609142
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
609143
  Макарук І.В. Концептуальний вимір теоретичних засад у формуванні системи міжнародних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 418-426
609144
  Філоненко Н.Г. Концептуальний зміст синтаксичних одиниць у сучасних французьких художніх прозових текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 389-395


  У статті розглядаються види синтаксичних концептів, що вербалізуються у синтаксичних одиницях сучасних французьких художніх текстів, окреслюються функціональні та когнітивні особливості синтаксичних і пунктуаційних засобів вираження авторських ...
609145
  Чабанюк В.С. Концептуальний каркас електронної версії Національного Атласу України / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 58-68 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
609146
  Оніщенко О.А. Концептуальний механізм векторних регіональних пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-170. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
609147
  Малик І.В. Концептуальний остів сучасного технократизму у дискурсі управління освітянським процесом // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 115-127
609148
  Пивоваров М.Г. Концептуальний підхід до встановлення кількісних та якісних ознак малих підприємств країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 257-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Досліджено результати вітчизняної та зарубіжної теорії і практики критеріїв оцінювання суб"єктів малого підприємництва та розроблено концептуальну модель кількісного оцінювання розвитку системи малого підприємництва в Україні.
609149
  Монастирський Д.А. Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 31-42. – (Право. Економіка. Управління)
609150
  Купалова Г.І. Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України / Г.І. Купалова, Ю.Б. Медведєв, О.М. Чистик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання оцінки ефективності виконання бюджетних програм в умовах запровадження програмно-цільового методу формування державного бюджету. Також запропоновані шляхи удосконалення ефективності виконання бюджетних програм у ...
609151
  Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 129-133. – ISSN 2309-1533
609152
   Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення / І.М. Козубцов, В.В. Куцаєв, В.О. Ткач, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 47-55. – ISSN 2311-7249


  Авторами на основі існуючих ідей обгрунтовано концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення. Це дає змогу динамічно розширювати ...
609153
  Іванова Н.Ю. Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємства / Н.Ю. Іванова, Н.М. Соколова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
609154
  Рассадникова С.І. Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 117-123. – ISSN 1993-6788
609155
  Рассадникова Світлана Іванівна Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості та значимість природокористування для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито зміст інвестиційної привабливості об"єктів у сфері природокористування. Розглянуто і запропоновано концептуальні ...
609156
  Рассадникова Світлана Іванівна Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості та значимість природокористування для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито зміст інвестиційної привабливості об"єктів у сфері природокористування. Розглянуто і запропоновано концептуальні ...
609157
  Ганущак-Єфіменко Концептуальний підхід до управління торговельними марками на основі теорії життєвого циклу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 170-174. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
609158
  Луценко І. Концептуальний підхід до формування інформаційної логістичної системи підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 163-166
609159
  Григор"єв Г.С. Концептуальний підхід до формування транспортно-географічних кластерів України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-64. – Бібліогр.: на 10 пунктів
609160
  Романік А. Концептуальний підхід професора П.О. Терновського до питання іконоборчого руху в Візантії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 99-101. – ISBN 978-966-171-795-3


  Одним із провідних фахівців у галузі візантиністики, праці якого не втрачають своєї актуальності і сьогодні, був професор Київського університету Пилип Олексійович Терновський.
609161
  Нижник Н. Концептуальний підхід щодо визначення функціональних сфер національної безпеки / Н. Нижник, Г. Ситник // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 3-16
609162
  Єсипенко Н. Концептуальний потенціал іменників і прикметників (на матеріалі англомовної прози 20 століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 11-21. – (Германська філологія ; Вип. 407)
609163
  Хрип"юк В.І. Концептуальний принцип "істини" у філософії прагматизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 191-193
609164
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
609165
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 243-263. – Бібліогр.: л. 221-242
609166
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
609167
  Тарасова О.А. Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу II половини XIX століття // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 125-131. – ISSN 2307-4604
609168
  Гетьман-П"ятковська Концептуальний рівень дослідження джерел виникнення права і моралі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 35-38. – ISBN 966-660-151-6
609169
  Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
609170
  Ленда Р.І. Концептуальний чинник стильової парадигмальної ідеї доби національного відродження України (середина XVIII - початок XIX ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 235-238
609171
  Забаштанський М.М. Концептуальні аспекти використання інноваційних форм фінансування концесійних відносин / М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 103-106. – ISBN 978-966-2188-73-8
609172
  Ярош Я. Концептуальні аспекти дослідження об"єднань громадян // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 226-230. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
609173
  Ситенко Д.Д. Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 232-241. – ISSN 2222-0712


  У статті розглянуто основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Охарактеризовано основні чинники, що обумовили відмінності у поглядах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо змісту відповідної категорії. Визначено та ...
609174
  Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 3-9
609175
  Пащенко Ю.П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 45-53. – ISSN 2306-6792
609176
  Осетинський А.Й. Концептуальні аспекти подальшої судової реформи. Деякі питання вдосконалення організації системи судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 106-117. – ISBN 966-7784-65-7
609177
  Тертишник В. Концептуальні аспекти прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-19
609178
  Попик О.В. Концептуальні аспекти реалізації моделі екологоорієнтованого управління // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 358-364. – ISSN 2524-003X
609179
  Муза О. Концептуальні аспекти української моделі інституту адміністративної юстиції в контексті зарубіжного досвіду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-29.
609180
  Чишко І.С. Концептуальні аспекти формування і оцінювання фінансової гнучкості суб"єктів господарювання в умовах нестабільної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 152-163 : форм., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
609181
  Коюда В.О. Концептуальні аспекти формування регіональної інноваційної системи / В.О. Коюда, Т.І. Мазко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-14
609182
  Таньков К.М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 259-264 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
609183
  Драгомирова І. Концептуальні аспекти формування сучасного спеціаліста // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.49-52. – ISSN 1682-2366
609184
  Мартинець В.В. Концептуальні аспекти формування теорії трансакційних витрат як складової еволюційного розвитку теорії фірми // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 139-143. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
609185
  Прохоренко О.М. Концептуальні витоки американського іміджування "СРСР - Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 209-213
609186
  Холод О.М. Концептуальні витоки вивчення соціальних комунікацій (історико-порівняльний аналіз) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 44-56. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
609187
  Бойцова В.О. Концептуальні відмінності між інноваційним та інвестиційним і проектами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-02-6
609188
  Попрозман Н.В. Концептуальні елементи стратегічного управління / Н.В. Попрозман, О.І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуті та систематизовані основні концепції стратегічного управління.
609189
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади аналізу світової торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 226-231.
609190
  Манжола В.А. Концептуальні засади безпекової політики Республіки Індія після завершення "холодної війни" / В.А. Манжола, А.М. Кобзаренко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 555-572. – ISBN 966-7196-06-2
609191
  Ємельянова І. Концептуальні засади боротьби з корупцією // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-54.
609192
  Дем"янишин В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 77-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
609193
  Дем"янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
609194
  Лем"янишин В. Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-78. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
609195
  Булгаков Валерій Андрійович Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України : Дис... канд. політичних наук: 23.00.01. / Булгаков Валерій Андрійович; Київськ. національний технічний уні-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 175 л. – Бібліогр.: л. 162-175
609196
  Булгаков Валерій Андрійович Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Булгаков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
609197
   Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.І. Лайко, З.В. Чехович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 105-115. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
609198
  Торб"як М.П. Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-61
609199
  Ківалова Т.С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов"язань відшкодування шкоди за Цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-124.
609200
  Соляник А. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-27
609201
  Кириленко К.М. Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
609202
  Стеченко Д.М. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 72-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються методологічні питання використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичної сфери. Акцентується увага на двох напрямах використання системного підходу: синтезі наукових методів дослідження і формуванні моделей ...
609203
  Євтух В. Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-30.
609204
  Виговський О.І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфероі міжнародного речового права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 66-71
609205
  Кофанова О.В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 48-56
609206
  Паливода К. Концептуальні засади встановлення обмінного курсу національної валюти в Україні / Костянтин Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 119-127 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
609207
  Пустовіт С.В. Концептуальні засади глобальної біоетики / С.В. Пустовіт, В.Л. Кулініченко, Л.А. Палєй // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 131-138
609208
  Ревак І.О. Концептуальні засади даржавної політики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 192-205. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
609209
   Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : педагогічні концепції / А.Г. Погрібний, А.М. Алексюк, О. Вишневський, В. Майборода, П. та ін. Кононенко; [А.Г. Погрібний та ін.] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка, Ін-т українознавства Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Акад. вищ. школи України, Ред. тижневика "Освіта". – Київ : Школяр, 1997. – 149, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-7201-04-Х
609210
  Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 52-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
609211
  Базилевич К.С. Концептуальні засади державного регулювання аграрного сектора в трансформаційній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Критично проаналізовано концепції державного регулювання аграрних відносин в Україні. Виявляються суперечності в реалізації земельної реформи та намічено заходи щодо їх вирішення.
609212
  ТерещенкО Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 97-105
609213
  Кабанов В.Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В.Г. Кабанов, О.М. Шкільнюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 51-55
609214
  Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Гурський Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. – Бібліогр.: л.228-253
609215
  Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.19 / Гурський Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 26с. – Бібліогр.: 84 назв.
609216
  Тертишник В. Концептуальні засади державної політики в сфері кримінальної юстиції // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 45-48.
609217
  Скидан О.В. Концептуальні засади державної політики фінансування розвитку сільських територій в Україні : фінанси АПК / О.В. Скидан, Н.М. Фещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 130-136 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
609218
  Баглікова М.С. Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
609219
  Остапенко І.В. Концептуальні засади дослідження комунікативних бар"єрів національної та громадянської самоідентифікації // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-84
609220
  Бабарицька В. Концептуальні засади дослідження комунікаційної взаємодії у світосистемі : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15 : Схема. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Грунтуючись на висвітленні механізму функціонування нформаційно-технологічного простору, розкрито зміст взаємодії у світосистемі, визначено типи, форми, властивості комунікацій, зокрема охарактеризовано їх конкретно-історичну і просторову ...
609221
  Зверук Л.А. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л.А. Зверук, С.К. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 288-293. – ISSN 2222-4459
609222
  Довгань Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 373-376. – ISSN 1993-0259
609223
   Концептуальні засади духовного розвитку особистості в 21 столітті : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 квітня 2006 року. – Київ : Основа, 2006. – 223с. – ISBN 966-699-177-2
609224
  Микитюк М.В. Концептуальні засади екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 220-231. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
609225
  Кучкова Н.В. Концептуальні засади екологічного менеджменту в системі сталого розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 37-40. – (Економічні науки)
609226
  Потай О.А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 226-235. – ISSN 1562-0905
609227
  Потай Оксана Анатоліївна Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 226-235. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливи екологічного менеджменту на підприємстві та ...
609228
  Шевченко О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-64. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено особливості теорій економічного розвитку, запропоновані шляхи подільшихдосліджень аспектів розвитку економіки в умовах глобалізації та інтеграції національної економіки.
609229
  Костюк І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 137-140. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу. Досліджено зміст понять "наднова економіка" та "гламурна економіка".
609230
  Мул Д.А. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 62-64
609231
  Понеділко О.В. Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-39
609232
  Левчук М.А. Концептуальні засади журналу "За соборність" (1932–1935) – неперіодичного органу товариства імені Петра Могили // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 70-75.


  Досліджується неперіодичний орган Товариства імені Петра Могили "За соборність" у проблемно-тематичному аспекті. Увагу зосереджено на з"ясуванні концептуальних засад названого часопису. Також аналізуються публікації І. Власовського – редактора ...
609233
  Смирнова Н.С. Концептуальні засади забезпечення демографічної безпеки Фиранції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 2310-2837
609234
  Жураківський Є.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6792
609235
  Ситник Г.П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посібник : у 3 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-394-032-8
Ч. 3 : Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. – 2010. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-207
609236
  Іванов В. Концептуальні засади забезпечення платоспроможності підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 4-7. – ISSN 1728-9343
609237
  Бондар К. Концептуальні засади забезпечення формування в Україні моделі економічного зростання інноваційного типу // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
609238
  Оиищук О.О. Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 35-37
609239
  Бортняк В Концептуальні засади застосування адміністративного арешту активів відповідно до поточного законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 310-316. – ISSN 1563-3349
609240
  Дякова Олена Концептуальні засади збереження ідентичності української діаспори в демократичних країнах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 276-281. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу проаналізувати основні чинники, які вплинули на збереження ідентичності української діаспори в демократичних країнах. Розглядаються особливості формування соціально-економічних організацій як засобу збереження ідентичності ...
609241
  Багайчук К.Л. Концептуальні засади здійснення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7220-83-0
609242
  Макогон В.Д. Концептуальні засади зміцнення місцевих фінансів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 36-39.
609243
  Назаров В.К. Концептуальні засади зовнішньої політики Об"єднаних Арабських Еміратів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 384-395
609244
   Концептуальні засади зростання заробітної плати в Україні в контексті досягнення європейських стандартів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
609245
   Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції : підготовка психолога-практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Яценко Т.С. [ та ін. ] ; за ред. Т.С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2008. – 342 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-642-393-4
609246
  Вахович І.М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І.М. Вахович, Г.Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 138-144. – ISSN 1993-6788
609247
  Осипенко В.В. Концептуальні засади індуктивної технології системно-аналітичних досліджень у проблемі інноваційного проектуванні єдиної інформаційної системи розповсюдження національної шкали часу / В.В. Осипенко, В.В. Коваль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 100-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
609248
  Фрасенюк А.М. Концептуальні засади інноваційної стратегії банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 232-236
609249
  Галущак І.Є. Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 44-48. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
609250
  Іваненко І. Концептуальні засади інтеграції України до ринку єврооблігацій в умовах глобальноїфінансової нестабільності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 200-204. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
609251
  Кондрашова-Діденко Концептуальні засади інтелектономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито природу, зміст, структуру та особливості інтелектономіки. Nature, essence, structure and special features of intellectonomics are discovered in the article.
609252
  Ситник Й.С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 198-208 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
609253
  Плескач В.Л. Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення модельних досліджень у сфері оподаткування : податкова політика / В.Л. Плескач, І.Р. Ковалів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 21-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
609254
  Крушніцька Г.Б. Концептуальні засади інформаційного суспільства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 26-34. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
609255
  Третяк А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрій / А. Третяк, А. Вольська, В. Другак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
609256
  Георгіца А.З. Концептуальні засади історичної школи права: теоретико-правовий аналіз / А.З. Георгіца, Н.Є. Толкачова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Викладено основні положення наукових поглядів теоретиків історичної школи права, яка сформувалась в Германії в XIX ст., Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухти. Показано їх наукові пошуки в праворозумінні, в дослідженні юридичної природи звичаєвого права та ...
609257
  Шкарабан С. Концептуальні засади історії розавитку економічного аналізу / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 9-18. – ISSN 1993-0259
609258
  Тревого І.С. Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
609259
  Акдерлі А. Концептуальні засади конкуренції в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 112-113.
609260
  Рубан Н.І. Концептуальні засади контролю за виконанням бюджетної програми // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-12
609261
  Дзюба В.Т. Концептуальні засади кримінально-правової охорони потерпілого, жертви, постраждалого // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 191-217. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
609262
  Борисюк О.В. Концептуальні засади лізингу та оренди в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 102-106. – ISSN 1729-360Х
609263
  Михальчишин Н.Л. Концептуальні засади менедженту антимонопольної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 445-450. – ISSN 0321-0499
609264
   Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / [Лепейко Т. І. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 250, [1] с. – 80 років ХНЕУ.-Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 231-248. – ISBN 978-966-676-403-7
609265
  Смоленський І. Концептуальні засади менеджменту техногенно небезпечного підприємства / І. Смоленський, Г. Степанюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 73-80. – ISSN 0131-775Х
609266
  Михайлюк Р. Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 21-32. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
609267
  Дем"янишин В. Концептуальні засади місцевих бюджетів / В. Дем"янишин, А. Малярчук // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 3-18. – бібліогр: 19 пунктів. – ISSN 1818-5754
609268
  Кікоть О.Ю. Концептуальні засади моделювання аукціонів // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 310-323
609269
   Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : Програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків : Народна українська академія, 2002. – ХVIIIс, 206с.
609270
  Гарсія Концептуальні засади наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 199-203


  Статтю присвячено дослідженню особливостей авторської картини світу відомого італійського науковця, публіциста і письменника Умберто Еко через аналіз основних ідіоконцептів, що фігурують головним чином у назвах наукових доробок автора, зокрема його ...
609271
  Середа Г. Концептуальні засади наукового ззабезпечення інформатизації прокуратури / Г. Середа, І. Рогатюк, В. Цимбалюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-20
609272
  Бикова В. Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу / В. Бикова, Л. Котлова, Ю. Ряснянський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 10-15. – ISSN 1993-0259
609273
  Яковюк І.В. Концептуальні засади організації муніципальної влади в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 14-20. – ISSN 0201-7245
609274
  Бодрова І.І. Концептуальні засади організації муніципальної влади в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 20-29. – ISSN 0201-7245
609275
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
609276
  Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту : Монографія / М.В. Туленков; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Київ-Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 312с. – ISBN 966-340-156-7
609277
  Черваньов Д.М. Концептуальні засади організації та управління нововведеннями - формування інноваційних систем / Д.М. Черваньов, В.М. Сторожук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 68-75
609278
  Онаць О.М. Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 231-244. – ISBN 978-966-544-404-5
609279
  Мазур І.М. Концептуальні засади організаційно-економічного механіму забезпечення енергетичної безпеки економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
609280
  Лащихіна В.П. Концептуальні засади освіти упродовж життя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 126-131


  У статті висвітлюються демократичні принципи та концептуальні засади розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти ...
609281
  Чепульченко Т.О. Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 157-169. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
609282
  Корень Н.В. Концептуальні засади оцінки бюджетних ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 78-81
609283
  Петкова Л. Концептуальні засади оцінки та прогнозу нової якості економічного зростання України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 48-58. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
609284
  Карпінський Ю.О. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 33-42 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
609285
  Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 31-41. – ISSN 0131-775Х
609286
  Одарченко Р.С. Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж / Р.С. Одарченко, В.О. Гнатюк // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 2. – С. 143-149. – ISSN 2225-5036
609287
  Микитюк І. Концептуальні засади побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 40-47. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
609288
  Жигірь В.І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 12-18. – ISSN 2227-2747


  У статті визначено сучасний стан та проблеми системи вищої професійної освіти в рамках підготовки менеджера освіти та окреслено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу в умовах реалізації ...
609289
  Гура Н. Концептуальні засади побудови обліку в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-48.
609290
  Рожнова В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів / В. Рожнова, В. Ліпкан // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
609291
  Козловський С.В. Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.В. Козловський, Ю.В. Герасименко, В.О. Козловський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 263-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609292
  Ільєнко Р.В. Концептуальні засади податкового стимулювання розвитку виробничої сфери : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 223-228. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609293
  Туниця Ю.Ю. Концептуальні засади позиції України на міжнародних форумах з довкілля і розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 77-85. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
609294
  Рябушка Л.Б. Концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально - економічному розвитку держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 106-117. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
609295
  Лагутін А. Концептуальні засади політичного реформування в Україні // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-52
609296
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 417 л. – Додатки: л. 415-417. – Бібліогр.: л. 369-414
609297
  Шаповалова О.В. Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування / О.В. Шаповалова, Т.С. Гудіма // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 5-10. – ISSN 1681-6277
609298
  Сивий Р. Концептуальні засади приватного права як теоретико-методологічна основа цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-117
609299
  Орлов Ю.В. Концептуальні засади протидії політичній злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 224-236. – ISSN 2304-4556
609300
  Орлов Ю.В. Концептуальні засади протидії політичній злочинності (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – С. 196-209. – ISSN 2304-4556
609301
  Бідюк Н.М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 105-115. – ISSN 2308-4081
609302
  Миколайчук М.М. Концептуальні засади публічного управління розвитком внутрішнього ринку товарів та послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
609303
  Шульга М.В. Концептуальні засади регламентації сучасних земельних відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 112-116. – ISSN 0201-7245
609304
  Галаз Л.В. Концептуальні засади регулювання відтворення трудового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 221-226. – ISSN 0321-0499
609305
  Буркинський Б. Концептуальні засади реструктуризації суднобудування України / Б. Буркинський, Г. Єфімова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 39-42. – ISSN 1810-3944
609306
  Шевська О.І. Концептуальні засади реформування житлово-комунального господарства на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 240-244. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
609307
  Яцишин М.М. Концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 39-45.
609308
   Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук. – К. : УАДУ, 2001. – 264с. – ISBN 966-619-022-2
609309
  Іванишина О.С. Концептуальні засади реформування системи прямого оподаткування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 154-159 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
609310
  Тулуш Л.Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 62-75. – ISSN 2221-1055
609311
  Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-9
609312
  Прилуцька О. Концептуальні засади розв"язання регіональних проблем у контексті наукових пошуків І. Ф. Кураса та становлення етнополітологічної науки в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 83-91. – ISBN 978-966-02-5496-1
609313
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади розвитку грошової системи в сучасній економіці / М.О. Кужелєв, І.П. Головенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 50-54. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
609314
  Мішенін Є. Концептуальні засади розвитку державно-приватного партнерства і лісоресурсній сфері : інститути природокористування / Є. Мішенін, Г. Мішеніна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 23-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
609315
  Віленчук О.М. Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в лісовому господарстві // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-113.
609316
  Богатирьов І.Г. Концептуальні засади розвитку кримінально-виконавчого законодавства України / І.Г. Богатирьов, І О. Богатирьова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 45-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
609317
  Божук Л. Концептуальні засади розвитку освіти українського зарубіжжя та практика реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються концептуальні засади розвитку освіти українського зарубіжжя, проблеми та шляхи реалізації в практи-ці шкільництва української діаспори. This article is devoted to conceptual basis of Ukrainian education"s development abroad. It"s ...
609318
   Концептуальні засади розвитку професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 1


  30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання ...
609319
  Дехтяренко Ю. Концептуальні засади розвитку регіональної системи соціального захисту населення в Києві / Ю. Дехтяренко, Н. Гринчук // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С.140-143
609320
  Кропивко М.Ф. Концептуальні засади розвитку системи міжгосподарського самоврядування в агропродовольчій сфері України / М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальова // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 122-127. – ISSN 2078-9912
609321
  Крентовська О.П. Концептуальні засади розвитку системи соціальних послуг в умовах старіння населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 86-88. – Бібліогр.: 7 назв
609322
  Ломоносов А.В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 106-114. – ISSN 1993-6788
609323
  Кращенко Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 117-125. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
609324
  Вахович І.М. Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу" / І.М. Вахович, О.В. Потьомкіна, І.В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 14-21. – ISSN 1993-6788
609325
  Роговий Андрій Віталійович Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядаються концептуальні засади побудови механізму фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства, обгрунтовується його роль в реалізації загальної фінансової політики.
609326
  Роговий А.В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядаються концептуальні засади побудови механізму фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства, обгрунтовується його роль в реалізації загальної фінансової політики.
609327
  Богданович В. Концептуальні засади розробки динамічної моделі функціонування агропромислового комплексу / В. Богданович, В. Руликівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 343-349.
609328
  Рудакова Т.В. Концептуальні засади розробки інструментарію прийняття управлінських рішень соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 130-134
609329
  Костюк О. Концептуальні засади розробки кодексів корпоративного управління в банках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-27.
609330
  Коваленко Лариса Олексіївна Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано теоретико-методичнї підходи до обгрунтування та розробки кредитної політика для продуктів іпотечного кредитування.
609331
  Коваленко Л.О. Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – ISSN 1993-6788
609332
  Коваленко Лариса Олексіївна Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано теоретико-методичнї підходи до обгрунтування та розробки кредитної політика для продуктів іпотечного кредитування.
609333
  Половцев О.В. Концептуальні засади розробки СППР у державному управлінні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-115 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
609334
  Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
609335
  Богушова І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-36
609336
  М"ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С. 26-47. – ISBN 966-7411-88-5
609337
  Гриневич Л.М. Концептуальні засади системи індикаторів національного моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 11-16
609338
  Заблоцький М.Б. Концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
609339
  Шандиба О.В. Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 184-188. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
609340
  Саламанюк Т. Концептуальні засади соціальної інженерії проекту модерну // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 300-303
609341
  Третяк О.С. Концептуальні засади спеціальної фізичної підготовки пенітенціарного персоналу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 271-274. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
609342
  Потай І. Концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
609343
  Дурицький В.В. Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів / В.В. Дурицький, Г.В. Дурицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
609344
  Панасенко І.В. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління підприємствами житлово-комунального комплексу : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
609345
  Поліщук О.О. Концептуальні засади створення геоінформаційної системи регіону України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
609346
  Фойгт Н. Концептуальні засади створення єдиної системи оцінки ефективності демографічної політики // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 1728-6220
609347
  Гонтаровська Н.Б. Концептуальні засади створення інноваційного освітнього середовища // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 75-85.
609348
  Ревак І.О. Концептуальні засади створення інноваційної моделі економіки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 13-23. – (Економічна ; Вип. 1)
609349
  Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 200-207. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Обгрунтовано необхідність створення загальнодержавної маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України та визначено сучасний стан розвитку в"їзного туризму в країні. Детально проаналізовано основні проблеми, які стримують розвиток ...
609350
  Копитко Т.Ю. Концептуальні засади створення та розвитку електронних бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-7706-9
609351
  Гончар В.М. Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз кадрового потенціалу державної та муніципальної служби, запропоновано створення системи безперервної освіти, яка б стала складовим елементом інституту кадрового резерву та процедури тестування під час проведення випробувань у ...
609352
  Парасій-Вергуненко Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 111-117 : Рис.
609353
  Труш В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки / В. Труш, Т. Чебан, В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-58
609354
  Вербицький І.С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 157-165. – ISSN 1993-6788
609355
  Бугас Н.В. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств / Н.В. Бугас, З.Р. Дякович // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
609356
  Шматковська Т. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку / Т. Шматковська, О. Мачулка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 243-253. – ISSN 2409-9260
609357
  Пацурія Н.Б. Концептуальні засади страхування: функції та принципи (правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 89-98.
609358
  Біла С.О. Концептуальні засади структурного регулювання ринкового господарства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
609359
  Крикун В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об"єкту управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 75-80
609360
  Шкінь О.М. Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 85-86. – Бібліогр.: 2 назв.
609361
  Ботезат С.П. Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 145-148
609362
  Горіна Г. Концептуальні засади та перспективи розвитку туристичної індустрії України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 45-53. – ISSN 2079-4762
609363
  Німченко Андрій Володимирович Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Німченко А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
609364
  Німченко Андрій Володимирович Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН : Дис.... канд. політ. наук: 23.00.04 / Німченко Андрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. + Додатки: л.180-183. – Бібліогр.: л.163-179
609365
  Ніколенко Ю.В. Концептуальні засади теорії економічної безпеки / Ю.В. Ніколенко, В.І. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні підходи до визначення суті економічної безпеки як економічної категорії, її місце і роль у гарантуванні національної безпеки держави в цілому. Показано, що зміст категорії економічної безпеки розкривається в ході аналізу системи ...
609366
  Логунова М.М. Концептуальні засади теорії політики : Навч. посібник / М.М. Логунова, В.А. Шахов, М.Ф. Шевченко; УАДУ при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7353-58-3
609367
   Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
609368
  Кіцила Лідія Концептуальні засади трансформації зовнішньої політики Чеської Республіки в умовах інтеграції з євроатлантичними структурами (1990--2004) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 20-26. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
609369
  Кашуба Я. Концептуальні засади трансформації механізму соціального захисту населення в умовах становлення ринку праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 назв
609370
  Павліха Н.В. Концептуальні засади трансформації системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення / Н.В. Павліха, Н.Л. Хомюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
609371
  Дюкарєва Х. Концептуальні засади транфертного ціноутворення на підприємствах з децентралізованою системою управління // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 21-26. – ISSN 1818-2682
609372
  Стефанюк І.Б. Концептуальні засади удосконалення правового забезпечення діяльності державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 18-29
609373
  Чубенко А. Концептуальні засади удосконалення системи фінансування цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 0132-1331
609374
  Самойлік М. Концептуальні засади управління вторинними ресурсами у регіоні // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 121-127 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
609375
  Лубкей Н. Концептуальні засади управління державним боргом // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 16-22. – ISSN 1818-5754
609376
  Желюк Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 371-382. – ISSN 1684-906Х
609377
  Дацій О. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни : економіка землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
609378
  Вахненко Т. Концептуальні засади управління зовнішнім національним боргом України : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-24 : Табл. – Бібл.11назв. – ISSN 0131-775Х
609379
  Кузьмін О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О.Є. Кузьмін, О.А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
609380
  Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сучасний стан проблеми управління логістичними системами. Уточнено поняття синергії та синергічного ефекту в логістиці, описані фактори синергічного ефекту в логістичних системах різного рівня. Досліджено проблему самоорганізації ...
609381
  Чечетов М. Концептуальні засади управління обє"ктами державної власності / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 20-31 : Табл. 4. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
609382
   Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою : монографія / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, С.К. Потьомкін, О.М. Тімонін, М.В. та ін. Бормотова; [ Коюда В.О., Лепейко Т.І., Потьомкін С.К. та ін. ; [ за заг. ред. В.О. Коюди ]. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 415 с. – ISBN 978-966-676-227-9
609383
  Олійник Л.В. Концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів в умовах університетської освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 124-131


  В статті визначені концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів. Розглядається управління як одна із сучасних концепцій розвитку військово-спеціальної компетентності магістрантів. Представлена система ...
609384
  Павлов В.І. Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком / В.І. Павлов, Н.В. Павліха // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 1729-7206
609385
  Чередніченко В. Концептуальні засади участі України в міжнародних передачах продукції військового призначення: актуальність законодавчого оформлення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.149-154
609386
  Воронкова В.Г. Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму XXI століття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 18-29. – ISSN 2072-1692
609387
  Попик В. Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 453-466
609388
  Теребух А.А. Концептуальні засади формування господарських рішень : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 179-186 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
609389
  Гусєв В. Концептуальні засади формування державної інноваційної політики // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-92
609390
  Швець С.М. Концептуальні засади формування енергетичного балансу України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 125-130
609391
  Онисько С. Концептуальні засади формування ефективної системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С. Онисько, М. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
609392
  Кириченко О.А. Концептуальні засади формування і реалізації національних аграрних інноваційних програм / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 93-103. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
609393
  Федулова Л.І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 195-205 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
609394
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
609395
  Грирорук П.М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 16-26. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
609396
  Кравців В.С. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні / В.С. Кравців, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 66-72. – ISSN 1562-0905
609397
  Воронов М.П. Концептуальні засади формування моделі об"єднаної територіальної громади // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 94-97. – Бібліогр.: 4 назв.
609398
  Цина В.І. Концептуальні засади формування моделі професійно-зрілої педагогічної діяльності // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 20-23. – ISSN 2221-6316


  Висвітлюються особливості формування моделі професійно зрілої педагогічної діяльності на засадах системного аналізу всією сукупності соціально-освітніх функцій, які її складають.
609399
  Балашов А.М. Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 89-91. – Бібліогр.: 5 назв
609400
  Тридід О.М. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком : банківська справа / О.М. Тридід, В.Я. Вовк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 98-106. – Бібліогр.: 17 назв
609401
  Рябченко С.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології в інноваційному середовищі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 144-154. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті окреслені концептуальні теоретичні засади підготовки вчителя-професіонала в умовах інноваційного середовища.
609402
  Гнип О. Концептуальні засади формування російсько-німецьких відносин в енергетичній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 72-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
609403
  Кириченко А.А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації : економічна теорія та історія економічної думки / А.А. Кириченко, В.Г. Алькема // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 6-18 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
609404
  Гиріна Т.С. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
609405
  Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 48-56. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
609406
  Горіна Г.О. Концептуальні засади формування та розвитку інноваційних секторів ринку туристичних послуг України // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 233-240. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
609407
  Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управлінння : 25.00.01 / Доскаленко Катерина Сергіївна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
609408
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
609409
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
609410
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22.
609411
  Шестаковська Т.Л. Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 34-41. – ISSN 2410-9576


  Визначено необхідність дослідження організаційно-економічного механізму розвитку системи освіти в контексті впровадження основних інноваційних методів фінансування та організації освітнього процесу.
609412
  Сохацька О. Концептуальні засади ціноутворення на ф"ючерсних ринках : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 29-32. – Бібліогр.: 9 назв
609413
  Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Луцюк Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Севєродонецьк, 2017. – 468 арк. – Бібліогр.: арк. 419-468
609414
  Лєнков С.В. Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / С.В. Лєнков, І.І. Орєхова, В.О. Хорошко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по комплексному захисту інформації. В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и ...
609415
  Теремко В.І. Концептуальні і соціопсихологічні джерела конкурентоспроможності видавничих стратегій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 3-19. – ISSN 0554-4866
609416
  Мельничук О. Концептуальні ідеї права на освіту у політико-правовій думці Стародавньої Греції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 3-6
609417
  Бейкун Д.А. Концептуальні ідеї та тенденції трансформації державної політики у галузі розвитку екологічного законодавства // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-119.
609418
  Морозов Дмитро Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 34-42
609419
  Камінський Є.Є. Концептуальні ідеї щодо нормалізації відносин між Україною і Росією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 18-24
609420
  Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвіднесеності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 139-147
609421
  Самброс А.С. Концептуальні межі поняття політичного фамілізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 94-100. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
609422
  Біскуб І.П. Концептуальні метафори у мові програмного забезпечення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 335-345


  Статтю присвячено вивченню проявів концептуальних метафор у мові програмного забезпечення (ПЗ). На матеріалі мовних засобів, використаних у інтерфейсі програми Microsoft Word проаналізовано онтологічні, структурні, морфологічні і пропозиціональні ...
609423
  Кургут Л.П. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
609424
  Шутак І. Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни "Юридична техніка" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 21-28. – ISSN 1993-0909
609425
  Примак В. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 60-69
609426
  Газізов М.М. Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 62-66. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
609427
  Калитчук В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 94-103


  Визначено і детально досліджено концептуальні напрями політики зменшення ризиків, які пов"язані з державним боргом, а саме: формування стратегії державних запозичень і проведення операцій активного управління державним боргом. Актуальність статті ...
609428
  Грінько А.П. Концептуальні напрями формування податкової політики в Україні / А.П. Грінько, Т.В. Бочуля, І.Є. Волошенюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 205-211. – ISSN 2222-4459
609429
  Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 147-154


  У статті розглянуто образне наповнення повстанських пісень крізь призму концептосфери українського поетичного універсуму. Основну увагу звернено на концептуальні образи лісу, степу, сонця, батьківщини, героя, ворога, що є найбільш характерними для ...
609430
  Лось Й. Концептуальні орієнтири опінієтворчої преси у ХХІ столітті: моральний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 88-106. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
609431
  Швиданенко О.А. Концептуальні орієнтири розвитку конкуренції у макроінтегрованому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 23-31. – Бібліогр.: на 20 пунктів
609432
  Мікаелян С.Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-73. – ISSN 1993-6788
609433
  Онуфрієнко О.В. Концептуальні орієнтири універсального зближення моделей державного управління й одночасної правової конвергенції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
609434
  Пивовар І.В. Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 58-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
609435
  Сіліна І.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 45-49. – ISSN 2306-6792
609436
  Брижань І.А. Концептуальні основи антикризової політики екологічно орієнтованого розвитку України / І.А. Брижань, О.В. Григор"єва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 41-44. – ISSN 1728-6220
609437
  Данилюк А.Л. Концептуальні основи антропофілософії Ф. Ніцше, К. Лоренца, З. Фрейда // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 21-27. – (Серія "Філософія")
609438
  Алієв В.К. Концептуальні основи басейнового принципу управління водними ресурсами річки Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 49-54. – Бібліогр.: 4 назви
609439
  Кулик В.А. Концептуальні основи взаємодії інноваційної сфери бізнес-авіації з венчурним бізнесом / В.А. Кулик, І.Є. Максютенко, Хлопіна-Квіч // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр.: на 16 пунктів
609440
  Савва А.П. Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 16-19. – ISSN 2221-8440
609441
  Зеленецький В.С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : Науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.П. Ємельянов; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2006. – 80с. – ISBN 966-8759-22-2
609442
  Полтініна О.П. Концептуальні основи використання контролінгу в управлінні фінансовою безпекою підприємства = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 139-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609443
  Мальчикова Д. Концептуальні основи геопланування сільського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну схему геопланування сільського регіону. Визначено специфічні риси сільської місцевості, які зумовлюють особливості геопланування сільської місцевості. Виділено найбільш важливі моменти, які потребують обов"язкового ...
609444
  Турило А.А. Концептуальні основи дослідження генезису і змісту категорії "інноваційний розвиток" // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 3 (52). – С. 49-54. – ISSN 2309-1533
609445
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / Пономаренко В.С., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-288-0
609446
  Амельницька О.В. Концептуальні основи енергетичної безпеки промислового підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.36-41. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
609447
  Онищенко В. Концептуальні основи застосування методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
609448
  Івахів Ю.О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 278-285 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
609449
  Голтвенко О.В. Концептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 104-113. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
609450
  Петрик О.А. Концептуальні основи й перспективи інтеграції і гармонізації аудиту в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-112
609451
  Рудь Н. Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-51


  Досліджена роль вищої школи в регіональній інноваційній системі. В статті обгрунтована трьохрівнева система інноваційної освіти. Розроблені концептуальні основи нової ролі вищої школи в підготовці спеціалістів для інноваційної економіки. Запропонований ...
609452
  Козаченко Т.І. Концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України / Т.І. Козаченко, Т.В. Дудун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 25-32 : мал., карта. – Бібліогр.: 12 назв
609453
  Луцишин О. Концептуальні основи кредитної кооперації та пасивні операції кредитних спілок на ринку фінансових послуг України // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 143-157. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
609454
  Горенко Л.І. Концептуальні основи культурологічної науки у працях О.І. Путра // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 24-27
609455
  Гріненко О.О. Концептуальні основи методів моделювання екосистем програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 94-103. – ISSN 2518-7678
609456
  Баженова О.В. Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 59-68


  У статті визначено концептуальні основи моделювання зовнішньої стійкості економіки України на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги. Визначено зовнішні збурення, що мають бути змодельовані за допомогою даної моделі у контексті ...
609457
  Адаманова З.О. Концептуальні основи національної економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 393-397. – (Право. Економіка. Управління)
609458
  Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінки активів і зобов"язань підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 136-141. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
609459
  Батрак К.В. Концептуальні основи оцінки кредитоспроможності позичальників // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.331-335. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
609460
  Поляков М.В. Концептуальні основи переходу України до економіки знань у контексті змін світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 28-34. – ISSN 2222-4459
609461
  Воронкова А.Е. Концептуальні основи побудови моделі менеджменту якості надання освітніх послуг / А.Е. Воронкова, Н.Є. Гриньова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39-47. – ISSN 1993-6788
609462
  Свідер К. Концептуальні основи польської політики по відношенню до України. Історико-політологічний огляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 193-199. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
609463
  Міхневич Л.В. Концептуальні основи правової педагогічної діяльності // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 114-130. – ISBN 978-966-483-563-0
609464
  Цина А.Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-21. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
609465
  Шандрук С. Концептуальні основи професійної підготовки вчителів у США // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 86-93. – ISBN 978-966-518-677-9


  Аналізуються проблеми розвитку й становлення системи професійної підготовки вчителів середньої школи у США. Розглянуто домінантні в американській педагогічній освіті філософські концепції – есенціалізм, прогресивізм, екзистенціалізм, гуманізм, ...
609466
  Дмитрук О.Ю. Концептуальні основи регіонального екологічного управління урбанізаційним природокористуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 5-8. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель регіонального екологічного управління урбанізаційним природокористуванням.
609467
  Конотопцев Олег Сергійович Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл.: 25.00.01 / Конотопцев О.С.; Нац. акад. держ. управління при Презид України. Харків регіон. ін-тут держ. управління. – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
609468
  Третяк А.М. Концептуальні основи розвитку землеустрою в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 156-160
609469
  Головченко Тетяна Миколаївна Концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств, які базуються на створенні інтеграційних агропромисловиx об"єднань.
609470
  Головченко Т.М. Концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств, які базуються на створенні інтеграційних агропромисловиx об"єднань.
609471
  Кунєв Ю.Д. Концептуальні основи розвитку митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 8-13
609472
  Давидюк М.І. Концептуальні основи розвитку цільових і ціннісних орієнтацій молоді в діяльності студентського самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 325-336
609473
  Суходоля О. Концептуальні основи розробки програм енергозбереження // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 173-182. – Бібліогр.: на 7 пунктів
609474
  Івашко О.А. Концептуальні основи соціально-економічної безпеки регіону // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 48-52. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
609475
  Мурашко М.І. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 114-122. – ISSN 2072-9480
609476
  Борденюк В.І. Концептуальні основи співвідношення функцій державного управління з функціями управління, щоздійснюються у процесі місцевого самоврчдування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.189-196. – ISBN 966-7784-65-7
609477
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
609478
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 448 л. – Додатки: л. 445-448. – Бібліогр.: л. 363-444
609479
  Ситник Н.І. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 64-68. – ISSN 2222-4459
609480
   Концептуальні основи статистичного моніторингу. – Київ : ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 343 с. – ISBN 966-7773-56-6
609481
  Козаченко Т.І. Концептуальні основи створення баз даних у геоінформаційному картографуванні надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-16 : Схема, табл. – Бібліогр.: 10 назв
609482
  Якубовський М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кідзерський // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
609483
  Нагірна В.П. Концептуальні основи суспільно-географічних досліджень АПК України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 53-64. – Бібліогр.: 12 назв
609484
  Кузьминчук Н.В. Концептуальні основи удосконалення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 169-173
609485
  Корінько М.Д. Концептуальні основи управління витратами суб"єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
609486
  Андрєєв О.В. Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.10-13. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
609487
  Макаренко М.В. Концептуальні основи управління конкурентоспроможним розвитком регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 178-184 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609488
  Масляєва О.О. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
609489
  Верхуша Н.П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 246-252. – ISSN 1993-6788
609490
  Мілашовська О. Концептуальні основи управління розвитком прикордонного регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 140-150. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1562-0905
609491
  Надрага В.І. Концептуальні основи управління соціальними ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 43-48
609492
  Ткаленко Н.В. Концептуальні основи фінансової безпеки програм розвитку транскордонного співробітництва України / Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 164-172. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
609493
  Гордей О. Концептуальні основи фінансування рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні концептуальні положення рівня життя населення. Описується еволюційний розвиток якісного та кількісного вмісту даного поняття. Запропоновано автором використовувати систему фінансового забезпечення рівня життя населення для ...
609494
  Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : Навчальний посібник / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 104с. – ISBN 966-608-032-Х
609495
  Худолей В.Ю. Концептуальні основи формування енергоефективності промисловості з використанням альтернативних вуглеводневих та інших джерел енергії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 101-108.
609496
  Фрейман Григорій Ошерович Концептуальні основи формування життєвих компетентностей на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.
609497
  Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 4-13. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
609498
  Ліфанова М.І. Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 96-101. – ISSN 2226-8820
609499
  Колесніков Г. Концептуальні основи формування організаційної культури українського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.23-26. – ISBN 966-654-085-1
609500
  Саталкіна Л.О. Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 137-141. – ISSN 2226-8820
609501
  Благун І.С. Концептуальні основи формування територіальної рекреаційної системи / І.С. Благун, І.М. Гонак // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 86-96. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
609502
  Сердюк А.В. Концептуальні основи функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 97-101. – Бібліогр.: на 5 пунктів
609503
  Шпикуляк О.Г. Концептуальні основи ціноутворення в умовах аграрної економіки: теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-114.
609504
  Недзельський А.О. Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 134-140. – ISBN 978-966-171-387-0
609505
  Войтенко В.В. Концептуальні особливості комп"ютерної екологічної системи КЕІС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті розглядаються питання розробки та використання комп"ютерної екологічної інформаційної системи КЕІС 1.0. Акцентується увага на аспектах системи: загальні риси проекту, особливості концептуальної схеми, проблеми практичної реалізації та ...
609506
  Ковалевська А.В. Концептуальні передумови посилення регіональної диференціації / А.В. Ковалевська, О.В. Поспєлов, О.В. Шульга // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
609507
  Мельник П.В. Концептуальні передумови формування професіоналізму працівників міліції : Спецкурс з кримінології (монограф. дослідження) / П.В. Мельник, Л.В. Терещенко. – Ірнінь, 1998. – 144с. – ISBN 966-7257-09-6
609508
  Осецький В Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринковій економіці / В Осецький, О. Яцунь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені різні теоретичні підходи до сучасних моделей фінансування в країнах з перехідною економікою. Different theoretical approaches to modern models of financing in transition countries are presented.
609509
  Головінов О. Концептуальні питання інноваційної діяльності та її державного регулювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 17-21. – ISSN 1728-9343


  Розкрито зміст інновацій та інноваційної діяльності, визначена роль інноваційної системи як цілеспрямованого процесу перетворення знань на передові промислові технології й високотехнологічні товари.
609510
  Цимбалюк В. Концептуальні питання інформатизації податкового планування суб"єктів підприємницько діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.113-118. – ISSN 0132-1331
609511
   Концептуальні питання реформування моделі управління об"єктами державної власності в україні / О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк, Н.Ю. Романовська, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 7-10
609512
  Черваньов Д.М. Концептуальні питання розвитку вузівського сектора науки в умовах переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 31-37. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються проблеми вузівської науки, сформульовані принципи організації наукових досліджень і розробок у вузах в вумовах переходу до ринкової економіки.
609513
  Погорецький М. Концептуальні питання якості кримінальних процесуальних рішень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932
609514
  Троян С.С. Концептуальні підстави "Міттельєвропи" Фрідріха Наумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 291-299. – ISBN 966-628-132-5
609515
  Подмазко Є.А. Концептуальні підстави політичної філософії як наукової теорії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 6-15. – ISBN 966-628-134-1
609516
  Сухарніков Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження національної рамки (академічних) кваліфікацій України / Юрій Сухарніков // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1682-2366
609517
  Каріх І.В. Концептуальні підстави феномену національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 263-274. – ISBN 966-628-132-5
609518
  Шпарик О.М. Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 2411-1317
609519
  Філіпенко А.С. Концептуальні підходи в дослідженні ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 3-4
609520
  Нездоймінов С.Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
609521
  Сириця Т.Ф. Концептуальні підходи до аналізу взаємозв"язку політики й економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концептуальні підходи до проблеми взаємозв"язку політики й економіки, а також аналізуються методологічні аспекти цієї проблеми. The conceptual approaches to problem of intercoupling of politics and economy are considered in ...
609522
  Павлюк К.В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків : бюджет / К.В. Павлюк, Т.В. Ахмед // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 73-90 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
609523
  Філіппова В.Д. Концептуальні підходи до аналізу державної політики в галузі педагогічної освіти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-118. – ISSN 2220-1394
609524
  Рудік Надія Концептуальні підходи до аналізу процесу європеїзації врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 13-21
609525
  Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 6-12
609526
  Бут Ю.С. Концептуальні підходи до вивчення навколишнього середовища як фактору міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 98-105


  В даній статті розглядається еволюція наукових підходів до вивчення взаємодії між навколишнім середовищем та світовою економічною системою. Найбільша увага приділяється концепції сталого соціально-економічного розвитку. На прикладі провідних ...
609527
  Сазонов В. Концептуальні підходи до визначення адміністративно-правового статусу суб"єктів забезпечення державної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 119-122
609528
  Щербатих Д. Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах / Д. Щербатих, В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 84-88. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
609529
  Бугра А. Концептуальні підходи до визначення змісту технологій самостійної навчальної діяльності студентів / Аліна Бугра, Олександр Коновал, Тетяна Туркот // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 19-25. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті пропонується моделювання самостійної навчальної діяльності студентів з використанням теоретико-методологічних та методико-праксіологічних підходів. Аргументується можливість використання розробленої експериментальної моделі побудовисистеми ...
609530
  Бегма В.М. Концептуальні підходи до визначення категоріально-понятійного апарату інформаційної безпеки України / В.М. Бегма, В.П. Малінко, К.В. Рубель // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 81-86.
609531
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
609532
  Семерак І.О. Концептуальні підходи до визначення поняття місцевого референдуму: питання теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 134-141
609533
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
609534
  Зеленчук В.Р. Концептуальні підходи до визначення регіонального промислового комплексу як феномену ринкової економіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 55-66
609535
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення та аналізу нвціональної безпеки в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 80-84
609536
  Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірюванняфінансових ризиків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85
609537
  Боков О.В. Концептуальні підходи до впровадження державного медичного соціального страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-188. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
609538
  Тілікіна Наталія Валеріївна Концептуальні підходи до дослідження мобільності робочої сили // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 185-193. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до економічних категорій "трудова мобільність" і "мобільність робочої сили", здійснено комплексну класифікацію даних термінів, зроблено висновок, що трудова мобільність - це процес трудових переміщень із ...
609539
  Чорний Р.С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р.С. Чорний, В.П. Цюпак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 160-166. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
609540
  Балашова Р.І. Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 110-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
609541
  Мартиненко В.В. Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 12-15. – ISSN 1728-6220
609542
  Молодожен Ю.В. Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 83-87. – Бібліогр.: 6 назв
609543
  Ганущак-Єфіменко Концептуальні підходи до обгрунтування інтеграційних процесів суб"єктів господарювання / Ганущак-Єфіменко, М.О. Скоморохов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень розвитку інтеграційних процесів, проаналізовано основні обставини, якими визначається тенденція до об"єднання на сучасному етапі розвитку економіки.
609544
  Уманців Г. Концептуальні підходи до обліку та оцінки нематеріальних активів, придбаних при об"єднанні бізнесу : міжнародні стандарти фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
609545
  Сокровольська Н.Я. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму / Н.Я. Сокровольська, А.Г. Олексин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
609546
  Синютка О.М. Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 38-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1562-0905
609547
  Пікало В.Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
609548
  Савченко І.А. Концептуальні підходи до оцінювання системи регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 6-10. – ISSN 1728-6220
609549
  Шлюсарчик Богуслав Концептуальні підходи до політики державного субсидування експорту продукції аграрного сектору у країнах ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-77. – Бібліогр.: с. 71-76


  Розглядаються й аналізуються концептуальні підходи до політики державного субсидування експорту продукції аграрного сектору країн ЄС як найбільш фінансового через специфіку ризикованості та соціальної значущості. Подаються пропозиції щодо вдосконалення ...
609550
  Асєєв Георгій Концептуальні підходи до проблем управління документацією // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються концептуальні питання управління документацією в умовах трансформаційної економіки України та їхнє місце в сучасному менеджменті. З огляду на підвищення значення економічного фактора та юридичної чинності документів в управлінській ...
609551
  Сова О.Ю. Концептуальні підходи до проблеми збалансованості бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються концепції збалансованості бюджету. Expounded in the article are conceptions of the balanced budget are defined.
609552
  Бойко Є.І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
609553
  Міненко М.А. Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи " їжа для життя " в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С.6-9 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
609554
  Нижник Н. Концептуальні підходи до регіональної кадрової політики України / Н. Нижник, С Дубенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 25-31
609555
  Гончарова О.М. Концептуальні підходи до реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 4-7
609556
  Пентєгов В. Концептуальні підходи до реформування діяльності Державної митної служби України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 58-61.
609557
  Посполітак В. Концептуальні підходи до реформування національної депозитарної системи України // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 13-20
609558
  Єфіменко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 19-28. – Бібліогр.: на 4 пункти
609559
  Прилуцький С. Концептуальні підходи до реформування судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 106-112. – ISSN 1026-9932
609560
   Концептуальні підходи до розвитку кадрів у системі управління персоналом підприємства / В. Гончаров, Г. Гайко, В. Припотень, О. Каховська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 10-14. – ISSN 1728-9343
609561
   Концептуальні підходи до розробки моделі економічного зростання України / А.І. Мокій, М.І. Флейчук, Дідич, О.-Г.О // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 3-11.
609562
  Мельник П. Концептуальні підходи до розробки Податкового кодексу України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С. 5-9
609563
  Шанюк Є.О. Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 149-157
609564
  Атаманова Ю.Є. Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту Інноваційного кодексу України // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 31-35. – ISBN 978-617-625-000-5
609565
  Білан Н.І. Концептуальні підходи до соціальної комунікації у сучасних наукових дослідженнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 5-9


  У статті розглянуто концептуальні підходи до соціальної комунікації у сучасних наукових дослідженнях. Соціальна комунікація має широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Проблема соціальної комунікації є ...
609566
  Тинкован О. Концептуальні підходи до співпраці уряду з неурядовими дослідними організаціями: досвід Канади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 78-86.
609567
  Лошенюк І.Р. Концептуальні підходи до становлення та розвитку споживчого ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 101-106.
609568
  Захарін С.В. Концептуальні підходи до створення державного банку розвитку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 201-205. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
609569
  Шафранський В.В. Концептуальні підходи до створення системи громадського здоров"я в Україні / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 60-66. – ISSN 2415-8763
609570
  Яремченко Л.М. Концептуальні підходи до створення спеціалізованого державного мікрофінансового банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 387-394. – ISSN 1993-6788
609571
  Мусіна Л.А. Концептуальні підходи до стратегічного планування науково-технологічного розвитку в єдиній системі державного прогнозування та стратегічного планування розвитку перехідної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 11-18
609572
  Шуканова Анжела Концептуальні підходи до структурування економічних знань у шкільних курсах географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 2-8 : схеми. – Бібліогр.: 18 назв
609573
  Маркіна І.А. Концептуальні підходи до сутності економічних ризиків та їх класифікації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічні науки)
609574
  Мартинюк В. Концептуальні підходи до трактування сутності сучасної фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 109-118. – ISSN 1818-5754
609575
  Балджи М. Концептуальні підходи до удосконалення державного регулювання природокористуванням та його застосування в Одеській області // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглянуто теоретичні основи державного регулювання економіки та запропоновано концептуальні підходи до регулювання природокористування як однієї із складових екологічної політики. Для регіонального рівня управління природокористуванням ...
609576
  Карлов Т. Концептуальні підходи до управління конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 14-20. – ISSN 2414-4436
609577
  Кулик В.В. Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-0712


  Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності ...
609578
  Рибчинська Людмила Концептуальні підходи до формування кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
609579
  Прайс Вольфганг Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-26. – ISSN 1810-3944
609580
  Захарчин Г.М. Концептуальні підходи до формування мотиваційної політики персоналу в сучасних умовах / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-168. – ISSN 0321-0499
609581
  Левківський К.М. Концептуальні підходи до формування освіти в інтересах сталого розвитку в Україні / К.М. Левківський, Н.І. Тимошенко, С.М. Степаненко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 3-8. – ISBN 966-8847-12-1
609582
  Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-28
609583
  Забаштанський М.М. Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб"єктів господарювання комунальної сфери : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 103-108 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609584
  Сілюкова С.М. Концептуальні підходи до формування та реалізації державної стратегії розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 150-153. – ISSN 2306-6814
609585
  Папп В.В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 225-232. – ISSN 1562-0905
609586
  Губа А.В. Концептуальні підходи до формування управлінської культури // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-110. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены современные концептуальные подходы к формированию управленческой культуры будущего менеджера образования, дана характеристика их сущности.
609587
  Воробйова Г.Ю. Концептуальні підходи дослідження політичних метафор // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 236-246
609588
  Лавренов Д.А. Концептуальні підходи дослідження політичного лобізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С.21-26


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння політичного лобізму. Здійснено порівняння концепцій лобізму. Розкрито роль лобізму у функціонування політичної системи.
609589
  Лісовий М.М. Концептуальні підходи досліджень ентомологічного різноманіття агроценозів України / М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 188-194 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
609590
  Конотоп Г.О. Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 214-219


  Стаття присвячена аналіз головних підходів та моделей інвестицій в країнах, що розвиваються. Розглянуто моделі Дж. М. Кейнса та неокейнсіаців, а також моделі Е. Домара, П. Н. Розенштейна-Родана, М.П. Тодаро та ін.
609591
  Балян А.В. Концептуальні підходи здійснення єврорегіональної політики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-33
609592
  Корюненко В.Г. Концептуальні підходи об"єднання Європи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 56-57
609593
  Гаркавенко Н.О. Концептуальні підходи регулювання професійної зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку в економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 118-127.
609594
  Малиновська О.Ю. Концептуальні підходи та принципи політико-географічного дослідження державних кордонів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 121-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
609595
  Пухтинський М.О. Концептуальні підходи щодо внесення змін та доповнень до Конституції України в частині територіальної організації влади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 68-76.
609596
  Кисельова О.М. Концептуальні підходи щодо оподаткування страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 107-113.
609597
   Концептуальні підходи щодо подальшого здійснення судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-6.
609598
  Мельник С. Концептуальні підходи щодо створення в Україні інституту соціальної стандартизації / С. Мельник, К. Дорошенко, В. Журавська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-31.
609599
  Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-61.
609600
  Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіону // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 41-55
609601
  Ободовський О.Г. Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 146-156 : Рис. – Бібліогр.: 27. – ISBN 966-521-129-3
609602
  Ванькович Л.Я. Концептуальні положення дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 143-147. – ISSN 2222-4459
609603
  Никитюк Ю.А. Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
609604
  Сташис В.В. Концептуальні положення і система чинного Кримінального Кодексу України / В.В. Сташис, В.Я. Тацій // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 278-290. – ISSN 0201-7245
609605
  Шевченко Я.М. Концептуальні положення об"єднання управлінських і ринкових засад у процесі розвитку економіки України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 29-37. – (0). – ISSN 2078-9165
609606
  Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.32-37
609607
  Ужва А. Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах / А. Ужва, А. Костирко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 65-66 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
609608
  Дедекаєв В. Концептуальні положення реформування ПДВ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
609609
  Олексенко В.М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 38-43
609610
  Гонтюк В. Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 69-73. – ISSN 1728-9343


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
609611
  Шатілова О.В. Концептуальні положення управління стратегічною гнучкістю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 82-87 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
609612
  Коломієць К.В. Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 180-190. – ISSN 2308-135X
609613
  Коцюрба О.Ю. Концептуальні положення формування фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 108-117. – ISSN 2309-1533
609614
  Сіцінський Н.А. Концептуальні принципи зовнішньополітичної діяльності України та її нормативно-правове наповнення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 97-104. – ISSN 2306-6814
609615
  Шкута О. Концептуальні принципи пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 81-85
609616
  Полтораков О. Концептуальні проблеми безпекового контексту міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 150-157. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
609617
  Тертишник В.М. Концептуальні проблеми зміцнення гарантій захисту честі, гідності, прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному процесі / В.М. Тертишник, О.І. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.67-77
609618
   Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти : ( матеріали міжнародної наукової конфедерації 13-14 листопада 1998 ). – Донецьк : ДДУ, 1998. – 154с. – ISBN 966-7277-14-3
609619
  Хорєв І.О. Концептуальні проблеми педагогіки вищої школи / І. О. Хорєв // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 136-145. – ISBN 966-597-072-0
609620
  Саченко С.І. Концептуальні проблеми розвитку системи внутрішнього контролю за витратами виробництва в умовах ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.317-320. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
609621
  Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.13-17. – ISBN 966-667-078-Х
609622
  Гончаров В.М. Концептуальні проблеми та шляхи підвищення ефективності праці в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 33-36. – ISSN 1729-7206
609623
  Лавріненко О.В. Концептуальні пропозиції щодо вдосконалення спеціального трудового законодавства України про порядок та умови проходження служби в органах внутрішніх справ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36.
609624
  Денисова Т.А. Концептуальні стандарти якості вищої юридичної освіти: проблеми та напрямки подолання (нанотехнології у сфері професіонального розуму та мислення юристів) / Т.А. Денисова, В.О. Коваленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-122. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
609625
  Пасько Я.І. Концептуальні суперечності соціальної держави: виміри розподільчої справедливості проти комплексної теорії права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2007. – Вип. 18. – С. 61-72.
609626
  Вітер А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптиміації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39. – ISSN 1726-5428
609627
  Вітер А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптимізації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
609628
  Мальський Маркіян Концептуальні та інституційні засади підготовки дипломатичних кадрів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 5-10. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
609629
  Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 28-34
609630
  Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі з метою успішного виконання нею завдань багатофункціональної установи, спрямованої на задоволення інформаційних і соціокультурних потреб ...
609631
  Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі з метою успішного виконання нею завдань багатофункціональної установи, спрямованої на задоволення інформаційних і соціокультурних потреб ...
609632
  Піпченко Н.О. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії : дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Наталія Олександрівна Піпченко; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248 л. + Додатки: л. 175-218. – Бібліогр.: л. 219-248
609633
  Піпченко Н.О. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.03 - Політична культура та ідеологія / Піпченко Н. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
609634
  Батракова І.В. Концептуальні функції Інституту президентства (на прикладі Франції часів Ш. де Голля) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 114-122
609635
  Тараненко О.Г. Концептуальні характеристики явища "Магія" у британській моделі світу (на матеріалі паремій англійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 339-342. – ISBN 978-617-7132-02-07
609636
  Пухтинський М. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 1026-9932
609637
  Гнатишин О.Є. Концептуальність у дослідженні української церковної музики П. Маценка: від аналізу ірмолоя до генези явища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 246-255
609638
  Супрун Л. Концептуальність як домінантна категорія публіцистичного дискурсу // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 47-58.


  У статті розглядаються особливості мовної репрезентації категорії концептуальності в публіцистичному дискурсі. Виділяються та описуються концепти, притаманні мовній картині світу публіциста. Аналізується збірка статей, фейлетонів і заміток Сергія ...
609639
  Ловцов Д.А. Концептуально-логическое моделирование юридического понятия «тайна» // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 12-15.


  Рассматриваются общие и частные характеристики понятия «тайна». Отмечается противоречие в законе «О коммерческой тайне» в отношении понятия «коммерческая тайна», производится анализ категорий, вовлеченных в данное определение. Произведена классификация ...
609640
  Хміль Г.А. Концептуально-методичний апарат аналізу й оцінки техногенного та природного ризиків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
609641
  Берегова Г.Д. Концептуально-методичний підхід до формування світогляду молоді // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 61-65
609642
  Іванова Інна Миколаївна Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 21.06.01 / Іванова І.М.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
609643
  Порохня В.М. Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-80. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті обгрунтовано залежність стратегії розвитку процесів діяльності підприємства від наявного інтелектуального капіталу та його формування, яка відтворюється відношенням інформаційного капіталу стратегії до інтелектуального капіталу стратегії, ...
609644
  Шевченко К.В. Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
609645
  Сурмін Ю. Концептуально-методологічні аспекти сучасної кадрової політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-114
609646
  Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : Монографія / Л.В. Коломієць; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 522 с. – ISBN 966-594-459-2
609647
  Бондаренко Д.О. Концептуально-методологічні засади управління інвестиційним розвитком регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 25-34. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
609648
  Зязюн Лариса Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.65-74
609649
  Закорчевна Н.Б. Концептуально-методологічні підходи до формування та організації державної системи управління водними ресурсами в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 18-21
609650
  Бондаренко Ю. Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 11-14


  У статті розкриті теоретичні основи концептуально-образного аналізу літературного твору, вироблено алгоритм його проведення і систему необхідних компетентностей, здійснено опис застосування на матеріалі конкретних творів, продемонстровано відповідне ...
609651
  Балюк Г.І. Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 80-87. – ISSN 2413-7189
609652
  Жихарєва А.Б. Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвитку екологізації державного управління в Україні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 78-84. – ISSN 201106
609653
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 194 л. – Бібліогр.: л. 179-194
609654
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : автореф дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
609655
  Пасинчук К.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження миротворчої діяльності на Близькому Сході // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 297-310. – ISBN 966-7196-06-2
609656
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження політичних проблем глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 3-21
609657
  Євтух О.Т. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-16. – Бібліогр.: 20 п.
609658
  Голян В.А. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 150-158. – Бібліогр.: на 10 пунктів
609659
  Богданова Т. Концептуально про головне: Члени Академії педагогічних наук обговорили основні аспекти підвищення якості всіх рівнів освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Проблеми якості в освіті та ії економічного забезпечення. Збори Академії педагогічних наук України на тему " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах"
609660
  Сафронова Е.В. Концептуальное видение консульского института в науке международного права // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.70-80. – ISSN 0132-0769
609661
  Быковский Егор Концептуальное купе : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 78 : Фото
609662
  Хабиров Р.Ф. Концептуальное оформление представлений о сущности и содержании суверенитета // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 9-12. – ISSN 1812-3805
609663
  Левицкий В.В. Концептуальное поле размера в немецком языке и методы его исследования / В.В. Левицкий, О.С. Лех // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 40-47
609664
  Корявов П.П. Концептуальное пректирование базы данных системы гидрологических моделей речного бассейна / П.П. Корявов, Д.А. Шапочкин. – М., 1985. – 34с.
609665
  Тыугу Э.Х. Концептуальное программирование / Э.Х. Тыугу. – М., 1984. – 255с.
609666
   Концептуальное проектирование банков данных. – М., 1986. – 155с.
609667
  Кабулов В.К. Концептуальное проектирование микроэлектронных вычислительных структур и систем. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 221с.
609668
  Лелюк В.А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний / В.А. Лелюк. – Харьков : Издательство Основа, 1990. – 144 с.
609669
  Биберган Е.С. Концептуальность и философия в рассказе Владимира Сорокина "Настя" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-27. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
609670
  Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.61-73
609671
  Пак Ю.Н. Концептуальные аспекты обеспечения качества ВПО в контексте Болонских реформ. Пример республики Казахстан : Пример республики Казахстан / Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 42-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассмотрены концептуальные аспекты обеспечения качества высшего образования и многообразие академических подходов к этой проблеме. Анализируются вопросы модернизации высшей школы в контексте Болонских реформ.
609672
   Концептуальные вопросы развития высшего образования. – Москва, 1991. – 198, 8с.
609673
  Гаджиєва Телли Халаф кызы Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-67
609674
  Савченкова Нина Михайловна Концептуальные контрапункты феноменологии и психоанализа: аналитика воображаемого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 167-177. – ISSN 0042-8744
609675
  Сентаготаи Я. Концептуальные модели нервной системы / Я. Сентаготаи, М. Арбиб. – М., 1976. – 200с.
609676
  Петров А.и др. Концептуальные основания (Целевая подготовка специалистов) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-45. – ISSN 0869-3617
609677
  Дмитриев В.Ю. Концептуальные основания новых методических подходов к изучению структуры ценностных ориентаций личности // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.44-53. – (Психологічні науки)
609678
  Кондрашова Л. Концептуальные основания оптимизации педагогического образования в условиях современного университета // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 3-5. – (Серія: Педагогічні науки)
609679
  Исаев Илья Федорович Концептуальные основания профессионально-педагогической самореализации личности преподавателя вуза / Исаев Илья Федорович, Ситникова Мария Ивановна // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
609680
  Мукин В.А. Концептуальные основания философии образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 100-113. – ISSN 1811-0916


  Автор обосновывает необходимость исследования философии образования как отдельной дисциплины, сферы знания и мыслетворения со своим объектом и предметом исследования. На основе сформулированного социально-философского подхода к проблеме образования, ...
609681
  Благородная Н.А. Концептуальные основы анализа системы предпринимательства: политэкономический аспект // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 104-111. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
609682
  Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии : Учебное пособие / С.П. Горшков. – Москва : Жилдориздат, 2001. – 592с. – ISBN 5-94069-019-Х
609683
  Гнатышина Е.А. Концептуальные основы инновационного развития учреждения профессионально-педагогического образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
609684
  Сулейманов И Д. Концептуальные основы использования информации при раскрытии престулений. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.09 / Сулейманов Д.И.оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 45л.
609685
  Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.09 / Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы; Азербайджанский научно-исслед. ин-т проблем криминолог., криминалист. и судебн. эксперт. – Баку, 1994. – 343л. – Бібліогр.:л.295-323
609686
  Купрейченко А.Б. Концептуальные основы исследоывания доверия и недоверия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С.1-9
609687
  Попов А.В. Концептуальные основы менеджмента в США и их эволюция. / А.В. Попов. – М, 1989. – 88с.
609688
  Игнатьева Е. Концептуальные основы менеджмента знаний в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Менеджмент знаний в образовательном процессе - это целенаправленная организация образовательного процесса на основе принципов всеобщего менеджмента качества по созданию условий для формирования профессиональной компетентности выпускников, гарантирующих ...
609689
  Быков А.К. Концептуальные основы мониторинга воспитания // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С.19-27. – ISSN 0869-561Х
609690
  Йокисало Й. Концептуальные основы немецкого "Экоправого" радикализма // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.160-169. – ISSN 0321-2017
609691
  Родзевич Н.Н. Концептуальные основы образования для устойчивого развития : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 38-42 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
609692
  Лямец В.И. Концептуальные основы построения стратегии предприятий строительного кластера еврорегиона "Слобожанщина" / Мин-во образования и науки Украины. Харьковская общественная организация "Еврорегион " Слобожанщина" ". Харьковский гос. техн. ун-т строительства и архитектуры. Открытое акционерное о-во "Харьковск. региональный фонд поддержки предринимательства". – Харків, 2008. – 20с.
609693
  Караваева Е.В. Концептуальные основы проектирования инновационной системы классификации и стандартизации образовательных программ высшего профессионального образования / Е.В. Караваева, В.А. Богословский, Н.И. Максимов // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 6 : Концепт. основы проектир. инновац. системы классифик. и стандарт. обр. программ высшего проф. образования. – 72 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
609694
  Горшкова О.О. Концептуальные основы профессиональной подготовки студентов инженерных вузов к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-62. – ISSN 1026-955X


  Представлены концептуальные основы профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности с приведением примеров дидактики, соблюдаемых при проектировании концепции. Рассмотрены основания проектирования целей и содержания, ...
609695
  Халилова Ш.Т. Концептуальные основы развития воспитания в системе высшего образования в Узбекистане // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 422
609696
  Нуркенова Макпал Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 428-433. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609697
  Ханнанов Р.А. Концептуальные основы системного развития творчества: теоретические подходы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 10 (100). – С. 108-118. – ISSN 1812-8696
609698
  Николаенко Д.В. Концептуальные основы социального проектирования образовательных комплексов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1561-2465


  Социальное проектирование образовательных комплексов непрерывного профессионального образования (КНПО) детерминируется не только на региональном уровне, но и на федеральном, а также определяется процессами, происходящими в мировом сообществе, ...
609699
  Хрусталькова Наталья Александровна Концептуальные основы формирования педагогической компетентности родителей в профессионально-замещающей семье // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 82-84. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
609700
  Каплина С.Е. Концептуальные основы формирования профессиональной мобильности будущих специалистов в процессе изучения гуманитарных дисциплин // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
609701
  Батаева Е.В. Концептуальные особенности социальной визуалистики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 73-79
609702
  Швецов А. Концептуальные особенности, институты и инструменты новой региональной политики Евросоюза // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 91-94. – ISSN 0130-9757
609703
  Гончарова Н.П. Концептуальные параметры конкурентоспособности национальной зкономики // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-54
609704
  Бехруз Х. Концептуальные подходы в структуре методологии сравнительноправовых исследований // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 12-17. – ISSN 1563-3349
609705
  Кочетков Владимир Викторович Концептуальные подходы и теоретические модели процессов принятия внешнеполитических решений: критический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 100-113. – Бібліогр.: с. 102-105, 107, 110-112. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
609706
  Селина Т.М. Концептуальные подходы к вопросу качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 108-115. – ISSN 1811-0916
609707
  Шанин С. Концептуальные подходы к геоэкономическому контексту мирового экономического развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 26-32. – ISSN 0235-2443
609708
  Лизикова И.И. Концептуальные подходы к определению права в юридической науке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805


  В статье отмечаются имеющие место в юридической науке различные подходы к определению права, результатом которых является многообразие дефиниций понятия права, что обусловлено факторами как объективного, так и субъективного характера.
609709
  Мордовская А.В. Концептуальные подходы к организации профориентационной работы в федеральном вузе / А.В. Мордовская, С.В. Панина // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 57-64. – ISSN 2073-9613


  В статье раскрыты концептуальные подходы к организации про- фориентационной работы в вузе. Определены принципы профориентационной деятельности, рассмотрены эффективные формы и методы профориентационно- го сопровождения профессионального становления ...
609710
  Блакберн А.А. Концептуальные подходы к формированию региональной экологической сети (на примере Донецкой области) / А.А. Блакберн, Р.Г. Синельщиков // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 3-10. – ISSN 1729-7184
609711
  Пископпель А.А. Концептуальные предпосылки организационно-деятельностной модели социального конфликта // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.55-73. – ISSN 0042-8841
609712
  Ратувухери Т.Х. Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Дис... канд. полит.наук: 23.00.01 / Ратувухери Т.Х.; КУ. – Киев, 1993. – 140л.
609713
  Ратувухери Рантели Хариманга Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01 / Ратувухери Рантели Хариманга; Мин-во образования Украины. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 18 с.
609714
  Динер Е.В. Концептуальные решения проблемы определения электронной книги // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 70-82. – ISSN 0130-9765


  Электронная книга рассмотрена как тип электронного документа; сформулирована дефиниция понятия "электронная книга"; проанализирована структура электронной книги в соответствии со структурой документа
609715
  Высоцкий Д. Концептуальные экономико-правовые аспекты инноваций // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.118-123
609716
  Пищальникова В.А. Концептуальный анализ художественного текста / В.А. Пищальникова. – Барнаул, 1991. – 87с.
609717
  Багров Н.В. Концептуальный взгляд на роль и задачи географии в информационном обществе // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-14 : Табл., схеми, мал. – ISSN 1561-4980
609718
  Лойко В.В. Концептуальный персонаж Делеза и актантные модели структурализма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 47-53. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
609719
  Кобзева Н.Р. Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению дистанционного медицинского образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-82. – ISSN 0130-9765


  Изложены принципы новых подходов к технологии библиотечного обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление медицинской информации.
609720
   Концептуальный подход к оценке стоимости предприятия с учетом его конкурентной позиции / Гребеникова, , , И.А. Заиченко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28
609721
  Самоделкин Е.Ю. Концептуальный подход к разработке и применению моделей педагогических ситуаций профессиональной мобильности студентов в образовательном процессе технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С.60-62. – ISSN 1726-667Х


  Профессиональная мобильность студентов в техническом вузе, качества и свойства личности, которые должны быть присущи профессионально мобильному студенту.
609722
  Расторгуев В.Н. Концептуальный поиск: традиции, новаторство, ответственность. / В.Н. Расторгуев. – Калинин, 1988. – 87с.
609723
  Романовский А.Г. Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно-воспитательном процессе технического университета // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2078-7782
609724
  Сулимин А. Концептуальный смысл теории модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 11/12 (1636). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435


  Теория модернизации стала складываться в 1950-1960-х годах. В чем заключается концептуальный смысл самой теории модернизации, автор пытается дать ответ.
609725
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
609726
  Бочарова О.А. Концептція рівності освітніх шансів в японській системі освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
609727
  Костянко Ю.О. Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А.С. Пушкина // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87
609728
  Логинов В.К. Концепты "регион" и "территория" в структуре территориальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-122. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
609729
  Варыпаев А.М. Концепты "странничество" и "интеллигенция" как ментальные изоглоссы в пространстве русской и украинской культур // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.88-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
609730
  Чернейко Л.О. Концепты жизнь и смерть как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко, Хо Сон Тэ // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0130-9730
609731
  Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 95-99. – Библиогр.: Лит.: С. 99; 26 назв. – ISSN 1562-1391
609732
  Церцвадзе М.Г. Концепты интеллектуальной сферы в русском и украинском языках (на материале пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 44-47. – ISSN 1680-2721
609733
  Аршинник Татьяна Концепты Парижа = Дизайнотели. Murano : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 22-23 : Іл.
609734
  Тульцева Л.А. Концепты света и новые поколения детей в календарной обрядности русских. Рождество - Новый год // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 141-157. – ISSN 0869-5415
609735
  Ушаков П.В. Концепты человека в системе образования (холистический и парциальный подходы) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 273-282. – ISSN 1811-0916
609736
  Демиденко Г.Г. Концепции "возрожденного естественного права" П. Новгородцева и Б. Кистяковского, Е. Трубецкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 372-375. – ISBN 978-966-458-038-7
609737
  Стрельцов Н.Н. Концепции "массового общества" в современной американской социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Стрельцов Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л.
609738
  Филаточев И.В. Концепции "открытой экономики" / И.В. Филаточев. – М, 1991. – 132с.
609739
  Павлова Е.Б. Концепции "хорошей жизни" в Боливии и Эквадоре: расцвет и упадок нормативной силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 22-31. – ISSN 0044-748Х
609740
  Дедурин Г.Г. Концепции белорусской государственности в программах политических партий и организаций Западной Беларуси (1921-1939 гг.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 112-118. – (Історія ; Вип. 27)
609741
   Концепции буржуазной пропаганды и их критика.. – М., 1980. – 322с.
609742
  Бартов В.Ф. Концепции взаимодействия экономики и природы / В.Ф. Бартов, В.В. Седов. – М., 1984. – 159с.
609743
  Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 170-182. – ISSN 2307-3705
609744
   Концепции вида и симпатрическое видообразование. – Москва : Московский университет, 1983. – 193 с.
609745
  Мочерний С.В. Концепции государственно-монополисического капитализма / С.В. Мочерний. – М, 1982. – 189с.
609746
  Гусева Л. Концепции деятельности библиотек. Анализ взглядов библиотековедов-теоретиков и библиотекарей-практиков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1727-4893
609747
   Концепции деятельности социологических служб промышленных предприятий.. – М., 1986. – 171с.
609748
  Янушкявичене О.Л. Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 113-118. – (Педагогическое образование ; № 4)
609749
   Концепции зарубежной этнологии.. – М., 1976. – 215с.
609750
  Гуревич В.С. Концепции и методы антикоммунистической радиопропаганды БИ-БИ-СИ на Советский Союз. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Гуревич В.С.; МГУ. – М, 1980. – 23л.
609751
  Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи : Альфред Адлер, Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоли : учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 2007. – 160 с. – ISBN 5-98534-474-6
609752
  Бабицкий А.Ф. Концепции и модели зкономического роста индустриальной и постиндустриальных стадий производства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 1993-6788
609753
  Ключников Б.Ф. Концепции и прогнозы нового международного экономического порядка. / Б.Ф. Ключников. – М., 1982. – 333с.
609754
  Картунов А.В. Концепции идеологических диверсий и агрессии / А.В. Картунов. – Киев, 1986. – 189с.
609755
   Концепции интеллектуальных систем. – М., 1988. – 56с.
609756
  Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 2 : Демократия в условиях информационного общества. – С. 10-29.


  Дискуссионные проблемы глобального информационного общества.
609757
   Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки.. – М., 1978. – 190с.
609758
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05 / Майданник А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.169-195
609759
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Майданник А. И. ; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
609760
  Обминский Э.Е. Концепции международного экономического порядка / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 206с.
609761
  Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть вторая (Т. Веблен, В. Зомбарт) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 191-207. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
609762
   Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Ж.-Г. Тард). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-85. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
609763
   Концепции науки в буржуазной философии и социологии.. – М., 1973. – 352с.
609764
  Гуторов В.А. Концепции национальной безопасности в политическом дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа / В.А. Гуторов, И.В. Радиков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 130-139. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
609765
   Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII - XIX веков.. – М., 1985. – 280с.
609766
  Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и приняли // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-126. – ISSN 0869-608Х
609767
  Зарин Викор Аркадьевич Концепции общественного развития институционально-социального направления в буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зарин Викор Аркадьевич; Ун-т дружбы народов МВ и ССО СССР. – Москва, 1981. – 22л.
609768
  Мицкевич Н.В. Концепции одиночного наблюдателя и антинаблюдателя при определении энергии в общей теории относительности. (Препринт). / Н.В. Мицкевич, Д.А. Гарсиа. – К., 1971. – 14с.
609769
  Василенкова Н.В. Концепции основных факторов управления затратами промышленности / Н.В. Василенкова, Е.А. Терентьева // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 62-64. – ISSN 1728-8878
609770
  Адамьянц Т Концепции понимания в коммуникации:.в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-0499
609771
  Ахромеева Т.С. Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI веке / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-46. – ISSN 0235-1188
609772
  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / М.Д. Ахундов. – Москва, 1982. – 222с.
609773
   Концепции профессионально-техенического и среднего специального образования.. – Л., 1989. – 144с.
609774
   Концепции профессионального проектирования приборов и систем : учебник : [в 2 кн.] / Ларин В.Ю. [и др.]. – Киев : Кафедра. – ISBN 978-617-7301-07-2
Кн. 1 : / Ларин В.Ю., Ларина Е.Ю, Савицкая Я.А. [и др.]. – 2016. – 465, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 451-458
609775
  Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций / А.А. Миронов. – М., 1981. – 160с.
609776
  Азарх А.Э. Концепции революции в развивающихся странах / А.Э. Азарх. – Москва, 1979. – 111с.
609777
  Чемоданов М.П. Концепции роста науки и фактор интенсификации / М.П. Чемоданов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 180 с.
609778
  Балацкий Е. Концепции сложности и экономическая теория демократии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-24. – ISSN 0207-3676
609779
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Центр, 1998. – 208с. – ISBN 5-88860-043-1
609780
  Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания : Учеб. пос. / Е.Ф. Солопов. – Москва : Владос, 1998. – 232с. – ISBN 5-691-00185-Х
609781
  Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания : Учебник / Г.И. Рузавин. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288с. – ISBN 5-85178-044-4
609782
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 1999. – 512с. – ISBN 5-691-00122-1
609783
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
609784
  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания : Учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – Москва, Новосибирск : Маркетинг; ЮКЭА, 2001. – 832с. – ISBN 5-94462-040-4
609785
  Лозовский В.Н. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0532-4
609786
  Гоков А.М. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
609787
  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники : Учеб. пособие / В.Г. Горохов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 608с. – (Высшее образование, ISSN 5-86225-918-Х). – ISBN 5-86225-918-Х
609788
  Стюарт Ян Концепции современной математики. / Стюарт Ян. – Минск, 1980. – 382с.
609789
  Барабаш М.Ю. Концепции сознания и познания в работах Мераба Константиновича Мамардашвили // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
609790
  Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-3910
609791
  Глотов М.Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
609792
  Минзов А.С. Концепции структурных преобразований системы высшего профессионального образования: взгляд изнутри // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 70-79. – ISSN 1818-4243


  Дан анализ развития федеральных и национальных исследовательских университетов России.
609793
  Харламов А.П. Концепции технологическогод детерминизма в социальной философии США. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харламов А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
609794
  Корюкин В.И. Концепции уровней в современном научном познании / В.И. Корюкин. – Свердловск, 1991. – 230с.
609795
  Готтфрид К. Концепции физики элементарных частиц : пер. с англ. / К. Готтфрид, В. Вайскопф. – Москва : Мир, 1988. – 239 с.
609796
  Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 106-116. – ISSN 0132-1625
609797
   Концепции человека в традиционной китайской культуре. – М.
Вып. 2. – 1991. – 25с.
609798
  Клюкина Л.А. Концепции человека С. Кьеркегора и М. Мамардашвили в контексте феноменологического подхода М. Шелера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию проблемы идентификации человека в условиях современной культуры. С целью обнаружения идей, альтернативных идее "смерти человека", в работе сопоставляются концепции человека датского философа С. Кьеркегора и отечественного ...
609799
  Шелегеда Б.Г. и др. Концепции экономического развития: теория, международный опыт, перспективы // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.147-158. – ISBN 966-7695-78-6
609800
  Степанов Н.И. Концепции элементарности в научном познании / Н.И. Степанов. – М., 1976. – 175с.
609801
  Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады : Типология, традиции, эволюция / В.Б. Евтух; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем заруб. стран. – Київ : Наукова думка, 1991. – 180с. – ISBN 5-12-002117-4
609802
  Иванова И.М. Концепция "Атлантического сообщества" во внешней политике США / И.М. Иванова. – М, 1973. – 279с.
609803
  Мамедова Людмила Концепция "британства" Гордона Брауна // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 49-62. – ISSN 0869-44435
609804
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
1. – 1988. – 218с.
609805
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
2. – 1988. – 127с.
609806
  Пастухов В.Б. Концепция "идеального университета" как разновидность русской социальной утопии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 0869-0499
609807
  Гаджиев А.А. Концепция "идеальной поэзии" в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиев А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 18л.
609808
  Филимонова А.Л. Концепция "исламизации" в политике формирования пакистанской нации (1970-1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
609809
  Шарипова Р.М. Концепция "национального просвещения" в мусульманских странах / Р.М. Шарипова. – М., 1991. – 138с.
609810
  Романова И.И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 154-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
609811
  Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артистизма" в творчестве А. Блока / К.А. Медведева. – Владивосток, 1984. – 183с.
609812
  Сафранчук И. Концепция "Новый шелковый путь" и политика США в "Большой Центральной Азии" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
609813
  Сидненко Т.И. Концепция "правового государства" в идейно-теоретическом наследии либеральных историков рубежа XIX - XX вв. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 26-33
609814
  Мазаев А.И. Концепция "производственного искусства" 20-х годов / А.И. Мазаев. – Москва : Наука, 1975. – 270 с.
609815
  Харьковщенко Ю.Є. Концепция "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Ю.Є. Харьковщенко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
609816
  Озадовская Л.В. Концепция А. Энштейна о гносеологической природе понятий современной физики : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.08 / Озадовская Л. В.; АН УССР, Объед. сов. ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
609817
  Абабина Н. Концепция быта и бытия в произведениях И.А. Бунина (к вопросу об особенностях "рубежного"сознания) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 10-15
609818
  Ляшенко Т.Т. Концепция В.Н. Хохфелда как основа понимания прав и свобод человека в современной Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
609819
  Чораян О.Г. Концепция вероятности и размытости в работе мозга / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1987. – 155с.
609820
  Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической культуры Великобритании и России // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.180-189. – ISSN 1029-8053
609821
  Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
609822
   Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 211-239. – ISSN 0130-9625
609823
  Кузнецова Е.К. Концепция героического в творчестве А.Н. Радищева // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 123-130. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
609824
  Левандовская Т.Д. Концепция героического в украинско-советской драматургии 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Левандовская Т. Д.; Киев. гос. пед. инзт. – К., 1980. – 25л.
609825
  Положий Виктор Иванович Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Положий Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
609826
  Положий В.И. Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева. / В.И. Положий. – К., 1983. – 191с.
609827
  Николаевнко Н.И. Концепция героя в творчестве Галины Николаевой : Автореф... канд. филол.наук: / Николаевнко Н. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 27л.
609828
  Магеррамова М.Ю. Концепция гуманитарного вмешательства в целях обеспечения международной безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 148-152. – ISSN 1684-2618
609829
  Кривошапова С.А. Концепция демократического героя в творчестве М.Ю.Лермонтова / С.А. Кривошапова. – К., 1987. – 93с.
609830
  Шуман В.В. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101-118. – Список літ.: с. 116-118. – ISSN 0203-3100
609831
  Райхерт Т.Н. Концепция динамического обучения прикладной информатике в вузе / Т.Н. Райхерт, В.Н. Сыромятников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 50-57. – ISSN 0234-0453


  Статья посвящена процессу создания, развития и использования динамической образовательной среды вуза, которую необходимо рассматривать с учетом сложившейся информационной культуры, а также возможных перспектив информационных технологий. Необходимо ...
609832
  Негруб Т.С. Концепция добра и зла у истоков христианства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 33-35
609833
  Писаревский Е.Л. Концепция доктрины обеспечения безопасности туризма Росийской Федерации // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 17-32. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1813-1212
609834
  Алексеев И.С. Концепция дополнительности : ист.-методол.анализ / И.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 276с.
609835
  Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания / В.П. Хютт. – Таллин, 1977. – 180с.
609836
  Давац В.Ю. Концепция дополнительности как методологическая основа синтеза современных физических теорий / В.Ю. Давац, Колесинська-Запарт // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
609837
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
609838
  Карпенко М.В. Концепция духовной реальности П.А. Флоренского : Дис. ... канд. философских наук. Спец. 09.00.05 - история философии / Карпенко М.В.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 181л. – Библиогр.: л.162-181
609839
  Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805
609840
   Концепция единого, закономерного мирового процесса и современность.. – Пермь, 1989. – 144с.
609841
  Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже за и против / Л.Ф. Обухова. – Москва : Московский университет, 1981. – 192с.
609842
  Кузнецова Н. Концепция журнала "Частное право" / Н. Кузнецова, Е. Кохановская // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 20-22
609843
  Метелева Е.А. Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
609844
  Рахманов А.Б. Концепция зависимоти А.Г. Франка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.52-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
609845
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
609846
  Котикова Н. Концепция защиты экономической свободы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.174-185. – ISSN 1560-7828


  Когнституционно-правовые и политические механизмы формирования нового экономического законодательства РФ
609847
  Андрющенко М В. Концепция и архитектура машинного фонда русского языка / М В. Андрющенко. – Москва : Наука, 1989. – 196 с.
609848
  Павиленене Концепция и образ человека в творчестве Уильяма Фолкнера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Павиленене М.-А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
609849
  Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов / К.Н. Горб; Под ред. В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 56с. – (Охрана дикой природы ; Вип.18)
609850
  Чупрунов Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 11-18. – ISSN 0869-3617


  Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много профильного классического ...
609851
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
609852
  Червинская К.Р. Концепция инструментального опосредования деятельности в прикладных когнитивных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-50. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
609853
   Концепция информации и биологические системы.. – М., 1966. – 349с.
609854
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
609855
  Савин Алексей Эдуардович Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
609856
  Сейфуллаев Р.С. Концепция каузальности и ее значение в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Сейфуллаев Р.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
609857
  Дусаев Р.Н. Концепция классической школы уголовного права во Франции и Германии / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск, 1992. – 40с.
609858
  Колесникова М.И. Концепция классовой солидарности трудящихся в работах основоположников марксизма. / М.И. Колесникова. – М., 1979. – 219с.
609859
  Алюшин А.Л. Концепция когнитивных кадров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-115. – ISSN 0235-1188
609860
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
609861
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
609862
   Концепция комплексного социально-экономического развития г.Москвы.. – М., 1988. – 128с.
609863
  Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
609864
  Пичковская-Шевченко Концепция корпоративной социальной ответственности и система согласования интересов в современной корпорации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 278-281


  Исследованы теоретические аспвкты фориирования корпоративной социальной ответственности как необходимого условия развития системи корпоративного управлений и повышения ее зффективности. Theoretical aspects of formation of the corporate social ...
609865
  Спирин Вячеслав Анатольевич Концепция культуриндустрии в работах Т.В. Адорно // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.16-19. – ISSN 2073-9702
609866
  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда / Р.Ф. Додельцев. – М., 1989. – 60с.
609867
  Дононбаев Алим Концепция личности в древнекитайской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дононбаев Алим; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 25л.
609868
   Концепция личности в литературе развитого социализма.. – М., 1980. – 371с.
609869
  Зайцева Т.И. Концепция личности в размышлениях русских либералов (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 94-99. – ISSN 1811-0916
609870
  Потолков Ю.В. Концепция личности в романах В.Кочетова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Потолков Ю.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 18л.
609871
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. / Л.А. Колобаева. – М., 1990. – 333с.
609872
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX-XX веков / Л.А. Колобаева. – М., 1987. – 174с.
609873
  Казанчиев Дмитрий Евгеньевич Концепция личности в советской повести 60-х годов (Б.Липатов, В.Чивилихин, В.Астафьев, В.Белов, В.Лихоносов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Казанчиев Дмитрий Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 20л.
609874
  Курносов Д.М. Концепция личности в современной советской прозе. / Д.М. Курносов. – Гродно, 1981. – 108с.
609875
  Щедрина Н.М. Концепция личности в современном историко-революционном романе / Н.М. Щедрина. – Уфа, 1988. – 70с.
609876
  Рагуля А.В. Концепция личности в творчестве Кузьмы Черного. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Рагуля А.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
609877
  Колобаева Л.А. Концепция личности в творчестве М.Горького / Л.А. Колобаева. – М., 1986. – 54 с.
609878
  Людецкая Е. Концепция личности в творчестве Э. Хемингуэя // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 85-87
609879
  Оганян К.К. Концепция личности в трудах С.Н.Южакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 198-204. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
609880
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1982. – 303с.
609881
  Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма / С.Д. Абрамович. – Київ, 1990. – 86с.
609882
   Концепция локальных вычислительных сетей.. – Рига, 1984. – 62с.
609883
  Грушевская Е.Г. Концепция маски в русском и итальянском театре начала XX в. // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-80. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
609884
  Панищев А.Л. Концепция массовой развлекательной культуры как средства растления нации : политический класс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена проблеме соотношения массовой культуры и индустрии развлечений. В работе отмечается то, что развлекательная культура не должна быть массовой – она полезна лишь в качестве фрагментарной, но становится губительной в том случае, ...
609885
  Петров А.А. Концепция математического обеспечения оценки последствий крупных экономических проектов / А.А. Петров. – М, 1990. – 43с.
609886
  Беспалый И.Т. Концепция местных советов народных депутатов по обеспечению социалистической законности. / И.Т. Беспалый. – Куйбышев, 1986. – 79с.
609887
  Нехайчик В.К. Концепция механизма административно-правового воздействия // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.114-122. – ISSN 1608-8794
609888
  Самарин Р.М. Концепция мировой литературы Горького / Р.М. Самарин. – М. : Высшая школа, 1965. – 59 с.
609889
  Свенцицкая Э.М. Концепция мифа в творчестве младших символистов (на материале творчества Вячеслава Иванова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 58-62. – ISBN 966-594-936-5
609890
  Дочкин С.А. Концепция модернизации дополнительного профессионального образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 6-12.


  В статье рассматривается содержание концепции модернизации дополнительного профессионального образования профессионально-педагогических кадров. В основе предложенной концепции - интеграция различных подходов при формировании обновленной модели ...
609891
  Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
609892
   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.4-34. – ISSN 1609-4646
609893
  Розанов Л.Л. Концепция модернизации школьных учебников по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
609894
  Умарова М.С. Концепция Н. А. Умова о живой материи, её происхождение и современные представления // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.76-87
609895
  Кузнецов В.В. Концепция напряжений вблизи эллиптического отверстия упруго-пластического тела : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Кузнецов В.В,; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
609896
  Ищенко А Концепция науки И.Т. Фролова в ноосферном мышлении: контекстуальная релевантность // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 154-163. – ISSN 2074-4447
609897
  Бекбоев А.А. Концепция необходимости и случайности в учении античных и восточных мыслителей / А.А. Бекбоев. – Фрунзе, 1989. – 129с.
609898
  Худяков Г.И. Концепция неосферных структур. / Г.И. Худяков. – Саратов, 1993. – 111с.
609899
  Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
609900
  Бояджиева К.И. Концепция нового героя и проблема многообразия литературы социалистического реализма. (На материале болг. романа 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Бояджиева К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 24л.
609901
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
609902
  Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 46-71. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
609903
  Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций : достижения и проблемы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.49-61. – ISSN 0042-8744
609904
   Концепция общественного развития ГДР в 70-80-е годы.. – М., 1988. – 43с.
609905
  Игнатов О.Д. Концепция онтологической редукции и проблема редукции химии к физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.46-65. – ISSN 1560-7488
609906
  Урсул А. Концепция опережающего образования / А. Урсул // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 0321-0383
609907
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
609908
  Лепа Р. Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны / Р. Лепа, Р. Прокопенко, В. Чудненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 1818-5754
609909
   Концепция перестройки юридического образования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Томск, 1990. – 66с.
609910
  Авксентьев М.Ю. Концепция планирования государственного заказа на специалистов с высшим образованием // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2218-1199
609911
  Горшкова О О. Концепция подготовки студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
609912
  Максимов И.В. Концепция позитивной административной ответственности в теории и праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
609913
  Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; В.А. Червяков ; отв. ред. Ю.П. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149 с.
609914
  Димова Алла Львовна Концепция построения индивидуальной траектории обучения студентов физической культуре в вузах с дистанционным обучением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 98-100. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
609915
  Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
609916
  Аксенова О.В. Концепция права в римской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
609917
  Агбомену Марселин Мофолорншо Концепция права развития в доктрине международного права : Дис... канд. юриднаук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолорншо; МВиССО. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 202л. – Бібліогр.:л.191-202
609918
  Денильханов А.Х. Концепция правового государства П. И. Новгородцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.101-108. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
609919
  Фомичева М.В. Концепция правового обоснования в "интегративной юриспруденции" Гарольда БерманаС.52- // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.52-56. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
609920
  Суханов В.И. Концепция предметного противоречия / В.И. Суханов. – Саратов, 1983. – 127с.
609921
  Жилин Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / Жилин, в.И. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается разработанная автором концепция построения учебного процесса на основе многопрофильного представления предметного содержания образования. Показано, что оно позволяет старшеклассникам не только удовлетворять свои профильные приоритеты в ...
609922
  Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 51-53. – ISSN 1562-529Х
609923
  Щурат О. Концепция преобразования мира в мировоззрении Ивана Франко и Максима Горького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 188-194. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
609924
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
609925
  Крашенинников В.В. Концепция применения высоких технологий в образовательном процессе / В.В. Крашенинников, С.Ю. Мазов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1811-0916
609926
  Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 104-127 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
609927
  Османов К.М. Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 29-33
609928
  Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем как новой основы организации сельськохозяйственного природопользования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
609929
  Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике / Р.С. Сейфуллаев. – Новосибирск, 1973. – 134с.
609930
  Лопаткина И.В. Концепция про- и контрцикличного регулирования как результат глобального кризиса экономики // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 23-27
609931
  Литвинова Р.Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 123-128. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
609932
  Шапоренкова Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25- 29. – ISSN 1726-667Х
609933
  Суслопарова Ю.В. Концепция происхождения государственности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
609934
  Швец Л.Г. Концепция профильно ориентированного обучения английскому языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-97. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
609935
   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 65-75 : Табл. – ISSN 0016-7207
609936
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
609937
   Концепция равной безопасности в советской международно-правовой литературе.. – М., 1988. – 44с.
609938
  Колосов В.Г. Концепция развития автоматизации / В.Г. Колосов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 27с. : ил.
609939
  Колосов В.Г. Концепция развития в России распеределенной инфраструктуры комплексной автоматизации / В.Г. Колосов. – Л., 1991. – 17с.
609940
   Концепция развития инженерно-экономического образования в свете перестройки высшей школы. – Ленинград, 1988. – 160 с.
609941
  Спивак Евгений Концепция развития молочного бизнеса в формате создания корпоративной стратегии // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
609942
  Кирюшина О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
609943
  Кульчикова Ж.Т. Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 162-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
609944
  Гондюл В.П. Концепция развития САПР конструкций РЭС на основе интеллектуализации системы / В.П. Гондюл, И.О. Тихомирова // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн, 1993. – Вып.30
609945
  Кириченко Н.Г. Концепция развитого социализма: Теорет.-методол. анализ. / Н.Г. Кириченко. – К., 1985. – 199с.
609946
  Якобсен Й. Концепция разработки Web-сайтов. Как успешно разработать Web-сайт с применением мультимедиа-технологий = Website-Konzeption / Йенс Якобсен; [пер. с немецкого И.А. Марков]. – Москва : NT Press, 2006. – 520с. : илл. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00130-5
609947
  Симагин Ю.С. Концепция рационализации религии у Макса Вебера и Клиффорда Гирца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 85-86
609948
  Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко / Илья Стебун ; пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
609949
  Симаков К.В. Концепция реального времени-деяния В. И. Вернадского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.88-101. – ISSN 0042-8744
609950
   Концепция регионального хозрасчета административно-территориальных единиц Российской федерации.. – Л., 1989. – 44с.
609951
  Горохов В.М. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-64. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
609952
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
609953
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
609954
  Величко Е.Б. Концепция сердца как самости в философских исканиях Б.П. Вышеславцева // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 75-79
609955
  Припотень Владимир Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
609956
  Сепп У. Концепция синтетических компонентов экономического роста. / У. Сепп. – Таллинн, 1988. – 228с.
609957
  Дежкин В.В. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России : авторская версия / Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. ; Всемирный фонд дикой природы. – Москва : [б. и.], 1999. – 67 с.
609958
  Костиков А.Н. Концепция системы профессиональной подготовки преподавателя вуза к организации дистанционного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 185-192. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
609959
  Ситников А.Б. Концепция современных гидрогеологических исследований // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 97-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
609960
  Ситников А.Б. Концепция современных наблюдений и экспериментов на гидрогеологической станции "Феофания" // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
609961
   Концепция создания фондовой биржи в Ленинграде. – Л., 1990. – 98с.
609962
  Туриянская М.М. Концепция создания целевого финансового инструмента государства со сбережениями и накоплениями населения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 102-109. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
609963
  Гонтарь И.Я. Концепция состава преступления в российском уголовном праве сложившееся понимание и перспектива дальнейшего развития // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 41-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
609964
  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.109-115. – ISSN 0132-1625
609965
  Михалева К.Ю. Концепция социального института в социологической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-132. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
609966
  Донцов А.И. Концепция социальных представлений в современной французской психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М., 1987. – 128с.
609967
  Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 308-316. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто концептуальні основи міжнародних фінансових порівнянь. Показано, що комплексний підхід до оцінювання фінансових систем, орієнтований на якісну характеристику інституційного клімату, допускає досить вільне маніпулювання результатами. ...
609968
  Егоршин А. Концепция стратегического управления вузом. / А. Егоршин, Е. Горбунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-39. – ISSN 0869-3617


  Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса
609969
  Порошенко О.Ю. Концепция субъективности в суфизме и западном персонализме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-85. – ISSN 2073-9702
609970
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
609971
   Концепция судебной реформы в Российской Федерации.. – М., 1992. – 110с.
609972
  Байтерякова Н.Ю. Концепция термина в современном терминоведении // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 70-76. – ISBN 978-966-188-008-4
609973
  Рахманов А.Б. Концепция транснационального капиталистического класса в западной социальной мысли конца XX и начала XXI века (подходы Л.Скляра, У.Робинсона и Дж.Харриса) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-114. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автор анализирует концепцию транснационального капиталистического класса, которая была выдвинута рядом британских и американских ученых в конце XX и начале XXI в. Эта концепция помогает более глубоко понять многие аспекты становления глобального ...
609974
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
609975
  Андреева Л.Ю. Концепция управлення знаннями и развитие университета инновационного типа // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
609976
  Сороко Э.М. Концепция уровней, отношение, структура / Э.М. Сороко. – Минск, 1978. – 158с.
609977
   Концепция ускорения социально-экономического развития страны в курсе политической экономии. – Рига, 1987. – 96с.
609978
  Янчук Н.Д. Концепция устойчивого развития: сравнительный анализ на примере Австралии, США, Голландии и Японии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 141-143.
609979
  Кулиев Гатам Гидаят оглы Концепция устойчивости в механике хрупкого разрушения деформируемых твердых тел с трещинами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / кулиев Гатам Гидаят оглы ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 45 с.
609980
  Кебуладзе В.И. Концепция феноменологической редукции в философии Э. Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)
609981
  Гриб А. Концепция философского пессимизма в работах Уильяма Джеральда Голдинга // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 38-40
609982
  Белопольская В. Концепция финансовой безопасносты Украины: стратегия ее реализации в условиях интеграции Украины в международное пространство / В. Белопольская, В. Волкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 24-35. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
609983
  Рыжих В.И. Концепция флективной позиции арабского предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 142-150. – ISSN 1608-0599
609984
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
609985
  Кудрявцев М.Г. Концепция характера и конфликта в украинской драматургии 1950-1960 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 20с.
609986
  Ворона В.М. Концепция хозяйствования : (Полит.-экон. аспект) / В.М. Ворона, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Пахомов ; под общ. ред. Ю.А. Пахомова. – Киев, 1989. – 361 с.
609987
   Концепция целостности. – Харьков, 1987. – 222с.
609988
  Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.81-96. – ISSN 0042-8841
609989
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко. Особенности жанрово-стилевых форм выражения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
609990
  Стебаков Н.К. Концепция человека в поэзии В.В.Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Стебаков Н.К. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
609991
  Федюкова Н.Ф. Концепция человека в русской литературе начала ХХ в / Н.Ф. Федюкова. – Минск, 1982. – 239с.
609992
  Левина Л.И. Концепция человека в творчестве А. И.Куприна (дорев. период) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. И.; ТГУ. – Ташкент, 1969. – 23л.
609993
  Эбзеев М.Х. Концепция человека в творчестве Артема Веселого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Эбзеев М.Х.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
609994
  Кисилев Г.К. Концепция человека в творчестве Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кисилев Г.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
609995
  Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века / Т.А. Коломиец. – Киев, 1978. – 138с.
609996
  Габитова Р. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Габитова Р. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1966. – 24 с.
609997
  Исаакян А.В. Концепция человека и свободы в прозе Аветика Исаакяна. : Автореф... канд. филолог.наук: 103 / Исаакян А.В.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1972. – 22л.
609998
  Мелик- Саркисова Концепция человека и творческий метод / Мелик- Саркисова. – Махачкала, 1975. – 350с.
609999
  Сухорада А.В. Концепция эволюционной петрофизики и ее роль при комплексной петрофизической оценке гранитоидов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 9)
610000
  Митина Валентина Сергеевна Концепция эффективности школьного образования в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Митина Валентина Сергеевна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 37л.
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,